Formular F 28

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII „NICOLAE VASILESCU-KARPEN” BACĂU
STR .MIORIŢEI NR.76, TELEFON /FAX 0234/586720
E-MAIL secretariat@ctcnvk.ro
COD FISCAL 4278310
NR. _______________ DIN _______________________

Aprobat,
Director Emanoil Remus Cazacu

DOMNULE DIRECTOR,

Se completează de părinte / tutore
Subsemnatul ………………………………………………………… părinte / tutore / susţinător
legal al elevului (elevei) ……………………………………………………………. din clasa ………... vă
rog să aprobaţi motivarea absenţelor pentru fiul (fiica) meu / mea în zilele …………………….. în
intervalul orar ………………… .
Motivul acestei solicitări este următorul:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
DATA
SEMNĂTURA
………………….

……………………….

Se completează de diriginte
În urma discuţiilor purtate cu elevul, părintele / tutorele / susţinătorul legal, analizând situaţia
prezentată consider că motivele invocate sunt reale, obiective şi întemeiate şi propun motivarea absenţelor.
Numărul de zile pentru care a mai solicitat motivare până la această dată : ………… zile.
Alte observaţii:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
DIRIGINTE,
Nume şi prenume: ……………….……………
Semnătura: ………………………………..

C.R. / F.A.

DATA:
………………………