P. 1
Alexei Tolstoi-Cheia de Aur-Buratino

Alexei Tolstoi-Cheia de Aur-Buratino

|Views: 46|Likes:
Published by denix1313

More info:

Published by: denix1313 on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2011

pdf

text

original

Dedic oceustd carte

Ludnilei Hliiru;na Tolstoi

PREFATA
de atunci ,,Pinocchio" squ ,,Aaenturile unei pdpugi de lemn" (in limba italiand, pdpuga de lemn se cheamd buratino). Dupd ani gi ani, adeseori le istoriseam prietenilor mei,fetile gi bdieli, minunatele pdlanii ale lui Buratino, ;i cuft7 pierdusem cartea, de fiecare datd poaestea era alta, de f iecare datd ,ntiscoceam tot soiul de pdlanii, care nici mdcar nu erau cuprinse ?.n carte. Acum, dupd atita amai tle uretne, nti-am amintit de oechiul meu prieten Buratino, Si m-am gindit sd ud spun gi aoud, fetile Ei bdiefi, minunata poueste a omuIelului de lemn.
ALEXEI TOLSTOI
Pe aremea ctnd erarn copil

mult, -- enumeae foarte mult am citit o carte: se

ili
iJil

lI

;r\w

ifi{

-)

----r'a_-_:

(ln butuc care scinceste cu g[as omenesc
nrrneresfe

in miini[e du[gheru[ur Gruseppe

De mult, tare de mu11., traia intr-un orAqel de pe malui '\16rlr Mediierane un dulgl'rer biririn, De nr!me Girrseppe, poreclit Nas-Vlnil Intr-o bun6 zi ii n lca Datrlnuiul ln nrina un butuc, intru nitnic dt osebit de bu5lgnil care -ce arttt.tcl iarna in foc si dea cildurl ,,'lot e bine, iri zise Giustlppe. Am s5-nccrc sd scot ceva diil ienrnr:l dsta. O fi el l-.rrn micar pentru-n iricior de masa"., $i mestertr I dllgher i;i aga{i1 pe nas ochelarii lcgalr ctr tlll ca:r::: 11r: sioa ri, la fcl de bitrini ca ;i e1 , invirti butucul in nliini ;i-n cele din urma inceiru s5-l ciopleascd cu bdrdi{a. Cum cioplea el a9a, deodati tin :1las pifigaiat din cale-afari prinse a scinci
:

.)

Giuseppe ldsb sa-i lunece ochelarii pe

-- Vileu, vileu 1... ^&lai lncet, nrai

inr.af fia-ti rnild

I

viriul nasului qi

virc'a prin atelier: nu eta ttimeni... Cerceti sub tejghca -- nimeni...

i;i roti pri

gdsi Cotrobii in co;ul cu tala$ - nu ochii nimic... Scoase capul pe u;a ;i-;i arunca in stradi
,,,\1i s-rt

strada ara

prustie...

prirui isi zise Giuseppe. Cine putea sd scinceascS?'' Apucd iar bdrdila, dar cum lovi butucui, auzi din nou glis;ciorul sub{irel :

fi

Nu-nlelegi cZ mi doarc ? De data aceasta, Giuseppe se -sperie de-a binelea ; pind st ocnelarl i i se aburiri de spaimS. RSscoli cr-r privirea toate ungherele inciperii. se viri pina gi-n vatra gi, risucindu-qi gitul, se uitd prirr de:;chiziitu:a
fro rn u lu

- Valeu, valeu !

i.

Nu era nimeni. ,,Oi ii biut poate ceva ct: nu-nti prie;te 1i de-aia-rni iiuie urechii." se glnor larail ur uselipe. Dar nu | In ziua aceea dozrr nu biuse nirnic... Dlrlti ce se rnai iinilti pulin, Giuseppe lui rindcaua; ii potrir i cu ciocanul partca de dinapoi, in a;a [el ca tbi;ul culiiu]ui sii iasi afari doar at'it cit efa ncvoie -'' nici prca rnult, nici prea pu!in -- l,rilse butrtrLil pe tejghra;i. de-abia trase o dzlti cu rindeaua, cd aLrzi din il!,u: Vileu, vileu ! De ce nu-!i r.ezi de treab;L -., [)e ..c irrii tot .lirr pe;ti ? se tinguia cu deznidejde gl :isr:iorul sLrbtircl. Giuseppe scioi rindeaua din m'ini, sc trrse inapoi, un pas sl lnca un pas, pini cdzu de-a dreptul pc dulumea ; isi diduse sca;na sul acela sub{irtl venea diniuntrul butucriiui de iemn
.

Giuseppe daru{esfe butucul oorbttor prietenulut sau Carlo
tocmai atunci veni ia Giuseppe. Carlo fla5netarLrl, un vechi piieten al siu. Pe vremuri, Carlo colinda c-rra lelr', purtind o piliirie cu borurili' largi, ;i-;i agonisea piinea, ciniind din guri Ei din minunata lui flaq neti. I)ar acurn imbitlinise, era holnar'. iar flaqneta era $l ea de mult

Iata

cI

:.tricatd.

- tJu!la zlua, uruseJrno snrrse el inlrind in

du

lgherie.

Ce

f

aci

acolcl pe du5umea ? -- Ei, am pierdLrl ;i eu un gurubel... Dar da-l incolo ca degeaba-l r:aut, rispunse Giuscppe privind chiorig la butuc. Tu, bitrine, crrm o mai duci ? gindesc in fel gi chip cum si-mi - Rau, rdspunsc Carlo. ci;tig bucata dc piinc... Macar dc m-ai ajuta 5i tu I Sau ccl pulin de

lla

mi-ai da un sfat...

ia-l Si du-1 aca:-.ii... '- Eeel raspunse Carlo abatut 5l oe ulma / 5a zlcem ca ouc uu iucul acas;i: dzrr vezi cd-n odzri{a mea n-am nlcl macar o valra cum st cadr. -- Las-ra stiu eLr cr-r-1,t spr.rn, Carlo... Pune mina pe un cufit,ciop le:,rte din butucul i:'ta o p;lpu;i, inr,at-o si rosteasca tot felul de vorbe iiazlii, fa-o si cintc, :li joacc ;si poart-o prin crrriile oamenilor. O sd ci;tigi asticl dt'strri pcritru <., bucatd cic piinc;i un pihircl de vin. Dcodata, de pe tcjgheaua De cai'e se afla butucul. sc auzi un glas r:ior sublirel 1i vcsei: *- Bravo, bine te-ai mai gindit. l'..as-\:inat. Giuseppe tresari din pr;u de spaimri, dar Carlo rloar se uit,i cu, rio-< in jur'. Dc. unde sd fi venit glasLli?

)irrrtii ma: rr.crr. lacrr Vescl Giuseppe. Si-s; <n n s.e in cin ea lui ,,latd un 1li'ilej si m) d,-'scc.rtoro-. sc de butucu I asta afurisit". Nintirmai u;or: Uite, colo pe iejghca e u n butuc str agnic : ti-l dau tie, Carlo,

-- Iti rnul{umesc. Giuseppe, penlrrr sfal.

Ei, fie

! Di-mi butucul

'f. I I I I .=F- -ll x +G\ -\ ....r+A iuM Jr4.. {+A IR *ira'++ H fag .

prietene ! Butucul dsta te-a lovit. si 1 dridu zorit prietenului siu. Asculta. vorba e cd il pocni irr.Sa ne-impacam !. cei doi ba1rlni obosira. cei doi biitrini incepurA sa sard unul la altul. Apoi incepurd sd se inghionteascd zdravdn. in care nu se gasea nimic altceva decit o vatri frumoasi in peretele din fata rrc.i o Cario locuia tntr-o odiiti pititi sub o scard. s arutar a.. qtic oricine.ub braf porni sprc Sc. Ca egti be{it'.Hairispunse : Carlo .i.. ci doar zugrivite pe o bucatd de oinzd veche.lti dc rur . prietene. tu m-ai lovit Nu eu. nici focul din vatrl 9i riici ceaunul ce fierbea pe foc nu erau adevirate. Nas-\/init.i le tot dddea ghes: ce gla sciorul Da i! Atinge-l I -in cele din urm5. A9a-a-a ! Care va sd zicd vrei sd te cer{i cu minel striga GiLrsrlnnP Ia rrino mai aproape '_t-t _' Ba vino tu lncoace sd te apuc de nas I Minio. spuse Carlo.ii Dar nici vatra cea frumoasd. imbrzl{igar5 9i se casa. Giuseppe spuse : sd ne-mplcdm 1. cl. Carlo cu butucul s. /\c llnl insd vad cd egti qi mincinos.AtLrnci se vede treaba czi m -oi i pocnit sit'rgur in cap Asta nu.fica butucuI Ba min{i.c...tea pe dupd urechi. f I clc smocurile de pdr alb ce-i cre. de-abia-9i mai lrdgeaLr sufletul.. in timp ascu{it de pe tejghea lipa . ld60 I . dar nu eu te-am lovit. fie ci butucul slri singur. Ce zici ? .Gir-rseppe cd nu lua pc Carlo in cap. Carlo ciopleste o papu$d de [emn bofeaza Buratino . iar Giuseppe 1l apucd pe Carlo ! I -.l{i ba{i joc de mine ? izbucni Carlo jignit. Dar iie el bine seama. Iarti-mi. Carlo il apuci pe Giuseppe de nasul lui vindt. zdu cd nu. ..

. tziie. Carlo nu didu nici un semn de spaimS..ori de lemn.Buratino.irio. se aqezd pe singurul scaun de linga masa pchioapd Ei. ba dimpotrivd intrebd prie- Ochi.Buratino.bdtrinul incerci si-i reteze virlul. . ci la el.Ia asculti ! .. Carlo se apuci apoi sd ciopleascb gura. lung-lung de tot.tr. . incit Carlo bombini strpdrat Nu e bine a9a.i'i-riri fac. Cunogteam. copiii tot Buraiino. care ciuta in fel Ei $i dintre buze rdsiri o 5i chip sa-. ha.. apoi ciopli nasul . trupul .nuit. apoi fruntea. .Hi. o f amilie. lua un culit 9i incepu si ciopleasci dintr-insul o papuqa. qi in scurtii vrerne.. i'si vazu de treaba: ciopli.i mlinile pipuiii erau gata. ins5.ie. ci gura se dcschise deodatl . lara sa tind seama de toate ispriviler astea. Dar abia sfirgise de cic plit buzele.r incepu si-l loveasci ctt pumniSo|ii pcste chelie.Carlo intra in oddi{d. gitrtl.nici rr-atn terminat britr' sa te cioplesc gi ai ii incePut si ni lc tii dc dricii.. ha limbi sub{irici ro. aspru. Ei ce bine triiau impreuni ! Nu le oisa de nimic!. ca JSuratit. scobi.. pe urmd ochii. e prea lung.. sd creascd 5i a' iunse atit de lung gi de ascu{it. Dar ti-ai gisit ! Nasul se rot $i sucea gi se risucea gi pinS-n cele din urma rimase un nas asctrfit. 9i pe to{i din famiiia asta ii chema Buratino: tatiil .. Dar de-abia siir5i carlo sir ciopleascd ultimul degi:!el. ha. umet'ii. hai ? /cl .Oare ce nume sd-i dau ? se intreba Carlo Hai si-i zic Buratino Numele dsta o sd-mi poarte noroc. mai demult.." Rdsuci butucul cu indeminare si ciopli mai intii pdrul. hi. hi.. - mai tirziu.ii sPuse C. ma' ma . un nas obraznic si curios nevoie mare.un nas obi. birbia.deodatd ochii se deschiserb singuri Ei prrvira Iintn Iaid. Cc ai . Carlo. Ca prin farmec. si-l c-iupt-asci 5i sd'1 : tenOs: -- : ! gidile. de cer vi uitati aga de ciudat la mine'i Dar pipuga ticea ticea poate pentru ci nu avea incE guri Carlo ciopli obrajii.. dupd ce rdsuci butucul pe toate par{ile. nasul incepu si se lungcasci.i batd joc de el. .

dar poli{istul. fugi dupi el. -. clStinau din czrp. . agteaptd numai. .ca sd-l inve{e sd umble. o zbu c'hl in stradi. . fdcu un P3S' inci unul gi hop-hop.Puneli mina peardtindu-l cu degetul pe Buratino. Iar Buratino. care fugea do Trecitorii rideau.nu prea-mi miroase a bine ! . puse biie{elul jos. in vizul tuturor oamenilor.spuse se adune gi. holomanule. 9i vru sd-l bage pe Buratino in buzunarul hainei. mintuindu-gi treaba. ca mort. atit fi-ai gisit ! Buratino [ugea pc numai ci tdlpile-i de lemn fdceau toc-poc. de-a latul. cu mustifile risucite gi cu o pdldrie in trei col{uri. . pe dugumea. * Ei. of.. Buratino vru sd i SC strecoare printre picioare. ci-{i ardt eu lie I spuse Carlo gifiind. Auzind vorbele astea. O fi lihnit de foame. intoarce-ic ! strada intocmai ca un iepLlre. spuneau unii. ajunse la u95. Se vede insi ci Buratino n-avea nici un chei ca intr-o zi atit de frumoasi si atirne cu picioarele aiari din buzunarul hainei lui rara Carlo. Carlo mergea tirEindu-9i papucii si ofta cu oDlo a : Din nigte surcele.AE ! L-a bdtut Carlo pini i-a scos sufletrrl I spuneau al{ii. clar in fundul sufletului e hain.. $i se uiti incruntat la Buratino. dibaci. care za Trecitorii sd cea pe caldarim.i desficu larg picioarele. Carlo ii fdcu apoi doua picioare lungi cu tilpi mari.Of. poli{istul mustdcios il inhS{i de guler pe ne. Se risuci ca o zvirlugi.Sirdcuful de el.. cind loveau caldarimul. uitindLr-se ia Buratino. fdri mild.. sdri peste prag 9i. Carlo. el ! striga Carlo. tu ochii lui rotunzi ca de goricel.. . toc-poc. Cind vazu omule{ul de lemn alergind. pini cind sosi Si tata Carlo. fericitul Carlo gi-l tiri la polifie. netarul asta batrin se preface cE-i om bun numai de ochii lumii. ingrijorat.Ei. La riscruce strajuia un politist uriag..incepurd poli{istul. il tnhi{i de nas si il finu astfel. privea gi el la tata Carlo. cizu pe caldarim si rimase intins acolo. rupea pimintul. $i cu asta. Buratino se cldtina ce se clStini pe piciorugele-i subtiri. . Fla. cuprinzind toati strada. .. poli!istul i.

. dar avea un cipgor ca de licustd. Asculti siatul meu ! Altsi minteri sa gtii cd te pindesc primejdii mari qi intimpliri inirico. deaprivind vesel in jur cu crri-cri . Buratino se trinti pe du. ce sd mai ndscocesc ? Sii nu uitdm cd Buratino era in prima zi a vielii lui. Nimeni n-o sd mai dea pe via{a ta nici doi bani ! aceastd I2 . .Asa-a $i acum.re aducea la trup cu un gindac negrul.' erau r.Sint eu. Buratino ridicd lsl roti prir. rlar tu cine mai eEti ? .nici.irea in jur. care-i acolo ? . Cind strada se mai goli de lume.. Ce mare nevoie am eu de sfaturile unui greier bdtrtn. Stitea acclo pe perete. am si plec. ca de sticli.dtoare. 9i scirfiia lncetiEor ochii tui bulbucafi.lemn ..Crri-cri-cri-cri capul Ei-9i Buratino intoarse I roti ochii prin oddifl. -. Locuiesc -- l'r odditi de mai bine de o sutd de ani. -. incepu si-l ddscdleascd greieralLii' lasi-te de dricii. of. o rtint tca I toaia. dar inainte de a pleca. Deodata se auzi : . fopdind. Buratino. . cu toate cd imi pare riu ci pdrdsesc o daita i1 care am locuit mai bine de o sutd de ani. Girtduril. gi scurte. spre cas5. Buraiino. mi-am gdsit beleaua cu bdietelul ista denasul. mititele.. migcindu-gi necontenit mLrsticioara' Ei.Ei.In odai{a asta eu sint srapin I $terge-o de-aici I Bine. ascultd-l pe Carlo.Of. scurte de tot. Greierul Vorbitor ii dd [ui Buratino un sfat tnfe[epf jungind in oddif a de sub scari. nu strici sd-fi dau un sfat. intr-un cuvint. rdspunse ciudata faptura. Crri-cri I Buratino zdri atunci o fapturi ca. apoi sdri in sus qi fugi.rdspunse Greierul \irrbitor.supra vetrei. Ei. nu mai fugi de acasl farl rost .Eu sint Greierul \Iorbitor..de miine chiar sa incepi a te duce la gcoala. lin ga piciorul mesei.unrea.

cintlu-. -. ai ...De ceee.i rnustdcioara. Batrinul gi infeleptul greierag suspini din adinc Ai.De ceee ? intrebd din un cap de lemn..i ! nou Buratino. plrdsind oddifa pentru totdeauna.lumeagindac-fleac. Vorbitor. o sd necdjesc bdiefagii.de bdtrin de o sutd Greierul strigi Buratino. prost. de pc Atunci Buratino sar i =ctrutt pe masa. . o szi trag pisicile .l r{ t. Buratinol Multe lacrimi ai sI tnai r. $i cite altelc n-o sa mai niscocesc ! Jale mi-e de tine. o sd stric cuiburile pdsdrelelor.er. se vlri sub vatr5. . o sd mi caiirr . rispunse .De-aia ! Pentru cI pe scaun. Aild de ani I Ei.:J I rYl' iir lr #/il l6 t..nu-mi place mai mult ca pdfaniile primejca pe asta nimic dioase ! Chiar miine dis-de-dimineatd o si fug de acasd.. jale.i ciinii de coada.Ai sd vezi tu . ceee".? intrebd Buratino. apuca tttt cirrcan si-l zvirli in capul Greierului Vorbitor. ft {" ----:--:--> rt ( il' {r -_=-*-:=-::='-- ------_: --=4-E -=- II 1i - r pe garduri. trri.

i ceaunul.doar. dar era atit de acoperiti cu fire de pdianjen. sari alari un puilor attritt. se zbrea ceva care semina cu o ulili.i fumul .gaina de pe farfurie se iicu nevizuti ! lnchise din nou ochii. sarmanul Carlo n-avusese ce pregiti pcntrtt cinh. gi vaira gi focul . nesfirgit de lun' se.i viri nasul in ceaunul ce fierbea pe foc. Pe Derete.si burtica lui Buratino..i. pcntru cd. Atunci Buratino in{elese c5-i era tare foame. li acum i se ndzfri cd in fa{a lui se aflb c f arfurie cu budinca de gri9. doar o gisi vreo cojiiS de piine sau vreun oscior de qEini.burdttno ITtdI t ITIdI Sd Se ptdrdii dtn prictna nechibzutntei sale. Dat nasul lui Buratino. . t:t. Deschise repede ochii -. fie el si ros de pisici. in colul cu talag ziri un orr de giin5. ontttleltrlc de lt'mn i Prin coaja spartd. Tata Car[o tt face tmbracaminte dtn htrtie colorata f) $I TI cumpara un abecedar DupA intimplarea cu Greierul Vorbitor.smoc de puf in loc de coadi .i cu ochi.orii veseli. lung cum era.i se uita prin gauri. Dinduntrul oului piui un glSscior: . mare de tot..cioc-cioc "parse coaja. Se repezi la vatrd gi-. El inchise ochii pentru o clipd. giina. in dosul pinzei. Buratino i.f amestecati cu dulcca{i de zmeurd. Pui5orul sdri peste prichiciul ferestrei t4 st. 11 apuci. ia-l de trnde nu-i . goald de tot era . dupZ cum v-am mai spus. pe o farfurie. il asezl pc Pervazul icrestrei si cu nasul . Si goald.t ttlt.I{i mul{umesc. __ Rimii cu bine ! Mama mea. Dar din picate. ma aSteapid de mult in crtrte. se aflS o gaind rumenitd. Deschise ochii iarfurl? cu htrdinca de griS 5i drrlcea{5 de zmetlra pieri ca qi cum n-ar fi fosi. in odAila de sub scarA se iacu un gol mare. Deodatd.. deodatS. Buratino incepu sd scotoceasca prin toate col{urile -. i se ndziri cb in fa{a lrri. Ziua pirca acum lungd. intit mai ci nu sc prrtea deslrrsi nimic.i trase la iuleali nasul inapoi . gauri ceattnul. toate erau zugrivite de sdrmanul Carlo pe o bucati de pinzd veche.

1ire Dcodata.rl de foame lncet. mirosind si scormoninrl talasui crre fosnra Cairta pesemne oul pt cz.A\" lq l\l\. Cum insi []uratino nrr mirosea a mincare.i apol din col 1i se apropie clc Iluratino. sughi{a inceiiEor ! de foame. :c strccura pe linai el. t5 in . iar in oclaif d prinse sa sc inturrece Buratino. -. Il rnirosr."iJ 'llii lt lr iri[i il1 I lil' t\ OI. Se indrepti lSrii grabl sprc cr.strigi Buratino. ungherul de linga scar b. I . Apoi se ivi un animal cenuliu cLt niste lSbute scurte. ririscindu-:i fdra incetare botul negru.ft//4 +-: . incet soareie asfin{i. iidrrl mecind de zor in jurul lui.h p. re-l spirsese B ura tinr.rSiii cir iiilal qi -sarr iniuntru supa rat. rnc.il{ l. irlpodobit de o parte. 1ii''indu-si coaria lrrrgit si srrl. .'rr.*i de alla cu citc pairir iirisoare irrngi r. of. strins gherr lingi focul zugrivit. Ie. rasdri de sub drrlumea Lrrr cap Irale.r.

a se dddu de perete gi tata Carlo intrd in odiitd.dupa cl. numai lemn . Iata-mi-s ! rbspunse un glas puternic.Iata unde te-a dus neascultarea I mormai tata Carlo. lisd din mind coada rece a gobolanului gi-qi fdcu vint tocmai sus.Ei. U. Apoi incepu sd se alintefrecindu-gi cipgorul de obrazul pdros al lui tata Carlo. Ai drepiate. gcnurrchi. . Tata Carlo I atit apucd sd strige Buratino. Grc. scrigni din di nli qi pieri ca o nilucd. $obolanul cel bdtrln 9l rau. Sobolanul dupd el. ridicindu-l pe Buratino de pc jos. Strabitind odiifa dintr-un salt. Dar dezmeticindu-se qi vdzind ci avea cle-a iace ('u un bdiefel de lemn. {inindu-1 tragindu-l spre gaura lui de sub scari. O cuminte. il trinti pe inapoi pe clulumea.i o didu gata cit ai clipi.mi-asii fiu sd-ncep gcoala. inhd{5 -spate el. 5i il agezd p. Buratino sdri atunci de pe scaun pe pervaz. dup6 $obolanul pe masd. Ei. o crrra{d Si i-o intinse: . mititelule. tirindu-l drrpd el gi pe Buratino. Dar vezi. tati Carlo. gobolanul o zbughi ca o nlluci sub scard.. ncspus . eu sint gol-gol uf. sdri de pe Dervaz pe masa.oarii. pe scaun.qi au si r10 a 0e mine bdiefii la gcoald I fhi ! fdcu Carlo lngindurat. F-lamind crlm era. scirpinindu-qi bdrbia piroasa. strins intrell dinfi. Buratino se sperie de-a binelea de asti datd. Buratino infipse din{ii in cep. tnititelule. dar te puteai stipini sE nu-l apuci de coadl ? $i Buratino il apttcii de coadij. Vietatea aceasta era SuEara. tati Carlo.Ia de mbninci. de cuminte. Ici sm u lse repede din picior unul din galen{ii lui de lemn qi-l zvirli in gobolanSugara dddu drumul biie{elului de lemn. ronldind qi plesciind de pllcere. sdripe Buratino dc git. t6 . sd vadd daca era teafar. De spaimi. pregdtindu-se sd-i roadd beregata.ierul Vorbitor spus Bine s-a gindit. scrase apoi o cepqoari din brzunar. se rrsuci in loc cu o furie silbaticd se anrnca ai a:rupra lui. $obolanul . Il cerceti cu de-aminuntul. $i aici. .

:t-L \ \X< "\\ \:=:\ -<* .$s r. / / t\/ t / d-re .\.

$i-n seara asta. qi o sd-{i cumpir n1r una. cea dintii din via{a lui. la . ieqi din odii{d Se intoarse repede. Iath. r' cdciulitd o tichic cu cirrcurc. Pe drum nu arunci mdcar o privire nici la dulciurile ingirate pe 1a.SA le porti sanltos I Ta ia Carlo. cocola{i pe beligoarele lor. dar crrm sa mi duc la Scoali tiri iui abecedar ' ? tere nrari r-^.. t8 ino lruse abecedarui intr-o tra istuli 9i fu . dupi ctrm \/orbitor.. .. nici la cocoleii din zahir-candel. iar dintr-un ciorap. acum ai 9i abecedar Inr. gi-i croi cu indemlnare o hdinufi caienie Ei pantalona.coali.spuse Ru ra tino..i il sfitu ise 1i Greierr"r I Burattno olnde abecedarul si cumpara un btlet pentru featrul de papust Dis-de-dimineaf a.. Burat topiind... lud foarfecele.abe . citeva petice de hirtie colorati.Aprinse lampa. Dintr-un carimb rrechi ii ficu pantofi.oia si se uitet . ^: .r\rru-Llzlr at ''- ioatd inima si nu mai fac 5 nizhitii. mititelu le Tata Carlo se scarpinb tlupi r:eafi.-+^ orcplate. cleiul.-u li nI.i de un verde aprins. nici la plScintu{ele umprute cu mac gi miere.rl de hirtie nu r. Hairra ? Am vindut-o. Buratino ar f i vrut din : Tatl Carlo. o si cresc.. nici la turtere dulci. Apoi il imbrica pe Buralino cu toate ast('a . D5-o-ncolo I Nu era cine stie ce de capul ei ! Lasd ! Tu si fii sindtos ! Bur atino isi viri nasul in miinile bune ale bitrinului Carlo O si inv if. insa fard haina In miini tinea o carte r.ald sdndtos I .1. Anincindrr-gi pe umerr haina veche. Nici chiar la biie{ii ce inil{au zrner.. ci o mie de haine noi. dar unde {i-e }raina ? poze atrigitoare.

la -la ! cinta vioa ra l)zirt-rlzin! zbirniiau. pompieri. $i o zbughi spfe mare cit il fint'au p lClCare le. Drumul sprs gcoald cotea spre tiieapta. Picioarele il drtceatr id rd voia lui spre mare. cu atit se auzea mai deslugit un zvol. lovitrcit-sc.coal5".. sd ascult un p tc 1i pc urmir alerg drept la . postagi.i. pe care 1-ar fi in.Ti-ti-ti ! {iuia flautul. Si ma uit numai o dat5.Doar nu s-o urni 1c<-rala ditt loc ! lsl zr:.la . didace crr copilali. Buratino incepu si se poiicneasczi.enind dinspre {irmrrl Mirii .Ca un fdcut.Bum ! .i ieti{e. o mltugicd grasi 9i zimbitoare vindea bilete. jrrcau 5i cintau patrLr muzicarr{i. Jos. Btrralino ctt glas tare.i ciieau cu to{ii un afiS mare: i I TEATRU DE pApu$l NUMAI O SINSURA REPREZENTATIE GRABtTt-VA I onAatTr-va. talgerele de alarrla . Cu cit se apropia de -scoala. Acolo vizu o baraci rle pinz5..la - tlzin-Ia'la ' -. rle ttnde se allrcil - Ti-ti-tiiil Dz in . . carc IilIiiarr in adir rea vintului ce bitea din larq.. LingI intrare se ingJrlmidise puzderie de lumr. La.: biie{a. tocmai atunci igi gdsise sd treacd strada motanul virgat.ficat cu plScere de coadd I Dar Buratino igi vdzLr cuminte de drun. i'inzdtori de limonadS. pe baracS. rnLtzica insa vetlea otn siirrga. solda{i. .Bum ! batea toba.Nlediterane . impodobitd cu steaguri de toate ctl ton le. Bazilio.. Sus.r cnAatTt-vA t .l de cintec vesel r.

) qt 's r_+1 \ ffi- i|iti 7 's fl'{-* '21)}=+ I jt -"a ' i:l \ ' ?u-b <- '#' + . ".{ - I { ' 7t* ( r **r/ lrt o o e . . .# *n .__ '/) i t' _{\ .r ../. .\ s 4-/ I \ \- ^- \- .^..-#/ t {r../ ).q. W. I : f\ \.

N-ai .\lai bine vez. cumpdrafi-mi cu patru banufi abccedarul nreu I cel nou. iatd.. vI rog.Patru binu{i o hdinu}i de hirtie ? .. poze - Daaa ! Sumedenie de poze n nunat eil ? cle des Lt b t litcrt dc-. .fi-ai gi gasit pe a$ si prosteqtil.i de a ltu i CautS-fi alt prost I Atunci ..Atunci.sa-mi imprumuta{i dumneavcastri patru p unga acasa... mult vrea si vad ...Taaaaaarelacrimi. Lua abecedarul si rara Ira gere de inimi ii numird in palmi patru binu{i. Bine..Vezi de ta nu-i buni nici si prinzi mormoloci cu ea... un bilel in rinrirrl irriii ('ntru slngura repre zentaiie a teatrului de pdpuqi.ica grasa sl ztmDltoare si spuse cu glas sublirel DaIi mi... omulefule de lemn.tutea bdnuli ? Bbiatul tluieri dispre!uitor : cine . da-mi-l I spuse baiatul. mi-arn u:irar . printre din{i : .. . vi rog. intr-ati1 de mult 19r dorea si intre la teatru. .Tichia poate a{i vrea in schimb tichia rnea atit de driguJA .Buratino trase de rnineci un bdielel .. . Ji-am ma.Are scnloapa. '-- . rpus : altul ! Buratino igi simii pini 9i nasul ca rie ghca{d. Nu gtiu daci mi intelcge{i..SpuneJi-mi. in glna Buratino printre bdnri{i gi vi dau in sr:hrnrtr hal nuf a asta minunati. cit costl biietul i Bdiatul abia raspunse.. Da{i-mi patru gi eu teatrul de papLr.Patru binu{i. Buratino ajunse dintr-o sirituri linga matu.i.

r)ro5tulc ? . ve{i vedea BLrnd ziua trist: numaidecit. tola Dupi ce ficu o Pleciciune ln f^+^ prea cinstitului public. voi fi palmuit.l.. De duph celdla It copac de carton aparu aii onrulet. Dea' supra lor atirna un felinar ca o luni. oameni bbrbo. Si de ce nu i. iar din cind in clnd voi primi gi cite una d upd ceaf. cu mineci lungi.Ha-ha-ha se lovi pede ris Arlechin. rispttnse Pierrot. PaPustle it recunosc pe Buratino Buratino se agez6 in rindul intii ri privi fermecat cortina care aco- perea scena..... pe care pluteau doui lcltt'de de Vati cu ciocurile aurite. aperLl un omule{ de-o gchioapI. De o parte.'orbind astfel se intoarse citre Pierrot li. De dupd copacul de carton.'-. . BunI ziua ! Eu sint Arlechin ! \. FIcu 9i el o pl ecdciune in fa{a prea cinstitului public.i lumina intr-un ciob de oglindd. Un clopot sund de tlei ori si cortina se ridic5. . ca o tabld de ..e insori ? - tivili .i trei de lovituri in ceaie". Sint trist pentru cd vreau sa ma insor.i. Pe cortina erau zugravi{i crmule!i care juceru.. Estc o cornedie plind de haz. cit ai clipi din ochi. bietului de el' toatl oudra de pe fali. lld vor bat s cu ba{ul. imbrdcat intr-o hiinu{d numai pdt rd{ele.Fetit a cu pirul albastru sau treizt'ci.i de alta a scenei micriie sirajuiau copaci cle carton. Vom juca in fata voastrd comedia numitd : . risfringindu-.t r.ah. ca praiul de din{i.. I)e i'e scincest i. intr-o bluzi alba. ii pi lipi doui palme atit de risunitoare. Pierrot Apuci bitul si -l ! Pcntru cd logodnica mea a fugit Ati vazut ? Ndtiriul I 99 . avind nas 5i ochi. spuse I Md numesc Pierrot. irre it i se scuturd.. Fa{a ii era toali presSratd cu o pudrd albd. cLr tichii impodgbite tru stele gi sori care aduceau la infS{iiare cu o placinta. ietile cLr mdSti negre pe obraz. inspSiminlitori. 9i cite alte poze atrigatoare.In ttmpuI reprezentaliei.

filfiindu-qi mineciie lungi De dupd copacii de carton iegira la iveald o mulfime de pipugi.i pe loc ii didu lui Pierrot trei palme dupi ceafi. uite. . qi tot felul de cocogafi cu nasuri cit castra vetele. Pdsdrica joacd poLca Pe poiand-n zori. Apoi incepuri si cinte in cor .-. 23 . Ciocu-n stinga. il sdrutard.Dar n-ai se md bafi dacd-fi agtept . intorcindu-se spre spectatori. coada-n dreapta.a de lemn. cu nast uri in loc de ochi. zari pe scaunul din lafi un bdietel de lemn.loacd polca Carabas.Ba bine ci nu. Papugile ndvalirA din toate parlile. cu gura ciscati pini la urechi $i-l recunoscu dupi albastru. Ciocu-n stinga. birbogi inspaimintatori cu tichii pe cap. Un pas. Ha-ha-ha - nasul cel lung gi tichia cu ciucure. onorat public. Doi gi. il imbri fiqard.. abiaspun : o Daca-i a. 1l apucari..Ia uitafi-vi ! E chiar Buratino desetul.. i{i I Cum o cheamd pe logodnica ta? spun ? cheami Malvina sau Fetila cu p6- rul ! rise din nou Arlechin .ndaci bat stra. . ! strigi Arlechin. -. fe tife crr ma. da ! E chiar Buratino ! Hai. poznagule ! Buratino siri atunci de pe scauri drept pe cuqca suflerului gi.a.. privind papu. Judeca{i gi dumneavoastrS.Polca PdsIricii". vino la noi. Se Buratino. ciini ldtogi..ti negre. apropiara cu tolii de luminarile inqirate de-a lungul rampei qi. il ciupir5. Broasca sufld-n contrabas. de aici hop ! pe scend. ardtindu-l cu Buratino in carne Ei oase ! urld Pierrot.lsta-i polca Barabas. Cine-a vlzut in lumea asta feti{e cu parul albastru ? Dar deodatd.ntc toba.. strigard in cor: . coada-n dreapta. vino la noi.Buratino ! Da..

intreg Ei doi pui pe deasupra. $i e ueseld mereu.i muie doud degete in gurd gi incercd friptura : i sc pdru ci nu_i incd gata. hu.uzunar. Apoi cortina cobori. din lemn uscat I Am si-t pun pe foc si-mi rumenesc mai repede friptura. din picioare. Era senior Carabas-Barabas.. ci se tira pc jos.ca{i. papugile jucari mai departe pini la sfirqit. hu ! urli el la Buratino. Aga I Va si zic6 ttt tulburi comediei melc fdri pereche $i inhd{indu-l pe Buratino de cama. iar un pompier izbucni chiar in hohote dc p lins. trului gi-1 atirnr intr-un cui. care se roteau in orbiie qi o gurd gtozav de mare. Virindu-gi citirie crpitul birbii in b. . I. doctor in gtiin{e de pdpuqi. sd infulece ceva. senior Carabas_Barabas.. "u De voie.i atit de lung5.e ameninfd biciul lui cu gapte cozi. ho.i.toacd polca pdsdrica. incit numai privindu-l inghe{ai de frici. Avea o barbi stufoasa. l. se duse in bu_ -. rasari din spatele scenei un om atit de :u. il duse in garrleroba tea? Cit ai clipi. niqte ochi bulbuca{i. E ficut clin lemn. Intorcindu-se apoi la pdpu. Ciocu-n sttnga. Cum pe vatri nu erau decit cite'i surcele. Destul ! Nu vd . de ne. ci crocodil adevirat. iar spectatorii plecarA care incotro."'oie. ca sI nu-l stinghereasci la mincare.drumu-nainte I mai pupafi atita. st5pintri teatrului. bitu de trei ori din pa lme. coada-n dreapta.ezi in fa{a vetrei. ho. unde se ir*.i.a polcd zic Ei eu ! Spectatorii se arltau adinc mi. A. silindu-le sd continue repiezenia{ia.nplii la vedere. 24 . qnl qrr qFl-. incilciti .n"u tn frigare un iepura. se a. In mini [inea un bici cu gapte cozi. Numai bnie{ii din uliimele binci nu prea se sinchiseau de toate astea qi biteau. gi . necaji{i.reprezenta{iahu._lu niorul Carabas-Barabas. cd doar nu sintefi copil micil L)ati-i Cind hdrmdlaia era in toi.crignea din din{i. I Ho. de parcd n-ar fi fost om. O doica prinse si licrimeze. rasarird in fafa lui Arlechin gi pierrot. Doctorul in gtiin{e de pipugi. aducefi-mi-l aici pe neisprivitul acela de Buratino.

.\ \ \ / \ \ I \ (- \ r r( r \)"1 \'y'? 40.

in genunchr.i curind fa{a toati i se umplu de crefuri. il didrrra pe Bu' in Ioc sa. pe gura lui larg ciscati . iar tigdile ql cratifele zb.i apoi strinuta cu zgomot. : raminea s leil dt puteri $i se ficea dintr-o dati mai bun.. lingi gratarui vetrei. cerindu-i indurare pentru Caraba s- Plingind. cldtinindu-se in cule. tJuralln() lncep( a SA se tinguiasci cu glSscior sub{irel gi ^linrrirol' P""iiu. pdpugile se duserd atunci in garderobS. izbucni (-arabas-Barabas.ile il aduseri pe Buratino gi-l lasara 1os. senior Carabas-Barabas tocmai scormonea cirbunii ctr r'5traiul. ba chiar si de o stlti de ori $i strdnuti atit de tare.opti pe furi5 lui Buratino Incearci sd-i vorbe$ti cit timp sirdnuta Hapciu..ird.ngdneau. 26 . apoi greu mai oprea: strdnuta de cincizeci de ori. Bucdtaria se zgilliia din temelii. in tir Iar cind sfirgea cu strdnuturiler lui ndstru5nice. hapciu. Se vede treaba ca'i intrase prai de cirbune pe niri. cldtinind din cipifinb 9i tropdind din picioare.. nu gltrIIla.Ve mininci pielea ? Unde mi-e biciul ? rdctti Barabas.l drda pe Buratino.. suflind pe nas de te bdga in sperie{i Deodati.Arlechin gi Pierrot cdzurl nenorocitul de Buratino. sentor Carabas. incit cenula se ridica virtej in vatra - hap-ciu !. hap. cap. Carabas-Barabas trigea. aerul.Barabas ti dd cinci galbeni Iasa sa plece acdsa si'[ Clnd papu. Pierrot ii . In rdstimouri.. hap . \-r . dind ochii oeste Hap. ochii i se ro. cind strinuturile se mal domoleall. Geamurile zorndiau. r-atino ios din cui si-l aduserd in bucitdrie -.. 5C Cind doctorul in qtiinfe de pipuqi incepea si strdnute. nasul i se zbirci .

i . nenorc. dar n-am ficut decit s-o gduresc . ci doar zugrdvite pe o pinza vcche. . sirrnanul meu tatd se va prapadi curind de foantt 9i de frig. senior. mi-e peste putin{i !. senior. . scnlor: \ alra ll ceaunul de pe foc nu erau adevirate. foc ceau n zugrdvite toate ? bucatd In oddi{a tatalui meu.Sirmanul meu tata traie. 27 -- Sirdcu{ de mine. zgomotos gi cu atita p utere .D5-mi pace SI lasi vdicdrelile.. incit Pierrot zburd la stinga. Arlechin la dreapta. .De ce ? intrebd Carabas-Barabas.. Eu ii sint singurul sprijin la bbtrinefe. Hapciu !. senior. -.. .Ce! prcstie I se mird Carabas-Barabas. ingbimi Buratino..Ahaa I Carlo e tatdl tiu ! Carabas-Barabas sdri de pe scaun..... Hapciu. nenorocitul de mine. ca sd-l audd vor bind pe Buratino gi viicarelile lui si nu-i mai spargi urechile.Fdrd mine. l. Carlo.-'itul de mine ! $i Buratino {ipi atit de asculit. dadu din miini . strigi Carabas-Barabas.. senior. ..ra. TaicS-tIu trdiegte ? . Fie-vi mil5.Mii de draci I urlS Carabas-Barabas. Cum o sb-mi f ie mili ! Tre buie sd irig iepuraqul 9i puii ! Treci pe vatrb ! Senior..i barba i se resfiri in toate parfile. Cum o si gduregti vatra cu nasul ? .. senior. Noroc qi sdndtate. nim6nui nu-i este milS de . doar aqa..Ylata mea. Aga ! Va sa zlce in odii{a bdtrinului Carlo se gisegte u9i{a aceea. Hapciu ! I Multumesc. vAzul . Vai.te incd.atita. dati-mi drumul ! . . incit Carabas-Barabas sim{i in urechi in{epiituri de parci l-ar fi impuns careva cu nigte ace El bitu din picior : ' Nu in!elegi sd-mi dai pace !. hapciu !. rog.$i... mn pe o unde aide pinzitu dricia asta : vatr5. n iciodatd.. s5-mi bag nasul in vatri...Imi incliipui cum se va sim{i iaici-tiu cind o sd afle ci artt iript cu tine urr iepuraq si doi pui. Ce ma tot incurci-!. strdnutd Carabas-Barabas.. Hapciu !. iar Buratino se invirt i pe loc ca un titirez. Pirin{ii iii trdiesc ? Eu n-am avut niciodatd mamb.Am mai incercat eu odat5.

adica cinci. Buratino tnttlneSte doi cer$etori: motanul fJazt[io si ou[pea . senior.cze care mai de care.r. Jie. in care se aflS vatra zugravitd pe o bucati de pinzd veche.ilor: -' Sn gti{i ci e o taini la mijloc. uitindu-se cu ochii holbafi la focui ce se silngea.i1e incepurd din nou sd-l imbra{i.Am si cumpdr pentru tata Carlo o liaini noud.'tu1 popii dc foame sau de triq. o lui la goani spre cas5.i in putnn. sd-l ghion' teascd si iar sa-1 imbra{i..i ii intinse lui Buratino: Ba mai mult. Ba mai mult.opti pipu. tropdind gi cintind : . acestia.eze. iti cltntnou-se cu v Arlechin 9i Pierrot il tluseri pe Buratino in dorntitorul irdpu5ilor Acolo papu.. Buratino.rlino nrrce t'ei cinci binuii de aur in buz-unar .. Ia lunii sd se-ngriieasc) si nuSpu' ne-i spune-i ca-l rog dea . RItr. t lc los : credc{i ci barrii pe care nit In arum spre ff casd.r du-i iui Carlo..1i mai cu seama si nLr plcce in ruptul capului din oddita lui.it jumitate frip{i.. -c5-l salut gi mairepetd el. Va -dat semul{umesc. sa-l sirute. puii I9i strecuri mina pe sub barbd in buzrrnarul de la vestd.Dar Carabas-Barabas.i dezvdluie laina. Buratintr lsl numara din rr. i5i daruiesc via!a.ioi purnnii. cum o cripa de ziui iusi a ca si... temindu-se pesemne ci o sd-. il am sa ma( 28 . Acum du-te de ie odihnelte 5i miine. socoti mai nimerit sd-. pe Iiuratin. scoasc cinci bdnu{i de aur . -pe Bine I spuse el in ceie din urma M-oi rnul{umi cu iepuragul.i rispunse. $i ramase a5a o bucatd de vreme. scapat in ir-un lel atit de uimitor de la inspdimintdtoarea moarte care'-l aqtepta $i Buratino le .11tsa Dis-de-dimirtea!i..i inchida gura cu amin.ri banii Avea tocmai atifia bani de aur citc degete la o mina ... \'zi rog si i-a!i afli irr miini bune.. Cu galbenii strin.

deSi era la iel de vdrgat qi purta aceiasi numc. cind dt'oda1d didu cu ochii o e doi cersetori care abia se tiraLr. care mergea loniic-lorltic. Fdcuse o bucaia buna de drum. Bazilio.Buni ziua.ahar-candel pc be{i5oare. cicii oiir dc-a binei. dar vulpea Aiisa ii vorbi smeritd ? bunui meu . amarlli. Incotro ala erbbit Acash.- .- . Ei motanui Bazilio.:a. cu o zi ntiti-nainti:. Motanul acesla. i)e drumui plin de colb: aceEtia erau vulpea Alisa. in trei labe.rcu5ei de z.taia Carlo.lultime de placintute cu mac ./'>- curnpAr o n. traraca teatrului r1e pipuli Si ste a gurile filiiitoare pieriser2i in zare. n-alca niri o legiitura cu cel pe care ii intilnise Buratino pe sliircld. Buraiirto didrr si treacd pe linga ei.--:=i-- ---. la : 29 .\ -" I ''':'=::.i cc. Buratino.

Dar p-astea bdnuti de faur. ratino. ia spune. in copacul de la marginea drumului.rispunse motatlui.bietul Carlo Teamb Nu qtiu daci o sd-l mai afli in via{a mi-e cd s-a prapddit din pricina foamei . . - . iar motanul cdscd ochii. minciuni I Motanul Bazilio sdri ca ars sr. Abecedar ? Of .. am tot invd{at gi acum ia uiti-te la mine: am ajuns sd merg in trei - ! ia be. Prea multd invaf aturd strici. O cioari bitrind se coco{ase pe o creangd uscatd. . Din pricina invdf.In 'fara Pro.Fireqte c-al vrea I Dar cum ? Nimic mai usor Vino cu noi. Bunule.teptulc 9i prea infeleptule Buratino. frumosule Buratino. orbi pini mai adineaori. laba.. se caind vulpea Alisa dind din cap.ls. motane Bazilio? intrebi mirat Bu Abecedar - ? Ved ca prin sitd. ce ai de gind sa faci cu atifia bani? Vreau sI-i cumpir lui tata Carlo o haind nou5. le vezi ? icu .qi-i smulse jumatate din coadd. aproape Iard voie. Vulpea spuse De.i a frigului. si mie sd-mi Vulpea suspind gi zise mai smeritl incd : - cumpar un abecedar. vulpea intinse. Buratino. dragul meu Buratino De pildd eu: am invdtat. incepu sd croncdneascS: '.iturii dsteia afurisite mi-am pripbdit vederea. pul6ind supdrat printre mustili. des'f Scindu-9i pumnu I gi ardtindu-i cei cinci Dind cu ochii de bani.tilor Ruratino se gindi pufin: Nul Eu ri-ed cb as iace mal blne sa ma fluc acasa... Dupi cc' asculti ce asctrlt5. in copac.. mormdi motanul Bazilio. dobori cu laba cioara de pe creangi . Buratino insi nu bdga de seami nimic. n-ai vrea s2 a i de zece ori mai mul{i bani decit acuma ? -. care licdrird deodati ca doui felinare verzi. Apoi motanul se prefbcu din nou cd e orb de-a binelea De ce ai ficut una ca asta. .Minciuni.qi mi s-a pdrui cb ln copac s-a cd!drat un ca{elu9 Acum mergeau tustrei pe drumul praf uit. of . Unde ? 1L' . incit pasirea abia mai putu si-9i ia zborul.

elul de pe culme gi soarele care se-ndl{ase deasupra lur se vedeau cind la dreapta. . ii acoperi cu pdmint.i dupa ce merserd cale indelungatd peste cimpuri..)l . pui in grupifb banii de aur.)a fie sdndtos cu banii lui '-.. zise el.. Vulpea Aiisa spuse suspinind : . .La tret pe. vi cred ! Abia a. Or6. .. Buratino se opri cu gura cascata. i{i toceqti labele. . spui de trei ori.Minciuni. zise el. Sapi in cintpul dla o gropi{i.. prinire vii. cind la stinga .. drix". Sb nu dai pe urmi vina pe noi ! spuse vulpea Si nu dai vina pe noi ! mormai Ei motanul $i cind te gindegti cd cei cinci galbeni ar tdi s-ar putea pre face intr-o gramadi de bani.ti bine cu api gi te culci.iri la tirmul mdrii qi apoi se indepirtard din nou de firm. printr-o pidurice de pini.. prefecindu-se lignita Nu vezi cA n-avem cu cine sta de vorbi! .Ehe.tept ! : ! I si ajungern in fara Progtilor I Ospataria . o si atirne bani de aur Ai in{eles? Buratino siri in sus la auzul acest<-rr cuvinte..i pbdurice qi prin aceleagi vii.Ba nu. ie.tt*or[" Buratino. strope. \rulpca se propti in coadi Ei se linse pe bot I n l'ara Alinciuni ! Stai cd te fac eu si in{elegi numaidecit Progtilor este un cimp vrajit. r'5 cred. presari deasrrpra sare..ix.striga Buraiino..Astea-s minciuni. mix. du-te ! Doar nu te tragem cu de-a sila dupa noi. Pina dimineafa dirr groapa asta o sI creasci un copi ^ol ci no rirnrrrelp in ln. nuntit Cimpul nlinunilor. vulpea Alisa 9i motanul Bazilio coborita dealul :. strimba vulpea din nas. . spu se vulp ea .. prin aceea. | * ^-mbi si motan u L Pdlo tau. plna s-aJungl. Bazilio. Itinciuni FIai.Poftim.dn frrrnz. n-ajungi in Jara Progtilor cu Lrna cu doua. Dar o sd-ti par?i rau ^x lll(-rl o 5d-[l+: ^ ^ -x -x.

int.Mzlcar o i:oji{i de piine rrscatd. . glume5te cu dumneata.rA rREt PEST|$ORI" vechei.Veselul Ei de5teptrrl Euratinr. inclinindu-se adinc. -. Glumegte. unde pe frigiri qi in tigai se prdieau tot felul de bunit:iii. iar boturile le strdluceau de atita grdsime. dar 5tii. . ii pofti si intre. spuse Stipinul le iesi in intimpinare. rrr uscata. cind auzi ce-i cer de mlncare a cemenea oaspeti de seamI. de la mincare.spuse vulpea. de gisci. . 5i motanul. -. ccruri tot ce se vedea acolo pe r. ceva mai grase.i pe dcasuprl ntai dd-ne 9i rnielul ila irumrrs r nri'rlit de colo. Lsi smulse tichia de pe capul che$ gi. boboclrl ila strica sd pe urmi o pereche de porunibei la irigare 9i. crcd ci n-ar prii . spuse vulpea. pentru Buratino nu rimase decit o coji{i de piine.. Intr-un cur. Iar inairrte de masi di-mi niqte peSte crLrd.i nilte fici{ei la tigaie... sd-rni . jupine ! mormii r. cdldtorii rrdzura la o margine de drum o casi un acoperig p u{in aplecat si cu o iirmi deasupra intririi : ospATARtA . \/ulpea Alisa gi motanul Bazilio sc indopari cu de ioate.i motanul.Nu ne-ar strica si ludm o gustiricd. .. snuse vu lpea. 32 ti spLrse Briratino. igi culci hoiul musticio-s pe ele. Vulpea nu mai contenea sd se lingi pe bot.. lntrara in ospitdrie si se alezari lingi vatri. jupine" lh ii:oti vu lpea. Burfile aproape si le plesneasci de piine ce erau. jupine..1i. micar o coji-td de piine. Jupinul mai sd pice jos de uimire. Iar.\. ia adu-ne trei de niine. Dd-ne trei cojite de piine .N-ar fi riu sd ne odihnim un ceas-doud..atri ..cIl Cdtre seara.toianul Bazilio puse labele pe masi... si motanul. gi nrr-si mai lua ochii i:i. . dindu-5i ifose. mai marun{el. .Mie vorbi aduci \rreo gase bLrcifi de caracudi. inghitind ntincarea cu oase cu toi.

s-o pornim la drum cu puteri noi.:: /// kk --f 4"o '--2. Buratino se oploEi Ei el intr-un col!. .. In vis i se ardti un copdcel cu frunze rotunde de aur. l@ 33 . e timpul sisdriscoli culcus si se In ugd ciocinea cineva...i numaidecit incepuri sd sforiie gi si guiere prin somn. jupine ! Vulpea gi motanul se intinserl pe doud paturi moi. senior Buratino.. pe culcugul ciinelui. dar cum intindea mina. Nu uita sa ne trezegti. paturile erau goale..-z ---.::: I \' -. . Nu se vedea nici motanul.--:-:r-"4 cind o bate miezul nopfii.c. ' ---: :. Buratino din frecd la ochi.Cheita de aur . nici vulpea. te ! A bitut miezul nop!ii...Ei.22 2. Jupinul il l5muri : 5 .

Cu totul cu totul un galben.Nu-au ldsat nici o vorbd oentru mine Ba nu t Au senior Buratino.. .Plitegte..Ia fugi mai departe qi auzi cum Striga ii striga din urmS: Buratino Ai griji ci pe drumul dsta miguni tilharii I ! 1 ..spusele vulpii 9i ale motanului I . si inciudat : sd nu crezi I Buratino se opri cie la mine . Afari era o bezni groasi. {N' . dar jupinul cu miinile proptite duri se a. sau te stripung ca pe . ba chiar qi smocurile do pdr de pe lingd urechi i se zburlird. dar ju- - Buratino este dtacdt de tflhari ln zare apiru deodatd o lumind verzuie Pidurea neagri abia Striga se rdsirea luna.Sd nu crezi.pe drumul ce duce spre pierzi porneqti in fugd clipd.. De jur imprejur. neagrd ca funinginea. au qi au pornit la cinsti{ii domniei-tale prieteni au binevoit si se scoale mai gustat cite o pllcintd rece.) desluqea. astfel nevoit se-i dee unul din cei cinci un gindac care-i galbeni pe Buratino fu al'ea. it-rtul dormea. Mustd{ile-i stufoase.14 ..Prea devreme. Cit face .. departe... of ! se viiti Buratino.Oi. pasirca de noapte Striga. 9i Buratino didu si i se strecoare printre picioare qi sd fugi. - numele popular al unei specii de bufnlti.. f pidure. drum. iri s5 .Si mai sldbegte-md. Ei pirdsi tare necijit afurisita ospatdrie.i-l privi cu ochii micgora{i : Dar masa de-aseari cine-o plite. R.Ce vreite-ncrezi tn ? nu . Buratino se repezi spre ugd. Atingindu-i nasul cu aripa ei moale. hit. ? -. ca sd mai prindd ceva puteri.ezd in prag .nici ocum si trebuie sispus ci domnia ta. nemernicute.te ? ? in 9ol- pinul puse mina pe o frigare. Striga ii striga mereu nu crezi. Numai deasupra capului lui Buratino se rotea uqor.

Viri la iu{eald in guri cei patru galbeni gi se abdtu din dium spre marginea codrului nipiditi de rugi de mure.Iailte uitd pe Buratino de banii celdlalt de tilharii. - sd-i zdngine-n gur5. unul il amenin{a cu pistolul. cealaltd. lui.t. .Buratino grdbi pasul. Buratino intoarse capul. Vai. Era gata-gata sa-i deschidh gura. ci banii De fricd. i . in aer ca pe o minge. ldsind in . In gurd 1. nemernicule I Te rup in buca{i I . unde a ascuns I strigarl . in.'irlea in mini un cu tit . Dar mina nu era mlni. Buratino insd se smuci Ei. Tilharul cel mic de staturd incerc5 sr-i desclegteze din{ii cu ratul culitului. Buratino izbuti si scape qi se repezi in stufiriq.. alerga acum tn salturi. tsuratino priceou. il mulci de mini.Pungase ficu cd ! nu pricepe ce anurne voiau de la gi Buratino el rdsufli adinc pe nas. Dar Buratino incle. I se piru cd cineva se furigeazi pe urmele O rupse la fugi.. totusi. . fird si facd zgomot. mai mica de staturi. Era intr-adevir urmdrit de doua fiin{e carc purtau pe cap nigte saci giurifi in dreptul ochilor.ti din{ii gi mai tare. gi-l zvir. Una.I{i sucesc gitul tremura atit de tare. Dar nici asta nu le folosi la nimic.Unde-ai ascuns banii guieri cel mic. Tilharii il inhafaseri de ceafd 9i-l zgilfiiau fdrd-ncetare. Dar aici strigau tilharii. rdsucindu-se qi lunecind ca o gopirli.lirl cap. sau viafa . ? urlS cel lnalt. fErd sr scape banii din gur5. Se afundd printre rugii de mure plini de {epi.. Cel care se furiga dupd el. Banii.. Tilharul lipd ca din gurl de garpe.. Intre timp. Buratino de aur i'ncepuri ! cunl stiteau lucrurile. Tilharii il ridicari cu picioarele in sus.) cei doi tilhari il prinseri. {lnea un co$cogea pistol. ci o labi de pisici. qi-l izbird cu capul de pdmint. Unul apucd picioare.Stai ! ci era speriat deStai Cu toate moarte. cu gura {evei largi ca o pilnie. ceva mai rdsdritd . vai ! {ipa Buratino si o zbughi iepuregte spre pddurea cea neagra. iar celdlalt il scotocea prin buzunare.

gigii lcbada. Buratino aci dispirea in umbr5. Astiel ajunse la malul unui lac. prin stuidri5. dupd el. IatS-l! Nu-i mai riminea decit si se arunce in apd. Dar vezi cd amindoi lunecard gi. Cind sb intre-n pidure.1 apuce pe Buratino de picioare.i. Buratino se aruncd in lac. in timp ce tilharii erau gata-gata s5-.. drept cdtre luna cea mare care plutea peste dealuri. Ce glumi proastilasd-mi labele-n pace I Lebada igi desfacu aripile.urme-i bucifele din pantalonagi gi din hdinujd .una se rbsirirrgea strilucind in oglinda apei. i1i lua falnic zborul peste lac. carc dormca lingi mal.i la suprafa{5 9i apuci lebdda de labe. se prinse de o creangi ce se legina si de aci se c5{ari in copac. inoti pe -sub apd. Deodati zdri o lebddb alb5. Cind ajunse pe malul celilalt.. numai ci sacii de pe cap ii cam stinghereau. buf !. copacii arun. Irr urma lui se auzeaLl lu5 spre stinga trosnind ct'engile uscate. Buratino i5i rlSdu drumui din copac . Tilharii nu-l slSbeau de fel.Prinde-l apropiau din ce in ce mai mult. [. Tilharii. Buratino siri sprinten in sus. aci rdsdrca in bdtaia lrrnii. rdzbi de partea cealalti gi o lua la goand spre pddure..i{ee. Alungind in virful copacului. Buratino didu drumLri lebedei Ei cdzu jos.'. trezindu-se. tilharii il ajunserd din nou. Tilharii sc ca s5-l descopere pe Buratino.'au pc pamint umbrr lungi 5i toali paourea parea vargala. O gi aici didu de miaitin5. . cu capul ascuns sub alipi. ! fine-l! . 36 . se ridicl iute in picioare qi incepu sa fugi peste movili{ele acoperite cu mulchi.i o rupsc la frrgi de-i sfiriiau calciiele. Buratino se avintl spre dreapta acolo locul era mlaqtinos. her.. Cu tichia lui albd pe cap. Sub lumirra lunei. apoi ie. Cazurb la pimint In timp ce tilharii gemeau qi-si irecau ceafa dc durer. Buratino i9i facu vint qi siri pe copacul vecin.i. sSltind prin iarba ud5. intocmai ca la teatrul de pipu.

r@" € oo t i 0 0 (/ g \fi iN.?s.. ?aPP _. . \\ \\\ \o.\ V//. .

Buratino abia igi mai rni. iar in mijlocul ei.. r. se intinse somnoroasd Ei disparu de la geam. Pe obioane erau zugrdvite soarele. iar cel inalt schelilSi vulpegte.irgati in felurite culori. Atunci apdru la geam o feti{i drlgu{6. luna Ei stelele. zlri o poianl de toata frumuse{ea. . oameni buni !. [. Bzitu in ur5. Vizindu-l pe Buratino. Potecile erau presirate cu nisip curat.. Deodatzi. lacul inot .. apa curgea . Deznddijduit.Aha !. Avea ochii lipifi de somn. acum nu ne mai scapi ! Cum l-au chinuit pe sdrmanul Buratino ca sd-l sileasci sd deschidi gura e greu de inchipuit. Dintr-o finiilrA {iqnitoare se inil{a un fir sub{ire de apa.i drdgalag. Iati ins. Buratino se prlbugi cu nasul in nisip qi se prefdcu mort.. Buratino se cafira de-a bu. Ridicd miinile. in care jLrca o minge nrici. albastre. ''_ Ajutor I Siri{i..Uf ! Ce prostie ! spuse fetita. intocmai ca o musci amorf itl toamna pe pervazul f erestrei. Din cisuta nu-i rA. Bitrr mai tare..iroaie de pe ei. pisiceSte.spr-lnse nimeni.Tilhani i[ sptrtzura pe Buratino de un copac Frint de oboseald.. Trecuserd cu si Buratino bdiea de zor in usd cu pumnii $i cu picioarele.. asupra lui. ciscind leneEi gurifa. De jur imprejurul casr-r!ei cregteau iiori mari. tilharii n-ar fi pierdut cufitu I 9i pistolul.l ci din pidure se ivira din nou cei doi tilhali. tilharul cel mic de staturd miorlii uricios.asi-mI dorm I Nici nu pot {ine ochii Ceschiqi. printre crengile unui alun. cu pirul numai inele 5i un nisuc cirn .ilca I)c prag.Fetifo. in bdtaia razelor de luni. . .ca picioarele. o ciscioard cu patru feresire. povestea bietului Buratino s-ar fi curmat aici. deschide-mi uqa I Niste tilhari aleargi si mi prindd ! .resemne ci cei clin casi dormeau dugi.. cu furie. 38 Tilharii niviliri . $i dacd in timpul fugii.

Tilharilor li se uri In si tot stea la pindd pe cozile lor ude.i cozile ude Ei aEteptind sd le cadi banii de aur din gura biie{elului./ z ----- ( '6:f) (. 1l legard cu o fringhie de picioare. Tilharii se agezard sub copac. =---=- I *-''.eele din urmd.n ?. frunzele stejarului fremdtau.2 .. se stirni un vint rece. Buraiino rdmase atirnat de o creangi de stejar. intinzindu-.'/. titharii se hotdrird sd-l spinzure cu capul in jos. prietene..-' . pinb -gi R5mii aga atirnat.. han ladeseard ! spuserd ei cu rdutate porniri si gdseascd vre-un o rdscruce de drumuri.r1/* .fr :fi*. iar Buratino se legdna ca o surcicS. Aproape de revdrsatul zorilor..*< 7(' ..

Buratino la otat'a il intoarce pe -sfir$it. ii aducea franzele. Cirtila ii aducea tot soiul de legume hrinitoare. bdlibanindu-.i urechile pleo.ii ei ochii adormi!i 9i apoi ii deschise mari.polen de pe flori.VietSIile pddurii aveau grijd si-i aducd toate cele trebuincioase pentru trai. infiEurate in poleiald argintie. .Fetifa cu parul albastru In . pisirile gi chiar un ele gize o indrlgiseri tare mult poate tocmai pentru cd era o feti!a blindd gi la locul ei. $oarecii . Ciinele ei credinc'los.zaltir. de altlel. printre crengile stejarului de care atirna Buratino se ivi lumina zor\lor.Vai. Bondarii . l. numai inele. vai ! Sub fereastri. Fluturagii Omizilc aveau griji sd-i aduca pasta pentru curS{itul dintilor Ei unsoare pentru u.ile care scirliiau. Broa. fel de fel de fructe. .5 din teatrul de pipuli al lui carabas-Barabas. rislri. Artemon. clt ai clipi' cre-dinciosul ei cfine. spinzurat cu capul in jos. Uliul .pisdri vinate.tele ii aduceau limonadl in coji de nuc5. PA40 albastrS. Nemaiputind indura purtarea grosolani a stdpinului. vai. cum deschise ochii. i1i freca mai intii frumo. Colofana gterpelea din piali pentru feti{5 bomboane de ciocolatS.tite.ise si-si tundi plrul de pe jumdtatea dinddrlt a corpului. Fetila cu pirrul albastru. Ietrla cu pdrul albastru il zdri pe Buratino. Rindunelele stirpeau viespile 9i fin{arii care rolau in jurul ca sei.i bucd{ele de cirnat. se aratd din nou la fereastrS. fugise din teatru gi se aciuise in cdsufa singuratici din poiana Sdlbbticiunile.i florile albastre se acoperiri cu stropi de roui. Tocmai sfir. brinzh . lucru pe care-l fdcea zilnic. Fetifa asta era cea mai frumoasi pipu. Artemon. gaia prajite. in loc de pudrd.i strigd inspiimintata: . Iarba din poianS se fircu mai veide .i luZ obrdjorii in palme . In dimineala aceea.

dfTIryW gl (f .l/. -| -. .<*+ '.r'i .-4wY I W'..( 7 t / / ll/(/E((.t-a\ f6 ftf.\ \ € ffi /at.l . W.tf r.

i roti capul cu o sutd gitului. Cu laba ei umeda.Una din doud. pe laba dinainte purta un ceas de argint. fire Felcerifa Cilugari{a.i fclcerifa cdlugari!a. se invirteasci zorit in loc. Dupa ce-l culci in pat. Apoi plescii din gura ei mare 5i zise: viu decit .opt zeci de grade in jurul decit viu.Sint gata Artemon i. poate fi inviat sau nu poate fi ini'iat. cu infirmiera Broasci . desficindu-9i aripile moi. gopti ea. se avinta in goand catre un tuii.rul buclat.i ve lln0 u -s I I coltll a lDt.. Bolnavul e mai mult mort . . care semina 1a infi!i9arc cu o agchie uscatd. spuse Buha Ei. cineva. latrind puternic.. ii era pieptdnat cu ingrijire. iar smocul din virful cozii. intoarse nasul intr-o parte 9i ridici buza de sus. incepu sd-l cerceteze gi ea pe Buratino.ori e viu ori a murit.. din pi_ dure. aga incit nisipul umed zburi cit colo de sub labelc lui. vorbi ca un folnet felcerifa Cilugzirila. cu doui de iarba uscatb. va trii sau . rdmas in partea din fa{d.Sint gata gribit ce era.. . Broa.i-n stinga. Trebuie sa-l ludm deacolo sdrdcuful in casi si si chemAm un doctor. dez- Cu labeie din fa!5. impodobit cu o frumoa"si fundi neagrd. 42 ..peCheami pede Buratino... Daci nll va trdi.tei i se umflara tofi negii. privi cu ochii ei bulbuca{i in dreapta .Bolnavul e mai mult miinile camort. Artemon prinse De gata gi de I si Buha iEi apropie urechea de picptul lui Buratino. Dac5 e mort. 9i se inapoie tot atit de rcpede cu vestita dofioroaie Buha. zburd in podul intunecos.. s5-l aducemfeti{a. Broasca il cerceta mult timp pe Buratino Ginditoare. Artemonl spuse . Patru sute de furnici destoinice se ingiraril una dupi alta.. irezi tot no rodul de furnici gi trimise patru sute dintre ele si roadi fringhia cu care era legat Buratino. apoi se urcard pe trunchiul stejarului si roaserd fringhia. Se repezi mai intii spre un furnicar. Curatd tragerc pe sioari. pe cartruia ingustii. Artemon il prinse pe Buratino qi il duse irr casa. De furie. .. -este viu.

rise cu dispre{ Buha din pod' ! intr-o I rsll 0e Atunci nenorocitul de Buratino. apoi de zahdr Ii Dupi ce-nghiji. pe plapuma.. gemu : Nu \rreau unt de ricin.Maice mor decit sd beau unt de ricin. sau fird unt de ricin.e zah\r in gura.ele ei miini. .Cu unt de ricin !. inchide ochii. caruia tot ce se sfirgea cu bine ii era pe p1ac.. nu vreau. Felceri{a Cilugdrila se preldcu.Sau cu unt de ricin.. Hai I Stringe-te de . Unu.. asta-i tot ! De bucurie. pe geam. .Gata.umed. De . -. ifi dau o bucS!ici de zahir. o mie de urechi qi o mie de ochi scdpdrdtori. pentru orice eventualitate. . care {inea o bucdficl rJ. mi simt cit se poaie de bine. cum si-l doftoricesc ? ...lupi geam Cdlugbri{a.Da{i-miegti incap5{inat ? Dacd nu bei doctoria. zdren{uit 9i plin de vinatii.Buratino..turnd untul de ricinnas 9i uiti-teiiinblgi bucificadoi. aschie uscatd gi se lasi sd cadd afari. ordcdi Broasca din beci. numai zahiruuuuul. tot una e . spuse letifa. te rog din suflet. bine -Atunci feti{a spuse cu glas aspru.Cu uni de ricin. Feti{a cu pdrul albastru se aplecd grijulie deasupra lui : -. Ei. il capefi numaidecit. - $gE. de om mare ! tavan. igi prinse coada in din{i gi se invirti sub iereastri ca un virtej cu o mie de labe. oameni buni.. Feti{a i9i frinse drdgdla. credinciosul Artemon. mori. SI tlrrndu-se De ourta.arlatanie ! oricdi ea.Uite zahlrul. Dacd m-asculti. nu vrea u ! iul IJuralrno. siri in fala gurd 9i-l sdrutd. sar I ln beciul . trei in pe git. stringe-te cu degetele de nas 9i inghite ! Nu vreau. . Un goricu! alb.

asezati in fa{a mdsu{e. Nu minca cLr miinile. ducindu_l la guri. pe care erau rinduite tacimuri mici..Da' mai Buratino. Feti{a sc uita lint5 la el si spuse cu asprime: . Ii porunci sd se ageze la masd gi ii turni cacao intr. . nimeni. Buratino se asezd la masd. lingindu-9i-le apoi cu o deosebiti plScere Iar cind feti{a sc intoarse Dentru o clipa ca si arunce ci1er.ii care-i di- mica.. se gindi Buratino.Fetifa cu paru/ a/bastru incearca sd. Ii tremurau genele. ci se ineci si varsa cacaoa pc fa{a dc mas5. zbenguindu_se.teptindu-l pe Buratino.. si iugdreasci plsdrelele 14 !..i spdlase fa{a cu apd proaspdtA.i lasi-l ca oamenii in jos. cd doar pentru mincare -sint linguri si furculi{e. Artemon.Din cind in cind tata Carlo. incolo. Cind apiru il misuri din cap pini in picioare.. Buratino se trezi zdravdn gi voios de parcd nu intimp la se nimic. Ig.De-acum am si ma-ngrijesc eu de cregterea ta. sorbi toati cacaoa dirrtr-insul. -.Asta-mi lipsea 1"... ..Spune-mi. ca p. prdjiturile de migdale le indesa intregi in grird gi le inghi{ea pe nemestecate.o celcuia iitrind la ele. fii pe pace ! . in pace.a firimituri unui carlbug batrin. iar ndsucul cirn 9i obrijorii pudrase cu polen. Iqi biea degetele in chiseaua crr dulceafa. mititici. el apuci ceainicul qi. ea alunga necij cleau tirccale. dc supiratd cc erir.i dea /ui Buralino o crestere a/easii Diminea{a. iti flutuizr. Fetila cu pirul albastru il aqtepta in grddina. il pizmui in gind .. cine se ingrije.. sdrind gi lSsa{i-m5 . sub masZ. lugdrea pdsirelele.tc de cregterea ta ? .Tragc piciorul de sub tine. Prin iarba din jLrrul casei.niru pipugi. lse A. te rog.Birre se mai pricepe Buratino. . cu Lrn picior indoit sub el.i se incrunt5. Cind se lisau pe ramrrrile copacilor el iqi inal{a capul. la urma urmelor. Sorbi cu atita ldcomie.

. Forfecili . si un vint u let vioi adia prin frunziEul copa- Fiind silit si . fetila.me$ter singuratic. ci n-am niciunul. ciripeau vesele. Cite mere iti mai rdmin ? Dezbraci pe tine.Ia ginde. -. cu ciocul ei lung. ci ai doud mere in Si sd zicem ci cineva iti cere un mar...i lud o bucalicd de creti. sim{ea acum furnicituri prin tot trupul. pufnind pe nas. Asculti din nou . . dar fu totu. Rzidasca _ gindacul cel r-oinic.ele de dinapoi.Vorbd si fie.ilor. Asculti. ii sir git de ! (r Habar n-ai si socotegti. in fala ta Cauti sd nu stai cocogat. Ea igi potrivi apoi cutele gi {undifele rochiei. ii spuse fetila . 'iaci si mi-l ia cu de-a sila. poreclit Forfecili . De ce doud ? Doui. In cele din urmd se sfirgi si gustarea asta chinuitoare. Rida. el .te-te bine. Buratino igi incordi mintea. Artemon zburda prin iarbi gi lalra v oios.. Pisirelele.Sd zicem ce-{i vorbesc. zise . fdra sd se teami de el. pentru a-i rla primele Ieclii de bund purtart. feti!a fara si-9i piardi rab':larea. croia. cio cdnitoarea. Am si-!i fac rost de lumea .i goarecelc Lizeta injghebari pentru Buratino -din rochiilc r.:. rosti feti{a cu tristete. -incearci pentru ci cel care mi-a cerut mdrul n-o sa-l capete.stea atita vreme cuminte la masi. -t5 Si trecem la dic- . . iar Lizeta ron{dia afa cind era nevoie Lui Burati'o nu-i prea venea la socoteali si se imbrace cu lucrurik.tscunse in buzunarul hdinuiei noi cei patru bani de aur.i nevoit si _sg sqhlrnbe. giurea gi cosea.Doud.i ile nigte Patru croitori : racur cel posomorit. incnrniindu-se 'lare.ca rdsucea firul de afd cu picioru. eiocanitoarea cenusie 9i mo{ata.'echi ale feti{ei un costuma.i gteargd nasul minjit de cacao. spuse buzunar. - : DouL. Am si te-nva{ sd socotegti. il lud pe Buratino cle mind si-r duse in casi. Buratino ii ficu Siret cu ochiul : . vechi ale feti{ei. ai in buzunar doui mere.o haini cazdrenlele astea de pantalonagi. Feti{a ii porunci sd-. de mai mare dragul.Acum alaza-te la masl qi pune miinilc deasupra.

negtiind ce sd facd. 9i de ciudd o podidiri lacrimile. igi viri nasul in cilimard qi cind de pe nas picurd pe o hirtie o patd de cerneala. deznidhjduitS. Esti un neastimpdrat cum n-am mai vizut' Am si te pedepsesc ! - 46 . ai scris ? Acum cite.-j=--:- ochigorii ei senini in tavan Ei-i porunct: Scrie !.ItiiUltrtl . -..a rupe !" Ei.Scrie !" iar el. Feti{a ii spuse incd o datd : .lepura. il apucd sPaima. ..i.te de-andirdtelea fraza asta iermecatd' Dupd cum se gtie insd. Feti{a iEi impreund miinile..ul u. Buraiino nu vizuse in viala lui nici toc" Igi a{inti nici cilimari..

Ariemon.. unde prin unghere pindeau piianjeni mari. Buratino. du-l pe Buratino in magazia intunecoasi.. zdri un liliac ce spinzura cle tavan.Asculta.a. : Credinciosul Artemon aparu in ugi. Nu se ginde. qi incepu sa pling5.i ardtindu-gi col{ii albi. Dar de vreme ce se apucase sd-i dea o creqtere aleasi. doar a. undc ai . Tre_ clse el prin imprejurdri mai grele decit asta . asteapti pina s-o innopta.i te duc eu in Jara Pro. :ineva. mai incct I fo..a ca si-i bage frica-n oase. Buratino tot bodoganea in maga zia cea intunecoasi : feti. Buratino. clitinafi pinzele.. geam . . Buratino se alezi pe un ciob de oala..Mai incet. prin intuneric. Il inchise acolo. lui ce-i pasa ? Liliacul chi{ai din nou: Mai rabdi pu{in. gntit cu dantele..Tare-i proastaTocmai asta. gi plecd sa fugareascd din nou pisdrelele.tere aleasd.te cd bietul copil poate nici n-a deschis mdcar abecedarul Ea ii di zor cu calimara.. cu fala sprijiniti_n miini.. . il apuci pe Burati'o de hainufa ..neau paianjenii de prin colluri.. din ni. a. anina{i cle pinzele lor dese. fugireste pasirelele...i. cu capul ei de por{eran .cana . acum insi nedreptatea il scotea din fire.te din{i. Acolo-i fcricire gi veselie... amiriti cd fusese nevoiti si se poarte atit de aspru cu biietelul de lemn. de parci ar fi scrisnit desigur. . Nu ne In magazie se auzi un scirfiit sub{irel.Oare nu minca copiii ? Asta-i cregtere aleasi.. atunci . Fetifa se a. -. munca trebuia sd fie dusa cu orice pre{ pini la capit. Ia te uita cine s_a sasit sa-mi dea rnie cre.Tu ce mai vrei ? . nu speria{i muscu!ifele. ascultd. Ciinele.A. ori e chin ? Nu sta aga.i il tiri dupi el in magazie. nasul tot Buratino i9i ridici una de cerneali.$i feti{a scoase capul pc. cu capul in jos.a_1i 'gu segti prietenii qi vLrlpea.i trupur um- plut cu vatd. ea.teapta pind se innoptcazi.. mai mirii ce mai mirii. Agteapt-d sa vini noaptea I motanul - ala se cresc .tilor. ! .rnci pe patul ei de pipugi.ori mirun{i.

prietene. Buratino se tiri in pivnifi. cind in jos. Bufniia ascunsi in pod se porni pe ris. abia sosit din sufragerie.i. Eu ai sd tul de ie a. afipi qi el. Apoi zburd af ari prin ferestruica podului. cu nasul virit sub coadd. unde biuse tot laptele diti cand.suspinind adinc. Liliecii n-au coad5. . fdcut covrig lingd uqa dormito- 48 . impleticindu-se in firele de pdianjen. pendula bdtu miezul nopfii..tept in poiand. un garpe de casi.colotimpul.. Artemon.i bdielelul abia izbutea sd se strecoare pe sub p5mint. dupi ce vdrsi lacrimi de durere. cu pielea aripilor intinsd intre degete:ii seminind mai curind a dricugori. iar Buratino fugi catre colful magaziei.'. fetifa pleci. . printr-o bortd prin care treceau de obicei pisicile. Deasupra florilor albastre se rotea fird zgomot liliacul. adormi. in pivni{). Paianjenii bodoslnir5 cu rduiate in urma lui. E Buratino ! Fugi I . ci. cdlcd pe coad.Burattno ajunge in Tara Prostt[or Feti{a cu pirul albastru se apropie de uga magaziei si zise: ficut ? . Feti{a se culcd in pdtucul ei de danteld gi intr-un tirziu. in afard cu totul altc glnduri ii incol{iserd in minte. cind. Prin gaura de gobolan.. Trecerea se ficea din ce in ce mai ingust5. Gura gi-o lin intotdeauna deschis5.Buratino. ca pdsdrile. se trezi zburind cu capul in jos. in Jara Progtilor . pen! se rdsfringea ca-ntr-o oglindd. In colgobolan care duce in pivnif d. 9i sdri in poiand. iegi din beci sd-si bdldceascd burtica in bdltoacele in care lumina lune! Treaba ta ll Dlne. gata-gata si cadi in cursa pusd acolo pentru guzgani . iar broasca..r De ce sd md ciiesc ? Nu mi ciiesc de loc ! Poti sd aqtepti mu Ir O sd stai in magazia asta pind diminea{a. din care pricini nu cind in sus. . $i Veni qi noaptea. Liliacul agdlat de tavan iEi lud zborul.gdsegti o gaurl dechi{ai el la urechea biiatr-r1ui. ln cisu{5.Ia-te dupd mine. - ! rului. deodatd. Buratino ! Te duczboard drept. nu-!i pare rdu de ce-aide asta. Nu te cdielti? Biie{elul era insd tare nccdjit..

hii h olba{i de spa ima.. Motanul Bazilio mergea in urma lor gontic-sontic. Iara 7Chei{a de aur a .c. Numai zgirieturi. spuse _ l\/Ia prinde mirarea ci te mai vid lriu. Buratino. lingindu-se pe bot.i flutura5i de noapte. printre mormane cle gunoaie. abia se put ea line de el. inotind prin iarba care-i ajungea pina 1a irrechi. ci{i poftegti !. Buratino se bucura cind didu cu ochii de vechile lui cuno. r€ Ca din senin.fala iu erai ailau motanul Bazilio gi vulpea Alisa.eau ni. cu crengile frinte.te casu{e pe jumatate ddrimate. 5 rostogoli pini cEzu cu fa{a in niqte fnrnze de brusture.. dupel t-l ce-si scuipi in 1a ua.i cocogei de zahir-candel pe bc{i. ai c|zlI pesemne din luna.L-am adus !Buratino se priv ali pe un povirniq se rostogoli. Era miezul nop{ii. In lui se Indriznelule. $i vulpea arita cu laba citre un pocl hoclorogit ce se intindea peste albia seacd a unui piriu. drdgu{ule ! \rulpea Alisa ii ajuta baie{elului sa se ridice in picioare 1i.: +. de sus.vulpea. Nidajduiesc ca nu {i-ai pripadit bani5orii. . ficu motanul.in r-n nr. Deodati. pentru tata Carlo. riiteazule Buratino.i dc acolo.. ! .. . sd-. se deslu. spre luna roiuncl?i... se agezd jos.. ! rr !lril<rr Buratino . . In . cu mutra posomoritd. iar vuipea avea coada niclSitd de nirnol..Tot rbul e spre bine ! spuse vulpea. 1460 49 .. ingbimii -turte dulci vulpea. posomorit.oare. strigi cuiva : . tru ca.-+^-:l . cu toate ci i se piru oarecum ciudat ci motanul igi purta laba dreapta legati cu o cirp5. . curala na ln ula gi pornira sd treaci peste podul stricat. Ah. cu gura plina dp nis.abecedar cu poze colorate. ba incolo.. li[iacul se avintd in vizduh. IatI ci ai ajuns in fara Prostilor. inclinate ba incoace.. dar in Oragul prostilor nu dormea rnca nlmenl. .i prindi hrana din zbor qi si inghiti de .pierde \rremea.tin{c. Pe malr-rl celSlalt. un pilc de copat-i usca{i.buneoragul acela se vind rrestitele haine ciptugite cu blani de iepure.i mai multe clopotni{e strimbe. buruienile ude il plesneau fari cru!are peste obrajiori.

atit de slaba c5-i puteai numzjra coaslele. Poli{iqtii hamdiau de zor - Cirrrculi ! Jine drrrtapta I Nu sta pe loooc 1.Pune induntru galbenii ! .cri ! la locuitorii flaminzi .. dLrcindu-9i 1a bra! soliile.. impopo!onate cu - -. iqi spunea ea lnginduratzr. 'f Pe ni5te movili{e de noroi se oprise un cird de \'l i) ll Jru rrr u lit e de ici ta Ie pene. Pe trotuar. cu botul in vint... Guvernatorul ora.se plimba !an{o. I-uindu-gi vorba din gura.s. pagteau iarba przif uita de lingd drum qi-. drix !" ! - 50 . Vulpea nu-l slabea o clipa pe BLrratino.ului -.vii99. vlzur| cum se plimbau.i murdari rdtaceau ciini iioirifi plini de scaiefi.e.i miscau alene ciottrl de coadd: O vaca.te cu api din baltoaca de colo . NiEte capre ' . $tii. tinind in laba o micsttnica de noapte... bra{ la bra{ cu cucca}1a vulpe. stiteau smirni buldogi p rliitiIS5Lti..vulpoiul cel gras ..+ po In schimb. Sa ne grzibim.. motani sdtui. {inindLr I mereu dupa ea. Nu uita si spui : . Vulpea gi rnotanul il duseri pe Buratino pe url maidan plin cu cioburi de oale sparte. stropegte bine 1.li bic Giini. care pasea rnindri nevoie mare..Pe o uli{a strimbd . $i dacb semeni. costelir. Vulpea Alisa gopti : plimba cei cart atr setttiinat bani pe Clnpul A{irttrnilor. care n-ar ii zbur ai chiar de lc-ai fi strivit cu pir ioi 1r llre . galo.i gaurifi qi cirpe. cu ochelari de aur pe nas. abia se nrai migcau de S at 'ttuln tr .. pantofi rup!i.Be-e-e-e-e ! cu spinarea pleguvi.Acum strope. gnti{i fieru u ri care cu cite o pdlirie in trei colturi si al'ind in j utr rl ri1trrl u cit eo zr Lr C zgardd cu {epi.A-u-u-u.. Muuu-cenica. incepurd a glisui care mai de care -' Sapa groapa ...i.ix...te inima. Presard sare ! . in lunlina lunei.. sc u f i{e. ce oftau lihni{i de foame : . statea cLr capul p lecat jalnic in jos. mix.. la raspintii. miine in zori po{i sd culegi o grdmadi de bani 9i sa-!i curnperi cu ei tot ce-!i pofte. cu crozile smulse.i zdrenfaro.. P-aici -numai inse noaptea asta se mai poate semirla.

. <&' r€t I I . 4!*- t.<l i .a.**.*. -. + 4' f' r. #c r 0. t ffi$ r\f-li ' .r a ai .t< I l: G. a t I I'r t -s. A-.u z Ef.

tc. cap nu ne-a trecut si ne uitam unde-fi ingropl banii. Scoase din buzunar un pic de sare. mix. . 1 Buratino i. Lisa!i-mi singur ni. drix". '1. darvulnea. trintira 1a pamint. Buratino sapa la iuleala o groapa..{ ?ii {' '{'' . Dar.t'.'t.. adaugi si . r'iri in groapi cci patru bani de aur gi ii acoperi cu pamint. lud din bdltoaci pu{ina apa gi stropi locul.ix. spuse paze.Doamne dumnezeule. It fY Yr . o presara deasupra.$titi ce: voi s-o Eterge!i de-aici.i scirpinl nasul plin de cerneall : I . spuse in qoapta de trei ori .'i prirr . pitindu-se dupd un morman de gunoi. Se preiacura ca se indeparteazd.Doamnedupa cifiva pa1i. Se agezi apoi sd agtepte plnd va cregte copacul. sc motanul.

sub picioarele vulpii se ivi pe nea. pe Vulpea il lamuri ! nume Bura- tino. in rala u ner mese. Ham mai departe cd un hot primejdios. rusindu-se de ei sa-i spund pentru ce. dintr-un salt.teptate o mici bfltoac5.. sfordia din rdsputeri un buldog -de serv ic iu. Buldogul de serviciu porunci ca ho{ul cel primejdios si fie adus fard intirziere la post. $i zvirlind in laturi picioarele de dinapoi. n-ai vrea si arestam un hot. 1 . cu nasul intins. fusese vbzul rdlAcind pe un maidan. incit.Poltfistii prtnd pe Buratino $t nur'I ingadute sa rosteasca nici o oorbd tn ?[ dpardred sd Vulpea Alisa i. nu aveau incredere in nimeni. il apucari de subsuori gi il tiriri la post. intr-o camerd imbicsiti cu fum de !igari.haimana ? O mare pfimejdiede serviciu. miriind fdri incetare. In odaie ndvilird numaidecit doi ciini detectivi. ai acestui oras. Detectivii rdspunseri scurt : Ham! .Hot. Atunci Alisa il lisi in paza motanului gi dadu o fugd pind la cel mai apropiat post de poli{ie. asteptind cu ribdare ivirea zorilor. ba se bi nuiau chiar 9i intre ei ci nutresc ginduri rele. viu sau mort. o ? mars ii pagte pe to{i prea cinsti{ii bogd4^^: cetSleni ralJl.i fdcea socotelile ci Buratino se va duce in ceie din urmi la culcare. Dar fi-ai gdsit ! El stdtea neclintit pe grimada de gunoi.pornirl spre maidan. Ei apoi. Buldogul de serviciu. Buratino oaoea din picioare.. intr-un galop al lor. pentru ce l-au lnnata t? Cu ce se ficuse vinovat ? Dar cei doi deteciivi rispunseri : 53 . din rasa Doberman-Pintscher. Buidogul de serviciu sund indiriit. anume scornit. Vulpea ii vorbi cu un giascior mai dulce ca mierea Neinfricatule domn politist . Acolo. se aruncard asupra lui Buratino. care nu dormeau niciodatd . pdtati de cerneald. Cei din urmd o suta de pagi ti ficurd tirig. de spaimd. ldtri atit de tare.. trezit din somn. pe burtd.

ciinele se risti 1a Buratino. scoasera cei palru flr)cr ll :-^^-1. De ciudzi. $i-n ltrrnina lunii. fri{e. Si astfel se rostogolira amindoi pe maidan. hlana I'ulpii si cea a motanultti zburi bucdti-buciti. farl si mai piardi vreme. lipitori gi larve de gindaci de balta. si. urlind furios : Nemernicule. Afari cu el din orag.Ham! incerca Buratino si le vorbeasca de tata Carlo SI de pa{aZadarnic niile lui. Buldogul de serviciu se ridici de lingi masa 1i-l scotoci pe Buratino prip bttzunareNegisind nimic altcer. detectivii il aduseri pe BLrratino Ia post. al doilea n-ai acte. u ^tita inrleminare. . numaidecit ! Detociirrii ri\nnns. motanul igi infipse ghearele in botrrl vulpii.er. Vorrbe! O sa afli la post. rl frdl ll l^.. Detectivii il ingfdcard la iuteala..-<i mdtasea broagtei il acoperi cu paienleniqul ei verde. il tirira in goatla mare aiara din oraq 9i. i. Vulpea :-. chiar in rroaptea ace'ea. a motanul se trezi cu un singur ban.a decit o bucii{ica de zahdr 9i citeva firimituri de prajituri cu migdalc.i pe deasupra n-ai nici de ltlcru. . in sfirsit. de pe inaltul podului. Vulpea il cuprinse intre labe. plin cu broalte. Buratino chzu in api . Sa fie inecat in iaz. incit galbeni din pamint. Intre timp.te galbenii. Nu mai era nimic de facut. ca o minge.. esti de trci ori vinovat: mai intii eqti o haimana. se ficuri nevdzu{i din ora9. iar ea cu trei. .. facind parte dreapti. Dupd ce-gi JrrpLriri unul al1uia coastele.Vulpea gi motanul. impar{ira. il zvirlira intr-un iaz adinc si mrrrdar.

.

to{i locuitorii iazului se adunard in jurul lui : mormoloci negri 5i burtogi.Are nasul ca un cioc de barzb. cuprinzindu-qi strins genunchii.tte o chei/a de aur Sa nu uitlm ci Buratino era fbcut din lemn gi deci nu se putea ineca. Se agezi pe ea. lipitori. in sfrigit tot felul de vietdli atit de mici. Buratino se rdsuci pe burtici qi incepu sd Pluteascd. care plescai inciudat cu tdlpile in apa. scildate in razele lunei.ird prin a-l plictisi pe Buratino. Mormolocii il gidilau cu buzele lor aspre gi morfoleau cu pldcere ciucurele de la tichia lui. cldn{dnind din dinti : 56 .unau in jurul lui.i ingina.ul verde de mdtasea broaqtei' curind.urai in pdienjeni.te cunoscu{i pentru prostia 1or. nimereau chiar ele in gura vreunei larve de sindac de balta.Buratino face cunosfinta cu [ocu[tor[i iazului. Un gindac de baltd i se ca{5rl de citeva ori pe nasul care-i ie. Lipitorile i se strecurau prin buzunarele hainufei.ise la lumina 5i se aruncd apoi in apa. . din picaie insa. ordcdi a treia. se agezaserd sumedenie de broagte gi priveau la Buratino cu ochii lor bulbuca{i 9i guriie cdscate de uimire. ordcii aItal. Buratino se citlrf pe o frunzi de nufdr ceva mai mare.. af[a ca cei pafru ga[beni i'au fosf furaft si broasca (estoasa Tortila ti darute.isie. indeob.. incit multd vrcme ramase la suprafa{a apei. Pe frunzele late si rotunde ale nufSrului de baltd. tremurindu-qi grabite periqorii care le {ineau loc de miini gi de picioare . gindaci de balt5. Ca sd poatd rdsufla in voie. Toate vietitile astea sfir. Ia mai duce{i-vi 1a naiba ! Cd doar nu-s pisica moarti ! Locuitorii iazului se imprdgtiara. ordcdi una oln ele. ^t+^ .E broascd de mare. care incotro.rindunica". incit nici nu se pot vedea cu ochii. . infS. cu lSbufele dinapoi asemenea unor r.i cautind sa prindi ceva demincare . larve care inghit tot ce le iese in cale. intocmai ca gimnaqtii cind f ac . celelalte fiin{e mdrunte mi. cu loate astea se sperie in aga hal.or. Parc-ar fi un soi de caracati{a. u.

s-au cam incdierat la impir'leald. am vrut doar sd fac rost de galbeni mai mul{i Carlo.. minte ./ Chella de . infricosdtor. da{i-mi sd-mbuc ceva!.. aPoi gustd in sil5.sc urt d ! I De ce md cerfi aur c.i cuminte. Se agezard in gir. s-au oprit si bea apd 9i i-am auzit cu urechile mele cum se ldudau cd au dezgroprat banii. increzdtorule.Ce porcdrie ! spusese cufundard greala. broaltele sdrird din nou pe frunzele de nuf-dr. el. Ai face mai bine sd-mi dai J. Vai de tine.....sta acasd ri minteda silin{a la inviifitura.ii . lunecind spre frunza pe care stdtea Buratino. Inspaimintat. nu vi fie cu supdrare. citeva icre de rac gi vreo doui-trei rddicini plttrezite' Dupi ce-i puseri lui Buratino dinainte toate aceste bundtdti. Mo{ul de la tichia bdiatului se zburli de fricd. Nttmai Tortilla. ca de piatrS. pentru tata . Se apropiard de el una dupi alta. Cind Buratino. se ivi din unde. trecind pe lingd iaz. o aripd de libeluld. dar ar fi o mare greseali sd credem ci n-au inimd.bdut laptele si dorm in p5.$tii. ca de garpe.. spuse broasca testoasd. cl5n{dnind din din{i. scurtd . Altfel sint un bdie{el foooarte bun .Vai de tine. Banii ti i-a furat vulpea in in{elegere cu motanul. Broagtelor.. Dar nu un Sarpe se ivise din unde. spuse biie{el cu . prostufule. broaqtele se strinseri roati in jurul lui.. o buc5licd de namol. Xlai bine ai ti-ai necuratul te-a impins si te duci ?n Jara Progtilor.. Din strifunduri. cu vederca slSbiid din pricina bdtrine{ii. Buratino fu cit pe-aci si se rostogoleascd in apd. 9i rdmasera nemigcate. Dupd cite am inieles din cele ce spuneau. datb in ap5. ci broasca {estoasi Tortilla.. incepu sa-9i depeno firul pd{aniilor lui nenorocite. numai eu stau aici asta udi. dintr-o Atunci toate broaqtele Vilul verde de mitasea broagtei care plutea pe fa{a iazului se cldtind Ei un cap mare. Oricine Etie cd broaEtele au singe rece.i-au amdrit qi tremur pe frunza tucurile lor c5lduroase. gi de care nu se mai temea nimeni.i lesne increzitor. apoi se cuiundard repede lna dincul iazului. ridicindu-si numai capetele cu gura mare $l ochii bulbucafi. lfr ? mormdi Buratino. fiin{i fdrd cap. Buratino duse la nas mincarea ce i-o aduseserd broagtele.La ora asta fetilete 9i bdie{a. ii aduserl un gindac mort.. Mai adineauri. M-apucd .

otnule!ule. oi ! Ctrm o sa ma te lc suspirrarri in cor: pe asta . ajrrtii-l onruleltrl de parce af fi r.Ant mai ajLrtlrt cLt tldata un om. Tortilla.i-a facLrt piepteni din carapacele bunicii st buniculLtt meu. c:r ett dau o goana pina in fundul iazulLri poate-oi gisi pe-acolo vreun lttcru $or care s5-!i fic de folos. se lisi incet la Irrrrdul aper.rt rbsplati . o[.Of. Ei. ! Isi freca ochii cu pumnii . spuse ea. din nou prirri indelung 1a lunii. Ce-o si rnA iac acum ? Vai-vai-vai I intorc la taia Carlo ? Oi. 58 .i si:inci atit de jalnic. Stai aici.. $i. Dupa ce-gi trase caprri ca de sarpe in carapace. anrinteasca ce\ra. s = ==_=:*: o lnina cle aiutor. cA pini 5i brr-ra9- --.rut szi-ii Broasca lestoasa privi indelung la lttnir.. ri dre.+==-=: Sl-. dar fie ce-c-r fi. oi.

Trecu multd. mul{u mindu-i cuviincios broa. Stelele striluceau pr in f runzi5ul copacilor intuneca!i. inotind spre mal. Ca prin farmec uiti de toate nenorocirile ce se abituseri asupra lui. Prostu{ule iara nrinte . n-am Eram tare .i-a bunicdi. de aur. entru ca-sl ficuserd ptepteni din carapacea bunicului vr L'illea aceea. multa \"rreme.. {inind in guri o chei{d mica.tele . Cind broagtele ii ziriri umbra neagrd rdsirind pe mal.ti. $i numaidecit dupa asta auzi un lStrat de ciine. Atit tin rninfa' ca' trebuie si deschizi cu ea o ugi gi daczi izbute.si. te-a r'bzut norocul! Lui Buratino inima prinse a-i bate cu putere Ei ochii ii scinteiari. Multe mai povestea omul acela bdrbos despre cheifa asta.optira: 'Tortilla.Dar eu penlruvrut s5-l ajut ! piepteni d supdratd pe oameni pe vrenlea aceea. 59 . ordciird toate intr-un glas: -. ai grijrl sd nu pierzi chei{a ! ( Buratino fuge din f ara Prostllor inti[neSte un toodra.. puse acolo cheija gi.i aga de tare. ca si nu-l impiedice la mers. l-I u mai fi am drit ca motanul gi vulpea {i-au furat galbenii.i celorlalte broagte.Buratino.tilor. Deodati Buratino zAri ceva mai incolo. dar nu mai mi-aduc aminte tot ce spunca.i ce s-a rnai rugat de mine sd-i caut cheifa asta pe fundul iazul.tie o taind rnare... iar in vigduni atirnau nori de cea!5.i lesne-crezator. spuse Tortiila. Zvirli lipitorile din buzunarele hiinu{ei. valul verde prinse a se cldtina din nou . Tirziu de tot. in fa!a lui. Vai. gi suspind iari. se aruncd in apa. Ia chei{a asta de aur.i broas ca lestoasa aparLr. Ruratino fugea incotro vedea CU ochii. ticu. Luna pieri dup d dealuri.tei Tortilla.. scdpat-o in iaz un om cu o barbi atit de lung5. In cale in alf au stinci colfuroase . pe care o puse la pieioarclr'lui Buratinc-r.f de sufertnfa st Broasca !cstoasi Tortilla nu-i aritasi: insd cum sd iasi din-l'ala Pro. incit apa ficu bisici. cd-gi lacusera ulte acela . un ghemotoc cenugiu.Broa. Tortilla suspini. cd trebuia s-o bage in buzunar.

adio pentli totdeauna 1".Vai. ca unul ce se despdrfea de via!5. nici una nici doud. in goana mare. se prdbusi de pe spinarea iepurelui . Mrrr Prinde-1. dupi el. fugarind iepurele. Cind ldtratul 9i tropditul se mai indepdrtard. Pe lingd el trecurS. Lipitoarea. atingind cu capul o rimuric5. gi ingina cu glas pifigdiat . ca stelele alergau qi ele ca turbate pe dupl crengile negre. iepurele trecu in fuga drumul.i in fafa lui.i \: ir-r +A d*. pe drum. se agezl in capul oaselor.ca. Buratino izbuti atur-rci sd deslugeascd un omule{ mic de tot.. Omulelul cel mic. Buratino incepu sd fugd atit de repede. dldu din cap.. neinteles' . cu capul spinzurindu-i in jos.a de iute.. pufnind zgomotos pe nas. Atunci Buratino se ciutd in buzunar si gasi o lipitoare rdtdciib. Zacea inlins.dio pentru totdeauna ! gemu omu1e{ul Buratino se pleci asupra lui gi vazu cu mirare cd era Pierrot. Buratino incepu sa-l zgil{iie gi-l trase de picior. ghemotocul cenusiu risdri iari.. in bluza lui albh cu mineci lungi.ternu o linigte Buratino fugea acum a. Pierrot nu se mi.. O lua gi o puse pe nasul omulelului care zdcea fira suilare.i cizu drept la picioarele lui Buratino.ham ! le erau plini de riutaie gi nu-l bdgardsdrind pe urmele ochii in seamd nici pe Buratino si nici pe omule{ul cel palid.i tinindu-l strins de urechi. | Rdmii cu bine. De pe porrirniE prinserd sa se pravdleascd pietricele.. Deodata. Buratino se lipi la iufeald de o stincS.iepurelui. Buldogii. se vede treaba cd mai trdiesc ! r 6C . apoi se a. luind-o spre povirni9. Pierrot se ridici indatd. hamliau buldogii politigti . murise de-a binelea. cilare pe spinarea unui iepure . Malvina. Malvina. a. crez ind ni'itsrl-I-1 ne r'. doi buldogi polif igti din Orasul Prostilor. trecura in goani drumul .|]': i_ deplind. i$i smulse lipitoarea de pe nas gi gemu : -. Ghemotocul cenuglu san speriat de la pimint. il ciupi de nas. Pentru a treia oari. -printre suspine. incit stelele pireau cd aleargd iute-iute pe dupd crengile negre. buldogii.Rimii cu bine.

.'. '.t/a o4 q -r€ { 4 r....:.rG: -jal..i.F i j:..:{:!ffi f a r+€ -**h ffi3 jffi /'-H\\..n {t' {{ -{ f . - :. T ff t# *-f --1 -"-'-t + (t...{ I liI*Y6(o Te+zE .

Pierrot siri in din miini : la ea..Barabas stiitea la gura sobnebun lt aploua galeata.. nu pe iepLrrele cenusirr. Senior Carabas-Barabas mi rrrm:rreqte zi .riat in fugareau ciinii. sp(. Cunogti taina chei{ei de .. pe rrn crrlcuq de irunze tuscate. De ce fugeai cilare pe icpure ? raspunse Pierrot. Senior Carabas.i ploua cu galeata. intr-o noapte r. Buratino. dind miorliit.. fi-ai 9i gasit la cine sd te gindesti ! Tare prost rna i egti ! ii tdie -vorba Buratino.cu gdleata. Buratino.Ai ales pindpicioare. I. Cum . Pierrot inceprr -.Du-mi chei{ei de aur I aju!i s-o gisesc pe Malvina. Buratino.\rai. ili voi dezvdlui taina Buratino.Ce?mea ? ? Ai vizut-o pe ieti{a ctr pirul albastru ? Ai vizrrt-o pe Malvina ai cules ! O .In{elegi tu. uilindu-se .intul suiera SI .tr\or..tsarabas statea gllra sobei si s gea din pipi. Toate pipugile dormeau.. Daci-mi ... Aseard ietisc ana asta m-a lirit intr-o magaz. NLrmai elr eram treaz.. El a tocmit ciinii poli{iqti din Orasul Prostilor. asemenea Lrnor balonale galbene si m iro s ito a re. Acolo.i - 62 . ascrrnde-mi cit mai repede. BLrratino il apuca pe Pierrot de minecd si il trase intr.i povesteasci ln soapti: .jurul lui. Brr rat ino. Pterrot pooeste. ca[are pe rcpure Inielegi tu. ll sarutd Ei-l intrebi : Cum de ai ajuns aici ? ..ie cu piianjeni.te cum a djuns in Tara Pro. N-am putut rabda 1i am fugit..Buratino ii cuprinse in rniini obrajii albi ca prairrl de din!i. si o pisiloaga.iu sau mort..1i ()lndeam la fetiia cu pirul albastru. intr-o noapte vintrrl suiera nehrrn .i noapte. Uarabas. caci a fdcut jurimint sa ma prirrdi r..trn tufis de mimoze incircat dc flori.. cum poti s-o gisegti gtiu aur ) ce u 5i{a $tiu unde se aflS . In depdrtare se auzi rlin nou latratui ciinilor.Cum ? strigl fericit chei{a. Pe tnini-' mi.

Duremar. Tare ar maifi vrut Buratino sa se laudc ci acea cheita minunata o Ei ai'ea la el in buzunar. r'int ul guiera.. In incapere intra Lrn om lung. iar la cingitoare ii aiirnau clegii.. Dar.. inclinindu-se de parca arvd fost irint ditr sale.'ir bAtind tare in geam.' -Dacd r.spuse el. Buratino il ldmuri irrsd prin semnc pe acest prostinac ci era prinrejdios s-o porneascd la drum pe intuneric... Purta pe umeri un palton vechi. Senior Carabas-llarabas se ridica din fotoliu.) 63 . BLrratino s[)rrsr] cu glas inabu.irat.i deschide u9a. ca nu cumva sa-i scape vreo vorbd. A. ili lua tichia de pe cap gi qi-o indesh in gura. crr o ia{a mici .La dracu'! Nu-rni trebuie nici un Iel de lipitori ! Vino 9i usucd-te la ioc pina n-oi mai putea - : ! i1 Ciorpac - urrt'alti de pescuit pegte nrbrunt. Si ce-mi vad ochii !.a doare tarr capul -sau r. in{elegi. tocmai adormisem cind am auzit lre cinr:r. Pierrot il rugb fierbinte s5-l duca la . Anr tlas incetisor urr col{ dc perdelu{zi ..anume trebuie. ascultind la u$e.Sinteu.aclar. Senior Carabas-Balabas mormai : .1tit.Cine 9i-o fi gisit si umble pe o vreme ca asta ?" eu. Din pricina asta ma cautd Carabas-Barabas cu ciinii lui polif igti..sA deschizi cu ea. intr-<-r noapte.. de linga fe. Degpe agtzr ai mai poe. de. ud leoarca. 1N. rrsuc lingb ioc. rispunse un glas de aiarzi.. cirlige 1i ace. sc impiedica itr barba.it si cam peltic.. ca de obicei.5 doare burta. Am aflat taina. si mi rca-strd.Nlalvina. Intelegi. urma Pierrot.. fi .i am bagat capul in cameri. In miini {inea o tinichea qi un ciorpac. Senior Carabas-Bar:rbas bodogiini .i incre!ita ca un zbirciog. LAsa{i-ma sa intru. dorearn foartc mLrlt si viid cum aratii Lrn virrzator de lipitori rlc' leac.ul de mlmoze. pcrntru ca tot mai f inea tichia in gura : tl i : Pr )esslessle. dacd r. vinziitorul de lipitorr de 1t-ac... Silindu-l pe Pierrot sd se ascundd din nou sub tLrii. Agadar... pot pune pe ceafa o jumatate duztna de lipitori stra5nice. injura. R.i tiuie urechile. dar ca-l r'a duce la Malvina indata ce se \ra lumina dc ziua. verde.

Pldteam unui om sdrman patru banuti pe zi. spune mal repede fi-a destiinuit Tortilla.. parcd ar fi fost de gumd.ce bunule Duremar... ln ziua aceea prinsesem o mulfime de lipitori in felul acesta. Dupi ce mlnca SI bdu.i m-am incilzit.i pu{in tutun de-o {igar5. ceru . nepre{uitule !estoasi.somnul de dupS-masA. Duremar incepu sd mdnince sldnina gi. l. pe care mi-a destdinuit-o Tortilla. Prea .Duremar se intoarse cu spatele spre r. broasca Atunei Duremar ii istorisi urmdtoarea iniimplare : . acum sint sbtul . spune. in timp ce mesteca.i il trimiteam din nou in apa. spuse el. mare. . in grdi aritarea aceea. nu-mi mai tihnegte Spune. . Ca si vI rdspldtesc pentru gdzduire. o si vI dezrrilui o taind. Apoi iegea la mal.ai bzigat iar spcmie rie{i -la intreaga suflare din minunatul nostru iaz.atrd. cdzu peste lnspdimintatul Duremar. Ia de mininci sldninl si bea un pahar ile vin. deodata. cind ai de gind sd isprivegti cu fdridelegea asta ? 64 . intra pini la git in apa iazului gi rdminea acolo pini cind lipitorile se prindeau de trupul lui gol. un cap de qarpe. Carabas-Barabas holbd ochii. Senior Carabas-Barabas trase din pipd qi rdspunse : In lumea asta e o singurd taina pe care vreau s-o cunosc.bucati de sl5nin5 vinzarea lipitorilor. cind din iaz se ivi. Merge prost cu spuse cl llou. sdri in plcloare. se impiedicd in barb5.1 | SE stringea gi i se intindea.a dracu'! Nu-mi trebuie nici un fel de lipitori ! strigi Carabas-Barabas. Senior. gi el se dezbrdca. Din paltonul lui verde iegird aburi cu miros de nimol..sint gata si din pun pe Pengi un pahar de vin tru o vd sale o duzind din cele mai stralnice lipitori. ca de obicei.Pe vremea aceea md indeietniceam cu nego{u1 lipitorilor pe care !e prindeam intr-un iaz murdar de lingd Oragul Pro. La aceste cuvinte. Toate celelalte nu fac nici doud parale ! eu gtiu o taind foarte spuse din nou Duremar.. iar eu smulgeam lipitorile prinse pe el . ascultd.. r4!. Durentar. ne tulburi apa.ti1or. . din pricina ta . iar de vi dor cumva oasele.Senior. gata-gata sd-l striveascd sub el gi mugi ca un taur: Duremar. broasca {estoasd.

schimonosindu-. ii rispunsei fird teami . geamanian birrin de rpa.spiai*sti ? poate vrei sd-mi dai carapiicea dr os in care i!i ascunzi capul si picioarelt:.i laba din apa : --" Fac jrrr.. dacd te irrr.ti sd ne lasi in .Ti-ir. Am si mi rog dr. tinindu-$i mereu laba ririicirtd in SUS...iil.sn "' .ia uLt t'l 3 decil r_.-.i .r : - asta I cepu sd urle cit il tineau puterile: -.. Sa pornint nullt a iciec it in fara Froitiloi.riirs tr. nrrmai si punS mirra pe cheit.tcstoasl se inverzi de ciutla lj-nll 5puse.ri jumirtaie de nrugte grase.inrint cd nici trr.rroasca {cstoasa.. dc rnolmoloci. A n si le igridu iesc un milion . ridicindu-.i cirii ca. iesindu-si din lire..Omui acela sint eu ! Eu ! Ilu I prra-bunule Durenar. nici nirnerii altrrl nu va cdpata cheila Icrmt'e ati.: .lr. zicincir -i . si ma las pdgubag de lipitori pcntru o biati chei{r..r glini tif f .. Jrrl cli o i a primi nrrnrai acel om care va izbuti si f:rcd ast_ ir:1. Dar abia rostise Duremar a ces te cuvinte. ..Cind ? .i-si f aca Iumea piepteni dinir-insa.att. Eu o s:-r tla alez pc maiul ia zulu i. 1i Carabas-Barabas in- -ST :lu l.. ( -ind voi sfirsi de 1..sr rrn onl care ar fi gata si facS 0rice pe lumc. mi-a spus. sintem gata sa tc rasplatinr. Si broasca se cufrrnila iri ailli...t iirr . br'ascd firiil minte l clr . broa gte.il. r'incle-o (.Osi zirnbesc cil am sit pot mit i irrrbiclor.. festo asi... iiP 3.'. Atunci eu incepui s5-mi bat joc rie i... gi zicind ai:estca i1i v'iri eairitui bdrbii inb Llzuitar 1i nIt1q. de ce n-ai Iuat atunci cheifa de la broasca testoasi ? Asta-i buni ! rdspunse Duremar.re.si sd nu mai calci niciodata pe aici..tt tt.uil -s.i('rdem tinipril. l)uremar. sii rag ca o vacd rdtdcitd de ci readi. de gindacii ilc ltalt.i atit de tare chipul. Broasca .Dindu-rni seama ca aritarea acea.ii: : tri murdara.i broiisca les'toasi obiEnuitS. pe scuri.a.i. n.I-lei.oies. -lri ga Carabas-Birrirbzis. l/.Lt .. Cunc.Pe irLndul iazului zace o chei!i lerinei:atI.. lipitoriit: ri in bait:r r r. rog' ai putea si 65 li. cii pind la urmi.lace iazul . s-o irrdirplece pc liroasc:. mi-am bdtut irr ala hal joc de broasca lcstori:-ri.:r c Ilrt . incit tot poporul diri iaz ::ii mi roage sa i-o dau lui. incit semdna acum leit cLr r-rn zbirciog fiert zi...

e1 cu clopotirile inclinate care cum se nimerea' Pe drumul ce ducea spre ora.si l3 lxmina lui r.' O lua ba la dreapta.i-am si vir cheifa in broascd. dar se irnpiedici din nou in barba 1ui. vinzatorul de Iipitori. Clzusem in spinarea unui ie pure cenu. iugeau Carabas-Barabas Ei vlnzAtorul de lipitori.i rniniat buza lui spintecata in dou5. alergir-rd ia zece pa..sule. S-a noase.i in urma mea.. continud Pierrot. o pornirlm prin intuneric peste cimpii..umeaua care se zgudui toata. Cind norii se imprdgtiarl . am si virs lacrimi de crocodil. migcindu-. vizui la poalele dealului un or5. Senior Carabas-Barabas m-a vkzul. nemernicule ! 51 se repezi sh mh prindd gi sd mi zvirle pe foc.i luna se ivi pe cer.celei mai prizlrite broscu{e..Te rog frumos.. risturnind nigte scaune. ba la stinga. Iepurele suspina gi o pornea din nou. cu il sirutam pe frurlte: -. iepura. . Ehe-he ! Asta-i curat ghinion iepuresc ! spuse iepurele' Pun rim5. hai sd mai fugim ni{el.m-a apucat o curiozitate atit de mare. . O si pltrund in camera de sub scard. Incotro ? Nici el nu qtia. o sd glsesc ugi{a micd pe lingd care to{i trcc fird s-o bage in seam5. iepurele tisni in sus. Trebuie neapirat sd pun mina pe chei{a asta | $i cind o s-o am. o casb. Un fulger despicd norul negru de deasupra capului meu .Auzindu-i vorbind aga...i cind am sdrit gardul. pe Carabas-Barabas gi pr. In bezna de aiar5. undeva. cizu. Tragi cu urechea. care are o cameri sub scard.i.. l{-am prins cu nriinile de nigte urechi lungi. M'am poticnit gi am cazut pe ceva moale gi cald. Nici nu mai gtiu cind am fost dincolo de fereastrd r.izui. Buratino. dar eu md !irream strirrs de urechile lui.. vintul guiera gi ploaia bdtea cu furie. incit am ielit de sub perdea. Voi cadea in genunchi in fa{a sfirqit cu noi I 66 .ag cd se duc in oraEul Progtilor. . stind pc frunzele vegtede de sub tuligul de mimoze. md duc in orag. Se aflii acolo. in{elegi. se intinse cit era uc iung pe du.Sint pierdut!" mi-am zis. De f ricd.iu. $i astfel. -. sd tocmeascd ciini polifigti. prin vii gi prin grddiniCind icpurele obosea gi se agcza si mai rasufle u1l pic.

Urmarea o .In zadar m-am rugat de el.cu cheifa aiacasd o fi camera aia de sub scard Ei uqila care se descuie . cu urechile pleogtite..nind din orag. Iepurele igi pierdu curajul.a-tfi=. cd o gi zbughi prin pidure de-i sfiriiau calciieie. doi buldogi cirni.. Pierrot igi siirgi povestirea gi Buratiuo il intrebi cu bdgare de seamS: Dar in care . am plins gi i-am cdzul la picioare. purtind cite o banderoid neagri pe laba dreapti.S \:d -'. Iepurele nu se clintea. Insd cind vdzu !i. intr-o fugi nebund. rimase fintuit locului.. iepurele prinse sI tremure ca o frunzd in bdtaia vintului 9i abia am apucat si-i sir in spinare.zul singur... Virindu-qi nasul intre lSbuie.tii.. cd doar ai vd.

Ia uiti-tel lr 5 r.i o luzrri la goani peste cimpia pt care biiefelul o stn-rbitttse ctt o noaptt: nai inainte. dupa ce ini. dar ii era loame. luna De rlbloallc. lluratino. Buradnl si Pieriot ielir5 de sub iufi. Ili. uitlndLr-te cunt alerga Pierrot. in d. s-o intilneascb mai repede pe tr'lalvina.t'd tugd Iar"a tnttz{ere tmpreuna cLI ed sf ciinele Artemort (-iitd soareie se indl{a deasul. Pielrc. iar :-nirositl de lapte iieri la fttijr err parul alitr. dar noui ne e totuna.irti pc srrb nasul lui Pierrot. Iti venea sd te strici de ris.irul a{bastru./ pierr()t sosesc la Malotna.rocul ista.larca lrastru. .r. Un iiricel de fum se inilfa din itLrrn.r.p s[]re'J'ara Pro:.ra virirrlui stinc<. neribdftor. chei{a s e afla doar in fundul iazului.'r'1'11 Je dcparte sd-i sidile nErile od . De unde vrei si gtirt eu ? In sfirgit. ce zici. fetifa cu p. Tu ce crezi ? O si sc bucrtre cind m-o itedea ? De rrnde r. intreba el 1a fiecare 6'ln qi. .rei sa ltiit ? Dupa alte cincispri-'zece secrtrtCc.-r al dealuliti. rru alta. a:. Buratino. poate it-o sit st bucure. Ciinele Ar1-r'mon ledca pe prisiri 1i miriia din -ind in cind la nou- -i stelcle zrr-rivile ragul acela. cu soarele. Nu ne t.cminitor rrnLii capr de pisicd. didr-rra cu cchii 1i tle tasu{a ceii llba. dat noui nc. impreunh cu liliacul. ddr stnl tteoolft r .rti1or-.n. iar rlt'asupra ltri plutea un nourag ITlic.l rlSa Buratino la Buratino .rt intrebel dilt tlou: Asculti. dnpa ce Iugise din casa feti{ei cu pilrui albasinr.Asculta.(-arabas-B arabas il-a tnal a\rut cind sh pomeneasci despre asia.s p rezece secunde.. Darpistaovezi sL:Oase tLl ? S! cheita d in bttzunar o ureche. Bulatino nu prea avt'a el chef sa se int.

un co. iar Artemon 1e scuttrri hlinutele ctr smocttl de : par din virfuI cozii. l'iu ptiu.11 plltn tJurauno --.nu i-au zburat inca sticietii din cap ! Spald-te. ca ii cunl rrimic: nu s-ar fi intintplat '' Uite. ca vrajit. ilt timp LT Pierrot abia sc atingee de prdj ituri. rEs-'un:t'Pit'rrot $tii. Tocmai atunci Malvina ieSi din cisutd lntr-o mini tinea ceainicul de portelan. de cinrl eu nu mtri miininc nimir:. r'c-lri \'azut la niine i1.orii ii erau rogii 9i ttmf la{i de plins. lluratrnr. iar in cealaltS. -. fluturagi! se rotiri deasupra lor ca nigte frunzttlile albe 9i galbene 9i.Dacd feti5cana asta c sd se-aput:e iar sa-nti dea cre. curl{5-fi dintii. Era sigura ':a guzganr! il tiriserd pe Buratino afard din magazie qi cd-l mincaser5.: t. {i I arn adus ! N-ai decit sd-i dai lec{ii de buna purtare I'lalvina abia atunci inlelesc ci nu r. ili zicea in gind Buratino. Malvina fi':u iar ochii nrari Da-a ?l Atur:ri spune -ne st ni)ti I :r D---^l:-^ pt rez it I 69 .Ai vdzut.f-: 1 tln fls. Se Lrita.i le ntai rngir aici. Se spalarS. Ochi. Buratino spuse.ters a ieasi. Malvina. alit de mari. Apoi se a. la Malvina. -...ezari la nrasi. cit sitrt de iericita I gopti ea gi adauga indatd cu glas de . incit ntr face .. -. ca 5i cum ar fi fost o prijituri cu migdale In cele din urma fata igi i eli din sirite: l\\i rog.' uiti asa? ii intrcbi ea. dau pe qit cana cu lapie 1i p-aci !i-er drunttrl". spilati-vi numaidecit pt' miini pe dinli Artemon' :rnr miire: 1i riu le i'os. Mai bine tl sta linistit si-ai rnirrc.. ca i-ar fi pLrtut cuprindt dintr-o ciaia pe amindoi biicfii in adincul lor..E rnulti \ireme. pe cine din lumea ASIA n-ar da ea gata cu meteahna asta a curdleniei. Se agezi la mdsrrla de pbpursi care se afla pe cirdruia p resirata cu nisip gi florile albastre prinserd numaidecit sd se legcne.Vai." to1 atunci apirurzi Buratino qi Pierrot Malvina fdcu ocliii mari.mormdi tsuratino. Vizind-o pe Malvina..Baieli. nu st-ncurca. totLrgi. Pitrrot incepu sd se bilbiie Rostea cuvintt atit de lipsite de inteles 9i fird nici o leqlturS.l ii la fintind ! -..'isa..r rninca.uk:! cLr prdj ituri. biir. ou irrill p()e 7. zbr-r.

gea miinile 9l incelca si se dea cu capLrl de nisipul cle pe cirare.. Artemon latrd p utern ic 9i sari la Pierrot.Oare n-uS putea l/iala-mi de pdpu. Pierrot turna fiertura din ceainic peste ea pi At alvin a se trezi cu rochi{a ei drigu{a plini toati de cacaci. pe cdriruia presiratl cu -:^. ttl)l F{olbindu-9i la ei ochii bulbuca{i. ie spuse: . de parcd vorbea din frrndul unei fintini adinci : $i mci-ntreb plingtnd : Da. N-am s-o mai gdsesc! mea . du -se Dar n-apuci bine s5-gi sfir.i nu pricepuse nimic. bucafele de zahir si bomboane. Buratino sbri ca ars qi inceprr s5-si umple buzunarele cu przijituri. In schirrb. n-apuci nici i{alvina sa-l arate cit de mult ii plicrrse ci. rnai repede ! Daca buldogii poli!iqti il aduc aici . draga..Azi-noapte. ca aripa unui Ilutura. .a. i-a povestit lui Carabas-Barabas de-a fir a pdr despre chei{a de aur. rosti citeva cuvinte f:iri nici un in{eles.are cu un cap de pisicd.. p. SperiatS..i frin. . Carabas-Barabas si ciinii polifiiti vor .. Pierrot.Cu ia{a spriji'ita in minu!a ei ginga.Llalvina didu un !ipbt. ca to{i poe{ii.I il ingfiica de guler qi-l scuturi pini ce omule{ul ingaimS. deznddijduit. i. Pierrot incepu sd spuni poezia cu un glas atit de stins. pierrot.ri sd o pdrdsesc?" rriirei. bilbiin! : te rog .Sa iugim cit sintem pierduti pe Carabas-Barabas.AjLrnge. deodati. holba cu ochii Broasca se ql ei bLrlbui:a{i la toata invalmiqeala asta fi aici peste un sfert de spuse din nou: -ora. iegindu-9i din min{i. broasca festoasi Tortilla.i! \a lv ina se fdcu la la{d albn. s-a dus Maluina.ul care aducea la infdli. pe care iard. de. i. Crezind ca e gata si-qi dea suiletul.Maivina f ugi si-gi schimbe rochia.easca poezia. scumpa A lugit Maluina. alb. cici el spila rochiile Ma.si ridicl ochiqorii fru_ moli spre noura. cu gindul aiurea.i n-are rost sd le mai insir rici. Ar70 . apdru o broasci.

J t# et t * . U..i-=E. T' 71../'r 1rfi.€' --T-." . r:1 // .V *.'f t_rlz l-rtt t /a .*. a r?e * V4# r it t L\ ir# F \Lr. I :"2 ( *^ -.l- .( (r.z -.€7.l V* n"E \fi 4 n"i l. t(t I t':t 7t r' ('' oi'.f.I .r.&" & f .7. alva-.

i iringea miinile: . O lupta crfncena /a mdr{Jrned Ddourit Senior Carabas-lJzr12[x-s {inea cle zgarda doi ciini poli{i9ti.\iaiVlna i. ci in alta parte.i cie drirm.. parci inir-adirrs. ciinii inrii{i inceouri rnai ir. nii-c. Pu.c de nrinte'sindtoasa. dinapoi ca sd-. atii der mirrrlri crarr rl:.i. frica ! 7a . putcrc.r 1crr. 9i slobozi buldogii.ina.temon ducea in dinli bocceiufa cu t<rt ielul de lucruri de-aie gospoddriei. adica Buratino pri.lcilm intr-c} ror. Ugile se trinteau.ind birbategte in irunte. r\lal virra siltind pe bocceie. Ferinclu-se de soare. Carabas-Barirbas cilca greor ciinilor poli{i5ii. o agczi dca.areir-.. alerqind p€' ci'mp1ll dc'schis.r.l Iilr!')s . Nri ldtrau gi nu se uitarr la iuqari. v. pe care groaza ii fintuisc locului.uri" Rindurrelelc. inspaimintate si ele. cu capul impinat de poezii pri. Cinci ii zari pe fugari. isi strin:.e d. Pdrea cd totril este pierdut. irnbricati :.i --. Ritiha ii rcipa mci-crr tiin buzLrnarul hzrinei sl I sC lil citrca printre picioarr-:. iar pe I{alvina. pentnr a-i speria rnai tare.i capul I Sa iugim t. - . I-Lri Pierrot ii poninci si sr'{inii clc corda ciiirclrri. plirr de. Buratino nu-. la rrarginea pddurii risiri barba incilciti a riri CarabasBarabas. currr.nvl ic [r.i facd vint.rt?i sr zrrirle panrintrri r:rr pitir. !-Illl'tin. Apoi.$i acunr. Si cind to{i. crr mira stieaSinl la ochi..e in spinarea lui Artemorr doui bor:celu{e in care sc af lau htcrrrriie r:cle mai trebuincioase.}tie frumoa:. oAr'l. rinii cu t olrtri gura. 1i in urma lol Pierrot. iegirri din iarba deasd in cirnp deschis. cerceta cll luare-amiuie imnreiurimile .i picr dLr crimpit ul. porni in Irrrnlerr lc-. supra. Doar BLrfni{a din pod. Vribiile gure)e ciripeau speriate prin tuli. r\rtt'nron Lr 1€'r rot qi &lair.t' .iaste in lc.Aha ! ricni el. zburau atingind cu aripile pimintul. ri dea in hohote. Apoi se indreptari in pas rtisLrrat spre [3trratino. previiziitoi-.i rog! Nu va pieidel. Artcmon. ari IInOU-sr din{i coliosi qi mari _.

ciud la dreap ta. Dar Artemon izbuti si se strecoare indeminare printre ei 9i-.ilit du. Aratindu-gi col{ii. voi fiare.'eni in fire.D5-te se prinse zdravdn! de o creangd. sdltindu-.Pierrot. Carabas-Barabas se apropie de pin.. Buldogii sdrird pentru a treia oari asupra lui. ! - i pregitegie-te de lupta I Imbarbdtatd de glasul lui hotarit. 'l cu minecile lui lungi atirnindu-i jalnic in lC)s. Siri{i. lncreoln-IaI ca nu mal era nlcl 0 nldejde de scdpare.Diorr. arunci boccelele rlin spinare. ba ldsindu-i si se apropie.i ugor rochi{a. ^Nlalvina siri jos din spinarea lui Artemon . Dintr-un salt se aruncar. Acesta sdri sprinten in sus.irful unui pin cu trunchiul plin de ri.i asupra lui i\rtemon. dar cu incip5linare. Buratino. strigd el. Buldogii polili. Miriind indirjifi.i infipse col{ii in ciotul de coadd al unuia l .i asupra lui.i incepu sd-l scuiure: jos ! Jos cu tine .ini. cd{5rat in r. da jos boccelelc. hotiri{i sa puna laba pe el. pdsdri 9i gindaci ! Au nar. viu sau mort. Sdri}i in apararea ncvinova{ilorl. coapsa celuilalt. crI 1l Ilnea gura : in ri{i in ajutorul omulelilor de lemn. cu coada tiriE prin iarbi. Buratino fu cel dintii care-qi r. pe urmcle Iui Artemon. lisindu-i si treacd pe sub el. ce veghea singuratic pe cimpie. acolo undc sint iebedele Artemon. cu picioalO -. o porni razna pe cimp.. Buldogii se sucird . scoatc-fi ceasul qi . alergind in cerc.\ -. In timpul ista. Buratino cu miinile. incepu sd sarir cln o la stinga. t4m in loc. gi se napustiri iard. ba aruncindu-se intr-o parte.manii ! Sa- 9i astfel izbuti din nou sd-i jupoaie unuia coastele si celuilalt spinarea.ti parcd abia atunci il zirird pe Artemon. il cuprinse ln bra{e.Cheila de arrf . igi scclase ceasul de pe laba $l-$t desficu funda d in viriul cozii. Artemon. o prlvea ln npctirA nA lvrarvlna. striga si urla de acolo de sus.c..i o lui la iugd spre lac. Buldogii cei cirni se infuriard de-a binclea. chiar de sub nasul lor. fugeau firE grab5. greoi. ia fata de mind $i fugif spre lac. Pierrot dupd -Artemonea. gi sI scormoneasci pdmintul cu picioa rele dinapoi.

atunci. Zadarnic cl5nfineau acegtia. Ajutor ! Snri{i in apdrarea unor bdie{a. se inil{d in vdzduh cu ciine cu tot $i cind ajunse in inaltul cerului 15si sd-i scape buldogul din gheare. vai gi amar de tine. ca o cirpd rogie... Zburind foarte jos deasupra pdmintului. nu-1 sldbeau de fe. tl risturnd. care rdsuni ca o tobd. Iqi infipse ghearele in spinarea unui ciine poli{ist .cati. cu limba atirnindu-i din gurd. este cam de mirimea unui pepertaE galben gi e destul de greu. Artemon gi dupd el ciinii politiqti care.. Aqa de tare scutura Carabas-Barabas copacul. pic5. il . $i din nou o pornirS. I ! Siriti Ne-au incol{it dugmanii strigi din nou Buratino. spintecau aerul drept sub nasul ciinilor. Dacd te pucnegte cumva un con de 5sta. cdscind 5urd. miniogi. fie sub Artemon 74 in sus. De acolo v azu ca Artemon aDta mai alearg5 gi el.. un vultur negru. Cunr Carabas-Barabas zgilliia pomul din ce in ce mai tare.. incit conurile de pe crengi se cldtinau de mama focului. fugirindu-se prin cimpie in jurul pinului singuratic. Era vulturul care ii aducea de obicei Malvinei vinat. . nimeri dreptin guralui cudinfi mari. Conul pinului. desfici ndu-gi larg aripile lui puternice. - o gurd cit o Buratino se tiri de-a lungul crengii.. fdri ve ste. plin de ghimpi. cu picioarele incolli pe celSlalt ciine dintr-o parte.. din din{i: ldstunul doar nu-i muscd: l'ij-j-j I gi gata. degi zdrobiti 9i mu. D5-mi cheifa ! urld Carabas-Barabas.. ciinele poiif ist se prdvdli la pimint.i poc ! il repezi drept in ca pul lui Carabas-Barabas.i nevinovaf i !. Carabas-Barabas se intinse jos cit era de lung. Buratino abia se mai {inea pe creanga zgiltiita virtos. Cei dintii le venird in ajutor iistunii.. $erpii tot trebuiau si moari curind.In ajutorul lui Artemon venird nigte broscule care tirau doi . Urlind inf iordtor... il mu.erpi. il izbi puternic cup ieptul. conul greu zburd deodati de pe creangd si.rele.orbi de bdtrine{e.i. ajunse in sfirgit in dreptul unui con mai mare Ei incepu s5-i roadd cu dinfii codita de care atirna. Buratino rupse al doilea con .cd si apoi slri in lSturi. curind. ba gi cu din{ii. trecea pe sub botul lor ca un fulger cenugiu ! Din nouragul asemeni unui cap de pisic5.

urmireau doar un singur lucru : dintr-un salt cutezi^ior si ajungd la beregata lui Arsi-i faci de petrecanie. imbricafi in pelerine aurii._ Gra'e 9i linigtite. cu acele lor veninoase. negri_catifelali.i mugtele roiau ca Lrn nor des prin fa{a ochilor lor. Buldogii.i birziunii ii in{epau 9i ei. Artemon cel cu suflet mare se hotiri sd treaci la Iupta hotdrttoare.ii aurii . aricioaica. Fdrd sd-9i precupe{eascr via{a.u . Cirdbu. cu pliscul lui coroiat. bondarii gragi.' . furnicile pdtrundeau in nirire ciiniror.minge. zumzdind.erpi. Buldogii se ndpustiri asupra lui 9i to{i trei se rostogoliri ca o o ridicind putredd.ia1iie ior tungi.r.ritate de-ale ariciului si ariceii cei mici. se rostogoliri intr-o clipitd ca ni. 75 intunecindu-le vederea. aricioaica. Flutura.i nemdritate ale ariciului gi ariceii cei mici. din zbor.. fognind din aripi. crrdbugii de aur gi gindacii mugcdlori. Vulturul. Se propti in coadd gi-gi ariti col{ii.i gindacii ii mu5cau de burta. ca si str5nute gi sd dea afari lichiciul cel otravitor al furniciror. fie in stcmacul unei berze. ii ciocdnea in cregtetul capurui cirrd pe unul. soseau gi ei. hotari{i s_o sfir_ . pisdrile pi gindacii se napustiri asupra nesuferi{ilor ciini poli{i9ti. . Ariciul. ceie doud mrtu. doud mdtugi nemd. . ii pdtrunse ln giilej. fdcufi ghem. ca un sfredel. cimpia rdsuna de scherirXit 9i de ld- $i iati cd unul din cei doi ciini igi cisca botul mare. Atunci garpele batrin gi orb se repezi cu capul drept in botul larg deschis al ci in elu i 5i. se apropiau gi bdrzdunii cei haini.ii . improscindu-le cu un lichid usturdtor pe care-l fabricd numai ele. Bondarii .te bile 9i-9i infipserd lepii ascu{ifi drept in botur ciiniror vrajmagi. tirlndu-se incet. ajutorul lui Artemon siri acum Ei o familie de arici : ariciul. . Veneau in zbor. soacra ariciului. soacra ariciului. Broscu{ele {ineau gata pregati{i cei gcascd intr-o moarte viteieasci.In doi . gi broagtele ii temon pi trat. cind pe celdlait. ne{inind seama de mugcdturi gi zgiireturi. induplecaserd s5-gi sfirgeasci via{a murind vitejegte. Artemon iqi cldmpanea falcile gi ii jupuia pe dugmani cu ghearele. toate fiarele. .

'.ie cepe. \r 4{ . in gitlejul ciruia pdtrunse cel de al doilea qarpe. 76 in virIul pinului. cocolat drept tul birbii lui Carabas-Barabas.it. luat de vint. se zvircoleau acum neputinciogi pe phmint.'l tiiltl:l (l ' . Din pricina loviiurii pe care-o primise in cregtet. in siir. /. Buraiino. Amindoi ciinii. de ame{eald.::'* ! q/("-44 --- \ 1. Cldtinindu-se pe picioare. Vintul ii resfira barba. infepeni{i. Viteazul Artemon iegi invingdtor in lupti. 'tt't. vizu atunci cum ca pi- ..il . inabuEindu-se.l/. In vremea asta Carabas-Barabas izbuti.a rffih.-zrE ---Za- l.. nrugca{i gi zgiria{i din toate parlile. se sprijini de trunchiui pinulLri.i4 .I =-{/ -.J /-.\l(frt' w Acela.. sa-gi smulgd din gura lui cea mare conul cu ghimpi.i lucru se intimpl:i gi cu celalalt ciine. se lipise de trunchiul imbibat de rigini. ochii i se fdcuserb cit ni.

. cd nu m-ai prins $i nici n-ai sd md pnnzl vreocopacului.i el pe loc. Apol mal alergi dati jurul copacului qi incd o data. Ei cind nu mai avu ce sd se incoldceascd. . senior carabas-Barabas. Inconjuri o o in t ln pe$tera Malvina gi Pierrot stdteau .se pocni cu nasul de copac. recitindu_i poezii : 77 . pe cea Ce-a patra {inind-o in sus. Pierrot incerca s-o linigteasci. .i {ipete dezniddjiluite: Artemon gi Buratino isi vindeau scump pielea. dar '. pe o moviliJd umedd. in{esat cu aripi de libelule $i cu lintari usca{i.Buratino cobori atunci pe o alti strigd data ! : creanga ! . buimac. incleindu-se in rrginS. acoperindu-gi f ata scrldatd in lacrimi cu o frunzd de brusture. Pe cimpul de brtaie rimaseri cei doi ciini poli{igti.chiopata in urma lui. gata-gata s5-1 apuce cu degetele lui incovoiatc pe baie{el. in trei labe. albasire. la feti{a care plingea amarnic. in cleznidejdea ei. moqule. zburind prin stuf aris. Siri jos gi incepu sd alerge roata in jurul gi.. ca s-o caute pe Malvina gi pe pierrot. cldtinindu-se. dar Peste capetele lor se intindea un piienjenig des gi ocrotitor. Doctorul in gtiin{e de pdpugi. Barabas intinse miinilc sd-l inha{e tel. rdmisese .i fugi spre iacul lebedelor. Arte'mon.am nedumerite. priveau voioase. Din departare. mi-e frici ! suspina llalvina. Pasdri mici.Mi-e fric5.rald5" in stufarig. se lui Carabasdupa bdie- Barba i se incolScea 9i ea treptat in jurul trunchiului. Buraiino scoase limba la el . ciufulit tot. carabas-Barabas .l f Scindu-i ln ciudd -- Sic. se auzeaLr ratraturi indirjite . a ciror via{i nu mai pre{uia nici cit o ceap_d degeratb. cu barba lipiti de trunchiul pinului data copacul.

. avea sd-i in.se aruncd zdrobitd cu fa{a pe muEchiul verde. croindu-gi drum cu coateie' prin stufirig.. Vintul adia r-rsor orin stufig.f ace pe amindoi qi s5-i bage in buzunarele lui fdrd fund..i cu gura pind la urechi.agd-om sta Singurei.. cu nasul in vint . Hain din fire cum era. Nu-mi pasd nici de vulpe. ocolind lacul ca sd ajungd de cealaltd parte. Venea pesemne Carabas-Barabas. credinci<. hirtinit bini. apucd-te de coada lui. .. gi Noi. bdiatule I Ntai bine fd-mi rost de o frunzd proaspdtd de brusture. pe mooilild. Mah. nici de motan. Mi s-a urit.. Vara-ntre. Malvina gi Pierrot nici mdcar nu indrdzneau sd-l intrebe ce se-nt?mplase cu ciinii poli{iqti Ei de ce ntt mai sint urmiri{i de Carabas-Barabas. $i Pierrot se frdminta fdri nici un rost in jurul ei. cd asta e ciuruitd toatd qi udd leoarci. In sflrqit se auzi zgomot de Pa9i.uroaie. m-am siturat de tine. In urma iui gchiopdta Artemon. parci fdrd sd ia seami la bucuria Malvinei gi a lui Pierrot. nici de ciini poli!i9ti. pe qi ca celdlalt mal al lacului.ina igi frlngea miinile.. $i el porni voinicegte peste mu. Omuleiii furd nev o i{i si-i oblojeascd rEnile. Cind ajunserl cepn sd schelSiSie sd faci un popas.Stam moaililo Cu flori minunate Galbene $i rogii.rsul Artemon insd Echiopiteze rdu de tot. Tocmai cu mine gi-au gisit sa se misoare ! spuse Buratino.or gi incdrcat cu boccelele. tnmiresmate. vdicdrindu-se : Se gtii cd Artemon gi Buratino s-au prdpidit' s-au prdpadit. S-o pornim la drum. feti!o. Deodatd. Sub rdddcinile uriage ale 78 .. Stuful fu dat la o parte gi deodatb apiru Buratino. zgomotul gi fiPetele din depirtare se stinserd. iar trr. nici chiar de Carabas-Barabas ! Ptiu ! Incalecd pe ciine. bdiatule. gi lumea Toatd s-o mira Malvina bdtu lnciudatd din picior.

cu aripioarele desfdcute. Nu trecu nici un minut Ei sosiri. Buratino fdcuse pansamente.Flutura. pe drum pierdu lnsd capacul ceainrcului. trlalvina ie. iar mai apoi broscu{ele.. fdcu la intrarea ln pegteri un foc mare. egii acum scutit si te speli pe miini Ei pe dinti lna inte de masd.Repede. De uimire. incii crengile pinului inalt prinseri si se clatine. cb de Carabas-Barabascu ciini gi te-ai poli!i9ti Ei i-ai invins. fluturi mari inclrcafi cu polenul florilor.Pierrot. lui Buratino ii pieri graiul : Na-fi-o bund ! holbd el ochii la fetigcana atit de dirzd.. ddd u din umeri. pleca gi se-ntr. siltind pe burtd. Fluturagii. fugi de cautd vreascuri pentru foc I Xlalvina se uitd cu d ojand la Buratino. gindaci. Buratino spuse : -. sterge-o gi adu apd din lac I Pierrot porni ascultdtor. care trosnea atit de tare. aEeza{i-vd la mas d I In tot acest timp.Mare belea pe capul meu cu binecresculii dqtia I Aduse singur ap5.Sd nu crezi cumva. Artemon adormi liniEtit Buratino spuse: --. Dar acum nu se mai putu stdpini gi zise cu glas de om mare: dacd te-ai luptat . broscu{e... dacd ne-ai scdpat purtat bbrbdtegte.i lingea cite-o labd qi apoi o intindea Malvinei. dddurd de-o pegteri Cirari 0occelerc ln pc$tera gl tot acolo se tiri gi Artemon. Buratino. Dupi ce-l ooloJ lra gi-i puserd termometrul... Viieazul ciine i. Pierrot le finea Ei Malvina lega cu ele labele rdnite ale lui Artemon.u!5 veche a Malvinei. in zbor. iar apd aduse doar pe fund.i. omizi. tirindu-se. cu buzele strinse.rarse cu un bra{ de tulpini{e uscate.i din peEtera gi batLr din palme: --. .Malvina.unui pin ce cre$tea pe un delugor pietros. Dintr-o cimd. venird omizile $r grnoaclr ursuzl orn gunoaie. Deasupra f ocului puse la fiert cacao cu ap5. Malvina ticuse. poticnindu-se gi bolborosind felurite poezii.. 79 . Buratino spuse: -. se aQezare Pe perefii pegterii. apoi tot singur adund vreascuri 9i conuri de pin.

ba chiar gi gitul. si atit de gras gi somnoros.. sfirrr !. vrind. Ap5ru 9i un bursuc somnoros. ea .i tot gunoiul de pe jos gi-l zvirleau afard din pegterS. apoi cu ajutorul cozii lustrui ca oglinda cele trei perechi de ghete : ghetele Malvinei. aduserd porniri Zece un crap lucios ca oglinda. ca o ra{5.use: - 80 .sp. Broscu{ele tirird Ei ele crapul-oglindd inapoi in 1ac. Proptirl crapul in coadi. igi spdlard miinile.i grasd se tirl pe fruntea lui Buratino si. incepurd sd-i toarne ap5 din ceainic pe botigor. ale lui Buratino gi ale lui Pierrot.Vtalvina gi-i fdcu buclele. care semdna cu un purceluq..Pe sint ! spuse Malvina.Pe cine sd pieptdn ? mine. Prinzind intre labe omizile cafenii. Veni in zbor Ei pupAza -^^l-: I rx voioasd gi neastlmpdratd. cu IJtrsLr r<r. . ii stoarse p_uf ina pastd de dinti. O altd omide se 9i apuci sd frece dinlii lui Pierrot. nevrind. le stoarse de pasta cafenie gi o lntinse pe incilldmintea omulelilor. SA nu cadd tn Gindacii de gunoi rostogoleau in bulgdra.. nevrind. ca un ghemotoc pestri!. lislndu-i-se pe nas. Piaptdni-md qi f5-mi buclele ! Uite ce zbirlitd dar . drdguto ! $i. Dupd masd.Asculti. Vrind. cd-i e1a tot una unde-l duc broa$tele. cisci alene: he-he-he si se indepirtd cdlclnd leginat. In loc de oglindd. motul ei cel rosu care i se zburlea de cite ori gdsea ceva de mirare.O broagte noi. Buratino SI Pierrot.ca s-o impodobeascd gi ca pdmintul ce s-ar flrimita mincare.. in timp ce-gi aduna firimiturile din poali. Abia atunci le dddu Malvina voie si se ageze la masI. ca se nu se ?ndbuge. care-l tirau oe anproare. ! Gata. . Neastlmpdrala prpdzd o pieptdnd pe .ochii oglinda unde-i ? bulbuca{i ziserS: Atunci broagtele cu aducem . Lui apoi cu grijd de pe p erets un fluturag 9l presara polenul de pe aripioarele lui pe ndsucul ietif ei. zburd din pegterd. sdltind spre lac. drept in fala Malvinei gi. drdgufo. DupS ce le curitd. O omidd albi . trebuia sd-9i cure{e dinfii.

ii nepu tincioqi gi ciinele bolnav. Cind totul se sfirgi.. Dar nu se-ndura si-si plriseascd tovari. qi carabas-Barabas. se auzi un trosnet de crengi gi vocl groase. vinzdtorul de lipitori se pitise de fricd lnir-un tniiq.. ridicindu-gi mhigorii frumoqi spre tavanul peqterii. . Buratino se hotaraste sd afle cu orice pre( de Ia CarabasoBarabas taina cheitei de aur Duremar gi Carabas-Barabas trecurd incet pe lingd pe. barba lui Carabas-Barabas. caietul gi chiar un glob pimintesc mititel.. vinzdtorul de lipiiori de leac. Deodatd. In timpul lutpei.Ba nu-i la boccea. Trebuie sa iie pe aici rlrdeva. da'pe ceafi mai potcovit bdiatul ! spuse Duremar. Va tre. nasul ii era umflat Ei toatd barba numai smocuri . Oftind gi scuipind intr-una el spunea : N-aveau cind sd fugi prea . spre fluturaqi fi.i lnclr:iati . in'rildtucitd gi incleiati de trunchiul oinului.a de strins gi degetele atit de aproape de pe. fine tocul a.Cbcll! de !t'r . prietene.Ei. Sd continudm lectia.. Pe fruntea directorului teatrul ui de pdpugi risirise un cucui rrrare 1i roEu.N-am la adevdrat I ce-mi ici. bui sd-ti pun doud duzini din cele mai bune lipitori.c. El mormii: mine tot trebuie pentru scris. cotro vedea cu ochii. Lui Buratino ii venea s-o zbugheascl din peqterd Ei si fugl in -Nu prin pe pddrrre. niNi. cd o si te murddregti de cerneald I spuse Malvina. bine te-a .cu rdqind..Sint Se tiri pind o desficu cu din{ii gi scoase o sticlufi cu cerneald. abia tirindu-Ei picioarele.departe. cu mare greutate.. data trecuta ne-am oprit la dictare. in boccelu{i ! gemu Artemcn. ll . gi abia atunci se apuci sa smulgi.Buratino.ter5. penarul. t460 8I . . Prin fa{rr: peEterii trecurd Duremar. agtepti pind ce Artemon qi Buratino se fdcuri nevdzufi prin iarba deasd.

Pe nemernicul de Buraiino am si-l tai bucbtele-bucitele. cu briceagul. nu - Fugarii se pitird in fundul pegterii... lui $i Bravo. siri Pierrot. Dar Artemon. Dupd ugi{a asta cici s-ar gisi un lucru m inunat . dar trecu prin minte ci omuletii de lemn s-au adlpostit in peEteri Ei cd pe deasupra au mai aprins gi focul. $i lucrul acesta ne va aduce fericirea. dadu cu ochii de ei.rc. la Carabas-Barabas Mi-e fricd si rimin fdrl tine...Ce-i de fdcut? Sd fusim? pini-n picioare. dormea somn adir. mi-e fricd ! scinci Malvina. Pierrot gi Malvina se slituiri vreme indelungatd in goaptd gi hotdrird sd agtepte zorile. Dar ce. aga cum vorbesc de obicei riufdcitorii invechifi in rele. Curind.. . sd-l hrineasci in somn. nu-l ai pe Pierrot ? Eh ! el doar si spund poez ii e bun !. qi. ori pier cu tofii ! -- Eu vreau totugi sd aflu cu orice pref de in ce loc se afli uqifa pe care trebuic s-o descui cu chei{a de aur.Carabas-Barabas se puse p? urlete: . oblojit din cap Ca si i se vindece rinile. de mult trebuia si te porti aga ! Buratino o lui la fugd pe urmele lui Carabas-Barabas 9i ale Duremar.. cu glas rdguqit.i fird ajutor in pegterd ? Ascungi in fundul pegterii. Buratino. cercetind cu de-ambnuntut fiecare tufiE Ei scotocind pe dupd fiecare movilifi. Tu nu mi - cunogti lncd. Igi croiau cu miinile drum prin iarbd.i neasemuit.. sb ascundi intrarea peEterei cu crengi. Ca un leu am s-o apir pe Malvina. mormdi Carabas-Barabas f urios din cale-afar5. Directorul teatrului de pipuqi qedea 82 . Buratino spuse : Nu $l nu ! Ori scapa cu toiii. ciinele trebuia sd doarmi doudzeci qi lratru de ceasuri in gir..O sutl de mii de draci ! Hai s-o pornim ctt mai repede po lrrnra nemernicilor dlora ! Caiabas-Barabas Ei Durentar pornira indatd pe urmele fugarilor. Pierrot. s5-l lase oare pe credinciosul ciine singur . lo Ydzurit fumul ce se indlta la rdddcina bitrinului pin. pen tru o mai grabnici tnsdndtogire a lui Artemon.

f '!'\ \.4 / W f {d W {/2r* {r W .

Aproape de u. senior comandant general I ! Cocolul se uitd aspru la biie{eiul de lemn. . iar dumneata. :icuturindu -gi mindru creasta ro. Dar Buratino.a osphtdriei. iar Duremar punea pe cucui o comprese din frunze . care gdsise pesenne un griunte sau vreo firimifd de piine qi. lncit stipinui s5 nu bage de seami. macn$. Piei de-aici. cos. Buratino ll cuprinse de pene.Servi{i. ajunse acolo lnalnlea tul uaraDasBarabas . pe sub aripi. hodorog bdtrin. pitinJu-se prin iarbA ca sh nu fie vdzr-rt. pereche de Cu chiu cu vai.Eu unul aE minca pe loc urr purceluE lntreg qi o ri{ugte. chiar pind Ia vatra unde trebdluia stdplnul cel -- Co-co-co-co ! cirii gi mai rnindru cocogul. spunea . $i aga.. tlrziu..Senior. prietenii se tirirri spre ospitdria . tiptil-tiptil.pr malul riului. chel al ospdtiriei.Co-co-co-co Buratino ii intinse pe palmh firimiturile unei prajituri de migdale . scormonea pdmintul cu ghearele.1-a trei pegti1ori". trebuie neapirat sd ne intremdm. dar nu se putu sthpini ei-i ciuguli din palmi Senior comandant general.ie. 1De departe se auzea cum ghiordie zgomotos pintecul lui Carabas- li Barabas Ei cum piuie trist stomacul gol al vinzdtorului de lipitori de leac.noaptea Urmirirea nemernicilor s-ar putea prelungi pini Duremar. Am sd md pitesc dupd minunata dumitale coadd care strilucegte in toate culorile. cdci firma se vedea bine de pe delugor. eu trebuie sa pitrund in ospdtdri* rlar ii-r aqa fel. gi i se ascunse dupi coadd. sd faci bunitatea si md duci pini la vatrd I Ne-am lnieles ? - Co-co-co-co I De fapt nu in{elesese nimic. se lnCrepii fan{oE spre ula deschisi a ospitdriei. pitrunse in bucitdrie. dar ca s5-gi ascundi neqtiinfa. Buratino se dddu pe lingi un cocot mare. lnvirtind la flacdri frigirile 9i cratitele.t. 84 co- . loftind galdgios glinile la ospif -. te rog. rdspunse posomorit Carabas-Barabas.i Duremar. bun de supd I tipd stiplnul la -f5cindu-i vint cu piciorul.

6'?:.t4!. pe linga picir_rarele stipinului gi sc piti dupd un urcior mare de lut. {in tli (lt( E 714 sl-iui^. se auzird glasurile lui carabas-Barabas 5i Dure Stlpinul ospdtariei le ieqi inainte.. cu un frpil la giinile care dideau semne tle cocogul. mar. nT/t @ o" . -+4t.^^t^{ v.ucf-*\ .r.Cot-coo-dac deznddijduit. I Cot-coo-dac I drept in ficu ulifd. inclinlndu-se adinc in fafa Buratino se virl ln ulciorul de lut 9i se ghemui acolo lor 85 . In aceeagi clipd.:k . gi apoi. zburd spaimi. pe furi. . Buratino se strecuri. Q) /i7/t i^:41 ii.

intdri Duremar. seniore. sd-i sugd tot singele.Daci-i aEa. ca sd se topeascd riqina lipiti de ea. Peste capul lui Buratino incepuri sd curgd oasele gi resturile din iarfurii. de ell -. de perefii urciorului. pune-l pe masS. . n-ar s strica sd-i punem niscaiva lipitori. Urciorul ln 86 . . ca sd gi-l risturnd pe masl- -* Vid ceva negru induntru ! striga rdgugit Carabas-Barabas.Nemernicul ! Aga gi meritd. Nul SI Carabas-Barabas izbi cu pumnul in masd.. Buratino. am sd-i chem .i pini mai sorbili un pahar.. Carabas-Barabas zise cdtre stdpinul hanului : toarna-mi dsta e o din urciorul de . o si aruncdm in el oasele. spuse Duremar.$i eu vdd ceva alb. igi rdsfird barba la focul din vatrd. Se bigd atunci in vorbd qi stdpinul hanului. dupd ce se seturd de bdut. Dar inainte de asta. cd doar gtia de fuga omuletilor de lemn: Senior. Am eu aici doi fldcii dibaci.Sd-mi iasi buboaie pe limbd gi si md sece junghiul prin gale de vd mint. ia aritd spre mai binein care se pitise urciorul colo ! $i cu de purcel. . yi cu palma cealalti o s5-i pocnesc una cd praful o sd se-aleagI.Buratino afla tatna cheifei de aur Carabas-Barabas fript.Minti I Ia sI-l vdd ! $i Duremar lnfulecau acum un purcelug bine e gol.Am sd-l agez pe Buratino ia aqa in palmd. rdspunse stdpinul. ! care se afla Burati no fu agezat intre directorul teatrului de pdpugi gi vinzdtorul de lipitori de leac. Carabas-Barabas.Senior. scotocesc ei toatd pidurea 9i vi-l aduc incoace pe Buratino. nu trebuie sd vd ostenili ciutindu-|. iar stlpinul hanului le tot umplea paharele. urciorul acela . -. spuse el lduddros.Vinul piciorugulporcirie . Stipinul ospitdriei ridich atunci urciorul tsuratino se propti nu lunece in jos. Urciorul e gol . Mai intii si-i iau chei{a de aur. Sugind cu poftd un piciorug de purcel. ln coaie cu toatd puterea. la iufeali.

Impletitd-n . unde mai pui cd mai trisese gi la misea Fafa zbirci de fric5. nu eu.Nu.Dezviluie taina.Atunciavea obiceiul dezvilui taina Duremar si creadd in tot felul ? de lucruri tainice..uria$eIin fa{a focului.. spuse Carabas-Barabas. nu glumd Uite ici.apte cozi. gi pentru cE se cherchelise incepu sd cinte tdlpile cit 1l finea gura : Prichindelul meu'norod E de lemn gi-i cam nerod. Se-ncouoaie ca gi iarba. ca o smochini uscaiil 87 cine zice sd . . i se invinefi Ei gi se . Bani. stdpin am fost Si eu rdmtn.. Chiar .i - Ah. . intinzindu-gi . I ci.. MLilt temutul Barabas ! Rege sint peste pdpu. Buratino zise atunci din fundul urciorului : .a fac un semn . cum tremurd la u. Cu craoa. Am craaasd noduroasd.-Cu glas plingdref. $i poporul meu de lemn Smirnd std ioacd.Bine Cheama-fi fl5cdii.Cine-a vorbit ? Tu ? .. nenorocitule.sitmi adund.i cea mai ardtoasd. dezviluie taina ! Carabas-Barabas rimase ca trisnit : apoi pocni din filci Ei se holbi la Duremar: '. strund. tn ouzunanu tndte. Iar pe oiala lui Eu Mult aestitul Carabas. tn buzunare.i ! $i de cum imi aede burba. f mpletitd-n $apte cozi.

li Vulpea.. Glasul rdspunse : . Unde se afld ulita. tipi din nou. nu te mai scoli de-aici. Ah ia rosti aceste cuvinte. has atirna jalnic in jos.. iar noi 11 vom preda in schimb pe nemernicul de Buratino. Carabas-Barabas scoase zece bani de aur din buzunarul vestei: spune. glasul tainic din fundul urciorului.suflat vintul prin horn. Dintre cioburi Ei de sub grdmada de oase sdri Buratino.. cind cu altul. Uga se afld ln odii{a bitrinrrlui Carlo.it ] lar e sd {i-1 aducd qi pe dracul legat fedele5.. 88 t!rclor. qi el aritl spre vulpea Alisa . prelttng. se afld pe masl. Iatd flicdii. fird .. un gindac mort. lii spun. ci stipintrl hanului intrl ln camerd. e chiar sub nasul dumitale. Senior Carabas-Barabas ne va d5rui.ifa ? guierd glasul. Ceee feeel dee ta-i-i-i-nd r snuse el bilbiindu-se. Vulpea igi scoase de pe cap piliria ei veche qi ficu o tnchinSriune adincd. Duremar lunecl sub masd. dar nu izbuti nici mdcar sI se-iirilte.i motanul Bazilio. de parc5 ar fi. lnceDu sa-l clan- uezvalule talna I ca de nu. cind 'cu . ardiS cu laba cdtre masd: Senior. care se opriserb fn prag..In timp ce se uita la el.. iar falca lui Carabas-BaraDe spaim5.Iati banii I $i acum banii de citeva ori gi oftd din greu. ln 5i-l izbi cu furie de podea. senior ! Oameni de nddejde I Pentru bani. sdrmaniior de noi.qh ne mi$clm din loc. nenorocitule. lui Carabas-Barabas tine dintii. sd taci t Eopti Carabas-Barabas. Carabas-Barabas incercl s5 sard in sus. In timp ce tofi rdrndseseri cu gurile cdscate. ^ .un ochi. ieqi in curte qi se ndpusti spre cocosul care cerceta mindtu. unde se aflb u. dgtia-s t-. lntr-o noapte de toamnd.. Numai sd taci. . el strdbltu ca o sigeati camera.. unde-i Buratino ? . zece qalbeni. Las' c5-fi spun. dupl ce numird dadu pe din doud cu motanul. Carabas-Barabas apuci urciorul - . ascunsi de vatra zugrdvitd..Taina broaqtei {estoase Tortilla.

Cocogul. Carabas-Barabas.-... l1 . +_:__. spre pidure.. igi desfdcu arioile qi o lud la goand cu picioarele lui pintenate. l)ar oricit se uitau. cocogul alerga cit ll tineau picioarele... dealuri 9i cimpii. Duremar qi stipinul ospltdriei. Buratino se idsS tirit de el ca lntr-un vlrtej. ?. Dar cum tofi qtiau cit e de scurt la minte..lt 'i14tr vj tL Tu m-ai dat de gol. nimeni nu-l lud ln seamd.. luindu-se pe urmele iui Buratino. 7 a 'l{. nu-l zdreau nicdieri. ridicln' rln-gi ameninfdtor nasul. Acum ia-o la sdndtoasa cit te fin picioarele ! $i Buratino se prinse cu amindcud miinele de coada lui de general. doar hdt departe. pe cimpie... 1460 89 . fird sd in{eleagd nici de data asta nimic.-r=e__=: _ ---_=_=__:_ . carne de supd I li strigd Buratino.Chctlr dc .... venindu-$i in fire' tlEniri din cas[. peste drumuri.-.e .

ul cu mintea scurti obosrse . Abia acum igi didu el sear'a cit de 'mult igi iubea prietenii. sfigiate. o movilifi de pamint sfirimicios. se indlta deodati. Mal vina n-avea decit sd-i dea oricite lectii de bunicuviinli.i detectivii. fdrd zgomot. iar pierrot n-avea decit sd-i spuni. nici Pierrot. Iati 9i pinul de pe delugorul pietros. gedeau vulpoiul. In locul acesta s-a oprit un carucior oi. in timp ce-qi ficeau datoria I Ridica{i-i 1. generale ! Intoarce-te 1a glinile tale. fie 9i de-o sutd de ori. strdnuti pi{igdiat de trei ori gi spuse: oarb6.. prin frunziE. prietenii tii au fost lega{i. e cuprins de deznadeide. Buratino didu in sfirgit drumul cozii lui rdvdgite. Guvernatorul a poruncit asa : . . "Fdra ind'ia1d ca prieteniimei au fost rdpifi r s-a sfirgit cu ei. dar urechi foarte . spre 'locul unde se vedea strdlucind lacul lebedelor. guvernatorul Ora. Pegtera era goali ! Nici Malvina.. Iarba efa Dr azoala de urme de rofi. cu pliscul cis<'at. dar ptnii [a urma toafe se sftrsesc cu bine Coco. Brr ratino ar fi dat pind .Buratino.Sinttras de nigte am In cdrucior bune. ..ului Progtilor. 90 . arunca!i in cirucior impreund cu boccelele lor si p-aci le-a fost drumul. abia mai fugea.. Erau minecile camigu{ei lui Pierrot. Le ridicb. iata . nicr Artemon ! Pe jos se aflau doar doui zdren{e.. $i porni de unul singur. Nasul i se infipse adinc in pdmint.i pe. din care iegi o cirtifd catifelati. Lingd capul lui. Sdri de pe delugor SI se uitd sub riddcinile sdunoase. poeziile lui proaste.tera De jur lmprejur erau imprdgtiate crengi rupte.Ia-o din loc. Inima lui Buratino prinse sd bati cu deznidejde. pentru tntita oard tn oiala lui. cu ldbute trandafirii .Ham !" s-au repezit in pegteri gi am auzit induntru mare hdrmilaie..Luali-i pe nemernicii d9tia.i cheifa de aur. I-au zvintat in bdtdi pe cei mai buni politiqti ai mei. numai si-i mai poat6 vedea. ueleclIYlr au raspuns: ." Btiratino igi ingropd fafa in iarbi.

numai pielea 9i osu[. In spatele lui stdtea vajnicul Vulpoi-guvernator.inat. pentru cI era un fricos le. cdzind intre brusturi. de pe caprE gi. zdri iazul murdar in care-qi avea casa Droasca {estoasd Tortilla. Pe caprl gedea un nrotan gras. Descrise mai intii o curbd in aer Si at fi nimerit. trecu de lac qi ieEi in cimoia cu iarbi deasii. In urma cSruciorului pd5eau cei doi clini detectivi DobermanPintscher.i un ticElos. cum . se preficu . fugea a. il rdsuci ca pe un titirez. gi-1 lSsi si cadd tn cdrucior. Buratino.a. lnainte insd de a fi ajuns ei sus. dacS nu s-ar fi amestecat vintLr I cel puternic. oblojit din cap pinl-n picioare. lat in filci Ei cu ochelari de aur. iar molul i se tira prin praf. DeodatS. il aruncl de colocolo. Peste boccele erau culca{i Malvina. N-avea nici un piatt. Fugea mereu. in negtire. drept in capul Vulpoiulu i-guver n a tor. care nu mai avea unde si se ascundd $i nici incotro si fugi.ctia La ce i-ar Il IOIOSII una gi bun5: trebuia sd-gi scape cu orice chip prietenii.lul buratino sa ramlna lnllns pe Jos cu nasu I in pdmlnt ?! El siri cit colo Ei-o lui la lugd pe urmele ro{ilor. qi adulmecind deasupra prdpastiei tichia albd a lui Buratino. atirna din cirucior. FIrd a sta pe ginduri incepurd si se calere in salturi mari pe urcugul repede. fira indoial6" in iaz. odinioard atit de frumos pieptinatd. el indeplinea slujba de piritor pe lingi guvernator. care. Jos. ugor ca o rindunicS. se pr5. il invirti. fird veste. Vlntul ll prinse intr-un virtej pe ugurelul Brrratino. cu lina numai zdren{e. - z|riri asupra capului gi. sub ocrotirea mStusii Tortilla.rt it i era ficut din lemn. Pe drumul ce ducea cdtre iaz cobora un caruclor lras de douh oi slabe. Pierrot gi Artemon. Coada lui. igi ridicd miinile de- Motanul vili cel gras cu ochelari de aur. luat a. se aruncd de pe piscul cel mai inalt in iazul rnurdar.a. detectivii iqi ridicari boturile in vint. acoperit de mdtasea broaqtei. dar . Ajunse in sfirgit la prdpastia in care se rostogolise cu doud nopfi mai-nainte.

dragi cititori. ie fiplnd. Umili{i din pricina neputin{ei lor.i veCeau gratiile de fier ale inchisorii.ul Progtilor. spenale.ro cind. Malvina.r. scotociri peste tot. n-afi fi apucat nici mdcar sI vd numdrafi degetele de la o mlnd. se invoird si spund cd pe ciru rn sc intimplase o minune gi cd Guvernatoruf fusese ridicat de viu. Minecile lui Pierrot erau rupte pind la coate. le dezlegd frtnghiile 1i-i puse in libertate.. in ciuda dragostei lui pentru poezii. cu boccele cu tot. ridicindu-qi botul tn vint. scheldldiau piini de jale. ulle. lncit voi. dar nu putu sd-l sirute din pricini ci bdiatul avea nasul prea lung. Se tiri apoi pini lingi brusturele unde ziceair Malvina si Pierrot. Iugrr6 in Ora.Ai-ai-ai-u-u-u-u-u I Apoi amindoi o luard iar5gi la goand. Sc. Pierrot gi Arternon chzurd. Toate astea se petrecuri insi atit de repede. Pentru a-gi scipa pielea. in ceru . pudra albi i se scuturase de pe fafd gi se vedea acum cd obrajii lui erau la fel ca ai tu. Ajungind in fa{a cdruciorului rlsturnat.ceau omuletii de lemn 9i ciinele oblojit de la cap la coadd. Primul detectiv. ra sturn ara cdruciorul. Ciinii Doberman-Pintscher coborird povirniqul ln salturi man. Dar Vulpoiul-guvernator nu se zdrea niciieri I Tocmai acela pe care detectivii trebuiau sI-l pdzeasc6 mai dihai ca pe lumina ochilor. de-a berbeleacul nrintre brusturi. dupd cum se gtie. slobozi un schel5liit prelung de deznidejde. se flcuse nevdzut de parci l-ar fi ?nghifit pa mintul. . gindindrr-se ce minciuni si-ndruge la postul de poliiie.Vulpoiul-guvernator fricos nevoie mare. pentru cd simfeau de pe acunr loviturile de bici pe spinare . In brusturi zd. A1 doiiea detectiv flcu la fel. ba chiar tare rumeni. Dar a nimerit prost cici bursucii. il vdzurl leEinat pe motanul cel gras. o rupse la fugd pe povirnig. 92 . Maivina il imbrS{iEd pe Buratino fdri sd spuna un cuvlnt. turor. gi didu buzna lntr-o vizuind de bursuc. IJUraIlno i ncepu sd se piplie incetigor: picioarele gi mlinile Ir erau intregi. nu prea sint bucurogi de astfel de oaspefi gr le fac reoede seama. cu cozile intre picioare.

in iaz.. Pierrot.Nu sd primim moartea cu voiogie. lald cd-mi iese in calc Buratino igi fdcu la iufeali planul cum si scape de primejdia ce se abdtuse iardgi asupra lor.S-a luptat ca un leu ll cuprinse apoi pe Pierrot de git qi-l sirutd pe amindoi obralil. cd a. venifi la mine. . Dar nici nu sd urce pina la jumitatea porrirni. To{i trei il prinserd pe nenorocitul ciine de coadi .Venifi la mine. le porunci Buratino. ll VOI . tale cele mai proaste. Malvina era un tovardq minunat. Vulpea Alisa ii andta . Pierrot o strinse pe Malvina la picpt. Iar tu.i Durcmar. Da{i-mi drumul.Asta-i bund chiar amenintdtor. indoindu-gi degetul lui lung ci1 un cirnal . cum era.u laba pe fugari.dtunca oriasci.i leneg nevoie mare.fi spuse el cupe mine ln r.i el in vlrful povirnigului : Senior Carabas-Barabas.a c6 lncepu *A-i ademeneascd pe fugari .. Destul acum I Nu vd mai pupafi atit.Nu. mi-e rugine. ciinele. Malvina..i peria mustatile $i putdia I .ecii vecilor.. vd clintifi.ului.M-am luptat vitejeqte. O sd les5-mi dai niie Cllnrlc DOlnaV.Deasti dati insri nu mai aveau nici o nidejde de scdpare.cheifa de aur. sd rizi cit te-o fine gura. Daci . poate. ca pe culme apiruri Carabas-Barabas . merg eu gi singur. . Gras din cale-afard. Cu toate micile ei metehne. Sd fugim I Pe Artemon il vom tiri de coadd dupl noi. hoiirit se-$i vindd clt mai scump pielea. : \"'' . a. copila9i. iar motanul Bazilio i. spune poeziile dirt sA murim.. la lipitori..a. Duremar chicotea . mormdi Buratino. lui Caraba:Earabas li era greu sd mai coboare pinl in vale.i-l tirirri : ! dupi ei pe povirnig ln sus. n-ar pus ei mina Malvina ti tntdri spusele ..oblojit tot.. Ha-ha-ha I chicoti Carabas. ofta . igi pterse iute lacrimile gi prinse sd ridd batjocoritor cdtre cei care-i aEteptau sus.o voce groasa. iia nu mi-ar fi pus piedicd. nu seapucarieEti inci prea slSbit.. $i chiar dacA ne esre .

Eqti teafEr. barba plin cu prostie. iar Drrremar isi ridici miinile uscate spre cer. batirrdtr-si <ie Carabas-Barabas.r . Jinea in miini un ciomag noduros. vino mai renede la mine.Buratino. mi-e siLit. Drept rispuns. Dupi aceea. cu sprincenele iniruntate gi cu minecile suflecate. Barabas. O clipi numai si totul s-ar fi slir. Cit despre Duremar cel proslottac E un neru. Pe vulpea i\lisa o croi pe spinare cu mdciuca.inat. Buratino se strimba in fel 5i chip..Pierrot nascoci numaidecit o poezie gi o striga in gura mare.rind tare: " tr{ai repede.. d5-te jos. fiul meu.. I 94 .. Hei. iar lui Duremar cu cutul. niai repede I In virful dealului aplru bitrinul tata Carlo. butoi dc berc iara berc. directore la teatrul de pipugi. iar pe motanul Bazilio il zvirli cit colo... --ac de grdsime joc Ei mdi. l)ar deodati trecuri in zbctr: iastunii.. va spun drept.. In tirnpul acesta. r'ino-ncoace sd scuitt drcnt in ia iumulitd. sinitos ? Hai. croncS. pocnindu-l cu cizma. mai repede. aici lui Carabas-Barabas zbrrrh o cof Deasupra capului oia n a.uiertnd. nizdrivanule !. -oezi bine ! Carabas-Barabas e un fleac.Aici.. holul.. Vulpea Alisa zimbi acru . se aplecd privind in vale spre locul unde se aflau omulefii de lemn qi strigd bucuros: -. Iar de Bazilio.. .it. aici.. cui mai i-e fricd azi cle tine'?.Dati-mi voie sd le succsc gitul obraznicikrr astora. Carabas-Barabas urli infiordtor. Lui Carabas-Barabas ii fdcu vint cu umdrul. cu un glas cit se poate de neplicut: De uulpe mie mild C-o agteaptd bdful.

*:-tv.ffi.fft'j r'-f a t {. ..W ) ! .b' t{fit #* [r-Y'"'f'a/F hFjry{tr&{ t( -/ ( I . r..o4 ry. .r' -/ r l%zev\\ .)r*{ i *./ ..'": .ffi ryiffi.{t /./ffi.ffi ii .W'Y".. tt( ../d -f -.'itli.. ou' '. .t/ + ..** ("''' { . /r' y.r*lt I $l't ..'/ lr . (./r--n/s {'- 7.*r t _$1:6W..:i':..2" iTt_'' r tfl*o t rtt i gfiffi.ti#{fr.7 .ffi&S y-&.. / {'' .A .f ) >. +o-h*ffi.

O sa-1 duc cum oi putea pc cilelu. dar acun. Nu isc mai vedea decit virful urechilor. in picioare. cu sprlnconele incruntate. din cind in cind se tot oprea..Tatd Carlo. credii-rciosttl Artc'mon ridici botul si-i linse nasul lui Carlo.. Buratino {isni gi el din sin noi fdrd ciine nu mergem acasi. ajrrngind intr-un loc mai povlrnit. Ehe-he! . cu capul intre umeri gi cu ochii holba{i. cdzind in iaz cu un plesciit asurzitor. Pierrot gi Malvina se cdldrard indatX pe coastd in sus. Dar. Barba ii atirna jalnic" ca un gemotoc de cil{i.. ii bigd in sperie{i pe nemernici. Tata Carlo ii rispunse aspru: Vai de capul tdu I Om bdtrln gi cu cine te-ai lnhiitat ! Cu nigte : ' - 96 . cobori dealul. cu capul vlrit lntre umeri. Cobori cifiva paqi. i{la plin de ciudd.. Ei.i el. la vreo zece pagi. Recunosciiicr.de la mine .ul vostru. ridicindu-qi poalele paltonului verde. treaci ! . Vulpca Alisa se strecurd tiril prin iarba deasd qi de acolo o rupsc ia iusd. neastimplratilor I $i-i bdgn pe toti in sin. se opri si *e apleci asupra nenorocitului de ciine. bodo ginind intr-una : Eu n-am nici o vind. tndoindu-se de durere. Duremar.u dcasd. . ameninjindu-i cu degetul : . tmpreund cu tdta Car[o. bolboros.-o sd fie cam greu. ca un cauciuc de bicicletd gdurit. Carabas-Barabas rdmase locului. unde dirdu dc Carabas-Baraba s: stdtca {intuit locului. rbsuflind greu din pricina poverii. Iata Carlo ii lud pe rind in brate.Buratino SC infoarce TN sf?r.Vd ardt eu voud. Pierrot si Artemon Ivirea neagteptaid a lui Carlo. rdspunse Carlo. se rostogoli de-a rf*ra. nici o vind.i Il ridica pe umdr ca pe un sac qi. Ma/oina. Motanul Bazilio zburase cit colo. Dar papuqile sint ale mele. din pricina loviturii primite. cu un ciomag in mln5. Ei acum plr. urcd anevoie pind sLrs. Buratino. Dar deodatd.

plictisit 9i de cdlduri. incolo si incoace.s.i viri barba in buzunar.. mustd!ile i se pleogtiserd. l@ 97 . infelegitoa re.ini. 5i acoperi. tot cu capul virit intre umeri. ru.i. aduse de r. nici micar nu se clinti din loc.ti.tineau isonul: -. Dupi ce-. carabas-Barabas sdri atunci la er.pungagi cunoscuti de toata lumea. cocosul cu coada smulsi. tt . Carabas-Barabas.ine iie. iicindu-le pleciciuni 1i arritind cu amindoua miinilc fripturiie ce sfiiiiau pe vatri. Gdinile. de unde putea vedea marea.Nu omulefii. Asa au mers ei qi au tot mers. povestind plin de minie pozna lui Buratino. de culoarea nisipului.oii".O sutar\lalvina si Pierrot asteptau pipu. ii . 1n pragul cireia stitea jupinul cel chel. prin fa{a ugii se inviriea. doctor de pdpuqi! $i Carlo porni pe drumul ce ducea spre oras. Carabas-Barabas il apucd deodati pe Carlo de guler. cu sufletul la gura sd audi rdspunsul lui Carlo. of.i uili ca -si se aucli in toati pia lz' ! Mi-a . iar deasupra pilSriei in trei co[{uri roiau mustele. pe la spaie. Dar tu un director bun qi ttn nm r"rr cnflci t: ^^ fi dat inapoi e. Trecuri de osplt|ria . cerindu-i cu tot dinadinsul sd-l aresteze oe Carlo.Cbei{a dc a.ile inapoi ! -.. Nu tr-t dar qi nici nu !i-i vind I Cara-te de-aici I Carlo cobori dealul . Vinde-mi-le mie ! Buraiino. incoace gi incolo. statea. pleoapele i se inchiseser5. Carabas-Barabas. dragul nostru cocos ! Carlo se urcd pe un delugor. scrldat de soareie arzitor.rr c.. --. intra in ord9el. ce jale ! Oi. {inindu-se la trcri pagi in urma lui Carlo. r'ai.Da-mi pipu. neclintit. E1 rlspunse hotirit: I Dacil ai ii fost Lt-d) . il urma pa3 cu pa. brlzdattt ici gi colo de valuri mai intunecate. Acolo. cu Duremar. intr-o pia{d pustie.Pune-fi mina pe ho{toropit furat papugile ! Dar poli!istul.Vai..La trci pe. ncmailuindu-l in seami pc Carabas-Barabas.ul de pinzd al teatrului de p5pugi. de strajd un polifist. sco{fnci capul din sin.'si.. De cdldurd gi plictiseala.Pcntru nimic in lume si nu i le dai ! strigi Buratino. bolborosi: de galbeni i{i dau peniru .ti mai hain d ecit un crocodil.i tot de acolo ziri orSgelul cel vechi. cu motanul gi cu vuipea ! Pe cei mici ii asupregti.

vai.Nu-i nimic. dacd faci una ca asta.Vai. mi-e sd nu dormi la Politie . dupd aceea ii scoase din sin pe Buratino. igi freca fr untea cu palma.. afari de Buratino. Tati Carlo. ia birdi{a Ei smulge pinza aceea gduritd de pe cu{e Derete.-. -. vai ! se caina Carlo. ciuta s-o impace bdtrinul Carlo.etor ! te Toti. N-am in casi nici macar o firimi{d de piine. Am sil ies in strada sd spun poezii . te rog. Malvina spuse numaidecit Tati Carlo. nu fi mihnit5. erau abituti. Mai spre seare dau eu o fugii qi-ti aduc toate boccelele. trece{i indatd la sodlat... oftd Artemon. Descuie apoi uga odlifei lui intunecoase de sub scard. Eu sint senior Carabas-Barabas. iar Pierrot. .Rochif ele mele I Pantoiiorii rnei cei noi. In timp ce Carabas-Barabas se ciorovdia cu el. ci pe un titirez' Destut cu viicdreala ! spuse el sdrind jos 9i scofind ceva din buzunar. 98 . Dupi ce desfdcu cu grija pansamentul de pe labele lui Artemon.i am sX string de la trecatori o grSmadi de bani. vdzu cA rdnile ii erau aproape vindecate. vezi.Dar tu cinc eqti ? intrebd alene polifistul. Malvina se porni si plinga in hohote. Bdie{i. de parcl n-ar fi stat pe masd.i tmpreuna miinile cu dezn6dejde: -. iar in buzunar nici o le{caie. ingindurat. pe masa. cavaler al Nlarelui Ordin. doctor in gtiin{e dc papu. pe Malvina gi pe Pierrot. mai intii de ciine. EI insd zimbea Eiret $l se tot tnvirtea.i.qi sint gata sa mi lupt cu to{i ciinii din oraq ! . il didu jos de pe umeri pe Artemon . tata Carlo.. drdgu{ele mele pangli: toate au rlmas printre brusturi. O farfurie cu terci din fdinl de oviz qi un oscior cu maduvl. dar cA bietul de el nu se putea miEca din pricini ci era iihnit de foame.. directorul vestitului teatru. Carlo dddu din caP : Fiule. cel mai bun prieten al regelui. o si tnchidd ca pe un cer. gi-i agezd unul dupl altLtl.i il agezi pe pat.. pe fundul ripei 1. $i de ce {ipi la mine I zise polifistul. Apoi i.nind cu bastonul in caldarim. se apropie de casa in care locuia.. bocd..

zugrivite toate pi: bucata de pinzri I'eche. duoi ce se scir 99 . si pripidim un tabiorr atjt de minunat ? iarna ia el . incit tata Carlo. Carlo se miri Dar .si mi . Rupe pinza. fiule.i imi inchipui ci este un foc adevdrat.-:==:--=ai :- :==--"-:--. Buratino vorbea atit de r. Tati Carlo.se face parca mai : cald. . arata citre vatrd.l hotirii. un ceaun adevarat de iuci si o ciorbi fierbinte.-==-- ==-r--Cu nasul in iint. citre ccaunul din vatri $i catre dira de fum. i{i dau cuvintul nteu <le piipu5a ca vei avea c u rin un foc adevarat pe vatri. ci in ceaun fierbc intr-adevir o ciorbi de miel cu usturoi.--_-:.ma uitde ce.

se agi{a de nasturii qi umbrelele trecatorilor. scri.i clatina din cap ntormiind. Insi carabas-Barabas igi ficu loc cu coatele.. la drept vorbind. nu se gindise la aga ceva. ba dimpotrivi rimisese .. Tocmai atunci risunarl sub fereastrd niqte pa.. tata Carlo pi chiar flimindul Artemon strigari to!i deodatd: chiar .i grabi{i qi numaldecit il auzir\ pe Carabas-Barabas urlind. A/talvina. Carlo rnituri inceti. des. iar la mijloc un omule{ czrre juca.. zadarnic cdulase Carabas-Barabas sd-l induplece pe poli{istul cel somnoros sI-l aresleze pe Carlo. nici $tiam eu. \rizind ci n-o scoate ia capit. Indata se auzi o melodie vioaie .cel viclean. arestafi-l pe Carlo.a asta micu{a gi chei{a ei de aur.au fost ficute de mult de un meqter tare priceput. care se deschise incet.or paienjeni. pe bitrin u i ! Carabas. . U. qi la ora aceea primarul. in spatele cdruia. tati Carlo. Iatd gi cheia ugilei. risfirata de vint. spuse Carlo. Era o ri nespus de cilduroasS. Sa vedem acum ce se ascunde in dosul ei. de parca ar f i cintat o f la. Carabas-Barabas intrd ln goana mare la primarul ora.i foarte pl5cuti. scir{iind.neti mici Tata Carlo impinse uga.nind din din{i. Deschide. numai in pant. lui cle.aloni /o0 . innegrit de vreme. pina dupa ceafi . infesat cu rnusculife moarte. se afla un pdienjeni.i el cu gura cdscate. un omule! cu un nas lung. Dupi ce scuturare bine praful. Bdielii fluierau asurzitcr qi zvirleau dupd el cu mere puirede. Carabas-Barabas o lud din nou la fLrgi pe stradi. Ilarba lui.tim.-sul si abia atuncj dadu cu crchii de o uqd micu{a din lemn de stejar. Pierrot.tele qi ciocanul pi incepu sa desprinda tabloul. cu toate cd.ului. In ceie patru colfuri erau cioplite figuri zimbitoare. Viri chei{a in broascd qi o r5suci.Dar asta-i spusepoza lui Buratino Buratino.In numele regelui din Tarabari.Barabas patrunde SCdTA in odarfa cle sub Dupa cum gtirn. dupi cun.

il E il I >*l=*= :< - ril rr.i.\ \'il II II n tll It t f 'l ..1 % .i:: 'q.1':.1 I ..r-'!!: t u &li' tf i\ - \- C -5 -u2 \'1-" -t \ ') -<F - '@ 3* l-C- t .:.j.l .'I .itl r| . . '.\ H- '. r1::: 't) ' }}^ r fr..i ! I . . :'. *i'tt .

incit prinranrl. se repezi intr.u r 1o.diriia de sub scari zacr. cei prtru vajnici nnliti<1i naviliri in odaita cle sub scarii.i : Urma. Ei se racotea cu li- $ase rinduri de barbri avca primarul. ' Cine a crrtezat sir-5i bati joc de un orian ? intrebi primarrrl.r zu gravita v atr a. El rni'a furat irei din cele nai brrne p2pu.trtttl.i sl rcum vrea sa dea foc vt'stitrrlrri nreu ltar.i trandafirii. incepu sa urle cit il trnea gufa: 'Sint urr an nenoroi'il. Atunci Carlr- otoliti.i.Ca si nu nrai lrrngim vorba. Penlru a-si intari sprrsele. Tn spatele lui. c..a cadi in papLrcrrl primarului. /Carabas-Barabas se arunc:i in genunchi in fa{a prinrarului .In nutrtele regeiui din l'arrabari..no . a.i sa je-fuiasci tot orasui daci nu-l hiigati.rre si dea foc ...r' nirni'iri. batut. linga f intina lisnitoare. spcriat din cale afara. Artr iost batjocorit.un . furat. Cinimpragiiate iecul cel dulce se stinse. pac I se inchise in rurma lui. Caraba. piecirrdu-5i r-errrl trecea preigui uqiiei tirinr:t'ie r. spargcfi u9a I Polifi. monade. .pe acest hof 5i n''1 rncrnic Lraf llSi: eiir lllt lllitlJ I I : .ct. insrilit de cei patrLi polit iqti. labliile prrtrede ale ugii zburara din !i!ini 9i in ziing:rnil lsrrri:itor cler : abii.ufict la locuin{a 1ui Carlr. 1a inchisoare.r:-icliita. si incenu a striga: In nrrmelc regclrri riin Tarabari. tedea in gradina. Naviilirlr in otlrriir: t'!ti:rr trt cli p11 t'in tl (..li rr r bas-Barabas striqa iirrisi -.ti amiri{i nu mai pridideair t:u rlestupatul sticlelor cu limonadi. dirdu porunci celor patru polifisti de sub tc.rl 'tlaiiii nu r:l<.-*-Barabas scoase un pumn de galbeni qi i lasa .au numai fase murdare si pinza pe care efr. orian si procedali cum se cuvinc" ln numc'le legii I Carabas-lJzrrabas.r'f rasrrflind a ner. iiira intirzierc.tii se opintir:r cu putr:re.erzi s:i uscatc'.ru ! E in . a resta 1i . patru pol iii.oic.. -Cel tnat invt'rsrrnat dustnan al nlcu. intittzindu-si lacrinrile pe ia{ii cu barba lrri . siisiata $i mt.ijn ir eret r:. batrinul Ilalnetar Carlo.scurti. atita s-a jeluit si a 'indrugat la r.. iar nasul i se pierdea intre iaiciie grase .ezafi sub un tei. In r.|i-l pe acest preacinsti+. El coborisc cel Cin urmri 1i ugif a .

Teamd nu mi-e! Ce-or sd-mi taca?. Fie scsra cit de-abrupta. insugi necuratul venise in ajutorul bdtrinului fla. alttrl un cucui in cap. care se fdcuse nevizut prin perete. Dar upa ! pornirii intins sd-l goptird I . bdlir din picioare 9i racni la poli{i. ca si ntt izbucneasca in plins. Carabas-Barabas i1i smulgea barba de ciudd gi se tivilea pe jos.ge undeua !. Malvina se ciupea intr-una de urechi. Infuriat peste mdsura.in Carabas-Barabas se repezi 1a ugifa tainicd ea cu pumnii 5i cu pici. smulgindu-9i . ca iotdeauna. . cra tra bum in ici. Pierrot gi Artemon. Tata Carlo linea in mind un capdt de luminare. In oddita pustie de sub scar5.dar simburele de lumini nu rlzbea si lumineze bezna in care se adincea scara. r\lalvina.ti : In numele regeiui din Taraltari.Bum.i puteai sd vezi cind capul ciufulit al lui Artemon..rarele. 105 In iimp ce Carabas-Barabas se tdvdlea ca un turbat.. UnuL avea nasul julit. coborau sub pimint pe scara dreapti.. . In pdmint tat n-om intra. Om ajun.. unul pe celSlalt. Ce giisesc et tn dosul usi(ei {ainice barba de iurie. pesemne. dar totul primarul oraqului cI ingtiinteze ci. Buratino. cind mineca lunga a lui Pierrot . bum.Nu peAici nu-i lucru curat Ifdcuserd ei gi in numele legii. spargef i ula asta blestemati I Poli{i9tii se pipiiau de zor. de piatrS. qi urmafi de tata Carlo.. Irlacira ei pilpiitoare arunca pe perete umbre mari. Bezns cit de ne'ntreruptd.netar. gi incepu sa loveascd Carabas-Barabas i5i fdcu vint 5i se izbi cu spatele de u5a. urlind gi vaicdrindu-se ca un ttrrbat. USita nici ca se clinti. bolborosea tam-nesam poezii de-ale lui: Pe pereli umbre tot joacri.. Pierrot. de fric5.

SC

si

Buratino o luase inaintea tovara;ilo r sal, iar tichia lui albi de-abia mai zdrea undeva, in josul scarii. Dnrrdnti sr' uuzi un luicrrt. ccln ca ZLL, rostoqolindu-se . | ., |.|.\|1.' ^| numaidecit dupl asta, glasul plingare + dl lui Buratino rdzbi pina\ I ^l
|
:

la ei

virtej negru.
fip

Ajutor ! Intr-o clipiti, Artemon, uitind ca era rzinit ;i fldnind, se repezi gr risttrrnindu-i pe ,tulalr,'ina ;i pe Pierrot. o porni in jos, pe _sciri, clr ur:
Se auzea cum ii clSnfane din{ii

Sarifi

!

It.

in quri. Pe urmi

larasl izbucni

ur.,

Apoi se asternu Iini;te; doar inirna ,.\talvinei ticiia ca un ceas der.teptitor. O raza mare de lumina scalda dintr-o datd sciriie. ir 1a cira lumindrii din mina lui tata Carlo incepu sd paleasci. strigir - Privi!i, privi{i incoace ! cu tare Buratino. Malvina incepu sd coboare iu{eald scarile, mergind de-a-ndirir-' telea; dupa ea sirea Pierrot, iar cel din urma cobora Carlo, indoit din ;ale ;i pierzindu-si mereu galen{ii pe drum. Jos, acolo unde se sfir;ea scara cea abrupta, ;edea Artemon peo platformi de piatrd ;i se lingea pe bot. La picioarele lui zicea sugru mat guzganul Sulara. Buratino sfi;ie cu amindoud miinile pisla putrezitd care astupa o deschizaturd in peretele de piatrd. De acolo se revdrsa o lumind alba

strd.

Se strecurard cu to!ii prin deschiziturd gi dintr-o data razele soarelui ii izbird drept in och i . Ele cideau din tavan, printr-un ochi de geam rotund. Razele acestea, in care tremurau firicele de praf, dansind necon, tenit, luminau o incipere rotundi cu pere{i de marmurd gdlbuie. In mijlocul ei se afla un teatru de pinu;i nespus de frumos, iar pe cor_ tina stralucea, ;erpuind, un fulger aurit. De amindoui pdr{ile cortinei se indl{au dour turnuri patrate, vopsite in aga fel, incit pirea' cladite din cirimizi mici, ro;ii. Acoperigurile {uguiate, din tabla verde, scinteiau puternic in soare. Pe turnul din stinga se vedea un ceas cu acele de bronz, iar pe
104

/( / i ttl\
/
\

\---

_-1
I

ltt

t

lr
I \

\

: .-' .

,

..-,*_*t

\.__-_*

K.

cadran, in dreptul fiecirrei cifre. erau pictate chipuri zimbitoare de fefetife si ba ie[ i. Pe turnLrl din dreapta se adincea o ierestruici rotunda cu geamuri in multe culori. Deasupra acestei ferestruici, coco{at pe acoperilul din tabla verde' gedea GreierLrl Vorbitor. Cu gurile ciscate de uimire, se oprirA in fa{a acelui teatru minnnat, ;i atttnci greieragrrl grii incet ;i limpede: Ji-am spus eu atunci, Buratino, ca te agteaptd primejdii mari ;i intimpldri inspaimintatoare. Din fericirc, totul s-a sfirlit cu bine. Ar fi putut insd sd se sfirgeasca rdu..' A1a, vezi 1... Greierul Vorbitor avea un glas sfatos, batrinesc 9i pe deasupra parea gi suparat, pentru ci fusese cindva lovit in cap, cu toati virsta lui inaintat-a, de o sutd de ani. 1n ciuda bunita{ii lui inniscute, ntt putuse incd gita obida nemeritatd 9i de aceea nu mai adiriga nirnic: nrilcI din mustdcioare pentru a-gi scutura parci praful de pe ele 9i -rc strecurd incet, lpdeva, intr-o crlpdturi parirsitA, cit mai depatre de zgomottl I lumii. Atunci tata Carlo sptlse Si eu care credearn cd o sd gasim cel pu{in o grimada de aur gi arginiI Cind colo dau peste o jucarie vechc si atita tot... El se apropie apoi de ceasul zidit in trrrrl. bdtu cu unghia pe cadran qi, pentru cd intr-o parte a ceastt lui atirna o cheifa intr-un cui, o
:

iuh

Se auzi un tic-tac puternic 1i acele se miscari. Acui mare se apropie de cifra douisprezece, iar cel mic, de Ease. Inauntrul turnrrlrli se auzi un fi;iit gi un ;uierat, iar ceasul suni tare de lase ori .. Intr-o clipitd, ferestruica cu geamurile colorate din celalalt ttlrn se deschise ii ea; din ea filni o pasire pestri{i, miScindu-se pe un arc si hhiincl din aripi. $i pisarica ciripi de lase ori, chemincl I-a noi I l.a noi I La nr.ri I Lr noi ! I-a noi - la noi I Pasirea se ficu ncvizutS, ferestrttica se inchise 1i incepu sd cinte o ilalneta. Cortina se ridica.. Nimeni, nici chiar tata Car1o, rltt vizuse vreodatd un decor mai
:

;i invirti ceasu1...

irumos.

iniafila o gradina. Prin copSceii cu irunze aurii ;i argintii ,rirliru qr:rrrrr. milcindu-se pe un arc cii o unghie de mare. IJn copdScena
1c6

incircai cu mere. t:u toate ci nu era mai mare ca un motana.-. in mers leginat. \JL \esLrieritul crocodil apdru . . Pe o alti lianl se legina o familie de rnaimirtc. scuturindu-se de zor. trecu in iuga i' g. ^l Llr ri. nrl lmpuilqa iiu il::':\'ill. Cu gitul intin:. paru totu. i'ducintl la iniali5are cLr cr riirtrila rtdrgatd.le hrisc:i.i inapoi de coada. A.o? er cJ . fiecare din clc rrrr rni-. de parci un arcuq trecuse peste strunelc unei viori..i infricosator..in banui cA qo rtroritc. Graurji antutir..lor. Scena lnf5!isa Africa Pe nisipLrl auriu. . pri iea u li vazLi{i. in bataia soarelui arzl.el era podeaua .icit un garpe boa adevdrat. ciuguleau merele Prin poienila... Sub copaci se plirnbau pduni care. aninralele silbaticc'. prictcnul coplilL..b. iar copacii dispiruri Drin deschizaturile tainice de srlr c.l. un rirs de cati iea.l! +t-i^ n^Lii lt lul nllcl il tal aruncau acunt o cduirLirrra blinda.'lilrdau dr-. apoi un soare rosu risari deasupra pustiului nisipos. Prin irttuncric.cenci. trecri. Apcri se auzi ttn sLrnet melodios. tinjnd intr-o laba o umbrela. Artcmon se arur.l sl mtrll ia el. trecu in goand Ieul cu coama lui stufoasi qi. saltindu-se in viriui picioarelor. treceau felLrrite ani ma Ie salbatice. Cirlr]l ilri arculii irrIipt irrtr-r.iirca o boniboana de soia. Din trei sarituri. iiiinclu-l cit mai departe de scend. -. Veni apoi elef antul. r\sa trecu cant un ninut.pt si bun ia suf 1et. iar irr aer iilfiiau fluturasi atit tie rnici.i mereu trompa 1n care i.. cl. gi ilvind in fruirte Llrrulr corrriie.i L.ui ciprioare. mingc .-.. r. miqcindu-.. ca abi. ioarte murdar.a trecura. paurrii .*i altceva apdru din laturi.i r'2 c.i nrarc decit Lrn bob .rcii asupra lui cu un latrat. tar tata Carlo cu greu iz-buti sa-l irag.. ceva cobori de sus . Pe fLiirrlalul deccrului apdrurd uisle nori stravezii..railr.r coarilele.e -[rt'cLr in )iiiluri : rl .s1. sacalui rrn Iei cle ciine sdlbatic. impungindu-se ci. Ultimul trecu.i cAprioarele iLr gira iir citli-se.lo crnm. ritrd pe rind. Dai Artetnc. iar ire Linir ciiu eie era incoi. tinindu-se numai 'in cozi.. Din dreapta qi din stinga culiselor sc iviri dintr-o data liane aseniarritoare unor Ecrpi.r. Deodata soarele se stinse.nL. Ridicat pe labele dinapoi.

Ugile caselor se deschiseri indatl 9i din ele ie. Pierrot i. ile rispunserd intr-un gl as: )a invdtim dimineala.. Pe sceni aparu piala unui ora9. milifianul fluieri in urma lui . c Trecu apoi un biciclist pe o bicicleti cr-r ni. Stafi. Pe balconagele caselor aparuri deodati citeva feti{e.te roti mici cit o far ni9 furioari de dulcea{d." Pun rimdgag ci senior Carabas-Barabas vii : souse lduddros: Ati vb. am si min calul din oras in ora. Taxatorul sun6. f Scindu-i semne gribite.S-a se ldsd cortina. Un jurnalist cu nigte ziare mici ca nigte foi de calendar..i hilete.Ei.i tramvaiul coti pe o straduta lituralnic5. iar dc-o o sI cutrcierim fi flagneta sd inveselesc preacinstitul public.Er-r voi scrie comedia asta in versuri minunate. cindva toati Italia. qi am sd gdtesc ciorbd de miel cu usturoi. copii. ciulind urechile.irri in fuga mare cifiva omule{i. privind cu ochi strilucitori 1a prietenri sdi. spuse Malvina. copila. Pbpu.. un bdie{el zorit se cd{ard la iu{eali pe tampoane. Eu voi vinde inghelata .. Malvina si Pierrot nu-gi ntai veneau in fire de incinta{i ce erau. ca o jucirie.. Atunci Tata Carlo. Buratino. de parcd ar fi vrut sa-l intrebe : .zut? Se vede treaba cd nu plesni de ciudd. ctt nasul in vint.i ireci cu palma f run:ea incre{iti . In teatrul ista vom reprezenta noi o comedie $tifi care ? . printre casele inalte.Dar eu ce-am si f ac ?" -o to8 .Se aprinseri citeva felinare ca acelea de pe stradd. Daca o sa gdsifi ci am gi eu talent. imphturite in patru. ! degeaba m-am murat eu in baltd la mituga Tortilla. dar de invSlaturi cind o sb vi apuc afi? intrebi tata Carlo... Artemon asculta. vatmanul invirti de miner. 9i-9i risucea capul incoace sl-ncolo. cu Pe altl datl fulgerul ei gerpuitor aurit. care se urcarl cu tofii intr-un tramvai mic. dar omul cu inghefata dddu din miini 9i le spuse: vindut inghe{ata ! .i ! spuse tata Carlo. aga da. stribatu piala in fugil Un vinzbtor ambulant impingea prin pia{a cdruciorui lui cu inghetati.Chei{a de aur sau nemaipomenitele p5{anii ale lui Buratino 9i ale prietenilor sdi. cu miinile biqate in buzunare. am sb incerc si joc rolul Ltnei ie tife dt-igu{e. Iar seara o si juclm la teatru Eu unul si cint din .

blteau din palnre . atirnate ca de obicci in cuiele din cimari. Carabas-Barabas se tiri amdrit in sala de spectacole: sala era goal5 I stra Dracu' si-l ia cinstiiul public ! mormii el ie.Ciudati mai sinteti ! Cum de nu inlelege{i ? In comedie o sd joc cliiar rolul lui Buratino 9i astfel o s-ajung vestit in lumea-ntreaga I Nou[ teatru de papuy dii prtma reprezentafie Carabas-Barabas Eedea in fa{a vetrei cu inima tare citrinitll.i? In turnul din orag.intUl Umed cc b. nici chiar sub amenin{area bici ului cu .apte cozi..Buratino mai spuse : Artemon o sd aibS-n paza lui toate lucrurile qi costumele teatrului qi tot el o sd pdstreze qi cheile de la cSmari. invirtindu-9i repede coada. dar tu. stitea un bdie{el cu un nas lr-rng .i zdren!5ro.oia sd joace.cum iegi. Deasupra intrarii. Peste drum de teatrul iui. sfiriind. Ei ria de mare ca in ca:r [i nrrlrrt inlra crrcca mai mare uiurl rrtb ilriar . Oamenii rideau.rr:-^^ fx-x :. Ei.i cu tichie pc cap. Picioarele 9i miinile pdpugilor prinseseri umezeali. pe o estradd de scinduri.i . privipe prea clipi de citeva ori din ochi . Buratino ? intrebard to{i. in fa{a unei bardci noi de pinza. .tea dinsnre fit a re. Cine sa se ducd la CarabasBarabas sd-i vadd piesele plictisitoare 9i actorii fldminzi . De trei zile papugile nu mai mincaserd nimic gi cl eveteau inriite.ase. clllld\lqd ldl d -x pt->t... ascuns in culise. In timpul reprezentafiei..emnele ude abia ardeau. . Afard ploua cu gdleata.--1. orologiul biitu ora. va tropdi ca rinocerul.| . iar prin a coperiqul giurit al teatrului de pdpuqi ploaia pdtrundea cu putere. suflind intr-o trompcta rdguliti qi strigind ceva. va rhcni ca leul. -i o cioarS.r^ \'llltUl Ulllrll \ \' Udlqcl . va .uiera ca vintul. de asemenea va imita toate sunetele de care vom avea nevoie. !l -).i mulfi din ei intrau in baracS.icdscdin gurl o d5. Ut. Dimineafa nu se r.^ lllUllllllE. ^^-. De in jur.-.-^ -. va scrisni din din{i ca crocodilul Ei. iar la repeti{ii nimeni nu mai r. Tu ce vrei sd faci in teatru? .1 _l.induse nici un bilet. se in..d.

irui iista iriLrrisit r De rinili: a rriai risillt aici ? mirii Czirabas-Barabas.. Artemon o trigea afard cle coadi pe'ulpea Alisa. izhirii sa f r:gd inainte de a fi prins. iard si i treaci micar prin minte ci tocmai asta o sa-i $i fugi pe scdricici in jos.itu1 de ploaie. Acum ledea coco{at intr-ttn copac si. scrilnind clin rtinti ri smulgindu-ii barba.tri.i. cu o Iundd f rumoasa in pdrul ei albastru. O aintimplare gi atragdtoarei comedii diri via!a ader.a nzr la. sufla in trompeta ragusit.s.i Reprezenta{ia incepe I iarc se arita curn bietul tata Carlo ciople.i scriu piese in rime. Buratino striga: Prima reprezenta!ie rninunatei ..i... privea in jos cu ochii lui riuticio. ini.i obrajii. si nu dovcdca -sa lnrpartl bilete celor dornici si vadd o comedie adevir-ata djn viafa -spre noua p rr q retla r. Nu mai rnerge treaba cu iipitorile de ir:ac. llLrratino. Tirindu-se ane\roie.edca Mal \ rla. a junse in sllr\ rt la teatru si broasca {estoasd Tortilla.te un omule{ de lemn dintr-un butut--.iret din ochi cdtre prea cinstitul public. Tata carlo.ri tare ca intotdeauna. fiindc-am fost iste{i. \'reau sd ni duc si cLr la ci. finind in gurd o invita{ie Llrrdl tLcl pe un pergament cu col{ur ile au rite. care intrase tol i. r'iteji gi nu ne-am p ierdut cr-rmpdtul. Dar al cui o ii te.t. I-)iiremar ardia baraca cca nou5. carabas-Barabas. intr-o casu{a de sticii . Pai chiar plpugile. [-a intrarea tcatrului de papusi. E-he-he ! spuse el acrLr.. care se streciiriise in teatru lSri bilet. b. _qe apropie de Carabas-Barabas. ltc .Fulge-singure rui".omule{ilor de lemn.i toatzr iaia.rlrile *au sa lc matur pr .i .i-au deschis teatrul lor de pipu. in acluci fericirea.irtca la flasnetb clipea. urniiinCu-. ca sa joace prima sceni a comediei.rri bilr.. \''rcau si mi rog cle ci .i: . care mirosea a nimcl m.Srati ! Veti vedea cum i-arn invins pe tlusmanii no.. Motanul Bazilio. porni baraci de pinzi. incretinclu-q.. i.*e sa ic aprind lumi_ Dtr ilor. Pe estradd.. intr-o haina noud de catifea. 5i tot eie le joaca.

toatc. t\ci r'5zu cLrm ultinrii lui actori goneau zori{i nrin baltoace spre teatrLrl cei nou. dupb culise. Carabas-Barabas izbrrti sa prindl doar un cafelu. dLrcindu-l cu el in baraca. i'rajitorii cu +l tl_ chii instelate in colluri. P ocn din bici. dc flanela.'la in cimari. Dar nimeni nu rasDunse. I-ua biciul cu qapte cozi 1i deschise ula care sA ntai lenevi{i. il dzrclu pcste cap. li sc pregltise actorilor flaminzi o riorbi fierbinte de miel. unde rriLrzica cinta vesel. o S. sub ploait. Doar resturile de sforiceie ntai alirnaLr de cuie.toate. scnior Car:rb:rs IJaraba-s se nepLrsii in strada. catelu. feti{ele cu milti negrc. Cu rrn Lrrlet salbatic. cu usluroi.i pustiu.s. cu nasturi in loc de ochi. In cimaruJa nrt era n imeni. arapii. papu5iie fugiseri de la Carabas-Baraba. $i Carabas-Barabas rlmase aqa intins in biltoaca.i ii smulse cileluqLrl din rnina.ii . Dar Artcmon rdsiri ca din pimint si se arunca asupra lui. unde rasunarr hohotc voioase de ris . cocoga{ii cu uit nas cit castrat'etele. Toate pipu. unde. cu 1 t'\'\ \ .ile : Arlechinii. \ra lnVal eLl nunraidecit cunl sar moni{i publicul la Iealrul nteu.i unde se auzeau ropote de aplauze. nemerniciior I mirii el lntrlcosa to r. Carabas-Barabas se intoarse posomorit' ia teatrul lui gol . Reprezentafia incepu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->