Sunteți pe pagina 1din 5

Studiul nr.

1
Sete de realitate;
Confruntarea cu adevărul prezent
TC: „Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face liberi.” Ioan 8:32
„Lipsa adevăratei desăvârşiri era suplinită prin etalări de suprafaţă şi declaraţii fără acoperire. Aparenţa a
luat locul realităţii.” E.White - Educaţie, p. 75
„El [Isus] a lucrat ca omul să fie sincer faţă de sine însuşi, sincer faţă de interesele cele mari şi veşnice.”
E.White, Hristos lumina lumii, p.357

1. Ce mijloace pot fi folosite pentru ca oamenii să „evadeze” din realitate?


Isaia 29:8a [Cornielescu revizuit] „Şi va fi ca flămândul care visează şi, iată, mănâncă, şi se trezeşte, şi sufletul lui este gol. Sau
ca cel însetat care visează şi, iată, bea; şi se trezeşte şi, iată, este slăbit şi sufletul lui tânjeşte.”
Drogurile (legale sau ilegale) îi ajută pe oamenii rataţi şi neîmpliniţi (bogaţi şi săraci, celebrităţi sau obscuri) să se simtă
fericiţi şi puternici. Acest tip de oameni fug de realitatea condiţiei mizerabile în care se găsesc.
Ficţiunile de tot felul prezentate în publicaţii şi prin intermediul mass-mediei (filmele şi teatrul, Realitatea Virtuală) care
hrănesc milioane de oameni, aruncându-i într-o lume imaginară, rupându-i de realitate. Unul dintre cele mai puternice droguri
este TV-ul (dă dependenţă gravă şi distorsionează realitatea).
Teatrul politic care hrăneşte societatea cu minciuni frustrante, cu promisiunile unei lumi mai bune (în timp ce în culise se
discută cu totul altfel adevăratele probleme).
Religia, în cele mai multe cazuri, joacă rolul unui tranchilizant pentru conştiinţe vinovate şi oameni nefericiţi. De cele mai
multe ori, ea le oferă oamenilor speranţe false. Oamenii „se joacă de-a biserica”, prefăcându-se că se închină lui Dumnezeu, dar
majoritatea rămân cu aceleaşi scopuri şi caractere meschine. Bineînţeles, şi ei trăiesc într-o lume iluzorie.
„Iudeii pretindeau că Îi slujesc lui Dumnezeu, dar în realitate îşi slujeau lor înşişi.” E.White – Cugetări, p.55
 „Ei mărturiseau, pretindeau a fi fii ai lui Dumnezeu, dar viaţa lor, în caracterul lor, ei negau această legătură. Ei nu-şi supuneau voinţa lor
lui Dumnezeu. Ei trăiau astfel o minciună.” E.White – Parabolele Domnului, p.186
?Doreşti ca să nu devină religia pentru tine un drog care să te rupă de realitate? Vrei ca viaţa ta să nu fie o minciună?
2. Ce (Cine) este Realitatea? Ce (Cine) este Adevărul?
Ioan 18:38 Pilat I-a zis: „Ce este …………….?”
Exod 3:13 Moise i-a zis lui Dumnezeu: „Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel şi le voi spune: „Dumnezeul părinţilor voştri
m-a trimis la voi” şi mă vor întreba: „Care este ……..…… ……..?” ce le voi răspunde?” (14) Dumnezeu i-a zis lui Moise: „….
…….. Cel ce Sunt.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce se numeşte „…… ………” m-a trimis la voi.”
Ioan 14:6 Isus i-a zis: „Eu sunt calea, ……………. şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
Ioan 17:17 Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: ……………….. ……… este adevărul.
Dumnezeu este Marea Realitate. „El este Cel adevărat”, „CEL CE ESTE”. Tot ce există depinde de Realitatea lui
Dumnezeu. Realitatea a fost revelată prin Singurul care o putea cunoaşte pe deplin – Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu -
Adevărul şi Lumina. El este Cuvântul lui Dumnezeu – „descoperirea gândurilor lui Dumnezeu”. De aceea, Cuvântul lui
Dumnezeu este Singura Realitate. Când, prin credinţă, acceptăm Cuvântul adevărului în viaţa noastră, acceptăm realitatea,
intrăm în sfera lucrurilor reale. Când ne depărtăm de Cuvânt, ne depărtăm de realitate şi adevăr şi intrăm pe tărâmul
ficţiunii, irealului, erorii şi minciunii - iar minciuna este ceva ce în realitate nu există.
Efeseni 1:13 Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu
Duhul Sfânt, care fusese făgăduit.
?Este în viaţa ta Dumnezeu - Marea Realitate? Vezi toate lucrurile doar din perspectiva Cuvântului adevărului?
3. Care era starea poporului pe care Dumnezeu îl chemase să fie „lumina lumii” la prima venire a lui Hristos?
Ioan 1:11 A venit la ai Săi, şi ai Săi …… …… ………… .
Ioan 12:35b …cine umblă în întuneric, ……. ………. unde merge.
„Oamenii pe care Dumnezeu îi chemase să fie stâlpul şi temelia adevărului deveniseră reprezentanţii lui Satana. Ei făceau
lucrarea pe care el dorea ca ei să o facă, ajungând să reprezinte greşit caracterul lui Dumnezeu şi să determine lumea să-L
considere ca fiind un tiran. Chiar şi preoţii care slujeau în templu pierduseră din vedere însemnătatea serviciului pe care îl
îndeplineau. Ei încetaseră să privească dincolo de simbol, la lucrul pe care acesta îl reprezenta. Când aduceau darurile de
jertfă, se comportau ca nişte actori într-o piesă de teatru. Actele ceremoniale, pe care Însuşi Dumnezeu le instituise, erau
transformate în mijloace de a orbi mintea şi de a împietri inima.” E.White – Hristos lumina lumii, p. 37
„Timp de peste o mie de ani, poporul iudeu aşteptase venirea Mântuitorului. De acest eveniment iudeii îşi legaseră speranţele
lor cele mai strălucite. În cântec şi profeţie, în slujba templului şi în rugăciunea de acasă, ei aşezaseră Numele Lui. Şi cu toate
acestea, la venirea Sa, ei nu L-au cunoscut.” E.White – Hristos lumina lumii, p.28
?Este posibil ca istoria să se repete şi cei mai înşelaţi cu privire la revenirea a Domnului Isus să fie cei care în nume, cântec,
poezie şi misiune au vorbit atât de mult revenirea lui Isus?

4. Ce descoperă Dumnezeu despre spiritul care va caracteriza bisericile în timpul din urmă?
Apocalipsa 3:14a,17 Îngerului Bisericii din Laodicea scrie-i… (17) Pentru că zici: „…….. …………, m-am îmbogăţit, şi nu duc
lipsă de nimic” şi …… …….. ..…. ……… ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol…
Sete de realitate; Confruntarea cu adevărul prezent 1
„Ce amăgire mai mare poate veni asupra minţii oamenilor decât încrederea că sunt în regulă, când ei sunt total greşiţi!”
E.White – Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 253
„Am văzut că exista o remarcabilă orbire în mintea multora [la Minneapolis, 1888], şi ei nu înţelegeau unde este Duhul
Domnului şi care este experienţa creştină. Iar gândul că aceştia sunt cei care au răspunderea turmei lui Dumnezeu era
dureros.” E.White – Selected Messages, vol. 3, p. 171.
?Domneşte o astfel de stare în biserica din care faci parte?
5. Ce „diagnostic” teribil oferă Dumnezeu pretinsului său popor? Care sunt cauzele principale ale acestei
stări de lucruri?
Ieremia 4:22a „Căci poporul Meu este ………….., nu Mă ………….. .
Matei 23:16-26 Vai de voi, povăţuitori orbi… (17) ………….. şi ……..! Care este mai mare: aurul sau Templul, care sfinţeşte
aurul? (19) …………….. şi ………! Care este mai mare: darul sau altarul, care sfinţeşte darul? (24) Povăţuitori ………, care
strecuraţi ……………… şi înghiţiţi ……………! (26) Fariseu ……..! Curăţă întâi partea ……………… a paharului şi a
blidului, pentru ca şi partea de ………… să fie curată.
Deuteronom 28:15a,28 Dar dacă nu vei …………. de glasul Domnului, Dumnezeului tău… (28) Domnul te va lovi cu ………
……., cu orbire, cu rătăcire a minţii…
Romani 1:22 S-au ……….. că sunt înţelepţi, şi au înnebunit…
Isaia 29:13 Domnul zice: „Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu ……….şi cu …………., dar ……………
lui este departe de Mine, şi frica pe care o are de Mine, nu este decât o învăţătură de datină ………….……….. .
Chiar şi oameni din bisericile evanghelice deplâng starea acesta de „schizofrenie spirituală” existentă în bisericile lor.
George Verwer în cartea sa „Sete de realitate” descrie această situaţie îngrozitoare:
„Dacă stăm şi reflectăm puţin, ne dăm seama că această stare [lipsa vieţii spirituale - notă] se datorează faptului că cei mai
mulţi dintre noi trăiesc în ‚două lumi’. Ne-am împărţit convingerile, activităţile şi scopurile în două categorii. În prima din
aceste categorii aşezăm trăirile noastre religioase: lucrurile pe care le credem, cântecele pe care le cântăm, subiectele noastre
de rugăciune şi tot ceea ce considerăm vrednic să susţinem în materie de credinţă.
A doua categorie este alcătuită din acea lume de valori şi acţiuni profane: modul în care ne petrecem timpul liber, activităţile
pe care le desfăşurăm pentru a-i impresiona pe cei din jur, atitudinea noastră faţă de colegii de serviciu, care sunt mai mult
sau mai puţin buni în ceea ce fac decât suntem noi înşine, precum şi modul în care facem rost de bani şi îi folosim.
Pe aceste două realităţi ale noastre le ţinem strict separate şi, deşi s-ar prea putea să simţim în mod vag că ceva nu este chiar
aşa cum ar trebui să fie, nicidecum nu ne trece prin minte că suferim de o tulburare majoră, de un fel de ‚schizofrenie
spirituală’. Desigur, la biserică şi ori de câte ori ne întâlnim cu prietenii noştri creştini discutăm despre dedicare, consacrare,
predare, trezire spirituală, despre o viaţă trăită cu ardoare pentru Dumnezeu, şi folosim multe alte expresii referitoare la
credincioşia şi dragostea noastră faţă de Dumnezeu. Dar între cuvintele şi faptele noastre există prea puţină armonie dincolo
de zidurile bisericii.
Această dihotomie pe care o întâlnim în mediul evanghelic a avut consecinţe mult mai grave decât admitem de obicei. A dat
naştere unor bărbaţi cu care îţi este foarte greu să te înţelegi, unor femei care se evaluează pe ele însele după modul în care îşi
mobilează casa şi după hainele pe care le poartă, de asemenea unor familii care, dimpreună cu hainele de sambata, îşi aşează
mască jovialităţii la biserică vreme de câteva ceasuri.” George Verwer – Setea de realitate, p.4
1 Ioan 1:6 Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim, şi nu trăim adevărul.
?Suferi şi tu de astfel de simptome? Duci o viaţă duplicitară vorbind una şi făcând alta?
6. Cât de departe poate merge cel care pierde bunul simţ în negarea realităţii?
Deuteronom 32:28 Ei nu sunt un neam care şi-a pierdut ………… …………., şi nu-i pricepere în ei.
Ioan 8:33 Ei I-au răspuns: „Noi suntem sămânţa lui Avraam, şi n-am fost …………… ……….; cum zici Tu: „Veţi fi slobozi!”
Ieremia 3:3 Măcar că ………… ….. ……… ………….., şi ploaia de primăvară [Ploaia Târzie - notă] a lipsit, totuşi tu ţi-ai
păstrat fruntea de ……….., şi n-ai vrut să ai …………..!
Ţefania 2:1,2 Veniţi-vă …… …….., şi cercetaţi-vă, neam …….. ………….,, (2) până nu se împlineşte hotărârea - ca pleava
trece vremea - până nu vine peste voi mânia aprinsă a Domnului, până nu vine peste voi …………………. Domnului!
?Ai văzut creştini sau biserici care şi-au pierdut ruşinea nerecunoscând starea nenorocită în care trăiesc?
7. Ce întrebări pertinente ar trebui să-şi pună fiecare suflet care trăieşte într-o biserică cu pretenţii mari
dar în care se întâmplă tot mai multe lucruri ciudate?
Jud. 6:13 Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, ……... Domnul este cu noi, ……….. ….. ni s-au întâmplat toate aceste
lucruri?
 Care este cauza decadenţei şi apostaziei aproape universale în biserică?
 De ce atâţi de puţini creştini experimentează o viaţă de biruinţă asupra păcatului?
 De ce convertirile adevărate în biserică sunt din ce în ce mai rare?
 De ce este uscăciune şi ploaia Spiritului Sfânt nu cade?
 De ce timpul a întârziat atât de mult şi Hristos nu a revenit?
8. Care este zona în care adevărul este cel mai greu de aplicat?
Matei 26:22 Ei s-au întristat foarte mult, şi au început să-I zică unul după altul: „…… ………… ……. ….. , Doamne?”
2 Samuel 12:7a Şi Natan i-a zis lui David: „…… ……… ………. acesta!”

Sete de realitate; Confruntarea cu adevărul prezent 2


“Păcatele care sunt incurabile şi aproape în totul lipsite de speranţă sunt mândria personală şi greşita imagine de sine. Acestea
sunt obstacole în calea dezvoltării. Cum ar putea fi curăţat un om care are defecte de caracter, dar nu reuşeşte să înţeleagă
aceasta, care este atât de plin de mulţumire de sine, încât nu-şi poate vedea propriile greşeli?” E.White – Minte, caracter şi
personalitate, vol. 2, p. 352
Cel mai dificil de aplicat este adevărul la tine însuţi (vezi Luca 4:16-29) . Cea mai cruntă împotrivire nu este cea faţă de
adevăr în general, ci faţă de adevărul prezent. Oamenii sunt dispuşi să vadă erorile din timpul trecut, dar nu pe cele
prezente; sunt dispuşi să recunoască cum au fost înşelaţi cei din trecut, dar refuză cu cerbicie să recunoască unde sunt
înşelaţi ei în prezent.
?Ai obiceiul suspectării de sine şi cercetării de sine? Îţi aplici fiecare adevăr propriului suflet?

9. Există motive serioase pentru a accepta ideea că pot fi un înşelat?


 Inima omenească este „nespus de înşelătoare”.
Ieremia 17:9 „Inima este nespus de ………………… şi de deznădăjduit de ………; cine poate s-o ……………….. ?
 Păcatul este înşelător în însăşi natura lui.
Proverbe 5:22 Cel rău este ……… în înseşi nelegiuirile ……. , şi este ………….. de legăturile păcatului ……. .
Evrei 12:1a Şi noi, deci, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică, şi păcatul
care ne …………… aşa de lesne…
 Scriptura vorbeşte că, în timpul din urmă, majoritatea oamenilor vor fi înşelaţi.
Matei 24:11 Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe ……….. .
 Solia către Laodicea (Apoc. 3:14-22) descoperă o biserică înşelată cumplit.
Apocalipsa 3:17 Pentru că ……. : „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic” şi ….. ……… că eşti ticălos,
nenorocit, sărac, orb şi gol.
 Poporul evreu a fost înşelat (şi este scris că istoria se repetă!) şi bisericile pe parcursul timpului au apostaziat una câte
una (Iov 8:8).
Romani 11:19-21 Dar vei zice: „Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu.” (20) Adevărat: au fost tăiate din pricina …………
……. lor, şi tu stai în picioare prin credinţă: …… ….. …………….., deci, ci teme-te! (21) Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu
ramurile fireşti, nu te va cruţa ……. …… ………. .
 Istoria 1888 descoperă că adventismul, în general, intra sub o formă de amăgire.
„Prejudecăţile şi opiniile care au predominat la Minneapolis n-au dispărut nicidecum; seminţele semănate acolo sunt gata să
răsară la viaţă şi să dea o recoltă bogată. Vârfurile au fost tăiate, dar rădăcinile nu au fost niciodată smulse, iar ele continuă să
otrăvească judecata, să pervertească percepţia şi să orbească înţelegerea celor care vin în contact cu solia şi solii... Necredinţa
şi-a făcut drum în rândurile noastre... Religia multora dintre noi va fi religia Israelului apostaziat, pentru că ei ţin la calea lor
şi uită calea Domnului. Adevărata religie, singura religie a Bibliei, care propovăduieşte iertarea doar prin meritele unui
Mântuitor răstignit şi înviat, care mărturiseşte neprihănirea prin credinţă în Fiul lui Dumnezeu, a fost dispreţuită, vorbită de
rău, ridiculizată şi lepădată...Ce viitor ne aşteaptă, dacă nu reuşim să ajungem la unitatea credinţei?” Mărturii Speciale pentru
Predicatori, p. 467,468
?Crezi în acest potenţial pericol? Este posibil să fie cel puţin zone din viaţa ta despre care tu să crezi altceva decât realitatea?

10. Înţelegând pericolul uriaş al înşelării, orbirii şi nebuniei ce atitudine ar trebui să luăm şi ce rugăciune
sinceră să înălţăm la Dumnezeu?
Psalmi 119:18a ……………….. ochii, ca să văd …
Apocalipsa 3:18 te sfătuiesc să cumperi de la Mine… doctorie pentru ochi, ca să-ţi ………. …………, şi să vezi.
Ioan 9:41 „Dacă aţi fi orbi” le-a răspuns Isus „n-aţi avea păcat; dar acum ziceţi: „……………… .” Tocmai …… …………,
păcatul vostru rămâne.”
?Te-ai rugat vreodată în mod sincer ca să nu fii un înşelat?

11. Cât de mult poate afecta vieţuirea sinceră într-o minciună? Care este singura soluţie pe care o mai
poate folosi Dumnezeu în această situaţie?
Fapte 26:9-14 Şi eu, ce-i drept, ……………… că trebuie să fac multe lucruri …………… Numelui lui Isus din Nazaret, (10) şi
……. …….. …. ………… în Ierusalim. Am aruncat în temniţă pe ……… ………., căci am primit puterea aceasta de la preoţii
cei mai de seamă; şi, când erau osândiţi la moarte, îmi …………… …… ….. ……… împotriva lor. (11) I-am pedepsit adesea în
toate sinagogile şi îmi dădeam toată silinţa ca să-i fac ….. ………….. . În pornirea mea ………….. împotriva lor, îi prigoneam
până şi în cetăţile străine. (12) În acest scop, m-am dus la Damasc, cu putere şi învoire de la preoţii cei mai de seamă. (13) Pe la
amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu şi împrejurul tovarăşilor mei ….. ………….. ….. ……., a cărei
strălucire întrecea pe a soarelui. (14) …… ………… cu toţii la pământ; şi eu am auzit un glas, care-mi zicea în limba evreiască:
„Saule, Saule, pentru ce …… ……………… ? Îţi este greu să arunci, cu piciorul înapoi în ………… …….. ………….. .”
“Dacă un om îşi formează o concepţie greşită despre Hristos, îşi va dedica întreaga viaţă acestei concepţii şi va sacrifica
vieţile tuturor acelora care nu Îl văd pe Hristos aşa cum Îl vede El. Să luăm exemplul lui Pavel. El Îl căuta pe Mesia, dar pe
mesia al lui, nu pe Mesia, Domnul, astfel că atunci când a venit Mesia, Domnul, el nu L-a văzut. Unii L-au văzut şi au crezut
în El, iar Pavel a început imediat să îi persecute, din cauză că nu credeau în hristosul lui.” W.W.Prescott – Adevărul în
Hristos, p.20,21

Sete de realitate; Confruntarea cu adevărul prezent 3


Vieţuirea sinceră într-o minciună nu poate conduce la acea experienţă rânduită nouă de Dumnezeu. Chiar şi un singur
neadevăr poate afecta dramatic experienţa cuiva sau chiar a unui grup de oameni (a se vedea experienţa ucenicilor, a
milleriţilor etc). Dar ce înseamnă acceptarea unui sistem clădit pe minciună şi neadevăr? Rezultatul va fi o experienţă falsă!
O, aşa ceva este prea greu de crezut şi de acceptat! Când viaţa întreagă a unui om este afectată de un sistem fals, salvarea
lui devine dificilă, nu din cauza lipsei de putere din partea lui Dumnezeu, ci datorită opoziţie încăpăţânate a omului faţă de
adevăr. În acest caz, este nevoie de o zguduire, ceva care să dărâme din temelie eroarea, o confruntare directă cu Dumnezeu.
Acesta a fost cazul lui Saul (cazul omului sincer înşelat). Pentru Saul nu mai era posibil să descopere adevărul prin
cercetarea Scripturilor, pentru că mintea îi era orbită şi blocată de prejudecăţi şi tradiţii ce împiedicau revelarea adevărului.
Zguduirea poate însemna ca Dumnezeu să te lase să eşuezi lamentabil de dureros în experienţele vieţii, în aşteptările tale;
poate însemna să fii lăsat să cazi în păcate mari ajungând într-o stare jalnică (oricum, nu există nici o protecţie faţă de păcat
pentru omul care trăieşte înşelat). Toate acestea pentru a reuşi să te gândeşti la posibilitatea de a fi înşelat.
?Poate să fie experienţa lui Saul din Tars experienţa ta?
12. Care este adevărul prezent al timpului nostru cu care trebuie să se confrunte fiecare suflet?
Ioan 8:32 Veţi cunoaşte …………….. , şi adevărul vă va face ……..……. .
 „Când Domnul a dat fraţilor mei [A.Jones şi E.Waggoner] povara proclamării acestei solii, eu m-am simţit extrem de
recunoscătoare faţă de Dumnezeu, căci am ştiut că solia este pentru acest timp.” E.White – Selected Messages, vol.3, p. 173
 „Ca ambasadori ai lui Hristos, ei trebuie să cerceteze Scripturile în căutarea adevărurilor ascunse sub gunoiul erorilor.
Fiecare rază de lumină primită trebuie comunicată altora. Un singur interes va predomina, un singur subiect le va înghiţi pe
toate celelalte: Hristos neprihănirea noastră.” E.White – Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p. 259
?Te-ai confruntat cu acest adevăr - adevărul trimis de Dumnezeu pentru a te salva? Ai acceptat acest adevăr salvator?
13. Putem avea certitudini cu privire la situaţia reală a vieţii noastre? Cum le putem dobândi?
Romani 8:1 Acum, deci, nu este …….. …. ……………. pentru cei ce sunt …… Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile
……. ……………., ci după îndemnurile …………… .
Sinceritate deplină faţă de Dumnezeu şi tine însuţi (Iacov 1:16a; Galateni 6:7) manifestând o deschidere maximă faţă de
instanţa judecăţii lui Dumnezeu (Psalm 139:23).
Predare totală – singura experienţă ce conduce către realitate.
Acceptarea deplină a adevărului prezent, a fiecărei fărâme de adevăr trimise de Dumnezeu – singura sursă de lumină şi
realitate. Neacceptarea unui adevăr revelat de Dumnezeu conduce la pierderea întregului adevăr pe care l-ai avut şi la orbire.
 „Atunci când vreo lumină crescândă sau adevăr mai mare este respins, în aceasta nu este numai o respingere a acestei lumini
sau adevăr mai mari, ci şi respingerea oricărei lumini sau adevăr care a fost anterior deţinut. O persoană care refuză pâinea,
nu numai că refuză viaţa reînnoită, dar pierde şi viaţa pe care deja o are.” A.Jones – Aceasta este Biserica, p.174
Nici unui compromis cu păcatul, care, prin natura lui, este înşelător.

14. Ce va experimenta sufletul trezit la realitate?


Va trăi fiecare clipă a vieţii conştient de realitatea prezenţei lui Dumnezeu. Aceasta va fi cea dintâi realitate în viaţa lui.
Va experimenta realitatea unei vieţi călăuzite în totul de Spiritul lui Dumnezeu.
Va înţelege realitatea lucrării lui Dumnezeu în viaţa sa şi a altora.
Va percepe realitatea unei lumi înşelate care „zace în cel rău” şi a luptei între forţele binelui şi răului din jurul fiecărui suflet.
Va experimenta realitatea unei vieţi neprihănite, trăită prin credinţa în Hristos.
Va înţelege realitatea lucrării Domnului Hristos din Sanctuar de ştergere a păcatelor. Prin credinţă, acest om este cu Hristos,
„dincolo de perdea” în fiecare zi a vieţii lui.
Va trăi realitatea judecăţii de cercetare. Pentru acest om „ceasul judecăţii a venit”, iar el trăieşte clipă de clipă în faţa
instanţei divine de judecată.
Va experimenta realitatea împlinirii tainei lui Dumnezeu în viaţa lui – Hristos în el, nădejdea gloriei.
Va fi părtaş realităţii transmiterii adevărului prezent – întreita solie îngerească, la „orice neam, limbă şi popor”.
Va trăi în lumina realităţii iminentei veniri a lui Hristos.
„Aceia care au primit solia adventă simţeau nevoia de pocăinţă şi umilinţă înaintea lui Dumnezeu. Mulţi oscilaseră multă
vreme între Hristos şi lume, dar acum simţeau că a venit timpul să ia o atitudine. ‚Lucrurile veşnice le apăreau într-o realitate
neobişnuită. Cerul era adus aproape şi ei se vedeau vinovaţi înaintea lui Dumnezeu.’ (Bliss 147). Creştinii erau treziţi la o
nouă viaţă spirituală. Erau determinaţi să simtă că timpul era scurt, că tot ce aveau de făcut pentru aproapele lor trebuia făcut
repede. Cele pământeşti îşi pierdeau valoarea, veşnicia părea că se deschide înaintea lor, iar sufletul, cu tot ce se raporta la
fericirea sau la nenorocirea lor eternă, întuneca în ochii lor orice ţintă vremelnică. Duhul lui Dumnezeu era asupra lor şi
dădea putere apelurilor arzătoare făcute atât fraţilor, cât şi păcătoşilor, ca ei să se pregătească pentru Ziua lui Dumnezeu.
Mărturia tăcută a vieţii lor zilnice era o mustrare continuă pentru membrii bisericii, formalişti şi neconsacraţi.” E.White –
Marea Luptă, p.341
?Se întâmplă aceste lucruri în viaţa ta? Absenţa acestor experienţe (realităţi) în viaţa ta înseamnă rupere de realitate,
minciună, eroare, amăgire.
Text pentru mediaţie:
„Împotrivirea este partea tuturor acelora pe care Dumnezeu îi foloseşte pentru a prezenta adevărurile care au o aplicaţie
deosebită pentru vremea lor. Astfel, pentru zilele lui Luther era un adevăr prezent - un adevăr de o deosebită importanţă
Sete de realitate; Confruntarea cu adevărul prezent 4
pentru vremea aceea; există însă un adevăr prezent şi pentru biserica de astăzi. Acela care face totul după sfatul voii Sale a
găsit cu cale să-i pună pe oameni în diferite situaţii şi să le încredinţeze îndatoriri speciale pentru vremurile în care trăiesc şi
pentru condiţiile în care se găsesc. Dacă aceştia vor preţui lumina care le-a fost dată, li se va descoperi o privire mai profundă
a adevărului. Dar adevărul nu este astăzi mai dorit de majoritatea oamenilor de cum a fost dorit de papistaşii care s-au
împotrivit lui Luther. Există şi azi, ca în veacurile trecute, aceeaşi dispoziţie de a primi teoriile şi tradiţiile oamenilor în locul
Cuvântului lui Dumnezeu. Aceia care prezintă adevărul pentru vremea aceasta nu trebuie să se aştepte să fie primiţi mai bine
decât au fost primiţi reformatorii. Marea luptă dintre adevăr şi rătăcire, dintre Hristos şi Satana, trebuie să crească în
intensitate până la încheierea istoriei acestei lumi.” E.White – Marea Luptă, p.144

Sete de realitate; Confruntarea cu adevărul prezent 5