Sunteți pe pagina 1din 3

2006 Nr.

37 (106)

A.P.D.P.
asociatia profesionala de drumuri si poduri din romania

Aplica]ia Advanced Road Design (ARD) la lucru

- Studiu de caz Modernizare D.C. 50 - D.N. 57 (km 114+050) - Radimna - D.N. 57A (km 2+400)
pozi]ia (km 2+340), ambele intersec]ii fiind realizate sub forma unor intersec]ii simple n T cu racord`ri de 9,0 m, respectndu-se normativul C173-79 pentru intersec]ii n afara localit`]ilor.

ntocmit: Ing. Bogdan ARDELEANU - Director S.C. ARDRUM CONSULT S.R.L., Re[i]a Consultant tehnic: Ing. Florin BALCU - Director MaxCAD S.R.L., Bucure[ti Faza: Proiect tehnic de execu]ie; Beneficiar: Consiliul Judetean Cara[-Severin - Direc]ia de Administrare a Domeniului Public [i Privat; Proiectant: S.C. ARDRUM CONSULT S.R.L. - Re[i]a Deja cunoscut` inginerilor proiectan]i de drumuri de la noi din ]ar`, aplica]ia Advanced Road Design permite proiectarea interactiv` a profilului longitudinal, transversal [i a planului de situa]ie, astfel nct modific`rile aduse pe parcursul proiectului se vor actualiza rapid n desenele de execu]ie [i rapoartele de cantit`]i. n articolul de fa]` ne propunem s` prezent`m un studiu de caz concret al unui proiect tehnic de execu]ie realizat de firma noastr` cu ajutorul acestui program. Prezentul proiect are ca obiect modernizarea drumului comunal D.C. 50, localizat ntre D.N. 57 (km 114+050) [i D.N. 57A (km 2+400) cu trecere prin comuna Radimna.

Fig. 1. Elementele curbelor proiectate

Situa]ia existent`
Drumul D.C. 50 este un drum vechi, mpietruit de-a lungul timpului n mod arbitrar, nu are curbele amenajate, prezint` neuniformit`]i n profil transversal, l`]imi variabile func]ie de terenul nconjur`tor, iar n curbe, devere negative. n plan, traseul nu are amenajate curbele, distan]a minim` dintre curbe nefiind respectat`.

Descrierea lucr`rilor proiectate


Traseul n plan Drumul se racordeaz` cu D.N. 57 la pozi]ia (km 0+000) [i cu D.N. 57A la Fig. 2. Profil longitudinal

14

2006 Nr. 37 (106)

A.P.D.P.
asociatia profesionala de drumuri si poduri din romania

Fig. 3. Planul de situa]ie Profilul longitudinal [i profilul transversal tip La proiectarea drumului s-a urm`rit p`strarea zestrei existente (pietruirea existent`) [i evitarea lucr`rilor costisitoare de terasamente. Traseul urm`re[te linia terenului, astfel nct s` se asigure desc`rcarea apelor pluviale de pe platforma drumului n rigolele existente, grosimea sistemului rutier fa]` de terenul existent reprofilat, instala]iile pentru evacuarea apei pluviale, desc`rc`ri de rigole, pode]e, precum [i amenajarea intersec]iilor cu str`zile laterale. Profilul transversal tip are caracteristicile unui drum comunal cu o band` de circula]ie: - l`]imea p`r]ii carosabile 4,0 m - l`]imea platformei 5,0 m - l`]imea acostamentelor 2 x 0,5 m Pantele transversale ale drumului sunt: 2.5% pe carosabil [i 4% pe acostamente. n urma calculului de dimensionare care a avut ca baz` date de trafic minimale, studiul geotehnic [i existen]a materialelor care intr` n componen]a straturilor sistemului rutier a rezultat faptul c`, peste pietruirea existent` (n medie 15 cm grosime), este necesar` executarea unui strat de funda]ie din balast n grosime de 20 cm, peste care va fi ad`ugat un strat de macadam ordinar de 8 cm grosime [i o mbr`c`minte de beton asfaltic de 6cm grosime. Procesul prin care se va realiza proiectul n programul Advanced Road Design (ARD) const`, n prima etap`, n prelucrarea datelor topo [i generarea unei suprafe]e a terenului existent. Suprafa]a va fi creat` din punctele 3D AutoCAD [i elementele de trasare 3D ale amprizei existente a drumului, respectiv ax existent, margini de carosabil [i acostamente, rigole, taluzuri [i funduri de [an], limite propriet`]i [i accese. Trasarea [i definirea elementelor geometrice ale axului proiectat se vor realiza interactiv conform STAS 863-85 cu ajutorul modulului Horizontal Design dezvoltat de ing. Marius Benea de la firma Civil Software SRL din Cluj-Napoca. Acest modul este integrat cu aplica]ia Advanced Road Design [i este distribuit mpreun` cu aceasta. Procedeul este foarte simplu: se selecteaz` n plan aliniamentele pe baza c`rora programul recomand`, conform STAS, arcul de cerc simplu sau clotoidele cap-la-cap sau cu arc de cerc intermediar, elemente conforme cu viteza de proiectare selectat` n tabel (fig. 1).

Elementele geometrice se introduc apoi n ARD pentru a genera axul proiectat pe baza c`ruia vom definitiva linia ro[ie [i profilele transversale. Prin selectarea axului, ARD afi[eaz` instantaneu o fereastr` cu profilul longitudinal, fereastr` din care se va proiecta interactiv drumul. Avantajul unei aplica]ii precum ARD este acela c` a fost conceput` n cea mai mare parte din perspectiva proiectantului [i nu a desenatorului n AutoCAD. De fapt, programul genereaz` automat plan[e cu profilul longitudinal [i profile transversale pe care le va aranja n AutoCAD sub forma de Layout-uri conform cu formatul paginii [i a cartu[ului cu tabel propriu (fig. 2). De asemenea, ARD permite definitivarea planului de situa]ie, respectiv func]ionalit`]i avansate pentru afi[area piche]ilor cu pozi]iile kilometrice corespunz`toare n toate punctele caracteristice ale traseului (Ti, Te curbe [i Oi, Oe clotoide dup` caz) ct [i n punctele impuse de pe traseu (accese propriet`]i, pode]e existente). De asemenea, afi[eaz` n layere corespunz`toare n AutoCAD poliliniile 2D ale amprizei drumului proiectat - ax, margini carosabil, acostamente, [an]uri etc. (fig. 3). Dup` cum am mai amintit, proiectarea n ARD se realizeaz` prin apelarea unei singure ferestre Vertical Grading Editor (VGE). Astfel, din aceast` fereastr`, linia ro[ie va fi proiectat` cu racord`rile curbelor verticale corespunz`toare (programul afi[eaz` razele de racordare [i declivit`]ile de intrare [i ie[ire a fiec`rei racord`ri). Profilul/profilele transversal(e) tip vor fi aplicate cu ajutorul op]iunii Design pe por]iunile [i la pozi]iile kilometrice corespunz`toare. n figura 4 sunt afi[ate, n ferestre diferite, planul de situa]ie, profilul longitudinal [i cel transversal aplicat. La modificarea pozi]iei curbei de racordare verticale, transversalul corespunz`tor se actualizeaz` instantaneu! Cu ajutorul butonului Vol, se ob]in n mod automat cantit`]ile de umplutur` [i

15

2006 Nr. 37 (106)

A.P.D.P.
asociatia profesionala de drumuri si poduri din romania

s`p`tur`, cu mi[carea terasamentelor aferente fiec`rei pozi]ii kilometrice corespunz`toare. Suplimentar, ARD genereaz` [i un raport cu cantit`]ile totale ale straturilor aplicate n sistemul rutier. La modificarea oric`rui element din proiect, raportul se reactualizeaz` prin simpla reapelare a comenzii. Un alt element important oferit de Advanced Road Design este acela al gener`rii unui fi[ier text cu cotele proiectate ale fiec`rui element proiectat al drumului. n spe]`, se poate realiza exportul raportului cu num`rul pichetului, coordonatelor absolute X Y ct [i a cotei Z proiectate. Acest raport s-a dovedit a fi foarte util constructorului n vederea tras`rii ulterioare a axului [i a liniei ro[ii proiectate. La tip`rirea profilelor transversale, se seteaz` o singur` dat` modul de afi[are [i prezentare a acestora, set`rile salvndu-se ntr-un fi[ier cu parametrii, putnd fi astfel reapelate n oricare alt proiect. Elementele platformei pot fi cotate automat de program n profilele transversale [i se pot eviden]ia (facilitate extrem de important`!) limitele propriet`]ilor la scara corespunz`toare (fig. 5). De ce utilizez [i recomand aplica]ia Advanced Road Design? n special datorita capacit`]ilor sale de lucru n mediul AutoCAD [i a faptului c` utilizatorul nu necesit` vaste cuno[tin]e de AutoCAD. ARD genereaz` elemente AutoCAD din proiect f`r` a fi necesar` etapa de desenare prin care s-ar pierde timp n detalii, impediment n finalizarea la timp a proiectului. F`r` ndoial`, se poate afirma c`, avnd o ridicare topo 3D bun`, se poate proiecta, la nivel de PT+DE, cel putin 1 km/zi, inclusiv plan[ele finale [i rapoartele de cantit`]i corespunz`toare! Aplica]ia software este distribuit` n Eu ropa de c`tre firma MaxCAD S.R.L., Str. Constantin T`nase, Nr. 15, sector 2, Bucure[ti, tel: 021-250 6715, fax. 021-250 6481, e-mail: office@maxcad.ro
!

Fig. 4. Proiectarea interactiv` din fereastra Vertical Grading Editor.

Fig. 5. Tip`rirea profilelor transversale

16