Dedic oceustd carte

Ludnilei Hliiru;na Tolstoi

PREFATA
de atunci ,,Pinocchio" squ ,,Aaenturile unei pdpugi de lemn" (in limba italiand, pdpuga de lemn se cheamd buratino). Dupd ani gi ani, adeseori le istoriseam prietenilor mei,fetile gi bdieli, minunatele pdlanii ale lui Buratino, ;i cuft7 pierdusem cartea, de fiecare datd poaestea era alta, de f iecare datd ,ntiscoceam tot soiul de pdlanii, care nici mdcar nu erau cuprinse ?.n carte. Acum, dupd atita amai tle uretne, nti-am amintit de oechiul meu prieten Buratino, Si m-am gindit sd ud spun gi aoud, fetile Ei bdiefi, minunata poueste a omuIelului de lemn.
ALEXEI TOLSTOI
Pe aremea ctnd erarn copil

mult, -- enumeae foarte mult am citit o carte: se

ili
iJil

lI

;r\w

ifi{

-)

----r'a_-_:

(ln butuc care scinceste cu g[as omenesc
nrrneresfe

in miini[e du[gheru[ur Gruseppe

De mult, tare de mu11., traia intr-un orAqel de pe malui '\16rlr Mediierane un dulgl'rer biririn, De nr!me Girrseppe, poreclit Nas-Vlnil Intr-o bun6 zi ii n lca Datrlnuiul ln nrina un butuc, intru nitnic dt osebit de bu5lgnil care -ce arttt.tcl iarna in foc si dea cildurl ,,'lot e bine, iri zise Giustlppe. Am s5-nccrc sd scot ceva diil ienrnr:l dsta. O fi el l-.rrn micar pentru-n iricior de masa"., $i mestertr I dllgher i;i aga{i1 pe nas ochelarii lcgalr ctr tlll ca:r::: 11r: sioa ri, la fcl de bitrini ca ;i e1 , invirti butucul in nliini ;i-n cele din urma inceiru s5-l ciopleascd cu bdrdi{a. Cum cioplea el a9a, deodati tin :1las pifigaiat din cale-afari prinse a scinci
:

.)

Giuseppe ldsb sa-i lunece ochelarii pe

-- Vileu, vileu 1... ^&lai lncet, nrai

inr.af fia-ti rnild

I

viriul nasului qi

virc'a prin atelier: nu eta ttimeni... Cerceti sub tejghca -- nimeni...

i;i roti pri

gdsi Cotrobii in co;ul cu tala$ - nu ochii nimic... Scoase capul pe u;a ;i-;i arunca in stradi
,,,\1i s-rt

strada ara

prustie...

prirui isi zise Giuseppe. Cine putea sd scinceascS?'' Apucd iar bdrdila, dar cum lovi butucui, auzi din nou glis;ciorul sub{irel :

fi

Nu-nlelegi cZ mi doarc ? De data aceasta, Giuseppe se -sperie de-a binelea ; pind st ocnelarl i i se aburiri de spaimS. RSscoli cr-r privirea toate ungherele inciperii. se viri pina gi-n vatra gi, risucindu-qi gitul, se uitd prirr de:;chiziitu:a
fro rn u lu

- Valeu, valeu !

i.

Nu era nimeni. ,,Oi ii biut poate ceva ct: nu-nti prie;te 1i de-aia-rni iiuie urechii." se glnor larail ur uselipe. Dar nu | In ziua aceea dozrr nu biuse nirnic... Dlrlti ce se rnai iinilti pulin, Giuseppe lui rindcaua; ii potrir i cu ciocanul partca de dinapoi, in a;a [el ca tbi;ul culiiu]ui sii iasi afari doar at'it cit efa ncvoie -'' nici prca rnult, nici prea pu!in -- l,rilse butrtrLil pe tejghra;i. de-abia trase o dzlti cu rindeaua, cd aLrzi din il!,u: Vileu, vileu ! De ce nu-!i r.ezi de treab;L -., [)e ..c irrii tot .lirr pe;ti ? se tinguia cu deznidejde gl :isr:iorul sLrbtircl. Giuseppe scioi rindeaua din m'ini, sc trrse inapoi, un pas sl lnca un pas, pini cdzu de-a dreptul pc dulumea ; isi diduse sca;na sul acela sub{irtl venea diniuntrul butucriiui de iemn
.

Giuseppe daru{esfe butucul oorbttor prietenulut sau Carlo
tocmai atunci veni ia Giuseppe. Carlo fla5netarLrl, un vechi piieten al siu. Pe vremuri, Carlo colinda c-rra lelr', purtind o piliirie cu borurili' largi, ;i-;i agonisea piinea, ciniind din guri Ei din minunata lui flaq neti. I)ar acurn imbitlinise, era holnar'. iar flaqneta era $l ea de mult

Iata

cI

:.tricatd.

- tJu!la zlua, uruseJrno snrrse el inlrind in

du

lgherie.

Ce

f

aci

acolcl pe du5umea ? -- Ei, am pierdLrl ;i eu un gurubel... Dar da-l incolo ca degeaba-l r:aut, rispunse Giuscppe privind chiorig la butuc. Tu, bitrine, crrm o mai duci ? gindesc in fel gi chip cum si-mi - Rau, rdspunsc Carlo. ci;tig bucata dc piinc... Macar dc m-ai ajuta 5i tu I Sau ccl pulin de

lla

mi-ai da un sfat...

ia-l Si du-1 aca:-.ii... '- Eeel raspunse Carlo abatut 5l oe ulma / 5a zlcem ca ouc uu iucul acas;i: dzrr vezi cd-n odzri{a mea n-am nlcl macar o valra cum st cadr. -- Las-ra stiu eLr cr-r-1,t spr.rn, Carlo... Pune mina pe un cufit,ciop le:,rte din butucul i:'ta o p;lpu;i, inr,at-o si rosteasca tot felul de vorbe iiazlii, fa-o si cintc, :li joacc ;si poart-o prin crrriile oamenilor. O sd ci;tigi asticl dt'strri pcritru <., bucatd cic piinc;i un pihircl de vin. Dcodata, de pe tcjgheaua De cai'e se afla butucul. sc auzi un glas r:ior sublirel 1i vcsei: *- Bravo, bine te-ai mai gindit. l'..as-\:inat. Giuseppe tresari din pr;u de spaimri, dar Carlo rloar se uit,i cu, rio-< in jur'. Dc. unde sd fi venit glasLli?

)irrrtii ma: rr.crr. lacrr Vescl Giuseppe. Si-s; <n n s.e in cin ea lui ,,latd un 1li'ilej si m) d,-'scc.rtoro-. sc de butucu I asta afurisit". Nintirmai u;or: Uite, colo pe iejghca e u n butuc str agnic : ti-l dau tie, Carlo,

-- Iti rnul{umesc. Giuseppe, penlrrr sfal.

Ei, fie

! Di-mi butucul

..'f. {+A IR *ira'++ H fag ... I I I I .r+A iuM Jr4.=F- -ll x +G\ -\ .

prietene. in care nu se gasea nimic altceva decit o vatri frumoasi in peretele din fata rrc. ci doar zugrivite pe o bucatd de oinzd veche..i o Cario locuia tntr-o odiiti pititi sub o scard. Carlo ciopleste o papu$d de [emn bofeaza Buratino . ld60 I . vorba e cd il pocni irr.Hairispunse : Carlo . spuse Carlo. cei doi ba1rlni obosira. Dar iie el bine seama. Giuseppe spuse : sd ne-mplcdm 1..i le tot dddea ghes: ce gla sciorul Da i! Atinge-l I -in cele din urm5. Ca egti be{it'. A9a-a-a ! Care va sd zicd vrei sd te cer{i cu minel striga GiLrsrlnnP Ia rrino mai aproape '_t-t _' Ba vino tu lncoace sd te apuc de nas I Minio.fica butucuI Ba min{i. Nas-\/init. Ce zici ? . s arutar a.Gir-rseppe cd nu lua pc Carlo in cap. fie ci butucul slri singur.. nici focul din vatrl 9i riici ceaunul ce fierbea pe foc nu erau adevirate. tu m-ai lovit Nu eu.. in timp ascu{it de pe tejghea lipa . iar Giuseppe 1l apucd pe Carlo ! I -. dar nu eu te-am lovit. cei doi biitrini incepurA sa sard unul la altul.l{i ba{i joc de mine ? izbucni Carlo jignit. qtic oricine.i. Carlo il apuci pe Giuseppe de nasul lui vindt. prietene ! Butucul dsta te-a lovit. Carlo cu butucul s.ub braf porni sprc Sc.Sa ne-impacam !. Asculta. zdu cd nu. Apoi incepurd sd se inghionteascd zdravdn. imbrzl{igar5 9i se casa.lti dc rur .AtLrnci se vede treaba czi m -oi i pocnit sit'rgur in cap Asta nu.ii Dar nici vatra cea frumoasd. f I clc smocurile de pdr alb ce-i cre. . de-abia-9i mai lrdgeaLr sufletul.tea pe dupd urechi. /\c llnl insd vad cd egti qi mincinos. cl. si 1 dridu zorit prietenului siu..c. Iarti-mi..

incit Carlo bombini strpdrat Nu e bine a9a... birbia. ba dimpotrivd intrebd prie- Ochi.. pe urmd ochii. ha. ma' ma . Carlo nu didu nici un semn de spaimS. tziie.Buratino. .Ia asculti ! .r incepu si-l loveasci ctt pumniSo|ii pcste chelie.Hi. Dar de-abia siir5i carlo sir ciopleascd ultimul degi:!el. hai ? /cl .un nas obi. nasul incepu si se lungcasci..bdtrinul incerci si-i reteze virlul. care ciuta in fel Ei $i dintre buze rdsiri o 5i chip sa-. . ." Rdsuci butucul cu indeminare si ciopli mai intii pdrul. Dar abia sfirgise de cic plit buzele. ci gura se dcschise deodatl . scobi. e prea lung. ins5. apoi ciopli nasul . . ci la el. lung-lung de tot. o f amilie. Carlo se apuci apoi sd ciopleascb gura. 9i pe to{i din famiiia asta ii chema Buratino: tatiil .tr. ha.nuit.. ha limbi sub{irici ro.ori de lemn.. i'si vazu de treaba: ciopli. Cc ai . apoi fruntea. copiii tot Buraiino. ca JSuratit. si-l c-iupt-asci 5i sd'1 : tenOs: -- : ! gidile.deodatd ochii se deschiserb singuri Ei prrvira Iintn Iaid. umet'ii. lua un culit 9i incepu si ciopleasci dintr-insul o papuqa. Carlo. . hi.Buratino.Oare ce nume sd-i dau ? se intreba Carlo Hai si-i zic Buratino Numele dsta o sd-mi poarte noroc. qi in scurtii vrerne. Dar ti-ai gisit ! Nasul se rot $i sucea gi se risucea gi pinS-n cele din urma rimase un nas asctrfit.i mlinile pipuiii erau gata. se aqezd pe singurul scaun de linga masa pchioapd Ei. Cunogteam. mai demult.. lara sa tind seama de toate ispriviler astea. - mai tirziu. gitrtl. dupd ce rdsuci butucul pe toate par{ile..ii sPuse C. Ca prin farmec. sd creascd 5i a' iunse atit de lung gi de ascu{it.. aspru.Carlo intra in oddi{d.nici rr-atn terminat britr' sa te cioplesc gi ai ii incePut si ni lc tii dc dricii.. Ei ce bine triiau impreuni ! Nu le oisa de nimic!. hi. de cer vi uitati aga de ciudat la mine'i Dar pipuga ticea ticea poate pentru ci nu avea incE guri Carlo ciopli obrajii..irio. trupul .i'i-riri fac.ie. un nas obraznic si curios nevoie mare.i batd joc de el.

cuprinzind toati strada. poli!istul i. $i se uiti incruntat la Buratino. care za Trecitorii sd cea pe caldarim. holomanule.AE ! L-a bdtut Carlo pini i-a scos sufletrrl I spuneau al{ii. puse biie{elul jos. Buratino se cldtina ce se clStini pe piciorugele-i subtiri. uitindLr-se ia Buratino.Puneli mina peardtindu-l cu degetul pe Buratino. ingrijorat. Se vede insi ci Buratino n-avea nici un chei ca intr-o zi atit de frumoasi si atirne cu picioarele aiari din buzunarul hainei lui rara Carlo. il tnhi{i de nas si il finu astfel. fdri mild. Se risuci ca o zvirlugi.. * Ei. sdri peste prag 9i. cind loveau caldarimul.i desficu larg picioarele. poli{istul mustdcios il inhS{i de guler pe ne. atit fi-ai gisit ! Buratino [ugea pc numai ci tdlpile-i de lemn fdceau toc-poc.. spuneau unii. of.. O fi lihnit de foame. . el ! striga Carlo. Fla.. .. mintuindu-gi treaba. ci-{i ardt eu lie I spuse Carlo gifiind. toc-poc. cu mustifile risucite gi cu o pdldrie in trei col{uri. dar poli{istul. privea gi el la tata Carlo. La riscruce strajuia un politist uriag. netarul asta batrin se preface cE-i om bun numai de ochii lumii. ca mort. o zbu c'hl in stradi. Carlo. . de-a latul. agteaptd numai. clStinau din czrp. ajunse la u95. intoarce-ic ! strada intocmai ca un iepLlre. fericitul Carlo gi-l tiri la polifie.Ei.. pini cind sosi Si tata Carlo. $i cu asta. pe dugumea.spuse se adune gi. . cizu pe caldarim si rimase intins acolo. . rupea pimintul. .Sirdcuful de el. clar in fundul sufletului e hain. care fugea do Trecitorii rideau. Buratino vru sd i SC strecoare printre picioare. tu ochii lui rotunzi ca de goricel. . in vizul tuturor oamenilor. fugi dupi el.incepurd poli{istul.. Carlo ii fdcu apoi doua picioare lungi cu tilpi mari.nu prea-mi miroase a bine ! . Iar Buratino. -. Carlo mergea tirEindu-9i papucii si ofta cu oDlo a : Din nigte surcele. 9i vru sd-l bage pe Buratino in buzunarul hainei. Cind vazu omule{ul de lemn alergind.ca sd-l inve{e sd umble. fdcu un P3S' inci unul gi hop-hop. dibaci. Auzind vorbele astea.Of.

' erau r.nici. Deodata se auzi : . nu mai fugi de acasl farl rost .In odai{a asta eu sint srapin I $terge-o de-aici I Bine.rdspunse Greierul \irrbitor. fopdind..Eu sint Greierul \Iorbitor.supra vetrei. Crri-cri I Buratino zdri atunci o fapturi ca. dar inainte de a pleca. dar avea un cipgor ca de licustd. deaprivind vesel in jur cu crri-cri .Of. Greierul Vorbitor ii dd [ui Buratino un sfat tnfe[epf jungind in oddif a de sub scari.re aducea la trup cu un gindac negrul.Crri-cri-cri-cri capul Ei-9i Buratino intoarse I roti ochii prin oddifl. scurte de tot. Ei. Buratino se trinti pe du. rlar tu cine mai eEti ? . mititele. . . Buratino ridicd lsl roti prir. Cind strada se mai goli de lume. -.. Asculti siatul meu ! Altsi minteri sa gtii cd te pindesc primejdii mari qi intimpliri inirico.Sint eu. care-i acolo ? . Nimeni n-o sd mai dea pe via{a ta nici doi bani ! aceastd I2 . ca de sticli.Asa-a $i acum. spre cas5.de miine chiar sa incepi a te duce la gcoala. 9i scirfiia lncetiEor ochii tui bulbucafi. migcindu-gi necontenit mLrsticioara' Ei.Ei. ascultd-l pe Carlo. Locuiesc -- l'r odditi de mai bine de o sutd de ani. intr-un cuvint.irea in jur.dtoare. -.. incepu si-l ddscdleascd greieralLii' lasi-te de dricii. rdspunse ciudata faptura. Ce mare nevoie am eu de sfaturile unui greier bdtrtn. lin ga piciorul mesei.lemn . Stitea acclo pe perete. Girtduril. nu strici sd-fi dau un sfat. ce sd mai ndscocesc ? Sii nu uitdm cd Buratino era in prima zi a vielii lui. Buratino. of. Buraiino.unrea. o rtint tca I toaia. apoi sdri in sus qi fugi.. cu toate cd imi pare riu ci pdrdsesc o daita i1 care am locuit mai bine de o sutd de ani.. am si plec. gi scurte. mi-am gdsit beleaua cu bdietelul ista denasul.

i ! nou Buratino..lumeagindac-fleac. o sd stric cuiburile pdsdrelelor. rispunse . plrdsind oddifa pentru totdeauna.nu-mi place mai mult ca pdfaniile primejca pe asta nimic dioase ! Chiar miine dis-de-dimineatd o si fug de acasd. -. prost. o sd necdjesc bdiefagii.:J I rYl' iir lr #/il l6 t.er. $i cite altelc n-o sa mai niscocesc ! Jale mi-e de tine.. ai . apuca tttt cirrcan si-l zvirli in capul Greierului Vorbitor.de bdtrin de o sutd Greierul strigi Buratino. jale. ceee".l r{ t. .De-aia ! Pentru cI pe scaun. Aild de ani I Ei. Batrinul gi infeleptul greierag suspini din adinc Ai.i ciinii de coada.Ai sd vezi tu .i rnustdcioara. se vlri sub vatr5.? intrebd Buratino. o szi trag pisicile . .. Vorbitor. trri. de pc Atunci Buratino sar i =ctrutt pe masa. o sd mi caiirr . Buratinol Multe lacrimi ai sI tnai r.De ceee ? intrebd din un cap de lemn.De ceee.cintlu-. ft {" ----:--:--> rt ( il' {r -_=-*-:=-::='-- ------_: --=4-E -=- II 1i - r pe garduri...

Dat nasul lui Buratino.gaina de pe farfurie se iicu nevizuti ! lnchise din nou ochii. Deodatd... pe o farfurie.t ttlt.f amestecati cu dulcca{i de zmeurd. Si goald. dar era atit de acoperiti cu fire de pdianjen. ia-l de trnde nu-i . i se ndziri cb in fa{a lrri.i se uita prin gauri.doar.i viri nasul in ceaunul ce fierbea pe foc.i cu ochi. ontttleltrlc de lt'mn i Prin coaja spartd. goald de tot era . Dinduntrul oului piui un glSscior: . il asezl pc Pervazul icrestrei si cu nasul . Ziua pirca acum lungd. se aflS o gaind rumenitd.i trase la iuleali nasul inapoi .smoc de puf in loc de coadi . Tata Car[o tt face tmbracaminte dtn htrtie colorata f) $I TI cumpara un abecedar DupA intimplarea cu Greierul Vorbitor. Pui5orul sdri peste prichiciul ferestrei t4 st. in colul cu talag ziri un orr de giin5.i fumul . in dosul pinzei. Pe Derete.cioc-cioc "parse coaja.si burtica lui Buratino. __ Rimii cu bine ! Mama mea. Deschise ochii iarfurl? cu htrdinca de griS 5i drrlcea{5 de zmetlra pieri ca qi cum n-ar fi fosi. dupZ cum v-am mai spus. intit mai ci nu sc prrtea deslrrsi nimic. gauri ceattnul. in odAila de sub scarA se iacu un gol mare. se zbrea ceva care semina cu o ulili. ma aSteapid de mult in crtrte. Buratino i. Atunci Buratino in{elese c5-i era tare foame.orii veseli.. sarmanul Carlo n-avusese ce pregiti pcntrtt cinh. Buratino incepu sd scotoceasca prin toate col{urile -.i ceaunul.I{i mul{umesc. giina.burdttno ITtdI t ITIdI Sd Se ptdrdii dtn prictna nechibzutntei sale. 11 apuci. Se repezi la vatrd gi-. pcntru cd. Dar din picate. El inchise ochii pentru o clipd. deodatS. . nesfirgit de lun' se. gi vaira gi focul . toate erau zugrivite de sdrmanul Carlo pe o bucati de pinzd veche. Deschise repede ochii -. sari alari un puilor attritt. li acum i se ndzfri cd in fa{a lui se aflb c f arfurie cu budinca de gri9. fie el si ros de pisici. mare de tot.i. doar o gisi vreo cojiiS de piine sau vreun oscior de qEini. t:t. lung cum era.

iidrrl mecind de zor in jurul lui. Apoi se ivi un animal cenuliu cLt niste lSbute scurte.A\" lq l\l\. of. :c strccura pe linai el. irlpodobit de o parte. Se indrepti lSrii grabl sprc cr. iar in oclaif d prinse sa sc inturrece Buratino. I .*i de alla cu citc pairir iirisoare irrngi r. sughi{a inceiiEor ! de foame. . -.r. Cum insi []uratino nrr mirosea a mincare. rnc. t5 in .1ire Dcodata. incet soareie asfin{i. ririscindu-:i fdra incetare botul negru. ungherul de linga scar b.il{ l.rl de foame lncet.ft//4 +-: . rasdri de sub drrlumea Lrrr cap Irale.strigi Buratino. mirosind si scormoninrl talasui crre fosnra Cairta pesemne oul pt cz. strins gherr lingi focul zugrivit. Ie.rSiii cir iiilal qi -sarr iniuntru supa rat. Il rnirosr. 1ii''indu-si coaria lrrrgit si srrl.'rr."iJ 'llii lt lr iri[i il1 I lil' t\ OI.h p. re-l spirsese B ura tinr.i apol din col 1i se apropie clc Iluratino.

inhd{5 -spate el. se rrsuci in loc cu o furie silbaticd se anrnca ai a:rupra lui.Iata unde te-a dus neascultarea I mormai tata Carlo. Ai drepiate. dar te puteai stipini sE nu-l apuci de coadl ? $i Buratino il apttcii de coadij. Ici sm u lse repede din picior unul din galen{ii lui de lemn qi-l zvirli in gobolanSugara dddu drumul biie{elului de lemn.ierul Vorbitor spus Bine s-a gindit. Ei.. scirpinindu-qi bdrbia piroasa. tati Carlo.dupa cl. eu sint gol-gol uf. . F-lamind crlm era.i o didu gata cit ai clipi. Buratino se sperie de-a binelea de asti datd. strins intrell dinfi. Iata-mi-s ! rbspunse un glas puternic. $i aici. 5i il agezd p. pregdtindu-se sd-i roadd beregata.oarii. ridicindu-l pe Buratino de pc jos. Vietatea aceasta era SuEara. Strabitind odiifa dintr-un salt. ronldind qi plesciind de pllcere. de cuminte. $obolanul cel bdtrln 9l rau. Il cerceti cu de-aminuntul. Apoi incepu sd se alintefrecindu-gi cipgorul de obrazul pdros al lui tata Carlo. Grc. sd vadd daca era teafar. numai lemn . gcnurrchi.Ia de mbninci.a se dddu de perete gi tata Carlo intrd in odiitd. . dup6 $obolanul pe masd. sdri de pe Dervaz pe masa. pe scaun. Buratino infipse din{ii in cep. lisd din mind coada rece a gobolanului gi-qi fdcu vint tocmai sus. il trinti pe inapoi pe clulumea. Buratino sdri atunci de pe scaun pe pervaz. Tata Carlo I atit apucd sd strige Buratino.mi-asii fiu sd-ncep gcoala. Sobolanul dupd el. scrase apoi o cepqoari din brzunar. Dar vezi. $obolanul . O cuminte. ncspus . tati Carlo. o crrra{d Si i-o intinse: . tnititelule. t6 . tirindu-l drrpd el gi pe Buratino. scrigni din di nli qi pieri ca o nilucd.qi au si r10 a 0e mine bdiefii la gcoald I fhi ! fdcu Carlo lngindurat. sdripe Buratino dc git. Dar dezmeticindu-se qi vdzind ci avea cle-a iace ('u un bdiefel de lemn. De spaimi.Ei. {inindu-1 tragindu-l spre gaura lui de sub scari. gobolanul o zbughi ca o nlluci sub scard. U. mititelule.

:t-L \ \X< "\\ \:=:\ -<* .$s r. / / t\/ t / d-re .\.

citeva petice de hirtie colorati.. dupi ctrm \/orbitor. gi-i croi cu indemlnare o hdinufi caienie Ei pantalona. Burat topiind. dar unde {i-e }raina ? poze atrigitoare. Nici chiar la biie{ii ce inil{au zrner. $i-n seara asta. Apoi il imbrica pe Buralino cu toate ast('a ..-+^ orcplate. cocola{i pe beligoarele lor. cleiul. acum ai 9i abecedar Inr. t8 ino lruse abecedarui intr-o tra istuli 9i fu . Dintr-un carimb rrechi ii ficu pantofi. mititelu le Tata Carlo se scarpinb tlupi r:eafi. Anincindrr-gi pe umerr haina veche.. Hairra ? Am vindut-o. nici la turtere dulci.. dar crrm sa mi duc la Scoali tiri iui abecedar ' ? tere nrari r-^..rl de hirtie nu r. .1.. lud foarfecele. ci o mie de haine noi. iar dintr-un ciorap. qi o sd-{i cumpir n1r una. r' cdciulitd o tichic cu cirrcurc.. Buratino ar f i vrut din : Tatl Carlo.i il sfitu ise 1i Greierr"r I Burattno olnde abecedarul si cumpara un btlet pentru featrul de papust Dis-de-dimineaf a.. o si cresc. ^: .r\rru-Llzlr at ''- ioatd inima si nu mai fac 5 nizhitii. Iath. D5-o-ncolo I Nu era cine stie ce de capul ei ! Lasd ! Tu si fii sindtos ! Bur atino isi viri nasul in miinile bune ale bitrinului Carlo O si inv if.i de un verde aprins.abe . nici la cocoleii din zahir-candel. la .coali..SA le porti sanltos I Ta ia Carlo.ald sdndtos I . ieqi din odii{d Se intoarse repede. insa fard haina In miini tinea o carte r. Pe drum nu arunci mdcar o privire nici la dulciurile ingirate pe 1a.spuse Ru ra tino.-u li nI.oia si se uitet . cea dintii din via{a lui.Aprinse lampa. nici la plScintu{ele umprute cu mac gi miere.

o mltugicd grasi 9i zimbitoare vindea bilete.Bum ! . pompieri. Cu cit se apropia de -scoala. Bazilio..i ciieau cu to{ii un afiS mare: i I TEATRU DE pApu$l NUMAI O SINSURA REPREZENTATIE GRABtTt-VA I onAatTr-va. pe care 1-ar fi in. jrrcau 5i cintau patrLr muzicarr{i.Ca un fdcut. talgerele de alarrla . La. cu atit se auzea mai deslugit un zvol. i'inzdtori de limonadS.la . Acolo vizu o baraci rle pinz5. Si ma uit numai o dat5.i.Nlediterane .ficat cu plScere de coadd I Dar Buratino igi vdzLr cuminte de drun. Picioarele il drtceatr id rd voia lui spre mare.Bum ! batea toba.l de cintec vesel r. Drumul sprs gcoald cotea spre tiieapta. . rnLtzica insa vetlea otn siirrga. postagi.la -la ! cinta vioa ra l)zirt-rlzin! zbirniiau.i ieti{e.. lovitrcit-sc. didace crr copilali.. . sd ascult un p tc 1i pc urmir alerg drept la .Ti-ti-ti ! {iuia flautul. tocmai atunci igi gdsise sd treacd strada motanul virgat. pe baracS.. carc IilIiiarr in adir rea vintului ce bitea din larq. Jos. impodobitd cu steaguri de toate ctl ton le. solda{i. LingI intrare se ingJrlmidise puzderie de lumr.Doar nu s-o urni 1c<-rala ditt loc ! lsl zr:. rle ttnde se allrcil - Ti-ti-tiiil Dz in .la - tlzin-Ia'la ' -.r cnAatTt-vA t . Btrralino ctt glas tare. $i o zbughi spfe mare cit il fint'au p lClCare le.: biie{a. Sus.enind dinspre {irmrrl Mirii .coal5". Buratino incepu si se poiicneasczi.

-#/ t {r. . I : f\ \.{ - I { ' 7t* ( r **r/ lrt o o e .q.\ s 4-/ I \ \- ^- \- .# *n .^. ..) qt 's r_+1 \ ffi- i|iti 7 's fl'{-* '21)}=+ I jt -"a ' i:l \ ' ?u-b <- '#' + . W. ..r .././ ).__ '/) i t' _{\ . ".

Taaaaaarelacrimi. ... . printre din{i : . Da{i-mi patru gi eu teatrul de papLr... '-- . . cumpdrafi-mi cu patru banufi abccedarul nreu I cel nou.. Lua abecedarul si rara Ira gere de inimi ii numird in palmi patru binu{i. rpus : altul ! Buratino igi simii pini 9i nasul ca rie ghca{d..sa-mi imprumuta{i dumneavcastri patru p unga acasa. Nu gtiu daci mi intelcge{i. Buratino ajunse dintr-o sirituri linga matu... Bine. .Buratino trase de rnineci un bdielel . poze - Daaa ! Sumedenie de poze n nunat eil ? cle des Lt b t litcrt dc-..ica grasa sl ztmDltoare si spuse cu glas sublirel DaIi mi.fi-ai gi gasit pe a$ si prosteqtil. cit costl biietul i Bdiatul abia raspunse.Patru binu{i.. in glna Buratino printre bdnri{i gi vi dau in sr:hrnrtr hal nuf a asta minunati. N-ai .\lai bine vez.. iatd. da-mi-l I spuse baiatul. un bilel in rinrirrl irriii ('ntru slngura repre zentaiie a teatrului de pdpuqi.Patru binu{i o hdinu}i de hirtie ? .Vezi de ta nu-i buni nici si prinzi mormoloci cu ea. intr-ati1 de mult 19r dorea si intre la teatru.i. vi rog.Atunci.Are scnloapa...Tichia poate a{i vrea in schimb tichia rnea atit de driguJA ... vI rog.SpuneJi-mi. omulefule de lemn. mi-arn u:irar . mult vrea si vad .i de a ltu i CautS-fi alt prost I Atunci . Ji-am ma..tutea bdnuli ? Bbiatul tluieri dispre!uitor : cine .

... spuse I Md numesc Pierrot.i de alta a scenei micriie sirajuiau copaci cle carton. tola Dupi ce ficu o Pleciciune ln f^+^ prea cinstitului public. Si de ce nu i. aperLl un omule{ de-o gchioapI.In ttmpuI reprezentaliei.e insori ? - tivili . intr-o bluzi alba.. I)e i'e scincest i.. inspSiminlitori.ah. 9i cite alte poze atrigatoare. ve{i vedea BLrnd ziua trist: numaidecit. Sint trist pentru cd vreau sa ma insor. De duph celdla It copac de carton aparu aii onrulet. cLr tichii impodgbite tru stele gi sori care aduceau la infS{iiare cu o placinta. FIcu 9i el o pl ecdciune in fa{a prea cinstitului public. voi fi palmuit. irre it i se scuturd. De dupd copacul de carton. ietile cLr mdSti negre pe obraz. PaPustle it recunosc pe Buratino Buratino se agez6 in rindul intii ri privi fermecat cortina care aco- perea scena..t r. r)ro5tulc ? . cu mineci lungi.. risfringindu-. . Fa{a ii era toali presSratd cu o pudrd albd. ii pi lipi doui palme atit de risunitoare. bietului de el' toatl oudra de pe fali.l. avind nas 5i ochi. Vom juca in fata voastrd comedia numitd : . Pe cortina erau zugravi{i crmule!i care juceru.. oameni bbrbo.i. Un clopot sund de tlei ori si cortina se ridic5. ca praiul de din{i.. pe care pluteau doui lcltt'de de Vati cu ciocurile aurite. BunI ziua ! Eu sint Arlechin ! \.'-.'orbind astfel se intoarse citre Pierrot li. ca o tabld de . iar din cind in clnd voi primi gi cite una d upd ceaf. .i lumina intr-un ciob de oglindd.i trei de lovituri in ceaie". imbrdcat intr-o hiinu{d numai pdt rd{ele.Fetit a cu pirul albastru sau treizt'ci. Dea' supra lor atirna un felinar ca o luni.Ha-ha-ha se lovi pede ris Arlechin. Estc o cornedie plind de haz. lld vor bat s cu ba{ul. rispttnse Pierrot. cit ai clipi din ochi. De o parte. Pierrot Apuci bitul si -l ! Pcntru cd logodnica mea a fugit Ati vazut ? Ndtiriul I 99 .

strigard in cor: .Polca PdsIricii". zari pe scaunul din lafi un bdietel de lemn.Ba bine ci nu. uite.ti negre.. Un pas. Ciocu-n stinga.Ia uitafi-vi ! E chiar Buratino desetul. cu gura ciscati pini la urechi $i-l recunoscu dupi albastru. Papugile ndvalirA din toate parlile. i{i I Cum o cheamd pe logodnica ta? spun ? cheami Malvina sau Fetila cu p6- rul ! rise din nou Arlechin .. . Doi gi. filfiindu-qi mineciie lungi De dupd copacii de carton iegira la iveald o mulfime de pipugi. 23 .. qi tot felul de cocogafi cu nasuri cit castra vetele. il ciupir5..Dar n-ai se md bafi dacd-fi agtept . Ha-ha-ha - nasul cel lung gi tichia cu ciucure. Ciocu-n stinga. intorcindu-se spre spectatori. vino la noi.. poznagule ! Buratino siri atunci de pe scauri drept pe cuqca suflerului gi.ntc toba. Broasca sufld-n contrabas. apropiara cu tolii de luminarile inqirate de-a lungul rampei qi. coada-n dreapta. abiaspun : o Daca-i a. Judeca{i gi dumneavoastrS.. fe tife crr ma. ardtindu-l cu Buratino in carne Ei oase ! urld Pierrot. birbogi inspaimintatori cu tichii pe cap. Cine-a vlzut in lumea asta feti{e cu parul albastru ? Dar deodatd. cu nast uri in loc de ochi.Buratino ! Da.a de lemn.a. Se Buratino.loacd polca Carabas. Pdsdrica joacd poLca Pe poiand-n zori. ! strigi Arlechin. 1l apucari..i pe loc ii didu lui Pierrot trei palme dupi ceafi.lsta-i polca Barabas. ciini ldtogi. il sdrutard. onorat public. . da ! E chiar Buratino ! Hai. de aici hop ! pe scend. vino la noi.ndaci bat stra.-. privind papu. il imbri fiqard. coada-n dreapta. Apoi incepuri si cinte in cor . -.

24 . aducefi-mi-l aici pe neisprivitul acela de Buratino.n"u tn frigare un iepura.crignea din din{i. din picioare. necaji{i.reprezenta{iahu. Numai bnie{ii din uliimele binci nu prea se sinchiseau de toate astea qi biteau. Ciocu-n sttnga. A.i muie doud degete in gurd gi incercd friptura : i sc pdru ci nu_i incd gata. il duse in garrleroba tea? Cit ai clipi. Cum pe vatri nu erau decit cite'i surcele.ezi in fa{a vetrei. I Ho. niqte ochi bulbuca{i.ca{i.uzunar. trului gi-1 atirnr intr-un cui. Avea o barbi stufoasa. doctor in gtiin{e de pdpuqi.a polcd zic Ei eu ! Spectatorii se arltau adinc mi. "u De voie. Apoi cortina cobori. rasarird in fafa lui Arlechin gi pierrot. $i e ueseld mereu..i. st5pintri teatrului.. incit numai privindu-l inghe{ai de frici. de parcd n-ar fi fost om. bitu de trei ori din pa lme. ci crocodil adevirat. sd infulece ceva.i atit de lung5. papugile jucari mai departe pini la sfirqit. coada-n dreapta. ci se tira pc jos. de ne. care se roteau in orbiie qi o gurd gtozav de mare. I. E ficut clin lemn. cd doar nu sintefi copil micil L)ati-i Cind hdrmdlaia era in toi. hu. din lemn uscat I Am si-t pun pe foc si-mi rumenesc mai repede friptura. incilciti . intreg Ei doi pui pe deasupra.drumu-nainte I mai pupafi atita.toacd polca pdsdrica. senior Carabas_Barabas. gi . qnl qrr qFl-.i. se duse in bu_ -. Doctorul in gtiin{e de pipugi. silindu-le sd continue repiezenia{ia."'oie. In mini [inea un bici cu gapte cozi. iar spectatorii plecarA care incotro. se a. Intorcindu-se apoi la pdpu. hu ! urli el la Buratino. Virindu-gi citirie crpitul birbii in b. Era senior Carabas-Barabas. unde se ir*. . ho. ho._lu niorul Carabas-Barabas. l.nplii la vedere. ca sI nu-l stinghereasci la mincare. rasari din spatele scenei un om atit de :u. Destul ! Nu vd .e ameninfd biciul lui cu gapte cozi. iar un pompier izbucni chiar in hohote dc p lins. Aga I Va si zic6 ttt tulburi comediei melc fdri pereche $i inhd{indu-l pe Buratino de cama. O doica prinse si licrimeze.

\ \ \ / \ \ I \ (- \ r r( r \)"1 \'y'? 40. .

hap .. 26 . nu gltrIIla. cerindu-i indurare pentru Caraba s- Plingind.opti pe furi5 lui Buratino Incearci sd-i vorbe$ti cit timp sirdnuta Hapciu... Pierrot ii . incit cenula se ridica virtej in vatra - hap-ciu !.ile il aduseri pe Buratino gi-l lasara 1os. in tir Iar cind sfirgea cu strdnuturiler lui ndstru5nice. cind strinuturile se mal domoleall. sentor Carabas. cldtinind din cipifinb 9i tropdind din picioare. senior Carabas-Barabas tocmai scormonea cirbunii ctr r'5traiul.i curind fa{a toati i se umplu de crefuri. dind ochii oeste Hap. iar tigdile ql cratifele zb. hapciu.ird. in genunchr. : raminea s leil dt puteri $i se ficea dintr-o dati mai bun.. In rdstimouri.Arlechin gi Pierrot cdzurl nenorocitul de Buratino. 5C Cind doctorul in qtiinfe de pipuqi incepea si strdnute. suflind pe nas de te bdga in sperie{i Deodati. Bucdtaria se zgilliia din temelii. aerul. hap. pe gura lui larg ciscati . nasul i se zbirci .l drda pe Buratino.. cldtinindu-se in cule. tJuralln() lncep( a SA se tinguiasci cu glSscior sub{irel gi ^linrrirol' P""iiu. ochii i se ro. il didrrra pe Bu' in Ioc sa. Carabas-Barabas trigea. \-r .i apoi strinuta cu zgomot. r-atino ios din cui si-l aduserd in bucitdrie -.Ve mininci pielea ? Unde mi-e biciul ? rdctti Barabas. lingi gratarui vetrei. izbucni (-arabas-Barabas. Geamurile zorndiau. pdpugile se duserd atunci in garderobS. ba chiar si de o stlti de ori $i strdnuti atit de tare. cap.ngdneau.. Se vede treaba ca'i intrase prai de cirbune pe niri. apoi greu mai oprea: strdnuta de cincizeci de ori.Barabas ti dd cinci galbeni Iasa sa plece acdsa si'[ Clnd papu.

i barba i se resfiri in toate parfile. scnlor: \ alra ll ceaunul de pe foc nu erau adevirate. Hapciu !. senior. Pirin{ii iii trdiesc ? Eu n-am avut niciodatd mamb. zgomotos gi cu atita p utere . senior.Ce! prcstie I se mird Carabas-Barabas..Ylata mea. mn pe o unde aide pinzitu dricia asta : vatr5. iar Buratino se invirt i pe loc ca un titirez. . Vai. n iciodatd. hapciu !.Am mai incercat eu odat5. senior. 27 -- Sirdcu{ de mine.....ra. Hapciu ! I Multumesc. ingbimi Buratino.$i. Cum o si gduregti vatra cu nasul ? . doar aqa.i . Cum o sb-mi f ie mili ! Tre buie sd irig iepuraqul 9i puii ! Treci pe vatrb ! Senior... . dati-mi drumul ! . dadu din miini . strigi Carabas-Barabas.. incit Carabas-Barabas sim{i in urechi in{epiituri de parci l-ar fi impuns careva cu nigte ace El bitu din picior : ' Nu in!elegi sd-mi dai pace !. . foc ceau n zugrdvite toate ? bucatd In oddi{a tatalui meu. TaicS-tIu trdiegte ? . . rog. Hapciu. sirrnanul meu tatd se va prapadi curind de foantt 9i de frig. Arlechin la dreapta. Fie-vi mil5.-'itul de mine ! $i Buratino {ipi atit de asculit.. . senior. senior. Eu ii sint singurul sprijin la bbtrinefe. ci doar zugrdvite pe o pinza vcche. l.atita. Hapciu !....Mii de draci I urlS Carabas-Barabas.Sirmanul meu tata traie. vAzul .. nenorocitul de mine.te incd. incit Pierrot zburd la stinga. Carlo. nenorc.....D5-mi pace SI lasi vdicdrelile. dar n-am ficut decit s-o gduresc .Fdrd mine.Imi incliipui cum se va sim{i iaici-tiu cind o sd afle ci artt iript cu tine urr iepuraq si doi pui. . Aga ! Va sa zlce in odii{a bdtrinului Carlo se gisegte u9i{a aceea. strdnutd Carabas-Barabas. -... Ce ma tot incurci-!. mi-e peste putin{i !. ca sd-l audd vor bind pe Buratino gi viicarelile lui si nu-i mai spargi urechile. nim6nui nu-i este milS de .Ahaa I Carlo e tatdl tiu ! Carabas-Barabas sdri de pe scaun. s5-mi bag nasul in vatri. Noroc qi sdndtate.De ce ? intrebd Carabas-Barabas.

acestia. Jie.opti pipu.. Cu galbenii strin. scoasc cinci bdnu{i de aur .rlino nrrce t'ei cinci binuii de aur in buz-unar .it jumitate frip{i. Va -dat semul{umesc.Am si cumpdr pentru tata Carlo o liaini noud. \'zi rog si i-a!i afli irr miini bune.. -pe Bine I spuse el in ceie din urma M-oi rnul{umi cu iepuragul.1i mai cu seama si nLr plcce in ruptul capului din oddita lui. sd-l ghion' teascd si iar sa-1 imbra{i. Acum du-te de ie odihnelte 5i miine. o lui la goani spre cas5.. temindu-se pesemne ci o sd-.i1e incepurd din nou sd-l imbra{i. iti cltntnou-se cu v Arlechin 9i Pierrot il tluseri pe Buratino in dorntitorul irdpu5ilor Acolo papu. RItr. puii I9i strecuri mina pe sub barbd in buzrrnarul de la vestd.i dezvdluie laina.. cum o cripa de ziui iusi a ca si.adica cinci.ri banii Avea tocmai atifia bani de aur citc degete la o mina . Buratino tnttlneSte doi cer$etori: motanul fJazt[io si ou[pea .Dar Carabas-Barabas.11tsa Dis-de-dimirtea!i. t lc los : credc{i ci barrii pe care nit In arum spre ff casd. i5i daruiesc via!a... tropdind gi cintind : . $i ramase a5a o bucatd de vreme. scapat in ir-un lel atit de uimitor de la inspdimintdtoarea moarte care'-l aqtepta $i Buratino le .ioi purnnii. uitindu-se cu ochii holbafi la focui ce se silngea.r.i ii intinse lui Buratino: Ba mai mult. sa-l sirute.'tu1 popii dc foame sau de triq.. socoti mai nimerit sd-. in care se aflS vatra zugravitd pe o bucati de pinzd veche. il am sa ma( 28 . -c5-l salut gi mairepetd el. senior.i rispunse...i inchida gura cu amin.i in putnn.cze care mai de care.r du-i iui Carlo. Buratino. Ia lunii sd se-ngriieasc) si nuSpu' ne-i spune-i ca-l rog dea .. Buratintr lsl numara din rr. pe Iiuratin.ilor: -' Sn gti{i ci e o taini la mijloc.. Ba mai mult.eze.

Incotro ala erbbit Acash.--:=i-- ---.ahar-candel pc be{i5oare.:a. amarlli.rcu5ei de z. dar vulpea Aiisa ii vorbi smeritd ? bunui meu . Bazilio. in trei labe.lultime de placintute cu mac . Motanul acesla. care mergea loniic-lorltic. n-alca niri o legiitura cu cel pe care ii intilnise Buratino pe sliircld. Ei motanui Bazilio./'>- curnpAr o n. deSi era la iel de vdrgat qi purta aceiasi numc. Fdcuse o bucaia buna de drum. la : 29 .- . cu o zi ntiti-nainti:.i cc. traraca teatrului r1e pipuli Si ste a gurile filiiitoare pieriser2i in zare.\ -" I ''':'=::. cind dt'oda1d didu cu ochii o e doi cersetori care abia se tiraLr.Buni ziua. i)e drumui plin de colb: aceEtia erau vulpea Alisa. Buratino.taia Carlo. cicii oiir dc-a binei.- . Buraiirto didrr si treacd pe linga ei.

le vezi ? icu .teptulc 9i prea infeleptule Buratino. frumosule Buratino. se caind vulpea Alisa dind din cap. vulpea intinse. aproape Iard voie.Dar p-astea bdnuti de faur. des'f Scindu-9i pumnu I gi ardtindu-i cei cinci Dind cu ochii de bani. ce ai de gind sa faci cu atifia bani? Vreau sI-i cumpir lui tata Carlo o haind nou5.. n-ai vrea s2 a i de zece ori mai mul{i bani decit acuma ? -.. pul6ind supdrat printre mustili.qi mi s-a pdrui cb ln copac s-a cd!drat un ca{elu9 Acum mergeau tustrei pe drumul praf uit. laba.. Apoi motanul se prefbcu din nou cd e orb de-a binelea De ce ai ficut una ca asta. ia spune. incepu sd croncdneascS: '.. minciuni I Motanul Bazilio sdri ca ars sr.iturii dsteia afurisite mi-am pripbdit vederea. . Vulpea spuse De.ls. motane Bazilio? intrebi mirat Bu Abecedar - ? Ved ca prin sitd. si mie sd-mi Vulpea suspind gi zise mai smeritl incd : - cumpar un abecedar. incit pasirea abia mai putu si-9i ia zborul.. Dupi cc' asculti ce asctrlt5.In 'fara Pro.Minciuni. ratino. iar motanul cdscd ochii.tilor Ruratino se gindi pufin: Nul Eu ri-ed cb as iace mal blne sa ma fluc acasa. O cioari bitrind se coco{ase pe o creangd uscatd.i a frigului. Buratino insi nu bdga de seami nimic. Bunule. dobori cu laba cioara de pe creangi . in copac. orbi pini mai adineaori.bietul Carlo Teamb Nu qtiu daci o sd-l mai afli in via{a mi-e cd s-a prapddit din pricina foamei . of . am tot invd{at gi acum ia uiti-te la mine: am ajuns sd merg in trei - ! ia be. in copacul de la marginea drumului. Abecedar ? Of . Din pricina invdf. Buratino. Unde ? 1L' . Prea multd invaf aturd strici. dragul meu Buratino De pildd eu: am invdtat. . mormdi motanul Bazilio.qi-i smulse jumatate din coadd.Fireqte c-al vrea I Dar cum ? Nimic mai usor Vino cu noi.rispunse motatlui. care licdrird deodati ca doui felinare verzi. - . .

spui de trei ori. ii acoperi cu pdmint.. Sapi in cintpul dla o gropi{i. presari deasrrpra sare. i{i toceqti labele. . Or6. spu se vulp ea . Buratino se opri cu gura cascata. ie.Poftim. .. prin aceea. Dar o sd-ti par?i rau ^x lll(-rl o 5d-[l+: ^ ^ -x -x.ix. strope. Vulpea Aiisa spuse suspinind : . vulpea Alisa 9i motanul Bazilio coborita dealul :.ti bine cu api gi te culci.. plna s-aJungl. Bazilio.Astea-s minciuni. vi cred ! Abia a.iri la tirmul mdrii qi apoi se indepirtard din nou de firm. zise el. | * ^-mbi si motan u L Pdlo tau. r'5 cred.. nuntit Cimpul nlinunilor. n-ajungi in Jara Progtilor cu Lrna cu doua. Pina dimineafa dirr groapa asta o sI creasci un copi ^ol ci no rirnrrrelp in ln.. Sb nu dai pe urmi vina pe noi ! spuse vulpea Si nu dai vina pe noi ! mormai Ei motanul $i cind te gindegti cd cei cinci galbeni ar tdi s-ar putea pre face intr-o gramadi de bani.elul de pe culme gi soarele care se-ndl{ase deasupra lur se vedeau cind la dreapta.tt*or[" Buratino.. printr-o pidurice de pini.)a fie sdndtos cu banii lui '-. \rulpca se propti in coadi Ei se linse pe bot I n l'ara Alinciuni ! Stai cd te fac eu si in{elegi numaidecit Progtilor este un cimp vrajit. pui in grupifb banii de aur. zise el. prefecindu-se lignita Nu vezi cA n-avem cu cine sta de vorbi! .dn frrrnz. Itinciuni FIai..La tret pe. du-te ! Doar nu te tragem cu de-a sila dupa noi.. cind la stinga .. .tept ! : ! I si ajungern in fara Progtilor I Ospataria ..i dupa ce merserd cale indelungatd peste cimpuri. drix".i pbdurice qi prin aceleagi vii. prinire vii. .Ba nu.)l ..Minciuni.striga Buraiino. mix.Ehe. strimba vulpea din nas. o si atirne bani de aur Ai in{eles? Buratino siri in sus la auzul acest<-rr cuvinte. .

. Iar inairrte de masi di-mi niqte peSte crLrd. cdldtorii rrdzura la o margine de drum o casi un acoperig p u{in aplecat si cu o iirmi deasupra intririi : ospATARtA . cind auzi ce-i cer de mlncare a cemenea oaspeti de seamI. snuse vu lpea.toianul Bazilio puse labele pe masi. de la mincare. si motanul.. . Glumegte.i motanul.. lntrara in ospitdrie si se alezari lingi vatri. . jupine ! mormii r.Veselul Ei de5teptrrl Euratinr.Mie vorbi aduci \rreo gase bLrcifi de caracudi. -. \/ulpea Alisa gi motanul Bazilio sc indopari cu de ioate. boboclrl ila strica sd pe urmi o pereche de porunibei la irigare 9i.. iar boturile le strdluceau de atita grdsime. . Intr-un cur.N-ar fi riu sd ne odihnim un ceas-doud. igi culci hoiul musticio-s pe ele. spuse vulpea.i pe dcasuprl ntai dd-ne 9i rnielul ila irumrrs r nri'rlit de colo. jupine. ceva mai grase. ia adu-ne trei de niine.Nu ne-ar strica si ludm o gustiricd. 5i motanul... mai marun{el.spuse vulpea.. . dindu-5i ifose.int.. Dd-ne trei cojite de piine .\. micar o coji-td de piine. Iar. Vulpea nu mai contenea sd se lingi pe bot. crcd ci n-ar prii .1i. unde pe frigiri qi in tigai se prdieau tot felul de bunit:iii. rrr uscata. glume5te cu dumneata. Lsi smulse tichia de pe capul che$ gi. dar 5tii.Mzlcar o i:oji{i de piine rrscatd. -.cIl Cdtre seara. inclinindu-se adinc. 32 ti spLrse Briratino. . pentru Buratino nu rimase decit o coji{i de piine. spuse Stipinul le iesi in intimpinare. sd-rni . Burfile aproape si le plesneasci de piine ce erau. ii pofti si intre.. . Jupinul mai sd pice jos de uimire. gi nrr-si mai lua ochii i:i.rA rREt PEST|$ORI" vechei. ccruri tot ce se vedea acolo pe r. de gisci. inghitind ntincarea cu oase cu toi..atri .i nilte fici{ei la tigaie. jupine" lh ii:oti vu lpea.

In vis i se ardti un copdcel cu frunze rotunde de aur...::: I \' -. Jupinul il l5muri : 5 .22 2. e timpul sisdriscoli culcus si se In ugd ciocinea cineva. nici vulpea. Buratino se oploEi Ei el intr-un col!. .c. dar cum intindea mina.:: /// kk --f 4"o '--2. pe culcugul ciinelui.Ei.. l@ 33 . jupine ! Vulpea gi motanul se intinserl pe doud paturi moi. senior Buratino. s-o pornim la drum cu puteri noi. ' ---: :. te ! A bitut miezul nop!ii..Cheita de aur . ..--:-:r-"4 cind o bate miezul nopfii.-z ---. Buratino din frecd la ochi.. paturile erau goale..i numaidecit incepuri sd sforiie gi si guiere prin somn. Nu se vedea nici motanul. Nu uita sa ne trezegti.

. Striga ii striga mereu nu crezi.Plitegte. Numai deasupra capului lui Buratino se rotea uqor. si inciudat : sd nu crezi I Buratino se opri cie la mine . it-rtul dormea. hit. of ! se viiti Buratino. sau te stripung ca pe . au qi au pornit la cinsti{ii domniei-tale prieteni au binevoit si se scoale mai gustat cite o pllcintd rece. 9i Buratino didu si i se strecoare printre picioare qi sd fugi. nemernicute. .i-l privi cu ochii micgora{i : Dar masa de-aseari cine-o plite. - numele popular al unei specii de bufnlti. Cit face .ezd in prag .spusele vulpii 9i ale motanului I . Mustd{ile-i stufoase. dar ju- - Buratino este dtacdt de tflhari ln zare apiru deodatd o lumind verzuie Pidurea neagri abia Striga se rdsirea luna.Si mai sldbegte-md. neagrd ca funinginea.Oi.Nu-au ldsat nici o vorbd oentru mine Ba nu t Au senior Buratino. iri s5 .Ia fugi mai departe qi auzi cum Striga ii striga din urmS: Buratino Ai griji ci pe drumul dsta miguni tilharii I ! 1 .te ? ? in 9ol- pinul puse mina pe o frigare. ca sd mai prindd ceva puteri. dar jupinul cu miinile proptite duri se a.Ce vreite-ncrezi tn ? nu . ba chiar qi smocurile do pdr de pe lingd urechi i se zburlird.Cu totul cu totul un galben. De jur imprejur.Sd nu crezi.Prea devreme.. astfel nevoit se-i dee unul din cei cinci un gindac care-i galbeni pe Buratino fu al'ea.. ? -.. f pidure. drum.. Buratino se repezi spre ugd. Afari era o bezni groasi... departe. R. {N' ..pe drumul ce duce spre pierzi porneqti in fugd clipd. Atingindu-i nasul cu aripa ei moale.nici ocum si trebuie sispus ci domnia ta. pasirca de noapte Striga.) desluqea. Ei pirdsi tare necijit afurisita ospatdrie..14 .

t. ceva mai rdsdritd . lui. fird si facd zgomot. I se piru cd cineva se furigeazi pe urmele O rupse la fugi.ti din{ii gi mai tare.I{i sucesc gitul tremura atit de tare. Buratino intoarse capul. sau viafa . iar celdlalt il scotocea prin buzunare. nemernicule I Te rup in buca{i I .Buratino grdbi pasul. ci o labi de pisici. Vai. Tilharul cel mic de staturd incerc5 sr-i desclegteze din{ii cu ratul culitului. il mulci de mini. - sd-i zdngine-n gur5.. Intre timp. Unul apucd picioare. Una. cealaltd. ci banii De fricd. i .. cu gura {evei largi ca o pilnie. qi-l izbird cu capul de pdmint.. Buratino insd se smuci Ei. alerga acum tn salturi. Era gata-gata sa-i deschidh gura.. Buratino izbuti si scape qi se repezi in stufiriq. vai ! {ipa Buratino si o zbughi iepuregte spre pddurea cea neagra. tsuratino priceou.lirl cap. Cel care se furiga dupd el. mai mica de staturi. in. .Iailte uitd pe Buratino de banii celdlalt de tilharii. Buratino de aur i'ncepuri ! cunl stiteau lucrurile. in aer ca pe o minge.Stai ! ci era speriat deStai Cu toate moarte. Dar nici asta nu le folosi la nimic. Tilharul lipd ca din gurl de garpe. {lnea un co$cogea pistol. ldsind in . Viri la iu{eald in guri cei patru galbeni gi se abdtu din dium spre marginea codrului nipiditi de rugi de mure. unul il amenin{a cu pistolul.) cei doi tilhari il prinseri.'irlea in mini un cu tit . unde a ascuns I strigarl . ..Unde-ai ascuns banii guieri cel mic. In gurd 1. Tilharii il ridicari cu picioarele in sus.Pungase ficu cd ! nu pricepe ce anurne voiau de la gi Buratino el rdsufli adinc pe nas. Dar aici strigau tilharii. Se afundd printre rugii de mure plini de {epi. Tilharii il inhafaseri de ceafd 9i-l zgilfiiau fdrd-ncetare. Dar Buratino incle. ? urlS cel lnalt. gi-l zvir. totusi. Banii. rdsucindu-se qi lunecind ca o gopirli. Dar mina nu era mlni. fErd sr scape banii din gur5. Era intr-adevir urmdrit de doua fiin{e carc purtau pe cap nigte saci giurifi in dreptul ochilor.

drept cdtre luna cea mare care plutea peste dealuri. 36 . gigii lcbada. cu capul ascuns sub alipi.urme-i bucifele din pantalonagi gi din hdinujd . . numai ci sacii de pe cap ii cam stinghereau.'. Cu tichia lui albd pe cap. i1i lua falnic zborul peste lac. aci rdsdrca in bdtaia lrrnii..i.una se rbsirirrgea strilucind in oglinda apei. prin stuidri5. Irr urma lui se auzeaLl lu5 spre stinga trosnind ct'engile uscate. Cind sb intre-n pidure.. carc dormca lingi mal. Tilharii sc ca s5-l descopere pe Buratino. Deodati zdri o lebddb alb5. Buratino didu drumLri lebedei Ei cdzu jos.i la suprafa{5 9i apuci lebdda de labe. Cazurb la pimint In timp ce tilharii gemeau qi-si irecau ceafa dc durer. Buratino siri sprinten in sus. Astiel ajunse la malul unui lac. inoti pe -sub apd. dupd el. Ce glumi proastilasd-mi labele-n pace I Lebada igi desfacu aripile. Buratino aci dispirea in umbr5. copacii arun. Cind ajunse pe malul celilalt. Tilharii nu-l slSbeau de fel. Alungind in virful copacului. Dar vezi cd amindoi lunecard gi. buf !. IatS-l! Nu-i mai riminea decit si se arunce in apd. sSltind prin iarba ud5. tilharii il ajunserd din nou.i o rupsc la frrgi de-i sfiriiau calciiele. O gi aici didu de miaitin5. Sub lumirra lunei. Buratino i9i facu vint qi siri pe copacul vecin. rdzbi de partea cealalti gi o lua la goand spre pddure.1 apuce pe Buratino de picioare. se prinse de o creangi ce se legina si de aci se c5{ari in copac.'au pc pamint umbrr lungi 5i toali paourea parea vargala. in timp ce tilharii erau gata-gata s5-. apoi ie. trezindu-se. [. Buratino i5i rlSdu drumui din copac .. se ridicl iute in picioare qi incepu sa fugi peste movili{ele acoperite cu mulchi. Buratino se aruncd in lac. Tilharii. Buratino se avintl spre dreapta acolo locul era mlaqtinos.Prinde-l apropiau din ce in ce mai mult.i. her.. ! fine-l! . intocmai ca la teatrul de pipu.i{ee.

?s.. .\ V//. .r@" € oo t i 0 0 (/ g \fi iN. \\ \\\ \o. ?aPP _.

spr-lnse nimeni. intocmai ca o musci amorf itl toamna pe pervazul f erestrei.. Vizindu-l pe Buratino. Dintr-o finiilrA {iqnitoare se inil{a un fir sub{ire de apa. zlri o poianl de toata frumuse{ea. se intinse somnoroasd Ei disparu de la geam. Potecile erau presirate cu nisip curat..asi-mI dorm I Nici nu pot {ine ochii Ceschiqi. lacul inot . in care jLrca o minge nrici. Deodatzi. De jur imprejurul casr-r!ei cregteau iiori mari. Ridicd miinile. Atunci apdru la geam o feti{i drlgu{6.resemne ci cei clin casi dormeau dugi..irgati in felurite culori. . Deznddijduit.Uf ! Ce prostie ! spuse fetita. Bitrr mai tare.. Buratino se prlbugi cu nasul in nisip qi se prefdcu mort.Aha !. iar cel inalt schelilSi vulpegte. Avea ochii lipifi de somn.l ci din pidure se ivira din nou cei doi tilhali. pisiceSte. Buratino abia igi mai rni. asupra lui. Trecuserd cu si Buratino bdiea de zor in usd cu pumnii $i cu picioarele.Fetifo. printre crengile unui alun. apa curgea . o ciscioard cu patru feresire. r. povestea bietului Buratino s-ar fi curmat aici. Buratino se cafira de-a bu.. ciscind leneEi gurifa. oameni buni !. [. deschide-mi uqa I Niste tilhari aleargi si mi prindd ! . . cu furie. albastre. tilharii n-ar fi pierdut cufitu I 9i pistolul. 38 Tilharii niviliri .ca picioarele.Tilhani i[ sptrtzura pe Buratino de un copac Frint de oboseald.. acum nu ne mai scapi ! Cum l-au chinuit pe sdrmanul Buratino ca sd-l sileasci sd deschidi gura e greu de inchipuit. Din cisuta nu-i rA. ''_ Ajutor I Siri{i. $i dacd in timpul fugii. in bdtaia razelor de luni. luna Ei stelele. cu pirul numai inele 5i un nisuc cirn .ilca I)c prag. Iati ins...i drdgalag. iar in mijlocul ei. . tilharul cel mic de staturd miorlii uricios. Bzitu in ur5.iroaie de pe ei. Pe obioane erau zugrdvite soarele..

-' .*< 7(' .n ?. Tilharilor li se uri In si tot stea la pindd pe cozile lor ude. =---=- I *-''. han ladeseard ! spuserd ei cu rdutate porniri si gdseascd vre-un o rdscruce de drumuri. titharii se hotdrird sd-l spinzure cu capul in jos.'/.fr :fi*. se stirni un vint rece. Tilharii se agezard sub copac./ z ----- ( '6:f) (. pinb -gi R5mii aga atirnat..i cozile ude Ei aEteptind sd le cadi banii de aur din gura biie{elului. Buraiino rdmase atirnat de o creangi de stejar. intinzindu-.2 . frunzele stejarului fremdtau..r1/* .. prietene. iar Buratino se legdna ca o surcicS.eele din urmd.. 1l legard cu o fringhie de picioare. Aproape de revdrsatul zorilor..

rislri. lucru pe care-l fdcea zilnic. Nemaiputind indura purtarea grosolani a stdpinului.Buratino la otat'a il intoarce pe -sfir$it.i bucd{ele de cirnat. bdlibanindu-. Tocmai sfir. Artemon. Ciinele ei credinc'los. .i strigd inspiimintata: . i1i freca mai intii frumo. fugise din teatru gi se aciuise in cdsufa singuratici din poiana Sdlbbticiunile. infiEurate in poleiald argintie.pisdri vinate. printre crengile stejarului de care atirna Buratino se ivi lumina zor\lor. se aratd din nou la fereastrS. ii aducea franzele.Vai. In dimineala aceea.VietSIile pddurii aveau grijd si-i aducd toate cele trebuincioase pentru trai.zaltir.ise si-si tundi plrul de pe jumdtatea dinddrlt a corpului. cum deschise ochii.i luZ obrdjorii in palme . Fetifa asta era cea mai frumoasi pipu. spinzurat cu capul in jos. Uliul . numai inele.ile care scirliiau.ii ei ochii adormi!i 9i apoi ii deschise mari. PA40 albastrS.i florile albastre se acoperiri cu stropi de roui.polen de pe flori.i urechile pleo. Broa. gaia prajite.5 din teatrul de pipuli al lui carabas-Barabas. Bondarii . Rindunelele stirpeau viespile 9i fin{arii care rolau in jurul ca sei. l. pisirile gi chiar un ele gize o indrlgiseri tare mult poate tocmai pentru cd era o feti!a blindd gi la locul ei. fel de fel de fructe. in loc de pudrd. de altlel. vai ! Sub fereastri. Fetila cu pirrul albastru. . Cirtila ii aducea tot soiul de legume hrinitoare. $oarecii . Iarba din poianS se fircu mai veide .tele ii aduceau limonadl in coji de nuc5.Fetifa cu parul albastru In . Artemon.tite. Colofana gterpelea din piali pentru feti{5 bomboane de ciocolatS. clt ai clipi' cre-dinciosul ei cfine. vai. Ietrla cu pdrul albastru il zdri pe Buratino. Fluturagii Omizilc aveau griji sd-i aduca pasta pentru curS{itul dintilor Ei unsoare pentru u. brinzh .

-| -..t-a\ f6 ftf.r'i .( 7 t / / ll/(/E((.\ \ € ffi /at.l . W.<*+ '. .dfTIryW gl (f .tf r.l/.-4wY I W'.

zburd in podul intunecos.Sint gata gribit ce era. Daci nll va trdi. pe cartruia ingustii. vorbi ca un folnet felcerifa Cilugzirila.peCheami pede Buratino. apoi se urcard pe trunchiul stejarului si roaserd fringhia. intoarse nasul intr-o parte 9i ridici buza de sus. cu doui de iarba uscatb. fire Felcerifa Cilugari{a. gopti ea. se invirteasci zorit in loc. Bolnavul e mai mult mort . -este viu. Dupa ce-l culci in pat.. din pi_ dure. spuse Buha Ei.. Cu laba ei umeda. impodobit cu o frumoa"si fundi neagrd. poate fi inviat sau nu poate fi ini'iat. Dac5 e mort. Artemon il prinse pe Buratino qi il duse irr casa.tei i se umflara tofi negii. Artemonl spuse .Sint gata Artemon i. s5-l aducemfeti{a.i roti capul cu o sutd gitului..i ve lln0 u -s I I coltll a lDt... aga incit nisipul umed zburi cit colo de sub labelc lui. dez- Cu labeie din fa!5. se avinta in goand catre un tuii. 42 . irezi tot no rodul de furnici gi trimise patru sute dintre ele si roadi fringhia cu care era legat Buratino. latrind puternic..i-n stinga. Patru sute de furnici destoinice se ingiraril una dupi alta. care semina 1a infi!i9arc cu o agchie uscatd.i fclcerifa cdlugari!a. incepu sd-l cerceteze gi ea pe Buratino. ii era pieptdnat cu ingrijire. va trii sau . privi cu ochii ei bulbuca{i in dreapta . ..opt zeci de grade in jurul decit viu. Broasca il cerceta mult timp pe Buratino Ginditoare.Una din doud. 9i se inapoie tot atit de rcpede cu vestita dofioroaie Buha.. desficindu-9i aripile moi. De furie.Bolnavul e mai mult miinile camort. . Se repezi mai intii spre un furnicar.. Apoi plescii din gura ei mare 5i zise: viu decit . cineva.ori e viu ori a murit. Broa.. rdmas in partea din fa{d. Curatd tragerc pe sioari. . iar smocul din virful cozii. Artemon prinse De gata gi de I si Buha iEi apropie urechea de picptul lui Buratino. cu infirmiera Broasci .rul buclat. Trebuie sa-l ludm deacolo sdrdcuful in casi si si chemAm un doctor. pe laba dinainte purta un ceas de argint.

Cu uni de ricin. Dacd m-asculti. asta-i tot ! De bucurie.Sau cu unt de ricin. ordcdi Broasca din beci. oameni buni. nu vrea u ! iul IJuralrno. Unu.e zah\r in gura.Da{i-miegti incap5{inat ? Dacd nu bei doctoria.Gata.Maice mor decit sd beau unt de ricin. il capefi numaidecit.Uite zahlrul. -. Un goricu! alb. caruia tot ce se sfirgea cu bine ii era pe p1ac.Buratino... trei in pe git... numai zahiruuuuul.umed.arlatanie ! oricdi ea. SI tlrrndu-se De ourta. inchide ochii.. igi prinse coada in din{i gi se invirti sub iereastri ca un virtej cu o mie de labe. pe geam. .. aschie uscatd gi se lasi sd cadd afari. Feti{a cu pdrul albastru se aplecd grijulie deasupra lui : -. pentru orice eventualitate. te rog din suflet. apoi de zahdr Ii Dupi ce-nghiji. . Felceri{a Cilugdrila se preldcu. mi simt cit se poaie de bine. siri in fala gurd 9i-l sdrutd. care {inea o bucdficl rJ. bine -Atunci feti{a spuse cu glas aspru.. mori. spuse letifa. credinciosul Artemon. cum si-l doftoricesc ? .turnd untul de ricinnas 9i uiti-teiiinblgi bucificadoi. tot una e .Cu unt de ricin !. De . pe plapuma. Ei. zdren{uit 9i plin de vinatii. .lupi geam Cdlugbri{a.. o mie de urechi qi o mie de ochi scdpdrdtori. gemu : Nu \rreau unt de ricin.ele ei miini. . stringe-te cu degetele de nas 9i inghite ! Nu vreau. - $gE. de om mare ! tavan. Feti{a i9i frinse drdgdla. rise cu dispre{ Buha din pod' ! intr-o I rsll 0e Atunci nenorocitul de Buratino. ifi dau o bucS!ici de zahir. nu vreau. sau fird unt de ricin. Hai I Stringe-te de . sar I ln beciul .

el apuci ceainicul qi.Fetifa cu paru/ a/bastru incearca sd... Ii tremurau genele. lse A. ducindu_l la guri. sub masZ.. se gindi Buratino. prdjiturile de migdale le indesa intregi in grird gi le inghi{ea pe nemestecate.Spune-mi.tc de cregterea ta ? .. te rog. cd doar pentru mincare -sint linguri si furculi{e. pe care erau rinduite tacimuri mici.a firimituri unui carlbug batrin.teptindu-l pe Buratino.niru pipugi.i spdlase fa{a cu apd proaspdtA.. Fetila cu pirul albastru il aqtepta in grddina. fii pe pace ! . Cind se lisau pe ramrrrile copacilor el iqi inal{a capul.Din cind in cind tata Carlo. lugdrea pdsirelele. il pizmui in gind .Birre se mai pricepe Buratino. . Nu minca cLr miinile. in pace. incolo. -. . Cind apiru il misuri din cap pini in picioare. asezati in fa{a mdsu{e. si iugdreasci plsdrelele 14 !. Sorbi cu atita ldcomie. Ii porunci sd se ageze la masd gi ii turni cacao intr. iti flutuizr. ea alunga necij cleau tirccale. ci se ineci si varsa cacaoa pc fa{a dc mas5.. sorbi toati cacaoa dirrtr-insul.Da' mai Buratino. Ig. la urma urmelor. iar ndsucul cirn 9i obrijorii pudrase cu polen. mititici... nimeni. Iqi biea degetele in chiseaua crr dulceafa.Asta-mi lipsea 1".Tragc piciorul de sub tine. zbenguindu_se.i se incrunt5. ca p.o celcuia iitrind la ele. Artemon.i dea /ui Buralino o crestere a/easii Diminea{a.De-acum am si ma-ngrijesc eu de cregterea ta. sdrind gi lSsa{i-m5 . Prin iarba din jLrrul casei. cu Lrn picior indoit sub el. Feti{a sc uita lint5 la el si spuse cu asprime: . . Buratino se asezd la masd.i lasi-l ca oamenii in jos. dc supiratd cc erir.. lingindu-9i-le apoi cu o deosebiti plScere Iar cind feti{a sc intoarse Dentru o clipa ca si arunce ci1er.. Buratino se trezi zdravdn gi voios de parcd nu intimp la se nimic. cine se ingrije.ii care-i di- mica.

Artemon zburda prin iarbi gi lalra v oios. . cu ciocul ei lung. pufnind pe nas. ii sir git de ! (r Habar n-ai si socotegti. Buratino igi incordi mintea. vechi ale feti{ei. eiocanitoarea cenusie 9i mo{ata. iar Lizeta ron{dia afa cind era nevoie Lui Burati'o nu-i prea venea la socoteali si se imbrace cu lucrurik. si un vint u let vioi adia prin frunziEul copa- Fiind silit si .Vorbd si fie. fetila. dar fu totu. Rida. ii spuse fetila . Asculti din nou . rosti feti{a cu tristete. In cele din urmd se sfirgi si gustarea asta chinuitoare.i ile nigte Patru croitori : racur cel posomorit. in fala ta Cauti sd nu stai cocogat.ilor.i nevoit si _sg sqhlrnbe. De ce doud ? Doui. ci ai doud mere in Si sd zicem ci cineva iti cere un mar. .te-te bine. -. pentru a-i rla primele Ieclii de bund purtart.. Cite mere iti mai rdmin ? Dezbraci pe tine. ai in buzunar doui mere. sim{ea acum furnicituri prin tot trupul.stea atita vreme cuminte la masi.. -incearci pentru ci cel care mi-a cerut mdrul n-o sa-l capete. ci n-am niciunul.me$ter singuratic. Pisirelele.tscunse in buzunarul hdinuiei noi cei patru bani de aur. Asculti.Doud. Am si te-nva{ sd socotegti. feti!a fara si-9i piardi rab':larea.Ia ginde. Feti{a ii porunci sd-. de mai mare dragul. Rzidasca _ gindacul cel r-oinic. Forfecili .. incnrniindu-se 'lare.i lud o bucalicd de creti. giurea gi cosea.:. -t5 Si trecem la dic- .Acum alaza-te la masl qi pune miinilc deasupra.o haini cazdrenlele astea de pantalonagi.. - : DouL. croia. Ea igi potrivi apoi cutele gi {undifele rochiei.'echi ale feti{ei un costuma. fdra sd se teami de el. spuse buzunar.Sd zicem ce-{i vorbesc. poreclit Forfecili . el .ele de dinapoi. 'iaci si mi-l ia cu de-a sila. cio cdnitoarea. Am si-!i fac rost de lumea . Buratino ii ficu Siret cu ochiul : . zise . ciripeau vesele. il lud pe Buratino cle mind si-r duse in casi.ca rdsucea firul de afd cu picioru.i gteargd nasul minjit de cacao.i goarecelc Lizeta injghebari pentru Buratino -din rochiilc r.

deznidhjduitS. Esti un neastimpdrat cum n-am mai vizut' Am si te pedepsesc ! - 46 . -. igi viri nasul in cilimard qi cind de pe nas picurd pe o hirtie o patd de cerneala.. Buraiino nu vizuse in viala lui nici toc" Igi a{inti nici cilimari. il apucd sPaima.te de-andirdtelea fraza asta iermecatd' Dupd cum se gtie insd. 9i de ciudd o podidiri lacrimile.lepura.i.-j=--:- ochigorii ei senini in tavan Ei-i porunct: Scrie !. ai scris ? Acum cite.. .ul u.a rupe !" Ei. negtiind ce sd facd.. Feti{a ii spuse incd o datd : .Scrie !" iar el. Feti{a iEi impreund miinile.ItiiUltrtl ..

doar a. . ea.teapta pind se innoptcazi. mai mirii ce mai mirii. Tre_ clse el prin imprejurdri mai grele decit asta . qi incepu sa pling5. il apuci pe Burati'o de hainufa .te cd bietul copil poate nici n-a deschis mdcar abecedarul Ea ii di zor cu calimara. Buratino se alezi pe un ciob de oala. Nu se ginde. ori e chin ? Nu sta aga. acum insi nedreptatea il scotea din fire..rnci pe patul ei de pipugi.cana ... prin intuneric. de parci ar fi scrisnit desigur.Tu ce mai vrei ? .Mai incet.i il tiri dupi el in magazie. cu capul ei de por{eran .Tare-i proastaTocmai asta.Oare nu minca copiii ? Asta-i cregtere aleasi.i. Nu ne In magazie se auzi un scirfiit sub{irel. Il inchise acolo. clitinafi pinzele. : Credinciosul Artemon aparu in ugi. Acolo-i fcricire gi veselie. Buratino. anina{i cle pinzele lor dese.... din ni. Agteapt-d sa vini noaptea I motanul - ala se cresc . atunci .Ariemon.tere aleasd.A. geam . Fetifa se a. Ia te uita cine s_a sasit sa-mi dea rnie cre. ..a. undc ai .. ! . amiriti cd fusese nevoiti si se poarte atit de aspru cu biietelul de lemn... a. cu capul in jos. zdri un liliac ce spinzura cle tavan. gi plecd sa fugareascd din nou pisdrelele.te din{i. du-l pe Buratino in magazia intunecoasi.i ardtindu-gi col{ii albi. Dar de vreme ce se apucase sd-i dea o creqtere aleasi..i te duc eu in Jara Pro.tilor.ori mirun{i. lui ce-i pasa ? Liliacul chi{ai din nou: Mai rabdi pu{in. asteapti pina s-o innopta.Asculta.. cu fala sprijiniti_n miini.$i feti{a scoase capul pc..i trupur um- plut cu vatd. mai incct I fo. .a_1i 'gu segti prietenii qi vLrlpea.a ca si-i bage frica-n oase. Ciinele. -. ascultd. :ineva. unde prin unghere pindeau piianjeni mari. nasul tot Buratino i9i ridici una de cerneali. Buratino. fugireste pasirelele. gntit cu dantele.. munca trebuia sd fie dusa cu orice pre{ pini la capit.neau paianjenii de prin colluri. Buratino tot bodoganea in maga zia cea intunecoasi : feti. nu speria{i muscu!ifele...

$i Veni qi noaptea. deodatd. in afard cu totul altc glnduri ii incol{iserd in minte. ca pdsdrile. iar broasca.i. Paianjenii bodoslnir5 cu rduiate in urma lui. in Jara Progtilor .Ia-te dupd mine. iar Buratino fugi catre colful magaziei.. E Buratino ! Fugi I . pen! se rdsfringea ca-ntr-o oglindd. din care pricini nu cind in sus. In colgobolan care duce in pivnif d. - ! rului. Deasupra florilor albastre se rotea fird zgomot liliacul. ln cisu{5. cdlcd pe coad. se trezi zburind cu capul in jos. cind in jos.suspinind adinc. Liliecii n-au coad5. Prin gaura de gobolan. unde biuse tot laptele diti cand. ... cu nasul virit sub coadd. . pendula bdtu miezul nopfii. cind. Liliacul agdlat de tavan iEi lud zborul. nu-!i pare rdu de ce-aide asta. fetifa pleci.Buratino. cu pielea aripilor intinsd intre degete:ii seminind mai curind a dricugori. Trecerea se ficea din ce in ce mai ingust5. Buratino se tiri in pivnifi. Apoi zburd af ari prin ferestruica podului.i bdielelul abia izbutea sd se strecoare pe sub p5mint. Gura gi-o lin intotdeauna deschis5. fdcut covrig lingd uqa dormito- 48 .gdsegti o gaurl dechi{ai el la urechea biiatr-r1ui. Bufniia ascunsi in pod se porni pe ris. adormi.Burattno ajunge in Tara Prostt[or Feti{a cu pirul albastru se apropie de uga magaziei si zise: ficut ? . abia sosit din sufragerie.tept in poiand. impleticindu-se in firele de pdianjen.r De ce sd md ciiesc ? Nu mi ciiesc de loc ! Poti sd aqtepti mu Ir O sd stai in magazia asta pind diminea{a.'. afipi qi el. gata-gata si cadi in cursa pusd acolo pentru guzgani . . Buratino ! Te duczboard drept. Nu te cdielti? Biie{elul era insd tare nccdjit. Eu ai sd tul de ie a. iegi din beci sd-si bdldceascd burtica in bdltoacele in care lumina lune! Treaba ta ll Dlne.. 9i sdri in poiand. Feti{a se culcd in pdtucul ei de danteld gi intr-un tirziu. ci. prietene. dupi ce vdrsi lacrimi de durere. Artemon.colotimpul. in pivni{).. printr-o bortd prin care treceau de obicei pisicile. un garpe de casi.

.oare. Buratino. pentru tata Carlo. 1460 49 . un pilc de copat-i usca{i. Motanul Bazilio mergea in urma lor gontic-sontic.i dc acolo. printre mormane cle gunoaie.hii h olba{i de spa ima. strigi cuiva : . lingindu-se pe bot..te casu{e pe jumatate ddrimate. Ah. IatI ci ai ajuns in fara Prostilor.. Iara 7Chei{a de aur a ..fala iu erai ailau motanul Bazilio gi vulpea Alisa. ai c|zlI pesemne din luna.. r€ Ca din senin. . buruienile ude il plesneau fari cru!are peste obrajiori. Buratino se bucura cind didu cu ochii de vechile lui cuno. inotind prin iarba care-i ajungea pina 1a irrechi. . dupel t-l ce-si scuipi in 1a ua.vulpea.-+^-:l . cu toate ci i se piru oarecum ciudat ci motanul igi purta laba dreapta legati cu o cirp5.i mai multe clopotni{e strimbe. inclinate ba incoace. li[iacul se avintd in vizduh. . iar vuipea avea coada niclSitd de nirnol.c. Deodati..Tot rbul e spre bine ! spuse vulpea. Pe malr-rl celSlalt. 5 rostogoli pini cEzu cu fa{a in niqte fnrnze de brusture. In lui se Indriznelule.eau ni..pierde \rremea. ! rr !lril<rr Buratino . spuse _ l\/Ia prinde mirarea ci te mai vid lriu.abecedar cu poze colorate. spre luna roiuncl?i. $i vulpea arita cu laba citre un pocl hoclorogit ce se intindea peste albia seacd a unui piriu. ci{i poftegti !. abia se put ea line de el. tru ca. dar in Oragul prostilor nu dormea rnca nlmenl. ba incolo..: +..i cocogei de zahir-candel pe bc{i. ingbimii -turte dulci vulpea. cu gura plina dp nis. Era miezul nop{ii.tin{c.in r-n nr. In . . cu crengile frinte. se agezd jos.. sd-. . curala na ln ula gi pornira sd treaci peste podul stricat. se deslu. ficu motanul.i flutura5i de noapte. riiteazule Buratino. posomorit. drdgu{ule ! \rulpea Alisa ii ajuta baie{elului sa se ridice in picioare 1i. cu mutra posomoritd. Numai zgirieturi.L-am adus !Buratino se priv ali pe un povirniq se rostogoli..buneoragul acela se vind rrestitele haine ciptugite cu blani de iepure. ! .i prindi hrana din zbor qi si inghiti de . de sus. Nidajduiesc ca nu {i-ai pripadit bani5orii.

bra{ la bra{ cu cucca}1a vulpe.i gaurifi qi cirpe.... ce oftau lihni{i de foame : .te cu api din baltoaca de colo . sc u f i{e.e. costelir..A-u-u-u. Nu uita si spui : . iqi spunea ea lnginduratzr..cri ! la locuitorii flaminzi . Guvernatorul ora.. impopo!onate cu - -. Pe trotuar. $i dacb semeni. gnti{i fieru u ri care cu cite o pdlirie in trei colturi si al'ind in j utr rl ri1trrl u cit eo zr Lr C zgardd cu {epi. pantofi rup!i.. cu botul in vint. {inindLr I mereu dupa ea. stiteau smirni buldogi p rliitiIS5Lti. Sa ne grzibim.i miscau alene ciottrl de coadd: O vaca. galo.te inima.. I-uindu-gi vorba din gura. Muuu-cenica. statea cLr capul p lecat jalnic in jos.+ po In schimb. Poli{iqtii hamdiau de zor - Cirrrculi ! Jine drrrtapta I Nu sta pe loooc 1.i murdari rdtaceau ciini iioirifi plini de scaiefi.. mix. dLrcindu-9i 1a bra! soliile. stropegte bine 1.. $tii. abia se nrai migcau de S at 'ttuln tr . incepurd a glisui care mai de care -' Sapa groapa . motani sdtui. pagteau iarba przif uita de lingd drum qi-. cu crozile smulse..Pune induntru galbenii ! . Vulpea Alisa gopti : plimba cei cart atr setttiinat bani pe Clnpul A{irttrnilor. Vulpea nu-l slabea o clipa pe BLrratino.. Presard sare ! .Be-e-e-e-e ! cu spinarea pleguvi.ului -. NiEte capre ' . drix !" ! - 50 . atit de slaba c5-i puteai numzjra coaslele.se plimba !an{o. miine in zori po{i sd culegi o grdmadi de bani 9i sa-!i curnperi cu ei tot ce-!i pofte.. tinind in laba o micsttnica de noapte.vulpoiul cel gras . care pasea rnindri nevoie mare..i.Acum strope. vlzur| cum se plimbau...li bic Giini. la raspintii. care n-ar ii zbur ai chiar de lc-ai fi strivit cu pir ioi 1r llre . P-aici -numai inse noaptea asta se mai poate semirla. Vulpea gi rnotanul il duseri pe Buratino pe url maidan plin cu cioburi de oale sparte.Pe o uli{a strimbd . 'f Pe ni5te movili{e de noroi se oprise un cird de \'l i) ll Jru rrr u lit e de ici ta Ie pene. cu ochelari de aur pe nas. in lunlina lunei.vii99.s..i zdrenfaro.ix...

.u z Ef.*. A-. <&' r€t I I . + 4' f' r.a.<l i . a t I I'r t -s. 4!*- t. t ffi$ r\f-li ' .r a ai . #c r 0.t< I l: G. -.**.

ix. sc motanul. Lisa!i-mi singur ni. lud din bdltoaci pu{ina apa gi stropi locul. darvulnea. Buratino sapa la iuleala o groapa. drix".. spuse paze.t'.'t. Scoase din buzunar un pic de sare. r'iri in groapi cci patru bani de aur gi ii acoperi cu pamint.i scirpinl nasul plin de cerneall : I . trintira 1a pamint.Doamnedupa cifiva pa1i. Se preiacura ca se indeparteazd.$titi ce: voi s-o Eterge!i de-aici. spuse in qoapta de trei ori .{ ?ii {' '{'' . '1.Doamne dumnezeule.. . adaugi si . mix. 1 Buratino i. Dar.tc. It fY Yr . pitindu-se dupd un morman de gunoi.'i prirr . o presara deasupra. Se agezi apoi sd agtepte plnd va cregte copacul. cap nu ne-a trecut si ne uitam unde-fi ingropl banii.

Dar fi-ai gdsit ! El stdtea neclintit pe grimada de gunoi. ba se bi nuiau chiar 9i intre ei ci nutresc ginduri rele. pdtati de cerneald. Buldogul de serviciu porunci ca ho{ul cel primejdios si fie adus fard intirziere la post. Ei apoi. intr-un galop al lor. pentru ce l-au lnnata t? Cu ce se ficuse vinovat ? Dar cei doi deteciivi rispunseri : 53 . incit. cu nasul intins. il apucari de subsuori gi il tiriri la post. de spaimd. sub picioarele vulpii se ivi pe nea. se aruncard asupra lui Buratino. fusese vbzul rdlAcind pe un maidan.haimana ? O mare pfimejdiede serviciu. Atunci Alisa il lisi in paza motanului gi dadu o fugd pind la cel mai apropiat post de poli{ie. asteptind cu ribdare ivirea zorilor. ai acestui oras.Hot. anume scornit.. Buratino oaoea din picioare. ldtri atit de tare. $i zvirlind in laturi picioarele de dinapoi. intr-o camerd imbicsiti cu fum de !igari. nu aveau incredere in nimeni. pe Vulpea il lamuri ! nume Bura- tino. Buidogul de serviciu sund indiriit.i fdcea socotelile ci Buratino se va duce in ceie din urmi la culcare. Detectivii rdspunseri scurt : Ham! . miriind fdri incetare. trezit din somn. n-ai vrea si arestam un hot.pornirl spre maidan. 1 . din rasa Doberman-Pintscher.teptate o mici bfltoac5. sfordia din rdsputeri un buldog -de serv ic iu. Buldogul de serviciu. dintr-un salt.. care nu dormeau niciodatd .Poltfistii prtnd pe Buratino $t nur'I ingadute sa rosteasca nici o oorbd tn ?[ dpardred sd Vulpea Alisa i. In odaie ndvilird numaidecit doi ciini detectivi. Ham mai departe cd un hot primejdios. in rala u ner mese. Cei din urmd o suta de pagi ti ficurd tirig.. pe burtd. rusindu-se de ei sa-i spund pentru ce. o ? mars ii pagte pe to{i prea cinsti{ii bogd4^^: cetSleni ralJl. Vulpea ii vorbi cu un giascior mai dulce ca mierea Neinfricatule domn politist . viu sau mort. Acolo.

ca o minge. plin cu broalte. .. hlana I'ulpii si cea a motanultti zburi bucdti-buciti. . al doilea n-ai acte. incit galbeni din pamint. farl si mai piardi vreme. in sfirsit. il zvirlira intr-un iaz adinc si mrrrdar. si. chiar in rroaptea ace'ea. iar ea cu trei. Vulpea :-. u ^tita inrleminare. Buldogul de serviciu se ridici de lingi masa 1i-l scotoci pe Buratino prip bttzunareNegisind nimic altcer. Detectivii il ingfdcard la iuteala. se ficuri nevdzu{i din ora9. Intre timp. Buratino chzu in api .i pe deasupra n-ai nici de ltlcru.-<i mdtasea broagtei il acoperi cu paienleniqul ei verde. lipitori gi larve de gindaci de balta. detectivii il aduseri pe BLrratino Ia post. fri{e.. ciinele se risti 1a Buratino. Vorrbe! O sa afli la post. i.Ham! incerca Buratino si le vorbeasca de tata Carlo SI de pa{aZadarnic niile lui.a decit o bucii{ica de zahdr 9i citeva firimituri de prajituri cu migdalc. Vulpea il cuprinse intre labe. Sa fie inecat in iaz. esti de trci ori vinovat: mai intii eqti o haimana. Si astfel se rostogolira amindoi pe maidan. $i-n ltrrnina lunii. a motanul se trezi cu un singur ban. facind parte dreapti..te galbenii.. impar{ira. numaidecit ! Detociirrii ri\nnns. il tirira in goatla mare aiara din oraq 9i. De ciudzi. urlind furios : Nemernicule. scoasera cei palru flr)cr ll :-^^-1. Afari cu el din orag. motanul igi infipse ghearele in botrrl vulpii. rl frdl ll l^.er. Dupd ce-gi JrrpLriri unul al1uia coastele. .Vulpea gi motanul. Nu mai era nimic de facut. de pe inaltul podului.

.

^t+^ . cuprinzindu-qi strins genunchii. Pe frunzele late si rotunde ale nufSrului de baltd.isie.urai in pdienjeni.i cautind sa prindi ceva demincare .or. cldn{dnind din dinti : 56 . scildate in razele lunei.Buratino face cunosfinta cu [ocu[tor[i iazului. cu lSbufele dinapoi asemenea unor r. gindaci de balt5. Un gindac de baltd i se ca{5rl de citeva ori pe nasul care-i ie.unau in jurul lui. tremurindu-qi grabite periqorii care le {ineau loc de miini gi de picioare . ordcdi una oln ele. Parc-ar fi un soi de caracati{a. to{i locuitorii iazului se adunard in jurul lui : mormoloci negri 5i burtogi. incit nici nu se pot vedea cu ochii. nimereau chiar ele in gura vreunei larve de sindac de balta. incit multd vrcme ramase la suprafa{a apei. Buratino se rdsuci pe burtici qi incepu sd Pluteascd.ird prin a-l plictisi pe Buratino. din picaie insa. . intocmai ca gimnaqtii cind f ac . in sfrigit tot felul de vietdli atit de mici.rindunica". af[a ca cei pafru ga[beni i'au fosf furaft si broasca (estoasa Tortila ti darute. Se agezi pe ea.tte o chei/a de aur Sa nu uitlm ci Buratino era fbcut din lemn gi deci nu se putea ineca. celelalte fiin{e mdrunte mi. care plescai inciudat cu tdlpile in apa.i ingina.E broascd de mare.ise la lumina 5i se aruncd apoi in apa. ordcdi a treia. Mormolocii il gidilau cu buzele lor aspre gi morfoleau cu pldcere ciucurele de la tichia lui. u.. . ordcii aItal. Ca sd poatd rdsufla in voie. Ia mai duce{i-vi 1a naiba ! Cd doar nu-s pisica moarti ! Locuitorii iazului se imprdgtiara. larve care inghit tot ce le iese in cale. infS. care incotro. Lipitorile i se strecurau prin buzunarele hainufei.Are nasul ca un cioc de barzb.te cunoscu{i pentru prostia 1or.ul verde de mdtasea broaqtei' curind. Toate vietitile astea sfir. cu loate astea se sperie in aga hal. se agezaserd sumedenie de broagte gi priveau la Buratino cu ochii lor bulbuca{i 9i guriie cdscate de uimire.. Buratino se citlrf pe o frunzi de nufdr ceva mai mare. indeob. lipitori.

fiin{i fdrd cap.i lesne increzitor. numai eu stau aici asta udi. lunecind spre frunza pe care stdtea Buratino. o aripd de libeluld.. Mo{ul de la tichia bdiatului se zburli de fricd. datb in ap5. 9i rdmasera nemigcate. pentru tata . el. Oricine Etie cd broaEtele au singe rece. aPoi gustd in sil5..$tii.i-au amdrit qi tremur pe frunza tucurile lor c5lduroase.Vai de tine.La ora asta fetilete 9i bdie{a. ca de garpe. s-au cam incdierat la impir'leald. scurtd . Xlai bine ai ti-ai necuratul te-a impins si te duci ?n Jara Progtilor. da{i-mi sd-mbuc ceva!. Vai de tine. nu vi fie cu supdrare..i cuminte.. trecind pe lingd iaz.. apoi se cuiundard repede lna dincul iazului.bdut laptele si dorm in p5. Nttmai Tortilla. dar ar fi o mare greseali sd credem ci n-au inimd.. Ai face mai bine sd-mi dai J.ii .. Inspaimintat. Din strifunduri. cu vederca slSbiid din pricina bdtrine{ii./ Chella de . cl5n{dnind din din{i. Altfel sint un bdie{el foooarte bun . lfr ? mormdi Buratino. ridicindu-si numai capetele cu gura mare $l ochii bulbucafi.sta acasd ri minteda silin{a la inviifitura... Dupd cite am inieles din cele ce spuneau. o buc5licd de namol. Se agezard in gir. Buratino duse la nas mincarea ce i-o aduseserd broagtele. spuse broasca testoasd. M-apucd . prostufule. minte . Banii ti i-a furat vulpea in in{elegere cu motanul.. broaqtele se strinseri roati in jurul lui. spuse biie{el cu .Ce porcdrie ! spusese cufundard greala. dintr-o Atunci toate broaqtele Vilul verde de mitasea broagtei care plutea pe fa{a iazului se cldtind Ei un cap mare. se ivi din unde. ii aduserl un gindac mort. Broagtelor. Buratino fu cit pe-aci si se rostogoleascd in apd.. Se apropiard de el una dupi alta. incepu sa-9i depeno firul pd{aniilor lui nenorocite. broaltele sdrird din nou pe frunzele de nuf-dr. infricosdtor.. increzdtorule. am vrut doar sd fac rost de galbeni mai mul{i Carlo. gi de care nu se mai temea nimeni. Cind Buratino. Mai adineauri. ca de piatrS. Dar nu un Sarpe se ivise din unde.sc urt d ! I De ce md cerfi aur c. s-au oprit si bea apd 9i i-am auzit cu urechile mele cum se ldudau cd au dezgroprat banii. ci broasca {estoasi Tortilla. citeva icre de rac gi vreo doui-trei rddicini plttrezite' Dupi ce-i puseri lui Buratino dinainte toate aceste bundtdti.

$i.rt rbsplati .i si:inci atit de jalnic. 58 ..Of.rut szi-ii Broasca lestoasa privi indelung la lttnir. ! Isi freca ochii cu pumnii . din nou prirri indelung 1a lunii. Ei. Stai aici. s = ==_=:*: o lnina cle aiutor. Dupa ce-gi trase caprri ca de sarpe in carapace. Ce-o si rnA iac acum ? Vai-vai-vai I intorc la taia Carlo ? Oi. o[. oi. otnule!ule. ajrrtii-l onruleltrl de parce af fi r.. ri dre. cA pini 5i brr-ra9- --.+==-=: Sl-. dar fie ce-c-r fi. anrinteasca ce\ra. c:r ett dau o goana pina in fundul iazulLri poate-oi gisi pe-acolo vreun lttcru $or care s5-!i fic de folos. spuse ea. se lisi incet la Irrrrdul aper.i-a facLrt piepteni din carapacele bunicii st buniculLtt meu. Tortilla. oi ! Ctrm o sa ma te lc suspirrarri in cor: pe asta .Ant mai ajLrtlrt cLt tldata un om.

Ca prin farmec uiti de toate nenorocirile ce se abituseri asupra lui.tei Tortilla. l-I u mai fi am drit ca motanul gi vulpea {i-au furat galbenii. inotind spre mal. incit apa ficu bisici. Luna pieri dup d dealuri.tilor.i ce s-a rnai rugat de mine sd-i caut cheifa asta pe fundul iazul. Multe mai povestea omul acela bdrbos despre cheifa asta. 59 . te-a r'bzut norocul! Lui Buratino inima prinse a-i bate cu putere Ei ochii ii scinteiari. de aur. n-am Eram tare . pe care o puse la pieioarclr'lui Buratinc-r.tie o taind rnare. dar nu mai mi-aduc aminte tot ce spunca.Dar eu penlruvrut s5-l ajut ! piepteni d supdratd pe oameni pe vrenlea aceea. Vai.. Stelele striluceau pr in f runzi5ul copacilor intuneca!i. {inind in guri o chei{d mica. $i numaidecit dupa asta auzi un lStrat de ciine.Broa. in fa!a lui.si. Tirziu de tot. multa \"rreme. iar in vigduni atirnau nori de cea!5..i aga de tare. cd trebuia s-o bage in buzunar.f de sufertnfa st Broasca !cstoasi Tortilla nu-i aritasi: insd cum sd iasi din-l'ala Pro.. valul verde prinse a se cldtina din nou .. un ghemotoc cenugiu. Prostu{ule iara nrinte . ai grijrl sd nu pierzi chei{a ! ( Buratino fuge din f ara Prostllor inti[neSte un toodra.ti. entru ca-sl ficuserd ptepteni din carapacea bunicului vr L'illea aceea. Zvirli lipitorile din buzunarele hiinu{ei.i celorlalte broagte.optira: 'Tortilla. Ruratino fugea incotro vedea CU ochii. Cind broagtele ii ziriri umbra neagrd rdsirind pe mal. Ia chei{a asta de aur. ca si nu-l impiedice la mers. Tortilla suspini. scdpat-o in iaz un om cu o barbi atit de lung5. spuse Tortiila. gi suspind iari. cd-gi lacusera ulte acela . Trecu multd. puse acolo cheija gi..i-a bunicdi. Deodati Buratino zAri ceva mai incolo. In cale in alf au stinci colfuroase . Atit tin rninfa' ca' trebuie si deschizi cu ea o ugi gi daczi izbute. mul{u mindu-i cuviincios broa. ordciird toate intr-un glas: -. ticu. se aruncd in apa.tele .i broas ca lestoasa aparLr.Buratino.i lesne-crezator.

Buldogii. Omulelul cel mic. Pierrot se ridici indatd.iepurelui. pufnind zgomotos pe nas. ca stelele alergau qi ele ca turbate pe dupl crengile negre. se agezl in capul oaselor.. hamliau buldogii politigti . dupi el. ca unul ce se despdrfea de via!5.ternu o linigte Buratino fugea acum a. murise de-a binelea. Cind ldtratul 9i tropditul se mai indepdrtard. De pe porrirniE prinserd sa se pravdleascd pietricele.a de iute. Buratino izbuti atur-rci sd deslugeascd un omule{ mic de tot. cilare pe spinarea unui iepure . Buratino se lipi la iufeald de o stincS. se vede treaba cd mai trdiesc ! r 6C .Vai. dldu din cap. in bluza lui albh cu mineci lungi. Mrrr Prinde-1. Buratino incepu sa-l zgil{iie gi-l trase de picior. a. O lua gi o puse pe nasul omulelului care zdcea fira suilare.ca. buldogii. Deodata. Pentru a treia oari. in goana mare. i$i smulse lipitoarea de pe nas gi gemu : -. Malvina.dio pentru totdeauna ! gemu omu1e{ul Buratino se pleci asupra lui gi vazu cu mirare cd era Pierrot. Buratino incepu sd fugd atit de repede. apoi se a. se prdbusi de pe spinarea iepurelui . Ghemotocul cenuglu san speriat de la pimint.Rimii cu bine.. iepurele trecu in fuga drumul.. fugarind iepurele.|]': i_ deplind. pe drum. adio pentli totdeauna 1". trecura in goani drumul . Pe lingd el trecurS. -printre suspine. neinteles' .ham ! le erau plini de riutaie gi nu-l bdgardsdrind pe urmele ochii in seamd nici pe Buratino si nici pe omule{ul cel palid. doi buldogi polif igti din Orasul Prostilor.i \: ir-r +A d*. Lipitoarea. incit stelele pireau cd aleargd iute-iute pe dupd crengile negre. luind-o spre povirni9. il ciupi de nas.i tinindu-l strins de urechi. Malvina. crez ind ni'itsrl-I-1 ne r'. gi ingina cu glas pifigdiat . Pierrot nu se mi.i in fafa lui.. cu capul spinzurindu-i in jos. nici una nici doud. Atunci Buratino se ciutd in buzunar si gasi o lipitoare rdtdciib.i cizu drept la picioarele lui Buratino.. Zacea inlins. ghemotocul cenusiu risdri iari.. | Rdmii cu bine. atingind cu capul o rimuric5.

..'.:{:!ffi f a r+€ -**h ffi3 jffi /'-H\\. '......F i j:..n {t' {{ -{ f .. T ff t# *-f --1 -"-'-t + (t.i.:.rG: -jal.{ I liI*Y6(o Te+zE .t/a o4 q -r€ { 4 r. - :.

.. Pierrot siri in din miini : la ea. Aseard ietisc ana asta m-a lirit intr-o magaz. cum poti s-o gisegti gtiu aur ) ce u 5i{a $tiu unde se aflS .te cum a djuns in Tara Pro. Pterrot pooeste.tsarabas statea gllra sobei si s gea din pipi.. Cunogti taina chei{ei de .jurul lui..Cum ? strigl fericit chei{a.. Uarabas. asemenea Lrnor balonale galbene si m iro s ito a re. Buratino. Cum .i ploua cu galeata.ie cu piianjeni. Pierrot inceprr -. BLrratino il apuca pe Pierrot de minecd si il trase intr.. I. Brr rat ino.riat in fugareau ciinii.Buratino ii cuprinse in rniini obrajii albi ca prairrl de din!i. si o pisiloaga. Acolo. El a tocmit ciinii poli{iqti din Orasul Prostilor..iu sau mort.. Daci-mi .1i ()lndeam la fetiia cu pirul albastru.. N-am putut rabda 1i am fugit.intul suiera SI . pe rrn crrlcuq de irunze tuscate.tr\or. intr-o noapte r. nu pe iepLrrele cenusirr.. ascrrnde-mi cit mai repede..i povesteasci ln soapti: . fi-ai 9i gasit la cine sd te gindesti ! Tare prost rna i egti ! ii tdie -vorba Buratino. Buratino. Buratino. caci a fdcut jurimint sa ma prirrdi r. uilindu-se . Senior Carabas-Barabas mi rrrm:rreqte zi .cu gdleata. De ce fugeai cilare pe icpure ? raspunse Pierrot.Ce?mea ? ? Ai vizut-o pe ieti{a ctr pirul albastru ? Ai vizrrt-o pe Malvina ai cules ! O . ll sarutd Ei-l intrebi : Cum de ai ajuns aici ? .. In depdrtare se auzi rlin nou latratui ciinilor.. sp(.\rai. dind miorliit.Du-mi chei{ei de aur I aju!i s-o gisesc pe Malvina. ca[are pe rcpure Inielegi tu.i noapte. Senior Carabas. NLrmai elr eram treaz.In{elegi tu.trn tufis de mimoze incircat dc flori.Ai ales pindpicioare.Barabas stiitea la gura sobnebun lt aploua galeata.. Pe tnini-' mi. ili voi dezvdlui taina Buratino.i - 62 . Toate pipugile dormeau. intr-o noapte vintrrl suiera nehrrn .

.La dracu'! Nu-rni trebuie nici un Iel de lipitori ! Vino 9i usucd-te la ioc pina n-oi mai putea - : ! i1 Ciorpac - urrt'alti de pescuit pegte nrbrunt.Nlalvina.sA deschizi cu ea. Intelegi. injura. rrsuc lingb ioc. BLrratino s[)rrsr] cu glas inabu. intr-<-r noapte. Senior Carabas-llarabas se ridica din fotoliu.) 63 . de linga fe.i am bagat capul in cameri. Dar. Senior Carabas-Bar:rbas bodogiini .a doare tarr capul -sau r.i tiuie urechile. verde. Purta pe umeri un palton vechi.5 doare burta.. rispunse un glas de aiarzi. fi . Agadar. Am aflat taina. In miini {inea o tinichea qi un ciorpac. iar la cingitoare ii aiirnau clegii. vinziitorul de lipitorr de 1t-ac. A. Si ce-mi vad ochii !. Din pricina asta ma cautd Carabas-Barabas cu ciinii lui polif igti.. Anr tlas incetisor urr col{ dc perdelu{zi . crr o ia{a mici .. in{elegi.Sinteu. Duremar. sc impiedica itr barba. de.' -Dacd r. ili lua tichia de pe cap gi qi-o indesh in gura. 1N.. r'int ul guiera.aclar. si mi rca-strd.. ca nu cumva sa-i scape vreo vorbd.anume trebuie. pcrntru ca tot mai f inea tichia in gura : tl i : Pr )esslessle.. ca de obicei. Pierrot il rugb fierbinte s5-l duca la . cirlige 1i ace. In incapere intra Lrn om lung. R. dorearn foartc mLrlt si viid cum aratii Lrn virrzator de lipitori rlc' leac.. ud leoarca. Tare ar maifi vrut Buratino sa se laudc ci acea cheita minunata o Ei ai'ea la el in buzunar. LAsa{i-ma sa intru.i incre!ita ca un zbirciog. pot pune pe ceafa o jumatate duztna de lipitori stra5nice.... dar ca-l r'a duce la Malvina indata ce se \ra lumina dc ziua.i deschide u9a.ul de mlmoze.. Buratino il ldmuri irrsd prin semnc pe acest prostinac ci era prinrejdios s-o porneascd la drum pe intuneric. urma Pierrot.spuse el.. tocmai adormisem cind am auzit lre cinr:r. Degpe agtzr ai mai poe. ascultind la u$e. inclinindu-se de parca arvd fost irint ditr sale.Cine 9i-o fi gisit si umble pe o vreme ca asta ?" eu. Senior Carabas-Balabas mormai : ..'ir bAtind tare in geam. dacd r.irat. Silindu-l pe Pierrot sd se ascundd din nou sub tLrii..it si cam peltic.1tit.

ti1or. parcd ar fi fost de gumd.Duremar se intoarse cu spatele spre r.a dracu'! Nu-mi trebuie nici un fel de lipitori ! strigi Carabas-Barabas. gata-gata sd-l striveascd sub el gi mugi ca un taur: Duremar. deodata. . din pricina ta .bucati de sl5nin5 vinzarea lipitorilor. Carabas-Barabas holbd ochii. cdzu peste lnspdimintatul Duremar. o si vI dezrrilui o taind. gi el se dezbrdca.atrd. in grdi aritarea aceea. Merge prost cu spuse cl llou. iar eu smulgeam lipitorile prinse pe el .Pe vremea aceea md indeietniceam cu nego{u1 lipitorilor pe care !e prindeam intr-un iaz murdar de lingd Oragul Pro. Duremar incepu sd mdnince sldnina gi. cind din iaz se ivi.sint gata si din pun pe Pengi un pahar de vin tru o vd sale o duzind din cele mai stralnice lipitori. ne tulburi apa. acum sint sbtul .ce bunule Duremar. sdri in plcloare. Dupi ce mlnca SI bdu. Senior Carabas-Barabas trase din pipd qi rdspunse : In lumea asta e o singurd taina pe care vreau s-o cunosc.i m-am incilzit.somnul de dupS-masA. Din paltonul lui verde iegird aburi cu miros de nimol. ca de obicei. broasca Atunei Duremar ii istorisi urmdtoarea iniimplare : . un cap de qarpe. ln ziua aceea prinsesem o mulfime de lipitori in felul acesta. Pldteam unui om sdrman patru banuti pe zi.. nepre{uitule !estoasi. nu-mi mai tihnegte Spune. . l. Prea ..i pu{in tutun de-o {igar5. ceru . Senior. Apoi iegea la mal. iar de vi dor cumva oasele.. ascultd.ai bzigat iar spcmie rie{i -la intreaga suflare din minunatul nostru iaz.1 | SE stringea gi i se intindea. pe care mi-a destdinuit-o Tortilla... Durentar.Senior. Ca si vI rdspldtesc pentru gdzduire. r4!. intra pini la git in apa iazului gi rdminea acolo pini cind lipitorile se prindeau de trupul lui gol.i il trimiteam din nou in apa. cind ai de gind sd isprivegti cu fdridelegea asta ? 64 . spune mal repede fi-a destiinuit Tortilla. broasca {estoasd. se impiedicd in barb5. La aceste cuvinte. in timp ce mesteca. . Toate celelalte nu fac nici doud parale ! eu gtiu o taind foarte spuse din nou Duremar. Ia de mininci sldninl si bea un pahar ile vin. spune. spuse el.. mare.

Ti-ir.Omui acela sint eu ! Eu ! Ilu I prra-bunule Durenar. Si broasca se cufrrnila iri ailli.Lt . ( -ind voi sfirsi de 1. dc rnolmoloci..i-si f aca Iumea piepteni dinir-insa.. de gindacii ilc ltalt.i laba din apa : --" Fac jrrr. broa gte. nici nirnerii altrrl nu va cdpata cheila Icrmt'e ati.re. Cunc. iesindu-si din lire. si ma las pdgubag de lipitori pcntru o biati chei{r. dacd te irrr. tinindu-$i mereu laba ririicirtd in SUS.ii: : tri murdara.uil -s. n. zicincir -i .a.I-lei. incit tot poporul diri iaz ::ii mi roage sa i-o dau lui..ri jumirtaie de nrugte grase.. mi-a spus. festo asi..ti sd ne lasi in .. ridicindu-.att.: .Cind ? .i. l/.. mi-am bdtut irr ala hal joc de broasca lcstori:-ri.. pe scuri. Atunci eu incepui s5-mi bat joc rie i.Osi zirnbesc cil am sit pot mit i irrrbiclor. sii rag ca o vacd rdtdcitd de ci readi. r'incle-o (.Dindu-rni seama ca aritarea acea.. nrrmai si punS mirra pe cheit. ii rispunsei fird teami .i('rdem tinipril..tcstoasl se inverzi de ciutla lj-nll 5puse.oies.iil. Dar abia rostise Duremar a ces te cuvinte.i cirii ca. gi zicind ai:estca i1i v'iri eairitui bdrbii inb Llzuitar 1i nIt1q.inrint cd nici trr..ia uLt t'l 3 decil r_.il.sn "' .:r c Ilrt .sr rrn onl care ar fi gata si facS 0rice pe lumc. sintem gata sa tc rasplatinr. 1i Carabas-Barabas in- -ST :lu l. s-o irrdirplece pc liroasc:. geamanian birrin de rpa.t iirr ...rroasca {cstoasa. schimonosindu-.i broiisca les'toasi obiEnuitS. incit semdna acum leit cLr r-rn zbirciog fiert zi.riirs tr.. de ce n-ai Iuat atunci cheifa de la broasca testoasi ? Asta-i buni ! rdspunse Duremar..'..Pe irLndul iazului zace o chei!i lerinei:atI.....lace iazul . l)uremar. Jrrl cli o i a primi nrrnrai acel om care va izbuti si f:rcd ast_ ir:1. A n si le igridu iesc un milion .r : - asta I cepu sd urle cit il tineau puterile: -. br'ascd firiil minte l clr . cii pind la urmi.tt tt.-. Am si mi rog dr.. . Broasca ...si sd nu mai calci niciodata pe aici. iiP 3.spiai*sti ? poate vrei sd-mi dai carapiicea dr os in care i!i ascunzi capul si picioarelt:.i atit de tare chipul. -lri ga Carabas-Birrirbzis. rog' ai putea si 65 li.r glini tif f .lr.i . lipitoriit: ri in bait:r r r. Eu o s:-r tla alez pc maiul ia zulu i. Sa pornint nullt a iciec it in fara Froitiloi.

i rniniat buza lui spintecata in dou5. o casb..sule. ba la stinga.izui. Buratino. O si pltrund in camera de sub scard. l{-am prins cu nriinile de nigte urechi lungi.i in urma mea.m-a apucat o curiozitate atit de mare. Clzusem in spinarea unui ie pure cenu.e1 cu clopotirile inclinate care cum se nimerea' Pe drumul ce ducea spre ora. . iugeau Carabas-Barabas Ei vlnzAtorul de lipitori.Te rog frumos.celei mai prizlrite broscu{e. pe Carabas-Barabas gi pr. dar eu md !irream strirrs de urechile lui. iepura. Ehe-he ! Asta-i curat ghinion iepuresc ! spuse iepurele' Pun rim5. In bezna de aiar5. . md duc in orag. o pornirlm prin intuneric peste cimpii. risturnind nigte scaune.i cind am sdrit gardul. S-a noase. o sd glsesc ugi{a micd pe lingd care to{i trcc fird s-o bage in seam5. Trebuie neapirat sd pun mina pe chei{a asta | $i cind o s-o am. Se aflii acolo. Cind norii se imprdgtiarl . vinzatorul de Iipitori..i. nemernicule ! 51 se repezi sh mh prindd gi sd mi zvirle pe foc. Senior Carabas-Barabas m-a vkzul. cizu. Incotro ? Nici el nu qtia.iu. Un fulger despicd norul negru de deasupra capului meu .si l3 lxmina lui r. migcindu-.Auzindu-i vorbind aga. Nici nu mai gtiu cind am fost dincolo de fereastrd r.umeaua care se zgudui toata. in{elegi. dar se irnpiedici din nou in barba 1ui... M'am poticnit gi am cazut pe ceva moale gi cald. incit am ielit de sub perdea. vizui la poalele dealului un or5. stind pc frunzele vegtede de sub tuligul de mimoze.' O lua ba la dreapta. Voi cadea in genunchi in fa{a sfirqit cu noi I 66 . continud Pierrot. alergir-rd ia zece pa. vintul guiera gi ploaia bdtea cu furie. hai sd mai fugim ni{el. care are o cameri sub scard...ag cd se duc in oraEul Progtilor. se intinse cit era uc iung pe du..i luna se ivi pe cer. undeva. $i astfel.. -. Tragi cu urechea.i-am si vir cheifa in broascd. sd tocmeascd ciini polifigti. De f ricd. . cu il sirutam pe frurlte: -. iepurele tisni in sus..Sint pierdut!" mi-am zis. am si virs lacrimi de crocodil. prin vii gi prin grddiniCind icpurele obosea gi se agcza si mai rasufle u1l pic. Iepurele suspina gi o pornea din nou.

Virindu-qi nasul intre lSbuie. cu urechile pleogtite. Iepurele igi pierdu curajul.... purtind cite o banderoid neagri pe laba dreapti.. Urmarea o .a-tfi=.S \:d -'. Insd cind vdzu !i.nind din orag.. cd o gi zbughi prin pidure de-i sfiriiau calciieie. Pierrot igi siirgi povestirea gi Buratiuo il intrebi cu bdgare de seamS: Dar in care . rimase fintuit locului.In zadar m-am rugat de el. cd doar ai vd.tii. intr-o fugi nebund. doi buldogi cirni.zul singur. am plins gi i-am cdzul la picioare.. Iepurele nu se clintea.cu cheifa aiacasd o fi camera aia de sub scard Ei uqila care se descuie . iepurele prinse sI tremure ca o frunzd in bdtaia vintului 9i abia am apucat si-i sir in spinare.

fetifa cu p. a:. Iti venea sd te strici de ris. cu soarele. luna De rlbloallc.rti1or-. neribdftor.Asculta.irul a{bastru.rt intrebel dilt tlou: Asculti. dar noui ne e totuna.cminitor rrnLii capr de pisicd. iar rlt'asupra ltri plutea un nourag ITlic. ddr stnl tteoolft r .-r al dealuliti.larca lrastru. Pielrc. Ia uiti-tel lr 5 r. dupa ce ini. in d. Bulatino nu prea avt'a el chef sa se int. Tu ce crezi ? O si sc bucrtre cind m-o itedea ? De rrnde r. didr-rra cu cchii 1i tle tasu{a ceii llba. impreunh cu liliacul.(-arabas-B arabas il-a tnal a\rut cind sh pomeneasci despre asia. intreba el 1a fiecare 6'ln qi.n.. Darpistaovezi sL:Oase tLl ? S! cheita d in bttzunar o ureche. lluratino. ce zici. dnpa ce Iugise din casa feti{ei cu pilrui albasinr.l rlSa Buratino la Buratino .ra virirrlui stinc<. Ili.s p rezece secunde. poate it-o sit st bucure. rru alta.r.p s[]re'J'ara Pro:.rocul ista. Buradnl si Pieriot ielir5 de sub iufi. Un iiricel de fum se inilfa din itLrrn. iar :-nirositl de lapte iieri la fttijr err parul alitr.t'd tugd Iar"a tnttz{ere tmpreuna cLI ed sf ciinele Artemort (-iitd soareie se indl{a deasul. dat noui nc. s-o intilneascb mai repede pe tr'lalvina. uitlndLr-te cunt alerga Pierrot.rei sa ltiit ? Dupa alte cincispri-'zece secrtrtCc.i o luzrri la goani peste cimpia pt care biiefelul o stn-rbitttse ctt o noaptt: nai inainte. Nu ne t./ pierr()t sosesc la Malotna. Buratino.r. De unde vrei si gtirt eu ? In sfirgit. .'r'1'11 Je dcparte sd-i sidile nErile od . chei{a s e afla doar in fundul iazului. Ciinele Ar1-r'mon ledca pe prisiri 1i miriia din -ind in cind la nou- -i stelcle zrr-rivile ragul acela.irti pc srrb nasul lui Pierrot. dar ii era loame. .

. r'c-lri \'azut la niine i1.ters a ieasi.. spilati-vi numaidecit pt' miini pe dinli Artemon' :rnr miire: 1i riu le i'os. -. Ochi..nu i-au zburat inca sticietii din cap ! Spald-te. Vizind-o pe Malvina. ca vrajit. fluturagi! se rotiri deasupra lor ca nigte frunzttlile albe 9i galbene 9i. pe cine din lumea ASIA n-ar da ea gata cu meteahna asta a curdleniei. curl{5-fi dintii. la Malvina. iar Artemon 1e scuttrri hlinutele ctr smocttl de : par din virfuI cozii. -. ca i-ar fi pLrtut cuprindt dintr-o ciaia pe amindoi biicfii in adincul lor. Pitrrot incepu sd se bilbiie Rostea cuvintt atit de lipsite de inteles 9i fird nici o leqlturS.' uiti asa? ii intrcbi ea..11 plltn tJurauno --.ezari la nrasi.: t.E rnulti \ireme. Malvina fi':u iar ochii nrari Da-a ?l Atur:ri spune -ne st ni)ti I :r D---^l:-^ pt rez it I 69 .. Buratino spuse. Apoi se a.i le ntai rngir aici.f-: 1 tln fls. Se spalarS. alit de mari. cit sitrt de iericita I gopti ea gi adauga indatd cu glas de .mormdi tsuratino. totLrgi. zbr-r. de cinrl eu nu mtri miininc nimir:. Malvina. nu st-ncurca.'isa.r rninca.Ai vdzut. dau pe qit cana cu lapie 1i p-aci !i-er drunttrl".Vai.orii ii erau rogii 9i ttmf la{i de plins. Mai bine tl sta linistit si-ai rnirrc.uk:! cLr prdj ituri. biir. Tocmai atunci Malvina ieSi din cisutd lntr-o mini tinea ceainicul de portelan. {i I arn adus ! N-ai decit sd-i dai lec{ii de buna purtare I'lalvina abia atunci inlelesc ci nu r. ou irrill p()e 7.. un co. l'iu ptiu." to1 atunci apirurzi Buratino qi Pierrot Malvina fdcu ocliii mari. iar in cealaltS. incit ntr face . Era sigura ':a guzganr! il tiriserd pe Buratino afard din magazie qi cd-l mincaser5. ca 5i cum ar fi fost o prijituri cu migdale In cele din urma fata igi i eli din sirite: l\\i rog..Dacd feti5cana asta c sd se-aput:e iar sa-nti dea cre. lluratrnr..l ii la fintind ! -.Baieli. Se agezi la mdsrrla de pbpursi care se afla pe cirdruia p resirata cu nisip gi florile albastre prinserd numaidecit sd se legcne. rEs-'un:t'Pit'rrot $tii. ilt timp LT Pierrot abia sc atingee de prdj ituri. ca ii cunl rrimic: nu s-ar fi intintplat '' Uite. Se Lrita. -. ili zicea in gind Buratino.

N-am s-o mai gdsesc! mea . cu gindul aiurea.i! \a lv ina se fdcu la la{d albn. Buratino sbri ca ars qi inceprr s5-si umple buzunarele cu przijituri. In schirrb. apdru o broasci. holba cu ochii Broasca se ql ei bLrlbui:a{i la toata invalmiqeala asta fi aici peste un sfert de spuse din nou: -ora. Artemon latrd p utern ic 9i sari la Pierrot. alb. ttl)l F{olbindu-9i la ei ochii bulbuca{i.. deznddijduit.si ridicl ochiqorii fru_ moli spre noura. pe care iard. cici el spila rochiile Ma. de. iegindu-9i din min{i.. draga. ca to{i poe{ii.Azi-noapte. .. rnai repede ! Daca buldogii poli!iqti il aduc aici .easca poezia.Sa iugim cit sintem pierduti pe Carabas-Barabas. gea miinile 9l incelca si se dea cu capLrl de nisipul cle pe cirare.ul care aducea la infdli.i frin.Maivina f ugi si-gi schimbe rochia. scumpa A lugit Maluina.Cu ia{a spriji'ita in minu!a ei ginga. ca aripa unui Ilutura. rosti citeva cuvinte f:iri nici un in{eles. pierrot. deodati. du -se Dar n-apuci bine s5-gi sfir.AjLrnge. n-apuci nici i{alvina sa-l arate cit de mult ii plicrrse ci. Ar70 . p. Carabas-Barabas si ciinii polifiiti vor .ri sd o pdrdsesc?" rriirei.. pe cdriruia presiratl cu -:^. bilbiin! : te rog . de parcd vorbea din frrndul unei fintini adinci : $i mci-ntreb plingtnd : Da.Llalvina didu un !ipbt. s-a dus Maluina. Pierrot incepu sd spuni poezia cu un glas atit de stins.i n-are rost sd le mai insir rici. broasca festoasi Tortilla. ie spuse: .i nu pricepuse nimic. Crezind ca e gata si-qi dea suiletul. bucafele de zahir si bomboane.Oare n-uS putea l/iala-mi de pdpu. i. i. i-a povestit lui Carabas-Barabas de-a fir a pdr despre chei{a de aur. Pierrot. . SperiatS.I il ingfiica de guler qi-l scuturi pini ce omule{ul ingaimS. Pierrot turna fiertura din ceainic peste ea pi At alvin a se trezi cu rochi{a ei drigu{a plini toati de cacaci.are cu un cap de pisicd..a.

V *.l- . r:1 // .*.7..l V* n"E \fi 4 n"i l.€' --T-.i-=E. alva-. T' 71." ./'r 1rfi.J t# et t * .f. U.&" & f .( (r.€7.I .r. a r?e * V4# r it t L\ ir# F \Lr.'f t_rlz l-rtt t /a .. t(t I t':t 7t r' ('' oi'.z -. I :"2 ( *^ -.

i picr dLr crimpit ul. Buratino nu-. cerceta cll luare-amiuie imnreiurimile . - .temon ducea in dinli bocceiufa cu t<rt ielul de lucruri de-aie gospoddriei. I-Lri Pierrot ii poninci si sr'{inii clc corda ciiirclrri.i iringea miinile: . Doar BLrfni{a din pod. iegirri din iarba deasd in cirnp deschis. O lupta crfncena /a mdr{Jrned Ddourit Senior Carabas-lJzr12[x-s {inea cle zgarda doi ciini poli{i9ti. Pdrea cd totril este pierdut. frica ! 7a . plirr de. crr mira stieaSinl la ochi. Vribiile gure)e ciripeau speriate prin tuli. rinii cu t olrtri gura.l Iilr!')s .i capul I Sa iugim t.r 1crr.i --.c de nrinte'sindtoasa. Apoi. iar pe I{alvina.i facd vint.lcilm intr-c} ror. Nri ldtrau gi nu se uitarr la iuqari. supra.$i acunr. porni in Irrrnlerr lc-.. dinapoi ca sd-. alerqind p€' ci'mp1ll dc'schis. ri dea in hohote. Ritiha ii rcipa mci-crr tiin buzLrnarul hzrinei sl I sC lil citrca printre picioarr-:. !-Illl'tin. parci inir-adirrs. ari IInOU-sr din{i coliosi qi mari _. Cinci ii zari pe fugari. cu capul impinat de poezii pri. oAr'l. r\lal virra siltind pe bocceie.e in spinarea lui Artemorr doui bor:celu{e in care sc af lau htcrrrriie r:cle mai trebuincioase.iaste in lc.nvl ic [r. Si cind to{i.areir-. 9i slobozi buldogii. putcrc. o agczi dca.\iaiVlna i.e d.i rog! Nu va pieidel. ci in alta parte. irnbricati :.. previiziitoi-. atii der mirrrlri crarr rl:.r.rt?i sr zrrirle panrintrri r:rr pitir.}tie frumoa:. la rrarginea pddurii risiri barba incilciti a riri CarabasBarabas.i cie drirm. Ugile se trinteau. adica Buratino pri.t' . pe care groaza ii fintuisc locului. r\rtt'nron Lr 1€'r rot qi &lair.Aha ! ricni el. 1i in urma lol Pierrot. inspaimintate si ele. currr.ind birbategte in irunte. v. Carabas-Barirbas cilca greor ciinilor poli{i5ii. Pu.uri" Rindurrelelc. Apoi se indreptari in pas rtisLrrat spre [3trratino. nii-c. ciinii inrii{i inceouri rnai ir. pentnr a-i speria rnai tare. Ferinclu-se de soare.ina. isi strin:.i. zburau atingind cu aripile pimintul.. Artcmon.

manii ! Sa- 9i astfel izbuti din nou sd-i jupoaie unuia coastele si celuilalt spinarea. fugeau firE grab5. ^Nlalvina siri jos din spinarea lui Artemon .i asupra lui i\rtemon. Sdri}i in apararea ncvinova{ilorl.ini. lncreoln-IaI ca nu mal era nlcl 0 nldejde de scdpare. incepu sd sarir cln o la stinga.Pierrot. chiar de sub nasul lor. Buldogii polili. Buratino fu cel dintii care-qi r. Acesta sdri sprinten in sus.. dar cu incip5linare..ilit du. pe urmcle Iui Artemon.Diorr. Artemon. Buratino cu miinile. gi se napustiri iard. o prlvea ln npctirA nA lvrarvlna.irful unui pin cu trunchiul plin de ri. pdsdri 9i gindaci ! Au nar. ia fata de mind $i fugif spre lac. Aratindu-gi col{ii. alergind in cerc. cu picioalO -. viu sau mort.i incepu sd-l scuiure: jos ! Jos cu tine .i asupra lui.i ugor rochi{a. ciud la dreap ta. Pierrot dupd -Artemonea. striga si urla de acolo de sus. t4m in loc. Miriind indirjifi. In timpul ista. acolo undc sint iebedele Artemon. Carabas-Barabas se apropie de pin.c.i o lui la iugd spre lac. lisindu-i si treacd pe sub el. cu coada tiriE prin iarbi. voi fiare. ba ldsindu-i si se apropie. Buldogii sdrird pentru a treia oari asupra lui. ba aruncindu-se intr-o parte. da jos boccelelc. o porni razna pe cimp. ! - i pregitegie-te de lupta I Imbarbdtatd de glasul lui hotarit. Buldogii se sucird . Buratino. Dar Artemon izbuti si se strecoare indeminare printre ei 9i-. arunci boccelele rlin spinare.Cheila de arrf . crI 1l Ilnea gura : in ri{i in ajutorul omulelilor de lemn. Buldogii cei cirni se infuriard de-a binclea.'eni in fire.. sdltindu-. coapsa celuilalt.D5-te se prinse zdravdn! de o creangd. 'l cu minecile lui lungi atirnindu-i jalnic in lC)s. cd{5rat in r.ti parcd abia atunci il zirird pe Artemon. Siri{i. il cuprinse ln bra{e. ce veghea singuratic pe cimpie. igi scclase ceasul de pe laba $l-$t desficu funda d in viriul cozii.\ -. scoatc-fi ceasul qi . gi sI scormoneasci pdmintul cu picioa rele dinapoi. hotiri{i sa puna laba pe el. greoi. strigd el.i infipse col{ii in ciotul de coadd al unuia l . Dintr-un salt se aruncar.

Iqi infipse ghearele in spinarea unui ciine poli{ist . il mu.orbi de bdtrine{e. tl risturnd. conul greu zburd deodati de pe creangd si. De acolo v azu ca Artemon aDta mai alearg5 gi el. D5-mi cheifa ! urld Carabas-Barabas. ciinele poiif ist se prdvdli la pimint.rele.cati. $i din nou o pornirS. un vultur negru. il izbi puternic cup ieptul. degi zdrobiti 9i mu. - o gurd cit o Buratino se tiri de-a lungul crengii. se inil{d in vdzduh cu ciine cu tot $i cind ajunse in inaltul cerului 15si sd-i scape buldogul din gheare. cdscind 5urd. Carabas-Barabas se intinse jos cit era de lung..cd si apoi slri in lSturi.In ajutorul lui Artemon venird nigte broscule care tirau doi . incit conurile de pe crengi se cldtinau de mama focului. nimeri dreptin guralui cudinfi mari. Buratino rupse al doilea con .. $erpii tot trebuiau si moari curind. cu limba atirnindu-i din gurd. curind.. din din{i: ldstunul doar nu-i muscd: l'ij-j-j I gi gata. cu picioarele incolli pe celSlalt ciine dintr-o parte. miniogi. care rdsuni ca o tobd... vai gi amar de tine. . Dacd te pucnegte cumva un con de 5sta. Aqa de tare scutura Carabas-Barabas copacul. Buratino abia se mai {inea pe creanga zgiltiita virtos. pic5. il .. Era vulturul care ii aducea de obicei Malvinei vinat. Conul pinului. fdri ve ste.. ajunse in sfirgit in dreptul unui con mai mare Ei incepu s5-i roadd cu dinfii codita de care atirna. este cam de mirimea unui pepertaE galben gi e destul de greu. ca o cirpd rogie. nu-1 sldbeau de fe.i poc ! il repezi drept in ca pul lui Carabas-Barabas. Cunr Carabas-Barabas zgilliia pomul din ce in ce mai tare. Urlind inf iordtor. trecea pe sub botul lor ca un fulger cenugiu ! Din nouragul asemeni unui cap de pisic5. Ajutor ! Snri{i in apdrarea unor bdie{a. ba gi cu din{ii.. Artemon gi dupd el ciinii politiqti care. fie sub Artemon 74 in sus. Zburind foarte jos deasupra pdmintului.erpi. Zadarnic cl5nfineau acegtia. plin de ghimpi. fugirindu-se prin cimpie in jurul pinului singuratic. atunci. Cei dintii le venird in ajutor iistunii.. desfici ndu-gi larg aripile lui puternice.i.. I ! Siriti Ne-au incol{it dugmanii strigi din nou Buratino. spintecau aerul drept sub nasul ciinilor..i nevinovaf i !.

ne{inind seama de mugcdturi gi zgiireturi. soacra ariciului. aricioaica. tirlndu-se incet. ii ciocdnea in cregtetul capurui cirrd pe unul. ca un sfredel. induplecaserd s5-gi sfirgeasci via{a murind vitejegte.ia1iie ior tungi. gi broagtele ii temon pi trat. negri_catifelali. soseau gi ei. se rostogoliri intr-o clipitd ca ni. . Artemon iqi cldmpanea falcile gi ii jupuia pe dugmani cu ghearele. Buldogii. zumzdind. Fdrd sd-9i precupe{eascr via{a. Se propti in coadd gi-gi ariti col{ii.r.i nemdritate ale ariciului gi ariceii cei mici.i gindacii ii mu5cau de burta. soacra ariciului. cu pliscul lui coroiat.ii aurii . toate fiarele. . ca si str5nute gi sd dea afari lichiciul cel otravitor al furniciror. imbricafi in pelerine aurii. cind pe celdlait. Atunci garpele batrin gi orb se repezi cu capul drept in botul larg deschis al ci in elu i 5i.In doi . fognind din aripi. Artemon cel cu suflet mare se hotiri sd treaci la Iupta hotdrttoare.erpi.minge. urmireau doar un singur lucru : dintr-un salt cutezi^ior si ajungd la beregata lui Arsi-i faci de petrecanie. ceie doud mrtu. pisdrile pi gindacii se napustiri asupra nesuferi{ilor ciini poli{i9ti.i birziunii ii in{epau 9i ei. doud mdtugi nemd..ii . Buldogii se ndpustiri asupra lui 9i to{i trei se rostogoliri ca o o ridicind putredd. crrdbugii de aur gi gindacii mugcdlori. Bondarii . furnicile pdtrundeau in nirire ciiniror. Cirdbu. Broscu{ele {ineau gata pregati{i cei gcascd intr-o moarte viteieasci. bondarii gragi.' .ritate de-ale ariciului si ariceii cei mici. . fie in stcmacul unei berze. Flutura. Ariciul. fdcufi ghem.i mugtele roiau ca Lrn nor des prin fa{a ochilor lor.te bile 9i-9i infipserd lepii ascu{ifi drept in botur ciiniror vrajmagi.u ._ Gra'e 9i linigtite. . aricioaica. Vulturul. improscindu-le cu un lichid usturdtor pe care-l fabricd numai ele. se apropiau gi bdrzdunii cei haini. ii pdtrunse ln giilej. din zbor. hotari{i s_o sfir_ . cimpia rdsuna de scherirXit 9i de ld- $i iati cd unul din cei doi ciini igi cisca botul mare. cu acele lor veninoase. 75 intunecindu-le vederea. Veneau in zbor. ajutorul lui Artemon siri acum Ei o familie de arici : ariciul.

Viteazul Artemon iegi invingdtor in lupti. se sprijini de trunchiui pinulLri. vizu atunci cum ca pi- . sa-gi smulgd din gura lui cea mare conul cu ghimpi.I =-{/ -. Cldtinindu-se pe picioare. 'tt't.. Buraiino.it. Din pricina loviiurii pe care-o primise in cregtet. luat de vint.-zrE ---Za- l.'. de ame{eald.\l(frt' w Acela. inabuEindu-se..i4 .'l tiiltl:l (l ' . cocolat drept tul birbii lui Carabas-Barabas.a rffih.il .i lucru se intimpl:i gi cu celalalt ciine.ie cepe. se lipise de trunchiul imbibat de rigini. infepeni{i. /.J /-. se zvircoleau acum neputinciogi pe phmint. 76 in virIul pinului..l/.::'* ! q/("-44 --- \ 1. nrugca{i gi zgiria{i din toate parlile. in gitlejul ciruia pdtrunse cel de al doilea qarpe. Vintul ii resfira barba. Amindoi ciinii. In vremea asta Carabas-Barabas izbuti. \r 4{ . in siir. ochii i se fdcuserb cit ni.

Barabas intinse miinilc sd-l inha{e tel. cldtinindu-se.. moqule.se pocni cu nasul de copac. Pierrot incerca s-o linigteasci. incleindu-se in rrginS. Ei cind nu mai avu ce sd se incoldceascd. senior carabas-Barabas. pe o moviliJd umedd. albasire. Doctorul in gtiin{e de pdpugi.i el pe loc. recitindu_i poezii : 77 . mi-e frici ! suspina llalvina.chiopata in urma lui.i {ipete dezniddjiluite: Artemon gi Buratino isi vindeau scump pielea. Pasdri mici. cd nu m-ai prins $i nici n-ai sd md pnnzl vreocopacului.am nedumerite.Mi-e fric5. zburind prin stuf aris. . buimac. cu barba lipiti de trunchiul pinului data copacul. pe cea Ce-a patra {inind-o in sus. carabas-Barabas . ca s-o caute pe Malvina gi pe pierrot. priveau voioase. in cleznidejdea ei. dar '. Arte'mon. a ciror via{i nu mai pre{uia nici cit o ceap_d degeratb. Buraiino scoase limba la el . rdmisese . se auzeaLr ratraturi indirjite .i fugi spre iacul lebedelor. Apol mal alergi dati jurul copacului qi incd o data.l f Scindu-i ln ciudd -- Sic. in{esat cu aripi de libelule $i cu lintari usca{i.Buratino cobori atunci pe o alti strigd data ! : creanga ! . . Pe cimpul de brtaie rimaseri cei doi ciini poli{igti. gata-gata s5-1 apuce cu degetele lui incovoiatc pe baie{el. la feti{a care plingea amarnic. se lui Carabasdupa bdie- Barba i se incolScea 9i ea treptat in jurul trunchiului. Inconjuri o o in t ln pe$tera Malvina gi Pierrot stdteau . Siri jos gi incepu sd alerge roata in jurul gi. dar Peste capetele lor se intindea un piienjenig des gi ocrotitor. ciufulit tot..rald5" in stufarig. acoperindu-gi f ata scrldatd in lacrimi cu o frunzd de brusture. in trei labe. Din departare.

agd-om sta Singurei. iar trr. bdiatule I Ntai bine fd-mi rost de o frunzd proaspdtd de brusture. pe qi ca celdlalt mal al lacului. Sub rdddcinile uriage ale 78 . $i Pierrot se frdminta fdri nici un rost in jurul ei.or gi incdrcat cu boccelele. feti!o. Deodatd. hirtinit bini.. Malvina gi Pierrot nici mdcar nu indrdzneau sd-l intrebe ce se-nt?mplase cu ciinii poli{iqti Ei de ce ntt mai sint urmiri{i de Carabas-Barabas. pe mooilild.. Tocmai cu mine gi-au gisit sa se misoare ! spuse Buratino.i cu gura pind la urechi.. gi Noi. Vintul adia r-rsor orin stufig. . cd asta e ciuruitd toatd qi udd leoarci. zgomotul gi fiPetele din depirtare se stinserd.Stam moaililo Cu flori minunate Galbene $i rogii. credinci<. gi lumea Toatd s-o mira Malvina bdtu lnciudatd din picior. In sflrqit se auzi zgomot de Pa9i.uroaie. Cind ajunserl cepn sd schelSiSie sd faci un popas. bdiatule. tnmiresmate. In urma iui gchiopdta Artemon. cu nasul in vint .f ace pe amindoi qi s5-i bage in buzunarele lui fdrd fund. avea sd-i in. Hain din fire cum era. parci fdrd sd ia seami la bucuria Malvinei gi a lui Pierrot... $i el porni voinicegte peste mu. Nu-mi pasd nici de vulpe. nici chiar de Carabas-Barabas ! Ptiu ! Incalecd pe ciine. m-am siturat de tine..se aruncd zdrobitd cu fa{a pe muEchiul verde. nici de motan. vdicdrindu-se : Se gtii cd Artemon gi Buratino s-au prdpidit' s-au prdpadit. Vara-ntre..rsul Artemon insd Echiopiteze rdu de tot. nici de ciini poli!i9ti. Omuleiii furd nev o i{i si-i oblojeascd rEnile. ocolind lacul ca sd ajungd de cealaltd parte. croindu-gi drum cu coateie' prin stufirig. Venea pesemne Carabas-Barabas. Mi s-a urit. Stuful fu dat la o parte gi deodatb apiru Buratino.ina igi frlngea miinile. S-o pornim la drum.. apucd-te de coada lui. Mah.

Dupi ce-l ooloJ lra gi-i puserd termometrul. Dar acum nu se mai putu stdpini gi zise cu glas de om mare: dacd te-ai luptat .Sd nu crezi cumva. fluturi mari inclrcafi cu polenul florilor.Mare belea pe capul meu cu binecresculii dqtia I Aduse singur ap5.rarse cu un bra{ de tulpini{e uscate. broscu{e.Pierrot.. Viieazul ciine i. se aQezare Pe perefii pegterii.. egii acum scutit si te speli pe miini Ei pe dinti lna inte de masd. Deasupra f ocului puse la fiert cacao cu ap5. Buratino fdcuse pansamente. Artemon adormi liniEtit Buratino spuse: --.i. De uimire. iar apd aduse doar pe fund. cu buzele strinse. ddd u din umeri. aEeza{i-vd la mas d I In tot acest timp. Nu trecu nici un minut Ei sosiri. 79 . Pierrot le finea Ei Malvina lega cu ele labele rdnite ale lui Artemon. apoi tot singur adund vreascuri 9i conuri de pin. Buratino spuse: -. pe drum pierdu lnsd capacul ceainrcului.Flutura. tirindu-se. dacd ne-ai scdpat purtat bbrbdtegte.u!5 veche a Malvinei.Malvina. siltind pe burtd. dddurd de-o pegteri Cirari 0occelerc ln pc$tera gl tot acolo se tiri gi Artemon. pleca gi se-ntr. .i din peEtera gi batLr din palme: --. cu aripioarele desfdcute. in zbor. trlalvina ie.. lui Buratino ii pieri graiul : Na-fi-o bund ! holbd el ochii la fetigcana atit de dirzd. poticnindu-se gi bolborosind felurite poezii. sterge-o gi adu apd din lac I Pierrot porni ascultdtor.. fdcu la intrarea ln pegteri un foc mare. omizi. Dintr-o cimd.unui pin ce cre$tea pe un delugor pietros. fugi de cautd vreascuri pentru foc I Xlalvina se uitd cu d ojand la Buratino.. iar mai apoi broscu{ele. Buratino. Fluturagii. incii crengile pinului inalt prinseri si se clatine.. gindaci. venird omizile $r grnoaclr ursuzl orn gunoaie. Buratino spuse : -.i lingea cite-o labd qi apoi o intindea Malvinei.Repede. Malvina ticuse.. cb de Carabas-Barabascu ciini gi te-ai poli!i9ti Ei i-ai invins. care trosnea atit de tare.

ca o ra{5. DupS ce le curitd. zburd din pegterd.. Lui apoi cu grijd de pe p erets un fluturag 9l presara polenul de pe aripioarele lui pe ndsucul ietif ei. Ap5ru 9i un bursuc somnoros. Piaptdni-md qi f5-mi buclele ! Uite ce zbirlitd dar . cu IJtrsLr r<r. ca se nu se ?ndbuge. O altd omide se 9i apuci sd frece dinlii lui Pierrot. drept in fala Malvinei gi.use: - 80 . Abia atunci le dddu Malvina voie si se ageze la masI. igi spdlard miinile. trebuia sd-9i cure{e dinfii.O broagte noi.sp. ii stoarse p_uf ina pastd de dinti. ! Gata. in timp ce-gi aduna firimiturile din poali. motul ei cel rosu care i se zburlea de cite ori gdsea ceva de mirare. Prinzind intre labe omizile cafenii. sdltind spre lac. cd-i e1a tot una unde-l duc broa$tele. ea . O omidd albi .ochii oglinda unde-i ? bulbuca{i ziserS: Atunci broagtele cu aducem . nevrind. drdgufo. care-l tirau oe anproare. Dupd masd. ca un ghemotoc pestri!.Vtalvina gi-i fdcu buclele. cisci alene: he-he-he si se indepirtd cdlclnd leginat. le stoarse de pasta cafenie gi o lntinse pe incilldmintea omulelilor. lislndu-i-se pe nas. ba chiar gi gitul. Buratino SI Pierrot. care semdna cu un purceluq. SA nu cadd tn Gindacii de gunoi rostogoleau in bulgdra.ca s-o impodobeascd gi ca pdmintul ce s-ar flrimita mincare. Proptirl crapul in coadi..Asculti. incepurd sd-i toarne ap5 din ceainic pe botigor.. Vrind. .Pe cine sd pieptdn ? mine. vrind. nevrind.. aduserd porniri Zece un crap lucios ca oglinda.i grasd se tirl pe fruntea lui Buratino si. In loc de oglindd. Broscu{ele tirird Ei ele crapul-oglindd inapoi in 1ac. drdguto ! $i. Veni in zbor Ei pupAza -^^l-: I rx voioasd gi neastlmpdratd. si atit de gras gi somnoros.i tot gunoiul de pe jos gi-l zvirleau afard din pegterS. . apoi cu ajutorul cozii lustrui ca oglinda cele trei perechi de ghete : ghetele Malvinei.Pe sint ! spuse Malvina. ale lui Buratino gi ale lui Pierrot. Neastlmpdrala prpdzd o pieptdnd pe . sfirrr !.

departe. fine tocul a. in'rildtucitd gi incleiati de trunchiul oinului. gi abia atunci se apuci sa smulgi. cotro vedea cu ochii. Deodatd. Prin fa{rr: peEterii trecurd Duremar. barba lui Carabas-Barabas. t460 8I . .Cbcll! de !t'r ... ll .Sint Se tiri pind o desficu cu din{ii gi scoase o sticlufi cu cerneald. bui sd-ti pun doud duzini din cele mai bune lipitori. cu mare greutate. Pe fruntea directorului teatrul ui de pdpugi risirise un cucui rrrare 1i roEu. penarul... da'pe ceafi mai potcovit bdiatul ! spuse Duremar.N-am la adevdrat I ce-mi ici.ii nepu tincioqi gi ciinele bolnav. cd o si te murddregti de cerneald I spuse Malvina. Va tre. agtepti pind ce Artemon qi Buratino se fdcuri nevdzufi prin iarba deasd. niNi.a de strins gi degetele atit de aproape de pe. Buratino se hotaraste sd afle cu orice pre( de Ia CarabasoBarabas taina cheitei de aur Duremar gi Carabas-Barabas trecurd incet pe lingd pe. data trecuta ne-am oprit la dictare.Ba nu-i la boccea.Ei. vinzdtorul de lipiiori de leac. El mormii: mine tot trebuie pentru scris. Dar nu se-ndura si-si plriseascd tovari.. nasul ii era umflat Ei toatd barba numai smocuri . caietul gi chiar un glob pimintesc mititel. Oftind gi scuipind intr-una el spunea : N-aveau cind sd fugi prea .Buratino. In timpul lutpei. Trebuie sa iie pe aici rlrdeva. prietene.ter5. in boccelu{i ! gemu Artemcn. ridicindu-gi mhigorii frumoqi spre tavanul peqterii. spre fluturaqi fi. . Cind totul se sfirgi.cu rdqind. se auzi un trosnet de crengi gi vocl groase.c. bine te-a . qi carabas-Barabas. abia tirindu-Ei picioarele. vinzdtorul de lipitori se pitise de fricd lnir-un tniiq..i lnclr:iati . Sd continudm lectia. Lui Buratino ii venea s-o zbugheascl din peqterd Ei si fugl in -Nu prin pe pddrrre.

.Carabas-Barabas se puse p? urlete: . aga cum vorbesc de obicei riufdcitorii invechifi in rele. nu - Fugarii se pitird in fundul pegterii.i fird ajutor in pegterd ? Ascungi in fundul pegterii. Curind. Buratino.. de mult trebuia si te porti aga ! Buratino o lui la fugd pe urmele lui Carabas-Barabas 9i ale Duremar. cu briceagul. siri Pierrot. dar trecu prin minte ci omuletii de lemn s-au adlpostit in peEteri Ei cd pe deasupra au mai aprins gi focul. mormdi Carabas-Barabas f urios din cale-afar5. qi. Pe nemernicul de Buraiino am si-l tai bucbtele-bucitele. dormea somn adir. lui $i Bravo. . Tu nu mi - cunogti lncd. nu-l ai pe Pierrot ? Eh ! el doar si spund poez ii e bun !. cu glas rdguqit. mi-e fricd ! scinci Malvina. cercetind cu de-ambnuntut fiecare tufiE Ei scotocind pe dupd fiecare movilifi. ciinele trebuia sd doarmi doudzeci qi lratru de ceasuri in gir. oblojit din cap Ca si i se vindece rinile. Dar ce.Ce-i de fdcut? Sd fusim? pini-n picioare. Dupd ugi{a asta cici s-ar gisi un lucru m inunat . s5-l lase oare pe credinciosul ciine singur . Ca un leu am s-o apir pe Malvina. dadu cu ochii de ei. pen tru o mai grabnici tnsdndtogire a lui Artemon. Directorul teatrului de pipuqi qedea 82 .i neasemuit.O sutl de mii de draci ! Hai s-o pornim ctt mai repede po lrrnra nemernicilor dlora ! Caiabas-Barabas Ei Durentar pornira indatd pe urmele fugarilor. Pierrot... $i lucrul acesta ne va aduce fericirea.. sd-l hrineasci in somn. la Carabas-Barabas Mi-e fricd si rimin fdrl tine. sb ascundi intrarea peEterei cu crengi. Buratino spuse : Nu $l nu ! Ori scapa cu toiii. Pierrot gi Malvina se slituiri vreme indelungatd in goaptd gi hotdrird sd agtepte zorile. Dar Artemon. Igi croiau cu miinile drum prin iarbd.. ori pier cu tofii ! -- Eu vreau totugi sd aflu cu orice pref de in ce loc se afli uqifa pe care trebuic s-o descui cu chei{a de aur...rc. lo Ydzurit fumul ce se indlta la rdddcina bitrinului pin.

f '!'\ \.4 / W f {d W {/2r* {r W .

cdci firma se vedea bine de pe delugor. senior comandant general I ! Cocolul se uitd aspru la biie{eiul de lemn. eu trebuie sa pitrund in ospdtdri* rlar ii-r aqa fel. cos.. Buratino ll cuprinse de pene.Servi{i. sd faci bunitatea si md duci pini la vatrd I Ne-am lnieles ? - Co-co-co-co I De fapt nu in{elesese nimic.Eu unul aE minca pe loc urr purceluE lntreg qi o ri{ugte. tlrziu. rdspunse posomorit Carabas-Barabas. gi i se ascunse dupi coadd. trebuie neapirat sd ne intremdm.1-a trei pegti1ori". spunea . dar nu se putu sthpini ei-i ciuguli din palmi Senior comandant general. hodorog bdtrin. tiptil-tiptil. Am sd md pitesc dupd minunata dumitale coadd care strilucegte in toate culorile. pe sub aripi. chel al ospdtiriei. dar ca s5-gi ascundi neqtiinfa. te rog. se lnCrepii fan{oE spre ula deschisi a ospitdriei.pr malul riului.noaptea Urmirirea nemernicilor s-ar putea prelungi pini Duremar.Senior.i Duremar. lnvirtind la flacdri frigirile 9i cratitele. Piei de-aici.a osphtdriei.t. 1De departe se auzea cum ghiordie zgomotos pintecul lui Carabas- li Barabas Ei cum piuie trist stomacul gol al vinzdtorului de lipitori de leac. 84 co- . pereche de Cu chiu cu vai. lncit stipinui s5 nu bage de seami. prietenii se tirirri spre ospitdria . Aproape de u. loftind galdgios glinile la ospif -. care gdsise pesenne un griunte sau vreo firimifd de piine qi. Buratino se dddu pe lingi un cocot mare. chiar pind Ia vatra unde trebdluia stdplnul cel -- Co-co-co-co ! cirii gi mai rnindru cocogul.ie. Dar Buratino. macn$. $i aga. :icuturindu -gi mindru creasta ro.Co-co-co-co Buratino ii intinse pe palmh firimiturile unei prajituri de migdale .. pitrunse in bucitdrie. iar dumneata. iar Duremar punea pe cucui o comprese din frunze . pitinJu-se prin iarbA ca sh nu fie vdzr-rt. ajunse acolo lnalnlea tul uaraDasBarabas . . bun de supd I tipd stiplnul la -f5cindu-i vint cu piciorul. scormonea pdmintul cu ghearele.

inclinlndu-se adinc in fafa Buratino se virl ln ulciorul de lut 9i se ghemui acolo lor 85 . Buratino se strecuri.. {in tli (lt( E 714 sl-iui^.^^t^{ v.t4!. -+4t.6'?:.:k .Cot-coo-dac deznddijduit. . cu un frpil la giinile care dideau semne tle cocogul. nT/t @ o" . mar. gi apoi.ucf-*\ .r. se auzird glasurile lui carabas-Barabas 5i Dure Stlpinul ospdtariei le ieqi inainte. In aceeagi clipd. pe linga picir_rarele stipinului gi sc piti dupd un urcior mare de lut. zburd spaimi. Q) /i7/t i^:41 ii. I Cot-coo-dac I drept in ficu ulifd. pe furi.

-.Vinul piciorugulporcirie . seniore.Senior.. ca sd gi-l risturnd pe masl- -* Vid ceva negru induntru ! striga rdgugit Carabas-Barabas.Am sd-l agez pe Buratino ia aqa in palmd. Sugind cu poftd un piciorug de purcel. spuse Duremar. rdspunse stdpinul. spuse el lduddros. Urciorul e gol . Stipinul ospitdriei ridich atunci urciorul tsuratino se propti nu lunece in jos.Minti I Ia sI-l vdd ! $i Duremar lnfulecau acum un purcelug bine e gol. Peste capul lui Buratino incepuri sd curgd oasele gi resturile din iarfurii. cd doar gtia de fuga omuletilor de lemn: Senior.Buratino afla tatna cheifei de aur Carabas-Barabas fript. .i pini mai sorbili un pahar. pune-l pe masS. Se bigd atunci in vorbd qi stdpinul hanului.. Am eu aici doi fldcii dibaci. yi cu palma cealalti o s5-i pocnesc una cd praful o sd se-aleagI. de perefii urciorului. Carabas-Barabas zise cdtre stdpinul hanului : toarna-mi dsta e o din urciorul de . ! care se afla Burati no fu agezat intre directorul teatrului de pdpugi gi vinzdtorul de lipitori de leac. Dar inainte de asta.$i eu vdd ceva alb. n-ar s strica sd-i punem niscaiva lipitori. Urciorul ln 86 .Nemernicul ! Aga gi meritd. igi rdsfird barba la focul din vatrd.Daci-i aEa. sd-i sugd tot singele. urciorul acela . dupd ce se seturd de bdut. la iufeali. de ell -. scotocesc ei toatd pidurea 9i vi-l aduc incoace pe Buratino.Sd-mi iasi buboaie pe limbd gi si md sece junghiul prin gale de vd mint. . intdri Duremar. iar stlpinul hanului le tot umplea paharele. ia aritd spre mai binein care se pitise urciorul colo ! $i cu de purcel. am sd-i chem . nu trebuie sd vd ostenili ciutindu-|. . ca sd se topeascd riqina lipiti de ea. Nul SI Carabas-Barabas izbi cu pumnul in masd. Buratino. o si aruncdm in el oasele. ln coaie cu toatd puterea. Mai intii si-i iau chei{a de aur. Carabas-Barabas.

nenorocitule. dezviluie taina ! Carabas-Barabas rimase ca trisnit : apoi pocni din filci Ei se holbi la Duremar: '.Cine-a vorbit ? Tu ? . .i cea mai ardtoasd..-Cu glas plingdref. gi pentru cE se cherchelise incepu sd cinte tdlpile cit 1l finea gura : Prichindelul meu'norod E de lemn gi-i cam nerod.Dezviluie taina. stdpin am fost Si eu rdmtn. . f mpletitd-n $apte cozi.uria$eIin fa{a focului.a fac un semn . unde mai pui cd mai trisese gi la misea Fafa zbirci de fric5. Buratino zise atunci din fundul urciorului : ... nu glumd Uite ici. Iar pe oiala lui Eu Mult aestitul Carabas.Bine Cheama-fi fl5cdii. tn ouzunanu tndte.. Bani. spuse Carabas-Barabas. Se-ncouoaie ca gi iarba. intinzindu-gi .i - Ah. Am craaasd noduroasd.i ! $i de cum imi aede burba. tn buzunare. Cu craoa.sitmi adund. i se invinefi Ei gi se . $i poporul meu de lemn Smirnd std ioacd.Atunciavea obiceiul dezvilui taina Duremar si creadd in tot felul ? de lucruri tainice. I ci. MLilt temutul Barabas ! Rege sint peste pdpu.Nu. cum tremurd la u. nu eu. strund.. ca o smochini uscaiil 87 cine zice sd .apte cozi. Impletitd-n . Chiar .

. has atirna jalnic in jos.. nu te mai scoli de-aici. sd taci t Eopti Carabas-Barabas. dar nu izbuti nici mdcar sI se-iirilte. Duremar lunecl sub masd. senior ! Oameni de nddejde I Pentru bani. Carabas-Barabas apuci urciorul - . un gindac mort. care se opriserb fn prag.. cind cu altul. glasul tainic din fundul urciorului. el strdbltu ca o sigeati camera. Vulpea igi scoase de pe cap piliria ei veche qi ficu o tnchinSriune adincd.suflat vintul prin horn. lntr-o noapte de toamnd. fird . Uga se afld ln odii{a bitrinrrlui Carlo. ci stipintrl hanului intrl ln camerd. iar noi 11 vom preda in schimb pe nemernicul de Buratino. ^ ..Iati banii I $i acum banii de citeva ori gi oftd din greu. Unde se afld ulita. Ceee feeel dee ta-i-i-i-nd r snuse el bilbiindu-se. li Vulpea.. nenorocitule. 88 t!rclor.. .ifa ? guierd glasul. Las' c5-fi spun.un ochi. Carabas-Barabas incercl s5 sard in sus. lui Carabas-Barabas tine dintii. cind 'cu . se afld pe masl. ascunsi de vatra zugrdvitd.. unde-i Buratino ? . sdrmaniior de noi. Numai sd taci.Taina broaqtei {estoase Tortilla. unde se aflb u. Dintre cioburi Ei de sub grdmada de oase sdri Buratino. lii spun.. Glasul rdspunse : . Senior Carabas-Barabas ne va d5rui.. de parc5 ar fi. dupl ce numird dadu pe din doud cu motanul. Carabas-Barabas scoase zece bani de aur din buzunarul vestei: spune.it ] lar e sd {i-1 aducd qi pe dracul legat fedele5. ln 5i-l izbi cu furie de podea. tipi din nou.i motanul Bazilio. ardiS cu laba cdtre masd: Senior. prelttng. Iatd flicdii. Ah ia rosti aceste cuvinte. ieqi in curte qi se ndpusti spre cocosul care cerceta mindtu.. iar falca lui Carabas-BaraDe spaim5. lnceDu sa-l clan- uezvalule talna I ca de nu. In timp ce tofi rdrndseseri cu gurile cdscate. dgtia-s t-.In timp ce se uita la el.qh ne mi$clm din loc. e chiar sub nasul dumitale. zece qalbeni. qi el aritl spre vulpea Alisa .

..-.. Dar cum tofi qtiau cit e de scurt la minte. fird sd in{eleagd nici de data asta nimic. cocogul alerga cit ll tineau picioarele.-r=e__=: _ ---_=_=__:_ . l1 ..Chctlr dc .. 7 a 'l{.e . 1460 89 . +_:__..-. nimeni nu-l lud ln seamd..lt 'i14tr vj tL Tu m-ai dat de gol. spre pidure. pe cimpie. luindu-se pe urmele iui Buratino. doar hdt departe. Cocogul. Buratino se idsS tirit de el ca lntr-un vlrtej. ?. dealuri 9i cimpii. ridicln' rln-gi ameninfdtor nasul.. l)ar oricit se uitau.. carne de supd I li strigd Buratino. Duremar qi stipinul ospltdriei. peste drumuri. igi desfdcu arioile qi o lud la goand cu picioarele lui pintenate. Acum ia-o la sdndtoasa cit te fin picioarele ! $i Buratino se prinse cu amindcud miinele de coada lui de general. nu-l zdreau nicdieri. Carabas-Barabas.. venindu-$i in fire' tlEniri din cas[...

tera De jur lmprejur erau imprdgtiate crengi rupte. I-au zvintat in bdtdi pe cei mai buni politiqti ai mei... spre 'locul unde se vedea strdlucind lacul lebedelor. pentru tntita oard tn oiala lui. Guvernatorul a poruncit asa : . o movilifi de pamint sfirimicios. cu pliscul cis<'at. cu ldbute trandafirii . In locul acesta s-a oprit un carucior oi. prietenii tii au fost lega{i. Le ridicb. Abia acum igi didu el sear'a cit de 'mult igi iubea prietenii. se indlta deodati. nicr Artemon ! Pe jos se aflau doar doui zdren{e... 90 . Buratino didu in sfirgit drumul cozii lui rdvdgite. .Ham !" s-au repezit in pegteri gi am auzit induntru mare hdrmilaie.Buratino. "Fdra ind'ia1d ca prieteniimei au fost rdpifi r s-a sfirgit cu ei. arunca!i in cirucior impreund cu boccelele lor si p-aci le-a fost drumul. generale ! Intoarce-te 1a glinile tale. abia mai fugea. dar urechi foarte . Erau minecile camigu{ei lui Pierrot. dar ptnii [a urma toafe se sftrsesc cu bine Coco.Luali-i pe nemernicii d9tia. din care iegi o cirtifd catifelati. Mal vina n-avea decit sd-i dea oricite lectii de bunicuviinli. nici Pierrot. fdrd zgomot. Iati 9i pinul de pe delugorul pietros. Sdri de pe delugor SI se uitd sub riddcinile sdunoase. numai si-i mai poat6 vedea. $i porni de unul singur. e cuprins de deznadeide.i pe. iar pierrot n-avea decit sd-i spuni. fie 9i de-o sutd de ori. Nasul i se infipse adinc in pdmint. Lingd capul lui..ului Progtilor.Ia-o din loc. sfigiate. iata . Inima lui Buratino prinse sd bati cu deznidejde. in timp ce-qi ficeau datoria I Ridica{i-i 1. Brr ratino ar fi dat pind . .ul cu mintea scurti obosrse . strdnuti pi{igdiat de trei ori gi spuse: oarb6. prin frunziE. guvernatorul Ora.i detectivii.. poeziile lui proaste. Pegtera era goali ! Nici Malvina.i cheifa de aur.Sinttras de nigte am In cdrucior bune. gedeau vulpoiul. ueleclIYlr au raspuns: . Iarba efa Dr azoala de urme de rofi." Btiratino igi ingropd fafa in iarbi.

odinioard atit de frumos pieptinatd. Pierrot gi Artemon. detectivii iqi ridicari boturile in vint.a. cdzind intre brusturi.lul buratino sa ramlna lnllns pe Jos cu nasu I in pdmlnt ?! El siri cit colo Ei-o lui la lugd pe urmele ro{ilor. ugor ca o rindunicS. il aruncl de colocolo.rt it i era ficut din lemn.i un ticElos. lat in filci Ei cu ochelari de aur. se pr5. qi adulmecind deasupra prdpastiei tichia albd a lui Buratino. numai pielea 9i osu[. cum . trecu de lac qi ieEi in cimoia cu iarbi deasii. care nu mai avea unde si se ascundd $i nici incotro si fugi. care. luat a.a. iar molul i se tira prin praf. il rdsuci ca pe un titirez. pentru cI era un fricos le. Pe drumul ce ducea cdtre iaz cobora un caruclor lras de douh oi slabe. Descrise mai intii o curbd in aer Si at fi nimerit. Coada lui. cu lina numai zdren{e. se aruncd de pe piscul cel mai inalt in iazul rnurdar. Ajunse in sfirgit la prdpastia in care se rostogolise cu doud nopfi mai-nainte. - z|riri asupra capului gi. il invirti. fird veste. fugea a. Vlntul ll prinse intr-un virtej pe ugurelul Brrratino.ctia La ce i-ar Il IOIOSII una gi bun5: trebuia sd-gi scape cu orice chip prietenii.inat. in negtire. oblojit din cap pinl-n picioare. Pe caprl gedea un nrotan gras. N-avea nici un piatt. dacS nu s-ar fi amestecat vintLr I cel puternic. sub ocrotirea mStusii Tortilla. Fugea mereu. se preficu . atirna din cirucior. drept in capul Vulpoiulu i-guver n a tor. FIrd a sta pe ginduri incepurd si se calere in salturi mari pe urcugul repede. In spatele lui stdtea vajnicul Vulpoi-guvernator. de pe caprE gi. lnainte insd de a fi ajuns ei sus. Peste boccele erau culca{i Malvina. Jos. acoperit de mdtasea broaqtei. DeodatS. igi ridicd miinile de- Motanul vili cel gras cu ochelari de aur. fira indoial6" in iaz. In urma cSruciorului pd5eau cei doi clini detectivi DobermanPintscher. el indeplinea slujba de piritor pe lingi guvernator. gi-1 lSsi si cadd tn cdrucior. Buratino. zdri iazul murdar in care-qi avea casa Droasca {estoasd Tortilla. dar .

ul Progtilor. spenale. Toate astea se petrecuri insi atit de repede. il vdzurl leEinat pe motanul cel gras. Dar a nimerit prost cici bursucii. gi didu buzna lntr-o vizuind de bursuc. A1 doiiea detectiv flcu la fel. Malvina. Iugrr6 in Ora. dragi cititori. Umili{i din pricina neputin{ei lor. se invoird si spund cd pe ciru rn sc intimplase o minune gi cd Guvernatoruf fusese ridicat de viu. gindindrr-se ce minciuni si-ndruge la postul de poliiie. Maivina il imbrS{iEd pe Buratino fdri sd spuna un cuvlnt. 92 . de-a berbeleacul nrintre brusturi.ro cind. o rupse la fugd pe povirnig. slobozi un schel5liit prelung de deznidejde. IJUraIlno i ncepu sd se piplie incetigor: picioarele gi mlinile Ir erau intregi. n-afi fi apucat nici mdcar sI vd numdrafi degetele de la o mlnd. in ceru . ie fiplnd. le dezlegd frtnghiile 1i-i puse in libertate. Ajungind in fa{a cdruciorului rlsturnat. Se tiri apoi pini lingi brusturele unde ziceair Malvina si Pierrot. cu cozile intre picioare. scheldldiau piini de jale. lncit voi. scotociri peste tot.r. ulle. Ciinii Doberman-Pintscher coborird povirniqul ln salturi man. cu boccele cu tot. nu prea sint bucurogi de astfel de oaspefi gr le fac reoede seama. turor. pentru cd simfeau de pe acunr loviturile de bici pe spinare . dar nu putu sd-l sirute din pricini ci bdiatul avea nasul prea lung. ra sturn ara cdruciorul. .Ai-ai-ai-u-u-u-u-u I Apoi amindoi o luard iar5gi la goand.i veCeau gratiile de fier ale inchisorii. ridicindu-qi botul tn vint. Primul detectiv.Vulpoiul-guvernator fricos nevoie mare. se flcuse nevdzut de parci l-ar fi ?nghifit pa mintul. Pentru a-gi scipa pielea. dupd cum se gtie. Minecile lui Pierrot erau rupte pind la coate. Sc.ceau omuletii de lemn 9i ciinele oblojit de la cap la coadd. Dar Vulpoiul-guvernator nu se zdrea niciieri I Tocmai acela pe care detectivii trebuiau sI-l pdzeasc6 mai dihai ca pe lumina ochilor. In brusturi zd. in ciuda dragostei lui pentru poezii. ba chiar tare rumeni. Pierrot gi Arternon chzurd. pudra albi i se scuturase de pe fafd gi se vedea acum cd obrajii lui erau la fel ca ai tu..

venifi la mine. n-ar pus ei mina Malvina ti tntdri spusele . le porunci Buratino. sd rizi cit te-o fine gura. igi pterse iute lacrimile gi prinse sd ridd batjocoritor cdtre cei care-i aEteptau sus.. lald cd-mi iese in calc Buratino igi fdcu la iufeali planul cum si scape de primejdia ce se abdtuse iardgi asupra lor. Gras din cale-afard. O sd les5-mi dai niie Cllnrlc DOlnaV.o voce groasa. Ha-ha-ha I chicoti Carabas.a c6 lncepu *A-i ademeneascd pe fugari .cheifa de aur.Asta-i bund chiar amenintdtor.. . mormdi Buratino. nu seapucarieEti inci prea slSbit. Daci . tale cele mai proaste.in iaz. To{i trei il prinserd pe nenorocitul ciine de coadi . copila9i.u laba pe fugari. ciinele.Nu.oblojit tot. mi-e rugine. Vulpea Alisa ii andta . Malvina.i leneg nevoie mare. ofta .Nu sd primim moartea cu voiogie. Pierrot o strinse pe Malvina la picpt. ca pe culme apiruri Carabas-Barabas . hoiirit se-$i vindd clt mai scump pielea. .. poate. Malvina era un tovardq minunat.. indoindu-gi degetul lui lung ci1 un cirnal . ll VOI ..i peria mustatile $i putdia I . iar motanul Bazilio i.S-a luptat ca un leu ll cuprinse apoi pe Pierrot de git qi-l sirutd pe amindoi obralil. $i chiar dacA ne esre . cd a..i Durcmar. vd clintifi. Pierrot. lui Caraba:Earabas li era greu sd mai coboare pinl in vale.Deasti dati insri nu mai aveau nici o nidejde de scdpare.. merg eu gi singur. a.ecii vecilor.i el in vlrful povirnigului : Senior Carabas-Barabas. : \"'' .i-l tirirri : ! dupi ei pe povirnig ln sus.fi spuse el cupe mine ln r. Duremar chicotea . Dar nici nu sd urce pina la jumitatea porrirni.Venifi la mine. Sd fugim I Pe Artemon il vom tiri de coadd dupl noi. iia nu mi-ar fi pus piedicd. la lipitori.dtunca oriasci. spune poeziile dirt sA murim. Cu toate micile ei metehne.a.. cum era. Destul acum I Nu vd mai pupafi atit.ului. Iar tu..M-am luptat vitejeqte. Da{i-mi drumul.

--ac de grdsime joc Ei mdi. iar pe motanul Bazilio il zvirli cit colo.Aici.rind tare: " tr{ai repede. Jinea in miini un ciomag noduros. niai repede I In virful dealului aplru bitrinul tata Carlo.r . cui mai i-e fricd azi cle tine'?. pocnindu-l cu cizma. Buratino se strimba in fel 5i chip. In tirnpul acesta. fiul meu. batirrdtr-si <ie Carabas-Barabas.Dati-mi voie sd le succsc gitul obraznicikrr astora.it. l)ar deodati trecuri in zbctr: iastunii.. Eqti teafEr. cu un glas cit se poate de neplicut: De uulpe mie mild C-o agteaptd bdful.uiertnd.inat. d5-te jos. r'ino-ncoace sd scuitt drcnt in ia iumulitd.. va spun drept. vino mai renede la mine.Pierrot nascoci numaidecit o poezie gi o striga in gura mare. iar lui Duremar cu cutul.. Iar de Bazilio. iar Drrremar isi ridici miinile uscate spre cer.. se aplecd privind in vale spre locul unde se aflau omulefii de lemn qi strigd bucuros: -. Cit despre Duremar cel proslottac E un neru. Barabas.. sinitos ? Hai. Vulpea Alisa zimbi acru .. Dupi aceea. barba plin cu prostie. aici.. mi-e siLit. .. Lui Carabas-Barabas ii fdcu vint cu umdrul. holul... aici lui Carabas-Barabas zbrrrh o cof Deasupra capului oia n a.Buratino. -oezi bine ! Carabas-Barabas e un fleac. butoi dc berc iara berc. O clipi numai si totul s-ar fi slir. Pe vulpea i\lisa o croi pe spinare cu mdciuca.. croncS. cu sprincenele iniruntate gi cu minecile suflecate. Carabas-Barabas urli infiordtor. Hei. directore la teatrul de pipugi. I 94 .. Drept rispuns. mai repede. nizdrivanule !.

t/ + . ou' '.b' t{fit #* [r-Y'"'f'a/F hFjry{tr&{ t( -/ ( I .2" iTt_'' r tfl*o t rtt i gfiffi.7 ....ti#{fr.A .o4 ry./d -f -.ffi ryiffi. r.r*lt I $l't ./ ./ffi..ffi&S y-&.f ) >.)r*{ i *.*:-tv.. (. . +o-h*ffi..fft'j r'-f a t {.'": .W'Y".'itli.** ("''' { . .. /r' y. tt( .:i':.r' -/ r l%zev\\ .'/ lr ./r--n/s {'- 7.*r t _$1:6W. . / {'' .{t /.W ) ! ....ffi..ffi ii .

bodo ginind intr-una : Eu n-am nici o vind. Tata Carlo ii rispunse aspru: Vai de capul tdu I Om bdtrln gi cu cine te-ai lnhiitat ! Cu nigte : ' - 96 . ameninjindu-i cu degetul : . cu capul intre umeri gi cu ochii holba{i. treaci ! . cu sprlnconele incruntate. Motanul Bazilio zburase cit colo. bolboros. din cind in cind se tot oprea. neastimplratilor I $i-i bdgn pe toti in sin. in picioare. ii bigd in sperie{i pe nemernici. Ei. Dar deodatd. rdspunse Carlo.u dcasd.. Ma/oina. i{la plin de ciudd. ridicindu-qi poalele paltonului verde. Dar. la vreo zece pagi. cu un ciomag in mln5. Cobori cifiva paqi. ajrrngind intr-un loc mai povlrnit.ul vostru. tmpreund cu tdta Car[o. Barba ii atirna jalnic" ca un gemotoc de cil{i. se rostogoli de-a rf*ra. Carabas-Barabas rdmase locului. Ehe-he! . urcd anevoie pind sLrs. Buratino {isni gi el din sin noi fdrd ciine nu mergem acasi..Tatd Carlo. cu capul vlrit lntre umeri.. Dar papuqile sint ale mele. Duremar. ca un cauciuc de bicicletd gdurit.-o sd fie cam greu.Buratino SC infoarce TN sf?r.Vd ardt eu voud. cobori dealul.i Il ridica pe umdr ca pe un sac qi. Pierrot gi Malvina se cdldrard indatX pe coastd in sus. Ei acum plr.i el. se opri si *e apleci asupra nenorocitului de ciine. nici o vind. Iata Carlo ii lud pe rind in brate. Nu isc mai vedea decit virful urechilor.O sa-1 duc cum oi putea pc cilelu. din pricina loviturii primite.. credii-rciosttl Artc'mon ridici botul si-i linse nasul lui Carlo. Vulpca Alisa se strecurd tiril prin iarba deasd qi de acolo o rupsc ia iusd. rbsuflind greu din pricina poverii. tndoindu-se de durere. dar acun. unde dirdu dc Carabas-Baraba s: stdtca {intuit locului. Pierrot si Artemon Ivirea neagteptaid a lui Carlo. Recunosciiicr. Buratino. cdzind in iaz cu un plesciit asurzitor. .de la mine .

{inindu-se la trcri pagi in urma lui Carlo..Vai. Gdinile. cu sufletul la gura sd audi rdspunsul lui Carlo. povestind plin de minie pozna lui Buratino. aduse de r. tot cu capul virit intre umeri. dragul nostru cocos ! Carlo se urcd pe un delugor. ce jale ! Oi. ncmailuindu-l in seami pc Carabas-Barabas. iicindu-le pleciciuni 1i arritind cu amindoua miinilc fripturiie ce sfiiiiau pe vatri. prin fa{a ugii se inviriea.ti. Dupi ce-. bolborosi: de galbeni i{i dau peniru .'si.i. Carabas-Barabas il apucd deodati pe Carlo de guler. mustd!ile i se pleogtiserd.ul de pinzd al teatrului de p5pugi. Carabas-Barabas. nici micar nu se clinti din loc. cu motanul gi cu vuipea ! Pe cei mici ii asupregti.tineau isonul: -. incoace gi incolo. cerindu-i cu tot dinadinsul sd-l aresteze oe Carlo. 5i acoperi. sco{fnci capul din sin. ru. pleoapele i se inchiseser5.rr c. Nu tr-t dar qi nici nu !i-i vind I Cara-te de-aici I Carlo cobori dealul . r'ai. de strajd un polifist. intr-o pia{d pustie. neclintit. carabas-Barabas sdri atunci la er. brlzdattt ici gi colo de valuri mai intunecate. l@ 97 .s. de unde putea vedea marea. cocosul cu coada smulsi. statea. pe la spaie. Carabas-Barabas. tt .pungagi cunoscuti de toata lumea..Cbei{a dc a. de culoarea nisipului.. Trecuri de osplt|ria . Vinde-mi-le mie ! Buraiino.ti mai hain d ecit un crocodil.i viri barba in buzunar..Pcntru nimic in lume si nu i le dai ! strigi Buratino. cu Duremar. De cdldurd gi plictiseala. incolo si incoace. Acolo. of.La trci pe.i uili ca -si se aucli in toati pia lz' ! Mi-a .Nu omulefii.Pune-fi mina pe ho{toropit furat papugile ! Dar poli!istul. scrldat de soareie arzitor. Asa au mers ei qi au tot mers. plictisit 9i de cdlduri.Da-mi pipu. --. iar deasupra pilSriei in trei co[{uri roiau mustele.i tot de acolo ziri orSgelul cel vechi. intra in ord9el.O sutar\lalvina si Pierrot asteptau pipu.ine iie.ini. 1n pragul cireia stitea jupinul cel chel. ii .oii". Dar tu un director bun qi ttn nm r"rr cnflci t: ^^ fi dat inapoi e. il urma pa3 cu pa.. infelegitoa re. E1 rlspunse hotirit: I Dacil ai ii fost Lt-d) . doctor de pdpuqi! $i Carlo porni pe drumul ce ducea spre oras.ile inapoi ! -.

. tata Carlo.nind cu bastonul in caldarim.-. pe masa.. bocd. -. Mai spre seare dau eu o fugii qi-ti aduc toate boccelele. vai ! se caina Carlo.. iar Pierrot. mai intii de ciine.Dar tu cinc eqti ? intrebd alene polifistul. O farfurie cu terci din fdinl de oviz qi un oscior cu maduvl.. 98 . cel mai bun prieten al regelui. doctor in gtiin{e dc papu. Dupi ce desfdcu cu grija pansamentul de pe labele lui Artemon. ia birdi{a Ei smulge pinza aceea gduritd de pe cu{e Derete. .. ci pe un titirez' Destut cu viicdreala ! spuse el sdrind jos 9i scofind ceva din buzunar..i tmpreuna miinile cu dezn6dejde: -. dacd faci una ca asta. cavaler al Nlarelui Ordin. dupd aceea ii scoase din sin pe Buratino. drdgu{ele mele pangli: toate au rlmas printre brusturi. de parcl n-ar fi stat pe masd. pe Malvina gi pe Pierrot. N-am in casi nici macar o firimi{d de piine. nu fi mihnit5. Carlo dddu din caP : Fiule. o si tnchidd ca pe un cer. Bdie{i. Malvina se porni si plinga in hohote.Nu-i nimic. trece{i indatd la sodlat. gi-i agezd unul dupl altLtl. igi freca fr untea cu palma. pe fundul ripei 1.Rochif ele mele I Pantoiiorii rnei cei noi.. EI insd zimbea Eiret $l se tot tnvirtea. oftd Artemon.etor ! te Toti.i. $i de ce {ipi la mine I zise polifistul. ingindurat. mi-e sd nu dormi la Politie .qi sint gata sa mi lupt cu to{i ciinii din oraq ! . vezi. afari de Buratino. Descuie apoi uga odlifei lui intunecoase de sub scard. te rog. se apropie de casa in care locuia. erau abituti. Am sil ies in strada sd spun poezii . iar in buzunar nici o le{caie. vai.i il agezi pe pat. In timp ce Carabas-Barabas se ciorovdia cu el. vdzu cA rdnile ii erau aproape vindecate. dar cA bietul de el nu se putea miEca din pricini ci era iihnit de foame. ciuta s-o impace bdtrinul Carlo. Eu sint senior Carabas-Barabas. il didu jos de pe umeri pe Artemon . Apoi i. Malvina spuse numaidecit Tati Carlo.. Tati Carlo. directorul vestitului teatru.Vai.i am sX string de la trecatori o grSmadi de bani.

i{i dau cuvintul nteu <le piipu5a ca vei avea c u rin un foc adevarat pe vatri. Carlo se miri Dar .i imi inchipui ci este un foc adevdrat. arata citre vatrd.ma uitde ce. citre ccaunul din vatri $i catre dira de fum. si pripidim un tabiorr atjt de minunat ? iarna ia el .-==-- ==-r--Cu nasul in iint. fiule. Tati Carlo.si mi . Rupe pinza. ci in ceaun fierbc intr-adevir o ciorbi de miel cu usturoi. duoi ce se scir 99 . . incit tata Carlo. un ceaun adevarat de iuci si o ciorbi fierbinte.l hotirii.se face parca mai : cald.--_-:. zugrivite toate pi: bucata de pinzri I'eche. Buratino vorbea atit de r.-:==:--=ai :- :==--"-:--.

U. Deschide.. A/talvina. . arestafi-l pe Carlo. spuse Carlo. la drept vorbind.i clatina din cap ntormiind.. Carlo rnituri inceti.aloni /o0 .Dar asta-i spusepoza lui Buratino Buratino. care se deschise incet. Sa vedem acum ce se ascunde in dosul ei.i grabi{i qi numaldecit il auzir\ pe Carabas-Barabas urlind.i el cu gura cdscate.nind din din{i. se afla un pdienjeni. numai in pant.au fost ficute de mult de un meqter tare priceput. des.neti mici Tata Carlo impinse uga. Tocmai atunci risunarl sub fereastrd niqte pa. Bdielii fluierau asurzitcr qi zvirleau dupd el cu mere puirede. nu se gindise la aga ceva. In ceie patru colfuri erau cioplite figuri zimbitoare. in spatele cdruia.tim. Era o ri nespus de cilduroasS. risfirata de vint. Viri chei{a in broascd qi o r5suci.i foarte pl5cuti.In numele regelui din Tarabari. pina dupa ceafi .ului. qi la ora aceea primarul. Pierrot. Indata se auzi o melodie vioaie . ba dimpotrivi rimisese . scri. un omule! cu un nas lung. pe bitrin u i ! Carabas.or paienjeni. dupi cun. Insi carabas-Barabas igi ficu loc cu coatele.a asta micu{a gi chei{a ei de aur. scir{iind.. innegrit de vreme. iar la mijloc un omule{ czrre juca.. cu toate cd. se agi{a de nasturii qi umbrelele trecatorilor.tele qi ciocanul pi incepu sa desprinda tabloul. Dupi ce scuturare bine praful. tata Carlo pi chiar flimindul Artemon strigari to!i deodatd: chiar .-sul si abia atuncj dadu cu crchii de o uqd micu{a din lemn de stejar. Iatd gi cheia ugilei. lui cle. infesat cu rnusculife moarte.Barabas patrunde SCdTA in odarfa cle sub Dupa cum gtirn. tati Carlo.cel viclean. nici $tiam eu. de parca ar f i cintat o f la. Carabas-Barabas intrd ln goana mare la primarul ora. \rizind ci n-o scoate ia capit. Ilarba lui. zadarnic cdulase Carabas-Barabas sd-l induplece pe poli{istul cel somnoros sI-l aresleze pe Carlo. Carabas-Barabas o lud din nou la fLrgi pe stradi.

1 % .\ H- '. *i'tt .j. '. r1::: 't) ' }}^ r fr.itl r| .:. il E il I >*l=*= :< - ril rr..1':. . .i ! I .i:: 'q.l ..'I ..i.1 I .r-'!!: t u &li' tf i\ - \- C -5 -u2 \'1-" -t \ ') -<F - '@ 3* l-C- t . :'.\ \'il II II n tll It t f 'l .

i. ' Cine a crrtezat sir-5i bati joc de un orian ? intrebi primarrrl.diriia de sub scari zacr. Caraba.r zu gravita v atr a..|i-l pe acest preacinsti+. Tn spatele lui. se repezi intr. atita s-a jeluit si a 'indrugat la r. El coborisc cel Cin urmri 1i ugif a .rl 'tlaiiii nu r:l<.Ca si nu nrai lrrngim vorba. monade. intittzindu-si lacrinrile pe ia{ii cu barba lrri . a resta 1i .un . Atunci Carlr- otoliti. patru pol iii. spcriat din cale afara. Penlru a-si intari sprrsele.rre si dea foc . si incenu a striga: In nrrmelc regclrri riin Tarabari. dirdu porunci celor patru polifisti de sub tc.r'f rasrrflind a ner. batut. incepu sa urle cit il trnea gufa: 'Sint urr an nenoroi'il. . pac I se inchise in rurma lui. insrilit de cei patrLi polit iqti.ct.In nutrtele regeiui din l'arrabari.i sa je-fuiasci tot orasui daci nu-l hiigati. furat. -Cel tnat invt'rsrrnat dustnan al nlcu. linga f intina lisnitoare.-*-Barabas scoase un pumn de galbeni qi i lasa . Naviilirlr in otlrriir: t'!ti:rr trt cli p11 t'in tl (. Ei se racotea cu li- $ase rinduri de barbri avca primarul..r' nirni'iri. spargcfi u9a I Polifi. labliile prrtrede ale ugii zburara din !i!ini 9i in ziing:rnil lsrrri:itor cler : abii. cei prtru vajnici nnliti<1i naviliri in odaita cle sub scarii.trtttl.. orian si procedali cum se cuvinc" ln numc'le legii I Carabas-lJzrrabas.u r 1o. piecirrdu-5i r-errrl trecea preigui uqiiei tirinr:t'ie r.erzi s:i uscatc'..ufict la locuin{a 1ui Carlr. El rni'a furat irei din cele nai brrne p2pu. tedea in gradina.r:-icliita.ti amiri{i nu mai pridideair t:u rlestupatul sticlelor cu limonadi.. In r.oic. iiira intirzierc.i sl rcum vrea sa dea foc vt'stitrrlrri nreu ltar. Cinimpragiiate iecul cel dulce se stinse.ijn ir eret r:.no . 1a inchisoare. iar nasul i se pierdea intre iaiciie grase .ezafi sub un tei. incit prinranrl. siisiata $i mt.ru ! E in .i : Urma..i trandafirii.tii se opintir:r cu putr:re..li rr r bas-Barabas striqa iirrisi -. /Carabas-Barabas se arunc:i in genunchi in fa{a prinrarului . batrinul Ilalnetar Carlo.au numai fase murdare si pinza pe care efr.pe acest hof 5i n''1 rncrnic Lraf llSi: eiir lllt lllitlJ I I : .a cadi in papLrcrrl primarului. Artr iost batjocorit.scurti. c. a.

UnuL avea nasul julit..dar simburele de lumini nu rlzbea si lumineze bezna in care se adincea scara. Malvina se ciupea intr-una de urechi. alttrl un cucui in cap. dar totul primarul oraqului cI ingtiinteze ci. smulgindu-9i . spargef i ula asta blestemati I Poli{i9tii se pipiiau de zor. Teamd nu mi-e! Ce-or sd-mi taca?. r\lalvina.ti : In numele regeiui din Taraltari.rarele.. 105 In iimp ce Carabas-Barabas se tdvdlea ca un turbat. ca iotdeauna... In pdmint tat n-om intra. pesemne. coborau sub pimint pe scara dreapti. de piatrS. Bezns cit de ne'ntreruptd. bdlir din picioare 9i racni la poli{i. gi incepu sa loveascd Carabas-Barabas i5i fdcu vint 5i se izbi cu spatele de u5a. care se fdcuse nevizut prin perete. qi urmafi de tata Carlo.Bum. Infuriat peste mdsura. bum. Pierrot.in Carabas-Barabas se repezi 1a ugifa tainicd ea cu pumnii 5i cu pici. ca si ntt izbucneasca in plins. Irlacira ei pilpiitoare arunca pe perete umbre mari.Nu peAici nu-i lucru curat Ifdcuserd ei gi in numele legii. . USita nici ca se clinti. . Carabas-Barabas i1i smulgea barba de ciudd gi se tivilea pe jos. Ce giisesc et tn dosul usi(ei {ainice barba de iurie. insugi necuratul venise in ajutorul bdtrinului fla. Buratino.. Om ajun. bolborosea tam-nesam poezii de-ale lui: Pe pereli umbre tot joacri. de fric5. unul pe celSlalt. cra tra bum in ici. cind mineca lunga a lui Pierrot . Pierrot gi Artemon.i puteai sd vezi cind capul ciufulit al lui Artemon.ge undeua !.netar. Tata Carlo linea in mind un capdt de luminare. Fie scsra cit de-abrupta.. Dar upa ! pornirii intins sd-l goptird I . urlind gi vaicdrindu-se ca un ttrrbat. In oddita pustie de sub scar5.

SC

si

Buratino o luase inaintea tovara;ilo r sal, iar tichia lui albi de-abia mai zdrea undeva, in josul scarii. Dnrrdnti sr' uuzi un luicrrt. ccln ca ZLL, rostoqolindu-se . | ., |.|.\|1.' ^| numaidecit dupl asta, glasul plingare + dl lui Buratino rdzbi pina\ I ^l
|
:

la ei

virtej negru.
fip

Ajutor ! Intr-o clipiti, Artemon, uitind ca era rzinit ;i fldnind, se repezi gr risttrrnindu-i pe ,tulalr,'ina ;i pe Pierrot. o porni in jos, pe _sciri, clr ur:
Se auzea cum ii clSnfane din{ii

Sarifi

!

It.

in quri. Pe urmi

larasl izbucni

ur.,

Apoi se asternu Iini;te; doar inirna ,.\talvinei ticiia ca un ceas der.teptitor. O raza mare de lumina scalda dintr-o datd sciriie. ir 1a cira lumindrii din mina lui tata Carlo incepu sd paleasci. strigir - Privi!i, privi{i incoace ! cu tare Buratino. Malvina incepu sd coboare iu{eald scarile, mergind de-a-ndirir-' telea; dupa ea sirea Pierrot, iar cel din urma cobora Carlo, indoit din ;ale ;i pierzindu-si mereu galen{ii pe drum. Jos, acolo unde se sfir;ea scara cea abrupta, ;edea Artemon peo platformi de piatrd ;i se lingea pe bot. La picioarele lui zicea sugru mat guzganul Sulara. Buratino sfi;ie cu amindoud miinile pisla putrezitd care astupa o deschizaturd in peretele de piatrd. De acolo se revdrsa o lumind alba

strd.

Se strecurard cu to!ii prin deschiziturd gi dintr-o data razele soarelui ii izbird drept in och i . Ele cideau din tavan, printr-un ochi de geam rotund. Razele acestea, in care tremurau firicele de praf, dansind necon, tenit, luminau o incipere rotundi cu pere{i de marmurd gdlbuie. In mijlocul ei se afla un teatru de pinu;i nespus de frumos, iar pe cor_ tina stralucea, ;erpuind, un fulger aurit. De amindoui pdr{ile cortinei se indl{au dour turnuri patrate, vopsite in aga fel, incit pirea' cladite din cirimizi mici, ro;ii. Acoperigurile {uguiate, din tabla verde, scinteiau puternic in soare. Pe turnul din stinga se vedea un ceas cu acele de bronz, iar pe
104

/( / i ttl\
/
\

\---

_-1
I

ltt

t

lr
I \

\

: .-' .

,

..-,*_*t

\.__-_*

K.

cadran, in dreptul fiecirrei cifre. erau pictate chipuri zimbitoare de fefetife si ba ie[ i. Pe turnLrl din dreapta se adincea o ierestruici rotunda cu geamuri in multe culori. Deasupra acestei ferestruici, coco{at pe acoperilul din tabla verde' gedea GreierLrl Vorbitor. Cu gurile ciscate de uimire, se oprirA in fa{a acelui teatru minnnat, ;i atttnci greieragrrl grii incet ;i limpede: Ji-am spus eu atunci, Buratino, ca te agteaptd primejdii mari ;i intimpldri inspaimintatoare. Din fericirc, totul s-a sfirlit cu bine. Ar fi putut insd sd se sfirgeasca rdu..' A1a, vezi 1... Greierul Vorbitor avea un glas sfatos, batrinesc 9i pe deasupra parea gi suparat, pentru ci fusese cindva lovit in cap, cu toati virsta lui inaintat-a, de o sutd de ani. 1n ciuda bunita{ii lui inniscute, ntt putuse incd gita obida nemeritatd 9i de aceea nu mai adiriga nirnic: nrilcI din mustdcioare pentru a-gi scutura parci praful de pe ele 9i -rc strecurd incet, lpdeva, intr-o crlpdturi parirsitA, cit mai depatre de zgomottl I lumii. Atunci tata Carlo sptlse Si eu care credearn cd o sd gasim cel pu{in o grimada de aur gi arginiI Cind colo dau peste o jucarie vechc si atita tot... El se apropie apoi de ceasul zidit in trrrrl. bdtu cu unghia pe cadran qi, pentru cd intr-o parte a ceastt lui atirna o cheifa intr-un cui, o
:

iuh

Se auzi un tic-tac puternic 1i acele se miscari. Acui mare se apropie de cifra douisprezece, iar cel mic, de Ease. Inauntrul turnrrlrli se auzi un fi;iit gi un ;uierat, iar ceasul suni tare de lase ori .. Intr-o clipitd, ferestruica cu geamurile colorate din celalalt ttlrn se deschise ii ea; din ea filni o pasire pestri{i, miScindu-se pe un arc si hhiincl din aripi. $i pisarica ciripi de lase ori, chemincl I-a noi I l.a noi I La nr.ri I Lr noi ! I-a noi - la noi I Pasirea se ficu ncvizutS, ferestrttica se inchise 1i incepu sd cinte o ilalneta. Cortina se ridica.. Nimeni, nici chiar tata Car1o, rltt vizuse vreodatd un decor mai
:

;i invirti ceasu1...

irumos.

iniafila o gradina. Prin copSceii cu irunze aurii ;i argintii ,rirliru qr:rrrrr. milcindu-se pe un arc cii o unghie de mare. IJn copdScena
1c6

prictcnul coplilL. Graurji antutir.icit un garpe boa adevdrat.. fiecare din clc rrrr rni-.nL. iar irr aer iilfiiau fluturasi atit tie rnici. miqcindu-. sacalui rrn Iei cle ciine sdlbatic. paurrii . Ultimul trecu. iar ire Linir ciiu eie era incoi. Deodata soarele se stinse..-.s1.l.a trecura. cl..o? er cJ . Veni apoi elef antul. \JL \esLrieritul crocodil apdru . Scena lnf5!isa Africa Pe nisipLrl auriu. ca abi. trecu in goand Ieul cu coama lui stufoasi qi. Cirlr]l ilri arculii irrIipt irrtr-r. pri iea u li vazLi{i.'lilrdau dr-.ui ciprioare. in bataia soarelui arzl.. impungindu-se ci. t:u toate ci nu era mai mare ca un motana.le hrisc:i. r.r. nrl lmpuilqa iiu il::':\'ill. Pe o alti lianl se legina o familie de rnaimirtc. ceva cobori de sus .el era podeaua . Ridicat pe labele dinapoi.pt si bun ia suf 1et. ioarte murdar. tar tata Carlo cu greu iz-buti sa-l irag. Pe fLiirrlalul deccrului apdrurd uisle nori stravezii.. gi ilvind in fruirte Llrrulr corrriie..in banui cA qo rtroritc. Din trei sarituri.. mingc .*i altceva apdru din laturi. A. tinjnd intr-o laba o umbrela. i'ducintl la iniali5are cLr cr riirtrila rtdrgatd. iar copacii dispiruri Drin deschizaturile tainice de srlr c.. Din dreapta qi din stinga culiselor sc iviri dintr-o data liane aseniarritoare unor Ecrpi.i cAprioarele iLr gira iir citli-se. Prin irttuncric.i inapoi de coada. Apcri se auzi ttn sLrnet melodios. apoi un soare rosu risari deasupra pustiului nisipos..lo crnm. -. saltindu-se in viriui picioarelor.i infricosator. ^l Llr ri. tinindu-se numai 'in cozi. Dai Artetnc.. in mers leginat. ..-.railr.i nrarc decit Lrn bob . aninralele silbaticc'.i L.lor. de parci un arcuq trecuse peste strunelc unei viori. ritrd pe rind.r coarilele.i r'2 c.i mereu trompa 1n care i.rcii asupra lui cu un latrat. Cu gitul intin:. treceau felLrrite ani ma Ie salbatice. paru totu. r\sa trecu cant un ninut. un rirs de cati iea. . Artcmon se arur.l sl mtrll ia el. ciuguleau merele Prin poienila.iirca o boniboana de soia.cenci. Sub copaci se plirnbau pduni care. trecri.e -[rt'cLr in )iiiluri : rl .b. iiiinclu-l cit mai departe de scend..incircai cu mere.l! +t-i^ n^Lii lt lul nllcl il tal aruncau acunt o cduirLirrra blinda. scuturindu-se de zor. trecu in iuga i' g.

Malvina si Pierrot nu-gi ntai veneau in fire de incinta{i ce erau. copii. dar omul cu inghefata dddu din miini 9i le spuse: vindut inghe{ata ! . cu miinile biqate in buzunare. vatmanul invirti de miner. de parcd ar fi vrut sa-l intrebe : .i ireci cu palma f run:ea incre{iti .Dar eu ce-am si f ac ?" -o to8 . iar dc-o o sI cutrcierim fi flagneta sd inveselesc preacinstitul public. Stafi. qi am sd gdtesc ciorbd de miel cu usturoi.S-a se ldsd cortina.zut? Se vede treaba cd nu plesni de ciudd. imphturite in patru. Eu voi vinde inghelata .Er-r voi scrie comedia asta in versuri minunate. 9i-9i risucea capul incoace sl-ncolo.. dar de invSlaturi cind o sb vi apuc afi? intrebi tata Carlo.te roti mici cit o far ni9 furioari de dulcea{d.Chei{a de aur sau nemaipomenitele p5{anii ale lui Buratino 9i ale prietenilor sdi. c Trecu apoi un biciclist pe o bicicleti cr-r ni.. In teatrul ista vom reprezenta noi o comedie $tifi care ? .. am sb incerc si joc rolul Ltnei ie tife dt-igu{e. Iar seara o si juclm la teatru Eu unul si cint din . un bdie{el zorit se cd{ard la iu{eali pe tampoane. ctt nasul in vint. copila. Pe sceni aparu piala unui ora9. ! degeaba m-am murat eu in baltd la mituga Tortilla. ca o jucirie.. aga da. Pe balconagele caselor aparuri deodati citeva feti{e. care se urcarl cu tofii intr-un tramvai mic. cu Pe altl datl fulgerul ei gerpuitor aurit. Pierrot i. Un jurnalist cu nigte ziare mici ca nigte foi de calendar. Pbpu. printre casele inalte. spuse Malvina. stribatu piala in fugil Un vinzbtor ambulant impingea prin pia{a cdruciorui lui cu inghetati. ciulind urechile.Ei. f Scindu-i semne gribite." Pun rimdgag ci senior Carabas-Barabas vii : souse lduddros: Ati vb. milifianul fluieri in urma lui .i tramvaiul coti pe o straduta lituralnic5. Atunci Tata Carlo.i ! spuse tata Carlo.. privind cu ochi strilucitori 1a prietenri sdi. Buratino. Ugile caselor se deschiseri indatl 9i din ele ie.Se aprinseri citeva felinare ca acelea de pe stradd.i hilete. Artemon asculta.. ile rispunserd intr-un gl as: )a invdtim dimineala.irri in fuga mare cifiva omule{i. am si min calul din oras in ora. Daca o sa gdsifi ci am gi eu talent. Taxatorul sun6. cindva toati Italia..

Deasupra intrarii.uiera ca vintul. va rhcni ca leul. sfiriind. dar tu. in fa{a unei bardci noi de pinza. Afard ploua cu gdleata.1 _l.-^ -. orologiul biitu ora. va scrisni din din{i ca crocodilul Ei..i? In turnul din orag.apte cozi. !l -). De trei zile papugile nu mai mincaserd nimic gi cl eveteau inriite. ^^-. iar prin a coperiqul giurit al teatrului de pdpuqi ploaia pdtrundea cu putere. blteau din palnre . .cum iegi. Ut. De in jur.i mulfi din ei intrau in baracS.^ lllUllllllE.intUl Umed cc b. .. de asemenea va imita toate sunetele de care vom avea nevoie. Tu ce vrei sd faci in teatru? .rr:-^^ fx-x :.d.ase..i cu tichie pc cap. pe o estradd de scinduri. Oamenii rideau. Ei ria de mare ca in ca:r [i nrrlrrt inlra crrcca mai mare uiurl rrtb ilriar . In timpul reprezentafiei. stitea un bdie{el cu un nas lr-rng .. -i o cioarS.Buratino mai spuse : Artemon o sd aibS-n paza lui toate lucrurile qi costumele teatrului qi tot el o sd pdstreze qi cheile de la cSmari. invirtindu-9i repede coada. nici chiar sub amenin{area bici ului cu . va tropdi ca rinocerul.--1.tea dinsnre fit a re. Ei.. Picioarele 9i miinile pdpugilor prinseseri umezeali. privipe prea clipi de citeva ori din ochi . Peste drum de teatrul iui.i zdren!5ro. atirnate ca de obicci in cuiele din cimari. clllld\lqd ldl d -x pt->t.induse nici un bilet. se in.| . Carabas-Barabas se tiri amdrit in sala de spectacole: sala era goal5 I stra Dracu' si-l ia cinstiiul public ! mormii el ie. suflind intr-o trompcta rdguliti qi strigind ceva.Ciudati mai sinteti ! Cum de nu inlelege{i ? In comedie o sd joc cliiar rolul lui Buratino 9i astfel o s-ajung vestit in lumea-ntreaga I Nou[ teatru de papuy dii prtma reprezentafie Carabas-Barabas Eedea in fa{a vetrei cu inima tare citrinitll. va . Cine sa se ducd la CarabasBarabas sd-i vadd piesele plictisitoare 9i actorii fldminzi .-.oia sd joace. Dimineafa nu se r.i .r^ \'llltUl Ulllrll \ \' Udlqcl . ascuns in culise. Buratino ? intrebard to{i.icdscdin gurl o d5.emnele ude abia ardeau. iar la repeti{ii nimeni nu mai r.

Nu mai rnerge treaba cu iipitorile de ir:ac.. llLrratino. _qe apropie de Carabas-Barabas. intr-o haina noud de catifea.i obrajii... Artemon o trigea afard cle coadi pe'ulpea Alisa.i. \''rcau si mi rog cle ci . scrilnind clin rtinti ri smulgindu-ii barba.iret din ochi cdtre prea cinstitul public.. finind in gurd o invita{ie Llrrdl tLcl pe un pergament cu col{ur ile au rite.i-au deschis teatrul lor de pipu.rlrile *au sa lc matur pr .i scriu piese in rime. carabas-Barabas. care se streciiriise in teatru lSri bilet. Tata carlo. iard si i treaci micar prin minte ci tocmai asta o sa-i $i fugi pe scdricici in jos.omule{ilor de lemn.. Acum ledea coco{at intr-ttn copac si.i.itu1 de ploaie.Fulge-singure rui"... \'reau sd ni duc si cLr la ci. in acluci fericirea. ini. care mirosea a nimcl m.edca Mal \ rla. Pai chiar plpugile.te un omule{ de lemn dintr-un butut--.i . i. ltc . incretinclu-q. Dar al cui o ii te. care intrase tol i. 5i tot eie le joaca.i toatzr iaia. a junse in sllr\ rt la teatru si broasca {estoasd Tortilla.t. [-a intrarea tcatrului de papusi. izhirii sa f r:gd inainte de a fi prins. cu o Iundd f rumoasa in pdrul ei albastru. urniiinCu-.i: .*e sa ic aprind lumi_ Dtr ilor.s. I-)iiremar ardia baraca cca nou5.irui iista iriLrrisit r De rinili: a rriai risillt aici ? mirii Czirabas-Barabas.. Buratino striga: Prima reprezenta!ie rninunatei . Tirindu-se ane\roie. b. E-he-he ! spuse el acrLr. O aintimplare gi atragdtoarei comedii diri via!a ader.a nzr la. fiindc-am fost iste{i. intr-o casu{a de sticii . r'iteji gi nu ne-am p ierdut cr-rmpdtul.tri. privea in jos cu ochii lui riuticio.ri tare ca intotdeauna. ca sa joace prima sceni a comediei.i Reprezenta{ia incepe I iarc se arita curn bietul tata Carlo ciople.irtca la flasnetb clipea. sufla in trompeta ragusit.. Pe estradd. porni baraci de pinzi.rri bilr. si nu dovcdca -sa lnrpartl bilete celor dornici si vadd o comedie adevir-ata djn viafa -spre noua p rr q retla r. Motanul Bazilio.Srati ! Veti vedea cum i-arn invins pe tlusmanii no.

dupb culise. In cimaruJa nrt era n imeni. P ocn din bici. unde. il dzrclu pcste cap. cu 1 t'\'\ \ .i pustiu. Toate pipu. o S. $i Carabas-Barabas rlmase aqa intins in biltoaca. catelu. Dar Artcmon rdsiri ca din pimint si se arunca asupra lui. Dar nimeni nu rasDunse. scnior Car:rb:rs IJaraba-s se nepLrsii in strada.ile : Arlechinii. nemerniciior I mirii el lntrlcosa to r.i unde se auzeau ropote de aplauze. arapii. i'rajitorii cu +l tl_ chii instelate in colluri. Doar resturile de sforiceie ntai alirnaLr de cuie. Carabas-Barabas se intoarse posomorit' ia teatrul lui gol . papu5iie fugiseri de la Carabas-Baraba. I-ua biciul cu qapte cozi 1i deschise ula care sA ntai lenevi{i. sub ploait. cu usluroi. toatc. Cu rrn Lrrlet salbatic.'la in cimari. unde rriLrzica cinta vesel. Reprezentafia incepu.toate. dc flanela. li sc pregltise actorilor flaminzi o riorbi fierbinte de miel. feti{ele cu milti negrc. t\ci r'5zu cLrm ultinrii lui actori goneau zori{i nrin baltoace spre teatrLrl cei nou.ii . Carabas-Barabas izbrrti sa prindl doar un cafelu. cu nasturi in loc de ochi.s. unde rasunarr hohotc voioase de ris . cocoga{ii cu uit nas cit castrat'etele. dLrcindu-l cu el in baraca. \ra lnVal eLl nunraidecit cunl sar moni{i publicul la Iealrul nteu.i ii smulse cileluqLrl din rnina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful