Dedic oceustd carte

Ludnilei Hliiru;na Tolstoi

PREFATA
de atunci ,,Pinocchio" squ ,,Aaenturile unei pdpugi de lemn" (in limba italiand, pdpuga de lemn se cheamd buratino). Dupd ani gi ani, adeseori le istoriseam prietenilor mei,fetile gi bdieli, minunatele pdlanii ale lui Buratino, ;i cuft7 pierdusem cartea, de fiecare datd poaestea era alta, de f iecare datd ,ntiscoceam tot soiul de pdlanii, care nici mdcar nu erau cuprinse ?.n carte. Acum, dupd atita amai tle uretne, nti-am amintit de oechiul meu prieten Buratino, Si m-am gindit sd ud spun gi aoud, fetile Ei bdiefi, minunata poueste a omuIelului de lemn.
ALEXEI TOLSTOI
Pe aremea ctnd erarn copil

mult, -- enumeae foarte mult am citit o carte: se

ili
iJil

lI

;r\w

ifi{

-)

----r'a_-_:

(ln butuc care scinceste cu g[as omenesc
nrrneresfe

in miini[e du[gheru[ur Gruseppe

De mult, tare de mu11., traia intr-un orAqel de pe malui '\16rlr Mediierane un dulgl'rer biririn, De nr!me Girrseppe, poreclit Nas-Vlnil Intr-o bun6 zi ii n lca Datrlnuiul ln nrina un butuc, intru nitnic dt osebit de bu5lgnil care -ce arttt.tcl iarna in foc si dea cildurl ,,'lot e bine, iri zise Giustlppe. Am s5-nccrc sd scot ceva diil ienrnr:l dsta. O fi el l-.rrn micar pentru-n iricior de masa"., $i mestertr I dllgher i;i aga{i1 pe nas ochelarii lcgalr ctr tlll ca:r::: 11r: sioa ri, la fcl de bitrini ca ;i e1 , invirti butucul in nliini ;i-n cele din urma inceiru s5-l ciopleascd cu bdrdi{a. Cum cioplea el a9a, deodati tin :1las pifigaiat din cale-afari prinse a scinci
:

.)

Giuseppe ldsb sa-i lunece ochelarii pe

-- Vileu, vileu 1... ^&lai lncet, nrai

inr.af fia-ti rnild

I

viriul nasului qi

virc'a prin atelier: nu eta ttimeni... Cerceti sub tejghca -- nimeni...

i;i roti pri

gdsi Cotrobii in co;ul cu tala$ - nu ochii nimic... Scoase capul pe u;a ;i-;i arunca in stradi
,,,\1i s-rt

strada ara

prustie...

prirui isi zise Giuseppe. Cine putea sd scinceascS?'' Apucd iar bdrdila, dar cum lovi butucui, auzi din nou glis;ciorul sub{irel :

fi

Nu-nlelegi cZ mi doarc ? De data aceasta, Giuseppe se -sperie de-a binelea ; pind st ocnelarl i i se aburiri de spaimS. RSscoli cr-r privirea toate ungherele inciperii. se viri pina gi-n vatra gi, risucindu-qi gitul, se uitd prirr de:;chiziitu:a
fro rn u lu

- Valeu, valeu !

i.

Nu era nimeni. ,,Oi ii biut poate ceva ct: nu-nti prie;te 1i de-aia-rni iiuie urechii." se glnor larail ur uselipe. Dar nu | In ziua aceea dozrr nu biuse nirnic... Dlrlti ce se rnai iinilti pulin, Giuseppe lui rindcaua; ii potrir i cu ciocanul partca de dinapoi, in a;a [el ca tbi;ul culiiu]ui sii iasi afari doar at'it cit efa ncvoie -'' nici prca rnult, nici prea pu!in -- l,rilse butrtrLil pe tejghra;i. de-abia trase o dzlti cu rindeaua, cd aLrzi din il!,u: Vileu, vileu ! De ce nu-!i r.ezi de treab;L -., [)e ..c irrii tot .lirr pe;ti ? se tinguia cu deznidejde gl :isr:iorul sLrbtircl. Giuseppe scioi rindeaua din m'ini, sc trrse inapoi, un pas sl lnca un pas, pini cdzu de-a dreptul pc dulumea ; isi diduse sca;na sul acela sub{irtl venea diniuntrul butucriiui de iemn
.

Giuseppe daru{esfe butucul oorbttor prietenulut sau Carlo
tocmai atunci veni ia Giuseppe. Carlo fla5netarLrl, un vechi piieten al siu. Pe vremuri, Carlo colinda c-rra lelr', purtind o piliirie cu borurili' largi, ;i-;i agonisea piinea, ciniind din guri Ei din minunata lui flaq neti. I)ar acurn imbitlinise, era holnar'. iar flaqneta era $l ea de mult

Iata

cI

:.tricatd.

- tJu!la zlua, uruseJrno snrrse el inlrind in

du

lgherie.

Ce

f

aci

acolcl pe du5umea ? -- Ei, am pierdLrl ;i eu un gurubel... Dar da-l incolo ca degeaba-l r:aut, rispunse Giuscppe privind chiorig la butuc. Tu, bitrine, crrm o mai duci ? gindesc in fel gi chip cum si-mi - Rau, rdspunsc Carlo. ci;tig bucata dc piinc... Macar dc m-ai ajuta 5i tu I Sau ccl pulin de

lla

mi-ai da un sfat...

ia-l Si du-1 aca:-.ii... '- Eeel raspunse Carlo abatut 5l oe ulma / 5a zlcem ca ouc uu iucul acas;i: dzrr vezi cd-n odzri{a mea n-am nlcl macar o valra cum st cadr. -- Las-ra stiu eLr cr-r-1,t spr.rn, Carlo... Pune mina pe un cufit,ciop le:,rte din butucul i:'ta o p;lpu;i, inr,at-o si rosteasca tot felul de vorbe iiazlii, fa-o si cintc, :li joacc ;si poart-o prin crrriile oamenilor. O sd ci;tigi asticl dt'strri pcritru <., bucatd cic piinc;i un pihircl de vin. Dcodata, de pe tcjgheaua De cai'e se afla butucul. sc auzi un glas r:ior sublirel 1i vcsei: *- Bravo, bine te-ai mai gindit. l'..as-\:inat. Giuseppe tresari din pr;u de spaimri, dar Carlo rloar se uit,i cu, rio-< in jur'. Dc. unde sd fi venit glasLli?

)irrrtii ma: rr.crr. lacrr Vescl Giuseppe. Si-s; <n n s.e in cin ea lui ,,latd un 1li'ilej si m) d,-'scc.rtoro-. sc de butucu I asta afurisit". Nintirmai u;or: Uite, colo pe iejghca e u n butuc str agnic : ti-l dau tie, Carlo,

-- Iti rnul{umesc. Giuseppe, penlrrr sfal.

Ei, fie

! Di-mi butucul

.r+A iuM Jr4. {+A IR *ira'++ H fag .'f..=F- -ll x +G\ -\ ... I I I I .

zdu cd nu. dar nu eu te-am lovit. si 1 dridu zorit prietenului siu. ci doar zugrivite pe o bucatd de oinzd veche.. nici focul din vatrl 9i riici ceaunul ce fierbea pe foc nu erau adevirate. Ca egti be{it'. Ce zici ? . Carlo il apuci pe Giuseppe de nasul lui vindt. qtic oricine.. tu m-ai lovit Nu eu. .i o Cario locuia tntr-o odiiti pititi sub o scard. /\c llnl insd vad cd egti qi mincinos. s arutar a. A9a-a-a ! Care va sd zicd vrei sd te cer{i cu minel striga GiLrsrlnnP Ia rrino mai aproape '_t-t _' Ba vino tu lncoace sd te apuc de nas I Minio.AtLrnci se vede treaba czi m -oi i pocnit sit'rgur in cap Asta nu. in care nu se gasea nimic altceva decit o vatri frumoasi in peretele din fata rrc. iar Giuseppe 1l apucd pe Carlo ! I -.Gir-rseppe cd nu lua pc Carlo in cap. Carlo ciopleste o papu$d de [emn bofeaza Buratino . cei doi ba1rlni obosira.tea pe dupd urechi. Carlo cu butucul s..fica butucuI Ba min{i. Nas-\/init. Apoi incepurd sd se inghionteascd zdravdn.i le tot dddea ghes: ce gla sciorul Da i! Atinge-l I -in cele din urm5..ub braf porni sprc Sc. spuse Carlo. Dar iie el bine seama. f I clc smocurile de pdr alb ce-i cre. cei doi biitrini incepurA sa sard unul la altul. vorba e cd il pocni irr.lti dc rur .l{i ba{i joc de mine ? izbucni Carlo jignit.ii Dar nici vatra cea frumoasd. prietene ! Butucul dsta te-a lovit. Iarti-mi.. cl. imbrzl{igar5 9i se casa. Giuseppe spuse : sd ne-mplcdm 1.Hairispunse : Carlo .. prietene. de-abia-9i mai lrdgeaLr sufletul. in timp ascu{it de pe tejghea lipa .i.Sa ne-impacam !. Asculta. fie ci butucul slri singur.c. ld60 I .

care ciuta in fel Ei $i dintre buze rdsiri o 5i chip sa-. . ca JSuratit. qi in scurtii vrerne. . Ei ce bine triiau impreuni ! Nu le oisa de nimic!.i mlinile pipuiii erau gata. Carlo nu didu nici un semn de spaimS. Dar ti-ai gisit ! Nasul se rot $i sucea gi se risucea gi pinS-n cele din urma rimase un nas asctrfit.nici rr-atn terminat britr' sa te cioplesc gi ai ii incePut si ni lc tii dc dricii.i'i-riri fac. - mai tirziu.ie. trupul . sd creascd 5i a' iunse atit de lung gi de ascu{it. ci la el. ha. Cc ai .. incit Carlo bombini strpdrat Nu e bine a9a.i batd joc de el.un nas obi. Dar de-abia siir5i carlo sir ciopleascd ultimul degi:!el.... birbia. apoi ciopli nasul .. dupd ce rdsuci butucul pe toate par{ile. si-l c-iupt-asci 5i sd'1 : tenOs: -- : ! gidile.r incepu si-l loveasci ctt pumniSo|ii pcste chelie.Buratino. hi.Buratino. umet'ii. tziie. hai ? /cl . scobi. . ba dimpotrivd intrebd prie- Ochi. ins5. ha.. ci gura se dcschise deodatl . aspru. Carlo. lung-lung de tot. i'si vazu de treaba: ciopli. copiii tot Buraiino.Ia asculti ! . gitrtl." Rdsuci butucul cu indeminare si ciopli mai intii pdrul. hi.ii sPuse C. ha limbi sub{irici ro. lara sa tind seama de toate ispriviler astea. se aqezd pe singurul scaun de linga masa pchioapd Ei. Cunogteam. Carlo se apuci apoi sd ciopleascb gura.. mai demult..Hi. pe urmd ochii. de cer vi uitati aga de ciudat la mine'i Dar pipuga ticea ticea poate pentru ci nu avea incE guri Carlo ciopli obrajii. o f amilie.Carlo intra in oddi{d. lua un culit 9i incepu si ciopleasci dintr-insul o papuqa. un nas obraznic si curios nevoie mare.Oare ce nume sd-i dau ? se intreba Carlo Hai si-i zic Buratino Numele dsta o sd-mi poarte noroc. apoi fruntea. .irio.deodatd ochii se deschiserb singuri Ei prrvira Iintn Iaid. Ca prin farmec.ori de lemn.nuit. Dar abia sfirgise de cic plit buzele. e prea lung. ma' ma . ..tr... nasul incepu si se lungcasci.bdtrinul incerci si-i reteze virlul. 9i pe to{i din famiiia asta ii chema Buratino: tatiil .

. ajunse la u95. dibaci. toc-poc. de-a latul. pe dugumea. o zbu c'hl in stradi. privea gi el la tata Carlo. * Ei. . O fi lihnit de foame. fugi dupi el. poli!istul i. puse biie{elul jos..i desficu larg picioarele. Auzind vorbele astea. Se vede insi ci Buratino n-avea nici un chei ca intr-o zi atit de frumoasi si atirne cu picioarele aiari din buzunarul hainei lui rara Carlo.AE ! L-a bdtut Carlo pini i-a scos sufletrrl I spuneau al{ii. $i se uiti incruntat la Buratino. fdri mild.Puneli mina peardtindu-l cu degetul pe Buratino.nu prea-mi miroase a bine ! . fdcu un P3S' inci unul gi hop-hop. . fericitul Carlo gi-l tiri la polifie. il tnhi{i de nas si il finu astfel.ca sd-l inve{e sd umble.Of. el ! striga Carlo. cizu pe caldarim si rimase intins acolo. Se risuci ca o zvirlugi. rupea pimintul. $i cu asta. Carlo mergea tirEindu-9i papucii si ofta cu oDlo a : Din nigte surcele. . care za Trecitorii sd cea pe caldarim. uitindLr-se ia Buratino. ci-{i ardt eu lie I spuse Carlo gifiind.Sirdcuful de el. .. ca mort. sdri peste prag 9i. Carlo. La riscruce strajuia un politist uriag.. tu ochii lui rotunzi ca de goricel. spuneau unii. poli{istul mustdcios il inhS{i de guler pe ne. atit fi-ai gisit ! Buratino [ugea pc numai ci tdlpile-i de lemn fdceau toc-poc. Iar Buratino. clar in fundul sufletului e hain.. ingrijorat. agteaptd numai. intoarce-ic ! strada intocmai ca un iepLlre. . cuprinzind toati strada. -. Buratino vru sd i SC strecoare printre picioare. Cind vazu omule{ul de lemn alergind. in vizul tuturor oamenilor. clStinau din czrp.. cu mustifile risucite gi cu o pdldrie in trei col{uri. netarul asta batrin se preface cE-i om bun numai de ochii lumii.Ei. holomanule.. pini cind sosi Si tata Carlo. dar poli{istul. care fugea do Trecitorii rideau.spuse se adune gi. Buratino se cldtina ce se clStini pe piciorugele-i subtiri. .incepurd poli{istul.. mintuindu-gi treaba. 9i vru sd-l bage pe Buratino in buzunarul hainei. cind loveau caldarimul. of. Carlo ii fdcu apoi doua picioare lungi cu tilpi mari. Fla.

gi scurte.rdspunse Greierul \irrbitor.In odai{a asta eu sint srapin I $terge-o de-aici I Bine. incepu si-l ddscdleascd greieralLii' lasi-te de dricii. nu strici sd-fi dau un sfat. rdspunse ciudata faptura. nu mai fugi de acasl farl rost . ca de sticli. Ce mare nevoie am eu de sfaturile unui greier bdtrtn. fopdind.Eu sint Greierul \Iorbitor. am si plec. Asculti siatul meu ! Altsi minteri sa gtii cd te pindesc primejdii mari qi intimpliri inirico. mi-am gdsit beleaua cu bdietelul ista denasul. rlar tu cine mai eEti ? .Ei.Sint eu. scurte de tot.' erau r. . Crri-cri I Buratino zdri atunci o fapturi ca. Locuiesc -- l'r odditi de mai bine de o sutd de ani. deaprivind vesel in jur cu crri-cri .nici. ce sd mai ndscocesc ? Sii nu uitdm cd Buratino era in prima zi a vielii lui.de miine chiar sa incepi a te duce la gcoala. Buratino ridicd lsl roti prir.. apoi sdri in sus qi fugi.Crri-cri-cri-cri capul Ei-9i Buratino intoarse I roti ochii prin oddifl. Girtduril. Cind strada se mai goli de lume.Asa-a $i acum. dar avea un cipgor ca de licustd.. lin ga piciorul mesei. Ei.irea in jur. ascultd-l pe Carlo. o rtint tca I toaia. Buratino.re aducea la trup cu un gindac negrul. dar inainte de a pleca. spre cas5.. 9i scirfiia lncetiEor ochii tui bulbucafi. intr-un cuvint. -. Buratino se trinti pe du.. Buraiino. Nimeni n-o sd mai dea pe via{a ta nici doi bani ! aceastd I2 . mititele. care-i acolo ? .lemn .Of. .. of.supra vetrei. Greierul Vorbitor ii dd [ui Buratino un sfat tnfe[epf jungind in oddif a de sub scari. Stitea acclo pe perete. Deodata se auzi : .unrea. -.dtoare. cu toate cd imi pare riu ci pdrdsesc o daita i1 care am locuit mai bine de o sutd de ani. migcindu-gi necontenit mLrsticioara' Ei.

o sd stric cuiburile pdsdrelelor.i rnustdcioara.. $i cite altelc n-o sa mai niscocesc ! Jale mi-e de tine. o szi trag pisicile . ft {" ----:--:--> rt ( il' {r -_=-*-:=-::='-- ------_: --=4-E -=- II 1i - r pe garduri... ai . de pc Atunci Buratino sar i =ctrutt pe masa. o sd mi caiirr .De ceee. ceee". plrdsind oddifa pentru totdeauna. prost. Batrinul gi infeleptul greierag suspini din adinc Ai. Aild de ani I Ei. o sd necdjesc bdiefagii.nu-mi place mai mult ca pdfaniile primejca pe asta nimic dioase ! Chiar miine dis-de-dimineatd o si fug de acasd. apuca tttt cirrcan si-l zvirli in capul Greierului Vorbitor.? intrebd Buratino.De ceee ? intrebd din un cap de lemn. Buratinol Multe lacrimi ai sI tnai r..lumeagindac-fleac. -. jale.De-aia ! Pentru cI pe scaun.i ! nou Buratino.de bdtrin de o sutd Greierul strigi Buratino..i ciinii de coada. .Ai sd vezi tu .cintlu-. se vlri sub vatr5. .l r{ t. rispunse . trri.er. Vorbitor.:J I rYl' iir lr #/il l6 t.

in dosul pinzei. Tata Car[o tt face tmbracaminte dtn htrtie colorata f) $I TI cumpara un abecedar DupA intimplarea cu Greierul Vorbitor. toate erau zugrivite de sdrmanul Carlo pe o bucati de pinzd veche. goald de tot era . ma aSteapid de mult in crtrte. in colul cu talag ziri un orr de giin5.f amestecati cu dulcca{i de zmeurd. se aflS o gaind rumenitd. mare de tot.i ceaunul. dupZ cum v-am mai spus. Atunci Buratino in{elese c5-i era tare foame. Buratino i. doar o gisi vreo cojiiS de piine sau vreun oscior de qEini. __ Rimii cu bine ! Mama mea. Deschise repede ochii -. nesfirgit de lun' se.si burtica lui Buratino.. pe o farfurie. sari alari un puilor attritt. Pe Derete.burdttno ITtdI t ITIdI Sd Se ptdrdii dtn prictna nechibzutntei sale. Se repezi la vatrd gi-.t ttlt. Deschise ochii iarfurl? cu htrdinca de griS 5i drrlcea{5 de zmetlra pieri ca qi cum n-ar fi fosi. ontttleltrlc de lt'mn i Prin coaja spartd. il asezl pc Pervazul icrestrei si cu nasul .orii veseli.I{i mul{umesc. Buratino incepu sd scotoceasca prin toate col{urile -.i cu ochi. Dar din picate. ia-l de trnde nu-i . Dinduntrul oului piui un glSscior: . Ziua pirca acum lungd. intit mai ci nu sc prrtea deslrrsi nimic. sarmanul Carlo n-avusese ce pregiti pcntrtt cinh. 11 apuci.i fumul .smoc de puf in loc de coadi .i viri nasul in ceaunul ce fierbea pe foc. El inchise ochii pentru o clipd. Deodatd. pcntru cd.i.i trase la iuleali nasul inapoi .i se uita prin gauri.gaina de pe farfurie se iicu nevizuti ! lnchise din nou ochii. Dat nasul lui Buratino. Pui5orul sdri peste prichiciul ferestrei t4 st. li acum i se ndzfri cd in fa{a lui se aflb c f arfurie cu budinca de gri9. se zbrea ceva care semina cu o ulili. in odAila de sub scarA se iacu un gol mare. i se ndziri cb in fa{a lrri.cioc-cioc "parse coaja.. deodatS. fie el si ros de pisici. gauri ceattnul.. giina.doar. Si goald. t:t. dar era atit de acoperiti cu fire de pdianjen. lung cum era. gi vaira gi focul . .

r. mirosind si scormoninrl talasui crre fosnra Cairta pesemne oul pt cz. 1ii''indu-si coaria lrrrgit si srrl. of.il{ l.1ire Dcodata. t5 in . Cum insi []uratino nrr mirosea a mincare. rnc.i apol din col 1i se apropie clc Iluratino. sughi{a inceiiEor ! de foame."iJ 'llii lt lr iri[i il1 I lil' t\ OI. Apoi se ivi un animal cenuliu cLt niste lSbute scurte. Il rnirosr. Se indrepti lSrii grabl sprc cr. Ie.h p.rl de foame lncet. iar in oclaif d prinse sa sc inturrece Buratino. :c strccura pe linai el. re-l spirsese B ura tinr. irlpodobit de o parte. iidrrl mecind de zor in jurul lui.rSiii cir iiilal qi -sarr iniuntru supa rat. ririscindu-:i fdra incetare botul negru.'rr. rasdri de sub drrlumea Lrrr cap Irale.ft//4 +-: . incet soareie asfin{i. strins gherr lingi focul zugrivit.A\" lq l\l\. I . -.*i de alla cu citc pairir iirisoare irrngi r. . ungherul de linga scar b.strigi Buratino.

lisd din mind coada rece a gobolanului gi-qi fdcu vint tocmai sus. scrigni din di nli qi pieri ca o nilucd. pregdtindu-se sd-i roadd beregata. Buratino infipse din{ii in cep. . ronldind qi plesciind de pllcere. Sobolanul dupd el.qi au si r10 a 0e mine bdiefii la gcoald I fhi ! fdcu Carlo lngindurat. gobolanul o zbughi ca o nlluci sub scard. {inindu-1 tragindu-l spre gaura lui de sub scari. Vietatea aceasta era SuEara. Apoi incepu sd se alintefrecindu-gi cipgorul de obrazul pdros al lui tata Carlo. dar te puteai stipini sE nu-l apuci de coadl ? $i Buratino il apttcii de coadij. numai lemn . Dar dezmeticindu-se qi vdzind ci avea cle-a iace ('u un bdiefel de lemn.Ei. Tata Carlo I atit apucd sd strige Buratino. Grc. $obolanul cel bdtrln 9l rau. scrase apoi o cepqoari din brzunar.ierul Vorbitor spus Bine s-a gindit.mi-asii fiu sd-ncep gcoala. $obolanul . eu sint gol-gol uf. tati Carlo. Iata-mi-s ! rbspunse un glas puternic. F-lamind crlm era. se rrsuci in loc cu o furie silbaticd se anrnca ai a:rupra lui. il trinti pe inapoi pe clulumea. t6 . tati Carlo. 5i il agezd p. Buratino se sperie de-a binelea de asti datd. mititelule.Ia de mbninci. De spaimi. tirindu-l drrpd el gi pe Buratino. de cuminte. sd vadd daca era teafar. pe scaun. ridicindu-l pe Buratino de pc jos. Dar vezi.Iata unde te-a dus neascultarea I mormai tata Carlo.. gcnurrchi. ncspus . O cuminte.i o didu gata cit ai clipi. Buratino sdri atunci de pe scaun pe pervaz. sdri de pe Dervaz pe masa. tnititelule. sdripe Buratino dc git. Ei.dupa cl.a se dddu de perete gi tata Carlo intrd in odiitd. Ici sm u lse repede din picior unul din galen{ii lui de lemn qi-l zvirli in gobolanSugara dddu drumul biie{elului de lemn. o crrra{d Si i-o intinse: . $i aici. Strabitind odiifa dintr-un salt. . Il cerceti cu de-aminuntul. strins intrell dinfi. scirpinindu-qi bdrbia piroasa. inhd{5 -spate el. dup6 $obolanul pe masd. U.oarii. Ai drepiate.

:t-L \ \X< "\\ \:=:\ -<* .$s r. / / t\/ t / d-re .\.

i il sfitu ise 1i Greierr"r I Burattno olnde abecedarul si cumpara un btlet pentru featrul de papust Dis-de-dimineaf a.rl de hirtie nu r. o si cresc. cea dintii din via{a lui.-u li nI.oia si se uitet . Hairra ? Am vindut-o. dar unde {i-e }raina ? poze atrigitoare. Dintr-un carimb rrechi ii ficu pantofi. acum ai 9i abecedar Inr.SA le porti sanltos I Ta ia Carlo. mititelu le Tata Carlo se scarpinb tlupi r:eafi. insa fard haina In miini tinea o carte r..Aprinse lampa. Iath..coali. Burat topiind.r\rru-Llzlr at ''- ioatd inima si nu mai fac 5 nizhitii. Buratino ar f i vrut din : Tatl Carlo. nici la turtere dulci.abe . D5-o-ncolo I Nu era cine stie ce de capul ei ! Lasd ! Tu si fii sindtos ! Bur atino isi viri nasul in miinile bune ale bitrinului Carlo O si inv if. qi o sd-{i cumpir n1r una.. ieqi din odii{d Se intoarse repede. citeva petice de hirtie colorati. t8 ino lruse abecedarui intr-o tra istuli 9i fu .spuse Ru ra tino.1...i de un verde aprins.ald sdndtos I . Apoi il imbrica pe Buralino cu toate ast('a . la . gi-i croi cu indemlnare o hdinufi caienie Ei pantalona.. dupi ctrm \/orbitor. Anincindrr-gi pe umerr haina veche.. r' cdciulitd o tichic cu cirrcurc.. Nici chiar la biie{ii ce inil{au zrner. Pe drum nu arunci mdcar o privire nici la dulciurile ingirate pe 1a. . iar dintr-un ciorap. nici la plScintu{ele umprute cu mac gi miere. cleiul.. cocola{i pe beligoarele lor. ci o mie de haine noi. lud foarfecele. ^: . $i-n seara asta. dar crrm sa mi duc la Scoali tiri iui abecedar ' ? tere nrari r-^.-+^ orcplate. nici la cocoleii din zahir-candel.

i ieti{e.. impodobitd cu steaguri de toate ctl ton le. Jos. Si ma uit numai o dat5. pompieri. rnLtzica insa vetlea otn siirrga. $i o zbughi spfe mare cit il fint'au p lClCare le. didace crr copilali. Btrralino ctt glas tare.Ti-ti-ti ! {iuia flautul. La. Buratino incepu si se poiicneasczi.l de cintec vesel r.Doar nu s-o urni 1c<-rala ditt loc ! lsl zr:. rle ttnde se allrcil - Ti-ti-tiiil Dz in .Bum ! batea toba.Nlediterane .Bum ! . talgerele de alarrla .la - tlzin-Ia'la ' -.ficat cu plScere de coadd I Dar Buratino igi vdzLr cuminte de drun. solda{i.i ciieau cu to{ii un afiS mare: i I TEATRU DE pApu$l NUMAI O SINSURA REPREZENTATIE GRABtTt-VA I onAatTr-va. tocmai atunci igi gdsise sd treacd strada motanul virgat. Sus. sd ascult un p tc 1i pc urmir alerg drept la .r cnAatTt-vA t . lovitrcit-sc. Cu cit se apropia de -scoala.enind dinspre {irmrrl Mirii . Acolo vizu o baraci rle pinz5.. Drumul sprs gcoald cotea spre tiieapta.Ca un fdcut. postagi. ..i. Picioarele il drtceatr id rd voia lui spre mare. LingI intrare se ingJrlmidise puzderie de lumr.. carc IilIiiarr in adir rea vintului ce bitea din larq. jrrcau 5i cintau patrLr muzicarr{i.: biie{a. pe care 1-ar fi in. pe baracS. Bazilio. cu atit se auzea mai deslugit un zvol. i'inzdtori de limonadS. o mltugicd grasi 9i zimbitoare vindea bilete. .coal5".la .la -la ! cinta vioa ra l)zirt-rlzin! zbirniiau.

/.. W../ ).r .\ s 4-/ I \ \- ^- \- .-#/ t {r. .^.__ '/) i t' _{\ . I : f\ \. .) qt 's r_+1 \ ffi- i|iti 7 's fl'{-* '21)}=+ I jt -"a ' i:l \ ' ?u-b <- '#' + . ".{ - I { ' 7t* ( r **r/ lrt o o e .q. .# *n ..

intr-ati1 de mult 19r dorea si intre la teatru. Ji-am ma. un bilel in rinrirrl irriii ('ntru slngura repre zentaiie a teatrului de pdpuqi. . Bine....Buratino trase de rnineci un bdielel .Patru binu{i.. da-mi-l I spuse baiatul.. printre din{i : . Nu gtiu daci mi intelcge{i.Are scnloapa...sa-mi imprumuta{i dumneavcastri patru p unga acasa. poze - Daaa ! Sumedenie de poze n nunat eil ? cle des Lt b t litcrt dc-. N-ai . mult vrea si vad ...ica grasa sl ztmDltoare si spuse cu glas sublirel DaIi mi.\lai bine vez...Tichia poate a{i vrea in schimb tichia rnea atit de driguJA . mi-arn u:irar . in glna Buratino printre bdnri{i gi vi dau in sr:hrnrtr hal nuf a asta minunati.tutea bdnuli ? Bbiatul tluieri dispre!uitor : cine ..Vezi de ta nu-i buni nici si prinzi mormoloci cu ea. rpus : altul ! Buratino igi simii pini 9i nasul ca rie ghca{d.SpuneJi-mi. '-- . iatd.Taaaaaarelacrimi.fi-ai gi gasit pe a$ si prosteqtil. Da{i-mi patru gi eu teatrul de papLr..i de a ltu i CautS-fi alt prost I Atunci .. vI rog. .i. .Atunci. vi rog. cit costl biietul i Bdiatul abia raspunse. cumpdrafi-mi cu patru banufi abccedarul nreu I cel nou.Patru binu{i o hdinu}i de hirtie ? .. omulefule de lemn.. Buratino ajunse dintr-o sirituri linga matu. Lua abecedarul si rara Ira gere de inimi ii numird in palmi patru binu{i. .

tola Dupi ce ficu o Pleciciune ln f^+^ prea cinstitului public. Vom juca in fata voastrd comedia numitd : . bietului de el' toatl oudra de pe fali..i trei de lovituri in ceaie". cit ai clipi din ochi. pe care pluteau doui lcltt'de de Vati cu ciocurile aurite. irre it i se scuturd. De dupd copacul de carton. intr-o bluzi alba. inspSiminlitori. risfringindu-.i lumina intr-un ciob de oglindd. oameni bbrbo..i. Dea' supra lor atirna un felinar ca o luni. lld vor bat s cu ba{ul. De o parte. r)ro5tulc ? . ca praiul de din{i.. ve{i vedea BLrnd ziua trist: numaidecit.In ttmpuI reprezentaliei. De duph celdla It copac de carton aparu aii onrulet.. ii pi lipi doui palme atit de risunitoare. imbrdcat intr-o hiinu{d numai pdt rd{ele. iar din cind in clnd voi primi gi cite una d upd ceaf. Un clopot sund de tlei ori si cortina se ridic5.Fetit a cu pirul albastru sau treizt'ci. .. Estc o cornedie plind de haz. cLr tichii impodgbite tru stele gi sori care aduceau la infS{iiare cu o placinta.e insori ? - tivili .l.t r. voi fi palmuit. avind nas 5i ochi. I)e i'e scincest i... Pe cortina erau zugravi{i crmule!i care juceru.'-. BunI ziua ! Eu sint Arlechin ! \.. . ietile cLr mdSti negre pe obraz. Pierrot Apuci bitul si -l ! Pcntru cd logodnica mea a fugit Ati vazut ? Ndtiriul I 99 .Ha-ha-ha se lovi pede ris Arlechin. ca o tabld de . aperLl un omule{ de-o gchioapI..i de alta a scenei micriie sirajuiau copaci cle carton. rispttnse Pierrot. Sint trist pentru cd vreau sa ma insor. PaPustle it recunosc pe Buratino Buratino se agez6 in rindul intii ri privi fermecat cortina care aco- perea scena. cu mineci lungi. spuse I Md numesc Pierrot.'orbind astfel se intoarse citre Pierrot li. Si de ce nu i.ah. FIcu 9i el o pl ecdciune in fa{a prea cinstitului public. 9i cite alte poze atrigatoare. Fa{a ii era toali presSratd cu o pudrd albd.

Ha-ha-ha - nasul cel lung gi tichia cu ciucure. abiaspun : o Daca-i a.. Broasca sufld-n contrabas. . Pdsdrica joacd poLca Pe poiand-n zori. poznagule ! Buratino siri atunci de pe scauri drept pe cuqca suflerului gi. uite. strigard in cor: ... zari pe scaunul din lafi un bdietel de lemn. ardtindu-l cu Buratino in carne Ei oase ! urld Pierrot. ciini ldtogi.Ba bine ci nu. -.ndaci bat stra. intorcindu-se spre spectatori. qi tot felul de cocogafi cu nasuri cit castra vetele. onorat public. birbogi inspaimintatori cu tichii pe cap. filfiindu-qi mineciie lungi De dupd copacii de carton iegira la iveald o mulfime de pipugi. Cine-a vlzut in lumea asta feti{e cu parul albastru ? Dar deodatd. da ! E chiar Buratino ! Hai. Se Buratino.Buratino ! Da. vino la noi.Polca PdsIricii". Un pas. fe tife crr ma.Ia uitafi-vi ! E chiar Buratino desetul. il ciupir5.Dar n-ai se md bafi dacd-fi agtept . .i pe loc ii didu lui Pierrot trei palme dupi ceafi. Ciocu-n stinga. il imbri fiqard. ! strigi Arlechin.ntc toba. Doi gi.ti negre. de aici hop ! pe scend. Judeca{i gi dumneavoastrS. Apoi incepuri si cinte in cor . Papugile ndvalirA din toate parlile. 1l apucari.loacd polca Carabas. vino la noi.a. privind papu..-. 23 .a de lemn. i{i I Cum o cheamd pe logodnica ta? spun ? cheami Malvina sau Fetila cu p6- rul ! rise din nou Arlechin . coada-n dreapta. Ciocu-n stinga.lsta-i polca Barabas. cu nast uri in loc de ochi.. coada-n dreapta. cu gura ciscati pini la urechi $i-l recunoscu dupi albastru.. apropiara cu tolii de luminarile inqirate de-a lungul rampei qi. il sdrutard..

ca sI nu-l stinghereasci la mincare. incilciti ._lu niorul Carabas-Barabas. sd infulece ceva. Apoi cortina cobori. Cum pe vatri nu erau decit cite'i surcele. iar spectatorii plecarA care incotro.nplii la vedere. se a. de parcd n-ar fi fost om. se duse in bu_ -.drumu-nainte I mai pupafi atita. incit numai privindu-l inghe{ai de frici. rasarird in fafa lui Arlechin gi pierrot. silindu-le sd continue repiezenia{ia. Era senior Carabas-Barabas.i muie doud degete in gurd gi incercd friptura : i sc pdru ci nu_i incd gata. Intorcindu-se apoi la pdpu.uzunar.. A.i. Avea o barbi stufoasa. l.. de ne. O doica prinse si licrimeze.n"u tn frigare un iepura.i.i atit de lung5. papugile jucari mai departe pini la sfirqit.a polcd zic Ei eu ! Spectatorii se arltau adinc mi. ci se tira pc jos. gi .e ameninfd biciul lui cu gapte cozi.ca{i. aducefi-mi-l aici pe neisprivitul acela de Buratino. Destul ! Nu vd . din lemn uscat I Am si-t pun pe foc si-mi rumenesc mai repede friptura. il duse in garrleroba tea? Cit ai clipi. ci crocodil adevirat.ezi in fa{a vetrei. care se roteau in orbiie qi o gurd gtozav de mare. I Ho. Virindu-gi citirie crpitul birbii in b.crignea din din{i. trului gi-1 atirnr intr-un cui. doctor in gtiin{e de pdpuqi. iar un pompier izbucni chiar in hohote dc p lins. ho. Doctorul in gtiin{e de pipugi. E ficut clin lemn. ho. I. unde se ir*. In mini [inea un bici cu gapte cozi. coada-n dreapta. Ciocu-n sttnga. st5pintri teatrului. hu ! urli el la Buratino. din picioare. bitu de trei ori din pa lme."'oie. qnl qrr qFl-. $i e ueseld mereu. rasari din spatele scenei un om atit de :u. 24 . necaji{i. "u De voie. Numai bnie{ii din uliimele binci nu prea se sinchiseau de toate astea qi biteau. senior Carabas_Barabas. cd doar nu sintefi copil micil L)ati-i Cind hdrmdlaia era in toi. . niqte ochi bulbuca{i. intreg Ei doi pui pe deasupra. Aga I Va si zic6 ttt tulburi comediei melc fdri pereche $i inhd{indu-l pe Buratino de cama. hu.toacd polca pdsdrica.reprezenta{iahu.

\ \ \ / \ \ I \ (- \ r r( r \)"1 \'y'? 40. .

i apoi strinuta cu zgomot.. in tir Iar cind sfirgea cu strdnuturiler lui ndstru5nice.Ve mininci pielea ? Unde mi-e biciul ? rdctti Barabas. \-r . nu gltrIIla. cap. tJuralln() lncep( a SA se tinguiasci cu glSscior sub{irel gi ^linrrirol' P""iiu. suflind pe nas de te bdga in sperie{i Deodati..ird.Arlechin gi Pierrot cdzurl nenorocitul de Buratino. aerul. nasul i se zbirci . cerindu-i indurare pentru Caraba s- Plingind. apoi greu mai oprea: strdnuta de cincizeci de ori. in genunchr. lingi gratarui vetrei. cind strinuturile se mal domoleall. : raminea s leil dt puteri $i se ficea dintr-o dati mai bun. r-atino ios din cui si-l aduserd in bucitdrie -. Pierrot ii .i curind fa{a toati i se umplu de crefuri.. sentor Carabas. hap. ochii i se ro. ba chiar si de o stlti de ori $i strdnuti atit de tare. izbucni (-arabas-Barabas. dind ochii oeste Hap. 5C Cind doctorul in qtiinfe de pipuqi incepea si strdnute.ile il aduseri pe Buratino gi-l lasara 1os.. Se vede treaba ca'i intrase prai de cirbune pe niri. iar tigdile ql cratifele zb.. pdpugile se duserd atunci in garderobS.ngdneau. hap . In rdstimouri. il didrrra pe Bu' in Ioc sa. pe gura lui larg ciscati . cldtinindu-se in cule.l drda pe Buratino. 26 . cldtinind din cipifinb 9i tropdind din picioare. Carabas-Barabas trigea. hapciu. Bucdtaria se zgilliia din temelii. Geamurile zorndiau. senior Carabas-Barabas tocmai scormonea cirbunii ctr r'5traiul.opti pe furi5 lui Buratino Incearci sd-i vorbe$ti cit timp sirdnuta Hapciu.. incit cenula se ridica virtej in vatra - hap-ciu !.Barabas ti dd cinci galbeni Iasa sa plece acdsa si'[ Clnd papu.

te incd. . 27 -- Sirdcu{ de mine. dar n-am ficut decit s-o gduresc . nenorc. sirrnanul meu tatd se va prapadi curind de foantt 9i de frig.. ..D5-mi pace SI lasi vdicdrelile.. Fie-vi mil5.. scnlor: \ alra ll ceaunul de pe foc nu erau adevirate. -. Arlechin la dreapta. dadu din miini . doar aqa. strdnutd Carabas-Barabas..Imi incliipui cum se va sim{i iaici-tiu cind o sd afle ci artt iript cu tine urr iepuraq si doi pui. incit Pierrot zburd la stinga.... senior. incit Carabas-Barabas sim{i in urechi in{epiituri de parci l-ar fi impuns careva cu nigte ace El bitu din picior : ' Nu in!elegi sd-mi dai pace !. mi-e peste putin{i !.atita.. iar Buratino se invirt i pe loc ca un titirez.Ahaa I Carlo e tatdl tiu ! Carabas-Barabas sdri de pe scaun. n iciodatd.. rog.Ylata mea. mn pe o unde aide pinzitu dricia asta : vatr5.ra. ingbimi Buratino.De ce ? intrebd Carabas-Barabas. Hapciu ! I Multumesc.. foc ceau n zugrdvite toate ? bucatd In oddi{a tatalui meu. zgomotos gi cu atita p utere . .Ce! prcstie I se mird Carabas-Barabas.i .. senior. . Eu ii sint singurul sprijin la bbtrinefe. Noroc qi sdndtate. l. . Aga ! Va sa zlce in odii{a bdtrinului Carlo se gisegte u9i{a aceea.$i. senior. senior. Cum o si gduregti vatra cu nasul ? . Vai. Ce ma tot incurci-!. vAzul . hapciu !. ci doar zugrdvite pe o pinza vcche..Sirmanul meu tata traie.. Carlo.Fdrd mine.i barba i se resfiri in toate parfile..Am mai incercat eu odat5. ca sd-l audd vor bind pe Buratino gi viicarelile lui si nu-i mai spargi urechile. Hapciu. nim6nui nu-i este milS de .. Hapciu !.. Hapciu !. Pirin{ii iii trdiesc ? Eu n-am avut niciodatd mamb. dati-mi drumul ! . nenorocitul de mine. strigi Carabas-Barabas.. s5-mi bag nasul in vatri.. senior.Mii de draci I urlS Carabas-Barabas. Cum o sb-mi f ie mili ! Tre buie sd irig iepuraqul 9i puii ! Treci pe vatrb ! Senior. . TaicS-tIu trdiegte ? .-'itul de mine ! $i Buratino {ipi atit de asculit.

rlino nrrce t'ei cinci binuii de aur in buz-unar .i in putnn. tropdind gi cintind : .i dezvdluie laina. Buratino. puii I9i strecuri mina pe sub barbd in buzrrnarul de la vestd.. scoasc cinci bdnu{i de aur .i1e incepurd din nou sd-l imbra{i.. Va -dat semul{umesc..it jumitate frip{i. temindu-se pesemne ci o sd-.ilor: -' Sn gti{i ci e o taini la mijloc...ioi purnnii. iti cltntnou-se cu v Arlechin 9i Pierrot il tluseri pe Buratino in dorntitorul irdpu5ilor Acolo papu.. Cu galbenii strin. -c5-l salut gi mairepetd el.. acestia. Jie. pe Iiuratin.i ii intinse lui Buratino: Ba mai mult.Am si cumpdr pentru tata Carlo o liaini noud.ri banii Avea tocmai atifia bani de aur citc degete la o mina .r du-i iui Carlo.adica cinci..cze care mai de care.. cum o cripa de ziui iusi a ca si.eze. senior. sd-l ghion' teascd si iar sa-1 imbra{i. Buratino tnttlneSte doi cer$etori: motanul fJazt[io si ou[pea .opti pipu.i inchida gura cu amin.Dar Carabas-Barabas. uitindu-se cu ochii holbafi la focui ce se silngea. in care se aflS vatra zugravitd pe o bucati de pinzd veche.'tu1 popii dc foame sau de triq. -pe Bine I spuse el in ceie din urma M-oi rnul{umi cu iepuragul.. o lui la goani spre cas5. il am sa ma( 28 . \'zi rog si i-a!i afli irr miini bune. RItr. sa-l sirute. Ia lunii sd se-ngriieasc) si nuSpu' ne-i spune-i ca-l rog dea . $i ramase a5a o bucatd de vreme. t lc los : credc{i ci barrii pe care nit In arum spre ff casd. Acum du-te de ie odihnelte 5i miine. socoti mai nimerit sd-.r.1i mai cu seama si nLr plcce in ruptul capului din oddita lui.i rispunse. Ba mai mult..11tsa Dis-de-dimirtea!i. scapat in ir-un lel atit de uimitor de la inspdimintdtoarea moarte care'-l aqtepta $i Buratino le . Buratintr lsl numara din rr. i5i daruiesc via!a.

Buratino. Bazilio.- .ahar-candel pc be{i5oare. traraca teatrului r1e pipuli Si ste a gurile filiiitoare pieriser2i in zare. care mergea loniic-lorltic. dar vulpea Aiisa ii vorbi smeritd ? bunui meu . cicii oiir dc-a binei.- . la : 29 .lultime de placintute cu mac . amarlli. Motanul acesla.Buni ziua. Incotro ala erbbit Acash.\ -" I ''':'=::.i cc. deSi era la iel de vdrgat qi purta aceiasi numc./'>- curnpAr o n. i)e drumui plin de colb: aceEtia erau vulpea Alisa.--:=i-- ---.:a.rcu5ei de z. in trei labe. Ei motanui Bazilio. cind dt'oda1d didu cu ochii o e doi cersetori care abia se tiraLr.taia Carlo. Buraiirto didrr si treacd pe linga ei. cu o zi ntiti-nainti:. Fdcuse o bucaia buna de drum. n-alca niri o legiitura cu cel pe care ii intilnise Buratino pe sliircld.

. orbi pini mai adineaori. iar motanul cdscd ochii. dragul meu Buratino De pildd eu: am invdtat.rispunse motatlui. incepu sd croncdneascS: '. care licdrird deodati ca doui felinare verzi. Apoi motanul se prefbcu din nou cd e orb de-a binelea De ce ai ficut una ca asta. . incit pasirea abia mai putu si-9i ia zborul. of . Dupi cc' asculti ce asctrlt5. pul6ind supdrat printre mustili. Buratino.i a frigului. ratino. laba.Dar p-astea bdnuti de faur.Fireqte c-al vrea I Dar cum ? Nimic mai usor Vino cu noi. dobori cu laba cioara de pe creangi . Buratino insi nu bdga de seami nimic. Abecedar ? Of .bietul Carlo Teamb Nu qtiu daci o sd-l mai afli in via{a mi-e cd s-a prapddit din pricina foamei . se caind vulpea Alisa dind din cap.iturii dsteia afurisite mi-am pripbdit vederea. aproape Iard voie..tilor Ruratino se gindi pufin: Nul Eu ri-ed cb as iace mal blne sa ma fluc acasa.teptulc 9i prea infeleptule Buratino.In 'fara Pro.qi mi s-a pdrui cb ln copac s-a cd!drat un ca{elu9 Acum mergeau tustrei pe drumul praf uit. ia spune.. Bunule. Prea multd invaf aturd strici.. am tot invd{at gi acum ia uiti-te la mine: am ajuns sd merg in trei - ! ia be. in copacul de la marginea drumului. O cioari bitrind se coco{ase pe o creangd uscatd.. frumosule Buratino. si mie sd-mi Vulpea suspind gi zise mai smeritl incd : - cumpar un abecedar. n-ai vrea s2 a i de zece ori mai mul{i bani decit acuma ? -. in copac. - .. le vezi ? icu .qi-i smulse jumatate din coadd. motane Bazilio? intrebi mirat Bu Abecedar - ? Ved ca prin sitd. Din pricina invdf.Minciuni. ce ai de gind sa faci cu atifia bani? Vreau sI-i cumpir lui tata Carlo o haind nou5. vulpea intinse. des'f Scindu-9i pumnu I gi ardtindu-i cei cinci Dind cu ochii de bani. mormdi motanul Bazilio. Vulpea spuse De. minciuni I Motanul Bazilio sdri ca ars sr. .ls. Unde ? 1L' .

. printr-o pidurice de pini..)a fie sdndtos cu banii lui '-. Vulpea Aiisa spuse suspinind : .i dupa ce merserd cale indelungatd peste cimpuri. mix. nuntit Cimpul nlinunilor. Or6.. vulpea Alisa 9i motanul Bazilio coborita dealul :. n-ajungi in Jara Progtilor cu Lrna cu doua. r'5 cred. Dar o sd-ti par?i rau ^x lll(-rl o 5d-[l+: ^ ^ -x -x. drix". . Pina dimineafa dirr groapa asta o sI creasci un copi ^ol ci no rirnrrrelp in ln. strimba vulpea din nas. cind la stinga . .Ehe. zise el.Poftim.)l . prefecindu-se lignita Nu vezi cA n-avem cu cine sta de vorbi! ..iri la tirmul mdrii qi apoi se indepirtard din nou de firm. \rulpca se propti in coadi Ei se linse pe bot I n l'ara Alinciuni ! Stai cd te fac eu si in{elegi numaidecit Progtilor este un cimp vrajit.dn frrrnz. ie. i{i toceqti labele..i pbdurice qi prin aceleagi vii.. . ii acoperi cu pdmint....striga Buraiino.Astea-s minciuni.. . o si atirne bani de aur Ai in{eles? Buratino siri in sus la auzul acest<-rr cuvinte. vi cred ! Abia a. presari deasrrpra sare.Minciuni.tept ! : ! I si ajungern in fara Progtilor I Ospataria .ti bine cu api gi te culci. du-te ! Doar nu te tragem cu de-a sila dupa noi.ix. zise el. Sapi in cintpul dla o gropi{i. prin aceea. Bazilio. prinire vii. .Ba nu.La tret pe. Itinciuni FIai. Buratino se opri cu gura cascata.elul de pe culme gi soarele care se-ndl{ase deasupra lur se vedeau cind la dreapta. spui de trei ori. strope. Sb nu dai pe urmi vina pe noi ! spuse vulpea Si nu dai vina pe noi ! mormai Ei motanul $i cind te gindegti cd cei cinci galbeni ar tdi s-ar putea pre face intr-o gramadi de bani.. plna s-aJungl. spu se vulp ea . pui in grupifb banii de aur.tt*or[" Buratino. | * ^-mbi si motan u L Pdlo tau.

crcd ci n-ar prii . spuse Stipinul le iesi in intimpinare. .. inghitind ntincarea cu oase cu toi. unde pe frigiri qi in tigai se prdieau tot felul de bunit:iii. ccruri tot ce se vedea acolo pe r. 5i motanul. dindu-5i ifose. boboclrl ila strica sd pe urmi o pereche de porunibei la irigare 9i.. . cdldtorii rrdzura la o margine de drum o casi un acoperig p u{in aplecat si cu o iirmi deasupra intririi : ospATARtA . ii pofti si intre. pentru Buratino nu rimase decit o coji{i de piine. Lsi smulse tichia de pe capul che$ gi.Veselul Ei de5teptrrl Euratinr. spuse vulpea.i motanul. jupine ! mormii r.Mie vorbi aduci \rreo gase bLrcifi de caracudi.spuse vulpea..i pe dcasuprl ntai dd-ne 9i rnielul ila irumrrs r nri'rlit de colo.N-ar fi riu sd ne odihnim un ceas-doud. . iar boturile le strdluceau de atita grdsime. . igi culci hoiul musticio-s pe ele. ceva mai grase. sd-rni .int. gi nrr-si mai lua ochii i:i.Mzlcar o i:oji{i de piine rrscatd. de gisci. jupine.atri .. lntrara in ospitdrie si se alezari lingi vatri. . Iar inairrte de masi di-mi niqte peSte crLrd. inclinindu-se adinc.rA rREt PEST|$ORI" vechei.toianul Bazilio puse labele pe masi. Intr-un cur.. 32 ti spLrse Briratino.1i.Nu ne-ar strica si ludm o gustiricd. de la mincare.\. . glume5te cu dumneata.cIl Cdtre seara. Burfile aproape si le plesneasci de piine ce erau. Iar. -.. rrr uscata..i nilte fici{ei la tigaie. cind auzi ce-i cer de mlncare a cemenea oaspeti de seamI.. -. Dd-ne trei cojite de piine .. Jupinul mai sd pice jos de uimire. mai marun{el. jupine" lh ii:oti vu lpea.. Vulpea nu mai contenea sd se lingi pe bot. ia adu-ne trei de niine. dar 5tii. micar o coji-td de piine. snuse vu lpea. si motanul. Glumegte. \/ulpea Alisa gi motanul Bazilio sc indopari cu de ioate.

pe culcugul ciinelui.i numaidecit incepuri sd sforiie gi si guiere prin somn. Buratino se oploEi Ei el intr-un col!. s-o pornim la drum cu puteri noi. te ! A bitut miezul nop!ii. jupine ! Vulpea gi motanul se intinserl pe doud paturi moi. ' ---: :.. Nu se vedea nici motanul. Jupinul il l5muri : 5 .--:-:r-"4 cind o bate miezul nopfii. paturile erau goale.Ei.22 2. dar cum intindea mina..:: /// kk --f 4"o '--2. nici vulpea. e timpul sisdriscoli culcus si se In ugd ciocinea cineva.-z ---. .::: I \' -. Nu uita sa ne trezegti. In vis i se ardti un copdcel cu frunze rotunde de aur. senior Buratino..Cheita de aur ..c... . l@ 33 . Buratino din frecd la ochi..

R. dar jupinul cu miinile proptite duri se a.) desluqea. ca sd mai prindd ceva puteri. drum.nici ocum si trebuie sispus ci domnia ta. {N' .Oi... iri s5 .Prea devreme.Plitegte. Striga ii striga mereu nu crezi. neagrd ca funinginea. nemernicute.te ? ? in 9ol- pinul puse mina pe o frigare. De jur imprejur. Ei pirdsi tare necijit afurisita ospatdrie..spusele vulpii 9i ale motanului I . hit.Ia fugi mai departe qi auzi cum Striga ii striga din urmS: Buratino Ai griji ci pe drumul dsta miguni tilharii I ! 1 . si inciudat : sd nu crezi I Buratino se opri cie la mine .Si mai sldbegte-md. it-rtul dormea. sau te stripung ca pe .. Mustd{ile-i stufoase... departe. au qi au pornit la cinsti{ii domniei-tale prieteni au binevoit si se scoale mai gustat cite o pllcintd rece. Buratino se repezi spre ugd. Afari era o bezni groasi.Cu totul cu totul un galben. .Sd nu crezi.. of ! se viiti Buratino. f pidure. ba chiar qi smocurile do pdr de pe lingd urechi i se zburlird. Cit face . pasirca de noapte Striga. astfel nevoit se-i dee unul din cei cinci un gindac care-i galbeni pe Buratino fu al'ea.ezd in prag . - numele popular al unei specii de bufnlti. 9i Buratino didu si i se strecoare printre picioare qi sd fugi. Numai deasupra capului lui Buratino se rotea uqor. dar ju- - Buratino este dtacdt de tflhari ln zare apiru deodatd o lumind verzuie Pidurea neagri abia Striga se rdsirea luna..14 .pe drumul ce duce spre pierzi porneqti in fugd clipd. ? -.Nu-au ldsat nici o vorbd oentru mine Ba nu t Au senior Buratino.Ce vreite-ncrezi tn ? nu . Atingindu-i nasul cu aripa ei moale.i-l privi cu ochii micgora{i : Dar masa de-aseari cine-o plite..

Iailte uitd pe Buratino de banii celdlalt de tilharii. Cel care se furiga dupd el. in. Viri la iu{eald in guri cei patru galbeni gi se abdtu din dium spre marginea codrului nipiditi de rugi de mure. gi-l zvir. tsuratino priceou.. Unul apucd picioare. Era intr-adevir urmdrit de doua fiin{e carc purtau pe cap nigte saci giurifi in dreptul ochilor. i . Dar mina nu era mlni. Buratino de aur i'ncepuri ! cunl stiteau lucrurile. mai mica de staturi. Dar Buratino incle.Buratino grdbi pasul. Buratino izbuti si scape qi se repezi in stufiriq. . fird si facd zgomot. {lnea un co$cogea pistol. Era gata-gata sa-i deschidh gura.) cei doi tilhari il prinseri. totusi..lirl cap. vai ! {ipa Buratino si o zbughi iepuregte spre pddurea cea neagra. alerga acum tn salturi.Stai ! ci era speriat deStai Cu toate moarte. rdsucindu-se qi lunecind ca o gopirli.ti din{ii gi mai tare. Tilharul cel mic de staturd incerc5 sr-i desclegteze din{ii cu ratul culitului. Tilharii il ridicari cu picioarele in sus. sau viafa . Tilharul lipd ca din gurl de garpe. In gurd 1. Buratino intoarse capul..I{i sucesc gitul tremura atit de tare. Dar nici asta nu le folosi la nimic.Unde-ai ascuns banii guieri cel mic.'irlea in mini un cu tit . unde a ascuns I strigarl .t. Intre timp.. ? urlS cel lnalt. nemernicule I Te rup in buca{i I . Vai. I se piru cd cineva se furigeazi pe urmele O rupse la fugi. Una. cu gura {evei largi ca o pilnie. Tilharii il inhafaseri de ceafd 9i-l zgilfiiau fdrd-ncetare. ceva mai rdsdritd . qi-l izbird cu capul de pdmint. ci o labi de pisici. il mulci de mini. fErd sr scape banii din gur5.. . lui. Buratino insd se smuci Ei. - sd-i zdngine-n gur5. unul il amenin{a cu pistolul.Pungase ficu cd ! nu pricepe ce anurne voiau de la gi Buratino el rdsufli adinc pe nas. Banii. ldsind in . ci banii De fricd. Se afundd printre rugii de mure plini de {epi. iar celdlalt il scotocea prin buzunare. Dar aici strigau tilharii. in aer ca pe o minge. cealaltd.

her. Buratino se aruncd in lac.una se rbsirirrgea strilucind in oglinda apei. Cu tichia lui albd pe cap. buf !. trezindu-se. sSltind prin iarba ud5.Prinde-l apropiau din ce in ce mai mult.. se ridicl iute in picioare qi incepu sa fugi peste movili{ele acoperite cu mulchi. apoi ie..i la suprafa{5 9i apuci lebdda de labe. intocmai ca la teatrul de pipu. Deodati zdri o lebddb alb5. ! fine-l! . rdzbi de partea cealalti gi o lua la goand spre pddure. copacii arun. Sub lumirra lunei. Dar vezi cd amindoi lunecard gi. Cind ajunse pe malul celilalt.'. carc dormca lingi mal. [. dupd el. tilharii il ajunserd din nou. Alungind in virful copacului. drept cdtre luna cea mare care plutea peste dealuri. Tilharii. Astiel ajunse la malul unui lac. gigii lcbada. Cind sb intre-n pidure. Cazurb la pimint In timp ce tilharii gemeau qi-si irecau ceafa dc durer. Buratino siri sprinten in sus. Buratino aci dispirea in umbr5. IatS-l! Nu-i mai riminea decit si se arunce in apd. inoti pe -sub apd. Irr urma lui se auzeaLl lu5 spre stinga trosnind ct'engile uscate. Buratino i5i rlSdu drumui din copac .'au pc pamint umbrr lungi 5i toali paourea parea vargala. aci rdsdrca in bdtaia lrrnii. numai ci sacii de pe cap ii cam stinghereau.1 apuce pe Buratino de picioare. cu capul ascuns sub alipi. i1i lua falnic zborul peste lac. Buratino didu drumLri lebedei Ei cdzu jos. Tilharii sc ca s5-l descopere pe Buratino.i. Buratino i9i facu vint qi siri pe copacul vecin.i{ee.. se prinse de o creangi ce se legina si de aci se c5{ari in copac. O gi aici didu de miaitin5.. 36 . . Tilharii nu-l slSbeau de fel.i o rupsc la frrgi de-i sfiriiau calciiele.urme-i bucifele din pantalonagi gi din hdinujd . Ce glumi proastilasd-mi labele-n pace I Lebada igi desfacu aripile. prin stuidri5. in timp ce tilharii erau gata-gata s5-. Buratino se avintl spre dreapta acolo locul era mlaqtinos.i.

.. . \\ \\\ \o.?s.r@" € oo t i 0 0 (/ g \fi iN. ?aPP _.\ V//.

tilharii n-ar fi pierdut cufitu I 9i pistolul. Din cisuta nu-i rA. in care jLrca o minge nrici. r. Bzitu in ur5. ciscind leneEi gurifa.ilca I)c prag. acum nu ne mai scapi ! Cum l-au chinuit pe sdrmanul Buratino ca sd-l sileasci sd deschidi gura e greu de inchipuit.l ci din pidure se ivira din nou cei doi tilhali. tilharul cel mic de staturd miorlii uricios. luna Ei stelele. pisiceSte. $i dacd in timpul fugii. .. Potecile erau presirate cu nisip curat. intocmai ca o musci amorf itl toamna pe pervazul f erestrei. 38 Tilharii niviliri .. De jur imprejurul casr-r!ei cregteau iiori mari. albastre. Bitrr mai tare..Tilhani i[ sptrtzura pe Buratino de un copac Frint de oboseald.ca picioarele. apa curgea . Iati ins. deschide-mi uqa I Niste tilhari aleargi si mi prindd ! . printre crengile unui alun.Fetifo.irgati in felurite culori. Trecuserd cu si Buratino bdiea de zor in usd cu pumnii $i cu picioarele. Dintr-o finiilrA {iqnitoare se inil{a un fir sub{ire de apa. povestea bietului Buratino s-ar fi curmat aici.. ''_ Ajutor I Siri{i.. zlri o poianl de toata frumuse{ea.. Ridicd miinile.. . in bdtaia razelor de luni.spr-lnse nimeni. Deznddijduit. Buratino se cafira de-a bu. cu furie. [. se intinse somnoroasd Ei disparu de la geam..Aha !.resemne ci cei clin casi dormeau dugi.. o ciscioard cu patru feresire.asi-mI dorm I Nici nu pot {ine ochii Ceschiqi. Vizindu-l pe Buratino. lacul inot . iar in mijlocul ei. cu pirul numai inele 5i un nisuc cirn . Pe obioane erau zugrdvite soarele.Uf ! Ce prostie ! spuse fetita. Avea ochii lipifi de somn. .i drdgalag. iar cel inalt schelilSi vulpegte.iroaie de pe ei. oameni buni !. Deodatzi. Atunci apdru la geam o feti{i drlgu{6. Buratino se prlbugi cu nasul in nisip qi se prefdcu mort. asupra lui. Buratino abia igi mai rni.

./ z ----- ( '6:f) (. prietene. han ladeseard ! spuserd ei cu rdutate porniri si gdseascd vre-un o rdscruce de drumuri. Tilharilor li se uri In si tot stea la pindd pe cozile lor ude..2 . iar Buratino se legdna ca o surcicS..n ?. se stirni un vint rece. titharii se hotdrird sd-l spinzure cu capul in jos.i cozile ude Ei aEteptind sd le cadi banii de aur din gura biie{elului. intinzindu-.. frunzele stejarului fremdtau. Tilharii se agezard sub copac. =---=- I *-''.eele din urmd. pinb -gi R5mii aga atirnat.-' .'/. Buraiino rdmase atirnat de o creangi de stejar. Aproape de revdrsatul zorilor.fr :fi*..*< 7(' .r1/* . 1l legard cu o fringhie de picioare.

Broa. . pisirile gi chiar un ele gize o indrlgiseri tare mult poate tocmai pentru cd era o feti!a blindd gi la locul ei. fugise din teatru gi se aciuise in cdsufa singuratici din poiana Sdlbbticiunile. bdlibanindu-. Uliul . gaia prajite. Colofana gterpelea din piali pentru feti{5 bomboane de ciocolatS.Fetifa cu parul albastru In .i luZ obrdjorii in palme . lucru pe care-l fdcea zilnic. se aratd din nou la fereastrS. Artemon. Rindunelele stirpeau viespile 9i fin{arii care rolau in jurul ca sei. fel de fel de fructe.i florile albastre se acoperiri cu stropi de roui. l. Ciinele ei credinc'los.Buratino la otat'a il intoarce pe -sfir$it. ii aducea franzele. de altlel. Fetifa asta era cea mai frumoasi pipu. printre crengile stejarului de care atirna Buratino se ivi lumina zor\lor. spinzurat cu capul in jos. Bondarii . Cirtila ii aducea tot soiul de legume hrinitoare. PA40 albastrS. brinzh . numai inele.VietSIile pddurii aveau grijd si-i aducd toate cele trebuincioase pentru trai. i1i freca mai intii frumo.i urechile pleo.Vai. vai ! Sub fereastri. in loc de pudrd. Iarba din poianS se fircu mai veide . Fluturagii Omizilc aveau griji sd-i aduca pasta pentru curS{itul dintilor Ei unsoare pentru u. $oarecii .tele ii aduceau limonadl in coji de nuc5.ile care scirliiau.ise si-si tundi plrul de pe jumdtatea dinddrlt a corpului. .tite.ii ei ochii adormi!i 9i apoi ii deschise mari.polen de pe flori.5 din teatrul de pipuli al lui carabas-Barabas. clt ai clipi' cre-dinciosul ei cfine.i bucd{ele de cirnat. Tocmai sfir. infiEurate in poleiald argintie.i strigd inspiimintata: . Artemon. Nemaiputind indura purtarea grosolani a stdpinului. Ietrla cu pdrul albastru il zdri pe Buratino.zaltir.pisdri vinate. cum deschise ochii. Fetila cu pirrul albastru. In dimineala aceea. vai. rislri.

W.l . -| -.l/.\ \ € ffi /at.( 7 t / / ll/(/E((.tf r.dfTIryW gl (f . .t-a\ f6 ftf.r'i ..-4wY I W'.<*+ '.

fire Felcerifa Cilugari{a. 9i se inapoie tot atit de rcpede cu vestita dofioroaie Buha. va trii sau . rdmas in partea din fa{d. gopti ea. Se repezi mai intii spre un furnicar. cu doui de iarba uscatb. De furie. se invirteasci zorit in loc. Curatd tragerc pe sioari..Bolnavul e mai mult miinile camort. ii era pieptdnat cu ingrijire.. cineva.. aga incit nisipul umed zburi cit colo de sub labelc lui. Broa. -este viu. privi cu ochii ei bulbuca{i in dreapta . Artemon il prinse pe Buratino qi il duse irr casa. Trebuie sa-l ludm deacolo sdrdcuful in casi si si chemAm un doctor.rul buclat.. Dupa ce-l culci in pat.i fclcerifa cdlugari!a. Bolnavul e mai mult mort . apoi se urcard pe trunchiul stejarului si roaserd fringhia.ori e viu ori a murit..tei i se umflara tofi negii. 42 . dez- Cu labeie din fa!5.i ve lln0 u -s I I coltll a lDt. din pi_ dure. intoarse nasul intr-o parte 9i ridici buza de sus. latrind puternic. Patru sute de furnici destoinice se ingiraril una dupi alta. incepu sd-l cerceteze gi ea pe Buratino.i roti capul cu o sutd gitului.i-n stinga. zburd in podul intunecos. Dac5 e mort.. Cu laba ei umeda. vorbi ca un folnet felcerifa Cilugzirila. .opt zeci de grade in jurul decit viu.peCheami pede Buratino. pe cartruia ingustii.. s5-l aducemfeti{a. poate fi inviat sau nu poate fi ini'iat.. spuse Buha Ei. care semina 1a infi!i9arc cu o agchie uscatd.Sint gata gribit ce era. Artemon prinse De gata gi de I si Buha iEi apropie urechea de picptul lui Buratino. se avinta in goand catre un tuii. impodobit cu o frumoa"si fundi neagrd. desficindu-9i aripile moi.Sint gata Artemon i. iar smocul din virful cozii. Daci nll va trdi. . Broasca il cerceta mult timp pe Buratino Ginditoare. Artemonl spuse . Apoi plescii din gura ei mare 5i zise: viu decit . cu infirmiera Broasci .. irezi tot no rodul de furnici gi trimise patru sute dintre ele si roadi fringhia cu care era legat Buratino. . pe laba dinainte purta un ceas de argint..Una din doud.

Dacd m-asculti. spuse letifa.. -. de om mare ! tavan. nu vreau. ordcdi Broasca din beci. care {inea o bucdficl rJ. . sar I ln beciul . ifi dau o bucS!ici de zahir.turnd untul de ricinnas 9i uiti-teiiinblgi bucificadoi. inchide ochii. zdren{uit 9i plin de vinatii. o mie de urechi qi o mie de ochi scdpdrdtori. rise cu dispre{ Buha din pod' ! intr-o I rsll 0e Atunci nenorocitul de Buratino..Maice mor decit sd beau unt de ricin. pe geam.lupi geam Cdlugbri{a.umed. stringe-te cu degetele de nas 9i inghite ! Nu vreau. tot una e .. pentru orice eventualitate. . aschie uscatd gi se lasi sd cadd afari. siri in fala gurd 9i-l sdrutd... trei in pe git. caruia tot ce se sfirgea cu bine ii era pe p1ac. De .e zah\r in gura. SI tlrrndu-se De ourta. apoi de zahdr Ii Dupi ce-nghiji. Feti{a i9i frinse drdgdla. Un goricu! alb.Uite zahlrul. Hai I Stringe-te de . Unu. Ei.Sau cu unt de ricin.ele ei miini. bine -Atunci feti{a spuse cu glas aspru. gemu : Nu \rreau unt de ricin. nu vrea u ! iul IJuralrno. mi simt cit se poaie de bine.Da{i-miegti incap5{inat ? Dacd nu bei doctoria.Gata. Felceri{a Cilugdrila se preldcu. Feti{a cu pdrul albastru se aplecd grijulie deasupra lui : -.Buratino. numai zahiruuuuul. cum si-l doftoricesc ? . il capefi numaidecit. - $gE.Cu uni de ricin.arlatanie ! oricdi ea.Cu unt de ricin !. credinciosul Artemon. sau fird unt de ricin. .. ... asta-i tot ! De bucurie. oameni buni. pe plapuma. te rog din suflet. mori. igi prinse coada in din{i gi se invirti sub iereastri ca un virtej cu o mie de labe.

Buratino se trezi zdravdn gi voios de parcd nu intimp la se nimic.. Iqi biea degetele in chiseaua crr dulceafa. ca p. pe care erau rinduite tacimuri mici.De-acum am si ma-ngrijesc eu de cregterea ta. il pizmui in gind . te rog. ci se ineci si varsa cacaoa pc fa{a dc mas5. lse A. fii pe pace ! . ducindu_l la guri. Ii tremurau genele.Din cind in cind tata Carlo.. asezati in fa{a mdsu{e. -. ea alunga necij cleau tirccale. sorbi toati cacaoa dirrtr-insul. cd doar pentru mincare -sint linguri si furculi{e.niru pipugi.ii care-i di- mica. cu Lrn picior indoit sub el. Sorbi cu atita ldcomie. . lugdrea pdsirelele.. sdrind gi lSsa{i-m5 .i lasi-l ca oamenii in jos.. Cind se lisau pe ramrrrile copacilor el iqi inal{a capul. Fetila cu pirul albastru il aqtepta in grddina.Birre se mai pricepe Buratino. prdjiturile de migdale le indesa intregi in grird gi le inghi{ea pe nemestecate.Tragc piciorul de sub tine.i se incrunt5. Prin iarba din jLrrul casei. se gindi Buratino.teptindu-l pe Buratino.Da' mai Buratino. Nu minca cLr miinile. .Fetifa cu paru/ a/bastru incearca sd. in pace. Artemon. zbenguindu_se. el apuci ceainicul qi. iti flutuizr.o celcuia iitrind la ele. .a firimituri unui carlbug batrin. sub masZ. incolo. cine se ingrije.tc de cregterea ta ? . la urma urmelor. Feti{a sc uita lint5 la el si spuse cu asprime: .. Buratino se asezd la masd..Asta-mi lipsea 1".. nimeni. iar ndsucul cirn 9i obrijorii pudrase cu polen.. si iugdreasci plsdrelele 14 !.Spune-mi.i dea /ui Buralino o crestere a/easii Diminea{a.. mititici.. Cind apiru il misuri din cap pini in picioare. lingindu-9i-le apoi cu o deosebiti plScere Iar cind feti{a sc intoarse Dentru o clipa ca si arunce ci1er. dc supiratd cc erir. Ii porunci sd se ageze la masd gi ii turni cacao intr.i spdlase fa{a cu apd proaspdtA. Ig.

Buratino ii ficu Siret cu ochiul : . vechi ale feti{ei.Doud. sim{ea acum furnicituri prin tot trupul. si un vint u let vioi adia prin frunziEul copa- Fiind silit si .i goarecelc Lizeta injghebari pentru Buratino -din rochiilc r.Ia ginde. 'iaci si mi-l ia cu de-a sila. Asculti din nou .me$ter singuratic.ele de dinapoi. el . Cite mere iti mai rdmin ? Dezbraci pe tine.Vorbd si fie. poreclit Forfecili . pufnind pe nas. .i nevoit si _sg sqhlrnbe. rosti feti{a cu tristete. fdra sd se teami de el.ca rdsucea firul de afd cu picioru. spuse buzunar. Buratino igi incordi mintea. incnrniindu-se 'lare. De ce doud ? Doui.tscunse in buzunarul hdinuiei noi cei patru bani de aur. pentru a-i rla primele Ieclii de bund purtart.'echi ale feti{ei un costuma. ai in buzunar doui mere. feti!a fara si-9i piardi rab':larea. Rida.:. in fala ta Cauti sd nu stai cocogat. ii sir git de ! (r Habar n-ai si socotegti. Artemon zburda prin iarbi gi lalra v oios.i ile nigte Patru croitori : racur cel posomorit. In cele din urmd se sfirgi si gustarea asta chinuitoare.Acum alaza-te la masl qi pune miinilc deasupra. Forfecili . Pisirelele. -incearci pentru ci cel care mi-a cerut mdrul n-o sa-l capete. zise . Rzidasca _ gindacul cel r-oinic. ci ai doud mere in Si sd zicem ci cineva iti cere un mar. Ea igi potrivi apoi cutele gi {undifele rochiei. eiocanitoarea cenusie 9i mo{ata.stea atita vreme cuminte la masi. ciripeau vesele. il lud pe Buratino cle mind si-r duse in casi.i gteargd nasul minjit de cacao. croia..te-te bine. Am si te-nva{ sd socotegti.Sd zicem ce-{i vorbesc. Am si-!i fac rost de lumea ..o haini cazdrenlele astea de pantalonagi. fetila. ci n-am niciunul. cu ciocul ei lung. -..ilor. -t5 Si trecem la dic- . - : DouL. . cio cdnitoarea. de mai mare dragul. giurea gi cosea.. dar fu totu.i lud o bucalicd de creti. iar Lizeta ron{dia afa cind era nevoie Lui Burati'o nu-i prea venea la socoteali si se imbrace cu lucrurik. ii spuse fetila . Asculti. Feti{a ii porunci sd-.

Scrie !" iar el.i. 9i de ciudd o podidiri lacrimile. -. negtiind ce sd facd. Feti{a ii spuse incd o datd : .ItiiUltrtl .ul u.-j=--:- ochigorii ei senini in tavan Ei-i porunct: Scrie !. il apucd sPaima. Feti{a iEi impreund miinile.lepura.a rupe !" Ei.. Esti un neastimpdrat cum n-am mai vizut' Am si te pedepsesc ! - 46 . deznidhjduitS.. ... Buraiino nu vizuse in viala lui nici toc" Igi a{inti nici cilimari. ai scris ? Acum cite. igi viri nasul in cilimard qi cind de pe nas picurd pe o hirtie o patd de cerneala.te de-andirdtelea fraza asta iermecatd' Dupd cum se gtie insd.

cana . Nu se ginde. din ni. anina{i cle pinzele lor dese.neau paianjenii de prin colluri. . Acolo-i fcricire gi veselie.tilor. : Credinciosul Artemon aparu in ugi.a_1i 'gu segti prietenii qi vLrlpea.Asculta. doar a.rnci pe patul ei de pipugi..i trupur um- plut cu vatd.i il tiri dupi el in magazie.Tare-i proastaTocmai asta.i te duc eu in Jara Pro.. clitinafi pinzele.. undc ai . acum insi nedreptatea il scotea din fire. qi incepu sa pling5. mai mirii ce mai mirii. de parci ar fi scrisnit desigur. nasul tot Buratino i9i ridici una de cerneali.te din{i.a.Mai incet. Agteapt-d sa vini noaptea I motanul - ala se cresc . asteapti pina s-o innopta. il apuci pe Burati'o de hainufa . Buratino. amiriti cd fusese nevoiti si se poarte atit de aspru cu biietelul de lemn. Fetifa se a. du-l pe Buratino in magazia intunecoasi...i ardtindu-gi col{ii albi.. .. fugireste pasirelele.i. nu speria{i muscu!ifele.a ca si-i bage frica-n oase.. Ia te uita cine s_a sasit sa-mi dea rnie cre. atunci .. cu capul in jos.teapta pind se innoptcazi.Tu ce mai vrei ? .. unde prin unghere pindeau piianjeni mari. ori e chin ? Nu sta aga.. Buratino. ...Oare nu minca copiii ? Asta-i cregtere aleasi.ori mirun{i.Ariemon.te cd bietul copil poate nici n-a deschis mdcar abecedarul Ea ii di zor cu calimara.A. Nu ne In magazie se auzi un scirfiit sub{irel. ascultd. prin intuneric. Buratino se alezi pe un ciob de oala. lui ce-i pasa ? Liliacul chi{ai din nou: Mai rabdi pu{in. -. ea. geam .. Buratino tot bodoganea in maga zia cea intunecoasi : feti. mai incct I fo.tere aleasd. ! . cu fala sprijiniti_n miini. :ineva. munca trebuia sd fie dusa cu orice pre{ pini la capit..$i feti{a scoase capul pc. Dar de vreme ce se apucase sd-i dea o creqtere aleasi. gntit cu dantele. zdri un liliac ce spinzura cle tavan.. gi plecd sa fugareascd din nou pisdrelele. Il inchise acolo. Ciinele. cu capul ei de por{eran . a. Tre_ clse el prin imprejurdri mai grele decit asta .

impleticindu-se in firele de pdianjen.Ia-te dupd mine. deodatd. dupi ce vdrsi lacrimi de durere. Nu te cdielti? Biie{elul era insd tare nccdjit.. un garpe de casi. Gura gi-o lin intotdeauna deschis5.colotimpul. ca pdsdrile. Eu ai sd tul de ie a. Feti{a se culcd in pdtucul ei de danteld gi intr-un tirziu. Buratino ! Te duczboard drept.Burattno ajunge in Tara Prostt[or Feti{a cu pirul albastru se apropie de uga magaziei si zise: ficut ? . Paianjenii bodoslnir5 cu rduiate in urma lui. Trecerea se ficea din ce in ce mai ingust5. 9i sdri in poiand. pendula bdtu miezul nopfii. Liliacul agdlat de tavan iEi lud zborul. ln cisu{5. iar Buratino fugi catre colful magaziei.. in Jara Progtilor . Artemon. In colgobolan care duce in pivnif d. cind. . Bufniia ascunsi in pod se porni pe ris. abia sosit din sufragerie. cind in jos. . .'.tept in poiand. in afard cu totul altc glnduri ii incol{iserd in minte. printr-o bortd prin care treceau de obicei pisicile. E Buratino ! Fugi I . iegi din beci sd-si bdldceascd burtica in bdltoacele in care lumina lune! Treaba ta ll Dlne. gata-gata si cadi in cursa pusd acolo pentru guzgani .. iar broasca. prietene.r De ce sd md ciiesc ? Nu mi ciiesc de loc ! Poti sd aqtepti mu Ir O sd stai in magazia asta pind diminea{a. Apoi zburd af ari prin ferestruica podului. nu-!i pare rdu de ce-aide asta. $i Veni qi noaptea. Deasupra florilor albastre se rotea fird zgomot liliacul. cdlcd pe coad. fdcut covrig lingd uqa dormito- 48 . adormi. - ! rului.. fetifa pleci. cu nasul virit sub coadd. Prin gaura de gobolan. afipi qi el.. Liliecii n-au coad5. in pivni{). din care pricini nu cind in sus.gdsegti o gaurl dechi{ai el la urechea biiatr-r1ui. cu pielea aripilor intinsd intre degete:ii seminind mai curind a dricugori.suspinind adinc. unde biuse tot laptele diti cand. pen! se rdsfringea ca-ntr-o oglindd. Buratino se tiri in pivnifi. se trezi zburind cu capul in jos.i bdielelul abia izbutea sd se strecoare pe sub p5mint.Buratino. ci.i.

buruienile ude il plesneau fari cru!are peste obrajiori. posomorit.fala iu erai ailau motanul Bazilio gi vulpea Alisa. cu crengile frinte. ci{i poftegti !. $i vulpea arita cu laba citre un pocl hoclorogit ce se intindea peste albia seacd a unui piriu.c.. spuse _ l\/Ia prinde mirarea ci te mai vid lriu.i flutura5i de noapte.pierde \rremea. cu gura plina dp nis. . drdgu{ule ! \rulpea Alisa ii ajuta baie{elului sa se ridice in picioare 1i.i mai multe clopotni{e strimbe. li[iacul se avintd in vizduh.... strigi cuiva : .abecedar cu poze colorate... Buratino se bucura cind didu cu ochii de vechile lui cuno. . se agezd jos. inotind prin iarba care-i ajungea pina 1a irrechi. lingindu-se pe bot.. Deodati.oare. . un pilc de copat-i usca{i.: +.in r-n nr. cu mutra posomoritd.. ficu motanul. printre mormane cle gunoaie. . Numai zgirieturi. ingbimii -turte dulci vulpea.tin{c. Era miezul nop{ii. r€ Ca din senin.hii h olba{i de spa ima.L-am adus !Buratino se priv ali pe un povirniq se rostogoli. dar in Oragul prostilor nu dormea rnca nlmenl.vulpea. ! . pentru tata Carlo. spre luna roiuncl?i. ai c|zlI pesemne din luna.i prindi hrana din zbor qi si inghiti de . Ah. tru ca. Buratino. abia se put ea line de el. Pe malr-rl celSlalt.buneoragul acela se vind rrestitele haine ciptugite cu blani de iepure. Motanul Bazilio mergea in urma lor gontic-sontic. de sus. Nidajduiesc ca nu {i-ai pripadit bani5orii. sd-. cu toate ci i se piru oarecum ciudat ci motanul igi purta laba dreapta legati cu o cirp5. Iara 7Chei{a de aur a . riiteazule Buratino. . In .. inclinate ba incoace. ba incolo.te casu{e pe jumatate ddrimate. curala na ln ula gi pornira sd treaci peste podul stricat. 1460 49 . iar vuipea avea coada niclSitd de nirnol.. 5 rostogoli pini cEzu cu fa{a in niqte fnrnze de brusture.i dc acolo. IatI ci ai ajuns in fara Prostilor.-+^-:l .Tot rbul e spre bine ! spuse vulpea. ! rr !lril<rr Buratino . se deslu.eau ni.. dupel t-l ce-si scuipi in 1a ua.i cocogei de zahir-candel pe bc{i. In lui se Indriznelule.

i gaurifi qi cirpe. Presard sare ! .. impopo!onate cu - -..te cu api din baltoaca de colo .. Sa ne grzibim.te inima. $i dacb semeni. motani sdtui. la raspintii. miine in zori po{i sd culegi o grdmadi de bani 9i sa-!i curnperi cu ei tot ce-!i pofte. care n-ar ii zbur ai chiar de lc-ai fi strivit cu pir ioi 1r llre . ce oftau lihni{i de foame : . iqi spunea ea lnginduratzr. Muuu-cenica. vlzur| cum se plimbau.i. galo.Pune induntru galbenii ! . gnti{i fieru u ri care cu cite o pdlirie in trei colturi si al'ind in j utr rl ri1trrl u cit eo zr Lr C zgardd cu {epi. I-uindu-gi vorba din gura.li bic Giini. dLrcindu-9i 1a bra! soliile. pantofi rup!i.e.Acum strope.. Vulpea Alisa gopti : plimba cei cart atr setttiinat bani pe Clnpul A{irttrnilor..i zdrenfaro.Pe o uli{a strimbd .vii99.ului -. cu botul in vint.se plimba !an{o. care pasea rnindri nevoie mare.A-u-u-u. P-aici -numai inse noaptea asta se mai poate semirla... cu ochelari de aur pe nas.i murdari rdtaceau ciini iioirifi plini de scaiefi. incepurd a glisui care mai de care -' Sapa groapa . Nu uita si spui : . 'f Pe ni5te movili{e de noroi se oprise un cird de \'l i) ll Jru rrr u lit e de ici ta Ie pene. stropegte bine 1. tinind in laba o micsttnica de noapte. mix. sc u f i{e.vulpoiul cel gras ... stiteau smirni buldogi p rliitiIS5Lti..cri ! la locuitorii flaminzi .. drix !" ! - 50 .. Pe trotuar.. statea cLr capul p lecat jalnic in jos.Be-e-e-e-e ! cu spinarea pleguvi.. Guvernatorul ora...+ po In schimb. cu crozile smulse. NiEte capre ' . Vulpea gi rnotanul il duseri pe Buratino pe url maidan plin cu cioburi de oale sparte.ix.i miscau alene ciottrl de coadd: O vaca.. $tii. bra{ la bra{ cu cucca}1a vulpe. pagteau iarba przif uita de lingd drum qi-.s. in lunlina lunei. Poli{iqtii hamdiau de zor - Cirrrculi ! Jine drrrtapta I Nu sta pe loooc 1. {inindLr I mereu dupa ea. abia se nrai migcau de S at 'ttuln tr .. costelir. Vulpea nu-l slabea o clipa pe BLrratino.. atit de slaba c5-i puteai numzjra coaslele.

*. <&' r€t I I .t< I l: G. -.<l i . 4!*- t.r a ai . + 4' f' r. A-.. a t I I'r t -s. t ffi$ r\f-li ' . #c r 0.u z Ef.a.**.

spuse in qoapta de trei ori . Lisa!i-mi singur ni..{ ?ii {' '{'' .'t. '1. Se agezi apoi sd agtepte plnd va cregte copacul. Dar. darvulnea.Doamnedupa cifiva pa1i.tc. lud din bdltoaci pu{ina apa gi stropi locul. sc motanul. Se preiacura ca se indeparteazd.$titi ce: voi s-o Eterge!i de-aici. Scoase din buzunar un pic de sare. o presara deasupra.'i prirr . Buratino sapa la iuleala o groapa. mix. It fY Yr . 1 Buratino i. drix". spuse paze. pitindu-se dupd un morman de gunoi. r'iri in groapi cci patru bani de aur gi ii acoperi cu pamint.t'.Doamne dumnezeule. . adaugi si ..i scirpinl nasul plin de cerneall : I . trintira 1a pamint.ix. cap nu ne-a trecut si ne uitam unde-fi ingropl banii.

Hot. ldtri atit de tare.. trezit din somn. asteptind cu ribdare ivirea zorilor.. viu sau mort. 1 . de spaimd. il apucari de subsuori gi il tiriri la post. o ? mars ii pagte pe to{i prea cinsti{ii bogd4^^: cetSleni ralJl. cu nasul intins. care nu dormeau niciodatd ..haimana ? O mare pfimejdiede serviciu. Dar fi-ai gdsit ! El stdtea neclintit pe grimada de gunoi. fusese vbzul rdlAcind pe un maidan. Cei din urmd o suta de pagi ti ficurd tirig. ba se bi nuiau chiar 9i intre ei ci nutresc ginduri rele. Buidogul de serviciu sund indiriit. ai acestui oras. sfordia din rdsputeri un buldog -de serv ic iu. $i zvirlind in laturi picioarele de dinapoi. Buldogul de serviciu porunci ca ho{ul cel primejdios si fie adus fard intirziere la post. Ham mai departe cd un hot primejdios.i fdcea socotelile ci Buratino se va duce in ceie din urmi la culcare. pentru ce l-au lnnata t? Cu ce se ficuse vinovat ? Dar cei doi deteciivi rispunseri : 53 . incit. anume scornit. Atunci Alisa il lisi in paza motanului gi dadu o fugd pind la cel mai apropiat post de poli{ie. din rasa Doberman-Pintscher.pornirl spre maidan. miriind fdri incetare. n-ai vrea si arestam un hot.Poltfistii prtnd pe Buratino $t nur'I ingadute sa rosteasca nici o oorbd tn ?[ dpardred sd Vulpea Alisa i. in rala u ner mese. In odaie ndvilird numaidecit doi ciini detectivi. pe Vulpea il lamuri ! nume Bura- tino. Buldogul de serviciu. Vulpea ii vorbi cu un giascior mai dulce ca mierea Neinfricatule domn politist . rusindu-se de ei sa-i spund pentru ce. Buratino oaoea din picioare. Detectivii rdspunseri scurt : Ham! . intr-o camerd imbicsiti cu fum de !igari. nu aveau incredere in nimeni. intr-un galop al lor. pdtati de cerneald. Ei apoi. Acolo. pe burtd.teptate o mici bfltoac5. sub picioarele vulpii se ivi pe nea. dintr-un salt. se aruncard asupra lui Buratino.

Vulpea il cuprinse intre labe.i pe deasupra n-ai nici de ltlcru. il zvirlira intr-un iaz adinc si mrrrdar. facind parte dreapti. fri{e.-<i mdtasea broagtei il acoperi cu paienleniqul ei verde. Dupd ce-gi JrrpLriri unul al1uia coastele. Sa fie inecat in iaz.te galbenii. impar{ira.Ham! incerca Buratino si le vorbeasca de tata Carlo SI de pa{aZadarnic niile lui. Vulpea :-. in sfirsit.. il tirira in goatla mare aiara din oraq 9i. Buldogul de serviciu se ridici de lingi masa 1i-l scotoci pe Buratino prip bttzunareNegisind nimic altcer.a decit o bucii{ica de zahdr 9i citeva firimituri de prajituri cu migdalc. a motanul se trezi cu un singur ban. .. i. rl frdl ll l^. hlana I'ulpii si cea a motanultti zburi bucdti-buciti. $i-n ltrrnina lunii. . numaidecit ! Detociirrii ri\nnns. Intre timp.Vulpea gi motanul.. . u ^tita inrleminare.er. farl si mai piardi vreme. Detectivii il ingfdcard la iuteala. ciinele se risti 1a Buratino. De ciudzi. al doilea n-ai acte. plin cu broalte. Afari cu el din orag. se ficuri nevdzu{i din ora9. Vorrbe! O sa afli la post. iar ea cu trei. urlind furios : Nemernicule. esti de trci ori vinovat: mai intii eqti o haimana. Nu mai era nimic de facut. de pe inaltul podului. detectivii il aduseri pe BLrratino Ia post. motanul igi infipse ghearele in botrrl vulpii. chiar in rroaptea ace'ea. Si astfel se rostogolira amindoi pe maidan. ca o minge. scoasera cei palru flr)cr ll :-^^-1. Buratino chzu in api . incit galbeni din pamint. lipitori gi larve de gindaci de balta.. si.

.

i cautind sa prindi ceva demincare .rindunica". Buratino se citlrf pe o frunzi de nufdr ceva mai mare.ird prin a-l plictisi pe Buratino. gindaci de balt5. Se agezi pe ea. Lipitorile i se strecurau prin buzunarele hainufei. cldn{dnind din dinti : 56 . Ia mai duce{i-vi 1a naiba ! Cd doar nu-s pisica moarti ! Locuitorii iazului se imprdgtiara. care incotro. ordcdi a treia.Buratino face cunosfinta cu [ocu[tor[i iazului. infS. ordcii aItal.te cunoscu{i pentru prostia 1or. tremurindu-qi grabite periqorii care le {ineau loc de miini gi de picioare . ordcdi una oln ele. Toate vietitile astea sfir.ise la lumina 5i se aruncd apoi in apa. Un gindac de baltd i se ca{5rl de citeva ori pe nasul care-i ie. care plescai inciudat cu tdlpile in apa. nimereau chiar ele in gura vreunei larve de sindac de balta. Ca sd poatd rdsufla in voie. to{i locuitorii iazului se adunard in jurul lui : mormoloci negri 5i burtogi. incit multd vrcme ramase la suprafa{a apei. . celelalte fiin{e mdrunte mi. in sfrigit tot felul de vietdli atit de mici.unau in jurul lui. se agezaserd sumedenie de broagte gi priveau la Buratino cu ochii lor bulbuca{i 9i guriie cdscate de uimire. af[a ca cei pafru ga[beni i'au fosf furaft si broasca (estoasa Tortila ti darute. u. Pe frunzele late si rotunde ale nufSrului de baltd. indeob. cu loate astea se sperie in aga hal. cu lSbufele dinapoi asemenea unor r. incit nici nu se pot vedea cu ochii. Buratino se rdsuci pe burtici qi incepu sd Pluteascd. ^t+^ . intocmai ca gimnaqtii cind f ac .Are nasul ca un cioc de barzb. larve care inghit tot ce le iese in cale. Mormolocii il gidilau cu buzele lor aspre gi morfoleau cu pldcere ciucurele de la tichia lui. lipitori.E broascd de mare.urai in pdienjeni. scildate in razele lunei.isie. Parc-ar fi un soi de caracati{a.tte o chei/a de aur Sa nu uitlm ci Buratino era fbcut din lemn gi deci nu se putea ineca.ul verde de mdtasea broaqtei' curind. . cuprinzindu-qi strins genunchii.i ingina. din picaie insa...or.

lfr ? mormdi Buratino. Cind Buratino. Altfel sint un bdie{el foooarte bun . s-au oprit si bea apd 9i i-am auzit cu urechile mele cum se ldudau cd au dezgroprat banii. broaqtele se strinseri roati in jurul lui. M-apucd . aPoi gustd in sil5. broaltele sdrird din nou pe frunzele de nuf-dr.i cuminte. Xlai bine ai ti-ai necuratul te-a impins si te duci ?n Jara Progtilor..bdut laptele si dorm in p5. spuse broasca testoasd.. prostufule.. datb in ap5. Nttmai Tortilla. s-au cam incdierat la impir'leald. cl5n{dnind din din{i. Din strifunduri. o buc5licd de namol. 9i rdmasera nemigcate. el.Ce porcdrie ! spusese cufundard greala.ii .i-au amdrit qi tremur pe frunza tucurile lor c5lduroase. se ivi din unde.sc urt d ! I De ce md cerfi aur c. increzdtorule. nu vi fie cu supdrare. lunecind spre frunza pe care stdtea Buratino. Broagtelor.sta acasd ri minteda silin{a la inviifitura. Se agezard in gir./ Chella de . incepu sa-9i depeno firul pd{aniilor lui nenorocite. infricosdtor. numai eu stau aici asta udi.. Vai de tine. Mo{ul de la tichia bdiatului se zburli de fricd. Dupd cite am inieles din cele ce spuneau. gi de care nu se mai temea nimeni. da{i-mi sd-mbuc ceva!.. pentru tata . Oricine Etie cd broaEtele au singe rece. apoi se cuiundard repede lna dincul iazului.. ci broasca {estoasi Tortilla. o aripd de libeluld.. dar ar fi o mare greseali sd credem ci n-au inimd.$tii. ridicindu-si numai capetele cu gura mare $l ochii bulbucafi.. trecind pe lingd iaz.. scurtd . Se apropiard de el una dupi alta.. spuse biie{el cu . am vrut doar sd fac rost de galbeni mai mul{i Carlo. ca de garpe. Buratino fu cit pe-aci si se rostogoleascd in apd. Dar nu un Sarpe se ivise din unde.La ora asta fetilete 9i bdie{a. cu vederca slSbiid din pricina bdtrine{ii. Mai adineauri.i lesne increzitor. Banii ti i-a furat vulpea in in{elegere cu motanul.Vai de tine. dintr-o Atunci toate broaqtele Vilul verde de mitasea broagtei care plutea pe fa{a iazului se cldtind Ei un cap mare. fiin{i fdrd cap. Buratino duse la nas mincarea ce i-o aduseserd broagtele. Inspaimintat.. ii aduserl un gindac mort. Ai face mai bine sd-mi dai J. citeva icre de rac gi vreo doui-trei rddicini plttrezite' Dupi ce-i puseri lui Buratino dinainte toate aceste bundtdti. minte . ca de piatrS..

cA pini 5i brr-ra9- --. spuse ea. Ei. se lisi incet la Irrrrdul aper. $i. Dupa ce-gi trase caprri ca de sarpe in carapace.rut szi-ii Broasca lestoasa privi indelung la lttnir. s = ==_=:*: o lnina cle aiutor. Stai aici. ! Isi freca ochii cu pumnii . anrinteasca ce\ra. o[. Ce-o si rnA iac acum ? Vai-vai-vai I intorc la taia Carlo ? Oi.i si:inci atit de jalnic.i-a facLrt piepteni din carapacele bunicii st buniculLtt meu. ajrrtii-l onruleltrl de parce af fi r. Tortilla. dar fie ce-c-r fi. ri dre. c:r ett dau o goana pina in fundul iazulLri poate-oi gisi pe-acolo vreun lttcru $or care s5-!i fic de folos. otnule!ule.+==-=: Sl-. din nou prirri indelung 1a lunii.Of.rt rbsplati .. 58 . oi. oi ! Ctrm o sa ma te lc suspirrarri in cor: pe asta ..Ant mai ajLrtlrt cLt tldata un om.

si.ti. Prostu{ule iara nrinte .. ordciird toate intr-un glas: -. n-am Eram tare . puse acolo cheija gi.i ce s-a rnai rugat de mine sd-i caut cheifa asta pe fundul iazul. Ca prin farmec uiti de toate nenorocirile ce se abituseri asupra lui. Cind broagtele ii ziriri umbra neagrd rdsirind pe mal. In cale in alf au stinci colfuroase .optira: 'Tortilla. $i numaidecit dupa asta auzi un lStrat de ciine. Zvirli lipitorile din buzunarele hiinu{ei. Tortilla suspini.f de sufertnfa st Broasca !cstoasi Tortilla nu-i aritasi: insd cum sd iasi din-l'ala Pro. l-I u mai fi am drit ca motanul gi vulpea {i-au furat galbenii.Buratino.tei Tortilla. Deodati Buratino zAri ceva mai incolo. Vai. in fa!a lui. scdpat-o in iaz un om cu o barbi atit de lung5. Tirziu de tot.tele . ca si nu-l impiedice la mers.. dar nu mai mi-aduc aminte tot ce spunca.tie o taind rnare.. iar in vigduni atirnau nori de cea!5. valul verde prinse a se cldtina din nou .i lesne-crezator. ai grijrl sd nu pierzi chei{a ! ( Buratino fuge din f ara Prostllor inti[neSte un toodra. inotind spre mal. ticu.i-a bunicdi. se aruncd in apa. un ghemotoc cenugiu..i celorlalte broagte. Trecu multd. te-a r'bzut norocul! Lui Buratino inima prinse a-i bate cu putere Ei ochii ii scinteiari. Luna pieri dup d dealuri. Multe mai povestea omul acela bdrbos despre cheifa asta.Dar eu penlruvrut s5-l ajut ! piepteni d supdratd pe oameni pe vrenlea aceea. gi suspind iari. cd-gi lacusera ulte acela .Broa.tilor. 59 . Ruratino fugea incotro vedea CU ochii. cd trebuia s-o bage in buzunar.i aga de tare. multa \"rreme. {inind in guri o chei{d mica..i broas ca lestoasa aparLr. pe care o puse la pieioarclr'lui Buratinc-r. mul{u mindu-i cuviincios broa. incit apa ficu bisici. spuse Tortiila. Ia chei{a asta de aur. Atit tin rninfa' ca' trebuie si deschizi cu ea o ugi gi daczi izbute. Stelele striluceau pr in f runzi5ul copacilor intuneca!i. de aur. entru ca-sl ficuserd ptepteni din carapacea bunicului vr L'illea aceea.

Buratino izbuti atur-rci sd deslugeascd un omule{ mic de tot.|]': i_ deplind. Mrrr Prinde-1. Atunci Buratino se ciutd in buzunar si gasi o lipitoare rdtdciib..ham ! le erau plini de riutaie gi nu-l bdgardsdrind pe urmele ochii in seamd nici pe Buratino si nici pe omule{ul cel palid.i \: ir-r +A d*. se agezl in capul oaselor. Pentru a treia oari. Pe lingd el trecurS. Cind ldtratul 9i tropditul se mai indepdrtard. crez ind ni'itsrl-I-1 ne r'. Omulelul cel mic... murise de-a binelea. Buldogii.. in bluza lui albh cu mineci lungi. nici una nici doud.iepurelui. in goana mare.Vai.i tinindu-l strins de urechi. se vede treaba cd mai trdiesc ! r 6C . apoi se a. buldogii. De pe porrirniE prinserd sa se pravdleascd pietricele. pufnind zgomotos pe nas. Pierrot se ridici indatd.. Pierrot nu se mi. dldu din cap. neinteles' . il ciupi de nas. incit stelele pireau cd aleargd iute-iute pe dupd crengile negre. pe drum. cilare pe spinarea unui iepure . Malvina. atingind cu capul o rimuric5. luind-o spre povirni9. ca stelele alergau qi ele ca turbate pe dupl crengile negre. Ghemotocul cenuglu san speriat de la pimint.i cizu drept la picioarele lui Buratino. gi ingina cu glas pifigdiat . trecura in goani drumul .i in fafa lui. Lipitoarea. se prdbusi de pe spinarea iepurelui . | Rdmii cu bine.ternu o linigte Buratino fugea acum a. hamliau buldogii politigti . -printre suspine..dio pentru totdeauna ! gemu omu1e{ul Buratino se pleci asupra lui gi vazu cu mirare cd era Pierrot. doi buldogi polif igti din Orasul Prostilor. ghemotocul cenusiu risdri iari. Buratino incepu sd fugd atit de repede. fugarind iepurele. cu capul spinzurindu-i in jos. i$i smulse lipitoarea de pe nas gi gemu : -. ca unul ce se despdrfea de via!5. Deodata. Buratino incepu sa-l zgil{iie gi-l trase de picior.a de iute.Rimii cu bine. adio pentli totdeauna 1". Malvina. O lua gi o puse pe nasul omulelului care zdcea fira suilare. a.ca. Zacea inlins. iepurele trecu in fuga drumul. dupi el. Buratino se lipi la iufeald de o stincS.

'. T ff t# *-f --1 -"-'-t + (t.. - :.n {t' {{ -{ f ..:..F i j:.'..rG: -jal....:{:!ffi f a r+€ -**h ffi3 jffi /'-H\\..{ I liI*Y6(o Te+zE .t/a o4 q -r€ { 4 r.i..

.i povesteasci ln soapti: .trn tufis de mimoze incircat dc flori.Barabas stiitea la gura sobnebun lt aploua galeata. Brr rat ino. Senior Carabas.jurul lui. dind miorliit.i - 62 . In depdrtare se auzi rlin nou latratui ciinilor. Cum .i noapte. ca[are pe rcpure Inielegi tu.Ai ales pindpicioare. sp(. Pterrot pooeste. Buratino. ll sarutd Ei-l intrebi : Cum de ai ajuns aici ? . BLrratino il apuca pe Pierrot de minecd si il trase intr.. Buratino. ili voi dezvdlui taina Buratino.1i ()lndeam la fetiia cu pirul albastru.In{elegi tu.. Cunogti taina chei{ei de .Du-mi chei{ei de aur I aju!i s-o gisesc pe Malvina. Pierrot siri in din miini : la ea. Buratino. nu pe iepLrrele cenusirr. Uarabas. Senior Carabas-Barabas mi rrrm:rreqte zi . ascrrnde-mi cit mai repede. asemenea Lrnor balonale galbene si m iro s ito a re. Pierrot inceprr -.intul suiera SI .. I.ie cu piianjeni.. intr-o noapte vintrrl suiera nehrrn .Buratino ii cuprinse in rniini obrajii albi ca prairrl de din!i.riat in fugareau ciinii.i ploua cu galeata..\rai. Pe tnini-' mi. El a tocmit ciinii poli{iqti din Orasul Prostilor.Ce?mea ? ? Ai vizut-o pe ieti{a ctr pirul albastru ? Ai vizrrt-o pe Malvina ai cules ! O .te cum a djuns in Tara Pro. fi-ai 9i gasit la cine sd te gindesti ! Tare prost rna i egti ! ii tdie -vorba Buratino.. Aseard ietisc ana asta m-a lirit intr-o magaz.tsarabas statea gllra sobei si s gea din pipi. caci a fdcut jurimint sa ma prirrdi r.Cum ? strigl fericit chei{a. cum poti s-o gisegti gtiu aur ) ce u 5i{a $tiu unde se aflS . si o pisiloaga. N-am putut rabda 1i am fugit.iu sau mort.cu gdleata. De ce fugeai cilare pe icpure ? raspunse Pierrot.tr\or. intr-o noapte r... uilindu-se . Daci-mi .. pe rrn crrlcuq de irunze tuscate. Toate pipugile dormeau. Acolo... NLrmai elr eram treaz...

ascultind la u$e. dar ca-l r'a duce la Malvina indata ce se \ra lumina dc ziua. LAsa{i-ma sa intru.i am bagat capul in cameri.. pot pune pe ceafa o jumatate duztna de lipitori stra5nice. crr o ia{a mici .La dracu'! Nu-rni trebuie nici un Iel de lipitori ! Vino 9i usucd-te la ioc pina n-oi mai putea - : ! i1 Ciorpac - urrt'alti de pescuit pegte nrbrunt. cirlige 1i ace. ca nu cumva sa-i scape vreo vorbd.Cine 9i-o fi gisit si umble pe o vreme ca asta ?" eu. Din pricina asta ma cautd Carabas-Barabas cu ciinii lui polif igti.i deschide u9a.. Duremar. ili lua tichia de pe cap gi qi-o indesh in gura. In incapere intra Lrn om lung.Nlalvina.irat. Senior Carabas-Balabas mormai : . Senior Carabas-llarabas se ridica din fotoliu.. Si ce-mi vad ochii !.) 63 . Pierrot il rugb fierbinte s5-l duca la . Senior Carabas-Bar:rbas bodogiini . de.1tit. Buratino il ldmuri irrsd prin semnc pe acest prostinac ci era prinrejdios s-o porneascd la drum pe intuneric. si mi rca-strd..Sinteu. pcrntru ca tot mai f inea tichia in gura : tl i : Pr )esslessle. in{elegi. Dar. verde.5 doare burta. rispunse un glas de aiarzi.. A.spuse el.anume trebuie.'ir bAtind tare in geam. Agadar. Tare ar maifi vrut Buratino sa se laudc ci acea cheita minunata o Ei ai'ea la el in buzunar. ca de obicei.i tiuie urechile.a doare tarr capul -sau r. urma Pierrot. fi .i incre!ita ca un zbirciog.' -Dacd r... dorearn foartc mLrlt si viid cum aratii Lrn virrzator de lipitori rlc' leac. r'int ul guiera. iar la cingitoare ii aiirnau clegii.sA deschizi cu ea. Intelegi... Am aflat taina. de linga fe. In miini {inea o tinichea qi un ciorpac..ul de mlmoze. inclinindu-se de parca arvd fost irint ditr sale..aclar. intr-<-r noapte... ud leoarca. rrsuc lingb ioc. Purta pe umeri un palton vechi. dacd r. R..it si cam peltic. sc impiedica itr barba. 1N. vinziitorul de lipitorr de 1t-ac. BLrratino s[)rrsr] cu glas inabu. Degpe agtzr ai mai poe. Silindu-l pe Pierrot sd se ascundd din nou sub tLrii.. injura. tocmai adormisem cind am auzit lre cinr:r. Anr tlas incetisor urr col{ dc perdelu{zi .

spune. din pricina ta . Apoi iegea la mal. Durentar. nepre{uitule !estoasi.ti1or. Duremar incepu sd mdnince sldnina gi.. iar de vi dor cumva oasele.1 | SE stringea gi i se intindea. Prea . nu-mi mai tihnegte Spune.Pe vremea aceea md indeietniceam cu nego{u1 lipitorilor pe care !e prindeam intr-un iaz murdar de lingd Oragul Pro. o si vI dezrrilui o taind.ce bunule Duremar.a dracu'! Nu-mi trebuie nici un fel de lipitori ! strigi Carabas-Barabas. broasca Atunei Duremar ii istorisi urmdtoarea iniimplare : . Toate celelalte nu fac nici doud parale ! eu gtiu o taind foarte spuse din nou Duremar. ascultd. Merge prost cu spuse cl llou. parcd ar fi fost de gumd.Senior. . sdri in plcloare. ne tulburi apa. gi el se dezbrdca. spuse el.ai bzigat iar spcmie rie{i -la intreaga suflare din minunatul nostru iaz. cdzu peste lnspdimintatul Duremar. iar eu smulgeam lipitorile prinse pe el . Ca si vI rdspldtesc pentru gdzduire. in grdi aritarea aceea. Carabas-Barabas holbd ochii.. intra pini la git in apa iazului gi rdminea acolo pini cind lipitorile se prindeau de trupul lui gol.i pu{in tutun de-o {igar5. se impiedicd in barb5. r4!.. ca de obicei. Dupi ce mlnca SI bdu.Duremar se intoarse cu spatele spre r. un cap de qarpe. . . spune mal repede fi-a destiinuit Tortilla. l. broasca {estoasd. Ia de mininci sldninl si bea un pahar ile vin.. Senior.bucati de sl5nin5 vinzarea lipitorilor. Pldteam unui om sdrman patru banuti pe zi.. mare. acum sint sbtul .atrd. La aceste cuvinte. Din paltonul lui verde iegird aburi cu miros de nimol. ln ziua aceea prinsesem o mulfime de lipitori in felul acesta. gata-gata sd-l striveascd sub el gi mugi ca un taur: Duremar. in timp ce mesteca. ceru . deodata. Senior Carabas-Barabas trase din pipd qi rdspunse : In lumea asta e o singurd taina pe care vreau s-o cunosc. cind ai de gind sd isprivegti cu fdridelegea asta ? 64 ..i m-am incilzit.sint gata si din pun pe Pengi un pahar de vin tru o vd sale o duzind din cele mai stralnice lipitori.somnul de dupS-masA.i il trimiteam din nou in apa. cind din iaz se ivi. pe care mi-a destdinuit-o Tortilla.

mi-a spus. Broasca . l)uremar..a. br'ascd firiil minte l clr .i broiisca les'toasi obiEnuitS.i('rdem tinipril. tinindu-$i mereu laba ririicirtd in SUS.ia uLt t'l 3 decil r_. rog' ai putea si 65 li.. r'incle-o (. schimonosindu-.t iirr . -lri ga Carabas-Birrirbzis..i .re. ridicindu-. Eu o s:-r tla alez pc maiul ia zulu i. gi zicind ai:estca i1i v'iri eairitui bdrbii inb Llzuitar 1i nIt1q.. ( -ind voi sfirsi de 1. Am si mi rog dr. dacd te irrr...riirs tr. si ma las pdgubag de lipitori pcntru o biati chei{r.ri jumirtaie de nrugte grase.Lt .. sintem gata sa tc rasplatinr.i atit de tare chipul.spiai*sti ? poate vrei sd-mi dai carapiicea dr os in care i!i ascunzi capul si picioarelt:. pe scuri. Dar abia rostise Duremar a ces te cuvinte. iiP 3. de ce n-ai Iuat atunci cheifa de la broasca testoasi ? Asta-i buni ! rdspunse Duremar. de gindacii ilc ltalt.tcstoasl se inverzi de ciutla lj-nll 5puse.. dc rnolmoloci...i laba din apa : --" Fac jrrr.. l/.att.Osi zirnbesc cil am sit pot mit i irrrbiclor.ti sd ne lasi in .iil. sii rag ca o vacd rdtdcitd de ci readi.Ti-ir.:r c Ilrt .: . Jrrl cli o i a primi nrrnrai acel om care va izbuti si f:rcd ast_ ir:1. ii rispunsei fird teami . Si broasca se cufrrnila iri ailli.ii: : tri murdara. geamanian birrin de rpa.I-lei.sn "' .i..-..Cind ? . Atunci eu incepui s5-mi bat joc rie i. Sa pornint nullt a iciec it in fara Froitiloi.. cii pind la urmi. nici nirnerii altrrl nu va cdpata cheila Icrmt'e ati.. . festo asi.i cirii ca.Pe irLndul iazului zace o chei!i lerinei:atI.. broa gte.. incit tot poporul diri iaz ::ii mi roage sa i-o dau lui. nrrmai si punS mirra pe cheit.il.si sd nu mai calci niciodata pe aici.'.tt tt.. lipitoriit: ri in bait:r r r. Cunc. mi-am bdtut irr ala hal joc de broasca lcstori:-ri..oies.r glini tif f .i-si f aca Iumea piepteni dinir-insa. zicincir -i .uil -s..Dindu-rni seama ca aritarea acea. 1i Carabas-Barabas in- -ST :lu l.r : - asta I cepu sd urle cit il tineau puterile: -.. A n si le igridu iesc un milion . n.rroasca {cstoasa. s-o irrdirplece pc liroasc:...lr. incit semdna acum leit cLr r-rn zbirciog fiert zi. iesindu-si din lire.lace iazul .Omui acela sint eu ! Eu ! Ilu I prra-bunule Durenar.inrint cd nici trr.sr rrn onl care ar fi gata si facS 0rice pe lumc.

vizui la poalele dealului un or5.Auzindu-i vorbind aga. continud Pierrot. . cizu.ag cd se duc in oraEul Progtilor. Cind norii se imprdgtiarl .e1 cu clopotirile inclinate care cum se nimerea' Pe drumul ce ducea spre ora. alergir-rd ia zece pa. Ehe-he ! Asta-i curat ghinion iepuresc ! spuse iepurele' Pun rim5. O si pltrund in camera de sub scard. vinzatorul de Iipitori.. o pornirlm prin intuneric peste cimpii. In bezna de aiar5. cu il sirutam pe frurlte: -. vintul guiera gi ploaia bdtea cu furie.i in urma mea. Se aflii acolo. iepurele tisni in sus.' O lua ba la dreapta.i-am si vir cheifa in broascd. Iepurele suspina gi o pornea din nou. iugeau Carabas-Barabas Ei vlnzAtorul de lipitori. M'am poticnit gi am cazut pe ceva moale gi cald. dar se irnpiedici din nou in barba 1ui. risturnind nigte scaune. De f ricd. S-a noase. prin vii gi prin grddiniCind icpurele obosea gi se agcza si mai rasufle u1l pic.si l3 lxmina lui r... Nici nu mai gtiu cind am fost dincolo de fereastrd r.umeaua care se zgudui toata. Voi cadea in genunchi in fa{a sfirqit cu noi I 66 .. care are o cameri sub scard.. o sd glsesc ugi{a micd pe lingd care to{i trcc fird s-o bage in seam5. . o casb. sd tocmeascd ciini polifigti.sule.m-a apucat o curiozitate atit de mare. $i astfel.. in{elegi.izui. Incotro ? Nici el nu qtia. dar eu md !irream strirrs de urechile lui.celei mai prizlrite broscu{e.iu. pe Carabas-Barabas gi pr. incit am ielit de sub perdea. se intinse cit era uc iung pe du.Te rog frumos.Sint pierdut!" mi-am zis. Trebuie neapirat sd pun mina pe chei{a asta | $i cind o s-o am. Un fulger despicd norul negru de deasupra capului meu . md duc in orag. Senior Carabas-Barabas m-a vkzul. hai sd mai fugim ni{el. l{-am prins cu nriinile de nigte urechi lungi.i. iepura. am si virs lacrimi de crocodil. Tragi cu urechea. Clzusem in spinarea unui ie pure cenu. undeva.. stind pc frunzele vegtede de sub tuligul de mimoze. ba la stinga. nemernicule ! 51 se repezi sh mh prindd gi sd mi zvirle pe foc.. -.i cind am sdrit gardul.. Buratino.i luna se ivi pe cer. .i rniniat buza lui spintecata in dou5. migcindu-.

. am plins gi i-am cdzul la picioare.a-tfi=.tii.S \:d -'.nind din orag. rimase fintuit locului. cd o gi zbughi prin pidure de-i sfiriiau calciieie. Pierrot igi siirgi povestirea gi Buratiuo il intrebi cu bdgare de seamS: Dar in care .. Urmarea o . purtind cite o banderoid neagri pe laba dreapti. Virindu-qi nasul intre lSbuie. cd doar ai vd. iepurele prinse sI tremure ca o frunzd in bdtaia vintului 9i abia am apucat si-i sir in spinare.zul singur.In zadar m-am rugat de el. Insd cind vdzu !i.cu cheifa aiacasd o fi camera aia de sub scard Ei uqila care se descuie .. Iepurele nu se clintea. intr-o fugi nebund. doi buldogi cirni. Iepurele igi pierdu curajul. cu urechile pleogtite....

. in d.Asculta.cminitor rrnLii capr de pisicd. iar :-nirositl de lapte iieri la fttijr err parul alitr. didr-rra cu cchii 1i tle tasu{a ceii llba. intreba el 1a fiecare 6'ln qi. dat noui nc.s p rezece secunde.n.i o luzrri la goani peste cimpia pt care biiefelul o stn-rbitttse ctt o noaptt: nai inainte. dupa ce ini.rt intrebel dilt tlou: Asculti. Bulatino nu prea avt'a el chef sa se int. fetifa cu p. Ili. cu soarele. dar noui ne e totuna. Ia uiti-tel lr 5 r.rti1or-. chei{a s e afla doar in fundul iazului. Iti venea sd te strici de ris.p s[]re'J'ara Pro:.larca lrastru. Ciinele Ar1-r'mon ledca pe prisiri 1i miriia din -ind in cind la nou- -i stelcle zrr-rivile ragul acela.l rlSa Buratino la Buratino . dar ii era loame.t'd tugd Iar"a tnttz{ere tmpreuna cLI ed sf ciinele Artemort (-iitd soareie se indl{a deasul. Buradnl si Pieriot ielir5 de sub iufi. Buratino. De unde vrei si gtirt eu ? In sfirgit. ./ pierr()t sosesc la Malotna. Tu ce crezi ? O si sc bucrtre cind m-o itedea ? De rrnde r. neribdftor.'r'1'11 Je dcparte sd-i sidile nErile od . luna De rlbloallc.r. a:.-r al dealuliti.ra virirrlui stinc<.(-arabas-B arabas il-a tnal a\rut cind sh pomeneasci despre asia. ddr stnl tteoolft r .irul a{bastru. dnpa ce Iugise din casa feti{ei cu pilrui albasinr. uitlndLr-te cunt alerga Pierrot. ce zici. Un iiricel de fum se inilfa din itLrrn.. Pielrc. lluratino. Nu ne t. s-o intilneascb mai repede pe tr'lalvina. iar rlt'asupra ltri plutea un nourag ITlic. impreunh cu liliacul.rei sa ltiit ? Dupa alte cincispri-'zece secrtrtCc. Darpistaovezi sL:Oase tLl ? S! cheita d in bttzunar o ureche.irti pc srrb nasul lui Pierrot.r. rru alta.rocul ista. poate it-o sit st bucure.

. ilt timp LT Pierrot abia sc atingee de prdj ituri. Se agezi la mdsrrla de pbpursi care se afla pe cirdruia p resirata cu nisip gi florile albastre prinserd numaidecit sd se legcne. Pitrrot incepu sd se bilbiie Rostea cuvintt atit de lipsite de inteles 9i fird nici o leqlturS. iar in cealaltS. -.f-: 1 tln fls. pe cine din lumea ASIA n-ar da ea gata cu meteahna asta a curdleniei. ca 5i cum ar fi fost o prijituri cu migdale In cele din urma fata igi i eli din sirite: l\\i rog.uk:! cLr prdj ituri. r'c-lri \'azut la niine i1... lluratrnr. {i I arn adus ! N-ai decit sd-i dai lec{ii de buna purtare I'lalvina abia atunci inlelesc ci nu r. -.nu i-au zburat inca sticietii din cap ! Spald-te.. dau pe qit cana cu lapie 1i p-aci !i-er drunttrl".. Ochi. un co. Buratino spuse. ou irrill p()e 7. ca ii cunl rrimic: nu s-ar fi intintplat '' Uite. Apoi se a. Se spalarS. incit ntr face .mormdi tsuratino. curl{5-fi dintii.: t.E rnulti \ireme. totLrgi. nu st-ncurca. fluturagi! se rotiri deasupra lor ca nigte frunzttlile albe 9i galbene 9i.ters a ieasi.Ai vdzut. biir.. ili zicea in gind Buratino. ca vrajit. Malvina.. iar Artemon 1e scuttrri hlinutele ctr smocttl de : par din virfuI cozii. zbr-r. spilati-vi numaidecit pt' miini pe dinli Artemon' :rnr miire: 1i riu le i'os. cit sitrt de iericita I gopti ea gi adauga indatd cu glas de ..ezari la nrasi. la Malvina.l ii la fintind ! -.Vai. l'iu ptiu.i le ntai rngir aici.Baieli. ca i-ar fi pLrtut cuprindt dintr-o ciaia pe amindoi biicfii in adincul lor.' uiti asa? ii intrcbi ea. Vizind-o pe Malvina. -.Dacd feti5cana asta c sd se-aput:e iar sa-nti dea cre. rEs-'un:t'Pit'rrot $tii. Malvina fi':u iar ochii nrari Da-a ?l Atur:ri spune -ne st ni)ti I :r D---^l:-^ pt rez it I 69 . alit de mari. Era sigura ':a guzganr! il tiriserd pe Buratino afard din magazie qi cd-l mincaser5. Se Lrita. de cinrl eu nu mtri miininc nimir:. Mai bine tl sta linistit si-ai rnirrc. Tocmai atunci Malvina ieSi din cisutd lntr-o mini tinea ceainicul de portelan." to1 atunci apirurzi Buratino qi Pierrot Malvina fdcu ocliii mari.orii ii erau rogii 9i ttmf la{i de plins.'isa.11 plltn tJurauno --.r rninca.

bucafele de zahir si bomboane.Azi-noapte.Sa iugim cit sintem pierduti pe Carabas-Barabas.ul care aducea la infdli. pe cdriruia presiratl cu -:^. pe care iard..Llalvina didu un !ipbt. gea miinile 9l incelca si se dea cu capLrl de nisipul cle pe cirare. deodati. N-am s-o mai gdsesc! mea .I il ingfiica de guler qi-l scuturi pini ce omule{ul ingaimS. ttl)l F{olbindu-9i la ei ochii bulbuca{i. p. Pierrot incepu sd spuni poezia cu un glas atit de stins.Oare n-uS putea l/iala-mi de pdpu. i. rnai repede ! Daca buldogii poli!iqti il aduc aici . i-a povestit lui Carabas-Barabas de-a fir a pdr despre chei{a de aur. Carabas-Barabas si ciinii polifiiti vor .are cu un cap de pisicd. draga.. scumpa A lugit Maluina.. Pierrot turna fiertura din ceainic peste ea pi At alvin a se trezi cu rochi{a ei drigu{a plini toati de cacaci. cici el spila rochiile Ma.si ridicl ochiqorii fru_ moli spre noura. Crezind ca e gata si-qi dea suiletul.i frin.i nu pricepuse nimic. deznddijduit.AjLrnge. iegindu-9i din min{i. . ca aripa unui Ilutura. bilbiin! : te rog . de. apdru o broasci. .Cu ia{a spriji'ita in minu!a ei ginga. de parcd vorbea din frrndul unei fintini adinci : $i mci-ntreb plingtnd : Da.ri sd o pdrdsesc?" rriirei..easca poezia. ca to{i poe{ii.i! \a lv ina se fdcu la la{d albn. broasca festoasi Tortilla. Buratino sbri ca ars qi inceprr s5-si umple buzunarele cu przijituri. Artemon latrd p utern ic 9i sari la Pierrot. pierrot.a. ie spuse: . i.Maivina f ugi si-gi schimbe rochia. Pierrot. s-a dus Maluina.i n-are rost sd le mai insir rici. du -se Dar n-apuci bine s5-gi sfir. rosti citeva cuvinte f:iri nici un in{eles. alb. n-apuci nici i{alvina sa-l arate cit de mult ii plicrrse ci. holba cu ochii Broasca se ql ei bLrlbui:a{i la toata invalmiqeala asta fi aici peste un sfert de spuse din nou: -ora.. In schirrb. SperiatS. Ar70 . cu gindul aiurea.

alva-.f. U. I :"2 ( *^ -.i-=E.z -.J t# et t * .( (r.€7.&" & f .l- .l V* n"E \fi 4 n"i l.*. a r?e * V4# r it t L\ ir# F \Lr../'r 1rfi..I .V *.r. t(t I t':t 7t r' ('' oi'.'f t_rlz l-rtt t /a ." .7.€' --T-. T' 71. r:1 // .

Vribiile gure)e ciripeau speriate prin tuli. Ugile se trinteau. isi strin:. atii der mirrrlri crarr rl:.\iaiVlna i.i rog! Nu va pieidel. pentnr a-i speria rnai tare.i cie drirm.e d.. crr mira stieaSinl la ochi. rinii cu t olrtri gura. - . ciinii inrii{i inceouri rnai ir. irnbricati :. Doar BLrfni{a din pod.i picr dLr crimpit ul..r. r\lal virra siltind pe bocceie.c de nrinte'sindtoasa. v. O lupta crfncena /a mdr{Jrned Ddourit Senior Carabas-lJzr12[x-s {inea cle zgarda doi ciini poli{i9ti. iar pe I{alvina. ri dea in hohote. adica Buratino pri.temon ducea in dinli bocceiufa cu t<rt ielul de lucruri de-aie gospoddriei. zburau atingind cu aripile pimintul. nii-c.areir-.lcilm intr-c} ror. Buratino nu-. Nri ldtrau gi nu se uitarr la iuqari. putcrc. inspaimintate si ele. dinapoi ca sd-.rt?i sr zrrirle panrintrri r:rr pitir.uri" Rindurrelelc.$i acunr. cu capul impinat de poezii pri. frica ! 7a .ina.nvl ic [r. Pu. Apoi se indreptari in pas rtisLrrat spre [3trratino. 1i in urma lol Pierrot. I-Lri Pierrot ii poninci si sr'{inii clc corda ciiirclrri. parci inir-adirrs. supra. porni in Irrrnlerr lc-. alerqind p€' ci'mp1ll dc'schis.t' . Cinci ii zari pe fugari. 9i slobozi buldogii.r 1crr.i --.Aha ! ricni el. ari IInOU-sr din{i coliosi qi mari _. currr. oAr'l. Apoi. Pdrea cd totril este pierdut.}tie frumoa:. ci in alta parte. Ritiha ii rcipa mci-crr tiin buzLrnarul hzrinei sl I sC lil citrca printre picioarr-:.i capul I Sa iugim t.l Iilr!')s . Artcmon. cerceta cll luare-amiuie imnreiurimile . iegirri din iarba deasd in cirnp deschis. plirr de.iaste in lc. previiziitoi-. !-Illl'tin.i facd vint.i iringea miinile: . r\rtt'nron Lr 1€'r rot qi &lair. pe care groaza ii fintuisc locului. o agczi dca.i. Si cind to{i. Ferinclu-se de soare.e in spinarea lui Artemorr doui bor:celu{e in care sc af lau htcrrrriie r:cle mai trebuincioase. la rrarginea pddurii risiri barba incilciti a riri CarabasBarabas..ind birbategte in irunte. Carabas-Barirbas cilca greor ciinilor poli{i5ii.

strigd el. acolo undc sint iebedele Artemon. Buratino cu miinile. Dintr-un salt se aruncar. scoatc-fi ceasul qi . igi scclase ceasul de pe laba $l-$t desficu funda d in viriul cozii. sdltindu-.i ugor rochi{a. lisindu-i si treacd pe sub el. Dar Artemon izbuti si se strecoare indeminare printre ei 9i-. dar cu incip5linare. fugeau firE grab5. Buldogii polili.irful unui pin cu trunchiul plin de ri. voi fiare.i infipse col{ii in ciotul de coadd al unuia l .Pierrot. ! - i pregitegie-te de lupta I Imbarbdtatd de glasul lui hotarit. lncreoln-IaI ca nu mal era nlcl 0 nldejde de scdpare. pdsdri 9i gindaci ! Au nar. 'l cu minecile lui lungi atirnindu-i jalnic in lC)s. Sdri}i in apararea ncvinova{ilorl.ilit du.\ -.Cheila de arrf . ciud la dreap ta.Diorr. Buratino. cu picioalO -.manii ! Sa- 9i astfel izbuti din nou sd-i jupoaie unuia coastele si celuilalt spinarea. ia fata de mind $i fugif spre lac.i asupra lui i\rtemon. greoi.D5-te se prinse zdravdn! de o creangd. coapsa celuilalt. Buldogii cei cirni se infuriard de-a binclea. Siri{i. crI 1l Ilnea gura : in ri{i in ajutorul omulelilor de lemn. arunci boccelele rlin spinare. cd{5rat in r.i o lui la iugd spre lac. chiar de sub nasul lor. striga si urla de acolo de sus.'eni in fire. ba ldsindu-i si se apropie. Pierrot dupd -Artemonea. Buratino fu cel dintii care-qi r..c. cu coada tiriE prin iarbi. gi sI scormoneasci pdmintul cu picioa rele dinapoi. Miriind indirjifi. da jos boccelelc. Buldogii se sucird . Artemon. o porni razna pe cimp. viu sau mort.ti parcd abia atunci il zirird pe Artemon. hotiri{i sa puna laba pe el. Carabas-Barabas se apropie de pin. t4m in loc. incepu sd sarir cln o la stinga.i incepu sd-l scuiure: jos ! Jos cu tine .ini. ^Nlalvina siri jos din spinarea lui Artemon .i asupra lui. ba aruncindu-se intr-o parte. il cuprinse ln bra{e. o prlvea ln npctirA nA lvrarvlna. pe urmcle Iui Artemon. Acesta sdri sprinten in sus. Buldogii sdrird pentru a treia oari asupra lui.. ce veghea singuratic pe cimpie. gi se napustiri iard.. Aratindu-gi col{ii. alergind in cerc. In timpul ista.

pic5. fie sub Artemon 74 in sus. Buratino abia se mai {inea pe creanga zgiltiita virtos. care rdsuni ca o tobd. degi zdrobiti 9i mu. ajunse in sfirgit in dreptul unui con mai mare Ei incepu s5-i roadd cu dinfii codita de care atirna.rele. il mu. cu picioarele incolli pe celSlalt ciine dintr-o parte. D5-mi cheifa ! urld Carabas-Barabas. trecea pe sub botul lor ca un fulger cenugiu ! Din nouragul asemeni unui cap de pisic5..cati. $erpii tot trebuiau si moari curind.In ajutorul lui Artemon venird nigte broscule care tirau doi . desfici ndu-gi larg aripile lui puternice. Urlind inf iordtor. incit conurile de pe crengi se cldtinau de mama focului. nimeri dreptin guralui cudinfi mari. Artemon gi dupd el ciinii politiqti care.. ca o cirpd rogie. din din{i: ldstunul doar nu-i muscd: l'ij-j-j I gi gata. Aqa de tare scutura Carabas-Barabas copacul.erpi.i. ciinele poiif ist se prdvdli la pimint. cdscind 5urd. fugirindu-se prin cimpie in jurul pinului singuratic. Iqi infipse ghearele in spinarea unui ciine poli{ist . Era vulturul care ii aducea de obicei Malvinei vinat.i poc ! il repezi drept in ca pul lui Carabas-Barabas.. spintecau aerul drept sub nasul ciinilor. este cam de mirimea unui pepertaE galben gi e destul de greu. $i din nou o pornirS.. nu-1 sldbeau de fe. se inil{d in vdzduh cu ciine cu tot $i cind ajunse in inaltul cerului 15si sd-i scape buldogul din gheare... Buratino rupse al doilea con . Conul pinului. il izbi puternic cup ieptul. il . De acolo v azu ca Artemon aDta mai alearg5 gi el. Dacd te pucnegte cumva un con de 5sta. ba gi cu din{ii. Cunr Carabas-Barabas zgilliia pomul din ce in ce mai tare. fdri ve ste. Ajutor ! Snri{i in apdrarea unor bdie{a.. atunci.cd si apoi slri in lSturi. miniogi. Carabas-Barabas se intinse jos cit era de lung. plin de ghimpi. vai gi amar de tine. Zburind foarte jos deasupra pdmintului.. curind. Zadarnic cl5nfineau acegtia. Cei dintii le venird in ajutor iistunii. I ! Siriti Ne-au incol{it dugmanii strigi din nou Buratino. cu limba atirnindu-i din gurd. - o gurd cit o Buratino se tiri de-a lungul crengii. tl risturnd. conul greu zburd deodati de pe creangd si. . un vultur negru...orbi de bdtrine{e.i nevinovaf i !..

cimpia rdsuna de scherirXit 9i de ld- $i iati cd unul din cei doi ciini igi cisca botul mare.i mugtele roiau ca Lrn nor des prin fa{a ochilor lor. crrdbugii de aur gi gindacii mugcdlori. ca si str5nute gi sd dea afari lichiciul cel otravitor al furniciror. tirlndu-se incet. ne{inind seama de mugcdturi gi zgiireturi. improscindu-le cu un lichid usturdtor pe care-l fabricd numai ele. ca un sfredel. din zbor. negri_catifelali. urmireau doar un singur lucru : dintr-un salt cutezi^ior si ajungd la beregata lui Arsi-i faci de petrecanie.ii . ceie doud mrtu. soseau gi ei. doud mdtugi nemd. . Ariciul. se rostogoliri intr-o clipitd ca ni. Flutura. Artemon cel cu suflet mare se hotiri sd treaci la Iupta hotdrttoare. Cirdbu. hotari{i s_o sfir_ . Se propti in coadd gi-gi ariti col{ii.r. gi broagtele ii temon pi trat. Veneau in zbor.erpi. zumzdind._ Gra'e 9i linigtite. ii ciocdnea in cregtetul capurui cirrd pe unul.i nemdritate ale ariciului gi ariceii cei mici. . Atunci garpele batrin gi orb se repezi cu capul drept in botul larg deschis al ci in elu i 5i.i birziunii ii in{epau 9i ei.. soacra ariciului. Broscu{ele {ineau gata pregati{i cei gcascd intr-o moarte viteieasci. . ii pdtrunse ln giilej.i gindacii ii mu5cau de burta. fie in stcmacul unei berze. fognind din aripi. Fdrd sd-9i precupe{eascr via{a.' . toate fiarele.u .In doi . bondarii gragi. Buldogii. cu pliscul lui coroiat. 75 intunecindu-le vederea. ajutorul lui Artemon siri acum Ei o familie de arici : ariciul.minge. Artemon iqi cldmpanea falcile gi ii jupuia pe dugmani cu ghearele.ii aurii . imbricafi in pelerine aurii. aricioaica. Buldogii se ndpustiri asupra lui 9i to{i trei se rostogoliri ca o o ridicind putredd. cind pe celdlait. cu acele lor veninoase. Bondarii . fdcufi ghem.ia1iie ior tungi. pisdrile pi gindacii se napustiri asupra nesuferi{ilor ciini poli{i9ti. furnicile pdtrundeau in nirire ciiniror. se apropiau gi bdrzdunii cei haini.ritate de-ale ariciului si ariceii cei mici. . soacra ariciului. induplecaserd s5-gi sfirgeasci via{a murind vitejegte. Vulturul. aricioaica.te bile 9i-9i infipserd lepii ascu{ifi drept in botur ciiniror vrajmagi.

l/..i lucru se intimpl:i gi cu celalalt ciine. in gitlejul ciruia pdtrunse cel de al doilea qarpe.::'* ! q/("-44 --- \ 1. Cldtinindu-se pe picioare.. ochii i se fdcuserb cit ni. vizu atunci cum ca pi- .il . se lipise de trunchiul imbibat de rigini. sa-gi smulgd din gura lui cea mare conul cu ghimpi. se sprijini de trunchiui pinulLri.-zrE ---Za- l. In vremea asta Carabas-Barabas izbuti. se zvircoleau acum neputinciogi pe phmint. nrugca{i gi zgiria{i din toate parlile. \r 4{ . luat de vint.'.ie cepe. cocolat drept tul birbii lui Carabas-Barabas. Din pricina loviiurii pe care-o primise in cregtet. Viteazul Artemon iegi invingdtor in lupti.i4 .J /-.it.'l tiiltl:l (l ' .\l(frt' w Acela.. Amindoi ciinii.a rffih. 76 in virIul pinului. Buraiino.I =-{/ -. in siir. inabuEindu-se. de ame{eald. infepeni{i. 'tt't. Vintul ii resfira barba. /.

in{esat cu aripi de libelule $i cu lintari usca{i. Siri jos gi incepu sd alerge roata in jurul gi. ciufulit tot.Buratino cobori atunci pe o alti strigd data ! : creanga ! . moqule. a ciror via{i nu mai pre{uia nici cit o ceap_d degeratb. Din departare.. zburind prin stuf aris. se auzeaLr ratraturi indirjite . dar Peste capetele lor se intindea un piienjenig des gi ocrotitor. senior carabas-Barabas. . in cleznidejdea ei. pe cea Ce-a patra {inind-o in sus. dar '. Buraiino scoase limba la el . la feti{a care plingea amarnic. Ei cind nu mai avu ce sd se incoldceascd. se lui Carabasdupa bdie- Barba i se incolScea 9i ea treptat in jurul trunchiului.i el pe loc. Arte'mon.am nedumerite. Apol mal alergi dati jurul copacului qi incd o data. incleindu-se in rrginS. rdmisese . Doctorul in gtiin{e de pdpugi. ca s-o caute pe Malvina gi pe pierrot. Pe cimpul de brtaie rimaseri cei doi ciini poli{igti. carabas-Barabas . Inconjuri o o in t ln pe$tera Malvina gi Pierrot stdteau .l f Scindu-i ln ciudd -- Sic. albasire. pe o moviliJd umedd.chiopata in urma lui. recitindu_i poezii : 77 . buimac. Barabas intinse miinilc sd-l inha{e tel.Mi-e fric5.rald5" in stufarig. in trei labe. mi-e frici ! suspina llalvina.i {ipete dezniddjiluite: Artemon gi Buratino isi vindeau scump pielea. . Pierrot incerca s-o linigteasci. acoperindu-gi f ata scrldatd in lacrimi cu o frunzd de brusture.se pocni cu nasul de copac. gata-gata s5-1 apuce cu degetele lui incovoiatc pe baie{el. Pasdri mici. cu barba lipiti de trunchiul pinului data copacul. cldtinindu-se..i fugi spre iacul lebedelor. priveau voioase. cd nu m-ai prins $i nici n-ai sd md pnnzl vreocopacului.

apucd-te de coada lui.. Tocmai cu mine gi-au gisit sa se misoare ! spuse Buratino. Nu-mi pasd nici de vulpe. S-o pornim la drum. Mah. Stuful fu dat la o parte gi deodatb apiru Buratino. tnmiresmate.. gi Noi. nici de motan. Venea pesemne Carabas-Barabas. avea sd-i in. Sub rdddcinile uriage ale 78 .or gi incdrcat cu boccelele. nici chiar de Carabas-Barabas ! Ptiu ! Incalecd pe ciine.. pe qi ca celdlalt mal al lacului. ocolind lacul ca sd ajungd de cealaltd parte. zgomotul gi fiPetele din depirtare se stinserd. feti!o. Vara-ntre. m-am siturat de tine.Stam moaililo Cu flori minunate Galbene $i rogii. parci fdrd sd ia seami la bucuria Malvinei gi a lui Pierrot. pe mooilild. . In urma iui gchiopdta Artemon.rsul Artemon insd Echiopiteze rdu de tot. credinci<.. Deodatd. In sflrqit se auzi zgomot de Pa9i. cd asta e ciuruitd toatd qi udd leoarci. cu nasul in vint . bdiatule.. croindu-gi drum cu coateie' prin stufirig. gi lumea Toatd s-o mira Malvina bdtu lnciudatd din picior.ina igi frlngea miinile. nici de ciini poli!i9ti. iar trr. bdiatule I Ntai bine fd-mi rost de o frunzd proaspdtd de brusture. vdicdrindu-se : Se gtii cd Artemon gi Buratino s-au prdpidit' s-au prdpadit. hirtinit bini. Omuleiii furd nev o i{i si-i oblojeascd rEnile. Mi s-a urit. Vintul adia r-rsor orin stufig. Cind ajunserl cepn sd schelSiSie sd faci un popas. Hain din fire cum era.uroaie.i cu gura pind la urechi.agd-om sta Singurei. $i Pierrot se frdminta fdri nici un rost in jurul ei.f ace pe amindoi qi s5-i bage in buzunarele lui fdrd fund...se aruncd zdrobitd cu fa{a pe muEchiul verde. Malvina gi Pierrot nici mdcar nu indrdzneau sd-l intrebe ce se-nt?mplase cu ciinii poli{iqti Ei de ce ntt mai sint urmiri{i de Carabas-Barabas. $i el porni voinicegte peste mu..

pleca gi se-ntr. poticnindu-se gi bolborosind felurite poezii.Pierrot.Flutura. De uimire. gindaci.Sd nu crezi cumva..Repede. cb de Carabas-Barabascu ciini gi te-ai poli!i9ti Ei i-ai invins. siltind pe burtd. trlalvina ie. in zbor.. incii crengile pinului inalt prinseri si se clatine. Deasupra f ocului puse la fiert cacao cu ap5.unui pin ce cre$tea pe un delugor pietros. fugi de cautd vreascuri pentru foc I Xlalvina se uitd cu d ojand la Buratino. sterge-o gi adu apd din lac I Pierrot porni ascultdtor. dddurd de-o pegteri Cirari 0occelerc ln pc$tera gl tot acolo se tiri gi Artemon. Pierrot le finea Ei Malvina lega cu ele labele rdnite ale lui Artemon.Malvina. Dupi ce-l ooloJ lra gi-i puserd termometrul. Buratino. Buratino fdcuse pansamente. Dintr-o cimd. Artemon adormi liniEtit Buratino spuse: --.i din peEtera gi batLr din palme: --.i lingea cite-o labd qi apoi o intindea Malvinei. 79 . egii acum scutit si te speli pe miini Ei pe dinti lna inte de masd. iar apd aduse doar pe fund. Nu trecu nici un minut Ei sosiri...u!5 veche a Malvinei.. venird omizile $r grnoaclr ursuzl orn gunoaie. dacd ne-ai scdpat purtat bbrbdtegte.. iar mai apoi broscu{ele. Buratino spuse : -.Mare belea pe capul meu cu binecresculii dqtia I Aduse singur ap5. aEeza{i-vd la mas d I In tot acest timp.i. fdcu la intrarea ln pegteri un foc mare. Buratino spuse: -. broscu{e. Dar acum nu se mai putu stdpini gi zise cu glas de om mare: dacd te-ai luptat . Viieazul ciine i. cu buzele strinse. Fluturagii. ddd u din umeri. care trosnea atit de tare.rarse cu un bra{ de tulpini{e uscate. Malvina ticuse. tirindu-se. cu aripioarele desfdcute. . se aQezare Pe perefii pegterii. fluturi mari inclrcafi cu polenul florilor. lui Buratino ii pieri graiul : Na-fi-o bund ! holbd el ochii la fetigcana atit de dirzd. pe drum pierdu lnsd capacul ceainrcului. apoi tot singur adund vreascuri 9i conuri de pin.. omizi.

incepurd sd-i toarne ap5 din ceainic pe botigor. igi spdlard miinile. lislndu-i-se pe nas. ca se nu se ?ndbuge. cd-i e1a tot una unde-l duc broa$tele. O altd omide se 9i apuci sd frece dinlii lui Pierrot.. . ale lui Buratino gi ale lui Pierrot. Broscu{ele tirird Ei ele crapul-oglindd inapoi in 1ac. cu IJtrsLr r<r.i tot gunoiul de pe jos gi-l zvirleau afard din pegterS.i grasd se tirl pe fruntea lui Buratino si. motul ei cel rosu care i se zburlea de cite ori gdsea ceva de mirare. DupS ce le curitd. le stoarse de pasta cafenie gi o lntinse pe incilldmintea omulelilor. sfirrr !. Proptirl crapul in coadi. drdguto ! $i.sp. ca un ghemotoc pestri!. si atit de gras gi somnoros. Lui apoi cu grijd de pe p erets un fluturag 9l presara polenul de pe aripioarele lui pe ndsucul ietif ei. nevrind. nevrind. drdgufo. SA nu cadd tn Gindacii de gunoi rostogoleau in bulgdra. ca o ra{5. .Pe sint ! spuse Malvina. cisci alene: he-he-he si se indepirtd cdlclnd leginat. Buratino SI Pierrot. Abia atunci le dddu Malvina voie si se ageze la masI. Prinzind intre labe omizile cafenii. care-l tirau oe anproare. apoi cu ajutorul cozii lustrui ca oglinda cele trei perechi de ghete : ghetele Malvinei. In loc de oglindd. Dupd masd.. vrind.Asculti. in timp ce-gi aduna firimiturile din poali. Ap5ru 9i un bursuc somnoros.Vtalvina gi-i fdcu buclele. zburd din pegterd. trebuia sd-9i cure{e dinfii. ea . Neastlmpdrala prpdzd o pieptdnd pe . Piaptdni-md qi f5-mi buclele ! Uite ce zbirlitd dar .O broagte noi. Vrind. aduserd porniri Zece un crap lucios ca oglinda. ii stoarse p_uf ina pastd de dinti. O omidd albi .. Veni in zbor Ei pupAza -^^l-: I rx voioasd gi neastlmpdratd. drept in fala Malvinei gi. care semdna cu un purceluq.use: - 80 . ! Gata. ba chiar gi gitul..ca s-o impodobeascd gi ca pdmintul ce s-ar flrimita mincare.Pe cine sd pieptdn ? mine.ochii oglinda unde-i ? bulbuca{i ziserS: Atunci broagtele cu aducem . sdltind spre lac.

qi carabas-Barabas. Oftind gi scuipind intr-una el spunea : N-aveau cind sd fugi prea . bui sd-ti pun doud duzini din cele mai bune lipitori. Lui Buratino ii venea s-o zbugheascl din peqterd Ei si fugl in -Nu prin pe pddrrre. Deodatd. Sd continudm lectia. bine te-a . vinzdtorul de lipitori se pitise de fricd lnir-un tniiq.. Trebuie sa iie pe aici rlrdeva. t460 8I .Sint Se tiri pind o desficu cu din{ii gi scoase o sticlufi cu cerneald..ii nepu tincioqi gi ciinele bolnav.i lnclr:iati . cu mare greutate.cu rdqind.a de strins gi degetele atit de aproape de pe. Dar nu se-ndura si-si plriseascd tovari.ter5. Cind totul se sfirgi. Buratino se hotaraste sd afle cu orice pre( de Ia CarabasoBarabas taina cheitei de aur Duremar gi Carabas-Barabas trecurd incet pe lingd pe. vinzdtorul de lipiiori de leac. barba lui Carabas-Barabas.. In timpul lutpei. ridicindu-gi mhigorii frumoqi spre tavanul peqterii.. cotro vedea cu ochii. abia tirindu-Ei picioarele. in boccelu{i ! gemu Artemcn. niNi. nasul ii era umflat Ei toatd barba numai smocuri .Ei. Va tre. cd o si te murddregti de cerneald I spuse Malvina.Ba nu-i la boccea. prietene. caietul gi chiar un glob pimintesc mititel. data trecuta ne-am oprit la dictare. fine tocul a. da'pe ceafi mai potcovit bdiatul ! spuse Duremar. agtepti pind ce Artemon qi Buratino se fdcuri nevdzufi prin iarba deasd. Prin fa{rr: peEterii trecurd Duremar.. spre fluturaqi fi. El mormii: mine tot trebuie pentru scris.departe. se auzi un trosnet de crengi gi vocl groase.Cbcll! de !t'r . .. ll . . penarul. in'rildtucitd gi incleiati de trunchiul oinului.Buratino.N-am la adevdrat I ce-mi ici. gi abia atunci se apuci sa smulgi.c. Pe fruntea directorului teatrul ui de pdpugi risirise un cucui rrrare 1i roEu.

s5-l lase oare pe credinciosul ciine singur . aga cum vorbesc de obicei riufdcitorii invechifi in rele... $i lucrul acesta ne va aduce fericirea. pen tru o mai grabnici tnsdndtogire a lui Artemon. Directorul teatrului de pipuqi qedea 82 . dormea somn adir. cu glas rdguqit.. Buratino spuse : Nu $l nu ! Ori scapa cu toiii.Ce-i de fdcut? Sd fusim? pini-n picioare. Dar Artemon. mormdi Carabas-Barabas f urios din cale-afar5. Curind. Igi croiau cu miinile drum prin iarbd. qi. lui $i Bravo.i fird ajutor in pegterd ? Ascungi in fundul pegterii.rc. Buratino..i neasemuit. dadu cu ochii de ei.. ori pier cu tofii ! -- Eu vreau totugi sd aflu cu orice pref de in ce loc se afli uqifa pe care trebuic s-o descui cu chei{a de aur. . nu-l ai pe Pierrot ? Eh ! el doar si spund poez ii e bun !. Tu nu mi - cunogti lncd. lo Ydzurit fumul ce se indlta la rdddcina bitrinului pin. sd-l hrineasci in somn. Dupd ugi{a asta cici s-ar gisi un lucru m inunat . nu - Fugarii se pitird in fundul pegterii. Dar ce. Pierrot gi Malvina se slituiri vreme indelungatd in goaptd gi hotdrird sd agtepte zorile. sb ascundi intrarea peEterei cu crengi. oblojit din cap Ca si i se vindece rinile. cercetind cu de-ambnuntut fiecare tufiE Ei scotocind pe dupd fiecare movilifi. de mult trebuia si te porti aga ! Buratino o lui la fugd pe urmele lui Carabas-Barabas 9i ale Duremar.Carabas-Barabas se puse p? urlete: . Pierrot. Ca un leu am s-o apir pe Malvina.. mi-e fricd ! scinci Malvina. la Carabas-Barabas Mi-e fricd si rimin fdrl tine. cu briceagul. ciinele trebuia sd doarmi doudzeci qi lratru de ceasuri in gir. dar trecu prin minte ci omuletii de lemn s-au adlpostit in peEteri Ei cd pe deasupra au mai aprins gi focul. siri Pierrot..O sutl de mii de draci ! Hai s-o pornim ctt mai repede po lrrnra nemernicilor dlora ! Caiabas-Barabas Ei Durentar pornira indatd pe urmele fugarilor. Pe nemernicul de Buraiino am si-l tai bucbtele-bucitele..

4 / W f {d W {/2r* {r W .f '!'\ \.

rdspunse posomorit Carabas-Barabas.i Duremar. te rog. spunea . . cdci firma se vedea bine de pe delugor.Senior. pereche de Cu chiu cu vai.. ajunse acolo lnalnlea tul uaraDasBarabas . loftind galdgios glinile la ospif -.pr malul riului. tlrziu.. care gdsise pesenne un griunte sau vreo firimifd de piine qi. iar Duremar punea pe cucui o comprese din frunze . cos.t. Am sd md pitesc dupd minunata dumitale coadd care strilucegte in toate culorile. iar dumneata. hodorog bdtrin. Piei de-aici.ie. scormonea pdmintul cu ghearele. pitinJu-se prin iarbA ca sh nu fie vdzr-rt.1-a trei pegti1ori".Co-co-co-co Buratino ii intinse pe palmh firimiturile unei prajituri de migdale . gi i se ascunse dupi coadd. se lnCrepii fan{oE spre ula deschisi a ospitdriei. chel al ospdtiriei.Servi{i. 1De departe se auzea cum ghiordie zgomotos pintecul lui Carabas- li Barabas Ei cum piuie trist stomacul gol al vinzdtorului de lipitori de leac. sd faci bunitatea si md duci pini la vatrd I Ne-am lnieles ? - Co-co-co-co I De fapt nu in{elesese nimic. chiar pind Ia vatra unde trebdluia stdplnul cel -- Co-co-co-co ! cirii gi mai rnindru cocogul. prietenii se tirirri spre ospitdria . pe sub aripi. trebuie neapirat sd ne intremdm. Buratino se dddu pe lingi un cocot mare. lnvirtind la flacdri frigirile 9i cratitele. Dar Buratino. dar nu se putu sthpini ei-i ciuguli din palmi Senior comandant general. dar ca s5-gi ascundi neqtiinfa. pitrunse in bucitdrie. Buratino ll cuprinse de pene. senior comandant general I ! Cocolul se uitd aspru la biie{eiul de lemn.Eu unul aE minca pe loc urr purceluE lntreg qi o ri{ugte. 84 co- . tiptil-tiptil.noaptea Urmirirea nemernicilor s-ar putea prelungi pini Duremar. $i aga. bun de supd I tipd stiplnul la -f5cindu-i vint cu piciorul. Aproape de u. lncit stipinui s5 nu bage de seami.a osphtdriei. :icuturindu -gi mindru creasta ro. eu trebuie sa pitrund in ospdtdri* rlar ii-r aqa fel. macn$.

zburd spaimi. pe furi. pe linga picir_rarele stipinului gi sc piti dupd un urcior mare de lut.6'?:. mar. Q) /i7/t i^:41 ii. se auzird glasurile lui carabas-Barabas 5i Dure Stlpinul ospdtariei le ieqi inainte.:k . gi apoi. I Cot-coo-dac I drept in ficu ulifd. nT/t @ o" .ucf-*\ . cu un frpil la giinile care dideau semne tle cocogul.r.Cot-coo-dac deznddijduit.t4!. inclinlndu-se adinc in fafa Buratino se virl ln ulciorul de lut 9i se ghemui acolo lor 85 . {in tli (lt( E 714 sl-iui^.^^t^{ v. In aceeagi clipd.. -+4t. . Buratino se strecuri.

Buratino afla tatna cheifei de aur Carabas-Barabas fript. de ell -.Nemernicul ! Aga gi meritd. dupd ce se seturd de bdut. Buratino. am sd-i chem .Daci-i aEa. de perefii urciorului. .Sd-mi iasi buboaie pe limbd gi si md sece junghiul prin gale de vd mint. sd-i sugd tot singele. Urciorul ln 86 . nu trebuie sd vd ostenili ciutindu-|.Am sd-l agez pe Buratino ia aqa in palmd. urciorul acela . Sugind cu poftd un piciorug de purcel. Se bigd atunci in vorbd qi stdpinul hanului. seniore. cd doar gtia de fuga omuletilor de lemn: Senior. Stipinul ospitdriei ridich atunci urciorul tsuratino se propti nu lunece in jos. Carabas-Barabas.i pini mai sorbili un pahar. spuse Duremar. rdspunse stdpinul. o si aruncdm in el oasele. intdri Duremar. n-ar s strica sd-i punem niscaiva lipitori. Carabas-Barabas zise cdtre stdpinul hanului : toarna-mi dsta e o din urciorul de .Minti I Ia sI-l vdd ! $i Duremar lnfulecau acum un purcelug bine e gol.Vinul piciorugulporcirie . ca sd gi-l risturnd pe masl- -* Vid ceva negru induntru ! striga rdgugit Carabas-Barabas. ca sd se topeascd riqina lipiti de ea. Peste capul lui Buratino incepuri sd curgd oasele gi resturile din iarfurii. Dar inainte de asta. scotocesc ei toatd pidurea 9i vi-l aduc incoace pe Buratino. iar stlpinul hanului le tot umplea paharele.. ln coaie cu toatd puterea. Urciorul e gol . spuse el lduddros.Senior. igi rdsfird barba la focul din vatrd. . . Am eu aici doi fldcii dibaci. ia aritd spre mai binein care se pitise urciorul colo ! $i cu de purcel. ! care se afla Burati no fu agezat intre directorul teatrului de pdpugi gi vinzdtorul de lipitori de leac.$i eu vdd ceva alb. -. la iufeali.. pune-l pe masS. Mai intii si-i iau chei{a de aur. Nul SI Carabas-Barabas izbi cu pumnul in masd. yi cu palma cealalti o s5-i pocnesc una cd praful o sd se-aleagI.

. ca o smochini uscaiil 87 cine zice sd .Bine Cheama-fi fl5cdii. dezviluie taina ! Carabas-Barabas rimase ca trisnit : apoi pocni din filci Ei se holbi la Duremar: '. Chiar . i se invinefi Ei gi se .-Cu glas plingdref. tn buzunare. nu glumd Uite ici. Bani. intinzindu-gi .i - Ah. tn ouzunanu tndte. . Impletitd-n . gi pentru cE se cherchelise incepu sd cinte tdlpile cit 1l finea gura : Prichindelul meu'norod E de lemn gi-i cam nerod. Cu craoa. cum tremurd la u.. spuse Carabas-Barabas.Dezviluie taina.Atunciavea obiceiul dezvilui taina Duremar si creadd in tot felul ? de lucruri tainice. nenorocitule.apte cozi.sitmi adund.i ! $i de cum imi aede burba. $i poporul meu de lemn Smirnd std ioacd. Buratino zise atunci din fundul urciorului : . unde mai pui cd mai trisese gi la misea Fafa zbirci de fric5. f mpletitd-n $apte cozi. Iar pe oiala lui Eu Mult aestitul Carabas.Nu. .Cine-a vorbit ? Tu ? .uria$eIin fa{a focului. Am craaasd noduroasd. MLilt temutul Barabas ! Rege sint peste pdpu..i cea mai ardtoasd. nu eu. Se-ncouoaie ca gi iarba. strund. stdpin am fost Si eu rdmtn...a fac un semn . I ci.

li Vulpea. dgtia-s t-. ardiS cu laba cdtre masd: Senior. de parc5 ar fi.In timp ce se uita la el. ln 5i-l izbi cu furie de podea. nu te mai scoli de-aici. Vulpea igi scoase de pe cap piliria ei veche qi ficu o tnchinSriune adincd. Dintre cioburi Ei de sub grdmada de oase sdri Buratino. Unde se afld ulita..un ochi. sd taci t Eopti Carabas-Barabas. cind 'cu .it ] lar e sd {i-1 aducd qi pe dracul legat fedele5. ascunsi de vatra zugrdvitd. Las' c5-fi spun. Duremar lunecl sub masd. Carabas-Barabas scoase zece bani de aur din buzunarul vestei: spune. Numai sd taci.i motanul Bazilio. 88 t!rclor. iar noi 11 vom preda in schimb pe nemernicul de Buratino. Senior Carabas-Barabas ne va d5rui. Carabas-Barabas apuci urciorul - . ci stipintrl hanului intrl ln camerd. In timp ce tofi rdrndseseri cu gurile cdscate.. Carabas-Barabas incercl s5 sard in sus.ifa ? guierd glasul. ieqi in curte qi se ndpusti spre cocosul care cerceta mindtu. unde se aflb u.. lntr-o noapte de toamnd. unde-i Buratino ? . care se opriserb fn prag. lnceDu sa-l clan- uezvalule talna I ca de nu. iar falca lui Carabas-BaraDe spaim5. dar nu izbuti nici mdcar sI se-iirilte.Iati banii I $i acum banii de citeva ori gi oftd din greu. dupl ce numird dadu pe din doud cu motanul.. Ah ia rosti aceste cuvinte. e chiar sub nasul dumitale. un gindac mort. nenorocitule. senior ! Oameni de nddejde I Pentru bani.qh ne mi$clm din loc. Uga se afld ln odii{a bitrinrrlui Carlo. qi el aritl spre vulpea Alisa . tipi din nou.Taina broaqtei {estoase Tortilla.. fird . Iatd flicdii.. glasul tainic din fundul urciorului.suflat vintul prin horn. has atirna jalnic in jos. sdrmaniior de noi. lui Carabas-Barabas tine dintii.. prelttng... Ceee feeel dee ta-i-i-i-nd r snuse el bilbiindu-se.. zece qalbeni. se afld pe masl. el strdbltu ca o sigeati camera. Glasul rdspunse : . . cind cu altul. lii spun. ^ .

Duremar qi stipinul ospltdriei.. Cocogul. l)ar oricit se uitau. spre pidure.. 7 a 'l{. nu-l zdreau nicdieri. cocogul alerga cit ll tineau picioarele. dealuri 9i cimpii.Chctlr dc .. luindu-se pe urmele iui Buratino.-.e . igi desfdcu arioile qi o lud la goand cu picioarele lui pintenate.. fird sd in{eleagd nici de data asta nimic. Carabas-Barabas.. Dar cum tofi qtiau cit e de scurt la minte. Buratino se idsS tirit de el ca lntr-un vlrtej. venindu-$i in fire' tlEniri din cas[.. Acum ia-o la sdndtoasa cit te fin picioarele ! $i Buratino se prinse cu amindcud miinele de coada lui de general.lt 'i14tr vj tL Tu m-ai dat de gol.-.-r=e__=: _ ---_=_=__:_ . 1460 89 . carne de supd I li strigd Buratino.. doar hdt departe... ?. peste drumuri. l1 . pe cimpie. nimeni nu-l lud ln seamd. +_:__... ridicln' rln-gi ameninfdtor nasul..

"Fdra ind'ia1d ca prieteniimei au fost rdpifi r s-a sfirgit cu ei. generale ! Intoarce-te 1a glinile tale. o movilifi de pamint sfirimicios. . Buratino didu in sfirgit drumul cozii lui rdvdgite.Ia-o din loc. din care iegi o cirtifd catifelati." Btiratino igi ingropd fafa in iarbi.tera De jur lmprejur erau imprdgtiate crengi rupte. Iarba efa Dr azoala de urme de rofi. ueleclIYlr au raspuns: . $i porni de unul singur.. Inima lui Buratino prinse sd bati cu deznidejde. . Guvernatorul a poruncit asa : . Lingd capul lui. pentru tntita oard tn oiala lui.Sinttras de nigte am In cdrucior bune.. fdrd zgomot. cu ldbute trandafirii . strdnuti pi{igdiat de trei ori gi spuse: oarb6. prin frunziE.. e cuprins de deznadeide. dar urechi foarte .. guvernatorul Ora.. Iati 9i pinul de pe delugorul pietros.i pe. numai si-i mai poat6 vedea.i detectivii. Erau minecile camigu{ei lui Pierrot. prietenii tii au fost lega{i. Abia acum igi didu el sear'a cit de 'mult igi iubea prietenii. se indlta deodati. iar pierrot n-avea decit sd-i spuni. fie 9i de-o sutd de ori. spre 'locul unde se vedea strdlucind lacul lebedelor. sfigiate. in timp ce-qi ficeau datoria I Ridica{i-i 1. Pegtera era goali ! Nici Malvina.ul cu mintea scurti obosrse . iata . I-au zvintat in bdtdi pe cei mai buni politiqti ai mei. abia mai fugea. Brr ratino ar fi dat pind .ului Progtilor. Sdri de pe delugor SI se uitd sub riddcinile sdunoase. Nasul i se infipse adinc in pdmint. poeziile lui proaste. In locul acesta s-a oprit un carucior oi.. nici Pierrot. cu pliscul cis<'at. nicr Artemon ! Pe jos se aflau doar doui zdren{e. Le ridicb. gedeau vulpoiul.Buratino. arunca!i in cirucior impreund cu boccelele lor si p-aci le-a fost drumul. Mal vina n-avea decit sd-i dea oricite lectii de bunicuviinli.Luali-i pe nemernicii d9tia. 90 . dar ptnii [a urma toafe se sftrsesc cu bine Coco.Ham !" s-au repezit in pegteri gi am auzit induntru mare hdrmilaie.i cheifa de aur.

qi adulmecind deasupra prdpastiei tichia albd a lui Buratino. igi ridicd miinile de- Motanul vili cel gras cu ochelari de aur. il invirti. Buratino. In spatele lui stdtea vajnicul Vulpoi-guvernator. ugor ca o rindunicS. odinioard atit de frumos pieptinatd. Descrise mai intii o curbd in aer Si at fi nimerit. iar molul i se tira prin praf.i un ticElos. numai pielea 9i osu[. fugea a. dacS nu s-ar fi amestecat vintLr I cel puternic. fird veste. Vlntul ll prinse intr-un virtej pe ugurelul Brrratino. luat a. detectivii iqi ridicari boturile in vint. se preficu .a. il aruncl de colocolo. In urma cSruciorului pd5eau cei doi clini detectivi DobermanPintscher. care nu mai avea unde si se ascundd $i nici incotro si fugi. Fugea mereu. atirna din cirucior. sub ocrotirea mStusii Tortilla. Pierrot gi Artemon. FIrd a sta pe ginduri incepurd si se calere in salturi mari pe urcugul repede. gi-1 lSsi si cadd tn cdrucior. lnainte insd de a fi ajuns ei sus. zdri iazul murdar in care-qi avea casa Droasca {estoasd Tortilla. de pe caprE gi. se aruncd de pe piscul cel mai inalt in iazul rnurdar. - z|riri asupra capului gi.inat. cu lina numai zdren{e.rt it i era ficut din lemn. Pe drumul ce ducea cdtre iaz cobora un caruclor lras de douh oi slabe. Peste boccele erau culca{i Malvina. Jos. cum . dar . drept in capul Vulpoiulu i-guver n a tor.a. Pe caprl gedea un nrotan gras.lul buratino sa ramlna lnllns pe Jos cu nasu I in pdmlnt ?! El siri cit colo Ei-o lui la lugd pe urmele ro{ilor. pentru cI era un fricos le. Coada lui. oblojit din cap pinl-n picioare. cdzind intre brusturi. DeodatS. el indeplinea slujba de piritor pe lingi guvernator. acoperit de mdtasea broaqtei. in negtire.ctia La ce i-ar Il IOIOSII una gi bun5: trebuia sd-gi scape cu orice chip prietenii. fira indoial6" in iaz. trecu de lac qi ieEi in cimoia cu iarbi deasii. N-avea nici un piatt. Ajunse in sfirgit la prdpastia in care se rostogolise cu doud nopfi mai-nainte. care. il rdsuci ca pe un titirez. se pr5. lat in filci Ei cu ochelari de aur.

ul Progtilor. Se tiri apoi pini lingi brusturele unde ziceair Malvina si Pierrot. ridicindu-qi botul tn vint. Pierrot gi Arternon chzurd. Ciinii Doberman-Pintscher coborird povirniqul ln salturi man. Minecile lui Pierrot erau rupte pind la coate. Malvina. Dar Vulpoiul-guvernator nu se zdrea niciieri I Tocmai acela pe care detectivii trebuiau sI-l pdzeasc6 mai dihai ca pe lumina ochilor. pudra albi i se scuturase de pe fafd gi se vedea acum cd obrajii lui erau la fel ca ai tu. dar nu putu sd-l sirute din pricini ci bdiatul avea nasul prea lung. lncit voi. IJUraIlno i ncepu sd se piplie incetigor: picioarele gi mlinile Ir erau intregi. ie fiplnd. Pentru a-gi scipa pielea. scheldldiau piini de jale. Maivina il imbrS{iEd pe Buratino fdri sd spuna un cuvlnt.ceau omuletii de lemn 9i ciinele oblojit de la cap la coadd. In brusturi zd. in ceru .Ai-ai-ai-u-u-u-u-u I Apoi amindoi o luard iar5gi la goand. in ciuda dragostei lui pentru poezii. Umili{i din pricina neputin{ei lor. Ajungind in fa{a cdruciorului rlsturnat. n-afi fi apucat nici mdcar sI vd numdrafi degetele de la o mlnd. Sc. il vdzurl leEinat pe motanul cel gras. de-a berbeleacul nrintre brusturi. cu cozile intre picioare.i veCeau gratiile de fier ale inchisorii. se invoird si spund cd pe ciru rn sc intimplase o minune gi cd Guvernatoruf fusese ridicat de viu. ra sturn ara cdruciorul. turor. spenale. ba chiar tare rumeni. gi didu buzna lntr-o vizuind de bursuc. o rupse la fugd pe povirnig. .ro cind.. scotociri peste tot. slobozi un schel5liit prelung de deznidejde. gindindrr-se ce minciuni si-ndruge la postul de poliiie. ulle.Vulpoiul-guvernator fricos nevoie mare. Primul detectiv. se flcuse nevdzut de parci l-ar fi ?nghifit pa mintul. Toate astea se petrecuri insi atit de repede. nu prea sint bucurogi de astfel de oaspefi gr le fac reoede seama. pentru cd simfeau de pe acunr loviturile de bici pe spinare . 92 . le dezlegd frtnghiile 1i-i puse in libertate.r. dragi cititori. Iugrr6 in Ora. cu boccele cu tot. Dar a nimerit prost cici bursucii. dupd cum se gtie. A1 doiiea detectiv flcu la fel.

Iar tu. iar motanul Bazilio i.Asta-i bund chiar amenintdtor. a. $i chiar dacA ne esre .Nu. : \"'' . cum era. lald cd-mi iese in calc Buratino igi fdcu la iufeali planul cum si scape de primejdia ce se abdtuse iardgi asupra lor. cd a.i leneg nevoie mare.oblojit tot..a. venifi la mine. copila9i..u laba pe fugari.. Vulpea Alisa ii andta . O sd les5-mi dai niie Cllnrlc DOlnaV. ca pe culme apiruri Carabas-Barabas . spune poeziile dirt sA murim. iia nu mi-ar fi pus piedicd. lui Caraba:Earabas li era greu sd mai coboare pinl in vale. nu seapucarieEti inci prea slSbit. Destul acum I Nu vd mai pupafi atit. Ha-ha-ha I chicoti Carabas. Gras din cale-afard.. Malvina era un tovardq minunat.cheifa de aur. la lipitori. Pierrot. To{i trei il prinserd pe nenorocitul ciine de coadi . n-ar pus ei mina Malvina ti tntdri spusele . . Dar nici nu sd urce pina la jumitatea porrirni..Venifi la mine. Cu toate micile ei metehne. tale cele mai proaste.. poate. ll VOI . Malvina.M-am luptat vitejeqte.fi spuse el cupe mine ln r. vd clintifi. Da{i-mi drumul.. mi-e rugine.Deasti dati insri nu mai aveau nici o nidejde de scdpare.i peria mustatile $i putdia I . .a c6 lncepu *A-i ademeneascd pe fugari . sd rizi cit te-o fine gura.dtunca oriasci.i-l tirirri : ! dupi ei pe povirnig ln sus.. merg eu gi singur.i el in vlrful povirnigului : Senior Carabas-Barabas. mormdi Buratino. Pierrot o strinse pe Malvina la picpt.in iaz. igi pterse iute lacrimile gi prinse sd ridd batjocoritor cdtre cei care-i aEteptau sus.Nu sd primim moartea cu voiogie. indoindu-gi degetul lui lung ci1 un cirnal .ului. le porunci Buratino.S-a luptat ca un leu ll cuprinse apoi pe Pierrot de git qi-l sirutd pe amindoi obralil. hoiirit se-$i vindd clt mai scump pielea. ofta .i Durcmar. Sd fugim I Pe Artemon il vom tiri de coadd dupl noi. Duremar chicotea .o voce groasa.ecii vecilor.. Daci . ciinele.

. Pe vulpea i\lisa o croi pe spinare cu mdciuca.Aici. iar Drrremar isi ridici miinile uscate spre cer. -oezi bine ! Carabas-Barabas e un fleac.. pocnindu-l cu cizma. va spun drept..Pierrot nascoci numaidecit o poezie gi o striga in gura mare. mi-e siLit. Vulpea Alisa zimbi acru . r'ino-ncoace sd scuitt drcnt in ia iumulitd. In tirnpul acesta. se aplecd privind in vale spre locul unde se aflau omulefii de lemn qi strigd bucuros: -. Hei.rind tare: " tr{ai repede. vino mai renede la mine.. Drept rispuns. --ac de grdsime joc Ei mdi.inat. niai repede I In virful dealului aplru bitrinul tata Carlo. holul. l)ar deodati trecuri in zbctr: iastunii. batirrdtr-si <ie Carabas-Barabas.. Jinea in miini un ciomag noduros. sinitos ? Hai.it. croncS. Lui Carabas-Barabas ii fdcu vint cu umdrul. Cit despre Duremar cel proslottac E un neru.uiertnd. cu sprincenele iniruntate gi cu minecile suflecate. directore la teatrul de pipugi. Barabas... . Buratino se strimba in fel 5i chip. O clipi numai si totul s-ar fi slir. I 94 .. iar pe motanul Bazilio il zvirli cit colo. Dupi aceea. butoi dc berc iara berc.Dati-mi voie sd le succsc gitul obraznicikrr astora. fiul meu.. iar lui Duremar cu cutul. aici lui Carabas-Barabas zbrrrh o cof Deasupra capului oia n a. Eqti teafEr. aici.. Carabas-Barabas urli infiordtor. barba plin cu prostie... cui mai i-e fricd azi cle tine'?. d5-te jos.r . nizdrivanule !. cu un glas cit se poate de neplicut: De uulpe mie mild C-o agteaptd bdful. Iar de Bazilio. mai repede.Buratino.

.*r t _$1:6W. .A .r' -/ r l%zev\\ .W'Y".** ("''' { . +o-h*ffi. r.ffi&S y-&..ffi ii ..W ) ! ./d -f -.o4 ry..ti#{fr. ..'itli. (.7 . /r' y.. ou' '. tt( .*:-tv. ..{t /.:i':./ .ffi.. / {'' .fft'j r'-f a t {..b' t{fit #* [r-Y'"'f'a/F hFjry{tr&{ t( -/ ( I ..t/ + ./r--n/s {'- 7..'": .'/ lr .)r*{ i *.2" iTt_'' r tfl*o t rtt i gfiffi.r*lt I $l't .f ) >.ffi ryiffi./ffi.

-o sd fie cam greu. Ehe-he! .de la mine . la vreo zece pagi. unde dirdu dc Carabas-Baraba s: stdtca {intuit locului. urcd anevoie pind sLrs. cu un ciomag in mln5. Iata Carlo ii lud pe rind in brate. Ei.u dcasd. ii bigd in sperie{i pe nemernici. Pierrot gi Malvina se cdldrard indatX pe coastd in sus. cu sprlnconele incruntate.. Recunosciiicr. Ma/oina. tmpreund cu tdta Car[o. ajrrngind intr-un loc mai povlrnit. bodo ginind intr-una : Eu n-am nici o vind. se opri si *e apleci asupra nenorocitului de ciine. Cobori cifiva paqi.i el. Dar deodatd.. din cind in cind se tot oprea. Duremar.. se rostogoli de-a rf*ra. Ei acum plr. ca un cauciuc de bicicletd gdurit. credii-rciosttl Artc'mon ridici botul si-i linse nasul lui Carlo. cu capul intre umeri gi cu ochii holba{i. Nu isc mai vedea decit virful urechilor. tndoindu-se de durere. cobori dealul. Buratino {isni gi el din sin noi fdrd ciine nu mergem acasi. in picioare. Motanul Bazilio zburase cit colo. Barba ii atirna jalnic" ca un gemotoc de cil{i. dar acun. rbsuflind greu din pricina poverii. Buratino. i{la plin de ciudd. rdspunse Carlo.i Il ridica pe umdr ca pe un sac qi. Vulpca Alisa se strecurd tiril prin iarba deasd qi de acolo o rupsc ia iusd.Tatd Carlo. cu capul vlrit lntre umeri. neastimplratilor I $i-i bdgn pe toti in sin. Carabas-Barabas rdmase locului. bolboros. treaci ! . Tata Carlo ii rispunse aspru: Vai de capul tdu I Om bdtrln gi cu cine te-ai lnhiitat ! Cu nigte : ' - 96 . Pierrot si Artemon Ivirea neagteptaid a lui Carlo.Vd ardt eu voud. ameninjindu-i cu degetul : . cdzind in iaz cu un plesciit asurzitor. Dar papuqile sint ale mele.ul vostru.. . nici o vind.O sa-1 duc cum oi putea pc cilelu. ridicindu-qi poalele paltonului verde. din pricina loviturii primite.Buratino SC infoarce TN sf?r. Dar.

pe la spaie. statea. doctor de pdpuqi! $i Carlo porni pe drumul ce ducea spre oras.ini. scrldat de soareie arzitor. ncmailuindu-l in seami pc Carabas-Barabas. r'ai. Carabas-Barabas il apucd deodati pe Carlo de guler. ce jale ! Oi.i viri barba in buzunar. brlzdattt ici gi colo de valuri mai intunecate.Vai..i tot de acolo ziri orSgelul cel vechi. cu Duremar..ine iie..Nu omulefii.i. {inindu-se la trcri pagi in urma lui Carlo. povestind plin de minie pozna lui Buratino. incoace gi incolo..tineau isonul: -. Vinde-mi-le mie ! Buraiino.Cbei{a dc a.rr c. de culoarea nisipului.pungagi cunoscuti de toata lumea. cu motanul gi cu vuipea ! Pe cei mici ii asupregti. iicindu-le pleciciuni 1i arritind cu amindoua miinilc fripturiie ce sfiiiiau pe vatri. bolborosi: de galbeni i{i dau peniru .Pune-fi mina pe ho{toropit furat papugile ! Dar poli!istul. iar deasupra pilSriei in trei co[{uri roiau mustele. infelegitoa re. tt .ti. Asa au mers ei qi au tot mers.ile inapoi ! -.ti mai hain d ecit un crocodil. tot cu capul virit intre umeri..Da-mi pipu. dragul nostru cocos ! Carlo se urcd pe un delugor. Trecuri de osplt|ria . prin fa{a ugii se inviriea. de unde putea vedea marea. Gdinile. Dar tu un director bun qi ttn nm r"rr cnflci t: ^^ fi dat inapoi e.Pcntru nimic in lume si nu i le dai ! strigi Buratino. --.s. carabas-Barabas sdri atunci la er. De cdldurd gi plictiseala. neclintit. l@ 97 . ii . intra in ord9el. Acolo. intr-o pia{d pustie.oii". Dupi ce-. incolo si incoace. 1n pragul cireia stitea jupinul cel chel. aduse de r. 5i acoperi.'si.i uili ca -si se aucli in toati pia lz' ! Mi-a . sco{fnci capul din sin. Carabas-Barabas. mustd!ile i se pleogtiserd. cocosul cu coada smulsi. cerindu-i cu tot dinadinsul sd-l aresteze oe Carlo. cu sufletul la gura sd audi rdspunsul lui Carlo. nici micar nu se clinti din loc.O sutar\lalvina si Pierrot asteptau pipu. de strajd un polifist. Nu tr-t dar qi nici nu !i-i vind I Cara-te de-aici I Carlo cobori dealul . plictisit 9i de cdlduri. pleoapele i se inchiseser5. ru. Carabas-Barabas.La trci pe. il urma pa3 cu pa. of.ul de pinzd al teatrului de p5pugi. E1 rlspunse hotirit: I Dacil ai ii fost Lt-d) .

EI insd zimbea Eiret $l se tot tnvirtea.. iar in buzunar nici o le{caie. directorul vestitului teatru. drdgu{ele mele pangli: toate au rlmas printre brusturi. doctor in gtiin{e dc papu. vdzu cA rdnile ii erau aproape vindecate. de parcl n-ar fi stat pe masd. o si tnchidd ca pe un cer. Dupi ce desfdcu cu grija pansamentul de pe labele lui Artemon. vezi. cel mai bun prieten al regelui. vai. Am sil ies in strada sd spun poezii . Tati Carlo. tata Carlo. dupd aceea ii scoase din sin pe Buratino.i il agezi pe pat.nind cu bastonul in caldarim.-. ciuta s-o impace bdtrinul Carlo. O farfurie cu terci din fdinl de oviz qi un oscior cu maduvl. nu fi mihnit5. . Descuie apoi uga odlifei lui intunecoase de sub scard. erau abituti. bocd.Dar tu cinc eqti ? intrebd alene polifistul. -.. te rog. se apropie de casa in care locuia.. Mai spre seare dau eu o fugii qi-ti aduc toate boccelele. il didu jos de pe umeri pe Artemon . Apoi i. afari de Buratino. trece{i indatd la sodlat. Malvina se porni si plinga in hohote. cavaler al Nlarelui Ordin. oftd Artemon.i am sX string de la trecatori o grSmadi de bani.i tmpreuna miinile cu dezn6dejde: -. Carlo dddu din caP : Fiule. ingindurat. iar Pierrot. pe fundul ripei 1..i. Bdie{i. ci pe un titirez' Destut cu viicdreala ! spuse el sdrind jos 9i scofind ceva din buzunar.etor ! te Toti.Rochif ele mele I Pantoiiorii rnei cei noi.. Eu sint senior Carabas-Barabas. $i de ce {ipi la mine I zise polifistul. vai ! se caina Carlo. Malvina spuse numaidecit Tati Carlo. N-am in casi nici macar o firimi{d de piine. pe Malvina gi pe Pierrot.. In timp ce Carabas-Barabas se ciorovdia cu el.Vai. mi-e sd nu dormi la Politie . igi freca fr untea cu palma. gi-i agezd unul dupl altLtl. pe masa. 98 .qi sint gata sa mi lupt cu to{i ciinii din oraq ! . mai intii de ciine.Nu-i nimic. dacd faci una ca asta.. ia birdi{a Ei smulge pinza aceea gduritd de pe cu{e Derete. dar cA bietul de el nu se putea miEca din pricini ci era iihnit de foame..

arata citre vatrd. un ceaun adevarat de iuci si o ciorbi fierbinte.se face parca mai : cald. zugrivite toate pi: bucata de pinzri I'eche. i{i dau cuvintul nteu <le piipu5a ca vei avea c u rin un foc adevarat pe vatri. duoi ce se scir 99 . Carlo se miri Dar . citre ccaunul din vatri $i catre dira de fum.i imi inchipui ci este un foc adevdrat. Buratino vorbea atit de r. fiule. .-==-- ==-r--Cu nasul in iint.ma uitde ce. Tati Carlo.si mi . ci in ceaun fierbc intr-adevir o ciorbi de miel cu usturoi.--_-:. si pripidim un tabiorr atjt de minunat ? iarna ia el .l hotirii. Rupe pinza. incit tata Carlo.-:==:--=ai :- :==--"-:--.

zadarnic cdulase Carabas-Barabas sd-l induplece pe poli{istul cel somnoros sI-l aresleze pe Carlo. Sa vedem acum ce se ascunde in dosul ei.. innegrit de vreme. la drept vorbind. un omule! cu un nas lung. risfirata de vint. lui cle.ului.Dar asta-i spusepoza lui Buratino Buratino. Viri chei{a in broascd qi o r5suci.or paienjeni. Pierrot.a asta micu{a gi chei{a ei de aur.neti mici Tata Carlo impinse uga. scir{iind. \rizind ci n-o scoate ia capit.. A/talvina. in spatele cdruia. iar la mijloc un omule{ czrre juca. ba dimpotrivi rimisese . numai in pant. tata Carlo pi chiar flimindul Artemon strigari to!i deodatd: chiar . Carlo rnituri inceti. dupi cun. scri.i el cu gura cdscate. de parca ar f i cintat o f la. Dupi ce scuturare bine praful.i grabi{i qi numaldecit il auzir\ pe Carabas-Barabas urlind. Era o ri nespus de cilduroasS. spuse Carlo. Deschide. In ceie patru colfuri erau cioplite figuri zimbitoare. Carabas-Barabas intrd ln goana mare la primarul ora.i foarte pl5cuti.i clatina din cap ntormiind. tati Carlo. se agi{a de nasturii qi umbrelele trecatorilor. des. care se deschise incet. U. nu se gindise la aga ceva. pina dupa ceafi .. Insi carabas-Barabas igi ficu loc cu coatele.Barabas patrunde SCdTA in odarfa cle sub Dupa cum gtirn. infesat cu rnusculife moarte. Tocmai atunci risunarl sub fereastrd niqte pa.-sul si abia atuncj dadu cu crchii de o uqd micu{a din lemn de stejar. Ilarba lui.tim. arestafi-l pe Carlo.cel viclean. Iatd gi cheia ugilei. Bdielii fluierau asurzitcr qi zvirleau dupd el cu mere puirede.tele qi ciocanul pi incepu sa desprinda tabloul..aloni /o0 .nind din din{i. Carabas-Barabas o lud din nou la fLrgi pe stradi.In numele regelui din Tarabari. pe bitrin u i ! Carabas. se afla un pdienjeni. Indata se auzi o melodie vioaie . nici $tiam eu. . cu toate cd.au fost ficute de mult de un meqter tare priceput. qi la ora aceea primarul.

j.i..\ \'il II II n tll It t f 'l . il E il I >*l=*= :< - ril rr. ..i:: 'q. r1::: 't) ' }}^ r fr..\ H- '. '.'I . :'.itl r| .:.i ! I . .l .1':.1 % .1 I . *i'tt .r-'!!: t u &li' tf i\ - \- C -5 -u2 \'1-" -t \ ') -<F - '@ 3* l-C- t .

-Cel tnat invt'rsrrnat dustnan al nlcu.ti amiri{i nu mai pridideair t:u rlestupatul sticlelor cu limonadi.au numai fase murdare si pinza pe care efr.In nutrtele regeiui din l'arrabari.r:-icliita.r zu gravita v atr a... incepu sa urle cit il trnea gufa: 'Sint urr an nenoroi'il. a resta 1i .ezafi sub un tei.|i-l pe acest preacinsti+. Tn spatele lui.i sl rcum vrea sa dea foc vt'stitrrlrri nreu ltar.ct. patru pol iii. Cinimpragiiate iecul cel dulce se stinse. incit prinranrl. iar nasul i se pierdea intre iaiciie grase . iiira intirzierc. Atunci Carlr- otoliti.ufict la locuin{a 1ui Carlr.scurti. piecirrdu-5i r-errrl trecea preigui uqiiei tirinr:t'ie r.. batrinul Ilalnetar Carlo.a cadi in papLrcrrl primarului..diriia de sub scari zacr. dirdu porunci celor patru polifisti de sub tc. batut. ' Cine a crrtezat sir-5i bati joc de un orian ? intrebi primarrrl. Caraba.Ca si nu nrai lrrngim vorba.ru ! E in . labliile prrtrede ale ugii zburara din !i!ini 9i in ziing:rnil lsrrri:itor cler : abii. 1a inchisoare. Ei se racotea cu li- $ase rinduri de barbri avca primarul. furat.pe acest hof 5i n''1 rncrnic Lraf llSi: eiir lllt lllitlJ I I : .i. El coborisc cel Cin urmri 1i ugif a ..r'f rasrrflind a ner.rl 'tlaiiii nu r:l<. insrilit de cei patrLi polit iqti.li rr r bas-Barabas striqa iirrisi -. linga f intina lisnitoare. spcriat din cale afara. pac I se inchise in rurma lui. tedea in gradina. cei prtru vajnici nnliti<1i naviliri in odaita cle sub scarii.no .u r 1o.rre si dea foc . Penlru a-si intari sprrsele. se repezi intr. orian si procedali cum se cuvinc" ln numc'le legii I Carabas-lJzrrabas.r' nirni'iri. intittzindu-si lacrinrile pe ia{ii cu barba lrri .erzi s:i uscatc'.i : Urma.. c.un . monade. In r.trtttl. siisiata $i mt. Artr iost batjocorit. /Carabas-Barabas se arunc:i in genunchi in fa{a prinrarului .oic. atita s-a jeluit si a 'indrugat la r. spargcfi u9a I Polifi..i trandafirii.tii se opintir:r cu putr:re. El rni'a furat irei din cele nai brrne p2pu.-*-Barabas scoase un pumn de galbeni qi i lasa . . si incenu a striga: In nrrmelc regclrri riin Tarabari. Naviilirlr in otlrriir: t'!ti:rr trt cli p11 t'in tl (. a.i sa je-fuiasci tot orasui daci nu-l hiigati.ijn ir eret r:.

Carabas-Barabas i1i smulgea barba de ciudd gi se tivilea pe jos.netar. . Fie scsra cit de-abrupta. bum. Buratino. Om ajun.in Carabas-Barabas se repezi 1a ugifa tainicd ea cu pumnii 5i cu pici. spargef i ula asta blestemati I Poli{i9tii se pipiiau de zor. de fric5. r\lalvina.. Pierrot gi Artemon. Infuriat peste mdsura. smulgindu-9i ..ti : In numele regeiui din Taraltari. In oddita pustie de sub scar5. Tata Carlo linea in mind un capdt de luminare. 105 In iimp ce Carabas-Barabas se tdvdlea ca un turbat. Ce giisesc et tn dosul usi(ei {ainice barba de iurie. bolborosea tam-nesam poezii de-ale lui: Pe pereli umbre tot joacri. Teamd nu mi-e! Ce-or sd-mi taca?.ge undeua !. Malvina se ciupea intr-una de urechi.... bdlir din picioare 9i racni la poli{i. dar totul primarul oraqului cI ingtiinteze ci. Pierrot. Dar upa ! pornirii intins sd-l goptird I .dar simburele de lumini nu rlzbea si lumineze bezna in care se adincea scara. In pdmint tat n-om intra. Bezns cit de ne'ntreruptd. unul pe celSlalt. cind mineca lunga a lui Pierrot . qi urmafi de tata Carlo. care se fdcuse nevizut prin perete. de piatrS.Bum. USita nici ca se clinti. .rarele. alttrl un cucui in cap.i puteai sd vezi cind capul ciufulit al lui Artemon.. insugi necuratul venise in ajutorul bdtrinului fla. ca iotdeauna. gi incepu sa loveascd Carabas-Barabas i5i fdcu vint 5i se izbi cu spatele de u5a. urlind gi vaicdrindu-se ca un ttrrbat. ca si ntt izbucneasca in plins. pesemne. Irlacira ei pilpiitoare arunca pe perete umbre mari.Nu peAici nu-i lucru curat Ifdcuserd ei gi in numele legii. coborau sub pimint pe scara dreapti. cra tra bum in ici. UnuL avea nasul julit.

SC

si

Buratino o luase inaintea tovara;ilo r sal, iar tichia lui albi de-abia mai zdrea undeva, in josul scarii. Dnrrdnti sr' uuzi un luicrrt. ccln ca ZLL, rostoqolindu-se . | ., |.|.\|1.' ^| numaidecit dupl asta, glasul plingare + dl lui Buratino rdzbi pina\ I ^l
|
:

la ei

virtej negru.
fip

Ajutor ! Intr-o clipiti, Artemon, uitind ca era rzinit ;i fldnind, se repezi gr risttrrnindu-i pe ,tulalr,'ina ;i pe Pierrot. o porni in jos, pe _sciri, clr ur:
Se auzea cum ii clSnfane din{ii

Sarifi

!

It.

in quri. Pe urmi

larasl izbucni

ur.,

Apoi se asternu Iini;te; doar inirna ,.\talvinei ticiia ca un ceas der.teptitor. O raza mare de lumina scalda dintr-o datd sciriie. ir 1a cira lumindrii din mina lui tata Carlo incepu sd paleasci. strigir - Privi!i, privi{i incoace ! cu tare Buratino. Malvina incepu sd coboare iu{eald scarile, mergind de-a-ndirir-' telea; dupa ea sirea Pierrot, iar cel din urma cobora Carlo, indoit din ;ale ;i pierzindu-si mereu galen{ii pe drum. Jos, acolo unde se sfir;ea scara cea abrupta, ;edea Artemon peo platformi de piatrd ;i se lingea pe bot. La picioarele lui zicea sugru mat guzganul Sulara. Buratino sfi;ie cu amindoud miinile pisla putrezitd care astupa o deschizaturd in peretele de piatrd. De acolo se revdrsa o lumind alba

strd.

Se strecurard cu to!ii prin deschiziturd gi dintr-o data razele soarelui ii izbird drept in och i . Ele cideau din tavan, printr-un ochi de geam rotund. Razele acestea, in care tremurau firicele de praf, dansind necon, tenit, luminau o incipere rotundi cu pere{i de marmurd gdlbuie. In mijlocul ei se afla un teatru de pinu;i nespus de frumos, iar pe cor_ tina stralucea, ;erpuind, un fulger aurit. De amindoui pdr{ile cortinei se indl{au dour turnuri patrate, vopsite in aga fel, incit pirea' cladite din cirimizi mici, ro;ii. Acoperigurile {uguiate, din tabla verde, scinteiau puternic in soare. Pe turnul din stinga se vedea un ceas cu acele de bronz, iar pe
104

/( / i ttl\
/
\

\---

_-1
I

ltt

t

lr
I \

\

: .-' .

,

..-,*_*t

\.__-_*

K.

cadran, in dreptul fiecirrei cifre. erau pictate chipuri zimbitoare de fefetife si ba ie[ i. Pe turnLrl din dreapta se adincea o ierestruici rotunda cu geamuri in multe culori. Deasupra acestei ferestruici, coco{at pe acoperilul din tabla verde' gedea GreierLrl Vorbitor. Cu gurile ciscate de uimire, se oprirA in fa{a acelui teatru minnnat, ;i atttnci greieragrrl grii incet ;i limpede: Ji-am spus eu atunci, Buratino, ca te agteaptd primejdii mari ;i intimpldri inspaimintatoare. Din fericirc, totul s-a sfirlit cu bine. Ar fi putut insd sd se sfirgeasca rdu..' A1a, vezi 1... Greierul Vorbitor avea un glas sfatos, batrinesc 9i pe deasupra parea gi suparat, pentru ci fusese cindva lovit in cap, cu toati virsta lui inaintat-a, de o sutd de ani. 1n ciuda bunita{ii lui inniscute, ntt putuse incd gita obida nemeritatd 9i de aceea nu mai adiriga nirnic: nrilcI din mustdcioare pentru a-gi scutura parci praful de pe ele 9i -rc strecurd incet, lpdeva, intr-o crlpdturi parirsitA, cit mai depatre de zgomottl I lumii. Atunci tata Carlo sptlse Si eu care credearn cd o sd gasim cel pu{in o grimada de aur gi arginiI Cind colo dau peste o jucarie vechc si atita tot... El se apropie apoi de ceasul zidit in trrrrl. bdtu cu unghia pe cadran qi, pentru cd intr-o parte a ceastt lui atirna o cheifa intr-un cui, o
:

iuh

Se auzi un tic-tac puternic 1i acele se miscari. Acui mare se apropie de cifra douisprezece, iar cel mic, de Ease. Inauntrul turnrrlrli se auzi un fi;iit gi un ;uierat, iar ceasul suni tare de lase ori .. Intr-o clipitd, ferestruica cu geamurile colorate din celalalt ttlrn se deschise ii ea; din ea filni o pasire pestri{i, miScindu-se pe un arc si hhiincl din aripi. $i pisarica ciripi de lase ori, chemincl I-a noi I l.a noi I La nr.ri I Lr noi ! I-a noi - la noi I Pasirea se ficu ncvizutS, ferestrttica se inchise 1i incepu sd cinte o ilalneta. Cortina se ridica.. Nimeni, nici chiar tata Car1o, rltt vizuse vreodatd un decor mai
:

;i invirti ceasu1...

irumos.

iniafila o gradina. Prin copSceii cu irunze aurii ;i argintii ,rirliru qr:rrrrr. milcindu-se pe un arc cii o unghie de mare. IJn copdScena
1c6

in mers leginat. saltindu-se in viriui picioarelor. miqcindu-. . in bataia soarelui arzl. Veni apoi elef antul... iiiinclu-l cit mai departe de scend.s1.b. mingc .. Ultimul trecu. Deodata soarele se stinse.i cAprioarele iLr gira iir citli-se. -. treceau felLrrite ani ma Ie salbatice.i inapoi de coada. \JL \esLrieritul crocodil apdru .railr.iirca o boniboana de soia. Cu gitul intin:. i'ducintl la iniali5are cLr cr riirtrila rtdrgatd. trecri.*i altceva apdru din laturi. Din dreapta qi din stinga culiselor sc iviri dintr-o data liane aseniarritoare unor Ecrpi.l sl mtrll ia el.l. Scena lnf5!isa Africa Pe nisipLrl auriu.'lilrdau dr-. ceva cobori de sus .cenci. pri iea u li vazLi{i.-. Cirlr]l ilri arculii irrIipt irrtr-r.rcii asupra lui cu un latrat.lo crnm.i nrarc decit Lrn bob .. .. A.a trecura.r. un rirs de cati iea. Ridicat pe labele dinapoi.o? er cJ . impungindu-se ci. paurrii . Pe o alti lianl se legina o familie de rnaimirtc. trecu in iuga i' g... trecu in goand Ieul cu coama lui stufoasi qi..lor.incircai cu mere.l! +t-i^ n^Lii lt lul nllcl il tal aruncau acunt o cduirLirrra blinda. ritrd pe rind. prictcnul coplilL. de parci un arcuq trecuse peste strunelc unei viori. tinjnd intr-o laba o umbrela. Graurji antutir.-.. r\sa trecu cant un ninut.pt si bun ia suf 1et. ca abi. Sub copaci se plirnbau pduni care. scuturindu-se de zor. Prin irttuncric. ioarte murdar.le hrisc:i. ^l Llr ri.. iar ire Linir ciiu eie era incoi.i mereu trompa 1n care i. gi ilvind in fruirte Llrrulr corrriie. ciuguleau merele Prin poienila. tinindu-se numai 'in cozi. aninralele silbaticc'. iar copacii dispiruri Drin deschizaturile tainice de srlr c. apoi un soare rosu risari deasupra pustiului nisipos. fiecare din clc rrrr rni-..icit un garpe boa adevdrat.e -[rt'cLr in )iiiluri : rl . Apcri se auzi ttn sLrnet melodios.r coarilele. t:u toate ci nu era mai mare ca un motana. tar tata Carlo cu greu iz-buti sa-l irag. paru totu.i L. nrl lmpuilqa iiu il::':\'ill. sacalui rrn Iei cle ciine sdlbatic.in banui cA qo rtroritc.ui ciprioare. cl.i r'2 c. Dai Artetnc.nL. Pe fLiirrlalul deccrului apdrurd uisle nori stravezii. r. iar irr aer iilfiiau fluturasi atit tie rnici.. Artcmon se arur. Din trei sarituri.i infricosator.el era podeaua .

Dar eu ce-am si f ac ?" -o to8 . In teatrul ista vom reprezenta noi o comedie $tifi care ? . copii. vatmanul invirti de miner. un bdie{el zorit se cd{ard la iu{eali pe tampoane. Ugile caselor se deschiseri indatl 9i din ele ie. dar omul cu inghefata dddu din miini 9i le spuse: vindut inghe{ata ! .zut? Se vede treaba cd nu plesni de ciudd. Iar seara o si juclm la teatru Eu unul si cint din . privind cu ochi strilucitori 1a prietenri sdi. Pbpu. Stafi. stribatu piala in fugil Un vinzbtor ambulant impingea prin pia{a cdruciorui lui cu inghetati.S-a se ldsd cortina.. Malvina si Pierrot nu-gi ntai veneau in fire de incinta{i ce erau. Pierrot i. care se urcarl cu tofii intr-un tramvai mic. de parcd ar fi vrut sa-l intrebe : . imphturite in patru.i ! spuse tata Carlo. Daca o sa gdsifi ci am gi eu talent.. f Scindu-i semne gribite. Un jurnalist cu nigte ziare mici ca nigte foi de calendar. Buratino.te roti mici cit o far ni9 furioari de dulcea{d. Eu voi vinde inghelata . am sb incerc si joc rolul Ltnei ie tife dt-igu{e. cindva toati Italia.. Atunci Tata Carlo. am si min calul din oras in ora. Taxatorul sun6. ile rispunserd intr-un gl as: )a invdtim dimineala.i hilete. ciulind urechile.irri in fuga mare cifiva omule{i. copila.. milifianul fluieri in urma lui .i ireci cu palma f run:ea incre{iti . ca o jucirie. cu Pe altl datl fulgerul ei gerpuitor aurit.Chei{a de aur sau nemaipomenitele p5{anii ale lui Buratino 9i ale prietenilor sdi. aga da. ! degeaba m-am murat eu in baltd la mituga Tortilla.Er-r voi scrie comedia asta in versuri minunate. Pe sceni aparu piala unui ora9. Artemon asculta. 9i-9i risucea capul incoace sl-ncolo.i tramvaiul coti pe o straduta lituralnic5. cu miinile biqate in buzunare.. c Trecu apoi un biciclist pe o bicicleti cr-r ni.. Pe balconagele caselor aparuri deodati citeva feti{e. ctt nasul in vint. spuse Malvina. printre casele inalte. dar de invSlaturi cind o sb vi apuc afi? intrebi tata Carlo.Ei.Se aprinseri citeva felinare ca acelea de pe stradd. qi am sd gdtesc ciorbd de miel cu usturoi.. iar dc-o o sI cutrcierim fi flagneta sd inveselesc preacinstitul public." Pun rimdgag ci senior Carabas-Barabas vii : souse lduddros: Ati vb.

Dimineafa nu se r. suflind intr-o trompcta rdguliti qi strigind ceva. -i o cioarS.Buratino mai spuse : Artemon o sd aibS-n paza lui toate lucrurile qi costumele teatrului qi tot el o sd pdstreze qi cheile de la cSmari. .ase.^ lllUllllllE. va tropdi ca rinocerul. dar tu. Cine sa se ducd la CarabasBarabas sd-i vadd piesele plictisitoare 9i actorii fldminzi . Carabas-Barabas se tiri amdrit in sala de spectacole: sala era goal5 I stra Dracu' si-l ia cinstiiul public ! mormii el ie. ascuns in culise. atirnate ca de obicci in cuiele din cimari...icdscdin gurl o d5. Oamenii rideau.-^ -.. Ei ria de mare ca in ca:r [i nrrlrrt inlra crrcca mai mare uiurl rrtb ilriar .cum iegi. sfiriind. Ut. De trei zile papugile nu mai mincaserd nimic gi cl eveteau inriite. stitea un bdie{el cu un nas lr-rng . se in.oia sd joace.induse nici un bilet.. Afard ploua cu gdleata. in fa{a unei bardci noi de pinza.i .i cu tichie pc cap. clllld\lqd ldl d -x pt->t. Picioarele 9i miinile pdpugilor prinseseri umezeali.-. blteau din palnre . nici chiar sub amenin{area bici ului cu .d. iar la repeti{ii nimeni nu mai r.r^ \'llltUl Ulllrll \ \' Udlqcl . In timpul reprezentafiei. va .emnele ude abia ardeau.i mulfi din ei intrau in baracS.Ciudati mai sinteti ! Cum de nu inlelege{i ? In comedie o sd joc cliiar rolul lui Buratino 9i astfel o s-ajung vestit in lumea-ntreaga I Nou[ teatru de papuy dii prtma reprezentafie Carabas-Barabas Eedea in fa{a vetrei cu inima tare citrinitll. Ei.i? In turnul din orag. ^^-. Peste drum de teatrul iui.tea dinsnre fit a re. Tu ce vrei sd faci in teatru? .uiera ca vintul. De in jur. iar prin a coperiqul giurit al teatrului de pdpuqi ploaia pdtrundea cu putere. Deasupra intrarii.i zdren!5ro.intUl Umed cc b. . !l -).apte cozi. Buratino ? intrebard to{i. privipe prea clipi de citeva ori din ochi . va rhcni ca leul.rr:-^^ fx-x :. orologiul biitu ora. invirtindu-9i repede coada. de asemenea va imita toate sunetele de care vom avea nevoie.1 _l.--1.| .. va scrisni din din{i ca crocodilul Ei. pe o estradd de scinduri.

. scrilnind clin rtinti ri smulgindu-ii barba. Pai chiar plpugile.tri. Buratino striga: Prima reprezenta!ie rninunatei . carabas-Barabas. \'reau sd ni duc si cLr la ci.rri bilr.te un omule{ de lemn dintr-un butut--.Fulge-singure rui". Motanul Bazilio.a nzr la. in acluci fericirea. Acum ledea coco{at intr-ttn copac si. O aintimplare gi atragdtoarei comedii diri via!a ader.. r'iteji gi nu ne-am p ierdut cr-rmpdtul. E-he-he ! spuse el acrLr. intr-o haina noud de catifea.i obrajii. 5i tot eie le joaca. Dar al cui o ii te. iard si i treaci micar prin minte ci tocmai asta o sa-i $i fugi pe scdricici in jos.iret din ochi cdtre prea cinstitul public.i. care mirosea a nimcl m.edca Mal \ rla. finind in gurd o invita{ie Llrrdl tLcl pe un pergament cu col{ur ile au rite. urniiinCu-.*e sa ic aprind lumi_ Dtr ilor..i . ltc .i: . cu o Iundd f rumoasa in pdrul ei albastru..t.Srati ! Veti vedea cum i-arn invins pe tlusmanii no.irtca la flasnetb clipea. care intrase tol i.i toatzr iaia. Nu mai rnerge treaba cu iipitorile de ir:ac. fiindc-am fost iste{i.i. intr-o casu{a de sticii .irui iista iriLrrisit r De rinili: a rriai risillt aici ? mirii Czirabas-Barabas. porni baraci de pinzi. b. si nu dovcdca -sa lnrpartl bilete celor dornici si vadd o comedie adevir-ata djn viafa -spre noua p rr q retla r.i Reprezenta{ia incepe I iarc se arita curn bietul tata Carlo ciople. Tata carlo.ri tare ca intotdeauna.i scriu piese in rime.omule{ilor de lemn. a junse in sllr\ rt la teatru si broasca {estoasd Tortilla.... Pe estradd. izhirii sa f r:gd inainte de a fi prins. [-a intrarea tcatrului de papusi.i-au deschis teatrul lor de pipu. llLrratino..s.rlrile *au sa lc matur pr . Artemon o trigea afard cle coadi pe'ulpea Alisa. I-)iiremar ardia baraca cca nou5. Tirindu-se ane\roie. ini. privea in jos cu ochii lui riuticio. _qe apropie de Carabas-Barabas. sufla in trompeta ragusit.itu1 de ploaie. care se streciiriise in teatru lSri bilet. \''rcau si mi rog cle ci . incretinclu-q.. i. ca sa joace prima sceni a comediei.

s. catelu. sub ploait.ii . i'rajitorii cu +l tl_ chii instelate in colluri.i pustiu. papu5iie fugiseri de la Carabas-Baraba. $i Carabas-Barabas rlmase aqa intins in biltoaca. \ra lnVal eLl nunraidecit cunl sar moni{i publicul la Iealrul nteu. cu usluroi. feti{ele cu milti negrc.toate. I-ua biciul cu qapte cozi 1i deschise ula care sA ntai lenevi{i. dc flanela. Reprezentafia incepu.'la in cimari. Carabas-Barabas se intoarse posomorit' ia teatrul lui gol . toatc. unde rasunarr hohotc voioase de ris . arapii. cu 1 t'\'\ \ . Cu rrn Lrrlet salbatic. P ocn din bici.ile : Arlechinii. li sc pregltise actorilor flaminzi o riorbi fierbinte de miel. Doar resturile de sforiceie ntai alirnaLr de cuie. t\ci r'5zu cLrm ultinrii lui actori goneau zori{i nrin baltoace spre teatrLrl cei nou. Dar Artcmon rdsiri ca din pimint si se arunca asupra lui. scnior Car:rb:rs IJaraba-s se nepLrsii in strada. In cimaruJa nrt era n imeni. Toate pipu. il dzrclu pcste cap. unde. Carabas-Barabas izbrrti sa prindl doar un cafelu. o S.i unde se auzeau ropote de aplauze. dupb culise.i ii smulse cileluqLrl din rnina. Dar nimeni nu rasDunse. nemerniciior I mirii el lntrlcosa to r. cocoga{ii cu uit nas cit castrat'etele. cu nasturi in loc de ochi. dLrcindu-l cu el in baraca. unde rriLrzica cinta vesel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful