Sunteți pe pagina 1din 2

Dependenţa totală de Cuvânt – singura siguranţă

Mt 4:4 Drept răspuns, Isus i-a zis: "Este scris: "Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu."
“Mântuirea noastră depinde de cunoaşterea voii lui Dumnezeu aşa cum este cuprinsă în Cuvântul Său. Nu încetaţi niciodată
de a întreba şi de a cerceta după adevăr. Voi trebuie să vă cunoaşteţi datoria. Trebuie să ştiţi ce trebuie să faceţi ca să mântuiţi. Şi
este voinţa lui Dumnezeu ca să cunoaşteţi ceea ce va spus. Dar trebuie să dovediţi credinţă. Când cercetaţi Scripturile, trebuie să
credeţi că Dumnezeu este, şi că El răsplăteşte pe aceia care-L caută din toată inima. O, cercetaţi Biblia cu inima flămândă după
hrană spirituală! Săpaţi în Cuvânt aşa cum sapă un miner în pământ ca să găsească vinele de aur. Nu încetaţi cercetarea voastră
până nu aşi aflat legătura voastră faţă de Dumnezeu şi voia Sa cu privirile la voi.” (SPT. 200-201 rom.)

Născut prin Cuvânt


1Pe 1:23 fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.

“Cei muşcaţi de şarpe poate că întârziau să privească. Poate s-au întrebat cum se făcea că acel
simbol de aramă avea putere. Poate că au cerut o explicaţie ştiinţifică. Dar nu s-a dat nici o explicaţie.
Ei trebuia să primească Cuvântul lui Dumnezeu dat lor prin Moise. Dacă refuzau să privească, piereau.
Nu prin certuri şi discuţii se luminează un suflet. Trebuie să privim şi să trăim. Nicodim a primit
învăţătura şi a luat-o cu el. A cercetat Scriptura într-un chip nou, nu ca să discute o teorie,
ci ca să primească viaţa pentru suflet. A început să vadă Împărăţia cerului pe măsură ce s-a supus
călăuzirii Duhului Sfânt.” HLL, cap. Nicodim
“Puterea creatoare, care a chemat lumea la existenţă, este cuprinsă în Cuvântul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt împarte
putere; dă viaţă. Fiecare poruncă este o făgăduinţă; dacă este admisă de voinţă şi primită de suflet ea aduce cu sine viaţa Celui
Nemărginit. Ea schimbă firea şi recreează sufletul după chipul lui Dumnezeu.”

Cum rămâne Hristos în noi?


In 15:3 Acum voi sunteţi curaţi, din pricina cuvântului, pe care vi l-am spus.
In 15:7 Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.
In 8:31 Şi a zis Iudeilor, care crezuseră în El: "Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei;
In 8:32 veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi."
“Hristos rămâne în urmaşii Săi prin Cuvânt. Legătura aceasta este tot atât de vitală ca aceea reprezentată prin a mânca
trupul Său şi a bea sângele Său. Cuvintele lui Hristos sunt Duh şi viaţă. Primindu-le, primiţi viaţa Vieţii. Voi trăiţi prin orice
Cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Viaţa lui Hristos ajunsă în voi dă naştere aceloraşi roade ca şi în El. Dacă trăiţi în
Hristos, dacă vă alipiţi de Hristos, dacă sunteţi sprijiniţi de Hristos şi trageţi hrana din Hristos veţi aduce roade ca Hristos.” (HLL.
566)
“Viaţa dată în felul acesta, va fi şi menţinută în acelaşi chip. Omul va trăi cu ‘orice cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu.” (Ed. 124)

Victorie doar prin Cuvânt


“Cum Îşi va ţinea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău. Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu
păcătuiesc împotriva Ta!” (Ps. 119:9,11)
“Prin ce mijloc a biruit El (Hristos) în lupta cu Satana? Prin Cuvântul lui Dumnezeu. El n-a putut să se împotrivească ispitei
decât prin Cuvânt. ‘Stă scris,’ a spus El. Nouă ne-au fost date ‘făgăduinţe nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi
firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă.’ (2 Petru 1:4) Nouă ne aparţine fiecare făgăduinţă
din Cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să trăim prin orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Când sunteţi atacaţi de ispite,
nu priviţi la împrejurări, sau la slăbiciuni personale, ci la puterea Cuvântului. Toată puterea vi se dă vouă. Strâng Cuvântul buzelor
Tale, mă feresc de calea celor asupritori.” (HLL. 92)
“Clădiţi în jurul vostru un zid de texte din Sfânta Scriptură şi veţi vedea că lumea nu poate să-l dărâme. Învăţaţi versete din
Scriptură pe dinafară şi apoi răspundeţi-I lui Satana când vine cu ispitele sale: ‘Stă scris’ în felul acesta a întâmpinat Domnul
ispitele lui Satana şi le-a opus rezistenţă.” (E.U.Z 56 )

Cum începe căderea


“Zidurile de apărare ale sufletului sunt dărâmate şi el rămâne fără oprelişti împotriva păcatului. Odată ce a lepădat restricţiile
Cuvântului lui Dumnezeu şi ale Duhului Său, nimeni nu ştie până la ce adâncimi ale căderii va ajunge. Păcatele ascunse sau
patimi puternice pot face din el un captiv, tot aşa de neajutorat ca şi demonizatul din Capernaum. Cu toate acestea starea lui, nu
este lipsită de nădejde. Mijlocul prin care putem birui pe cel rău este acelaşi prin care a biruit Hristos – puterea Cuvântului.
Dumnezeu nu ne stăpâneşte mintea fără consimţământul nostru, dar dacă dorim să cunoaştem şi să facem voia Lui, ni se dă şi
nouă făgăduinţa: ‘Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască
… învăţătura. Prin credinţă în aceste făgăduinţe oricare am putea fi eliberat de cursele rătăcirii şi de domnia păcatului.” (HLL.
203)
“Nici o inimă reînnoită nu poate fi menţinută tot timpul curată dacă sarea Cuvântului nu este folosită zilnic. Harul divin
trebuie să fie primit zilnic, astfel nici un om nu va rămâne convertit.” (E.U.Z 55)
“Satana vede şi pe slujitorii lui Dumnezeu împovăraţi datorită întunericului spiritual care învăluie poporul. El aude rugăciunile lor
stăruitoare pentru har şi putere divină, ca să rupă vraja indiferenţei, neglijenţei şi a indolenţei. Atunci cu un zel nou îşi foloseşte
priceperea. El îi ispiteşte pe oameni la îngăduirea apetitului sau la alte forme de îngăduinţă de sine, şi în felul acesta le amorţeşte
simţurile ca să nu mai audă lucrurile pe care au o atât de mare nevoie să le înveţe. Satana ştie că toţi aceia pe care îi poate duce
la neglijarea rugăciunii şi a cercetării Scripturilor vor fi învinşi de atacurile lui. De aceea născoceşte orice plan posibil pentru
a preocupa mintea.” (TV. 532 )
“Într-o generaţie ca a noastră, în care abundă nelegiuirea, iar caracterul şi legea lui Dumnezeu sunt socotite cu ceva de
dispreţuit, trebuie a fi mare grijă, ca tinerii să studieze, să respecte şi să asculte de voinţa dumnezeiască, aşa cum ea este
descoperită oamenilor. Temerea de Domnul dispare din minţile tinerilor noştri, din cauză că neglijează studiului Bibliei.” (5 T. 26)

Singura protecţie pentru timpul crizei


Ap 12:11 Ei l-au biruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.
“Creştinii trebuie să se pregătească pentru ceea ce va veni în curând asupra lumii ca o surpriză copleşitoare şi această
pregătire să fie făcută prin studiul sârguincios al Cuvântului lui Dumnezeu şi prin străduinţa de a se conforma întocmai
principiilor acestuia.” (E.U.Z 55 rom.)
“Nimeni în afară de aceia care şi-au întărit mintea cu adevărurile Bibliei, nu va rezista în timpul marelui conflict.” (E.U.Z 55)
“Numai aceia care au fost cercetători sârguincioşi ai Scripturii şi care au primit dragostea de adevăr vor fi ocrotiţi de
amăgirea cea puternică ce ia lumea în stăpânire. Prin mărturia dată de Biblie, aceştia îl vor depista pe amăgitor în prefăcătoria lui.
Timpul de încercare va veni peste toţi. Prin cernerea ispitei se vor descoperi creştinii cei adevăraţi. Este poporul lui Dumnezeu
atât de întemeiat pe Cuvântul Său, încât să nu urmeze dovada dată de simţurile lor? Se vor prinde ei de Biblie şi numai de
Biblie într-o astfel de criză? Satana îi va împiedica, dacă va putea, să-şi asigure pregătirea pentru a sta în ziua aceea. El va pregăti
lucrurile aşa ca să le îngrădească drumul, să-i ademenească cu comori pământeşti să-I facă să ducă poveri grele şi apăsătoare
pentru ca inimile lor să fie supraîmpovărate de grijile vieţii acesteia, iar în ziua încercării să vină peste ei ca un hoţ.” (TV. 642-643
rom.)