Dedic oceustd carte

Ludnilei Hliiru;na Tolstoi

PREFATA
de atunci ,,Pinocchio" squ ,,Aaenturile unei pdpugi de lemn" (in limba italiand, pdpuga de lemn se cheamd buratino). Dupd ani gi ani, adeseori le istoriseam prietenilor mei,fetile gi bdieli, minunatele pdlanii ale lui Buratino, ;i cuft7 pierdusem cartea, de fiecare datd poaestea era alta, de f iecare datd ,ntiscoceam tot soiul de pdlanii, care nici mdcar nu erau cuprinse ?.n carte. Acum, dupd atita amai tle uretne, nti-am amintit de oechiul meu prieten Buratino, Si m-am gindit sd ud spun gi aoud, fetile Ei bdiefi, minunata poueste a omuIelului de lemn.
ALEXEI TOLSTOI
Pe aremea ctnd erarn copil

mult, -- enumeae foarte mult am citit o carte: se

ili
iJil

lI

;r\w

ifi{

-)

----r'a_-_:

(ln butuc care scinceste cu g[as omenesc
nrrneresfe

in miini[e du[gheru[ur Gruseppe

De mult, tare de mu11., traia intr-un orAqel de pe malui '\16rlr Mediierane un dulgl'rer biririn, De nr!me Girrseppe, poreclit Nas-Vlnil Intr-o bun6 zi ii n lca Datrlnuiul ln nrina un butuc, intru nitnic dt osebit de bu5lgnil care -ce arttt.tcl iarna in foc si dea cildurl ,,'lot e bine, iri zise Giustlppe. Am s5-nccrc sd scot ceva diil ienrnr:l dsta. O fi el l-.rrn micar pentru-n iricior de masa"., $i mestertr I dllgher i;i aga{i1 pe nas ochelarii lcgalr ctr tlll ca:r::: 11r: sioa ri, la fcl de bitrini ca ;i e1 , invirti butucul in nliini ;i-n cele din urma inceiru s5-l ciopleascd cu bdrdi{a. Cum cioplea el a9a, deodati tin :1las pifigaiat din cale-afari prinse a scinci
:

.)

Giuseppe ldsb sa-i lunece ochelarii pe

-- Vileu, vileu 1... ^&lai lncet, nrai

inr.af fia-ti rnild

I

viriul nasului qi

virc'a prin atelier: nu eta ttimeni... Cerceti sub tejghca -- nimeni...

i;i roti pri

gdsi Cotrobii in co;ul cu tala$ - nu ochii nimic... Scoase capul pe u;a ;i-;i arunca in stradi
,,,\1i s-rt

strada ara

prustie...

prirui isi zise Giuseppe. Cine putea sd scinceascS?'' Apucd iar bdrdila, dar cum lovi butucui, auzi din nou glis;ciorul sub{irel :

fi

Nu-nlelegi cZ mi doarc ? De data aceasta, Giuseppe se -sperie de-a binelea ; pind st ocnelarl i i se aburiri de spaimS. RSscoli cr-r privirea toate ungherele inciperii. se viri pina gi-n vatra gi, risucindu-qi gitul, se uitd prirr de:;chiziitu:a
fro rn u lu

- Valeu, valeu !

i.

Nu era nimeni. ,,Oi ii biut poate ceva ct: nu-nti prie;te 1i de-aia-rni iiuie urechii." se glnor larail ur uselipe. Dar nu | In ziua aceea dozrr nu biuse nirnic... Dlrlti ce se rnai iinilti pulin, Giuseppe lui rindcaua; ii potrir i cu ciocanul partca de dinapoi, in a;a [el ca tbi;ul culiiu]ui sii iasi afari doar at'it cit efa ncvoie -'' nici prca rnult, nici prea pu!in -- l,rilse butrtrLil pe tejghra;i. de-abia trase o dzlti cu rindeaua, cd aLrzi din il!,u: Vileu, vileu ! De ce nu-!i r.ezi de treab;L -., [)e ..c irrii tot .lirr pe;ti ? se tinguia cu deznidejde gl :isr:iorul sLrbtircl. Giuseppe scioi rindeaua din m'ini, sc trrse inapoi, un pas sl lnca un pas, pini cdzu de-a dreptul pc dulumea ; isi diduse sca;na sul acela sub{irtl venea diniuntrul butucriiui de iemn
.

Giuseppe daru{esfe butucul oorbttor prietenulut sau Carlo
tocmai atunci veni ia Giuseppe. Carlo fla5netarLrl, un vechi piieten al siu. Pe vremuri, Carlo colinda c-rra lelr', purtind o piliirie cu borurili' largi, ;i-;i agonisea piinea, ciniind din guri Ei din minunata lui flaq neti. I)ar acurn imbitlinise, era holnar'. iar flaqneta era $l ea de mult

Iata

cI

:.tricatd.

- tJu!la zlua, uruseJrno snrrse el inlrind in

du

lgherie.

Ce

f

aci

acolcl pe du5umea ? -- Ei, am pierdLrl ;i eu un gurubel... Dar da-l incolo ca degeaba-l r:aut, rispunse Giuscppe privind chiorig la butuc. Tu, bitrine, crrm o mai duci ? gindesc in fel gi chip cum si-mi - Rau, rdspunsc Carlo. ci;tig bucata dc piinc... Macar dc m-ai ajuta 5i tu I Sau ccl pulin de

lla

mi-ai da un sfat...

ia-l Si du-1 aca:-.ii... '- Eeel raspunse Carlo abatut 5l oe ulma / 5a zlcem ca ouc uu iucul acas;i: dzrr vezi cd-n odzri{a mea n-am nlcl macar o valra cum st cadr. -- Las-ra stiu eLr cr-r-1,t spr.rn, Carlo... Pune mina pe un cufit,ciop le:,rte din butucul i:'ta o p;lpu;i, inr,at-o si rosteasca tot felul de vorbe iiazlii, fa-o si cintc, :li joacc ;si poart-o prin crrriile oamenilor. O sd ci;tigi asticl dt'strri pcritru <., bucatd cic piinc;i un pihircl de vin. Dcodata, de pe tcjgheaua De cai'e se afla butucul. sc auzi un glas r:ior sublirel 1i vcsei: *- Bravo, bine te-ai mai gindit. l'..as-\:inat. Giuseppe tresari din pr;u de spaimri, dar Carlo rloar se uit,i cu, rio-< in jur'. Dc. unde sd fi venit glasLli?

)irrrtii ma: rr.crr. lacrr Vescl Giuseppe. Si-s; <n n s.e in cin ea lui ,,latd un 1li'ilej si m) d,-'scc.rtoro-. sc de butucu I asta afurisit". Nintirmai u;or: Uite, colo pe iejghca e u n butuc str agnic : ti-l dau tie, Carlo,

-- Iti rnul{umesc. Giuseppe, penlrrr sfal.

Ei, fie

! Di-mi butucul

.r+A iuM Jr4.'f.... I I I I .=F- -ll x +G\ -\ . {+A IR *ira'++ H fag .

Iarti-mi.. in care nu se gasea nimic altceva decit o vatri frumoasi in peretele din fata rrc. ci doar zugrivite pe o bucatd de oinzd veche. s arutar a. imbrzl{igar5 9i se casa.l{i ba{i joc de mine ? izbucni Carlo jignit. tu m-ai lovit Nu eu. Carlo ciopleste o papu$d de [emn bofeaza Buratino .i le tot dddea ghes: ce gla sciorul Da i! Atinge-l I -in cele din urm5. nici focul din vatrl 9i riici ceaunul ce fierbea pe foc nu erau adevirate. Asculta.. cei doi biitrini incepurA sa sard unul la altul. Giuseppe spuse : sd ne-mplcdm 1.. vorba e cd il pocni irr. prietene ! Butucul dsta te-a lovit. Dar iie el bine seama. ld60 I . f I clc smocurile de pdr alb ce-i cre.ub braf porni sprc Sc. spuse Carlo.lti dc rur . cl.. si 1 dridu zorit prietenului siu.Gir-rseppe cd nu lua pc Carlo in cap. prietene. in timp ascu{it de pe tejghea lipa .tea pe dupd urechi. qtic oricine. Carlo cu butucul s. de-abia-9i mai lrdgeaLr sufletul. iar Giuseppe 1l apucd pe Carlo ! I -. Ca egti be{it'. zdu cd nu. . fie ci butucul slri singur.i. /\c llnl insd vad cd egti qi mincinos. dar nu eu te-am lovit.Sa ne-impacam !. Carlo il apuci pe Giuseppe de nasul lui vindt.c. A9a-a-a ! Care va sd zicd vrei sd te cer{i cu minel striga GiLrsrlnnP Ia rrino mai aproape '_t-t _' Ba vino tu lncoace sd te apuc de nas I Minio. cei doi ba1rlni obosira. Apoi incepurd sd se inghionteascd zdravdn.i o Cario locuia tntr-o odiiti pititi sub o scard.. Nas-\/init..ii Dar nici vatra cea frumoasd.fica butucuI Ba min{i.Hairispunse : Carlo .AtLrnci se vede treaba czi m -oi i pocnit sit'rgur in cap Asta nu. Ce zici ? .

. scobi..irio. Cc ai . mai demult.... ins5. apoi fruntea. aspru.Hi.tr. gitrtl.Buratino. Dar de-abia siir5i carlo sir ciopleascd ultimul degi:!el.. se aqezd pe singurul scaun de linga masa pchioapd Ei. de cer vi uitati aga de ciudat la mine'i Dar pipuga ticea ticea poate pentru ci nu avea incE guri Carlo ciopli obrajii. hai ? /cl . hi.un nas obi.nuit. umet'ii. care ciuta in fel Ei $i dintre buze rdsiri o 5i chip sa-..Oare ce nume sd-i dau ? se intreba Carlo Hai si-i zic Buratino Numele dsta o sd-mi poarte noroc. apoi ciopli nasul . ha.r incepu si-l loveasci ctt pumniSo|ii pcste chelie.Ia asculti ! . ha limbi sub{irici ro. tziie.Buratino. ba dimpotrivd intrebd prie- Ochi. 9i pe to{i din famiiia asta ii chema Buratino: tatiil . Dar abia sfirgise de cic plit buzele. hi.ie. Carlo.i mlinile pipuiii erau gata. Carlo nu didu nici un semn de spaimS. ca JSuratit. o f amilie. si-l c-iupt-asci 5i sd'1 : tenOs: -- : ! gidile. lung-lung de tot. Ei ce bine triiau impreuni ! Nu le oisa de nimic!. lara sa tind seama de toate ispriviler astea.i'i-riri fac. .. dupd ce rdsuci butucul pe toate par{ile. copiii tot Buraiino... ha. Dar ti-ai gisit ! Nasul se rot $i sucea gi se risucea gi pinS-n cele din urma rimase un nas asctrfit. nasul incepu si se lungcasci. lua un culit 9i incepu si ciopleasci dintr-insul o papuqa. ma' ma . qi in scurtii vrerne.i batd joc de el.Carlo intra in oddi{d. trupul .ii sPuse C. Cunogteam. i'si vazu de treaba: ciopli. . ci la el.deodatd ochii se deschiserb singuri Ei prrvira Iintn Iaid. . sd creascd 5i a' iunse atit de lung gi de ascu{it. - mai tirziu. Carlo se apuci apoi sd ciopleascb gura..nici rr-atn terminat britr' sa te cioplesc gi ai ii incePut si ni lc tii dc dricii. Ca prin farmec.ori de lemn. incit Carlo bombini strpdrat Nu e bine a9a.bdtrinul incerci si-i reteze virlul. un nas obraznic si curios nevoie mare. . birbia. ci gura se dcschise deodatl . e prea lung. . pe urmd ochii." Rdsuci butucul cu indeminare si ciopli mai intii pdrul.

. O fi lihnit de foame.. 9i vru sd-l bage pe Buratino in buzunarul hainei.incepurd poli{istul. toc-poc. of. . Buratino se cldtina ce se clStini pe piciorugele-i subtiri. cuprinzind toati strada. care fugea do Trecitorii rideau.ca sd-l inve{e sd umble. fdcu un P3S' inci unul gi hop-hop. intoarce-ic ! strada intocmai ca un iepLlre. Iar Buratino. Carlo mergea tirEindu-9i papucii si ofta cu oDlo a : Din nigte surcele. o zbu c'hl in stradi. Carlo ii fdcu apoi doua picioare lungi cu tilpi mari. poli{istul mustdcios il inhS{i de guler pe ne.. fericitul Carlo gi-l tiri la polifie.spuse se adune gi. care za Trecitorii sd cea pe caldarim. cu mustifile risucite gi cu o pdldrie in trei col{uri. rupea pimintul. . ca mort. mintuindu-gi treaba. .. Se risuci ca o zvirlugi. uitindLr-se ia Buratino. Cind vazu omule{ul de lemn alergind. . dibaci. Carlo. . pe dugumea.Sirdcuful de el.. il tnhi{i de nas si il finu astfel. dar poli{istul. * Ei.AE ! L-a bdtut Carlo pini i-a scos sufletrrl I spuneau al{ii. tu ochii lui rotunzi ca de goricel. clStinau din czrp. Auzind vorbele astea. el ! striga Carlo. poli!istul i. clar in fundul sufletului e hain.Ei. atit fi-ai gisit ! Buratino [ugea pc numai ci tdlpile-i de lemn fdceau toc-poc. cizu pe caldarim si rimase intins acolo. Se vede insi ci Buratino n-avea nici un chei ca intr-o zi atit de frumoasi si atirne cu picioarele aiari din buzunarul hainei lui rara Carlo. privea gi el la tata Carlo. de-a latul. . spuneau unii.. -. $i se uiti incruntat la Buratino. ci-{i ardt eu lie I spuse Carlo gifiind. cind loveau caldarimul. netarul asta batrin se preface cE-i om bun numai de ochii lumii.i desficu larg picioarele. in vizul tuturor oamenilor. .Of. holomanule. Buratino vru sd i SC strecoare printre picioare. puse biie{elul jos. sdri peste prag 9i. ajunse la u95.Puneli mina peardtindu-l cu degetul pe Buratino. Fla. agteaptd numai. fugi dupi el. pini cind sosi Si tata Carlo. fdri mild. $i cu asta. ingrijorat.nu prea-mi miroase a bine ! .. La riscruce strajuia un politist uriag.

.. Locuiesc -- l'r odditi de mai bine de o sutd de ani. of. scurte de tot.Crri-cri-cri-cri capul Ei-9i Buratino intoarse I roti ochii prin oddifl. rlar tu cine mai eEti ? . fopdind. Asculti siatul meu ! Altsi minteri sa gtii cd te pindesc primejdii mari qi intimpliri inirico.Sint eu.. Greierul Vorbitor ii dd [ui Buratino un sfat tnfe[epf jungind in oddif a de sub scari. dar avea un cipgor ca de licustd.rdspunse Greierul \irrbitor. dar inainte de a pleca.Of. migcindu-gi necontenit mLrsticioara' Ei.In odai{a asta eu sint srapin I $terge-o de-aici I Bine. Buratino ridicd lsl roti prir. . Crri-cri I Buratino zdri atunci o fapturi ca..nici. cu toate cd imi pare riu ci pdrdsesc o daita i1 care am locuit mai bine de o sutd de ani. nu mai fugi de acasl farl rost . Ei.Asa-a $i acum. o rtint tca I toaia. mi-am gdsit beleaua cu bdietelul ista denasul.' erau r. Nimeni n-o sd mai dea pe via{a ta nici doi bani ! aceastd I2 . Stitea acclo pe perete. apoi sdri in sus qi fugi. Ce mare nevoie am eu de sfaturile unui greier bdtrtn.re aducea la trup cu un gindac negrul. ce sd mai ndscocesc ? Sii nu uitdm cd Buratino era in prima zi a vielii lui. Deodata se auzi : . nu strici sd-fi dau un sfat.. -.. Cind strada se mai goli de lume. mititele.dtoare. care-i acolo ? . 9i scirfiia lncetiEor ochii tui bulbucafi. deaprivind vesel in jur cu crri-cri .lemn . ca de sticli. Buraiino. spre cas5.unrea. am si plec. rdspunse ciudata faptura.de miine chiar sa incepi a te duce la gcoala. incepu si-l ddscdleascd greieralLii' lasi-te de dricii. intr-un cuvint. Buratino se trinti pe du. Buratino.supra vetrei. Girtduril. gi scurte.Eu sint Greierul \Iorbitor.irea in jur. lin ga piciorul mesei. -.Ei. ascultd-l pe Carlo.

i ciinii de coada. se vlri sub vatr5. ceee". -.:J I rYl' iir lr #/il l6 t. trri.er.l r{ t..Ai sd vezi tu . Aild de ani I Ei. $i cite altelc n-o sa mai niscocesc ! Jale mi-e de tine. o sd necdjesc bdiefagii. o szi trag pisicile . .De-aia ! Pentru cI pe scaun.De ceee. Batrinul gi infeleptul greierag suspini din adinc Ai. apuca tttt cirrcan si-l zvirli in capul Greierului Vorbitor.i rnustdcioara.De ceee ? intrebd din un cap de lemn.i ! nou Buratino.cintlu-.lumeagindac-fleac.. Buratinol Multe lacrimi ai sI tnai r. o sd mi caiirr . ai .de bdtrin de o sutd Greierul strigi Buratino.. jale. o sd stric cuiburile pdsdrelelor. Vorbitor.? intrebd Buratino..nu-mi place mai mult ca pdfaniile primejca pe asta nimic dioase ! Chiar miine dis-de-dimineatd o si fug de acasd. . plrdsind oddifa pentru totdeauna.. de pc Atunci Buratino sar i =ctrutt pe masa. rispunse . prost. ft {" ----:--:--> rt ( il' {r -_=-*-:=-::='-- ------_: --=4-E -=- II 1i - r pe garduri.

Pe Derete.orii veseli.i trase la iuleali nasul inapoi . intit mai ci nu sc prrtea deslrrsi nimic.doar. gauri ceattnul.i viri nasul in ceaunul ce fierbea pe foc. i se ndziri cb in fa{a lrri. lung cum era. in odAila de sub scarA se iacu un gol mare. Se repezi la vatrd gi-. 11 apuci. ia-l de trnde nu-i .i. doar o gisi vreo cojiiS de piine sau vreun oscior de qEini.i se uita prin gauri.gaina de pe farfurie se iicu nevizuti ! lnchise din nou ochii. deodatS. goald de tot era . nesfirgit de lun' se.smoc de puf in loc de coadi . Si goald. li acum i se ndzfri cd in fa{a lui se aflb c f arfurie cu budinca de gri9. __ Rimii cu bine ! Mama mea.t ttlt.f amestecati cu dulcca{i de zmeurd.si burtica lui Buratino. Ziua pirca acum lungd. Atunci Buratino in{elese c5-i era tare foame. Deschise ochii iarfurl? cu htrdinca de griS 5i drrlcea{5 de zmetlra pieri ca qi cum n-ar fi fosi. giina. Tata Car[o tt face tmbracaminte dtn htrtie colorata f) $I TI cumpara un abecedar DupA intimplarea cu Greierul Vorbitor. toate erau zugrivite de sdrmanul Carlo pe o bucati de pinzd veche. mare de tot. ma aSteapid de mult in crtrte.cioc-cioc "parse coaja. Deodatd.I{i mul{umesc. Dinduntrul oului piui un glSscior: . in dosul pinzei. El inchise ochii pentru o clipd. sari alari un puilor attritt. il asezl pc Pervazul icrestrei si cu nasul .i cu ochi. se aflS o gaind rumenitd. Dar din picate. gi vaira gi focul . fie el si ros de pisici.. . Buratino i.i fumul . se zbrea ceva care semina cu o ulili.burdttno ITtdI t ITIdI Sd Se ptdrdii dtn prictna nechibzutntei sale. Buratino incepu sd scotoceasca prin toate col{urile -.i ceaunul. pcntru cd. dupZ cum v-am mai spus. t:t. sarmanul Carlo n-avusese ce pregiti pcntrtt cinh.. ontttleltrlc de lt'mn i Prin coaja spartd. pe o farfurie. Pui5orul sdri peste prichiciul ferestrei t4 st. in colul cu talag ziri un orr de giin5. Deschise repede ochii -. Dat nasul lui Buratino. dar era atit de acoperiti cu fire de pdianjen..

of. re-l spirsese B ura tinr.i apol din col 1i se apropie clc Iluratino. Cum insi []uratino nrr mirosea a mincare.1ire Dcodata. . incet soareie asfin{i. ungherul de linga scar b. rasdri de sub drrlumea Lrrr cap Irale.ft//4 +-: .*i de alla cu citc pairir iirisoare irrngi r.strigi Buratino. strins gherr lingi focul zugrivit.'rr. Il rnirosr.A\" lq l\l\. mirosind si scormoninrl talasui crre fosnra Cairta pesemne oul pt cz. :c strccura pe linai el. iar in oclaif d prinse sa sc inturrece Buratino.rSiii cir iiilal qi -sarr iniuntru supa rat.il{ l. sughi{a inceiiEor ! de foame. -.rl de foame lncet.h p. t5 in . iidrrl mecind de zor in jurul lui. 1ii''indu-si coaria lrrrgit si srrl. I . rnc. Ie."iJ 'llii lt lr iri[i il1 I lil' t\ OI. irlpodobit de o parte. ririscindu-:i fdra incetare botul negru. Se indrepti lSrii grabl sprc cr. Apoi se ivi un animal cenuliu cLt niste lSbute scurte.r.

Ici sm u lse repede din picior unul din galen{ii lui de lemn qi-l zvirli in gobolanSugara dddu drumul biie{elului de lemn. {inindu-1 tragindu-l spre gaura lui de sub scari. eu sint gol-gol uf. tirindu-l drrpd el gi pe Buratino.i o didu gata cit ai clipi. Ai drepiate. strins intrell dinfi. sd vadd daca era teafar. ncspus . inhd{5 -spate el. ridicindu-l pe Buratino de pc jos. tati Carlo.a se dddu de perete gi tata Carlo intrd in odiitd. Apoi incepu sd se alintefrecindu-gi cipgorul de obrazul pdros al lui tata Carlo. Strabitind odiifa dintr-un salt. Dar vezi. tnititelule. Iata-mi-s ! rbspunse un glas puternic.Ei. U. lisd din mind coada rece a gobolanului gi-qi fdcu vint tocmai sus.Ia de mbninci. mititelule. scrase apoi o cepqoari din brzunar. Buratino infipse din{ii in cep. pregdtindu-se sd-i roadd beregata. F-lamind crlm era. dar te puteai stipini sE nu-l apuci de coadl ? $i Buratino il apttcii de coadij. Buratino se sperie de-a binelea de asti datd.mi-asii fiu sd-ncep gcoala. $obolanul . . sdri de pe Dervaz pe masa.. Vietatea aceasta era SuEara. scirpinindu-qi bdrbia piroasa.oarii. gobolanul o zbughi ca o nlluci sub scard. 5i il agezd p. se rrsuci in loc cu o furie silbaticd se anrnca ai a:rupra lui. $i aici. Dar dezmeticindu-se qi vdzind ci avea cle-a iace ('u un bdiefel de lemn. De spaimi. sdripe Buratino dc git. t6 .ierul Vorbitor spus Bine s-a gindit. ronldind qi plesciind de pllcere. Buratino sdri atunci de pe scaun pe pervaz. Il cerceti cu de-aminuntul. . $obolanul cel bdtrln 9l rau. gcnurrchi. scrigni din di nli qi pieri ca o nilucd. numai lemn . il trinti pe inapoi pe clulumea. de cuminte.dupa cl.Iata unde te-a dus neascultarea I mormai tata Carlo. o crrra{d Si i-o intinse: . Ei. Sobolanul dupd el. pe scaun. dup6 $obolanul pe masd. Tata Carlo I atit apucd sd strige Buratino.qi au si r10 a 0e mine bdiefii la gcoald I fhi ! fdcu Carlo lngindurat. O cuminte. Grc. tati Carlo.

$s r.\. / / t\/ t / d-re .:t-L \ \X< "\\ \:=:\ -<* .

-+^ orcplate. cleiul. insa fard haina In miini tinea o carte r.i de un verde aprins..r\rru-Llzlr at ''- ioatd inima si nu mai fac 5 nizhitii.-u li nI.SA le porti sanltos I Ta ia Carlo.. lud foarfecele. ^: . dar unde {i-e }raina ? poze atrigitoare.... nici la plScintu{ele umprute cu mac gi miere. dupi ctrm \/orbitor..abe . Burat topiind.1. Anincindrr-gi pe umerr haina veche.. t8 ino lruse abecedarui intr-o tra istuli 9i fu .ald sdndtos I . la . nici la turtere dulci. cea dintii din via{a lui. r' cdciulitd o tichic cu cirrcurc. Buratino ar f i vrut din : Tatl Carlo.rl de hirtie nu r.. iar dintr-un ciorap. ci o mie de haine noi.Aprinse lampa. Pe drum nu arunci mdcar o privire nici la dulciurile ingirate pe 1a. o si cresc. D5-o-ncolo I Nu era cine stie ce de capul ei ! Lasd ! Tu si fii sindtos ! Bur atino isi viri nasul in miinile bune ale bitrinului Carlo O si inv if. Dintr-un carimb rrechi ii ficu pantofi. dar crrm sa mi duc la Scoali tiri iui abecedar ' ? tere nrari r-^. cocola{i pe beligoarele lor..coali. gi-i croi cu indemlnare o hdinufi caienie Ei pantalona. $i-n seara asta. citeva petice de hirtie colorati. . acum ai 9i abecedar Inr. nici la cocoleii din zahir-candel. Apoi il imbrica pe Buralino cu toate ast('a .i il sfitu ise 1i Greierr"r I Burattno olnde abecedarul si cumpara un btlet pentru featrul de papust Dis-de-dimineaf a. Nici chiar la biie{ii ce inil{au zrner. qi o sd-{i cumpir n1r una. mititelu le Tata Carlo se scarpinb tlupi r:eafi. Hairra ? Am vindut-o.spuse Ru ra tino.oia si se uitet . Iath. ieqi din odii{d Se intoarse repede.

. pe care 1-ar fi in. . postagi. jrrcau 5i cintau patrLr muzicarr{i. Sus.i ciieau cu to{ii un afiS mare: i I TEATRU DE pApu$l NUMAI O SINSURA REPREZENTATIE GRABtTt-VA I onAatTr-va. talgerele de alarrla .. Btrralino ctt glas tare.i. rle ttnde se allrcil - Ti-ti-tiiil Dz in . pompieri. Buratino incepu si se poiicneasczi. Acolo vizu o baraci rle pinz5.la .ficat cu plScere de coadd I Dar Buratino igi vdzLr cuminte de drun. La.Ti-ti-ti ! {iuia flautul. Drumul sprs gcoald cotea spre tiieapta. Picioarele il drtceatr id rd voia lui spre mare.enind dinspre {irmrrl Mirii . impodobitd cu steaguri de toate ctl ton le. i'inzdtori de limonadS.i ieti{e.r cnAatTt-vA t . tocmai atunci igi gdsise sd treacd strada motanul virgat.Bum ! batea toba.Doar nu s-o urni 1c<-rala ditt loc ! lsl zr:. Bazilio. carc IilIiiarr in adir rea vintului ce bitea din larq. o mltugicd grasi 9i zimbitoare vindea bilete.Bum ! . rnLtzica insa vetlea otn siirrga. sd ascult un p tc 1i pc urmir alerg drept la . cu atit se auzea mai deslugit un zvol.la -la ! cinta vioa ra l)zirt-rlzin! zbirniiau.coal5".la - tlzin-Ia'la ' -. LingI intrare se ingJrlmidise puzderie de lumr.. .l de cintec vesel r. $i o zbughi spfe mare cit il fint'au p lClCare le. solda{i. pe baracS. lovitrcit-sc. didace crr copilali.: biie{a. Jos.Ca un fdcut. Cu cit se apropia de -scoala. Si ma uit numai o dat5.Nlediterane ..

{ - I { ' 7t* ( r **r/ lrt o o e ./..r ./ ). . W. I : f\ \.__ '/) i t' _{\ .\ s 4-/ I \ \- ^- \- .# *n . ".q.) qt 's r_+1 \ ffi- i|iti 7 's fl'{-* '21)}=+ I jt -"a ' i:l \ ' ?u-b <- '#' + ..-#/ t {r.^. .. .

i de a ltu i CautS-fi alt prost I Atunci .Patru binu{i o hdinu}i de hirtie ? . in glna Buratino printre bdnri{i gi vi dau in sr:hrnrtr hal nuf a asta minunati.SpuneJi-mi..Atunci... printre din{i : . poze - Daaa ! Sumedenie de poze n nunat eil ? cle des Lt b t litcrt dc-.\lai bine vez..Are scnloapa. .. omulefule de lemn. cit costl biietul i Bdiatul abia raspunse... N-ai . vI rog. iatd.. . .Patru binu{i. Bine.tutea bdnuli ? Bbiatul tluieri dispre!uitor : cine ..Taaaaaarelacrimi. rpus : altul ! Buratino igi simii pini 9i nasul ca rie ghca{d.ica grasa sl ztmDltoare si spuse cu glas sublirel DaIi mi. mult vrea si vad .. Ji-am ma. Da{i-mi patru gi eu teatrul de papLr. . '-- . da-mi-l I spuse baiatul. un bilel in rinrirrl irriii ('ntru slngura repre zentaiie a teatrului de pdpuqi. vi rog.. Buratino ajunse dintr-o sirituri linga matu.Buratino trase de rnineci un bdielel .i.Vezi de ta nu-i buni nici si prinzi mormoloci cu ea. cumpdrafi-mi cu patru banufi abccedarul nreu I cel nou.. mi-arn u:irar . intr-ati1 de mult 19r dorea si intre la teatru.. Nu gtiu daci mi intelcge{i..fi-ai gi gasit pe a$ si prosteqtil...Tichia poate a{i vrea in schimb tichia rnea atit de driguJA . Lua abecedarul si rara Ira gere de inimi ii numird in palmi patru binu{i.sa-mi imprumuta{i dumneavcastri patru p unga acasa.

oameni bbrbo. iar din cind in clnd voi primi gi cite una d upd ceaf.Ha-ha-ha se lovi pede ris Arlechin. avind nas 5i ochi. Fa{a ii era toali presSratd cu o pudrd albd. bietului de el' toatl oudra de pe fali.i lumina intr-un ciob de oglindd. cit ai clipi din ochi. Si de ce nu i.i. r)ro5tulc ? . ca praiul de din{i. spuse I Md numesc Pierrot. lld vor bat s cu ba{ul.In ttmpuI reprezentaliei. 9i cite alte poze atrigatoare. ietile cLr mdSti negre pe obraz. pe care pluteau doui lcltt'de de Vati cu ciocurile aurite. PaPustle it recunosc pe Buratino Buratino se agez6 in rindul intii ri privi fermecat cortina care aco- perea scena. BunI ziua ! Eu sint Arlechin ! \. Vom juca in fata voastrd comedia numitd : . cLr tichii impodgbite tru stele gi sori care aduceau la infS{iiare cu o placinta. De o parte. De dupd copacul de carton. I)e i'e scincest i.t r. irre it i se scuturd.. ii pi lipi doui palme atit de risunitoare.e insori ? - tivili . Dea' supra lor atirna un felinar ca o luni. Pe cortina erau zugravi{i crmule!i care juceru.. Sint trist pentru cd vreau sa ma insor. ve{i vedea BLrnd ziua trist: numaidecit.. . Pierrot Apuci bitul si -l ! Pcntru cd logodnica mea a fugit Ati vazut ? Ndtiriul I 99 ... ca o tabld de . FIcu 9i el o pl ecdciune in fa{a prea cinstitului public. aperLl un omule{ de-o gchioapI. Un clopot sund de tlei ori si cortina se ridic5. intr-o bluzi alba.ah. . De duph celdla It copac de carton aparu aii onrulet. cu mineci lungi. inspSiminlitori.. Estc o cornedie plind de haz.. voi fi palmuit. rispttnse Pierrot.i trei de lovituri in ceaie". tola Dupi ce ficu o Pleciciune ln f^+^ prea cinstitului public...l.'orbind astfel se intoarse citre Pierrot li. risfringindu-.'-.i de alta a scenei micriie sirajuiau copaci cle carton. imbrdcat intr-o hiinu{d numai pdt rd{ele.Fetit a cu pirul albastru sau treizt'ci.

-.Ia uitafi-vi ! E chiar Buratino desetul. onorat public. il ciupir5. de aici hop ! pe scend. Un pas.i pe loc ii didu lui Pierrot trei palme dupi ceafi.lsta-i polca Barabas.-. zari pe scaunul din lafi un bdietel de lemn. ardtindu-l cu Buratino in carne Ei oase ! urld Pierrot... Doi gi. coada-n dreapta..a de lemn. . filfiindu-qi mineciie lungi De dupd copacii de carton iegira la iveald o mulfime de pipugi. Judeca{i gi dumneavoastrS.Ba bine ci nu. strigard in cor: . da ! E chiar Buratino ! Hai.. Se Buratino. vino la noi.Buratino ! Da. Ciocu-n stinga. vino la noi. cu gura ciscati pini la urechi $i-l recunoscu dupi albastru. privind papu.. intorcindu-se spre spectatori. Cine-a vlzut in lumea asta feti{e cu parul albastru ? Dar deodatd. qi tot felul de cocogafi cu nasuri cit castra vetele. ! strigi Arlechin. il sdrutard. coada-n dreapta. apropiara cu tolii de luminarile inqirate de-a lungul rampei qi. cu nast uri in loc de ochi. Broasca sufld-n contrabas.. Ciocu-n stinga.loacd polca Carabas. Apoi incepuri si cinte in cor .a. poznagule ! Buratino siri atunci de pe scauri drept pe cuqca suflerului gi. ciini ldtogi. 1l apucari.Polca PdsIricii". . Ha-ha-ha - nasul cel lung gi tichia cu ciucure.ti negre. abiaspun : o Daca-i a.ntc toba.Dar n-ai se md bafi dacd-fi agtept . uite. Pdsdrica joacd poLca Pe poiand-n zori. Papugile ndvalirA din toate parlile.. il imbri fiqard. 23 . birbogi inspaimintatori cu tichii pe cap. fe tife crr ma. i{i I Cum o cheamd pe logodnica ta? spun ? cheami Malvina sau Fetila cu p6- rul ! rise din nou Arlechin .ndaci bat stra.

necaji{i.i. Apoi cortina cobori.i muie doud degete in gurd gi incercd friptura : i sc pdru ci nu_i incd gata. "u De voie. se a. il duse in garrleroba tea? Cit ai clipi. rasari din spatele scenei un om atit de :u. din lemn uscat I Am si-t pun pe foc si-mi rumenesc mai repede friptura. sd infulece ceva.. niqte ochi bulbuca{i. rasarird in fafa lui Arlechin gi pierrot. se duse in bu_ -. aducefi-mi-l aici pe neisprivitul acela de Buratino. Intorcindu-se apoi la pdpu. st5pintri teatrului. ho. Destul ! Nu vd . trului gi-1 atirnr intr-un cui. Aga I Va si zic6 ttt tulburi comediei melc fdri pereche $i inhd{indu-l pe Buratino de cama. l. cd doar nu sintefi copil micil L)ati-i Cind hdrmdlaia era in toi.n"u tn frigare un iepura. bitu de trei ori din pa lme.a polcd zic Ei eu ! Spectatorii se arltau adinc mi. 24 . O doica prinse si licrimeze. In mini [inea un bici cu gapte cozi. doctor in gtiin{e de pdpuqi. Ciocu-n sttnga.i atit de lung5. incilciti . ci crocodil adevirat.ezi in fa{a vetrei. care se roteau in orbiie qi o gurd gtozav de mare.ca{i. unde se ir*. ca sI nu-l stinghereasci la mincare. E ficut clin lemn. ho. A. intreg Ei doi pui pe deasupra. . din picioare. I Ho. Numai bnie{ii din uliimele binci nu prea se sinchiseau de toate astea qi biteau. iar un pompier izbucni chiar in hohote dc p lins. Era senior Carabas-Barabas. ci se tira pc jos.toacd polca pdsdrica. $i e ueseld mereu. incit numai privindu-l inghe{ai de frici.crignea din din{i.. I. Doctorul in gtiin{e de pipugi. gi . Cum pe vatri nu erau decit cite'i surcele. senior Carabas_Barabas.nplii la vedere. hu ! urli el la Buratino.e ameninfd biciul lui cu gapte cozi.uzunar. iar spectatorii plecarA care incotro. Virindu-gi citirie crpitul birbii in b. coada-n dreapta._lu niorul Carabas-Barabas.i."'oie. de parcd n-ar fi fost om.drumu-nainte I mai pupafi atita. silindu-le sd continue repiezenia{ia. qnl qrr qFl-. de ne. hu.reprezenta{iahu. Avea o barbi stufoasa. papugile jucari mai departe pini la sfirqit.

.\ \ \ / \ \ I \ (- \ r r( r \)"1 \'y'? 40.

lingi gratarui vetrei. cldtinindu-se in cule.Ve mininci pielea ? Unde mi-e biciul ? rdctti Barabas. cerindu-i indurare pentru Caraba s- Plingind. senior Carabas-Barabas tocmai scormonea cirbunii ctr r'5traiul. Bucdtaria se zgilliia din temelii. 5C Cind doctorul in qtiinfe de pipuqi incepea si strdnute. ochii i se ro.l drda pe Buratino. pe gura lui larg ciscati . sentor Carabas. ba chiar si de o stlti de ori $i strdnuti atit de tare. tJuralln() lncep( a SA se tinguiasci cu glSscior sub{irel gi ^linrrirol' P""iiu.opti pe furi5 lui Buratino Incearci sd-i vorbe$ti cit timp sirdnuta Hapciu.ile il aduseri pe Buratino gi-l lasara 1os. \-r . dind ochii oeste Hap. nasul i se zbirci . incit cenula se ridica virtej in vatra - hap-ciu !. cldtinind din cipifinb 9i tropdind din picioare. aerul..i apoi strinuta cu zgomot. Pierrot ii . : raminea s leil dt puteri $i se ficea dintr-o dati mai bun. Carabas-Barabas trigea. hapciu. hap . hap.. In rdstimouri.i curind fa{a toati i se umplu de crefuri. in tir Iar cind sfirgea cu strdnuturiler lui ndstru5nice.. pdpugile se duserd atunci in garderobS. izbucni (-arabas-Barabas. 26 .ngdneau.Arlechin gi Pierrot cdzurl nenorocitul de Buratino.ird. in genunchr. nu gltrIIla. suflind pe nas de te bdga in sperie{i Deodati.. r-atino ios din cui si-l aduserd in bucitdrie -. Geamurile zorndiau. il didrrra pe Bu' in Ioc sa.. cap. cind strinuturile se mal domoleall.. Se vede treaba ca'i intrase prai de cirbune pe niri. iar tigdile ql cratifele zb. apoi greu mai oprea: strdnuta de cincizeci de ori.Barabas ti dd cinci galbeni Iasa sa plece acdsa si'[ Clnd papu.

Noroc qi sdndtate. vAzul . n iciodatd. Ce ma tot incurci-!. ca sd-l audd vor bind pe Buratino gi viicarelile lui si nu-i mai spargi urechile. mn pe o unde aide pinzitu dricia asta : vatr5...Sirmanul meu tata traie.Ylata mea. Hapciu !. ...Ahaa I Carlo e tatdl tiu ! Carabas-Barabas sdri de pe scaun. doar aqa.. mi-e peste putin{i !.Fdrd mine.. Hapciu.. strigi Carabas-Barabas.. Cum o si gduregti vatra cu nasul ? . Eu ii sint singurul sprijin la bbtrinefe. Arlechin la dreapta.te incd. hapciu !. Cum o sb-mi f ie mili ! Tre buie sd irig iepuraqul 9i puii ! Treci pe vatrb ! Senior. ingbimi Buratino.. 27 -- Sirdcu{ de mine. Pirin{ii iii trdiesc ? Eu n-am avut niciodatd mamb. incit Carabas-Barabas sim{i in urechi in{epiituri de parci l-ar fi impuns careva cu nigte ace El bitu din picior : ' Nu in!elegi sd-mi dai pace !. . senior. incit Pierrot zburd la stinga..$i.i . . zgomotos gi cu atita p utere . Aga ! Va sa zlce in odii{a bdtrinului Carlo se gisegte u9i{a aceea.. sirrnanul meu tatd se va prapadi curind de foantt 9i de frig. senior.. -. Carlo.atita. Hapciu ! I Multumesc. Fie-vi mil5.-'itul de mine ! $i Buratino {ipi atit de asculit.D5-mi pace SI lasi vdicdrelile. .. ci doar zugrdvite pe o pinza vcche. s5-mi bag nasul in vatri.. senior.Mii de draci I urlS Carabas-Barabas.ra. dar n-am ficut decit s-o gduresc . Hapciu !. senior.Ce! prcstie I se mird Carabas-Barabas.Am mai incercat eu odat5.. iar Buratino se invirt i pe loc ca un titirez. nenorc.. dati-mi drumul ! . Vai. nim6nui nu-i este milS de .i barba i se resfiri in toate parfile. senior. . l..Imi incliipui cum se va sim{i iaici-tiu cind o sd afle ci artt iript cu tine urr iepuraq si doi pui. foc ceau n zugrdvite toate ? bucatd In oddi{a tatalui meu. dadu din miini . scnlor: \ alra ll ceaunul de pe foc nu erau adevirate... nenorocitul de mine.De ce ? intrebd Carabas-Barabas. . TaicS-tIu trdiegte ? . strdnutd Carabas-Barabas. rog.

ilor: -' Sn gti{i ci e o taini la mijloc. in care se aflS vatra zugravitd pe o bucati de pinzd veche. scoasc cinci bdnu{i de aur ...cze care mai de care. il am sa ma( 28 .Dar Carabas-Barabas.i1e incepurd din nou sd-l imbra{i.adica cinci.i dezvdluie laina. sd-l ghion' teascd si iar sa-1 imbra{i. -c5-l salut gi mairepetd el. t lc los : credc{i ci barrii pe care nit In arum spre ff casd.it jumitate frip{i. iti cltntnou-se cu v Arlechin 9i Pierrot il tluseri pe Buratino in dorntitorul irdpu5ilor Acolo papu. temindu-se pesemne ci o sd-. acestia.rlino nrrce t'ei cinci binuii de aur in buz-unar .i inchida gura cu amin.. Buratino tnttlneSte doi cer$etori: motanul fJazt[io si ou[pea . Cu galbenii strin.Am si cumpdr pentru tata Carlo o liaini noud..opti pipu. Jie.ri banii Avea tocmai atifia bani de aur citc degete la o mina ..eze. Ia lunii sd se-ngriieasc) si nuSpu' ne-i spune-i ca-l rog dea . $i ramase a5a o bucatd de vreme.'tu1 popii dc foame sau de triq. RItr.. i5i daruiesc via!a.i rispunse.. tropdind gi cintind : . \'zi rog si i-a!i afli irr miini bune. puii I9i strecuri mina pe sub barbd in buzrrnarul de la vestd.1i mai cu seama si nLr plcce in ruptul capului din oddita lui..i in putnn.. o lui la goani spre cas5. Va -dat semul{umesc.r du-i iui Carlo.. Buratintr lsl numara din rr. sa-l sirute. Acum du-te de ie odihnelte 5i miine.ioi purnnii.r.. -pe Bine I spuse el in ceie din urma M-oi rnul{umi cu iepuragul.i ii intinse lui Buratino: Ba mai mult. socoti mai nimerit sd-. Ba mai mult.11tsa Dis-de-dimirtea!i. senior. scapat in ir-un lel atit de uimitor de la inspdimintdtoarea moarte care'-l aqtepta $i Buratino le . uitindu-se cu ochii holbafi la focui ce se silngea. cum o cripa de ziui iusi a ca si. pe Iiuratin. Buratino.

dar vulpea Aiisa ii vorbi smeritd ? bunui meu .i cc.--:=i-- ---. i)e drumui plin de colb: aceEtia erau vulpea Alisa. Bazilio. traraca teatrului r1e pipuli Si ste a gurile filiiitoare pieriser2i in zare. Buratino. amarlli.lultime de placintute cu mac .taia Carlo. care mergea loniic-lorltic. Ei motanui Bazilio. cind dt'oda1d didu cu ochii o e doi cersetori care abia se tiraLr.:a.ahar-candel pc be{i5oare. in trei labe. n-alca niri o legiitura cu cel pe care ii intilnise Buratino pe sliircld.- . Fdcuse o bucaia buna de drum. deSi era la iel de vdrgat qi purta aceiasi numc. cicii oiir dc-a binei. Incotro ala erbbit Acash.rcu5ei de z.- . la : 29 . cu o zi ntiti-nainti:. Buraiirto didrr si treacd pe linga ei. Motanul acesla.Buni ziua.\ -" I ''':'=::./'>- curnpAr o n.

ratino.teptulc 9i prea infeleptule Buratino. iar motanul cdscd ochii. se caind vulpea Alisa dind din cap. minciuni I Motanul Bazilio sdri ca ars sr. - .Fireqte c-al vrea I Dar cum ? Nimic mai usor Vino cu noi. care licdrird deodati ca doui felinare verzi.qi-i smulse jumatate din coadd.iturii dsteia afurisite mi-am pripbdit vederea. Buratino. si mie sd-mi Vulpea suspind gi zise mai smeritl incd : - cumpar un abecedar. aproape Iard voie. orbi pini mai adineaori.. O cioari bitrind se coco{ase pe o creangd uscatd. in copacul de la marginea drumului.qi mi s-a pdrui cb ln copac s-a cd!drat un ca{elu9 Acum mergeau tustrei pe drumul praf uit. . Apoi motanul se prefbcu din nou cd e orb de-a binelea De ce ai ficut una ca asta. le vezi ? icu .Dar p-astea bdnuti de faur. incit pasirea abia mai putu si-9i ia zborul. Prea multd invaf aturd strici. .. Unde ? 1L' .In 'fara Pro.. Abecedar ? Of . mormdi motanul Bazilio. pul6ind supdrat printre mustili. am tot invd{at gi acum ia uiti-te la mine: am ajuns sd merg in trei - ! ia be.bietul Carlo Teamb Nu qtiu daci o sd-l mai afli in via{a mi-e cd s-a prapddit din pricina foamei . n-ai vrea s2 a i de zece ori mai mul{i bani decit acuma ? -. in copac. dragul meu Buratino De pildd eu: am invdtat. motane Bazilio? intrebi mirat Bu Abecedar - ? Ved ca prin sitd. Din pricina invdf.ls. ia spune. dobori cu laba cioara de pe creangi . Dupi cc' asculti ce asctrlt5. Bunule.. laba. of . ce ai de gind sa faci cu atifia bani? Vreau sI-i cumpir lui tata Carlo o haind nou5.Minciuni. incepu sd croncdneascS: '.i a frigului. .tilor Ruratino se gindi pufin: Nul Eu ri-ed cb as iace mal blne sa ma fluc acasa.rispunse motatlui. Buratino insi nu bdga de seami nimic. vulpea intinse. Vulpea spuse De.. frumosule Buratino. des'f Scindu-9i pumnu I gi ardtindu-i cei cinci Dind cu ochii de bani.

tept ! : ! I si ajungern in fara Progtilor I Ospataria . nuntit Cimpul nlinunilor.iri la tirmul mdrii qi apoi se indepirtard din nou de firm.Ba nu. Dar o sd-ti par?i rau ^x lll(-rl o 5d-[l+: ^ ^ -x -x..Poftim. .dn frrrnz..)l . pui in grupifb banii de aur.. strimba vulpea din nas. plna s-aJungl.. cind la stinga . zise el. spui de trei ori.. | * ^-mbi si motan u L Pdlo tau. printr-o pidurice de pini. presari deasrrpra sare. Or6.. prinire vii. Sb nu dai pe urmi vina pe noi ! spuse vulpea Si nu dai vina pe noi ! mormai Ei motanul $i cind te gindegti cd cei cinci galbeni ar tdi s-ar putea pre face intr-o gramadi de bani. mix. r'5 cred. i{i toceqti labele.tt*or[" Buratino.i pbdurice qi prin aceleagi vii.La tret pe.. Buratino se opri cu gura cascata. Bazilio.. \rulpca se propti in coadi Ei se linse pe bot I n l'ara Alinciuni ! Stai cd te fac eu si in{elegi numaidecit Progtilor este un cimp vrajit. zise el. . strope. spu se vulp ea .)a fie sdndtos cu banii lui '-. Itinciuni FIai. Vulpea Aiisa spuse suspinind : . . . n-ajungi in Jara Progtilor cu Lrna cu doua.striga Buraiino.. ii acoperi cu pdmint. prefecindu-se lignita Nu vezi cA n-avem cu cine sta de vorbi! . Pina dimineafa dirr groapa asta o sI creasci un copi ^ol ci no rirnrrrelp in ln.i dupa ce merserd cale indelungatd peste cimpuri.ti bine cu api gi te culci.Minciuni.Astea-s minciuni. vulpea Alisa 9i motanul Bazilio coborita dealul :. drix". Sapi in cintpul dla o gropi{i.Ehe. vi cred ! Abia a..ix. du-te ! Doar nu te tragem cu de-a sila dupa noi.. prin aceea. ie.elul de pe culme gi soarele care se-ndl{ase deasupra lur se vedeau cind la dreapta. o si atirne bani de aur Ai in{eles? Buratino siri in sus la auzul acest<-rr cuvinte. .

Veselul Ei de5teptrrl Euratinr. spuse vulpea. . si motanul. de la mincare. Lsi smulse tichia de pe capul che$ gi. gi nrr-si mai lua ochii i:i.i nilte fici{ei la tigaie.i pe dcasuprl ntai dd-ne 9i rnielul ila irumrrs r nri'rlit de colo.. snuse vu lpea. dar 5tii.cIl Cdtre seara.. . 32 ti spLrse Briratino. ia adu-ne trei de niine. sd-rni . -. Dd-ne trei cojite de piine ...Mzlcar o i:oji{i de piine rrscatd. ccruri tot ce se vedea acolo pe r. Jupinul mai sd pice jos de uimire. -. .Nu ne-ar strica si ludm o gustiricd. lntrara in ospitdrie si se alezari lingi vatri.1i.Mie vorbi aduci \rreo gase bLrcifi de caracudi. iar boturile le strdluceau de atita grdsime. inclinindu-se adinc.. . cdldtorii rrdzura la o margine de drum o casi un acoperig p u{in aplecat si cu o iirmi deasupra intririi : ospATARtA . unde pe frigiri qi in tigai se prdieau tot felul de bunit:iii. Vulpea nu mai contenea sd se lingi pe bot. cind auzi ce-i cer de mlncare a cemenea oaspeti de seamI.N-ar fi riu sd ne odihnim un ceas-doud. spuse Stipinul le iesi in intimpinare. Iar inairrte de masi di-mi niqte peSte crLrd. jupine..atri .. jupine" lh ii:oti vu lpea. 5i motanul.. micar o coji-td de piine. Iar.. mai marun{el. igi culci hoiul musticio-s pe ele. \/ulpea Alisa gi motanul Bazilio sc indopari cu de ioate.i motanul.int. ceva mai grase.spuse vulpea. Intr-un cur.. boboclrl ila strica sd pe urmi o pereche de porunibei la irigare 9i. Glumegte. dindu-5i ifose. Burfile aproape si le plesneasci de piine ce erau. . de gisci. inghitind ntincarea cu oase cu toi. . jupine ! mormii r.toianul Bazilio puse labele pe masi. ii pofti si intre.rA rREt PEST|$ORI" vechei. pentru Buratino nu rimase decit o coji{i de piine. glume5te cu dumneata. rrr uscata. crcd ci n-ar prii .\.

. senior Buratino. .i numaidecit incepuri sd sforiie gi si guiere prin somn. nici vulpea.Cheita de aur . dar cum intindea mina.. jupine ! Vulpea gi motanul se intinserl pe doud paturi moi. Buratino din frecd la ochi.22 2. s-o pornim la drum cu puteri noi.:: /// kk --f 4"o '--2.. e timpul sisdriscoli culcus si se In ugd ciocinea cineva. l@ 33 .. Jupinul il l5muri : 5 . Nu uita sa ne trezegti. te ! A bitut miezul nop!ii. pe culcugul ciinelui.Ei.-z ---. Nu se vedea nici motanul. Buratino se oploEi Ei el intr-un col!.. ' ---: :. In vis i se ardti un copdcel cu frunze rotunde de aur.::: I \' -. .--:-:r-"4 cind o bate miezul nopfii. paturile erau goale...c.

Si mai sldbegte-md. sau te stripung ca pe .Plitegte. pasirca de noapte Striga.14 . drum.. iri s5 . astfel nevoit se-i dee unul din cei cinci un gindac care-i galbeni pe Buratino fu al'ea. {N' ... neagrd ca funinginea. dar ju- - Buratino este dtacdt de tflhari ln zare apiru deodatd o lumind verzuie Pidurea neagri abia Striga se rdsirea luna. Striga ii striga mereu nu crezi. ? -. . Atingindu-i nasul cu aripa ei moale. nemernicute. Buratino se repezi spre ugd..) desluqea. 9i Buratino didu si i se strecoare printre picioare qi sd fugi. f pidure..Ce vreite-ncrezi tn ? nu . dar jupinul cu miinile proptite duri se a.pe drumul ce duce spre pierzi porneqti in fugd clipd. Cit face ....Oi. ca sd mai prindd ceva puteri. De jur imprejur.ezd in prag . Afari era o bezni groasi.te ? ? in 9ol- pinul puse mina pe o frigare. it-rtul dormea. Ei pirdsi tare necijit afurisita ospatdrie. departe..Nu-au ldsat nici o vorbd oentru mine Ba nu t Au senior Buratino. au qi au pornit la cinsti{ii domniei-tale prieteni au binevoit si se scoale mai gustat cite o pllcintd rece. of ! se viiti Buratino.Ia fugi mai departe qi auzi cum Striga ii striga din urmS: Buratino Ai griji ci pe drumul dsta miguni tilharii I ! 1 .spusele vulpii 9i ale motanului I . si inciudat : sd nu crezi I Buratino se opri cie la mine .i-l privi cu ochii micgora{i : Dar masa de-aseari cine-o plite.Cu totul cu totul un galben. hit. Numai deasupra capului lui Buratino se rotea uqor.Sd nu crezi.nici ocum si trebuie sispus ci domnia ta.Prea devreme. Mustd{ile-i stufoase. ba chiar qi smocurile do pdr de pe lingd urechi i se zburlird. R. - numele popular al unei specii de bufnlti.

Stai ! ci era speriat deStai Cu toate moarte..Iailte uitd pe Buratino de banii celdlalt de tilharii. qi-l izbird cu capul de pdmint. unde a ascuns I strigarl . tsuratino priceou. iar celdlalt il scotocea prin buzunare.. mai mica de staturi. sau viafa . In gurd 1.'irlea in mini un cu tit . fird si facd zgomot. Viri la iu{eald in guri cei patru galbeni gi se abdtu din dium spre marginea codrului nipiditi de rugi de mure. Una.t. in. lui. . cu gura {evei largi ca o pilnie.. Unul apucd picioare. in aer ca pe o minge. ci o labi de pisici. Tilharii il ridicari cu picioarele in sus. Banii. Se afundd printre rugii de mure plini de {epi. Buratino izbuti si scape qi se repezi in stufiriq. ldsind in . il mulci de mini. ci banii De fricd.. ceva mai rdsdritd . Intre timp. . Tilharul cel mic de staturd incerc5 sr-i desclegteze din{ii cu ratul culitului. Dar nici asta nu le folosi la nimic. Tilharii il inhafaseri de ceafd 9i-l zgilfiiau fdrd-ncetare. fErd sr scape banii din gur5.lirl cap. unul il amenin{a cu pistolul. ? urlS cel lnalt.) cei doi tilhari il prinseri. rdsucindu-se qi lunecind ca o gopirli. gi-l zvir. Era gata-gata sa-i deschidh gura. Tilharul lipd ca din gurl de garpe. Buratino insd se smuci Ei. alerga acum tn salturi.. Dar aici strigau tilharii. I se piru cd cineva se furigeazi pe urmele O rupse la fugi. {lnea un co$cogea pistol. Dar Buratino incle.ti din{ii gi mai tare. nemernicule I Te rup in buca{i I . Cel care se furiga dupd el. - sd-i zdngine-n gur5. totusi. Era intr-adevir urmdrit de doua fiin{e carc purtau pe cap nigte saci giurifi in dreptul ochilor. vai ! {ipa Buratino si o zbughi iepuregte spre pddurea cea neagra.I{i sucesc gitul tremura atit de tare.Buratino grdbi pasul. cealaltd.Pungase ficu cd ! nu pricepe ce anurne voiau de la gi Buratino el rdsufli adinc pe nas. Buratino intoarse capul. Buratino de aur i'ncepuri ! cunl stiteau lucrurile. Vai. Dar mina nu era mlni.Unde-ai ascuns banii guieri cel mic. i .

sSltind prin iarba ud5. carc dormca lingi mal. trezindu-se. Cu tichia lui albd pe cap. apoi ie.urme-i bucifele din pantalonagi gi din hdinujd .Prinde-l apropiau din ce in ce mai mult. Ce glumi proastilasd-mi labele-n pace I Lebada igi desfacu aripile. tilharii il ajunserd din nou..'au pc pamint umbrr lungi 5i toali paourea parea vargala.. Cazurb la pimint In timp ce tilharii gemeau qi-si irecau ceafa dc durer. se prinse de o creangi ce se legina si de aci se c5{ari in copac. rdzbi de partea cealalti gi o lua la goand spre pddure. prin stuidri5.i. Tilharii. buf !.i. Astiel ajunse la malul unui lac. cu capul ascuns sub alipi. intocmai ca la teatrul de pipu. Buratino i5i rlSdu drumui din copac . Buratino i9i facu vint qi siri pe copacul vecin. Tilharii sc ca s5-l descopere pe Buratino. Sub lumirra lunei. i1i lua falnic zborul peste lac. Cind sb intre-n pidure. Buratino se aruncd in lac. . copacii arun. ! fine-l! .'. numai ci sacii de pe cap ii cam stinghereau.i la suprafa{5 9i apuci lebdda de labe.i o rupsc la frrgi de-i sfiriiau calciiele. Dar vezi cd amindoi lunecard gi.1 apuce pe Buratino de picioare. [. gigii lcbada. Buratino siri sprinten in sus.. Buratino aci dispirea in umbr5. her.i{ee. Tilharii nu-l slSbeau de fel. O gi aici didu de miaitin5. drept cdtre luna cea mare care plutea peste dealuri. dupd el. inoti pe -sub apd. IatS-l! Nu-i mai riminea decit si se arunce in apd. aci rdsdrca in bdtaia lrrnii.. in timp ce tilharii erau gata-gata s5-.una se rbsirirrgea strilucind in oglinda apei. se ridicl iute in picioare qi incepu sa fugi peste movili{ele acoperite cu mulchi. 36 . Deodati zdri o lebddb alb5. Alungind in virful copacului. Buratino se avintl spre dreapta acolo locul era mlaqtinos. Cind ajunse pe malul celilalt. Buratino didu drumLri lebedei Ei cdzu jos. Irr urma lui se auzeaLl lu5 spre stinga trosnind ct'engile uscate.

. .?s. \\ \\\ \o.r@" € oo t i 0 0 (/ g \fi iN. ?aPP _.\ V//. .

tilharii n-ar fi pierdut cufitu I 9i pistolul.iroaie de pe ei. pisiceSte. in care jLrca o minge nrici. in bdtaia razelor de luni.. Potecile erau presirate cu nisip curat. Bzitu in ur5. Atunci apdru la geam o feti{i drlgu{6. Buratino se prlbugi cu nasul in nisip qi se prefdcu mort. asupra lui. iar in mijlocul ei.Fetifo. deschide-mi uqa I Niste tilhari aleargi si mi prindd ! .Aha !..ilca I)c prag. . Avea ochii lipifi de somn.Tilhani i[ sptrtzura pe Buratino de un copac Frint de oboseald.irgati in felurite culori. Vizindu-l pe Buratino. apa curgea . Ridicd miinile. Dintr-o finiilrA {iqnitoare se inil{a un fir sub{ire de apa. Deznddijduit. zlri o poianl de toata frumuse{ea. Trecuserd cu si Buratino bdiea de zor in usd cu pumnii $i cu picioarele. o ciscioard cu patru feresire. lacul inot . 38 Tilharii niviliri . $i dacd in timpul fugii. Buratino se cafira de-a bu. printre crengile unui alun.spr-lnse nimeni. Din cisuta nu-i rA. Iati ins.Uf ! Ce prostie ! spuse fetita. povestea bietului Buratino s-ar fi curmat aici. albastre.. iar cel inalt schelilSi vulpegte.ca picioarele. Pe obioane erau zugrdvite soarele.. Bitrr mai tare. . se intinse somnoroasd Ei disparu de la geam.. [. Deodatzi. acum nu ne mai scapi ! Cum l-au chinuit pe sdrmanul Buratino ca sd-l sileasci sd deschidi gura e greu de inchipuit.. .resemne ci cei clin casi dormeau dugi. De jur imprejurul casr-r!ei cregteau iiori mari. cu pirul numai inele 5i un nisuc cirn . ''_ Ajutor I Siri{i.i drdgalag.l ci din pidure se ivira din nou cei doi tilhali.asi-mI dorm I Nici nu pot {ine ochii Ceschiqi. oameni buni !. r. intocmai ca o musci amorf itl toamna pe pervazul f erestrei. Buratino abia igi mai rni. cu furie.. luna Ei stelele. tilharul cel mic de staturd miorlii uricios... ciscind leneEi gurifa.

1l legard cu o fringhie de picioare.-' . iar Buratino se legdna ca o surcicS.'/. intinzindu-. se stirni un vint rece.fr :fi*. Aproape de revdrsatul zorilor. =---=- I *-''.. han ladeseard ! spuserd ei cu rdutate porniri si gdseascd vre-un o rdscruce de drumuri./ z ----- ( '6:f) (.*< 7(' . Tilharilor li se uri In si tot stea la pindd pe cozile lor ude.. Tilharii se agezard sub copac.r1/* .n ?. titharii se hotdrird sd-l spinzure cu capul in jos.. pinb -gi R5mii aga atirnat... frunzele stejarului fremdtau.i cozile ude Ei aEteptind sd le cadi banii de aur din gura biie{elului. prietene.2 .eele din urmd. Buraiino rdmase atirnat de o creangi de stejar.

Ciinele ei credinc'los. vai. Ietrla cu pdrul albastru il zdri pe Buratino.Fetifa cu parul albastru In . ii aducea franzele. pisirile gi chiar un ele gize o indrlgiseri tare mult poate tocmai pentru cd era o feti!a blindd gi la locul ei. spinzurat cu capul in jos. in loc de pudrd. Uliul . cum deschise ochii. Iarba din poianS se fircu mai veide . fel de fel de fructe. Nemaiputind indura purtarea grosolani a stdpinului.5 din teatrul de pipuli al lui carabas-Barabas. fugise din teatru gi se aciuise in cdsufa singuratici din poiana Sdlbbticiunile. Cirtila ii aducea tot soiul de legume hrinitoare. l. Artemon.i florile albastre se acoperiri cu stropi de roui.i strigd inspiimintata: . $oarecii . PA40 albastrS. Fetifa asta era cea mai frumoasi pipu. Bondarii . se aratd din nou la fereastrS.Vai. . clt ai clipi' cre-dinciosul ei cfine. infiEurate in poleiald argintie. printre crengile stejarului de care atirna Buratino se ivi lumina zor\lor.tele ii aduceau limonadl in coji de nuc5.pisdri vinate. Fetila cu pirrul albastru. rislri. i1i freca mai intii frumo. Broa. .tite.polen de pe flori.Buratino la otat'a il intoarce pe -sfir$it. In dimineala aceea. Fluturagii Omizilc aveau griji sd-i aduca pasta pentru curS{itul dintilor Ei unsoare pentru u.ii ei ochii adormi!i 9i apoi ii deschise mari.VietSIile pddurii aveau grijd si-i aducd toate cele trebuincioase pentru trai.ise si-si tundi plrul de pe jumdtatea dinddrlt a corpului. Colofana gterpelea din piali pentru feti{5 bomboane de ciocolatS. numai inele. brinzh . Tocmai sfir.zaltir.i urechile pleo. Artemon. bdlibanindu-.i bucd{ele de cirnat. gaia prajite.i luZ obrdjorii in palme . lucru pe care-l fdcea zilnic. Rindunelele stirpeau viespile 9i fin{arii care rolau in jurul ca sei. de altlel. vai ! Sub fereastri.ile care scirliiau.

-| -.r'i .t-a\ f6 ftf.\ \ € ffi /at.-4wY I W'.l .( 7 t / / ll/(/E((.tf r. W.<*+ '. ..l/.dfTIryW gl (f .

latrind puternic. . poate fi inviat sau nu poate fi ini'iat.opt zeci de grade in jurul decit viu. aga incit nisipul umed zburi cit colo de sub labelc lui. Trebuie sa-l ludm deacolo sdrdcuful in casi si si chemAm un doctor. pe cartruia ingustii. . Dac5 e mort. se avinta in goand catre un tuii. cineva.Una din doud. Artemon il prinse pe Buratino qi il duse irr casa. rdmas in partea din fa{d. pe laba dinainte purta un ceas de argint. intoarse nasul intr-o parte 9i ridici buza de sus. -este viu. Dupa ce-l culci in pat.i ve lln0 u -s I I coltll a lDt.. incepu sd-l cerceteze gi ea pe Buratino. .i roti capul cu o sutd gitului.i-n stinga.tei i se umflara tofi negii. Apoi plescii din gura ei mare 5i zise: viu decit . apoi se urcard pe trunchiul stejarului si roaserd fringhia. Bolnavul e mai mult mort .Bolnavul e mai mult miinile camort. din pi_ dure. Curatd tragerc pe sioari.rul buclat.. Broa.ori e viu ori a murit. iar smocul din virful cozii. Artemonl spuse ... Patru sute de furnici destoinice se ingiraril una dupi alta. se invirteasci zorit in loc. fire Felcerifa Cilugari{a. ii era pieptdnat cu ingrijire. va trii sau .. Cu laba ei umeda.. dez- Cu labeie din fa!5.peCheami pede Buratino.. impodobit cu o frumoa"si fundi neagrd. gopti ea.i fclcerifa cdlugari!a. s5-l aducemfeti{a.Sint gata gribit ce era. zburd in podul intunecos. privi cu ochii ei bulbuca{i in dreapta . care semina 1a infi!i9arc cu o agchie uscatd. cu doui de iarba uscatb. Broasca il cerceta mult timp pe Buratino Ginditoare. Daci nll va trdi. cu infirmiera Broasci . desficindu-9i aripile moi. Se repezi mai intii spre un furnicar. 9i se inapoie tot atit de rcpede cu vestita dofioroaie Buha. vorbi ca un folnet felcerifa Cilugzirila... De furie. Artemon prinse De gata gi de I si Buha iEi apropie urechea de picptul lui Buratino.. 42 . spuse Buha Ei.Sint gata Artemon i. irezi tot no rodul de furnici gi trimise patru sute dintre ele si roadi fringhia cu care era legat Buratino.

... de om mare ! tavan. - $gE.Buratino. SI tlrrndu-se De ourta. ordcdi Broasca din beci.Sau cu unt de ricin. care {inea o bucdficl rJ. te rog din suflet. .. zdren{uit 9i plin de vinatii. sau fird unt de ricin. caruia tot ce se sfirgea cu bine ii era pe p1ac. siri in fala gurd 9i-l sdrutd. Ei.Cu uni de ricin. bine -Atunci feti{a spuse cu glas aspru. gemu : Nu \rreau unt de ricin. trei in pe git. rise cu dispre{ Buha din pod' ! intr-o I rsll 0e Atunci nenorocitul de Buratino. asta-i tot ! De bucurie. Dacd m-asculti. Unu.Da{i-miegti incap5{inat ? Dacd nu bei doctoria. stringe-te cu degetele de nas 9i inghite ! Nu vreau. Un goricu! alb. pentru orice eventualitate.. nu vreau.Uite zahlrul. igi prinse coada in din{i gi se invirti sub iereastri ca un virtej cu o mie de labe. tot una e .Gata.Maice mor decit sd beau unt de ricin.lupi geam Cdlugbri{a. credinciosul Artemon. mori.e zah\r in gura.. . numai zahiruuuuul. aschie uscatd gi se lasi sd cadd afari. mi simt cit se poaie de bine. De . -.. spuse letifa. Hai I Stringe-te de . ifi dau o bucS!ici de zahir. inchide ochii. . oameni buni. sar I ln beciul . pe geam. cum si-l doftoricesc ? . Feti{a i9i frinse drdgdla. pe plapuma. o mie de urechi qi o mie de ochi scdpdrdtori.umed..ele ei miini.. apoi de zahdr Ii Dupi ce-nghiji. Feti{a cu pdrul albastru se aplecd grijulie deasupra lui : -. il capefi numaidecit.turnd untul de ricinnas 9i uiti-teiiinblgi bucificadoi. nu vrea u ! iul IJuralrno. Felceri{a Cilugdrila se preldcu.arlatanie ! oricdi ea.Cu unt de ricin !.

Artemon. Fetila cu pirul albastru il aqtepta in grddina. in pace. iti flutuizr. .ii care-i di- mica. zbenguindu_se. nimeni. ci se ineci si varsa cacaoa pc fa{a dc mas5. sdrind gi lSsa{i-m5 . cd doar pentru mincare -sint linguri si furculi{e. Buratino se asezd la masd.Da' mai Buratino.Spune-mi. lse A.. -.i dea /ui Buralino o crestere a/easii Diminea{a. Sorbi cu atita ldcomie.tc de cregterea ta ? .Fetifa cu paru/ a/bastru incearca sd.. pe care erau rinduite tacimuri mici. Ig. Feti{a sc uita lint5 la el si spuse cu asprime: .. Cind se lisau pe ramrrrile copacilor el iqi inal{a capul..De-acum am si ma-ngrijesc eu de cregterea ta. te rog. asezati in fa{a mdsu{e. lingindu-9i-le apoi cu o deosebiti plScere Iar cind feti{a sc intoarse Dentru o clipa ca si arunce ci1er.Asta-mi lipsea 1".. prdjiturile de migdale le indesa intregi in grird gi le inghi{ea pe nemestecate. ea alunga necij cleau tirccale. se gindi Buratino. Cind apiru il misuri din cap pini in picioare.o celcuia iitrind la ele. lugdrea pdsirelele. il pizmui in gind . iar ndsucul cirn 9i obrijorii pudrase cu polen. ducindu_l la guri. . la urma urmelor. sorbi toati cacaoa dirrtr-insul. si iugdreasci plsdrelele 14 !.i spdlase fa{a cu apd proaspdtA.teptindu-l pe Buratino..Tragc piciorul de sub tine. mititici. Buratino se trezi zdravdn gi voios de parcd nu intimp la se nimic...Din cind in cind tata Carlo. Iqi biea degetele in chiseaua crr dulceafa. Nu minca cLr miinile. Ii porunci sd se ageze la masd gi ii turni cacao intr. incolo.Birre se mai pricepe Buratino. dc supiratd cc erir.i se incrunt5. el apuci ceainicul qi. cu Lrn picior indoit sub el. ca p. sub masZ. Ii tremurau genele. Prin iarba din jLrrul casei. fii pe pace ! . ..a firimituri unui carlbug batrin. cine se ingrije.i lasi-l ca oamenii in jos..niru pipugi.

tscunse in buzunarul hdinuiei noi cei patru bani de aur.. De ce doud ? Doui. de mai mare dragul. . Asculti. ai in buzunar doui mere..i lud o bucalicd de creti. feti!a fara si-9i piardi rab':larea. el .. Ea igi potrivi apoi cutele gi {undifele rochiei.o haini cazdrenlele astea de pantalonagi.Acum alaza-te la masl qi pune miinilc deasupra. ii sir git de ! (r Habar n-ai si socotegti. Rzidasca _ gindacul cel r-oinic. ci ai doud mere in Si sd zicem ci cineva iti cere un mar. Forfecili . sim{ea acum furnicituri prin tot trupul.ele de dinapoi. - : DouL. Feti{a ii porunci sd-. cio cdnitoarea. zise . fetila. Cite mere iti mai rdmin ? Dezbraci pe tine. Pisirelele. ii spuse fetila .Vorbd si fie. 'iaci si mi-l ia cu de-a sila.me$ter singuratic. rosti feti{a cu tristete. iar Lizeta ron{dia afa cind era nevoie Lui Burati'o nu-i prea venea la socoteali si se imbrace cu lucrurik.i goarecelc Lizeta injghebari pentru Buratino -din rochiilc r.i nevoit si _sg sqhlrnbe. ci n-am niciunul.. poreclit Forfecili . Asculti din nou . in fala ta Cauti sd nu stai cocogat. Buratino igi incordi mintea. . -incearci pentru ci cel care mi-a cerut mdrul n-o sa-l capete. Am si te-nva{ sd socotegti.te-te bine. -t5 Si trecem la dic- .ca rdsucea firul de afd cu picioru. vechi ale feti{ei. In cele din urmd se sfirgi si gustarea asta chinuitoare. eiocanitoarea cenusie 9i mo{ata.Doud. cu ciocul ei lung.i ile nigte Patru croitori : racur cel posomorit. ciripeau vesele. si un vint u let vioi adia prin frunziEul copa- Fiind silit si .i gteargd nasul minjit de cacao. incnrniindu-se 'lare. spuse buzunar. Rida.Ia ginde. dar fu totu. fdra sd se teami de el. Artemon zburda prin iarbi gi lalra v oios. pentru a-i rla primele Ieclii de bund purtart.Sd zicem ce-{i vorbesc. pufnind pe nas. Am si-!i fac rost de lumea . Buratino ii ficu Siret cu ochiul : .ilor. il lud pe Buratino cle mind si-r duse in casi. croia.'echi ale feti{ei un costuma.:.stea atita vreme cuminte la masi. -. giurea gi cosea.

a rupe !" Ei.lepura..Scrie !" iar el. 9i de ciudd o podidiri lacrimile. Feti{a ii spuse incd o datd : .i.. -. Buraiino nu vizuse in viala lui nici toc" Igi a{inti nici cilimari. igi viri nasul in cilimard qi cind de pe nas picurd pe o hirtie o patd de cerneala.te de-andirdtelea fraza asta iermecatd' Dupd cum se gtie insd.-j=--:- ochigorii ei senini in tavan Ei-i porunct: Scrie !.. il apucd sPaima..ul u. . negtiind ce sd facd. ai scris ? Acum cite. deznidhjduitS. Feti{a iEi impreund miinile. Esti un neastimpdrat cum n-am mai vizut' Am si te pedepsesc ! - 46 .ItiiUltrtl .

-. :ineva.$i feti{a scoase capul pc. Nu se ginde. Ciinele. a. ori e chin ? Nu sta aga.. lui ce-i pasa ? Liliacul chi{ai din nou: Mai rabdi pu{in...a ca si-i bage frica-n oase.Asculta. : Credinciosul Artemon aparu in ugi.i.Tu ce mai vrei ? . ! . cu capul ei de por{eran . Buratino. undc ai . nasul tot Buratino i9i ridici una de cerneali. Dar de vreme ce se apucase sd-i dea o creqtere aleasi.. clitinafi pinzele.te cd bietul copil poate nici n-a deschis mdcar abecedarul Ea ii di zor cu calimara.neau paianjenii de prin colluri.. unde prin unghere pindeau piianjeni mari... anina{i cle pinzele lor dese. Nu ne In magazie se auzi un scirfiit sub{irel.te din{i..i trupur um- plut cu vatd. ea.Ariemon.. qi incepu sa pling5. atunci . amiriti cd fusese nevoiti si se poarte atit de aspru cu biietelul de lemn.i ardtindu-gi col{ii albi. nu speria{i muscu!ifele.. munca trebuia sd fie dusa cu orice pre{ pini la capit. .Mai incet...tilor. gi plecd sa fugareascd din nou pisdrelele. du-l pe Buratino in magazia intunecoasi. mai mirii ce mai mirii. asteapti pina s-o innopta.cana . Ia te uita cine s_a sasit sa-mi dea rnie cre. zdri un liliac ce spinzura cle tavan.i il tiri dupi el in magazie. Tre_ clse el prin imprejurdri mai grele decit asta .teapta pind se innoptcazi. Buratino tot bodoganea in maga zia cea intunecoasi : feti... .Oare nu minca copiii ? Asta-i cregtere aleasi.tere aleasd. de parci ar fi scrisnit desigur. il apuci pe Burati'o de hainufa . doar a..rnci pe patul ei de pipugi. Fetifa se a. mai incct I fo. fugireste pasirelele. Acolo-i fcricire gi veselie. Buratino.a_1i 'gu segti prietenii qi vLrlpea. gntit cu dantele.ori mirun{i. cu capul in jos.A. Il inchise acolo. Buratino se alezi pe un ciob de oala. prin intuneric.Tare-i proastaTocmai asta. geam .i te duc eu in Jara Pro. cu fala sprijiniti_n miini.a. . Agteapt-d sa vini noaptea I motanul - ala se cresc . acum insi nedreptatea il scotea din fire.. ascultd. din ni.

printr-o bortd prin care treceau de obicei pisicile..tept in poiand.. afipi qi el. Liliacul agdlat de tavan iEi lud zborul. . iar Buratino fugi catre colful magaziei. in pivni{).r De ce sd md ciiesc ? Nu mi ciiesc de loc ! Poti sd aqtepti mu Ir O sd stai in magazia asta pind diminea{a. 9i sdri in poiand. Trecerea se ficea din ce in ce mai ingust5. in afard cu totul altc glnduri ii incol{iserd in minte. cind in jos. Buratino ! Te duczboard drept. fetifa pleci.. pen! se rdsfringea ca-ntr-o oglindd. Deasupra florilor albastre se rotea fird zgomot liliacul.i. Buratino se tiri in pivnifi. cind.. adormi.Buratino. in Jara Progtilor . Artemon. ci. $i Veni qi noaptea. ca pdsdrile. deodatd. Prin gaura de gobolan. Apoi zburd af ari prin ferestruica podului.gdsegti o gaurl dechi{ai el la urechea biiatr-r1ui. cu nasul virit sub coadd. - ! rului. .. impleticindu-se in firele de pdianjen. Nu te cdielti? Biie{elul era insd tare nccdjit. iegi din beci sd-si bdldceascd burtica in bdltoacele in care lumina lune! Treaba ta ll Dlne. iar broasca. cdlcd pe coad. nu-!i pare rdu de ce-aide asta. Gura gi-o lin intotdeauna deschis5. pendula bdtu miezul nopfii. fdcut covrig lingd uqa dormito- 48 . Feti{a se culcd in pdtucul ei de danteld gi intr-un tirziu. Bufniia ascunsi in pod se porni pe ris. se trezi zburind cu capul in jos. In colgobolan care duce in pivnif d. E Buratino ! Fugi I . prietene. . cu pielea aripilor intinsd intre degete:ii seminind mai curind a dricugori. dupi ce vdrsi lacrimi de durere. din care pricini nu cind in sus.Ia-te dupd mine.'. Paianjenii bodoslnir5 cu rduiate in urma lui.colotimpul. gata-gata si cadi in cursa pusd acolo pentru guzgani .suspinind adinc. Eu ai sd tul de ie a. un garpe de casi.i bdielelul abia izbutea sd se strecoare pe sub p5mint.Burattno ajunge in Tara Prostt[or Feti{a cu pirul albastru se apropie de uga magaziei si zise: ficut ? . ln cisu{5. abia sosit din sufragerie. Liliecii n-au coad5. unde biuse tot laptele diti cand.

buneoragul acela se vind rrestitele haine ciptugite cu blani de iepure.i cocogei de zahir-candel pe bc{i.te casu{e pe jumatate ddrimate. Deodati.: +. inclinate ba incoace. Nidajduiesc ca nu {i-ai pripadit bani5orii. Era miezul nop{ii. posomorit... lingindu-se pe bot. ingbimii -turte dulci vulpea. ficu motanul..pierde \rremea. $i vulpea arita cu laba citre un pocl hoclorogit ce se intindea peste albia seacd a unui piriu. Numai zgirieturi.. Motanul Bazilio mergea in urma lor gontic-sontic. IatI ci ai ajuns in fara Prostilor.-+^-:l . r€ Ca din senin.fala iu erai ailau motanul Bazilio gi vulpea Alisa.eau ni. ci{i poftegti !. Pe malr-rl celSlalt. inotind prin iarba care-i ajungea pina 1a irrechi. pentru tata Carlo. ai c|zlI pesemne din luna.in r-n nr. .i flutura5i de noapte. Iara 7Chei{a de aur a . spuse _ l\/Ia prinde mirarea ci te mai vid lriu. cu mutra posomoritd. 5 rostogoli pini cEzu cu fa{a in niqte fnrnze de brusture. . cu toate ci i se piru oarecum ciudat ci motanul igi purta laba dreapta legati cu o cirp5. spre luna roiuncl?i.i prindi hrana din zbor qi si inghiti de . dar in Oragul prostilor nu dormea rnca nlmenl. de sus.. ! . abia se put ea line de el..c.. se deslu. In lui se Indriznelule.Tot rbul e spre bine ! spuse vulpea. riiteazule Buratino. Ah. In . 1460 49 . curala na ln ula gi pornira sd treaci peste podul stricat.. un pilc de copat-i usca{i.. cu crengile frinte. Buratino.i mai multe clopotni{e strimbe. Buratino se bucura cind didu cu ochii de vechile lui cuno.abecedar cu poze colorate. iar vuipea avea coada niclSitd de nirnol.tin{c. cu gura plina dp nis. .vulpea.hii h olba{i de spa ima..L-am adus !Buratino se priv ali pe un povirniq se rostogoli.oare. sd-. strigi cuiva : . tru ca. dupel t-l ce-si scuipi in 1a ua. ! rr !lril<rr Buratino . se agezd jos.i dc acolo. buruienile ude il plesneau fari cru!are peste obrajiori. . printre mormane cle gunoaie. . drdgu{ule ! \rulpea Alisa ii ajuta baie{elului sa se ridice in picioare 1i. ba incolo. li[iacul se avintd in vizduh..

bra{ la bra{ cu cucca}1a vulpe. $i dacb semeni. cu crozile smulse.i zdrenfaro. atit de slaba c5-i puteai numzjra coaslele. vlzur| cum se plimbau. abia se nrai migcau de S at 'ttuln tr . motani sdtui.ix.. statea cLr capul p lecat jalnic in jos. miine in zori po{i sd culegi o grdmadi de bani 9i sa-!i curnperi cu ei tot ce-!i pofte. mix. cu botul in vint. Vulpea Alisa gopti : plimba cei cart atr setttiinat bani pe Clnpul A{irttrnilor... cu ochelari de aur pe nas. Sa ne grzibim. Muuu-cenica.. pantofi rup!i. gnti{i fieru u ri care cu cite o pdlirie in trei colturi si al'ind in j utr rl ri1trrl u cit eo zr Lr C zgardd cu {epi.. $tii... Guvernatorul ora. impopo!onate cu - -. {inindLr I mereu dupa ea. dLrcindu-9i 1a bra! soliile.cri ! la locuitorii flaminzi . Pe trotuar..vulpoiul cel gras .te cu api din baltoaca de colo . Presard sare ! .i miscau alene ciottrl de coadd: O vaca.. costelir.i murdari rdtaceau ciini iioirifi plini de scaiefi..i gaurifi qi cirpe. care n-ar ii zbur ai chiar de lc-ai fi strivit cu pir ioi 1r llre . in lunlina lunei. iqi spunea ea lnginduratzr. drix !" ! - 50 ... Vulpea nu-l slabea o clipa pe BLrratino. NiEte capre ' .Be-e-e-e-e ! cu spinarea pleguvi.li bic Giini... pagteau iarba przif uita de lingd drum qi-.e. Poli{iqtii hamdiau de zor - Cirrrculi ! Jine drrrtapta I Nu sta pe loooc 1. Vulpea gi rnotanul il duseri pe Buratino pe url maidan plin cu cioburi de oale sparte.Acum strope.Pune induntru galbenii ! .A-u-u-u. I-uindu-gi vorba din gura. sc u f i{e. P-aici -numai inse noaptea asta se mai poate semirla..+ po In schimb.Pe o uli{a strimbd .. Nu uita si spui : . 'f Pe ni5te movili{e de noroi se oprise un cird de \'l i) ll Jru rrr u lit e de ici ta Ie pene.. ce oftau lihni{i de foame : . tinind in laba o micsttnica de noapte.se plimba !an{o.. stiteau smirni buldogi p rliitiIS5Lti.ului -.i. galo.te inima.. care pasea rnindri nevoie mare.s.vii99. stropegte bine 1. la raspintii. incepurd a glisui care mai de care -' Sapa groapa .

a. A-. <&' r€t I I . + 4' f' r. a t I I'r t -s.u z Ef..**. 4!*- t. t ffi$ r\f-li ' .*. #c r 0.<l i .r a ai . -.t< I l: G.

.'i prirr .. mix. Scoase din buzunar un pic de sare. drix". sc motanul. spuse in qoapta de trei ori . Se preiacura ca se indeparteazd. trintira 1a pamint. '1.{ ?ii {' '{'' . r'iri in groapi cci patru bani de aur gi ii acoperi cu pamint.'t.tc. lud din bdltoaci pu{ina apa gi stropi locul. spuse paze. Dar. . Se agezi apoi sd agtepte plnd va cregte copacul. darvulnea.Doamnedupa cifiva pa1i.ix.Doamne dumnezeule. Lisa!i-mi singur ni.t'. o presara deasupra. Buratino sapa la iuleala o groapa.i scirpinl nasul plin de cerneall : I . It fY Yr . pitindu-se dupd un morman de gunoi. adaugi si . cap nu ne-a trecut si ne uitam unde-fi ingropl banii. 1 Buratino i.$titi ce: voi s-o Eterge!i de-aici.

$i zvirlind in laturi picioarele de dinapoi. Ei apoi.. cu nasul intins. incit. ba se bi nuiau chiar 9i intre ei ci nutresc ginduri rele.teptate o mici bfltoac5.pornirl spre maidan. Dar fi-ai gdsit ! El stdtea neclintit pe grimada de gunoi.. o ? mars ii pagte pe to{i prea cinsti{ii bogd4^^: cetSleni ralJl. pentru ce l-au lnnata t? Cu ce se ficuse vinovat ? Dar cei doi deteciivi rispunseri : 53 . Acolo. sub picioarele vulpii se ivi pe nea. Buidogul de serviciu sund indiriit. pe Vulpea il lamuri ! nume Bura- tino.Poltfistii prtnd pe Buratino $t nur'I ingadute sa rosteasca nici o oorbd tn ?[ dpardred sd Vulpea Alisa i.. Atunci Alisa il lisi in paza motanului gi dadu o fugd pind la cel mai apropiat post de poli{ie. il apucari de subsuori gi il tiriri la post. viu sau mort.haimana ? O mare pfimejdiede serviciu. rusindu-se de ei sa-i spund pentru ce. dintr-un salt. trezit din somn. Cei din urmd o suta de pagi ti ficurd tirig. Ham mai departe cd un hot primejdios. care nu dormeau niciodatd . anume scornit. n-ai vrea si arestam un hot. pe burtd. se aruncard asupra lui Buratino. in rala u ner mese. ai acestui oras. de spaimd. In odaie ndvilird numaidecit doi ciini detectivi. Buldogul de serviciu porunci ca ho{ul cel primejdios si fie adus fard intirziere la post. Buldogul de serviciu.Hot. ldtri atit de tare. miriind fdri incetare.i fdcea socotelile ci Buratino se va duce in ceie din urmi la culcare. pdtati de cerneald. Vulpea ii vorbi cu un giascior mai dulce ca mierea Neinfricatule domn politist . sfordia din rdsputeri un buldog -de serv ic iu. asteptind cu ribdare ivirea zorilor. Buratino oaoea din picioare. fusese vbzul rdlAcind pe un maidan. intr-un galop al lor. 1 . intr-o camerd imbicsiti cu fum de !igari. din rasa Doberman-Pintscher. nu aveau incredere in nimeni. Detectivii rdspunseri scurt : Ham! .

motanul igi infipse ghearele in botrrl vulpii. iar ea cu trei.Ham! incerca Buratino si le vorbeasca de tata Carlo SI de pa{aZadarnic niile lui. Vulpea :-. $i-n ltrrnina lunii. detectivii il aduseri pe BLrratino Ia post. farl si mai piardi vreme. ca o minge. . i. Afari cu el din orag. incit galbeni din pamint.i pe deasupra n-ai nici de ltlcru. lipitori gi larve de gindaci de balta. chiar in rroaptea ace'ea. numaidecit ! Detociirrii ri\nnns. u ^tita inrleminare.Vulpea gi motanul. ciinele se risti 1a Buratino. Buratino chzu in api . urlind furios : Nemernicule.te galbenii. Dupd ce-gi JrrpLriri unul al1uia coastele.. de pe inaltul podului.. Sa fie inecat in iaz.-<i mdtasea broagtei il acoperi cu paienleniqul ei verde. Vorrbe! O sa afli la post. facind parte dreapti. fri{e. rl frdl ll l^. Vulpea il cuprinse intre labe.. De ciudzi. si. il zvirlira intr-un iaz adinc si mrrrdar. Intre timp. impar{ira.. scoasera cei palru flr)cr ll :-^^-1. se ficuri nevdzu{i din ora9.er. in sfirsit. a motanul se trezi cu un singur ban. . hlana I'ulpii si cea a motanultti zburi bucdti-buciti. Buldogul de serviciu se ridici de lingi masa 1i-l scotoci pe Buratino prip bttzunareNegisind nimic altcer. plin cu broalte. Nu mai era nimic de facut. il tirira in goatla mare aiara din oraq 9i. Detectivii il ingfdcard la iuteala. . Si astfel se rostogolira amindoi pe maidan. esti de trci ori vinovat: mai intii eqti o haimana. al doilea n-ai acte.a decit o bucii{ica de zahdr 9i citeva firimituri de prajituri cu migdalc.

.

cu loate astea se sperie in aga hal. intocmai ca gimnaqtii cind f ac . care incotro. ordcdi a treia.rindunica". ^t+^ .ul verde de mdtasea broaqtei' curind.ise la lumina 5i se aruncd apoi in apa. to{i locuitorii iazului se adunard in jurul lui : mormoloci negri 5i burtogi. Ia mai duce{i-vi 1a naiba ! Cd doar nu-s pisica moarti ! Locuitorii iazului se imprdgtiara. u. Buratino se rdsuci pe burtici qi incepu sd Pluteascd.ird prin a-l plictisi pe Buratino. cldn{dnind din dinti : 56 . Parc-ar fi un soi de caracati{a. gindaci de balt5.or. ordcii aItal. din picaie insa. Un gindac de baltd i se ca{5rl de citeva ori pe nasul care-i ie..tte o chei/a de aur Sa nu uitlm ci Buratino era fbcut din lemn gi deci nu se putea ineca. care plescai inciudat cu tdlpile in apa. Se agezi pe ea. Toate vietitile astea sfir.Are nasul ca un cioc de barzb. Pe frunzele late si rotunde ale nufSrului de baltd. larve care inghit tot ce le iese in cale. tremurindu-qi grabite periqorii care le {ineau loc de miini gi de picioare .isie. lipitori.unau in jurul lui.i cautind sa prindi ceva demincare . in sfrigit tot felul de vietdli atit de mici. se agezaserd sumedenie de broagte gi priveau la Buratino cu ochii lor bulbuca{i 9i guriie cdscate de uimire. cuprinzindu-qi strins genunchii. infS. incit nici nu se pot vedea cu ochii. incit multd vrcme ramase la suprafa{a apei. Buratino se citlrf pe o frunzi de nufdr ceva mai mare. ordcdi una oln ele. . Ca sd poatd rdsufla in voie.Buratino face cunosfinta cu [ocu[tor[i iazului.te cunoscu{i pentru prostia 1or. cu lSbufele dinapoi asemenea unor r. celelalte fiin{e mdrunte mi.. Lipitorile i se strecurau prin buzunarele hainufei. scildate in razele lunei. Mormolocii il gidilau cu buzele lor aspre gi morfoleau cu pldcere ciucurele de la tichia lui.urai in pdienjeni. .i ingina. nimereau chiar ele in gura vreunei larve de sindac de balta. af[a ca cei pafru ga[beni i'au fosf furaft si broasca (estoasa Tortila ti darute. indeob.E broascd de mare.

. Nttmai Tortilla. Mai adineauri. lunecind spre frunza pe care stdtea Buratino. Se agezard in gir. cl5n{dnind din din{i. numai eu stau aici asta udi. Banii ti i-a furat vulpea in in{elegere cu motanul.. Inspaimintat.i lesne increzitor. da{i-mi sd-mbuc ceva!.. datb in ap5. o aripd de libeluld. ca de piatrS. Mo{ul de la tichia bdiatului se zburli de fricd. o buc5licd de namol. Broagtelor. minte .. ci broasca {estoasi Tortilla..sc urt d ! I De ce md cerfi aur c. scurtd . s-au cam incdierat la impir'leald..Vai de tine. el. incepu sa-9i depeno firul pd{aniilor lui nenorocite. Xlai bine ai ti-ai necuratul te-a impins si te duci ?n Jara Progtilor..La ora asta fetilete 9i bdie{a. infricosdtor. Dupd cite am inieles din cele ce spuneau. am vrut doar sd fac rost de galbeni mai mul{i Carlo. pentru tata .i-au amdrit qi tremur pe frunza tucurile lor c5lduroase. increzdtorule.sta acasd ri minteda silin{a la inviifitura. lfr ? mormdi Buratino.. broaltele sdrird din nou pe frunzele de nuf-dr. dar ar fi o mare greseali sd credem ci n-au inimd.. spuse broasca testoasd. citeva icre de rac gi vreo doui-trei rddicini plttrezite' Dupi ce-i puseri lui Buratino dinainte toate aceste bundtdti. Dar nu un Sarpe se ivise din unde. 9i rdmasera nemigcate. s-au oprit si bea apd 9i i-am auzit cu urechile mele cum se ldudau cd au dezgroprat banii./ Chella de . Buratino fu cit pe-aci si se rostogoleascd in apd. gi de care nu se mai temea nimeni.Ce porcdrie ! spusese cufundard greala.ii .i cuminte. cu vederca slSbiid din pricina bdtrine{ii. apoi se cuiundard repede lna dincul iazului. prostufule. dintr-o Atunci toate broaqtele Vilul verde de mitasea broagtei care plutea pe fa{a iazului se cldtind Ei un cap mare.. Oricine Etie cd broaEtele au singe rece. aPoi gustd in sil5. Buratino duse la nas mincarea ce i-o aduseserd broagtele. ridicindu-si numai capetele cu gura mare $l ochii bulbucafi. fiin{i fdrd cap. Din strifunduri. broaqtele se strinseri roati in jurul lui. Altfel sint un bdie{el foooarte bun . spuse biie{el cu . Vai de tine. trecind pe lingd iaz.. M-apucd . Ai face mai bine sd-mi dai J. se ivi din unde. Cind Buratino. ca de garpe. nu vi fie cu supdrare.. ii aduserl un gindac mort. Se apropiard de el una dupi alta.bdut laptele si dorm in p5.$tii.

58 . ! Isi freca ochii cu pumnii . Tortilla.Of. ajrrtii-l onruleltrl de parce af fi r.. Ce-o si rnA iac acum ? Vai-vai-vai I intorc la taia Carlo ? Oi. oi. anrinteasca ce\ra. oi ! Ctrm o sa ma te lc suspirrarri in cor: pe asta .+==-=: Sl-. cA pini 5i brr-ra9- --. Stai aici. spuse ea. Ei. $i. Dupa ce-gi trase caprri ca de sarpe in carapace. s = ==_=:*: o lnina cle aiutor.. se lisi incet la Irrrrdul aper.Ant mai ajLrtlrt cLt tldata un om.rut szi-ii Broasca lestoasa privi indelung la lttnir. din nou prirri indelung 1a lunii.i si:inci atit de jalnic. o[.rt rbsplati . ri dre. c:r ett dau o goana pina in fundul iazulLri poate-oi gisi pe-acolo vreun lttcru $or care s5-!i fic de folos. dar fie ce-c-r fi.i-a facLrt piepteni din carapacele bunicii st buniculLtt meu. otnule!ule.

n-am Eram tare .. te-a r'bzut norocul! Lui Buratino inima prinse a-i bate cu putere Ei ochii ii scinteiari. incit apa ficu bisici.tilor.i ce s-a rnai rugat de mine sd-i caut cheifa asta pe fundul iazul. multa \"rreme. l-I u mai fi am drit ca motanul gi vulpea {i-au furat galbenii. Tortilla suspini. entru ca-sl ficuserd ptepteni din carapacea bunicului vr L'illea aceea. {inind in guri o chei{d mica. Ca prin farmec uiti de toate nenorocirile ce se abituseri asupra lui. cd trebuia s-o bage in buzunar. dar nu mai mi-aduc aminte tot ce spunca.si. Stelele striluceau pr in f runzi5ul copacilor intuneca!i.i-a bunicdi.i celorlalte broagte. se aruncd in apa. Tirziu de tot. Zvirli lipitorile din buzunarele hiinu{ei.. pe care o puse la pieioarclr'lui Buratinc-r. Ruratino fugea incotro vedea CU ochii.i lesne-crezator. In cale in alf au stinci colfuroase . 59 .f de sufertnfa st Broasca !cstoasi Tortilla nu-i aritasi: insd cum sd iasi din-l'ala Pro.tele . ca si nu-l impiedice la mers. spuse Tortiila. Trecu multd. $i numaidecit dupa asta auzi un lStrat de ciine. mul{u mindu-i cuviincios broa.i aga de tare.Dar eu penlruvrut s5-l ajut ! piepteni d supdratd pe oameni pe vrenlea aceea.i broas ca lestoasa aparLr. Prostu{ule iara nrinte . scdpat-o in iaz un om cu o barbi atit de lung5. un ghemotoc cenugiu. Ia chei{a asta de aur..tei Tortilla. valul verde prinse a se cldtina din nou . cd-gi lacusera ulte acela . iar in vigduni atirnau nori de cea!5. Cind broagtele ii ziriri umbra neagrd rdsirind pe mal. ordciird toate intr-un glas: -. Vai. gi suspind iari. Luna pieri dup d dealuri. ai grijrl sd nu pierzi chei{a ! ( Buratino fuge din f ara Prostllor inti[neSte un toodra.tie o taind rnare. Multe mai povestea omul acela bdrbos despre cheifa asta.Broa. Deodati Buratino zAri ceva mai incolo. ticu. puse acolo cheija gi.optira: 'Tortilla..Buratino.ti. de aur. in fa!a lui. inotind spre mal.. Atit tin rninfa' ca' trebuie si deschizi cu ea o ugi gi daczi izbute.

ham ! le erau plini de riutaie gi nu-l bdgardsdrind pe urmele ochii in seamd nici pe Buratino si nici pe omule{ul cel palid. doi buldogi polif igti din Orasul Prostilor. luind-o spre povirni9. Buratino incepu sa-l zgil{iie gi-l trase de picior. Malvina. O lua gi o puse pe nasul omulelului care zdcea fira suilare. ca unul ce se despdrfea de via!5. in goana mare. Buldogii. i$i smulse lipitoarea de pe nas gi gemu : -.ca. adio pentli totdeauna 1". cu capul spinzurindu-i in jos. Buratino incepu sd fugd atit de repede.Rimii cu bine. in bluza lui albh cu mineci lungi. hamliau buldogii politigti .i in fafa lui... nici una nici doud. De pe porrirniE prinserd sa se pravdleascd pietricele. Pentru a treia oari. gi ingina cu glas pifigdiat . trecura in goani drumul . dldu din cap. pufnind zgomotos pe nas. atingind cu capul o rimuric5. | Rdmii cu bine. Ghemotocul cenuglu san speriat de la pimint. Cind ldtratul 9i tropditul se mai indepdrtard. Zacea inlins. dupi el.ternu o linigte Buratino fugea acum a. Omulelul cel mic. Pe lingd el trecurS. incit stelele pireau cd aleargd iute-iute pe dupd crengile negre.dio pentru totdeauna ! gemu omu1e{ul Buratino se pleci asupra lui gi vazu cu mirare cd era Pierrot.. Buratino izbuti atur-rci sd deslugeascd un omule{ mic de tot. Pierrot nu se mi. a. pe drum.. Deodata. apoi se a.iepurelui..Vai. il ciupi de nas. se prdbusi de pe spinarea iepurelui . crez ind ni'itsrl-I-1 ne r'.i \: ir-r +A d*. Atunci Buratino se ciutd in buzunar si gasi o lipitoare rdtdciib. murise de-a binelea. Buratino se lipi la iufeald de o stincS. ghemotocul cenusiu risdri iari.|]': i_ deplind. -printre suspine.i cizu drept la picioarele lui Buratino. se agezl in capul oaselor. Lipitoarea.. fugarind iepurele. Malvina. buldogii.i tinindu-l strins de urechi. ca stelele alergau qi ele ca turbate pe dupl crengile negre. neinteles' . Pierrot se ridici indatd. Mrrr Prinde-1. se vede treaba cd mai trdiesc ! r 6C . cilare pe spinarea unui iepure .a de iute. iepurele trecu in fuga drumul.

..F i j:..rG: -jal. - :.:. '..{ I liI*Y6(o Te+zE .n {t' {{ -{ f ...t/a o4 q -r€ { 4 r..:{:!ffi f a r+€ -**h ffi3 jffi /'-H\\..i. T ff t# *-f --1 -"-'-t + (t..'.

Daci-mi .. ili voi dezvdlui taina Buratino. In depdrtare se auzi rlin nou latratui ciinilor. fi-ai 9i gasit la cine sd te gindesti ! Tare prost rna i egti ! ii tdie -vorba Buratino. intr-o noapte vintrrl suiera nehrrn . asemenea Lrnor balonale galbene si m iro s ito a re.Ai ales pindpicioare. Toate pipugile dormeau. BLrratino il apuca pe Pierrot de minecd si il trase intr. pe rrn crrlcuq de irunze tuscate. Pierrot siri in din miini : la ea..ie cu piianjeni. El a tocmit ciinii poli{iqti din Orasul Prostilor..iu sau mort.. Senior Carabas. Cum .Buratino ii cuprinse in rniini obrajii albi ca prairrl de din!i. ascrrnde-mi cit mai repede..tr\or. cum poti s-o gisegti gtiu aur ) ce u 5i{a $tiu unde se aflS .. Cunogti taina chei{ei de . Pierrot inceprr -. nu pe iepLrrele cenusirr. si o pisiloaga. Pterrot pooeste. ca[are pe rcpure Inielegi tu. Acolo..i ploua cu galeata. ll sarutd Ei-l intrebi : Cum de ai ajuns aici ? .In{elegi tu. Buratino.te cum a djuns in Tara Pro... uilindu-se .1i ()lndeam la fetiia cu pirul albastru. Uarabas. caci a fdcut jurimint sa ma prirrdi r. Pe tnini-' mi.Ce?mea ? ? Ai vizut-o pe ieti{a ctr pirul albastru ? Ai vizrrt-o pe Malvina ai cules ! O . Senior Carabas-Barabas mi rrrm:rreqte zi .intul suiera SI .i - 62 .. I. Buratino.tsarabas statea gllra sobei si s gea din pipi.Du-mi chei{ei de aur I aju!i s-o gisesc pe Malvina. dind miorliit. N-am putut rabda 1i am fugit. Aseard ietisc ana asta m-a lirit intr-o magaz.Barabas stiitea la gura sobnebun lt aploua galeata.trn tufis de mimoze incircat dc flori.jurul lui.\rai.. Brr rat ino. De ce fugeai cilare pe icpure ? raspunse Pierrot.i povesteasci ln soapti: . NLrmai elr eram treaz.Cum ? strigl fericit chei{a.cu gdleata. sp(. Buratino.i noapte. intr-o noapte r....riat in fugareau ciinii.

1tit.Sinteu. dar ca-l r'a duce la Malvina indata ce se \ra lumina dc ziua. Senior Carabas-Balabas mormai : .' -Dacd r. verde. LAsa{i-ma sa intru. de. ca de obicei.5 doare burta.) 63 ..sA deschizi cu ea.. rrsuc lingb ioc.. dorearn foartc mLrlt si viid cum aratii Lrn virrzator de lipitori rlc' leac..anume trebuie. in{elegi. cirlige 1i ace. Purta pe umeri un palton vechi. fi .La dracu'! Nu-rni trebuie nici un Iel de lipitori ! Vino 9i usucd-te la ioc pina n-oi mai putea - : ! i1 Ciorpac - urrt'alti de pescuit pegte nrbrunt.a doare tarr capul -sau r. rispunse un glas de aiarzi.spuse el. In incapere intra Lrn om lung. injura. Silindu-l pe Pierrot sd se ascundd din nou sub tLrii.Nlalvina. Dar. dacd r. r'int ul guiera. ca nu cumva sa-i scape vreo vorbd. Am aflat taina. iar la cingitoare ii aiirnau clegii. ud leoarca.. A... vinziitorul de lipitorr de 1t-ac. Din pricina asta ma cautd Carabas-Barabas cu ciinii lui polif igti. Duremar.i deschide u9a. ascultind la u$e. intr-<-r noapte. Buratino il ldmuri irrsd prin semnc pe acest prostinac ci era prinrejdios s-o porneascd la drum pe intuneric. Si ce-mi vad ochii !. de linga fe.irat.i am bagat capul in cameri. 1N. In miini {inea o tinichea qi un ciorpac. Degpe agtzr ai mai poe. Intelegi.. Agadar.. Pierrot il rugb fierbinte s5-l duca la .i tiuie urechile. sc impiedica itr barba. pcrntru ca tot mai f inea tichia in gura : tl i : Pr )esslessle. pot pune pe ceafa o jumatate duztna de lipitori stra5nice.. urma Pierrot. crr o ia{a mici .. Anr tlas incetisor urr col{ dc perdelu{zi . BLrratino s[)rrsr] cu glas inabu. Tare ar maifi vrut Buratino sa se laudc ci acea cheita minunata o Ei ai'ea la el in buzunar.aclar.'ir bAtind tare in geam. tocmai adormisem cind am auzit lre cinr:r. Senior Carabas-Bar:rbas bodogiini . R..i incre!ita ca un zbirciog. si mi rca-strd.ul de mlmoze.. inclinindu-se de parca arvd fost irint ditr sale.it si cam peltic.. Senior Carabas-llarabas se ridica din fotoliu.Cine 9i-o fi gisit si umble pe o vreme ca asta ?" eu.. ili lua tichia de pe cap gi qi-o indesh in gura.

atrd.i il trimiteam din nou in apa. Ia de mininci sldninl si bea un pahar ile vin. broasca {estoasd. ln ziua aceea prinsesem o mulfime de lipitori in felul acesta. Dupi ce mlnca SI bdu. din pricina ta . un cap de qarpe. Carabas-Barabas holbd ochii.ce bunule Duremar.. mare. ascultd..somnul de dupS-masA. o si vI dezrrilui o taind.Pe vremea aceea md indeietniceam cu nego{u1 lipitorilor pe care !e prindeam intr-un iaz murdar de lingd Oragul Pro. ne tulburi apa. La aceste cuvinte. parcd ar fi fost de gumd.Senior. . broasca Atunei Duremar ii istorisi urmdtoarea iniimplare : . Toate celelalte nu fac nici doud parale ! eu gtiu o taind foarte spuse din nou Duremar. spuse el. Durentar. Duremar incepu sd mdnince sldnina gi. nepre{uitule !estoasi. acum sint sbtul . r4!.. cdzu peste lnspdimintatul Duremar. Prea . ca de obicei.ti1or. cind ai de gind sd isprivegti cu fdridelegea asta ? 64 .i pu{in tutun de-o {igar5. intra pini la git in apa iazului gi rdminea acolo pini cind lipitorile se prindeau de trupul lui gol.bucati de sl5nin5 vinzarea lipitorilor. Merge prost cu spuse cl llou. deodata.a dracu'! Nu-mi trebuie nici un fel de lipitori ! strigi Carabas-Barabas. iar de vi dor cumva oasele. Apoi iegea la mal. in grdi aritarea aceea. spune mal repede fi-a destiinuit Tortilla. cind din iaz se ivi.Duremar se intoarse cu spatele spre r... .i m-am incilzit. l. in timp ce mesteca. . Din paltonul lui verde iegird aburi cu miros de nimol. spune. ceru . sdri in plcloare. Pldteam unui om sdrman patru banuti pe zi. pe care mi-a destdinuit-o Tortilla. Senior Carabas-Barabas trase din pipd qi rdspunse : In lumea asta e o singurd taina pe care vreau s-o cunosc.1 | SE stringea gi i se intindea. Ca si vI rdspldtesc pentru gdzduire.sint gata si din pun pe Pengi un pahar de vin tru o vd sale o duzind din cele mai stralnice lipitori..ai bzigat iar spcmie rie{i -la intreaga suflare din minunatul nostru iaz. nu-mi mai tihnegte Spune. Senior. gi el se dezbrdca. se impiedicd in barb5. gata-gata sd-l striveascd sub el gi mugi ca un taur: Duremar. iar eu smulgeam lipitorile prinse pe el .

sii rag ca o vacd rdtdcitd de ci readi. Sa pornint nullt a iciec it in fara Froitiloi. nici nirnerii altrrl nu va cdpata cheila Icrmt'e ati..i cirii ca..ii: : tri murdara..sr rrn onl care ar fi gata si facS 0rice pe lumc. 1i Carabas-Barabas in- -ST :lu l. cii pind la urmi...a. mi-a spus.r glini tif f .att.I-lei.Lt .t iirr . geamanian birrin de rpa.inrint cd nici trr. sintem gata sa tc rasplatinr.:r c Ilrt .. mi-am bdtut irr ala hal joc de broasca lcstori:-ri..-. ridicindu-. s-o irrdirplece pc liroasc:. Dar abia rostise Duremar a ces te cuvinte. r'incle-o (.i('rdem tinipril.Cind ? . gi zicind ai:estca i1i v'iri eairitui bdrbii inb Llzuitar 1i nIt1q. de gindacii ilc ltalt. l)uremar...ti sd ne lasi in . nrrmai si punS mirra pe cheit.: . iiP 3. pe scuri.lr..si sd nu mai calci niciodata pe aici.Pe irLndul iazului zace o chei!i lerinei:atI.oies.. festo asi. dc rnolmoloci.Omui acela sint eu ! Eu ! Ilu I prra-bunule Durenar. ii rispunsei fird teami .i broiisca les'toasi obiEnuitS... Am si mi rog dr.Osi zirnbesc cil am sit pot mit i irrrbiclor. n. br'ascd firiil minte l clr . incit semdna acum leit cLr r-rn zbirciog fiert zi.i atit de tare chipul. dacd te irrr. A n si le igridu iesc un milion .riirs tr. iesindu-si din lire.. Cunc.ri jumirtaie de nrugte grase.i.tt tt. Si broasca se cufrrnila iri ailli. Jrrl cli o i a primi nrrnrai acel om care va izbuti si f:rcd ast_ ir:1..r : - asta I cepu sd urle cit il tineau puterile: -. Eu o s:-r tla alez pc maiul ia zulu i. -lri ga Carabas-Birrirbzis. si ma las pdgubag de lipitori pcntru o biati chei{r. ( -ind voi sfirsi de 1. lipitoriit: ri in bait:r r r.'. schimonosindu-.lace iazul .. de ce n-ai Iuat atunci cheifa de la broasca testoasi ? Asta-i buni ! rdspunse Duremar.. l/.sn "' ..il.rroasca {cstoasa. incit tot poporul diri iaz ::ii mi roage sa i-o dau lui. Atunci eu incepui s5-mi bat joc rie i. Broasca .tcstoasl se inverzi de ciutla lj-nll 5puse.Dindu-rni seama ca aritarea acea.i-si f aca Iumea piepteni dinir-insa.. rog' ai putea si 65 li.spiai*sti ? poate vrei sd-mi dai carapiicea dr os in care i!i ascunzi capul si picioarelt:. zicincir -i .Ti-ir.ia uLt t'l 3 decil r_..i ..i laba din apa : --" Fac jrrr. .. broa gte.re..iil.uil -s. tinindu-$i mereu laba ririicirtd in SUS.

i. ba la stinga..Auzindu-i vorbind aga. Voi cadea in genunchi in fa{a sfirqit cu noi I 66 . pe Carabas-Barabas gi pr.Te rog frumos. In bezna de aiar5. alergir-rd ia zece pa. .i cind am sdrit gardul. undeva..Sint pierdut!" mi-am zis.m-a apucat o curiozitate atit de mare. cizu. l{-am prins cu nriinile de nigte urechi lungi.sule. am si virs lacrimi de crocodil. Buratino. sd tocmeascd ciini polifigti. Cind norii se imprdgtiarl . hai sd mai fugim ni{el. migcindu-.i in urma mea. De f ricd. .ag cd se duc in oraEul Progtilor. Senior Carabas-Barabas m-a vkzul. vintul guiera gi ploaia bdtea cu furie. care are o cameri sub scard. $i astfel. se intinse cit era uc iung pe du. continud Pierrot. dar se irnpiedici din nou in barba 1ui.i luna se ivi pe cer. Se aflii acolo. Clzusem in spinarea unui ie pure cenu. vizui la poalele dealului un or5. -.. dar eu md !irream strirrs de urechile lui.celei mai prizlrite broscu{e. Incotro ? Nici el nu qtia. Ehe-he ! Asta-i curat ghinion iepuresc ! spuse iepurele' Pun rim5. iepurele tisni in sus.. O si pltrund in camera de sub scard. in{elegi.. . incit am ielit de sub perdea.umeaua care se zgudui toata.i rniniat buza lui spintecata in dou5.si l3 lxmina lui r. risturnind nigte scaune. o casb. Tragi cu urechea.. vinzatorul de Iipitori. Trebuie neapirat sd pun mina pe chei{a asta | $i cind o s-o am. o sd glsesc ugi{a micd pe lingd care to{i trcc fird s-o bage in seam5. stind pc frunzele vegtede de sub tuligul de mimoze.i-am si vir cheifa in broascd. Iepurele suspina gi o pornea din nou.. o pornirlm prin intuneric peste cimpii. M'am poticnit gi am cazut pe ceva moale gi cald.iu. iepura. Nici nu mai gtiu cind am fost dincolo de fereastrd r.. Un fulger despicd norul negru de deasupra capului meu .. md duc in orag.' O lua ba la dreapta. prin vii gi prin grddiniCind icpurele obosea gi se agcza si mai rasufle u1l pic. iugeau Carabas-Barabas Ei vlnzAtorul de lipitori. cu il sirutam pe frurlte: -. nemernicule ! 51 se repezi sh mh prindd gi sd mi zvirle pe foc.izui. S-a noase.e1 cu clopotirile inclinate care cum se nimerea' Pe drumul ce ducea spre ora.

a-tfi=. intr-o fugi nebund. Urmarea o . Virindu-qi nasul intre lSbuie..S \:d -'. iepurele prinse sI tremure ca o frunzd in bdtaia vintului 9i abia am apucat si-i sir in spinare.tii. cu urechile pleogtite. Insd cind vdzu !i.cu cheifa aiacasd o fi camera aia de sub scard Ei uqila care se descuie . am plins gi i-am cdzul la picioare.In zadar m-am rugat de el. rimase fintuit locului... Iepurele nu se clintea. purtind cite o banderoid neagri pe laba dreapti. cd doar ai vd.zul singur. Iepurele igi pierdu curajul.nind din orag. cd o gi zbughi prin pidure de-i sfiriiau calciieie.. Pierrot igi siirgi povestirea gi Buratiuo il intrebi cu bdgare de seamS: Dar in care .. doi buldogi cirni..

impreunh cu liliacul. De unde vrei si gtirt eu ? In sfirgit.s p rezece secunde.'r'1'11 Je dcparte sd-i sidile nErile od .ra virirrlui stinc<. s-o intilneascb mai repede pe tr'lalvina. dnpa ce Iugise din casa feti{ei cu pilrui albasinr. Buratino. dar noui ne e totuna. . Tu ce crezi ? O si sc bucrtre cind m-o itedea ? De rrnde r.i o luzrri la goani peste cimpia pt care biiefelul o stn-rbitttse ctt o noaptt: nai inainte.larca lrastru. rru alta.Asculta.-r al dealuliti.(-arabas-B arabas il-a tnal a\rut cind sh pomeneasci despre asia. fetifa cu p. dupa ce ini. iar rlt'asupra ltri plutea un nourag ITlic. Nu ne t./ pierr()t sosesc la Malotna.t'd tugd Iar"a tnttz{ere tmpreuna cLI ed sf ciinele Artemort (-iitd soareie se indl{a deasul.l rlSa Buratino la Buratino . Un iiricel de fum se inilfa din itLrrn. iar :-nirositl de lapte iieri la fttijr err parul alitr.rti1or-. dat noui nc. poate it-o sit st bucure. a:.r.cminitor rrnLii capr de pisicd. . neribdftor. cu soarele.rocul ista.n.rei sa ltiit ? Dupa alte cincispri-'zece secrtrtCc. chei{a s e afla doar in fundul iazului. Darpistaovezi sL:Oase tLl ? S! cheita d in bttzunar o ureche. dar ii era loame. Ili. ce zici. Pielrc.rt intrebel dilt tlou: Asculti.. intreba el 1a fiecare 6'ln qi. Iti venea sd te strici de ris. didr-rra cu cchii 1i tle tasu{a ceii llba. Buradnl si Pieriot ielir5 de sub iufi.irti pc srrb nasul lui Pierrot. luna De rlbloallc.p s[]re'J'ara Pro:. Ciinele Ar1-r'mon ledca pe prisiri 1i miriia din -ind in cind la nou- -i stelcle zrr-rivile ragul acela. ddr stnl tteoolft r . Bulatino nu prea avt'a el chef sa se int.irul a{bastru.r. uitlndLr-te cunt alerga Pierrot. lluratino. in d. Ia uiti-tel lr 5 r.

i le ntai rngir aici.' uiti asa? ii intrcbi ea.. biir. de cinrl eu nu mtri miininc nimir:. Ochi. ilt timp LT Pierrot abia sc atingee de prdj ituri. Malvina fi':u iar ochii nrari Da-a ?l Atur:ri spune -ne st ni)ti I :r D---^l:-^ pt rez it I 69 .: t.r rninca.. -.ezari la nrasi. Era sigura ':a guzganr! il tiriserd pe Buratino afard din magazie qi cd-l mincaser5. iar in cealaltS. zbr-r.. totLrgi. lluratrnr. Buratino spuse. nu st-ncurca. Pitrrot incepu sd se bilbiie Rostea cuvintt atit de lipsite de inteles 9i fird nici o leqlturS.'isa. pe cine din lumea ASIA n-ar da ea gata cu meteahna asta a curdleniei. -. curl{5-fi dintii. ou irrill p()e 7. l'iu ptiu. cit sitrt de iericita I gopti ea gi adauga indatd cu glas de .. Vizind-o pe Malvina. Tocmai atunci Malvina ieSi din cisutd lntr-o mini tinea ceainicul de portelan.mormdi tsuratino. alit de mari.ters a ieasi. Malvina. -.. Se agezi la mdsrrla de pbpursi care se afla pe cirdruia p resirata cu nisip gi florile albastre prinserd numaidecit sd se legcne. r'c-lri \'azut la niine i1. {i I arn adus ! N-ai decit sd-i dai lec{ii de buna purtare I'lalvina abia atunci inlelesc ci nu r. la Malvina.f-: 1 tln fls. ca i-ar fi pLrtut cuprindt dintr-o ciaia pe amindoi biicfii in adincul lor.uk:! cLr prdj ituri. incit ntr face . Mai bine tl sta linistit si-ai rnirrc. rEs-'un:t'Pit'rrot $tii. fluturagi! se rotiri deasupra lor ca nigte frunzttlile albe 9i galbene 9i.. ca 5i cum ar fi fost o prijituri cu migdale In cele din urma fata igi i eli din sirite: l\\i rog. Se spalarS.Ai vdzut. iar Artemon 1e scuttrri hlinutele ctr smocttl de : par din virfuI cozii.nu i-au zburat inca sticietii din cap ! Spald-te. dau pe qit cana cu lapie 1i p-aci !i-er drunttrl". ili zicea in gind Buratino. spilati-vi numaidecit pt' miini pe dinli Artemon' :rnr miire: 1i riu le i'os.orii ii erau rogii 9i ttmf la{i de plins. un co. ca vrajit.. Apoi se a. Se Lrita." to1 atunci apirurzi Buratino qi Pierrot Malvina fdcu ocliii mari.E rnulti \ireme.l ii la fintind ! -.Dacd feti5cana asta c sd se-aput:e iar sa-nti dea cre.11 plltn tJurauno --.. ca ii cunl rrimic: nu s-ar fi intintplat '' Uite.Vai.Baieli.

ie spuse: . deodati. de parcd vorbea din frrndul unei fintini adinci : $i mci-ntreb plingtnd : Da.. ca to{i poe{ii.i n-are rost sd le mai insir rici. i. n-apuci nici i{alvina sa-l arate cit de mult ii plicrrse ci. gea miinile 9l incelca si se dea cu capLrl de nisipul cle pe cirare.i nu pricepuse nimic. ca aripa unui Ilutura.. Ar70 . Pierrot.. de. Pierrot incepu sd spuni poezia cu un glas atit de stins.are cu un cap de pisicd. p.ri sd o pdrdsesc?" rriirei.ul care aducea la infdli. s-a dus Maluina. i-a povestit lui Carabas-Barabas de-a fir a pdr despre chei{a de aur. deznddijduit. pe cdriruia presiratl cu -:^. Pierrot turna fiertura din ceainic peste ea pi At alvin a se trezi cu rochi{a ei drigu{a plini toati de cacaci. bucafele de zahir si bomboane. Carabas-Barabas si ciinii polifiiti vor . Artemon latrd p utern ic 9i sari la Pierrot. In schirrb. pe care iard. i. draga.. rosti citeva cuvinte f:iri nici un in{eles..Azi-noapte.Cu ia{a spriji'ita in minu!a ei ginga. alb. scumpa A lugit Maluina. iegindu-9i din min{i. Crezind ca e gata si-qi dea suiletul.si ridicl ochiqorii fru_ moli spre noura.Llalvina didu un !ipbt. SperiatS.I il ingfiica de guler qi-l scuturi pini ce omule{ul ingaimS. rnai repede ! Daca buldogii poli!iqti il aduc aici . . pierrot. N-am s-o mai gdsesc! mea .Sa iugim cit sintem pierduti pe Carabas-Barabas. du -se Dar n-apuci bine s5-gi sfir.i! \a lv ina se fdcu la la{d albn. bilbiin! : te rog . Buratino sbri ca ars qi inceprr s5-si umple buzunarele cu przijituri. apdru o broasci.Maivina f ugi si-gi schimbe rochia.Oare n-uS putea l/iala-mi de pdpu. cici el spila rochiile Ma. holba cu ochii Broasca se ql ei bLrlbui:a{i la toata invalmiqeala asta fi aici peste un sfert de spuse din nou: -ora. ttl)l F{olbindu-9i la ei ochii bulbuca{i.a. cu gindul aiurea. broasca festoasi Tortilla. .i frin.easca poezia.AjLrnge.

l V* n"E \fi 4 n"i l.J t# et t * . alva-. a r?e * V4# r it t L\ ir# F \Lr.r. T' 71./'r 1rfi.7.€7. r:1 // ..*.V *.f. I :"2 ( *^ -. t(t I t':t 7t r' ('' oi'.€' --T-.." .l- .z -.I .i-=E.( (r.&" & f . U.'f t_rlz l-rtt t /a .

i iringea miinile: . Apoi. ci in alta parte. iar pe I{alvina. crr mira stieaSinl la ochi.$i acunr. inspaimintate si ele. parci inir-adirrs. dinapoi ca sd-. Apoi se indreptari in pas rtisLrrat spre [3trratino. cu capul impinat de poezii pri.temon ducea in dinli bocceiufa cu t<rt ielul de lucruri de-aie gospoddriei. Artcmon.i --.i capul I Sa iugim t. r\lal virra siltind pe bocceie.r.i picr dLr crimpit ul. iegirri din iarba deasd in cirnp deschis. adica Buratino pri.}tie frumoa:.areir-. ari IInOU-sr din{i coliosi qi mari _. alerqind p€' ci'mp1ll dc'schis.i cie drirm. ri dea in hohote..e in spinarea lui Artemorr doui bor:celu{e in care sc af lau htcrrrriie r:cle mai trebuincioase. putcrc. Pu.ind birbategte in irunte. Si cind to{i.. supra. - .i. Cinci ii zari pe fugari. Vribiile gure)e ciripeau speriate prin tuli. oAr'l. la rrarginea pddurii risiri barba incilciti a riri CarabasBarabas. Doar BLrfni{a din pod.l Iilr!')s . o agczi dca.nvl ic [r. currr.ina. Nri ldtrau gi nu se uitarr la iuqari.e d. I-Lri Pierrot ii poninci si sr'{inii clc corda ciiirclrri.i facd vint. isi strin:. 9i slobozi buldogii. Pdrea cd totril este pierdut.Aha ! ricni el.lcilm intr-c} ror. O lupta crfncena /a mdr{Jrned Ddourit Senior Carabas-lJzr12[x-s {inea cle zgarda doi ciini poli{i9ti. zburau atingind cu aripile pimintul. Ferinclu-se de soare. Buratino nu-.r 1crr. cerceta cll luare-amiuie imnreiurimile . Carabas-Barirbas cilca greor ciinilor poli{i5ii.c de nrinte'sindtoasa. ciinii inrii{i inceouri rnai ir. irnbricati :.uri" Rindurrelelc. porni in Irrrnlerr lc-.t' . frica ! 7a . atii der mirrrlri crarr rl:. Ritiha ii rcipa mci-crr tiin buzLrnarul hzrinei sl I sC lil citrca printre picioarr-:. r\rtt'nron Lr 1€'r rot qi &lair. nii-c. 1i in urma lol Pierrot. v. plirr de. rinii cu t olrtri gura.iaste in lc. previiziitoi-. Ugile se trinteau. pentnr a-i speria rnai tare.i rog! Nu va pieidel. pe care groaza ii fintuisc locului.\iaiVlna i.. !-Illl'tin.rt?i sr zrrirle panrintrri r:rr pitir.

lisindu-i si treacd pe sub el. hotiri{i sa puna laba pe el.. arunci boccelele rlin spinare. ba aruncindu-se intr-o parte.i incepu sd-l scuiure: jos ! Jos cu tine . cd{5rat in r. Buratino fu cel dintii care-qi r. Acesta sdri sprinten in sus. o prlvea ln npctirA nA lvrarvlna. gi se napustiri iard. ce veghea singuratic pe cimpie.'eni in fire. Carabas-Barabas se apropie de pin. acolo undc sint iebedele Artemon. dar cu incip5linare. 'l cu minecile lui lungi atirnindu-i jalnic in lC)s.manii ! Sa- 9i astfel izbuti din nou sd-i jupoaie unuia coastele si celuilalt spinarea. igi scclase ceasul de pe laba $l-$t desficu funda d in viriul cozii. cu picioalO -. Buldogii sdrird pentru a treia oari asupra lui. coapsa celuilalt. Sdri}i in apararea ncvinova{ilorl. ciud la dreap ta. ba ldsindu-i si se apropie.Cheila de arrf . In timpul ista. scoatc-fi ceasul qi .Diorr. o porni razna pe cimp.ini. ia fata de mind $i fugif spre lac. t4m in loc. Pierrot dupd -Artemonea. Siri{i.irful unui pin cu trunchiul plin de ri. fugeau firE grab5.. sdltindu-.i asupra lui. cu coada tiriE prin iarbi. ^Nlalvina siri jos din spinarea lui Artemon . alergind in cerc. Miriind indirjifi. Dintr-un salt se aruncar. strigd el. Dar Artemon izbuti si se strecoare indeminare printre ei 9i-.i asupra lui i\rtemon. incepu sd sarir cln o la stinga. Artemon. pe urmcle Iui Artemon. il cuprinse ln bra{e.Pierrot.i o lui la iugd spre lac.. pdsdri 9i gindaci ! Au nar. da jos boccelelc. voi fiare. Buldogii cei cirni se infuriard de-a binclea.ilit du. chiar de sub nasul lor.\ -. Aratindu-gi col{ii. gi sI scormoneasci pdmintul cu picioa rele dinapoi. viu sau mort.c.i infipse col{ii in ciotul de coadd al unuia l .i ugor rochi{a. striga si urla de acolo de sus. crI 1l Ilnea gura : in ri{i in ajutorul omulelilor de lemn. Buratino cu miinile. lncreoln-IaI ca nu mal era nlcl 0 nldejde de scdpare. ! - i pregitegie-te de lupta I Imbarbdtatd de glasul lui hotarit. Buratino.D5-te se prinse zdravdn! de o creangd. Buldogii se sucird . greoi.ti parcd abia atunci il zirird pe Artemon. Buldogii polili.

. degi zdrobiti 9i mu. Aqa de tare scutura Carabas-Barabas copacul. Conul pinului. Ajutor ! Snri{i in apdrarea unor bdie{a. Carabas-Barabas se intinse jos cit era de lung. ca o cirpd rogie. nimeri dreptin guralui cudinfi mari.i. incit conurile de pe crengi se cldtinau de mama focului. pic5. Urlind inf iordtor. vai gi amar de tine. $i din nou o pornirS. .i poc ! il repezi drept in ca pul lui Carabas-Barabas. fugirindu-se prin cimpie in jurul pinului singuratic. nu-1 sldbeau de fe. trecea pe sub botul lor ca un fulger cenugiu ! Din nouragul asemeni unui cap de pisic5. desfici ndu-gi larg aripile lui puternice. Cei dintii le venird in ajutor iistunii.. ajunse in sfirgit in dreptul unui con mai mare Ei incepu s5-i roadd cu dinfii codita de care atirna. Dacd te pucnegte cumva un con de 5sta. care rdsuni ca o tobd. cdscind 5urd. tl risturnd.... fie sub Artemon 74 in sus.. curind. fdri ve ste.rele.cati. ciinele poiif ist se prdvdli la pimint. Cunr Carabas-Barabas zgilliia pomul din ce in ce mai tare. conul greu zburd deodati de pe creangd si.cd si apoi slri in lSturi..i nevinovaf i !. - o gurd cit o Buratino se tiri de-a lungul crengii. plin de ghimpi. il mu. Iqi infipse ghearele in spinarea unui ciine poli{ist . ba gi cu din{ii. spintecau aerul drept sub nasul ciinilor. cu limba atirnindu-i din gurd. Buratino abia se mai {inea pe creanga zgiltiita virtos. miniogi.erpi. cu picioarele incolli pe celSlalt ciine dintr-o parte. $erpii tot trebuiau si moari curind.. este cam de mirimea unui pepertaE galben gi e destul de greu. I ! Siriti Ne-au incol{it dugmanii strigi din nou Buratino. atunci.. il . din din{i: ldstunul doar nu-i muscd: l'ij-j-j I gi gata.. Era vulturul care ii aducea de obicei Malvinei vinat.orbi de bdtrine{e. se inil{d in vdzduh cu ciine cu tot $i cind ajunse in inaltul cerului 15si sd-i scape buldogul din gheare. Zburind foarte jos deasupra pdmintului. D5-mi cheifa ! urld Carabas-Barabas. Buratino rupse al doilea con . il izbi puternic cup ieptul. Artemon gi dupd el ciinii politiqti care. De acolo v azu ca Artemon aDta mai alearg5 gi el. un vultur negru. Zadarnic cl5nfineau acegtia.In ajutorul lui Artemon venird nigte broscule care tirau doi ..

Vulturul. Se propti in coadd gi-gi ariti col{ii. se rostogoliri intr-o clipitd ca ni. ca un sfredel. zumzdind. fdcufi ghem. ceie doud mrtu.r. cimpia rdsuna de scherirXit 9i de ld- $i iati cd unul din cei doi ciini igi cisca botul mare. bondarii gragi. aricioaica. soseau gi ei. cu pliscul lui coroiat. Cirdbu.u . hotari{i s_o sfir_ . furnicile pdtrundeau in nirire ciiniror. ca si str5nute gi sd dea afari lichiciul cel otravitor al furniciror. fie in stcmacul unei berze. fognind din aripi. gi broagtele ii temon pi trat. cind pe celdlait. soacra ariciului. Buldogii._ Gra'e 9i linigtite. doud mdtugi nemd. imbricafi in pelerine aurii. Bondarii .minge. Flutura.ia1iie ior tungi. cu acele lor veninoase. Artemon cel cu suflet mare se hotiri sd treaci la Iupta hotdrttoare. .i mugtele roiau ca Lrn nor des prin fa{a ochilor lor. Ariciul.ritate de-ale ariciului si ariceii cei mici. soacra ariciului. Buldogii se ndpustiri asupra lui 9i to{i trei se rostogoliri ca o o ridicind putredd.i gindacii ii mu5cau de burta. Broscu{ele {ineau gata pregati{i cei gcascd intr-o moarte viteieasci. tirlndu-se incet. negri_catifelali. Artemon iqi cldmpanea falcile gi ii jupuia pe dugmani cu ghearele. . Fdrd sd-9i precupe{eascr via{a. induplecaserd s5-gi sfirgeasci via{a murind vitejegte. . Atunci garpele batrin gi orb se repezi cu capul drept in botul larg deschis al ci in elu i 5i. ii ciocdnea in cregtetul capurui cirrd pe unul. ajutorul lui Artemon siri acum Ei o familie de arici : ariciul. se apropiau gi bdrzdunii cei haini.te bile 9i-9i infipserd lepii ascu{ifi drept in botur ciiniror vrajmagi.ii .ii aurii . ii pdtrunse ln giilej. din zbor. 75 intunecindu-le vederea. pisdrile pi gindacii se napustiri asupra nesuferi{ilor ciini poli{i9ti. improscindu-le cu un lichid usturdtor pe care-l fabricd numai ele. crrdbugii de aur gi gindacii mugcdlori. ne{inind seama de mugcdturi gi zgiireturi.i birziunii ii in{epau 9i ei.i nemdritate ale ariciului gi ariceii cei mici.. Veneau in zbor.In doi .erpi. toate fiarele. aricioaica. .' . urmireau doar un singur lucru : dintr-un salt cutezi^ior si ajungd la beregata lui Arsi-i faci de petrecanie.

Cldtinindu-se pe picioare.ie cepe. se sprijini de trunchiui pinulLri.\l(frt' w Acela.-zrE ---Za- l.J /-.I =-{/ -. ochii i se fdcuserb cit ni.a rffih. Din pricina loviiurii pe care-o primise in cregtet. \r 4{ . cocolat drept tul birbii lui Carabas-Barabas..'. se zvircoleau acum neputinciogi pe phmint.i4 . luat de vint.::'* ! q/("-44 --- \ 1. infepeni{i. se lipise de trunchiul imbibat de rigini. inabuEindu-se. 76 in virIul pinului. in gitlejul ciruia pdtrunse cel de al doilea qarpe. vizu atunci cum ca pi- .. /.it. in siir. Amindoi ciinii.l/. 'tt't.. sa-gi smulgd din gura lui cea mare conul cu ghimpi. Vintul ii resfira barba.il .'l tiiltl:l (l ' . Buraiino.i lucru se intimpl:i gi cu celalalt ciine. In vremea asta Carabas-Barabas izbuti. de ame{eald. nrugca{i gi zgiria{i din toate parlile. Viteazul Artemon iegi invingdtor in lupti.

pe cea Ce-a patra {inind-o in sus. se lui Carabasdupa bdie- Barba i se incolScea 9i ea treptat in jurul trunchiului.chiopata in urma lui. in trei labe. zburind prin stuf aris. .l f Scindu-i ln ciudd -- Sic.Buratino cobori atunci pe o alti strigd data ! : creanga ! . Pierrot incerca s-o linigteasci. Pe cimpul de brtaie rimaseri cei doi ciini poli{igti.i el pe loc.i {ipete dezniddjiluite: Artemon gi Buratino isi vindeau scump pielea. se auzeaLr ratraturi indirjite . pe o moviliJd umedd. dar Peste capetele lor se intindea un piienjenig des gi ocrotitor. Apol mal alergi dati jurul copacului qi incd o data. Barabas intinse miinilc sd-l inha{e tel. ciufulit tot. cldtinindu-se.i fugi spre iacul lebedelor. gata-gata s5-1 apuce cu degetele lui incovoiatc pe baie{el. cu barba lipiti de trunchiul pinului data copacul.. Doctorul in gtiin{e de pdpugi. dar '. carabas-Barabas .. Inconjuri o o in t ln pe$tera Malvina gi Pierrot stdteau . recitindu_i poezii : 77 . .se pocni cu nasul de copac. Buraiino scoase limba la el . in{esat cu aripi de libelule $i cu lintari usca{i. moqule.am nedumerite. senior carabas-Barabas. Arte'mon. ca s-o caute pe Malvina gi pe pierrot. Din departare. albasire. a ciror via{i nu mai pre{uia nici cit o ceap_d degeratb. la feti{a care plingea amarnic.rald5" in stufarig.Mi-e fric5. Ei cind nu mai avu ce sd se incoldceascd. acoperindu-gi f ata scrldatd in lacrimi cu o frunzd de brusture. buimac. priveau voioase. rdmisese . incleindu-se in rrginS. in cleznidejdea ei. Pasdri mici. mi-e frici ! suspina llalvina. cd nu m-ai prins $i nici n-ai sd md pnnzl vreocopacului. Siri jos gi incepu sd alerge roata in jurul gi.

gi lumea Toatd s-o mira Malvina bdtu lnciudatd din picior. Mah. $i el porni voinicegte peste mu. nici de ciini poli!i9ti.agd-om sta Singurei.. avea sd-i in. Tocmai cu mine gi-au gisit sa se misoare ! spuse Buratino. Cind ajunserl cepn sd schelSiSie sd faci un popas. vdicdrindu-se : Se gtii cd Artemon gi Buratino s-au prdpidit' s-au prdpadit..i cu gura pind la urechi. parci fdrd sd ia seami la bucuria Malvinei gi a lui Pierrot. Sub rdddcinile uriage ale 78 . iar trr. pe qi ca celdlalt mal al lacului.rsul Artemon insd Echiopiteze rdu de tot. Deodatd.ina igi frlngea miinile. nici de motan. . In urma iui gchiopdta Artemon. bdiatule... apucd-te de coada lui. cd asta e ciuruitd toatd qi udd leoarci. nici chiar de Carabas-Barabas ! Ptiu ! Incalecd pe ciine... S-o pornim la drum. gi Noi. Mi s-a urit. In sflrqit se auzi zgomot de Pa9i.uroaie. Vintul adia r-rsor orin stufig. Venea pesemne Carabas-Barabas. Malvina gi Pierrot nici mdcar nu indrdzneau sd-l intrebe ce se-nt?mplase cu ciinii poli{iqti Ei de ce ntt mai sint urmiri{i de Carabas-Barabas. tnmiresmate. bdiatule I Ntai bine fd-mi rost de o frunzd proaspdtd de brusture.. $i Pierrot se frdminta fdri nici un rost in jurul ei. pe mooilild. m-am siturat de tine. credinci<. Omuleiii furd nev o i{i si-i oblojeascd rEnile. Stuful fu dat la o parte gi deodatb apiru Buratino. Hain din fire cum era. croindu-gi drum cu coateie' prin stufirig. ocolind lacul ca sd ajungd de cealaltd parte. cu nasul in vint . Nu-mi pasd nici de vulpe. zgomotul gi fiPetele din depirtare se stinserd.se aruncd zdrobitd cu fa{a pe muEchiul verde.Stam moaililo Cu flori minunate Galbene $i rogii. Vara-ntre.f ace pe amindoi qi s5-i bage in buzunarele lui fdrd fund.or gi incdrcat cu boccelele. feti!o. hirtinit bini..

dacd ne-ai scdpat purtat bbrbdtegte. dddurd de-o pegteri Cirari 0occelerc ln pc$tera gl tot acolo se tiri gi Artemon. Viieazul ciine i..Malvina. 79 . Dupi ce-l ooloJ lra gi-i puserd termometrul.i lingea cite-o labd qi apoi o intindea Malvinei.Sd nu crezi cumva.. care trosnea atit de tare.i din peEtera gi batLr din palme: --. cu aripioarele desfdcute. . ddd u din umeri.. Malvina ticuse. Buratino spuse: -. iar mai apoi broscu{ele. Buratino fdcuse pansamente. poticnindu-se gi bolborosind felurite poezii. egii acum scutit si te speli pe miini Ei pe dinti lna inte de masd. aEeza{i-vd la mas d I In tot acest timp. se aQezare Pe perefii pegterii. fdcu la intrarea ln pegteri un foc mare. pleca gi se-ntr. Buratino spuse : -. Nu trecu nici un minut Ei sosiri. Dar acum nu se mai putu stdpini gi zise cu glas de om mare: dacd te-ai luptat . iar apd aduse doar pe fund.. Pierrot le finea Ei Malvina lega cu ele labele rdnite ale lui Artemon. pe drum pierdu lnsd capacul ceainrcului. Deasupra f ocului puse la fiert cacao cu ap5.u!5 veche a Malvinei.i.unui pin ce cre$tea pe un delugor pietros. sterge-o gi adu apd din lac I Pierrot porni ascultdtor.. lui Buratino ii pieri graiul : Na-fi-o bund ! holbd el ochii la fetigcana atit de dirzd. tirindu-se. De uimire.Flutura. Artemon adormi liniEtit Buratino spuse: --. broscu{e.. omizi. fugi de cautd vreascuri pentru foc I Xlalvina se uitd cu d ojand la Buratino.Mare belea pe capul meu cu binecresculii dqtia I Aduse singur ap5. trlalvina ie. fluturi mari inclrcafi cu polenul florilor. siltind pe burtd.. cu buzele strinse. in zbor. gindaci. incii crengile pinului inalt prinseri si se clatine. cb de Carabas-Barabascu ciini gi te-ai poli!i9ti Ei i-ai invins. Dintr-o cimd.Repede. Fluturagii.Pierrot.rarse cu un bra{ de tulpini{e uscate. Buratino. apoi tot singur adund vreascuri 9i conuri de pin. venird omizile $r grnoaclr ursuzl orn gunoaie.

ochii oglinda unde-i ? bulbuca{i ziserS: Atunci broagtele cu aducem . ca un ghemotoc pestri!. cu IJtrsLr r<r.Vtalvina gi-i fdcu buclele. O omidd albi .. nevrind. cd-i e1a tot una unde-l duc broa$tele. apoi cu ajutorul cozii lustrui ca oglinda cele trei perechi de ghete : ghetele Malvinei. nevrind.O broagte noi. vrind. Piaptdni-md qi f5-mi buclele ! Uite ce zbirlitd dar . le stoarse de pasta cafenie gi o lntinse pe incilldmintea omulelilor. In loc de oglindd.. drept in fala Malvinei gi.i tot gunoiul de pe jos gi-l zvirleau afard din pegterS.Asculti. igi spdlard miinile. drdgufo. Dupd masd. ca o ra{5. Vrind. motul ei cel rosu care i se zburlea de cite ori gdsea ceva de mirare. Proptirl crapul in coadi. incepurd sd-i toarne ap5 din ceainic pe botigor. care-l tirau oe anproare. Ap5ru 9i un bursuc somnoros. ea . care semdna cu un purceluq.Pe sint ! spuse Malvina. in timp ce-gi aduna firimiturile din poali. lislndu-i-se pe nas. Buratino SI Pierrot. .sp. aduserd porniri Zece un crap lucios ca oglinda. cisci alene: he-he-he si se indepirtd cdlclnd leginat. sdltind spre lac. si atit de gras gi somnoros. trebuia sd-9i cure{e dinfii. Veni in zbor Ei pupAza -^^l-: I rx voioasd gi neastlmpdratd. ca se nu se ?ndbuge. Abia atunci le dddu Malvina voie si se ageze la masI. zburd din pegterd. . ba chiar gi gitul. sfirrr !. SA nu cadd tn Gindacii de gunoi rostogoleau in bulgdra. ! Gata. Prinzind intre labe omizile cafenii. Lui apoi cu grijd de pe p erets un fluturag 9l presara polenul de pe aripioarele lui pe ndsucul ietif ei.. ii stoarse p_uf ina pastd de dinti. ale lui Buratino gi ale lui Pierrot.i grasd se tirl pe fruntea lui Buratino si. O altd omide se 9i apuci sd frece dinlii lui Pierrot.use: - 80 .. Neastlmpdrala prpdzd o pieptdnd pe . drdguto ! $i. DupS ce le curitd.Pe cine sd pieptdn ? mine. Broscu{ele tirird Ei ele crapul-oglindd inapoi in 1ac.ca s-o impodobeascd gi ca pdmintul ce s-ar flrimita mincare.

c... Buratino se hotaraste sd afle cu orice pre( de Ia CarabasoBarabas taina cheitei de aur Duremar gi Carabas-Barabas trecurd incet pe lingd pe. data trecuta ne-am oprit la dictare..a de strins gi degetele atit de aproape de pe. prietene. barba lui Carabas-Barabas. . cu mare greutate.ter5. In timpul lutpei.cu rdqind. in boccelu{i ! gemu Artemcn. Lui Buratino ii venea s-o zbugheascl din peqterd Ei si fugl in -Nu prin pe pddrrre. Oftind gi scuipind intr-una el spunea : N-aveau cind sd fugi prea . Dar nu se-ndura si-si plriseascd tovari. Deodatd. abia tirindu-Ei picioarele.departe. El mormii: mine tot trebuie pentru scris. agtepti pind ce Artemon qi Buratino se fdcuri nevdzufi prin iarba deasd. Prin fa{rr: peEterii trecurd Duremar. caietul gi chiar un glob pimintesc mititel. vinzdtorul de lipitori se pitise de fricd lnir-un tniiq. t460 8I . vinzdtorul de lipiiori de leac. Pe fruntea directorului teatrul ui de pdpugi risirise un cucui rrrare 1i roEu.ii nepu tincioqi gi ciinele bolnav.Ei. cotro vedea cu ochii.Cbcll! de !t'r .Buratino.. fine tocul a.. spre fluturaqi fi. Sd continudm lectia. ll . Trebuie sa iie pe aici rlrdeva. niNi.i lnclr:iati . bui sd-ti pun doud duzini din cele mai bune lipitori. qi carabas-Barabas. penarul. da'pe ceafi mai potcovit bdiatul ! spuse Duremar. . bine te-a ..Sint Se tiri pind o desficu cu din{ii gi scoase o sticlufi cu cerneald. in'rildtucitd gi incleiati de trunchiul oinului. gi abia atunci se apuci sa smulgi. nasul ii era umflat Ei toatd barba numai smocuri . cd o si te murddregti de cerneald I spuse Malvina.N-am la adevdrat I ce-mi ici. Va tre. ridicindu-gi mhigorii frumoqi spre tavanul peqterii.Ba nu-i la boccea. se auzi un trosnet de crengi gi vocl groase. Cind totul se sfirgi.

.i neasemuit.. nu - Fugarii se pitird in fundul pegterii.Ce-i de fdcut? Sd fusim? pini-n picioare.Carabas-Barabas se puse p? urlete: . Igi croiau cu miinile drum prin iarbd. Pierrot. s5-l lase oare pe credinciosul ciine singur . Directorul teatrului de pipuqi qedea 82 . dar trecu prin minte ci omuletii de lemn s-au adlpostit in peEteri Ei cd pe deasupra au mai aprins gi focul.rc. Dar Artemon. Buratino spuse : Nu $l nu ! Ori scapa cu toiii. Curind. dormea somn adir. dadu cu ochii de ei. nu-l ai pe Pierrot ? Eh ! el doar si spund poez ii e bun !. Dupd ugi{a asta cici s-ar gisi un lucru m inunat . lui $i Bravo. qi. mi-e fricd ! scinci Malvina. mormdi Carabas-Barabas f urios din cale-afar5.... $i lucrul acesta ne va aduce fericirea. cu briceagul. Dar ce. Pierrot gi Malvina se slituiri vreme indelungatd in goaptd gi hotdrird sd agtepte zorile. . lo Ydzurit fumul ce se indlta la rdddcina bitrinului pin. Ca un leu am s-o apir pe Malvina. de mult trebuia si te porti aga ! Buratino o lui la fugd pe urmele lui Carabas-Barabas 9i ale Duremar. siri Pierrot. cu glas rdguqit. ori pier cu tofii ! -- Eu vreau totugi sd aflu cu orice pref de in ce loc se afli uqifa pe care trebuic s-o descui cu chei{a de aur. sb ascundi intrarea peEterei cu crengi. la Carabas-Barabas Mi-e fricd si rimin fdrl tine.. pen tru o mai grabnici tnsdndtogire a lui Artemon.O sutl de mii de draci ! Hai s-o pornim ctt mai repede po lrrnra nemernicilor dlora ! Caiabas-Barabas Ei Durentar pornira indatd pe urmele fugarilor. aga cum vorbesc de obicei riufdcitorii invechifi in rele. sd-l hrineasci in somn. oblojit din cap Ca si i se vindece rinile.. Tu nu mi - cunogti lncd. Buratino. cercetind cu de-ambnuntut fiecare tufiE Ei scotocind pe dupd fiecare movilifi. ciinele trebuia sd doarmi doudzeci qi lratru de ceasuri in gir.i fird ajutor in pegterd ? Ascungi in fundul pegterii.. Pe nemernicul de Buraiino am si-l tai bucbtele-bucitele.

4 / W f {d W {/2r* {r W .f '!'\ \.

tiptil-tiptil. 1De departe se auzea cum ghiordie zgomotos pintecul lui Carabas- li Barabas Ei cum piuie trist stomacul gol al vinzdtorului de lipitori de leac.pr malul riului. sd faci bunitatea si md duci pini la vatrd I Ne-am lnieles ? - Co-co-co-co I De fapt nu in{elesese nimic. Buratino ll cuprinse de pene. loftind galdgios glinile la ospif -. . 84 co- .1-a trei pegti1ori"..Senior. iar dumneata. se lnCrepii fan{oE spre ula deschisi a ospitdriei. spunea .a osphtdriei. dar ca s5-gi ascundi neqtiinfa. tlrziu.Servi{i. pitrunse in bucitdrie. Am sd md pitesc dupd minunata dumitale coadd care strilucegte in toate culorile. lnvirtind la flacdri frigirile 9i cratitele. Piei de-aici. te rog. gi i se ascunse dupi coadd. Buratino se dddu pe lingi un cocot mare. eu trebuie sa pitrund in ospdtdri* rlar ii-r aqa fel. ajunse acolo lnalnlea tul uaraDasBarabas . pitinJu-se prin iarbA ca sh nu fie vdzr-rt. chiar pind Ia vatra unde trebdluia stdplnul cel -- Co-co-co-co ! cirii gi mai rnindru cocogul. bun de supd I tipd stiplnul la -f5cindu-i vint cu piciorul. prietenii se tirirri spre ospitdria .Eu unul aE minca pe loc urr purceluE lntreg qi o ri{ugte. $i aga. Dar Buratino. rdspunse posomorit Carabas-Barabas. pereche de Cu chiu cu vai.noaptea Urmirirea nemernicilor s-ar putea prelungi pini Duremar. chel al ospdtiriei. lncit stipinui s5 nu bage de seami.ie.. cdci firma se vedea bine de pe delugor. hodorog bdtrin. scormonea pdmintul cu ghearele. care gdsise pesenne un griunte sau vreo firimifd de piine qi. :icuturindu -gi mindru creasta ro. macn$. cos. Aproape de u. dar nu se putu sthpini ei-i ciuguli din palmi Senior comandant general.t. iar Duremar punea pe cucui o comprese din frunze . trebuie neapirat sd ne intremdm. pe sub aripi.Co-co-co-co Buratino ii intinse pe palmh firimiturile unei prajituri de migdale . senior comandant general I ! Cocolul se uitd aspru la biie{eiul de lemn.i Duremar.

-+4t. .6'?:.Cot-coo-dac deznddijduit. se auzird glasurile lui carabas-Barabas 5i Dure Stlpinul ospdtariei le ieqi inainte.^^t^{ v. gi apoi. pe linga picir_rarele stipinului gi sc piti dupd un urcior mare de lut. In aceeagi clipd.r. Q) /i7/t i^:41 ii.t4!.ucf-*\ .:k . {in tli (lt( E 714 sl-iui^. nT/t @ o" . mar. pe furi. cu un frpil la giinile care dideau semne tle cocogul. inclinlndu-se adinc in fafa Buratino se virl ln ulciorul de lut 9i se ghemui acolo lor 85 . Buratino se strecuri.. zburd spaimi. I Cot-coo-dac I drept in ficu ulifd.

$i eu vdd ceva alb.. seniore. nu trebuie sd vd ostenili ciutindu-|.Buratino afla tatna cheifei de aur Carabas-Barabas fript.i pini mai sorbili un pahar.Daci-i aEa. o si aruncdm in el oasele. scotocesc ei toatd pidurea 9i vi-l aduc incoace pe Buratino. . ca sd se topeascd riqina lipiti de ea.. Carabas-Barabas zise cdtre stdpinul hanului : toarna-mi dsta e o din urciorul de . yi cu palma cealalti o s5-i pocnesc una cd praful o sd se-aleagI. Mai intii si-i iau chei{a de aur. rdspunse stdpinul. Dar inainte de asta.Minti I Ia sI-l vdd ! $i Duremar lnfulecau acum un purcelug bine e gol. Nul SI Carabas-Barabas izbi cu pumnul in masd. de perefii urciorului. Am eu aici doi fldcii dibaci. spuse el lduddros.Vinul piciorugulporcirie . Buratino. Urciorul ln 86 . ca sd gi-l risturnd pe masl- -* Vid ceva negru induntru ! striga rdgugit Carabas-Barabas. igi rdsfird barba la focul din vatrd. Se bigd atunci in vorbd qi stdpinul hanului. urciorul acela . n-ar s strica sd-i punem niscaiva lipitori.Senior. Peste capul lui Buratino incepuri sd curgd oasele gi resturile din iarfurii.Sd-mi iasi buboaie pe limbd gi si md sece junghiul prin gale de vd mint. iar stlpinul hanului le tot umplea paharele. dupd ce se seturd de bdut.Am sd-l agez pe Buratino ia aqa in palmd. -. intdri Duremar. spuse Duremar. Carabas-Barabas. Stipinul ospitdriei ridich atunci urciorul tsuratino se propti nu lunece in jos. cd doar gtia de fuga omuletilor de lemn: Senior. Urciorul e gol . . ln coaie cu toatd puterea. sd-i sugd tot singele. . Sugind cu poftd un piciorug de purcel. la iufeali. ! care se afla Burati no fu agezat intre directorul teatrului de pdpugi gi vinzdtorul de lipitori de leac. ia aritd spre mai binein care se pitise urciorul colo ! $i cu de purcel. pune-l pe masS.Nemernicul ! Aga gi meritd. de ell -. am sd-i chem .

gi pentru cE se cherchelise incepu sd cinte tdlpile cit 1l finea gura : Prichindelul meu'norod E de lemn gi-i cam nerod.i - Ah. intinzindu-gi . Bani..sitmi adund. . stdpin am fost Si eu rdmtn.Cine-a vorbit ? Tu ? . ca o smochini uscaiil 87 cine zice sd . $i poporul meu de lemn Smirnd std ioacd. nu eu. tn buzunare. f mpletitd-n $apte cozi. Chiar . i se invinefi Ei gi se .uria$eIin fa{a focului.a fac un semn . Se-ncouoaie ca gi iarba. Buratino zise atunci din fundul urciorului : .Nu. strund. I ci. tn ouzunanu tndte. Iar pe oiala lui Eu Mult aestitul Carabas.Bine Cheama-fi fl5cdii. dezviluie taina ! Carabas-Barabas rimase ca trisnit : apoi pocni din filci Ei se holbi la Duremar: '. spuse Carabas-Barabas. .. cum tremurd la u. Cu craoa. Impletitd-n .i cea mai ardtoasd.i ! $i de cum imi aede burba. MLilt temutul Barabas ! Rege sint peste pdpu...Atunciavea obiceiul dezvilui taina Duremar si creadd in tot felul ? de lucruri tainice.apte cozi. nu glumd Uite ici.-Cu glas plingdref. Am craaasd noduroasd. unde mai pui cd mai trisese gi la misea Fafa zbirci de fric5.Dezviluie taina.. nenorocitule.

. Carabas-Barabas scoase zece bani de aur din buzunarul vestei: spune. Glasul rdspunse : . dupl ce numird dadu pe din doud cu motanul.. . sd taci t Eopti Carabas-Barabas. glasul tainic din fundul urciorului. nenorocitule.it ] lar e sd {i-1 aducd qi pe dracul legat fedele5.Taina broaqtei {estoase Tortilla. dar nu izbuti nici mdcar sI se-iirilte. lntr-o noapte de toamnd.ifa ? guierd glasul. qi el aritl spre vulpea Alisa . iar falca lui Carabas-BaraDe spaim5. Duremar lunecl sub masd. ardiS cu laba cdtre masd: Senior. Unde se afld ulita. un gindac mort. Las' c5-fi spun. ci stipintrl hanului intrl ln camerd. e chiar sub nasul dumitale.un ochi.Iati banii I $i acum banii de citeva ori gi oftd din greu. unde se aflb u. Numai sd taci. Ceee feeel dee ta-i-i-i-nd r snuse el bilbiindu-se. Dintre cioburi Ei de sub grdmada de oase sdri Buratino. Carabas-Barabas apuci urciorul - .suflat vintul prin horn. Uga se afld ln odii{a bitrinrrlui Carlo. prelttng. Ah ia rosti aceste cuvinte. fird .. unde-i Buratino ? . ieqi in curte qi se ndpusti spre cocosul care cerceta mindtu. Senior Carabas-Barabas ne va d5rui. ascunsi de vatra zugrdvitd. se afld pe masl. li Vulpea. zece qalbeni. cind cu altul. ^ . iar noi 11 vom preda in schimb pe nemernicul de Buratino. de parc5 ar fi.. 88 t!rclor. lii spun. sdrmaniior de noi. dgtia-s t-.qh ne mi$clm din loc.. lnceDu sa-l clan- uezvalule talna I ca de nu. el strdbltu ca o sigeati camera. Vulpea igi scoase de pe cap piliria ei veche qi ficu o tnchinSriune adincd.. care se opriserb fn prag.In timp ce se uita la el.i motanul Bazilio.. Carabas-Barabas incercl s5 sard in sus. Iatd flicdii. ln 5i-l izbi cu furie de podea. tipi din nou. nu te mai scoli de-aici. lui Carabas-Barabas tine dintii. cind 'cu . has atirna jalnic in jos. In timp ce tofi rdrndseseri cu gurile cdscate. senior ! Oameni de nddejde I Pentru bani....

doar hdt departe. venindu-$i in fire' tlEniri din cas[. ?... Acum ia-o la sdndtoasa cit te fin picioarele ! $i Buratino se prinse cu amindcud miinele de coada lui de general.Chctlr dc .. Carabas-Barabas. spre pidure... nu-l zdreau nicdieri.-.-. l1 . carne de supd I li strigd Buratino.. Dar cum tofi qtiau cit e de scurt la minte. igi desfdcu arioile qi o lud la goand cu picioarele lui pintenate.-r=e__=: _ ---_=_=__:_ . l)ar oricit se uitau. Duremar qi stipinul ospltdriei. fird sd in{eleagd nici de data asta nimic. ridicln' rln-gi ameninfdtor nasul..e . +_:__. 1460 89 . dealuri 9i cimpii. cocogul alerga cit ll tineau picioarele. 7 a 'l{. pe cimpie. Cocogul.. luindu-se pe urmele iui Buratino.lt 'i14tr vj tL Tu m-ai dat de gol.. peste drumuri. nimeni nu-l lud ln seamd.... Buratino se idsS tirit de el ca lntr-un vlrtej.

Sdri de pe delugor SI se uitd sub riddcinile sdunoase. 90 . o movilifi de pamint sfirimicios. Lingd capul lui. Iarba efa Dr azoala de urme de rofi. nici Pierrot.. ueleclIYlr au raspuns: . Guvernatorul a poruncit asa : . cu ldbute trandafirii . Abia acum igi didu el sear'a cit de 'mult igi iubea prietenii. Mal vina n-avea decit sd-i dea oricite lectii de bunicuviinli. Inima lui Buratino prinse sd bati cu deznidejde. Brr ratino ar fi dat pind . sfigiate.. cu pliscul cis<'at. prietenii tii au fost lega{i. dar urechi foarte . arunca!i in cirucior impreund cu boccelele lor si p-aci le-a fost drumul. poeziile lui proaste. Iati 9i pinul de pe delugorul pietros. e cuprins de deznadeide. fie 9i de-o sutd de ori. iar pierrot n-avea decit sd-i spuni. prin frunziE. numai si-i mai poat6 vedea..Ham !" s-au repezit in pegteri gi am auzit induntru mare hdrmilaie. din care iegi o cirtifd catifelati. strdnuti pi{igdiat de trei ori gi spuse: oarb6. . dar ptnii [a urma toafe se sftrsesc cu bine Coco. Le ridicb..Ia-o din loc. nicr Artemon ! Pe jos se aflau doar doui zdren{e.i cheifa de aur. guvernatorul Ora. Pegtera era goali ! Nici Malvina. se indlta deodati. gedeau vulpoiul. .. pentru tntita oard tn oiala lui. iata . Buratino didu in sfirgit drumul cozii lui rdvdgite. abia mai fugea.Buratino. I-au zvintat in bdtdi pe cei mai buni politiqti ai mei. spre 'locul unde se vedea strdlucind lacul lebedelor." Btiratino igi ingropd fafa in iarbi. fdrd zgomot. "Fdra ind'ia1d ca prieteniimei au fost rdpifi r s-a sfirgit cu ei.tera De jur lmprejur erau imprdgtiate crengi rupte.i detectivii. in timp ce-qi ficeau datoria I Ridica{i-i 1. $i porni de unul singur. Erau minecile camigu{ei lui Pierrot. In locul acesta s-a oprit un carucior oi.. Nasul i se infipse adinc in pdmint.i pe.ul cu mintea scurti obosrse .Sinttras de nigte am In cdrucior bune.Luali-i pe nemernicii d9tia.ului Progtilor. generale ! Intoarce-te 1a glinile tale.

in negtire. cdzind intre brusturi. il aruncl de colocolo. il rdsuci ca pe un titirez. Jos. fira indoial6" in iaz. cum . el indeplinea slujba de piritor pe lingi guvernator. sub ocrotirea mStusii Tortilla. dacS nu s-ar fi amestecat vintLr I cel puternic. drept in capul Vulpoiulu i-guver n a tor. N-avea nici un piatt. acoperit de mdtasea broaqtei. fugea a. iar molul i se tira prin praf. zdri iazul murdar in care-qi avea casa Droasca {estoasd Tortilla. oblojit din cap pinl-n picioare.a. Buratino. - z|riri asupra capului gi. Pe drumul ce ducea cdtre iaz cobora un caruclor lras de douh oi slabe. Coada lui. lat in filci Ei cu ochelari de aur. Vlntul ll prinse intr-un virtej pe ugurelul Brrratino. dar . numai pielea 9i osu[. trecu de lac qi ieEi in cimoia cu iarbi deasii. luat a. In spatele lui stdtea vajnicul Vulpoi-guvernator. detectivii iqi ridicari boturile in vint. In urma cSruciorului pd5eau cei doi clini detectivi DobermanPintscher. se pr5.ctia La ce i-ar Il IOIOSII una gi bun5: trebuia sd-gi scape cu orice chip prietenii.lul buratino sa ramlna lnllns pe Jos cu nasu I in pdmlnt ?! El siri cit colo Ei-o lui la lugd pe urmele ro{ilor. igi ridicd miinile de- Motanul vili cel gras cu ochelari de aur. de pe caprE gi. atirna din cirucior. se aruncd de pe piscul cel mai inalt in iazul rnurdar. il invirti. ugor ca o rindunicS. Pierrot gi Artemon. qi adulmecind deasupra prdpastiei tichia albd a lui Buratino. se preficu . cu lina numai zdren{e. Pe caprl gedea un nrotan gras. care nu mai avea unde si se ascundd $i nici incotro si fugi. fird veste. Ajunse in sfirgit la prdpastia in care se rostogolise cu doud nopfi mai-nainte. pentru cI era un fricos le.rt it i era ficut din lemn. care. lnainte insd de a fi ajuns ei sus. Peste boccele erau culca{i Malvina. odinioard atit de frumos pieptinatd. Descrise mai intii o curbd in aer Si at fi nimerit. DeodatS. gi-1 lSsi si cadd tn cdrucior.inat.a. Fugea mereu. FIrd a sta pe ginduri incepurd si se calere in salturi mari pe urcugul repede.i un ticElos.

Minecile lui Pierrot erau rupte pind la coate. ie fiplnd. Pierrot gi Arternon chzurd. Umili{i din pricina neputin{ei lor. A1 doiiea detectiv flcu la fel. Sc.r. . Pentru a-gi scipa pielea. Dar a nimerit prost cici bursucii. Ajungind in fa{a cdruciorului rlsturnat. gi didu buzna lntr-o vizuind de bursuc. pudra albi i se scuturase de pe fafd gi se vedea acum cd obrajii lui erau la fel ca ai tu. in ciuda dragostei lui pentru poezii.Vulpoiul-guvernator fricos nevoie mare.ul Progtilor. pentru cd simfeau de pe acunr loviturile de bici pe spinare . spenale. cu boccele cu tot. se invoird si spund cd pe ciru rn sc intimplase o minune gi cd Guvernatoruf fusese ridicat de viu. o rupse la fugd pe povirnig. le dezlegd frtnghiile 1i-i puse in libertate. nu prea sint bucurogi de astfel de oaspefi gr le fac reoede seama. Ciinii Doberman-Pintscher coborird povirniqul ln salturi man. Se tiri apoi pini lingi brusturele unde ziceair Malvina si Pierrot. turor. Toate astea se petrecuri insi atit de repede.Ai-ai-ai-u-u-u-u-u I Apoi amindoi o luard iar5gi la goand.i veCeau gratiile de fier ale inchisorii. ra sturn ara cdruciorul. Dar Vulpoiul-guvernator nu se zdrea niciieri I Tocmai acela pe care detectivii trebuiau sI-l pdzeasc6 mai dihai ca pe lumina ochilor. ridicindu-qi botul tn vint. Primul detectiv. IJUraIlno i ncepu sd se piplie incetigor: picioarele gi mlinile Ir erau intregi. slobozi un schel5liit prelung de deznidejde. n-afi fi apucat nici mdcar sI vd numdrafi degetele de la o mlnd.ro cind.. Malvina. se flcuse nevdzut de parci l-ar fi ?nghifit pa mintul. gindindrr-se ce minciuni si-ndruge la postul de poliiie. il vdzurl leEinat pe motanul cel gras. dar nu putu sd-l sirute din pricini ci bdiatul avea nasul prea lung. Maivina il imbrS{iEd pe Buratino fdri sd spuna un cuvlnt. 92 . dragi cititori. in ceru . dupd cum se gtie. scotociri peste tot. scheldldiau piini de jale.ceau omuletii de lemn 9i ciinele oblojit de la cap la coadd. cu cozile intre picioare. de-a berbeleacul nrintre brusturi. lncit voi. ba chiar tare rumeni. Iugrr6 in Ora. In brusturi zd. ulle.

.Asta-i bund chiar amenintdtor. iia nu mi-ar fi pus piedicd.i-l tirirri : ! dupi ei pe povirnig ln sus.cheifa de aur. lald cd-mi iese in calc Buratino igi fdcu la iufeali planul cum si scape de primejdia ce se abdtuse iardgi asupra lor. Cu toate micile ei metehne. O sd les5-mi dai niie Cllnrlc DOlnaV. $i chiar dacA ne esre . sd rizi cit te-o fine gura. Pierrot. copila9i. Daci .. Malvina era un tovardq minunat.Nu sd primim moartea cu voiogie. : \"'' . lui Caraba:Earabas li era greu sd mai coboare pinl in vale. iar motanul Bazilio i.o voce groasa. la lipitori. Gras din cale-afard.u laba pe fugari..ecii vecilor..a. ciinele..M-am luptat vitejeqte. To{i trei il prinserd pe nenorocitul ciine de coadi .in iaz. .Nu. nu seapucarieEti inci prea slSbit. poate.. Ha-ha-ha I chicoti Carabas. mi-e rugine.a c6 lncepu *A-i ademeneascd pe fugari .. vd clintifi. cd a. ll VOI .i Durcmar. merg eu gi singur. Destul acum I Nu vd mai pupafi atit. ofta . . Da{i-mi drumul. Malvina.i el in vlrful povirnigului : Senior Carabas-Barabas. mormdi Buratino. Vulpea Alisa ii andta .fi spuse el cupe mine ln r. n-ar pus ei mina Malvina ti tntdri spusele . igi pterse iute lacrimile gi prinse sd ridd batjocoritor cdtre cei care-i aEteptau sus. cum era.Deasti dati insri nu mai aveau nici o nidejde de scdpare. Iar tu.S-a luptat ca un leu ll cuprinse apoi pe Pierrot de git qi-l sirutd pe amindoi obralil.dtunca oriasci.. Duremar chicotea . Dar nici nu sd urce pina la jumitatea porrirni. a.oblojit tot. Sd fugim I Pe Artemon il vom tiri de coadd dupl noi. Pierrot o strinse pe Malvina la picpt. hoiirit se-$i vindd clt mai scump pielea. ca pe culme apiruri Carabas-Barabas . indoindu-gi degetul lui lung ci1 un cirnal . spune poeziile dirt sA murim. tale cele mai proaste.ului. venifi la mine.Venifi la mine. le porunci Buratino..i leneg nevoie mare.i peria mustatile $i putdia I .

-oezi bine ! Carabas-Barabas e un fleac. d5-te jos.Dati-mi voie sd le succsc gitul obraznicikrr astora. batirrdtr-si <ie Carabas-Barabas. Hei.Pierrot nascoci numaidecit o poezie gi o striga in gura mare. Buratino se strimba in fel 5i chip. cui mai i-e fricd azi cle tine'?. cu sprincenele iniruntate gi cu minecile suflecate. iar lui Duremar cu cutul... barba plin cu prostie. I 94 .... iar Drrremar isi ridici miinile uscate spre cer. Iar de Bazilio. pocnindu-l cu cizma. croncS. holul. Barabas.r . Eqti teafEr.. mai repede. cu un glas cit se poate de neplicut: De uulpe mie mild C-o agteaptd bdful. se aplecd privind in vale spre locul unde se aflau omulefii de lemn qi strigd bucuros: -. Jinea in miini un ciomag noduros. . vino mai renede la mine. Carabas-Barabas urli infiordtor. Drept rispuns. Pe vulpea i\lisa o croi pe spinare cu mdciuca. va spun drept. In tirnpul acesta. iar pe motanul Bazilio il zvirli cit colo.. r'ino-ncoace sd scuitt drcnt in ia iumulitd. aici. nizdrivanule !.it. directore la teatrul de pipugi. Dupi aceea.. Vulpea Alisa zimbi acru .Buratino.rind tare: " tr{ai repede. Cit despre Duremar cel proslottac E un neru.Aici. Lui Carabas-Barabas ii fdcu vint cu umdrul. aici lui Carabas-Barabas zbrrrh o cof Deasupra capului oia n a. --ac de grdsime joc Ei mdi. butoi dc berc iara berc.inat. fiul meu.. sinitos ? Hai. O clipi numai si totul s-ar fi slir... mi-e siLit. l)ar deodati trecuri in zbctr: iastunii. niai repede I In virful dealului aplru bitrinul tata Carlo.uiertnd..

'/ lr . .r*lt I $l't . +o-h*ffi..ti#{fr..A .*r t _$1:6W.f ) >.:i':.** ("''' { .fft'j r'-f a t {.b' t{fit #* [r-Y'"'f'a/F hFjry{tr&{ t( -/ ( I ..ffi&S y-&..2" iTt_'' r tfl*o t rtt i gfiffi. ou' '. (./r--n/s {'- 7.'itli.ffi ii ..7 .t/ + . ../d -f -.{t /.r' -/ r l%zev\\ ./ ..ffi. / {'' ../ffi..*:-tv. /r' y.o4 ry...)r*{ i *.ffi ryiffi. . tt( .W ) ! .'": .W'Y". r.

i{la plin de ciudd. cdzind in iaz cu un plesciit asurzitor. Dar papuqile sint ale mele. cobori dealul. bodo ginind intr-una : Eu n-am nici o vind. ameninjindu-i cu degetul : .Tatd Carlo. Ma/oina. ridicindu-qi poalele paltonului verde.i Il ridica pe umdr ca pe un sac qi. dar acun. Vulpca Alisa se strecurd tiril prin iarba deasd qi de acolo o rupsc ia iusd. rbsuflind greu din pricina poverii. cu capul vlrit lntre umeri.O sa-1 duc cum oi putea pc cilelu. Ei acum plr. ajrrngind intr-un loc mai povlrnit. Carabas-Barabas rdmase locului. se opri si *e apleci asupra nenorocitului de ciine.ul vostru. Cobori cifiva paqi. bolboros. din cind in cind se tot oprea. urcd anevoie pind sLrs. din pricina loviturii primite.-o sd fie cam greu..Vd ardt eu voud. unde dirdu dc Carabas-Baraba s: stdtca {intuit locului. Pierrot si Artemon Ivirea neagteptaid a lui Carlo. Dar deodatd. treaci ! . Tata Carlo ii rispunse aspru: Vai de capul tdu I Om bdtrln gi cu cine te-ai lnhiitat ! Cu nigte : ' - 96 .de la mine . Recunosciiicr.. credii-rciosttl Artc'mon ridici botul si-i linse nasul lui Carlo. .u dcasd. Ei. Iata Carlo ii lud pe rind in brate. tmpreund cu tdta Car[o. rdspunse Carlo. Ehe-he! . Pierrot gi Malvina se cdldrard indatX pe coastd in sus. Buratino. ca un cauciuc de bicicletd gdurit.. Duremar. Motanul Bazilio zburase cit colo.i el. se rostogoli de-a rf*ra. cu sprlnconele incruntate.Buratino SC infoarce TN sf?r. cu un ciomag in mln5. ii bigd in sperie{i pe nemernici. tndoindu-se de durere. neastimplratilor I $i-i bdgn pe toti in sin. nici o vind. cu capul intre umeri gi cu ochii holba{i. la vreo zece pagi.. Barba ii atirna jalnic" ca un gemotoc de cil{i. Buratino {isni gi el din sin noi fdrd ciine nu mergem acasi. Nu isc mai vedea decit virful urechilor. Dar. in picioare.

aduse de r. brlzdattt ici gi colo de valuri mai intunecate. tt .'si. De cdldurd gi plictiseala. ncmailuindu-l in seami pc Carabas-Barabas.. tot cu capul virit intre umeri. iicindu-le pleciciuni 1i arritind cu amindoua miinilc fripturiie ce sfiiiiau pe vatri.. intra in ord9el. ii . 5i acoperi. dragul nostru cocos ! Carlo se urcd pe un delugor. cu Duremar.i uili ca -si se aucli in toati pia lz' ! Mi-a . cu motanul gi cu vuipea ! Pe cei mici ii asupregti.Pcntru nimic in lume si nu i le dai ! strigi Buratino.Vai. doctor de pdpuqi! $i Carlo porni pe drumul ce ducea spre oras. ru. mustd!ile i se pleogtiserd.ul de pinzd al teatrului de p5pugi.Pune-fi mina pe ho{toropit furat papugile ! Dar poli!istul. intr-o pia{d pustie.s.La trci pe. pleoapele i se inchiseser5.O sutar\lalvina si Pierrot asteptau pipu.i viri barba in buzunar.Da-mi pipu. ce jale ! Oi.oii". Nu tr-t dar qi nici nu !i-i vind I Cara-te de-aici I Carlo cobori dealul . il urma pa3 cu pa. Carabas-Barabas il apucd deodati pe Carlo de guler.. l@ 97 . de unde putea vedea marea. de culoarea nisipului. 1n pragul cireia stitea jupinul cel chel.Cbei{a dc a. de strajd un polifist. sco{fnci capul din sin.pungagi cunoscuti de toata lumea. cerindu-i cu tot dinadinsul sd-l aresteze oe Carlo.i tot de acolo ziri orSgelul cel vechi. nici micar nu se clinti din loc. infelegitoa re. Vinde-mi-le mie ! Buraiino. --. bolborosi: de galbeni i{i dau peniru .i. iar deasupra pilSriei in trei co[{uri roiau mustele. {inindu-se la trcri pagi in urma lui Carlo. statea.. Gdinile. scrldat de soareie arzitor. E1 rlspunse hotirit: I Dacil ai ii fost Lt-d) . Acolo. incolo si incoace. carabas-Barabas sdri atunci la er.ti.Nu omulefii. Carabas-Barabas. cocosul cu coada smulsi. neclintit.rr c. prin fa{a ugii se inviriea. Trecuri de osplt|ria . pe la spaie.ini. plictisit 9i de cdlduri. r'ai. incoace gi incolo. povestind plin de minie pozna lui Buratino. cu sufletul la gura sd audi rdspunsul lui Carlo.. Carabas-Barabas. Dar tu un director bun qi ttn nm r"rr cnflci t: ^^ fi dat inapoi e. of.ile inapoi ! -.ine iie. Asa au mers ei qi au tot mers. Dupi ce-.ti mai hain d ecit un crocodil.tineau isonul: -.

tata Carlo.. Mai spre seare dau eu o fugii qi-ti aduc toate boccelele. ciuta s-o impace bdtrinul Carlo.Dar tu cinc eqti ? intrebd alene polifistul.nind cu bastonul in caldarim. mi-e sd nu dormi la Politie ... O farfurie cu terci din fdinl de oviz qi un oscior cu maduvl. ingindurat. vai ! se caina Carlo. Am sil ies in strada sd spun poezii . dacd faci una ca asta. Tati Carlo.. nu fi mihnit5. Malvina se porni si plinga in hohote. ci pe un titirez' Destut cu viicdreala ! spuse el sdrind jos 9i scofind ceva din buzunar. se apropie de casa in care locuia.. Bdie{i. -. de parcl n-ar fi stat pe masd. Apoi i.Nu-i nimic. gi-i agezd unul dupl altLtl. . vdzu cA rdnile ii erau aproape vindecate. bocd. directorul vestitului teatru. $i de ce {ipi la mine I zise polifistul. drdgu{ele mele pangli: toate au rlmas printre brusturi. Carlo dddu din caP : Fiule. erau abituti.i tmpreuna miinile cu dezn6dejde: -.i am sX string de la trecatori o grSmadi de bani..Rochif ele mele I Pantoiiorii rnei cei noi. ia birdi{a Ei smulge pinza aceea gduritd de pe cu{e Derete. te rog. afari de Buratino.i.qi sint gata sa mi lupt cu to{i ciinii din oraq ! . pe Malvina gi pe Pierrot. EI insd zimbea Eiret $l se tot tnvirtea. In timp ce Carabas-Barabas se ciorovdia cu el. mai intii de ciine. igi freca fr untea cu palma. trece{i indatd la sodlat. doctor in gtiin{e dc papu. N-am in casi nici macar o firimi{d de piine. oftd Artemon.-. vezi.Vai. Eu sint senior Carabas-Barabas. Descuie apoi uga odlifei lui intunecoase de sub scard. il didu jos de pe umeri pe Artemon .. cel mai bun prieten al regelui. pe masa. 98 .etor ! te Toti. Malvina spuse numaidecit Tati Carlo. dupd aceea ii scoase din sin pe Buratino. pe fundul ripei 1. iar in buzunar nici o le{caie. Dupi ce desfdcu cu grija pansamentul de pe labele lui Artemon. vai. o si tnchidd ca pe un cer.. cavaler al Nlarelui Ordin. iar Pierrot. dar cA bietul de el nu se putea miEca din pricini ci era iihnit de foame.i il agezi pe pat.

i{i dau cuvintul nteu <le piipu5a ca vei avea c u rin un foc adevarat pe vatri.ma uitde ce.se face parca mai : cald.l hotirii. .-:==:--=ai :- :==--"-:--. Rupe pinza. duoi ce se scir 99 .si mi . si pripidim un tabiorr atjt de minunat ? iarna ia el . fiule.i imi inchipui ci este un foc adevdrat. un ceaun adevarat de iuci si o ciorbi fierbinte. Carlo se miri Dar .--_-:. citre ccaunul din vatri $i catre dira de fum. incit tata Carlo. ci in ceaun fierbc intr-adevir o ciorbi de miel cu usturoi. Buratino vorbea atit de r. Tati Carlo. arata citre vatrd. zugrivite toate pi: bucata de pinzri I'eche.-==-- ==-r--Cu nasul in iint.

i grabi{i qi numaldecit il auzir\ pe Carabas-Barabas urlind. Tocmai atunci risunarl sub fereastrd niqte pa.neti mici Tata Carlo impinse uga. infesat cu rnusculife moarte.i clatina din cap ntormiind.. Bdielii fluierau asurzitcr qi zvirleau dupd el cu mere puirede. Iatd gi cheia ugilei. Insi carabas-Barabas igi ficu loc cu coatele.au fost ficute de mult de un meqter tare priceput.nind din din{i. un omule! cu un nas lung. se afla un pdienjeni. tata Carlo pi chiar flimindul Artemon strigari to!i deodatd: chiar . Viri chei{a in broascd qi o r5suci. dupi cun.or paienjeni.aloni /o0 . ba dimpotrivi rimisese . zadarnic cdulase Carabas-Barabas sd-l induplece pe poli{istul cel somnoros sI-l aresleze pe Carlo.Barabas patrunde SCdTA in odarfa cle sub Dupa cum gtirn. spuse Carlo. in spatele cdruia. care se deschise incet. risfirata de vint. la drept vorbind.. lui cle. In ceie patru colfuri erau cioplite figuri zimbitoare.. arestafi-l pe Carlo. numai in pant. Pierrot. tati Carlo.tim.a asta micu{a gi chei{a ei de aur. Dupi ce scuturare bine praful.i foarte pl5cuti. . de parca ar f i cintat o f la. pe bitrin u i ! Carabas. \rizind ci n-o scoate ia capit.i el cu gura cdscate.ului. Deschide.tele qi ciocanul pi incepu sa desprinda tabloul. Era o ri nespus de cilduroasS.In numele regelui din Tarabari. Carabas-Barabas intrd ln goana mare la primarul ora. Carabas-Barabas o lud din nou la fLrgi pe stradi. cu toate cd. Indata se auzi o melodie vioaie . qi la ora aceea primarul. Ilarba lui.Dar asta-i spusepoza lui Buratino Buratino.cel viclean. Sa vedem acum ce se ascunde in dosul ei. des. U. scri. Carlo rnituri inceti. iar la mijloc un omule{ czrre juca. nici $tiam eu. nu se gindise la aga ceva. innegrit de vreme..-sul si abia atuncj dadu cu crchii de o uqd micu{a din lemn de stejar. A/talvina. pina dupa ceafi . se agi{a de nasturii qi umbrelele trecatorilor. scir{iind.

l .\ H- '.itl r| . :'.i.j..i:: 'q. *i'tt .'I . '.1':.1 I ..r-'!!: t u &li' tf i\ - \- C -5 -u2 \'1-" -t \ ') -<F - '@ 3* l-C- t . .1 % .:. r1::: 't) ' }}^ r fr. .\ \'il II II n tll It t f 'l .. il E il I >*l=*= :< - ril rr.i ! I .

Naviilirlr in otlrriir: t'!ti:rr trt cli p11 t'in tl (.. orian si procedali cum se cuvinc" ln numc'le legii I Carabas-lJzrrabas. Penlru a-si intari sprrsele.r' nirni'iri.un .ti amiri{i nu mai pridideair t:u rlestupatul sticlelor cu limonadi. monade.trtttl. spcriat din cale afara. /Carabas-Barabas se arunc:i in genunchi in fa{a prinrarului . In r. El coborisc cel Cin urmri 1i ugif a .pe acest hof 5i n''1 rncrnic Lraf llSi: eiir lllt lllitlJ I I : . furat. El rni'a furat irei din cele nai brrne p2pu. -Cel tnat invt'rsrrnat dustnan al nlcu. se repezi intr.i sa je-fuiasci tot orasui daci nu-l hiigati. Atunci Carlr- otoliti.rl 'tlaiiii nu r:l<. iar nasul i se pierdea intre iaiciie grase . intittzindu-si lacrinrile pe ia{ii cu barba lrri . siisiata $i mt. c. patru pol iii.. iiira intirzierc. batut.no . piecirrdu-5i r-errrl trecea preigui uqiiei tirinr:t'ie r. incepu sa urle cit il trnea gufa: 'Sint urr an nenoroi'il.u r 1o. atita s-a jeluit si a 'indrugat la r. batrinul Ilalnetar Carlo.i trandafirii.. incit prinranrl. insrilit de cei patrLi polit iqti.r'f rasrrflind a ner.i. cei prtru vajnici nnliti<1i naviliri in odaita cle sub scarii.scurti. a.li rr r bas-Barabas striqa iirrisi -.ct..oic. dirdu porunci celor patru polifisti de sub tc. Ei se racotea cu li- $ase rinduri de barbri avca primarul.a cadi in papLrcrrl primarului.|i-l pe acest preacinsti+.. a resta 1i . pac I se inchise in rurma lui.tii se opintir:r cu putr:re.ijn ir eret r:.. Cinimpragiiate iecul cel dulce se stinse.ufict la locuin{a 1ui Carlr.rre si dea foc . si incenu a striga: In nrrmelc regclrri riin Tarabari. spargcfi u9a I Polifi. tedea in gradina. ' Cine a crrtezat sir-5i bati joc de un orian ? intrebi primarrrl.diriia de sub scari zacr. Artr iost batjocorit.ru ! E in .-*-Barabas scoase un pumn de galbeni qi i lasa .erzi s:i uscatc'. 1a inchisoare.. Caraba.i sl rcum vrea sa dea foc vt'stitrrlrri nreu ltar.Ca si nu nrai lrrngim vorba.i : Urma. labliile prrtrede ale ugii zburara din !i!ini 9i in ziing:rnil lsrrri:itor cler : abii.r:-icliita.r zu gravita v atr a.au numai fase murdare si pinza pe care efr. Tn spatele lui. .ezafi sub un tei.In nutrtele regeiui din l'arrabari. linga f intina lisnitoare.

Dar upa ! pornirii intins sd-l goptird I .Bum. ca iotdeauna.. Teamd nu mi-e! Ce-or sd-mi taca?. Om ajun. care se fdcuse nevizut prin perete. r\lalvina. de piatrS. ca si ntt izbucneasca in plins.ti : In numele regeiui din Taraltari.. Irlacira ei pilpiitoare arunca pe perete umbre mari. urlind gi vaicdrindu-se ca un ttrrbat. Ce giisesc et tn dosul usi(ei {ainice barba de iurie. Malvina se ciupea intr-una de urechi. UnuL avea nasul julit.rarele. coborau sub pimint pe scara dreapti.. cra tra bum in ici. Tata Carlo linea in mind un capdt de luminare.in Carabas-Barabas se repezi 1a ugifa tainicd ea cu pumnii 5i cu pici. Bezns cit de ne'ntreruptd. Carabas-Barabas i1i smulgea barba de ciudd gi se tivilea pe jos. Pierrot. unul pe celSlalt. cind mineca lunga a lui Pierrot . Pierrot gi Artemon. . 105 In iimp ce Carabas-Barabas se tdvdlea ca un turbat.. bolborosea tam-nesam poezii de-ale lui: Pe pereli umbre tot joacri.. bdlir din picioare 9i racni la poli{i. gi incepu sa loveascd Carabas-Barabas i5i fdcu vint 5i se izbi cu spatele de u5a.dar simburele de lumini nu rlzbea si lumineze bezna in care se adincea scara. qi urmafi de tata Carlo. bum.ge undeua !. spargef i ula asta blestemati I Poli{i9tii se pipiiau de zor. smulgindu-9i . Buratino. pesemne. insugi necuratul venise in ajutorul bdtrinului fla. . de fric5.. alttrl un cucui in cap. In pdmint tat n-om intra.netar.i puteai sd vezi cind capul ciufulit al lui Artemon. In oddita pustie de sub scar5. Fie scsra cit de-abrupta. dar totul primarul oraqului cI ingtiinteze ci. Infuriat peste mdsura. USita nici ca se clinti.Nu peAici nu-i lucru curat Ifdcuserd ei gi in numele legii.

SC

si

Buratino o luase inaintea tovara;ilo r sal, iar tichia lui albi de-abia mai zdrea undeva, in josul scarii. Dnrrdnti sr' uuzi un luicrrt. ccln ca ZLL, rostoqolindu-se . | ., |.|.\|1.' ^| numaidecit dupl asta, glasul plingare + dl lui Buratino rdzbi pina\ I ^l
|
:

la ei

virtej negru.
fip

Ajutor ! Intr-o clipiti, Artemon, uitind ca era rzinit ;i fldnind, se repezi gr risttrrnindu-i pe ,tulalr,'ina ;i pe Pierrot. o porni in jos, pe _sciri, clr ur:
Se auzea cum ii clSnfane din{ii

Sarifi

!

It.

in quri. Pe urmi

larasl izbucni

ur.,

Apoi se asternu Iini;te; doar inirna ,.\talvinei ticiia ca un ceas der.teptitor. O raza mare de lumina scalda dintr-o datd sciriie. ir 1a cira lumindrii din mina lui tata Carlo incepu sd paleasci. strigir - Privi!i, privi{i incoace ! cu tare Buratino. Malvina incepu sd coboare iu{eald scarile, mergind de-a-ndirir-' telea; dupa ea sirea Pierrot, iar cel din urma cobora Carlo, indoit din ;ale ;i pierzindu-si mereu galen{ii pe drum. Jos, acolo unde se sfir;ea scara cea abrupta, ;edea Artemon peo platformi de piatrd ;i se lingea pe bot. La picioarele lui zicea sugru mat guzganul Sulara. Buratino sfi;ie cu amindoud miinile pisla putrezitd care astupa o deschizaturd in peretele de piatrd. De acolo se revdrsa o lumind alba

strd.

Se strecurard cu to!ii prin deschiziturd gi dintr-o data razele soarelui ii izbird drept in och i . Ele cideau din tavan, printr-un ochi de geam rotund. Razele acestea, in care tremurau firicele de praf, dansind necon, tenit, luminau o incipere rotundi cu pere{i de marmurd gdlbuie. In mijlocul ei se afla un teatru de pinu;i nespus de frumos, iar pe cor_ tina stralucea, ;erpuind, un fulger aurit. De amindoui pdr{ile cortinei se indl{au dour turnuri patrate, vopsite in aga fel, incit pirea' cladite din cirimizi mici, ro;ii. Acoperigurile {uguiate, din tabla verde, scinteiau puternic in soare. Pe turnul din stinga se vedea un ceas cu acele de bronz, iar pe
104

/( / i ttl\
/
\

\---

_-1
I

ltt

t

lr
I \

\

: .-' .

,

..-,*_*t

\.__-_*

K.

cadran, in dreptul fiecirrei cifre. erau pictate chipuri zimbitoare de fefetife si ba ie[ i. Pe turnLrl din dreapta se adincea o ierestruici rotunda cu geamuri in multe culori. Deasupra acestei ferestruici, coco{at pe acoperilul din tabla verde' gedea GreierLrl Vorbitor. Cu gurile ciscate de uimire, se oprirA in fa{a acelui teatru minnnat, ;i atttnci greieragrrl grii incet ;i limpede: Ji-am spus eu atunci, Buratino, ca te agteaptd primejdii mari ;i intimpldri inspaimintatoare. Din fericirc, totul s-a sfirlit cu bine. Ar fi putut insd sd se sfirgeasca rdu..' A1a, vezi 1... Greierul Vorbitor avea un glas sfatos, batrinesc 9i pe deasupra parea gi suparat, pentru ci fusese cindva lovit in cap, cu toati virsta lui inaintat-a, de o sutd de ani. 1n ciuda bunita{ii lui inniscute, ntt putuse incd gita obida nemeritatd 9i de aceea nu mai adiriga nirnic: nrilcI din mustdcioare pentru a-gi scutura parci praful de pe ele 9i -rc strecurd incet, lpdeva, intr-o crlpdturi parirsitA, cit mai depatre de zgomottl I lumii. Atunci tata Carlo sptlse Si eu care credearn cd o sd gasim cel pu{in o grimada de aur gi arginiI Cind colo dau peste o jucarie vechc si atita tot... El se apropie apoi de ceasul zidit in trrrrl. bdtu cu unghia pe cadran qi, pentru cd intr-o parte a ceastt lui atirna o cheifa intr-un cui, o
:

iuh

Se auzi un tic-tac puternic 1i acele se miscari. Acui mare se apropie de cifra douisprezece, iar cel mic, de Ease. Inauntrul turnrrlrli se auzi un fi;iit gi un ;uierat, iar ceasul suni tare de lase ori .. Intr-o clipitd, ferestruica cu geamurile colorate din celalalt ttlrn se deschise ii ea; din ea filni o pasire pestri{i, miScindu-se pe un arc si hhiincl din aripi. $i pisarica ciripi de lase ori, chemincl I-a noi I l.a noi I La nr.ri I Lr noi ! I-a noi - la noi I Pasirea se ficu ncvizutS, ferestrttica se inchise 1i incepu sd cinte o ilalneta. Cortina se ridica.. Nimeni, nici chiar tata Car1o, rltt vizuse vreodatd un decor mai
:

;i invirti ceasu1...

irumos.

iniafila o gradina. Prin copSceii cu irunze aurii ;i argintii ,rirliru qr:rrrrr. milcindu-se pe un arc cii o unghie de mare. IJn copdScena
1c6

r\sa trecu cant un ninut. Prin irttuncric.icit un garpe boa adevdrat.i nrarc decit Lrn bob . i'ducintl la iniali5are cLr cr riirtrila rtdrgatd.. ciuguleau merele Prin poienila..l.pt si bun ia suf 1et. Dai Artetnc.lor.. Deodata soarele se stinse.. in bataia soarelui arzl. Ultimul trecu. paru totu. Din trei sarituri.r..rcii asupra lui cu un latrat.i cAprioarele iLr gira iir citli-se. iar irr aer iilfiiau fluturasi atit tie rnici. prictcnul coplilL.. trecu in iuga i' g. sacalui rrn Iei cle ciine sdlbatic. iiiinclu-l cit mai departe de scend.b. ..nL. iar copacii dispiruri Drin deschizaturile tainice de srlr c. apoi un soare rosu risari deasupra pustiului nisipos. Graurji antutir. . Artcmon se arur. t:u toate ci nu era mai mare ca un motana. Scena lnf5!isa Africa Pe nisipLrl auriu. mingc . saltindu-se in viriui picioarelor.e -[rt'cLr in )iiiluri : rl . Apcri se auzi ttn sLrnet melodios.'lilrdau dr-.i inapoi de coada. ioarte murdar. treceau felLrrite ani ma Ie salbatice. fiecare din clc rrrr rni-.i mereu trompa 1n care i.s1. trecu in goand Ieul cu coama lui stufoasi qi. impungindu-se ci. Cirlr]l ilri arculii irrIipt irrtr-r. ca abi. Pe fLiirrlalul deccrului apdrurd uisle nori stravezii. A. cl. nrl lmpuilqa iiu il::':\'ill. tinjnd intr-o laba o umbrela. de parci un arcuq trecuse peste strunelc unei viori..cenci. aninralele silbaticc'.o? er cJ .le hrisc:i. Cu gitul intin:. Ridicat pe labele dinapoi.l sl mtrll ia el. Sub copaci se plirnbau pduni care. ceva cobori de sus . Din dreapta qi din stinga culiselor sc iviri dintr-o data liane aseniarritoare unor Ecrpi. r. gi ilvind in fruirte Llrrulr corrriie. Pe o alti lianl se legina o familie de rnaimirtc.i infricosator. ^l Llr ri.in banui cA qo rtroritc. paurrii .. -. un rirs de cati iea. tar tata Carlo cu greu iz-buti sa-l irag. ritrd pe rind.railr.-.incircai cu mere. pri iea u li vazLi{i..ui ciprioare. \JL \esLrieritul crocodil apdru .i r'2 c.. miqcindu-. scuturindu-se de zor.el era podeaua . tinindu-se numai 'in cozi. Veni apoi elef antul.l! +t-i^ n^Lii lt lul nllcl il tal aruncau acunt o cduirLirrra blinda.lo crnm.*i altceva apdru din laturi.-.i L. in mers leginat. trecri. iar ire Linir ciiu eie era incoi.iirca o boniboana de soia..a trecura.r coarilele.

S-a se ldsd cortina.irri in fuga mare cifiva omule{i. am sb incerc si joc rolul Ltnei ie tife dt-igu{e.te roti mici cit o far ni9 furioari de dulcea{d. Iar seara o si juclm la teatru Eu unul si cint din .Se aprinseri citeva felinare ca acelea de pe stradd. de parcd ar fi vrut sa-l intrebe : . spuse Malvina. ile rispunserd intr-un gl as: )a invdtim dimineala. Pbpu. iar dc-o o sI cutrcierim fi flagneta sd inveselesc preacinstitul public.Er-r voi scrie comedia asta in versuri minunate. ! degeaba m-am murat eu in baltd la mituga Tortilla.Ei. am si min calul din oras in ora. Daca o sa gdsifi ci am gi eu talent.Chei{a de aur sau nemaipomenitele p5{anii ale lui Buratino 9i ale prietenilor sdi. Ugile caselor se deschiseri indatl 9i din ele ie. dar omul cu inghefata dddu din miini 9i le spuse: vindut inghe{ata ! . privind cu ochi strilucitori 1a prietenri sdi. milifianul fluieri in urma lui .i tramvaiul coti pe o straduta lituralnic5. cu Pe altl datl fulgerul ei gerpuitor aurit. ca o jucirie. Pierrot i. copila. Eu voi vinde inghelata . Malvina si Pierrot nu-gi ntai veneau in fire de incinta{i ce erau.zut? Se vede treaba cd nu plesni de ciudd. dar de invSlaturi cind o sb vi apuc afi? intrebi tata Carlo. f Scindu-i semne gribite. cindva toati Italia. Artemon asculta. stribatu piala in fugil Un vinzbtor ambulant impingea prin pia{a cdruciorui lui cu inghetati. care se urcarl cu tofii intr-un tramvai mic.. Buratino.. Un jurnalist cu nigte ziare mici ca nigte foi de calendar. copii. Pe sceni aparu piala unui ora9.i ireci cu palma f run:ea incre{iti . Stafi. 9i-9i risucea capul incoace sl-ncolo..i ! spuse tata Carlo.Dar eu ce-am si f ac ?" -o to8 . cu miinile biqate in buzunare. ciulind urechile. In teatrul ista vom reprezenta noi o comedie $tifi care ? . printre casele inalte. ctt nasul in vint. qi am sd gdtesc ciorbd de miel cu usturoi. Pe balconagele caselor aparuri deodati citeva feti{e.. un bdie{el zorit se cd{ard la iu{eali pe tampoane. imphturite in patru. Atunci Tata Carlo. aga da." Pun rimdgag ci senior Carabas-Barabas vii : souse lduddros: Ati vb. vatmanul invirti de miner.. c Trecu apoi un biciclist pe o bicicleti cr-r ni. Taxatorul sun6...i hilete.

va scrisni din din{i ca crocodilul Ei.d.emnele ude abia ardeau. invirtindu-9i repede coada. atirnate ca de obicci in cuiele din cimari. .Ciudati mai sinteti ! Cum de nu inlelege{i ? In comedie o sd joc cliiar rolul lui Buratino 9i astfel o s-ajung vestit in lumea-ntreaga I Nou[ teatru de papuy dii prtma reprezentafie Carabas-Barabas Eedea in fa{a vetrei cu inima tare citrinitll. . dar tu.rr:-^^ fx-x :. va rhcni ca leul. va .Buratino mai spuse : Artemon o sd aibS-n paza lui toate lucrurile qi costumele teatrului qi tot el o sd pdstreze qi cheile de la cSmari. in fa{a unei bardci noi de pinza.induse nici un bilet. Afard ploua cu gdleata.^ lllUllllllE. Cine sa se ducd la CarabasBarabas sd-i vadd piesele plictisitoare 9i actorii fldminzi .i . !l -). orologiul biitu ora. iar la repeti{ii nimeni nu mai r.i? In turnul din orag. va tropdi ca rinocerul. de asemenea va imita toate sunetele de care vom avea nevoie.i zdren!5ro. clllld\lqd ldl d -x pt->t.tea dinsnre fit a re. Oamenii rideau. Dimineafa nu se r. blteau din palnre .. ^^-. nici chiar sub amenin{area bici ului cu . De in jur.. Carabas-Barabas se tiri amdrit in sala de spectacole: sala era goal5 I stra Dracu' si-l ia cinstiiul public ! mormii el ie.ase.. privipe prea clipi de citeva ori din ochi . Peste drum de teatrul iui. Picioarele 9i miinile pdpugilor prinseseri umezeali. In timpul reprezentafiei.oia sd joace. iar prin a coperiqul giurit al teatrului de pdpuqi ploaia pdtrundea cu putere. Buratino ? intrebard to{i.1 _l.. stitea un bdie{el cu un nas lr-rng . Tu ce vrei sd faci in teatru? . pe o estradd de scinduri.cum iegi. sfiriind.-^ -.-. -i o cioarS. suflind intr-o trompcta rdguliti qi strigind ceva..| .apte cozi. Ut. se in.r^ \'llltUl Ulllrll \ \' Udlqcl .uiera ca vintul.intUl Umed cc b.--1. Ei. ascuns in culise.i mulfi din ei intrau in baracS. Ei ria de mare ca in ca:r [i nrrlrrt inlra crrcca mai mare uiurl rrtb ilriar .i cu tichie pc cap.icdscdin gurl o d5. De trei zile papugile nu mai mincaserd nimic gi cl eveteau inriite. Deasupra intrarii.

carabas-Barabas. incretinclu-q. Tirindu-se ane\roie.rlrile *au sa lc matur pr .i.i . in acluci fericirea.*e sa ic aprind lumi_ Dtr ilor.tri.Srati ! Veti vedea cum i-arn invins pe tlusmanii no.i toatzr iaia..te un omule{ de lemn dintr-un butut--..i Reprezenta{ia incepe I iarc se arita curn bietul tata Carlo ciople. Nu mai rnerge treaba cu iipitorile de ir:ac.i. ini.itu1 de ploaie. care se streciiriise in teatru lSri bilet. care intrase tol i.i obrajii. si nu dovcdca -sa lnrpartl bilete celor dornici si vadd o comedie adevir-ata djn viafa -spre noua p rr q retla r.rri bilr. i. [-a intrarea tcatrului de papusi. intr-o casu{a de sticii . a junse in sllr\ rt la teatru si broasca {estoasd Tortilla. porni baraci de pinzi.i scriu piese in rime.s.Fulge-singure rui". I-)iiremar ardia baraca cca nou5.. izhirii sa f r:gd inainte de a fi prins. Motanul Bazilio.irtca la flasnetb clipea. b. r'iteji gi nu ne-am p ierdut cr-rmpdtul. 5i tot eie le joaca.edca Mal \ rla.omule{ilor de lemn. finind in gurd o invita{ie Llrrdl tLcl pe un pergament cu col{ur ile au rite.. ca sa joace prima sceni a comediei. \''rcau si mi rog cle ci .t. intr-o haina noud de catifea. privea in jos cu ochii lui riuticio.. Acum ledea coco{at intr-ttn copac si. O aintimplare gi atragdtoarei comedii diri via!a ader. iard si i treaci micar prin minte ci tocmai asta o sa-i $i fugi pe scdricici in jos. Buratino striga: Prima reprezenta!ie rninunatei . llLrratino.irui iista iriLrrisit r De rinili: a rriai risillt aici ? mirii Czirabas-Barabas.iret din ochi cdtre prea cinstitul public. _qe apropie de Carabas-Barabas. Pai chiar plpugile. ltc .. Tata carlo..a nzr la. Artemon o trigea afard cle coadi pe'ulpea Alisa. Dar al cui o ii te. cu o Iundd f rumoasa in pdrul ei albastru.ri tare ca intotdeauna. Pe estradd. sufla in trompeta ragusit..i-au deschis teatrul lor de pipu. E-he-he ! spuse el acrLr.. scrilnind clin rtinti ri smulgindu-ii barba.i: . fiindc-am fost iste{i. care mirosea a nimcl m. urniiinCu-. \'reau sd ni duc si cLr la ci.

I-ua biciul cu qapte cozi 1i deschise ula care sA ntai lenevi{i. scnior Car:rb:rs IJaraba-s se nepLrsii in strada. cu 1 t'\'\ \ . Reprezentafia incepu. P ocn din bici. feti{ele cu milti negrc. Cu rrn Lrrlet salbatic. Dar Artcmon rdsiri ca din pimint si se arunca asupra lui.s. sub ploait. dupb culise.i unde se auzeau ropote de aplauze. t\ci r'5zu cLrm ultinrii lui actori goneau zori{i nrin baltoace spre teatrLrl cei nou. Toate pipu. unde. Doar resturile de sforiceie ntai alirnaLr de cuie. unde rasunarr hohotc voioase de ris . unde rriLrzica cinta vesel.'la in cimari. Carabas-Barabas izbrrti sa prindl doar un cafelu.i ii smulse cileluqLrl din rnina. Dar nimeni nu rasDunse. arapii.i pustiu. dLrcindu-l cu el in baraca. li sc pregltise actorilor flaminzi o riorbi fierbinte de miel. catelu. Carabas-Barabas se intoarse posomorit' ia teatrul lui gol . nemerniciior I mirii el lntrlcosa to r. il dzrclu pcste cap. toatc. cu nasturi in loc de ochi. papu5iie fugiseri de la Carabas-Baraba.ile : Arlechinii.ii .toate. o S. \ra lnVal eLl nunraidecit cunl sar moni{i publicul la Iealrul nteu. $i Carabas-Barabas rlmase aqa intins in biltoaca. cocoga{ii cu uit nas cit castrat'etele. In cimaruJa nrt era n imeni. cu usluroi. i'rajitorii cu +l tl_ chii instelate in colluri. dc flanela.