Sunteți pe pagina 1din 4

Studiul nr.

3
Efraim – istoria celui mai iubit om
TC: „Cum să te dau Efraime? Cum să te predau Israele? Cum să-ţi fac ca Admei? Cum să te fac ca Ţeboimul? Mi
se zbate inima în Mine, şi tot lăuntrul Mi se mişcă de milă!” Osea 11:8

„Nimic nu este mai important pentru comuniunea cu Dumnezeu ca cea mai profundă umilinţă. ‚Eu locuiesc’, spune Cel
Preaînalt şi Sfânt, ‚cu cel smerit şi umilit cu duhul’. În timp ce te străduieşti cu atâta zel să fii primul, adu-ţi aminte că vei fi
ultimul înaintea lui Dumnezeu, dacă nu reuşeşti să ai un duh zdrobit şi smerit. Mândria inimii îi va face pe mulţi să dea greş
acolo unde ar fi putut avea succes. ‚Când vorbea Efraim, răspândea groaza în Israel. Dar cum a păcătuit cu Baal, a murit.’
Puţini sunt aceia care se vor umili ca un copilaş, pentru ca să intre în Împărăţia cerurilor. Puţini primesc harul lui
Dumnezeu cu lepădare de sine, cu un profund şi permanent sentiment de nevrednicie. Ei nu pot suporta manifestarea puterii
lui Dumnezeu, căci aceasta ar încuraja în ei preţuirea de sine, mândria şi invidia. Din cauza aceasta, Domnul poate face aşa
de puţin pentru noi acum.” E.White – Mărturii pt. Comunitate, vol.5, p.51

1. În conformitate cu semnificaţia numelui lui Efraim, ce aştepta Dumnezeu de la viaţa acestui om?
Geneza 41:50-52 Înaintea anilor de foamete, i s-au născut lui Iosif doi fii, pe care i-a născut Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui
On. (51) Iosif a pus întâiului născut numele …………… (Uitare); "căci", a zis el, "Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile
mele şi toată casa tatălui meu." (52) Şi celui de al doilea i-a pus numele ………….. (Rodire); "căci", a zis el, "Dumnezeu ……. …
…… ……………. în ţara întristării mele."
 Ştim că la evrei numele unei persoane avea o însemnătate deosebită, definitorie, fiind legat de caracterul şi experienţa
posesorului. În Dicţionarul biblic de nume proprii (de Nicolae Moldoveanu) găsim următoare semnificaţie a numelui lui
Efraim:
Efraim - rodire dublă, moştenire dublă, cei roditori. Un derivat al acestui cuvânt este Efrata, numele vechi al Betleemului
(vezi Mica 5:1) - ţară rodnică, belşug, rodnicie. De la acest om se aştepta un belşug de binecuvântări, rodnicie, pentru că
cerul a investit foarte mult în acest om. Este trist că istoria lui seamănă atât de mult cu istoria smochinului impunător în care
Domnul Hristos nu a găsit roade, ci doar frunze.
Matei 21:18,19 „ Dimineaţa, pe când [Isus] Se întorcea în cetate, I-a fost ……….. . A văzut un smochin lângă drum, şi S-a ………
……… de el…”
?Seamănă experienţa ta cu a smochinului plin de frunze, dar neroditor?

2. Ce privilegii deosebite a primit Efraim? Cum a fost ridicat de Dumnezeu la o poziţie înaltă?
Geneza 48:3-5 Iacov a zis lui Iosif: "Dumnezeul Cel Atotputernic ….. ……. ……….. la Luz, în ţara Canaan, şi m-a binecuvântat.
(4) El mi-a zis: "Te voi face să creşti, te voi înmulţi, şi voi face din tine o ceată de popoare; voi da ţara aceasta seminţei tale după
tine, ca s-o stăpânească pentru totdeauna. (5) Acum, cei doi fii, care ţi s-au născut în ţara Egiptului, înainte de venirea mea la tine
în Egipt, vor fi ai mei; Efraim şi Manase …… …… …. … , ca şi Ruben şi Simeon.
Geneza 48:17-20 Lui Iosif …. ……. …….. ………. când a văzut că tatăl său îşi pune mâna dreaptă pe capul lui Efraim; de aceea
a apucat mâna tatălui său, ca s-o ia de pe capul lui Efraim, şi s-o îndrepte pe al lui Manase. (18) Şi Iosif a zis tatălui său: "….. …..,
tată, căci acela este cel întâi născut; pune-ţi mâna dreaptă pe capul lui." (19) Tatăl său n-a vrut, ci a zis: "Ştiu, fiule, ştiu; şi el va
ajunge un popor, şi el va fi mare; dar fratele lui cel mai mic ….. …. ……. ……… decât el; şi sămânţa lui va ajunge o ceată de
neamuri." (20) El i-a binecuvântat în ziua aceea, şi a zis: "Numele tău îl vor întrebuinţa Israeliţii …… ….. …………………..,
zicând: "Dumnezeu să Se poarte cu tine cum S-a purtat cu Efraim şi cu Manase!" Şi a pus astfel pe Efraim ……..…… lui Manase.
 Iacov face cea ce Isaac, tatăl său, nu a făcut. Învăţase din experienţa proprie. În conformitate cu inspiraţia pe care o primeşte
de la Dumnezeu, Iacov întinde mâna dreaptă asupra lui Efraim, fiul mai mic al lui Iosif, dându-i cele mai mari binecuvântări şi
dreptul de întâi născut. Astfel, Efraim ajunge din nepot, fiu, din mezin, întâi născut. Ce minunat lucrează Dumnezeu! Cum ştie
El să înalţe pe cei „mici”! Dacă doreai să urezi binecuvântări speciale cuiva trebuia să pomeneşti numele lui Efraim. Astfel,
atunci când vorbim de istoria lui Efraim, descriem istoria unui om privilegiat, care este înconjurat de multe binecuvântări şi o
grijă specială din partea lui Dumnezeu.
?Te regăseşti în această descriere? Eşti şi tu copleşit de dovezi speciale ale purtării de grijă a lui Dumnezeu?

 3. Ce expresie din binecuvântarea rostită prin Moise asupra seminţiei lui Efraim dovedeşte că aceasta a
primit „superlativul” binecuvântărilor lui Dumnezeu?
Deuteronom 33:13-17 Despre Iosif a zis: "Ţara lui va primi de la Domnul, ca semn de binecuvântare, …… ….. ……. dar al
cerului, roua, …….. …… ……… ape care sunt jos, (14) ……. …….. ……….. roade ale soarelui, cele mai bune roade ale fiecărei
luni, (15) …….. ……. ………. roade din munţii cei vechi, …….. ……. …….. roade de pe dealurile cele veşnice, (16) …….. ……
……….. roade ale pământului şi din tot ce cuprinde el. Bunăvoinţa Celui ce S-a arătat în rug să vină peste capul lui Iosif, pe
creştetul capului …………… ……………. lui! (17) El are frumuseţea întâiului născut al taurului; coarnele lui sunt cum sunt
coarnele bivolului; cu ele va împunge pe toate popoarele până la marginile pământului: ele sunt ……… …… ……… ale lui
Efraim, ele sunt ………. lui Manase."
 Efraim a primit binecuvântările unui întâi născut; din cel mai mic ajunge cel mai mare, graţie îndurării lui Dumnezeu. Mai
mult, Efraim este copleşit de cele mai mari binecuvântări. El ajunge „cel mai, cel mai”… Oare nu-l va tulbura şi ameţi
această ascensiune? Şi astăzi întâlnim oameni cu daruri speciale, înzestraţi. Despre ei poate se vorbeşte: „Fratele X este atât
de talentat, este atât de bun, face atâta lucrare, vorbeşte ca nimeni altul”… Ai grijă când numele tău va fi rostit des şi păzeşte-
1
te! Binecuvântările speciale ale lui Dumnezeu nu reprezintă ele însele un pericol; dar Satana este chiar acolo prezent pentru a
ispiti la încredere în sine şi mândrie. Nu gândi că pentru bunătatea proprie primeşti toate acestea. Fii smerit!
