Sunteți pe pagina 1din 402

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C.

EXPERT VALUATION SRL

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 1
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

CUPRINS

Pag.
1. Prezentarea lucrarii ........................................................... 3

2. Apartamente in blocuri de locuinte.................................. 12

3. Locuinte individuale si terenuri intravilane ....................255

4. Spatii comerciale ............................................................320

5. Spatii industriale .................................................................. 381

6. Indexul strazilor ............................................................403

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 2
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

I. PREZENTAREA LUCRĂRII

1. BENEFICIARUL LUCRARII
Beneficiarul lucrarii este Camera Notarilor Publici Bucureşti, cu
sediul in Bucuresti, str. General Berthelot nr. 42 A, sector 1, CIF 8474506.

2. AUTORII LUCRARII
S.C. EURO-EXPERT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Ion Urdareanu
nr. 1, bl. P 29, ap. 5, sector 6, J40/16994/1993, CIF RO 4312889;
S.C. EXPERT VALUATION S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Mircea
Vulcanescu nr. 76, ap. 7, sector 1, J40/11039/2004, CIF RO 16581872.

3. OBIECTUL LUCRARII
“GHIDUL VALORILOR ORIENTATIVE
ALE PROPRIETATILOR IMOBILIARE PENTRU ANUL 2011”,
pentru Municipiul Bucuresti
Lucrarea urmareste stabilirea valorilor orientative pentru proprietati
imobiliare de tip rezidential, comercial si industrial pentru uzul Birourilor
Notariale, avand in vedere respectarea prevederilor din Codul Fiscal,
reprezentand un studiu al pietei imobiliare locale, bazat pe analiza
tranzactiilor efectuate in anii anteriori si pe anticiparea evolutiei viitoare.

4. SCOPUL LUCRARII
Lucrarea mentionata la capitolul anterior a fost intocmita numai
pentru uzul Birourilor Notariale, in conformitate cu prevederile
Contractului de Prestari Servicii nr.1297/02.11.2010, incheiat intre beneficiar
si autorii lucrarii.

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 3
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Utilizarea valorilor cuprinse in ghid ca referinta in rapoartele de


evaluare sau ca justificare a pretului unor tranzactii imobiliare de catre
persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat nu se recomanda,
deoarece abaterile pot fi semnificative, avand in vedere ca evaluarea unei
proprietati imobiliare, in conformitate cu Standardul International de Practica
in Evaluare, presupune identificare proprietatii imobiliare si efectuarea
inspectiei tehnice a acesteia.

5. BAZA LEGALA
Codul Fiscal, care prevede obligativitatea Camerelor Notarilor Publici de
a actualiza cel puŃin odata pe an expertizele privind valoarea de circulatie a
bunurilor imobile;
• Acte normative si de reglementare in domeniul proprietatilor
imobiliare din Romania;
• Standardele Internationale de Evaluare editia a opta - 2007, care
reglementeaza metodologia de evaluare a proprietatilor imobiliare;

6. METODOLOGIA
Autorii lucrarii au studiat terminologia specifica aflata in vigoare la data
elaborarii acesteia si au constat ca in Standardele Internationale de Evaluare,
adoptate de ANEVAR – drept standarde nationale de evaluare incepand cu
data de 01.01.2004, ca termenul de “valoare de circulatie” mentionat in Codul
Fiscal nu se regaseste in aceste standarde. Cea mai apropiata definitie de
“valoarea de circulatie”, avand in vedere ca in Codul Fiscal se face referire la
“veniturile din transferul proprietatilor imobiliare” ar fi cea cuprinsa in
Standardul International de Evaluare IVS 1 – Valoarea de piata.
Definitia “valorii de piata” este:
“valoarea de piata este suma estimata pentru care o proprietate
va fi schimbata, la data evaluarii, intre un cumparator decis si un
vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pretul determinat obiectiv, dupa
o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile implicate au
actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere.”
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 4
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

La estimarea valorii proprietatilor imobiliare au fost luate in


consideratie si prevederile Standardelor Internationale de Practica in
Evaluare GN 1 – Evaluarea Proprietatilor Imobiliare si GN 8 – Costul de
Inlocuire Net ( CIN ).
Actele normative si de reglementare in principal din domeniul imobiliar
ce au fost avute in vedere se refera la :
• Cataloagele elaborate de Comisia Centrala de Inventariere si Reevaluare
a Fondurilor Fixe- editia 1964;
• Normativul P 135/1999, aprobat prin Ordin MLPAT, cuprinzand
coeficientii de uzura fizica pentru cladiri si constructii speciale;
• Indicii de actualizare intocmiti de INCERC si aprobati prin Ordin
MCTL, publicati in Buletinele de Expertiza Tehnica editate de Corpul
Expertilor Tehnici din Romania.
• Decretul-Lege nr.61/1990;
La stabilirea valorilor orientative au fost avute in vedere principiile
“anticiparii” si “substitutiei”, asa cum sunt ele prezentate in Standardele
Internationale de Evaluare si in literatura de specialitate.

7. STRUCTURA LUCRARII
Lucrarea a fost structurata pe mai multe sectiuni si anume:
• Apartamente situate in blocuri de locuit
• Cladiri individuale si anexele acestora
• Spatii comerciale si de birouri
• Parcuri industriale
Pentru apartamentele situate in blocuri de locuit, valorile orientative au
fost exprimate in Euro pentru un apartament conventional, in functie de
numarul de camere, gradul de confort, suprafata utila a acestuia (Au) (conform
anexa nr.1 – Decret-Lege nr.61/1990) anul construirii, starea tehnica, etajul si
zona in care este situat.

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 5
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Pentru cladirile individuale si anexele acestora, precum si pentru parcurile


industriale, valorile orientative au fost exprimate in Euro pentru un mp Ad
(arie desfasurata), in functie de structura constructiva, anul construirii si zona
de amplasament. Valorile orientative prezentate, au fost estimate in conditiile
crizei economice mondiale, aflata in plina desfasurare in perioada in care a fost
elaborata lucrarea.
Tedintele pietei imobiliare sunt dificil de estimat in situatia prezenta in
spiritul principiului “anticiparii”.
In aceste conditii a fost estimata o depreciere a valorii de piata a
apartamentelor si cladirilor individuale pentru anul 2011 de 10%, iar pentru
terenuri de 20%.
Pentru aceste considerente autorii lucrarii propun o revizuire a valorilor
prezentate in Ghidul 2011, in cazul unei evolutii atipice a pietei imobiliare ca
urmare a actualei crize.

8. TERMENI UTILIZATI

- Locuinta - Constructie alcatuita din una sau mai multe camere de


locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface
cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.
- Suprafata locuibila- este suprafata desfasurata a incaperilor de locuit.
Ea cuprinde suprafata dormitoarelor si a camerei de zi.
- Suprafata utila- este suprafata desfasurata, mai putin suprafata
aferenta peretilor. Suprafata utila a locuintei este suma tuturor
suprafetelor utile ale incaperilor. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare,
bai, WC, dus, bucatarie, spatii de depozitare si de circulatie din
interiorul locuintei. Nu se cuprind: suprafata logiilor si a balcoanelor,
pragurile golurilor de usi, ale trecerilor cu deschideri pana la 1,00 m,
nisele de radiatoare, precum si suprafatele ocupate de sobe si cazane de
baie (cate 0,50 m2 pentru fiecare soba si cazan de baie), in cazul in care

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 6
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

incalzirea se face cu sobe. In cazul locuintelor duplex, rampa, mai putin


palierele, nu se cuprinde in suprafata utila a locuintei.
- Suprafata construita pe locuinta, este suma suprafetelor utile ale
incaperilor, logiilor, balcoanelor, precum si a cotei-parti din suprafetele
partilor comune ale cladirilor (spalatorii, uscatorii, casa scarii, inclusiv
anexele pentru colectarea, depozitarea si evacuarea deseurilor menajere,
casa liftului etc.), la care se adauga suprafata aferenta peretilor interiori
si exteriori ai locuintei; in cazul incalzirii cu combustibil solid, se adauga
suprafata aferenta sobelor si cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse
suprafatele aferente boxelor de la subsol si ale garajelor care pot fi
prevazute distinct.
- Suprafata construita desfasurata este suma suprafetelor sectiunilor
orizontale ale tuturor nivelurilor locuintei, delimitate de conturul
exterior al peretilor exteriori, inclusiv al peretilor balcoanelor si al
logiilor."
- Aria desfasurata – Ad : care in cazul cladirilor cu un singur nivel
(parter) este suprafata orizontala a cladirii, masurata imediat deasupra
soclului, pe conturul exterior al obiectului. In cazul constructiilor cu mai
multe niveluri, aria desfasurata (Ad) este egala cu suma ariilor fiecarui
nivel, masurata pe conturul exterior la 1 m deasupra pardoselii nivelului
respective;
- Condominiu -Imobilul format din teren cu una sau mai multe
constructii, din care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt
proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara
colectiva si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate
individuala aflata in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de
locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.
- Constituie condominiu: un corp de cladire sau un tronson cu una sau
mai multe scari din cadrul cladirii de locuit multietajate, in conditiile in
care se poate delimita proprietatea comuna;

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 7
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

- un ansamblu rezidential format din locuinte individuale, amplasate


izolat, insiruit sau cuplat, in care exista proprietati comune si proprietati
individuale.

- Unitate individuala: unitate functionala, componenta a unui


condominiu, formata din una sau mai multe camere de locuit situate la
acelasi nivel al cladirii sau la niveluri diferite, cu dependintele, dotarile
si utilitatile necesare, avand acces direct si intrare separata, si care a
fost construita sau transformata in scopul de a fi folosita, de regula, de o
singura gospodarie, pentru satisfacerea cerintelor de locuit. In cazul in
care accesul la locuinta individuala sau la condominiu nu se face direct
dintr-un drum public, acesta se va asigura printr-o cale de acces sau
servitute de trecere, mentionate obligatoriu in actele juridice si inscrise
in cartea funciara.
- Starea tehnica : Foarte buna, situatie in care s-au efectuat la timp si in
bune conditii lucrarile de intretinere, reparatii curente, reparatii capital.

Buna, situatie in care s-au efectuat lucrari de intretinere si de reparatii curente, la


timp si in conditii acceptabile, dar nu s-au efectuat reparatii capitale.

Satisfacatoare, situatie in care s-au efectuat cel mult unele lucrari de


intretinere, neglijandu-se complet lucrarile de reparatii curente si capitale.

- Abordare prin piaŃă - O cale generală de estimare a valorii unui activ


necorporal prin folosirea uneia sau mai multor metode care compară
activul în cauză cu active similare care au fost vândute. O cale generală
de estimare a valorii unei întreprinderi, participaŃii sau unei acŃiuni prin
folosirea uneia sau mai multor metode care compară subiectul evaluat cu
alte întreprinderi similare, participaŃii sau acŃiuni similare, care au fost
vândute.

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 8
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

- Cea mai bună utilizare - Cea mai probabilă utilizare a proprietăŃii


care este fizic posibilă, justificată adecvat, permisă legal, fezabilă
financiar şi care conduce la cea mai mare valoare a proprietăŃii evaluate.

- Evaluare - Procesul de estimare a valorii.

- PreŃ - O sumă cerută, oferită sau plătită pentru un bun sau serviciu.

- Valoare - PreŃul cel mai probabil convenit de cumpărătorii şi vânzătorii


unui bun sau serviciu disponibil pentru cumpărare. Valoarea stabileşte
preŃul ipotetic pe care cumpărătorii şi vânzătorii îl vor conveni pentru un
bun sau un serviciu. Deci valoarea nu reprezintă un fapt, ci o estimare a
celui mai probabil preŃ care va fi plătit pentru un bun sau serviciu, la un
anumit moment dat.

- Finisaj inferior : tencuieli interioare si exterioare driscuite, spoieli cu


lapte de var, pardoseli din dusumele la camerele de locuit, pardoseli de
ciment sclivisit in celelalte incaperi.

- Finisaj mediu :tencuieli interioare driscuite sau gletuite cu var,


zugraveli simple sau desene, vopsitorii sau faianta la bai si bucatarii,
tencuieli exterioare la soclu de piatra artificial, iar in rest praf de piatra
sau tencuieli driscuite vopsite (zugravite) cu vopsea pe baza de acetat de
polivinilin , pardoseli din parchet de fag sau stejar sau covor PVC in
camerele de locuit, pardoseli de mosaic in celelalte incaperi.
- Finisaj superior : tencuieli interioare gletuite cu var si partial cu ipsos,
partial stucaturi si lambriuri din lemn sau diverse materiale, zugraveli
interioare de calitate superioara, faianta la bai si bucatarii, tencuieli
exterioare din piatra artificial, terasit, placaje, etc., pardoseli din parchet
de calitate superioara, placi de gresie sau piscoturi, mozaic venetian sau
marmura, etc;

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 9
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

9. PIATA IMOBILIARA
PiaŃa imobiliară reprezintă totalitatea tranzacŃiilor care implică drepturi
de proprietate sau de folosinŃă asupra terenurilor şi clădirilor. TranzacŃia
imobiliară înseamnă transferul permanent sau temporar al unui drept de la o
parte la cealaltă în schimbul unei recompense care, de obicei, este o sumă de
bani. Ca pe orice piaŃă, preŃul de tranzacŃie este stabilit, în primul rând, de
interacŃiunea dintre cerere şi ofertă. Specificul pieŃei imobiliare este
determinat, în principal, de două elemente: caracteristicile proprietăŃilor şi
comportamentul participanŃilor la piaŃă. Datorită acestor factori, piaŃa
imobiliară se distinge prin: asimetrii informaŃionale, preŃuri rigide, fluctuaŃii
semnificative de lichiditate, lipsă de transparenŃă şi ineficienŃă economică. Pe
piaŃa din România nu există un indice imobiliar oficial calculat pe baza
valorilor de tranzacŃionare, existând în schimb mai mulŃi astfel de indicatori
calculaŃi de organisme private pe baza preŃurilor afişate. Toate datele
disponibile în piaŃă arată o scădere generală a preŃului activelor imobiliare în
ultima perioadă, fără ca amplitudinea acesteia să poată fi măsurată cu
precizie. Cu toate acestea, un indiciu important privind evoluŃia pieŃei este
oferit de lichiditate (numărul de tranzacŃii), element puternic corelat cu
preŃurile.
PiaŃa românească este expusă unor riscuri suplimentare, datorate
tranzacŃionării în monedă străină, scăderii populaŃiei şi numărului extrem de
mare de locuinŃe ocupate de proprietari (piaŃă redusă a chiriilor). Această
situaŃie este amplificată de lipsa de transparenŃă a pieŃei (inexistenŃa unui
indice imobiliar oficial), costurile ridicate şi viteza scăzută de tranzacŃionare.

10. CONSIDERATII FINALE


Lucrarea prezinta rezultatul unei analize de piata privind valorile medii
de piata pentru segmentul de proprietati ce face obiectul lucrarii.

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 10
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

11. MOD DE UTILIZARE GHID


Pentru determinarea valorilor obientative se parcurg urmatoarele etape :
 Localizarea proprietatii in functie de denumirea strazii pe care
este amplasata – se selecteza din Indexul alfabetic al strazilor din
Municipiul Bucuresti ;
 Dupa identificarea strazii se afla numarul zonei de amplasare.
Exemplu :
Se cauta str. Abrud
- Se deschide Indexul alfabetic al strazilor din Municipiul Bucuresti – litera
A si se obtin urmatoarele informatii : str. Abrud ....zona 34;
- Din opisul anexelor pentru tipul de proprietate cautat se identifica Zona nr. 34;
- Dupa identificarea zonei cautate in functie de tipul de proprietate, se afla
numarul paginii din Ghidul valorilor orientative ;
- Se deschide Ghidul valorilor orientative in functie de tipul de proprietate
(apartament, locuinta individuala, spatiu comercial, spatiu industrial) la
pagina regasita in opis si este selectata valoarea corespunzatoare celorlalti
parametri de selectie (confort, numar camere, tip constructiv, grad de
finisaj, etc.);

Nota : se recomanda citirea precizarilor de la fiecare capitol

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 11
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 12
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

CUPRINS
Apartamente în blocuri de locuinŃe

Pag.
1. Documentatie privind stabilirea valorilor
informative de pe piata imobiliara –
apartamente situate în blocuri de locuit.................. 14

2. Mod de folosire a ghidului......................................... 15

3. Corectii suplimentare, ce pot fi aplicate


valorilor în situatii diferite de cele
prevazute în ghid...................................................... 16

4. Precizari privind valoarea orientativa


a apartamentelor ..................................................... 17

5. Opisul anexelor ........................................................ 18

6. Anexe cu valorile apartamentelor ............................. 19

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 13
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

1. Documentatie privind stabilirea valorilor informative de pe


piata imobiliara - apartamente situate in blocuri de locuit

Valorile informative prezentate in lucrare sunt exprimate in Euro pentru


un apartament in conformitate cu suprafetele utile prevazute in Anexa nr.1 –
Decret Lege 61/1990, numarul de camere, gradul de confort si zona in care
acesta este situat, stabilite dupa urmatoarea metodologie :

Etapa I-a – Calculul valorii tehnice


1. Apartamentul a fost considerat avand suprafata utila conform Anexa
nr.1 – Decret- Lege 61/1990;
2. Perioada la care se stabileste valoarea tehnica , este perioada in care au
fost construite, aplicand corectii in functie de uzura in timp, regim de
inaltime, grad de confort, stare tehnica ;
3. Stabilirea valorii tehnice se face conform “Metodologiei pentru evaluarea
cladirilor “, Indicativ GV-0001/0-95 , aprobata cu Ordinul Ministrului
Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului , cu nr.32/N/1995;
4. Valoarea de inlocuire la “Cladiri de locuit cu apartamente in bloc “
rezulta din aplicarea prevederilor Catalog de reevaluare nr.124, fisa
nr.5B ;
5. Valorii de inlocuire i se aplica un coeficient de uzura , conform
Normativului P 135/1999 elaborat de MLPAT.
6. Valoarea tehnica a fost actualizata pe baza indicilor recomandati de
Corpul Expertilor Tehnici din Romania , indici elaborati de INCERC si
avizati de Ministerul Transporturilor , Constructiilor si Locuintelor.
• Calculul a tinut cont si de IMO – indicele imobiliar publicat in literatura
de specialitate

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 14
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Etapa II-a - Zonarea si informatii din piata imobiliara

Culegerea de date de pe piata imobiliara a avut la baza, in principal,


urmatoarele surse de informare : Valori informative puse la dispozitie de
Camera Notarilor Publici Bucuresti, Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara, publicatii centrale de specialitate, agentii imobiliare, mass-media,
birouri notariale , contacte directe cu diversi ofertanti.
La stabilirea preturilor pentru anul 2011 s-a avut in vedere si nivelul
inflatiei , prognozat de BNR , precum si previzionarea cursului leu - EURO de
catre aceeasi institutie.
Este de subliniat faptul ca informatiile utilizate au un grad mare de
relativitate, avand in vedere instabilitatea pietei imobiliare.
Prin coroborarea datelor obtinute in cele 2 etape ale documentarii s-au
stabilit valorile informative in EURO, prezentate in anexe.

2. Modul de folosire a ghidului


Pentru a determina valoarea apartamentului este necesar a se cunoaste
urmatoarele date :

Date obtinute din contractul de vanzare-cumparare:


- adresa apartamentului ( strada );
- etajul unde este situat;
- tipul apartamentului ( numar de camere, confort );
- anul construirii blocului ;
- starea tehnica ;

Cu aceste date se determina valoarea apartamentului :


- avand strada pe care este situat apartamentul se determina
numarul zonei in care se incadreaza, prin consultarea Indexului
strazilor din lucrare;

- se consulta opisul anexelor pentru apartamente si se selecteaza


pagina ce corespunde zonei identificate, cunoscand numarul de
camere, etajul, starea tehnica si anul construirii se determina
valoarea informativa;

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 15
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

- se aplica corectii daca este cazul, conform tabelului de mai jos;


- in cazul existentei unui garaj sau boxa se adauga valoarea acestora;

3. Corectii suplimentare, ce pot fi aplicate valorilor, in situatii


diferite fata de cele prevazute in ghid

Valorile informative determinate au fost calculate in urmatoarele ipoteze:


- Finisaj : mediu
- Stare tehnica: buna
- Cladirea complet terminata, cu toate lucrarile de finisaj
necesare, inclusiv balcoanele si trotuarul inconjurator;

In cazul unor abateri de la aceste ipoteze se aplica urmatoarele corectii :


Nr. Corectie aplicata valorii
Tipul corectiei orientative, corespunzatoare
Crt.
cazului studiat
1. Lipsa instalatiilor 0,90
2. Lipsa finisajelor 0,75

3. Lipsa anvelopei (inchideri, compartimentari, 0,85


invelitoare)
4. Finisaje inferioare 0,90
5. Finisaje superioare 1,15
6. Incadrare in cladire cu risc seismic ridicat 0,70
7. Stare tehnica foarte buna 1,10
8. Stare tehnica satisfacatoare 0,95

Nota :
La cladirile care prezinta risc seismic ridicat. identificate cu “bulina
rosie” ca urmare a expertizarii tehnice de rezistenta si stabilitate
conform prevederilor Normativ P100/92-96, se aplica o reducere de 30%.
Lista cladirilor cu bulina rosie este publicata pe pagina de internet a
Primariei Municipiului Bucuresti – www.PMB.ro. Prevederea
mentionata este inclusa in tabelul de mai sus la pozitia 6.

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 16
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Nota :

• Valoarea orientativa a garajelor supraterane: 220 euro/mp


• Valoarea orientativa a garajelor subterane : 250 euro/mp
• Valoarea orientativa a boxelor : 130 euro/mp
• Valoarea orientativa a apartamentelelor situate la demisol sau subsol se
reduce cu 30%
• Valoarea orientativa a apartamentelelor situate la mansarda se reduce cu 25%

4. Precizari privind valoarea orientativa a apartamentelor


Valoarea orientativa prevazuta in ghid a tinut cont de suprafata utila a
apartamentului, in conformitate cu Anexa nr.1 – Decretul-Lege nr.61/1990 si
de suprafata de teren aferenta acestuia.

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 17
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

5. OPISUL ANEXELOR PENTRU APARTAMENTE

Nr. Anexa ZONA Pag. Nr. Anexa ZONA Pag.

ANEXA 1 ZONA 4 19 - 22 ANEXA 31 ZONA 48 139 - 142


ANEXA 2 ZONA 5 23 - 26 ANEXA 32 ZONA 49 143 - 146
ANEXA 3 ZONA 12 27 - 30 ANEXA 33 ZONA 50 147 - 150
ANEXA 4 ZONA 13 31 - 34 ANEXA 34 ZONA 51 151 - 154
ANEXA 5 ZONA 14 35 - 38 ANEXA 35 ZONA 52 155 - 158
ANEXA 6 ZONA 15 39 - 42 ANEXA 36 ZONA 53 159 - 162
ANEXA 7 ZONA 21 43 - 46 ANEXA 37 ZONA 54 163 - 166
ANEXA 8 ZONA 22 47 - 50 ANEXA 38 ZONA 55 167 - 170
ANEXA 9 ZONA 23 51 - 54 ANEXA 39 ZONA 56 171 - 174
ANEXA 10 ZONA 24 55 - 58 ANEXA 40 ZONA 57 175 - 178
ANEXA 11 ZONA 25 59 - 62 ANEXA 41 ZONA 58 179 - 182
ANEXA 12 ZONA 26 63 - 66 ANEXA 42 ZONA 59 183 - 186
ANEXA 13 ZONA 27 67 - 70 ANEXA 43 ZONA 60 187 - 190
ANEXA 14 ZONA 28 71 - 74 ANEXA 44 ZONA 61 191 - 194
ANEXA 15 ZONA 30 75 - 78 ANEXA 45 ZONA 62 195 - 198
ANEXA 16 ZONA 31 79 - 82 ANEXA 46 ZONA 65 199 - 202
ANEXA 17 ZONA 32 83 - 86 ANEXA 47 ZONA 66 203 - 206
ANEXA 18 ZONA 33 87 - 90 ANEXA 48 ZONA 67 207 - 210
ANEXA 19 ZONA 34 91 - 94 ANEXA 49 ZONA 68 211 - 214
ANEXA 20 ZONA 35 95 - 98 ANEXA 50 ZONA 69 215 - 218
ANEXA 21 ZONA 36 99 - 102 ANEXA 51 ZONA 70 219 - 222
ANEXA 22 ZONA 37 103 - 106 ANEXA 52 ZONA 71 223 - 226
ANEXA 23 ZONA 38 107 - 110 ANEXA 53 ZONA 72 227 - 230
ANEXA 24 ZONA 41 111 - 114 ANEXA 54 ZONA 78 231 - 234
ANEXA 25 ZONA 42 115 - 118 ANEXA 55 ZONA 79 235 - 238
ANEXA 26 ZONA 43 119 - 122 ANEXA 56 ZONA 80 239 - 242
ANEXA 27 ZONA 44 123 - 126 ANEXA 57 ZONA 81 243 - 246
ANEXA 28 ZONA 45 127 - 130 ANEXA 58 ZONA 82 247 - 250
ANEXA 29 ZONA 46 131 - 134 ANEXA 59 ZONA 86 251 - 254
ANEXA 30 ZONA 47 135 - 138

Notă:
Fiecare anexă conŃine câte 4 pagini - câte o pagină corespunzătoare unui tip de confort,
respectiv : cf. I sporit, cf.I, cf.II şi cf.III.

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 18
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 1.1 - ZONA 4

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.300 37.100 48.300 59.400 87.600

Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.800 33.000 43.000 52.900 78.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.000 30.100 39.100 48.100 71.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.700 27.800 36.200 44.500 65.700
Apartament construit inainte de anul 1960 13.600 22.600 29.400 36.200 53.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.100 40.200 52.200 64.300 94.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.500 35.800 46.500 57.200 84.400
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.500 32.600 42.300 52.100 76.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.100 30.100 39.200 48.200 71.100
Apartament construit inainte de anul 1960 14.700 24.500 31.900 39.200 57.900

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.000 38.300 49.800 61.200 90.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.400 34.100 44.300 54.500 80.400
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.600 31.000 40.300 49.600 73.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.200 28.700 37.300 45.900 67.700

Apartament construit inainte de anul 1960 14.000 23.300 30.400 37.400 55.100

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.900 34.800 45.300 55.700 82.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.600 31.000 40.300 49.600 73.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.900 28.200 36.700 45.100 66.600


Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.700 26.100 34.000 41.800 61.600

Apartament construit inainte de anul 1960 12.700 21.200 27.600 34.000 50.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

19
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 1.2 - ZONA 4

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.200 35.400 46.000 56.600 83.400

Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.900 31.500 40.900 50.300 74.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.200 28.600 37.200 45.800 67.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.900 26.500 34.500 42.400 62.600
Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 21.600 28.000 34.500 50.900

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.000 38.300 49.800 61.200 90.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.400 34.100 44.300 54.500 80.400
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.600 31.000 40.300 49.600 73.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.200 28.700 37.300 45.900 67.700
Apartament construit inainte de anul 1960 14.000 23.300 30.400 37.400 55.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.900 36.400 47.400 58.300 86.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.500 32.400 42.200 51.900 76.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.700 29.500 38.400 47.200 69.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.400 27.300 35.500 43.700 64.500

Apartament construit inainte de anul 1960 13.300 22.200 28.900 35.600 52.500

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.900 33.200 43.100 53.100 78.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.700 29.500 38.400 47.200 69.700

Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.100 26.900 34.900 43.000 63.400


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.900 24.900 32.300 39.800 58.700

Apartament construit inainte de anul 1960 12.100 20.200 26.300 32.400 47.800

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

20
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 1.3 - ZONA 4

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.600 22.900 30.500 38.200 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.000 20.400 27.200 34.000 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.900 18.600 24.700 30.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.000 17.200 22.900 28.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.900 14.000 18.600 23.300 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.800 24.800 33.100 41.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.100 22.100 29.400 36.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.800 20.100 26.800 33.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.900 18.600 24.800 31.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 15.100 20.200 25.200 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.100 23.600 31.500 39.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.400 21.000 28.000 35.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.200 19.100 25.500 31.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.300 17.700 23.600 29.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.200 14.400 19.200 24.000 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.700 21.500 28.700 35.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.200 19.100 25.500 31.900 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.100 17.400 23.200 29.000 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.300 16.100 21.500 26.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.400 13.100 17.500 21.900 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

21
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 1.4 - ZONA 4

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.400 19.500 24.300 32.500 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.100 17.300 21.700 28.900 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.100 15.800 19.700 26.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.300 14.600 18.300 24.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.600 11.900 14.800 19.800 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.500 21.100 26.400 35.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.000 18.800 23.500 31.300 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.900 17.100 21.300 28.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.100 15.800 19.800 26.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.200 12.900 16.100 21.400 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.800 20.100 25.100 33.500 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.400 17.900 22.300 29.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.400 16.300 20.300 27.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.600 15.100 18.800 25.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.800 12.200 15.300 20.400 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.700 18.300 22.800 30.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.400 16.300 20.300 27.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.500 14.800 18.500 24.700 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.800 13.700 17.100 22.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.100 11.100 13.900 18.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

22
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 2.1 - ZONA 5

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.500 39.200 50.900 62.700 92.500

Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.900 34.900 45.300 55.800 82.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.000 31.700 41.300 50.800 74.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.600 29.400 38.200 47.000 69.400
Apartament construit inainte de anul 1960 14.300 23.900 31.100 38.200 56.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.400 55.100 67.900 100.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.100 60.400 89.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.600 34.400 44.700 55.000 81.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.800 41.400 50.900 75.100
Apartament construit inainte de anul 1960 15.500 25.900 33.600 41.400 61.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.200 40.400 52.500 64.600 95.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.700 57.500 84.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.300 39.400 48.500 71.500

Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.600 32.000 39.400 58.200

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.100 36.800 47.800 58.800 86.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.900 29.800 38.700 47.600 70.300


Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.500 27.600 35.800 44.100 65.100

Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 22.400 29.200 35.900 52.900

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

23
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 2.2 - ZONA 5

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.400 37.300 48.500 59.700 88.100

Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.900 33.200 43.200 53.100 78.400


Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.100 30.200 39.300 48.400 71.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.800 28.000 36.400 44.800 66.100
Apartament construit inainte de anul 1960 13.700 22.800 29.600 36.400 53.700

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.200 40.400 52.500 64.600 95.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.700 57.500 84.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.300 39.400 48.500 71.500
Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.600 32.000 39.400 58.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.100 38.500 50.000 61.600 90.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.500 34.200 44.500 54.800 80.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.700 31.200 40.500 49.900 73.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.300 28.900 37.500 46.200 68.100

Apartament construit inainte de anul 1960 14.100 23.500 30.500 37.600 55.400

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.000 35.000 45.500 56.000 82.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.700 31.200 40.500 49.900 73.500

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.000 28.400 36.900 45.400 66.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.800 26.300 34.100 42.000 62.000

Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 21.400 27.800 34.200 50.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

24
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 2.3 - ZONA 5

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.500 24.200 32.200 40.300 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.800 21.500 28.700 35.900 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.500 19.600 26.100 32.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.600 18.100 24.200 30.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.400 14.800 19.700 24.600 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.700 26.200 34.900 43.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.900 23.300 31.100 38.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.500 21.200 28.300 35.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.500 19.600 26.200 32.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 16.000 21.300 26.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.900 24.900 33.200 41.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.200 22.200 29.600 37.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.900 20.200 26.900 33.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.900 18.700 24.900 31.200 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 15.200 20.300 25.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.500 22.700 30.300 37.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.900 20.200 26.900 33.700 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.700 18.400 24.500 30.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.900 17.000 22.700 28.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.800 13.800 18.500 23.100 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

25
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 2.4 - ZONA 5

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.100 20.600 25.700 34.300 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.700 18.300 22.900 30.500 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.600 16.700 20.800 27.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.800 15.400 19.300 25.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.000 12.500 15.700 20.900 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.200 22.300 27.800 37.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.800 24.800 33.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.000 22.500 30.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 20.900 27.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 17.000 22.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.500 21.200 26.500 35.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.100 18.900 23.600 31.400 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.000 17.200 21.500 28.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.200 15.900 19.900 26.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.300 12.900 16.200 21.500 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.300 19.300 24.100 32.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.000 17.200 21.500 28.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.000 15.600 19.500 26.000 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.200 14.500 18.100 24.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.500 11.800 14.700 19.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

26
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 3.1 - ZONA 12

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.500 39.200 50.900 62.700 92.500

Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.900 34.900 45.300 55.800 82.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.000 31.700 41.300 50.800 74.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.600 29.400 38.200 47.000 69.400
Apartament construit inainte de anul 1960 14.300 23.900 31.100 38.200 56.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.400 55.100 67.900 100.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.100 60.400 89.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.600 34.400 44.700 55.000 81.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.800 41.400 50.900 75.100
Apartament construit inainte de anul 1960 15.500 25.900 33.600 41.400 61.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.200 40.400 52.500 64.600 95.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.700 57.500 84.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.300 39.400 48.500 71.500

Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.600 32.000 39.400 58.200

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.100 36.800 47.800 58.800 86.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.900 29.800 38.700 47.600 70.300


Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.500 27.600 35.800 44.100 65.100

Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 22.400 29.200 35.900 52.900

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

27
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 3.2 - ZONA 12

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.400 37.300 48.500 59.700 88.100

Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.900 33.200 43.200 53.100 78.400


Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.100 30.200 39.300 48.400 71.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.800 28.000 36.400 44.800 66.100
Apartament construit inainte de anul 1960 13.700 22.800 29.600 36.400 53.700

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.200 40.400 52.500 64.600 95.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.700 57.500 84.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.300 39.400 48.500 71.500
Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.600 32.000 39.400 58.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.100 38.500 50.000 61.600 90.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.500 34.200 44.500 54.800 80.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.700 31.200 40.500 49.900 73.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.300 28.900 37.500 46.200 68.100

Apartament construit inainte de anul 1960 14.100 23.500 30.500 37.600 55.400

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.000 35.000 45.500 56.000 82.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.700 31.200 40.500 49.900 73.500

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.000 28.400 36.900 45.400 66.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.800 26.300 34.100 42.000 62.000

Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 21.400 27.800 34.200 50.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

28
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 3.3 - ZONA 12

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.500 24.200 32.200 40.300 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.800 21.500 28.700 35.900 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.500 19.600 26.100 32.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.600 18.100 24.200 30.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.400 14.800 19.700 24.600 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.700 26.200 34.900 43.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.900 23.300 31.100 38.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.500 21.200 28.300 35.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.500 19.600 26.200 32.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 16.000 21.300 26.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.900 24.900 33.200 41.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.200 22.200 29.600 37.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.900 20.200 26.900 33.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.900 18.700 24.900 31.200 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 15.200 20.300 25.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.500 22.700 30.300 37.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.900 20.200 26.900 33.700 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.700 18.400 24.500 30.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.900 17.000 22.700 28.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.800 13.800 18.500 23.100 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

29
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 3.4 - ZONA 12

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.100 20.600 25.700 34.300 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.700 18.300 22.900 30.500 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.600 16.700 20.800 27.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.800 15.400 19.300 25.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.000 12.500 15.700 20.900 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.200 22.300 27.800 37.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.800 24.800 33.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.000 22.500 30.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 20.900 27.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 17.000 22.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.500 21.200 26.500 35.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.100 18.900 23.600 31.400 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.000 17.200 21.500 28.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.200 15.900 19.900 26.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.300 12.900 16.200 21.500 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.300 19.300 24.100 32.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.000 17.200 21.500 28.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.000 15.600 19.500 26.000 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.200 14.500 18.100 24.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.500 11.800 14.700 19.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

30
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 4.1 - ZONA 13

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.300 40.400 52.600 64.700 95.400

Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.800 57.600 84.900


Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.600 32.700 42.600 52.400 77.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.300 39.400 48.500 71.600
Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.700 32.100 39.500 58.200

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 26.300 43.800 56.900 70.000 103.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 23.400 38.900 50.600 62.300 91.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 21.300 35.400 46.100 56.700 83.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.700 32.800 42.700 52.500 77.500
Apartament construit inainte de anul 1960 16.000 26.700 34.700 42.700 63.000

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.000 41.700 54.200 66.700 98.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.300 37.100 48.200 59.300 87.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.300 33.800 43.900 54.000 79.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.800 31.300 40.600 50.000 73.800

Apartament construit inainte de anul 1960 15.300 25.400 33.000 40.700 60.000

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.800 37.900 49.300 60.700 89.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.300 33.800 43.900 54.000 79.700

Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.400 30.700 39.900 49.100 72.500


Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.100 28.400 37.000 45.500 67.100

Apartament construit inainte de anul 1960 13.900 23.100 30.100 37.000 54.600

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

31
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 4.2 - ZONA 13

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.100 38.500 50.000 61.600 90.900

Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.600 34.300 44.500 54.800 80.900


Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.700 31.200 40.500 49.900 73.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.300 28.900 37.500 46.200 68.100
Apartament construit inainte de anul 1960 14.100 23.500 30.500 37.600 55.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.000 41.700 54.200 66.700 98.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.300 37.100 48.200 59.300 87.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.300 33.800 43.900 54.000 79.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.800 31.300 40.600 50.000 73.800
Apartament construit inainte de anul 1960 15.300 25.400 33.000 40.700 60.000

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.800 39.700 51.600 63.500 93.700
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.200 35.300 45.900 56.500 83.400
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.300 32.100 41.800 51.400 75.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.900 29.800 38.700 47.600 70.300

Apartament construit inainte de anul 1960 14.500 24.200 31.500 38.700 57.100

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.700 36.100 47.000 57.800 85.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.300 32.100 41.800 51.400 75.900

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.600 29.300 38.000 46.800 69.000


Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.300 27.100 35.200 43.300 63.900

Apartament construit inainte de anul 1960 13.200 22.000 28.600 35.300 52.000

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

32
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 4.3 - ZONA 13

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.900 24.900 33.300 41.600 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.200 22.200 29.600 37.000 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.900 20.200 26.900 33.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.000 18.700 24.900 31.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 15.200 20.300 25.400 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.300 27.000 36.000 45.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.400 24.000 32.000 40.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.000 21.900 29.200 36.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.900 20.300 27.000 33.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.500 16.500 22.000 27.500 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.400 25.700 34.300 42.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.600 22.900 30.500 38.200 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.300 20.800 27.800 34.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.300 19.300 25.700 32.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 10.000 15.700 20.900 26.100 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.000 23.400 31.200 39.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.300 20.800 27.800 34.700 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.100 19.000 25.300 31.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.200 17.600 23.400 29.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.100 14.300 19.000 23.800 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

33
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 4.4 - ZONA 13

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.500 21.200 26.500 35.300 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.100 18.900 23.600 31.500 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.000 17.200 21.500 28.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.200 15.900 19.900 26.500 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.300 12.900 16.200 21.600 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.700 23.000 28.700 38.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.100 20.400 25.500 34.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.900 18.600 23.200 31.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.000 17.200 21.500 28.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.900 14.000 17.500 23.300 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.000 21.900 27.300 36.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.400 19.500 24.300 32.400 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.300 17.700 22.100 29.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.500 16.400 20.500 27.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.500 13.300 16.700 22.200 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.700 19.900 24.900 33.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.300 17.700 22.100 29.500 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.300 16.100 20.100 26.900 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.500 14.900 18.700 24.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.800 12.100 15.200 20.200 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

34
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 5.1 - ZONA 14

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.700 41.200 53.600 66.000 97.300

Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.000 36.700 47.700 58.700 86.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.000 33.400 43.400 53.500 78.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.600 30.900 40.200 49.500 73.000
Apartament construit inainte de anul 1960 15.100 25.200 32.700 40.300 59.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 26.800 44.700 58.000 71.400 105.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 23.800 39.700 51.700 63.600 93.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 21.700 36.200 47.000 57.900 85.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 20.100 33.500 43.500 53.600 79.000
Apartament construit inainte de anul 1960 16.300 27.200 35.400 43.600 64.300

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.500 55.300 68.000 100.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.200 60.600 89.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300

Apartament construit inainte de anul 1960 15.600 25.900 33.700 41.500 61.200

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.200 38.700 50.300 61.900 91.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300

Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.800 31.300 40.700 50.200 74.000


Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.400 29.000 37.700 46.400 68.500

Apartament construit inainte de anul 1960 14.200 23.600 30.700 37.800 55.700

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

35
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 5.2 - ZONA 14

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.600 39.300 51.100 62.900 92.700

Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.000 35.000 45.500 55.900 82.500


Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.100 31.800 41.400 50.900 75.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.700 29.500 38.300 47.100 69.500
Apartament construit inainte de anul 1960 14.400 24.000 31.200 38.300 56.600

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.500 55.300 68.000 100.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.200 60.600 89.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300
Apartament construit inainte de anul 1960 15.600 25.900 33.700 41.500 61.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.300 40.500 52.600 64.800 95.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.900 57.700 85.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.700 32.800 42.600 52.500 77.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.400 39.500 48.600 71.700

Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.700 32.100 39.500 58.300

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.100 36.900 47.900 59.000 87.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.700 32.800 42.600 52.500 77.400

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.900 29.900 38.800 47.800 70.500


Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.600 27.600 35.900 44.200 65.200

Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 22.500 29.200 36.000 53.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

36
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 5.3 - ZONA 14

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.300 25.500 33.900 42.400 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.500 22.700 30.200 37.800 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.200 20.600 27.500 34.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.200 19.100 25.500 31.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.900 15.500 20.700 25.900 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.600 27.600 36.700 45.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.700 24.500 32.700 40.900 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.300 22.300 29.800 37.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.200 20.700 27.600 34.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.700 16.800 22.400 28.000 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.800 26.200 35.000 43.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.900 23.400 31.100 38.900 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.600 21.300 28.300 35.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.600 19.700 26.200 32.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 16.000 21.300 26.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.300 23.900 31.800 39.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.600 21.300 28.300 35.400 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.400 19.300 25.800 32.200 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.400 17.900 23.900 29.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.300 14.600 19.400 24.300 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

37
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 5.4 - ZONA 14

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.800 21.600 27.000 36.100 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.300 19.300 24.100 32.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.200 17.500 21.900 29.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.400 16.200 20.300 27.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.400 13.200 16.500 22.000 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.000 23.400 29.300 39.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.300 20.800 26.100 34.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.100 19.000 23.700 31.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.200 17.600 22.000 29.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.100 14.300 17.900 23.800 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.300 22.300 27.900 37.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.900 24.800 33.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.100 22.600 30.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 20.900 27.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 17.000 22.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.000 20.300 25.400 33.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.500 18.100 22.600 30.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.500 16.400 20.600 27.400 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.700 15.200 19.000 25.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.900 12.400 15.500 20.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

38
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 6.1 - ZONA 15

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.500 55.200 68.000 100.300

Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.200 60.500 89.200


Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.600 34.400 44.700 55.100 81.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.900 41.400 51.000 75.200
Apartament construit inainte de anul 1960 15.600 25.900 33.700 41.500 61.200

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 27.600 46.000 59.800 73.600 108.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 24.600 40.900 53.200 65.500 96.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 22.400 37.300 48.400 59.600 87.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 20.700 34.500 44.800 55.200 81.400
Apartament construit inainte de anul 1960 16.800 28.100 36.500 44.900 66.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 26.300 43.800 56.900 70.100 103.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 23.400 39.000 50.700 62.400 92.000
Apartament construit in perioada 1978÷1990 21.300 35.500 46.100 56.800 83.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.700 32.900 42.700 52.600 77.500

Apartament construit inainte de anul 1960 16.000 26.700 34.700 42.700 63.100

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.900 39.900 51.800 63.800 94.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.300 35.500 46.100 56.800 83.700

Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.400 32.300 42.000 51.700 76.200


Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.900 29.900 38.900 47.800 70.500

Apartament construit inainte de anul 1960 14.600 24.300 31.600 38.900 57.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

39
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 6.2 - ZONA 15

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.300 40.500 52.600 64.700 95.500

Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.800 57.600 85.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.700 32.800 42.600 52.400 77.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.300 39.500 48.600 71.600
Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.700 32.100 39.500 58.300

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 26.300 43.800 56.900 70.100 103.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 23.400 39.000 50.700 62.400 92.000
Apartament construit in perioada 1978÷1990 21.300 35.500 46.100 56.800 83.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.700 32.900 42.700 52.600 77.500
Apartament construit inainte de anul 1960 16.000 26.700 34.700 42.700 63.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.000 41.700 54.200 66.700 98.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.300 37.100 48.300 59.400 87.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.300 33.800 43.900 54.100 79.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.800 31.300 40.700 50.100 73.800

Apartament construit inainte de anul 1960 15.300 25.400 33.100 40.700 60.100

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.800 38.000 49.300 60.700 89.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.300 33.800 43.900 54.100 79.700

Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.400 30.700 40.000 49.200 72.600


Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.100 28.500 37.000 45.600 67.200

Apartament construit inainte de anul 1960 13.900 23.200 30.100 37.000 54.600

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

40
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 6.3 - ZONA 15

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.800 26.200 35.000 43.700 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.900 23.300 31.100 38.900 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.600 21.200 28.300 35.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.600 19.700 26.200 32.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 16.000 21.300 26.700 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.100 28.400 37.800 47.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.100 25.300 33.700 42.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.700 23.000 30.700 38.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.600 21.300 28.400 35.500 --
Apartament construit inainte de anul 1960 11.100 17.300 23.100 28.900 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.300 27.000 36.000 45.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.400 24.100 32.100 40.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.000 21.900 29.200 36.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.000 20.300 27.000 33.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 10.500 16.500 22.000 27.500 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.700 24.600 32.800 41.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.000 21.900 29.200 36.500 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.700 19.900 26.600 33.200 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.800 18.400 24.600 30.700 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.600 15.000 20.000 25.000 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

41
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 6.4 - ZONA 15

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.200 22.300 27.900 37.100 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.800 24.800 33.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.100 22.600 30.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 20.900 27.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 17.000 22.700 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.400 24.100 30.200 40.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.700 21.500 26.800 35.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.500 19.500 24.400 32.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.600 18.100 22.600 30.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.400 14.700 18.400 24.500 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.700 23.000 28.700 38.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.100 20.400 25.600 34.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.900 18.600 23.300 31.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.000 17.200 21.500 28.700 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.000 14.000 17.500 23.400 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.400 20.900 26.100 34.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.900 18.600 23.300 31.000 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.800 16.900 21.200 28.200 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.000 15.700 19.600 26.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.100 12.800 15.900 21.300 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

42
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 7.1 - ZONA 21

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.000 35.100 45.600 56.100 82.700

Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.700 31.200 40.600 49.900 73.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.000 28.400 36.900 45.400 67.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.800 26.300 34.200 42.100 62.100
Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 21.400 27.800 34.200 50.500

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.800 38.000 49.300 60.700 89.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.300 33.800 43.900 54.000 79.700
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.400 30.700 40.000 49.200 72.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.100 28.500 37.000 45.500 67.200
Apartament construit inainte de anul 1960 13.900 23.200 30.100 37.000 54.600

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.700 36.100 47.000 57.800 85.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.300 32.200 41.800 51.500 75.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.600 29.300 38.100 46.800 69.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.300 27.100 35.200 43.400 64.000

Apartament construit inainte de anul 1960 13.200 22.000 28.700 35.300 52.000

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.700 32.900 42.800 52.600 77.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.600 29.300 38.100 46.800 69.100

Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.000 26.600 34.600 42.600 62.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.800 24.700 32.100 39.500 58.200

Apartament construit inainte de anul 1960 12.000 20.100 26.100 32.100 47.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

43
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 7.2 - ZONA 21

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.000 33.400 43.400 53.400 78.800

Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.800 29.700 38.600 47.600 70.100


Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.200 27.000 35.200 43.300 63.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.000 25.000 32.600 40.100 59.100
Apartament construit inainte de anul 1960 12.200 20.400 26.500 32.600 48.100

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.700 36.100 47.000 57.800 85.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.300 32.200 41.800 51.500 75.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.600 29.300 38.100 46.800 69.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.300 27.100 35.200 43.400 64.000
Apartament construit inainte de anul 1960 13.200 22.000 28.700 35.300 52.000

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.700 34.400 44.800 55.100 81.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.400 30.600 39.800 49.000 72.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.700 27.900 36.200 44.600 65.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.500 25.800 33.600 41.300 60.900

Apartament construit inainte de anul 1960 12.600 21.000 27.300 33.600 49.600

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.800 31.300 40.700 50.100 73.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.700 27.900 36.200 44.600 65.800

Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.200 25.400 33.000 40.600 59.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.100 23.500 30.500 37.600 55.400

Apartament construit inainte de anul 1960 11.500 19.100 24.800 30.600 45.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

44
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 7.3 - ZONA 21

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.800 21.600 28.900 36.100 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.300 19.300 25.700 32.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.200 17.500 23.400 29.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.400 16.200 21.600 27.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.400 13.200 17.600 22.000 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.000 23.400 31.200 39.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.300 20.800 27.800 34.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.100 19.000 25.300 31.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.200 17.600 23.400 29.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.100 14.300 19.100 23.800 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.300 22.300 29.700 37.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.900 26.500 33.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.100 24.100 30.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 22.300 27.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 18.100 22.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.000 20.300 27.100 33.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.500 18.100 24.100 30.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.500 16.400 21.900 27.400 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.700 15.200 20.300 25.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.900 12.400 16.500 20.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

45
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 7.4 - ZONA 21

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.800 18.400 23.000 30.700 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.500 16.400 20.500 27.300 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.500 14.900 18.600 24.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.800 13.800 17.200 23.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.200 11.200 14.000 18.700 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.700 19.900 24.900 33.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.300 17.700 22.100 29.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.300 16.100 20.200 26.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.500 14.900 18.700 24.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.800 12.100 15.200 20.200 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.100 19.000 23.700 31.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.800 16.900 21.100 28.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.800 15.400 19.200 25.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.100 14.200 17.800 23.700 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.600 14.500 19.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.000 17.300 21.600 28.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.800 15.400 19.200 25.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.900 14.000 17.500 23.300 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.300 12.900 16.200 21.600 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.700 10.500 13.200 17.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

46
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 8.1 - ZONA 22

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.300 37.100 48.300 59.400 87.600

Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.800 33.000 43.000 52.900 78.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.000 30.100 39.100 48.100 71.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.700 27.800 36.200 44.500 65.700
Apartament construit inainte de anul 1960 13.600 22.600 29.400 36.200 53.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.100 40.200 52.200 64.300 94.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.500 35.800 46.500 57.200 84.400
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.500 32.600 42.300 52.100 76.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.100 30.100 39.200 48.200 71.100
Apartament construit inainte de anul 1960 14.700 24.500 31.900 39.200 57.900

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.000 38.300 49.800 61.200 90.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.400 34.100 44.300 54.500 80.400
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.600 31.000 40.300 49.600 73.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.200 28.700 37.300 45.900 67.700

Apartament construit inainte de anul 1960 14.000 23.300 30.400 37.400 55.100

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.900 34.800 45.300 55.700 82.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.600 31.000 40.300 49.600 73.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.900 28.200 36.700 45.100 66.600


Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.700 26.100 34.000 41.800 61.600

Apartament construit inainte de anul 1960 12.700 21.200 27.600 34.000 50.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

47
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 8.2 - ZONA 22

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.200 35.400 46.000 56.600 83.400

Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.900 31.500 40.900 50.300 74.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.200 28.600 37.200 45.800 67.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.900 26.500 34.500 42.400 62.600
Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 21.600 28.000 34.500 50.900

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.000 38.300 49.800 61.200 90.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.400 34.100 44.300 54.500 80.400
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.600 31.000 40.300 49.600 73.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.200 28.700 37.300 45.900 67.700
Apartament construit inainte de anul 1960 14.000 23.300 30.400 37.400 55.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.900 36.400 47.400 58.300 86.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.500 32.400 42.200 51.900 76.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.700 29.500 38.400 47.200 69.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.400 27.300 35.500 43.700 64.500

Apartament construit inainte de anul 1960 13.300 22.200 28.900 35.600 52.500

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.900 33.200 43.100 53.100 78.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.700 29.500 38.400 47.200 69.700

Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.100 26.900 34.900 43.000 63.400


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.900 24.900 32.300 39.800 58.700

Apartament construit inainte de anul 1960 12.100 20.200 26.300 32.400 47.800

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

48
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 8.3 - ZONA 22

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.600 22.900 30.500 38.200 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.000 20.400 27.200 34.000 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.900 18.600 24.700 30.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.000 17.200 22.900 28.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.900 14.000 18.600 23.300 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.800 24.800 33.100 41.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.100 22.100 29.400 36.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.800 20.100 26.800 33.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.900 18.600 24.800 31.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 15.100 20.200 25.200 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.100 23.600 31.500 39.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.400 21.000 28.000 35.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.200 19.100 25.500 31.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.300 17.700 23.600 29.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.200 14.400 19.200 24.000 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.700 21.500 28.700 35.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.200 19.100 25.500 31.900 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.100 17.400 23.200 29.000 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.300 16.100 21.500 26.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.400 13.100 17.500 21.900 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

49
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 8.4 - ZONA 22

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.400 19.500 24.300 32.500 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.100 17.300 21.700 28.900 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.100 15.800 19.700 26.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.300 14.600 18.300 24.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.600 11.900 14.800 19.800 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.500 21.100 26.400 35.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.000 18.800 23.500 31.300 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.900 17.100 21.300 28.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.100 15.800 19.800 26.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.200 12.900 16.100 21.400 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.800 20.100 25.100 33.500 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.400 17.900 22.300 29.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.400 16.300 20.300 27.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.600 15.100 18.800 25.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.800 12.200 15.300 20.400 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.700 18.300 22.800 30.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.400 16.300 20.300 27.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.500 14.800 18.500 24.700 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.800 13.700 17.100 22.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.100 11.100 13.900 18.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

50
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 9.1 - ZONA 23

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.700 41.200 53.600 66.000 97.300

Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.000 36.700 47.700 58.700 86.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.000 33.400 43.400 53.500 78.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.600 30.900 40.200 49.500 73.000
Apartament construit inainte de anul 1960 15.100 25.200 32.700 40.300 59.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 26.800 44.700 58.000 71.400 105.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 23.800 39.700 51.700 63.600 93.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 21.700 36.200 47.000 57.900 85.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 20.100 33.500 43.500 53.600 79.000
Apartament construit inainte de anul 1960 16.300 27.200 35.400 43.600 64.300

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.500 55.300 68.000 100.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.200 60.600 89.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300

Apartament construit inainte de anul 1960 15.600 25.900 33.700 41.500 61.200

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.200 38.700 50.300 61.900 91.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300

Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.800 31.300 40.700 50.200 74.000


Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.400 29.000 37.700 46.400 68.500

Apartament construit inainte de anul 1960 14.200 23.600 30.700 37.800 55.700

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

51
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 9.2 - ZONA 23

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.600 39.300 51.100 62.900 92.700

Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.000 35.000 45.500 55.900 82.500


Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.100 31.800 41.400 50.900 75.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.700 29.500 38.300 47.100 69.500
Apartament construit inainte de anul 1960 14.400 24.000 31.200 38.300 56.600

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.500 55.300 68.000 100.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.200 60.600 89.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300
Apartament construit inainte de anul 1960 15.600 25.900 33.700 41.500 61.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.300 40.500 52.600 64.800 95.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.900 57.700 85.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.700 32.800 42.600 52.500 77.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.400 39.500 48.600 71.700

Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.700 32.100 39.500 58.300

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.100 36.900 47.900 59.000 87.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.700 32.800 42.600 52.500 77.400

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.900 29.900 38.800 47.800 70.500


Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.600 27.600 35.900 44.200 65.200

Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 22.500 29.200 36.000 53.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

52
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 9.3 - ZONA 23

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.300 25.500 33.900 42.400 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.500 22.700 30.200 37.800 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.200 20.600 27.500 34.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.200 19.100 25.500 31.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.900 15.500 20.700 25.900 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.600 27.600 36.700 45.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.700 24.500 32.700 40.900 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.300 22.300 29.800 37.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.200 20.700 27.600 34.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.700 16.800 22.400 28.000 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.800 26.200 35.000 43.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.900 23.400 31.100 38.900 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.600 21.300 28.300 35.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.600 19.700 26.200 32.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 16.000 21.300 26.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.300 23.900 31.800 39.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.600 21.300 28.300 35.400 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.400 19.300 25.800 32.200 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.400 17.900 23.900 29.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.300 14.600 19.400 24.300 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

53
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 9.4 - ZONA 23

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.800 21.600 27.000 36.100 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.300 19.300 24.100 32.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.200 17.500 21.900 29.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.400 16.200 20.300 27.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.400 13.200 16.500 22.000 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.000 23.400 29.300 39.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.300 20.800 26.100 34.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.100 19.000 23.700 31.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.200 17.600 22.000 29.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.100 14.300 17.900 23.800 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.300 22.300 27.900 37.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.900 24.800 33.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.100 22.600 30.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 20.900 27.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 17.000 22.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.000 20.300 25.400 33.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.500 18.100 22.600 30.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.500 16.400 20.600 27.400 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.700 15.200 19.000 25.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.900 12.400 15.500 20.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

54
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 10.1 - ZONA 24

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 26.700 44.500 57.900 71.300 105.100

Apartament construit in perioada 1991÷2000 23.800 39.600 51.500 63.400 93.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 21.700 36.100 46.900 57.700 85.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 20.000 33.400 43.400 53.500 78.900
Apartament construit inainte de anul 1960 16.300 27.200 35.300 43.500 64.100

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 28.900 48.200 62.700 77.200 113.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 25.800 42.900 55.800 68.700 101.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 23.400 39.100 50.800 62.500 92.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 21.700 36.200 47.000 57.900 85.400
Apartament construit inainte de anul 1960 17.600 29.400 38.200 47.100 69.400

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 27.600 45.900 59.700 73.500 108.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 24.500 40.900 53.100 65.400 96.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 22.300 37.200 48.400 59.500 87.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300

Apartament construit inainte de anul 1960 16.800 28.000 36.400 44.800 66.100

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.100 41.800 54.300 66.900 98.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.300 37.200 48.400 59.500 87.800

Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.300 33.900 44.000 54.200 79.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.800 31.300 40.700 50.200 74.000

Apartament construit inainte de anul 1960 15.300 25.500 33.100 40.800 60.200

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

55
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 10.2 - ZONA 24

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.400 55.200 67.900 100.100

Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.100 60.400 89.100


Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.600 34.400 44.700 55.000 81.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.800 41.400 50.900 75.100
Apartament construit inainte de anul 1960 15.500 25.900 33.600 41.400 61.100

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 27.600 45.900 59.700 73.500 108.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 24.500 40.900 53.100 65.400 96.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 22.300 37.200 48.400 59.500 87.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300
Apartament construit inainte de anul 1960 16.800 28.000 36.400 44.800 66.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 26.200 43.700 56.900 70.000 103.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 23.400 38.900 50.600 62.300 91.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 21.300 35.400 46.100 56.700 83.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.700 32.800 42.600 52.500 77.400

Apartament construit inainte de anul 1960 16.000 26.700 34.700 42.700 63.000

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.900 39.800 51.700 63.700 93.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.300 35.400 46.100 56.700 83.600

Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.300 32.200 41.900 51.600 76.100


Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.900 29.900 38.800 47.800 70.500

Apartament construit inainte de anul 1960 14.600 24.300 31.600 38.800 57.300

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

56
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 10.3 - ZONA 24

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.600 27.500 36.700 45.800 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.600 24.500 32.600 40.800 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.200 22.300 29.700 37.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.200 20.600 27.500 34.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.700 16.800 22.400 28.000 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.000 29.800 39.700 49.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.900 26.500 35.300 44.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.400 24.100 32.100 40.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.300 22.300 29.800 37.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 11.600 18.200 24.200 30.300 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.100 28.300 37.800 47.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.100 25.200 33.600 42.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.700 23.000 30.600 38.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.600 21.300 28.300 35.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 11.000 17.300 23.100 28.800 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.500 25.800 34.400 43.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.700 23.000 30.600 38.300 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.300 20.900 27.900 34.800 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.400 19.300 25.800 32.200 --

Apartament construit inainte de anul 1960 10.100 15.700 21.000 26.200 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

57
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 10.4 - ZONA 24

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.900 23.400 29.200 38.900 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.300 20.800 26.000 34.700 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.100 18.900 23.700 31.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.200 17.500 21.900 29.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.100 14.300 17.800 23.800 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.200 25.300 31.600 42.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.400 22.500 28.100 37.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.100 20.500 25.600 34.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.100 19.000 23.700 31.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.900 15.400 19.300 25.700 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.400 24.100 30.100 40.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.700 21.400 26.800 35.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.500 19.500 24.400 32.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.500 18.100 22.600 30.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.400 14.700 18.400 24.500 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.000 21.900 27.400 36.500 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.500 19.500 24.400 32.500 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.300 17.800 22.200 29.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.500 16.400 20.600 27.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.500 13.400 16.700 22.300 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

58
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 11.1 - ZONA 25

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 26.000 43.300 56.300 69.300 102.200

Apartament construit in perioada 1991÷2000 23.100 38.500 50.100 61.700 91.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 21.000 35.100 45.600 56.100 82.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.500 32.500 42.200 52.000 76.700
Apartament construit inainte de anul 1960 15.900 26.400 34.300 42.300 62.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 28.100 46.900 60.900 75.000 110.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 25.000 41.700 54.200 66.800 98.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 22.800 38.000 49.400 60.800 89.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 21.100 35.200 45.700 56.300 83.000
Apartament construit inainte de anul 1960 17.200 28.600 37.200 45.800 67.500

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 26.800 44.700 58.000 71.400 105.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 23.800 39.700 51.700 63.600 93.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 21.700 36.200 47.000 57.900 85.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 20.100 33.500 43.500 53.600 79.000

Apartament construit inainte de anul 1960 16.300 27.200 35.400 43.600 64.300

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.400 40.600 52.800 65.000 95.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.700 36.200 47.000 57.900 85.300

Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.700 32.900 42.800 52.700 77.700


Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.300 30.500 39.600 48.800 71.900

Apartament construit inainte de anul 1960 14.900 24.800 32.200 39.700 58.500

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

59
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 11.2 - ZONA 25

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.700 41.200 53.600 66.000 97.300

Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.000 36.700 47.700 58.700 86.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.000 33.400 43.400 53.500 78.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.600 30.900 40.200 49.500 73.000
Apartament construit inainte de anul 1960 15.100 25.200 32.700 40.300 59.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 26.800 44.700 58.000 71.400 105.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 23.800 39.700 51.700 63.600 93.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 21.700 36.200 47.000 57.900 85.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 20.100 33.500 43.500 53.600 79.000
Apartament construit inainte de anul 1960 16.300 27.200 35.400 43.600 64.300

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.500 55.300 68.000 100.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.200 60.600 89.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300

Apartament construit inainte de anul 1960 15.600 25.900 33.700 41.500 61.200

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.200 38.700 50.300 61.900 91.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300

Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.800 31.300 40.700 50.200 74.000


Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.400 29.000 37.700 46.400 68.500

Apartament construit inainte de anul 1960 14.200 23.600 30.700 37.800 55.700

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

60
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 11.3 - ZONA 25

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.100 26.700 35.600 44.500 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.200 23.800 31.700 39.600 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.800 21.700 28.900 36.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.800 20.000 26.700 33.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.400 16.300 21.700 27.200 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.500 28.900 38.600 48.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.500 25.800 34.300 42.900 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.000 23.400 31.200 39.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.900 21.700 28.900 36.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 17.600 23.500 29.400 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.600 27.600 36.700 45.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.700 24.500 32.700 40.900 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.300 22.300 29.800 37.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.200 20.700 27.600 34.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 10.700 16.800 22.400 28.000 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.000 25.100 33.400 41.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.300 22.300 29.800 37.200 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.000 20.300 27.100 33.900 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.000 18.800 25.100 31.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.800 15.300 20.400 25.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

61
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 11.4 - ZONA 25

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.500 22.700 28.400 37.900 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.900 20.200 25.300 33.700 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.800 18.400 23.000 30.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.900 17.000 21.300 28.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.900 13.900 17.300 23.100 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.700 24.600 30.700 41.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.000 21.900 27.400 36.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.700 19.900 24.900 33.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.800 18.400 23.100 30.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.600 15.000 18.800 25.000 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.000 23.400 29.300 39.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.300 20.800 26.100 34.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.100 19.000 23.700 31.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.200 17.600 22.000 29.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.100 14.300 17.900 23.800 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.600 21.300 26.600 35.500 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.100 19.000 23.700 31.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.000 17.300 21.600 28.800 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.200 16.000 20.000 26.600 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.300 13.000 16.300 21.700 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

62
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 12.1 - ZONA 26

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 27.200 45.400 59.000 72.600 107.100

Apartament construit in perioada 1991÷2000 24.200 40.400 52.500 64.600 95.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 22.100 36.800 47.800 58.800 86.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 20.400 34.000 44.200 54.400 80.300
Apartament construit inainte de anul 1960 16.600 27.700 36.000 44.300 65.300

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 29.500 49.100 63.900 78.600 115.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 26.200 43.700 56.800 69.900 103.200
Apartament construit in perioada 1978÷1990 23.900 39.800 51.700 63.700 93.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 22.100 36.800 47.900 58.900 86.900
Apartament construit inainte de anul 1960 18.000 30.000 38.900 47.900 70.700

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 28.100 46.800 60.800 74.800 110.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 25.000 41.600 54.100 66.600 98.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 22.700 37.900 49.300 60.600 89.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 21.000 35.100 45.600 56.100 82.800

Apartament construit inainte de anul 1960 17.100 28.500 37.100 45.700 67.300

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.600 55.300 68.100 100.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.900 49.300 60.600 89.400

Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.700 34.500 44.800 55.200 81.400


Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.200 31.900 41.500 51.100 75.300

Apartament construit inainte de anul 1960 15.600 26.000 33.800 41.500 61.300

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

63
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 12.2 - ZONA 26

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.900 43.200 56.200 69.100 102.000

Apartament construit in perioada 1991÷2000 23.100 38.500 50.000 61.500 90.800


Apartament construit in perioada 1978÷1990 21.000 35.000 45.500 56.000 82.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.400 32.400 42.100 51.900 76.500
Apartament construit inainte de anul 1960 15.800 26.400 34.300 42.200 62.200

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 28.100 46.800 60.800 74.800 110.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 25.000 41.600 54.100 66.600 98.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 22.700 37.900 49.300 60.600 89.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 21.000 35.100 45.600 56.100 82.800
Apartament construit inainte de anul 1960 17.100 28.500 37.100 45.700 67.300

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 26.700 44.600 57.900 71.300 105.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 23.800 39.600 51.500 63.400 93.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 21.700 36.100 46.900 57.700 85.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 20.000 33.400 43.400 53.500 78.900

Apartament construit inainte de anul 1960 16.300 27.200 35.300 43.500 64.100

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.300 40.500 52.700 64.900 95.700
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.100 46.900 57.700 85.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.700 32.800 42.700 52.500 77.500


Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.400 39.500 48.600 71.800

Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.700 32.100 39.600 58.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

64
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 12.3 - ZONA 26

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.900 28.000 37.300 46.700 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.900 24.900 33.200 41.500 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.500 22.700 30.200 37.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.400 21.000 28.000 35.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 17.100 22.800 28.500 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.400 30.300 40.400 50.500 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.200 27.000 36.000 45.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.700 24.600 32.700 40.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.500 22.700 30.300 37.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 18.500 24.700 30.800 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.400 28.900 38.500 48.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.400 25.700 34.300 42.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.900 23.400 31.200 39.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.800 21.700 28.900 36.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 17.600 23.500 29.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.800 26.300 35.000 43.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.900 23.400 31.200 39.000 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.600 21.300 28.400 35.500 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.600 19.700 26.300 32.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 16.000 21.400 26.700 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

65
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 12.4 - ZONA 26

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.200 23.800 29.800 39.700 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.500 21.200 26.500 35.300 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.300 19.300 24.100 32.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.400 17.900 22.300 29.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.300 14.500 18.100 24.200 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.500 25.800 32.200 42.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.700 22.900 28.700 38.200 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.300 20.900 26.100 34.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.300 19.300 24.200 32.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.000 15.700 19.600 26.200 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.700 24.500 30.700 40.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.000 21.800 27.300 36.400 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.700 19.900 24.800 33.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.800 18.400 23.000 30.700 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.600 15.000 18.700 24.900 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.300 22.300 27.900 37.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.900 24.800 33.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.600 18.100 22.600 30.100 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 20.900 27.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 17.000 22.700 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

66
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 13.1 - ZONA 27

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.700 41.200 53.600 66.000 97.300

Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.000 36.700 47.700 58.700 86.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.000 33.400 43.400 53.500 78.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.600 30.900 40.200 49.500 73.000
Apartament construit inainte de anul 1960 15.100 25.200 32.700 40.300 59.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 26.800 44.700 58.000 71.400 105.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 23.800 39.700 51.700 63.600 93.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 21.700 36.200 47.000 57.900 85.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 20.100 33.500 43.500 53.600 79.000
Apartament construit inainte de anul 1960 16.300 27.200 35.400 43.600 64.300

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.500 55.300 68.000 100.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.200 60.600 89.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300

Apartament construit inainte de anul 1960 15.600 25.900 33.700 41.500 61.200

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.200 38.700 50.300 61.900 91.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300

Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.800 31.300 40.700 50.200 74.000


Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.400 29.000 37.700 46.400 68.500

Apartament construit inainte de anul 1960 14.200 23.600 30.700 37.800 55.700

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

67
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 13.2 - ZONA 27

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.600 39.300 51.100 62.900 92.700

Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.000 35.000 45.500 55.900 82.500


Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.100 31.800 41.400 50.900 75.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.700 29.500 38.300 47.100 69.500
Apartament construit inainte de anul 1960 14.400 24.000 31.200 38.300 56.600

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.500 55.300 68.000 100.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.200 60.600 89.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300
Apartament construit inainte de anul 1960 15.600 25.900 33.700 41.500 61.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.300 40.500 52.600 64.800 95.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.900 57.700 85.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.700 32.800 42.600 52.500 77.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.400 39.500 48.600 71.700

Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.700 32.100 39.500 58.300

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.100 36.900 47.900 59.000 87.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.700 32.800 42.600 52.500 77.400

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.900 29.900 38.800 47.800 70.500


Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.600 27.600 35.900 44.200 65.200

Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 22.500 29.200 36.000 53.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

68
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 13.3 - ZONA 27

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.300 25.500 33.900 42.400 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.500 22.700 30.200 37.800 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.200 20.600 27.500 34.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.200 19.100 25.500 31.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.900 15.500 20.700 25.900 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.600 27.600 36.700 45.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.700 24.500 32.700 40.900 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.300 22.300 29.800 37.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.200 20.700 27.600 34.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.700 16.800 22.400 28.000 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.800 26.200 35.000 43.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.900 23.400 31.100 38.900 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.600 21.300 28.300 35.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.600 19.700 26.200 32.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 16.000 21.300 26.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.300 23.900 31.800 39.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.600 21.300 28.300 35.400 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.400 19.300 25.800 32.200 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.400 17.900 23.900 29.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.300 14.600 19.400 24.300 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

69
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 13.4 - ZONA 27

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.800 21.600 27.000 36.100 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.300 19.300 24.100 32.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.200 17.500 21.900 29.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.400 16.200 20.300 27.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.400 13.200 16.500 22.000 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.000 23.400 29.300 39.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.300 20.800 26.100 34.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.100 19.000 23.700 31.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.200 17.600 22.000 29.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.100 14.300 17.900 23.800 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.300 22.300 27.900 37.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.900 24.800 33.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.100 22.600 30.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 20.900 27.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 17.000 22.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.000 20.300 25.400 33.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.500 18.100 22.600 30.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.500 16.400 20.600 27.400 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.700 15.200 19.000 25.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.900 12.400 15.500 20.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

70
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 14.1 - ZONA 28

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.500 39.200 50.900 62.700 92.500

Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.900 34.900 45.300 55.800 82.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.000 31.700 41.300 50.800 74.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.600 29.400 38.200 47.000 69.400
Apartament construit inainte de anul 1960 14.300 23.900 31.100 38.200 56.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.400 55.100 67.900 100.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.100 60.400 89.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.600 34.400 44.700 55.000 81.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.800 41.400 50.900 75.100
Apartament construit inainte de anul 1960 15.500 25.900 33.600 41.400 61.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.200 40.400 52.500 64.600 95.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.700 57.500 84.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.300 39.400 48.500 71.500

Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.600 32.000 39.400 58.200

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.100 36.800 47.800 58.800 86.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.900 29.800 38.700 47.600 70.300


Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.500 27.600 35.800 44.100 65.100

Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 22.400 29.200 35.900 52.900

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

71
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 14.2 - ZONA 28

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.400 37.300 48.500 59.700 88.100

Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.900 33.200 43.200 53.100 78.400


Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.100 30.200 39.300 48.400 71.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.800 28.000 36.400 44.800 66.100
Apartament construit inainte de anul 1960 13.700 22.800 29.600 36.400 53.700

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.200 40.400 52.500 64.600 95.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.700 57.500 84.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.300 39.400 48.500 71.500
Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.600 32.000 39.400 58.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.100 38.500 50.000 61.600 90.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.500 34.200 44.500 54.800 80.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.700 31.200 40.500 49.900 73.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.300 28.900 37.500 46.200 68.100

Apartament construit inainte de anul 1960 14.100 23.500 30.500 37.600 55.400

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.000 35.000 45.500 56.000 82.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.700 31.200 40.500 49.900 73.500

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.000 28.400 36.900 45.400 66.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.800 26.300 34.100 42.000 62.000

Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 21.400 27.800 34.200 50.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

72
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 14.3 - ZONA 28

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.500 24.200 32.200 40.300 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.800 21.500 28.700 35.900 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.500 19.600 26.100 32.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.600 18.100 24.200 30.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.400 14.800 19.700 24.600 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.700 26.200 34.900 43.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.900 23.300 31.100 38.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.500 21.200 28.300 35.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.500 19.600 26.200 32.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 16.000 21.300 26.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.900 24.900 33.200 41.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.200 22.200 29.600 37.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.900 20.200 26.900 33.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.900 18.700 24.900 31.200 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 15.200 20.300 25.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.500 22.700 30.300 37.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.900 20.200 26.900 33.700 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.700 18.400 24.500 30.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.900 17.000 22.700 28.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.800 13.800 18.500 23.100 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

73
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 14.4 - ZONA 28

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.100 20.600 25.700 34.300 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.700 18.300 22.900 30.500 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.600 16.700 20.800 27.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.800 15.400 19.300 25.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.000 12.500 15.700 20.900 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.200 22.300 27.800 37.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.800 24.800 33.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.000 22.500 30.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 20.900 27.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 17.000 22.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.500 21.200 26.500 35.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.100 18.900 23.600 31.400 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.000 17.200 21.500 28.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.200 15.900 19.900 26.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.300 12.900 16.200 21.500 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.300 19.300 24.100 32.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.000 17.200 21.500 28.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.000 15.600 19.500 26.000 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.200 14.500 18.100 24.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.500 11.800 14.700 19.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

74
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 15.1 - ZONA 30

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.300 28.900 37.500 46.200 68.100

Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.400 25.700 33.400 41.100 60.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.000 23.400 30.400 37.400 55.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.000 21.700 28.200 34.600 51.100
Apartament construit inainte de anul 1960 10.600 17.600 22.900 28.200 41.600

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.800 31.300 40.600 50.000 73.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.700 27.800 36.200 44.500 65.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.200 25.300 32.900 40.500 59.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.100 23.400 30.500 37.500 55.300
Apartament construit inainte de anul 1960 11.400 19.100 24.800 30.500 45.000

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.900 29.800 38.700 47.600 70.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.900 26.500 34.400 42.400 62.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.500 24.100 31.300 38.600 56.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.400 22.300 29.000 35.700 52.700

Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 18.200 23.600 29.100 42.900

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.300 27.100 35.200 43.300 63.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.500 24.100 31.300 38.600 56.900

Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.200 21.900 28.500 35.100 51.800


Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.200 20.300 26.400 32.500 47.900

Apartament construit inainte de anul 1960 9.900 16.500 21.500 26.400 39.000

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

75
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 15.2 - ZONA 30

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.500 27.500 35.700 44.000 64.900

Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.700 24.500 31.800 39.200 57.800


Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.400 22.300 29.000 35.600 52.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.400 20.600 26.800 33.000 48.700
Apartament construit inainte de anul 1960 10.100 16.800 21.800 26.800 39.600

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.900 29.800 38.700 47.600 70.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.900 26.500 34.400 42.400 62.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.500 24.100 31.300 38.600 56.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.400 22.300 29.000 35.700 52.700
Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 18.200 23.600 29.100 42.900

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.000 28.400 36.900 45.400 66.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.100 25.200 32.800 40.400 59.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.800 23.000 29.900 36.700 54.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.800 21.300 27.600 34.000 50.200

Apartament construit inainte de anul 1960 10.400 17.300 22.500 27.700 40.800

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.500 25.800 33.500 41.300 60.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.800 23.000 29.800 36.700 54.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.500 20.900 27.200 33.400 49.300


Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.600 19.300 25.200 31.000 45.700

Apartament construit inainte de anul 1960 9.400 15.700 20.500 25.200 37.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

76
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 15.3 - ZONA 30

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.400 17.800 23.800 29.700 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.100 15.900 21.100 26.400 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.200 14.400 19.200 24.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.500 13.400 17.800 22.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.900 10.900 14.500 18.100 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.300 19.300 25.700 32.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.000 17.200 22.900 28.600 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.000 15.600 20.800 26.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.200 14.500 19.300 24.100 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.500 11.800 15.700 19.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.700 18.400 24.500 30.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.400 16.400 21.800 27.300 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.500 14.900 19.800 24.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.800 13.800 18.400 23.000 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.200 11.200 14.900 18.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.700 16.700 22.300 27.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.500 14.900 19.800 24.800 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.700 13.500 18.100 22.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.000 12.500 16.700 20.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.500 10.200 13.600 17.000 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

77
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 15.4 - ZONA 30

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.700 15.100 18.900 25.200 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.600 13.500 16.900 22.500 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.800 12.300 15.300 20.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.300 11.400 14.200 18.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 5.900 9.200 11.500 15.400 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.500 16.400 20.500 27.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.300 14.600 18.200 24.300 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.500 13.300 16.600 22.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.900 12.300 15.400 20.500 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.400 10.000 12.500 16.700 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.000 15.600 19.500 26.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.900 13.900 17.400 23.200 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.100 12.600 15.800 21.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.500 11.700 14.600 19.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.100 9.500 11.900 15.900 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.100 14.200 17.800 23.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.100 12.600 15.800 21.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.400 11.500 14.400 19.200 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 6.800 10.700 13.300 17.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 5.500 8.700 10.800 14.400 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

78
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 16.1 - ZONA 31

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.600 30.900 40.200 49.500 73.000

Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.500 27.500 35.800 44.100 65.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.000 25.100 32.600 40.100 59.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.900 23.200 30.200 37.100 54.800
Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 18.900 24.500 30.200 44.500

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.100 33.500 43.500 53.600 79.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.900 29.800 38.700 47.700 70.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.300 27.100 35.300 43.400 64.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.100 25.100 32.700 40.200 59.300
Apartament construit inainte de anul 1960 12.300 20.400 26.600 32.700 48.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.000 28.400 36.900 45.400 67.000
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.500 25.800 33.600 41.300 61.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.400 23.900 31.100 38.300 56.500

Apartament construit inainte de anul 1960 11.700 19.500 25.300 31.100 45.900

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.400 29.000 37.700 46.400 68.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.500 25.800 33.600 41.300 61.000

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.100 23.500 30.600 37.600 55.500


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.100 21.800 28.300 34.800 51.400

Apartament construit inainte de anul 1960 10.600 17.700 23.000 28.300 41.800

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

79
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 16.2 - ZONA 31

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.700 29.500 38.300 47.100 69.500

Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.700 26.200 34.100 42.000 61.900


Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.300 23.900 31.000 38.200 56.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.300 22.100 28.700 35.400 52.200
Apartament construit inainte de anul 1960 10.800 18.000 23.400 28.800 42.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.000 28.400 36.900 45.400 67.000
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.500 25.800 33.600 41.300 61.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.400 23.900 31.100 38.300 56.500
Apartament construit inainte de anul 1960 11.700 19.500 25.300 31.100 45.900

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.200 30.400 39.500 48.600 71.700
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.200 27.000 35.100 43.300 63.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.800 24.600 32.000 39.400 58.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.700 22.800 29.600 36.400 53.800

Apartament construit inainte de anul 1960 11.100 18.500 24.100 29.600 43.700

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.600 27.600 35.900 44.200 65.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.800 24.600 32.000 39.400 58.100

Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.400 22.400 29.100 35.800 52.800


Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.400 20.700 27.000 33.200 48.900

Apartament construit inainte de anul 1960 10.100 16.900 21.900 27.000 39.800

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

80
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 16.3 - ZONA 31

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.200 19.100 25.500 31.800 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.900 17.000 22.700 28.300 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.900 15.500 20.600 25.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.100 14.300 19.100 23.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.600 15.500 19.400 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.200 20.700 27.600 34.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.800 18.400 24.500 30.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.700 16.700 22.300 27.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.900 15.500 20.700 25.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.100 12.600 16.800 21.000 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.600 19.700 26.200 32.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.200 17.500 23.400 29.200 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.200 15.900 21.300 26.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.400 14.800 19.700 24.600 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.700 12.000 16.000 20.000 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.400 17.900 23.900 29.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.200 15.900 21.300 26.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.300 14.500 19.300 24.200 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.600 13.400 17.900 22.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.000 10.900 14.600 18.200 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

81
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 16.4 - ZONA 31

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.400 16.200 20.300 27.000 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.200 14.400 18.100 24.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.400 13.100 16.400 21.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.800 12.200 15.200 20.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.300 9.900 12.400 16.500 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.200 17.600 22.000 29.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.000 15.600 19.500 26.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.100 14.200 17.800 23.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.400 13.200 16.500 22.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.800 10.700 13.400 17.900 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.700 16.700 20.900 27.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.500 14.900 18.600 24.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.700 13.600 16.900 22.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.000 12.500 15.700 20.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.500 10.200 12.800 17.000 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.700 15.200 19.000 25.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.700 13.600 16.900 22.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.900 12.300 15.400 20.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.300 11.400 14.300 19.000 --

Apartament construit inainte de anul 1960 5.900 9.300 11.600 15.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

82
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 17.1 - ZONA 32

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.800 33.000 42.900 52.800 77.900

Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.600 29.400 38.200 47.000 69.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.000 26.700 34.700 42.800 63.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.800 24.700 32.200 39.600 58.400
Apartament construit inainte de anul 1960 12.100 20.100 26.200 32.200 47.500

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.400 35.700 46.400 57.200 84.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.100 31.800 41.300 50.900 75.000
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.400 28.900 37.600 46.300 68.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.100 26.800 34.800 42.900 63.200
Apartament construit inainte de anul 1960 13.100 21.800 28.300 34.900 51.400

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.400 34.000 44.200 54.400 80.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.200 30.300 39.400 48.400 71.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.500 27.600 35.800 44.100 65.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.300 25.500 33.200 40.800 60.200

Apartament construit inainte de anul 1960 12.500 20.800 27.000 33.200 49.000

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.600 31.000 40.200 49.500 73.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.500 27.600 35.800 44.100 65.000

Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.000 25.100 32.600 40.100 59.200


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.900 23.200 30.200 37.100 54.800

Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 18.900 24.500 30.200 44.600

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

83
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 17.2 - ZONA 32

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.900 31.400 40.900 50.300 74.200

Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.800 28.000 36.400 44.800 66.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.300 25.500 33.100 40.700 60.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.100 23.600 30.600 37.700 55.600
Apartament construit inainte de anul 1960 11.500 19.200 24.900 30.700 45.200

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.400 34.000 44.200 54.400 80.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.200 30.300 39.400 48.400 71.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.500 27.600 35.800 44.100 65.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.300 25.500 33.200 40.800 60.200
Apartament construit inainte de anul 1960 12.500 20.800 27.000 33.200 49.000

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.400 32.400 42.100 51.800 76.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.300 28.800 37.500 46.100 68.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.700 26.200 34.100 42.000 61.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.600 24.300 31.600 38.900 57.300

Apartament construit inainte de anul 1960 11.900 19.800 25.700 31.600 46.600

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.700 29.500 38.300 47.200 69.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.700 26.200 34.100 42.000 61.900

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.300 23.900 31.000 38.200 56.400


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.300 22.100 28.700 35.400 52.200

Apartament construit inainte de anul 1960 10.800 18.000 23.400 28.800 42.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

84
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 17.3 - ZONA 32

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.000 20.400 27.200 33.900 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.600 18.100 24.200 30.200 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.500 16.500 22.000 27.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.800 15.300 20.400 25.500 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.900 12.400 16.600 20.700 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.100 22.000 29.400 36.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.500 19.600 26.200 32.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.400 17.900 23.800 29.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.600 16.500 22.000 27.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.600 13.400 17.900 22.400 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.400 21.000 28.000 35.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.900 18.700 24.900 31.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.900 17.000 22.700 28.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.100 15.700 21.000 26.200 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.200 12.800 17.100 21.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.200 19.100 25.500 31.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.900 17.000 22.700 28.300 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.900 15.500 20.600 25.800 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.200 14.300 19.100 23.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.700 15.500 19.400 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

85
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 17.4 - ZONA 32

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.100 17.300 21.600 28.900 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.800 15.400 19.300 25.700 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.000 14.000 17.500 23.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.300 13.000 16.200 21.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.700 10.600 13.200 17.600 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.000 18.700 23.400 31.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.700 16.700 20.800 27.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.700 15.200 19.000 25.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.000 14.100 17.600 23.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.300 11.400 14.300 19.100 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.400 17.800 22.300 29.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.100 15.900 19.900 26.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.200 14.500 18.100 24.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.600 13.400 16.700 22.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.000 10.900 13.600 18.100 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.400 16.200 20.300 27.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.200 14.500 18.100 24.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.400 13.200 16.400 21.900 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.800 12.200 15.200 20.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.300 9.900 12.400 16.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

86
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 18.1 - ZONA 33

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.300 37.100 48.300 59.400 87.600

Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.800 33.000 43.000 52.900 78.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.000 30.100 39.100 48.100 71.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.700 27.800 36.200 44.500 65.700
Apartament construit inainte de anul 1960 13.600 22.600 29.400 36.200 53.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.100 40.200 52.200 64.300 94.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.500 35.800 46.500 57.200 84.400
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.500 32.600 42.300 52.100 76.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.100 30.100 39.200 48.200 71.100
Apartament construit inainte de anul 1960 14.700 24.500 31.900 39.200 57.900

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.000 38.300 49.800 61.200 90.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.400 34.100 44.300 54.500 80.400
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.600 31.000 40.300 49.600 73.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.200 28.700 37.300 45.900 67.700

Apartament construit inainte de anul 1960 14.000 23.300 30.400 37.400 55.100

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.900 34.800 45.300 55.700 82.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.600 31.000 40.300 49.600 73.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.900 28.200 36.700 45.100 66.600


Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.700 26.100 34.000 41.800 61.600

Apartament construit inainte de anul 1960 12.700 21.200 27.600 34.000 50.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

87
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 18.2 - ZONA 33

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.200 35.400 46.000 56.600 83.400

Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.900 31.500 40.900 50.300 74.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.200 28.600 37.200 45.800 67.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.900 26.500 34.500 42.400 62.600
Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 21.600 28.000 34.500 50.900

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.000 38.300 49.800 61.200 90.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.400 34.100 44.300 54.500 80.400
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.600 31.000 40.300 49.600 73.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.200 28.700 37.300 45.900 67.700
Apartament construit inainte de anul 1960 14.000 23.300 30.400 37.400 55.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.900 36.400 47.400 58.300 86.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.500 32.400 42.200 51.900 76.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.700 29.500 38.400 47.200 69.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.400 27.300 35.500 43.700 64.500

Apartament construit inainte de anul 1960 13.300 22.200 28.900 35.600 52.500

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.900 33.200 43.100 53.100 78.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.700 29.500 38.400 47.200 69.700

Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.100 26.900 34.900 43.000 63.400


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.900 24.900 32.300 39.800 58.700

Apartament construit inainte de anul 1960 12.100 20.200 26.300 32.400 47.800

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

88
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 18.3 - ZONA 33

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.600 22.900 30.500 38.200 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.000 20.400 27.200 34.000 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.900 18.600 24.700 30.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.000 17.200 22.900 28.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.900 14.000 18.600 23.300 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.800 24.800 33.100 41.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.100 22.100 29.400 36.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.800 20.100 26.800 33.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.900 18.600 24.800 31.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 15.100 20.200 25.200 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.100 23.600 31.500 39.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.400 21.000 28.000 35.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.200 19.100 25.500 31.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.300 17.700 23.600 29.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.200 14.400 19.200 24.000 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.700 21.500 28.700 35.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.200 19.100 25.500 31.900 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.100 17.400 23.200 29.000 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.300 16.100 21.500 26.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.400 13.100 17.500 21.900 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

89
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 18.4 - ZONA 33

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.400 19.500 24.300 32.500 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.100 17.300 21.700 28.900 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.100 15.800 19.700 26.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.300 14.600 18.300 24.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.600 11.900 14.800 19.800 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.500 21.100 26.400 35.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.000 18.800 23.500 31.300 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.900 17.100 21.300 28.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.100 15.800 19.800 26.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.200 12.900 16.100 21.400 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.800 20.100 25.100 33.500 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.400 17.900 22.300 29.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.400 16.300 20.300 27.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.600 15.100 18.800 25.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.800 12.200 15.300 20.400 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.700 18.300 22.800 30.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.400 16.300 20.300 27.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.500 14.800 18.500 24.700 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.800 13.700 17.100 22.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.100 11.100 13.900 18.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

90
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 19.1 - ZONA 34

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.500 39.200 50.900 62.700 92.500

Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.900 34.900 45.300 55.800 82.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.000 31.700 41.300 50.800 74.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.600 29.400 38.200 47.000 69.400
Apartament construit inainte de anul 1960 14.300 23.900 31.100 38.200 56.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.400 55.100 67.900 100.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.100 60.400 89.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.600 34.400 44.700 55.000 81.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.800 41.400 50.900 75.100
Apartament construit inainte de anul 1960 15.500 25.900 33.600 41.400 61.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.200 40.400 52.500 64.600 95.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.700 57.500 84.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.300 39.400 48.500 71.500

Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.600 32.000 39.400 58.200

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.100 36.800 47.800 58.800 86.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.900 29.800 38.700 47.600 70.300


Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.500 27.600 35.800 44.100 65.100

Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 22.400 29.200 35.900 52.900

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

91
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 19.2 - ZONA 34

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.400 37.300 48.500 59.700 88.100

Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.900 33.200 43.200 53.100 78.400


Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.100 30.200 39.300 48.400 71.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.800 28.000 36.400 44.800 66.100
Apartament construit inainte de anul 1960 13.700 22.800 29.600 36.400 53.700

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.200 40.400 52.500 64.600 95.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.700 57.500 84.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.300 39.400 48.500 71.500
Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.600 32.000 39.400 58.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.100 38.500 50.000 61.600 90.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.500 34.200 44.500 54.800 80.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.700 31.200 40.500 49.900 73.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.300 28.900 37.500 46.200 68.100

Apartament construit inainte de anul 1960 14.100 23.500 30.500 37.600 55.400

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.000 35.000 45.500 56.000 82.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.700 31.200 40.500 49.900 73.500

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.000 28.400 36.900 45.400 66.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.800 26.300 34.100 42.000 62.000

Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 21.400 27.800 34.200 50.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

92
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 19.3 - ZONA 34

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.500 24.200 32.200 40.300 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.800 21.500 28.700 35.900 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.500 19.600 26.100 32.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.600 18.100 24.200 30.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.400 14.800 19.700 24.600 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.700 26.200 34.900 43.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.900 23.300 31.100 38.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.500 21.200 28.300 35.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.500 19.600 26.200 32.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 16.000 21.300 26.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.900 24.900 33.200 41.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.200 22.200 29.600 37.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.900 20.200 26.900 33.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.900 18.700 24.900 31.200 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 15.200 20.300 25.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.500 22.700 30.300 37.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.900 20.200 26.900 33.700 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.700 18.400 24.500 30.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.900 17.000 22.700 28.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.800 13.800 18.500 23.100 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

93
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 19.4 - ZONA 34

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.100 20.600 25.700 34.300 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.700 18.300 22.900 30.500 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.600 16.700 20.800 27.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.800 15.400 19.300 25.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.000 12.500 15.700 20.900 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.200 22.300 27.800 37.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.800 24.800 33.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.000 22.500 30.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 20.900 27.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 17.000 22.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.500 21.200 26.500 35.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.100 18.900 23.600 31.400 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.000 17.200 21.500 28.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.200 15.900 19.900 26.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.300 12.900 16.200 21.500 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.300 19.300 24.100 32.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.000 17.200 21.500 28.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.000 15.600 19.500 26.000 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.200 14.500 18.100 24.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.500 11.800 14.700 19.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

94
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 20.1 - ZONA 35

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 30.900 51.600 67.000 82.500 121.700

Apartament construit in perioada 1991÷2000 27.500 45.900 59.700 73.400 108.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 25.100 41.800 54.300 66.800 98.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 23.200 38.700 50.300 61.900 91.300
Apartament construit inainte de anul 1960 18.900 31.500 40.900 50.300 74.200

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 33.500 55.800 72.600 89.300 131.700
Apartament construit in perioada 1991÷2000 29.800 49.700 64.600 79.500 117.200
Apartament construit in perioada 1978÷1990 27.100 45.200 58.800 72.300 106.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 25.100 41.900 54.400 67.000 98.800
Apartament construit inainte de anul 1960 20.400 34.000 44.300 54.500 80.300

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 31.900 53.200 69.100 85.000 125.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 28.400 47.300 61.500 75.700 111.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 25.800 43.100 56.000 68.900 101.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 23.900 39.900 51.800 63.800 94.100

Apartament construit inainte de anul 1960 19.500 32.400 42.200 51.900 76.500

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 29.000 48.400 62.900 77.400 114.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 25.800 43.100 56.000 68.900 101.600

Apartament construit in perioada 1978÷1990 23.500 39.200 50.900 62.700 92.500


Apartament construit in perioada 1960÷1977 21.800 36.300 47.200 58.000 85.600

Apartament construit inainte de anul 1960 17.700 29.500 38.400 47.200 69.600

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

95
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 20.2 - ZONA 35

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 29.500 49.100 63.800 78.600 115.900

Apartament construit in perioada 1991÷2000 26.200 43.700 56.800 69.900 103.100


Apartament construit in perioada 1978÷1990 23.900 39.800 51.700 63.600 93.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 22.100 36.800 47.900 58.900 86.900
Apartament construit inainte de anul 1960 18.000 30.000 38.900 47.900 70.700

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 31.900 53.200 69.100 85.000 125.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 28.400 47.300 61.500 75.700 111.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 25.800 43.100 56.000 68.900 101.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 23.900 39.900 51.800 63.800 94.100
Apartament construit inainte de anul 1960 19.500 32.400 42.200 51.900 76.500

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 30.400 50.600 65.800 81.000 119.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 27.000 45.100 58.600 72.100 106.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 24.600 41.000 53.300 65.600 96.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 22.800 38.000 49.400 60.800 89.600

Apartament construit inainte de anul 1960 18.500 30.900 40.100 49.400 72.900

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 27.600 46.100 59.900 73.700 108.700
Apartament construit in perioada 1991÷2000 24.600 41.000 53.300 65.600 96.800

Apartament construit in perioada 1978÷1990 22.400 37.300 48.500 59.700 88.100


Apartament construit in perioada 1960÷1977 20.700 34.600 44.900 55.300 81.500

Apartament construit inainte de anul 1960 16.900 28.100 36.500 45.000 66.300

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

96
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 20.3 - ZONA 35

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.300 31.800 42.400 53.000 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.100 28.300 37.800 47.200 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.500 25.800 34.400 43.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.200 23.900 31.800 39.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 12.400 19.400 25.900 32.400 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.000 34.400 45.900 57.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.600 30.700 40.900 51.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.800 27.900 37.200 46.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.500 25.800 34.400 43.100 --
Apartament construit inainte de anul 1960 13.400 21.000 28.000 35.000 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.000 32.800 43.700 54.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.700 29.200 38.900 48.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.000 26.600 35.400 44.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.700 24.600 32.800 41.000 --

Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 20.000 26.700 33.400 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.100 29.900 39.800 49.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.000 26.600 35.400 44.300 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.400 24.200 32.200 40.300 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.300 22.400 29.900 37.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 11.600 18.200 24.300 30.400 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

97
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 20.4 - ZONA 35

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.300 27.000 33.800 45.100 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.400 24.100 30.100 40.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.000 21.900 27.400 36.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.000 20.300 25.400 33.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.500 16.500 20.600 27.500 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.700 29.300 36.600 48.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.600 26.100 32.600 43.400 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.200 23.700 29.600 39.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.000 22.000 27.400 36.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 11.400 17.900 22.300 29.800 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.800 27.900 34.900 46.500 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.900 24.800 31.000 41.400 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.400 22.600 28.200 37.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.400 20.900 26.100 34.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 17.000 21.300 28.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.200 25.400 31.700 42.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.400 22.600 28.200 37.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.100 20.600 25.700 34.300 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.200 19.000 23.800 31.700 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.900 15.500 19.300 25.800 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

98
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 21.1 - ZONA 36

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.500 39.200 50.900 62.700 92.500

Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.900 34.900 45.300 55.800 82.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.000 31.700 41.300 50.800 74.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.600 29.400 38.200 47.000 69.400
Apartament construit inainte de anul 1960 14.300 23.900 31.100 38.200 56.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.400 55.100 67.900 100.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.100 60.400 89.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.600 34.400 44.700 55.000 81.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.800 41.400 50.900 75.100
Apartament construit inainte de anul 1960 15.500 25.900 33.600 41.400 61.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.200 40.400 52.500 64.600 95.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.700 57.500 84.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.300 39.400 48.500 71.500

Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.600 32.000 39.400 58.200

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.100 36.800 47.800 58.800 86.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.900 29.800 38.700 47.600 70.300


Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.500 27.600 35.800 44.100 65.100

Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 22.400 29.200 35.900 52.900

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

99
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 21.2 - ZONA 36

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.400 37.300 48.500 59.700 88.100

Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.900 33.200 43.200 53.100 78.400


Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.100 30.200 39.300 48.400 71.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.800 28.000 36.400 44.800 66.100
Apartament construit inainte de anul 1960 13.700 22.800 29.600 36.400 53.700

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.200 40.400 52.500 64.600 95.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.700 57.500 84.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.300 39.400 48.500 71.500
Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.600 32.000 39.400 58.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.100 38.500 50.000 61.600 90.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.500 34.200 44.500 54.800 80.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.700 31.200 40.500 49.900 73.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.300 28.900 37.500 46.200 68.100

Apartament construit inainte de anul 1960 14.100 23.500 30.500 37.600 55.400

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.000 35.000 45.500 56.000 82.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.700 31.200 40.500 49.900 73.500

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.000 28.400 36.900 45.400 66.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.800 26.300 34.100 42.000 62.000

Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 21.400 27.800 34.200 50.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

100
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 21.3 - ZONA 36

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.500 24.200 32.200 40.300 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.800 21.500 28.700 35.900 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.500 19.600 26.100 32.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.600 18.100 24.200 30.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.400 14.800 19.700 24.600 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.700 26.200 34.900 43.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.900 23.300 31.100 38.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.500 21.200 28.300 35.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.500 19.600 26.200 32.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 16.000 21.300 26.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.900 24.900 33.200 41.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.200 22.200 29.600 37.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.900 20.200 26.900 33.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.900 18.700 24.900 31.200 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 15.200 20.300 25.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.500 22.700 30.300 37.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.900 20.200 26.900 33.700 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.700 18.400 24.500 30.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.900 17.000 22.700 28.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.800 13.800 18.500 23.100 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

101
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 21.4 - ZONA 36

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.100 20.600 25.700 34.300 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.700 18.300 22.900 30.500 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.600 16.700 20.800 27.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.800 15.400 19.300 25.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.000 12.500 15.700 20.900 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.200 22.300 27.800 37.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.800 24.800 33.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.000 22.500 30.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 20.900 27.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 17.000 22.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.500 21.200 26.500 35.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.100 18.900 23.600 31.400 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.000 17.200 21.500 28.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.200 15.900 19.900 26.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.300 12.900 16.200 21.500 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.300 19.300 24.100 32.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.000 17.200 21.500 28.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.000 15.600 19.500 26.000 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.200 14.500 18.100 24.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.500 11.800 14.700 19.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

102
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 22.1 - ZONA 37

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.300 37.100 48.300 59.400 87.600

Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.800 33.000 43.000 52.900 78.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.000 30.100 39.100 48.100 71.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.700 27.800 36.200 44.500 65.700
Apartament construit inainte de anul 1960 13.600 22.600 29.400 36.200 53.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.100 40.200 52.200 64.300 94.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.500 35.800 46.500 57.200 84.400
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.500 32.600 42.300 52.100 76.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.100 30.100 39.200 48.200 71.100
Apartament construit inainte de anul 1960 14.700 24.500 31.900 39.200 57.900

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.000 38.300 49.800 61.200 90.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.400 34.100 44.300 54.500 80.400
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.600 31.000 40.300 49.600 73.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.200 28.700 37.300 45.900 67.700

Apartament construit inainte de anul 1960 14.000 23.300 30.400 37.400 55.100

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.900 34.800 45.300 55.700 82.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.600 31.000 40.300 49.600 73.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.900 28.200 36.700 45.100 66.600


Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.700 26.100 34.000 41.800 61.600

Apartament construit inainte de anul 1960 12.700 21.200 27.600 34.000 50.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

103
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 22.2 - ZONA 37

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.200 35.400 46.000 56.600 83.400

Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.900 31.500 40.900 50.300 74.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.200 28.600 37.200 45.800 67.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.900 26.500 34.500 42.400 62.600
Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 21.600 28.000 34.500 50.900

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.000 38.300 49.800 61.200 90.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.400 34.100 44.300 54.500 80.400
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.600 31.000 40.300 49.600 73.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.200 28.700 37.300 45.900 67.700
Apartament construit inainte de anul 1960 14.000 23.300 30.400 37.400 55.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.900 36.400 47.400 58.300 86.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.500 32.400 42.200 51.900 76.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.700 29.500 38.400 47.200 69.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.400 27.300 35.500 43.700 64.500

Apartament construit inainte de anul 1960 13.300 22.200 28.900 35.600 52.500

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.900 33.200 43.100 53.100 78.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.700 29.500 38.400 47.200 69.700

Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.100 26.900 34.900 43.000 63.400


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.900 24.900 32.300 39.800 58.700

Apartament construit inainte de anul 1960 12.100 20.200 26.300 32.400 47.800

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

104
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 22.3 - ZONA 37

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.600 22.900 30.500 38.200 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.000 20.400 27.200 34.000 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.900 18.600 24.700 30.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.000 17.200 22.900 28.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.900 14.000 18.600 23.300 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.800 24.800 33.100 41.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.100 22.100 29.400 36.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.800 20.100 26.800 33.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.900 18.600 24.800 31.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 15.100 20.200 25.200 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.100 23.600 31.500 39.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.400 21.000 28.000 35.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.200 19.100 25.500 31.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.300 17.700 23.600 29.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.200 14.400 19.200 24.000 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.700 21.500 28.700 35.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.200 19.100 25.500 31.900 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.100 17.400 23.200 29.000 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.300 16.100 21.500 26.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.400 13.100 17.500 21.900 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

105
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 22.4 - ZONA 37

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.400 19.500 24.300 32.500 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.100 17.300 21.700 28.900 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.100 15.800 19.700 26.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.300 14.600 18.300 24.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.600 11.900 14.800 19.800 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.500 21.100 26.400 35.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.000 18.800 23.500 31.300 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.900 17.100 21.300 28.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.100 15.800 19.800 26.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.200 12.900 16.100 21.400 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.800 20.100 25.100 33.500 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.400 17.900 22.300 29.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.400 16.300 20.300 27.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.600 15.100 18.800 25.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.800 12.200 15.300 20.400 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.700 18.300 22.800 30.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.400 16.300 20.300 27.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.500 14.800 18.500 24.700 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.800 13.700 17.100 22.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.100 11.100 13.900 18.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

106
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 23.1 - ZONA 38

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.000 35.100 45.600 56.100 82.700

Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.700 31.200 40.600 49.900 73.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.000 28.400 36.900 45.400 67.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.800 26.300 34.200 42.100 62.100
Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 21.400 27.800 34.200 50.500

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.800 38.000 49.300 60.700 89.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.300 33.800 43.900 54.000 79.700
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.400 30.700 40.000 49.200 72.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.100 28.500 37.000 45.500 67.200
Apartament construit inainte de anul 1960 13.900 23.200 30.100 37.000 54.600

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.700 36.100 47.000 57.800 85.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.300 32.200 41.800 51.500 75.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.600 29.300 38.100 46.800 69.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.300 27.100 35.200 43.400 64.000

Apartament construit inainte de anul 1960 13.200 22.000 28.700 35.300 52.000

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.700 32.900 42.800 52.600 77.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.600 29.300 38.100 46.800 69.100

Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.000 26.600 34.600 42.600 62.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.800 24.700 32.100 39.500 58.200

Apartament construit inainte de anul 1960 12.000 20.100 26.100 32.100 47.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

107
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 23.2 - ZONA 38

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.000 33.400 43.400 53.400 78.800

Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.800 29.700 38.600 47.600 70.100


Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.200 27.000 35.200 43.300 63.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.000 25.000 32.600 40.100 59.100
Apartament construit inainte de anul 1960 12.200 20.400 26.500 32.600 48.100

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.700 36.100 47.000 57.800 85.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.300 32.200 41.800 51.500 75.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.600 29.300 38.100 46.800 69.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.300 27.100 35.200 43.400 64.000
Apartament construit inainte de anul 1960 13.200 22.000 28.700 35.300 52.000

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.700 34.400 44.800 55.100 81.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.400 30.600 39.800 49.000 72.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.700 27.900 36.200 44.600 65.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.500 25.800 33.600 41.300 60.900

Apartament construit inainte de anul 1960 12.600 21.000 27.300 33.600 49.600

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.800 31.300 40.700 50.100 73.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.700 27.900 36.200 44.600 65.800

Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.200 25.400 33.000 40.600 59.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.100 23.500 30.500 37.600 55.400

Apartament construit inainte de anul 1960 11.500 19.100 24.800 30.600 45.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

108
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 23.3 - ZONA 38

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.800 21.600 28.900 36.100 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.300 19.300 25.700 32.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.200 17.500 23.400 29.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.400 16.200 21.600 27.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.400 13.200 17.600 22.000 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.000 23.400 31.200 39.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.300 20.800 27.800 34.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.100 19.000 25.300 31.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.200 17.600 23.400 29.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.100 14.300 19.100 23.800 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.300 22.300 29.700 37.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.900 26.500 33.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.100 24.100 30.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 22.300 27.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 18.100 22.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.000 20.300 27.100 33.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.500 18.100 24.100 30.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.500 16.400 21.900 27.400 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.700 15.200 20.300 25.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.900 12.400 16.500 20.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

109
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 23.4 - ZONA 38

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.800 18.400 23.000 30.700 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.500 16.400 20.500 27.300 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.500 14.900 18.600 24.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.800 13.800 17.200 23.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.200 11.200 14.000 18.700 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.700 19.900 24.900 33.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.300 17.700 22.100 29.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.300 16.100 20.200 26.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.500 14.900 18.700 24.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.800 12.100 15.200 20.200 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.100 19.000 23.700 31.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.800 16.900 21.100 28.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.800 15.400 19.200 25.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.100 14.200 17.800 23.700 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.600 14.500 19.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.000 17.300 21.600 28.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.800 15.400 19.200 25.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.900 14.000 17.500 23.300 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.300 12.900 16.200 21.600 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.700 10.500 13.200 17.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

110
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 24.1 - ZONA 41

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.300 28.900 37.500 46.200 68.100

Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.400 25.700 33.400 41.100 60.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.000 23.400 30.400 37.400 55.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.000 21.700 28.200 34.600 51.100
Apartament construit inainte de anul 1960 10.600 17.600 22.900 28.200 41.600

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.800 31.300 40.600 50.000 73.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.700 27.800 36.200 44.500 65.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.200 25.300 32.900 40.500 59.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.100 23.400 30.500 37.500 55.300
Apartament construit inainte de anul 1960 11.400 19.100 24.800 30.500 45.000

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.900 29.800 38.700 47.600 70.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.900 26.500 34.400 42.400 62.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.500 24.100 31.300 38.600 56.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.400 22.300 29.000 35.700 52.700

Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 18.200 23.600 29.100 42.900

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.300 27.100 35.200 43.300 63.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.500 24.100 31.300 38.600 56.900

Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.200 21.900 28.500 35.100 51.800


Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.200 20.300 26.400 32.500 47.900

Apartament construit inainte de anul 1960 9.900 16.500 21.500 26.400 39.000

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

111
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 24.2 - ZONA 41

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.500 27.500 35.700 44.000 64.900

Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.700 24.500 31.800 39.200 57.800


Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.400 22.300 29.000 35.600 52.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.400 20.600 26.800 33.000 48.700
Apartament construit inainte de anul 1960 10.100 16.800 21.800 26.800 39.600

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.900 29.800 38.700 47.600 70.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.900 26.500 34.400 42.400 62.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.500 24.100 31.300 38.600 56.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.400 22.300 29.000 35.700 52.700
Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 18.200 23.600 29.100 42.900

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.000 28.400 36.900 45.400 66.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.100 25.200 32.800 40.400 59.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.800 23.000 29.900 36.700 54.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.800 21.300 27.600 34.000 50.200

Apartament construit inainte de anul 1960 10.400 17.300 22.500 27.700 40.800

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.500 25.800 33.500 41.300 60.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.800 23.000 29.800 36.700 54.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.500 20.900 27.200 33.400 49.300


Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.600 19.300 25.200 31.000 45.700

Apartament construit inainte de anul 1960 9.400 15.700 20.500 25.200 37.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

112
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 24.3 - ZONA 41

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.400 17.800 23.800 29.700 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.100 15.900 21.100 26.400 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.200 14.400 19.200 24.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.500 13.400 17.800 22.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.900 10.900 14.500 18.100 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.300 19.300 25.700 32.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.000 17.200 22.900 28.600 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.000 15.600 20.800 26.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.200 14.500 19.300 24.100 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.500 11.800 15.700 19.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.700 18.400 24.500 30.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.400 16.400 21.800 27.300 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.500 14.900 19.800 24.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.800 13.800 18.400 23.000 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.200 11.200 14.900 18.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.700 16.700 22.300 27.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.500 14.900 19.800 24.800 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.700 13.500 18.100 22.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.000 12.500 16.700 20.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.500 10.200 13.600 17.000 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

113
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 24.4 - ZONA 41

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.700 15.100 18.900 25.200 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.600 13.500 16.900 22.500 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.800 12.300 15.300 20.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.300 11.400 14.200 18.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 5.900 9.200 11.500 15.400 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.500 16.400 20.500 27.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.300 14.600 18.200 24.300 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.500 13.300 16.600 22.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.900 12.300 15.400 20.500 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.400 10.000 12.500 16.700 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.000 15.600 19.500 26.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.900 13.900 17.400 23.200 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.100 12.600 15.800 21.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.500 11.700 14.600 19.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.100 9.500 11.900 15.900 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.100 14.200 17.800 23.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.100 12.600 15.800 21.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.400 11.500 14.400 19.200 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 6.800 10.700 13.300 17.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 5.500 8.700 10.800 14.400 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

114
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 25.1 - ZONA 42

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.600 30.900 40.200 49.500 73.000

Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.500 27.500 35.800 44.100 65.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.000 25.100 32.600 40.100 59.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.900 23.200 30.200 37.100 54.800
Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 18.900 24.500 30.200 44.500

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.100 33.500 43.500 53.600 79.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.900 29.800 38.700 47.700 70.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.300 27.100 35.300 43.400 64.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.100 25.100 32.700 40.200 59.300
Apartament construit inainte de anul 1960 12.300 20.400 26.600 32.700 48.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.000 28.400 36.900 45.400 67.000
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.500 25.800 33.600 41.300 61.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.400 23.900 31.100 38.300 56.500

Apartament construit inainte de anul 1960 11.700 19.500 25.300 31.100 45.900

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.400 29.000 37.700 46.400 68.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.500 25.800 33.600 41.300 61.000

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.100 23.500 30.600 37.600 55.500


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.100 21.800 28.300 34.800 51.400

Apartament construit inainte de anul 1960 10.600 17.700 23.000 28.300 41.800

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

115
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 25.2 - ZONA 42

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.700 29.500 38.300 47.100 69.500

Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.700 26.200 34.100 42.000 61.900


Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.300 23.900 31.000 38.200 56.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.300 22.100 28.700 35.400 52.200
Apartament construit inainte de anul 1960 10.800 18.000 23.400 28.800 42.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.000 28.400 36.900 45.400 67.000
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.500 25.800 33.600 41.300 61.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.400 23.900 31.100 38.300 56.500
Apartament construit inainte de anul 1960 11.700 19.500 25.300 31.100 45.900

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.200 30.400 39.500 48.600 71.700
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.200 27.000 35.100 43.300 63.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.800 24.600 32.000 39.400 58.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.700 22.800 29.600 36.400 53.800

Apartament construit inainte de anul 1960 11.100 18.500 24.100 29.600 43.700

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.600 27.600 35.900 44.200 65.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.800 24.600 32.000 39.400 58.100

Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.400 22.400 29.100 35.800 52.800


Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.400 20.700 27.000 33.200 48.900

Apartament construit inainte de anul 1960 10.100 16.900 21.900 27.000 39.800

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

116
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 25.3 - ZONA 42

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.200 19.100 25.500 31.800 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.900 17.000 22.700 28.300 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.900 15.500 20.600 25.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.100 14.300 19.100 23.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.600 15.500 19.400 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.200 20.700 27.600 34.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.800 18.400 24.500 30.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.700 16.700 22.300 27.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.900 15.500 20.700 25.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.100 12.600 16.800 21.000 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.600 19.700 26.200 32.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.200 17.500 23.400 29.200 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.200 15.900 21.300 26.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.400 14.800 19.700 24.600 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.700 12.000 16.000 20.000 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.400 17.900 23.900 29.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.200 15.900 21.300 26.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.300 14.500 19.300 24.200 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.600 13.400 17.900 22.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.000 10.900 14.600 18.200 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

117
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 25.4 - ZONA 42

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.400 16.200 20.300 27.000 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.200 14.400 18.100 24.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.400 13.100 16.400 21.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.800 12.200 15.200 20.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.300 9.900 12.400 16.500 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.200 17.600 22.000 29.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.000 15.600 19.500 26.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.100 14.200 17.800 23.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.400 13.200 16.500 22.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.800 10.700 13.400 17.900 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.700 16.700 20.900 27.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.500 14.900 18.600 24.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.700 13.600 16.900 22.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.000 12.500 15.700 20.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.500 10.200 12.800 17.000 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.700 15.200 19.000 25.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.700 13.600 16.900 22.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.900 12.300 15.400 20.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.300 11.400 14.300 19.000 --

Apartament construit inainte de anul 1960 5.900 9.300 11.600 15.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

118
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 26.1 - ZONA 43

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.800 33.000 42.900 52.800 77.900

Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.600 29.400 38.200 47.000 69.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.000 26.700 34.700 42.800 63.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.800 24.700 32.200 39.600 58.400
Apartament construit inainte de anul 1960 12.100 20.100 26.200 32.200 47.500

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.400 35.700 46.400 57.200 84.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.100 31.800 41.300 50.900 75.000
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.400 28.900 37.600 46.300 68.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.100 26.800 34.800 42.900 63.200
Apartament construit inainte de anul 1960 13.100 21.800 28.300 34.900 51.400

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.400 34.000 44.200 54.400 80.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.200 30.300 39.400 48.400 71.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.500 27.600 35.800 44.100 65.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.300 25.500 33.200 40.800 60.200

Apartament construit inainte de anul 1960 12.500 20.800 27.000 33.200 49.000

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.600 31.000 40.200 49.500 73.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.500 27.600 35.800 44.100 65.000

Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.000 25.100 32.600 40.100 59.200


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.900 23.200 30.200 37.100 54.800

Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 18.900 24.500 30.200 44.600

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

119
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 26.2 - ZONA 43

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.900 31.400 40.900 50.300 74.200

Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.800 28.000 36.400 44.800 66.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.300 25.500 33.100 40.700 60.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.100 23.600 30.600 37.700 55.600
Apartament construit inainte de anul 1960 11.500 19.200 24.900 30.700 45.200

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.400 34.000 44.200 54.400 80.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.200 30.300 39.400 48.400 71.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.500 27.600 35.800 44.100 65.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.300 25.500 33.200 40.800 60.200
Apartament construit inainte de anul 1960 12.500 20.800 27.000 33.200 49.000

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.400 32.400 42.100 51.800 76.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.300 28.800 37.500 46.100 68.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.700 26.200 34.100 42.000 61.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.600 24.300 31.600 38.900 57.300

Apartament construit inainte de anul 1960 11.900 19.800 25.700 31.600 46.600

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.700 29.500 38.300 47.200 69.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.700 26.200 34.100 42.000 61.900

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.300 23.900 31.000 38.200 56.400


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.300 22.100 28.700 35.400 52.200

Apartament construit inainte de anul 1960 10.800 18.000 23.400 28.800 42.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

120
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 26.3 - ZONA 43

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.000 20.400 27.200 33.900 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.600 18.100 24.200 30.200 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.500 16.500 22.000 27.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.800 15.300 20.400 25.500 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.900 12.400 16.600 20.700 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.100 22.000 29.400 36.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.500 19.600 26.200 32.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.400 17.900 23.800 29.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.600 16.500 22.000 27.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.600 13.400 17.900 22.400 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.400 21.000 28.000 35.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.900 18.700 24.900 31.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.900 17.000 22.700 28.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.100 15.700 21.000 26.200 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.200 12.800 17.100 21.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.200 19.100 25.500 31.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.900 17.000 22.700 28.300 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.900 15.500 20.600 25.800 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.200 14.300 19.100 23.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.700 15.500 19.400 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

121
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 26.4 - ZONA 43

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.100 17.300 21.600 28.900 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.800 15.400 19.300 25.700 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.000 14.000 17.500 23.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.300 13.000 16.200 21.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.700 10.600 13.200 17.600 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.000 18.700 23.400 31.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.700 16.700 20.800 27.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.700 15.200 19.000 25.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.000 14.100 17.600 23.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.300 11.400 14.300 19.100 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.400 17.800 22.300 29.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.100 15.900 19.900 26.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.200 14.500 18.100 24.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.600 13.400 16.700 22.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.000 10.900 13.600 18.100 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.400 16.200 20.300 27.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.200 14.500 18.100 24.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.400 13.200 16.400 21.900 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.800 12.200 15.200 20.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.300 9.900 12.400 16.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

122
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 27.1 - ZONA 44

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.000 35.100 45.600 56.100 82.700

Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.700 31.200 40.600 49.900 73.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.000 28.400 36.900 45.400 67.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.800 26.300 34.200 42.100 62.100
Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 21.400 27.800 34.200 50.500

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.800 38.000 49.300 60.700 89.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.300 33.800 43.900 54.000 79.700
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.400 30.700 40.000 49.200 72.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.100 28.500 37.000 45.500 67.200
Apartament construit inainte de anul 1960 13.900 23.200 30.100 37.000 54.600

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.700 36.100 47.000 57.800 85.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.300 32.200 41.800 51.500 75.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.600 29.300 38.100 46.800 69.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.300 27.100 35.200 43.400 64.000

Apartament construit inainte de anul 1960 13.200 22.000 28.700 35.300 52.000

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.700 32.900 42.800 52.600 77.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.600 29.300 38.100 46.800 69.100

Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.000 26.600 34.600 42.600 62.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.800 24.700 32.100 39.500 58.200

Apartament construit inainte de anul 1960 12.000 20.100 26.100 32.100 47.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

123
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 27.2 - ZONA 44

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.000 33.400 43.400 53.400 78.800

Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.800 29.700 38.600 47.600 70.100


Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.200 27.000 35.200 43.300 63.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.000 25.000 32.600 40.100 59.100
Apartament construit inainte de anul 1960 12.200 20.400 26.500 32.600 48.100

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.700 36.100 47.000 57.800 85.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.300 32.200 41.800 51.500 75.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.600 29.300 38.100 46.800 69.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.300 27.100 35.200 43.400 64.000
Apartament construit inainte de anul 1960 13.200 22.000 28.700 35.300 52.000

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.700 34.400 44.800 55.100 81.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.400 30.600 39.800 49.000 72.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.700 27.900 36.200 44.600 65.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.500 25.800 33.600 41.300 60.900

Apartament construit inainte de anul 1960 12.600 21.000 27.300 33.600 49.600

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.800 31.300 40.700 50.100 73.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.700 27.900 36.200 44.600 65.800

Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.200 25.400 33.000 40.600 59.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.100 23.500 30.500 37.600 55.400

Apartament construit inainte de anul 1960 11.500 19.100 24.800 30.600 45.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

124
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 27.3 - ZONA 44

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.800 21.600 28.900 36.100 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.300 19.300 25.700 32.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.200 17.500 23.400 29.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.400 16.200 21.600 27.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.400 13.200 17.600 22.000 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.000 23.400 31.200 39.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.300 20.800 27.800 34.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.100 19.000 25.300 31.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.200 17.600 23.400 29.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.100 14.300 19.100 23.800 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.300 22.300 29.700 37.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.900 26.500 33.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.100 24.100 30.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 22.300 27.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 18.100 22.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.000 20.300 27.100 33.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.500 18.100 24.100 30.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.500 16.400 21.900 27.400 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.700 15.200 20.300 25.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.900 12.400 16.500 20.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

125
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 27.4 - ZONA 44

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.800 18.400 23.000 30.700 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.500 16.400 20.500 27.300 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.500 14.900 18.600 24.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.800 13.800 17.200 23.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.200 11.200 14.000 18.700 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.700 19.900 24.900 33.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.300 17.700 22.100 29.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.300 16.100 20.200 26.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.500 14.900 18.700 24.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.800 12.100 15.200 20.200 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.100 19.000 23.700 31.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.800 16.900 21.100 28.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.800 15.400 19.200 25.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.100 14.200 17.800 23.700 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.600 14.500 19.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.000 17.300 21.600 28.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.800 15.400 19.200 25.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.900 14.000 17.500 23.300 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.300 12.900 16.200 21.600 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.700 10.500 13.200 17.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

126
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 28.1 - ZONA 45

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 27.200 45.400 59.000 72.600 107.100

Apartament construit in perioada 1991÷2000 24.200 40.400 52.500 64.600 95.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 22.100 36.800 47.800 58.800 86.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 20.400 34.000 44.200 54.400 80.300
Apartament construit inainte de anul 1960 16.600 27.700 36.000 44.300 65.300

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 29.500 49.100 63.900 78.600 115.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 26.200 43.700 56.800 69.900 103.200
Apartament construit in perioada 1978÷1990 23.900 39.800 51.700 63.700 93.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 22.100 36.800 47.900 58.900 86.900
Apartament construit inainte de anul 1960 18.000 30.000 38.900 47.900 70.700

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 28.100 46.800 60.800 74.800 110.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 25.000 41.600 54.100 66.600 98.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 22.700 37.900 49.300 60.600 89.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 21.000 35.100 45.600 56.100 82.800

Apartament construit inainte de anul 1960 17.100 28.500 37.100 45.700 67.300

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.600 55.300 68.100 100.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.900 49.300 60.600 89.400

Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.700 34.500 44.800 55.200 81.400


Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.200 31.900 41.500 51.100 75.300

Apartament construit inainte de anul 1960 15.600 26.000 33.800 41.500 61.300

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

127
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 28.2 - ZONA 45

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.900 43.200 56.200 69.100 102.000

Apartament construit in perioada 1991÷2000 23.100 38.500 50.000 61.500 90.800


Apartament construit in perioada 1978÷1990 21.000 35.000 45.500 56.000 82.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.400 32.400 42.100 51.900 76.500
Apartament construit inainte de anul 1960 15.800 26.400 34.300 42.200 62.200

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 28.100 46.800 60.800 74.800 110.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 25.000 41.600 54.100 66.600 98.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 22.700 37.900 49.300 60.600 89.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 21.000 35.100 45.600 56.100 82.800
Apartament construit inainte de anul 1960 17.100 28.500 37.100 45.700 67.300

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 26.700 44.600 57.900 71.300 105.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 23.800 39.600 51.500 63.400 93.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 21.700 36.100 46.900 57.700 85.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 20.000 33.400 43.400 53.500 78.900

Apartament construit inainte de anul 1960 16.300 27.200 35.300 43.500 64.100

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.300 40.500 52.700 64.900 95.700
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.100 46.900 57.700 85.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.700 32.800 42.700 52.500 77.500


Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.400 39.500 48.600 71.800

Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.700 32.100 39.600 58.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

128
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 28.3 - ZONA 45

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.900 28.000 37.300 46.700 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.900 24.900 33.200 41.500 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.500 22.700 30.200 37.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.400 21.000 28.000 35.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 17.100 22.800 28.500 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.400 30.300 40.400 50.500 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.200 27.000 36.000 45.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.700 24.600 32.700 40.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.500 22.700 30.300 37.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 18.500 24.700 30.800 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.400 28.900 38.500 48.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.400 25.700 34.300 42.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.900 23.400 31.200 39.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.800 21.700 28.900 36.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 17.600 23.500 29.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.800 26.300 35.000 43.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.900 23.400 31.200 39.000 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.600 21.300 28.400 35.500 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.600 19.700 26.300 32.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 16.000 21.400 26.700 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

129
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 28.4 - ZONA 45

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.200 23.800 29.800 39.700 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.500 21.200 26.500 35.300 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.300 19.300 24.100 32.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.400 17.900 22.300 29.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.300 14.500 18.100 24.200 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.500 25.800 32.200 42.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.700 22.900 28.700 38.200 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.300 20.900 26.100 34.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.300 19.300 24.200 32.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.000 15.700 19.600 26.200 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.700 24.500 30.700 40.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.000 21.800 27.300 36.400 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.700 19.900 24.800 33.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.800 18.400 23.000 30.700 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.600 15.000 18.700 24.900 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.300 22.300 27.900 37.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.900 24.800 33.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.600 18.100 22.600 30.100 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 20.900 27.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 17.000 22.700 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

130
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 29.1 - ZONA 46

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 29.700 49.500 64.300 79.200 116.800

Apartament construit in perioada 1991÷2000 26.400 44.100 57.300 70.500 104.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 24.100 40.100 52.100 64.200 94.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 22.300 37.100 48.300 59.400 87.600
Apartament construit inainte de anul 1960 18.100 30.200 39.300 48.300 71.300

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 32.100 53.600 69.700 85.700 126.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 28.600 47.700 62.000 76.300 112.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 26.000 43.400 56.400 69.400 102.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 24.100 40.200 52.200 64.300 94.800
Apartament construit inainte de anul 1960 19.600 32.700 42.500 52.300 77.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 30.600 51.000 66.300 81.600 120.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 27.300 45.400 59.000 72.700 107.200
Apartament construit in perioada 1978÷1990 24.800 41.300 53.700 66.100 97.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 23.000 38.300 49.800 61.200 90.300

Apartament construit inainte de anul 1960 18.700 31.100 40.500 49.800 73.500

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 27.900 46.400 60.400 74.300 109.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 24.800 41.300 53.700 66.100 97.500

Apartament construit in perioada 1978÷1990 22.600 37.600 48.900 60.200 88.800


Apartament construit in perioada 1960÷1977 20.900 34.800 45.300 55.700 82.200

Apartament construit inainte de anul 1960 17.000 28.300 36.800 45.300 66.900

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

131
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 29.2 - ZONA 46

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 28.300 47.100 61.300 75.400 111.300

Apartament construit in perioada 1991÷2000 25.200 42.000 54.500 67.100 99.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 22.900 38.200 49.600 61.100 90.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 21.200 35.400 46.000 56.600 83.400
Apartament construit inainte de anul 1960 17.300 28.800 37.400 46.000 67.900

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 30.600 51.000 66.300 81.600 120.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 27.300 45.400 59.000 72.700 107.200
Apartament construit in perioada 1978÷1990 24.800 41.300 53.700 66.100 97.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 23.000 38.300 49.800 61.200 90.300
Apartament construit inainte de anul 1960 18.700 31.100 40.500 49.800 73.500

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 29.200 48.600 63.200 77.800 114.700
Apartament construit in perioada 1991÷2000 26.000 43.300 56.200 69.200 102.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 23.600 39.400 51.200 63.000 92.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 21.900 36.500 47.400 58.300 86.000

Apartament construit inainte de anul 1960 17.800 29.600 38.500 47.400 70.000

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 26.500 44.200 57.500 70.800 104.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 23.600 39.400 51.200 63.000 92.900

Apartament construit in perioada 1978÷1990 21.500 35.800 46.600 57.300 84.500


Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.900 33.200 43.100 53.100 78.300

Apartament construit inainte de anul 1960 16.200 27.000 35.100 43.200 63.700

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

132
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 29.3 - ZONA 46

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.500 30.500 40.700 50.900 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.400 27.200 36.300 45.300 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.800 24.700 33.000 41.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.600 22.900 30.500 38.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 11.900 18.600 24.800 31.100 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.100 33.100 44.100 55.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.800 29.400 39.200 49.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.100 26.800 35.700 44.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.800 24.800 33.100 41.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 20.200 26.900 33.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.100 31.500 42.000 52.500 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.900 28.000 37.400 46.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.300 25.500 34.000 42.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.100 23.600 31.500 39.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 12.300 19.200 25.600 32.000 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.300 28.700 38.200 47.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.300 25.500 34.000 42.500 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.800 23.200 31.000 38.700 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.700 21.500 28.700 35.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 11.200 17.500 23.300 29.100 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

133
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 29.4 - ZONA 46

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.600 26.000 32.500 43.300 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.800 23.100 28.900 38.500 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.400 21.000 26.300 35.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.400 19.500 24.300 32.500 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.100 15.800 19.800 26.400 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.000 28.100 35.100 46.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.000 25.000 31.300 41.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.500 22.800 28.500 37.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.500 21.100 26.400 35.100 --
Apartament construit inainte de anul 1960 11.000 17.100 21.400 28.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.100 26.800 33.500 44.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.200 23.800 29.800 39.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.900 21.700 27.100 36.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.800 20.100 25.100 33.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 10.400 16.300 20.400 27.200 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.600 24.400 30.400 40.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.900 21.700 27.100 36.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.600 19.700 24.700 32.900 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.700 18.300 22.800 30.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.500 14.900 18.600 24.800 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

134
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 30.1 - ZONA 47

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 28.500 47.400 61.700 75.900 112.000

Apartament construit in perioada 1991÷2000 25.300 42.200 54.900 67.500 99.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 23.100 38.400 50.000 61.500 90.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 21.300 35.600 46.300 56.900 84.000
Apartament construit inainte de anul 1960 17.400 28.900 37.600 46.300 68.300

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 30.800 51.300 66.800 82.200 121.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 27.400 45.700 59.400 73.100 107.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 25.000 41.600 54.100 66.500 98.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 23.100 38.500 50.100 61.600 90.900
Apartament construit inainte de anul 1960 18.800 31.300 40.700 50.100 73.900

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 29.300 48.900 63.600 78.200 115.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 26.100 43.500 56.600 69.600 102.700
Apartament construit in perioada 1978÷1990 23.800 39.600 51.500 63.400 93.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 22.000 36.700 47.700 58.700 86.600

Apartament construit inainte de anul 1960 17.900 29.800 38.800 47.700 70.400

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 26.700 44.500 57.900 71.200 105.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 23.800 39.600 51.500 63.400 93.500

Apartament construit in perioada 1978÷1990 21.600 36.000 46.900 57.700 85.100


Apartament construit in perioada 1960÷1977 20.000 33.400 43.400 53.400 78.800

Apartament construit inainte de anul 1960 16.300 27.100 35.300 43.400 64.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

135
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 30.2 - ZONA 47

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 27.100 45.200 58.700 72.300 106.600

Apartament construit in perioada 1991÷2000 24.100 40.200 52.300 64.300 94.900


Apartament construit in perioada 1978÷1990 22.000 36.600 47.600 58.600 86.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 20.300 33.900 44.000 54.200 80.000
Apartament construit inainte de anul 1960 16.500 27.600 35.800 44.100 65.000

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 29.300 48.900 63.600 78.200 115.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 26.100 43.500 56.600 69.600 102.700
Apartament construit in perioada 1978÷1990 23.800 39.600 51.500 63.400 93.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 22.000 36.700 47.700 58.700 86.600
Apartament construit inainte de anul 1960 17.900 29.800 38.800 47.700 70.400

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 27.900 46.600 60.500 74.500 109.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 24.900 41.500 53.900 66.300 97.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 22.600 37.700 49.000 60.400 89.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 21.000 34.900 45.400 55.900 82.400

Apartament construit inainte de anul 1960 17.000 28.400 36.900 45.500 67.000

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.400 42.400 55.100 67.800 100.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.600 37.700 49.000 60.400 89.000

Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.600 34.300 44.600 54.900 81.000


Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.800 41.300 50.900 75.000

Apartament construit inainte de anul 1960 15.500 25.900 33.600 41.400 61.000

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

136
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 30.3 - ZONA 47

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.700 29.300 39.000 48.800 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.600 26.100 34.700 43.400 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.100 23.700 31.600 39.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.000 22.000 29.300 36.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 11.400 17.900 23.800 29.800 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.200 31.700 42.300 52.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.000 28.200 37.600 47.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.400 25.700 34.200 42.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.200 23.800 31.700 39.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 12.400 19.300 25.800 32.200 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.300 30.200 40.200 50.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.200 26.900 35.800 44.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.600 24.400 32.600 40.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.500 22.600 30.200 37.700 --

Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 18.400 24.500 30.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.500 27.500 36.600 45.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.600 24.400 32.600 40.700 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.200 22.200 29.700 37.100 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.200 20.600 27.500 34.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 10.700 16.800 22.300 27.900 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

137
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 30.4 - ZONA 47

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.900 24.900 31.100 41.500 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.100 22.100 27.700 36.900 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.900 20.200 25.200 33.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.900 18.700 23.300 31.100 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 15.200 19.000 25.300 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.200 26.900 33.700 44.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.300 24.000 30.000 40.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.900 21.800 27.300 36.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.900 20.200 25.300 33.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.500 16.400 20.500 27.400 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.400 25.700 32.100 42.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.600 22.800 28.500 38.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.300 20.800 26.000 34.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.300 19.200 24.100 32.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 10.000 15.600 19.600 26.100 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.900 23.300 29.200 38.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.300 20.800 26.000 34.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.100 18.900 23.600 31.500 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.200 17.500 21.900 29.200 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.100 14.200 17.800 23.700 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

138
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 31.1 - ZONA 48

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.700 41.200 53.600 66.000 97.300

Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.000 36.700 47.700 58.700 86.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.000 33.400 43.400 53.500 78.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.600 30.900 40.200 49.500 73.000
Apartament construit inainte de anul 1960 15.100 25.200 32.700 40.300 59.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 26.800 44.700 58.000 71.400 105.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 23.800 39.700 51.700 63.600 93.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 21.700 36.200 47.000 57.900 85.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 20.100 33.500 43.500 53.600 79.000
Apartament construit inainte de anul 1960 16.300 27.200 35.400 43.600 64.300

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.500 55.300 68.000 100.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.200 60.600 89.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300

Apartament construit inainte de anul 1960 15.600 25.900 33.700 41.500 61.200

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.200 38.700 50.300 61.900 91.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300

Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.800 31.300 40.700 50.200 74.000


Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.400 29.000 37.700 46.400 68.500

Apartament construit inainte de anul 1960 14.200 23.600 30.700 37.800 55.700

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

139
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 31.2 - ZONA 48

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.600 39.300 51.100 62.900 92.700

Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.000 35.000 45.500 55.900 82.500


Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.100 31.800 41.400 50.900 75.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.700 29.500 38.300 47.100 69.500
Apartament construit inainte de anul 1960 14.400 24.000 31.200 38.300 56.600

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.500 55.300 68.000 100.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.200 60.600 89.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300
Apartament construit inainte de anul 1960 15.600 25.900 33.700 41.500 61.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.300 40.500 52.600 64.800 95.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.900 57.700 85.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.700 32.800 42.600 52.500 77.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.400 39.500 48.600 71.700

Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.700 32.100 39.500 58.300

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.100 36.900 47.900 59.000 87.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.700 32.800 42.600 52.500 77.400

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.900 29.900 38.800 47.800 70.500


Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.600 27.600 35.900 44.200 65.200

Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 22.500 29.200 36.000 53.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

140
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 31.3 - ZONA 48

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.300 25.500 33.900 42.400 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.500 22.700 30.200 37.800 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.200 20.600 27.500 34.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.200 19.100 25.500 31.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.900 15.500 20.700 25.900 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.600 27.600 36.700 45.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.700 24.500 32.700 40.900 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.300 22.300 29.800 37.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.200 20.700 27.600 34.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.700 16.800 22.400 28.000 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.800 26.200 35.000 43.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.900 23.400 31.100 38.900 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.600 21.300 28.300 35.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.600 19.700 26.200 32.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 16.000 21.300 26.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.300 23.900 31.800 39.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.600 21.300 28.300 35.400 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.400 19.300 25.800 32.200 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.400 17.900 23.900 29.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.300 14.600 19.400 24.300 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

141
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 31.4 - ZONA 48

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.800 21.600 27.000 36.100 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.300 19.300 24.100 32.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.200 17.500 21.900 29.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.400 16.200 20.300 27.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.400 13.200 16.500 22.000 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.000 23.400 29.300 39.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.300 20.800 26.100 34.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.100 19.000 23.700 31.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.200 17.600 22.000 29.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.100 14.300 17.900 23.800 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.300 22.300 27.900 37.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.900 24.800 33.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.100 22.600 30.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 20.900 27.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 17.000 22.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.000 20.300 25.400 33.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.500 18.100 22.600 30.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.500 16.400 20.600 27.400 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.700 15.200 19.000 25.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.900 12.400 15.500 20.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

142
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 32.1 - ZONA 49

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.500 39.200 50.900 62.700 92.500

Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.900 34.900 45.300 55.800 82.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.000 31.700 41.300 50.800 74.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.600 29.400 38.200 47.000 69.400
Apartament construit inainte de anul 1960 14.300 23.900 31.100 38.200 56.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.400 55.100 67.900 100.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.100 60.400 89.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.600 34.400 44.700 55.000 81.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.800 41.400 50.900 75.100
Apartament construit inainte de anul 1960 15.500 25.900 33.600 41.400 61.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.200 40.400 52.500 64.600 95.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.700 57.500 84.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.300 39.400 48.500 71.500

Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.600 32.000 39.400 58.200

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.100 36.800 47.800 58.800 86.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.900 29.800 38.700 47.600 70.300


Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.500 27.600 35.800 44.100 65.100

Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 22.400 29.200 35.900 52.900

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

143
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 32.2 - ZONA 49

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.400 37.300 48.500 59.700 88.100

Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.900 33.200 43.200 53.100 78.400


Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.100 30.200 39.300 48.400 71.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.800 28.000 36.400 44.800 66.100
Apartament construit inainte de anul 1960 13.700 22.800 29.600 36.400 53.700

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.200 40.400 52.500 64.600 95.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.700 57.500 84.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.300 39.400 48.500 71.500
Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.600 32.000 39.400 58.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.100 38.500 50.000 61.600 90.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.500 34.200 44.500 54.800 80.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.700 31.200 40.500 49.900 73.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.300 28.900 37.500 46.200 68.100

Apartament construit inainte de anul 1960 14.100 23.500 30.500 37.600 55.400

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.000 35.000 45.500 56.000 82.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.700 31.200 40.500 49.900 73.500

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.000 28.400 36.900 45.400 66.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.800 26.300 34.100 42.000 62.000

Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 21.400 27.800 34.200 50.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

144
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 32.3 - ZONA 49

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.500 24.200 32.200 40.300 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.800 21.500 28.700 35.900 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.500 19.600 26.100 32.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.600 18.100 24.200 30.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.400 14.800 19.700 24.600 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.700 26.200 34.900 43.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.900 23.300 31.100 38.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.500 21.200 28.300 35.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.500 19.600 26.200 32.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 16.000 21.300 26.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.900 24.900 33.200 41.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.200 22.200 29.600 37.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.900 20.200 26.900 33.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.900 18.700 24.900 31.200 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 15.200 20.300 25.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.500 22.700 30.300 37.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.900 20.200 26.900 33.700 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.700 18.400 24.500 30.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.900 17.000 22.700 28.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.800 13.800 18.500 23.100 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

145
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 32.4 - ZONA 49

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.100 20.600 25.700 34.300 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.700 18.300 22.900 30.500 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.600 16.700 20.800 27.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.800 15.400 19.300 25.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.000 12.500 15.700 20.900 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.200 22.300 27.800 37.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.800 24.800 33.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.000 22.500 30.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 20.900 27.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 17.000 22.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.500 21.200 26.500 35.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.100 18.900 23.600 31.400 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.000 17.200 21.500 28.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.200 15.900 19.900 26.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.300 12.900 16.200 21.500 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.300 19.300 24.100 32.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.000 17.200 21.500 28.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.000 15.600 19.500 26.000 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.200 14.500 18.100 24.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.500 11.800 14.700 19.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

146
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 33.1 - ZONA 50

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.300 37.100 48.300 59.400 87.600

Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.800 33.000 43.000 52.900 78.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.000 30.100 39.100 48.100 71.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.700 27.800 36.200 44.500 65.700
Apartament construit inainte de anul 1960 13.600 22.600 29.400 36.200 53.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.100 40.200 52.200 64.300 94.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.500 35.800 46.500 57.200 84.400
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.500 32.600 42.300 52.100 76.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.100 30.100 39.200 48.200 71.100
Apartament construit inainte de anul 1960 14.700 24.500 31.900 39.200 57.900

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.000 38.300 49.800 61.200 90.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.400 34.100 44.300 54.500 80.400
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.600 31.000 40.300 49.600 73.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.200 28.700 37.300 45.900 67.700

Apartament construit inainte de anul 1960 14.000 23.300 30.400 37.400 55.100

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.900 34.800 45.300 55.700 82.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.600 31.000 40.300 49.600 73.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.900 28.200 36.700 45.100 66.600


Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.700 26.100 34.000 41.800 61.600

Apartament construit inainte de anul 1960 12.700 21.200 27.600 34.000 50.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

147
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 33.2 - ZONA 50

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.200 35.400 46.000 56.600 83.400

Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.900 31.500 40.900 50.300 74.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.200 28.600 37.200 45.800 67.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.900 26.500 34.500 42.400 62.600
Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 21.600 28.000 34.500 50.900

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.000 38.300 49.800 61.200 90.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.400 34.100 44.300 54.500 80.400
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.600 31.000 40.300 49.600 73.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.200 28.700 37.300 45.900 67.700
Apartament construit inainte de anul 1960 14.000 23.300 30.400 37.400 55.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.900 36.400 47.400 58.300 86.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.500 32.400 42.200 51.900 76.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.700 29.500 38.400 47.200 69.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.400 27.300 35.500 43.700 64.500

Apartament construit inainte de anul 1960 13.300 22.200 28.900 35.600 52.500

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.900 33.200 43.100 53.100 78.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.700 29.500 38.400 47.200 69.700

Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.100 26.900 34.900 43.000 63.400


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.900 24.900 32.300 39.800 58.700

Apartament construit inainte de anul 1960 12.100 20.200 26.300 32.400 47.800

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

148
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 33.3 - ZONA 50

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.600 22.900 30.500 38.200 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.000 20.400 27.200 34.000 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.900 18.600 24.700 30.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.000 17.200 22.900 28.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.900 14.000 18.600 23.300 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.800 24.800 33.100 41.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.100 22.100 29.400 36.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.800 20.100 26.800 33.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.900 18.600 24.800 31.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 15.100 20.200 25.200 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.100 23.600 31.500 39.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.400 21.000 28.000 35.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.200 19.100 25.500 31.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.300 17.700 23.600 29.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.200 14.400 19.200 24.000 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.700 21.500 28.700 35.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.200 19.100 25.500 31.900 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.100 17.400 23.200 29.000 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.300 16.100 21.500 26.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.400 13.100 17.500 21.900 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

149
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 33.4 - ZONA 50

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.400 19.500 24.300 32.500 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.100 17.300 21.700 28.900 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.100 15.800 19.700 26.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.300 14.600 18.300 24.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.600 11.900 14.800 19.800 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.500 21.100 26.400 35.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.000 18.800 23.500 31.300 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.900 17.100 21.300 28.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.100 15.800 19.800 26.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.200 12.900 16.100 21.400 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.800 20.100 25.100 33.500 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.400 17.900 22.300 29.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.400 16.300 20.300 27.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.600 15.100 18.800 25.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.800 12.200 15.300 20.400 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.700 18.300 22.800 30.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.400 16.300 20.300 27.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.500 14.800 18.500 24.700 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.800 13.700 17.100 22.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.100 11.100 13.900 18.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

150
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 34.1 - ZONA 51

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.800 33.000 42.900 52.800 77.900

Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.600 29.400 38.200 47.000 69.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.000 26.700 34.700 42.800 63.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.800 24.700 32.200 39.600 58.400
Apartament construit inainte de anul 1960 12.100 20.100 26.200 32.200 47.500

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.400 35.700 46.400 57.200 84.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.100 31.800 41.300 50.900 75.000
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.400 28.900 37.600 46.300 68.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.100 26.800 34.800 42.900 63.200
Apartament construit inainte de anul 1960 13.100 21.800 28.300 34.900 51.400

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.400 34.000 44.200 54.400 80.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.200 30.300 39.400 48.400 71.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.500 27.600 35.800 44.100 65.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.300 25.500 33.200 40.800 60.200

Apartament construit inainte de anul 1960 12.500 20.800 27.000 33.200 49.000

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.600 31.000 40.200 49.500 73.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.500 27.600 35.800 44.100 65.000

Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.000 25.100 32.600 40.100 59.200


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.900 23.200 30.200 37.100 54.800

Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 18.900 24.500 30.200 44.600

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

151
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 34.2 - ZONA 51

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.900 31.400 40.900 50.300 74.200

Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.800 28.000 36.400 44.800 66.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.300 25.500 33.100 40.700 60.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.100 23.600 30.600 37.700 55.600
Apartament construit inainte de anul 1960 11.500 19.200 24.900 30.700 45.200

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.400 34.000 44.200 54.400 80.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.200 30.300 39.400 48.400 71.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.500 27.600 35.800 44.100 65.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.300 25.500 33.200 40.800 60.200
Apartament construit inainte de anul 1960 12.500 20.800 27.000 33.200 49.000

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.400 32.400 42.100 51.800 76.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.300 28.800 37.500 46.100 68.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.700 26.200 34.100 42.000 61.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.600 24.300 31.600 38.900 57.300

Apartament construit inainte de anul 1960 11.900 19.800 25.700 31.600 46.600

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.700 29.500 38.300 47.200 69.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.700 26.200 34.100 42.000 61.900

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.300 23.900 31.000 38.200 56.400


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.300 22.100 28.700 35.400 52.200

Apartament construit inainte de anul 1960 10.800 18.000 23.400 28.800 42.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

152
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 34.3 - ZONA 51

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.000 20.400 27.200 33.900 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.600 18.100 24.200 30.200 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.500 16.500 22.000 27.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.800 15.300 20.400 25.500 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.900 12.400 16.600 20.700 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.100 22.000 29.400 36.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.500 19.600 26.200 32.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.400 17.900 23.800 29.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.600 16.500 22.000 27.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.600 13.400 17.900 22.400 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.400 21.000 28.000 35.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.900 18.700 24.900 31.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.900 17.000 22.700 28.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.100 15.700 21.000 26.200 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.200 12.800 17.100 21.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.200 19.100 25.500 31.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.900 17.000 22.700 28.300 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.900 15.500 20.600 25.800 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.200 14.300 19.100 23.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.700 15.500 19.400 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

153
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 34.4 - ZONA 51

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.100 17.300 21.600 28.900 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.800 15.400 19.300 25.700 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.000 14.000 17.500 23.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.300 13.000 16.200 21.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.700 10.600 13.200 17.600 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.000 18.700 23.400 31.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.700 16.700 20.800 27.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.700 15.200 19.000 25.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.000 14.100 17.600 23.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.300 11.400 14.300 19.100 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.400 17.800 22.300 29.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.100 15.900 19.900 26.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.200 14.500 18.100 24.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.600 13.400 16.700 22.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.000 10.900 13.600 18.100 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.400 16.200 20.300 27.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.200 14.500 18.100 24.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.400 13.200 16.400 21.900 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.800 12.200 15.200 20.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.300 9.900 12.400 16.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

154
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 35.1 - ZONA 52

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.600 30.900 40.200 49.500 73.000

Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.500 27.500 35.800 44.100 65.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.000 25.100 32.600 40.100 59.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.900 23.200 30.200 37.100 54.800
Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 18.900 24.500 30.200 44.500

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.100 33.500 43.500 53.600 79.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.900 29.800 38.700 47.700 70.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.300 27.100 35.300 43.400 64.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.100 25.100 32.700 40.200 59.300
Apartament construit inainte de anul 1960 12.300 20.400 26.600 32.700 48.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.000 28.400 36.900 45.400 67.000
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.500 25.800 33.600 41.300 61.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.400 23.900 31.100 38.300 56.500

Apartament construit inainte de anul 1960 11.700 19.500 25.300 31.100 45.900

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.400 29.000 37.700 46.400 68.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.500 25.800 33.600 41.300 61.000

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.100 23.500 30.600 37.600 55.500


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.100 21.800 28.300 34.800 51.400

Apartament construit inainte de anul 1960 10.600 17.700 23.000 28.300 41.800

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

155
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 35.2 - ZONA 52

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.700 29.500 38.300 47.100 69.500

Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.700 26.200 34.100 42.000 61.900


Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.300 23.900 31.000 38.200 56.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.300 22.100 28.700 35.400 52.200
Apartament construit inainte de anul 1960 10.800 18.000 23.400 28.800 42.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.000 28.400 36.900 45.400 67.000
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.500 25.800 33.600 41.300 61.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.400 23.900 31.100 38.300 56.500
Apartament construit inainte de anul 1960 11.700 19.500 25.300 31.100 45.900

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.200 30.400 39.500 48.600 71.700
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.200 27.000 35.100 43.300 63.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.800 24.600 32.000 39.400 58.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.700 22.800 29.600 36.400 53.800

Apartament construit inainte de anul 1960 11.100 18.500 24.100 29.600 43.700

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.600 27.600 35.900 44.200 65.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.800 24.600 32.000 39.400 58.100

Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.400 22.400 29.100 35.800 52.800


Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.400 20.700 27.000 33.200 48.900

Apartament construit inainte de anul 1960 10.100 16.900 21.900 27.000 39.800

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

156
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 35.3 - ZONA 52

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.200 19.100 25.500 31.800 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.900 17.000 22.700 28.300 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.900 15.500 20.600 25.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.100 14.300 19.100 23.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.600 15.500 19.400 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.200 20.700 27.600 34.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.800 18.400 24.500 30.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.700 16.700 22.300 27.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.900 15.500 20.700 25.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.100 12.600 16.800 21.000 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.600 19.700 26.200 32.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.200 17.500 23.400 29.200 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.200 15.900 21.300 26.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.400 14.800 19.700 24.600 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.700 12.000 16.000 20.000 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.400 17.900 23.900 29.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.200 15.900 21.300 26.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.300 14.500 19.300 24.200 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.600 13.400 17.900 22.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.000 10.900 14.600 18.200 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

157
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 35.4 - ZONA 52

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.400 16.200 20.300 27.000 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.200 14.400 18.100 24.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.400 13.100 16.400 21.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.800 12.200 15.200 20.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.300 9.900 12.400 16.500 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.200 17.600 22.000 29.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.000 15.600 19.500 26.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.100 14.200 17.800 23.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.400 13.200 16.500 22.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.800 10.700 13.400 17.900 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.700 16.700 20.900 27.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.500 14.900 18.600 24.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.700 13.600 16.900 22.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.000 12.500 15.700 20.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.500 10.200 12.800 17.000 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.700 15.200 19.000 25.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.700 13.600 16.900 22.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.900 12.300 15.400 20.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.300 11.400 14.300 19.000 --

Apartament construit inainte de anul 1960 5.900 9.300 11.600 15.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

158
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 36.1 - ZONA 53

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.600 32.600 42.400 52.100 76.900

Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.400 29.000 37.700 46.400 68.400


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.800 26.400 34.300 42.200 62.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.700 24.400 31.800 39.100 57.700
Apartament construit inainte de anul 1960 11.900 19.900 25.800 31.800 46.900

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.200 35.300 45.900 56.400 83.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.800 31.400 40.800 50.200 74.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.100 28.600 37.100 45.700 67.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.900 26.500 34.400 42.300 62.400
Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 21.500 28.000 34.400 50.800

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.200 33.600 43.700 53.800 79.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.900 29.900 38.900 47.800 70.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.300 27.200 35.400 43.500 64.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.100 25.200 32.800 40.300 59.500

Apartament construit inainte de anul 1960 12.300 20.500 26.600 32.800 48.400

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.300 30.600 39.700 48.900 72.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.300 27.200 35.400 43.500 64.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.900 24.800 32.200 39.600 58.400


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.800 22.900 29.800 36.700 54.100

Apartament construit inainte de anul 1960 11.200 18.600 24.200 29.800 44.000

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

159
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 36.2 - ZONA 53

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.600 31.000 40.300 49.700 73.200

Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.600 27.600 35.900 44.200 65.200


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.100 25.100 32.700 40.200 59.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.000 23.300 30.300 37.200 54.900
Apartament construit inainte de anul 1960 11.400 18.900 24.600 30.300 44.700

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.200 33.600 43.700 53.800 79.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.900 29.900 38.900 47.800 70.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.300 27.200 35.400 43.500 64.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.100 25.200 32.800 40.300 59.500
Apartament construit inainte de anul 1960 12.300 20.500 26.600 32.800 48.400

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.200 32.000 41.600 51.200 75.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.100 28.500 37.000 45.600 67.200
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.500 25.900 33.700 41.500 61.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.400 24.000 31.200 38.400 56.600

Apartament construit inainte de anul 1960 11.700 19.500 25.400 31.200 46.100

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.500 29.100 37.900 46.600 68.700
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.500 25.900 33.700 41.500 61.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.200 23.600 30.700 37.700 55.700


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.100 21.800 28.400 34.900 51.500

Apartament construit inainte de anul 1960 10.700 17.800 23.100 28.400 41.900

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

160
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 36.3 - ZONA 53

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.800 20.100 26.800 33.500 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.400 17.900 23.900 29.800 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.400 16.300 21.700 27.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.600 15.100 20.100 25.100 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.800 12.300 16.400 20.400 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.900 21.800 29.000 36.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.400 19.400 25.800 32.300 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.300 17.600 23.500 29.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.400 16.300 21.800 27.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.500 13.300 17.700 22.100 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.200 20.700 27.600 34.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.800 18.500 24.600 30.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.700 16.800 22.400 28.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.900 15.500 20.700 25.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.100 12.600 16.900 21.100 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.100 18.900 25.200 31.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.700 16.800 22.400 28.000 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.800 15.300 20.400 25.500 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.000 14.200 18.900 23.600 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.500 15.300 19.200 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

161
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 36.4 - ZONA 53

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.900 17.100 21.400 28.500 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.700 15.200 19.000 25.400 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.800 13.800 17.300 23.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.200 12.800 16.000 21.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.700 10.400 13.000 17.400 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.800 18.500 23.100 30.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.500 16.500 20.600 27.400 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.600 15.000 18.700 25.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.900 13.900 17.300 23.100 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.200 11.300 14.100 18.800 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.300 17.600 22.000 29.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.000 15.700 19.600 26.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.100 14.300 17.800 23.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.400 13.200 16.500 22.000 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.900 10.700 13.400 17.900 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.200 16.000 20.000 26.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.100 14.300 17.800 23.800 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.300 13.000 16.200 21.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.700 12.000 15.000 20.000 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.200 9.800 12.200 16.300 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

162
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 37.1 - ZONA 54

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.500 34.200 44.500 54.800 80.800

Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.300 30.500 39.600 48.800 71.900


Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.600 27.700 36.100 44.400 65.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.400 25.700 33.400 41.100 60.600
Apartament construit inainte de anul 1960 12.500 20.900 27.100 33.400 49.300

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.200 37.100 48.200 59.300 87.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.800 33.000 42.900 52.800 77.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.000 30.000 39.000 48.000 70.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.700 27.800 36.100 44.500 65.600
Apartament construit inainte de anul 1960 13.600 22.600 29.400 36.200 53.400

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.200 35.300 45.900 56.500 83.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.800 31.400 40.800 50.300 74.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.200 28.600 37.200 45.700 67.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.900 26.500 34.400 42.400 62.500

Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 21.500 28.000 34.400 50.800

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.300 32.100 41.800 51.400 75.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.200 28.600 37.200 45.700 67.500

Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.600 26.000 33.800 41.600 61.400


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.500 24.100 31.300 38.500 56.900

Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 19.600 25.500 31.300 46.200

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

163
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 37.2 - ZONA 54

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.600 32.600 42.400 52.200 77.000

Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.400 29.000 37.700 46.400 68.500


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.800 26.400 34.300 42.300 62.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.700 24.500 31.800 39.100 57.700
Apartament construit inainte de anul 1960 11.900 19.900 25.900 31.800 46.900

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.200 35.300 45.900 56.500 83.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.800 31.400 40.800 50.300 74.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.200 28.600 37.200 45.700 67.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.900 26.500 34.400 42.400 62.500
Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 21.500 28.000 34.400 50.800

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.200 33.600 43.700 53.800 79.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.000 29.900 38.900 47.900 70.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.300 27.200 35.400 43.600 64.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.100 25.200 32.800 40.300 59.500

Apartament construit inainte de anul 1960 12.300 20.500 26.700 32.800 48.400

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.400 30.600 39.800 48.900 72.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.300 27.200 35.400 43.600 64.300

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.900 24.800 32.200 39.600 58.500


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.800 22.900 29.800 36.700 54.100

Apartament construit inainte de anul 1960 11.200 18.700 24.300 29.900 44.000

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

164
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 37.3 - ZONA 54

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.500 21.100 28.200 35.200 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.000 18.800 25.100 31.300 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.900 17.100 22.800 28.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.100 15.800 21.100 26.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.200 12.900 17.200 21.500 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.600 22.900 30.500 38.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.000 20.400 27.100 33.900 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.800 18.500 24.700 30.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.000 17.200 22.900 28.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.900 14.000 18.600 23.300 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.900 21.800 29.000 36.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.400 19.400 25.800 32.300 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.300 17.600 23.500 29.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.400 16.300 21.800 27.200 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.500 13.300 17.700 22.100 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.700 19.800 26.400 33.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.300 17.600 23.500 29.400 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.300 16.100 21.400 26.800 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.500 14.900 19.800 24.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.700 12.100 16.100 20.200 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

165
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 37.4 - ZONA 54

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.500 18.000 22.400 29.900 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.200 16.000 20.000 26.600 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.300 14.500 18.200 24.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.600 13.500 16.800 22.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.000 11.000 13.700 18.300 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.400 19.400 24.300 32.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.100 17.300 21.600 28.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.100 15.700 19.700 26.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.300 14.600 18.200 24.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.600 11.900 14.800 19.800 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.800 18.500 23.100 30.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.500 16.500 20.600 27.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.600 15.000 18.700 25.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.900 13.900 17.400 23.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.200 11.300 14.100 18.800 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.800 16.800 21.100 28.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.600 15.000 18.700 25.000 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.700 13.600 17.100 22.700 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.100 12.600 15.800 21.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.600 10.300 12.800 17.100 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

166
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 38.1 - ZONA 55

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.500 39.200 50.900 62.700 92.500

Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.900 34.900 45.300 55.800 82.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.000 31.700 41.300 50.800 74.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.600 29.400 38.200 47.000 69.400
Apartament construit inainte de anul 1960 14.300 23.900 31.100 38.200 56.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.400 55.100 67.900 100.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.100 60.400 89.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.600 34.400 44.700 55.000 81.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.800 41.400 50.900 75.100
Apartament construit inainte de anul 1960 15.500 25.900 33.600 41.400 61.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.200 40.400 52.500 64.600 95.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.700 57.500 84.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.300 39.400 48.500 71.500

Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.600 32.000 39.400 58.200

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.100 36.800 47.800 58.800 86.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.900 29.800 38.700 47.600 70.300


Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.500 27.600 35.800 44.100 65.100

Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 22.400 29.200 35.900 52.900

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

167
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 38.2 - ZONA 55

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.400 37.300 48.500 59.700 88.100

Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.900 33.200 43.200 53.100 78.400


Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.100 30.200 39.300 48.400 71.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.800 28.000 36.400 44.800 66.100
Apartament construit inainte de anul 1960 13.700 22.800 29.600 36.400 53.700

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.200 40.400 52.500 64.600 95.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.700 57.500 84.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.300 39.400 48.500 71.500
Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.600 32.000 39.400 58.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.100 38.500 50.000 61.600 90.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.500 34.200 44.500 54.800 80.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.700 31.200 40.500 49.900 73.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.300 28.900 37.500 46.200 68.100

Apartament construit inainte de anul 1960 14.100 23.500 30.500 37.600 55.400

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.000 35.000 45.500 56.000 82.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.700 31.200 40.500 49.900 73.500

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.000 28.400 36.900 45.400 66.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.800 26.300 34.100 42.000 62.000

Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 21.400 27.800 34.200 50.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

168
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 38.3 - ZONA 55

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.500 24.200 32.200 40.300 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.800 21.500 28.700 35.900 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.500 19.600 26.100 32.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.600 18.100 24.200 30.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.400 14.800 19.700 24.600 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.700 26.200 34.900 43.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.900 23.300 31.100 38.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.500 21.200 28.300 35.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.500 19.600 26.200 32.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 16.000 21.300 26.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.900 24.900 33.200 41.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.200 22.200 29.600 37.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.900 20.200 26.900 33.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.900 18.700 24.900 31.200 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 15.200 20.300 25.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.500 22.700 30.300 37.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.900 20.200 26.900 33.700 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.700 18.400 24.500 30.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.900 17.000 22.700 28.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.800 13.800 18.500 23.100 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

169
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 38.4 - ZONA 55

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.100 20.600 25.700 34.300 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.700 18.300 22.900 30.500 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.600 16.700 20.800 27.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.800 15.400 19.300 25.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.000 12.500 15.700 20.900 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.200 22.300 27.800 37.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.800 24.800 33.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.000 22.500 30.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 20.900 27.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 17.000 22.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.500 21.200 26.500 35.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.100 18.900 23.600 31.400 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.000 17.200 21.500 28.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.200 15.900 19.900 26.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.300 12.900 16.200 21.500 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.300 19.300 24.100 32.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.000 17.200 21.500 28.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.000 15.600 19.500 26.000 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.200 14.500 18.100 24.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.500 11.800 14.700 19.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

170
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 39.1 - ZONA 56

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.000 35.100 45.600 56.100 82.700

Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.700 31.200 40.600 49.900 73.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.000 28.400 36.900 45.400 67.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.800 26.300 34.200 42.100 62.100
Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 21.400 27.800 34.200 50.500

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.800 38.000 49.300 60.700 89.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.300 33.800 43.900 54.000 79.700
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.400 30.700 40.000 49.200 72.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.100 28.500 37.000 45.500 67.200
Apartament construit inainte de anul 1960 13.900 23.200 30.100 37.000 54.600

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.700 36.100 47.000 57.800 85.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.300 32.200 41.800 51.500 75.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.600 29.300 38.100 46.800 69.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.300 27.100 35.200 43.400 64.000

Apartament construit inainte de anul 1960 13.200 22.000 28.700 35.300 52.000

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.700 32.900 42.800 52.600 77.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.600 29.300 38.100 46.800 69.100

Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.000 26.600 34.600 42.600 62.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.800 24.700 32.100 39.500 58.200

Apartament construit inainte de anul 1960 12.000 20.100 26.100 32.100 47.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

171
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 39.2 - ZONA 56

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.000 33.400 43.400 53.400 78.800

Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.800 29.700 38.600 47.600 70.100


Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.200 27.000 35.200 43.300 63.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.000 25.000 32.600 40.100 59.100
Apartament construit inainte de anul 1960 12.200 20.400 26.500 32.600 48.100

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.700 36.100 47.000 57.800 85.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.300 32.200 41.800 51.500 75.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.600 29.300 38.100 46.800 69.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.300 27.100 35.200 43.400 64.000
Apartament construit inainte de anul 1960 13.200 22.000 28.700 35.300 52.000

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.700 34.400 44.800 55.100 81.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.400 30.600 39.800 49.000 72.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.700 27.900 36.200 44.600 65.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.500 25.800 33.600 41.300 60.900

Apartament construit inainte de anul 1960 12.600 21.000 27.300 33.600 49.600

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.800 31.300 40.700 50.100 73.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.700 27.900 36.200 44.600 65.800

Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.200 25.400 33.000 40.600 59.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.100 23.500 30.500 37.600 55.400

Apartament construit inainte de anul 1960 11.500 19.100 24.800 30.600 45.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

172
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 39.3 - ZONA 56

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.800 21.600 28.900 36.100 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.300 19.300 25.700 32.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.200 17.500 23.400 29.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.400 16.200 21.600 27.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.400 13.200 17.600 22.000 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.000 23.400 31.200 39.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.300 20.800 27.800 34.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.100 19.000 25.300 31.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.200 17.600 23.400 29.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.100 14.300 19.100 23.800 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.300 22.300 29.700 37.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.900 26.500 33.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.100 24.100 30.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 22.300 27.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 18.100 22.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.000 20.300 27.100 33.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.500 18.100 24.100 30.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.500 16.400 21.900 27.400 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.700 15.200 20.300 25.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.900 12.400 16.500 20.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

173
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 39.4 - ZONA 56

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.800 18.400 23.000 30.700 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.500 16.400 20.500 27.300 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.500 14.900 18.600 24.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.800 13.800 17.200 23.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.200 11.200 14.000 18.700 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.700 19.900 24.900 33.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.300 17.700 22.100 29.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.300 16.100 20.200 26.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.500 14.900 18.700 24.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.800 12.100 15.200 20.200 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.100 19.000 23.700 31.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.800 16.900 21.100 28.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.800 15.400 19.200 25.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.100 14.200 17.800 23.700 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.600 14.500 19.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.000 17.300 21.600 28.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.800 15.400 19.200 25.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.900 14.000 17.500 23.300 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.300 12.900 16.200 21.600 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.700 10.500 13.200 17.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

174
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 40.1 - ZONA 57

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.500 39.200 50.900 62.700 92.500

Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.900 34.900 45.300 55.800 82.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.000 31.700 41.300 50.800 74.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.600 29.400 38.200 47.000 69.400
Apartament construit inainte de anul 1960 14.300 23.900 31.100 38.200 56.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.400 55.100 67.900 100.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.100 60.400 89.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.600 34.400 44.700 55.000 81.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.800 41.400 50.900 75.100
Apartament construit inainte de anul 1960 15.500 25.900 33.600 41.400 61.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.200 40.400 52.500 64.600 95.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.700 57.500 84.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.300 39.400 48.500 71.500

Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.600 32.000 39.400 58.200

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.100 36.800 47.800 58.800 86.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.900 29.800 38.700 47.600 70.300


Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.500 27.600 35.800 44.100 65.100

Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 22.400 29.200 35.900 52.900

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

175
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 40.2 - ZONA 57

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.400 37.300 48.500 59.700 88.100

Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.900 33.200 43.200 53.100 78.400


Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.100 30.200 39.300 48.400 71.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.800 28.000 36.400 44.800 66.100
Apartament construit inainte de anul 1960 13.700 22.800 29.600 36.400 53.700

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.200 40.400 52.500 64.600 95.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.700 57.500 84.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.600 32.700 42.500 52.400 77.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.300 39.400 48.500 71.500
Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.600 32.000 39.400 58.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.100 38.500 50.000 61.600 90.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.500 34.200 44.500 54.800 80.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.700 31.200 40.500 49.900 73.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.300 28.900 37.500 46.200 68.100

Apartament construit inainte de anul 1960 14.100 23.500 30.500 37.600 55.400

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.000 35.000 45.500 56.000 82.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.700 31.200 40.500 49.900 73.500

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.000 28.400 36.900 45.400 66.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.800 26.300 34.100 42.000 62.000

Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 21.400 27.800 34.200 50.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

176
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 40.3 - ZONA 57

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.500 24.200 32.200 40.300 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.800 21.500 28.700 35.900 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.500 19.600 26.100 32.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.600 18.100 24.200 30.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.400 14.800 19.700 24.600 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.700 26.200 34.900 43.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.900 23.300 31.100 38.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.500 21.200 28.300 35.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.500 19.600 26.200 32.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 16.000 21.300 26.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.900 24.900 33.200 41.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.200 22.200 29.600 37.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.900 20.200 26.900 33.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.900 18.700 24.900 31.200 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 15.200 20.300 25.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.500 22.700 30.300 37.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.900 20.200 26.900 33.700 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.700 18.400 24.500 30.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.900 17.000 22.700 28.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.800 13.800 18.500 23.100 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

177
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 40.4 - ZONA 57

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.100 20.600 25.700 34.300 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.700 18.300 22.900 30.500 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.600 16.700 20.800 27.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.800 15.400 19.300 25.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.000 12.500 15.700 20.900 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.200 22.300 27.800 37.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.800 24.800 33.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.000 22.500 30.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 20.900 27.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 17.000 22.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.500 21.200 26.500 35.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.100 18.900 23.600 31.400 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.000 17.200 21.500 28.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.200 15.900 19.900 26.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.300 12.900 16.200 21.500 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.300 19.300 24.100 32.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.000 17.200 21.500 28.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.000 15.600 19.500 26.000 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.200 14.500 18.100 24.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.500 11.800 14.700 19.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

178
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 41.1 - ZONA 58

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.700 41.200 53.600 66.000 97.300

Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.000 36.700 47.700 58.700 86.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.000 33.400 43.400 53.500 78.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.600 30.900 40.200 49.500 73.000
Apartament construit inainte de anul 1960 15.100 25.200 32.700 40.300 59.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 26.800 44.700 58.000 71.400 105.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 23.800 39.700 51.700 63.600 93.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 21.700 36.200 47.000 57.900 85.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 20.100 33.500 43.500 53.600 79.000
Apartament construit inainte de anul 1960 16.300 27.200 35.400 43.600 64.300

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.500 55.300 68.000 100.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.200 60.600 89.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300

Apartament construit inainte de anul 1960 15.600 25.900 33.700 41.500 61.200

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.200 38.700 50.300 61.900 91.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300

Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.800 31.300 40.700 50.200 74.000


Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.400 29.000 37.700 46.400 68.500

Apartament construit inainte de anul 1960 14.200 23.600 30.700 37.800 55.700

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

179
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 41.2 - ZONA 58

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.600 39.300 51.100 62.900 92.700

Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.000 35.000 45.500 55.900 82.500


Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.100 31.800 41.400 50.900 75.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.700 29.500 38.300 47.100 69.500
Apartament construit inainte de anul 1960 14.400 24.000 31.200 38.300 56.600

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 25.500 42.500 55.300 68.000 100.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 22.700 37.800 49.200 60.600 89.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300
Apartament construit inainte de anul 1960 15.600 25.900 33.700 41.500 61.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 24.300 40.500 52.600 64.800 95.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.600 36.000 46.900 57.700 85.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.700 32.800 42.600 52.500 77.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 18.200 30.400 39.500 48.600 71.700

Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 24.700 32.100 39.500 58.300

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.100 36.900 47.900 59.000 87.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.700 32.800 42.600 52.500 77.400

Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.900 29.900 38.800 47.800 70.500


Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.600 27.600 35.900 44.200 65.200

Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 22.500 29.200 36.000 53.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

180
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 41.3 - ZONA 58

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.300 25.500 33.900 42.400 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.500 22.700 30.200 37.800 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.200 20.600 27.500 34.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.200 19.100 25.500 31.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.900 15.500 20.700 25.900 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.600 27.600 36.700 45.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.700 24.500 32.700 40.900 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.300 22.300 29.800 37.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.200 20.700 27.600 34.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 10.700 16.800 22.400 28.000 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.800 26.200 35.000 43.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.900 23.400 31.100 38.900 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.600 21.300 28.300 35.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.600 19.700 26.200 32.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 16.000 21.300 26.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.300 23.900 31.800 39.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.600 21.300 28.300 35.400 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.400 19.300 25.800 32.200 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.400 17.900 23.900 29.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.300 14.600 19.400 24.300 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

181
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 41.4 - ZONA 58

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.800 21.600 27.000 36.100 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.300 19.300 24.100 32.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.200 17.500 21.900 29.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.400 16.200 20.300 27.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.400 13.200 16.500 22.000 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.000 23.400 29.300 39.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.300 20.800 26.100 34.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.100 19.000 23.700 31.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.200 17.600 22.000 29.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.100 14.300 17.900 23.800 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.300 22.300 27.900 37.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.900 24.800 33.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.100 22.600 30.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 20.900 27.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 17.000 22.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.000 20.300 25.400 33.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.500 18.100 22.600 30.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.500 16.400 20.600 27.400 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.700 15.200 19.000 25.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.900 12.400 15.500 20.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

182
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 42.1 - ZONA 59

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.000 35.100 45.600 56.100 82.700

Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.700 31.200 40.600 49.900 73.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.000 28.400 36.900 45.400 67.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.800 26.300 34.200 42.100 62.100
Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 21.400 27.800 34.200 50.500

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.800 38.000 49.300 60.700 89.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.300 33.800 43.900 54.000 79.700
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.400 30.700 40.000 49.200 72.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.100 28.500 37.000 45.500 67.200
Apartament construit inainte de anul 1960 13.900 23.200 30.100 37.000 54.600

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.700 36.100 47.000 57.800 85.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.300 32.200 41.800 51.500 75.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.600 29.300 38.100 46.800 69.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.300 27.100 35.200 43.400 64.000

Apartament construit inainte de anul 1960 13.200 22.000 28.700 35.300 52.000

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.700 32.900 42.800 52.600 77.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.600 29.300 38.100 46.800 69.100

Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.000 26.600 34.600 42.600 62.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.800 24.700 32.100 39.500 58.200

Apartament construit inainte de anul 1960 12.000 20.100 26.100 32.100 47.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

183
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 42.2 - ZONA 59

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.000 33.400 43.400 53.400 78.800

Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.800 29.700 38.600 47.600 70.100


Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.200 27.000 35.200 43.300 63.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.000 25.000 32.600 40.100 59.100
Apartament construit inainte de anul 1960 12.200 20.400 26.500 32.600 48.100

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.700 36.100 47.000 57.800 85.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.300 32.200 41.800 51.500 75.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.600 29.300 38.100 46.800 69.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.300 27.100 35.200 43.400 64.000
Apartament construit inainte de anul 1960 13.200 22.000 28.700 35.300 52.000

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.700 34.400 44.800 55.100 81.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.400 30.600 39.800 49.000 72.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.700 27.900 36.200 44.600 65.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.500 25.800 33.600 41.300 60.900

Apartament construit inainte de anul 1960 12.600 21.000 27.300 33.600 49.600

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.800 31.300 40.700 50.100 73.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.700 27.900 36.200 44.600 65.800

Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.200 25.400 33.000 40.600 59.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.100 23.500 30.500 37.600 55.400

Apartament construit inainte de anul 1960 11.500 19.100 24.800 30.600 45.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

184
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 42.3 - ZONA 59

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.800 21.600 28.900 36.100 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.300 19.300 25.700 32.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.200 17.500 23.400 29.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.400 16.200 21.600 27.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.400 13.200 17.600 22.000 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.000 23.400 31.200 39.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.300 20.800 27.800 34.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.100 19.000 25.300 31.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.200 17.600 23.400 29.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.100 14.300 19.100 23.800 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.300 22.300 29.700 37.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.900 26.500 33.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.100 24.100 30.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 22.300 27.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 18.100 22.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.000 20.300 27.100 33.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.500 18.100 24.100 30.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.500 16.400 21.900 27.400 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.700 15.200 20.300 25.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.900 12.400 16.500 20.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

185
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 42.4 - ZONA 59

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.800 18.400 23.000 30.700 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.500 16.400 20.500 27.300 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.500 14.900 18.600 24.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.800 13.800 17.200 23.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.200 11.200 14.000 18.700 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.700 19.900 24.900 33.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.300 17.700 22.100 29.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.300 16.100 20.200 26.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.500 14.900 18.700 24.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.800 12.100 15.200 20.200 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.100 19.000 23.700 31.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.800 16.900 21.100 28.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.800 15.400 19.200 25.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.100 14.200 17.800 23.700 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.600 14.500 19.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.000 17.300 21.600 28.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.800 15.400 19.200 25.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.900 14.000 17.500 23.300 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.300 12.900 16.200 21.600 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.700 10.500 13.200 17.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

186
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 43.1 - ZONA 60

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.800 33.000 42.900 52.800 77.900

Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.600 29.400 38.200 47.000 69.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.000 26.700 34.700 42.800 63.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.800 24.700 32.200 39.600 58.400
Apartament construit inainte de anul 1960 12.100 20.100 26.200 32.200 47.500

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.400 35.700 46.400 57.200 84.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.100 31.800 41.300 50.900 75.000
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.400 28.900 37.600 46.300 68.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.100 26.800 34.800 42.900 63.200
Apartament construit inainte de anul 1960 13.100 21.800 28.300 34.900 51.400

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.400 34.000 44.200 54.400 80.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.200 30.300 39.400 48.400 71.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.500 27.600 35.800 44.100 65.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.300 25.500 33.200 40.800 60.200

Apartament construit inainte de anul 1960 12.500 20.800 27.000 33.200 49.000

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.600 31.000 40.200 49.500 73.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.500 27.600 35.800 44.100 65.000

Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.000 25.100 32.600 40.100 59.200


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.900 23.200 30.200 37.100 54.800

Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 18.900 24.500 30.200 44.600

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

187
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 43.2 - ZONA 60

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.900 31.400 40.900 50.300 74.200

Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.800 28.000 36.400 44.800 66.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.300 25.500 33.100 40.700 60.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.100 23.600 30.600 37.700 55.600
Apartament construit inainte de anul 1960 11.500 19.200 24.900 30.700 45.200

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.400 34.000 44.200 54.400 80.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.200 30.300 39.400 48.400 71.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.500 27.600 35.800 44.100 65.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.300 25.500 33.200 40.800 60.200
Apartament construit inainte de anul 1960 12.500 20.800 27.000 33.200 49.000

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.400 32.400 42.100 51.800 76.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.300 28.800 37.500 46.100 68.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.700 26.200 34.100 42.000 61.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.600 24.300 31.600 38.900 57.300

Apartament construit inainte de anul 1960 11.900 19.800 25.700 31.600 46.600

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.700 29.500 38.300 47.200 69.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.700 26.200 34.100 42.000 61.900

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.300 23.900 31.000 38.200 56.400


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.300 22.100 28.700 35.400 52.200

Apartament construit inainte de anul 1960 10.800 18.000 23.400 28.800 42.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

188
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 43.3 - ZONA 60

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.000 20.400 27.200 33.900 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.600 18.100 24.200 30.200 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.500 16.500 22.000 27.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.800 15.300 20.400 25.500 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.900 12.400 16.600 20.700 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.100 22.000 29.400 36.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.500 19.600 26.200 32.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.400 17.900 23.800 29.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.600 16.500 22.000 27.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.600 13.400 17.900 22.400 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.400 21.000 28.000 35.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.900 18.700 24.900 31.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.900 17.000 22.700 28.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.100 15.700 21.000 26.200 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.200 12.800 17.100 21.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.200 19.100 25.500 31.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.900 17.000 22.700 28.300 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.900 15.500 20.600 25.800 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.200 14.300 19.100 23.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.700 15.500 19.400 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

189
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 43.4 - ZONA 60

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.100 17.300 21.600 28.900 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.800 15.400 19.300 25.700 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.000 14.000 17.500 23.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.300 13.000 16.200 21.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.700 10.600 13.200 17.600 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.000 18.700 23.400 31.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.700 16.700 20.800 27.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.700 15.200 19.000 25.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.000 14.100 17.600 23.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.300 11.400 14.300 19.100 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.400 17.800 22.300 29.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.100 15.900 19.900 26.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.200 14.500 18.100 24.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.600 13.400 16.700 22.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.000 10.900 13.600 18.100 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.400 16.200 20.300 27.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.200 14.500 18.100 24.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.400 13.200 16.400 21.900 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.800 12.200 15.200 20.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.300 9.900 12.400 16.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

190
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 44.1 - ZONA 61

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.600 30.900 40.200 49.500 73.000

Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.500 27.500 35.800 44.100 65.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.000 25.100 32.600 40.100 59.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.900 23.200 30.200 37.100 54.800
Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 18.900 24.500 30.200 44.500

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.100 33.500 43.500 53.600 79.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.900 29.800 38.700 47.700 70.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.300 27.100 35.300 43.400 64.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.100 25.100 32.700 40.200 59.300
Apartament construit inainte de anul 1960 12.300 20.400 26.600 32.700 48.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.000 28.400 36.900 45.400 67.000
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.500 25.800 33.600 41.300 61.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.400 23.900 31.100 38.300 56.500

Apartament construit inainte de anul 1960 11.700 19.500 25.300 31.100 45.900

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.400 29.000 37.700 46.400 68.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.500 25.800 33.600 41.300 61.000

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.100 23.500 30.600 37.600 55.500


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.100 21.800 28.300 34.800 51.400

Apartament construit inainte de anul 1960 10.600 17.700 23.000 28.300 41.800

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

191
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 44.2 - ZONA 61

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.700 29.500 38.300 47.100 69.500

Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.700 26.200 34.100 42.000 61.900


Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.300 23.900 31.000 38.200 56.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.300 22.100 28.700 35.400 52.200
Apartament construit inainte de anul 1960 10.800 18.000 23.400 28.800 42.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.000 28.400 36.900 45.400 67.000
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.500 25.800 33.600 41.300 61.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.400 23.900 31.100 38.300 56.500
Apartament construit inainte de anul 1960 11.700 19.500 25.300 31.100 45.900

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.200 30.400 39.500 48.600 71.700
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.200 27.000 35.100 43.300 63.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.800 24.600 32.000 39.400 58.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.700 22.800 29.600 36.400 53.800

Apartament construit inainte de anul 1960 11.100 18.500 24.100 29.600 43.700

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.600 27.600 35.900 44.200 65.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.800 24.600 32.000 39.400 58.100

Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.400 22.400 29.100 35.800 52.800


Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.400 20.700 27.000 33.200 48.900

Apartament construit inainte de anul 1960 10.100 16.900 21.900 27.000 39.800

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

192
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 44.3 - ZONA 61

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.200 19.100 25.500 31.800 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.900 17.000 22.700 28.300 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.900 15.500 20.600 25.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.100 14.300 19.100 23.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.600 15.500 19.400 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.200 20.700 27.600 34.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.800 18.400 24.500 30.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.700 16.700 22.300 27.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.900 15.500 20.700 25.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.100 12.600 16.800 21.000 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.600 19.700 26.200 32.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.200 17.500 23.400 29.200 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.200 15.900 21.300 26.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.400 14.800 19.700 24.600 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.700 12.000 16.000 20.000 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.400 17.900 23.900 29.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.200 15.900 21.300 26.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.300 14.500 19.300 24.200 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.600 13.400 17.900 22.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.000 10.900 14.600 18.200 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

193
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 44.4 - ZONA 61

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.400 16.200 20.300 27.000 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.200 14.400 18.100 24.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.400 13.100 16.400 21.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.800 12.200 15.200 20.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.300 9.900 12.400 16.500 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.200 17.600 22.000 29.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.000 15.600 19.500 26.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.100 14.200 17.800 23.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.400 13.200 16.500 22.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.800 10.700 13.400 17.900 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.700 16.700 20.900 27.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.500 14.900 18.600 24.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.700 13.600 16.900 22.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.000 12.500 15.700 20.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.500 10.200 12.800 17.000 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.700 15.200 19.000 25.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.700 13.600 16.900 22.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.900 12.300 15.400 20.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.300 11.400 14.300 19.000 --

Apartament construit inainte de anul 1960 5.900 9.300 11.600 15.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

194
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 45.1 - ZONA 62

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.300 28.900 37.500 46.200 68.100

Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.400 25.700 33.400 41.100 60.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.000 23.400 30.400 37.400 55.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.000 21.700 28.200 34.600 51.100
Apartament construit inainte de anul 1960 10.600 17.600 22.900 28.200 41.600

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.800 31.300 40.600 50.000 73.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.700 27.800 36.200 44.500 65.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.200 25.300 32.900 40.500 59.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.100 23.400 30.500 37.500 55.300
Apartament construit inainte de anul 1960 11.400 19.100 24.800 30.500 45.000

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.900 29.800 38.700 47.600 70.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.900 26.500 34.400 42.400 62.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.500 24.100 31.300 38.600 56.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.400 22.300 29.000 35.700 52.700

Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 18.200 23.600 29.100 42.900

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.300 27.100 35.200 43.300 63.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.500 24.100 31.300 38.600 56.900

Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.200 21.900 28.500 35.100 51.800


Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.200 20.300 26.400 32.500 47.900

Apartament construit inainte de anul 1960 9.900 16.500 21.500 26.400 39.000

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

195
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 45.2 - ZONA 62

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.500 27.500 35.700 44.000 64.900

Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.700 24.500 31.800 39.200 57.800


Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.400 22.300 29.000 35.600 52.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.400 20.600 26.800 33.000 48.700
Apartament construit inainte de anul 1960 10.100 16.800 21.800 26.800 39.600

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.900 29.800 38.700 47.600 70.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.900 26.500 34.400 42.400 62.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.500 24.100 31.300 38.600 56.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.400 22.300 29.000 35.700 52.700
Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 18.200 23.600 29.100 42.900

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.000 28.400 36.900 45.400 66.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.100 25.200 32.800 40.400 59.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.800 23.000 29.900 36.700 54.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.800 21.300 27.600 34.000 50.200

Apartament construit inainte de anul 1960 10.400 17.300 22.500 27.700 40.800

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.500 25.800 33.500 41.300 60.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.800 23.000 29.800 36.700 54.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.500 20.900 27.200 33.400 49.300


Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.600 19.300 25.200 31.000 45.700

Apartament construit inainte de anul 1960 9.400 15.700 20.500 25.200 37.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

196
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 45.3 - ZONA 62

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.400 17.800 23.800 29.700 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.100 15.900 21.100 26.400 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.200 14.400 19.200 24.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.500 13.400 17.800 22.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.900 10.900 14.500 18.100 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.300 19.300 25.700 32.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.000 17.200 22.900 28.600 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.000 15.600 20.800 26.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.200 14.500 19.300 24.100 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.500 11.800 15.700 19.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.700 18.400 24.500 30.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.400 16.400 21.800 27.300 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.500 14.900 19.800 24.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.800 13.800 18.400 23.000 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.200 11.200 14.900 18.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.700 16.700 22.300 27.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.500 14.900 19.800 24.800 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.700 13.500 18.100 22.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.000 12.500 16.700 20.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.500 10.200 13.600 17.000 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

197
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 45.4 - ZONA 62

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.700 15.100 18.900 25.200 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.600 13.500 16.900 22.500 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.800 12.300 15.300 20.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.300 11.400 14.200 18.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 5.900 9.200 11.500 15.400 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.500 16.400 20.500 27.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.300 14.600 18.200 24.300 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.500 13.300 16.600 22.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.900 12.300 15.400 20.500 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.400 10.000 12.500 16.700 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.000 15.600 19.500 26.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.900 13.900 17.400 23.200 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.100 12.600 15.800 21.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.500 11.700 14.600 19.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.100 9.500 11.900 15.900 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.100 14.200 17.800 23.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.100 12.600 15.800 21.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.400 11.500 14.400 19.200 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 6.800 10.700 13.300 17.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 5.500 8.700 10.800 14.400 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

198
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 46.1 - ZONA 65

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.000 35.100 45.600 56.100 82.700

Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.700 31.200 40.600 49.900 73.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.000 28.400 36.900 45.400 67.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.800 26.300 34.200 42.100 62.100
Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 21.400 27.800 34.200 50.500

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.800 38.000 49.300 60.700 89.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.300 33.800 43.900 54.000 79.700
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.400 30.700 40.000 49.200 72.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.100 28.500 37.000 45.500 67.200
Apartament construit inainte de anul 1960 13.900 23.200 30.100 37.000 54.600

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.700 36.100 47.000 57.800 85.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.300 32.200 41.800 51.500 75.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.600 29.300 38.100 46.800 69.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.300 27.100 35.200 43.400 64.000

Apartament construit inainte de anul 1960 13.200 22.000 28.700 35.300 52.000

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.700 32.900 42.800 52.600 77.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.600 29.300 38.100 46.800 69.100

Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.000 26.600 34.600 42.600 62.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.800 24.700 32.100 39.500 58.200

Apartament construit inainte de anul 1960 12.000 20.100 26.100 32.100 47.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

199
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 46.2 - ZONA 65

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.000 33.400 43.400 53.400 78.800

Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.800 29.700 38.600 47.600 70.100


Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.200 27.000 35.200 43.300 63.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.000 25.000 32.600 40.100 59.100
Apartament construit inainte de anul 1960 12.200 20.400 26.500 32.600 48.100

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.700 36.100 47.000 57.800 85.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.300 32.200 41.800 51.500 75.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.600 29.300 38.100 46.800 69.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.300 27.100 35.200 43.400 64.000
Apartament construit inainte de anul 1960 13.200 22.000 28.700 35.300 52.000

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.700 34.400 44.800 55.100 81.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.400 30.600 39.800 49.000 72.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.700 27.900 36.200 44.600 65.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.500 25.800 33.600 41.300 60.900

Apartament construit inainte de anul 1960 12.600 21.000 27.300 33.600 49.600

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.800 31.300 40.700 50.100 73.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.700 27.900 36.200 44.600 65.800

Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.200 25.400 33.000 40.600 59.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.100 23.500 30.500 37.600 55.400

Apartament construit inainte de anul 1960 11.500 19.100 24.800 30.600 45.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

200
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 46.3 - ZONA 65

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.800 21.600 28.900 36.100 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.300 19.300 25.700 32.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.200 17.500 23.400 29.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.400 16.200 21.600 27.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.400 13.200 17.600 22.000 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.000 23.400 31.200 39.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.300 20.800 27.800 34.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.100 19.000 25.300 31.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.200 17.600 23.400 29.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.100 14.300 19.100 23.800 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.300 22.300 29.700 37.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.900 26.500 33.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.500 18.100 24.100 30.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 22.300 27.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 18.100 22.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.000 20.300 27.100 33.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.500 18.100 24.100 30.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.500 16.400 21.900 27.400 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.700 15.200 20.300 25.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.900 12.400 16.500 20.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

201
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 46.4 - ZONA 65

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.800 18.400 23.000 30.700 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.500 16.400 20.500 27.300 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.500 14.900 18.600 24.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.800 13.800 17.200 23.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.200 11.200 14.000 18.700 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.700 19.900 24.900 33.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.300 17.700 22.100 29.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.300 16.100 20.200 26.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.500 14.900 18.700 24.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.800 12.100 15.200 20.200 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.100 19.000 23.700 31.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.800 16.900 21.100 28.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.800 15.400 19.200 25.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.100 14.200 17.800 23.700 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.600 14.500 19.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.000 17.300 21.600 28.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.800 15.400 19.200 25.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.900 14.000 17.500 23.300 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.300 12.900 16.200 21.600 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.700 10.500 13.200 17.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

202
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 47.1 - ZONA 66

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.800 36.300 47.200 58.100 85.700

Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.400 32.300 42.000 51.700 76.200


Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.600 29.400 38.200 47.000 69.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.300 27.200 35.400 43.600 64.200
Apartament construit inainte de anul 1960 13.300 22.100 28.800 35.400 52.300

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 23.600 39.300 51.100 62.900 92.700
Apartament construit in perioada 1991÷2000 21.000 35.000 45.500 56.000 82.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 19.100 31.800 41.400 50.900 75.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 17.700 29.500 38.300 47.200 69.500
Apartament construit inainte de anul 1960 14.400 24.000 31.200 38.400 56.600

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.500 37.400 48.600 59.900 88.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.000 33.300 43.300 53.300 78.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.200 30.300 39.400 48.500 71.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.800 28.100 36.500 44.900 66.200

Apartament construit inainte de anul 1960 13.700 22.800 29.700 36.500 53.900

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.400 34.100 44.300 54.500 80.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.200 30.300 39.400 48.500 71.500

Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.600 27.600 35.900 44.100 65.100


Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.300 25.500 33.200 40.900 60.300

Apartament construit inainte de anul 1960 12.500 20.800 27.000 33.200 49.000

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

203
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 47.2 - ZONA 66

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.700 34.600 44.900 55.300 81.600

Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.500 30.800 40.000 49.200 72.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.800 28.000 36.400 44.800 66.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.600 25.900 33.700 41.500 61.200
Apartament construit inainte de anul 1960 12.700 21.100 27.400 33.700 49.800

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.500 37.400 48.600 59.900 88.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 20.000 33.300 43.300 53.300 78.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 18.200 30.300 39.400 48.500 71.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.800 28.100 36.500 44.900 66.200
Apartament construit inainte de anul 1960 13.700 22.800 29.700 36.500 53.900

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.400 35.600 46.300 57.000 84.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.000 31.700 41.200 50.800 74.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.300 28.900 37.500 46.200 68.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.000 26.700 34.700 42.800 63.100

Apartament construit inainte de anul 1960 13.000 21.700 28.300 34.800 51.300

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.500 32.400 42.200 51.900 76.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.300 28.900 37.500 46.200 68.100

Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.800 26.300 34.200 42.000 62.000


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.600 24.300 31.600 38.900 57.400

Apartament construit inainte de anul 1960 11.900 19.800 25.700 31.700 46.700

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

204
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 47.3 - ZONA 66

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.300 22.400 29.900 37.300 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.900 26.600 33.200 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.600 18.100 24.200 30.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.800 22.400 28.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.700 18.200 22.800 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.500 24.200 32.300 40.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.800 21.600 28.800 36.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.500 19.600 26.200 32.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.600 18.200 24.200 30.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 9.500 14.800 19.700 24.700 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.800 23.100 30.800 38.500 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.100 20.600 27.400 34.300 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.000 18.700 24.900 31.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.100 17.300 23.100 28.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 9.000 14.100 18.800 23.500 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.400 21.000 28.000 35.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.000 18.700 24.900 31.200 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.900 17.000 22.700 28.400 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.100 15.800 21.000 26.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.200 12.800 17.100 21.400 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

205
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 47.4 - ZONA 66

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.200 19.000 23.800 31.700 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.800 16.900 21.200 28.200 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.900 15.400 19.300 25.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.100 14.300 17.900 23.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.600 14.500 19.400 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.200 20.600 25.800 34.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.700 18.300 22.900 30.600 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.700 16.700 20.900 27.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.900 15.500 19.300 25.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.000 12.600 15.700 21.000 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.500 19.600 24.500 32.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.200 17.500 21.800 29.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.200 15.900 19.900 26.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.400 14.700 18.400 24.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.700 12.000 15.000 20.000 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.400 17.900 22.300 29.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.200 15.900 19.900 26.500 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.200 14.500 18.100 24.100 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.600 13.400 16.700 22.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.000 10.900 13.600 18.200 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

206
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 48.1 - ZONA 67

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.800 33.000 42.900 52.800 77.900

Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.600 29.400 38.200 47.000 69.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.000 26.700 34.700 42.800 63.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.800 24.700 32.200 39.600 58.400
Apartament construit inainte de anul 1960 12.100 20.100 26.200 32.200 47.500

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.400 35.700 46.400 57.200 84.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.100 31.800 41.300 50.900 75.000
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.400 28.900 37.600 46.300 68.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.100 26.800 34.800 42.900 63.200
Apartament construit inainte de anul 1960 13.100 21.800 28.300 34.900 51.400

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.400 34.000 44.200 54.400 80.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.200 30.300 39.400 48.400 71.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.500 27.600 35.800 44.100 65.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.300 25.500 33.200 40.800 60.200

Apartament construit inainte de anul 1960 12.500 20.800 27.000 33.200 49.000

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.600 31.000 40.200 49.500 73.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.500 27.600 35.800 44.100 65.000

Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.000 25.100 32.600 40.100 59.200


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.900 23.200 30.200 37.100 54.800

Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 18.900 24.500 30.200 44.600

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

207
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 48.2 - ZONA 67

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.900 31.400 40.900 50.300 74.200

Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.800 28.000 36.400 44.800 66.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.300 25.500 33.100 40.700 60.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.100 23.600 30.600 37.700 55.600
Apartament construit inainte de anul 1960 11.500 19.200 24.900 30.700 45.200

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.400 34.000 44.200 54.400 80.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.200 30.300 39.400 48.400 71.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.500 27.600 35.800 44.100 65.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.300 25.500 33.200 40.800 60.200
Apartament construit inainte de anul 1960 12.500 20.800 27.000 33.200 49.000

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.400 32.400 42.100 51.800 76.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.300 28.800 37.500 46.100 68.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.700 26.200 34.100 42.000 61.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.600 24.300 31.600 38.900 57.300

Apartament construit inainte de anul 1960 11.900 19.800 25.700 31.600 46.600

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.700 29.500 38.300 47.200 69.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.700 26.200 34.100 42.000 61.900

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.300 23.900 31.000 38.200 56.400


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.300 22.100 28.700 35.400 52.200

Apartament construit inainte de anul 1960 10.800 18.000 23.400 28.800 42.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

208
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 48.3 - ZONA 67

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.000 20.400 27.200 33.900 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.600 18.100 24.200 30.200 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.500 16.500 22.000 27.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.800 15.300 20.400 25.500 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.900 12.400 16.600 20.700 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.100 22.000 29.400 36.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.500 19.600 26.200 32.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.400 17.900 23.800 29.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.600 16.500 22.000 27.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.600 13.400 17.900 22.400 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.400 21.000 28.000 35.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.900 18.700 24.900 31.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.900 17.000 22.700 28.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.100 15.700 21.000 26.200 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.200 12.800 17.100 21.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.200 19.100 25.500 31.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.900 17.000 22.700 28.300 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.900 15.500 20.600 25.800 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.200 14.300 19.100 23.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.700 15.500 19.400 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

209
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 48.4 - ZONA 67

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.100 17.300 21.600 28.900 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.800 15.400 19.300 25.700 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.000 14.000 17.500 23.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.300 13.000 16.200 21.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.700 10.600 13.200 17.600 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.000 18.700 23.400 31.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.700 16.700 20.800 27.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.700 15.200 19.000 25.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.000 14.100 17.600 23.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.300 11.400 14.300 19.100 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.400 17.800 22.300 29.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.100 15.900 19.900 26.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.200 14.500 18.100 24.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.600 13.400 16.700 22.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.000 10.900 13.600 18.100 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.400 16.200 20.300 27.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.200 14.500 18.100 24.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.400 13.200 16.400 21.900 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.800 12.200 15.200 20.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.300 9.900 12.400 16.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

210
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 49.1 - ZONA 68

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.300 32.200 41.800 51.500 75.900

Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.200 28.600 37.200 45.800 67.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.600 26.100 33.900 41.700 61.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.500 24.100 31.400 38.600 56.900
Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 19.600 25.500 31.400 46.300

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.900 34.800 45.300 55.700 82.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.600 31.000 40.300 49.600 73.200
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.900 28.200 36.700 45.100 66.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.700 26.100 34.000 41.800 61.600
Apartament construit inainte de anul 1960 12.700 21.200 27.600 34.000 50.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.900 33.200 43.100 53.100 78.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.700 29.500 38.400 47.200 69.700
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.100 26.900 34.900 43.000 63.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.900 24.900 32.300 39.800 58.700

Apartament construit inainte de anul 1960 12.100 20.200 26.300 32.400 47.800

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.100 30.200 39.200 48.300 71.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.100 26.900 34.900 43.000 63.400

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.700 24.400 31.800 39.100 57.700


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.600 22.600 29.400 36.200 53.400

Apartament construit inainte de anul 1960 11.000 18.400 23.900 29.500 43.500

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

211
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 49.2 - ZONA 68

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.400 30.600 39.800 49.000 72.300

Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.400 27.300 35.500 43.600 64.400


Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.900 24.800 32.300 39.700 58.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.800 23.000 29.900 36.800 54.200
Apartament construit inainte de anul 1960 11.200 18.700 24.300 29.900 44.100

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.900 33.200 43.100 53.100 78.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.700 29.500 38.400 47.200 69.700
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.100 26.900 34.900 43.000 63.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.900 24.900 32.300 39.800 58.700
Apartament construit inainte de anul 1960 12.100 20.200 26.300 32.400 47.800

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.000 31.600 41.100 50.500 74.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.900 28.100 36.500 45.000 66.400
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.400 25.600 33.300 40.900 60.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.200 23.700 30.800 37.900 55.900

Apartament construit inainte de anul 1960 11.600 19.300 25.100 30.800 45.500

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.200 28.700 37.400 46.000 67.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.400 25.600 33.300 40.900 60.400

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.000 23.300 30.300 37.300 55.000


Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.900 21.600 28.000 34.500 50.900

Apartament construit inainte de anul 1960 10.500 17.500 22.800 28.100 41.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

212
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 49.3 - ZONA 68

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.700 19.900 26.500 33.100 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.300 17.700 23.600 29.500 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.300 16.100 21.400 26.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.500 14.900 19.900 24.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.700 12.100 16.100 20.200 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.700 21.500 28.700 35.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.200 19.100 25.500 31.900 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.100 17.400 23.200 29.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.300 16.100 21.500 26.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.400 13.100 17.500 21.900 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.100 20.500 27.300 34.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.600 18.200 24.300 30.400 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.600 16.600 22.100 27.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.800 15.400 20.500 25.600 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.000 12.500 16.600 20.800 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.900 18.600 24.800 31.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.600 16.600 22.100 27.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.600 15.100 20.100 25.100 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.900 14.000 18.600 23.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.300 11.400 15.200 18.900 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

213
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 49.4 - ZONA 68

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.800 16.900 21.100 28.100 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.600 15.000 18.800 25.000 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.700 13.700 17.100 22.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.100 12.700 15.800 21.100 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.600 10.300 12.900 17.200 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.700 18.300 22.800 30.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.400 16.300 20.300 27.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.500 14.800 18.500 24.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.800 13.700 17.100 22.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.100 11.100 13.900 18.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.100 17.400 21.700 29.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.900 15.500 19.400 25.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.000 14.100 17.600 23.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.300 13.000 16.300 21.700 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.800 10.600 13.300 17.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.100 15.800 19.800 26.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.000 14.100 17.600 23.500 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.200 12.800 16.000 21.400 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.600 11.900 14.800 19.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.200 9.700 12.100 16.100 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

214
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 50.1 - ZONA 69

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.300 33.800 44.000 54.100 79.800

Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.100 30.100 39.100 48.200 71.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.400 27.400 35.600 43.800 64.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.200 25.400 33.000 40.600 59.900
Apartament construit inainte de anul 1960 12.400 20.600 26.800 33.000 48.700

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 22.000 36.600 47.600 58.600 86.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.600 32.600 42.400 52.100 76.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.800 29.700 38.600 47.500 70.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.500 27.500 35.700 43.900 64.800
Apartament construit inainte de anul 1960 13.400 22.300 29.000 35.700 52.700

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.900 34.900 45.300 55.800 82.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.600 31.000 40.300 49.700 73.200
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.900 28.200 36.700 45.200 66.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.700 26.200 34.000 41.800 61.700

Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 21.300 27.700 34.000 50.200

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.000 31.700 41.300 50.800 74.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.900 28.200 36.700 45.200 66.700

Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.400 25.700 33.400 41.100 60.700


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.300 23.800 30.900 38.100 56.200

Apartament construit inainte de anul 1960 11.600 19.400 25.200 31.000 45.700

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

215
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 50.2 - ZONA 69

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.300 32.200 41.900 51.500 76.000

Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.200 28.700 37.300 45.900 67.700


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.700 26.100 33.900 41.700 61.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.500 24.200 31.400 38.700 57.000
Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 19.700 25.500 31.400 46.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.900 34.900 45.300 55.800 82.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.600 31.000 40.300 49.700 73.200
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.900 28.200 36.700 45.200 66.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.700 26.200 34.000 41.800 61.700
Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 21.300 27.700 34.000 50.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.900 33.200 43.200 53.100 78.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.700 29.600 38.400 47.300 69.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.100 26.900 35.000 43.000 63.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.900 24.900 32.400 39.900 58.800

Apartament construit inainte de anul 1960 12.200 20.300 26.300 32.400 47.800

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.100 30.200 39.300 48.400 71.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.100 26.900 35.000 43.000 63.500

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.700 24.500 31.800 39.200 57.800


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.600 22.700 29.500 36.300 53.500

Apartament construit inainte de anul 1960 11.100 18.400 24.000 29.500 43.500

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

216
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 50.3 - ZONA 69

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.300 20.900 27.800 34.800 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.900 18.600 24.800 31.000 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.800 16.900 22.500 28.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.000 15.700 20.900 26.100 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.100 12.700 17.000 21.200 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.400 22.600 30.100 37.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.800 20.100 26.800 33.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.700 18.300 24.400 30.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.800 16.900 22.600 28.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.800 13.800 18.400 23.000 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.700 21.500 28.700 35.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.200 19.200 25.500 31.900 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.100 17.400 23.200 29.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.300 16.100 21.500 26.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.400 13.100 17.500 21.900 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.500 19.600 26.100 32.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.100 17.400 23.200 29.000 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.100 15.900 21.100 26.400 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.400 14.700 19.600 24.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.600 11.900 15.900 19.900 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

217
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 50.4 - ZONA 69

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.300 17.700 22.200 29.600 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.100 15.800 19.700 26.300 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.200 14.400 18.000 24.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.500 13.300 16.600 22.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.900 10.800 13.500 18.000 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.300 19.200 24.000 32.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.900 17.100 21.400 28.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.900 15.600 19.400 25.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.200 14.400 18.000 24.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.500 11.700 14.600 19.500 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.700 18.300 22.900 30.500 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.400 16.300 20.300 27.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.500 14.800 18.500 24.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.800 13.700 17.100 22.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.100 11.200 13.900 18.600 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.600 16.600 20.800 27.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.500 14.800 18.500 24.700 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.600 13.500 16.900 22.500 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.000 12.500 15.600 20.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.500 10.200 12.700 16.900 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

218
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 51.1 - ZONA 70

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.000 33.400 43.400 53.500 78.900

Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.800 29.700 38.700 47.600 70.200


Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.200 27.100 35.200 43.300 63.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.000 25.100 32.600 40.100 59.100
Apartament construit inainte de anul 1960 12.200 20.400 26.500 32.600 48.100

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 21.700 36.200 47.000 57.900 85.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 19.300 32.200 41.800 51.500 76.000
Apartament construit in perioada 1978÷1990 17.600 29.300 38.100 46.900 69.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 16.300 27.100 35.300 43.400 64.000
Apartament construit inainte de anul 1960 13.200 22.100 28.700 35.300 52.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.400 30.700 39.900 49.100 72.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.700 27.900 36.300 44.600 65.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.500 25.800 33.600 41.300 61.000

Apartament construit inainte de anul 1960 12.600 21.000 27.300 33.600 49.600

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.800 31.300 40.700 50.200 74.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.700 27.900 36.300 44.600 65.800

Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.200 25.400 33.000 40.600 59.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.100 23.500 30.600 37.600 55.500

Apartament construit inainte de anul 1960 11.500 19.100 24.900 30.600 45.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

219
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 51.2 - ZONA 70

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.100 31.800 41.400 50.900 75.100

Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.000 28.300 36.800 45.300 66.800


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.500 25.800 33.500 41.200 60.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.300 23.900 31.000 38.200 56.300
Apartament construit inainte de anul 1960 11.600 19.400 25.200 31.100 45.800

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.700 34.400 44.800 55.100 81.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.400 30.700 39.900 49.100 72.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.700 27.900 36.300 44.600 65.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.500 25.800 33.600 41.300 61.000
Apartament construit inainte de anul 1960 12.600 21.000 27.300 33.600 49.600

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.700 32.800 42.600 52.500 77.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.500 29.200 38.000 46.700 68.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.900 26.600 34.500 42.500 62.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.800 24.600 32.000 39.400 58.100

Apartament construit inainte de anul 1960 12.000 20.000 26.000 32.000 47.200

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.900 29.900 38.800 47.800 70.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.900 26.600 34.500 42.500 62.700

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.500 24.200 31.400 38.700 57.100


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.400 22.400 29.100 35.800 52.800

Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 18.200 23.700 29.100 43.000

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

220
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 51.3 - ZONA 70

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.200 20.600 27.500 34.400 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.700 18.400 24.500 30.600 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.700 16.700 22.300 27.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.900 15.500 20.600 25.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.000 12.600 16.800 21.000 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.300 22.300 29.800 37.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.700 19.900 26.500 33.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.600 18.100 24.100 30.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.700 16.700 22.300 27.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.700 13.600 18.200 22.700 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.600 21.300 28.300 35.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.100 18.900 25.200 31.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.000 17.200 23.000 28.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.200 15.900 21.300 26.600 --

Apartament construit inainte de anul 1960 8.300 13.000 17.300 21.600 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.400 19.300 25.800 32.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.000 17.200 23.000 28.700 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.000 15.700 20.900 26.100 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.300 14.500 19.300 24.200 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.500 11.800 15.700 19.700 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

221
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 51.4 - ZONA 70

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.200 17.500 21.900 29.200 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.000 15.600 19.500 26.000 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.100 14.200 17.700 23.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.400 13.100 16.400 21.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.800 10.700 13.400 17.800 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.100 19.000 23.700 31.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.800 16.900 21.100 28.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.800 15.400 19.200 25.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.100 14.200 17.800 23.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.600 14.500 19.300 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.500 18.100 22.600 30.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.300 16.100 20.100 26.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.400 14.600 18.300 24.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.700 13.600 16.900 22.600 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.000 11.000 13.800 18.400 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.500 16.400 20.600 27.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.300 14.600 18.300 24.400 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.500 13.300 16.600 22.200 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.900 12.300 15.400 20.600 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.400 10.000 12.500 16.700 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

222
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 52.1 - ZONA 71

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.600 30.900 40.200 49.500 73.000

Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.500 27.500 35.800 44.100 65.000


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.000 25.100 32.600 40.100 59.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.900 23.200 30.200 37.100 54.800
Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 18.900 24.500 30.200 44.500

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.100 33.500 43.500 53.600 79.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.900 29.800 38.700 47.700 70.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.300 27.100 35.300 43.400 64.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.100 25.100 32.700 40.200 59.300
Apartament construit inainte de anul 1960 12.300 20.400 26.600 32.700 48.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.000 28.400 36.900 45.400 67.000
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.500 25.800 33.600 41.300 61.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.400 23.900 31.100 38.300 56.500

Apartament construit inainte de anul 1960 11.700 19.500 25.300 31.100 45.900

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.400 29.000 37.700 46.400 68.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.500 25.800 33.600 41.300 61.000

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.100 23.500 30.600 37.600 55.500


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.100 21.800 28.300 34.800 51.400

Apartament construit inainte de anul 1960 10.600 17.700 23.000 28.300 41.800

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

223
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 52.2 - ZONA 71

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.700 29.500 38.300 47.100 69.500

Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.700 26.200 34.100 42.000 61.900


Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.300 23.900 31.000 38.200 56.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.300 22.100 28.700 35.400 52.200
Apartament construit inainte de anul 1960 10.800 18.000 23.400 28.800 42.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.100 31.900 41.500 51.000 75.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.000 28.400 36.900 45.400 67.000
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.500 25.800 33.600 41.300 61.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.400 23.900 31.100 38.300 56.500
Apartament construit inainte de anul 1960 11.700 19.500 25.300 31.100 45.900

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.200 30.400 39.500 48.600 71.700
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.200 27.000 35.100 43.300 63.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.800 24.600 32.000 39.400 58.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.700 22.800 29.600 36.400 53.800

Apartament construit inainte de anul 1960 11.100 18.500 24.100 29.600 43.700

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.600 27.600 35.900 44.200 65.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.800 24.600 32.000 39.400 58.100

Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.400 22.400 29.100 35.800 52.800


Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.400 20.700 27.000 33.200 48.900

Apartament construit inainte de anul 1960 10.100 16.900 21.900 27.000 39.800

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

224
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 52.3 - ZONA 71

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.200 19.100 25.500 31.800 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.900 17.000 22.700 28.300 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.900 15.500 20.600 25.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.100 14.300 19.100 23.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.600 15.500 19.400 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.200 20.700 27.600 34.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.800 18.400 24.500 30.700 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.700 16.700 22.300 27.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.900 15.500 20.700 25.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.100 12.600 16.800 21.000 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.600 19.700 26.200 32.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.200 17.500 23.400 29.200 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.200 15.900 21.300 26.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.400 14.800 19.700 24.600 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.700 12.000 16.000 20.000 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.400 17.900 23.900 29.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.200 15.900 21.300 26.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.300 14.500 19.300 24.200 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.600 13.400 17.900 22.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.000 10.900 14.600 18.200 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

225
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 52.4 - ZONA 71

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.400 16.200 20.300 27.000 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.200 14.400 18.100 24.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.400 13.100 16.400 21.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.800 12.200 15.200 20.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.300 9.900 12.400 16.500 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.200 17.600 22.000 29.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.000 15.600 19.500 26.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.100 14.200 17.800 23.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.400 13.200 16.500 22.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.800 10.700 13.400 17.900 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.700 16.700 20.900 27.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.500 14.900 18.600 24.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.700 13.600 16.900 22.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.000 12.500 15.700 20.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.500 10.200 12.800 17.000 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.700 15.200 19.000 25.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.700 13.600 16.900 22.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.900 12.300 15.400 20.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.300 11.400 14.300 19.000 --

Apartament construit inainte de anul 1960 5.900 9.300 11.600 15.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

226
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 53.1 - ZONA 72

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.800 31.300 40.800 50.200 74.000

Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.700 27.900 36.300 44.600 65.800


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.200 25.400 33.000 40.600 59.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.100 23.500 30.600 37.600 55.500
Apartament construit inainte de anul 1960 11.500 19.100 24.900 30.600 45.100

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.400 33.900 44.100 54.300 80.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.100 30.200 39.300 48.300 71.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.500 27.500 35.700 44.000 64.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.300 25.500 33.100 40.700 60.100
Apartament construit inainte de anul 1960 12.400 20.700 26.900 33.100 48.900

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.400 32.300 42.000 51.700 76.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.300 28.800 37.400 46.000 67.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.700 26.200 34.000 41.900 61.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.500 24.200 31.500 38.800 57.200

Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 19.700 25.600 31.500 46.500

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.600 29.400 38.200 47.100 69.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.700 26.200 34.000 41.900 61.800

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.300 23.800 31.000 38.100 56.200


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.200 22.100 28.700 35.300 52.100

Apartament construit inainte de anul 1960 10.800 17.900 23.300 28.700 42.300

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

227
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 53.2 - ZONA 72

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.900 29.900 38.800 47.800 70.500

Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.900 26.600 34.500 42.500 62.700


Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.500 24.200 31.400 38.700 57.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.400 22.400 29.100 35.800 52.800
Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 18.200 23.700 29.100 43.000

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.400 32.300 42.000 51.700 76.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.300 28.800 37.400 46.000 67.900
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.700 26.200 34.000 41.900 61.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.500 24.200 31.500 38.800 57.200
Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 19.700 25.600 31.500 46.500

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.500 30.800 40.000 49.200 72.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.400 27.400 35.600 43.800 64.700
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.000 24.900 32.400 39.900 58.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.900 23.100 30.000 36.900 54.500

Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 18.800 24.400 30.000 44.300

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.800 28.000 36.400 44.800 66.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.000 24.900 32.400 39.900 58.800

Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.600 22.700 29.500 36.300 53.500


Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.600 21.000 27.300 33.600 49.600

Apartament construit inainte de anul 1960 10.300 17.100 22.200 27.300 40.300

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

228
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 53.3 - ZONA 72

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.400 19.300 25.800 32.200 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.000 17.200 23.000 28.700 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.000 15.700 20.900 26.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.300 14.500 19.300 24.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.500 11.800 15.700 19.700 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.400 20.900 27.900 34.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.900 18.600 24.900 31.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.800 17.000 22.600 28.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.000 15.700 20.900 26.200 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.200 12.800 17.000 21.300 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.700 19.900 26.600 33.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.300 17.800 23.700 29.600 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.300 16.200 21.500 26.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.600 15.000 19.900 24.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.800 12.200 16.200 20.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.600 18.200 24.200 30.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.300 16.200 21.500 26.900 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.400 14.700 19.600 24.500 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.700 13.600 18.200 22.700 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.100 11.100 14.800 18.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

229
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 53.4 - ZONA 72

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.500 16.400 20.600 27.400 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.400 14.600 18.300 24.400 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.500 13.300 16.700 22.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.900 12.300 15.400 20.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.400 10.000 12.500 16.700 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.400 17.800 22.300 29.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.100 15.800 19.800 26.400 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.200 14.400 18.000 24.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.500 13.400 16.700 22.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.900 10.900 13.600 18.100 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.800 17.000 21.200 28.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.600 15.100 18.900 25.100 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.800 13.700 17.200 22.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.100 12.700 15.900 21.200 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.600 10.300 12.900 17.200 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.900 15.400 19.300 25.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.800 13.700 17.200 22.900 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.000 12.500 15.600 20.800 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.400 11.600 14.500 19.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.000 9.400 11.800 15.700 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

230
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 54.1 - ZONA 78

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.100 31.800 41.300 50.800 75.000

Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.000 28.300 36.700 45.200 66.700


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.400 25.700 33.400 41.200 60.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.300 23.800 31.000 38.100 56.200
Apartament construit inainte de anul 1960 11.600 19.400 25.200 31.000 45.700

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.600 34.400 44.700 55.000 81.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.400 30.600 39.800 49.000 72.200
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.700 27.800 36.200 44.600 65.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.500 25.800 33.500 41.300 60.900
Apartament construit inainte de anul 1960 12.600 21.000 27.300 33.600 49.500

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.600 32.700 42.600 52.400 77.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.500 29.100 37.900 46.600 68.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.900 26.500 34.500 42.400 62.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.700 24.600 31.900 39.300 58.000

Apartament construit inainte de anul 1960 12.000 20.000 26.000 32.000 47.100

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.900 29.800 38.700 47.700 70.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.900 26.500 34.500 42.400 62.600

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.500 24.100 31.400 38.600 57.000


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.400 22.300 29.100 35.800 52.700

Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 18.200 23.600 29.100 42.900

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

231
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 54.2 - ZONA 78

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.100 30.200 39.300 48.400 71.400

Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.200 26.900 35.000 43.100 63.500


Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.700 24.500 31.900 39.200 57.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.600 22.700 29.500 36.300 53.500
Apartament construit inainte de anul 1960 11.100 18.500 24.000 29.500 43.500

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.600 32.700 42.600 52.400 77.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.500 29.100 37.900 46.600 68.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.900 26.500 34.500 42.400 62.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.700 24.600 31.900 39.300 58.000
Apartament construit inainte de anul 1960 12.000 20.000 26.000 32.000 47.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.700 31.200 40.500 49.900 73.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.700 27.800 36.100 44.400 65.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.200 25.300 32.800 40.400 59.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.000 23.400 30.400 37.400 55.200

Apartament construit inainte de anul 1960 11.400 19.000 24.700 30.400 44.900

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.000 28.400 36.900 45.400 67.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.200 25.300 32.800 40.400 59.600

Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.800 23.000 29.900 36.800 54.200


Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.800 21.300 27.700 34.100 50.200

Apartament construit inainte de anul 1960 10.400 17.300 22.500 27.700 40.900

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

232
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 54.3 - ZONA 78

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.500 19.600 26.100 32.700 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.100 17.400 23.300 29.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.100 15.900 21.200 26.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.400 14.700 19.600 24.500 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.600 12.000 15.900 19.900 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.600 21.200 28.300 35.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.100 18.900 25.200 31.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.000 17.200 22.900 28.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.200 15.900 21.200 26.500 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.300 12.900 17.300 21.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.900 20.200 26.900 33.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.500 18.000 24.000 30.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.500 16.400 21.800 27.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.700 15.200 20.200 25.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.900 12.300 16.400 20.500 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.700 18.400 24.500 30.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.500 16.400 21.800 27.300 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.500 14.900 19.900 24.800 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.800 13.800 18.400 23.000 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.200 11.200 15.000 18.700 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

233
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 54.4 - ZONA 78

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.600 16.700 20.800 27.800 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.500 14.800 18.500 24.700 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.600 13.500 16.900 22.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.000 12.500 15.600 20.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.500 10.200 12.700 16.900 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.500 18.000 22.500 30.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.300 16.100 20.100 26.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.300 14.600 18.300 24.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.600 13.500 16.900 22.500 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.000 11.000 13.800 18.300 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.000 17.200 21.500 28.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.800 15.300 19.100 25.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.900 13.900 17.400 23.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.200 12.900 16.100 21.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.700 10.500 13.100 17.500 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.000 15.600 19.500 26.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.900 13.900 17.400 23.200 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.100 12.700 15.800 21.100 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.500 11.700 14.700 19.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.100 9.500 11.900 15.900 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

234
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 55.1 - ZONA 79

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.700 31.100 40.500 49.800 73.500

Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.600 27.700 36.000 44.300 65.400


Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.100 25.200 32.800 40.400 59.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.000 23.400 30.400 37.400 55.100
Apartament construit inainte de anul 1960 11.400 19.000 24.700 30.400 44.800

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 20.200 33.700 43.800 53.900 79.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 18.000 30.000 39.000 48.000 70.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 16.400 27.300 35.500 43.700 64.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 15.200 25.300 32.900 40.500 59.700
Apartament construit inainte de anul 1960 12.300 20.600 26.700 32.900 48.500

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.300 32.100 41.700 51.400 75.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.100 28.600 37.100 45.700 67.400
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.600 26.000 33.800 41.600 61.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.400 24.100 31.300 38.500 56.800

Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 19.600 25.500 31.300 46.200

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.500 29.200 38.000 46.700 69.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.600 26.000 33.800 41.600 61.400

Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.200 23.700 30.800 37.900 55.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.100 21.900 28.500 35.100 51.700

Apartament construit inainte de anul 1960 10.700 17.800 23.200 28.500 42.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

235
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 55.2 - ZONA 79

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.800 29.700 38.600 47.500 70.000

Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.800 26.400 34.300 42.200 62.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.400 24.000 31.200 38.400 56.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.300 22.200 28.900 35.600 52.500
Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 18.100 23.500 28.900 42.700

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.300 32.100 41.700 51.400 75.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.100 28.600 37.100 45.700 67.400
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.600 26.000 33.800 41.600 61.400
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.400 24.100 31.300 38.500 56.800
Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 19.600 25.500 31.300 46.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.300 30.600 39.800 48.900 72.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.300 27.200 35.400 43.500 64.200
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.900 24.800 32.200 39.600 58.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.800 22.900 29.800 36.700 54.100

Apartament construit inainte de anul 1960 11.200 18.700 24.200 29.800 44.000

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.700 27.800 36.200 44.500 65.700
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.900 24.800 32.200 39.600 58.400

Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.500 22.500 29.300 36.100 53.200


Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.500 20.900 27.100 33.400 49.300

Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 17.000 22.100 27.200 40.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

236
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 55.3 - ZONA 79

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.300 19.200 25.600 32.000 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.900 17.100 22.800 28.500 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.900 15.600 20.800 25.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.200 14.400 19.200 24.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.500 11.700 15.600 19.500 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 13.300 20.800 27.700 34.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.800 18.500 24.700 30.900 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.800 16.900 22.500 28.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.000 15.600 20.800 26.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 8.100 12.700 16.900 21.200 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.700 19.800 26.400 33.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.300 17.600 23.500 29.400 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.300 16.000 21.400 26.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.500 14.900 19.800 24.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.700 12.100 16.100 20.100 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.500 18.000 24.000 30.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.300 16.000 21.400 26.700 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.300 14.600 19.500 24.300 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.600 13.500 18.000 22.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.000 11.000 14.700 18.300 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

237
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 55.4 - ZONA 79

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.400 16.300 20.400 27.200 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.300 14.500 18.200 24.200 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.500 13.200 16.500 22.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.800 12.300 15.300 20.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.400 10.000 12.500 16.600 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.300 17.700 22.100 29.500 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.100 15.700 19.700 26.200 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.200 14.300 17.900 23.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.500 13.300 16.600 22.100 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.900 10.800 13.500 18.000 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.800 16.800 21.100 28.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.600 15.000 18.700 25.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.700 13.600 17.100 22.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.100 12.600 15.800 21.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.600 10.300 12.800 17.100 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.800 15.300 19.200 25.500 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.700 13.600 17.100 22.700 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.900 12.400 15.500 20.700 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.300 11.500 14.400 19.200 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.000 9.300 11.700 15.600 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

238
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 56.1 - ZONA 80

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.800 29.700 38.600 47.500 70.100

Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.900 26.400 34.400 42.300 62.400


Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.400 24.100 31.300 38.500 56.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.400 22.300 29.000 35.600 52.600
Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 18.100 23.600 29.000 42.800

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 19.300 32.100 41.800 51.400 75.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 17.200 28.600 37.200 45.800 67.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.600 26.000 33.900 41.700 61.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.500 24.100 31.300 38.600 56.900
Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 19.600 25.500 31.400 46.300

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.400 30.600 39.800 49.000 72.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.400 27.300 35.400 43.600 64.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.900 24.800 32.200 39.700 58.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.800 23.000 29.900 36.700 54.200

Apartament construit inainte de anul 1960 11.200 18.700 24.300 29.900 44.100

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.700 27.900 36.200 44.600 65.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.900 24.800 32.200 39.700 58.500

Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.500 22.600 29.300 36.100 53.300


Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.500 20.900 27.200 33.400 49.300

Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 17.000 22.100 27.200 40.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

239
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 56.2 - ZONA 80

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.000 28.300 36.800 45.300 66.800

Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.100 25.200 32.700 40.300 59.400


Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.700 22.900 29.800 36.700 54.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.700 21.200 27.600 33.900 50.100
Apartament construit inainte de anul 1960 10.400 17.300 22.400 27.600 40.700

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.400 30.600 39.800 49.000 72.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.400 27.300 35.400 43.600 64.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.900 24.800 32.200 39.700 58.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.800 23.000 29.900 36.700 54.200
Apartament construit inainte de anul 1960 11.200 18.700 24.300 29.900 44.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.500 29.200 37.900 46.700 68.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.600 26.000 33.700 41.500 61.200
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.200 23.600 30.700 37.800 55.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.100 21.900 28.400 35.000 51.600

Apartament construit inainte de anul 1960 10.700 17.800 23.100 28.500 42.000

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.900 26.500 34.500 42.500 62.600
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.200 23.600 30.700 37.800 55.700

Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.900 21.500 27.900 34.400 50.700


Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.900 19.900 25.900 31.800 47.000

Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 16.200 21.000 25.900 38.200

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

240
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 56.3 - ZONA 80

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.700 18.300 24.400 30.500 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.400 16.300 21.800 27.200 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.500 14.800 19.800 24.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.800 13.700 18.300 22.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.100 11.200 14.900 18.600 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.700 19.800 26.500 33.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.300 17.700 23.500 29.400 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.300 16.100 21.400 26.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.500 14.900 19.800 24.800 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.700 12.100 16.100 20.200 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.100 18.900 25.200 31.500 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.700 16.800 22.400 28.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.800 15.300 20.400 25.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.100 14.200 18.900 23.600 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.400 11.500 15.400 19.200 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.000 17.200 22.900 28.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.800 15.300 20.400 25.500 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.900 13.900 18.600 23.200 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.200 12.900 17.200 21.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.700 10.500 14.000 17.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

241
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 56.4 - ZONA 80

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.000 15.600 19.500 26.000 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.900 13.900 17.300 23.100 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.100 12.600 15.800 21.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.500 11.700 14.600 19.500 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.100 9.500 11.900 15.800 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.800 16.900 21.100 28.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.600 15.000 18.800 25.000 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.700 13.700 17.100 22.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.100 12.600 15.800 21.100 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.600 10.300 12.900 17.100 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.300 16.100 20.100 26.800 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.100 14.300 17.900 23.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.300 13.000 16.300 21.700 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.700 12.000 15.100 20.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.300 9.800 12.200 16.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.300 14.600 18.300 24.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.300 13.000 16.300 21.700 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.600 11.800 14.800 19.700 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.000 11.000 13.700 18.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 5.700 8.900 11.100 14.900 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

242
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 57.1 - ZONA 81

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.300 28.900 37.500 46.200 68.100

Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.400 25.700 33.400 41.100 60.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.000 23.400 30.400 37.400 55.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.000 21.700 28.200 34.600 51.100
Apartament construit inainte de anul 1960 10.600 17.600 22.900 28.200 41.600

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.800 31.300 40.600 50.000 73.800
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.700 27.800 36.200 44.500 65.600
Apartament construit in perioada 1978÷1990 15.200 25.300 32.900 40.500 59.700
Apartament construit in perioada 1960÷1977 14.100 23.400 30.500 37.500 55.300
Apartament construit inainte de anul 1960 11.400 19.100 24.800 30.500 45.000

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.900 29.800 38.700 47.600 70.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.900 26.500 34.400 42.400 62.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.500 24.100 31.300 38.600 56.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.400 22.300 29.000 35.700 52.700

Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 18.200 23.600 29.100 42.900

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.300 27.100 35.200 43.300 63.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.500 24.100 31.300 38.600 56.900

Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.200 21.900 28.500 35.100 51.800


Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.200 20.300 26.400 32.500 47.900

Apartament construit inainte de anul 1960 9.900 16.500 21.500 26.400 39.000

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

243
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 57.2 - ZONA 81

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.500 27.500 35.700 44.000 64.900

Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.700 24.500 31.800 39.200 57.800


Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.400 22.300 29.000 35.600 52.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.400 20.600 26.800 33.000 48.700
Apartament construit inainte de anul 1960 10.100 16.800 21.800 26.800 39.600

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.900 29.800 38.700 47.600 70.300
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.900 26.500 34.400 42.400 62.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.500 24.100 31.300 38.600 56.900
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.400 22.300 29.000 35.700 52.700
Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 18.200 23.600 29.100 42.900

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.000 28.400 36.900 45.400 66.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.100 25.200 32.800 40.400 59.500
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.800 23.000 29.900 36.700 54.200
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.800 21.300 27.600 34.000 50.200

Apartament construit inainte de anul 1960 10.400 17.300 22.500 27.700 40.800

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.500 25.800 33.500 41.300 60.900
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.800 23.000 29.800 36.700 54.200

Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.500 20.900 27.200 33.400 49.300


Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.600 19.300 25.200 31.000 45.700

Apartament construit inainte de anul 1960 9.400 15.700 20.500 25.200 37.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

244
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 57.3 - ZONA 81

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.400 17.800 23.800 29.700 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.100 15.900 21.100 26.400 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.200 14.400 19.200 24.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.500 13.400 17.800 22.300 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.900 10.900 14.500 18.100 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.300 19.300 25.700 32.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 11.000 17.200 22.900 28.600 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 10.000 15.600 20.800 26.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.200 14.500 19.300 24.100 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.500 11.800 15.700 19.600 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.700 18.400 24.500 30.600 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.400 16.400 21.800 27.300 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.500 14.900 19.800 24.800 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.800 13.800 18.400 23.000 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.200 11.200 14.900 18.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.700 16.700 22.300 27.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.500 14.900 19.800 24.800 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.700 13.500 18.100 22.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.000 12.500 16.700 20.900 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.500 10.200 13.600 17.000 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

245
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 57.4 - ZONA 81

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.700 15.100 18.900 25.200 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.600 13.500 16.900 22.500 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.800 12.300 15.300 20.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.300 11.400 14.200 18.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 5.900 9.200 11.500 15.400 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.500 16.400 20.500 27.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.300 14.600 18.200 24.300 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.500 13.300 16.600 22.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.900 12.300 15.400 20.500 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.400 10.000 12.500 16.700 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.000 15.600 19.500 26.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.900 13.900 17.400 23.200 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.100 12.600 15.800 21.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.500 11.700 14.600 19.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.100 9.500 11.900 15.900 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.100 14.200 17.800 23.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.100 12.600 15.800 21.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.400 11.500 14.400 19.200 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 6.800 10.700 13.300 17.800 --

Apartament construit inainte de anul 1960 5.500 8.700 10.800 14.400 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

246
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 58.1 - ZONA 82

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.800 28.000 36.500 44.900 66.200

Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.000 25.000 32.500 39.900 58.900


Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.600 22.700 29.500 36.400 53.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.600 21.000 27.300 33.700 49.600
Apartament construit inainte de anul 1960 10.300 17.100 22.200 27.400 40.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 18.200 30.400 39.500 48.600 71.700
Apartament construit in perioada 1991÷2000 16.200 27.000 35.100 43.200 63.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.800 24.600 32.000 39.400 58.000
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.700 22.800 29.600 36.400 53.700
Apartament construit inainte de anul 1960 11.100 18.500 24.100 29.600 43.700

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.400 28.900 37.600 46.300 68.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.400 25.700 33.500 41.200 60.700
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.100 23.400 30.400 37.500 55.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.000 21.700 28.200 34.700 51.200

Apartament construit inainte de anul 1960 10.600 17.600 22.900 28.200 41.600

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.800 26.300 34.200 42.100 62.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.100 23.400 30.400 37.500 55.300

Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.800 21.300 27.700 34.100 50.300


Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.800 19.700 25.700 31.600 46.600

Apartament construit inainte de anul 1960 9.600 16.100 20.900 25.700 37.900

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

247
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 58.2 - ZONA 82

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.000 26.700 34.700 42.700 63.000

Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.300 23.800 30.900 38.000 56.100


Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.000 21.600 28.100 34.600 51.100
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.000 20.000 26.000 32.100 47.300
Apartament construit inainte de anul 1960 9.800 16.300 21.200 26.100 38.500

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.400 28.900 37.600 46.300 68.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.400 25.700 33.500 41.200 60.700
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.100 23.400 30.400 37.500 55.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.000 21.700 28.200 34.700 51.200
Apartament construit inainte de anul 1960 10.600 17.600 22.900 28.200 41.600

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.500 27.500 35.800 44.100 65.000
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.700 24.500 31.900 39.200 57.800
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.400 22.300 29.000 35.700 52.600
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.400 20.700 26.900 33.000 48.700

Apartament construit inainte de anul 1960 10.100 16.800 21.800 26.900 39.600

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.000 25.100 32.600 40.100 59.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.400 22.300 29.000 35.700 52.600

Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.200 20.300 26.400 32.500 47.900


Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.300 18.800 24.400 30.100 44.400

Apartament construit inainte de anul 1960 9.200 15.300 19.900 24.500 36.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

248
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 58.3 - ZONA 82

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.100 17.300 23.100 28.900 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.800 15.400 20.500 25.700 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.000 14.000 18.700 23.400 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.300 13.000 17.300 21.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.700 10.600 14.100 17.600 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 12.000 18.700 25.000 31.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.700 16.700 22.200 27.800 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.700 15.200 20.200 25.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 9.000 14.100 18.700 23.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.300 11.400 15.200 19.100 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.400 17.800 23.800 29.700 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.100 15.900 21.200 26.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.200 14.500 19.300 24.100 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.600 13.400 17.800 22.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 7.000 10.900 14.500 18.100 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.400 16.200 21.700 27.100 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.200 14.500 19.300 24.100 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.400 13.200 17.500 21.900 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.800 12.200 16.200 20.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.300 9.900 13.200 16.500 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

249
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 58.4 - ZONA 82

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.400 14.700 18.400 24.500 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.400 13.100 16.400 21.800 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.600 11.900 14.900 19.900 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.100 11.000 13.800 18.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 5.700 9.000 11.200 15.000 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.200 15.900 19.900 26.500 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.100 14.200 17.700 23.600 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.200 12.900 16.100 21.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.600 11.900 14.900 19.900 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.200 9.700 12.100 16.200 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.700 15.200 19.000 25.300 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.600 13.500 16.900 22.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.800 12.300 15.400 20.500 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.300 11.400 14.200 19.000 --

Apartament construit inainte de anul 1960 5.900 9.300 11.600 15.400 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 8.800 13.800 17.300 23.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 7.800 12.300 15.400 20.500 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.100 11.200 14.000 18.600 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 6.600 10.400 12.900 17.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 5.400 8.400 10.500 14.000 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

250
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 59.1 - ZONA 86

Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.100 26.800 34.900 42.900 63.300

Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.300 23.900 31.000 38.200 56.300


Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.000 21.700 28.200 34.700 51.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.100 20.100 26.100 32.200 47.500
Apartament construit inainte de anul 1960 9.800 16.400 21.300 26.200 38.600

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 17.400 29.000 37.700 46.400 68.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 15.500 25.800 33.600 41.300 61.000
Apartament construit in perioada 1978÷1990 14.100 23.500 30.600 37.600 55.500
Apartament construit in perioada 1960÷1977 13.100 21.800 28.300 34.800 51.400
Apartament construit inainte de anul 1960 10.600 17.700 23.000 28.300 41.800

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.600 27.600 35.900 44.200 65.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.800 24.600 32.000 39.400 58.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.400 22.400 29.100 35.800 52.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.400 20.700 27.000 33.200 48.900

Apartament construit inainte de anul 1960 10.100 16.900 21.900 27.000 39.800

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.100 25.200 32.700 40.200 59.400
Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.400 22.400 29.100 35.800 52.800

Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.200 20.400 26.500 32.600 48.100


Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.300 18.900 24.500 30.200 44.500

Apartament construit inainte de anul 1960 9.200 15.300 19.900 24.500 36.200

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

251
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 59.2 - ZONA 86

Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.300 25.500 33.200 40.900 60.300

Apartament construit in perioada 1991÷2000 13.600 22.700 29.500 36.400 53.600


Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.400 20.700 26.900 33.100 48.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.500 19.200 24.900 30.600 45.200
Apartament construit inainte de anul 1960 9.300 15.600 20.200 24.900 36.800

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 16.600 27.600 35.900 44.200 65.200
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.800 24.600 32.000 39.400 58.100
Apartament construit in perioada 1978÷1990 13.400 22.400 29.100 35.800 52.800
Apartament construit in perioada 1960÷1977 12.400 20.700 27.000 33.200 48.900
Apartament construit inainte de anul 1960 10.100 16.900 21.900 27.000 39.800

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 15.800 26.300 34.200 42.100 62.100
Apartament construit in perioada 1991÷2000 14.100 23.400 30.500 37.500 55.300
Apartament construit in perioada 1978÷1990 12.800 21.300 27.700 34.100 50.300
Apartament construit in perioada 1960÷1977 11.800 19.700 25.700 31.600 46.600

Apartament construit inainte de anul 1960 9.600 16.100 20.900 25.700 37.900

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 14.400 24.000 31.100 38.300 56.500
Apartament construit in perioada 1991÷2000 12.800 21.300 27.700 34.100 50.300

Apartament construit in perioada 1978÷1990 11.600 19.400 25.200 31.000 45.800


Apartament construit in perioada 1960÷1977 10.800 18.000 23.400 28.700 42.400

Apartament construit inainte de anul 1960 8.800 14.600 19.000 23.400 34.500

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

252
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 59.3 - ZONA 86

Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.600 16.500 22.100 27.600 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.400 14.700 19.600 24.500 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.600 13.400 17.900 22.300 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.900 12.400 16.500 20.700 --
Apartament construit inainte de anul 1960 6.400 10.100 13.500 16.800 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 11.400 17.900 23.900 29.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 10.200 15.900 21.300 26.600 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 9.300 14.500 19.300 24.200 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.600 13.400 17.900 22.400 --
Apartament construit inainte de anul 1960 7.000 10.900 14.600 18.200 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 10.900 17.100 22.700 28.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 9.700 15.200 20.200 25.300 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.800 13.800 18.400 23.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 8.200 12.800 17.100 21.300 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.600 10.400 13.900 17.300 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.900 15.500 20.700 25.900 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.800 13.800 18.400 23.000 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 8.000 12.600 16.800 21.000 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.400 11.600 15.500 19.400 --

Apartament construit inainte de anul 1960 6.000 9.500 12.600 15.800 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

253
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 59.4 - ZONA 86

Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU


APARTAMENTE IN BLOCURI DE
LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.000 14.100 17.600 23.400 --

Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.000 12.500 15.600 20.900 --


Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.300 11.400 14.200 19.000 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 6.700 10.500 13.200 17.600 --
Apartament construit inainte de anul 1960 5.500 8.600 10.700 14.300 --

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.700 15.200 19.000 25.400 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.700 13.600 16.900 22.600 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.900 12.300 15.400 20.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 7.300 11.400 14.300 19.000 --
Apartament construit inainte de anul 1960 5.900 9.300 11.600 15.500 --

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 9.300 14.500 18.100 24.200 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 8.200 12.900 16.100 21.500 --
Apartament construit in perioada 1978÷1990 7.500 11.700 14.700 19.600 --
Apartament construit in perioada 1960÷1977 6.900 10.900 13.600 18.100 --

Apartament construit inainte de anul 1960 5.700 8.800 11.100 14.700 --

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2001÷prezent 8.400 13.200 16.500 22.000 --
Apartament construit in perioada 1991÷2000 7.500 11.700 14.700 19.600 --

Apartament construit in perioada 1978÷1990 6.800 10.700 13.400 17.800 --


Apartament construit in perioada 1960÷1977 6.300 9.900 12.400 16.500 --

Apartament construit inainte de anul 1960 5.100 8.000 10.100 13.400 --

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

254
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 255
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

CUPRINS
Pag.

1. Tipul proprietatii ........................................ 257


2. Metodologia de lucru .................................... 257
3. Modul de folosire al ghidului ........................ 258
4. Valori medii ale diferitelor
tipuri de constructii ...................................... 259
5. Opisul anexelor ............................................ 260
6. Anexe .......................................................... 261

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 256
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

1. Tipul proprietatii

 Imobile : cladiri si teren in cota exclusiva cu una sau mai multe unitati
locative ;

 Unitati locative (apartamente) situate in locuinte individuale cu teren si


anexe in cota indiviza ;

 Teren intravilan liber pentru constructii ;

 Cladirile au fost clasificate pe 3 tipuri constructive :


- tip vila cu structura cu planseele din beton armat ;
- tip vila cu pereti portanti din caramida si plansee din beton
armat ;
- cladiri parter cu pereti din paianta, chirpici, valatuci,
pamânt batut.

 Fiecare cladire este clasificata in functie de vechime cu finisaje medii si


stare de intretinere buna;

 Valorile sunt prezentate pe zonele de interes ale pietei imobiliare.

2. Metodologie de lucru

Stabilirea valorilor orientative s-a facut urmarind metodologia aplicata


pentru apartamente in blocuri de locuinte, in etapa I-a rezultand valoarea
tehnica unitara (euro/mp Ad - arie desfasurata) pentru cladiri si anexe cu
dotari si finisaje medii, cu stare tehnica buna, diferentiate in functie de
structura si vechime.
In etapa a II a s-a avut in vedere zonarea Municipiului Bucuresti.
inclusiv pe cartiere, iar informatiile obtinute din piata imobiliara au fost
coroborate cu valorile stabilite in etapa I-a.
Valorile astfel determinate au fost inscrise in anexele cuprinzând aceste
categorii de proprietati imobiliare.

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 257
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

3. Modul de folosire al ghidului

3.1 Din actele proprietatii si din declaratii, rezulta:


- amplasarea imobilului (Ex. str. Academiei nr. 7);
- suprafata Ad (arie desfasurata) (Ex. suprafata = 250 mp);
- suprafata anexelor (Ex. cota indiviza sau garaj = 25 mp)
- suprafata terenului (Ex. = 200 mp)
- din declaratia pe proprie raspundere a vanzatorului (sau a
cumparatorului) sau din acte. rezulta:

• cladirea este tip vila pe cadre din beton armat;


• imobilul este construit inainte de anul 1960;
• finisaje normale;
• stare de intretinere buna;

3.2 Procedura de lucru

- se consultă Indexul strazilor in ordine alfabetica;


- rezulta ca strada este in zona 46 ;
- deschidem la Opisul anexelor pentru locuinte individuale si terenuri
intravilane si selectam numarul paginii din ghidul orientativ si citim:
• pe rand – cladire tip vila cu structura pe cadre din beton armat,
construita inainte de 1960;

• pe coloana – finisaje normale, stare de intretinere buna;


- la intersectia dintre linie si coloana citim:

• pret unitar cladire : 428 EURO/mp

• pret unitar anexa : 64 EURO/mp

- citim pretul terenului ocupat de constructii : valoare din


tabel = 560 EURO/mp

- calculam valoarea:
250 mp x 428 EURO/mp = 107.000 EURO
25 mp x 64 EURO/mp = 1.600 EURO
200 mp x 560 EURO/mp = 112.000 EURO
TOTAL(suma) = 220.600 EURO

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 258
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

4. Valori medii ale diferitelor tipuri de constructii

Nr. Valoare medie


crt. Constructii diverse Euro/mp Ad
1. Garaj subteran 220
2. Boxa/pivnita 130
3. Garaj suprateran 250
4. Piscine/bazin de inot 450
5. Terase amenajate 85
6. Foisoare din lemn 120

 Nota : calculul se va realiza in functie de aria desfasurata (mp)

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 259
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

5. OPISUL ANEXELOR PENTRU


LOCUINTE INDIVIDUALE SI TERENURI INTRAVILANE

Nr. Anexa ZONA Pag. Nr. Anexa ZONA Pag.


ANEXA 1 ZONA 4 261 ANEXA 31 ZONA 48 291
ANEXA 2 ZONA 5 262 ANEXA 32 ZONA 49 292
ANEXA 3 ZONA 12 263 ANEXA 33 ZONA 50 293
ANEXA 4 ZONA 13 264 ANEXA 34 ZONA 51 294
ANEXA 5 ZONA 14 265 ANEXA 35 ZONA 52 295
ANEXA 6 ZONA 15 266 ANEXA 36 ZONA 53 296
ANEXA 7 ZONA 21 267 ANEXA 37 ZONA 54 297
ANEXA 8 ZONA 22 268 ANEXA 38 ZONA 55 298
ANEXA 9 ZONA 23 269 ANEXA 39 ZONA 56 299
ANEXA 10 ZONA 24 270 ANEXA 40 ZONA 57 300
ANEXA 11 ZONA 25 271 ANEXA 41 ZONA 58 301
ANEXA 12 ZONA 26 272 ANEXA 42 ZONA 59 302
ANEXA 13 ZONA 27 273 ANEXA 43 ZONA 60 303
ANEXA 14 ZONA 28 274 ANEXA 44 ZONA 61 304
ANEXA 15 ZONA 30 275 ANEXA 45 ZONA 62 305
ANEXA 16 ZONA 31 276 ANEXA 46 ZONA 65 306
ANEXA 17 ZONA 32 277 ANEXA 47 ZONA 66 307
ANEXA 18 ZONA 33 278 ANEXA 48 ZONA 67 308
ANEXA 19 ZONA 34 279 ANEXA 49 ZONA 68 309
ANEXA 20 ZONA 35 280 ANEXA 50 ZONA 69 310
ANEXA 21 ZONA 36 281 ANEXA 51 ZONA 70 311
ANEXA 22 ZONA 37 282 ANEXA 52 ZONA 71 312
ANEXA 23 ZONA 38 283 ANEXA 53 ZONA 72 313
ANEXA 24 ZONA 41 284 ANEXA 54 ZONA 78 314
ANEXA 25 ZONA 42 285 ANEXA 55 ZONA 79 315
ANEXA 26 ZONA 43 286 ANEXA 56 ZONA 80 316
ANEXA 27 ZONA 44 287 ANEXA 57 ZONA 81 317
ANEXA 28 ZONA 45 288 ANEXA 58 ZONA 82 318
ANEXA 29 ZONA 46 289 ANEXA 59 ZONA 86 319
ANEXA 30 ZONA 47 290

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 260
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 1 - ZONA 4

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE:


Locuinte individuale si Terenuri Intravilane
- Valabile pentru anul 2011 -
- Valori in EUR/mp -

FINISAJE FINISAJE NORMALE


Cladiri
Tipul constructiv SUPERIOARE si stare de intretinere:
fara
si intretinere Foarte
Buna Satisf. Instalatii
foarte buna buna
Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷4 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat
CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent 605 579 527 463 395
A n e x a: 91 87 79 69 59
CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 539 515 469 412 351
A n e x a: 81 77 70 62 53
CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 490 469 426 375 320
A n e x a: 74 70 64 56 48
CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 454 434 395 347 296
A n e x a: 68 65 59 52 44
CLADIRE construita inainte de anul 1960 369 353 321 283 241
A n e x a: 55 53 48 42 36

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷2 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat
CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent 575 550 500 440 375
A n e x a: 86 83 75 66 56
CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 512 490 445 392 334
A n e x a: 77 73 67 59 50
CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 466 446 405 357 304
A n e x a: 70 67 61 53 46
CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 431 413 375 330 281
A n e x a: 65 62 56 50 42
CLADIRE construita inainte de anul 1960 351 336 305 268 229
A n e x a: 53 50 46 40 34

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut


CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent 242 232 211 185 158
A n e x a: 36 35 32 28 24
CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 216 206 187 165 141
A n e x a: 32 31 28 25 21
CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 196 188 171 150 128
A n e x a: 29 28 26 23 19
CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 182 174 158 139 118
A n e x a: 27 26 24 21 18
CLADIRE construita inainte de anul 1960 148 141 128 113 96
A n e x a: 22 21 19 17 14

Teren ocupat de constructii: 196 eur/mp


Teren liber: 280 eur/mp

NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale


261
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 2 - ZONA 5

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE:


Locuinte individuale si Terenuri Intravilane
- Valabile pentru anul 2011 -
- Valori in EUR/mp -

FINISAJE FINISAJE NORMALE


Cladiri
Tipul constructiv SUPERIOARE si stare de intretinere:
fara
si intretinere Foarte
Buna Satisf. Instalatii
foarte buna buna
Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷4 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat
CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent 639 611 556 489 417
A n e x a: 96 92 83 73 63
CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 569 544 495 435 371
A n e x a: 85 82 74 65 56
CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 518 495 450 396 338
A n e x a: 78 74 68 59 51
CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 479 458 417 367 313
A n e x a: 72 69 63 55 47
CLADIRE construita inainte de anul 1960 390 373 339 298 254
A n e x a: 58 56 51 45 38

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷2 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat
CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent 607 581 528 465 396
A n e x a: 91 87 79 70 59
CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 540 517 470 414 352
A n e x a: 81 78 70 62 53
CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 492 470 428 376 321
A n e x a: 74 71 64 56 48
CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 455 436 396 348 297
A n e x a: 68 65 59 52 45
CLADIRE construita inainte de anul 1960 370 354 322 283 242
A n e x a: 56 53 48 43 36

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut


CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent 256 245 222 196 167
A n e x a: 38 37 33 29 25
CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 228 218 198 174 148
A n e x a: 34 33 30 26 22
CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 207 198 180 158 135
A n e x a: 31 30 27 24 20
CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 192 183 167 147 125
A n e x a: 29 28 25 22 19
CLADIRE construita inainte de anul 1960 156 149 136 119 102
A n e x a: 23 22 20 18 15

Teren ocupat de constructii: 213 eur/mp


Teren liber: 304 eur/mp

NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale


262
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 3 - ZONA 12

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE:


Locuinte individuale si Terenuri Intravilane
- Valabile pentru anul 2011 -
- Valori in EUR/mp -

FINISAJE FINISAJE NORMALE


Cladiri
Tipul constructiv SUPERIOARE si stare de intretinere:
fara
si intretinere Foarte
Buna Satisf. Instalatii
foarte buna buna
Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷4 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat
CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent 639 611 556 489 417
A n e x a: 96 92 83 73 63
CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 569 544 495 435 371
A n e x a: 85 82 74 65 56
CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 518 495 450 396 338
A n e x a: 78 74 68 59 51
CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 479 458 417 367 313
A n e x a: 72 69 63 55 47
CLADIRE construita inainte de anul 1960 390 373 339 298 254
A n e x a: 58 56 51 45 38

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷2 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat
CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent 607 581 528 465 396
A n e x a: 91 87 79 70 59
CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 540 517 470 414 352
A n e x a: 81 78 70 62 53
CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 492 470 428 376 321
A n e x a: 74 71 64 56 48
CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 455 436 396 348 297
A n e x a: 68 65 59 52 45
CLADIRE construita inainte de anul 1960 370 354 322 283 242
A n e x a: 56 53 48 43 36

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut


CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent 256 245 222 196 167
A n e x a: 38 37 33 29 25
CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 228 218 198 174 148
A n e x a: 34 33 30 26 22
CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 207 198 180 158 135
A n e x a: 31 30 27 24 20
CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 192 183 167 147 125
A n e x a: 29 28 25 22 19
CLADIRE construita inainte de anul 1960 156 149 136 119 102
A n e x a: 23 22 20 18 15

Teren ocupat de constructii: 84 eur/mp


Teren liber: 120 eur/mp

NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale


263
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 4 - ZONA 13

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE:


Locuinte individuale si Terenuri Intravilane
- Valabile pentru anul 2011 -
- Valori in EUR/mp -

FINISAJE FINISAJE NORMALE


Cladiri
Tipul constructiv SUPERIOARE si stare de intretinere:
fara
si intretinere Foarte
Buna Satisf. Instalatii
foarte buna buna
Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷4 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat
CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent 659 631 573 505 430
A n e x a: 99 95 86 76 64
CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 587 561 510 449 383
A n e x a: 88 84 77 67 57
CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 534 511 464 409 348
A n e x a: 80 77 70 61 52
CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 494 473 430 378 322
A n e x a: 74 71 64 57 48
CLADIRE construita inainte de anul 1960 402 385 350 308 262
A n e x a: 60 58 52 46 39

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷2 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat
CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent 626 599 545 479 408
A n e x a: 94 90 82 72 61
CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 557 533 485 427 364
A n e x a: 84 80 73 64 55
CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 507 485 441 388 331
A n e x a: 76 73 66 58 50
CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 470 449 408 359 306
A n e x a: 70 67 61 54 46
CLADIRE construita inainte de anul 1960 382 365 332 292 249
A n e x a: 57 55 50 44 37

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut


CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent 264 252 229 202 172
A n e x a: 40 38 34 30 26
CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 235 225 204 180 153
A n e x a: 35 34 31 27 23
CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 214 204 186 163 139
A n e x a: 32 31 28 25 21
CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 198 189 172 151 129
A n e x a: 30 28 26 23 19
CLADIRE construita inainte de anul 1960 161 154 140 123 105
A n e x a: 24 23 21 18 16

Teren ocupat de constructii: 196 eur/mp


Teren liber: 280 eur/mp

NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale


264
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 5 - ZONA 14

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE:


Locuinte individuale si Terenuri Intravilane
- Valabile pentru anul 2011 -
- Valori in EUR/mp -

FINISAJE FINISAJE NORMALE


Cladiri
Tipul constructiv SUPERIOARE si stare de intretinere:
fara
si intretinere Foarte
Buna Satisf. Instalatii
foarte buna buna
Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷4 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat
CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent 673 644 585 515 439
A n e x a: 101 97 88 77 66
CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 599 573 521 458 390
A n e x a: 90 86 78 69 59
CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 545 521 474 417 355
A n e x a: 82 78 71 63 53
CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 505 483 439 386 329
A n e x a: 76 72 66 58 49
CLADIRE construita inainte de anul 1960 410 393 357 314 268
A n e x a: 62 59 54 47 40

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷2 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat
CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent 639 611 556 489 417
A n e x a: 96 92 83 73 63
CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 569 544 495 435 371
A n e x a: 85 82 74 65 56
CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 518 495 450 396 338
A n e x a: 78 74 68 59 51
CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 479 458 417 367 313
A n e x a: 72 69 63 55 47
CLADIRE construita inainte de anul 1960 390 373 339 298 254
A n e x a: 58 56 51 45 38

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut


CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent 269 257 234 206 176
A n e x a: 40 39 35 31 26
CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 239 229 208 183 156
A n e x a: 36 34 31 27 23
CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 218 208 190 167 142
A n e x a: 33 31 28 25 21
CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 202 193 176 154 132
A n e x a: 30 29 26 23 20
CLADIRE construita inainte de anul 1960 164 157 143 126 107
A n e x a: 25 24 21 19 16

Teren ocupat de constructii: 224 eur/mp


Teren liber: 320 eur/mp

NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale


265
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -
S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 6 - ZONA 15

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE:


Locuinte individuale si Terenuri Intravilane
- Valabile pentru anul 2011 -
- Valori in EUR/mp -

FINISAJE FINISAJE NORMALE


Cladiri
Tipul constructiv SUPERIOARE si stare de intretinere:
fara
si intretinere Foarte
Buna Satisf. Instalatii
foarte buna buna
Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷4 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat
CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent 693 663 603 530 452
A n e x a: 104 99 90 80 68
CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 617 590 536 472 402
A n e x a: 93 88 80 71 60
CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 561 537 488 429 366
A n e x a: 84 81 73 64 55
CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 520 497 452 398 339
A n e x a: 78 75 68 60 51
CLADIRE construita inainte de anul 1960 423 404 368 323 276
A n e x a: 63 61 55 49 41

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷2 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat
CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent 658 630 572 504 429
A n e x a: 99 94 86 76 64
CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 586 560 509 448 382
A n e x a: 88 84 76 67 57
CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 533 510 464 408 348
A n e x a: 80 77 70 61 52
CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 494 472 429 378 322
A n e x a: 74 71 64 57 48
CLADIRE construita inainte de anul 1960 402 384 349 307 262
A n e x a: 60 58 52 46 39

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut


CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent 277 265 241 212 181
A n e x a: 42 40 36 32 27
CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 247 236