Sunteți pe pagina 1din 10

1

Cap. IV Plan de formare


Denumirea ocupa iei: Amanetar COR: 421401 Tip program: Ini iere
Nr. crt. Nr. ore (110) Teorie Practic (36) (74)

Modul / Disciplina

Competen e dobndite

1.

Comunicare interpersonal

2.

Organizarea locului de munc

3.

Aplicarea normelor de s n tate i securitate n munc i n domeniul situa iilor de urgen Completarea documentelor de amanet

4.

5.

Negocierea pre ului obiectelor

10

1. Primirea clien ilor 2. Stabilirea cerin elor beneficiarilor 3. Furnizarea de informa ii corecte i clare 1. Aplicarea dispozi iilor referitoare la protec ia unit ii 2. Asigurarea igieniz rii locului de desf urare a activit ii 3. Preg tirea locului de munc pentru primirea clien ilor 4. Aranjarea obiectelor aflate n amanet 1. Identificarea riscurile n munc 2. Aplicarea normele de s n tate i securitate n munc 5. Interven ia n caz de accident 1. Identificarea tipurilor de documente 2. Preg tirea documentelor specifice 3. Completarea documentelor specifice 4. Completarea registrelor specifice 1. Analizarea obiectul de amanetat 2. Sus inerea ofertei de pre a obiectului de amanetat 3. Negocierea sumei amanet cu clientul

Nr. crt.

Modul / Disciplina

Nr. ore (110) Teorie Practic (36) (74)

Competen e dobndite

6.

ncheierea contractului de amanet

7.

Prelungirea duratei contractului de amanet

8.

Lichidarea contractului de amanet

9.

Comercializarea obiectelor

10. Depozitarea obiectelor amanetate

2 2

8 4

11. Aprecierea uzurii obiectului

1. Verificarea eligibilit ii clientului 2. Completarea contractelor de amanet 3. Calcularea comisionul sumei mprumutate 4. Eliberarea sumei amanet 1. Analizarea solicit rii de prelungire a contractului 2. Comunicarea c tre client a condi iilor de prelungire 3. Completarea notei de prelungire 1. Reanalizarea prevederilor din contract 2. Recalcularea comisionului 3. Recuperarea sumei amanet 4. Returnarea obiectul/obiectelor amanetat/e 1. Preg tirea obiectelor pentru comercializare 2. Comercializarea obiectelor 3. ncasarea contravalorii obiectelor comercializate 1. Protejarea obiectelor amanetate 2. Ordonarea i aranjarea obiectelor amanetate 3. Asigurarea securit ii depozit rii obiectelor 1. Examinarea obiectelor 2. Verificarea principalelor caracteristici ale obiectelor 3. Estimarea valorii reale a obiectului

Nr. crt.

Modul / Disciplina

Nr. ore (110) Teorie Practic (36) (74)

Competen e dobndite

12. Completarea registrului de cas

Marcarea obiectelor din metale 13. pre ioase amanetate, destinate vnz rii

1. Preg tirea documentelor pentru nregistrare 2. nregistrarea documentelor 3. Verificarea nregistr rilor 1. Identificarea marcajelor obiectelor din metale pre ioase, destinate comercializ rii 2. Efectuarea analizei titlurilor obiectelor care necesit marcare 3. Aplicarea pe obiecte a m rcilor de garan ie proprii

Cap. V Program de formare


Program de formare pentru Amanetar Nr. de ore: 110 ore (36 teorie i 74 practic )
Programa de preg tire

Modul nr.: 12 Durata n ore de preg tire: 12 ore (4 teorie i 8 practic ) Unitate de competen : Completarea registrului de cas
Obiective de referin Con inuturile pe baz de capitole/secven e de preg tire teoretic sau practic Metode de formare Mijloace de instruire, mijloace de inv are Criterii de evaluare

La sfr itul programului de instruire cursantul va fi capabil s : : Preg teasc documentele pentru nregistrare; : nregistreze documentele specifice; : Verifice nregistr rile anterioare.

1. 2. 3. 4.

Ordonarea documentelor. Sortarea documentelor. nregistrarea documentelor. Verificare nregistr rii documentelor. 5. Remedierea erorilor de nregistrare.

Expunerea Demonstra ia Studiul de caz Exerci iul

Modul de adecvare la procedura firmei i con tiinciozitatea cu care Videoproiector preg te te documentele pentru nregisPrezentare trarea n registrul de cas ; Power Point Responsabilitatea i minu iozitatea Documente cu care efectueaz nregistr rile n specifice registrul de cas al firmei de amanet; Registre Capacitatea de comunicare eficient specifice cu eful ierarhic, responsabilitatea cu care identific eventualele erori de nregistrare, precum i adecvarea i operativitatea cu care le remediaz .

10