Dedic oceustd carte

Ludnilei Hliiru;na Tolstoi

PREFATA
de atunci ,,Pinocchio" squ ,,Aaenturile unei pdpugi de lemn" (in limba italiand, pdpuga de lemn se cheamd buratino). Dupd ani gi ani, adeseori le istoriseam prietenilor mei,fetile gi bdieli, minunatele pdlanii ale lui Buratino, ;i cuft7 pierdusem cartea, de fiecare datd poaestea era alta, de f iecare datd ,ntiscoceam tot soiul de pdlanii, care nici mdcar nu erau cuprinse ?.n carte. Acum, dupd atita amai tle uretne, nti-am amintit de oechiul meu prieten Buratino, Si m-am gindit sd ud spun gi aoud, fetile Ei bdiefi, minunata poueste a omuIelului de lemn.
ALEXEI TOLSTOI
Pe aremea ctnd erarn copil

mult, -- enumeae foarte mult am citit o carte: se

ili
iJil

lI

;r\w

ifi{

-)

----r'a_-_:

(ln butuc care scinceste cu g[as omenesc
nrrneresfe

in miini[e du[gheru[ur Gruseppe

De mult, tare de mu11., traia intr-un orAqel de pe malui '\16rlr Mediierane un dulgl'rer biririn, De nr!me Girrseppe, poreclit Nas-Vlnil Intr-o bun6 zi ii n lca Datrlnuiul ln nrina un butuc, intru nitnic dt osebit de bu5lgnil care -ce arttt.tcl iarna in foc si dea cildurl ,,'lot e bine, iri zise Giustlppe. Am s5-nccrc sd scot ceva diil ienrnr:l dsta. O fi el l-.rrn micar pentru-n iricior de masa"., $i mestertr I dllgher i;i aga{i1 pe nas ochelarii lcgalr ctr tlll ca:r::: 11r: sioa ri, la fcl de bitrini ca ;i e1 , invirti butucul in nliini ;i-n cele din urma inceiru s5-l ciopleascd cu bdrdi{a. Cum cioplea el a9a, deodati tin :1las pifigaiat din cale-afari prinse a scinci
:

.)

Giuseppe ldsb sa-i lunece ochelarii pe

-- Vileu, vileu 1... ^&lai lncet, nrai

inr.af fia-ti rnild

I

viriul nasului qi

virc'a prin atelier: nu eta ttimeni... Cerceti sub tejghca -- nimeni...

i;i roti pri

gdsi Cotrobii in co;ul cu tala$ - nu ochii nimic... Scoase capul pe u;a ;i-;i arunca in stradi
,,,\1i s-rt

strada ara

prustie...

prirui isi zise Giuseppe. Cine putea sd scinceascS?'' Apucd iar bdrdila, dar cum lovi butucui, auzi din nou glis;ciorul sub{irel :

fi

Nu-nlelegi cZ mi doarc ? De data aceasta, Giuseppe se -sperie de-a binelea ; pind st ocnelarl i i se aburiri de spaimS. RSscoli cr-r privirea toate ungherele inciperii. se viri pina gi-n vatra gi, risucindu-qi gitul, se uitd prirr de:;chiziitu:a
fro rn u lu

- Valeu, valeu !

i.

Nu era nimeni. ,,Oi ii biut poate ceva ct: nu-nti prie;te 1i de-aia-rni iiuie urechii." se glnor larail ur uselipe. Dar nu | In ziua aceea dozrr nu biuse nirnic... Dlrlti ce se rnai iinilti pulin, Giuseppe lui rindcaua; ii potrir i cu ciocanul partca de dinapoi, in a;a [el ca tbi;ul culiiu]ui sii iasi afari doar at'it cit efa ncvoie -'' nici prca rnult, nici prea pu!in -- l,rilse butrtrLil pe tejghra;i. de-abia trase o dzlti cu rindeaua, cd aLrzi din il!,u: Vileu, vileu ! De ce nu-!i r.ezi de treab;L -., [)e ..c irrii tot .lirr pe;ti ? se tinguia cu deznidejde gl :isr:iorul sLrbtircl. Giuseppe scioi rindeaua din m'ini, sc trrse inapoi, un pas sl lnca un pas, pini cdzu de-a dreptul pc dulumea ; isi diduse sca;na sul acela sub{irtl venea diniuntrul butucriiui de iemn
.

Giuseppe daru{esfe butucul oorbttor prietenulut sau Carlo
tocmai atunci veni ia Giuseppe. Carlo fla5netarLrl, un vechi piieten al siu. Pe vremuri, Carlo colinda c-rra lelr', purtind o piliirie cu borurili' largi, ;i-;i agonisea piinea, ciniind din guri Ei din minunata lui flaq neti. I)ar acurn imbitlinise, era holnar'. iar flaqneta era $l ea de mult

Iata

cI

:.tricatd.

- tJu!la zlua, uruseJrno snrrse el inlrind in

du

lgherie.

Ce

f

aci

acolcl pe du5umea ? -- Ei, am pierdLrl ;i eu un gurubel... Dar da-l incolo ca degeaba-l r:aut, rispunse Giuscppe privind chiorig la butuc. Tu, bitrine, crrm o mai duci ? gindesc in fel gi chip cum si-mi - Rau, rdspunsc Carlo. ci;tig bucata dc piinc... Macar dc m-ai ajuta 5i tu I Sau ccl pulin de

lla

mi-ai da un sfat...

ia-l Si du-1 aca:-.ii... '- Eeel raspunse Carlo abatut 5l oe ulma / 5a zlcem ca ouc uu iucul acas;i: dzrr vezi cd-n odzri{a mea n-am nlcl macar o valra cum st cadr. -- Las-ra stiu eLr cr-r-1,t spr.rn, Carlo... Pune mina pe un cufit,ciop le:,rte din butucul i:'ta o p;lpu;i, inr,at-o si rosteasca tot felul de vorbe iiazlii, fa-o si cintc, :li joacc ;si poart-o prin crrriile oamenilor. O sd ci;tigi asticl dt'strri pcritru <., bucatd cic piinc;i un pihircl de vin. Dcodata, de pe tcjgheaua De cai'e se afla butucul. sc auzi un glas r:ior sublirel 1i vcsei: *- Bravo, bine te-ai mai gindit. l'..as-\:inat. Giuseppe tresari din pr;u de spaimri, dar Carlo rloar se uit,i cu, rio-< in jur'. Dc. unde sd fi venit glasLli?

)irrrtii ma: rr.crr. lacrr Vescl Giuseppe. Si-s; <n n s.e in cin ea lui ,,latd un 1li'ilej si m) d,-'scc.rtoro-. sc de butucu I asta afurisit". Nintirmai u;or: Uite, colo pe iejghca e u n butuc str agnic : ti-l dau tie, Carlo,

-- Iti rnul{umesc. Giuseppe, penlrrr sfal.

Ei, fie

! Di-mi butucul

.. I I I I ...r+A iuM Jr4. {+A IR *ira'++ H fag .=F- -ll x +G\ -\ .'f.

. Nas-\/init. cei doi ba1rlni obosira. Ce zici ? . s arutar a.fica butucuI Ba min{i. Carlo il apuci pe Giuseppe de nasul lui vindt. cl. zdu cd nu.i.Sa ne-impacam !. vorba e cd il pocni irr. imbrzl{igar5 9i se casa. prietene ! Butucul dsta te-a lovit. in care nu se gasea nimic altceva decit o vatri frumoasi in peretele din fata rrc. dar nu eu te-am lovit. qtic oricine. Dar iie el bine seama. cei doi biitrini incepurA sa sard unul la altul. nici focul din vatrl 9i riici ceaunul ce fierbea pe foc nu erau adevirate.ub braf porni sprc Sc. A9a-a-a ! Care va sd zicd vrei sd te cer{i cu minel striga GiLrsrlnnP Ia rrino mai aproape '_t-t _' Ba vino tu lncoace sd te apuc de nas I Minio. Ca egti be{it'.. Asculta. de-abia-9i mai lrdgeaLr sufletul. f I clc smocurile de pdr alb ce-i cre. Carlo ciopleste o papu$d de [emn bofeaza Buratino ..i o Cario locuia tntr-o odiiti pititi sub o scard.Gir-rseppe cd nu lua pc Carlo in cap.. ld60 I .tea pe dupd urechi..lti dc rur . Carlo cu butucul s.ii Dar nici vatra cea frumoasd.AtLrnci se vede treaba czi m -oi i pocnit sit'rgur in cap Asta nu. iar Giuseppe 1l apucd pe Carlo ! I -.. Iarti-mi. in timp ascu{it de pe tejghea lipa .l{i ba{i joc de mine ? izbucni Carlo jignit. spuse Carlo. /\c llnl insd vad cd egti qi mincinos. tu m-ai lovit Nu eu.i le tot dddea ghes: ce gla sciorul Da i! Atinge-l I -in cele din urm5. .c. Apoi incepurd sd se inghionteascd zdravdn. Giuseppe spuse : sd ne-mplcdm 1. ci doar zugrivite pe o bucatd de oinzd veche. si 1 dridu zorit prietenului siu. fie ci butucul slri singur.Hairispunse : Carlo . prietene.

." Rdsuci butucul cu indeminare si ciopli mai intii pdrul. apoi fruntea.nici rr-atn terminat britr' sa te cioplesc gi ai ii incePut si ni lc tii dc dricii... trupul . apoi ciopli nasul .deodatd ochii se deschiserb singuri Ei prrvira Iintn Iaid. aspru.ii sPuse C.ie. Ei ce bine triiau impreuni ! Nu le oisa de nimic!. i'si vazu de treaba: ciopli. lung-lung de tot. tziie.Oare ce nume sd-i dau ? se intreba Carlo Hai si-i zic Buratino Numele dsta o sd-mi poarte noroc.r incepu si-l loveasci ctt pumniSo|ii pcste chelie. lara sa tind seama de toate ispriviler astea.. dupd ce rdsuci butucul pe toate par{ile. ins5. .Hi.. birbia. Dar ti-ai gisit ! Nasul se rot $i sucea gi se risucea gi pinS-n cele din urma rimase un nas asctrfit.un nas obi. umet'ii. Dar abia sfirgise de cic plit buzele. un nas obraznic si curios nevoie mare. 9i pe to{i din famiiia asta ii chema Buratino: tatiil . qi in scurtii vrerne. gitrtl. sd creascd 5i a' iunse atit de lung gi de ascu{it. ci la el.irio. hai ? /cl .nuit. Ca prin farmec..Buratino. Dar de-abia siir5i carlo sir ciopleascd ultimul degi:!el. ci gura se dcschise deodatl . incit Carlo bombini strpdrat Nu e bine a9a. . si-l c-iupt-asci 5i sd'1 : tenOs: -- : ! gidile. Cunogteam. o f amilie. hi.i mlinile pipuiii erau gata. lua un culit 9i incepu si ciopleasci dintr-insul o papuqa. . ... . copiii tot Buraiino. - mai tirziu.. de cer vi uitati aga de ciudat la mine'i Dar pipuga ticea ticea poate pentru ci nu avea incE guri Carlo ciopli obrajii.ori de lemn.i'i-riri fac.Carlo intra in oddi{d.i batd joc de el. scobi.. Carlo. nasul incepu si se lungcasci. hi. pe urmd ochii.. ma' ma . ca JSuratit. se aqezd pe singurul scaun de linga masa pchioapd Ei.tr.bdtrinul incerci si-i reteze virlul. e prea lung. ha. Cc ai .Ia asculti ! . ba dimpotrivd intrebd prie- Ochi. Carlo se apuci apoi sd ciopleascb gura. care ciuta in fel Ei $i dintre buze rdsiri o 5i chip sa-. Carlo nu didu nici un semn de spaimS.Buratino. mai demult. ha. ha limbi sub{irici ro.

rupea pimintul. . . La riscruce strajuia un politist uriag. cu mustifile risucite gi cu o pdldrie in trei col{uri. -.Of. poli{istul mustdcios il inhS{i de guler pe ne. dar poli{istul. in vizul tuturor oamenilor..AE ! L-a bdtut Carlo pini i-a scos sufletrrl I spuneau al{ii. . de-a latul. el ! striga Carlo. clar in fundul sufletului e hain. care za Trecitorii sd cea pe caldarim. . intoarce-ic ! strada intocmai ca un iepLlre.. ajunse la u95. fdri mild. Carlo. . Fla. Auzind vorbele astea. care fugea do Trecitorii rideau. atit fi-ai gisit ! Buratino [ugea pc numai ci tdlpile-i de lemn fdceau toc-poc. toc-poc... netarul asta batrin se preface cE-i om bun numai de ochii lumii.ca sd-l inve{e sd umble. cizu pe caldarim si rimase intins acolo. * Ei. fdcu un P3S' inci unul gi hop-hop.Puneli mina peardtindu-l cu degetul pe Buratino. Cind vazu omule{ul de lemn alergind. il tnhi{i de nas si il finu astfel.i desficu larg picioarele. ingrijorat.incepurd poli{istul.Sirdcuful de el. Carlo mergea tirEindu-9i papucii si ofta cu oDlo a : Din nigte surcele. ca mort.Ei. tu ochii lui rotunzi ca de goricel. fugi dupi el. privea gi el la tata Carlo. . puse biie{elul jos.. 9i vru sd-l bage pe Buratino in buzunarul hainei. o zbu c'hl in stradi. . O fi lihnit de foame. ci-{i ardt eu lie I spuse Carlo gifiind. $i cu asta. clStinau din czrp.. pini cind sosi Si tata Carlo. uitindLr-se ia Buratino. Iar Buratino. sdri peste prag 9i. Se vede insi ci Buratino n-avea nici un chei ca intr-o zi atit de frumoasi si atirne cu picioarele aiari din buzunarul hainei lui rara Carlo.. Buratino se cldtina ce se clStini pe piciorugele-i subtiri. holomanule. poli!istul i. of. Carlo ii fdcu apoi doua picioare lungi cu tilpi mari. mintuindu-gi treaba. Buratino vru sd i SC strecoare printre picioare.nu prea-mi miroase a bine ! . pe dugumea. $i se uiti incruntat la Buratino. cind loveau caldarimul. Se risuci ca o zvirlugi. fericitul Carlo gi-l tiri la polifie.spuse se adune gi. cuprinzind toati strada. agteaptd numai. dibaci. spuneau unii.

dtoare.. rlar tu cine mai eEti ? . Buratino.re aducea la trup cu un gindac negrul. dar avea un cipgor ca de licustd. ca de sticli. o rtint tca I toaia. Cind strada se mai goli de lume. Girtduril. 9i scirfiia lncetiEor ochii tui bulbucafi. of. Locuiesc -- l'r odditi de mai bine de o sutd de ani.Asa-a $i acum. scurte de tot. Buratino se trinti pe du.rdspunse Greierul \irrbitor.Sint eu.irea in jur. fopdind.Ei. Greierul Vorbitor ii dd [ui Buratino un sfat tnfe[epf jungind in oddif a de sub scari.Of. rdspunse ciudata faptura. care-i acolo ? . . am si plec.de miine chiar sa incepi a te duce la gcoala. gi scurte. intr-un cuvint. spre cas5. ... incepu si-l ddscdleascd greieralLii' lasi-te de dricii.lemn .nici.. nu strici sd-fi dau un sfat.Eu sint Greierul \Iorbitor. deaprivind vesel in jur cu crri-cri . Buratino ridicd lsl roti prir. -. Crri-cri I Buratino zdri atunci o fapturi ca. Ce mare nevoie am eu de sfaturile unui greier bdtrtn. ascultd-l pe Carlo.Crri-cri-cri-cri capul Ei-9i Buratino intoarse I roti ochii prin oddifl. migcindu-gi necontenit mLrsticioara' Ei. cu toate cd imi pare riu ci pdrdsesc o daita i1 care am locuit mai bine de o sutd de ani..supra vetrei. -. mititele. lin ga piciorul mesei. ce sd mai ndscocesc ? Sii nu uitdm cd Buratino era in prima zi a vielii lui. Ei. Asculti siatul meu ! Altsi minteri sa gtii cd te pindesc primejdii mari qi intimpliri inirico. Buraiino. dar inainte de a pleca.In odai{a asta eu sint srapin I $terge-o de-aici I Bine. Stitea acclo pe perete. mi-am gdsit beleaua cu bdietelul ista denasul.unrea. nu mai fugi de acasl farl rost .' erau r. Deodata se auzi : . apoi sdri in sus qi fugi. Nimeni n-o sd mai dea pe via{a ta nici doi bani ! aceastd I2 .

. .i ! nou Buratino. o sd necdjesc bdiefagii.i ciinii de coada. Batrinul gi infeleptul greierag suspini din adinc Ai. Aild de ani I Ei.nu-mi place mai mult ca pdfaniile primejca pe asta nimic dioase ! Chiar miine dis-de-dimineatd o si fug de acasd. trri.. se vlri sub vatr5. de pc Atunci Buratino sar i =ctrutt pe masa. $i cite altelc n-o sa mai niscocesc ! Jale mi-e de tine. ai . o sd stric cuiburile pdsdrelelor. prost. o szi trag pisicile . o sd mi caiirr .er. Buratinol Multe lacrimi ai sI tnai r.. plrdsind oddifa pentru totdeauna.. rispunse . . apuca tttt cirrcan si-l zvirli in capul Greierului Vorbitor.de bdtrin de o sutd Greierul strigi Buratino.. Vorbitor.De ceee. -.De-aia ! Pentru cI pe scaun.:J I rYl' iir lr #/il l6 t.cintlu-. ceee". jale.? intrebd Buratino.i rnustdcioara.lumeagindac-fleac. ft {" ----:--:--> rt ( il' {r -_=-*-:=-::='-- ------_: --=4-E -=- II 1i - r pe garduri.Ai sd vezi tu .l r{ t.De ceee ? intrebd din un cap de lemn.

Dar din picate.cioc-cioc "parse coaja. il asezl pc Pervazul icrestrei si cu nasul . deodatS. Buratino incepu sd scotoceasca prin toate col{urile -.. dupZ cum v-am mai spus.t ttlt. gi vaira gi focul . fie el si ros de pisici. sarmanul Carlo n-avusese ce pregiti pcntrtt cinh. nesfirgit de lun' se. ma aSteapid de mult in crtrte. toate erau zugrivite de sdrmanul Carlo pe o bucati de pinzd veche.I{i mul{umesc. in dosul pinzei. doar o gisi vreo cojiiS de piine sau vreun oscior de qEini. Deschise repede ochii -.i trase la iuleali nasul inapoi . i se ndziri cb in fa{a lrri. Ziua pirca acum lungd. li acum i se ndzfri cd in fa{a lui se aflb c f arfurie cu budinca de gri9. t:t. Atunci Buratino in{elese c5-i era tare foame. in colul cu talag ziri un orr de giin5. Buratino i. sari alari un puilor attritt. giina.doar. ontttleltrlc de lt'mn i Prin coaja spartd. in odAila de sub scarA se iacu un gol mare. mare de tot.i viri nasul in ceaunul ce fierbea pe foc.i fumul . intit mai ci nu sc prrtea deslrrsi nimic. Dat nasul lui Buratino.smoc de puf in loc de coadi . Tata Car[o tt face tmbracaminte dtn htrtie colorata f) $I TI cumpara un abecedar DupA intimplarea cu Greierul Vorbitor. pe o farfurie. goald de tot era . ia-l de trnde nu-i .si burtica lui Buratino.i.burdttno ITtdI t ITIdI Sd Se ptdrdii dtn prictna nechibzutntei sale. pcntru cd.orii veseli. gauri ceattnul. Se repezi la vatrd gi-.gaina de pe farfurie se iicu nevizuti ! lnchise din nou ochii.i se uita prin gauri.f amestecati cu dulcca{i de zmeurd. 11 apuci. Pe Derete. Deschise ochii iarfurl? cu htrdinca de griS 5i drrlcea{5 de zmetlra pieri ca qi cum n-ar fi fosi.i cu ochi. . se aflS o gaind rumenitd.i ceaunul... Dinduntrul oului piui un glSscior: . Deodatd. Pui5orul sdri peste prichiciul ferestrei t4 st. se zbrea ceva care semina cu o ulili. dar era atit de acoperiti cu fire de pdianjen. lung cum era. El inchise ochii pentru o clipd. Si goald. __ Rimii cu bine ! Mama mea.

1ii''indu-si coaria lrrrgit si srrl. -. I . ungherul de linga scar b.'rr. rasdri de sub drrlumea Lrrr cap Irale. Il rnirosr. Ie.A\" lq l\l\.1ire Dcodata.rl de foame lncet. :c strccura pe linai el.strigi Buratino.r.*i de alla cu citc pairir iirisoare irrngi r. irlpodobit de o parte. . Apoi se ivi un animal cenuliu cLt niste lSbute scurte.ft//4 +-: . strins gherr lingi focul zugrivit. iidrrl mecind de zor in jurul lui. of. Cum insi []uratino nrr mirosea a mincare.il{ l.h p. Se indrepti lSrii grabl sprc cr. ririscindu-:i fdra incetare botul negru. sughi{a inceiiEor ! de foame.rSiii cir iiilal qi -sarr iniuntru supa rat. mirosind si scormoninrl talasui crre fosnra Cairta pesemne oul pt cz. incet soareie asfin{i. t5 in .i apol din col 1i se apropie clc Iluratino. rnc."iJ 'llii lt lr iri[i il1 I lil' t\ OI. re-l spirsese B ura tinr. iar in oclaif d prinse sa sc inturrece Buratino.

{inindu-1 tragindu-l spre gaura lui de sub scari. se rrsuci in loc cu o furie silbaticd se anrnca ai a:rupra lui. mititelule. il trinti pe inapoi pe clulumea.qi au si r10 a 0e mine bdiefii la gcoald I fhi ! fdcu Carlo lngindurat. gobolanul o zbughi ca o nlluci sub scard. tati Carlo. Dar dezmeticindu-se qi vdzind ci avea cle-a iace ('u un bdiefel de lemn. ronldind qi plesciind de pllcere. lisd din mind coada rece a gobolanului gi-qi fdcu vint tocmai sus. tirindu-l drrpd el gi pe Buratino. o crrra{d Si i-o intinse: . Ai drepiate. sd vadd daca era teafar. dar te puteai stipini sE nu-l apuci de coadl ? $i Buratino il apttcii de coadij.mi-asii fiu sd-ncep gcoala. ncspus .oarii. Vietatea aceasta era SuEara. tnititelule.Ei. de cuminte. Apoi incepu sd se alintefrecindu-gi cipgorul de obrazul pdros al lui tata Carlo. $i aici. eu sint gol-gol uf. Il cerceti cu de-aminuntul. Grc. Buratino se sperie de-a binelea de asti datd. Ei.i o didu gata cit ai clipi. Sobolanul dupd el. Buratino sdri atunci de pe scaun pe pervaz. Tata Carlo I atit apucd sd strige Buratino. sdripe Buratino dc git. Buratino infipse din{ii in cep. numai lemn . Dar vezi. ridicindu-l pe Buratino de pc jos. F-lamind crlm era. sdri de pe Dervaz pe masa. gcnurrchi. U. Ici sm u lse repede din picior unul din galen{ii lui de lemn qi-l zvirli in gobolanSugara dddu drumul biie{elului de lemn. pregdtindu-se sd-i roadd beregata.Iata unde te-a dus neascultarea I mormai tata Carlo. scrase apoi o cepqoari din brzunar. O cuminte. Iata-mi-s ! rbspunse un glas puternic.ierul Vorbitor spus Bine s-a gindit. inhd{5 -spate el. De spaimi. dup6 $obolanul pe masd. scrigni din di nli qi pieri ca o nilucd.Ia de mbninci. pe scaun. .dupa cl. 5i il agezd p. scirpinindu-qi bdrbia piroasa. Strabitind odiifa dintr-un salt. . tati Carlo. $obolanul . strins intrell dinfi..a se dddu de perete gi tata Carlo intrd in odiitd. $obolanul cel bdtrln 9l rau. t6 .

\.:t-L \ \X< "\\ \:=:\ -<* . / / t\/ t / d-re .$s r.

Anincindrr-gi pe umerr haina veche. Buratino ar f i vrut din : Tatl Carlo.SA le porti sanltos I Ta ia Carlo.1..Aprinse lampa. dupi ctrm \/orbitor. t8 ino lruse abecedarui intr-o tra istuli 9i fu . nici la plScintu{ele umprute cu mac gi miere. cleiul. r' cdciulitd o tichic cu cirrcurc..rl de hirtie nu r. iar dintr-un ciorap.-u li nI. gi-i croi cu indemlnare o hdinufi caienie Ei pantalona. Pe drum nu arunci mdcar o privire nici la dulciurile ingirate pe 1a.ald sdndtos I . o si cresc. Apoi il imbrica pe Buralino cu toate ast('a . ci o mie de haine noi. mititelu le Tata Carlo se scarpinb tlupi r:eafi..i il sfitu ise 1i Greierr"r I Burattno olnde abecedarul si cumpara un btlet pentru featrul de papust Dis-de-dimineaf a..r\rru-Llzlr at ''- ioatd inima si nu mai fac 5 nizhitii. ieqi din odii{d Se intoarse repede. nici la cocoleii din zahir-candel.oia si se uitet .. acum ai 9i abecedar Inr. Hairra ? Am vindut-o.. cea dintii din via{a lui. . D5-o-ncolo I Nu era cine stie ce de capul ei ! Lasd ! Tu si fii sindtos ! Bur atino isi viri nasul in miinile bune ale bitrinului Carlo O si inv if. ^: .-+^ orcplate.i de un verde aprins. Dintr-un carimb rrechi ii ficu pantofi. qi o sd-{i cumpir n1r una. citeva petice de hirtie colorati. insa fard haina In miini tinea o carte r. Nici chiar la biie{ii ce inil{au zrner.coali. cocola{i pe beligoarele lor..abe . la . dar crrm sa mi duc la Scoali tiri iui abecedar ' ? tere nrari r-^.spuse Ru ra tino.. Burat topiind. lud foarfecele. nici la turtere dulci.. Iath. $i-n seara asta. dar unde {i-e }raina ? poze atrigitoare.

cu atit se auzea mai deslugit un zvol. carc IilIiiarr in adir rea vintului ce bitea din larq. rle ttnde se allrcil - Ti-ti-tiiil Dz in .i ciieau cu to{ii un afiS mare: i I TEATRU DE pApu$l NUMAI O SINSURA REPREZENTATIE GRABtTt-VA I onAatTr-va.i. didace crr copilali. sd ascult un p tc 1i pc urmir alerg drept la .la - tlzin-Ia'la ' -.. Acolo vizu o baraci rle pinz5.Ca un fdcut. Buratino incepu si se poiicneasczi. Picioarele il drtceatr id rd voia lui spre mare. pe care 1-ar fi in.la . Jos. . La.i ieti{e.Nlediterane . solda{i.coal5".Bum ! batea toba.r cnAatTt-vA t .l de cintec vesel r.: biie{a. Si ma uit numai o dat5. Sus. Bazilio..Doar nu s-o urni 1c<-rala ditt loc ! lsl zr:.la -la ! cinta vioa ra l)zirt-rlzin! zbirniiau. jrrcau 5i cintau patrLr muzicarr{i.. Drumul sprs gcoald cotea spre tiieapta.ficat cu plScere de coadd I Dar Buratino igi vdzLr cuminte de drun. . impodobitd cu steaguri de toate ctl ton le. i'inzdtori de limonadS. lovitrcit-sc..Bum ! .enind dinspre {irmrrl Mirii . tocmai atunci igi gdsise sd treacd strada motanul virgat. rnLtzica insa vetlea otn siirrga. o mltugicd grasi 9i zimbitoare vindea bilete. talgerele de alarrla . Cu cit se apropia de -scoala. pompieri.Ti-ti-ti ! {iuia flautul. postagi. pe baracS. Btrralino ctt glas tare. $i o zbughi spfe mare cit il fint'au p lClCare le. LingI intrare se ingJrlmidise puzderie de lumr.

..) qt 's r_+1 \ ffi- i|iti 7 's fl'{-* '21)}=+ I jt -"a ' i:l \ ' ?u-b <- '#' + ..__ '/) i t' _{\ .{ - I { ' 7t* ( r **r/ lrt o o e . .\ s 4-/ I \ \- ^- \- . . "..q.-#/ t {r. I : f\ \.r .^./ )./.# *n . W.

\lai bine vez....SpuneJi-mi.. rpus : altul ! Buratino igi simii pini 9i nasul ca rie ghca{d. poze - Daaa ! Sumedenie de poze n nunat eil ? cle des Lt b t litcrt dc-. .Patru binu{i.Buratino trase de rnineci un bdielel .Patru binu{i o hdinu}i de hirtie ? .Taaaaaarelacrimi.i.. Lua abecedarul si rara Ira gere de inimi ii numird in palmi patru binu{i.. Bine.sa-mi imprumuta{i dumneavcastri patru p unga acasa.Are scnloapa. Buratino ajunse dintr-o sirituri linga matu. cumpdrafi-mi cu patru banufi abccedarul nreu I cel nou. '-- ..fi-ai gi gasit pe a$ si prosteqtil.Tichia poate a{i vrea in schimb tichia rnea atit de driguJA . vI rog. in glna Buratino printre bdnri{i gi vi dau in sr:hrnrtr hal nuf a asta minunati. mi-arn u:irar .. intr-ati1 de mult 19r dorea si intre la teatru. omulefule de lemn. vi rog. ...Atunci.i de a ltu i CautS-fi alt prost I Atunci . .... printre din{i : . un bilel in rinrirrl irriii ('ntru slngura repre zentaiie a teatrului de pdpuqi.. mult vrea si vad . N-ai . .. Nu gtiu daci mi intelcge{i. da-mi-l I spuse baiatul. Da{i-mi patru gi eu teatrul de papLr..Vezi de ta nu-i buni nici si prinzi mormoloci cu ea. iatd.ica grasa sl ztmDltoare si spuse cu glas sublirel DaIi mi. Ji-am ma.tutea bdnuli ? Bbiatul tluieri dispre!uitor : cine . cit costl biietul i Bdiatul abia raspunse.

.i de alta a scenei micriie sirajuiau copaci cle carton. voi fi palmuit. Sint trist pentru cd vreau sa ma insor. rispttnse Pierrot. imbrdcat intr-o hiinu{d numai pdt rd{ele. .i trei de lovituri in ceaie". ii pi lipi doui palme atit de risunitoare. Fa{a ii era toali presSratd cu o pudrd albd. spuse I Md numesc Pierrot.'-. oameni bbrbo.. De o parte. BunI ziua ! Eu sint Arlechin ! \. De dupd copacul de carton. Pierrot Apuci bitul si -l ! Pcntru cd logodnica mea a fugit Ati vazut ? Ndtiriul I 99 .. ca praiul de din{i..i lumina intr-un ciob de oglindd. intr-o bluzi alba. bietului de el' toatl oudra de pe fali. Vom juca in fata voastrd comedia numitd : . cit ai clipi din ochi. De duph celdla It copac de carton aparu aii onrulet. pe care pluteau doui lcltt'de de Vati cu ciocurile aurite. . PaPustle it recunosc pe Buratino Buratino se agez6 in rindul intii ri privi fermecat cortina care aco- perea scena.Ha-ha-ha se lovi pede ris Arlechin. tola Dupi ce ficu o Pleciciune ln f^+^ prea cinstitului public. cLr tichii impodgbite tru stele gi sori care aduceau la infS{iiare cu o placinta. inspSiminlitori.. r)ro5tulc ? .ah. I)e i'e scincest i. lld vor bat s cu ba{ul. Pe cortina erau zugravi{i crmule!i care juceru.. FIcu 9i el o pl ecdciune in fa{a prea cinstitului public. Dea' supra lor atirna un felinar ca o luni. ve{i vedea BLrnd ziua trist: numaidecit. 9i cite alte poze atrigatoare..'orbind astfel se intoarse citre Pierrot li.e insori ? - tivili . iar din cind in clnd voi primi gi cite una d upd ceaf. ietile cLr mdSti negre pe obraz. risfringindu-. Si de ce nu i..i..t r. aperLl un omule{ de-o gchioapI. Estc o cornedie plind de haz. irre it i se scuturd. ca o tabld de .In ttmpuI reprezentaliei.Fetit a cu pirul albastru sau treizt'ci. cu mineci lungi.l. Un clopot sund de tlei ori si cortina se ridic5. avind nas 5i ochi.

i pe loc ii didu lui Pierrot trei palme dupi ceafi. Pdsdrica joacd poLca Pe poiand-n zori. vino la noi. qi tot felul de cocogafi cu nasuri cit castra vetele. zari pe scaunul din lafi un bdietel de lemn.Ia uitafi-vi ! E chiar Buratino desetul. coada-n dreapta. de aici hop ! pe scend. il sdrutard. ! strigi Arlechin. apropiara cu tolii de luminarile inqirate de-a lungul rampei qi. birbogi inspaimintatori cu tichii pe cap. cu nast uri in loc de ochi.-. i{i I Cum o cheamd pe logodnica ta? spun ? cheami Malvina sau Fetila cu p6- rul ! rise din nou Arlechin . privind papu. Broasca sufld-n contrabas.. intorcindu-se spre spectatori. ciini ldtogi. Ciocu-n stinga.Polca PdsIricii". poznagule ! Buratino siri atunci de pe scauri drept pe cuqca suflerului gi. Un pas.Ba bine ci nu. Doi gi.ti negre.. Apoi incepuri si cinte in cor .. il ciupir5.a. Cine-a vlzut in lumea asta feti{e cu parul albastru ? Dar deodatd... 1l apucari.. filfiindu-qi mineciie lungi De dupd copacii de carton iegira la iveald o mulfime de pipugi. 23 .. cu gura ciscati pini la urechi $i-l recunoscu dupi albastru.lsta-i polca Barabas. abiaspun : o Daca-i a. Judeca{i gi dumneavoastrS. da ! E chiar Buratino ! Hai. coada-n dreapta. . Ha-ha-ha - nasul cel lung gi tichia cu ciucure.ntc toba. .Dar n-ai se md bafi dacd-fi agtept .ndaci bat stra. fe tife crr ma. onorat public. ardtindu-l cu Buratino in carne Ei oase ! urld Pierrot.Buratino ! Da. il imbri fiqard.a de lemn. -. vino la noi. uite. Ciocu-n stinga. Se Buratino.loacd polca Carabas. Papugile ndvalirA din toate parlile. strigard in cor: .

"'oie._lu niorul Carabas-Barabas. silindu-le sd continue repiezenia{ia. Cum pe vatri nu erau decit cite'i surcele.uzunar. "u De voie. . papugile jucari mai departe pini la sfirqit. O doica prinse si licrimeze. Virindu-gi citirie crpitul birbii in b. hu. I. Doctorul in gtiin{e de pipugi. de parcd n-ar fi fost om. iar spectatorii plecarA care incotro. 24 .e ameninfd biciul lui cu gapte cozi.nplii la vedere.i muie doud degete in gurd gi incercd friptura : i sc pdru ci nu_i incd gata.. senior Carabas_Barabas. Aga I Va si zic6 ttt tulburi comediei melc fdri pereche $i inhd{indu-l pe Buratino de cama. st5pintri teatrului. ca sI nu-l stinghereasci la mincare. gi . incit numai privindu-l inghe{ai de frici. $i e ueseld mereu.reprezenta{iahu. il duse in garrleroba tea? Cit ai clipi. sd infulece ceva. din picioare. I Ho.drumu-nainte I mai pupafi atita. Apoi cortina cobori. trului gi-1 atirnr intr-un cui. din lemn uscat I Am si-t pun pe foc si-mi rumenesc mai repede friptura.crignea din din{i. In mini [inea un bici cu gapte cozi. rasari din spatele scenei un om atit de :u. iar un pompier izbucni chiar in hohote dc p lins. cd doar nu sintefi copil micil L)ati-i Cind hdrmdlaia era in toi. intreg Ei doi pui pe deasupra. se duse in bu_ -. care se roteau in orbiie qi o gurd gtozav de mare.ezi in fa{a vetrei.ca{i.n"u tn frigare un iepura. Destul ! Nu vd . Ciocu-n sttnga.i atit de lung5. rasarird in fafa lui Arlechin gi pierrot.a polcd zic Ei eu ! Spectatorii se arltau adinc mi. doctor in gtiin{e de pdpuqi. aducefi-mi-l aici pe neisprivitul acela de Buratino. qnl qrr qFl-. necaji{i. Numai bnie{ii din uliimele binci nu prea se sinchiseau de toate astea qi biteau. bitu de trei ori din pa lme. incilciti .toacd polca pdsdrica.. A. de ne. ci crocodil adevirat. l.i. hu ! urli el la Buratino. ho. unde se ir*. se a. E ficut clin lemn. Intorcindu-se apoi la pdpu. Avea o barbi stufoasa. coada-n dreapta. Era senior Carabas-Barabas.i. ci se tira pc jos. ho. niqte ochi bulbuca{i.

\ \ \ / \ \ I \ (- \ r r( r \)"1 \'y'? 40. .

il didrrra pe Bu' in Ioc sa. pe gura lui larg ciscati .i apoi strinuta cu zgomot. Se vede treaba ca'i intrase prai de cirbune pe niri.. lingi gratarui vetrei. r-atino ios din cui si-l aduserd in bucitdrie -. cldtinindu-se in cule. sentor Carabas. In rdstimouri.ile il aduseri pe Buratino gi-l lasara 1os. in genunchr. izbucni (-arabas-Barabas. hap. cldtinind din cipifinb 9i tropdind din picioare. cind strinuturile se mal domoleall.Barabas ti dd cinci galbeni Iasa sa plece acdsa si'[ Clnd papu. tJuralln() lncep( a SA se tinguiasci cu glSscior sub{irel gi ^linrrirol' P""iiu.. ba chiar si de o stlti de ori $i strdnuti atit de tare.. apoi greu mai oprea: strdnuta de cincizeci de ori. nu gltrIIla.l drda pe Buratino.. 26 . aerul. iar tigdile ql cratifele zb. in tir Iar cind sfirgea cu strdnuturiler lui ndstru5nice.ngdneau.ird. incit cenula se ridica virtej in vatra - hap-ciu !. dind ochii oeste Hap. pdpugile se duserd atunci in garderobS. \-r .Ve mininci pielea ? Unde mi-e biciul ? rdctti Barabas. 5C Cind doctorul in qtiinfe de pipuqi incepea si strdnute.i curind fa{a toati i se umplu de crefuri. Pierrot ii . : raminea s leil dt puteri $i se ficea dintr-o dati mai bun.Arlechin gi Pierrot cdzurl nenorocitul de Buratino.. Geamurile zorndiau.opti pe furi5 lui Buratino Incearci sd-i vorbe$ti cit timp sirdnuta Hapciu. ochii i se ro. suflind pe nas de te bdga in sperie{i Deodati. Carabas-Barabas trigea. Bucdtaria se zgilliia din temelii. nasul i se zbirci . cap. hap . senior Carabas-Barabas tocmai scormonea cirbunii ctr r'5traiul.. hapciu. cerindu-i indurare pentru Caraba s- Plingind.

. Pirin{ii iii trdiesc ? Eu n-am avut niciodatd mamb. .. ..i . incit Carabas-Barabas sim{i in urechi in{epiituri de parci l-ar fi impuns careva cu nigte ace El bitu din picior : ' Nu in!elegi sd-mi dai pace !. strdnutd Carabas-Barabas.De ce ? intrebd Carabas-Barabas. dadu din miini ...Am mai incercat eu odat5. -.. Eu ii sint singurul sprijin la bbtrinefe.i barba i se resfiri in toate parfile. senior. Hapciu !. n iciodatd. Hapciu.Ahaa I Carlo e tatdl tiu ! Carabas-Barabas sdri de pe scaun. nenorocitul de mine.ra. dati-mi drumul ! . Arlechin la dreapta. l. foc ceau n zugrdvite toate ? bucatd In oddi{a tatalui meu.Ce! prcstie I se mird Carabas-Barabas. mi-e peste putin{i !. TaicS-tIu trdiegte ? . s5-mi bag nasul in vatri...atita.te incd. iar Buratino se invirt i pe loc ca un titirez.Fdrd mine. hapciu !. Cum o sb-mi f ie mili ! Tre buie sd irig iepuraqul 9i puii ! Treci pe vatrb ! Senior. Carlo. rog.Imi incliipui cum se va sim{i iaici-tiu cind o sd afle ci artt iript cu tine urr iepuraq si doi pui.Ylata mea. strigi Carabas-Barabas.. ingbimi Buratino. doar aqa. Cum o si gduregti vatra cu nasul ? . nim6nui nu-i este milS de .$i.. ca sd-l audd vor bind pe Buratino gi viicarelile lui si nu-i mai spargi urechile. Hapciu !.. .Sirmanul meu tata traie... senior. Vai.. Fie-vi mil5. Aga ! Va sa zlce in odii{a bdtrinului Carlo se gisegte u9i{a aceea.Mii de draci I urlS Carabas-Barabas.. . senior. senior.. Ce ma tot incurci-!.. sirrnanul meu tatd se va prapadi curind de foantt 9i de frig. scnlor: \ alra ll ceaunul de pe foc nu erau adevirate. vAzul . nenorc. mn pe o unde aide pinzitu dricia asta : vatr5. senior..-'itul de mine ! $i Buratino {ipi atit de asculit. 27 -- Sirdcu{ de mine. ci doar zugrdvite pe o pinza vcche. . . incit Pierrot zburd la stinga. dar n-am ficut decit s-o gduresc .. zgomotos gi cu atita p utere . Hapciu ! I Multumesc.D5-mi pace SI lasi vdicdrelile. Noroc qi sdndtate.

sd-l ghion' teascd si iar sa-1 imbra{i.i ii intinse lui Buratino: Ba mai mult. il am sa ma( 28 . Jie. Cu galbenii strin.i inchida gura cu amin. -pe Bine I spuse el in ceie din urma M-oi rnul{umi cu iepuragul. scapat in ir-un lel atit de uimitor de la inspdimintdtoarea moarte care'-l aqtepta $i Buratino le .adica cinci.. Buratino tnttlneSte doi cer$etori: motanul fJazt[io si ou[pea . tropdind gi cintind : ..ilor: -' Sn gti{i ci e o taini la mijloc. in care se aflS vatra zugravitd pe o bucati de pinzd veche.. senior. Ba mai mult. scoasc cinci bdnu{i de aur . sa-l sirute..i in putnn.rlino nrrce t'ei cinci binuii de aur in buz-unar . t lc los : credc{i ci barrii pe care nit In arum spre ff casd.ioi purnnii.i dezvdluie laina.Dar Carabas-Barabas... RItr.i rispunse. cum o cripa de ziui iusi a ca si.opti pipu. temindu-se pesemne ci o sd-.... uitindu-se cu ochii holbafi la focui ce se silngea.r..eze. puii I9i strecuri mina pe sub barbd in buzrrnarul de la vestd.i1e incepurd din nou sd-l imbra{i. $i ramase a5a o bucatd de vreme. pe Iiuratin. o lui la goani spre cas5.1i mai cu seama si nLr plcce in ruptul capului din oddita lui.'tu1 popii dc foame sau de triq. -c5-l salut gi mairepetd el. Acum du-te de ie odihnelte 5i miine. Buratino. acestia.11tsa Dis-de-dimirtea!i. iti cltntnou-se cu v Arlechin 9i Pierrot il tluseri pe Buratino in dorntitorul irdpu5ilor Acolo papu.it jumitate frip{i. Va -dat semul{umesc. Ia lunii sd se-ngriieasc) si nuSpu' ne-i spune-i ca-l rog dea . Buratintr lsl numara din rr.Am si cumpdr pentru tata Carlo o liaini noud. i5i daruiesc via!a.r du-i iui Carlo. \'zi rog si i-a!i afli irr miini bune..cze care mai de care.ri banii Avea tocmai atifia bani de aur citc degete la o mina . socoti mai nimerit sd-.

:a. amarlli. Fdcuse o bucaia buna de drum.i cc. la : 29 . Motanul acesla. n-alca niri o legiitura cu cel pe care ii intilnise Buratino pe sliircld. in trei labe.taia Carlo.lultime de placintute cu mac . cu o zi ntiti-nainti:. cicii oiir dc-a binei./'>- curnpAr o n. cind dt'oda1d didu cu ochii o e doi cersetori care abia se tiraLr. Buratino.\ -" I ''':'=::. Buraiirto didrr si treacd pe linga ei.rcu5ei de z.Buni ziua. traraca teatrului r1e pipuli Si ste a gurile filiiitoare pieriser2i in zare. care mergea loniic-lorltic. Ei motanui Bazilio. dar vulpea Aiisa ii vorbi smeritd ? bunui meu .ahar-candel pc be{i5oare. i)e drumui plin de colb: aceEtia erau vulpea Alisa. deSi era la iel de vdrgat qi purta aceiasi numc.- . Incotro ala erbbit Acash.- .--:=i-- ---. Bazilio.

Abecedar ? Of .. Dupi cc' asculti ce asctrlt5. ia spune. Bunule. pul6ind supdrat printre mustili. Unde ? 1L' . in copac.teptulc 9i prea infeleptule Buratino.. ratino.Fireqte c-al vrea I Dar cum ? Nimic mai usor Vino cu noi. si mie sd-mi Vulpea suspind gi zise mai smeritl incd : - cumpar un abecedar. Vulpea spuse De. O cioari bitrind se coco{ase pe o creangd uscatd..i a frigului. Prea multd invaf aturd strici. Din pricina invdf.tilor Ruratino se gindi pufin: Nul Eu ri-ed cb as iace mal blne sa ma fluc acasa. frumosule Buratino. mormdi motanul Bazilio.ls.iturii dsteia afurisite mi-am pripbdit vederea.qi mi s-a pdrui cb ln copac s-a cd!drat un ca{elu9 Acum mergeau tustrei pe drumul praf uit. minciuni I Motanul Bazilio sdri ca ars sr. laba. orbi pini mai adineaori. . incepu sd croncdneascS: '. Buratino. dobori cu laba cioara de pe creangi . le vezi ? icu . ce ai de gind sa faci cu atifia bani? Vreau sI-i cumpir lui tata Carlo o haind nou5. dragul meu Buratino De pildd eu: am invdtat. Buratino insi nu bdga de seami nimic. Apoi motanul se prefbcu din nou cd e orb de-a binelea De ce ai ficut una ca asta. se caind vulpea Alisa dind din cap.qi-i smulse jumatate din coadd. . .bietul Carlo Teamb Nu qtiu daci o sd-l mai afli in via{a mi-e cd s-a prapddit din pricina foamei . iar motanul cdscd ochii.. des'f Scindu-9i pumnu I gi ardtindu-i cei cinci Dind cu ochii de bani. care licdrird deodati ca doui felinare verzi. incit pasirea abia mai putu si-9i ia zborul. of .. in copacul de la marginea drumului.rispunse motatlui. aproape Iard voie.Minciuni. n-ai vrea s2 a i de zece ori mai mul{i bani decit acuma ? -. - . vulpea intinse. motane Bazilio? intrebi mirat Bu Abecedar - ? Ved ca prin sitd.In 'fara Pro. am tot invd{at gi acum ia uiti-te la mine: am ajuns sd merg in trei - ! ia be.Dar p-astea bdnuti de faur.

Ehe. prin aceea. . nuntit Cimpul nlinunilor. Or6. mix.Ba nu.iri la tirmul mdrii qi apoi se indepirtard din nou de firm. spu se vulp ea .i dupa ce merserd cale indelungatd peste cimpuri. .dn frrrnz.. i{i toceqti labele..La tret pe. Dar o sd-ti par?i rau ^x lll(-rl o 5d-[l+: ^ ^ -x -x.ix..Poftim.tt*or[" Buratino. cind la stinga .striga Buraiino. presari deasrrpra sare.tept ! : ! I si ajungern in fara Progtilor I Ospataria .Minciuni. . strope.)l . prinire vii.. . ..Astea-s minciuni. spui de trei ori. Pina dimineafa dirr groapa asta o sI creasci un copi ^ol ci no rirnrrrelp in ln. drix". ie. Sb nu dai pe urmi vina pe noi ! spuse vulpea Si nu dai vina pe noi ! mormai Ei motanul $i cind te gindegti cd cei cinci galbeni ar tdi s-ar putea pre face intr-o gramadi de bani.. Buratino se opri cu gura cascata. pui in grupifb banii de aur. ii acoperi cu pdmint. strimba vulpea din nas.ti bine cu api gi te culci. n-ajungi in Jara Progtilor cu Lrna cu doua. plna s-aJungl. du-te ! Doar nu te tragem cu de-a sila dupa noi.... Itinciuni FIai. prefecindu-se lignita Nu vezi cA n-avem cu cine sta de vorbi! . \rulpca se propti in coadi Ei se linse pe bot I n l'ara Alinciuni ! Stai cd te fac eu si in{elegi numaidecit Progtilor este un cimp vrajit.i pbdurice qi prin aceleagi vii. Sapi in cintpul dla o gropi{i. printr-o pidurice de pini.. vulpea Alisa 9i motanul Bazilio coborita dealul :. vi cred ! Abia a. r'5 cred.)a fie sdndtos cu banii lui '-. o si atirne bani de aur Ai in{eles? Buratino siri in sus la auzul acest<-rr cuvinte. Bazilio.elul de pe culme gi soarele care se-ndl{ase deasupra lur se vedeau cind la dreapta. zise el.. | * ^-mbi si motan u L Pdlo tau. zise el. Vulpea Aiisa spuse suspinind : .

Veselul Ei de5teptrrl Euratinr. jupine ! mormii r.spuse vulpea. -.. jupine" lh ii:oti vu lpea. de gisci. unde pe frigiri qi in tigai se prdieau tot felul de bunit:iii.. -. crcd ci n-ar prii . Iar. Jupinul mai sd pice jos de uimire. cdldtorii rrdzura la o margine de drum o casi un acoperig p u{in aplecat si cu o iirmi deasupra intririi : ospATARtA . ceva mai grase.Mie vorbi aduci \rreo gase bLrcifi de caracudi.. gi nrr-si mai lua ochii i:i. 5i motanul.atri . .\. inghitind ntincarea cu oase cu toi. Iar inairrte de masi di-mi niqte peSte crLrd. . Burfile aproape si le plesneasci de piine ce erau.Nu ne-ar strica si ludm o gustiricd.N-ar fi riu sd ne odihnim un ceas-doud. boboclrl ila strica sd pe urmi o pereche de porunibei la irigare 9i. dindu-5i ifose. 32 ti spLrse Briratino.. Vulpea nu mai contenea sd se lingi pe bot. rrr uscata. glume5te cu dumneata. si motanul. cind auzi ce-i cer de mlncare a cemenea oaspeti de seamI. mai marun{el.. spuse Stipinul le iesi in intimpinare. Glumegte.. jupine..i pe dcasuprl ntai dd-ne 9i rnielul ila irumrrs r nri'rlit de colo.1i. pentru Buratino nu rimase decit o coji{i de piine. \/ulpea Alisa gi motanul Bazilio sc indopari cu de ioate. spuse vulpea.. . lntrara in ospitdrie si se alezari lingi vatri. igi culci hoiul musticio-s pe ele.i motanul. Lsi smulse tichia de pe capul che$ gi.cIl Cdtre seara.rA rREt PEST|$ORI" vechei. snuse vu lpea. . .i nilte fici{ei la tigaie. iar boturile le strdluceau de atita grdsime. inclinindu-se adinc. ccruri tot ce se vedea acolo pe r. sd-rni .int.. de la mincare. .Mzlcar o i:oji{i de piine rrscatd. Intr-un cur.toianul Bazilio puse labele pe masi. dar 5tii. micar o coji-td de piine. Dd-ne trei cojite de piine .. ii pofti si intre. ia adu-ne trei de niine.

. Buratino se oploEi Ei el intr-un col!. nici vulpea..c.-z ---. l@ 33 .Ei. Buratino din frecd la ochi. Nu uita sa ne trezegti.. te ! A bitut miezul nop!ii. pe culcugul ciinelui. paturile erau goale.22 2.:: /// kk --f 4"o '--2.. e timpul sisdriscoli culcus si se In ugd ciocinea cineva. dar cum intindea mina. Jupinul il l5muri : 5 . ' ---: :. ..Cheita de aur . jupine ! Vulpea gi motanul se intinserl pe doud paturi moi. In vis i se ardti un copdcel cu frunze rotunde de aur... Nu se vedea nici motanul.. senior Buratino.--:-:r-"4 cind o bate miezul nopfii.i numaidecit incepuri sd sforiie gi si guiere prin somn. s-o pornim la drum cu puteri noi.::: I \' -.

Atingindu-i nasul cu aripa ei moale.pe drumul ce duce spre pierzi porneqti in fugd clipd.ezd in prag .Nu-au ldsat nici o vorbd oentru mine Ba nu t Au senior Buratino. ? -. departe. hit. Cit face .Ia fugi mai departe qi auzi cum Striga ii striga din urmS: Buratino Ai griji ci pe drumul dsta miguni tilharii I ! 1 .spusele vulpii 9i ale motanului I .) desluqea. Mustd{ile-i stufoase.. Afari era o bezni groasi. Ei pirdsi tare necijit afurisita ospatdrie. Striga ii striga mereu nu crezi.Oi.14 .Sd nu crezi.Si mai sldbegte-md. {N' .Cu totul cu totul un galben. R. dar jupinul cu miinile proptite duri se a.. of ! se viiti Buratino. dar ju- - Buratino este dtacdt de tflhari ln zare apiru deodatd o lumind verzuie Pidurea neagri abia Striga se rdsirea luna. astfel nevoit se-i dee unul din cei cinci un gindac care-i galbeni pe Buratino fu al'ea... sau te stripung ca pe . ca sd mai prindd ceva puteri..te ? ? in 9ol- pinul puse mina pe o frigare. 9i Buratino didu si i se strecoare printre picioare qi sd fugi.i-l privi cu ochii micgora{i : Dar masa de-aseari cine-o plite. ..Plitegte.. it-rtul dormea. au qi au pornit la cinsti{ii domniei-tale prieteni au binevoit si se scoale mai gustat cite o pllcintd rece. drum. iri s5 . si inciudat : sd nu crezi I Buratino se opri cie la mine . Numai deasupra capului lui Buratino se rotea uqor. - numele popular al unei specii de bufnlti. ba chiar qi smocurile do pdr de pe lingd urechi i se zburlird. f pidure..nici ocum si trebuie sispus ci domnia ta. Buratino se repezi spre ugd. nemernicute.. pasirca de noapte Striga.Ce vreite-ncrezi tn ? nu . neagrd ca funinginea.Prea devreme. De jur imprejur.

Tilharul cel mic de staturd incerc5 sr-i desclegteze din{ii cu ratul culitului. ci banii De fricd.. In gurd 1. Dar Buratino incle. ci o labi de pisici. mai mica de staturi. . Era gata-gata sa-i deschidh gura. Se afundd printre rugii de mure plini de {epi. Unul apucd picioare.lirl cap.Iailte uitd pe Buratino de banii celdlalt de tilharii. Buratino izbuti si scape qi se repezi in stufiriq..I{i sucesc gitul tremura atit de tare. I se piru cd cineva se furigeazi pe urmele O rupse la fugi.Buratino grdbi pasul. ldsind in .. ? urlS cel lnalt. - sd-i zdngine-n gur5. lui. nemernicule I Te rup in buca{i I .. vai ! {ipa Buratino si o zbughi iepuregte spre pddurea cea neagra. Viri la iu{eald in guri cei patru galbeni gi se abdtu din dium spre marginea codrului nipiditi de rugi de mure. Tilharii il inhafaseri de ceafd 9i-l zgilfiiau fdrd-ncetare. cu gura {evei largi ca o pilnie. cealaltd. rdsucindu-se qi lunecind ca o gopirli. Una. in.'irlea in mini un cu tit .) cei doi tilhari il prinseri. sau viafa .Stai ! ci era speriat deStai Cu toate moarte. Banii. ceva mai rdsdritd .t. Dar aici strigau tilharii. Buratino de aur i'ncepuri ! cunl stiteau lucrurile. il mulci de mini. totusi. unde a ascuns I strigarl . Dar mina nu era mlni. Buratino intoarse capul. i . Dar nici asta nu le folosi la nimic. fErd sr scape banii din gur5. iar celdlalt il scotocea prin buzunare. in aer ca pe o minge. Era intr-adevir urmdrit de doua fiin{e carc purtau pe cap nigte saci giurifi in dreptul ochilor.Unde-ai ascuns banii guieri cel mic.. Vai.Pungase ficu cd ! nu pricepe ce anurne voiau de la gi Buratino el rdsufli adinc pe nas. alerga acum tn salturi. tsuratino priceou. unul il amenin{a cu pistolul. Cel care se furiga dupd el. Intre timp. Tilharii il ridicari cu picioarele in sus. . Buratino insd se smuci Ei. Tilharul lipd ca din gurl de garpe.ti din{ii gi mai tare. qi-l izbird cu capul de pdmint. gi-l zvir. {lnea un co$cogea pistol. fird si facd zgomot.

i{ee.i o rupsc la frrgi de-i sfiriiau calciiele. 36 . Buratino se avintl spre dreapta acolo locul era mlaqtinos. se prinse de o creangi ce se legina si de aci se c5{ari in copac. buf !. Buratino aci dispirea in umbr5. Deodati zdri o lebddb alb5. gigii lcbada.una se rbsirirrgea strilucind in oglinda apei..i. aci rdsdrca in bdtaia lrrnii. prin stuidri5. . Buratino i5i rlSdu drumui din copac . Buratino siri sprinten in sus. IatS-l! Nu-i mai riminea decit si se arunce in apd. apoi ie. Irr urma lui se auzeaLl lu5 spre stinga trosnind ct'engile uscate. [. Tilharii nu-l slSbeau de fel. Cind sb intre-n pidure.i la suprafa{5 9i apuci lebdda de labe. Tilharii. O gi aici didu de miaitin5.1 apuce pe Buratino de picioare. Ce glumi proastilasd-mi labele-n pace I Lebada igi desfacu aripile. Buratino se aruncd in lac. sSltind prin iarba ud5. Cind ajunse pe malul celilalt. trezindu-se. intocmai ca la teatrul de pipu. Alungind in virful copacului. tilharii il ajunserd din nou. Sub lumirra lunei.i. copacii arun. se ridicl iute in picioare qi incepu sa fugi peste movili{ele acoperite cu mulchi. in timp ce tilharii erau gata-gata s5-. Tilharii sc ca s5-l descopere pe Buratino.'. Cu tichia lui albd pe cap. rdzbi de partea cealalti gi o lua la goand spre pddure. i1i lua falnic zborul peste lac. Astiel ajunse la malul unui lac.. inoti pe -sub apd. Buratino didu drumLri lebedei Ei cdzu jos. Cazurb la pimint In timp ce tilharii gemeau qi-si irecau ceafa dc durer. cu capul ascuns sub alipi.. Buratino i9i facu vint qi siri pe copacul vecin. Dar vezi cd amindoi lunecard gi. her. carc dormca lingi mal. numai ci sacii de pe cap ii cam stinghereau.urme-i bucifele din pantalonagi gi din hdinujd .'au pc pamint umbrr lungi 5i toali paourea parea vargala..Prinde-l apropiau din ce in ce mai mult. dupd el. ! fine-l! . drept cdtre luna cea mare care plutea peste dealuri.

\ V//. \\ \\\ \o.r@" € oo t i 0 0 (/ g \fi iN.?s.. . ?aPP _. .

Potecile erau presirate cu nisip curat. tilharul cel mic de staturd miorlii uricios. Ridicd miinile.spr-lnse nimeni... Bitrr mai tare. Dintr-o finiilrA {iqnitoare se inil{a un fir sub{ire de apa. pisiceSte.irgati in felurite culori. ..iroaie de pe ei.i drdgalag. Deodatzi.Uf ! Ce prostie ! spuse fetita. o ciscioard cu patru feresire. [. cu pirul numai inele 5i un nisuc cirn . Buratino se cafira de-a bu. deschide-mi uqa I Niste tilhari aleargi si mi prindd ! . . luna Ei stelele. Trecuserd cu si Buratino bdiea de zor in usd cu pumnii $i cu picioarele..Aha !. Buratino se prlbugi cu nasul in nisip qi se prefdcu mort. apa curgea . tilharii n-ar fi pierdut cufitu I 9i pistolul.. albastre.Tilhani i[ sptrtzura pe Buratino de un copac Frint de oboseald. in care jLrca o minge nrici. Avea ochii lipifi de somn. Bzitu in ur5. zlri o poianl de toata frumuse{ea. se intinse somnoroasd Ei disparu de la geam. 38 Tilharii niviliri . iar cel inalt schelilSi vulpegte.. acum nu ne mai scapi ! Cum l-au chinuit pe sdrmanul Buratino ca sd-l sileasci sd deschidi gura e greu de inchipuit. in bdtaia razelor de luni. Buratino abia igi mai rni. Din cisuta nu-i rA. De jur imprejurul casr-r!ei cregteau iiori mari. Atunci apdru la geam o feti{i drlgu{6. iar in mijlocul ei. cu furie. povestea bietului Buratino s-ar fi curmat aici. Deznddijduit. lacul inot . .ilca I)c prag. ''_ Ajutor I Siri{i. printre crengile unui alun. intocmai ca o musci amorf itl toamna pe pervazul f erestrei. Vizindu-l pe Buratino.. r. oameni buni !. $i dacd in timpul fugii.asi-mI dorm I Nici nu pot {ine ochii Ceschiqi.. Iati ins. asupra lui..ca picioarele. Pe obioane erau zugrdvite soarele.Fetifo. ciscind leneEi gurifa.resemne ci cei clin casi dormeau dugi.l ci din pidure se ivira din nou cei doi tilhali.

..n ?. Tilharilor li se uri In si tot stea la pindd pe cozile lor ude... frunzele stejarului fremdtau. =---=- I *-''./ z ----- ( '6:f) (. se stirni un vint rece.fr :fi*. han ladeseard ! spuserd ei cu rdutate porniri si gdseascd vre-un o rdscruce de drumuri. titharii se hotdrird sd-l spinzure cu capul in jos..'/.2 . iar Buratino se legdna ca o surcicS. Buraiino rdmase atirnat de o creangi de stejar. intinzindu-. Aproape de revdrsatul zorilor. prietene.*< 7(' . pinb -gi R5mii aga atirnat.r1/* .eele din urmd.-' . 1l legard cu o fringhie de picioare. Tilharii se agezard sub copac.i cozile ude Ei aEteptind sd le cadi banii de aur din gura biie{elului.

Artemon. clt ai clipi' cre-dinciosul ei cfine.VietSIile pddurii aveau grijd si-i aducd toate cele trebuincioase pentru trai.i luZ obrdjorii in palme .ile care scirliiau. ii aducea franzele.5 din teatrul de pipuli al lui carabas-Barabas. Tocmai sfir. Uliul . Ietrla cu pdrul albastru il zdri pe Buratino. rislri. vai. lucru pe care-l fdcea zilnic. $oarecii . .polen de pe flori.ii ei ochii adormi!i 9i apoi ii deschise mari. cum deschise ochii. in loc de pudrd. gaia prajite. Ciinele ei credinc'los. fugise din teatru gi se aciuise in cdsufa singuratici din poiana Sdlbbticiunile. infiEurate in poleiald argintie. .Fetifa cu parul albastru In . Colofana gterpelea din piali pentru feti{5 bomboane de ciocolatS. Fluturagii Omizilc aveau griji sd-i aduca pasta pentru curS{itul dintilor Ei unsoare pentru u. Fetila cu pirrul albastru.zaltir. se aratd din nou la fereastrS. numai inele. Nemaiputind indura purtarea grosolani a stdpinului. i1i freca mai intii frumo. spinzurat cu capul in jos.i florile albastre se acoperiri cu stropi de roui. brinzh . printre crengile stejarului de care atirna Buratino se ivi lumina zor\lor.tele ii aduceau limonadl in coji de nuc5. de altlel.i strigd inspiimintata: .pisdri vinate.tite. l.i bucd{ele de cirnat. Fetifa asta era cea mai frumoasi pipu. Bondarii .ise si-si tundi plrul de pe jumdtatea dinddrlt a corpului. Rindunelele stirpeau viespile 9i fin{arii care rolau in jurul ca sei. In dimineala aceea. bdlibanindu-. Cirtila ii aducea tot soiul de legume hrinitoare. vai ! Sub fereastri. pisirile gi chiar un ele gize o indrlgiseri tare mult poate tocmai pentru cd era o feti!a blindd gi la locul ei.Vai.Buratino la otat'a il intoarce pe -sfir$it.i urechile pleo. Iarba din poianS se fircu mai veide . PA40 albastrS. Artemon. Broa. fel de fel de fructe.

( 7 t / / ll/(/E((.dfTIryW gl (f .l . -| -.tf r.r'i .l/.\ \ € ffi /at..t-a\ f6 ftf. W.<*+ '. .-4wY I W'.

rul buclat. Artemonl spuse ... -este viu. irezi tot no rodul de furnici gi trimise patru sute dintre ele si roadi fringhia cu care era legat Buratino. Dupa ce-l culci in pat. impodobit cu o frumoa"si fundi neagrd. ...Sint gata Artemon i. aga incit nisipul umed zburi cit colo de sub labelc lui. spuse Buha Ei. se avinta in goand catre un tuii. Broa. Dac5 e mort.opt zeci de grade in jurul decit viu..peCheami pede Buratino. Daci nll va trdi.. latrind puternic. gopti ea. Curatd tragerc pe sioari. iar smocul din virful cozii. s5-l aducemfeti{a.. poate fi inviat sau nu poate fi ini'iat. De furie. se invirteasci zorit in loc. rdmas in partea din fa{d. cu doui de iarba uscatb.i ve lln0 u -s I I coltll a lDt. din pi_ dure. cu infirmiera Broasci . desficindu-9i aripile moi. incepu sd-l cerceteze gi ea pe Buratino. . Patru sute de furnici destoinice se ingiraril una dupi alta. dez- Cu labeie din fa!5.Una din doud. cineva. fire Felcerifa Cilugari{a.i fclcerifa cdlugari!a.Bolnavul e mai mult miinile camort.i roti capul cu o sutd gitului.tei i se umflara tofi negii. Broasca il cerceta mult timp pe Buratino Ginditoare. 9i se inapoie tot atit de rcpede cu vestita dofioroaie Buha. Cu laba ei umeda.i-n stinga. vorbi ca un folnet felcerifa Cilugzirila. Artemon prinse De gata gi de I si Buha iEi apropie urechea de picptul lui Buratino. ii era pieptdnat cu ingrijire. privi cu ochii ei bulbuca{i in dreapta . va trii sau . apoi se urcard pe trunchiul stejarului si roaserd fringhia. care semina 1a infi!i9arc cu o agchie uscatd. Trebuie sa-l ludm deacolo sdrdcuful in casi si si chemAm un doctor.Sint gata gribit ce era. zburd in podul intunecos. 42 . pe cartruia ingustii.. . intoarse nasul intr-o parte 9i ridici buza de sus. Bolnavul e mai mult mort . Artemon il prinse pe Buratino qi il duse irr casa. Se repezi mai intii spre un furnicar. pe laba dinainte purta un ceas de argint. Apoi plescii din gura ei mare 5i zise: viu decit ..ori e viu ori a murit..

pentru orice eventualitate. sau fird unt de ricin. bine -Atunci feti{a spuse cu glas aspru. Ei. .. ordcdi Broasca din beci.. spuse letifa. cum si-l doftoricesc ? . Felceri{a Cilugdrila se preldcu.Cu unt de ricin !. nu vreau. rise cu dispre{ Buha din pod' ! intr-o I rsll 0e Atunci nenorocitul de Buratino.lupi geam Cdlugbri{a. pe plapuma. credinciosul Artemon... pe geam.Maice mor decit sd beau unt de ricin. Unu. nu vrea u ! iul IJuralrno. . inchide ochii.Uite zahlrul. oameni buni. te rog din suflet. care {inea o bucdficl rJ. -.umed. sar I ln beciul .Buratino.arlatanie ! oricdi ea.turnd untul de ricinnas 9i uiti-teiiinblgi bucificadoi.Cu uni de ricin. ifi dau o bucS!ici de zahir.Gata. gemu : Nu \rreau unt de ricin. il capefi numaidecit. mi simt cit se poaie de bine. . Feti{a cu pdrul albastru se aplecd grijulie deasupra lui : -.ele ei miini.e zah\r in gura.Da{i-miegti incap5{inat ? Dacd nu bei doctoria. igi prinse coada in din{i gi se invirti sub iereastri ca un virtej cu o mie de labe. asta-i tot ! De bucurie. mori. zdren{uit 9i plin de vinatii. tot una e . Feti{a i9i frinse drdgdla. - $gE. de om mare ! tavan. siri in fala gurd 9i-l sdrutd. Un goricu! alb.. apoi de zahdr Ii Dupi ce-nghiji. aschie uscatd gi se lasi sd cadd afari.. stringe-te cu degetele de nas 9i inghite ! Nu vreau. caruia tot ce se sfirgea cu bine ii era pe p1ac. trei in pe git. numai zahiruuuuul. SI tlrrndu-se De ourta. .. Hai I Stringe-te de . De ..Sau cu unt de ricin. o mie de urechi qi o mie de ochi scdpdrdtori. Dacd m-asculti.

Artemon. Feti{a sc uita lint5 la el si spuse cu asprime: .teptindu-l pe Buratino.. ci se ineci si varsa cacaoa pc fa{a dc mas5.ii care-i di- mica. Cind se lisau pe ramrrrile copacilor el iqi inal{a capul. Sorbi cu atita ldcomie. nimeni. sub masZ. dc supiratd cc erir.i spdlase fa{a cu apd proaspdtA.. lingindu-9i-le apoi cu o deosebiti plScere Iar cind feti{a sc intoarse Dentru o clipa ca si arunce ci1er.Spune-mi. il pizmui in gind .tc de cregterea ta ? .. sdrind gi lSsa{i-m5 . la urma urmelor.a firimituri unui carlbug batrin. in pace. Prin iarba din jLrrul casei. sorbi toati cacaoa dirrtr-insul. Ii tremurau genele. pe care erau rinduite tacimuri mici. cu Lrn picior indoit sub el. Buratino se asezd la masd. lugdrea pdsirelele.Tragc piciorul de sub tine.... iti flutuizr.i dea /ui Buralino o crestere a/easii Diminea{a. . prdjiturile de migdale le indesa intregi in grird gi le inghi{ea pe nemestecate.o celcuia iitrind la ele. asezati in fa{a mdsu{e. ea alunga necij cleau tirccale.. Iqi biea degetele in chiseaua crr dulceafa. cd doar pentru mincare -sint linguri si furculi{e. ca p. Ii porunci sd se ageze la masd gi ii turni cacao intr. Ig.i lasi-l ca oamenii in jos.Asta-mi lipsea 1". se gindi Buratino. lse A. incolo. -. ducindu_l la guri.Da' mai Buratino. Fetila cu pirul albastru il aqtepta in grddina. iar ndsucul cirn 9i obrijorii pudrase cu polen. cine se ingrije..Birre se mai pricepe Buratino.. . mititici. Nu minca cLr miinile. .De-acum am si ma-ngrijesc eu de cregterea ta. fii pe pace ! . Buratino se trezi zdravdn gi voios de parcd nu intimp la se nimic.Fetifa cu paru/ a/bastru incearca sd. el apuci ceainicul qi.Din cind in cind tata Carlo. si iugdreasci plsdrelele 14 !. te rog. zbenguindu_se.. Cind apiru il misuri din cap pini in picioare.i se incrunt5.niru pipugi.

ii sir git de ! (r Habar n-ai si socotegti. Forfecili . Ea igi potrivi apoi cutele gi {undifele rochiei. zise . - : DouL. ci ai doud mere in Si sd zicem ci cineva iti cere un mar.te-te bine.me$ter singuratic.ca rdsucea firul de afd cu picioru. si un vint u let vioi adia prin frunziEul copa- Fiind silit si .'echi ale feti{ei un costuma. eiocanitoarea cenusie 9i mo{ata. il lud pe Buratino cle mind si-r duse in casi. .i gteargd nasul minjit de cacao.. Am si te-nva{ sd socotegti. ci n-am niciunul. Pisirelele. -incearci pentru ci cel care mi-a cerut mdrul n-o sa-l capete. Feti{a ii porunci sd-.. Cite mere iti mai rdmin ? Dezbraci pe tine.Sd zicem ce-{i vorbesc. Asculti din nou . -t5 Si trecem la dic- .i goarecelc Lizeta injghebari pentru Buratino -din rochiilc r.i lud o bucalicd de creti. -. dar fu totu. Buratino ii ficu Siret cu ochiul : . croia.Acum alaza-te la masl qi pune miinilc deasupra. Artemon zburda prin iarbi gi lalra v oios.ele de dinapoi. ai in buzunar doui mere.o haini cazdrenlele astea de pantalonagi. spuse buzunar.Vorbd si fie. rosti feti{a cu tristete.Doud. .ilor. ii spuse fetila . Rzidasca _ gindacul cel r-oinic. giurea gi cosea. fdra sd se teami de el. Rida. in fala ta Cauti sd nu stai cocogat. vechi ale feti{ei.i nevoit si _sg sqhlrnbe.. de mai mare dragul. In cele din urmd se sfirgi si gustarea asta chinuitoare. poreclit Forfecili . Asculti. cu ciocul ei lung. pufnind pe nas. pentru a-i rla primele Ieclii de bund purtart. iar Lizeta ron{dia afa cind era nevoie Lui Burati'o nu-i prea venea la socoteali si se imbrace cu lucrurik. incnrniindu-se 'lare. 'iaci si mi-l ia cu de-a sila. el . sim{ea acum furnicituri prin tot trupul. Am si-!i fac rost de lumea .. De ce doud ? Doui. feti!a fara si-9i piardi rab':larea.:. ciripeau vesele. Buratino igi incordi mintea.Ia ginde.stea atita vreme cuminte la masi.i ile nigte Patru croitori : racur cel posomorit. cio cdnitoarea. fetila.tscunse in buzunarul hdinuiei noi cei patru bani de aur.

igi viri nasul in cilimard qi cind de pe nas picurd pe o hirtie o patd de cerneala.te de-andirdtelea fraza asta iermecatd' Dupd cum se gtie insd.ul u... il apucd sPaima. Esti un neastimpdrat cum n-am mai vizut' Am si te pedepsesc ! - 46 . 9i de ciudd o podidiri lacrimile. ai scris ? Acum cite.i.-j=--:- ochigorii ei senini in tavan Ei-i porunct: Scrie !. Buraiino nu vizuse in viala lui nici toc" Igi a{inti nici cilimari. Feti{a ii spuse incd o datd : .Scrie !" iar el. Feti{a iEi impreund miinile.. negtiind ce sd facd. -.a rupe !" Ei. deznidhjduitS. ..lepura.ItiiUltrtl .

. unde prin unghere pindeau piianjeni mari. geam . undc ai .i ardtindu-gi col{ii albi. cu capul in jos.i.Oare nu minca copiii ? Asta-i cregtere aleasi.a.a ca si-i bage frica-n oase. munca trebuia sd fie dusa cu orice pre{ pini la capit.i te duc eu in Jara Pro.. cu capul ei de por{eran .Asculta. :ineva. mai mirii ce mai mirii. Acolo-i fcricire gi veselie. acum insi nedreptatea il scotea din fire. amiriti cd fusese nevoiti si se poarte atit de aspru cu biietelul de lemn. Fetifa se a..a_1i 'gu segti prietenii qi vLrlpea. .. asteapti pina s-o innopta. anina{i cle pinzele lor dese.. Il inchise acolo. Tre_ clse el prin imprejurdri mai grele decit asta ..Ariemon.. Nu se ginde. gntit cu dantele. nasul tot Buratino i9i ridici una de cerneali. Dar de vreme ce se apucase sd-i dea o creqtere aleasi. gi plecd sa fugareascd din nou pisdrelele.te din{i.. cu fala sprijiniti_n miini.. Buratino.neau paianjenii de prin colluri.cana .. du-l pe Buratino in magazia intunecoasi.Tare-i proastaTocmai asta. doar a.. Buratino tot bodoganea in maga zia cea intunecoasi : feti.teapta pind se innoptcazi. lui ce-i pasa ? Liliacul chi{ai din nou: Mai rabdi pu{in.tere aleasd. Nu ne In magazie se auzi un scirfiit sub{irel. ascultd. ! .. Buratino.tilor. mai incct I fo. fugireste pasirelele. Agteapt-d sa vini noaptea I motanul - ala se cresc . il apuci pe Burati'o de hainufa . -. : Credinciosul Artemon aparu in ugi.Tu ce mai vrei ? .. . atunci . ea.rnci pe patul ei de pipugi. clitinafi pinzele.te cd bietul copil poate nici n-a deschis mdcar abecedarul Ea ii di zor cu calimara. zdri un liliac ce spinzura cle tavan. Buratino se alezi pe un ciob de oala..Mai incet. a.ori mirun{i.i il tiri dupi el in magazie.$i feti{a scoase capul pc. nu speria{i muscu!ifele. ori e chin ? Nu sta aga.i trupur um- plut cu vatd.A. prin intuneric. Ia te uita cine s_a sasit sa-mi dea rnie cre. de parci ar fi scrisnit desigur. qi incepu sa pling5. Ciinele. din ni... .

suspinind adinc. . abia sosit din sufragerie. iegi din beci sd-si bdldceascd burtica in bdltoacele in care lumina lune! Treaba ta ll Dlne. In colgobolan care duce in pivnif d.'. deodatd. Artemon. prietene. se trezi zburind cu capul in jos. pen! se rdsfringea ca-ntr-o oglindd. un garpe de casi.i bdielelul abia izbutea sd se strecoare pe sub p5mint. cu pielea aripilor intinsd intre degete:ii seminind mai curind a dricugori. Prin gaura de gobolan. impleticindu-se in firele de pdianjen. Paianjenii bodoslnir5 cu rduiate in urma lui. - ! rului. E Buratino ! Fugi I . ln cisu{5. in afard cu totul altc glnduri ii incol{iserd in minte. Trecerea se ficea din ce in ce mai ingust5. Apoi zburd af ari prin ferestruica podului. Eu ai sd tul de ie a. dupi ce vdrsi lacrimi de durere.r De ce sd md ciiesc ? Nu mi ciiesc de loc ! Poti sd aqtepti mu Ir O sd stai in magazia asta pind diminea{a. pendula bdtu miezul nopfii. Liliacul agdlat de tavan iEi lud zborul. . din care pricini nu cind in sus. nu-!i pare rdu de ce-aide asta. . cind. in pivni{).... Feti{a se culcd in pdtucul ei de danteld gi intr-un tirziu. unde biuse tot laptele diti cand. ca pdsdrile. $i Veni qi noaptea. fetifa pleci. Buratino ! Te duczboard drept.Buratino. afipi qi el. 9i sdri in poiand. cdlcd pe coad. gata-gata si cadi in cursa pusd acolo pentru guzgani . Buratino se tiri in pivnifi.colotimpul. Deasupra florilor albastre se rotea fird zgomot liliacul. Nu te cdielti? Biie{elul era insd tare nccdjit. Bufniia ascunsi in pod se porni pe ris.tept in poiand.Ia-te dupd mine. in Jara Progtilor . fdcut covrig lingd uqa dormito- 48 .i.Burattno ajunge in Tara Prostt[or Feti{a cu pirul albastru se apropie de uga magaziei si zise: ficut ? . iar broasca. Liliecii n-au coad5.. ci. iar Buratino fugi catre colful magaziei. adormi. cu nasul virit sub coadd. printr-o bortd prin care treceau de obicei pisicile. cind in jos..gdsegti o gaurl dechi{ai el la urechea biiatr-r1ui. Gura gi-o lin intotdeauna deschis5.

dupel t-l ce-si scuipi in 1a ua. pentru tata Carlo. In lui se Indriznelule.. printre mormane cle gunoaie. ba incolo. . curala na ln ula gi pornira sd treaci peste podul stricat. inclinate ba incoace. drdgu{ule ! \rulpea Alisa ii ajuta baie{elului sa se ridice in picioare 1i..Tot rbul e spre bine ! spuse vulpea. spre luna roiuncl?i. .fala iu erai ailau motanul Bazilio gi vulpea Alisa. inotind prin iarba care-i ajungea pina 1a irrechi. se agezd jos. Era miezul nop{ii.: +.. ! . Ah.eau ni. un pilc de copat-i usca{i. cu mutra posomoritd. se deslu. Motanul Bazilio mergea in urma lor gontic-sontic. lingindu-se pe bot. . dar in Oragul prostilor nu dormea rnca nlmenl.. ai c|zlI pesemne din luna. $i vulpea arita cu laba citre un pocl hoclorogit ce se intindea peste albia seacd a unui piriu.tin{c. cu crengile frinte.hii h olba{i de spa ima. Nidajduiesc ca nu {i-ai pripadit bani5orii.i dc acolo. Numai zgirieturi. r€ Ca din senin. ci{i poftegti !.i flutura5i de noapte. IatI ci ai ajuns in fara Prostilor. cu gura plina dp nis. abia se put ea line de el. tru ca.buneoragul acela se vind rrestitele haine ciptugite cu blani de iepure.i mai multe clopotni{e strimbe.c. 5 rostogoli pini cEzu cu fa{a in niqte fnrnze de brusture. li[iacul se avintd in vizduh. riiteazule Buratino.in r-n nr. ficu motanul. . buruienile ude il plesneau fari cru!are peste obrajiori.oare.. posomorit....pierde \rremea. Deodati.L-am adus !Buratino se priv ali pe un povirniq se rostogoli.te casu{e pe jumatate ddrimate.i prindi hrana din zbor qi si inghiti de .abecedar cu poze colorate. strigi cuiva : .vulpea. ingbimii -turte dulci vulpea... de sus. ! rr !lril<rr Buratino .-+^-:l . spuse _ l\/Ia prinde mirarea ci te mai vid lriu. 1460 49 . Buratino. iar vuipea avea coada niclSitd de nirnol. Pe malr-rl celSlalt. cu toate ci i se piru oarecum ciudat ci motanul igi purta laba dreapta legati cu o cirp5..i cocogei de zahir-candel pe bc{i. In . . sd-. Iara 7Chei{a de aur a . Buratino se bucura cind didu cu ochii de vechile lui cuno.

dLrcindu-9i 1a bra! soliile.. Sa ne grzibim.se plimba !an{o.i miscau alene ciottrl de coadd: O vaca. {inindLr I mereu dupa ea.. pantofi rup!i.te cu api din baltoaca de colo . cu crozile smulse. miine in zori po{i sd culegi o grdmadi de bani 9i sa-!i curnperi cu ei tot ce-!i pofte. bra{ la bra{ cu cucca}1a vulpe. $tii.. vlzur| cum se plimbau.+ po In schimb.vii99. Pe trotuar.i gaurifi qi cirpe.. costelir. impopo!onate cu - -.. Nu uita si spui : .. drix !" ! - 50 . abia se nrai migcau de S at 'ttuln tr .. tinind in laba o micsttnica de noapte. sc u f i{e..i murdari rdtaceau ciini iioirifi plini de scaiefi.i. iqi spunea ea lnginduratzr.ix. galo. atit de slaba c5-i puteai numzjra coaslele.te inima.vulpoiul cel gras . Presard sare ! .... cu ochelari de aur pe nas. 'f Pe ni5te movili{e de noroi se oprise un cird de \'l i) ll Jru rrr u lit e de ici ta Ie pene. la raspintii...Acum strope.s. P-aici -numai inse noaptea asta se mai poate semirla.e. NiEte capre ' . stiteau smirni buldogi p rliitiIS5Lti.Pune induntru galbenii ! . care pasea rnindri nevoie mare. in lunlina lunei. Guvernatorul ora. $i dacb semeni. gnti{i fieru u ri care cu cite o pdlirie in trei colturi si al'ind in j utr rl ri1trrl u cit eo zr Lr C zgardd cu {epi. ce oftau lihni{i de foame : . mix. stropegte bine 1.i zdrenfaro.Pe o uli{a strimbd . Vulpea Alisa gopti : plimba cei cart atr setttiinat bani pe Clnpul A{irttrnilor. I-uindu-gi vorba din gura.li bic Giini.. Vulpea nu-l slabea o clipa pe BLrratino. Poli{iqtii hamdiau de zor - Cirrrculi ! Jine drrrtapta I Nu sta pe loooc 1. Vulpea gi rnotanul il duseri pe Buratino pe url maidan plin cu cioburi de oale sparte...ului -. incepurd a glisui care mai de care -' Sapa groapa .. Muuu-cenica. motani sdtui. statea cLr capul p lecat jalnic in jos. care n-ar ii zbur ai chiar de lc-ai fi strivit cu pir ioi 1r llre ..A-u-u-u.Be-e-e-e-e ! cu spinarea pleguvi..cri ! la locuitorii flaminzi . cu botul in vint. pagteau iarba przif uita de lingd drum qi-.

. A-.<l i .*.u z Ef. #c r 0. -. <&' r€t I I .a.t< I l: G.r a ai . + 4' f' r. t ffi$ r\f-li ' . 4!*- t.**. a t I I'r t -s.

sc motanul. spuse in qoapta de trei ori . Buratino sapa la iuleala o groapa. r'iri in groapi cci patru bani de aur gi ii acoperi cu pamint. trintira 1a pamint. Scoase din buzunar un pic de sare. drix". adaugi si .tc. 1 Buratino i. mix..ix.'t. lud din bdltoaci pu{ina apa gi stropi locul. cap nu ne-a trecut si ne uitam unde-fi ingropl banii.Doamne dumnezeule.Doamnedupa cifiva pa1i.t'.{ ?ii {' '{'' . darvulnea. pitindu-se dupd un morman de gunoi. spuse paze.i scirpinl nasul plin de cerneall : I . . o presara deasupra. Dar.'i prirr . It fY Yr . Lisa!i-mi singur ni.$titi ce: voi s-o Eterge!i de-aici. Se preiacura ca se indeparteazd. '1.. Se agezi apoi sd agtepte plnd va cregte copacul.

In odaie ndvilird numaidecit doi ciini detectivi. rusindu-se de ei sa-i spund pentru ce.Hot. asteptind cu ribdare ivirea zorilor. ai acestui oras. Atunci Alisa il lisi in paza motanului gi dadu o fugd pind la cel mai apropiat post de poli{ie.haimana ? O mare pfimejdiede serviciu. care nu dormeau niciodatd . trezit din somn. intr-o camerd imbicsiti cu fum de !igari. pdtati de cerneald.teptate o mici bfltoac5. Ei apoi. dintr-un salt. incit.. miriind fdri incetare. o ? mars ii pagte pe to{i prea cinsti{ii bogd4^^: cetSleni ralJl. 1 .Poltfistii prtnd pe Buratino $t nur'I ingadute sa rosteasca nici o oorbd tn ?[ dpardred sd Vulpea Alisa i. de spaimd. Buratino oaoea din picioare. sub picioarele vulpii se ivi pe nea. ldtri atit de tare.pornirl spre maidan. nu aveau incredere in nimeni. il apucari de subsuori gi il tiriri la post. Detectivii rdspunseri scurt : Ham! . in rala u ner mese. se aruncard asupra lui Buratino. viu sau mort. n-ai vrea si arestam un hot. pe burtd. pe Vulpea il lamuri ! nume Bura- tino. Cei din urmd o suta de pagi ti ficurd tirig. Dar fi-ai gdsit ! El stdtea neclintit pe grimada de gunoi. $i zvirlind in laturi picioarele de dinapoi. cu nasul intins.. anume scornit. Buldogul de serviciu. Acolo. Buidogul de serviciu sund indiriit. Buldogul de serviciu porunci ca ho{ul cel primejdios si fie adus fard intirziere la post. sfordia din rdsputeri un buldog -de serv ic iu. din rasa Doberman-Pintscher. Ham mai departe cd un hot primejdios. pentru ce l-au lnnata t? Cu ce se ficuse vinovat ? Dar cei doi deteciivi rispunseri : 53 . intr-un galop al lor.. Vulpea ii vorbi cu un giascior mai dulce ca mierea Neinfricatule domn politist . fusese vbzul rdlAcind pe un maidan.i fdcea socotelile ci Buratino se va duce in ceie din urmi la culcare. ba se bi nuiau chiar 9i intre ei ci nutresc ginduri rele.

chiar in rroaptea ace'ea. Detectivii il ingfdcard la iuteala. Buldogul de serviciu se ridici de lingi masa 1i-l scotoci pe Buratino prip bttzunareNegisind nimic altcer. .i pe deasupra n-ai nici de ltlcru. urlind furios : Nemernicule. plin cu broalte. u ^tita inrleminare.-<i mdtasea broagtei il acoperi cu paienleniqul ei verde. ca o minge. motanul igi infipse ghearele in botrrl vulpii. al doilea n-ai acte. hlana I'ulpii si cea a motanultti zburi bucdti-buciti. Si astfel se rostogolira amindoi pe maidan. ciinele se risti 1a Buratino. detectivii il aduseri pe BLrratino Ia post. Dupd ce-gi JrrpLriri unul al1uia coastele. Vorrbe! O sa afli la post.. lipitori gi larve de gindaci de balta. Sa fie inecat in iaz.te galbenii. Intre timp. farl si mai piardi vreme. de pe inaltul podului.a decit o bucii{ica de zahdr 9i citeva firimituri de prajituri cu migdalc. Buratino chzu in api . impar{ira. i. si. se ficuri nevdzu{i din ora9. Nu mai era nimic de facut.. numaidecit ! Detociirrii ri\nnns.er.. Vulpea il cuprinse intre labe. fri{e. esti de trci ori vinovat: mai intii eqti o haimana. . rl frdl ll l^.Vulpea gi motanul. . il zvirlira intr-un iaz adinc si mrrrdar. $i-n ltrrnina lunii. a motanul se trezi cu un singur ban. iar ea cu trei. in sfirsit.. Vulpea :-. scoasera cei palru flr)cr ll :-^^-1. il tirira in goatla mare aiara din oraq 9i. Afari cu el din orag.Ham! incerca Buratino si le vorbeasca de tata Carlo SI de pa{aZadarnic niile lui. De ciudzi. facind parte dreapti. incit galbeni din pamint.

.

E broascd de mare. se agezaserd sumedenie de broagte gi priveau la Buratino cu ochii lor bulbuca{i 9i guriie cdscate de uimire.. din picaie insa. Pe frunzele late si rotunde ale nufSrului de baltd. care plescai inciudat cu tdlpile in apa. gindaci de balt5. incit nici nu se pot vedea cu ochii. incit multd vrcme ramase la suprafa{a apei.. Un gindac de baltd i se ca{5rl de citeva ori pe nasul care-i ie. tremurindu-qi grabite periqorii care le {ineau loc de miini gi de picioare . infS.isie. ordcii aItal.ise la lumina 5i se aruncd apoi in apa.urai in pdienjeni. ^t+^ .te cunoscu{i pentru prostia 1or. cldn{dnind din dinti : 56 . Parc-ar fi un soi de caracati{a.ul verde de mdtasea broaqtei' curind. . cu lSbufele dinapoi asemenea unor r. cu loate astea se sperie in aga hal. lipitori.Are nasul ca un cioc de barzb.unau in jurul lui. Ca sd poatd rdsufla in voie. intocmai ca gimnaqtii cind f ac . Se agezi pe ea. larve care inghit tot ce le iese in cale. care incotro.Buratino face cunosfinta cu [ocu[tor[i iazului. Buratino se citlrf pe o frunzi de nufdr ceva mai mare. to{i locuitorii iazului se adunard in jurul lui : mormoloci negri 5i burtogi. Toate vietitile astea sfir. ordcdi una oln ele. af[a ca cei pafru ga[beni i'au fosf furaft si broasca (estoasa Tortila ti darute. cuprinzindu-qi strins genunchii. Buratino se rdsuci pe burtici qi incepu sd Pluteascd.ird prin a-l plictisi pe Buratino. scildate in razele lunei. Mormolocii il gidilau cu buzele lor aspre gi morfoleau cu pldcere ciucurele de la tichia lui. Lipitorile i se strecurau prin buzunarele hainufei. celelalte fiin{e mdrunte mi.tte o chei/a de aur Sa nu uitlm ci Buratino era fbcut din lemn gi deci nu se putea ineca. u. Ia mai duce{i-vi 1a naiba ! Cd doar nu-s pisica moarti ! Locuitorii iazului se imprdgtiara.i cautind sa prindi ceva demincare .rindunica". ordcdi a treia. . in sfrigit tot felul de vietdli atit de mici.or.i ingina. nimereau chiar ele in gura vreunei larve de sindac de balta. indeob.

. broaltele sdrird din nou pe frunzele de nuf-dr.. nu vi fie cu supdrare. Dar nu un Sarpe se ivise din unde. Se apropiard de el una dupi alta. minte . Oricine Etie cd broaEtele au singe rece. Broagtelor.. Cind Buratino. fiin{i fdrd cap.Vai de tine.sc urt d ! I De ce md cerfi aur c. lfr ? mormdi Buratino. spuse broasca testoasd. pentru tata . M-apucd .sta acasd ri minteda silin{a la inviifitura. ci broasca {estoasi Tortilla.. ridicindu-si numai capetele cu gura mare $l ochii bulbucafi.Ce porcdrie ! spusese cufundard greala. dar ar fi o mare greseali sd credem ci n-au inimd.. am vrut doar sd fac rost de galbeni mai mul{i Carlo. dintr-o Atunci toate broaqtele Vilul verde de mitasea broagtei care plutea pe fa{a iazului se cldtind Ei un cap mare. incepu sa-9i depeno firul pd{aniilor lui nenorocite. o buc5licd de namol. datb in ap5. numai eu stau aici asta udi. Mai adineauri. 9i rdmasera nemigcate.i-au amdrit qi tremur pe frunza tucurile lor c5lduroase. el. o aripd de libeluld. Nttmai Tortilla. ca de garpe. s-au oprit si bea apd 9i i-am auzit cu urechile mele cum se ldudau cd au dezgroprat banii. Buratino duse la nas mincarea ce i-o aduseserd broagtele.$tii. Mo{ul de la tichia bdiatului se zburli de fricd.. Se agezard in gir. ii aduserl un gindac mort. se ivi din unde. infricosdtor. Ai face mai bine sd-mi dai J. Altfel sint un bdie{el foooarte bun . aPoi gustd in sil5... cu vederca slSbiid din pricina bdtrine{ii. ca de piatrS. scurtd . s-au cam incdierat la impir'leald. broaqtele se strinseri roati in jurul lui. prostufule. Buratino fu cit pe-aci si se rostogoleascd in apd.i lesne increzitor.. Banii ti i-a furat vulpea in in{elegere cu motanul. spuse biie{el cu .. Vai de tine. cl5n{dnind din din{i. trecind pe lingd iaz.ii ./ Chella de .. da{i-mi sd-mbuc ceva!. Din strifunduri. increzdtorule. Dupd cite am inieles din cele ce spuneau.bdut laptele si dorm in p5. citeva icre de rac gi vreo doui-trei rddicini plttrezite' Dupi ce-i puseri lui Buratino dinainte toate aceste bundtdti. lunecind spre frunza pe care stdtea Buratino. Inspaimintat.La ora asta fetilete 9i bdie{a. gi de care nu se mai temea nimeni.i cuminte. Xlai bine ai ti-ai necuratul te-a impins si te duci ?n Jara Progtilor. apoi se cuiundard repede lna dincul iazului..

Of. ajrrtii-l onruleltrl de parce af fi r. s = ==_=:*: o lnina cle aiutor. otnule!ule.+==-=: Sl-. oi ! Ctrm o sa ma te lc suspirrarri in cor: pe asta . din nou prirri indelung 1a lunii.. oi..rt rbsplati . dar fie ce-c-r fi.Ant mai ajLrtlrt cLt tldata un om. cA pini 5i brr-ra9- --.rut szi-ii Broasca lestoasa privi indelung la lttnir. anrinteasca ce\ra. Tortilla. o[. Stai aici.i si:inci atit de jalnic. c:r ett dau o goana pina in fundul iazulLri poate-oi gisi pe-acolo vreun lttcru $or care s5-!i fic de folos. Ce-o si rnA iac acum ? Vai-vai-vai I intorc la taia Carlo ? Oi.i-a facLrt piepteni din carapacele bunicii st buniculLtt meu. Dupa ce-gi trase caprri ca de sarpe in carapace. se lisi incet la Irrrrdul aper. Ei. ri dre. spuse ea. 58 . ! Isi freca ochii cu pumnii . $i.

te-a r'bzut norocul! Lui Buratino inima prinse a-i bate cu putere Ei ochii ii scinteiari. Ca prin farmec uiti de toate nenorocirile ce se abituseri asupra lui. scdpat-o in iaz un om cu o barbi atit de lung5. Trecu multd. spuse Tortiila. multa \"rreme. mul{u mindu-i cuviincios broa. Vai.i aga de tare. Tortilla suspini. ai grijrl sd nu pierzi chei{a ! ( Buratino fuge din f ara Prostllor inti[neSte un toodra. Tirziu de tot.optira: 'Tortilla. pe care o puse la pieioarclr'lui Buratinc-r.tie o taind rnare.i lesne-crezator.i-a bunicdi. gi suspind iari..i ce s-a rnai rugat de mine sd-i caut cheifa asta pe fundul iazul.. se aruncd in apa. valul verde prinse a se cldtina din nou .tilor. puse acolo cheija gi. Ia chei{a asta de aur. Cind broagtele ii ziriri umbra neagrd rdsirind pe mal.Dar eu penlruvrut s5-l ajut ! piepteni d supdratd pe oameni pe vrenlea aceea. ordciird toate intr-un glas: -.si.tele . $i numaidecit dupa asta auzi un lStrat de ciine. dar nu mai mi-aduc aminte tot ce spunca.i celorlalte broagte. un ghemotoc cenugiu. entru ca-sl ficuserd ptepteni din carapacea bunicului vr L'illea aceea.f de sufertnfa st Broasca !cstoasi Tortilla nu-i aritasi: insd cum sd iasi din-l'ala Pro. ca si nu-l impiedice la mers.i broas ca lestoasa aparLr.. inotind spre mal. {inind in guri o chei{d mica. Stelele striluceau pr in f runzi5ul copacilor intuneca!i.ti. de aur. l-I u mai fi am drit ca motanul gi vulpea {i-au furat galbenii.Buratino. In cale in alf au stinci colfuroase . Multe mai povestea omul acela bdrbos despre cheifa asta. cd trebuia s-o bage in buzunar.. Deodati Buratino zAri ceva mai incolo. ticu. in fa!a lui. Atit tin rninfa' ca' trebuie si deschizi cu ea o ugi gi daczi izbute. 59 . iar in vigduni atirnau nori de cea!5. cd-gi lacusera ulte acela .. Luna pieri dup d dealuri. Prostu{ule iara nrinte . Ruratino fugea incotro vedea CU ochii.tei Tortilla.Broa. incit apa ficu bisici. n-am Eram tare . Zvirli lipitorile din buzunarele hiinu{ei.

iepurelui.. Buratino se lipi la iufeald de o stincS. neinteles' .ternu o linigte Buratino fugea acum a. dldu din cap. Pentru a treia oari.Vai. De pe porrirniE prinserd sa se pravdleascd pietricele. | Rdmii cu bine. Lipitoarea.|]': i_ deplind.. Buratino incepu sa-l zgil{iie gi-l trase de picior. O lua gi o puse pe nasul omulelului care zdcea fira suilare.dio pentru totdeauna ! gemu omu1e{ul Buratino se pleci asupra lui gi vazu cu mirare cd era Pierrot. apoi se a. se vede treaba cd mai trdiesc ! r 6C . Omulelul cel mic..i tinindu-l strins de urechi. Pierrot se ridici indatd. se prdbusi de pe spinarea iepurelui . nici una nici doud. cu capul spinzurindu-i in jos. Zacea inlins. buldogii. Mrrr Prinde-1. -printre suspine.ham ! le erau plini de riutaie gi nu-l bdgardsdrind pe urmele ochii in seamd nici pe Buratino si nici pe omule{ul cel palid. luind-o spre povirni9. Pe lingd el trecurS. dupi el.i cizu drept la picioarele lui Buratino. in bluza lui albh cu mineci lungi. Buratino incepu sd fugd atit de repede.a de iute. trecura in goani drumul . in goana mare. Buldogii.i \: ir-r +A d*. a.. hamliau buldogii politigti . Malvina. Atunci Buratino se ciutd in buzunar si gasi o lipitoare rdtdciib. Malvina. doi buldogi polif igti din Orasul Prostilor. il ciupi de nas.Rimii cu bine. Cind ldtratul 9i tropditul se mai indepdrtard.i in fafa lui. gi ingina cu glas pifigdiat . ca stelele alergau qi ele ca turbate pe dupl crengile negre. crez ind ni'itsrl-I-1 ne r'. Deodata. pe drum. cilare pe spinarea unui iepure . iepurele trecu in fuga drumul. ghemotocul cenusiu risdri iari.. se agezl in capul oaselor. fugarind iepurele. i$i smulse lipitoarea de pe nas gi gemu : -. Ghemotocul cenuglu san speriat de la pimint. ca unul ce se despdrfea de via!5. Pierrot nu se mi.ca. atingind cu capul o rimuric5. adio pentli totdeauna 1". Buratino izbuti atur-rci sd deslugeascd un omule{ mic de tot. incit stelele pireau cd aleargd iute-iute pe dupd crengile negre. murise de-a binelea. pufnind zgomotos pe nas..

i. T ff t# *-f --1 -"-'-t + (t.rG: -jal...t/a o4 q -r€ { 4 r..{ I liI*Y6(o Te+zE ..F i j:.. - :.. '.n {t' {{ -{ f .:{:!ffi f a r+€ -**h ffi3 jffi /'-H\\....'.:.

Ce?mea ? ? Ai vizut-o pe ieti{a ctr pirul albastru ? Ai vizrrt-o pe Malvina ai cules ! O . fi-ai 9i gasit la cine sd te gindesti ! Tare prost rna i egti ! ii tdie -vorba Buratino.iu sau mort..tr\or.i - 62 . ascrrnde-mi cit mai repede. I. BLrratino il apuca pe Pierrot de minecd si il trase intr. pe rrn crrlcuq de irunze tuscate..trn tufis de mimoze incircat dc flori.. Pierrot siri in din miini : la ea. Senior Carabas-Barabas mi rrrm:rreqte zi .intul suiera SI .Ai ales pindpicioare.Cum ? strigl fericit chei{a. cum poti s-o gisegti gtiu aur ) ce u 5i{a $tiu unde se aflS .i noapte.Barabas stiitea la gura sobnebun lt aploua galeata.tsarabas statea gllra sobei si s gea din pipi.... Cunogti taina chei{ei de . In depdrtare se auzi rlin nou latratui ciinilor.cu gdleata.ie cu piianjeni. Buratino.te cum a djuns in Tara Pro. NLrmai elr eram treaz. intr-o noapte vintrrl suiera nehrrn .. intr-o noapte r.Du-mi chei{ei de aur I aju!i s-o gisesc pe Malvina. uilindu-se . Buratino. dind miorliit. nu pe iepLrrele cenusirr. Aseard ietisc ana asta m-a lirit intr-o magaz. ili voi dezvdlui taina Buratino.1i ()lndeam la fetiia cu pirul albastru. Brr rat ino. Cum . caci a fdcut jurimint sa ma prirrdi r.jurul lui.Buratino ii cuprinse in rniini obrajii albi ca prairrl de din!i. sp(. Senior Carabas.i ploua cu galeata. si o pisiloaga.In{elegi tu.. Pe tnini-' mi.. N-am putut rabda 1i am fugit.. El a tocmit ciinii poli{iqti din Orasul Prostilor. De ce fugeai cilare pe icpure ? raspunse Pierrot...riat in fugareau ciinii.i povesteasci ln soapti: . Pterrot pooeste.. Acolo. ca[are pe rcpure Inielegi tu. asemenea Lrnor balonale galbene si m iro s ito a re. Daci-mi . Pierrot inceprr -.. ll sarutd Ei-l intrebi : Cum de ai ajuns aici ? .\rai. Toate pipugile dormeau. Uarabas. Buratino.

R.Cine 9i-o fi gisit si umble pe o vreme ca asta ?" eu.ul de mlmoze. In miini {inea o tinichea qi un ciorpac.aclar. Senior Carabas-llarabas se ridica din fotoliu.it si cam peltic.. in{elegi. inclinindu-se de parca arvd fost irint ditr sale. Silindu-l pe Pierrot sd se ascundd din nou sub tLrii. de. rrsuc lingb ioc. Senior Carabas-Balabas mormai : .Nlalvina. ud leoarca.'ir bAtind tare in geam.' -Dacd r.i incre!ita ca un zbirciog.sA deschizi cu ea... de linga fe. Duremar.) 63 . dacd r.a doare tarr capul -sau r... pot pune pe ceafa o jumatate duztna de lipitori stra5nice. Din pricina asta ma cautd Carabas-Barabas cu ciinii lui polif igti. Pierrot il rugb fierbinte s5-l duca la . LAsa{i-ma sa intru. cirlige 1i ace... urma Pierrot. fi .La dracu'! Nu-rni trebuie nici un Iel de lipitori ! Vino 9i usucd-te la ioc pina n-oi mai putea - : ! i1 Ciorpac - urrt'alti de pescuit pegte nrbrunt. dar ca-l r'a duce la Malvina indata ce se \ra lumina dc ziua. ili lua tichia de pe cap gi qi-o indesh in gura.. Dar. Senior Carabas-Bar:rbas bodogiini . dorearn foartc mLrlt si viid cum aratii Lrn virrzator de lipitori rlc' leac.spuse el. si mi rca-strd. ca de obicei. Purta pe umeri un palton vechi. Si ce-mi vad ochii !. pcrntru ca tot mai f inea tichia in gura : tl i : Pr )esslessle. ascultind la u$e. sc impiedica itr barba. injura. iar la cingitoare ii aiirnau clegii. Anr tlas incetisor urr col{ dc perdelu{zi . Am aflat taina. ca nu cumva sa-i scape vreo vorbd.5 doare burta.. A. Degpe agtzr ai mai poe. Agadar. rispunse un glas de aiarzi. Intelegi... BLrratino s[)rrsr] cu glas inabu. tocmai adormisem cind am auzit lre cinr:r. In incapere intra Lrn om lung.i am bagat capul in cameri.. Buratino il ldmuri irrsd prin semnc pe acest prostinac ci era prinrejdios s-o porneascd la drum pe intuneric...irat.i deschide u9a. verde.Sinteu.i tiuie urechile. vinziitorul de lipitorr de 1t-ac. intr-<-r noapte. r'int ul guiera. Tare ar maifi vrut Buratino sa se laudc ci acea cheita minunata o Ei ai'ea la el in buzunar. 1N.anume trebuie. crr o ia{a mici .1tit..

atrd. Senior Carabas-Barabas trase din pipd qi rdspunse : In lumea asta e o singurd taina pe care vreau s-o cunosc. Duremar incepu sd mdnince sldnina gi. Senior.Pe vremea aceea md indeietniceam cu nego{u1 lipitorilor pe care !e prindeam intr-un iaz murdar de lingd Oragul Pro.ai bzigat iar spcmie rie{i -la intreaga suflare din minunatul nostru iaz. Durentar. ne tulburi apa. Ca si vI rdspldtesc pentru gdzduire. ascultd. Din paltonul lui verde iegird aburi cu miros de nimol. iar de vi dor cumva oasele... pe care mi-a destdinuit-o Tortilla.bucati de sl5nin5 vinzarea lipitorilor. spune mal repede fi-a destiinuit Tortilla.i pu{in tutun de-o {igar5...ce bunule Duremar.i m-am incilzit.somnul de dupS-masA. cind ai de gind sd isprivegti cu fdridelegea asta ? 64 . deodata. in timp ce mesteca.a dracu'! Nu-mi trebuie nici un fel de lipitori ! strigi Carabas-Barabas. Ia de mininci sldninl si bea un pahar ile vin.. cind din iaz se ivi. intra pini la git in apa iazului gi rdminea acolo pini cind lipitorile se prindeau de trupul lui gol.sint gata si din pun pe Pengi un pahar de vin tru o vd sale o duzind din cele mai stralnice lipitori. se impiedicd in barb5.Senior. r4!. spuse el. l. Apoi iegea la mal. Dupi ce mlnca SI bdu. Merge prost cu spuse cl llou. iar eu smulgeam lipitorile prinse pe el .i il trimiteam din nou in apa. spune. Pldteam unui om sdrman patru banuti pe zi. parcd ar fi fost de gumd. gi el se dezbrdca. . . La aceste cuvinte. broasca Atunei Duremar ii istorisi urmdtoarea iniimplare : . Toate celelalte nu fac nici doud parale ! eu gtiu o taind foarte spuse din nou Duremar. Prea . mare. acum sint sbtul . un cap de qarpe. . nepre{uitule !estoasi. nu-mi mai tihnegte Spune. gata-gata sd-l striveascd sub el gi mugi ca un taur: Duremar. ln ziua aceea prinsesem o mulfime de lipitori in felul acesta.ti1or. cdzu peste lnspdimintatul Duremar. Carabas-Barabas holbd ochii. din pricina ta . ca de obicei. o si vI dezrrilui o taind.Duremar se intoarse cu spatele spre r. ceru . broasca {estoasd.. in grdi aritarea aceea. sdri in plcloare.1 | SE stringea gi i se intindea.

. de ce n-ai Iuat atunci cheifa de la broasca testoasi ? Asta-i buni ! rdspunse Duremar.. Sa pornint nullt a iciec it in fara Froitiloi.lace iazul . mi-a spus. pe scuri. l/..i laba din apa : --" Fac jrrr.re. br'ascd firiil minte l clr .t iirr .. nici nirnerii altrrl nu va cdpata cheila Icrmt'e ati. . nrrmai si punS mirra pe cheit.Pe irLndul iazului zace o chei!i lerinei:atI.Osi zirnbesc cil am sit pot mit i irrrbiclor..att.. ii rispunsei fird teami .i cirii ca.sr rrn onl care ar fi gata si facS 0rice pe lumc.Dindu-rni seama ca aritarea acea. dc rnolmoloci. broa gte.il.. Si broasca se cufrrnila iri ailli.-. sintem gata sa tc rasplatinr. Cunc. n. 1i Carabas-Barabas in- -ST :lu l.:r c Ilrt . zicincir -i . Jrrl cli o i a primi nrrnrai acel om care va izbuti si f:rcd ast_ ir:1.inrint cd nici trr.i broiisca les'toasi obiEnuitS. festo asi.riirs tr.i atit de tare chipul.I-lei.oies.. gi zicind ai:estca i1i v'iri eairitui bdrbii inb Llzuitar 1i nIt1q.rroasca {cstoasa.Cind ? .. incit semdna acum leit cLr r-rn zbirciog fiert zi. s-o irrdirplece pc liroasc:.. Eu o s:-r tla alez pc maiul ia zulu i. geamanian birrin de rpa. Dar abia rostise Duremar a ces te cuvinte. rog' ai putea si 65 li.. r'incle-o (.i ..ia uLt t'l 3 decil r_.r glini tif f .spiai*sti ? poate vrei sd-mi dai carapiicea dr os in care i!i ascunzi capul si picioarelt:. sii rag ca o vacd rdtdcitd de ci readi.tt tt. -lri ga Carabas-Birrirbzis.iil.sn "' .a. mi-am bdtut irr ala hal joc de broasca lcstori:-ri.Omui acela sint eu ! Eu ! Ilu I prra-bunule Durenar.uil -s. schimonosindu-. incit tot poporul diri iaz ::ii mi roage sa i-o dau lui. Am si mi rog dr. tinindu-$i mereu laba ririicirtd in SUS. lipitoriit: ri in bait:r r r.i-si f aca Iumea piepteni dinir-insa.Lt . iesindu-si din lire. A n si le igridu iesc un milion .r : - asta I cepu sd urle cit il tineau puterile: -. cii pind la urmi.ti sd ne lasi in .. ridicindu-..i.i('rdem tinipril. si ma las pdgubag de lipitori pcntru o biati chei{r. de gindacii ilc ltalt. dacd te irrr..lr..'. l)uremar. ( -ind voi sfirsi de 1. iiP 3..Ti-ir.: .si sd nu mai calci niciodata pe aici.. Broasca .... Atunci eu incepui s5-mi bat joc rie i..ii: : tri murdara.tcstoasl se inverzi de ciutla lj-nll 5puse.ri jumirtaie de nrugte grase..

. Buratino. iepura.. alergir-rd ia zece pa. sd tocmeascd ciini polifigti. incit am ielit de sub perdea. am si virs lacrimi de crocodil.i. stind pc frunzele vegtede de sub tuligul de mimoze.. iugeau Carabas-Barabas Ei vlnzAtorul de lipitori. l{-am prins cu nriinile de nigte urechi lungi. Ehe-he ! Asta-i curat ghinion iepuresc ! spuse iepurele' Pun rim5. o sd glsesc ugi{a micd pe lingd care to{i trcc fird s-o bage in seam5. dar eu md !irream strirrs de urechile lui. In bezna de aiar5. migcindu-. .celei mai prizlrite broscu{e.i in urma mea.i rniniat buza lui spintecata in dou5. in{elegi..iu. dar se irnpiedici din nou in barba 1ui. Iepurele suspina gi o pornea din nou. . M'am poticnit gi am cazut pe ceva moale gi cald. Trebuie neapirat sd pun mina pe chei{a asta | $i cind o s-o am. O si pltrund in camera de sub scard.sule. vintul guiera gi ploaia bdtea cu furie.. prin vii gi prin grddiniCind icpurele obosea gi se agcza si mai rasufle u1l pic. vinzatorul de Iipitori. se intinse cit era uc iung pe du. undeva. Se aflii acolo.. Senior Carabas-Barabas m-a vkzul. Voi cadea in genunchi in fa{a sfirqit cu noi I 66 . Cind norii se imprdgtiarl . md duc in orag. o pornirlm prin intuneric peste cimpii. care are o cameri sub scard. S-a noase. cizu. nemernicule ! 51 se repezi sh mh prindd gi sd mi zvirle pe foc. Incotro ? Nici el nu qtia.si l3 lxmina lui r. cu il sirutam pe frurlte: -.izui. ba la stinga.. o casb.. hai sd mai fugim ni{el..umeaua care se zgudui toata.i cind am sdrit gardul.m-a apucat o curiozitate atit de mare. risturnind nigte scaune. iepurele tisni in sus.' O lua ba la dreapta.Sint pierdut!" mi-am zis. -.i luna se ivi pe cer. Tragi cu urechea.e1 cu clopotirile inclinate care cum se nimerea' Pe drumul ce ducea spre ora. $i astfel. continud Pierrot. De f ricd. Un fulger despicd norul negru de deasupra capului meu .ag cd se duc in oraEul Progtilor. Nici nu mai gtiu cind am fost dincolo de fereastrd r. .i-am si vir cheifa in broascd. vizui la poalele dealului un or5. Clzusem in spinarea unui ie pure cenu. pe Carabas-Barabas gi pr.Te rog frumos.Auzindu-i vorbind aga.

Urmarea o .. Virindu-qi nasul intre lSbuie.zul singur. intr-o fugi nebund. Iepurele igi pierdu curajul. cd o gi zbughi prin pidure de-i sfiriiau calciieie. cu urechile pleogtite. Iepurele nu se clintea. am plins gi i-am cdzul la picioare. Pierrot igi siirgi povestirea gi Buratiuo il intrebi cu bdgare de seamS: Dar in care .tii.a-tfi=. rimase fintuit locului.In zadar m-am rugat de el. purtind cite o banderoid neagri pe laba dreapti..cu cheifa aiacasd o fi camera aia de sub scard Ei uqila care se descuie . cd doar ai vd.nind din orag.. iepurele prinse sI tremure ca o frunzd in bdtaia vintului 9i abia am apucat si-i sir in spinare.... doi buldogi cirni. Insd cind vdzu !i.S \:d -'.

Pielrc. dat noui nc.irti pc srrb nasul lui Pierrot. lluratino.cminitor rrnLii capr de pisicd. Ia uiti-tel lr 5 r. didr-rra cu cchii 1i tle tasu{a ceii llba.ra virirrlui stinc<. intreba el 1a fiecare 6'ln qi. cu soarele.s p rezece secunde.rt intrebel dilt tlou: Asculti. in d.p s[]re'J'ara Pro:. .r. ddr stnl tteoolft r . uitlndLr-te cunt alerga Pierrot. luna De rlbloallc./ pierr()t sosesc la Malotna.t'd tugd Iar"a tnttz{ere tmpreuna cLI ed sf ciinele Artemort (-iitd soareie se indl{a deasul.. Ciinele Ar1-r'mon ledca pe prisiri 1i miriia din -ind in cind la nou- -i stelcle zrr-rivile ragul acela. Tu ce crezi ? O si sc bucrtre cind m-o itedea ? De rrnde r. Darpistaovezi sL:Oase tLl ? S! cheita d in bttzunar o ureche. chei{a s e afla doar in fundul iazului.rei sa ltiit ? Dupa alte cincispri-'zece secrtrtCc. iar :-nirositl de lapte iieri la fttijr err parul alitr. dupa ce ini. Buradnl si Pieriot ielir5 de sub iufi. Nu ne t.rti1or-.-r al dealuliti. dar noui ne e totuna. poate it-o sit st bucure. rru alta. Iti venea sd te strici de ris.n. s-o intilneascb mai repede pe tr'lalvina. ce zici. dar ii era loame. Bulatino nu prea avt'a el chef sa se int. impreunh cu liliacul.'r'1'11 Je dcparte sd-i sidile nErile od .rocul ista.i o luzrri la goani peste cimpia pt care biiefelul o stn-rbitttse ctt o noaptt: nai inainte. iar rlt'asupra ltri plutea un nourag ITlic. a:. Ili. . De unde vrei si gtirt eu ? In sfirgit.l rlSa Buratino la Buratino .Asculta. Un iiricel de fum se inilfa din itLrrn.r. neribdftor. Buratino.(-arabas-B arabas il-a tnal a\rut cind sh pomeneasci despre asia. fetifa cu p. dnpa ce Iugise din casa feti{ei cu pilrui albasinr.larca lrastru.irul a{bastru.

.nu i-au zburat inca sticietii din cap ! Spald-te. {i I arn adus ! N-ai decit sd-i dai lec{ii de buna purtare I'lalvina abia atunci inlelesc ci nu r. Vizind-o pe Malvina. ca ii cunl rrimic: nu s-ar fi intintplat '' Uite.uk:! cLr prdj ituri.. -. un co.Dacd feti5cana asta c sd se-aput:e iar sa-nti dea cre. Pitrrot incepu sd se bilbiie Rostea cuvintt atit de lipsite de inteles 9i fird nici o leqlturS. Buratino spuse. curl{5-fi dintii. nu st-ncurca. dau pe qit cana cu lapie 1i p-aci !i-er drunttrl". la Malvina..11 plltn tJurauno --.r rninca. ca i-ar fi pLrtut cuprindt dintr-o ciaia pe amindoi biicfii in adincul lor. Se spalarS. totLrgi...orii ii erau rogii 9i ttmf la{i de plins. rEs-'un:t'Pit'rrot $tii.l ii la fintind ! -.'isa. alit de mari.i le ntai rngir aici. r'c-lri \'azut la niine i1. pe cine din lumea ASIA n-ar da ea gata cu meteahna asta a curdleniei.Ai vdzut. ca vrajit." to1 atunci apirurzi Buratino qi Pierrot Malvina fdcu ocliii mari.: t. ca 5i cum ar fi fost o prijituri cu migdale In cele din urma fata igi i eli din sirite: l\\i rog..ters a ieasi. iar in cealaltS. Ochi. de cinrl eu nu mtri miininc nimir:. incit ntr face . Tocmai atunci Malvina ieSi din cisutd lntr-o mini tinea ceainicul de portelan. lluratrnr.f-: 1 tln fls. Mai bine tl sta linistit si-ai rnirrc. fluturagi! se rotiri deasupra lor ca nigte frunzttlile albe 9i galbene 9i.Vai.Baieli. ilt timp LT Pierrot abia sc atingee de prdj ituri. ili zicea in gind Buratino. iar Artemon 1e scuttrri hlinutele ctr smocttl de : par din virfuI cozii. biir.E rnulti \ireme..' uiti asa? ii intrcbi ea. l'iu ptiu. cit sitrt de iericita I gopti ea gi adauga indatd cu glas de .. Malvina fi':u iar ochii nrari Da-a ?l Atur:ri spune -ne st ni)ti I :r D---^l:-^ pt rez it I 69 . -. Era sigura ':a guzganr! il tiriserd pe Buratino afard din magazie qi cd-l mincaser5. -. Malvina. Apoi se a. Se agezi la mdsrrla de pbpursi care se afla pe cirdruia p resirata cu nisip gi florile albastre prinserd numaidecit sd se legcne.mormdi tsuratino. Se Lrita. ou irrill p()e 7.ezari la nrasi. spilati-vi numaidecit pt' miini pe dinli Artemon' :rnr miire: 1i riu le i'os. zbr-r.

pe cdriruia presiratl cu -:^. ttl)l F{olbindu-9i la ei ochii bulbuca{i. scumpa A lugit Maluina. bilbiin! : te rog .Llalvina didu un !ipbt.Oare n-uS putea l/iala-mi de pdpu. N-am s-o mai gdsesc! mea .. ca to{i poe{ii. In schirrb.Maivina f ugi si-gi schimbe rochia.I il ingfiica de guler qi-l scuturi pini ce omule{ul ingaimS.. Buratino sbri ca ars qi inceprr s5-si umple buzunarele cu przijituri..Sa iugim cit sintem pierduti pe Carabas-Barabas. du -se Dar n-apuci bine s5-gi sfir.i n-are rost sd le mai insir rici. ie spuse: . rnai repede ! Daca buldogii poli!iqti il aduc aici . de parcd vorbea din frrndul unei fintini adinci : $i mci-ntreb plingtnd : Da.a.are cu un cap de pisicd. broasca festoasi Tortilla. rosti citeva cuvinte f:iri nici un in{eles. Ar70 . de.si ridicl ochiqorii fru_ moli spre noura.i frin. gea miinile 9l incelca si se dea cu capLrl de nisipul cle pe cirare..easca poezia.ri sd o pdrdsesc?" rriirei. i-a povestit lui Carabas-Barabas de-a fir a pdr despre chei{a de aur. cu gindul aiurea.Cu ia{a spriji'ita in minu!a ei ginga. Artemon latrd p utern ic 9i sari la Pierrot. alb. Pierrot incepu sd spuni poezia cu un glas atit de stins. holba cu ochii Broasca se ql ei bLrlbui:a{i la toata invalmiqeala asta fi aici peste un sfert de spuse din nou: -ora. pierrot. deodati. iegindu-9i din min{i. SperiatS. p.Azi-noapte. i. s-a dus Maluina. .i! \a lv ina se fdcu la la{d albn. . apdru o broasci.i nu pricepuse nimic. pe care iard. Carabas-Barabas si ciinii polifiiti vor . deznddijduit. n-apuci nici i{alvina sa-l arate cit de mult ii plicrrse ci. draga. Pierrot turna fiertura din ceainic peste ea pi At alvin a se trezi cu rochi{a ei drigu{a plini toati de cacaci. Crezind ca e gata si-qi dea suiletul. ca aripa unui Ilutura. Pierrot. cici el spila rochiile Ma.AjLrnge. bucafele de zahir si bomboane. i..ul care aducea la infdli.

€7. I :"2 ( *^ -. r:1 // .J t# et t * .I ..€' --T-.V *.7.( (r. U.. t(t I t':t 7t r' ('' oi'./'r 1rfi.l- .*.'f t_rlz l-rtt t /a .i-=E. T' 71. alva-.l V* n"E \fi 4 n"i l.f.z -.r. a r?e * V4# r it t L\ ir# F \Lr.&" & f ." .

zburau atingind cu aripile pimintul. Apoi.i cie drirm. crr mira stieaSinl la ochi. porni in Irrrnlerr lc-. oAr'l. pentnr a-i speria rnai tare.i --.. 1i in urma lol Pierrot. O lupta crfncena /a mdr{Jrned Ddourit Senior Carabas-lJzr12[x-s {inea cle zgarda doi ciini poli{i9ti. !-Illl'tin.\iaiVlna i. previiziitoi-. atii der mirrrlri crarr rl:.uri" Rindurrelelc. Ugile se trinteau. Vribiile gure)e ciripeau speriate prin tuli. pe care groaza ii fintuisc locului. la rrarginea pddurii risiri barba incilciti a riri CarabasBarabas. Buratino nu-. r\rtt'nron Lr 1€'r rot qi &lair.Aha ! ricni el. Artcmon.lcilm intr-c} ror. dinapoi ca sd-. v. putcrc. adica Buratino pri.ina.i rog! Nu va pieidel. parci inir-adirrs.i facd vint.iaste in lc. I-Lri Pierrot ii poninci si sr'{inii clc corda ciiirclrri. o agczi dca. Apoi se indreptari in pas rtisLrrat spre [3trratino.$i acunr.t' .i iringea miinile: . Ritiha ii rcipa mci-crr tiin buzLrnarul hzrinei sl I sC lil citrca printre picioarr-:. inspaimintate si ele. Si cind to{i. cu capul impinat de poezii pri.i. Doar BLrfni{a din pod.. Cinci ii zari pe fugari.}tie frumoa:. Ferinclu-se de soare. currr. isi strin:. alerqind p€' ci'mp1ll dc'schis. 9i slobozi buldogii.temon ducea in dinli bocceiufa cu t<rt ielul de lucruri de-aie gospoddriei. Pu.c de nrinte'sindtoasa.r. ari IInOU-sr din{i coliosi qi mari _. ciinii inrii{i inceouri rnai ir.rt?i sr zrrirle panrintrri r:rr pitir. supra. plirr de. rinii cu t olrtri gura.r 1crr.i picr dLr crimpit ul. Carabas-Barirbas cilca greor ciinilor poli{i5ii.i capul I Sa iugim t. nii-c. frica ! 7a . irnbricati :.ind birbategte in irunte.nvl ic [r.e in spinarea lui Artemorr doui bor:celu{e in care sc af lau htcrrrriie r:cle mai trebuincioase. r\lal virra siltind pe bocceie. iar pe I{alvina. ri dea in hohote. ci in alta parte. Pdrea cd totril este pierdut.l Iilr!')s . iegirri din iarba deasd in cirnp deschis. - . Nri ldtrau gi nu se uitarr la iuqari.e d.areir-. cerceta cll luare-amiuie imnreiurimile ..

In timpul ista. 'l cu minecile lui lungi atirnindu-i jalnic in lC)s. ciud la dreap ta. Siri{i. igi scclase ceasul de pe laba $l-$t desficu funda d in viriul cozii.. strigd el.i o lui la iugd spre lac.i asupra lui.\ -. o prlvea ln npctirA nA lvrarvlna. pdsdri 9i gindaci ! Au nar. il cuprinse ln bra{e.ilit du. cd{5rat in r.i asupra lui i\rtemon. Buratino cu miinile. gi se napustiri iard.D5-te se prinse zdravdn! de o creangd.. Acesta sdri sprinten in sus. Buldogii polili.'eni in fire. cu picioalO -. t4m in loc. Pierrot dupd -Artemonea. alergind in cerc..i infipse col{ii in ciotul de coadd al unuia l . sdltindu-. viu sau mort.ti parcd abia atunci il zirird pe Artemon. ia fata de mind $i fugif spre lac. gi sI scormoneasci pdmintul cu picioa rele dinapoi. voi fiare. ! - i pregitegie-te de lupta I Imbarbdtatd de glasul lui hotarit.c. da jos boccelelc. crI 1l Ilnea gura : in ri{i in ajutorul omulelilor de lemn. Buldogii cei cirni se infuriard de-a binclea. Miriind indirjifi. scoatc-fi ceasul qi . dar cu incip5linare.ini.irful unui pin cu trunchiul plin de ri. Carabas-Barabas se apropie de pin. coapsa celuilalt. Buldogii sdrird pentru a treia oari asupra lui.Cheila de arrf . fugeau firE grab5. Sdri}i in apararea ncvinova{ilorl. pe urmcle Iui Artemon. striga si urla de acolo de sus.i incepu sd-l scuiure: jos ! Jos cu tine . incepu sd sarir cln o la stinga. ce veghea singuratic pe cimpie.Diorr. ba aruncindu-se intr-o parte. Buratino. ba ldsindu-i si se apropie. Buratino fu cel dintii care-qi r. ^Nlalvina siri jos din spinarea lui Artemon . greoi. cu coada tiriE prin iarbi. chiar de sub nasul lor.Pierrot.i ugor rochi{a. hotiri{i sa puna laba pe el. Artemon. Dintr-un salt se aruncar. lisindu-i si treacd pe sub el. Buldogii se sucird . Dar Artemon izbuti si se strecoare indeminare printre ei 9i-. acolo undc sint iebedele Artemon.manii ! Sa- 9i astfel izbuti din nou sd-i jupoaie unuia coastele si celuilalt spinarea. Aratindu-gi col{ii. o porni razna pe cimp. lncreoln-IaI ca nu mal era nlcl 0 nldejde de scdpare. arunci boccelele rlin spinare.

spintecau aerul drept sub nasul ciinilor. Buratino abia se mai {inea pe creanga zgiltiita virtos. cu picioarele incolli pe celSlalt ciine dintr-o parte. din din{i: ldstunul doar nu-i muscd: l'ij-j-j I gi gata. conul greu zburd deodati de pe creangd si.orbi de bdtrine{e. il . Zburind foarte jos deasupra pdmintului.. un vultur negru. $erpii tot trebuiau si moari curind.. trecea pe sub botul lor ca un fulger cenugiu ! Din nouragul asemeni unui cap de pisic5. Aqa de tare scutura Carabas-Barabas copacul.. miniogi. Conul pinului.. ca o cirpd rogie. il mu.i.. ba gi cu din{ii. fdri ve ste. fie sub Artemon 74 in sus. Buratino rupse al doilea con . Urlind inf iordtor. Carabas-Barabas se intinse jos cit era de lung. plin de ghimpi. De acolo v azu ca Artemon aDta mai alearg5 gi el. cu limba atirnindu-i din gurd. I ! Siriti Ne-au incol{it dugmanii strigi din nou Buratino.i nevinovaf i !. nimeri dreptin guralui cudinfi mari. Artemon gi dupd el ciinii politiqti care. tl risturnd. este cam de mirimea unui pepertaE galben gi e destul de greu.. vai gi amar de tine. Ajutor ! Snri{i in apdrarea unor bdie{a. incit conurile de pe crengi se cldtinau de mama focului. D5-mi cheifa ! urld Carabas-Barabas.In ajutorul lui Artemon venird nigte broscule care tirau doi .. . nu-1 sldbeau de fe.cd si apoi slri in lSturi.cati. atunci. se inil{d in vdzduh cu ciine cu tot $i cind ajunse in inaltul cerului 15si sd-i scape buldogul din gheare. cdscind 5urd.i poc ! il repezi drept in ca pul lui Carabas-Barabas. $i din nou o pornirS. Era vulturul care ii aducea de obicei Malvinei vinat.rele.erpi. Zadarnic cl5nfineau acegtia.. desfici ndu-gi larg aripile lui puternice. il izbi puternic cup ieptul. care rdsuni ca o tobd. ciinele poiif ist se prdvdli la pimint. ajunse in sfirgit in dreptul unui con mai mare Ei incepu s5-i roadd cu dinfii codita de care atirna.. Iqi infipse ghearele in spinarea unui ciine poli{ist . Dacd te pucnegte cumva un con de 5sta. degi zdrobiti 9i mu. Cei dintii le venird in ajutor iistunii. Cunr Carabas-Barabas zgilliia pomul din ce in ce mai tare.. curind.. pic5. - o gurd cit o Buratino se tiri de-a lungul crengii. fugirindu-se prin cimpie in jurul pinului singuratic.

u . negri_catifelali. fie in stcmacul unei berze. fognind din aripi. . Cirdbu. se apropiau gi bdrzdunii cei haini.ritate de-ale ariciului si ariceii cei mici. din zbor. Flutura. ca un sfredel. doud mdtugi nemd. se rostogoliri intr-o clipitd ca ni.ia1iie ior tungi. tirlndu-se incet. improscindu-le cu un lichid usturdtor pe care-l fabricd numai ele. urmireau doar un singur lucru : dintr-un salt cutezi^ior si ajungd la beregata lui Arsi-i faci de petrecanie. Se propti in coadd gi-gi ariti col{ii. induplecaserd s5-gi sfirgeasci via{a murind vitejegte. ii ciocdnea in cregtetul capurui cirrd pe unul. hotari{i s_o sfir_ . ii pdtrunse ln giilej. ne{inind seama de mugcdturi gi zgiireturi. pisdrile pi gindacii se napustiri asupra nesuferi{ilor ciini poli{i9ti.r. Bondarii ._ Gra'e 9i linigtite.' .In doi . cind pe celdlait. Artemon iqi cldmpanea falcile gi ii jupuia pe dugmani cu ghearele. cu pliscul lui coroiat.i gindacii ii mu5cau de burta.i mugtele roiau ca Lrn nor des prin fa{a ochilor lor. Buldogii.minge. Veneau in zbor. ca si str5nute gi sd dea afari lichiciul cel otravitor al furniciror.i nemdritate ale ariciului gi ariceii cei mici. . cimpia rdsuna de scherirXit 9i de ld- $i iati cd unul din cei doi ciini igi cisca botul mare.i birziunii ii in{epau 9i ei. zumzdind. Atunci garpele batrin gi orb se repezi cu capul drept in botul larg deschis al ci in elu i 5i. gi broagtele ii temon pi trat. fdcufi ghem. cu acele lor veninoase. bondarii gragi. soacra ariciului. Buldogii se ndpustiri asupra lui 9i to{i trei se rostogoliri ca o o ridicind putredd. furnicile pdtrundeau in nirire ciiniror. ajutorul lui Artemon siri acum Ei o familie de arici : ariciul. Ariciul. imbricafi in pelerine aurii. Artemon cel cu suflet mare se hotiri sd treaci la Iupta hotdrttoare. soacra ariciului. soseau gi ei.. Fdrd sd-9i precupe{eascr via{a. aricioaica.erpi. ceie doud mrtu. . aricioaica. toate fiarele. crrdbugii de aur gi gindacii mugcdlori. Vulturul.ii .te bile 9i-9i infipserd lepii ascu{ifi drept in botur ciiniror vrajmagi.ii aurii . Broscu{ele {ineau gata pregati{i cei gcascd intr-o moarte viteieasci. . 75 intunecindu-le vederea.

Viteazul Artemon iegi invingdtor in lupti.J /-. Amindoi ciinii. sa-gi smulgd din gura lui cea mare conul cu ghimpi. nrugca{i gi zgiria{i din toate parlile. in siir. ochii i se fdcuserb cit ni.'.'l tiiltl:l (l ' . cocolat drept tul birbii lui Carabas-Barabas. Din pricina loviiurii pe care-o primise in cregtet. de ame{eald. in gitlejul ciruia pdtrunse cel de al doilea qarpe. se zvircoleau acum neputinciogi pe phmint. 76 in virIul pinului..a rffih.ie cepe. se sprijini de trunchiui pinulLri. \r 4{ . 'tt't. /. inabuEindu-se.i4 . luat de vint.\l(frt' w Acela.I =-{/ -.::'* ! q/("-44 --- \ 1.i lucru se intimpl:i gi cu celalalt ciine. se lipise de trunchiul imbibat de rigini. Buraiino. In vremea asta Carabas-Barabas izbuti. vizu atunci cum ca pi- .l/.-zrE ---Za- l. Vintul ii resfira barba.il . Cldtinindu-se pe picioare.. infepeni{i..it.

. priveau voioase. la feti{a care plingea amarnic. cldtinindu-se.. in cleznidejdea ei. in{esat cu aripi de libelule $i cu lintari usca{i. in trei labe. Pe cimpul de brtaie rimaseri cei doi ciini poli{igti. mi-e frici ! suspina llalvina. Din departare. ciufulit tot. ca s-o caute pe Malvina gi pe pierrot.l f Scindu-i ln ciudd -- Sic.rald5" in stufarig. acoperindu-gi f ata scrldatd in lacrimi cu o frunzd de brusture. pe cea Ce-a patra {inind-o in sus.i el pe loc. Apol mal alergi dati jurul copacului qi incd o data. albasire. cd nu m-ai prins $i nici n-ai sd md pnnzl vreocopacului. rdmisese . buimac. se auzeaLr ratraturi indirjite . moqule. carabas-Barabas . gata-gata s5-1 apuce cu degetele lui incovoiatc pe baie{el.i {ipete dezniddjiluite: Artemon gi Buratino isi vindeau scump pielea. se lui Carabasdupa bdie- Barba i se incolScea 9i ea treptat in jurul trunchiului.Mi-e fric5. zburind prin stuf aris. pe o moviliJd umedd. Siri jos gi incepu sd alerge roata in jurul gi.i fugi spre iacul lebedelor. Doctorul in gtiin{e de pdpugi. Pasdri mici. recitindu_i poezii : 77 . cu barba lipiti de trunchiul pinului data copacul.. senior carabas-Barabas. Arte'mon.Buratino cobori atunci pe o alti strigd data ! : creanga ! . .chiopata in urma lui.se pocni cu nasul de copac. Ei cind nu mai avu ce sd se incoldceascd. Inconjuri o o in t ln pe$tera Malvina gi Pierrot stdteau . a ciror via{i nu mai pre{uia nici cit o ceap_d degeratb. Barabas intinse miinilc sd-l inha{e tel. Pierrot incerca s-o linigteasci. incleindu-se in rrginS. Buraiino scoase limba la el . dar '.am nedumerite. dar Peste capetele lor se intindea un piienjenig des gi ocrotitor.

Venea pesemne Carabas-Barabas. feti!o. parci fdrd sd ia seami la bucuria Malvinei gi a lui Pierrot. Omuleiii furd nev o i{i si-i oblojeascd rEnile. pe qi ca celdlalt mal al lacului.se aruncd zdrobitd cu fa{a pe muEchiul verde. nici de motan. ocolind lacul ca sd ajungd de cealaltd parte. iar trr..Stam moaililo Cu flori minunate Galbene $i rogii.rsul Artemon insd Echiopiteze rdu de tot. cu nasul in vint . $i el porni voinicegte peste mu. Mah.. Nu-mi pasd nici de vulpe.agd-om sta Singurei.. Tocmai cu mine gi-au gisit sa se misoare ! spuse Buratino.. croindu-gi drum cu coateie' prin stufirig. m-am siturat de tine. pe mooilild. Deodatd. hirtinit bini. tnmiresmate. Malvina gi Pierrot nici mdcar nu indrdzneau sd-l intrebe ce se-nt?mplase cu ciinii poli{iqti Ei de ce ntt mai sint urmiri{i de Carabas-Barabas. cd asta e ciuruitd toatd qi udd leoarci. In urma iui gchiopdta Artemon.. Vara-ntre. vdicdrindu-se : Se gtii cd Artemon gi Buratino s-au prdpidit' s-au prdpadit.. nici de ciini poli!i9ti. credinci<. $i Pierrot se frdminta fdri nici un rost in jurul ei. Cind ajunserl cepn sd schelSiSie sd faci un popas. zgomotul gi fiPetele din depirtare se stinserd.i cu gura pind la urechi.f ace pe amindoi qi s5-i bage in buzunarele lui fdrd fund. Hain din fire cum era. Stuful fu dat la o parte gi deodatb apiru Buratino. gi lumea Toatd s-o mira Malvina bdtu lnciudatd din picior.uroaie.. gi Noi. In sflrqit se auzi zgomot de Pa9i.ina igi frlngea miinile. bdiatule. Sub rdddcinile uriage ale 78 . Vintul adia r-rsor orin stufig. bdiatule I Ntai bine fd-mi rost de o frunzd proaspdtd de brusture.. nici chiar de Carabas-Barabas ! Ptiu ! Incalecd pe ciine. apucd-te de coada lui. avea sd-i in. .or gi incdrcat cu boccelele. Mi s-a urit. S-o pornim la drum.

aEeza{i-vd la mas d I In tot acest timp. lui Buratino ii pieri graiul : Na-fi-o bund ! holbd el ochii la fetigcana atit de dirzd.Repede. tirindu-se.. cb de Carabas-Barabascu ciini gi te-ai poli!i9ti Ei i-ai invins. . sterge-o gi adu apd din lac I Pierrot porni ascultdtor. cu buzele strinse. cu aripioarele desfdcute.Sd nu crezi cumva. Buratino spuse : -. Buratino fdcuse pansamente.Flutura. Pierrot le finea Ei Malvina lega cu ele labele rdnite ale lui Artemon.Malvina.. fugi de cautd vreascuri pentru foc I Xlalvina se uitd cu d ojand la Buratino. fdcu la intrarea ln pegteri un foc mare. Viieazul ciine i. 79 .i lingea cite-o labd qi apoi o intindea Malvinei. iar mai apoi broscu{ele.unui pin ce cre$tea pe un delugor pietros.rarse cu un bra{ de tulpini{e uscate. care trosnea atit de tare.Pierrot.i. Buratino spuse: -. trlalvina ie.. fluturi mari inclrcafi cu polenul florilor. siltind pe burtd. De uimire. dacd ne-ai scdpat purtat bbrbdtegte.u!5 veche a Malvinei. Nu trecu nici un minut Ei sosiri. egii acum scutit si te speli pe miini Ei pe dinti lna inte de masd. pe drum pierdu lnsd capacul ceainrcului.i din peEtera gi batLr din palme: --... Fluturagii. gindaci. Dar acum nu se mai putu stdpini gi zise cu glas de om mare: dacd te-ai luptat . Malvina ticuse. Dupi ce-l ooloJ lra gi-i puserd termometrul. in zbor. se aQezare Pe perefii pegterii. incii crengile pinului inalt prinseri si se clatine. pleca gi se-ntr. apoi tot singur adund vreascuri 9i conuri de pin. poticnindu-se gi bolborosind felurite poezii.. Artemon adormi liniEtit Buratino spuse: --. broscu{e. ddd u din umeri.. Buratino.Mare belea pe capul meu cu binecresculii dqtia I Aduse singur ap5. Deasupra f ocului puse la fiert cacao cu ap5. dddurd de-o pegteri Cirari 0occelerc ln pc$tera gl tot acolo se tiri gi Artemon. Dintr-o cimd. venird omizile $r grnoaclr ursuzl orn gunoaie. iar apd aduse doar pe fund. omizi.

igi spdlard miinile. ca un ghemotoc pestri!.Pe sint ! spuse Malvina. si atit de gras gi somnoros. sdltind spre lac. Prinzind intre labe omizile cafenii. DupS ce le curitd. Vrind. nevrind. care-l tirau oe anproare. Broscu{ele tirird Ei ele crapul-oglindd inapoi in 1ac.ca s-o impodobeascd gi ca pdmintul ce s-ar flrimita mincare. . Lui apoi cu grijd de pe p erets un fluturag 9l presara polenul de pe aripioarele lui pe ndsucul ietif ei.. ba chiar gi gitul. drdgufo. Ap5ru 9i un bursuc somnoros.O broagte noi. ca o ra{5. O omidd albi . cd-i e1a tot una unde-l duc broa$tele. Veni in zbor Ei pupAza -^^l-: I rx voioasd gi neastlmpdratd.ochii oglinda unde-i ? bulbuca{i ziserS: Atunci broagtele cu aducem . trebuia sd-9i cure{e dinfii. aduserd porniri Zece un crap lucios ca oglinda. care semdna cu un purceluq. incepurd sd-i toarne ap5 din ceainic pe botigor. O altd omide se 9i apuci sd frece dinlii lui Pierrot.Asculti. Abia atunci le dddu Malvina voie si se ageze la masI. ale lui Buratino gi ale lui Pierrot. cu IJtrsLr r<r. zburd din pegterd.. ii stoarse p_uf ina pastd de dinti. drdguto ! $i. ea . apoi cu ajutorul cozii lustrui ca oglinda cele trei perechi de ghete : ghetele Malvinei. vrind. Buratino SI Pierrot.use: - 80 . SA nu cadd tn Gindacii de gunoi rostogoleau in bulgdra. Piaptdni-md qi f5-mi buclele ! Uite ce zbirlitd dar . Dupd masd... motul ei cel rosu care i se zburlea de cite ori gdsea ceva de mirare.i tot gunoiul de pe jos gi-l zvirleau afard din pegterS. . ! Gata. ca se nu se ?ndbuge.sp. drept in fala Malvinei gi.Pe cine sd pieptdn ? mine. nevrind.Vtalvina gi-i fdcu buclele. Proptirl crapul in coadi. In loc de oglindd. in timp ce-gi aduna firimiturile din poali. sfirrr !. le stoarse de pasta cafenie gi o lntinse pe incilldmintea omulelilor. lislndu-i-se pe nas. cisci alene: he-he-he si se indepirtd cdlclnd leginat.i grasd se tirl pe fruntea lui Buratino si. Neastlmpdrala prpdzd o pieptdnd pe .

da'pe ceafi mai potcovit bdiatul ! spuse Duremar... nasul ii era umflat Ei toatd barba numai smocuri . fine tocul a.Ei. Cind totul se sfirgi. . Sd continudm lectia. Buratino se hotaraste sd afle cu orice pre( de Ia CarabasoBarabas taina cheitei de aur Duremar gi Carabas-Barabas trecurd incet pe lingd pe. ridicindu-gi mhigorii frumoqi spre tavanul peqterii. barba lui Carabas-Barabas. Dar nu se-ndura si-si plriseascd tovari. cotro vedea cu ochii. prietene.. vinzdtorul de lipitori se pitise de fricd lnir-un tniiq. spre fluturaqi fi. bui sd-ti pun doud duzini din cele mai bune lipitori. t460 8I . Lui Buratino ii venea s-o zbugheascl din peqterd Ei si fugl in -Nu prin pe pddrrre.Buratino. gi abia atunci se apuci sa smulgi. In timpul lutpei. cd o si te murddregti de cerneald I spuse Malvina. Trebuie sa iie pe aici rlrdeva.. qi carabas-Barabas.ii nepu tincioqi gi ciinele bolnav. bine te-a . vinzdtorul de lipiiori de leac. in boccelu{i ! gemu Artemcn.departe. Pe fruntea directorului teatrul ui de pdpugi risirise un cucui rrrare 1i roEu. abia tirindu-Ei picioarele.Ba nu-i la boccea.ter5. penarul.Sint Se tiri pind o desficu cu din{ii gi scoase o sticlufi cu cerneald. in'rildtucitd gi incleiati de trunchiul oinului.N-am la adevdrat I ce-mi ici. . El mormii: mine tot trebuie pentru scris..i lnclr:iati .Cbcll! de !t'r . data trecuta ne-am oprit la dictare.c. niNi.cu rdqind. Deodatd. agtepti pind ce Artemon qi Buratino se fdcuri nevdzufi prin iarba deasd. Oftind gi scuipind intr-una el spunea : N-aveau cind sd fugi prea . ll . cu mare greutate. caietul gi chiar un glob pimintesc mititel. se auzi un trosnet de crengi gi vocl groase..a de strins gi degetele atit de aproape de pe. Prin fa{rr: peEterii trecurd Duremar. Va tre.

lo Ydzurit fumul ce se indlta la rdddcina bitrinului pin.O sutl de mii de draci ! Hai s-o pornim ctt mai repede po lrrnra nemernicilor dlora ! Caiabas-Barabas Ei Durentar pornira indatd pe urmele fugarilor.. Pe nemernicul de Buraiino am si-l tai bucbtele-bucitele. dadu cu ochii de ei. ciinele trebuia sd doarmi doudzeci qi lratru de ceasuri in gir. mi-e fricd ! scinci Malvina. $i lucrul acesta ne va aduce fericirea... Directorul teatrului de pipuqi qedea 82 . oblojit din cap Ca si i se vindece rinile..i fird ajutor in pegterd ? Ascungi in fundul pegterii. cercetind cu de-ambnuntut fiecare tufiE Ei scotocind pe dupd fiecare movilifi. ori pier cu tofii ! -- Eu vreau totugi sd aflu cu orice pref de in ce loc se afli uqifa pe care trebuic s-o descui cu chei{a de aur. siri Pierrot..i neasemuit. aga cum vorbesc de obicei riufdcitorii invechifi in rele. la Carabas-Barabas Mi-e fricd si rimin fdrl tine. s5-l lase oare pe credinciosul ciine singur . de mult trebuia si te porti aga ! Buratino o lui la fugd pe urmele lui Carabas-Barabas 9i ale Duremar.rc. Pierrot. Dar Artemon.Carabas-Barabas se puse p? urlete: . Buratino. nu-l ai pe Pierrot ? Eh ! el doar si spund poez ii e bun !. . Dar ce. sb ascundi intrarea peEterei cu crengi. qi. Curind.. cu briceagul. mormdi Carabas-Barabas f urios din cale-afar5. pen tru o mai grabnici tnsdndtogire a lui Artemon. dormea somn adir. dar trecu prin minte ci omuletii de lemn s-au adlpostit in peEteri Ei cd pe deasupra au mai aprins gi focul. lui $i Bravo. Pierrot gi Malvina se slituiri vreme indelungatd in goaptd gi hotdrird sd agtepte zorile.. sd-l hrineasci in somn. Ca un leu am s-o apir pe Malvina.Ce-i de fdcut? Sd fusim? pini-n picioare. nu - Fugarii se pitird in fundul pegterii. Igi croiau cu miinile drum prin iarbd. cu glas rdguqit. Buratino spuse : Nu $l nu ! Ori scapa cu toiii. Dupd ugi{a asta cici s-ar gisi un lucru m inunat . Tu nu mi - cunogti lncd..

4 / W f {d W {/2r* {r W .f '!'\ \.

loftind galdgios glinile la ospif -. Dar Buratino. macn$. prietenii se tirirri spre ospitdria . pe sub aripi. te rog.Servi{i. 1De departe se auzea cum ghiordie zgomotos pintecul lui Carabas- li Barabas Ei cum piuie trist stomacul gol al vinzdtorului de lipitori de leac. .. tiptil-tiptil. Buratino se dddu pe lingi un cocot mare. bun de supd I tipd stiplnul la -f5cindu-i vint cu piciorul. scormonea pdmintul cu ghearele. lnvirtind la flacdri frigirile 9i cratitele. eu trebuie sa pitrund in ospdtdri* rlar ii-r aqa fel. Piei de-aici. spunea . chiar pind Ia vatra unde trebdluia stdplnul cel -- Co-co-co-co ! cirii gi mai rnindru cocogul. pitinJu-se prin iarbA ca sh nu fie vdzr-rt. iar Duremar punea pe cucui o comprese din frunze . iar dumneata. Am sd md pitesc dupd minunata dumitale coadd care strilucegte in toate culorile.a osphtdriei.t.Eu unul aE minca pe loc urr purceluE lntreg qi o ri{ugte. chel al ospdtiriei. tlrziu. Aproape de u. hodorog bdtrin.ie. rdspunse posomorit Carabas-Barabas.Co-co-co-co Buratino ii intinse pe palmh firimiturile unei prajituri de migdale . 84 co- .pr malul riului. pereche de Cu chiu cu vai. $i aga. se lnCrepii fan{oE spre ula deschisi a ospitdriei. Buratino ll cuprinse de pene..i Duremar.Senior. sd faci bunitatea si md duci pini la vatrd I Ne-am lnieles ? - Co-co-co-co I De fapt nu in{elesese nimic. care gdsise pesenne un griunte sau vreo firimifd de piine qi. pitrunse in bucitdrie. dar ca s5-gi ascundi neqtiinfa. dar nu se putu sthpini ei-i ciuguli din palmi Senior comandant general. cos. lncit stipinui s5 nu bage de seami. gi i se ascunse dupi coadd.noaptea Urmirirea nemernicilor s-ar putea prelungi pini Duremar. ajunse acolo lnalnlea tul uaraDasBarabas . trebuie neapirat sd ne intremdm. cdci firma se vedea bine de pe delugor. :icuturindu -gi mindru creasta ro.1-a trei pegti1ori". senior comandant general I ! Cocolul se uitd aspru la biie{eiul de lemn.

pe furi. gi apoi. cu un frpil la giinile care dideau semne tle cocogul. -+4t. pe linga picir_rarele stipinului gi sc piti dupd un urcior mare de lut. {in tli (lt( E 714 sl-iui^.t4!. . Buratino se strecuri.6'?:. inclinlndu-se adinc in fafa Buratino se virl ln ulciorul de lut 9i se ghemui acolo lor 85 .ucf-*\ .r.:k . se auzird glasurile lui carabas-Barabas 5i Dure Stlpinul ospdtariei le ieqi inainte. nT/t @ o" . In aceeagi clipd.Cot-coo-dac deznddijduit.. Q) /i7/t i^:41 ii. mar. zburd spaimi. I Cot-coo-dac I drept in ficu ulifd.^^t^{ v.

intdri Duremar.Vinul piciorugulporcirie . Se bigd atunci in vorbd qi stdpinul hanului. Urciorul e gol . igi rdsfird barba la focul din vatrd.$i eu vdd ceva alb. o si aruncdm in el oasele. dupd ce se seturd de bdut. -.Am sd-l agez pe Buratino ia aqa in palmd. n-ar s strica sd-i punem niscaiva lipitori. Stipinul ospitdriei ridich atunci urciorul tsuratino se propti nu lunece in jos. Nul SI Carabas-Barabas izbi cu pumnul in masd. seniore. ! care se afla Burati no fu agezat intre directorul teatrului de pdpugi gi vinzdtorul de lipitori de leac.Daci-i aEa. Am eu aici doi fldcii dibaci. Mai intii si-i iau chei{a de aur. am sd-i chem . ln coaie cu toatd puterea.. iar stlpinul hanului le tot umplea paharele. spuse Duremar. Carabas-Barabas zise cdtre stdpinul hanului : toarna-mi dsta e o din urciorul de . Carabas-Barabas. rdspunse stdpinul. ia aritd spre mai binein care se pitise urciorul colo ! $i cu de purcel. nu trebuie sd vd ostenili ciutindu-|.Buratino afla tatna cheifei de aur Carabas-Barabas fript. cd doar gtia de fuga omuletilor de lemn: Senior.. spuse el lduddros. de perefii urciorului. .Senior. ca sd gi-l risturnd pe masl- -* Vid ceva negru induntru ! striga rdgugit Carabas-Barabas. de ell -. . Dar inainte de asta. urciorul acela . sd-i sugd tot singele.Nemernicul ! Aga gi meritd.i pini mai sorbili un pahar. Buratino. scotocesc ei toatd pidurea 9i vi-l aduc incoace pe Buratino. pune-l pe masS. Sugind cu poftd un piciorug de purcel. . la iufeali.Sd-mi iasi buboaie pe limbd gi si md sece junghiul prin gale de vd mint.Minti I Ia sI-l vdd ! $i Duremar lnfulecau acum un purcelug bine e gol. yi cu palma cealalti o s5-i pocnesc una cd praful o sd se-aleagI. Peste capul lui Buratino incepuri sd curgd oasele gi resturile din iarfurii. Urciorul ln 86 . ca sd se topeascd riqina lipiti de ea.

i ! $i de cum imi aede burba. stdpin am fost Si eu rdmtn. MLilt temutul Barabas ! Rege sint peste pdpu.a fac un semn . tn buzunare. Se-ncouoaie ca gi iarba.Bine Cheama-fi fl5cdii. nu eu. nenorocitule.Atunciavea obiceiul dezvilui taina Duremar si creadd in tot felul ? de lucruri tainice. Chiar . Bani. tn ouzunanu tndte.Cine-a vorbit ? Tu ? . I ci. dezviluie taina ! Carabas-Barabas rimase ca trisnit : apoi pocni din filci Ei se holbi la Duremar: '. $i poporul meu de lemn Smirnd std ioacd.i - Ah. f mpletitd-n $apte cozi.Dezviluie taina.i cea mai ardtoasd. Cu craoa.sitmi adund. i se invinefi Ei gi se . Buratino zise atunci din fundul urciorului : . . spuse Carabas-Barabas. intinzindu-gi . cum tremurd la u. unde mai pui cd mai trisese gi la misea Fafa zbirci de fric5..apte cozi. Am craaasd noduroasd. .-Cu glas plingdref. Impletitd-n . nu glumd Uite ici. gi pentru cE se cherchelise incepu sd cinte tdlpile cit 1l finea gura : Prichindelul meu'norod E de lemn gi-i cam nerod.uria$eIin fa{a focului.. strund.Nu.... ca o smochini uscaiil 87 cine zice sd . Iar pe oiala lui Eu Mult aestitul Carabas.

ardiS cu laba cdtre masd: Senior..ifa ? guierd glasul. zece qalbeni.. nenorocitule. senior ! Oameni de nddejde I Pentru bani. dar nu izbuti nici mdcar sI se-iirilte..In timp ce se uita la el. ci stipintrl hanului intrl ln camerd. lntr-o noapte de toamnd. In timp ce tofi rdrndseseri cu gurile cdscate. qi el aritl spre vulpea Alisa . lnceDu sa-l clan- uezvalule talna I ca de nu. Carabas-Barabas apuci urciorul - . Glasul rdspunse : . lui Carabas-Barabas tine dintii. .. nu te mai scoli de-aici. Senior Carabas-Barabas ne va d5rui. tipi din nou. cind cu altul.. Carabas-Barabas incercl s5 sard in sus.. Duremar lunecl sub masd. dupl ce numird dadu pe din doud cu motanul.un ochi. Dintre cioburi Ei de sub grdmada de oase sdri Buratino. dgtia-s t-. has atirna jalnic in jos. Carabas-Barabas scoase zece bani de aur din buzunarul vestei: spune... li Vulpea. sdrmaniior de noi. e chiar sub nasul dumitale.qh ne mi$clm din loc. care se opriserb fn prag. Uga se afld ln odii{a bitrinrrlui Carlo. Iatd flicdii. Ceee feeel dee ta-i-i-i-nd r snuse el bilbiindu-se. ^ .Iati banii I $i acum banii de citeva ori gi oftd din greu. Las' c5-fi spun. Numai sd taci.i motanul Bazilio. cind 'cu . prelttng. Unde se afld ulita. glasul tainic din fundul urciorului.suflat vintul prin horn.Taina broaqtei {estoase Tortilla. lii spun. unde se aflb u. ln 5i-l izbi cu furie de podea. sd taci t Eopti Carabas-Barabas. Vulpea igi scoase de pe cap piliria ei veche qi ficu o tnchinSriune adincd. ascunsi de vatra zugrdvitd. el strdbltu ca o sigeati camera.it ] lar e sd {i-1 aducd qi pe dracul legat fedele5. Ah ia rosti aceste cuvinte. fird . 88 t!rclor. ieqi in curte qi se ndpusti spre cocosul care cerceta mindtu. iar falca lui Carabas-BaraDe spaim5. iar noi 11 vom preda in schimb pe nemernicul de Buratino. un gindac mort. se afld pe masl. unde-i Buratino ? .. de parc5 ar fi..

dealuri 9i cimpii.Chctlr dc .. fird sd in{eleagd nici de data asta nimic. venindu-$i in fire' tlEniri din cas[. cocogul alerga cit ll tineau picioarele.. igi desfdcu arioile qi o lud la goand cu picioarele lui pintenate. ridicln' rln-gi ameninfdtor nasul. spre pidure..-r=e__=: _ ---_=_=__:_ . Cocogul. luindu-se pe urmele iui Buratino. nimeni nu-l lud ln seamd. ?. Carabas-Barabas.. 7 a 'l{.. Buratino se idsS tirit de el ca lntr-un vlrtej. +_:__. Dar cum tofi qtiau cit e de scurt la minte.-. l)ar oricit se uitau. Duremar qi stipinul ospltdriei...-. nu-l zdreau nicdieri. 1460 89 . doar hdt departe.. carne de supd I li strigd Buratino..lt 'i14tr vj tL Tu m-ai dat de gol. peste drumuri... pe cimpie..e . l1 . Acum ia-o la sdndtoasa cit te fin picioarele ! $i Buratino se prinse cu amindcud miinele de coada lui de general.

Erau minecile camigu{ei lui Pierrot.Luali-i pe nemernicii d9tia. cu pliscul cis<'at. iar pierrot n-avea decit sd-i spuni.Ia-o din loc. Iati 9i pinul de pe delugorul pietros. I-au zvintat in bdtdi pe cei mai buni politiqti ai mei. o movilifi de pamint sfirimicios. iata . Lingd capul lui. sfigiate.. . cu ldbute trandafirii . din care iegi o cirtifd catifelati..Ham !" s-au repezit in pegteri gi am auzit induntru mare hdrmilaie. abia mai fugea. 90 . fie 9i de-o sutd de ori. in timp ce-qi ficeau datoria I Ridica{i-i 1. arunca!i in cirucior impreund cu boccelele lor si p-aci le-a fost drumul.i detectivii. prietenii tii au fost lega{i.i cheifa de aur.Buratino. nici Pierrot. $i porni de unul singur. Iarba efa Dr azoala de urme de rofi. spre 'locul unde se vedea strdlucind lacul lebedelor. generale ! Intoarce-te 1a glinile tale. gedeau vulpoiul. "Fdra ind'ia1d ca prieteniimei au fost rdpifi r s-a sfirgit cu ei. Guvernatorul a poruncit asa : . Sdri de pe delugor SI se uitd sub riddcinile sdunoase. In locul acesta s-a oprit un carucior oi. nicr Artemon ! Pe jos se aflau doar doui zdren{e. Pegtera era goali ! Nici Malvina." Btiratino igi ingropd fafa in iarbi.. dar urechi foarte . Le ridicb. Brr ratino ar fi dat pind . e cuprins de deznadeide. prin frunziE. ueleclIYlr au raspuns: . Abia acum igi didu el sear'a cit de 'mult igi iubea prietenii. guvernatorul Ora.ului Progtilor. Nasul i se infipse adinc in pdmint. . Inima lui Buratino prinse sd bati cu deznidejde.Sinttras de nigte am In cdrucior bune.tera De jur lmprejur erau imprdgtiate crengi rupte. pentru tntita oard tn oiala lui. Buratino didu in sfirgit drumul cozii lui rdvdgite. fdrd zgomot. dar ptnii [a urma toafe se sftrsesc cu bine Coco..i pe. strdnuti pi{igdiat de trei ori gi spuse: oarb6.. Mal vina n-avea decit sd-i dea oricite lectii de bunicuviinli. se indlta deodati. numai si-i mai poat6 vedea..ul cu mintea scurti obosrse . poeziile lui proaste.

lul buratino sa ramlna lnllns pe Jos cu nasu I in pdmlnt ?! El siri cit colo Ei-o lui la lugd pe urmele ro{ilor. se aruncd de pe piscul cel mai inalt in iazul rnurdar. drept in capul Vulpoiulu i-guver n a tor. care. Pierrot gi Artemon. gi-1 lSsi si cadd tn cdrucior. In urma cSruciorului pd5eau cei doi clini detectivi DobermanPintscher. trecu de lac qi ieEi in cimoia cu iarbi deasii. ugor ca o rindunicS. dar . Peste boccele erau culca{i Malvina. igi ridicd miinile de- Motanul vili cel gras cu ochelari de aur.rt it i era ficut din lemn. fira indoial6" in iaz. odinioard atit de frumos pieptinatd. luat a.a. Pe drumul ce ducea cdtre iaz cobora un caruclor lras de douh oi slabe. Coada lui. il rdsuci ca pe un titirez. iar molul i se tira prin praf. il invirti.inat. atirna din cirucior.a. se pr5. Buratino. Vlntul ll prinse intr-un virtej pe ugurelul Brrratino. cdzind intre brusturi. N-avea nici un piatt. acoperit de mdtasea broaqtei. numai pielea 9i osu[. fird veste. lat in filci Ei cu ochelari de aur. oblojit din cap pinl-n picioare.i un ticElos. se preficu . pentru cI era un fricos le. in negtire. DeodatS. el indeplinea slujba de piritor pe lingi guvernator. In spatele lui stdtea vajnicul Vulpoi-guvernator. de pe caprE gi. il aruncl de colocolo. cu lina numai zdren{e. - z|riri asupra capului gi. qi adulmecind deasupra prdpastiei tichia albd a lui Buratino. Descrise mai intii o curbd in aer Si at fi nimerit. dacS nu s-ar fi amestecat vintLr I cel puternic. Pe caprl gedea un nrotan gras. care nu mai avea unde si se ascundd $i nici incotro si fugi. zdri iazul murdar in care-qi avea casa Droasca {estoasd Tortilla. Ajunse in sfirgit la prdpastia in care se rostogolise cu doud nopfi mai-nainte. lnainte insd de a fi ajuns ei sus. sub ocrotirea mStusii Tortilla. Jos. FIrd a sta pe ginduri incepurd si se calere in salturi mari pe urcugul repede. cum . fugea a.ctia La ce i-ar Il IOIOSII una gi bun5: trebuia sd-gi scape cu orice chip prietenii. detectivii iqi ridicari boturile in vint. Fugea mereu.

dar nu putu sd-l sirute din pricini ci bdiatul avea nasul prea lung.Ai-ai-ai-u-u-u-u-u I Apoi amindoi o luard iar5gi la goand. ridicindu-qi botul tn vint. Toate astea se petrecuri insi atit de repede. spenale. in ceru . de-a berbeleacul nrintre brusturi..ceau omuletii de lemn 9i ciinele oblojit de la cap la coadd. In brusturi zd.ro cind. ie fiplnd. dragi cititori. scheldldiau piini de jale. cu cozile intre picioare. gindindrr-se ce minciuni si-ndruge la postul de poliiie. turor. Ciinii Doberman-Pintscher coborird povirniqul ln salturi man. se invoird si spund cd pe ciru rn sc intimplase o minune gi cd Guvernatoruf fusese ridicat de viu. Pierrot gi Arternon chzurd. Umili{i din pricina neputin{ei lor. in ciuda dragostei lui pentru poezii. Se tiri apoi pini lingi brusturele unde ziceair Malvina si Pierrot. ulle. lncit voi. 92 . slobozi un schel5liit prelung de deznidejde. Maivina il imbrS{iEd pe Buratino fdri sd spuna un cuvlnt. IJUraIlno i ncepu sd se piplie incetigor: picioarele gi mlinile Ir erau intregi. Iugrr6 in Ora. scotociri peste tot. pentru cd simfeau de pe acunr loviturile de bici pe spinare . .Vulpoiul-guvernator fricos nevoie mare. Sc. Dar a nimerit prost cici bursucii. Ajungind in fa{a cdruciorului rlsturnat. gi didu buzna lntr-o vizuind de bursuc. Primul detectiv. il vdzurl leEinat pe motanul cel gras. dupd cum se gtie.ul Progtilor. pudra albi i se scuturase de pe fafd gi se vedea acum cd obrajii lui erau la fel ca ai tu. nu prea sint bucurogi de astfel de oaspefi gr le fac reoede seama. le dezlegd frtnghiile 1i-i puse in libertate. n-afi fi apucat nici mdcar sI vd numdrafi degetele de la o mlnd. Minecile lui Pierrot erau rupte pind la coate. ra sturn ara cdruciorul. A1 doiiea detectiv flcu la fel. Malvina.r. o rupse la fugd pe povirnig. ba chiar tare rumeni. cu boccele cu tot.i veCeau gratiile de fier ale inchisorii. Dar Vulpoiul-guvernator nu se zdrea niciieri I Tocmai acela pe care detectivii trebuiau sI-l pdzeasc6 mai dihai ca pe lumina ochilor. se flcuse nevdzut de parci l-ar fi ?nghifit pa mintul. Pentru a-gi scipa pielea.

. venifi la mine. To{i trei il prinserd pe nenorocitul ciine de coadi .cheifa de aur. tale cele mai proaste. O sd les5-mi dai niie Cllnrlc DOlnaV. iia nu mi-ar fi pus piedicd. sd rizi cit te-o fine gura. iar motanul Bazilio i.ecii vecilor. igi pterse iute lacrimile gi prinse sd ridd batjocoritor cdtre cei care-i aEteptau sus. Ha-ha-ha I chicoti Carabas. Malvina era un tovardq minunat.i el in vlrful povirnigului : Senior Carabas-Barabas. : \"'' . Sd fugim I Pe Artemon il vom tiri de coadd dupl noi. ofta ..i leneg nevoie mare. Malvina. ciinele.fi spuse el cupe mine ln r. la lipitori. mormdi Buratino. Gras din cale-afard.Deasti dati insri nu mai aveau nici o nidejde de scdpare.S-a luptat ca un leu ll cuprinse apoi pe Pierrot de git qi-l sirutd pe amindoi obralil. hoiirit se-$i vindd clt mai scump pielea.. spune poeziile dirt sA murim.dtunca oriasci.u laba pe fugari.. n-ar pus ei mina Malvina ti tntdri spusele ..Nu sd primim moartea cu voiogie..ului. cum era. poate. nu seapucarieEti inci prea slSbit. Vulpea Alisa ii andta ..M-am luptat vitejeqte.Venifi la mine. Daci .i Durcmar. cd a.in iaz. indoindu-gi degetul lui lung ci1 un cirnal . ca pe culme apiruri Carabas-Barabas . Pierrot. Cu toate micile ei metehne. merg eu gi singur. a.i peria mustatile $i putdia I .. . lald cd-mi iese in calc Buratino igi fdcu la iufeali planul cum si scape de primejdia ce se abdtuse iardgi asupra lor. Da{i-mi drumul. lui Caraba:Earabas li era greu sd mai coboare pinl in vale.a c6 lncepu *A-i ademeneascd pe fugari . vd clintifi. .oblojit tot..Asta-i bund chiar amenintdtor. Iar tu. ll VOI . Pierrot o strinse pe Malvina la picpt. Dar nici nu sd urce pina la jumitatea porrirni. le porunci Buratino.a.i-l tirirri : ! dupi ei pe povirnig ln sus.o voce groasa. Destul acum I Nu vd mai pupafi atit. $i chiar dacA ne esre . mi-e rugine. Duremar chicotea . copila9i.Nu.

Vulpea Alisa zimbi acru . butoi dc berc iara berc.. aici. Cit despre Duremar cel proslottac E un neru.. mi-e siLit..rind tare: " tr{ai repede. I 94 . Iar de Bazilio. cui mai i-e fricd azi cle tine'?... d5-te jos. cu un glas cit se poate de neplicut: De uulpe mie mild C-o agteaptd bdful.. Drept rispuns. l)ar deodati trecuri in zbctr: iastunii. aici lui Carabas-Barabas zbrrrh o cof Deasupra capului oia n a. iar pe motanul Bazilio il zvirli cit colo. Jinea in miini un ciomag noduros. r'ino-ncoace sd scuitt drcnt in ia iumulitd.Dati-mi voie sd le succsc gitul obraznicikrr astora. mai repede. Hei.. Pe vulpea i\lisa o croi pe spinare cu mdciuca.Aici. directore la teatrul de pipugi.. Buratino se strimba in fel 5i chip. Barabas. croncS. . niai repede I In virful dealului aplru bitrinul tata Carlo. Eqti teafEr. se aplecd privind in vale spre locul unde se aflau omulefii de lemn qi strigd bucuros: -. cu sprincenele iniruntate gi cu minecile suflecate.uiertnd..it. pocnindu-l cu cizma..r . holul. nizdrivanule !.. barba plin cu prostie. vino mai renede la mine. batirrdtr-si <ie Carabas-Barabas. Lui Carabas-Barabas ii fdcu vint cu umdrul. sinitos ? Hai.inat. -oezi bine ! Carabas-Barabas e un fleac. --ac de grdsime joc Ei mdi. O clipi numai si totul s-ar fi slir. fiul meu. iar lui Duremar cu cutul. iar Drrremar isi ridici miinile uscate spre cer. va spun drept.Buratino..Pierrot nascoci numaidecit o poezie gi o striga in gura mare. Dupi aceea. Carabas-Barabas urli infiordtor. In tirnpul acesta.

fft'j r'-f a t {.'/ lr .ffi&S y-&.'itli.r' -/ r l%zev\\ .. . / {'' . (./d -f -.*r t _$1:6W.)r*{ i *.W'Y".ffi. ..r*lt I $l't .2" iTt_'' r tfl*o t rtt i gfiffi.** ("''' { . .o4 ry.7 ..A .. tt( ./ffi.{t /. r...b' t{fit #* [r-Y'"'f'a/F hFjry{tr&{ t( -/ ( I ... +o-h*ffi.f ) >.*:-tv.'": ../r--n/s {'- 7..:i':. ou' '../ .t/ + .ti#{fr.W ) ! .ffi ryiffi. /r' y.ffi ii .

rdspunse Carlo. Pierrot si Artemon Ivirea neagteptaid a lui Carlo. cu sprlnconele incruntate.-o sd fie cam greu. Dar. bolboros. Ei acum plr. cu capul vlrit lntre umeri. bodo ginind intr-una : Eu n-am nici o vind.Vd ardt eu voud. ameninjindu-i cu degetul : . credii-rciosttl Artc'mon ridici botul si-i linse nasul lui Carlo..u dcasd. se rostogoli de-a rf*ra. urcd anevoie pind sLrs. cu capul intre umeri gi cu ochii holba{i. Tata Carlo ii rispunse aspru: Vai de capul tdu I Om bdtrln gi cu cine te-ai lnhiitat ! Cu nigte : ' - 96 . neastimplratilor I $i-i bdgn pe toti in sin. nici o vind. tmpreund cu tdta Car[o. Buratino {isni gi el din sin noi fdrd ciine nu mergem acasi. cdzind in iaz cu un plesciit asurzitor. Ma/oina. tndoindu-se de durere. Dar deodatd. la vreo zece pagi. Buratino. din cind in cind se tot oprea. i{la plin de ciudd.i Il ridica pe umdr ca pe un sac qi. Ehe-he! .. Recunosciiicr. cobori dealul. Iata Carlo ii lud pe rind in brate.ul vostru. treaci ! .. ii bigd in sperie{i pe nemernici. dar acun. Motanul Bazilio zburase cit colo.O sa-1 duc cum oi putea pc cilelu. Nu isc mai vedea decit virful urechilor. Dar papuqile sint ale mele. . rbsuflind greu din pricina poverii.i el. Carabas-Barabas rdmase locului. ca un cauciuc de bicicletd gdurit. din pricina loviturii primite. Duremar. in picioare. Pierrot gi Malvina se cdldrard indatX pe coastd in sus. ajrrngind intr-un loc mai povlrnit. Barba ii atirna jalnic" ca un gemotoc de cil{i.Tatd Carlo. cu un ciomag in mln5. ridicindu-qi poalele paltonului verde. se opri si *e apleci asupra nenorocitului de ciine. unde dirdu dc Carabas-Baraba s: stdtca {intuit locului.Buratino SC infoarce TN sf?r.. Ei.de la mine . Vulpca Alisa se strecurd tiril prin iarba deasd qi de acolo o rupsc ia iusd. Cobori cifiva paqi.

ini.Pcntru nimic in lume si nu i le dai ! strigi Buratino. plictisit 9i de cdlduri.s.ti.ine iie. Asa au mers ei qi au tot mers.'si. tt .. l@ 97 . il urma pa3 cu pa. iar deasupra pilSriei in trei co[{uri roiau mustele. infelegitoa re.rr c.ul de pinzd al teatrului de p5pugi. povestind plin de minie pozna lui Buratino.tineau isonul: -.oii". aduse de r. prin fa{a ugii se inviriea. bolborosi: de galbeni i{i dau peniru . doctor de pdpuqi! $i Carlo porni pe drumul ce ducea spre oras. mustd!ile i se pleogtiserd. cerindu-i cu tot dinadinsul sd-l aresteze oe Carlo. iicindu-le pleciciuni 1i arritind cu amindoua miinilc fripturiie ce sfiiiiau pe vatri. de strajd un polifist. cu sufletul la gura sd audi rdspunsul lui Carlo. neclintit. intr-o pia{d pustie. cocosul cu coada smulsi. Carabas-Barabas il apucd deodati pe Carlo de guler. Nu tr-t dar qi nici nu !i-i vind I Cara-te de-aici I Carlo cobori dealul . ru.i uili ca -si se aucli in toati pia lz' ! Mi-a .Cbei{a dc a.Vai. --. statea.Nu omulefii. incolo si incoace..La trci pe. sco{fnci capul din sin. ce jale ! Oi. ii .i viri barba in buzunar. tot cu capul virit intre umeri. De cdldurd gi plictiseala.ti mai hain d ecit un crocodil. Acolo.pungagi cunoscuti de toata lumea. incoace gi incolo. cu Duremar. ncmailuindu-l in seami pc Carabas-Barabas. de culoarea nisipului. Gdinile.O sutar\lalvina si Pierrot asteptau pipu. cu motanul gi cu vuipea ! Pe cei mici ii asupregti.ile inapoi ! -. 5i acoperi. Dar tu un director bun qi ttn nm r"rr cnflci t: ^^ fi dat inapoi e. Vinde-mi-le mie ! Buraiino. scrldat de soareie arzitor. intra in ord9el. Trecuri de osplt|ria .. 1n pragul cireia stitea jupinul cel chel. Carabas-Barabas. pe la spaie. nici micar nu se clinti din loc. of. carabas-Barabas sdri atunci la er.Pune-fi mina pe ho{toropit furat papugile ! Dar poli!istul. E1 rlspunse hotirit: I Dacil ai ii fost Lt-d) . pleoapele i se inchiseser5. brlzdattt ici gi colo de valuri mai intunecate. Dupi ce-.. r'ai. Carabas-Barabas. de unde putea vedea marea. dragul nostru cocos ! Carlo se urcd pe un delugor.i tot de acolo ziri orSgelul cel vechi.i. {inindu-se la trcri pagi in urma lui Carlo.Da-mi pipu..

ciuta s-o impace bdtrinul Carlo. ci pe un titirez' Destut cu viicdreala ! spuse el sdrind jos 9i scofind ceva din buzunar. erau abituti.qi sint gata sa mi lupt cu to{i ciinii din oraq ! . trece{i indatd la sodlat. vezi.Dar tu cinc eqti ? intrebd alene polifistul. pe fundul ripei 1.. Bdie{i. bocd. dar cA bietul de el nu se putea miEca din pricini ci era iihnit de foame.i. Apoi i. ingindurat.i am sX string de la trecatori o grSmadi de bani. dupd aceea ii scoase din sin pe Buratino. N-am in casi nici macar o firimi{d de piine. doctor in gtiin{e dc papu. se apropie de casa in care locuia. Mai spre seare dau eu o fugii qi-ti aduc toate boccelele. vai ! se caina Carlo.-.i tmpreuna miinile cu dezn6dejde: -. O farfurie cu terci din fdinl de oviz qi un oscior cu maduvl.. Am sil ies in strada sd spun poezii . de parcl n-ar fi stat pe masd.nind cu bastonul in caldarim. Malvina spuse numaidecit Tati Carlo. cavaler al Nlarelui Ordin.Nu-i nimic.i il agezi pe pat.Rochif ele mele I Pantoiiorii rnei cei noi. tata Carlo. cel mai bun prieten al regelui. drdgu{ele mele pangli: toate au rlmas printre brusturi. Tati Carlo. igi freca fr untea cu palma. Dupi ce desfdcu cu grija pansamentul de pe labele lui Artemon.. o si tnchidd ca pe un cer. ia birdi{a Ei smulge pinza aceea gduritd de pe cu{e Derete. oftd Artemon.. vdzu cA rdnile ii erau aproape vindecate.. afari de Buratino. EI insd zimbea Eiret $l se tot tnvirtea. In timp ce Carabas-Barabas se ciorovdia cu el. te rog. nu fi mihnit5. il didu jos de pe umeri pe Artemon . iar Pierrot. mi-e sd nu dormi la Politie . dacd faci una ca asta.etor ! te Toti. Carlo dddu din caP : Fiule.. . Eu sint senior Carabas-Barabas. Descuie apoi uga odlifei lui intunecoase de sub scard. vai. -. directorul vestitului teatru. iar in buzunar nici o le{caie. gi-i agezd unul dupl altLtl..Vai. mai intii de ciine. pe Malvina gi pe Pierrot.. Malvina se porni si plinga in hohote. 98 . $i de ce {ipi la mine I zise polifistul. pe masa.

si mi . Rupe pinza. Buratino vorbea atit de r.--_-:. Carlo se miri Dar . incit tata Carlo. citre ccaunul din vatri $i catre dira de fum.-:==:--=ai :- :==--"-:--. i{i dau cuvintul nteu <le piipu5a ca vei avea c u rin un foc adevarat pe vatri. fiule. ci in ceaun fierbc intr-adevir o ciorbi de miel cu usturoi.ma uitde ce. . un ceaun adevarat de iuci si o ciorbi fierbinte. arata citre vatrd.l hotirii.i imi inchipui ci este un foc adevdrat. duoi ce se scir 99 . zugrivite toate pi: bucata de pinzri I'eche. Tati Carlo.se face parca mai : cald. si pripidim un tabiorr atjt de minunat ? iarna ia el .-==-- ==-r--Cu nasul in iint.

de parca ar f i cintat o f la.In numele regelui din Tarabari. iar la mijloc un omule{ czrre juca. A/talvina. Dupi ce scuturare bine praful. \rizind ci n-o scoate ia capit. se agi{a de nasturii qi umbrelele trecatorilor. Sa vedem acum ce se ascunde in dosul ei. lui cle.i el cu gura cdscate. Ilarba lui. spuse Carlo. Carlo rnituri inceti. Insi carabas-Barabas igi ficu loc cu coatele. Carabas-Barabas o lud din nou la fLrgi pe stradi.a asta micu{a gi chei{a ei de aur. Viri chei{a in broascd qi o r5suci. scir{iind. Tocmai atunci risunarl sub fereastrd niqte pa. Deschide. Era o ri nespus de cilduroasS. des. ba dimpotrivi rimisese . zadarnic cdulase Carabas-Barabas sd-l induplece pe poli{istul cel somnoros sI-l aresleze pe Carlo.au fost ficute de mult de un meqter tare priceput. arestafi-l pe Carlo. nici $tiam eu.i grabi{i qi numaldecit il auzir\ pe Carabas-Barabas urlind.i clatina din cap ntormiind. Indata se auzi o melodie vioaie .ului. Pierrot. pe bitrin u i ! Carabas.neti mici Tata Carlo impinse uga. in spatele cdruia. qi la ora aceea primarul..tele qi ciocanul pi incepu sa desprinda tabloul. dupi cun. cu toate cd. U. nu se gindise la aga ceva.or paienjeni.-sul si abia atuncj dadu cu crchii de o uqd micu{a din lemn de stejar. tati Carlo... Bdielii fluierau asurzitcr qi zvirleau dupd el cu mere puirede. Iatd gi cheia ugilei. .i foarte pl5cuti. Carabas-Barabas intrd ln goana mare la primarul ora. infesat cu rnusculife moarte. risfirata de vint.nind din din{i.tim. un omule! cu un nas lung.. In ceie patru colfuri erau cioplite figuri zimbitoare. innegrit de vreme.Barabas patrunde SCdTA in odarfa cle sub Dupa cum gtirn. se afla un pdienjeni.cel viclean. tata Carlo pi chiar flimindul Artemon strigari to!i deodatd: chiar . la drept vorbind. scri. care se deschise incet. numai in pant.aloni /o0 . pina dupa ceafi .Dar asta-i spusepoza lui Buratino Buratino.

il E il I >*l=*= :< - ril rr.1 I .itl r| .'I .l .j.1':.. .\ H- '. .:.. *i'tt .\ \'il II II n tll It t f 'l .. :'.i:: 'q.i ! I .1 % . r1::: 't) ' }}^ r fr. '.i.r-'!!: t u &li' tf i\ - \- C -5 -u2 \'1-" -t \ ') -<F - '@ 3* l-C- t .

In nutrtele regeiui din l'arrabari. Penlru a-si intari sprrsele. intittzindu-si lacrinrile pe ia{ii cu barba lrri . insrilit de cei patrLi polit iqti. /Carabas-Barabas se arunc:i in genunchi in fa{a prinrarului .ti amiri{i nu mai pridideair t:u rlestupatul sticlelor cu limonadi.r:-icliita.li rr r bas-Barabas striqa iirrisi -. patru pol iii. ' Cine a crrtezat sir-5i bati joc de un orian ? intrebi primarrrl.i trandafirii.ijn ir eret r:.au numai fase murdare si pinza pe care efr. dirdu porunci celor patru polifisti de sub tc.i sa je-fuiasci tot orasui daci nu-l hiigati.ufict la locuin{a 1ui Carlr.rre si dea foc . tedea in gradina.i : Urma. El coborisc cel Cin urmri 1i ugif a . atita s-a jeluit si a 'indrugat la r.oic. a. se repezi intr. linga f intina lisnitoare. orian si procedali cum se cuvinc" ln numc'le legii I Carabas-lJzrrabas. labliile prrtrede ale ugii zburara din !i!ini 9i in ziing:rnil lsrrri:itor cler : abii.rl 'tlaiiii nu r:l<. si incenu a striga: In nrrmelc regclrri riin Tarabari. Tn spatele lui.no . Naviilirlr in otlrriir: t'!ti:rr trt cli p11 t'in tl (. a resta 1i .a cadi in papLrcrrl primarului. incepu sa urle cit il trnea gufa: 'Sint urr an nenoroi'il...ezafi sub un tei. Atunci Carlr- otoliti.r zu gravita v atr a. In r.ct.un .Ca si nu nrai lrrngim vorba. c. siisiata $i mt.r'f rasrrflind a ner..tii se opintir:r cu putr:re. Ei se racotea cu li- $ase rinduri de barbri avca primarul..|i-l pe acest preacinsti+. El rni'a furat irei din cele nai brrne p2pu.ru ! E in . cei prtru vajnici nnliti<1i naviliri in odaita cle sub scarii.i. furat. Artr iost batjocorit.u r 1o.diriia de sub scari zacr. .pe acest hof 5i n''1 rncrnic Lraf llSi: eiir lllt lllitlJ I I : . batrinul Ilalnetar Carlo.-*-Barabas scoase un pumn de galbeni qi i lasa . batut. incit prinranrl... 1a inchisoare. iar nasul i se pierdea intre iaiciie grase . Caraba.scurti.r' nirni'iri. iiira intirzierc. pac I se inchise in rurma lui.trtttl.. Cinimpragiiate iecul cel dulce se stinse. spcriat din cale afara.i sl rcum vrea sa dea foc vt'stitrrlrri nreu ltar. piecirrdu-5i r-errrl trecea preigui uqiiei tirinr:t'ie r.erzi s:i uscatc'. spargcfi u9a I Polifi. -Cel tnat invt'rsrrnat dustnan al nlcu. monade.

Fie scsra cit de-abrupta. Buratino. smulgindu-9i . ca iotdeauna. Tata Carlo linea in mind un capdt de luminare. .Bum.. qi urmafi de tata Carlo. Om ajun.Nu peAici nu-i lucru curat Ifdcuserd ei gi in numele legii. insugi necuratul venise in ajutorul bdtrinului fla. Infuriat peste mdsura.. urlind gi vaicdrindu-se ca un ttrrbat. unul pe celSlalt. cind mineca lunga a lui Pierrot .rarele. r\lalvina. care se fdcuse nevizut prin perete. In pdmint tat n-om intra. Malvina se ciupea intr-una de urechi. In oddita pustie de sub scar5. . Teamd nu mi-e! Ce-or sd-mi taca?. ca si ntt izbucneasca in plins.i puteai sd vezi cind capul ciufulit al lui Artemon. pesemne. Dar upa ! pornirii intins sd-l goptird I . de piatrS.ge undeua !. 105 In iimp ce Carabas-Barabas se tdvdlea ca un turbat. Irlacira ei pilpiitoare arunca pe perete umbre mari. Carabas-Barabas i1i smulgea barba de ciudd gi se tivilea pe jos.dar simburele de lumini nu rlzbea si lumineze bezna in care se adincea scara.netar. Ce giisesc et tn dosul usi(ei {ainice barba de iurie.. UnuL avea nasul julit. dar totul primarul oraqului cI ingtiinteze ci. bdlir din picioare 9i racni la poli{i. bolborosea tam-nesam poezii de-ale lui: Pe pereli umbre tot joacri. Pierrot gi Artemon. de fric5.. gi incepu sa loveascd Carabas-Barabas i5i fdcu vint 5i se izbi cu spatele de u5a. alttrl un cucui in cap.. cra tra bum in ici.ti : In numele regeiui din Taraltari.in Carabas-Barabas se repezi 1a ugifa tainicd ea cu pumnii 5i cu pici.. spargef i ula asta blestemati I Poli{i9tii se pipiiau de zor. Bezns cit de ne'ntreruptd. Pierrot. coborau sub pimint pe scara dreapti. USita nici ca se clinti. bum.

SC

si

Buratino o luase inaintea tovara;ilo r sal, iar tichia lui albi de-abia mai zdrea undeva, in josul scarii. Dnrrdnti sr' uuzi un luicrrt. ccln ca ZLL, rostoqolindu-se . | ., |.|.\|1.' ^| numaidecit dupl asta, glasul plingare + dl lui Buratino rdzbi pina\ I ^l
|
:

la ei

virtej negru.
fip

Ajutor ! Intr-o clipiti, Artemon, uitind ca era rzinit ;i fldnind, se repezi gr risttrrnindu-i pe ,tulalr,'ina ;i pe Pierrot. o porni in jos, pe _sciri, clr ur:
Se auzea cum ii clSnfane din{ii

Sarifi

!

It.

in quri. Pe urmi

larasl izbucni

ur.,

Apoi se asternu Iini;te; doar inirna ,.\talvinei ticiia ca un ceas der.teptitor. O raza mare de lumina scalda dintr-o datd sciriie. ir 1a cira lumindrii din mina lui tata Carlo incepu sd paleasci. strigir - Privi!i, privi{i incoace ! cu tare Buratino. Malvina incepu sd coboare iu{eald scarile, mergind de-a-ndirir-' telea; dupa ea sirea Pierrot, iar cel din urma cobora Carlo, indoit din ;ale ;i pierzindu-si mereu galen{ii pe drum. Jos, acolo unde se sfir;ea scara cea abrupta, ;edea Artemon peo platformi de piatrd ;i se lingea pe bot. La picioarele lui zicea sugru mat guzganul Sulara. Buratino sfi;ie cu amindoud miinile pisla putrezitd care astupa o deschizaturd in peretele de piatrd. De acolo se revdrsa o lumind alba

strd.

Se strecurard cu to!ii prin deschiziturd gi dintr-o data razele soarelui ii izbird drept in och i . Ele cideau din tavan, printr-un ochi de geam rotund. Razele acestea, in care tremurau firicele de praf, dansind necon, tenit, luminau o incipere rotundi cu pere{i de marmurd gdlbuie. In mijlocul ei se afla un teatru de pinu;i nespus de frumos, iar pe cor_ tina stralucea, ;erpuind, un fulger aurit. De amindoui pdr{ile cortinei se indl{au dour turnuri patrate, vopsite in aga fel, incit pirea' cladite din cirimizi mici, ro;ii. Acoperigurile {uguiate, din tabla verde, scinteiau puternic in soare. Pe turnul din stinga se vedea un ceas cu acele de bronz, iar pe
104

/( / i ttl\
/
\

\---

_-1
I

ltt

t

lr
I \

\

: .-' .

,

..-,*_*t

\.__-_*

K.

cadran, in dreptul fiecirrei cifre. erau pictate chipuri zimbitoare de fefetife si ba ie[ i. Pe turnLrl din dreapta se adincea o ierestruici rotunda cu geamuri in multe culori. Deasupra acestei ferestruici, coco{at pe acoperilul din tabla verde' gedea GreierLrl Vorbitor. Cu gurile ciscate de uimire, se oprirA in fa{a acelui teatru minnnat, ;i atttnci greieragrrl grii incet ;i limpede: Ji-am spus eu atunci, Buratino, ca te agteaptd primejdii mari ;i intimpldri inspaimintatoare. Din fericirc, totul s-a sfirlit cu bine. Ar fi putut insd sd se sfirgeasca rdu..' A1a, vezi 1... Greierul Vorbitor avea un glas sfatos, batrinesc 9i pe deasupra parea gi suparat, pentru ci fusese cindva lovit in cap, cu toati virsta lui inaintat-a, de o sutd de ani. 1n ciuda bunita{ii lui inniscute, ntt putuse incd gita obida nemeritatd 9i de aceea nu mai adiriga nirnic: nrilcI din mustdcioare pentru a-gi scutura parci praful de pe ele 9i -rc strecurd incet, lpdeva, intr-o crlpdturi parirsitA, cit mai depatre de zgomottl I lumii. Atunci tata Carlo sptlse Si eu care credearn cd o sd gasim cel pu{in o grimada de aur gi arginiI Cind colo dau peste o jucarie vechc si atita tot... El se apropie apoi de ceasul zidit in trrrrl. bdtu cu unghia pe cadran qi, pentru cd intr-o parte a ceastt lui atirna o cheifa intr-un cui, o
:

iuh

Se auzi un tic-tac puternic 1i acele se miscari. Acui mare se apropie de cifra douisprezece, iar cel mic, de Ease. Inauntrul turnrrlrli se auzi un fi;iit gi un ;uierat, iar ceasul suni tare de lase ori .. Intr-o clipitd, ferestruica cu geamurile colorate din celalalt ttlrn se deschise ii ea; din ea filni o pasire pestri{i, miScindu-se pe un arc si hhiincl din aripi. $i pisarica ciripi de lase ori, chemincl I-a noi I l.a noi I La nr.ri I Lr noi ! I-a noi - la noi I Pasirea se ficu ncvizutS, ferestrttica se inchise 1i incepu sd cinte o ilalneta. Cortina se ridica.. Nimeni, nici chiar tata Car1o, rltt vizuse vreodatd un decor mai
:

;i invirti ceasu1...

irumos.

iniafila o gradina. Prin copSceii cu irunze aurii ;i argintii ,rirliru qr:rrrrr. milcindu-se pe un arc cii o unghie de mare. IJn copdScena
1c6

^l Llr ri. aninralele silbaticc'. Veni apoi elef antul.i L. iiiinclu-l cit mai departe de scend.-. Scena lnf5!isa Africa Pe nisipLrl auriu. sacalui rrn Iei cle ciine sdlbatic.i r'2 c. Cirlr]l ilri arculii irrIipt irrtr-r. ceva cobori de sus . saltindu-se in viriui picioarelor. impungindu-se ci.i inapoi de coada.pt si bun ia suf 1et. iar copacii dispiruri Drin deschizaturile tainice de srlr c.in banui cA qo rtroritc. gi ilvind in fruirte Llrrulr corrriie.r coarilele. paru totu. pri iea u li vazLi{i. un rirs de cati iea.l! +t-i^ n^Lii lt lul nllcl il tal aruncau acunt o cduirLirrra blinda. scuturindu-se de zor. . in bataia soarelui arzl.i infricosator.l.i nrarc decit Lrn bob . nrl lmpuilqa iiu il::':\'ill. i'ducintl la iniali5are cLr cr riirtrila rtdrgatd. iar irr aer iilfiiau fluturasi atit tie rnici.lor. Pe o alti lianl se legina o familie de rnaimirtc..a trecura..e -[rt'cLr in )iiiluri : rl .'lilrdau dr-. Prin irttuncric. tinjnd intr-o laba o umbrela. trecu in goand Ieul cu coama lui stufoasi qi. Din trei sarituri.incircai cu mere..lo crnm. trecu in iuga i' g. \JL \esLrieritul crocodil apdru .r.el era podeaua ..l sl mtrll ia el. Dai Artetnc. apoi un soare rosu risari deasupra pustiului nisipos. ioarte murdar. Sub copaci se plirnbau pduni care.s1.. tinindu-se numai 'in cozi. prictcnul coplilL. Cu gitul intin:. . r. -... ciuguleau merele Prin poienila.. in mers leginat. Ultimul trecu.. mingc . trecri.o? er cJ . Apcri se auzi ttn sLrnet melodios. A.*i altceva apdru din laturi.nL. Din dreapta qi din stinga culiselor sc iviri dintr-o data liane aseniarritoare unor Ecrpi.b. Ridicat pe labele dinapoi... r\sa trecu cant un ninut. cl.icit un garpe boa adevdrat.cenci. de parci un arcuq trecuse peste strunelc unei viori.i cAprioarele iLr gira iir citli-se. Artcmon se arur. ritrd pe rind..le hrisc:i. ca abi.-. fiecare din clc rrrr rni-. tar tata Carlo cu greu iz-buti sa-l irag.ui ciprioare. Deodata soarele se stinse. treceau felLrrite ani ma Ie salbatice. Graurji antutir. iar ire Linir ciiu eie era incoi.rcii asupra lui cu un latrat. paurrii .iirca o boniboana de soia. Pe fLiirrlalul deccrului apdrurd uisle nori stravezii. miqcindu-. t:u toate ci nu era mai mare ca un motana.railr.i mereu trompa 1n care i.

cu miinile biqate in buzunare. Pierrot i. ca o jucirie.. copila.i ireci cu palma f run:ea incre{iti . Pe balconagele caselor aparuri deodati citeva feti{e. ciulind urechile. dar omul cu inghefata dddu din miini 9i le spuse: vindut inghe{ata ! .i hilete. Malvina si Pierrot nu-gi ntai veneau in fire de incinta{i ce erau. aga da." Pun rimdgag ci senior Carabas-Barabas vii : souse lduddros: Ati vb.Se aprinseri citeva felinare ca acelea de pe stradd.. f Scindu-i semne gribite. ctt nasul in vint. stribatu piala in fugil Un vinzbtor ambulant impingea prin pia{a cdruciorui lui cu inghetati.zut? Se vede treaba cd nu plesni de ciudd. 9i-9i risucea capul incoace sl-ncolo. am si min calul din oras in ora. privind cu ochi strilucitori 1a prietenri sdi.Chei{a de aur sau nemaipomenitele p5{anii ale lui Buratino 9i ale prietenilor sdi. printre casele inalte.i ! spuse tata Carlo. ! degeaba m-am murat eu in baltd la mituga Tortilla. cu Pe altl datl fulgerul ei gerpuitor aurit. Un jurnalist cu nigte ziare mici ca nigte foi de calendar.S-a se ldsd cortina.Ei. milifianul fluieri in urma lui . Pe sceni aparu piala unui ora9. imphturite in patru. de parcd ar fi vrut sa-l intrebe : . Stafi. copii.irri in fuga mare cifiva omule{i.i tramvaiul coti pe o straduta lituralnic5. Daca o sa gdsifi ci am gi eu talent. spuse Malvina.Dar eu ce-am si f ac ?" -o to8 . am sb incerc si joc rolul Ltnei ie tife dt-igu{e. Pbpu. ile rispunserd intr-un gl as: )a invdtim dimineala.. cindva toati Italia. c Trecu apoi un biciclist pe o bicicleti cr-r ni.Er-r voi scrie comedia asta in versuri minunate. In teatrul ista vom reprezenta noi o comedie $tifi care ? . iar dc-o o sI cutrcierim fi flagneta sd inveselesc preacinstitul public. un bdie{el zorit se cd{ard la iu{eali pe tampoane. Taxatorul sun6. Iar seara o si juclm la teatru Eu unul si cint din . Atunci Tata Carlo. Buratino. qi am sd gdtesc ciorbd de miel cu usturoi.. Eu voi vinde inghelata . Artemon asculta.. Ugile caselor se deschiseri indatl 9i din ele ie. dar de invSlaturi cind o sb vi apuc afi? intrebi tata Carlo. care se urcarl cu tofii intr-un tramvai mic. vatmanul invirti de miner..te roti mici cit o far ni9 furioari de dulcea{d..

privipe prea clipi de citeva ori din ochi .i zdren!5ro. Cine sa se ducd la CarabasBarabas sd-i vadd piesele plictisitoare 9i actorii fldminzi .r^ \'llltUl Ulllrll \ \' Udlqcl . va tropdi ca rinocerul.cum iegi. .. Afard ploua cu gdleata. invirtindu-9i repede coada. Peste drum de teatrul iui.induse nici un bilet. pe o estradd de scinduri. suflind intr-o trompcta rdguliti qi strigind ceva.d.icdscdin gurl o d5.emnele ude abia ardeau. va . -i o cioarS. ascuns in culise. se in. in fa{a unei bardci noi de pinza.Ciudati mai sinteti ! Cum de nu inlelege{i ? In comedie o sd joc cliiar rolul lui Buratino 9i astfel o s-ajung vestit in lumea-ntreaga I Nou[ teatru de papuy dii prtma reprezentafie Carabas-Barabas Eedea in fa{a vetrei cu inima tare citrinitll.^ lllUllllllE.oia sd joace.| . dar tu. Oamenii rideau.i? In turnul din orag. Deasupra intrarii.apte cozi.. va rhcni ca leul.--1.1 _l.i cu tichie pc cap. clllld\lqd ldl d -x pt->t. nici chiar sub amenin{area bici ului cu . .-^ -. orologiul biitu ora.i . va scrisni din din{i ca crocodilul Ei.. Carabas-Barabas se tiri amdrit in sala de spectacole: sala era goal5 I stra Dracu' si-l ia cinstiiul public ! mormii el ie.ase. Picioarele 9i miinile pdpugilor prinseseri umezeali. De trei zile papugile nu mai mincaserd nimic gi cl eveteau inriite..tea dinsnre fit a re. Ut. !l -).i mulfi din ei intrau in baracS. atirnate ca de obicci in cuiele din cimari. Tu ce vrei sd faci in teatru? . Dimineafa nu se r.intUl Umed cc b. de asemenea va imita toate sunetele de care vom avea nevoie.uiera ca vintul. iar la repeti{ii nimeni nu mai r. blteau din palnre . stitea un bdie{el cu un nas lr-rng .rr:-^^ fx-x :. iar prin a coperiqul giurit al teatrului de pdpuqi ploaia pdtrundea cu putere. ^^-. Ei..-. Ei ria de mare ca in ca:r [i nrrlrrt inlra crrcca mai mare uiurl rrtb ilriar . sfiriind. Buratino ? intrebard to{i. In timpul reprezentafiei. De in jur.Buratino mai spuse : Artemon o sd aibS-n paza lui toate lucrurile qi costumele teatrului qi tot el o sd pdstreze qi cheile de la cSmari.

urniiinCu-. in acluci fericirea.t.s. I-)iiremar ardia baraca cca nou5. fiindc-am fost iste{i. \''rcau si mi rog cle ci .i toatzr iaia. privea in jos cu ochii lui riuticio.a nzr la. Acum ledea coco{at intr-ttn copac si. carabas-Barabas. llLrratino. sufla in trompeta ragusit.Fulge-singure rui".. ca sa joace prima sceni a comediei.i. Dar al cui o ii te. b. Motanul Bazilio. Tata carlo. care se streciiriise in teatru lSri bilet. Pai chiar plpugile. Nu mai rnerge treaba cu iipitorile de ir:ac.i: . iard si i treaci micar prin minte ci tocmai asta o sa-i $i fugi pe scdricici in jos.i. care intrase tol i. finind in gurd o invita{ie Llrrdl tLcl pe un pergament cu col{ur ile au rite. a junse in sllr\ rt la teatru si broasca {estoasd Tortilla. scrilnind clin rtinti ri smulgindu-ii barba. ltc . 5i tot eie le joaca. E-he-he ! spuse el acrLr.edca Mal \ rla. Pe estradd. i.. si nu dovcdca -sa lnrpartl bilete celor dornici si vadd o comedie adevir-ata djn viafa -spre noua p rr q retla r. cu o Iundd f rumoasa in pdrul ei albastru. incretinclu-q.. intr-o haina noud de catifea..rlrile *au sa lc matur pr . Artemon o trigea afard cle coadi pe'ulpea Alisa. intr-o casu{a de sticii .te un omule{ de lemn dintr-un butut--..Srati ! Veti vedea cum i-arn invins pe tlusmanii no.i .tri..omule{ilor de lemn.itu1 de ploaie.i-au deschis teatrul lor de pipu.irui iista iriLrrisit r De rinili: a rriai risillt aici ? mirii Czirabas-Barabas..ri tare ca intotdeauna. Buratino striga: Prima reprezenta!ie rninunatei .i Reprezenta{ia incepe I iarc se arita curn bietul tata Carlo ciople.rri bilr.*e sa ic aprind lumi_ Dtr ilor. [-a intrarea tcatrului de papusi.irtca la flasnetb clipea. _qe apropie de Carabas-Barabas.. \'reau sd ni duc si cLr la ci.iret din ochi cdtre prea cinstitul public. care mirosea a nimcl m.i obrajii. r'iteji gi nu ne-am p ierdut cr-rmpdtul.. ini.i scriu piese in rime. Tirindu-se ane\roie. porni baraci de pinzi. izhirii sa f r:gd inainte de a fi prins. O aintimplare gi atragdtoarei comedii diri via!a ader.

$i Carabas-Barabas rlmase aqa intins in biltoaca. dc flanela. li sc pregltise actorilor flaminzi o riorbi fierbinte de miel. feti{ele cu milti negrc.i pustiu. Carabas-Barabas se intoarse posomorit' ia teatrul lui gol . dLrcindu-l cu el in baraca. In cimaruJa nrt era n imeni. unde rasunarr hohotc voioase de ris . nemerniciior I mirii el lntrlcosa to r. \ra lnVal eLl nunraidecit cunl sar moni{i publicul la Iealrul nteu. cu nasturi in loc de ochi. o S. Carabas-Barabas izbrrti sa prindl doar un cafelu. cu 1 t'\'\ \ . unde rriLrzica cinta vesel. cocoga{ii cu uit nas cit castrat'etele. il dzrclu pcste cap. cu usluroi. dupb culise.i ii smulse cileluqLrl din rnina. Toate pipu. sub ploait. P ocn din bici.s.ile : Arlechinii. Dar nimeni nu rasDunse.toate. Doar resturile de sforiceie ntai alirnaLr de cuie. papu5iie fugiseri de la Carabas-Baraba. Reprezentafia incepu.i unde se auzeau ropote de aplauze. Cu rrn Lrrlet salbatic. toatc. I-ua biciul cu qapte cozi 1i deschise ula care sA ntai lenevi{i. scnior Car:rb:rs IJaraba-s se nepLrsii in strada. t\ci r'5zu cLrm ultinrii lui actori goneau zori{i nrin baltoace spre teatrLrl cei nou.'la in cimari. arapii.ii . unde. catelu. i'rajitorii cu +l tl_ chii instelate in colluri. Dar Artcmon rdsiri ca din pimint si se arunca asupra lui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful