Sunteți pe pagina 1din 4

Curs 26 Rugăciunea

1. Care este mijlocul pus la dispoziţie de Dumnezeu, prin intermediul căruia omul
poate comunica cu El?

„Tu asculţi rugăciunea, de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.” (Psalmii 65:2).

„Domnul îmi ascultă cererile şi Domnul îmi primeşte rugăciunea!” (Psalmii 6:9).

„Voi Mă veţi chema şi veţi pleca; Mă veţi ruga şi vă voi asculta.” (Ieremia 29:12).

„Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne! Le întăreşti inima, Îţi pleci urechea spre
ei.” (Psalmii 10:17).

2. Cu ce este asociată rugăciunea?

„…dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi
va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta
păcatul şi-i voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14).
„Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului, Dumnezeului lui, şi s-a smerit adânc
înaintea Dumnezeului părinţilor săi.” (2 Cronici 33:12).

„Şi eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post şi mă
rugam cu capul plecat la sân.” (Psalmii 35:13).

„Poate că se vor smeri cu rugăciuni înaintea Domnului, şi se vor întoarce fiecare de la


calea sa cea rea. Căci mare este mânia şi urgia, cu care a ameninţat Domnul pe
poporul acesta!” (Ieremia 36:7).

„Veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului,


Făcătorului nostru!” (Psalmii 95:6).

3. Ce exemplu ne-a lăsat Domnul Isus în ceea ce priveşte importanţa rugăciunii?

„După ce Şi-a luat rămas bun de la norod, S-a dus în munte, ca să Se roage.” (Marcu
6:46).

„În zilele acelea, Isus S-a dus în munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în
rugăciune către Dumnezeu.” (Luca 6:12).

„El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu
strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-l izbăvească de la moarte, şi fiind
ascultat, din pricina evlaviei Lui…” (Evrei 5:7)

4. Din ce motive anumite rugăciuni nu vor fi ascultate?

„Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar şi rugăciunea lui este o
scârbă.” (Proverbele 28:9).
„Iată, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu
postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus.” (Isaia 58:4).

„Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.”
(Iacov 4:3).

„Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi mâncaţi casele văduvelor, în
timp ce, de ochii lumii, faceţi rugăciuni lungi; de aceea veţi lua o mai mare osândă.”
(Matei 23:14).

„Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă
spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.” (Matei 6:7).

5. Cum ar trebui să fie rugăciunile noastre, pentru a fi primite?

„De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit,
şi-l veţi avea.” (Marcu 11:24).

„Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă
tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă,
fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, tulburat
şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva
de la Domnul, căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale.” (Iacov 1:5-
8).

6. Cum poate depinde succesul rugăciunilor noastre de relaţiile noastre cu cei din jur?

„Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca
şi Tatăl vostru care este în ceruri, să vă ierte greşelile voastre.” (Marcu 11:25).

„Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva
împotriva ta, lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului, şi du-te întâi de împacă-te cu
fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.”

„Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre,


dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi
harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.” (1 Petru 3:7).

7. Ce teme ar trebui să se regăsească în rugăciunile noastre?

„Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte…” (Psalmii 50:23 p.p.)

„Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să
stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.” (Coloseni 3:15).

„Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi
mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.” (Coloseni 3:17).

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toţi oamenii trebuie să le mărească!” (Iov 36:24).
„Pocăieşte-te dar de această răutate a ta şi roagă-te lui Domnului să ţi se ierte gândul
acesta al inimii tale, dacă este cu putinţă.” (Faptele apostolilor 8:22).

„Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă
tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.” (Iacov 1:5).

„Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai
mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-l cer!” (Luca 11:13).

„Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului şi El te va sprijini.” (Psalmii 55:22).

„Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta
cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii şi pentru mine, ca, oridecâte ori îmi
deschid gura, să mi se dea cuvântul ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina
Evangheliei.” (Efeseni 6:18,19).

„Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri
pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca
să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.
Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care
voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.” (1 Timotei
2:1-4).

„Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat.” (Matei 24:20).

„Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul
este neputincios.” (Marcu 14:38).

„Vegheaţi dar în tot timpul, şi rugaţi-vă ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile
acestea, care se vor întâmpla, şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.” (Luca
21:36).

„Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi…”
(Iacov 5:16).

8. În ce spirit ar trebui făcută orice rugăciune?

„Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” (Luca 22:42).

9. Cât de eficientă este rugăciunea sinceră?

„Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:16).

10. Cum trebuie să combine creştinul rugăciunea individuală cu cea colectivă?

„Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în
ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.” (Matei 6:6).

„Vă mai spun iarăşi, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru
oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu, care este în ceruri.” (Matei 18:19).
11. Ce exemplu de rugăciune ne-a lăsat Domnul Isus?

„Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: ‚Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se
Numele Tău; vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea
noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre,
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel
rău. Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!’” (Matei 6:9-13).

12. Ce îndemnuri ne sunt date cu privire la interesul şi seriozitatea pe care trebuie să


le manifestăm faţă de rugăciune?

„Rugaţi-vă neîncetat.” (1 Tesaloniceni 5:17).

„Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri.” (Coloseni 4:2).