Sunteți pe pagina 1din 3

Cursul 10

Misiunea lui Isus Hristos pe pământ - partea I

1. Cine era personajul central al tuturor cărţilor legii şi profeţilor din Vechiului
Testament?

„Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: ‚Noi am găsit pe Acela, despre care a scris Moise
în Lege şi proorocii; pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.’” (Ioan 1:45).

„Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică, dar tocmai ele
mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5:39).

„Şi a început de la Moise şi de la toţi proorocii şi le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era
cu privire la El.” (Luca 24:27).

„Toţi proorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El capătă prin numele Lui
iertarea păcatelor.” Faptele apostolilor 10:43.

2. Cum a fost anunţată venirea Domnului Isus în lumea noastră?

„… îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galilea, numită
Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele
fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea şi a zis: ‚Plecăciune ţie, căreia ţi s-a făcut
mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!’ Tulburată foarte
mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea
aceasta. Îngerul i-a zis: ‚Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui
Dumnezeu. Şi iată că vei rămânea însărcinată şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune
numele Isus. El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu
îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în
veci şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.’ Maria a zis îngerului: ‚Cum se va face lucrul
acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat?’ Îngerul i-a răspuns: ‚Duhul Sfânt Se va pogorî
peste tine şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte
din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.’… Maria a zis: ‚Iată, roaba Domnului; facă-
mi-se după cuvintele tale!’ Şi îngerul a plecat de la ea.” (Luca 1:26-38).

„… Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi înainte ca să locuiască ei împreună, ea


s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu
voia s-o facă de ruşine înaintea lumii; de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns.
Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-
a zis: ‚Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a
zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu şi-i vei pune numele Isus,
pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.’” (Matei 1:18-21).

3. Cum s-a împlinit această vestire?

„Iosif s-a suit şi el din Galilea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudea, în cetatea
lui David, numită Betleem, - pentru că era din casa şi din seminţia lui David – să se
înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo,
s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut,
L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc
pentru ei.” (Luca 2:4-7).

„În ţinutul acela erau nişte păstori care stăteau afară în câmp şi făceau de strajă
noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor
şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul
le-a zis: ‚Nu vă temeţi; căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot
norodul: astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos,
Domnul. Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşţat în scutece
şi culcat într-o iesle.’ Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste
cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: ‚Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte
şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.’” (Luca 2:8-14).

4. Cine s-a numărat printre primii oameni care L-au recunoscut în pruncul Isus pe
Mesia?

„Şi iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viaţă sfântă şi
era cu frica lui Dumnezeu. El aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era peste el.
Duhul Sfânt îl înştiinţase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a
venit în Templu, mânat de Duhul. Şi, când au adus părinţii înăuntru pe Pruncul Isus,
ca să împlinească cu privire la El ce poruncea Legea, Simeon L-a luat în braţe, a
binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: ‚Acum, slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpâne,
după cuvântul Tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o să fie
înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile şi slava poporului Tău,
Israel.’” (Luca 2:25-32).

5. Ce raportează Biblia despre copilăria Domnului Isus petrecută în casa părintească


din Nazaret?

„După ce au împlinit tot ce poruncea Legea Domnului, Iosif şi Maria s-au întors în
Galilea, în cetatea lor Nazaret. Iar Pruncul creştea şi se întărea; era plin de
înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era peste El.” (Luca 2:39,40).

„Apoi S-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret şi le era supus… Şi Isus creştea
în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea
oamenilor.” (Luca 2:51,52).

6. Ce eveniment a marcat începutul misiunii de învăţător a Domnului Isus Hristos?

„Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan
căuta să-L oprească. ‚Eu’ zicea el, ‚am trebuinţă să fiu botezat de Tine şi Tu vii la
mine?’ Drept răspuns, Isus i-a zis: ‚Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce
trebuie împlinit.’ Atunci Ioan L-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară
din apă. Şi în clipa aceea cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu
pogorându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s-a auzit un glas,
care zicea: ‚Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.’” (Matei
3:13-17).

7. Cu ce profeţie mesianică din Vechiul Testament Îşi identifica Domnul Isus


misiunea?
„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia;
M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război
slobozirea şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul
de îndurare al Domnului… Atunci a început să le spună: ‚Astăzi s-au împlinit
cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit.” (Luca 4:18,21).

8. Căror clase le era în special destinată misiunea Sa?

„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11:28).

„Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” (Luca 19:10).

„Isus, când a auzit acest lucru le-a zis: ‚Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei
bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”
(Marcu 2:17).

9. În ce a constat cea mai mare parte din misiunea Domnului Isus?

„El le vestea Cuvântul.” (Marcu 2:2).

„…cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla
din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci
Dumnezeu era cu El.” (Faptele apostolilor 10:38).

10. Cum a descris Isus în rezumat activitatea Sa de pe pământ?

„Şi drept răspuns, le-a zis: ‚Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut şi auzit: orbii
văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază şi săracilor li se
propovăduieşte Evanghelia.” (Luca 7:22).