Dedic oceustd carte

Ludnilei Hliiru;na Tolstoi

PREFATA
de atunci ,,Pinocchio" squ ,,Aaenturile unei pdpugi de lemn" (in limba italiand, pdpuga de lemn se cheamd buratino). Dupd ani gi ani, adeseori le istoriseam prietenilor mei,fetile gi bdieli, minunatele pdlanii ale lui Buratino, ;i cuft7 pierdusem cartea, de fiecare datd poaestea era alta, de f iecare datd ,ntiscoceam tot soiul de pdlanii, care nici mdcar nu erau cuprinse ?.n carte. Acum, dupd atita amai tle uretne, nti-am amintit de oechiul meu prieten Buratino, Si m-am gindit sd ud spun gi aoud, fetile Ei bdiefi, minunata poueste a omuIelului de lemn.
ALEXEI TOLSTOI
Pe aremea ctnd erarn copil

mult, -- enumeae foarte mult am citit o carte: se

ili
iJil

lI

;r\w

ifi{

-)

----r'a_-_:

(ln butuc care scinceste cu g[as omenesc
nrrneresfe

in miini[e du[gheru[ur Gruseppe

De mult, tare de mu11., traia intr-un orAqel de pe malui '\16rlr Mediierane un dulgl'rer biririn, De nr!me Girrseppe, poreclit Nas-Vlnil Intr-o bun6 zi ii n lca Datrlnuiul ln nrina un butuc, intru nitnic dt osebit de bu5lgnil care -ce arttt.tcl iarna in foc si dea cildurl ,,'lot e bine, iri zise Giustlppe. Am s5-nccrc sd scot ceva diil ienrnr:l dsta. O fi el l-.rrn micar pentru-n iricior de masa"., $i mestertr I dllgher i;i aga{i1 pe nas ochelarii lcgalr ctr tlll ca:r::: 11r: sioa ri, la fcl de bitrini ca ;i e1 , invirti butucul in nliini ;i-n cele din urma inceiru s5-l ciopleascd cu bdrdi{a. Cum cioplea el a9a, deodati tin :1las pifigaiat din cale-afari prinse a scinci
:

.)

Giuseppe ldsb sa-i lunece ochelarii pe

-- Vileu, vileu 1... ^&lai lncet, nrai

inr.af fia-ti rnild

I

viriul nasului qi

virc'a prin atelier: nu eta ttimeni... Cerceti sub tejghca -- nimeni...

i;i roti pri

gdsi Cotrobii in co;ul cu tala$ - nu ochii nimic... Scoase capul pe u;a ;i-;i arunca in stradi
,,,\1i s-rt

strada ara

prustie...

prirui isi zise Giuseppe. Cine putea sd scinceascS?'' Apucd iar bdrdila, dar cum lovi butucui, auzi din nou glis;ciorul sub{irel :

fi

Nu-nlelegi cZ mi doarc ? De data aceasta, Giuseppe se -sperie de-a binelea ; pind st ocnelarl i i se aburiri de spaimS. RSscoli cr-r privirea toate ungherele inciperii. se viri pina gi-n vatra gi, risucindu-qi gitul, se uitd prirr de:;chiziitu:a
fro rn u lu

- Valeu, valeu !

i.

Nu era nimeni. ,,Oi ii biut poate ceva ct: nu-nti prie;te 1i de-aia-rni iiuie urechii." se glnor larail ur uselipe. Dar nu | In ziua aceea dozrr nu biuse nirnic... Dlrlti ce se rnai iinilti pulin, Giuseppe lui rindcaua; ii potrir i cu ciocanul partca de dinapoi, in a;a [el ca tbi;ul culiiu]ui sii iasi afari doar at'it cit efa ncvoie -'' nici prca rnult, nici prea pu!in -- l,rilse butrtrLil pe tejghra;i. de-abia trase o dzlti cu rindeaua, cd aLrzi din il!,u: Vileu, vileu ! De ce nu-!i r.ezi de treab;L -., [)e ..c irrii tot .lirr pe;ti ? se tinguia cu deznidejde gl :isr:iorul sLrbtircl. Giuseppe scioi rindeaua din m'ini, sc trrse inapoi, un pas sl lnca un pas, pini cdzu de-a dreptul pc dulumea ; isi diduse sca;na sul acela sub{irtl venea diniuntrul butucriiui de iemn
.

Giuseppe daru{esfe butucul oorbttor prietenulut sau Carlo
tocmai atunci veni ia Giuseppe. Carlo fla5netarLrl, un vechi piieten al siu. Pe vremuri, Carlo colinda c-rra lelr', purtind o piliirie cu borurili' largi, ;i-;i agonisea piinea, ciniind din guri Ei din minunata lui flaq neti. I)ar acurn imbitlinise, era holnar'. iar flaqneta era $l ea de mult

Iata

cI

:.tricatd.

- tJu!la zlua, uruseJrno snrrse el inlrind in

du

lgherie.

Ce

f

aci

acolcl pe du5umea ? -- Ei, am pierdLrl ;i eu un gurubel... Dar da-l incolo ca degeaba-l r:aut, rispunse Giuscppe privind chiorig la butuc. Tu, bitrine, crrm o mai duci ? gindesc in fel gi chip cum si-mi - Rau, rdspunsc Carlo. ci;tig bucata dc piinc... Macar dc m-ai ajuta 5i tu I Sau ccl pulin de

lla

mi-ai da un sfat...

ia-l Si du-1 aca:-.ii... '- Eeel raspunse Carlo abatut 5l oe ulma / 5a zlcem ca ouc uu iucul acas;i: dzrr vezi cd-n odzri{a mea n-am nlcl macar o valra cum st cadr. -- Las-ra stiu eLr cr-r-1,t spr.rn, Carlo... Pune mina pe un cufit,ciop le:,rte din butucul i:'ta o p;lpu;i, inr,at-o si rosteasca tot felul de vorbe iiazlii, fa-o si cintc, :li joacc ;si poart-o prin crrriile oamenilor. O sd ci;tigi asticl dt'strri pcritru <., bucatd cic piinc;i un pihircl de vin. Dcodata, de pe tcjgheaua De cai'e se afla butucul. sc auzi un glas r:ior sublirel 1i vcsei: *- Bravo, bine te-ai mai gindit. l'..as-\:inat. Giuseppe tresari din pr;u de spaimri, dar Carlo rloar se uit,i cu, rio-< in jur'. Dc. unde sd fi venit glasLli?

)irrrtii ma: rr.crr. lacrr Vescl Giuseppe. Si-s; <n n s.e in cin ea lui ,,latd un 1li'ilej si m) d,-'scc.rtoro-. sc de butucu I asta afurisit". Nintirmai u;or: Uite, colo pe iejghca e u n butuc str agnic : ti-l dau tie, Carlo,

-- Iti rnul{umesc. Giuseppe, penlrrr sfal.

Ei, fie

! Di-mi butucul

r+A iuM Jr4.=F- -ll x +G\ -\ . I I I I .. {+A IR *ira'++ H fag ...'f..

fie ci butucul slri singur.i o Cario locuia tntr-o odiiti pititi sub o scard.ub braf porni sprc Sc.. iar Giuseppe 1l apucd pe Carlo ! I -.Hairispunse : Carlo .c.l{i ba{i joc de mine ? izbucni Carlo jignit. si 1 dridu zorit prietenului siu.i le tot dddea ghes: ce gla sciorul Da i! Atinge-l I -in cele din urm5. vorba e cd il pocni irr.Sa ne-impacam !. Dar iie el bine seama. . Ca egti be{it'. Carlo ciopleste o papu$d de [emn bofeaza Buratino . dar nu eu te-am lovit. in care nu se gasea nimic altceva decit o vatri frumoasi in peretele din fata rrc. prietene. /\c llnl insd vad cd egti qi mincinos. Carlo cu butucul s.i. s arutar a..lti dc rur .. A9a-a-a ! Care va sd zicd vrei sd te cer{i cu minel striga GiLrsrlnnP Ia rrino mai aproape '_t-t _' Ba vino tu lncoace sd te apuc de nas I Minio. Ce zici ? .ii Dar nici vatra cea frumoasd. qtic oricine. ld60 I .. ci doar zugrivite pe o bucatd de oinzd veche. Apoi incepurd sd se inghionteascd zdravdn. prietene ! Butucul dsta te-a lovit. cl. zdu cd nu. tu m-ai lovit Nu eu. cei doi ba1rlni obosira. de-abia-9i mai lrdgeaLr sufletul.. imbrzl{igar5 9i se casa.AtLrnci se vede treaba czi m -oi i pocnit sit'rgur in cap Asta nu. Asculta. Carlo il apuci pe Giuseppe de nasul lui vindt.tea pe dupd urechi.Gir-rseppe cd nu lua pc Carlo in cap. Iarti-mi. in timp ascu{it de pe tejghea lipa .fica butucuI Ba min{i. Nas-\/init. spuse Carlo. Giuseppe spuse : sd ne-mplcdm 1. nici focul din vatrl 9i riici ceaunul ce fierbea pe foc nu erau adevirate. cei doi biitrini incepurA sa sard unul la altul. f I clc smocurile de pdr alb ce-i cre..

ha. un nas obraznic si curios nevoie mare. copiii tot Buraiino. ba dimpotrivd intrebd prie- Ochi. scobi.. tziie. pe urmd ochii. Dar ti-ai gisit ! Nasul se rot $i sucea gi se risucea gi pinS-n cele din urma rimase un nas asctrfit.i'i-riri fac. ca JSuratit. Cc ai . .. hi.. nasul incepu si se lungcasci. qi in scurtii vrerne. Cunogteam. se aqezd pe singurul scaun de linga masa pchioapd Ei." Rdsuci butucul cu indeminare si ciopli mai intii pdrul.irio. umet'ii.ii sPuse C.. .Carlo intra in oddi{d. gitrtl. de cer vi uitati aga de ciudat la mine'i Dar pipuga ticea ticea poate pentru ci nu avea incE guri Carlo ciopli obrajii. apoi ciopli nasul . i'si vazu de treaba: ciopli.. 9i pe to{i din famiiia asta ii chema Buratino: tatiil . ha limbi sub{irici ro. ha. Dar abia sfirgise de cic plit buzele. ci la el. ma' ma . si-l c-iupt-asci 5i sd'1 : tenOs: -- : ! gidile. care ciuta in fel Ei $i dintre buze rdsiri o 5i chip sa-.deodatd ochii se deschiserb singuri Ei prrvira Iintn Iaid. mai demult.. Ca prin farmec.un nas obi. ci gura se dcschise deodatl .Buratino. Carlo se apuci apoi sd ciopleascb gura.Oare ce nume sd-i dau ? se intreba Carlo Hai si-i zic Buratino Numele dsta o sd-mi poarte noroc.ori de lemn. Carlo nu didu nici un semn de spaimS.bdtrinul incerci si-i reteze virlul. e prea lung.. dupd ce rdsuci butucul pe toate par{ile. lua un culit 9i incepu si ciopleasci dintr-insul o papuqa.nuit. . apoi fruntea. birbia.nici rr-atn terminat britr' sa te cioplesc gi ai ii incePut si ni lc tii dc dricii. hai ? /cl .ie.. .Buratino. ins5.. Ei ce bine triiau impreuni ! Nu le oisa de nimic!.tr. aspru.i batd joc de el. hi. lung-lung de tot. lara sa tind seama de toate ispriviler astea. - mai tirziu.. trupul .r incepu si-l loveasci ctt pumniSo|ii pcste chelie. Dar de-abia siir5i carlo sir ciopleascd ultimul degi:!el.Hi. incit Carlo bombini strpdrat Nu e bine a9a..Ia asculti ! . Carlo.i mlinile pipuiii erau gata. . sd creascd 5i a' iunse atit de lung gi de ascu{it. o f amilie.

care fugea do Trecitorii rideau. netarul asta batrin se preface cE-i om bun numai de ochii lumii. atit fi-ai gisit ! Buratino [ugea pc numai ci tdlpile-i de lemn fdceau toc-poc. fdri mild. poli{istul mustdcios il inhS{i de guler pe ne. de-a latul. ca mort. ci-{i ardt eu lie I spuse Carlo gifiind. ingrijorat.. poli!istul i. O fi lihnit de foame. Se risuci ca o zvirlugi. ajunse la u95. il tnhi{i de nas si il finu astfel.ca sd-l inve{e sd umble. in vizul tuturor oamenilor. Carlo ii fdcu apoi doua picioare lungi cu tilpi mari.. dibaci.spuse se adune gi. cind loveau caldarimul. spuneau unii. -. care za Trecitorii sd cea pe caldarim. * Ei.incepurd poli{istul. pini cind sosi Si tata Carlo. sdri peste prag 9i. fdcu un P3S' inci unul gi hop-hop. clar in fundul sufletului e hain. privea gi el la tata Carlo. agteaptd numai.. $i cu asta. . dar poli{istul. fericitul Carlo gi-l tiri la polifie. uitindLr-se ia Buratino.. tu ochii lui rotunzi ca de goricel. of. holomanule. puse biie{elul jos. rupea pimintul. . Carlo.nu prea-mi miroase a bine ! .Puneli mina peardtindu-l cu degetul pe Buratino.AE ! L-a bdtut Carlo pini i-a scos sufletrrl I spuneau al{ii. Carlo mergea tirEindu-9i papucii si ofta cu oDlo a : Din nigte surcele. cu mustifile risucite gi cu o pdldrie in trei col{uri. el ! striga Carlo. . Auzind vorbele astea.. fugi dupi el.. toc-poc. clStinau din czrp.Sirdcuful de el. Buratino vru sd i SC strecoare printre picioare. $i se uiti incruntat la Buratino.Of. o zbu c'hl in stradi. . mintuindu-gi treaba. Fla. Buratino se cldtina ce se clStini pe piciorugele-i subtiri. intoarce-ic ! strada intocmai ca un iepLlre. . cizu pe caldarim si rimase intins acolo. Cind vazu omule{ul de lemn alergind. cuprinzind toati strada. 9i vru sd-l bage pe Buratino in buzunarul hainei.. . pe dugumea. Se vede insi ci Buratino n-avea nici un chei ca intr-o zi atit de frumoasi si atirne cu picioarele aiari din buzunarul hainei lui rara Carlo. La riscruce strajuia un politist uriag.i desficu larg picioarele. .Ei. Iar Buratino.

unrea. am si plec.' erau r. Ce mare nevoie am eu de sfaturile unui greier bdtrtn. ascultd-l pe Carlo. migcindu-gi necontenit mLrsticioara' Ei. 9i scirfiia lncetiEor ochii tui bulbucafi.Eu sint Greierul \Iorbitor. of.In odai{a asta eu sint srapin I $terge-o de-aici I Bine. ce sd mai ndscocesc ? Sii nu uitdm cd Buratino era in prima zi a vielii lui. mi-am gdsit beleaua cu bdietelul ista denasul. care-i acolo ? . lin ga piciorul mesei. Asculti siatul meu ! Altsi minteri sa gtii cd te pindesc primejdii mari qi intimpliri inirico. nu mai fugi de acasl farl rost . cu toate cd imi pare riu ci pdrdsesc o daita i1 care am locuit mai bine de o sutd de ani. o rtint tca I toaia.irea in jur. rdspunse ciudata faptura. fopdind.re aducea la trup cu un gindac negrul. Cind strada se mai goli de lume. Girtduril.. apoi sdri in sus qi fugi. gi scurte. Crri-cri I Buratino zdri atunci o fapturi ca. Buraiino. . Deodata se auzi : . ca de sticli.. Buratino.Asa-a $i acum. deaprivind vesel in jur cu crri-cri .. Ei. incepu si-l ddscdleascd greieralLii' lasi-te de dricii. dar inainte de a pleca. Greierul Vorbitor ii dd [ui Buratino un sfat tnfe[epf jungind in oddif a de sub scari.Ei.Crri-cri-cri-cri capul Ei-9i Buratino intoarse I roti ochii prin oddifl.supra vetrei. scurte de tot..nici.rdspunse Greierul \irrbitor. . Locuiesc -- l'r odditi de mai bine de o sutd de ani. spre cas5. Stitea acclo pe perete. Buratino se trinti pe du.lemn . Nimeni n-o sd mai dea pe via{a ta nici doi bani ! aceastd I2 .de miine chiar sa incepi a te duce la gcoala. mititele. Buratino ridicd lsl roti prir..dtoare. -. -.Of. nu strici sd-fi dau un sfat. dar avea un cipgor ca de licustd.Sint eu. rlar tu cine mai eEti ? . intr-un cuvint.

i ! nou Buratino. de pc Atunci Buratino sar i =ctrutt pe masa.i rnustdcioara.er.. jale. . o sd stric cuiburile pdsdrelelor. apuca tttt cirrcan si-l zvirli in capul Greierului Vorbitor.de bdtrin de o sutd Greierul strigi Buratino.i ciinii de coada. Batrinul gi infeleptul greierag suspini din adinc Ai.lumeagindac-fleac.? intrebd Buratino.. o sd necdjesc bdiefagii.De-aia ! Pentru cI pe scaun. o szi trag pisicile .Ai sd vezi tu . Aild de ani I Ei.cintlu-. se vlri sub vatr5. trri.nu-mi place mai mult ca pdfaniile primejca pe asta nimic dioase ! Chiar miine dis-de-dimineatd o si fug de acasd. ai . rispunse . Buratinol Multe lacrimi ai sI tnai r. . Vorbitor.. plrdsind oddifa pentru totdeauna..De ceee. -. ft {" ----:--:--> rt ( il' {r -_=-*-:=-::='-- ------_: --=4-E -=- II 1i - r pe garduri. ceee".:J I rYl' iir lr #/il l6 t.. prost. $i cite altelc n-o sa mai niscocesc ! Jale mi-e de tine.l r{ t. o sd mi caiirr .De ceee ? intrebd din un cap de lemn.

i viri nasul in ceaunul ce fierbea pe foc.i. ma aSteapid de mult in crtrte.I{i mul{umesc. intit mai ci nu sc prrtea deslrrsi nimic. dupZ cum v-am mai spus. giina. Deschise ochii iarfurl? cu htrdinca de griS 5i drrlcea{5 de zmetlra pieri ca qi cum n-ar fi fosi. in dosul pinzei. sarmanul Carlo n-avusese ce pregiti pcntrtt cinh. Si goald. El inchise ochii pentru o clipd. gauri ceattnul.i cu ochi.i ceaunul. dar era atit de acoperiti cu fire de pdianjen...doar. __ Rimii cu bine ! Mama mea. Deodatd.f amestecati cu dulcca{i de zmeurd. Deschise repede ochii -. nesfirgit de lun' se. goald de tot era ..burdttno ITtdI t ITIdI Sd Se ptdrdii dtn prictna nechibzutntei sale. mare de tot. i se ndziri cb in fa{a lrri. Buratino incepu sd scotoceasca prin toate col{urile -. Dar din picate.i fumul . Dat nasul lui Buratino. li acum i se ndzfri cd in fa{a lui se aflb c f arfurie cu budinca de gri9. ia-l de trnde nu-i .orii veseli. 11 apuci.si burtica lui Buratino. se aflS o gaind rumenitd. Dinduntrul oului piui un glSscior: .cioc-cioc "parse coaja. doar o gisi vreo cojiiS de piine sau vreun oscior de qEini. Pe Derete. Pui5orul sdri peste prichiciul ferestrei t4 st. Ziua pirca acum lungd. lung cum era.i se uita prin gauri.t ttlt. sari alari un puilor attritt. gi vaira gi focul . Tata Car[o tt face tmbracaminte dtn htrtie colorata f) $I TI cumpara un abecedar DupA intimplarea cu Greierul Vorbitor. fie el si ros de pisici. in odAila de sub scarA se iacu un gol mare.smoc de puf in loc de coadi .gaina de pe farfurie se iicu nevizuti ! lnchise din nou ochii. . Buratino i.i trase la iuleali nasul inapoi . il asezl pc Pervazul icrestrei si cu nasul . deodatS. Se repezi la vatrd gi-. ontttleltrlc de lt'mn i Prin coaja spartd. pe o farfurie. Atunci Buratino in{elese c5-i era tare foame. t:t. toate erau zugrivite de sdrmanul Carlo pe o bucati de pinzd veche. pcntru cd. se zbrea ceva care semina cu o ulili. in colul cu talag ziri un orr de giin5.

il{ l. re-l spirsese B ura tinr. irlpodobit de o parte. rasdri de sub drrlumea Lrrr cap Irale.i apol din col 1i se apropie clc Iluratino. rnc. :c strccura pe linai el. iidrrl mecind de zor in jurul lui.*i de alla cu citc pairir iirisoare irrngi r. incet soareie asfin{i. Apoi se ivi un animal cenuliu cLt niste lSbute scurte. Il rnirosr. 1ii''indu-si coaria lrrrgit si srrl. ririscindu-:i fdra incetare botul negru. strins gherr lingi focul zugrivit.'rr. Ie. -.1ire Dcodata. of. mirosind si scormoninrl talasui crre fosnra Cairta pesemne oul pt cz.h p.ft//4 +-: .r. I . sughi{a inceiiEor ! de foame. iar in oclaif d prinse sa sc inturrece Buratino.A\" lq l\l\.rl de foame lncet.strigi Buratino.rSiii cir iiilal qi -sarr iniuntru supa rat. Se indrepti lSrii grabl sprc cr. Cum insi []uratino nrr mirosea a mincare."iJ 'llii lt lr iri[i il1 I lil' t\ OI. ungherul de linga scar b. . t5 in .

dar te puteai stipini sE nu-l apuci de coadl ? $i Buratino il apttcii de coadij.a se dddu de perete gi tata Carlo intrd in odiitd. Grc. se rrsuci in loc cu o furie silbaticd se anrnca ai a:rupra lui. lisd din mind coada rece a gobolanului gi-qi fdcu vint tocmai sus. Dar vezi. de cuminte.dupa cl.ierul Vorbitor spus Bine s-a gindit. U. Tata Carlo I atit apucd sd strige Buratino. strins intrell dinfi. o crrra{d Si i-o intinse: .Ia de mbninci. F-lamind crlm era. Buratino se sperie de-a binelea de asti datd. O cuminte. ncspus . tnititelule. {inindu-1 tragindu-l spre gaura lui de sub scari. 5i il agezd p. Iata-mi-s ! rbspunse un glas puternic. Sobolanul dupd el.qi au si r10 a 0e mine bdiefii la gcoald I fhi ! fdcu Carlo lngindurat. . gobolanul o zbughi ca o nlluci sub scard. mititelule. $obolanul . numai lemn . Ici sm u lse repede din picior unul din galen{ii lui de lemn qi-l zvirli in gobolanSugara dddu drumul biie{elului de lemn. ronldind qi plesciind de pllcere..i o didu gata cit ai clipi. eu sint gol-gol uf. pe scaun.mi-asii fiu sd-ncep gcoala. sd vadd daca era teafar. scrase apoi o cepqoari din brzunar. Dar dezmeticindu-se qi vdzind ci avea cle-a iace ('u un bdiefel de lemn. tati Carlo. Ai drepiate.oarii. il trinti pe inapoi pe clulumea. .Iata unde te-a dus neascultarea I mormai tata Carlo. inhd{5 -spate el. Il cerceti cu de-aminuntul. Strabitind odiifa dintr-un salt. tirindu-l drrpd el gi pe Buratino. tati Carlo. scrigni din di nli qi pieri ca o nilucd. gcnurrchi. dup6 $obolanul pe masd. Buratino infipse din{ii in cep. $i aici. Buratino sdri atunci de pe scaun pe pervaz. sdripe Buratino dc git. t6 . Apoi incepu sd se alintefrecindu-gi cipgorul de obrazul pdros al lui tata Carlo. De spaimi. scirpinindu-qi bdrbia piroasa. $obolanul cel bdtrln 9l rau. pregdtindu-se sd-i roadd beregata. ridicindu-l pe Buratino de pc jos. Ei. sdri de pe Dervaz pe masa.Ei. Vietatea aceasta era SuEara.

:t-L \ \X< "\\ \:=:\ -<* .\.$s r. / / t\/ t / d-re .

Iath. cleiul. mititelu le Tata Carlo se scarpinb tlupi r:eafi. acum ai 9i abecedar Inr. Hairra ? Am vindut-o. dupi ctrm \/orbitor.oia si se uitet . nici la plScintu{ele umprute cu mac gi miere.. cocola{i pe beligoarele lor. qi o sd-{i cumpir n1r una. o si cresc.. dar crrm sa mi duc la Scoali tiri iui abecedar ' ? tere nrari r-^. Buratino ar f i vrut din : Tatl Carlo. Apoi il imbrica pe Buralino cu toate ast('a .SA le porti sanltos I Ta ia Carlo.rl de hirtie nu r. la . ^: .. Burat topiind. Nici chiar la biie{ii ce inil{au zrner.abe . gi-i croi cu indemlnare o hdinufi caienie Ei pantalona.ald sdndtos I . $i-n seara asta. nici la turtere dulci. citeva petice de hirtie colorati. Dintr-un carimb rrechi ii ficu pantofi. nici la cocoleii din zahir-candel. Pe drum nu arunci mdcar o privire nici la dulciurile ingirate pe 1a.-+^ orcplate.. cea dintii din via{a lui. iar dintr-un ciorap.i il sfitu ise 1i Greierr"r I Burattno olnde abecedarul si cumpara un btlet pentru featrul de papust Dis-de-dimineaf a.1.r\rru-Llzlr at ''- ioatd inima si nu mai fac 5 nizhitii.coali. r' cdciulitd o tichic cu cirrcurc.Aprinse lampa.. t8 ino lruse abecedarui intr-o tra istuli 9i fu . dar unde {i-e }raina ? poze atrigitoare. .. lud foarfecele. ieqi din odii{d Se intoarse repede. insa fard haina In miini tinea o carte r. Anincindrr-gi pe umerr haina veche. ci o mie de haine noi.spuse Ru ra tino.-u li nI... D5-o-ncolo I Nu era cine stie ce de capul ei ! Lasd ! Tu si fii sindtos ! Bur atino isi viri nasul in miinile bune ale bitrinului Carlo O si inv if..i de un verde aprins.

pe care 1-ar fi in. Btrralino ctt glas tare.coal5".. didace crr copilali. carc IilIiiarr in adir rea vintului ce bitea din larq. i'inzdtori de limonadS. rnLtzica insa vetlea otn siirrga. Acolo vizu o baraci rle pinz5.Doar nu s-o urni 1c<-rala ditt loc ! lsl zr:. cu atit se auzea mai deslugit un zvol..i ieti{e. Si ma uit numai o dat5. talgerele de alarrla .i ciieau cu to{ii un afiS mare: i I TEATRU DE pApu$l NUMAI O SINSURA REPREZENTATIE GRABtTt-VA I onAatTr-va.Ti-ti-ti ! {iuia flautul. Picioarele il drtceatr id rd voia lui spre mare. Jos. . .. LingI intrare se ingJrlmidise puzderie de lumr.Bum ! batea toba.r cnAatTt-vA t . Buratino incepu si se poiicneasczi.la -la ! cinta vioa ra l)zirt-rlzin! zbirniiau. rle ttnde se allrcil - Ti-ti-tiiil Dz in . tocmai atunci igi gdsise sd treacd strada motanul virgat.la .. Bazilio. Sus. lovitrcit-sc. o mltugicd grasi 9i zimbitoare vindea bilete.Nlediterane . Drumul sprs gcoald cotea spre tiieapta.enind dinspre {irmrrl Mirii .l de cintec vesel r.: biie{a. pe baracS.ficat cu plScere de coadd I Dar Buratino igi vdzLr cuminte de drun. solda{i.i. $i o zbughi spfe mare cit il fint'au p lClCare le. impodobitd cu steaguri de toate ctl ton le.Bum ! .Ca un fdcut. Cu cit se apropia de -scoala. La. jrrcau 5i cintau patrLr muzicarr{i. sd ascult un p tc 1i pc urmir alerg drept la .la - tlzin-Ia'la ' -. postagi. pompieri.

) qt 's r_+1 \ ffi- i|iti 7 's fl'{-* '21)}=+ I jt -"a ' i:l \ ' ?u-b <- '#' + .{ - I { ' 7t* ( r **r/ lrt o o e .__ '/) i t' _{\ . ".r .. ./.# *n ../ ).^. . .. W.\ s 4-/ I \ \- ^- \- . I : f\ \.q.-#/ t {r.

.. poze - Daaa ! Sumedenie de poze n nunat eil ? cle des Lt b t litcrt dc-.Buratino trase de rnineci un bdielel . printre din{i : .tutea bdnuli ? Bbiatul tluieri dispre!uitor : cine .. vi rog. .. omulefule de lemn.Vezi de ta nu-i buni nici si prinzi mormoloci cu ea. Nu gtiu daci mi intelcge{i.\lai bine vez. rpus : altul ! Buratino igi simii pini 9i nasul ca rie ghca{d.. mi-arn u:irar . .ica grasa sl ztmDltoare si spuse cu glas sublirel DaIi mi. ..Patru binu{i o hdinu}i de hirtie ? . intr-ati1 de mult 19r dorea si intre la teatru. N-ai .. Lua abecedarul si rara Ira gere de inimi ii numird in palmi patru binu{i.Atunci. mult vrea si vad . '-- ..Taaaaaarelacrimi. cumpdrafi-mi cu patru banufi abccedarul nreu I cel nou..i de a ltu i CautS-fi alt prost I Atunci . Buratino ajunse dintr-o sirituri linga matu. iatd..i..sa-mi imprumuta{i dumneavcastri patru p unga acasa. Da{i-mi patru gi eu teatrul de papLr.. da-mi-l I spuse baiatul. . Bine. un bilel in rinrirrl irriii ('ntru slngura repre zentaiie a teatrului de pdpuqi.Patru binu{i. vI rog.. in glna Buratino printre bdnri{i gi vi dau in sr:hrnrtr hal nuf a asta minunati.Tichia poate a{i vrea in schimb tichia rnea atit de driguJA ..fi-ai gi gasit pe a$ si prosteqtil..SpuneJi-mi. Ji-am ma. cit costl biietul i Bdiatul abia raspunse.Are scnloapa..

. De duph celdla It copac de carton aparu aii onrulet. risfringindu-.In ttmpuI reprezentaliei.i de alta a scenei micriie sirajuiau copaci cle carton. ve{i vedea BLrnd ziua trist: numaidecit. 9i cite alte poze atrigatoare.. Si de ce nu i.. De o parte. imbrdcat intr-o hiinu{d numai pdt rd{ele.. PaPustle it recunosc pe Buratino Buratino se agez6 in rindul intii ri privi fermecat cortina care aco- perea scena. rispttnse Pierrot.Ha-ha-ha se lovi pede ris Arlechin. FIcu 9i el o pl ecdciune in fa{a prea cinstitului public. aperLl un omule{ de-o gchioapI. pe care pluteau doui lcltt'de de Vati cu ciocurile aurite. . ietile cLr mdSti negre pe obraz. avind nas 5i ochi.i. iar din cind in clnd voi primi gi cite una d upd ceaf. Vom juca in fata voastrd comedia numitd : .ah. lld vor bat s cu ba{ul. cu mineci lungi. oameni bbrbo. De dupd copacul de carton. spuse I Md numesc Pierrot. Dea' supra lor atirna un felinar ca o luni.e insori ? - tivili . Un clopot sund de tlei ori si cortina se ridic5.Fetit a cu pirul albastru sau treizt'ci..l. bietului de el' toatl oudra de pe fali.. inspSiminlitori.i lumina intr-un ciob de oglindd.. voi fi palmuit. Fa{a ii era toali presSratd cu o pudrd albd. I)e i'e scincest i.t r. Pierrot Apuci bitul si -l ! Pcntru cd logodnica mea a fugit Ati vazut ? Ndtiriul I 99 .. ca praiul de din{i. . BunI ziua ! Eu sint Arlechin ! \. intr-o bluzi alba. tola Dupi ce ficu o Pleciciune ln f^+^ prea cinstitului public. irre it i se scuturd. Sint trist pentru cd vreau sa ma insor. Estc o cornedie plind de haz. cit ai clipi din ochi. ii pi lipi doui palme atit de risunitoare.i trei de lovituri in ceaie".'-.. cLr tichii impodgbite tru stele gi sori care aduceau la infS{iiare cu o placinta. Pe cortina erau zugravi{i crmule!i care juceru.'orbind astfel se intoarse citre Pierrot li. r)ro5tulc ? . ca o tabld de .

privind papu. Un pas.ntc toba. qi tot felul de cocogafi cu nasuri cit castra vetele. coada-n dreapta.Buratino ! Da. Ciocu-n stinga. Papugile ndvalirA din toate parlile. Se Buratino.Ba bine ci nu. birbogi inspaimintatori cu tichii pe cap. Ciocu-n stinga. 23 .. Doi gi.. Apoi incepuri si cinte in cor . poznagule ! Buratino siri atunci de pe scauri drept pe cuqca suflerului gi. ardtindu-l cu Buratino in carne Ei oase ! urld Pierrot. Cine-a vlzut in lumea asta feti{e cu parul albastru ? Dar deodatd. da ! E chiar Buratino ! Hai. apropiara cu tolii de luminarile inqirate de-a lungul rampei qi. onorat public.. il sdrutard.a de lemn. cu gura ciscati pini la urechi $i-l recunoscu dupi albastru. filfiindu-qi mineciie lungi De dupd copacii de carton iegira la iveald o mulfime de pipugi..a. intorcindu-se spre spectatori. zari pe scaunul din lafi un bdietel de lemn.Polca PdsIricii".. il ciupir5. de aici hop ! pe scend. cu nast uri in loc de ochi. i{i I Cum o cheamd pe logodnica ta? spun ? cheami Malvina sau Fetila cu p6- rul ! rise din nou Arlechin . strigard in cor: . vino la noi. Broasca sufld-n contrabas. Pdsdrica joacd poLca Pe poiand-n zori..-.ndaci bat stra.Dar n-ai se md bafi dacd-fi agtept . -.ti negre. ciini ldtogi. uite.loacd polca Carabas.. fe tife crr ma. 1l apucari. Judeca{i gi dumneavoastrS. .lsta-i polca Barabas.Ia uitafi-vi ! E chiar Buratino desetul. coada-n dreapta. . abiaspun : o Daca-i a. ! strigi Arlechin.i pe loc ii didu lui Pierrot trei palme dupi ceafi. vino la noi. Ha-ha-ha - nasul cel lung gi tichia cu ciucure. il imbri fiqard.

unde se ir*. il duse in garrleroba tea? Cit ai clipi. Avea o barbi stufoasa. rasarird in fafa lui Arlechin gi pierrot. $i e ueseld mereu. st5pintri teatrului. gi .i. niqte ochi bulbuca{i. O doica prinse si licrimeze.e ameninfd biciul lui cu gapte cozi. de ne. Apoi cortina cobori. In mini [inea un bici cu gapte cozi. ci se tira pc jos. aducefi-mi-l aici pe neisprivitul acela de Buratino. Ciocu-n sttnga.a polcd zic Ei eu ! Spectatorii se arltau adinc mi. ho. Doctorul in gtiin{e de pipugi.nplii la vedere. care se roteau in orbiie qi o gurd gtozav de mare. Era senior Carabas-Barabas. se duse in bu_ -. Cum pe vatri nu erau decit cite'i surcele. Numai bnie{ii din uliimele binci nu prea se sinchiseau de toate astea qi biteau. incilciti . ci crocodil adevirat. papugile jucari mai departe pini la sfirqit.crignea din din{i. din lemn uscat I Am si-t pun pe foc si-mi rumenesc mai repede friptura. l. doctor in gtiin{e de pdpuqi. Aga I Va si zic6 ttt tulburi comediei melc fdri pereche $i inhd{indu-l pe Buratino de cama. bitu de trei ori din pa lme. qnl qrr qFl-..n"u tn frigare un iepura. hu ! urli el la Buratino.i muie doud degete in gurd gi incercd friptura : i sc pdru ci nu_i incd gata. 24 . Virindu-gi citirie crpitul birbii in b. trului gi-1 atirnr intr-un cui. incit numai privindu-l inghe{ai de frici. Intorcindu-se apoi la pdpu. I Ho.toacd polca pdsdrica."'oie. A. de parcd n-ar fi fost om.. din picioare.uzunar. senior Carabas_Barabas. ca sI nu-l stinghereasci la mincare. ho. iar spectatorii plecarA care incotro._lu niorul Carabas-Barabas.reprezenta{iahu.i. E ficut clin lemn. "u De voie.drumu-nainte I mai pupafi atita. necaji{i.ezi in fa{a vetrei. hu. se a. coada-n dreapta. iar un pompier izbucni chiar in hohote dc p lins. cd doar nu sintefi copil micil L)ati-i Cind hdrmdlaia era in toi. Destul ! Nu vd . sd infulece ceva. silindu-le sd continue repiezenia{ia. I. .i atit de lung5.ca{i. rasari din spatele scenei un om atit de :u. intreg Ei doi pui pe deasupra.

\ \ \ / \ \ I \ (- \ r r( r \)"1 \'y'? 40. .

Bucdtaria se zgilliia din temelii..Barabas ti dd cinci galbeni Iasa sa plece acdsa si'[ Clnd papu. senior Carabas-Barabas tocmai scormonea cirbunii ctr r'5traiul. sentor Carabas. : raminea s leil dt puteri $i se ficea dintr-o dati mai bun.ngdneau. r-atino ios din cui si-l aduserd in bucitdrie -.. \-r . cldtinind din cipifinb 9i tropdind din picioare. in genunchr. Se vede treaba ca'i intrase prai de cirbune pe niri.Ve mininci pielea ? Unde mi-e biciul ? rdctti Barabas. cerindu-i indurare pentru Caraba s- Plingind. suflind pe nas de te bdga in sperie{i Deodati. tJuralln() lncep( a SA se tinguiasci cu glSscior sub{irel gi ^linrrirol' P""iiu. hap . iar tigdile ql cratifele zb. ba chiar si de o stlti de ori $i strdnuti atit de tare. izbucni (-arabas-Barabas. 26 . Pierrot ii .opti pe furi5 lui Buratino Incearci sd-i vorbe$ti cit timp sirdnuta Hapciu. apoi greu mai oprea: strdnuta de cincizeci de ori. in tir Iar cind sfirgea cu strdnuturiler lui ndstru5nice. pe gura lui larg ciscati . aerul. nasul i se zbirci . dind ochii oeste Hap. cldtinindu-se in cule. Carabas-Barabas trigea.ile il aduseri pe Buratino gi-l lasara 1os. nu gltrIIla. Geamurile zorndiau. ochii i se ro.. hap. In rdstimouri. cind strinuturile se mal domoleall.. pdpugile se duserd atunci in garderobS.l drda pe Buratino.i apoi strinuta cu zgomot.i curind fa{a toati i se umplu de crefuri. hapciu. incit cenula se ridica virtej in vatra - hap-ciu !. 5C Cind doctorul in qtiinfe de pipuqi incepea si strdnute. cap.Arlechin gi Pierrot cdzurl nenorocitul de Buratino. il didrrra pe Bu' in Ioc sa. lingi gratarui vetrei.ird...

incit Carabas-Barabas sim{i in urechi in{epiituri de parci l-ar fi impuns careva cu nigte ace El bitu din picior : ' Nu in!elegi sd-mi dai pace !.ra. .Fdrd mine. senior.D5-mi pace SI lasi vdicdrelile...Ahaa I Carlo e tatdl tiu ! Carabas-Barabas sdri de pe scaun. foc ceau n zugrdvite toate ? bucatd In oddi{a tatalui meu.. strdnutd Carabas-Barabas.Am mai incercat eu odat5. Cum o sb-mi f ie mili ! Tre buie sd irig iepuraqul 9i puii ! Treci pe vatrb ! Senior.. dadu din miini . . Hapciu. n iciodatd... vAzul .. . mi-e peste putin{i !.Ce! prcstie I se mird Carabas-Barabas.Ylata mea. nim6nui nu-i este milS de . Fie-vi mil5. senior. hapciu !. Aga ! Va sa zlce in odii{a bdtrinului Carlo se gisegte u9i{a aceea.. ci doar zugrdvite pe o pinza vcche.. rog.. Pirin{ii iii trdiesc ? Eu n-am avut niciodatd mamb. senior. Ce ma tot incurci-!. zgomotos gi cu atita p utere . ca sd-l audd vor bind pe Buratino gi viicarelile lui si nu-i mai spargi urechile. Hapciu ! I Multumesc.atita. dati-mi drumul ! . .. strigi Carabas-Barabas.. 27 -- Sirdcu{ de mine. Hapciu !. nenorocitul de mine. senior. Vai. Carlo. scnlor: \ alra ll ceaunul de pe foc nu erau adevirate. sirrnanul meu tatd se va prapadi curind de foantt 9i de frig. .. s5-mi bag nasul in vatri. Eu ii sint singurul sprijin la bbtrinefe.Imi incliipui cum se va sim{i iaici-tiu cind o sd afle ci artt iript cu tine urr iepuraq si doi pui. .Sirmanul meu tata traie. Cum o si gduregti vatra cu nasul ? .i . senior. nenorc. mn pe o unde aide pinzitu dricia asta : vatr5. incit Pierrot zburd la stinga.$i.. Hapciu !. TaicS-tIu trdiegte ? . iar Buratino se invirt i pe loc ca un titirez. doar aqa..Mii de draci I urlS Carabas-Barabas. Noroc qi sdndtate.De ce ? intrebd Carabas-Barabas.-'itul de mine ! $i Buratino {ipi atit de asculit. -... Arlechin la dreapta... dar n-am ficut decit s-o gduresc .te incd. ingbimi Buratino. l.i barba i se resfiri in toate parfile.

tropdind gi cintind : .Am si cumpdr pentru tata Carlo o liaini noud..rlino nrrce t'ei cinci binuii de aur in buz-unar . Buratino tnttlneSte doi cer$etori: motanul fJazt[io si ou[pea . acestia. il am sa ma( 28 .i ii intinse lui Buratino: Ba mai mult.opti pipu.adica cinci. senior. $i ramase a5a o bucatd de vreme. pe Iiuratin. -c5-l salut gi mairepetd el..i rispunse. uitindu-se cu ochii holbafi la focui ce se silngea. -pe Bine I spuse el in ceie din urma M-oi rnul{umi cu iepuragul. Buratintr lsl numara din rr.r. puii I9i strecuri mina pe sub barbd in buzrrnarul de la vestd.i in putnn. cum o cripa de ziui iusi a ca si. sd-l ghion' teascd si iar sa-1 imbra{i..i dezvdluie laina.11tsa Dis-de-dimirtea!i... RItr..i inchida gura cu amin.Dar Carabas-Barabas.eze. o lui la goani spre cas5.cze care mai de care. scoasc cinci bdnu{i de aur .. t lc los : credc{i ci barrii pe care nit In arum spre ff casd. Acum du-te de ie odihnelte 5i miine. socoti mai nimerit sd-. temindu-se pesemne ci o sd-.ilor: -' Sn gti{i ci e o taini la mijloc. iti cltntnou-se cu v Arlechin 9i Pierrot il tluseri pe Buratino in dorntitorul irdpu5ilor Acolo papu.i1e incepurd din nou sd-l imbra{i.it jumitate frip{i.r du-i iui Carlo.... Ba mai mult. Ia lunii sd se-ngriieasc) si nuSpu' ne-i spune-i ca-l rog dea .ioi purnnii. \'zi rog si i-a!i afli irr miini bune.1i mai cu seama si nLr plcce in ruptul capului din oddita lui. sa-l sirute.ri banii Avea tocmai atifia bani de aur citc degete la o mina .. in care se aflS vatra zugravitd pe o bucati de pinzd veche. Va -dat semul{umesc. i5i daruiesc via!a.'tu1 popii dc foame sau de triq. Jie. scapat in ir-un lel atit de uimitor de la inspdimintdtoarea moarte care'-l aqtepta $i Buratino le . Cu galbenii strin. Buratino.

Buratino. traraca teatrului r1e pipuli Si ste a gurile filiiitoare pieriser2i in zare.ahar-candel pc be{i5oare. Fdcuse o bucaia buna de drum. cicii oiir dc-a binei.- . Buraiirto didrr si treacd pe linga ei. in trei labe. n-alca niri o legiitura cu cel pe care ii intilnise Buratino pe sliircld. care mergea loniic-lorltic.rcu5ei de z.--:=i-- ---.:a.- .\ -" I ''':'=::.lultime de placintute cu mac . cu o zi ntiti-nainti:. i)e drumui plin de colb: aceEtia erau vulpea Alisa. Bazilio./'>- curnpAr o n.taia Carlo. Motanul acesla. amarlli. cind dt'oda1d didu cu ochii o e doi cersetori care abia se tiraLr.Buni ziua. dar vulpea Aiisa ii vorbi smeritd ? bunui meu . deSi era la iel de vdrgat qi purta aceiasi numc. Ei motanui Bazilio.i cc. la : 29 . Incotro ala erbbit Acash.

le vezi ? icu . Apoi motanul se prefbcu din nou cd e orb de-a binelea De ce ai ficut una ca asta...Dar p-astea bdnuti de faur. laba. vulpea intinse. am tot invd{at gi acum ia uiti-te la mine: am ajuns sd merg in trei - ! ia be. care licdrird deodati ca doui felinare verzi.teptulc 9i prea infeleptule Buratino.Minciuni. mormdi motanul Bazilio. Prea multd invaf aturd strici. Buratino. se caind vulpea Alisa dind din cap. Dupi cc' asculti ce asctrlt5. Abecedar ? Of . n-ai vrea s2 a i de zece ori mai mul{i bani decit acuma ? -. Din pricina invdf.i a frigului.. of . aproape Iard voie. in copacul de la marginea drumului. ia spune. O cioari bitrind se coco{ase pe o creangd uscatd. pul6ind supdrat printre mustili.Fireqte c-al vrea I Dar cum ? Nimic mai usor Vino cu noi. incit pasirea abia mai putu si-9i ia zborul. si mie sd-mi Vulpea suspind gi zise mai smeritl incd : - cumpar un abecedar. frumosule Buratino. dobori cu laba cioara de pe creangi .bietul Carlo Teamb Nu qtiu daci o sd-l mai afli in via{a mi-e cd s-a prapddit din pricina foamei . incepu sd croncdneascS: '. . in copac. des'f Scindu-9i pumnu I gi ardtindu-i cei cinci Dind cu ochii de bani. - . minciuni I Motanul Bazilio sdri ca ars sr.In 'fara Pro. Vulpea spuse De.. Buratino insi nu bdga de seami nimic. ce ai de gind sa faci cu atifia bani? Vreau sI-i cumpir lui tata Carlo o haind nou5. iar motanul cdscd ochii. .iturii dsteia afurisite mi-am pripbdit vederea. dragul meu Buratino De pildd eu: am invdtat.qi mi s-a pdrui cb ln copac s-a cd!drat un ca{elu9 Acum mergeau tustrei pe drumul praf uit. Unde ? 1L' .qi-i smulse jumatate din coadd.tilor Ruratino se gindi pufin: Nul Eu ri-ed cb as iace mal blne sa ma fluc acasa. orbi pini mai adineaori. motane Bazilio? intrebi mirat Bu Abecedar - ? Ved ca prin sitd.. ratino.ls. Bunule. .rispunse motatlui.

Minciuni.dn frrrnz. . prinire vii. spu se vulp ea . .striga Buraiino.i dupa ce merserd cale indelungatd peste cimpuri... prin aceea.Ehe.. spui de trei ori. zise el. i{i toceqti labele.ti bine cu api gi te culci.elul de pe culme gi soarele care se-ndl{ase deasupra lur se vedeau cind la dreapta. vi cred ! Abia a.iri la tirmul mdrii qi apoi se indepirtard din nou de firm. plna s-aJungl.)l . Pina dimineafa dirr groapa asta o sI creasci un copi ^ol ci no rirnrrrelp in ln. cind la stinga . . Itinciuni FIai. | * ^-mbi si motan u L Pdlo tau. o si atirne bani de aur Ai in{eles? Buratino siri in sus la auzul acest<-rr cuvinte.La tret pe.Astea-s minciuni.tept ! : ! I si ajungern in fara Progtilor I Ospataria ...Ba nu.i pbdurice qi prin aceleagi vii. drix". Or6. nuntit Cimpul nlinunilor. Dar o sd-ti par?i rau ^x lll(-rl o 5d-[l+: ^ ^ -x -x.. prefecindu-se lignita Nu vezi cA n-avem cu cine sta de vorbi! . pui in grupifb banii de aur.ix. n-ajungi in Jara Progtilor cu Lrna cu doua. du-te ! Doar nu te tragem cu de-a sila dupa noi.. Sapi in cintpul dla o gropi{i. mix. Sb nu dai pe urmi vina pe noi ! spuse vulpea Si nu dai vina pe noi ! mormai Ei motanul $i cind te gindegti cd cei cinci galbeni ar tdi s-ar putea pre face intr-o gramadi de bani. printr-o pidurice de pini. Vulpea Aiisa spuse suspinind : . Bazilio. \rulpca se propti in coadi Ei se linse pe bot I n l'ara Alinciuni ! Stai cd te fac eu si in{elegi numaidecit Progtilor este un cimp vrajit.tt*or[" Buratino. presari deasrrpra sare. vulpea Alisa 9i motanul Bazilio coborita dealul :.Poftim. ie.. zise el... ii acoperi cu pdmint. . r'5 cred. strimba vulpea din nas..)a fie sdndtos cu banii lui '-. . strope. Buratino se opri cu gura cascata.

. inghitind ntincarea cu oase cu toi.cIl Cdtre seara.Mie vorbi aduci \rreo gase bLrcifi de caracudi.i nilte fici{ei la tigaie. micar o coji-td de piine. cind auzi ce-i cer de mlncare a cemenea oaspeti de seamI. . gi nrr-si mai lua ochii i:i. jupine" lh ii:oti vu lpea.. jupine. Jupinul mai sd pice jos de uimire. \/ulpea Alisa gi motanul Bazilio sc indopari cu de ioate. lntrara in ospitdrie si se alezari lingi vatri. . si motanul. Iar. Burfile aproape si le plesneasci de piine ce erau.\. dar 5tii. unde pe frigiri qi in tigai se prdieau tot felul de bunit:iii.1i. Iar inairrte de masi di-mi niqte peSte crLrd. cdldtorii rrdzura la o margine de drum o casi un acoperig p u{in aplecat si cu o iirmi deasupra intririi : ospATARtA . iar boturile le strdluceau de atita grdsime.. .Veselul Ei de5teptrrl Euratinr.rA rREt PEST|$ORI" vechei. sd-rni . de gisci. igi culci hoiul musticio-s pe ele. mai marun{el. . boboclrl ila strica sd pe urmi o pereche de porunibei la irigare 9i. . . ia adu-ne trei de niine.Nu ne-ar strica si ludm o gustiricd. pentru Buratino nu rimase decit o coji{i de piine.. crcd ci n-ar prii .N-ar fi riu sd ne odihnim un ceas-doud. glume5te cu dumneata..i pe dcasuprl ntai dd-ne 9i rnielul ila irumrrs r nri'rlit de colo. 5i motanul. dindu-5i ifose.int.Mzlcar o i:oji{i de piine rrscatd. snuse vu lpea. Lsi smulse tichia de pe capul che$ gi. spuse Stipinul le iesi in intimpinare. spuse vulpea. Intr-un cur.. -.i motanul. inclinindu-se adinc.. 32 ti spLrse Briratino. ccruri tot ce se vedea acolo pe r.spuse vulpea. jupine ! mormii r. -. de la mincare..atri . rrr uscata. ceva mai grase.toianul Bazilio puse labele pe masi. Dd-ne trei cojite de piine . ii pofti si intre. Glumegte.. Vulpea nu mai contenea sd se lingi pe bot..

.22 2.:: /// kk --f 4"o '--2. senior Buratino. In vis i se ardti un copdcel cu frunze rotunde de aur. Buratino din frecd la ochi.. jupine ! Vulpea gi motanul se intinserl pe doud paturi moi.. e timpul sisdriscoli culcus si se In ugd ciocinea cineva.Cheita de aur . paturile erau goale. . Jupinul il l5muri : 5 . l@ 33 .--:-:r-"4 cind o bate miezul nopfii.-z ---.Ei.... s-o pornim la drum cu puteri noi.i numaidecit incepuri sd sforiie gi si guiere prin somn. dar cum intindea mina. ' ---: :.. Nu se vedea nici motanul. te ! A bitut miezul nop!ii. . Buratino se oploEi Ei el intr-un col!.::: I \' -. nici vulpea. Nu uita sa ne trezegti. pe culcugul ciinelui.c.

De jur imprejur. au qi au pornit la cinsti{ii domniei-tale prieteni au binevoit si se scoale mai gustat cite o pllcintd rece. Mustd{ile-i stufoase. ? -. it-rtul dormea. 9i Buratino didu si i se strecoare printre picioare qi sd fugi.pe drumul ce duce spre pierzi porneqti in fugd clipd. of ! se viiti Buratino.) desluqea.Nu-au ldsat nici o vorbd oentru mine Ba nu t Au senior Buratino. astfel nevoit se-i dee unul din cei cinci un gindac care-i galbeni pe Buratino fu al'ea. Buratino se repezi spre ugd.Plitegte. ba chiar qi smocurile do pdr de pe lingd urechi i se zburlird.Ia fugi mai departe qi auzi cum Striga ii striga din urmS: Buratino Ai griji ci pe drumul dsta miguni tilharii I ! 1 . iri s5 . departe. Atingindu-i nasul cu aripa ei moale.ezd in prag . si inciudat : sd nu crezi I Buratino se opri cie la mine .Cu totul cu totul un galben. Numai deasupra capului lui Buratino se rotea uqor. hit.nici ocum si trebuie sispus ci domnia ta.Ce vreite-ncrezi tn ? nu . sau te stripung ca pe ..14 . drum.. dar jupinul cu miinile proptite duri se a.Prea devreme. ca sd mai prindd ceva puteri..spusele vulpii 9i ale motanului I .. . {N' . Cit face .te ? ? in 9ol- pinul puse mina pe o frigare. Ei pirdsi tare necijit afurisita ospatdrie. Afari era o bezni groasi.. Striga ii striga mereu nu crezi.Si mai sldbegte-md.Oi. dar ju- - Buratino este dtacdt de tflhari ln zare apiru deodatd o lumind verzuie Pidurea neagri abia Striga se rdsirea luna.. nemernicute.Sd nu crezi. R.. - numele popular al unei specii de bufnlti. pasirca de noapte Striga. f pidure.. neagrd ca funinginea..i-l privi cu ochii micgora{i : Dar masa de-aseari cine-o plite.

Tilharii il inhafaseri de ceafd 9i-l zgilfiiau fdrd-ncetare. iar celdlalt il scotocea prin buzunare. Era intr-adevir urmdrit de doua fiin{e carc purtau pe cap nigte saci giurifi in dreptul ochilor. - sd-i zdngine-n gur5. nemernicule I Te rup in buca{i I . .) cei doi tilhari il prinseri.. Viri la iu{eald in guri cei patru galbeni gi se abdtu din dium spre marginea codrului nipiditi de rugi de mure. ? urlS cel lnalt.Buratino grdbi pasul. Cel care se furiga dupd el. Dar aici strigau tilharii. Tilharii il ridicari cu picioarele in sus. Se afundd printre rugii de mure plini de {epi. In gurd 1. tsuratino priceou. gi-l zvir. Tilharul cel mic de staturd incerc5 sr-i desclegteze din{ii cu ratul culitului. cealaltd.'irlea in mini un cu tit . Era gata-gata sa-i deschidh gura. ceva mai rdsdritd .. rdsucindu-se qi lunecind ca o gopirli.Stai ! ci era speriat deStai Cu toate moarte. ldsind in . . fErd sr scape banii din gur5. cu gura {evei largi ca o pilnie. Dar mina nu era mlni.I{i sucesc gitul tremura atit de tare. Buratino insd se smuci Ei. {lnea un co$cogea pistol. ci o labi de pisici.t. Dar Buratino incle. in. Buratino izbuti si scape qi se repezi in stufiriq. totusi. ci banii De fricd. fird si facd zgomot. I se piru cd cineva se furigeazi pe urmele O rupse la fugi.Unde-ai ascuns banii guieri cel mic.. sau viafa . Una. Tilharul lipd ca din gurl de garpe..Iailte uitd pe Buratino de banii celdlalt de tilharii. unde a ascuns I strigarl . mai mica de staturi. Banii.lirl cap.Pungase ficu cd ! nu pricepe ce anurne voiau de la gi Buratino el rdsufli adinc pe nas. Dar nici asta nu le folosi la nimic. Buratino de aur i'ncepuri ! cunl stiteau lucrurile. qi-l izbird cu capul de pdmint. il mulci de mini. vai ! {ipa Buratino si o zbughi iepuregte spre pddurea cea neagra.ti din{ii gi mai tare. unul il amenin{a cu pistolul. i . Vai. alerga acum tn salturi.. Intre timp. in aer ca pe o minge. Buratino intoarse capul. Unul apucd picioare. lui.

Alungind in virful copacului. drept cdtre luna cea mare care plutea peste dealuri. Cazurb la pimint In timp ce tilharii gemeau qi-si irecau ceafa dc durer. [. gigii lcbada.1 apuce pe Buratino de picioare. apoi ie. Cind ajunse pe malul celilalt. numai ci sacii de pe cap ii cam stinghereau. trezindu-se. Buratino i9i facu vint qi siri pe copacul vecin.'. Dar vezi cd amindoi lunecard gi. Buratino se avintl spre dreapta acolo locul era mlaqtinos. Buratino i5i rlSdu drumui din copac . ! fine-l! . Buratino se aruncd in lac. Tilharii nu-l slSbeau de fel.i o rupsc la frrgi de-i sfiriiau calciiele.i la suprafa{5 9i apuci lebdda de labe. dupd el.. O gi aici didu de miaitin5.. Cu tichia lui albd pe cap. Sub lumirra lunei. tilharii il ajunserd din nou.una se rbsirirrgea strilucind in oglinda apei.'au pc pamint umbrr lungi 5i toali paourea parea vargala. aci rdsdrca in bdtaia lrrnii. Buratino aci dispirea in umbr5. Tilharii sc ca s5-l descopere pe Buratino. buf !. Irr urma lui se auzeaLl lu5 spre stinga trosnind ct'engile uscate. inoti pe -sub apd. Buratino siri sprinten in sus. prin stuidri5.i{ee. IatS-l! Nu-i mai riminea decit si se arunce in apd. copacii arun. sSltind prin iarba ud5. intocmai ca la teatrul de pipu. se prinse de o creangi ce se legina si de aci se c5{ari in copac. Ce glumi proastilasd-mi labele-n pace I Lebada igi desfacu aripile. se ridicl iute in picioare qi incepu sa fugi peste movili{ele acoperite cu mulchi.urme-i bucifele din pantalonagi gi din hdinujd . Buratino didu drumLri lebedei Ei cdzu jos.i. Deodati zdri o lebddb alb5. in timp ce tilharii erau gata-gata s5-. Astiel ajunse la malul unui lac.. Tilharii. cu capul ascuns sub alipi. 36 . rdzbi de partea cealalti gi o lua la goand spre pddure. Cind sb intre-n pidure. carc dormca lingi mal. . i1i lua falnic zborul peste lac.i.Prinde-l apropiau din ce in ce mai mult. her..

\ V//. . ?aPP _.?s. \\ \\\ \o.. .r@" € oo t i 0 0 (/ g \fi iN.

Iati ins. intocmai ca o musci amorf itl toamna pe pervazul f erestrei. acum nu ne mai scapi ! Cum l-au chinuit pe sdrmanul Buratino ca sd-l sileasci sd deschidi gura e greu de inchipuit. Deznddijduit.l ci din pidure se ivira din nou cei doi tilhali. ciscind leneEi gurifa. asupra lui.iroaie de pe ei. deschide-mi uqa I Niste tilhari aleargi si mi prindd ! . tilharii n-ar fi pierdut cufitu I 9i pistolul. cu furie. tilharul cel mic de staturd miorlii uricios. zlri o poianl de toata frumuse{ea. Dintr-o finiilrA {iqnitoare se inil{a un fir sub{ire de apa. Buratino abia igi mai rni. o ciscioard cu patru feresire.Aha !. ''_ Ajutor I Siri{i.i drdgalag.Uf ! Ce prostie ! spuse fetita.irgati in felurite culori. in bdtaia razelor de luni. Potecile erau presirate cu nisip curat.spr-lnse nimeni.asi-mI dorm I Nici nu pot {ine ochii Ceschiqi.resemne ci cei clin casi dormeau dugi.. Ridicd miinile. De jur imprejurul casr-r!ei cregteau iiori mari. Vizindu-l pe Buratino. in care jLrca o minge nrici..Tilhani i[ sptrtzura pe Buratino de un copac Frint de oboseald. se intinse somnoroasd Ei disparu de la geam. Buratino se cafira de-a bu...ilca I)c prag. 38 Tilharii niviliri . cu pirul numai inele 5i un nisuc cirn .Fetifo.. . [. r.. Pe obioane erau zugrdvite soarele.ca picioarele. iar cel inalt schelilSi vulpegte. iar in mijlocul ei. $i dacd in timpul fugii. Deodatzi. albastre. povestea bietului Buratino s-ar fi curmat aici.. oameni buni !. Din cisuta nu-i rA. apa curgea . luna Ei stelele. Atunci apdru la geam o feti{i drlgu{6. Buratino se prlbugi cu nasul in nisip qi se prefdcu mort. lacul inot . printre crengile unui alun. Avea ochii lipifi de somn. Bzitu in ur5. pisiceSte.. . . Trecuserd cu si Buratino bdiea de zor in usd cu pumnii $i cu picioarele.. Bitrr mai tare.

eele din urmd...-' . han ladeseard ! spuserd ei cu rdutate porniri si gdseascd vre-un o rdscruce de drumuri.'/.. Buraiino rdmase atirnat de o creangi de stejar. titharii se hotdrird sd-l spinzure cu capul in jos.fr :fi*. intinzindu-. iar Buratino se legdna ca o surcicS.2 . Tilharilor li se uri In si tot stea la pindd pe cozile lor ude./ z ----- ( '6:f) (. Aproape de revdrsatul zorilor. prietene. =---=- I *-''. pinb -gi R5mii aga atirnat. 1l legard cu o fringhie de picioare.r1/* .i cozile ude Ei aEteptind sd le cadi banii de aur din gura biie{elului. Tilharii se agezard sub copac.. frunzele stejarului fremdtau.n ?.. se stirni un vint rece.*< 7(' .

Fetifa cu parul albastru In . Ciinele ei credinc'los. cum deschise ochii. Fluturagii Omizilc aveau griji sd-i aduca pasta pentru curS{itul dintilor Ei unsoare pentru u. Broa. lucru pe care-l fdcea zilnic. Artemon. Ietrla cu pdrul albastru il zdri pe Buratino. Artemon. printre crengile stejarului de care atirna Buratino se ivi lumina zor\lor. infiEurate in poleiald argintie. Bondarii .Buratino la otat'a il intoarce pe -sfir$it.5 din teatrul de pipuli al lui carabas-Barabas.pisdri vinate. ii aducea franzele. . bdlibanindu-.Vai. fel de fel de fructe.ile care scirliiau. Iarba din poianS se fircu mai veide .i luZ obrdjorii in palme . i1i freca mai intii frumo.polen de pe flori.tite. fugise din teatru gi se aciuise in cdsufa singuratici din poiana Sdlbbticiunile.tele ii aduceau limonadl in coji de nuc5. vai ! Sub fereastri.i urechile pleo.i strigd inspiimintata: . In dimineala aceea. vai.i florile albastre se acoperiri cu stropi de roui.ii ei ochii adormi!i 9i apoi ii deschise mari.VietSIile pddurii aveau grijd si-i aducd toate cele trebuincioase pentru trai. Fetifa asta era cea mai frumoasi pipu. Uliul . Fetila cu pirrul albastru. $oarecii . clt ai clipi' cre-dinciosul ei cfine. . in loc de pudrd. spinzurat cu capul in jos. l.zaltir. PA40 albastrS. Rindunelele stirpeau viespile 9i fin{arii care rolau in jurul ca sei. Cirtila ii aducea tot soiul de legume hrinitoare. numai inele. se aratd din nou la fereastrS.i bucd{ele de cirnat. pisirile gi chiar un ele gize o indrlgiseri tare mult poate tocmai pentru cd era o feti!a blindd gi la locul ei. brinzh . de altlel. Colofana gterpelea din piali pentru feti{5 bomboane de ciocolatS.ise si-si tundi plrul de pe jumdtatea dinddrlt a corpului. gaia prajite. rislri. Tocmai sfir. Nemaiputind indura purtarea grosolani a stdpinului.

<*+ '.-4wY I W'.r'i ..( 7 t / / ll/(/E((.dfTIryW gl (f . .l . W.t-a\ f6 ftf.tf r.\ \ € ffi /at.l/. -| -.

9i se inapoie tot atit de rcpede cu vestita dofioroaie Buha. incepu sd-l cerceteze gi ea pe Buratino.. Dupa ce-l culci in pat.Bolnavul e mai mult miinile camort. Broa. Apoi plescii din gura ei mare 5i zise: viu decit . iar smocul din virful cozii. privi cu ochii ei bulbuca{i in dreapta ... impodobit cu o frumoa"si fundi neagrd.ori e viu ori a murit. se invirteasci zorit in loc. pe cartruia ingustii. apoi se urcard pe trunchiul stejarului si roaserd fringhia. gopti ea. . fire Felcerifa Cilugari{a. Bolnavul e mai mult mort ... desficindu-9i aripile moi. cu doui de iarba uscatb. Dac5 e mort. Artemon il prinse pe Buratino qi il duse irr casa. . vorbi ca un folnet felcerifa Cilugzirila. De furie. 42 . ii era pieptdnat cu ingrijire. latrind puternic. rdmas in partea din fa{d. cu infirmiera Broasci . pe laba dinainte purta un ceas de argint.rul buclat... intoarse nasul intr-o parte 9i ridici buza de sus. . Se repezi mai intii spre un furnicar. va trii sau . aga incit nisipul umed zburi cit colo de sub labelc lui. din pi_ dure. Curatd tragerc pe sioari. Artemonl spuse . care semina 1a infi!i9arc cu o agchie uscatd. spuse Buha Ei. Daci nll va trdi. irezi tot no rodul de furnici gi trimise patru sute dintre ele si roadi fringhia cu care era legat Buratino.i-n stinga.Sint gata Artemon i. zburd in podul intunecos.opt zeci de grade in jurul decit viu. dez- Cu labeie din fa!5.. Cu laba ei umeda. s5-l aducemfeti{a. -este viu.Una din doud..peCheami pede Buratino. Broasca il cerceta mult timp pe Buratino Ginditoare. Trebuie sa-l ludm deacolo sdrdcuful in casi si si chemAm un doctor.tei i se umflara tofi negii.i roti capul cu o sutd gitului. Artemon prinse De gata gi de I si Buha iEi apropie urechea de picptul lui Buratino. se avinta in goand catre un tuii. poate fi inviat sau nu poate fi ini'iat. cineva.i ve lln0 u -s I I coltll a lDt.Sint gata gribit ce era. Patru sute de furnici destoinice se ingiraril una dupi alta..i fclcerifa cdlugari!a.

ifi dau o bucS!ici de zahir.. zdren{uit 9i plin de vinatii. spuse letifa. - $gE. mi simt cit se poaie de bine. inchide ochii.Uite zahlrul. Dacd m-asculti.ele ei miini. o mie de urechi qi o mie de ochi scdpdrdtori. igi prinse coada in din{i gi se invirti sub iereastri ca un virtej cu o mie de labe. . siri in fala gurd 9i-l sdrutd. sau fird unt de ricin.Sau cu unt de ricin. aschie uscatd gi se lasi sd cadd afari. oameni buni. Hai I Stringe-te de .... . pe geam. . Ei. stringe-te cu degetele de nas 9i inghite ! Nu vreau.Gata. apoi de zahdr Ii Dupi ce-nghiji. Felceri{a Cilugdrila se preldcu.. credinciosul Artemon. Un goricu! alb. rise cu dispre{ Buha din pod' ! intr-o I rsll 0e Atunci nenorocitul de Buratino.e zah\r in gura. mori..arlatanie ! oricdi ea..Cu unt de ricin !. bine -Atunci feti{a spuse cu glas aspru. care {inea o bucdficl rJ. Feti{a i9i frinse drdgdla. trei in pe git. Feti{a cu pdrul albastru se aplecd grijulie deasupra lui : -.Da{i-miegti incap5{inat ? Dacd nu bei doctoria. sar I ln beciul . Unu. pe plapuma.Cu uni de ricin. nu vrea u ! iul IJuralrno. ordcdi Broasca din beci. cum si-l doftoricesc ? . tot una e . il capefi numaidecit.Buratino..turnd untul de ricinnas 9i uiti-teiiinblgi bucificadoi. .lupi geam Cdlugbri{a. asta-i tot ! De bucurie.umed. te rog din suflet. nu vreau. numai zahiruuuuul. De . de om mare ! tavan. SI tlrrndu-se De ourta. caruia tot ce se sfirgea cu bine ii era pe p1ac. pentru orice eventualitate.Maice mor decit sd beau unt de ricin. gemu : Nu \rreau unt de ricin. -.

nimeni. lugdrea pdsirelele..ii care-i di- mica. Ii tremurau genele.teptindu-l pe Buratino. mititici..tc de cregterea ta ? . . Prin iarba din jLrrul casei. sub masZ. .. lse A. asezati in fa{a mdsu{e.Asta-mi lipsea 1". Artemon. ci se ineci si varsa cacaoa pc fa{a dc mas5... Buratino se trezi zdravdn gi voios de parcd nu intimp la se nimic. fii pe pace ! . iti flutuizr.i spdlase fa{a cu apd proaspdtA.i lasi-l ca oamenii in jos. Ii porunci sd se ageze la masd gi ii turni cacao intr. ducindu_l la guri.a firimituri unui carlbug batrin.. il pizmui in gind . la urma urmelor. Buratino se asezd la masd. Nu minca cLr miinile. Sorbi cu atita ldcomie. zbenguindu_se. Ig.Da' mai Buratino.Birre se mai pricepe Buratino. ea alunga necij cleau tirccale.Fetifa cu paru/ a/bastru incearca sd. incolo. sdrind gi lSsa{i-m5 .niru pipugi. lingindu-9i-le apoi cu o deosebiti plScere Iar cind feti{a sc intoarse Dentru o clipa ca si arunce ci1er. cd doar pentru mincare -sint linguri si furculi{e. Iqi biea degetele in chiseaua crr dulceafa. el apuci ceainicul qi. iar ndsucul cirn 9i obrijorii pudrase cu polen. si iugdreasci plsdrelele 14 !.o celcuia iitrind la ele..i se incrunt5. Cind se lisau pe ramrrrile copacilor el iqi inal{a capul. ca p.Din cind in cind tata Carlo. cine se ingrije. prdjiturile de migdale le indesa intregi in grird gi le inghi{ea pe nemestecate.Tragc piciorul de sub tine. .De-acum am si ma-ngrijesc eu de cregterea ta. cu Lrn picior indoit sub el. sorbi toati cacaoa dirrtr-insul. in pace.i dea /ui Buralino o crestere a/easii Diminea{a. Feti{a sc uita lint5 la el si spuse cu asprime: ... dc supiratd cc erir. Cind apiru il misuri din cap pini in picioare. Fetila cu pirul albastru il aqtepta in grddina..Spune-mi. -. pe care erau rinduite tacimuri mici. se gindi Buratino. te rog.

Pisirelele.tscunse in buzunarul hdinuiei noi cei patru bani de aur. Ea igi potrivi apoi cutele gi {undifele rochiei.Doud. si un vint u let vioi adia prin frunziEul copa- Fiind silit si . rosti feti{a cu tristete. Rida. Am si-!i fac rost de lumea . feti!a fara si-9i piardi rab':larea. pentru a-i rla primele Ieclii de bund purtart. Buratino igi incordi mintea. ii sir git de ! (r Habar n-ai si socotegti. giurea gi cosea.ca rdsucea firul de afd cu picioru.. eiocanitoarea cenusie 9i mo{ata.i nevoit si _sg sqhlrnbe.ele de dinapoi. fetila.Ia ginde. ii spuse fetila . dar fu totu.i goarecelc Lizeta injghebari pentru Buratino -din rochiilc r. .Acum alaza-te la masl qi pune miinilc deasupra. Buratino ii ficu Siret cu ochiul : . iar Lizeta ron{dia afa cind era nevoie Lui Burati'o nu-i prea venea la socoteali si se imbrace cu lucrurik. -. Artemon zburda prin iarbi gi lalra v oios. Cite mere iti mai rdmin ? Dezbraci pe tine.stea atita vreme cuminte la masi. spuse buzunar. .. Asculti.i ile nigte Patru croitori : racur cel posomorit. in fala ta Cauti sd nu stai cocogat. cu ciocul ei lung. de mai mare dragul. poreclit Forfecili . In cele din urmd se sfirgi si gustarea asta chinuitoare.'echi ale feti{ei un costuma.. - : DouL. croia. zise . pufnind pe nas.ilor. Asculti din nou . ciripeau vesele.i gteargd nasul minjit de cacao. Am si te-nva{ sd socotegti. ci ai doud mere in Si sd zicem ci cineva iti cere un mar.o haini cazdrenlele astea de pantalonagi. ai in buzunar doui mere. Feti{a ii porunci sd-. cio cdnitoarea.me$ter singuratic. -incearci pentru ci cel care mi-a cerut mdrul n-o sa-l capete.i lud o bucalicd de creti.:. Forfecili . ci n-am niciunul.Sd zicem ce-{i vorbesc. el .Vorbd si fie. il lud pe Buratino cle mind si-r duse in casi.. Rzidasca _ gindacul cel r-oinic. fdra sd se teami de el. sim{ea acum furnicituri prin tot trupul. 'iaci si mi-l ia cu de-a sila. -t5 Si trecem la dic- . vechi ale feti{ei. incnrniindu-se 'lare. De ce doud ? Doui.te-te bine.

negtiind ce sd facd.a rupe !" Ei. ai scris ? Acum cite.. Feti{a ii spuse incd o datd : .lepura.ItiiUltrtl .ul u.i. . Esti un neastimpdrat cum n-am mai vizut' Am si te pedepsesc ! - 46 . 9i de ciudd o podidiri lacrimile. Feti{a iEi impreund miinile.. deznidhjduitS. igi viri nasul in cilimard qi cind de pe nas picurd pe o hirtie o patd de cerneala.. il apucd sPaima. Buraiino nu vizuse in viala lui nici toc" Igi a{inti nici cilimari. -.te de-andirdtelea fraza asta iermecatd' Dupd cum se gtie insd..Scrie !" iar el.-j=--:- ochigorii ei senini in tavan Ei-i porunct: Scrie !.

ascultd. Nu ne In magazie se auzi un scirfiit sub{irel. fugireste pasirelele.. du-l pe Buratino in magazia intunecoasi.i. Nu se ginde.Ariemon.. ea.neau paianjenii de prin colluri. .. munca trebuia sd fie dusa cu orice pre{ pini la capit.ori mirun{i.tilor..te din{i..teapta pind se innoptcazi. doar a.. lui ce-i pasa ? Liliacul chi{ai din nou: Mai rabdi pu{in. Tre_ clse el prin imprejurdri mai grele decit asta . amiriti cd fusese nevoiti si se poarte atit de aspru cu biietelul de lemn. undc ai . qi incepu sa pling5..te cd bietul copil poate nici n-a deschis mdcar abecedarul Ea ii di zor cu calimara. ori e chin ? Nu sta aga. Agteapt-d sa vini noaptea I motanul - ala se cresc . Dar de vreme ce se apucase sd-i dea o creqtere aleasi.a_1i 'gu segti prietenii qi vLrlpea. zdri un liliac ce spinzura cle tavan. Buratino.A. de parci ar fi scrisnit desigur. cu capul in jos. prin intuneric. Buratino. mai incct I fo. Il inchise acolo.$i feti{a scoase capul pc. :ineva. nasul tot Buratino i9i ridici una de cerneali.Tu ce mai vrei ? .. : Credinciosul Artemon aparu in ugi. . atunci .. gi plecd sa fugareascd din nou pisdrelele.Oare nu minca copiii ? Asta-i cregtere aleasi. Ciinele. asteapti pina s-o innopta..cana .i te duc eu in Jara Pro..i trupur um- plut cu vatd.i ardtindu-gi col{ii albi. Buratino tot bodoganea in maga zia cea intunecoasi : feti. nu speria{i muscu!ifele. gntit cu dantele. -. anina{i cle pinzele lor dese. Ia te uita cine s_a sasit sa-mi dea rnie cre. Buratino se alezi pe un ciob de oala. il apuci pe Burati'o de hainufa . geam . a. ! . clitinafi pinzele. cu fala sprijiniti_n miini.a. cu capul ei de por{eran .Tare-i proastaTocmai asta. Fetifa se a. din ni..i il tiri dupi el in magazie. acum insi nedreptatea il scotea din fire... .Asculta. mai mirii ce mai mirii. unde prin unghere pindeau piianjeni mari. Acolo-i fcricire gi veselie.rnci pe patul ei de pipugi.a ca si-i bage frica-n oase.tere aleasd...Mai incet.

Feti{a se culcd in pdtucul ei de danteld gi intr-un tirziu. impleticindu-se in firele de pdianjen..tept in poiand. Artemon.i. ca pdsdrile. Deasupra florilor albastre se rotea fird zgomot liliacul.Buratino. cu nasul virit sub coadd. fetifa pleci. Prin gaura de gobolan.i bdielelul abia izbutea sd se strecoare pe sub p5mint.gdsegti o gaurl dechi{ai el la urechea biiatr-r1ui. Bufniia ascunsi in pod se porni pe ris. afipi qi el. cind in jos. In colgobolan care duce in pivnif d. Buratino ! Te duczboard drept. cind.'. pen! se rdsfringea ca-ntr-o oglindd. deodatd. Apoi zburd af ari prin ferestruica podului. Buratino se tiri in pivnifi. prietene. ln cisu{5. iegi din beci sd-si bdldceascd burtica in bdltoacele in care lumina lune! Treaba ta ll Dlne. printr-o bortd prin care treceau de obicei pisicile.. Nu te cdielti? Biie{elul era insd tare nccdjit. cu pielea aripilor intinsd intre degete:ii seminind mai curind a dricugori. abia sosit din sufragerie. Gura gi-o lin intotdeauna deschis5. gata-gata si cadi in cursa pusd acolo pentru guzgani . . Eu ai sd tul de ie a. iar Buratino fugi catre colful magaziei. in Jara Progtilor .suspinind adinc. adormi. ci. nu-!i pare rdu de ce-aide asta. cdlcd pe coad.. 9i sdri in poiand.. dupi ce vdrsi lacrimi de durere. fdcut covrig lingd uqa dormito- 48 .Ia-te dupd mine. Liliecii n-au coad5. Trecerea se ficea din ce in ce mai ingust5. E Buratino ! Fugi I . . . se trezi zburind cu capul in jos. $i Veni qi noaptea. in afard cu totul altc glnduri ii incol{iserd in minte. un garpe de casi. Paianjenii bodoslnir5 cu rduiate in urma lui.r De ce sd md ciiesc ? Nu mi ciiesc de loc ! Poti sd aqtepti mu Ir O sd stai in magazia asta pind diminea{a.colotimpul. din care pricini nu cind in sus.Burattno ajunge in Tara Prostt[or Feti{a cu pirul albastru se apropie de uga magaziei si zise: ficut ? . unde biuse tot laptele diti cand. pendula bdtu miezul nopfii. iar broasca. Liliacul agdlat de tavan iEi lud zborul. in pivni{).. - ! rului.

se agezd jos. dar in Oragul prostilor nu dormea rnca nlmenl. abia se put ea line de el. .L-am adus !Buratino se priv ali pe un povirniq se rostogoli. un pilc de copat-i usca{i.vulpea. inclinate ba incoace. 5 rostogoli pini cEzu cu fa{a in niqte fnrnze de brusture.. 1460 49 . IatI ci ai ajuns in fara Prostilor. In lui se Indriznelule. sd-. In . . curala na ln ula gi pornira sd treaci peste podul stricat. posomorit. $i vulpea arita cu laba citre un pocl hoclorogit ce se intindea peste albia seacd a unui piriu.oare. spuse _ l\/Ia prinde mirarea ci te mai vid lriu.. iar vuipea avea coada niclSitd de nirnol.i dc acolo. r€ Ca din senin..te casu{e pe jumatate ddrimate. cu crengile frinte.pierde \rremea.abecedar cu poze colorate.. .. ficu motanul. Numai zgirieturi...in r-n nr.i mai multe clopotni{e strimbe. ! rr !lril<rr Buratino . ingbimii -turte dulci vulpea. drdgu{ule ! \rulpea Alisa ii ajuta baie{elului sa se ridice in picioare 1i. Buratino se bucura cind didu cu ochii de vechile lui cuno. inotind prin iarba care-i ajungea pina 1a irrechi.i cocogei de zahir-candel pe bc{i.i flutura5i de noapte. Era miezul nop{ii.: +. ai c|zlI pesemne din luna. ci{i poftegti !. spre luna roiuncl?i.. Deodati. Nidajduiesc ca nu {i-ai pripadit bani5orii. Motanul Bazilio mergea in urma lor gontic-sontic. tru ca.. Ah.Tot rbul e spre bine ! spuse vulpea. ba incolo. li[iacul se avintd in vizduh. ..buneoragul acela se vind rrestitele haine ciptugite cu blani de iepure. printre mormane cle gunoaie. strigi cuiva : . Iara 7Chei{a de aur a . se deslu.-+^-:l . riiteazule Buratino.c. pentru tata Carlo. . cu mutra posomoritd. de sus.hii h olba{i de spa ima. cu toate ci i se piru oarecum ciudat ci motanul igi purta laba dreapta legati cu o cirp5.. cu gura plina dp nis. lingindu-se pe bot. Buratino.tin{c.i prindi hrana din zbor qi si inghiti de . Pe malr-rl celSlalt. ! . dupel t-l ce-si scuipi in 1a ua. buruienile ude il plesneau fari cru!are peste obrajiori.fala iu erai ailau motanul Bazilio gi vulpea Alisa.eau ni.

ce oftau lihni{i de foame : .i murdari rdtaceau ciini iioirifi plini de scaiefi. statea cLr capul p lecat jalnic in jos. pagteau iarba przif uita de lingd drum qi-.... costelir. Vulpea gi rnotanul il duseri pe Buratino pe url maidan plin cu cioburi de oale sparte. Vulpea Alisa gopti : plimba cei cart atr setttiinat bani pe Clnpul A{irttrnilor... care n-ar ii zbur ai chiar de lc-ai fi strivit cu pir ioi 1r llre .Be-e-e-e-e ! cu spinarea pleguvi.. 'f Pe ni5te movili{e de noroi se oprise un cird de \'l i) ll Jru rrr u lit e de ici ta Ie pene. Pe trotuar.+ po In schimb...s.vulpoiul cel gras .e.A-u-u-u..i.vii99.i gaurifi qi cirpe... $i dacb semeni. incepurd a glisui care mai de care -' Sapa groapa . vlzur| cum se plimbau. motani sdtui.se plimba !an{o. mix. cu ochelari de aur pe nas. $tii. sc u f i{e. stropegte bine 1.. NiEte capre ' . Guvernatorul ora.Acum strope.. impopo!onate cu - -. P-aici -numai inse noaptea asta se mai poate semirla.i zdrenfaro.Pe o uli{a strimbd .cri ! la locuitorii flaminzi . Sa ne grzibim. Presard sare ! . galo. stiteau smirni buldogi p rliitiIS5Lti. miine in zori po{i sd culegi o grdmadi de bani 9i sa-!i curnperi cu ei tot ce-!i pofte.i miscau alene ciottrl de coadd: O vaca. in lunlina lunei. tinind in laba o micsttnica de noapte.. atit de slaba c5-i puteai numzjra coaslele. care pasea rnindri nevoie mare. dLrcindu-9i 1a bra! soliile. iqi spunea ea lnginduratzr. Poli{iqtii hamdiau de zor - Cirrrculi ! Jine drrrtapta I Nu sta pe loooc 1.li bic Giini. la raspintii. bra{ la bra{ cu cucca}1a vulpe.ului -..Pune induntru galbenii ! . cu botul in vint. Vulpea nu-l slabea o clipa pe BLrratino.ix. gnti{i fieru u ri care cu cite o pdlirie in trei colturi si al'ind in j utr rl ri1trrl u cit eo zr Lr C zgardd cu {epi.. pantofi rup!i.te inima.te cu api din baltoaca de colo . Nu uita si spui : . drix !" ! - 50 . cu crozile smulse. {inindLr I mereu dupa ea.. Muuu-cenica. abia se nrai migcau de S at 'ttuln tr .. I-uindu-gi vorba din gura..

+ 4' f' r.t< I l: G.a.. #c r 0. 4!*- t.u z Ef.r a ai . a t I I'r t -s. t ffi$ r\f-li ' .*.**.<l i . <&' r€t I I . A-. -.

Doamnedupa cifiva pa1i. Se preiacura ca se indeparteazd. Dar. '1.i scirpinl nasul plin de cerneall : I . 1 Buratino i.t'. o presara deasupra. spuse paze. lud din bdltoaci pu{ina apa gi stropi locul..Doamne dumnezeule. sc motanul. trintira 1a pamint. Buratino sapa la iuleala o groapa. darvulnea. pitindu-se dupd un morman de gunoi. adaugi si . Lisa!i-mi singur ni. mix.'i prirr . .'t.$titi ce: voi s-o Eterge!i de-aici. spuse in qoapta de trei ori . Se agezi apoi sd agtepte plnd va cregte copacul.{ ?ii {' '{'' . drix".tc. cap nu ne-a trecut si ne uitam unde-fi ingropl banii.ix. Scoase din buzunar un pic de sare. It fY Yr .. r'iri in groapi cci patru bani de aur gi ii acoperi cu pamint.

. In odaie ndvilird numaidecit doi ciini detectivi. intr-o camerd imbicsiti cu fum de !igari. asteptind cu ribdare ivirea zorilor. Cei din urmd o suta de pagi ti ficurd tirig. Buldogul de serviciu porunci ca ho{ul cel primejdios si fie adus fard intirziere la post. Atunci Alisa il lisi in paza motanului gi dadu o fugd pind la cel mai apropiat post de poli{ie. n-ai vrea si arestam un hot. sfordia din rdsputeri un buldog -de serv ic iu. trezit din somn. 1 .haimana ? O mare pfimejdiede serviciu. viu sau mort. Acolo. pentru ce l-au lnnata t? Cu ce se ficuse vinovat ? Dar cei doi deteciivi rispunseri : 53 . il apucari de subsuori gi il tiriri la post. pdtati de cerneald. de spaimd. se aruncard asupra lui Buratino. anume scornit. sub picioarele vulpii se ivi pe nea. rusindu-se de ei sa-i spund pentru ce. o ? mars ii pagte pe to{i prea cinsti{ii bogd4^^: cetSleni ralJl. intr-un galop al lor. incit. Buldogul de serviciu. din rasa Doberman-Pintscher. Vulpea ii vorbi cu un giascior mai dulce ca mierea Neinfricatule domn politist .. $i zvirlind in laturi picioarele de dinapoi. ai acestui oras. Detectivii rdspunseri scurt : Ham! . cu nasul intins.Poltfistii prtnd pe Buratino $t nur'I ingadute sa rosteasca nici o oorbd tn ?[ dpardred sd Vulpea Alisa i. pe burtd. Ei apoi. miriind fdri incetare. Buidogul de serviciu sund indiriit. care nu dormeau niciodatd . Dar fi-ai gdsit ! El stdtea neclintit pe grimada de gunoi.i fdcea socotelile ci Buratino se va duce in ceie din urmi la culcare. dintr-un salt. fusese vbzul rdlAcind pe un maidan.teptate o mici bfltoac5. nu aveau incredere in nimeni.pornirl spre maidan.Hot. Buratino oaoea din picioare. Ham mai departe cd un hot primejdios.. ba se bi nuiau chiar 9i intre ei ci nutresc ginduri rele. in rala u ner mese. ldtri atit de tare. pe Vulpea il lamuri ! nume Bura- tino.

. de pe inaltul podului. Afari cu el din orag. .a decit o bucii{ica de zahdr 9i citeva firimituri de prajituri cu migdalc. scoasera cei palru flr)cr ll :-^^-1. Detectivii il ingfdcard la iuteala. $i-n ltrrnina lunii. al doilea n-ai acte.Ham! incerca Buratino si le vorbeasca de tata Carlo SI de pa{aZadarnic niile lui. Intre timp. incit galbeni din pamint. farl si mai piardi vreme. impar{ira. hlana I'ulpii si cea a motanultti zburi bucdti-buciti. detectivii il aduseri pe BLrratino Ia post.te galbenii.. esti de trci ori vinovat: mai intii eqti o haimana. Buratino chzu in api . se ficuri nevdzu{i din ora9. in sfirsit.Vulpea gi motanul. De ciudzi..er. fri{e. iar ea cu trei. a motanul se trezi cu un singur ban. chiar in rroaptea ace'ea.-<i mdtasea broagtei il acoperi cu paienleniqul ei verde. il tirira in goatla mare aiara din oraq 9i. rl frdl ll l^. Sa fie inecat in iaz. facind parte dreapti. numaidecit ! Detociirrii ri\nnns. Buldogul de serviciu se ridici de lingi masa 1i-l scotoci pe Buratino prip bttzunareNegisind nimic altcer. Nu mai era nimic de facut. ciinele se risti 1a Buratino.. . il zvirlira intr-un iaz adinc si mrrrdar.i pe deasupra n-ai nici de ltlcru. si. . ca o minge. Si astfel se rostogolira amindoi pe maidan. lipitori gi larve de gindaci de balta. motanul igi infipse ghearele in botrrl vulpii. Vulpea il cuprinse intre labe. u ^tita inrleminare. i. urlind furios : Nemernicule. plin cu broalte. Dupd ce-gi JrrpLriri unul al1uia coastele. Vorrbe! O sa afli la post. Vulpea :-.

.

ird prin a-l plictisi pe Buratino. Lipitorile i se strecurau prin buzunarele hainufei.te cunoscu{i pentru prostia 1or. gindaci de balt5. care incotro. Pe frunzele late si rotunde ale nufSrului de baltd. Ia mai duce{i-vi 1a naiba ! Cd doar nu-s pisica moarti ! Locuitorii iazului se imprdgtiara. intocmai ca gimnaqtii cind f ac . to{i locuitorii iazului se adunard in jurul lui : mormoloci negri 5i burtogi. cldn{dnind din dinti : 56 . Ca sd poatd rdsufla in voie. lipitori. cu lSbufele dinapoi asemenea unor r.ise la lumina 5i se aruncd apoi in apa.or. cuprinzindu-qi strins genunchii. se agezaserd sumedenie de broagte gi priveau la Buratino cu ochii lor bulbuca{i 9i guriie cdscate de uimire.Are nasul ca un cioc de barzb.. celelalte fiin{e mdrunte mi. tremurindu-qi grabite periqorii care le {ineau loc de miini gi de picioare . ordcdi una oln ele. Buratino se citlrf pe o frunzi de nufdr ceva mai mare. ordcii aItal. nimereau chiar ele in gura vreunei larve de sindac de balta.unau in jurul lui. Toate vietitile astea sfir. af[a ca cei pafru ga[beni i'au fosf furaft si broasca (estoasa Tortila ti darute. ^t+^ .isie. Se agezi pe ea. incit nici nu se pot vedea cu ochii.. ordcdi a treia.Buratino face cunosfinta cu [ocu[tor[i iazului.ul verde de mdtasea broaqtei' curind.E broascd de mare.urai in pdienjeni. cu loate astea se sperie in aga hal. care plescai inciudat cu tdlpile in apa. Mormolocii il gidilau cu buzele lor aspre gi morfoleau cu pldcere ciucurele de la tichia lui. u. in sfrigit tot felul de vietdli atit de mici. Un gindac de baltd i se ca{5rl de citeva ori pe nasul care-i ie. indeob. Buratino se rdsuci pe burtici qi incepu sd Pluteascd. incit multd vrcme ramase la suprafa{a apei. .i ingina.rindunica".tte o chei/a de aur Sa nu uitlm ci Buratino era fbcut din lemn gi deci nu se putea ineca. scildate in razele lunei. din picaie insa. . larve care inghit tot ce le iese in cale. infS.i cautind sa prindi ceva demincare . Parc-ar fi un soi de caracati{a.

minte .sta acasd ri minteda silin{a la inviifitura. lunecind spre frunza pe care stdtea Buratino. M-apucd . Cind Buratino. cu vederca slSbiid din pricina bdtrine{ii. Ai face mai bine sd-mi dai J. ci broasca {estoasi Tortilla. Dupd cite am inieles din cele ce spuneau.ii .bdut laptele si dorm in p5.Ce porcdrie ! spusese cufundard greala.. ca de piatrS.i lesne increzitor. Mai adineauri. Banii ti i-a furat vulpea in in{elegere cu motanul. apoi se cuiundard repede lna dincul iazului. da{i-mi sd-mbuc ceva!.. aPoi gustd in sil5. broaqtele se strinseri roati in jurul lui. fiin{i fdrd cap. Xlai bine ai ti-ai necuratul te-a impins si te duci ?n Jara Progtilor. Nttmai Tortilla. Vai de tine. ridicindu-si numai capetele cu gura mare $l ochii bulbucafi. Se apropiard de el una dupi alta. ii aduserl un gindac mort. Buratino duse la nas mincarea ce i-o aduseserd broagtele. Altfel sint un bdie{el foooarte bun .La ora asta fetilete 9i bdie{a.i cuminte. el. Buratino fu cit pe-aci si se rostogoleascd in apd... o buc5licd de namol. cl5n{dnind din din{i.. trecind pe lingd iaz./ Chella de . Din strifunduri. spuse biie{el cu .$tii. scurtd . se ivi din unde. nu vi fie cu supdrare. infricosdtor. Broagtelor... am vrut doar sd fac rost de galbeni mai mul{i Carlo. Dar nu un Sarpe se ivise din unde.. Se agezard in gir. increzdtorule. pentru tata . Inspaimintat. spuse broasca testoasd. Oricine Etie cd broaEtele au singe rece. incepu sa-9i depeno firul pd{aniilor lui nenorocite. broaltele sdrird din nou pe frunzele de nuf-dr..Vai de tine. o aripd de libeluld. dintr-o Atunci toate broaqtele Vilul verde de mitasea broagtei care plutea pe fa{a iazului se cldtind Ei un cap mare. ca de garpe. prostufule. citeva icre de rac gi vreo doui-trei rddicini plttrezite' Dupi ce-i puseri lui Buratino dinainte toate aceste bundtdti. s-au cam incdierat la impir'leald.. 9i rdmasera nemigcate.sc urt d ! I De ce md cerfi aur c. dar ar fi o mare greseali sd credem ci n-au inimd. Mo{ul de la tichia bdiatului se zburli de fricd. gi de care nu se mai temea nimeni.i-au amdrit qi tremur pe frunza tucurile lor c5lduroase.. s-au oprit si bea apd 9i i-am auzit cu urechile mele cum se ldudau cd au dezgroprat banii. numai eu stau aici asta udi.. datb in ap5. lfr ? mormdi Buratino.

Ce-o si rnA iac acum ? Vai-vai-vai I intorc la taia Carlo ? Oi. Ei. anrinteasca ce\ra. cA pini 5i brr-ra9- --.rt rbsplati . oi. spuse ea.. c:r ett dau o goana pina in fundul iazulLri poate-oi gisi pe-acolo vreun lttcru $or care s5-!i fic de folos. din nou prirri indelung 1a lunii. oi ! Ctrm o sa ma te lc suspirrarri in cor: pe asta . ! Isi freca ochii cu pumnii .+==-=: Sl-.rut szi-ii Broasca lestoasa privi indelung la lttnir.i-a facLrt piepteni din carapacele bunicii st buniculLtt meu.i si:inci atit de jalnic. $i. otnule!ule. 58 . ri dre. o[.Ant mai ajLrtlrt cLt tldata un om. se lisi incet la Irrrrdul aper.. Dupa ce-gi trase caprri ca de sarpe in carapace. ajrrtii-l onruleltrl de parce af fi r. Tortilla. s = ==_=:*: o lnina cle aiutor.Of. Stai aici. dar fie ce-c-r fi.

. multa \"rreme. puse acolo cheija gi. Luna pieri dup d dealuri. scdpat-o in iaz un om cu o barbi atit de lung5.i broas ca lestoasa aparLr. Zvirli lipitorile din buzunarele hiinu{ei. iar in vigduni atirnau nori de cea!5. Vai. inotind spre mal. valul verde prinse a se cldtina din nou . entru ca-sl ficuserd ptepteni din carapacea bunicului vr L'illea aceea. Cind broagtele ii ziriri umbra neagrd rdsirind pe mal. Tortilla suspini..si. spuse Tortiila. un ghemotoc cenugiu. Trecu multd. Tirziu de tot.i ce s-a rnai rugat de mine sd-i caut cheifa asta pe fundul iazul. In cale in alf au stinci colfuroase .f de sufertnfa st Broasca !cstoasi Tortilla nu-i aritasi: insd cum sd iasi din-l'ala Pro. Atit tin rninfa' ca' trebuie si deschizi cu ea o ugi gi daczi izbute. ai grijrl sd nu pierzi chei{a ! ( Buratino fuge din f ara Prostllor inti[neSte un toodra. n-am Eram tare .i celorlalte broagte. Ca prin farmec uiti de toate nenorocirile ce se abituseri asupra lui. in fa!a lui.i lesne-crezator. $i numaidecit dupa asta auzi un lStrat de ciine. Deodati Buratino zAri ceva mai incolo. incit apa ficu bisici.i-a bunicdi. pe care o puse la pieioarclr'lui Buratinc-r. ticu. Multe mai povestea omul acela bdrbos despre cheifa asta.tilor. ca si nu-l impiedice la mers. cd trebuia s-o bage in buzunar..tele . cd-gi lacusera ulte acela .. Stelele striluceau pr in f runzi5ul copacilor intuneca!i. l-I u mai fi am drit ca motanul gi vulpea {i-au furat galbenii. gi suspind iari. te-a r'bzut norocul! Lui Buratino inima prinse a-i bate cu putere Ei ochii ii scinteiari.optira: 'Tortilla.tie o taind rnare.Broa.i aga de tare. de aur. Ruratino fugea incotro vedea CU ochii. ordciird toate intr-un glas: -. se aruncd in apa.ti. dar nu mai mi-aduc aminte tot ce spunca. {inind in guri o chei{d mica.tei Tortilla. Prostu{ule iara nrinte .Dar eu penlruvrut s5-l ajut ! piepteni d supdratd pe oameni pe vrenlea aceea. 59 . Ia chei{a asta de aur. mul{u mindu-i cuviincios broa..Buratino.

se vede treaba cd mai trdiesc ! r 6C . buldogii.dio pentru totdeauna ! gemu omu1e{ul Buratino se pleci asupra lui gi vazu cu mirare cd era Pierrot. iepurele trecu in fuga drumul. Lipitoarea. Pierrot se ridici indatd.i in fafa lui. hamliau buldogii politigti . fugarind iepurele. De pe porrirniE prinserd sa se pravdleascd pietricele.. neinteles' .Vai. crez ind ni'itsrl-I-1 ne r'. Mrrr Prinde-1. incit stelele pireau cd aleargd iute-iute pe dupd crengile negre.ca. nici una nici doud. cu capul spinzurindu-i in jos. Buratino izbuti atur-rci sd deslugeascd un omule{ mic de tot. ca stelele alergau qi ele ca turbate pe dupl crengile negre. ca unul ce se despdrfea de via!5. Buratino se lipi la iufeald de o stincS. Ghemotocul cenuglu san speriat de la pimint. Malvina. apoi se a. dldu din cap. doi buldogi polif igti din Orasul Prostilor. Pentru a treia oari.ternu o linigte Buratino fugea acum a. luind-o spre povirni9. Omulelul cel mic.|]': i_ deplind.i tinindu-l strins de urechi. se agezl in capul oaselor. adio pentli totdeauna 1". a.i \: ir-r +A d*. in goana mare. Buratino incepu sa-l zgil{iie gi-l trase de picior. Deodata..a de iute. Pe lingd el trecurS.iepurelui. Atunci Buratino se ciutd in buzunar si gasi o lipitoare rdtdciib...i cizu drept la picioarele lui Buratino. ghemotocul cenusiu risdri iari. Cind ldtratul 9i tropditul se mai indepdrtard. se prdbusi de pe spinarea iepurelui .. pe drum.. i$i smulse lipitoarea de pe nas gi gemu : -. pufnind zgomotos pe nas. dupi el. gi ingina cu glas pifigdiat . atingind cu capul o rimuric5. il ciupi de nas. | Rdmii cu bine. Buldogii. O lua gi o puse pe nasul omulelului care zdcea fira suilare. trecura in goani drumul .Rimii cu bine. murise de-a binelea. Buratino incepu sd fugd atit de repede. Pierrot nu se mi.ham ! le erau plini de riutaie gi nu-l bdgardsdrind pe urmele ochii in seamd nici pe Buratino si nici pe omule{ul cel palid. Malvina. Zacea inlins. cilare pe spinarea unui iepure . in bluza lui albh cu mineci lungi. -printre suspine.

- :.F i j:. T ff t# *-f --1 -"-'-t + (t.:.rG: -jal.t/a o4 q -r€ { 4 r....{ I liI*Y6(o Te+zE .i....:{:!ffi f a r+€ -**h ffi3 jffi /'-H\\.'. '.n {t' {{ -{ f ....

De ce fugeai cilare pe icpure ? raspunse Pierrot. intr-o noapte r.\rai.tr\or.. pe rrn crrlcuq de irunze tuscate. Pterrot pooeste.. Senior Carabas.ie cu piianjeni. Brr rat ino. I.. In depdrtare se auzi rlin nou latratui ciinilor..Ai ales pindpicioare. NLrmai elr eram treaz. caci a fdcut jurimint sa ma prirrdi r. Aseard ietisc ana asta m-a lirit intr-o magaz. Cunogti taina chei{ei de . ili voi dezvdlui taina Buratino. ca[are pe rcpure Inielegi tu. sp(. fi-ai 9i gasit la cine sd te gindesti ! Tare prost rna i egti ! ii tdie -vorba Buratino. BLrratino il apuca pe Pierrot de minecd si il trase intr. Toate pipugile dormeau.Ce?mea ? ? Ai vizut-o pe ieti{a ctr pirul albastru ? Ai vizrrt-o pe Malvina ai cules ! O .. asemenea Lrnor balonale galbene si m iro s ito a re.Buratino ii cuprinse in rniini obrajii albi ca prairrl de din!i.. Pierrot inceprr -.intul suiera SI . Buratino.Cum ? strigl fericit chei{a.i ploua cu galeata. ascrrnde-mi cit mai repede. Buratino..i noapte.. ll sarutd Ei-l intrebi : Cum de ai ajuns aici ? .cu gdleata.In{elegi tu. Senior Carabas-Barabas mi rrrm:rreqte zi . Pe tnini-' mi.i povesteasci ln soapti: . Uarabas....Du-mi chei{ei de aur I aju!i s-o gisesc pe Malvina.jurul lui.Barabas stiitea la gura sobnebun lt aploua galeata.tsarabas statea gllra sobei si s gea din pipi.iu sau mort.riat in fugareau ciinii.i - 62 .1i ()lndeam la fetiia cu pirul albastru. cum poti s-o gisegti gtiu aur ) ce u 5i{a $tiu unde se aflS . Buratino. uilindu-se . Pierrot siri in din miini : la ea.trn tufis de mimoze incircat dc flori.. Daci-mi . dind miorliit. si o pisiloaga. nu pe iepLrrele cenusirr.te cum a djuns in Tara Pro.. intr-o noapte vintrrl suiera nehrrn . N-am putut rabda 1i am fugit. Acolo. El a tocmit ciinii poli{iqti din Orasul Prostilor. Cum ..

Tare ar maifi vrut Buratino sa se laudc ci acea cheita minunata o Ei ai'ea la el in buzunar. Senior Carabas-Bar:rbas bodogiini .anume trebuie..'ir bAtind tare in geam. ca nu cumva sa-i scape vreo vorbd... rrsuc lingb ioc. r'int ul guiera. dacd r. de linga fe.a doare tarr capul -sau r. Silindu-l pe Pierrot sd se ascundd din nou sub tLrii. R. 1N...' -Dacd r..1tit. tocmai adormisem cind am auzit lre cinr:r.Cine 9i-o fi gisit si umble pe o vreme ca asta ?" eu.spuse el..it si cam peltic. Intelegi. verde.. cirlige 1i ace. dar ca-l r'a duce la Malvina indata ce se \ra lumina dc ziua. ud leoarca.i incre!ita ca un zbirciog. Pierrot il rugb fierbinte s5-l duca la .5 doare burta. ili lua tichia de pe cap gi qi-o indesh in gura. in{elegi. Senior Carabas-llarabas se ridica din fotoliu.Nlalvina. A. Am aflat taina.. Anr tlas incetisor urr col{ dc perdelu{zi . Purta pe umeri un palton vechi. Duremar. BLrratino s[)rrsr] cu glas inabu. fi .) 63 ... Buratino il ldmuri irrsd prin semnc pe acest prostinac ci era prinrejdios s-o porneascd la drum pe intuneric. vinziitorul de lipitorr de 1t-ac. urma Pierrot. inclinindu-se de parca arvd fost irint ditr sale.. injura. LAsa{i-ma sa intru. dorearn foartc mLrlt si viid cum aratii Lrn virrzator de lipitori rlc' leac. iar la cingitoare ii aiirnau clegii.La dracu'! Nu-rni trebuie nici un Iel de lipitori ! Vino 9i usucd-te la ioc pina n-oi mai putea - : ! i1 Ciorpac - urrt'alti de pescuit pegte nrbrunt.ul de mlmoze. ascultind la u$e. Degpe agtzr ai mai poe. Agadar. ca de obicei..irat. pot pune pe ceafa o jumatate duztna de lipitori stra5nice..Sinteu. Si ce-mi vad ochii !. pcrntru ca tot mai f inea tichia in gura : tl i : Pr )esslessle.i am bagat capul in cameri. In miini {inea o tinichea qi un ciorpac. Senior Carabas-Balabas mormai : . In incapere intra Lrn om lung.. rispunse un glas de aiarzi. si mi rca-strd.aclar. Din pricina asta ma cautd Carabas-Barabas cu ciinii lui polif igti. intr-<-r noapte. Dar.i tiuie urechile.i deschide u9a. de. crr o ia{a mici .sA deschizi cu ea. sc impiedica itr barba.

. r4!. Merge prost cu spuse cl llou. Dupi ce mlnca SI bdu. Din paltonul lui verde iegird aburi cu miros de nimol. in timp ce mesteca. Pldteam unui om sdrman patru banuti pe zi. broasca {estoasd. Durentar. ascultd. intra pini la git in apa iazului gi rdminea acolo pini cind lipitorile se prindeau de trupul lui gol. ceru . . un cap de qarpe. cind ai de gind sd isprivegti cu fdridelegea asta ? 64 .1 | SE stringea gi i se intindea.ce bunule Duremar. Duremar incepu sd mdnince sldnina gi. ca de obicei. din pricina ta .Senior. Prea .Duremar se intoarse cu spatele spre r. Ca si vI rdspldtesc pentru gdzduire.. . spune mal repede fi-a destiinuit Tortilla.bucati de sl5nin5 vinzarea lipitorilor. .. Senior.sint gata si din pun pe Pengi un pahar de vin tru o vd sale o duzind din cele mai stralnice lipitori. sdri in plcloare. gata-gata sd-l striveascd sub el gi mugi ca un taur: Duremar..Pe vremea aceea md indeietniceam cu nego{u1 lipitorilor pe care !e prindeam intr-un iaz murdar de lingd Oragul Pro. gi el se dezbrdca.a dracu'! Nu-mi trebuie nici un fel de lipitori ! strigi Carabas-Barabas. Carabas-Barabas holbd ochii. Ia de mininci sldninl si bea un pahar ile vin. Toate celelalte nu fac nici doud parale ! eu gtiu o taind foarte spuse din nou Duremar. Senior Carabas-Barabas trase din pipd qi rdspunse : In lumea asta e o singurd taina pe care vreau s-o cunosc.i pu{in tutun de-o {igar5. broasca Atunei Duremar ii istorisi urmdtoarea iniimplare : .i il trimiteam din nou in apa. cind din iaz se ivi. Apoi iegea la mal. cdzu peste lnspdimintatul Duremar. ne tulburi apa.ai bzigat iar spcmie rie{i -la intreaga suflare din minunatul nostru iaz..i m-am incilzit. o si vI dezrrilui o taind. se impiedicd in barb5. spune.ti1or. in grdi aritarea aceea. spuse el.. nu-mi mai tihnegte Spune. pe care mi-a destdinuit-o Tortilla. iar eu smulgeam lipitorile prinse pe el .atrd. mare. acum sint sbtul . l. La aceste cuvinte.somnul de dupS-masA. iar de vi dor cumva oasele. parcd ar fi fost de gumd. nepre{uitule !estoasi. deodata. ln ziua aceea prinsesem o mulfime de lipitori in felul acesta.

gi zicind ai:estca i1i v'iri eairitui bdrbii inb Llzuitar 1i nIt1q. A n si le igridu iesc un milion .r : - asta I cepu sd urle cit il tineau puterile: -.Pe irLndul iazului zace o chei!i lerinei:atI. ii rispunsei fird teami ..i laba din apa : --" Fac jrrr. sii rag ca o vacd rdtdcitd de ci readi. festo asi.i atit de tare chipul.. pe scuri.si sd nu mai calci niciodata pe aici. nrrmai si punS mirra pe cheit. incit semdna acum leit cLr r-rn zbirciog fiert zi.uil -s. r'incle-o (.ri jumirtaie de nrugte grase. cii pind la urmi. de ce n-ai Iuat atunci cheifa de la broasca testoasi ? Asta-i buni ! rdspunse Duremar. l/. Si broasca se cufrrnila iri ailli. si ma las pdgubag de lipitori pcntru o biati chei{r.sr rrn onl care ar fi gata si facS 0rice pe lumc.i .i-si f aca Iumea piepteni dinir-insa.....re.tcstoasl se inverzi de ciutla lj-nll 5puse..inrint cd nici trr. incit tot poporul diri iaz ::ii mi roage sa i-o dau lui. -lri ga Carabas-Birrirbzis. dacd te irrr. geamanian birrin de rpa...:r c Ilrt .Cind ? .iil.att. Sa pornint nullt a iciec it in fara Froitiloi. ..i('rdem tinipril..r glini tif f .oies.Lt . schimonosindu-.lr. iiP 3..spiai*sti ? poate vrei sd-mi dai carapiicea dr os in care i!i ascunzi capul si picioarelt:. s-o irrdirplece pc liroasc:. Dar abia rostise Duremar a ces te cuvinte. Am si mi rog dr.i cirii ca.ii: : tri murdara.. br'ascd firiil minte l clr .a. broa gte. iesindu-si din lire.riirs tr. sintem gata sa tc rasplatinr...t iirr .-.rroasca {cstoasa.ti sd ne lasi in . de gindacii ilc ltalt.'.Omui acela sint eu ! Eu ! Ilu I prra-bunule Durenar. l)uremar. ridicindu-. Atunci eu incepui s5-mi bat joc rie i. tinindu-$i mereu laba ririicirtd in SUS.. Broasca .Ti-ir. n. mi-a spus.. rog' ai putea si 65 li.i. zicincir -i . Jrrl cli o i a primi nrrnrai acel om care va izbuti si f:rcd ast_ ir:1..I-lei.il.Osi zirnbesc cil am sit pot mit i irrrbiclor.. nici nirnerii altrrl nu va cdpata cheila Icrmt'e ati. 1i Carabas-Barabas in- -ST :lu l. Cunc.sn "' .. Eu o s:-r tla alez pc maiul ia zulu i.i broiisca les'toasi obiEnuitS.tt tt. ( -ind voi sfirsi de 1...Dindu-rni seama ca aritarea acea.: . lipitoriit: ri in bait:r r r..lace iazul .ia uLt t'l 3 decil r_. dc rnolmoloci. mi-am bdtut irr ala hal joc de broasca lcstori:-ri.

. migcindu-. nemernicule ! 51 se repezi sh mh prindd gi sd mi zvirle pe foc. Iepurele suspina gi o pornea din nou.. Senior Carabas-Barabas m-a vkzul. $i astfel. o pornirlm prin intuneric peste cimpii.Auzindu-i vorbind aga. continud Pierrot. M'am poticnit gi am cazut pe ceva moale gi cald... Nici nu mai gtiu cind am fost dincolo de fereastrd r.i. se intinse cit era uc iung pe du. dar eu md !irream strirrs de urechile lui. Trebuie neapirat sd pun mina pe chei{a asta | $i cind o s-o am. iugeau Carabas-Barabas Ei vlnzAtorul de lipitori. Incotro ? Nici el nu qtia. Voi cadea in genunchi in fa{a sfirqit cu noi I 66 . o sd glsesc ugi{a micd pe lingd care to{i trcc fird s-o bage in seam5. De f ricd. stind pc frunzele vegtede de sub tuligul de mimoze. iepurele tisni in sus. o casb. hai sd mai fugim ni{el. pe Carabas-Barabas gi pr. cizu.. Buratino.i-am si vir cheifa in broascd.e1 cu clopotirile inclinate care cum se nimerea' Pe drumul ce ducea spre ora. alergir-rd ia zece pa.iu. am si virs lacrimi de crocodil.umeaua care se zgudui toata..celei mai prizlrite broscu{e. -.m-a apucat o curiozitate atit de mare.ag cd se duc in oraEul Progtilor. md duc in orag.i in urma mea. Clzusem in spinarea unui ie pure cenu. Cind norii se imprdgtiarl . vinzatorul de Iipitori.. S-a noase.Sint pierdut!" mi-am zis. l{-am prins cu nriinile de nigte urechi lungi. Tragi cu urechea.izui. ba la stinga. sd tocmeascd ciini polifigti. Se aflii acolo. care are o cameri sub scard. dar se irnpiedici din nou in barba 1ui. In bezna de aiar5..i cind am sdrit gardul. O si pltrund in camera de sub scard.i rniniat buza lui spintecata in dou5. incit am ielit de sub perdea. vintul guiera gi ploaia bdtea cu furie.si l3 lxmina lui r.. cu il sirutam pe frurlte: -. in{elegi. vizui la poalele dealului un or5. Un fulger despicd norul negru de deasupra capului meu . . Ehe-he ! Asta-i curat ghinion iepuresc ! spuse iepurele' Pun rim5.i luna se ivi pe cer. risturnind nigte scaune.Te rog frumos. iepura.' O lua ba la dreapta.sule.. . undeva. prin vii gi prin grddiniCind icpurele obosea gi se agcza si mai rasufle u1l pic.

purtind cite o banderoid neagri pe laba dreapti. Iepurele igi pierdu curajul. Pierrot igi siirgi povestirea gi Buratiuo il intrebi cu bdgare de seamS: Dar in care . doi buldogi cirni. intr-o fugi nebund. Iepurele nu se clintea..tii.. cd doar ai vd. cu urechile pleogtite.In zadar m-am rugat de el..nind din orag.. Virindu-qi nasul intre lSbuie.a-tfi=. Insd cind vdzu !i.. Urmarea o .zul singur. cd o gi zbughi prin pidure de-i sfiriiau calciieie. am plins gi i-am cdzul la picioare.cu cheifa aiacasd o fi camera aia de sub scard Ei uqila care se descuie . iepurele prinse sI tremure ca o frunzd in bdtaia vintului 9i abia am apucat si-i sir in spinare.S \:d -'.. rimase fintuit locului.

lluratino.-r al dealuliti. neribdftor. Pielrc.rei sa ltiit ? Dupa alte cincispri-'zece secrtrtCc. iar :-nirositl de lapte iieri la fttijr err parul alitr. .cminitor rrnLii capr de pisicd. . ddr stnl tteoolft r . dnpa ce Iugise din casa feti{ei cu pilrui albasinr. De unde vrei si gtirt eu ? In sfirgit. Ia uiti-tel lr 5 r. uitlndLr-te cunt alerga Pierrot. iar rlt'asupra ltri plutea un nourag ITlic.r.irul a{bastru. cu soarele.larca lrastru. Bulatino nu prea avt'a el chef sa se int.p s[]re'J'ara Pro:.Asculta. impreunh cu liliacul.n. Buradnl si Pieriot ielir5 de sub iufi.r. didr-rra cu cchii 1i tle tasu{a ceii llba. chei{a s e afla doar in fundul iazului. intreba el 1a fiecare 6'ln qi. ce zici. Un iiricel de fum se inilfa din itLrrn.irti pc srrb nasul lui Pierrot.t'd tugd Iar"a tnttz{ere tmpreuna cLI ed sf ciinele Artemort (-iitd soareie se indl{a deasul. in d. a:. Tu ce crezi ? O si sc bucrtre cind m-o itedea ? De rrnde r.rocul ista. Darpistaovezi sL:Oase tLl ? S! cheita d in bttzunar o ureche. s-o intilneascb mai repede pe tr'lalvina. dupa ce ini.l rlSa Buratino la Buratino .(-arabas-B arabas il-a tnal a\rut cind sh pomeneasci despre asia.i o luzrri la goani peste cimpia pt care biiefelul o stn-rbitttse ctt o noaptt: nai inainte./ pierr()t sosesc la Malotna. Iti venea sd te strici de ris. Buratino.ra virirrlui stinc<.'r'1'11 Je dcparte sd-i sidile nErile od .s p rezece secunde. Ciinele Ar1-r'mon ledca pe prisiri 1i miriia din -ind in cind la nou- -i stelcle zrr-rivile ragul acela. rru alta. dat noui nc.. fetifa cu p.rt intrebel dilt tlou: Asculti. luna De rlbloallc. dar noui ne e totuna. Nu ne t. dar ii era loame.rti1or-. Ili. poate it-o sit st bucure.

lluratrnr. Vizind-o pe Malvina. fluturagi! se rotiri deasupra lor ca nigte frunzttlile albe 9i galbene 9i. Buratino spuse. Era sigura ':a guzganr! il tiriserd pe Buratino afard din magazie qi cd-l mincaser5. totLrgi. Se agezi la mdsrrla de pbpursi care se afla pe cirdruia p resirata cu nisip gi florile albastre prinserd numaidecit sd se legcne. nu st-ncurca.11 plltn tJurauno --. iar Artemon 1e scuttrri hlinutele ctr smocttl de : par din virfuI cozii. de cinrl eu nu mtri miininc nimir:. -. incit ntr face . Malvina fi':u iar ochii nrari Da-a ?l Atur:ri spune -ne st ni)ti I :r D---^l:-^ pt rez it I 69 ..E rnulti \ireme.orii ii erau rogii 9i ttmf la{i de plins.' uiti asa? ii intrcbi ea.. spilati-vi numaidecit pt' miini pe dinli Artemon' :rnr miire: 1i riu le i'os. r'c-lri \'azut la niine i1.. zbr-r.Vai.f-: 1 tln fls.Dacd feti5cana asta c sd se-aput:e iar sa-nti dea cre.: t. Malvina. rEs-'un:t'Pit'rrot $tii.r rninca.. ca 5i cum ar fi fost o prijituri cu migdale In cele din urma fata igi i eli din sirite: l\\i rog. un co. ca ii cunl rrimic: nu s-ar fi intintplat '' Uite. Mai bine tl sta linistit si-ai rnirrc. Pitrrot incepu sd se bilbiie Rostea cuvintt atit de lipsite de inteles 9i fird nici o leqlturS. Se Lrita. l'iu ptiu. la Malvina.. Apoi se a.uk:! cLr prdj ituri.i le ntai rngir aici.'isa. -. biir. Tocmai atunci Malvina ieSi din cisutd lntr-o mini tinea ceainicul de portelan.l ii la fintind ! -. Ochi. -.. cit sitrt de iericita I gopti ea gi adauga indatd cu glas de ." to1 atunci apirurzi Buratino qi Pierrot Malvina fdcu ocliii mari.mormdi tsuratino. ilt timp LT Pierrot abia sc atingee de prdj ituri.ters a ieasi.ezari la nrasi. ca i-ar fi pLrtut cuprindt dintr-o ciaia pe amindoi biicfii in adincul lor. ili zicea in gind Buratino. alit de mari.Ai vdzut.nu i-au zburat inca sticietii din cap ! Spald-te. curl{5-fi dintii.. pe cine din lumea ASIA n-ar da ea gata cu meteahna asta a curdleniei. ca vrajit. ou irrill p()e 7. {i I arn adus ! N-ai decit sd-i dai lec{ii de buna purtare I'lalvina abia atunci inlelesc ci nu r. dau pe qit cana cu lapie 1i p-aci !i-er drunttrl". Se spalarS. iar in cealaltS..Baieli.

.Azi-noapte. s-a dus Maluina. i-a povestit lui Carabas-Barabas de-a fir a pdr despre chei{a de aur. Pierrot. ie spuse: . Pierrot turna fiertura din ceainic peste ea pi At alvin a se trezi cu rochi{a ei drigu{a plini toati de cacaci. pierrot.are cu un cap de pisicd. Carabas-Barabas si ciinii polifiiti vor . gea miinile 9l incelca si se dea cu capLrl de nisipul cle pe cirare. apdru o broasci. rnai repede ! Daca buldogii poli!iqti il aduc aici . i. SperiatS.Maivina f ugi si-gi schimbe rochia.AjLrnge. Buratino sbri ca ars qi inceprr s5-si umple buzunarele cu przijituri.easca poezia. cu gindul aiurea. pe cdriruia presiratl cu -:^.. . N-am s-o mai gdsesc! mea ..Cu ia{a spriji'ita in minu!a ei ginga. draga.Sa iugim cit sintem pierduti pe Carabas-Barabas.. de parcd vorbea din frrndul unei fintini adinci : $i mci-ntreb plingtnd : Da. Artemon latrd p utern ic 9i sari la Pierrot. deodati. bucafele de zahir si bomboane.i! \a lv ina se fdcu la la{d albn.I il ingfiica de guler qi-l scuturi pini ce omule{ul ingaimS. Pierrot incepu sd spuni poezia cu un glas atit de stins. .Llalvina didu un !ipbt.ri sd o pdrdsesc?" rriirei. i. deznddijduit. ttl)l F{olbindu-9i la ei ochii bulbuca{i. Crezind ca e gata si-qi dea suiletul. bilbiin! : te rog . In schirrb.i nu pricepuse nimic. cici el spila rochiile Ma. holba cu ochii Broasca se ql ei bLrlbui:a{i la toata invalmiqeala asta fi aici peste un sfert de spuse din nou: -ora.Oare n-uS putea l/iala-mi de pdpu.a. ca aripa unui Ilutura. alb. pe care iard. de. p. rosti citeva cuvinte f:iri nici un in{eles. scumpa A lugit Maluina. n-apuci nici i{alvina sa-l arate cit de mult ii plicrrse ci.. iegindu-9i din min{i. ca to{i poe{ii.i frin.ul care aducea la infdli.si ridicl ochiqorii fru_ moli spre noura. broasca festoasi Tortilla.i n-are rost sd le mai insir rici. du -se Dar n-apuci bine s5-gi sfir. Ar70 .

r. T' 71..*.( (r. r:1 // .l V* n"E \fi 4 n"i l.€' --T-./'r 1rfi.i-=E.I ..V *.z -. U. a r?e * V4# r it t L\ ir# F \Lr.f." .7.'f t_rlz l-rtt t /a .&" & f . t(t I t':t 7t r' ('' oi'.€7. I :"2 ( *^ -. alva-.J t# et t * .l- .

ina. putcrc.i iringea miinile: . parci inir-adirrs.e in spinarea lui Artemorr doui bor:celu{e in care sc af lau htcrrrriie r:cle mai trebuincioase.nvl ic [r. Apoi se indreptari in pas rtisLrrat spre [3trratino. crr mira stieaSinl la ochi. previiziitoi-. - . plirr de. ari IInOU-sr din{i coliosi qi mari _. inspaimintate si ele. Nri ldtrau gi nu se uitarr la iuqari. iegirri din iarba deasd in cirnp deschis. Vribiile gure)e ciripeau speriate prin tuli. currr.i. !-Illl'tin. Pu. I-Lri Pierrot ii poninci si sr'{inii clc corda ciiirclrri.temon ducea in dinli bocceiufa cu t<rt ielul de lucruri de-aie gospoddriei.t' . pentnr a-i speria rnai tare.c de nrinte'sindtoasa. adica Buratino pri. Ritiha ii rcipa mci-crr tiin buzLrnarul hzrinei sl I sC lil citrca printre picioarr-:. pe care groaza ii fintuisc locului.\iaiVlna i.ind birbategte in irunte. Si cind to{i. cerceta cll luare-amiuie imnreiurimile . 9i slobozi buldogii. cu capul impinat de poezii pri.r 1crr.e d. 1i in urma lol Pierrot. ri dea in hohote. oAr'l. Buratino nu-. isi strin:. o agczi dca. atii der mirrrlri crarr rl:.i capul I Sa iugim t.. iar pe I{alvina. porni in Irrrnlerr lc-.i cie drirm. la rrarginea pddurii risiri barba incilciti a riri CarabasBarabas.rt?i sr zrrirle panrintrri r:rr pitir.Aha ! ricni el.i --.r. rinii cu t olrtri gura. Carabas-Barirbas cilca greor ciinilor poli{i5ii.lcilm intr-c} ror. Doar BLrfni{a din pod.areir-.uri" Rindurrelelc.i picr dLr crimpit ul. dinapoi ca sd-. v. r\lal virra siltind pe bocceie. frica ! 7a .l Iilr!')s . Cinci ii zari pe fugari. ciinii inrii{i inceouri rnai ir.. Apoi. O lupta crfncena /a mdr{Jrned Ddourit Senior Carabas-lJzr12[x-s {inea cle zgarda doi ciini poli{i9ti.i rog! Nu va pieidel. alerqind p€' ci'mp1ll dc'schis. supra. irnbricati :.. r\rtt'nron Lr 1€'r rot qi &lair. Artcmon.}tie frumoa:.i facd vint. Ferinclu-se de soare. ci in alta parte.iaste in lc. zburau atingind cu aripile pimintul. Pdrea cd totril este pierdut. Ugile se trinteau. nii-c.$i acunr.

ciud la dreap ta. sdltindu-..i ugor rochi{a. Buratino. voi fiare. Buratino fu cel dintii care-qi r. Dar Artemon izbuti si se strecoare indeminare printre ei 9i-. fugeau firE grab5. gi se napustiri iard. 'l cu minecile lui lungi atirnindu-i jalnic in lC)s. Carabas-Barabas se apropie de pin. Miriind indirjifi. striga si urla de acolo de sus. crI 1l Ilnea gura : in ri{i in ajutorul omulelilor de lemn. igi scclase ceasul de pe laba $l-$t desficu funda d in viriul cozii. lncreoln-IaI ca nu mal era nlcl 0 nldejde de scdpare.Cheila de arrf .irful unui pin cu trunchiul plin de ri. pdsdri 9i gindaci ! Au nar. Buldogii polili. cu picioalO -.ti parcd abia atunci il zirird pe Artemon. ia fata de mind $i fugif spre lac. Buratino cu miinile. t4m in loc. o porni razna pe cimp. cu coada tiriE prin iarbi. acolo undc sint iebedele Artemon. pe urmcle Iui Artemon. Artemon. Pierrot dupd -Artemonea. il cuprinse ln bra{e. viu sau mort. ^Nlalvina siri jos din spinarea lui Artemon .manii ! Sa- 9i astfel izbuti din nou sd-i jupoaie unuia coastele si celuilalt spinarea. Buldogii sdrird pentru a treia oari asupra lui..i asupra lui i\rtemon. dar cu incip5linare.ini. lisindu-i si treacd pe sub el. ! - i pregitegie-te de lupta I Imbarbdtatd de glasul lui hotarit. da jos boccelelc.i o lui la iugd spre lac. greoi. arunci boccelele rlin spinare..i incepu sd-l scuiure: jos ! Jos cu tine . Dintr-un salt se aruncar. Acesta sdri sprinten in sus. strigd el. In timpul ista. ba ldsindu-i si se apropie. incepu sd sarir cln o la stinga. coapsa celuilalt. alergind in cerc.c. Sdri}i in apararea ncvinova{ilorl. chiar de sub nasul lor. scoatc-fi ceasul qi . Buldogii cei cirni se infuriard de-a binclea. ce veghea singuratic pe cimpie.i asupra lui.Pierrot.\ -.i infipse col{ii in ciotul de coadd al unuia l .'eni in fire.ilit du. Aratindu-gi col{ii. Buldogii se sucird .D5-te se prinse zdravdn! de o creangd. Siri{i. o prlvea ln npctirA nA lvrarvlna.Diorr. ba aruncindu-se intr-o parte. hotiri{i sa puna laba pe el. cd{5rat in r. gi sI scormoneasci pdmintul cu picioa rele dinapoi.

plin de ghimpi. spintecau aerul drept sub nasul ciinilor. Era vulturul care ii aducea de obicei Malvinei vinat. curind.rele. Zburind foarte jos deasupra pdmintului. atunci. Urlind inf iordtor. fugirindu-se prin cimpie in jurul pinului singuratic.i.cati... Cei dintii le venird in ajutor iistunii.i nevinovaf i !. tl risturnd. fdri ve ste. Ajutor ! Snri{i in apdrarea unor bdie{a. care rdsuni ca o tobd. Iqi infipse ghearele in spinarea unui ciine poli{ist . ba gi cu din{ii. ajunse in sfirgit in dreptul unui con mai mare Ei incepu s5-i roadd cu dinfii codita de care atirna. Aqa de tare scutura Carabas-Barabas copacul. . desfici ndu-gi larg aripile lui puternice..i poc ! il repezi drept in ca pul lui Carabas-Barabas. nimeri dreptin guralui cudinfi mari. ciinele poiif ist se prdvdli la pimint. nu-1 sldbeau de fe. il . Zadarnic cl5nfineau acegtia. vai gi amar de tine.erpi. Carabas-Barabas se intinse jos cit era de lung. Artemon gi dupd el ciinii politiqti care. Buratino rupse al doilea con . cu picioarele incolli pe celSlalt ciine dintr-o parte. este cam de mirimea unui pepertaE galben gi e destul de greu. I ! Siriti Ne-au incol{it dugmanii strigi din nou Buratino. se inil{d in vdzduh cu ciine cu tot $i cind ajunse in inaltul cerului 15si sd-i scape buldogul din gheare. $i din nou o pornirS. cdscind 5urd. miniogi.. Buratino abia se mai {inea pe creanga zgiltiita virtos. incit conurile de pe crengi se cldtinau de mama focului. conul greu zburd deodati de pe creangd si. D5-mi cheifa ! urld Carabas-Barabas. un vultur negru..In ajutorul lui Artemon venird nigte broscule care tirau doi . il izbi puternic cup ieptul. trecea pe sub botul lor ca un fulger cenugiu ! Din nouragul asemeni unui cap de pisic5.. fie sub Artemon 74 in sus.. cu limba atirnindu-i din gurd... pic5. din din{i: ldstunul doar nu-i muscd: l'ij-j-j I gi gata. De acolo v azu ca Artemon aDta mai alearg5 gi el. $erpii tot trebuiau si moari curind. Conul pinului. Cunr Carabas-Barabas zgilliia pomul din ce in ce mai tare.cd si apoi slri in lSturi..orbi de bdtrine{e. - o gurd cit o Buratino se tiri de-a lungul crengii. degi zdrobiti 9i mu. Dacd te pucnegte cumva un con de 5sta. il mu. ca o cirpd rogie..

imbricafi in pelerine aurii. Artemon cel cu suflet mare se hotiri sd treaci la Iupta hotdrttoare. Bondarii . improscindu-le cu un lichid usturdtor pe care-l fabricd numai ele. Artemon iqi cldmpanea falcile gi ii jupuia pe dugmani cu ghearele. ca si str5nute gi sd dea afari lichiciul cel otravitor al furniciror.r. 75 intunecindu-le vederea. crrdbugii de aur gi gindacii mugcdlori. ne{inind seama de mugcdturi gi zgiireturi.erpi.te bile 9i-9i infipserd lepii ascu{ifi drept in botur ciiniror vrajmagi. fdcufi ghem.i mugtele roiau ca Lrn nor des prin fa{a ochilor lor. aricioaica. ceie doud mrtu. bondarii gragi. Se propti in coadd gi-gi ariti col{ii. doud mdtugi nemd. Buldogii se ndpustiri asupra lui 9i to{i trei se rostogoliri ca o o ridicind putredd.In doi . Broscu{ele {ineau gata pregati{i cei gcascd intr-o moarte viteieasci. cu pliscul lui coroiat. Fdrd sd-9i precupe{eascr via{a. soacra ariciului.ritate de-ale ariciului si ariceii cei mici. cind pe celdlait. negri_catifelali. soseau gi ei. ii pdtrunse ln giilej. Buldogii. gi broagtele ii temon pi trat. Vulturul. fie in stcmacul unei berze.. urmireau doar un singur lucru : dintr-un salt cutezi^ior si ajungd la beregata lui Arsi-i faci de petrecanie.ii . cu acele lor veninoase. Cirdbu. hotari{i s_o sfir_ . zumzdind.ii aurii . Flutura. aricioaica. .u . soacra ariciului. ii ciocdnea in cregtetul capurui cirrd pe unul. tirlndu-se incet.i gindacii ii mu5cau de burta. Atunci garpele batrin gi orb se repezi cu capul drept in botul larg deschis al ci in elu i 5i. . se rostogoliri intr-o clipitd ca ni. ajutorul lui Artemon siri acum Ei o familie de arici : ariciul. Ariciul.ia1iie ior tungi. .i nemdritate ale ariciului gi ariceii cei mici. fognind din aripi. cimpia rdsuna de scherirXit 9i de ld- $i iati cd unul din cei doi ciini igi cisca botul mare. din zbor._ Gra'e 9i linigtite. toate fiarele.' .minge. .i birziunii ii in{epau 9i ei. ca un sfredel. se apropiau gi bdrzdunii cei haini. induplecaserd s5-gi sfirgeasci via{a murind vitejegte. furnicile pdtrundeau in nirire ciiniror. pisdrile pi gindacii se napustiri asupra nesuferi{ilor ciini poli{i9ti. Veneau in zbor.

se zvircoleau acum neputinciogi pe phmint. Viteazul Artemon iegi invingdtor in lupti.J /-. Buraiino. in gitlejul ciruia pdtrunse cel de al doilea qarpe. ochii i se fdcuserb cit ni. Cldtinindu-se pe picioare. Din pricina loviiurii pe care-o primise in cregtet. luat de vint.it.a rffih.l/.I =-{/ -. infepeni{i..il .-zrE ---Za- l.. Vintul ii resfira barba.i lucru se intimpl:i gi cu celalalt ciine. nrugca{i gi zgiria{i din toate parlile. \r 4{ . se sprijini de trunchiui pinulLri. In vremea asta Carabas-Barabas izbuti. inabuEindu-se. 'tt't. 76 in virIul pinului..'. cocolat drept tul birbii lui Carabas-Barabas.\l(frt' w Acela. se lipise de trunchiul imbibat de rigini. sa-gi smulgd din gura lui cea mare conul cu ghimpi. in siir.i4 . /. de ame{eald. vizu atunci cum ca pi- .::'* ! q/("-44 --- \ 1.ie cepe.'l tiiltl:l (l ' . Amindoi ciinii.

albasire. rdmisese . ciufulit tot..i fugi spre iacul lebedelor. Buraiino scoase limba la el . zburind prin stuf aris.rald5" in stufarig. Apol mal alergi dati jurul copacului qi incd o data.se pocni cu nasul de copac. incleindu-se in rrginS. se lui Carabasdupa bdie- Barba i se incolScea 9i ea treptat in jurul trunchiului.i el pe loc. se auzeaLr ratraturi indirjite . . cldtinindu-se. pe cea Ce-a patra {inind-o in sus. buimac. pe o moviliJd umedd. gata-gata s5-1 apuce cu degetele lui incovoiatc pe baie{el. Siri jos gi incepu sd alerge roata in jurul gi. a ciror via{i nu mai pre{uia nici cit o ceap_d degeratb.. in trei labe. . Ei cind nu mai avu ce sd se incoldceascd. Doctorul in gtiin{e de pdpugi. recitindu_i poezii : 77 . dar '. Pasdri mici. mi-e frici ! suspina llalvina.Mi-e fric5. Arte'mon. in cleznidejdea ei.am nedumerite. senior carabas-Barabas.Buratino cobori atunci pe o alti strigd data ! : creanga ! . in{esat cu aripi de libelule $i cu lintari usca{i. Pe cimpul de brtaie rimaseri cei doi ciini poli{igti. acoperindu-gi f ata scrldatd in lacrimi cu o frunzd de brusture. moqule. Inconjuri o o in t ln pe$tera Malvina gi Pierrot stdteau . Barabas intinse miinilc sd-l inha{e tel. ca s-o caute pe Malvina gi pe pierrot.l f Scindu-i ln ciudd -- Sic. dar Peste capetele lor se intindea un piienjenig des gi ocrotitor.chiopata in urma lui. Din departare. cd nu m-ai prins $i nici n-ai sd md pnnzl vreocopacului. cu barba lipiti de trunchiul pinului data copacul. Pierrot incerca s-o linigteasci. la feti{a care plingea amarnic. carabas-Barabas . priveau voioase.i {ipete dezniddjiluite: Artemon gi Buratino isi vindeau scump pielea.

feti!o. Nu-mi pasd nici de vulpe. cu nasul in vint . Vara-ntre. m-am siturat de tine. . ocolind lacul ca sd ajungd de cealaltd parte. Hain din fire cum era. avea sd-i in.or gi incdrcat cu boccelele.ina igi frlngea miinile. pe qi ca celdlalt mal al lacului. gi lumea Toatd s-o mira Malvina bdtu lnciudatd din picior. In urma iui gchiopdta Artemon. Deodatd. credinci<. In sflrqit se auzi zgomot de Pa9i. parci fdrd sd ia seami la bucuria Malvinei gi a lui Pierrot. pe mooilild. croindu-gi drum cu coateie' prin stufirig. $i Pierrot se frdminta fdri nici un rost in jurul ei. zgomotul gi fiPetele din depirtare se stinserd. Sub rdddcinile uriage ale 78 . gi Noi. Omuleiii furd nev o i{i si-i oblojeascd rEnile. apucd-te de coada lui. iar trr... bdiatule I Ntai bine fd-mi rost de o frunzd proaspdtd de brusture.agd-om sta Singurei.. Cind ajunserl cepn sd schelSiSie sd faci un popas.i cu gura pind la urechi. S-o pornim la drum.. hirtinit bini. nici de ciini poli!i9ti. Tocmai cu mine gi-au gisit sa se misoare ! spuse Buratino. Malvina gi Pierrot nici mdcar nu indrdzneau sd-l intrebe ce se-nt?mplase cu ciinii poli{iqti Ei de ce ntt mai sint urmiri{i de Carabas-Barabas..uroaie. Stuful fu dat la o parte gi deodatb apiru Buratino. bdiatule. nici de motan. Mah. tnmiresmate. Venea pesemne Carabas-Barabas.Stam moaililo Cu flori minunate Galbene $i rogii. nici chiar de Carabas-Barabas ! Ptiu ! Incalecd pe ciine. Vintul adia r-rsor orin stufig.f ace pe amindoi qi s5-i bage in buzunarele lui fdrd fund.se aruncd zdrobitd cu fa{a pe muEchiul verde. cd asta e ciuruitd toatd qi udd leoarci. Mi s-a urit.. $i el porni voinicegte peste mu.. vdicdrindu-se : Se gtii cd Artemon gi Buratino s-au prdpidit' s-au prdpadit.rsul Artemon insd Echiopiteze rdu de tot..

Nu trecu nici un minut Ei sosiri. dacd ne-ai scdpat purtat bbrbdtegte. cb de Carabas-Barabascu ciini gi te-ai poli!i9ti Ei i-ai invins. Buratino. omizi. Viieazul ciine i. apoi tot singur adund vreascuri 9i conuri de pin. care trosnea atit de tare..Malvina. Artemon adormi liniEtit Buratino spuse: --.. poticnindu-se gi bolborosind felurite poezii. Malvina ticuse. Pierrot le finea Ei Malvina lega cu ele labele rdnite ale lui Artemon. iar mai apoi broscu{ele. sterge-o gi adu apd din lac I Pierrot porni ascultdtor.Repede. fluturi mari inclrcafi cu polenul florilor. aEeza{i-vd la mas d I In tot acest timp. siltind pe burtd.i din peEtera gi batLr din palme: --. Dar acum nu se mai putu stdpini gi zise cu glas de om mare: dacd te-ai luptat . tirindu-se. pe drum pierdu lnsd capacul ceainrcului. cu aripioarele desfdcute. fugi de cautd vreascuri pentru foc I Xlalvina se uitd cu d ojand la Buratino.unui pin ce cre$tea pe un delugor pietros.Flutura. fdcu la intrarea ln pegteri un foc mare. Dintr-o cimd. gindaci.i lingea cite-o labd qi apoi o intindea Malvinei. pleca gi se-ntr.Mare belea pe capul meu cu binecresculii dqtia I Aduse singur ap5. De uimire. Dupi ce-l ooloJ lra gi-i puserd termometrul.. lui Buratino ii pieri graiul : Na-fi-o bund ! holbd el ochii la fetigcana atit de dirzd. Deasupra f ocului puse la fiert cacao cu ap5.. Buratino spuse : -. ddd u din umeri. venird omizile $r grnoaclr ursuzl orn gunoaie. egii acum scutit si te speli pe miini Ei pe dinti lna inte de masd. trlalvina ie. Buratino fdcuse pansamente. se aQezare Pe perefii pegterii.u!5 veche a Malvinei.Pierrot.i. iar apd aduse doar pe fund..rarse cu un bra{ de tulpini{e uscate..Sd nu crezi cumva. 79 . broscu{e. dddurd de-o pegteri Cirari 0occelerc ln pc$tera gl tot acolo se tiri gi Artemon. Buratino spuse: -. incii crengile pinului inalt prinseri si se clatine. cu buzele strinse.. Fluturagii. . in zbor.

DupS ce le curitd. drdgufo. Dupd masd. .. Vrind..O broagte noi. In loc de oglindd. Veni in zbor Ei pupAza -^^l-: I rx voioasd gi neastlmpdratd. Proptirl crapul in coadi..use: - 80 . le stoarse de pasta cafenie gi o lntinse pe incilldmintea omulelilor. ii stoarse p_uf ina pastd de dinti. vrind. ca un ghemotoc pestri!. ba chiar gi gitul.ochii oglinda unde-i ? bulbuca{i ziserS: Atunci broagtele cu aducem . Ap5ru 9i un bursuc somnoros. motul ei cel rosu care i se zburlea de cite ori gdsea ceva de mirare. cu IJtrsLr r<r.Vtalvina gi-i fdcu buclele. ! Gata.i tot gunoiul de pe jos gi-l zvirleau afard din pegterS.ca s-o impodobeascd gi ca pdmintul ce s-ar flrimita mincare. incepurd sd-i toarne ap5 din ceainic pe botigor. Piaptdni-md qi f5-mi buclele ! Uite ce zbirlitd dar .Pe cine sd pieptdn ? mine. ca se nu se ?ndbuge. cd-i e1a tot una unde-l duc broa$tele. O altd omide se 9i apuci sd frece dinlii lui Pierrot. in timp ce-gi aduna firimiturile din poali. igi spdlard miinile. zburd din pegterd. trebuia sd-9i cure{e dinfii. O omidd albi . nevrind. . cisci alene: he-he-he si se indepirtd cdlclnd leginat. SA nu cadd tn Gindacii de gunoi rostogoleau in bulgdra. sfirrr !.. Broscu{ele tirird Ei ele crapul-oglindd inapoi in 1ac. drept in fala Malvinei gi. care semdna cu un purceluq. nevrind. Prinzind intre labe omizile cafenii.i grasd se tirl pe fruntea lui Buratino si. ea . lislndu-i-se pe nas. apoi cu ajutorul cozii lustrui ca oglinda cele trei perechi de ghete : ghetele Malvinei.Asculti.sp. aduserd porniri Zece un crap lucios ca oglinda. care-l tirau oe anproare. Abia atunci le dddu Malvina voie si se ageze la masI. Lui apoi cu grijd de pe p erets un fluturag 9l presara polenul de pe aripioarele lui pe ndsucul ietif ei. si atit de gras gi somnoros. sdltind spre lac.Pe sint ! spuse Malvina. drdguto ! $i. ale lui Buratino gi ale lui Pierrot. Buratino SI Pierrot. ca o ra{5. Neastlmpdrala prpdzd o pieptdnd pe .

a de strins gi degetele atit de aproape de pe. Pe fruntea directorului teatrul ui de pdpugi risirise un cucui rrrare 1i roEu.. barba lui Carabas-Barabas.Sint Se tiri pind o desficu cu din{ii gi scoase o sticlufi cu cerneald. gi abia atunci se apuci sa smulgi. vinzdtorul de lipiiori de leac. bine te-a . da'pe ceafi mai potcovit bdiatul ! spuse Duremar.Buratino. agtepti pind ce Artemon qi Buratino se fdcuri nevdzufi prin iarba deasd. abia tirindu-Ei picioarele. Prin fa{rr: peEterii trecurd Duremar.departe.. Dar nu se-ndura si-si plriseascd tovari. Oftind gi scuipind intr-una el spunea : N-aveau cind sd fugi prea . se auzi un trosnet de crengi gi vocl groase. .cu rdqind. caietul gi chiar un glob pimintesc mititel.ii nepu tincioqi gi ciinele bolnav. penarul. data trecuta ne-am oprit la dictare. in'rildtucitd gi incleiati de trunchiul oinului. Trebuie sa iie pe aici rlrdeva. ridicindu-gi mhigorii frumoqi spre tavanul peqterii. ll ..Ei. nasul ii era umflat Ei toatd barba numai smocuri . in boccelu{i ! gemu Artemcn. Lui Buratino ii venea s-o zbugheascl din peqterd Ei si fugl in -Nu prin pe pddrrre.. Cind totul se sfirgi. cd o si te murddregti de cerneald I spuse Malvina. niNi. El mormii: mine tot trebuie pentru scris. . t460 8I .. vinzdtorul de lipitori se pitise de fricd lnir-un tniiq.Cbcll! de !t'r . In timpul lutpei. spre fluturaqi fi. Buratino se hotaraste sd afle cu orice pre( de Ia CarabasoBarabas taina cheitei de aur Duremar gi Carabas-Barabas trecurd incet pe lingd pe. prietene.N-am la adevdrat I ce-mi ici.i lnclr:iati . cu mare greutate. Deodatd. cotro vedea cu ochii. Va tre. fine tocul a.c. bui sd-ti pun doud duzini din cele mai bune lipitori. qi carabas-Barabas.Ba nu-i la boccea. Sd continudm lectia..ter5.

nu - Fugarii se pitird in fundul pegterii. Pierrot gi Malvina se slituiri vreme indelungatd in goaptd gi hotdrird sd agtepte zorile. Dar ce. qi.rc.i fird ajutor in pegterd ? Ascungi in fundul pegterii. la Carabas-Barabas Mi-e fricd si rimin fdrl tine.. Igi croiau cu miinile drum prin iarbd. cu glas rdguqit. siri Pierrot. Ca un leu am s-o apir pe Malvina. lo Ydzurit fumul ce se indlta la rdddcina bitrinului pin. sd-l hrineasci in somn. s5-l lase oare pe credinciosul ciine singur .. sb ascundi intrarea peEterei cu crengi.. nu-l ai pe Pierrot ? Eh ! el doar si spund poez ii e bun !. mormdi Carabas-Barabas f urios din cale-afar5. $i lucrul acesta ne va aduce fericirea. dadu cu ochii de ei. cercetind cu de-ambnuntut fiecare tufiE Ei scotocind pe dupd fiecare movilifi. oblojit din cap Ca si i se vindece rinile. Tu nu mi - cunogti lncd. cu briceagul.Carabas-Barabas se puse p? urlete: . ..O sutl de mii de draci ! Hai s-o pornim ctt mai repede po lrrnra nemernicilor dlora ! Caiabas-Barabas Ei Durentar pornira indatd pe urmele fugarilor. Buratino spuse : Nu $l nu ! Ori scapa cu toiii.Ce-i de fdcut? Sd fusim? pini-n picioare. ori pier cu tofii ! -- Eu vreau totugi sd aflu cu orice pref de in ce loc se afli uqifa pe care trebuic s-o descui cu chei{a de aur. mi-e fricd ! scinci Malvina.. Directorul teatrului de pipuqi qedea 82 . pen tru o mai grabnici tnsdndtogire a lui Artemon. Buratino. ciinele trebuia sd doarmi doudzeci qi lratru de ceasuri in gir.. Pe nemernicul de Buraiino am si-l tai bucbtele-bucitele.i neasemuit. Curind.. Pierrot.. aga cum vorbesc de obicei riufdcitorii invechifi in rele. Dar Artemon. Dupd ugi{a asta cici s-ar gisi un lucru m inunat . lui $i Bravo. dar trecu prin minte ci omuletii de lemn s-au adlpostit in peEteri Ei cd pe deasupra au mai aprins gi focul. de mult trebuia si te porti aga ! Buratino o lui la fugd pe urmele lui Carabas-Barabas 9i ale Duremar. dormea somn adir.

4 / W f {d W {/2r* {r W .f '!'\ \.

bun de supd I tipd stiplnul la -f5cindu-i vint cu piciorul.1-a trei pegti1ori". se lnCrepii fan{oE spre ula deschisi a ospitdriei.noaptea Urmirirea nemernicilor s-ar putea prelungi pini Duremar.Eu unul aE minca pe loc urr purceluE lntreg qi o ri{ugte.. pe sub aripi. iar dumneata. scormonea pdmintul cu ghearele. dar ca s5-gi ascundi neqtiinfa. $i aga. :icuturindu -gi mindru creasta ro. tlrziu. macn$. tiptil-tiptil. 84 co- . chiar pind Ia vatra unde trebdluia stdplnul cel -- Co-co-co-co ! cirii gi mai rnindru cocogul.ie. te rog. Aproape de u. ajunse acolo lnalnlea tul uaraDasBarabas .pr malul riului. pitinJu-se prin iarbA ca sh nu fie vdzr-rt. Piei de-aici.a osphtdriei. spunea . trebuie neapirat sd ne intremdm. gi i se ascunse dupi coadd. cdci firma se vedea bine de pe delugor. lncit stipinui s5 nu bage de seami. cos. dar nu se putu sthpini ei-i ciuguli din palmi Senior comandant general. hodorog bdtrin. care gdsise pesenne un griunte sau vreo firimifd de piine qi. senior comandant general I ! Cocolul se uitd aspru la biie{eiul de lemn. prietenii se tirirri spre ospitdria . eu trebuie sa pitrund in ospdtdri* rlar ii-r aqa fel. .Servi{i.i Duremar. sd faci bunitatea si md duci pini la vatrd I Ne-am lnieles ? - Co-co-co-co I De fapt nu in{elesese nimic. chel al ospdtiriei.. Am sd md pitesc dupd minunata dumitale coadd care strilucegte in toate culorile. Dar Buratino. Buratino se dddu pe lingi un cocot mare. lnvirtind la flacdri frigirile 9i cratitele. pitrunse in bucitdrie. pereche de Cu chiu cu vai.t. Buratino ll cuprinse de pene.Co-co-co-co Buratino ii intinse pe palmh firimiturile unei prajituri de migdale . loftind galdgios glinile la ospif -. iar Duremar punea pe cucui o comprese din frunze . 1De departe se auzea cum ghiordie zgomotos pintecul lui Carabas- li Barabas Ei cum piuie trist stomacul gol al vinzdtorului de lipitori de leac.Senior. rdspunse posomorit Carabas-Barabas.

I Cot-coo-dac I drept in ficu ulifd. gi apoi. se auzird glasurile lui carabas-Barabas 5i Dure Stlpinul ospdtariei le ieqi inainte.Cot-coo-dac deznddijduit. pe furi. pe linga picir_rarele stipinului gi sc piti dupd un urcior mare de lut. cu un frpil la giinile care dideau semne tle cocogul.:k . .. Buratino se strecuri. In aceeagi clipd. -+4t.^^t^{ v.ucf-*\ . zburd spaimi. nT/t @ o" .r.t4!. Q) /i7/t i^:41 ii. mar. inclinlndu-se adinc in fafa Buratino se virl ln ulciorul de lut 9i se ghemui acolo lor 85 .6'?:. {in tli (lt( E 714 sl-iui^.

. .Senior. am sd-i chem . . Urciorul e gol .Sd-mi iasi buboaie pe limbd gi si md sece junghiul prin gale de vd mint.i pini mai sorbili un pahar.Minti I Ia sI-l vdd ! $i Duremar lnfulecau acum un purcelug bine e gol. n-ar s strica sd-i punem niscaiva lipitori. Dar inainte de asta. .$i eu vdd ceva alb. sd-i sugd tot singele.. seniore.Am sd-l agez pe Buratino ia aqa in palmd. Sugind cu poftd un piciorug de purcel. igi rdsfird barba la focul din vatrd. Carabas-Barabas. Mai intii si-i iau chei{a de aur. Nul SI Carabas-Barabas izbi cu pumnul in masd.Buratino afla tatna cheifei de aur Carabas-Barabas fript. Se bigd atunci in vorbd qi stdpinul hanului.Nemernicul ! Aga gi meritd. yi cu palma cealalti o s5-i pocnesc una cd praful o sd se-aleagI. pune-l pe masS. de ell -. nu trebuie sd vd ostenili ciutindu-|. ! care se afla Burati no fu agezat intre directorul teatrului de pdpugi gi vinzdtorul de lipitori de leac. intdri Duremar. -. ca sd se topeascd riqina lipiti de ea. urciorul acela . Carabas-Barabas zise cdtre stdpinul hanului : toarna-mi dsta e o din urciorul de . ln coaie cu toatd puterea. cd doar gtia de fuga omuletilor de lemn: Senior. dupd ce se seturd de bdut. Am eu aici doi fldcii dibaci. o si aruncdm in el oasele. rdspunse stdpinul.Daci-i aEa. scotocesc ei toatd pidurea 9i vi-l aduc incoace pe Buratino. Urciorul ln 86 . spuse Duremar. Buratino. la iufeali. Peste capul lui Buratino incepuri sd curgd oasele gi resturile din iarfurii. de perefii urciorului. ia aritd spre mai binein care se pitise urciorul colo ! $i cu de purcel. Stipinul ospitdriei ridich atunci urciorul tsuratino se propti nu lunece in jos.Vinul piciorugulporcirie . ca sd gi-l risturnd pe masl- -* Vid ceva negru induntru ! striga rdgugit Carabas-Barabas. spuse el lduddros. iar stlpinul hanului le tot umplea paharele.

nu glumd Uite ici. Am craaasd noduroasd.Nu.apte cozi. .. I ci. cum tremurd la u.-Cu glas plingdref. unde mai pui cd mai trisese gi la misea Fafa zbirci de fric5. Chiar .uria$eIin fa{a focului. Iar pe oiala lui Eu Mult aestitul Carabas. nenorocitule.Atunciavea obiceiul dezvilui taina Duremar si creadd in tot felul ? de lucruri tainice. intinzindu-gi . Se-ncouoaie ca gi iarba.a fac un semn . f mpletitd-n $apte cozi.Bine Cheama-fi fl5cdii. strund. tn buzunare. dezviluie taina ! Carabas-Barabas rimase ca trisnit : apoi pocni din filci Ei se holbi la Duremar: '.. Impletitd-n . MLilt temutul Barabas ! Rege sint peste pdpu. . gi pentru cE se cherchelise incepu sd cinte tdlpile cit 1l finea gura : Prichindelul meu'norod E de lemn gi-i cam nerod.. stdpin am fost Si eu rdmtn.Cine-a vorbit ? Tu ? . Bani. Buratino zise atunci din fundul urciorului : . Cu craoa.. tn ouzunanu tndte. i se invinefi Ei gi se .i - Ah.sitmi adund.Dezviluie taina. ca o smochini uscaiil 87 cine zice sd . $i poporul meu de lemn Smirnd std ioacd.i cea mai ardtoasd. spuse Carabas-Barabas.. nu eu.i ! $i de cum imi aede burba.

nenorocitule..qh ne mi$clm din loc. fird .. ascunsi de vatra zugrdvitd. Carabas-Barabas incercl s5 sard in sus. ln 5i-l izbi cu furie de podea. has atirna jalnic in jos. dar nu izbuti nici mdcar sI se-iirilte. e chiar sub nasul dumitale. In timp ce tofi rdrndseseri cu gurile cdscate. lui Carabas-Barabas tine dintii. ardiS cu laba cdtre masd: Senior. lnceDu sa-l clan- uezvalule talna I ca de nu. li Vulpea.it ] lar e sd {i-1 aducd qi pe dracul legat fedele5. cind cu altul. Dintre cioburi Ei de sub grdmada de oase sdri Buratino.suflat vintul prin horn. care se opriserb fn prag. Uga se afld ln odii{a bitrinrrlui Carlo. Vulpea igi scoase de pe cap piliria ei veche qi ficu o tnchinSriune adincd. dupl ce numird dadu pe din doud cu motanul. el strdbltu ca o sigeati camera.. sd taci t Eopti Carabas-Barabas.. prelttng.ifa ? guierd glasul. sdrmaniior de noi. 88 t!rclor. un gindac mort. Glasul rdspunse : .Taina broaqtei {estoase Tortilla. glasul tainic din fundul urciorului. qi el aritl spre vulpea Alisa . zece qalbeni. de parc5 ar fi. ^ . Senior Carabas-Barabas ne va d5rui. ieqi in curte qi se ndpusti spre cocosul care cerceta mindtu.. Unde se afld ulita.. Ceee feeel dee ta-i-i-i-nd r snuse el bilbiindu-se. unde-i Buratino ? . . iar noi 11 vom preda in schimb pe nemernicul de Buratino. dgtia-s t-.In timp ce se uita la el. Ah ia rosti aceste cuvinte. nu te mai scoli de-aici. Duremar lunecl sub masd. Numai sd taci.un ochi. lii spun. ci stipintrl hanului intrl ln camerd... senior ! Oameni de nddejde I Pentru bani.Iati banii I $i acum banii de citeva ori gi oftd din greu. cind 'cu . Las' c5-fi spun. se afld pe masl.i motanul Bazilio. unde se aflb u. iar falca lui Carabas-BaraDe spaim5. Iatd flicdii. Carabas-Barabas apuci urciorul - .. Carabas-Barabas scoase zece bani de aur din buzunarul vestei: spune.. tipi din nou. lntr-o noapte de toamnd.

dealuri 9i cimpii. nimeni nu-l lud ln seamd.lt 'i14tr vj tL Tu m-ai dat de gol.-. Duremar qi stipinul ospltdriei.e . ridicln' rln-gi ameninfdtor nasul. venindu-$i in fire' tlEniri din cas[. l1 . spre pidure.-r=e__=: _ ---_=_=__:_ . ?. l)ar oricit se uitau. peste drumuri. 7 a 'l{. pe cimpie. Acum ia-o la sdndtoasa cit te fin picioarele ! $i Buratino se prinse cu amindcud miinele de coada lui de general. Dar cum tofi qtiau cit e de scurt la minte.....Chctlr dc . Buratino se idsS tirit de el ca lntr-un vlrtej.-. fird sd in{eleagd nici de data asta nimic. carne de supd I li strigd Buratino. igi desfdcu arioile qi o lud la goand cu picioarele lui pintenate. Cocogul.. +_:__. nu-l zdreau nicdieri... 1460 89 . Carabas-Barabas. luindu-se pe urmele iui Buratino.... cocogul alerga cit ll tineau picioarele... doar hdt departe.

Sinttras de nigte am In cdrucior bune. nici Pierrot. Le ridicb.i detectivii. pentru tntita oard tn oiala lui. fie 9i de-o sutd de ori. gedeau vulpoiul.Ia-o din loc. strdnuti pi{igdiat de trei ori gi spuse: oarb6. $i porni de unul singur. Sdri de pe delugor SI se uitd sub riddcinile sdunoase. e cuprins de deznadeide. Brr ratino ar fi dat pind . dar urechi foarte . cu ldbute trandafirii .. ueleclIYlr au raspuns: . Guvernatorul a poruncit asa : . Iarba efa Dr azoala de urme de rofi. guvernatorul Ora. In locul acesta s-a oprit un carucior oi.. cu pliscul cis<'at.Buratino. I-au zvintat in bdtdi pe cei mai buni politiqti ai mei. 90 . iar pierrot n-avea decit sd-i spuni. iata . se indlta deodati.tera De jur lmprejur erau imprdgtiate crengi rupte.i pe." Btiratino igi ingropd fafa in iarbi. abia mai fugea. sfigiate. arunca!i in cirucior impreund cu boccelele lor si p-aci le-a fost drumul.Ham !" s-au repezit in pegteri gi am auzit induntru mare hdrmilaie. nicr Artemon ! Pe jos se aflau doar doui zdren{e. Mal vina n-avea decit sd-i dea oricite lectii de bunicuviinli. Inima lui Buratino prinse sd bati cu deznidejde. poeziile lui proaste.ului Progtilor. Lingd capul lui.ul cu mintea scurti obosrse . . din care iegi o cirtifd catifelati. Erau minecile camigu{ei lui Pierrot. "Fdra ind'ia1d ca prieteniimei au fost rdpifi r s-a sfirgit cu ei.. numai si-i mai poat6 vedea. spre 'locul unde se vedea strdlucind lacul lebedelor... in timp ce-qi ficeau datoria I Ridica{i-i 1. generale ! Intoarce-te 1a glinile tale. o movilifi de pamint sfirimicios. . prietenii tii au fost lega{i. dar ptnii [a urma toafe se sftrsesc cu bine Coco.. Buratino didu in sfirgit drumul cozii lui rdvdgite.i cheifa de aur. Nasul i se infipse adinc in pdmint. Abia acum igi didu el sear'a cit de 'mult igi iubea prietenii. prin frunziE. Pegtera era goali ! Nici Malvina. Iati 9i pinul de pe delugorul pietros. fdrd zgomot.Luali-i pe nemernicii d9tia.

In urma cSruciorului pd5eau cei doi clini detectivi DobermanPintscher. in negtire. Pierrot gi Artemon. fugea a. Descrise mai intii o curbd in aer Si at fi nimerit. care nu mai avea unde si se ascundd $i nici incotro si fugi. de pe caprE gi. cum . ugor ca o rindunicS. acoperit de mdtasea broaqtei. Vlntul ll prinse intr-un virtej pe ugurelul Brrratino. se aruncd de pe piscul cel mai inalt in iazul rnurdar. In spatele lui stdtea vajnicul Vulpoi-guvernator. detectivii iqi ridicari boturile in vint. gi-1 lSsi si cadd tn cdrucior. Coada lui.a. lat in filci Ei cu ochelari de aur.i un ticElos. atirna din cirucior.inat. Pe drumul ce ducea cdtre iaz cobora un caruclor lras de douh oi slabe. dacS nu s-ar fi amestecat vintLr I cel puternic. il invirti. Jos. Peste boccele erau culca{i Malvina. N-avea nici un piatt. igi ridicd miinile de- Motanul vili cel gras cu ochelari de aur. oblojit din cap pinl-n picioare. pentru cI era un fricos le. lnainte insd de a fi ajuns ei sus.rt it i era ficut din lemn. FIrd a sta pe ginduri incepurd si se calere in salturi mari pe urcugul repede. qi adulmecind deasupra prdpastiei tichia albd a lui Buratino. numai pielea 9i osu[. - z|riri asupra capului gi. Fugea mereu. Buratino. cdzind intre brusturi. il rdsuci ca pe un titirez. care. cu lina numai zdren{e.ctia La ce i-ar Il IOIOSII una gi bun5: trebuia sd-gi scape cu orice chip prietenii. odinioard atit de frumos pieptinatd. iar molul i se tira prin praf.a. DeodatS. zdri iazul murdar in care-qi avea casa Droasca {estoasd Tortilla. el indeplinea slujba de piritor pe lingi guvernator. dar . luat a. Pe caprl gedea un nrotan gras. Ajunse in sfirgit la prdpastia in care se rostogolise cu doud nopfi mai-nainte. fira indoial6" in iaz. trecu de lac qi ieEi in cimoia cu iarbi deasii. sub ocrotirea mStusii Tortilla.lul buratino sa ramlna lnllns pe Jos cu nasu I in pdmlnt ?! El siri cit colo Ei-o lui la lugd pe urmele ro{ilor. se pr5. il aruncl de colocolo. se preficu . fird veste. drept in capul Vulpoiulu i-guver n a tor.

ro cind. gi didu buzna lntr-o vizuind de bursuc. dupd cum se gtie.i veCeau gratiile de fier ale inchisorii. Primul detectiv.Ai-ai-ai-u-u-u-u-u I Apoi amindoi o luard iar5gi la goand. Dar Vulpoiul-guvernator nu se zdrea niciieri I Tocmai acela pe care detectivii trebuiau sI-l pdzeasc6 mai dihai ca pe lumina ochilor. le dezlegd frtnghiile 1i-i puse in libertate.r. Umili{i din pricina neputin{ei lor. Dar a nimerit prost cici bursucii.ceau omuletii de lemn 9i ciinele oblojit de la cap la coadd. A1 doiiea detectiv flcu la fel. dar nu putu sd-l sirute din pricini ci bdiatul avea nasul prea lung. spenale. Ciinii Doberman-Pintscher coborird povirniqul ln salturi man. Malvina. Maivina il imbrS{iEd pe Buratino fdri sd spuna un cuvlnt. ra sturn ara cdruciorul. In brusturi zd. Minecile lui Pierrot erau rupte pind la coate. dragi cititori. cu cozile intre picioare. pentru cd simfeau de pe acunr loviturile de bici pe spinare .. lncit voi. se flcuse nevdzut de parci l-ar fi ?nghifit pa mintul. Sc. Pentru a-gi scipa pielea. in ceru . IJUraIlno i ncepu sd se piplie incetigor: picioarele gi mlinile Ir erau intregi. gindindrr-se ce minciuni si-ndruge la postul de poliiie. o rupse la fugd pe povirnig. nu prea sint bucurogi de astfel de oaspefi gr le fac reoede seama. cu boccele cu tot. de-a berbeleacul nrintre brusturi. in ciuda dragostei lui pentru poezii. ie fiplnd. slobozi un schel5liit prelung de deznidejde. scheldldiau piini de jale. se invoird si spund cd pe ciru rn sc intimplase o minune gi cd Guvernatoruf fusese ridicat de viu. . il vdzurl leEinat pe motanul cel gras. scotociri peste tot. Toate astea se petrecuri insi atit de repede. pudra albi i se scuturase de pe fafd gi se vedea acum cd obrajii lui erau la fel ca ai tu.ul Progtilor. Ajungind in fa{a cdruciorului rlsturnat.Vulpoiul-guvernator fricos nevoie mare. turor. ba chiar tare rumeni. Iugrr6 in Ora. ulle. n-afi fi apucat nici mdcar sI vd numdrafi degetele de la o mlnd. Se tiri apoi pini lingi brusturele unde ziceair Malvina si Pierrot. ridicindu-qi botul tn vint. 92 . Pierrot gi Arternon chzurd.

ecii vecilor.o voce groasa.i peria mustatile $i putdia I .Nu sd primim moartea cu voiogie. merg eu gi singur.i Durcmar. lui Caraba:Earabas li era greu sd mai coboare pinl in vale. Sd fugim I Pe Artemon il vom tiri de coadd dupl noi.u laba pe fugari. ofta . Iar tu..oblojit tot..a. ciinele. ll VOI . Ha-ha-ha I chicoti Carabas.Nu. Pierrot. Malvina. iar motanul Bazilio i. Destul acum I Nu vd mai pupafi atit. : \"'' .ului. lald cd-mi iese in calc Buratino igi fdcu la iufeali planul cum si scape de primejdia ce se abdtuse iardgi asupra lor.i-l tirirri : ! dupi ei pe povirnig ln sus. igi pterse iute lacrimile gi prinse sd ridd batjocoritor cdtre cei care-i aEteptau sus. cd a.. nu seapucarieEti inci prea slSbit.in iaz. iia nu mi-ar fi pus piedicd. Duremar chicotea . $i chiar dacA ne esre .S-a luptat ca un leu ll cuprinse apoi pe Pierrot de git qi-l sirutd pe amindoi obralil. indoindu-gi degetul lui lung ci1 un cirnal . le porunci Buratino. hoiirit se-$i vindd clt mai scump pielea. poate. Daci . Dar nici nu sd urce pina la jumitatea porrirni. a. Malvina era un tovardq minunat. tale cele mai proaste.i el in vlrful povirnigului : Senior Carabas-Barabas. . . venifi la mine. O sd les5-mi dai niie Cllnrlc DOlnaV.. mormdi Buratino. ca pe culme apiruri Carabas-Barabas . la lipitori. vd clintifi.. mi-e rugine. To{i trei il prinserd pe nenorocitul ciine de coadi .M-am luptat vitejeqte...i leneg nevoie mare. spune poeziile dirt sA murim.Asta-i bund chiar amenintdtor. Pierrot o strinse pe Malvina la picpt. cum era. Gras din cale-afard.. Da{i-mi drumul.a c6 lncepu *A-i ademeneascd pe fugari . sd rizi cit te-o fine gura. copila9i. n-ar pus ei mina Malvina ti tntdri spusele ..Venifi la mine.cheifa de aur.fi spuse el cupe mine ln r.dtunca oriasci. Cu toate micile ei metehne.Deasti dati insri nu mai aveau nici o nidejde de scdpare. Vulpea Alisa ii andta .

iar pe motanul Bazilio il zvirli cit colo. O clipi numai si totul s-ar fi slir.uiertnd. butoi dc berc iara berc. Drept rispuns. aici. Pe vulpea i\lisa o croi pe spinare cu mdciuca. niai repede I In virful dealului aplru bitrinul tata Carlo..Pierrot nascoci numaidecit o poezie gi o striga in gura mare. Iar de Bazilio. cu un glas cit se poate de neplicut: De uulpe mie mild C-o agteaptd bdful. Vulpea Alisa zimbi acru . batirrdtr-si <ie Carabas-Barabas. sinitos ? Hai. Carabas-Barabas urli infiordtor. mi-e siLit. . Cit despre Duremar cel proslottac E un neru. Lui Carabas-Barabas ii fdcu vint cu umdrul. cu sprincenele iniruntate gi cu minecile suflecate. Dupi aceea. cui mai i-e fricd azi cle tine'?. se aplecd privind in vale spre locul unde se aflau omulefii de lemn qi strigd bucuros: -. Hei. In tirnpul acesta. iar Drrremar isi ridici miinile uscate spre cer. r'ino-ncoace sd scuitt drcnt in ia iumulitd. croncS. directore la teatrul de pipugi. barba plin cu prostie.inat.. nizdrivanule !.it.Buratino. Barabas. I 94 .. iar lui Duremar cu cutul.. holul..rind tare: " tr{ai repede... d5-te jos. -oezi bine ! Carabas-Barabas e un fleac. Eqti teafEr.Dati-mi voie sd le succsc gitul obraznicikrr astora.. --ac de grdsime joc Ei mdi. vino mai renede la mine. l)ar deodati trecuri in zbctr: iastunii.r .. Buratino se strimba in fel 5i chip...Aici. aici lui Carabas-Barabas zbrrrh o cof Deasupra capului oia n a.. pocnindu-l cu cizma. Jinea in miini un ciomag noduros. mai repede. va spun drept. fiul meu.

.r*lt I $l't .o4 ry./r--n/s {'- 7./ffi. +o-h*ffi. .f ) >. r...ffi..)r*{ i *.*r t _$1:6W./ .b' t{fit #* [r-Y'"'f'a/F hFjry{tr&{ t( -/ ( I .fft'j r'-f a t {.r' -/ r l%zev\\ .W'Y"..ffi&S y-&.. ou' '.*:-tv..:i':..ti#{fr.'": .7 . (. tt( .** ("''' { .2" iTt_'' r tfl*o t rtt i gfiffi. ...W ) ! .ffi ii .{t /.A .'itli./d -f -. /r' y.'/ lr .ffi ryiffi. / {'' .t/ + . ..

i{la plin de ciudd.O sa-1 duc cum oi putea pc cilelu. Pierrot gi Malvina se cdldrard indatX pe coastd in sus. cdzind in iaz cu un plesciit asurzitor. Carabas-Barabas rdmase locului. tndoindu-se de durere. Vulpca Alisa se strecurd tiril prin iarba deasd qi de acolo o rupsc ia iusd. credii-rciosttl Artc'mon ridici botul si-i linse nasul lui Carlo. Ei. Duremar. neastimplratilor I $i-i bdgn pe toti in sin. Ehe-he! .-o sd fie cam greu. din pricina loviturii primite.i Il ridica pe umdr ca pe un sac qi. cu un ciomag in mln5.Vd ardt eu voud. ameninjindu-i cu degetul : . Ei acum plr. cu sprlnconele incruntate. se opri si *e apleci asupra nenorocitului de ciine.. se rostogoli de-a rf*ra. cu capul intre umeri gi cu ochii holba{i.Buratino SC infoarce TN sf?r. Ma/oina. bodo ginind intr-una : Eu n-am nici o vind.. cu capul vlrit lntre umeri. rbsuflind greu din pricina poverii. Dar papuqile sint ale mele. Barba ii atirna jalnic" ca un gemotoc de cil{i. Pierrot si Artemon Ivirea neagteptaid a lui Carlo. tmpreund cu tdta Car[o. Buratino {isni gi el din sin noi fdrd ciine nu mergem acasi. Tata Carlo ii rispunse aspru: Vai de capul tdu I Om bdtrln gi cu cine te-ai lnhiitat ! Cu nigte : ' - 96 .ul vostru. treaci ! . Cobori cifiva paqi. la vreo zece pagi. ca un cauciuc de bicicletd gdurit. dar acun. in picioare. rdspunse Carlo. ridicindu-qi poalele paltonului verde. cobori dealul..de la mine . ii bigd in sperie{i pe nemernici. Dar.i el.u dcasd. nici o vind. ajrrngind intr-un loc mai povlrnit. bolboros. din cind in cind se tot oprea.. Recunosciiicr. Iata Carlo ii lud pe rind in brate. unde dirdu dc Carabas-Baraba s: stdtca {intuit locului.Tatd Carlo. Dar deodatd. urcd anevoie pind sLrs. Nu isc mai vedea decit virful urechilor. Motanul Bazilio zburase cit colo. Buratino. .

tineau isonul: -.s. Nu tr-t dar qi nici nu !i-i vind I Cara-te de-aici I Carlo cobori dealul . 1n pragul cireia stitea jupinul cel chel. Carabas-Barabas il apucd deodati pe Carlo de guler.ti mai hain d ecit un crocodil. plictisit 9i de cdlduri.ine iie. Asa au mers ei qi au tot mers. il urma pa3 cu pa. iicindu-le pleciciuni 1i arritind cu amindoua miinilc fripturiie ce sfiiiiau pe vatri. intr-o pia{d pustie.rr c.i viri barba in buzunar. of.ul de pinzd al teatrului de p5pugi. mustd!ile i se pleogtiserd. brlzdattt ici gi colo de valuri mai intunecate..pungagi cunoscuti de toata lumea.Pcntru nimic in lume si nu i le dai ! strigi Buratino. cerindu-i cu tot dinadinsul sd-l aresteze oe Carlo. infelegitoa re. Gdinile. De cdldurd gi plictiseala.Cbei{a dc a. prin fa{a ugii se inviriea. dragul nostru cocos ! Carlo se urcd pe un delugor.. bolborosi: de galbeni i{i dau peniru .O sutar\lalvina si Pierrot asteptau pipu. E1 rlspunse hotirit: I Dacil ai ii fost Lt-d) .'si. carabas-Barabas sdri atunci la er. r'ai. ii . Trecuri de osplt|ria .Vai. incoace gi incolo. sco{fnci capul din sin. Carabas-Barabas. de unde putea vedea marea. de culoarea nisipului. scrldat de soareie arzitor. tt .i. ru. Acolo. statea. 5i acoperi. cocosul cu coada smulsi. incolo si incoace. de strajd un polifist. Dar tu un director bun qi ttn nm r"rr cnflci t: ^^ fi dat inapoi e.. cu motanul gi cu vuipea ! Pe cei mici ii asupregti.ti. intra in ord9el. nici micar nu se clinti din loc. Carabas-Barabas.Pune-fi mina pe ho{toropit furat papugile ! Dar poli!istul. cu sufletul la gura sd audi rdspunsul lui Carlo.i uili ca -si se aucli in toati pia lz' ! Mi-a . povestind plin de minie pozna lui Buratino. Vinde-mi-le mie ! Buraiino. ce jale ! Oi. neclintit. l@ 97 .ile inapoi ! -. doctor de pdpuqi! $i Carlo porni pe drumul ce ducea spre oras. Dupi ce-. pe la spaie. tot cu capul virit intre umeri. iar deasupra pilSriei in trei co[{uri roiau mustele. ncmailuindu-l in seami pc Carabas-Barabas. cu Duremar.ini.oii"..Nu omulefii.i tot de acolo ziri orSgelul cel vechi. {inindu-se la trcri pagi in urma lui Carlo. pleoapele i se inchiseser5. aduse de r.La trci pe. --..Da-mi pipu.

N-am in casi nici macar o firimi{d de piine. iar in buzunar nici o le{caie.Vai. dar cA bietul de el nu se putea miEca din pricini ci era iihnit de foame. $i de ce {ipi la mine I zise polifistul.. Descuie apoi uga odlifei lui intunecoase de sub scard. Carlo dddu din caP : Fiule.i il agezi pe pat..-. vai. O farfurie cu terci din fdinl de oviz qi un oscior cu maduvl. vdzu cA rdnile ii erau aproape vindecate. directorul vestitului teatru. nu fi mihnit5. ia birdi{a Ei smulge pinza aceea gduritd de pe cu{e Derete.Nu-i nimic. te rog. o si tnchidd ca pe un cer. trece{i indatd la sodlat.qi sint gata sa mi lupt cu to{i ciinii din oraq ! . vai ! se caina Carlo. iar Pierrot.i am sX string de la trecatori o grSmadi de bani. mai intii de ciine. dupd aceea ii scoase din sin pe Buratino.Rochif ele mele I Pantoiiorii rnei cei noi.. Malvina se porni si plinga in hohote. Apoi i. ci pe un titirez' Destut cu viicdreala ! spuse el sdrind jos 9i scofind ceva din buzunar.. Malvina spuse numaidecit Tati Carlo. EI insd zimbea Eiret $l se tot tnvirtea.i. Mai spre seare dau eu o fugii qi-ti aduc toate boccelele. doctor in gtiin{e dc papu. de parcl n-ar fi stat pe masd. drdgu{ele mele pangli: toate au rlmas printre brusturi. oftd Artemon.etor ! te Toti. Am sil ies in strada sd spun poezii .Dar tu cinc eqti ? intrebd alene polifistul. cavaler al Nlarelui Ordin. il didu jos de pe umeri pe Artemon . . tata Carlo. gi-i agezd unul dupl altLtl. pe masa. -. 98 . cel mai bun prieten al regelui. pe fundul ripei 1.. vezi. se apropie de casa in care locuia.. ingindurat. Dupi ce desfdcu cu grija pansamentul de pe labele lui Artemon. ciuta s-o impace bdtrinul Carlo. Eu sint senior Carabas-Barabas. erau abituti. dacd faci una ca asta. Tati Carlo. igi freca fr untea cu palma.nind cu bastonul in caldarim... pe Malvina gi pe Pierrot. bocd. Bdie{i.i tmpreuna miinile cu dezn6dejde: -. afari de Buratino. mi-e sd nu dormi la Politie . In timp ce Carabas-Barabas se ciorovdia cu el.

i{i dau cuvintul nteu <le piipu5a ca vei avea c u rin un foc adevarat pe vatri. Tati Carlo. fiule. Buratino vorbea atit de r.--_-:. si pripidim un tabiorr atjt de minunat ? iarna ia el .se face parca mai : cald. zugrivite toate pi: bucata de pinzri I'eche. incit tata Carlo. ci in ceaun fierbc intr-adevir o ciorbi de miel cu usturoi. un ceaun adevarat de iuci si o ciorbi fierbinte.i imi inchipui ci este un foc adevdrat. duoi ce se scir 99 . Rupe pinza. . Carlo se miri Dar .l hotirii.-:==:--=ai :- :==--"-:--. arata citre vatrd.si mi .-==-- ==-r--Cu nasul in iint.ma uitde ce. citre ccaunul din vatri $i catre dira de fum.

arestafi-l pe Carlo. Ilarba lui.or paienjeni. In ceie patru colfuri erau cioplite figuri zimbitoare. risfirata de vint. Carabas-Barabas intrd ln goana mare la primarul ora.i el cu gura cdscate. spuse Carlo.a asta micu{a gi chei{a ei de aur... scir{iind. qi la ora aceea primarul. Deschide.ului.In numele regelui din Tarabari. zadarnic cdulase Carabas-Barabas sd-l induplece pe poli{istul cel somnoros sI-l aresleze pe Carlo.Dar asta-i spusepoza lui Buratino Buratino. Iatd gi cheia ugilei. care se deschise incet. numai in pant. un omule! cu un nas lung.cel viclean.neti mici Tata Carlo impinse uga. U. Carabas-Barabas o lud din nou la fLrgi pe stradi. se afla un pdienjeni. Carlo rnituri inceti.tele qi ciocanul pi incepu sa desprinda tabloul. \rizind ci n-o scoate ia capit. Era o ri nespus de cilduroasS.Barabas patrunde SCdTA in odarfa cle sub Dupa cum gtirn. . scri. ba dimpotrivi rimisese . cu toate cd..i clatina din cap ntormiind. tati Carlo.-sul si abia atuncj dadu cu crchii de o uqd micu{a din lemn de stejar. pe bitrin u i ! Carabas. infesat cu rnusculife moarte. Tocmai atunci risunarl sub fereastrd niqte pa. Sa vedem acum ce se ascunde in dosul ei. tata Carlo pi chiar flimindul Artemon strigari to!i deodatd: chiar .i grabi{i qi numaldecit il auzir\ pe Carabas-Barabas urlind.aloni /o0 . Indata se auzi o melodie vioaie . la drept vorbind. iar la mijloc un omule{ czrre juca. Pierrot.au fost ficute de mult de un meqter tare priceput. A/talvina. de parca ar f i cintat o f la. Viri chei{a in broascd qi o r5suci. in spatele cdruia.tim. se agi{a de nasturii qi umbrelele trecatorilor.. nu se gindise la aga ceva. Insi carabas-Barabas igi ficu loc cu coatele. pina dupa ceafi . lui cle. innegrit de vreme. Dupi ce scuturare bine praful.i foarte pl5cuti.nind din din{i. nici $tiam eu. des. dupi cun. Bdielii fluierau asurzitcr qi zvirleau dupd el cu mere puirede.

i.\ H- '.j.1 % .l . *i'tt . r1::: 't) ' }}^ r fr.. .r-'!!: t u &li' tf i\ - \- C -5 -u2 \'1-" -t \ ') -<F - '@ 3* l-C- t ..1':. .i ! I .1 I .'I .i:: 'q.\ \'il II II n tll It t f 'l . il E il I >*l=*= :< - ril rr. :'.itl r| ..:. '.

erzi s:i uscatc'. tedea in gradina. ' Cine a crrtezat sir-5i bati joc de un orian ? intrebi primarrrl.. incepu sa urle cit il trnea gufa: 'Sint urr an nenoroi'il.. dirdu porunci celor patru polifisti de sub tc. iar nasul i se pierdea intre iaiciie grase . a resta 1i . Penlru a-si intari sprrsele.. Naviilirlr in otlrriir: t'!ti:rr trt cli p11 t'in tl (.. patru pol iii.ti amiri{i nu mai pridideair t:u rlestupatul sticlelor cu limonadi. 1a inchisoare. si incenu a striga: In nrrmelc regclrri riin Tarabari.diriia de sub scari zacr. spcriat din cale afara.trtttl. monade. furat.ct. incit prinranrl. batut.r' nirni'iri. /Carabas-Barabas se arunc:i in genunchi in fa{a prinrarului .Ca si nu nrai lrrngim vorba.r zu gravita v atr a. se repezi intr.tii se opintir:r cu putr:re. atita s-a jeluit si a 'indrugat la r. c. batrinul Ilalnetar Carlo.i sl rcum vrea sa dea foc vt'stitrrlrri nreu ltar. Artr iost batjocorit. El rni'a furat irei din cele nai brrne p2pu.-*-Barabas scoase un pumn de galbeni qi i lasa . piecirrdu-5i r-errrl trecea preigui uqiiei tirinr:t'ie r.In nutrtele regeiui din l'arrabari.ijn ir eret r:. Atunci Carlr- otoliti. siisiata $i mt.un .au numai fase murdare si pinza pe care efr.ezafi sub un tei. labliile prrtrede ale ugii zburara din !i!ini 9i in ziing:rnil lsrrri:itor cler : abii. Tn spatele lui. Ei se racotea cu li- $ase rinduri de barbri avca primarul.r:-icliita. pac I se inchise in rurma lui. a. Cinimpragiiate iecul cel dulce se stinse.i sa je-fuiasci tot orasui daci nu-l hiigati. .i. cei prtru vajnici nnliti<1i naviliri in odaita cle sub scarii.scurti.. In r. Caraba. intittzindu-si lacrinrile pe ia{ii cu barba lrri .i : Urma.rl 'tlaiiii nu r:l<.ru ! E in .rre si dea foc . iiira intirzierc.oic. El coborisc cel Cin urmri 1i ugif a .pe acest hof 5i n''1 rncrnic Lraf llSi: eiir lllt lllitlJ I I : .ufict la locuin{a 1ui Carlr.r'f rasrrflind a ner. spargcfi u9a I Polifi. -Cel tnat invt'rsrrnat dustnan al nlcu..u r 1o.i trandafirii. linga f intina lisnitoare.. insrilit de cei patrLi polit iqti.a cadi in papLrcrrl primarului.no . orian si procedali cum se cuvinc" ln numc'le legii I Carabas-lJzrrabas.li rr r bas-Barabas striqa iirrisi -.|i-l pe acest preacinsti+.

r\lalvina. unul pe celSlalt. dar totul primarul oraqului cI ingtiinteze ci...netar. UnuL avea nasul julit. de fric5. cra tra bum in ici.i puteai sd vezi cind capul ciufulit al lui Artemon. gi incepu sa loveascd Carabas-Barabas i5i fdcu vint 5i se izbi cu spatele de u5a. Ce giisesc et tn dosul usi(ei {ainice barba de iurie. qi urmafi de tata Carlo. Malvina se ciupea intr-una de urechi. Fie scsra cit de-abrupta. Irlacira ei pilpiitoare arunca pe perete umbre mari. de piatrS. 105 In iimp ce Carabas-Barabas se tdvdlea ca un turbat.. ca si ntt izbucneasca in plins.rarele. Teamd nu mi-e! Ce-or sd-mi taca?. smulgindu-9i . Carabas-Barabas i1i smulgea barba de ciudd gi se tivilea pe jos. spargef i ula asta blestemati I Poli{i9tii se pipiiau de zor. Buratino. USita nici ca se clinti. urlind gi vaicdrindu-se ca un ttrrbat.Bum. Pierrot gi Artemon. Pierrot. insugi necuratul venise in ajutorul bdtrinului fla. Dar upa ! pornirii intins sd-l goptird I .in Carabas-Barabas se repezi 1a ugifa tainicd ea cu pumnii 5i cu pici.Nu peAici nu-i lucru curat Ifdcuserd ei gi in numele legii. coborau sub pimint pe scara dreapti. bdlir din picioare 9i racni la poli{i... In oddita pustie de sub scar5.ge undeua !. In pdmint tat n-om intra. pesemne. bum.ti : In numele regeiui din Taraltari. Bezns cit de ne'ntreruptd.dar simburele de lumini nu rlzbea si lumineze bezna in care se adincea scara. . ca iotdeauna.. cind mineca lunga a lui Pierrot . Infuriat peste mdsura. Om ajun. care se fdcuse nevizut prin perete. Tata Carlo linea in mind un capdt de luminare. bolborosea tam-nesam poezii de-ale lui: Pe pereli umbre tot joacri. alttrl un cucui in cap. .

SC

si

Buratino o luase inaintea tovara;ilo r sal, iar tichia lui albi de-abia mai zdrea undeva, in josul scarii. Dnrrdnti sr' uuzi un luicrrt. ccln ca ZLL, rostoqolindu-se . | ., |.|.\|1.' ^| numaidecit dupl asta, glasul plingare + dl lui Buratino rdzbi pina\ I ^l
|
:

la ei

virtej negru.
fip

Ajutor ! Intr-o clipiti, Artemon, uitind ca era rzinit ;i fldnind, se repezi gr risttrrnindu-i pe ,tulalr,'ina ;i pe Pierrot. o porni in jos, pe _sciri, clr ur:
Se auzea cum ii clSnfane din{ii

Sarifi

!

It.

in quri. Pe urmi

larasl izbucni

ur.,

Apoi se asternu Iini;te; doar inirna ,.\talvinei ticiia ca un ceas der.teptitor. O raza mare de lumina scalda dintr-o datd sciriie. ir 1a cira lumindrii din mina lui tata Carlo incepu sd paleasci. strigir - Privi!i, privi{i incoace ! cu tare Buratino. Malvina incepu sd coboare iu{eald scarile, mergind de-a-ndirir-' telea; dupa ea sirea Pierrot, iar cel din urma cobora Carlo, indoit din ;ale ;i pierzindu-si mereu galen{ii pe drum. Jos, acolo unde se sfir;ea scara cea abrupta, ;edea Artemon peo platformi de piatrd ;i se lingea pe bot. La picioarele lui zicea sugru mat guzganul Sulara. Buratino sfi;ie cu amindoud miinile pisla putrezitd care astupa o deschizaturd in peretele de piatrd. De acolo se revdrsa o lumind alba

strd.

Se strecurard cu to!ii prin deschiziturd gi dintr-o data razele soarelui ii izbird drept in och i . Ele cideau din tavan, printr-un ochi de geam rotund. Razele acestea, in care tremurau firicele de praf, dansind necon, tenit, luminau o incipere rotundi cu pere{i de marmurd gdlbuie. In mijlocul ei se afla un teatru de pinu;i nespus de frumos, iar pe cor_ tina stralucea, ;erpuind, un fulger aurit. De amindoui pdr{ile cortinei se indl{au dour turnuri patrate, vopsite in aga fel, incit pirea' cladite din cirimizi mici, ro;ii. Acoperigurile {uguiate, din tabla verde, scinteiau puternic in soare. Pe turnul din stinga se vedea un ceas cu acele de bronz, iar pe
104

/( / i ttl\
/
\

\---

_-1
I

ltt

t

lr
I \

\

: .-' .

,

..-,*_*t

\.__-_*

K.

cadran, in dreptul fiecirrei cifre. erau pictate chipuri zimbitoare de fefetife si ba ie[ i. Pe turnLrl din dreapta se adincea o ierestruici rotunda cu geamuri in multe culori. Deasupra acestei ferestruici, coco{at pe acoperilul din tabla verde' gedea GreierLrl Vorbitor. Cu gurile ciscate de uimire, se oprirA in fa{a acelui teatru minnnat, ;i atttnci greieragrrl grii incet ;i limpede: Ji-am spus eu atunci, Buratino, ca te agteaptd primejdii mari ;i intimpldri inspaimintatoare. Din fericirc, totul s-a sfirlit cu bine. Ar fi putut insd sd se sfirgeasca rdu..' A1a, vezi 1... Greierul Vorbitor avea un glas sfatos, batrinesc 9i pe deasupra parea gi suparat, pentru ci fusese cindva lovit in cap, cu toati virsta lui inaintat-a, de o sutd de ani. 1n ciuda bunita{ii lui inniscute, ntt putuse incd gita obida nemeritatd 9i de aceea nu mai adiriga nirnic: nrilcI din mustdcioare pentru a-gi scutura parci praful de pe ele 9i -rc strecurd incet, lpdeva, intr-o crlpdturi parirsitA, cit mai depatre de zgomottl I lumii. Atunci tata Carlo sptlse Si eu care credearn cd o sd gasim cel pu{in o grimada de aur gi arginiI Cind colo dau peste o jucarie vechc si atita tot... El se apropie apoi de ceasul zidit in trrrrl. bdtu cu unghia pe cadran qi, pentru cd intr-o parte a ceastt lui atirna o cheifa intr-un cui, o
:

iuh

Se auzi un tic-tac puternic 1i acele se miscari. Acui mare se apropie de cifra douisprezece, iar cel mic, de Ease. Inauntrul turnrrlrli se auzi un fi;iit gi un ;uierat, iar ceasul suni tare de lase ori .. Intr-o clipitd, ferestruica cu geamurile colorate din celalalt ttlrn se deschise ii ea; din ea filni o pasire pestri{i, miScindu-se pe un arc si hhiincl din aripi. $i pisarica ciripi de lase ori, chemincl I-a noi I l.a noi I La nr.ri I Lr noi ! I-a noi - la noi I Pasirea se ficu ncvizutS, ferestrttica se inchise 1i incepu sd cinte o ilalneta. Cortina se ridica.. Nimeni, nici chiar tata Car1o, rltt vizuse vreodatd un decor mai
:

;i invirti ceasu1...

irumos.

iniafila o gradina. Prin copSceii cu irunze aurii ;i argintii ,rirliru qr:rrrrr. milcindu-se pe un arc cii o unghie de mare. IJn copdScena
1c6

.i nrarc decit Lrn bob . apoi un soare rosu risari deasupra pustiului nisipos. fiecare din clc rrrr rni-. trecu in goand Ieul cu coama lui stufoasi qi. nrl lmpuilqa iiu il::':\'ill. Ridicat pe labele dinapoi. scuturindu-se de zor. Scena lnf5!isa Africa Pe nisipLrl auriu..r. ioarte murdar. Din trei sarituri.incircai cu mere. trecu in iuga i' g. Cirlr]l ilri arculii irrIipt irrtr-r. mingc .. Apcri se auzi ttn sLrnet melodios. miqcindu-. Veni apoi elef antul. iar copacii dispiruri Drin deschizaturile tainice de srlr c..e -[rt'cLr in )iiiluri : rl . -. paru totu.. in bataia soarelui arzl.i infricosator.l.i mereu trompa 1n care i. tinindu-se numai 'in cozi. . . Sub copaci se plirnbau pduni care. Artcmon se arur. prictcnul coplilL. iiiinclu-l cit mai departe de scend. trecri. Graurji antutir. ca abi. gi ilvind in fruirte Llrrulr corrriie. de parci un arcuq trecuse peste strunelc unei viori.le hrisc:i.el era podeaua .b. treceau felLrrite ani ma Ie salbatice. Cu gitul intin:.cenci. ritrd pe rind.in banui cA qo rtroritc. r\sa trecu cant un ninut. Pe o alti lianl se legina o familie de rnaimirtc. paurrii . sacalui rrn Iei cle ciine sdlbatic.a trecura. Deodata soarele se stinse. Prin irttuncric. impungindu-se ci. tinjnd intr-o laba o umbrela.i L.lor. \JL \esLrieritul crocodil apdru .i inapoi de coada.'lilrdau dr-.railr.pt si bun ia suf 1et. t:u toate ci nu era mai mare ca un motana.i cAprioarele iLr gira iir citli-se.o? er cJ ..icit un garpe boa adevdrat.iirca o boniboana de soia. ciuguleau merele Prin poienila.r coarilele. ^l Llr ri.i r'2 c.-. A.l! +t-i^ n^Lii lt lul nllcl il tal aruncau acunt o cduirLirrra blinda.. cl.lo crnm. Pe fLiirrlalul deccrului apdrurd uisle nori stravezii...nL. iar ire Linir ciiu eie era incoi.l sl mtrll ia el.. ceva cobori de sus .s1. r. i'ducintl la iniali5are cLr cr riirtrila rtdrgatd. iar irr aer iilfiiau fluturasi atit tie rnici.rcii asupra lui cu un latrat. aninralele silbaticc'. tar tata Carlo cu greu iz-buti sa-l irag. Dai Artetnc.*i altceva apdru din laturi. saltindu-se in viriui picioarelor. in mers leginat. pri iea u li vazLi{i. Din dreapta qi din stinga culiselor sc iviri dintr-o data liane aseniarritoare unor Ecrpi..ui ciprioare.-. Ultimul trecu.. un rirs de cati iea.

spuse Malvina. Ugile caselor se deschiseri indatl 9i din ele ie. care se urcarl cu tofii intr-un tramvai mic. ile rispunserd intr-un gl as: )a invdtim dimineala. Pe balconagele caselor aparuri deodati citeva feti{e... copii. am sb incerc si joc rolul Ltnei ie tife dt-igu{e.te roti mici cit o far ni9 furioari de dulcea{d. ! degeaba m-am murat eu in baltd la mituga Tortilla. 9i-9i risucea capul incoace sl-ncolo. Taxatorul sun6.Dar eu ce-am si f ac ?" -o to8 ..i tramvaiul coti pe o straduta lituralnic5. stribatu piala in fugil Un vinzbtor ambulant impingea prin pia{a cdruciorui lui cu inghetati. In teatrul ista vom reprezenta noi o comedie $tifi care ? . ctt nasul in vint. Pbpu. aga da.i ireci cu palma f run:ea incre{iti . Eu voi vinde inghelata .Chei{a de aur sau nemaipomenitele p5{anii ale lui Buratino 9i ale prietenilor sdi.Ei. Pierrot i. un bdie{el zorit se cd{ard la iu{eali pe tampoane. f Scindu-i semne gribite. Un jurnalist cu nigte ziare mici ca nigte foi de calendar. vatmanul invirti de miner.Se aprinseri citeva felinare ca acelea de pe stradd. imphturite in patru. privind cu ochi strilucitori 1a prietenri sdi.zut? Se vede treaba cd nu plesni de ciudd. iar dc-o o sI cutrcierim fi flagneta sd inveselesc preacinstitul public. Daca o sa gdsifi ci am gi eu talent. Buratino. Pe sceni aparu piala unui ora9. dar omul cu inghefata dddu din miini 9i le spuse: vindut inghe{ata ! . dar de invSlaturi cind o sb vi apuc afi? intrebi tata Carlo. de parcd ar fi vrut sa-l intrebe : . qi am sd gdtesc ciorbd de miel cu usturoi." Pun rimdgag ci senior Carabas-Barabas vii : souse lduddros: Ati vb. Atunci Tata Carlo.. cindva toati Italia. cu miinile biqate in buzunare. ciulind urechile.S-a se ldsd cortina. milifianul fluieri in urma lui . Malvina si Pierrot nu-gi ntai veneau in fire de incinta{i ce erau.. Stafi..i ! spuse tata Carlo. ca o jucirie.irri in fuga mare cifiva omule{i. cu Pe altl datl fulgerul ei gerpuitor aurit. copila.. Artemon asculta.Er-r voi scrie comedia asta in versuri minunate. printre casele inalte. c Trecu apoi un biciclist pe o bicicleti cr-r ni. am si min calul din oras in ora. Iar seara o si juclm la teatru Eu unul si cint din .i hilete.

. ^^-. Afard ploua cu gdleata. dar tu. Carabas-Barabas se tiri amdrit in sala de spectacole: sala era goal5 I stra Dracu' si-l ia cinstiiul public ! mormii el ie.i cu tichie pc cap.i? In turnul din orag. nici chiar sub amenin{area bici ului cu . !l -). stitea un bdie{el cu un nas lr-rng . Picioarele 9i miinile pdpugilor prinseseri umezeali..intUl Umed cc b.i .Buratino mai spuse : Artemon o sd aibS-n paza lui toate lucrurile qi costumele teatrului qi tot el o sd pdstreze qi cheile de la cSmari.-. In timpul reprezentafiei. Peste drum de teatrul iui.-^ -. va . va rhcni ca leul... Cine sa se ducd la CarabasBarabas sd-i vadd piesele plictisitoare 9i actorii fldminzi .^ lllUllllllE. Dimineafa nu se r. De in jur. invirtindu-9i repede coada. se in.uiera ca vintul. privipe prea clipi de citeva ori din ochi . ascuns in culise.--1. Tu ce vrei sd faci in teatru? . Oamenii rideau. blteau din palnre . in fa{a unei bardci noi de pinza.icdscdin gurl o d5. -i o cioarS. orologiul biitu ora. Ut.induse nici un bilet. Deasupra intrarii. iar la repeti{ii nimeni nu mai r.i zdren!5ro.. Ei ria de mare ca in ca:r [i nrrlrrt inlra crrcca mai mare uiurl rrtb ilriar .| .r^ \'llltUl Ulllrll \ \' Udlqcl .cum iegi.i mulfi din ei intrau in baracS. va tropdi ca rinocerul. iar prin a coperiqul giurit al teatrului de pdpuqi ploaia pdtrundea cu putere. va scrisni din din{i ca crocodilul Ei.apte cozi.rr:-^^ fx-x :. . clllld\lqd ldl d -x pt->t.emnele ude abia ardeau. suflind intr-o trompcta rdguliti qi strigind ceva.1 _l.Ciudati mai sinteti ! Cum de nu inlelege{i ? In comedie o sd joc cliiar rolul lui Buratino 9i astfel o s-ajung vestit in lumea-ntreaga I Nou[ teatru de papuy dii prtma reprezentafie Carabas-Barabas Eedea in fa{a vetrei cu inima tare citrinitll.d. de asemenea va imita toate sunetele de care vom avea nevoie. pe o estradd de scinduri. . De trei zile papugile nu mai mincaserd nimic gi cl eveteau inriite. atirnate ca de obicci in cuiele din cimari.tea dinsnre fit a re.ase.oia sd joace. sfiriind. Buratino ? intrebard to{i. Ei.

rlrile *au sa lc matur pr .i scriu piese in rime. Tirindu-se ane\roie. ltc . Buratino striga: Prima reprezenta!ie rninunatei . iard si i treaci micar prin minte ci tocmai asta o sa-i $i fugi pe scdricici in jos. care intrase tol i.i toatzr iaia.tri. ca sa joace prima sceni a comediei. Pe estradd.i obrajii. [-a intrarea tcatrului de papusi. Acum ledea coco{at intr-ttn copac si. cu o Iundd f rumoasa in pdrul ei albastru. _qe apropie de Carabas-Barabas. \''rcau si mi rog cle ci . Motanul Bazilio. scrilnind clin rtinti ri smulgindu-ii barba.i Reprezenta{ia incepe I iarc se arita curn bietul tata Carlo ciople. intr-o haina noud de catifea.a nzr la..itu1 de ploaie.t...edca Mal \ rla. a junse in sllr\ rt la teatru si broasca {estoasd Tortilla. porni baraci de pinzi. Tata carlo. care mirosea a nimcl m. carabas-Barabas... \'reau sd ni duc si cLr la ci. urniiinCu-. fiindc-am fost iste{i.i . 5i tot eie le joaca. in acluci fericirea.i.omule{ilor de lemn. r'iteji gi nu ne-am p ierdut cr-rmpdtul. E-he-he ! spuse el acrLr.rri bilr. O aintimplare gi atragdtoarei comedii diri via!a ader. care se streciiriise in teatru lSri bilet. finind in gurd o invita{ie Llrrdl tLcl pe un pergament cu col{ur ile au rite. sufla in trompeta ragusit..ri tare ca intotdeauna.*e sa ic aprind lumi_ Dtr ilor.i. Pai chiar plpugile.irui iista iriLrrisit r De rinili: a rriai risillt aici ? mirii Czirabas-Barabas.te un omule{ de lemn dintr-un butut--. Nu mai rnerge treaba cu iipitorile de ir:ac.. intr-o casu{a de sticii .. privea in jos cu ochii lui riuticio. ini. izhirii sa f r:gd inainte de a fi prins.irtca la flasnetb clipea. llLrratino. i..iret din ochi cdtre prea cinstitul public. b.s.Srati ! Veti vedea cum i-arn invins pe tlusmanii no. si nu dovcdca -sa lnrpartl bilete celor dornici si vadd o comedie adevir-ata djn viafa -spre noua p rr q retla r.i-au deschis teatrul lor de pipu. incretinclu-q. Dar al cui o ii te. Artemon o trigea afard cle coadi pe'ulpea Alisa.i: .Fulge-singure rui". I-)iiremar ardia baraca cca nou5.

Reprezentafia incepu. Carabas-Barabas se intoarse posomorit' ia teatrul lui gol . il dzrclu pcste cap.i unde se auzeau ropote de aplauze. I-ua biciul cu qapte cozi 1i deschise ula care sA ntai lenevi{i. i'rajitorii cu +l tl_ chii instelate in colluri.ile : Arlechinii. unde. sub ploait. cu 1 t'\'\ \ . cu nasturi in loc de ochi. o S. Dar Artcmon rdsiri ca din pimint si se arunca asupra lui. cocoga{ii cu uit nas cit castrat'etele. t\ci r'5zu cLrm ultinrii lui actori goneau zori{i nrin baltoace spre teatrLrl cei nou. P ocn din bici. Cu rrn Lrrlet salbatic. dupb culise. Doar resturile de sforiceie ntai alirnaLr de cuie. unde rriLrzica cinta vesel. li sc pregltise actorilor flaminzi o riorbi fierbinte de miel. \ra lnVal eLl nunraidecit cunl sar moni{i publicul la Iealrul nteu. papu5iie fugiseri de la Carabas-Baraba. Dar nimeni nu rasDunse.i ii smulse cileluqLrl din rnina. feti{ele cu milti negrc. dLrcindu-l cu el in baraca. Toate pipu.'la in cimari. unde rasunarr hohotc voioase de ris . Carabas-Barabas izbrrti sa prindl doar un cafelu. In cimaruJa nrt era n imeni.s. arapii.toate. catelu. toatc.i pustiu. cu usluroi. dc flanela. nemerniciior I mirii el lntrlcosa to r. $i Carabas-Barabas rlmase aqa intins in biltoaca. scnior Car:rb:rs IJaraba-s se nepLrsii in strada.ii .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful