Sunteți pe pagina 1din 4

Cuvântul este duh şi viaţă

In 6:63 Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe care vi le-am spus
Eu, sunt duh şi viaţă.

2Ti 3:16 Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să
dea înţelepciune în neprihănire,

Fa 1:16 "Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui
David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Isus.

2Pe 1:21 Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu,
mânaţi de Duhul Sfânt.

2Sa 23:2 "Duhul Domnului vorbeşte prin mine, şi cuvântul Lui este pe limba mea.

In 16:7 Totuşi, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul
nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite.
In 16:8 Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi
judecata.

In 16:13 Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu
va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.
In 16:14 El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi.

In 15:26 Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care
purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

In 14:26 Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa
toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

Iov 32:8 Dar, de fapt, în om, duhul, suflarea Celui Atotputernic, dă priceperea.
Iov 33:4 Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.

Ev 10:15 Lucrul acesta ni-l adevereşte şi Duhul Sfânt. Căci, după ce a zis:
Ev 10:16 "Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în
inimile lor, şi le voi scrie în mintea lor"…
Ev 10:17 adaugă: "Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor."

Fa 2:4 Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da
Duhul să vorbească.

Fa 4:25 Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: "Pentru ce se întărâtă
neamurile, şi pentru ce cugetă noroadele lucruri deşarte?
Fa 4:29 Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău
cu toată îndrăzneala,
Fa 4:30 şi întinde-ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui
Sfânt, Isus."
Fa 4:31 După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt,
şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Fa 2:22 Bărbaţi Israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu
înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere, pe care le-a făcut
Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi….
Fa 2:37 După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi celorlalţi
apostoli: "Fraţilor, ce să facem?"
Fa 2:38 "Pocăiţi-vă", le-a zis Petru, "şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre
iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
Fa 2:39 Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sunt departe
acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru."

Fa 4:7 Au pus pe Petru şi pe Ioan în mijlocul lor, şi i-au întrebat: "Cu ce putere, sau în numele cui aţi
făcut voi lucrul acesta?"
Fa 4:8 Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: "Mai mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel!
Fa 4:9 Fiindcă suntem traşi astăzi la răspundere pentru o facere de bine, făcută unui om bolnav, şi
suntem întrebaţi cum a fost vindecat,
Fa 4:10 s-o ştiţi toţi, şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe
deplin sănătos, în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care
Dumnezeu L-a înviat din morţi.
Fa 4:11 El este "piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului."
Fa 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care
trebuie să fim mântuiţi."

Fa 10:43 Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea
păcatelor."
Fa 10:44 Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau
Cuvântul.

Fa 13:2 Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: "Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe
Saul pentru lucrarea la care i-am chemat."

Dt 32:2 Ca ploaia să curgă învăţăturile mele, Ca roua să cadă cuvântul meu, Ca ploaia repede pe
verdeaţă, Ca picăturile de ploaie pe iarbă!
Dt 32:3 Căci voi vesti Numele Domnului. Daţi slavă Dumnezeului nostru!
Ioel 2:23 Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi veseliţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă va
da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie şi târzie, ca odinioară.
KJV – „Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the LORD your God: for he hath given you the
former rain [or, „a teacher of righteousness”] moderately [or, „according to
righteousness”], and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the
latter rain in the first month.”
“Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme.” Ce este această ploaie?
“Un învăţător al neprihăniri” (conform notei). El vă va da “un învăţător al neprihănirii.” Cum? “Conform cu
neprihănirea.” “Vă va trimite ploaie timpurie şi târzie ca odinioară.” Şi ce va fi aceasta? Când El a dat ploaia
timpurie ce a fost? “Un învăţător al neprihănirii.” Şi când va da ploaia târzie, ce va fi aceasta? “Un învăţător al
neprihănirii.” Cum? “Conform cu neprihănirea.” Nu este aceasta exact ce ne-a spus mărturia care ne-a fost citită de
mai multe ori? “Marea strigare a îngerului al treilea,” ploaia târzie, “a început deja în solia neprihănirii lui Hristos.”
Nu ne-a spus Ioel aceasta cu mult timp în urmă? Nu a fost ochiul nostru orbit ca să nu vedem? Nu avem nevoie de
ungere? Fraţilor de ce avem mai multă nevoie decât de ungere? Cât de mulţumitori ar trebui să fim pentru că
Dumnezeu trimite Duhul Său în profeţi ca să ne arate, atunci când noi nu vedem! Cât de nespus de fericiţi ar trebui
să fim pentru aceasta!
Aşadar ploaia târzie - marea strigare - conform cu mărturia şi conform cu Scriptura, este “Învăţătura neprihănirii”
şi “conform cu Neprihănirea” de asemenea.” – A.T.Jones – Solia îngerului al treilea – predica nr. 9

„Eu am văzut pe Tatăl ridicându-Se de pe tron şi intrând într-un car de foc în Sfânta Sfintelor şi aşezându-Se în
faţa catapetesmei. Apoi Isus S-a ridicat de pe tron şi cea mai mare parte dintre cei care erau îngenuncheaţi în faţa
tronului s-au ridicat împreună cu El. Eu nu am văzut nici o rază de lumină de la Isus revărsându-se peste mulţimea
nepăsătoare după ce El S-a ridicat, şi ei au rămas într-un întuneric complet. Acei care s-au ridicat împreună cu Isus
păstrau privirea lor îndreptată către El când a părăsit tronul şi I-a condus la o oarecare depărtare. Apoi Şi-a ridicat
braţul drept, şi I-am auzit vocea plăcută spunând: ‚Aşteptaţi aici; Eu merg la Tatăl Meu spre a primi împărăţia;
păstraţi-vă veşmintele nepătate, iar Eu voi veni curând de la nuntă şi vă voi primi la Mine.’ Apoi a venit un car de
nori cu roţi asemenea focului, înconjurat de îngeri pe măsură ce venea unde se afla Isus. El S-a urcat în car şi a fost
dus la Sfânta Sfintelor unde stătea Tatăl. Acolo L-am văzut pe Isus, un Mare Preot, stând înaintea Tatălui. Pe
marginea veşmântului Său era un clopoţel şi o rodie, un clopoţel şi o rodie. Acei care s-au ridicat împreună cu Isus
îşi îndreptau credinţa către El în Sfânta Sfintelor, şi se rugau: ‚Tată, dă-ne Spiritul Tău.’ Atunci Isus a suflat
Duhul Sfânt peste ei. În această suflare era lumină, putere, şi multă iubire, bucurie şi pace.
Eu m-am întors la acei care stăteau încă îngenuncheaţi în faţa tronului; ei nu ştiau că Isus îi părăsise. Satan
părea a fi lângă tron, încercând să ducă mai departe lucrarea lui Dumnezeu. I-am văzut privind către tron, şi
rugându-se: ‚Tată, dă-ne spiritul Tău.’ Satan a suflat atunci asupra lor o influenţă nesfinţită; în ea era lumină şi
multă putere, dar nici o iubire dulce, bucurie, şi pace. Scopul lui Satan era de a-i ţine amăgiţi şi de a duce în rătăcire
pe copiii lui Dumnezeu.” („Experienţe şi Viziuni,” pag. 55,56)

„Înainte de revărsarea finală a judecăţilor lui Dumnezeu peste pământ, în mijlocul poporului lui
Dumnezeu se va da pe faţă o aşa reînviorare a evlaviei de la început, cum nu s-a mai văzut din timpurile
apostolice. Duhul şi puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate peste copiii Săi. …Vrăjmaşul sufletelor doreşte
să împiedice această lucrare: şi înainte ca să vină timpul pentru o astfel de lucrare, el va încerca să o
împiedice, introducând o contrafacere. În bisericile pe care va reuşi să le aducă sub puterea lui
amăgitoare, va face să pară că s-a revărsat o binecuvântare deosebită a lui Dumnezeu; se va da pe faţă
ceea ce este socotit un mare interes religios. Mulţimile se vor bucura că Dumnezeu lucrează în mod
minunat pentru ei, când de fapt aceasta este lucrarea altui spirit. Sub o aparenţă religioasă, Satana va
căuta să-şi întindă influenţa peste lumea creştină. …Se va da pe faţă o excitare emoţională, o amestecare a
adevărului cu rătăcirea, care are ca scop inducerea în eroare. Însă nimeni nu trebuie să fie amăgit. În
lumina Cuvântului lui Dumnezeu nu este greu de stabilit natura acestor mişcări. Oriunde oamenii
neglijează mărturia Bibliei, întorcându-se de la acele adevăruri clare şi cercetătoare de suflet, care cer
lepădare de sine şi renunţare la lume, putem fi siguri că binecuvântarea lui Dumnezeu nu este
revărsată.” Şi după regula pe care Isus Hristos a dat-o: "Îi veţi cunoaşte după roadele lor" (Matei 7,16),
este evident că aceste mişcări nu sunt lucrarea Duhului lui Dumnezeu.” TV, cap. 27