Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 31

Lucrarea de binefacere

1. Ce spune Biblia despre caracteristicile adevăratei religii?

„Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm
pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.” (Iacov
1:27).

2. Ce exemplu ne-a lăsat Domnul Isus în acest sens?

„…cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla
din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci
Dumnezeu era cu El.” (Fapte 10:38).

3. Ce trebuie să stea la baza oricărei adevărate binefaceri?

„Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da
trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.” (1 Corinteni 13:3).

4. Care este postul plăcut lui Dumnezeu şi ce are acesta în comun cu binefacerea?

„Oare acesta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece
capul ca un pipirig, şi să se culce pe sac şi cenuşă? Acesta numeşti tu post şi zi plăcută
Domnului? Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile
robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; împarte-ţi pâinea cu cel
flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-
l şi nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi
vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea îţi va merge înainte şi slava Domnului te
va însoţi.” (Isaia 58:5-8).

5. De ce trebuie ca, pe cât posibil, faptele de caritate să se facă cu un maxim de


discreţie?

„Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii, în
sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat vă spun, că şi-au luat
răsplata. – Ci tu, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta, pentru ca
milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.”
(Matei 6:2-4).

6. Prin ce ilustraţie a reprezentat Domnul Isus judecata viitoare şi caracterul celor ce


vor fi mântuiţi?

„Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ‚Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu
de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost
flămând şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin şi
M-aţi primit; am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi;
am fost în temniţă şi aţi venit pe la Mine.’ Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde:
‚Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete,
şi Ţi-am dat de ai băut? Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol, şi Te-
am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?’
Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‚Adevărat vă spun că, oridecâte ori aţi făcut
aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.’
Apoi va zice celor de la stânga Lui: ‚Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel
veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! Căci am fost flămând, şi nu Mi-
aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau; am fost străin, şi nu M-aţi
primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă şi n-aţi venit pe
la Mine.” Atunci Îi vor răspunde şi ei: ‚Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau
fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?’ Şi El,
drept răspuns, le va zice: ‚Adevărat vă spun că, oridecâteori n-aţi făcut aceste lucruri
unuia dintr-aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.’” (Matei
25:34-45).

7. Cum este inclusă milostivirea în lista lucrurilor pe care Dumnezeu le aşteaptă de la


copiii Săi?

„Ţi s-a arătat omule ce este bine şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci
dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău.” (Mica 6:8).

8. De unde ştim că în ciuda faptului că Dumnezeu le acordă oamenilor neprihănirea în


dar, fără nici un merit al acestora, faptele noastre de milostenie adevărată Îl bucură pe
Dumnezeu?

„Corneliu s-a uitat ţintă la el, s-a înfricoşat, şi a răspuns: ‚Ce este, Doamne?’ Şi
îngerul i-a zis: ‚Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu şi El
Şi-a adus aminte de ele.” (Fapte 10:4).

9. Ce consideraţii ar trebui să ne facă să ne purtăm întotdeauna cu milă faţă de semenii


noştri?

„Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis: ‚Rob viclean! Eu ţi-am iertat
toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău,
cum am avut eu milă de tine?’” (Matei 18:32,33).

10. Cum se poate răsfrânge milostivirea în mod pozitiv asupra celor ce o practică?

„De aceea, împărate, placă-ţi sfatul meu! Pune capăt păcatelor tale şi trăieşte în
neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale, şi ai milă de cei nenorociţi, şi poate că ţi se va
prelungi fericirea.” (Daniel 4:27).

„Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!” (Matei 5:7).