NEGOCIEREA FARA PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE

1. DOCUMENTE DE REFERINTA OUG nr. 34/ 2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii (actualizata pana la data de 1 august 2006) art.122 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de serviciu.

HOTARARE nr. 925/ 2006

2. Cand se aplica Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare Art. 122 - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri: a) *** Abrogată de L. Nr. 337/2006 b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. În cazuri de forţă majoră sau în cazuri temeinic motivate autoritatea contractantă are dreptul de a emite un ordin de începere a serviciilor/lucrărilor concomitent cu iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; d) atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente; e) atunci când este necesară achiziţionarea, de la furnizorul iniţial, a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior, şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice sporite de

i) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale. . ca urmare a unui concurs de soluţii. autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători.atribuirea să fie făcută contractantului iniţial. în acest din urmă caz. conform regulilor stabilite iniţial. în cazuri temeinic motivate ordonatorul principal de credite poate aproba majorarea procentului până la limita maximă de 50% din valoarea contractului iniţial pe baza unei note justificative în care vor fi precizate motivele care au condus la depăşirea procentului de 20% şi care este parte a dosarului achiziţiei publice. ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii. printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare. în mod cumulativ. respectiv noi servicii.în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări similare.contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisă sau restrânsă. j) atunci când. f) pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri. respectiv noi servicii similare. . care sunt similare lucrărilor sau serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respectă. următoarele condiţii: .valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior. contractul de servicii trebuie să fie atribuit. g) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase.valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale nu depăşeşte 20% din valoarea contractului iniţial. achiziţia acestora realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil. iar noile lucrări. precum şi cea a contractelor reînnoite nu poate fi mai mare de 3 ani. de la un operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile. separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau. . constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract. durata unor astfel de contracte. de la un judecătorsindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare. reglementată prin lege. . h) atunci când. concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv. . dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză. în mod cumulativ. şi numai dacă se respectă.lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi.operare şi întreţinere. care nu au fost incluse în contractul iniţial. Ca regulă generală. următoarele condiţii: . respectiv noile servicii.atribuirea se face contractantului iniţial. din punct de vedere tehnic şi economic. de la . autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze noi lucrări. sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia. deşi separabile de contractul iniţial.

Intocmirea si aprobarea documentatiei de atribuire (caiet sarcini. Prezentarea ofertei finale (agentul economic) 9. operatorul economic solicita autoritatii contractante fonduri suplimentare. Transmiterea invitatiei de participare la negocieri si a documentatiei de atribuire catre operatorul economic â 5. respectiv pana in 20% sau peste 20 % In baza unei note de fundamentarte. . Intocmire si aprobare referat de necesitate 2. Descriere activitati indiferent de procentul suplimentar. Nota justificativa privind alegerea procedurii 3. fisa de date. DERULAREA RUNDEI/RUNDELOR DE NEGOCIERI 8. .operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective. In baza acestei note se vor intocmi urmatoarele documente: Autoritatea Contractanta / Operatorul economic 1. Numirea comisiei de evaluare 6.autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care nu poate depăşi 3 ani de la atribuirea contractului iniţial. proiect de contract) 4. Publicarea in SEAP a anuntului de atribuire . Prezentarea ofertei preliminare (agentul economic) 7. Comunicarea rezultatului procedurii 12. Elaborarea raportului procedurii de atribuire 11. Evaluarea ofertei finale 10.

Mijloc probant: .Nota justificativă privind cooptarea de experţi externi.Lista cu ofertanţii. Mijloc probant: .Nota justificativă privind aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare ▪ obţinerea aprobării de aplicare a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a anunţului de participare. 7. Mijloc probant: . Examinarea ofertelor preliminare: ▪ verificarea corespondenţei cu documentaţia descriptivă. dacă este cazul 6. ▪ elaborarea clauzelor contractuale. În cazul apariţiei conflictului de interese. .Documentaţia de atribuire aprobată ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Atenţie! Nu uitaţi de solicitarea adresată Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea │Achiziţiilor Publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.Invitaţia/Invitaţiile de participare transmisă/transmise 5.NEGOCIEREA FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A ANUNŢULUI DE PARTICIPARE Paşi de urmat 1.Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare . precum şi a documentaţiei descriptive Mijloc probant: .Referat de necesitate . numărul de înregistrare al ofertelor preliminare.Poziţie în programul anual al achiziţiilor publice . 30/2006! │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ 4. se ia decizia modificării comisiei de evaluare şi se modifică actul juridic de numire a acesteia. inclusiv de către experţii cooptaţi. ▪ finalizarea fişei de date a achiziţiei. ▪ la sfârşitul fiecărei întâlniri comisia de evaluare consemnează problemele discutate şi aspectele convenite într-un proces-verbal de şedinţă. Numirea comisiei de evaluare Mijloc probant: .Declaraţiile completate de membrii comisiei de evaluare şi de către experţii externi cooptaţi. data şi ora înregistrării ▪ completarea declaraţiilor privind confidenţialitatea şi conflictul de interese de către membrii comisiei de evaluare. Elaborarea documentaţiei de atribuire care conţine şi documentaţia descriptivă: ▪ elaborarea documentaţiei descriptive. Mijloc probant: . Identificarea necesităţilor şi a fondurilor necesare Mijloc probant: . potrivit prevederilor │Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Mijloc probant: .Procesele-verbale ale şedinţelor de negociere .Declaraţiile completate de membrii comisiei de evaluare .Fila de buget/aprobare obţinere credit 2. Mijloc probant: . Alegerea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare: Mijloc probant: .Stabilirea întâlnirii finale şi depunerea ofertelor finale După caz: ▪ aplicarea factorilor de evaluare a ofertelor.Nota justificativă pentru stabilirea criteriului de atribuire . ▪ stabilirea criteriului de atribuire şi elaborarea notei justificative cu privire la acesta.Actul juridic modificat de numire a comisiei de evaluare 8.Referat de necesitate care conţine estimarea valorii contractului .Nota justificativă privind aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare aprobată 3. Perioada de aşteptare: ▪ depunerea ofertelor preliminare. Transmiterea invitaţiei de participare către unul sau mai mulţi operatori economici.

după caz. Transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire Mijloc probant: . Semnarea contractului Mijloc probant: .Contestaţia depusă.Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anunţul publicat Recomandare: Documentele care reprezintă mijloace probante ale realizării fiecărui pas al procedurii constituie file ale dosarului de achiziţie publică. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Mijloc probant: . │În cazul ofertelor declarate admisibile comunicarea respectivă trebuie să indice şi │ │ │ │ │caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei câştigătoare faţă de oferta respectivului│ │ofertant.Contractul semnat. Mijloc probant: . dacă au fost invitaţi să participe mai mulţi 10. rezoluţia motivată 11.Procesul-verbal privind oferta finală sau . în original 12. dacă este cazul.Cererea de publicare a anunţului . Perioada de aşteptare: ▪ primirea contestaţiilor.Decizia CNSC sau.Comunicările către ofertanţi. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Atenţie! Fiecare document trebuie să aibă un număr de înregistrare în ordinea cronologică a │întocmirii.Raportul de evaluare a ofertelor 9.▪ stabilirea ofertelor. Transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Atenţie! Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire către ofertanţii a căror │ofertă a fost declarată necâştigătoare trebuie să motiveze această decizie şi să indice │numele ofertantului câştigător. cu număr de înregistrare . ▪ elaborarea raportului şi aprobarea acestuia. Mijloc probant: . │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful