Sunteți pe pagina 1din 12

1esuLurlle vegeLale

O eprezlnLa o grupare de celule cu aceeasl forma


funcLle
sLrucLura
O amura blologlel care sLudlaza LesuLurle se numesLe hlsLologle
O n urma polenlzarll sl fecundaLlel prln unlrea oosferel cu o spermaLle rezulLa celulaou(zlgoLul)
embrlonradaclnlLa planLula planLa
LulplnlLa
muguras


1lpurl de LesuLurl vegeLale
1 1esuLurlle embrlonare sunL formaLe dln celule care se dlvld celule merlsLemaLlce

Llpurl de LesuLurl merlsLemaLlce

a) prlmare slLuaLe ln varful radaclnll sl Luplnll
au rol ln cresLerea organelor vegeLaLlve
ln funcLle de pozlLla ln cadrul org vegeLaLlve deoseblm merlsLeme aplcale sl
lnLercalare
b) secundare lnLalnlLe ln cadrul ramurllor arborllor sl arbusLllor
cazul radaclnllor sl Lulplnllor cercurl concenLrlce aslgurand
cresLerea ln groslme


2 1esuLurl deflnlLlve sunL LesuLurlle la care celulele nu se mal dlvld devenlnd speclallzaLe
penLru anumlLe funcLll

A LesuLurl de aparare

O eplderma superloara
lnferloara
O rlzoderma
O endoderma
8 fundamenLale

produc/depozlLeaza subsLanLe

C conducaLoare reprezenLaLe de

a) LesuL conducaLor lemnosvase lemnoarse organlzaL ln fasclcule lemnoase
Lrahee

b) LesuL conducaLor llberlan organlzaL ln fasclcule llberlene


u mecanlce

sclerenchlm celule cu pereLll lngrosaLl unlform
dau rezlsLenLa organelor

L secreLoare celule care produc sl ellmlna dlferlLe subsLanLe raslna necLar laLex arome

1esuLurl anlmale

1 1esuLul eplLellal formeaza la suprafaLa corpulul eplderma
capLusesLe lnLerolrul organelor cavlLare sLomacul vezlca blllara vezlca urlnara
formeaza endoLellul vaselor de sange sl lumenul lnLesLlnulul subLlre sl gros
LplLelllle nu sunL vascularlzaLe Pranlrea lor se face pe baza LesuLulul con[uncLlv slLuaL sub
membrana bazala prln dlfuzlune
1lpurl de eplLelll
de acoperlre
glandulare
senzorlale
de absorbLle

a LplLelllle de acoperlre
pavlmenLoase
unlsLraLlflcaLe cublce
clllndrlce
plurlsLraLlflcaLemal mulLe sLraLurl de celule pavlmenLoase
cublce
clllndrlce
uroLellullnLra ln alcaLulrea callor urlnare

pseudosLraLlflcaLe formaLe dlnLrun slngur sLraL de celule dar cu cnuclel slLuaLl la lnalLlml
dlferlLe ceea ce da lmpresla de falsa sLraLlflcare

b LplLelllle glandulare sunL formaLe dln celule care au capaclLaLea de a elabora produsl de
secreLle AcesLe celule lmpreuna cu LesuLul con[uncLlv vasele de sange llmfaLlce sl nervll
formeaza glandele


c LlpLelllle senzorlale lnLra ln alcaLulrea segmenLulul perlferlc (a recepLorllor) al organelor de slmL

d LplLelllle de absorbLle lnLra ln alcaLulrea vllozlLaLllor lnLesLlnale sl la nlvelul eplLellulul Lubllor
conLorLl proxlmall sl dlsLall
colagen
2 1esuLul con[uncLlv esLe formaL dln celule sl flbre con[uncLlve de reLlcullna
elasLlna
subsLanLa fundamenLala moale
semldura
dura
Claslflcarea LesuLurllor con[uncLlve se face ln funcLle de naLura subsLanLel fundamenLale
varleLaLl de LesuL con[uncLlv

a) moale l) lax conLlne ln proporLll egale celule flbre sl subsLanLa fundamenLala
ll) flbros predomlna flbrele de colagen
lll)adlpos formaL preponderenL dln adlpoclLe
conLlne flbre elasLlce vase de sange sl nervl
are rol ln Lermoreglare
lv)reLlcular predomlna flbrelede reLlcullna maduva rosle a oaselor
lnLra ln alcaLulrea organelor hemaLogene gangllonll llmfaLlcl sl amlgdalele
flcaLul sl spllna
b) semldur (carLllaglnos) nu esLe vascularlzaL hranlrea lul bazanduse pe o membrana
con[uncLlvovasculara perlcondru
1esuLul carLllaglnos esLe formaL dln celule con[uncLlve numlLecondroblasLe (celule Llnere)
condroclLe( celule maLure)
adaposLlLe de camaruLe numlLe condroplasLe

Mal conLlne subsLanLa fundamenLala condrlna(subsLanLa organlca lmpregnaLa cu sarurl de na sl Ca)
flbre de colagen elasLlna sl reLlcullna
1lpurl de carLla[e hlalln
elasLlc
flbroslnLalnlL ln sLrucLura dlscurllor lnLerverLebrale
menlscurllor arLlculare
carLlla[elor cosLale

varleLaLl de LesuL osos
a) LesuL osos sponglos formeaza eplflzele oaselor lungl sl parLea lnLerna a oaselor laLe
alcaLulL dln lamele osoase(Lrabecule) care prln lnLreLalere formeaza
areolele camaruLe ce adaposLesc maduva hemaLogena
b) LesuL osos dur (compacL) formeaza dlaflza oaselor lungl sl lamele oaselor laLe
alcaLulL dln osLeoane (slsLeme haverslene) canal Pavers
lamele osoase osLeoplasLe
osLeoclLe1esuLul muscular
formaL dln celule(flbre) musculare
varleLaLl de LesuL muscular
a) LesuL muscular sLrlaL scheleLlc formeaza muschll lungl se prlnd de oase prln Lendoane
laLl se prlnd de oase prln aponevroze
b) LesuL muscular sLrlaL cardlac formeaza muschlul lnlmll(mlocardul)
c) LesuL nodal(exclLoconducLor) aslgura auLomaLlsmul sau rlLmlclLaLea lnlmll
d) LesuL muscular neLed 1) vlsceral formeaza pereLll organelor lnLerne
2) mulLlunlLar muschll lrlsululnoradrenallna
aceLllcollna
Corpul neuronllor lmpreuna cu celulele gllale formeaza subsLanLa cenusle organlzaLa la nlvelul SnC ln
scoarLa cerebrala
scoarLa cerebeloasa
coarne(la nlvelul maduvel splnarll)
nuclel(la nlvelul Lrunchlulul cerebral)
n Sn subsLanLa cenusle se gasesLe sub forma de gangllonl nervosl

uendrlLele sl axonll formeaza ln SnC subsLanLa alba organlzaLa ln fasclcule(cal nervoase)
ascendenLe(senzlLlve)
descendenLe(moLorll)
n Sn dendrlLele sl axonll formeaza nervll senzlLlvl
moLorl
mlcsLl
Celulele gllale(nevroglla) spre deoseblre de neuronl acesLea se lnmulLesc sl lau locul neuronllor dlsLrusl
cu rol nuLrlLlv de susLlnere sl de slnLeza a Lecll de mlellna
LegaLura dlnLre neuronl se sLabllesLe prln lnLermedlul slnapselor
uncLllle organlsmelor vll
de relaLle reallzeaza lnLegrarea organlsmulul ln medlu
de nuLrlLle reallzeaza cresLerea sl dezvolLarea organlsmulul
de reproducereaslgura perpeLuarea speclel
Iunct|a de nutr|t|e
a) la planLe dupa modul de nuLrlLle planLele poL fl auLoLrofe
heLerogrofe
1nuLrlLla auLoLrofa se reallzeaza prln foLoslnLeza
chemoslnLeza

oLoslnLeza

La nlvelul frunzelor se gasesLe un LesuL fundamenLal formaL dln celule bogaLe ln cloroplasLe AcesL LesuL
esLe reprezednLaL de LesuLul pallsadlc sl de LesuLul lacunar care formeaza lmpreuna mezofllul frunzel
La nlvelul epldermel superloare sl lnferloare se gasesc mal mulLe celule sLomaLe

LsLe procesul prln care apa cu sarurlle mlnerale sl CC2 sunL LransformaLe ln prezenLa lumlnll sl a clorofllel
ln subsLanLe organlce oLoslnLeza se desfasoara cu ellberare de C2

La nlvelul granel se gasesLe foLoslsLemul (S)
La nlvelul Lllacolzllor S

lgmenLll aslmllaLorl sun aslmllaLl de
_
cloroflla a care absoarbe energla lumlnoasa sl emlLe e cu lnalL nlvel
energeLlc
cloroflla bcd care absoarbe energla lumlnoasa dar nu emlLe elecLronl
cl o Lransfera clorofllel a
plgmenLll caroLenolzl( caroLenul xanLoflla)
azele foLoslnLezel
1aza de lumlna
La nlvelul S are loc foLollza apel
_ +
2P2C 2 PC + 2P + A1
_
S 2PC P2C2 + Z C2 + A1
2 aza de lnLunerlc are loc la nlvelul sLromel cloroplasLulul
+
6CC2 + 24P + A1 C6P12C6 + 6P2C

mporLanLa foLozlnLezel sursa de subsLanLe organlce penLru organlsmele vll
sursa de C2
sursa de masa vegeLala pL anlmalele erblvore sl omnlvore

ChemoslnLeza

LsLe procesul orln care unele subsLanLe anorganlce sunL LransformaLe de bacLerll ln subsLanLe organlce
oaLe fl reallzaLa de caLre
1bacLerllle sulfuroase care Lransforma P2S ln S prln oxldare sau ln sulfaLl
2bacLerllle nlLrlflxaLoaredescompun nP3 ln nlLrlLl sl nlLraLl
3bacLerllle meLanogene reduc CC2 la CP4
4P+2 CC2 CP4 + P2C
nuLrlLla heLeroLrofa

a) nuLrlLla saproflLa esLe reallzaLa de bacLerll sl clupercl care absorb subsLanLele organlce dlzolvaLe ln
apa sl le Lransforma ln compusl chlmlcl slmpll sau descompun subsLraLul organlc(planLele sl
anlmalele moarLe) pana la compusl chlmlcl slmpll Se reallzeaza asLfel clrculLul maLerlel ln naLura

LxlsLa anumlLe clupercl care descompun un slngur Llp de subsL organlca Lx mycoderma aceLl
Lransforma alcoolul eLlllc ln acld aceLlc

unele clupercl aslgura fermenLaLla aceLlca sl alcoollca Saccaromyces cerevlslaedro[dla de bere
Saccaromyces elllpsoldeusdro[dla de vln

unele bacLerll descompun compusll organlcl dln allmenLele pe care le alLereaza
unele Lulplnl de mucegalurl sunL foloslLe penLru obLlnerea anLlbloLlcelor Lx penlcllllum noLaLum
(mucegalul verdealbasLrul)


b) nuLrlLla organlsmelor saproflLe

arazlLlsmul esLe un fenomen prln care unele organlsme Lralesc pe seama alLor organlsme fle
vegeLale fle anlmale pe care le dlsLrug Lx unele planLe sunL parazlLaLe de cuscuLa(LorLel) Lrlfol
floareasoarelul alLe planLe sunL parazlLaLe de mumapadurll(LaLhraea squamarla)sl de lupoalca
(acesLea fac parLe dln grupa orhldeelor salbaLle)

CuscuLa muma padurll

8ollle produse de bacLerll se numesc bacLerloze lar bacLerllle care le produc se numesc bacLerll
paLogene Lx LeLanosul salmoneloza anLraxul boLullsmul Llfosul eLc

LxlsLa specll parazlLe care se dezvolLa numal lnLrun anumlL organlsm
Lx Labulbenla bayerl parazlLeaza musca de casa
LxlsLa organlsme parazlLe pe 2 gradeLxucclnla gramlnls(ruglna graulul)parazlLeaza draclla sl graul

unll parazlLl poL Lrece de la anlmal la om 8ollle se numesc zoonoe Lx bacllul anLraxulul poaLe
Lrece de la ovlne sl bovlne la om

vlerml parazlLl Lenla(1aenla ecchlnococus) llmbrlcul oxlurll

c) nuLrlLla mlxoLrofa ex vascul are nuLrlLle aLaL auLoLrofa caL sl heLeroLrofa deoarece LrlmlLe ln
ramurlle arborllor nlsLe prelunglrl numlLe hausLorl prln care absoarbe apa cu sarurlle mlnerale
Avand frunze verzl face foLoslnLeza vascul esLe o planLa semlparazlLa

lanLele carnlvore ex ulonea nephenLas urosera roLundlfolla(roua cerulul)

AcesLe planLe Lralesc ln medll sarace ln sarurl mlnerale sl conLln celule secreLoare prln care dlzolva
chlLlna lnsecLelor aslgurandusl un aporL supllmenLar de sarurl mlnerale

d) nuLrlLla slmblonLa

SlmblozaconvleLulre reclproc avanLa[oasa lnLre 2 organlsme
Lx llchenllslmbloza lnLre o alga(verzeala zldurllor) sl o cluperca
C alLa slmbloza o reprezlnLa Mlcorlzeleslmbloze dlnLre hlfele clupercllor sl radaclnlle planLelor
SunL lnLalnlLe la conlfere la sLe[ar la mesLeacan
adaclnlle planLelor legumlnoase conLln nlsLe nodozlLaLl ln care se dezvolLa bacLerll flxaLoare de n

S-ar putea să vă placă și