NEGOCIEREA FARA PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE

1. DOCUMENTE DE REFERINTA OUG nr. 34/ 2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii (actualizata pana la data de 1 august 2006) art.122 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de serviciu.

HOTARARE nr. 925/ 2006

2. Cand se aplica Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare Art. 122 - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri: a) *** Abrogată de L. Nr. 337/2006 b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. În cazuri de forţă majoră sau în cazuri temeinic motivate autoritatea contractantă are dreptul de a emite un ordin de începere a serviciilor/lucrărilor concomitent cu iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; d) atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente; e) atunci când este necesară achiziţionarea, de la furnizorul iniţial, a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior, şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice sporite de

Ca regulă generală.lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi. separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau.atribuirea să fie făcută contractantului iniţial. iar noile lucrări. conform regulilor stabilite iniţial. concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv.operare şi întreţinere. f) pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri.atribuirea se face contractantului iniţial. . ca urmare a unui concurs de soluţii. în mod cumulativ. . sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia. h) atunci când. următoarele condiţii: . autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători. de la un judecătorsindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare. contractul de servicii trebuie să fie atribuit. următoarele condiţii: . de la un operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile. şi numai dacă se respectă. durata unor astfel de contracte. deşi separabile de contractul iniţial. care nu au fost incluse în contractul iniţial. i) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale. din punct de vedere tehnic şi economic. constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract.în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări similare. achiziţia acestora realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil. j) atunci când. în mod cumulativ.contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisă sau restrânsă.valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale nu depăşeşte 20% din valoarea contractului iniţial. respectiv noile servicii.valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior. respectiv noi servicii. g) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase. în cazuri temeinic motivate ordonatorul principal de credite poate aproba majorarea procentului până la limita maximă de 50% din valoarea contractului iniţial pe baza unei note justificative în care vor fi precizate motivele care au condus la depăşirea procentului de 20% şi care este parte a dosarului achiziţiei publice. de la . în acest din urmă caz. care sunt similare lucrărilor sau serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respectă. reglementată prin lege. precum şi cea a contractelor reînnoite nu poate fi mai mare de 3 ani. respectiv noi servicii similare. . ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii. autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze noi lucrări. printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare. dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză. . .

Publicarea in SEAP a anuntului de atribuire .autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care nu poate depăşi 3 ani de la atribuirea contractului iniţial. Evaluarea ofertei finale 10. . Numirea comisiei de evaluare 6. Prezentarea ofertei preliminare (agentul economic) 7. Intocmire si aprobare referat de necesitate 2. Comunicarea rezultatului procedurii 12. respectiv pana in 20% sau peste 20 % In baza unei note de fundamentarte. In baza acestei note se vor intocmi urmatoarele documente: Autoritatea Contractanta / Operatorul economic 1. Transmiterea invitatiei de participare la negocieri si a documentatiei de atribuire catre operatorul economic â 5. Intocmirea si aprobarea documentatiei de atribuire (caiet sarcini. Descriere activitati indiferent de procentul suplimentar. fisa de date.operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective. Elaborarea raportului procedurii de atribuire 11. Prezentarea ofertei finale (agentul economic) 9. DERULAREA RUNDEI/RUNDELOR DE NEGOCIERI 8. operatorul economic solicita autoritatii contractante fonduri suplimentare. . Nota justificativa privind alegerea procedurii 3. proiect de contract) 4.

Declaraţiile completate de membrii comisiei de evaluare .Declaraţiile completate de membrii comisiei de evaluare şi de către experţii externi cooptaţi.NEGOCIEREA FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A ANUNŢULUI DE PARTICIPARE Paşi de urmat 1. ▪ elaborarea clauzelor contractuale.Lista cu ofertanţii.Stabilirea întâlnirii finale şi depunerea ofertelor finale După caz: ▪ aplicarea factorilor de evaluare a ofertelor. Identificarea necesităţilor şi a fondurilor necesare Mijloc probant: . ▪ la sfârşitul fiecărei întâlniri comisia de evaluare consemnează problemele discutate şi aspectele convenite într-un proces-verbal de şedinţă. precum şi a documentaţiei descriptive Mijloc probant: .Nota justificativă privind aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare aprobată 3.Referat de necesitate care conţine estimarea valorii contractului .Nota justificativă privind aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare ▪ obţinerea aprobării de aplicare a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a anunţului de participare. 30/2006! │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ 4.Poziţie în programul anual al achiziţiilor publice . Mijloc probant: . ▪ stabilirea criteriului de atribuire şi elaborarea notei justificative cu privire la acesta. Examinarea ofertelor preliminare: ▪ verificarea corespondenţei cu documentaţia descriptivă. Alegerea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare: Mijloc probant: .Procesele-verbale ale şedinţelor de negociere . În cazul apariţiei conflictului de interese.Nota justificativă privind cooptarea de experţi externi.Nota justificativă pentru stabilirea criteriului de atribuire .Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare . ▪ finalizarea fişei de date a achiziţiei.Actul juridic modificat de numire a comisiei de evaluare 8. inclusiv de către experţii cooptaţi. numărul de înregistrare al ofertelor preliminare. dacă este cazul 6. data şi ora înregistrării ▪ completarea declaraţiilor privind confidenţialitatea şi conflictul de interese de către membrii comisiei de evaluare. Mijloc probant: . Mijloc probant: . se ia decizia modificării comisiei de evaluare şi se modifică actul juridic de numire a acesteia.Referat de necesitate . Perioada de aşteptare: ▪ depunerea ofertelor preliminare. Numirea comisiei de evaluare Mijloc probant: . Elaborarea documentaţiei de atribuire care conţine şi documentaţia descriptivă: ▪ elaborarea documentaţiei descriptive. potrivit prevederilor │Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7.Fila de buget/aprobare obţinere credit 2.Documentaţia de atribuire aprobată ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Atenţie! Nu uitaţi de solicitarea adresată Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea │Achiziţiilor Publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.Invitaţia/Invitaţiile de participare transmisă/transmise 5. Mijloc probant: . . Transmiterea invitaţiei de participare către unul sau mai mulţi operatori economici. Mijloc probant: . Mijloc probant: .

│ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Atenţie! Fiecare document trebuie să aibă un număr de înregistrare în ordinea cronologică a │întocmirii. dacă au fost invitaţi să participe mai mulţi 10.Cererea de publicare a anunţului . după caz. Mijloc probant: .▪ stabilirea ofertelor.Contestaţia depusă. ▪ elaborarea raportului şi aprobarea acestuia. rezoluţia motivată 11. Transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Atenţie! Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire către ofertanţii a căror │ofertă a fost declarată necâştigătoare trebuie să motiveze această decizie şi să indice │numele ofertantului câştigător.Decizia CNSC sau.Raportul de evaluare a ofertelor 9. cu număr de înregistrare . Transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire Mijloc probant: . Perioada de aşteptare: ▪ primirea contestaţiilor. dacă este cazul.Contractul semnat. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Mijloc probant: . │În cazul ofertelor declarate admisibile comunicarea respectivă trebuie să indice şi │ │ │ │ │caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei câştigătoare faţă de oferta respectivului│ │ofertant.Comunicările către ofertanţi. în original 12. Mijloc probant: .Procesul-verbal privind oferta finală sau .Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anunţul publicat Recomandare: Documentele care reprezintă mijloace probante ale realizării fiecărui pas al procedurii constituie file ale dosarului de achiziţie publică. Semnarea contractului Mijloc probant: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful