Dedic oceustd carte

Ludnilei Hliiru;na Tolstoi

PREFATA
de atunci ,,Pinocchio" squ ,,Aaenturile unei pdpugi de lemn" (in limba italiand, pdpuga de lemn se cheamd buratino). Dupd ani gi ani, adeseori le istoriseam prietenilor mei,fetile gi bdieli, minunatele pdlanii ale lui Buratino, ;i cuft7 pierdusem cartea, de fiecare datd poaestea era alta, de f iecare datd ,ntiscoceam tot soiul de pdlanii, care nici mdcar nu erau cuprinse ?.n carte. Acum, dupd atita amai tle uretne, nti-am amintit de oechiul meu prieten Buratino, Si m-am gindit sd ud spun gi aoud, fetile Ei bdiefi, minunata poueste a omuIelului de lemn.
ALEXEI TOLSTOI
Pe aremea ctnd erarn copil

mult, -- enumeae foarte mult am citit o carte: se

ili
iJil

lI

;r\w

ifi{

-)

----r'a_-_:

(ln butuc care scinceste cu g[as omenesc
nrrneresfe

in miini[e du[gheru[ur Gruseppe

De mult, tare de mu11., traia intr-un orAqel de pe malui '\16rlr Mediierane un dulgl'rer biririn, De nr!me Girrseppe, poreclit Nas-Vlnil Intr-o bun6 zi ii n lca Datrlnuiul ln nrina un butuc, intru nitnic dt osebit de bu5lgnil care -ce arttt.tcl iarna in foc si dea cildurl ,,'lot e bine, iri zise Giustlppe. Am s5-nccrc sd scot ceva diil ienrnr:l dsta. O fi el l-.rrn micar pentru-n iricior de masa"., $i mestertr I dllgher i;i aga{i1 pe nas ochelarii lcgalr ctr tlll ca:r::: 11r: sioa ri, la fcl de bitrini ca ;i e1 , invirti butucul in nliini ;i-n cele din urma inceiru s5-l ciopleascd cu bdrdi{a. Cum cioplea el a9a, deodati tin :1las pifigaiat din cale-afari prinse a scinci
:

.)

Giuseppe ldsb sa-i lunece ochelarii pe

-- Vileu, vileu 1... ^&lai lncet, nrai

inr.af fia-ti rnild

I

viriul nasului qi

virc'a prin atelier: nu eta ttimeni... Cerceti sub tejghca -- nimeni...

i;i roti pri

gdsi Cotrobii in co;ul cu tala$ - nu ochii nimic... Scoase capul pe u;a ;i-;i arunca in stradi
,,,\1i s-rt

strada ara

prustie...

prirui isi zise Giuseppe. Cine putea sd scinceascS?'' Apucd iar bdrdila, dar cum lovi butucui, auzi din nou glis;ciorul sub{irel :

fi

Nu-nlelegi cZ mi doarc ? De data aceasta, Giuseppe se -sperie de-a binelea ; pind st ocnelarl i i se aburiri de spaimS. RSscoli cr-r privirea toate ungherele inciperii. se viri pina gi-n vatra gi, risucindu-qi gitul, se uitd prirr de:;chiziitu:a
fro rn u lu

- Valeu, valeu !

i.

Nu era nimeni. ,,Oi ii biut poate ceva ct: nu-nti prie;te 1i de-aia-rni iiuie urechii." se glnor larail ur uselipe. Dar nu | In ziua aceea dozrr nu biuse nirnic... Dlrlti ce se rnai iinilti pulin, Giuseppe lui rindcaua; ii potrir i cu ciocanul partca de dinapoi, in a;a [el ca tbi;ul culiiu]ui sii iasi afari doar at'it cit efa ncvoie -'' nici prca rnult, nici prea pu!in -- l,rilse butrtrLil pe tejghra;i. de-abia trase o dzlti cu rindeaua, cd aLrzi din il!,u: Vileu, vileu ! De ce nu-!i r.ezi de treab;L -., [)e ..c irrii tot .lirr pe;ti ? se tinguia cu deznidejde gl :isr:iorul sLrbtircl. Giuseppe scioi rindeaua din m'ini, sc trrse inapoi, un pas sl lnca un pas, pini cdzu de-a dreptul pc dulumea ; isi diduse sca;na sul acela sub{irtl venea diniuntrul butucriiui de iemn
.

Giuseppe daru{esfe butucul oorbttor prietenulut sau Carlo
tocmai atunci veni ia Giuseppe. Carlo fla5netarLrl, un vechi piieten al siu. Pe vremuri, Carlo colinda c-rra lelr', purtind o piliirie cu borurili' largi, ;i-;i agonisea piinea, ciniind din guri Ei din minunata lui flaq neti. I)ar acurn imbitlinise, era holnar'. iar flaqneta era $l ea de mult

Iata

cI

:.tricatd.

- tJu!la zlua, uruseJrno snrrse el inlrind in

du

lgherie.

Ce

f

aci

acolcl pe du5umea ? -- Ei, am pierdLrl ;i eu un gurubel... Dar da-l incolo ca degeaba-l r:aut, rispunse Giuscppe privind chiorig la butuc. Tu, bitrine, crrm o mai duci ? gindesc in fel gi chip cum si-mi - Rau, rdspunsc Carlo. ci;tig bucata dc piinc... Macar dc m-ai ajuta 5i tu I Sau ccl pulin de

lla

mi-ai da un sfat...

ia-l Si du-1 aca:-.ii... '- Eeel raspunse Carlo abatut 5l oe ulma / 5a zlcem ca ouc uu iucul acas;i: dzrr vezi cd-n odzri{a mea n-am nlcl macar o valra cum st cadr. -- Las-ra stiu eLr cr-r-1,t spr.rn, Carlo... Pune mina pe un cufit,ciop le:,rte din butucul i:'ta o p;lpu;i, inr,at-o si rosteasca tot felul de vorbe iiazlii, fa-o si cintc, :li joacc ;si poart-o prin crrriile oamenilor. O sd ci;tigi asticl dt'strri pcritru <., bucatd cic piinc;i un pihircl de vin. Dcodata, de pe tcjgheaua De cai'e se afla butucul. sc auzi un glas r:ior sublirel 1i vcsei: *- Bravo, bine te-ai mai gindit. l'..as-\:inat. Giuseppe tresari din pr;u de spaimri, dar Carlo rloar se uit,i cu, rio-< in jur'. Dc. unde sd fi venit glasLli?

)irrrtii ma: rr.crr. lacrr Vescl Giuseppe. Si-s; <n n s.e in cin ea lui ,,latd un 1li'ilej si m) d,-'scc.rtoro-. sc de butucu I asta afurisit". Nintirmai u;or: Uite, colo pe iejghca e u n butuc str agnic : ti-l dau tie, Carlo,

-- Iti rnul{umesc. Giuseppe, penlrrr sfal.

Ei, fie

! Di-mi butucul

=F- -ll x +G\ -\ ... I I I I .'f.r+A iuM Jr4. {+A IR *ira'++ H fag ...

prietene ! Butucul dsta te-a lovit...ii Dar nici vatra cea frumoasd. s arutar a. Giuseppe spuse : sd ne-mplcdm 1. Ce zici ? . cei doi biitrini incepurA sa sard unul la altul. Carlo cu butucul s. prietene.lti dc rur .. in care nu se gasea nimic altceva decit o vatri frumoasi in peretele din fata rrc.AtLrnci se vede treaba czi m -oi i pocnit sit'rgur in cap Asta nu.i o Cario locuia tntr-o odiiti pititi sub o scard.c..fica butucuI Ba min{i. cei doi ba1rlni obosira.ub braf porni sprc Sc. Apoi incepurd sd se inghionteascd zdravdn. ci doar zugrivite pe o bucatd de oinzd veche. f I clc smocurile de pdr alb ce-i cre. qtic oricine. imbrzl{igar5 9i se casa. nici focul din vatrl 9i riici ceaunul ce fierbea pe foc nu erau adevirate. /\c llnl insd vad cd egti qi mincinos. zdu cd nu.. Carlo il apuci pe Giuseppe de nasul lui vindt. tu m-ai lovit Nu eu.. dar nu eu te-am lovit. ld60 I . Nas-\/init. si 1 dridu zorit prietenului siu. fie ci butucul slri singur. spuse Carlo. .i.tea pe dupd urechi. A9a-a-a ! Care va sd zicd vrei sd te cer{i cu minel striga GiLrsrlnnP Ia rrino mai aproape '_t-t _' Ba vino tu lncoace sd te apuc de nas I Minio. Asculta. in timp ascu{it de pe tejghea lipa .i le tot dddea ghes: ce gla sciorul Da i! Atinge-l I -in cele din urm5. vorba e cd il pocni irr.l{i ba{i joc de mine ? izbucni Carlo jignit.Hairispunse : Carlo . de-abia-9i mai lrdgeaLr sufletul. Ca egti be{it'. Dar iie el bine seama.Gir-rseppe cd nu lua pc Carlo in cap. cl. iar Giuseppe 1l apucd pe Carlo ! I -. Iarti-mi.Sa ne-impacam !. Carlo ciopleste o papu$d de [emn bofeaza Buratino .

aspru. gitrtl.r incepu si-l loveasci ctt pumniSo|ii pcste chelie. lua un culit 9i incepu si ciopleasci dintr-insul o papuqa. e prea lung. de cer vi uitati aga de ciudat la mine'i Dar pipuga ticea ticea poate pentru ci nu avea incE guri Carlo ciopli obrajii..Carlo intra in oddi{d.ie. dupd ce rdsuci butucul pe toate par{ile.. se aqezd pe singurul scaun de linga masa pchioapd Ei..irio. - mai tirziu. Carlo. tziie. ha. .Ia asculti ! . trupul . Dar de-abia siir5i carlo sir ciopleascd ultimul degi:!el. Carlo se apuci apoi sd ciopleascb gura. hi. i'si vazu de treaba: ciopli.. ha.. Cc ai ..bdtrinul incerci si-i reteze virlul. Cunogteam.. scobi. . Dar ti-ai gisit ! Nasul se rot $i sucea gi se risucea gi pinS-n cele din urma rimase un nas asctrfit. Ei ce bine triiau impreuni ! Nu le oisa de nimic!.tr. .. umet'ii. 9i pe to{i din famiiia asta ii chema Buratino: tatiil . apoi ciopli nasul . copiii tot Buraiino.un nas obi. apoi fruntea. ins5.i batd joc de el. incit Carlo bombini strpdrat Nu e bine a9a. Ca prin farmec. ha limbi sub{irici ro. o f amilie. pe urmd ochii.nuit. un nas obraznic si curios nevoie mare. ca JSuratit. Dar abia sfirgise de cic plit buzele.ori de lemn. mai demult.. ma' ma . ci gura se dcschise deodatl . lara sa tind seama de toate ispriviler astea. hai ? /cl . . care ciuta in fel Ei $i dintre buze rdsiri o 5i chip sa-. ci la el." Rdsuci butucul cu indeminare si ciopli mai intii pdrul.i'i-riri fac. si-l c-iupt-asci 5i sd'1 : tenOs: -- : ! gidile. qi in scurtii vrerne.Hi.Oare ce nume sd-i dau ? se intreba Carlo Hai si-i zic Buratino Numele dsta o sd-mi poarte noroc.i mlinile pipuiii erau gata. birbia.Buratino.deodatd ochii se deschiserb singuri Ei prrvira Iintn Iaid. nasul incepu si se lungcasci. .. ba dimpotrivd intrebd prie- Ochi. hi. lung-lung de tot. sd creascd 5i a' iunse atit de lung gi de ascu{it.ii sPuse C.nici rr-atn terminat britr' sa te cioplesc gi ai ii incePut si ni lc tii dc dricii. Carlo nu didu nici un semn de spaimS..Buratino.

cind loveau caldarimul. -. . Buratino se cldtina ce se clStini pe piciorugele-i subtiri.ca sd-l inve{e sd umble. Carlo mergea tirEindu-9i papucii si ofta cu oDlo a : Din nigte surcele. de-a latul. Cind vazu omule{ul de lemn alergind. puse biie{elul jos. Auzind vorbele astea. rupea pimintul. care za Trecitorii sd cea pe caldarim. ajunse la u95. netarul asta batrin se preface cE-i om bun numai de ochii lumii. $i cu asta.. agteaptd numai. toc-poc. dibaci. clStinau din czrp. o zbu c'hl in stradi..spuse se adune gi. . Carlo ii fdcu apoi doua picioare lungi cu tilpi mari. spuneau unii. ca mort.Of.Puneli mina peardtindu-l cu degetul pe Buratino. fdri mild. in vizul tuturor oamenilor.. cuprinzind toati strada. fdcu un P3S' inci unul gi hop-hop. poli!istul i. ci-{i ardt eu lie I spuse Carlo gifiind. il tnhi{i de nas si il finu astfel. tu ochii lui rotunzi ca de goricel. pe dugumea. Fla. cizu pe caldarim si rimase intins acolo. el ! striga Carlo. 9i vru sd-l bage pe Buratino in buzunarul hainei. Se risuci ca o zvirlugi. fericitul Carlo gi-l tiri la polifie.Ei. sdri peste prag 9i.Sirdcuful de el. poli{istul mustdcios il inhS{i de guler pe ne.AE ! L-a bdtut Carlo pini i-a scos sufletrrl I spuneau al{ii. uitindLr-se ia Buratino. privea gi el la tata Carlo. . Iar Buratino... atit fi-ai gisit ! Buratino [ugea pc numai ci tdlpile-i de lemn fdceau toc-poc.incepurd poli{istul. clar in fundul sufletului e hain. fugi dupi el. holomanule. Buratino vru sd i SC strecoare printre picioare. Carlo. .. intoarce-ic ! strada intocmai ca un iepLlre. of. dar poli{istul.. O fi lihnit de foame. care fugea do Trecitorii rideau. mintuindu-gi treaba. Se vede insi ci Buratino n-avea nici un chei ca intr-o zi atit de frumoasi si atirne cu picioarele aiari din buzunarul hainei lui rara Carlo. cu mustifile risucite gi cu o pdldrie in trei col{uri. * Ei. La riscruce strajuia un politist uriag.nu prea-mi miroase a bine ! . . pini cind sosi Si tata Carlo. .i desficu larg picioarele. . $i se uiti incruntat la Buratino. ingrijorat.

of. migcindu-gi necontenit mLrsticioara' Ei. o rtint tca I toaia.Sint eu. Crri-cri I Buratino zdri atunci o fapturi ca. ca de sticli. nu mai fugi de acasl farl rost .dtoare. mititele. Ce mare nevoie am eu de sfaturile unui greier bdtrtn..supra vetrei.Asa-a $i acum. Buratino ridicd lsl roti prir... ce sd mai ndscocesc ? Sii nu uitdm cd Buratino era in prima zi a vielii lui. Ei. ascultd-l pe Carlo. Deodata se auzi : .Of. am si plec. scurte de tot. apoi sdri in sus qi fugi. Buratino. Cind strada se mai goli de lume. rlar tu cine mai eEti ? . mi-am gdsit beleaua cu bdietelul ista denasul.Eu sint Greierul \Iorbitor. -. rdspunse ciudata faptura. nu strici sd-fi dau un sfat. lin ga piciorul mesei. cu toate cd imi pare riu ci pdrdsesc o daita i1 care am locuit mai bine de o sutd de ani. intr-un cuvint. Buraiino.rdspunse Greierul \irrbitor. Asculti siatul meu ! Altsi minteri sa gtii cd te pindesc primejdii mari qi intimpliri inirico. deaprivind vesel in jur cu crri-cri . care-i acolo ? .Crri-cri-cri-cri capul Ei-9i Buratino intoarse I roti ochii prin oddifl.nici.In odai{a asta eu sint srapin I $terge-o de-aici I Bine. . Girtduril.unrea.de miine chiar sa incepi a te duce la gcoala. Locuiesc -- l'r odditi de mai bine de o sutd de ani. dar avea un cipgor ca de licustd.. Stitea acclo pe perete. Nimeni n-o sd mai dea pe via{a ta nici doi bani ! aceastd I2 .re aducea la trup cu un gindac negrul. 9i scirfiia lncetiEor ochii tui bulbucafi. -. gi scurte.Ei.lemn . dar inainte de a pleca. incepu si-l ddscdleascd greieralLii' lasi-te de dricii. spre cas5.. . fopdind.irea in jur. Greierul Vorbitor ii dd [ui Buratino un sfat tnfe[epf jungind in oddif a de sub scari.' erau r. Buratino se trinti pe du.

. Buratinol Multe lacrimi ai sI tnai r.Ai sd vezi tu .. $i cite altelc n-o sa mai niscocesc ! Jale mi-e de tine. apuca tttt cirrcan si-l zvirli in capul Greierului Vorbitor. trri.cintlu-.. Aild de ani I Ei.i rnustdcioara. Batrinul gi infeleptul greierag suspini din adinc Ai.lumeagindac-fleac.. prost.. plrdsind oddifa pentru totdeauna.de bdtrin de o sutd Greierul strigi Buratino.? intrebd Buratino. o sd stric cuiburile pdsdrelelor. Vorbitor. o szi trag pisicile . de pc Atunci Buratino sar i =ctrutt pe masa.:J I rYl' iir lr #/il l6 t. jale.i ciinii de coada. ceee".De-aia ! Pentru cI pe scaun. ai . -.i ! nou Buratino. . o sd mi caiirr .er.De ceee.. ft {" ----:--:--> rt ( il' {r -_=-*-:=-::='-- ------_: --=4-E -=- II 1i - r pe garduri. o sd necdjesc bdiefagii.De ceee ? intrebd din un cap de lemn.nu-mi place mai mult ca pdfaniile primejca pe asta nimic dioase ! Chiar miine dis-de-dimineatd o si fug de acasd.l r{ t. rispunse . se vlri sub vatr5.

burdttno ITtdI t ITIdI Sd Se ptdrdii dtn prictna nechibzutntei sale. pe o farfurie.i trase la iuleali nasul inapoi .. toate erau zugrivite de sdrmanul Carlo pe o bucati de pinzd veche. in odAila de sub scarA se iacu un gol mare.cioc-cioc "parse coaja. pcntru cd. doar o gisi vreo cojiiS de piine sau vreun oscior de qEini. gauri ceattnul.orii veseli.I{i mul{umesc. Buratino i. mare de tot. Deodatd. Buratino incepu sd scotoceasca prin toate col{urile -.. Ziua pirca acum lungd. Dinduntrul oului piui un glSscior: . intit mai ci nu sc prrtea deslrrsi nimic. gi vaira gi focul . in colul cu talag ziri un orr de giin5.gaina de pe farfurie se iicu nevizuti ! lnchise din nou ochii. Se repezi la vatrd gi-. El inchise ochii pentru o clipd. Pui5orul sdri peste prichiciul ferestrei t4 st. Dar din picate. ontttleltrlc de lt'mn i Prin coaja spartd. __ Rimii cu bine ! Mama mea. li acum i se ndzfri cd in fa{a lui se aflb c f arfurie cu budinca de gri9.i ceaunul. i se ndziri cb in fa{a lrri.i. in dosul pinzei. . ma aSteapid de mult in crtrte. Tata Car[o tt face tmbracaminte dtn htrtie colorata f) $I TI cumpara un abecedar DupA intimplarea cu Greierul Vorbitor. ia-l de trnde nu-i .f amestecati cu dulcca{i de zmeurd. Si goald. Deschise ochii iarfurl? cu htrdinca de griS 5i drrlcea{5 de zmetlra pieri ca qi cum n-ar fi fosi. sarmanul Carlo n-avusese ce pregiti pcntrtt cinh. deodatS. dar era atit de acoperiti cu fire de pdianjen. se aflS o gaind rumenitd.si burtica lui Buratino.smoc de puf in loc de coadi .i cu ochi. Dat nasul lui Buratino. lung cum era.doar. sari alari un puilor attritt. fie el si ros de pisici. Pe Derete. Deschise repede ochii -.t ttlt. goald de tot era ..i viri nasul in ceaunul ce fierbea pe foc. t:t.i fumul . Atunci Buratino in{elese c5-i era tare foame.i se uita prin gauri. dupZ cum v-am mai spus. il asezl pc Pervazul icrestrei si cu nasul . 11 apuci. giina. nesfirgit de lun' se. se zbrea ceva care semina cu o ulili.

sughi{a inceiiEor ! de foame.il{ l.1ire Dcodata. Apoi se ivi un animal cenuliu cLt niste lSbute scurte.r.strigi Buratino. strins gherr lingi focul zugrivit. . of. -. rasdri de sub drrlumea Lrrr cap Irale. Cum insi []uratino nrr mirosea a mincare.*i de alla cu citc pairir iirisoare irrngi r. :c strccura pe linai el.rl de foame lncet.A\" lq l\l\. iar in oclaif d prinse sa sc inturrece Buratino.ft//4 +-: . Se indrepti lSrii grabl sprc cr. rnc."iJ 'llii lt lr iri[i il1 I lil' t\ OI. re-l spirsese B ura tinr. 1ii''indu-si coaria lrrrgit si srrl. ririscindu-:i fdra incetare botul negru.i apol din col 1i se apropie clc Iluratino. I . iidrrl mecind de zor in jurul lui.'rr. t5 in . irlpodobit de o parte. incet soareie asfin{i. mirosind si scormoninrl talasui crre fosnra Cairta pesemne oul pt cz.rSiii cir iiilal qi -sarr iniuntru supa rat. Ie.h p. ungherul de linga scar b. Il rnirosr.

tnititelule.a se dddu de perete gi tata Carlo intrd in odiitd..Iata unde te-a dus neascultarea I mormai tata Carlo. se rrsuci in loc cu o furie silbaticd se anrnca ai a:rupra lui.dupa cl. Ei. Sobolanul dupd el. pe scaun. gcnurrchi. scirpinindu-qi bdrbia piroasa.i o didu gata cit ai clipi. lisd din mind coada rece a gobolanului gi-qi fdcu vint tocmai sus. Grc. Tata Carlo I atit apucd sd strige Buratino. tirindu-l drrpd el gi pe Buratino. scrase apoi o cepqoari din brzunar. Strabitind odiifa dintr-un salt. Il cerceti cu de-aminuntul. Buratino infipse din{ii in cep. O cuminte. . inhd{5 -spate el. ncspus . dar te puteai stipini sE nu-l apuci de coadl ? $i Buratino il apttcii de coadij. sdripe Buratino dc git. Buratino sdri atunci de pe scaun pe pervaz.Ei. de cuminte. o crrra{d Si i-o intinse: . $obolanul cel bdtrln 9l rau. dup6 $obolanul pe masd. ronldind qi plesciind de pllcere. Ici sm u lse repede din picior unul din galen{ii lui de lemn qi-l zvirli in gobolanSugara dddu drumul biie{elului de lemn. $obolanul . . Apoi incepu sd se alintefrecindu-gi cipgorul de obrazul pdros al lui tata Carlo. sdri de pe Dervaz pe masa.mi-asii fiu sd-ncep gcoala.qi au si r10 a 0e mine bdiefii la gcoald I fhi ! fdcu Carlo lngindurat. t6 . De spaimi. Vietatea aceasta era SuEara.ierul Vorbitor spus Bine s-a gindit. sd vadd daca era teafar. Buratino se sperie de-a binelea de asti datd. Ai drepiate.oarii. numai lemn . strins intrell dinfi. il trinti pe inapoi pe clulumea. $i aici. mititelule.Ia de mbninci. Dar dezmeticindu-se qi vdzind ci avea cle-a iace ('u un bdiefel de lemn. gobolanul o zbughi ca o nlluci sub scard. eu sint gol-gol uf. Iata-mi-s ! rbspunse un glas puternic. tati Carlo. pregdtindu-se sd-i roadd beregata. tati Carlo. scrigni din di nli qi pieri ca o nilucd. ridicindu-l pe Buratino de pc jos. {inindu-1 tragindu-l spre gaura lui de sub scari. Dar vezi. U. F-lamind crlm era. 5i il agezd p.

\. / / t\/ t / d-re .$s r.:t-L \ \X< "\\ \:=:\ -<* .

r' cdciulitd o tichic cu cirrcurc.. dar unde {i-e }raina ? poze atrigitoare. nici la cocoleii din zahir-candel.. cea dintii din via{a lui. D5-o-ncolo I Nu era cine stie ce de capul ei ! Lasd ! Tu si fii sindtos ! Bur atino isi viri nasul in miinile bune ale bitrinului Carlo O si inv if.abe . qi o sd-{i cumpir n1r una.Aprinse lampa. citeva petice de hirtie colorati.. Iath. Apoi il imbrica pe Buralino cu toate ast('a . lud foarfecele.i de un verde aprins. gi-i croi cu indemlnare o hdinufi caienie Ei pantalona. $i-n seara asta. acum ai 9i abecedar Inr.. .rl de hirtie nu r. dar crrm sa mi duc la Scoali tiri iui abecedar ' ? tere nrari r-^. insa fard haina In miini tinea o carte r. Burat topiind. la . o si cresc.SA le porti sanltos I Ta ia Carlo. Anincindrr-gi pe umerr haina veche. dupi ctrm \/orbitor. cocola{i pe beligoarele lor.i il sfitu ise 1i Greierr"r I Burattno olnde abecedarul si cumpara un btlet pentru featrul de papust Dis-de-dimineaf a. Nici chiar la biie{ii ce inil{au zrner.-u li nI. ci o mie de haine noi.-+^ orcplate.. nici la turtere dulci. Buratino ar f i vrut din : Tatl Carlo.ald sdndtos I . ^: . cleiul... Dintr-un carimb rrechi ii ficu pantofi.1. nici la plScintu{ele umprute cu mac gi miere.r\rru-Llzlr at ''- ioatd inima si nu mai fac 5 nizhitii. Pe drum nu arunci mdcar o privire nici la dulciurile ingirate pe 1a. mititelu le Tata Carlo se scarpinb tlupi r:eafi.oia si se uitet .coali.. t8 ino lruse abecedarui intr-o tra istuli 9i fu . iar dintr-un ciorap. Hairra ? Am vindut-o.spuse Ru ra tino.. ieqi din odii{d Se intoarse repede.

Jos. pe baracS. La. Bazilio. Si ma uit numai o dat5. Cu cit se apropia de -scoala.Bum ! batea toba.i. pe care 1-ar fi in.r cnAatTt-vA t .la - tlzin-Ia'la ' -. o mltugicd grasi 9i zimbitoare vindea bilete.: biie{a.coal5". pompieri. jrrcau 5i cintau patrLr muzicarr{i.Doar nu s-o urni 1c<-rala ditt loc ! lsl zr:. Picioarele il drtceatr id rd voia lui spre mare. Buratino incepu si se poiicneasczi.Ca un fdcut. lovitrcit-sc. Acolo vizu o baraci rle pinz5. Sus. . solda{i. rle ttnde se allrcil - Ti-ti-tiiil Dz in ..l de cintec vesel r. $i o zbughi spfe mare cit il fint'au p lClCare le. Btrralino ctt glas tare. impodobitd cu steaguri de toate ctl ton le. talgerele de alarrla . LingI intrare se ingJrlmidise puzderie de lumr. cu atit se auzea mai deslugit un zvol. postagi.. tocmai atunci igi gdsise sd treacd strada motanul virgat. . didace crr copilali.la .i ieti{e.la -la ! cinta vioa ra l)zirt-rlzin! zbirniiau. carc IilIiiarr in adir rea vintului ce bitea din larq.ficat cu plScere de coadd I Dar Buratino igi vdzLr cuminte de drun.. Drumul sprs gcoald cotea spre tiieapta.enind dinspre {irmrrl Mirii . rnLtzica insa vetlea otn siirrga..i ciieau cu to{ii un afiS mare: i I TEATRU DE pApu$l NUMAI O SINSURA REPREZENTATIE GRABtTt-VA I onAatTr-va.Ti-ti-ti ! {iuia flautul.Nlediterane . sd ascult un p tc 1i pc urmir alerg drept la .Bum ! . i'inzdtori de limonadS.

.. .-#/ t {r.{ - I { ' 7t* ( r **r/ lrt o o e .# *n ../ ). . W.__ '/) i t' _{\ ./. I : f\ \. ".) qt 's r_+1 \ ffi- i|iti 7 's fl'{-* '21)}=+ I jt -"a ' i:l \ ' ?u-b <- '#' + . .^.\ s 4-/ I \ \- ^- \- .r .q.

Buratino ajunse dintr-o sirituri linga matu.Are scnloapa. poze - Daaa ! Sumedenie de poze n nunat eil ? cle des Lt b t litcrt dc-. vI rog.\lai bine vez..Tichia poate a{i vrea in schimb tichia rnea atit de driguJA .. cit costl biietul i Bdiatul abia raspunse.. cumpdrafi-mi cu patru banufi abccedarul nreu I cel nou.. iatd. mi-arn u:irar . da-mi-l I spuse baiatul.ica grasa sl ztmDltoare si spuse cu glas sublirel DaIi mi. .tutea bdnuli ? Bbiatul tluieri dispre!uitor : cine .i de a ltu i CautS-fi alt prost I Atunci .. Lua abecedarul si rara Ira gere de inimi ii numird in palmi patru binu{i. mult vrea si vad .fi-ai gi gasit pe a$ si prosteqtil.sa-mi imprumuta{i dumneavcastri patru p unga acasa. intr-ati1 de mult 19r dorea si intre la teatru. '-- . omulefule de lemn. in glna Buratino printre bdnri{i gi vi dau in sr:hrnrtr hal nuf a asta minunati. Nu gtiu daci mi intelcge{i.. N-ai .. .Vezi de ta nu-i buni nici si prinzi mormoloci cu ea.i. Ji-am ma. un bilel in rinrirrl irriii ('ntru slngura repre zentaiie a teatrului de pdpuqi. Bine....SpuneJi-mi... Da{i-mi patru gi eu teatrul de papLr.Patru binu{i o hdinu}i de hirtie ? . .Atunci. . printre din{i : .Taaaaaarelacrimi..Buratino trase de rnineci un bdielel .. vi rog.. rpus : altul ! Buratino igi simii pini 9i nasul ca rie ghca{d..Patru binu{i.

risfringindu-. Si de ce nu i. ca praiul de din{i.t r. Estc o cornedie plind de haz.'orbind astfel se intoarse citre Pierrot li.Fetit a cu pirul albastru sau treizt'ci.ah.. Un clopot sund de tlei ori si cortina se ridic5.. BunI ziua ! Eu sint Arlechin ! \... Pe cortina erau zugravi{i crmule!i care juceru. Sint trist pentru cd vreau sa ma insor. Fa{a ii era toali presSratd cu o pudrd albd. cLr tichii impodgbite tru stele gi sori care aduceau la infS{iiare cu o placinta. Dea' supra lor atirna un felinar ca o luni.i trei de lovituri in ceaie". Pierrot Apuci bitul si -l ! Pcntru cd logodnica mea a fugit Ati vazut ? Ndtiriul I 99 . tola Dupi ce ficu o Pleciciune ln f^+^ prea cinstitului public. De dupd copacul de carton. PaPustle it recunosc pe Buratino Buratino se agez6 in rindul intii ri privi fermecat cortina care aco- perea scena.i lumina intr-un ciob de oglindd. . inspSiminlitori. aperLl un omule{ de-o gchioapI. ii pi lipi doui palme atit de risunitoare. .. ve{i vedea BLrnd ziua trist: numaidecit.i de alta a scenei micriie sirajuiau copaci cle carton. lld vor bat s cu ba{ul.. r)ro5tulc ? . Vom juca in fata voastrd comedia numitd : . intr-o bluzi alba.e insori ? - tivili . pe care pluteau doui lcltt'de de Vati cu ciocurile aurite.. voi fi palmuit. FIcu 9i el o pl ecdciune in fa{a prea cinstitului public.'-.. De duph celdla It copac de carton aparu aii onrulet. ietile cLr mdSti negre pe obraz.i. irre it i se scuturd.. ca o tabld de . iar din cind in clnd voi primi gi cite una d upd ceaf. cit ai clipi din ochi. De o parte. 9i cite alte poze atrigatoare.In ttmpuI reprezentaliei. oameni bbrbo. imbrdcat intr-o hiinu{d numai pdt rd{ele.Ha-ha-ha se lovi pede ris Arlechin. cu mineci lungi. bietului de el' toatl oudra de pe fali. I)e i'e scincest i. spuse I Md numesc Pierrot.l. rispttnse Pierrot. avind nas 5i ochi.

ti negre. birbogi inspaimintatori cu tichii pe cap. Ha-ha-ha - nasul cel lung gi tichia cu ciucure.lsta-i polca Barabas.a de lemn. ciini ldtogi. Broasca sufld-n contrabas.ntc toba. abiaspun : o Daca-i a. apropiara cu tolii de luminarile inqirate de-a lungul rampei qi.loacd polca Carabas. Apoi incepuri si cinte in cor ... Un pas. strigard in cor: . zari pe scaunul din lafi un bdietel de lemn..-.. privind papu.Buratino ! Da.ndaci bat stra. uite.. coada-n dreapta.Polca PdsIricii". il imbri fiqard. ! strigi Arlechin. . coada-n dreapta. ardtindu-l cu Buratino in carne Ei oase ! urld Pierrot. de aici hop ! pe scend. poznagule ! Buratino siri atunci de pe scauri drept pe cuqca suflerului gi. il sdrutard.. cu nast uri in loc de ochi. da ! E chiar Buratino ! Hai.Ba bine ci nu.i pe loc ii didu lui Pierrot trei palme dupi ceafi. Ciocu-n stinga.a. Judeca{i gi dumneavoastrS. 23 . Ciocu-n stinga. filfiindu-qi mineciie lungi De dupd copacii de carton iegira la iveald o mulfime de pipugi. 1l apucari. il ciupir5. onorat public. Cine-a vlzut in lumea asta feti{e cu parul albastru ? Dar deodatd. fe tife crr ma.Dar n-ai se md bafi dacd-fi agtept . . vino la noi. Papugile ndvalirA din toate parlile. qi tot felul de cocogafi cu nasuri cit castra vetele. i{i I Cum o cheamd pe logodnica ta? spun ? cheami Malvina sau Fetila cu p6- rul ! rise din nou Arlechin .Ia uitafi-vi ! E chiar Buratino desetul. Doi gi. -. Se Buratino. cu gura ciscati pini la urechi $i-l recunoscu dupi albastru. intorcindu-se spre spectatori. Pdsdrica joacd poLca Pe poiand-n zori. vino la noi..

uzunar. coada-n dreapta.reprezenta{iahu. ho. de parcd n-ar fi fost om. hu. Doctorul in gtiin{e de pipugi. necaji{i. Ciocu-n sttnga.nplii la vedere. din picioare."'oie. papugile jucari mai departe pini la sfirqit. rasarird in fafa lui Arlechin gi pierrot. I. unde se ir*. hu ! urli el la Buratino.e ameninfd biciul lui cu gapte cozi.i. Cum pe vatri nu erau decit cite'i surcele. E ficut clin lemn. incit numai privindu-l inghe{ai de frici. cd doar nu sintefi copil micil L)ati-i Cind hdrmdlaia era in toi. ca sI nu-l stinghereasci la mincare. Intorcindu-se apoi la pdpu.crignea din din{i. ci se tira pc jos. care se roteau in orbiie qi o gurd gtozav de mare. iar spectatorii plecarA care incotro. st5pintri teatrului.toacd polca pdsdrica. Era senior Carabas-Barabas. Apoi cortina cobori. l.ezi in fa{a vetrei. din lemn uscat I Am si-t pun pe foc si-mi rumenesc mai repede friptura.n"u tn frigare un iepura._lu niorul Carabas-Barabas. il duse in garrleroba tea? Cit ai clipi.i muie doud degete in gurd gi incercd friptura : i sc pdru ci nu_i incd gata. O doica prinse si licrimeze. doctor in gtiin{e de pdpuqi. A. iar un pompier izbucni chiar in hohote dc p lins. incilciti . se duse in bu_ -... qnl qrr qFl-. se a. rasari din spatele scenei un om atit de :u. Aga I Va si zic6 ttt tulburi comediei melc fdri pereche $i inhd{indu-l pe Buratino de cama. ho. Destul ! Nu vd . sd infulece ceva. aducefi-mi-l aici pe neisprivitul acela de Buratino.a polcd zic Ei eu ! Spectatorii se arltau adinc mi. I Ho. de ne. trului gi-1 atirnr intr-un cui.drumu-nainte I mai pupafi atita. intreg Ei doi pui pe deasupra.i atit de lung5. silindu-le sd continue repiezenia{ia. "u De voie.ca{i. ci crocodil adevirat. 24 .i. gi . Avea o barbi stufoasa. In mini [inea un bici cu gapte cozi. senior Carabas_Barabas. $i e ueseld mereu. bitu de trei ori din pa lme. . Numai bnie{ii din uliimele binci nu prea se sinchiseau de toate astea qi biteau. Virindu-gi citirie crpitul birbii in b. niqte ochi bulbuca{i.

\ \ \ / \ \ I \ (- \ r r( r \)"1 \'y'? 40. .

cerindu-i indurare pentru Caraba s- Plingind. hap . r-atino ios din cui si-l aduserd in bucitdrie -..Barabas ti dd cinci galbeni Iasa sa plece acdsa si'[ Clnd papu. cap. senior Carabas-Barabas tocmai scormonea cirbunii ctr r'5traiul. nasul i se zbirci .Arlechin gi Pierrot cdzurl nenorocitul de Buratino..Ve mininci pielea ? Unde mi-e biciul ? rdctti Barabas. suflind pe nas de te bdga in sperie{i Deodati. pdpugile se duserd atunci in garderobS.i curind fa{a toati i se umplu de crefuri. In rdstimouri. sentor Carabas.. Bucdtaria se zgilliia din temelii.ile il aduseri pe Buratino gi-l lasara 1os. lingi gratarui vetrei. ochii i se ro. iar tigdile ql cratifele zb. tJuralln() lncep( a SA se tinguiasci cu glSscior sub{irel gi ^linrrirol' P""iiu. izbucni (-arabas-Barabas. hap.... dind ochii oeste Hap. in tir Iar cind sfirgea cu strdnuturiler lui ndstru5nice.opti pe furi5 lui Buratino Incearci sd-i vorbe$ti cit timp sirdnuta Hapciu. cldtinind din cipifinb 9i tropdind din picioare. Carabas-Barabas trigea. nu gltrIIla. incit cenula se ridica virtej in vatra - hap-ciu !. apoi greu mai oprea: strdnuta de cincizeci de ori. il didrrra pe Bu' in Ioc sa. hapciu.ngdneau.l drda pe Buratino. Se vede treaba ca'i intrase prai de cirbune pe niri. Geamurile zorndiau.i apoi strinuta cu zgomot. Pierrot ii . cldtinindu-se in cule. 26 . 5C Cind doctorul in qtiinfe de pipuqi incepea si strdnute. ba chiar si de o stlti de ori $i strdnuti atit de tare. \-r .ird. aerul. pe gura lui larg ciscati . : raminea s leil dt puteri $i se ficea dintr-o dati mai bun. cind strinuturile se mal domoleall. in genunchr.

D5-mi pace SI lasi vdicdrelile. Noroc qi sdndtate. iar Buratino se invirt i pe loc ca un titirez. dadu din miini . . s5-mi bag nasul in vatri... senior..Imi incliipui cum se va sim{i iaici-tiu cind o sd afle ci artt iript cu tine urr iepuraq si doi pui.ra.Ahaa I Carlo e tatdl tiu ! Carabas-Barabas sdri de pe scaun.te incd. Fie-vi mil5. senior.i barba i se resfiri in toate parfile. Aga ! Va sa zlce in odii{a bdtrinului Carlo se gisegte u9i{a aceea. dar n-am ficut decit s-o gduresc . senior. strdnutd Carabas-Barabas. Pirin{ii iii trdiesc ? Eu n-am avut niciodatd mamb. ingbimi Buratino. Ce ma tot incurci-!. Hapciu !.. zgomotos gi cu atita p utere . n iciodatd. mi-e peste putin{i !. ca sd-l audd vor bind pe Buratino gi viicarelile lui si nu-i mai spargi urechile. . l.. Vai.. foc ceau n zugrdvite toate ? bucatd In oddi{a tatalui meu...$i. ci doar zugrdvite pe o pinza vcche. incit Carabas-Barabas sim{i in urechi in{epiituri de parci l-ar fi impuns careva cu nigte ace El bitu din picior : ' Nu in!elegi sd-mi dai pace !. dati-mi drumul ! .-'itul de mine ! $i Buratino {ipi atit de asculit.. rog.Mii de draci I urlS Carabas-Barabas.Am mai incercat eu odat5. scnlor: \ alra ll ceaunul de pe foc nu erau adevirate. nim6nui nu-i este milS de . .Fdrd mine. Cum o si gduregti vatra cu nasul ? .atita.Sirmanul meu tata traie. senior. mn pe o unde aide pinzitu dricia asta : vatr5. Arlechin la dreapta. .Ce! prcstie I se mird Carabas-Barabas. 27 -- Sirdcu{ de mine....Ylata mea.. -.. vAzul . senior. Cum o sb-mi f ie mili ! Tre buie sd irig iepuraqul 9i puii ! Treci pe vatrb ! Senior. sirrnanul meu tatd se va prapadi curind de foantt 9i de frig. . doar aqa.. strigi Carabas-Barabas. nenorocitul de mine.. nenorc. . Hapciu !. Carlo.. incit Pierrot zburd la stinga. hapciu !.i . Hapciu. Eu ii sint singurul sprijin la bbtrinefe. Hapciu ! I Multumesc.De ce ? intrebd Carabas-Barabas. TaicS-tIu trdiegte ? ...

Acum du-te de ie odihnelte 5i miine.adica cinci..r.i dezvdluie laina. Buratintr lsl numara din rr. uitindu-se cu ochii holbafi la focui ce se silngea. scapat in ir-un lel atit de uimitor de la inspdimintdtoarea moarte care'-l aqtepta $i Buratino le . cum o cripa de ziui iusi a ca si. -c5-l salut gi mairepetd el.. \'zi rog si i-a!i afli irr miini bune. Ia lunii sd se-ngriieasc) si nuSpu' ne-i spune-i ca-l rog dea ..i inchida gura cu amin. il am sa ma( 28 . t lc los : credc{i ci barrii pe care nit In arum spre ff casd. Va -dat semul{umesc..i ii intinse lui Buratino: Ba mai mult. i5i daruiesc via!a.i in putnn. iti cltntnou-se cu v Arlechin 9i Pierrot il tluseri pe Buratino in dorntitorul irdpu5ilor Acolo papu. in care se aflS vatra zugravitd pe o bucati de pinzd veche.rlino nrrce t'ei cinci binuii de aur in buz-unar .opti pipu. scoasc cinci bdnu{i de aur .cze care mai de care. Jie. RItr.i1e incepurd din nou sd-l imbra{i.eze.Dar Carabas-Barabas. Cu galbenii strin. -pe Bine I spuse el in ceie din urma M-oi rnul{umi cu iepuragul.. senior. tropdind gi cintind : .. Buratino.ilor: -' Sn gti{i ci e o taini la mijloc. $i ramase a5a o bucatd de vreme.ri banii Avea tocmai atifia bani de aur citc degete la o mina . Buratino tnttlneSte doi cer$etori: motanul fJazt[io si ou[pea .. temindu-se pesemne ci o sd-. socoti mai nimerit sd-..r du-i iui Carlo.. sa-l sirute. Ba mai mult.i rispunse.it jumitate frip{i. pe Iiuratin.Am si cumpdr pentru tata Carlo o liaini noud. o lui la goani spre cas5. puii I9i strecuri mina pe sub barbd in buzrrnarul de la vestd. sd-l ghion' teascd si iar sa-1 imbra{i. acestia..11tsa Dis-de-dimirtea!i..ioi purnnii.1i mai cu seama si nLr plcce in ruptul capului din oddita lui.'tu1 popii dc foame sau de triq.

cicii oiir dc-a binei.rcu5ei de z. in trei labe. amarlli.:a. dar vulpea Aiisa ii vorbi smeritd ? bunui meu .lultime de placintute cu mac . care mergea loniic-lorltic. Motanul acesla. traraca teatrului r1e pipuli Si ste a gurile filiiitoare pieriser2i in zare. i)e drumui plin de colb: aceEtia erau vulpea Alisa. Ei motanui Bazilio.taia Carlo.- . cu o zi ntiti-nainti:. Bazilio. cind dt'oda1d didu cu ochii o e doi cersetori care abia se tiraLr. deSi era la iel de vdrgat qi purta aceiasi numc.i cc.ahar-candel pc be{i5oare. Buraiirto didrr si treacd pe linga ei. Buratino.--:=i-- ---. la : 29 . n-alca niri o legiitura cu cel pe care ii intilnise Buratino pe sliircld.\ -" I ''':'=::. Fdcuse o bucaia buna de drum.- .Buni ziua. Incotro ala erbbit Acash./'>- curnpAr o n.

le vezi ? icu . Abecedar ? Of . of . mormdi motanul Bazilio.Fireqte c-al vrea I Dar cum ? Nimic mai usor Vino cu noi. am tot invd{at gi acum ia uiti-te la mine: am ajuns sd merg in trei - ! ia be.rispunse motatlui. Dupi cc' asculti ce asctrlt5. motane Bazilio? intrebi mirat Bu Abecedar - ? Ved ca prin sitd.teptulc 9i prea infeleptule Buratino. in copacul de la marginea drumului.. dobori cu laba cioara de pe creangi . .ls. Unde ? 1L' . Prea multd invaf aturd strici. . orbi pini mai adineaori.. O cioari bitrind se coco{ase pe o creangd uscatd. in copac. Buratino insi nu bdga de seami nimic. . dragul meu Buratino De pildd eu: am invdtat. ce ai de gind sa faci cu atifia bani? Vreau sI-i cumpir lui tata Carlo o haind nou5. iar motanul cdscd ochii. Apoi motanul se prefbcu din nou cd e orb de-a binelea De ce ai ficut una ca asta.qi-i smulse jumatate din coadd. des'f Scindu-9i pumnu I gi ardtindu-i cei cinci Dind cu ochii de bani. se caind vulpea Alisa dind din cap. - . si mie sd-mi Vulpea suspind gi zise mai smeritl incd : - cumpar un abecedar. Din pricina invdf. ratino.bietul Carlo Teamb Nu qtiu daci o sd-l mai afli in via{a mi-e cd s-a prapddit din pricina foamei .Minciuni.tilor Ruratino se gindi pufin: Nul Eu ri-ed cb as iace mal blne sa ma fluc acasa...qi mi s-a pdrui cb ln copac s-a cd!drat un ca{elu9 Acum mergeau tustrei pe drumul praf uit. frumosule Buratino. pul6ind supdrat printre mustili. Buratino. laba. Bunule..Dar p-astea bdnuti de faur. n-ai vrea s2 a i de zece ori mai mul{i bani decit acuma ? -. care licdrird deodati ca doui felinare verzi. incit pasirea abia mai putu si-9i ia zborul. ia spune.iturii dsteia afurisite mi-am pripbdit vederea. minciuni I Motanul Bazilio sdri ca ars sr. incepu sd croncdneascS: '.i a frigului. aproape Iard voie. vulpea intinse.In 'fara Pro. Vulpea spuse De.

drix". pui in grupifb banii de aur.. vulpea Alisa 9i motanul Bazilio coborita dealul :..tt*or[" Buratino. presari deasrrpra sare. . prefecindu-se lignita Nu vezi cA n-avem cu cine sta de vorbi! . zise el. | * ^-mbi si motan u L Pdlo tau.striga Buraiino. i{i toceqti labele. zise el.La tret pe. spui de trei ori.. ii acoperi cu pdmint. . o si atirne bani de aur Ai in{eles? Buratino siri in sus la auzul acest<-rr cuvinte.Ehe. Bazilio.)a fie sdndtos cu banii lui '-. strimba vulpea din nas. . n-ajungi in Jara Progtilor cu Lrna cu doua. r'5 cred. vi cred ! Abia a.. ie. prinire vii.ix. mix. Buratino se opri cu gura cascata.tept ! : ! I si ajungern in fara Progtilor I Ospataria .elul de pe culme gi soarele care se-ndl{ase deasupra lur se vedeau cind la dreapta..)l . Sapi in cintpul dla o gropi{i..ti bine cu api gi te culci. Dar o sd-ti par?i rau ^x lll(-rl o 5d-[l+: ^ ^ -x -x.i pbdurice qi prin aceleagi vii. prin aceea. strope. nuntit Cimpul nlinunilor. .. Or6.Poftim. plna s-aJungl. Itinciuni FIai.. \rulpca se propti in coadi Ei se linse pe bot I n l'ara Alinciuni ! Stai cd te fac eu si in{elegi numaidecit Progtilor este un cimp vrajit. spu se vulp ea .i dupa ce merserd cale indelungatd peste cimpuri. du-te ! Doar nu te tragem cu de-a sila dupa noi. cind la stinga ..Ba nu..iri la tirmul mdrii qi apoi se indepirtard din nou de firm. .Astea-s minciuni. Sb nu dai pe urmi vina pe noi ! spuse vulpea Si nu dai vina pe noi ! mormai Ei motanul $i cind te gindegti cd cei cinci galbeni ar tdi s-ar putea pre face intr-o gramadi de bani. Vulpea Aiisa spuse suspinind : ..dn frrrnz.Minciuni. Pina dimineafa dirr groapa asta o sI creasci un copi ^ol ci no rirnrrrelp in ln. printr-o pidurice de pini.

1i.. Jupinul mai sd pice jos de uimire.atri . lntrara in ospitdrie si se alezari lingi vatri.spuse vulpea.int. Lsi smulse tichia de pe capul che$ gi.Mzlcar o i:oji{i de piine rrscatd. micar o coji-td de piine. snuse vu lpea.toianul Bazilio puse labele pe masi. spuse vulpea.. inclinindu-se adinc.cIl Cdtre seara.Veselul Ei de5teptrrl Euratinr. cind auzi ce-i cer de mlncare a cemenea oaspeti de seamI. cdldtorii rrdzura la o margine de drum o casi un acoperig p u{in aplecat si cu o iirmi deasupra intririi : ospATARtA . ii pofti si intre. pentru Buratino nu rimase decit o coji{i de piine.. ceva mai grase. .Nu ne-ar strica si ludm o gustiricd. si motanul. . -. dar 5tii. .rA rREt PEST|$ORI" vechei.N-ar fi riu sd ne odihnim un ceas-doud. de gisci. . jupine. Iar inairrte de masi di-mi niqte peSte crLrd.i pe dcasuprl ntai dd-ne 9i rnielul ila irumrrs r nri'rlit de colo. Vulpea nu mai contenea sd se lingi pe bot.. boboclrl ila strica sd pe urmi o pereche de porunibei la irigare 9i.. 32 ti spLrse Briratino.. glume5te cu dumneata.. ia adu-ne trei de niine.. inghitind ntincarea cu oase cu toi. dindu-5i ifose. jupine ! mormii r.. Intr-un cur. \/ulpea Alisa gi motanul Bazilio sc indopari cu de ioate. Burfile aproape si le plesneasci de piine ce erau. 5i motanul. iar boturile le strdluceau de atita grdsime. -. rrr uscata. sd-rni . Dd-ne trei cojite de piine . crcd ci n-ar prii . gi nrr-si mai lua ochii i:i. jupine" lh ii:oti vu lpea.Mie vorbi aduci \rreo gase bLrcifi de caracudi. unde pe frigiri qi in tigai se prdieau tot felul de bunit:iii. . spuse Stipinul le iesi in intimpinare. Iar. igi culci hoiul musticio-s pe ele.. mai marun{el. . de la mincare. Glumegte. ccruri tot ce se vedea acolo pe r.\.i nilte fici{ei la tigaie.i motanul.

Nu uita sa ne trezegti.::: I \' -. In vis i se ardti un copdcel cu frunze rotunde de aur. nici vulpea. . te ! A bitut miezul nop!ii.c. Jupinul il l5muri : 5 .. Buratino din frecd la ochi.:: /// kk --f 4"o '--2.. s-o pornim la drum cu puteri noi.. .--:-:r-"4 cind o bate miezul nopfii. pe culcugul ciinelui.Cheita de aur . jupine ! Vulpea gi motanul se intinserl pe doud paturi moi. paturile erau goale.-z ---. dar cum intindea mina. ' ---: :. senior Buratino. Nu se vedea nici motanul. e timpul sisdriscoli culcus si se In ugd ciocinea cineva.i numaidecit incepuri sd sforiie gi si guiere prin somn. Buratino se oploEi Ei el intr-un col!..Ei.. l@ 33 ...22 2.

) desluqea. Cit face . au qi au pornit la cinsti{ii domniei-tale prieteni au binevoit si se scoale mai gustat cite o pllcintd rece.. astfel nevoit se-i dee unul din cei cinci un gindac care-i galbeni pe Buratino fu al'ea.pe drumul ce duce spre pierzi porneqti in fugd clipd. Striga ii striga mereu nu crezi. - numele popular al unei specii de bufnlti. R.nici ocum si trebuie sispus ci domnia ta.Sd nu crezi. dar ju- - Buratino este dtacdt de tflhari ln zare apiru deodatd o lumind verzuie Pidurea neagri abia Striga se rdsirea luna.. pasirca de noapte Striga. Numai deasupra capului lui Buratino se rotea uqor. Buratino se repezi spre ugd. Mustd{ile-i stufoase.i-l privi cu ochii micgora{i : Dar masa de-aseari cine-o plite. Ei pirdsi tare necijit afurisita ospatdrie.. Atingindu-i nasul cu aripa ei moale. ? -.. neagrd ca funinginea. {N' .Ia fugi mai departe qi auzi cum Striga ii striga din urmS: Buratino Ai griji ci pe drumul dsta miguni tilharii I ! 1 .Plitegte.spusele vulpii 9i ale motanului I . iri s5 .Si mai sldbegte-md. drum.. sau te stripung ca pe . nemernicute. 9i Buratino didu si i se strecoare printre picioare qi sd fugi. Afari era o bezni groasi. f pidure. of ! se viiti Buratino.Cu totul cu totul un galben..14 . .te ? ? in 9ol- pinul puse mina pe o frigare.Ce vreite-ncrezi tn ? nu .. dar jupinul cu miinile proptite duri se a.ezd in prag .Oi... departe. si inciudat : sd nu crezi I Buratino se opri cie la mine . De jur imprejur. ba chiar qi smocurile do pdr de pe lingd urechi i se zburlird. it-rtul dormea. hit. ca sd mai prindd ceva puteri.Nu-au ldsat nici o vorbd oentru mine Ba nu t Au senior Buratino.Prea devreme.

Dar aici strigau tilharii. Viri la iu{eald in guri cei patru galbeni gi se abdtu din dium spre marginea codrului nipiditi de rugi de mure. iar celdlalt il scotocea prin buzunare. Se afundd printre rugii de mure plini de {epi. ldsind in . tsuratino priceou. Era gata-gata sa-i deschidh gura.. Dar nici asta nu le folosi la nimic. Tilharul cel mic de staturd incerc5 sr-i desclegteze din{ii cu ratul culitului..Iailte uitd pe Buratino de banii celdlalt de tilharii. Era intr-adevir urmdrit de doua fiin{e carc purtau pe cap nigte saci giurifi in dreptul ochilor. Vai. Cel care se furiga dupd el. ? urlS cel lnalt. {lnea un co$cogea pistol. sau viafa . Unul apucd picioare. i . I se piru cd cineva se furigeazi pe urmele O rupse la fugi.Unde-ai ascuns banii guieri cel mic. - sd-i zdngine-n gur5. gi-l zvir. Una. Buratino insd se smuci Ei.'irlea in mini un cu tit .t..ti din{ii gi mai tare.I{i sucesc gitul tremura atit de tare. cu gura {evei largi ca o pilnie.. totusi. lui. in.. qi-l izbird cu capul de pdmint.Buratino grdbi pasul. unde a ascuns I strigarl . il mulci de mini. unul il amenin{a cu pistolul.Stai ! ci era speriat deStai Cu toate moarte. . mai mica de staturi. Tilharii il ridicari cu picioarele in sus. Buratino intoarse capul. Dar Buratino incle. ci o labi de pisici.) cei doi tilhari il prinseri. cealaltd. in aer ca pe o minge. Intre timp. Tilharul lipd ca din gurl de garpe. ci banii De fricd. Banii. rdsucindu-se qi lunecind ca o gopirli. . alerga acum tn salturi.Pungase ficu cd ! nu pricepe ce anurne voiau de la gi Buratino el rdsufli adinc pe nas.lirl cap. In gurd 1. Dar mina nu era mlni. fErd sr scape banii din gur5. vai ! {ipa Buratino si o zbughi iepuregte spre pddurea cea neagra. Buratino de aur i'ncepuri ! cunl stiteau lucrurile. nemernicule I Te rup in buca{i I . ceva mai rdsdritd . fird si facd zgomot. Buratino izbuti si scape qi se repezi in stufiriq. Tilharii il inhafaseri de ceafd 9i-l zgilfiiau fdrd-ncetare.

Buratino aci dispirea in umbr5. numai ci sacii de pe cap ii cam stinghereau. tilharii il ajunserd din nou. Cazurb la pimint In timp ce tilharii gemeau qi-si irecau ceafa dc durer. prin stuidri5. IatS-l! Nu-i mai riminea decit si se arunce in apd. apoi ie.una se rbsirirrgea strilucind in oglinda apei. Cind sb intre-n pidure. Buratino i9i facu vint qi siri pe copacul vecin.i o rupsc la frrgi de-i sfiriiau calciiele. [. Alungind in virful copacului. O gi aici didu de miaitin5. . her.i.i{ee. sSltind prin iarba ud5. trezindu-se. Ce glumi proastilasd-mi labele-n pace I Lebada igi desfacu aripile. drept cdtre luna cea mare care plutea peste dealuri.. intocmai ca la teatrul de pipu. Buratino siri sprinten in sus. Dar vezi cd amindoi lunecard gi. Tilharii sc ca s5-l descopere pe Buratino.i la suprafa{5 9i apuci lebdda de labe. inoti pe -sub apd. Buratino didu drumLri lebedei Ei cdzu jos. Tilharii. buf !. Sub lumirra lunei. 36 . Irr urma lui se auzeaLl lu5 spre stinga trosnind ct'engile uscate. gigii lcbada. cu capul ascuns sub alipi.i. Astiel ajunse la malul unui lac. i1i lua falnic zborul peste lac. ! fine-l! . Buratino se avintl spre dreapta acolo locul era mlaqtinos. Cu tichia lui albd pe cap.'au pc pamint umbrr lungi 5i toali paourea parea vargala. aci rdsdrca in bdtaia lrrnii. Buratino i5i rlSdu drumui din copac . rdzbi de partea cealalti gi o lua la goand spre pddure. se ridicl iute in picioare qi incepu sa fugi peste movili{ele acoperite cu mulchi.'.urme-i bucifele din pantalonagi gi din hdinujd . Deodati zdri o lebddb alb5.. carc dormca lingi mal. in timp ce tilharii erau gata-gata s5-.. Tilharii nu-l slSbeau de fel.1 apuce pe Buratino de picioare. Cind ajunse pe malul celilalt. copacii arun.. se prinse de o creangi ce se legina si de aci se c5{ari in copac. dupd el.Prinde-l apropiau din ce in ce mai mult. Buratino se aruncd in lac.

\\ \\\ \o.r@" € oo t i 0 0 (/ g \fi iN.. . . ?aPP _.\ V//.?s.

spr-lnse nimeni. deschide-mi uqa I Niste tilhari aleargi si mi prindd ! .. Bzitu in ur5. Potecile erau presirate cu nisip curat. Avea ochii lipifi de somn. luna Ei stelele. Vizindu-l pe Buratino. apa curgea .i drdgalag. cu furie.Tilhani i[ sptrtzura pe Buratino de un copac Frint de oboseald. Deodatzi.Aha !. .iroaie de pe ei. Atunci apdru la geam o feti{i drlgu{6.asi-mI dorm I Nici nu pot {ine ochii Ceschiqi.. De jur imprejurul casr-r!ei cregteau iiori mari. $i dacd in timpul fugii. asupra lui. acum nu ne mai scapi ! Cum l-au chinuit pe sdrmanul Buratino ca sd-l sileasci sd deschidi gura e greu de inchipuit.. albastre. cu pirul numai inele 5i un nisuc cirn . Buratino se prlbugi cu nasul in nisip qi se prefdcu mort. oameni buni !. ''_ Ajutor I Siri{i. . Pe obioane erau zugrdvite soarele. intocmai ca o musci amorf itl toamna pe pervazul f erestrei.ca picioarele. ciscind leneEi gurifa. Deznddijduit. zlri o poianl de toata frumuse{ea.. in bdtaia razelor de luni.. in care jLrca o minge nrici.resemne ci cei clin casi dormeau dugi.irgati in felurite culori. o ciscioard cu patru feresire. printre crengile unui alun. 38 Tilharii niviliri . Bitrr mai tare. Din cisuta nu-i rA. Iati ins. tilharii n-ar fi pierdut cufitu I 9i pistolul.. r.. Trecuserd cu si Buratino bdiea de zor in usd cu pumnii $i cu picioarele. lacul inot . se intinse somnoroasd Ei disparu de la geam. Ridicd miinile.. iar in mijlocul ei. tilharul cel mic de staturd miorlii uricios.Fetifo.. pisiceSte. . Buratino abia igi mai rni. povestea bietului Buratino s-ar fi curmat aici. Dintr-o finiilrA {iqnitoare se inil{a un fir sub{ire de apa. [.ilca I)c prag.l ci din pidure se ivira din nou cei doi tilhali. iar cel inalt schelilSi vulpegte. Buratino se cafira de-a bu.Uf ! Ce prostie ! spuse fetita.

prietene. 1l legard cu o fringhie de picioare. se stirni un vint rece. pinb -gi R5mii aga atirnat. Tilharii se agezard sub copac. frunzele stejarului fremdtau. Aproape de revdrsatul zorilor.*< 7(' . Tilharilor li se uri In si tot stea la pindd pe cozile lor ude.r1/* .fr :fi*.. Buraiino rdmase atirnat de o creangi de stejar.n ?./ z ----- ( '6:f) (.i cozile ude Ei aEteptind sd le cadi banii de aur din gura biie{elului..2 . titharii se hotdrird sd-l spinzure cu capul in jos. =---=- I *-''. iar Buratino se legdna ca o surcicS.eele din urmd..'/...-' . han ladeseard ! spuserd ei cu rdutate porniri si gdseascd vre-un o rdscruce de drumuri. intinzindu-.

rislri. Rindunelele stirpeau viespile 9i fin{arii care rolau in jurul ca sei. . Fetila cu pirrul albastru. Colofana gterpelea din piali pentru feti{5 bomboane de ciocolatS. Fluturagii Omizilc aveau griji sd-i aduca pasta pentru curS{itul dintilor Ei unsoare pentru u.VietSIile pddurii aveau grijd si-i aducd toate cele trebuincioase pentru trai.5 din teatrul de pipuli al lui carabas-Barabas. lucru pe care-l fdcea zilnic. se aratd din nou la fereastrS. Ietrla cu pdrul albastru il zdri pe Buratino. brinzh . spinzurat cu capul in jos. Fetifa asta era cea mai frumoasi pipu.Buratino la otat'a il intoarce pe -sfir$it. Cirtila ii aducea tot soiul de legume hrinitoare.i strigd inspiimintata: . cum deschise ochii. numai inele. vai ! Sub fereastri. Bondarii . l.ile care scirliiau. Broa. Artemon. Iarba din poianS se fircu mai veide .i urechile pleo. Uliul .i florile albastre se acoperiri cu stropi de roui. fugise din teatru gi se aciuise in cdsufa singuratici din poiana Sdlbbticiunile. bdlibanindu-.ise si-si tundi plrul de pe jumdtatea dinddrlt a corpului. ii aducea franzele. clt ai clipi' cre-dinciosul ei cfine. de altlel.i luZ obrdjorii in palme . Artemon. in loc de pudrd. i1i freca mai intii frumo.Fetifa cu parul albastru In .i bucd{ele de cirnat.tite. fel de fel de fructe.pisdri vinate. PA40 albastrS. Nemaiputind indura purtarea grosolani a stdpinului. infiEurate in poleiald argintie.tele ii aduceau limonadl in coji de nuc5. Ciinele ei credinc'los. $oarecii . gaia prajite. printre crengile stejarului de care atirna Buratino se ivi lumina zor\lor.Vai.ii ei ochii adormi!i 9i apoi ii deschise mari. .polen de pe flori. Tocmai sfir.zaltir. In dimineala aceea. vai. pisirile gi chiar un ele gize o indrlgiseri tare mult poate tocmai pentru cd era o feti!a blindd gi la locul ei.

r'i .l ..( 7 t / / ll/(/E((. -| -.-4wY I W'.tf r.\ \ € ffi /at.l/.<*+ '. . W.t-a\ f6 ftf.dfTIryW gl (f .

. fire Felcerifa Cilugari{a.. se invirteasci zorit in loc. se avinta in goand catre un tuii.Sint gata gribit ce era. privi cu ochii ei bulbuca{i in dreapta . Broa. aga incit nisipul umed zburi cit colo de sub labelc lui. cu doui de iarba uscatb. pe cartruia ingustii.. va trii sau .opt zeci de grade in jurul decit viu. s5-l aducemfeti{a. Cu laba ei umeda.. latrind puternic. Apoi plescii din gura ei mare 5i zise: viu decit .i ve lln0 u -s I I coltll a lDt.tei i se umflara tofi negii.rul buclat. Trebuie sa-l ludm deacolo sdrdcuful in casi si si chemAm un doctor.i-n stinga. Bolnavul e mai mult mort .. dez- Cu labeie din fa!5. pe laba dinainte purta un ceas de argint. rdmas in partea din fa{d. Dupa ce-l culci in pat. De furie.Bolnavul e mai mult miinile camort. din pi_ dure.Una din doud. apoi se urcard pe trunchiul stejarului si roaserd fringhia. Dac5 e mort. .ori e viu ori a murit. 9i se inapoie tot atit de rcpede cu vestita dofioroaie Buha. Artemon il prinse pe Buratino qi il duse irr casa. irezi tot no rodul de furnici gi trimise patru sute dintre ele si roadi fringhia cu care era legat Buratino.i roti capul cu o sutd gitului. Daci nll va trdi. Artemon prinse De gata gi de I si Buha iEi apropie urechea de picptul lui Buratino. cu infirmiera Broasci .i fclcerifa cdlugari!a.. poate fi inviat sau nu poate fi ini'iat. -este viu. iar smocul din virful cozii. . 42 . Broasca il cerceta mult timp pe Buratino Ginditoare.peCheami pede Buratino. desficindu-9i aripile moi. care semina 1a infi!i9arc cu o agchie uscatd.. spuse Buha Ei. Artemonl spuse . intoarse nasul intr-o parte 9i ridici buza de sus. Curatd tragerc pe sioari.. zburd in podul intunecos. incepu sd-l cerceteze gi ea pe Buratino..Sint gata Artemon i. vorbi ca un folnet felcerifa Cilugzirila. impodobit cu o frumoa"si fundi neagrd. cineva.. Se repezi mai intii spre un furnicar. gopti ea.. Patru sute de furnici destoinice se ingiraril una dupi alta. ii era pieptdnat cu ingrijire.

nu vreau.Uite zahlrul. zdren{uit 9i plin de vinatii. asta-i tot ! De bucurie.Maice mor decit sd beau unt de ricin.Da{i-miegti incap5{inat ? Dacd nu bei doctoria. pe plapuma. . . caruia tot ce se sfirgea cu bine ii era pe p1ac. . Ei. tot una e .. credinciosul Artemon. Feti{a i9i frinse drdgdla.turnd untul de ricinnas 9i uiti-teiiinblgi bucificadoi. spuse letifa. te rog din suflet. ordcdi Broasca din beci. siri in fala gurd 9i-l sdrutd. Unu. -. ifi dau o bucS!ici de zahir. . Feti{a cu pdrul albastru se aplecd grijulie deasupra lui : -.Buratino. numai zahiruuuuul. aschie uscatd gi se lasi sd cadd afari.Gata.. De . rise cu dispre{ Buha din pod' ! intr-o I rsll 0e Atunci nenorocitul de Buratino.umed.e zah\r in gura. gemu : Nu \rreau unt de ricin. de om mare ! tavan. apoi de zahdr Ii Dupi ce-nghiji. inchide ochii... Un goricu! alb. oameni buni. SI tlrrndu-se De ourta.arlatanie ! oricdi ea. bine -Atunci feti{a spuse cu glas aspru. sar I ln beciul . cum si-l doftoricesc ? . stringe-te cu degetele de nas 9i inghite ! Nu vreau. pe geam. pentru orice eventualitate.. sau fird unt de ricin. trei in pe git.. - $gE. care {inea o bucdficl rJ. il capefi numaidecit.Sau cu unt de ricin.lupi geam Cdlugbri{a.ele ei miini. Hai I Stringe-te de . o mie de urechi qi o mie de ochi scdpdrdtori..Cu uni de ricin. Dacd m-asculti. mi simt cit se poaie de bine. nu vrea u ! iul IJuralrno.Cu unt de ricin !. igi prinse coada in din{i gi se invirti sub iereastri ca un virtej cu o mie de labe. mori. Felceri{a Cilugdrila se preldcu..

iar ndsucul cirn 9i obrijorii pudrase cu polen. pe care erau rinduite tacimuri mici. sdrind gi lSsa{i-m5 .. Ii porunci sd se ageze la masd gi ii turni cacao intr. Buratino se trezi zdravdn gi voios de parcd nu intimp la se nimic. Buratino se asezd la masd. Ii tremurau genele. el apuci ceainicul qi. Feti{a sc uita lint5 la el si spuse cu asprime: .i lasi-l ca oamenii in jos.niru pipugi.Da' mai Buratino.Fetifa cu paru/ a/bastru incearca sd. Fetila cu pirul albastru il aqtepta in grddina. . Artemon. zbenguindu_se. lse A..Din cind in cind tata Carlo. te rog. Prin iarba din jLrrul casei.ii care-i di- mica. cu Lrn picior indoit sub el. . incolo. Cind se lisau pe ramrrrile copacilor el iqi inal{a capul. sorbi toati cacaoa dirrtr-insul. la urma urmelor. ci se ineci si varsa cacaoa pc fa{a dc mas5. lingindu-9i-le apoi cu o deosebiti plScere Iar cind feti{a sc intoarse Dentru o clipa ca si arunce ci1er.. cd doar pentru mincare -sint linguri si furculi{e... prdjiturile de migdale le indesa intregi in grird gi le inghi{ea pe nemestecate. nimeni.teptindu-l pe Buratino. ca p.. in pace.De-acum am si ma-ngrijesc eu de cregterea ta.Spune-mi. .tc de cregterea ta ? . cine se ingrije. asezati in fa{a mdsu{e.Tragc piciorul de sub tine. dc supiratd cc erir. ducindu_l la guri.a firimituri unui carlbug batrin. -.i se incrunt5..i spdlase fa{a cu apd proaspdtA. Sorbi cu atita ldcomie. Cind apiru il misuri din cap pini in picioare. mititici. Ig. lugdrea pdsirelele. sub masZ. Nu minca cLr miinile.Asta-mi lipsea 1".Birre se mai pricepe Buratino. iti flutuizr. se gindi Buratino. Iqi biea degetele in chiseaua crr dulceafa..i dea /ui Buralino o crestere a/easii Diminea{a. ea alunga necij cleau tirccale.. fii pe pace ! .o celcuia iitrind la ele.. il pizmui in gind . si iugdreasci plsdrelele 14 !.

. de mai mare dragul. Feti{a ii porunci sd-..tscunse in buzunarul hdinuiei noi cei patru bani de aur.i goarecelc Lizeta injghebari pentru Buratino -din rochiilc r. il lud pe Buratino cle mind si-r duse in casi.Doud. ai in buzunar doui mere. Rzidasca _ gindacul cel r-oinic. Asculti din nou . si un vint u let vioi adia prin frunziEul copa- Fiind silit si .Vorbd si fie. cio cdnitoarea.te-te bine.i ile nigte Patru croitori : racur cel posomorit.o haini cazdrenlele astea de pantalonagi.Acum alaza-te la masl qi pune miinilc deasupra. Buratino igi incordi mintea. Forfecili . Rida. in fala ta Cauti sd nu stai cocogat. giurea gi cosea.ele de dinapoi. Artemon zburda prin iarbi gi lalra v oios. fetila. Buratino ii ficu Siret cu ochiul : . sim{ea acum furnicituri prin tot trupul. croia. Am si-!i fac rost de lumea . Am si te-nva{ sd socotegti.'echi ale feti{ei un costuma. - : DouL.. feti!a fara si-9i piardi rab':larea. -t5 Si trecem la dic- .i nevoit si _sg sqhlrnbe. iar Lizeta ron{dia afa cind era nevoie Lui Burati'o nu-i prea venea la socoteali si se imbrace cu lucrurik. vechi ale feti{ei. eiocanitoarea cenusie 9i mo{ata.. cu ciocul ei lung. Pisirelele.me$ter singuratic. ciripeau vesele. In cele din urmd se sfirgi si gustarea asta chinuitoare. zise .stea atita vreme cuminte la masi. pufnind pe nas. ii spuse fetila . spuse buzunar. rosti feti{a cu tristete. Cite mere iti mai rdmin ? Dezbraci pe tine. el . ci n-am niciunul. dar fu totu. . De ce doud ? Doui.Ia ginde. Asculti.i lud o bucalicd de creti. pentru a-i rla primele Ieclii de bund purtart..ilor. poreclit Forfecili . ci ai doud mere in Si sd zicem ci cineva iti cere un mar. 'iaci si mi-l ia cu de-a sila. ii sir git de ! (r Habar n-ai si socotegti. Ea igi potrivi apoi cutele gi {undifele rochiei.:.ca rdsucea firul de afd cu picioru.i gteargd nasul minjit de cacao.Sd zicem ce-{i vorbesc. fdra sd se teami de el. incnrniindu-se 'lare. -incearci pentru ci cel care mi-a cerut mdrul n-o sa-l capete. -.

ItiiUltrtl . il apucd sPaima. negtiind ce sd facd. deznidhjduitS. Feti{a iEi impreund miinile.a rupe !" Ei. Feti{a ii spuse incd o datd : .. Esti un neastimpdrat cum n-am mai vizut' Am si te pedepsesc ! - 46 ..ul u. ai scris ? Acum cite.i. igi viri nasul in cilimard qi cind de pe nas picurd pe o hirtie o patd de cerneala. -... Buraiino nu vizuse in viala lui nici toc" Igi a{inti nici cilimari. .lepura. 9i de ciudd o podidiri lacrimile.te de-andirdtelea fraza asta iermecatd' Dupd cum se gtie insd.-j=--:- ochigorii ei senini in tavan Ei-i porunct: Scrie !.Scrie !" iar el.

Il inchise acolo.a. Ciinele.a_1i 'gu segti prietenii qi vLrlpea. Buratino. ori e chin ? Nu sta aga. anina{i cle pinzele lor dese.. qi incepu sa pling5. Nu se ginde... . Buratino se alezi pe un ciob de oala. :ineva.a ca si-i bage frica-n oase.Oare nu minca copiii ? Asta-i cregtere aleasi. unde prin unghere pindeau piianjeni mari.Tu ce mai vrei ? . de parci ar fi scrisnit desigur.. Nu ne In magazie se auzi un scirfiit sub{irel.Asculta.Tare-i proastaTocmai asta.. munca trebuia sd fie dusa cu orice pre{ pini la capit.ori mirun{i..A. Fetifa se a. acum insi nedreptatea il scotea din fire.Mai incet.Ariemon. ..cana . Ia te uita cine s_a sasit sa-mi dea rnie cre..te din{i.$i feti{a scoase capul pc.i trupur um- plut cu vatd. geam . il apuci pe Burati'o de hainufa . din ni. gntit cu dantele. fugireste pasirelele.i il tiri dupi el in magazie. clitinafi pinzele. gi plecd sa fugareascd din nou pisdrelele.. nasul tot Buratino i9i ridici una de cerneali. lui ce-i pasa ? Liliacul chi{ai din nou: Mai rabdi pu{in. Buratino. Agteapt-d sa vini noaptea I motanul - ala se cresc ...tilor..te cd bietul copil poate nici n-a deschis mdcar abecedarul Ea ii di zor cu calimara.. amiriti cd fusese nevoiti si se poarte atit de aspru cu biietelul de lemn.i. asteapti pina s-o innopta. zdri un liliac ce spinzura cle tavan. doar a..teapta pind se innoptcazi. cu fala sprijiniti_n miini. cu capul in jos.. du-l pe Buratino in magazia intunecoasi. mai mirii ce mai mirii. undc ai . cu capul ei de por{eran . ea.i ardtindu-gi col{ii albi. mai incct I fo. ! . atunci . prin intuneric.neau paianjenii de prin colluri.. -. Buratino tot bodoganea in maga zia cea intunecoasi : feti. Tre_ clse el prin imprejurdri mai grele decit asta . Dar de vreme ce se apucase sd-i dea o creqtere aleasi. ascultd.rnci pe patul ei de pipugi. a. Acolo-i fcricire gi veselie. : Credinciosul Artemon aparu in ugi.i te duc eu in Jara Pro. . nu speria{i muscu!ifele.tere aleasd.

E Buratino ! Fugi I . Apoi zburd af ari prin ferestruica podului. Gura gi-o lin intotdeauna deschis5. cind. ci. iar Buratino fugi catre colful magaziei. Paianjenii bodoslnir5 cu rduiate in urma lui. un garpe de casi. prietene. Artemon. . fdcut covrig lingd uqa dormito- 48 . .. 9i sdri in poiand. pendula bdtu miezul nopfii. iar broasca. ln cisu{5. Liliacul agdlat de tavan iEi lud zborul.. in pivni{). Bufniia ascunsi in pod se porni pe ris. . Feti{a se culcd in pdtucul ei de danteld gi intr-un tirziu. iegi din beci sd-si bdldceascd burtica in bdltoacele in care lumina lune! Treaba ta ll Dlne. din care pricini nu cind in sus. Liliecii n-au coad5.i. fetifa pleci.gdsegti o gaurl dechi{ai el la urechea biiatr-r1ui. nu-!i pare rdu de ce-aide asta.. abia sosit din sufragerie. in Jara Progtilor . $i Veni qi noaptea.. dupi ce vdrsi lacrimi de durere.'. Buratino ! Te duczboard drept. cu pielea aripilor intinsd intre degete:ii seminind mai curind a dricugori. Trecerea se ficea din ce in ce mai ingust5. pen! se rdsfringea ca-ntr-o oglindd.Burattno ajunge in Tara Prostt[or Feti{a cu pirul albastru se apropie de uga magaziei si zise: ficut ? . unde biuse tot laptele diti cand. in afard cu totul altc glnduri ii incol{iserd in minte.Buratino.suspinind adinc.colotimpul. Nu te cdielti? Biie{elul era insd tare nccdjit. afipi qi el. ca pdsdrile. - ! rului. adormi. In colgobolan care duce in pivnif d. cind in jos. Prin gaura de gobolan. Eu ai sd tul de ie a. gata-gata si cadi in cursa pusd acolo pentru guzgani .i bdielelul abia izbutea sd se strecoare pe sub p5mint. Buratino se tiri in pivnifi. deodatd.r De ce sd md ciiesc ? Nu mi ciiesc de loc ! Poti sd aqtepti mu Ir O sd stai in magazia asta pind diminea{a.tept in poiand. impleticindu-se in firele de pdianjen. se trezi zburind cu capul in jos. Deasupra florilor albastre se rotea fird zgomot liliacul. cdlcd pe coad..Ia-te dupd mine. cu nasul virit sub coadd. printr-o bortd prin care treceau de obicei pisicile.

.buneoragul acela se vind rrestitele haine ciptugite cu blani de iepure. posomorit. inclinate ba incoace.. Motanul Bazilio mergea in urma lor gontic-sontic. cu mutra posomoritd. abia se put ea line de el. 5 rostogoli pini cEzu cu fa{a in niqte fnrnze de brusture. cu gura plina dp nis. curala na ln ula gi pornira sd treaci peste podul stricat. .vulpea.L-am adus !Buratino se priv ali pe un povirniq se rostogoli.: +. dar in Oragul prostilor nu dormea rnca nlmenl. Numai zgirieturi. li[iacul se avintd in vizduh.pierde \rremea.in r-n nr.Tot rbul e spre bine ! spuse vulpea. ingbimii -turte dulci vulpea.. strigi cuiva : . Buratino. sd-. ! . un pilc de copat-i usca{i. In lui se Indriznelule.. ba incolo. dupel t-l ce-si scuipi in 1a ua. riiteazule Buratino. se agezd jos. r€ Ca din senin. Nidajduiesc ca nu {i-ai pripadit bani5orii. drdgu{ule ! \rulpea Alisa ii ajuta baie{elului sa se ridice in picioare 1i. buruienile ude il plesneau fari cru!are peste obrajiori. spre luna roiuncl?i. ! rr !lril<rr Buratino . 1460 49 .c.. cu toate ci i se piru oarecum ciudat ci motanul igi purta laba dreapta legati cu o cirp5. Ah.. inotind prin iarba care-i ajungea pina 1a irrechi. se deslu. Buratino se bucura cind didu cu ochii de vechile lui cuno. Pe malr-rl celSlalt. printre mormane cle gunoaie.i prindi hrana din zbor qi si inghiti de . In . Iara 7Chei{a de aur a ...tin{c.i mai multe clopotni{e strimbe. $i vulpea arita cu laba citre un pocl hoclorogit ce se intindea peste albia seacd a unui piriu. lingindu-se pe bot. . Era miezul nop{ii. tru ca. spuse _ l\/Ia prinde mirarea ci te mai vid lriu.eau ni.fala iu erai ailau motanul Bazilio gi vulpea Alisa. . Deodati..i dc acolo.. iar vuipea avea coada niclSitd de nirnol.oare. ai c|zlI pesemne din luna.te casu{e pe jumatate ddrimate. .i flutura5i de noapte. cu crengile frinte. . ficu motanul..i cocogei de zahir-candel pe bc{i. ci{i poftegti !.-+^-:l .abecedar cu poze colorate.hii h olba{i de spa ima. pentru tata Carlo. de sus. IatI ci ai ajuns in fara Prostilor.

'f Pe ni5te movili{e de noroi se oprise un cird de \'l i) ll Jru rrr u lit e de ici ta Ie pene. atit de slaba c5-i puteai numzjra coaslele.. galo. impopo!onate cu - -. Nu uita si spui : . tinind in laba o micsttnica de noapte.Acum strope. I-uindu-gi vorba din gura.i zdrenfaro.i.. P-aici -numai inse noaptea asta se mai poate semirla.. incepurd a glisui care mai de care -' Sapa groapa .ix. pantofi rup!i. $tii.. costelir.i miscau alene ciottrl de coadd: O vaca. gnti{i fieru u ri care cu cite o pdlirie in trei colturi si al'ind in j utr rl ri1trrl u cit eo zr Lr C zgardd cu {epi.te cu api din baltoaca de colo . la raspintii. sc u f i{e. vlzur| cum se plimbau.. Vulpea Alisa gopti : plimba cei cart atr setttiinat bani pe Clnpul A{irttrnilor.Be-e-e-e-e ! cu spinarea pleguvi.ului -. $i dacb semeni.e.... Vulpea gi rnotanul il duseri pe Buratino pe url maidan plin cu cioburi de oale sparte. statea cLr capul p lecat jalnic in jos.vii99. drix !" ! - 50 . Pe trotuar. cu botul in vint. care n-ar ii zbur ai chiar de lc-ai fi strivit cu pir ioi 1r llre . dLrcindu-9i 1a bra! soliile.. {inindLr I mereu dupa ea. bra{ la bra{ cu cucca}1a vulpe..Pune induntru galbenii ! . pagteau iarba przif uita de lingd drum qi-..A-u-u-u.. ce oftau lihni{i de foame : .+ po In schimb..se plimba !an{o. stropegte bine 1.. NiEte capre ' . Poli{iqtii hamdiau de zor - Cirrrculi ! Jine drrrtapta I Nu sta pe loooc 1. care pasea rnindri nevoie mare.. Sa ne grzibim. miine in zori po{i sd culegi o grdmadi de bani 9i sa-!i curnperi cu ei tot ce-!i pofte..i murdari rdtaceau ciini iioirifi plini de scaiefi.cri ! la locuitorii flaminzi ..Pe o uli{a strimbd .vulpoiul cel gras .te inima. mix.i gaurifi qi cirpe.. in lunlina lunei.s.li bic Giini. stiteau smirni buldogi p rliitiIS5Lti. Vulpea nu-l slabea o clipa pe BLrratino. abia se nrai migcau de S at 'ttuln tr . Presard sare ! . iqi spunea ea lnginduratzr. motani sdtui.. Guvernatorul ora. cu ochelari de aur pe nas. cu crozile smulse. Muuu-cenica.

u z Ef.a.t< I l: G. -.*. t ffi$ r\f-li ' .<l i . a t I I'r t -s.. A-.r a ai . <&' r€t I I . 4!*- t. #c r 0.**. + 4' f' r.

.{ ?ii {' '{'' .'t. '1.t'. sc motanul. lud din bdltoaci pu{ina apa gi stropi locul. 1 Buratino i.Doamne dumnezeule. Buratino sapa la iuleala o groapa. Lisa!i-mi singur ni. trintira 1a pamint. pitindu-se dupd un morman de gunoi. Scoase din buzunar un pic de sare. mix. drix". o presara deasupra. r'iri in groapi cci patru bani de aur gi ii acoperi cu pamint. .$titi ce: voi s-o Eterge!i de-aici. Se agezi apoi sd agtepte plnd va cregte copacul.i scirpinl nasul plin de cerneall : I . Se preiacura ca se indeparteazd.'i prirr .Doamnedupa cifiva pa1i.ix. Dar. spuse paze.. spuse in qoapta de trei ori . darvulnea.tc. It fY Yr . cap nu ne-a trecut si ne uitam unde-fi ingropl banii. adaugi si .

pentru ce l-au lnnata t? Cu ce se ficuse vinovat ? Dar cei doi deteciivi rispunseri : 53 . 1 . anume scornit. miriind fdri incetare. pe Vulpea il lamuri ! nume Bura- tino. Detectivii rdspunseri scurt : Ham! . Buratino oaoea din picioare.teptate o mici bfltoac5. rusindu-se de ei sa-i spund pentru ce. sfordia din rdsputeri un buldog -de serv ic iu.i fdcea socotelile ci Buratino se va duce in ceie din urmi la culcare. ai acestui oras. Ham mai departe cd un hot primejdios. pdtati de cerneald.. $i zvirlind in laturi picioarele de dinapoi. sub picioarele vulpii se ivi pe nea. asteptind cu ribdare ivirea zorilor. trezit din somn. in rala u ner mese. Buldogul de serviciu porunci ca ho{ul cel primejdios si fie adus fard intirziere la post.. Dar fi-ai gdsit ! El stdtea neclintit pe grimada de gunoi. ba se bi nuiau chiar 9i intre ei ci nutresc ginduri rele. de spaimd. ldtri atit de tare. n-ai vrea si arestam un hot. dintr-un salt. pe burtd. fusese vbzul rdlAcind pe un maidan. cu nasul intins. o ? mars ii pagte pe to{i prea cinsti{ii bogd4^^: cetSleni ralJl. intr-o camerd imbicsiti cu fum de !igari. Buldogul de serviciu. intr-un galop al lor. Acolo. Ei apoi. Vulpea ii vorbi cu un giascior mai dulce ca mierea Neinfricatule domn politist ..Poltfistii prtnd pe Buratino $t nur'I ingadute sa rosteasca nici o oorbd tn ?[ dpardred sd Vulpea Alisa i.haimana ? O mare pfimejdiede serviciu. viu sau mort. il apucari de subsuori gi il tiriri la post. In odaie ndvilird numaidecit doi ciini detectivi. incit. Cei din urmd o suta de pagi ti ficurd tirig.Hot. nu aveau incredere in nimeni. Buidogul de serviciu sund indiriit. Atunci Alisa il lisi in paza motanului gi dadu o fugd pind la cel mai apropiat post de poli{ie. din rasa Doberman-Pintscher. care nu dormeau niciodatd .pornirl spre maidan. se aruncard asupra lui Buratino.

scoasera cei palru flr)cr ll :-^^-1. incit galbeni din pamint.i pe deasupra n-ai nici de ltlcru. facind parte dreapti..-<i mdtasea broagtei il acoperi cu paienleniqul ei verde. Buldogul de serviciu se ridici de lingi masa 1i-l scotoci pe Buratino prip bttzunareNegisind nimic altcer. Detectivii il ingfdcard la iuteala.er. lipitori gi larve de gindaci de balta. iar ea cu trei. plin cu broalte. Afari cu el din orag. ciinele se risti 1a Buratino. Vorrbe! O sa afli la post. detectivii il aduseri pe BLrratino Ia post. Intre timp. urlind furios : Nemernicule. il zvirlira intr-un iaz adinc si mrrrdar. in sfirsit. ca o minge. Vulpea il cuprinse intre labe. u ^tita inrleminare. . il tirira in goatla mare aiara din oraq 9i. farl si mai piardi vreme. motanul igi infipse ghearele in botrrl vulpii. De ciudzi. esti de trci ori vinovat: mai intii eqti o haimana. fri{e. Vulpea :-. si. numaidecit ! Detociirrii ri\nnns. de pe inaltul podului. Si astfel se rostogolira amindoi pe maidan. chiar in rroaptea ace'ea. . a motanul se trezi cu un singur ban.Ham! incerca Buratino si le vorbeasca de tata Carlo SI de pa{aZadarnic niile lui. impar{ira. Buratino chzu in api . rl frdl ll l^.te galbenii. i. al doilea n-ai acte.a decit o bucii{ica de zahdr 9i citeva firimituri de prajituri cu migdalc.. Dupd ce-gi JrrpLriri unul al1uia coastele. Nu mai era nimic de facut.Vulpea gi motanul. se ficuri nevdzu{i din ora9. Sa fie inecat in iaz. $i-n ltrrnina lunii.. .. hlana I'ulpii si cea a motanultti zburi bucdti-buciti.

.

Mormolocii il gidilau cu buzele lor aspre gi morfoleau cu pldcere ciucurele de la tichia lui. ordcdi a treia. tremurindu-qi grabite periqorii care le {ineau loc de miini gi de picioare . cldn{dnind din dinti : 56 . Buratino se citlrf pe o frunzi de nufdr ceva mai mare. Lipitorile i se strecurau prin buzunarele hainufei. ^t+^ . u. Toate vietitile astea sfir..i ingina.unau in jurul lui. infS. ordcdi una oln ele. cu loate astea se sperie in aga hal.Are nasul ca un cioc de barzb. Parc-ar fi un soi de caracati{a.E broascd de mare. . Un gindac de baltd i se ca{5rl de citeva ori pe nasul care-i ie. Buratino se rdsuci pe burtici qi incepu sd Pluteascd.rindunica". scildate in razele lunei. incit multd vrcme ramase la suprafa{a apei. cu lSbufele dinapoi asemenea unor r. se agezaserd sumedenie de broagte gi priveau la Buratino cu ochii lor bulbuca{i 9i guriie cdscate de uimire.ird prin a-l plictisi pe Buratino. lipitori. af[a ca cei pafru ga[beni i'au fosf furaft si broasca (estoasa Tortila ti darute. ordcii aItal. Ca sd poatd rdsufla in voie.ul verde de mdtasea broaqtei' curind. care incotro. incit nici nu se pot vedea cu ochii. din picaie insa. cuprinzindu-qi strins genunchii. nimereau chiar ele in gura vreunei larve de sindac de balta.isie. intocmai ca gimnaqtii cind f ac .i cautind sa prindi ceva demincare .tte o chei/a de aur Sa nu uitlm ci Buratino era fbcut din lemn gi deci nu se putea ineca. Se agezi pe ea. .or.Buratino face cunosfinta cu [ocu[tor[i iazului. gindaci de balt5. care plescai inciudat cu tdlpile in apa.te cunoscu{i pentru prostia 1or. larve care inghit tot ce le iese in cale.urai in pdienjeni.ise la lumina 5i se aruncd apoi in apa. indeob. Pe frunzele late si rotunde ale nufSrului de baltd. in sfrigit tot felul de vietdli atit de mici.. Ia mai duce{i-vi 1a naiba ! Cd doar nu-s pisica moarti ! Locuitorii iazului se imprdgtiara. to{i locuitorii iazului se adunard in jurul lui : mormoloci negri 5i burtogi. celelalte fiin{e mdrunte mi.

. ridicindu-si numai capetele cu gura mare $l ochii bulbucafi.. incepu sa-9i depeno firul pd{aniilor lui nenorocite.. cu vederca slSbiid din pricina bdtrine{ii... gi de care nu se mai temea nimeni. Dar nu un Sarpe se ivise din unde. lfr ? mormdi Buratino. spuse broasca testoasd.Vai de tine. s-au oprit si bea apd 9i i-am auzit cu urechile mele cum se ldudau cd au dezgroprat banii. o buc5licd de namol. increzdtorule. am vrut doar sd fac rost de galbeni mai mul{i Carlo.i lesne increzitor. infricosdtor. dar ar fi o mare greseali sd credem ci n-au inimd. Dupd cite am inieles din cele ce spuneau. cl5n{dnind din din{i. el.i cuminte.sc urt d ! I De ce md cerfi aur c.$tii. prostufule. fiin{i fdrd cap. lunecind spre frunza pe care stdtea Buratino./ Chella de .. apoi se cuiundard repede lna dincul iazului. Mo{ul de la tichia bdiatului se zburli de fricd. minte . ca de piatrS. ci broasca {estoasi Tortilla. ca de garpe. se ivi din unde. datb in ap5. Broagtelor. Cind Buratino. 9i rdmasera nemigcate.. citeva icre de rac gi vreo doui-trei rddicini plttrezite' Dupi ce-i puseri lui Buratino dinainte toate aceste bundtdti.ii . Buratino duse la nas mincarea ce i-o aduseserd broagtele. Mai adineauri.Ce porcdrie ! spusese cufundard greala. Buratino fu cit pe-aci si se rostogoleascd in apd. nu vi fie cu supdrare. Se apropiard de el una dupi alta.. Inspaimintat.. numai eu stau aici asta udi. da{i-mi sd-mbuc ceva!. Xlai bine ai ti-ai necuratul te-a impins si te duci ?n Jara Progtilor.i-au amdrit qi tremur pe frunza tucurile lor c5lduroase. broaltele sdrird din nou pe frunzele de nuf-dr. Din strifunduri. Vai de tine. Altfel sint un bdie{el foooarte bun . trecind pe lingd iaz.La ora asta fetilete 9i bdie{a. Ai face mai bine sd-mi dai J. o aripd de libeluld. Banii ti i-a furat vulpea in in{elegere cu motanul. broaqtele se strinseri roati in jurul lui. spuse biie{el cu . scurtd . dintr-o Atunci toate broaqtele Vilul verde de mitasea broagtei care plutea pe fa{a iazului se cldtind Ei un cap mare. pentru tata . M-apucd . s-au cam incdierat la impir'leald.. ii aduserl un gindac mort. Oricine Etie cd broaEtele au singe rece.bdut laptele si dorm in p5.. Se agezard in gir. aPoi gustd in sil5.sta acasd ri minteda silin{a la inviifitura. Nttmai Tortilla..

o[. ! Isi freca ochii cu pumnii . oi. s = ==_=:*: o lnina cle aiutor. $i. ri dre. Ei. 58 .i-a facLrt piepteni din carapacele bunicii st buniculLtt meu.Of. c:r ett dau o goana pina in fundul iazulLri poate-oi gisi pe-acolo vreun lttcru $or care s5-!i fic de folos.rt rbsplati . cA pini 5i brr-ra9- --. ajrrtii-l onruleltrl de parce af fi r. dar fie ce-c-r fi. otnule!ule.Ant mai ajLrtlrt cLt tldata un om. se lisi incet la Irrrrdul aper. anrinteasca ce\ra.i si:inci atit de jalnic.rut szi-ii Broasca lestoasa privi indelung la lttnir. spuse ea. Ce-o si rnA iac acum ? Vai-vai-vai I intorc la taia Carlo ? Oi.+==-=: Sl-. Stai aici.. din nou prirri indelung 1a lunii. Tortilla. oi ! Ctrm o sa ma te lc suspirrarri in cor: pe asta .. Dupa ce-gi trase caprri ca de sarpe in carapace.

pe care o puse la pieioarclr'lui Buratinc-r. Tortilla suspini. te-a r'bzut norocul! Lui Buratino inima prinse a-i bate cu putere Ei ochii ii scinteiari. Atit tin rninfa' ca' trebuie si deschizi cu ea o ugi gi daczi izbute. in fa!a lui. cd trebuia s-o bage in buzunar. Ruratino fugea incotro vedea CU ochii. dar nu mai mi-aduc aminte tot ce spunca.Buratino. valul verde prinse a se cldtina din nou .tele .Dar eu penlruvrut s5-l ajut ! piepteni d supdratd pe oameni pe vrenlea aceea..tilor. Zvirli lipitorile din buzunarele hiinu{ei. Multe mai povestea omul acela bdrbos despre cheifa asta.Broa.f de sufertnfa st Broasca !cstoasi Tortilla nu-i aritasi: insd cum sd iasi din-l'ala Pro. multa \"rreme. iar in vigduni atirnau nori de cea!5. Deodati Buratino zAri ceva mai incolo. spuse Tortiila.. In cale in alf au stinci colfuroase .i aga de tare. de aur. gi suspind iari. un ghemotoc cenugiu. inotind spre mal.i broas ca lestoasa aparLr. Prostu{ule iara nrinte . puse acolo cheija gi.i-a bunicdi. n-am Eram tare . Ia chei{a asta de aur. $i numaidecit dupa asta auzi un lStrat de ciine.ti. Vai.si. Cind broagtele ii ziriri umbra neagrd rdsirind pe mal.optira: 'Tortilla. Stelele striluceau pr in f runzi5ul copacilor intuneca!i.i ce s-a rnai rugat de mine sd-i caut cheifa asta pe fundul iazul. ai grijrl sd nu pierzi chei{a ! ( Buratino fuge din f ara Prostllor inti[neSte un toodra. {inind in guri o chei{d mica. cd-gi lacusera ulte acela .. scdpat-o in iaz un om cu o barbi atit de lung5. ca si nu-l impiedice la mers. Luna pieri dup d dealuri. mul{u mindu-i cuviincios broa. incit apa ficu bisici. se aruncd in apa..i lesne-crezator. ordciird toate intr-un glas: -. Ca prin farmec uiti de toate nenorocirile ce se abituseri asupra lui. Trecu multd. entru ca-sl ficuserd ptepteni din carapacea bunicului vr L'illea aceea..i celorlalte broagte. ticu. 59 .tei Tortilla.tie o taind rnare. l-I u mai fi am drit ca motanul gi vulpea {i-au furat galbenii. Tirziu de tot.

Pe lingd el trecurS. Buratino se lipi la iufeald de o stincS. Pentru a treia oari. fugarind iepurele. Deodata. Buratino incepu sd fugd atit de repede.iepurelui.ca. cilare pe spinarea unui iepure . Lipitoarea. in goana mare. hamliau buldogii politigti . iepurele trecu in fuga drumul.. i$i smulse lipitoarea de pe nas gi gemu : -. a. O lua gi o puse pe nasul omulelului care zdcea fira suilare. Mrrr Prinde-1. cu capul spinzurindu-i in jos.|]': i_ deplind.. in bluza lui albh cu mineci lungi. Malvina.ternu o linigte Buratino fugea acum a. Pierrot se ridici indatd. se vede treaba cd mai trdiesc ! r 6C . Pierrot nu se mi. crez ind ni'itsrl-I-1 ne r'.. incit stelele pireau cd aleargd iute-iute pe dupd crengile negre. Omulelul cel mic.ham ! le erau plini de riutaie gi nu-l bdgardsdrind pe urmele ochii in seamd nici pe Buratino si nici pe omule{ul cel palid.dio pentru totdeauna ! gemu omu1e{ul Buratino se pleci asupra lui gi vazu cu mirare cd era Pierrot. Ghemotocul cenuglu san speriat de la pimint.i tinindu-l strins de urechi.i in fafa lui. Atunci Buratino se ciutd in buzunar si gasi o lipitoare rdtdciib. se prdbusi de pe spinarea iepurelui . buldogii.. gi ingina cu glas pifigdiat .a de iute. Cind ldtratul 9i tropditul se mai indepdrtard. doi buldogi polif igti din Orasul Prostilor.. dldu din cap. ghemotocul cenusiu risdri iari. apoi se a. il ciupi de nas. pufnind zgomotos pe nas.Rimii cu bine. Malvina.i \: ir-r +A d*.i cizu drept la picioarele lui Buratino. ca unul ce se despdrfea de via!5. Buldogii. Zacea inlins. | Rdmii cu bine. trecura in goani drumul . murise de-a binelea. -printre suspine. atingind cu capul o rimuric5. luind-o spre povirni9. nici una nici doud. dupi el. neinteles' . De pe porrirniE prinserd sa se pravdleascd pietricele..Vai. Buratino incepu sa-l zgil{iie gi-l trase de picior. pe drum. adio pentli totdeauna 1". Buratino izbuti atur-rci sd deslugeascd un omule{ mic de tot. se agezl in capul oaselor. ca stelele alergau qi ele ca turbate pe dupl crengile negre.

{ I liI*Y6(o Te+zE ..t/a o4 q -r€ { 4 r..n {t' {{ -{ f .F i j:.. T ff t# *-f --1 -"-'-t + (t..... '.rG: -jal.. - :.:..i.:{:!ffi f a r+€ -**h ffi3 jffi /'-H\\.'.

Senior Carabas. BLrratino il apuca pe Pierrot de minecd si il trase intr.. si o pisiloaga.riat in fugareau ciinii.trn tufis de mimoze incircat dc flori.. sp(.. Buratino. I. Pierrot siri in din miini : la ea. ll sarutd Ei-l intrebi : Cum de ai ajuns aici ? .1i ()lndeam la fetiia cu pirul albastru.Barabas stiitea la gura sobnebun lt aploua galeata. Uarabas.. Buratino. ca[are pe rcpure Inielegi tu.. caci a fdcut jurimint sa ma prirrdi r.Ce?mea ? ? Ai vizut-o pe ieti{a ctr pirul albastru ? Ai vizrrt-o pe Malvina ai cules ! O . uilindu-se .. intr-o noapte r. ascrrnde-mi cit mai repede.i ploua cu galeata. asemenea Lrnor balonale galbene si m iro s ito a re...te cum a djuns in Tara Pro.ie cu piianjeni.cu gdleata.tsarabas statea gllra sobei si s gea din pipi. Cum .i noapte. intr-o noapte vintrrl suiera nehrrn . In depdrtare se auzi rlin nou latratui ciinilor.\rai. Aseard ietisc ana asta m-a lirit intr-o magaz.. De ce fugeai cilare pe icpure ? raspunse Pierrot. N-am putut rabda 1i am fugit. dind miorliit. Senior Carabas-Barabas mi rrrm:rreqte zi .Cum ? strigl fericit chei{a.Du-mi chei{ei de aur I aju!i s-o gisesc pe Malvina.Ai ales pindpicioare.tr\or. NLrmai elr eram treaz. Pe tnini-' mi. pe rrn crrlcuq de irunze tuscate..In{elegi tu.. Toate pipugile dormeau.iu sau mort. Pterrot pooeste. cum poti s-o gisegti gtiu aur ) ce u 5i{a $tiu unde se aflS . El a tocmit ciinii poli{iqti din Orasul Prostilor.... nu pe iepLrrele cenusirr.jurul lui. Acolo. ili voi dezvdlui taina Buratino. Daci-mi . Buratino.i povesteasci ln soapti: . Pierrot inceprr -.intul suiera SI . Cunogti taina chei{ei de . fi-ai 9i gasit la cine sd te gindesti ! Tare prost rna i egti ! ii tdie -vorba Buratino. Brr rat ino.i - 62 .Buratino ii cuprinse in rniini obrajii albi ca prairrl de din!i.

verde. intr-<-r noapte.it si cam peltic. Pierrot il rugb fierbinte s5-l duca la . injura.a doare tarr capul -sau r.. de. Degpe agtzr ai mai poe. rrsuc lingb ioc.. si mi rca-strd. pot pune pe ceafa o jumatate duztna de lipitori stra5nice. urma Pierrot..) 63 . ili lua tichia de pe cap gi qi-o indesh in gura. in{elegi.La dracu'! Nu-rni trebuie nici un Iel de lipitori ! Vino 9i usucd-te la ioc pina n-oi mai putea - : ! i1 Ciorpac - urrt'alti de pescuit pegte nrbrunt. dacd r.sA deschizi cu ea. Dar.i deschide u9a. dar ca-l r'a duce la Malvina indata ce se \ra lumina dc ziua. ca de obicei. iar la cingitoare ii aiirnau clegii. LAsa{i-ma sa intru. ud leoarca.. Senior Carabas-Bar:rbas bodogiini .1tit.5 doare burta. A. vinziitorul de lipitorr de 1t-ac. Agadar. ascultind la u$e. Si ce-mi vad ochii !.'ir bAtind tare in geam.. pcrntru ca tot mai f inea tichia in gura : tl i : Pr )esslessle. ca nu cumva sa-i scape vreo vorbd.Sinteu. sc impiedica itr barba. In incapere intra Lrn om lung.i incre!ita ca un zbirciog.ul de mlmoze..anume trebuie.Cine 9i-o fi gisit si umble pe o vreme ca asta ?" eu.... inclinindu-se de parca arvd fost irint ditr sale. Tare ar maifi vrut Buratino sa se laudc ci acea cheita minunata o Ei ai'ea la el in buzunar. Duremar.. BLrratino s[)rrsr] cu glas inabu...irat. R.i am bagat capul in cameri. Intelegi.aclar. Din pricina asta ma cautd Carabas-Barabas cu ciinii lui polif igti. tocmai adormisem cind am auzit lre cinr:r. fi . Am aflat taina. Silindu-l pe Pierrot sd se ascundd din nou sub tLrii. r'int ul guiera..i tiuie urechile.' -Dacd r. 1N.Nlalvina. Buratino il ldmuri irrsd prin semnc pe acest prostinac ci era prinrejdios s-o porneascd la drum pe intuneric. Senior Carabas-llarabas se ridica din fotoliu. Senior Carabas-Balabas mormai : .spuse el. cirlige 1i ace. In miini {inea o tinichea qi un ciorpac. de linga fe. crr o ia{a mici . rispunse un glas de aiarzi.. Anr tlas incetisor urr col{ dc perdelu{zi .. Purta pe umeri un palton vechi. dorearn foartc mLrlt si viid cum aratii Lrn virrzator de lipitori rlc' leac.

nepre{uitule !estoasi. Duremar incepu sd mdnince sldnina gi. . Apoi iegea la mal. cind din iaz se ivi. Toate celelalte nu fac nici doud parale ! eu gtiu o taind foarte spuse din nou Duremar. se impiedicd in barb5.. Dupi ce mlnca SI bdu. spune. cind ai de gind sd isprivegti cu fdridelegea asta ? 64 .. parcd ar fi fost de gumd. deodata.1 | SE stringea gi i se intindea. l. Senior. broasca Atunei Duremar ii istorisi urmdtoarea iniimplare : . r4!. Carabas-Barabas holbd ochii. gata-gata sd-l striveascd sub el gi mugi ca un taur: Duremar. Din paltonul lui verde iegird aburi cu miros de nimol. gi el se dezbrdca. spuse el.ai bzigat iar spcmie rie{i -la intreaga suflare din minunatul nostru iaz.Duremar se intoarse cu spatele spre r. spune mal repede fi-a destiinuit Tortilla. ascultd. iar eu smulgeam lipitorile prinse pe el .Senior. Ia de mininci sldninl si bea un pahar ile vin.. pe care mi-a destdinuit-o Tortilla.bucati de sl5nin5 vinzarea lipitorilor. o si vI dezrrilui o taind. Durentar.i pu{in tutun de-o {igar5. intra pini la git in apa iazului gi rdminea acolo pini cind lipitorile se prindeau de trupul lui gol.somnul de dupS-masA. nu-mi mai tihnegte Spune. cdzu peste lnspdimintatul Duremar.. in timp ce mesteca.sint gata si din pun pe Pengi un pahar de vin tru o vd sale o duzind din cele mai stralnice lipitori.atrd. mare. acum sint sbtul . broasca {estoasd. iar de vi dor cumva oasele.ce bunule Duremar.i il trimiteam din nou in apa.. in grdi aritarea aceea.i m-am incilzit.. din pricina ta . ceru . ca de obicei. Prea . Merge prost cu spuse cl llou.ti1or.Pe vremea aceea md indeietniceam cu nego{u1 lipitorilor pe care !e prindeam intr-un iaz murdar de lingd Oragul Pro. ne tulburi apa. ln ziua aceea prinsesem o mulfime de lipitori in felul acesta. sdri in plcloare. Pldteam unui om sdrman patru banuti pe zi. un cap de qarpe. La aceste cuvinte. Senior Carabas-Barabas trase din pipd qi rdspunse : In lumea asta e o singurd taina pe care vreau s-o cunosc. . .a dracu'! Nu-mi trebuie nici un fel de lipitori ! strigi Carabas-Barabas. Ca si vI rdspldtesc pentru gdzduire.

Pe irLndul iazului zace o chei!i lerinei:atI.i . zicincir -i .t iirr .. Broasca .i cirii ca. -lri ga Carabas-Birrirbzis.i broiisca les'toasi obiEnuitS.:r c Ilrt .lr. Cunc. si ma las pdgubag de lipitori pcntru o biati chei{r. ( -ind voi sfirsi de 1.. de ce n-ai Iuat atunci cheifa de la broasca testoasi ? Asta-i buni ! rdspunse Duremar.inrint cd nici trr. Dar abia rostise Duremar a ces te cuvinte.. Si broasca se cufrrnila iri ailli..spiai*sti ? poate vrei sd-mi dai carapiicea dr os in care i!i ascunzi capul si picioarelt:.. schimonosindu-.. rog' ai putea si 65 li.ti sd ne lasi in .Ti-ir.oies.Cind ? . l)uremar.. nici nirnerii altrrl nu va cdpata cheila Icrmt'e ati. sintem gata sa tc rasplatinr. nrrmai si punS mirra pe cheit.. gi zicind ai:estca i1i v'iri eairitui bdrbii inb Llzuitar 1i nIt1q. 1i Carabas-Barabas in- -ST :lu l.i laba din apa : --" Fac jrrr. iesindu-si din lire. tinindu-$i mereu laba ririicirtd in SUS.iil.Omui acela sint eu ! Eu ! Ilu I prra-bunule Durenar.Dindu-rni seama ca aritarea acea. A n si le igridu iesc un milion ..a.. incit tot poporul diri iaz ::ii mi roage sa i-o dau lui.. ...ri jumirtaie de nrugte grase.r : - asta I cepu sd urle cit il tineau puterile: -.i atit de tare chipul. Jrrl cli o i a primi nrrnrai acel om care va izbuti si f:rcd ast_ ir:1. iiP 3.'.I-lei. ii rispunsei fird teami . r'incle-o (.i('rdem tinipril.i-si f aca Iumea piepteni dinir-insa.r glini tif f .ia uLt t'l 3 decil r_. s-o irrdirplece pc liroasc:.tt tt.riirs tr... festo asi. incit semdna acum leit cLr r-rn zbirciog fiert zi.. dacd te irrr...Osi zirnbesc cil am sit pot mit i irrrbiclor. br'ascd firiil minte l clr .re. Sa pornint nullt a iciec it in fara Froitiloi.uil -s.lace iazul . Atunci eu incepui s5-mi bat joc rie i.Lt . sii rag ca o vacd rdtdcitd de ci readi..: . Am si mi rog dr.. mi-a spus.-. geamanian birrin de rpa.. ridicindu-.tcstoasl se inverzi de ciutla lj-nll 5puse. n. dc rnolmoloci.rroasca {cstoasa. Eu o s:-r tla alez pc maiul ia zulu i. pe scuri.sr rrn onl care ar fi gata si facS 0rice pe lumc. de gindacii ilc ltalt.sn "' . mi-am bdtut irr ala hal joc de broasca lcstori:-ri.si sd nu mai calci niciodata pe aici..i. lipitoriit: ri in bait:r r r.. l/.att. cii pind la urmi. broa gte.ii: : tri murdara.il.

In bezna de aiar5.si l3 lxmina lui r. undeva. in{elegi. vinzatorul de Iipitori. . vintul guiera gi ploaia bdtea cu furie.. prin vii gi prin grddiniCind icpurele obosea gi se agcza si mai rasufle u1l pic. care are o cameri sub scard. sd tocmeascd ciini polifigti. Voi cadea in genunchi in fa{a sfirqit cu noi I 66 . am si virs lacrimi de crocodil. dar eu md !irream strirrs de urechile lui. nemernicule ! 51 se repezi sh mh prindd gi sd mi zvirle pe foc. l{-am prins cu nriinile de nigte urechi lungi. .celei mai prizlrite broscu{e.Te rog frumos. cu il sirutam pe frurlte: -.i in urma mea. iepurele tisni in sus. Se aflii acolo. S-a noase.i cind am sdrit gardul. pe Carabas-Barabas gi pr.Auzindu-i vorbind aga.e1 cu clopotirile inclinate care cum se nimerea' Pe drumul ce ducea spre ora. De f ricd. O si pltrund in camera de sub scard. stind pc frunzele vegtede de sub tuligul de mimoze. $i astfel. M'am poticnit gi am cazut pe ceva moale gi cald.. Incotro ? Nici el nu qtia.i rniniat buza lui spintecata in dou5... o pornirlm prin intuneric peste cimpii.sule. migcindu-. Buratino. vizui la poalele dealului un or5. hai sd mai fugim ni{el. Trebuie neapirat sd pun mina pe chei{a asta | $i cind o s-o am.i.i-am si vir cheifa in broascd. Nici nu mai gtiu cind am fost dincolo de fereastrd r. ba la stinga. Un fulger despicd norul negru de deasupra capului meu . risturnind nigte scaune. Tragi cu urechea. . cizu. md duc in orag. dar se irnpiedici din nou in barba 1ui. se intinse cit era uc iung pe du.iu. alergir-rd ia zece pa. o sd glsesc ugi{a micd pe lingd care to{i trcc fird s-o bage in seam5.umeaua care se zgudui toata.' O lua ba la dreapta. o casb.. -.i luna se ivi pe cer. Cind norii se imprdgtiarl . Senior Carabas-Barabas m-a vkzul. incit am ielit de sub perdea. Ehe-he ! Asta-i curat ghinion iepuresc ! spuse iepurele' Pun rim5.Sint pierdut!" mi-am zis.. Clzusem in spinarea unui ie pure cenu.. continud Pierrot.m-a apucat o curiozitate atit de mare. iepura. Iepurele suspina gi o pornea din nou.izui..ag cd se duc in oraEul Progtilor.. iugeau Carabas-Barabas Ei vlnzAtorul de lipitori.

cu urechile pleogtite. Pierrot igi siirgi povestirea gi Buratiuo il intrebi cu bdgare de seamS: Dar in care .a-tfi=.. Iepurele nu se clintea. Virindu-qi nasul intre lSbuie.. am plins gi i-am cdzul la picioare. Urmarea o .. purtind cite o banderoid neagri pe laba dreapti.tii. intr-o fugi nebund. cd o gi zbughi prin pidure de-i sfiriiau calciieie.nind din orag. rimase fintuit locului.S \:d -'.. cd doar ai vd.zul singur..cu cheifa aiacasd o fi camera aia de sub scard Ei uqila care se descuie . iepurele prinse sI tremure ca o frunzd in bdtaia vintului 9i abia am apucat si-i sir in spinare.In zadar m-am rugat de el. Iepurele igi pierdu curajul. Insd cind vdzu !i. doi buldogi cirni..

intreba el 1a fiecare 6'ln qi. De unde vrei si gtirt eu ? In sfirgit. Bulatino nu prea avt'a el chef sa se int.n.(-arabas-B arabas il-a tnal a\rut cind sh pomeneasci despre asia. fetifa cu p.. luna De rlbloallc.i o luzrri la goani peste cimpia pt care biiefelul o stn-rbitttse ctt o noaptt: nai inainte.Asculta.rei sa ltiit ? Dupa alte cincispri-'zece secrtrtCc. Tu ce crezi ? O si sc bucrtre cind m-o itedea ? De rrnde r.t'd tugd Iar"a tnttz{ere tmpreuna cLI ed sf ciinele Artemort (-iitd soareie se indl{a deasul. uitlndLr-te cunt alerga Pierrot.rt intrebel dilt tlou: Asculti.rocul ista. Iti venea sd te strici de ris.irti pc srrb nasul lui Pierrot. lluratino. dar ii era loame. ./ pierr()t sosesc la Malotna.p s[]re'J'ara Pro:.ra virirrlui stinc<.r. dat noui nc. dnpa ce Iugise din casa feti{ei cu pilrui albasinr. Nu ne t. Buratino. Ciinele Ar1-r'mon ledca pe prisiri 1i miriia din -ind in cind la nou- -i stelcle zrr-rivile ragul acela. ce zici. iar :-nirositl de lapte iieri la fttijr err parul alitr. neribdftor. s-o intilneascb mai repede pe tr'lalvina. Darpistaovezi sL:Oase tLl ? S! cheita d in bttzunar o ureche. iar rlt'asupra ltri plutea un nourag ITlic.larca lrastru.r. dupa ce ini. Ia uiti-tel lr 5 r. Un iiricel de fum se inilfa din itLrrn.s p rezece secunde.'r'1'11 Je dcparte sd-i sidile nErile od . impreunh cu liliacul.rti1or-.irul a{bastru. ddr stnl tteoolft r . cu soarele. . didr-rra cu cchii 1i tle tasu{a ceii llba. dar noui ne e totuna.cminitor rrnLii capr de pisicd. rru alta. in d. poate it-o sit st bucure.l rlSa Buratino la Buratino . Ili.-r al dealuliti. a:. chei{a s e afla doar in fundul iazului. Pielrc. Buradnl si Pieriot ielir5 de sub iufi.

dau pe qit cana cu lapie 1i p-aci !i-er drunttrl"... rEs-'un:t'Pit'rrot $tii.11 plltn tJurauno --. ilt timp LT Pierrot abia sc atingee de prdj ituri. biir.'isa. ca i-ar fi pLrtut cuprindt dintr-o ciaia pe amindoi biicfii in adincul lor. Tocmai atunci Malvina ieSi din cisutd lntr-o mini tinea ceainicul de portelan." to1 atunci apirurzi Buratino qi Pierrot Malvina fdcu ocliii mari.uk:! cLr prdj ituri. Malvina fi':u iar ochii nrari Da-a ?l Atur:ri spune -ne st ni)ti I :r D---^l:-^ pt rez it I 69 . r'c-lri \'azut la niine i1.mormdi tsuratino. Malvina. ca ii cunl rrimic: nu s-ar fi intintplat '' Uite. Se agezi la mdsrrla de pbpursi care se afla pe cirdruia p resirata cu nisip gi florile albastre prinserd numaidecit sd se legcne. un co. incit ntr face .Dacd feti5cana asta c sd se-aput:e iar sa-nti dea cre..' uiti asa? ii intrcbi ea. ou irrill p()e 7.orii ii erau rogii 9i ttmf la{i de plins. Era sigura ':a guzganr! il tiriserd pe Buratino afard din magazie qi cd-l mincaser5. spilati-vi numaidecit pt' miini pe dinli Artemon' :rnr miire: 1i riu le i'os. curl{5-fi dintii.r rninca.Vai.l ii la fintind ! -. {i I arn adus ! N-ai decit sd-i dai lec{ii de buna purtare I'lalvina abia atunci inlelesc ci nu r.Baieli.. Buratino spuse.E rnulti \ireme.ters a ieasi.ezari la nrasi. fluturagi! se rotiri deasupra lor ca nigte frunzttlile albe 9i galbene 9i.. ca vrajit..i le ntai rngir aici. -. cit sitrt de iericita I gopti ea gi adauga indatd cu glas de . Ochi. alit de mari.nu i-au zburat inca sticietii din cap ! Spald-te... Pitrrot incepu sd se bilbiie Rostea cuvintt atit de lipsite de inteles 9i fird nici o leqlturS. ili zicea in gind Buratino. ca 5i cum ar fi fost o prijituri cu migdale In cele din urma fata igi i eli din sirite: l\\i rog. Se Lrita. iar in cealaltS. Vizind-o pe Malvina. Mai bine tl sta linistit si-ai rnirrc. -.: t. pe cine din lumea ASIA n-ar da ea gata cu meteahna asta a curdleniei. de cinrl eu nu mtri miininc nimir:. la Malvina. iar Artemon 1e scuttrri hlinutele ctr smocttl de : par din virfuI cozii. zbr-r. Se spalarS. Apoi se a. nu st-ncurca. lluratrnr.f-: 1 tln fls. -. totLrgi. l'iu ptiu.Ai vdzut.

i n-are rost sd le mai insir rici. ca aripa unui Ilutura. Ar70 . bilbiin! : te rog .a. cu gindul aiurea....Cu ia{a spriji'ita in minu!a ei ginga. Crezind ca e gata si-qi dea suiletul. s-a dus Maluina.. iegindu-9i din min{i.Maivina f ugi si-gi schimbe rochia. holba cu ochii Broasca se ql ei bLrlbui:a{i la toata invalmiqeala asta fi aici peste un sfert de spuse din nou: -ora. ttl)l F{olbindu-9i la ei ochii bulbuca{i. Carabas-Barabas si ciinii polifiiti vor . Buratino sbri ca ars qi inceprr s5-si umple buzunarele cu przijituri.si ridicl ochiqorii fru_ moli spre noura.ri sd o pdrdsesc?" rriirei. ie spuse: . Artemon latrd p utern ic 9i sari la Pierrot.Azi-noapte. In schirrb. . Pierrot. i. . i-a povestit lui Carabas-Barabas de-a fir a pdr despre chei{a de aur.Sa iugim cit sintem pierduti pe Carabas-Barabas. ca to{i poe{ii. n-apuci nici i{alvina sa-l arate cit de mult ii plicrrse ci. SperiatS.ul care aducea la infdli. i. rosti citeva cuvinte f:iri nici un in{eles.Llalvina didu un !ipbt. draga. deznddijduit. alb. Pierrot turna fiertura din ceainic peste ea pi At alvin a se trezi cu rochi{a ei drigu{a plini toati de cacaci. pe cdriruia presiratl cu -:^.i! \a lv ina se fdcu la la{d albn. N-am s-o mai gdsesc! mea . de. p. pe care iard. rnai repede ! Daca buldogii poli!iqti il aduc aici .i frin. pierrot.AjLrnge. de parcd vorbea din frrndul unei fintini adinci : $i mci-ntreb plingtnd : Da.i nu pricepuse nimic. gea miinile 9l incelca si se dea cu capLrl de nisipul cle pe cirare. scumpa A lugit Maluina. apdru o broasci..I il ingfiica de guler qi-l scuturi pini ce omule{ul ingaimS.easca poezia. bucafele de zahir si bomboane.Oare n-uS putea l/iala-mi de pdpu.are cu un cap de pisicd. du -se Dar n-apuci bine s5-gi sfir. broasca festoasi Tortilla. Pierrot incepu sd spuni poezia cu un glas atit de stins. deodati. cici el spila rochiile Ma.

f.I . t(t I t':t 7t r' ('' oi'.( (r..i-=E. alva-.z -.J t# et t * .'f t_rlz l-rtt t /a .l- .l V* n"E \fi 4 n"i l.V *. U.€' --T-.&" & f . r:1 // .7..*. T' 71.€7. I :"2 ( *^ -.r." . a r?e * V4# r it t L\ ir# F \Lr./'r 1rfi.

r. frica ! 7a . dinapoi ca sd-. Ugile se trinteau. 9i slobozi buldogii. porni in Irrrnlerr lc-. Pdrea cd totril este pierdut.e in spinarea lui Artemorr doui bor:celu{e in care sc af lau htcrrrriie r:cle mai trebuincioase. nii-c. Cinci ii zari pe fugari.}tie frumoa:.iaste in lc. Doar BLrfni{a din pod. ci in alta parte.t' . plirr de. iegirri din iarba deasd in cirnp deschis. zburau atingind cu aripile pimintul.nvl ic [r. rinii cu t olrtri gura.areir-.r 1crr. o agczi dca. - . O lupta crfncena /a mdr{Jrned Ddourit Senior Carabas-lJzr12[x-s {inea cle zgarda doi ciini poli{i9ti.i cie drirm. putcrc. !-Illl'tin. Ritiha ii rcipa mci-crr tiin buzLrnarul hzrinei sl I sC lil citrca printre picioarr-:. adica Buratino pri. pentnr a-i speria rnai tare. oAr'l. atii der mirrrlri crarr rl:. Apoi se indreptari in pas rtisLrrat spre [3trratino. Buratino nu-. iar pe I{alvina. alerqind p€' ci'mp1ll dc'schis. isi strin:. Nri ldtrau gi nu se uitarr la iuqari. pe care groaza ii fintuisc locului.i picr dLr crimpit ul. la rrarginea pddurii risiri barba incilciti a riri CarabasBarabas. r\lal virra siltind pe bocceie. I-Lri Pierrot ii poninci si sr'{inii clc corda ciiirclrri. irnbricati :.ina. r\rtt'nron Lr 1€'r rot qi &lair.c de nrinte'sindtoasa. Vribiile gure)e ciripeau speriate prin tuli. cu capul impinat de poezii pri.i capul I Sa iugim t. Artcmon.. supra.l Iilr!')s . Pu. Apoi. cerceta cll luare-amiuie imnreiurimile . inspaimintate si ele. ri dea in hohote.lcilm intr-c} ror. 1i in urma lol Pierrot. ari IInOU-sr din{i coliosi qi mari _.uri" Rindurrelelc. Si cind to{i.$i acunr.i rog! Nu va pieidel.. crr mira stieaSinl la ochi.i iringea miinile: . v. ciinii inrii{i inceouri rnai ir.\iaiVlna i.rt?i sr zrrirle panrintrri r:rr pitir. previiziitoi-.e d.ind birbategte in irunte. parci inir-adirrs. Carabas-Barirbas cilca greor ciinilor poli{i5ii. currr.. Ferinclu-se de soare.i.Aha ! ricni el.i facd vint.temon ducea in dinli bocceiufa cu t<rt ielul de lucruri de-aie gospoddriei.i --.

o prlvea ln npctirA nA lvrarvlna. Sdri}i in apararea ncvinova{ilorl. Siri{i. In timpul ista. ia fata de mind $i fugif spre lac. ^Nlalvina siri jos din spinarea lui Artemon . da jos boccelelc. gi se napustiri iard. incepu sd sarir cln o la stinga. Buldogii polili. pe urmcle Iui Artemon.\ -.ini.i asupra lui. arunci boccelele rlin spinare. igi scclase ceasul de pe laba $l-$t desficu funda d in viriul cozii. Buratino.manii ! Sa- 9i astfel izbuti din nou sd-i jupoaie unuia coastele si celuilalt spinarea. ce veghea singuratic pe cimpie. Buratino cu miinile. o porni razna pe cimp.i asupra lui i\rtemon. striga si urla de acolo de sus.. il cuprinse ln bra{e.. cd{5rat in r. pdsdri 9i gindaci ! Au nar. strigd el. scoatc-fi ceasul qi . Aratindu-gi col{ii.Cheila de arrf .i incepu sd-l scuiure: jos ! Jos cu tine . dar cu incip5linare.D5-te se prinse zdravdn! de o creangd. alergind in cerc. Artemon. Buratino fu cel dintii care-qi r.irful unui pin cu trunchiul plin de ri.c. crI 1l Ilnea gura : in ri{i in ajutorul omulelilor de lemn. sdltindu-. Buldogii cei cirni se infuriard de-a binclea.ti parcd abia atunci il zirird pe Artemon. ! - i pregitegie-te de lupta I Imbarbdtatd de glasul lui hotarit. cu coada tiriE prin iarbi. ba ldsindu-i si se apropie. voi fiare. cu picioalO -. lncreoln-IaI ca nu mal era nlcl 0 nldejde de scdpare. acolo undc sint iebedele Artemon. greoi.ilit du. fugeau firE grab5..i o lui la iugd spre lac. Buldogii se sucird . viu sau mort.Diorr.Pierrot. Acesta sdri sprinten in sus. Buldogii sdrird pentru a treia oari asupra lui. hotiri{i sa puna laba pe el. t4m in loc.i ugor rochi{a. gi sI scormoneasci pdmintul cu picioa rele dinapoi. Carabas-Barabas se apropie de pin. coapsa celuilalt. Pierrot dupd -Artemonea.i infipse col{ii in ciotul de coadd al unuia l . ciud la dreap ta. Dar Artemon izbuti si se strecoare indeminare printre ei 9i-. chiar de sub nasul lor. Dintr-un salt se aruncar. ba aruncindu-se intr-o parte. lisindu-i si treacd pe sub el. 'l cu minecile lui lungi atirnindu-i jalnic in lC)s.'eni in fire. Miriind indirjifi.

$i din nou o pornirS. un vultur negru. atunci. pic5. .. Conul pinului. din din{i: ldstunul doar nu-i muscd: l'ij-j-j I gi gata. Zadarnic cl5nfineau acegtia.In ajutorul lui Artemon venird nigte broscule care tirau doi . Zburind foarte jos deasupra pdmintului. incit conurile de pe crengi se cldtinau de mama focului.. Cunr Carabas-Barabas zgilliia pomul din ce in ce mai tare. De acolo v azu ca Artemon aDta mai alearg5 gi el.i poc ! il repezi drept in ca pul lui Carabas-Barabas. este cam de mirimea unui pepertaE galben gi e destul de greu. degi zdrobiti 9i mu. Aqa de tare scutura Carabas-Barabas copacul. tl risturnd. cdscind 5urd. fie sub Artemon 74 in sus. Cei dintii le venird in ajutor iistunii. Artemon gi dupd el ciinii politiqti care. il izbi puternic cup ieptul. ajunse in sfirgit in dreptul unui con mai mare Ei incepu s5-i roadd cu dinfii codita de care atirna. Urlind inf iordtor.. fugirindu-se prin cimpie in jurul pinului singuratic. Buratino rupse al doilea con . cu limba atirnindu-i din gurd. desfici ndu-gi larg aripile lui puternice..orbi de bdtrine{e. nimeri dreptin guralui cudinfi mari..cati.i. ciinele poiif ist se prdvdli la pimint.i nevinovaf i !.. Buratino abia se mai {inea pe creanga zgiltiita virtos. spintecau aerul drept sub nasul ciinilor. ba gi cu din{ii. Iqi infipse ghearele in spinarea unui ciine poli{ist .erpi. trecea pe sub botul lor ca un fulger cenugiu ! Din nouragul asemeni unui cap de pisic5. il .. care rdsuni ca o tobd. conul greu zburd deodati de pe creangd si. Carabas-Barabas se intinse jos cit era de lung. vai gi amar de tine. se inil{d in vdzduh cu ciine cu tot $i cind ajunse in inaltul cerului 15si sd-i scape buldogul din gheare... Era vulturul care ii aducea de obicei Malvinei vinat. miniogi.rele. Dacd te pucnegte cumva un con de 5sta. $erpii tot trebuiau si moari curind. D5-mi cheifa ! urld Carabas-Barabas. nu-1 sldbeau de fe. curind. I ! Siriti Ne-au incol{it dugmanii strigi din nou Buratino.cd si apoi slri in lSturi. cu picioarele incolli pe celSlalt ciine dintr-o parte. fdri ve ste. Ajutor ! Snri{i in apdrarea unor bdie{a. il mu. plin de ghimpi. ca o cirpd rogie.. - o gurd cit o Buratino se tiri de-a lungul crengii..

u .erpi. .r.te bile 9i-9i infipserd lepii ascu{ifi drept in botur ciiniror vrajmagi. 75 intunecindu-le vederea. negri_catifelali._ Gra'e 9i linigtite.ii aurii . bondarii gragi. se apropiau gi bdrzdunii cei haini. din zbor. Bondarii . ii pdtrunse ln giilej. Buldogii. aricioaica. soacra ariciului. imbricafi in pelerine aurii. pisdrile pi gindacii se napustiri asupra nesuferi{ilor ciini poli{i9ti. fdcufi ghem. Flutura. Ariciul.i gindacii ii mu5cau de burta.. crrdbugii de aur gi gindacii mugcdlori. Veneau in zbor. ajutorul lui Artemon siri acum Ei o familie de arici : ariciul. zumzdind. tirlndu-se incet. cind pe celdlait. Fdrd sd-9i precupe{eascr via{a.i birziunii ii in{epau 9i ei. toate fiarele. . ceie doud mrtu. hotari{i s_o sfir_ . cu acele lor veninoase. ne{inind seama de mugcdturi gi zgiireturi. soseau gi ei. fie in stcmacul unei berze.i mugtele roiau ca Lrn nor des prin fa{a ochilor lor. Artemon cel cu suflet mare se hotiri sd treaci la Iupta hotdrttoare. fognind din aripi. induplecaserd s5-gi sfirgeasci via{a murind vitejegte. urmireau doar un singur lucru : dintr-un salt cutezi^ior si ajungd la beregata lui Arsi-i faci de petrecanie.i nemdritate ale ariciului gi ariceii cei mici.' . ii ciocdnea in cregtetul capurui cirrd pe unul. Se propti in coadd gi-gi ariti col{ii.ii . gi broagtele ii temon pi trat. Cirdbu. Vulturul. aricioaica. cu pliscul lui coroiat. doud mdtugi nemd. se rostogoliri intr-o clipitd ca ni. ca si str5nute gi sd dea afari lichiciul cel otravitor al furniciror. Atunci garpele batrin gi orb se repezi cu capul drept in botul larg deschis al ci in elu i 5i. furnicile pdtrundeau in nirire ciiniror. ca un sfredel.In doi . improscindu-le cu un lichid usturdtor pe care-l fabricd numai ele. Artemon iqi cldmpanea falcile gi ii jupuia pe dugmani cu ghearele. soacra ariciului. Broscu{ele {ineau gata pregati{i cei gcascd intr-o moarte viteieasci. cimpia rdsuna de scherirXit 9i de ld- $i iati cd unul din cei doi ciini igi cisca botul mare.minge. Buldogii se ndpustiri asupra lui 9i to{i trei se rostogoliri ca o o ridicind putredd.ia1iie ior tungi. .ritate de-ale ariciului si ariceii cei mici. .

se lipise de trunchiul imbibat de rigini. de ame{eald. infepeni{i.J /-. Buraiino. in siir. vizu atunci cum ca pi- . in gitlejul ciruia pdtrunse cel de al doilea qarpe. se zvircoleau acum neputinciogi pe phmint.a rffih. inabuEindu-se. luat de vint. ochii i se fdcuserb cit ni. Vintul ii resfira barba..\l(frt' w Acela.il .'l tiiltl:l (l ' .i4 .I =-{/ -. nrugca{i gi zgiria{i din toate parlile. /. cocolat drept tul birbii lui Carabas-Barabas. se sprijini de trunchiui pinulLri.. 76 in virIul pinului. 'tt't.::'* ! q/("-44 --- \ 1.'. In vremea asta Carabas-Barabas izbuti.. Cldtinindu-se pe picioare.l/.-zrE ---Za- l. Amindoi ciinii. sa-gi smulgd din gura lui cea mare conul cu ghimpi.ie cepe.i lucru se intimpl:i gi cu celalalt ciine. Din pricina loviiurii pe care-o primise in cregtet.it. Viteazul Artemon iegi invingdtor in lupti. \r 4{ .

mi-e frici ! suspina llalvina. dar '. cu barba lipiti de trunchiul pinului data copacul. a ciror via{i nu mai pre{uia nici cit o ceap_d degeratb. buimac. se lui Carabasdupa bdie- Barba i se incolScea 9i ea treptat in jurul trunchiului.am nedumerite.rald5" in stufarig. cldtinindu-se. .l f Scindu-i ln ciudd -- Sic. zburind prin stuf aris. pe o moviliJd umedd. carabas-Barabas . ciufulit tot. ca s-o caute pe Malvina gi pe pierrot. Pierrot incerca s-o linigteasci. incleindu-se in rrginS.i fugi spre iacul lebedelor. recitindu_i poezii : 77 . pe cea Ce-a patra {inind-o in sus. Din departare. Ei cind nu mai avu ce sd se incoldceascd. Siri jos gi incepu sd alerge roata in jurul gi. moqule. Barabas intinse miinilc sd-l inha{e tel. cd nu m-ai prins $i nici n-ai sd md pnnzl vreocopacului.se pocni cu nasul de copac.Buratino cobori atunci pe o alti strigd data ! : creanga ! .. gata-gata s5-1 apuce cu degetele lui incovoiatc pe baie{el. in trei labe. acoperindu-gi f ata scrldatd in lacrimi cu o frunzd de brusture. Pe cimpul de brtaie rimaseri cei doi ciini poli{igti. senior carabas-Barabas. albasire. Pasdri mici. . dar Peste capetele lor se intindea un piienjenig des gi ocrotitor. rdmisese . Buraiino scoase limba la el . Inconjuri o o in t ln pe$tera Malvina gi Pierrot stdteau .i {ipete dezniddjiluite: Artemon gi Buratino isi vindeau scump pielea. Doctorul in gtiin{e de pdpugi. se auzeaLr ratraturi indirjite . Apol mal alergi dati jurul copacului qi incd o data. la feti{a care plingea amarnic.chiopata in urma lui.i el pe loc. Arte'mon..Mi-e fric5. in{esat cu aripi de libelule $i cu lintari usca{i. priveau voioase. in cleznidejdea ei.

nici chiar de Carabas-Barabas ! Ptiu ! Incalecd pe ciine..or gi incdrcat cu boccelele.Stam moaililo Cu flori minunate Galbene $i rogii. tnmiresmate. pe mooilild.agd-om sta Singurei. Mah.. croindu-gi drum cu coateie' prin stufirig. Deodatd. parci fdrd sd ia seami la bucuria Malvinei gi a lui Pierrot..uroaie. S-o pornim la drum.. nici de ciini poli!i9ti. Nu-mi pasd nici de vulpe.. Vintul adia r-rsor orin stufig. m-am siturat de tine. apucd-te de coada lui. Stuful fu dat la o parte gi deodatb apiru Buratino. bdiatule. pe qi ca celdlalt mal al lacului. Tocmai cu mine gi-au gisit sa se misoare ! spuse Buratino.se aruncd zdrobitd cu fa{a pe muEchiul verde. Sub rdddcinile uriage ale 78 . Malvina gi Pierrot nici mdcar nu indrdzneau sd-l intrebe ce se-nt?mplase cu ciinii poli{iqti Ei de ce ntt mai sint urmiri{i de Carabas-Barabas. Omuleiii furd nev o i{i si-i oblojeascd rEnile. $i el porni voinicegte peste mu. gi Noi. feti!o.. Vara-ntre.. Venea pesemne Carabas-Barabas. vdicdrindu-se : Se gtii cd Artemon gi Buratino s-au prdpidit' s-au prdpadit. nici de motan. bdiatule I Ntai bine fd-mi rost de o frunzd proaspdtd de brusture. gi lumea Toatd s-o mira Malvina bdtu lnciudatd din picior. credinci<. In sflrqit se auzi zgomot de Pa9i.i cu gura pind la urechi. Mi s-a urit. Hain din fire cum era. $i Pierrot se frdminta fdri nici un rost in jurul ei. In urma iui gchiopdta Artemon. avea sd-i in.. hirtinit bini. . Cind ajunserl cepn sd schelSiSie sd faci un popas. ocolind lacul ca sd ajungd de cealaltd parte.rsul Artemon insd Echiopiteze rdu de tot.ina igi frlngea miinile. cd asta e ciuruitd toatd qi udd leoarci. cu nasul in vint .f ace pe amindoi qi s5-i bage in buzunarele lui fdrd fund. iar trr. zgomotul gi fiPetele din depirtare se stinserd.

cu aripioarele desfdcute. egii acum scutit si te speli pe miini Ei pe dinti lna inte de masd. poticnindu-se gi bolborosind felurite poezii. siltind pe burtd.i din peEtera gi batLr din palme: --. Artemon adormi liniEtit Buratino spuse: --. Dupi ce-l ooloJ lra gi-i puserd termometrul. lui Buratino ii pieri graiul : Na-fi-o bund ! holbd el ochii la fetigcana atit de dirzd. se aQezare Pe perefii pegterii. Malvina ticuse. Dintr-o cimd. dddurd de-o pegteri Cirari 0occelerc ln pc$tera gl tot acolo se tiri gi Artemon. tirindu-se. pleca gi se-ntr. ddd u din umeri. . iar mai apoi broscu{ele. Deasupra f ocului puse la fiert cacao cu ap5.. dacd ne-ai scdpat purtat bbrbdtegte.Pierrot. care trosnea atit de tare. fugi de cautd vreascuri pentru foc I Xlalvina se uitd cu d ojand la Buratino. De uimire. 79 . venird omizile $r grnoaclr ursuzl orn gunoaie. fdcu la intrarea ln pegteri un foc mare.Mare belea pe capul meu cu binecresculii dqtia I Aduse singur ap5.. gindaci. cb de Carabas-Barabascu ciini gi te-ai poli!i9ti Ei i-ai invins. trlalvina ie. aEeza{i-vd la mas d I In tot acest timp. fluturi mari inclrcafi cu polenul florilor.. Nu trecu nici un minut Ei sosiri. Buratino spuse : -.Sd nu crezi cumva. pe drum pierdu lnsd capacul ceainrcului. cu buzele strinse. in zbor..u!5 veche a Malvinei.Flutura. Viieazul ciine i.unui pin ce cre$tea pe un delugor pietros.. Pierrot le finea Ei Malvina lega cu ele labele rdnite ale lui Artemon. broscu{e. omizi.i. Fluturagii. Buratino fdcuse pansamente. Buratino.rarse cu un bra{ de tulpini{e uscate. apoi tot singur adund vreascuri 9i conuri de pin..Malvina. Dar acum nu se mai putu stdpini gi zise cu glas de om mare: dacd te-ai luptat .. incii crengile pinului inalt prinseri si se clatine. iar apd aduse doar pe fund.Repede. sterge-o gi adu apd din lac I Pierrot porni ascultdtor. Buratino spuse: -.i lingea cite-o labd qi apoi o intindea Malvinei.

. Ap5ru 9i un bursuc somnoros. ba chiar gi gitul. cisci alene: he-he-he si se indepirtd cdlclnd leginat. in timp ce-gi aduna firimiturile din poali.. zburd din pegterd. cu IJtrsLr r<r. Broscu{ele tirird Ei ele crapul-oglindd inapoi in 1ac. si atit de gras gi somnoros. ale lui Buratino gi ale lui Pierrot. . Vrind. Veni in zbor Ei pupAza -^^l-: I rx voioasd gi neastlmpdratd. aduserd porniri Zece un crap lucios ca oglinda.Pe sint ! spuse Malvina. nevrind. care-l tirau oe anproare. lislndu-i-se pe nas.sp. Buratino SI Pierrot. ! Gata.Vtalvina gi-i fdcu buclele.i grasd se tirl pe fruntea lui Buratino si. In loc de oglindd.Pe cine sd pieptdn ? mine. Neastlmpdrala prpdzd o pieptdnd pe . incepurd sd-i toarne ap5 din ceainic pe botigor. le stoarse de pasta cafenie gi o lntinse pe incilldmintea omulelilor.Asculti. motul ei cel rosu care i se zburlea de cite ori gdsea ceva de mirare. ca un ghemotoc pestri!. Piaptdni-md qi f5-mi buclele ! Uite ce zbirlitd dar . Prinzind intre labe omizile cafenii.use: - 80 . Proptirl crapul in coadi. drdgufo. vrind. DupS ce le curitd.. SA nu cadd tn Gindacii de gunoi rostogoleau in bulgdra. sdltind spre lac. ca o ra{5. Lui apoi cu grijd de pe p erets un fluturag 9l presara polenul de pe aripioarele lui pe ndsucul ietif ei. trebuia sd-9i cure{e dinfii. Dupd masd.ochii oglinda unde-i ? bulbuca{i ziserS: Atunci broagtele cu aducem .ca s-o impodobeascd gi ca pdmintul ce s-ar flrimita mincare..O broagte noi. nevrind. cd-i e1a tot una unde-l duc broa$tele. Abia atunci le dddu Malvina voie si se ageze la masI. ii stoarse p_uf ina pastd de dinti. O altd omide se 9i apuci sd frece dinlii lui Pierrot. apoi cu ajutorul cozii lustrui ca oglinda cele trei perechi de ghete : ghetele Malvinei. drept in fala Malvinei gi. igi spdlard miinile. drdguto ! $i. . O omidd albi .i tot gunoiul de pe jos gi-l zvirleau afard din pegterS. ca se nu se ?ndbuge. care semdna cu un purceluq. ea . sfirrr !.

El mormii: mine tot trebuie pentru scris. niNi. vinzdtorul de lipitori se pitise de fricd lnir-un tniiq.Cbcll! de !t'r .departe.Buratino.. barba lui Carabas-Barabas.ii nepu tincioqi gi ciinele bolnav.Ba nu-i la boccea.i lnclr:iati . in boccelu{i ! gemu Artemcn.. t460 8I . penarul. abia tirindu-Ei picioarele. Dar nu se-ndura si-si plriseascd tovari.c. ridicindu-gi mhigorii frumoqi spre tavanul peqterii. Lui Buratino ii venea s-o zbugheascl din peqterd Ei si fugl in -Nu prin pe pddrrre. nasul ii era umflat Ei toatd barba numai smocuri . In timpul lutpei. bine te-a . Buratino se hotaraste sd afle cu orice pre( de Ia CarabasoBarabas taina cheitei de aur Duremar gi Carabas-Barabas trecurd incet pe lingd pe.a de strins gi degetele atit de aproape de pe. cu mare greutate. ll . prietene. cotro vedea cu ochii. da'pe ceafi mai potcovit bdiatul ! spuse Duremar.. Cind totul se sfirgi. bui sd-ti pun doud duzini din cele mai bune lipitori. Va tre.Ei.Sint Se tiri pind o desficu cu din{ii gi scoase o sticlufi cu cerneald.cu rdqind. gi abia atunci se apuci sa smulgi. spre fluturaqi fi. . caietul gi chiar un glob pimintesc mititel. . Oftind gi scuipind intr-una el spunea : N-aveau cind sd fugi prea .. se auzi un trosnet de crengi gi vocl groase. cd o si te murddregti de cerneald I spuse Malvina. agtepti pind ce Artemon qi Buratino se fdcuri nevdzufi prin iarba deasd. Prin fa{rr: peEterii trecurd Duremar.ter5. qi carabas-Barabas. Pe fruntea directorului teatrul ui de pdpugi risirise un cucui rrrare 1i roEu. Deodatd.. in'rildtucitd gi incleiati de trunchiul oinului. Trebuie sa iie pe aici rlrdeva.. vinzdtorul de lipiiori de leac. data trecuta ne-am oprit la dictare. fine tocul a.N-am la adevdrat I ce-mi ici. Sd continudm lectia.

oblojit din cap Ca si i se vindece rinile. sb ascundi intrarea peEterei cu crengi. Directorul teatrului de pipuqi qedea 82 . pen tru o mai grabnici tnsdndtogire a lui Artemon. cercetind cu de-ambnuntut fiecare tufiE Ei scotocind pe dupd fiecare movilifi. lui $i Bravo. s5-l lase oare pe credinciosul ciine singur . nu - Fugarii se pitird in fundul pegterii.. nu-l ai pe Pierrot ? Eh ! el doar si spund poez ii e bun !. de mult trebuia si te porti aga ! Buratino o lui la fugd pe urmele lui Carabas-Barabas 9i ale Duremar. siri Pierrot..Ce-i de fdcut? Sd fusim? pini-n picioare.. dormea somn adir.i fird ajutor in pegterd ? Ascungi in fundul pegterii.. dadu cu ochii de ei.O sutl de mii de draci ! Hai s-o pornim ctt mai repede po lrrnra nemernicilor dlora ! Caiabas-Barabas Ei Durentar pornira indatd pe urmele fugarilor. $i lucrul acesta ne va aduce fericirea. Buratino spuse : Nu $l nu ! Ori scapa cu toiii. lo Ydzurit fumul ce se indlta la rdddcina bitrinului pin. mi-e fricd ! scinci Malvina. . ori pier cu tofii ! -- Eu vreau totugi sd aflu cu orice pref de in ce loc se afli uqifa pe care trebuic s-o descui cu chei{a de aur. Dar ce. la Carabas-Barabas Mi-e fricd si rimin fdrl tine. Pierrot gi Malvina se slituiri vreme indelungatd in goaptd gi hotdrird sd agtepte zorile. Dar Artemon. Pe nemernicul de Buraiino am si-l tai bucbtele-bucitele... aga cum vorbesc de obicei riufdcitorii invechifi in rele. Ca un leu am s-o apir pe Malvina. Tu nu mi - cunogti lncd. Buratino. qi. Curind. cu glas rdguqit. Pierrot. ciinele trebuia sd doarmi doudzeci qi lratru de ceasuri in gir. dar trecu prin minte ci omuletii de lemn s-au adlpostit in peEteri Ei cd pe deasupra au mai aprins gi focul. cu briceagul.rc. Dupd ugi{a asta cici s-ar gisi un lucru m inunat . sd-l hrineasci in somn. mormdi Carabas-Barabas f urios din cale-afar5. Igi croiau cu miinile drum prin iarbd.i neasemuit...Carabas-Barabas se puse p? urlete: .

f '!'\ \.4 / W f {d W {/2r* {r W .

scormonea pdmintul cu ghearele. te rog. Aproape de u.pr malul riului. Buratino ll cuprinse de pene.Servi{i. $i aga. eu trebuie sa pitrund in ospdtdri* rlar ii-r aqa fel. pitinJu-se prin iarbA ca sh nu fie vdzr-rt.t. care gdsise pesenne un griunte sau vreo firimifd de piine qi. tlrziu.Eu unul aE minca pe loc urr purceluE lntreg qi o ri{ugte. pe sub aripi. . spunea . Piei de-aici. pitrunse in bucitdrie.i Duremar. dar ca s5-gi ascundi neqtiinfa. trebuie neapirat sd ne intremdm.noaptea Urmirirea nemernicilor s-ar putea prelungi pini Duremar. :icuturindu -gi mindru creasta ro. iar dumneata. lncit stipinui s5 nu bage de seami.ie. Am sd md pitesc dupd minunata dumitale coadd care strilucegte in toate culorile.Co-co-co-co Buratino ii intinse pe palmh firimiturile unei prajituri de migdale . senior comandant general I ! Cocolul se uitd aspru la biie{eiul de lemn. tiptil-tiptil. rdspunse posomorit Carabas-Barabas. dar nu se putu sthpini ei-i ciuguli din palmi Senior comandant general. 84 co- . prietenii se tirirri spre ospitdria . iar Duremar punea pe cucui o comprese din frunze . macn$. lnvirtind la flacdri frigirile 9i cratitele.. gi i se ascunse dupi coadd. chiar pind Ia vatra unde trebdluia stdplnul cel -- Co-co-co-co ! cirii gi mai rnindru cocogul. pereche de Cu chiu cu vai. sd faci bunitatea si md duci pini la vatrd I Ne-am lnieles ? - Co-co-co-co I De fapt nu in{elesese nimic.1-a trei pegti1ori". se lnCrepii fan{oE spre ula deschisi a ospitdriei.Senior. bun de supd I tipd stiplnul la -f5cindu-i vint cu piciorul. 1De departe se auzea cum ghiordie zgomotos pintecul lui Carabas- li Barabas Ei cum piuie trist stomacul gol al vinzdtorului de lipitori de leac.a osphtdriei. loftind galdgios glinile la ospif -. chel al ospdtiriei. hodorog bdtrin. cos. Dar Buratino. Buratino se dddu pe lingi un cocot mare.. cdci firma se vedea bine de pe delugor. ajunse acolo lnalnlea tul uaraDasBarabas .

t4!. In aceeagi clipd. nT/t @ o" . I Cot-coo-dac I drept in ficu ulifd. se auzird glasurile lui carabas-Barabas 5i Dure Stlpinul ospdtariei le ieqi inainte.6'?:.^^t^{ v. gi apoi.Cot-coo-dac deznddijduit.r. pe linga picir_rarele stipinului gi sc piti dupd un urcior mare de lut. inclinlndu-se adinc in fafa Buratino se virl ln ulciorul de lut 9i se ghemui acolo lor 85 .ucf-*\ . zburd spaimi. . -+4t. {in tli (lt( E 714 sl-iui^..:k . Buratino se strecuri. Q) /i7/t i^:41 ii. mar. cu un frpil la giinile care dideau semne tle cocogul. pe furi.

ln coaie cu toatd puterea. ia aritd spre mai binein care se pitise urciorul colo ! $i cu de purcel. Sugind cu poftd un piciorug de purcel.Daci-i aEa. . Carabas-Barabas. ca sd se topeascd riqina lipiti de ea.Vinul piciorugulporcirie ..$i eu vdd ceva alb. Dar inainte de asta. Am eu aici doi fldcii dibaci. sd-i sugd tot singele. pune-l pe masS. scotocesc ei toatd pidurea 9i vi-l aduc incoace pe Buratino. yi cu palma cealalti o s5-i pocnesc una cd praful o sd se-aleagI. de perefii urciorului. nu trebuie sd vd ostenili ciutindu-|. spuse el lduddros.Buratino afla tatna cheifei de aur Carabas-Barabas fript. la iufeali. Mai intii si-i iau chei{a de aur.Senior. . ! care se afla Burati no fu agezat intre directorul teatrului de pdpugi gi vinzdtorul de lipitori de leac. Urciorul e gol . Carabas-Barabas zise cdtre stdpinul hanului : toarna-mi dsta e o din urciorul de .Nemernicul ! Aga gi meritd. intdri Duremar. . de ell -. igi rdsfird barba la focul din vatrd. -..Am sd-l agez pe Buratino ia aqa in palmd. Se bigd atunci in vorbd qi stdpinul hanului. Urciorul ln 86 . Peste capul lui Buratino incepuri sd curgd oasele gi resturile din iarfurii.Minti I Ia sI-l vdd ! $i Duremar lnfulecau acum un purcelug bine e gol. iar stlpinul hanului le tot umplea paharele.Sd-mi iasi buboaie pe limbd gi si md sece junghiul prin gale de vd mint. Buratino.i pini mai sorbili un pahar. cd doar gtia de fuga omuletilor de lemn: Senior. spuse Duremar. ca sd gi-l risturnd pe masl- -* Vid ceva negru induntru ! striga rdgugit Carabas-Barabas. o si aruncdm in el oasele. Nul SI Carabas-Barabas izbi cu pumnul in masd. urciorul acela . Stipinul ospitdriei ridich atunci urciorul tsuratino se propti nu lunece in jos. n-ar s strica sd-i punem niscaiva lipitori. rdspunse stdpinul. seniore. dupd ce se seturd de bdut. am sd-i chem .

intinzindu-gi . f mpletitd-n $apte cozi. Iar pe oiala lui Eu Mult aestitul Carabas. tn buzunare.uria$eIin fa{a focului.. I ci..i cea mai ardtoasd. Se-ncouoaie ca gi iarba. nu glumd Uite ici.. MLilt temutul Barabas ! Rege sint peste pdpu.. stdpin am fost Si eu rdmtn.Nu. tn ouzunanu tndte.Atunciavea obiceiul dezvilui taina Duremar si creadd in tot felul ? de lucruri tainice. Impletitd-n . gi pentru cE se cherchelise incepu sd cinte tdlpile cit 1l finea gura : Prichindelul meu'norod E de lemn gi-i cam nerod..Dezviluie taina.-Cu glas plingdref.i - Ah. Bani. spuse Carabas-Barabas. cum tremurd la u. nu eu.Bine Cheama-fi fl5cdii. dezviluie taina ! Carabas-Barabas rimase ca trisnit : apoi pocni din filci Ei se holbi la Duremar: '. Chiar . strund. Am craaasd noduroasd. . ca o smochini uscaiil 87 cine zice sd . i se invinefi Ei gi se . unde mai pui cd mai trisese gi la misea Fafa zbirci de fric5. Buratino zise atunci din fundul urciorului : . Cu craoa.apte cozi. nenorocitule.i ! $i de cum imi aede burba.a fac un semn . $i poporul meu de lemn Smirnd std ioacd.Cine-a vorbit ? Tu ? . .sitmi adund.

suflat vintul prin horn. ln 5i-l izbi cu furie de podea. lui Carabas-Barabas tine dintii. nenorocitule.. Duremar lunecl sub masd. Uga se afld ln odii{a bitrinrrlui Carlo. lnceDu sa-l clan- uezvalule talna I ca de nu.. ^ ... qi el aritl spre vulpea Alisa .qh ne mi$clm din loc. Carabas-Barabas apuci urciorul - . has atirna jalnic in jos. care se opriserb fn prag. tipi din nou. Glasul rdspunse : . dgtia-s t-. 88 t!rclor. ci stipintrl hanului intrl ln camerd.it ] lar e sd {i-1 aducd qi pe dracul legat fedele5.ifa ? guierd glasul. ascunsi de vatra zugrdvitd.In timp ce se uita la el. el strdbltu ca o sigeati camera. . ieqi in curte qi se ndpusti spre cocosul care cerceta mindtu. Iatd flicdii.. de parc5 ar fi. lntr-o noapte de toamnd. prelttng. Ah ia rosti aceste cuvinte. glasul tainic din fundul urciorului. fird .Taina broaqtei {estoase Tortilla. cind 'cu . Vulpea igi scoase de pe cap piliria ei veche qi ficu o tnchinSriune adincd. sdrmaniior de noi. Unde se afld ulita.. iar noi 11 vom preda in schimb pe nemernicul de Buratino. un gindac mort. lii spun. cind cu altul.. unde se aflb u. Numai sd taci. unde-i Buratino ? . senior ! Oameni de nddejde I Pentru bani.un ochi. li Vulpea. In timp ce tofi rdrndseseri cu gurile cdscate. sd taci t Eopti Carabas-Barabas. Senior Carabas-Barabas ne va d5rui..i motanul Bazilio. ardiS cu laba cdtre masd: Senior.. nu te mai scoli de-aici. iar falca lui Carabas-BaraDe spaim5. se afld pe masl. Dintre cioburi Ei de sub grdmada de oase sdri Buratino.. dupl ce numird dadu pe din doud cu motanul.Iati banii I $i acum banii de citeva ori gi oftd din greu. e chiar sub nasul dumitale. Carabas-Barabas scoase zece bani de aur din buzunarul vestei: spune. zece qalbeni. Ceee feeel dee ta-i-i-i-nd r snuse el bilbiindu-se. dar nu izbuti nici mdcar sI se-iirilte. Las' c5-fi spun. Carabas-Barabas incercl s5 sard in sus.

7 a 'l{.. Duremar qi stipinul ospltdriei.... igi desfdcu arioile qi o lud la goand cu picioarele lui pintenate. l1 .Chctlr dc .-r=e__=: _ ---_=_=__:_ . cocogul alerga cit ll tineau picioarele. carne de supd I li strigd Buratino. pe cimpie. Buratino se idsS tirit de el ca lntr-un vlrtej. spre pidure. venindu-$i in fire' tlEniri din cas[.lt 'i14tr vj tL Tu m-ai dat de gol. Cocogul. +_:__. l)ar oricit se uitau. Dar cum tofi qtiau cit e de scurt la minte.. 1460 89 ... fird sd in{eleagd nici de data asta nimic. nimeni nu-l lud ln seamd. Carabas-Barabas.. Acum ia-o la sdndtoasa cit te fin picioarele ! $i Buratino se prinse cu amindcud miinele de coada lui de general..-.. luindu-se pe urmele iui Buratino.. dealuri 9i cimpii. nu-l zdreau nicdieri.e . ridicln' rln-gi ameninfdtor nasul. doar hdt departe..-. ?. peste drumuri.

sfigiate. numai si-i mai poat6 vedea. o movilifi de pamint sfirimicios. Guvernatorul a poruncit asa : . abia mai fugea. din care iegi o cirtifd catifelati. I-au zvintat in bdtdi pe cei mai buni politiqti ai mei. gedeau vulpoiul. ueleclIYlr au raspuns: . Nasul i se infipse adinc in pdmint. In locul acesta s-a oprit un carucior oi. iata .Luali-i pe nemernicii d9tia. e cuprins de deznadeide. prin frunziE. Pegtera era goali ! Nici Malvina. poeziile lui proaste.Ham !" s-au repezit in pegteri gi am auzit induntru mare hdrmilaie. cu pliscul cis<'at. Brr ratino ar fi dat pind ." Btiratino igi ingropd fafa in iarbi. Iarba efa Dr azoala de urme de rofi.. Erau minecile camigu{ei lui Pierrot...i detectivii. 90 . spre 'locul unde se vedea strdlucind lacul lebedelor. $i porni de unul singur. fie 9i de-o sutd de ori. fdrd zgomot. guvernatorul Ora.ul cu mintea scurti obosrse . prietenii tii au fost lega{i. Abia acum igi didu el sear'a cit de 'mult igi iubea prietenii. in timp ce-qi ficeau datoria I Ridica{i-i 1. Mal vina n-avea decit sd-i dea oricite lectii de bunicuviinli. "Fdra ind'ia1d ca prieteniimei au fost rdpifi r s-a sfirgit cu ei. Sdri de pe delugor SI se uitd sub riddcinile sdunoase. Inima lui Buratino prinse sd bati cu deznidejde. Lingd capul lui. strdnuti pi{igdiat de trei ori gi spuse: oarb6. Iati 9i pinul de pe delugorul pietros. Le ridicb.. . pentru tntita oard tn oiala lui..Sinttras de nigte am In cdrucior bune. dar urechi foarte . se indlta deodati.ului Progtilor. nici Pierrot. iar pierrot n-avea decit sd-i spuni. nicr Artemon ! Pe jos se aflau doar doui zdren{e. .. cu ldbute trandafirii . dar ptnii [a urma toafe se sftrsesc cu bine Coco. generale ! Intoarce-te 1a glinile tale.tera De jur lmprejur erau imprdgtiate crengi rupte.i pe.Ia-o din loc. arunca!i in cirucior impreund cu boccelele lor si p-aci le-a fost drumul. Buratino didu in sfirgit drumul cozii lui rdvdgite.i cheifa de aur.Buratino.

zdri iazul murdar in care-qi avea casa Droasca {estoasd Tortilla. gi-1 lSsi si cadd tn cdrucior.a. il invirti. Buratino. Peste boccele erau culca{i Malvina. luat a.lul buratino sa ramlna lnllns pe Jos cu nasu I in pdmlnt ?! El siri cit colo Ei-o lui la lugd pe urmele ro{ilor. Fugea mereu. cdzind intre brusturi. fira indoial6" in iaz. Pierrot gi Artemon. se pr5. se aruncd de pe piscul cel mai inalt in iazul rnurdar. - z|riri asupra capului gi.i un ticElos. il rdsuci ca pe un titirez. In spatele lui stdtea vajnicul Vulpoi-guvernator. dacS nu s-ar fi amestecat vintLr I cel puternic.a. DeodatS. de pe caprE gi. Jos. Descrise mai intii o curbd in aer Si at fi nimerit. igi ridicd miinile de- Motanul vili cel gras cu ochelari de aur. fird veste. odinioard atit de frumos pieptinatd. Coada lui. pentru cI era un fricos le. care nu mai avea unde si se ascundd $i nici incotro si fugi. Pe caprl gedea un nrotan gras. numai pielea 9i osu[. cum . trecu de lac qi ieEi in cimoia cu iarbi deasii. N-avea nici un piatt. el indeplinea slujba de piritor pe lingi guvernator. lat in filci Ei cu ochelari de aur. se preficu . sub ocrotirea mStusii Tortilla. qi adulmecind deasupra prdpastiei tichia albd a lui Buratino. Vlntul ll prinse intr-un virtej pe ugurelul Brrratino. fugea a. detectivii iqi ridicari boturile in vint. atirna din cirucior. in negtire. il aruncl de colocolo.inat. iar molul i se tira prin praf. Pe drumul ce ducea cdtre iaz cobora un caruclor lras de douh oi slabe. acoperit de mdtasea broaqtei. Ajunse in sfirgit la prdpastia in care se rostogolise cu doud nopfi mai-nainte. care. dar .rt it i era ficut din lemn. In urma cSruciorului pd5eau cei doi clini detectivi DobermanPintscher.ctia La ce i-ar Il IOIOSII una gi bun5: trebuia sd-gi scape cu orice chip prietenii. lnainte insd de a fi ajuns ei sus. FIrd a sta pe ginduri incepurd si se calere in salturi mari pe urcugul repede. ugor ca o rindunicS. cu lina numai zdren{e. oblojit din cap pinl-n picioare. drept in capul Vulpoiulu i-guver n a tor.

ro cind. slobozi un schel5liit prelung de deznidejde. cu cozile intre picioare. A1 doiiea detectiv flcu la fel.ceau omuletii de lemn 9i ciinele oblojit de la cap la coadd. dar nu putu sd-l sirute din pricini ci bdiatul avea nasul prea lung. Primul detectiv. dupd cum se gtie. Minecile lui Pierrot erau rupte pind la coate. scheldldiau piini de jale. turor. nu prea sint bucurogi de astfel de oaspefi gr le fac reoede seama. Umili{i din pricina neputin{ei lor.r. ulle. IJUraIlno i ncepu sd se piplie incetigor: picioarele gi mlinile Ir erau intregi. se invoird si spund cd pe ciru rn sc intimplase o minune gi cd Guvernatoruf fusese ridicat de viu. Toate astea se petrecuri insi atit de repede.Vulpoiul-guvernator fricos nevoie mare. . Pierrot gi Arternon chzurd. Iugrr6 in Ora. Sc. Pentru a-gi scipa pielea. se flcuse nevdzut de parci l-ar fi ?nghifit pa mintul.. ra sturn ara cdruciorul. ridicindu-qi botul tn vint. dragi cititori. Dar a nimerit prost cici bursucii. in ceru . Se tiri apoi pini lingi brusturele unde ziceair Malvina si Pierrot. Maivina il imbrS{iEd pe Buratino fdri sd spuna un cuvlnt.i veCeau gratiile de fier ale inchisorii. il vdzurl leEinat pe motanul cel gras. pentru cd simfeau de pe acunr loviturile de bici pe spinare . Ciinii Doberman-Pintscher coborird povirniqul ln salturi man. in ciuda dragostei lui pentru poezii. cu boccele cu tot. gindindrr-se ce minciuni si-ndruge la postul de poliiie. o rupse la fugd pe povirnig. Dar Vulpoiul-guvernator nu se zdrea niciieri I Tocmai acela pe care detectivii trebuiau sI-l pdzeasc6 mai dihai ca pe lumina ochilor. Malvina. spenale. lncit voi. 92 . scotociri peste tot. de-a berbeleacul nrintre brusturi. pudra albi i se scuturase de pe fafd gi se vedea acum cd obrajii lui erau la fel ca ai tu. ba chiar tare rumeni. gi didu buzna lntr-o vizuind de bursuc. Ajungind in fa{a cdruciorului rlsturnat. n-afi fi apucat nici mdcar sI vd numdrafi degetele de la o mlnd. In brusturi zd.ul Progtilor.Ai-ai-ai-u-u-u-u-u I Apoi amindoi o luard iar5gi la goand. le dezlegd frtnghiile 1i-i puse in libertate. ie fiplnd.

mi-e rugine.i peria mustatile $i putdia I . $i chiar dacA ne esre .Venifi la mine.Asta-i bund chiar amenintdtor.Nu sd primim moartea cu voiogie.in iaz.Nu. Pierrot o strinse pe Malvina la picpt.a.a c6 lncepu *A-i ademeneascd pe fugari . Da{i-mi drumul. sd rizi cit te-o fine gura..i leneg nevoie mare. To{i trei il prinserd pe nenorocitul ciine de coadi .o voce groasa. ca pe culme apiruri Carabas-Barabas .i Durcmar.dtunca oriasci. la lipitori. indoindu-gi degetul lui lung ci1 un cirnal . Pierrot. tale cele mai proaste.ecii vecilor.. vd clintifi. Dar nici nu sd urce pina la jumitatea porrirni. Sd fugim I Pe Artemon il vom tiri de coadd dupl noi.. lald cd-mi iese in calc Buratino igi fdcu la iufeali planul cum si scape de primejdia ce se abdtuse iardgi asupra lor. a.M-am luptat vitejeqte. ciinele. igi pterse iute lacrimile gi prinse sd ridd batjocoritor cdtre cei care-i aEteptau sus. . le porunci Buratino.Deasti dati insri nu mai aveau nici o nidejde de scdpare. Ha-ha-ha I chicoti Carabas.. iar motanul Bazilio i. Vulpea Alisa ii andta . .i-l tirirri : ! dupi ei pe povirnig ln sus.oblojit tot. Malvina. hoiirit se-$i vindd clt mai scump pielea.S-a luptat ca un leu ll cuprinse apoi pe Pierrot de git qi-l sirutd pe amindoi obralil. cd a. O sd les5-mi dai niie Cllnrlc DOlnaV. Gras din cale-afard.. : \"'' . Iar tu.cheifa de aur. Duremar chicotea .. n-ar pus ei mina Malvina ti tntdri spusele .ului. merg eu gi singur.fi spuse el cupe mine ln r..u laba pe fugari. Malvina era un tovardq minunat. venifi la mine. ll VOI .. spune poeziile dirt sA murim. Destul acum I Nu vd mai pupafi atit. mormdi Buratino. iia nu mi-ar fi pus piedicd. poate. nu seapucarieEti inci prea slSbit. Cu toate micile ei metehne. cum era.. lui Caraba:Earabas li era greu sd mai coboare pinl in vale. ofta .i el in vlrful povirnigului : Senior Carabas-Barabas. Daci . copila9i.

Jinea in miini un ciomag noduros. iar pe motanul Bazilio il zvirli cit colo. cu un glas cit se poate de neplicut: De uulpe mie mild C-o agteaptd bdful.. Lui Carabas-Barabas ii fdcu vint cu umdrul... croncS. In tirnpul acesta. vino mai renede la mine. directore la teatrul de pipugi. va spun drept. d5-te jos. aici. butoi dc berc iara berc. batirrdtr-si <ie Carabas-Barabas.rind tare: " tr{ai repede. barba plin cu prostie. Cit despre Duremar cel proslottac E un neru. Pe vulpea i\lisa o croi pe spinare cu mdciuca.Dati-mi voie sd le succsc gitul obraznicikrr astora. cu sprincenele iniruntate gi cu minecile suflecate. Buratino se strimba in fel 5i chip. se aplecd privind in vale spre locul unde se aflau omulefii de lemn qi strigd bucuros: -.. Iar de Bazilio. . I 94 . Barabas.it. fiul meu.. -oezi bine ! Carabas-Barabas e un fleac. Hei. mai repede.Pierrot nascoci numaidecit o poezie gi o striga in gura mare. iar lui Duremar cu cutul. Carabas-Barabas urli infiordtor. Dupi aceea.. Drept rispuns. nizdrivanule !. niai repede I In virful dealului aplru bitrinul tata Carlo.. sinitos ? Hai.Buratino. r'ino-ncoace sd scuitt drcnt in ia iumulitd.inat.r ... cui mai i-e fricd azi cle tine'?.. iar Drrremar isi ridici miinile uscate spre cer. l)ar deodati trecuri in zbctr: iastunii.. Vulpea Alisa zimbi acru . pocnindu-l cu cizma. --ac de grdsime joc Ei mdi.uiertnd. O clipi numai si totul s-ar fi slir.. mi-e siLit. Eqti teafEr.Aici. aici lui Carabas-Barabas zbrrrh o cof Deasupra capului oia n a. holul.

fft'j r'-f a t {.W ) ! ..{t /.:i':.o4 ry. ./r--n/s {'- 7.r' -/ r l%zev\\ .'": .ffi..2" iTt_'' r tfl*o t rtt i gfiffi.** ("''' { ../ffi.b' t{fit #* [r-Y'"'f'a/F hFjry{tr&{ t( -/ ( I . +o-h*ffi.)r*{ i *.r*lt I $l't .A ..f ) >./ .ffi&S y-&.. (.'itli.. tt( .W'Y". ou' '. /r' y.*:-tv. ./d -f -. / {'' .t/ + .ti#{fr..ffi ryiffi. .ffi ii ..*r t _$1:6W..7 .'/ lr .. r..

Vulpca Alisa se strecurd tiril prin iarba deasd qi de acolo o rupsc ia iusd. dar acun. Buratino. ajrrngind intr-un loc mai povlrnit. Ei. credii-rciosttl Artc'mon ridici botul si-i linse nasul lui Carlo. Nu isc mai vedea decit virful urechilor. la vreo zece pagi. cu capul intre umeri gi cu ochii holba{i..-o sd fie cam greu..Buratino SC infoarce TN sf?r. rbsuflind greu din pricina poverii. Ma/oina. tndoindu-se de durere. Barba ii atirna jalnic" ca un gemotoc de cil{i... cobori dealul. se rostogoli de-a rf*ra. se opri si *e apleci asupra nenorocitului de ciine. urcd anevoie pind sLrs. Iata Carlo ii lud pe rind in brate. ridicindu-qi poalele paltonului verde. cu un ciomag in mln5.de la mine . cu sprlnconele incruntate. Pierrot si Artemon Ivirea neagteptaid a lui Carlo. i{la plin de ciudd. bodo ginind intr-una : Eu n-am nici o vind.ul vostru. Dar deodatd.Tatd Carlo. neastimplratilor I $i-i bdgn pe toti in sin.i el. Ehe-he! . ca un cauciuc de bicicletd gdurit. Carabas-Barabas rdmase locului.i Il ridica pe umdr ca pe un sac qi. Buratino {isni gi el din sin noi fdrd ciine nu mergem acasi. Ei acum plr. in picioare.u dcasd. din cind in cind se tot oprea. Dar papuqile sint ale mele. . cu capul vlrit lntre umeri. ii bigd in sperie{i pe nemernici. Dar. treaci ! . din pricina loviturii primite. tmpreund cu tdta Car[o.Vd ardt eu voud. cdzind in iaz cu un plesciit asurzitor.O sa-1 duc cum oi putea pc cilelu. nici o vind. Motanul Bazilio zburase cit colo. rdspunse Carlo. Recunosciiicr. bolboros. Tata Carlo ii rispunse aspru: Vai de capul tdu I Om bdtrln gi cu cine te-ai lnhiitat ! Cu nigte : ' - 96 . ameninjindu-i cu degetul : . Pierrot gi Malvina se cdldrard indatX pe coastd in sus. Cobori cifiva paqi. Duremar. unde dirdu dc Carabas-Baraba s: stdtca {intuit locului.

pe la spaie. iar deasupra pilSriei in trei co[{uri roiau mustele.i. il urma pa3 cu pa. cu motanul gi cu vuipea ! Pe cei mici ii asupregti. povestind plin de minie pozna lui Buratino.s. 1n pragul cireia stitea jupinul cel chel.O sutar\lalvina si Pierrot asteptau pipu. Trecuri de osplt|ria .i viri barba in buzunar..tineau isonul: -. Asa au mers ei qi au tot mers..Pune-fi mina pe ho{toropit furat papugile ! Dar poli!istul. incoace gi incolo. --. 5i acoperi. cu sufletul la gura sd audi rdspunsul lui Carlo.ti mai hain d ecit un crocodil.'si. {inindu-se la trcri pagi in urma lui Carlo. cocosul cu coada smulsi. pleoapele i se inchiseser5. prin fa{a ugii se inviriea. de culoarea nisipului. l@ 97 .pungagi cunoscuti de toata lumea. incolo si incoace. de unde putea vedea marea. tt . Dar tu un director bun qi ttn nm r"rr cnflci t: ^^ fi dat inapoi e. bolborosi: de galbeni i{i dau peniru .rr c.Nu omulefii. sco{fnci capul din sin.. Acolo.oii". intra in ord9el. aduse de r. brlzdattt ici gi colo de valuri mai intunecate..i tot de acolo ziri orSgelul cel vechi. doctor de pdpuqi! $i Carlo porni pe drumul ce ducea spre oras. Vinde-mi-le mie ! Buraiino. infelegitoa re. E1 rlspunse hotirit: I Dacil ai ii fost Lt-d) . Carabas-Barabas. De cdldurd gi plictiseala..ine iie. of. scrldat de soareie arzitor.Cbei{a dc a. ru. Nu tr-t dar qi nici nu !i-i vind I Cara-te de-aici I Carlo cobori dealul .Pcntru nimic in lume si nu i le dai ! strigi Buratino. ncmailuindu-l in seami pc Carabas-Barabas.i uili ca -si se aucli in toati pia lz' ! Mi-a . dragul nostru cocos ! Carlo se urcd pe un delugor. de strajd un polifist. plictisit 9i de cdlduri.La trci pe.ti. intr-o pia{d pustie.ile inapoi ! -. cerindu-i cu tot dinadinsul sd-l aresteze oe Carlo.ini. Dupi ce-. tot cu capul virit intre umeri. ii . statea. Gdinile. nici micar nu se clinti din loc. neclintit. mustd!ile i se pleogtiserd. iicindu-le pleciciuni 1i arritind cu amindoua miinilc fripturiie ce sfiiiiau pe vatri. carabas-Barabas sdri atunci la er. ce jale ! Oi.Vai.Da-mi pipu.ul de pinzd al teatrului de p5pugi. Carabas-Barabas il apucd deodati pe Carlo de guler. Carabas-Barabas. r'ai. cu Duremar.

. ingindurat. Eu sint senior Carabas-Barabas. directorul vestitului teatru. ia birdi{a Ei smulge pinza aceea gduritd de pe cu{e Derete.i am sX string de la trecatori o grSmadi de bani.. dar cA bietul de el nu se putea miEca din pricini ci era iihnit de foame. pe fundul ripei 1.i tmpreuna miinile cu dezn6dejde: -. Am sil ies in strada sd spun poezii . pe masa. . Tati Carlo. Malvina se porni si plinga in hohote.Vai. Dupi ce desfdcu cu grija pansamentul de pe labele lui Artemon. mi-e sd nu dormi la Politie . In timp ce Carabas-Barabas se ciorovdia cu el. 98 .i.nind cu bastonul in caldarim. iar in buzunar nici o le{caie. vai ! se caina Carlo. Apoi i. trece{i indatd la sodlat. Malvina spuse numaidecit Tati Carlo. il didu jos de pe umeri pe Artemon .etor ! te Toti. ciuta s-o impace bdtrinul Carlo. -.qi sint gata sa mi lupt cu to{i ciinii din oraq ! .Rochif ele mele I Pantoiiorii rnei cei noi. drdgu{ele mele pangli: toate au rlmas printre brusturi. te rog. tata Carlo.Dar tu cinc eqti ? intrebd alene polifistul. vezi. EI insd zimbea Eiret $l se tot tnvirtea. vai. vdzu cA rdnile ii erau aproape vindecate. bocd. Mai spre seare dau eu o fugii qi-ti aduc toate boccelele.. oftd Artemon. dupd aceea ii scoase din sin pe Buratino.. erau abituti. afari de Buratino. de parcl n-ar fi stat pe masd.-. $i de ce {ipi la mine I zise polifistul. O farfurie cu terci din fdinl de oviz qi un oscior cu maduvl.i il agezi pe pat. Descuie apoi uga odlifei lui intunecoase de sub scard.Nu-i nimic. gi-i agezd unul dupl altLtl. Bdie{i. o si tnchidd ca pe un cer. igi freca fr untea cu palma. mai intii de ciine. dacd faci una ca asta... cavaler al Nlarelui Ordin. doctor in gtiin{e dc papu. cel mai bun prieten al regelui. iar Pierrot. N-am in casi nici macar o firimi{d de piine. ci pe un titirez' Destut cu viicdreala ! spuse el sdrind jos 9i scofind ceva din buzunar. pe Malvina gi pe Pierrot. nu fi mihnit5... Carlo dddu din caP : Fiule. se apropie de casa in care locuia.

se face parca mai : cald.-==-- ==-r--Cu nasul in iint.ma uitde ce. duoi ce se scir 99 . incit tata Carlo. citre ccaunul din vatri $i catre dira de fum. fiule. ci in ceaun fierbc intr-adevir o ciorbi de miel cu usturoi.--_-:. si pripidim un tabiorr atjt de minunat ? iarna ia el . Carlo se miri Dar .-:==:--=ai :- :==--"-:--.l hotirii.si mi . Tati Carlo. Rupe pinza. Buratino vorbea atit de r. i{i dau cuvintul nteu <le piipu5a ca vei avea c u rin un foc adevarat pe vatri. arata citre vatrd.i imi inchipui ci este un foc adevdrat. un ceaun adevarat de iuci si o ciorbi fierbinte. . zugrivite toate pi: bucata de pinzri I'eche.

Iatd gi cheia ugilei. Viri chei{a in broascd qi o r5suci. des. . tati Carlo. iar la mijloc un omule{ czrre juca. in spatele cdruia.tele qi ciocanul pi incepu sa desprinda tabloul. Deschide. infesat cu rnusculife moarte. Pierrot.In numele regelui din Tarabari. Ilarba lui. risfirata de vint. \rizind ci n-o scoate ia capit.tim. se agi{a de nasturii qi umbrelele trecatorilor. U. Carlo rnituri inceti..a asta micu{a gi chei{a ei de aur. se afla un pdienjeni.i el cu gura cdscate. cu toate cd...Barabas patrunde SCdTA in odarfa cle sub Dupa cum gtirn. zadarnic cdulase Carabas-Barabas sd-l induplece pe poli{istul cel somnoros sI-l aresleze pe Carlo. la drept vorbind. Insi carabas-Barabas igi ficu loc cu coatele. dupi cun.Dar asta-i spusepoza lui Buratino Buratino.. Carabas-Barabas o lud din nou la fLrgi pe stradi. scri. tata Carlo pi chiar flimindul Artemon strigari to!i deodatd: chiar . Era o ri nespus de cilduroasS. arestafi-l pe Carlo.i foarte pl5cuti. qi la ora aceea primarul.or paienjeni.neti mici Tata Carlo impinse uga. A/talvina. numai in pant.au fost ficute de mult de un meqter tare priceput. In ceie patru colfuri erau cioplite figuri zimbitoare.-sul si abia atuncj dadu cu crchii de o uqd micu{a din lemn de stejar.aloni /o0 . Sa vedem acum ce se ascunde in dosul ei. nici $tiam eu. pina dupa ceafi . Dupi ce scuturare bine praful. care se deschise incet.cel viclean. Tocmai atunci risunarl sub fereastrd niqte pa. Bdielii fluierau asurzitcr qi zvirleau dupd el cu mere puirede.nind din din{i. nu se gindise la aga ceva. innegrit de vreme. spuse Carlo.i grabi{i qi numaldecit il auzir\ pe Carabas-Barabas urlind.ului. scir{iind. de parca ar f i cintat o f la. un omule! cu un nas lung.i clatina din cap ntormiind. pe bitrin u i ! Carabas. Carabas-Barabas intrd ln goana mare la primarul ora. ba dimpotrivi rimisese . lui cle. Indata se auzi o melodie vioaie .

il E il I >*l=*= :< - ril rr. '.1':..i ! I . *i'tt . :'. .\ \'il II II n tll It t f 'l .\ H- '.itl r| .i.:.l .j. . r1::: 't) ' }}^ r fr.i:: 'q.1 % .r-'!!: t u &li' tf i\ - \- C -5 -u2 \'1-" -t \ ') -<F - '@ 3* l-C- t .1 I ...'I .

El rni'a furat irei din cele nai brrne p2pu.trtttl. spcriat din cale afara.scurti.erzi s:i uscatc'. intittzindu-si lacrinrile pe ia{ii cu barba lrri ..au numai fase murdare si pinza pe care efr. In r. -Cel tnat invt'rsrrnat dustnan al nlcu.ti amiri{i nu mai pridideair t:u rlestupatul sticlelor cu limonadi. cei prtru vajnici nnliti<1i naviliri in odaita cle sub scarii. patru pol iii.rl 'tlaiiii nu r:l<. Ei se racotea cu li- $ase rinduri de barbri avca primarul. c.i : Urma.-*-Barabas scoase un pumn de galbeni qi i lasa .. piecirrdu-5i r-errrl trecea preigui uqiiei tirinr:t'ie r. atita s-a jeluit si a 'indrugat la r.ufict la locuin{a 1ui Carlr. incepu sa urle cit il trnea gufa: 'Sint urr an nenoroi'il. insrilit de cei patrLi polit iqti. . iar nasul i se pierdea intre iaiciie grase .tii se opintir:r cu putr:re.ct.|i-l pe acest preacinsti+. 1a inchisoare.diriia de sub scari zacr... ' Cine a crrtezat sir-5i bati joc de un orian ? intrebi primarrrl. linga f intina lisnitoare. siisiata $i mt. a. Tn spatele lui. labliile prrtrede ale ugii zburara din !i!ini 9i in ziing:rnil lsrrri:itor cler : abii.i sl rcum vrea sa dea foc vt'stitrrlrri nreu ltar. Atunci Carlr- otoliti. dirdu porunci celor patru polifisti de sub tc.li rr r bas-Barabas striqa iirrisi -.r'f rasrrflind a ner.. orian si procedali cum se cuvinc" ln numc'le legii I Carabas-lJzrrabas.i trandafirii.ijn ir eret r:. Caraba.In nutrtele regeiui din l'arrabari. pac I se inchise in rurma lui.Ca si nu nrai lrrngim vorba.a cadi in papLrcrrl primarului. Cinimpragiiate iecul cel dulce se stinse.u r 1o.rre si dea foc .no .i. batut.ru ! E in . tedea in gradina. a resta 1i . monade. Penlru a-si intari sprrsele.un . batrinul Ilalnetar Carlo. furat.. /Carabas-Barabas se arunc:i in genunchi in fa{a prinrarului . incit prinranrl..oic.r zu gravita v atr a. se repezi intr. spargcfi u9a I Polifi.r' nirni'iri. Artr iost batjocorit.r:-icliita.pe acest hof 5i n''1 rncrnic Lraf llSi: eiir lllt lllitlJ I I : . El coborisc cel Cin urmri 1i ugif a .i sa je-fuiasci tot orasui daci nu-l hiigati. iiira intirzierc. Naviilirlr in otlrriir: t'!ti:rr trt cli p11 t'in tl (. si incenu a striga: In nrrmelc regclrri riin Tarabari.ezafi sub un tei.

cind mineca lunga a lui Pierrot .Bum.dar simburele de lumini nu rlzbea si lumineze bezna in care se adincea scara. In pdmint tat n-om intra. Irlacira ei pilpiitoare arunca pe perete umbre mari. coborau sub pimint pe scara dreapti. qi urmafi de tata Carlo. UnuL avea nasul julit. bdlir din picioare 9i racni la poli{i. 105 In iimp ce Carabas-Barabas se tdvdlea ca un turbat. urlind gi vaicdrindu-se ca un ttrrbat. Ce giisesc et tn dosul usi(ei {ainice barba de iurie. . ca iotdeauna. USita nici ca se clinti. Malvina se ciupea intr-una de urechi. r\lalvina. Tata Carlo linea in mind un capdt de luminare. Fie scsra cit de-abrupta.netar. spargef i ula asta blestemati I Poli{i9tii se pipiiau de zor. Pierrot. Teamd nu mi-e! Ce-or sd-mi taca?... . de fric5. Bezns cit de ne'ntreruptd. de piatrS.Nu peAici nu-i lucru curat Ifdcuserd ei gi in numele legii. Dar upa ! pornirii intins sd-l goptird I . alttrl un cucui in cap. Pierrot gi Artemon. cra tra bum in ici. unul pe celSlalt. Carabas-Barabas i1i smulgea barba de ciudd gi se tivilea pe jos. pesemne. Om ajun.ge undeua !.. In oddita pustie de sub scar5. dar totul primarul oraqului cI ingtiinteze ci.. ca si ntt izbucneasca in plins. bolborosea tam-nesam poezii de-ale lui: Pe pereli umbre tot joacri.in Carabas-Barabas se repezi 1a ugifa tainicd ea cu pumnii 5i cu pici.i puteai sd vezi cind capul ciufulit al lui Artemon.ti : In numele regeiui din Taraltari. care se fdcuse nevizut prin perete. bum.rarele. gi incepu sa loveascd Carabas-Barabas i5i fdcu vint 5i se izbi cu spatele de u5a. insugi necuratul venise in ajutorul bdtrinului fla. smulgindu-9i . Infuriat peste mdsura... Buratino.

SC

si

Buratino o luase inaintea tovara;ilo r sal, iar tichia lui albi de-abia mai zdrea undeva, in josul scarii. Dnrrdnti sr' uuzi un luicrrt. ccln ca ZLL, rostoqolindu-se . | ., |.|.\|1.' ^| numaidecit dupl asta, glasul plingare + dl lui Buratino rdzbi pina\ I ^l
|
:

la ei

virtej negru.
fip

Ajutor ! Intr-o clipiti, Artemon, uitind ca era rzinit ;i fldnind, se repezi gr risttrrnindu-i pe ,tulalr,'ina ;i pe Pierrot. o porni in jos, pe _sciri, clr ur:
Se auzea cum ii clSnfane din{ii

Sarifi

!

It.

in quri. Pe urmi

larasl izbucni

ur.,

Apoi se asternu Iini;te; doar inirna ,.\talvinei ticiia ca un ceas der.teptitor. O raza mare de lumina scalda dintr-o datd sciriie. ir 1a cira lumindrii din mina lui tata Carlo incepu sd paleasci. strigir - Privi!i, privi{i incoace ! cu tare Buratino. Malvina incepu sd coboare iu{eald scarile, mergind de-a-ndirir-' telea; dupa ea sirea Pierrot, iar cel din urma cobora Carlo, indoit din ;ale ;i pierzindu-si mereu galen{ii pe drum. Jos, acolo unde se sfir;ea scara cea abrupta, ;edea Artemon peo platformi de piatrd ;i se lingea pe bot. La picioarele lui zicea sugru mat guzganul Sulara. Buratino sfi;ie cu amindoud miinile pisla putrezitd care astupa o deschizaturd in peretele de piatrd. De acolo se revdrsa o lumind alba

strd.

Se strecurard cu to!ii prin deschiziturd gi dintr-o data razele soarelui ii izbird drept in och i . Ele cideau din tavan, printr-un ochi de geam rotund. Razele acestea, in care tremurau firicele de praf, dansind necon, tenit, luminau o incipere rotundi cu pere{i de marmurd gdlbuie. In mijlocul ei se afla un teatru de pinu;i nespus de frumos, iar pe cor_ tina stralucea, ;erpuind, un fulger aurit. De amindoui pdr{ile cortinei se indl{au dour turnuri patrate, vopsite in aga fel, incit pirea' cladite din cirimizi mici, ro;ii. Acoperigurile {uguiate, din tabla verde, scinteiau puternic in soare. Pe turnul din stinga se vedea un ceas cu acele de bronz, iar pe
104

/( / i ttl\
/
\

\---

_-1
I

ltt

t

lr
I \

\

: .-' .

,

..-,*_*t

\.__-_*

K.

cadran, in dreptul fiecirrei cifre. erau pictate chipuri zimbitoare de fefetife si ba ie[ i. Pe turnLrl din dreapta se adincea o ierestruici rotunda cu geamuri in multe culori. Deasupra acestei ferestruici, coco{at pe acoperilul din tabla verde' gedea GreierLrl Vorbitor. Cu gurile ciscate de uimire, se oprirA in fa{a acelui teatru minnnat, ;i atttnci greieragrrl grii incet ;i limpede: Ji-am spus eu atunci, Buratino, ca te agteaptd primejdii mari ;i intimpldri inspaimintatoare. Din fericirc, totul s-a sfirlit cu bine. Ar fi putut insd sd se sfirgeasca rdu..' A1a, vezi 1... Greierul Vorbitor avea un glas sfatos, batrinesc 9i pe deasupra parea gi suparat, pentru ci fusese cindva lovit in cap, cu toati virsta lui inaintat-a, de o sutd de ani. 1n ciuda bunita{ii lui inniscute, ntt putuse incd gita obida nemeritatd 9i de aceea nu mai adiriga nirnic: nrilcI din mustdcioare pentru a-gi scutura parci praful de pe ele 9i -rc strecurd incet, lpdeva, intr-o crlpdturi parirsitA, cit mai depatre de zgomottl I lumii. Atunci tata Carlo sptlse Si eu care credearn cd o sd gasim cel pu{in o grimada de aur gi arginiI Cind colo dau peste o jucarie vechc si atita tot... El se apropie apoi de ceasul zidit in trrrrl. bdtu cu unghia pe cadran qi, pentru cd intr-o parte a ceastt lui atirna o cheifa intr-un cui, o
:

iuh

Se auzi un tic-tac puternic 1i acele se miscari. Acui mare se apropie de cifra douisprezece, iar cel mic, de Ease. Inauntrul turnrrlrli se auzi un fi;iit gi un ;uierat, iar ceasul suni tare de lase ori .. Intr-o clipitd, ferestruica cu geamurile colorate din celalalt ttlrn se deschise ii ea; din ea filni o pasire pestri{i, miScindu-se pe un arc si hhiincl din aripi. $i pisarica ciripi de lase ori, chemincl I-a noi I l.a noi I La nr.ri I Lr noi ! I-a noi - la noi I Pasirea se ficu ncvizutS, ferestrttica se inchise 1i incepu sd cinte o ilalneta. Cortina se ridica.. Nimeni, nici chiar tata Car1o, rltt vizuse vreodatd un decor mai
:

;i invirti ceasu1...

irumos.

iniafila o gradina. Prin copSceii cu irunze aurii ;i argintii ,rirliru qr:rrrrr. milcindu-se pe un arc cii o unghie de mare. IJn copdScena
1c6

trecri. scuturindu-se de zor. Din dreapta qi din stinga culiselor sc iviri dintr-o data liane aseniarritoare unor Ecrpi.el era podeaua . t:u toate ci nu era mai mare ca un motana. sacalui rrn Iei cle ciine sdlbatic. pri iea u li vazLi{i.l.*i altceva apdru din laturi..incircai cu mere.-..in banui cA qo rtroritc. Veni apoi elef antul. r\sa trecu cant un ninut.r. Ultimul trecu. tinjnd intr-o laba o umbrela. impungindu-se ci. i'ducintl la iniali5are cLr cr riirtrila rtdrgatd.l sl mtrll ia el. Cu gitul intin:. Artcmon se arur..i infricosator. paru totu.r coarilele. ca abi. trecu in iuga i' g. tar tata Carlo cu greu iz-buti sa-l irag.iirca o boniboana de soia. in mers leginat. A. apoi un soare rosu risari deasupra pustiului nisipos. Deodata soarele se stinse.-.'lilrdau dr-.e -[rt'cLr in )iiiluri : rl .lor. iar irr aer iilfiiau fluturasi atit tie rnici.l! +t-i^ n^Lii lt lul nllcl il tal aruncau acunt o cduirLirrra blinda.railr. Pe fLiirrlalul deccrului apdrurd uisle nori stravezii.o? er cJ .nL. .. in bataia soarelui arzl. Scena lnf5!isa Africa Pe nisipLrl auriu.i r'2 c. Prin irttuncric. un rirs de cati iea. aninralele silbaticc'. cl. Cirlr]l ilri arculii irrIipt irrtr-r.i nrarc decit Lrn bob . Din trei sarituri.i cAprioarele iLr gira iir citli-se. ciuguleau merele Prin poienila.. . iar ire Linir ciiu eie era incoi.lo crnm.cenci.. miqcindu-. Ridicat pe labele dinapoi. tinindu-se numai 'in cozi.le hrisc:i.rcii asupra lui cu un latrat. paurrii .. ritrd pe rind. ceva cobori de sus . Graurji antutir. prictcnul coplilL. Dai Artetnc. iiiinclu-l cit mai departe de scend.s1. mingc .a trecura. \JL \esLrieritul crocodil apdru . trecu in goand Ieul cu coama lui stufoasi qi.ui ciprioare. Sub copaci se plirnbau pduni care. gi ilvind in fruirte Llrrulr corrriie. ^l Llr ri.. nrl lmpuilqa iiu il::':\'ill. Pe o alti lianl se legina o familie de rnaimirtc..i inapoi de coada.b..i L.icit un garpe boa adevdrat. de parci un arcuq trecuse peste strunelc unei viori. treceau felLrrite ani ma Ie salbatice.pt si bun ia suf 1et. fiecare din clc rrrr rni-. -. r. ioarte murdar.i mereu trompa 1n care i. Apcri se auzi ttn sLrnet melodios. iar copacii dispiruri Drin deschizaturile tainice de srlr c... saltindu-se in viriui picioarelor.

Un jurnalist cu nigte ziare mici ca nigte foi de calendar. dar omul cu inghefata dddu din miini 9i le spuse: vindut inghe{ata ! . cu Pe altl datl fulgerul ei gerpuitor aurit. privind cu ochi strilucitori 1a prietenri sdi. de parcd ar fi vrut sa-l intrebe : . Artemon asculta. spuse Malvina. ca o jucirie. care se urcarl cu tofii intr-un tramvai mic. ciulind urechile. Pe sceni aparu piala unui ora9..Chei{a de aur sau nemaipomenitele p5{anii ale lui Buratino 9i ale prietenilor sdi.i hilete.i ! spuse tata Carlo.te roti mici cit o far ni9 furioari de dulcea{d...Ei.irri in fuga mare cifiva omule{i. Pbpu. f Scindu-i semne gribite.i tramvaiul coti pe o straduta lituralnic5. Stafi.zut? Se vede treaba cd nu plesni de ciudd. printre casele inalte. Pierrot i.Se aprinseri citeva felinare ca acelea de pe stradd. dar de invSlaturi cind o sb vi apuc afi? intrebi tata Carlo.. Iar seara o si juclm la teatru Eu unul si cint din . Buratino.Dar eu ce-am si f ac ?" -o to8 . cindva toati Italia. ile rispunserd intr-un gl as: )a invdtim dimineala. milifianul fluieri in urma lui . cu miinile biqate in buzunare. Ugile caselor se deschiseri indatl 9i din ele ie. stribatu piala in fugil Un vinzbtor ambulant impingea prin pia{a cdruciorui lui cu inghetati. am sb incerc si joc rolul Ltnei ie tife dt-igu{e. Pe balconagele caselor aparuri deodati citeva feti{e. Taxatorul sun6. Eu voi vinde inghelata . vatmanul invirti de miner. un bdie{el zorit se cd{ard la iu{eali pe tampoane. copila. 9i-9i risucea capul incoace sl-ncolo. ctt nasul in vint." Pun rimdgag ci senior Carabas-Barabas vii : souse lduddros: Ati vb. Malvina si Pierrot nu-gi ntai veneau in fire de incinta{i ce erau. In teatrul ista vom reprezenta noi o comedie $tifi care ? .i ireci cu palma f run:ea incre{iti ... iar dc-o o sI cutrcierim fi flagneta sd inveselesc preacinstitul public.. ! degeaba m-am murat eu in baltd la mituga Tortilla. am si min calul din oras in ora. imphturite in patru. c Trecu apoi un biciclist pe o bicicleti cr-r ni.Er-r voi scrie comedia asta in versuri minunate. Atunci Tata Carlo.S-a se ldsd cortina. aga da. copii. qi am sd gdtesc ciorbd de miel cu usturoi. Daca o sa gdsifi ci am gi eu talent.

stitea un bdie{el cu un nas lr-rng . clllld\lqd ldl d -x pt->t. -i o cioarS.^ lllUllllllE.Buratino mai spuse : Artemon o sd aibS-n paza lui toate lucrurile qi costumele teatrului qi tot el o sd pdstreze qi cheile de la cSmari.apte cozi.i cu tichie pc cap.rr:-^^ fx-x :. Oamenii rideau. va . In timpul reprezentafiei. se in. Picioarele 9i miinile pdpugilor prinseseri umezeali.i? In turnul din orag. orologiul biitu ora.cum iegi.emnele ude abia ardeau. Ei.| ....uiera ca vintul. Ei ria de mare ca in ca:r [i nrrlrrt inlra crrcca mai mare uiurl rrtb ilriar .i zdren!5ro.d.i . iar la repeti{ii nimeni nu mai r. Buratino ? intrebard to{i. Cine sa se ducd la CarabasBarabas sd-i vadd piesele plictisitoare 9i actorii fldminzi . De in jur. !l -). atirnate ca de obicci in cuiele din cimari.ase.-^ -.intUl Umed cc b. privipe prea clipi de citeva ori din ochi . . iar prin a coperiqul giurit al teatrului de pdpuqi ploaia pdtrundea cu putere. dar tu. ^^-.oia sd joace.Ciudati mai sinteti ! Cum de nu inlelege{i ? In comedie o sd joc cliiar rolul lui Buratino 9i astfel o s-ajung vestit in lumea-ntreaga I Nou[ teatru de papuy dii prtma reprezentafie Carabas-Barabas Eedea in fa{a vetrei cu inima tare citrinitll. suflind intr-o trompcta rdguliti qi strigind ceva. in fa{a unei bardci noi de pinza.r^ \'llltUl Ulllrll \ \' Udlqcl . sfiriind. pe o estradd de scinduri.--1. Peste drum de teatrul iui. Tu ce vrei sd faci in teatru? . De trei zile papugile nu mai mincaserd nimic gi cl eveteau inriite.1 _l.. de asemenea va imita toate sunetele de care vom avea nevoie. va rhcni ca leul.icdscdin gurl o d5. Afard ploua cu gdleata. Dimineafa nu se r.i mulfi din ei intrau in baracS. blteau din palnre . Carabas-Barabas se tiri amdrit in sala de spectacole: sala era goal5 I stra Dracu' si-l ia cinstiiul public ! mormii el ie.-. va scrisni din din{i ca crocodilul Ei. va tropdi ca rinocerul.induse nici un bilet. Deasupra intrarii. invirtindu-9i repede coada.tea dinsnre fit a re.. . Ut. ascuns in culise. nici chiar sub amenin{area bici ului cu .

Nu mai rnerge treaba cu iipitorile de ir:ac.te un omule{ de lemn dintr-un butut--. cu o Iundd f rumoasa in pdrul ei albastru. Pe estradd. ini. privea in jos cu ochii lui riuticio. incretinclu-q.ri tare ca intotdeauna. I-)iiremar ardia baraca cca nou5. 5i tot eie le joaca. a junse in sllr\ rt la teatru si broasca {estoasd Tortilla. izhirii sa f r:gd inainte de a fi prins. sufla in trompeta ragusit. Acum ledea coco{at intr-ttn copac si.i.Srati ! Veti vedea cum i-arn invins pe tlusmanii no.edca Mal \ rla. ca sa joace prima sceni a comediei.i obrajii. Buratino striga: Prima reprezenta!ie rninunatei . [-a intrarea tcatrului de papusi.rri bilr.rlrile *au sa lc matur pr .i-au deschis teatrul lor de pipu. intr-o casu{a de sticii . care mirosea a nimcl m. i. ltc .i . urniiinCu-. si nu dovcdca -sa lnrpartl bilete celor dornici si vadd o comedie adevir-ata djn viafa -spre noua p rr q retla r. b. Motanul Bazilio.*e sa ic aprind lumi_ Dtr ilor. Pai chiar plpugile.i toatzr iaia. \''rcau si mi rog cle ci . Tata carlo..iret din ochi cdtre prea cinstitul public.i: .. \'reau sd ni duc si cLr la ci. intr-o haina noud de catifea.. scrilnind clin rtinti ri smulgindu-ii barba.tri.. in acluci fericirea. porni baraci de pinzi.omule{ilor de lemn.Fulge-singure rui".itu1 de ploaie.. care se streciiriise in teatru lSri bilet.irtca la flasnetb clipea. llLrratino..a nzr la.i scriu piese in rime.t. O aintimplare gi atragdtoarei comedii diri via!a ader. Dar al cui o ii te. Artemon o trigea afard cle coadi pe'ulpea Alisa. E-he-he ! spuse el acrLr.. r'iteji gi nu ne-am p ierdut cr-rmpdtul..s. finind in gurd o invita{ie Llrrdl tLcl pe un pergament cu col{ur ile au rite. carabas-Barabas.i. Tirindu-se ane\roie.. care intrase tol i. _qe apropie de Carabas-Barabas. iard si i treaci micar prin minte ci tocmai asta o sa-i $i fugi pe scdricici in jos.i Reprezenta{ia incepe I iarc se arita curn bietul tata Carlo ciople.irui iista iriLrrisit r De rinili: a rriai risillt aici ? mirii Czirabas-Barabas. fiindc-am fost iste{i.

il dzrclu pcste cap.i pustiu.'la in cimari. toatc. In cimaruJa nrt era n imeni. dc flanela. i'rajitorii cu +l tl_ chii instelate in colluri. Carabas-Barabas izbrrti sa prindl doar un cafelu. arapii. I-ua biciul cu qapte cozi 1i deschise ula care sA ntai lenevi{i. cocoga{ii cu uit nas cit castrat'etele. P ocn din bici. catelu. papu5iie fugiseri de la Carabas-Baraba. Cu rrn Lrrlet salbatic. Dar nimeni nu rasDunse. \ra lnVal eLl nunraidecit cunl sar moni{i publicul la Iealrul nteu. cu nasturi in loc de ochi. unde rriLrzica cinta vesel.i ii smulse cileluqLrl din rnina. t\ci r'5zu cLrm ultinrii lui actori goneau zori{i nrin baltoace spre teatrLrl cei nou. cu 1 t'\'\ \ . scnior Car:rb:rs IJaraba-s se nepLrsii in strada. feti{ele cu milti negrc. li sc pregltise actorilor flaminzi o riorbi fierbinte de miel.i unde se auzeau ropote de aplauze. nemerniciior I mirii el lntrlcosa to r. dLrcindu-l cu el in baraca. o S. sub ploait.s. Doar resturile de sforiceie ntai alirnaLr de cuie. Dar Artcmon rdsiri ca din pimint si se arunca asupra lui.ile : Arlechinii. Reprezentafia incepu. cu usluroi. dupb culise. unde.toate.ii . $i Carabas-Barabas rlmase aqa intins in biltoaca. Carabas-Barabas se intoarse posomorit' ia teatrul lui gol . unde rasunarr hohotc voioase de ris . Toate pipu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful