Sunteți pe pagina 1din 7

Centrale termice de mica capacitate

Prevederi legale din punct de vedere al protectiei la foc

Prevederi generale
Proiectarea, executia si exploatarea centralelor termice trebuie sa asigure nivelul de
performanta pentru cerinta de calitate „siguranta la foc„ conform Legii nr. 10/1995.
Prezentul material se aplica centralelor termice mici, aferente urmatoarelor categorii
de cladiri: individuale sau colective de locuit, administrative, financiar-bancare,
comerciale, cultura, sanatate, turism si cu functiuni mixte.
Pentru centralele termice la care este necesara obtinerea certificatului de urbanism
se vor solicita avizele si acordurile prevazute de acesta.
Proiectarea si executarea centralelor termice se poate face de persoane autorizate
conform Legii nr. 10/1995.
Proiectele pentru centralele termice se verifica obligatoriu de verificatori atestati de
M.L.P.T.L. conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, respectiv H.G.
925/1995 si Ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/28.10.1996 care aproba „Îndrumatorul
privind aplicarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica a proiectelor de
executie, a lucrarilor de constructii“.
La proiectarea si executarea centralelor termice se au in vedere urmatoarele cerinte
conform art. 2 din O.M.I. nr. 775/1998 astfel:
• protectia si evacuarea utilizatoarelor;
• limitarea pierderilor de bunuri;
• preintampinarea propagarii incendiului;
• protectia pompierilor si a altor forte care intervin pentru evacuarea si salvarea
persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea si stingerea incendiului si
inlaturarea unor efecte negative ale acestuia.
În activitatea de proiectare se mai au in vedere criteriile de performanta privind
cerinta de calitate „siguranta la foc“ astfel: riscul de incendiu, rezistenta la foc,
preintampinarea propagarii incendiilor, comportarea la foc, stabilitatea la foc, caile
de acces, de evacuare si interventie.
În conformitate cu art.24 din Ordonanta Guvernului nr.60/1997, cu modificarile si
completarile ulterioare, proiectantii de constructii si amenajari, de echipamente si
instalatii tehnologice sunt obligati:
• sa cuprinda in documentatiile pe care le intocmesc masurile de aparare impotriva
incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le contin obiectele proiectate;
• sa prevada in documentatiile tehnice de proiectare, potrivit reglementarilor
specifice, instalatii, dispozitive, echipamente, substante, accesorii si alte mijloace
tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, care indeplinesc conditiile de calitate,
potrivit legii;
• sa intocmeasca si sa predea beneficiarilor schemele si instructiunile de functionare,
la parametri proiectati, ale dispozitivelor si instalatiilor de p.s.i., pe care le-au
prevazut in documentatii, precum si reguli necesare de verificare si intretinere in
functiune ale acestora.
În conformitate cu art. 25 din O.G. nr.60/1997 executantii lucrarilor de constructii
sunt obligati:
• sa realizeze integral si la timp masurile de aparare impotriva incendiilor cuprinse in
proiecte, cu respectarea conditiilor de calitate prevazute de lege;
• sa asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor necesare pe timpul
efectuarii probelor.
Prin centrale termice mici se inteleg cele cu putere maxima de 0,3 MW care produc
agent termic pentru incalzire si apa calda pentru consum la consumatori grupati intr-
o singura cladire.
Agentul termic produs la astfel de centrale este apa cu temperatura de maximum 95

1
°C si presiunea maxima de 6 bari, iar asigurarea combustibilului poate fi lichid, gazos
cu respectarea prevederilor legale.
Proiectarea centralelor termice mici
Conditii privind amplasarea centralelor termice
Amplasarea centralelor termice se face respectand prevederile cuprinse in Normativul
P118 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor.
Stabilirea locului de amplasare a centralelor termice in spatiul unei cladiri se face pe
baza unor criterii functionale si economice, tinand seama de posibilitatile de evacuare
a gazelor de ardere, posibilitati de alimentare cu combustibil si respectand
prevederile Normativelor I 6, I 13, I 31 si I 33.
Centralele termice se amplaseaza:
• in exteriorul cladirii intr-o constructie proprie;
• in interiorul cladirii (deservita sau alaturata).
Centralele termice pot fi amplasate la orice nivel al cladirii (subsol, parter, etaj
curent, ultimul nivel sau pe terasa) cu exceptia centralelor termice functionand cu
GPL care nu se pot amplasa la subsol.
În conformitate cu art. 9.9. din Normativul I 13/1994 pentru proiectare si executarea
instalatiilor de incalzire centrala, centralele termice in mod obligatoriu nu se
amplaseaza:
• sub incaperi din categoria A sau B pericol de incendiu, sau alipite acestora;
• sub sali aglomerate si cai de evacuare ale salilor aglomerate, sub scari si sub
incaperi cu aglomerari de persoane;
• sub incaperi de zi si dormitoarele colectivitatilor pentru copii de varsta prescolara
daca se utilizeaza gazele drept combustibil;
• sub sali de clasa, laboratoare sau sali de gimnastica din cladiri pentru invatamant;
• in cladiri de spitale sau cu caracter spitalicesc, sub saloane pentru bolnavi sau sub
sali de operatii;
• in interiorul cladirilor inalte (peste 80m), exceptand portiunile care nu ating
aceasta inaltime;
• in spatii cu risc mare si foarte mare de incendiu.
Amplasarea centralelor termice de apartament
Conform art. 3.15.1 din G.P. 051 – 2000 intr-un apartament se poate monta o
singura centrala termica.
Se interzice montarea centralelor termice de apartament in camari de alimente si
camere de dormit.
Încaperile in care se monteaza centralele termice trebuie sa fie ventilate conform
cerintelor Normativelor I 6, I 7, I 31 si I 5.
Cazanele de perete pot fi montate si in spatii cu alte destinatii decat centralele
termice (bucatarii, bai, etc.) cu conditia asigurarii ventilarii incaperii, a evacuarii
gazelor de ardere si a prevederilor cuprinse in reglementari specifice.
Cazanele de perete nu se monteaza in spatiile de locuit sau in spatii cu degajari de
substante agresive (depozite de solventi, incaperi cu agenti frigorifici, etc.) sau cu
pericol mare de incendiu, precum si cu pericol de explozie.
Centralele termice cu cazane functionand cu gaze naturale sau G.P.L. trebuie sa aiba
asigurate suprafete vitrate conform Normativelor I 6, I 31, si I 33.
Se interzice alimentarea arzatoarelor cazanelor de la butelii individuale de gaze
petroliere lichefiate, admitandu-se numai alimentarea de la rezervoare exterioare de
G.P.L., conform specificatiilor Normativelor I 31 si I 33.
Amenajari constructive
Ventilarea si asigurarea aerului de combustie se fac avandu-se in vedere urmatoarele
amenajari constructive:
• Accesul in centrala termica se face astfel incat sa conduca direct in spatiul de
supraveghere al utilajelor, usa de acces va avea deschidere in afara, direct in

2
exterior sau intr-un spatiu comun, in directa legatura cu exteriorul care nu poate fi
blocat; exceptie la acest punct fiind centralele termice de perete.
• Accesul in centralele termice situate pe terase este posibil de pe terasa sau din
casa scarii printr-o incapere tampon. Nu se permite accesul direct de la un etaj
inferior prin deschideri sau trepte in pardosele.
Golurile de acces se protejeaza cu usi rezistente la foc de 45 minute.
Centralele termice functionand cu combustibil gazos se prevad cu ferestre spre
exterior cu suprafete vitrate conform Normativului I 6.
Pentru asigurarea aerului necesar arderii, ventilarea centralelor termice este
obligatorie, indiferent de locul de amplasare.
Se recomanda prevederea ventilarii naturale ori de cate ori acest lucru este posibil,
daca nu se prevede ventilarea mecanica.
Suprafata gurilor de evacuare a aerului viciat din centralele termice trebuie sa fie cel
putin egala cu sectiunea totala a cosurilor de fum, dar nu mai mica de 2,5 dm2 .
Centralele termice prevazute cu cazane cu introducerea aerului si evacuare fortata a
gazelor de ardere (tip ventuza) nu necesita guri separate de introducere a aerului.
Alimentarea cu combustibil
Arzatoarele automatizate de combustibil lichid sau gazos trebuie prevazute cu
dispozitive de protectie minime care sa realizeze blocarea alimentarii la: nerealizarea
aprinderii, stingerea flacarii, existenta flacarii inaintea admisiei combustibilului,
presiuni ale gazului sub limita admisa, intreruperea alimentarii cu energie electrica.
Deblocarea va fi facuta numai manual dupa inlaturarea defectiunii.
Alimentarea cu combustibil lichid a arzatorului se face dintr-un rezervor de consum
zilnic amplasat de regula in incaperea centralelor termice; acestea sunt alimentate
din rezervorul exterior cu carburant.
Rezervorul de lichid pentru consum zilnic are capacitatea de maxim 2 m3 si se
amplaseaza conform pct. 2.6.
Pentru evitarea inghetarii conductelor, acestea se vor proteja cu materiale
corespunzatoare.
Evacuarea gazelor de ardere
Evacuarea gazelor de ardere se realizeaza natural cu exceptia situatiilor in care
cazanele sunt prevazute din constructie cu tiraj fortat sau cu cosuri de fum tip
„ventuza“ (numai pentru aparate omologate, certificate sau agrementate cu astfel de
sistem).
La cazanele cu evacuare mecanica se prevede oprirea automata a alimentarii cu
combustibili in cazul opririi exhaustorului.
Cosurile de fum se realizeaza conform STAS 6793, STAS 6724, STAS 3417,
Normativului P118 si a altor prescriptii in vigoare.
Cosul de fum situat la mai putin de 1,5 m, in plan orizontal de coama acoperisului,
trebuie sa depaseasca coama cu minim 0,5 m pentru invelitori incombustibile si 1 m
pentru invelitori combustibile.
Cosul de fum amplasat la distante mai mari de 1,5 m fata de coama acoperisului va
avea inaltimea de cel putin 1 m fata de invelitoare.
Cosurile de fum trebuie sa depaseasca cu minim 0,5 m inaltimea elementelor de
suprainaltare a terasei (atice, pereti antifoc, calcane etc.) cand sunt situate la mai
putin de 3 m de marginea terasei si cu minimum 1 m cand sunt situate la peste 3 m
de marginea terasei.
Cand evacuarea gazelor de ardere nu poate fi efectuata direct in exterior de la
cazanele de perete acestea pot fi racordate la o instalatie de evacuare mecanica.
Racordarea poate fi facuta prin tubulatura comuna de pe aceeasi verticala sau prin
tubulatura individuala legata direct la exhaustor.
Racordarea prin tubulatura comuna necesita prevederea unui dispozitiv de securitate
colectiv care detecteaza functionarea normala a dispozitivului de extractie a gazelor

3
de ardere si opreste functionarea cazanelor in caz de defectiuni.
Cosurile cazanelor cu combustibil lichid si gazos se prevad cu clapete de explozie.
Este interzisa racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum care
deservesc si focare cu combustibil solid sau lichid.
Canalele de fum se prevad cu orificii de curatare prevazute cu usite de inchidere
etanse, duble, din tabla sau din azbociment.
Orificiile de curatare pot fi amplasate la partea inferioara a canalelor, iar in cazul in
care curatirea nu se poate face prin gura de evacuare a cosului se prevad la partea
superioara a canalelor de fum.
Orificiile de curatare de la baza canalelor trebuie sa fie usor accesibile, amplasate de
preferinta in subsoluri, pivnite, etc. Ele nu pot fi amplasate in garaje si incaperi cu
pericol de incendiu sau explozie; se va evita amplasarea lor in incaperi de locuit,
camari, debarale si alte spatii de depozitare.
Orificiile de curatare de la partea superioara a canalelor de fum se amplaseaza in pod
sau la ultimul nivel al cladirii.
Cosurile si canalele de fum pentru focare obisnuite se realizeaza din materiale
incombustibile, rezistente la foc si la actiunea coroziva a fumului si a gazelor de
ardere. Materialele utilizate pentru executia cosurilor deasupra acoperisurilor trebuie
sa fie rezistente si la intemperii.
Este interzisa trecerea conductelor de instalatii prin zidaria cosurilor de fum precum
si slabirea peretilor cosurilor cu dibluri, ancore, piroane, etc.
Cand cosurile sunt langa pereti de lemn sau din alte materiale combustibile sau cand
cosurile intersecteaza astfel de pereti, acestia se prevad din zidarie de caramida sau
din alte materiale incombustibile, avand o fasie de cel putin 24 cm pe ambele parti
ale cosului sau se lasa intre cos si perete un spatiu de cel putin 10 cm, protejand
peretele cu un material rezistent la foc (placa de azbest etc.).
Cosurile de fum se protejeaza contra trasnetului cand este necesar, conform
Normativului I 20.
Amplasarea elementelor componente ale centralelor termice
Amplasarea vaselor de expansiune, a pompelor de circulatie, buteliilor de egalizare a
presiunilor se face astfel incat sa fie permis accesul la acestea in vederea executarii
operatiilor de exploatare si intretinere.
Rezervorul de combustibil pentru consumul zilnic nu se va monta deasupra
cazanelor, pe directia de evacuare a gazelor sau a clapetelor de explozie; nu se
monteaza pe directia arzatorului ci lateral, la o distanta de minim 2,5 m de arzator;
cand aceasta distanta nu poate fi asigurata, alimentarea cu combustibil se face direct
din rezervorul depozitului de carburant sau din rezervorul de zi montat in alta
incapere
Executarea instalatiilor din centrala termica
Conditii generale de executie
Executarea montajului instalatiilor din centrala termica se face numai pe baza unor
proiecte elaborate de catre proiectanti autorizati pentru specialitatile care concura la
proiectarea acestora (instalatii termice, gaze, apa, canal, instalatii electrice, etc.).
Executantul poate incepe executia lucrarilor numai dupa obtinerea autorizatiei de
constructie, conform legii.
Pe parcursul executiei centralelor termice investitorul are obligatia sa verifice
executia corecta a lucrarilor, conform proiectului, prin persoane specializate si
atestate (diriginti de santier, responsabili cu executia lucrarilor, consultanti tehnici,
etc.).
Executantul este obligat sa sesizeze investitorului neconcordantele constatate in
proiect, pentru a fi solutionate de catre proiectant. Solutionarea defectelor sau
neconcordantelor va fi efectuata numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu
acordul investitorului.

4
Se vor utiliza numai produse si echipamente prevazute in proiecte, cu certificate de
calitate iar cele noi vor trebui sa aiba agremente tehnice.
Instalatii electrice aferente centralelor termice
Protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice se face prin legarea conductorului
de protectie PE sau daca acesta nu exista, la priza de pamant.
Legarea la nulul de protectie se asigura prin conductorul suplimentar din componenta
circuitului electric al tablourilor, receptoarelor, aparatelor, etc.
Protectia prin legarea la pamant constituie o masura suplimentara si se realizeaza
prin legarea carcaselor aparatajului electric, tablourilor, utilajelor, masele metalice
care pot fi puse accidental sub tensiune la instalatia de legare la pamant, formata din
priza de pamant, centura si derivatii.
Acolo unde este posibil se recomanda utilizarea prizei naturale de legare la pamant in
conformitate cu prevederile STAS 12604.
Coloanele si circuitele electrice se vor proteja impotriva suprasarcinilor si
scurtcircuitelor prin sigurante fuzibile sau intrerupatoare automate prevazute cu
relee maximale.
Receptia si punerea in functiune a instalatiilor
Receptia se face conform Legii nr.10/1995, respectiv Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu H.G. nr.273/1994 si
a altor reglementari specifice.
Receptia lucrarilor se realizeaza in doua etape: receptia la terminarea lucrarilor si
receptia finala.
Receptia la terminarea lucrarilor este asigurata de catre investitor prin numirea unei
comisii de receptie care examineaza:
• daca au fost respectate prevederile din autorizatia de constructie;
• daca executarea lucrarilor a fost facuta conform documentatiei de executie;
• daca lucrarile sunt executate conform contractului;
• daca au fost efectuate probele.
Admiterea receptiei se face daca nu au fost obiectii sau observatii care sa afecteze
lucrarea conform destinatiei sale.
Punerea in functiune a centralei termice se face dupa efectuarea probelor.
Receptia finala a lucrarii se face dupa expirarea perioadei de garantie prevazuta in
contract, examinandu-se :
• rezultatele, observatiile facute cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor si
finalizarea acesteia cerute cu aceeasi ocazie;
• referatul privind comportarea instalatiilor si utilajelor in perioada de garantie.
Masuri de prevenire si stingere a incendiilor
În conformitate cu Normativul de prevenire si stingerea incendiilor pe durata
executarii de constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C 300/1994, in
timpul executarii instalatiilor se iau masuri specifice de prevenirea si stingerea
incendiilor.
În centralele termice cu combustibil lichid sau gazos se prevad stingatoare cu spuma
sau pulbere si CO2 - minimum doua pentru fiecare incapere.
Pentru centralele murale de apartament amplasate in apartamente din blocurile de
locuinte, prevederea are caracter de recomandare.
Pentru depozitele inchise cu combustibil lichid amplasate in exteriorul constructiei, in
locuri accesibile, se asigura pentru fiecare 20 tone capacitate minimum:
• 2 stingatoare portative cu spuma chimica;
• 1 stingator transportabil cu spuma chimica;
• 1 lada cu nisip de 0,5 m3;
• 1 lopata cu coada.
Conform art. 19, pct. 2 lit. e din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997, respectiv art. 37
din D.G. P.S.I. 005/2001 aprobata cu O.M.I. nr. 138/2001 patronul are obligatia sa

5
elaboreze instructiuni de aparare impotriva incendiilor specifice centralei termice sau
sa se adreseze unui specialist pentru intocmirea acesteia.
Sub arzatoarele de combustibil lichid se prevad tavi cu nisip.
Încaperile in care sunt amplasate rezervoarele de combustibil lichid se echipeaza cu
mijloace de semnalizare a incendiilor unde este cazul, conform Normativul I 13,
proiectate si realizate potrivit prevederilor reglementarilor specifice.
La exploatarea instalatiilor se respecta capitolul III din Normele generale de
prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu Ordinul Ministerului de Interne nr.
775/1998 si celelalte reglementari tehnice in vigoare.
Pentru evitarea evenimentelor la exploatarea centralei termice, este foarte
importanta intretinerea acesteia, de catre firme autorizate, conform prevederilor
legale.
Privind ordinea interioara (lucrari cu foc deschis, fumatul, asigurarea cailor de acces,
evacuare si interventie, colectarea deseurilor, reziduurilor, ambalajelor combustibile,
distrugerea acestora si efectuarea lucrarilor premergatoare sezonului rece) utilizatorii
centralelor termice trebuie sa respecte D.G. P.S.I. .001/1999 aprobate cu O.M.I.
nr.1023/1999.
Obligatiile si raspunderile sunt permanente privind p.s.i. si revin beneficiarilor
instalatiilor in functiune si personalului de intretinere in timpul exploatarii si respectiv
persoanelor care efectueaza reparatii sau revizii.
Personalul care exploateaza instalatiile este instruit inaintea darii in functiune si
periodic in timpul exploatarii instalatiilor conform D.G. P.S.I. 002/2000 aprobate cu
O.M.I. nr. 1080/2000.
În vederea evitarii riscului de producere a incendiilor si exploziilor, generatoare de
acetilena folosite la operatii de sudura in cadrul centralelor termice se amplaseaza in
spatii ventilate si situate la distante de minim 10 m de sursele de caldura sau cabluri
si minim 5 m fata de buteliile de oxigen.
Spatiile in care se executa vopsiri sau decapari se ventileaza, fiind interzisa
aprinderea focului, fumatului sau utilizarea de unelte ce pot produce scantei.

Bibliografie
1. Lt. col. drd. Benga Mihai, cpt.ing. Opris Mirel, cpt. ing. Popescu Garibald -
Protectia oamenilor si a bunurilor materiale impotriva focului, Ghid pentru manageri,
patroni, primari, proiectanti, cadre tehnice, vol. I - Precizari legislative, Editura
Mirton Timisoara, 2002;
2. Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii.
3. Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50 /1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea
locuintelor.
4. Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului.
5. H.G.R. nr.766/1997 referitoare la aprobarea unor Regulamente privind calitatea in
constructii.
6. H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.
7. Ordinul 77/N/1996 care aproba Îndrumatorul privind aplicarea Regulamentului de
verificare si expertiza tehnica a proiectelor, executiei lucrarilor si constructiilor,
respectiv Îndrumatorul pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu
activitate in constructii.
8. Normativ de siguranta la foc a constructiilor P.118/- 1999.
9. Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor
Normativului de siguranta la foc a constructiilor P.118 /1999.
10. Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C 300/1994.

6
11. Normativ pentru proiectarea, executarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale, indicativ I 6-1998
12. Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ
I 6-1998.
13. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana
la 1000 V c.a. si 1.500 V c.c., indicativ I 7 –2000 si I 7/1.
14. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala,
indicativ I 13 si I 13/1-1996
15. Normativ privind proiectarea si realizarea protectiei constructiilor impotriva
trasnetului, indicativ I 20 / 2000.
16. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare,
indicativ I 5-1998
17. Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu G.P.L.,
indicativ I 31-1999.
18. Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor mici, indicativ G.P. 051-
2000
19. STAS 6793 Lucrari de zidarie. Cosuri, canale fum pentru focare obisnuite la
constructii civile. Prescriptii generale
20. STAS 297/2 Indicatoare de securitate. Conditii generale.
21. H.G.273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora.
22. Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1943/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.