Sunteți pe pagina 1din 16

 

2 Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii

Glasul meu se înalţă la Dumnezeu şi curge traversînd fiecare celulă a


El mă va asculta. corpului meu. Medicamentele
(mîncarea şi apa sfinţită) sunt divin
Tatăl care este în noi este acela care ghidate şi dirijate şi orice (oricine,
îndeplineşte operele. oricare) mă atinge pe mine este dirijat
de maniera de a face ceea ce convine
"Candela mea este acum plină de
pentru mine. Eu ştiu că boala nu are
untdelemnul credinţei mele şi de punct de ultimă realitate; dacă ar fi
împlinire." fost să fie altfel, nimic nu putea
vindeca. Eu mă aşez (aliniez) în
Prezenţa care vindecă se găseşte exact
prezent de partea principiului infinit de
acolo unde sunt eu. Starea mea fizică
dragoste şi de viaţă şi eu ştiu şi
nu este decît o reflectare a gîndurilor
decretez că armonia, sănătatea şi pacea
mele care sunt asemănătoare umbrelor
se exprimă acum în corpul meu.
proiectate pe un ecran. Eu ştiu că
pentru a schimba imaginile pe ecran Prezenţa care vindecă se găseşte exact
trebuie ca eu să schimb proiecţia. acolo unde este mama mea. Starea ei
Spiritul meu este bobina de proiecţie şi fizică nu este decît o reflectare a
în prezent eu proiectez în propriul meu gîndurilor sale care sunt asemănătoare
spirit imaginea de integritate, de umbrelor proiectate pe un ecran. Eu
armonie şi de sănătate perfectă a mea. ştiu că pentru a schimba imaginile pe
Prezenţa vindecătoare infinită care a ecran trebuie ca eu să schimb
creat corpul meu şi toate organele proiecţia. Spiritul meu este bobina de
mele saturează în prezent fiecare atom proiecţie şi în prezent eu proiectez în
al sufletului meu şi un ocean de pace propriul meu spirit imaginea de
Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii 3

integritate, de armonie şi de sănătate Inteligenţa infinită mă conduce şi mă


perfectă a mamei mele. Prezenţa ghidează în toate privinţele. Sănătatea
vindecătoare infinită care a creat perfectă este la mine şi legea armoniei
corpul mamei mele şi toate organele operează în spiritul meu şi în corpul
sale saturează în prezent fiecare atom meu. Frumuseţea, dragostea, pacea şi
al sufletului ei şi un ocean de pace abundenţa sunt ale mele. Principiul
curge traversînd fiecare celulă a acţiunii juste şi de ordin divin (de
corpului ei. Medicamentele (mîncarea natură divină) guvernează toată viaţa
şi apa sfinţită) sunt divin ghidate şi mea. ªtiu că premiza mea majoră este
dirijate şi orice (oricine, oricare) o bazată pe adevărurile eterne ale vieţii
atinge pe mama mea este dirijat de şi eu ştiu, eu simt şi eu cred că
maniera de a face ceea ce convine subconştientul meu acţionează (pune
pentru ea. Eu ştiu că boala nu are în acţiune) numai după natura gîndirii
punct de ultimă realitate; dacă ar fi mele conştiente.
fost să fie altfel, nimic nu putea Prezenţa vindecătoare a
vindeca. Eu mă aşez (aliniez) în subconştientului meu curge
prezent de partea principiului infinit de traversîndu-mă numai în armonie,
dragoste şi de viaţă şi eu ştiu şi sănătate, pace, bucurie şi abundenţă.
decretez că armonia, sănătatea şi pacea Prezenţa vindecătoare este o
se exprimă acum în corpul mamei inteligenţă vie, un prieten minunat.
mele. Corpul meu şi toate organele mele au
fost create de inteligenţa infinită a
Neg această aparenţă de boală. E
subconştientului meu. Ea ştie cum să
nereală şi de aceea nu poate fi
înregistrată de conştiinţa lui; acest om
este o idee perfectă în Mintea Divină,
substanţă pură exprimînd perfecţiunea.
4 Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii

mă vindece, înţelepciunea ei putere şi stăpînire. Este imaginea


modelează toate organele mele, perfectă a omului, înregistrată în
ţesuturile mele, muşchii mei şi oasele Mintea Divină, aşteptînd
mele. Această prezenţă vindecătoare recunoaşterea omului, fiindcă omul
infinită care este în mine transformă în poate să fie numai ceea ce se vede el
prezent fiecare atom al fiinţei mele şi însuşi că este, şi atrage numai ce el
mă face sănătos (sănătoasă) şi însuşi se vede atrăgînd.)("Atragi la
perfect(ă). Eu aduc mulţumire pentru tine lucrurile la care te gîndeşti
vindecarea, care, o ştiu, se împlineşte constant." Dacă întreţii gînduri de
acum. Operele inteligenţei creatoare lipsuri, atragi lipsurile; dacă gîndurile
care este în mine sunt minunate. se concentrează pe nedreptate, vei
suscita şi mai multă nedreptate.)
Pun această situaţie în mîinile Iubirii şi
Înţelepciunii Infinite şi dacă această Creştinismul e bazat pe legea iertării.
situaţie ........(boală, lipsă de bani, Christ ne-a mîntuit de blestemul legii
insucces, excursie, ură, .....) este un karmice şi Christ dinăuntrul fiecărui
plan divin, o binecuvîntez şi nu mai om este Mîntuitorul şi salvatorul
rezist de loc, dar dacă ea nu-i tuturor condiţiilor nearmonice.
plămădită în Mintea Divină, aduc
laude că ea este acum dizolvată şi Spirit Infinit noi chemăm legea iertării
desfăcută". "Fie voia Ta, nu a mea!" şi mulţumim că ea este în favoarea
În Mintea Divină totul este perfect !! noastră. Acest om nu poate pierde
(Este legea care se răzbună, nu sănătatea perfectă, armonia, pacea,
Dumnezeu. Dumnezeu vede pe om prosperitatea, dragostea şi perfecta
perfect, creat după chipul Lui şi îi dă expresie de sine, care sunt ale lui, prin
Drept Divin.
Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii 5

(Spirit Infinit eu chem legea iertării şi Eu ţin totdeauna trează viziunea


mulţumesc că este în favoarea mea. asupra realizării mele şi cer
Eu nu pot pierde sănătatea perfectă, manifestarea celor ce am primit cu
armonia, pacea, prosperitatea şi adevărat: sănătate perfectă, dragoste,
perfecta mea expresie de sine, care belşug, armonie, pace, prieteni,
sunt ale mele prin drept divin.) perfectă expresie de sine, pentru mine
şi pentru cei dragi.
Chem legea iertării ca să neutralizez Toate acestea sunt idei perfecte
situaţia. înregistrate în Mintea Divină şi trebuie
Fac afirmaţiile despre Adevăr în mod să-mi vină mie prin mine şi nu la
regulat şi mă bucur şi mulţumesc că mine.
am primit în Adevăr. Eu sunt o idee perfectă în Mintea
Divină şi cer sănătatea, prosperitatea,
Inspiraţia Celui Atot Puternic mă
dragostea, succesul, pacea, armonia
va proteja şi eu voi avea tot ceea ce
perfecte şi perfecta expresie de sine
îmi trebuie. care sunt plămădite pentru mine de
Inteligenţa Infinită.
"Înainte ca ei să Mă cheme, Eu le
Mulţumesc acum lui Dumnezeu
voi răspunde. Înainte ca ei să Donatorul pentru Dumnezeu Darul.
isprăvească de vorbit, Eu le voi
îndeplini dorinţa." Isaiia 65:24.
Nu sunt zdruncinată de aparenţe şi mă
bucur încă din captivitate. Aceasta
înseamnă că eu persist în viziunea mea
şi dau mulţumiri că sfîrşitul este
aproape şi că eu am primit.
6 Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii

"Aşteaptă-te ca Dumnezeu să-ţi Dacă devenim conştienţi de


acorde binele care ţi se pare cel mai reuşită, aceasta ne este acordată,
irealizabil, cu condiţia totuşi, să nu căci reuşita şi abundenţa sunt stări
te limitezi la mijloacele care îl vor de spirit.
face să apară."
Nu spune cum ai vrea să se Abundenţa mea vine de la
împlinească sau să nu se Dumnezeu. Prin efectul Graţiei şi al
împlinească. mijloacelor perfecte, surprize
"Dumnezeu este cel care acordă magnifice se vor manifesta în viaţa
"Darul" şi creează El însuşi căile mea (şi în afacerile mele).
minunate prin care acesta se va Abundenţa mea provine de la
manifesta. Dumnezeu. Eu posed punga magică a
Nimic nu mă poate despărţi de Spiritului care nu poate fi goală. Cînd
Dumnezeu cel care acordă darul, prin banul iese, el este imediat înlocuit.
urmare, nimic nu mă poate despărţi de (Cînd sănătatea iese, ea este imediat
Dumnezeu-Darul. Darul este înlocuită.) Prin efectul Graţiei şi prin
Dumnezeu în acţiune. mijloace perfecte ea este plină ochi.
Să fii conştient că orice
binecuvîntare este Dumnezeu în Cel Etern este păsorul meu, eu nu
acţiune. Să-l vezi pe Dumnezeu pe voi fi sărac. Psalmul 23:1.
fiecare chip, şi să vezi binele în orice
Zorile Succesului meu, ale Fericirii
împrejurare; aceasta îţi va permite
mele, ale Abundenţei mele, se vor
să fii stăpînul oricărei situaţii.
ridica cu siguranţă. Fiecare zi are o
Totul este prea frumos şi va fi mare importanţă: "Fii atent azi,
adevărat, totul este minunat şi se va acesta este salutul aurorei" spune un
întîmpla, totul este prea bun şi va minunat poem sanscrit. Azi, Cel
dura, pentru că eu aştept binele meu Etern este Păstorul meu. Azi nu voi
de la Dumnezeu. fi sărac, pentru că marele principiu
Creator şi cu mine suntem unul şi
identici.
"Locul în care mă aflu este cel în
care voi recolta".
Dacă vrei să-ţi păstrezi bunurile, nu
pierde din vedere niciodată că ele sunt
manifestări ale lui Dumnezeu. "Ceea
ce El ne-a dăruit nu poate fi risipit"
Ideea divină în privinţa omului este
abundenţa.
Hambarele trebuie să-ţi fie pline, cupa
trebuie să debordeze, dar trebuie să
înveţi să ceri corect. Fă de exemplu,
această afirmaţie: Eu fac apel la
legea creşterii. Abundenţa mea vine
Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii 7

de la Dumnezeu şi, prin efectul Arunc povara lipsei, lui Christ


Graţiei, ea afluează şi creşte. Această dinăuntrul meu şi eu merg liberă
declaraţie nu vă sugerează nici cea mai spre abundenţă.
mică idee de economie sau de boală. (În locul "lipsei" se poate arunca
Ea vă dă sentimentul abundenţei în cea boala, ura, neîncrederea, lenea,
de-a patra dimensiune şi lasă invidia, îngrijorarea, mînia, neputinţa,
Inteligenţei divine grija de a o realiza. lipsa concentrării, lipsa memoriei,
oboseala, enervarea .........şi se merge
Eu sunt gata în fiecare clipă să-mi liber spre opusul fiecăreia.)
primesc binele; eu nu pierd nici o
ocazie. Fiindcă este o singură putere,
Dumnezeu, acest om este aici pentru
"Eu voi binecuvînta pe Cel Etern în binele meu, pentru posperitatea mea.
orice clipă. Lauda mea pentru El Salut Divinitatea în acest om şi spun:
va fi mereu pe buzele mele". "văd numai eul tău divin, te văd aşa
cum te vede Dumnezeu, perfect, făcut
(Exemplu aplicabil după necesităţi) după chipul şi asemănarea Lui".
"Eu mulţumesc pentru călătoria mea
divin proiectată, divin finanţată prin Sunt identificat în dragoste cu spiritul
efectul graţiei şi de o manieră oricui este în legătură cu dorinţa mea
perfectă." (dorinţele mele de sănătate, dragoste,
(Eu mulţumesc pentru serviciul meu bogăţie şi desăvîrşită expresie de sine).
divin proiectat, divin finanţat prin Las Ideea Divină să se manifeste în
efectul Graţiei şi de o manieră această situaţie.
perfectă. Spirit Infinit deschide-mi calea pentru
Eu mulţumesc pentru sănătatea mea sănătate, dragoste, bogăţie şi perfectă
divin proiectată, divin acordată prin expresie de sine, pentru mine şi pentru
efectul Graţiei şi de o manieră cei dragi.
perfectă.)
Există un gol pe care eu am să-l umplu
Acum este momentul favorabil. şi pe care nimeni altul nu-l poate
Voi avea azi o şansă extraordinară. umple, ceva ce am de făcut, ceva ce
nimeni altul nu-l poate face pentru
Cînd binecuvîntez ofrandele, eu afirm
mine.
că fiecare dintre ele va reveni de o mie
(Există un gol pe care tu ai să-l umpli
de ori donatorului său.
şi pe care nimeni altul nu-l poate
(Cuvîntul tău este candela ta. umple, ceva ce ai de făcut, ceva ce
Cuvîntul şi gîndirea sunt o formă de nimeni altul nu-l poate face pentru
activitate (energie) şi nu se întorc tine.)
niciodată la autorul lor fără efect. Spirit Infinit deschide calea pentru o
Un savant a declarat că cuvintele mare abundenţă (de sănătate, dragoste,
sunt îmbrăcate de lumină. "Noi bogăţie şi desăvîrşită expresie de sine).
recoltăm continuu fructul Ea e un magnet irezistibil la tot ce-i
cuvintelor pronunţate.") aparţine prin drept divin.
Spirit Infinit deschide calea dreaptă
pentru casa mea dreaptă şi prosperă,
8 Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii

pentru familia mea sănătoasă,


prosperă şi armonioasă, pentru Mijloacele lui Dumnezeu sunt
prietenii mei drepţi şi prosperi, pentru ingenioase, metodele Sale sunt sigure.
serviciul meu drept. Mulţumesc că Dumnezeu face posibil ceea ce este
aceasta se manifestă acum prin milă, imposibil şi aceasta mi se şi întîmplă.
pe calea cea dreaptă în mod perfect.
Imprevizibilul se întîmplă, binele care
Tată ceresc, voi judeca, voi vroi, voi mi se părea imposibil mi se împlineşte
acţiona, dar îndrumă-mi judecata, acum.
voinţa, faptele către ţelul exact ce ("Neprevăzutul se întîmplă !" Iată o
trebuie să-l ating. (Yogananda) idee pe care gîndirea o accepta cu
greu.)
"În Mintea Divină se află numai
("Poruncile Tale mă fac mai înţelept
îndeplinirea, de aceea realizarea mea
decît duşmanii mei" striga
este completă, munca mea perfectă,
Psalmistul. Inamicii fiecăruia sunt
casa mea perfectă, sănătatea mea şi a
îndoielile, temerile, bănuielile.)
familiei mele perfectă."
Toate cererile mele sunt idei perfecte, Geniul care este în mine este eliberat.
înregistrate în Mintea Divină şi Acum îmi împlinesc destinul.
trebuie să se manifeste "prin Graţie,
pe o cale perfectă". Dau mulţumiri că Eu ascult întotdeauna de intuiţia mea
am primit aceasta în invizibil şi fac şi sunt Norocul în persoană.
pregătiri active pentru a primi şi în
vizibil. "Nimic din toate acestea nu mă
emoţionează", aceasta este legea
Spirit Infinit, dă-mi o îndrumare ocultă a indiferenţei.
hotărîtă, descoperă-mi perfecta mea Numai aşa barca ta poate intra în port
expresie de sine, arată-mi care talent pe o mare calmă.
trebuie să-l folosesc acum.
Sunt deplin pregătit(ă) pentru planul (Invidia şi ranchiuna provoacă
divin al vieţii mele, şi sunt fără frică în scurtcircuite în curentul binelui tău şi
orice împrejurare mă aflu. te privează de .... bunătăţi !)
(Pentru a neutraliza gelozia şi
Nimic nu poate împiedica, nimic nu resentimentul, dar nu numai.)
poate întîrzia manifestarea Planului Ceea ce Dumnezeu a făcut pentru alţii,
Divin în viaţa mea. El o va face acum pentru mine şi chiar
Lumina Luminilor inundă cărarea mea mai mult.
cu strălucirea Ei, arătîndu-mi calea (Dacă ţi se întîmplă să fii gelos şi
larg deschisă a reuşitei. răzbunător, te sfătuiesc să faci această
afirmaţie: Ceea ce Dumnezeu a făcut
Oricît de încurcată ar părea situaţia,
pentru alţii El va face şi pentru mine,
Inteligenţa Infinită o va rezolva.
acum, şi chiar mai bine.)
Eu las acum pe Dumnezeu să
(A trăi în trecut, a te plînge de
descurce această afacere.
necazurile tale, aceasta ridică un zid
În Spiritul Universal totul se află mai gros în jurul Ierihonului tău.)
întîi în stadiu de idee, dorinţa noastră (Reuşita nu este un secret, este un
sinceră concretizează ideea în planul sistem.
material.
Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii 9

Foarte mulţi oameni se lovesc de


zidurile descurajării.) Lumea este plină de atît de multe
Zidurile lipsurilor şi ale întîrzierii se lucruri ! Eu sunt sigură că vom fi
prăbuşesc acum: prin Graţie eu intru în fericiţi ca nişte regi ! De aceea să
Pămîntul Făgăduinţei care îmi este privim cu încîntare ceea ce se află în
destinat ! faţa noastră.
(Ea se văzu în mod clar trecînd peste Aşadar devin conştientă de Miracol:
un zid prăbuşit şi, aproape imediat, mă pregătesc să fac experienţa Lui şi-
binele pe care-l aştepta se manifestă.) L invit să survină în viaţa mea şi a
(Zidurile săraciei şi ale întirzierilor se celor dragi mie, acum şi pentru
prăbuşesc şi, prin Graţie, eu intru în totdeauna pe calea cea dreaptă,
Pamîntul Făgăduinţei care îmi este perfectă şi armonioasă.
destinat!)
Acum este momentul favorabil. Astăzi
Braţul lui Dumnezeu se întinde este ziua propice. Binele care îmi este
deasupra oamenilor şi lucrurilor, El destinat poate surveni dintr-un
dirijează şi protejează interesele mele. moment în altul. Privesc cu încîntare
Inspiraţia Celui Atot Puternic mă va ceea ce se află în faţa mea. Sunt
proteja şi eu voi avea tot ceea ce îmi plin(ă) de expectativă divină.
trebuie. Mulţumesc că deja am primit în
planul invizibil sănătate, bogăţie,
(Pentru a avea conştiinţa prosperităţii) dragoste, fericire şi perfectă expresie
Am tot ce-mi trebuie ca să fac tot ce de sine, şi mulţumesc că în consecinţă
vreau şi am tot ce vreau ca să fac tot etapele care mă vor conduce la ele
ce-mi trebuie. (DaEl Walker) sunt pregătite şi ele.
Eu sunt copilul lui Dumnezeu şi Tatăl Orice fac cer să fiu ghidată, pe calea
îmi va da tot ce am lipsă acum şi cea dreaptă, perfectă şi armonioasă.
întotdeauna. Sfînt, Sfînt, Sfînt este
Dumnezeu ! Cer întotdeauna o linie de conduită
precisă ca să-mi fie indicată.
Pentru ca Ideile Divine să năvălească
Eu sunt gata în fiecare clipă să-mi
în conştiinţa mea în vreme ce ideile
primesc binele. Eu nu pierd nici o
eronate se vor risipi, nu voi dori decît
ocazie.
ceea ce Dumnezeu doreşte pentru
Glasul meu se înalţă la Dumnezeu şi
mine. El mă va asculta.
Orice plantă care nu a fost
semănată de Tatăl meu care este în Mă gîndesc la forţa irezistibilă a
ceruri, trebuie să fie smulsă. gîndirii pe care Dumnezeu deja mi-a
pregătit-o (gîndirea), pentru a-mi
Eu şi Marele Principiu Creator al arăta care e drumul către El, către
Universului suntem ca unul singur şi reuşită, armonie, perfecţiune,
identici. Voi suferi o lipsă oarecare eliberare.
dacă voi pierde contactul cu
Principiul Creator în care trebuie să "O! Doamne DUMNEZEULE,
mă încred şi mă încred total căci El Tu Cel ce eşti totul şi pretutindeni,
este Inteligenţa Absolută şi ştie să Tu Cel ce eşti Viaţa vieţii mele,
obţină realizări perfecte. Duhul duhului meu, ai milă de mine
10 Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii

şi umple-mă cu Duhul Tău cel sfînt chimică şi dizolvă fiecare lucru care
şi cu iubirea Ta, să nu mai încapă nu-i ca ea însăşi.
nimic altceva în inima mea, în afară
Pentru credinţă -
de Tine. Nu doresc nici o Aşa cum sunt una cu Dumnezeu, sunt
binecuvîntare, ci pe Tine însuţi, pe una cu bunul meu, fiindcă Dumnezeu
Tine cel ce eşti izvorul vieţii şi este amîndouă: Donatorul şi Darul. Nu
binecuvîntării. Nu vreau nici lumea, se pot separa Donator de Dar.
nici deşertăciunile, nici slava ei, nu
vreau nici chiar cerul, dar Te vreau Pentru sănătate -
pe Tine; căci unde eşti Tu, acolo e şi Iubirea divină inundă conştiinţa mea
cerul! În Tine mi-am aflat pacea şi cu sănătate şi fiecare celulă din trupul
meu e umplută de lumina (armonia şi
fericirea inimii mele. Pentru Tine
perfecţiunea) Christică.
este creată inima mea, nu pentru alte
făpturi. De aceea inima mea nu-şi Pentru vedere -
poate afla nicăieri odihna, decît în Ochii mei sunt ochii lui Dumnezeu, eu
Tine, Tată, Cel ce ai sădit în mine văd cu ochii Spiritului. Văd clar
această sete de pace şi Dumnezeire. drumul deschis. Nu există nici un
Smulge din inima mea tot ceea ce obstacol în calea mea. Văd clar planul
este potrivnic voinţei Tale, perfect.
sălăşluieşte Tu în adîncul ei şi Pentru îndrumare -
călăuzeşte-o Tu însuţi! Amin!" Sunt divin sensibil(ă) la urmările mele
intuitive şi dau ascultare imediat
voinţei Tale.
Pentru auz -
NEGAºII ªI AFIRMAºII Urechile mele sunt urechile lui
Dumnezeu. Eu aud cu urechile
Pentru prosperitate - Spiritului. Sunt cu voinţa să fiu
Dumnezeu este venitul meu sigur si condus(ă).
mari sume de bani îmi vin repede prin
Pentru serviciul drept -
mila lui, pe calea cea dreaptă. Am un serviciu perfect pe o cale
Pentru ocupaţia cea dreaptă - perfectă. Îmi îndeplinesc serviciul
perfect pentru o plată perfectă.
1. Orice plan pe care Tatăl meu din cer
nu l-a plănuit, să se desfacă şi să Pentru eliberare de orice
dispară şi Ideea Divina să se manifeste captivitate -
acum. Arunc orice greutate lui Christos
dinăuntrul meu şi eu sunt liber(ă) şi
2. Numai ceea ce e adevărat la fără nici o povară.
Dumnezeu este adevărat şi pentru
mine, căci eu şi Tatăl una suntem. Din viaţa şi propovăduirea
Maeştrilor din
3. Iubirea divină dizolvă şi nimiceşte
Orientul îndepărtat.
acum oricare stare greşită din mintea,
trupul şi ocupaţiile mele. Iubirea - Despre viaţă, tinereţe şi fericire
divină este cea mai mare putere -
Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii 11

Amintiţi-vă că tinereţea este sămînţa este bun. Sfînt, Sfînt, Sfînt este
iubirii lui Dumnezeu, împlîntată în Dumnezeu!
corpul divin al omului. Într-adevăr,
tinereţea este divinitatea în om; Învaţă să rîzi şi să zîmbeşti ca un
tinereţea este viaţa spirituală, viaţa copil. Un surîs venit din suflet este o
frumoasă. Bătrîneţea nu este uşurare spirituală. Un surîs adevărat
spirituală, este mortală, urîtă, este într-adevăr ceva frumos, ca o
neadevărată. Gîndurile de durere, de operă de artă a legiuitorului nemuritor.
frică şi de griji sunt urîte, gînduri pe Este bine să zicem cu convingere: Eu
care noi le numim bătrîneţe. Gîndurile emit un cuget iubitor în întreaga
de bucurie, de dragoste şi de ideal lume şi doresc ca toate fiinţele să fie
creează frumuseţea numită tinereţe. fericite şi binecuvîntate. Dă-ţi ţie
Bătrîneţea este doar o coajă în care asigurarea înaintea unei zile de lucru:
zace piatra scumpă a realităţii, adică În mine trăieşte o formă desăvîrşită,
giuvaerul tinereţii. Obişnuiţi-vă ca în o formă divină. Eu sunt acum exact
voi să menţineţi conştiinţa copilăriei. aşa cum am dorit întotdeauna. Eu
Închipuiţi-vă copilul divin din voi. îmi construiesc în fiecare zi frumosul
Înainte de a adormi spuneţi conştiinţei din mine, atîta timp pînă acesta
voastre: "Eu recunosc că în mine devine realitate. Eu sunt copilul lui
trăieşte un corp spiritual al bucuriei
Dumnezeu şi Tatăl îmi va da tot ce
care este veşnic tînar şi veşnic
am lipsă acum şi întotdeauna.
frumos. Sufletul, ochii, nasul, gura,
Sfînt, Sfînt, Sfînt este
pielea sunt frumoase şi spirituale şi
Dumnezeu!
eu posed corpul copilului divin care
acum este desăvîrşit". Repetaţi aceste Învaţă să te pătrunzi întotdeauna de
cuvinte şi meditaţi asupra lor pînă bucurie. Dă-ţi asigurarea: Iubirea
adormiţi. veşnică umple sufletul meu şi
Dimineaţă cînd vă sculaţi, spuneţi tare
pătrunde corpul meu, cu viaţa Sa
vouă înşivă: "Deci iubite (numele
desăvîrşită.
tău) în tine lucrează un alchimist
divin". Prin puterea spirituală a Fă totul în jurul tău luminos şi frumos.
acestei afirmări, s-a produs în această Întrebuinţează spiritul de umor şi
noapte dezvoltarea şi transformarea şi bucură-te de lumina soarelui... şi
o evoluţie dinăuntru în afară. Deci Siddha a menţinut în toate timpurile
Spiritul a pătruns în corpul nostru metode inspirative, aşa cum
spiritual, în templul intim. Alchimistul Dumnezeu le-a exprimat prin fiecare
din noi a lăsat să se distrugă celulele om şi creatura, în conştiinţa lor, că
moarte si epiuzate şi a produs ca pielea Dumnezeu este totul şi că Dumnezeu
să se înnoiască cu aurul de sănătate şi se revelează în toţi şi toate. Slavă lui
frumuseţe. Într-adevăr, acolo unde Dumnezeu şi pe pămînt pace şi
apare iubirea divină, acolo este bunăvoire.
tinereţea veşnică. Alchimistul divin
locuieşte în corpul meu propriu şi "Acum sfărîm şi dărîm prin cuvîntul
formează încontinuu celulele tinere meu rostit, toate înregistrările greşite
şi frumoase de copil. Spiritul din mintea mea subconştientă.
tinereţii este în corpul meu, şi totul Acestea trebuie să se întoarcă la
grămada de nisip a nimicniciilor
12 Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii

originale, fiindcă ele au provenit din Dumnezeul meu sunt al Tău servitor.
propria mea imaginaţie deşartă. Fac
acum noi înregistrări perfecte prin Inima pură ca un cristal
Crist dinăuntrul meu, înregistrări de Intelectul luminos ca soarele,
sănătate, bogăţie, dragoste şi Sufletul larg cum e universul,
Spiritul puternic ca Dumnezeu şi unit cu
desăvîrşită expresie de sine."
Dumnezeu.
MEDITAºIE Doamne iubesc înţelepciunea Ta
Cred în iubirea Ta
O, Tată! Sper în puterea Ta ! (de trei ori)
1. Îţi binecuvîntez zilnic frumuseţea
2. În ochi am lumina dragostei tale Formule ale Maestrului
3. Mă împodobesc cu lumina Ta
Peter Deunov
4. Adevărul Tău vorbeşte prin gura mea
5. Respir cu suflul Tău de viaţă
6. Prin dragostea Ta trăiesc veşnic Nu există iubire ca iubirea lui
7. Aud glasul Tău Dumnezeu,
8. Fiinţa mea cu mădularele ei este fiinţa Ta Numai iubirea lui Dumnezeu este
9. Inima mea este inima Ta iubire.
10. Tu eşti Viaţa, Sănătatea şi Puterea mea,
Nu există înţelepciune ca
prin Spiritul Tău trăiesc.
înţelepciunea lui Dumnezeu,
Numai înţelepciunea lui Dumnezeu
este înţelepciune.
Omraam - Noul pămînt _ Cîteva
Nu există adevăr ca adevărul lui
formule şi rugăciuni
Dumnezeu,
Formulă pentru conducător Numai adevărul lui Dumnezeu este
"Doamne, protejează-ne de noi înşine adevăr.
ªi de toţi cei care ne înconjoară
Nu există dreptate ca dreptatea lui
Păstrează-ne în lumină Dumnezeu,
Trimite-ne nouă un înger care să ne conducă." Numai dreptatea lui Dumnezeu este
dreptate.
Formulă pentru oprirea sîngelui
Prin sîngele lui Adam a venit moartea Nu există virtute ca virtutea lui
Prin sîngele lui Hristos a venit viaţa Hristos,
Sînge opreşte-te ! (de trei ori) Numai virtutea lui Hristos este
virtute.
Doamne, nu-mi da prea mult
ca să nu te uit Nu există slavă ca slava lui
şi nu mă lipsi de prea mult Hristos,
ca să nu mă revolt ! Numai slava lui Hristos este slavă.

Dumnezeul meu, Tu poţi dispune de mine Nu există forţă ca forţa spiritului,


Numai forţa spiritului este forţa
după voinţa Ta
lui Dumnezeu !
pentru slava şi realizarea Împărăţiei Tale.
Tot ce este al meu Îţi aparţine, Formule de consacrare
voi împlini voinţa Ta.
Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii 13

Ardeţi tămîie şi spuneţi: Îngăduie-mi să Te contemplu.


"Prin Atotputerea nelimitată a Te voi asculta, voi împlini voinţa Ta".
Numelui lui Dumnezeu, IOD HE
VAU HE, şi prin Atotputerea Mamei Vă adresaţi apoi Îngerilor şi
Divine şi a Cuvîntului Magic, fie ca Arhanghelilor:
toate entităţile impure şi malefice să "Deseori aţi venit să-mi aduceţi
fie izgonite din acest loc (sau obiect). mesaje din partea Creatorului ca să mă
Vă dăruiesc acest loc (sau acest avertizaţi sau să mă luminaţi, dar
obiect). aflîndu-mă în tumultul pasiunilor nu v-
O, Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru, am auzit vocea...
O, Mamă Divină, O, Hristos, O, Duh Vă rog, continuaţi să-mi aduceţi
Sfînt, pentru onoarea voastră, pentru lumina, pentru că vreau să vă ascult.
slava voastră, pentru Lumină, pentru a ªtiu că sunteţi cei mai mari slujitori ai
nu intra în stăpînirea nici unei forţe lui Dumnezeu, vă respect şi vă
contrare. Amin. Aşa să fie! iubesc."

"Dumnezeul meu, luminează-mă ! Apoi adresaţi-vă Maeştrilor,


Fiecare lucru să-mi apară aşa cum l-ai binefăcătorii umanităţii, tuturor
creat Tu ! celor ce s-au sacrificat pînă la
Luminează-mi calea !" capăt pentru Cauza Divină:
"Maeştrilor nu v-am ascultat crezînd
Doamne fă-mă să dispar în că tot ce contează este ştiinţa
eternitatea Ta şi în Imensitatea omenească. Acum văd că ceea ce aţi
Ta, iar în locul meu, vino să înţeles şi aţi descoperit era adevărul,
locuieşti şi să te manifeşti Tu: esenţialul, voiesc să vă ajut şi să vă
Ca înţelepciune prin inteligenţa mea, slujesc. Trimiteţi-mi cunoaşterea şi
Ca iubire prin inima mea, cunoştinţele voastre".
Ca putere prin voinţa mea,
Pentru ca Împărăţia Ta şi Dreptatea Ta Vă armonizaţi apoi cu întreaga
să coboare pe pămînt !" umanitate. Vorbiţi astfel:
"Dragii mei fraţi şi surori, fie ca pacea
Rugăciune pentru şi armonia să domnească între noi. Să
armonie ne uităm slăbiciunile şi
imperfecţiunile, să uităm răul pe care
ni l-am putut face şi să lucrăm
Trebuie mai întîi să vă
împreună în cîmpia Domnului pentru a
armonizaţi cu Domnul,
transforma pămîntul într-o grădină a
Principiul Creator, Cauza
Paradisiului unde să trăim ca fraţii".
primordială. Spuneţi:
"Dumnezeul meu, pînă în această zi nu Vorbiţi apoi animalelor:
am fost nici înţelept, nici instruit, dar "Voi, care la începutul creaţiei trăiaţi
îmi văd greşelile şi sunt pregătit să mă cu noi în armonie şi pace, trebuie să vă
îndrept. ajutăm deoarece din vina noastră aţi
Te rog, dă-mi iertarea Ta. devenit cruzi, iar condiţiile voastre de
De acum înainte vreau să fiu în viaţă sunt dificile. Vă trimit lumina
armonie cu Tine. pentru a avansa rapid pe calea
Trimite-mi lumina Ta ca să nu calc evoluţiei."
poruncile Tale.
Vorbiţi şi plantelor:
14 Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii

"O, voi plante, arbori, flori atît de la această lucrare măreaţă să te


încîntătoare care acceptaţi să rămîneţi facem cunoscut ca Iubire,
în nemişcare şi să suportaţi toate Frumuseţe, Splendoare în întreaga
intemperiile, ce exemplu sunteţi pentru lume.
noi ! Vă mulţumesc pentru hrana, Amin, aşa să fie !"
frumuseţea şi parfumul florilor. Vă
trimit cele mai bune gînduri, vreau să
fiu în armonie cu voi. Dăruiţi-mi Rugăciune cu efect
prospeţimea şi puritatea voastră, iar eu terapeutic
vă voi dărui dragostea mea."
Vorbiţi pietrelor: “Părinte al Luminii noastre şi al
"Voi care sunteţi sprijinul omenirii, celei de dincolo de noi, Creatorul
solul pe care călcăm, voi care de mii văzutelor şi nevăzutelor, care eşti
de ani daţi un exemplu de stabilitate, veşnic şi infinit, sălăşluind în
care ne îngăduiţi să vă folosim în transcendent; binecuvîntat fie numele
ridicarea caselor noastre şi a altor Tău, azi şi mereu, împlinească-se
construcţii minunate, daţi-ne forţa lucrarea Ta, în lumea abisului, ca şi
voastră ! În schimb noi vă vom da-o într-a noastră, acum şi în veci de veci.
pe a noastră pentru ca, într-o zi, în Luminează-ne, Doamne, calea şi
viitor, să vă puteţi trezi....Fie ca veghează la conduita credincioşilor
armonia să domnească de-acum între Tăi, împlineşte-le destinul şi nu-i lăsa
noi." să alunece în păcatul greşelii cu
gîndul, lucrul sau cuvîntul;
Închideţi ochii şi repetaţi
însufleţeşte-i întru pornirea de bine şi
întregului univers:
adevăr, împlineşte-le cugetul şi
"Vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc, veghează în faptele lor, acum şi în
sunt în armonie cu voi." vecii vecilor. Amin.
"Doamne Dumnezeule Rostind rugăciunea cu linişte în
Atotputernic, suflet, alungaţi gîndurile rele şi
Creatorul Cerului şi al împliniţi acea comuniune cosmică,
Pămîntului, dobîndind energie vitală.
Stăpînul Universului,
Sursa vieţii eterne, Iată o formulă posibilă a
Lumina orbitoare a luminii, reuşitei:
Iubire şi împlinire,
Te rugăm din toată inima, din 1. Să ştii exact ceea ce vrei;
tot sufletul, din tot spiritul, 2. Să doreşti sincer reuşita;
împlineşte-ne ruga şi trimite Spiritul 3. Să crezi, să fii convins că vei
Tău de Iubire, Înţelepciune, Adevăr izbîndi;
pentru ca să se instaureze definitiv 4. Să depui orice efort pentru a obţine
în Ghidul şi Învătătorul nostru, ceea ce doreşti;
pentru a putea împlini ţelurile Tale 5. A avea credinţă în Dumnezeu
care sunt Împărăţia şi Drepatea Ta înseamnă a avea aripi.
pe pămînt şi Era de Aur printre
oameni, iar noi să participăm deplin
Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii 15

Iisus a spus: “Postiţi şi rugaţi-vă


şi veţi învia morţii”.

Rugăciunea copiilor mici

Doamne, Doamne, ceresc Tată,


Noi pe Tine Te rugăm
Luminează-a noastră minte,
Lucruri bune să-nvăţăm.

Că Tu eşti Stăpânul lumii


Şi al nostru Tată eşti
Şi pe toate cele bune
Numai Tu le împlineşti !
Amin !
16 Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii

Y
Y

S-ar putea să vă placă și