P. 1
Etape Derulare Negociere Fara Publicare

Etape Derulare Negociere Fara Publicare

|Views: 1,272|Likes:
Published by costas_bogdan

More info:

Published by: costas_bogdan on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

NEGOCIEREA FARA PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE

1. DOCUMENTE DE REFERINTA OUG nr. 34/ 2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii (actualizata pana la data de 1 august 2006) art.122 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de serviciu.

HOTARARE nr. 925/ 2006

2. Cand se aplica Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare Art. 122 - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri: a) *** Abrogată de L. Nr. 337/2006 b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. În cazuri de forţă majoră sau în cazuri temeinic motivate autoritatea contractantă are dreptul de a emite un ordin de începere a serviciilor/lucrărilor concomitent cu iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; d) atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente; e) atunci când este necesară achiziţionarea, de la furnizorul iniţial, a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior, şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice sporite de

operare şi întreţinere.în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări similare. Ca regulă generală. de la . conform regulilor stabilite iniţial. din punct de vedere tehnic şi economic. de la un operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile. de la un judecătorsindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare. h) atunci când. i) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale. f) pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri. respectiv noi servicii. printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare. următoarele condiţii: . separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau. ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii. care sunt similare lucrărilor sau serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respectă. care nu au fost incluse în contractul iniţial.valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior. concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv. . . j) atunci când. ca urmare a unui concurs de soluţii. dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză. respectiv noi servicii similare. autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze noi lucrări. precum şi cea a contractelor reînnoite nu poate fi mai mare de 3 ani. .atribuirea se face contractantului iniţial. iar noile lucrări. în mod cumulativ. în cazuri temeinic motivate ordonatorul principal de credite poate aproba majorarea procentului până la limita maximă de 50% din valoarea contractului iniţial pe baza unei note justificative în care vor fi precizate motivele care au condus la depăşirea procentului de 20% şi care este parte a dosarului achiziţiei publice. reglementată prin lege. durata unor astfel de contracte. g) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase. .lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi. deşi separabile de contractul iniţial. şi numai dacă se respectă.contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisă sau restrânsă. constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract. respectiv noile servicii. în mod cumulativ. în acest din urmă caz. .valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale nu depăşeşte 20% din valoarea contractului iniţial. sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia. autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători. achiziţia acestora realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil. următoarele condiţii: .atribuirea să fie făcută contractantului iniţial. contractul de servicii trebuie să fie atribuit.

. Descriere activitati indiferent de procentul suplimentar. proiect de contract) 4. Transmiterea invitatiei de participare la negocieri si a documentatiei de atribuire catre operatorul economic â 5. Comunicarea rezultatului procedurii 12. Publicarea in SEAP a anuntului de atribuire . Prezentarea ofertei finale (agentul economic) 9.operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective. Nota justificativa privind alegerea procedurii 3. . In baza acestei note se vor intocmi urmatoarele documente: Autoritatea Contractanta / Operatorul economic 1. operatorul economic solicita autoritatii contractante fonduri suplimentare. Intocmirea si aprobarea documentatiei de atribuire (caiet sarcini. fisa de date. Prezentarea ofertei preliminare (agentul economic) 7. respectiv pana in 20% sau peste 20 % In baza unei note de fundamentarte. Intocmire si aprobare referat de necesitate 2. Numirea comisiei de evaluare 6. Elaborarea raportului procedurii de atribuire 11. DERULAREA RUNDEI/RUNDELOR DE NEGOCIERI 8.autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care nu poate depăşi 3 ani de la atribuirea contractului iniţial. Evaluarea ofertei finale 10.

NEGOCIEREA FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A ANUNŢULUI DE PARTICIPARE Paşi de urmat 1.Actul juridic modificat de numire a comisiei de evaluare 8.Nota justificativă privind aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare ▪ obţinerea aprobării de aplicare a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a anunţului de participare. Mijloc probant: .Fila de buget/aprobare obţinere credit 2.Referat de necesitate care conţine estimarea valorii contractului .Referat de necesitate .Stabilirea întâlnirii finale şi depunerea ofertelor finale După caz: ▪ aplicarea factorilor de evaluare a ofertelor.Nota justificativă privind aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare aprobată 3. Mijloc probant: . dacă este cazul 6. potrivit prevederilor │Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. În cazul apariţiei conflictului de interese. Numirea comisiei de evaluare Mijloc probant: . Transmiterea invitaţiei de participare către unul sau mai mulţi operatori economici. Mijloc probant: . inclusiv de către experţii cooptaţi. Mijloc probant: .Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare . ▪ finalizarea fişei de date a achiziţiei. ▪ elaborarea clauzelor contractuale. precum şi a documentaţiei descriptive Mijloc probant: .Lista cu ofertanţii. Mijloc probant: . 7. 30/2006! │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ 4.Declaraţiile completate de membrii comisiei de evaluare şi de către experţii externi cooptaţi.Nota justificativă pentru stabilirea criteriului de atribuire .Poziţie în programul anual al achiziţiilor publice . ▪ la sfârşitul fiecărei întâlniri comisia de evaluare consemnează problemele discutate şi aspectele convenite într-un proces-verbal de şedinţă.Declaraţiile completate de membrii comisiei de evaluare . . Perioada de aşteptare: ▪ depunerea ofertelor preliminare. Examinarea ofertelor preliminare: ▪ verificarea corespondenţei cu documentaţia descriptivă.Invitaţia/Invitaţiile de participare transmisă/transmise 5. Alegerea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare: Mijloc probant: . se ia decizia modificării comisiei de evaluare şi se modifică actul juridic de numire a acesteia. data şi ora înregistrării ▪ completarea declaraţiilor privind confidenţialitatea şi conflictul de interese de către membrii comisiei de evaluare. ▪ stabilirea criteriului de atribuire şi elaborarea notei justificative cu privire la acesta.Procesele-verbale ale şedinţelor de negociere . Mijloc probant: . Identificarea necesităţilor şi a fondurilor necesare Mijloc probant: . numărul de înregistrare al ofertelor preliminare.Documentaţia de atribuire aprobată ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Atenţie! Nu uitaţi de solicitarea adresată Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea │Achiziţiilor Publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.Nota justificativă privind cooptarea de experţi externi. Elaborarea documentaţiei de atribuire care conţine şi documentaţia descriptivă: ▪ elaborarea documentaţiei descriptive.

Contestaţia depusă. Semnarea contractului Mijloc probant: . după caz. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Atenţie! Fiecare document trebuie să aibă un număr de înregistrare în ordinea cronologică a │întocmirii. dacă este cazul. Transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire Mijloc probant: . │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Mijloc probant: . │În cazul ofertelor declarate admisibile comunicarea respectivă trebuie să indice şi │ │ │ │ │caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei câştigătoare faţă de oferta respectivului│ │ofertant. cu număr de înregistrare . ▪ elaborarea raportului şi aprobarea acestuia. Mijloc probant: .▪ stabilirea ofertelor. Transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Atenţie! Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire către ofertanţii a căror │ofertă a fost declarată necâştigătoare trebuie să motiveze această decizie şi să indice │numele ofertantului câştigător. Perioada de aşteptare: ▪ primirea contestaţiilor.Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anunţul publicat Recomandare: Documentele care reprezintă mijloace probante ale realizării fiecărui pas al procedurii constituie file ale dosarului de achiziţie publică. dacă au fost invitaţi să participe mai mulţi 10.Cererea de publicare a anunţului .Contractul semnat. │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . rezoluţia motivată 11. Mijloc probant: .Procesul-verbal privind oferta finală sau .Raportul de evaluare a ofertelor 9. în original 12.Comunicările către ofertanţi.Decizia CNSC sau.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->