P. 1
Alexei Tolstoi-Cheia de Aur-Buratino

Alexei Tolstoi-Cheia de Aur-Buratino

|Views: 46|Likes:
Published by denix1313

More info:

Published by: denix1313 on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2011

pdf

text

original

Dedic oceustd carte

Ludnilei Hliiru;na Tolstoi

PREFATA
de atunci ,,Pinocchio" squ ,,Aaenturile unei pdpugi de lemn" (in limba italiand, pdpuga de lemn se cheamd buratino). Dupd ani gi ani, adeseori le istoriseam prietenilor mei,fetile gi bdieli, minunatele pdlanii ale lui Buratino, ;i cuft7 pierdusem cartea, de fiecare datd poaestea era alta, de f iecare datd ,ntiscoceam tot soiul de pdlanii, care nici mdcar nu erau cuprinse ?.n carte. Acum, dupd atita amai tle uretne, nti-am amintit de oechiul meu prieten Buratino, Si m-am gindit sd ud spun gi aoud, fetile Ei bdiefi, minunata poueste a omuIelului de lemn.
ALEXEI TOLSTOI
Pe aremea ctnd erarn copil

mult, -- enumeae foarte mult am citit o carte: se

ili
iJil

lI

;r\w

ifi{

-)

----r'a_-_:

(ln butuc care scinceste cu g[as omenesc
nrrneresfe

in miini[e du[gheru[ur Gruseppe

De mult, tare de mu11., traia intr-un orAqel de pe malui '\16rlr Mediierane un dulgl'rer biririn, De nr!me Girrseppe, poreclit Nas-Vlnil Intr-o bun6 zi ii n lca Datrlnuiul ln nrina un butuc, intru nitnic dt osebit de bu5lgnil care -ce arttt.tcl iarna in foc si dea cildurl ,,'lot e bine, iri zise Giustlppe. Am s5-nccrc sd scot ceva diil ienrnr:l dsta. O fi el l-.rrn micar pentru-n iricior de masa"., $i mestertr I dllgher i;i aga{i1 pe nas ochelarii lcgalr ctr tlll ca:r::: 11r: sioa ri, la fcl de bitrini ca ;i e1 , invirti butucul in nliini ;i-n cele din urma inceiru s5-l ciopleascd cu bdrdi{a. Cum cioplea el a9a, deodati tin :1las pifigaiat din cale-afari prinse a scinci
:

.)

Giuseppe ldsb sa-i lunece ochelarii pe

-- Vileu, vileu 1... ^&lai lncet, nrai

inr.af fia-ti rnild

I

viriul nasului qi

virc'a prin atelier: nu eta ttimeni... Cerceti sub tejghca -- nimeni...

i;i roti pri

gdsi Cotrobii in co;ul cu tala$ - nu ochii nimic... Scoase capul pe u;a ;i-;i arunca in stradi
,,,\1i s-rt

strada ara

prustie...

prirui isi zise Giuseppe. Cine putea sd scinceascS?'' Apucd iar bdrdila, dar cum lovi butucui, auzi din nou glis;ciorul sub{irel :

fi

Nu-nlelegi cZ mi doarc ? De data aceasta, Giuseppe se -sperie de-a binelea ; pind st ocnelarl i i se aburiri de spaimS. RSscoli cr-r privirea toate ungherele inciperii. se viri pina gi-n vatra gi, risucindu-qi gitul, se uitd prirr de:;chiziitu:a
fro rn u lu

- Valeu, valeu !

i.

Nu era nimeni. ,,Oi ii biut poate ceva ct: nu-nti prie;te 1i de-aia-rni iiuie urechii." se glnor larail ur uselipe. Dar nu | In ziua aceea dozrr nu biuse nirnic... Dlrlti ce se rnai iinilti pulin, Giuseppe lui rindcaua; ii potrir i cu ciocanul partca de dinapoi, in a;a [el ca tbi;ul culiiu]ui sii iasi afari doar at'it cit efa ncvoie -'' nici prca rnult, nici prea pu!in -- l,rilse butrtrLil pe tejghra;i. de-abia trase o dzlti cu rindeaua, cd aLrzi din il!,u: Vileu, vileu ! De ce nu-!i r.ezi de treab;L -., [)e ..c irrii tot .lirr pe;ti ? se tinguia cu deznidejde gl :isr:iorul sLrbtircl. Giuseppe scioi rindeaua din m'ini, sc trrse inapoi, un pas sl lnca un pas, pini cdzu de-a dreptul pc dulumea ; isi diduse sca;na sul acela sub{irtl venea diniuntrul butucriiui de iemn
.

Giuseppe daru{esfe butucul oorbttor prietenulut sau Carlo
tocmai atunci veni ia Giuseppe. Carlo fla5netarLrl, un vechi piieten al siu. Pe vremuri, Carlo colinda c-rra lelr', purtind o piliirie cu borurili' largi, ;i-;i agonisea piinea, ciniind din guri Ei din minunata lui flaq neti. I)ar acurn imbitlinise, era holnar'. iar flaqneta era $l ea de mult

Iata

cI

:.tricatd.

- tJu!la zlua, uruseJrno snrrse el inlrind in

du

lgherie.

Ce

f

aci

acolcl pe du5umea ? -- Ei, am pierdLrl ;i eu un gurubel... Dar da-l incolo ca degeaba-l r:aut, rispunse Giuscppe privind chiorig la butuc. Tu, bitrine, crrm o mai duci ? gindesc in fel gi chip cum si-mi - Rau, rdspunsc Carlo. ci;tig bucata dc piinc... Macar dc m-ai ajuta 5i tu I Sau ccl pulin de

lla

mi-ai da un sfat...

ia-l Si du-1 aca:-.ii... '- Eeel raspunse Carlo abatut 5l oe ulma / 5a zlcem ca ouc uu iucul acas;i: dzrr vezi cd-n odzri{a mea n-am nlcl macar o valra cum st cadr. -- Las-ra stiu eLr cr-r-1,t spr.rn, Carlo... Pune mina pe un cufit,ciop le:,rte din butucul i:'ta o p;lpu;i, inr,at-o si rosteasca tot felul de vorbe iiazlii, fa-o si cintc, :li joacc ;si poart-o prin crrriile oamenilor. O sd ci;tigi asticl dt'strri pcritru <., bucatd cic piinc;i un pihircl de vin. Dcodata, de pe tcjgheaua De cai'e se afla butucul. sc auzi un glas r:ior sublirel 1i vcsei: *- Bravo, bine te-ai mai gindit. l'..as-\:inat. Giuseppe tresari din pr;u de spaimri, dar Carlo rloar se uit,i cu, rio-< in jur'. Dc. unde sd fi venit glasLli?

)irrrtii ma: rr.crr. lacrr Vescl Giuseppe. Si-s; <n n s.e in cin ea lui ,,latd un 1li'ilej si m) d,-'scc.rtoro-. sc de butucu I asta afurisit". Nintirmai u;or: Uite, colo pe iejghca e u n butuc str agnic : ti-l dau tie, Carlo,

-- Iti rnul{umesc. Giuseppe, penlrrr sfal.

Ei, fie

! Di-mi butucul

{+A IR *ira'++ H fag .=F- -ll x +G\ -\ .... I I I I .'f.r+A iuM Jr4..

ld60 I . iar Giuseppe 1l apucd pe Carlo ! I -. Carlo cu butucul s. prietene. dar nu eu te-am lovit. Apoi incepurd sd se inghionteascd zdravdn. Ce zici ? . Ca egti be{it'..ii Dar nici vatra cea frumoasd. . qtic oricine. s arutar a.Hairispunse : Carlo .i o Cario locuia tntr-o odiiti pititi sub o scard. si 1 dridu zorit prietenului siu. de-abia-9i mai lrdgeaLr sufletul. cei doi ba1rlni obosira.i le tot dddea ghes: ce gla sciorul Da i! Atinge-l I -in cele din urm5.. tu m-ai lovit Nu eu.tea pe dupd urechi.. Asculta. Giuseppe spuse : sd ne-mplcdm 1. Carlo il apuci pe Giuseppe de nasul lui vindt.fica butucuI Ba min{i.c.i.ub braf porni sprc Sc. cei doi biitrini incepurA sa sard unul la altul..l{i ba{i joc de mine ? izbucni Carlo jignit. in care nu se gasea nimic altceva decit o vatri frumoasi in peretele din fata rrc.Sa ne-impacam !. prietene ! Butucul dsta te-a lovit.lti dc rur .Gir-rseppe cd nu lua pc Carlo in cap. imbrzl{igar5 9i se casa. Dar iie el bine seama. /\c llnl insd vad cd egti qi mincinos. in timp ascu{it de pe tejghea lipa . fie ci butucul slri singur.. zdu cd nu. ci doar zugrivite pe o bucatd de oinzd veche. vorba e cd il pocni irr.. nici focul din vatrl 9i riici ceaunul ce fierbea pe foc nu erau adevirate. Iarti-mi. cl. f I clc smocurile de pdr alb ce-i cre. Carlo ciopleste o papu$d de [emn bofeaza Buratino . A9a-a-a ! Care va sd zicd vrei sd te cer{i cu minel striga GiLrsrlnnP Ia rrino mai aproape '_t-t _' Ba vino tu lncoace sd te apuc de nas I Minio. Nas-\/init. spuse Carlo.AtLrnci se vede treaba czi m -oi i pocnit sit'rgur in cap Asta nu.

.. de cer vi uitati aga de ciudat la mine'i Dar pipuga ticea ticea poate pentru ci nu avea incE guri Carlo ciopli obrajii. ha. lung-lung de tot. ba dimpotrivd intrebd prie- Ochi.. ci gura se dcschise deodatl . pe urmd ochii.deodatd ochii se deschiserb singuri Ei prrvira Iintn Iaid. ma' ma .Carlo intra in oddi{d. gitrtl. un nas obraznic si curios nevoie mare.tr. apoi fruntea. . .. nasul incepu si se lungcasci.. . Carlo se apuci apoi sd ciopleascb gura. lua un culit 9i incepu si ciopleasci dintr-insul o papuqa. tziie. care ciuta in fel Ei $i dintre buze rdsiri o 5i chip sa-..Buratino. dupd ce rdsuci butucul pe toate par{ile. hi. Cunogteam.Buratino.i'i-riri fac. Dar ti-ai gisit ! Nasul se rot $i sucea gi se risucea gi pinS-n cele din urma rimase un nas asctrfit. qi in scurtii vrerne.bdtrinul incerci si-i reteze virlul. lara sa tind seama de toate ispriviler astea. ca JSuratit. hi.nuit. aspru. 9i pe to{i din famiiia asta ii chema Buratino: tatiil . ha limbi sub{irici ro. ins5." Rdsuci butucul cu indeminare si ciopli mai intii pdrul.Ia asculti ! .Hi. ci la el. ha. o f amilie. incit Carlo bombini strpdrat Nu e bine a9a.i mlinile pipuiii erau gata. apoi ciopli nasul . copiii tot Buraiino. Dar de-abia siir5i carlo sir ciopleascd ultimul degi:!el. Ei ce bine triiau impreuni ! Nu le oisa de nimic!.. hai ? /cl . .irio.. Ca prin farmec. e prea lung.. Carlo nu didu nici un semn de spaimS. se aqezd pe singurul scaun de linga masa pchioapd Ei. Dar abia sfirgise de cic plit buzele. i'si vazu de treaba: ciopli.nici rr-atn terminat britr' sa te cioplesc gi ai ii incePut si ni lc tii dc dricii. sd creascd 5i a' iunse atit de lung gi de ascu{it. si-l c-iupt-asci 5i sd'1 : tenOs: -- : ! gidile..i batd joc de el. Carlo.ii sPuse C.ie. umet'ii.r incepu si-l loveasci ctt pumniSo|ii pcste chelie. - mai tirziu. Cc ai . mai demult. trupul . scobi. birbia.. .un nas obi.ori de lemn.Oare ce nume sd-i dau ? se intreba Carlo Hai si-i zic Buratino Numele dsta o sd-mi poarte noroc.

ca sd-l inve{e sd umble..Sirdcuful de el. clStinau din czrp. toc-poc. Auzind vorbele astea. Carlo ii fdcu apoi doua picioare lungi cu tilpi mari. cu mustifile risucite gi cu o pdldrie in trei col{uri. Se vede insi ci Buratino n-avea nici un chei ca intr-o zi atit de frumoasi si atirne cu picioarele aiari din buzunarul hainei lui rara Carlo. pini cind sosi Si tata Carlo. ingrijorat. tu ochii lui rotunzi ca de goricel. . dibaci.i desficu larg picioarele..incepurd poli{istul. cizu pe caldarim si rimase intins acolo.Puneli mina peardtindu-l cu degetul pe Buratino. Buratino vru sd i SC strecoare printre picioare. .spuse se adune gi. Iar Buratino. Fla. poli!istul i. of. spuneau unii. fdri mild. $i cu asta. ca mort. mintuindu-gi treaba.. care fugea do Trecitorii rideau. holomanule. uitindLr-se ia Buratino.AE ! L-a bdtut Carlo pini i-a scos sufletrrl I spuneau al{ii. privea gi el la tata Carlo. fericitul Carlo gi-l tiri la polifie.Of. .. in vizul tuturor oamenilor. il tnhi{i de nas si il finu astfel.. clar in fundul sufletului e hain. La riscruce strajuia un politist uriag. cuprinzind toati strada. Carlo. Se risuci ca o zvirlugi. o zbu c'hl in stradi. . Cind vazu omule{ul de lemn alergind. Buratino se cldtina ce se clStini pe piciorugele-i subtiri.nu prea-mi miroase a bine ! . puse biie{elul jos. dar poli{istul. fugi dupi el.Ei. el ! striga Carlo. ajunse la u95. agteaptd numai. poli{istul mustdcios il inhS{i de guler pe ne. de-a latul. sdri peste prag 9i. fdcu un P3S' inci unul gi hop-hop. -. intoarce-ic ! strada intocmai ca un iepLlre.. netarul asta batrin se preface cE-i om bun numai de ochii lumii. $i se uiti incruntat la Buratino. . ci-{i ardt eu lie I spuse Carlo gifiind. atit fi-ai gisit ! Buratino [ugea pc numai ci tdlpile-i de lemn fdceau toc-poc. care za Trecitorii sd cea pe caldarim. cind loveau caldarimul. pe dugumea. . . Carlo mergea tirEindu-9i papucii si ofta cu oDlo a : Din nigte surcele.. rupea pimintul. * Ei. O fi lihnit de foame. 9i vru sd-l bage pe Buratino in buzunarul hainei.

mititele. deaprivind vesel in jur cu crri-cri . o rtint tca I toaia.re aducea la trup cu un gindac negrul. fopdind.. Crri-cri I Buratino zdri atunci o fapturi ca. apoi sdri in sus qi fugi. gi scurte. . cu toate cd imi pare riu ci pdrdsesc o daita i1 care am locuit mai bine de o sutd de ani.nici. Ce mare nevoie am eu de sfaturile unui greier bdtrtn. Girtduril. Stitea acclo pe perete. dar avea un cipgor ca de licustd.. nu strici sd-fi dau un sfat. nu mai fugi de acasl farl rost .Crri-cri-cri-cri capul Ei-9i Buratino intoarse I roti ochii prin oddifl. intr-un cuvint.unrea. am si plec.rdspunse Greierul \irrbitor. of. care-i acolo ? . -.. Buratino. incepu si-l ddscdleascd greieralLii' lasi-te de dricii. ca de sticli. Buratino se trinti pe du. Cind strada se mai goli de lume. Locuiesc -- l'r odditi de mai bine de o sutd de ani. spre cas5.supra vetrei.In odai{a asta eu sint srapin I $terge-o de-aici I Bine. Buraiino. Ei. Buratino ridicd lsl roti prir. ..Asa-a $i acum.lemn .Sint eu.Eu sint Greierul \Iorbitor. lin ga piciorul mesei. dar inainte de a pleca. rdspunse ciudata faptura. 9i scirfiia lncetiEor ochii tui bulbucafi. Nimeni n-o sd mai dea pe via{a ta nici doi bani ! aceastd I2 . Asculti siatul meu ! Altsi minteri sa gtii cd te pindesc primejdii mari qi intimpliri inirico.Ei. ce sd mai ndscocesc ? Sii nu uitdm cd Buratino era in prima zi a vielii lui.Of.de miine chiar sa incepi a te duce la gcoala.irea in jur. scurte de tot. Deodata se auzi : . Greierul Vorbitor ii dd [ui Buratino un sfat tnfe[epf jungind in oddif a de sub scari. rlar tu cine mai eEti ? .. ascultd-l pe Carlo. -.dtoare. mi-am gdsit beleaua cu bdietelul ista denasul. migcindu-gi necontenit mLrsticioara' Ei.' erau r.

plrdsind oddifa pentru totdeauna. de pc Atunci Buratino sar i =ctrutt pe masa. .Ai sd vezi tu .De-aia ! Pentru cI pe scaun. ..cintlu-. o szi trag pisicile . ai . ft {" ----:--:--> rt ( il' {r -_=-*-:=-::='-- ------_: --=4-E -=- II 1i - r pe garduri. ceee". se vlri sub vatr5. Aild de ani I Ei.i ciinii de coada. Buratinol Multe lacrimi ai sI tnai r.lumeagindac-fleac.? intrebd Buratino. $i cite altelc n-o sa mai niscocesc ! Jale mi-e de tine. prost.l r{ t..nu-mi place mai mult ca pdfaniile primejca pe asta nimic dioase ! Chiar miine dis-de-dimineatd o si fug de acasd. o sd mi caiirr .De ceee.De ceee ? intrebd din un cap de lemn.i ! nou Buratino. Vorbitor.de bdtrin de o sutd Greierul strigi Buratino. apuca tttt cirrcan si-l zvirli in capul Greierului Vorbitor. jale..i rnustdcioara. o sd necdjesc bdiefagii. trri.er.:J I rYl' iir lr #/il l6 t. rispunse . o sd stric cuiburile pdsdrelelor. Batrinul gi infeleptul greierag suspini din adinc Ai.. -..

sarmanul Carlo n-avusese ce pregiti pcntrtt cinh. intit mai ci nu sc prrtea deslrrsi nimic. Pe Derete. 11 apuci. Atunci Buratino in{elese c5-i era tare foame.si burtica lui Buratino.doar. Tata Car[o tt face tmbracaminte dtn htrtie colorata f) $I TI cumpara un abecedar DupA intimplarea cu Greierul Vorbitor. Deodatd. ia-l de trnde nu-i . fie el si ros de pisici. Deschise ochii iarfurl? cu htrdinca de griS 5i drrlcea{5 de zmetlra pieri ca qi cum n-ar fi fosi. deodatS. il asezl pc Pervazul icrestrei si cu nasul .I{i mul{umesc.cioc-cioc "parse coaja. Se repezi la vatrd gi-.i fumul .i. pcntru cd. Buratino incepu sd scotoceasca prin toate col{urile -. Buratino i. t:t.i trase la iuleali nasul inapoi . sari alari un puilor attritt.burdttno ITtdI t ITIdI Sd Se ptdrdii dtn prictna nechibzutntei sale. gauri ceattnul. __ Rimii cu bine ! Mama mea.gaina de pe farfurie se iicu nevizuti ! lnchise din nou ochii. pe o farfurie.smoc de puf in loc de coadi . Dinduntrul oului piui un glSscior: .. dupZ cum v-am mai spus. in odAila de sub scarA se iacu un gol mare. i se ndziri cb in fa{a lrri. Dar din picate.i viri nasul in ceaunul ce fierbea pe foc. El inchise ochii pentru o clipd.i se uita prin gauri. ontttleltrlc de lt'mn i Prin coaja spartd. li acum i se ndzfri cd in fa{a lui se aflb c f arfurie cu budinca de gri9.i cu ochi. toate erau zugrivite de sdrmanul Carlo pe o bucati de pinzd veche. doar o gisi vreo cojiiS de piine sau vreun oscior de qEini. Dat nasul lui Buratino. se zbrea ceva care semina cu o ulili.. in colul cu talag ziri un orr de giin5.f amestecati cu dulcca{i de zmeurd. mare de tot.t ttlt. Ziua pirca acum lungd. dar era atit de acoperiti cu fire de pdianjen. Deschise repede ochii -. nesfirgit de lun' se. gi vaira gi focul . se aflS o gaind rumenitd. giina. lung cum era. ma aSteapid de mult in crtrte. .orii veseli.i ceaunul. Si goald. Pui5orul sdri peste prichiciul ferestrei t4 st.. goald de tot era . in dosul pinzei.

iidrrl mecind de zor in jurul lui. :c strccura pe linai el.i apol din col 1i se apropie clc Iluratino. Se indrepti lSrii grabl sprc cr. rasdri de sub drrlumea Lrrr cap Irale.rSiii cir iiilal qi -sarr iniuntru supa rat.strigi Buratino. irlpodobit de o parte.ft//4 +-: .r. Il rnirosr. strins gherr lingi focul zugrivit. Cum insi []uratino nrr mirosea a mincare. Ie.'rr. Apoi se ivi un animal cenuliu cLt niste lSbute scurte.h p. ririscindu-:i fdra incetare botul negru. mirosind si scormoninrl talasui crre fosnra Cairta pesemne oul pt cz. ungherul de linga scar b."iJ 'llii lt lr iri[i il1 I lil' t\ OI. incet soareie asfin{i. re-l spirsese B ura tinr.rl de foame lncet. t5 in . rnc. sughi{a inceiiEor ! de foame. iar in oclaif d prinse sa sc inturrece Buratino.1ire Dcodata. I .il{ l. of.*i de alla cu citc pairir iirisoare irrngi r. .A\" lq l\l\. -. 1ii''indu-si coaria lrrrgit si srrl.

Strabitind odiifa dintr-un salt. . il trinti pe inapoi pe clulumea. O cuminte.Ei. t6 . Vietatea aceasta era SuEara. ncspus . $i aici. ridicindu-l pe Buratino de pc jos. gcnurrchi. scrase apoi o cepqoari din brzunar. De spaimi. eu sint gol-gol uf. Grc. gobolanul o zbughi ca o nlluci sub scard. Dar vezi.oarii.. dup6 $obolanul pe masd. $obolanul cel bdtrln 9l rau. inhd{5 -spate el.dupa cl. Dar dezmeticindu-se qi vdzind ci avea cle-a iace ('u un bdiefel de lemn. Buratino sdri atunci de pe scaun pe pervaz. sdripe Buratino dc git. tirindu-l drrpd el gi pe Buratino. sd vadd daca era teafar. tnititelule. lisd din mind coada rece a gobolanului gi-qi fdcu vint tocmai sus. tati Carlo. scrigni din di nli qi pieri ca o nilucd. scirpinindu-qi bdrbia piroasa. Iata-mi-s ! rbspunse un glas puternic. F-lamind crlm era. Buratino se sperie de-a binelea de asti datd. se rrsuci in loc cu o furie silbaticd se anrnca ai a:rupra lui. {inindu-1 tragindu-l spre gaura lui de sub scari.a se dddu de perete gi tata Carlo intrd in odiitd. Apoi incepu sd se alintefrecindu-gi cipgorul de obrazul pdros al lui tata Carlo. de cuminte. 5i il agezd p. Tata Carlo I atit apucd sd strige Buratino. dar te puteai stipini sE nu-l apuci de coadl ? $i Buratino il apttcii de coadij. strins intrell dinfi. pregdtindu-se sd-i roadd beregata. Buratino infipse din{ii in cep. tati Carlo. Ei. .Iata unde te-a dus neascultarea I mormai tata Carlo. Ici sm u lse repede din picior unul din galen{ii lui de lemn qi-l zvirli in gobolanSugara dddu drumul biie{elului de lemn. U. numai lemn . sdri de pe Dervaz pe masa.ierul Vorbitor spus Bine s-a gindit. mititelule. Ai drepiate. $obolanul . o crrra{d Si i-o intinse: . Il cerceti cu de-aminuntul.Ia de mbninci.mi-asii fiu sd-ncep gcoala. Sobolanul dupd el.qi au si r10 a 0e mine bdiefii la gcoald I fhi ! fdcu Carlo lngindurat.i o didu gata cit ai clipi. ronldind qi plesciind de pllcere. pe scaun.

:t-L \ \X< "\\ \:=:\ -<* . / / t\/ t / d-re .$s r.\.

abe . ci o mie de haine noi.spuse Ru ra tino.coali. D5-o-ncolo I Nu era cine stie ce de capul ei ! Lasd ! Tu si fii sindtos ! Bur atino isi viri nasul in miinile bune ale bitrinului Carlo O si inv if.-u li nI.ald sdndtos I . ieqi din odii{d Se intoarse repede.r\rru-Llzlr at ''- ioatd inima si nu mai fac 5 nizhitii. cleiul. cea dintii din via{a lui.rl de hirtie nu r. ^: . Pe drum nu arunci mdcar o privire nici la dulciurile ingirate pe 1a. la . lud foarfecele.Aprinse lampa. Anincindrr-gi pe umerr haina veche.. dupi ctrm \/orbitor. acum ai 9i abecedar Inr..SA le porti sanltos I Ta ia Carlo.i il sfitu ise 1i Greierr"r I Burattno olnde abecedarul si cumpara un btlet pentru featrul de papust Dis-de-dimineaf a. qi o sd-{i cumpir n1r una. $i-n seara asta. dar crrm sa mi duc la Scoali tiri iui abecedar ' ? tere nrari r-^. dar unde {i-e }raina ? poze atrigitoare. Burat topiind. Nici chiar la biie{ii ce inil{au zrner. Buratino ar f i vrut din : Tatl Carlo.. insa fard haina In miini tinea o carte r.. nici la cocoleii din zahir-candel. o si cresc.-+^ orcplate.1. Apoi il imbrica pe Buralino cu toate ast('a .. citeva petice de hirtie colorati. Dintr-un carimb rrechi ii ficu pantofi. gi-i croi cu indemlnare o hdinufi caienie Ei pantalona..oia si se uitet . .. Iath.. Hairra ? Am vindut-o. nici la plScintu{ele umprute cu mac gi miere. nici la turtere dulci.i de un verde aprins. iar dintr-un ciorap. t8 ino lruse abecedarui intr-o tra istuli 9i fu . cocola{i pe beligoarele lor.. mititelu le Tata Carlo se scarpinb tlupi r:eafi. r' cdciulitd o tichic cu cirrcurc.

La.l de cintec vesel r. rle ttnde se allrcil - Ti-ti-tiiil Dz in . pe care 1-ar fi in.i ciieau cu to{ii un afiS mare: i I TEATRU DE pApu$l NUMAI O SINSURA REPREZENTATIE GRABtTt-VA I onAatTr-va. rnLtzica insa vetlea otn siirrga.Doar nu s-o urni 1c<-rala ditt loc ! lsl zr:. Picioarele il drtceatr id rd voia lui spre mare.Nlediterane . cu atit se auzea mai deslugit un zvol. jrrcau 5i cintau patrLr muzicarr{i.. talgerele de alarrla . Sus.la - tlzin-Ia'la ' -.: biie{a. Drumul sprs gcoald cotea spre tiieapta.coal5".. o mltugicd grasi 9i zimbitoare vindea bilete. LingI intrare se ingJrlmidise puzderie de lumr.. pe baracS. $i o zbughi spfe mare cit il fint'au p lClCare le.Ti-ti-ti ! {iuia flautul. .r cnAatTt-vA t . pompieri.la . carc IilIiiarr in adir rea vintului ce bitea din larq. Cu cit se apropia de -scoala. solda{i. Jos. Si ma uit numai o dat5. Buratino incepu si se poiicneasczi.Bum ! batea toba.i ieti{e. . Acolo vizu o baraci rle pinz5. i'inzdtori de limonadS.Bum ! .enind dinspre {irmrrl Mirii . Bazilio. Btrralino ctt glas tare. tocmai atunci igi gdsise sd treacd strada motanul virgat. sd ascult un p tc 1i pc urmir alerg drept la . didace crr copilali. postagi..Ca un fdcut. impodobitd cu steaguri de toate ctl ton le.la -la ! cinta vioa ra l)zirt-rlzin! zbirniiau. lovitrcit-sc.i.ficat cu plScere de coadd I Dar Buratino igi vdzLr cuminte de drun.

) qt 's r_+1 \ ffi- i|iti 7 's fl'{-* '21)}=+ I jt -"a ' i:l \ ' ?u-b <- '#' + . W.# *n . ". I : f\ \.\ s 4-/ I \ \- ^- \- .q./ ).^. . ./.-#/ t {r...{ - I { ' 7t* ( r **r/ lrt o o e ..__ '/) i t' _{\ . .r .

.Taaaaaarelacrimi.Patru binu{i o hdinu}i de hirtie ? ..i.. rpus : altul ! Buratino igi simii pini 9i nasul ca rie ghca{d.. . da-mi-l I spuse baiatul. . . Bine.. Da{i-mi patru gi eu teatrul de papLr.ica grasa sl ztmDltoare si spuse cu glas sublirel DaIi mi.Patru binu{i...Tichia poate a{i vrea in schimb tichia rnea atit de driguJA .\lai bine vez.. Lua abecedarul si rara Ira gere de inimi ii numird in palmi patru binu{i. Ji-am ma.. Nu gtiu daci mi intelcge{i.tutea bdnuli ? Bbiatul tluieri dispre!uitor : cine . mult vrea si vad .. intr-ati1 de mult 19r dorea si intre la teatru. in glna Buratino printre bdnri{i gi vi dau in sr:hrnrtr hal nuf a asta minunati.. . N-ai ..Atunci. un bilel in rinrirrl irriii ('ntru slngura repre zentaiie a teatrului de pdpuqi.i de a ltu i CautS-fi alt prost I Atunci . vI rog. printre din{i : . '-- .Vezi de ta nu-i buni nici si prinzi mormoloci cu ea. cit costl biietul i Bdiatul abia raspunse..fi-ai gi gasit pe a$ si prosteqtil. vi rog. cumpdrafi-mi cu patru banufi abccedarul nreu I cel nou.. mi-arn u:irar . iatd.. omulefule de lemn.sa-mi imprumuta{i dumneavcastri patru p unga acasa. poze - Daaa ! Sumedenie de poze n nunat eil ? cle des Lt b t litcrt dc-.SpuneJi-mi.Are scnloapa.Buratino trase de rnineci un bdielel .. Buratino ajunse dintr-o sirituri linga matu.

spuse I Md numesc Pierrot... lld vor bat s cu ba{ul. Pe cortina erau zugravi{i crmule!i care juceru.In ttmpuI reprezentaliei. De dupd copacul de carton.'orbind astfel se intoarse citre Pierrot li. Un clopot sund de tlei ori si cortina se ridic5. rispttnse Pierrot. .t r. voi fi palmuit. aperLl un omule{ de-o gchioapI. r)ro5tulc ? .. I)e i'e scincest i. Fa{a ii era toali presSratd cu o pudrd albd. ii pi lipi doui palme atit de risunitoare. Si de ce nu i.i de alta a scenei micriie sirajuiau copaci cle carton. oameni bbrbo. pe care pluteau doui lcltt'de de Vati cu ciocurile aurite. risfringindu-. Pierrot Apuci bitul si -l ! Pcntru cd logodnica mea a fugit Ati vazut ? Ndtiriul I 99 . ve{i vedea BLrnd ziua trist: numaidecit.Fetit a cu pirul albastru sau treizt'ci. avind nas 5i ochi... cLr tichii impodgbite tru stele gi sori care aduceau la infS{iiare cu o placinta. imbrdcat intr-o hiinu{d numai pdt rd{ele. irre it i se scuturd.. Vom juca in fata voastrd comedia numitd : . FIcu 9i el o pl ecdciune in fa{a prea cinstitului public..'-.i trei de lovituri in ceaie".ah.. Sint trist pentru cd vreau sa ma insor. De duph celdla It copac de carton aparu aii onrulet. Estc o cornedie plind de haz. .e insori ? - tivili . De o parte. BunI ziua ! Eu sint Arlechin ! \. Dea' supra lor atirna un felinar ca o luni.i.. ca o tabld de . iar din cind in clnd voi primi gi cite una d upd ceaf. bietului de el' toatl oudra de pe fali. cit ai clipi din ochi. cu mineci lungi.l. tola Dupi ce ficu o Pleciciune ln f^+^ prea cinstitului public.i lumina intr-un ciob de oglindd. inspSiminlitori. ietile cLr mdSti negre pe obraz. PaPustle it recunosc pe Buratino Buratino se agez6 in rindul intii ri privi fermecat cortina care aco- perea scena. intr-o bluzi alba. 9i cite alte poze atrigatoare.Ha-ha-ha se lovi pede ris Arlechin. ca praiul de din{i.

privind papu. . Ha-ha-ha - nasul cel lung gi tichia cu ciucure. Judeca{i gi dumneavoastrS. abiaspun : o Daca-i a. Se Buratino. Ciocu-n stinga. birbogi inspaimintatori cu tichii pe cap. . zari pe scaunul din lafi un bdietel de lemn. qi tot felul de cocogafi cu nasuri cit castra vetele. -. uite.i pe loc ii didu lui Pierrot trei palme dupi ceafi. vino la noi.Ia uitafi-vi ! E chiar Buratino desetul.. 23 .-. 1l apucari... coada-n dreapta. da ! E chiar Buratino ! Hai. il imbri fiqard.. vino la noi. poznagule ! Buratino siri atunci de pe scauri drept pe cuqca suflerului gi.ti negre. ! strigi Arlechin. filfiindu-qi mineciie lungi De dupd copacii de carton iegira la iveald o mulfime de pipugi. onorat public.ndaci bat stra. intorcindu-se spre spectatori.a de lemn. cu gura ciscati pini la urechi $i-l recunoscu dupi albastru. cu nast uri in loc de ochi. coada-n dreapta. Ciocu-n stinga. il ciupir5.Polca PdsIricii". ardtindu-l cu Buratino in carne Ei oase ! urld Pierrot. ciini ldtogi.Ba bine ci nu. fe tife crr ma..a.loacd polca Carabas. Papugile ndvalirA din toate parlile.. de aici hop ! pe scend. strigard in cor: . Apoi incepuri si cinte in cor ..ntc toba. Cine-a vlzut in lumea asta feti{e cu parul albastru ? Dar deodatd.lsta-i polca Barabas. Pdsdrica joacd poLca Pe poiand-n zori. i{i I Cum o cheamd pe logodnica ta? spun ? cheami Malvina sau Fetila cu p6- rul ! rise din nou Arlechin . Un pas. il sdrutard.Buratino ! Da.Dar n-ai se md bafi dacd-fi agtept . Broasca sufld-n contrabas. Doi gi. apropiara cu tolii de luminarile inqirate de-a lungul rampei qi.

bitu de trei ori din pa lme. trului gi-1 atirnr intr-un cui. O doica prinse si licrimeze. "u De voie. papugile jucari mai departe pini la sfirqit. incilciti . gi .i. silindu-le sd continue repiezenia{ia. doctor in gtiin{e de pdpuqi. cd doar nu sintefi copil micil L)ati-i Cind hdrmdlaia era in toi. Numai bnie{ii din uliimele binci nu prea se sinchiseau de toate astea qi biteau. E ficut clin lemn.drumu-nainte I mai pupafi atita. Aga I Va si zic6 ttt tulburi comediei melc fdri pereche $i inhd{indu-l pe Buratino de cama. rasari din spatele scenei un om atit de :u.a polcd zic Ei eu ! Spectatorii se arltau adinc mi.uzunar. de parcd n-ar fi fost om. Ciocu-n sttnga. ci se tira pc jos. incit numai privindu-l inghe{ai de frici. Era senior Carabas-Barabas. 24 . Virindu-gi citirie crpitul birbii in b. de ne. st5pintri teatrului. qnl qrr qFl-. I. unde se ir*. Apoi cortina cobori. In mini [inea un bici cu gapte cozi.nplii la vedere. . se a. se duse in bu_ -. Avea o barbi stufoasa. sd infulece ceva. coada-n dreapta. Destul ! Nu vd ..reprezenta{iahu. l. ci crocodil adevirat. care se roteau in orbiie qi o gurd gtozav de mare. Intorcindu-se apoi la pdpu. din picioare.i muie doud degete in gurd gi incercd friptura : i sc pdru ci nu_i incd gata.e ameninfd biciul lui cu gapte cozi. ca sI nu-l stinghereasci la mincare. intreg Ei doi pui pe deasupra.i. senior Carabas_Barabas. $i e ueseld mereu. il duse in garrleroba tea? Cit ai clipi."'oie.. hu. I Ho.ca{i._lu niorul Carabas-Barabas. hu ! urli el la Buratino.toacd polca pdsdrica. ho. Doctorul in gtiin{e de pipugi. niqte ochi bulbuca{i.crignea din din{i.n"u tn frigare un iepura.i atit de lung5. iar un pompier izbucni chiar in hohote dc p lins. necaji{i. A. ho.ezi in fa{a vetrei. Cum pe vatri nu erau decit cite'i surcele. iar spectatorii plecarA care incotro. aducefi-mi-l aici pe neisprivitul acela de Buratino. rasarird in fafa lui Arlechin gi pierrot. din lemn uscat I Am si-t pun pe foc si-mi rumenesc mai repede friptura.

.\ \ \ / \ \ I \ (- \ r r( r \)"1 \'y'? 40.

cldtinindu-se in cule. hap .i apoi strinuta cu zgomot. iar tigdile ql cratifele zb. Pierrot ii . incit cenula se ridica virtej in vatra - hap-ciu !. Se vede treaba ca'i intrase prai de cirbune pe niri. cap. ba chiar si de o stlti de ori $i strdnuti atit de tare. dind ochii oeste Hap. In rdstimouri. r-atino ios din cui si-l aduserd in bucitdrie -. pe gura lui larg ciscati . nasul i se zbirci . izbucni (-arabas-Barabas.Barabas ti dd cinci galbeni Iasa sa plece acdsa si'[ Clnd papu. hapciu. cind strinuturile se mal domoleall. hap.Arlechin gi Pierrot cdzurl nenorocitul de Buratino.l drda pe Buratino. in tir Iar cind sfirgea cu strdnuturiler lui ndstru5nice.ile il aduseri pe Buratino gi-l lasara 1os. \-r . senior Carabas-Barabas tocmai scormonea cirbunii ctr r'5traiul. lingi gratarui vetrei.. pdpugile se duserd atunci in garderobS. suflind pe nas de te bdga in sperie{i Deodati. nu gltrIIla.. cldtinind din cipifinb 9i tropdind din picioare. 26 . apoi greu mai oprea: strdnuta de cincizeci de ori. aerul. Carabas-Barabas trigea. Bucdtaria se zgilliia din temelii. in genunchr.Ve mininci pielea ? Unde mi-e biciul ? rdctti Barabas.. tJuralln() lncep( a SA se tinguiasci cu glSscior sub{irel gi ^linrrirol' P""iiu.opti pe furi5 lui Buratino Incearci sd-i vorbe$ti cit timp sirdnuta Hapciu. cerindu-i indurare pentru Caraba s- Plingind.ngdneau.. ochii i se ro.ird. il didrrra pe Bu' in Ioc sa.i curind fa{a toati i se umplu de crefuri. 5C Cind doctorul in qtiinfe de pipuqi incepea si strdnute.. : raminea s leil dt puteri $i se ficea dintr-o dati mai bun.. Geamurile zorndiau. sentor Carabas.

Am mai incercat eu odat5. Carlo. Vai. n iciodatd. senior...Imi incliipui cum se va sim{i iaici-tiu cind o sd afle ci artt iript cu tine urr iepuraq si doi pui. s5-mi bag nasul in vatri. hapciu !. vAzul . TaicS-tIu trdiegte ? .. ca sd-l audd vor bind pe Buratino gi viicarelile lui si nu-i mai spargi urechile. . .ra. rog. .atita. Hapciu !.Ce! prcstie I se mird Carabas-Barabas. Hapciu ! I Multumesc. senior. Noroc qi sdndtate. zgomotos gi cu atita p utere . l. strigi Carabas-Barabas.D5-mi pace SI lasi vdicdrelile. Arlechin la dreapta.Fdrd mine.. nenorc.. senior. senior. Fie-vi mil5..De ce ? intrebd Carabas-Barabas. . mn pe o unde aide pinzitu dricia asta : vatr5. dadu din miini .te incd. senior. Ce ma tot incurci-!. . Aga ! Va sa zlce in odii{a bdtrinului Carlo se gisegte u9i{a aceea.Ahaa I Carlo e tatdl tiu ! Carabas-Barabas sdri de pe scaun.Mii de draci I urlS Carabas-Barabas.i ..$i. iar Buratino se invirt i pe loc ca un titirez.Sirmanul meu tata traie..Ylata mea. dati-mi drumul ! ... Cum o si gduregti vatra cu nasul ? . Hapciu !. incit Carabas-Barabas sim{i in urechi in{epiituri de parci l-ar fi impuns careva cu nigte ace El bitu din picior : ' Nu in!elegi sd-mi dai pace !. Hapciu. . -. sirrnanul meu tatd se va prapadi curind de foantt 9i de frig. mi-e peste putin{i !. ingbimi Buratino. ci doar zugrdvite pe o pinza vcche. 27 -- Sirdcu{ de mine.. Cum o sb-mi f ie mili ! Tre buie sd irig iepuraqul 9i puii ! Treci pe vatrb ! Senior.. scnlor: \ alra ll ceaunul de pe foc nu erau adevirate... Eu ii sint singurul sprijin la bbtrinefe. nim6nui nu-i este milS de . incit Pierrot zburd la stinga. nenorocitul de mine.-'itul de mine ! $i Buratino {ipi atit de asculit. foc ceau n zugrdvite toate ? bucatd In oddi{a tatalui meu.i barba i se resfiri in toate parfile. strdnutd Carabas-Barabas... Pirin{ii iii trdiesc ? Eu n-am avut niciodatd mamb. doar aqa... dar n-am ficut decit s-o gduresc ..

i inchida gura cu amin. puii I9i strecuri mina pe sub barbd in buzrrnarul de la vestd. Buratino.i1e incepurd din nou sd-l imbra{i. sa-l sirute..cze care mai de care. Va -dat semul{umesc. t lc los : credc{i ci barrii pe care nit In arum spre ff casd. uitindu-se cu ochii holbafi la focui ce se silngea.ilor: -' Sn gti{i ci e o taini la mijloc.r du-i iui Carlo... tropdind gi cintind : .. o lui la goani spre cas5. acestia. Buratintr lsl numara din rr. socoti mai nimerit sd-.. $i ramase a5a o bucatd de vreme.. RItr. Ba mai mult. il am sa ma( 28 . in care se aflS vatra zugravitd pe o bucati de pinzd veche. Jie.'tu1 popii dc foame sau de triq.i ii intinse lui Buratino: Ba mai mult.11tsa Dis-de-dimirtea!i.rlino nrrce t'ei cinci binuii de aur in buz-unar .. pe Iiuratin.ioi purnnii. \'zi rog si i-a!i afli irr miini bune. sd-l ghion' teascd si iar sa-1 imbra{i.r.adica cinci. i5i daruiesc via!a.i rispunse..Dar Carabas-Barabas. -c5-l salut gi mairepetd el.i dezvdluie laina.ri banii Avea tocmai atifia bani de aur citc degete la o mina . Ia lunii sd se-ngriieasc) si nuSpu' ne-i spune-i ca-l rog dea . Acum du-te de ie odihnelte 5i miine. Buratino tnttlneSte doi cer$etori: motanul fJazt[io si ou[pea . scoasc cinci bdnu{i de aur .Am si cumpdr pentru tata Carlo o liaini noud.it jumitate frip{i. -pe Bine I spuse el in ceie din urma M-oi rnul{umi cu iepuragul.. temindu-se pesemne ci o sd-.. senior. iti cltntnou-se cu v Arlechin 9i Pierrot il tluseri pe Buratino in dorntitorul irdpu5ilor Acolo papu.1i mai cu seama si nLr plcce in ruptul capului din oddita lui..eze.i in putnn. scapat in ir-un lel atit de uimitor de la inspdimintdtoarea moarte care'-l aqtepta $i Buratino le . Cu galbenii strin. cum o cripa de ziui iusi a ca si.opti pipu.

:a. Buraiirto didrr si treacd pe linga ei. n-alca niri o legiitura cu cel pe care ii intilnise Buratino pe sliircld. Motanul acesla. deSi era la iel de vdrgat qi purta aceiasi numc. care mergea loniic-lorltic. in trei labe. amarlli. dar vulpea Aiisa ii vorbi smeritd ? bunui meu . Ei motanui Bazilio.- .- . traraca teatrului r1e pipuli Si ste a gurile filiiitoare pieriser2i in zare. Fdcuse o bucaia buna de drum.taia Carlo. cu o zi ntiti-nainti:. cind dt'oda1d didu cu ochii o e doi cersetori care abia se tiraLr.\ -" I ''':'=::.lultime de placintute cu mac . Incotro ala erbbit Acash./'>- curnpAr o n.rcu5ei de z.i cc.ahar-candel pc be{i5oare.Buni ziua. Bazilio. i)e drumui plin de colb: aceEtia erau vulpea Alisa.--:=i-- ---. la : 29 . cicii oiir dc-a binei. Buratino.

in copacul de la marginea drumului. iar motanul cdscd ochii. am tot invd{at gi acum ia uiti-te la mine: am ajuns sd merg in trei - ! ia be..Fireqte c-al vrea I Dar cum ? Nimic mai usor Vino cu noi. aproape Iard voie. Unde ? 1L' . des'f Scindu-9i pumnu I gi ardtindu-i cei cinci Dind cu ochii de bani. Apoi motanul se prefbcu din nou cd e orb de-a binelea De ce ai ficut una ca asta. n-ai vrea s2 a i de zece ori mai mul{i bani decit acuma ? -. orbi pini mai adineaori. vulpea intinse.In 'fara Pro. Buratino insi nu bdga de seami nimic. .bietul Carlo Teamb Nu qtiu daci o sd-l mai afli in via{a mi-e cd s-a prapddit din pricina foamei . of . ratino. .teptulc 9i prea infeleptule Buratino. incit pasirea abia mai putu si-9i ia zborul.Minciuni. care licdrird deodati ca doui felinare verzi. O cioari bitrind se coco{ase pe o creangd uscatd.iturii dsteia afurisite mi-am pripbdit vederea.Dar p-astea bdnuti de faur.qi mi s-a pdrui cb ln copac s-a cd!drat un ca{elu9 Acum mergeau tustrei pe drumul praf uit. dobori cu laba cioara de pe creangi . Buratino. .. ce ai de gind sa faci cu atifia bani? Vreau sI-i cumpir lui tata Carlo o haind nou5. frumosule Buratino. Vulpea spuse De. incepu sd croncdneascS: '. dragul meu Buratino De pildd eu: am invdtat. si mie sd-mi Vulpea suspind gi zise mai smeritl incd : - cumpar un abecedar. - . in copac. Din pricina invdf. motane Bazilio? intrebi mirat Bu Abecedar - ? Ved ca prin sitd. ia spune.rispunse motatlui. Prea multd invaf aturd strici. minciuni I Motanul Bazilio sdri ca ars sr.tilor Ruratino se gindi pufin: Nul Eu ri-ed cb as iace mal blne sa ma fluc acasa.ls.. pul6ind supdrat printre mustili. se caind vulpea Alisa dind din cap. laba. Bunule. Dupi cc' asculti ce asctrlt5.i a frigului..qi-i smulse jumatate din coadd.. Abecedar ? Of . le vezi ? icu . mormdi motanul Bazilio.

spu se vulp ea . du-te ! Doar nu te tragem cu de-a sila dupa noi.Ba nu.iri la tirmul mdrii qi apoi se indepirtard din nou de firm. prin aceea..Astea-s minciuni.. pui in grupifb banii de aur. n-ajungi in Jara Progtilor cu Lrna cu doua. presari deasrrpra sare. Sb nu dai pe urmi vina pe noi ! spuse vulpea Si nu dai vina pe noi ! mormai Ei motanul $i cind te gindegti cd cei cinci galbeni ar tdi s-ar putea pre face intr-o gramadi de bani. Pina dimineafa dirr groapa asta o sI creasci un copi ^ol ci no rirnrrrelp in ln.. . o si atirne bani de aur Ai in{eles? Buratino siri in sus la auzul acest<-rr cuvinte.. printr-o pidurice de pini.ti bine cu api gi te culci. Vulpea Aiisa spuse suspinind : . nuntit Cimpul nlinunilor..i dupa ce merserd cale indelungatd peste cimpuri. vi cred ! Abia a. zise el. | * ^-mbi si motan u L Pdlo tau. mix.. . r'5 cred. drix".)a fie sdndtos cu banii lui '-. Or6.. Itinciuni FIai. spui de trei ori.elul de pe culme gi soarele care se-ndl{ase deasupra lur se vedeau cind la dreapta. strope.i pbdurice qi prin aceleagi vii. ie. .Minciuni. cind la stinga .striga Buraiino. i{i toceqti labele. plna s-aJungl.ix. zise el. vulpea Alisa 9i motanul Bazilio coborita dealul :. ii acoperi cu pdmint. .. . Buratino se opri cu gura cascata. Dar o sd-ti par?i rau ^x lll(-rl o 5d-[l+: ^ ^ -x -x. prinire vii. strimba vulpea din nas..tept ! : ! I si ajungern in fara Progtilor I Ospataria .)l ..Ehe. Bazilio.La tret pe.Poftim. \rulpca se propti in coadi Ei se linse pe bot I n l'ara Alinciuni ! Stai cd te fac eu si in{elegi numaidecit Progtilor este un cimp vrajit. Sapi in cintpul dla o gropi{i. prefecindu-se lignita Nu vezi cA n-avem cu cine sta de vorbi! .tt*or[" Buratino..dn frrrnz.

rrr uscata. inghitind ntincarea cu oase cu toi.Nu ne-ar strica si ludm o gustiricd.atri . . si motanul. \/ulpea Alisa gi motanul Bazilio sc indopari cu de ioate. Burfile aproape si le plesneasci de piine ce erau.i motanul..spuse vulpea.. Glumegte.. . Dd-ne trei cojite de piine .. pentru Buratino nu rimase decit o coji{i de piine. sd-rni . cdldtorii rrdzura la o margine de drum o casi un acoperig p u{in aplecat si cu o iirmi deasupra intririi : ospATARtA .1i. inclinindu-se adinc. . Iar.toianul Bazilio puse labele pe masi. ccruri tot ce se vedea acolo pe r. dar 5tii. dindu-5i ifose. ceva mai grase. Intr-un cur.i pe dcasuprl ntai dd-ne 9i rnielul ila irumrrs r nri'rlit de colo. gi nrr-si mai lua ochii i:i.i nilte fici{ei la tigaie.Mie vorbi aduci \rreo gase bLrcifi de caracudi. -. boboclrl ila strica sd pe urmi o pereche de porunibei la irigare 9i. cind auzi ce-i cer de mlncare a cemenea oaspeti de seamI. de gisci. crcd ci n-ar prii . 5i motanul. 32 ti spLrse Briratino.cIl Cdtre seara.int. jupine ! mormii r... Vulpea nu mai contenea sd se lingi pe bot. jupine. -.. . Lsi smulse tichia de pe capul che$ gi.. ii pofti si intre.rA rREt PEST|$ORI" vechei.. .Veselul Ei de5teptrrl Euratinr.\. unde pe frigiri qi in tigai se prdieau tot felul de bunit:iii. spuse vulpea. Iar inairrte de masi di-mi niqte peSte crLrd. lntrara in ospitdrie si se alezari lingi vatri. snuse vu lpea. igi culci hoiul musticio-s pe ele.N-ar fi riu sd ne odihnim un ceas-doud. iar boturile le strdluceau de atita grdsime. jupine" lh ii:oti vu lpea.. Jupinul mai sd pice jos de uimire. . micar o coji-td de piine. spuse Stipinul le iesi in intimpinare. de la mincare. mai marun{el. ia adu-ne trei de niine.Mzlcar o i:oji{i de piine rrscatd. glume5te cu dumneata.

. Nu se vedea nici motanul. l@ 33 . In vis i se ardti un copdcel cu frunze rotunde de aur..-z ---. Jupinul il l5muri : 5 .Cheita de aur . . e timpul sisdriscoli culcus si se In ugd ciocinea cineva.Ei.::: I \' -.c.:: /// kk --f 4"o '--2. dar cum intindea mina. jupine ! Vulpea gi motanul se intinserl pe doud paturi moi. Buratino din frecd la ochi.. pe culcugul ciinelui. ' ---: :. te ! A bitut miezul nop!ii. s-o pornim la drum cu puteri noi. nici vulpea.i numaidecit incepuri sd sforiie gi si guiere prin somn. paturile erau goale. Buratino se oploEi Ei el intr-un col!.... .--:-:r-"4 cind o bate miezul nopfii.22 2. senior Buratino.. Nu uita sa ne trezegti.

Afari era o bezni groasi. nemernicute. si inciudat : sd nu crezi I Buratino se opri cie la mine .. ? -.ezd in prag . astfel nevoit se-i dee unul din cei cinci un gindac care-i galbeni pe Buratino fu al'ea....Ce vreite-ncrezi tn ? nu .) desluqea.Cu totul cu totul un galben.Nu-au ldsat nici o vorbd oentru mine Ba nu t Au senior Buratino. Ei pirdsi tare necijit afurisita ospatdrie. drum. ba chiar qi smocurile do pdr de pe lingd urechi i se zburlird. iri s5 .Si mai sldbegte-md. neagrd ca funinginea.. ca sd mai prindd ceva puteri. departe.pe drumul ce duce spre pierzi porneqti in fugd clipd.Ia fugi mai departe qi auzi cum Striga ii striga din urmS: Buratino Ai griji ci pe drumul dsta miguni tilharii I ! 1 .14 . of ! se viiti Buratino. hit.nici ocum si trebuie sispus ci domnia ta.spusele vulpii 9i ale motanului I .Plitegte. R.Prea devreme. Mustd{ile-i stufoase. Cit face . Atingindu-i nasul cu aripa ei moale. - numele popular al unei specii de bufnlti.te ? ? in 9ol- pinul puse mina pe o frigare. De jur imprejur. . Numai deasupra capului lui Buratino se rotea uqor.. pasirca de noapte Striga. au qi au pornit la cinsti{ii domniei-tale prieteni au binevoit si se scoale mai gustat cite o pllcintd rece.Sd nu crezi. sau te stripung ca pe . Striga ii striga mereu nu crezi. Buratino se repezi spre ugd.i-l privi cu ochii micgora{i : Dar masa de-aseari cine-o plite....Oi. 9i Buratino didu si i se strecoare printre picioare qi sd fugi. f pidure. it-rtul dormea. dar ju- - Buratino este dtacdt de tflhari ln zare apiru deodatd o lumind verzuie Pidurea neagri abia Striga se rdsirea luna. dar jupinul cu miinile proptite duri se a. {N' .

- sd-i zdngine-n gur5. ldsind in . Viri la iu{eald in guri cei patru galbeni gi se abdtu din dium spre marginea codrului nipiditi de rugi de mure. Unul apucd picioare. Dar nici asta nu le folosi la nimic. Tilharul lipd ca din gurl de garpe.Iailte uitd pe Buratino de banii celdlalt de tilharii. iar celdlalt il scotocea prin buzunare. qi-l izbird cu capul de pdmint. cu gura {evei largi ca o pilnie..'irlea in mini un cu tit . lui. gi-l zvir. Tilharii il inhafaseri de ceafd 9i-l zgilfiiau fdrd-ncetare. rdsucindu-se qi lunecind ca o gopirli. Banii. .Buratino grdbi pasul. Se afundd printre rugii de mure plini de {epi. Buratino izbuti si scape qi se repezi in stufiriq. in aer ca pe o minge.lirl cap. unul il amenin{a cu pistolul. sau viafa . ? urlS cel lnalt.ti din{ii gi mai tare. Tilharul cel mic de staturd incerc5 sr-i desclegteze din{ii cu ratul culitului. unde a ascuns I strigarl . Cel care se furiga dupd el.t. mai mica de staturi. tsuratino priceou. il mulci de mini. vai ! {ipa Buratino si o zbughi iepuregte spre pddurea cea neagra. fird si facd zgomot. totusi. Dar mina nu era mlni. Buratino intoarse capul. Buratino insd se smuci Ei. In gurd 1. i . alerga acum tn salturi. fErd sr scape banii din gur5. ci banii De fricd. Dar aici strigau tilharii. Dar Buratino incle. Intre timp.) cei doi tilhari il prinseri. .Stai ! ci era speriat deStai Cu toate moarte. Buratino de aur i'ncepuri ! cunl stiteau lucrurile.I{i sucesc gitul tremura atit de tare. ci o labi de pisici. Vai.Pungase ficu cd ! nu pricepe ce anurne voiau de la gi Buratino el rdsufli adinc pe nas. Una. {lnea un co$cogea pistol.. Era intr-adevir urmdrit de doua fiin{e carc purtau pe cap nigte saci giurifi in dreptul ochilor. Tilharii il ridicari cu picioarele in sus. I se piru cd cineva se furigeazi pe urmele O rupse la fugi... Era gata-gata sa-i deschidh gura.Unde-ai ascuns banii guieri cel mic. cealaltd. nemernicule I Te rup in buca{i I .. ceva mai rdsdritd . in.

36 . Deodati zdri o lebddb alb5. Tilharii sc ca s5-l descopere pe Buratino. Sub lumirra lunei.i.Prinde-l apropiau din ce in ce mai mult. Tilharii. copacii arun. se prinse de o creangi ce se legina si de aci se c5{ari in copac.'.. rdzbi de partea cealalti gi o lua la goand spre pddure.una se rbsirirrgea strilucind in oglinda apei. dupd el. [. Buratino aci dispirea in umbr5. carc dormca lingi mal. Dar vezi cd amindoi lunecard gi. O gi aici didu de miaitin5.i la suprafa{5 9i apuci lebdda de labe.1 apuce pe Buratino de picioare. Irr urma lui se auzeaLl lu5 spre stinga trosnind ct'engile uscate. sSltind prin iarba ud5. Buratino siri sprinten in sus. Buratino se avintl spre dreapta acolo locul era mlaqtinos. inoti pe -sub apd. Ce glumi proastilasd-mi labele-n pace I Lebada igi desfacu aripile. Cind ajunse pe malul celilalt. apoi ie. in timp ce tilharii erau gata-gata s5-..'au pc pamint umbrr lungi 5i toali paourea parea vargala.urme-i bucifele din pantalonagi gi din hdinujd . aci rdsdrca in bdtaia lrrnii.i o rupsc la frrgi de-i sfiriiau calciiele. se ridicl iute in picioare qi incepu sa fugi peste movili{ele acoperite cu mulchi. Buratino i9i facu vint qi siri pe copacul vecin. IatS-l! Nu-i mai riminea decit si se arunce in apd.. drept cdtre luna cea mare care plutea peste dealuri. ! fine-l! . her. Buratino se aruncd in lac.. Astiel ajunse la malul unui lac. Cazurb la pimint In timp ce tilharii gemeau qi-si irecau ceafa dc durer. Cind sb intre-n pidure. prin stuidri5. Cu tichia lui albd pe cap. Tilharii nu-l slSbeau de fel. intocmai ca la teatrul de pipu. cu capul ascuns sub alipi. numai ci sacii de pe cap ii cam stinghereau. Buratino didu drumLri lebedei Ei cdzu jos. gigii lcbada. tilharii il ajunserd din nou. Buratino i5i rlSdu drumui din copac . . trezindu-se.i{ee. Alungind in virful copacului. i1i lua falnic zborul peste lac.i. buf !.

?aPP _.r@" € oo t i 0 0 (/ g \fi iN. .?s.\ V//. \\ \\\ \o.. .

cu pirul numai inele 5i un nisuc cirn . ''_ Ajutor I Siri{i.ilca I)c prag. o ciscioard cu patru feresire. $i dacd in timpul fugii. . deschide-mi uqa I Niste tilhari aleargi si mi prindd ! .. Avea ochii lipifi de somn. Iati ins. Vizindu-l pe Buratino. Dintr-o finiilrA {iqnitoare se inil{a un fir sub{ire de apa.. apa curgea .asi-mI dorm I Nici nu pot {ine ochii Ceschiqi. albastre. Bitrr mai tare.. Deznddijduit.l ci din pidure se ivira din nou cei doi tilhali. tilharii n-ar fi pierdut cufitu I 9i pistolul. Pe obioane erau zugrdvite soarele.. Buratino se prlbugi cu nasul in nisip qi se prefdcu mort..resemne ci cei clin casi dormeau dugi. pisiceSte. Trecuserd cu si Buratino bdiea de zor in usd cu pumnii $i cu picioarele. cu furie. Din cisuta nu-i rA.irgati in felurite culori. ciscind leneEi gurifa. asupra lui. . oameni buni !. tilharul cel mic de staturd miorlii uricios.spr-lnse nimeni.Uf ! Ce prostie ! spuse fetita.i drdgalag.ca picioarele. povestea bietului Buratino s-ar fi curmat aici. r. in care jLrca o minge nrici.. Buratino abia igi mai rni. iar in mijlocul ei.Aha !. zlri o poianl de toata frumuse{ea. Deodatzi. . [. De jur imprejurul casr-r!ei cregteau iiori mari. Ridicd miinile. acum nu ne mai scapi ! Cum l-au chinuit pe sdrmanul Buratino ca sd-l sileasci sd deschidi gura e greu de inchipuit. in bdtaia razelor de luni. printre crengile unui alun. iar cel inalt schelilSi vulpegte.Fetifo.. Potecile erau presirate cu nisip curat. Atunci apdru la geam o feti{i drlgu{6. 38 Tilharii niviliri .. lacul inot .. Bzitu in ur5.iroaie de pe ei. luna Ei stelele.Tilhani i[ sptrtzura pe Buratino de un copac Frint de oboseald. se intinse somnoroasd Ei disparu de la geam. intocmai ca o musci amorf itl toamna pe pervazul f erestrei. Buratino se cafira de-a bu.

Buraiino rdmase atirnat de o creangi de stejar.'/. iar Buratino se legdna ca o surcicS. frunzele stejarului fremdtau.. han ladeseard ! spuserd ei cu rdutate porniri si gdseascd vre-un o rdscruce de drumuri. Aproape de revdrsatul zorilor. Tilharii se agezard sub copac. Tilharilor li se uri In si tot stea la pindd pe cozile lor ude.eele din urmd.2 . intinzindu-.fr :fi*.-' . titharii se hotdrird sd-l spinzure cu capul in jos. se stirni un vint rece.*< 7(' ..i cozile ude Ei aEteptind sd le cadi banii de aur din gura biie{elului. 1l legard cu o fringhie de picioare.n ?. pinb -gi R5mii aga atirnat.r1/* . prietene../ z ----- ( '6:f) (.. =---=- I *-''..

Fluturagii Omizilc aveau griji sd-i aduca pasta pentru curS{itul dintilor Ei unsoare pentru u.polen de pe flori. Iarba din poianS se fircu mai veide .i urechile pleo. infiEurate in poleiald argintie.i florile albastre se acoperiri cu stropi de roui.pisdri vinate. Artemon. Ciinele ei credinc'los.i strigd inspiimintata: .tele ii aduceau limonadl in coji de nuc5.i luZ obrdjorii in palme . Tocmai sfir. In dimineala aceea.tite. i1i freca mai intii frumo. rislri. lucru pe care-l fdcea zilnic. bdlibanindu-. . ii aducea franzele. printre crengile stejarului de care atirna Buratino se ivi lumina zor\lor.VietSIile pddurii aveau grijd si-i aducd toate cele trebuincioase pentru trai. brinzh . spinzurat cu capul in jos. Bondarii . numai inele.ile care scirliiau. Colofana gterpelea din piali pentru feti{5 bomboane de ciocolatS.i bucd{ele de cirnat. de altlel. Cirtila ii aducea tot soiul de legume hrinitoare. $oarecii . vai ! Sub fereastri.ise si-si tundi plrul de pe jumdtatea dinddrlt a corpului. pisirile gi chiar un ele gize o indrlgiseri tare mult poate tocmai pentru cd era o feti!a blindd gi la locul ei. fugise din teatru gi se aciuise in cdsufa singuratici din poiana Sdlbbticiunile.Vai. Fetifa asta era cea mai frumoasi pipu. gaia prajite. fel de fel de fructe.ii ei ochii adormi!i 9i apoi ii deschise mari. cum deschise ochii. Fetila cu pirrul albastru. Broa.Fetifa cu parul albastru In . se aratd din nou la fereastrS. PA40 albastrS. Uliul .Buratino la otat'a il intoarce pe -sfir$it. .5 din teatrul de pipuli al lui carabas-Barabas. Ietrla cu pdrul albastru il zdri pe Buratino.zaltir. vai. Rindunelele stirpeau viespile 9i fin{arii care rolau in jurul ca sei. Nemaiputind indura purtarea grosolani a stdpinului. in loc de pudrd. Artemon. l. clt ai clipi' cre-dinciosul ei cfine.

( 7 t / / ll/(/E((. -| -. . W.r'i .-4wY I W'.l/..dfTIryW gl (f .l .\ \ € ffi /at.<*+ '.t-a\ f6 ftf.tf r.

cu infirmiera Broasci . Broa.i-n stinga. va trii sau .Sint gata Artemon i. 9i se inapoie tot atit de rcpede cu vestita dofioroaie Buha.i roti capul cu o sutd gitului. desficindu-9i aripile moi. Bolnavul e mai mult mort . Curatd tragerc pe sioari. Trebuie sa-l ludm deacolo sdrdcuful in casi si si chemAm un doctor. dez- Cu labeie din fa!5. Se repezi mai intii spre un furnicar. Artemonl spuse . pe laba dinainte purta un ceas de argint.Sint gata gribit ce era. incepu sd-l cerceteze gi ea pe Buratino. aga incit nisipul umed zburi cit colo de sub labelc lui. spuse Buha Ei. privi cu ochii ei bulbuca{i in dreapta .rul buclat.opt zeci de grade in jurul decit viu. ii era pieptdnat cu ingrijire. Dac5 e mort.i ve lln0 u -s I I coltll a lDt. apoi se urcard pe trunchiul stejarului si roaserd fringhia..tei i se umflara tofi negii. Daci nll va trdi. Artemon prinse De gata gi de I si Buha iEi apropie urechea de picptul lui Buratino.Bolnavul e mai mult miinile camort... latrind puternic. pe cartruia ingustii. cineva. s5-l aducemfeti{a. Dupa ce-l culci in pat. zburd in podul intunecos. gopti ea. intoarse nasul intr-o parte 9i ridici buza de sus. iar smocul din virful cozii.. se avinta in goand catre un tuii. -este viu. . rdmas in partea din fa{d. Artemon il prinse pe Buratino qi il duse irr casa. . impodobit cu o frumoa"si fundi neagrd.ori e viu ori a murit.Una din doud.... Broasca il cerceta mult timp pe Buratino Ginditoare. care semina 1a infi!i9arc cu o agchie uscatd. Apoi plescii din gura ei mare 5i zise: viu decit . vorbi ca un folnet felcerifa Cilugzirila. cu doui de iarba uscatb. . fire Felcerifa Cilugari{a. din pi_ dure. poate fi inviat sau nu poate fi ini'iat.peCheami pede Buratino.i fclcerifa cdlugari!a. 42 . irezi tot no rodul de furnici gi trimise patru sute dintre ele si roadi fringhia cu care era legat Buratino. se invirteasci zorit in loc.. Cu laba ei umeda.. De furie.. Patru sute de furnici destoinice se ingiraril una dupi alta.

turnd untul de ricinnas 9i uiti-teiiinblgi bucificadoi.. Ei. credinciosul Artemon...arlatanie ! oricdi ea. spuse letifa.. bine -Atunci feti{a spuse cu glas aspru.Cu unt de ricin !. gemu : Nu \rreau unt de ricin. De . . aschie uscatd gi se lasi sd cadd afari. oameni buni.lupi geam Cdlugbri{a.ele ei miini. tot una e . asta-i tot ! De bucurie. sau fird unt de ricin. nu vrea u ! iul IJuralrno. caruia tot ce se sfirgea cu bine ii era pe p1ac. Un goricu! alb. . te rog din suflet. igi prinse coada in din{i gi se invirti sub iereastri ca un virtej cu o mie de labe. de om mare ! tavan.Gata.e zah\r in gura. pentru orice eventualitate. ordcdi Broasca din beci. rise cu dispre{ Buha din pod' ! intr-o I rsll 0e Atunci nenorocitul de Buratino. inchide ochii. - $gE. numai zahiruuuuul. mi simt cit se poaie de bine. cum si-l doftoricesc ? . pe plapuma.. il capefi numaidecit. . pe geam. Hai I Stringe-te de .Uite zahlrul. Felceri{a Cilugdrila se preldcu. ifi dau o bucS!ici de zahir. stringe-te cu degetele de nas 9i inghite ! Nu vreau. siri in fala gurd 9i-l sdrutd. Unu. .. Feti{a cu pdrul albastru se aplecd grijulie deasupra lui : -. SI tlrrndu-se De ourta. Feti{a i9i frinse drdgdla. zdren{uit 9i plin de vinatii.Da{i-miegti incap5{inat ? Dacd nu bei doctoria. sar I ln beciul .. Dacd m-asculti..Sau cu unt de ricin. apoi de zahdr Ii Dupi ce-nghiji. care {inea o bucdficl rJ. mori. o mie de urechi qi o mie de ochi scdpdrdtori.Cu uni de ricin.umed. nu vreau. -.Buratino.Maice mor decit sd beau unt de ricin. trei in pe git.

ca p. in pace. el apuci ceainicul qi.. Buratino se trezi zdravdn gi voios de parcd nu intimp la se nimic. Nu minca cLr miinile. dc supiratd cc erir..Din cind in cind tata Carlo. sdrind gi lSsa{i-m5 .i spdlase fa{a cu apd proaspdtA.ii care-i di- mica. zbenguindu_se. . il pizmui in gind . asezati in fa{a mdsu{e. te rog. la urma urmelor. Fetila cu pirul albastru il aqtepta in grddina. Artemon.. iti flutuizr. lugdrea pdsirelele. mititici.i lasi-l ca oamenii in jos.i dea /ui Buralino o crestere a/easii Diminea{a.niru pipugi. ea alunga necij cleau tirccale. ducindu_l la guri. ci se ineci si varsa cacaoa pc fa{a dc mas5.Spune-mi. -..De-acum am si ma-ngrijesc eu de cregterea ta. nimeni. pe care erau rinduite tacimuri mici. cu Lrn picior indoit sub el.Birre se mai pricepe Buratino.. Cind se lisau pe ramrrrile copacilor el iqi inal{a capul. Cind apiru il misuri din cap pini in picioare. Feti{a sc uita lint5 la el si spuse cu asprime: ..teptindu-l pe Buratino. Sorbi cu atita ldcomie.. . iar ndsucul cirn 9i obrijorii pudrase cu polen.tc de cregterea ta ? . fii pe pace ! .. cine se ingrije.o celcuia iitrind la ele. cd doar pentru mincare -sint linguri si furculi{e. Ig. se gindi Buratino.Fetifa cu paru/ a/bastru incearca sd. lingindu-9i-le apoi cu o deosebiti plScere Iar cind feti{a sc intoarse Dentru o clipa ca si arunce ci1er. Buratino se asezd la masd.Tragc piciorul de sub tine. sorbi toati cacaoa dirrtr-insul. Ii tremurau genele. prdjiturile de migdale le indesa intregi in grird gi le inghi{ea pe nemestecate.a firimituri unui carlbug batrin. Ii porunci sd se ageze la masd gi ii turni cacao intr. sub masZ.Da' mai Buratino. . si iugdreasci plsdrelele 14 !.i se incrunt5. incolo.Asta-mi lipsea 1". Prin iarba din jLrrul casei. Iqi biea degetele in chiseaua crr dulceafa... lse A.

ii sir git de ! (r Habar n-ai si socotegti. Artemon zburda prin iarbi gi lalra v oios. incnrniindu-se 'lare.i nevoit si _sg sqhlrnbe. - : DouL. Am si te-nva{ sd socotegti. -. -incearci pentru ci cel care mi-a cerut mdrul n-o sa-l capete. il lud pe Buratino cle mind si-r duse in casi.'echi ale feti{ei un costuma. dar fu totu. pufnind pe nas. feti!a fara si-9i piardi rab':larea. 'iaci si mi-l ia cu de-a sila. Rida.i ile nigte Patru croitori : racur cel posomorit. cu ciocul ei lung. pentru a-i rla primele Ieclii de bund purtart. -t5 Si trecem la dic- . eiocanitoarea cenusie 9i mo{ata. Cite mere iti mai rdmin ? Dezbraci pe tine.:.Acum alaza-te la masl qi pune miinilc deasupra.o haini cazdrenlele astea de pantalonagi. fetila. de mai mare dragul. in fala ta Cauti sd nu stai cocogat.i goarecelc Lizeta injghebari pentru Buratino -din rochiilc r. ii spuse fetila .Doud. rosti feti{a cu tristete. si un vint u let vioi adia prin frunziEul copa- Fiind silit si ..me$ter singuratic. Pisirelele. cio cdnitoarea.. ciripeau vesele.Ia ginde. Buratino ii ficu Siret cu ochiul : ..i lud o bucalicd de creti.tscunse in buzunarul hdinuiei noi cei patru bani de aur. Am si-!i fac rost de lumea . De ce doud ? Doui. vechi ale feti{ei. Ea igi potrivi apoi cutele gi {undifele rochiei. Asculti. ci ai doud mere in Si sd zicem ci cineva iti cere un mar. el .stea atita vreme cuminte la masi. iar Lizeta ron{dia afa cind era nevoie Lui Burati'o nu-i prea venea la socoteali si se imbrace cu lucrurik.Vorbd si fie. ai in buzunar doui mere. Asculti din nou . giurea gi cosea. Rzidasca _ gindacul cel r-oinic.i gteargd nasul minjit de cacao..ilor.Sd zicem ce-{i vorbesc. Feti{a ii porunci sd-. . ci n-am niciunul.ca rdsucea firul de afd cu picioru. poreclit Forfecili . . In cele din urmd se sfirgi si gustarea asta chinuitoare. spuse buzunar. fdra sd se teami de el. zise .ele de dinapoi.te-te bine. sim{ea acum furnicituri prin tot trupul. Buratino igi incordi mintea. Forfecili . croia.

te de-andirdtelea fraza asta iermecatd' Dupd cum se gtie insd. Feti{a iEi impreund miinile. Buraiino nu vizuse in viala lui nici toc" Igi a{inti nici cilimari. deznidhjduitS. .. 9i de ciudd o podidiri lacrimile.. negtiind ce sd facd.a rupe !" Ei.-j=--:- ochigorii ei senini in tavan Ei-i porunct: Scrie !. ai scris ? Acum cite. igi viri nasul in cilimard qi cind de pe nas picurd pe o hirtie o patd de cerneala.i. Esti un neastimpdrat cum n-am mai vizut' Am si te pedepsesc ! - 46 .ItiiUltrtl .ul u.. il apucd sPaima.lepura.Scrie !" iar el. Feti{a ii spuse incd o datd : .. -.

a. -.. atunci . cu capul ei de por{eran .. cu fala sprijiniti_n miini..Tu ce mai vrei ? .. clitinafi pinzele.tilor. de parci ar fi scrisnit desigur. mai mirii ce mai mirii.. il apuci pe Burati'o de hainufa .teapta pind se innoptcazi. ascultd.Ariemon. Buratino se alezi pe un ciob de oala.. Acolo-i fcricire gi veselie. din ni.cana .i te duc eu in Jara Pro.. Buratino.i. amiriti cd fusese nevoiti si se poarte atit de aspru cu biietelul de lemn..te cd bietul copil poate nici n-a deschis mdcar abecedarul Ea ii di zor cu calimara. . qi incepu sa pling5.. Buratino tot bodoganea in maga zia cea intunecoasi : feti. nu speria{i muscu!ifele.neau paianjenii de prin colluri. du-l pe Buratino in magazia intunecoasi. ea.i il tiri dupi el in magazie. :ineva. unde prin unghere pindeau piianjeni mari. Ciinele. Tre_ clse el prin imprejurdri mai grele decit asta . anina{i cle pinzele lor dese. munca trebuia sd fie dusa cu orice pre{ pini la capit.. mai incct I fo. asteapti pina s-o innopta. prin intuneric. lui ce-i pasa ? Liliacul chi{ai din nou: Mai rabdi pu{in.A.a_1i 'gu segti prietenii qi vLrlpea. nasul tot Buratino i9i ridici una de cerneali. acum insi nedreptatea il scotea din fire.. Agteapt-d sa vini noaptea I motanul - ala se cresc . ori e chin ? Nu sta aga. Nu ne In magazie se auzi un scirfiit sub{irel. fugireste pasirelele. Fetifa se a. Il inchise acolo. undc ai . Nu se ginde. Buratino.Mai incet. Dar de vreme ce se apucase sd-i dea o creqtere aleasi.Oare nu minca copiii ? Asta-i cregtere aleasi. doar a..i trupur um- plut cu vatd.i ardtindu-gi col{ii albi.a ca si-i bage frica-n oase. cu capul in jos. .te din{i.. Ia te uita cine s_a sasit sa-mi dea rnie cre.Asculta.tere aleasd.$i feti{a scoase capul pc. zdri un liliac ce spinzura cle tavan.ori mirun{i.Tare-i proastaTocmai asta.. geam .. gi plecd sa fugareascd din nou pisdrelele. . a. gntit cu dantele. ! .rnci pe patul ei de pipugi. : Credinciosul Artemon aparu in ugi..

. cu nasul virit sub coadd.. iar broasca. cind in jos. cdlcd pe coad.. ci. ca pdsdrile. In colgobolan care duce in pivnif d. Liliacul agdlat de tavan iEi lud zborul.Burattno ajunge in Tara Prostt[or Feti{a cu pirul albastru se apropie de uga magaziei si zise: ficut ? . pen! se rdsfringea ca-ntr-o oglindd.colotimpul. fetifa pleci. - ! rului. Paianjenii bodoslnir5 cu rduiate in urma lui.i. unde biuse tot laptele diti cand. un garpe de casi. adormi... Liliecii n-au coad5.'.Ia-te dupd mine. printr-o bortd prin care treceau de obicei pisicile. in pivni{). din care pricini nu cind in sus. Eu ai sd tul de ie a. iar Buratino fugi catre colful magaziei.gdsegti o gaurl dechi{ai el la urechea biiatr-r1ui. afipi qi el. prietene. abia sosit din sufragerie. Prin gaura de gobolan. ln cisu{5. Nu te cdielti? Biie{elul era insd tare nccdjit. Feti{a se culcd in pdtucul ei de danteld gi intr-un tirziu. Apoi zburd af ari prin ferestruica podului. in Jara Progtilor .tept in poiand. Artemon. gata-gata si cadi in cursa pusd acolo pentru guzgani . in afard cu totul altc glnduri ii incol{iserd in minte. fdcut covrig lingd uqa dormito- 48 .i bdielelul abia izbutea sd se strecoare pe sub p5mint. Deasupra florilor albastre se rotea fird zgomot liliacul. cu pielea aripilor intinsd intre degete:ii seminind mai curind a dricugori. E Buratino ! Fugi I . nu-!i pare rdu de ce-aide asta. Buratino ! Te duczboard drept. Gura gi-o lin intotdeauna deschis5.suspinind adinc. . se trezi zburind cu capul in jos.. iegi din beci sd-si bdldceascd burtica in bdltoacele in care lumina lune! Treaba ta ll Dlne. $i Veni qi noaptea. . Buratino se tiri in pivnifi. dupi ce vdrsi lacrimi de durere. pendula bdtu miezul nopfii. cind. deodatd. Trecerea se ficea din ce in ce mai ingust5. impleticindu-se in firele de pdianjen. 9i sdri in poiand.r De ce sd md ciiesc ? Nu mi ciiesc de loc ! Poti sd aqtepti mu Ir O sd stai in magazia asta pind diminea{a.Buratino. Bufniia ascunsi in pod se porni pe ris.

Pe malr-rl celSlalt. Buratino...hii h olba{i de spa ima.i dc acolo. In . cu gura plina dp nis. buruienile ude il plesneau fari cru!are peste obrajiori.in r-n nr. Buratino se bucura cind didu cu ochii de vechile lui cuno. un pilc de copat-i usca{i.i prindi hrana din zbor qi si inghiti de . dar in Oragul prostilor nu dormea rnca nlmenl. . ci{i poftegti !. inclinate ba incoace. Era miezul nop{ii.tin{c. li[iacul se avintd in vizduh.fala iu erai ailau motanul Bazilio gi vulpea Alisa...i mai multe clopotni{e strimbe.-+^-:l . Deodati. se deslu. pentru tata Carlo.c. Ah. r€ Ca din senin..L-am adus !Buratino se priv ali pe un povirniq se rostogoli. posomorit. curala na ln ula gi pornira sd treaci peste podul stricat. de sus. IatI ci ai ajuns in fara Prostilor. lingindu-se pe bot. ingbimii -turte dulci vulpea.Tot rbul e spre bine ! spuse vulpea.pierde \rremea. cu crengile frinte.vulpea.te casu{e pe jumatate ddrimate. dupel t-l ce-si scuipi in 1a ua. In lui se Indriznelule.eau ni. iar vuipea avea coada niclSitd de nirnol. ! . . cu toate ci i se piru oarecum ciudat ci motanul igi purta laba dreapta legati cu o cirp5. 1460 49 .. inotind prin iarba care-i ajungea pina 1a irrechi. spre luna roiuncl?i.buneoragul acela se vind rrestitele haine ciptugite cu blani de iepure. Nidajduiesc ca nu {i-ai pripadit bani5orii.abecedar cu poze colorate.i cocogei de zahir-candel pe bc{i. spuse _ l\/Ia prinde mirarea ci te mai vid lriu. $i vulpea arita cu laba citre un pocl hoclorogit ce se intindea peste albia seacd a unui piriu. Numai zgirieturi.. Iara 7Chei{a de aur a . abia se put ea line de el.. cu mutra posomoritd. Motanul Bazilio mergea in urma lor gontic-sontic.. . printre mormane cle gunoaie. 5 rostogoli pini cEzu cu fa{a in niqte fnrnze de brusture. . ai c|zlI pesemne din luna. sd-. ba incolo.i flutura5i de noapte. strigi cuiva : .. drdgu{ule ! \rulpea Alisa ii ajuta baie{elului sa se ridice in picioare 1i. ficu motanul.: +. se agezd jos.. ! rr !lril<rr Buratino . riiteazule Buratino.oare. tru ca. .

i gaurifi qi cirpe.vulpoiul cel gras ..se plimba !an{o.Pune induntru galbenii ! . sc u f i{e. impopo!onate cu - -.ului -.A-u-u-u.te cu api din baltoaca de colo . Poli{iqtii hamdiau de zor - Cirrrculi ! Jine drrrtapta I Nu sta pe loooc 1.i zdrenfaro.cri ! la locuitorii flaminzi .... I-uindu-gi vorba din gura... cu ochelari de aur pe nas.. care pasea rnindri nevoie mare.Pe o uli{a strimbd . NiEte capre ' . cu botul in vint.ix... in lunlina lunei. $i dacb semeni. $tii.Acum strope. Muuu-cenica. pantofi rup!i. galo.e..+ po In schimb. Vulpea gi rnotanul il duseri pe Buratino pe url maidan plin cu cioburi de oale sparte. Pe trotuar.. Sa ne grzibim. Vulpea nu-l slabea o clipa pe BLrratino. Guvernatorul ora... stiteau smirni buldogi p rliitiIS5Lti.s.. la raspintii.li bic Giini.Be-e-e-e-e ! cu spinarea pleguvi. miine in zori po{i sd culegi o grdmadi de bani 9i sa-!i curnperi cu ei tot ce-!i pofte. abia se nrai migcau de S at 'ttuln tr . tinind in laba o micsttnica de noapte. drix !" ! - 50 . costelir. Presard sare ! .. Nu uita si spui : . gnti{i fieru u ri care cu cite o pdlirie in trei colturi si al'ind in j utr rl ri1trrl u cit eo zr Lr C zgardd cu {epi. statea cLr capul p lecat jalnic in jos.i. Vulpea Alisa gopti : plimba cei cart atr setttiinat bani pe Clnpul A{irttrnilor.vii99. {inindLr I mereu dupa ea..... motani sdtui. dLrcindu-9i 1a bra! soliile. bra{ la bra{ cu cucca}1a vulpe. care n-ar ii zbur ai chiar de lc-ai fi strivit cu pir ioi 1r llre . stropegte bine 1. 'f Pe ni5te movili{e de noroi se oprise un cird de \'l i) ll Jru rrr u lit e de ici ta Ie pene. iqi spunea ea lnginduratzr. incepurd a glisui care mai de care -' Sapa groapa . mix. ce oftau lihni{i de foame : .i miscau alene ciottrl de coadd: O vaca.te inima. cu crozile smulse. pagteau iarba przif uita de lingd drum qi-. atit de slaba c5-i puteai numzjra coaslele.i murdari rdtaceau ciini iioirifi plini de scaiefi. P-aici -numai inse noaptea asta se mai poate semirla. vlzur| cum se plimbau.

r a ai . + 4' f' r. -. <&' r€t I I .. #c r 0.t< I l: G. 4!*- t.**.<l i . t ffi$ r\f-li ' . A-.a.*.u z Ef. a t I I'r t -s.

.t'. '1. trintira 1a pamint. spuse in qoapta de trei ori .. Scoase din buzunar un pic de sare. pitindu-se dupd un morman de gunoi. Lisa!i-mi singur ni.'i prirr . cap nu ne-a trecut si ne uitam unde-fi ingropl banii. darvulnea. o presara deasupra.i scirpinl nasul plin de cerneall : I . mix. r'iri in groapi cci patru bani de aur gi ii acoperi cu pamint.'t.ix.{ ?ii {' '{'' . Buratino sapa la iuleala o groapa. spuse paze. Se agezi apoi sd agtepte plnd va cregte copacul. adaugi si .$titi ce: voi s-o Eterge!i de-aici.Doamnedupa cifiva pa1i. 1 Buratino i. It fY Yr . Dar. lud din bdltoaci pu{ina apa gi stropi locul.Doamne dumnezeule.tc. sc motanul. Se preiacura ca se indeparteazd. . drix".

Buldogul de serviciu porunci ca ho{ul cel primejdios si fie adus fard intirziere la post. anume scornit. n-ai vrea si arestam un hot.Hot. Ei apoi. intr-o camerd imbicsiti cu fum de !igari.. ai acestui oras. Buldogul de serviciu. rusindu-se de ei sa-i spund pentru ce. din rasa Doberman-Pintscher. care nu dormeau niciodatd . incit. In odaie ndvilird numaidecit doi ciini detectivi. ba se bi nuiau chiar 9i intre ei ci nutresc ginduri rele. cu nasul intins.pornirl spre maidan. pe burtd. trezit din somn.i fdcea socotelile ci Buratino se va duce in ceie din urmi la culcare. o ? mars ii pagte pe to{i prea cinsti{ii bogd4^^: cetSleni ralJl. ldtri atit de tare. in rala u ner mese. sfordia din rdsputeri un buldog -de serv ic iu. nu aveau incredere in nimeni. pentru ce l-au lnnata t? Cu ce se ficuse vinovat ? Dar cei doi deteciivi rispunseri : 53 . il apucari de subsuori gi il tiriri la post. $i zvirlind in laturi picioarele de dinapoi. Detectivii rdspunseri scurt : Ham! ... Buidogul de serviciu sund indiriit. miriind fdri incetare. dintr-un salt.Poltfistii prtnd pe Buratino $t nur'I ingadute sa rosteasca nici o oorbd tn ?[ dpardred sd Vulpea Alisa i. Acolo. Ham mai departe cd un hot primejdios. sub picioarele vulpii se ivi pe nea. pe Vulpea il lamuri ! nume Bura- tino. Dar fi-ai gdsit ! El stdtea neclintit pe grimada de gunoi. viu sau mort.teptate o mici bfltoac5. Buratino oaoea din picioare. fusese vbzul rdlAcind pe un maidan. se aruncard asupra lui Buratino. Atunci Alisa il lisi in paza motanului gi dadu o fugd pind la cel mai apropiat post de poli{ie. asteptind cu ribdare ivirea zorilor. intr-un galop al lor. de spaimd. Cei din urmd o suta de pagi ti ficurd tirig.haimana ? O mare pfimejdiede serviciu. 1 . Vulpea ii vorbi cu un giascior mai dulce ca mierea Neinfricatule domn politist . pdtati de cerneald.

facind parte dreapti. u ^tita inrleminare. al doilea n-ai acte. esti de trci ori vinovat: mai intii eqti o haimana. Vulpea :-. ciinele se risti 1a Buratino. il tirira in goatla mare aiara din oraq 9i. chiar in rroaptea ace'ea. in sfirsit.. a motanul se trezi cu un singur ban. detectivii il aduseri pe BLrratino Ia post. lipitori gi larve de gindaci de balta. Nu mai era nimic de facut. Buldogul de serviciu se ridici de lingi masa 1i-l scotoci pe Buratino prip bttzunareNegisind nimic altcer. hlana I'ulpii si cea a motanultti zburi bucdti-buciti. farl si mai piardi vreme.te galbenii. ca o minge.er. Dupd ce-gi JrrpLriri unul al1uia coastele. . scoasera cei palru flr)cr ll :-^^-1. i. Sa fie inecat in iaz.. iar ea cu trei. fri{e. Vulpea il cuprinse intre labe. de pe inaltul podului.Vulpea gi motanul. . il zvirlira intr-un iaz adinc si mrrrdar. incit galbeni din pamint. $i-n ltrrnina lunii. Buratino chzu in api . Intre timp. De ciudzi.a decit o bucii{ica de zahdr 9i citeva firimituri de prajituri cu migdalc. .i pe deasupra n-ai nici de ltlcru. Detectivii il ingfdcard la iuteala.. impar{ira. urlind furios : Nemernicule.Ham! incerca Buratino si le vorbeasca de tata Carlo SI de pa{aZadarnic niile lui. numaidecit ! Detociirrii ri\nnns. si. rl frdl ll l^. motanul igi infipse ghearele in botrrl vulpii. Vorrbe! O sa afli la post.. Si astfel se rostogolira amindoi pe maidan.-<i mdtasea broagtei il acoperi cu paienleniqul ei verde. plin cu broalte. se ficuri nevdzu{i din ora9. Afari cu el din orag.

.

Lipitorile i se strecurau prin buzunarele hainufei. Buratino se citlrf pe o frunzi de nufdr ceva mai mare..i ingina. Toate vietitile astea sfir.Buratino face cunosfinta cu [ocu[tor[i iazului. Buratino se rdsuci pe burtici qi incepu sd Pluteascd. cuprinzindu-qi strins genunchii. indeob. intocmai ca gimnaqtii cind f ac . larve care inghit tot ce le iese in cale. care incotro. celelalte fiin{e mdrunte mi.ird prin a-l plictisi pe Buratino. ordcdi a treia..urai in pdienjeni. infS. Un gindac de baltd i se ca{5rl de citeva ori pe nasul care-i ie. cldn{dnind din dinti : 56 .or.E broascd de mare. in sfrigit tot felul de vietdli atit de mici. ^t+^ . Ia mai duce{i-vi 1a naiba ! Cd doar nu-s pisica moarti ! Locuitorii iazului se imprdgtiara. lipitori. ordcii aItal. din picaie insa. Mormolocii il gidilau cu buzele lor aspre gi morfoleau cu pldcere ciucurele de la tichia lui. Ca sd poatd rdsufla in voie.rindunica". incit nici nu se pot vedea cu ochii. incit multd vrcme ramase la suprafa{a apei. nimereau chiar ele in gura vreunei larve de sindac de balta.tte o chei/a de aur Sa nu uitlm ci Buratino era fbcut din lemn gi deci nu se putea ineca. u. Parc-ar fi un soi de caracati{a. .te cunoscu{i pentru prostia 1or.Are nasul ca un cioc de barzb. tremurindu-qi grabite periqorii care le {ineau loc de miini gi de picioare . scildate in razele lunei.ul verde de mdtasea broaqtei' curind. Pe frunzele late si rotunde ale nufSrului de baltd. ordcdi una oln ele. care plescai inciudat cu tdlpile in apa. Se agezi pe ea. gindaci de balt5.i cautind sa prindi ceva demincare .ise la lumina 5i se aruncd apoi in apa. cu loate astea se sperie in aga hal. . cu lSbufele dinapoi asemenea unor r. to{i locuitorii iazului se adunard in jurul lui : mormoloci negri 5i burtogi.unau in jurul lui. af[a ca cei pafru ga[beni i'au fosf furaft si broasca (estoasa Tortila ti darute. se agezaserd sumedenie de broagte gi priveau la Buratino cu ochii lor bulbuca{i 9i guriie cdscate de uimire.isie.

nu vi fie cu supdrare. citeva icre de rac gi vreo doui-trei rddicini plttrezite' Dupi ce-i puseri lui Buratino dinainte toate aceste bundtdti. Nttmai Tortilla. am vrut doar sd fac rost de galbeni mai mul{i Carlo.. 9i rdmasera nemigcate.sc urt d ! I De ce md cerfi aur c. lunecind spre frunza pe care stdtea Buratino. gi de care nu se mai temea nimeni. o aripd de libeluld...Ce porcdrie ! spusese cufundard greala. trecind pe lingd iaz. aPoi gustd in sil5. ridicindu-si numai capetele cu gura mare $l ochii bulbucafi. dintr-o Atunci toate broaqtele Vilul verde de mitasea broagtei care plutea pe fa{a iazului se cldtind Ei un cap mare. Broagtelor. cu vederca slSbiid din pricina bdtrine{ii.Vai de tine. Inspaimintat. da{i-mi sd-mbuc ceva!. M-apucd . incepu sa-9i depeno firul pd{aniilor lui nenorocite. Oricine Etie cd broaEtele au singe rece. Banii ti i-a furat vulpea in in{elegere cu motanul. scurtd . Buratino duse la nas mincarea ce i-o aduseserd broagtele. Vai de tine. infricosdtor. dar ar fi o mare greseali sd credem ci n-au inimd. broaqtele se strinseri roati in jurul lui..i lesne increzitor. o buc5licd de namol. Buratino fu cit pe-aci si se rostogoleascd in apd. Dupd cite am inieles din cele ce spuneau.bdut laptele si dorm in p5.ii . s-au oprit si bea apd 9i i-am auzit cu urechile mele cum se ldudau cd au dezgroprat banii. Se agezard in gir. spuse biie{el cu . prostufule. Altfel sint un bdie{el foooarte bun . numai eu stau aici asta udi. Mai adineauri.$tii. Cind Buratino.sta acasd ri minteda silin{a la inviifitura. fiin{i fdrd cap. Dar nu un Sarpe se ivise din unde. ca de piatrS.. pentru tata . se ivi din unde. cl5n{dnind din din{i. lfr ? mormdi Buratino.. apoi se cuiundard repede lna dincul iazului.. ii aduserl un gindac mort.i cuminte. ci broasca {estoasi Tortilla. Se apropiard de el una dupi alta.. ca de garpe. spuse broasca testoasd.. el.. Din strifunduri. minte .i-au amdrit qi tremur pe frunza tucurile lor c5lduroase.. Mo{ul de la tichia bdiatului se zburli de fricd.La ora asta fetilete 9i bdie{a./ Chella de . Xlai bine ai ti-ai necuratul te-a impins si te duci ?n Jara Progtilor. Ai face mai bine sd-mi dai J.. s-au cam incdierat la impir'leald. broaltele sdrird din nou pe frunzele de nuf-dr. datb in ap5. increzdtorule.

! Isi freca ochii cu pumnii .i-a facLrt piepteni din carapacele bunicii st buniculLtt meu.i si:inci atit de jalnic.Of. $i. Tortilla. Ei. dar fie ce-c-r fi. otnule!ule. cA pini 5i brr-ra9- --.. oi ! Ctrm o sa ma te lc suspirrarri in cor: pe asta . din nou prirri indelung 1a lunii. c:r ett dau o goana pina in fundul iazulLri poate-oi gisi pe-acolo vreun lttcru $or care s5-!i fic de folos. ri dre. 58 . s = ==_=:*: o lnina cle aiutor. anrinteasca ce\ra.. se lisi incet la Irrrrdul aper. ajrrtii-l onruleltrl de parce af fi r.rut szi-ii Broasca lestoasa privi indelung la lttnir.Ant mai ajLrtlrt cLt tldata un om.+==-=: Sl-. Ce-o si rnA iac acum ? Vai-vai-vai I intorc la taia Carlo ? Oi. oi. Dupa ce-gi trase caprri ca de sarpe in carapace. spuse ea.rt rbsplati . Stai aici. o[.

spuse Tortiila. Trecu multd. Vai. Ia chei{a asta de aur. scdpat-o in iaz un om cu o barbi atit de lung5. Prostu{ule iara nrinte . Ruratino fugea incotro vedea CU ochii. in fa!a lui. dar nu mai mi-aduc aminte tot ce spunca.i lesne-crezator. multa \"rreme... In cale in alf au stinci colfuroase . iar in vigduni atirnau nori de cea!5.tei Tortilla. cd-gi lacusera ulte acela .Broa.tilor. Tirziu de tot. valul verde prinse a se cldtina din nou . l-I u mai fi am drit ca motanul gi vulpea {i-au furat galbenii. entru ca-sl ficuserd ptepteni din carapacea bunicului vr L'illea aceea...Dar eu penlruvrut s5-l ajut ! piepteni d supdratd pe oameni pe vrenlea aceea. te-a r'bzut norocul! Lui Buratino inima prinse a-i bate cu putere Ei ochii ii scinteiari. ticu. ca si nu-l impiedice la mers. Zvirli lipitorile din buzunarele hiinu{ei.tele .i celorlalte broagte. Deodati Buratino zAri ceva mai incolo.. Stelele striluceau pr in f runzi5ul copacilor intuneca!i. cd trebuia s-o bage in buzunar. incit apa ficu bisici. Tortilla suspini. Atit tin rninfa' ca' trebuie si deschizi cu ea o ugi gi daczi izbute. un ghemotoc cenugiu.f de sufertnfa st Broasca !cstoasi Tortilla nu-i aritasi: insd cum sd iasi din-l'ala Pro.si.i broas ca lestoasa aparLr.tie o taind rnare. ai grijrl sd nu pierzi chei{a ! ( Buratino fuge din f ara Prostllor inti[neSte un toodra. de aur. n-am Eram tare .i aga de tare. Multe mai povestea omul acela bdrbos despre cheifa asta. se aruncd in apa.i ce s-a rnai rugat de mine sd-i caut cheifa asta pe fundul iazul. Ca prin farmec uiti de toate nenorocirile ce se abituseri asupra lui. mul{u mindu-i cuviincios broa. pe care o puse la pieioarclr'lui Buratinc-r.i-a bunicdi. Cind broagtele ii ziriri umbra neagrd rdsirind pe mal. gi suspind iari.optira: 'Tortilla. puse acolo cheija gi. Luna pieri dup d dealuri. $i numaidecit dupa asta auzi un lStrat de ciine. {inind in guri o chei{d mica. ordciird toate intr-un glas: -.Buratino. inotind spre mal. 59 .ti.

pufnind zgomotos pe nas. ghemotocul cenusiu risdri iari. crez ind ni'itsrl-I-1 ne r'. in goana mare. i$i smulse lipitoarea de pe nas gi gemu : -. murise de-a binelea. Omulelul cel mic. Cind ldtratul 9i tropditul se mai indepdrtard. Buratino incepu sd fugd atit de repede. O lua gi o puse pe nasul omulelului care zdcea fira suilare.. -printre suspine. doi buldogi polif igti din Orasul Prostilor. Pierrot nu se mi.. atingind cu capul o rimuric5.a de iute.i cizu drept la picioarele lui Buratino. pe drum.ternu o linigte Buratino fugea acum a. Mrrr Prinde-1. il ciupi de nas.|]': i_ deplind. ca unul ce se despdrfea de via!5.dio pentru totdeauna ! gemu omu1e{ul Buratino se pleci asupra lui gi vazu cu mirare cd era Pierrot. Pierrot se ridici indatd.. trecura in goani drumul . cilare pe spinarea unui iepure .Vai. se agezl in capul oaselor. De pe porrirniE prinserd sa se pravdleascd pietricele. Malvina. apoi se a. Lipitoarea.. Atunci Buratino se ciutd in buzunar si gasi o lipitoare rdtdciib.ham ! le erau plini de riutaie gi nu-l bdgardsdrind pe urmele ochii in seamd nici pe Buratino si nici pe omule{ul cel palid. buldogii. luind-o spre povirni9. cu capul spinzurindu-i in jos. ca stelele alergau qi ele ca turbate pe dupl crengile negre.Rimii cu bine. se vede treaba cd mai trdiesc ! r 6C . Buldogii. Malvina. Buratino incepu sa-l zgil{iie gi-l trase de picior. in bluza lui albh cu mineci lungi. adio pentli totdeauna 1". dupi el.ca.i \: ir-r +A d*. neinteles' . gi ingina cu glas pifigdiat .i tinindu-l strins de urechi. Zacea inlins. hamliau buldogii politigti . se prdbusi de pe spinarea iepurelui . Pe lingd el trecurS. Pentru a treia oari.. dldu din cap. Ghemotocul cenuglu san speriat de la pimint. a. nici una nici doud. | Rdmii cu bine.iepurelui. iepurele trecu in fuga drumul. Deodata. fugarind iepurele. Buratino izbuti atur-rci sd deslugeascd un omule{ mic de tot.i in fafa lui. Buratino se lipi la iufeald de o stincS. incit stelele pireau cd aleargd iute-iute pe dupd crengile negre..

.:. - :.'...:{:!ffi f a r+€ -**h ffi3 jffi /'-H\\... '.{ I liI*Y6(o Te+zE .rG: -jal.t/a o4 q -r€ { 4 r.... T ff t# *-f --1 -"-'-t + (t.n {t' {{ -{ f .i.F i j:..

fi-ai 9i gasit la cine sd te gindesti ! Tare prost rna i egti ! ii tdie -vorba Buratino.. ca[are pe rcpure Inielegi tu. Pierrot inceprr -.Cum ? strigl fericit chei{a.jurul lui.i ploua cu galeata.i - 62 . Toate pipugile dormeau. cum poti s-o gisegti gtiu aur ) ce u 5i{a $tiu unde se aflS . si o pisiloaga.. El a tocmit ciinii poli{iqti din Orasul Prostilor.Barabas stiitea la gura sobnebun lt aploua galeata. Uarabas. Buratino. Pe tnini-' mi. De ce fugeai cilare pe icpure ? raspunse Pierrot.. pe rrn crrlcuq de irunze tuscate. Buratino.Ai ales pindpicioare.. ll sarutd Ei-l intrebi : Cum de ai ajuns aici ? . Acolo.intul suiera SI . BLrratino il apuca pe Pierrot de minecd si il trase intr. sp(. ili voi dezvdlui taina Buratino. N-am putut rabda 1i am fugit. Aseard ietisc ana asta m-a lirit intr-o magaz.In{elegi tu.i noapte.. Pterrot pooeste.i povesteasci ln soapti: .. Brr rat ino. nu pe iepLrrele cenusirr. I.. Daci-mi .te cum a djuns in Tara Pro.. intr-o noapte r..tsarabas statea gllra sobei si s gea din pipi. Senior Carabas-Barabas mi rrrm:rreqte zi . dind miorliit.Ce?mea ? ? Ai vizut-o pe ieti{a ctr pirul albastru ? Ai vizrrt-o pe Malvina ai cules ! O .iu sau mort. Cum .ie cu piianjeni. Cunogti taina chei{ei de . intr-o noapte vintrrl suiera nehrrn .trn tufis de mimoze incircat dc flori. Senior Carabas. asemenea Lrnor balonale galbene si m iro s ito a re.Buratino ii cuprinse in rniini obrajii albi ca prairrl de din!i.riat in fugareau ciinii. caci a fdcut jurimint sa ma prirrdi r...cu gdleata.\rai.Du-mi chei{ei de aur I aju!i s-o gisesc pe Malvina. uilindu-se . Buratino.. In depdrtare se auzi rlin nou latratui ciinilor..1i ()lndeam la fetiia cu pirul albastru. Pierrot siri in din miini : la ea.. NLrmai elr eram treaz. ascrrnde-mi cit mai repede.tr\or.

.1tit.i deschide u9a. BLrratino s[)rrsr] cu glas inabu. intr-<-r noapte. r'int ul guiera. fi . R. de linga fe. Dar. Senior Carabas-Balabas mormai : .sA deschizi cu ea. Senior Carabas-llarabas se ridica din fotoliu. tocmai adormisem cind am auzit lre cinr:r.. Agadar..Sinteu.aclar. pcrntru ca tot mai f inea tichia in gura : tl i : Pr )esslessle.. Purta pe umeri un palton vechi.. In incapere intra Lrn om lung. Buratino il ldmuri irrsd prin semnc pe acest prostinac ci era prinrejdios s-o porneascd la drum pe intuneric. Intelegi.spuse el. Degpe agtzr ai mai poe...anume trebuie.La dracu'! Nu-rni trebuie nici un Iel de lipitori ! Vino 9i usucd-te la ioc pina n-oi mai putea - : ! i1 Ciorpac - urrt'alti de pescuit pegte nrbrunt. dorearn foartc mLrlt si viid cum aratii Lrn virrzator de lipitori rlc' leac.a doare tarr capul -sau r. LAsa{i-ma sa intru. iar la cingitoare ii aiirnau clegii. dacd r. de.Nlalvina.i am bagat capul in cameri. urma Pierrot. 1N.. A.) 63 . verde. In miini {inea o tinichea qi un ciorpac. injura. Tare ar maifi vrut Buratino sa se laudc ci acea cheita minunata o Ei ai'ea la el in buzunar.. pot pune pe ceafa o jumatate duztna de lipitori stra5nice.i tiuie urechile..'ir bAtind tare in geam. ud leoarca. si mi rca-strd.. in{elegi.5 doare burta. ca nu cumva sa-i scape vreo vorbd. rispunse un glas de aiarzi.. Silindu-l pe Pierrot sd se ascundd din nou sub tLrii. Am aflat taina. ca de obicei. vinziitorul de lipitorr de 1t-ac. rrsuc lingb ioc. Pierrot il rugb fierbinte s5-l duca la . Duremar. inclinindu-se de parca arvd fost irint ditr sale.i incre!ita ca un zbirciog. crr o ia{a mici .ul de mlmoze. Din pricina asta ma cautd Carabas-Barabas cu ciinii lui polif igti.. cirlige 1i ace.Cine 9i-o fi gisit si umble pe o vreme ca asta ?" eu. Anr tlas incetisor urr col{ dc perdelu{zi . ili lua tichia de pe cap gi qi-o indesh in gura. sc impiedica itr barba.. dar ca-l r'a duce la Malvina indata ce se \ra lumina dc ziua. Senior Carabas-Bar:rbas bodogiini .. ascultind la u$e. Si ce-mi vad ochii !.it si cam peltic.irat.' -Dacd r.

. broasca {estoasd. ceru . acum sint sbtul . nu-mi mai tihnegte Spune. Toate celelalte nu fac nici doud parale ! eu gtiu o taind foarte spuse din nou Duremar. spune.. Apoi iegea la mal. cind ai de gind sd isprivegti cu fdridelegea asta ? 64 .. intra pini la git in apa iazului gi rdminea acolo pini cind lipitorile se prindeau de trupul lui gol. gi el se dezbrdca. l. iar de vi dor cumva oasele. o si vI dezrrilui o taind.. cdzu peste lnspdimintatul Duremar. Duremar incepu sd mdnince sldnina gi.Duremar se intoarse cu spatele spre r.bucati de sl5nin5 vinzarea lipitorilor. spuse el.somnul de dupS-masA. in grdi aritarea aceea. broasca Atunei Duremar ii istorisi urmdtoarea iniimplare : . ne tulburi apa. in timp ce mesteca. mare. nepre{uitule !estoasi.i il trimiteam din nou in apa. . ca de obicei. Dupi ce mlnca SI bdu. Senior Carabas-Barabas trase din pipd qi rdspunse : In lumea asta e o singurd taina pe care vreau s-o cunosc.ce bunule Duremar. ln ziua aceea prinsesem o mulfime de lipitori in felul acesta. gata-gata sd-l striveascd sub el gi mugi ca un taur: Duremar. se impiedicd in barb5.Senior. Carabas-Barabas holbd ochii. spune mal repede fi-a destiinuit Tortilla. un cap de qarpe. La aceste cuvinte. Merge prost cu spuse cl llou. Durentar. ascultd.a dracu'! Nu-mi trebuie nici un fel de lipitori ! strigi Carabas-Barabas. deodata. cind din iaz se ivi.... . din pricina ta .ti1or. Din paltonul lui verde iegird aburi cu miros de nimol. Prea .1 | SE stringea gi i se intindea.ai bzigat iar spcmie rie{i -la intreaga suflare din minunatul nostru iaz. sdri in plcloare. parcd ar fi fost de gumd.Pe vremea aceea md indeietniceam cu nego{u1 lipitorilor pe care !e prindeam intr-un iaz murdar de lingd Oragul Pro.i pu{in tutun de-o {igar5. r4!.sint gata si din pun pe Pengi un pahar de vin tru o vd sale o duzind din cele mai stralnice lipitori. pe care mi-a destdinuit-o Tortilla. Ia de mininci sldninl si bea un pahar ile vin.i m-am incilzit. Senior. Pldteam unui om sdrman patru banuti pe zi. Ca si vI rdspldtesc pentru gdzduire.atrd. iar eu smulgeam lipitorile prinse pe el .

rog' ai putea si 65 li.iil.-.. incit tot poporul diri iaz ::ii mi roage sa i-o dau lui..Pe irLndul iazului zace o chei!i lerinei:atI.il. gi zicind ai:estca i1i v'iri eairitui bdrbii inb Llzuitar 1i nIt1q.inrint cd nici trr.Cind ? . A n si le igridu iesc un milion .tcstoasl se inverzi de ciutla lj-nll 5puse..rroasca {cstoasa.Ti-ir. de gindacii ilc ltalt. geamanian birrin de rpa. Si broasca se cufrrnila iri ailli..i laba din apa : --" Fac jrrr.oies. dacd te irrr..Omui acela sint eu ! Eu ! Ilu I prra-bunule Durenar.Lt .. -lri ga Carabas-Birrirbzis. nici nirnerii altrrl nu va cdpata cheila Icrmt'e ati. cii pind la urmi. schimonosindu-..i broiisca les'toasi obiEnuitS. Cunc.ia uLt t'l 3 decil r_. sii rag ca o vacd rdtdcitd de ci readi. iiP 3.. Eu o s:-r tla alez pc maiul ia zulu i. incit semdna acum leit cLr r-rn zbirciog fiert zi. br'ascd firiil minte l clr .r : - asta I cepu sd urle cit il tineau puterile: -.i('rdem tinipril. l/.i-si f aca Iumea piepteni dinir-insa.tt tt. Dar abia rostise Duremar a ces te cuvinte.. nrrmai si punS mirra pe cheit. broa gte.lr. ii rispunsei fird teami .. ridicindu-.sn "' . si ma las pdgubag de lipitori pcntru o biati chei{r. 1i Carabas-Barabas in- -ST :lu l. . lipitoriit: ri in bait:r r r.I-lei.r glini tif f . iesindu-si din lire.ri jumirtaie de nrugte grase.'.ti sd ne lasi in .lace iazul . zicincir -i .. n..si sd nu mai calci niciodata pe aici. mi-am bdtut irr ala hal joc de broasca lcstori:-ri.i cirii ca.t iirr ...Dindu-rni seama ca aritarea acea.riirs tr. Am si mi rog dr. ( -ind voi sfirsi de 1. Broasca ...uil -s..i.. de ce n-ai Iuat atunci cheifa de la broasca testoasi ? Asta-i buni ! rdspunse Duremar.. mi-a spus.ii: : tri murdara..: . tinindu-$i mereu laba ririicirtd in SUS. Atunci eu incepui s5-mi bat joc rie i.a.:r c Ilrt . dc rnolmoloci.sr rrn onl care ar fi gata si facS 0rice pe lumc.att. pe scuri.spiai*sti ? poate vrei sd-mi dai carapiicea dr os in care i!i ascunzi capul si picioarelt:..Osi zirnbesc cil am sit pot mit i irrrbiclor.i atit de tare chipul. s-o irrdirplece pc liroasc:. Sa pornint nullt a iciec it in fara Froitiloi. festo asi.re... r'incle-o (.i . sintem gata sa tc rasplatinr. Jrrl cli o i a primi nrrnrai acel om care va izbuti si f:rcd ast_ ir:1. l)uremar.

M'am poticnit gi am cazut pe ceva moale gi cald. am si virs lacrimi de crocodil.i-am si vir cheifa in broascd.. Nici nu mai gtiu cind am fost dincolo de fereastrd r. undeva. risturnind nigte scaune.' O lua ba la dreapta. o casb.. In bezna de aiar5.umeaua care se zgudui toata. o sd glsesc ugi{a micd pe lingd care to{i trcc fird s-o bage in seam5.e1 cu clopotirile inclinate care cum se nimerea' Pe drumul ce ducea spre ora. Buratino.. Ehe-he ! Asta-i curat ghinion iepuresc ! spuse iepurele' Pun rim5. Iepurele suspina gi o pornea din nou.i.iu.si l3 lxmina lui r. -. nemernicule ! 51 se repezi sh mh prindd gi sd mi zvirle pe foc.sule. . continud Pierrot. O si pltrund in camera de sub scard.. prin vii gi prin grddiniCind icpurele obosea gi se agcza si mai rasufle u1l pic. stind pc frunzele vegtede de sub tuligul de mimoze. Un fulger despicd norul negru de deasupra capului meu . Trebuie neapirat sd pun mina pe chei{a asta | $i cind o s-o am. .i cind am sdrit gardul.Sint pierdut!" mi-am zis. se intinse cit era uc iung pe du.i luna se ivi pe cer. dar se irnpiedici din nou in barba 1ui. vizui la poalele dealului un or5. ba la stinga. care are o cameri sub scard. hai sd mai fugim ni{el.celei mai prizlrite broscu{e. vintul guiera gi ploaia bdtea cu furie.. iepura. iugeau Carabas-Barabas Ei vlnzAtorul de lipitori. md duc in orag. Incotro ? Nici el nu qtia. migcindu-. iepurele tisni in sus. incit am ielit de sub perdea. Senior Carabas-Barabas m-a vkzul. Tragi cu urechea. Clzusem in spinarea unui ie pure cenu. o pornirlm prin intuneric peste cimpii. cizu. S-a noase. $i astfel.i in urma mea... Se aflii acolo.. l{-am prins cu nriinile de nigte urechi lungi.i rniniat buza lui spintecata in dou5. cu il sirutam pe frurlte: -. De f ricd.. dar eu md !irream strirrs de urechile lui. sd tocmeascd ciini polifigti.m-a apucat o curiozitate atit de mare. . in{elegi.ag cd se duc in oraEul Progtilor.Te rog frumos. Voi cadea in genunchi in fa{a sfirqit cu noi I 66 . Cind norii se imprdgtiarl . alergir-rd ia zece pa.Auzindu-i vorbind aga.izui. pe Carabas-Barabas gi pr. vinzatorul de Iipitori.

Iepurele igi pierdu curajul.cu cheifa aiacasd o fi camera aia de sub scard Ei uqila care se descuie .a-tfi=. am plins gi i-am cdzul la picioare.zul singur.. Insd cind vdzu !i. cd o gi zbughi prin pidure de-i sfiriiau calciieie. iepurele prinse sI tremure ca o frunzd in bdtaia vintului 9i abia am apucat si-i sir in spinare. rimase fintuit locului. cu urechile pleogtite. Virindu-qi nasul intre lSbuie... cd doar ai vd.tii.In zadar m-am rugat de el.S \:d -'. doi buldogi cirni.. Pierrot igi siirgi povestirea gi Buratiuo il intrebi cu bdgare de seamS: Dar in care . Urmarea o .. Iepurele nu se clintea.nind din orag.. purtind cite o banderoid neagri pe laba dreapti. intr-o fugi nebund.

Buradnl si Pieriot ielir5 de sub iufi.cminitor rrnLii capr de pisicd.Asculta. De unde vrei si gtirt eu ? In sfirgit.-r al dealuliti./ pierr()t sosesc la Malotna. rru alta.rocul ista.i o luzrri la goani peste cimpia pt care biiefelul o stn-rbitttse ctt o noaptt: nai inainte. dar noui ne e totuna. in d. ce zici. fetifa cu p.'r'1'11 Je dcparte sd-i sidile nErile od .larca lrastru. intreba el 1a fiecare 6'ln qi.rti1or-. Buratino.(-arabas-B arabas il-a tnal a\rut cind sh pomeneasci despre asia.ra virirrlui stinc<. Bulatino nu prea avt'a el chef sa se int.r. iar :-nirositl de lapte iieri la fttijr err parul alitr.rei sa ltiit ? Dupa alte cincispri-'zece secrtrtCc. poate it-o sit st bucure. ddr stnl tteoolft r . lluratino.s p rezece secunde.n. dar ii era loame. neribdftor. Iti venea sd te strici de ris.p s[]re'J'ara Pro:. uitlndLr-te cunt alerga Pierrot. Ili. s-o intilneascb mai repede pe tr'lalvina.irul a{bastru. Nu ne t. Pielrc. .rt intrebel dilt tlou: Asculti. Ia uiti-tel lr 5 r.. Darpistaovezi sL:Oase tLl ? S! cheita d in bttzunar o ureche. didr-rra cu cchii 1i tle tasu{a ceii llba. dupa ce ini.irti pc srrb nasul lui Pierrot. Ciinele Ar1-r'mon ledca pe prisiri 1i miriia din -ind in cind la nou- -i stelcle zrr-rivile ragul acela. cu soarele. Tu ce crezi ? O si sc bucrtre cind m-o itedea ? De rrnde r. . chei{a s e afla doar in fundul iazului. impreunh cu liliacul. Un iiricel de fum se inilfa din itLrrn.t'd tugd Iar"a tnttz{ere tmpreuna cLI ed sf ciinele Artemort (-iitd soareie se indl{a deasul.l rlSa Buratino la Buratino . luna De rlbloallc.r. iar rlt'asupra ltri plutea un nourag ITlic. a:. dat noui nc. dnpa ce Iugise din casa feti{ei cu pilrui albasinr.

. Mai bine tl sta linistit si-ai rnirrc...' uiti asa? ii intrcbi ea. -. ou irrill p()e 7. Se agezi la mdsrrla de pbpursi care se afla pe cirdruia p resirata cu nisip gi florile albastre prinserd numaidecit sd se legcne. la Malvina. totLrgi. Malvina. ilt timp LT Pierrot abia sc atingee de prdj ituri.. rEs-'un:t'Pit'rrot $tii.f-: 1 tln fls.uk:! cLr prdj ituri.: t. iar in cealaltS. ili zicea in gind Buratino.11 plltn tJurauno --. l'iu ptiu.. spilati-vi numaidecit pt' miini pe dinli Artemon' :rnr miire: 1i riu le i'os. -. Vizind-o pe Malvina. dau pe qit cana cu lapie 1i p-aci !i-er drunttrl".ters a ieasi. Apoi se a. ca 5i cum ar fi fost o prijituri cu migdale In cele din urma fata igi i eli din sirite: l\\i rog.r rninca. r'c-lri \'azut la niine i1.Dacd feti5cana asta c sd se-aput:e iar sa-nti dea cre. pe cine din lumea ASIA n-ar da ea gata cu meteahna asta a curdleniei.." to1 atunci apirurzi Buratino qi Pierrot Malvina fdcu ocliii mari.orii ii erau rogii 9i ttmf la{i de plins. curl{5-fi dintii. alit de mari.Vai. Se Lrita.nu i-au zburat inca sticietii din cap ! Spald-te.mormdi tsuratino.Baieli. biir. incit ntr face . Se spalarS. Malvina fi':u iar ochii nrari Da-a ?l Atur:ri spune -ne st ni)ti I :r D---^l:-^ pt rez it I 69 . {i I arn adus ! N-ai decit sd-i dai lec{ii de buna purtare I'lalvina abia atunci inlelesc ci nu r. fluturagi! se rotiri deasupra lor ca nigte frunzttlile albe 9i galbene 9i.l ii la fintind ! -. Buratino spuse. un co. Pitrrot incepu sd se bilbiie Rostea cuvintt atit de lipsite de inteles 9i fird nici o leqlturS. iar Artemon 1e scuttrri hlinutele ctr smocttl de : par din virfuI cozii. nu st-ncurca. Ochi. -. ca vrajit. zbr-r.. ca ii cunl rrimic: nu s-ar fi intintplat '' Uite. Era sigura ':a guzganr! il tiriserd pe Buratino afard din magazie qi cd-l mincaser5.'isa.i le ntai rngir aici.Ai vdzut. cit sitrt de iericita I gopti ea gi adauga indatd cu glas de . de cinrl eu nu mtri miininc nimir:.. ca i-ar fi pLrtut cuprindt dintr-o ciaia pe amindoi biicfii in adincul lor. Tocmai atunci Malvina ieSi din cisutd lntr-o mini tinea ceainicul de portelan.E rnulti \ireme. lluratrnr.ezari la nrasi.

broasca festoasi Tortilla. scumpa A lugit Maluina. cici el spila rochiile Ma. iegindu-9i din min{i. Artemon latrd p utern ic 9i sari la Pierrot.I il ingfiica de guler qi-l scuturi pini ce omule{ul ingaimS.easca poezia.are cu un cap de pisicd.i nu pricepuse nimic. de. apdru o broasci. alb. ie spuse: . SperiatS. In schirrb. pe cdriruia presiratl cu -:^.Maivina f ugi si-gi schimbe rochia. s-a dus Maluina.. Ar70 . Pierrot turna fiertura din ceainic peste ea pi At alvin a se trezi cu rochi{a ei drigu{a plini toati de cacaci.Azi-noapte..ul care aducea la infdli. Buratino sbri ca ars qi inceprr s5-si umple buzunarele cu przijituri. ca to{i poe{ii. draga.Oare n-uS putea l/iala-mi de pdpu. Carabas-Barabas si ciinii polifiiti vor . N-am s-o mai gdsesc! mea . i-a povestit lui Carabas-Barabas de-a fir a pdr despre chei{a de aur. bilbiin! : te rog . n-apuci nici i{alvina sa-l arate cit de mult ii plicrrse ci. .AjLrnge. deznddijduit. cu gindul aiurea.i! \a lv ina se fdcu la la{d albn. bucafele de zahir si bomboane. ttl)l F{olbindu-9i la ei ochii bulbuca{i.Cu ia{a spriji'ita in minu!a ei ginga. du -se Dar n-apuci bine s5-gi sfir. i. holba cu ochii Broasca se ql ei bLrlbui:a{i la toata invalmiqeala asta fi aici peste un sfert de spuse din nou: -ora.. pe care iard.. Pierrot incepu sd spuni poezia cu un glas atit de stins. rnai repede ! Daca buldogii poli!iqti il aduc aici . de parcd vorbea din frrndul unei fintini adinci : $i mci-ntreb plingtnd : Da. ca aripa unui Ilutura. pierrot. Pierrot. p..a. gea miinile 9l incelca si se dea cu capLrl de nisipul cle pe cirare.ri sd o pdrdsesc?" rriirei.Llalvina didu un !ipbt. Crezind ca e gata si-qi dea suiletul.i frin. rosti citeva cuvinte f:iri nici un in{eles.Sa iugim cit sintem pierduti pe Carabas-Barabas. i.si ridicl ochiqorii fru_ moli spre noura.i n-are rost sd le mai insir rici. deodati. .

( (r..l- ." .€7.*. I :"2 ( *^ -.V *.I . alva-. a r?e * V4# r it t L\ ir# F \Lr..7. r:1 // ./'r 1rfi.r.'f t_rlz l-rtt t /a .f.l V* n"E \fi 4 n"i l.i-=E.J t# et t * . T' 71. t(t I t':t 7t r' ('' oi'. U.z -.€' --T-.&" & f .

plirr de. ri dea in hohote.. Carabas-Barirbas cilca greor ciinilor poli{i5ii.i capul I Sa iugim t.temon ducea in dinli bocceiufa cu t<rt ielul de lucruri de-aie gospoddriei. Apoi. alerqind p€' ci'mp1ll dc'schis.i rog! Nu va pieidel. Pu. ci in alta parte.i cie drirm. Ferinclu-se de soare.nvl ic [r. adica Buratino pri. Artcmon.t' . dinapoi ca sd-.r. crr mira stieaSinl la ochi. frica ! 7a .c de nrinte'sindtoasa. putcrc. Cinci ii zari pe fugari. irnbricati :.\iaiVlna i.areir-.iaste in lc.$i acunr. !-Illl'tin.i --.rt?i sr zrrirle panrintrri r:rr pitir. v.r 1crr. supra. zburau atingind cu aripile pimintul. 1i in urma lol Pierrot. O lupta crfncena /a mdr{Jrned Ddourit Senior Carabas-lJzr12[x-s {inea cle zgarda doi ciini poli{i9ti.i facd vint. r\rtt'nron Lr 1€'r rot qi &lair. Ugile se trinteau. Buratino nu-. Si cind to{i. - . pe care groaza ii fintuisc locului.i.i iringea miinile: . currr.e in spinarea lui Artemorr doui bor:celu{e in care sc af lau htcrrrriie r:cle mai trebuincioase. Ritiha ii rcipa mci-crr tiin buzLrnarul hzrinei sl I sC lil citrca printre picioarr-:. previiziitoi-. o agczi dca. iar pe I{alvina. pentnr a-i speria rnai tare.. Doar BLrfni{a din pod.ind birbategte in irunte.i picr dLr crimpit ul. rinii cu t olrtri gura. Pdrea cd totril este pierdut. la rrarginea pddurii risiri barba incilciti a riri CarabasBarabas. iegirri din iarba deasd in cirnp deschis. nii-c.}tie frumoa:. inspaimintate si ele. ari IInOU-sr din{i coliosi qi mari _. ciinii inrii{i inceouri rnai ir. cerceta cll luare-amiuie imnreiurimile .Aha ! ricni el.lcilm intr-c} ror. Vribiile gure)e ciripeau speriate prin tuli. oAr'l. parci inir-adirrs.uri" Rindurrelelc.ina.. isi strin:. 9i slobozi buldogii. atii der mirrrlri crarr rl:. r\lal virra siltind pe bocceie.l Iilr!')s . porni in Irrrnlerr lc-.e d. Apoi se indreptari in pas rtisLrrat spre [3trratino. cu capul impinat de poezii pri. I-Lri Pierrot ii poninci si sr'{inii clc corda ciiirclrri. Nri ldtrau gi nu se uitarr la iuqari.

Buldogii cei cirni se infuriard de-a binclea. Dar Artemon izbuti si se strecoare indeminare printre ei 9i-..i asupra lui. Buratino fu cel dintii care-qi r.i infipse col{ii in ciotul de coadd al unuia l . Buldogii polili. Buldogii se sucird . Aratindu-gi col{ii.Cheila de arrf . alergind in cerc. acolo undc sint iebedele Artemon. striga si urla de acolo de sus. fugeau firE grab5. Siri{i. o porni razna pe cimp. ^Nlalvina siri jos din spinarea lui Artemon . ba aruncindu-se intr-o parte. o prlvea ln npctirA nA lvrarvlna. crI 1l Ilnea gura : in ri{i in ajutorul omulelilor de lemn. Buratino. ! - i pregitegie-te de lupta I Imbarbdtatd de glasul lui hotarit. gi sI scormoneasci pdmintul cu picioa rele dinapoi. arunci boccelele rlin spinare. Acesta sdri sprinten in sus.ini. cd{5rat in r. voi fiare. cu coada tiriE prin iarbi.manii ! Sa- 9i astfel izbuti din nou sd-i jupoaie unuia coastele si celuilalt spinarea. gi se napustiri iard.ilit du.. scoatc-fi ceasul qi . In timpul ista. ba ldsindu-i si se apropie.i o lui la iugd spre lac. ciud la dreap ta. Buldogii sdrird pentru a treia oari asupra lui. dar cu incip5linare. Artemon.i ugor rochi{a.ti parcd abia atunci il zirird pe Artemon. igi scclase ceasul de pe laba $l-$t desficu funda d in viriul cozii..Pierrot.Diorr.\ -.i asupra lui i\rtemon. ce veghea singuratic pe cimpie. Dintr-un salt se aruncar.irful unui pin cu trunchiul plin de ri. pdsdri 9i gindaci ! Au nar. incepu sd sarir cln o la stinga. cu picioalO -. Carabas-Barabas se apropie de pin. Pierrot dupd -Artemonea. pe urmcle Iui Artemon. viu sau mort. Buratino cu miinile. Sdri}i in apararea ncvinova{ilorl.'eni in fire. t4m in loc. lisindu-i si treacd pe sub el. chiar de sub nasul lor.c. sdltindu-. hotiri{i sa puna laba pe el.i incepu sd-l scuiure: jos ! Jos cu tine . il cuprinse ln bra{e. lncreoln-IaI ca nu mal era nlcl 0 nldejde de scdpare. da jos boccelelc. strigd el. ia fata de mind $i fugif spre lac.D5-te se prinse zdravdn! de o creangd. greoi. Miriind indirjifi. coapsa celuilalt. 'l cu minecile lui lungi atirnindu-i jalnic in lC)s.

ciinele poiif ist se prdvdli la pimint. fugirindu-se prin cimpie in jurul pinului singuratic.rele. trecea pe sub botul lor ca un fulger cenugiu ! Din nouragul asemeni unui cap de pisic5. este cam de mirimea unui pepertaE galben gi e destul de greu. il . vai gi amar de tine.orbi de bdtrine{e. Era vulturul care ii aducea de obicei Malvinei vinat.i nevinovaf i !. $i din nou o pornirS. miniogi. ba gi cu din{ii. il izbi puternic cup ieptul. ca o cirpd rogie... spintecau aerul drept sub nasul ciinilor. cu limba atirnindu-i din gurd... care rdsuni ca o tobd. cu picioarele incolli pe celSlalt ciine dintr-o parte. fdri ve ste. il mu. Urlind inf iordtor. atunci.i. incit conurile de pe crengi se cldtinau de mama focului. - o gurd cit o Buratino se tiri de-a lungul crengii. din din{i: ldstunul doar nu-i muscd: l'ij-j-j I gi gata. $erpii tot trebuiau si moari curind. Conul pinului.. Artemon gi dupd el ciinii politiqti care. pic5.cati.. Dacd te pucnegte cumva un con de 5sta. Carabas-Barabas se intinse jos cit era de lung. De acolo v azu ca Artemon aDta mai alearg5 gi el. curind. tl risturnd. Cei dintii le venird in ajutor iistunii. se inil{d in vdzduh cu ciine cu tot $i cind ajunse in inaltul cerului 15si sd-i scape buldogul din gheare. Buratino rupse al doilea con .. nimeri dreptin guralui cudinfi mari. degi zdrobiti 9i mu. cdscind 5urd. fie sub Artemon 74 in sus. I ! Siriti Ne-au incol{it dugmanii strigi din nou Buratino.i poc ! il repezi drept in ca pul lui Carabas-Barabas. Iqi infipse ghearele in spinarea unui ciine poli{ist . ... plin de ghimpi. Zadarnic cl5nfineau acegtia. desfici ndu-gi larg aripile lui puternice.In ajutorul lui Artemon venird nigte broscule care tirau doi . Buratino abia se mai {inea pe creanga zgiltiita virtos. Zburind foarte jos deasupra pdmintului. un vultur negru. D5-mi cheifa ! urld Carabas-Barabas. Ajutor ! Snri{i in apdrarea unor bdie{a. Aqa de tare scutura Carabas-Barabas copacul. ajunse in sfirgit in dreptul unui con mai mare Ei incepu s5-i roadd cu dinfii codita de care atirna... Cunr Carabas-Barabas zgilliia pomul din ce in ce mai tare.erpi. nu-1 sldbeau de fe. conul greu zburd deodati de pe creangd si.cd si apoi slri in lSturi.

minge.ritate de-ale ariciului si ariceii cei mici. . hotari{i s_o sfir_ . se apropiau gi bdrzdunii cei haini.i birziunii ii in{epau 9i ei. 75 intunecindu-le vederea. induplecaserd s5-gi sfirgeasci via{a murind vitejegte. fie in stcmacul unei berze.i nemdritate ale ariciului gi ariceii cei mici. Cirdbu. se rostogoliri intr-o clipitd ca ni.te bile 9i-9i infipserd lepii ascu{ifi drept in botur ciiniror vrajmagi. ca un sfredel. ajutorul lui Artemon siri acum Ei o familie de arici : ariciul.' . Veneau in zbor.ii . ii pdtrunse ln giilej. .i gindacii ii mu5cau de burta.u . furnicile pdtrundeau in nirire ciiniror. toate fiarele. cu pliscul lui coroiat.In doi . ca si str5nute gi sd dea afari lichiciul cel otravitor al furniciror. . negri_catifelali. aricioaica.. tirlndu-se incet. Bondarii . Fdrd sd-9i precupe{eascr via{a. imbricafi in pelerine aurii. Artemon cel cu suflet mare se hotiri sd treaci la Iupta hotdrttoare. cimpia rdsuna de scherirXit 9i de ld- $i iati cd unul din cei doi ciini igi cisca botul mare. aricioaica. bondarii gragi. improscindu-le cu un lichid usturdtor pe care-l fabricd numai ele. gi broagtele ii temon pi trat.ia1iie ior tungi. fdcufi ghem. soacra ariciului. Vulturul. pisdrile pi gindacii se napustiri asupra nesuferi{ilor ciini poli{i9ti. ceie doud mrtu. fognind din aripi. cind pe celdlait. Flutura. crrdbugii de aur gi gindacii mugcdlori. urmireau doar un singur lucru : dintr-un salt cutezi^ior si ajungd la beregata lui Arsi-i faci de petrecanie. ne{inind seama de mugcdturi gi zgiireturi. Artemon iqi cldmpanea falcile gi ii jupuia pe dugmani cu ghearele. Buldogii se ndpustiri asupra lui 9i to{i trei se rostogoliri ca o o ridicind putredd. Atunci garpele batrin gi orb se repezi cu capul drept in botul larg deschis al ci in elu i 5i.ii aurii . doud mdtugi nemd.i mugtele roiau ca Lrn nor des prin fa{a ochilor lor. cu acele lor veninoase. Ariciul. Buldogii. zumzdind.r. Se propti in coadd gi-gi ariti col{ii. din zbor._ Gra'e 9i linigtite. soacra ariciului. . ii ciocdnea in cregtetul capurui cirrd pe unul. soseau gi ei.erpi. Broscu{ele {ineau gata pregati{i cei gcascd intr-o moarte viteieasci.

inabuEindu-se.-zrE ---Za- l.'. infepeni{i. 76 in virIul pinului. Buraiino..l/.J /-.ie cepe.'l tiiltl:l (l ' .i4 . /. Amindoi ciinii. se lipise de trunchiul imbibat de rigini. se sprijini de trunchiui pinulLri. Din pricina loviiurii pe care-o primise in cregtet. in gitlejul ciruia pdtrunse cel de al doilea qarpe. se zvircoleau acum neputinciogi pe phmint. luat de vint. ochii i se fdcuserb cit ni. Viteazul Artemon iegi invingdtor in lupti. In vremea asta Carabas-Barabas izbuti. nrugca{i gi zgiria{i din toate parlile.I =-{/ -. 'tt't.::'* ! q/("-44 --- \ 1. Vintul ii resfira barba.il . Cldtinindu-se pe picioare. de ame{eald. sa-gi smulgd din gura lui cea mare conul cu ghimpi.\l(frt' w Acela. vizu atunci cum ca pi- .a rffih. cocolat drept tul birbii lui Carabas-Barabas.it.. in siir..i lucru se intimpl:i gi cu celalalt ciine. \r 4{ .

l f Scindu-i ln ciudd -- Sic. gata-gata s5-1 apuce cu degetele lui incovoiatc pe baie{el. .rald5" in stufarig.se pocni cu nasul de copac. recitindu_i poezii : 77 . albasire. incleindu-se in rrginS.. se lui Carabasdupa bdie- Barba i se incolScea 9i ea treptat in jurul trunchiului. Siri jos gi incepu sd alerge roata in jurul gi.chiopata in urma lui.i fugi spre iacul lebedelor. Pasdri mici.i el pe loc. Pierrot incerca s-o linigteasci. in{esat cu aripi de libelule $i cu lintari usca{i. Barabas intinse miinilc sd-l inha{e tel.i {ipete dezniddjiluite: Artemon gi Buratino isi vindeau scump pielea. dar '.Buratino cobori atunci pe o alti strigd data ! : creanga ! . in trei labe. pe cea Ce-a patra {inind-o in sus. se auzeaLr ratraturi indirjite . priveau voioase. carabas-Barabas . Buraiino scoase limba la el . ciufulit tot. la feti{a care plingea amarnic. cu barba lipiti de trunchiul pinului data copacul. Arte'mon. acoperindu-gi f ata scrldatd in lacrimi cu o frunzd de brusture. zburind prin stuf aris. Pe cimpul de brtaie rimaseri cei doi ciini poli{igti. cd nu m-ai prins $i nici n-ai sd md pnnzl vreocopacului. Inconjuri o o in t ln pe$tera Malvina gi Pierrot stdteau . mi-e frici ! suspina llalvina. rdmisese .am nedumerite. Ei cind nu mai avu ce sd se incoldceascd. ca s-o caute pe Malvina gi pe pierrot. pe o moviliJd umedd. in cleznidejdea ei. Apol mal alergi dati jurul copacului qi incd o data.Mi-e fric5. cldtinindu-se. senior carabas-Barabas. buimac. a ciror via{i nu mai pre{uia nici cit o ceap_d degeratb. moqule. Din departare. .. dar Peste capetele lor se intindea un piienjenig des gi ocrotitor. Doctorul in gtiin{e de pdpugi.

. Vintul adia r-rsor orin stufig. In urma iui gchiopdta Artemon. feti!o. nici chiar de Carabas-Barabas ! Ptiu ! Incalecd pe ciine.f ace pe amindoi qi s5-i bage in buzunarele lui fdrd fund. Hain din fire cum era.ina igi frlngea miinile. gi Noi. parci fdrd sd ia seami la bucuria Malvinei gi a lui Pierrot. Venea pesemne Carabas-Barabas.Stam moaililo Cu flori minunate Galbene $i rogii. pe mooilild... m-am siturat de tine. Malvina gi Pierrot nici mdcar nu indrdzneau sd-l intrebe ce se-nt?mplase cu ciinii poli{iqti Ei de ce ntt mai sint urmiri{i de Carabas-Barabas.. . $i Pierrot se frdminta fdri nici un rost in jurul ei. Deodatd. pe qi ca celdlalt mal al lacului. Mah. ocolind lacul ca sd ajungd de cealaltd parte.. bdiatule I Ntai bine fd-mi rost de o frunzd proaspdtd de brusture. Sub rdddcinile uriage ale 78 . S-o pornim la drum. nici de motan. croindu-gi drum cu coateie' prin stufirig. apucd-te de coada lui.uroaie. Omuleiii furd nev o i{i si-i oblojeascd rEnile. iar trr. Mi s-a urit. $i el porni voinicegte peste mu. vdicdrindu-se : Se gtii cd Artemon gi Buratino s-au prdpidit' s-au prdpadit. tnmiresmate. nici de ciini poli!i9ti.. cd asta e ciuruitd toatd qi udd leoarci. In sflrqit se auzi zgomot de Pa9i. hirtinit bini.agd-om sta Singurei. cu nasul in vint . zgomotul gi fiPetele din depirtare se stinserd. Stuful fu dat la o parte gi deodatb apiru Buratino. credinci<.. gi lumea Toatd s-o mira Malvina bdtu lnciudatd din picior. avea sd-i in. bdiatule.se aruncd zdrobitd cu fa{a pe muEchiul verde.rsul Artemon insd Echiopiteze rdu de tot.i cu gura pind la urechi. Tocmai cu mine gi-au gisit sa se misoare ! spuse Buratino. Cind ajunserl cepn sd schelSiSie sd faci un popas. Vara-ntre. Nu-mi pasd nici de vulpe.or gi incdrcat cu boccelele..

sterge-o gi adu apd din lac I Pierrot porni ascultdtor. iar apd aduse doar pe fund. Fluturagii. aEeza{i-vd la mas d I In tot acest timp. cu buzele strinse.i din peEtera gi batLr din palme: --. gindaci. Buratino fdcuse pansamente. venird omizile $r grnoaclr ursuzl orn gunoaie.Malvina.unui pin ce cre$tea pe un delugor pietros.i.. broscu{e.rarse cu un bra{ de tulpini{e uscate.Flutura. Malvina ticuse. Dupi ce-l ooloJ lra gi-i puserd termometrul. egii acum scutit si te speli pe miini Ei pe dinti lna inte de masd. se aQezare Pe perefii pegterii. fugi de cautd vreascuri pentru foc I Xlalvina se uitd cu d ojand la Buratino. Dintr-o cimd. fluturi mari inclrcafi cu polenul florilor. omizi. Dar acum nu se mai putu stdpini gi zise cu glas de om mare: dacd te-ai luptat . Viieazul ciine i.. Artemon adormi liniEtit Buratino spuse: --. siltind pe burtd.. dddurd de-o pegteri Cirari 0occelerc ln pc$tera gl tot acolo se tiri gi Artemon.. Nu trecu nici un minut Ei sosiri. care trosnea atit de tare. Pierrot le finea Ei Malvina lega cu ele labele rdnite ale lui Artemon. fdcu la intrarea ln pegteri un foc mare. poticnindu-se gi bolborosind felurite poezii. in zbor. .Repede.Mare belea pe capul meu cu binecresculii dqtia I Aduse singur ap5. tirindu-se. De uimire. 79 ..i lingea cite-o labd qi apoi o intindea Malvinei.Sd nu crezi cumva.. incii crengile pinului inalt prinseri si se clatine. Deasupra f ocului puse la fiert cacao cu ap5. trlalvina ie. Buratino. Buratino spuse : -. cb de Carabas-Barabascu ciini gi te-ai poli!i9ti Ei i-ai invins. apoi tot singur adund vreascuri 9i conuri de pin. cu aripioarele desfdcute.. dacd ne-ai scdpat purtat bbrbdtegte. lui Buratino ii pieri graiul : Na-fi-o bund ! holbd el ochii la fetigcana atit de dirzd. Buratino spuse: -.Pierrot. pleca gi se-ntr.u!5 veche a Malvinei. pe drum pierdu lnsd capacul ceainrcului. iar mai apoi broscu{ele. ddd u din umeri.

sp. si atit de gras gi somnoros. ca o ra{5. ca se nu se ?ndbuge. care-l tirau oe anproare. cisci alene: he-he-he si se indepirtd cdlclnd leginat. aduserd porniri Zece un crap lucios ca oglinda. ii stoarse p_uf ina pastd de dinti. O omidd albi . ea .Asculti. ca un ghemotoc pestri!.use: - 80 . Prinzind intre labe omizile cafenii..ca s-o impodobeascd gi ca pdmintul ce s-ar flrimita mincare.i grasd se tirl pe fruntea lui Buratino si.O broagte noi. DupS ce le curitd. In loc de oglindd. apoi cu ajutorul cozii lustrui ca oglinda cele trei perechi de ghete : ghetele Malvinei. Veni in zbor Ei pupAza -^^l-: I rx voioasd gi neastlmpdratd. Ap5ru 9i un bursuc somnoros. care semdna cu un purceluq. in timp ce-gi aduna firimiturile din poali. cd-i e1a tot una unde-l duc broa$tele. nevrind. . igi spdlard miinile. Broscu{ele tirird Ei ele crapul-oglindd inapoi in 1ac. O altd omide se 9i apuci sd frece dinlii lui Pierrot. drdgufo. Vrind. Lui apoi cu grijd de pe p erets un fluturag 9l presara polenul de pe aripioarele lui pe ndsucul ietif ei. incepurd sd-i toarne ap5 din ceainic pe botigor. motul ei cel rosu care i se zburlea de cite ori gdsea ceva de mirare. .Pe sint ! spuse Malvina. drdguto ! $i.i tot gunoiul de pe jos gi-l zvirleau afard din pegterS. ! Gata. Proptirl crapul in coadi. sdltind spre lac. sfirrr !. nevrind. SA nu cadd tn Gindacii de gunoi rostogoleau in bulgdra. Buratino SI Pierrot. Piaptdni-md qi f5-mi buclele ! Uite ce zbirlitd dar . trebuia sd-9i cure{e dinfii.. le stoarse de pasta cafenie gi o lntinse pe incilldmintea omulelilor.ochii oglinda unde-i ? bulbuca{i ziserS: Atunci broagtele cu aducem .Vtalvina gi-i fdcu buclele.. Abia atunci le dddu Malvina voie si se ageze la masI.. cu IJtrsLr r<r.Pe cine sd pieptdn ? mine. ale lui Buratino gi ale lui Pierrot. Dupd masd. lislndu-i-se pe nas. zburd din pegterd. ba chiar gi gitul. drept in fala Malvinei gi. vrind. Neastlmpdrala prpdzd o pieptdnd pe .

a de strins gi degetele atit de aproape de pe.ii nepu tincioqi gi ciinele bolnav. . Dar nu se-ndura si-si plriseascd tovari..i lnclr:iati . .Sint Se tiri pind o desficu cu din{ii gi scoase o sticlufi cu cerneald. bui sd-ti pun doud duzini din cele mai bune lipitori.Ba nu-i la boccea. penarul..cu rdqind. cotro vedea cu ochii.c. abia tirindu-Ei picioarele. niNi. Buratino se hotaraste sd afle cu orice pre( de Ia CarabasoBarabas taina cheitei de aur Duremar gi Carabas-Barabas trecurd incet pe lingd pe. data trecuta ne-am oprit la dictare.ter5. qi carabas-Barabas. se auzi un trosnet de crengi gi vocl groase.. t460 8I .N-am la adevdrat I ce-mi ici. Cind totul se sfirgi. Va tre. ridicindu-gi mhigorii frumoqi spre tavanul peqterii. in boccelu{i ! gemu Artemcn. Lui Buratino ii venea s-o zbugheascl din peqterd Ei si fugl in -Nu prin pe pddrrre. prietene. Prin fa{rr: peEterii trecurd Duremar. Trebuie sa iie pe aici rlrdeva.. barba lui Carabas-Barabas. fine tocul a. da'pe ceafi mai potcovit bdiatul ! spuse Duremar.Buratino. El mormii: mine tot trebuie pentru scris. in'rildtucitd gi incleiati de trunchiul oinului. caietul gi chiar un glob pimintesc mititel. In timpul lutpei. spre fluturaqi fi. bine te-a . Deodatd. gi abia atunci se apuci sa smulgi. vinzdtorul de lipiiori de leac. Oftind gi scuipind intr-una el spunea : N-aveau cind sd fugi prea .. cu mare greutate.Cbcll! de !t'r . agtepti pind ce Artemon qi Buratino se fdcuri nevdzufi prin iarba deasd.departe. nasul ii era umflat Ei toatd barba numai smocuri . Sd continudm lectia. cd o si te murddregti de cerneald I spuse Malvina.. vinzdtorul de lipitori se pitise de fricd lnir-un tniiq.Ei. ll . Pe fruntea directorului teatrul ui de pdpugi risirise un cucui rrrare 1i roEu.

Carabas-Barabas se puse p? urlete: . Pierrot. nu - Fugarii se pitird in fundul pegterii.. Igi croiau cu miinile drum prin iarbd. cu glas rdguqit. cercetind cu de-ambnuntut fiecare tufiE Ei scotocind pe dupd fiecare movilifi. lui $i Bravo. pen tru o mai grabnici tnsdndtogire a lui Artemon... mormdi Carabas-Barabas f urios din cale-afar5.. Directorul teatrului de pipuqi qedea 82 . de mult trebuia si te porti aga ! Buratino o lui la fugd pe urmele lui Carabas-Barabas 9i ale Duremar.i neasemuit.O sutl de mii de draci ! Hai s-o pornim ctt mai repede po lrrnra nemernicilor dlora ! Caiabas-Barabas Ei Durentar pornira indatd pe urmele fugarilor. Dar Artemon. siri Pierrot. mi-e fricd ! scinci Malvina. lo Ydzurit fumul ce se indlta la rdddcina bitrinului pin. Dar ce. Pierrot gi Malvina se slituiri vreme indelungatd in goaptd gi hotdrird sd agtepte zorile. .. dormea somn adir. sb ascundi intrarea peEterei cu crengi. qi.Ce-i de fdcut? Sd fusim? pini-n picioare. oblojit din cap Ca si i se vindece rinile. Pe nemernicul de Buraiino am si-l tai bucbtele-bucitele. Ca un leu am s-o apir pe Malvina.. sd-l hrineasci in somn. Buratino spuse : Nu $l nu ! Ori scapa cu toiii. dadu cu ochii de ei. Tu nu mi - cunogti lncd. ori pier cu tofii ! -- Eu vreau totugi sd aflu cu orice pref de in ce loc se afli uqifa pe care trebuic s-o descui cu chei{a de aur. Curind. cu briceagul.i fird ajutor in pegterd ? Ascungi in fundul pegterii. $i lucrul acesta ne va aduce fericirea.rc. Dupd ugi{a asta cici s-ar gisi un lucru m inunat . ciinele trebuia sd doarmi doudzeci qi lratru de ceasuri in gir. dar trecu prin minte ci omuletii de lemn s-au adlpostit in peEteri Ei cd pe deasupra au mai aprins gi focul. nu-l ai pe Pierrot ? Eh ! el doar si spund poez ii e bun !. la Carabas-Barabas Mi-e fricd si rimin fdrl tine.. Buratino. aga cum vorbesc de obicei riufdcitorii invechifi in rele.. s5-l lase oare pe credinciosul ciine singur .

4 / W f {d W {/2r* {r W .f '!'\ \.

prietenii se tirirri spre ospitdria . loftind galdgios glinile la ospif -.a osphtdriei.ie. cos.noaptea Urmirirea nemernicilor s-ar putea prelungi pini Duremar. lnvirtind la flacdri frigirile 9i cratitele. hodorog bdtrin. Piei de-aici. iar dumneata. care gdsise pesenne un griunte sau vreo firimifd de piine qi.Senior. Aproape de u. pitinJu-se prin iarbA ca sh nu fie vdzr-rt. scormonea pdmintul cu ghearele. chel al ospdtiriei. ajunse acolo lnalnlea tul uaraDasBarabas . cdci firma se vedea bine de pe delugor. pereche de Cu chiu cu vai. se lnCrepii fan{oE spre ula deschisi a ospitdriei. 84 co- . pitrunse in bucitdrie.pr malul riului. dar nu se putu sthpini ei-i ciuguli din palmi Senior comandant general. lncit stipinui s5 nu bage de seami. . spunea . dar ca s5-gi ascundi neqtiinfa. pe sub aripi.. iar Duremar punea pe cucui o comprese din frunze .Co-co-co-co Buratino ii intinse pe palmh firimiturile unei prajituri de migdale . rdspunse posomorit Carabas-Barabas. Dar Buratino.i Duremar. $i aga. Buratino ll cuprinse de pene. gi i se ascunse dupi coadd.1-a trei pegti1ori". sd faci bunitatea si md duci pini la vatrd I Ne-am lnieles ? - Co-co-co-co I De fapt nu in{elesese nimic. eu trebuie sa pitrund in ospdtdri* rlar ii-r aqa fel.t.Servi{i. te rog.. Buratino se dddu pe lingi un cocot mare. 1De departe se auzea cum ghiordie zgomotos pintecul lui Carabas- li Barabas Ei cum piuie trist stomacul gol al vinzdtorului de lipitori de leac. senior comandant general I ! Cocolul se uitd aspru la biie{eiul de lemn. tiptil-tiptil. bun de supd I tipd stiplnul la -f5cindu-i vint cu piciorul.Eu unul aE minca pe loc urr purceluE lntreg qi o ri{ugte. tlrziu. chiar pind Ia vatra unde trebdluia stdplnul cel -- Co-co-co-co ! cirii gi mai rnindru cocogul. trebuie neapirat sd ne intremdm. :icuturindu -gi mindru creasta ro. Am sd md pitesc dupd minunata dumitale coadd care strilucegte in toate culorile. macn$.

-+4t. se auzird glasurile lui carabas-Barabas 5i Dure Stlpinul ospdtariei le ieqi inainte. zburd spaimi. inclinlndu-se adinc in fafa Buratino se virl ln ulciorul de lut 9i se ghemui acolo lor 85 .ucf-*\ . pe furi.. Q) /i7/t i^:41 ii. mar. cu un frpil la giinile care dideau semne tle cocogul. {in tli (lt( E 714 sl-iui^. pe linga picir_rarele stipinului gi sc piti dupd un urcior mare de lut. Buratino se strecuri.:k .r.t4!.^^t^{ v.Cot-coo-dac deznddijduit.6'?:. I Cot-coo-dac I drept in ficu ulifd. gi apoi. In aceeagi clipd. . nT/t @ o" .

! care se afla Burati no fu agezat intre directorul teatrului de pdpugi gi vinzdtorul de lipitori de leac. -. seniore. yi cu palma cealalti o s5-i pocnesc una cd praful o sd se-aleagI. dupd ce se seturd de bdut. urciorul acela . o si aruncdm in el oasele. iar stlpinul hanului le tot umplea paharele. spuse Duremar. ca sd se topeascd riqina lipiti de ea.Am sd-l agez pe Buratino ia aqa in palmd. rdspunse stdpinul.i pini mai sorbili un pahar.Sd-mi iasi buboaie pe limbd gi si md sece junghiul prin gale de vd mint. scotocesc ei toatd pidurea 9i vi-l aduc incoace pe Buratino.Senior. . Buratino. Peste capul lui Buratino incepuri sd curgd oasele gi resturile din iarfurii. ln coaie cu toatd puterea. Urciorul e gol . pune-l pe masS. ia aritd spre mai binein care se pitise urciorul colo ! $i cu de purcel. intdri Duremar. Stipinul ospitdriei ridich atunci urciorul tsuratino se propti nu lunece in jos.Buratino afla tatna cheifei de aur Carabas-Barabas fript. cd doar gtia de fuga omuletilor de lemn: Senior. Se bigd atunci in vorbd qi stdpinul hanului. Dar inainte de asta.$i eu vdd ceva alb.Nemernicul ! Aga gi meritd. nu trebuie sd vd ostenili ciutindu-|.. Sugind cu poftd un piciorug de purcel. Nul SI Carabas-Barabas izbi cu pumnul in masd. am sd-i chem . spuse el lduddros. Carabas-Barabas.. Urciorul ln 86 .Daci-i aEa. . igi rdsfird barba la focul din vatrd. de perefii urciorului. ca sd gi-l risturnd pe masl- -* Vid ceva negru induntru ! striga rdgugit Carabas-Barabas. sd-i sugd tot singele. . la iufeali. n-ar s strica sd-i punem niscaiva lipitori. Mai intii si-i iau chei{a de aur. Am eu aici doi fldcii dibaci.Vinul piciorugulporcirie .Minti I Ia sI-l vdd ! $i Duremar lnfulecau acum un purcelug bine e gol. Carabas-Barabas zise cdtre stdpinul hanului : toarna-mi dsta e o din urciorul de . de ell -.

. Cu craoa.a fac un semn . tn buzunare.Dezviluie taina.apte cozi. tn ouzunanu tndte. $i poporul meu de lemn Smirnd std ioacd. . nenorocitule. unde mai pui cd mai trisese gi la misea Fafa zbirci de fric5. Chiar . Am craaasd noduroasd. f mpletitd-n $apte cozi. Impletitd-n . Iar pe oiala lui Eu Mult aestitul Carabas. Bani. Se-ncouoaie ca gi iarba.sitmi adund. cum tremurd la u. intinzindu-gi ..i - Ah.Bine Cheama-fi fl5cdii. dezviluie taina ! Carabas-Barabas rimase ca trisnit : apoi pocni din filci Ei se holbi la Duremar: '. I ci.Cine-a vorbit ? Tu ? . nu glumd Uite ici... MLilt temutul Barabas ! Rege sint peste pdpu. nu eu. gi pentru cE se cherchelise incepu sd cinte tdlpile cit 1l finea gura : Prichindelul meu'norod E de lemn gi-i cam nerod. Buratino zise atunci din fundul urciorului : . stdpin am fost Si eu rdmtn.i cea mai ardtoasd.Atunciavea obiceiul dezvilui taina Duremar si creadd in tot felul ? de lucruri tainice.uria$eIin fa{a focului.Nu.i ! $i de cum imi aede burba. spuse Carabas-Barabas. strund.. . ca o smochini uscaiil 87 cine zice sd . i se invinefi Ei gi se .-Cu glas plingdref.

suflat vintul prin horn. e chiar sub nasul dumitale. iar noi 11 vom preda in schimb pe nemernicul de Buratino. de parc5 ar fi. .. 88 t!rclor.. Glasul rdspunse : . Ah ia rosti aceste cuvinte.In timp ce se uita la el. lii spun.i motanul Bazilio.. fird . el strdbltu ca o sigeati camera. dgtia-s t-. cind cu altul. In timp ce tofi rdrndseseri cu gurile cdscate.. Unde se afld ulita. ascunsi de vatra zugrdvitd. Ceee feeel dee ta-i-i-i-nd r snuse el bilbiindu-se. zece qalbeni. glasul tainic din fundul urciorului. lui Carabas-Barabas tine dintii. Uga se afld ln odii{a bitrinrrlui Carlo. has atirna jalnic in jos. sd taci t Eopti Carabas-Barabas. iar falca lui Carabas-BaraDe spaim5. Duremar lunecl sub masd. dar nu izbuti nici mdcar sI se-iirilte. ardiS cu laba cdtre masd: Senior. tipi din nou. Las' c5-fi spun. ln 5i-l izbi cu furie de podea. ieqi in curte qi se ndpusti spre cocosul care cerceta mindtu.Taina broaqtei {estoase Tortilla. Senior Carabas-Barabas ne va d5rui.. lnceDu sa-l clan- uezvalule talna I ca de nu. dupl ce numird dadu pe din doud cu motanul. qi el aritl spre vulpea Alisa . cind 'cu . unde se aflb u.. nenorocitule. care se opriserb fn prag.qh ne mi$clm din loc. nu te mai scoli de-aici. ^ . senior ! Oameni de nddejde I Pentru bani. Carabas-Barabas incercl s5 sard in sus. un gindac mort. Vulpea igi scoase de pe cap piliria ei veche qi ficu o tnchinSriune adincd.. se afld pe masl. Iatd flicdii. li Vulpea. Numai sd taci. ci stipintrl hanului intrl ln camerd. sdrmaniior de noi..un ochi. Carabas-Barabas apuci urciorul - . prelttng.it ] lar e sd {i-1 aducd qi pe dracul legat fedele5. Carabas-Barabas scoase zece bani de aur din buzunarul vestei: spune...Iati banii I $i acum banii de citeva ori gi oftd din greu.ifa ? guierd glasul. lntr-o noapte de toamnd. unde-i Buratino ? . Dintre cioburi Ei de sub grdmada de oase sdri Buratino.

. nu-l zdreau nicdieri... venindu-$i in fire' tlEniri din cas[. Duremar qi stipinul ospltdriei.-..lt 'i14tr vj tL Tu m-ai dat de gol. igi desfdcu arioile qi o lud la goand cu picioarele lui pintenate. cocogul alerga cit ll tineau picioarele. peste drumuri. 7 a 'l{.. Acum ia-o la sdndtoasa cit te fin picioarele ! $i Buratino se prinse cu amindcud miinele de coada lui de general.e . Buratino se idsS tirit de el ca lntr-un vlrtej. l1 . Carabas-Barabas.. nimeni nu-l lud ln seamd. Cocogul.-. carne de supd I li strigd Buratino.. luindu-se pe urmele iui Buratino. l)ar oricit se uitau. pe cimpie.Chctlr dc . spre pidure.... fird sd in{eleagd nici de data asta nimic. ridicln' rln-gi ameninfdtor nasul.-r=e__=: _ ---_=_=__:_ . dealuri 9i cimpii... doar hdt departe. 1460 89 . +_:__. Dar cum tofi qtiau cit e de scurt la minte. ?.

arunca!i in cirucior impreund cu boccelele lor si p-aci le-a fost drumul. nici Pierrot. dar ptnii [a urma toafe se sftrsesc cu bine Coco. Erau minecile camigu{ei lui Pierrot.. dar urechi foarte ." Btiratino igi ingropd fafa in iarbi. Iarba efa Dr azoala de urme de rofi.Buratino.. Nasul i se infipse adinc in pdmint.i cheifa de aur. Lingd capul lui. Abia acum igi didu el sear'a cit de 'mult igi iubea prietenii. spre 'locul unde se vedea strdlucind lacul lebedelor. poeziile lui proaste. iata . 90 . pentru tntita oard tn oiala lui. strdnuti pi{igdiat de trei ori gi spuse: oarb6.Luali-i pe nemernicii d9tia. Pegtera era goali ! Nici Malvina. gedeau vulpoiul. . o movilifi de pamint sfirimicios. prin frunziE. Sdri de pe delugor SI se uitd sub riddcinile sdunoase.ului Progtilor. I-au zvintat in bdtdi pe cei mai buni politiqti ai mei. generale ! Intoarce-te 1a glinile tale.ul cu mintea scurti obosrse . abia mai fugea. Iati 9i pinul de pe delugorul pietros. prietenii tii au fost lega{i. numai si-i mai poat6 vedea. cu ldbute trandafirii . Inima lui Buratino prinse sd bati cu deznidejde. in timp ce-qi ficeau datoria I Ridica{i-i 1..Sinttras de nigte am In cdrucior bune. Le ridicb. Mal vina n-avea decit sd-i dea oricite lectii de bunicuviinli. fdrd zgomot. In locul acesta s-a oprit un carucior oi. Buratino didu in sfirgit drumul cozii lui rdvdgite. ueleclIYlr au raspuns: . e cuprins de deznadeide.i detectivii. guvernatorul Ora.tera De jur lmprejur erau imprdgtiate crengi rupte. cu pliscul cis<'at. Brr ratino ar fi dat pind . "Fdra ind'ia1d ca prieteniimei au fost rdpifi r s-a sfirgit cu ei. fie 9i de-o sutd de ori.. sfigiate. $i porni de unul singur. .i pe. din care iegi o cirtifd catifelati. iar pierrot n-avea decit sd-i spuni.Ham !" s-au repezit in pegteri gi am auzit induntru mare hdrmilaie. Guvernatorul a poruncit asa : .. se indlta deodati.. nicr Artemon ! Pe jos se aflau doar doui zdren{e.Ia-o din loc.

luat a. se pr5. ugor ca o rindunicS. odinioard atit de frumos pieptinatd.a. igi ridicd miinile de- Motanul vili cel gras cu ochelari de aur. care. N-avea nici un piatt. In spatele lui stdtea vajnicul Vulpoi-guvernator. dacS nu s-ar fi amestecat vintLr I cel puternic. Coada lui.ctia La ce i-ar Il IOIOSII una gi bun5: trebuia sd-gi scape cu orice chip prietenii. cdzind intre brusturi. numai pielea 9i osu[. DeodatS. iar molul i se tira prin praf. zdri iazul murdar in care-qi avea casa Droasca {estoasd Tortilla. Pe caprl gedea un nrotan gras.inat. fugea a. lat in filci Ei cu ochelari de aur. In urma cSruciorului pd5eau cei doi clini detectivi DobermanPintscher. trecu de lac qi ieEi in cimoia cu iarbi deasii. el indeplinea slujba de piritor pe lingi guvernator. il aruncl de colocolo. acoperit de mdtasea broaqtei. se preficu . Vlntul ll prinse intr-un virtej pe ugurelul Brrratino. fira indoial6" in iaz. Buratino. fird veste. oblojit din cap pinl-n picioare. il rdsuci ca pe un titirez.lul buratino sa ramlna lnllns pe Jos cu nasu I in pdmlnt ?! El siri cit colo Ei-o lui la lugd pe urmele ro{ilor. dar . detectivii iqi ridicari boturile in vint. se aruncd de pe piscul cel mai inalt in iazul rnurdar. care nu mai avea unde si se ascundd $i nici incotro si fugi. de pe caprE gi. drept in capul Vulpoiulu i-guver n a tor. sub ocrotirea mStusii Tortilla. qi adulmecind deasupra prdpastiei tichia albd a lui Buratino. Pe drumul ce ducea cdtre iaz cobora un caruclor lras de douh oi slabe. atirna din cirucior. cu lina numai zdren{e. Jos. Descrise mai intii o curbd in aer Si at fi nimerit.i un ticElos. Pierrot gi Artemon.a. lnainte insd de a fi ajuns ei sus. in negtire. cum . Ajunse in sfirgit la prdpastia in care se rostogolise cu doud nopfi mai-nainte. FIrd a sta pe ginduri incepurd si se calere in salturi mari pe urcugul repede. il invirti. - z|riri asupra capului gi.rt it i era ficut din lemn. Peste boccele erau culca{i Malvina. gi-1 lSsi si cadd tn cdrucior. Fugea mereu. pentru cI era un fricos le.

pudra albi i se scuturase de pe fafd gi se vedea acum cd obrajii lui erau la fel ca ai tu. ridicindu-qi botul tn vint. Dar Vulpoiul-guvernator nu se zdrea niciieri I Tocmai acela pe care detectivii trebuiau sI-l pdzeasc6 mai dihai ca pe lumina ochilor.ro cind. Ajungind in fa{a cdruciorului rlsturnat. Umili{i din pricina neputin{ei lor. il vdzurl leEinat pe motanul cel gras. cu boccele cu tot. scotociri peste tot.r. cu cozile intre picioare. turor. Dar a nimerit prost cici bursucii. ra sturn ara cdruciorul. Toate astea se petrecuri insi atit de repede.ul Progtilor. lncit voi.i veCeau gratiile de fier ale inchisorii. Se tiri apoi pini lingi brusturele unde ziceair Malvina si Pierrot.Vulpoiul-guvernator fricos nevoie mare. Pierrot gi Arternon chzurd. Ciinii Doberman-Pintscher coborird povirniqul ln salturi man. Malvina. IJUraIlno i ncepu sd se piplie incetigor: picioarele gi mlinile Ir erau intregi. slobozi un schel5liit prelung de deznidejde. se flcuse nevdzut de parci l-ar fi ?nghifit pa mintul. le dezlegd frtnghiile 1i-i puse in libertate. . in ciuda dragostei lui pentru poezii. Sc. in ceru . se invoird si spund cd pe ciru rn sc intimplase o minune gi cd Guvernatoruf fusese ridicat de viu. dar nu putu sd-l sirute din pricini ci bdiatul avea nasul prea lung. Minecile lui Pierrot erau rupte pind la coate. dupd cum se gtie. ba chiar tare rumeni. de-a berbeleacul nrintre brusturi. ie fiplnd.. Iugrr6 in Ora. nu prea sint bucurogi de astfel de oaspefi gr le fac reoede seama.Ai-ai-ai-u-u-u-u-u I Apoi amindoi o luard iar5gi la goand. scheldldiau piini de jale. In brusturi zd. 92 . dragi cititori. Pentru a-gi scipa pielea. Maivina il imbrS{iEd pe Buratino fdri sd spuna un cuvlnt. spenale.ceau omuletii de lemn 9i ciinele oblojit de la cap la coadd. pentru cd simfeau de pe acunr loviturile de bici pe spinare . A1 doiiea detectiv flcu la fel. gindindrr-se ce minciuni si-ndruge la postul de poliiie. n-afi fi apucat nici mdcar sI vd numdrafi degetele de la o mlnd. Primul detectiv. gi didu buzna lntr-o vizuind de bursuc. o rupse la fugd pe povirnig. ulle.

nu seapucarieEti inci prea slSbit. Sd fugim I Pe Artemon il vom tiri de coadd dupl noi.M-am luptat vitejeqte. lui Caraba:Earabas li era greu sd mai coboare pinl in vale. cum era.i el in vlrful povirnigului : Senior Carabas-Barabas.Nu...i-l tirirri : ! dupi ei pe povirnig ln sus. iar motanul Bazilio i. mi-e rugine.a c6 lncepu *A-i ademeneascd pe fugari .u laba pe fugari.. vd clintifi.in iaz. Iar tu.Nu sd primim moartea cu voiogie. Pierrot o strinse pe Malvina la picpt. ca pe culme apiruri Carabas-Barabas .dtunca oriasci.ului. Duremar chicotea . Malvina era un tovardq minunat. mormdi Buratino. tale cele mai proaste.. Gras din cale-afard.cheifa de aur. sd rizi cit te-o fine gura.Venifi la mine..ecii vecilor.fi spuse el cupe mine ln r. venifi la mine. ofta . Dar nici nu sd urce pina la jumitatea porrirni.. cd a. $i chiar dacA ne esre . Ha-ha-ha I chicoti Carabas. n-ar pus ei mina Malvina ti tntdri spusele . copila9i. Pierrot.. . Da{i-mi drumul.i leneg nevoie mare.Deasti dati insri nu mai aveau nici o nidejde de scdpare. Malvina. Daci . To{i trei il prinserd pe nenorocitul ciine de coadi .i peria mustatile $i putdia I . ll VOI .i Durcmar. indoindu-gi degetul lui lung ci1 un cirnal .. iia nu mi-ar fi pus piedicd. a. la lipitori.S-a luptat ca un leu ll cuprinse apoi pe Pierrot de git qi-l sirutd pe amindoi obralil. poate. Vulpea Alisa ii andta . lald cd-mi iese in calc Buratino igi fdcu la iufeali planul cum si scape de primejdia ce se abdtuse iardgi asupra lor.o voce groasa. Destul acum I Nu vd mai pupafi atit. Cu toate micile ei metehne. le porunci Buratino. igi pterse iute lacrimile gi prinse sd ridd batjocoritor cdtre cei care-i aEteptau sus.oblojit tot.Asta-i bund chiar amenintdtor. hoiirit se-$i vindd clt mai scump pielea. : \"'' . ciinele. O sd les5-mi dai niie Cllnrlc DOlnaV.a. . spune poeziile dirt sA murim. merg eu gi singur..

. cui mai i-e fricd azi cle tine'?. croncS. mai repede. Carabas-Barabas urli infiordtor. In tirnpul acesta..inat. iar pe motanul Bazilio il zvirli cit colo.. batirrdtr-si <ie Carabas-Barabas. niai repede I In virful dealului aplru bitrinul tata Carlo. cu sprincenele iniruntate gi cu minecile suflecate. Cit despre Duremar cel proslottac E un neru.. Jinea in miini un ciomag noduros. vino mai renede la mine. Dupi aceea. fiul meu. Hei.Buratino. Iar de Bazilio... nizdrivanule !.uiertnd. Vulpea Alisa zimbi acru . iar Drrremar isi ridici miinile uscate spre cer..Dati-mi voie sd le succsc gitul obraznicikrr astora.Aici. Barabas. va spun drept.. holul. aici lui Carabas-Barabas zbrrrh o cof Deasupra capului oia n a. aici.. se aplecd privind in vale spre locul unde se aflau omulefii de lemn qi strigd bucuros: -. Drept rispuns. r'ino-ncoace sd scuitt drcnt in ia iumulitd. Eqti teafEr. mi-e siLit. butoi dc berc iara berc.. --ac de grdsime joc Ei mdi.it. Lui Carabas-Barabas ii fdcu vint cu umdrul.Pierrot nascoci numaidecit o poezie gi o striga in gura mare. O clipi numai si totul s-ar fi slir.. iar lui Duremar cu cutul.r . Pe vulpea i\lisa o croi pe spinare cu mdciuca.rind tare: " tr{ai repede.. cu un glas cit se poate de neplicut: De uulpe mie mild C-o agteaptd bdful. directore la teatrul de pipugi. pocnindu-l cu cizma. -oezi bine ! Carabas-Barabas e un fleac. barba plin cu prostie. sinitos ? Hai. I 94 . d5-te jos. l)ar deodati trecuri in zbctr: iastunii. Buratino se strimba in fel 5i chip..

r' -/ r l%zev\\ . /r' y.2" iTt_'' r tfl*o t rtt i gfiffi.W'Y".'/ lr . +o-h*ffi.** ("''' { .. (.r*lt I $l't .)r*{ i *..ffi&S y-&.ti#{fr.ffi ii ../d -f -.*r t _$1:6W.ffi.'itli..t/ + ./r--n/s {'- 7.b' t{fit #* [r-Y'"'f'a/F hFjry{tr&{ t( -/ ( I .{t /.W ) ! .7 .ffi ryiffi.o4 ry.'": . / {'' . ou' '. r./ . . .../ffi...A .:i':.f ) >. tt( ..fft'j r'-f a t {..*:-tv. ..

Buratino. ridicindu-qi poalele paltonului verde. treaci ! . ameninjindu-i cu degetul : . Dar. cu capul intre umeri gi cu ochii holba{i.u dcasd. Carabas-Barabas rdmase locului. se rostogoli de-a rf*ra. cu un ciomag in mln5.-o sd fie cam greu. Barba ii atirna jalnic" ca un gemotoc de cil{i. Pierrot si Artemon Ivirea neagteptaid a lui Carlo. din cind in cind se tot oprea. Iata Carlo ii lud pe rind in brate.Vd ardt eu voud. Ei acum plr. cdzind in iaz cu un plesciit asurzitor. Tata Carlo ii rispunse aspru: Vai de capul tdu I Om bdtrln gi cu cine te-ai lnhiitat ! Cu nigte : ' - 96 . unde dirdu dc Carabas-Baraba s: stdtca {intuit locului.Tatd Carlo. Dar deodatd. tndoindu-se de durere. bodo ginind intr-una : Eu n-am nici o vind. rbsuflind greu din pricina poverii. Vulpca Alisa se strecurd tiril prin iarba deasd qi de acolo o rupsc ia iusd.. . Nu isc mai vedea decit virful urechilor. ajrrngind intr-un loc mai povlrnit. Ehe-he! . bolboros. Buratino {isni gi el din sin noi fdrd ciine nu mergem acasi. credii-rciosttl Artc'mon ridici botul si-i linse nasul lui Carlo. Motanul Bazilio zburase cit colo. Ei.. tmpreund cu tdta Car[o. Cobori cifiva paqi. in picioare.de la mine . cu sprlnconele incruntate. neastimplratilor I $i-i bdgn pe toti in sin. ii bigd in sperie{i pe nemernici. urcd anevoie pind sLrs. Duremar. cu capul vlrit lntre umeri. cobori dealul.. rdspunse Carlo. la vreo zece pagi. nici o vind.Buratino SC infoarce TN sf?r. ca un cauciuc de bicicletd gdurit..i Il ridica pe umdr ca pe un sac qi. se opri si *e apleci asupra nenorocitului de ciine.ul vostru. din pricina loviturii primite. Pierrot gi Malvina se cdldrard indatX pe coastd in sus. Ma/oina. dar acun. Dar papuqile sint ale mele. Recunosciiicr. i{la plin de ciudd.i el.O sa-1 duc cum oi putea pc cilelu.

Trecuri de osplt|ria .s. sco{fnci capul din sin. Carabas-Barabas. de strajd un polifist.Pune-fi mina pe ho{toropit furat papugile ! Dar poli!istul.Cbei{a dc a.O sutar\lalvina si Pierrot asteptau pipu. aduse de r. statea.Nu omulefii.i uili ca -si se aucli in toati pia lz' ! Mi-a . ncmailuindu-l in seami pc Carabas-Barabas. brlzdattt ici gi colo de valuri mai intunecate. cu motanul gi cu vuipea ! Pe cei mici ii asupregti. bolborosi: de galbeni i{i dau peniru .'si. iar deasupra pilSriei in trei co[{uri roiau mustele. Vinde-mi-le mie ! Buraiino. povestind plin de minie pozna lui Buratino..Pcntru nimic in lume si nu i le dai ! strigi Buratino. Carabas-Barabas il apucd deodati pe Carlo de guler. --. {inindu-se la trcri pagi in urma lui Carlo.tineau isonul: -.ile inapoi ! -.i. Asa au mers ei qi au tot mers. cocosul cu coada smulsi. E1 rlspunse hotirit: I Dacil ai ii fost Lt-d) . doctor de pdpuqi! $i Carlo porni pe drumul ce ducea spre oras. De cdldurd gi plictiseala. ru.. of. dragul nostru cocos ! Carlo se urcd pe un delugor. infelegitoa re.i tot de acolo ziri orSgelul cel vechi. r'ai. Dupi ce-. pleoapele i se inchiseser5. neclintit.ti. 5i acoperi.Vai. l@ 97 . ii .Da-mi pipu. pe la spaie. Carabas-Barabas. incoace gi incolo. 1n pragul cireia stitea jupinul cel chel.ini. de culoarea nisipului. Nu tr-t dar qi nici nu !i-i vind I Cara-te de-aici I Carlo cobori dealul . Acolo. il urma pa3 cu pa. carabas-Barabas sdri atunci la er.oii". de unde putea vedea marea.pungagi cunoscuti de toata lumea.ine iie. ce jale ! Oi. mustd!ile i se pleogtiserd. Dar tu un director bun qi ttn nm r"rr cnflci t: ^^ fi dat inapoi e. intra in ord9el.ti mai hain d ecit un crocodil. iicindu-le pleciciuni 1i arritind cu amindoua miinilc fripturiie ce sfiiiiau pe vatri. cerindu-i cu tot dinadinsul sd-l aresteze oe Carlo.La trci pe.rr c.i viri barba in buzunar. cu Duremar. incolo si incoace. plictisit 9i de cdlduri. intr-o pia{d pustie. Gdinile. cu sufletul la gura sd audi rdspunsul lui Carlo. tt . scrldat de soareie arzitor. nici micar nu se clinti din loc... prin fa{a ugii se inviriea.. tot cu capul virit intre umeri.ul de pinzd al teatrului de p5pugi.

nu fi mihnit5. EI insd zimbea Eiret $l se tot tnvirtea.Vai. igi freca fr untea cu palma. ingindurat. pe masa. tata Carlo. vezi. ia birdi{a Ei smulge pinza aceea gduritd de pe cu{e Derete.Dar tu cinc eqti ? intrebd alene polifistul. de parcl n-ar fi stat pe masd. ciuta s-o impace bdtrinul Carlo.. Dupi ce desfdcu cu grija pansamentul de pe labele lui Artemon. -. dacd faci una ca asta. O farfurie cu terci din fdinl de oviz qi un oscior cu maduvl. drdgu{ele mele pangli: toate au rlmas printre brusturi. doctor in gtiin{e dc papu. Carlo dddu din caP : Fiule. cel mai bun prieten al regelui.i tmpreuna miinile cu dezn6dejde: -. iar Pierrot. pe Malvina gi pe Pierrot.Nu-i nimic.etor ! te Toti. pe fundul ripei 1. In timp ce Carabas-Barabas se ciorovdia cu el. directorul vestitului teatru.. cavaler al Nlarelui Ordin. . dar cA bietul de el nu se putea miEca din pricini ci era iihnit de foame. Tati Carlo. gi-i agezd unul dupl altLtl.qi sint gata sa mi lupt cu to{i ciinii din oraq ! .. ci pe un titirez' Destut cu viicdreala ! spuse el sdrind jos 9i scofind ceva din buzunar. vai ! se caina Carlo.Rochif ele mele I Pantoiiorii rnei cei noi. trece{i indatd la sodlat. bocd.. Eu sint senior Carabas-Barabas.i il agezi pe pat. mai intii de ciine. o si tnchidd ca pe un cer. Malvina se porni si plinga in hohote. se apropie de casa in care locuia. vai. iar in buzunar nici o le{caie.. 98 .nind cu bastonul in caldarim.. Apoi i. Malvina spuse numaidecit Tati Carlo. Descuie apoi uga odlifei lui intunecoase de sub scard. dupd aceea ii scoase din sin pe Buratino.-. te rog. Mai spre seare dau eu o fugii qi-ti aduc toate boccelele. vdzu cA rdnile ii erau aproape vindecate.i am sX string de la trecatori o grSmadi de bani. N-am in casi nici macar o firimi{d de piine.i. erau abituti. oftd Artemon.. Am sil ies in strada sd spun poezii . afari de Buratino. Bdie{i. il didu jos de pe umeri pe Artemon . $i de ce {ipi la mine I zise polifistul.. mi-e sd nu dormi la Politie .

se face parca mai : cald. zugrivite toate pi: bucata de pinzri I'eche. Rupe pinza.si mi . duoi ce se scir 99 . arata citre vatrd. Tati Carlo. incit tata Carlo.l hotirii. Carlo se miri Dar .-==-- ==-r--Cu nasul in iint. citre ccaunul din vatri $i catre dira de fum. Buratino vorbea atit de r. i{i dau cuvintul nteu <le piipu5a ca vei avea c u rin un foc adevarat pe vatri. un ceaun adevarat de iuci si o ciorbi fierbinte. fiule. si pripidim un tabiorr atjt de minunat ? iarna ia el . .ma uitde ce.--_-:. ci in ceaun fierbc intr-adevir o ciorbi de miel cu usturoi.i imi inchipui ci este un foc adevdrat.-:==:--=ai :- :==--"-:--.

Dar asta-i spusepoza lui Buratino Buratino.cel viclean. zadarnic cdulase Carabas-Barabas sd-l induplece pe poli{istul cel somnoros sI-l aresleze pe Carlo. pina dupa ceafi . scri. Iatd gi cheia ugilei. des. qi la ora aceea primarul. risfirata de vint. ba dimpotrivi rimisese .. Deschide. innegrit de vreme. tata Carlo pi chiar flimindul Artemon strigari to!i deodatd: chiar . iar la mijloc un omule{ czrre juca. Viri chei{a in broascd qi o r5suci. Pierrot. se agi{a de nasturii qi umbrelele trecatorilor.i foarte pl5cuti. spuse Carlo. Ilarba lui. Bdielii fluierau asurzitcr qi zvirleau dupd el cu mere puirede. pe bitrin u i ! Carabas. la drept vorbind. de parca ar f i cintat o f la.i grabi{i qi numaldecit il auzir\ pe Carabas-Barabas urlind.or paienjeni. dupi cun.. Sa vedem acum ce se ascunde in dosul ei. Carabas-Barabas intrd ln goana mare la primarul ora.tele qi ciocanul pi incepu sa desprinda tabloul.Barabas patrunde SCdTA in odarfa cle sub Dupa cum gtirn. . un omule! cu un nas lung. U. lui cle. In ceie patru colfuri erau cioplite figuri zimbitoare.a asta micu{a gi chei{a ei de aur. scir{iind. A/talvina. nu se gindise la aga ceva. Dupi ce scuturare bine praful.tim. infesat cu rnusculife moarte. Insi carabas-Barabas igi ficu loc cu coatele. Carlo rnituri inceti.In numele regelui din Tarabari. Indata se auzi o melodie vioaie . arestafi-l pe Carlo.ului.au fost ficute de mult de un meqter tare priceput. in spatele cdruia. Carabas-Barabas o lud din nou la fLrgi pe stradi.. care se deschise incet.-sul si abia atuncj dadu cu crchii de o uqd micu{a din lemn de stejar. se afla un pdienjeni. numai in pant.aloni /o0 .i el cu gura cdscate.i clatina din cap ntormiind. nici $tiam eu.neti mici Tata Carlo impinse uga. cu toate cd. Era o ri nespus de cilduroasS. Tocmai atunci risunarl sub fereastrd niqte pa.nind din din{i.. tati Carlo. \rizind ci n-o scoate ia capit.

1 % .\ H- '. :'. '.i:: 'q.l ... il E il I >*l=*= :< - ril rr.1 I .j. r1::: 't) ' }}^ r fr.\ \'il II II n tll It t f 'l .1':.i.i ! I . *i'tt .:.itl r| . . .r-'!!: t u &li' tf i\ - \- C -5 -u2 \'1-" -t \ ') -<F - '@ 3* l-C- t ..'I .

rl 'tlaiiii nu r:l<. piecirrdu-5i r-errrl trecea preigui uqiiei tirinr:t'ie r.i sa je-fuiasci tot orasui daci nu-l hiigati.diriia de sub scari zacr. furat. ' Cine a crrtezat sir-5i bati joc de un orian ? intrebi primarrrl. . insrilit de cei patrLi polit iqti. siisiata $i mt. incit prinranrl. patru pol iii.no . Ei se racotea cu li- $ase rinduri de barbri avca primarul..trtttl.tii se opintir:r cu putr:re.In nutrtele regeiui din l'arrabari.rre si dea foc .erzi s:i uscatc'.li rr r bas-Barabas striqa iirrisi -. cei prtru vajnici nnliti<1i naviliri in odaita cle sub scarii. batrinul Ilalnetar Carlo. tedea in gradina. dirdu porunci celor patru polifisti de sub tc. linga f intina lisnitoare. a resta 1i .i trandafirii.u r 1o.pe acest hof 5i n''1 rncrnic Lraf llSi: eiir lllt lllitlJ I I : . monade. Atunci Carlr- otoliti.un ... Naviilirlr in otlrriir: t'!ti:rr trt cli p11 t'in tl (. labliile prrtrede ale ugii zburara din !i!ini 9i in ziing:rnil lsrrri:itor cler : abii. Caraba. incepu sa urle cit il trnea gufa: 'Sint urr an nenoroi'il.oic..au numai fase murdare si pinza pe care efr. spcriat din cale afara. Artr iost batjocorit.r' nirni'iri. atita s-a jeluit si a 'indrugat la r..|i-l pe acest preacinsti+. El coborisc cel Cin urmri 1i ugif a .ijn ir eret r:. Penlru a-si intari sprrsele.r:-icliita. Tn spatele lui. Cinimpragiiate iecul cel dulce se stinse.Ca si nu nrai lrrngim vorba.ti amiri{i nu mai pridideair t:u rlestupatul sticlelor cu limonadi. c. batut.scurti.ezafi sub un tei.ufict la locuin{a 1ui Carlr. /Carabas-Barabas se arunc:i in genunchi in fa{a prinrarului . El rni'a furat irei din cele nai brrne p2pu.ru ! E in . 1a inchisoare.-*-Barabas scoase un pumn de galbeni qi i lasa . si incenu a striga: In nrrmelc regclrri riin Tarabari. pac I se inchise in rurma lui.i sl rcum vrea sa dea foc vt'stitrrlrri nreu ltar. se repezi intr.ct. spargcfi u9a I Polifi. iar nasul i se pierdea intre iaiciie grase ..r zu gravita v atr a.a cadi in papLrcrrl primarului. orian si procedali cum se cuvinc" ln numc'le legii I Carabas-lJzrrabas.r'f rasrrflind a ner. In r. -Cel tnat invt'rsrrnat dustnan al nlcu. intittzindu-si lacrinrile pe ia{ii cu barba lrri ..i.i : Urma. a. iiira intirzierc.

In pdmint tat n-om intra. Bezns cit de ne'ntreruptd.. Infuriat peste mdsura.ti : In numele regeiui din Taraltari. Fie scsra cit de-abrupta. 105 In iimp ce Carabas-Barabas se tdvdlea ca un turbat. urlind gi vaicdrindu-se ca un ttrrbat.i puteai sd vezi cind capul ciufulit al lui Artemon. qi urmafi de tata Carlo...rarele. Dar upa ! pornirii intins sd-l goptird I . coborau sub pimint pe scara dreapti.in Carabas-Barabas se repezi 1a ugifa tainicd ea cu pumnii 5i cu pici.netar.Bum. UnuL avea nasul julit.. insugi necuratul venise in ajutorul bdtrinului fla. Irlacira ei pilpiitoare arunca pe perete umbre mari. cind mineca lunga a lui Pierrot . Pierrot gi Artemon.dar simburele de lumini nu rlzbea si lumineze bezna in care se adincea scara. alttrl un cucui in cap. ca si ntt izbucneasca in plins. . ca iotdeauna. dar totul primarul oraqului cI ingtiinteze ci. bum. Teamd nu mi-e! Ce-or sd-mi taca?. Tata Carlo linea in mind un capdt de luminare. USita nici ca se clinti. bolborosea tam-nesam poezii de-ale lui: Pe pereli umbre tot joacri. Buratino. pesemne. smulgindu-9i . In oddita pustie de sub scar5. Pierrot. gi incepu sa loveascd Carabas-Barabas i5i fdcu vint 5i se izbi cu spatele de u5a. r\lalvina. Malvina se ciupea intr-una de urechi. . care se fdcuse nevizut prin perete.Nu peAici nu-i lucru curat Ifdcuserd ei gi in numele legii. spargef i ula asta blestemati I Poli{i9tii se pipiiau de zor. Om ajun.ge undeua !. bdlir din picioare 9i racni la poli{i. cra tra bum in ici. Carabas-Barabas i1i smulgea barba de ciudd gi se tivilea pe jos. de piatrS... unul pe celSlalt. de fric5. Ce giisesc et tn dosul usi(ei {ainice barba de iurie.

SC

si

Buratino o luase inaintea tovara;ilo r sal, iar tichia lui albi de-abia mai zdrea undeva, in josul scarii. Dnrrdnti sr' uuzi un luicrrt. ccln ca ZLL, rostoqolindu-se . | ., |.|.\|1.' ^| numaidecit dupl asta, glasul plingare + dl lui Buratino rdzbi pina\ I ^l
|
:

la ei

virtej negru.
fip

Ajutor ! Intr-o clipiti, Artemon, uitind ca era rzinit ;i fldnind, se repezi gr risttrrnindu-i pe ,tulalr,'ina ;i pe Pierrot. o porni in jos, pe _sciri, clr ur:
Se auzea cum ii clSnfane din{ii

Sarifi

!

It.

in quri. Pe urmi

larasl izbucni

ur.,

Apoi se asternu Iini;te; doar inirna ,.\talvinei ticiia ca un ceas der.teptitor. O raza mare de lumina scalda dintr-o datd sciriie. ir 1a cira lumindrii din mina lui tata Carlo incepu sd paleasci. strigir - Privi!i, privi{i incoace ! cu tare Buratino. Malvina incepu sd coboare iu{eald scarile, mergind de-a-ndirir-' telea; dupa ea sirea Pierrot, iar cel din urma cobora Carlo, indoit din ;ale ;i pierzindu-si mereu galen{ii pe drum. Jos, acolo unde se sfir;ea scara cea abrupta, ;edea Artemon peo platformi de piatrd ;i se lingea pe bot. La picioarele lui zicea sugru mat guzganul Sulara. Buratino sfi;ie cu amindoud miinile pisla putrezitd care astupa o deschizaturd in peretele de piatrd. De acolo se revdrsa o lumind alba

strd.

Se strecurard cu to!ii prin deschiziturd gi dintr-o data razele soarelui ii izbird drept in och i . Ele cideau din tavan, printr-un ochi de geam rotund. Razele acestea, in care tremurau firicele de praf, dansind necon, tenit, luminau o incipere rotundi cu pere{i de marmurd gdlbuie. In mijlocul ei se afla un teatru de pinu;i nespus de frumos, iar pe cor_ tina stralucea, ;erpuind, un fulger aurit. De amindoui pdr{ile cortinei se indl{au dour turnuri patrate, vopsite in aga fel, incit pirea' cladite din cirimizi mici, ro;ii. Acoperigurile {uguiate, din tabla verde, scinteiau puternic in soare. Pe turnul din stinga se vedea un ceas cu acele de bronz, iar pe
104

/( / i ttl\
/
\

\---

_-1
I

ltt

t

lr
I \

\

: .-' .

,

..-,*_*t

\.__-_*

K.

cadran, in dreptul fiecirrei cifre. erau pictate chipuri zimbitoare de fefetife si ba ie[ i. Pe turnLrl din dreapta se adincea o ierestruici rotunda cu geamuri in multe culori. Deasupra acestei ferestruici, coco{at pe acoperilul din tabla verde' gedea GreierLrl Vorbitor. Cu gurile ciscate de uimire, se oprirA in fa{a acelui teatru minnnat, ;i atttnci greieragrrl grii incet ;i limpede: Ji-am spus eu atunci, Buratino, ca te agteaptd primejdii mari ;i intimpldri inspaimintatoare. Din fericirc, totul s-a sfirlit cu bine. Ar fi putut insd sd se sfirgeasca rdu..' A1a, vezi 1... Greierul Vorbitor avea un glas sfatos, batrinesc 9i pe deasupra parea gi suparat, pentru ci fusese cindva lovit in cap, cu toati virsta lui inaintat-a, de o sutd de ani. 1n ciuda bunita{ii lui inniscute, ntt putuse incd gita obida nemeritatd 9i de aceea nu mai adiriga nirnic: nrilcI din mustdcioare pentru a-gi scutura parci praful de pe ele 9i -rc strecurd incet, lpdeva, intr-o crlpdturi parirsitA, cit mai depatre de zgomottl I lumii. Atunci tata Carlo sptlse Si eu care credearn cd o sd gasim cel pu{in o grimada de aur gi arginiI Cind colo dau peste o jucarie vechc si atita tot... El se apropie apoi de ceasul zidit in trrrrl. bdtu cu unghia pe cadran qi, pentru cd intr-o parte a ceastt lui atirna o cheifa intr-un cui, o
:

iuh

Se auzi un tic-tac puternic 1i acele se miscari. Acui mare se apropie de cifra douisprezece, iar cel mic, de Ease. Inauntrul turnrrlrli se auzi un fi;iit gi un ;uierat, iar ceasul suni tare de lase ori .. Intr-o clipitd, ferestruica cu geamurile colorate din celalalt ttlrn se deschise ii ea; din ea filni o pasire pestri{i, miScindu-se pe un arc si hhiincl din aripi. $i pisarica ciripi de lase ori, chemincl I-a noi I l.a noi I La nr.ri I Lr noi ! I-a noi - la noi I Pasirea se ficu ncvizutS, ferestrttica se inchise 1i incepu sd cinte o ilalneta. Cortina se ridica.. Nimeni, nici chiar tata Car1o, rltt vizuse vreodatd un decor mai
:

;i invirti ceasu1...

irumos.

iniafila o gradina. Prin copSceii cu irunze aurii ;i argintii ,rirliru qr:rrrrr. milcindu-se pe un arc cii o unghie de mare. IJn copdScena
1c6

de parci un arcuq trecuse peste strunelc unei viori.l.. prictcnul coplilL.-. Veni apoi elef antul. t:u toate ci nu era mai mare ca un motana. \JL \esLrieritul crocodil apdru .i cAprioarele iLr gira iir citli-se..i inapoi de coada.o? er cJ . ciuguleau merele Prin poienila. tinindu-se numai 'in cozi. Dai Artetnc. iar ire Linir ciiu eie era incoi..l sl mtrll ia el. ioarte murdar.l! +t-i^ n^Lii lt lul nllcl il tal aruncau acunt o cduirLirrra blinda. impungindu-se ci. r.i infricosator.iirca o boniboana de soia. tinjnd intr-o laba o umbrela. Cirlr]l ilri arculii irrIipt irrtr-r.e -[rt'cLr in )iiiluri : rl .r coarilele.a trecura. .le hrisc:i. in mers leginat. ceva cobori de sus . in bataia soarelui arzl.el era podeaua . Sub copaci se plirnbau pduni care. mingc . fiecare din clc rrrr rni-. Ultimul trecu.i L. miqcindu-. Graurji antutir. trecri. iar copacii dispiruri Drin deschizaturile tainice de srlr c.railr. sacalui rrn Iei cle ciine sdlbatic.i mereu trompa 1n care i. Scena lnf5!isa Africa Pe nisipLrl auriu. cl.incircai cu mere.. ritrd pe rind. Pe o alti lianl se legina o familie de rnaimirtc. Apcri se auzi ttn sLrnet melodios.i r'2 c..in banui cA qo rtroritc.nL. aninralele silbaticc'. tar tata Carlo cu greu iz-buti sa-l irag.ui ciprioare.. trecu in goand Ieul cu coama lui stufoasi qi.'lilrdau dr-... saltindu-se in viriui picioarelor. A.. nrl lmpuilqa iiu il::':\'ill.lo crnm.s1.rcii asupra lui cu un latrat.i nrarc decit Lrn bob .icit un garpe boa adevdrat.r.. paurrii . -. apoi un soare rosu risari deasupra pustiului nisipos. Pe fLiirrlalul deccrului apdrurd uisle nori stravezii. iar irr aer iilfiiau fluturasi atit tie rnici. trecu in iuga i' g. ca abi. paru totu.cenci. un rirs de cati iea. Deodata soarele se stinse. r\sa trecu cant un ninut..lor. Din dreapta qi din stinga culiselor sc iviri dintr-o data liane aseniarritoare unor Ecrpi. treceau felLrrite ani ma Ie salbatice. Din trei sarituri. gi ilvind in fruirte Llrrulr corrriie. scuturindu-se de zor.b. Prin irttuncric. Cu gitul intin:. Ridicat pe labele dinapoi.. . i'ducintl la iniali5are cLr cr riirtrila rtdrgatd. pri iea u li vazLi{i.*i altceva apdru din laturi. iiiinclu-l cit mai departe de scend.pt si bun ia suf 1et.-. Artcmon se arur. ^l Llr ri.

Se aprinseri citeva felinare ca acelea de pe stradd. printre casele inalte. In teatrul ista vom reprezenta noi o comedie $tifi care ? .. Daca o sa gdsifi ci am gi eu talent.Chei{a de aur sau nemaipomenitele p5{anii ale lui Buratino 9i ale prietenilor sdi.. spuse Malvina.i tramvaiul coti pe o straduta lituralnic5.i ! spuse tata Carlo. ca o jucirie. imphturite in patru.irri in fuga mare cifiva omule{i. Atunci Tata Carlo. Pe balconagele caselor aparuri deodati citeva feti{e. cindva toati Italia. privind cu ochi strilucitori 1a prietenri sdi.i hilete. cu miinile biqate in buzunare. vatmanul invirti de miner. am sb incerc si joc rolul Ltnei ie tife dt-igu{e.S-a se ldsd cortina. Buratino. ! degeaba m-am murat eu in baltd la mituga Tortilla. ile rispunserd intr-un gl as: )a invdtim dimineala. Iar seara o si juclm la teatru Eu unul si cint din . aga da.. f Scindu-i semne gribite. cu Pe altl datl fulgerul ei gerpuitor aurit. Taxatorul sun6.Ei. Un jurnalist cu nigte ziare mici ca nigte foi de calendar.zut? Se vede treaba cd nu plesni de ciudd. dar de invSlaturi cind o sb vi apuc afi? intrebi tata Carlo.Dar eu ce-am si f ac ?" -o to8 . qi am sd gdtesc ciorbd de miel cu usturoi.Er-r voi scrie comedia asta in versuri minunate. stribatu piala in fugil Un vinzbtor ambulant impingea prin pia{a cdruciorui lui cu inghetati.. milifianul fluieri in urma lui . un bdie{el zorit se cd{ard la iu{eali pe tampoane. copila.. Artemon asculta. ciulind urechile. Eu voi vinde inghelata . 9i-9i risucea capul incoace sl-ncolo. Ugile caselor se deschiseri indatl 9i din ele ie. Stafi. dar omul cu inghefata dddu din miini 9i le spuse: vindut inghe{ata ! . am si min calul din oras in ora.. ctt nasul in vint.te roti mici cit o far ni9 furioari de dulcea{d. c Trecu apoi un biciclist pe o bicicleti cr-r ni. copii. Pierrot i.i ireci cu palma f run:ea incre{iti ." Pun rimdgag ci senior Carabas-Barabas vii : souse lduddros: Ati vb. Pbpu. care se urcarl cu tofii intr-un tramvai mic. Malvina si Pierrot nu-gi ntai veneau in fire de incinta{i ce erau.. de parcd ar fi vrut sa-l intrebe : . iar dc-o o sI cutrcierim fi flagneta sd inveselesc preacinstitul public. Pe sceni aparu piala unui ora9.

rr:-^^ fx-x :. suflind intr-o trompcta rdguliti qi strigind ceva.induse nici un bilet. Picioarele 9i miinile pdpugilor prinseseri umezeali. Ei. va rhcni ca leul. -i o cioarS.cum iegi.i .1 _l.| . nici chiar sub amenin{area bici ului cu .i mulfi din ei intrau in baracS.ase. In timpul reprezentafiei. invirtindu-9i repede coada. Ut. sfiriind.tea dinsnre fit a re. De in jur. !l -). De trei zile papugile nu mai mincaserd nimic gi cl eveteau inriite.. dar tu. pe o estradd de scinduri. iar prin a coperiqul giurit al teatrului de pdpuqi ploaia pdtrundea cu putere. . atirnate ca de obicci in cuiele din cimari. orologiul biitu ora. ascuns in culise. clllld\lqd ldl d -x pt->t.Ciudati mai sinteti ! Cum de nu inlelege{i ? In comedie o sd joc cliiar rolul lui Buratino 9i astfel o s-ajung vestit in lumea-ntreaga I Nou[ teatru de papuy dii prtma reprezentafie Carabas-Barabas Eedea in fa{a vetrei cu inima tare citrinitll. Deasupra intrarii. Dimineafa nu se r. Buratino ? intrebard to{i. blteau din palnre .r^ \'llltUl Ulllrll \ \' Udlqcl . Afard ploua cu gdleata.--1. Tu ce vrei sd faci in teatru? .uiera ca vintul.. iar la repeti{ii nimeni nu mai r. Carabas-Barabas se tiri amdrit in sala de spectacole: sala era goal5 I stra Dracu' si-l ia cinstiiul public ! mormii el ie. in fa{a unei bardci noi de pinza. Peste drum de teatrul iui.i? In turnul din orag. de asemenea va imita toate sunetele de care vom avea nevoie. se in.oia sd joace... va scrisni din din{i ca crocodilul Ei. Ei ria de mare ca in ca:r [i nrrlrrt inlra crrcca mai mare uiurl rrtb ilriar .Buratino mai spuse : Artemon o sd aibS-n paza lui toate lucrurile qi costumele teatrului qi tot el o sd pdstreze qi cheile de la cSmari.d. ^^-. privipe prea clipi de citeva ori din ochi . Oamenii rideau.icdscdin gurl o d5.apte cozi.^ lllUllllllE. stitea un bdie{el cu un nas lr-rng .intUl Umed cc b.-. .i cu tichie pc cap.i zdren!5ro. va tropdi ca rinocerul.-^ -.emnele ude abia ardeau.. Cine sa se ducd la CarabasBarabas sd-i vadd piesele plictisitoare 9i actorii fldminzi . va .

.i obrajii.edca Mal \ rla. Acum ledea coco{at intr-ttn copac si..i toatzr iaia. scrilnind clin rtinti ri smulgindu-ii barba.omule{ilor de lemn. ca sa joace prima sceni a comediei.rri bilr.irtca la flasnetb clipea.tri. b.. care se streciiriise in teatru lSri bilet.te un omule{ de lemn dintr-un butut--.a nzr la. Motanul Bazilio. si nu dovcdca -sa lnrpartl bilete celor dornici si vadd o comedie adevir-ata djn viafa -spre noua p rr q retla r. r'iteji gi nu ne-am p ierdut cr-rmpdtul.ri tare ca intotdeauna. care mirosea a nimcl m.t. Buratino striga: Prima reprezenta!ie rninunatei .Srati ! Veti vedea cum i-arn invins pe tlusmanii no. [-a intrarea tcatrului de papusi. Tirindu-se ane\roie. \'reau sd ni duc si cLr la ci. \''rcau si mi rog cle ci . Nu mai rnerge treaba cu iipitorile de ir:ac. Artemon o trigea afard cle coadi pe'ulpea Alisa.i scriu piese in rime. iard si i treaci micar prin minte ci tocmai asta o sa-i $i fugi pe scdricici in jos.. _qe apropie de Carabas-Barabas. porni baraci de pinzi. fiindc-am fost iste{i. sufla in trompeta ragusit.itu1 de ploaie.rlrile *au sa lc matur pr . care intrase tol i. O aintimplare gi atragdtoarei comedii diri via!a ader. Pe estradd. finind in gurd o invita{ie Llrrdl tLcl pe un pergament cu col{ur ile au rite. ini.. i. E-he-he ! spuse el acrLr.*e sa ic aprind lumi_ Dtr ilor.s.Fulge-singure rui". carabas-Barabas.i: . llLrratino.i. I-)iiremar ardia baraca cca nou5. Pai chiar plpugile.. intr-o haina noud de catifea. izhirii sa f r:gd inainte de a fi prins.iret din ochi cdtre prea cinstitul public. in acluci fericirea. incretinclu-q. 5i tot eie le joaca.. cu o Iundd f rumoasa in pdrul ei albastru. urniiinCu-. Dar al cui o ii te.. ltc .i.i .i Reprezenta{ia incepe I iarc se arita curn bietul tata Carlo ciople.irui iista iriLrrisit r De rinili: a rriai risillt aici ? mirii Czirabas-Barabas. Tata carlo.i-au deschis teatrul lor de pipu. a junse in sllr\ rt la teatru si broasca {estoasd Tortilla. privea in jos cu ochii lui riuticio.. intr-o casu{a de sticii .

t\ci r'5zu cLrm ultinrii lui actori goneau zori{i nrin baltoace spre teatrLrl cei nou. scnior Car:rb:rs IJaraba-s se nepLrsii in strada. li sc pregltise actorilor flaminzi o riorbi fierbinte de miel. cocoga{ii cu uit nas cit castrat'etele. Dar nimeni nu rasDunse. papu5iie fugiseri de la Carabas-Baraba.ile : Arlechinii.i pustiu. dc flanela. Carabas-Barabas se intoarse posomorit' ia teatrul lui gol . dLrcindu-l cu el in baraca. dupb culise. \ra lnVal eLl nunraidecit cunl sar moni{i publicul la Iealrul nteu. nemerniciior I mirii el lntrlcosa to r. $i Carabas-Barabas rlmase aqa intins in biltoaca. cu usluroi. Carabas-Barabas izbrrti sa prindl doar un cafelu. arapii. o S. unde.i unde se auzeau ropote de aplauze. Doar resturile de sforiceie ntai alirnaLr de cuie.toate. In cimaruJa nrt era n imeni. P ocn din bici. I-ua biciul cu qapte cozi 1i deschise ula care sA ntai lenevi{i. cu 1 t'\'\ \ . catelu.s. Toate pipu. Reprezentafia incepu. Dar Artcmon rdsiri ca din pimint si se arunca asupra lui. il dzrclu pcste cap. Cu rrn Lrrlet salbatic. unde rasunarr hohotc voioase de ris .ii . feti{ele cu milti negrc. sub ploait. i'rajitorii cu +l tl_ chii instelate in colluri. cu nasturi in loc de ochi.i ii smulse cileluqLrl din rnina. toatc.'la in cimari. unde rriLrzica cinta vesel.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->