Ezechiel 16:14,15 Ţi s-a dus vestea printre neamuri, pentru frumuseţea ta; căci erai desăvârşită de tot, datorită strălucirii cu care
…… ………………… , zice Domnul, Dumnezeu." (15) "Dar te-ai încrezut în ……………… ……, şi ai curvit, la adăpostul
numelui tău celui mare.
?Recunoşti potenţialul pericolul de a crede că binecuvântările pe care le ai sunt un merit personal sau ţi se cuvin?
4. Ce alte trăsături de caracter sunt evidenţiate în viaţa urmaşilor lui Efraim?
Iosua 17:14-18 Fiii lui Iosif au vorbit lui Iosua, şi i-au zis: "Pentru ce ne-ai dat de moştenire ………… un sorţ şi ………….. o
parte, când noi suntem un popor mare la număr şi Domnul ne-a binecuvântat până acum?" (15) Iosua le-a zis: "Dacă sunteţi un
popor mare la număr, ………… ….. ………… , şi tăiaţi-o, ca să vă faceţi loc în ţara Fereziţilor şi a Refaimiţilor, fiindcă muntele
lui Efraim este prea strâmt pentru voi." (16) Fiii lui Iosif au zis: "Muntele nu ne va ajunge, şi toţi Cananiţii care locuiesc în vale,
cei ce sunt la Bet-Şean şi în satele lui, şi cei ce sunt în valea lui Izreel au ………. ……. …….. ." (17) Iosua a zis casei lui Iosif, lui
Efraim şi lui Manase: "Voi sunteţi un popor mare la număr, şi puterea voastră …….. …….. , nu veţi avea un singur sorţ. (18) Ci
veţi avea muntele, căci veţi tăia pădurea, şi ieşirile ei vor fi ale voastre, şi veţi …………… pe Cananiţi, cu toate carele lor de fier
şi cu toată tăria lor."
Iosua 18:3 Iosua a zis copiilor lui Israel: „Până când vă veţi …………. să mergeţi să luaţi în stăpânire ţara pe care v-a dat-o
Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri?”
 Acelaşi aluat de necredinţă al celor zece iscoditori care vedeau în ţara făgăduinţei un loc imposibil de cucerit, îl descoperim
dospind şi în mentalitatea fiilor lui Efraim. Ei sunt comozi şi n-au credinţă. Ar fi vrut să ia în stăpânire ţara Canaanului, dar
fără nici o credinţă reală în puterea şi promisiunile lui Dumnezeu. Ba chiar sunt nemulţumiţi şi murmurători ca şi părinţii lor
care muriseră în pustie. Vor partea cea mai bună şi cea mai mare, aşa cum fuseseră obişnuiţi, dar fără să aibă cel mai mic
interes să cucerească prin credinţă ţara. Cer împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu, dar nu îndeplinesc condiţiile. Aceasta
este încumetare.
?Eşti un credincios cuceritor al Canaanului sau un murmurător plin de necredinţă ca Efraim?
5. Ce trăsătură dominantă a urmaşilor lui Efraim a condus la apostazia lor adâncă?
Jud.7:24 Ghedeon a trimis soli în tot muntele lui Efraim, ca să spună: "Pogorâţi-vă înaintea lui Madian, şi tăiaţi-le trecerea apelor
până la Bet-Bara, şi Iordan." Toţi bărbaţii lui Efraim s-au strâns, şi au pus …………….. pe trecerea apelor până la Bet-Bara şi
Iordan." (25) Au pus mâna pe …….. …………. ale lui Madian: Oreb şi Zeeb; au ucis pe Oreb la stânca lui Oreb, şi au ucis pe
Zeeb la teascul lui Zeeb. Au ………….. pe Madian, şi au adus capetele lui Oreb şi Zeeb la Ghedeon de cealaltă parte a Iordanului.
Judecători 8:1-4 Bărbaţii lui Efraim au zis lui Ghedeon: "Ce înseamnă felul acesta de purtare faţă de noi? Pentru ce …… …… …
………., când ai plecat să te lupţi împotriva lui Madian?" Şi au avut o ………. ………… cu el. (2) Ghedeon le-a răspuns: "Ce-am
făcut eu ….. …………. ……. ? Oare nu face mai mult culesul ciorchinelor rămase în via lui Efraim de cât culesul întregii vii a lui
Abiezer?" (3) În …………. ……………. a dat Dumnezeu pe căpeteniile lui Madian: Oreb, şi Zeeb. Ce-am putut face eu, deci, …
… ………. …….. ?” După ce le-a vorbit astfel, li s-a potolit …………. . (4) Ghedeon a ajuns la Iordan, şi l-a trecut, el şi cei trei
sute de oameni care erau cu el, …………. , dar urmărind ………….. pe vrăjmaş.
Judecători 12:1-3 Bărbaţii lui Efraim s-au strâns, au pornit spre miazănoapte, şi au zis lui Iefta: "Pentru ce te-ai dus să baţi pe fiii
lui Amon, fără să ….. …… ……………. şi pe noi să mergem cu tine? Vrem să-ţi dăm ……. ……….. şi să te ardem împreună cu
ea." (2) Iefta le-a răspuns: "Eu şi poporul meu am avut mari certuri cu fiii lui Amon; şi când v-am chemat, ….. …….. ………….
din mâinile lor. (3) Văzând că nu-mi vii …. …………….. , mi-am pus viaţa în joc, şi am pornit împotriva fiilor lui Amon. Domnul
i-a dat în mâinile mele. Pentru ce vă suiţi dar azi împotriva mea ca să-mi faceţi ……………. ?"
 Nu ai întâlnit oameni care, dacă nu sunt ei primii, în centrul atenţiei şi al aprecierilor, fac război? Oare cearta din cele mai
multe biserici din zilele noastre nu se datorează spiritului lui Efraim? Fiecare comunitate îşi are Efraimii ei, care luptă pentru
supremaţie. Disputa încetează, doar după ce Efraim primeşte „porţia” de laudă şi recunoaştere. Până nu i se recunoaşte locul
de frunte, până nu primeşte laurii şi trofeul, mânia nu i se potoleşte. Este trist că denominaţiuni întregi dovedesc spiritul lui
Efraim şi produc efraiemiţi. În concepţia acestora, Dumnezeu nu mai are dreptul să lucreze cu cine vrea şi cum vrea. Fără ei
nu se poate. Cei trei sute de credincioşi prin care Dumnezeu a adus izbăvirea, obosiţi şi epuizaţi, trebuie trecuţi în umbră
pentru ca Efraim să primească toată recunoaşterea.
?Eşti şi tu un efraiemit mândru şi arogant, însetat după laudă şi onoare?
6. Ce sunt în stare să facă Efraiemiţii, dacă nu ţii cont de ei?
2Cronici 25:6-11,13 [Amaţia] a mai tocmit cu plată din Israel o sută de mii de viteji, cu o sută de talanţi de argint. (7) Un om al lui
Dumnezeu a venit la el, şi a zis: "Împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, ….. …… cu toţi
aceşti fii ai lui Efraim. (8) Dacă …………. …… ……. , chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să ştii că Dumnezeu te va face
….. ……… înaintea vrăjmaşului. Căci Dumnezeu are ………….. să te ajute şi să te facă să cazi." (9) Amaţia a zis omului lui
Dumnezeu: "Dar ce să fac cu cei o sută de talanţi pe care i-am dat oastei lui Israel?" Omul lui Dumnezeu a răspuns: "Domnul
poate să-ţi dea …….. ……. ……….. decât atât." (10) Atunci Amaţia a ……………… ceata care-i venise din Efraim, şi a poruncit
ca oamenii aceştia să se întoarcă acasă. Dar ei s-au ………… foarte tare pe Iuda, şi au plecat acasă cu mare …….… . (11) Amaţia
s-a îmbărbătat, şi şi-a dus poporul în Valea Sării, unde a bătut zece mii de oameni din fiii lui Seir. (13) Însă, oamenii din ceata
căreia îi dăduse drumul ca să nu meargă la război cu el, au …………. în cetăţile lui Iuda, de la Samaria până la Bet-Horon, au …
…… acolo trei mii de inşi, şi au luat multe …………. .
 Prin Efraim cel mândru Dumnezeu nu poate da biruinţele credinţei. Domnul nu acceptă în oastea Sa oameni care doresc să-şi
atribuie lor onoare şi slava, oameni care caută preamărirea interesului personal. De aceea, mai bine fără ei, pentru că, altfel,
suferi înfrângere. Număr, talente, abilităţi, putere, dar fără consacrare reprezintă un dezastru. Ori de câte ori, Efraim s-a
confruntat cu realitatea dureroasă a stării sale acesta a devenit crud şi răzbunător. Dacă nu ţii cont de el, te distruge.

2
?Te superi dacă eşti lăsat în umbră? Ai şi tu un caracter răzbunător?
7. Cum se manifestă Efraim când este chemat la trezire şi reformă?
2Cronici 30:1,9,10 Ezechia a trimis soli în tot Israelul şi Iuda, şi a scris scrisori şi lui Efraim şi lui Manase, ca să vină la Casa
Domnului la Ierusalim să …………………. Paştele în cinstea Domnului, Dumnezeul lui Israel. (9) Dacă vă ……………… la
Domnul, fraţii voştri şi fiii voştri vor găsi ………. la cei ce i-au luat robi, şi se vor întoarce în ţară. Căci Domnul, Dumnezeul
vostru, este milostiv şi îndurător, şi nu-Şi va întoarce Faţa de la voi, dacă vă ……………. la El." (10) Alergătorii au mers astfel
din cetate în cetate prin ţara lui Efraim şi Manase, până la Zabulon. Dar ei râdeau şi îşi ………….. ……. de ei.
 Ori de câte ori Dumnezeu cheamă la reformă întâlneşti caracterul lui Efraim – batjocoritorul. Este prea mândru ca să accepte
reforma, se crede prea bun ca să fie corectat, prea înţelept ca să-i spună altcineva lui ce să facă. Efraim este primul combatant
al chemării la trezire. Îl întâlneşti în toate bisericile în opoziţie atunci când este vorba de reformă.
?Cum te-ai comportat când Dumnezeu ţi-a adus solii cu chemarea la trezire şi reformă? Ai acceptat schimbările cu bucurie?
Sau te-ai aflat printre cei care sabotează orice lucrare de reformă reală?

8. Alături de mândrie şi aroganţă ce altă trăsătură a fost definitorie pentru Efraim? Unde îşi găseşte
rădăcina această manifestare în istoria acestei seminţii?
Iosua 16:9,10 Fiii lui Efraim aveau şi cetăţi deosebite în mijlocul moştenirii fiilor lui Manase, toate cu satele lor. (10) Ei …… …
………….. pe Cananiţii care locuiau în Ghezer, şi Cananiţii au locuit ….. …………… lui Efraim până în ziua de azi, dar au fost
puşi să plătească un bir.
Osea 4:17 Efraim s-a ……….. de idoli: lasă-l în pace!
Osea 5:3,4,13 Cunosc Eu doar pe Efraim, şi Israel nu-Mi este ascuns; ştiu că tu, Efraime, …… …………. , şi că Israel s-a spurcat.
(4) Faptele lor nu le îngăduiesc să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un …… …… …………. este în inima lor, şi nu cunosc pe
Domnul! (13) Când îşi vede Efraim boala, şi Iuda rănile, Efraim aleargă ….. ………….. , şi trimite la împăratul Iareb, măcar că
împăratul acesta nu poate nici să vă facă sănătoşi, nici să vă lecuiască rănile.
Osea 7:8-12 Efraim se amestecă ……….. ……………… , Efraim este o turtă, care n-a fost întoarsă. (9) Nişte străini îi mănâncă
puterea, şi el ……. ……. …………, îl apucă bătrâneţea, şi el nu-şi dă seama. (11) Ci Efraim a ajuns ca o turturică proastă, fără
pricepere; ei cheamă ………….. , şi aleargă în Asiria. (11) Căci Efraim a zidit ……… ………… ca să păcătuiască, şi altarele
acestea l-au făcut să cadă în păcat. (12) Chiar dacă-i scriu toate poruncile Legii Mele, totuşi ele sunt privite ca ……… ………… .
Osea 6:4 Ce să-ţi fac, Efraime? Ce să-ţi fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineaţă, şi ca roua care ……… ……..…… .
Osea 9:11,16 Slava lui Efraim va zbura ca o pasăre: nu mai este ……. …. ……………, nici o însărcinare, şi nici o zămislire! (16)
Efraim este lovit, ……………… i s-a uscat; …… ……… ….. …….. ; şi chiar dacă au copii, le voi omorî rodul iubit de ei.
 Efraim a fost extrem de idolatru şi lumesc. Prin mândria şi încrederea sa în sine, Efraim nu are nici un scut împotriva
păcatului. El este un păcătos notoriu, un idolatru care „arde tămâie” pe altarul sinelui chiar şi atunci când crede că se
închină la Dumnezeu. Toate bisericile arogante şi mândre, cu pretenţii „extravagante” de „cea mai, cea mai”, sunt extrem de
lumeşti şi idolatre. „Egiptul” şi „Asiria” sunt locurile unde Efraim caută sfat şi împlinire. Lumescul şi lipsa de spiritualitate
abundă în astfel de biserici. Păcatul se răsfaţă. Evlavia lor, ca şi cea a lui Efraim este superficială; ei n-au rădăcină (Os.9:16),
nu au o relaţie profundă cu Dumnezeu. Convertirile reale - „naşterile” (Os. 9:11) sunt un eveniment din ce în ce mai rar în
asemenea comunităţi de oameni.
?Eşti un creştin lumesc şi cu o „formă de evlavie”?
9. Ce alegere a făcut Domnul, lucru care l-a tulburat şi înverşunat pe Efraim?
Psalm 78:65-68 Atunci Domnul S-a trezit, ca unul care a dormit, ca un viteaz îmbărbătat de vin, (66) şi a lovit pe protivnicii Lui,
care fugeau, acoperindu-i cu veşnică ocară. (67) Însă a lepădat cortul lui Iosif, şi …… ………. seminţia lui Efraim; (68) ci a ales
seminţia lui Iuda, …………… …………….. , pe care-l iubeşte.
Isaia 7:5-7 [Domnul , prin profetul Isaia către Ahaz] Nu te teme că ………. gândeşte rău împotriva ta, şi că …………… şi fiul lui
Remalia zic: (6) "Să ne suim …………… …… ……… , să batem cetatea, s-o spargem, şi să punem împărat în ea pe fiul lui
Tabeel." (7) Căci aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: "Aşa ceva nu se va întâmpla şi nu va avea loc.
 Datorită aroganţei, Efraim este şi exclusivist. Fiind obişnuit să se creadă cel mai bun şi privilegiat în toate, consideră că
aceasta este o garanţie de a nu fi dat la o parte indiferent ce va face. „El nu poate să cadă” – aceasta este crezul lui. El nu
poate accepta gândul că Dumnezeu lucrează prin alţii. Când Efraim aude că Domnul a ales Sionul – seminţia lui Iuda,
turbează de furie şi răzbunare. Se aliază cu duşmanii Sionului pentru a–l distruge. Sionul este adevărata Biserică a lui
Dumnezeu, „Biserica celor întâi născuţi” (Evrei 12:23). Iată ce spune Dumnezeu despre cei mântuiţi: „Iar despre Sion este
zis: ‚Toţi s-au născut în el’ şi Cel Prea Înalt îl întăreşte.(6) Domnul numără popoarele, scriindu-le: ‚Acolo s-au născut.’”
(Psalmi 87:5,6). Cel firesc a prigonit întotdeauna pe cel născut din duhul. Aşa a fost în toate timpurile şi aşa va fi până la
sfârşit. Efraim este un prigonitor al Sionului.
?Eşti de partea Sionului sau împotriva lui?
10. Se regăseşte mentalitatea lui Efraim în tipul de gândire al creştinilor din vremea noastră? Cine este de
fapt, Efraim?
Osea 12:7,8 Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă ……………… . Îi place să ……..… . (8) Şi Efraim zice: "Cu
adevărat, m-am ………………….., am făcut avere; şi în toată munca mea nu mi s-ar putea găsi …… … …………….. care să fie
un păcat."
Apocalipsa 3:17 Pentru că zici: "Sunt bogat, ……. ……………….., şi nu duc lipsă de ……….. ", şi nu ştii că eşti ticălos,
nenorocit, sărac, orb şi gol…

3
 Efraim trăieşte şi astăzi. El este laodiceanul formalist, idolatru şi încropit, dar plin de pretenţii şi mândrie din timpul actual. El
a avut multe privilegii, i s-a trimis preţioasă lumină, dar el este un îngâmfat, un orb şi un ticălos. Deşi există evidenţe şi
realităţi zguduitoare care mărturisesc starea lui nenorocită, el se vede „pe temelie”, „fără defect”.
?Eşti afectat şi tu de „sindromul Efraim” sau de „laodiceanism”, crezând că eşti „ bogat”?
11. În ciuda defectelor sale de caracter şi apostaziei teribile, ce simţăminte are Dumnezeu faţă de Efraim?
Osea 11:1-4 Când era tânăr Israel, îl iubeam, şi am chemat pe fiul Meu din Egipt. (2) Dar cu cât proorocii îi chemau, cu atât ei se
…………….. : au adus jertfe Baalilor, şi tămâie chipurilor idoleşti. (3) Şi totuşi Eu am învăţat pe Efraim să meargă, şi l-am ridicat
…… …………… ; dar n-au văzut că Eu îi vindecam. (4) I-am tras cu legături omeneşti, cu …….. …… …………….., am fost
pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă gură. M-am ………. …….. ……. şi le-am dat de mâncare.
Ieremia 31:18-20 Aud pe Efraim ……………. : "M-ai pedepsit, şi am fost pedepsit, ca un junc nedeprins la jug; întoarce-mă Tu, şi
mă voi întoarce, căci Tu eşti Domnul, Dumnezeul meu! (19) După ce m-am întors, m-am căit; şi după ce mi-am ………………..
greşelile, mă bat pe pulpă; sunt ruşinat şi roş de ruşine, căci port ocara tinereţii mele." (20) "Îmi este Efraim un fiu scump, un copil
………… de Mine?" "Căci când vorbesc de el, îmi aduc aminte cu …………… de el, de aceea îmi ……. ………. în Mine pentru
el, şi voi avea milă negreşit de el, zice Domnul.
Osea 11:8 „…….. …… ….. ……. Efraime? Cum să te predau Israele? Cum să-ţi fac ca Admei? Cum să te fac ca Ţeboimul? Mi se
…….. …………. în Mine, şi ….. lăuntrul Mi se mişcă de milă!
 Nu există în toată Scriptura expresii care să definească o mai mare dragoste ca cele rostite din inima frântă de durere a lui
Dumnezeu pentru Efraim. Aceste cuvinte reprezintă o descriere, o fereastră în inima Tatălui nostru ceresc. Aflăm ce simte
Dumnezeul nostru pentru un păcătos pierdut. În inima Lui mare de Dumnezeu, care simte totul – orice durere, la un nivel de
profunzime de neimaginat, Efraim ocupă un loc de frunte. Dezamăgirea lui Dumnezeu nu cunoaşte margini! Dumnezeu aştepta
un răspuns de iubire de la Efraim. Făcuse atât de mult pentru el… Îi oferise atâta dovezi ale iubirii Sale…
?Eşti şi tu unul dintre cei care îndurerează inima Celui care te iubeşte atât de mult?

12. Ce făgăduinţe pline de speranţă sunt oferite lui Efraim? Ce promite Domnul că poate face pentru El?
Ieremia 31:5,6,9-11 Vei sădi iarăşi vii pe înălţimile Samariei; cei ce le vor sădi, le vor culege şi roadele. (6) Căci vine ziua, când
străjerii vor striga pe muntele lui Efraim: "Sculaţi-vă, ….. …… …….. ….. ………, la Domnul, Dumnezeul nostru! (9) Plângând
vin, şi îi duc în mijlocul ……………….. lor; îi duc la râuri de apă, pe un drum neted pe care nu se poticnesc. Căci Eu sunt Tatăl
lui Israel, şi Efraim este ………… …….. ……….. . (10) "Ascultaţi Cuvântul Domnului, neamuri, şi vestiţi-l în ostroave
îndepărtate! Spuneţi: "Cel ce a risipit pe Israel îl va ………….., şi-l va păzi cum îşi păzeşte păstorul turma. (11) Căci Domnul
răscumpără pe Iacov, şi-l ……………. din mâna unuia mai tare decât el.
Osea 14:8 Ce mai are Efraim ….. ……… cu idolii? Îl voi ………….. şi-l voi privi, voi fi pentru el ca un chiparos verde: ….. ……
……….. îţi vei primi rodul.
Zaharia 10:6 Voi întări casa lui Iuda, şi voi ………….. casa lui Iosif; îi voi aduce înapoi, căci Mi-este milă de ei, şi vor fi ca şi
când ……………… ..…. ….…. ….. ….…..……. ; căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor, şi-i voi asculta.
 Va găsi Dumnezeu credinţă la Efraim? Va crede Efraim că are nevoie să se întoarcă la Domnul şi să se pocăiască? Dumnezeu
aşteaptă cu strângere de inimă răspunsul lui Efraim. El vrea să îl elibereze de idoli, de mândria şi aroganţa lui nebună, de
necredinţa şi lumescul lui şi să-I ofere graţia Lui, ridicându-l la o poziţie înaltă şi binecuvântată.
?Crezi că ai nevoie de pocăinţă radicală?

13. Care este singura şansă ca Efraim să facă parte din cei mântuiţi?
Apocalipsa 7:4,6,8 Şi am auzit numărul celor ce fuseseră ……………… : o sută patruzeci şi patru de mii, din toate seminţiile
fiilor lui Israel. (6) din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii; din seminţia lui Neftali, douăsprezece mii; din seminţia lui …………
…, douăsprezece mii; (8) din seminţia lui Zabulon, douăsprezece mii; din seminţia lui ………. , douăsprezece mii; din seminţia
lui Beniamin, douăsprezece mii, au fost pecetluiţi.
 Unde este Efraim cel roditor dintre numele seminţiilor Israelului spiritual salvat în timpul din urmă? Numele lui Efraim este
omis. Caracterul său nu poate fi reprezentativ pentru cei mântuiţi care vor urma pe Miel oriunde va merge. Nu există decât
două alternative pentru Efraim: pierdut definitiv sau transformat total şi acceptând un „nume nou”. Să se ascundă umilit şi
obscur sub numele tatălui său Iosif (vezi profeţia din Zaharia 10:6,7 în care numele lui Iosif este folosit şi pentru Efraim) sau,
în cazul în care îşi va păstra mândria, aroganţa şi va continua să fie un idolatru, va dispărea pentru totdeauna. Efraim a crezut
că el este cel roditor (Efraim = rodire), care are putere să rodească singur, să stea prin sine. Dumnezeu nu acceptă aşa ceva.
Numele lui a trebuie schimbat cu al lui Iosif (Iosif = Dumnezeu să înmulţească, Dumnezeu adaugă, Dumnezeu creşte şi
sporeşte. (vezi Dicţionarul biblic de nume proprii - Nicolae Moldoveanu). În mulţimea celor mântuiţi, nu va fi nici un
efraiemit, nici unul care va crede că este acolo datorită bunătăţii şi înţelepciunii lui. Toţi vor ştii că sunt salvaţi prin dragostea
şi harul lui Dumnezeu. Aceasta este esenţa neprihănirii care se capătă prin credinţă.
?Accepţi un nume nou şi implicit o experienţă în care eul personal va fi aruncat veşnic în pulbere?