Sunteți pe pagina 1din 3

Permutari. Aranjamente. Combinari.

Binomul lui Newton


6 5 A20 + A20 8.3. Calculati . 4 A20

Raspuns: 256.

8.5. Sa se arate ca:

p Cm C p +ii C p C p++ i m p pm+1 : pn1 pn+ii1 = , unde n p si i 0 p 1 + Cm Cm+1i Cn Cn+i n p m! m! p p 1 Solutie: Deoarece avem: Cm = , Cm = p !( m p ) ! ( p 1) !( m p + 1) ! si analoagele

rezulta ca relatia de demonstrat devine: m p m p n p n p m p , care este evidenta. : = p+i p p+i n p p

8.8. Sa se arate ca:

1 2 3 n Cn 2Cn 3Cn nC n n ( n + 1) + ! + 2 + ... + n 1 = . 0 Cn Cn Cn Cn 2

Indicatie: Egalitatea se reduce la:

n + ( n 1) + ... + 1 =

n ( n + 1) . 2

8.10. Sa se determine numerele naturale a,b,c stiind ca pentru orice n N * are loc egalitatea:

k ( bk + a ) ( ak + c)
k +1

4 = An +3 .

Raspuns: a = 2, b = 2, c = 4.

(R.M.E.T., 618, 1971)

8.11. Sa se demonstreze ca numarul:

C
i =!

2n

i 2 n +1

este un patrat perfect. (R.M.E.T., 733, 1971)


p k p

Solutie: Tinand seama de formula C = C


k p

rezulta ca:

C
i =!

2n

i 2 n +1

n = ( C21n+1 C22n+1 ... C2 n+ 1

8.12. a) Sa se demonstreze ca numarul:

( 1 + 2 + ... + n ) !
1! 2! ... n !

este numarul natural.

b) Aplicand rezultatul de la punctul a), sa se arate ca 144! N. 1!2!...13! Solutie: a) Vomdemonstra in general ca daca a1 , a2 ,..., an N * atunci a1 + a2 + ... + an N * . Pentru a demonstra acesta afirmatie, sa observam ca: a1 !a2 !...an !

( a1 + a2 + ... + an ) ! = C a
a1 !a2 !...an !

a1 + a2

a +a +a a + a +... a +a Ca11+ a22+ a3 Ca11+ a22+ a33+ a4 Ca11+ a32+... aann1 .

Tinand seama de aceasta egalitate rezulta ca:

( a1 + a2 + ... + an ) ! N *
a1 !a2 !...an !

si in particular proprietatea din enuntul problemei. b) Daca n=13 avem: ( 1 + 2 + ... + 13) ! N 91! N 91! 92 93 ... 144 este numar natural. ( ) 1! 2! ... 13! 1! 2! ... 13! 1!2!...13!

8.13. Sa se arate ca:

Solutie: Egalitatea de demonstrat se mai scrie:

1 1 1 2 1 1 1 2 n +1 1 0 . Cn + Cn + C n + ...+ C nk + ...+ C nn 1+ C nn= 2 3 k +1 n n +1 n+1

1 + ( n + 1) +

n +1 1 n +1 2 n +1 k Cn + Cn + ... + Cn + ... + 2 3 k +1

+
Deoarece avem:

n + 1 n 1 Cn + 1 = 2 n +1 n

(1)

( n + 1) ! = C k+1 n +1 k n +1 n! Cn = = n+1 , k +1 k + 1 k !( n k ) ! ( k + 1) !( n k ) !
)
n +1 + = 2 n1 .

egalitatea (1) devine


1 2 k 1 + Cn +1 + Cn+ 1+ ...+ C n+ +1+ ...+ C nn 1 1 1 1 (+ 1 + + =

1 1 2 1 3 1 S n = 1 C1 + 2 ( C2 + C2 ) + 3 ( C3 + C32 + C3 )+ ...+ n ( Cn + Cn2 + ... C n ) . + n

8.14. Sa se calculeze suma:


1 2 n

Solutie: Deoarece Cn + Cn + ... + Cn = 2 1 rezulta ca:


n

Sn = 1 ( 21 1) + 2 ( 22 1) + ... + n ( 2n 1) = k 2k
k =1

n ( n + 1) 2

Dar

k 2 = ( n 1) 2
k k =1

n+1

+ 2 , deci S n = ( n 1) 2 n +1 + 2

n ( n + 1) . 2