P. 1
Grafe Teorie, Algoritmi Si Aplicatii

Grafe Teorie, Algoritmi Si Aplicatii

|Views: 861|Likes:
Published by Natalia Laslo

More info:

Published by: Natalia Laslo on Feb 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2013

pdf

text

original

.'

t:

..

r.

'

CLUJ-NAPOCA

2009·

"

,

..-

..
Reeditare

,I

i

J
.1
1
t

CUPRINS·
INT~ODI:.I~ERE
*•• ~.,._ .

I
1.1.. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. ).2.3. 1.3. 1.3.2.

5 11
11

1.

". Op~~~~E .~~ N . Notiunl prelimfuaru

_•• _••••••~ 111"' ,
II' ,~~

"'.~

.

.
.

.1.3.1.
1.3.4.

'~rezentlrl ale"gra£elor Re~zeIltarea geo~ct:ricl ''' Rep~ matriceall Reprezcntarea cu tablouri unidimensional~ Numcre fundamentale.fn teoria grafclor Nurnlr. de stabilitatc internl ; Numlr cromati~ ~

~
t-

"
,

.
.

32 32 39

34 50 60 67

; :

. .. ,.

SO

N~1r de st:aJ;iUta.tc-~"'_'.' ' t.3.3. . Nu~c11l unui .Pat

••"'~'''.''''''.''.'':.'''''''.:.: •.•'''.''''''''!.''.''.''

_

.
.

~ •••.•.••
tI

iii •••••

't'"

Editura Albastri Director edituri .

Smaranila DcrvCfteanu

•!

CODcxJta.te ••••••~ "' : , '1.4." 104.1. Componeqte concxc 1.4.2• NumAr ciclomatic ,inUIQlr .cociclomatic· . 1.4.3~ Arbo:~ ,i Pldllri. ••••.... , lA;~ •. 'ArbOr-c de .pondere min.iml; Grafe .p~cu1al'e , ~~ •••• ;.f 1.5. :1.5.1 • Grafe pJanare ..~.,..•~.'..• ; i.s.2~ O1'afe perfecte.,
I1

,

:

": •..•.•.•, .. : ..

.

'75 '75

69 84.
89','

;•...
.

:. •••••••

,

; •••••

,
,

..

105

100 lOS

I

tI.~

••••

" ••••••••••

'.I

.. ; . ..

109 112 112
114 117

Coperta SD Special Design Tiparit

2.1.

~.

EOlTURA

ALBASTRA.

2.2. 2.3~

·Subspapul cjcluri.lo.f" ~ ·.SubspatiuJ.~ic;lur:'ilor.'I
DRUMURI1N

SPATI. LlNIARE ASOelATE GRAFELOR Spapulliniar at pllrfilor unci mulfimi

~

~

"
"'

~
_

.. ;

Editura este acrcditatli de CNCSIS . (ConsiIiul NaJional a1 Cercetirii $rinpficc din InvitAmintul Superior) ~i este recomandati Consiliului .National de Atestare a Titlurilor ,i DipJomel~r Uruversitare. Copyright C 2009 Toate dreptarile asupra acestei lucriri apartin s.e, Casa de Editurl Albastri a.rJ. Reproducerea integrall sau partia1i a textului sau 8 ilustrafiilor din actastl carte este posibili numai cu acordul prealabil in scris aJ Caseide Ecliturl Albastri .:

3.
3.1. 3.1.1. 3.1.2.

GRAFE ••••••••••••• "'_

"............... .121

Optitriiz.!ride drumuri in ipoteza 1{Ji) = Ll(u)

3.1.3.

Valori minime de drumuii de la un virf dat..... Algoritmi matriccali pentru valori min.i.me ..:............................... Detenninareavalorilor maxime ale drumurilor .......... _....... ~.......

.....

;................123 124
13$ 138

3

i.

"

3.2.

OptimizAri de drurnuri in ipoteza /(J.t) = Problema ordonantarii. Drum critic Graful potenJiale-activitilti GrafuJ poreatiale-etape (PERT) Problema comis-volajorului

II leu)
U~jA

.

142 144

INTR9DUCERE I
~

3.3.
3.4.

3.3.1.

3.3.2.

:

. . . .

]44
147 148

4.
4.1.

FlUXURI $1 RJ:TELE DE TRANSPORT
Definitii ~j proprietati de hazl Lema arcelor colorate (Lema lui Minty) Problema fluxului maxim tntr-o retea de transport Tlietur! fntr-o retea de transport Algoritmullui Ford-Fulkerson Modelarea probJemei orarului ca flux in grafe Bxtensir ale algoritmului lui Ford-Fulkerson F1uxuri de cost minim

.
. .. . . .. .. . .

4.2. 4.3. 4.4.
4.5.

4.6. 4.7. 4.8.

151 151 153 156 157 160 168
173 175

f
f

tn foarte multe sltuatii oblsnuirn sll descriem unele obiecte (sisteme), entrn a Ie studia sau prezenta, cu ajutorul unor reprezentari sub forma unor ~cheme. Asemenea situ alii se IntAlnesc in: cartografie; ., . . studiuJ unor retele (cai ferate, rutiere, cenallzari, telefonie) econorrue (diagrame); fizic~; chimie $i biochimie (reprezent!ri de molecule §i ceIule); geometrie §i topologie; proiectarea pe scarli Jargli a circuitelor integrate (VLSI); informatic! etc. Aceste modele ale sistemelor (problemelor), de reguHI., sunt reprezentarl multigrafuri sau multigrafe, SchemeIe din figura 1 sunt citeva exemple. de

1

! i

J
oJ

t

t

5.

CUPLAJE

TN GRAFE
"" ,., _ ,

,.,

"

.
"'II.

184 195

f 1 1
!

BIBLIOGRAFIE

!

1

OH

eH

teoreme ~j corolarii). este problema celor §apte poduri san problema podurilor din Konigsberg.R. armata. C. In teoria astfel dezvoJtatI graful este un obiect abstract. Astfel.Ciurea. Fiind un Ioc de promenad! locuitorii §i-au pus problema urmitoare: Este posibil ca plecand dintr-o zona oarecare stl se pCU'~urgtlun traseu astfel CD acesta sa treaca peste loafe cele jopte podur~ trecdnd 0 singura data peste flecare pod Ii sa se ajunga in zona de pomire? Data nasteril teoriei grafelor se consider! a fi anul 1736 chId matematicianul Leonhard Euler a scris un articol in care a clarificat aceastl problemA ~i a dar 0 metod! pentru rezolvarea altar probleme de acelasi tip [Eul36].l. editatli de D. Al ROfu." J Fig. este un domeniu al matcmaticii teoria grafelor arc acum un grad inalt de abstractizare ~i fonnalizare. chimie. care are un caracter pur teoretic.P. tice menite sli testeze mai mult ingeniozitatea rezolvitoriIor. Cataranciuc. sunt utilizate in modelare pentru studiul unor sisteme sau pentru rezolvarea unor prohleme din diferite domenll. Problemele care au condus la apatifia §i dezvoltarea teoriel grafelor all fost probleme de jocuri §i amuzamenie materna. D.zamfirescu. 7 . Precizam ci. fiind multigrafe particulars. Cepoi. Turte. Materialul prezentat este structurat 'in cinci capitole. in secolul treeut multe rezultate in teoria grafelor au fost date de Cayley. Lovasz. sa. Pentru rezolvarea problemei el si-a construit multigrafuJ din figura 2. fiecare capitol prezinta: notiuni (obiecte ale teoriei grafelor). B. rezultate teoretice (leme. devenind un domeniu al matematicii. Berge. iar Kirchhoff a studiat circuitele electricc cu ajutorul grafe1or. care sunt udate de apa riului. 0 problema de labirint cere sA se determine un traseu. Rccurgerea la aceste modele fiind utila datorita algoritmHor cu care se pot rezolva diferitele probleme concrete. Aplicarea sa depinde ~i de capacitatea rezolvitorului de a asocia problemei sale un graf~i de a-~j formula problema in termenii teoriei grafelor. L. in limba romAna pentru substanti vul gra! exist! in circulatie atiit pluralul grqJe'cat ~i eel de grafuri. Acestea comunici cu ajutorul a sapte poduri numerotate de la 1 la 7 ca in desenul allturat. E. realitlp concrete din domenii diferite pot sa se reduca 1a (sli fie modelate cu) 0 aceeasi problema de grafe. care porneste de la un punct dat (intrarea in Jabirint) §i ajunge III.Soltan. Prin orasul KOnigsberg trece raul Pregel care dupli ce inconjoara insula Kneiphof se desparte in doua brate. alegem uri traseu optim dintr-o mulfime de variante posibile. Cu exceptia capitolului dol. Aceasta se datoreaz. E. intr-un sistem de co~idoare. Pentru stabilirea unor programe ~ de transport optime teoria grafelor ne fumizeazli algoritmi performanti. Ea i§i are originile in rezolvarea unor probleme aparent neinsemnate pentru dezvoltarea matematicii. de~i articole din acest domeniu au mai fast publicate anterior-de Q serie de maternaticieni. rezolvati. C. Gondl"llllt F. Konig. Pentru realizarea unui obiectiv in timp scurt. Croitoru. V. a matematicii. . fizica. Teoria grafelor se poate utiliza in rezolvarea a foarte rnulte probleme concrete. W. 6 J I Probleme iDrudite cu problema celor ~pte poduri sunt problemele de 'labirint. O. ' Capitolull Prezinta principalele definitii referitoare la: multigrafe. V. S. I. printre altele. Interesul pentru teoria grafelor a crescut foarte mult in ultimele decenii. In acest spirit 0 vom prezenta ~inoi in cele ceurmeaza.-J. Pe de alta parte. Pentru a putea fi aplicatll in domenii variate ~i datorita faptului ca. n alt u PUDct dat (iesirea din labirint). 2. Prima carte de teoria grafelor a aparut abia in anul 1936. Astfel prima preblernA. etc. M.l aplicatiilor maternaticii din diferite domenii cum ar fi. problems ~i algoritmi de rezolvare a acestora. sunt prezentate ~i aplicatii practice a carer rezolvare se poate face prin modelarea lor cu ajutorul unor elemente din teoria ~j problematica specifica grafeJor. .Harary. p-grafe ~igrafe orientate sau neorientate. Tomeseu. 0 istorie complete a lucrarilor de teoria grafelor din perioada 1736-1936 este preeentata in [BLW76J. L. muJtigrafe!e sunt obiecte abstracte studiate (investigate) eu un aparat matematic propriu.Olariu. ' economie. Ford. ne ajuta. Grafele. H. Dintre cercetatorii care s-au ocupat de teoria grafelor in ultimele decenii citam pe: C.Ore. oferind un numar mare de modele ~i metode general aplicabile. Teoria grafelor este a ramura relativ tanlirli. T. Teoria grafelor. dar ale carui elemente sunt asignate unor reaJitlip concrete.T. De asernenea. Voss. din teoria grafelor. Astfel exist! patru zone de pamftnt A. teoria grafelor ne ajutl sl determinam momentele de abordare a activitiplor de realizat (ordonantare). Fig.

cinli r) ~irezultate teoretlce se dli.' . . conversia reprezentArii unui graf dintr-o forml tn alta forma. ar- bore altemant de rlldli. detenninarea de multimi interior sau exterior stabile ~i a numerelor de stabllitate. grafe euleriene ~i hamiltoniene. Algoritmii din acest capitol se refem la: pareurgerea grafelor. determinarea unei paduri maximale sau a unui . Capitolul3 tn acest capitol prezentsm cAteNaproblerne ~i algoritmi de rezolyare a acestora pe multimlle de drumuri ale unui graf dat.problema determindrii unui cuplaj maxim ~i algoritmul rezolvare a acesteia . Ca aplicatii prezentam problema ordonanli1rii (drum cffie) ~i problema comis voiajorului. retea de transport. Capitolul 4 ! I 8 j ":! 1 9 .' drum ~i lant ell cazurile particulare de circuit respectiv ciclu. pentru un graf dat. flux Intr-o retea de transport ~i tAietum. lui Edmonds de .arbore de pondere minima. in partea a doua se prezint! problema ~i algorimii pentru determlnarea unui program de transport de cost minim tntr-o retea care are dear v!tfuri sursli sau varfur! destinatie. determinarea componentelor conexe ale unul grat.~ C8pitoln12 Acest capitol are un caracter doar teoretic ~j prezint! un mod do a defmi spatii llnlare sau slibspapi liniare pornind de la un graf dat peste corpul B2 • Este yorba despre spatiul llniar al submultirnilor unei multimi. grafe planare ~i perfe~e. numere fundamentaJe in teoria grafelor. se ptezintli problema ~j algorimii pentru determlnarea fluxului maxim tntr-o retea de transport. retea. Dupa prezentarea ~l studiul notlunilor: flux tntr-un graf. conexe ~i tare conexe. Este prezentat un tip (0 clasa) de algoritmi backtracking ~i branch-and-hound ell exemplificare pentru deterrninarea de multiml ~inumere de stabllitate intern! san externa. un spatiu liniar al ciclurilor unui graf. Apoi. moduri de reprezentare a grafelor. Capitolu15 Dupa prezentarea principalelor notiuni (cuplaj. arbori. sunt date unele aplicatf ale acestei probleme (problemele de afectare ~icea a orarului). determinarea de cicluri euleriene sau hamilloniene.. multim! interior ~j exterior stabile. subspatiul ciclurilot unui graf subspatiul cociclurilor unui graf dat. piduri ~i arborescente. Ian! alternant.

1).are sensul de la vllrfu) i la vanul j. atunci multigraful G se ziee cli este/Ulit ~i in acest caz cardinalul muttimii X. E) de In cuvintele englezesti vertex (viirj) $i edge (arc). se numeste ordillul mutigrafului. Cardinalul multimii Use noteazl eu m ~ise numeste dimensiunea multigrafului G. fntr-un rnultigraf cea de-a treia component! a unui arc are rol doar de numerotatre a arcelor care nu pot fi diferentiate altfel. (2. 2 •. 3. iar varful j este extremitatea finaili. notat cu n = lXI. Daca extremitatile unui arc coincid atune! arcul se numeste bucld.. Deci In precizarea unui arc conteazli ordinea vfufurilor.1). Astfel multigraful reprezentat in figura 1 are: 1 I ca multime de varfuri pe: X= (1. Daca (it j. Se numeste mUlJigruforientat orice sistem de forma (X. iar elementele multimii U Ie numim arcele multigrafului.1». (7. (4.i U sunt finite. 1). = {(~ 11 . W. in care X este a multime de elemente carecare.4. 1).7. Deoarece nu ne intereseazA natura varfurilor mnltigrafelor dacli JXI = II convenim ca X sA fie {I. k) E U.5. U). NOTIUNI DE • BAZA 1. 8. iar U J) I i.1.1. ElementeJe multimii X Ie numim vllrJuriU rnultigrafului.4.3. eonvenim.2). 1).(6. notat cu G. (3. Nurnerotarea. 3.(5. ceea ce inseamnl ell varfurile au' fost numerotate. Daca multimile X . unde X este multimea oamenilor dintr-o anumitli zonA geograficl (deci virf este once om din X).6. U).. atunci spunem eAarcul respectiv este iI.5. iar U cXxXxN. Notiuni preliminarii Delinilia 1. n}. In cele ce urmeaza vom considera doar multigrafe finite. Un alt exemplu cste G = (x.1).1. j.6. (8. in unele lucrAri G este notat cu (V.6.2. j E X ~ij este nepot al lui i}. .eidelll "pre exterior varfului i.1. ca multirne de arce pe: U= 7. 2. este ilu:ident spre interior virfului l. (2. sA 0 facem de la I pentru fiecare pereche ordonatli de varfuri.S}. 2). k) v1irfuJ i este extremitatea initial!.(7.1. 1). Pentru arcul u = (i.

Un J-grafsenume~tegroforienlat.f).1. r4". Un multigraf G senumesie p-graJ daca Tntre oricare doua vfufuri ale sale exista eel mult p arce care s!! alba acelasi sens ~i G are dou!-v!rfuri intre care exist! exact p arce care au acelasi sens. Deflnltla 1. Obsenoatli: a.3}. U) cu X= {l . . Definitia 1..5). iarj': E ---7X X X este 0 functie. Exemplull. (X.1.2. 5} U relatie binara pe rnultimea = ( (1. G colegi de clisi'l}. 2.)) se interpreteaza astfel: arcul k E E iese din i ~j intr!!in). De asemenl. iar r este 0 aplicarie multivocli r :X ---7 X (adica 0 functle de laX Ia multimea 9D{X)a partilor lui X). multi mea E se poate co~sjdera eli este format~ din aeele numere naturale eu care s-au numerotat arcele ~ultigrafului. 0 inchipuire a omului relativa Ja acel sistem.5} 1'3"'<1>.={l.1. Acest graf este un graf orientat. In care X este 0 multime de' elemente numite vlirJurile multigrafului.2). SAremarcam aeest graf este neorientat. = 1 Multigraful reprezentat in figura 1 este. Reprezentarea geornetrlca este utilll mai mult cand dorim sli darn a perceptie vizuall! a multlgrafufui. 3. =( Folosind observatllle de mai sus indiferent de forma tn care se da un graf vom putea face referire ~i Ia cealalta forma. G=(X. X in acest caz.1. {5. Deoarece multigrafuJ il considerarn un obiect abstract.5. U) cu X multimea elevilor unei scoli ~i U = {(i. IL. spunem elj este succesor al lui i ~ieli i estepredecesor aI luij. U). E este 0 rnultime de elemente numite areele multigrafului cu E tl X = CfJ.n cu X={1. 1) eu r: X---7X ~i n =' U E XI (i. influenteaza eficlenta algoritmilor in rezolvarea problemeJor.4). unde X este multirnea celor 64 p!!tr!j:eJe de pe 0 tabla de {(i. U) in care U= {(i. doua arce distlnctesunt adiaeente daell au 0 extrernitate comuna.Si precedent .se consldera U c X x.j)EU }. ~i n={2. Prin graf arientat infelegem un sistem G (X.l. Daca G". (3. E. (X. I I I i Pentru i E X ~i relatia j E n interpretam eli de la varful i la vart'ul) exista un arc In grafu! G. b. iar arcele se reprezinta prin segmente orientate (vezi figura J).1. 2}. ~i (2. iar pentru fiecare i definim n'"U I activitateaj poate sit ineeapli eel mai devreme imediat dupa teal izarea aetivitatii i).mx:empluI1. Analog cazului a daca G == (X. )11 piesa de ~ah cal de pe i se poate deplasa printr-o mu~e pe j}. in aceasta reprezentare varfuriJor Je corespund puncte sau cercuri etichetate sau nu din plan.4. Pentru 0 percepere vizuala a grafelor se utillzeaza reprezentarea Jor intr-o formA geometrica.: G= (X. (5.rtie sau cu creta pe tabla. 1). a carui elemente se numesc vdrfuri ale grafului.4.: a. 12 • 13 . atunci el este definit ~i de (X. Exista ~i alte mod uri de a reprezenta multigrafele fiecare mod avand avantaje ~i dezavantaje. iar multimea U = c. rs = CfJ.4.2. G = (X. (3.2. U). = (X.Multigraful este un model abstract pentru un sistem oarecare.1. 11 atunei graful respectiv se poate preciza si prin (X.3). b.)) liE X ~i jE n} . Adlca. T). deci 0 abstractizare. Faptul elif(k) :::(i. G = Vom da alte deflnltll echivalente pentru notlunile de multigraf orientat ~i de graf oriental. 3). (2. Prin multigroj orienta: fntelegem un sistem G X.3. Definitia 1. un 2-graf. Deflnltia ]. Daca lntre doua varfuri existli un arc atunci spunem e! viirfurile sunt adlacenre.3. J11 i ~ij sunt acest graf este un graf neorientat ea ~i . (4.5). unde X este 0 multime oarecare. 'Vi EX. F) unde X este multimea de activit!? ee trebuiesc realizate pentru a realiza un obiectiv (a atinge un scop). sah. 0 SAobservam eli muljimea U poate fi privitlt ca v§rfurilor grafului. I)}. Aceasta deflnitie a pennis introducerea notiunii de hipergraf In care eJementele lui V sunt multimi de varfuri nu neaparat de cardinal 2. (4. deci se utllizeaza mai mult pe M.~ful d. 3).

.. iar aplicatia tratlzitivii a apllcatiei r. notlim eu g(i) pe g +(1) + g-(O ~i-l numim gnutul vlirJului i.Multimea Ti se numeste mu1limea succesorilor lui i. ~iaplicatia 0 numim iJ. aweli pe t r. U) ~i un vBrf l E X: notam cu g+(i) numarul succesorllor subgradul exterior al lui i..rorul vdrjiJluJ ce "" mal are 8uccuorlneviz!la/i. apoi vecinii nevizita/i at acestora # asa mai departe pana cdnd se viziteazii toate v6rfutile grofolul'. si-l numim notam cu g-(I) numarul predecesorilor lui i. Ideea parcurgerii in l!itiroe este: 'se v~iteaza vdrful de pornire. Parcurgerea in adfincime intuitiv consta in: "Se viziteaziJ vdrfu/ de pornire. se vultema tOli succesorii (vecinii) acestuia. . Un virf i eu g(z) =0 o descriere a aIgoritmuIui de parcurgere in adlincime a unui graf este: vizilea:Ui vdrfol tk pDl'nire. ' se numeste varfiwlat. orientat sau nu.=fil: repetli viziteaU fiecarc j e S. parcurgerea in lafime (bradthfirst). ..l. Procesul de _schimbare a ultimului var[ visitat continua paM cdnd se ajunge la viir/tiI de pornire st aces/a nu are succesori nevizita/l~'. . 14 15 . rA=Un. siii. PARCURGEREA GRAFELOR Fiind dat un graf G.. adic! pe jI"'1 il. a aplicatiilor. mai algoritmizata a parcurgerii in llitime./Vizikll viziteazii. pentru un nE N. se pune problema de a vizita (parcurge) toate varfurile grafuJui.. Parcurgerea elementelor unei matrice se poate face "pe Iinii" sau "pe coloane" rlimlinind de precizat ordinea de selectare a HnHlorrespectiv a coloanelor. Aeeastl vizitare se poate face in diferite mod uri. este fonnata din top descendentii lui i E X.H n=O n 2: 1 I J r+ se numeste fnchUkrea MulJimea I o descriere este: R:=$. r+i=Ur"i. mcctl80r fIIIV/Zilot 01 ullimulul wir. s . Pentru A este: ci X. . ne putem . p4nd c:dJui Wir. ape. §i-I nwnim subgradul interior aI lui i.. ieA Folosind operatia de compunere referi la multirnea T'i definita astfel: rlli _ . se repetii vizitarea unui succesor nevizitat a ultimului varf vizua: pdnii cand nu exislt'i succesori nevisitati penJru ultimul v8. j Existli· 0 re~ativli asemanare intre aceste pareurgeri ale virfurilor unui graf cu parcurgerea elementelor unci matrice.. apoi se revine Ia predecesorul uuimulu: vdrf vizitat (~e cimsidera ca ullimul wiry vizlta: co flind predecesorul care a condus la vizitarea ultimulul vlir! vizitat).. rS·R: R. RvS. pin! !:And S. Dam incontinuare 0 rafmare a descrierii algorirmilor de pareurgere in Illtime §i in adaneime a grafelor care construieste ordinea respectiva de vizitare a varfurilor grafului in fiI'!J1 vizit fi foloseste ca variabiUi deIucru lista liniarAx..rcrll-1i). rA I f l pareurgerca in adincime idepth first)./u/de pomire nu mai are 8uCQ!sorl nevizikl#. npet6 c:4itimp exisla ifc. Definim ~i = Urlli:::r+iu{i} 11:<:0 S. IrtJ. pornind de la varful i.q.chUlerea reflail' tranzitivil a aplicatiei Fiind dat un geaf oarecare G ::: (X. n. Dintre aceste moduri de parcurgere a varfurilor mai cunoscute sunt doul: reventr« la predec. {(i).1/ l'izitat.

Observatie: Orice graf care are bucle poate fi transformat mrr-un graf simpJu Algoritmull. Ie. x/p}:=j.l. 2.p. EX: Observatle: .J) E U anmei (j. 3. vizUO] . p:=p-J.. Teorema 1.Repsll ' Pmlnl j J'ucreJ'orlll lui x{pj execut4 DIlCiI l'iziJUj = Olllllnci i:=i+}.IV) E U2• . grafe/O.6. l1izil{jj:=l..=}' Repsil ' CIJt limp existll] . putem considera cli toate grafele considerate SlIDt simple. vizit{vdif de pomire/.. vlJrffil de pt~mire./{]).. Pentra i =1.n ex. Vizil4aziJ wlfjitlj.) ~i (Ie. G3 izornorfe.PenJru i "'J. = Daca G t e rj~jE = (X. x(p/:= W1/fo1 de pornire. p. Multigrafe1e GJ :: (X ..J) E U atunci $i (j. Deci relapa de izomorfism este reflexiv!. g(k» E U2. 1). Observatie: Altfel spus Vi.1. i) si Inlocuind bucla cu arcele tt.lltimile de vfirfini ale celor doul grafe cu proprietatea de conservare a relatiei de adiacent! 16 X (i. Demonstra(ie: .. Un graf orientat este tum. p . SfdaclJ.=J. plnil cAnd p=O. x/pj:=. prin ad!ugarea de elite un vlirf Ie.' daca este antisimetric ~i are numar maxim dearce.j E . p:=l. 17 ..J) E U. prin urmare exist! funepilefj : XI ~ Xl ~ih: 2 -4 X3 bijective eu proprietatile precizate pentru grafe X izomorfe.. <=> (j(i).7. k) E VJ ~ (j{z). UJ) ~i G2:: (X2: Vi) sunt izomor/e clac! exist! bijecpile f: XI ~ X2 ~ig : N -4 N astfel ca 0.J) E U ~ (j.1. ci rn cei d~i algoritm] lista x este 0 coada (list! FIFO) pentru parc~erea in IAlime respecnv 0 stivA (list! LIFO) pentru parcurgerea in adincllne a grafelor.ir{ij:=O s/p: .iI vit.1. Cum compusa a doua bijectii este tot 0 bijectie §i functia t.1. Grafe particulare: L Un graf este simplu dac! nu are bucle. Relapa de izomofjism tnmulJimea echivalenrli. f: XI -:-+ Xl cu proprietatea Pentru ca doul grafe sI fie izomorfe este suficienui doar eXlstenta a functiel (i.. pentru fiecare bucla (i. j.u:u. a varfurilor. SJPentru.x{ij:=j.l.Algoritmull.1.0 executtf p . vitil{vtlifdl! pomire}:=!' £'=1. Un graf orientat este antisimetric dacl pentru orlce varfuri i ~ijcu (i. I) Ii!< U. De remarcat elli intr-un graf simetric nu in mod necesar orice pereche de v§rfuri este arc.. . Funcpa inversa conservl de asemeni relatia de adiacenta. Observatte: SA observllrn eli un graf care nu este simetric nu lnseamna c! este antisimetric. deci ~igrafele G2 ~i GJ sunt izomorfe. pfJntl elJnd p=n.. T) atunci G este simetric daca ~i numai daca Vi. Prin unnare. D~c! grafeJe GI ~j G2 sunt izomorfe atunci exist! 0 bijecpe rntre mi. 0 Definitiile 1.2. 0h :X I ~ X3 are proprietatea cerutl pentru izomorfismul de grafe Tnseamnliell grafele GI ~i G3 sunt izomorfe.. 4. este 0 relatie de . Definjfia 1.. simetrica ~i tranzitiva.. +/. relatia de izomorfism a grafelor este reflexiva. Fie perechile de grafe G" Gz ~j G2. Deoarecs funcpa identitate Ix este bijectiv! inseamnl ca orice graf G este lzomorf cu el ins~i.rucceSor allul x{p] ell. Prin unnare relatia de izomorflsm a grafelor este simetric!l. sa rem~ i cu Un graf orientat G (X. Deci relatia de izomorflsm a grafeloi este ~i tranzitivl. ~tim cA orice fimctie bijectivli admite 0 functie lnversa care este tot bijectivli.j ti.. Prin urmare. U) este simetric daca pentru orice vlirfuri i si (i. V'lZileaziJ wujWj. l1izltO]:-I: SfcdJ/im. deci este relatie de echivalenta.p.11~CIltli vivt{i):=O {/p.=p+1 . I) E U. i) Ii!< U.

. Problema 1. Definitia 1. Cum numarul grafelor neorientate este egaJ cu numlirul submuljimilor ca acest numar este 2b.{(i. de la vWful 19 18 . i) I iE X}.. Prin urmare mulpmea tuturor arcelor peste X. Un subgraf'partial complet al unui graf se numeste clied. A e X. c. $) fie (s. deci ega! cu numarul aranjamentelor de n 1X!1uatecate 2 A~ • Cum. e.{(P. Rezolvare: Cum X este datli (fin) numarul grafelor G = (X. numarul grafelor orientate. are x astfel inc!t U e A x (X . in cazul grafelor neorientate despre a muchie spunem este incident! v§rfuriJor care sunt extremitAp ale sale.1. U) dae! A e X ~i V Un (A x A).] §i poate fi privita ca fiind 0 submultime de vart'uri eu doua elemente. Graful (A. cardinalul ega! cu numarul combinarilor de n lui M. Din fiecare grafneorientat en k muchii se aleg p muchii pe care le orientam. V) este subgraf al grafului (X. U este mulpme de arce adica de perechi ordonate de vlirfuri. Cum natura viirfurilor nu conteaza vom considera X = {I. ce au pe X ca multime de varfuri. tara buele. = c. s] (muehie) prin scrierea ei fie (t. II}' ~j transforrnarea muchlei in arc este echivalenta cu scrierea vadiJrilor t ~i s fie in ordine crescatoare fie in ordine descrescatoare. V) este subgraf partial dacaAeX ~iVe Un (A xA). care au ca multime de vfirfuri pe X. a. numarul grafelor simple care au gradele vlhfurilor distincte. 9. V) eu V=XxX . Graful (X.A). Graful bipartit complet (X. 6. U este multime de muchii adicA de perechi neordonate de varfurl sau de submultiml eu 2 eJemente ale lui X. Descriem un algoritm care si faca aceast! transfonnare ¥i care ne permite si determinam numiiruJ grafelor orientate ~i simetrice bazandu-ne pe numerele precizate la punctul Q. in unele lucrari muchia dintre varfurile i ~j j se noteazA prin [i. pe care 0 notam cu A. CU = = ca a = A~ . U) este ega! cu numarul 8. Un graf neorientat se numeste complet daca are numar maxim de muchii. Gradul unui van i at unui graf neorientat este numarul de muchii incidente lui ~ise noteaza tot cu g(r).1. .u. Pentru grafele orientate. cu b = c~ . Deoarece orice pereche ordonata (arc) se poate obtine dint-o multime de doua elemente {t. Prin graf MOrUmtat se intelege un sistem G = (X. U) eu X 0 multime de elemente numite vlirfuri1e grofului §i U 0 rnultime de perechi neordonate de varturi. t). U) daca Ve U.. Graful (A.8. lf) este bipaniJ daca 3A c al grafului (X.1. d. Un exemplu este eel din figura 2. 2. Varfurile intre care exist! 0 muchie se numesc adillcente. pe care a notam cu M. Un asemenea graf se mai numeste ~i grafut general de multlmea A notat G(A).AI q se noteazJi cu Kp . Reprezentarea geometric! a muehiilor se deosebeste de eea a arcelor prin faptul eli lipseste orientarea de la aree. Graful (X. Analog cazului grafelor orientate. este X x X . numarul grafelor orientate este ega! en numarul submultimilor lui A. Doua muchii care au 0 extremitate cornuna se numesc adiaeente..5. in timp ce un graf partial are aceeasi multirne de varfuri ca graful dat ~i doar 0 parte dintre areeJe grafului dat. Prin unnare multimea tuturor muchiilor peste X. Graful complementar al unui graf dat G = (X. Cum grafele orientate ~i aatisimetrice se pot obtine din cele neorientate prin orientarea muchiilor (tansformarea muchiilor in arce). U) este graful (X. numarul grafelor orientate. dedueem = IXlluate cate 2 = C~. Un element din U se numeste muehie. 7. b. p) I p EX} numirui arcelor fiind. Observatlei De remarcat e! un subgraf este format dintr-o parte de vlirfuri ale grafului dat ~i toate arcele grafului dat ce au ambele extremit!p. U) daca ~i-numai multimilor U care fac ca G sa aiba proprietatea ceruta. simple.. Fie X 0 multime cu de varturi pe X. Pentru grafele neorientate. ~I= p ~i JX . numarul tumirurilor ce au pe X ea multime de varfurl.. V) este graf 'partial al grafului (X. in aceasta multime de varfuri.. depinzand de valoarea acestora. 11 clemente. Un graf complet de ordin rI se noteaza eu Kn. dedueem eli acest num1ir este egal cu 7!. U) cu U = A x (X . care au ca multime = b. simple §i antisimetrice. a. Sa se determine: .A). nurnarul grafeJor neorientate.

Deci..11.12 eu proprietatea cli extremitatea terminala a lui I!I coincide cu extremitatea initialli a lui J. prin drum in graful G mteJ~gem 0 suce~iune de arce eu proprietatea cli extrem. iar pe celelalte k .• k.1. lan1 este 0 succesiune de muehii eu proprietatea cli oricare muehie are 0 extremitate eomun! cu muchia precedents ~i cealalta extremitate este comuna cu muchla urmatoare. Aceastli egalitate se e uee.L are ca extremitate initial! pe io §i ell extremitate finala pe iq sau drumu!'jJ. intr-un graf tare conex prin oricare doUli.. Prin urmare ~irfulp nu este adiacent cu nicl un van al grafului (inclusiv nici ~ q) ~I virful q este adiaeent eu toate celelalte varfuii ale grafului (tnclus. 2.... uq} fie rio. u Cg2 d. Un graf orientat este tare conex daca intre oricare doll! varfuri ale grafului exist! un drum.itatea ~e~maIA a unui arc al drumului coincide cu extremitatea lDlfjalli a arcului urmMor din drum. .9.1.existA eel putin doua vftrfuti care au aceIB§i grad sau fimcpa ce asociaza fiecarui vart'gradul s!u tmr-un grafnu este injectiva. Corespunzator notiunilor de drum ~i circuit in grafele neorientate sunt nofiunile de Ian. + C12 + .1: ••• J.1:. q E X astfel lncAt g(p) = 0 §i g(q) n _ 1. varfuri trece eel putin un circuit. Intre douli drumuri (lanturi) jJ. q. Dacli notam cu b = C2 numaml maxim de muehii. dedueem c! numarul de grafe cu k muehf este C* Din b A: It b: I acestea se 0 pn Cb 2 grafe antisimetrice (toate eu k arce) ~ipentru eli valoarea lui k poate fi 0 • I . ts: jiec_are tumir lransj'ormd in muchii: se elimind arcele orientate de un vdif de aloare mlcd spre un vibf de valoare mare. iq} cu proprietatea cll Uj = (ij-h ~) E U pentruj I.ctremitllti ale arcelor ce eompun dnnnul. Spunem . .c! drumul j.t este fie {u" U2 •. respectiv ciclu..(anentat) cu k arce se poate obtlne cu acest procedeu din gr ful neonentat cu cele k arce considerate ea muchii deducem eli num~rul de grafe orientate antisimetrice ce se pot ohPn~ dintr-nn graf neonentat cu k mUchii este CO + Cl + + Ck _ 2.: pentru eli vaJoarea lui p poate fi D.12. .. . reruM ell 3p. 21 20 .de arce din rezolvarea de la punetul h deducem ca numaru! tumiruriJ' • _ b • ore ste Cb 2b b 6um on un acelasi a: circuit daca ext:remitatea initial! a drumuJui coincide eu cea final!. eulerian dac! este simplu ~itrece prin toate arcele grafului.. Deci. un drum J.p muchll Ie orientam :~~e~s ~ la v~rfid mai mare spre vftrful mai mic). atunci lantul se numeste ddu... iar celelalte arce se hamiltonian dad! este elementar ~itrece prin toate vArfurile grafului. Pentru cl numereJe ge. Deci.u . este de la io]a iq• = .. = AIte rezoJY!rj ale probleme] de mai sus se gasesc in [rCI94].13.. ~l din faptul c:l fntre multimea tumirurilor ~i mulpmea =~~or oTientate se pot defini bijecpi..l ~i J.1: . . Definifia 1. Deflnltia 1. Un drum intr-un graf este: mnplu dacll nu foloseste de doua ori un acelasi arc.. 0 asemenea bijectie se defineste tumirurile sunt grafe antisimetrice cu numar maxim .. Un graf neorientat este conex dacll mtre oricare dou!! varfuri ale grafului exist! un lant..1. 1. Lungimea unui drum este numarul de arce care compun drumuI respectiv.~ cu p).1. Cum orice graf a SImetric. ~ceast! afumape contradictorie ne conduce la c071~a eli nu e~stl grafe cu gradele v4rfuriJor distinct'e sau in orice gra .2d ICl e~te ~ga] eu numaru] grafelor neorientate. .. Definifia 1..LJ 0 Jl.. . . elementar dacli nu cQntine (trece) de doll! virf. e. :iind dat un graf orientat G =: (X." ~ai mi~dspre viirful mal mare. Definifia 1. o Prin drum convenim sA mte1egem ~i succesiunea de v!rfuri care sunt e.+ Ct2 1 b =(2+I)b=3b• . Pentru ell X este eu n elemente ?e?ueem 0 S g(l) !S: n _ I pentru 'Vi e X.) sunt distinete ~isunt n valori din domeniul 0 . h 0"-"-'1 graf e1or antislmetrice este '. lJ).1. Daca extremitatile lantului coincid.10 . " Definifia 1.• n-l. compus dacl nu este simplu.2 format prin concatenarea celor doua succesiuni de arce (muchii). u.10.12 se defineste operatia de eompunere a lor prin care se obtine drurnul j.

"

Conventier Daca relativ Ia un graf orientat ne referim la 0 notiune defmitil pentni. grafele neorientate atunci se considenl ca pentru precizarea ei se neglijeazli orientarea arcelor. Daca relativ la un graf neorientat ne referim Ia 0 notiune definita pentru W1 graf orientat atunci Fig.l.l.l. se considers ci1 fiecare mucbie este· inlocuitl cu cele doua arce, de sensuri opuse ~i care au aceleasi extremitilp ca $i muchia inlocuita. Astfel, graful din fig.1.1.l. nu este tare conex, dar este conex, Acesta pentru eli de la varful3 la v3rfu1 1 nu exista drum (deci nici circuit care sa tread! prin ele), dar succesiunea de vfufuri 4,3,2,1,4 este un cic1u hamiltonian ~ideci fntre oricare doul virfuri exista lant, Graful din figura 1.1.1. are, de altfel, 0 infinitate de cicluri (de exemplu 343 sau 1234321) toate de lungime Para. chiar dac! numai unul dintre acestea este ciclu simplu (~ihamiltonian). De aceea programele care rezolva probleme ce se pun pentru un anumit tip de graf (orientat sau neorientar) dupa procedure de eitire a datelor este bine sa contina 0 procedura de transformare a grafului cltit in graful corespunzator pe (in) care se va rezolva problema pusa, Daca G (X, lf) este un graf neorientat, atunci in forma G (X, f) el este dat de aplicapa multlvoca r :X -+ X cu n'" ((i.I) I(i,I) E UJ. Vi E X. Deci, pentru grafele neorientate g+(i) = g'(i) = ge,) ~ig(l) + g(2) + ... + g(n) 2m.

Demonstrape:
Demonstratia Corolar 1.1.1. acestei eehivalente
0

facem in paragraful de conexitate 1.4.'
flU

Un graf conex admire un Ian; eulerian (care

este ciclu) daca

~i numai daca toate vtJrfurile. cu exceptio a douii varfuri au
gradeJe pare. Vclrfurile cu gradele impare sunt e:xtremitaJile
lanfului.

CoroW 1.1.2.

Un gra! orientat admite un.' drum eulerian (care nu este circuit) dacli ~i numai dacli existii varfurile iolijo astfel fncdt
g+(iJ

= g'(i},

ViE X -

rio. jol,·

.

g"·(io)= g"(ia)

+1

,;

g+Uo} = g'Uo) - 1.

Vllrfo.l io fiind niremitatea fina/a a drumului eulerian.

inilia/Ii, far)o este earemitaiea

Detenninarea unui drum. circuit, Jan] sau ciclu eulerian se poate face prin a parcurge vfirfurile grafului; pomind de 1a extremitatea initiaJil respectiv de la un vSrf oarecare, folosind din fiecare vArf un arc respectiv 0 muchie care nu a mai fast utilizana), Problema 1.1.2. Se dA un sistem de strazi care trebuiesc asfaltate, Din motiv de protectie a asfaltului, utilajele cu care se asfalteazli. nu trebuie sa tread! pe 0 sosea asfaltata. Se 'cere sa se determine ordinea de asfaltare a strazilor,

=

n:;=

=

=

Dettnltia

1.1.14.

Graful linie asociat grafului G (X.lf) este graful4.G) (U, V) eu V= {(u, v) I U$i v sunt adiacente],

=

=

Rewlvare: A rezolva· aceasti problema inseamnA sa determinAm un Ian! eulerian in grafuI ce reprezintli sistemul de strazi ee trebuiesc asfaltate. Daca un asemenea Ian] nu existA atunci se determina un drum eulerian in graful orientat construit conform. conventiei de mai sus. Asfaitarea uaei strizi se va face la ultima trecere a utilajelor pe acea stradA. Defihifja 1.1.15. Graful orientat (neorientat) care are eel puJin un ciclu eulerian sau hamiltonian se numeste gra! eulerian respectiv grqf hamiltonl4n. Aceste nopuni sunt duale in sensul urrnator: grafol G este eulerian daci1 Ii numai daca graful linie L(G) corespunziUor este hamiltonian.

Deci, in graful Iinie L( G) vart'uri sunt muchiile lui G ~i intre doult asemenea varfuri se defineste muchie in L(G) daci ~i numai dac11n G ele sunt muchii adiaeente. SA observam ell L(L(G) este izomorf cu G, dar ca $i grafe neetichetate 4.L(G» =G. Problema podurilor din Konigsberg cere in tennenii teoriei grafelor sA se determine, daca exista, un lant eulerian in graful ~ ei (figura 2). Un rezultat important pentru probleme1e de acest tip este: Teorema 1.1.2. Un graf conex (tare conex} admite un ciclu (respectiv un circuit) eulerian daca Ii· numaJ dadJ g(i) este par (respectiv g+(i)=g"O)). ViEX

22

23

In ceea ce privesc grafele hamiltoniene (probleme), care sunt rezolvate ~iin [TCI94]. Teorema 1.1.3.

dam urmatoarele

teoreme

lcluri hamiltoniene (conform cazului a). deducem eli In KII tree prin cele h muchii date 2h(n ~ h - 1)!l2:: 2lr-l(n -" - I)! cicluri hamiltoniene. 0 Teorema 1.1.4. Daell G = IX U) este un graf de ordin n ;? 3 $i pentru orice pereche de vdrjuri p fi q neadlacente are loc g(p) + g(q) ~ n, atullci G este hamiltonian. [Ore60]

tn Kn. graful complet de ordin n ~ 2 existii:

a. (n - 1)!/2 cicluri hamiltoniene distlncte;
b. 2lr-l(n - h - 1)1 cicluri hamiltoniene distincte care tree prin h

muchii neadiacente fixate (date).

Demonstrtlfle:
.. Graful fiind .cornplet intre orieare doua vArfuri existli muchie $i deci orice succesiune de vfirfuri este un lant, Prin urmare ciclu hamiltonian este orice su~esiune in ~are apar toate vArfuriJe grafului 0 singur! data la care se adauga primul van dID acea succesiune, Adica, orice permutare eircularli (~i numai acestea? este _un clclu hamiltonian. Prin urmare, vom rezolva problema prin a detennma (a. numara) c§te permutari cireulare se pot forma dintr-o multime eu n eJem~te. !>tim. e! numarul permutArilor (Iiniare) a unei multimi cu n elememte este n ". Cum dmtr-un permutare circularli (cere pe care sunt plasate n puncte) se pot obtine 2n pennutliri liniare (prin "ruperea" cercului pearcul de dup!: punctul 1 sau punctul 2 san ... sau punetuJ n $i apoi "intinderea" sa astfel ca un caplit s! fie ~ stanga san ace! cap!t s! fie In dreapta) deducem c! num!rul pennutarilor circulare este de 2n ori mai mic decAt al celor liniare. Prin urmare numllrul ciclurilor hamilteniene distincte din K" (pennutArilor eirculare ale unei multimi cu n elemente) este nll(2n) "" (n - 1)112. b. . S~ notam cele h muchii date prin (i1,l-h i'1J) cuj:= 1, h. Deoarece, in ciclurile hamlltoniene (permutarile circuJare) care au proprietatea dati v!rfurilor i1,l-1 sunt fie precedate fie urmate de v!rfurile i1J, vom considera graful KII_ hale cmui vArfuri sunt de dOll! categ~rii. Astfel, h vArfuri corespund celor h muchii ale grafului K". date in problema, ~l pe care Ie vom numi pseudovfirfuri, iar celelalte n - 2h sunt virfurile din KII neadiacente nici uneia dintre cele h muchii date. pe care le putem ~umi v6r.furi veritabile, Fiecare ciclu bamiltonian ID al grafului K" _h genereaza prin spargerea" celor h pseudovirfuri, 'i' cicluri bamiltoniene din K,. care tree prin cele h muchii date ~i invers, adicll din i' cicIuri hamiltoniene din K" care tree prin cele h muchii date se obpne un acelasi ciclu hamiltonian din KII _ I.. prin 1n1ocuirea celor h much~ cu C§te un pseudovArf. Aceasta rezulta din faptul cA 0 ".spargere" de pseudovfirfun l:nseamnl: se aleg cele " muchii ale lui Kn ca fiind un element dintre cele 2" al~ multirnii {(ih i~; (il. il)} x {03, i,); (i...i)} X .,. X {(i2Jt-1t iv.); (ilh. ilh-J}, d~ perecbi ordonate de vSrfuri ale lui K", apoi se in1ocui~ fiecare pseudovdrf at Iw ID cu perechea (muchia) corespunz!toare. Pentru eli K" _ h are (n ~ h ~ 1)!12

DenJ°nstra!ie: Fir! a restrange generalitatea putem considera eli G este un graf saturat cu pToprietatea din enuntul teoremei, adica orice muehie s-ar adauga la U tn G s-ar fonna un ciclu hamiltonian. Altfel spus daca demonstrll.m c! graful saturat (c~ num!r maxim de muchii) ce nu contine ciclu hamiltonian are 0 pereche de varfuri neadiacente i,j eu g(l} + g(j) < n atunci orlce alt graf 3dl ciclu hamiltonian are 0 asemenea pereche de varfuri. Fie (i.11 0 pereche de varfuri intre care nu exist! rnuchie in C. Atunei prin . adliugarea muchiei dintre aceste varfuri se va obtine eel putin un cicIu hamiltonian. Deci in grafu! G exist! intre i ~jj un Ian] hamiltonian. Notam ell 0)= (i == XI> X2 •.... Xn = j) acest Ian] $i cu k pe g(l'). Deci v!i.rfuli are k varfuri adiacente, eonsiderAm cil aceste v§rfuri au In Iantul ill indicil 2 = il < i2. < .., < ik ~ n. S! demonstr!im e! varful j nu este adiacent cu niei unul dintre varrurile indicii is - I. unde 1 ~ s ~ k, din ~irul x. Daclij ar fi adiacent cu vfuful eu indieele i. - I atunci oraful G contine ciclul hamiltonian urmator (i == Xl •.•••• x.,·.loj "" Xno X ... b ••• , Xu' ~=~ este
0

..

.

Prin urmare, gradul vfufului j verifica g(j) ~ n - 1 - k "" n - 1 - g(i) ceca ce

.

contradictie cu ipoteza din care se deduce eli gel)

+ g(Jl ~ n. 0

Urm!rind ideea demonstratiei teoremei de mai sus sli se rezolve problema unn!toare. Problema 1.1.2. Fie G"" (X. U) un graf eu II ~·3 v!i.rfuri. iar p ~i q don! vllrfuri (date) neadiacente pentru care g(P) + g(q) ~ n. S! se demonstrez:e c! G' == U'). cu U' == U v {(p. q)] este hamiltonian daca ~i numai dac! G este hamiltonian. [BLW76J

eX.

Observafie: Operatia de obtinere a grafulul G' se mai noteaza cu G' = G + pq. unde pq este notatie pentru muchia (p, q),

.

25

24

Rezolvare:
. D.ac!! G este hamiftonian prin adaugarea de mucbii ~i noul graf este harniltonlao, pemru ca ciclul hamiltonian din G este ciclu hamiltonian ~i in noul

1. 2.

dj?:'/I-)i djO!:II-i-l;

graf

. F~e p ~i doua vdrfuri pentru care g(p) + g(q) O!: n ~i G + pq este haln~JtonJan. Deci, exist! un ciclu hamiltonian In G + pq. Daca acest ciclu nu con11~e muchia.pq atunci el este cicJu hamiltonian ~i in G. daca el confine muchia pq pfl~tT-un rallOnament ca Ja teorerna 1.1.4 sa ajunge la contradictiag(p) + g(q) < fl. D~CI. aces~.caz nu este posibiJ ~i prin urmare ciclul hamiltonian din G + pq nu contme muchJ~pq, adica este ciclu hamiltonian ~iin G.

?

G fiind graf saturat rezulta cil G + ij contine unnArind demonstratia teoremei 1.104. se deduce:

un ciclu hamiltonian

~i

3.

dJS,n -1 - di• adica dJ+ djS.,1 - 1.

. Precizarn cli dac! in teorema 1.1.4. inegalitatea CLI suma gradelor trebuie ~Jbli I~c pentru toate perechile de viirfuri neadiacente, in problema 1.1.2. aceasta inegalitate es~e ceruta pentru 0 singura asemenea pereche de vfufuri. Dar, se cere 0 con~JrJe suplunentar~ G.+ pq sa fie hamiltonian. Alte conditii de sUficientA pentru ca un graf sa fie ham rtornan le-arn grupat in teorerna urmaroare, Teorema 1~1.5. Fie G (X, U) un grat de ordin II 2 3 pentru care gradele vdrfurilor verifh:a inegalitdfile d, 5 d2 ::;... ::; d,.. Graful G coniine un ciclu hamiltonian dacd este veri/icatii eel ptqin una dintre condqiile:
a. d, ~1I12 (Dirac)[Dir52]; h.

sa

Din(2)~i(3)obtinemdiSfl-l-djS.n-l-(II-i-l);:i. Notaro cu k = d, S, i ~iconfonn ipotezei dk :S d, k. Pe de alta parte i <i irnplica d, S dj care impreunli cu (3) conduce 2d,Sn -1 « n. Deci dk S; k -c nI2 ~i conform ipotezei

=

la 2k =

4.

d...tr?:. II - k

=

fl -

d; ?:. dj

+

1

=

D~ n - k > j, pentru eli altfel din n - k S j obtinem dn•k S dJ• ceea ce e incontradictie cu (4). Deci n - d, = II - k > j sau d; < 11 - j, eeea ce este In contradictie cu (1) ~i demonstreazli cit presupunerea ftlcuti1 este falsa, Dernonstram c! in acest caz este verificata conditia b. Fie k un varf cu dt::;; < k Notam 1= n - k. Presupunem ca dl < l, Din ipoteza dk+ dl ~ n ~ideci dJ ~ n - dk ~ II· k = I, ceea ce irnplicll dl ~ I. Prin urmare este verificata conditia b, din care deducern cli graful G in care are loe conditia c contine un cidu hamiltonian. 0 .
Co

lin.

3k

E

X: dl;S k S 1112 => d".k·O!: ~ k (ChvataI)i n

c. 'tip, q: dp Sp ~i d'l S q => dp+ d'lO!:II (Bondy). Demonstrcllie:
a. . Din d, ~ 1112 ~i faptuJ c! sirul d este ordonat cresca tor, deducern eli pentru on~e pereche de varfuri p ~i q (nu numai pentru cele neadiacente) are Joe d + d O!: p It ~J conform teoremei 1.1.4 graful G este hamiltonian. II ",:om dem~nstra a:umatia prin metoda reducerii la absurd. Fie G un graf cu s~turat .m multimea grafelor care nu contin eicJu hamiltonian. AJegem varfurile l,j neadiacenrs eu proprietatea ; <I ~i i + j este maxim. Din rnaximalitatea lui i + } deducem cit b.

Pentru deterrninarea
se poate paragraful utiliza metoda

n

A

V~Url,.

. . graf G (X, U), de exemplu eel dln figura 1.1.2., nu este hamiltonian se poate folosi urmlitoarea metoda. Mai intai sil constatam ca oriee ciclu hamiltonian este cicIu elementar §i are un nurnar de muchii egal en numarul de vamri ale grafului, 1n cazul nostru 16. Pe de altll parte, dintre rnuchiile oricarui ciclu elementar (deci ~i ale ciclurilor insl

descrisa in paragraful 1.2.3.). Pentru a demonstra

de drumuri.danturi, circuite sau cicluri hamiltoniene backtraking (pentru cicluri hamiItoniene metoda este 1.3.1) ~i reprezentarea grafului eu Iista succesorilor (vezi

ca un

=

viirfuJ i este adiacent vart"uriJor:}+l •.... 11 ~i varfuj j este adjacent varfurilor: i+ I, ... , j-l, j+ 1, ... ,n. De aid

hamiltoniene) exact cate doua sunt Incidente fiecarui virf. Prin unnare dintre muchiile incidente oricarui van un ciclu elernentar utilizeazA doua, celelalte nu sunt folosite. Vom detennina cite muehii ale grafului nu pot fi utilizate de orice

cic1u elernentar ~iprin diferenta calculam numarul maxim de muchii dintr-un ciclu
elementar al lui G. Daca acest numiir este mal mic decst numarul de viirfuri atunci

grafuJ nu contine nici un eiclu hamiltonian.

26

27

Definifia 1. Cum G este graf bipartit. xn}. Graful aciclic se mai nurnesc ~iplidllre.]3 = 14 ~i un asemenea ciclu elementar neavand 16 muchii nu este ciclu hamiltonian.J.§:i urmatoarea teorema. Pentru demonstratie era suficienta considerarea doar a mulpmilor S.AI se deduce ={ X2.1. 0 abordare a acestora 0 facem in paragraful 1. n = <D cu i E X.3. eu rnultimile 'de vftrfuri Al ~i A2 = X .3.1..1.) ~i eli cele trei multlml de muehii incidente acestora sunt disjuncte douA cate doua. 0 Rezultate co privlre la circuite ~i cicluri euleriene precum caracterizarea grafelor euleriene se gasesc rn paragrafuJ 1.I} §i A2 = X . pentru e!!. X4. Mai intAi sa . sa observltm ell. x~•. U).16.. 6}. A = = l XI> X3 •••.6. II} ~i S3 = l16} ale grafului G.q I~ 1. II poate fi par sau impar.. X.1. Asadar./Jemonstratie: Sll presupunem en G contine ciclul hamiltonian: Cum G.1. un total de 13 muchii.= nI2.este grafbipartit cu multimile de varfuriAI §i A2 ell: Al = (. S2 "" {7.AI. 0 padure este un graf care este format din eel putin un arbore ~i numarul arborilor dintr-o padure este ega] cu numarul componentelor conexe ale acelui graf Aici am prezentat doar notiunile de arb ore ~i de padure.2. a demonstratiei am utilizat ~i multimea S3. }. rntr-o arborescent! fiecare varf cu exceptia rlidAcinii are un singur vlirfuri speciale ale unei arborescente sunt vftrfuri1e care nu au succesori sau 28 29 . Defioitia 1. 9.AJ de cardinole p respectiv q. n (S2US]) = 0. se deduce ell: AI P:ntru a apllca metoda descrisa mai sus conslderam pe rand submulpmile de varfuri S. .. VJirful r este un varf special ~ se numeste riidlicina Qrborescentei..1. Pentru eli numarul muchiilor grafului incidente vArfurllor din aceste trei mu]tjmi este 9.1. Teorema 1. deducem eli J P . } §i A2 = { X2. .observltm cli oricare dona vfirfuri ale oricareia dintre aceste multimi nu sunt adiacente $i clI rs. De aid. ~a cum se deduce U§Ot. Dermjfia 1. 4. cu multimile de varfori AJ # A2 = X . De aiel deducem eli p = q..q I ::. Un graf se numeste acidic daclt nu contine cicluri. Alte Pentru grafele bipartite se poate utiliza . li poate coruine un lant hamiltonian numai dacll Ip .4. 15 respectiv 3.x}o X3 •.18. {2.. Precizam ell cele trei submultirni de varfuri considerate sunt multimi mterior stabile (vezi definipa 1.1. $i S20 dar pentru 0 rntelegere mai clara. pe care le numim vlirfuri [runZil sau l'ftrjuri terminale. dintre aceste muchii orice ciclu nu va folosl 3 9 re~t~v una. Arborescen(li este orice graf G = (X. Arbore este un grafconex ~i flIrn cieluri.{r} existll un singur drum de la r Ia i... . numlirul muchiilor oricarui ciclu elementar este eel mult 27 . Deci dintre cele 27 de muchii ale grafului once ciclu nu va utiliza ]3 muchii.. u S]) = 12' ~i rS3 n (SlV S2) = o .17. Un graf btparttt G = (X. poole coniine un ciclu hamiltonian numa! docli p = q. iar orice ciclu are exact doua muchll incidente fieearui vart: deducem ell. rS2 n (S.4. 0 Daca G contine lantul hamiltonian: F1g. Tj cu proprietatea 3r E X astfel iocAl rlr = «J) $i 'tj E X .

19.1.A). spre exterior = {(i. adicll.$i ! O(u) {O. ~i 0 sunt submultirni neomogene. cu proprietatile pentru V U 4. lntr-un asernenea graf se pot fntalni muchii ~i aree simple sau replicate (cu aceleasi extremitati ~ieventual aceeasi orientare) ~i eventual bucle. U (ti(l) in neorientat. ro(z) == ol(l) ~i CO(A) = w+(A) U w-(A). 30 31 .18. X(G) pentru multimea varfurilor grafului G. eli Notatll: Fiind dat un graf G (X.V). adica w+(A) arcelor ee "ies" din A ~i E U liE A ~ij A } (multimea "intrli"ln X . deci sunt relatii binare !1(u) E {It 2} . U . d.A pentru sugrafuJ G(X . Pentru asemenea grafe se pot redefini notiunile de drum (succesiuni de arce de acelasi scm). o notiune de graf generals care sa euprind'!!' ca ~i clase particulate atat mutigrafele orientate cit ~i cele neorientate ~i in plus alte cornbinatii 0 prezentam in cele ce urmeaza. i) EU I jE X} = {(j.A).: U ~i 0 c I~ ale lui U X X. Definitia 1. CJ g. adidi perechile de vfufuri din V se transfonna in muchii sau impreeis spus rnuchlile din V se adauga grafului G.i) E UIJE X} == f (i. Deci. uncle X este 0 multime de elemente oarecare numite varfuri ale grafului. adica (A. l) Else poate interpreta: arcul u este incident vfufului i sau vfuful i este extremitate a arcului u. se numeste cociclu. f.)) E U liE X . V pentru subgraful partial G( U . GO') pentru subgraful partial corespunzator multimii de arce (muchii) Deci G(11) are ea multime de van-uri multimea varfurilor adiacente arcelor (muehiilor) din V. = c X ~i 0 multime de Definitia 1. w-(A)=={ (i. U este 0 aM multime oarecare. 0). iar ca rnultime de arce (muchii) pe V. 1. U) eu II varfuri se pot obtlne n arborescente conform eu alegerea nldllcinii r din X ~i orientand rnuchiile astfel indit toate lanturile dintre r $i orice alt varf i sli devina drurnuri de la r la i. o. I. Vi EX . (A X A) r'l Mu1timile OXA). 1. De asemenea. un arc poate fi incident Ia unul sau la doua varfuri. U(G) pentru multimea areelor (muehiiIor) grafuJui G. rnultimii A.J.fr} 111i! = 1 ~jj E iii este pariutele lui i E X. Gratin sens larg sau simplugrqfeste orice sistem G = (X.t) Ue IIi 1 = rlix Relatia J se numeste reiatia de inciden(4 ~j (u. ((i(A) multimea areelor incidente spre interior rnultimii A. adica [I]: multimea O. v. ea :fiind 0 suecesiune de vfufuri adiacente).f(i) multimea arcelor ineidente arcelor ce "intrll" in i sau w-(i}:::{ spre interior varfului t. deoarece conform conventiei oo'(i) ~i w+(A) w·CA). noi am preferat tennenul de arborescenta pentru a accentua faptul eli este un graf orientat spre deosebire de arbore care este un graf j.1. unele lucrarl in Icc de arborescent! se utilizeaza termenul de arbore de rlldaeina r.A)~ k. pentru A eX. Relatia 0 se nurneste re/atia de orientare ~i(u.)) areelor ineidente EX- spre exterior multimii A.A). I e. G(A) pentru subgraful corespunzator U) nurnlt subgrqful genera! de A. i) E 0 se poate interpreta arcul u are ea extremitate terminala pe i. c.daeinli spre frunze). Cafe nu are elemente din X. lan] (succesiuni de muchii) ~i introduce notiunea de sublan] (generalizand notiunile de lant ~i de drum. elernentele lui U Ie numim aree (muchii sau /egliluri). G . se folosesc doar notatiile ro(l) respectiv = ro(A).A ~i E A } (rnultimea arcelor ce "intra" 1n j A ~i"ies" din X . Deci. daca V c X X X prin G + V inte1egem graful (X. chiar ~j reprezentarea geomerrlca a arborescentelor se face in forma grafului neorientat prin plasarea viirfurilor pe nivele. 0 rnultime de vdrfuri A arce (muchii) V c U convenim urmatoarele notatii: a. i) Ue n )= {i} xrt. = w+(A) multirnea {(i.predecesor nurnit ~ivfufpiiTinte al respectivulul varf Adica. La nivelul 0 se afla radacina $i muchiile au orientarea de la nivelul superior catre niveluJ inferior (de la rlI. b. U U V). I Ie Pentru un graf G din X notam eu: = (X. Pentru grafele neorientate. < Numim cocircuil orice multime V de arce eu proprietatea exlsta 0 multime de varfuri A astfel incit V == 00+(A). flt(z} multimea tuturor arcelor ineidente multimea areelor ce "ies" din i sau ut(i) i. Precizam de asemenea ca. U) orient at ~iun van i sau 0 multime de varfuri A varfului i. facute au loe 00+(0 = sa observant cA w+(A) = w-ex . dintr-un arbore (X. ameli h. U).

mutigraf orientate sau neorientate date de definitiiJe c1asice.f (3}.2.1.1 se poate reprezenta geometric ca in figura 1.2. 0 astfel de bijectie este f (1) ::::1. Aid trtbuie sa remercam cli un acelasi graf etichetat poate ayea reprezentari diferfte ca in figura 1. di d ti ·t· arafelor varfuri ale celor doul!.1. in sens topologic.3.I.1. daca este nevoie marcate (etlchetate). 1. In functie de problema care dorim sli 0 rezolvam ~i de modul de rezolvare aJ acesteia se va utilize una sau alta dintre reprezentarile grafelor. Se cunosc mai multe moduri de reprezentare ale grafelor.. 5 4. tate sunt egale. in timp ce grafele corespunzlitoare neetich~. b4 . GroJplanar este un graf care admit~ 0 reprez~ntare geometrici! in care reprezentl!.f ~~):::: (5) .1.3· Definitia 1.Reprezentarl ale grafelor Pentru a se putea lucra mai usor cu grafe se reeurge la 0 reprezentare a acestora. Aceste reprezentari sunt necesare in cazul in care vrem s4 precizam (dam) graful pe hlirtie (tabla) sau pentru un calculator. A$a cum se fntfunpl4 in genera] la reprezentarea datelor ~I aici se poate vorbi despre modelul logic $i eel fizic al reprezentarii grafelor. este graful bipartit complet K3.2. Orice components coned. rnuchiile se reprezinta ca ~i arcele numai ~ Ilpseste orientarea. .unui graf planar se numeste ford a grafului planar respectiv..2.f (2) = ~.1. . I . Reprezentarea geometric a Fig. Uneori arcele (muchiile) sunt marcate fie cu numarul arcului respectiv fie eu alte va· loti care pot avea semnificatil conforme pro· blemei. Corespondenta este: vfuiilriJe grafuJui se reprezinta prin puncte sau cerculete sau pi!trlitele. deoarece exlsta 0 bijectie Intre multirnile de 2 fi gur a .2.l.:::: .I. fat! a unui graf planar este 0 33 32 20&22£1. Adica.2.3.f f (6) = 6. Graful neetichetat din figura 1. grafe care sa verifice propnetatea In e imna b _ izomorfe. Bineinteles ell alegerea t!cutli inftuenteaza timpul de raspuns al algoritrnilor sau exprimat mai general influenlew complexitatea acestora. Aceasta reprezentare se face prin a pune to corespondents elernentelor grafului elemente geometrice din plan.2. sa remarcam ea doni! grafe etichetate pot fj diferite dar Izomorfe.2.2. Tn continuare vom lucra cu notiunile de graf. obtinut pnn neglijarea etichetelor virfurilor. a planului din care s-au eliminat reprezentru-ile varfurilor ~i ale arcelor (muchiilor) .1.1.. :::> *3-<::: 14 5 B r 14 6 7 1. Daca reprezentlirile vdrfurilor nu sunt etichetate graful se numeste gra! neetic/letaJ. Prin urmare un graf neenchetat este 0 clas! de echivalentl1 din multimea dU a multimii grafelor in raport cu relatia de echivalent! nurnita izornorFig. Fig. I 3 sunt grafe izomorfe . fiecare arc se reprezintll printr-o Iinie dreapt! sau curbli (curbli Jordan) ce uneste reprezentlirile extremitatilor arculul respectiv. Nol vom prezenta doar modelele logice. L Daca reprezentarile vfufurilor sunt marcate (etichetate) graful se numeste graf etlchetat. orientata de la reprezentarea extremitlitii initiale catre reprezentarea extremitatii terminale a areului. fisrn de grafe Grafele reprezentate in.riie arcelor (muchiilor) nu se mtersecteazA.I.1. I .2. 1~2.1. Graful dat la exemplul 1.

AstfeI graful dat la exemplul 1. = { 0. precizeazA daca perechea de vfu'furi (t. 3j E X:u = a. bt« = -1.1. Reprezentarii geornetrice in calculator ii corespunde reprezentarea inla. dacll m~cea de adlacentJI.. poate reprezenta prin matricea de mCldenlii unnlitoare.nruite sau pointerl sau 0 alIAstructurli de date convenabila. atunci acel graf este neonentat. reprezentat geometric in figura 1..1.2.1. Reprezentarea matrlceala Un graf G = (X. . . adiell s-au numerotat arcele.. Matricea de adiacenla este 0 man-ice p:itraticA.. i E X. In spatiu orice graf se poate reprezenta astfel indit oricare doua muchii (arc e) sa nu se Intersecteze. e. O. ' 1000 10 100 A= 0 0 0 1 1 00101 0 10000 Observapa 1.. Pentrn grafele neorientate matricile de adiac. limitatA de muchil ale grafului eu proprietatea ca oricare doua puncte ale sale se pot uni printr-o linie poligonala care nu Intersecteaza muchii ale grafuJui Un rezultat important este acela prin care se arata eelnumarul fetelor unul graf planar este constant indiferent de reprezentarea planara a grafului.enta sunt sj~etrice ~i putem interpreta $i invers..)) este. •• d fin . ~.2. u E U." se at""eazA grafelor simple (flra bucle) ~i a caror MQiricea ae meiaeruo -v ) muJtime de arce s·a ordonat.. a. J EX .1 . [ToS95] ~i [Vos91). MATRICEA DE INCIDENTA J .. alt/el lui 1 12 reprezentBt geometric in figura 1. . linia ~j coloana i corespunzand varfului i al grafului.2. . Deoarece un acelasi graf admite mai multe 'reprezentari geometrice nu este usor de a stabili daca WI graf oarecare este sau nu planar. se Graful de la exemp . . a cu. Cum planele in care s-au reprezentat cate 0 rnuchie (un arc) sunt disjuncte ~i au in comun doar dreapta pe care s-au reprezentat vfufurile grafului inseamnl ca oricare doua muchii (arce) nu se inrersecteaza. c. d u' X m Blementele matncei de mCldentA se e esc matncea este e p n . se poate preciza ~i prin matricea de adiacenta urmatoare: 34 o o . a urun graf este simetrica.. d . . d ~""_"u1 i iar coloana u corespunde arcului u. I.2. ·-1n. el tul n. fiG Pentru multigrafe se poate convent asne ca v on e In gra U • •• tar" matricei A sa fie numere naturale conforme aeestei mterpre 11.i) . sau nu eel emen -u .2. Dintre lucrarile ce se ocupa de aceasta problema amintim aici [Kur30]. Elementele matrieei de adiacenta lie definesc astfel: a . 1 -1 B= 0 1 0 -1 0 0 -1 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 -1 0 -1 0 1 0 35 I. . apoi se reprezinta 1n acel plan muchia (arcul).1. 1. in care s-a reprezentat un graf planar. U "" {1. m : " . d di faA arc (rouchie) in graful reprezentat prin matricea e a iacenta . - regiune a planului. Deci LIDIa t corespun e VilllW.2. Aceasta reprezentare se poate face astfel: • • Se reprezinta toate vArfurile pe 0 dreapta. Piecare lillie ~icoloana corespunzsnd unui van sau unui arc (muchie) al grafului.neu' I . Valorile matricei de adiacent! se pot' considera ca v~l~ri booleene ~i a. astfel: 3j E x» =(ij) l.2. 1 a1 'I . {'entru reprezentarea fiecarei muchii (arc) se alege cate un plan distinct ce confine dreapta pe care sunt reprezentate varfurile grafului. U) se poate reprezenta cu ajutorul matricei de adiacent! (varfuri·varfuri) sau at matricei de lncldenta (varfuri·arce).1.2.1. Observatia 1..1.j)e U {0. cu llste c. MATRICEA DE ADIACENTA. b.. Dacli valorile matricei de adiacent! se inteIpret~ ca nur:ae~ I tun i numAniI a' este numarul arcelor (muchiilor) de la t la) natura..

j . Diametrul grafu1ui G notat cu d(G) este max{e(i) FoJosim metoda inductiei complete i'n raport cu p. ]. de lungime p + 1 de Ia i la} este Observatia 1.Teorema 1.2. Teorema 1. Deflnltla 1. O.2. )) este egaI ell nurnarul drumurilor de Jungime p de Ja i la k adicll cu = Ii EX). DemonstTa(le: Fig. Daca a/. Denronstratie: Daca A este matricea de adiacentll a unui grafneorientat.2.} E X. Matricea dlstantelor D 1ntr-un graf conex se poate calcula folosind P rezultatul din teorema 1. i) + dU. deoarece dac! alj 1. Vi. Cum un drum de Ia i la } poate avea ca penultim !nseamnll. stim eli minimul dintre elernentele unei multimi este mal mic sau ega! decat orice element al multimii. Excentricitateavfirfului e(i).J) reprezintA minlmul numarului de muchii ale lanturilor de la i laj.2.)=0. Daca au= 0. atunei de Ia vSrfuI i la vfuful J eXIst! arc. 36 37 . dU. i este max {dO. numai daca i == j. Vi. [ntr-un arbore G are loc: 2r(G)-1:5: d(C):5: 2r(G). J)' Convenind introdusli verifie!!: axiomele distantei: pozitivitatea.2. jar d(i. atunci deoarece intre vfufurile i ~i} nu exista arc il_1s~nli ell. . lnegalitatea triunghiului.2. DaelJ A este matricea de adia- .D. relatia are loc pentru ell.3.j) Ii EX} §i 0 notam eu Raza grafului Gnotatli prin r(G) este rnin{ e(i) liE X}. atuncl numarul drumurilor de lungime p + 1 de la i 1a} ce au ca uLtim arc pe (k. 0 j .• n sau panA cand se eompletem intreaga rnatri~e .2.]) 5 e(i) Notarn eu k virful pentru care e(k) == ~(G). orice Ian] de la i Jaj induce un (ant (aceleasi muchii dar in ordine inversa) de :. Pentru un p oarecare vom completa eu valoarea p in matricea D acele pozitu de elemente care nu au P fost completate plinl la momentul respectiv ~i pozitia corespunzatoare din A are valoare diferitll de a: al. k) + d(k.2.2.1ntr-un gra! conex Gore loc: r(G) S d(G) S2r(G).J) + e(O == 2r{G). calculam succesiv matrlcele A pentru p = 1.2.2. In acest caz. J1 ~ 0. numarul de drumuri de lungime 1 este ali' Presupunand proprietatea adevlirata. adic!! dO.)):: d(j. cenlii a unui graf de ordin n atunci matricea AP indica prin elementul de pe linia i # cotoana j numiirul de drumuri de lungime p de la vaiful i la l'diful j. Defmitia 1. 5 d(k. .1.2. tntr-un graf G conex numim dislM(ii dintre varfurile minimul lungirnllor lanturllor dintre i ~ij.J) ~ dO. Central grafului G este multimea vfufuriIor i 'pentru care e(1) = r(G). Cum grafu Ieste un l-graf inseamnA cll de la varful i Ia varful J exista au drumuri de lungime 1. k E X... egalitatea are IDe daca §i e(l):=: rCG) = min{e(]) I} EX}. Pentru p :: 1 pr~prjetatea este adevarata. pentru p sA demonstr!m eli este adevllrat! ~ipentru p + 1.2.1. Daca in matricea dlstantelor un element de pe diagonala principala are valoare finita (diferita de zero) atunci graful respectiv contine eel putin un ciclu. Adic!. atunci AP indica . 2 •. zero.2.2. eli numarul drumurilor varf pe orice vfuf k. Pentru a demonstra a doua alegern un varf i din centrul grafului G. sirnetria. j E X.2. Astfel. care are Joe din cauzA el!.)) reprezinta numarul de muebii ale unui lant de la i la mai precis ale Iantulul obtimrt prin eompunerea lantu1ui de lungime minima de Ia t la k cu lantul de Teorema 1.y E x..)). adiclt dU. k) + d(k. e(k) == d(k.2. adica dei. dO. Nothmea mic sau egal decat inegalitate ~ Prima inegalitate este adevAratl deoarece minimul unei multimi estemai maximul aceleiasi multirni. hmgime minim! de 1a k laj. Vi.1. prin elementul de pe linia i ~j coloana j numarul de lanturi de lungime p fntre vtrfurile i ~i .2. 0 la} la i.2. Ori.j= 1.j. i ~i j Notam distanta dintre i ~i j cu dU. i.

2. are gradul n .ii aplicatie considerarn problema: ->: Sa se arate c.1 dedueem ell ill G exist! muchia (i.2.Observatia a.. j) ~i virful i este extremitatea sa inipaUi.1.. ee necesitli 0 cantitate de memorie de aproximativ n + m ceJuIe.r. 0 reprezentare mai eficienta in aeeste cazwi este cea care foloseste doll! tablowi (liste liniare).2. Reprezentarea cu tablouri unidimensionale Daca un graf are numarul de varfuri mare ~i un numar relativ mic de muchii atunci matricele cu care se reprezinta graful au multe valori zero.I). atunci din aij = 1 deducem eil in G exista arcuJ (i. Ca . Complexitatea e!utiirii iotr-o as~enea rnatrice ~i cantitatea mare do suport (memorie) fae ca sli crease! complexitatea a1goritmilor. Demonstrape: in baza observatiei 1. Pentru grafele orientate are Joe: COnlleX .3.. j~l Cum g(O = g+(l} =g-(!} b.2. Daca G este oriental.un po litgon Din aceasta observajie deducern: Teorema 1.3) di tagona Ie. n(n-3 J 2 Cum g(f) = g+(l) + gOO) 1.3: a. Numarul dlagonalelor este egal cu numarul muchillor grafului minus 2 . Pe de alta parte fiecare muchie din G induce in matricea de adiacenta doua valori egaIe eu I (nenule). ' numarul laturilor.: g'(i)='Laji.. Deci: m-n= -n(n-lJ 2 -n= ---. pentru care s-au dus toate diagonalele este graful complet Kn. inseamna ell 38 39 . In graful K" fiecare virf.) ~i deci ~i aji = I. 1. 11 ~i g'(i)= " La). jar virfuI j este extrernitatea sa terminals.2. Prin wmare m = n( n . Daca G este neorientat.2. Pentru un graf G de ordin n ii dimensiune m. 2 Un poligon convex cu n vfufuri.. dintre cele n.' n(n cu n varjun are --. Pe de aM parte fiecare arc din G induce in matrieea de adiacenfA 0 singud valoare egala eu 1 (nenula) dedueem: g+(i) Pentru grafele neorientate are loc = L ail J=J . i EX.iE j=l " x.4. Deci suma gradelor virfurilorcare este 2m are valoarea lI(n . A. suma gradelor vaifurilor este 2m. In continuare " prezentam doar trei astfel de moduri de reprezentare..2.2. Deci: g+(i)= inseamnaca " L i=! aij .1) . atunci din all .

(la grafele orientate) (la grafele neorientate) = af.I)}.) de dimensiunea tabloului 13· o problema important! este: Sli se elaboreze algoritmi $. deci.I3(a(I) + 1). iar f3 are dimensiunea m (pentru grafe orientate) sau 2m (pentru grafe neorientate).Ct(i) T" i ~i a. in ~b!oul ~ intre po~i~i1e cx(i) ~i a(i + 1) .. Pentru fiecare varf i E X. 1. daca a(i) :.2.3. deci. a(. Daca arcele (muchiile) grafului au anumite ponderi (valcri) acestea se pol pastra intr-un alt tab lou p(. Succesorii vArfului i se atl!\.2. au loc relatiile: fi:c var: = ill acest caz tabloul a are dirnensiunea n + 1. .(n+l)=2m+l [3(0. Deci. Pentru i E X. i= .I inclusiv.(n+l)=m+l sau a. arunci vfuful J nu are mCI un predecesor. s·) 2 u 2 3 2 4 3 4 5 I 1 6 5 4 7 5 8 7 9 10 614 3 I 4 I 4 I· 1 7 I t'i 4 I 7 [3(. au loc relatille: i-I 1-1 a(i)=L. .1 inclusiv...i + 1) . Llsta succesorUor (va)orue lui T) in acest caz tabloul a are dimensiunea n + 1. Lista areelor in aceasta reprezentare se utilizeaza tablourile a ~i 13 de dimensiune m. Tablourile a ~i b conpn urmatoarele valori: . < a. pentru fiecare t E X. a(l) indicA adresa (indicele) din tabloul f3 de unde sunt mregistrap predecesorli sai. Deci.i +1) = W(a(l)).. a(i + 1)..I)}. ~im = 6. a(i):. Prezentam in continuare algoritmi de conversie ai reprezentarii unui graf dlnt-o forma in altA forma.) = af. Valorile a(u) ~i [3{u) fiind extremltatlle initial! respectiv finala ale arcului u E U. LC+(j)+1 j=l (la grafele orientate) g(i) = a(i + 1) . a(l) indica adresa (indicele) din tabloul 13 de unde sunt lnreglstrati succesorii slil. in tabloul f3 lntre pozitiile a(i) ~i a{i + 1) . (pentru grafe orientate) sau 2m (pentru grafe neorientate). iar Il are dimensiunea m are.g-U)+1 j=1 ~i Ct(n+I)=m+l . b.3.X.2m+l g'(i) ge. Daca a(i) a(i + 1). 1.2.) Fig. programe (proceduri) eorespunziitoare pentru trecerea de la 0 reprezentare a unul graf la oricare alta. 41 (la grafele neorientate) n= {[3(a(i)).. Deci.1. 13(a(i + 1) . 40 .a(O Daca areele (muchiile) grafului au anumite ponderi (valori) acestea se pot pastra intr-un alt tabloup{.:U.2.2. atunci vfirful i nu are nici un succesor.) in mod analog c. Predecesorii vfufului i se aft!.a(z) sau a(n+l):.2 pentru care n = 4. Mai jos dam 0 astfel de reprezentare pentru graful reprezentat geometric in figura 1. 50 poate reprezenta un grafprin utllizarea functiei (valorUe lui 11) r-/· Lista predecesorilor Fig. pentru fiecare i E.) de dimensiunea tabloului 13... Pentru exemplificare consideram graful din figura 1...(1) + 1).3. 13(a(i + 1).

Acesti succesori sunt varfurile ce corespund indicelui de coloana in care se aft! valoarea nenula.3. ifdaCil.:"" 0. ifdDC4. b.=k.. ki=k+l .:=-J.3.. sfpentru.rfurile ce cor~~p~~ indiceJui de linie in care se aHa.3. :.2. Indicii de linie ~i de coloana ai elementului nenul din A sunt indicii de linii in care noua coloana din B va avea elementele nenule I respectiv -1. Sfplltltru.4. Daca se parcurg~ tncea A pe coloane valorile nenule depistate in ea.. Ifpmtruj: Algoritmul 1. k. bj. . C1(n+l ): . .oo! 0 tJllUICi fJ(k). vaJoarea nenula.. Algoritrnul1. ~·~2. se va genera 0 coloana in matricea B. a(n+l):=k. acesti lndici de coloana in vectorul f} acesta va confine multimile rIo n. element rnemorat in 13 plus 1. sfpenlru.oo! 0 Dtunci u:=u+1 peW" p:=l.2.. citelts n Ii A. acesta va contine multimi~~ r-i. din ~en~I . penlnJ j:=l . Conversia reprezentllrii unui graf din matricea de incidenf! B tn matricea de adiacenta A. definesc succesorii vanului atasat acelei linii.n eucutlJ daclJ alJ .n I!Ucuhl a(j):=Ic.1. pentnt i:=I. pozitie in vectorul 13· Deci. sfpentru."k+1.'""1. B defineste (refers) un arc ~i acestuia ii corespunde un e1~ent fiecare coloanll. Acesti predecesori sunt vH. numarul valorilor nenule din A este dimensiunea lui 13.3. AJgoritmuJ 1. Conversia reprezent!lrii unui graf din matricea de adiacenta A in lista predecesorilor definita de vectorii unidimensionali a ~i 13· In elaborarea aeestui algoritm folosim observajia ell. Daca se introduc. penJru i.n exeCldil dm:4 all . Dacll. Cum ordinea coloanelor in B nu are importanta..rfului atasat acelei coloane.fI executil b. Conversia reprezentarii unui graf din matricea de adiacenta A in lista succesorilor definita de vectorii unidimensionali a §i (3. se poate parcurge matricea A fie pe linii fie pe coloane ~i pentru fiecare valoare nenula guita." exeCRtlJ pe1Unlj:=I.=i. ctteste n 1i A: Ie:=].• . tn elaborarea acestui algoritm folosim observatia cll.·.3.AIgoritmuJ 1.. numll.:=1. sjpenlru. k:=J.n eucuJlJ 1 dac:4 au ~ 0 iJllUlci f3(k):=j: . ifd4t:4..n executiI a(i). sfpentnl.2. in ordinea depistarii lor. .2. Conversia reprezentari i unui graf din matricea de adiacenta A in matricea de incidenja B.(de valoare 1) in A.. Pozitia acestui element in matrices A este deflnita de indicii de 43 In elaborarea acestui algoritm folosim observatia ca 42 . .2.rn. La schimbarea liniei se va retine in vectorul a pozitia ultimului .rul valorilor nenule din A este dimensiunea lui 13. fiecare valoare nenula din A deflneste (refera) un arc ~i acesta defineste 0 pozitie in vectorul 13.=l. fiecare valoare nenula din A deflneste (referl) un arc ~i acesta defineste o. in. peturu . Daca se introduc acesn indici de lime succesiv in vectorul 13. In elaborarea acestui algoritm folosim observatia ci fiecare valoare nenula din A deflneste (ref era) un arc ~i acestuia ii corespunde 0 coloana in B. Deci. definesc predecesorii ~. se parcurge matricea A pe Ilnii valorile nenule depistate intr-o linie.. citeste n Ii A: u:=O.. . La • schimbarea coloanei S6 va retine tn vectorul a pozrpa ultimului element memolat in 13 plus 1.. sfpllnlru.

n uecutll dacll bjo=J alunei q:=j sfdac4..(f3(lJ. rn se pareu.tor unei linii are atapa succeson.2. atuncij este predecesor al lui i daca bju == 1. citeste ((bI}. elementele multimilor T'I. Pentru a depista ~j memora in f3 corect succesiunea elementelor multimilor FT.=l alrmci pentru j:=J. P.m execulll dacll b".i=l. B in Iista ifpenlru: sjpelltru: pelllru u:=l.=-! D/unci q:==j. k:=k+).. AJgoritmul1.n+l J: cite/Ie m.. {:J(k)::q: k:=1+1.m ((bu.1I tJXI!!C1lf4 dacll bjN""-1 D/unci q. (a) cilel" n. Sfpllntru: o(n+1):=m+1.. dacl1 bi" == -I.=-!l1Iunci pentruj:=I.m): 1:=1: pentru {:=l. Prin unnarej se va memora pe pozitia urmatoare (libera) in 13./pentru. Y P arcurgerea matricc:i B 0 facem pe coloane.=l atrmci p: =1: daelJ br. t/pentru.'=J.. Varful corespunzator unei linii are adtia predecesori elite valori egale eu -1 sunt pe acea Jinie in rnatricea B. shllntru: sj'pelllru. dupli ce initializam matricea ell 0. Algoritmull.=1.(ali).a reprez~ntllrii unui graf din matricea de incidenfl B in lista suceesonlor defmlt:li de veetorii unidimensionali a ~ 11 in elaborarea acestui algoritm folosim observapa eli fiecare coloanll.S.11e.")J=J. pentru 1:=1. s.=1. == -1 aItfeJ spus u == (i. 44 ". Conversia reprezentarii unui graf din rnatricea de incidenta predeeesoriIor definita de vectorii unidimensional! a: ~j S.. .cut4 a(i):=k.n ut!Culll aq:=O. sj'pllntru.11t!)Ct!cutii pentru ):=l. en ajntorul Pentru a eonstrui pc A. "pentru u:=I. a(i):=k: pentru u: . QI"I.•t Iinie in care se atl! vaJorile 1 sl -J din coloana anallzatai:I a matricei B. Vdacii. s/pentru.. i. Astfel daeit I." CJ(n+I)::m+l. (1(k):=q. i2 . c1lel1e n. afpentru. In elaborarea aeestui algoritm folosim observatia eli fie care coloana din B defineste (refera) un arc ~i aeestuia ii corespunde un element in vectorul 13.m Ui!ClIliI pe1llru 1. vectorilor a ~j S..m uecutll dacll bu. Algoritmull. biN == clle/le n. Pentru a deplsta ~l. ((bu.m.m. 1. in matricea de adiacenta A. IIfpenlru. rn se pareurge matricea B pe linii. f3U») pentru "a(i) ~ j < a:(i + 1) ~i fiecare i = 1. ~.""l.7.m) pe1llru.rge matrlce~ B pe linii.n)J=l. n. k 45 .6. Conversia reprezentarii unui graf din lista succesorilor..II)J=l.. n. kt=l .re. din B deflneste ~refer~) un arc ~i acestuia fi corespunde un element in vectorul S.3.i=l. . Astfel. Conversi.2. vom transforma in 1 valorile de pe pozitiile (i.3..2.2.memora in S in ordine.n t!Xi!ClItlJ lIlF=O: &fpentru.tunel j este succesor allui i daoa bj. qdacll. . Varful corespunzJl.i=l. j)~ Prin unnare..=j sfdaclI.11 e:uculit pMJruj:=l.m): (b) penJru 1.ellt: valori egale ell 1 sunt pe acea linie in matrices B.iaJ.n I!JUcutlJ.3.i=l.) se va memora pe pozitia urmatoare (libera) in S.m).11executiI dacil b.

~j 13 multimile T'L.• rn (sub. 1"'2. .3. QJp:=I. atunci se deduce (interpreteaza) eli vlirful k este succesor al vArfului i ~i eli vfui'ul i este predecesor al v.=a(i). 1:".. Fiecare element din ~ va genera 0 coloana In matrieea B.(i) $ P < a(i + 1).i=/.in lista predecesorilor ell ajutorul vectorilor a ~ih. In prima varianta construim din lista succesorilor 0 matrice (de adiacenta sau de incldenta) ~i apoi din acea matrice eonvertim reprezentarea grafului in lista predecesorilor. p 13u) eu a(i) $) < a.3.(/3(iJ. sj'pentru. 47 .(i + 1). sj'pe1ftru. vom transforma 1 valorile de pe pozitlile (13{J). ~ 1= cu ajutorul Pentru a construi pe A dupa ce inipaliziim matricea cu 0.ruj:=J.i=l.={1(j). Algoritmull. Deci. = = = (a) cite/Ie fl. b".2.m).ru. La prima parcurgere a vectorilor a ~i 13 vom construi matricea C de dimensiune n x n in care pentru j 1. u:=O. iar pe linia p valoarea -1 dad.n+ 1). (a(I). (b)pemru i=Ln tuelltll c(i. Ofi+l)-1 ex£cllti p:=1J(j)..n+/J. p.ru.tll pelltruj:=a(i). ali+l J-l execlltfl u:=u+J.10. (ati). I) pentru a(t) So) < a(i + 1) ~i fiecare 1. Mai precizam eli. Conversia reprezentarii unui graf din Iista succesorilor. adica nici unui van al grafului nu i s-a depistat vreun predecesor. in matricea de incident! B. Deseriem cea de-a i doua variantA. iar pe urmatoarele cU. vectorilor IX ~i~. b.3. iar celelalte valori ale matricei C vor forma vectorul b (lista predecesorilor).i=/.. :=J. Algorltmul1_2.fI execlltll pentruj.9.n execu.:&-J sfperuru: petrl. Din valorile coloanei 1 vom calcula valorile vectorului a. cu ajutorul Conversia reprezentarii unui graf din lista succesorilor. daca pentru valorile variabilelor i. Ifpentru.n vucutd pentruj:=J. 1:=1+1: s!petrl. peturu i:=I.(fJ(i).rfului 101:. Aceasta conversie se poate realiza in doll! etape de exem_plu prin utilizarea a doi algoritmi deja descrisi sau descrierea altor etape.J}+ 1: C{k. ptlntru i:=i.ar apoi vom da valori elementelor din tablourile a Si b.=l.l) pozitll vor fi memorati acesti predecesori. ell ajutorul vectorilor a ~113. vectorilor a §i 13. deoarece virtu! peste succesor a1 va. Conversia reprezentarii unui graf din Jista predecesorilor. in aceasta coloana pe linia j trebuie sa fie plasata valoarea I. (a) dtqte n.2.. p are Ioc J3(P) k ~j a.m). s!pentru. . fl..i=1. penlru i.1):=t: C{k.1 ). k.c(i. In cealalta variantaam putea determina la 0 parcurgere a vectorilor a. execut4.8.•.1}:=O. sfperrtru. (b)peruru i:=l. form! de ~iJuri) ~i cardinalele 46 a(n+1):=t.1.. Algoritmul 1. ueCUlil p=I3(j) .ati+l)-J k:=fJ{p) t:=c(k.n executd pelflnl p:""a(i). ctteste m. La inilial~e coloana I a matricei C are toate elementele 0.t+l):=i. perdru i:=I.n a(i):=t. nwn!rul de pozitii ocupate pe liniile matricei C difera. sfpentru.]) numiruJ ' predecesorilor lui i.m execlltll biJ:=O. n linia i va coatine in cU. sfptlnlnl: sfpetr/. s!perdru. in matricea de adiacent! A. b(t):=c(ij+l ). clle/le m.irfului k.

11. pentru j:=l. in matricea de incident! 8.n+l). (b) penJru 1:=I.n executiJ. Din valorile coloanei 1 vorn calcula valorile vectorului a. a(i+1 ). P::::PW.2. iar pe urmatoarele c(i.i=1.i=I. ~i+1)·1 U:=1I+1.r+l):""t: sfpenJTJl: sfpenJru. cite/te m. Mai precizam c1l daca pentru valorHe variabilelor i. Ihmw.· penh i:=1....=1: pelliru i:=l.). s.n execut11 c(i.n execut4 'ptlnJTJlj:=a(i). '!penJru. iar pe linia p valoarea 1 daell p:::: 13(j) eu a(i) ~j ~ a(i + 1) • 1.:=-1. La initializare coloana 1 a matricei Care toate elementele 0.. In aceasta coloana pe lima I trebuie sll fie plasata valoarea ·1.(a(i).n uecutll ptnJTJl p:=a(i). adica nici unui varf al grafului nu j s-a depistat vreun succesor. In cealaltli variantli am putea determina la 0 parcurgere a vectorilor a ~i 13 multi-mile i1./)+l. in (sub forma. 1) num1!rul succesorilor lui i.l}. La prima parcurgere a vectorilor a si f3 Yom construi matricea C de dimensiune n X n tn care pentru i:::: 1. ifpenlru.n+1).(a(I). citeste m.n t!Xecutil au: =0. k.n tx4cutll penJr" j:=l.(a) cile/le n.1'1 exe~utll pentruj:=a(IJ. sfpentTJl.n executil aii}: . iar apoi vom atribui valori elementelor din tablourile a ~i h.t. Descriem cea de-a doua variants. execut4 1. eu ajutorul vectorilor a ~i P. pentru 1=1.1):=I'c(k. ({1(i).ecutiJ (a) cite/Ie n. pesuru j:=l.c(i.2. (b)ptlnJr" L·=l. Iinia i va contine in cU. ). atunci se deduce cA varful k este predecesor al varfulul i ~i cli vArfuI i este succesor al virfului k.. Fiec~~ e~emen~ din j3 va genera 0 coloana in matricea· B.12. sfpenlru. executiJ Algor'itmul1.i=l.U. in prima variants construim din lista predecesorilor 0 matrice (de adiacenta sau de incidenta) si apoi din acea matrice convertim reprezentarea grafului In lista succesorilor. Algoritmull. in lista succesorilor eu ajutorul vectorilor a ~i b. ConVe. sfpenlruo' pentru 1:=1.i=1. k:={1(p) Bhentm. QpI:=1. Conversia reprezentlirii unui graf din lista predecesorilor.i=1. vectonlor a §I 13.] ex.1=1.. 48 49 .(lJ(i). n.m). C/le$le n. bu. .fpenJru.3. citelte m. a(n+1):=I.. c(1<. 1. . sfptmtru.l(i+1)-1 p:=/3(j). p are loc j3(P) = k §i a(i) ~ p < Il(i + 1).=c(I<..hentru. iar celelalte valori ale matricei C vor forma vectorul b al succesorilor.l ):==0.3.(/1(!. pelltru i:= 1..(afi).rsia re~rezent!rii unui graf din Iista predecesorilor. deoarece vanul i este predecesor al vArfului .:=0.n+1). bpoo'=J sfpellll'lI..m). b(I):=c(ij+l 1:=1+1.m). p:=fXj). cu ajutorul Aceasta conversie se poate face in doua etape de exemplu prin utiJizarea a doi algoritmi deja descrisi sau descrierea altor etape. de siruri) §i cardinalele lor.m executil bll:=O: . 1) pozitli vor fi memorati acesti succesori.

Numar de stabilitate Interna Deflnltta 1.. INmAUZEAzA. Ct(G)=2.J.3.3. S = {0.1. c. b. trebuie in plus rs uS = x. Fie graful orientat G.3. Numdr de slahlliJate internli a grafului G este max { I S J J SEn} ~i se Fiind dat graful G = (X.:: (X. . daca S E B si A c S atunciA e S. iar pentru ca ea sa fle multime interior stabila maxima. Din propozijia de mai sus Sit observa ca. U) sl1se determine toate multimile interior stabile ale lui G.3.J) ~ u graful G(S) este format numai din viI-furl izolate. Altfel spus.1. Propozipa 1. care este{l. 0 prezentare generala a metode~ (a aJgon~ulu!) backtracking. Multimea S = {l. in Z da9A 'IIA E Z cu SeA impliea S = A. S::: ClI Vi. daca graful este tlta bucle.1. Prin urrnare de interes.l.3.3.1. b.1.2.3}.3. este deserts! In pseudocod in cele ce urmeaza. {2l. Determ~ea multimilor interior stabile se poate ra~e pri~ a parcurge toate submulprnile lui X ~i sl1se verifiee daclt sunt sau nu multimi sta~de. pentru cazul in care se ~tie eli problema are solutie.2.1. Orice multimea interior stabila S pentru care I S I = a. este de tip backtracking. S~ (i.1. Problema 1. U} E $.1.Z.1. cum este de exernplu . stabile ~ic4 toate submultimile unei mulfimi interior stabile sunt ~j ele interior stabile. 1. a altl.3. AFl$EAZ. Pentru graful din flgura 1.3.1. d.(G) se numeste multime interior stahiJii maxima. Se considera graful din figura 1. 50 51 . toate muljirnile de varfur] de cardinal eel mult I sunt multimi interior. Vie X. C. au loe: a. Observalia 1.1.3. ar fi sa se detennine multim] interior stabile cat rnai mario Exemplull.2.je Pentru ca 0 multime S sA fie interior stabila trebuie ca rs n S = ClI. S E Z este max~lI. CrrE$TE datel« problemei. . Deflnipa 1. SAremarclim c! intr-o familie de multimi. RepeJIJ noteaza cu a..meto~ll. Pl. a problema cu aplicatii ~j in colorarea grafelor este detenninarea de multimi interior stabile (independente).l. rnultimi interior stabile maximale sunt {2} §i {It 3}.1. graful are 0 singurl1 multime interior stabila maxima. cl)eB. Figl.3.. Exemplull. Mulpmea SeX se numeste mulfime stllhild interior (lndependenta1 daca §Ii numai daca Vi e S are loe Tt Ii S == 4>.f. catJimp NU_ESTE_GA TA erecflttl DIlc4 SEYOATE atlUlci AVANSEAzA.3. a. eXI.1. Din deflnitie se deduce urm!ltorul rezultat.1. Numere fundamentale in teoria grafelor 1. Proprietatea lui S se mai poate exprima: sau sau rs . ltd.1.3.stl ~l ~otiunea de multime maxima/a dar acest element es~ in raport cu incluziunea multimilor.1.1. 3)}. care este 0 relatie de ordin~ In ~eneral partiala. 3. U).(G). (I. 5} este-o multime interior stabill1 a acestui graf. FIg.1. Dacd $ este familia multtmilor interior stabile ale grajului G atunci au IDe: ru.

:i+l. FUnctihn Nu_Este_Gata "Begin Nu_Este_Gata:=na<=nl End.nGama[i] I then Reia:=False.. p81111_cAnd NU_MAl_P'O.j] endr X:=OI ' End.x.. End. . $i acestuia i se caul! un alt succesor dintre cele de la 0(1) la n. Primul apel a1 procedurii AFI$EAzA s-a flicut pentru c! ~i vaJoarea initial!! este 0 solutie a problemei. La fiecare revenire (cu un pas) se determina precedentul vArt'i din A. Uses Crt. a I . pentru un i oarecare.='000100' 1 a(3) : .. La fiecare moment multimea de vArfuri X = {I. ale grafului.na. n.AFJ$EAzA. '-3 este: 1). na:=I. procedure Begin o(i]:=na. end.. A == {i EX J o(i) ~ OJ.4TE. .. ~ ~rogram Mis_cu_aackT. For i:E1 to n Do begin Gama[i) : .. Valoarea na este vfuful de la care (PAM Ia n) se va cauta in continuare un varf care s!! se poata adlluga multimii A g!lsit! pAn!! la acel moment. '0001l0'. a(I] . CITESTE. . = FUnction Ss_poate:Booleanl Var Reia:Boolean. If a[i. Var n. . este descornpusa jn pampa A u B. Consideram eli graful se d!! prin multimile n. Begin i:~a-I. Se_poate:cFalse. na:=i+l End. AvanseaZa. If i<n then begin Repeat Reia:=Truel i:·i+1. until (o(i]<>O) or (i". iar Beste complementara el. Writeln(Chr(B) . Var a: Array(l ••lO] of string[lO). End. ClrScrl : Boolean. Starea vfufului i este definita de valoarea 0(1). incep:=l. Faptul c!i o(l) ¢ 0. NU_Mai_poate:=Falssi End.vmax) of Set of 1.. AFl$EAzA ~. se interpreteaza ell vArful i face 'parte din multhnea A. unt1l (0[1)<>0) or (i=O).i functiile booleene NU_ESTE_GATA ~i SE_POATE. 1 SiS n. OJ."'n+1/ Repeat i:=i-l. Vom prezenta in continuare un program Pascal care rezolva problema de determlnare a multimllor interior stabile cu metoda backtracking. o : Array [I •• vmax+l) of Word. end. o[i]:=O/ Repeat i:=i-1. AV ANSEAzA..2. Begin n:=6.VIMX. 1 :5: i S II. '000010'. Iar B {i E X I oU). Procedure Revenire. Procedure Citeste. If i>O then begin na. pentru fiecare varr i cu aceasta proprietate (~i are vDrfface parte din A) precizeaza varful incepAnd cu care se va c cauta (pAlla la care a fost cautat) urmatorul varf lui i din A. Valoarea variabilei booleene NU_MAI_POATE se stabileste in procedura REVEN/RE.. For j:=l to na-I Do If (o[j]<>O) then If (i in Gama(j]) Until (i=n) or Reia Se_poate:=Reia. '010010'. Deci pentru fiecareimplementare in parte utilizatorul ~i va defini conform problernei de rezolvat proeedurile. ~ai_poate:Booleanl Gama : Array [1.. procedure Initializeazar" Begin " For i:=1 to n Do 0[1) :=0. [). unde A este 0 rnultime interior stabila.." or (J' i.) / For 1:=1 to n Do If o(iJ<>O then write(i. procedure Afiseazaj Begin x::ax+l. 2~ . ='1' then Gama[i]:cgama[i]+[j). Begin i. . a[6): . Valorile o(i) ¢ D. o[n+I):=l. Canst WJIaX=40.O). . Multimea A este complet determinata dacii H fllcut explorarea tuturor varfurilor (adicll s-a ajuns ca na = n).x. a(5J.incep:Word. al ultimului explorat. adiea 1. a(4]: . INITJAUZEAzA.j. n}. a(2] . Astfel. REVENJRE.""010110'. Write('Multimea interior stabila wri te t ' ( .i. '010000'. ' }'). for j:=l to n Do 52 53 . '). Explorarea v§ri'uriIor lui X se face in ordinea crescatoare a vftrfurilor. .

End;

end;

If i>O then oIi],;na else begin incep:=incep+l; na:~incep; If incep<n+l then For i:~l to n Do o[1J:=0 else Nu_Mai_Poate:=True;

Begin Citeste; Initiali2;eaza; Afiseaza; . Repeat . While NU_Bste_Gata Do If Se_Poate Then Avansea2;a; Afiseaza; Revenire; Until N~ai_Poate; readln; End .•

Aceasta problema a fost formulata de catre Gauss. Rezolvarea ei revine la a preciu da'ili exista multimi interior stabile cu eel putill opt elernente in graful oonstruit dup! cum se prezinta in continuare. Multimea vArfurilor are 64 de elemente corespunzator celor 64 de pil.trate ale tablei de ~ah. Se .defineste n= U I i ~ij sunt pe aceeasl linie sau diagonala}. Deci j E n inseamnl1 eli damele aljiezatein patratele i ~ij se atad!. reciproc, Deoarece tabla de sah are opt linii (~i muJpmi interior stabile cu mai mult de 8 elemente nu existl) rezolvarea problemei reVine la a determine multimi stabile interior maxime, Daca acestea au opt elemente atunci raspunsul la lntrebarea pusa este afinnativ.
c

Exemplull.3.1.4. Determinarea clicilor dintr-un graf. Fiind dati 0 multime de persoane sau grupuri de persoane (partide, asociatii etc.j.care se pot sirnpatiza sau nu se pune problema deterrninarii, unei submultimi de elemente (ali ante) care se simpatizeaza reciproc cu un numar maxim de participanti, Consider and graful neorientat in care i E T] dacil. i ~i j se simpatizeaza reciproc, problema revine la a determina 0 multime interior stabila maxima in graful complemental. Vom prezenta in continuare 0 alta problema rezolvata eu metoda . backtraking, dar care se deosebeste de prima metoda prin faptul ca problema nu este sigur eli.are solutiesi nici prin initializare nu se obtine 0 solutie. ProhJema.l.3.1.2. Se dli un graf G (X, U), neorientat de ordin n ~i de dimensiune m. Se cere Sa se precizeze daca G este hamiltonian (confine cicluri hamiltoniene) ~i in caz afinnativ sa se determine un cicIu hamiltonian in G. Pentru graful G vom utiliza reprezentarea sa cu ajutorul Iistei suecesorilor definita de vectorii cr. ~i 13, presupunem cil dimensiunea lui 13 este dublul numarului de muchii. inainte de a descrie algoritmul faeem cateva precizari necesare pentru intelegerea sa. Orice ciclu hamiltonian este un ciclu elementar (deci fiecare varf este utilizat de ciclu 0 singura dati) ~iare n varfuri. Prin unnare, problema cere sa determinam valorile Xlo x., ... , Xa, .1",,+1 = .xl din X cu proprietatile X == { Xl> .1"2, ••• , Xn } ~i (Xi, Xi+') E U, pentru i I, n. Orice suecesiune X,. X2, •••• .xl. cu 1 SiS n este un lant elementar de lungime i-I. Deoarece .x" .x2, ... , X". x..., este 0 permutare circularaa celor n virfuri ale grafului, ful1 a restrange generalitatea, ciclurile se vor preciza (citi) astfel

Procedura "Cueste" de mai sus utilizeaza matricea de adiacenta data in A. Valoarea lui n ~i elernentele tabloului A trebuie modificate de catre utilizator in instructiunile de atribuire in corpul procedurii. 0 alta procedura "Citeste" care cere date le utilizatorului dupa Iansarea in executie a programului ar putea fi urmatoarea;
tabloul
Procedur~ Citeste; Begin Clrscr; Writeln('Dati numarul de virturi ale grafuiui'); Readln (n); For i:-1 to n Do begin Gama[i] :=111 ClrScr; Writeln('Dati succesorii virfului ',i:3,' 8i in final 0'); Readln[x) ; While x<>O Do begin If (x>O) and (x<n+l) then Gama{i}:=Gama[i]+[x]; Readln(x) I end; end;

=

x:=o/

End;

.Exemplull.3.1.3.

Problema celor opt
0

dame

atacata de

Pe

0

tabla de sah se pot aseza opt dame astfel lncfit nici una sl1 nu fie
alta damii?
:.1.:

=

54

55

exrstenr, Valorile

==

rncSt Xl = L Astfel, se poate considers ell Xl = I ~i deci algoritmul tncearell adauge Ia fieeare etapa un v§rf (muehie) Ia lantul eJementar descoperit In graf P~ii Ia aee~ etapa, Daca un asernenea v§rf, care sl!.fie adaugat lantului existent, algoritmul avanseaza, altfel face 0 revenire, mic~or!nd lungimea lantulul

sll

functia booleanllNU_EXISTA_SOLUTIE Are valoarea 'true' daca incll nu s-a depistat un ciclu 'hamiltonian (se dispune doar de un lan] elementar de lungime mai mica dedit n) §i 'false' daca s-a depistat un ciclu hamiltonian in graful dat,

. Ca vari~b~lli de lucru folosim tabloul unidimensional 01 cu i E X. acesnn ~IJ' la pasul tal algoritmul (eand se cauta valoarea pentru x) au unnlltoarele semniflcarll: r a. b. 0, atunci virful i este selectat in Iantul elernentar ales panli .. Ia acel moment. Daca
OJ oF

functia booleana NU_MAI_POATE_EXPLORA Are valoarea 'true' daca au fast epuizate toate variantele de analiza (prin revenire se depaseste varful 1) si 'false' daca mai sunt variante de analizat (se mai pot face revenirl sau avansari In analiza) ..

Daca OJ ::: 0, atunei fie vfirful i este ultirnul varf selectat in lantu] elementar ales panl!. la acel moment ~j urmeaza 511 se determine succesorul sau, fie i nu a fast selectat in lantul elementar ales plinll la acel moment.
A

functia booleana SE_POA TE
daca lantul elementar se poate dezvolta prin adaugarea unui nou varf (aceasta adaugare 0 va face procedura AVANSEAzA) $i 'false' daca Iantului elementar existent nu i poate adauga niei un viirf prin urmare se va face un pas fnapoi pentru a face noi cautarl (acest pas inapoi it va face procedura REVENIRE). Are vaJoarea 'true'

c.

Dacll 01 = j, atunei in lantul elementar ales pAnli la acel moment vfu'ful i este urrnat de virful ~(j). Adica, exist! un k < t astfel Incat Xk ::: t ~iXk+l :; ~(j).

Acum putem trece la descrierea algoritmului. (a) etapa de lnitializare
cit'tfe n.m, (a(i),i=J,n+J ).(fJ(iJ.i=I,m) x(1)= l; vx:=!: L'Qut:=alfa{ I]; 1:=1;
petltTIl

procedura AFISEAzA Va afisa valorile elernentelor sirului x, care constituie succesiunea de varfuri ce formeaza un clclu hamiltonian:

Programul
elite:

Turbo

Pascal

corespunzator

algoritmuIui

descris mai sus

i:=l,n £XI!cutil 0(0:= 0; x(f+l ):=0 sfp,nlrll;

(b)

iteraJia de baza
l'epsil I!8tJimp NU_EXISrA_SOLUTIE # not NU MAl POATE EXPLORA ~cutll _ _ _ Daed SE_POATE IlllU1ci AVANSEAzA IZllfel REVENIRE; 8fd; sfc; Dacil not NU_EXISTA_SOLUTJE Qlllnci AFISEAzJ; pdltil_c4tui NU_MA/_POA.TE_EXPWRA;

Program hamitonian; Uses Crtl Canst VIl\ax=20; InmaX",350;

Var n,i,vx,ib,caut,t,nr_ham~word; x,o,alfa,array[l.,vmax} of O._vmax; beta,array[l ..mmax} of 1._vmax; Procedure Citeste; var a,arrayll_.vmax} k,j !word/ begin n, .. 6; a [1] ,=' 011011' I a!2],='101110'/ a[3] ,='110110' I a[4]: .. '01101],.'/ a{5],='111l01'; a[6) :='100110';

of stringlvmax}1

Algoritmul foloseste:

56

57

k:~ll for i,:1 to n do begin a1fa[i]:~k; for j:=1 to n do if a[i,j]='1' then begin end] alta [n+1] :=k; nr_ham:=O; end;

else begin end; end; se_poate:=locala beta(k] ,=j; k:=k+1; End; procedure Avanseaza; Begin x[vx+l] :=t; caut:=alfa[t); t: .. x[vx]; o[tJ:=ih+l: vx:=vx+l; End; procedure Revenire; Begin if vx> 1 then begin

locala:=true:

t,:!;

end:

End;

Procedure Initializare;. Begin x(1]:=1; vx,"1; caut:=alfa(1); t:=l; for i:=1 to n do begin o Ia l:=0; x[i+1) :=0; end; End; Function Nu_Este_Gata Begin Nu_Este_Gata,=x[n+1] End; : Boolean; <>11

t:EX[VX]I

o I ti l :=01 xlvx] :=0; vx:=vx-l; t:=xlvx) ; caut:=o[t); end else End; Procedure Afiseaza; Begin nr_ham:=nr_ham+l; Write('Ciclul hamiltonian al ',nr_ham,'-lea ~ste:'); wri te (,( ,); for i:~l to n do write(xri],' 'j; writelx[!!,' ')1 writeln (chr (B) , ')'j; x(n+1],aO; End 1 Begin Citeste; lnitializare; Repeat While Nu_Este_Gata If se_poate then else If not Nu_Este_Gaca until ~i_poate;

t:"'O;

Function Nu_Mai_Poate : Booleanr Begin Nu_Mai_Poate:.=t=O; End; Function Se_Poate : Boolean; var vb, capat '''''ord; locala:ooolean; Begin locala:=falae; ib:=x[vx)+l; capat:=alfa[ibJ; ib:=caut; If vx < n then begin While (ib<capat) and (not locala) do begin vb:=beta[ibl; if o[vbJ<>O then ib'=ib+l else begin ~ocala:=true; end; end else begin While rib<capatJ and (not locala) do begin vb: =beta [ib] ; if vh<>l then ib:=ib+l

and (not ~ai_poate) Avanseaza Revenire; then Afiseazaj readlnl

Do

End. t:=Vbl end;

Programul dat rezolva problema pentru graful din figura 1.3.1.3.

'.

58

59

Dacii notam cu p familia multimilor exterior stabile ale grafului G atunei: a.2. are 14 cicluri hamiltoniene distincte dar cum fiecarui ciclu i se pot citi vlirfurile pe cele doua sensuri (trigonometric sau in sensul acelor de ceasornic) programul va afi~ cele 28 de succesiuni de vlirful'i In care se pot Ci. sa demonstr!m c!I X c Tu piT.3}.3. Pentru graful din figura 1.2. i EX· T ~i T dominant! iE pljcrlTCTur1T.2. 3je nnT ~ nn T. 13(G) = 1.3. # T2 E P atund TI U T2 E p.3.1 multimea T={2. f3( G) atunci spunem Observatia 1.2. 0 multime T eX se numeste mulpme exterior stabilli (domintmt/J) daca n n T 41. 'ViE X· T. exterior stabiUi T se mal poate deflni ~i prin relatia sau X·TcpIT o multime Demonstra{le: Tur'T=X sau rcX·7)cT. 3. FieiE X daca iE T ~ daca i i2: T ~ i e TUrIT.. multimlle exterior stabile minimale sunt {2} ~i {I.1. . 1. Numar de stabilitate externa Definifia 1. ~ d.1. dadi Definitia 1. Fig. Graful din figura 1.2. Numlir de stabililate extemli a grafului G este min] T E p } ~i se noteaza 13(0).2. Exemplull.ITeX rezulta TUrlTc X. O:afului dat fi lipsesc 3 rnuchil pentru a fi K6• care are 51/2 60 cicluri hamiltoniene.3. Cum T si r.ti c~le ]4 ~iclu~i harniltonlene. b.3. 3}. 7} este exterior stabila. {l.3.I. daci: TE p si TcA cX atune! A Ego.1. 1.3. en I Til ca T * Daca Teste 0 multime stabila exterior eu I T 1 = este muipme staMM exterior minimil.3. au loc: a.3. 3}). 2. XE go. 0 multime Propozilia 1. lJ) un graf orientat.l.2.3. p = ( {2}.2. II> Fig.2. 60 61 .2.l.1.3. (1. DaeA se doreste ea programul sA afi!eze d?ar clcl~ril~ ~aml1tonlene distlncte atunci 0 modificare a programului ar fi mlocurrea ultimei instructiuni 'If' a programului (antepenultimul rand din program)cu If not Nu_Este_Gata ~hen If x[2] < x[n] then Afisea2~ else xln+1J :=0/ = Pentru graful din figura 1. e.3. Fig.2. graful are ': 0 singur! multime exterior stabiUt minim! ~i anume {2}.2.3. Exemplull. 5.2.1. Fie G = (X.1. .3. c.2.3.p.2. TI b.

In consecinta Teste mulpme exterior stabiUl.Jj'. E X= Tu ["IT daca i E T atunci i' EaT. Determinarea ConslnUef/e .U.3.(t. Tvt. a'.trat aJ tablei fie dominat (atacat) de eel putin una dintre piesele plasate. Unele celule cornunieA prin culoare rectilinii. astfel ca fiecare pil. Problema celor cinci dame dad! JET cum aT == X' atunci 3k E T astfel Incat i 'E t:Jc deci Pentru jocul de sah se cere plasarea unui numar minim de dame (cal. numarul minim de piese ce domina toate patratele tablei de sah este numarul de stabi/itate externa al ~fului = = Tv Am demonstrat X c T I.(X u X " .. I o problem! sa supravegheze asemanatoare toate intersectiile este stabilirea numarului minim de politi~ti care unui sistem de strazi dat.2.. . iar daca i E r-IT atunci 3j Ene T deci i' E AjcAT Asadar X ' c llT. "n» ~i Tu r-IT= X (c) cat.3. G' . Cunoseiind graful neorientat ce are ca v3rfiJri celulele Inchisorii ~i convenind (i.. 62 63 .t< cf) ife "r ut.. JJ E U daca ~i nwnai daca patratul i este atacat de piesa de pe pll. T c X este mulume exterior stabi/a Engraful G dacli ~i numai daca IlT = X 'in G '.d}. multimilor grqfol exterior stabile. Problema gardienilor La 0 incbisoarc: flecare celula trebuie supravegheata. Fie T"" (/J.Exemplul1. dar aT c X I ~ideci aT"" X'. dar T u r-IT c X ~i deducem r-l T. Prin unnare T.2. poate supraveghea ~i pe celelalte celule cu care comunica aceasta printr-un culoar rc:ctiliniu. I se pot utiliza graful bipartit Aj ~ i j sau cu teorema ce .1. pe schimb.3.1.:J r-I T. in acest graf Vi E X are loc r-li ri ~ise dernonstreaza usor ell.{t!8~ie:X.4.Jimp X~ ex«W1J o. biptlrlil a '. Deci gardiariul care se aflA langA 0 celulil. "r l"j t!XZeutil Se cia To multime exterior stabila In G. DemonstTtifle: Necesitatea (~).3.3.2.a celulele i ¥ j comunlca printr-un cuI oar rectiliniu. Exemplull. Pentru j E X convenim i ' E j E rio Polosind graful G multimile exterior stabile Ie caracterizam x" = = I urmeaza. Fie acum i' EX'. problema revine la a determina numarul de stabilitate extema a grafului.{t. Fiind dat graful G (X. 11ii a~lim acestuia G' = eX u A) cu X' {i liE X}. (b) Procedure de reducere CIJt timp exisI4j'EX' cu IA r . sa kEn prinurmare iE r-1kcr-1TcTur1T X Conslderand graful neorientat ce are 64 de vfufuri corespunzatoare patratelor tablei de sah ~i convenind (i. Sufidenta ($=). Teorema 1. (a} Se dd grqful G ~ IX I]. cum. Problema cere sa se stabileasca num!rul minim de gardleni. necesari pentru supravegherea tuturor celulelor inehisorii. 0 di Folosind aceasta teorerna se poate deduce unni'itorul algoritm pentru deterrninarea multimilor exterior stabile (dominante) ale unui graf oarecare G""(X. tumuri) pe tabla. sa demonstram cl1 Teste exterior stabila.2. Pentru detenninarea de multimi exterior stabile (dominante) rezultatele urmatoare. nebuni. = Algoritmull.tratulj ~i myers. JJ E U daca ~i numai d. Fie T eX cu llT = X Fie t e X. I) dat..

ellmill4 din X Vdrforjll! i eu tJj<=tIJ: executa 'Proc:eriura de reducer« ": existli 0 metoda (procedura) pentru a determina 0 margine superioara (respectiv inferioara) mica (mare) eventual supremumu! (infimumul) pentru orice A c S. 7}. {I.fc. 1.. r d MUI.2.2. Metoda branch and bound pentru detenninarea rnultimilor interior stabile (independente) maxime consta in·eonstruirea unei arborescente care are etichetele varfurilor de forma (A. S = . B. astfel fncat A = B U CAB respectiv A == HI U . unde CAB = A • Beste complementara lui B fn raport eu A.~gura . decl rk = ¢I..3.1.B ! este 0 margine superioara a numarului de varfuri care mai pot fi adaugate la A pentru a obtine 0 multirne interior stabila maxima. 5. adica sup A (inf A) este estimabi1. B u {i}. iIi.3. 7. b . 5}..2. b) sli observant eli Vi E X ..3. b) eu semnificatla: A c X este 0 rnultime interior stabiUl ~i totl descendentii sal din arborescenta definesc multimi interior stabile care contin pe A (deci au cardinalul mai mare sau egal cu allui A). graful bipartit asocial lui este eel din figura '1' . IX -A uB UriUllj I). 7. T . B. ..3.3. 1. t multimea solup-ilor admisibile (posibile) S este fini. {I.2. exista un criteriu de a partition a (descompune) 0 multime A c S in doua sau mai multe subrnultirni.B multimea Au {i} este interior stabilli deoarece rA u llA c B. exists 0 {SI •. e execut IU/ pentru flecare alegere a lui i din X se aflli clite .. A vand 0 astfel de procedura se construleste 0 arborescenta etichetata.rfului terminal (frunza) k a1 arborescentei. 64 65 . B.3.1). b = I X . Astfel se pot determina toate multim'l ~xtenor stabIle ale grafului dat. SI • }. Se va dezvolta arborescenta prin a adauga succesorii v1l.0 mUJ~e exterior stabila. FIg.din. { urma aplicarii algontmului dat obtinem ca multirni exterior stabile ale sa epe: 1.(A u B) ~i construieste succesorii etichetati unul eu (A U til. 5. ramificarea arborescentei se face astfel: :~ dacli/(a) I (x) IXES }atunci a este 0 solupe optima. iarcelalalt ou (A. recurstv cerut d" Ii n. p. Apoi se continua pentru a determina alte solutii optime prin dezvoltarea arborescentei doar pentru v6rfurile cu borna "convenabila".. In encheta fiacarui varf se aflA 0 submultime A c S intr-o forma explicita sau impJicitli sl marginea superioara (inferioara) care estimeaza pe sup A (inf A) nurnita boma...2. Daca algoritmu: executa lnstructluni din pasul (e) atunci datorita a I J .. Atunci. Etapa de initializare consnuleste doar rlidlicina arborescentel etichetata conform conventiilor preblernei pentru submultlrnea A = S.J" pe U Ul . cu boma eea mal midi (mare). alege i E Buriu X . Deoarece nu prezinta interes decat varfurile terminale din arborescent! se pot pastra (memora) intr-o list! doar aceste varfuri. Algoritmull. 2}.2. B c X are proprietatile rA u llA c B ~i toate multimile interior stabile din vfu-furile descendende nu au vfufuri din B. Tv{i}. 1 3 22 Pbntru grafuI.2. functie I: S ~ R eu proprietatea: = min(max){ Pentru a preciza descendentii varfulul arborescentei etichetat eu (A.s.. adicll 3B sau 3B!> ..2} ~i p.1... U Bs. Numlirul descendentilor ce se vor adauga lui k corespunde criteriului de partiponare utilizat. Dezvoltarea arborescentei se face pinli cand se obtine 0 solutie • optima. 5}.(/J}VAi}.. {lt2. Observafia 1.timil? inde~ndente (interior stabile) ~i dominante (exterior stabile) se etermina ~I cu aiutorul unor algoritml de tip branch and bound [ToC97] ceasta metoda se aplicll problemelor NP-complete care satisfac wml1toarele: .3. 7}. Apol se poate determina numllrul de sta~ie itate extern! a gra~lui ~ialege mu1timi exterior stabile minima - Fig.2.. G' = G'.

.3. I X' D. b).3. Pentru graful din figura 1.3.{i} ~ipe X' cu X' .ce modiflcam pe X eu X .3. . de toate b.3. un sucesor se etieheteaza cu valorile date de procedura de reducere aplicatll. Algoritmul 1. Daca se doreste sa se obtinli doar multinile exterior stabile minime. dupll. dupa ce modificam pe Teu Tu [I]. . 5. b este X' 1 I. B.rN=w ~i NurIN=X. multirne de vfufuri ale grafului care este eontinutll.3. de exemplu. 1.1. grafului bipartit G' asocial grafului dat G. 66 67 . pe X eu X . X' din G'.Nr. multimile exterior stabile definite de descendentii vfufului curent al arborescentei. b) eu I A 1+ b > a eel care are 1 A [ + b maxim. Dacl1 se dezvolta doar anumite varfuri ~iatunei S6 obtin toate rnultirnile exterior stabile maxime.2. are loe l6. Multimea T din eticheta oricarui virffrunz. = 1. unde: G' este graful redus (obtinut din grafu1 curent cAruia i s-a aplicat procedura de reducere din algoritmul de determinare a multimilor exterior stabile dat mai sus). ExempJull. din grafuI Gj definit de eticheta. Ramificarile se fae pfulll. un varf are doua subarborescente una care defineste toate rnultimile in~erj~r st~biJe caz:e contin pe A U {i} ~~ceealalta care defineste toate submultimile mtenoar stabile din X·· (i} care contin pe A.Adrea. Deoarece pentru fiecare nod are Joe ViE X. Etichetele arborescentei sunt de forma (G'. Radacina arborescentel se eticheteaza cu (G'.1. . orice succesor al unui van apartinand nucleului nu face parte din nucleu ~i oriee succesor al unui vdrf' care nu face parte din nudeu apartine nueleului.3.1. daca i E X ~i i E ri atunci i i. valori obtinute de procedura de reducere aplicatli. Varfunle arborescentei cu boma 0 nu se pot dezvoltasi dupl1 ee s-a objinut un asemenea van se retine In variabila a. T. atunci succesorii noduIui Ii definim astfel: alege i EX. b. Fig.l1 este 0 rnultime exterior siabila a grafului dat G.i [2: 2. arborescentei. Hind dat WI graf G = (X. Teste 0 Observatia 1. Daca Neste nucleu al grafului G atunci a. Acest algoritm construieste 0 arborescent! ale carui vWfuri terminale definesc multimi exterior stabile. ceUUalt succesor se eticheteaza cu valorile date de procedura de reducere aplicatll. poate fi prezentat sub forma unei metode de Algoritmul dat rnai sus pentru determinarea de multimi interior stabile tip branch and bound pentru a detennina multirni exterior stabile (toate sau numai pe cele maxime).(i}. Nucleul unui graf Definipa 1. efuld se obtine un van care are in graful G' din etichetl1 X' W caz in care ~i X = w ~i deci virful este un varf frunza al . De fiecare dam cand se obtine un van frunza se va actualiza valoarea lui a Ja cardinaIul maxim al multimilor interior stabile deja depistate. 7} este un nucleu. .6. T. varfurile care au bucle nu fae parte din nucleu :j:i toate vanurile care nu au predecesori (deci ~i ceJe izolate) fac parte din nucleu. atunci se vor dezvolta doar virfurile pentru care b + [X' [ este cea mai mica ~i b nu depaseste cardinalul multimilor exterior stabile deja depistate.1.3.3.3. cardinalul lui A din eticheta aeelui varf ~i se va dezvolta dintre varfurile terminale etichetate (A. 0 multime N c X se numeste nucleu al grafului G dacA ~inumai daca Neste interior stabila §i exterior stabila. _".i.3. 1). .1 multimea N = {3.3.3. = Aceasta observatie se poate interpreta astfel: a.3.: N §i daca i E X eu 11 i W atunci i E N.

ja 1. Daca N este un nucleu 01 grq/u/ui G = OJ atunci mull/mea Neste 0 multime marimaIQ a familiei !1 a mul/imilor interior stabile.3. Numirul minim de culori eu care se pot colora muchiile grafului G astfel melit orieare douA muehii adiacente sli fie colorate eu culori diferite se numeste indict! cromatie.n.2. Unele dintre aceste probleme privesc colorarea muehiilor. din propozitia 1.3.3.1.1.3. Determinarea (a) fie N=tP. {2.3.3. Exemplu) 1.3. j ~ ~i cum G este simetric deducem cil t ~ T]. SlI presupunem ell exista ¢ nn Cum Neste multlme exterior stabil! Inseamna ell n n N A ~ cJ> ceea ee contrazice relatiaA E .2 se obtine nucleul N» {I.2.4. 6} ~i {7} sunt nuclee. Flg. Indioele cromatic se noteaza de obicei cu q( G).2.l_1.3.1 in general nu are Joe. orice multime maximala a familiei S este nucleu.3.existl grafe care au mai multe nueIee. Demonstrafie: AE deei 5. SApresupunem eli 3.3 ~i N c A -> A=.3.3. Un·gra!simetriejQriJ bucle admite eel putin un nucleu.1. intr-un graf simetric flira bucle. tn timp ee graful din figura 1.3. AlgoritmuJ 1. aura leX. pentru graful din figura 1.u r' (=tP aecutll 68 69 . SA remarcAm c! pentru teorema ~i eoroJar este esentiala proprietatea de simetrie agrafului. adiea A rx.l. E. 8. deducem: 1. Cl> dar'N C A • .1.3. Deflnltia Corolar 1.3.3.N astfel ineat n n N = q" deci 'r/j eN.3.1. 0 n Avand in vedere cI 5 ¢ Cl>.N r. pentru un graf oarecare nu orice multime interior stabiiA maximaUi este nucleu. Exista grafe care nu au nuelee dar au multimi stabile interior.3 multimile de v§rfuri {I.3.ie: Fie N E 5 maxlmala.3.3. 4. iar allele colorarea v§.3.3. Aplicand algoritmul 1. 5. 6).3. Numar cromatlc Problema colorarii grafelor este 0 problema foarte veche.3.3. Aceste probleme eer sA se determine numarul de culori cu care se pot colora unele elemente ale grafului astfel incat colorarea sA tndeplineasca nlste conditii. deei 3ie A -N. Algoritmii care rezolva aceste probleme au 0 complexitate mare.3. 0 1. carenu este simetric. Vom demonstra eli Neste multlme exterior stabila prin reducere 18 absurd. Teorema 1. sfc. E X .3.3. Fig.3.2.3. S}.3. NcA ~iN¢A. nu are nici un nueleu.3.ceea ee contrazlce maximalitatea lui N.Teorema 1. Sl1 remarcam c!!. Demonstra.N.3.3. Vom demonstra prin metoda reduceril la absurd.4.2. Prin urmare Neste nueleu al graful ui. Observa.1. Deoarece t e nrezult!!. 1. Adie!!. 3. fie N = Nu(iJ: fit! G = G-(iJ-fl. De exemplu pentru graful din figura 1. cll N U {i} este multime interior stabi1!!.1 se poate construi urmatorul algoritm pentru determinarea unui nucleu ~ unui graffMli eircuite. (b) Cat timp unui nucleu intr-un grafflirl1 circuite.riurilor. Observatta Reciproea teorernei 1.1. Pomind de la relatiile a ale observatlel ] .3.

3.4. c. Propozlpa 1. tllliJmj Fie G = (X.(G)X(G )5(n+ Ii.3. p} cu proprietatea Vi. b e C cu a b. sulicienta (¢:=) Vorn colora varfutile grafului cu doua culori folosind urmatorul procedeu.4..4.4.2. (G) ~n + 1. j) E U are loc fti) ¢fU).4.3.4. 0 colorare a grafului G atunci: bare locrJ(a) nr'(b) = 0.3. NUmiir cromatic al grafului G este eel mai mic numar k pentru care graful este k-colorabil. Va G./(n'1. Dacll graful din teorema 1. x(G) + x. =. Teorema lui Konig Un graj este bicromatic dacii cicluri de lungime imparii.2.( G) 'i! n'... cu numarul varfurilor. care fiind numarul de muchii ce compun ciclul. Se alege un van §i se coloreaza cu 0 culoare. Un graf este bicrornatic daca ~inumai daca este bipartit.3. "'. U) este eel mal mic numiir natural p cu proprietatea ea existii a fune/ie swjectiva f: X -+ {1. a. Lungimea ciclurilor. 0 Observatia 1.4. Prin unnare viirfurile oricarei' clici trebuie colorate cu culori diferite sau X. b. UJ un graf neorientat de ordin n si dimensiune m. Numarul cromatie se noteaza eu x. Se coloreaza cu ceealalta culoare toate vlirfurile necolorate ~iadiacente unui van colorat.(G). 2m).(H) J A I pentru once clica H :: (A.4. este 0 Care loef-I(a) multtme interior stabilii a lui in doua parti disjuncte cu proprietatea d\ in fiecare parte orice doua vfufur:i nu sunt adiacente. iar functia Problema 1. V). b. Se repeta cea de a doua actiune cat se poate. . Daca dou! varfuri adiacente ar fi colorate cu aceeasi culoare mseamna eli graful admite cicluri de lungime impara ceea ce ar contrazice ipoteza.3. Url(a). iar G graftl complememar aJ lui G. DemiJlistra(ie: Necesitatea (==» Daca graful este bicromatic inseamna cli orice ciclu are viirfurile adiacente colorate diferit. x. j-E X cu (i. ~) atunci §i I «x) + t.1. b.• p}.2. Se reia procedeul de la prima actiune paoli cand vor fi colorate toate vfuibrile grafului.4.3. Problema coloriirii grcfului FUnd dat un grafG :. 2•.3. Dacal: X -+ C este a. Va. Teoretna lui Vizing Pentru orice grafG are lac: q(G) ~max{g(i} TeoremB 1.3. Adicli grafu1 este bipartit §i deci colorand vfufurile fiecarei PWli cu cfite 0 culoare graful este to acelasi timp ~i bicromatic.(K.1.3. de mai sus. Un graf G este k-colorabil daca varfurile sale se pot colora cu eel mull k culori astfel incat oricare doul varfuri adiacente sl! fie colorate diferit.4. '1. fse numeste colorare a vfufurilor lui G. atunci au IDe rekuiile: a. Definitia 1. DeflDitia 1. Deci orice ciclu are lungime parii. N~mar cromatic 01 grafului G-~ (X. numim multimea culorilor. numarul sau cromatic este 2. numiirul cromaric a/lui G. Pentru grafele complete K" colorarile sunt functii bijective ~i deci x. (X U) se cere sll se determine: a.3 nu este graful vid (X. c.1. - 70 71 . Teorema 1.3.2.1.) = n.Teorema 1. 0 colorare a grafului G. numai dacii graful nu corqine . 0 Multimea {I. Deci numarul vanurilor care compun ciclwile este par. X= E #..4. este egal!'. ca multimea v§rfurilor sale se imparte Graful care lndeplineste una dintre conditiile afirrnatiei b are proprietatea Teorema 1. Deci graful este bicromatic.

Deoarece VI = 2m tntre oricare doua v§rfuri colorate eu aceeasi euloare nu exista much ie..4.{ill $ p. 2.1) sau numdrul coloriirilor grcfului complet este egal cu numiirul functiilor definite pe X cu valori in C care sunt injective. Se cere sa se determine numarul minim de canale necesar. Propozitia 1. Dac! eel putin una dintre inegaIitliti este strict!.4. .4.1 + 2 = p + L X(G) . x) se numeste polin om cromatic.": ~" Confonn inductiel matematice deducem cll pentru oriee graf G de ordin n ~i eompIementarul sau G are Ioc x(G) Folosind aces! rezultat pentru G sl G prin insumare se obtine delimitarea din teorema 1.rjG). (x .1.:5P . VO ~i VI numarul valorilor egale cu 0 respectiv 1 din matricea de adiacenta a grafului G. Grcfu! G are eel putln 0 din G deducem sll. »2 se obtine c. Folosind relatia de la a ~irelatia 4X(G)X (G ) . U) de ordin p colorat cu X(G) eulori. x) 'II numim polinom cromatic.3. pe de altli parte cUcii cu :riG) vlirfuri. Dacd G = (X. gd..3. Fie pEN.{i}) respectiv X (G .1 §i deci [i})+x(G $ gd. etc. a.[ill + X (G .n . unde i E { 1. insumfutdu-Ie obtinem X(G)+X(G)<p+2 :=} X(G)+X(G)Sp+1. Din cauza eli se bruiaza reciproc releele care sunt la 0 distanta mai mica decAt 4 trebuie sa emlta pe eanale diferite.. rezuta ca vArful i are tn G ~i G vtirfuri adiacente colorate eu fiecare euloare din cele X(G . x} :: O.:5 ga(l) + go (i). nl = numarul vfufurilor lui G colorate cu culoarea i.XCG-{i})+l ~i X(G)$X(G-{l})+1. Pentru un graf G ~i un numar natural x se noteaz! eu C(G. presupunem ca relatia este adevarata pentru orice graf cu (X. Deci :> Propozitla 1. X(G)+X(G}=X(G- CoroJarull. a. Are loc x(G) 5max{g(i) liE X] + 1.3.2. k I.). Polinornul a carui valoare in x este C(G.3. C( KIlO x) = x(x .rfuri ~isAconsiderarn un graf G Fie i E X pentru cit i poate fi . p .4. c. = q(L(G)}. Deoarece nurnarul maxim de vArfuri dintr-o clica a grafului G este max[g(i) liE Xl + 1 se deduce. 0 culonre pe care 0 au sau nu alte vfufuri ' = X(G)s.(i}) + X (G .Demonstratie: a. intr~un teritoriu existA un sistem de relee de retransrnitere a mesajelor (radio. lnseamnli eliI'll matricea de adiacenja corespunzator culorii i exista n? valori egale cu O.3. Acest rezultat se poate obtine ~i pe baza teoremei lui Vizing ~i a faptului ca + X (G) $n +1 b.] v8. UtilizAm metoda inductiei rnatematice.2. Detenninarea numarului minim de canale revine la a determina nurnarul eramatie al grafului.3.:5 (X(G) + X (G relatla de demonstrat. + g'G (0 + 2 $ P .4. b.{in. x) numarul de colorari distincte ale grafului G ell x culori. atunci C(G.4. tv. Pentru n dlnd K" se verifica imediat cI X( G) + X (G ) ""n + I.colorat cu = ~ideci I ~ipentru 11 = 2 cunosproblema 1. 72 73 . 0).1) . Dacii x < ..{ill culori. De aici rezultll X(G .. atunci erG. Pentru rezolvare cosideram graful ce are ca vSrfuri releele ~i intre doua relee exista 0 muchie daca ~i numai daca distants dintre relee este mai mica decat d. x) :: X' sau numdrul coloriirilor grtifului vid este egal cu numdrul functiilor definite pe X ell valori tn C.) .. _ Pentru a simplifiea notam k = x(G). pentru ca inegalitatile sun! eu numere naturale ~iconform presupunerii Beute X(G . deoarece asociem unci culori un canal.O + gG (I) . Daca ambele egalitAp sunt veriflcate cu egalitate. prin abuz de limbaj chiar pe C(G.U])+2$ Demonstratia se poate face prin reducere 1a absurd.

CoroJar 1. vdrfurile p # q se idenC(G. Apoi acestea se inlocuiesc cu expresiile date de formula b) din propozitia 1.3. atunci Deoarece un Ian! de la i la j induce un Jan.G un Ian] de la i la).1 culori diferite de culoarea varfului deja colorat. Daca G = (X U) este un graf.1.5. atunci C(T".1.X) = C(G+pq. c.4. Aceasta relatie de' echivalenta detennina 0 irnpartire a multimii yfufurilor grafului G in c1ase de echivalenta.• p} sau .C(G. Observatia a. E este numarul varfurilor clasificate. T'i(J) este al j-lea element al multirnii multimilor f'i se considera ordonate.3. la un moment dat.• -!p clasele de echivalenta. care se bazeaza pe algoritmullui Tarjan (Tarn]. unde C" este ciclul elementar cu n vdrfuri ii n muchii (graf conex # cu toate vdrfurile de grad 2). tificli. + pq. relaltie pentru tennenii obtinu]] se poate ca expresia dupa un numar finit de pasi sa contina. 1. ••.1. Orice graf are eel putln Un graf care are 0 0 component! conexa.3. 2" . Graful neavind cicluri nu se vor colora doua varfuri adiacente eu aceeasi culoare. relatia definita este a relatie de ecbivalenjA (reflexiva. Coeficientul lui x" este I. Conexitate 1. Cu p notlim numarul componentelor conexe. iar muchiilor lui G. . Ideea acestui algoritm este de a marca virfurile grafului eu numere (rol indeplinit in algoritm de valorile variabilei k). n. q E X doua vdrfuri neadiacenie # ea este morfismul prin care. Varfurile marcate cu acelasi numar fac parte din aceeasi componenta conexa. deci elementele C(C".4.4. Cele doua numere sunt chiar C(G + pq. 1.x).2. Fie X. Orice clasa de echivalenta X!.4. numai termeni de forma C(Kp. cu i E X. x).1. pentru k E {I.. P.5. la un moment dat. 0 Relatia din teorema 1. pentru i E X. x) :::X(X -1 r. Conslderand un graf G (X. b. If) neorientat definim 0 relatie ReX x X astfel Dernonstratia face fie prin lnductie fie cu algorimul: Se coloreaza un van oarecare cu oricare dintre cele x culori apoi cat timp exist! varl"colomt cu vfufuri adiacente necolorate se coloreaza un varf adiacent celui colorat cu oricare dintre eele x .3.4.4.3. = i Rj ¢. singura component! conexa este graf conex. . x). Componente conexe Definitiile grafelor tare conexe §i a celor conexe au fost date in primul paragraf al acestui capitol. b. Demonstratie: Pentru eli virfurile p ~i q nu sunt adiacente rezuta ca numlrul colorarilor grafului G este egal eu numarul colorarilor in care p ~i q sunt colorate diferit adunat cu numarul colorarllor lui G In care p ~i q sunt colorate cu aceeasi culoare. iar in finalul algoritmului ceo ::: k mseamna eli vlirful i face parte din componenta Xk. Teorema 1. adica p ~ 1.4. este 0 relatie de recurenta care exprima nurnarul colorarilor unui graf ca fiind surna numerelor colorarilor unui graf cu 0 muchie in plus respectiv a unui graf cu un vfuf in minus fat! de graful dat. numiirul 1n I. x) respectiv C(eG.. simetrica ~i tranzitiva) .x) + C(EG. Definitia 1. Are loc C(O at lui x"'} este ega! cu In. In eontinuare vom prezenta un algoritm pentru determinarea cornponentelor conexe ale unui graf.. x) pentru diferite valori ale lui p ~ n.4. Aplicand recursiv aceeasi. Daca G = Tn este 51: UII arbore cu n vt1ifuri.. x) = C(sG. AJgoritmuJ foloseste urmatoarele notatii: d{t) = a.1. Xa.> i =i sau exist! in. grafuJ G(Xi) se numeste componentd conexd a grafului dat G.d. 74 75 . n(l) contine indicele ultimului vfirf explorat din multimea T'i consideratii ordonata. x} . de la j la j ~i pentru ca doua lanturi cu a extremitate comunl se pot compune.x)::: {x-I]" + (-1nx·l).

4. {2.1. E= 2. i= 3.j::: r4(4) = 5. e(3) = 1. 4}t r4 {l.::1. et==2. cump(!). 77 .l>S) ~ DQciln(i)=d(l) munci i=p(i) a1tftln(l)=n(i)+J. k = 0. deS) c(1) = c(2) = c(3). et s« 3. I ~i n(S) ::: deS) atunci i = peS) = 4. E= 5. 0(2)::: 3. cum n(2) ~ d(2) atunci n(2):::: 2:}::: l. i=l: c(j)=k. sfc.} == l. Consideram graful din figura 1.} == r4(3) ""3.. n(i)=O. E = 1. (a) etapa de inilializlIri perriru i= I. et = 0. cum n(3) ~ d(3) anmci n(3) = I. i =4.:: rIel) = 4~cump(4) ::: 0 p(4).I. == c(4) = e(S) "" 0. urmatoarele (a) valori: J . cump(2) = 0 p(2) ::::4. p( S)=$. i 1. !'n care: rI "" {4}. cum i = I ~i n(l) ::: d(l).l.. d(I) = 1. c(4) = I. Deoarece n = S ~i eel) = c(2) = c(3) = e(4) == c(5) "" 1 lnsearnna eli toate varfurile grafului fac parte din aceeasi components conexa ~i deci graful este conex. o{l) . ifd. sfd. s=2.2. E=O.. et=et+I. E=E+J.1. cO) = 1. life.1. (b) (b) iteratia de bazli CIJt limp E¢n executJj DaciJ c(s)=O munci k=k+J. i = 5.4. C81limp (n(i}o'd(i) ~'(JU j. conexe este valoarea lui k cu care se termlna cum E ~ 11 e(I) == 0 atunci k :::1. r2 = {3.{4}.d(5) atunei n(5):::: 1. Determinarea componentelor conexe.. cum p(2) ¢ 0 cum n(3) ~ d(3) atunci n(3) == 2. et = 1. cumn(5) :f:.1. Executlaalgorltmulul primeascli. cum n(4) ¢ d(4) atunci n(4) == 3. e(2) == 1. n:. cump(4) ¢ 0 cum i ¢ I ~in(2) = d(2) atunci l :::::: p(2) = 4. 11(1) = n(2) "" n(3) = n(4) = 11(5) = 0. sfp. =s+l. Observatla 1. = 76 Fig. E= 3. cum 11(1) ~ d(1) atunci Il(l)::: I.j = n(I) = 2. cump(4):f:. 5}. o(i)=et.:: r4(l) 1..3(2) ""4. Exemplul1. 3.1.. cum n(2) ~ d(2) atunci n(2) "" I. c(5) = 1 et== 5. eI=el+J. sfd. E=E+1.4.. 0(4) =2. j=Ii(n(i»: DaclJ p(j)=o aiunci p(j }=i.t 0 cum n(4) ¢d(4) atuncln(4) = 2. O.) = r4(2) ""2.ll executiJ p(i)=o: d(i)=1fl1: c(i}=O.p(]) = i insearnna clivfirl'ul i a fost introdus In aceeasi component! conexa cu varfulj datorita faptuluij E n Algoritmull. d(3) = 2.. Num!rul componentelor algoritmul. = = = 1. o(i)_t. 1.4. E"" 0. .4. et=O. cum p(3) ¢ 0 cum n(4) # d(4) atune] n{4)::: 4. 0(5)::: 5. 4}. d(2) 2. d(4) 4. E=4. 0(3) == 4. I:::: 2.1.). cum i ¢ 1 ~i n(4) = d(4) atunci j = p(4) = I. i=s. cump(5) = 0 p(5) = 4. k.} = f'2( 1) = 3. 2.4. cum p(3) == 0 p(3)::: 2.:: 1. cum 11(4) '# d(4) atunci 1l(4)::: 1. c(s)=k.j=T5(I) 4.O cum i:f:. 1 = 1. rs".3(2) == 4: cum p(4) '# 0 cum i ¢I ~i n(3) ::: d(3) atunci i = p(3) = 2.1.j.1 pas cu pas face ca variabilele folosite sa p(1) = p(2) "" p(3) = p(4) = p(5) "" 0.$=1. = = = (b) cum E = 11 atunci STOP.1. et= 4. pC 1) = 1.

Writeln.y]. Read(x) I end.Arrayll nre. atunci G este conex. k. prin orientarea unor muchii.4. Vax n. p(2) = 4.. 1.1.y) .0#A #x. 1. cele doua vaITuri ale muchiei SIDlt in componente conexe diferite (formate pfina la acel moment).k. el Arrayll •. " Demons/rark: VA ex eu. Fie A eX eu 0 <f:.1.2). Vie.virf)' + . If a[2J<>nre then cl[a{2]).0.3. Un alt algoritm pentru determinarea componentelor conexe ale unui graf se poate eoncepe prin utilizarea variabilelor de tip multime.4.Observatia 1. p(3) = 2 ~i p(5) '" 4 lnseamna ca in graful dat existl muchiile (4. I). Raad[x] .X g(i) ~ Begin Write 78 79 .cO..4. demonstram cl daca pentru graful G = (X.. Prin urmare 0(1) = 1.1. Readln(n]I Sii se demonstreze ea daeii Engraful G (n • J)12 atunci G este conex. contine virfurile: 'J. sa. 2. oPresupunem ca G nu este conex deci are eel putin douA componente conexe. 0 descriere in Turbo Pascal a aJgoritmului schitar = '" e a . U) are loe VA eX cu 0 ~ A ~ X ~i w(A) ~ 0. Cornponentele conexe sunt multimi (clase) ce au ca tip de baza subdomeniul ce confine varfurile grafului. Dispunemde un graf GO. La citirea fiecarei muchii se stabileste daca: O.i:2. de virfuri ')1 Teorema 1.. . G este graf conex <::::> o. 0(3) = 4.40] of Set of 1 . 2.spatiu. end. Fie G = (X. nici un varf al muchiei nu este in vreo component! conexa existenta deja. Prezentam in continuare mai sus.4) (3.x.1. . a{k]:=i. Parcurgand acest Ian. Aceasta muchie face parte din oXA) §i deci w(A) ~ 0. A ~ X alegem pEA ~i q e X-A. While x>O Do begin Readln(e.A. Folosind-valorile tablourilor 0 ~j p se poate obtine. ••2] of 1 •. 1. Alegern 0 componenta conexa ca filnd A si deci w(A) ceea ce este in ccntradictie cu ipoteza. U) Uri grafneorientat.4) pe care daca le 3 orlentam tin§. For i. U) conex.1. Deoarece p(4) "" I.0(4) = 2 ~i 0(5) = 5 inseamnli eli varfurile grafului au fost inspectate in ordinea 1.nd cont de ordinea de inspectare se Fig.yl1 ~: begin el[a(11]:sclla[1])+cl[a[2]]. Graful G fiind conex intre p ~i q exista eel putin un Ian].4. in final [0.spatiu. ('Dati nr.j.:cllnre]. "¢=". begin nrc:=nrc+l cl[nrc]:-[x. o(i) . (5. Deci. un singur vart' sau ambele virfuri se afla intr-o componenta conexi existent! deja.cO.BO. reuni componenta conexa cu multirnea fermata din cele doua varfurl ale rnuchiei (numarul componenteior conexe r&nfule acelasi). For j:=l to n DO If j IN elli] then write(j:3).=1 to nrc Do begin Writeln['co~onenta eonexa cu numarul '. forma 0 componenta conexi care sil fie reuniunea celor doua componente conexe (numarul componentelor conexe se va micsora cu 1).1. end. ~ Char.2. Program Carnponente_Conexe.3. For i:~l to nrc Do If (x IN cl{i]] or [y IN elli]) begin k:=k+l.~. End. 0 . t inseamnl cli varful i a fost inspectat la pasul t. nrc:=nrc-l. Demonstrlim prin reducere la absurd.nre. oriceJ 'J. end I I. U).1. G este graf conex. de la pEA spre q EX· A se va depista 0 muchie care are 0 extremitate in A ~i cealalta extremitate in X .4. Apoi depinzand de caz se va: . construi a nouli components conexa ee va contine doar extremitatile muchiei citite (numarul componentelor conexe creste eu 1)..: (X.40.¥.5. are IDe CJtA}#. = (.i.y ~ Word. Writeln['Dati muc~ile (virf. then Teorema 1.4. obtine 0 arborescenta (figura 1.0(2) = 3. (2.2. end I Case k of ' 0. 0 arborescentA a unui graf conex. el[al1]] :=cl(a[ll]+lx.2).~.

1)/2 (altfel ar fi in contradictie cu ipoteza) ~i pentru c! v§rful q nu este adiacent cu nici unul dintre cele g(p) varruri adiaeente cu p.ia . Estimllm gradele v§rfurilor aeestor grafe.b) . s! Ie notam p~i q intre care nu exist! niei un lant. 0 81 . (a pentru b ~ 1 ~i b 80 = < a. Demonstratia are doua etape mai int!i se aratli eli numarul maxim de muchii pentru grafele eu un numar dat (constant) de v6rfuri tJ au grafele eu 0 slngura component! coned (complete).1)12 + (a . Alegem (ne plasam in) un varf oarecare a.2)/2 ceea ce demonstreaza teorerna.1)/2 . Sli presupunem cli G este un graf cu n v§rfuri ~inu este conex.(n .4. 2.4. Din dernonstratia BeutA se deduce cl dintre grafele care au n v§rfuri §i nu sunt conexe numarul maxim de muchii. Vom da un algoritm de determinare a unui ciC\u eulerian pentru un asernenea graf. UJ.1. De aici se deduce ell. cu I X I = n >1 are ~ G este. Repeta pasul (2) pan! dnd se ajunge in v§rful de start §i toate muchiile incidente lui au fost utilizare (parcurse).1)(n . neavand varfurl izolate. Daca au fost parcurse toate muchiile atunei clclul depistat este un ciclu eulerian. Cealalta etapl eonst! in a dernonstra cD.b . Dintre viirfurile lui A eel putin un van a fost utilizat (vizltat. avand gradul par. caci el este suma nurnarului de intrari in varf eu numarul de iesiri din acel varf.4. Apoi. 1. Pentru corectitudinea algoritrnului vom utiliza teorema 1. = (a .1)(a . se alege (pareurge) 0 asernenea muchie pentru iesirea din varf deja. care este (n . "<=". 3. j ntr-o asemenea componentli gradul maxim al vlirfurilor este nI2 . Graful fiind conex nu are varfuri izolate (fiecare viiIf izolat ar fi 0 . Altfel. parcurs). ceea ce sere a contradictie eu ipoteza.1. ro(A) 12'.1.1.DemonstuJ.3. II are graful cu dou! eornponente conexe $i una dintre acestea este un van izolat.(a . eulerian si forti vdrfuri izolate tot cu metoda reducerii la absurd. atunci fie A multimea v§rfilrilor care au muchii incidente lor si neselectate (neparcurse).g(p) . ". Se repetA pasii (2) ~i (3).(X. Demonstra(le: Oriee gra! de ordin n conex. Daca nu au fast parcurse toate muehiiIe.3)/2 s::: (n . Fiindca s-au depistat doua cicluri simple din Demonstram eft numlirul maxim de muchii pentru grafeJe care nu sunt conexe este (n .2)/2. este conex.b vlirfuri atunei a(a ..2 = (n . 4.b(a .1)(n . Teorema 1. > a(a .~" Teorema 1.2:S.1. n .2)12 . Mai intAi sll deducem de aici cli graful.1)12.1)/2.1)/2 ceea ce este in contradictie cu ipoteza. 0 DIm a altli demonstratie Demonstra(ia 2: . ])enfonstrarie: G este conex ~i liiE X.1.1)12 .1):S. CU mai mult de (n-I Xn-2)J2 muchii este component! conexa). deoarece se pareurg toate muchiile.4.b)(a . atunci dintre acestea exista eel putin una care are eel mult . Aceasta rezulta din faptul crt daca numarul de vArfuri este a iar graful ar avea doua eomponente eonexe cu 1 S b < a . dintre grafele care nu sunt eonexe nurnar maxim de muchii il au grafele cu doua eomponente conexe. Daca Gnu ar fi conex rezulta eli exist! doua v§rfuri. Deci s-a depistat (parcurs) un cic1u simplu. arlee asemenea graf este conex. = b(h . Alegem bun asemenea vfuf (din alegerea fllcutA deducem a . gel) este par. Pentru orice graf neorientat G loc: =.2)/2.b(a .o!: b). La fiecare intrare intr-un van se ~i iese din ace I varf §i de fiecare se parcurge 0 muchie nefolosita.1 < (n .+(a-b)(a~b~ 1)/2= I)(a . G este conex ~i ar contrazice teorema 1. Daca g(p) ~ (n . Rezultat ce se obtine din inegalitatea b(b-l)n. atunei parcurgand complet acest cic1u incepand cu 0 muehie (varf) oarecare.4.la 1: '!-' Demonstram cll G este conex prin reducere la absurd. un graf cu numAr dat a de v§rfuri $i cu doul componente eonexe are numar maxim de muchii daca 0 component! are un singur v§rf.1)12.112vfufuri. Deci. 0 Daca grafuJ are un ciclu eulerian (simplu Iii utilizeaza toate muchiile). 5.. g(q) ~ n . Fiindcli G are eel putin doua componente conexe.b) . tnseamna eli gradul fiecarui v§rf este par. eu v§rful p ~i nicl eu el instij'i deducem ell . Fiindcli varful tn care s-a ajuns (ales) are muchii incidente neparcurse (neselectate).

4.2.q.A este conex pentru orice A C X Teorema 1.4. p(s)=s. X = {k.pentrun>1. 6. Algoritmull. at!ClIliI p(i)=O. Adidi.2..". Determinarea punctelor de articulatie pomind de la virful s ::::: . Vartul i pentru care m(i) . G .1.1. . Rezulta cit graful 0 . {u} este un cociclu al grafului G. Reia eu (4) sau goto (4).. .(O. cu 1 :. b atunci ciclu depistat pBna Ia acest moment este a.A *orice lan{ Intre p ~i q il d(i)=lnl: m(i)=+"" el=l.i == (X . adie! p ~i q sunt in componente conexe diferite. ~iindicele met) = min{I(j) Ij E DO)}. intre p ~iq... U).i nu exista lan. n).4. 0 Problema 1. alegem vfufurile p din A ~iq din X . ca alegerea Demonstratia este similara eu eea a teoremei preeedente numai elementelor din Use face tinAnd cont de orientarea arcelor. Presupunand ell succesiunile de varfuri ale celor doua cicluri sunt a.acestea vom construi un singur ciclu simplu ell care va continua algoritmuJ. cu proprietatea dl. de varfuri. in graful G . Asadar.1.A.4. 0 . ... ... Vw(i» nu mai este conex. UJ conex are loc: un valj iEX este punct de articu/alie al lui G # ~. Atunci cum intre p ~i q in G . y. p. Definim muchiile astfel (P.' (X.6. q E X astfel incdt coniine (trece prin) pe i. i=s.2 b. Algoritmul 104. . b. . Sa se verifice daca urmatoarele grafe sunt sau nu conexe: . Deci. fiecare din aoeste Ianturi contin eel pupn 0 muehie din ffi(i). . Pentru fiecare varf t.s= i>':1) ex«uIiI.. . Pentru un graf G = (X. X. b. Un virf i E X senume~punct (vllrJ) de articula(ie daca graful G . p.1. G este graf k-conex. s=l. Fie A a components conexa a acestuia.1. k < I X I.a ~i b. n(i)=iJ: Fie G = (X. Pentru eli 0 :I. X={1.U) un graf conex.1. 0 X. Fie X 0 multime finita de numere naturale. Demonstratie: "~. q. . q) E V ¢::) p ~i q sunt nwnere prime intre ele. daca k este mai mic decat cardinalul minim al multimilor de articulatie ale grafului G. a. b.1 poate fi transformat pentru a determina puncteJe de articulape ale unui graf in continuare prezent!m aceste transformari [Tar72]. Altfel spus G este k-conex daca G . x..o(i) este un punct de articulatie. Fie i un virf oarecare al grafuIui cu preprietatea eli exista vfufurile p ~i q astfel incit alice lant intre p ~i q fl contine pe i. pentru k ~in > 1..4.5.j nu este conex sail i este un punct de artieulatie. k + n}. Fiecarui virf j e DCi) ii asociem numarul I(j) == min(o(k) IkE rj) cuIAI<k. . (b) iteraiia de baza Cdt timp (n(i)Ri{j). Pasii (4) .{i} nu este conex. . 1. cu X I 1= n >1 are loe: G are un circuit eulerian ~i nu are izolate ~ G este tare conex Demonstratie: ~j \tiE X. 0 Mulpml! tk arlicula(k este 0 multime A c X. k + 1 Definltia 1. orice lan] intre p ~iq din G are muchii din ffi(i) ljj deci treee prin vArful i. o(s)=/..1.1. o muchie u E U se numeste istm daca G . Peruru orice graf orienuu G. . Fie i un punct de articulatie a lui G.{u} nu este conex. . . Teorema 1. a.1.(6) pot fi 1n1ocuip de 0 frazA cattimp (while). Dacil n(i J=d(i) I1huu:i 82 83 .4. "~"... Prin urmare.. (a) etapa de inilializiiri pentru i=l. notam eu D(i) rnultimea descendentilor sli din arborescenta definita de algoritmul 1.A nil este conex.n ifp. g\i} == g'(ij.i nu exista lanturi deducem eli. y.

Fiind dat un ciclu J. i=j.L I + -> J.4. j=lT(n(i)): Dad plj)=O atunci m(j)=nu'n{m(I)..rk' Daca cic1ul este simplu sau elementar atunci componentele vectorului atasat lui sunt 0.Ll nenula.L ti atasam un vector J. atunci J. Observatia 1. l) ~irespectiv 84 . I!I=el+l.-1. Aceste numere.5..0. {I.n + p se numeste numt'ir clclomatlc ~i se noteaza cu v(G). vorn lntelege ciclul obtinut prin pareurgerea lui J.~i se termina succesiunea de varfur] (sau arce) ale ciclului operatia de compunere a ciclurilor se deffneste altfel dedit cea de compunere a drumurilor ~i 0 vom numi sum! a ciclurilor.O. Virful t pentru care m(l) = o(£) deconecteaza graful in eel putin doua eomponente tare conexe..I.rJ din spatiul JRm• m(t). ~a cum se va vedea mai departe.l. Definitia 1. 1. ExempJull. m} fiecarul ciclu J.4= dk.9.L daca a> 0 sau in sens invers daca a < O. Pentru exemplificare eonsideram graful din figura 1. sunt dimensiunile unor spatii vectoriale definite cu ajutorul ciclurilor respectlv coclclurilor unui graf oarecare G. fie zero.4. 'ntr-un mod analog se definese eomponenteie tare conexe. m(i)=Q. 1 sau -1.o(iJ}. sa.1.2.L2 = {2.2) Definitia 1.. i.p se numeste numitr coclclomatlo §i se noteaz! eu p(G). Numir ciclomatic §i numir cociclomatlc Fie G == (X. Cu algoritmuI 1.L ~i un num!r intreg a prin a).4.' Dacil mlj)=o(i)Dl1lIICi a4/..L de I a lori fn sensu I lui J. -.2.LI §i p.4.0.0.LI ~i J. Ordonand multlrnea arcelor grafului orientat G"../ lid. Adliug!m la rnultimea ciclurilor ~i ciclul vid caruia ti corespunde vectorul 0 ~i care convenim cI este rezultatul lui OIJ..4...Lh J. Mai intai Yom defini in multimea ciclurilor unui graf 0 operatic externa numitAprodus cu numere Yntregi. S~ar putea ca tn vcctorii J1 I ~i J1 2 componentele corespunz!toare unui arc sli fie diferite de zero dar in -> -> -> J.L.2 aplieat grafelor orientate se pot determina eomponentele tare conexe. Una dintre aeestea corespunde multimii de vfufUri care au fost inspeetate dup! ultima trecere prin varful i. J in care s-au ordonat arcele conform numerotArilor din £igor!.2.O.1. "est' punci de artlclila/ie-.2.L o(l)=el. Valorile componentelor vectorilor se stabilesc astfel: J.4.0.1. (X. care contine vfufUl i se poate detennina ~i folosind relatia.1.3. care au ca vectori asociati pe -> Il 1= (0.L 2 respectiva componentll.2. . U).4. de dimensiune m ~i eu p eomponente conexe.J. ial' r* este numarul de treceri in seas contrar. Adie! definim relatia R astfel i Rj ¢9 i == j sau rn G exist! drum de la i laj ~i de laj la i.. 2. = (J. ' 85 .S.pentru oriee ciclu J.> n(iJ=n(iJ+l . Deoarece in precizarea unui eiclu nu are importanta vdrfu! cu care se mcepe. Nnmarul m . .o(r)}.6} ~i J. . Componenta tare conexa C. p(J)=i. j Definim acum suma a douiJ ciclurl eiementare J. adica U". Intr-un mod analog se ataseaza vectori ~i cociclurilor grafUlui. life.4.1. U) un graf oriental de ordin n. Vectorul 0 corespunde ~i ciclurilor care contin arcele unui Ian] elementar de la un vBrf'i la un vBrf' parcurse de Ia i la j §i apoi de la j la i.2. npl:tnlte t. I. allfel r=p(J). j=p(j). Alegem ciclurile J.0. Numilrul n . Dae! dk reprezinta numarul de treceri ale cic1ului m prin arcul k In sensul arcului.'l notata cu JlI + Jl2 ca fiind multimea areelor ce au componentele corespunzatoare din vectorul suma a celor doi vectori asociati ciclurilor J.Q=m(i).'mln{m(i).2.LI = {6.2.0.

un ciclu elementar a). + b).1.I.mplu de spatiu vectorial de dirnensiune v(G) este dat In an: capitolul2. c. • Deci lema este demonstrat! -> -> ".C{UE U]).0.2. " §i in acest caz.1. Aceastli structura algebrica verifica ca Daca exista mai multe arce ale caror componente din vectorul surna sunt . Lema 1.1.1..).5.2. h.1.0. Folosind notiunea de ciclu cunoscuta se poate deflni recursiv mulpmea extinsa de cicluri dup! cum urmeaza.4.I. Ji # J1 atunci 0 reuniune de Lema 1.1. un ciciu elementar un ciclu elementar 0 {2. 2 3 Fig 1.-1.I.-1) .4. corolarul 1. Extindem Dotiunea de ciclu la succesluni de vArfuri sau muchii care se pot descompune in cicluri elementare. este aJ.-> )..4..t 0 este suma a dOUG cicluri ele~entare {u E U I J1. nwnaruJ. axiomele unui spatiu liniar.1..2..0..l 86 87 .0.0.4.0.1 cu lantul de la j la i din ciclul ).. Prin analogie cu notiunile din algebra liniarli spunem cli multimea ciclurilor unui graf este multimea generata de catre ciclurile elementare disjuncte ale grafului avand ca scalari numere intregi. Sa retinem ca multimea scalarilor are doar 0 structura de inel flW divizori ai lui zero.3. are atasat vectorul nul din R 13.1.1. .. al multimii ciclurilor unui graf Ii spatiul liniar al vcctorilor asociap ciclurilor. ~.2.0.I. este 0 combinatie liniara de cicluri eu scalari numere intregi.l.4.2.I.. ~ 2= (-1.2.0.0. sa fie ciclul (a + b)1J.2~*O}.I. Dacii J1.4. ). (i. se pot descompune in lanNri cu proprietatea c~ nwnaruJ. parcurs de un numar fntreg de ori reuniune de cicluri in sens largo a Suma a doua cicJuri oarecare 0 definirn ca frind suma sumelor algebrice cicJurilor elementare care compWl cele dow cicluri.2.0. .0. adici numarul de treceri prin U pe un sens este egal cu numarul de treceri pe celAlait sens. FIg 1.1 este valabila ~iin cazul in care IJ.u ¢ OJ este fie un ciclu elementar fie cicluri elementare.3 din exemplul 1.1.1.0. sau sau ..l.2 = (-1.1. Daca insi'i componenta asociat! unui singur arc II.. Pentru aceasta a Tamas de arAtat faptuJ c! exist! v(G) cicluri elementare Iiniar independente.l Convenim ca pentru a ~i b doua .. atunci suma celor doua cicluri este definita de vectorul -> ~ 1+ -> r .I.6.. -Compunem apoi aceste lanturi unuJ ce intra in t cu unul ce lese din i astfel ca ciclurile obtinute sa fie disjuncte ~ reuniunea lor (ciclul in sens largcorespunzator) are ~a vector asociat pe IJ.0. fn sens larg at unui graf care este vectorul asociat ciclului .3. .l.0. · Suma a - a cicluri egale cu ciclul IJ.L\ ).1.sau pe -J. J) valoarea corespunzatoare din vectoruJ swn! este zero.2}. ''.0. iar ).\.o!:O)0{UE U]).L in mai multe lantori care apoi compuse fonneaz1i un ciclu ce ca vector asociat Un alt exe.1.2. pe ). 0 -.) 113 numere intregi.2. luril I· 2 zero atunci Intr-un mod analog cazului precedent se desc ompun CIC e u §1 J. lanturilor ce inW in i respectiv j este egal cu al celor ce ies din i respectiv j.0.9.1 se obtine un ciclu elementar ce are ca vector asociat fie pe ). Schematic situatia se prezinta ca in figura 1.2.3} a. sa remarcam acum cl d~i ciclurile definite de vectorii J. Astfel se poate defini un izomorfism intre spatiul I~ . fie pe .4. Daca se compune lantul de la i laj din ciclul ).1 sunt toate cicluri elementare ele nu sunt Iiniar independente. Aceasta pentru cA daca pentru un arc II. devine zero dupa 1nsumare inseatnnrt ea ea a fost parcursa de cele dow ciciuri elementare in sensuri diferite..:. = G intelegem: Ciciul {3. Vom demonstra.o!:O}atuncilema are loe in mod evident. ciclomatic este dirneasiunea acestui spatiu liniar. atunci ciclurile e1ementare care tree prin II.2. = Demonstra(}e: Dadi{uE UI).l. Prin dell/. Notaro extremitatile arcului U cu i !1i j.

j).4. Cum muchiile ciclului s-au adaugat pe rfutd in.3. 3. Acum prin simplul calcul al nurnerelor peG) ~iveG) se obtine concluzia teoremei.3 se deduce: = = = iii j sunt in Corolar 1. 0 $i v(G ~ = 0 adaugftlJl pe rand cate 0 muchie pan! se obtine graful G. - 2.2.4.4.2. fie AG') p(G) Ii l1'G') = v(G) + 1 (dadj i # j sunt in aceeasi componenui conexll a [IIi G). 89 .2. 5.:. U) un multigrof lar G' = (X.1 muchli. Conform teoremei valorile lui peG) $i v(G) sunt numere naturale rnai mari sau egale decAt valorile de pomire. G este un arbore. 0 Coroloar 1. $) in care peG ') .2.m + I ~in' n. Teorema 1. 0 Corolar 1. 6.4.(G') v(G) (dacli componente conexe di/eTile ale lui GJ.1 doar 0 singur! datA.2.1 ~i 1.1 deci trebuie ca v(G) ~ 2. 2. 4. G este forti ciclurl gi are n . iar 2 ~i 4 exprima "G este flrl1 cicluri # are numl1r maxim de muchii intre grajele aciclice cu 11 vdrfuri". U) un gra] de ordin n ~ 2_ Aflrmafiile urmdtoare sunt echivalente ($i caracterizeaza notiunea de arbore): 1.4.1.2. Pentru orice grtifG au IDe AG) ~ 1. G este conex # suprimdnd 0 muchie nu mal este conex. intre or/care doua vdrfuri ale grofului: existii un singur lant- Sli observam eli propozitiile 3 ~i5 se pot formula "G este conex si are numar minim de muchli intre grcfete conexe cu n vtirjurt'. Observatlee Daell pentru un graf G. iar p' dupli cum i ~i j sunt sau nu in aceeasl component! conexi este p respectiv p . Atunci:1. fie AG') P(O) + -1 Ii I. 0 Ii l1'G) ~ O. Fie G = (X. Fie G = (X. Demonstrafie: Deoarece m' .2. Demonstra.1. 0 Corolar 1. G este fora ciclurt $1prin adaugarea unei muchii tmre doua vdrfuri neadiacente se formeazii un singur ciclu.4. care muchii nu pot inchide cicluri. Daca graful G estefora cicluri.:.3.4. Demonstra(le: Yom cia 0 demonstratie circular! echivalentelor din teorema. Deci sau adJiugat mereu muchii intre v§rfuri din componente conexe diferite.2. Arborl §i paduri = Asa cum s-a definit in primul paragraf al acestui capitol prin arbore intelegem un graf conex $i f!rl cicluri.1. teorema 1.4.ie: Rezultatele se obtln daea pomind de la graful vid G'.4.2. momentul cand s-a adaugat ultima muchie a cic\ului respectiv am fi fost tot in sitnatia 1 din 88 Dacd pentru un grafv(G) = J atunci groful coniine un stngur cielu elementar. (X.:. V) graful obtinut din G prin adaugarea muchiei (t.4.nl la aeel moment exista un ciclu.3. in acea situatie muchia (it 1) adllugatJi a lnchis un singur ciclu. v(G) =' 0 atunci graful nu confine cidurt (se suhinleJege diferite de cidul vid). Demonstra(k: Procedand ca mal sus daca valoarea lui v(G) a ramas 0 tnseamna dl la fiecare adaugare de muchie ne-am situat in cazul 2 al teoremel 1. Prin urrnare daca v(G) = 1 graful are un singur ciclu. G este conex gi are n .1.J muchli. Demons/rape: Consideram cft am obtinut graful G pornind de la graful vid ca in cazul corolarului precedent Cum v(G) "" 1 Inseamna eli s-a trecut prin cazul 1 al teoremei 1.4.4.2.1.2. Altfel dacl s-ar fi inchis un at do ilea ciclu inseamnll ell intre i ~i j ar fi existat eel putin doua lanturi diferite deci in grafu! de pa. atunci l{G) = O.Teorema 1. 0 Din corolarele 1.4.

. Pentru...4. d2• . Construim graful G' = (X'. + d~1 . . {2•.2.m ..2.1 deci p "" 1 ~i prin .4. 3~4 = 0 dar m = n .. . s: d1 s: ... Pe de alti parte dn ~ 2. + dp = 2p . d1 + d2 + . = = Deoarece intre oricare doua v8rfuri ale grafului exist! Ian] grafuJ este conex. ~ dn.2 exist! c§.. + dz + .. Conform corolarului 1. 2•.. In plus G • are p + 1 virfuri §i p muchii (G are p vfu:furi ~i fiind arbore are p . presupunem c! pentru flecare set dlo dz •.2. m ' n . Vi E X. caci daca dt I. G fiind conex (p = 1) ~j are n .. 0 Teorema 1. 2p.c:l g(i) = 2m deducem d1 + dz + .4. Vj E X . U) este un arbore cu X ~ {I. Adica am demonstrat eli proprietatea este adevlirat1 ~ipentru p + 1.2.3.2}. 2.:.:. ~ d2 5 . iH.te un arbore cu p vfufuri care au gradele d . Grice arbon: are eel piqin dQua vdrfur. + dp+1 == 2p. P + 1 f astfel ineat di_1 < d..I ~i t .n .. Demonstram prin reducere la absurd cli Intre oricare doua varfuri exist! LIn singur ·lan!.1.m = 2 deci nu mai este ..teorema este verificata §i pentru II = 2. Conform metodei utilizate impUcalia are loe pentru Vn E N°. s: dp+1 ~i d1 + dj•1 + (dl.rl!..n + p urmare G este conex. Deci G • este arbore ~i gradele varruriJor sale veriflca dj = g( J). Problema 1..p + I} se obtine p + 1 == dl + d1 + .S dp S di-+I CU d. Sa se demonstreze ca dJ + d2 + .1) rezulta deci v(G) = O. G fiind conex intre oricare doui vfufuri exist! un Iant.1 fiind in cazul 1 deducem v(G ') = v(G) + 1 = 1.n + 1 0 de undem = n .. S dj•J S. d. pentru ca m = n .4..[i} ~i d. '<It E X. il alegem pe eel mai mie i eu aceasta proprietate. dl + d2 + . 6 => 1 5~6 Demonstram cealalti implicatie prin inductie matematicil. = v(G ') .. Se da graful scara cu 2n v§rfuri: vaifului i..1: Dacli G = = (X. Deci graful este conex ~i mrA cicluri adica este arbore.. N • rezulta cA singura solutie este dl = d1=.. + dp+1 = 2p . Daca suprimam 0 muchie graful obtinut are v( G ') = 0.. dp de p numere naturale care verifies .:. de grad I (vdrfuri jhmza). Fie. ~i 2p + 2 S.3.2. ceea ce este 'in contradictie cu ipoteza. considerata ca ecuatie cu necunoscutele d I ~i d1 din.. 2~3 G fti. n numere naturale. Fie pEN' §i 51!..4. 0 deoarece G ' s-a obtinut din G prin adaugarea unl!i varf~i apoi a unei rnuchii mire v§rfuri din componente conexe diferite (vezi teorema 1. cu X = {I. Vj EX'.." + dn = 2n-2 daca ji numai daeiJ existii un arbore G = (. Aplicand teorema 1. caci altfel 2 S d. Dacli G nu este conex atunci adaugand 0 muchie intre doua componente conexe ale sale nu se formeaza nici un ciclu. n = 2 din relatia data..3 inseamna eA G ' obtinut din G prin adaugarea unei muchii contine un singur ciclu.1.Denwnstrafie.I muchii). iar arborele G = ({ 1. unde X' . Fie 1I. {(1.. conform ipotezei flcute exist! un arbore G = (X. 2. 90 91 . Acest graf'este arbore pentru cll v(G ') V(G) .+ dn == 21J . ~.4.1::: g(i). = = conex.. Din v(G') 0 deducem ca G ' nu are cicluri.:.2 ~i p . acum p + J numere naturale 0 < d. Deducem dJ=l..EN·si 0 < d. U'). + dp+1 = 2p. gradul Corolar 1. Deci G este tara. U) eu X.1.1 S . dp. p + I} sl: dj= g(J).. . Vi E (1....4 deducem v(G) = 0 awcl!.X U).. . Cum intre oricare doua vfufuri exist! un singur lant graful nu are cicluri.1 muehii (m = n . n} §i d.1.: 1~2 G fiind conex lnseamna p = 1.. Deoarece G este farA cicluri din corolarul 1. 0 = +.I) + . Daca ar exista doua vdrfuri mtre care sli existe doua lanjuri atunci lntre cele doua varfuri exista un ciclu $i suprimiind 0 muchie a ciclului graful rlimdne conex.4. Deoareee dispunem de p numere naturale care verifiea 0 < d2S .1).2.. 4~5 Vom demonstra prin metoda reducerii la absurd c! G este CODex.2)}) este un argument ei!. . .3. Deci 3i e {2.2.. n} ~i d. gradul virfului i. Xu {I} ~i U' = U u {(I..' .. cicluri ~ v( G) = m ...cicluri §i conex atunci v( G) 0 de unde m = n ..

aI c!rui te~en general se cere este sirul lui Fibonacci if" "'in-I +fn-z culo == fi ""1 §l h = 2) deci . C respectiv D. din teorema 1.l.2. E -7 Z definita astfel pentru fiecare ~ E E construim pe f£<.1 + a ..2..J3r a".) E E D = {P E All E=A. cu 2n varl'uri. U). De aici se deduce I B I [C] = J D I = J An I = all.)!C P) = {P I (X ._lo Yn) §i (XII.~./3t-(2-.. Qn.el .l. acest gra f are (2+..) I i= 0 sauj . partiale. Deoarece Intre multimile B. elite mulpmi K cu II muchii neadiacente (cupJaje maxime $i perfecte) x Analog calculului cardinaIelor lui B.z =0 Ecuatia caracteristicl1asociatli 2 ±. Prin rezolvarea sistemului astfel format obtinem conduce la rezolvarea problemei.. fie se detenninA expresia termenului &eneral de exemplu pe baza ecuatiei caracteristice dacA relatia de recurenta este Iiniarli.. facern urmatoarea descompunere a lui A... care sunt arbori). se poate mterpreta eli se cere expresia termenului general al unui §ir de numere../3 • ceea ce 1 = {P E An 1 (x"_l> XII) !C P} [PE '" {P E All f(y. Pentru a aplica metoda sugerata.) {P E All I (Xn-hX..- I (y. (Y"_loY.) §i (Xn'YII) E P}....... C ~i D se obtine I Y. (Y".3./c ~ito I precizate sunt (se demonstreaza usor) injective §i surjective deci bijective. a..) ~i este din A. fie se scrie un program care sit utilizeze 0 procedura recursiva ~i care s! afiseze un numar fixat de valori ale ~irului in cauza. CI Constantele CI ~i Cz se detenninli din valorile 01 = 1 ~ia.) e PJ (B u Cu D) = B= '" {P E All I (Xn-I> XII) ~i (x". Apoi. 'tntr-un mod aseJI?inator se determlna eli ~irul numereJor. C respectiv D ~iA".. w . = a.•FunetiiletB..4an•1 + a".. 1. Pentru a exprima cardinalul Iui E cu termeni ai ~irului (a.hY. Problema 1. cu X = {O.a".h y.. exista. Vom considers submultimi ale lui A~ dup! cum contin sau nu muchii dintre cele 3 care apar in plus fat! de graful scara cu 2n-2 muchii in graful An.3...P) este ar~o~e (~ ~ c~n ~fl. h.l exist! cate 0 bijectie definita de eliminarea vlirfurilor x" §i y" ~i a muchiilor incidente acestora din fiecare arbore P E B..te pr~ numlirarea arborilor partiali ai grafului scara eu 2 respectiv 4 varfuri.fi)" arbori parpa I'I ('"""~e t: on 2vj . Acest grafreprezentat geometric este Ultimele egalitati de mai sus au loc pentru e! orice arbore este conex §i deci exista limt intre X~ respectiv y" §i flecare dintre eelelalte vArfuri. Pe de aM arte mtre multimile E ~j Z exist!l bijecpafE.1.1. 2 Funcpa astfel definita este corecta pentru c!fEf.. . YII) E E An Pl. notarn cu Air multimea arborilor partiall ai grafului searl! cu 2n varfuri §i descompunern aceasta rnultime mtr-o partitie cu multimi B earor cardinal.. sa se arate c..J3)' .. c= An 1 (xn. IE' an = I Z .z.' Deoarece se cere un numar a carui expresie depinde de n.2 = 4 obtinu... y.. Graful astfel obtinut din P notat tB(P).). = unde 92 93 .l .... IIIobtinem: = 3a". Pentru fiecare n E N· se considera graful Gn = (X.i = 1 }.) ~i este din Z Aceasta functie este IOJectiv! ~l surjectiva §I pentru e~ Y n Z = 4l deducem: Rezolvare: Pentru a rezolva cerinta problemei vom detennina numarul de elemente al mu1timli fermata din toti arborli partlali.4. an = I A~ I... este exprimabil prin cardtAalele multirnilor Ap cup < n. Pl.l (2 + . Pl.. n} §i U = W. I Y I = an-I .. = 1..J3 ~i deci acestei relatii de recurenta are rlidlicinile a" = CI + Cz (2 .Xn) ~i b.).P) respectiv to(P) este arbore (in baza conditiei 2 a teoremei ] . 2J3 ljt C2 == .4.! = Yu Z..3.P) ea fiind graful obtinut din E prin eliminarea vfufurilor X" : "I' a celor trei rnuchii din P incidente lor ~i apoi se adauga muchia (x"_1> Yn-l)' ~1 Yn ~ b di .2 ~ Din cele aratate mai sus ~ipentru ca B n enD n E"..4. Detenninarea acestei expresii se poate face prin a derermina a relatie de recurenta.y.. td._I: A. Utilizam deseompunerea An =Bu CuDuE unde B a. IAn' :.

D.1.I I = an_I· Convenim ca Ao sli contina doar graful (arborele) care are doar n-2 c. Definim functia h : n-2 UAt ~ E (D. aJ = 8 ~ia4 = 21.. dedueem ca/este $i surjectiv. se poate interpreta cA.. are eel putin 0 muchie (neincidenta varfulu) n) care nu este in celalalt arbore. dedueem cli I(P) are n viirfuri. adica An = { Pip == (X.1.1•. 11) Il: P ~i (II .. astfel kmO = pentru fiecare P E UAk rezulta eli exist! un k ' 1. n ~ a Iantului {O. n . n) E P}. unde: 0 muchie. se obtin elernentele lui An ~i{II :. este conex ~i are n muchii. adlca multimea arborilor partiali ai lui Gil care contin muchia (n . n .11) E P ~j (n .1 vorn considera multimea An fermata din toti arborii de acoperire ai lui G". adic! I este injectiva.1. Deci. prio adaugarea vllrfului n $i a muchiei (0. I C I = I A~. functia g : C -+ All.ca fiind graful obtinut din P prin adlugarea v4rfurilor k + 1. ~adar. deducem C = [P E An I (0. al 3.: ~ * ~ all_I· b. .. 3 ~i 4. Din cele de mal sus.li.J(P) ¢ f(P1). I.•. n. V). este sa se determinam termenul general al acestul ~ir.n-l).1 B I = I An-I 1= Definim f: B -+ An•l• prin care pentru fiecarul P E B Ii corespunde G. n) E P}. adica multimea arborilor ca 11-2 partiali ai lui G. V c U. n.1).3. este bijectiva. din arborele PEe. n) cat ~i muchia I an = !All! = I B ! + I C I + I D ! = all.. Vom demonstra ell exista B ~iAn-I. D = {P E An (0.1 + an-I::" ~:ak 1=0 = (n. !=D astfel Incar PEAt ~i alegem pc h(P) . adica multimea arborilor partiali ai lui G" care contin muchla (0. Reprezentarea geornetrica este: Se deduce cl!.) E P ~i (n . n . prin enumerarea grafelor partiale ale lui G.. Deci. n) ~j nu contin muchia (0.1. Analog. n . Se poate defini ~iroJ (an)n2:I' Ceea ce se cere. dintre arborii PI ~i P2.B bij ectii intre multirnil. Pentru n = J. n). pentru P E B. 94 95 ." definita prin g(P) = grafuI obtinut.Sa se determine numarul arborilor de acoperire ai lui Gn• Rezolvare: Similar rezolvarii probJemei 104.• k + I}. E B ~j PJ P1 rezulta e! fiecare. P este arbore}.2) B = {P E An 1(0.1).e: nC = B n D = enD n-2 k~O = Ill. Din definltie deoarece P are n + 1 v8rfuri. n) orlcarui arbore S E An•1 se obtine un arbore P E B ~i deci I (P) == S. Cum. Deci/(P) E An_I' Daca PI' P2. prin eliminarea v&rfului n ~i a muchiei (n. f (P) care este graful obtinut din P prin eliminarea varfului n ~i muchiei (0. = Astfel a. . Este usor de demonstrat c! graful h(?) E D ~i h este bijeetie. Vlirfu'J 0 ~i nici Pentru a unna metoda de Ia problema precedenta facem urmatoarea partitionare An B u CuD. fl) Il: P}.. este conex ~i are n ~ 1 muehii. care contin affit muchia (0. C ~i An•1 $1 D $i UAk ' am presupus n ~ 2. n) ~i nu contin muchia (n. 2. n).

3.4. Cum. iar Gc reprezint! subgraful care contine toate muchiile colorate ale grafului. 1) este piJdllre maxima/II daca Teste maximala tn raport en incluziunea in rnultimea partilor multimii U. sa descriem acum aJgoritmul. pentru fiecare i E N §i cu v numarul vArfurilor de grad mai mare ca 3.I. J5 .. Deci fiecare componenta conexa a unei paduri este un arbore. Pentru un graf G = (X.3.1..4.1. rlidacinile ecuatiei . b. Un graf care nu are cicluri se nurneste plidllTe..3. if) subgraful P = eX.?. este all = fz". Asadar. cu ajutorul termenilor ~irului lui Fibonacci. U) dat. ~ Muchia u ce se analizeazA la un moment dat are extremitatile tn aceeasi componenta conexa a lui GR ~i a lui Gc sau in componente conexe 97 96 .1:=0 ~ Zan•l .S).2 . atunci vom colora muchia u in rosu.3. Algoritmul analizeaza muchiile grafului G intr-o ordine oarecare ~i coloreaza muchia analizata cu una dintre culorile rosu sau verde.. n-3 ..2. prin u trece un ciclu eu toate celelalte muchii colorate in rosu.l.male a unui graf G = (X. Definitia 1. Astfel se poate pune problema de a detennina 0 padure cu anumite proprietaji. Prin urmare: CI ~i C2 obtinute din sistemul al = 1 ~j a2 = 8 sunt CI = -C2 = Deflnitia 1. Problema 1. Notlim cu v/ numarul v!Tfurilor de grad i. Sunt posibile doua situapi:" a. 0 plidure a. Deci termenil sirulul (aJ""N verifica relatia de recurenta: Pe de altll parte 2(vl + V2 + V3 + __) = 211 . Yom da in eontinuare un algoritm pentru construetia unei paduri maxi. Pe de alta parte stim e! termenii ~irului lui Fibonacci au expresla '? ..4. = l+:sr'*' -(l-. orice arbore are eel putin 2 varfuri frunza. atunci vom colora muchia u in verde. Din ultirnele trei relatii se deduce relatia de demonstrat. Deci un alt mod de exprimarea a valorilor termenilor ~irului (ali). expresia ~i pentru eli kvk este numarul de muchii incidente tuturor varfurllor de grad k ~i fiecare muchle este incidenta Ia doua vdrfuri se deduce: VI + 2V2 + 3V3 + __ = 2m.3. . rosu. sa se demonstreze eli VI ~ V + 2.e nu trece niei un ciclu cu toate celelalte muchii colorate in Fie G = (X. Constantele 1 .h "rIn EN·."-'*} . prin . ) = 2a"_l- Deoarece G este arbore rezultli cli all·z + an·I' • m = 11-1 sau 2m = 211 .J = 3±J5 2 .3x + 2 = 0 sunt termenului general este XI. .4.= Js[( = Js[( 3+2~J-(3-2~Jl fermata dlntr-o singura componenta conexa este un arbore. U) un arbore de ordin n ~i dimensiune m. Fie u muchia din G ce se analizeaza Ia un moment dat.all·z + (2aft-J + La. La fiecare moment GR reprezintA subgraful care contine doar muchiile colorate cu rosu. Observatia 1. . FUnd dat un graf oareeare acesta are ca subgrafuri mai multe paduri.

se va forma un singur ciclu.f. d. Atunci vectorul ). l) din U . atunci orice alta muchie in afara celor ale lui Gil. in concluzie orice padure maximala a unui graf are acelasi numar de cornponente conexe ca ~i graful. Fie P = T) 0 piidure maxima/a a lui G.4. rx. a.lh }.l ::: ().2. Tot din modul de constructie toate muchiile lui G au fost colorate. # are p componente conexe atune. Ori adiiugand 0 asemenea muchie 1a P se obtine 0 pidure care ar contrazice maximalitatea lui P. Deci oriee muchie u E U· Tare extremitatile in acelasi arbore al lui P. tn acest caz cum P .4.4.3. U) atunci prin toate arcele II.3. este fl'trli cic1uri Ia fiecare moment. 81t presupunem cli virfurile k ~i 1 sunt in A dar nurnai unul este in B (daca varfurile k ~iI at fi din B s-ar rationa analog acestui caz). ex. Dad! se elimina muchia u din P.4. Demanstratie: Fie ). ce trece prin u este unic maximalii a grafului G. Dacii G este de ordin n n . ex. P fiind subgraf allui G are dear 0 parte dintre muchille lui G.3.eO} cT. Daca Par avea mai multe componente conexe decflt G atunci Inseamna eli in G exist! eel putln 0 muchie care conecteaza doua componente conexe ale lui P.. Acest fapt contraziee modul de alegere al lui CIl{B)~i decl cociclul cu proprietatea precizata. . Deci putem presupune farl a restrange general itatea eli graful G este conex.diferite dupa cum ne aflam In cazul a respectiv b al algoritmului.3. T) este 0 piidure maximalii a grafului G = (X. Deci {UE UIS.p muchii.3. 98 99 . b. J) E T atunei u face parte dintr-un arbore. sunt colorate ill verde. Prin unnare au fost adaugate n ~p muchii.l. ex. Mai intii sa remarcam eil in orice alt cociclu care contine doar muchia u din T intrA doar muchii ale componentei conexe a lui G care conjine muchia u. cu muchii din P. deci $i ill finalul algoritmului.T egaJe ell O. deci din arborele respectiv acesta nu mal este conex. Din modul de constructie graful G/I. GR are Dacd P .T.T trece un singur ciclu cu toate celelalte muchii din T. •••• PfUnd 0 padure maximala are acelasi numar de componente conexe ca G.l un ciclu oarecare cu vectorul asoclat aotat tot eu !Am). T) rule a padure maxima/a a grcfului G = atunci prin toate arcele u E T treee cdte un singur cociclu toate celelalte muchii apartindnd lui U . Teorema 1.. Daca ar exista un alt cociclu weB) cu proprietatea precizata atunci Inseamna ca unul dintre cocicIuri are eel putin 0 muchie (k. U) b. Fie G Demonstrtuie: a.. c. Deci daca s-ar mai adauga 0 muchie a lui G la GR acesta ar confine cicluri ~i nu ar mai fi padure. 0 piidure Conform teoremei 1. fiind 0 combinatie liniarn de vectori asociati unor cicluri este vector asociat unui ciclu (in sens larg) eu toate componentele corespunzAtoare arcelor u din U .1 prin adaugarea unei muchii la un arbore. ~j = U) un gra! de ordin. altfel din acel cociclu ar trebui sa mai faca parte ~i alte muchii din T. rx. Dar vfufurile k ~i I nerncan~i parte ambele din B sau din X .ll. Fie u = (i. !J Corolar 1.T in plus. Deci P nu poate avea mai putine componente conexe decat G. n de dimensiune m ii cu P componente conexe..l C T va face parte din <O(B).B inse~1i eli 0 muchie din Iantul ). 0 .4. {u} are doua componente conexe ~i varfurile k ~i 1 sunt in aceeasi components conexa intre ele exista un lant J. Din modul de colorare al muchiilor la fiecare adaugare de muchie in GR numarul de componente conexe din GR scade cu 1. eu eu U) .T notiim cu Ji' unicul ciclu cominu: de T U [u]. Dacd P = IX 1') este 0 pddure maxima/a a grofului G = atunci G si P au acelasi numdr de componente conexe. Dar GR porneste de la grafuJ vid Cafe are 11 componente conexe ~i se ajunge la un graf cu p componente conexe. pentru u E U . Subgraful GR este Demonstratie: . considerate pentru fiecare U E U· 1: formeaza 0 bozo de cicluri pentru spa{iul liniar al multimii ciclurilor grafului G. c. Ciclurile J. 81i dernonstram eli acest cociclu este unic in multimea cociclurilor grafuJui G cu proprietatea cit din T contine doar muchia u. Teorema 1. adica la P. E U . Notind cu A multimea varfurilor unei componente conexe a arborelui atunci W(A) este un cociclu cu proprietatea precizata. d. Dacii P = (X.

Prin urmare dimensiunea bazei rnultirnii ciclurilor lui G este Dimensiunea spatiulul lintar format din clclurile unui graf G este v(G).un arbore care indepline~te conditlile din teorema. din teorema 1. fiind conex si cu Il .3. muchiile din T' " T se pot inloeui pe rfuld cu muchii din T" T' pentru a ajunge Ia P ~i valoarea arborilor obtinuti sli fie lep ').2.4.4.Ivl) este un arbore de valoare mai mic!!. e" cu e" n T::: {u} : n leu) s l(v).T. Il-" unieul ciclu din Tv (u este un sistem de generatori pentru multirnea ciclurilor grafului G. 1).lu cu u E U . U1 si sa presupunem cll 3u E T ~i 3v E eu eu leu) > lev). \.1 dedueem eli GCT" {u}) este format din doua componente.2.T sunt liniar independente.T. dimensiune m ~i cu p componente conexe atunci conform corolarului ] .. este conex. iar (X.1. Dacli l(u) < lev) atunci P" == (X. ·IIET Fie P == (X.. lntr-un mod analog se demonstreaza c! spatiul Iiniar format din multimea cociclurilor grafului G are dimensiunea p(G).pomind de la arborele P . Deci s-a demonstrat necesitatea.4. P ~i P .4.4.L" 1 u E U" T. T) sa fie Vu E T ~i cociclul unic Prin unnare { J. Cum P == (X. eli I T I = I 1"1 == n . tnseamnli c1l P . Daca grafuJ G este de ordin n. T v (v) .D 1. T) subgraf al grafului G notatll(P) inte1egem . Prinvaloarea sauponderea unui arbor« P == (X. Deci P .1. Cum (X. fiind arbori ai lui G inseamn!!. 1) un arb ore de valoare minim! a grafului G == (X.dure a grafului G este un arbore.fv E 8". . (X. aceasta inseamnlt c! a == 0 de unde Teorema 1. Suficienta .4.4. I(P) = I(P ') ~i deci Peste un arbore de valoare minimli. J.l" deducem ca eiclurile J. Dar conform lemei 1. Procedand in mod similar $i eu celelalte muchii din T' . Arbore de pondere minima Vom considers in continuare eli graful G este conex deci orice pli.1 == I T 1 muchii este arbore.Teste continut intr-un singur ciclu J.. T' u r u) . adicll numarul cociclomatic. Consideram de asemeni o!!. 0 101 100 . Dad P ~ P . contrazice faptul e! Peste de valoare minima. ~ 0 O} trebuie sit contina eel putin padure inseamn! ca T nu contine Probleml: Fiind dat un graf G ell valori pentru fiecare arc. = It j.T I ::: m . eare sunt conectate de orice muchie din 8".3. Demonstrlllie: Pentru graful G consideram padurea maximal! GR == (X. se ajunge la concluzia eli. T ') este conex deducem 3v E T' n e" ~i deci leu) ~ lev).n + p. Consideram subgraful P .1. Deci leu) = ICv) ~iI(P ") = I(P).l" 1 U E U . P fiind un arbore. Pe de alt! parte deoarece fiecare arc u E U . care sunt Tnnurnar finit. se cere sA se determine un arbore al sliu care sa aib! valoarea minima. r. T ') care este de valoare minim Ii. atunci existll u in T" T'.decat valoarea lui P " care este de vaJoare minima. Dar I(P ') < I(P) ceea ce.l" unicul ciclu din T ~ {u}} 1 = I U . = (X. 1) obtinuta eu algoritmul de colorare a arcelor grafului G prezentat mai sus.(u}) nu este conex. 0 Corolar 1.5u ~ O} = cfJ.m prin metoda reducerii la absurd. Demonstratler Necesitatea Demonstri!.4. Fie e" cociclul din G cu Olin T= {u}. s t r I == n " p.3. T . 0 conditie necesara ~i suficientli pentru ca P = arbore de pondere minima a grcifului G este ex. fiecarul arc u al grafului G 1s-a atasat 0 valoare 1(101) care este numar real. Vom demonstra e!l. LI(U).1 {u E U un ciclu elementar. 1) este eicluri ~i deei {u E U 15. adicli numarul ciclomatic. Fie P == (X.{u)) al lui G. S! consideram acum un arbore P .

intr-un graf G dat.4. Fiecare dintre acesti algoritmi este cunoscut cu numele de algoritmul lui Kruskal.m t!XI!cuiil 102 103 .{u}) care este conex ~i are n . Conditia din enuntul teoremei 1. (b) ~nlru k=2. §i 3u E ~" : I(u) > lev). Conditia din enuntul teoremei 1. Se dli U prin lista muchiilor in ordine descrescatoare a valorilor lor.4.4. sId: atwu:i T=Tv{u.4.4.m ext!CJltlJ = (X.1 ~e poate interpreta astfel: Nici 0 muehie u a arborelui P nu poate fi inlocuita de 0 altll muchie v a grafului G astfel ineat sA se obtina un arbore de valoare mai mica decat valoarea lui P.3.4.2.4v C T u {v} sa aibii loc proprietatea: l(u)"~ l(v).4.4". Observatia 1.. AlgoritmuJ 1.4.4. U) ~i sApresupunem eA 3v E U ..4.2. Adie! am demonstrat ea are loc conditia din teorema 1.n + 1 executil ale blocurilor "pentru" nu sunt necesare. P Suflclenta Fie P (b) pemru A.'. " "(a)fieT=U Atunci subgraful (X.): VuE T consideram cociclul O~eu Sitn T = {u}. Algoritmul 1. in functie de faptul ell muchiile grafului se dau sau nu ordonate. 7) un arb ore cu proprietatea din teorema. 0 Observatia 1.4. U) este 'r/v E U .m/. Se da U prin lista muehiilor in ordine crescatoare a valorilor lor. ifd. arbore de valoare minima a grafului G = (X.1 muchii deci este arbore.2 se poate interpreta astfel: Nici 0 muchie v care nu face parte din arborele P nu po ate sli fnlocuiasc! vreo muchie u a arborelui P astfel incit subgraful obtinut si fie arbore §i s! aib! 0 ~aloare mai mici decAt valoarea lui P.4. T u [v} . In algoritmii - de mai sus se pot parcurge muchiile grafului doar piinJi c!nd T confine n .1 ~i 1.I muchii.T (b) penJru k=2. 0 conditie necesara Ii suficientii pentru ca P = (X. . T u {v}) contine ciclul j.T pentru ciclul unic j.4. . . T) sd fie un arbore de pondere minima a grajului G = eX. Teorema 1.1. Valoarea acestui arbore este mai mica decat valoarea arborelui P ceea ee contrazice ipoteza cA" este de valoare minima.4. Se dli U prin lista muchiilor intr-o ordine oarecare..2.m t!XIlCilti " dscli Tv/uf) nil conIine ctclwi TJ un !{p. Atunci dtu:lJ T-{uJ este conex atunci T=T-{Ui.4.4.4.4. Kruskal a elaborat in 1956 [Kru56] primul aIgoritm pentru problema determinarii unui arbore de pondere minima. Deci ultimii m . (a) fie T={u/J: Demonstnuie: Necesitatea Vom demonstra folosind metoda reducerii la absurd. Deci.4.iminand muchia u se obtine subgrafuJ (X. algoritmii au variante diferite.4.4.3. Vu E j. in raport cu valorile acestora.4v din care el.}.1.2 se pot construi doi algoritmi pentru determinarea unui arbore de vaJoare minima tntr-un graf dat.4.4. (a) fie T=(uI}.1 lji deci arborele Peste un arbore de valoare mlnima. vom prezenta in continuare patru algoritrni pentru determinarea unui arbore de valoare minima. Fie P = (X.Observatla 1.1~ '~ . ~' Corespunzator teorernelor 1. Pentru Vv E 0" atunci prin considerarea ciclului u" c Tu (v} din ipoteza teoremei deducem cil(u) ~ lev). Algoritmull.4.

{x. (a) fie T=U. Aeest algoritm porneste de Ia graful (S. ~i. T-{uJ).YV de valoare minima l(xl. 1') cu S 0 multime eu un varf oarecare.S. (11.· Algoritmii lui Kruskal pornesc de la graful (X.4. YI) este AlgoritmuJ 1.5). sfp.1. Un alt algoritm de determinare a unul arbore de pondere minim! pentru graful G (X.- aEege dintre mile-Milt selectate mucMa (xl..1.1. (8.4. sId.4.1.4).111 cucutil docil (X.}.5. Se d1!.1. r.doar multimea de muehii T pentru a obtine un arbore partial de pondere minima. delerminli muchta v de valoare minimil din ll. 104 105 .1.jul adiacent lul XI cuifel me. FIg. Grafe particulare 1. (5.4.4. (b) pentru "=1. unde Sk multimea de varfuri selectate pan!!.1 fata care frontiera format! din muchiile (4. (10. S~:= St V {. Daell T coniine un ciclu Il atunci deJerminti mllchia v dil1ll fie T=T-/vJ.. 1. em graful s~:= G:::: (X.1 vftrfuri §i tot atatea muchii (cAte un varf ~i 0 muchie la fiecare pas).1. Defmitia 1.8).rJ.10). (6. (b) CII valoarea maximll. dill X.1. = = 1.fi~ T=Tv{u.(A)..4.9) §i (9.4. Algoritmul Se 1. sfp.y.1 pasi se vor adauga It . J. sfpullru.)('1 ll.n e:ucutif pe1ltru aLl/ge (:0. Pentru ultimii doi algoritmi parcurgerea intregii multimi este absolut necesar1!.4..t1.5. De exemplu in figura 1. U) §i valorile (a) ks=L.( x.) i:=l.2.". b.S. (4.4. Corectitudinea algoritmuJui lui Prim este dati teorema 1. U) dat este algoritmul lui Prim [pri57]. iar T = 0 §i in It .YI) '" minll{x.t1) 1111. k· J}.1.4).5.) Ii."' mucllia much/a de valoare mil1imif din ro( X. la pasul k.1. (6.Xt:= Jl.4.4. 1') care are to ate virfurile lui G $i muchiile T 0 sau T U ~i se modific1!. Grafe plan are Notiunile de graf planar ~i cea de definitia 1.11). pentru k=2. adicif &/pe1ltru Problema 1.4. fie T=TU{vj-{uU). (7.U prin lista muchiilor sale tntr-o ordine oarecare. a unui graf planar au fost date In Frontiera unei fete este multimea muchiilor care ating acea fat!.1.k·j t!XI!cutll (xi.12). = fat!. 1.5. Observatta B.5.5. T:= Tv { (xl. T=f2J: Alege Xi din X. este eOI1~x atunei alsgl! A 0 eomponenlil cOl1exli a lui (X..6). Sft. v. canst! in a alege la pasul k muchia u din ro(S0 de valoare minim! dintre acestea. (algoritmullui Prim) muchiilor sale.yr)}./u.7).se determine cate un arbors de acoperire de pondere minima pentru graful reprezentat geometric rnai jos.

5 + 10 = 7.1 fete finite ~i sa demonstram ea este adevarata ~i pentru un graf care are / fete finite. 20 ceea ce este 0 contradicpe. dar are frontiera . care are 0 fal! finit111nplus fata de G '. (7.5.1. lntr-un graf planar G.u muchii care unesc cicluri disjuncte (~i care sunt istmuri) . sa presupunem eli teorema este adeviiratll pentru un graf care are f .Doua fete se numesc adiacesue daca frontierele lor au 0 tnuchie comuna (insa doua fete care nu se ating decat intr-un vfufnu sunt adiacente). Daca graful nu are nici 0 fatA finit! (adi ca f = I ~i v( G) = 0) ~i dacli grafuJ are 0 singuri fat! fmita (adica / == 2 ~i v( G) = 1) teorema este adevarata.idlstincte ~i o muchie este in frontiera a eel mult dow fete. Alegern 0 muchie u care atinge rata infinita ~i este in eonturul unei fete finite.5).m +f = 2 DemonslTarle: are loc (formula lui Euler).-'" . G nefiind multigraffiecare fata are in contur eel putin 3 mUchi. (5.5....n + m == 2 ... Orice graf planar are 0 singura fat! nemarginita pe care 0 numimfala lufmitii.3.'.1.5. (Euler) graf planar.1 fetele d ~j c sunt adiacente dar fejele e $i c nu soot adiacente. Presupunind g(i) ~ 6 pentru arlee van i deducem 6n S. Daca K.1. Graful K. DemoRStrQ(ie: . Celelalte fete Ie nurrrlrnferefmiJe. Pe de altii parte conform teoremei 1. Adica 21 S. Deci cele / ~ 1 cicluri (contururile fetelor finite) din G sunt liniar independente.ctdurilor grafului respectiv (deci are lac /::v(G) + 1). Conturul acestei fete este un ciclu care are muchia u ~iaceasta muchie nu se afla in nici un alt ciclu (contur) al celor f ..5.. deducem .1. De exemplu in figura 1..5.~ . Observatla 1.~ ~ '.f Cat sa eonsideram. Exemplul1. Teorema 1.8). 0 Corolar 1. (eomplet eu 5 vilrfuri) nu este planar.m + 2ml3 contradictie. Decl 3/ S" 2m sau f $ 2m13:. DemonstTa{le: IX U}. Adaugand muchia u grafului G' se obtine graful G. Deoarece fiecare fatA are eel putin 3 muchii in conturu1 sAu ~i fiecare muchie este in con~ a eel mult doul fete deducem 31~ 2m. n ~m + f$ m/3 .1 cazuJ I) (deoarece extremitlltile rnuchiei u sunt in aceeasi componenta conexa) deducem v(G) ""v(G 1+ I ~ideci/= v{G) + 1. Corolar 1. Folosim metoda reducerii la absurd. in orice grafpianar conex G == gel) :<.1. m = Cj 2_ - 10.1. De exemplu fata c din figura 1. (8.1 fete finite. 0 i ~ . pe 0 sfern astfel m mu I ~I ''''teo Deoa . Conform ipotezei de inductie contururile fetelor finite sunt liniar independente ~j f ~ = v( G ') + 1 1.:: f=m- n + 1 + 1 deunden -m+f:. Nurnarul fetelor unui grafplanar il notam cuf.. Numim contur al unci fete ciclul elementar din frontiera acelei fete care contine in interiorul reprezentarii sale toate ceielalte muchii ale frontierei. Deci ele formeaza 0 baza a acestui spapu liniar. 107 06 .4.4)}.2.7). 'r.2.1 are conturul {(4. Asadar celef~ 1 contururi lunt cicluri liniar independente ~i sunt ca numar egale eu dimensiunea spatiului iniar al cic1urilor grafului G.6). . Graful KJ•J nu este planar.5. Corolar 1.1.f.4.2 fete finite ale grafuJui G ' care sunt ~i contururi pentru aceleasij' .Jtj'eJ incilt lntr-un graf planar frontiera unei fete este fermata din: unul sau mai multe cicluri elementare disjuncte. Cum 11 = 5. =0 Prin urrnare 2:. Suprimand aceasta muchie se obtine un graf G ' cu f . 2m ~i deci n $ 2ml6 = m!3. exislii i E X Q..1.S. incat dow muchii sA nu se lntersecteze dec~it.2 fete din G.1.2.1.in ex~titl ~l efect~d a proiectie stereogtafica al carei centru este mijloeul unei fete se obpne un chii . in spatiul cu 3 dimensiuni. Intr-un grofplanar conex cu n viirfuri.1. 0 CoroIar 1.5. (6. muchii suspendate sa. un poliedru convex ell 11 varfuri. Deci 11 ~ m +f = 2 pentru orice poliedru convex.5. ! _ > ~.1.1. Cump == I ~if= V(G) + 1. acesta se poate reprezenta.5. m muchii #ffele relcqia n . ar fi planar atunci f = 2 . SA remarcam di fata in~miUinu are contur. contururile fete/or finite constituie 0 bazii pentru spa/iui. 0 Demonstraue: Vom demonstra prin inductie dupli.

numarul clici grafului G.5.anm:' cum n = 6 ~I m 9 rezulta/= 2 .4.2. proiectarea circuitelor VLSI. U) notarn eu: a.n + m = 2 _ 6 + 9 = 5. a fast demonstratil. . se pot pune in evidentil. Pentru un graf G = (x.Demonstrafle: Utilizam de . deoarece oricare dona varfuri dintr-o cUc!!. Teorema lui Kuratowski nu admUI1 subgrqfUri parJiale de tipul J sau de tipul2.5. nu fie colorate culoare donA varfuri adiacente. e un graf este de tipuJ I dacil. exlStil.1i m . Aceastil.numlirul maxim de vfufuri dintr-o elic! a lui G.asemeni metoda reducerii la absurd.5.4 $i m = 3n .1.5.1.torul emmt: Regiunile ortcarei harp geogrqjlce se pot colora cu 4 culori astfe! incat douii regiuni adiacente sdfie colorate diferit.numarul de stabilitate interna.s. 0 - . K est ~. ~ I felo Un rezultat important este reorema lui Kuratowski. 4f. sunt 1= 21Z . 108 = ro(G(A») pentru orice submultirne de 109 . de caracterizare r pJanare. a adiacente. Pentru G ' multimea varfurilor corespunde fetelor grafului G ~i doua varfuri din G ' se considera adiacente dad! ~i numai dad fetele corespunzatoare lor. are cicluri de :~gi~e =0 Demonstrarie: Demonstratia acestei teoreme se aft! in [Ber69] p224. cum fiecare muehie este in exact doua nnere deducem 31=2m.1.sunt adiaeente. Acest graf este cel care are in ~nt~era fiec!ret fete exact trei rnuchii.2. Teorema 1. lanturi tfi I in' i'" ru lUU e care I~ 1 as edit considersnd fiecare lant ca $i a muchie graful este K ~: ~ este de tipuJ 2 dacil. adica num!rUl maxim de vart'uri :x(G) . conjecturil. Ca apllcatii ale acestei probleme amintim reprezentarea diferitelor molecule sub forma unui graf planar. Tutte se gaseste in [Vos91]. In orice graf planar conex cu n vllrfuri/S DemonS/rarle: af d V aloril~ maxi me pentru 1~i m cAnd n este constant se obtin pentru acelasl • eoarece Y~loarea 11 .T. 2m. Corolar 1.1. Grafele de tIP ] $1 de tIP 2 sunt prezentate fn figura 1.3.5. in G. care are urmil. Tot legata de grafele planare este ~i celebra conjecturl! a celar 4 culori. 0 i I ~O s 18 :o=~~=.1.nurnarul cromatic. doua cate doua neadiacente. Rezultate privind planaritatea unor grafe demonstrate cu ajutorul podurilor in grafe se' afla ~in [ToS95]. 5 vdrfuri cu proprietatea 3. e oncare do~ V~ri ~xistll un Ian] ce nu trece prin nici unul dintre celelalte trei. 1.2. adicil. Grafe perfecte Mai tntAi s! preciz!im diteva notatii.5. Deci 2n _ 4 ~i m S3n _ 6. se pot pune in evident<! 6 v'l~·"": intr . 1. maximale (subgrafe complete maximale) F1g. Presupunand cil. Pentru aceasta teoremli se definesc doua tipuri speciale de grafe . Graful K 3. cu aceeasi ale S(G) £i(G) .e~are contur are eel putin patru muchii. Condili~ necesara # suficienrl1 pentru co un grof'sdfie planar este co el sa Deflnitla 1.5.1. Este evidentaJnegalitatea X (G) <! £i(G).6. Deci numarul cromatic este eel pupn £i(G). Folosind ~i relatia lui Euler se obtine: :- Un algoritm polinomial pentru testarea planaritatii unui graf a fast dat de Hopcroft ~i Tarajan in 1974 [HoD4].2. Un graf G se numeste X-peifect daca ~i numal daca are loc egalitatea X(G(A») varfuriA.3fii ~ :~~r~onform teoremel lui KOnig $:i observatiei 1. b. adica num!irul minim de culori cu care se pot colora vtlrfurile grafului astfel incAt sil. in 1976 de Appel ~i Haken [App76J prin constructia grafului dual topologic (geometric) G' aI unui grafplanar G.m + 1 este constantil.( G) .. '0 alta demonstratle ce foloseste coneeptul de pod intr-un graf $i care se bazeaza pe unele rezultate ale lui W.2.

2.2.. [Ber70l Definilia 1. = (X. Numim coardii pentru In 1972 Lovasz fapt coincid. facll.5. Un graf G se numeste e(G(A» pentru orice L.5.2.5. intre aceasta problem! ~i proprtetatile analitiee ale optimizarii liniare..2. Teorema 1.2.Z. un ciclu elementar orice muchie a grafului care nu face Parts din ciclu dar ciclul trece prin extremitatile muehiei. graf G (X.5. ell. U) neorientat se numeste graf de comparabiIitate daca se pot orienta muehiile sale astfel mcat graful G . Un graf se numeste graf triangu/at dac1 ~i numai daca toate eiclurile de lungime eel putin paw admit 0 coardA. [Lov72J Defmitia 1.. . u(G(A) = de U peniru l:S:'j::.3. Considerand relatia "i 5.2. Definifia 1. j din X eu j E proprietatea de mal sus exprima tranzitivitatea acestei relatii.2. FUnd datli. a facut 0 legll. deoarece oricare doua vWfwi dintr-o multi-me interior stabila trebuie sll.2.2. Vom prezenta in continuare cateva grafe perfecte ~ianume: grafele de eomparabilitate. grafele triunghiulare. U) este un graf de comparabiliuue daca # numai daca pentru arice ciclu de lungime imparii ~ = {il..5. Ii numai daca b: Complememarul sau este un graf de comparabilitate.. R ViEX.4. unuJ este de comparabilitate ~i celalalt nu.De aserneni u(G) :S:'9(0). 12.2. G este un graf triangular. I.. 2k .1 sunt prezentate dona grafe. 1. 3 Astfel de grafe Ie n~ simplu grafe perfecte.5.. grafele asociate unei multimi de intervale din R.5.2.5.2. 1. F1g. 0 familie de grafe de comparabilitate este cea a grafelor bipartite. in figura ~.turll.3.perfect daea ~i numai daca este X-petieer. 0 familie de intervale din R. 'in [Ful71].2.S. cele doul1 tipuri de grafe perfecte . Un graf simplu G = (X.1. n " ~~. ij+iJ E a-perject dacA §i numai daca submultime A de vfufuri.2 este OOtun exemplu de graf de intervale. Pentru eel de comparabilitate s-a indicat ~i orientarea rnuchiilor. a demonstrat Teorema 1. = {lit fl. in figura ] . Deflnltia 1. [GiH64] 110 111 . Deci numarul maxim de varfuri dintr-o multime interior stabila este eel mult numarul maxim de clici ale acelui graf.6. . parte din did diferite.. G) obtinut sa verifice proprietatea ' Un = 3 It ~ I -~Ie I. numim gnif asocial familiel ~ sau graful ultervaleior graful ce are n vfufuri asociate cate unul pentru fiecare interval ~i intre doua varfuri exist! muchle daca intervalele corespunzAtoare lor nu sunt disjuncte.. Un gra/ este a..2. In 1971 Fulkerson..5. Deflnltia 1. 12k= id are lac (~. Un grafG este un graf de intervale daca a.VjEri ~i VkErj atunci kEn.5. j" pentru i.5.). Teorema I..

: 0. VA E 2x. . M De asemenea (0 + O)A = OA :. definite de tablele urmatoare: + .ASOCIATE GRAFELOR + B = (A u B) ~ (A n B) ~ ~ A +B= (A -B) u (B-A). Un aIt mod de organizare a lui 2x ea spatiu vectorial peste corpul scalarilor B2 il descriem in continuare. .2~SPATII LINIARE . o ~i fiecare Deci pentru "+". adiea: VA. Pentru a demonstra proprietlljile inmultirii cu scalari sA consideram )" ~i jl. B c X ~i definltille reuniunii. .. n E N (tipul de index este 1 . Prin unnare 2x este ~i el un spapu vectorial de dimensiune n.1. 2x este izomorf eu spatiul vectorial V amintit mai sus. inmultirea cu scalari se defineste cu ajutorul relatillor: OA =0 ~i lA = A. all). Ca problema de rezolvat formulam: Sli se determine numarul bazelor spatiului vectorial V. Pomind de la acest spatiu vectorial se poate defini ~i studia spatiul vectorial al submultimilor unei multlmi X en n elemente date. "+" este asociativa ~i comutativli (aceste proprietliti se demonstreazli 1n algebra de clasa 8 IX~a)... care este comutativa. Spaliul liniar al 'par1i1or unei multimi A~a dup! cum se ~ie multimea valorilor booleene Bz {O." este folosita la definirea operatiei de Inrnultire cu scalarii lui B2 (se trunulte~te fieeare component! cu respectivul scalar). Fiecarei {I. IA + IB A (A + B) :::::: + AB.. Pentru oriee A eX A Observil. subrnultimi A eX i se poate asocia vectorul sau ·fimcpa caracteristica (ab a2.0 0 0 1 1 1 1 0 ". = Din A. Definim adunarea vectorilor (subrnultimilor) ca fiind diferenta slrnetrica. 113 .'." este "coniunctio" (respectiv adunarea tara transfer ~i tnmulprea In baza 2). n} .: 0 + A = OA + lAo == lA = A = A + '" = IA + OA. intersectiei ~i diferentei rezulta ell. n).. in eontinuare vom verifica axiornele necesare adunarii vectorilor ~i inmultirii en scalari pentru ca 2x sA fie spatiu vectorial.. vectorii acestui spatiu vectorial sunt submultimile lui X. .. + OA• OA (0 + I)A (1 + O)A = lA = A::.. Din proprietatile reuniunii. 0 = 0 + 0 :. BE 2x definim A .. Cum O(A + B) :. elementele lui X se considera odonate ~i pentru ca nu ne intereseaza natura lor se poate presupune eli X :::::: 2. notat si 2x sau P(X). Aeeastl1 corespon1 dentft (bijectie) permite a demonstra eil. din B2 ~iA..l} (sau cifrele sistemului de numeratie in baza 2) are structura algebricli de corp tn raport ell operatiile "+" ~i . adica "+" este 0 lege de compozitie interna in mulprnea 2x (sau 2X este fuchisil. 112 + 0:::::: (A ~ 0) u (0 V ~A) ::::::A. in raport cu adunarea vectorilor). Folosind ca mnltime suport (tip de baza) pe B2 se po ate defini spatiul vectorial V format din multimea tablourllor unidimensionale (array~uri) cu n componente.m ca operatla "+" este "sau exclusiv".' 2. A +A = (A ·A) (A ~A):. intersectiei ~i diferentel multimilor rezulta eli A + B eX. = (I + l)A =OA = 0 =A +A adicli IA + 1A. fn acest spatiu "+" se extinde ea operatia de adunare a vectorilor (lnsumarea vectorilor se face pe componente). deducem oIl.BE 2x. elernentul neutru este element este simetricul situ.: 0 = 0 + 0 = OA + DB ~i rezultli leA + B) = A + B :. Astfel. Acest mod este numai formal diferit de spatiul vectorial indus de corespondenta (izomorfismul) de mai sus. iar ". unde all :::::: sau 0 dupA cum k E A respectiv k ~ A. . Multimea V are 2"elemente ~i ca spatiu liniar are dimensiunea n. iar ".. .

1. dar pot trece de mai multe ori printr-un varf).e.IA. Multtmea formata din cielurile simple Ii reuniunile de tic/uri simple muchie disjuncte...l.n::..'. veetoriallu..1::.2. Din cele de mai sus rezulta c! multimea tuturor submultimilor multirni finite X. ).IA. singletoanele sunt ~i vecto·ri liniari independenti In spatiul vectorial 2x. {i}.. nu aib! in comun nimic sau sll aib! in comun numai virfuri sau sa alba in comun ~i varfuri Iii muchii (lanturl). i E X) sunt generator] ai spatiului vectorial Z"..1. Clite 0 baz! a acestor spatii vectoriale consta in multimea tuturor submultimilor formate dintr-un singur varf X respectiv dintr-o singura muchie a lui U.. Un alt subspatiu al lui 2u pe care doar Il amintim este eel al cupJajelor grafului G.ti}::.)A = t.2=···""'t.·j· 'l :. vectorii spatiului vectorial 2U sunt multimi de muchii.)A = M + IAA. Asemenea situatii sunt pre zen tate in figura 2. care constituie fie un ciclu ~mplu fie 0 reuniune de cicluri simple. Subspatiul general . Deci in fiecare vector.rfurilor comune.A.le ~i muchiile ciclului respectiv).. U).(t.J.. Pentru 0 imagine geometric! sa ne imaginam c11 graful este reprezentat geometric astfel indh fiecare ciclu elementar minimal este reprezentat de 0 curba inchisa (pe curba sunt vfufuri.O A die a. muchie cel mult Deci.2. pe care le prezent!m in continuare. mai 2.t. Deci spatiul vectorial 2x este de dimensiune n == I X I ~i 0 baza a acestuia este rnultimea singletoanelor lui X. Vom considera mai intai submultimile lui U care sunt cicluri in G. 0 muchie oarecare a lui G poate sll fae! sau nu parte. Vectorii generati de aceste multim! de muchii (vectori) sunt multiml de muchii care confin muchiile unui ciclu simplu sau reuniune de· cicluri simple muchie disjuncte (ciclurile nu au muchii comune). adica (t. ¢::> t. 1.2.).. singletoanele lui X (cele n submultimi ale lui X de cardinal I.. Teorema 2. Fiind dat graful G = (X. In plus " L. Fig.' Demonstratie: S11constatllm.) (lJ.. Doua asemenea cicluri pot sa. If) pentru e11X ~i U sunt multimi deducem.{IlA).1. 114 intru eli 121 element al acestui subspatiu flindca este 115 . notata ~i cu 2x.ste subspatiu vectorial al spaliulu. din cele de mal sus. in final r . Subspatiul ciclurilor Fiind dat graful G = (X.. S11observam ca un ciclu simpJu ~i neelementar se poate interpreta ca fiind reuniunea ciclurilor elementare ~i simple care compun acel ciclu. DouA cicluri elementare care au muchii ~j varfuri comune vat avea in reprezentarea geometries portiuni de curba comune.)A :.•. este un spatia vectorial peste corpul 82• Observam c! pentru orice A c X are loc unei Aceste cicluri sunt deci cicluri simple dar pot fi neelementare (cicluriie contln 0 0 datA. . . Doua cicluri care au vArfuri In comun le reprezentam ca sa fie tangente in punctele asociat vfi. pe care 0 no/am cu C. z" Suma a doi asemenea vectori este tot a reuniune de cicluri elementare muchie disjuncte.)A = OA = 0 '" O().' I (OJ.2.. Spatiu vectorial 2u are mai multe subspatii dintre care cele mai interesante.l. sunt subspatiul generat de ciclurile simple ale lui G sau eel generat de coeiclurile lui U.q. + p.IA '" l().2. ea 2x ~i au structura algebrica de spatiu vectorial pe care le putem considera spatii vectoriale atasate grafului G. adica { {i} liE X}. ...de acesti vectori j] numirn sUbspafiill ciclurllar grafulul G.l.

4. 1) 0 padure max/mala a lui G... S! notam cu BI ~i Bz complementarele in X ale multimilor AI respeetiv A2. Demonstratie: T ~i V fiind eocicluri tnseamna eli exist! Al ~i Az c X astfel incAt T = ro(AI) ~i V = ro(Az).T) (in rest). A. notata Co. Ceea ce demonstreaza elementele lui 0.3. B doua reuniuni de cicluri simple ale lui G ~i p un v§rf al grafului. SA demonstram cli Ci este un sistem de generatori. DemonstTape: Fie u ~i v LA . Fie A 0 multime de muehii ale lui G eare este reuniunea unor cicluri simple muchie disjuncte. deci par.. 2u vom considera multimea tuturor cocilurilor lui G tmpreuna cu reuniunile de cocicluri muchie disjuncte.T notam cu )1' uniculcielu continut de Tv [u]. \fUE ~1t =0 <=> All U-T weU-T Ceea ce mseamnA cli Ci = { ~u 1 U E U . Lema 2. deci par.2) este prin faptul cA el a fost definit pentru un graf orientat fie simple ~i scalarii erau din Z.T ~j Au ==0pentru fiecare u E U- (A . U) un graf de ordin.T eu II $ v atunei v fE ~. atunci T Teorema 2.T. 0 ~cut! deducem eli acest subspatiu are dimensiunea Ilnlar al ciclurilor (prezentat in paragraful 1. cum singura subrnultime din T eu aceasta proprietate este 0 rezultli B = 0. Subspatiul cociclurilor Fllnd dat un graf G.21 A n B I ~i deci p are gradul par fnA + B. p nu este in nici un ciclu simplu dintre cele ale lui A sau B (nici machie din A sau B nu este incident! lui p). Fie deci. considerate pentru fiecare u E U . 116 . Prin urmare fn G(A + B) toate virfurile au gradele pare si deci A + Beste o reuniune de clcluri simple muehie disjuncte ale lui G.) $i V = ro(Bz). Fie P = (X. = (X. n de dimensiune m $i cu p + V E Co. dar dimensiunea sa 2. p face parte $i din cicluri ale lui A $i din cicluri ale lui B (Cale un numar par nenul de rnuchii din A ~i din B sunt incidente lui p. pentru U E U .. Fiindca "+" este comutativa sunt posibile ~i AJegem scalarii Au =1 pentru fiecare B=A+ . varturi sau X) in care toate v!rfurile au grad par este 0 reuniune de cicluri simple (vezi demonstratia teoremei 1. J 117 . I .Bd respectiv eu [A2. (X. U) ~i spatiul vectorial al partilor lui U.1. Ciclurile )1'. Celalalt spatiu diferit de acesta nu numai dar ciclurile puteau sll nu este tot m ~n + p..4).T} este 0 multime de cicluri simple ~i independente (privite en submultimi ale lui U).2. ell A este 0 combinatie liniara. Dacli T $i V sunt douii cocicluri. (generata) de In cazul a v§rful p in A + B are gradul O. E U .n + p. 0 Din dernonstratia m . despre care vomdemonstra e! este un subspatin vectorial aI lui 2 u . Cu aceasta alegere are loc: w=U-T LAu~1I cT analizam doar trei situatil: a.2. ~i u fE ~~ de aid dedueem eft: =0. In cazul c fiindca A + B = (A U B) .(A n B) ~i ciclurile din A $i B sunt simple deducem ca numarul muchiilor incidente lui p din A + Beste nA + nB . notam aceste numere cu nA respectiv nB). /ormeazli 0 bazli de cicluri pentru subspatiul vectorial al multimii formatli din oiolurile simple grcifului G sau reunluni de cicluri simple muchie disjuncte.B2]' Are loe AtuBl=X=A2UB2. Conform notatiilor are loe T = ro(B. tn cazul b v§rful p in A + Bate gradul pe care fI are $i m A.3. Pentru ca simetrieul unui element din 2u este el insu$i se deduce: p face parte numai din cioluri ale lui A (un numsr par nenul de muchii ale lui A sunt incidente lui p $i nici 0 muchie din B nu este incidenta lui p). c. U E A .:. Pentru a introduce in notatie a1fttAI ~iA2 elit $i complementarele lot vom nota pe T ~i V cu [AI. 0 Pe de aItll parte in G(B) toate vllrfurile au gradele pare (B este 0 reuniune de cicluri simple). b.4. Fie G componente conexe.Pentru a arata e! C este multime inchlslt in raport cu "+" reamintim ell un graf oarecare (0 rnultime de muchii impreun! cu extremitatile lor ca multime de .

A1 nB2] u Ceea ce inseamnii cA C = ( I U E T } este 0 multime de cocieluri independente. S1 = [M. in spatiul vectorial 2x multimile AI + Al ~iHI + \2 numai cu ajutorul operatiilor de reuniune ~i intersectie a multimilor ~i iperanzii fiind dintre cele patru submultimi ale lui X.3.Aj+Al] = [(AIIIAz) v (B. N. 0 Teorema 2. unde M.BI r"lBilu Bz] u [Bl("'lA1.) = (AI nAz) u (B. deducem eli T + Veste un cociclu allui G. II u[H1nB1. BlnBi!= u [AJ r'lAz. S) u [N.¥. NUS) Dar ~i in cazul general pentru M. Pentru orice graf G (X.. Ciclurile (J'. n 82] u BI·nBiI vET =0 cu u . . 1) 0 piidure maxima/a a lui G. (A. submultime a lui induce un cociclu. adicA T + V E Co. = [A) Hz] = [(AI n Az) u (B n Az). LA. LU 0 i .AlnBiI nAz. ' U [AJ r"l B2. Conform definitiei cociclurilor pentru orice M. S] Folosind formulele de mai sus obtinem: T= [AhB]] Demonstrapa rezulta imediat in baza lemei 2.2. Demonstratie: §i [M.t! v atunci v Ii!: eu T §i u Ii!: 8~ de aici deducem eli: u [BlnAl. BlnAz] n Bz. =. U) mulpmea Co . HlnAiI u [AlnAz. N] desemneaza multimea mucbiilor lui G care extremitate in M ~i cealalta extremitate in N. Vom exprirna.1 §i a faptuJui cli 0 E Co care se deduce din T + T = 0 oricare ar fi T ff Co. = [AI nA1• (B. adica Al + A1 ~i HI + Al . N] = [N.A. 0 = = [(AI nAz) u (AI n B1).3. 8li demonstram ell C este un sistem de generatori. (BI n Az) u (Bin Bz)] :: = [AI nAz. U) un graf de ordin. Fie P (. Alegem 119 au 118 . BIn 8z]u u [AI I u [Aln B. BI n Bil r"l Hz) v = [Az. SeX au loe [M U N. Bin 8z] v [BI nAz. S cu M u NuS = X are loc: w(M Pentru ell AI+Al ~iBI+A2 este 0 partitie a lui X (s-a demonstrat mai sus). N] U [M.A.ue" <=> Au = O. B. considerate pentru fiecare u E T. pentru U E T notiim cu (J' unicul cociclu obtinut in componenta conexa a lui G tn care este u dupii eliminarea lui u.B. VUE BI nAil u [AI n Bz. U (BI n Bll] = Fie G (. .. S] = [M. Al nA1) = [BI +B2• AI + Ail = Prin analogie sau direct objinem: BI + Al = Al + B1 = (A1nA1) = [A.¥. N c X ~l'i a se cere :a ele sA fie complementare in X.n "" [AlnAz.) = = [AI r'lA1.unt complementare in X (formeaza 0 partitie a lui X).A.3.t! 0 pentru eli fie~are. n de dimensiune m si cu p componente conexe. Mullime Co a tuturor cociclurilor impreuno Cll reuniunile de cocicluri muchie disjuncte este un subspaiiu vectorial af lui 2(/. Expresii care permit calculullui T + Vea !iind: T+ V= [AI nAz. (HI nAz) U (BI n 8u] "" Teorema 2. M]. Fie A 0 multime de muchii ale lui G care este reuniunea unor cocicJuri muchie disjun~.n Bil u [ArnAz. n Hz) Observam astfel eil (AJ + A2) U (HI + Az) = X.c Prin extensie notatia [M. "" [AI n Al• (BI n Az) u (BI n Bu] U U [AI n Bz.. nAIl u [AlnAz.+A2]= Hil. formeaZQ 0 bozo de cocicluri pentru subspatiul vectorial 01 mulumtiformata din cociclurile grafolui G sau reuniuni de cocicluri muchie disjuncte. N. u N) = ro(M) u ro(N). . + A1•BI + Ail. (B2 u n B. mai intai. De aici [M. n Az) u (AJ ("'I Bz)] v Bin Bz) = u [(AI r"l Bil U (Bl nAl).1. =. Demonstrtuie: Fie u MET ~j o [Hjr"lAl. BI + A2• + Ail ("'I Hz] = = [AJ nAI• Al + Azl U [AI BI n Bil = Al +Az= (AI -AI) u (Az-AI) =(AI nBuu(BI = (AI n Hz) u (Az n B.

probleme militare. capacitatea arcului respectiv. a codiflcarii ~i decodificlirii informatiel. Pe lang!l problema poduri1or din KOnigsberg mai amintim problemele de traversare a rftului ~i anurne: problema trecerii lupului.~ eu drumurile in grafe sunt: verificarea existenjei unui drum de Jungime datli. Cu aceasta alegere are loc: 3~DRUMURI iN GRAFE Problemele drumurilor tn grafe sunt cele mai vechi in teoria grafelor. . se poate defini in mai multe moduri. Alte probJeme care se rezolva ea probleme de drumuri in grafe sunt: problema programarii unor turnee. Probleme de optimizAri pe multimea drumurilor se pun pentru grafe G == (X. probJeme de tratare numericli a semnalelor. . \. probleme de optimizarii in retele. sportive sau nu.simetricul unui element din 2 CJ este el insUlji se deduce: . Verificarea existentei drumurilor de lungime dat! 0 putem considera rezolvata daca avem In vedere teorema 1.2. 0 ca A este 0 combinatie liniarll (generata) de siunea I T I == n ..0.1. Din demonstratia Beut! dedueem ell acest subspatiu are dlmen- Problemele care se pun in lega. 121 120 . probleme de proieetare sau realizare a unor investitii. U) in care se asociaza fiecarui arc u E U un numar I(u) E R.I. probleme de gestiunea stocurilor. De exemplu valoarea unui drum poate fi: l(~) = L.l)::: min(max){l(u) I u E u] . etc.l leu) sau 1(J. notata 10.p. determinarea drumurilor de lungime data. Numltrul l(u) numim valoarea arcului u. costul aeestei treceri. Ceea ce demonstreaza elementele lui C. etc. caprei ~i a verzei de catre un barcagiu cu 0 bare! ~i cea a traversarii a trei perechi de sot-sotie a unui rau cu 0 barca flira barcagiu astfel incat sll nu r!manA pe un malo anume configuratie.A (In rest). durata trecerii de la extremitatea initiall Ja extremitatea terminals a arcului.~~ = A + LAuau n !lET T == ¢I tn baza lemei 2.3.scalarii Ag =1 pentru fiecare B UE AnT • ~i Ag ::() pentru flecare u E U . 0] rezult! B = 0. rezulta cll B E Co.2. t.I(u) n sau l(Jl) = n uef. optimizari pe multimea drumurilor. Valoarea unui drum J. Pentru c!l. Semnificatia lui leu) poate fi: distants dintre extremitatile arcului u. cum singuruI cociclu care nu are nici 0 muchie din Teste 0 == [X. probabilitatea de trecere pe acel arc. probleme de inteligenta artificiala ~irecunoasterea formelor.

Problema cere sli se stabileasca drumul de valoare optima.). Problemele de optim se refera la determinarea valorilor rmmme sau maxime a drurnurilor dintr-o multime de drurnuri.ri unor mesaje (telefonice.valoare.puncte dintr-un anume teritoriu. . '.~. = Excmplul 3. In graf exist! mal multe drumuri intre cele douli varfuri intre care trebuie construita calea de comunicatie. " 3.) = _Ll(u) lie I' Algoritmii de rezolvare a acestor probleme se pot baza pe unele proprietati ale vaJorilor arcelor ~i/sau ale grafelor. leu) 1. . masini. Deci pentru un graf de ordin n aceste probleme cer sa se determine o . n valori respectiv n2 valori de drumuri ~i eventual care un drum pentru fiecare vaJoare aflata. Daca 1(00) < 0 atunci nu exista valoare minima a drumurilor de la i la j deoarececircuitul w se poate parcurge de oricate ori §oi valoarea acestor dnunuri tinde la-lOCI. Fiecarei muchii Ii atasarn ca valoare lungimea cliii de acces dintre cele doul!. video) sau a unor materiale Capa..' . de valori.l.' FIg. De asemenea precizam cii vaJoarea ~i lungirnea unui drum sunt in general diterite.2. Consideram 0 hart! turisticll. paate atasa un graf (arcele corespunzand tronsoanelar).1. Deci are loe . A deterrnina un traseu de valoare (lungime) minima intre doua puncte de pe hartll. intr-un m~d analog se poate determixm traseuJ eel mai rapid sau de cost minim daar prin schimbarea valorilar muchiilor grafului.'. costuri de realizare etc.1. Pentru cea de a treia problema algoritmii se mai numesc si algorilmi maJriceali.. ."~ ': . Un tip similar de probleme eu aeesta sunt unele dintre problemele de rutare in rejele de calculatoare. este echivalent cu a determina un drum in graful atasat bartH de valoare minima. Vu E U. ': o situatie similara este in teoria jocurilor sau strategii mili tare cand despre intentiile partenerului (adversarului) avem informatii partiale ~j valorile arcelor sunt probabilitati ell care partenerul nostru va trece dintr-o stare in cealalta (starile fiind vfufuri ale grafului ce modeleaza problema sau jocu1). probabilitate. etc. Situatia este ilustrata 111 figura 3.cu grijli. Pentru realizarea acestei conectari exist! mai rnulte variante (trasee posibile). utilizarea termenilor trebuie fhcutl!. Fiecare variant! se compune din mai multe tronsoane carora li se asociaza valori (limite de capacitate.1. curent electric. Daca leu) = 1 algoritmii vor determina lungimile minime (maxime) ale drurnurilor . deoarece cu ajutorullor se determine 0 matrice. Majoritatea aigoritmiJor determina cate 0 valoare optima pentru multimile de drumuri care pomesc dintr-un vlirf dat catre fiecare dintre celelalte vfu1'uri. •• ~ . Aceasta conectare se face 111scopul transferl!. .. Intre doua varfuri exista muchie daca pe harta exist! 0 cale de comunicatie direct! intre corespondentele celor doua varfuri. in care s-au reprezentat daar segmente ale drumului. adica cost minim sau capacitate (beneficia) maxima. Deci problema revine la a detennina un drum optim in acest graf.puncte de pe harta. . 123 1(J. Pentru a da conditiile de existenta a valorii minime a drumuriJor de la un varf i la un van j sA consideram eli intre aceste drumuri exist! eel putin un drum jJ... Deci. Darim sa accentuarn eli prin valoarea unui drum se intelege un numar care poate avea diferite semniflcatii concrete (Jungime.problema de a detennina un traseu de lungime minima intre doull.).). 1(jJ. Primele doua probleme de optim se rezolvll. Trebuie realizata a canectare intre daull. Aceasta problema revine la a deterrnina drumul de valoare minima in graful atasat h1irti i astfel: fiecarel Iocalltati din zona reprezentata: in hartli sau intersectiilor de cai de cornunicatie ii atasam un vlirf. eventual cere §i precizarea unui drum din multime care sa aiba acea valoare. grafu\ este flirli circuite. drwnul de la i la j care nu confine circuituJ w.1. Se pune.:_. Aceasta multime de drumuri poate fi cea a drumuriJor care leaga dou3 vtirfuri date.) = 10. . Optlmlzarl de drumuri in ipoteza . cost. beneficiu. care . durata. ExempluJ 3. '3. Problema care se pune este de a alege intre aceste variante pe cea optima.. cu aceiasi algoritmi. 3.puncte date de pe harta. Exist! ~i algoritmi care determina valori optime pentru drumurile care conecteaza fiecare pereche de varfuri. dar nu distanta euclldiana. Acestei probleme i se 122 Notam cu jJ. de ordin 11. contine un circuit (0.1.') + [(00).1. etc. Dintre aceste prcprietat] amintim: pozitivitatea valariJor arcelor.1.

.rtul i.poO. adicli leu) = 1 pentru orice arc u. S·(jJ: DaclJ S""tPatund Slop sfd: (c) iteratia de bozo Peniru it:rjril gOlo(b). 3.1..1.lO: (b) I= 3.5.1. = mi" (~IiE S): S:.. Fie acum un drum J.+i}!/ sIP: (e) I'3 rvs "" 11': (bJ) = 6. A3" 8.1. notat h. N" 8..t. (b) j=5.3. cand se cauta valoarea minimli a drurnurilor. .1 poate fi 1rnbunAt!pt ~i arata astfel: sa 125 . S= [3. (h) testul de stop FiejE S a. 5j.- ·{lu.I.1.6/.l se poate apJiea ~j pentru grafeJe neorientate daca se consider! fie care muehie ca fiind tnlocuita de doua arce tntre extremitatile mucbiei ell sensuri eontrare.!lmpluJ 3.. algoritmul 3.1.{3. Deoareee graf finit. k= J1: (b) j=4.)) E U notam cu Iii = l(u) valoarea sa. 2. alife1 As =5'..1.! '" . F1g. respeetiv circuite de valoare pozitivll.. intr-un determinarii valorii minirne a drumurilor AJr 2! A) ~i 1(11) = l()l. fmpllrtim acest drum in doua pllrti astfel: 124 AIgoritmul 3.rfuJ ~ la primul van din S intalnit in J.-=8..1. Fie G AlgoritmuI3. .) + l(~ ~ f(llt) ~~ Ded 3. S = tP stop. Pentru areul u = (i. aplicat pentru graful din figura valori ale variabilelor din algoritm: 3. 112partea din 11de la h la}. 2.2.1. I te S} atunci A...vrern aflam lungimile minime ale drumurilor de Ia YArful I la celelalte. n}. c§nd se cautA valoarea maxima 8 drumurilor. Demonstraf1e: Fie j S astfel ine8t AJ= min] A. U) Sa remarcarn e1i fu algoritm valorile A cresc sau rnm!n nemodificate arcelor sunt pozitive. Ai '. As" A.t) ~i decl In cautarea valorii minime ne putem restrange la multimea drumurilor elementare de la i la j. Deci daca ar prin h aces tea au valori mai mati dedt valoarea.4. oarecare..1. iE n • -. n). este fin it! rezult! c! problema in conditiile precizate are solutie. Deci se poate considera eli grafeJe sunt simple '~inu contin circulte de valoare negative.A. 6/. S .Daca I(OO) 2! 0 atnnci /(Ii) $/(J..12.3.. multimea drumurilor III este drumul de la vll. genta sa DupA cum se poate constata algoritmul are nevoie de n . exista drumuri la vArful j (Moore-Dijkstra) de la v§rful 1 Ia orice alt vfuf A1goritmuI lui Moore-Dijkstra conduce la urmatoarele Determina vaJorile minirne ale drumurilor intr-un graf eu valori pozitive ale arcelor.1. /6}. 5.. propozipe.. A.1.. Convereste aslgurata de urmatoarea E' de la vBrful 1 sunt AI =0. Deci valorile millime ale drumurilor A. Valori minime de drum uri de fa un varf dat.A. I..r(frl tn~i1tA.) ~ elementare. 4. Af'" 3. Lema 3.4.S=/3. Ex. = A.. de lallaj. (b) j .s=:.1.j ='-:J eli valorile 0 pentru care tree = (X.S". N=9.1. 10.... Pentru vSrfuI t E X notam cu At valoarea minima a drumurilor de la vfuful 1 la va. eu X = {I. executll ~ = min[A.I.1.1. A2 =3. in cazul cD. ~=JO.1 pasi.1 (a) S '" /2. In mod evident exist! un drum de la 1 la j de valoare A).. Atunci: 1(11. As= 5. (2.. (f) T2nSc{3. S: .. (a) initial izliri ].1.6/: (e) 1"5 nS= {3. U. AI "" 0.. AJ =8. 4.. N.6/.6J: (e) r4nS=(6}.

1. Acest algoritm se bazeaza pe prlncipiul optimalitati] al optimizi1ri.1.SLJ(ij.. IMoo57] Determina valorile minime ale drumurilor de la vArful I la celelalte vfufuri intr-un graf oarecare. Algoritmul 3.2./P.:1. oricare ar fi deciziile precedente. (a) inifiali..1. pm ~I' cazul general. (1j.1. Determina lungirnile minime ale dnunurilor de la varful 1 la celelalte varfuriale grafului.R. abfel goto (Ill sid. Ullci . Vi E X ~i considerand eli Dadi minima a drumurilor "'.je astfel: x 126 127 .i'iri A. .-=S-U) {=.. Observatia a. Aetualizarea valorilor vectorului p se poate face pnn adsugarea instructiunii = j dupa modificarea lui At in iteratia (c) respectiv (b) a algoritmilor 3.=0. .3.R).1. adica graful G ~i valorile arcelor leu) sunt oarecare se poate aplica algoritmul 3. deciziile care urmeazi'i a ft luate constitule 0 po/iticli optima/a tn report cu rezultatul deciziilor anterioare.1.1. Totusl modul de alegere aI v~orii lui j influenteaza numarul de iteratii necesare algoritmului pentru a ajunge la vaJorile optirne.1. (aj tniualisari S.2 vart'ul j poate fi orice vfuf din S pentru care i E f'i n (X .2.3. m S.1.:=(2. (c) criteriul de stop d4ciJ S=(/ifltunci SlOp (c) testul de oprire dacll R :: S at/U!Ci stop oltjel k:::k+ 1.2 se pot modifica astfel inc!t sa constru0 arborescenta de rndacina I care sa contina pentru fiecare van i un drum de valoare At . Ij"1 = {k l• k2' .1. goto (b).1. I iE SI. este echivalent cu testul Ai> k. Cum orlce arborescenta este definita de un .1...1rljl < ).. ~:~k+l ifp: s.. rjr.I := (b) iteratia de bazii Fie ie S ast/el tncOl Aj = minI. ).i+11J lie 1)1].vector p cu pet) s daca s este predecesor (varful pihil1te? a1 v§. i =1 p'nlru ie I"] executd Mel! . :~..3 •." S. atunci conform principtului lui Bellman trebuie ca ).. 3.rfului t.1.1.. kp}. Alegerea lui) asa cum se dI1ea in etapa (b) a algoritmului 3.2. Fig. rezultatele ar fi aceleasi ~i daca se alege pentru j 0 vaIoare oarecare din S. R:=RUS.1.1. vaJoarea de la v3rfu1 1 la vfu-fuli.1.:= Aj+1jI. . nj.1 ~i 3. din algoritmul 3.1.1. Testul i E X .1 §i 3.3 nu este necesara pentru convergenta aigoritmului.1. j 2! 2 S:=I J 1: o. La algoritmul 3.k~+llzi' "'.1. Observatla 3. k:=O:" R: .- In o politicd este optima/a daca 10 fiecare moment..1. ifd.1.2.Algoritmul3.". se noteaza eu A..1 . lk~ +lkpj J "" min{ A.j = min{ )'kJ +lkli' A. Algoritmii 3. 3.2.1.jdinamice enuntat de Bellman astfel: . sjd. Daca se defineste matricea valorilor arcelor V = (vl/)1.iasca = In continuare vrern si1 prezentam algoritmul lui Bellman-Kalaba.1.(X-R) uecutd S:=['8.1.1. b. (b) itera/fa de baza pcntrn if..

l. trebuie s11veriflce relatiile: ! 0. A1 A. 80to .ll +vij[i=l.1. [ReIS8]. te X. Metoda de rezolvare este cunoscuta ~i cu numele de algoritmullui Bellman-Kalaba.3. AlgoritriruIJ. Vom aplica algoritmul lui Bellman-Kalaba pentru wnul din figura 3.. este cea din tabloul de mai jos: k matricea valorilor A/.=O {._J+J:=minf. A.1.f+I.~ A. 3. 0 0 0 6 6 6 3 3 3 10 8 8 7 Valorile de pe ultima linie (sau penultima) a tabloului minime ale drumurilor de Ia viirful lla virful i. ~entp]ul3. calculate de (c) criteriul de stop dtrdJ ( Aj'+J =). ' Fig.4. i ::: j (ij) E U ~: altlel Acest sistem de ecuatii it putem rezolva bazandu-ne pe principiul lui Bellman folosind un procedeu iterativ.v» = Prin urmare valorile Ai.l sunt valorile 128 129 . -2 00 2 C!O 0 3 DO (b) iteratta de bazti J.1.1.\ A.~ A~ A~ 0 0 amlfci stop '/d. Algoritmullui Bellman-Kalaba Determina valorile minime ale dnunurilor de la v3.nJ.1. 1 2 3 4 5 7 7 7 7 00 <>0 00 DO 8 3 8 8 8 8 DO sId.1.3.1 ~nlruj=J. stop. k:=k+l.1.3.:m 0 { '). (a) initial izliri AI.iJ) dtJCII Ie :5". 00 00 0 j~2 La sflir~itul aplicarii algoritmului algoritm.rful 1 la orice alt virf tntr-un graf oareeare sau detecteaza existenta unui circuit de valoare negativl\.. VI)' Matricea V a valorilor arcelor este: 0 oa 00 7 0 8 DO 00 00 DC] -4 0 1 DO 2 00 0 00 2 co 00 j ~2 00 DO 00. (b) aJtjBI tipt'1rq'B "e:Jdstlf cirCuli de valoare 1M8Qtlllll ": atune.') := Ie:=-}.

1..::::. Deterrnina vaJoriJe minime aJe drumurilor intr-un graf fiW circuite. 0 valoare (c) iteratia de bazii A. circuite si vfu'fuI 1 este singurul van cu ril:= 0 atunci un aIgoritm care determina valorile minime ale drumurilor la 0 singura parcurgere a vfufurilor este: va. ".1. Valoarea minima.= minl~ +lu I ieIjIJ. (aj Ini/ializiiri A. j) dad! AI + Iv < AJ ~i in caz afinnativ valoarea AJ se taie ~i se serie hinga ea vaJoare hi + 11/' Selectarea arcelor pentru test se poate face in orice ordine. se trece In tablou pc pozitia ).. se face prin a testa pentru fiecare arc (i. .. Cand rezolvam pe Mrtie sau la tabla (manual) probleme cu algoritmul lui Ford valorile A se scriu lang! reprezentarea corespunzatoare a vfufului respectiv ~i 130 131 . Daca suntem siguri cA graful nu contine circuite de valoare negariva.1. n in loeul I.+J. = Modu1 de parcurgere a1 varfurilor in etapa (b) a algoritmului Jui Ford de iteratii Decesare. adlca valoarea minima a drum uri lor care tree prin eel mult k + 1 varfuri. n .1.:= S-a eli pentru grafele fma circuite algorltmul lui Ford poate conduce la rezultate intr-o singura iterape dacli se parcurg vart"orile grafului intr-o anumita ordine.1. (c) criteriul de stop repetit (b) (b) alegerea vdrfului j jiejE X-S as(frltnctll IJI cs plinil clind A nu-ji schimba nici stop. pentru a decide . Parcurgerea tuturor la arcelor Ia 0 iteratie de tip (b) este obligatorie doar algoritmului. Dacli grafuJ este Ia.l numarul AlgoritmuI3. In concluzie pasul (b) din algoritm este: (b) iteratia de bazii penJru (iJ) e-u exeCMJIJ dJd·~ + lu < ~Gtluaci~ . ).] atunci algoritmul obtinut se numeste algoritmullui Ford [For56). n in aceasta ordine ~i calculele se fac cu formula: Arl .3. Astfel.3.ra. atunci algoritrnul lui Bellman-Kalaba se imbunatat~te daca in etapa (b) j parcurge succesiv valorile 2. 1. .1.rn j=2. "" + IUI if:Ij'). Daca au exist! circuite de valoare negativa atunci cum drumul de valoare minima este elementar inseamnli eli el trece prin eel mult n vdrfuri §i deci valoarea minima se afla in eel mult n . algoritmuJui lui Bellman-Kalaba pentru a determina elemental se procedeaza astfel: se aduna linia k din tablou eu eoloana i din matricea valorllor arcelor apoi se determina valoarea minim! a rezultatelor. mai general spus influenfeazli complexitatea algoritmului.I.1 iteratii.1. VIJ i =1 .5. unui tablou bidimensional A/. i::::.=SV/j}.zut f o. influenteaz..11 execu.min { min! A1k+1+ viii i <j}.Observatla 3. ~ + Iusfd..:: de la vartUl 1 la once alt van (b) iteratia de bozo pllnl.tiJ ifp. min [ A/ + Vii Ii> j} }. Algoritmul lui Ford Determina valorile minime ale drumurilor de la vfu'ful 1 la orieare alt v1irf intr-un graf tara circuite de vaJoare negativa. i ::::. S:~f I). dac! viirfurile ar fi parcurse in ordine crescatoare a valorilor Ai obtinute din algoritmuJ 3. Aceasta sugestie a fost fiicuta de Yen in 1972 [Yen72]. 0 imbuniitllire a complexitatil algoritmului se obtine daca etapa (b) se lnlocuieste cu subetapele (b ') ~i(b") in care parcurgerea vlirfurilor se face de la 2 la 11 respectiv de la n la 2./+1 din tablou in aplicarea fiecare modificare de valoare se taie vechea vaIoare ~i se scrie noua valoare. n ~i k I.6.1 atunci'ar ti suficienta doar 0 iteratle de tip (b) pentru a obtine valorile minime. Ai := min[ (aj ini{ializiiri 4J:=O./. Daca aceste calcule se fac lntr-un tab lou unidimensional Ai. S. oprirea Se observa usor cA numarul A/ reprezinta valoarea minima a drumurHor de la varful 1 la yanul i E X care au lungirnea eel mull k.1. De asemenea corectarea valorilor J.i~2 Algoritmul3.

6.1. (ll.1 n (X S) deci il.4. d(7) '" 2. k .4. drS) '" O.S ~icare are ca ultime varfuri pe i3• h.(r(f) liE i] }. . k: 4 (b)S4" (4. d(4) .1 I J. 3. drS) c 3. ceea ce contrazice Ipoteza. d(4) 1.4. .. " (a) inilializliri p~nJru i:I.5. 5J. 1'(3) '" 1. d(3) .· X sunt vaIorile minime ale drumurilor de la sfp. S= a. 'Vi E S rezulta cll. Determinarea functiel rang totr-un graf far! eircuite ~i cu rll. a(3) "" 0. 7J (b) SOc (II.6.. drS) = I. p~nJru te S~eXuu~ '1'(1).. w r/ (c) criteriul de stop dacIl. A1egem 1 i2E rJ1• rv (X .6.'~ AIgoritmuJ 3.6 se poate face ~i fn ordine crescatoare a valorilor functie! rang ~at! grafului care este tarA eircuite si cu rldlicinal. In cazul nostru are loc = max] J J.1..1. 132 133 .Vi E X.4. d(4) . 2. 7(4) =4.S = {4. -? (b) S2:.. 1. 0 Ne r/ = 2. d(7) =d.1. S = tt.fp: S:=s·s. Din modul de constructie al multimii S. 7(2) = 2. d(2) . 7}.1.1.1. rt S.l.n I!Xi!CJllil' d(i):=IITJ I $/po' k. Conform principiului lui Bellman inseamn! cll. ]. d(2) '" 0.I .1..1..d(6) . d(6) >= J. r(S} = 4. 2.=O. k:: S (b) S5: N 17}. Detenninarea valorilor functiei rang se poate face cu: Reprezentand graful din figura 3. Fie j E X.' . s=t1J otulld SlOp w olJJel ifd. k .. S"" 14. Cum multimea X . (2. 41. 1 (b)SJ" 13). J. r(6) .1.. E (b) iteratia de basa Sj.1. Deci exista un drum infinit cu toate vart'urile tn X .:=/i~ S I d(i)=O J. 7}.. (d) criteriul de stop 'dacii S=X Dl. k = 2 Parcurgerea v!rfurilor in algoritmul 3. Algoritmul conduce Ja valorile optime pentru cll etapa (b) este totdeauna poslbila. S = 17}. este valoarea minim! a drumurilor de Ia 1 laj. drS) = 2.1.1. 4.. Fie il EX· S cum rj1•1 (/. Fig.S este finitA inseamn!1 ca drumul coniine un circuit.S) deci i. '(1) '7 0.1. Deflnitla 3..mci stop oltIel golo (b) ifd. k .3. . 3 (b) S3" (6J. S q_educem cl1 r/J·I n (X S) ".7...1. o. U) este r : X definit! prin r(i) == min N .5. d(2) b. r . r(i) Se observa usor e! nu orice graf are 0 functle rang. Valorile Aj pentru j vfuful 1 Ia virful j.5. il.: pentrujEi n ex~cutll dlj):=d(j}-J $.5. pentru ca la momentul respectiv c S ~i rile S. S ..toate drumurile de la 1 laj tree doar prin v§rfuri din S. 7J. 5.3.1. >= 7). E ri2• Apoi alegem i3 E r /2.1.d!cina I.4 se parcurg etapele: (a) d( J) = 0.. 1:.1.=1:.. d(7) '" 0. d(6) .1. 1'(7) = 5.6. Demonstrafie: Folosim metoda reducerii la absurd.L este drum de la 1 laj }. 0.:=1:+1: a. Observatia 3.7 pentru graful din figura 3. 5.IA. b. Functla rang a~atA grafului G == (X.. S:=X. a. S = tIJ (c) stop. situAm la momentul capd se calculeaza valoarea AJ. Aplicand algoritmul 3. 2. gOlD (b) w ExempluJ 3..E ri3• ~i asa rom departe. 1. .4 prin a pune pe acelasi nivel vMfuril e care au acelasi rang el arata ca in figura 3.. Presupunemca vt E X S. O..

au wmItoarea evolutie: (a) Ie. Fie j€ ti! a..1. pentru a afla un drum de 1~ vArful 1 la vartul i = 6 de valoare ~ = 8.3. == {1.5 8 ~i~ 8. Aceste valori sunt: A. j".Jmin{ 1(1-1)11-' drum de la i la j}.. u~ i « j.2 7. Algoritmii descrisi pentru determinarea valorilor minime (maxime) de drumuri (1anturi) se pot utiliza §i pentru detenninarea lungimilor minime (maxime) de drumuri (lanturi).1. 5. 5 intr·un graf care admire functie rang vart'urile pot fi numerotate asrfel mcat (i. 1. (bj iteratia de bazii k:=k+i. Daca aplicam algoritmul 3. Algoritmul care urmeaza fumizeaza ill ordine inversa v§rfurile dintr-un asemenea drum. Vom aplica algoriunu13. (c) criteriul de stop tiBcif 1=1 atunei stop 3. 1.i=I.1.8.2. tfl-J)=6 (b) k=2. it=j..3 6. 3.1.1. atunci valorile vanabilelor. if - l~. d(4)=2. Uneori dorim sa stim unul sau mai multe drwnuri care au valoarea determinata. Observatia 3.U. d(2)=3.5. Notam eu L· = (tu) matricea eu elementele sale definite astfel: Acesti algoritmi calculeazil valorile minime ale drumurilor inire oricare 1'" . (e) 1#1 (b) k=4.rifel fndU d(k)=j.j=2.5. At.j)E Fig. i=1 (c) j=I $Wp. drumurilor de la un vfuf la oricare .j=3.2. .1. din algoritm. = doua vfufuri ale grafului.1. Piinii acum ne-am oeupat dear de a detennina valorile millime ale Deci parcurgand varl'uriJe obtinute in tabJoul d de la vaJoarea lui k Ia 1 se obtine drumul J. AlgoritmuJ 3.2 j .ltfe! a iEX # jEri = = = 134 135 .8. Algoritmi matriceall pentru valorl minime (b). (c) jpI (b) k=5..1. Determinarea unui drum de la varrul 1 la varrul i de valoare Ai.6. (aj iniJializiiri k: =1: d(k). J. Exemplul3.1.1. 6} care are valoarea egalil cu valoarea minimil a drumuriIor de la virful 11a vartuI 6.1.8 pentru graful din figura 3. (b) k=3. d(5)=J.l.. j~3 Observatia (C}i# 3.t + 1ft.1.=i.6 •.j=5. d(3)=5.1.1. altfel8oto sjd. ~ = 3.l 1 la celelalte vibfuri.dintre celelalte varfuri. dupa ce au fast determinate valorile minime Ai' vi ~ 1. pentru care s-au calculat valorile minime ale drumurilor de la varfu. Singura schimbare este c! valoarea fieclrui arc (muchii) se alege ca fiind 1. A..1.1.

stop. bazAndu-ne pe principiul lui Bellman. Algoritmul determina valorile matrieii T ~i care permit urrnatoarea interpretare: Iii sIP· Algoritmul lui Floyd este asemanator algoritmului lui Bellrnan-Kalaba ~i analog acestula §i algoritrnului lui Floyd is-au adus unele YmblDl!ta.Warshall-Hu Determina valorile minime ale dnnnurilor lntre oricare doua varfuri ale unui graf ce nu contine circuite de valoare negativa ~imatricea T din care se pot obtine drumuri de valoare minima.rfuri din multimea {I..3.~ /~' vr J dIlcl1i S 11 atuDci goto (b) sfd. (b) dacii dadf "'It VI...• n + 1 astfel: = AJgoritmnI3. (e) 1:=/+1. un drum de Ia i Jaj.alaba ~i defmirn matricile V pentru k 1.1I execut4 Vij:= mil1{vlJ. == k ¢'} k este varf al drumului in drumul de vaIoare minima de la i laj sau te= 0 ¢'} de la i laj nu exista drum. (a) inipalizar. Prin urm.1. v§rfuri ale unui graf sau depisteaza existenta unui circuit de val Dare negativa. Vlt.. Determinll Algoritmul.are are loe egalitatea \1""1 = L·. de vaJoare minima. penJruj=l. AlgoritmuI3.:=1.t+vJJ Algoritmul lui Flyod-Hu poate fi imbunl!.1.. vr (a} . se fad tocmai in matricea valorilor arcelor. Astfel se poate renunta la a construi 0 succesiune de matrici 11 ~i'deci modificariJe s!!.1.!+Vjj = -atunci goto (e) sId.Consideram matricea V = (vlj) a valorilor arcelor grafului ca la algoritmul lui Bellm~-K. Existents circuitului de valoare negativl!. Observatla 3.n eucutI sfp sfp l rr.pri...2. Aceasta se realizeaza prin construirea unei matrici r de dimensiune n x n.II executA peniraj=l. "'lf~1 jE 0.1. iar cunosclnd elementele rnatricei formula vII . Determine matricea valorilor minime ate drumurilor mtre oricare doua.tAtit pentru ca in paralel cu detenninarea valorilor minime sA fiedeterminate ~i drumurile care au aceste valori. lfp. doull ":J:= (b) iteratia de baztl penira k=l.2. Rationamentul de mal sus ne conduce la algoritmullui Algoritmu13. 136 137 . 2. Conform aeestui principiu dad. J -.• k] . matricea valorilor minime ale dnnnurilor intre oricare varfiIri ale unui graf care nu contlne circuite de vaIoare negativa.1. 0=v.2. . k:=k+J.! + "'It}. a drumuriJor de la i la j care folosesc ca vfufuri interrnediare doar v§. Algoritmul care urmeaza se aptid pentru cazuJ general ~i depisteaza dacl graful confine circuit de valoare negativa. ifd.2. .n exeCMtd peniru {. dIlcli kSnatund g% (a) sId.lui Floyd-Hu Floyd [FIo62]. este sesizam de faptul eli 0 valoare Vii devine negativa.1. "I. trece printr-un varf k atunci p!b1ile de drum de la i Ia k respectiv de le k la j sunt de asemeni ..dnnnuri de valoare minima. I. stop. 1 • k = min r Vii' VIf f + v-tik} V le calculam pe eele ale matricei ~l ell 1 Din modul de calcul remarcam ell elementul contine valoarea minim!!. Algoritmullui Flyod. < ODtunci tJpw-qte "em/a circuit de valoare l1egatlw'I".2.2 •. k:=l. = mintvt!.

3 se poate da 1n mai multe variante ~i de asemeni poate fi transforrnat intr·un aIgoritm care sa depisteze eircuite (cicluri) intr-un graf oarecare.+00 se utilizeazll. . J. sfd.=IllllX{A: +1'Qli = l. b. J.1. Pentru graful din figura 3. AlgoritmuI3. dam algoritrnul lui Bellman-Kalaba. in conditiile de test se inlocuie~e "min" ~i"<" cu "max" respectiv Pentru exemplificare 19oritmuJ 3.n executd dacil > IJil Ilhtnci (e) criteriul de stop dodi ( Ajkl .1. YII·" j l'i' -: f. d. a/ifellipO'e~te "exist4 circuit de valoare pozitivd ". pentru k .1 determinli lungimile minime (maxime) ale drumurilor (lanturilor) in graful dat (numai in aeeste conditii valoarea fiecarui drum coincide cu lungimea drumului respectiv).2. Determina valorile maxime ale drumurilor de la virful 1 la oricare alt vfuf aI grafului.1. cate laaturi de lungime 8 pomesc din virfu12 (au pe 2 ca extremitate). '''''J "".i D. { A~+I. .1.e IIl+}:= III Vii~+1 .3. 0. dacit k S n tdWlci golo (b) . Ln ~iI pentru i=Ln executiJ p6ntruj=1. (a) iniJializi:iri Jr.1.1. k. Problema 3.1. 3. F'J8. "l all/.1 eu urmatoarele ' odificari: la initializarea valorilor in locullui .3. c. a. Determinarea valorilor maxime ale drumurilor Rationand tntr-un mod analog cazului determinarii valorilor minime sducem c:i valori maxime ale drwnurilor intr-Wl graf existll daca graful nu mtine circuite de valoare pozitiva.= +111 vi + v.flOp. valoarea minimA a lanturilor de la virful 1 la virfu14.3. sIP sid. Pentru determinarea valorilor maxime ale umurilor se pot aplica algoritmli dati in paragraful 3..2.:. sip Reamintim observatia: Daca se alege ca valoare pentru fiecare arc (rnuchie) valoarea I. valoarea -00. alp.2.j /HlIlruj=J. un drum de valoare minimA de la virful 1 la v!rful 3.1. atunci algoritmii prezentati in paragraful 3.1. ">".8 139 .lt} .fon' tij - .n) Illunci stop ifd. vaJoarea minima a drumurilor de la v8rfu1 1 la viirful3./.3. .1..2 k:=k+l: _{i.(a) inilia/izari . )'.1.3. sl se determine: Ibservapa 3. allJei (b) iteratia de bazfi Aj'+J·:=o .1. aJ/feJ (b) ueratia de bozO..::]. ljj: .

etc). d] tl consideram pe [q. in arborele G. adic! sa enumeram toate drumurile de la vftrful 1 la vArful 3 ~i apoi afllind valoarea fiecarui drum sa alegem valoarea minim! (aceasta metoda este util! doar pentru rezolvarea manualll ~i pentru grafe nu prea complexe). Pentru punctuI d) 51 observam eli ne intereseaza lungimea nu valoarea lanturilor. Deoarece a E LI ~i d E La in parcurgerea lui L de la a la d not1lm ell p u1timul vlirf din LI n L si en q sueeesorul lui p tn L. deoarece graful are ~i arce (muchil) de va!oare negativa se va aplica un algoritm c.3.3.ime) se vor considera ca valori pentru aree (rnuchii) valoarea 1.15234.1.1. don! Ianjuri elementare de lungime maxim! intre vSrfurile a ~ibrespectiv c ~i d (extremitatile lanturilor nu s-au ales ca la punctul precedent). Analog dintre sublanturile [b. exist1lde exempJu 0 infmitatede lanturi de valoare 7 de la vfirful 1 la varful 4 (dintre acestea in ordine eresclitoare dupa hmgimea lor preeizAm: 14. etc).Hu). q] ~i [q. Pentru a determina lungimile minime (maxime) cu algoritmii utilizap pentru detenninarea valorilor minime (max. au eel putin varf comun. atunei oricare doua lanturi elernentare de lungime maximj. "-~- Fie deci un Iant fix Ll §i un Ian! oarecare La (figura 3. p]. Confonn demonstrajiei de la punctul a) cele dou! lanturi au eel putin un van comun.are sli depisteze dacl este cazul existenta circuitelor (cielurilor) de valoare negativa ceca ce conduce spre concluzia eli in graful dat nu exist! drumuri (lanturi) de valoare minlma. 1234234234. Aici.. numarul lanturilor de Iungime 5 ce au vfuful 2 ea extremitate (vezi teorema 1. in parcurgerea lanjului LJ de la a la h fie p primul vfui' ~i q u1tirnul van din LI n Lz.A a~at! noulul graf (simetrizarea matrieii de adiacent! ~tl1 grafuIui dat prin inlocuirea unor zerouri din ea eu 1).lanfUTilor.). b.. 1234. )_ . tiindel este Yorba de lanturi vomtransforma arcele in muchii (se utilizeaM graful neorientat corespunz1ltor grafului dat).2. Dar nu este recomandabil ca rezolvarea sa foloseasca "funcpa ochi". rezulta c! intre vfu1iJrile a ~id existl1eel putin un Ian] L. fie valoarea minim! dintre valorile tumror drumurilor de la vAr1UI 1 la vfirful 3. eeea ce nu se tntampll1 in cam! G conex.1. fie acesta [a. G fiind un arbore rezulta eli intre oricare doul1varfuri exist! un singur arbore §i deci sublantul [p. Bellman-Kalaba. p] u {(P. De aceea valorile areelor (muchiilor) pentru problema aeeasta sunt date suplirnentare ~icare nu se vor folosi in calcule (aeestevalori pot constitui bruiaje pentru rezolvitor). deci 0 succesiune de virfuri sau arce eu anumite proprietati (drumul sa aiba valoarea minima). U) este un graf conex. ale lui G. Totusi facem cliteva observatll-comentariu care pot aduce clarificliri asupra notiunilor ~i nuantelor cu care se manevrea.1. d] ca flind de lungime mai mare. 1524324.3. Demonstratle: a.1. Acest numar se poate determina ell unul dintre algoritmii prezentati (Moore-Dijkstra.2.' 124. Se ealculeaza apoi A2. Daca. Flyod-Hu sau Floyd-Warshall. dar ~i lanturi de valoarea 0 exist! 0 infinitate (sugerate de 134234. in plus" G este arbore atunel toate iaturile elementare de lungime maxima.2. Daca G = (X. Cum G este un graf conex. 1524. q] C Ll n ~. b) este lan] elementar §i are lungimea cu eel putin 1 mai mare dec!t lanturile L1 ~i ~ care au lungirnea maxima. Deci se construieste matricea de adiacent!!.) Problema 3. . tn acest caz [a.Nu vom tezolva explicit aceasta problema (I!isAm pllleerea pe seama cititorului). Rezolvarea are doua etape mai intAi se determina valoarea minima (etap! parcursli la punetul precedent) ~i apoi depistarea varfurilor unui drum care sA aibA valoarea egall1 cu valoarea mlnlma (tn cazu! nostru valoarea minim! este 3 §i drum poate fi 15243 sau 1243 sau 143). Yen. au eel putin un v§rf eomun. Fig.1. ]4324. Ford. Dintre sublanturile [a. Deoarece ciclul2342 are valoarea 0. 14324234. a. 3. A4 = A2A2 §i A 5 = A 4A ~i suma elementelor de pe linia sau coloana 2 ale matrieii AS este 140 l' .z!i In teoria grafelor. Valoarea minim! a Iannmlor dintre varfurile 1 ~i 4 este 0 ~iun asemenea lant este lantul ] 34. ale lui G.1. pentru verificare. Pentru ca LI si La au 14·1 b: . deei q E ~ n L. ]234234. Demonstram prin metoda reducerii Ia absurd.) doua lanturi elementare de lungime maxima intre vArfurile a ~i c respectiv b §i d §i despre care presupunem c! nu au nici un vlirf comun. PrecizAm. cll valoarea cerutli este 3. Aceasta contradictie demonstreaza cazul a) al problemei. 134234234. p] si [p. Pentru punetul a) se cere un numar care sl!. La punctul b) se cere un drum. c J ale lui LI tl alegem pe eel de lungime mal mare. q)} u (q. Pentru punctul c) deoarece se eere valoarea minimA a . Fie LI §i La (figura 3.mai intsi transfonn!m graful Intr-un graf neorientat (se i'nJocuiesc arcele eu muchii sau transforrnam matricea valorilor intr-o matriee simetrica) ~i apoi se aplica unul din algoritmii precizati pentru punetul a).1.3. Dar numarul drumurilor se poate calcula ~i prin a tidies matricea de adlacenta la puterea egall eu lungime drumurilor (larmzrilor).

Algoritmul3. deducem cl in Intersectia eli Precizam Ianturilor de lungime maxima toate v!rfurile care nu sunt frunze sunt puncte de articulatie ~i acestea formeaza-o multime de articulatie a arborelui G. Vom prezenta dear algoritmii lui Bellman-Kalaba pentru determinarea valorii minime respectiv a valorii maxime.t+J == {JIIU7U j=l. q] ~i [q..ntpTtIU1Iilard" Observatta 3. . deoarece functie IOgaritmicl este strict monoton!.2. p] respectiv [b.~ 143 . ' Obsen"atia 3.L) "" In(l(u)). s-ar depista. Acest mod de calcul este aplicabil in cazurile in care valoarea arcului este probabilitatea unui eveniment (care este un numAr pozitiv).prin . VQ/OQI'ff .2.1(. Determinl valorile minime a drumurilor de la virful 1 la oricare alt v!rf sau depisteaza existenta de circuite.U (b) iteratia de bazii ~+l { l~+] :==1 :==max{..p] ~i[c.Astfel de probleme se intalnese in teoriajocuriior.1. un Ian. ~cea V? &aU cl inc! nu s-a' depistat W1 drum (in vectorii A) au fos~ utilizate valorile . j O!:: 2 In aceste i probleme valoarea drumurilor se calculeazA ca fiind produsul valorilor arcelor.~ . Determina valorile maxime de 1a virful 1 la oriee alt vlhf al grafului sau depisteaza existenpa de circuite in graf.4.2.n}. intersectia acestora este un singur viirf. intr-un arbore.I]i = l. . (a) iniJidlizarj k:=l.2. De aici se deduce eli vfirful din mijloeul (sau cele dod de la mijloc) se include in L] fl Lz. . lungimea maximA in G ~i deci lungimile lor sunt egale dedncem c4 sublanturile [a.-. I Ii I .2. eu aplicatiiin probleme militare. fn algoritmii de optimizare pentru a preciza eli intre doua virfuri nu exist! arc (in.2.' (e) eriteriul de stop tku:I (. (a) iniJializiiri 1e:=1.6. analog cazului precedent.. rezulta ci eel pupn mijlocullui LI apartine intetsecpei tuturor lantnrilor elementare de lungime maximl.1 se transfonnl foarte usor pentru acest caz prin a schimba: initializarile din 0 in 1 (elementul neutru falA de lnmultire) ~i operatia dintre valorile de arce ~i/sau de drumuri din adunare in inmultire.~" L l(u).~. '. In aceste cazuri parcurgerea drumului presupune realizarea tuturor evenimentelor care compun drumul. dlu:iI k Sn atund 80to (b) . existl grafe conexe care au un singur Ian] de lungime maxima ~i exist! arbori care ehiar daca au mai multe lanturi de lungime maxima. SA remarcam eli intersectia acestor lanturi.sau -. stop. este de asemenea un lant.4. Pe de altl parte pnAnd cont de teorema 1. d] au lungimi egale ~i fiecare are lungimea mai miel decit jumatate din lungimea maximll Altfel. daca valorile sunt pozitive. mai lung decat L]. iar Lz este un lant oarecare intre cele de lungime maxim! din G. 1. Algoritmii dati in paragraful 3. depinzand de faptul ca se cauta valoarea 142 i . Cum lantul L] este fIX. AlgoritmuJ 3. valorilor optime ale drumurilor in ipoteza leu) se reduce Ia problema detemrinlrii drumurilor optime in ipoteza l{J.2.il:vj. 3. schimbarea valorilor arcelor din l(u~ in .n) tIIIuId stop 1/4.t tUl/eltipdrepe "existd circuit.1.u) = IIl(u) UE.=1+1. Optimiziri de drumurl in ipoteza. Problema 10l)::::: IT 11£" detenninlrii..1.

Primul varf corespunde activitlltii de debut notata cu O. In continuare vom considera doar eli singurele conditii de realizare a activit!lplor sunt cele de timp.. Noi vom prezenta doull dintre acestea.p bine precizate. beneflcii.1.r§ri. de durata 0 ~i care trebuie sA preceada once aIt! activltate.1. etc.. 7 3 8 . Deoarece intre aceste activitati exist! 0 interdependentA ~i0 anumita coordonare este foarte important! programarea des~ur!rii lor ~i cunoasterea punctelor sensibile pentru ca obiectivul propos 51 se realizeze in condltii de eficienlA (timp. Fig.10 I Mon!llj inst sanirare ~i eleetrice Montaie u~i·fcrestre Montare schell! Real izare flllada Zugrlvcalll interioarll Amenajliri interioare Dernontare schell Curllen. unneze tuturor activltatilor.determinam timpul minim necesar de realizare a obiectivului precum ~i marjele de timp pentru fiecare activitate. inceapl'i dup! ce s-a terminat ace vitatea i. I activitati: Cod A B C D E F G H I J K L ~e activltate DUf'lItli Activ. Problemelor de ordonantare Ii se pot atasa mai multe tipuri de grafe.tii de sfarslt notata n + 1 care trebuie sa. Teoria grafelor ne ajut! ca pentru 0 asemenea problem! sll. Decl pentru fiecare activitate se cunoaste durata sa In tirnp ~icare sunt activit!ple ce trebuie realizate i'nainte ca ea sli fie abordatA. cAd existenta unui circuit ar Ynsemna e! 0 activitate trebuie 511 se realizeze inainte ca ea sli tnceapa..1. Astfel hotll. rI i - • 3.. Reprezentarea acestei probleme sub forma de graf ~i studiul acestuia ne pennite sa avem 0 privire global! asupra problemei. Graful se construieste astfel: • Fiecarei activita. prezint! interes toate drumurile grafului dintre dow v§rfuri bine preeizate ale grafului.3.~i 0<><> = . In programele pentru calculator se utilizeaza 0 valoare din afara domeniului datelor ~i rezultatelor intermediare.ie l'mprejrnuiri 2 3 1 J 2 J I 2 3 Pentru aceasta problem! graful potentiale-activltati atesat este prezentat in figura 3. jar celli]a!t vfuf corespunde activita. Aceasta problem! este cunoseuta eu numele de problema de ordonantare.1. 3. ExempluI3. Drum critic ... 3. Deoarece trebuie executate toate activitatile.3..3.pentru 0 > 0 deci tot astfel trebuie sa se faca operatiile ~i cu valoarea folosit! in locul lui DO. Graful astfel definit este tarn circulte. de rez. 144 145 . Construirea unei cladiri necesita realizarea u®!toarelor Nr. + a = . Problema crdonantarii se ocupa cu programarea activitatilor prin desfasurarea carora.1.. deoarece . struct. A~a cum reiese din exemplul 3.5 8 7 9. preeedente Amensjare eli de acees 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 Sapare santuri fundatie Constr. Problema crdcnantartl. Definim un arc de Ia i laj dacli activitateaj trebuie sa.3.). cost. Trebuie avute In vedere regulile de calcul cu valoare aleasa iIi locul lui -. Pentru aceasta prezinta interes doar un drum dintre toate drurnurlle grafului care conecteaza doua vArfuri date ale grafului..minim! respectiv maxima a dnunurilor. Acestui arc i se dli valoarea d.1. Graful p·otentiale-activititi Acest tip de graf a fost propos de catre B. Ada. Care este durata de desfasurare a activitAtii i. Roy in 1960 [Roy6O).p i se ata~eazll un varf'.uglim grafului doua varfuri corespunzatoare la doua activitllp fictive.se realizeaza un obiectiv (stabilirea unui grafic de executie al activitatilor). I 2 3 3 3 6 4.3. adica unele activit!p pot lncepe eel mai devreme imediat dup! terminarea alter activita.leluate pot fi in consens eu scopul unnIIrit.2 algoritmii de determinarea drumurilor optime se pot utiliza pentru alegerea unei variante de construirea unei clli de comunicatie. Pentru realizarea unui obiectiv sau scop trebuiesc realizate un numar mal mare sau mai mie de activitati.1.

.ii respective. activit!p.2 . Ii' i = 1.] activitatea i poate demara oricand flirll ca timpul de realizare a obiectivului sA se modifice.3. Astfel apar etapele de debut ~i de incheiere a reaIizarii obiectivului. Pentru eli tn+1 .rful i. liEn). T. Ii se numesc activitil(i crttice.T. Restrictia "activitatea j nu paate incepe dedit dupa ee s-a realizat 0 parte (de exemplu jumatate) din activitatea I~' se marcheaza printr-un arc de la i Ia j de ~ ~ valoare egala eu timpul necesar realizarii plirJ. V4rfui'ile se considera a fi etape ale realizlirii proiectului. T. rj.11 de valoare d.II notatli mj este marja de timp pentru activitatea j E (O. Daca activitatea i ineepe dupa momentul de timp T. 1i:=minfTj-d. Aetivit!ple pentru care t. reprezentare activitatilor ca valoare durata de rea. Daca 0 activirate j trebuie sli succeada activitlitfi i atunci extremitatea terminala a and Research Task) au fost Clark §i Fazar [MRC59J.lizare a activitliplor respective.. d.n+ J} atunci stop alt/el golo ( b) sid. ti se calculeaza ca fiind valoarea maxima a drumurilor de la v3rful 0 la vll. In Ie sunt asociate arcele grafului carora li se "'.l. u S:=(n+/}. Pentru activitlitile j care trebuie sit inceapA inaintea momentului cJ se adaugll arcele Prin unnare. = In a. n + I. in intervaJuJ de timp [It. aceasta pentru cli trebuie sa se realizeze toate activitlltilej cu iE Deci. Valoarea T.2./:=1 . ealculele se fac pomind de la v§rful n + I catre vfuful 1 astfel: U. . atunci se vor putea calcula ~i momenteJe cele mai tftrzii de ineepere a activltatllor. • I (a) iniliaiiziiri 1.+ t. durata minima de realizare a proieetuJui este tn+I' Daca s-au detenninat momentele cele mai timpuri. grafuJ potentiale-actlvitati se pot marca ~i unele restrictil practice. de debut sau de sfar}it a unor . Grafele PERT (Programme Evaluation in 1959 de clitre Malcom. se mai adauga. atunci cu timpul de depasire se 1ntirzie realizarea obiectivului fata de timpuI optim. M6 ~ 147 . n + I. Dacli notam eu ti momentul eel mai devreme de incepere a activitatil i deducem eli aceste valori trebuie sli verifice t/ ':" max{tj b. Daca activitatea j nu poate incepe decat dupa un interval de timp I de la realizarea activitApi i atunci se adauga areul (i. e.'" " Pentru a demara 0 activitate trebuie ca toate activitlliile care se afla pe un drum de la debutul lucrarii (activitatea 0) la vWful corespunzator acelei activitlill sa fie executate. 0) de valoare -cJ... Daca 0 activitate j trebuie sit Inceapa imediat dupli realizarea activitlitii i atunci pe Jinga arcul 0. 1. in acest sens prezentam cateva asemeaea restrictii §i moduI de marcare al lor in graf. e. Graful potentlale-etape definite aceasta atnbuie (PERT) (b) iteratia de haze fie i~S astfel (ncat ncs. Roseboom. :.. S:=Sufi). arcul (i. i = 0. 3. Daca activitatea j nu poate ineepe mal devreme de momentul bj atunci se adaugl1 areul (O.) de valoare -di.. care nu condue Ia 0 amanare a realizarli obiectivului. max (l(g) g este drum de Ja i la n + I}.. n + 1). Modul de calcul se aseamlinli eu eel de determinare a unui drum dupa ee se cunosc vaJorile optirne ale drumurilor de Ia viirful 1 la celelalte vlirfuri. 2.i de incepere a activitatilor.. J) de valoare d.. (c) criteriul de stop dflcil S={O.....J1 de valoare hJ• + dj IiE ril}.

ExempJuJ 3.1!f arcului i va coincide eu extremitatea initial! a arcului j. Dintre rnuchiile candidate 23 ~i 24 valoarea eea mai mica 0 are :! c: 149 . La fiecare pas se alege v§rful.3. eel mai scurt timp de executle. Graful astfel construit pentru exemplul 3. 1n extremitatea initial! a oricarui arc vor "ajunge" drum uri de 18 etapa de debut pe care s! se afle arceIe atasate activitatilor care trebuiesc tenninate inaintea inceperii lictivitlltii reprezentate de acel arc. atuncl muchia care se anallzeaza va fi selectata (se adaugl!.i cea finala se nurneste drum critic. §i vom exemplifica aplicarea celor doi algorhml prezentati. Drumul de valoare maxim! intre etapa initial! .1 este eel din figura 3.4. A~a cum s-a demonstrat tn teorema 1. Aplicam acum algoritmul 3.1.d astfel rndlt obiectivul sAfie realizat In timp optim (in An unitll. este (n . ValoriIe maxime ale drurnurllor de la aetivitatea de debut sa le notam cu A (sugenind aplicarea unui algoritm de tip Bellman-Kalaba sau Ford).1.1. in timp ce activit1ili critice exlsta pentru ambele tipuri de grafe. Un algoritm care 51i nu parcurga toate aceste cicluri nu se cunoaste.3. in U). Daca in grafuJ G impreuna eu muchia care se analizeaza gradele vArfurilor este eel rnult 2 ~i nu confine cicJu de lungime mai midi decjlt II. Acest proeedeu continua pan! ciind U contine n muehii (toate variurile in G au gradul 2). este valoarea maxim! a drumurilor de la aetivitatea de debut 1a aetivitatea finaIa pe care 0 notam cu n.3. Considersm graful din figura 3. (muchia de valoare ceo mai micli)Se ordoneaza muchiile grafului K. analog grafelor potentiale-activitatl. Pentru a nu genera confuzii.4. Problema comis-voiaJorului Un comis-voiajor trebuie sa viziteze un numsr oarecare de puncte (erase) date. eu proprietatea cli muehia illtre ultirnul vfuf selectat ~j aeesta este de valoare minima. U) graful ce are cele n varfuri ~iV = muchiile selectate . AlgorltmuJ 3.4. pomind de la v!rful I.2. . Considerand punctele ca vArfuri ale unui graf'si rutele intre puncte ca muchii.1}!12. distants de parcurs. arcele (activitatile) au fost rnarcate prin codul lor ~i pentru fiecare arc s-a -trecut valoarea sa (durata de realizare a activitatil respective).1. Procedeul continull pan:i cand vor fi selectate toate varfurile ~i apoi se va adauga muehia dererminata de primul varf ~i ultimul van selectat. decl va fi selectat v!rful 2. De aeeea dintre ciclurile hamiltoniene intereseaz! acel clclu care are costul (valoarea) minima. muchiilor li se asociaz! valori care poate fi costul trecerii dintr-un virf in celalalt. Este evident ell pomind de la varfuri diferite se vor obtine cicluri hamiltonienedlferite de regula ~i de valori diferite.deci enorm. atunei interpretarea valorilor A gasite este: I I I I jrtllizeaza 0 serie de algoritmi euristici care dau solupi aproxima:tive ale solutiei optime.4. Se anallzeaza muchiile in aceasta ordine ~i unele dintre ele vor fi selectate. in cazul in care intre doua punete ruta nu este direct! se marcheaza lantul dintre ele ca muchie.. etc. 3. activltatea M poate s! inceap1l eel mai devreme la momenml Ap Si eel mai tarziu la momentul Aq . atunci probleme revine la a determina un ciclu hamiltonian.I. numarul ciclurilor hamiltoniene in K.tide limp de la debut). Preciz!m c! drum critic exista (s-a defmit) numai pentru graful potentialeetape. Dintre muchiile candidate ]2. Deoarece in aceasta reprezentare varfurile sunt interpretate ca etape graful se nurneste potentiale-etape. Aceastl muchie semnifica faptul cA pomind dintr-o extremitate a muehiei comis-voiajorul face urmatoarea escal11in punctul desemnat de cealalta extremitate a muehiei respective.1. lntr-un asemenea graf soar putea sA existe mai muIte drumuri entice.4.1. Graful este complet pentru ell. in ordine crescatoare a valorilor lor. ' AlgoritmuI3.2.prezentam doi. 0 sa. r. durata trecerii dintr-un virf in celalalt. I. Deci. 13 ~i14 valoarea cea mai mica 0 are muchia ]2 ~i este 45.4. dintre rnuchiile incidente ultimu! yaifsetectat ~i varfurile neseleetate se alege muchia cu valoarea cea mai mica ~i extremitatea acesteia se va selecta la acest pas. (eel mal aproape vecin) [ I Se porneste dintr-un vsrf oarecare al grafului... De regull!.3A.{-: 6S Fig. Notam eu G"" (X. dintre cele neselectate. Orice activitate erltica trebuie 511 fnceap!i imediat ce s-Ii terminat activitatea critica ce 0 precede pe un drum critic deoarece pentru aceste activitati marjele de timp sunt O. Dintre acesti algoritmi. dar se 148 . Daca activitatea Mare ca extremitati etapele p ~i q ~i dumta ei este d. jar activitatile care eompun acest drum se numesc activitiili critice..

semnificind fluxul transportat pe arcul respectiv). A~acum se vede ~j pe figurlt fluxul din graful reprezentat in figura 4. Apoi. Cu toate acestea ciclul hamiltonian de valoare minima pentru exemplu considerat este 21432 care are v~oarea 250.1.1. etc. Dintre muehiile candidate 21.pa~ muchli ce formeaza ciclul hamiltonian 13421 care are valoarea 270 (acelas] ciclu cu eel selectat la prima aplicare a algoritmului 3. adicli I rp u L cP u' nurnitA ~i legea uer. deci se va selecta varful 4. -I. Deci solutia depistata este ciclul 12431 ~i care are vaJoarea 270. de afectare. vart'u12 ar avea gradu13 respectiv ar exista cicluil241 care are lungunea 3 < 4. de mai sus). se analizeaza muchiile 23 ~i 14 Bra a fi selee~e pentru eli. (X. structurarea ~i dimensionarea optima a retelelor de comunicapi. 2. ~eDBpluJ4. 150 151 . I~ final se selecteaza succesiv muchiile 34 si 13 astfel au fost seleetate . Fie G .-(i) = 1IE00+(i) conse11liriijluxulul in vlirfuri (noduli). 13. Notiunea de flux a condus ~i la dezvoltarea unui aparat matematic specific apartinand. Pentru arcul u valoarea 'lI" se numeste ctl1ltikJUa de flux de pe arcul u sau simplujluxu1 depe arcul u. Ciclul hamiltonian va contine pe bingl muchiile selectate ~i muchia 32 de valoare 55.. Dintre aeeste probleme arnintim: probleme de programarea transportului (rutier. Curentul electric intr-o retea este un exemplu de flux intr-o retea.. 0 are muchia 24 ~1 este 35: deci va fi selectat varful 4.1.. De exemplu 'lI~= -2 indica faptul ca pe arcul 4 curentul circula de la virful 2 spre virtul 3..05. -2.1.1. Dintre muchille candidate 41 ~i43 valoarea eea mal mica 0 are muchia 41 ~i este 65.1. 4).FLUXURI~IRETELE DE TRANSPORT Notiunea deflux fumizeazA un model general aplicabil Intr-un mare numar de probleme concrete.. de ordonantare. 0 astfel de schema (graf) este dati in figura 4. Flux in grafuJ G este orice vector <p = ('lilt fPl.1.. 12. <?iclul har11ilt~ruan~ contine pe Hinga muehiile selectate ~i muchia 31 de valoare 1. Daca aplicam algoritmul 3..4. Daca Aplicam aeum algoritmul 3. 23 ~i24 valoarea cea mal 1Dlcli. . etc. deci se va selecta vart'ul 3. in mare parte. combinatoricii ~imatematieii discrete.. Exist! 0 sin?urli muehie candidatA 13 de valoare 105.4. aerian. deci se va selecta vfuful 3. <prJ E R m (flecarui arc u i se a~eazA 0 valoare <P. 34.1. 14.. Deci solutia depistatA este ciclul 24132 ~i care ~ valoarea 260: .23. lI) un graf conex de dimensiune m (m = I U I). feroviar.4. deoarece sensu! de depJasare al curentului poate fi pe sens invers orientarll areelor acest fapt se deduce din semnul fluxului pe arc. 4. apoi 12. Exist! 0 singu:a ~uchie candidata 43 de valoare 85.2.1 este <p "" (5. deci se va selecta v8rf'ul 1. . AJegerea orientarii unui arc se poate considera arbitrara (in acest caz).. ordinea de analizare a muchlil~r (crescatoare dupa valorile lor) este: 24. 4.). 3.muchia 24 si este 35. care verificll prima lege a lui Kirchhoffin orice van i al grafului.po~nind de la v~ ~..1. Oefinitii §i proprletatl de baza Deflnltla 4. probleme de gestiunea stocurilor. Se selecteaza muchia 24.1.

Demonstrarie: Un flux pe un arbore (arborescema) este nul.1 ~ip = I. are lac rang(B) = n • p (numarul cociclomatic) ~ideci dim(CI>} = m .Considerand matrices de incident! B = (b. Prin urmare U sistemul ~iadmite ca solutie doar q>'=cP- L u EX.1. 153 Demonstl'alie: Suficients Mai int.3. este compatibil. Un arbore are m '" n . Daca nu ar fi asa ar exista un v8rfin care nu este verificata legea eonservarii fluxului. . g : R III ~ Rn cu g(x) = Bx. Prin unnare conslderand apllcatia IiniarA asociata matricii B.:::1. rosu sou verde (unele puuind ramane necolorate). Orice flux f{J E 4'.+) este un grup abelian. cu n . T) un arbore al grafului G dat Pentru U E U . i = 1.u).=1 v(G) -> tn mod necesar fluxul Fie P (X. UEX·T 0 Definifia 4. deci rang(R) = n . U) un grqf in care s-au colorat arbitrar arcele tn negro. 7) este arbore deducern eli rp' == 0 deci rp = LCjluilu.. Sli presupunem di existii eel putin un arc colorat in negru.T CPuil u Fie cp un flux.1. este 0 combinatte liniard ace/or 11G) vectori asociati ciclurtlor elementare liniar independente ale grafului. RqJ = O..2. care este .!: O} ~i 0 numim este un flux cu proprietatea supp cp cT.1. Prin urmare un flux care are ca suport un ciclu elementar este produsuJ dintre un numllr ~i vectorul atasat acelui ciclu elemeatar.T notam cu 11" unicul ciclu din T u {u}.1. Adicli 3A. altfel spus <I> {O}c R m • 0 = Definitia 4. multimea «l> a fluxurilor pe graful G este nucleul fimcliei g. vectorul J.) ~i cu 11: vectorul asociat ciclului astfel incat (11). . Lema lui Minty [Min66] Fie G = (X.4. Teorema 4. fn s~it un flux care contine mai mult decat un ciclu elementar in suportul situ nu poate fi elementar deoarece vectorul atasat acelui ciclu este flux ~iare suportul continut strict in suportuI fluxului considerat. Un flux <p ¢. dar poate uvea arce necolorate astfel inca! toate arcele sale negre sun! orientale fn acelasi sens Ii toate arcele sale verzl sunt orientate in sens contrar. . Aeeasta lnseamna cli «ll este un subspatiu liniar al lui R II! ~i are lac cont de teorema 4.Neeesitatea Un flux nenul contine in mod necesar eel putin un ciclu in suportul sliu..2.1.1. - Cjl:::: L"-I)11 .1. deoarece altfel el este flux pe 0 arborescenta ceea ce ar fi 0 contradictie tinand 152 b. Deoarece -:> Rep = 0. Prin Uo trece un cociclu elementar jlirli wee rosii.1.1.2. v (G) astfel fnclit Demonstra!le: dim(cI» + rang(R) = m. Jegea conservaril fluxului in vtiTfuri se poate scrie in forma.1.1. . # numal dacd we ca suport un 4. pe care tl notdm U{)o Atune. Daca G ste-p componente conexe.n + p care este numarul ciclornatic al grafului. Lema arcelor colorate (Lema lui Minty) Lema 4. Cum eX. Teor:ema 4. 0 se numeste Jlux elemental' daca ~i numai daca suportul sau este minimal in raport cu incluziunea. numai una din urmlitoarele propozitii este adevliratli: a.i sl!lobservam cl!lvectorii at~ati ciclurilor elementare sunt fluxuri deoarece verifica legea conservarii fluxului fn naduri.!!.elementar (el exista ~i este unic conform -> = teoremei 1.1 necunoscute.2. U E U a grafului G. t E X.3. E R. Un flux este elementar dacli ciclu elementar. notat ell v(G). deoarece ro+(i) = (u E U I bill = 1 } ~i o:i(i) = {u E U I bill = •J }. Propozitia 4. notAIn cu suppcp = {u suporlulJluxului cpo E I CPu.determlnat solutla banala.1. Prin Uo trece un cielu elementar cu toate arcele colorate. Adica <I>={qJE Rmlg(<p)=O}. astfel Incat toate arcele sale negre sunt orientate tn acelast sens (sensu/lui Utili toate arcele sale veni sunt orientate fn sens invers..l: :.

Aceasta conduce la concluzia ca exista un Ian! elementar de la s la t. co'(A) . Ak ~ 0 asifel incdt '1 -k /\ok J.l. Prin unnare cociclul ro(A) = coi'(A) u co'(A) verifies propozitia b din lema.1. .l. Este posibila numai una dintre situatiile: 1.. nemarcat. Demonstratie: Consideram ca Uo G pornind de la oS astfel: = '(r. daca i este marcat atunci se va marca vhful j. = fie (i.)+(A)contine numai arce vern sau necolorate.. f Se face marcarea varfurllor pana dind nu se mai pot marca aIte varfuri. Vom marca din aproape in aproape vfufurile lui FigA..!. d~ dintre acestea nwnai despre 0 submultime stirn sigur c! este nevida (cea care contine arcele colorate fu negru).Us J. AdAugand m:c~ UO ~a acest lant se obtine un ciclu care face sA fie adeviiratl propozipa a din lema.L sum veaoni . Deci toate arcele lantului sunt colorate. . Deci. til A.::: ie (j. iar arcele verzi sunt parcurse in sens invers orientaril lor.J)-sau (j. arcele negre sunt parcurse in sensul orientari] lor. Dad. i) este verde. Fie AI = min (fPu I I I u E JlI ) > O.+ .1.I. Deoarece fluxul in G • . In virtutea legii conservarii fluxului in vdrfuri ~i pentru ci toate componentele fluxulu. D Teorema 4. Din modul de rnarcare aI varfurilor se deduce cli: oS E A. Vectorul cp' = cp .2.Observatie: Precizam X-A A ca ipoteza lemei se poate interpreta ~i astfel: multirnea arcelor grafului este descompusa ~ patru submu~timi disjuncte (fiecare avand arcele sale de aceeal}t culoare). S-a marcat viirfuJ t. s).) este negru.contine numai arce negre sau necolorate ~i ro(A) nu are arce rosii.Adl! este de asemeni un flux in G ell 154 155 . (J. este nenul inseantnA cl G contine eel pulin un ciclu elementar J.i pe acest ciclu sunt strict positive respectivul ciclu este de fapt un circuit.." asOCItl/1 • Un vector fP care este combinatie liniar! cu scalari nenegativi ai unor fluxuri (vectori) cu componente nenegative (lntr-un circuit toate arcele au acelasi sens) este flux cu componentele nenegative.2. cp :1: 0 sA consideram grafuI G obtinut din G prin eliminarea arcelor u cu CP = O..1 J. se marcheaza varful s. CorolaruI 4. Necesitatea Fie fP un flux in G cu componente nenegative. <p + . 0 U11uicocircuit elementar. " . 2. pentru fiecare van j marcat exist! un singur 1ant de la radacina s 1a el. sa remarcarn faptul ca selectand doar varfurile marcate ~i muchiile (prin neglijarea orientarii arcelor) care au cauzat marcarea viirfurilor se obtine un arbor~ de rad1icina s.Jl circuitelor elementare grafului. qJ este flux intrun graf G dacii # numai dacii 3A1 . Toate arcele unu. Notam cu A multimea varfurilor marcate. grof apartin fie unui circuit elementar fie daca: Demofl$trape: Se coloreaza toate arcele grafuJui in negru. = fie (i. Demanstnute: Sufieienta = '1 -1 1\.1...l. se aplica repetat lema lui Minty aIegand pe rand ca arc Uo fiecare arc aI grafului. Nu s-a marcat varful t. Deoarece graful are numai arce negre ciclwile ~i cociclurile a caror existent! este asigurata de lema lui Minty sunt circuite respectiv cocircuite elernentare.. I) este rosu. ce trece numai prin vfufurj marcate. Fie'll un vector cu m componente nenegative....L •._~ -1 -Ie.

este suma capacitatilor arcelor care cornpun cocircuitul ro+(A). Pentru a rezolva aceasta problem! Yom construi graful bipartit ce are ca v.. Capacitatea tllieiu.IP. cu rr:: ctJ ~ifiecarul arc u i s-a atribuit un numar CM . Acestor aree Ie atribuim capacitate a 1.e: 0. Problema fluxului maxim intr-o retea de transport Definltla 4. Pentru a efectua p activitati se dispune de q masini. 'Pu:$. Unul s. Se va unui 0 activitate i eu 0 m~in! j printr-un arc u dacA pe masina j se poate realiza activitatea i.l. cw. numit desdna(Je de transport. U) ell sursa s ~i destinatia t notam cu cf graful obtinut din G prin adAugarea arcului (I. 0 multime de arce de forma ro(A) (cociclu).3.. .rfma~in! ~i acestor arce le atribuim tot capacitatea 1. m 156 . cP.§. dar numarul componentelor nule a crescut.1.J' este un flux simplu In d. numit capacitated sa.§. Definitia 4.2. Fiind dIU! 0 retea de transport G numim tlileturiI. Repetam procedeul precedent p§nft c!nd se ajunge la k ~i valoarea flwrului adidl.. iar celAlaJt I.J ' care yerificli legea conservarii fluxului Yn toate vfufurile cu exceptia lui s §i t.. nurnit sursii eu rs-I == !fl. AdaugAm grafului doua \lfufuri.1. Vu = I. Atribuim arcelor orice capacitate Cu ~ 1..4. de la s la tin graful de mai jos. Daca cP = (cpl> CPl.rfuri multlmea de activitAp reunita cu multimea de rnasini. CP2. Un flux care veri fie! restrictiile de capacitate se numeste flux compatibil cu capaciUltile sau flux compatibil sau flux admislbil. se pune problema de a detennina numlirul maxim de activitlp ce se pot des~ura simultan pe cele q masini.. UEm(t) Cantitatea 'Po se numeste valoarea fluxului cP... Taietura lntr-o retea de transport DefiDifia 4.. -Akilk=O_ cp= »ljll cu".2. 157 . Vom considers doar cazul CuE N*. = Definitia 4.. s) nurnit arcul de retur ~i numerotat eu O.. Observatla 4. i:l 0 4. din care vor pleca cSte un arc spre fiecare vfui' activitate.3. Q>o este maxlma.componente nenegative. U) CODex in care: exist! doua vfufuri privilegiate unul s.3.>O. iar pentru acestea L DEaNs) CPu = L.4. deci. cp-J.. Cll componente intregi (booleene).. 18 a gAsi un flux maxim. Cunoscfutd pentru fiecare m~inft lista activitatilor ce Ie poate realiza. vectorul c:P = ('Pit '1>2•••• .. cP. Celalalt vlirf t.. Problema fluxului maxim de la s la t tntr-o retea de transport G este de 8 determina un flux cP ('Po.J' elite un flux de la s la fIn G de valoare cpo atunci cp:: (Cj)o. CPu valoare notat! cu 'Po. Se numeste retea de transport un graf orientat G = (X. CPm) t in cf care verificli restrictiile de .3. in refeaua de transport G. CPl. Afeetarea a p activitati la q masini. Fiind datA 0 retea de transport G = (X. unde A eX {li sE A §i t~ A.1. Oriee flux de la s la t in acest graf arecomponentele 0 ~i I ~icorespunde unei afectari ~i invers.4. in care soseste care un arc din fiecare v. capacitate 4. 'P..1..).. O:$. se considera fluxul corespunzator arcului se retur O.. Exemplul 4. Numim flux de fa s fa t. Problema afeetarii revine. ce separa pe s de t.3. 'PI> ~ ••.

Deci exista un cociclu ro(A) negro ~i verde fha arce rosii en sEA ~i t ~ A cu toate arcele din Q)+(A) erzi.. P unem cli are solutie Despre problema fluxului ?W'im tn~.". Teore1114Ford-Fulkerson «lu. U ') eu U' = {u E U I eN = =I nu este conex. tr nsport nu dep~~te capacltatea mCI unel Demonstrape: Necesitatea Este evident ell daca ar exista un drum de capacitate infinitA atunci fluxuI nu este maxim.. Dacd ffJ este un flux: de Las la t ~i a(A) este 0 taieturi'i ce s~pari'i d t astfiel incw valoareajluxului este ega/a cu cQpaclt~ea pe s e tur are capacitate taieturii atunei ffJ este un flux: maxim I' tate a I· .3.L negro.. sensu! lui O. <Ph CP2. . deoarece pe arcele acelui drum fluxul poate creste oricat de mult. te A}.L cu E suficient de rnic se obtine un flux de valoare superiosra.. <PI../u E Deoarece ~ U obpnem Valoarea maxima a fluxului de la s la t intr-a retea de transport G= U) este ega/a au capacitatea minima a taieturi/or care separii pe s de t.a I... areul 0 (de retur) il colorarn in negro. 'r. = <Po:::. Fie A multimea aceJor vlirfuri din X pentru care exist! drum de Ia s la ele in G '. eil.. • ... I ACX. ..1 deducem maxlPoS UE"... Daca am fi in cazul a al lemei.aceasta condltle este lndeplinita totdeauna.) r un flux maxim in (jl compatibil cu capacitatile cu' Asociem lui fluxului ep colorarea urmatoare a arcelor lui d: tno <_ min] ~ Cu Coro Iar 4 .. Consideram Uo = 0 ~iaplicam lema lui Minty. . dar cum 'P este un flux maxim inseamn! cli De situam in cazul b al lemei lui Minty.L -> compatibile este nevid!.' ..1.o+(A) L «lu O:S. SE A.jlUX:~::: maxim sa aiba so/ulie este ca sa nu exine drum de capacl infinita de la s la t: astfel incAt J.4. oarecare un flux oarecare. cp". Defmim capac. V. Prin urroare 159 158 .t! 0 Cll cp" = e" Ie coloram in verde. .. s ~i t at unci graful G' = (X. :. a condi/ie' necesarii # suficienta pentru ca probJema.. • din '(A) arcelor din w+(A) ~isuma limitelor inferioare a cpacltatilor arcelor (J) • Lema 4. legea conservarii fluxulul in v . arcele u ¢ 0 cu 0 < ql" < C Ie coloram in rosu.L vectorul asociat ciclului J.L 0 = 1 Atunci prin adAugarea fluxului E J. adiell exist! un ciclu J. 'ma a fluxului de fa s fa t compaiibil cu capacitliple I oarea max.4. cP" uEuj(A) L CII' Teorema 4. arcele u .1.max • "" U<QI+(A) .' capacitatea Daca arcele au ~i limite inferioare ale capaci1Atu a~cl pnn . ro(A) 0 tiiieturn. iar v cele din w'(A) negre (in particular 0 E (j] -> -> '(A». _ d. ~i toate arcele verzi in sens contrar. rosu §i verde ce trece prin 0 cu toate arcele negre in acelasi sens. ex..·CA) L Cu <00..4. . .. in contlnuare presupunem deunde CPo = uEc. . Fie J. • • 8rfuri deduccm GO.~-. L u !w·(A) cu· 0 Demonstra(ie: Fie cP ('Po.4... Suflcienta tntr-o retea taieturt.1 e diferenta dintre suma limitelor supenoare a capacitatilor ~letUI'1l se mt'" eg WI"". Cum in GO este verificatli. e a Demonstra(ie: ' Fie <P = (!po. . CPm) ~1 ..2.4. <Pl. Confonn corolarului 3.41 . Juiep.ln Daca nu exist! drum de capacitate infinitA· intre. • t ./iatea unui drum eapacitatea min~a a arce~or:: Pentru once retea e tntr-o re(ea de transport ca fiind Deoarece fluxul <p este compatibil nu vor fi arce incolore. N minima.o retea de transport sp dacli valoarea fluxului maxim este finjt!. Atunci arcele din ot(A) au toate capacitati finite. arcele u cu epu = 0 le coloram in negro. c~:~t=~~urilor Corolar 4. Corolar 4.

iar (i. pe arcele verzl fluxul poate numai 51 scada. (c)fte tU1felstop (qI estejlux·optimj.5.:1 imparte multimea arcelor in trei submultimi.). Bcopacftall!Q Jf: ·160 ]61 . Observatia 4..• . .4.5. Prin adaugarea -arcului de retur 0 drumuJui '" se obtine un ciclu in graful Colorarea arcelor din teorema 4.5. nzidualdlJ dniJIuJu. Capacitatile atribuite arcelor din grafuJ ecarturilor &e. 0 condute nec(!SaJ"11 suficienta pentru ca j1uxuJ tp sl1fie maxim Ii este sl1 nu existe un drum de la s la t fn G(qJ). Astfel pe arcele negre fluxu1 poate nurnal sA creasca. Teorema 4. Fie cp un flux maxim ~j presupunem c! exisUi un drum '" de Ja s la t In G(cp). iar pe arcele rosii fluxul poate fie 51 creases fie sA scada. cu E >0 suficient de mic este de asemenea un flux de la s la t compatlbil eu capacit!tile ~i are valoarea strict mai mare decat <PO.1.1. Fit:" UJljllU eompatlbi] (de exempl« qf~(o.5. j) din G se adaugll in U{lfl) areul u· = (i.. Fie tp un flux: de 10 S /0 t tn reteaua de transport G compatibil cu capacitl1lile . pentru fiecare arc u == (i.).1. I I Demonstrafle: Necesitatea Demonstrlim cu metoda redueerii Ia absurd. deoarece cp + E -. AlgoritmuI4.. Pentru un graf G fiecarul flux compatibil e » (CPh •••. JJ dacA CPII < e" ~i u' == t ). Algoritmullui Ford-Fulkerson Cu acest algoritm se poate afla fluxul maxim Jntr-o retea de transport. fie G(({J) gmful ecarturilor asociat lui ({J.4.5.1. O)). adie! 0 contradictie. Folosind teorema 4. 11 dacli <P" > O. Arcelor din U(cp) ll se atribuie capacitatile e" . iar multimea arcelor U(ep) se obtine astfel: Daca cpeste un flux pentru care nu exist! drum suntem in cazul b al lemei lui Minty teorema 4.4. Drumului '" ii corespunde un drum fntre S $i t in G astfel incat toate arcele negre sunt orientate Yosensu I de la s la t ~i toate arcele verzi rn sensul de la t la s (se foloseste colorarea de Ja teorema 4. Capacitatea nnui drum din graful ecarturilor (muumul capacitatilor reziduale ale areelor ce compnn drumul) se mai numeste capacitatea rezjduallJ a drumului respectiv. Algoritmullui Ford-Fulkerson (cu graful ecarturilory (aj fnilializOri k:><O.f(A) are acestea fP" = O. U(ep» care are aceeasi multlme de virfuri ca si G.L. 0 . 0 . De aiei se obtine: in mod necesar = de la s la tin G(<p). pentru «. 4. Pentru prezentarea algoritmului este necesar sA definim mai tnt§i graful ecarturilor. AJegem A = fi E X I 3 drum de la nurnai arce verzi $i pentru acestea tpu Cu.1. Definipa 4.o. c: Aceasta Suflclenta tnseamnl eli «J nu este flux maxim.1.Adic! s-a g!sh 0 t1ietur! oo(A) de capacitate Q>o cum orice tliewri are capacitatea mal mare sau egalacu Q>o inseamn! ell aceasta taieturli are capacitate minima. CPu = L U Eoo'(A) ce- u£IlI+(A) ~j prin Deci s-a precizato tAieturlicare are eapacitatea egallt eu evaluarea fluxului urmare fluxul cP este de valoare maxima. (b) criteriul de "top dad uistl1 dl'Wff Jf de Ia s la t en OM) alullei 8010 (e) sId. atunci (utilizfu1d colorarea de la s la i} ~i atunei O/(A) are numai arce negre ~ipentru %= UEoo+(A) L CPu .epu pentru u· $i ep.1 se poate elabora algoritmul urmator.4. Fiecare submultime contine arce care au proprietatea cli valoarea fluxului compatibil suporta 0 anume modifieare pentru ca fluxul obtinut 8ft fie tot un flux compatibil. ~umesc cap~c~i1(i reziduale. cP"') 'ise a~eazl grqful ecaJ1Urilor G(cp) :::: (X.

Etichetarea incepe prin etichetarea doar a viirfului s cu (0. A. rp.rp. rp. j) §i care drum are capaci~tea e3. de la s = dp la t = d.. unde u=(iJ) IIltlel rp. JJ ~i care drum are.vdrfurilor care se face utilizand reteaua de transport G data.. 'Id. +. _ -E..'" II = U... capacitatea reziduala a drumului 1. +.1\ este E3(t). Precizarn ea . atunci in G existli arcul u = (i.pentru IIf:U sic.O.' j:=t.}+J~ fP. fP.-}. Respectivul drum notal Ilk = {dp. determina un arbore de rndllcinli s aI retelei de transport.. dacil exi~llijEX nuticherat astft!l aluncij prlme~te elicheta ifd.. m(n{eiiJ.. ! 'P. elE XU {OJ.i)€U ~i ({Ju >0.i AlgoritmJd lui Ford-Fulkerson (cu procedura de etichetarej (a) iniliaiizi:iri = = (b) criteriul de stop Repd4 pe_ntru iEX eticheUll dm:il existdjEX neettcheta: a. • E. I.9b ~t!stt!fluxmaxim" stop 'fd (C) fie E:= eJ(t)..i)E U Ii rp.l de la s la i care are ca ultim arc pe u· = (i. AIgoritmul4.sl.= Ijb + E 8ow(b).rp.i) j:r::. < c .X eticJlf!Ull dacil exi. d". ({Ju)). d/:=t. min{tlJ(i). -.·tp. adie! k = 0.i. "=0 !"ncllt II = (iJ)t: U ~I ({Ju (I. desl pot fi etichetate multe vfufuri ale retelei G nu toate acestea apartin dnunului care contine toate arcele pentru care valoarea fluxului se modifica prin adunarea sau scaderea unui E. Dam in continuare 0 descriere compacta a acestei variante a algoritmului. unde . Iterapa de baza a procedurii de etiehetare consta In.. necesar algoritmului..lt . p:~l. k:=l penlrrl il. k:~. 11+ E 1'* salol II U =0 k:=k+l. 00).2.1H. . pdnJ. Depistarea drumului ~k in graful ecarturilor G(q>~ ~i a valorii E. se poate face utilizand urmatoarea procedurii de etichetare (tar! a construi efectiv graful G(cpX): Orice varf j E X primeste 0 eticheta fonnat! din (el> ez. cmtimp tip ots aL!cutfi p:=p+l...= rp.ff{d rncdt s./lux rompatibil (de exemplu fP"'(O. + E. aluncij prime/Ie etlchtkl (J. de fapt.J). + E. dJU:4. conduce la concluzia "nu exista drum in grafuJ ecarturilor G(q>. dacIt el(j)=+ tlIunCi rp.•.s/6jt:x neeticbeta: tUifel atuncijprime. d1ttbnp jR U«lItit i:=tI(j). . mi1I{eJ(i). ' aitfe! goro (b).capacitatea C3.O)). ep k . .!. RepetiJ .J). 1Ib. (/. 162 >?: 163 .. unde 1I={j. ~ . CealaltA cauza a incheierii procedurii de etichetare. .teetlchekl ~d. k:=1 sjd. el).. c8nd (s·a etichetas lllliful t) sail (Ic = OJ.Iacum se observa varianta algoritmuJui care foloseste procedura de etichetare nu necesita construirea grafului ecarturilor G( cp~) ci doar etichetarea . .k=Oatand tijJtltvqte ''jIww. th vaJoare". necesare algoritmul lui Ford-Fulkerson. Valoarea lui E.c...5. Adie!. e.. >0. -..c. pIUrii cIJnd (s-« ericMtaI wltfuJ t} _ (k = OJ.· alJlncijprime(tuticlrela II = (iJ}t:U ~I ({Ju < c". e2E {+.j) ~iin G(q>~exista un drum ~ de la s laj care are ca ultim arc pe u+ = (I. se poate descoperi pe caJe lnversa din valorile el ale etichetelor incepaooeu el (t). ·ft:.{d. Algoritmul de etichetare. Daca algoritmul de etichetare se termina prin etiehetarea lui t. min{eJ(iJ.}). r) ~i in G(cp~ exista un drum J. k:~J 1m. arunci in acel arb ore exista un singur drum de la s la t.. k:=l dm:1t existlijEX neeticheta: asffol file'" u = U. (/. daca e2 "" .. eJE ~ ell semnificatiile: daca t:z = + el = i. atunci in G exist! arcul u (j. Fie fjl un. dll.

j Ips Q!.1.1. care se folosesc pentru a calcula fluxul de pe linia urmatoare. cat "i prin extremitatile lor. Prin urmare la fiecare pas valoarea fluxului ereste cu un numar natural (E E N"). In tabeJul de mai jos darn pentru fieeare iteratie k valorile ql ale fluxurilor.31 E 14 11 5 3 {1.1. . 164 165 .5.{' k=3 Fig.5) 0 0 11 11 (5. a lui Ford-Fulkerson pentru a detennina fluxul maxim de la v§.5.5.k {l.3) 0 0 14 11 11 14 14 (4.4.1 • . Pe tabel s-an precizat arcele grafuJui atAt prin indieele cornponentelor fluxurilor aleator ales de noi.2.5. precizAm ell pentru k = 0 graful ecarturilor este chiar reteaua de transport din fig 4.3) {I.rful l Ia vfuful 3 in graful din figura 4.o aI'l fDI (1. .2A.2) 0 14 qI.31 {I 3) 6 k=2 nu existll Valoarea maximll a fluxului este 39 egalJi ell fluxul ce iese din vfuful sursa ~i en valoarea fluxului ee intrA in varful destin ape.Deoarece capacitatile areelor sunt numere naturale "i ftuxul de pornire se alege tot eu componente numere naturale dedueem eli in aplicarea algoritmului capacitatile reziduaJe sunt tot numere naturale. Vom aplica algoritmul 4. Pentru a urmaril algoritmul am dat ~i grafuriJe ecarturilor pentru cele 6 iteratii.3) 0 14 14 19 19 19 Jl.3) !l.3) (1. In consecinta dupa un numar finit de pasl se obtine valoarea maxim! a tluxului.1.2. (Ill (Ill k=1 k 0 1 2 (1.4) 0 0 0 0 0 3 4 5 11 11 11 11 14 14 17 17 6 0 5 5 5 0 14 14 14 14 (2.5. Exemplul4.5. Taieturi de capacitate egal! cu valoarea fluxului maxim sunt datedeA = {I.2) 0 0 11 II '113 (1. Pe aceeasi Iinie apar ~idrumul u" ~ivaloarea E ealculata pentru drumul ~t. 4. adios 39 = 11 + 17 + 6 + 5 = 14 + 6 + 19. 5].4) 0 0 (2.

'if 167 166 . Precizam i. .2.2. . 81 se determine un flux maxim ill reteaua de transport data in figura 4.'=«1): u = (i.5. t) Iii U a:lu.ul ~ nu este de in final dacl p(t) ¢ 0 (s-a marcat v. Deoarece la fiecare iteratie prirnul v4rf etichetat este vftrful sursa (pentru exempJul nostru acesta este varful 1) ~j de fiecare data eticheta acestuia este (0.. valoare maxUl14 'JI i:=P(t). care are ca ultim arc arcul u+ daca u = (j. j. . a fast marca I . Rezolvarea problemei 0 vom prezenta eu ajutorul a douA tabele. Rqet4 Dac4 £.. ~. j) E U oJvnd qJ.jE X~i • iar • c! informatia conpnutA de vectorul p se poate interpreta . s. are sursa 1 ~i destin alia 3 (ca ~i reteaua de la exemplul precedent). . • ISqdac4.' 8rfu1' t) atunci f1ux..i) E u.care EO) :=z mm E I . i:""ro).nci qI" = fA. . t (PC 1) ¢ 0) aumcl se va marca virful l.4 ~ia v ern E cores· d DeplStarea . CelllaJt contine valorile 1n evolutie ale vectorului flux cp. pIJn4 clJndj~. 0 areE(O .S.. It = (i. j:=i.= mm{t(I). exemp alori punzAtoare lui se poate face tMl a . daca p(J) j atunci in arborescent! v8rful j este piirinte at v&rfu.5. In rezolvarea probletne1 mCI un rum c ~. atunci varfuI i nu apartine arborescentei ~i nu exista drum In G(cp) de la s Ia i. d di graM ecarturilor nu a folosit arce radlcma l'- . . ii eticheUirile acute Ja diferite etape in evolutia algoritmului.2.lui i Ii in graful ecarturilor G(cp) existll un drum de la s la i. = = k=4 Exemplul4. . i) G Urespectiv arcul u· daca. de tipul u . Precizam c! eelor "doul tabele Ii s-au compJetat succesiv ~i alternativ liniile odat! cu evolutia variabiIei k (numarul iterapei). Unu! contine v8rfurile grafului.W'" A .) :=i daca u = (i.DadJ Il = (j. ..1•• _. { (1) ~ } sau dac8. 00) in tabel nu vom mal trece coloanele corespunzatoare acestui v!r:f. u = (j. + f. (.fdlwf. adica sa observam mai intAi c4 reteaua data.4. v3rfurilor) unei arborescen~e e construi grafele G(!p) pnn construirea (rnarcarea Daca vfufuI .. ""1 modificarea componentelor sale se face cu prU\NU.=l.i ~ daca P(l) O. drumului }. " lul urmAtor of em aceasta poslblhtate.. !Pu}· . k=5 Flg. < Cu caz in. = fA. j) E U ~j !P. z) E U ~I (jIu > caz 1D C . . Cu -u p .

Astfel. Aetivitatea de intocmire a orarului 0 putem privi (rnodela) ca problema de flux maxim intr-un graf special.i care este disciplina) ~i invers din perechea fonnatia-disciplinl1 se deduce profesorul care intra in respectiva tnregistrare. formatiunea. 3. d!l /12. 1.Ja$oare activitiilile. multimea formathmilorf grupa 22? anul1mf~ etc.2 31 { 1.. capacitatea tliieturii ro(A) este egal! cu Cl + C3 + C4 + CB l7 + 16 + 11 + 10 = 54 4.5. corespunda actlvitdtilor care se vor desfl4ura). Aceste drumuri pot fi drumurile in baza carora creste valoarea fluxului intro retea de transport.S. d' Ii capacitatea taieturii datA de multimea v~ilo~ ~eate la ultuna}tera!e.2. 1 I 11 + + 11 2 6 I -I- II 14. profesorul Si disciplina.o (A) . vom numerota momentele de inceput al acestor activitat] care pot fi orele pare intre 8 ~i 18 ale zilelor de luni PBna vineri sau samblitlt Vor fi astfel 35 de valori. 2 3 4 eJ 5 " 0 I 2 3 4 S '1 I I 5 1 "+ + + + 'J 16 7 11 '1 4 4 2 2 2 '2 + + + + + '1 2 I 'J + + ~ \) '1 I 1 . 4}.ieturl de capacitate minima. sala. elernentele care intra in orar Ie putem considera ca vflrfuri ale grafului.. sala.23} E 9 I 17 7 9 0 0 11.1.3_l (I.). Astfel.6. a IC A = {I. Tabelul precedent poate fi intocmit ~i in alte moduri. 0 0 0 qIs 9 16 16 16 0.lJ. 5 4.2.k=!d"' .2) 0 0 0 0 17 11 17 17 3 4 5 6 0 0 17 17 17 17 9 9 (1. disciplina. ora. mic sau ega! cu capacitatea salii. (4. 3.3) 0 0 !pi (4. ar exista cinci tipurl de v§rfuri ~i anume ora. 3. grupa sau semigrupll. Modelul ales trebuie saasigure atingerea valorii rnaxime a fluxului doar in rnomentul compJetlirii orarului.. multimea disciplinelor.4) 0 '" 9 9 9 9 lP7 (2. toate disciplinele sa fie predate conform programei de fnvaJiimdnl si formatiile sa-# des.a. 5. 3)}.) se cunoaste profesorul se poate deduce %. VIIfuI3 e nemarcal. Prin realizarea unor codificari potrivite ziua ~i ora se pot identifica din valoarea variabilei ora. sl se realizeze un orar R§a meat toate elementeJe celor patru multimi sli fie "multumite". Modelarea problemei orarului ca nux in grafe Problema orarului in csteva cuvinte se poate formula astfel: Sedan: multimea profesorilor. De aici a inregistrare a orarului se poate interpreta ca fiirid un drum fn graf $i care eontine elite v~rf din fiecare tip. - multimea salilor.4) 0 0 1 1 I 10 12. seminar sau laborator) informatie pe care 0 Yom identifica din valoarea campulul disciplina. important este faptuI eli indiferent de modul de intocmire al sliu se obtine un flux (poate ~1tu1decat ee~ obtinut) dar care are aceeasl valoare care este egala eu valoarea ~ a fluxu~ul in reteaua data (valoare unica).. 2~ (1.2.vr. 169 I 2.este egala eu . etc. 1.3) 0 9 10 10 10 10 0 17 24 33 33 . 1.3) 0 0 0 ~. anul (grupa sau clasa). Un orar poate fi interpretat ca 0 succeslune de informatil grupate sau ca o bam de date din care se poate extrage: programul claselor. De exemplu constderand cli de~i toate activit!li1e (curs. va 10a rea maxim! a fluxului in reteaua datA este 54 ~i . dar orele pot fi altfel codificate (60 minute sau alte intervale ale zilelor). al salilor. Un tip similar de codificare se poate realiza pentru disciplina + forma de activitate la cea disciplina (curs. fill k 0 1 2 (I.2) 0 (5. dotarea salii sa.{(5. 168 . Se cere: Tinand cont de toate interdependenlele dintre cele einci tipuri de date. seminar sau laborator) dureaza 2 ore (120 minute). adica: Tot! profesorii Sa fie programati conform eli numdrul de ore sapttimiinal a fiecaruta.431 _l_1.3) 11.in stili adecvate (numi'iru! partic/pan/i/or sa fie rna.4.4. Pe de altA parte anul.abelul e~e pree~azA f1uxunle obtinute pentru reteaua datA folosind etichet!rile §I drumurile precizate de tabelul demai sus. grupa sau semigrupa de asemenea printr-o codificare corespunzatoare se poate identifica prin cunoasterea valorii codulul (carnpului) formatiune. care este 0 tl!. un mod de codificare ar fi sa nurnerotam intervalele de timp ale unei sliptll.31 nu e~istll 11 11 10 10 D· eel. profesorul.l.3.3. 'J 28 28 4 7 9 I + 9 1 17 7 9 12 + + Ordlnea dicHdrii vArfurilor i. 4.mani de lucru.S) IjI] ~l (1. zilele ~i intervale Ie orare cand pot fi planificate activitllti. Pentru eli c. . (1.2). 3. 3). 0 rnregistrare (pozitie a orarului) ne imaginllm cli ar contine nu neaparat In aceasta ordine informatllle: ziua. in eontinuare dam t. al profesorilor. Sa mai precizam ca dad! pentru 0 formape (an.

semigrupa sau clasa). tn acest caz pentru fiecare profesor. etc. intr-o alta partitle avem formatiunile (anii de studiu. grupele. seminar. Se vor eonecta (va exista arc intre) varfurile care definesc posibilitati (compatibilitati) de desfasurare a unor activitati. sernigrupele. fiecare profesor des~oarl'i activitati cu anurnite formatii de studiu (an. t. c este 0 fimepe c : E ~ ~ • c(i) se numeste capacisatea arcului i arcelor vor primi valori in ~ilimlteaza valoarea fluxului pe arcul respectiv. iar pentru fieeare ora (de fapt sunt 120 minute sau 60 minute) de curs seminar sau laborator vom avea cate un yiirf al grafului in partitia ore lor astfel: luni ora de la 10·12 va fi yarful eu numarul 3. etc. tun alt viirf special nurnit desttnatia retelei.). 170 171 . ateliere. laborator. Notafi.).Iegatli de varfu. fiecare profesor ce trebuie des~oarl'i aCtivltlitl eu 0 anurnita formatiune va fi Iegat de formatiunea respective printr-un arc. unde: E: multimea arcelor.i: G = (V. 0 astfel de retea asociata unei probleme de acest tip este prezentat "(schitat) in figura urmatoare: i . E) .). seminar. l1i 0 ultima partitie cu orele (momentele posibile pentru a incepe acti vitlitile).) care va fi predata de anumiti profesori va fi . Vart'urile adaugate grafuJui varful sursa (s) ~i varful destinalie (I) vor fi coneetate de toate virfurile asociate disciplinelor respectiv de toate vilrfuriJe corespunzatoare orelor. etc.A~a cum se. miercuri ora de la 14-16 va fi yarful cu numarul l6 in total vor fi 30 de varfuri. adica 5 zileisapt!mfula dlte 6 are pe zi.:il~ d. stabileste eel ce modeleaza problema lmpreuna cu conducerea institutiei (scoala. liceu. seminar. modul urmator: in reteaua R definitll mai sus."I Un prim model pe care 11propunem pentru realizarea orarului asociaza acestei probleme un grafmultipartit in felul urmator: lntr-o partitie avem profesorii (cadre didaetice sau laboranti sau maistrii-instructori. Daca se doreste rezolvarea problemei pentru invltAmantul preuniversitar se vor considera 60 de varfuri pentru cele 60 de ore dintr-o slipt~fula (5 zile x 12 ore pe zi) numerotate de la 1 la 60 sau dupa cum.retea de transport. iar fiecare saUl va fi legata de acele ore la care este disponibiUi. R = (G. etc. s. . etc. fiecare formatie de studiu i~i poate desfasura activitatile in anumite sali ~i fiecare sala poate fi disponibila la anumite ore din slptamanl1. sali de sport). pentru transformarea grafului Intr-o retea de transport. c) . Pe langl1 cele cinci partitii ale grafului vom avea inca doua vfufuri unul sursa si celalalr destinatie. grupa.reteaua problemei noastre. V: multimea vart'urilor grafului. Jaborator. Adica: fiecare disciplina este predata de niste profesori. clasele. atunci arcul ce leap virfurile corespUllZAtoare va avea capacitatea egala cu acel numAr de are. . Intr-o partitie avern disciplinele (eventual pe forma de desfasurare curs laborator. activit!lile de Ia fiecare disciplina (curs. formatiune ~i sala YOm avea cate un van al grafului. vede ~i in figura anterioara.efinite de acestia printr-un are. facultate.): rnai avem 0 partitie cu salile (curs.). capacititile • daca un profesor trebuie sa predea un anumit numar de ore dintr-o disciplin! oarecare. unde: s este varful special nurnit sursa retelei. disciplina. de studiu. etc. sail de sport. fiecare formetiune va fi legatli la rfuldul el printr-un arc de acele stli care lndeplinesc condltiile impuse de numlirul de Iocuri sau dotare (lab orator.

Un alt exemplu este in anumite s!1i nu se pot desfasura anumite activltati (discipline) ~i se va adauga tntre aceste varfur] un arc inhibitor . Din diferite puncte a{ (orase.i egale en cele ale areelor. Se poate aplica algoritmu14. Deci. doi profesori. Prin aceasta metod! se va detennina 0 variant! de orar. Acestor arce.5. Prin urmare reteaua se va reprezenta prin cele doua tip uri de arce. ce transportll ceva." de capacitate In vart'uri C(l). . iar vfufuJ i " se numeste iesirea din i. ce se inlocuie~e fiecare muchie cu 0 pereche de arce care au sensuri opuse ~i capacitatile egale cu capacitatea muehiei.(30 sau 60 sau altfel). formatiunea.• daca un profesor trebuie sll desfasoare un numar de are eu 0 anumita formatiune. eX. Dacaexista 0 legatura directa tntre al . 2.) pleaca vehicule. • Pacli se doreste 0 optimizare a variantei de orar Intocmite. Algoritmul 4.i aJ atunci se da numarul ci.7. v§rfuri i ' si i ". se va scadea din capacitatea sa capaeitatea reziduala a acelui drum. Aceste restrictii pentru problemele din· practica inseamn! spatiu de depozitare (cazare) a fIuxului in vllrfuri. capacitatile arcelor ce ajung l~>destjnatie vor avea valoarea 1. in af Se 173 172 . V3rfuJ i ' so mai numeste intrarea in i. areelor din G care intra in i Ii se vor asocia in G ' aree care vor intra in i " iar arcelor care ies din i Ii se VOT asocia aree care ies din i ". atunei se va adauga un arc inhibitor intre vfufurile profesor §:iora corespunzatoare. Fluxuri pe grafe dinamice ModeIu1 acestui tip de probleme de transport este urmatorul. U) care au restrictii Se observa cll.ajung! Ia 0 destinatie comuna h.. sala §:iora ~i invers fiecare pozitie a orarnlui este un drum al retelei de transport R.intre doua varfuri ale sale exist! un arc inhibitor. in acest moment orarul nostru este complet. precum §:itimpul tij necesar pentru a ajunge din a. conform algoritmului. Fiecare rezoIvitor decide asupra modului de reprezentare a retelei definite de modul descris aici pentru problema orarului. atunci propunem ca in reteaua de transport definita rnai sus s! se mal adauge un alt tip de aree pe care Ie numim aree inhibitoare. Yn etapa de obtinere a fluxului maxim in orar au fost plasate toate pozitiile.1 se poate aplica ~i pentru grafele neorientate dupl!. arcele de tipuJ (i " i ")carora li se atribuie capacitatile c(i). Extensii ale algoritmului lui Ford-Fulkerson I. haze. carom le-au fost asociate . etc. i E X. nu exist! arc respeetiv valoarea -] pentru existenta unui arc inhibitor.fi~care drum de la s la fin reteaua R ar putea fi a pozitie in orar pentru ell drumul precizeaza dlscipllna.5. • • capacitatile arceJor ce leag! sllile de ore vor fi egale cu J. care depinde de ordinea in care se aleg drumurile din graful ecarturilor. De exemplu daca un anume cadru didactic nu este liber Ia anumite ore. Rolul arcelor inhibitoare este In aplicarea algoritmului lui FordFulkerson nu se vor selecta drumuriIe cu proprietatea ell. exemplu edificator pentru a se fnteJege felul in care functia de capacitate prlmeste valori: 4. de exemplu dou! matrici de adiacenta sau 0 matrice cu valori egale cu capacitatea arcelor sau 0 dacll. Cum in orar trebuie plasate to ate orele tuturor disciplinelor valoare egala cu capacitate a taieturii fi)+(A)defmitA deA = {s}.l ~i pentru grafe G.In G ' se mai adaugll. pentru a stabili un orar vom determina eu algoritmul lui FordFulkerson descris mai sus fIuxul maxim in reteaua R. doua sali ~i trei ore. Fluxul de valoare maxima de la s la t. 3. din G. capacitatea fiecaru] arc ce leagli 0 • formatiune de 0 saUi va fi egal cu eel PUtin surna capacitatllor areelor ce intra In v!rful formatiune din care pleaca arcul respectiv de aceea valoarea poate fi numarul maxim de ore dintr-o sapt1mAnll. doua formatiuni. atunci arcul ce leaga virfurile corespunzatoare va avea capacitatea egal! cu aeel numar de ore.j de vehicule care pot pleca din at catre OJ in unitatea de timp. urmand ca ele sll. Se va aplica algoritmul lui FordFulkerson pentru graful G' obtinut din G prin urrn!toarele: Se inlocuie~e fiecare v§rf i al grafului en doull. din G '. li se atribuie capacitlif. Fiecare astfel de drum de la s la t care a fost selectat este 0 pozitie din orar. capacitatea fiecarui arc ce porneste de Ia sursl avea ea valoare eel putin numarul de ore s!pt!mlinale prevazute de programa de invlltam!nt pentru discipline in care intra acel arc.. Un exemplu pentru 0 disciplinll. profesorul. Pentru flecare arc al acestor drumuri. . Aceste arce definesc restrictiile impuse orarului. se determina prin alegerea succesiva a unor drumuri in grafele ecarturilor.

FJuxuri de cost minim Un alt caz particular al problemei de flux in grate este problema de transport.se desfasoare simultan atunci este suficient ca in graful d arcului de retur s!i. ? 1 FIg..1.I'. .i) din Gin gra{uI ecarturilor G(cp)construieste arcul u+ (i. 174 175 . Pentru mai dau numerele I . o alta extensie a algoritmului lui Ford-Fulkerson consider! cazuJ in care marginea inferioara a fluxului pe fiecare arc u nu este 0 ci 0 valoare oarecare b.Si $1 arcele (bl• d).7.. t = O. Vom discretiza problema considerand momentele de tunp 0.-i impunern 0 limitare inferioara a fluxului..2.1 ~i i = 1.• T. Particularitatea consta in faptul eli X := X.4..traficul rutief care face ca la destinatia b sa ajWlg!!un num!r maxim de vehicule. numarul vehiculelor care sosesc In b sl fie eel mai mare posibil. t = T_ .raf!tl de~oltat. T. in acest caz apare insl problema determinarii unui flux compatibil pentru pornire (inipali2are). Se consider! trei puncte in teren cu legaturile ~itimpii precizati ca ~ingraful din figura 4.7. S1 presupunem ca tv $i T sunt multiplii ai acelei~i umtAti de nmp..1'1 de vehicule disponibile in alIa momentul 0 ~j n~iirul maxim CI de vebicule care pot stationa in varful a/. ~i aJ care au leg!turlI. n. t = 0.3. F"1g. revenim la problema afectarii celor p activitap la q masini (exemplul 4. 1.?: 0. 4.+l) .1. bo egaUi cu nwnMul de 'activitAti ce dorim sa se des~oare simultan.8.7..7.1. Fluxul maxim In G ~etermillii. Se adauga sursa ~ ~~destinatia d precum ~i arcele (.1.2. Daca cerem in plus ca toate activititile sau un numar dat de ac_tivitap·s!i. T. Se mtroduc arcele (a! . De aserneni lui. se asoclaza 10 G ' varfurile at.. este un graf bipartit complet SApresupunem ca ]X. i) daca .I = m ~iI XII = n. directa se vor asocia arcele ~. Considerand T = 4 graful dezvoltat apare ca In figura 4. Pentru exemplifieare s!i.tq ~i acestora ll se atribuie capacitatea cij.7. Se cere sll. sApresup~em e! I = 1.2 •. T cu capacitatea 00. t = 0.CP ~i arcul u' == (j..a.). b" < 'P" eu capacitatea reziduala '"PM ~ b". oumit' c. t = 0. aOi)' i = 1.j) daca CPu < c. Exemplu14.1 este valabil ~i pentru aceasti problema cu precizarea ell pentru un arc u == (i. Algoritmul 4. cu capacitatea reziduala CM .b ti asociem varfuriJe b'. T .Pentru fiecare a. Aceasta problema se poate reduce la o problem! de flux maxim intr-un graf G '. U Xh adie! grafuJ contine nurnai vart'uri Sursl ~i varfuri destinape in consecinta.5.1 I p~ctele a. n carora li se asociaza capacitatea Cj. 4. Este evident cA un flux cornpatibil cu capacitaple nu existli pentru orice gra£ = 4. n carora li se a~b~e ca~aclt!itlle..~ organizeze traficul pentru ca tntr-un interval de timp dat T.

a1Jfel m L'". in algorltrnli de initiallzare.m ~ij=l..:=arx~: dJreiI a.. se obtine 0 solutie optirnli.j+l. Metoda costului minim Cil Ca cij e". a. Observatia 4. Acest algorltm are douA etape ~i anurne etapa de initializare ~j etapa de detenninare a solutiei optirne. pentru (i. Din acest motiv numarul neCW10Scutelor bazice este m + n .aI = ~>t' II' " a. cunoscut in mai multe variante. elll timp a. succesiv pAnll. Asa dupa cum s-a rnai precizat variabilele care primesc valoarea 0 in algoritm se considerli cli fac parte dintre variabilele bazice in timp ce variabilele care nu prirnesc nici 0 valoare.1 valori xiJ diferite de O. bl.8. din tabel.. Vom presupune c!1 problema este echillbrata. l=i+ 1 i:=i+ 1 J CJ) n Cln al h.1) I i=J.=/Ji alum. care are In + n vitfuri. Metoda coltului de 'nord-vest it=l . j:=l. notat!(X).t costul total de transport care este 1. Pentru rezolvarea unei probleme de transport se utillzeaza algbritmul lui Dantzig.1 . sfc.·= b.1. adicli • L. sfd.~: 1:=I-{(kj. 177 grafului. In tabel se vor trece doar valorile variabilelor bazice (unele pot avea vaIoarea 0). Corespunzator variabilelor Xv ~i celulele (i. altftl XtJ' . dncll at=bl alunci xJ:j:=at. eu m~~da coltului de nord-vest (sau a dlagonalel) sau cu metoda costurilor mmrme.1 sunt Ii~iar independente datorita conditiei de echilibru.tAPtll. 1n etapa de initializare se determina a sohipe admlsibila care in etapa a doua este tmbW1l1. 11 se face cu 0 cheltuiali Cjj unit!ti bllne~ pe unitatea de resursa.bj. Un astfel de tabel aratA astfel: 2 ctl ell 1=1 1=1 j:=j+l. exist! (se produce) 0 cantitate at din produsul de transportat (resursa). sId: altfd dac4 br~O atunci altfeI sfd. se sollcita cantitatea hJ de resursa.m/. 1=1 J=I sA fie minim.lj=l.. 176 . /-1(. dintre care m + n .)}. at: = a~ . aJege (kJ) sau (i. Determlnarea unei solutll initiate Se poate face. . at l:-((iJ) II=l.Ij: =0 dac4 i < In alWIci i:".I. Sistemul care exprima conditiile problemei are mn necunoscute ~i m + n ecuatii. formeaza un arbore partial al sid. Datele problemei se pot prezenta §i sub forma unor tabele (matrici cu valorile areelor grafului hipartit complet).n}. sfc. produca respectiv si cearll diferenta de resursa cu cheltuieli de transport O.De asemenea presupunem ci datele problemei (ai.n}: elit limp J#P fie (k.Prin urrnare tn virful i E K.:i Xi/+ I sau Xi.nj·{(U) I ielm}. hj' cij) sunt numere naturale. 1:=I-((kJ) [j=l.lJ din J cu cu=min/ru I (iJ)E 1) dacll at < bl alunci xu=as: b. XtJ ~'auXI/:=O.XkI: /: . Problema cere sl se determine un program de transport (Xjj). pecare unii algoritrni le folosesc §i pentru inscrierea rezultatelor.'''''lIIin{ a. Deci 0 solutie are eel mult m + n ..Cele m + n . se impart in celuJe bazice §i nebazice.bjJ: LL III n Cfj xij . ceJeJaIte fiind nebazice au valoarea O. celelalte valori nu se tree in tabel §i se consider! cli sunt O.)) E Xs x X.I) din J. se considers cli au de asemeni valoarea 0 dar sunt variabile nebazice. sfd.1 arce corespunzatoare variabilelor bazice din graful bipartit complet.a bI ic"ll bJ ~IM alii bl b. Transportul pe arcul (t.tO xlJ.. astfelfnc6. iar tnj E X. bF=brxu: Daca problema nu este echilibrat! atunci se adauga un varf sursa sau un van destinatie fictiv care 51!.

d2.2. tabelul b.XI2=XI2 . Dacd Xl este programul de transport obtinut de algoritmul de mai sus din programul de transport xl.1.U. Pentru (iJ) celtlfa din IJ marcata cu . Teorema 4.incepdnd cu celula (ij) marcata CII +: delernrina dU:=suma algehridi a costurilor din celulele marcate ol'arui ra semn marrajul celulei. celulli nebazicii) # /-I-cic/ul af(qar ce1uJe.4= 16 . 3) obtinem e = min {20.ciidj. (3. 2). Sa observam ca pentru programul de transport dat de transportului este tabelul a costul 80 x 15 + 20 x 40 + 60 x 33 + 10 x 6 + 60 X 23 + 80 x 25 .40 + 6 . (a) Peniru (Ij) celufli nebazicli e:ceclltll determind un ciclu atasat ei. atuncif(.' (k.6 =47.23 = -52. ell care de altfel se aseamana foarte multo ExempluI4.3=9. b. Un alt algoritm pentru cbtinerea solutiei optime este eel cunoscut sub numele de metoda potentialelor care are msa 0 complexitate mai mare decat algoritmul prezentat.: 7420. "Fie (i. j)..15 = 14. Fie fJ:"'l/Ijnfx~ 1 (i.X]l=XlJ - 8 =40.2). d2. Dl1. I (iJ) ifp: Peturu sIp: gOlD (Ij) celu{iJ din /-I-1/lQrcatll cu + f!XJ!cutif Xii-""Xij+O (a). iar dacd dk150. d31 =28 -15 + 40 .exealtii Fie dl<{=miHfdij xq:=xu-fJ sJp: a.e '" 0.23 d21 =22. Determinarea dateal solutiel optime Mai intii definim notiunea de ciclu atasat unei celule 'nebazice in tabelul de de transport.8.3) trece ~iprin celuIele (1.1. " In tabele1e de rnai jos sunt date solutiile initiale obtinute amt cu metoda nord-vest. Calcu1l1mvalorile du pentru celuIele nebazice ~iobtinem: dl3 = 5 . J}. Deci. marcheazd celulele din del" alternativ cu + 11 . atunci are loc 1(£) =f(x') + fklk/. d'4 = 20 .::j(x'). In celuJele bazice ale tabelelor s-au trecut ~i valorile variabilelor bazice Xu sub diagonala flecarei celule. 100 60 150 22 28 80 33 6 90 Valoarea minima este d13 = ·52./J ceiulif marcatli cu . ~i oricare dow celule consecutive se afla pe aceeasi linie sau pe aceeasi coloana mra ca trei celule consecutive sa fie pe aceeasi linie sau coloana. Deoarece d'J ~ 0 ~iciclul atasat celulei (1. ajunge Ia celula (i.33 + 6 -25 =-36. atuncij(:I) . j) 0 celula nebazica. problernei 0 ei lnlelegem Deoarece problema data este echilibrata (100 + 60 + 150 = 80 + 90 + 60 + 80) trecem direct la etapa de detenninare a unei solutii de pornire (solutie admisibila inipala) .din cleful IJJ. = -41. Vom rezolva problema de transport data In tabelul: 15 40 5 9 23 20 16 Acum vom aplica algoritmul de obtinere a solutiei optime pomind de la tabelul a. tabelul a.8.~i (3. prin ciclu atasat succesiune de celule ce porneste din {i. trece nwnai prin celule bazice.25 = -39. 60} = 20 ~j facem modificarile: Xu =XI3+ 25 80 60 e = 20.XJl=X3Z+ e = 30. dad! didO?O. 179 178 . 33 + 6.C) ::ff(x').J~ 0 atunci slOp (s-a obi/mit soluua optimii) ~fd.40 + 6 .33-t40 . cat ~icu metoda costului minim.

33 + 40 . Xl4 =X34 - a == 60. X2] = 40. sa observant Ins! valoarea minim! did este exact 0. = -41 d14= 16 -25 +6. dJI =28 .33 + 6 .5 = 8.9 == 5.6 + 23 . d)l Deci noul program de transport este eel dat In tabelul: = 23 . I I Pentru acest program de transport costul este !(x) == 80 6 + 33 . Acest program de transport se face cu costul /(x) = 6380 . care are valori1e diferite de XII = 80.6 = 47. Xu = 20.16 + 25 . X33 = X)) - a = 0. Deci dlil == d"}3 si apoi X"}3 < 0.9 + 5 .33 + 9 .Noul label este: r I 1 fn continuare algoritmul conduce Ia valorile: dll = 40 . dl4 = 20 .80}=20.5 + 9 .5 + 23 . Aeest program este dat in tabelul urmator.36 x 20 4020. = -36 < 0.9 + 5 .33 + 6 . d21 == 22 . Deci did = dv. dll = 28 - = 16 . d21 = 22-33 + 6. dl4 dv.9 + 5 .41 x 40 = 4740. X24 = 20.5 = 11. dJ3"" 23 .25 == -36. Xn ==X22- e = 0. Programul de transport obtinut este eel prezentat in tahelul: x IS + 20 x5 + 60 X 33 + 30 X 6 + 40 x 23 + 25 x 80 == = 6380 =7420 + dkl X 9 = 7420 . ceea ce inseamnli cli a1goritmul continua.5 = 52. XlI =X32 + e == 90.52 x 20.15 == 3. 181 ISO .15 == 0. 60] = == 40 + 9 . e = min{20.25 + 16 .23 +5 -15 =-38.6 == 36. ~i are costulj'(r) = 4740 .25 == -28. dn=9 -23 + 6-33 =-41. este de cost minim. dll = 22 .5 Calcu1ftnd valorile dij pentru actualul program de transport se obtine: dl2 = 40 . ~i X34 Cum did = 0 fuseamnli ca programul obtinut.e = 20. = Xl) + a == 40. dl4 = 20 .23 +5 -15= -5.25 + 16 . iar Xv.33= -36. AlgoritmuJ continuA prin a stabili valoarea a = min (40. dn == 33 . = 20 .=X14+ e = 20. X22 = Xn .9 == 41.6 + 33 . Xll = X32 + a == 70.25 = 13.16 + 25 . x]2 = 90 = 60.IS = 36. dll = 28 .16 + 9 . de aici deducem eli exist! eel putm" unalt program de transport care are costul egal 4020 (costul minim).15 =:: 14. CalculSnd valorile dfi pentru celulele nebazice se obtine: dl2 == 40 .

. 4). Astfel problema este: "i 4 i 3 5 4 0 100 60 4 3 80 3 5 0 0 50 20 60 50 Aplicam acum metoda coltului de nord-vest ~i se obtine ca solutie de ornire programul din tabelul urmator: ~.ij l82 183 . a Etapa a doua.2. 2) ~i(3. 'm 20 60 Observam ca aceasta problema este neechilibrata. Cantitatea solicitata de acest van destinatie este 50 liferenta dintre oferta ~icerere).hilibram ~ipentru c! 100 + 60 + 50 > 80 + 20 + 60 se mai adauga 0 coloana (un irf destinatie catre care costul transportului din fiecare sursA este 0 unitAti banesti ~ unitate de resursa). cea de determinare a unei soln1ii optime 0 l"~"Ike . -I"'" <OoX>IU spre p rea crtitoru UI.. I' P .' 's .emplul4. entru control darn 0 solutle optima. '-. deci trebuie sa 0 . sa se determine un program de transport de cost minim pentru problema de transport urrnatoare: 5 4 3 80 4 3 5 3 5 4 100 60 50 ~a cum se observa celulele (2. 3) sunt celule bazice..8. care are costul 510 • tabelul de mai jos. dar pute fi aleasa ca celula bazica in locul acestora celula (I. 3) respectiv (2.

~ este lanl Vom pune in evidenta componentele conexe ale lui H prin deterrninarea v§rfurilor fiecarei componente conexe cu ajutoruJ unul procedeu de selectare a vfu'furilor. Un lant altemant se numeste Ian.1) Hare numai componente de tipul 3 de lungime para.unde V = K L1 K' pot fi... apoi. U). atunci K • = KIl. in reprezentarea geometric! a grafului convenim ea rnuchiile ce fae parte din cuplaj s! se reprezinte mai tngroiat. Considerarn acum graful H:::: (X.T ! 5. dintre varfilrile lui H neselectate vfufuI adjacent. 184 == ~~ ~ 185 . tipul 2: clclu elemeniar par.. ultimului vitrf selectat panli cand varful selectat are gradul 1 (deei operatia de selectare nu rnai poate continua). U) un graf simplu.. (K . I K ' . Demonstrafie: tn H pentru orice vllrf i are loc g(i) S 2. tipu/3: lanl elementor. vftrfuri nesaturate.. = (X. un varf eu g(j) ..J. U). . I K I + I > I K I ceea ce contrazice maximalitatea lui K.. '..K) este de asemeni . din H. Selectam fntili cate un vsrf i eu g(i) .. 0 operatie d~ transf~ de hmgime ell un lant altemant crescator mareste cardinalitatea cuplajului cu 0 unitate. .. a1ternant relativ la K dac! muchiile sale altemeaza in K ii in U . Aceasta selectare este posibila deoarece toate varfurile neselectate.cuplaj.K este cu 1 mai mare deca. cuplaj al sau este orice submultime de muchii K care are proprletatea cll. Fie G = (X. 0.. tn H. deci I K ' I. Fie K' . Multimea vlirfurilor selectate formeaza 0 components de tip 3 a lui H.1. [J rom Teorema 5. Kl!J( ').. oricare doua muchli nu sunt adiacente. deci g(r) = 2. Conform primei Plirti a demonstratiei nici relativ la K • nu exist! lanturi alternante crescatoare.' Fie K un cuplaj.. Componentele conexe ale grofulu! partial H = (X ~?... Definitla 5.. a componentelor eonexe ale lui H panA cand vor fi selectate toate varfurile grafului.I K' I. Un lant altemant crescator are lungime impara.t numarul de muchii din K. Teorema lui Berge {Ber57] Un cuplaj K este maxim daca ~i numai dacli nu existii un Ian. ultimului vtirf selectat plinli cand va fi selectat varful i (varfuI de la care s-a pornit). Vom selecta apoi succesiv vlirful adjacent.I. altern an! crescator relativ fa K.K 'I ..X este vliif saturn' de cuplajul K dacll ~inumai daca eupJajul are 0 muchie inciden~ v8rfului i..dintre componentele posibile (lema 4. Suficienta = .) u (. U. CUPLAJE iN GRAFE in acest capitol Yom considera doar grafe neorientate. Deoarece relativ la arnbeJe cupJaje nu exista lanpiri altemante crescatoare i'nsearnnli eil. iar numarul muchillor sale din U . de schimbare It muchiilor ingroiltte cu celeIalte muchii din tant. Un cuplaj K C U care nu lasii mai mult de un vdrf nesaturat este maxim. Un varf i E.. 1. sa presupunem ca exist! un lant fl. altemant crescator relativ la cuplajul K.. selectlirn vArfu! adiacent acestuia. Fie K un cuplaj astfel incat nu exista Jan! alternant crescator ~i fie K • un cuplaj maxim.1. l:l'n cJp1aj se numeste cup/aj maxim dad! tIl multimea cuplajelor grafului el are numar maxim de muchii. Daca K este un cuplaj ~i JJ este un lant altemant care daca are vreo extremitate saturat1! atunci unica muchie din K incident!acelei extremitati face parte din ]. 0 Corolar 5.. " Un euplaj se numeste cuplaj perjectdac'A samreaza toate varfurile grafului.o numtm transfer de lungime ell lantul altemant J. iar ~ un lan] elemental" al grafului G .l.1.K I ~i de aici I K I . Selectam. au gradul 2.K. aceasta din v~ oarecare este incident eel mult unei muchii din K sau eel mult unei muchii din K . Vom selecta succesiv.1. Deci I K .. Se repeta procedeul de punere ifi evidenta..I. Aeeru:tli operatic. In continuare selectarn un vlirf" i dintre cele neselectate. far X ~i X' douli r:up/aje diferile ale lui G. allemant erescdtor dad ambele extremiUlti ale sale sunt . de trei tipuri: - tipul l : puncte izolate. Fiind dat un graf simplu G = (X.?"- Lema 5. arlic! K este ~i el WI cupJaj maxim. Multimea selectata este 0 component! de tipul 2 a grafului H. obtinand astfel componenteJede tip 1 aJe lui H. Repetam acest procedeu pan! cand varfurile neselectate au gradul 2 sau au fost selectate toate v1irfurile grafului. Demonstra(le: Necesitatea Vorn utiliza metoda reducerii la absurd..

definit de Y = {5.L Daea KJ este un cuplqj al lui O/Y aiunci existii un cup/oj maxim Kr allui j. 0 :finitia 5. Considetii.J) E U} u Y Exemplul 5. imonstnuie: Fie K' un euplaj maxim ~i considerlim graful H = (X.8).1.L de cardinal ([ Y j • 1)/2. KAK '). Fie K u. nu este un euplaj maxim aJ lui GIY atunei KI este un cuplaj maxim aJ lui G. = {(2. 0 uolar 5. in GIY atune. Graful restrsns al lui G relativ la Y. care este maxim deoarece lasll un singur v€lrfnesaturat. 4} se d! in figura 5. Vom alege cuplajul maxim Kr al lui J.::a . 5. exista un lanl altemant crescdtor fn G relativ la cuplajul KJvKr. in care alegem ciclul.y)jiE X-Y.2. 8). 2. eu un pseudovarf y care se conecteaza eu alte varfun din GIY ca aeestea sunt conectate in G ell vreun van din Y. le1 pomind de la cuplajul K se fae transferuri de lungime cu fiecare componenta nexa de tip 2 sau 3 se obtine euplaj ul K '.3kE §i Deci graful restrans se obtine din G prin inlocuirea subgrafului g~nc:rat de adica a lui G(y). 6.1. l! Ky 187 .! EX - Y §i (i. notat GIY. 2. Daca niei 0 muehie a lui KI nu este incidenta lui y atunci lema este verificata daca se a1ege oriee cuplaj al lui J. 7.n cuplaj maxim al lui G == (X. 5)] nu este maxim in graful G. imediata a lernei 5. 6). . (:4. I'.)) I t. din ciclul impar GO'). 6. 6).2. U Kr nu v= {(i. dad K.m grafuJ G din figura 5. (4. Daca exista 0 muchie a lui KI lneidentli lui y atunei rnuchia eorespun·7Atoareei din G este incidenta unui varf k a lui Y. 3} in G relativ la XJ U Ky. U). U{(i. AtUllCi once cuplaj maxim K ' al lui G se poate obtine din K printr-o succesiune de transferuri de Iungime ell. Ky= {(7. Un exemplu de graf restrans pentru Y = {2. nu exista Demonstrafie: Cum KI este un cuplaj in GIY inseamna ca eel mult 0 muchie a lui K.2.2. (i.ltun altemante Deoareee exista eel mult un varf nesaturat lnseamna crescatoare ~i deci cupJaju1 este maxim. Deoarece ibele eupJaje sunt maxime inseamna c1 H nu are componente de tip 3 impare. sa observAm cli !J. In graful reclus GIY cuplajul K. Cuplajul K yfiind eel dill lema 5.4. Pentru K. Fie G == (X. Ian/uri alternanie pare doua cote douii disjuncte (unele tarauri pot fi cicluri). 5. y. 8. este G/Y= (Xu (y} . (7. 5)} ~i deci nici KI U Kr = {(2. fndlt K = KI U Ky este un cupla] al lui G. Fig. Altfel spus. m185. fiind impar orice cuplaj maxim al siu are (J Y I· 1)12 muchii ~i lasll. se aJege euplajul maxim. y)} nu este un cuplaj maxim.L astfel G GIY Fig. deoarece lantul alternant {I.k)E U). este incidenta (pseudo )vfufului y al lui GI Y. exact un van nesaturat. Aceasta 50 deduce ~i din existenta lanpilul altemant crescator {I. 5. :6 j .L care lasa pe k nesaturat ~i deci KI u Ky este un cuplaj a1 grafului G. 3} este crescator.1. V) unde o consecintli..2.Y.2 este: Dacli exisui un [ani alternant crescaior relativ La K. 7. Fie Y C X multimea vdrfurilor unui cictu elementar impar J. U) un graf ~i Y C X 0 multirne ?e varfuri ale sale. ea in graf .2.

Notarn cu jo varfullui !l nesaturat de k~ ~ipresupunem elijo este unit cu un vlirf io nesaturat de K printr-un lan] altemant 4J. Fie 4. iar cele din X . euplaj maxim al lui GIY. inilia/iziJri y=yo={io}. Unele dintre varfurile lui X.ffralie: un transfer de Iungime cu acesta obtinandu-se un cuplaj de cardinal rnai mare.rf terminal este van par ~i arlee varf i irnpar are g(i) 2 fiind incident unei muc?ii mgrosate ~iunei muchii subtiri. Y sau yO pot fi pseudovSrfuri. V) un ciclu elementar impar astfel incat K/1 K n V este maxim in J. Deoarece K.KjJ este un cup/aj maxim al lu! GIY. dorim sll marim acest arbore. astfel Incat: Necesitatea Rezultli din lema 5. Cum La este par dedueem K ' K ~i prin urmare K ' nu este maxim in G. Fie K C U un cupla] aI grafului G = (X. conecteaza doua viirfurit a §Ii y. Acest lucru se va face ell ajutorul unei proceduri care pomind de la grafuJ G. E b. sau sli concluzioneze eli un asemenea lant nu existl. este maxim in61YatUnci La nu este Ian! altemant crescator deci are lungime par! (eventual de lungime 0).demonstrata. 0 Deflnitla 5. Y lantul unic din P intre 10~ij. 1) arborele alternant curent. = Construitea unui arbore altemant de radacina 10 reducere Deoarece algoritmul transforma graful ~i arborele cu cic1uri de lungime impara vom nota cu: curent prin operatii de Intre a ~i prirnuJ vfuf din JL In mod necesar muehia lui La incident! lui ~ nu este din K'. Observafia 5.t jo. I I= I I I I = I I. marcate.Lema 5.o C Y multimea vfufurilor arborelui marcate ~i pare. de la iospre un alt vfirfnesaturat. 188 189 . deci a :.rldAcinA 10. Fie K un cuplaj al Iul G care /asli eel putin dOUG vdrfuri nesaturate # fie /1 = (Y.' KI deci el este maxim. Daca exist! ~i alte varfuri nesaturate.notat Lp(j).0. T=4I. deoarece nici 0 muehie incidentli ell ~ nu este din K't deci ea nu apartine nicilui KI" In GIY lantul altemant 4. Metoda c!lutaUl are deci. Pe de altA parte KI' este un euplaj in GIY cu K. se deosebesc patru cazuri. Jo fntr·un arbore altemant orice v8. Algoritmul reia iteratia de baz! pan! cand relativ la fiecare dintre vfufurHe nesaturate se ~e cli nu exista lant altemant erescator.0.1. Ridl cieJuri allui G. ceea ce contrazice maximalitatea lui Kl" astfel lema este . y. n Suficienp Vom utiliza metoda reducerii la absurd. Pe de altA parte varful r!mane nesaturat ~i de K " prin urmare in graful GIY pseudovarful y este nesaturat de Kl" Cum K ' nu este maxim in G mseamnll ell existl doni v!rfuri a ~i b nesaturate de K ' intre care existli un lant L altemant crescator.Y nernarcate. Cel putin un v3rt'din1re a ~i b difer! de jo. portiunea lantului L cuprinsli a. Lanpil L trebuie sa se intersecteze cu u deoareee altfel L ar fi un Ian] altemant crescator pentru Kl' ceea ce ar eontraziee maximalitatea lui KI'. Pentru aceasta Fie P = (y. este un . = = Demon. a. U) graful curent. altfel j se numeste impar. Un arbon alternan: de rlidAcinli io relativ la cuplajul K este un subgraf'partial P = (Y. Astfel daca Lp(j) are lungime parli spunem eA vfuful j este par (in particular io este par).L Atunci K este un cuplaj maxim al Iui G daca # numai daca KJ K . G'=G. conex.Pentru aceasta mai intlli introducem notiunea de arbore altemant de rlid!cinli 41. lanturile care conecteaza io ~i un vArfterminal au un numar par de muchii. se impart in doul: unele pare iar celelalte impare. ca iterape de bam algoritmul d~ construire a arborilor alternanti ai unui graf asociati unui cupJaj dat.3.3. Vlirful . nesaturate de" KI' ~i este crescator. cautarea se face pentru urmatorul vfuf nesaturat. Consideram cuplajele K' ~i KI' obtinute din cuplajele K respectiv Kl prin transfer de Jungime eu lantul 4J.T) arboreJe curent. care este nesaturat de K. U) ~i fie io un virfnesaturat Daca io este singurul vart nesaturat atuncl K este maximal. Vfirfurile din Y le numim marcate.2. dar K nu este un euplaj maxim al lui G. Procedura va construi un arberele alternant maximal de. Sli presupunem eli acesta este a. trebuie glsitli 0 metoda care sA permit! gaslrea unui Ian] altemant P = (Y. pentru orice j lan] altemant. este c. G' = (X. Altfel. h. SA presupunem ell K. in cazul depistarii unui lant altemant crescator se va face crescator.. cuplajul K ~i vftrful io decide dad exist! sau nu vreun lant altemant crescator eu extremitatea in . Virfurile j E Y. este saturat de K'. 10 E Yeste singurul virf nesaturat al arborelui.

Teuj E yO. altemant crescator in G. j) cui saturat ~i nemarcat. Atune! lantul L' Lp{Z)u {u} este Ian. eu ieslrea B. dintre r ~i i respectiv r ~i } sunt de lungime para. Y:=Yuij. Deci exist! un lant a1temant crescator L ID G relati v la K. 5. care sunt varfuri nesaturate. arborele P este complet construit ~i este maximal. in acest caz modificam graful ~i arborele altemant astfel: *" = G ': == G 'Ill. Aceasta muchie fiind u deducem ea ~icealalta extremitate a sa.3). 3 i E yO ~i 3u == (i. T:=TU{u. Uz) :: G(Xz) subgraful generat de Xl> KJ = K (') VI. Suficienta Cazul3. Deci exist! ~i muchia u ' :: (j. atunci Stop.0 j ~i nici io = k.Cazull. relativ Ja K.J)E ·U .l}. proeedura se termlna. e un vfuf mareat. Deoarece XI n X2 ¢l acel Jan! este lant altemant crescator ~i in G. Cuplajul K este maxim in G dacd ~i numai dacii Kz este un cuplaj maxim in G:z. yO::: yOu {I}. in continuare vom prezenta algoritmul lui Edmonds [Edm65a1. Prin unnare de la io la una dintre exU'emitiiple Iamulul L exist! un Ian! altemant crescator care ar fi trebuit depistat de eazul 1 a1 algoritmului de construire a arboreJui altemant. cli unu1 dintre sublanturile sale. Lanturile LP(i) ~i LpI. 191 o .u'}. Daca Kz nu este un cuplaj maxim in G2 atunci relativ la Xz exist! un lant altemant crescator in Gz. deoarece lantul L ar fi fast deplstat de algorimul de eonstruire a arborelui altemant ~i algoritmul s-ar ti terminat eu iesirea A.2. Presupunem eli K2 este un cupIaj maxim in Gz dar K nu este euplaj maxim in G. Pe de alIA parte L flind irnpar inseamnl!. l) din K mcidenta lui j. Cazul 4. notat ". Ii) E K astfel ine§. Primul varr eomun.j) au eel putin un v§rf comun to. eel de la I ' la j sau eel de la I ' la k (care sunt tot lanturi altemante) are lungime para. sa notam cu I' primul van din L Intalnit in parcurgerea lui L. goto (b). spunem. Fie I E L n Xit deei exisUi un lant Ll In arborele alternant de la io la I. j) cuj nesaturat ~inemarcat. tn acest caz se dezvolta arborele alternant astfel: . 0 = *" j 1 ~---O---O-<r----'O--O-O r k monstraf1e: Mai intiii sa observsm u::: E :2 E X2• Aceasta din cauza eli daca il E XI atunci e~este un vfirf saturl~t~i mareat. pentru determinarea unui euplaj maxim intr-un graf oarecare. # Kz::: K n U:z. sa notarn extremitatile sale.:: (i. u Lj u r u} este un ciclu de lungime impara pe care n numim orbitii a lui K.3. Prin compunerea acestuia eu sublanml lui LI de la io Ia r se obtine un lant altemant crescator de la 10 1aj sau k (vezi figura 5.. In concluzie K = KI U K2• Fig. N u putem avea .t il XI o demonstram tot cu metoda reducerii la absurd. Notiim X2 = X • XJ. ea nu exist! (h. goto (b). caci altfel L ar fi un lanl altemant crescator in Gl relativ la K2 care este cupla] maxim. = Cazul2. adica nici un alt varf nu mai poate fi mareat ~i wei 0 orbit! nu se poate construi. = Necesitatea Utilizam metoda reducerii la absurd. prin urmare Il L. iar pe r D numim riJddcina orbitei. k E X2• Pe de alta parte K n VI 41. U/) :: G(X/) subgraful generat de XI> G2::: (X:z. ceea ce este in contradicjie cu maximalitatea lui K. . Astfel sublanturile ~ ~i £. Deci Tu (u) contine un ciclu unic u. Daca nu ne aflam in nici un caz precedent. Cum l ' e L n L. 3 i E yO ~i3 0 muehie u = (i. Cum j ~ik sunt vfu1'uri nesaturate. GJ ::: (XI. in mod neeesar impar. ~arte din ar~re~e ernant.!!: 3 deci nu poate fi impar. Din motive similare} ~ik nu fae parte din XI' Deci}. ~i nu este extremitate a lantulul altemant L tnseamna cli I ' este mareat impar (altfel L nu ar fi lan] altemant). de la i spre io este par. Reamintim eli io este mdiieina arborelui alternant. Cum aceasta nu s-a intfunplat inseamnli ca presupunerea fi1cutii este falsi ~ideci K este un euplaj maxim pentru G.:: io este par §i in caz ea r to-atunci g(r). deoarece daca r. Stop (iesirea A). P:= Pill.i singura muchie din K incident! lui IJ trebuie sa fadi. de Ia to spre I. orema5. 3 i E yO ~j 3 u. eu j ~i k. Fie Xl ex multimea vdrfurilor marcate ale lui G la momentul in care nici un marcaj nu mai este posibil. adie! '2. iar I ' marcat impar inseamnl1 ca I apartine sublantului par.

SA.un ~fer de lungime cu acest lant ~i vom construi cuplajul indus in graful initial pnn spargerea pseudovarfurilor caIn figura 5. Algoritmullui Edmonds Detennin1i un cuplaj maxim intr-un graf G = a. [I). se marcheaza par v§rfirrile 1.2.3) ~i facem 0 restrangere affit a grafului G ' elit ~i a arborelui alternant..:: W. p I p p 1 goto tb}. It Exemplul 5. io = 1.\·ubgrajW gene"" d« v4ljUriJe nemarcate golo (b).sjer de ill1tgime cu lanful JI. 1 ~i 8.2.. 4 ~i 6.. 5. ~i7 respectiv impar vftrfuriJe 2.. 8} ~i vom f~c7 . h. S-a obtinut cuplajul {(I. d. $6 eX.1. iar muchiile din G ' prin linii intrerupte. P~ Deoarece exist! doll! v!rfuri. (6. 3). ir1$/rea B (S-D dererminallin arbore a/lemanl complet) alege UI'1ndIOru/ fa v6r/ne:ralUraI eu G' .4 pomind de la cuplajul K = [(2.ale in G' atuncj stop (K tste cupta] lrItUim allui GJ alJfel fit! id un v4rf nesalUrat.Algoritmul 5.5. Analogsltuatlllor precedente se face reducere cu orbita JlJ = {Jl2.' conslruiqte cuplajlll indus in grafol inlltal prin sparge rea pseudtNlJr/llrilor (alegtJnd din aceste ('upla}t! maxime COliform lemei 4. 7). i I Apoi se depisteaza co~fonn cazului 1 lantul altemant crescator {Jll. 3).5}.5). 7)}.<. dllciJ nu ex/sib douil wirfuri lIBSalu. Acest cuplaj laslt mai putin de doua vfufuri nesaturate prin urmarc este un cuplaj maxim. (6. nesaturate vom construi arborele alternant de rad!cinl Aplicand in mod repetat in cazu12. potJU!fi K=t!J: fie G':=G. (2. . (4. I 192 193 ~ . 6. Vom aplica algoritmul Jui Edmonds pentru graful din figura 4.3.. I: !. Muchia (I. alege K. ielirea A (s-a gaslt lin lal1/alreman' crtsetilor Jl) se face Iran. in continuare vom reprezenta muchille arborelui prin linii continue.' 58 lterg IItm'cqj81e. e. t"".3) conecteaza dona vfufuri pare ~i conform cazului 3 se depisteaza orbita JlJ={ 1. lUI cupla] de porn/re. 8)}.(4. 5). eons/ruim arborele alteman! dz r6dlicfnlllo. 7}.2). I p 1 0 p I· FIg. Muchia ('!lit 5) conecteaza de asemeni doua v1irfuri marcate par ~iconform cazului 3 mai facem 0 reducere a lui G I ~i a arborelui altemant eu orbita II~ = {Jl 4.

Petropolitane..69·81 [Edm65a] Edmonds J..BIBLIOGRAFIE [App76] [Be158J [Ber57] [Ber69] [Ber70J Appel K.E.842 Berge c. Wilson R. The Rand Corporation. An out-of kilter method for minimal cost flow problem. Vo1. Oxford University Press. 1976 [Cro92] [Dij59] [Dir52] Fig.2. pp. Vol. A. Cuza". Crofteru C. 1969 Berge C. Comentarii Academiae Scienciarum Imperialis. Maximum matching and a polyhedral! with 0-1 vertices. New Scientist. Canad. Soc... 1970 [BLW76) Biggs N. 16(1958) pp..1976 Bellman R. 1992 Dijkstra E.. Fulkerson D. Twa theorems in.. Editura Univ. Some theorems on abstract graphs.449-467 [Edm65b] Edmonds J..(3)(1952) pp. Journal S.L. Graphes et hypergraphes. Ac. A...eM. vo1.W.J... 1-2. Sciences. 1736. Shortest path. Graph Theory 1736-1936. Nat... Numerische Mathematik 1(1959) pp. London Math.. 55. "AI. 8 [Flo62] [For56] [Ful61J Floyd R. of Math . The proof of the four-color problem.• 17(1965) pp. . On a routing problem. Didactica §i Pedagogics. Bucuresti. Journal Res ... Tehnici de bazli in Optimizarea Combinatorie. Iasi. trees and flowers. Appl. Math.18-27 195 194 . ppl25130 [Eu136] Euler L.9{1961) no. Proc.269·271 Berge C.. Dirac. pp. A note 011 two problems in connexion with graphs. 5{1962) pp.K. Loyd E. Bureau Standards. I. Dunod. Paris. 1956.R. graph theory.269-271 G. Ed.J.W •• Algorithm 97. 43(1957) pp.R.69-B (1965) no. Quat. Teoria grafurilor ii aplica/iile ei (lntroducere elementara).1.Nat.293 Network flow theory.345 Ford L. Comm.IAM. Solutis Problematis ad Geometriam Situs Pemautis. Proc.Jr. Paths. USA.

t'Babes-Bolyai" Cluj-Napoca. Canad.. Amer. Tambuiea L.C. J.271·283 Lovasz L. Cycles and Bridges Publishers. Blocking and anti-blocking pairs of polyhedra. vol. Minoux M.1997. Inf.423 White L. Cluj-Napoca.C. Lito. Soc. Am..205-212 [Tar72] [TCI94] [Toa92] [ToC97] Roy B. Militara.1389-1401 197 196 .549-568 Hu T.. of Math. pp.E. Tech. Lito. 16{1964).Y. Proc. Ed. pp. J. Grcfur! si Programare liniard (Introducere elementara). University 3D. L'Arbre minimum d'un graphe. 71(1956). Depth-first Search and Linear Graph Algorithms. aplicatti. A parametric study of matchihgs and converings in weighted graphs. Iacob ~-M.Y. Ann. Math.. 1). Discrete Math.. Univ. Cozac I. "Babes-Bolyai".C.. Cataranciuc S. Mathematical Programming 1(1971)pp. On the shortest spanning subtree of a graph and the traveling salesman problem. 1966. pp. Probleme grafelor. Bucuresti.3).. Ed.55 Hamiltonian circuits.. vo1.. University of Michigan.146-160 Toadere "T.R. On the axiomatic foundations of the theories of directed linear graphs. vo1.u Bucuresti.. noS [Ore60] [Pri57] O. pp. A primal method for minimal Management Science.. ]23-145 Tomescu I..M. Dunod. A decomposition algorithm for shortest paths in a network.. Math . 2( 1972). 21(1974). Cheminement et connexite dans les graphes a l'etude des problemes d'ordonnacement.1959 [ToS95] [Tom75J [Tom82] [Vos91] [Yen72J St.1992 Toadere T. pp. Normal hypergraphs and the perfect graph conjecture. ~i Enciclopedica.1982 . Efficient Planarity Testing. 1964.J.. "Babes-Bolyai". pp.1389 Minty G.. Finding the lengths of all shortest paths in Nsnode nonnegative-distance complete network using 112ft addition and N) comparisons. "Babes-Bolyai". Operation Research. 14(1967). Ed.• Some aspects of graphs planarity. A characterization of comparability graphs and of interval graphs. on Theory of switching. 36(1957). Lito. Culegere de probleme de teoria grafelor. Cluj-Napoca. Kmskal J.109-125 Trajan R. pp.. Branch and Bound Methods and Independent and Dominated Sets in Graphs. Graphes et Algorithmes. septembre 1960. Sur le probleme des courbes gouches en topologie. Teoria grafelor. Rome. pp. Cluj-Napoca. JRos66] [Ros74] [Roy64] RosenstiehlP.J. vo1. Proc. vol. Bucur~ti. Journal of Mathematics and Mechanics. Trajan R. Toadere T. no. 1967.Xl. 1991 in Graphs.l9(l9_72) no.L{no. Doctoral thesis.E. pp. Journal of A..ll (no. applications et methodes.• 15(1930)...G.B. pp.15 (1966). Dunod.Ore.E. Ce este teoria grafurilor?.Havard University Press.. Operation Research.. Fazar W •• Application of a thehnique for research and developement program evaluation.. 1985 Moore E. [GoM79] Gondran [HoT74] IHu68] [Kle67J [Kru56J [K1T79] [Kur30J [Lov72] [Min66] Paris. Hoffman A. Computing 1(1972). pp.C. 1979 z..J.3. pp. ClujNapoca. Yen J.. pam dans: Les Problemes d'ordonnancement. pp.. Symp. Siam J.1 I [FuI71] [GiH64] Fu1kerson D. 1975 Tomescu I.-J. no.M. Univ. Bazele Informatict! II. electrical networks and network programming. Univ.Univ.e. Mathematics.. Monthly.J..485-520 Moldovan Gr..48·50 KaSH Tarjia C. Note on 67(1960)... Kuratowski K.t'Babes-Bolyai". Stoica F.J)-T. 1995.87-90 M... in Theory des graphes. 1979 Hopcroft J.. Shortest connection networks and some generalizations. Studia Univ. Ben. JAC. 1994 de teoria cost flow problems.F•• The shortest path through a maze.168-194 Gilmore P. Clark C. 1974 AL AI. Algoritmi. Studia Univ. Ed.7(1959). Departament of Electrical Engineering. Tehnica. Elemente de teoria grafelor. Math. Arbor [Whi67] Pim R. Ro.. Fund. 16(1968). Roseboom JM.... pp. Eyrolles. pp. Lito.i'Babes-Bolyai". communication a la 2e conference internationale sur la recherche operationnelle Aixen-Provence.17-28 Toadere T.91~102 Klein M. Syst Techn. Kluwer {MRC59] Malcolm D. Report 06920. Academic [Mol 85) [Moo59] Voss H..

• .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->