Sunteți pe pagina 1din 0

Principalele obiective ale analizei financiar-patrimoniale pot fi sintetizate astfel:

- stabilirea patrimoniului net, ca form! de evaluare contabil! a averii ac"ionarilor;


- detectarea unor eventuale situa"ii ale dezechilibrului financiar, care ar putea
constitui o amenin"are pentru continuitatea exploat!rii;
- stabilirea lichidit!"ii #i solvabilit!"ii (bonitatea firmei), care intereseaz!, n principal,
institu"iile financiare #i de credit;
- determinarea st!rii financiare;
- caracterizarea eficien"ei elementelor patrimoniale etc.

5.1. Bilan!ul instrument de baz" al analizei financiare

Bilan"ul contabil #i anexele sale r!spund multiplelor exigen"e de ordin juridic,
contabil #i fiscal, fiind stabilite pe baza reglement!rilor legale. ntre datele furnizate de
bilan"ul contabil #i realitatea economico-financiar! a ntreprinderii analizate pot s! apar!
diferen"e. Din acest motiv, majoritatea anali#tilor financiari consider! c! se impune
operarea cu un a#a zis bilan" suport al analizei. Prin valoarea teoretic! #i utilitate practic!
se disting: bilan"ul patrimonial #i bilan"ul func"ional
$)
.
5.1.1. Bilan!ul patrimonial

Bilan"ul patrimonial prezint! o importan"! deosebit! pentru ac"ionari (care doresc s!
cunoasc! valoarea averii lor) #i creditori (pentru care patrimoniul reprezint! o garan"ie
pentru realizarea drepturilor lor).
Dintre cele trei concep"ii cunoscute de teoria contabilit!"ii (juridic!, economic! #i
financiar!) privind con"inutul bilan"ului, pentru analiza situa"iei financiar-patrimoniale a
ntreprinderii prezint! o importan"! deosebit! concep"ia financiar!, care define#te activul

$)
M. Niculescu, Diagnostic economico-financiar, Editura Economic!, $997, pg. 346.

ANALIZA SITUA#IEI FINANCIAR-PATRIMONIALE
A NTREPRINDERII
CAPITOLUL 5
bilan"ului ca un ansamblu de mijloace folosit pentru achitarea datoriilor la scaden"!, n timp
ce pasivul reflect! totalitatea datoriilor grupate n func"ie de termenul lor de exigibilitate.
Bilan"ul patrimonial este folosit n analiza financiar! pentru evaluarea firmei, analiza
structurii mijloacelor economice #i a surselor de finan"are a acestora, analiza lichidit!"ii #i
solvabilit!"ii, analiza echilibrului financiar etc.
Principiile care stau la baza determin!rii bilan"ului patrimonial, sunt:
- pentru activ: ordinea invers! a lichidit!"ii (aptitudinea posturilor de activ de a se
transforma n numerar);
- pentru pasiv: ordinea invers! a exigibilit!"ii (timpul ct sursa respectiv! r!mne la
dispozi"ia ntreprinderii).
Astfel, lund ca punct de pornire bilan"ul contabil, pentru a stabili bilan"ul
patrimonial se impun unele trat!ri (corec"ii) ale informa"iilor acestuia, dup! cum urmeaz!:
A. n activ:
a) eliminarea activelor de natura nonvalorilor (activelor fictive). Aceste elemente
sunt nscrise n activul bilan"ului contabil dar care, din punctul de vedere al lichidit!"ii nu au
nici o valoare ntruct nu dau na#tere unui flux de numerar.
Principalele active de natura nonvalorilor sunt: cheltuielile de constituire, cheltuielile
de repartizat asupra exerci"iilor financiare urm!toare, primele privind rambursarea
obliga"iunilor, debitorii din capital subscris #i nev!rsat, diferen"e de conversie de activ.
Pentru eliminarea acestor elemente din bilan"ul patrimonial se procedeaz! astfel:
- cheltuielile de constituire, debitorii din capitalul subscris #i nev!rsat #i cheltuielile
de repartizat pe mai multe exerci"ii financiare se scad din activ #i concomitent din
capitalurile proprii;
- primele privind rambursarea obliga"iunilor: se scad din activul bilan"ului contabil #i
din pasiv din mprumuturi #i datorii asimilate pe termen mediu #i lung;
- diferen"ele de conversie activ: se elimin! din activul bilan"ului contabil #i se
corecteaz! n sensul sc!derii capitalurilor proprii, ntruct reprezint! o pierdere latent!.
b) includerea n activele imobilizate a activelor circulante cu termen de lichiditate
mai mare de un an;
c) cuprinderea n activele circulante sau n activele imobilizate, n func"ie de
lichiditatea sumelor nregistrate la Decont!ri din opera"iuni n curs de clarificare (soldul
debitor al contului 473);
d) efectele scontate neajunse la scaden"! sunt crean"e cedate b!ncii pentru care s-
a nregistrat o cre#tere a disponibilit!"ilor, n consecin"! cu valoarea acestora se
majoreaz! activele circulante (crean"ele), concomitent cu majorarea creditelor pe termen
scurt.
B. n pasiv:
Corec"iile mai sus men"ionate, genereaz! modific!ri cu caracter de consecin"! #i n
pasivul bilan"ului. Pe lng! acestea, se impun a fi efectuate #i urm!toarele:
a) datoria fiscal! latent!, aferent! subven"iilor pentru investi"ii, provizioanelor
reglementate #i provizioanelor pentru riscuri #i cheltuieli, precum #i altor elemente de
capitaluri proprii, se va include n categoria datoriilor pe termen scurt sau pe termen mediu
#i lung dup! natura acestora;
b) veniturile nregistrate n avans, n func"ie de con"inutul lor, se includ n datorii pe
termen scurt sau datorii pe termen mediu #i lung;
c) cu diferen"ele de conversie pasiv se majoreaz! capitalurile proprii, ele
reprezentnd un profit poten"ial.
d) datoriile totale ale ntreprinderii se grupeaz! n dou! mari categorii:
- datorii pe termen scurt, cele care au un termen de exigibilitate sub un an;
- datorii pe termen mediu #i lung, cele care au un termen de exigibilitate mai mare
de un an.
n urma corec"iilor efectuate, bilan"ul patrimonial va avea urm!toarea form! (fig.
5.$.):

ACTIV PASIV
I. Active imobilizate, din care:
- necorporale
- corporale
- financiare
II. Active circulante, din care
- stocuri
- crean"e
- disponibilit!"i
I. Capitaluri proprii
II. Datorii pe termen mediu #i lung
III. Datorii pe termen scurt

Fig. 5.$. Bilan"ul patrimonial

5.1.2. Bilan!ul func!ional

Bilan"ul func"ional are rolul de a oferi o imagine asupra modului de func"ionare din
punct de vedere economic a ntreprinderii, punnd n eviden"! utiliz!rile #i sursele
corespunz!toare fiec!rui ciclu de func"ionare.
Ciclurile ntreprinderii sunt: de investi"ii, de exploatare, de finan"are #i de
trezorerie
$)
. Ciclul de investi"ii cuprinde achizi"ionarea de active imobilizate, iar ciclului de
exploatare i corespund fluxurile de aprovizionare, produc"ie #i distribu"ie (vnz!ri) att sub
forma unor fluxuri fizice, ct #i a unor fluxuri financiare.
Ciclul de finan"are cuprinde ansamblul opera"iunilor dintre ntreprindere #i
proprietarii de capital (ac"ionarii #i creditorii ntreprinderii).
Fluxul de finan"are permite ca ntreprinderea s! fac! fa"! decalajului dintre fluxul de
lichidit!"i de intrare #i de ie#ire provocat de ciclul de exploatare.
Stabilirea bilan"ului func"ional se realizaez! avndu-se n vedere urm!toarele
principii:
- activele sunt luate n calcul la valoarea lor brut! (se are n vedere valoarea de
intrare n patrimoniu);
- imobiliz!rile nchiriate, de"inute n leasing sau n loca"ie de gestiune sunt integrate
n activ #i, corespunz!tor, n pasiv la mprumuturi #i datorii asimilate datorit! faptului c!
ele servesc ciclului de exploatare;
- conceptul de activ fictiv nu mai este opera"ional;
- cheltuielile ce privesc exerci"iile financiare urm!toare se asimileaz! activelor
imobilizate;
- efectele scontate neajunse la scaden"!, debitorii privind capitalul subscris #i
nev!rsat, primele privind rambursarea obliga"iunilor #i diferen"ele de conversie de activ #i
de pasiv se trateaz! n acela"i mod ca #i la elaborarea bilan"ului patrimonial;
- amortizarea #i provizioanele sunt incluse n pasivul bilan"ului func"ional ca surse
aciclice (care r!mn la dispozi"ia ntreprinderii o perioad! mai mare de un an).
Principiile men"ionate provoac! anumite corec"ii ale informa"iilor cuprinse, caz n
care bilan"ul func"ional va avea urm!toarea form! (fig. 5.2.):
ACTIV PASIV
I. Active aciclice (stabile)
II. Active cicliceaferente
exploat!rii:
- stocuri
- crean"e aferente exploat!rii
III. Active ciclice din afara
exploat!rii:
- crean"e din afara exploat!rii
IV. Trezoreria de activ:
- disponibilit!"i
I. Surse aciclice (stabile)
- capitaluri proprii
- amortizare
- provizioane de orice natur!
- datorii financiare pe o
perioad! mai mare de un an
II. Surse ciclice de exploatare (datorii fa"! de furnizori, salaria"i,
bugetul de stat etc.)
III. Surse ciclice din afara exploat!rii (furnizori de imobiliz!ri,
dividende de plat! etc.)
IV. Trezoreria de pasiv:
- credite pe termen scurt
Fig. 5.2. Bilan"ul func"ional$)
Op. citat! pag 377
Bilan"ul func"ional permite aprecierea structurii financiare a ntreprinderii, stabilirea
din punct de vedere func"ional a fondului de rulment, necesarului de fond de rulment #i
trezoreriei nete.
5.2. Analiza structurii patrimoniale a ntreprinderii

Analiza structurii patrimoniale are ca obiectiv stabilirea #i urm!rirea evolu"iei
ponderii diferitelor elemente patrimoniale (de activ #i de pasiv)
Metoda de analiz! recomandat! este metoda ratelor.

5.2.1. Analiza structurii activului

Analiza se realizeaz! pe baza datelor din activul bilan"ului patrimonial.
Valorile ratelor de structur! a activului sunt influen"ate de caracteristicile tehnice,
economice #i juridice ale activit!"ii ntreprinderii.
Principalele rate de caracterizare a structurii activului sunt:
a) rata activelor imobilizate:
100
activ Total
e imobilizat Active

Aceast! rat! m!soar! ponderea activelor imobilizate n patrimoniul total al
ntreprinderii.
Con"inutul diferit al componentelor activelor imobilizate justific! utilizarea #i a unor
rate complementare:
a
$
) Rata imobiliz!rilor necorporale:
100
Im
activ Total
e necorporal obilizari

M!rimea acestui indicator reflect! ponderea activelor intangibile (brevete, licen"e,
m!rci, fond comercial etc.) n cadrul patrimoniului firmei. n ntreprinderile romne#ti
imobiliz!rile necorporale de"in o pondere foarte redus!. n alte "!ri, ponderea activelor
necorporale este important!, de exemplu n S.U.A. unde ponderea valorii activelor
necorporale este cuprins! ntre 40% #i 80% din valoarea de nlocuire a firmelor. Ponderea
activelor necorporale n valoarea de pia"! a unor firme foarte cunoscute este foarte mare,
de exemplu: 94% la Microsoft, 96% la Coca-Cola, 84% la Intel #i 82% la General
Eleectric
$)
.
a
2
) rata imobiliz!rilor corporale:
100
Im
activ Total
corporale obilizari

Aceast! rat! reflect! ponderea capitalurilor fixe n cadrul patrimoniului ntreprinderii.
Ea nregistreaz! valori foarte mari n cazul firmelor care folosesc o infrastructur!
important! sau echipamente costisitoare (producerea #i distribu"ia de energie, transporturi
etc.). De asemenea, ia valori ridicate n industria grea, n activit!"ile ce presupun
importante investi"ii imobiliare (industria hotelier!) sau funciare (exploata"iile agricole).
M!rimea acestei rate este influen"at! #i de politica de amortizare practicat! de
ntreprindere.
a
3
) rata imobiliz!rilor financiare:
100
Im
activ Total
financiare obilizari

Aceast! rat! reflect! intensitatea leg!turilor #i rela"iilor financiare pe care firma
analizat! le-a stabilit cu alte firme cu ocazia opera"iilor de cre#tere extern! (participa"ii,
investi"ii de portofoliu, credite acordate etc.).
Rata ia valori foarte ridicate n cazul holdingurilor al c!ror obiect de activitate l
constituie gestionarea unui portofoliu de participa"ii. Rata ia valori foarte sc!zute la firmele
mici #i la cele pu"in axate pe o politic! de investi"ii financiare.
b) rata activelor circulante
100
activ Total
circulante Active

Reflect! ponderea activelor circulante n totalul mijloacelor economice ale
ntreprinderii.
Ca rate complementare se recomand! a fi stabilite:
b
$
) rata stocurilor:
100
activ Total
Stocuri

Aceast! rat! ia valori ridicate n cazul firmelor cu activitate de produc"ie, cu ciclu
lung de fabrica"ie, precum #i n cazul firmelor cu specific de distribu"ie de bunuri materiale.
Rata ia valori foarte reduse la firmele cu specific de prestare de servicii.
b
2
) rata crean"elor comerciale:

$)
Sorin Stan, Ion Anghel, Evaluarea activelor necorporale, IROVAL, $999, pg. $0-$$.
100
activ Total
asimilate conturi si Clienti

Rata reflect! importan"a portofoliului de crean"e comerciale n cadrul patrimoniului.
Ea este influen"at! de durata n care se fac pl!"ile de c!tre clien"i #i de specificul activit!"ii
desf!#urate.
Aceast! rat! ia valori ridicate n cazul ntreprinderilor industriale #i nregistreaz!
valori sc!zute la firmele care vin n contact direct cu o clientel! ce pl!te#te n numerar.
b
3
) rata disponibilit!"ilor:
100
activ Total
plasament de Titluri banesti itati Disponibil +

M!rimea acestei rate trebuie analizat! cu circumspec"ie datorit! faptului c!
disponibilit!"ile sufer! modific!ri de mare amplitudine pe perioade scurte.
Rata are o valoare informa"ional! sc!zut! deoarece nu totdeauna o pondere
ridicat! a disponibilit!"ilor n totalul activului semnific! o activitate bun! a firmei.

5.2.2. Analiza structurii surselor de finan!are a ntreprinderii

Obiectivul analizei l constituie stabilirea ponderii #i evolu"iei principalelor categorii
de surse ce particip! la acoperirea mijloacelor economice ale ntreprinderii.
Analiza se efectueaz! pe baza urm!toarelor rate de structur! ale pasivului bilan"ului
patrimonial:
a) rata stabilit!"ii finan"!rii:
100
pasiv Total
permanent Capital

Capitalul permanent este format din capitalurile proprii #i datoriile pe termen mediu
#i lung.
Aceast! rat! reflect! ponderea surselor ce r!mn la dispozi"ia ntreprinderii pentru
o perioad! mai mare de un an n totalul surselor de acoperire a mijloacelor economice.
b) rata autonomiei globale:
100
pasiv Total
propriu Capital

Aceast! rat! reflect! ponderea surselor proprii folosite n finan"area mijloacelor
economice ale ntreprinderii. Ea difer! n func"ie de politica financiar! a ntreprinderii #i
rentabilitatea ei. Aceast! rat! se recomand! a fi $/3.
c) rata datoriilor pe termen scurt:
100


pasiv Total
scurt termen pe Datorii

Rata semnific! ponderea datoriilor cu termen de exigibilitate mai mic de un an n
totalul surselor ntreprinderii.
d) rata datoriilor totale:
100


pasiv Total
totale Datorii

Valoarea acestei rate reflect! n ce propor"ie activele firmei sunt finan"ate pe seama
datoriilor pe termen scurt, mediu #i lung.

5.3. Analiza patrimoniului net

Patrimoniul net reflect! activele ntreprinderii negrevate de datorii. Patrimoniul net
exprim! averea ac"ionarilor stabilit! pe baza bilan"ului patrimonial. Acest indicator este
echivalentul activului net contabil (form! de evaluare patrimonial! a firmei).
Patrimoniul net, se poate determina n dou! moduri:
a) ca diferen"! ntre activul total #i datoriile totale (exprimare material! a
patrimoniului net);
b) ca sum! a surselor de finan"are a acestuia.
Pentru determinarea #i analiza patrimoniului net, informa"iile din bilan"ul patrimonial
se structureaz! astfel (fig. 5.3.):

Nr.
crt.
Indicatori N-2 N-$ N
$.
$.$.
$.2.
$.3.
Active imobilizate-total, din care:
Imobiliz!ri necorporale
Imobiliz!ri corporale
Imobiliz!ri financiare

2.
2.$.
2.2.
2.3.
Active circulante-total, din care:
Stocuri
Crean"e
Disponibilit!"i #i plasamente

3. Activ total ($+2)
4. Datorii totale
5.

5.$.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Patrimoniul net (3-4)
din care finan"at pe seama:
Capital social
Rezerve
Rezultat reportat
Fonduri proprii
Alte surse proprii

Fig. 5.3. Structurarea informa"iilor din bilan"ul patrimonial

Avnd n vedere componen"a material! a patrimoniului net, respectiv prima
modalitate de calcul, cre#terea acestuia se nregistreaz! atunci cnd ritmul activelor totale
devanseaz! ritmul datoriilor totale.
Analiznd sursele de finan"are a patrimoniului net se pot ntlni, de regul!,
urm!toarele aspecte:
- dinamica cea mai accentuat! o nregistreaz! sursele constituite pe seama
rentabilit!"ii ntreprinderii: rezervele legale pn! la limita prev!zut! de lege, fondurile
proprii majorate pe seama profitului net ca urmare a deciziei ac"ionarilor;
- capitalul social se modific! doar n cazul unor noi aporturi, respectiv a unei
finan"!ri din surse externe (ale vechilor ac"ionari sau ale unor noi ac"ionari) #i/sau prin
conversia unor datorii n capital social (stingerea unor datorii n scimbul unui pachet de
ac"iuni);
- rezultatul reportat poate fi profit nerepartizat (#i atunci determin! cre#terea
patrimoniului net) sau pierdere neacoperit! (caz n care determin! diminuarea
patrimoniului net).
Deci, patrimoniul net poate s! creasc! pe seama surselor interne (rentabilitatea
ntreprinderii) #i pe baza unor surse externe (aporturi, primirea cu titlu gratuit a unor active,
conversia unor datorii n capital social).

5.4. Analiza corela!iei dintre fondul de rulment, necesarul de fond de rulment
$i trezoreria net"

5.4.1. Fondul de rulment

Fondul de rulment reprezint! marja de siguran"! a ntreprinderii, impus! de
diferen"ele dintre sumele de ncasat #i sumele de pl!tit, precum #i de decalajul dintre
termenul mediu de transformare a activelor circulante n lichidit!"i #i durata medie n care
datoriile pe termen scurt devin exigibile.
Existen"a unui fond de rulment suficient de mare, mai ales n cazul firmelor cu
activitate de produc"ie, este determinat! de faptul c!, n cazul datoriilor pe termen scurt
probabilitatea de plat! a acestora este de $00%, n timp ce pentru activele circulante
probabilitatea de transformare n disponibilit!"i nu este ntotdeauna de $00%, ca urmare a
existen"ei unor stocuri f!r! mi#care sau cu mi#care lent!, precum #i a unor crean"e incerte.
Fondul de rulment poate fi analizat pe baza bilan"ului patrimonial #i a bilan"ului
func"ional.
Fondul de rulment patrimonial se poate determina n dou! moduri:
a) FR = Capital permanent - Active imobilizate
Fondul de rulment este partea din capitalul permanent folosit! pentru finan"area
activelor circulante.
Fondul de rulment patrimonial poate fi descompus n: fond de rulment propriu (FRp)
#i fond de rulment mprumutat (FR).
FRp = Capitaluri proprii - Active imobilizate
FR = Datorii pe termen mediu #i lung
b) FR = Active circulante - Datorii pe termen scurt
n acest caz, no"iunea de fond de rulment rezult! prin punerea n coresponden"! a
lichidit!"ii activelor circulante cu exigibilitatea datoriilor pe termen scurt. Fondul de rulment
permite aprecierea pe termen scurt a riscului de incapacitate de plat!.
Exemplul 1: Cazul unei ntreprinderi cu activitate de produc"ie (tabelul nr. 5.$.):

Tabelul nr. 5.1.
Bilan! simplificat
la 31.12.19(N)
- mil lei -
Activ Pasiv
$. Ative imobilizate
2. Active circulante
3. Total activ
30.000
36.000
66.000
$. Capital permanent
2. Datorii pe termen
scurt
3. Total pasiv
34.000


32.000
66.000

Not": Termenul mediu n care activele circulante se transform! n lichidit!"i este de 3 luni.
Durata medie de onorare a datoriilor pe termen scurt este de 2,5 luni.

FR = AC - DTS = 36.000 - 32.000 = 4.000 mil. lei
Calculul fluxurilor de lichidit!"i #i de datorii pe termen scurt se face pe baza
termenului cel mai mic.
Activele circulante care se transform! n lichidit!"i n 2,5 luni sunt de 30.000 mil. lei
( 36000
25
3
30000 .
,
. = ).
Datoriile pe termen scurt ce devin exigibile n 2,5 luni sunt de 32.000 mil. lei (totalul
acestora).
Diferen"a dintre fluxul de lichidit!"i #i fluxul de datorii exigibile pentru perioada de
2,5 luni este de -2.000 mil. lei. Rezult! c!, fondul de rulment existent nu este suficient,
existnd un risc din punct de vedere financiar pentru ntreprindere. Pentru a face fa"!
pl!"ilor firma este obligat! s! apeleze la credite pe termen scurt.
Exemplul 2: Cazul unei firme cu activitate de comer" (tabelul nr. 5.2.):

Tabelul nr. 5.2.
Bilan! simplificat
la 31.12.19(N)
- mil lei -
Activ Pasiv
$. Ative imobilizate
2. Active circulante
3. Total activ
2.000
6.000
8.000
$. Capital permanent
2. Datorii pe termen
scurt
3. Total pasiv
$.000

7.000
8.000

Not": Termenul mediu n care activele circulante se transform! n lichidit!"i este de o lun!.

Durata medie n care datoriile pe termen scurt devin exigibile este de $,5 luni.
FR = AC - DTS = 6.000 - 7.000 = -$.000 mil. lei
Calculul fluxurilor de lichidit!"i #i exigibilit!"i se face pentru perioada de o lun!.
Active circulante care devin lichide ntr-o lun! sunt de 6.000 mil. lei.
Datoriile pe termen scurt ce devin exigibile pe perioada de o lun! sunt de 4.667 mil.
lei ( 7000
1
15
4667 .
,
. = ).
Diferen"a dintre cele dou! fluxuri este de +$.334 mil. lei.
Rezult! c!, firma dispune de o bun! capacitate de plat! n condi"iile nregistr!rii
unui fond de rulment patrimonial negativ. O asemenea situa"ie este posibil! n cazul
firmelor din comer" ntruct viteza de circula"ie a m!rfurilor este mare, iar termenele de
plat! ale obliga"iilor pe termen scurt le avantajeaz!. De regul!, n cazul acestor firme nu
se nregistreaz! un necesar de fond de rulment, dimpotriv! se constat! o degajare de fond
de rulment, obliga"iile pe termen scurt fiind mai mari dect stocurile #i crean"ele.
Pe baza bilan"ului func"ional se determin! indicatorul fond de rulment net global
(FRNG), astfel:
FRNG = Surse aciclice - Active aciclice
Fondul de rulment func"ional este partea din sursele aciclice destinat! finan"!rii
activelor ciclice, n principal a celor aferente ciclului de exploatare.
n analiza financiar!, pentru aprecierea fondului de rulment net global se pot folosi
#i urm!torii indicatori:
- viteza de rota"ie a FRNG
FRNG
CA
360
- gradul de finan"are a necesarului de fond de rulment pe seama FRNG
FRNG
NFR
100
- rata de finan"are a activelor ciclice din exploatare pe seama FRNG
FRNG
ACE
100
n care:
ACE reprezint! activele ciclice de exploatare.
Modificarea fondului de rulment poate avea drept cauze principale: nregistarea de
profit sau de pierderi, distribuirea de dividende, noi aporturi ale ac"ionarilor, varia"ia
datoriilor financiare pe termen mediu #i lung, vnzarea de active imobilizate, noi investi"ii
n imobiliz!ri necorporale, corporale #i financiare etc.

5.4.2. Necesarul de fond de rulment

Necesarul de fond de rulment (NFR) reprezint! diferen"a dintre nevoile temporare #i
sursele temporare, respectiv suma necesar! finan"!rii decalajelor, care se produc n timp,
ntre fluxurile reale #i fluxurile de trezorerie determinate, n principal, de activitatea de
exploatare.
Pe baza datelor din bilan"ul patrimonial necesarul de fond de rulment se poate
determina astfel:
scurt termen pe credite banesti itati disponibil
exclusiv scurt, termen pe Datorii - exclusiv , circulante Active NFR=

sau:
NFR = (Stocuri + Crean"e) - Obliga"ii pe termen scurt
Necesarul de fond de rulment reflect!, n esen"!, activele circulante de natura
stocurilor #i crean"elor nefinan"ate pe seama obliga"iilor pe termen scurt (surselor atrase).
Obliga"iile pe termen scurt de natura celor fa"! de furnizori, salaria"i, bugetul de stat etc.,
pn! n momentul pl!"ii lor reprezint! o surs! atras! de finan"are a activelor circulante.
Pe baza bilan"ului func"ional necesarul de fond de rulment se determin! astfel:
NFR = Aloc!ri ciclice - Surse ciclice
Nevoia de fond de rulment se poate descompune n dou! componente: necesarul
de fond de rulment din exploatare #i necesarul de fond de rulment din afara exploat!rii.
NFR = NFRE + NFRAE
NFRE = Active ciclice aferente exploat!rii - Surse ciclice aferente exploat!rii
NFRAE = Active ciclice din afara exploat!rii - Surse ciclice din afara exploat!rii
n analiza financiar! pentru aprecierea necesarului de fond de rulment din
exploatare se poate folosi indicatorul viteza de rota"ie exprimat! ca num!r de zile sau ca
num!r de rota"ii. Rela"iile de calcul sunt:

NFRE
CA
360 sau
CA
NFRE

Accelerarea vitezei de rota"ie a necesarului de fond de rulment din exploatare este
un aspect pozitiv #i influen"eaz! disponibilit!"ile firmei.
M!rimea necesarului de fond de rulment din exploatare este influen"at! de: natura
activit!"ii, durata ciclului de fabrica"ie, viteza de rota"ie a stocurilor #i crean"elor, nivelul de
activitate etc.

5.4.3. Trezoreria net"

Trezoreria net! (Tn) este indicatorul care exprim! corela"ia dintre fondul de rulment
#i nevoia de fond de rulment, reflectnd situa"ia financiar! a firmei, att pe termen mediu #i
lung, ct #i pe termen scurt.
Trezoreria net! se poate calcula pe baza bilan"ului func"ional astfel:
Tn = FRNG NFR ,sau: Tn = Ta Tp
n care:
Ta reprezint! trezoreria de activ, respectiv soldurile debitoare ale conturilor de
disponibilit!"i #i plasamente;
Tp - trezoreria de pasiv, respectiv soldurile creditoare ale conturilor de credite pe
termen scurt.
Trezoreria net! pozitiv! este un excedent monetar al exerci"iului financiar, fiind
ob"inut ca urmare a unei activit!"i rentabile. n cazul n care necesarul de fond de rulment
este constant, atunci trezoreria net! pozitiv! este echivalentul profitului net, diminuat cu
dividendele pl!tite n cursul aceleia#i perioade, la care se adun! amortizarea.
Trezoreria net! negativ! reflect! un deficit monetar la sfr#itul anului #i care a fost
acoperit pe seama creditelor pe termen scurt. n situa"ia n care necesarul de fond de
rulment este constant, trezoreria net! negativ! este efectul nregistr!rii de pierderi. Atunci
cnd ntreprinderea realizeaz! produse rentabile, dispune de pia"! (de aprovizionare #i de
desfacere), dar nregistreaz! o cre#tere a necesarului de fond de rulment, ca urmare a
dezvolt!rii activit!"ii, constatarea unei trezorerii nete negative nu semnific! o situa"ie
economico-financiar! nefavorabil!, ci nregistrarea unui decalaj ntre termenul mediu de
transformare a stocurilor #i crean"elor n lichidit!"i #i durata medie de onorare a obliga"iilor
pe termen scurt.

5.5. Analiza corela!iei dintre crean!e $i obliga!ii pe termen scurt

Crean"ele #i obliga"iile pe termen scurt reprezint! principalele elemente pe seama
c!rora se formeaz! fluxurile b!ne#ti ale ntreprinderii (de intrare #i de ie#ire). Datorit!
acestui fapt ele trebuie s! fie analizate corelat din punctul de vedere al sumelor #i al
termenelor de ncasare #i de plat!.

Termenul mediu de imobilizare a capitalului circulant n crean"e se determin! astfel:
Di
Sdi
Rdi
T =


n care:
Sdi

reprezint! suma soldurilor medii debitoare ale conturilor de crean"e;


Rdi

- suma rulajelor debitoare ale conturilor de crean"e.


Termenul mediu de folosire a surselor atrase, reprezentate de obliga"iile pe termen
scurt se calculeaz! astfel:
Df
Sci
Rci
T =


n care:
Sci

reprezint! suma soldurilor medii creditoare ale conturilor de obliga"ii pe


termen scurt;
Rci

- suma rulajelor creditoare ale conturilor de obliga"ii pe termen scurt.


Soldurile medii ale crean"elor, respectiv obliga"iilor pe termen scurt se pot stabili:
a) ca medie aritmetic! simpl! (utilizat! de regul! de anali#tii din afara firmei):
S
Si Sf
=
+
2

n care:
Si reprezint! soldul ini"ial;
Sf - soldul final.
b) ca medie cronologic!:
S
Si
S S
Sf
n
=
+ + + +

2 2
1
1 2
...

n care:
n reprezint! num!rul de termeni ai num!r!torului;
S
$
, S
2
, ..., S
n
- soldurile pe subdiviziuni de timp (lunare sau trimestriale).
Corela"ia dintre suma crean"elor #i a obliga"iilor pe termen scurt, precum #i dintre
Di #i Df genereaz! fluxuri b!ne#ti care influen"eaz! pozitiv sau negativ disponibilit!"ile
ntreprinderii, astfel:
a) dac! Sdi Sci =

#i Di Df = , atunci cel pu"in din punct de vedere teoretic, se
produce o compensare ntre crean"e #i obliga"ii;
b) dac! Sdi Sci >

#i Di Df = , atunci fluxul de disponibilit!"i este influen"at
pozitiv ntruct suma ncas!rilor este superioar! sumei pl!"ilor pentru acela#i interval de
timp.
Pe baza celor prezentate se pot construi #i alte variante, n func"ie de cei patru
indicatori, cu semnifica"iile lor economice.
Corela"ia dintre crean"e #i obliga"ii poate fi studiat! #i pe baza balan"ei acestora n
func"ie de termenele lor de vechime. Forma acestei balan"e este urm!toarea (tabelul nr.
5.3.):
Tabelul nr. 5.3.

Nr.
crt.
Intervalul
de vechime
Crean!e Obliga!ii
pe termen scurt
Sum" (%) Sum" (%)
$.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
sub 30 zile
30-60 zile
60-90 zile
90-$80 zile
$80-270 zile
270-$ an
peste $ an

8. Total - $00 - $00

n practic!, se folosesc intervale de vechime mult mai mari: pn! la 90 zile, ntre 90
zile #i un an, peste un an.

5.6. Analiza lichidit"!ii $i solvabilit"!ii ntreprinderii

Lichiditatea este proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma n bani.
Solvabilitatea reprezint! capacitatea ntreprinderii de a-#i onora obliga"iile de plat!
la scaden"!.
Capacitatea de plat! este reprezentat! de solvabilitatea imediat! #i exprim!
capacitatea mijloacelor b!ne#ti disponibile la un moment dat sau pentru o perioad! scurt!
de timp (de obicei pn! la 30 de zile) de a acoperi obliga"iile scadente pentru acela#i
interval de timp.
Pentru analiza lichidit!"ii #i solvabilit!"ii unei firme se recomand! folosirea metodei
ratelor.
Pentru caracterizarea lichidit!"ii unei firme se impune compararea pasivelor pe
termen scurt cu resursele disponibile pentru aceea#i perioad!.
n literatura de specialitate ratele de lichiditate sunt cunoscute #i sub denumirea de
rate de trezorerie #i au rolul de a m!sura capacitatea de plat! a ntreprinderii, respectiv
solvabilitatea pe termen scurt.
n orice moment, prima grij! a managerului financiar o constituie lichiditatea: va
putea firma s!-#i onoreze obliga"iile care au termenul de scaden"! n viitorul apropiat?
Analiza ratelor rezultate prin compararea ansamblului lichidit!"ilor poten"iale (active
transformabile n moned! pe termen scurt) cu exigibilit!"ile poten"iale (datorii rambursabile
pe termen scurt), constituie o metod! rapid! #i u#or de utilizat pentru aprecierea gradului
n care firma face fa"! obliga"iilor pe termen scurt. Cele mai utilizate rate de lichiditate sunt:
a) Rata lichidit!"ii generale (Rlg), se determin! prin raportarea valorii activelor
curente la valoarea pasivelor curente.
curente Pasive
curente Active
R

lg=
Activele curente includ disponibilit!"ile, valorile mobiliare foarte lichide, efectele
comerciale de primit #i stocurile, iar pasivele curente sunt formate din efecte comerciale de
pl!tit, credite bancare pe termen scurt, partea din mprumuturile pe termen mediu #i lung a
c!ror scaden"! este n cadrul exerci"iului financiar curent impozite de pl!tit #i alte obliga"ii
(n principal cele salariale).
Dac! o ntreprindere trece prin dificult!"i financiare aceasta ncepe s!-#i onoreze
pl!"ile mai trziu, s! acumuleze credite bancare etc. Dac! pasivele curente cresc mai
rapid dect activele curente rata curent! scade , ceea ce constituie semnalul apari"iei unor
probleme de natur! economico-financiar!.
Valoarea supraunitar! a acestei rate este expresia existen"ei unui fond de rulment
care i permite ntreprinderii s! fac! fa"! incidentelor care apar n mi#carea activelor
circulante sau unor deterior!ri ale valorii acestora. Cu ct aceast! rat! este mai mare
dect $ cu att ntreprinderea este pus! la ad!post de o insuficien"! a trezoreriei care ar
putea fi determinat! de rambursarea datoriilor la cererea crean"ierilor.
Cnd valoarea acestei rate este subunitar!, nseamn! c! lichidit!"ile sunt mai mici
dect exigibilit!"ile poten"iale. Aceasta se datoreaz! faptului c! datoriile exigibile pe
termen scurt nu sunt acoperite, n principiu, de activele circulante, iar fondul de rulment
are o valoare negativ!. Totu#i, valoarea subunitar! a ratei nu constituie un pericol atunci
cnd stocurile se reduc treptat n scopul achit!rii datoriilor exigibile pe termen scurt, dar
f!r! a stnjeni continuitatea produc"iei. Trebuie evitat! o evolu"ie descendent! a lichidit!"ii,
deoarece aceasta eviden"iaz! o activitate n declin, fapt ce determin! creditorii s! devin!
circumspec"i n ceea ce prive#te acordarea de noi mprumuturi.
Rata lichidit!"ii generale este cel mai utilizat mod de apreciere a solvabilit!"ii pe
termen scurt, pentru c! indic! m!sura n care drepturile creditorilor pe termen scurt sunt
perfect acoperite de valoarea activelor, care pot fi transformate n lichidit!"i n decursul
unei perioade, care corespunde perioadei de maturitate a datoriilor.
De#i media acestei rate n ramura industrie este de $,8 ori
$)2)
, ea nu poate fi
considerat! ca reprezentnd un num!r magic pe care toate firmele din sector trebuie s!
ncerce s!-l ating!. Aceasta deoarece, unele firme foarte bine conduse se pot plasa
deasupra valorii respective, iar alte firme tot a#a de bune, se pot plasa sub valoarea medie
a ratei.
n situa"ia n care ratele financiare pentru o anumit! firm! sunt departe de valoarea
medie pe ramur!, analistul trebuie s! cerceteze cauzele acestei varia"ii. n cadrul
industriei, exist! varia"ii mari ntre valorile acestei rate de la o ntreprindere alta.
b) Rata lichidit!"ii restrnse (Rlr), este cunoscut! #i sub denumirea de rata rapid!
sau testul acid (quick ratio), potrivit teoriei economice nord-americane. Ea exprim!
capacitatea ntreprinderii de a-#i onora datoriile pe termen scurt din crean"e #i
disponibilit!"i.

$)
Paul Halpern, J. Fred Weston, Eugene F. Brigham, Finan"e manageriale (Modelul canadian), Editura Economic!,
$998, pg. $03;
2)
Normele metodologice nr. $8$06$/28.03.$995, privind ntocmirea bugetelor de venituri #i cheltuieli de c!tre regiile
autonome #i societ!"ile comerciale cu capital de stat, prev!d c! lichiditatea general! se apreciaz! favorabil cnd
m!rimea acestei rate este supraunitar! (cuprins! ntre 2 #i 2,5).
Ca modalit!"i de calcul, rata lichidit!"ii curente (Rlc) se poate determina, astfel:
prin sc!derea valorii stocurilor din valoarea activelor curente #i mp!r"irea
diferen"ei astfel ob"inute la valoarea pasivelor curente:
curente Pasive
Stocuri - curente Active
Rlr =
Stocurile sunt, de obicei, cel mai pu"in lichide dintre toate componentele activelor
curente ale unei ntreprinderi (pot apare pierderi n momentul n care se pune problema
lichid!rii acestor stocuri). De aceea, aceast! rat! poate fi considerat! ca fiind un test acid
pentru m!surarea capacit!"ii firmei de a-#i onora obliga"iile pe termen scurt.
prin raportarea sumei crean"elor #i disponibilit!"ilor la datoriile exigibile pe
termen scurt (pasivele curente), #i anume:
curente Pasive
itati Disponibil Creante
Rlr
+
=
Aceast! rat! este de regul! subunitar!. Ea trebuie ns! analizat! #i interpretat! cu
pruden"! prin luarea n calcul a unor aspecte de detaliu privind structura crean"elor (num!r
de clien"i, ponderea lor n totalul crean"elor etc.). n teoria economic! exist! opinii potrivit
c!rora o rat! cuprins! ntre 0,8 #i $ ar reprezenta o situa"ie optim! n ceea ce prive#te
solvabilitatea par"ial!.
c) Rata lichidit!"ii imediate (Rli), realizeaz! coresponden"a dintre elementele cele
mai lichide ale activului cu obliga"iile imediat exigibile ale pasivului.
Aceast! rat!, cunoscut! #i sub denumirea de rata capacit!"ii de plat! imediate,
m!soar! capacitatea ntreprinderii de rambursare a datoriilor, utiliznd disponibilit!"ile
existente, astfel:
exigibile imediat Datorii
itati disponibil si Plasamente
Rli =
n teoria economic!, aceast! rat! mai este cunoscut! sub denumirea de trezoreria
la vedere sau rata solvabilit!"ii imediate. Pentru interpretarea acestei rate trebuie luate n
considerare o serie de informa"ii privind condi"iile de desf!#urare a activit!"ii.
Un nivel ridicat al ratei indic! o lichiditate, respectiv o solvabilitate ridicat!, dar care
poate fi consecin"a unei utiliz!ri mai pu"in performante a resurselor disponibile. Valoarea
ridicat! a acestei rate nu constituie n acela#i timp o garan"ie a solvabilit!"ii, dac! restul
activelor circulante au un grad redus de lichiditate.
O valoare redus! a ratei lichidit!"ii imediate poate fi compatibil! cu men"inerea
echilibrului financiar, dac! ntreprinderea minimizeaz! valoarea disponibilit!"ilor sale,
de"innd n schimb valori de plasament, crean"e, stocuri u#or mobilizabile n concordan"!
cu exigibilitatea datoriilor imediate.
Men"inerea capacit!"ii de plat! este rezultatul unei activit!"i complexe desf!#urat!
de ntreprindere #i care reclam! o corelare judicioas! a termenilor de plat! a obliga"iilor cu
cele de ncasare a crean"elor. Eficacitatea analizei spore#te, n situa"ia n care este luat!
n calcul #i viteza de rota"ie a capitalurilor ntreprinderii. Rata lichidit!"ii imediate, este
totu#i un indicator pu"in relevant datorit! instabilit!"ii ncas!rilor.
Pentru a m!sura gradul n care ntreprinderea face fa"! datoriilor sale se utilizeaz!
rata solvabilit!"ii globale (Rsg). Aceast! rat! indic! n ce m!sur! datoriile totale sunt
acoperite de c!tre activele totale ale ntreprinderii (active imobilizate #i active cirulante) #i
se determin!, astfel:
totale Datorii
circulante Active fixe Active
totale Datorii
total Activ
Rsg
+
= =
Solvabilitatea este rezultatul unei activit!"i eficiente, iar lipsa capacit!"ii de plat! #i a
lichidit!"ii pot avea caracter temporar, dac! ntreprinderea se bazeaz! pe o solvabilitate
global!.
Rata solvabilit!"ii globale, exprim! securitatea de care se bucur! creditorii pe
termen lung #i scurt, precum #i marja de creditare a ntreprinderii. O valoare mai mare
dect $,5 a acestei rate semnific! faptul c! ntreprinderea are capacitatea de a-#i achita
obliga"iile b!ne#ti, imediate #i ndep!rtate, fa"! de ter"i. Tot a#a, o valoare situat! sub
acest nivel eviden"iaz! riscul de insolvabilitate pe care #i l-au asumat furnizorii de fonduri
puse la dispozi"ia ntreprinderii.
B!ncile, n studiile de bonitate efectuate n cazul solicit!rii de credite, determin! #i
rata solvabilit!"ii patrimoniale (Rsp), astfel:
bancare Credite proprii Capitaluri
proprii Capitaluri
Rsp
+
=
n cazul n care aceast! rat! nregistreaz! valori mai mari de 0,5, situa"ia este
considerat! ca normal!, iar valoarea minim! se apreciaz! a fi 0,3.

5.7. Analiza echilibrului economico-financiar prin metoda ratelor

Echilibrul financiar trebuie n"eles ca un ansamblu de corela"ii care se formeaz! n
procesul de rota"ie a capitalului. n starea general! de echilibru financiar se circumscriu
att egalit!"i ct #i inegalit!"i, cu semnifica"iile lor economice.
Principalele rate folosite sunt:
a) rata autonomiei financiare, reflect! ponderea capitalului propriu n cadrul surselor
ce sunt la dispozi"ia ntreprinderii pentru o perioad! mai mare de $ an:
100
permanent Capital
propriu Capital

b) rata de finan"are a stocurilor pe seama fondului de rulment:
100
Stocuri
rulment de Fondc) rata de finan"are a activelor circulante pe seama fondului de rulment:
100
circulante Active
rulment de Fond

d) rata de finan"are a necesarului de fond de rulment:
100
rulment de fond de Necesarul
rulment de Fond

Rata men"ionat! poate fi mai mare, egal! sau mai mic! dect $00, dup! cum
trezoreria net! este pozitiv!, egal! cu zero sau negativ!.
e) rata de autofinan"are a activelor:
100
circulante Active e imobilizat Active
propriu Capital
+

f) rata datoriilor:
100
circulante Active e imobilizat Active
totale Datorii
+

Aceast! rat! este complementar! cu rata de autofinan"are a activelor. Cu ct
valoarea ei este mai sc!zut! cu att gradul de ndatorare este mai mic.
g) rata de finan"are a imobiliz!rilor pe seama capitalului propriu:
100
e imobilizat Active
propriu Capital

Dac! rata este mai mare dect $00, atunci ntreprinderea nregistreaz! un fond de
rulment propriu pozitiv, iar o parte a activelor circulante este finan"at! pe seama acestuia.
h) rata de finan"are a activelor imobilizate pe seama capitalului permanent, arat! n
ce propor"ie investi"iile ntreprinderii sunt finan"ate pe seama capitalului permanent:
100
e imobilizat Active
permanent Capital

Dac! rata este mai mare dect $00 se nregistreaz! un fond de rulment pozitiv.
Aprecierea situa"iei financiare a ntreprinderii pe baza acestor rate se realizeaz!
"inndu-se cont de dinamica lor la nivelul ntreprinderii, precum #i prin compararea cu
ratele medii ale ramurii de activitate a ntreprinderii.

5.8. Analiza vitezei de rota!ie a activelor circulante

Viteza de rota"ie a activelor circulante este un indicator de eficien"! care reflect!
schimb!rile intervenite n activitatea ntreprinderii (n mod deosebit n activitatea de
exploatare). Viteza de rota"ie a activelor circulante coreleaz! cifra de afaceri sau o
component! a acesteia cu totalul activelor circulante sau un anumit element al acestora.
Viteza de rota"ie a activelor circulante poate fi exprimat! ca:
a) num!r de rota"ii (n):
AC
CA
n =
n care:
AC reprezin! soldul mediu al activelor circulante
b) durat! n zile (V):
T
CA
AC
V =
n care:
T reprezin! num!rul de zile al perioadei analizate.

5.8.1. Analiza factorial" a vitezei de rota!ie a activelor circulante

Analiza factorial! a vitezei de rota"ie a activelor circulante se realizeaz! pe baza
modelului ca durat! n zile.
Sistemul de factori, se prezint! astfel:
CA
V
) 1 (
AC
AC ...

) (n
AC

) ( ) 2 ( ) 1 (
...
n
AC AC AC AC + + + =Tabelul nr. 5.4.
- mil. lei -
Nr.
crt.
Indicatori Programat Realizat %
$.
2.

2.$.
2.2.
3.
Cifra de afaceri
Soldul mediu al activelor circulante
din care:
- stocuri
- crean"e
Durata unei rota"ii (zile)
22.500
5.625
3.375
2.250
90
24.300

6.750
3.5$0
3.240
$00
$08,0

$20,0
$04,0
$44,0
$$$,$

Not!: a) T = 360 zile
b) Crean"ele sunt evaluate n pre"uri de vnzare, exclusiv T.V.A.


Utiliznd datele din tabelul nr. 5.4., metodologia de analiz! factorial! este:
zile 10 90 100
0 1
+ = = = V V V
din care, datorit!:
$. Influen"ei modific!rii cifrei de afaceri:
. zile 7 , 6 90 3 , 83
0
0
1
0
= = = T
CA
AC
T
CA
AC
CA
2. Influen"ei modific!rii soldului mediu al activelor circulante:
. zile 7 , 16 3 , 83 100
1
0
1
1
+ = = = T
CA
AC
T
CA
AC
CA
din care, datorit!:
2.$. Influen"ei modific!rii stocurilor medii ( St ):
. zile 2
1
0
1
1
+ = = T
CA
St
T
CA
St
St
2.2. Influen"ei modific!rii soldului mediu al crean"elor ( Cr ):
. zile 7 , 14
1
0
1
1
+ = = T
CA
Cr
T
CA
Cr
Cr
Efectul direct al modific!rii vitezei de rota"ie a activelor circulante poate fi o eliberare
de capital, n cazul acceler!rii sau o imobilizare de capital, n cazul ncetinirii. Rela"ia de
calcul este:
lei mil. 675
360
300 . 24
) 90 100 ( ) ( ) (
1
0 1
+ = = =
T
CA
V V I E
Ca principale efecte indirecte determinate de modificarea vitezei de rota"ie a
activelor circulante se pot cuantifica:
a) modificarea cheltuielilor financiare cu dobnzile:

2
0 0
1
0 1
100
) ( Rd K
T
CA
V V

n care:
K reprezint! cota de participare a creditelor la acoperirea activelor circulante;
Rd - rata medie a dobnzii.
Presupunnd % 60 si % 50 0 0 = = Rd K , atunci calculul este:
lei mil. 5 , 202
100
60 50
360
300 . 24
) 90 100 (
2
=


b) modificarea rezultatului financiar:
lei mil. 5 , 202
100
) (
2
0
0
1
0 1
=

Rd K
T
CA
V V

Not!: cu aceea#i sum! se modific! #i rezultatul curent #i rezultatul brut al
exerci"iului.
c) modificarea profitului net:

|

\
|

1
1
1
1
]
1

100
1
100
) ( 0 0
1
0 1
ci
Rd K
T
CA
V V

n care:
ci reprezint! cota de impozit pe profit.
Considernd cota de impozit pe profit de 38%, atunci calculul este:
lei mil. 55 , 125
100
38
1 ) 5 , 202 ( =


Din analiza efectuat!, se constat! o ncetinire a vitezei de rota"ie a activelor
circulante, respectiv m!rirea duratei unei rota"ii cu $0 zile, ceea ce are ca efect direct o
imobilizare de capital n sum! de 675 mil. lei, care la rndu-i se reflect! n cheltuieli
suplimentare cu dobnzile de 202,5 mil. lei #i diminuarea profitului brut cu aceea#i sum! #i
a profitului net cu $25,55 mil. lei. ncetinirea vitezei de rota"ie a activelor circulante s-a
datorat, n totalitate, cre#terii soldului mediu al activelor circulante ntr-un ritm superior
celui al cifrei de afaceri.Analiznd influen"ele factorilor se constat!:
- cre#terea cifrei de afaceri cu 8%, n condi"iile men"inerii constante a soldului
mediu al activelor circulante, determin! scurtarea duratei unei rota"ii cu 6,7 zile
(accelerarea vitezei de rota"ie);
- m!rirea soldului mediu al activelor circulante cu 20% a avut ca efect ncetinirea
vitezei de rota"ie, respectiv cre#terea duratei unei rota"ii cu $6,7 zile. Aceast! situa"ie s-a
datorat n propor"ie de 88% sporirii valorii crean"elor #i n propor"ie de $2% cre#terii
stocurilor. Dac! influen"a stocurilor se apreciaz! ca normal! (
CA
St
I I < ), n schimb m!rirea
crean"elor nu este justificat! n totalitate de sporirea vnz!rilor firmei (
CA
Cr
I I > ).
Rezult! c!, pentru accelerarea vitezei de rota"ie a activelor circulante, trebuie redus
soldul mediu al crean"elor, iar la nivelul celorlalte active circulante reducerea pn! la limita
la care nu afecteaz! buna desf!#urare a activit!"ii.

5.8.2. Analiza vitezei de rota!ie la nivelul elementelor componente ale activelor
circulante

Pentru a aprofunda viteza de rota"ie a activelor circulante se impune efectuarea
analizei #i pe elementele componente, "innd seama de stadiul circuitului economic n
care se afl!. n acest scop se raporteaz! fiecare element de activ circulant (ca sold mediu)
la componenta specific! din cifra de afaceri.
Rela"iile de calcul sunt:
a) n cazul stocului de materii prime #i materiale:
T
materiale si prime materii de total Consumul
or materialel si prime materiilor al mediu Stocul

b) n cazul produc"iei n curs:
T
productie de costuri in fabricata Productia
a neterminat productie de mediu Stocul

c) pentru produse finite:
T
productie de costuri in afaceri de Cifra
finite produse de mediu Stocul

d) pentru m!rfuri:
T
vandute marfurilor Costul
marfuri de mediu Stocul


c) pentru crean"e:
T
T.V.A. inclusiv preturi in afaceri de Cifra
creantelor al mediu Soldul

Informa"iile necesare analizei vitezei de rota"ie a activelor circulante pe elemente
componente, respectiv a indicatorilor de la numitor, se preiau din contul de profit #i
pierdere.

5.9. Analiza fluxurilor de trezorerie

Analiza fluxurilor financiare, constituie un proces evolutiv, care se parcurge treapt!
cu treapt!.
Baz! de pornire n ceea ce prive#te analiza fluxurilor de trezorerie o reprezint!
Tabloul utiliz!ri-resurse prin informa"ia furnizat! privind varia"ia trezoreriei.
De#i, aceast! informa"ie poate fi considerat! ca fiind condensat!, este de la sine
n"eles c! pasul urm!tor l constituie analiza componentelor, precum #i a cauzelor varia"iei
trezoreriei, scop n care se recurge la utilizarea unui tablou specializat, cunoscut sub
denumirea de tabloul fluxurilor de trezorerie.
Urm!toarele argumente, vin s! sus"in! necesitatea utiliz!rii tabloului fluxurilor de
trezorerie:
tabloul reprezint! un document de sintez! a c!rui voca"ie este s! explice
varia"ia trezoreriei;
trezoreria reprezentnd unul dintre principalii indicatori utiliza"i n analiza
financiar! pe termen scurt (m!sur! a solvabilit!"ii), ct #i pe termen lung (m!sur! a
nevoilor de finan"are). n acela#i timp, trezoreria are o nsemn!tate vital! pentru
ntreprindere, prin dimensiunea ct #i prin semnul s!u (pozitiv sau negativ) deoarece
permite caracterizarea situa"iei n care se afl! aceasta (s!n!tate financiar!, vulnerabilitate,
faliment etc.);
spre deosebire de fondul de rulment, nevoia de fond de rulment #i capacitatea
de autofinan"are, trezoreria asigur! obiectivitatea analizei financiare, deoarece ea nu se
afl! n mod pregnant sub inciden"a conven"iilor contabile.
Din multitudinea tablourilor de flux, tabloul explicativ al varia"iei trezoreriei pare a
c#tiga n ultimii ani un loc #i un rol primordial. Practica acestui tablou #i are originea
S.U.A. Fiind puternic influen"at! de pia"a financiar!, contabilitatea financiar! anglo-saxon!
este mult mai receptiv! la cerin"ele investitorilor (de"in!torilor de titluri de crean"e), dect la
cele solicitate de al"i utilizatori. n atare condi"ii, n analiza situa"iei financiare, no"iunea
privilegiat! nu este cea de rezultat (precum n Fran"a, Germania #i n majoritatea "!rilor
Europei continentale), ci aceea de fluxuri nete de trezorerie (cash-flow).
Analiza financiar! pe baza tabloului fluxurilor de trezorerie devine mai concludent!,
dac!, se procedeaz! la separarea fluxurilor financiare pe tipuri de activit!"i (activitatea de
exploatare #i activitatea de investi"ii) #i respectiv, pe modalit!"i de finan"are (autofinan"are
#i ndatorare). Astfel, analiza prin fluxuri de trezorerie ofer! o viziune mai dinamic!,
anali#tii concentrndu-#i aten"ia asupra indicatorului excedentul de trezorerie din
exploatare (ETE).
Excedentul de trezorerie din exploatare, reprezint! surplusul de trezorerie degajat
efectiv din activitatea de exploatare #i are rolul de a m!sura, pe de o parte, capacitatea
ntreprinderii de a face fa"! nevoilor proprii de cre#tere, n sensul autofinan"!rii investi"iilor,
iar, pe de alt! parte, de a r!spunde n mod operativ scaden"ei de plat! a datoriilor.
n ceea ce prive#te modul de determinare a excedentului de trezorerie din
exploatare, baza de pornire o constituie excedentul brut din exploatare (EBE),
procedndu-se astfel:

EXCEDENTUL BRUT DIN EXPLOATARE (EBE)
- Produc"ia stocat! (stoc final stoc ini"ial)
+ Varia"ia stocurilor din aprovizion!ri (stoc ini"ial stoc final)
- Varia"ia crean"elor-clien"i (solduri finale-solduri ini"iale)
+ Varia"ia datoriilor fa"! de furnizori (solduri finale-solduri ini"iale)

= EXCEDENTUL DE TREZORERIE DIN EXPLOATARE (ETE)

Cum varia"ia stocurilor, crean"elor-clien"i #i a datoriilor c!tre furnizori genereaz!
varia"ia nevoii de fond de rulment (NFR), atunci excedentul brut din exploatare, exprim!
fluxul real al trezoreriei din exploatare rezultat dup! acoperirea varia"iei nevoii de fond de
rulment, astfel:
NFR EBE ETE NFR ETE EBE = + = respectiv
Analiza deciziilor strategice adoptate de ntreprindere, potrivit unei logici financiare
#i globale coerente, se bazeaz! pe distinc"ia ce trebuie efectuat! ntre excedentul de
trezorerie din exploatare (ETE) #i excedentul de trezorerie global (ETG) #i utilizarea
fluxului de trezorerie disponibil! (FTD).
Dac!, excedentul de trezorerie din exploatare (ETE) este definit ca diferen"! ntre
excedentul brut din exploatare #i varia"ia nevoii de fond de rulment din exploatare
(NFRE), atunci excedentul de trezorerie global se determin! astfel:
NFR EBG ETG =

n care:
EBG = EBE Alte venituri sau cheltuieli de exploatare + Venituri financiare
ncasabile Alte venituri sau cheltuieli excep"ionale ncasabile sau pl!tibile
(exclusiv cesiunile de imobiliz!ri)
NFR = NFRE NFRAE
Modelul tabloului fluxurilor de trezorerie, din punct de vedere al modului de
structurare al elementelor care l compun, se prezint! astfel (fig. 5.4):

Explica!ii Exerci!iul
N-1 N
Excedent brut global
- Variatia nevoii de fond de rulment

A = EXCEDENT DE TREZORERIE GLOBAL (E.T.G.)
- Cheltuieli financiare
- Impozit pe profit
- Dividende platite in cursul exercitiului
- Rambursari de imprumuturi financiare

B = FLUX DE TREZORERIE DISPONIBILA (FTD)
(dupa prelevarile obligatorii)

Investitii interne si externe (corporale, necorporale, financiare)
- Subventii pentru investitii primite
+ Variatia altor imobilizari in afara exploatarii
- Cesiunea imobilizarilor

C = INVESTITII NETE
- Cresterea sau reducerea capitalului
+ Imprumuturi financiare noi

D = APORTURI LA RESURSELE STABILE (aporturi externe)
E = VARIATIA TREZORERIEI: (B + D) - C
= Variatia disponibilitatilor
- Variatia creditelor bancare curente


Fig 5.4. Tabloul fluxurilor de trezorerie

Excedentul brut global (EBG), se deosebe#te de capacitatea de autofinan"are,
prin aceea c! nu ia n considerare cheltuielile financiare pl!tibile #i nici impozitul pe profit,
considerate ca fiind prelev!ri obligatorii.
Excedentul de trezorerie global (ETG), nu trebuie confundat cu fluxul de
trezorerie din exploatare. Ca indicator, ETG serve#te la evaluarea capacit!"ii ntreprinderii
de a genera lichidit!"i, indiferent de politicile financiare #i fiscale.
Excedentul de trezorerie global este influen"at pe de o parte de nivelul rezultatelor,
de gradul de dezvoltare a activit!"ii ntreprinderii, iar pe de alt! parte de structura nevoii de
fond de rulment.
Interpretarea varia"iei excedentului de trezorerie global trebuie obligatoriu precedat!
de o analiz! a rezultatelor ntreprinderii #i a nevoii de fond de rulment. Orice cre#tere a
cifrei de afaceri se concretizeaz! ntr-o cre#tere a nevoii de fond de rulment #i implicit ntr-
o diminuare a trezoreriei globale, n timp ce stagnarea sau reducerea activit!"ii contribuie
la diminuarea nevoii de fond de rulment, iar pe de alt! parte determin! o cre#tere a
trezoreriei globale. n situa"ia n care se opteaz! n direc"ia unei dezvolt!ri rapide a
vnz!rilor trebuie avut n vedere ca marjele comerciale s! fie astfel dimensionate nct s!
acopere cre#terea nevoii de fond de rulment.
Excedentul de trezorerie global, serve#te acoperirii cheltuielilor financiare, pl!"ii
impozitului pe profit #i a dividendelor, precum #i ramburs!rii mprumuturilor financiare.
Men"inerea echilibrului trezoreriei, presupune un efort continuu de gestionare a nevoii de
fond de rulment.
n situa"ia n care excedentul de trezorerie global este acoperitor pentru toate datoriile
scadente ale exerci"iului, aptitudinea de autofinan"are a ntreprinderii este evident! n
sensul c! sunt asigurate sursele proprii necesare finan"!rii investi"iilor interne #i/sau
investi"iilor externe.
Pentru aprecierea coeren"ei deciziilor financiare se utilizeaz! indicatorul fluxul de
trezorerie disponibil! (FTD). Dac! fluxul de trezorerie disponibil! nregistreaz! valori
negative pe o perioad! ndelungat! de timp, atunci situa"ia financiar! a ntreprinderii se
afl! ntr-o stare de dezechilibru, viitorul economic al acesteia fiind compromis. Cu ct fluxul
este mai puternic, ca sens pozitiv, cu att mai mult cre#terea este autofinan"at!.
Ultimele dou! p!r"i ale tabloului (aporturile la resursele stabile #i varia"ia
trezoreriei), reflect! modul n care ntreprinderea a acoperit nevoile de finan"are reziduale,
sau dimpotriv! a utilizat surplusul degajat la acest nivel. Deciziile financiare de ordin
managerial trebuie n permanent adaptate nevoilor de acoperit. n situa"ia n care fluxul
de trezorerie disponibil! este pozitiv, recurgerea la ndatorare este posibil! n m!sura n
care fluxurile de lichidit!"i a#teptate vor permite rambursarea mprumuturilor. n caz invers,
ntreprinderea se afl! n situa"ia de nu face fa"! prelev!rilor obligatorii. Cu ct o astfel de
situa"ie se prelunge#te pe o perioad! de timp mai mare, cu att vulnerabilitatea
ntreprinderii cre#te, independen"a acesteia fiind alterat!.
Contribu"ia pe care #i-o aduce tabloul fluxurilor de trezorerie, const! n aceea c!
furnizeaz! informa"ii relevante privind explicarea varia"iei trezoreriei, prin ncas!rile #i
pl!"ile efectuate de ntreprindere n cursul unui exerci"iu, servind utilizatorilor documentelor
de sintez!, n evaluarea solvabilit!"ii acesteia.
n scopul reflect!rii valen"elor practice ale analizei echilibrului dinamic al
ntreprinderii pe baza fluxurilor de trezorerie se utilizeaz! datele privind societ!"ile
comerciale ALFA, BETA #i GAMA.
n ceea ce prive#te S.C. ALFA S.A. (tabelul nr. 5.5.), re"inem reducerea drastic! a
ratei investi"iilor nete (de la 67,3%, la 24,4%) #i a ratei aportului extern (de la $90%, la
doar 30,2%). Aceast! ultim! rat! este influen"at! puternic de reducerea mprumuturilor
financiare, de la 5,$ mld. lei, la 2,5 mld. lei n perioada analizat!.
Tabelul nr. 5.5.

Nr. Indicatori S.C. ALFA S.A. S.C. BETA S.A. S.C. GAMA S.A.
crt. N-1 N N-1 N N-1 N
$. Rata investi"iilor nete
(Inv. nete/ETG $00); (%)

67,3

24,4

82,8

24,3

5,2

$$,4
2. Rata aportului extern
(Aport extern/ETG $00); (%)

$90,0

30,2

$03,3

59,0

235,5

0,9

La S.C. BETA S.A., concomitent cu evolu"ia nefavorabil! a fluxului de disponibilit!"i,
s-a nregistrat o reducere relativ! a investi"iilor nete #i a aportului extern n asigurarea
resurselor stabile:
rata investi"iilor nete se reduce semnificativ n perioada analizat!, de la 82,8%,
la 24,3% din excedentul de trezorerie global! (volumul absolut scade de la 6 mld. lei, la
3,5 mld. lei);
rata aportului extern nregistreaz! #i ea o sc!dere de la $03,3%, la59% din
excedentul de trezorerie global!, aceasta chiar n condi"iile cre#terii valorii nominale a
mprumuturilor financiare de la 6,6 mld. lei, la 7,7 mld. lei.
n perioada analizat!, S.C. GAMA S.A. a nregistrat o evident! reducere a aportului
extern la resursele stabile, acestea reprezentnd sub $% din excedentul de trezorerie
global!, dar #i o dublare a ratei investi"iilor nete realizate prin autofinan"are.
Valen"ele tabloului fluxurilor de trezorerie sunt indiscutabile prin prisma n"elegerii,
analizei #i diagnostic!rii echilibrului firmei. n mod cert, principalul atu al acestui instrument
l reprezint! orientarea c!tre flux, c!tre analiza dinamic!.


5.10. Analiza situa!iei financiare prin metoda scorurilor

Una din metodele folosite pentru caracterizarea sintetic! a riscului de faliment a
unei firme o reprezint! metoda scorurilor, bazat! pe analiza discriminant!.
Analiza discriminant! ofer! r!spuns, prin calculul probabilit!"ilor, asupra
apartenen"ei la o anumit! categorie de firme, n func"ie de elementele cunoscute.
Func"ia scor este o combina"ie liniar! de n rate, modelul general fiind:
Z a R
i i
i
n
=
=

1

n care:
a
i
reprezint! coeficien"i de semnifica"ie;
R
i
- ratele luate n calcul.
Func"ia scor permite realizarea unei predic"ii asupra riscului de faliment. Pentru
aceasta se formeaz! un e#antion de firme, separate n dou! grupuri egale: primul de firme
s!n!toase din punct de vedere economico-financiar, iar al doilea grup de firme aflate n
dificultate. Asupra e#antionului de firme men"ionat se aplic! o baterie de rate, c!utndu-se
cele care separ! cel mai bine cele dou! grupuri de firme.
Primul model folosit n literatura de specialitate a fost realizat de economistul
american Altman ($968) pe un e#antion de 66 de firme (33 s!n!toase #i 33 aflate n
dificultate):

5 4 3 2 1
9 , 0 6 , 0 3 , 3 4 , 1 2 , 1 x x x x x Z + + + + =
n care:

total Activ
circulant Capital
x

1
= ,
total Activ
reinvestit ofit
x
Pr
2
= ,

total Activ
i impozitari ea ina ofit
x
int Pr
3
= ,
DTLM
propriu Capital
x

4
= #i
total Activ
CA
x
5
=
n urma test!rii s-au stabilit urm!toarele valori pentru Z:
- pentru Z < $,8 firma se afl! aproape de starea de faliment;
- pentru Z ($,8;3) firma se afl! n stare de dificultate;
- pentru z 3 firma are o stare bun!.
Un alt model este cel realizat de Conan #i Holder n anul $978
$)
n cadrul Centrului
de Cercet!ri al Universit!"ii Paris-Dauphine, prin studierea degrad!rii situa"iei financiare a
ntreprinderilor mici #i mijlocii:
5 4 3 2 1
24 , 0 10 , 0 87 , 0 22 , 0 16 , 0 x x x x x Z + + =
n care:
x
Creante Disponibilitati
DTS
1
=
+
,
total Pasiv
permanent Capital
x

2
= ,

CA
financiare Cheltuieli
x

3
= ,
adaugata Valoarea
salariile cu Cheltuieli
x


4
= #i
adaugata Valoarea
E B E
x

. . .
5
=
Leg!tura dintre valoarea scorului Z #i probabilitatea de faliment este prezentat! n
tabelul nr. 5.6.
$)
: Tabelul nr. 5.6.
Valoarea scorului Probabilitatea de
faliment (%)
+0,2$0
+0,048
+0,002
-0,026
-0,068
-0,087
-0,$07
-0,$3$
-0,$64
$00
90
80
70
50
40
30
20
$0

Func"ia scor stabilit! de Centrala Bilan"urilor a B!ncii Fran"ei este:
544 , 85 408 , 1 706 , 0 164 , 1 689 , 0 221 , 5 824 , 0 003 , 2 255 , 1 100
8 7 6 5 4 3 2 1
+ + + + = R R R R R R R R Z
Informa"iile privind nivelurile ratelor (de la R
$
la R
8
) sunt prezentate n tabelul nr.
5.7.: Tabelul nr. 5.7.
Nr. Rata U.M. Limitele ratelor
crt. inferioar! superioar! pivot
$. R$ = Dobnzi #i chelt. asimilate $00
E.B.E.
% 0 2$5 62,8
2. R2 = Capital permanent $00
Capital investit
% $9 $96 80,2
3. R3 = Capacitatea de autofinan"are $00
Datorii totale
% -234 90 24,8
4. R4 = E.B.E.____ $00
Cifra de afaceri
% - 32 6,8
5. R5 = Sold mediu furnizori T
Cump!r!ri
zile - 3$5 98,2
6. R6 = Val. ad!ugat! N - Val. ad!ugat! N-$ $00
Val. ad!ugat! N-$
% -58 50 $$,7
7. R7 = Produc"ia n curs - Crean"e - Avansuri primite T
Produc"ia exerci"iului n pre"uri f!r! TVA
zile - 237 79
8. R8 = Investi"ii fizice__ $00
Valoarea ad!ugat!
% 0 56 $0,$


$)
Conan #i Holder, Variabile explicative ale performa"elor #i controlului de gestiune n ntreprinderile mici #i mijlocii tez!
de stat, Universitatea Paris IX, $979.
$)
P. Avare, G. Lepros, P. Lemonnier, Gestion et analyse financiere, INTEC, $998-$999, pg. 58.
Anumite rate, n anumite condi"ii, nu ar putea fi corelate, fie c! numitorul este zero,
fie c! o valoare atipic! ar face ca func"ia scor s! fie incoerent!. Pentru a evita aceste
probleme, ratele au fost limitate. Pentru fiecare rat! a fost luat n calcul un anumit interval
(dac! valorile efective se situeaz! n afara intervalului, se iau n calcul limita superioar!
sau cea inferioar!, n func"ie de vecin!tatea valorii efective).

Puterea predictiv! a func"iei se apreciaz! pe baza datelor din tabelul nr. 5.8.:

Tabelul nr. 5.8.
Scorul Z Probabilitatea de a fi n
dificultate
z -$,875
-$,875 -0,875
-0,875 -0,250
-0,250 +0,$25
0,$25 0,625
0,625 $,250
z > $,250
$00
95,6
73,8
46,9
33,4
$7,7
9,5

Sursa: Note dinformation nr. 65 Banque France.

Rezult! urm!toarele:
- dac! scorul este mai mare dect 0,$25 ntreprinderea se afl! ntr-o stare normal!;
- dac! scorul este cuprins ntre -0,250 #i +0,$25 situa"ia este incert!;
- dac! scorul este mai mic dect - 0,250 ntreprinderea se afl! n dificultate.
Func"iile scor ntlnite n literatura str!in! de specialitate nu pot fi aplicate ntocmai
pentru ntreprinderile romne#ti, ntruct aceste func"ii au fost elaborate pe baza mediului
economic al "!rii respective.
O variant! a metodei scorurilor o reprezint! compara"ia normativ! cu care opereaz!
de regul! b!ncile, potrivit c!reia se compar! coeficientul mediu ponderat al ntreprinderii
cu cel considerat ca normativ de c!tre banc!.
Dac! valoarea coeficientului mediu ponderat al ntreprinderii este mai mare sau
egal! dect cel al b!ncii situa"ia este favorabil!, ntreprinderea putnd beneficia de credit.
- zon! de
incertitudine