Sunteți pe pagina 1din 33

GHID DE PROIECTARE, EXECUŢIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR

TERMICE MICI
Indicativ GP 051-000
Cuprins

1! GENERALIT"ŢI
1!1! O#i$ct! D%&$ni' d$ a()ica*$

1.1.1. Prezentul ghid se referă la proiectarea, executarea şi exploatarea centralelor termice mici cu
puterea maximă de 0,3 MW care alimentează cu agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum,
consumatori grupai într!o singură clădire.

1.1.". #hidul se aplică centralelor termice aferente următoarelor categorii de clădiri noi sau existente$

• indi%iduale sau colecti%e&


• administrati%e&
• financiar!'ancare&
• comerciale&
• de cultură&
• de sănătate&
• de turism.

1.1.3. (entralele termice prepară agent termic pentru următoarele folosine$

• încălzire&
• încălzire şi preparare apă caldă de consum&
• preparare apă caldă de consum&
• %entilare.

1.1.). *mplasarea centralelor termice se face$

• într!o încăpere a%+nd doar funcia de centrală termică&


• în încăperi care au şi alte destinaii holuri, 'ăi, 'ucătării etc.-, fără 'locarea căilor de e%acuare
sau reducerea ga'aritelor acestora.

1.1. *gentul termic produs la centralele termice mici este apa cu temperatura maximum / o( şi
presiunea maximă de  'ari.
1.1.. u fac o'iectul prezentului ghid centralele termice pentru a'ur, apă fier'inte sau alt tip de agent
termic ulei-, precum şi centralele termice cu cazane electrice.
1.12. Proiectarea, execuia şi exploatarea centralelor termice tre'uie să asigure cel puin ni%elurile de
performană pentru cerinele de calitate pri%ind$

• ! rezistenă şi sta'ilitate&
• ! sigurană în exploatare&
• ! sigurană la foc&
• ! igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecia mediului&
• ! izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie&
• ! protecia împotri%a zgomotului.

1.1.. 4erminologia
%entilare. de specialitate utilizată de ghid este conform 54*5 )32/ 67nstalaii de încălzire şi
4erminologie.8
9top:

! A+IE ACORDURI DE UNCŢIONARE PENTRU .NCADRARE .N MEDIUL


CON/TRUIT
".1. Proiectarea şi executarea centralelor termice cuprinse în prezentul ghid se fac de către persoanele
autorizate conform pre%ederilor legale în %igoare.
".". Proiectele pentru centralele termice se %erifică o'ligatoriu de %erificatori atestai de Ministerul
;ucrărilor Pu'lice şi *mena<area 4eritoriului, conform pre%ederilor ;egii nr. 10=1// pri%ind calitatea în
construcii.
".3. ;a proiectarea, executarea şi exploatarea centralelor termice tre'uie respectate pre%ederile cuprinse
în reglementările specifice cuprinse în anexa 1.
".). Pentru centralele termice la care este necesară o'inerea certificatului de ur'anism se %or solicita
a%izele şi acordurile pre%ăzute de acesta.
".. *cordul de mediu este o'ligatoriu at+t pentru centrale termice la clădirile noi sau la clădiri existente
c+t şi pentru centrale termice care se modernizează sau se transformă. 5e %a o'ine, după caz, şi a%izul
P57.
".. 5tudiile de impact asupra mediului se realizează dacă sunt necesare, de către persoane fizice sau
<uridice atestate sau de către institute specializate şi %or fi efectuate conform 6ormati%ului de coninut
pentru memoriul
proteciei mediuluitehnic necesar emiterii acordului de mediu8 >rdinul Ministrului apelor, pădurilor şi
nr. 1"=1//-.
".2. Poluanii emişi prin funcionarea centralelor termice %or tre'ui să se încadreze în limitele pre%ăzute în
>rdinul )"=1//3 6(ondiii tehnice pri%ind protecia atmosferei.8
".. Proiectarea şi executarea alimentării cu gaze naturale sau #P; a arzătoarelor se execută numai
după o'inerea apro'ării utilizării gazelor naturale şi a a%izelor conform legislaiei în %igoare şi %or fi
efectuate numai de către instalatori autorizai.
"./. ?ocumentaiile tehnice pentru alimentarea cu gaze naturale sau #P; se întocmesc conform
normati%elor 7  şi 7 31.
".10. @ste necesară o'inerea a%izelor şi acordurilor de la furnizorii de utilităi apă, gaze, energie
electrică-.
9top:

! PROIECTAREA CENTRALELOR TERMICE


!1! C%ndiii (*ivind a&()a2a*$a c$nt*a)$)%* t$*&ic$
3.1.1. *mplasarea
6ormati% centralelor
de sigurană la foc atermice se face respect+nd pre%ederile cuprinse în normati%ul P 11 A
construciilor.8
5ta'ilirea locului de amplasare a centralei termice în spaiul unei clădiri se face pe 'aza unor criterii
funcionale şi economice, in+nd seama de posi'ilităile de e%acuare a gazelor de ardere, posi'ilităile de
alimentare cu com'usti'il şi respect+nd prescripiile din normati%ele 7 , 7 13, 7 31 şi 7 33.
3.1.". (entrala termică se amplasează$
a- în exteriorul clădirii într!o construcie proprie, sau într!o încăpere dintr!o clădire alăturată&
'- în interiorul clădirii.
3.1.3. (entralele termice pot fi amplasate la orice ni%el al clădirii su'sol, parter, eta< curent, ultimul ni%el
sau pe terasă-, cu excepia centralelor termice funcion+nd cu #P; care nu se pot amplasa la su'sol.
3.1.). 5e interzice centralelor termice$

• su' încăperile din categoria * sau B de pericol de incendiu sau alipite de acestea&
• su' săli aglomerate şi căi de e%acuare ale acestora&
• su' încăperile şi dormitoarele pentru copii de %+rstă preşcolară A c+nd se utilizează drept
com'usti'il gazele naturale&
• su' saloanele de 'olna%i sau sălile de operaii din clădirile spitaliceşti&
• în zonele clădirilor cu înălime peste " m înălime, cu excepia centralelor termice de
apartament&
• în spaii cu risc mare şi foarte mare de incendiu.

*mplasarea centralelor termice de apartament se face conform pre%ederilor din cap. 3.1.
3.1.. (entralele termice se montează în încăperi la care se asigură %entilarea acestora.
3.1.. (oşurile de fum şi instalaiile de e%acuare a gazelor de ardere se proiectează, execută şi
exploatează astfel înc+t să respecte cerinele din normati%ele P 11, 7 13, 7 13=1 şi 7  precum şi 54*5
3)12.
3.1.2. Proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu com'usti'il a arzătoarelor
tre'uie făcută corespunzător normati%elor 7 & 7 =1& 7 33& 7 13.
!! A3$nt') t$*&ic
3.".1. 4emperatura agentului termic furnizat de centrala termică se alege corespunzător sistemului de
încălzire utilizat încălzire cu corpuri statice, prin pardoseală sau panouri radiante, etc.- şi destinaiei
clădirii şi a încăperilor încălzite in+nd seama de pre%ederile art. 7.1.3. şi 7.1..
3.".". Pentru încăperile din clădiri de sănătate, creşe A grădinie, sanatorii etc., temperatura nominală a
agentului termic %a fi maximum
0o!o(.
!! C%&#'2ti#i)i
3.3.1. (om'usti'ilii utilizai în centralele termice sunt$

• lichizi&
• gazoşi gaze naturale sau gaze petroliere lichefiate #P;-&
• solizi lemne, căr'uni, deşeuri etc.-.

3.3.". *legerea tipului de com'usti'il se face pe criterii economice, ecologice, în funcie de posi'ilităile
de asigurare cu com'usti'il, de posi'ilităile de depozitare, de e%acuare şi depozitare a cenuşii, de
e%acuare a gazelor de arde.
3.3.3. (orespunzător gradului de asigurare cu com'usti'il, pot fi utilizate arzătoare cu funcionare mixtă
lichid=gaz-.
3.3.). centralele termice pot fi dotate cu cazane diferite, fiecare funcion+nd cu com'usti'il diferit solid C
lichid sau gazos-.
!4! Eci(a&$nt$ (*inci(a)$
G$n$*a)it6i
3.).1. @chipamentele utilizate în centralele termice tre'uie să fie performante, fia'ile şi să ai'ă un
randament ridicat.
3.).". 5e utilizează numai echipamente omologate sau agrementate de către organisme a'ilitate în
Dom+nia.
3.).3. @chipamentele li%rate pentru montare tre'uie să fie însoite de$

• certificatele de calitate întocmite de producători furnizori-, care să confirme caracteristicile


tehnice ale produsului inclusi% declaraii de conformitate al produsului conform normelor în
%igoare-&
• cări tehnice cu caracteristicile tehnice şi funcionale&
• instruciuni de montare, pro'are, întreinere, exploatare&
• certificate de garanie şi ser%ice&
• agremente tehnice pentru produse noi-.

3.).). 5e utilizează echipamente care prin exploatarea lor conduc la$


• sigurană în exploatare&
• economii de energie&
• protecia mediului am'iant&
• cheltuieli de exploatare minime.

Ca7an$ 8i a*76t%a*$
3.).. (azanele pentru prepararea agentului termic se clasifică după cum urmează$
! după modul de montare$

• pe perete murale-
• pe pardoseală

! după alcătuire$
• compacte&
• alcătuite din module specializate&

! după materialul din care este confecionat corpul cazanului$

• din oel&
• din fontă&

! după existena sistemelor de recuperare a căldurii din gazele de ardere$

• fără sistem de recuperare a căldurii&


• cu recuperare, inclusi% cu condensaie.

3.)..1. (azanele de perete sunt minicentrale termice montate pe perete echipate cu întreaga aparatură
necesară realizării funcionării în sigurană.
(azanele de perete includ arzătoare complet automatizate, schim'ătoare de căldură, pompe de
circulaie, %entilator pentru e%acuarea gazelor de ardere şi introducere aer de com'ustie, %ase de
expansiune, supape de sigurană, %entile de reglare şi amestec, termostate, sonde de temperatură,
armături etc.
3.).. *rzătoarele utilizate la cazane sunt$
! după com'usti'ilul utilizat$
• arzătoare pentru gaze&
• arzătoare pentru com'usti'il lichid&
• arzătoare pentru com'usti'il solid&
• arzătoare mixte gaze=com'usti'il lichid-&

! după aportul de aer de com'ustie$

• atmosferice&
• cu aer insuflat&

! după modul de reglare al arderii$

• fără reglarea arderii&


• cu reglare în trepte&
• cu reglare continuă.

3.).2. 5e recomandă utilizarea arzătoarelor automatizate la care iniierea flăcării se face automat prin
di%erse sisteme flacără de %eghe, piezoelectric etc.-, într!o succesiune care cuprinde pre%entilarea
focarului, aprinderea în trepte etc.
3.).. (azanele cu com'usti'il lichid sau gazos tre'uie să ai'ă randamente glo'ale, la puterea nominală,
de minimum /0E fără condensaie-& este permisă o reducere de maximum 3E a randamentului la
funcionarea în sarcină redusă de 0E.
Dandamentul cazanelor cu com'usti'il solid este de minimum 0E.
3.)./. @misiile de noxe rezultate în urma arderii com'usti'ilului la cazane nu tre'uie să depăşească
%alorile cerute de 6;egea proteciei mediului şi condiiile tehnice pri%ind protecia atmosferei.8
3.).10. ;a centralele tehnice de apartament se recomandă utilizarea cazanelor cu cameră de ardere
închisă, cu aprindere şi control electronic al flăcării.
3.).11. *legerea numărului de cazane care echipează o centrală termică, se face in+nd seama de$

• necesarul de energie termică&


• posi'ilităile de amplasare a echipamentelor centralei termice&
• destinaia clădirii&
• gradului de asigurare al funcionării&
• posi'ilităile de întreinere şi reparaii&
• %ariaia sarcinii termice pe durata utilizării.

3.).1". Pre%ederea de cazane de rezer%ă nu este o'ligatorie& proiectantul %a sta'ili necesitatea cazanelor
de rezer%ă în funcie de gradul de asigurare cu căldură al clădirii şi de cerinele 'eneficiarului.
3.).13. Pentru capacităi termice ale centralei peste 0,1 MW se recomandă să se pre%adă mai mult de un
cazan.
3.).1). 5e recomandă utilizarea de cazane comune cu aceleaşi caracteristici tehnice pentru încălzire şi
prepararea apei calde de consum-.
P%&($
3.).1. Pompele sunt$
! după modul de montare$

• pompe pentru monta< pe conductă&


• pompe pentru monta< pe postament&

! după sistemul de %ehiculare al fluidului$

• pompe centrifugale A pentru %ehicularea agentului termic&


• pompe cu roi dinate A pentru %ehicularea com'usti'ilului lichid&
• pompe manuale cu clape A pentru e%acuarea apei sau com'usti'ilului&

! după posi'ilităile de %ariaie a turaiei$

• cu turaie fixă constantă-&


• cu turaie %aria'ilă continuu&
• cu turaie în trepte.
3.).12. Pompele cu turaie %aria'ilă sau fixă se utilizează corespunzător schemei adoptate pentru
centrala termică, in+nd seama de necesitatea de a %aria de'itul de apă %ehiculat şi de a păstra
presiunea constantă sau proporională.
3.).1. 5e utilizează pompe de circulaie cu ni%el de zgomot şi %i'raii reduse, randament ridicat,
fia'ilitate mare şi consum redus de energie electrică.
3.).1/. 5e recomandă utilizarea pompelor de circulaie cu montare pe conductă.
3.)."0. u este o'ligatorie pre%ederea unor pompe de rezer%ă.
3.)."1. Pentru cazanele cu puteri termice su' 20 FW, nu este o'ligatorie pre%ederea unor pompe de
circulaie a apei în cazan, cu excepia situaiilor în care pre%ederea acestora este precizată de către
producătorul cazanului.
/ci&#6t%a*$ d$ c6)d'*6
3.)."". 5chim'ătoarele de căldură utilizate în principal pentru prepararea apei calde de consum în
centralele termice
! după sistemul demici sunt$ a apei$
preparare

• cu acumulare&
• fără acumulare&

! după agenii termici A primar=secundar$

• apă A apă$
• gaze de ardere A apă.

! după sistemul constructi% al suprafeelor de schim'$

• cu plăci&

cu serpentină sau registru&
• tu'ulare.

5chim'ătoarele de căldură care se utilizează în centralele termice tre'uie să ai'ă$

• dimensiuni reduse în raport cu capacitatea de transfer termic&


• rezistenă la coroziune&
• posi'ilităi de curăire facilă&
• fia'ilitate ridicată.

3.)."). 5e recomandă ca schim'ătoarele de căldură cu acumulare 'oilerele- să fie prote<ate cu


dispoziti%e contra depunerii de piatră şi cu filtre de impurităi.
Eci(a&$nt$ ($nt*' a2i3'*a*$a ca7an$)%* 8i in2ta)aii)%*
3.).". 4oate instalaiile de producere a căldurii se asigură împotri%a creşterii presiunii şi temperaturii
peste
3.).".limitele admise,
*sigurarea conformdin
instalaiilor pre%ederilor
centraleledin 54*5impune
termice 213" şirealizarea
a prescripiilor 75(7D (funciuni
următoarelor 31. principale$

• asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apă pro%enit din dilatare ca urmare a
creşterii temperaturii&
• limitarea temperaturii şi presiunii agentului termic în %alorile prescrise&
• e%acuarea excesului de apă sau a %aporilor rezultai ca urmare a creşterii temperaturii sau
presiunii peste limitele admise&
• prote<area cazanelor împotri%a lipsei de apă.

3.)."2. *sigurarea instalaiei se face prin %ase de expansiune deschise în legătură permanentă cu
atmosfera- sau supape de sigurană şi %ase de expansiune închise.
3.).". 5e recomandă utilizarea %aselor de expansiune închise, cu mem'rană elastică de separare între
apă şi perna de gaz, deoarece$

• împiedică dizol%area aerului în apă în %ederea reducerii coroziunii&


• reduce pierderile de agent termic&
• micşorează pierderile de căldură&
• ocupă spaiu mai redus&
• necesită mai puine conducte de legătură şi de lungime mai mică.

3.)."/. ;a instalaiile care au pre%ăzut din construcie %ase de expansiune închise, cu mem'rană cazane
de tip manual-, se %a %erifica capacitatea acestora de a prelua %olumul de apă pro%enit din dilatare.
3.).30. 5e recomandă ca %olumul util al %aselor de expansiune închise să fie mai mare cu 10E ca
%olumul apei rezultat în urma dilatării.
3.).31. (alculul capacităii, amplasarea %aselor de expansiune şi legarea acestora la instalaie se face
conform 54*5 213".
3.).3". ;imitarea temperaturii agentului termic în domeniul admis se face prin sistemele de automatizare
ale cazanului care cuprind termostate elemente sesizare şi de comandă- şi organe de execuie asupra
alimentării cu com'usti'il-.
3.).33. (azanele se pre%ăd cu termostate pentru$

• meninerea temperaturii prescrise&


• limitarea temperaturii maxime admise.

3.).3). 5e recomandă ca limitatoarele de temperatură maximă a agentului termic să fie du'late cu


sisteme de a%ertizare optice şi sonore.
3.).3. @%acuarea excesului de apă sau a %aporilor rezultai accidental, se face prin supape de sigurană
dimensionate in+nd seama de prescripiile coninute de normati%ele ( 31 şi ( 32.
3.).3. (azanele cu putere termică mai mare de 0 FW sunt pre%ăzute cu minimum două supape de
sigurană cu diametrul minim de 18.
3.).32. 5upapele de sigurană se montează pe conducta de ducere sau pe cazan, înaintea oricăror
elemente de închidere.
3.).3. Pe conductele de întoarcere la cazan se pre%ăd clapete de reinere.
3.).3/. (azanele se prote<ează împotri%a lipsei apei.
3.).)0. Prote<area instalaiei împotri%a îngheului se face prin următoarele metode$ asigurarea unei
circulaii minime în perioadele de utilizare redusă din sezonul rece, porniri!opriri de scurtă durată ale
centralei termice, asigurarea temperaturii de gardă, utilizarea de antigel sau golirea instalaiei.
A*&6t'*i, c%nd'ct$
3.).)1. 5e pre%ăd, în general, ro'inete de sectorizare pe$

• conductele de intrare!ieşire agent termic din centrala termică c+nd nu sunt pre%ăzute
distri'uitoare-&
• distri'uitoare!colectoare sau racordurile 'uteliei de egalizare a presiunilor&
• intrările!ieşirile din cazane&
• aspiraie!refulare pompe&
• înainte şi după separatoarele de impurităi&
• înainte şi după schim'ătoarele de căldură&
• intercal+nd dispoziti%e de contorizare.

3.).)". 5e recomandă realizarea instalaiei din centrala termică din conducte metalice.
3.).)3. u se recomandă utilizarea conductelor de mase plastice pentru instalaiile din centrala termică.
3.).)). Pe conductele principale de întoarcere a agentului termic la centrala termică se pre%ăd filtre de
impurităi.
5e recomandă
gradului montarea
de colmatare de manometre înainte şi după filtrul de impurităi în %ederea determinării
al acestuia.
3.).). Butelia de egalizarea presiunilor %a fi pre%ăzută cu armături de golire şi aerisire.
3.).). (orespunzător schemei funcionale a centralei termice %or fi pre%ăzute$

• clapete de sens&
• %entile de dezaerisire&
• ro'inete cu 3 căi&
• ro'inete de golire.

!5! A(a*at$ d$ &62'*6 8i c%nt*%)


3..1. @ste o'ligatorie pre%ederea aparatelor de măsură şi control.
3..". 5e recomandă adoptarea unor scheme funcionale a centralelor termice care să asigure un grad
suficient de automatizare pri%ind protecia şi sigurana funcionării instalaiei, asigurarea parametrilor
instalaiei şi a cerinelor utilizatorilor.
3..3. 5e pre%ăd manometre sau prize de presiune cu ro'inete de închidere$

• pe conductele de ducere de la cazane&


• pe ramurile principale de distri'uie&
• pe toate racordurile hidraulice ale schim'ătoarelor de căldură pe agentul primar şi secundar-&
• pe aspiraia şi refularea pompelor&
• înainte şi după separatoarele de impurităi.
3..). (lasa de precizie a manometrelor şi limitele maxime de lucru ale manometrelor cor fi conform
54*5 3/.
3... 5e pre%ăd prize pe canalele de fum pentru măsurarea presiunii.
3... 4ermometrele se pre%ăd pe$

• conducta de ducere de la cazan&


• colector şi distri'uitor&
• conductele care ies din 'utelia de egalizare a presiunilor&
• ramurile care intră în colector sau 'utelia de egalizare a presiunilor&
• ramurile de ducere, la care se face reglarea temperaturii prin amestec&
• intrarea şi ieşirea agentului termic primar în=din schim'ătorul de căldură&

• intrarea şideieşirea
ramurile apei calde de consum în=din schim'ătorul de căldură&
întoarcere.

#radul de precizie minim al termometrelor %a fi de G0, o (.


3..2. 5e recomandă ca distana de amplasare a termometrelor pe ramurile care pleacă din 'utelia de
egalizare a presiunilor să fie de minimum 0 cm de aceasta.
3... ;a instalaiile la care nu s!au pre%ăzut sonde de măsurare a temperaturii exterioare se pre%ăd
termometre montate în exteriorul clădirii pentru reglarea temperaturii după graficul de regla<.
!9! A(a*at'*a d$ a't%&ati7a*$
3..1. Prin automatizare se urmăreşte realizarea următoarelor funciuni principale$

• protecia elementelor componentelor ale centralei termice&


• reglarea furnizării energiei termice conform cerinelor utilizatorilor&
• corelarea cu temperatura exterioară.

3..". 5e recomandă ca aparatura de protecie să fie distinctă de aparatura de reglare.


3..3. Protecia contra supraîncălzirii şi suprapresiunii prin automatizare nu suplineşte protecia prin %ase
de expansiune, supape, etc.
3..). ;imitarea temperaturii maxime a apei din cazan se realizează cu termostatul de sigurană, care
acionează asupra arzătorului. Depunerea în funciune a cazanului se poate face numai după înlăturarea
cauzei care a condus la starea de a%arie.
3... 5istemele de limitare a temperaturii apei sau de sesizare a lipsei de apă, %or fi completate cu
sisteme de a%ertizare sonoră sau optică, inclusi% transmiterea la distană a sistemului de a%ertizare.
3... Deglarea parametrilor agentului termic de încălzire sau prepararea apei calde din consum se face
corespunzător schemei funcionale şi de automatizare adoptate, prin %entile motorizate cu " sau 3 căi,
regulatoare directe de temperatură recomandate în special la sistemele de preparare apei calde de
consum-.
3..2. (ontorizarea căldurii este o'ligatorie pentru consumatori nou proiectai, indi%iduali, în cazul
centralei care alimentează mai muli consumatori.
(ontorizarea căldurii nu este o'ligatorie pentru centralele termice care alimentează un singur
consumator.
3... Pentru consumatorii existeni care se racordează la o centrală termică proprie, nou construită,
contorizarea căldurii %a fi făcută cel puin glo'al pe întreaga centrală termică.
Pentru aceşti consumatori pot fi realizate şi contorizări indi%iduale, în măsura în care acest lucru este
posi'il.
3../. Hor fi utilizate echipamente de contorizare omologate de către Biroul Dom+n de Metrologie ;egală,
cu %iza la zi şi agrementate cele de import-.
!:! /c$&$ ;'nci%na)$
G$n$*a)it6i
3.2.1. 5ta'ilirea schemei funcionale şi de automatizare a centralei termice se face in+nd seama de$

• natura consumatorilor încălzire& încălzire, %entilare şi apă caldă de consum, etc.-&


• parametrii de temperatură cerui de consumatori încălzire cu corpuri statice, încălzire prin
radiaie, încălzire cu aer cald, preparare apă caldă de consum-&
• puterea termică a centralei&
• numărul de cazane&
• timpul com'usti'ilului&
• caracteristicile tehnice ale echipamentului.

3.2.". 5e recomandă utilizarea unor scheme funcionale c+t mai simple, care să satisfacă strict
necesităile de asigurare şi adaptare la cerinele consumatorilor.
3.2.3. 5chemele utilizate să fie pre%ăzute cu un grad de automatizare prin care să rezulte sigurană în
exploatare şi p întreinere facilă.
3.2.). 5chemele funcionale tre'uie să fie concepute cu trasee c+t mai scurte şi mai simple între
aparatele şi utila<ele centralei termice şi să cuprindă toate elementele de protecie necesare funcionării în
sigurană a instalaiei.
3.2.. Deglarea de'itului de căldură furnizat de centrala termică se realizează prin %ariaia$

• temperaturii agentului termic reglare calitati%ă-&


• de'itul agentului termic reglare cantitati%ă-.

3.2.. Dealizarea reglării sarcinii termice a consumatorului se face prin următoarele mi<loace$

• acionarea asupra de'itului de căldură furnizat de cazan prin acionarea asupra arzătorului,


%ariind
reglareatemperatura
temperaturiiagentului
agentuluitermic
termicprodus de cazan&
li%rat prin intermediul unor ro'inete cu 3 sau ) căi care
realizează amestecul dintre agenii termici ducere de la cazane şi cei de întoarcere de la
consumatori&
• prin pornirea!oprirea în cascadă a cazanelor, completate cu una din %ariantele menionate mai
sus.

3.2.2. 5chemele funcionale şi de automatizare tre'uie să cuprindă întregul echipament pentru asigurarea
instalaiilor şi o exploatare eficientă.
3.2.. *paratele de măsură, control şi sigurană sunt pre%ăzute conform art. 3.).30!3.).) şi cap. 3..
3.2./. 5chemele prezentate în ghid nu sunt limitati%e& în funcie de condiiile concrete de aplicare pot
rezulta com'inaii între %ariantele prezentate sau alte scheme.
Ti('*i *$(*$7$ntativ$ d$ 2c$&$ ;'nci%na)$
/c$&a n*! 1 <fig. 1=
C$nt*a)6 t$*&ic6 c' 1 ca7an ($nt*' >nc6)7i*$ 8i (*$(a*a*$a a($i ca)d$ d$ c%n2'& c' 1 ci*c'it di*$ct
d$ >nc6)7i*$
3.2.10. 5oluia este recomandată pentru consumatori care necesită aceiaşi parametri pentru agentul
termic de încălzire. Prepararea apei calde de consum se face cu prioritate faă de încălzire.
3.2.11. 5oluia nu este recomandată pentru sistemul de încălzire prin pardoseală.
3.2.1". Deglarea sarcinii termice se face glo'al pentru toi consumatorii de încălzire corespunzător
temperaturii exterioare citită de o sondă exterioară şi a graficului de reglare din memoria regulatorului
electronic al centralei termice.
In cazul în care centrala termică asigură încălzirea unei singure unităi locati%e, reglarea se poate face cu
un termostat de interior.
3.2.13. 4emperatura agentului termic A ducere este măsurată de sonda de temperatură 5c.
3.2.1). Degulatorul electronic acionează asupra arzătorului corespunzător necesarului de căldură al
consumatorului.
3.2.1. Prepararea apei calde de consum se face cu un 'oiler, alimentat cu agent termic de la cazan.
3.2.1. Pornirea!oprirea pompei de circulaie P5, se face în funcie de temperatura apei calde din 'oiler
măsurată cu sonda 5B.
/c$&a
C$nt*a)6 n*!  <fig.c'
t$*&ic6 "= 1 ca7an ($nt*' >nc6)7i*$ c' 'n ci*c'it c' *$3)a*$ (*in a&$2t$c
3.2.12. 5oluia este recomandată pentru consumatori de puteri mici sau medii cu ramuri de încălzire cu
cerine de temperatură ale agentului termic diferite încălzire cu corpuri statice şi încălzire prin
pardoseală-.
3.2.1. Deglarea sarcinii termice pentru consumatori de încălzire cu corpuri statice se face corespunzător
temperaturii exterioare măsurată prin sonda 5@- şi a graficului de regla< din memoria regulatorului
electronic, prin măsurarea temperaturii agentului termic ducere.
3.2.1/. Pentru consumatorii care necesită temperaturi mai scăzute ale agentului termic încălzire prin
pardoseală- reglarea se face prin amestec prin intermediul unui ro'inet cu 3 căi, motorizat, corespunzător
temperaturii interioare indicate de o sondă de temperatură 57, cu limitarea temperaturii maxime.
3.2."0. Prepararea apei calde se face identic ca şi la schema nr. 1.
3.2."1. Pre%ederea pompei se recirculare PD este opională în funcie de distana de amplasare a
consumatorilor de apă caldă faă de centrala termică.
3.2."". (irculaia agentului termic este asigurată cu pompe de circulaie pre%ăzute pentru fiecare ramură.
/c$&a n*!  <fig. 3=
C$nt*a)6 t$*&ic6 c' 1 ca7an ($nt*' >nc6)7i*$ 8i (*$(a*a*$a a($i ca)d$ d$ c%n2'&, c' 1 ci*c'it d$
>nc6)7i*$ di*$ct 8i d%'6 ci*c'it$ c' *$3)a*$ (*in a&$2t$c
3.2."3. 5oluia este recomandată pentru consumatori care au încăperi cu cerine diferite de temperatură
şi regimuri diferite de funcionare.
3.2."). Deglarea sarcinii termice se face corespunzător temperaturii exterioare şi graficului de reglare din
memoria regulatorului electronic.
3.2.". Pentru circuite de încălzire care alimentează încăperi cu alte cerine de temperatură sau ai
încălzire prin pardoseală se face regla<ul sarcinii termice prin amestec, cu ro'inete cu trei căi, limit+ndu!
se temperatura maximă.
3.2."2. Prepararea apei calde de consum se face identic ca în soluia nr. "
/%)'ia n*! 4 <fig. )=
C$nt*a)6 t$*&ic6 c' 1 ca7an ($nt*' >nc6)7i*$ 8i (*$(a*a*$a a($i ca)d$ d$ c%n2'&, c' ci*c'it$ d$
>nc6)7i*$ 8i ci*c'it$ d$ >nc6)7i*$ c' a$* ca)d <v$nti)a*$=
3.2.". 5chema permite un grad mare de adapta'ilitate şi se aplică în cazul consumatorilor diferii şi cu
regim de funcionare di%ers.
3.2."/. *gentul termic este furnizat de cazan la temperatură nominală, corespunzător temperaturii
exterioare şi graficului de regla<.
3.2.30. Deglarea sarcinii termice pentru circuitele de încălzire cu corpuri statice şi pentru circuitele de
încălzire prin pardoseală se face prin amestec, cu ro'inete cu trei căi, corespunzător cerinelor specifice
ale consumatorilor.
3.2.31. Pentru circuitele de agent termic care alimentează 'ateriile de încălzire cu aer cald, reglarea se
face local prin amestec, cu %entile cu trei căi.
/%)'ia
C$nt*a)6n*! 5 <fig. c'
t$*&ic6 = d%'6 2a' &ai &')t$ ca7an$ ($nt*' >nc6)7i*$ 8i (*$(a*a*$a a($i ca)d$ d$
c%n2'& c' ci*c'it$)$ d$ >nc6)7i*$ 8i (*$(a*a*$a a($i ca)d$ d$ c%n2'& *ac%*dat$ (*in int$*&$di')
'n$i #'t$)ii d$ $3a)i7a*$ a (*$2i'nii
3.2.3". Juncionarea instalaiei este asemănătoare cu cea descrisă la soluia nr. ).
3.2.33. 5oluia se aplică acolo unde consumatorii de încălzire au regimuri de funcionare %aria'ile care
pot pertur'a circuitul hidraulic.
In consecină se pre%ede o 'utelie de egalizare a presiunii între circuitul cazanelor şi ramurile de încălzire
şi apă caldă de consum.
3.2.3). (azanele pornesc în cascadă funcie de puterea termică cerută de consumatori furniz+nd agent
termic corespunzător graficului de regla< şi temperaturii exterioare.
3.2.3. (azanele sunt pre%ăzute cu pompe de circulaie proprii.
3.2.3. Parametrii agentului termic sunt reglai pe fiecare ramură prin amestec, cu ro'inei cu 3 căi.
C$nt*a)$ t$*&ic$ c' ca7an$ d$ ($*$t$
3.2.32. (azanele de perete microcentralele- sunt echipate cu toate elementele de sigurană, protecie şi
automatizare,
(azanele inclusi% pompele
funcionează de circulaie
cu arzătoare şi %asul
automatizate de expansiune.
alimentate cu gaze naturale sau gaze lichefiate #P;-.
3.2.3. (azanele sunt specializate şi prepară$ numai agent termic de încălzire, numai apă caldă de
consum, sau at+t agent termic de încălzire c+t şi apă caldă de consum.
3.2.3/. 5oluiile de racordare şi alimentare cu energie termică a consumatorilor dintr!o clădire de la
cazanele de perete tre'uie să ină seama de$

• natura consumatorilor&
• tipul agentului termic necesar&
• parametrii agentului termic necesar&
• posi'ilităile de amplasare a cazanului de perete.

3.2.)0. (orespunzător tipului de cazan centrală termică- utilizat A cu condensaie sau fără condensaie A
instalaia %a fi completată, după caz, cu un neutralizator pentru condensatul rezultat şi o instalaie de
e%acuare a acestuia.
Knele cazane fiind pre%ăzute cu instalaia de neutralizare proprie, nu necesită dec+t pre%ederea
instalaiei de e%acuare a condensatului.
(entrale termice pentru încălzire
3.).)1. Deglarea sarcinii termice cerută de consumatori se face prin acionare asupra arzătorului
cazanului sau prin amestec cu ro'inete cu 3 sau ) căi furnituri cazan-.
3.2.)". (omandarea pornirii!opririi cazanului se face prin intermediul unui termostat regla'il propriu sau
cu un termostat de am'iană montat într!o încăpere semnificati%ă.
3.2.)3. (azanele de perete sunt pre%ăzute cu sistem de automatizare care permite o serie de facilităi$
programarea în regim nominal sau redus, programare orară diurnă sau săptăm+nală etc.
3.2.)). Degla<ul glo'al al sarcinii termice se poate completa prin regla< local A ro'inete de reglare
termostate montate pe corurile de încălzire.
C$nt*a)$ t$*&ic$ ($nt*' (*$(a*a*$a a($i ca)d$ d$ c%n2'&
3.2.). Prepararea apei calde de consum se face corespunzător consumului instantaneu, prin pornirea!
oprirea automată a cazanului.
C$nt*a)$ t$*&ic$ ($nt*' >nc6)7i*$ 8i (*$(a*a*$a a(6 ca)d6 c%n2'&
3.2.). Preparatorul
poate constitui pentru
o unitate producerea
separată apei
complet calde de consum poate fi inclus în cazanul de perete sau
automatizată.
3.2.)2. Prepararea apei calde de consum se face cu prioritate faă de încălzire.
3.2.). Deglarea sarcinii de încălzire se face prin comanda automată a pornirii!opririi cazanului sau prin
amestecul agentului termic ducere!întoarcere, cu ro'inete cu 3 sau ) căi.
!?! O*3ani7a*$a c$nt*a)$i t$*&ic$
3..1. >rganizarea amplasării utila<elor din centrala termic se realizează astfel înc+t să se permită
posi'ilitatea montării şi demontării independente a utila<elor şi accesul la acestea în %ederea efectuării
operaiilor de exploatare, supra%eghere şi întreinere.
3..". >rganizarea spaiului din centrală termică ine seama de tipul elementelor componente ale
centralei termice şi modul de cuplare al acestora.
A&()a2a*$a ca7an$)%* d$ ($*$t$ <&'*a)$=
3..3. Incăperile în care se amplasează cazanele tre'uie să îndeplinească următoarele condiii$

• să nu prezinte pericol mare de incendiu sau pericol de explozie&


• să fie prote<ate contra îngheului&
• să fie 'ine aerisite şi să nu ai'ă o'turate orificiile de %entilare&
• să nu existe su'stane aciuni agresi%e şi dega<ări de %apori ale acestora hidrocar'uri
halogenate, diluani de %opseluri, detergeni, clor, etc.-&
• să nu ai'ă umiditatea interioară peste 20E&
• să nu ai'ă temperatura interioară peste 3E (&
• să asigure acces facil şi să nu st+n<enească alte acti%ităi&
• să respecte cerinele din cartea tehnică a cazanului.

5e interzice amplasarea cazanelor murale în încăperi cu risc mare şi foarte mare de incendiu. ;a
amplasarea lor se respectă cerinele pre%ăzute în normati%ul 7 .
3..). (azanele de perete necesită următoarele spaii$
a) Montarea aparentă

• minimum 300 mm deasupra cazanului&


• minimum 00 mm de la pardoseală p+nă la partea inferioară a cazanului& se recomandă ca
înălimea de montare să fie 1,0 m de la pardoseală p+nă la partea inferioară a cazanului in+nd
seama de necesităile de exploatare&
• minimum 00 mm în faa cazanului&
• minimum 300 mm faă de pereii laterali.

3... ?istana faă de alte elemente ale centralei termice 'oilere- montate pe acelaşi perete nu este
normată, acestea put+nd fi montate alipite, dacă sistemul constructi% al acestora permite.
b) Montare în nişe
3... (azanele pot fi montate în nişe deschise sau închise.
3..2. In cazul amplasării în nişe închise, se pre%ăd deschideri pentru %entilare şi asigurarea aerului
necesar arderii.
3... 5e pre%ăd următoarele distane minime$

• 100 mm între pările laterale ale cazanului şi pereii nişei&


• 300 mm între partea superioară a cazanului şi acoperişul nişei&
• 100 mm între partea frontală a cazanului şi elementul de închidere al nişei.

A&()a2a*$a c$nt*a)$)%* t$*&ic$ &%d')at$


3../.
modul @lementele
preparare apă componente ale centralelor
caldă de consum, modultermice alcătuite
de reglare, moduldindemodule specializate
sigurană modul cazan,
etc.- se montează astfel
înc+t să rezulte legături hidraulice c+t mai scurte, in+nd seama şi de indicaiile producătorului de
echipamente.
3..10. ?acă spaiul permite, se recomandă ca modulele să fie montate în lungul unui perete pentru a
a%ea acces facil la toate modulele.
3..11. ?istana între module sau între acestea şi perete nu este normată, dar se ine seama de indicaiile
producătorului.
3..1". In faa modulelor se recomandă pre%ederea unui spaiu de minimum 00 mm şi de 300 mm faă
de pereii laterali.
3..13. Pentru panourile frontale care se deschid prin ra'atare, se recomandă ca spaiul pre%ăzut în faa
acestora să fie cu 300 mm mai mare dec+t lăimea panoului cel mai mare, dar nu mai mic de 00 mm.
3..1). ?istanele dintre modulele montate Lspate în spate8 nu sunt normate, ele put+ndu!se monta lipite.
3..1. 5paiile frontale se asigură in+nd seama de pre%ederile din art. 3..1) asigur+ndu!se posi'ilitatea
de circulaie în <urul modulelor prin pre%ederea unui spaiu de minimum 00 mm măcar pe trei din cele
patru pări. ca7an$)%* ($ (a*d%2$a)6
A&()a2a*$a
3..1. ;a amplasarea cazanelor pe pardoseală se ine seama de următorii factorii$

• tipul cazanului&
• numărul cazanelor&
• tipul com'usti'ilului utilizat&
• tipul arzătorului&
• asigurarea posi'ilităilor de curăire şi demontare&
• asigurarea sta'ilităii&
• măsuri de atenuare a %i'raiilor şi zgomotelor&
• e%acuarea corectă a gazelor de ardere.

3..12. Pentru o corectă amplasare a cazanelor %or fi respectate indicaiile producătorului.


3..1. Pentru cazanele din oel se recomandă următoarele distane de montare$

• de la pările laterale p+nă la perete sau alte elemente de construcie A minimum 00 mm&
• în spatele cazanului A minimum 00 mm&
• în faa arzătorului cazanului$
• minimum 1000 mm A pentru cazane funcion+nd cu com'usti'il lichid sau gazos
• minimum 100 mm A pentru cazane funcion+nd cu com'usti'il solid.

3..1/. ?istana între partea superioară a cazanului şi planşeu incom'usti'il rezistent la foc nu se
normează. ;a sta'ilirea acesteia se ine seama de modul de racordare al cazanului la instalaie, de
amplasarea şi funcionarea elementelor de sigurană, de înălimea necesară accesului personalului etc.
5e recomandă ca această distană să fie de minimum
00 mm.
3.."0. Pentru cazanele din fontă distanele de montare sunt aceleaşi cu cele recomandate la art. 3..1
şi 3..1/ cu precizarea că se ine seama de pre%ederea unui spaiu lateral egal cu lăimea unui element
de cazan, pentru demontarea acestuia.
A&()a2a*$a a)t%* $)$&$nt$ c%&(%n$nt$ a)$ c$nt*a)$i t$*&ic$
3.."1. *mplasarea %aselor de expansiune, a pompelor de circulaie, 'uteliilor de egalizarea presiunilor,
se face astfel înc+t să fie permis accesul la acestea în %ederea executării operaiilor de exploatare şi
întreinere.
3.."". Dezer%orul de com'usti'il pentru consum zilnic nu se %a monta deasupra cazanelor, pe direcia
de e%acuare a gazelor de ardere sau a clapetelor de explozie.
3.."3. Dezer%orul de zi nu se montează pe direcia arzătorului ci lateral la o distană de minimum ",0 m
de arzător.
(+nd această distană nu poate fi asigurată, alimentarea cu com'usti'il se face direct din rezer%orul
depozitului necar'urant sau din rezer%orul de zi montat în altă încăpere.
!@! A&$na6*i c%n2t*'ctiv$
3./.1. *ccesul în centrala termică se face astfel înc+t să conducă direct în spaiul de supra%eghere al
utila<elor$ Kşa de acces %a a%ea deschiderea în afară, direct în exterior sau într!un spaiu comun, în
directă legătură cu exteriorul care nu poate fi 'locat.
5e exceptează de la această pre%edere centralele termice de perete.
3./.". *ccesul în centralele termice situate pe terasă este posi'il de pe terasă sau din casa scării printr!o
încăpere tampon. u se permite accesul direct de la un eta< inferior prin deschideri sau trape în
pardoseala centralei termice.
3./.3. ?imensiunile uşilor şi a spaiilor de acces în centrala termică tre'uie să asigure introducerea sau
montarea echipamentelor şi un acces normal.
3./.). Incăperile în care sunt amplasate rezer%oare de com'usti'il lichid, se pre%ăd cu praguri în %ederea
e%itării răsp+ndiriitermice
3./.. (entralele com'usti'ilului în încăperi
funcion+nd adiacente.
cu com'usti'il gazos se pre%ăd cu ferestre spre exterior cu
suprafee %itrate conform normati%ului 7 .
3./.. Pentru asigurarea aerului necesar arderii, %entilarea centralei termice este o'ligatorie, indiferent de
locul de amplasare.
5e recomandă pre%ederea %entilării naturale ori de c+te ori acest lucru este posi'il.
3./.2. 5uprafaa gurilor de e%acuare a aerului %iciat din centrala termică este cel puin egală cu seciunea
totală a coşurilor de fum, dar nu mai mică de ", dm ".
3./.. 5uprafaa gurilor de introducere a aerului %a fi calculată corespunzător tipului de com'usti'il utilizat
la arzătoare in+nd seama de indicaiile din normati%ele 7  şi 7 31.
3././. #urile de introducere şi e%acuare a aerului se amplasează astfel înc+t să se %entileze întreaga
încăpere a centralei termice.
3./.10. (entralele termice pre%ăzute cu cazane cu introducerea aerului şi e%acuarea forată a gazelor de
ardere tip L%entuză8- nu necesită guri de introducere a aerului separate.
3./.11. In fig.  sunt indicate c+te%a soluii de introducere a aerului şi e%acuarea gazelor de ardere la
centrale termice pre%ăzute cu coş tip L%entuză8.
3./.1". ;a cazanele de tip mural montate în nişe, se asigură suprafee li'ere în peretele frontal al nişei cu
o suprafaă totală minimă de 00 cm ". *ceste suprafee sunt astfel amplasate la partea inferioară şi
superioară a cazanului- astfel să se asigure o %entilare eficientă.
3./.13. Pentru situaiile în care nu poate fi asigurată %entilarea naturală a centralei termice se pre%ede
%entilarea mecanică a acesteia.
3./.1). Pentru centralele termice funcion+nd cu com'usti'il gazos %or fi respectate prescripiile din
normati%ele 7  pri%ind asigurarea aerului necesar arderii.
!10! Evac'a*$a 3a7$)%* d$ a*d$*$
3.10.1. @%acuarea gazelor de ardere şi dispersia lor în atmosferă se face astfel înc+t să rezulte o
concentraie a noxelor su' limitele admise.
3.10.". @%acuarea gazelor de ardere se face de regulă prin tira< natural, cu excepia situaiilor în care
cazanele sunt pre%ăzute din construcie cu tira< forat sau cu coşuri de fum tip L%entuză8 numai pentru
aparatele omologate, certificate sau agrementate cu astfel de sistem-.
3.10.3. ;a cazanele cu e%acuare mecanică se pre%ede oprirea automată a arzătorului în cazul opririi
exhaustorului.
3.10.). (oşurile de fum se realizează conform pre%ederilor 54*5 2/3, 54*5 2"), 54*5 3)12,
normati%ul P 11 şi a altor prescripii în %igoare.
3.10.. 5e admite racordarea mai multor cazane la un coş de fum cu tira< natural, cu condiia ca la
funcionare parială şi în condiiile cele mai defa%ora'ile, %iteza gazelor de ardere să se încadreze în
limitele recomandate de 54*5 3)12.
3.10.. 5eciunea coşului de fum în cazul racordării unui singur cazan la acesta- nu %a fi mai mică dec+t
seciunea racordului de e%acuare a gazelor de ardere de la cazan.
3.10.. (oşurile
amplasate suntinferioară.
la partea pre%ăzute cu guri de %izitare etanşe şi cu ştuuri de e%acuare a condensatului
3.10./. 5e recomandă ca lungimea canalelor de fum să fie minimă şi să nu depăşească 1=3 din lungimea
coşului.
3.10.10. (analele de fum au panta ascendentă de minimum 10E spre coş.
3.10.11. Pe racordurile dintre cazane şi canalele de fum se pre%ăd dispoziti%e de reglare a tira<ului, piese
de compensare a dilatărilor şi guri de %izitare etanşe.
(oşurile cazanelor cu com'usti'il lichid şi gazos se pre%ăd cu clapete de explozie.
3.10.1". 5e recomandă ca racordarea mai multor cazane la coş să se facă prin canale de fum cu
seciune %aria'ilă fig. 2-& numărul schim'ărilor de direcie %a fi redus la minimum.
3.10.13. Inălimea coşului de fum cu tira< natural se calculează conform 54*5 3)12, in+nd seama de
tipul cazanelor racordate la coş, tipul arzătoarelor atmosferic, presurizat- şi de condiiile cele mai
defa%ora'ile de funcionare sezonul cald-.
3.10.1). Pentru coşurile înalte la care se produce o răcire a gazelor se pre%ede o seciune %aria'ilă a
coşului, aceasta scăz+nd de la 'ază către partea superioară, condiie necesară pentru a păstra o %iteză
c+t mai constantă
3.10.1. (oşurile de a gazelor.
fum se pre%ăd cu termoizolaie pentru realizarea tira<ului şi e%itarea scăderii
temperaturii gazelor de ardere su' temperatura punctului de rouă.
3.10.1. (oşul de fum situat la mai puin de 1, m în plan orizontal, de coama acoperişului, tre'uie să
depăşească coama cu minimum 0, m pentru în%elitori incom'usti'ile şi 1 m pentru în%elitorile
com'usti'ile.
(oşul de fum amplasat la distane mai mari de 1, m faă de coama acoperişului %a a%ea înălimea de cel
puin 1 m faă de în%elitoare.
(oşurile de fum se prote<ează contra trăsnetului conform pre%ederilor din normati%ul 7 "0.
3.10.12. Inălimea coşului faă de terasa acoperişului tre'uie să fie de minimum 1 m.
3.10.1. (oşurile de fum tre'uie să depăşească cu minimum 0,0 m înălimea elementelor de
supraînălare a terasei atice, ziduri antifoc etc.- c+nd sunt situate la mai puin de 3 m de marginea terasei
şi cu minimum 1 m, c+nd sunt situate la peste 3 m de marginea terasei.
3.10.1/. (+nd e%acuarea gazelor de ardere nu poate fi efectuată direct în exterior de la cazanele de
perete, acestea pot fi racordate la o instalaie de e%acuare mecanică.
Dacordarea poate fi făcută prin tu'ulatură comună de pe aceeaşi %erticală fig. - sau prin tu'ulatură
indi%iduală legată direct la exhaustor fig. /-.
3.10."0. Dacordarea prin tu'ulatură comună necesită pre%ederea unui dispoziti% de securitate colecti%
care detectează funcionarea normală a dispoziti%ului de extracie a gazelor de ardere şi opreşte
funcionarea cazanelor, în caz de defeciuni.
3.10. "1. (oşul de e%acuare a gazelor de ardere tip L%entuză8 de la cazanele tip mural etanş, cu pantă de
maximum " spre exterior fig. 11-.
3.10."". >rificiile de e%acuare ale coşurilor tip L%entuză8 se montează la distane minime faă de
elementele constructi%e ale clădirii, astfel înc+t să nu se producă o poluare a spaiilor interioare.
3.10."3. Inălimea minimă de amplasare a coşului L%entuză8 faă de zona pietonală este de 1,0 m.
!11! A)i&$nta*$a c' c%&#'2ti#i)
3.11.1. Proiectarea instalaiilor de alimentare cu com'usti'il se face in+nd seama de normati%ul 7 13, 7 ,
P 11.
3.11.". *legerea tipului de com'usti'il este impusă de posi'ilităile de stocare şi procurare ale acestuia,
gradul de asigurare a instalaiei, modul de exploatare al centralei termice etc.
3.11.1. Pentru clădiri la care se doreşte realizarea unei funcionării sigure a centralei termice şi la care
există posi'ilitatea întreruperii alimentării cu gaz, se pre%ăd arzătoare mixte, cu funcionare cu
com'usti'il lichid şi gazos.
3.11.). 7nstalaiile de alimentare cu com'usti'il se pre%ăd cu sisteme de asigurare în %ederea înlăturării
pericolului de incendiu şi explozie 'locarea admisiei com'usti'ilului la lipsa flăcării şi a presiunii scăzute
de alimentare etc.-.
;a instalaiile funcion+nd cu com'usti'il lichid sau gazos se pre%ăd dispoziti%e de 'locare a admisiei
com'usti'ilului, la întreruperea alimentării cu energie electrică şi la întreruperea alimentării cu gaze sau
reducerea presiunii su' %aloarea indicată de fa'ricantul arzătorului.
3.11.. *rzătoarele de com'usti'il lichid sau gazos tre'uie pre%ăzute cu dispoziti%e de protecie minime
care să realizeze 'locarea alimentării la$
• nerealizarea aprinderii&
• stingerea flăcării&
• existena flăcării înaintea admisiei com'usti'ilului&
• presiuni ale gazului su' limita admisă&
• întreruperea alimentării cu energie electrică.

?e'locarea %a fi făcută numai manual după înlăturarea defeciunii.


3.11.. *limentarea cu gaz petrolier lichefiat #P;- a arzătoarelor se face in+nd seama de prescripiile
din normati%ul 7 31 şi de indicaiile cuprinse în cările tehnice puse la dispoziie de producătorii furnizorii-
arzătorului.
3.11.2. @ste admisă numai folosirea aparatelor de utilizare şi arzătoarelor standardizate, omologate sau
cu agrement tehnic, în conformitate cu pre%ederile legale în %igoare.
3.11.. Jiecare arzător tre'uie să ai'ă inscripionate presiunea de utilizare şi de'itul de #P; şi tre'uie să
corespundă capacităii termice a aparatelor de utilizare pe care le deser%eşte.
3.11./. Ktilizarea #P; este permisă numai în clădiri neracordate la reeaua de distri'uie a gazelor
naturale.

3.11.10. *limentarea cu com'usti'il lichid a arzătoarelor se face, dintr!un rezer%or de consum zilnic
amplasat de regulă în încăperea centralei termice şi rezer%oarele depozitului de car'urant din care se
alimentează rezer%orul de consum zilnic.

3.11.11. Dezer%orul de consum zilnic are o capacitate de maximum


" m şi se amplasează conform specificaiilor din art. 3.."". şi 3.."3.

3.11.1". In cazul în care nu se pot asigura distanele de monta< pentru rezer%orul de consum zilnic, in+nd
seama şi de pre%ederile art. 3.."3., se admite c alimentarea cu com'usti'il lichid să se facă direct din
rezer%orul depozitului de com'usti'il.
3.11.13. ?istanele minime de montare ale rezer%oarelor depozitului de com'usti'il faă de clădiri sunt
conform precizărilor din normati%ul 7 13.

5ta'ilirea distanei maxime de amplasare a rezer%orului depozit faă de arzător se face in+nd seama şi
de precizările producătorului arzătorului.

3.11.1). Protecia mediului la rezer%oarele montate îngropat sau semiîngropat se realizează prin
pre%ederea unor rezer%oare cu perei du'li sau montarea acestora în cu%e cu un %olum minim egal cu
%olumul com'usti'ilului de%ersat.

3.11.1. 5e recomandă ca rezer%oarele depozitului de com'usti'il să ai'ă o capacitate minimă care să


asigure o funcionare în condiii normale a centralei termice de 1 zile.

3.11.1. Pentru asigurarea în perioada sezonului rece a unei temperaturi a com'usti'ilului care să nu
conducă la mărirea exagerată a %+scozităii com'usti'ilului, se recomandă ca rezer%oarele din care se
alimentează direct arzătoarele fără rezer%or de consum zilnic- să fie montate îngropat, la o ad+ncime
mai mare dec+t ad+ncimea minimă de înghe.

3.11.12. ;a centralele termice funcion+nd cu com'usti'il solid se admite depozitarea în sala cazanelor a
maximum " m3 com'usti'il într!un 'uncăr metalic.

3.11.1. ?epozitarea cenuşii rezultate în urma arderii com'usti'ilului solid se face în exteriorul clădirii
într!un spaiu închis, cu perei incom'usti'ili şi rezisteni la foc.

3.11.1/. 5e asigură căile de acces ale auto%ehiculelor la rezer%oare, 'uncăre de com'usti'il solid şi
depozite de cenuşă.

3.11."0. 5e iau măsuri de ancorare a rezer%oarelor îngropate, acolo unde ni%elul maxim al apei freatice
este mai ridicat dec+t partea inferioară a rezer%orului.

3.11."1. @ste interzisă montarea conductelor pentru alimentarea cu com'usti'il în încăperi, canale şi
ghene în care se pot produce explozii sau incendii datorită acestuia, sau pe căile de e%acuare, casa
scărilor sau staiile pompelor de incendiu, respect+nd şi precizările din normati%ul P 11.

3.11."". 7nstalaia de alimentare cu com'usti'il lichid se realizează in+nd seama de recomandările


producătorului pri%ind distanele maxime pe %erticală N- şi orizontală ;- între arzător şi rezer%or fig. 10-.
?epăşirea distanelor duce la neasigurarea de'itului de com'usti'il necesar, uzura pompei şi apariia de
zgomote în instalaie.

3.11."3. 5e recomandă ca ori de c+te ori este posi'il arzătoarele să fie alimentate prin conducte
indi%iduale de com'usti'il lichid.

3.11."). Pot fi racordate p+nă la 3 cazane la o singură conductă de alimentare.

3.11.". ?acă arzătorul nu are filtru propriu, acesta se pre%ede pe conducta de ducere. 4otodată se
pre%ăd ro'inete de sectorizare şi ro'inete de prele%are pro'e pe această conductă.

3.11.". *rzătorul se racordează la conducta de com'usti'il prin racorduri elastice.


!1! A)i&$nta*$a c' a(6

*limentarea cu apă se face pentru$

• prepararea apei calde de consum&


• umplerea instalaiei de încălzire.

3.1".1. *limentarea cu apă se face din 'ranşamentul de apă al clădirii care %a fi dimensionat
corespunzător.
Pentru clădirile existente, 'ranşamentul se %a redimensiona sau se %a executa cu 'ranşament
suplimentar.
3.1".". Pe conducta de apă care alimentează centrala termică se montează un contor de apă pentru
măsurarea consumului.
3.1".3. Pe conducta de apă rece care alimentează schim'ătorul de căldură pentru apă caldă de consum
se montează filtru de impurităi, un ro'inet de reinere clapetă de sens-, un ro'inet de închidere şi o
supapă de sigurană reglată la presiunea maximă de lucru a schim'ătorului respecti%.
3.1".). Dacordul de umplere elastic- al instalaiei de încălzire se %a decupla după umplerea instalaiei,
pentru e%itarea legăturii directe între instalaia de încălzire şi cea de apă, în timpul funcionării centralei
termice.
3.13.1. 7nstalaiile electrice aferente centralelor termice mici
constau din$

• instalaii electrice de iluminat general normal- şi de sigurană pentru inter%enii&


• instalaiile electrice de foră, comandă şi automatizare&
• instalaii electrice de protecie împotri%a electrocutării.

3.13.". 7nstalaiile electrice de iluminat ale centralei termice asigură iluminatul normal, general şi local şi
iluminatul de iluminare
i%elurile de sigurană medie
pentrusunt
inter%enii c+nd
cuprinse centrala
între 10 lx termică
şi "00 lx.este amplasată
7luminatul într!ogeneral
normal, încăpere proprie-.
şi local, se %a
realiza cu corpuri de iluminat etanşe incandescente sau fluorescente.
3.13.3. 7nstalaiile electrice de foră, comandă şi automatizare ale centralei termice asigură alimentarea
cu energie electrică, comanda şi automatizarea receptoarelor din centrala termică. umărul şi
caracteristicile receptoarelor electrice diferă după capacitatea centralei termice şi schema tehnologică
aleasă.
3.13.). Principalele receptoare ale centralei termice sunt$ pompa de circulaie a agentului termic, pompa
de circulaie a apei calde mena<ere, pompa de circulaie a cazanului, ta'lourile electrice ale cazanelor etc.
3.13.. ?imensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare şi alegerea caracteristicilor dispoziti%elor
de protecie se face conform 7 2.
3.13.. (oloanele şi circuitele electrice se %or prote<a împotri%a suprasarcinilor şi scurtcircuitelor prin
sigurane fuzi'ile sau întrerupătoare automate pre%ăzute cu relee maximale.
3.13.2. Protecia utilizatorilor împotri%a şocurilor electrice se face prin legarea la conductorul de protecie
P@ sau dacă acesta nu există, la priza de păm+nt.
3.13.. ;egarea
electric la nulul
al ta'lourilor, de protecieaparatelor
receptoarelor, se asigurăetc.
prin conductorul suplimentar din componena circuitului
3.13./. Protecia prin legarea la păm+nt constituie o măsură suplimentară şi se realizează prin legarea
carcaselor aparatului electric, ta'lourilor, utila<elor, masele metalice, care pot fi puse accidental su'
tensiune la instalaia de legare la păm+nt, formată din priza de păm+nt, centură şi deri%aii.
3.13.10. *colo unde este posi'il se recomandă utilizarea prizei naturale de legare la păm+nt în
conformitate cu 54*5 1"0).
!14! P*%#)$&$ 2($ci;ic$ a)$ c$nt*a)$)%* t$*&ic$ ca*$ d$2$*v$2c c%n2'&at%*i $Bi2t$ni
3.1).1. In cazul folosirii #P; drept com'usti'il, centrala termică tre'uie să îndeplinească condiiile impuse
de normati%ul 7 31. ?e asemenea se %or respecta distanele minime de sigurană dintre depozitele de
#P; şi o'iecti%ele în%ecinate clădiri, utilităi, limita de proprietate, autocisternă-.
@ste interzisă folosirea #P; pentru cazanele montate în încăperile amplasate la su'sol şi demisol. Jac
excepie încăperile de la demisoluri dotate cu instalaii automate pentru detectarea scurgerilor de #P;,
precum şi cu electro%ană pentru închiderea instalaiei în cazul prezenei unor scurgeri de gaze.
3.1).". (entralele termice montate în spaii existente pot alimenta$

a. A instalaiile de încălzire şi apă caldă de consum din clădiri care nu se rea'ilitează sau
modernizează.
'. A instalaiile din clădiri care se rea'ilitează sau modernizează.

3.1).3. 5e recomandă ca ori de c+te ori este posi'il, pre%ederea unei centrale termice pentru alimentarea
cu căldură a unor consumatori existeni să fie însoită şi de o modernizare a instalaiilor interioare de
încălzire.
*cest lucru permite alegerea unor scheme de distri'uie a instalaiei interioare cu posi'ilităi de
contorizare pe fiecare consumator şi de realizare a unei funcionări optime.
3.1).). ?imensionarea pompelor de circulaie pentru centralele termice noi care %or deser%i instalaii
%echi, %a fi făcută în urma măsurătorii pe circuitele hidraulice ale instalaiei în %ederea determinării
pierderilor de sarcină în instalaiile interioare.
3.1).. (azanele se prote<ează prin pre%ederea unor filtre de impurităi pe conductele de întoarcere de la
instalaia interioară.
3.1).. Pre%ederea centralelor termice şi alegerea tipurilor de cazane corespunzătoare de apartament
sau comune întregului imo'il sau scării- se face pe 'aza unei analize tehnico!economice şi cu luarea în
considerare a posi'ilităilor de racordare la utilităi *limentarea cu com'usti'il gazos, posi'ilităi
demontare a rezer%oarelor de com'usti'il lichid sau #P;, alimentare cu apă rece şi energie electrică,
etc.-.
3.1).2. Pre%ederea unor centrale termice de imo'il în cazul unor consumatori existeni racordai la
sistemele centralizate de alimentare cu căldură se face pe 'aza unei analize de oportunitate, cu luarea în
considerare a indicatorilor tehnici şi economici ai soluiilor, în conformitate cu reglementările în %igoare.
5e au în %edere şi implicaiile asupra instalaiilor celorlali consumatori.
3.1).. Pre%ederea unei centrale termice de imo'il, pentru alimentarea unor consumatori existeni se
recomandă să fie făcută după rea'ilitarea din punct de %edere termic al căldurii şi cu ocazia consolidărilor
clădirilor, situaie în care se recomandă pre%ederea unui spaiu adec%at pentru centrala termică.
3.1)./. *mplasarea centralei termice în special a cazanelor- %a fi făcută a%+nd în %edere tipul de
com'usti'il utilizat, posi'ilităile de poziionare a coşurilor, accesul la utila<e.
3.).10. *mplasarea centralei termice şi a coşurilor de fum, %a fi realizată astfel înc+t să nu fie afectat
aspectul estetic al clădirii.
3.1).11. *mplasarea cazanelor, utila<elor, rezer%oarelor se face in+nd seama de precizările din cap. 3 şi
respecti% ).
3.1).1". 5e recomandă ca toate utila<ele componente ale centralei termice cazane, %ase de expansiune,
schim'ătoare, pompe de circulaie, rezer%or de consum zilnic, etc.- să fie amplasate de c+te ori este
posi'il,
5e admite într!o încăpere
montarea comună.
utila<elor în încăperi diferite cu condiia îndeplinirii funciilor de asigurare şi protecie
a instalaiei şi a mediului încon<urător construit precum şi asigurării funcionalităii acesteia în 'une
condiii.
3.1).13. *legerea spaiului centralei termice, se face astfel înc+t prin funcionarea acesteia să nu se
transmită zgomote şi trepidaii încăperilor încon<urătoare, lu+ndu!se măsuri de atenuare a acestora.
3.1).1). (azanele de perete pot fi montate în spaii cu alte destinaii dec+t centrala termică 'ucătării,
'ăi, etc.- cu condiia asigurării %entilării încăperii, a e%acuării gazelor de ardere şi a pre%ederilor cuprinse
în reglementările specifice.
3.1).1. (azanele de perete nu se montează în spaiile de locuit sau în spaii cu dega<ări de su'stane
agresi%e saloane de coafură, depozite de sol%eni, încăperi cu ageni frigorifici, etc.-, sau cu pericol mare
de incendiu precum şi cu pericol de explozie.
3.1).1. Montarea centralelor termice în clădiri existente se face respect+ndu!se pre%ederile cuprinse în
;egea nr. 11)!/.
!15! P*%#)$&$ 2($ci;ic$ a)$ c$nt*a)$i t$*&ic$ d$ a(a*ta&$nt
3.1.1.
din cap.Proiectarea
". şi amplasarea centralelor termice de apartament se face in+nd seama de pre%ederile
Intr!un apartament se poate monta o singură centrală termică.
3.1.". (entralele termice de apartament e amplasează în orice încăpere cu excepia celor cuprinse în
art. 3.1.1., 3.1.). 5e interzice montarea centralelor termice de apartament în cămări de alimente şi
camere de dormit.
3.1.3. Incăperile în care se montează centralele termice de apartament tre'uie să ie %entilate conform
cerinelor normati%elor 7 , 7 2, 7 31 şi 7 .
3.1.). (entralele termice cu cazane funcion+nd cu gaze naturale sau #P; tre'uie să ai'ă asigurate
suprafee %itrate conform normati%elor 7 , 7 31 şi 7 33.
3.1.. 5e interzice alimentarea arzătoarelor cazanelor de la 'utelii indi%iduale de gaze petroliere
lichefiate, admi+ndu!se numai alimentarea de la rezer%oare exterioare de #P;, conform specificaiilor
normati%elor 7 31 şi 7 33.
3.1.. *mplasarea cazanelor de perete se face conform art. 3..). A 3...
3.1.2. Hentilarea şi asigurarea aerului de com'ustie se fac cu respectarea pre%ederilor din cap 3./.
3.1.. Montarea centralelor termice de apartament în clădiri existente se face în urma unor calcule
tehnico!economice pri%ind implicaiile asupra instalaiilor interioare de încălzire şi apă caldă de consum,
in+nd seama şi de capacitatea instalaiei exterioare de alimentare cu gaze naturale, apă rece sau
energie electrică de a alimenta noi consumatori.
(alculele tehnico!economice %or a%ea în %edere şi măsurile care se iau în %ederea îm'unătăirii proteciei
termice a an%elopei clădirii.
Montarea centralelor termice de apartament care au arzătoarele alimentate cu #P; sau gaze naturale se
face cu In
3.1./. respectarea pre%ederilor dindin
interiorul apartamentelor normati%ele
clădirile de7 31, 7 33
locuit şi 7 . cu regim de înălime peste P C "@ se
colecti%e
pot amplasa numai centrale termice alimentate cu gaze naturale sau #P;.
9top:

4! EXECUTAREA IN/TALAŢIILOR DIN CENTRALA TERMIC"


4!1! C%ndiii 3$n$*a)$ d$ $B$c'i$
).1.1. @xecutarea instalaiilor din centrala termică se face numai pe 'aza unor proiecte ela'orate de către
proiectani autorizai pentru specialităile care concură la proiectarea acestora instalaii termice, gaze,
apă canal, instalaii electrice etc.-
).1.". @xecutantul poate începe execuia lucrărilor numai după o'inerea autorizaiei de construire,
conform legii.
).1.3. Pe parcursul execuiei centralei termice, in%estitorul are o'ligaia să %erifice execuia corectă a
lucrărilor, conform proiectului, prin persoane specializate şi atestate dirigini de şantier, responsa'ili cu
execuia lucrărilor, consultani tehnici etc.-.
).1.).
proiect7n%estitorul are o'ligaia
sau a situaiei să acioneze
de pe teren în %ederea
pri%ind execuia, soluionărilor
precum e%entualelor
şi a deficienelor neconcordane faă de
proiectelor.
).1.. @xecutantul este o'ligat să sesizeze in%estitorului neconcordanele constatate în proiecte, pentru a
fi soluionate de către proiectant, soluionarea defectelor sau neconcordanelor %or fi efectuate numai pe
'aza soluiilor sta'ilite de proiectant cu acordul in%estitorului.
).1.. 5e utilizează numai produse şi echipamente pre%ăzute în proiecte, cu certificate de calitate şi
pentru cele noi care au agremente tehnice.
).1.2. 5e recomandă utilizarea cazanelor asam'late de către producător, a modulelor hidraulice şi de
sigurană li%rate împreună cu acestea şi a coşurilor de fum prefa'ricate.
4!! M%nta*$a ca7an$)%*
P*%#)$&$ 2($ci;ic$ &%nt6*ii ca7an$)%* d$ ($*$t$
).".1. (azanele se montează pe perei incom'usti'ili asigur+ndu!se o fixare adec%ată pentru consola de
montare, li%rată împreună cu cazanul.
).".". @xecutarea instalaiilor electrice şi amplasarea cazanelor în încăperi în care există pericolul de
electrocutare se face in+nd seama de normati%ul 7 2.
).".3. *limentarea
face in+nd seama cu
de com'usti'il
normati%elegazos şi şi
7 , 7 31 asigurarea
7 33. aerului de com'ustie sau a aerisirii încăperii se
).".). *mplasarea coşului se face astfel înc+t să se asigure e%acuarea gazelor de ardere fără pericolul ca
acestea să pătrundă în clădiri prin ferestre, uşi, guri de %entilare.
M%nta*$a ca7an$)%* 8i $ci(a&$nt$)%* ($ (a*d%2$a)6
).".. (azanele şi alte echipamente se montează pe pardoseli din materiale incom'usti'ile 'eton,
ceramică, mozaic, etc.-.
).".. @chipamentele pot fi montate direct pe pardoseală, pe supori proprii, excepie făc+nd cele la care
producătorul specifică pre%ederea expresă a unor supori speciali.
).".2. Montarea echipamentului ine seama de conformarea antiseismică, prin pre%ederea fixării
suporilor de pardoseală.
).".. Hasele de expansiune, închise cu mem'rană şi schim'ătoarele de căldură cu plăci, de capacităi
mai mici pot fi fixate şi pe ziduri portante sau supori proprii.
)."./. 5e recomandă utilizarea pompelor de circulaie montate pe ea%ă care nu necesită supori proprii.
Montarea pompelor pe postamente se face cu luarea de măsuri de e%itare a transmisiei %i'raiilor la
elementele de construcii.
).".10. Buteliile de amestec şi distri'uitoarele!colectoarele se montează pe supori proprii pe pardoseală
sau fixate de ziduri portante.
4!! EB$c'ta*$a in2ta)aii)%* t$*&ic$
).3.1. @xecutarea instalaiilor eferente centralelor termice se realizează numai cu materiale şi
echipamente omologate şi agrementate, însoite de certificate de calitate şi care corespund pre%ederilor
din proiect.
).3.". Materialele utilizate se supun unui control %izual înainte de punerea în operă.
).3.3. (onductele de legătură dintre cazanele de perete şi 'oilere pot fi de tip elastic& acestea %or fi
agreate de firmele furnizoare de echipamente şi tre'uie să îndeplinească condiiile depresiune,
temperatură şi rezistenă cerute de agentul termic.
).3.). 5e recomandă ca îm'inarea e%ilor de oel cu diametre mai mici de 3=)O să se facă cu fitinguri, iar
peste > 3=)O prin sudură.
).3.. 5chim'ările de direcie se realizează prin fitinguri sau prin îndoire la cald sau rece a e%ilor.
).3.. (onductele se izolează termic& cele din oel se prote<ează contra coroziunii.
).3.2. Pompele de circulaie, cazanele şi restul echipamentului se racordează la instalaie prin îm'inări
demonta'ile.
).3.. *rmăturile se montează în poziii în care să fie facilitat accesul la dispoziti%ele de mane%ră a
acestora.
).3./. 5upapele de sigurană se montează astfel înc+t mişcarea dispoziti%elor mo'ile să nu fie 'locată&
eşaparea fluidului la declanşarea supapelor de sigurană nu tre'uie să pună în pericol utilizatorii.
).3.10. 5upapele de sigurană se reglează corespunzător presiunii de declanşare pre%ăzută de proiectant
şi fa'ricantul cazanului.
4!4!
).).1.EB$c'ta*$a
*rzătoarelein2ta)aii)%* d$ de
%or fi montate a)i&$nta*$ c' c%&#'2ti#i)
către personalul autorizat şi calificat.
).).". 5e recomandă ca e%ile de alimentare cu com'usti'il să fie din oel.
).).3. *rzătoarele pentru com'usti'il lichid se racordează la conductele de alimentare cu com'usti'il prin
racorduri clasice.
).).). Inainte de racordare conductele se spală şi se suflă cu aer.
).).. (onductele metalice se prote<ează contra coroziunii.
).).. Dezer%oarele de depozitare fără perei du'li se montează într!o cu%ă din 'eton sau zidărie, pe un
strat de nisip cu grosimea la partea inferioară de minimum 1 cm.
5paiul dintre rezer%or şi cu%ă se umple cu nisip, a%+nd grosimea de minimum 30 cm, după care se
execută umplutura.
).).2. Dezer%oarele nu se montează în zone carosa'ile.
).).. 5e asigură accesul în %ederea umplerii cu com'usti'il.
).)./. Dezer%oarele cu perei du'li se montează într!un pat de nisip, în aceleaşi condiii ca şi cele
montate în cu%e.
).).10.
su' ?acă ni%elul p+nzei freatice este ridicat, rezer%oarele %or fi ancorate de o placă din 'eton turnată
rezer%or.
).).11. u se utilizează zgura în loc de nisip sau umplutură deoarece în contact cu apa aceasta de%ine
acidă datorită compuşilor de sulf coninui.
).).1". Dezer%oarele metalice se prote<ează contra coroziunii şi contra curenilor %aga'onzi.
P*%#)$&$ 2($ci;ic$ (*ivind $B$c'ta*$a in2ta)aii)%* d$ a)i&$nta*$ c' 3a7$ nat'*a)$ 2a' GPL
).).13. ;a alegerea traseelor pentru conductele #P; sau de gaze naturale condiiile de sigurană au
prioritate faă de orice alte cerine.
).).1). (onductele se montează aparent, pe pereii clădirii, fixate cu 'răări metalice.
).).1. îm'inările pot fi nedemonta'ile sau demonta'ile.
Im'inările nedemonta'ile se execută cu fitinguri pentru sudare din oel, utiliz+nd electrozi pentru sudură
sau s+rmă pentru sudură.
Im'inările demonta'ile se execută cu fitinguri din fontă malea'ilă şi flanşe din oel cu şuru'uri.
).).1. Dacordarea arzătoarelor se face rigid cu excepiile pre%ăzute în normati%ele 7 / şi 7 31.
).).12. Pentru executarea instalailor de utilizare de gaze naturale sau #P; se %or respecta cu strictee
pre%ederile normati%elor 7  şi 7 31.
4!5! EB$c'ta*$a in2ta)ai$i d$ $vac'a*$ a 3a7$)%* d$ a *d$*$
)..1. @xecutarea instalaiilor de e%acuare a gazelor de ardere se face in+nd seama de precizările
cuprinse în normati%ul P 11, 7 13 şi 7 .
)..". (oşurile de fum se execută din materiale ceramice rezistente la temperatură, metal sau alte
materiale rezistente la coroziune şi temperatură, in+nd seama şi de indicaiile producătorului de cazane
şi reglementările specifice.
)..3. (oşurile de fum şi canalele de fum montate în exteriorul clădirii se termoizolează.
)..). (oşurile de fum din zidărie, înglo'ate în clădiri se şamotează la partea interioară.
)... ;a executarea coşurilor se are în %edere ca acestea să nu stră'ată spaii cu pericol de incendiu
sau explozie sau să nu a<ungă în contact cu elemente com'usti'ile ale şarpantelor sau incom'usti'ile cu
rezistenă scăzută la foc lu+ndu!se măsuri de realizare a proteciei acestora.
)... (oşurile de fum metalice, autoportante se montează pe fundaii de 'eton, care au o înălime de
minimum 30 cm faă de ni%elul solului.
)..2. Pentru protecia la coroziune se iau şi alte măsuri, inclusi% acoperiri rezistente la temperatură a
suprafeelor metalice.
)... (analele de fum se racordează la coşuri cu pantă ascendentă spre coş.
)../. Dacordarea cazanelor la canalele de fum metalice se face prin intermediul unor coturi de 30o sau
)o înclinare în sensul e%acuării gazelor de ardere.
)..10. (analele de fum din zidărie se şamotează în interior, conform reglementărilor specifice.
P*$v$d$*i)$ 2($ci;ic$ in2ta)aii)%* d$ $vac'a*$ 3a7$ d$ a*d$*$ c' v$nt'76
)..11. ;ungime tu'ulaturii de e%acuare A introducere nu %a depăşi lungimea indicată de producător
cazanului de regulă cca. 3 m- care %a li%ra împreună cu cazanul şi ansam'lul instalaiei de e%acuare
inclusi% elementele de etanşare-.
)..1". (onductele de e%acuare tre'uie să ai'ă c+t mai puine schim'ări de direcie& în cazul existenei
mai multor schim'ări de direcie lungimea maximă admisi'ilă a tu'ulaturii se diminuează corespunzător
de regulă cu 0,/0 m pentru fiecare schim'are de direcie-.
)..13. (onductele cu %entuză, cu e%acuare orizontală, se montează în pantă descendentă spre exterior
fig. 11- şi se etanşează faă de perei.
)..1). Montarea orificiilor de e%acuare se face astfel înc+t să nu polueze spaiile construite în%ecinate.
)..1. Inălimea minimă a orificiului de e%acuare a gazelor de ardere faă de căile de circulaie exterioare
este de 1,0 m& orificiul de e%acuare se pre%ede cu un deflector.
4!9! EB$c'ta*$a in2ta)aii)%* d$ a)i&$nta*$ c' a(6 <*$c$ 8i ca)d6=
)..1. 7nstalaiile de alimentare cu apă rece se execută din ea%ă de oel zincată, îm'inată cu fitinguri
uzinate.
)..". *rmăturile se îm'ină cu echipamentele cu mufă sau cu flanşe. Pe conducte de folosesc armături
ce se îm'ină
)..3. cu filet.
@tanşarea îm'inărilor se face cu fuior de c+nepă şi miniu de plum' sau ale materiale omologate.
4!:! EB$c'ta*$a in2ta)aii)%* $)$ct*ic$
).2.1. @xecutarea instalaiilor electrice interioare se %a face cu materiale, aparate şi utila<e omologate,
agrementate conform ;egii 10=1// şi N#D nr. 2=/2 şi certificate conform ;egi Proteciei Muncii /0=/
astfel înc+t să fie în concordană cu pre%ederile ormati%ului 7 2.
).2.". *paratele electrice indi%iduale care se instalează, conform proiectului întrerupătoare, prize, corpuri
de iluminat etc.- %or fi însoite de certificate de calitate şi după caz, de garanie.
).2.3. 5e %or %erifica la fiecare aparat, tensiunea nominală şi ceilali parametri pre%ăzui în mod expres în
proiect şi în mod special de protecie conform 5D @ 0"/.
).2.). *mplasarea şi montarea aparatelor şi ta'lourilor electrice tre'uie să se facă astfel înc+t
întreinerea, %erificarea, localizarea defectelor şi reparaiile să se poată realiza cu uşurină.
).2.. 5e ca e%ita montarea aparatelor electrice în locuri în care există posi'ilitatea deteriorării lor în
exploatare, ca urmare a lo%iturilor mecanice sau aciunii agenilor corozi%i.
).2.. *paratele de conectare folosite pentru circuitele electrice ale corpurilor fluorescente, %or a%ea
curentPrizele
).2.2. nominaldede""0
minimum
H c.a., 10 *. inscripiona. Prizele şi fişele, se %or monta pe traseul de conducte într!
se %or
o astfel de succesiune înc+t atunci c+nd contactele fişelor nu sunt în priză să nu fie su' tensiune.
).2.. Intrerupătoarele şi comutatoarele aflate în spaiile interioare se %or monta la o înălime de 1,0 m în
ax la ni%elul pardoselii finite.
).2./. 5e interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare.
).2.10. (orpurile de iluminat de orice tip se %or alimenta între fază şi nul.
).2.11. (orpurile de iluminat la care este pre%ăzut prin proiect racordarea la instalaia de protecie se %or
racorda la nulul din ta'loul de alimentare, nulul fiind racordat la instalaia de legare la păm+nt.
Dacordarea la nulul ta'loului se %a face printr!un conductor, diferit de cel de lucru.
).2.1". *paratele de conectare montate local %or fi de tip capsulat, cu grad de protecie corespunzător
mediului în care este pre%ăzută instalarea lor.
).2.13. 5e recomandă ca întrerupătoarele să se monteze astfel înc+t contactele lor mo'ile să nu fie su'
tensiune atunci c+nd aparatele sunt deschise şi să nu poate fi închise sau deschise su' efectul %i'raiilor,
la lo%irea aparatelor sau datorită greutăii proprii a părilor mo'ile.
).2.1). *paratele de conectare tre'uie să întrerupă simultan toate conductoarele de fază ale circuitului pe
care îl ser%esc.
).2.1. Ktilizarea paratelor electrice fixe şi mo'ile se %a face cu respectarea pre%ederilor 54*5
1"0)=),.
).2.1. Materialele şi produsele folosite de executant tre'uie să fie însoite de certificate de calitate.
).2.12. 5e %or utiliza ca materiale de protecie, de izolare sau pentru suporturi, materiale incom'usti'ile
sau greu com'usti'ile, încadrarea acestora în aceste categorii sta'ilindu!se pe 'aza prescripiilor
specifice în %igoare 7 2-.
).2.1. ;a instalarea ca'lurilor electrice şi conductoarelor prote<ate în tu' se %or e%ita traseele din zone
calde, respect+ndu!se pre%ederile normati%elor 7 2 şi P@ 102 pri%ind condiiile de pozare şi distanele faă
de alte instalaii sau construcii.
).2.1/. (onductoarele instalaiilor de legare la păm+nt sau la nul se pre%ăd conform 54*5 1"0)=.
(enturile interioare din clădiri cor fi din 'andă de oel zincat.
).2."0. (onstruciile metalice suport al materialelor electrice şi alte accesorii de monta< din oel sau ta'lă
se %opsesc pentru protecie anticorosi%ă.
).2."1. Ktilizarea altor materiale în afara celor specificate în proiectul de detalii de execuii se %a putea
face numai cu a%izul proiectantului.
4!?! P*%#$
)..1. 7nstalaiile termice se supun la următoarele pro'e$

• la rece&
• la cald&
• de eficacitate.

)..". Pro'ele se execută conform recomandărilor cuprinse în normati%ul 7 13.


)..3. In afară de acestea se pre%ăd o serie de %erificări funcionale şi de sigurană specifice$

• funcionarea dispoziti%elor de sigurană şi a limitatoarelor de temperatură şi presiune&


• măsurarea randamentului, consumului de com'usti'il, temperaturii şi coninutului gazelor de
ardere conform metodologiei 75(7D şi a instruciunilor producătorului cazanului&
• pornirea!oprirea automată a cazanelor şi reglarea arderii corespunzătoare schemei
termomecanice şi de automatizare adoptate&
• pornirea!oprirea pompelor de circulaie.

)..). 5e %erifică modul de legare al %aselor de expansiune la instalaie şi funcionarea sistemelor de


expansiune.
)...mai
cele In %ederea
co'or+te.asigurării dezaerisirii în punctele cele mai ridicate ale instalaiei şi golirea în punctele
)... ;a instalaia de automatizare se %erifică$

• funcionarea termostatelor&
• modul e amplasare al sondelor de temperatură astfel înc+t acestea să dea informaii corecte&
• funcionarea instalaiei de automatizare şi a ro'inetelor motorizate, în toate regimurile pre%ăzute
nominale, reduse, sezoniere etc.-.

)..2. ;a instalaia de e%acuare a gazelor de ardere se %erifică$

• tira<ul&
• etanşeitatea canalelor şi a coşului de fum&
• funcionarea accesoriilor de reglare şi sigurană.

)... ;a instalaiile de com'usti'il se %erifică$

• oprirea automată a arzătorului la întreruperea alimentării cu com'usti'il sau a scăderii gazelor


su' %aloarea minimă sau a întreruperii alimentării cu aer&
• oprirea arzătorului în cazul neiniierii flăcării&
• funcionarea pompelor de alimentare cu com'usti'il pe circuitul rezer%oare!cazane&
• asigurarea trecerii automate de la un com'usti'il la altul A la arzătoarele mixte&
• oprirea automată a alimentării cu com'usti'il la atingerea presiunii şi temperaturii limită a
agentului termic.

)../. Inainte de punerea în funciune conductele de gaze naturale sau #P; se supun la încercări de$

• rezistenă&

etanşeitate.
Pro'ele se fac cu aer, la presiunile sta'ilite prin 54*5 "1 în funcie de destinaia şi treapta de presiune
a conductelor.
)..10. 5e respectă cu strictee pre%ederile referitoare la pro'e din normati%ele 7  şi 7 31.
)..11. (onductele de apă rece şi caldă de consum se supun la următoarele încercări$

• de etanşeitate la presiune la rece&


• de funcionare la apă rece şi caldă.

)..1". 5e respectă cu strictee pre%ederile referitoare la pro'e din normati%ul 7 /.


9top:

5! EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE


5!1!
.1.1.R$c$(ia
Decepiain2ta)ai$i
este aciunea prin care in%estitorul acceptă şi preia centrala termică, certific+nd că
executantul şi!a îndeplinit o'ligaiile conform contractului şi a documentaiei de execuie.
.1.". Decepia se face conform ;egii 10=1// L;egea pri%ind calitatea în construcii8, a LDegulamentului
de recepie a lucrărilor de construcii şi instalaii aferente a acestora8 şi a altor reglementări specifice.
.1.3. Decepia lucrărilor at+t pentru lucrări noi c+t şi pentru cele la care se efectuează modernizări,
extinderi, reparaii capitale, etc.- se realizează în două etape$

• recepia la terminarea lucrărilor&


• recepia finală.
.1.). In urma recepiei, centrala termică poate fi pusă în funciune.
.1.. R$c$(ia )a t$*&ina*$a )'c*6*i)%* este organizată de către in%estitor prin numirea unei comisii de
recepie care examinează$

• dacă au fost respectate pre%ederile din autorizaia de construcie&


• dacă executarea lucrărilor a fost făcută conform documentaiei de execuie&
• dacă lucrările sunt executate conform contractului&
• dacă au fost efectuate pro'ele.

.1.. *dmiterea recepiei se face dacă în final nu există o'iecii sau o'ser%aii care să afecteze lucrarea
conform destinaiei sale.
.1.2. R$c$(ia ;ina)6 a lucrării se face după expirarea perioadei de garanie pre%ăzută în contract
examin+ndu!se$

• o'ser%aiile făcute cu ocazia recepiei la terminarea lucrărilor şi finalizarea lucrărilor cerute cu


aceeaşi ocazie&
• referatul pri%ind comportarea instalaiilor şi utila<elor în perioada de garanie.

.1.. ?upă admiterea recepiei finale, in%estitorul acceptă in%estiia.


5!! P'n$*$a >n ;'nci'n$ a c$nt*a)$i t$*&ic$
.".1. Punerea în funciune a centralei termice, după efectuarea pro'elor cuprinde următoarele operaii$

• umplerea instalaiei cu apă care îndeplineşte condiiile de agent termic&


• pornirea instalaiei A care se face după 30 min. în urma %erificării ni%elului apei din instalaie şi a
celorlalte instalaii ale centralei termice instalaia de ardere şi e%acuarea gazelor de ardere,
alimentare cu com'usti'il şi apă, instalaia electrică şi automatizare-.

.".". .naint$ d$ (%*ni*$a instalaiei se efectuează următoarele operaii$

• se aeriseşte încăperea centralei termice&


• se deschide clapeta de tira< şi se face pre%entilarea focarului&
• se controlează poziia închis a clapetei de explozie&
• se controlează poziia deschis a admisiei aerului secundar în focar&
• se %erifică presiunea com'usti'ilului gazos sau a ni%elului com'usti'ilului lichid.

.".3. ;a instalaiile automate, pornirea se face corespunzător schemei de funcionare a instalaiei,


control+ndu!se dispoziti%ul de iniiere automată a flăcării arzătorului.
.".). La ('n$*$a >n ;'nci'n$ termostatul de reglare al cazanului %a fi în poziia minim, iar cel de
cameră dacă există- în poziia maxim.
.".. ?upă aprinderea focului se controlează realizarea tira<ului a%+nd în %edere arderea completă a
com'usti'ilului prin aspectul flăcării şi prin analiza gazelor-.
.".. 5e urmăreşte ca temperatura apei să crească uniform.
.".2. 5e %erifică presiunea şi temperatura agentului termic şi presiunea şi de'itul com'usti'ilului.
.".. ;a instalaiile automatizate se %erifică intrarea în funciune a elementelor centralei termice
corespunzător schemei termomecanice şi de automatizare şi a graficului de regla< din memoria
regulatorului, setat corespunzător.
+$*i;ica*$a in2ta)aii)%* $)$ct*ic$
."./. Herificarea instalaiei electrice se %a face în conformitate cu pre%ederile ormati%ului (  şi 7 2.
.".10. Herificarea se %a face înainte de racordarea instalaiei electrice la reeaua de alimentare cu
energie electrică şi cuprinde " etape$

a. Herificarea preliminară, care cuprinde %erificarea în timpul aşezării tu'urilor, conductoarelor,


dozelor, cotelor, %erificarea modului de montare a ta'lourilor electrice, paratelor de comutaie.
'. Herificarea definiti%ă, se face după exec utarea instalaiei electrice şi se controlează o'ligatoriu
concordana instalaiei cu schemele proiectului, modul de executare a legăturilor conductoarelor
în doze, felul şi seciunile conductoarelor şi tu'urilor, controlul siguranelor şi aparatelor de
protecie. Kna din %erificările eseniale constă în măsurarea rezistenei de izolaie a
conductoarelor faă de păm+nt şi între ele.

.".11. 5e %erifică legătura ta'lourilor la nul şi racordurile ca'lurilor la ta'louri.


.".1". 5e %a face de asemenea controlul rezistenei de dispersie a prizei de păm+nt, rezultatul
consemn+ndu!se în 'uletinul de încercare care se păstrează la cartea tehnică a construciei.
5!! R$3i&') d$ $B()%ata*$ c'*$nt6
.3.1. @xploatarea centralelor termice se face conform reglementărilor în %igoare şi a instruciunile
tehnice ale producătorilor echipamentelor.
.3.". (entrale termice tre'uie meninute într!un regim de exploatare corespunzător în %ederea
funcionării acestora în deplină sigurană şi în scopul asigurării furnizării energiei termice la consumatori
corespunzător cerinelor acestora.
.3.3. 5e recomandă ca exploatarea centralelor termice să se facă în regim automat.
.3.). 7ndiferent de modul de urmărire a funcionării se supra%eghează$

• sistemele de sigurană şi a%ertizare&


• parametrii agentului termic şi ni%elul apei din cazan&
• parametrii com'usti'ilului&
• caracteristicile fizico!chimice ale agentului termic.

.3.. Jlacăra
.3.. 5e măsoară periodic
tre'uie să fie temperatura şi componena
sta'ilă, fără %ariaii gazelor
de lungime de ardere în %ederea reglării arderii.
şi luminozitate.
.3.2. 7nfiltraiile de aer fals la cazan tre'uie să se menină la %alori relati% scăzute cca. 10E-.
C%*$cta*$a *$3i&'*i)%* d$ $B()%ata*$
.3.. (orectarea regimului de exploatare se face în funcie de graficul de regla< şi in+nd seama de
regimul de funcionare al consumatorilor iarnă A %ară, funcionare redusă, diurnă, orară etc.-
corespunzător schemei de funcionare a instalaiei.
(orectarea se face prin acionare asupra arzătoarelor modificare regimului arderii- sau pornirea
succesi%ă a cazanelor în cascadă- prin acionarea armăturilor de reglare cu ", 3 sau ) căi-.
5!4! EB()%ata*$a 3%2(%d6*i$i d$ c%&#'2ti#i)
C%&#'2ti#i) )icid
.).1. Periodic se %erifică şi înlocuiesc filtrele de impurităi.
.).". 5e elimină apa care se adună e%entual în rezer%orul de consum zilnic, prin închiderea ro'inetelor
de pe conductele de racord şi deschiderea ro'inetului de golire p+nă c+nd apa şi impurităile depuse la
partea inferioară a acestuia sunt eliminate complet.
.).3. 5e %erifică periodic etanşeitatea instalaiei de alimentare cu com'usti'il.
.).). Periodic se %erifică dacă presiunea de alimentare cu com'usti'il se încadrează în limitele
pre%ăzute pentru arzător.
.).. (+nd arzătorul este scos din funciune pentru o perioadă de timp mai lungă, se închid ro'inetele de
alimentare cu com'usti'il.
.).. Deglarea de'itului de com'usti'il şi de'itului de aer se face conform precizările producătorului
arzătorului.
.).2. Deglarea corectă a proporiei de aer A com'usti'il se face prin măsurarea compoziiei gazelor de
ardere cu un analizor& proporia tre'uie să se înscrie în %alorile indicate de furnizorul arzătorului.
.).. 5e %erifică periodic starea corespunzătoare a armăturilor montate înainte de arzător şi a
conductorilor de alimentare cu energie electrică, inclusi% legare la nulul de protecie.
C%&#'2ti#i) 3a7%2 8i GPL
.)./. @xploatare sistemelor de alimentare cu #P;, inclusi% gospodăria rezer%orul- de com'usti'il se
face respect+nd pre%ederile normati%ului 7 33.
.).10. @xploatarea instalaiilor de gaze naturale se face conform pre%ederilor normati%ului 7 =1.
5!5! EB()%ata*$a in2ta)ai$i $)$ct*ic$ 8i d$ a't%&ati7a*$
..1. @xploatarea instalaiei electrice şi de automatizare tre'uie să urmărească controlul, %erificarea şi
întreinerea lor de către un personal calificat, în %ederea asigurării unei funcionări raionale şi
corespunzătoare destinaiei pe care o au, respect+ndu!se cu strictee regulile de protecia muncii.
..". 5e asigură %erificarea periodică a instalaiei electrice, aparatelor de comutaie, ta'lourilor electrice
etc. In %ederea e%itării a%ariilor şi pentru sigurana în funcionare acestora.
..3. Inlocuirea aparatelor defecte se %a face numai cu aparate omologate.
..). Periodic se urmăreşte starea instalaiei de legare la păm+nt conform 54*5 1"0)=. Măsurarea
rezistenei de dispersie a prizei de păm+nt se %a face cel puin o dată la " ani.
5!9! Incid$nt$, ava*ii, d$;$ci'ni
..1. (azanele şi elementele din centralele termice se pre%ăd cu sisteme de semnalizare a a%ariilor sau
defeciunilor.
..". 5e recomandă ca centralele termice care necesită un grad important de asigurare şi care nu sunt
supra%egheate de personal permanent să fie dotate cu sisteme digitale de autodiagnosticare a
defeciunilor principale pentru arzător senzori de temperatură exterioară, gaze de ardere sau agent
termic.
..3. *ceste
exterioare sausisteme tre'uie
interioare să funcioneze
şi a celor limitati%,dechiar
de pe conductele în situaia
agent termic. defectării sondelor de temperatură
..). 7ncidentele care pot apare în funcionarea centralelor termice sunt de ordin funcional şi conduc
a%arii şi defeciuni.
In continuare sunt prezentate c+te%a incidente posi'ile, cauzele care le pot produce şi remediile
recomandate.
7ncidente
posi'ile (auza Demediul

*rzătorul nu se ! nu este la curent electric ! se %erifică siguranele


aprinde ta'louluielectric
!duzao'turată !securăăduza
! senzor de temperatură ! se înlocuieşte senzorul
defect
! presiune scăzută a gazului ! se controlează presiunea
gazului
! %entilatorul nu func ionează ! se contro lează alimentarea
cu energie electrică sau
motorul, sau alte cauze de
defeciuni mecanice
! presostat defect ! se înlocuieşte
! electrodul nu realizează ! se controlează racordul
sc+nteia electric

! termostat de reglare setat la


temperatură prea mică
*rzătorul se ! alimentare insuficientă cu ! se %erifică presiunea gazului
întrerupe com'usti'il sau filtrul de com'usti'il lichid
! cazanul, arzătorul sau ! se curăă echipamentele
duzele sunt murdare murdare
! senzorul de temperatură ! se înlocuieşte
defect
(azanul ! presiunea com'usti'ilului ! se %erifică presiunea
funcionează este mică
dar
temperatura nu ! cazanul este murdar ! se curăă
creşte ! termostatul de reglare nu ! se schim'ă sau se setează
funcionează sau este setat la corect
temperatură prea scăzută
(azanul se ! reglarea flăcării nu este ! se %erifică şi se reglează
murdăreşte cu 'ună flacăra
uşurină
! duzele de aer 'locate sau ! se curăă
înfundate
Dadiatoare reci ! senzor de temperatură ! se înlocuieşte
iarna defect
! termostatul de cameră ! se reglează corect
reglat la temperatură prea
scăzută
! pompele de circulaie ! se de'lochează sau se
'locate înlocuiesc, după caz
! pompele de circulaie nu se ! se %erifică motorul sau
rotesc alimentarea cu energie
electrică
u se atinge Prioritate pentru prepararea 5e aşteaptă ca 'oilerul să
temperatura apei calde de consum prepare apa caldă de consum.
dorită în
încăperi,
dacă chiar
cazanul
este în
funciune.
... ?efeciunile uzuale în centrala termică pot fi$

• fisurarea unui element de cazan sau a schim'ătorului de căldură&


• spargerea serpentinei 'oilerului&
• ruperea îm'inărilor sudate&
• depuneri de nămol sau piatră în cazan, 'oiler, pe conducte şi armături&
• scurgeri la îm'inări şi %ane&
• 'locarea pieselor în mişcare ale agregatelor&
• întreruperea alimentării cu energie electrică&
• corodarea chimică a instalaiei.

... Demedierile şi înlocuirea elementelor defecte se realizează după înlăturarea cauzelor care le!au
produs.
5!:! R$vi7ii, *$(a*aii 8i >nt*$in$*$
.2.1. 5e recomandă efectuarea anuală a cel puin următoarelor controale, la$


dispoziti%e
arzătorul şi de sigurană şi comandă,
schim'ătoarele inclusi% funcionarea corectă a acestora&
de căldură&
• %asul de expansiune&
• circuitele de alimentare cu com'usti'il&
• pompele de circulaie&
• sistemele de e%acuare a gazelor de ardere&
• sistemele de iniiere a flăcării la cazan&
• elementele şi tu'urile de flacără ale cazanelor.

.2.". (urăirea elementelor centralei termice se efectuează de regulă la sf+rşitul perioadei de încălzire.
.2.3. (urăirea elementelor cazanelor se face utiliz+nd perii speciale furnizate cu cazanele, după
îndepărtarea capacelor de acces.
(urăirea se face astfel înc+t să nu se a%arieze 'ul'ul sau capilarul termostatului de sigurană pentru
gaze de ardere.
.2.). ;a curăirea arzătoarelor se folosesc produse chimice sau peria de s+rmă pentru a nu decali'ra
orificiile de ieşire ale duzelor.
.2.. 5e %erifică etanşările şi se înlocuiesc garniturile de etanşare.
.2.. ?upă operaia de curăire se %erifică etapele de pornire!oprire a cazanului şi funcionarea
termostatelor, a %anelor de com'usti'il, arzătorului şi pompei.
.2.2. ?upă curăirea cazanului se efectuează un tratament pentru pre%enirea coroziunii acide a căilor de
fum, in+nd seama de indicaiile producătorului cazanului.
.2.. R$vi7ii)$ instalaiilor se efectuează în perioada de %ară şi urmăresc efectuarea unor operaii care
să asigure funcionarea în condiii optime şi de sigurană a instalaiilor p+nă la re%izia următoare.
.2./. De%iziile se efectuează pe 'aza o'ser%aiilor şi constatărilor personalului de întreinere şi
exploatare din perioada anterioară de funcionare a centralei termice.
.2.10. >peraiile de re%izie constau în %erificarea$

• funcionării şi stării cazanelor depunerile de piatră şi de funingine, gradul de coroziune, garnituri


de etanşare-&
• funcionării instalaiei de e%acuare a gazelor de ardere etanşarea, starea şamotei şi a
termoizolaiei coşului, depuneri de funingine, funcionarea dispoziti%elor de reglare a gazelor de
ardere-&
• funcionării şi stării instalaiei de depozitare şi alimentare cu com'usti'il starea rezer%oarelor, a
pompelor, filtrelor, etc.-&
• funcionării arzătoarelor depuneri de funingine, starea electrozilor şi a sistemelor de iniiere a
flăcării, funcionarea %entilatoarelor şi a clapetelor de reglare, etc.-&
• ! funcionării şi stării echipamentelor de reglare, etc.-&
• funcionării şi stării echipamentelor cu elemente în mişcare pompe, %entilatoare, etc.-&
• stării şi funcionării schim'ătoarelor de căldură controlul depunerilor de piatră, etanşeitatea,
etc.-&
• conductelor şi armăturilor funcionarea părilor în mişcare, eficacitatea închiderii, etanşarea,
starea de coroziune-&
• funcionării sistemelor de sigurană A conform pre%ederilor 75(7D&
• stării izolaiilor termice.

.2.11. Herificările aparatelor de măsură şi contorizare se fac prin comparare cu aparate etalon.
.2.1". 7nstalaiile de automatizare şi sigurană se întrein, se %erifică şi se re%izuiesc de către unităi
specializate, agreate de către furnizorii de aparatură.
.2.13. R$(a*aii)$ reprezintă operaiile prin care se aduc instalaiile şi echipamentele defecte ale
centralei la parametrii pre%ăzui în proiect.
.2.1). R$(a*aii)$ c'*$nt$ se execută în general cu o întrerupere de scurtă durată a funcionării
centralei termice sau chiar oprirea totală a acesteia .
.2.1. R$(a*aii)$ ca(ita)$ se fac în scopul realizării siguranei şi de funcionare la parametrii proiectai
ai centralei termice.
.2.1. Perioadele dintre reparaii capitale se sta'ilesc conform duratelor normate de funcionare ale
elementelor centralelor termice a%+ndu!se în %edere$

• indicaiile furnizorului de echipamente&


• gradul de uzură al elementelor instalaiilor&
• frec%ena apariiei defeciunilor.

.2.12. 5e recomandă următoarele inter%ale dintre două reparaii capitale$

• curăirea interioară a depunerilor la cazane, repararea şi înlocuirea elementelor de cazan şi a


etanşărilor A la ) ani&

curăirea
A la " ani&interioară a schim'ătoarelor de căldură şi 'oilerelor, înlocuirea elementelor încălzitoare
• înlocuirea garniturilor schim'ătoarelor de căldură cu plăci la " ani&
• la armături de închidere A înlocuirea garniturilor, înlăturarea depunerilor A la 3 ani&
• golire, spălare, refacerea proteciei anticorozi%e a rezer%oarelor de com'usti'il A la " ani.

.2.1. 5e menionează că aceste perioade nu sunt limitati%e, ele put+nd fi reduse sau extinse conform
indicaiilor furnizorilor şi a condiiilor locale.
.2.1/. (u ocazia re%iziei şi a reparaiilor capitale în centrala termică, se face şi %erificarea stării tehnice a
instalaiilor electrice, înlocuindu!se poriunile de instalaii electrice uzate fizic şi moral.
9top:

9! M"/URI DE PRE+ENIRE ŞI /TINGEREA INCENDIILOR


.1. Deglementările pri%ind măsurile de pre%enire şi stingere a incendiilor se %or respecta în toate etapele
.".proiectare,
de In centralele
executare
termice şicuexploatare
com'usti'ila centralelor
lichid sau gazos
termice.
se pre%ăd stingătoare cu spumă sau pul'ere şi
(>", minimum două pentru fiecare încăpere. Pentru centralele de apartament amplasate în
apartamentele din 'locul de locuine, pre%ederea are caracter de recomandare.
.3. Pentru depozitele închise cu com'usti'il lichid din exteriorul construciei se asigură pentru fiecare "0
t capacitate, minimum$

• " stingătoare portati%e, cu spumă chimică&


• 1 stingător transporta'il, cu spumă chimică&
• 1 ladă cu nisip de 0, m3&
• 1 lopată.

.). ;a centralele termice alimentate cu com'usti'il solid se pre%ăd hidrani interiori de incendiu, în
conformitate cu pre%ederile normati%ului 7 / şi ale reglementărilor specifice.
.. 5u' arzătoarele de com'usti'il lichid se pre%ăd tă%i cu nisip.
.. Incăperile în care se depozitează maximum 10 m3 com'usti'il lichid şi maximum "0 m3 com'usti'il
solid se separă o'ligatoriu de restul clădirii prin planşee şi perei fără goluri, cu limită de rezistenă la foc,
3 ore pentru perei şi " ore pentru planşee. #olurile de acces se prote<ează cu uşi rezistente la foc,
conform art. .2.
.2. (omunicarea cu sala cazanelor se face prin uşi etanşe la foc cu o durată de ) min.
.. Incăperile în care sunt amplasate rezer%oarele de com'usti'il lichid se echipează cu mi<loace de
semnalizare a incendiilor conform normati%ului 7 13, proiectate şi realizate pre%ederilor reglementărilor
specifice.
./. ;a exploatarea instalaiilor se respectă pre%ederile specifice cuprinse în 6ormele generale de
pre%enire şi stingere a incendiilor8 >.M.7. 22=1//-.
.10. >'ligaiile şi răspunderile sunt permanente pri%ind pre%enirea şi stingerea incendiilor şi re%in
'eneficiarilor instalaiilor în funciune şi personalului de întreinere în timpul exploatării şi a persoanelor
care efectuează reparaii sau re%izii.
.11. Personalul care exploatează instalaiile se instruieşte înainte dării în funciune şi periodic în timpul
exploatării instalaiilor, în conformitate cu pre%ederile ?ispoziiilor generale pri%ind instruirea în domeniul
pre%enirii
.1". şi stingerii
In timpul incendiilor
executării ?# P57
instalaiilor 00",măsuri
se iau apro'ată cu >.M.7.
specifice nr. 100="000.
de pre%enire şi stingerea incendiului
normati%ului ( 300.
.13. In %ederea e%itării riscului producerii exploziilor şi incendiilor generatoarele de acetilenă folosite la
sudură pentru centrala termică se amplasează în spaii %entilate şi situate la distane de minim 10 m de
sursele de căldură, sau ca'luri şi minim  m faă de 'utelia de oxigen.
.1). 5paiile în care se execută %opsitorii sau decapări, se %entilează fiind interzisă aprinderea focului,
fumatul, sau utilizarea de unelte ce produc sc+ntei.
.1. @%acuarea zgurii şi cenuşii se face în locuri amena<ate, confecionate din materiale incom'usti'ile&
cenuşa şi zgura %or fi stropite cu apă.
.1. Pri%ind ordinea interioară lucrări cu foc deschis, fumatul, asigurarea căilor de acces, e%acuare şi
inter%enie, colectarea deşeurilor, reziduurilor, am'ala<elor com'usti'ile, distrugerea acestora-.
9top:

:! PROTECŢIA, /IGURANŢA ŞI IGIENA MUNCII


2.1. (erinele pri%ind protecia, sigurana şi igiena muncii se respectă în toate etapele pri%ind executarea
şi exploatarea centralelor termice.
2.". (onducătorii unităilor ce realizează execuia sau exploatarea centralelor termice au o'ligaia să
asigure$

• luarea de măsuri organizatorice de creare a condiiilor de securitatea muncii&realizareaaplicării
controlul instructa<ului de protecia
şi respectării muncii
normelor al personalului
şi măsurilor la inter%ale
de protecia de minim 30 zile&
muncii&
• %erificarea cunoştinelor asupra normelor şi măsurile de protecia muncii.

2.3. 7nstalaiile cu pericol de accidentare se pre%ăd cu dispoziti%e de protecie necesare.


2.). >peraiile de exploatare se efectuează numai de personalul calificat, instruit în acest scop.
2.. 7nstructa<ul %a conine şi măsurile ce se impun pentru mane%rele necesare în %ederea e%itării unor
accidente.
2.. 7nstalaiile %or fi echipate cu dispoziti%e de protecie necesare în %ederea e%itării accidentelor, du'late
de dispoziti%ele de a%ertizare corespunzătoare.
2.2. Măsurile de protecia muncii indicate în prezentul ghid nu sunt limitati%e& ele %or fi completate de cei
ce execută şi de 'eneficiarii centralelor termice cu instruciuni specifice. *cestea %or fi afişate în fiecare
centrală termică.
9top:

ANEXADE
REGLEMENT"RI 1!a!REERINŢ"
1! P*$2c*i(ii (*ivind (*%i$cta*$a 8i $B$c'ta*$a in2ta)aii)%*
7ndicator 4itlu
7 !/ ormati% pentru proiectarea şi executarea instalaiilor de %entilare şi climatizare
7 !/ ormati% pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentarea gazelor naturale
7 =1!/ ormati% pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
7 2!/ ormati% pri%ind proiectare şi executarea instalaiilor electrice la consumatori, cu tensiunii
p+nă la 1000 H.c.a.
7 /!/) ormati% pentru proiectarea instalaiilor sanitare
7 /=1!/) ormati% pentru exploatarea instalaiilor sanitare
7 13!/) ormati% pentru proiectarea şi executarea instalaiilor de încălzire centrală
7 13=1!/ ormati% pentru exploatarea instalaiilor de încălzire centrală
7 1)!2 ormati% pentru protecia contra coroziunii construciilor metalice
7 "0!"000 ormati% pri%ind proiectarea şi executarea proteciei contra trăsnetului la construcii
7 ""!"/ ormati% pentru proiectarea şi executarea conductelor de apă şi canalizare realizate din
tu'uri de 'eton armat simplu şi gresie ceramică
7 "/!22 7nstruciuni tehnice pentru proiectarea instalaiilor de încălzire permetrală la clădiri industriale
7 31!// ormati% pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere
lichefiate #P;-
7 33!// ormati% pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate #P;-
7 3!" 7nstruciuni tehnice pentru proiectarea şi exploatarea instalaiilor cu încălzire cu radiatoare
din ta'lă de oel A D>4@DM
7 3!/3 7nstruciuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaiilor din centrale şi puncte termice
7 32!1 7nstruciuni tehnice pentru echili'rarea hidraulică prin diafragme a instalaiilor şi reelelor
termice cu apă caldă şi fier'inte
7 )3!/ 7nstruciuni tehnice pri%ind autorizarea întreprinderilor care execută, %erifică şi predau la
'eneficiari instalaii electrice de automatizare, încălzire şi %entilaie în medii cu pericol de
explozie
( 13/!2 7nstruciuni tehnice pentru protecia anticorosi%ă a elementelor de construcii metalice.
P )! orme tehnice pro%izorii pentru protecia termoizolaiilor la conducte şi aparate cu plăci
flexi'ile din h+rtie stratificată
tip N*5 1!c
N 1 ormati% pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcii şi a instalaiilor aferente
P 11!// ormati% de sigurană la foc a construciilor
#P 0"!/2 #hid pri%ind alegerea echipamentelor aferente instalaiilor electrice din clădiri
5( 001=/ 5oluii cadru pentru montarea contoarelor la instalaii sanitare şi de încălzire din clădiri
existente
#4 0"0!/ #hidul criteriilor de performană pentru instalaii din clădiri
#4 01!/2 #hidul tehnic pri%ind diagnosticarea regimului de funcionare şi comportării în exploatare a
%aselor de expansiune închise

#P 0)1!/ #hid pentru alegerea,


de sigurană proiectarea,
din dotarea instalaiilorîntreinerea
de încălzireşicu
exploatarea sistemelormaximă
apă cu temperatura şi echipamentelor
de 11 o
R$3')a&$nt (*ivind (*%t$cia 8i i3i$na &'ncii >n c %n2t*'cii
7ndicator 4itlu
( 300!/) ormati% de pre%enire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcii şi
instalaii aferente acestora
(@1!/ ormati% pri%ind proiectarea clădirilor ci%ile din punct de %edere al cerinei de sigurană în
exploatare
! P*$2c*i(ii (*ivind (*%i$cta*$a 8i $ B$c'ta*$a c%n2t*'cii)%*
7ndicator 4itlu
P2!/" ormati% pri%ind proiectarea şi executarea construciilor fundate pe păm+nturi sensi'ile la
umezire
P 100!/" ormati% pentru proiectarea antiseismic a construciilor de locuine social!culturale,
agrozootehnice şi industriale.
( 11"! ormati% pentru proiectarea şi executarea hidroizolaiilor din materiale 'ituminoase la lucrări
de construcii
( 1)"! 7nstruciuni tehnice pentru executarea şi recepionarea termoizolaiilor la elemente de
instalaii.
( 300!/) ormati% de pre%enire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcii şi instalaii
aferente acestora.
( 102!/" ormati% pri%ind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaii termice la clădiri
( 102=1!/2 ormati% pri%ind calculul coeficientului glo'al de izolare termică la clădiri de locuit.
( 102="!/2 ormati% pri%ind calculul coeficientului glo'al de izolare termică la clădiri cu altă destinaie
dec+t cele de locuit
( 102=3!/2 ormati% pri%ind calculul termotehnic al elementelor de construcie ale clădirilor

( 102=)!/2 #hid pentru calculul termotehnic al clădirilor de locuit


#P03/!// #hid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit
P 01!/2 ormati% pri%ind proiectarea clădirilor de locuine pe 'aza cerinelor conform ;egii 10=/
Degulament de %erificare şi expertizare de calitate a proiectelor, execuiei lucrărilor de
construcii şi instalaii.
9top:

ANEXA 1!#!
/TANDARDE DE /TAT UTILE LA PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA
IN/TALAŢIILOR DE .NC"LIRE CENTRAL"
1! PRE/CRIPŢII GENERALE
1)2! (ăldură. 4erminologie şi sim'oluri
)3/!1 7nstalaii de încălzire şi %entilare. 4erminologie.
5D )3/!/2 7nstalaii de încălzire. umărul anual de grade!zile.
 TERMOTEHNICA .N CON/TRUCŢII
12/2=1!2/ 7nstalaii de încălzire centrală. ?imensionarea corpurilor de încălzire. Prescripii
generale.
12/2="! 7dem. ?imensionarea radiatoarelor de fontă.
12/2=3!2/ 7dem. ?imensionarea corpurilor de încălzire din e%i netede.
210/! 4ermotehnica construciilor. 4erminologie, sim'oluri, unităi de măsură.
)2"="!3 Jizica construciilor. Nigrotermica. Parametrii climatici exteriori.
)2"=3!/ 7dem. 4ermotehnica. (alculul termotehnic al elementelor de construcie ale
clădirilor.
)2"=)!/ 7dem. 4ermotehnica. (omportarea elementelor de construcie la difuzia %aporilor
de apă. Prescripii de calcul.
)2"=!23 7dem. Nigrotermica. Principii de calcul şi de alcătuire pentru acoperişuri %entilate.
)2"=! 7dem. Proiectarea termotehnică a elementelor de construcii cu puni termice.
)2"=2! 7dem. 4ermotehnica. (alculul permea'ilităii la aer a elementelor şi materialelor de
construcii.
)2"=/!2 Jizica construciilor. Proiectarea termotehnică a elementelor de construcii cu
puni termice cilindrice.
! CALCULUL IN/TALAŢIILOR INTERIOARE
5D 1/02!1!/2 7nstalaii de încălzire. ecesarul de căldură de calcul. Prescripii de calcul.
5D 1/02!"!/2 7nstalaii de încălzire. ecesarul de căldură de calcul. 4emperaturi interioare
con%enionale de calcul.
4! CORPURI DE .NC"LIRE
12!/0 @lemente de radiator din fontă pentru instalaii de încălzire centrală. (ondiii
tehnice generale de calitate.
233! @lemente de radiator din fontă, cu coloane unite de seciune eliptică. ?imensiuni.
23)! @lemente de radiator din fontă, cu coloane li'ere de seciune circulară.
?imensiuni.
11")2=1!2/ 7nstalaii de încălzire centrală. (aracteristici termice şi hidraulice ale corpurilor de
încălzire. Mărimi caracteristice.
11/)!3 7nstalaii de încălzire centrală. 5uprafaa echi%alentă termică a corpurilor de
încălzire.
5! CENTRALE TERMICE
"2)! (azane de a'ur, apă fier'inte şi apă caldă. ?e'ite, presiuni şi temperaturi
nominale.
3)12! (oşuri şi canale de fum pentru instalaii de încălzire centrală. Prescripii de calcul
termotehnic
213"!/ 7nstalaii de încălzire centrală. Măsuri de sigurană la instalaiile de încălzire
centrală cu apă a%+nd temperatura maximă de 11 o (.
2/3! (oşuri, canale de fum pentru focare o'işnuite la construcii ci%ile. Prescripii
generale.
9! COMU/TIILI
1!3
)!0 Păcură. (om'usti'il
(om'usti'il lichid greu pentru focare industriale-
lichid uşor.
130=1!/0 (om'usti'ili solizi. (ăr'uni şi 'richete de căr'uni destinai scopurilor energetice.
Deguli pentru %erificarea calităii.
3312!2 #aze com'usti'ile.
:! PROTECŢIA CONTRA COROIUNII
101"! Protecia contra coroziunii a construciilor supraterane din oel. (lasificarea
mediilor agresi%e.
101=1!22 7dem. Pregătirea mecanică a suprafeelor.
1020"=1!3 Protecia contra coroziunii a construciilor din oel supraterane. *coperiri
protectoare. (ondiii tehnice generale.
1020"="!0 7dem. *coperiri protectoare pentru construcii situate în medii neagresi%e, sla'
agresi%e şi cu agresi%itate medie.
?! DI+ER/E ELEMENTE DE PROIECTARE
)=1!/ 7nstalaii sanitare, de încălzire centrală, de %entilare şi gaze naturale. (onducte
pentru fluide. 5emne şi culori con%enionale.
1)2!/0 7nstalaii sanitare. *limentarea cu apă la construcii ci%ile şi industriale. Prescripii
fundamentale de proiectare.
1! *custica în construcii. Protecia împotri%a zgomotului în construcii ci%ile şi
social!culturale. ;imitele admisi'ile de zgomot şi parametrii de izolare termică.
22=/!2 @chipamente electrice pentru atmosferă explozi%ă. ?eterminarea temperaturii de
aprindere a gazelor şi %aporilor.
5D 2")!3!1// Hentilarea dependinelor din clădirile de locuit. Hentilarea mecanică cu
%entilatoare indi%iduale de e%acuare. Prescripii de proiectare.
54*5 2")!1!1// Hentilarea dependinelor din clădirile de locuit. Hentilare naturală. Prescripii de
proiectare.
54*5 2")!"!1// 7dem. Hentilare mecanică cu %entilator central de e%acuare. Prescripii de
proiectare.
54*5 2")!3!1// 7dem. Hentilarea mecanică cu %entilatoare indi%iduale de e%acuare. Prescripii de
proiectare.
9top:
ANEXA 
7H@5474>D
PROCE/-+ERAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCR"RILOR
N*! FFFFF din FFFFFF
Pri%ind lucrarea  executată în cadrul contractului nr.
. din . încheiat între . pentru lucrările de ..
...
1. ;ucrările au fost executate pe 'aza autorizaiei nr.  eli'erată de .. la .., cu
%ala'ilitate p+nă la ...
". (omisia de recepie şi!a desfăşurat acti%itatea în inter%alul ., fiind formată
din$ ..................................................................................
nume şi prenume-
3. *u mai participat la recepie$
............
nume şi prenume-
). (onstatările calitatea-
comisiei de recepie$
).1. ?in documentaia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse în lista anexă nr. 1
).". (antităile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. " nu au fost executate.
).3. ;ucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă pre%ederile proiectului.
. (omisia de recepie, în urma constatărilor făcute propune$
..
. (omisia de recepie moti%ează propunerea făcută prin$
.
2. (omisia de recepie recomandă următoarele$
.
. Prezentul proces %er'al, conin+nd  file şi . anexe numerotate, cu un total de .. file, a
fost încheiat astăzi . la  în  exemplare.
Comisia de recepţie Specialişti:

Preşedinte$ 
Mem'rii$ . 

9top:
ANEXA 
7H@5474>D
PROCE/-+ERAL DE RECEPŢIE INAL"
N*! FFFFF din FFFFFF
Pri%ind lucrarea  autorizată cu nr. . din
. cu %ala'ilitate p+nă la  de către
.............
1. (omisia de recepie finală şi!a desfăşurat acti%itatea în inter%alul ., fiind formată din$
..
nume şi prenume-
". *u mai participat la recepie$
.
nume şi prenume- calitatea-
3. (omisia de recepie finală, în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a
construciei, a constatat următoarele$
3.1. ;ucrările pe specialităi au fost executate şi recepionate conform listei anexă nr. 1.
3.". ;ucrările au fost complet terminate la data de$ ...
3.3. >'ser%aiile făcute de comisia de recepie finală sunt prezentate în lista anexă nr. ".
3.). (artea tehnică a construciei şi fişa sintetică a o'iectului au fost nu au fost- completate.
3.. 7nstruciunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a o'iectului nu- sunt în posesia
utilizatorului.
3.. (onstrucia s!a comportat nu s!a comportat- corespunzător în perioada de la terminarea ei la data
de  p+nă în prezent, respecti% pe o durată de  luni, constatările comisiei fiind enumerate în
anexa nr. 3.
3.2. Haloarea o'iectului este de . lei, conform listei anexă nr. 1.
). In 'aza constatărilor făcute, comisia de recepie finală propune$
..
. (omisia de recepie finală moti%ează propunerea făcută prin$
.
. (omisia de recepie finală recomandă următoarele$
.
2. Prezentul proces %er'al, conin+nd  file şi . anexe numerotate, cu un total de .. file, a
fost încheiat astăzi . la  în  exemplare.
Comisia de recepţie Specialişti:
Preşedinte$  .
Mem'rii$ . 
9top:
ANEXA 4
PROCE/-+ERAL ti(
încheiat în ziua de , cu ocazia %erificărilor caracteristice tehnice ale următoarelor utila<e şi
identificarea acestora cu pre%ederile proiectului cu ocazia controlului dimensional al următoarelor
echipamente ce urmează să fie montate-$

.
din instalaia$ . din centrala$ 
5u'semnaii$
...din partea întreprinderii 'eneficiare
din
.. din partea partea şantierului
întreprinderii
de furnizoare
monta<
întrunii în comisie pentru %erificarea caracteristicilor tehnice şi identificarea cu pre%ederile proiectului
pentru controlul dimensional- ale utila<elor sus!menionate, constatăm că$ prezintă/nu prezintă
următoarele defeciuni$
Krmare a celor constatate mai sus se hotărăşte$
1. Ktila<ul se poate/nu se poate prelua la monta<.
". Demedieri se %or executa în uzină=pe şantier de către furnizor/montor, în contul furnizorului, după care
se %a face o nouă %erificare control dimensional, cu pre%ederile proiectului-. ?rept pentru care se încheie
prezentul proces!%er'al în . exemplare.
?in partea 'enefi ciarului ?in partea furniz orului ?in partea şantierului de monta<
......... .. ..............
9top:
ANEXA 5

încheiat în ziua de , cu ocazia PROCE/-+ERAL ti( înainte/în timpul şi după montarea
controlului dimensional
instalaiei$
din centrala$
5u'semnaii$
. din partea întreprinderii 'eneficiare
. din partea întreprinderii furnizoare
. din partea şantierului de monta<
întrunii în comisie pentru controlul dimensional înainte=în timpul şi după montarea instalaiei$
. din centrala$
constatăm următoarele$
1. (onstatări pri%ind montarea ramelor şi plăcilor de fundaie, a elementelor încastrate, a 'uloanelor de
fundaie etc.$
". (onstatări pri%ind montarea agregatelor rotati%e$ lagăr, presgarnituri, semicuple, etc. centra<e,
a<usta<e, <ocuri- etc.$
3. (onstatări
). (onstatări pri%ind
pri%ind execuia
%erificarea
şi suporturilor de conducere
montarea conductelor$
. *lte constatări$
a- existena unor paşapoarte formulare- de monta< completate
'- remedieri executate cu ocazia monta<ului în 'aza soluiilor date de proiectant sau furnizor$
Krmare a celor constatate mai sus se consideră acest control ca fiind reuşit, instalaia
 fiind corect montată.
?rept pentru care se încheie prezentul proces!%er'al în . exemplare.
?in partea 'enefi ciarului ?in partea furniz orului ?in partea şantierului de monta<
......... .. ..............
9top:

ANEXA 9
PROCE/-+ERAL ti(
încheiat în ziua de .. cu ocazia pro'ei de presiune etanşeitate- de umplere şi e%acuare a
apei din circuit-$
aferente instalaiei . din centrala$ .
5u'semnaii$
 din partea întreprinderii 'eneficiare
 din partea întreprinderii furnizoare
 din partea şantierului de monta<
 din partea şantierului de construcii
întrunii în comisie cu ocazia pro'ei de presiune etanşeitate- de umplere şi e%acuare a apei din circuit-$
1. (onstatări pri%ind schema pro'ei natura fluidului, presiune, temperatură, durată, etc.-$
". (onstatări pri%ind desfăşurarea şi rezultatele pro'ei, inclusi% curăenia circuitului instalaiei- şi control
%izual al sudurilor$
Krmare a celor de mai sus se consideră această pro'ă de presiune etanşeitate- de umplere şi e%acuare
a apei din circuit- ca fiind reuşită.
?rept pentru care se încheie prezentul proces!%er'al în .. exemplare.
?in partea 'enefi ciarului ?in partea furniz orului ?in partea şantierului de monta<
......... .. ..............
9top:
ANEXA :
PROCE/-+ERAL ti(
încheiat în ziua de .................................... cu ocazia %erificării pro'ei- funcionării
a$ .......................................Q-
din instalaia
din centrala$
5u'semnaii$ .................................................................................. din partea întreprinderii 'eneficiare
........................................ din partea întreprinderii furnizoare
........................................ din partea şantierului de monta<
întrunii în comisie pentru %erificarea pro'a- funcionării
a$ ............................. ........................................................................................................................... din
instalaia ............................ centrala ......................................... constatăm următoareleQQ-$
Krmare a celor constatate mai sus se consideră această %erificare pro'ă- ca fiind reuşită.
?rept pentru care se încheie prezentul proces!%er'al în .................... exemplare.
?in partea 'enefi ciarului ?in partea furniz orului ?in partea şantierului de monta<
......... .. ..............
Q- 5e completează denumirea pro'ei, %erificării, încercării.
QQ- 5e completează principalii indicatori tehnici care caracterizează pro'a, %erificarea, încercarea$
?e asemenea,
presiune, temperatură,
se completează
durata, tensiune,
e%entualele
intensitate,
aspecte de'it
importante
etc. care nu infirmă reuşita pro'ei, %erificării,
încercării întruc+t în caz de nereuşită nu se încheie proces!%er'al.
9top:
ANEXA ?
PROCE/-+ERAL ti(
încheiat în ziua de ...................................... cu ocazia începerii operaiilor de spălare mecanică şi chimică
a instalaiei de$
din centrala$
5u'semnaii$
................................................. din partea întreprinderii 'eneficiare
................................................. din partea întreprinderii furnizoare
................................................. din partea şantierului de monta<
................................................. din partea şantierului de construcii
începerea
din partea operaiilor
comisiei dedepunere spălare în mecanică
funciune$ şinumită chimică în 'aza
a instalaiei
>rdinului
de nr.
termoficare
... întrunii în comisie pentru
din centrala$ ...................................................................................................
constatăm următoarele$
1. (onstatări pri%ind terminarea lucrărilor de construcii care condiionează începerea operaiilor de
spălare$
". (onstatări pri%ind terminarea lucrărilor de monta< care condiionează începerea operaiilor de spălare$
3. (onstatări pri%ind existena documentelor$ paşapoarte formulare- de monta<, procese!%er'ale de
efectuare a %erificărilor, controalelor şi pro'elor, care să ateste execuia corectă a lucrărilor de
monta<$ ...................... ..................... ................. .................
). (onstatări pri%ind schema şi succesiunea fazelor operaiilor de
spălare$ ...................... .................. .................. ................. ................. ................ ...............
. (onstatări pri%ind luarea unor măsuri generale de protecie a muncii$ e%acuarea tuturor materialelor şi
echipamentelor nemontate, curăarea zonei, îngrădirea zonei, interzicerea accesului personalului străin
cu excepia personalului întreprinderii de exploatare sau a echipei de inter%enie de pe şantierul de
monta<- etc.$
. (onstatări pri%ind luarea unor măsuri de pre%enire şi stingere a incendiilor$ e%acuarea tuturor
materialelor inflama'ile, secionarea 'lindarea- conductelor de gaze naturale, oxigen, acetilena, aferente
organizării de şantier, demontarea scoaterea de su' tensiune- a ta'lourilor electrice pro%izorii,
e%acuarea agregatelor de sudură etc.$
2. (onstatări pri%ind necesarul de dotare cu mi<loace P57 în timpul spălării mecanice şi chimice a
instalaiei de termoficare$
. (onstatări
procesele pri%ind
chimice necesitatea
aferente unor instructa<e speciale de protecie a muncii impuse de su'stanele şi
spălării$
/. (onstatări pri%ind organizarea turelor de exploatare$
10. Krmare a celor constatate mai sus, comisia declară că se poate începe spălarea mecanică şi chimică
a instalaiei de termoficare.
?rept pentru care se încheie prezentul proces!%er'al în .............. exemplare.
?in partea 'enefi ciarului ?in partea furniz orului ?in partea şantierului de monta<
......... .. ..............
9top:
ANEXA @
REGI/TRU DE .N/CRIERE A PARAMETRILOR
C$nt*a)a t$*&ic6
i'a !!!! )'na!!!!!!!!!!!!!!!!!!! an') !!!!!!!!!!!!
4emp.
4em! 4emperatura la plecare din la distr. Presiune la ?efeciuni în *nunarea
defeciunii @chipa care anumele
defeciunea remediat
şi
pera! cazanul$ şi colec. 4emperatura exploatare i%ite în
tura prenumele-
din (4 apa caldă felul şi exploatare
exte! durata- cui i s!a
rioară (1 (" ... ... (12 (1 4 D apa apa ?ata >ra u! 5emnă!
rece caldă comunicat- mele tura

9top:
ANEXA 10
REGI/TRU DE E+IDENŢ" A ACTI+IT"ŢILOR DE CONTROL, +ERIICARE ŞI
RE+IIE A IN/TALAŢIILOR DE .NC"LIRE
1. ?ata$
". (ine a efectuat controlul re%izia-$
3. Perioada de efectuare a controlului re%iziei-$
). (onstatări şi propuneri de măsuri pentru remedierea defeciunilor constatate$
. @xecutant şi perioada de execuie propusă$
. >'ser%aii$
5emnătura celor care au efectuat controlul$............................................
9top:
ANEXA 11
REGI/TRU DE E+IDENŢA LUCR"RILOR DE REPARAŢII ALE IN/TALAŢIILOR DE
.NC"LIRE
Perioada de
?ata$ (ine completează datele @xecutant execuie
.............. ..................................... ...................... ...............................
1. ?escrierea lucrărilor de reparaii executate$
". (ine a %erificat lucrările executate
?ata$ umele şi prenumele$
3. (ine a luat în primire lucrările executate$
?ata$ umele şi prenumele
9top:

ANEXA 1
REULTATE CON/TATATE LA PUNEREA .N UNCŢIUNE
1. (azanul model, tip-
". *rzător model, tip-
3. (om'usti'il
). 4emperatura fumului o(-
. 4emperatura am'iantă o(-
. @misii (>" E-
2. @misii (> E-
. (onsum de com'usti'il la încărcarea nominală
/. Juncionarea elementelor de sigurană
10. *lte constatări
?ata ..............................
(onstatator
..
ume .............................
*dresă ............................
..
4el. .................................
..
(alitatea montator,
instalator, proprietar,
etc.- ....................
Jirma ..............................
.
9top:
ANEXA 1
REULTATELE +ERIIC"RILOR PERIODICE DE .NTREŢINERE
1. *rzător
". (azanul.......................
...................... model,
model, tip
tip ...................................
..................................
3. (om'usti'il ....................................................................
?ata

4emperatură fum o(-

4emperatură am'iantă o(-

@misii (> E-

(onsum de com'usti'il la putere nominală

5tarea coşului de fum Q


5tarea canalului de fum Q

5tarea dispoziti%elor de reglare şi control


QQ

Persoane sau firma care a efectuat


%erificările semnătura autorizată-
Q 5e indică$ 'ună, mediocră, necorespunzătoare
QQ 5e indică$ conectat, deconectat sau în funcionare manuală
9top: