NEGOCIEREA FARA PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE

1. DOCUMENTE DE REFERINTA OUG nr. 34/ 2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii (actualizata pana la data de 1 august 2006) art.122 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de serviciu.

HOTARARE nr. 925/ 2006

2. Cand se aplica Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare Art. 122 - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri: a) *** Abrogată de L. Nr. 337/2006 b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. În cazuri de forţă majoră sau în cazuri temeinic motivate autoritatea contractantă are dreptul de a emite un ordin de începere a serviciilor/lucrărilor concomitent cu iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; d) atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente; e) atunci când este necesară achiziţionarea, de la furnizorul iniţial, a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior, şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice sporite de

dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză. concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv. . în mod cumulativ. ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii. . iar noile lucrări. autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze noi lucrări.în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări similare. achiziţia acestora realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil. de la . care sunt similare lucrărilor sau serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respectă. respectiv noi servicii similare.valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale nu depăşeşte 20% din valoarea contractului iniţial. separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau.operare şi întreţinere. reglementată prin lege. constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract. următoarele condiţii: . respectiv noile servicii. . din punct de vedere tehnic şi economic. de la un operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile. precum şi cea a contractelor reînnoite nu poate fi mai mare de 3 ani.contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisă sau restrânsă.atribuirea să fie făcută contractantului iniţial. următoarele condiţii: . g) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase. contractul de servicii trebuie să fie atribuit. care nu au fost incluse în contractul iniţial. sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia. i) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale. Ca regulă generală.lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi. printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare. în acest din urmă caz. j) atunci când.atribuirea se face contractantului iniţial. şi numai dacă se respectă. în mod cumulativ. conform regulilor stabilite iniţial. f) pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri.valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior. . deşi separabile de contractul iniţial. de la un judecătorsindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare. . în cazuri temeinic motivate ordonatorul principal de credite poate aproba majorarea procentului până la limita maximă de 50% din valoarea contractului iniţial pe baza unei note justificative în care vor fi precizate motivele care au condus la depăşirea procentului de 20% şi care este parte a dosarului achiziţiei publice. h) atunci când. autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători. durata unor astfel de contracte. ca urmare a unui concurs de soluţii. respectiv noi servicii.

autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care nu poate depăşi 3 ani de la atribuirea contractului iniţial. respectiv pana in 20% sau peste 20 % In baza unei note de fundamentarte. Prezentarea ofertei preliminare (agentul economic) 7. operatorul economic solicita autoritatii contractante fonduri suplimentare. DERULAREA RUNDEI/RUNDELOR DE NEGOCIERI 8. Descriere activitati indiferent de procentul suplimentar. fisa de date. Numirea comisiei de evaluare 6. Intocmirea si aprobarea documentatiei de atribuire (caiet sarcini. . Nota justificativa privind alegerea procedurii 3. In baza acestei note se vor intocmi urmatoarele documente: Autoritatea Contractanta / Operatorul economic 1. Comunicarea rezultatului procedurii 12.operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective. Transmiterea invitatiei de participare la negocieri si a documentatiei de atribuire catre operatorul economic â 5. . Evaluarea ofertei finale 10. Elaborarea raportului procedurii de atribuire 11. proiect de contract) 4. Intocmire si aprobare referat de necesitate 2. Prezentarea ofertei finale (agentul economic) 9. Publicarea in SEAP a anuntului de atribuire .

Examinarea ofertelor preliminare: ▪ verificarea corespondenţei cu documentaţia descriptivă. Mijloc probant: .Nota justificativă pentru stabilirea criteriului de atribuire . Mijloc probant: .Referat de necesitate care conţine estimarea valorii contractului .Declaraţiile completate de membrii comisiei de evaluare şi de către experţii externi cooptaţi. data şi ora înregistrării ▪ completarea declaraţiilor privind confidenţialitatea şi conflictul de interese de către membrii comisiei de evaluare. se ia decizia modificării comisiei de evaluare şi se modifică actul juridic de numire a acesteia. 30/2006! │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ 4.Procesele-verbale ale şedinţelor de negociere .Lista cu ofertanţii.Invitaţia/Invitaţiile de participare transmisă/transmise 5.NEGOCIEREA FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A ANUNŢULUI DE PARTICIPARE Paşi de urmat 1. 7. Mijloc probant: . ▪ finalizarea fişei de date a achiziţiei. Identificarea necesităţilor şi a fondurilor necesare Mijloc probant: . Transmiterea invitaţiei de participare către unul sau mai mulţi operatori economici.Poziţie în programul anual al achiziţiilor publice .Actul juridic modificat de numire a comisiei de evaluare 8.Referat de necesitate . Mijloc probant: . Mijloc probant: .Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare . În cazul apariţiei conflictului de interese. Numirea comisiei de evaluare Mijloc probant: . potrivit prevederilor │Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.Nota justificativă privind aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare aprobată 3.Stabilirea întâlnirii finale şi depunerea ofertelor finale După caz: ▪ aplicarea factorilor de evaluare a ofertelor. dacă este cazul 6. Perioada de aşteptare: ▪ depunerea ofertelor preliminare. ▪ la sfârşitul fiecărei întâlniri comisia de evaluare consemnează problemele discutate şi aspectele convenite într-un proces-verbal de şedinţă. ▪ elaborarea clauzelor contractuale. inclusiv de către experţii cooptaţi. Alegerea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare: Mijloc probant: . precum şi a documentaţiei descriptive Mijloc probant: .Fila de buget/aprobare obţinere credit 2. numărul de înregistrare al ofertelor preliminare. . ▪ stabilirea criteriului de atribuire şi elaborarea notei justificative cu privire la acesta.Nota justificativă privind aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare ▪ obţinerea aprobării de aplicare a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a anunţului de participare. Elaborarea documentaţiei de atribuire care conţine şi documentaţia descriptivă: ▪ elaborarea documentaţiei descriptive.Nota justificativă privind cooptarea de experţi externi.Declaraţiile completate de membrii comisiei de evaluare .Documentaţia de atribuire aprobată ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Atenţie! Nu uitaţi de solicitarea adresată Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea │Achiziţiilor Publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Mijloc probant: .

│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Mijloc probant: . dacă au fost invitaţi să participe mai mulţi 10. Perioada de aşteptare: ▪ primirea contestaţiilor.Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anunţul publicat Recomandare: Documentele care reprezintă mijloace probante ale realizării fiecărui pas al procedurii constituie file ale dosarului de achiziţie publică.▪ stabilirea ofertelor.Procesul-verbal privind oferta finală sau . Semnarea contractului Mijloc probant: . dacă este cazul. Mijloc probant: . în original 12. rezoluţia motivată 11.Contestaţia depusă.Raportul de evaluare a ofertelor 9. │În cazul ofertelor declarate admisibile comunicarea respectivă trebuie să indice şi │ │ │ │ │caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei câştigătoare faţă de oferta respectivului│ │ofertant. Mijloc probant: . cu număr de înregistrare . Transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Atenţie! Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire către ofertanţii a căror │ofertă a fost declarată necâştigătoare trebuie să motiveze această decizie şi să indice │numele ofertantului câştigător.Cererea de publicare a anunţului . │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . după caz. Transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire Mijloc probant: . ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Atenţie! Fiecare document trebuie să aibă un număr de înregistrare în ordinea cronologică a │întocmirii.Decizia CNSC sau.Contractul semnat. ▪ elaborarea raportului şi aprobarea acestuia.Comunicările către ofertanţi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful