Sunteți pe pagina 1din 54

GHID PENTRU INSTALAŢII ELECTRICE CU TENSIUNI PÂNĂ LA 1000 V

c.a. ŞI 1500 V c.c.


Indicativ: GP 052-2000
nowhereCuprins
* GENERALITĂŢI
* SCHEME DE LEGARE LA PAMANT
* ELEMENTE DE CALCUL SI DIMENSIONARE A INSTALATIILOR ELECTRICE
* PROTECTII SI MASURI DE PROTECTIE
* MATERIALE ELECTRICE
* VERIFICARI
* INSTALATII ELECTRICE IN SPATII SPECIALE
* Anexa 1: PRINCIPALELE PRESCRIPTII TEHNICE
* Anexa 2: GRADE DE PROTECTIE A MATERIALELOR
* Anexa 3: GRADE DE PROTECTIE A MATERIALELOR ELECTRICE
* Anexa 4: GRADE DE PROTECTIE A MATERIALELOR ELECTRICE
* Anexa 5: METODA SIMPLIFICATA PENTRU DETERMINAREA SECTIUNII CONDUCTOARELOR SI
PENTRU ALEGEREA DISPOZITIVELOR DE PROTECTIE
* Anexa 6: DETERMINAREA PUTERII BATERIEI DE CONDENSATOARE LA UN CONSUMATOR
* Anexa 7: ALEGEREA SECTIUNII CONDUCTOARELOR DE PROTECTIE SI NEUTRU
* Anexa 8: ALEGEREA CARACTERISTICILOR MATERIALELOR ELECTRICE IN FUNCTIE DE
CARACTERISTICILE MOTOARELOR (PORNIRE DIRECTA)
* Anexa 9: PUTERI INSTALATE SI UTILE
* Anexa 10: EXEMPLE DE SCHEME ELECTRICE PENTRU ALIMENTAREA RECEPTOARELOR CU ROL
DE SIGURANTA LA FOC SI PENTRU ILUMINATUL DE SIGURANTA
1. GENERALITĂŢI
1.1. Domeniu de aplicare
1.1.1. Prezentul ghid se aplică ca instrument de lucru complementar la normativul I.7, în proiectarea şi
executarea lucrărilor de instalaţii electrice, reabilitările (reparaţiile capitale) şi modernizările acestora.
1.1.2. Principalele prescripţii tehnice conexe ale ghidului sunt cuprinse în anexa 1.
1.2. Calitatea instalaţiilor electrice
1.2.1. Proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice se face astfel încât acestea să realizeze şi să menţină, pe
întreaga durată de utilizare, următoarele cerinţe:
- rezistenţa şi stabilitatea;
- siguranţa în exploatare;
- siguranţa la foc;
- igiena, sănătatea, refacerea şi protecţia mediului;
- economia de energie;
- protecţia împotriva zgomotului.
1.2.2. Materialele electrice (conductoare, cabluri, aparate, echipamente, receptoare) noi, utilizate în instalaţiile
electrice, trebuie să aibă caracteristici tehnice ale căror performanţe să conducă la îndeplinirea cerinţelor
esenţiale de calitate, conform Legii 10/95 a calităţii în construcţii şi să aibă certificarea de conformitate a calităţii
potrivit prevederilor regulamentului privind certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii
aprobat cu HG nr. 766/97.
1.2.3. Facilităţile de exploatare a instalaţiilor electrice se asigură prin prevederea în proiecte şi realizarea în
execuţie a unor dispozitive de:
- comandă (pornire, realizarea anumitor regimuri de funcţionare şi oprire);
- siguranţă (oprire de urgenţă);
- separare (separarea unei părţi de instalaţie în caz de reparare sau modificare;
- protecţie pentru asigurarea securităţii.
1.2.4. Facilităţile de întreţinere se asigură prin alegerea corespunzătoare a materialelor electrice şi prin
amplasarea acestora astfel încât să fie accesibile personalului calificat.
1.3. Condiţii particulare de funcţionare
1.3.1 Continuitatea în alimentarea cu energie electrică se asigură, în condiţiile prevăzute în normativul I.7, prin
prevederea unor surse de alimentare de rezervă, destinate alimentării consumatorului în cazul întreruperii
alimentării normale şi care pot fi:
- grup electrogen;
- baterii de acumulatoare;
- branşamente separate de reţeaua de alimentare de distribuţie, independente de alimentare normală.
1.3.2. Puterea surselor alimentare de rezervă se stabileşte ţinând seama de puterea cerută de instalaţia
electrică sau partea din instalaţia electrică care trebuie alimentată de acestea (puterea receptoarelor "de
importanţă deosebită" în funcţiune simultană) şi de recomandările furnizorului acestor surse.
1.4. Condiţii privind influenţele externe
1.4.1. Materialele electrice trebuie să poată suporta în funcţionare normală fără să se defecteze, influenţele
externe existente la locul de amplasare, în mod special praful, umiditatea şi şocurile mecanice.
1.4.2. Protecţia materialelor electrice împotriva influenţelor externe se realizează prin:
- amplasarea în afara spaţiilor cu pericol;
- carcase şi învelişuri cu grad de protecţie IP corespunzător;
- amplasarea în spaţii protejate.
1.4.3. Aparatele electrice de comandă şi protecţie, precum şi clemele de legătură se amplasează în tablouri
electrice cu grad de protecţie IP corespunzător.
1.5. Protecţii pentru asigurare securităţii
1.5.1. Instalaţiile electrice se proiectează şi se execută astfel încât la folosirea lor în condiţii care pot fi în mod
normal prevăzute, utilizatorii, bunurile acestora şi materialele instalaţiilor electrice să fie protejate împotriva
pericolelor şi a pierderilor ce ar putea rezulta.
1.5.2. În instalaţiile electrice trebuie asigurată protecţia împotriva:
- şocurilor electrice prin atingeri directe şi/sau indirecte;
- efectelor termice în funcţionare normală;
- supracurenţilor;
- curenţilor de defect;
- supratensiunilor;
- tensiunilor minime sau lipsa tensiunii.
1.5.3. Protecţia utilizatorilor împotriva atingerilor directe nu trebuie să permită atingerea părţilor aflate sub
tensiune în timpul funcţionării normale.
1.5.4. Protecţia utilizatorilor împotriva atingerilor indirecte nu trebuie să permită atingerea unor mase puse sub
tensiune ca urmare a unui defect de izolaţie.
1.5.5. Clasele de protecţie în care se încadrează materialele electrice din punct de vedere al protecţiei la şocuri
electrice, trebuie să fie conform STAS 11054.
1.5.6. Protecţia împotriva efectelor termice în funcţionare normală trebuie realizată instalând materialele
electrice astfel încât să fie eliminate atât riscul aprinderii materialelor şi substanţelor inflamabile şi a materialelor
combustibile datorită temperaturilor ridicate sau a arcurilor electrice cât şi riscul ca utilizatorii să sufere arsuri.
1.5.7. Protecţia împotriva supracurenţilor, de suprasarcină sau de scurtcircuit, trebuie să asigure utilizatorilor,
materialelor instalaţiilor electrice şi bunurilor utilizatorilor protecţia împotriva temperaturilor foarte ridicate sau a
solicitărilor mecanice datorate supracurenţilor din conductoare active,
1.5.8. Protecţia împotriva curenţilor de defect trebuie să asigure protecţia conductoarelor, altele decât cele
active, şi a altor părţi destinate a fi parcurse de curenţii de defect, astfel încât să poată suporta curenţii
respectivi fără a atinge temperaturi foarte ridicate şi tensiunile de atingere să nu depăşească tensiunea maximă
admisă (50V).
1.5.9. Protecţia împotriva supratensiunilor trebuie să asigure protecţia utilizatorilor şi a bunurilor acestora
precum şi a materialelor electrice împotriva efectelor unui defect între părţi active ale circuitelor de tensiuni
diferite şi să limiteze tensiunile interne de comutaţie sau externe din descărcări atmosferice la valori admise de
ţinere ale izolaţiei aparatelor electrice.
1.5.10. Protecţia împotriva căderilor de tensiune trebuie să deconecteze echipamentele elecrice la căderi de
tensiune sub valoarea minimă admisă sau la dispariţia tensiunii, evitând repornirea motoarelor la revenirea
tensiunii. Ea este foarte importantă pentru motoare în general şi pentru motoarele sincrone în special.
[top]
2. SCHEME DE LEGARE LA PĂMÂNT
2.1. La instalaţiile electrice, conform normativului I.7, sunt avute în vedere trei tipuri de scheme de legare la
pământ: TT, TN şi IT.
2.2. Schemele de legare la pământ sunt simbolizate conform SR CEI 364 prin 2, 3 sau 4 litere având
următoarele semnificaţii:
• prima literă - situaţia alimentării în raport cu pământul:
T - legare directă la pământ (neutru distribuit);
I - nici un conductor activ nu este legat la pământ sau un punct (punctul neutru) al reţelei este legat la pământ
printr-o impedanţă;
• a doua literă - situaţia maselor instalaţiei alimentare în raport cu pământul:
T - masele sunt legate direct la pământ, independent de eventuala legare la pământ a alimentării;
N - masele instalaţiei alimentate sunt legate direct la punctul neutru al sursei de alimentare care este legat la
pământ;
• alte litere - dispunerea conductorului neutru (N) şi a conductorului de protecţie (PE):
C - conductor PEN, funcţiile conductorului neutru (N) şi conductorului de protecţie (PE) sunt îndeplinite de
acelaşi conductor (PEN);
S - funcţiile conductorului neutru (N) şi a conductorului de protecţie (PE) sunt îndeplinite de conductoare
separate.
SCHEMA TT
2.3. Schema TT are următoarele caracteristici (vezi fig. 2.1 şi fig. 2.2):
- punctul neutru al alimentării este legat direct la pământ;
- masele instalaţiei electrice sunt legate la prize de pământ distincte, din punct de vedere electric, de priza de
pământ a alimentării.
2.4. În schema TT, curentul de defect Id dintre fază şi masă are o valoare inferioară curentului de scurtcircuit dar
poate fi suficient de mare pentru a provoca apariţia unei tensiuni de atingere periculoase.
Rezistenţa de dispersie Rm a prizei de pământ a maselor trebuie să aibă o valoare astfel aleasă încât, în cazul
unui defect, tensiunea de atingere să nu depăşească valoarea limită admisă de 50 V.c.a. şi 120 V.c.c. Curentul
de defect Id trebuie să îndeplinească condiţia:

în care:
Id, curentul de defect (A);
Rm, rezistenţa de dispersie a prizei de pământ a maselor instalaţiei electrice (Ω );
UL, tensiunea limită admisă (V).
2.5. În cazul schemei TT se pot folosi pentru protecţia împotriva defectelor de izolaţie dispozitive diferenţiale
reziduale al căror curent diferenţial nominal (I∆ n) se alege astfel încât să fie respectată condiţia:
I∆ n ≤ Id
2.6. În cazul în care curentul de defect Id calculat depăşeşte curentul de rupere al întreruptorului asociat
dispozitivului diferenţial rezidual utilizat, acesta trebuie însoţit obligatoriu de dispozitive de protecţie împotriva
curenţilor de scurt circuit (siguranţe fuzibile sau întreruptoare automate).
Siguranţele fuzibile se aleg conform relaţiei:
If ≤ In
în care:
If, curentul de funcţionare al fuzibilului într-un timp t ≤ 0,4 s pentru tensiunea de 230/400 V.c.a. (A);
In, curentul pe care dispozitivul diferenţial îl suportă în funcţionare normală (A).
Releele electromagnetice ale întreruptoarelor automate se aleg ţinând seama de relaţia:
Im ≤ In
în care:
Im, curentul de funcţionare instantanee a releului electromagnetic (A).
2.7. Toate masele protejate de acelaşi dispozitiv diferenţial trebuie legat la aceeaşi priză de pământ.
2.8. Toate masele simultan accesibile trebuie legate la aceeaşi priză de pământ.
SCHEMA TN
2.9. Schema TN are următoarele caracteristici:
- punctul neutru al alimentării este legat direct la pământ;
- masele instalaţiei electrice sunt legate la punctul neutru prin conductoare de protecţie.
2.10. Se disting trei tipuri de scheme TN, în funcţie de modul dispunere a conductorului neutru şi a
conductorului de protecţie:
- Schema TN-S, în care conductorul de protecţie (PE) este diferit de conductorul neutru (N) şi este utilizat în
întreaga instalaţie (vezi fig. 2.3.)
- Schema TN-C-S, în care funcţiile de neutru (N) şi de protecţie (PE) sunt îndeplinite de un singur conductor
(PEN) pentru o porţiune a schemei (vezi fig. 2.4.)
- Schema TN-C, care în funcţiile de neutru (N) şi de protecţie (PE) sunt îndeplinite de acelaşi conductor (PEN)
în întreaga schemă (vezi fig. 2.5 şi fig. 2.6). Schema TN-S şi schema TN-C pot fi utilizate în aceeaşi instalaţie
cu condiţia ca schema TN-S să fie realizată întotdeauna în aval şi niciodată în amonte faţă de TN-C.
2.11. În schema TN, deoarece valoarea impedanţei Z a buclei de defect este mică (aceasta fiind constituită
numai din elemente galvanice - conductoare active şi de protecţie) şi curentul de defect I d, între fază şi masă, ia
valori mari.
Relaţia pentru determinarea lui Id este următoarea:
în care:
Uf, tensiunea de fază (V);
Z, impedanţa buclei de defect (Ω ).
În exploatare, pentru Z cu valori de cca. 0,1 Ω rezultă un curent de defect:

Curentul de defect Id în schema TN este practic un curent de scurtcircuit. În schema TN trebuie deci să se
prevadă o protecţie la scurtcircuit ca şi în schema TT (vezi art. 2.6.).
2.12. În caz de defect, tensiunea de atingere nu trebuie să depăşească valoarea limită admisă şi deci trebuie să
fie îndeplinită relaţia:
ZB x Im = UL ≤ 50 V.c.a. sau 120 V.c.c.
în care:
ZB, impedanţa buclei de defect (Ω );
Im, curentul de funcţionare instantanee a releului electromagnetic (A);
UL, tensiunea limită admisă (V).
Dacă această condiţie nu poate fi îndeplinită, se impune realizarea de legături echipotenţiale suplimentare sau
prevederea de dispozitive diferenţiale reziduale de protecţie.
Face excepţie schema TN-C în care executarea legăturilor echipotenţiale este obligatorie în orice situaţie.
2.13. În cazul schemei TN-S se pot folosi dispozitive diferenţiale reziduale pentru protecţia împotriva defectelor
de izolaţie (protecţia instalaţiei şi a utilizatorilor împotriva efectelor curenţilor de defect), deoarece datorită
separării conductorului neutru (N) de conductorul de protecţie (PE), funcţionarea dispozitivului diferenţial este
posibilă.
2.14. În cazul schemei TN-C nu se pot folosi dispozitive diferenţiale împotriva curenţilor de defect datorită
utilizării unui singur conductor cu funcţia de neutru şi de protecţie (PEN). În acest caz funcţionarea dispozitivelor
diferenţiale reziduale nu este posibilă.
2.15. În schema TN, dispozitivele de protecţie la scurtcircuit (siguranţe fuzibile sau relee electromagnetice) pot
asigura şi protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingere indirectă.
2.16. Pe conductorul PEN (schema TN-C) este interzisă montarea oricărui dispozitiv de separare, protecţie sau
comandă.
2.17. Schema TN este recomandată în cazul alimentării consumatorilor echipaţi cu receptoare care au curent
de fugă mare (reţele de calculatoare, receptoare electrotermice etc.).
NOTĂ: Curentul de fugă este curentul care circulă necontrolat la pământ sau între elemente conductoare
externe într-un circuit fără defect.
SCHEMA IT
2.18. Schema IT are următoarele caracteristici:
- punctul neutru al alimentării este fie izolat faţă de pământ, fie legat de pământ printr-o impedanţă Z;
- masele instalaţiei electrice alimentate sunt legate la pământ separat faţă de neutrul alimentării.
Schema IT (vezi fig. 2.7) este specifică în cazul alimentării consumatorilor din posturi de transformare proprii,
prevăzute cu personal calificat de întreţinere.
2.19. În schema IT, curentul Idl care apare la primul defect între o fază şi masă (vezi fig. 2.8) are o valoare prea
mică pentru a putea provoca apariţia unei tensiuni periculoase, dar permite continuarea alimentării.
Relaţia pentru determinarea lui Idl în schema IT este următoarea:
în care:
Uf, tensiunea de fază (V);
Rs, rezistenţa de dispersie a prizei de pământ a surse (Ω );
Rc, rezistenţa de dispersie a prizei de pământ a consumatorului (Ω );
Z, impedanţa de legare la pământ a neutrului (Ω );
Zl, impedanţa de defect (Ω ).
Curentul primului defect se poate închide prin impedanţa Z de legare la pământ a neutrului şi în acest fel se
poate semnaliza apariţia defectului.
Trebuie prevăzut un echipament de control permanent al izolaţiei (CPI) care la trecerea curentului de defect Idl,
semnalizează apariţia primului defect de izolare.
În schema IT, limitarea intensităţii curentului primului defect poate fi obţinută fie prin absenţa legăturii la pământ
a punctului neutru, fie prin folosirea unei valori mari prin impedanţa Z inserate între neutru şi pământ.
În practică se alege o impedanţă Z cu valori cuprinse între 1000...2000 Ω . Rezultă următorul domeniu de valori
pentru curentul primului defect Idl.

Zl, Rs, Rc pot fi neglijate în relaţie.


2.20. În cazul apariţiei celui de-al doilea defect, impedanţa Zj a buclei de defect scade până la valori apropiate
de zero, ceea ce conduce la apariţia unui curent de defect Id2, practic un curent de scurtcircuit care poate fi
stabilit cu relaţia:

în care:
U, tensiunea de linie (V);
Z2, impedanţa circuitului (Ω ).
Pentru o valoare a impedanţei Z2 de 0,1V se obţine:

În schema IT este deci necesară prevederea unor dispozitive de protecţie împotriva curenţilor de scurtcircuit
(siguranţe fuzibile sau relee electromagnetice) care se aleg conform relaţiilor de la art. 2.6.
2.21. Schema IT impune legături echipotenţiale suplimentare pentru masele instalaţiei sau, în lipsa acestora,
dispozitive diferenţiale reziduale având caracteristici alese conform art. 2.5.
2.22. În schema IT, la apariţia unui al doilea defect, protecţia împotriva şocurilor electrice se asigură:
- în aceleaşi condiţii ca şi în cazul schemei TN, dacă toate masele sunt conectate între ele;
- în aceleaşi condiţii ca şi în cazul schemei TT, dacă masele nu sunt legate între ele.
Situaţii practice de utilizare a schemelor de legare la pământ
2.23. În funcţie de particularităţile reţelei de alimentare schemele de legare la pământ se pot alege conform
tabelului 2.1.
Tabelul 2.1.
Alegerea tipului schemei de legare la pământ în funcţie de particularitatea reţelei de alimentare
Reţeaua de alimentare Admis Recomandat Neadmis
- de lungimi foarte mari cu prize bune de TN TT IT
împământare ale maselor
- de lungimi foarte mari, cu prize proaste de TT - IT, TN
împământare (peste 30 Ω )
- expuse frecvent la câmpuri TN TT IT
electromagnetice perturbatoare (de ex.
relee RTV)
- care necesită continuitate în alimentare IT - TT, TN
* Este necesară schimbarea schemei de legare la pământ dacă aceasta este în exploatare.
2.24. După tipul receptoarelor, schemele de legare la pământ se pot alege conform tabelului 2.2.
Tabelul 2.2
Alegerea tipului schemei de legare la pământ în funcţie de tipul receptoarelor
Tipul receptoarelor Admis Recomandat Neadmis
Receptoarele slab izolate (cuptoare TN TT IT
electrice, aparate de sudură, unelte
încălzitoare, termoplonjoare, aparate de
bucătărie)
Receptoare cu riscuri în exploatare TT - IT, TN
(palane, convertizoare) a căror deplasare
generează defecte frecvente
Echipamente electronice, calculatoare, TN TT IT
automate programabile
Receptoare cu rol de asigurare a securităţii IT - TT, TN
sau care necesită continuitate în alimentare
Alte tipuri de receptoare TT - IT, TN
* Este necesară schimbarea schemei de legare la pământ dacă aceasta este în exploatare.
2.25. Este impusă o anumită schemă de legare la pământ în următoarele cazuri:
- la clădiri alimentate din reţeaua publică - schema TT;
- la săli de operaţie - schema IT;
- la echipamente electronice de putere, tehnică de calcul, maţini de gătit electrice, având curenţi de fugă de
valori mari - schema TN.
2.26. La alegerea schemei de legare la pământ se recomandă să se aibă în vedere comportarea acestora în
funcţie de cerinţele prezentate în tabelul 2.3.
Tabelul 2.3.
Alegerea tipului de schemă în exploatare a schemelor de legare la pământ
Cerinţă Comportarea în exploatare a schemelor de legare la pământ
Protecţie împotriva şocurilor Comportare identică dacă sunt executate şi utilizate conform
electrice normelor
Protecţie împotriva riscurilor În schemele TT şi IT (la un prim defect de izolaţie) intensitatea
de incendiu de origine curentului de defect este mică, pericolul de incendiu este deci
electrică mic.
În schemele TN fără dispozitive diferenţiale - la un defect
impedant protecţia nu este suficientă.
Schema TN-C în exploatare normală - risc de incendiu mai mare
decât la celelalte.
Continuitate în alimentare Schema IT - siguranţa totală în cazul unui defect de izolaţie.
Exploatarea corectă nu permite un al doilea defect.
Protecţie contra Toate schemele de legare la pământ pot necesita protecţie la
supratensiunilor supratensiuni.
Protecţie contra perturbaţiilor Schemele TT, TN-S şi IT pot satisfae toate criteriile de
electromagnetice compatibilitate electromagnetică.
Limite de proiectare şi Schema TT şi schema TN-S realizate cu protecţie diferenţială
exploatare sunt cele mai sigure.
Schema TN-S fără protecţie diferenţială cere respectarea
lungimilor distribuţiilor impuse de protecţia împotriva atingerilor
indirecte.
Schema IT cere un serviciu competent de întreţinere.
Schema TN-C nu se poate folosi în circuitele mobile sau pentru
secţiuni sub 10 mm2 Cu şi 16 mm2 Al.
[top]
3. ELEMENTE DE CALCUL ŞI DIMENSIONARE A INSTALAŢIILOR ELECTRICE
3.1. Dimensionarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune presupune:
- determinarea puterii absorbite şi de calcul pentru circuite şi coloane;
- determinarea curentului de calcul al circuitelor şi coloanelor electrice, curent ce stă la baza întregului calcul;
- determinarea curentului de scurtcircuit în diferite puncte ale instalaţiei;
- alegerea secţiunii conductelor sau cablurilor electrice pentru condiţiile concrete de utilizare (regim permanent
sau intermitent) şi de montare (în tuburi de protecţie, în aer, în sol etc.);
- verificarea secţiunilor alese la pierderea de tensiune în funcţionare şi în regim de scurtă durată (pornirea
motoarelor);
- alegerea tuburilor de protecţie pentru conductele electrice ale circuitelor şi coloanelor;
- alegerea caracteristicilor aparatelor de acţionare, de protecţie şi de măsură;
- stabilirea traseelor circuitelor electrice;
- organizarea şi dimensionarea tablourilor electrice.
3.2. Determinarea puterii instalate şi a puterii de calcul pentru circuite şi coloane
3.2.1. Pentru dimensionarea circuitului de alimentare a unor receptoare trebuie determinată puterea electrică
absorbită de la reţea de acestea, iar pentru dimensionarea coloanei de alimentare a unui tablou trebuie
determinată puterea electrică absorbită de diferitele grupuri de receptoare, respectiv de circuitele acestora
alimentate din tablou.
3.2.2. Puterea electrică absorbită, denumită convenţional putere de calcul Pc, depinde de puterea instalată Pi şi
randamentul receptorului η , precum şi de încărcarea lui (Ci). În cazul în care din circuitul sau coloana
respectivă se alimentează mai multe receptoare, trebuie să se ţină seama şi de simultaneitatea acestora în
funcţionare (Cs). Puterea de calcul Pc se poate determina cu relaţia următoare:
Pc = Cc x Pi
în care:
Pi, puterea instalată a circuitului (coloană) (kW);
Cc, coeficientul de cerere, conform relaţiei:
Cc = Ci x Cs
unde:
Ci, coeficientul de încărcare a receptorului (raportul dintre puterea cu care este încărcat receptorul şi puterea
instalată a acestuia);
Cs, coeficientul de simultaneitate al circuitului.
Coeficientul de cerere depinde de tipul receptoarelor şi de regimul lor de funcţionare.
În tabelul 3.3. se dau valori determinate statistic pentru coeficienţii de cerere. Pentru alte situaţii, Cc se
stabileşte de către proiectant împreună cu tehnologul.
3.2.3. Puterea instalată pentru un circuit sau o coloană, P i, este egală cu suma puterilor nominale Pn ale
receptoarelor alimentate, cu următoarele precizări:
- pentru instalaţii de iluminat cu lămpi cu incandescenţă (cuptoare cu rezistenţă şi băi de electroliză), puterea
instalată este egală cu suma puterilor nominale ale lămpilor, cuptoarelor, respectiv băilor;
- pentru instalaţii de iluminat cu lămpi de descărcări, puterea instalată este egală cu suma puterilor nominale ale
lămpilor şi balasturilor;

- pentru motoare electrice cu regim de lucru practic permanent, puterea instalată este egală cu puterea
nominală Pn indicată pe maşină (puterea la axul motorului); în cazul motoarelor electrice cu regim intermitent de
lucru, puterea nominală a motorului se înmulţeşte cu (DC durata relativă de conectare);
- pentru cuptoarele electrice alimentate prin transformator propriu, puterea instalată P i = Sncosφ n în care Sn şi
cosϕ n sunt puterea nominală şi factorul de putere al cuptorului.
3.3. Determinarea curentului de calcul al circuitului şi coloanelor
3.3.1. În cazul circuitelor monofazate pentru receptoare de iluminat şi de prize, curentul de calcul se poate
determina cu relaţia:

în care:
Ic, curentul de calcul al circuitului (A);
Pi, puterea instalată a circuitului stabilită conform art. 3.3.2 (W);
Uf, tensiunea de fază (V);
cosϕ , factorul de putere al receptoarelor, stabilit conform 3.3.3.
Dacă din circuitul de prize monofazat se alimentează un receptor de forţă, curentul de calcul se stabileşte cu
relaţia:

în care:
Ic, Pi, Uf, cosϕ au semnificaţiile de mai sus;
η , randamentul receptorului, stabilit conform art. 3.3.4.
3.3.2. Puterile instalate maxime Pi pe un circuit de iluminat şi prize, conform valorilor prevăzute în normativul
I.7, sunt următoarele:
a) pe un circuit de iluminat:
- în general, PiL = 3 kW
- în apartamente cu putere instalată de 6 kW, PiL = 1 kW;
- în apartamente cu putere instalată de 10 kW, PiL = 1,5 kW;
- circuite din spaţiile comune ale clădirilor de locuit, PiL = 1 kW;
b) pe un circuit de prize generale din clădiri de locuit şi social-culturale, PiP = 2 kW;
c) pe un circuit de priză separat pentru receptoare de forţă monofazate (maşini de gătit electrice, de spălat
vase, de spălat rufe, de condiţionare, boilere etc.) Pi = Pn a receptorului.
3.3.3. Factorul de putere cosϕ poate avea următoarele valori:
- pentru lămpi cu incandescenţă şi încălzitoare electrice, cosϕ = 1;
- pentru lămpi fluorescente cu factor de putere ameliorat şi alte lămpi cu descărcări, cosϕ = 0,95;
- pentru lămpi fluorescente cu factor de putere neameliorat, cosϕ = 0,3...0,5;
- pentru circuite de prize, cosϕ = 0,8.
În tabelul 3.1. se dau valorile pentru cosϕ şi tgϕ pentru câteva receptoare uzuale.
Tabelul 3.1.
Valorile cosϕ şi tgϕ pentru cele mai uzuale receptoare
Tipul receptorului Procent de încărcare a cosϕ tgϕ
receptorului
Motor asincron 0% 0,17 5,80
25% 0,55 1,52
50% 0,73 0,94
75% 0,80 0,75
100% 0,85 0,62
Lămpi incandenscente - ≈ 1 ≈ 0
Lămpi fluorescente necompensate - 0,3÷ 0,5 3,18÷ 1,73
Lămpi fluorescente compensate - 0,95 0,33
Lămpi cu descărcări - 0,4÷ 0,6 2,29÷ 1,33
Cuptoare cu rezistenţă, cuptoare - ≈ 1 ≈ 0
cu inducţie cu compensare proprie ≈ 0,85 ≈ 0,62
Transformator monofazat de - ≈ 0,5 ≈ 1,73
sudare cu arc
Grup convertizor motor electric - 0,7÷ 0,99 1,02÷ 0,48
pentru sudare
Transformator-redresor de sudare - 0,7÷ 0,8 1,02÷ 0,75
cu arc
Cuptoare electrice cu arc - 0,8 0,75
3.3.4. Randamentul η al receptoarelor de forţă monofazate, dacă nu este cunoscut din prospectul receptorului,
se poate considera egal cu 0,8. El variază, având valori sub 0,8 la motoare de puteri mici, sub 3 kW şi scade
dacă motorul este sub sau supraîncărcat, aşa cum se vede din tabelul 3.2.
Tabelul 3.2.
Variaţia randamentului motoarelor asincrone în funcţie de sarcină
1 2 3 4
50% 75% 100% 120%
93,5 95 95 94,5
92,5 94 94 93,5
91,5 93 93 92,5
91 92 92 91,5
90 91 91 90
89 90 90 89
88 89 89 88
87 88 88 87
86 87 87 86
85 86 86 85
84 85 85 83,5
83 84 84 82,5
82 83 83 81,5
81 82 82 80,5
80 81 81 79,5
79 80 80 78,5
77 79,5 79 77,5
75,5 78,5 78 76,5
74 77,5 77 75
73 76 76 74
72 75 75 73
71 74 74 72
70 73 73 71
68 72 72 71
67 71 71 69
66 70 70 68
65 69 69 67
64 67,5 68 66
62 66,5 67 65
61 65 66 64
60 64 66 64
59 63 64 62
57 62 63 61
56 60,5 62 60,5
55 59,5 61 59,5
54 58,5 60 58,5
53 58 59 57
52 57 58 56
51 55 57 55
49 54 56 54
47 52 55 53
46 51 54 52
45 50 53 51
3.3.5. În cazul circuitelor trifazate pentru receptoare de iluminat, curentul de calcul se determină cu relaţia
următoare (în condiţiile în care repartizarea pe circuite este practic uniformă):

în care:
Pi, puterea instalată a circuitului trifazat (W);
U, tensiunea de linie (V);
cosϕ , factorul de putere al circuitului care se stabileşte în condiţiile art. 3.3.3
Puterea instalată pe un circuit trifazat de iluminat, conform normativului I.7, trebuie să fie de cel mult 8 kW.
3.3.6. Circuite trifazate pentru circuite de iluminat se utilizează în cazul sistemelor de iluminat cu număr mare
de corpuri de iluminat (săli de sport, de spectacole, în hale industriale etc.) şi atunci când este necesară
limitarea la maxim a efectului stroboscopic al lămpilor cu descărcări (în săli de sport, hale industriale etc.).
3.3.7. Dintr-un circuit trifazat pentru un receptor de forţă, de obicei se alimentează un singur receptor, astfel
încât curentul de calcul se poate determina cu relaţiile următoare:

(pentru funcţionarea receptorului în regim nominal)

(pentru funcţionare la sarcină diferită de cea nominală)


in care:
Pi, puterea instalată a receptorului de forţă; P i este o putere electrică activă absorbită, în relaţie nu se foloseşte
η;
cosϕ , η , factorul de putere şi randamentul corespunzătoare regimului normal de funcţionare;
Ci, coeficientul de încărcare al receptorului care trebuie stabilit de proiectant sau tehnolog. În tabelele 3.1 şi 3.2
se dau valorile randamentelor şi factorilor de putere pentru motoarele asincrone la încărcare de 50%, 75%,
100% şi 120%.
În tabelul 3.3 se dau valorile pentru Cc, Ci, cosϕ şi tgϕ pentru o serie de receptoare.
Tabelul 3.3.
Coeficienţi de cerere Cc şi de încărcare Ci factori de putere cosϕ şi tgϕ pentru diferite categorii de
receptoare
Nr.
Categorii de receptoare Ci Cc cosϕ tgϕ
crt.
0 1 2 3 4 5
1 Motoare bine încărcate cu
funcţionare continuă ale
ventilatoarelor, pompelor,
compresoarelor, benzilor rulante, 0,75 0,5 0,8 0,74
transportoarelor, convertizoarelor,
maşinilor de sudare cu mai multe
puncte de lucru, transmisiilor etc.
2 Motoarele ventilatoarelor pentru
condiţionarea aerului şi 0,70 0,25
aerotermelor
3 Motoarele maşinilor unelte cu 0,20 0,10 0,60 1,73...1,32
acţionare individuală şi regim greu
de lucru normal (strunguri, maşini
de găurit, freze etc.)
4 Motoarele maşinilor unelte cu
acţionarea individuală şi regim
greu de lucru (prese de ştanţat cu
0,25 0,12 0,60 1,17
excentric, strunguri automate,
strunguri de cojit, freze pentru roţi
dinţate etc.)
5 Motoarele maşinilor unelte cu
acţionare individuală şi regim
foarte greu de lucru (tamburi de
curăţat, mori cu bile, maşini de 0,365 0,14 0,75 1,19
sfărâmat, maşini de forjat şi de
trefilat cu arbore cotit, ciocane cu
transmisie etc.)
6 Instalaţii de preparare a
0,4...0,5 0,30 0,75 0,88
pământurilor şi nisipurilor
7 Motoare electrice cu funcţionare
intermitentă (macarale, funiculare,
căi cu role, mese de ridicat,
foarfece)
- cu regim usor; 0,10 0,05 0,5 1,32

- cu regim greu; 0,15 0,08 0,5 1,73

8 Aparate de încălzire, cuptoare cu


rezistenţe, cuptoare de uscat, 0,6...0,85 0,6...0,35 1,0 0,0
fierbătoare de clei, băi etc.
9 Transformatoare pentru sudare cu
0,37 0,09 0,35 2,28
arc
10 Aparate de sudare cap la cap şi
prin puncte, încălzitoare pentru
0,43 0,15 0,6 1,32
nituri, încălzitoare pentru bandaje
etc.
11 Grupuri motor generator pentru
0,30...0,51 0,12 0,5 1,73
sudare cu un singur punct de lucru
12 Cuptoare de inducţie
- de joasa frecventa 0,8 0,45 0,35 2,67
- de inalta frecventa 0,8
13 Cuptoare cu arc pentru topirea 0,65...0,75 0,4...0,48 0,8...0,9 0,74...0,48
oţelului
14 Cuptoare cu arc pentru topire 0,78 0,45 0,75 0,88
neferoase
15 Instalaţii de iluminat
- depozite 0,5
- cazărmi, creşe 0,6
- complexe spitaliceşti 0,65
- complexe de învăţământ 0,8
- complexe administrative 0,8
- complexe industriale 0,8
- complexe comerciale 1,0
- reclame şi firme luminoase 1,0
- iluminat de siguranţă 1,0
- iluminat exterior 1,0
3.3.8. Un circuit trifazat de forţă poate alimenta mai multe receptoare în cazurile prevăzute în normativul I.7 în
următoarele condiţii: dacă ele sunt de aceeaşi natură şi sunt utilizate în acelaşi scop, puterea lor nedepăşind 15
kw şi dacă au protecţie comună la scurtcircuit.
În anexa 2 se dau, pentru cazul garsonierelor şi apartamentelor din blocuri de locuinţe, valorile coeficientului de
cerere, de simultaneitate şi ale curenţilor de calcul precum şi secţiunile conductoarelor coloanelor.
3.3.9. În cazul coloanelor monofazate pentru tablouri de iluminat şi prize (folosite pentru tablouri cu puteri
instalate mici în clădiri de locuit şi social-culturale), curentul de calcul se stabileşte cu relaţia următoare:

în care:
Pc = Pi, puterea instalată a tabloului, egală cu suma puterilor instalate ale circuitelor alimentate din tablou (W);
Uf tensiunea de fază (V);
cosϕ med factorul de putere mediu al receptoarelor alimentate din tablou, care pentru receptoare preponderent
de lumină este cosϕ med = 0,95, iar dacă puterea receptoarelor alimentate din priză este semnificativă (>30%),
se poate lua cosϕ med = 0,9; atunci când se cunoaşte cu precizie destinaţia circuitelor de priză, respectiv
caracteristicile electrice ale receptoarelor, cosϕ med se determină astfel:

unde: lca şi lcr sunt componentele activă şi reactivă ale curentului de calcul care se pot calcula conform relaţiilor
de la art. 3.3.10.
3.3.10. Pentru coloanele trifazate pentru tablouri pentru iluminat şi prize având puterea uniform distribuită pe
faze, curentul de calcul pe fază se determină cu relaţia de la art. 3.3.5. Puterea instalată pe tablou, P i, rezultă
din însumarea puterilor instalate ale circuitelor electrice alimentate din tablou.
Dacă circuitele de priză au o putere comparabilă cu cea a receptoarelor de lumină, trebuie să se determine
curentul de calcul pentru fiecare fază a tabloului sau numai pe faza pe care puterea instalată a prizelor este cea
mai mare. La alegerea secţiunii coloanei este necesar să fie luată în considerare valoarea cea mai mare a
curentului de fază.
Relaţia pentru determinarea curentului de calcul este următoarea:

în care:
Ica, componenta activă a curentului de calcul (A), care poate fi stabilită cu relaţia:

Icr, componenta reactivă a curentului de calcul care poate fi stabilită cu relaţia:

unde simbolurile "I" şi "p"se referă la circuitele de iluminat, respectiv de priză ale fazei respective;
tgϕ l si tgϕ p se determină considerând cosϕ l = 0,95...1 şi cosϕ p = 0,8;
η p randamentul care se poate considera 0.8.
3.3.11. La coloanele trifazate cum sunt cele generale de iluminat, coloanele colective ale firidelor de alimentare
din clădirile de locuit şi coloanele magistrale, relaţia generală de la art. 3.3.5. pentru curentul de calcul devine:

în care:
Cs, Ci, Pi, cosϕ , η au semnificaţiile cunoscute din articolele precedente cu următoarele precizări:
Coeficientul de simultaneitate Cs al receptoarelor alimentate din coloană poate avea următoarele valori:
- pentru coloanele tablourilor iluminatului de siguranţă, Cs = 1;
- pentri coloanele de tipul celor prezentate la al. 1 din:
• clădiri civile şi industriale, Cs = 0,8...0,9;
• clădiri de locuit (coloane, firide), conform anexei 9 în funcţie de numărul de apartamente
3.3.12. Curentul de calcul al coloanei trifazate pentru tablourile de iluminat şi proze, în cazul în care
receptoarele ce vor fi alimentate din prize este comparabilă cu cea a receptoarelor de iluminat, trebuie stabilit
pentru fiecare fază, utilizându-se în vederea alegerii secţiunii coloanei cea mai mare valoare rezultată. Curentul
de calcul se poate stabili cu relaţia:

în care: Ica şi Icr au semnificaţiile şi se determină conform art. 3.3.10.


3.3.13. Coloanele trifazate ale tablourilor secundare de forţă alimentează de obicei tablouri de forţă pentru un
număr de receptoare de acelaşi fel. Curentul de calcul se determină cu relaţia de la art. 3.3.12., în care
componentele activă şi reactivă se stabilesc făcând unele ipoteze de calcul. Se consideră că tabloul respectiv
alimentează "N" receptoare (circuite) oarecare, având caracteristicile Pik, cosϕ k, η k unde k = 1...N, numai un
număr "m" de receptoare (circuite) funcţionând simultan. Simultaneitatea se apreciază pentru cazul de
funcţionare cel mai dezavantajos. Alegerea celor "m" receptoare se face împreună cu tehnologul pe baza unei
analize atente a utilizării celor "m" receptoare. Se pot folosi următoarele relaţii pentru determinarea
componentelor Ica şi Icr ale curentului de calcul;

în care: Icak şi Icrk se determină conform art. 3.3.10.


3.3.14. În cazul coloanelor trifazate ale tablourilor generale de forţă (coloane generale), curentul de calcul se
determină cu relaţia de la art. 3.3.12. în care componentele activă şi reactivă se stabilesc ca sume ale curenţilor
respectivi pentru un număr k = 1...N de coloane ce pleacă din tablou astfel:

în care:
Ick, curentul de calcul pentru coloana k (A);
Cs, coeficientul de simultaneitate în funcţionare a întregii instalaţii de forţă a clădirii stabilit împreună cu
tehnologul pentru a evita supra sau subdimensionarea coloanelor.
3.3.15. În cazul coloanelor trifazate generale ce alimentează un tablou de iluminat şi forţă, utilizate în clădiri în
care receptoarele de forţă însumează o putere redusă faţă de aceea a receptoarelor de lumină sau atunci când
tarifarea este unică, curentul de calcul se stabileşte cu relaţiile de la art. 3.3.10.
3.3.16. La circuitele electrice de curent continuu, curentul de calcul se stabileşte cu relaţia:

în care:
P, puterea receptoarelor alimentate din circuit (W);
U, tensiunea de utilizare (V);
3.4. Alegerea secţiunii conductoarelor şi cablurilor electrice
3.4.1. Secţiunea de fază a conductoarelor şi cablurilor electrice pentru circuite şi coloane se stabileşte ca fiind
secţiunea minimă care îndeplineşte următoarele condiţii:
- stabilitate termică în regim normal de funcţionare;
- rezistenţa mecanică în condiţii de funcţionare normale;
- protecţie la suprasarcină şi scurtcicuit conform condiţiilor de la art. 3.5 şi cap. 4;
- stabilitate termică în regim de pornire a receptoarelor;
- pierderi de tensiune în limitele admise;
- stabilitatea termică în condiţii de scurtcircuit.
3.4.2. Stabilitea termică a conductoarelor în regim normal de funcţionare se consideră asigurată dacă secţiunea
conductoarelor şi cablurilor se alege încât sunt respectate următoarele relaţii:
- în regim permanent: Iadm ≥ Ic;
- în regim intermitent: Iadm ≥ a x Ic;
în care:
Iadm, curentul maxim admisibil în conductoare sau cabluri, stabilit în funcţie de natura, izolaţia, modul de pozare,
temperatura mediului în condiţiile date de normativul I. 7 şi art. 3.4.3. (A);
Ic, curentul de calcul determinat pentru situaţia dată conform art. 3.2. (A);
a, coeficientul de supraîncărcare admis în regim intermitent, determinat în condiţiile de la normativul I.7.
3.4.3. Pentru cablurile electrice, în afară de condiţiile din normativul I.7, la stabilirea curentului maxim admisibil
corectat se ţine seama de condiţiile concrete de pozare a cablurilor prin coeficienţii de corecţie daţi în
normativul I.7.
3.4.4. Condiţia de rezistenţă mecanică se consideră îndeplinită dacă secţiunea aleasă este cel puţin egală cu
secţiunea minimă admisă de normativul I.7.
3.4.5. Secţiunea aleasă pe baza condiţiilor de la art. 3.4.2. şi 3.4.3. şi a condiţiilor de protecţie la suprasarcină şi
scurtcircuit se verifică la condiţia de stabilitate termică în regim de scurtă durată, la pornire determinându-se
densitatea de curent.
3.4.6. Valorile densităţii de curent la pornire trebuie să fie de cel mult:
- 35 A/mm2, pentru conductoare din cupru;
- 20 A/mm2, pentru conductoare din aluminiu.
3.4.7. Densitatea de curent la pornire se poate calcula astfel:
- pentru circuitele motoarelor:

Varianta I
- pentru coloanele secundare de forţă:

în care:
jp, densitatea de curent la pornire (A/mm2);
Sf, secţiunea aleasă pentru conductorul de fază (A);
Ip, curentul de pornire al motorului conform catalogului, plăcuţei motorului sau calculat, în funcţie de modul de
pornire şi curentul nominal In al motorului astfel:
Ip = k x In
unde:
k se poate stabili din tabelul 3.4.
Tabelul 3.4.
Coeficientul k pentru calculul curenţilor de pornire
Tipul motorului şi pornirii k
Motoare asincrone cu rotorul în scurtcircuit:
- pornire directa 4...8
- pornire stea - triunghi 2,7
Motoare asincroane cu rotorul bobinat (pornire cu 1,6
reostat)
IVcol, curentul maxim pentru o coloană N cu receptoare:

unde:
Ipmax, cel mai mare curent de pornire (A);
Ick, curentul de calcul pentru un receptor k (A).
Varianta 2
- pentru coloane secundare de forţă:

în care: Icmax, curentul maxim absorbit de coloană care se determină cu relaţia:

unde: Icamax şi Icrmax sunt componentele activă şi reactivă ale curentului absorbit de coloană şi se pot determina
cu relaţia de la art. 3.3.13. în care suma se aplică pentru N-1 receptoare la care se adaugă valoarea cea mai
mare a componentelor activă, respectiv reactivă a curentului de pornire al receptorului pentru care acesta este
maxim.
3.4.8. Verificarea secţiunilor alese la pierderi de tensiune se face numai după ce verificările de la art. 3.4.2,
3.4.4. şi 3.4.5. au fost făcute pentru toate circuitele şi coloanele. Valorile admise ale pierderilor de tensiune între
originea instalaţiei (cofret sau post de transformare) şi cel mai îndepărtat receptor, faţă de tensiunea nominală,
nu trebuie să depăşească limitele reglementate în normativul I.7 şi prezentate în tabelul 3.5.
Pe tronsonul pe care nu este îndeplinită condiţia privind căderea de tensiune admisă, secţiunile trebuie mărite
până când se obţine respectarea condiţiei, conform tabelului 3.5.
Tabelul 3.5.
Pierderi de tensiune admise
Tipul alimentării Iluminat Alte utilizări
A. Instalaţii electrice alimentate direct, printr-un 3 5
branşament de joasă tensiune, din reţeaua
publică
B. Instalaţii electrice alimentate dintr-un post de 8 10
transformare
Note:
1. Pierderi de tensiune mai mari decât cele din tabel pot fi admise:
- pentru motoare, în timpul pornirii, conform datelor din catalog;
- în cazuri speciale.
2. Nu trebuie luate în considerare condiţiile temporare următoare:
- supratensiunile tranzitorii;
- variaţiile de tensiune în timpul unei funcţionări normale.
3.4.9. Pierderile de tensiune relative ∆ U% se pot determina cu ajutorul relaţiei generale:

în care:
∆ U, pierderea de tensiune (V);
UN, tensiunea nominală (V);
3.4.10. Pierderile de tensiune pe circuite şi coloane de iluminat şi de prize se pot calcula cu următoarele relaţii:
- circuite monofazate:

- circuite trifazate echilibrate:

- coloane monofazate:

- coloane trifazate în regim normal de funcţionare:


în care:
Pik, puterea instalată pentru un tronson oarecare k (W);
lk, lungimea unui tronson oarecare k (m);
SFk, secţiunea conductorului de fază pentru tronsonul k (mm2);
UF, tensiunea de fază (V);
UL, tensiunea de linie (V);
γ , conductivitatea materialului conductorului, 57 m/Ω mm2 la Cu şi 34 m/Ω mm2 la Al;
Cc, coeficientul de cerere.
3.4.11. Pierderile de tensiune pe circuite şi coloane de forţă se pot calcula cu relaţiile:
- circuite monofazate:

- circuite trifazate echilibrate:

- coloane monofazate în regim normal:

- coloane monofazate în regim de pornire:

- coloane trifazate în regim de pornire:

în care:
Pi, puterea instalată în (W);
Pp, puterea la pornire (W) determinată cu relaţia:

unde Ppmax este puterea de pornire, iar este suma celorlalte N-1 motoare în funcţiune;
N, numărul motoarelor alimentate din tablou;
γ , UF, UL, l, SF, Cc au semnificaţiile de la art. 3.4.10.
3.4.12. Secţiunea conductorului neutru (N) este egală cu secţiunea conductorului de fază:
- în circuitele monofazate cu două conductoare;
- în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele trifazate la care secţiunea conductorului de fază
este cel mult egală cu 16 mm2 Cu sau 25 mm2 Al.
3.4.13. Secţiunea conductorului neutru (N) în circuitele trifazate poate fi inferioară cu o treaptă faţă de secţiunea
unei faze în cazul în care secţiunea fazei este mai mare de 16 mm 2 Cu sau 25 mm2 Al, dacă sunt îndeplinite
simultan următoarele condiţii:
- curentul maxim care ar putea trece prin conductorul neutru în serviciu normal nu este mai mare decât curentul
admis care corespunde secţiunii reduse a neutrului (practic dacă sarcinile sunt uniform distribuite pe faze);
- conductorul neutru este protejat împotriva supracurenţilor în condiţiile de la cap. 4;
- secţiunea conductorului neutru este cel puţin egală cu 16 mm2 Cu sau 25 mm2 Al.
3.4.14. Conductorul neutru nu poate fi folosit în comun pentru mai multe circuite individuale.
3.4.15. Secţiunea conductorului de protecţie (PE) se alege din tabelul 3.6. aplicabil pentru cazul în care
conductorul de protecţie şi de fază sunt din acelaşi material. În cazul în care acestea sunt din materiale diferite,
secţiunea conductorului de protecţie se stabileşte astfel încât secţiunea aleasă să aibă conductibilitatea
echivalentă cu aceea rezultată prin aplicarea tabelului 3.6.
Tabelul 3.6.
Secţiunea conductorului de protecţie
Secţiunea conductorului de fază SF Secţiunea conductorului de protecţie SPF
(mm2) (mm2)
SF ≤ 16 SF
16 < SF ≤ 35 16
SF > 35 SF / 2
În situaţia în care conductorul de protecţie nu face parte din circuitul de alimentare (dintr-un cablu sau
conductoare în tuburi), sau este din Al, secţiunea lui trebuie să fie cel puţin egală cu 4 mm2.
3.4.16. Un conductor PE utilizat în comun pentru mai multe circuite trebuie să aibă secţiunea dimensionată în
funcţie de secţiunea de fază cea mai mare.
3.4.17. Secţiunea conductorului PEN trebuie să fie egală cel puţin cu 10 mm2 la Cu şi 16 mm2 pentru Al.
3.4.18. În anexa 8 se prezintă o metodă rapidă de stabilire a secţiunii conductoarelor circuitelor de alimentare
pentru gama de motoare produse în ţară, precum şi a caracteristicilor dispozitivelor de protecţie la suprasarcină
şi scurtcircuit pentru acestea.
[top]
4. PROTECŢII ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE
4.1. Protecţia împotriva şocurilor electrice. Generalităţi
4.1.1. Consecinţele şocului electric la care a fost supusă o persoană depind de intensitatea curentului electric şi
de timpul în care acesta străbate corpul uman. Intensitatea curentului electric depinde de: tensiunea de atingere
aplicată utilizatorului, de impedanţa traiectoriei străbătute cât şi de caracteristicile corpului uman (umiditatea
pielii, transpiraţie, prezenţa unor răni etc.).
4.1.2. Efectele curentului electric asupra corpului uman depind de natura acestuia: alternativ sau continuu.
4.1.3. Curentul alternativ cu frecvenţa cuprinsă între 15 ÷ 100 Hz, conform SR CEI 60497-1, produce
următoarele efecte (vezi fig. 4.1):
- 0,5 mA, senzaţie uşoară;
- 10 mA, contracţie musculară (tetanie);
- 30 mA, paralizie respiratorie;
- 75 mA, fibrilaţie cardiacă ireversibilă;
- 1A, oprirea inimii.
La creşterea frecvenţei curentului, scade riscul fibrilaţiei ventriculare.
4.1.4. În curent continuu, conform SR CEI 60497-1, curentul care prezintă aceeaşi probabilitate de a provoca
fibrilaţie ventriculară se stabileşte pe baza multiplicării cu factorul K de echivalare între curent continuu şi curent
alternativ.
De exemplu, pentru durate de şoc mai mari decât durata unui ciclu cardiac (peste 400 ms) factorul K de
echivalare are valoarea:

4.1.5. Curentul electric poate provoca arsuri:


- termice;
- electrotermice.
4.1.6. Şocurile electrice se pot datora:
- atingerilor directe;
- atingerilor indirecte.
4.1.7. Măsurile de protecţie diferite aplicate într-o instalaţie nu trebuie să se influenţeze şi nici să se anuleze
mutual.
A. Protecţia împotriva atingerilor directe şi indirecte
Protecţia prin TFJS sau TFJP
4.1.8. Protecţia împotriva atingerilor directe sau indirecte (protecţia completă) se consideră realizată dacă se
aplică protecţia prin "alimentare la tensiune foarte joasă de securitate" cu circuitul de protecţie nelegat la
pământ (TFJS) sau cu circuitul de protecţie legat la pământ (TFJP) şi dacă următoarele condiţii sunt simultan
îndeplinite:
- tensiunea nominală este mai mică decât limita superioară a domeniului I de tensiuni (50V c.a. sau 120 V c.c.);
- sursa de alimentare este conform normativului I.7 şi art. 4.1.9. şi art. 4.1.10.;
- circuitele TFJS sau TFJP îndeplinesc condiţiile din normativul I.7 cu precizările de la art. 4.1.11...4.1.17.
4.1.9. Sursele de alimentare pentru TFJS şi TFJP pot fi:
- transformatoare de separare;
- surse de curent cu grad de siguranţă echivalent cu gradul unui transformator de separare (de ex. motor şi
generator separate, grup motor - generator cu înfăşurări separate electric);
- surse electrochimice (acumulatoare) sau alte surse ce nu depind de circuite de alte tensiuni (grup motor
termic - generator);
- dispozitive electronice (conform normativului I.7).
4.1.10. Părţile active ale circuitelor TFJS şi TFJP trebuie să fie separate electric de oricare alt circuit. Trebuie
luate măsuri pentru asigurarea unei separări cel puţin echivalentă cu aceea dintre circuitele primare şi
secundare ale transformatorului de separare.
4.1.11. Toate conductoarele circuitelor TFJS sau TFJP trebuie să fie separate fizic de orice alt circuit, în
condiţiile date în tabelul 4.1.
Tabelul 4.1.
Condiţii pentru conductoarele circuitelor TFJS sau TFJP
Condiţie Simbol
Separare fizică de orice alt circuit electric
Dacă condiţia de mai sus nu poate fi respectată,
se aplică una din următoarele condiţii:
a) Conductoarele să aibă un înveliş de protecţie
nemetalic.
b) Conductoarele circuitelor de tensiuni diferite să
fie separate printr-un ecran metalic sau înveliş
metalic legate la pământ.
c) Conductoarele circuitelor TFJS sau TFJP pot
face parte dintr-un cablu muiltifilat fără înveliş
metalic sau pot fi pozate în tuburi izolante
împreună cu alte conductoare izolate cu condiţia
ca izolaţia conductoarelor TFJS sau TFJP să
corespundă celei mai mari tensiuni din cablu sau
tub, iar celelalte circuite să respecte condiţiile din
normativul I.7 (art. 7.1.7., lit. d).

4.1.12. Prizele de curent pentru circuitele TFJS sau TFJP trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie marcate distinct şi durabil;
- să nu permită intrare fişelor circuitelor de alte tensiuni;
- să nu aibă contact de protecţie.
Fişele circuitelor TFJS şi TFJP trebuie realizate astfel încât să nu poată fi introduse în prizele circuitelor de alte
tensiuni.
Condiţii suplimentare pentru circuitele de protecţie nelegate la pământ (TFJS)
4.1.13. Părţile active ale circuitelor TFJS nu trebuie să fie legate electric nici la pământ, nici la părţile active şi
nici la conductoarele de protecţie ale altor circuite electrice.
4.1.14. Masele materialelor electrice nu trebuie legate:
- la pământ;
- la conductoarele de protecţie sau masele altor instalaţii;
- la elemente conductoare electric.
4.1.15. Dacă tensiunea nominală a circuitului este mai mare de 25 V c.a. sau 60V c.c., toate părţile active
trebuie să fie protejate suplimentar împotriva atingerilor directe fie prin bariere sau învelişuri cu grad de
protecţie minim IP 2X, fie printr-o izolaţie care să poată suporta tensiunea de încercare de 500 V timp de 1
minut.
Pentru tensiuni nominale sub aceste valori nu este necesară protecţia împotriva atingerilor directe.
Condiţii suplimentare pentru circuitele de protecţie legate la pământ (TFJP)
4.1.16. Atunci când circuitele de protecţie sunt legate la pământ şi nu se impune TFJS, trebuie asigurată
protecţia împotriva atingerilor directe prin:
- bariere sau învelişuri care au grad de protecţie cel puţin IP 2X;
- o izolaţie care să suporte o tensiune alternativă de 500 V, valoare eficace, timp de 1 minut.
Protecţia împotriva atingerilor directe nu este necesară pentru materialele electrice aflate în interiorul zonei de
influenţă a unei legături echipotenţiale şi dacă tensiunea nominală nu este superioară tensiunii de 25V c.a. sau
60V c.c.
B. Protecţia împotriva atingerilor directe
4.1.17. Protecţia împotriva atingerilor directe se realizează cu măsuri prin care atingerea de către utilizatori a
conductoarelor şi elementelor conductoare destinate a fi în mod normal sub tensiune, să nu fie posibilă. Nici un
conductor şi nici o parte electrică activă, inclusiv conductoarele N, nu trebuie să fie accesibile omului.
4.1.18. Măsurile de protecţie împotriva atingerilor directe pot fi complete, parţiale şi suplimentare. Ele au în
general numai aplicare locală (nu se aplică întregii instalaţii electrice), aşa cum se vede în tabelul 4.2.
Tabelul 4.2.
Măsuri de protecţie împotriva atingerilor directe şi aplicarea acestora
Nr. crt. Masuri de protectie Aplicare
1 Izolarea părţilor active - conductoare izolate;
- cabluri;
- aparate de uz casnic;
- aparate mici.
2 Bariere sau carcase - dulapuri;
- cofrete;
- tablouri
3 Tensiune foarte joasă de securitate (TFJS) sau Încăperi conductoare d.p.d.v.
(TFJP) electric
4 Obstacole Încăperi destinate
echipamentelor electrice
5 Amplasare în afara zonei de accesibilitate - linii aeriene;
- băi;
- duşuri;
- piscine.
6 Dispozitive de protecţie diferenţiale (I∆ n ≤ 30mA) - amplasamente exterioare;
- instalaţii de şantier.
4.1.19. Excepţii de la regula generală de protecţie împotriva atingerilor directe se admit în condiţiile date, în
următoarele cazuri:
a) În încăperile destinate echipamentelor electrice în care au acces numai persoane special instruite;
b) În încăperile pentru producerea, transformarea şi distribuţia energiei electrice;
c) Pe platformele şi laboratoarele de încercări;
d) În încăperile şi zonele de lucru pentru operaţii de sudare cu arc electric şi în cele pentru instalaţii de
electroliză dacă tensiunile de lucru nu depăşesc 1000V c.a. sau 1500V c.c.;
e) În încăperile şi zonele de lucru pentru celule de electroliză şi în cele pentru galvanoplastic dacă tensiunile de
lucru nu depăşesc 500V c.a. sau 750V c.c.;
f) În situaţiile în care instalaţiile electrice sunt realizate astfel încât persoanele nu pot fi simultan în contact, nici
direct, nici prin intermediul unor obiecte care în mod obişnuit le manevrează sau transportă, cu mase cu defecte
accidentale de izolaţie, cu două părţi conductoare (părţi active, mase sau elemente conductoare) în care
diferenţa de potenţial poate fi mai mare de:
- 50V c.a., respectiv 25V c.a. pe şantiere şi în încăperi agrozootehnice;
- 120V c.c., respectiv 60V c.c. pe şantiere şi încăperi agrozootehnice;
g) În situaţiile de la punctul f) dacă nu pot fi respectate condiţiile enumerate din motive justificate - necesităţi
tehnice impuse de funcţionarea materialelor sau instalaţiilor electrice existente sau dispunerea încăperilor sau
zonelor de lucru, trebuie luate următoarele măsuri:
- încăperile sau zonele de lucru respective trebuie delimitate în mod vizibil;
- pentru picioarele şi mâinile personalului de lucru se vor folosi materiale izolante corespunzătoare naturii şi
condiţiilor de lucru;
h) La racordul părţilor mobile ale materialelor electrice, cum sunt de exemplu cărucioarele podurilor rulante sau
chiar podurile rulante, dacă acesta se realizează cu ajutorul unor distribuţii electrice flexibile sau prin linii de
contact fixe, protejate împotriva atingerilor directe.
Liniile de contact al podurilor rulante pentru care nu este posibil să fie îndeplinite condiţiile enumerate datorită
radiaţiilor calorice de la materialele sau produsele manevrate, se pot realiza cu conductoare neizolate dacă:
- tensiunea de serviciu a liniilor de contact nu depăşeşte 1000V c.a. sau 1500V c.c.;
- condiţiile referitoare la inaccesibilitate sunt respectate pentru personalul însărcinat cu manevrarea podului,
atât la locul de lucru cât şi pe căile de acces spre locul de lucru.
Protecţia prin izolare
4.1.20. Protecţia prin "izolare" se realizează prin acoperirea completă a părţilor active cu o izolaţie care să nu
poată fi scoasă decât prin distrugere. Izolaţia trebuie să fie realizată dintr-un material izolant adaptat la
tensiunea instalaţiei şi care să aibă caracteristici care îi garantează menţinerea în stare corespunzătoare în
condiţii de solicitare mecanică, termică şi electrică la care poate fi supus. Lacurile, vopselele şi produsele
analoge nu constituie un material izolant corespunzător asigurării protecţiei.
Protecţia prin bariere sau carcase
4.1.21. Protecţia prin "bariere sau carcase" trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- părţile active trebuie să fie amplasate în interiorul unei carcase sau în spatele unui obstacol care să aibă
gradul de protecţie cel puţin IP 2X;
- prizele de curent trebuie să fie prevăzute cu obturatoare.
Materialele electrice care nu corespund acestor cerinţe trebuie să fie protejate prin bariere sau carcase
suplimentare.
Protecţia prin amplasare în afara zonei de accesibilitate
4.1.22. Protecţia prin "amplasare în afara zonei de accesibilitate" se aplică numai pentru a împiedica atingerea
nedorită a părţilor active şi nu poate fi utilizată decât pentru:
- conductoarele neizolate ale distribuţiilor aeriene care fac legătura între instalaţiile electrice dintre două clădiri
aflate în aceeaşi incintă deservite exclusiv de personal special instruit, respectându-se distanţele prevăzute în
normativul I.7;
- încăperile pentru producerea, transformarea şi distribuţia energiei electrice, încăperile pentru echipamente
electrice precum şi încăperile asimilate acestora (laboratoare şi platforme de încercare a materialelor electrice)
deservite exclusiv de personal special instruit, în condiţiile normativului I.7.
Pe uşile acestor încăperi trebuie instalate indicatoare de avertizare care să semnalizeze existenţa părţilor active
neizolate sub tensiune şi interdicţia accesului tuturor persoanelor neautorizate.
NOTĂ: În alte cazuri, această protecţie se aplică ca protecţie parţială (băi, duşuri etc.)
4.1.23. În încăperea bateriilor de acumulatoare cu tensiunea de cel puţin 120 V, cu părţi active sub tensiune
neizolate, pardoseala din jurul bateriei trebuie acoperită cu material izolant, iar bateriile vor fi dispuse astfel
încât persoanele să nu poată atinge simultan părţi sub tensiune aflate la o diferenţă de potenţial mai mare de
120 V.
C. Protecţia împotriva atingerilor indirecte
4.1.24. Protecţia împotriva atingerilor indirecte se realizează cu măsuri prin care se asigură protecţia
utilizatorilor împotriva pericolelor ce pot să apară în urma atingerii unor mase puse accidental sub tensiune ca
urmare a unui defect de izolaţie.
4.1.25. Protecţia împotriva atingerilor indirecte poate fi realizată prin:
- măsuri de protecţie "fără întreruperea automată a alimentării"
- măsuri de protecţie "prin întreruperea automată a alimentării".
4.1.26. Măsurile de protecţie "fără întreruperea automată a alimentării" se pot aplica materialelor electrice sau
anumitor părţi din instalaţie şi trebuie să împiedice orice atingere simultană dintre o masă şi un element
conductor aflate la potenţiale diferite şi constă în:
- folosirea de materiale electrice de clasă II sau echivalente;
- izolarea suplimentară;
- separarea electrică;
- amplasarea la distanţă sau intercalarea de obstacole;
- executarea de legături echipotenţiale locale, nelegate la pământ.
4.1.27. Măsura de protecţie "prin întreruperea automată a alimentării" se aplică prin utilizarea unui dispozitiv de
protecţie care trebuie să separe automat, într-un anumit timp, funcţie de mărimea şi durata tensiunii de
atingere, alimentarea circuitului sau materialului protejat împotriva contactelor indirecte, în caz de defect.
Măsura de protecţie "prin întreruperea automată a alimentării" necesită coordonarea între schemele de legare
la pământ şi caracteristicile conductoarelor de protecţie şi dispozitivele de protecţie.
Măsuri de protecţie "fără întreruperea alimentării"
Materiale electrice de clasă II
4.1.28. Se pot considera de clasă II de protecţie distribuţiile realizate cu:
- cabluri nearmate şi fără înveliş metalic;
- conductoare izolate protejate în tuburi izolante;
- cabluri armate sau cu înveliş metalic, cu condiţia ca armătura sau învelişul metalic să fie izolate la extremităţi
astfel încât să se evite orice risc de contact între acesta şi o masă, un element conductor sau o parte activă din
punct de vedere electric.
Clasa II de protecţie este eficientă numai dacă se respectă condiţiile de alegere a gradului de protecţie în
funcţie de influenţele externe. Atunci când această protecţie nu este asigurată prin construcţie (de ex. maşini
unelte portabile utilizat în mediu umed sau exterior), trebuie luată o măsură suplimentară de protecţie, care
constă de regulă în utilizarea unui dispozitiv diferenţial de înaltă sensibilitate (de cel mult 30 mA).
Izolarea suplimentară
4.1.29. Protecţia prin "izolare suplimentară" se foloseşte la materialele electrice care au numai o izolaţie
principală şi se realizează în timpul execuţiei instalaţiei electrice care au numai o izolaţie principală şi se
realizează în timpul execuţiei instalaţiei electrice (de exemplu folosind conductoare electrice izolate protejate în
tuburi izolante.
Materialele electrice izolate suplimentar pot fi asimilate cu materialele de clasă II de protecţie.
Izolaţia suplimentară trebuie să fie capabilă să suporte solicitările electrice, mecanice sau termic care pot să
apară în funcţionarea normală.
Izolaţia suplimentară nu trebui să fie traversată cu elemente conductoare, iar masele interne ei nu trebuie
legate la un conductor de protecţie.
În cazul în care izolaţia suplimentară se realizează dintr-o carcasă metalică, vopseaua şi materialele similare nu
sunt considerate materiale electroizolante.
Separarea electrică
4.1.30. Măsura de protecţie prin "separare electrică" se aplică ţinându-se seama de condiţiile normativului I.7 şi
de următoarele precizări:
- măsura "separare de protecţie" nu este destinată aparatelor cu nivel scăzut de izolaţie;
- la utilizarea măsurii "separare de protecţie" se recomandă să se respecte relaţia:
U x L ≤ 100000
în care:
U, tensiunea nominală a circuitului (V)
L ≤ 500 m, lungimea circuitului secundar.
- în cazul alimentării mai multor aparate dintr-o singură sursă de separare, dacă nu pot fi respectate condiţiile
generale din normativul I.7 şi circuitul secundar este prea lung, trebuie aplicate condiţiile de protecţie schemei
IT;
- dacă masele circuitului de separare pot veni în contact cu masele altor circuite, pentru acest circuit se aplică
condiţiile impuse pentru protecţia prin "separare electrică", iar celorlalte circuite li se aplică măsuri de protecţie
adaptate pentru aceste mase.
Amplasarea la distanţă sau intercalarea de obstacole
4.1.31. Pentru măsura de protecţie prin "amplasare la distanţă sau intercalare de obstacole", prevederile
normativului I.7 sunt îndeplinite dacă se respectă una din condiţiile următoare:
- izolaţia trebuie să aibă o rezistenţă mecanică suficientă şi să poată suporta o tensiune de încercare de cel
puţin 2000 V, iar curentul de fugă trebuie să fie de cel mult 1 mA, în condiţii normale de funcţionare;
- pereţii şi planşeele încăperilor izolante trebuie să aibă o rezistenţă cel puţin egală cu:
• 0,5 MΩ pentru tensiuni nominale ale instalaţiei cel mult egale cu 500 V;
• 1 MΩ , pentru tensiuni nominale ale instalaţiei mai mari de 500 V măsurate în toate punctele de
măsură, conform normativului I.7.
Dacă valorile nu sunt respectate în toate punctele de măsură, atunci aceeaşi pereţi sau aceste pardoseli sunt
considerate conductoare electric din punct de vedere al protecţiei la şoc electric.
Legături echipotenţiale locale nelegate la pământ
4.1.32. Măsura de protecţie prin "legături echipotenţiale locale nelegate la pământ" se aplică în condiţiile
normativului I.7 cu următoarele precizări:
- conductoarele de echipotenţializare trebuie să lege toate masele şi toate elementele conductoare simultan
accesibile;
- legătura echipotenţială nu trebuie să fie în legătură cu pământul nici direct nici prin intermediul maselor sau
elementelor conductoare;
- trebuie luate măsuri pentru asigurarea accesului persoanelor la amplasamentul considerat, fără ca ele să
poată fi supuse unei diferenţe de potenţial periculoase (de exemplu în cazul unei pardoseli conductoare
racordată la legăturile echipotenţiale dar izolată faţă de pământ).
Măsuri de protecţie prin "întreruperea automată a alimentării"
4.1.33. Măsura de protecţie prin "întreruperea automată a alimentării" trebuie realizată astfel încât să împiedice
ca, la apariţia unui defect de izolaţie, utilizatorul să fie supus la o tensiune de atingere periculoasă, peste 50V
c.a. sau 120V c.c., un interval de timp suficient pentru a provoca efecte patofiziologice periculoase.
Orice defect apărut într-un echipament electric şi care provoacă circulaţia unui curent, trebuie întrerupt într-un
interval de timp care să asigure protecţia persoanelor.
4.1.34. La aplicarea măsurii prin "întreruperea automată a alimentării" trebuie asigurate două condiţii:
a) Realizarea sau existenţa unui circuit, denumit "buclă de defect" pentru a permite circulaţia curentului de
defect. Construcţia acestei bucle de defect depinde de schema de legare la pământ (TN, TT, IT).
Alegerea dispozitivului de întrerupere automată a alimentării va respecta condiţia:

în care:
IREM, curentul de reglaj al declanşatoarelor electromagnetice (A);
Uf, tensiunea de fază (când neutrul este distribuit);
Sf, secţiunea conductoarelor de fază (mm2);
ρ , rezistivitatea la temperatura normală de funcţionare;

unde SPE, secţiunea conductorului de protecţie;


L, lungimea conductorului.
b) Întreruperea curentului de defect printr-un dispozitiv de protecţie corespunzător, într-un timp depinzând de
anumiţi parametri, cum ar fi tensiunea de atingere la care poate fi supusă fără risc o persoană, probabilitatea de
defect şi atingere cu părţile defecte.
4.1.35. În tabelul 4.3. se prezintă timpii maxim admişi ai dispozitivului de protecţie în care o persoană poate fi
supusă fără pericol la o anumită tensiune de atingere.
Tabelul 4.3.
Timpii maxim admişi ai dispozitivului de protecţie în funcţie de tensiunea de stingere
Tensiunea de stingere
prezumată Curent alternativ Curent continuu
[V]
1 2 3
< 50 5 5
50 5 5
75 0,60 5
90 0,45 5
120 0,34 5
150 0,27 1
220 0,17 0,40
280 0,12 0,30
350 0,08 0,20
500 0,04 0,10
4.1.36. Condiţia de la art. 4.1.34 punctul a) impune prevederea de conductoare de protecţie care leagă la
pământ masele tuturor echipamentelor electrice alimentate de instalaţie, astfel încât să se constituie bucla de
defect din figura 4.2, figura 4.3, figura 4.4, figura 4.5, figura 4.6, figura 4.7, în funcţie de schemele de legare la
pământ TT, TN, IT aplicate.
Condiţia de la art. 4.1.34, punctul b), impune utilizarea unui dispozitiv de întrerupere automată a alimentării ale
cărui caracteristici sunt corespunzătoare schemei de legare la pământ aplicate: TT, TN, IT.
Legări la pământ
4.1.37. Masele trebuie să fie legate la conductoarele de protecţie în condiţiile prevăzute pentru fiecare schemă
de legare la pământ şi în condiţiile date în cap. 2.
Masele simultan accesibile trebuie să fie legate la acelaşi sistem de legare la pământ, individual, pe grupe sau
ansambluri, în condiţiile date pentru conductoarele de protecţie.
Legătura echipotenţială principală
4.1.38. În fiecare clădire trebuie realizată, în condiţiile normativului I.7, o legătură echipotenţială denumită
principală, prin care se leagă între ele masele şi elemente conductoare.
La legătura echipotenţială principală trebuie racordate în clădiri: conductoarele principale de protecţie, de legare
la pământ, conductele instalaţiilor (de apă, gaz) în apropierea locului de intrare în clădiri, conducte de încălzire
centrală, tubulatură de ventilare - climatizare (dacă există), elemente metalice ale construcţiei (vezi fig. 4.2).
Legătura echipotenţială principală are rolul de a evita apariţia, ca urmare a unui defect de origine exterioară a
clădirii, unei diferenţe de potenţial între elementele conductoare din punct de vedere electric din clădire.
Zona protejată de legătura echipotenţială principală cuprinde numai suprafaţa interioară clădirii atunci când
priza de pământ a maselor este legată la centura de pământ din fundaţia clădirii sau când este legată la
fundaţiile armăturii metalice ale clădirii.
Legătura echipotenţială suplimentară
4.1.39. Dacă nu pot fi respectate condiţiile de protecţie de la art. 4.1.37. pentru o instalaţie sau o parte din
instalaţie, atunci trebuie realizată o legătură locală echipotenţială, numită "suplimentară" (vezi fig. 4.3).
Această legătură poate fi realizată pentru toată instalaţia electrică, numai pentru o parte, un aparat sau un
amplasament.
Utilizarea legăturii echipotenţiale suplimentare se asociază cu protecţia prin "întrerupere automată a alimentării"
pentru alte motive decât cele pentru protecţia la şoc electric (de exemplu pentru protecţia împotriva incendiului,
pentru protecţia termică a echipamentelor etc.) şi nu o exclude pe aceasta.
SCHEMA TT
4.1.40. În schema TT toate masele materialelor electrice protejate prin acelaşi dispozitiv de protecţie şi toate
masele simultan accesibile trebuie interconectate prin conductoare de protecţie şi legate la aceeaşi priză de
pământ (vezi fig. 2.1). Dacă sunt montate în serie mai multe dispozitive de protecţie, această prevedere se
aplică separat tuturor maselor protejate de acelaşi dispozitiv.
Punctul neutru sau, dacă acesta nu există, un conductor de fază al fiecărui transformator sau generator, trebuie
legat la pământ.
4.1.41. În schema TT, defectele între fază şi masă provoacă circulaţia unui curent prin bucla de defect conform
fig. 4.4. Impendanţa constituită prin rezistenţa prizei de defect a maselor şi a neutrului limitează valoarea
curentului de defect sub valoarea curentului de scurtcircuit (vezi art. 2.4.).
4.1.42. În schema TT, la alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie împotriva atingerilor indirecte,
trebuie respectate condiţiile de la art. 2.5 şi 2.6. La folosirea dispozitivelor diferenţiale reziduale, trebuie
respectate şi condiţiile de la art. 4.1.74...4.1.87.
4.1.43. Dispozitivele de protecţie la supracurenţi nu pot fi folosite în protecţia împotriva atingerilor indirecte în
schema TT, decât dacă rezistenţele de dispersie ale prizelor de pământ Rm sunt mici şi îndeplinesc condiţiile
din relaţia:
R A x Id ≤ U
în care:
RA, rezistenţa de dispersie a prizei de legare la pământ a maselor (Ω );
Id, curentul de defect ce asigură funcţionarea dispozitivului de protecţie în timpul prevăzut în tabelul 4.3.,
corespunzător valorii de atingere prevăzute (A);
U, tensiunea maximă admisă (50V c.a.)
Rezultă:
Id ≤ 12,5 A pentru RA = 4 Ω
Id ≤ 50 A pentru RA = 1 Ω
4.1.44. Dacă condiţia de la art. 4.1.43. nu poate fi îndeplinită, trebuie realizată o legătură echipotenţială
suplimentară.
4.1.45. În schema TT se pot folosi următoarele dispozitive de protecţie:
- dispozitive de protecţie la supracurenţi;
- dispozitive de protecţie diferenţiale.
Dispozitivele automate de protecţie la tensiuni de atingere (PATA) se pot folosi în situaţii speciale atunci când
alte dispozitive de protecţie nu pot fi realizate.
SCHEMA TN
4.1.46. În schema TN toate masele instalaţiei electrice trebuie să fie legate prin conductoare de protecţie la
punctul neutru a sursei care trebuie legat la pământ în apropierea fiecărui transformator de alimentare sau
generator. Dacă un punct neutru nu este disponibil, un conductor de fază trebuie legat la pământ dar niciodată
conductorul de fază nu se utilizează drept conductor PEN.
Dacă există posibilităţi eficiente de legare la pământ, se recomandă legarea conductorului de protecţie în cât
mai multe puncte la pământ. Legăturile multiple la pământ au drept scop asigurarea unui potenţial cât mai
apropiat de cel al pământului, în caz de defect.
La clădirile înalte, această legare multiplă a conductorului de protecţie nu poate fi practic realizată. De aceea ea
poate fi înlocuită cu legături echipotenţiale care au o funcţie similară.
4.1.47. Realizarea legării maselor la punctul neutru depinde de tipul schemei TN. Astfel:
- În schema TN-C (fig. 4.5.a), legarea maselor la conductorul PEN trebuie să fie realizată în locuri uşor
accesibile. Aceste legături trebuie să permită o deconectare uşoară şi efectuarea de măsuri de izolaţie. Trebuie
luate măsuri pentru a evita orice rupere a conductorului PEN. Prizele de curente trebuie să aibă, în afara
contactelor de fază, un contact pentru conductorul neutru şi un contact pentru conductorul de protecţie
(3F+N+P).
- În schema TN-S (fig. 4.5.b), conductorul de protecţie este legat la punctul neutru al sursei care este legat la
pământ. În general, circuitele de receptor sunt realizate în schema TN-S.
În schemele TN-C sau TN-S, cablurile flexibile ale materialelor electrice mobile trebuie să aibă un conductor de
protecţie dinstinct de conductorul neutru, acest conductor de protecţie fiind legat la contactul de protecţie al
prizei.
4.1.48. Cele două scheme, TN-C şi TN-S, pot fi utilizate în aceeaşi instalaţie, cu condiţia ca schema TN-C să fie
utilizată în amonte de schema TN-S (TN-C-S).
4.1.49. În schema TN pot fi utilizate, în condiţiile de la art. 2.10...2.15 dispozitive de protecţie împotriva
supracurenţilor şi dispozitive de protecţie la curent diferenţial rezidual, cu următoarele precizări;
- în schema TN-C nu se pot utiliza dispozitive de protecţie la curent diferenţial rezidual cu excepţia prevederilor
de la art. 4.1.50;
- atunci când se utilizează un dispozitiv diferenţial rezidual în schema TN-C-S, legarea conductorului de
protecţie la conductorul comun (PEN) trebuie să se facă în amonte de dispozitivul de protecţie diferenţial
(conductorul PEN nu trebuie utilizat în aval de dispozitivul de protecţie diferenţial).
4.1.50. Atunci când un dispozitiv de protecţie diferenţial este utilizat pentru întreruperea automată a unui circuit
din exteriorul zonei de acţiune a legăturii echipotenţiale, masele nu trebuie să fie legate la conductoarele de
protecţie ale schemei TN dar trebuie să fie legate la o priză de pământ având o valoare care să asigure
funcţionarea dispozitivului de protecţie diferenţial în această situaţie, circuitul astfel protejat poate fi considerat
în schema TT şi se aplică condiţiile de la art. 4.1.40...4.1.45.
SCEMA IT
4.1.51. În schema IT cu neutrul alimentării faţă de pământ (fig. 4.6.a), curentul Id al primului defect care poate
afecta o fază se închide prin impedanţele de izolare (capacitate şi rezistive de izolaţie) ale celorlalte două faze
în raport cu pământul.
4.1.52. În schema IT cu neutrul alimentării legat la pământ prin intermediul unei impedanţe Z (fig. 4.6.b),
intensitatea curentului primului defect este practic limitată de valoarea acestei impedanţe, capacităţile celorlalte
două faze în raport cu pământuri prezentând o impedanţă în general mai scăzută, dacă instalaţia nu cuprinde
lungimi mari de cabluri sau nu comportă învelişuri metalice.
4.1.53. În schema IT, la apariţia primului defect de izolaţie, curentul de defect este limitat astfel încât să nu
apară în instalaţie o tensiune de atingere periculoasă mai mare decât tensiunea limită convenţională. În acest
scop trebuie respectată relaţia:
Rm x Id ≤ UL
în care:
Rm, rezistenţa de dispersie a prizei de pământ a maselor (Ω );
Id, curentul primului defect (A);
UL, tensiunea de atingere limită admisă (V).
Această condiţie permite evitarea oricărei întreruperi a alimentării la apariţia primului defect şi continuarea
exploatării instalaţiei dar trebuie luate măsuri de protecţie pentru a se evita periclitarea utilizatorului în cazul
unui al doilea efect.
Pentru menţinerea acestui avantaj, este necesar ca primul defect să fie rapid detectat şi eliminat cu ajutorul
controlului permanent al instalaţiei (CPI). În caz contrar, instalaţia se va comporta ca în schemele TN sau TTşi
se va pierde avantajul schemei IT.
4.1.54. Dacă primul defect nu este eliminat şi dacă se produce al doilea defect de izolaţie afectând o altă fază,
apare un curent de dublu defect. Acest curent este un curent de scurtcircuit (între faze), conform fig. 4.7.
4.1.55. În schema IT, se pot utiliza următoarele dispozitive de protecţie şi semnalizare:
- CPI - dispozitive de control permanent al izolaţiei (la primul defect);
- dispozitive de protecţie la curent diferenţial rezidual (la primul defect);
- dispozitive de protecţie la supracurenţi (numai la al doilea defect).
Priza de pământ
4.1.56. Rezistenţa prizei de pământ depinde de forma sa, de dimensiunile şi de rezistivitatea terenului în care
este amplasată. Rezistenţa prizei de pământ trebuie să fie cât mai scăzută.
4.1.57. La clădirile noi, priza de fundaţie se realizează odată cu fundaţia, de exemplu cu o platbandă de oţel cu
secţiunea minimă 100 mm2 şi 3 mm grosime, dispusă de preferinţă pe conturul fundaţiei sau printr-un cablu de
oţel cu secţiunea minimă de 95 mm2, înglobate direct în betonul fundaţiei clădirii, astfel încât să fie învelite cu
un strat de beton de cel puţin 3 cm (fig. 4.2). Legătura dintre acestea şi conductorul de protecţie se face cu
conductoare de legare la pământ din oţel cu secţiunea minimă de 50 mm2, înglobate în construcţie la
executarea ei şi sudate la conductoarele din fundaţie.
4.1.58. Armăturile elementelor din beton armat (radiere, stâlpi, grinzi planşee) se leagă între ele, la o priză de
pământ şi la conductoarele de protecţie în puncte cât mai apropiate de acestea. Se va evita legarea la acest
sistem echipotenţial astfel realizat a armăturilor precomprimate.
La clădirile care au schelet metalic şi la care stâlpii pereţilor exteriori constituie practic prize de pământ, nu este
necesară prevederea unei centuri pentru priza de fundaţie. În acest caz se verifică continuitatea electrică a
acestor prize de pământ. Ansamblul prizelor de pământ în astfel de situaţii, este bine să cuprindă şi legătura
echipotenţială principală.
4.1.59. Conexiunile între elementele din oţel şi conductoarele din cupru nu trebuie niciodată înglobate în beton
şi trebuie să fie realizate legături în montaj aparent.
4.1.60. La clădirile noi unde se folosesc în mod obligatoriu prizele naturale de pământ (fundaţiile şi structurile
metalice ale construcţiilor, conductele de apă îngropate în pământ etc.) este necesar să se verifice, pe faze de
execuţie, continuitatea electrică a acestora.
4.1.61. În cazul clădirilor existente, priza de legare la pământ poate fi construită din:
- platbandă îngropată orizontal;
- plăci metalice subţiri, îngropate;
- electrozi verticali.
4.1.62. Conductoarele îngropate orizontal se pot amplasa în şanţuri destinate instalaţiilor, la o adâncime de cca.
1 m. Şanţurile nu trebuie umplute cu pietriş, reziduuri sau materiale analoage, ci de preferinţă cu pământ,
capabil să reţină umiditatea. Valoarea rezistenţei prizei de pământ se poate diminua prin creşterea lungimii
traseului. Conductorul înglobat orizontal trebuie să aibă secţiunea minimă de 100 mm2 când este realizat din
oţel, 25 mm2 când este realizat din cupru masiv şi 35 mm2 pentru cupru funie.
4.1.63. Plăcile metalice subţiri pot fi rectangulare de 0,5 mm x 1 m sau de 1m x 1 m, îngropate vertical pentru
un contact mai bun cu solul al ambelor feţe şi astfel încât centrul plăcii să se găsească la adâncimea de 1 m.
Plăcile din cupru trebuie să aibă grosimea de cel puţin 2 mm, cele din oţel galvanizat de 4 mm sau 6 mm în
funcţie de ph-ul terenului, iar cele din oţel negalvanizat, 6 mm.
Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ de acest tip este aproximativ egală cu:

în care:
ρ , rezistivitatea terenului (Ω )
l, perimetrul plăcii (m).
4.1.64. Electrozii verticali trebuie să pătrundă în pământ până la adâncimea de cel puţin 2 m şi se
confecţionează din:
- ţeava de oţel galvanizat cu diametrul de cel puţin 25 mm;
- profil din oţel galvanizat cu latura de minim 60 mm;
- bare de cupru sau oţel cuprat cu diametrul de cel puţin 15 mm.
4.1.65. Rezistenţa de dispersie a prizelor de pământ în funcţie de natura terenului se poate determina conform
STAS 12604/5.
Conductoare de protecţie şi legături de echipotenţializare
4.1.66. Un conductor de protecţie PE poate fi comun pentru mai multe circuite având acelaşi traseu, dacă
secţiunea sa a fost dimensionată - conform art. 3.3.16.
Secţiunile conductoarelor de protecţie se stabilesc conform art. 3.4.14...3.4.16.
4.1.67. Conductorul de legare la pământ leagă priza de pământ la borna de legare la pământ la care sunt
racordate conductorul principal de protecţie şi conductorul legăturii de echipotenţializare (vezi fig. 4.2. şi fig.
4.3.).
În cazul în care racordul la priza de pământ se face între două metale diferite se utilizează racorduri speciale
care nu trebuie să fie în contact direct cu pământul.
4.1.68. Conductoarele de protecţie şi legăturile echipotenţiale (interconexiunile) trebuie să fie protejate
împotriva deteriorărilor mecanice şi chimice şi a solicitărilor electrodinamice.
Ele trebuie să fie protejate şi la trecere prin elementele de construcţie.
4.1.69. Conductoarele de protecţie şi legăturile echipotenţiale (interconexiunile) trebuie să fie vizibile, iar dacă
sunt închise, trebuie să fie accesibile.
4.1.70. Legăturile conductorului de protecţie la conductorul principal de protecţie trebuie să fie realizate
individual, astfel încât, dacă un conductor de protecţie urmează să fie separat de conductorul principal, legătura
tuturor celorlalte conductoare de protecţie la conductorul principal să nu fie afectată.
4.1.71. Pentru realizarea conductoarelor de protecţie pot fi utilizate:
- conductoare izolate încorporate în cabluri;
- conductoare izolate pozate în tuburi, plinte etc.;
- conductoare neizolate care trebuie să urmeze strict traseul conductoarelor active ale circuitelor respective.
4.1.72. Pot fi utilizate drept conductoare de protecţie învelişurile distribuţiilor prefabricate dacă îndeplinesc
simultan următoarele condiţii:
a) prezintă pe toată lungimea, ţinând seama şi de îmbinări, o conductibilitate echivalentă cu aceea impusă
conductorului de protecţie;
b) continuitatea lor electrică este astfel realizată încât asigură protecţia împotriva deteriorărilor mecanice,
chimice sau electrochimice;
c) permit pe traseul lor şi racordarea altor conductoare de protecţie.
Fiecare element al învelişului trebuie ca la 15 cm de la capăt să fie marcat cu o bandă verde/galben sau prin
literele PE pentru a semnala că învelişul este folosit în acest scop. Aceste marcaje trebuie să rămână vizibile şi
după montarea elementului de înveliş.
4.1.73. Pot fi utilizate drept conductoare de protecţie şarpanele metalice ale căror elemente conductoare permit
asigurarea unor legături de echipotenţialitate locale şi care sunt special recomandate în instalaţiile în care în
protecţia împotriva atingerilor indirecte se utilizează dispozitive de protecţie împotriva supracurenţilor.
Legarea maselor la şarpantele metalice trebuie să se facă prin legături de echipotenţializare realizate cu
conductoare neizolate sau cabluri.
Întreruperea automată a alimentării prin dispozitive diferenţiale reziduale
4.1.74. Protecţia împotriva atingerilor indirecte cu ajutorul dispozitivului diferenţial rezidual este asigurată atunci
când este îndeplinită relaţia:
I∆ n x Rm ≤ UL
în care:
I∆ n, curentul diferenţial nominal (de funcţionare) (A);
Rm, rezistenţa de dispersie la pământ a maselor legate la pământ (Ω );
UL, tensiunea de atingere maximă admisă (V) care poate fi:
• 50 V c.a. în cazul general;
• 25 V c.a. pentru şantiere şi ferme agrozootehnice
4.1.75. Curentul diferenţial nominal (de funcţionare) I∆ n trebuie să aibă o valoare apropiată de valoarea
curentului diferenţial rezidual I∆ . Curentul diferenţial rezidual I∆ depinde de valoarea rezistenţei de dispersie la
pământ a maselor legate la pământ Rm, conform tabelului 4.4.
Tabelul 4.4.
Alegerea dispozitivelor diferenţiale în funcţie de valoarea rezistenţei de dispersie la pământ a maselor
UL = 50V c.a. UL = 25V c.a.
1000 50 25
650 76 38
Dispozitive diferenţiale
500 100 50
de medie sensibilitate
300 166 83
100 500 250
4.1.76. În cazul în care nu este posibil să se realizeze o rezistenţă Rm mai mică de 500 Ω pentru UL = 50V c.a.
şi 250 Ω pentru UL = 25V c.a., se recomandă să se utilizeze un dispozitiv diferenţial de înaltă sensibilitate (I∆ =
6, 10, 30mA valori uzuale). Se pot utiliza şi dispozitive pentru care I∆ este 12 sau 16 mA.
4.1.77. La montaj, circuitul magnetic al dispozitivului diferenţial trebuie să cuprindă toate conductoarele active
ale circuitului protejat, inclusiv neutrul. Conductorul de protecţie PE al circuitului trebuie să rămână în exteriorul
circuitului magnetic (fig. 4.8).
4.1.78. Dacă instalaţiile electrice alimentează echipamente care au curenţi de fugă permanenţi, incompatibili cu
utilizarea dispozitivelor diferenţiale, atunci se foloseşte o altă măsură de protecţie (de ex. separarea de
protecţie).
4.1.79. Aparatul general de comandă şi protecţie al unei instalaţii electrice alimentare din reţeaua publică de
joasă tensiune, adică disjunctorul de branşament, poate să nu aibă şi funcţie diferenţială.
4.1.80. Disjunctorul de branşament cu funcţie diferenţială poate fi utilizat în cazul protecţiei la atingeri indirecte
pentru valori ale rezistenţei Rm conform tabelului 4.4. În cazul unui defect de izolaţie, întreaga instalaţie electrică
este scoasă de sub tensiune de către disjunctorul de branşament. Pentru a se evita această situaţie trebuie
instalate dispozitive diferenţiale la plecarea fiecărui circuit sau grupuri de circuite; conform schemelor de
selectivitate din fig. 4.9. şi fig. 4.10.
4.1.81. În cazul utilizării dispozitivelor diferenţiale de protecţie, selectivitatea poate fi realizată pe orizontală (fig.
4.10) sau pe verticală (în cascadă - fig. 4.11).
4.1.82 Selectivitatea orizontală poate asigura protecţia unui singur circuit sau a unui grup de circuite şi în acest
caz trebuie să fie de medie sau înaltă sensibilitate.
4.1.83. Selectivitatea verticală (în cascadă) poate fi realizată fie în două trepte (fig. 4.11.a) fie în trei trepte (fig.
4.11.b).
4.1.84. Disjunctorul de branşament de tip S (selectiv) permite asigurarea selectivităţii verticale în două sau trei
trepte prin utilizarea dispozitivelor diferenţiale de 100 mA sau 30 mA amplasate în aval de acesta.
4.1.85. În instalaţiile electrice mari, cu număr mare de nivele de distribuţie, se pot combina cele două sisteme
de selectivitate (orizontală şi verticală). În acest caz, în tabloul general de distribuţie se montează un disjunctor
general fără funcţie diferenţială (fig. 4.10).
4.1.86. În instalaţia electrică protejată cu dispozitive diferenţiale de înaltă sensibilitate, masele trebuie legate la
pământ.
4.1.87. Dispozitivele diferenţiale de înaltă sensibilitate se utilizează pentru protecţia:
a) circuitelor de priză:
- cu curenţi nominali mai mici sau egali cu 32 A, indiferent de locul de amplasare;
- din încăperile de clasă AD4 (U3);
- din instalaţiile electrice provizorii (de exemplu, în instalaţii de şantier) indiferent de curentul nominal;
- din săli de baie, duşuri şi piscine (numai în volumul 3);
- pentru încălzirea electrică prin pardoseală sau plafon;
b) instalaţiilor electrice utilizate în condiţii grele.
4.2. Protecţia circuitelor electrice
Protecţia împotriva supracurenţilor
4.2.1. Conductoarele electrice trebuie protejate împotriva supracurenţilor prin unul sau mai multe dispozitive de
protecţie automată.
Această protecţie poate fi:
- împotriva curenţilor de suprasarcină şi/sau
- împotriva curenţilor de scurtcircuit.
Protecţia la suprasarcină
4.2.3. Dispozitivele de protecţie la suprasarcină, pentru a asigura protecţia unei distribuţii, trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii generale (vezi fig. 4.12):
IC ≤ IN ≤ Iadm
I2 ≤ 1,45Iadm
în care:
IC, curentul de calcul al distribuţiei;
IN, curentul nominal al dispozitivului de protecţie;
Iadm, curentul admisibil în conductorul distribuţiei;
I2, curentul convenţional (curent care asigură efectiv declanşarea dispozitivului de protecţie stabilit în norme sau
în documentaţia de referinţă a produsului).
Caracteristicile de referinţă ale distribuţiei electrice (circuit, coloană)
4.2.4. În cazul în care protecţia la suprasarcină este asigurată cu siguranţe fuzibile, atunci acestea trebuie să
respecte următoarele două condiţii:
IF ≥ IC

I2 ≤ 1,45Iadm sau
unde:

în care:
K2, este raportul dintre curentul I2, asigurând efectiv funcţionarea dispozitivului de protecţie şi curentul său
nominal IN (în acest caz, IF).
Valoarea raportului K2 variază în funcţie de natura dispozitivului de protecţie, conform tabelului 4.5.
Tabelul 4.5.
Valorile coeficienţilor K2 şi K3 în funcţie de tipul dispozitivului de protecţie
Dispozitivul de protecţie IN K2 IN/Iadm K3
(A)
Siguranţe cu fuzibil tip gl
IF = 6A 6 1,9 0,76 1,31
IF = 10A 10 1,75 0,83 1,21
IF = 25A 25 1,6 0,91 1,10
IF = 100A 100 1,6 0,91 1,10
Întreruptoare automate mici 6÷25 1,45 1,00 1,00
Întreruptoare automate 63 1,25 1,16 0,86
NOTA:
1. Pentru siguranţe fuzibile la care K2 este cuprins între 1,6 şi 1,9 rezultă:
- condiţia I2 ≤ 1,45Iadm este mai severă decât IF ≤ Iadm
Pentru întreruptoare automate, rezultă:
- condiţia IN ≤ Iadm este mai severă decât I2 ≤ 1,45Iadm
2. În practică, pentru întreruptoarele automate, rezultă următoarele condiţii:
IC ≤ IN ≤ Iadm
Protecţia la scurtcircuit
4.2.5. Dispozitivele de protecţie la scurtcircuit trebuie să îndeplinească condiţiile normativului I.7 privind
capacitatea de rupere şi timpul de rupere.
4.2.6. Pentru scurtcircuite a căror durată este de maxim 5 secunde, timpul în care conductorul atinge
temperatura limită admisă la scurtcircuit se determină cu relaţia:

în care:
t, timpul (s);
S, secţiunea conductorului (mm2)
I, curentul de scurtcircuit exprimat ca valoare eficace (A);
K, o constantă având valorile conform tabelului 4.6.
Tabelul 4.6.
Valorile constantei K în funcţie de materialul conductorului şi izolaţiei acestuia
Temperatura limită admisă
Conductoare electrice la scurtcircuit K
(° C)
Conductoare din Cu cu izolaţie din
160 115
PVC
Conductoare din Cu cu izolaţie din 200
135
cauciuc şi respectiv butil-cauciuc 220
Conductoare din Cu cu izolaţie din
polietilenă reticulată sau etilen 250 143
proprilenă
Conductoare din Al cu izolaţie din
- 74
PVC
Conductoare din Al cu izolaţie din
cauciuc, butil polietilenă reticulară - 87
şi etilen propilenă
* Valori ale coeficientului K neprecizate în normativul I.7
4.2.7. Pentru conductoare neizolate, temperaturile limită admise la scurtcircuit trebuie alese ţinându-se seama
de caracteristicile mecanice ale conductoarelor şi de natura materialelor izolante învecinate.
4.2.8. În cazuri speciale se impune reducerea temperaturii limită admisă în funcţie de caracteristicile mecanice
ale conductoarelor sau cablurilor (de exemplu şi de natura materialelor izolante învecinate).
4.2.8. În cazuri speciale se impune reducerea temperaturii limită admisă în funcţie de caracteristicile mecanice
ale conductoarelor sau cablurilor (de exemplu pentru cabluri autoportante).
4.2.9. În tabelul 4.7. se dau, pentru exemplificare, caracteristicile dispozitivelor de protecţie pentru circuitele
electrice din domeniul casnic.
Tabelul 4.7.
Caracteristicile dispozitivelor de protecţie pentru circuitele electrice din locuinţe
Tipul circuitului casnic Secţiunea conductoarelor Siguranţe fuzibile Întreruptoare mici
monofazat 230 V de cupru
1 fază + N sau (mm2) Curentul nominal
1 faza + N + PE (A)
Iluminat fix 1,5 10 16
Prize de curent 2,5 20 25
Circuite specializate:
- boiler 2,5 20 25
- maşini de spălat
2,5 20 25
vase
- maşini de spălat rufe 2,5 20 25
- maşini de gătit 6 32 40
Protecţia împotriva supratensiunilor
4.2.10. Supratensiunile la care pot fi supuse instalaţiile electrice pot fi generate de:
- un defect de izolaţie al instalaţiilor de J.T. faţă de instalaţiile de înaltă tensiune;
- descărcări atmosferice;
- manevrarea echipamentelor electrice;
- fenomene de rezonanţă;
- întreruperea neutrului (N) în reţeaua de J.T.
4.2.11. Aparatele de protecţie la supratensiuni sunt de următoarele tipuri:
- tip A, pentru linii electrice aeriene (LEA);
- tip B, pentru clădiri cu branşament aerian sau subteran prevăzute cu IPT;
- tip C, pentru clădiri cu branşament subteran sau aerian prevăzute sau nu cu IPT;
- tip D, pentru protecţia receptorului final.
4.2.12. Protecţia instalaţiilor electrice la supratensiuni de origine atmosferică se face cu dispozitive de protecţie
la supratensiuni de tip B pentru tensiuni cuprinse între 0,4...4kV (0,5...2,5kV) pentru un curent maxim de
descărcare de 30...140 (5) kA pentru timp de descărcare 8/20µ s.
Aceste dispozitive se montează în tabloul electric general, după siguranţe şi înaintea aparatelor de măsură şi
înregistrare şi au în componenţă eclatoare, separatoare termice şi varistoare cu oxid metalic.
Echiparea instalaţiei electrice cu astfel de aparate este necesară numai în cazul în care construcţia este
prevăzută cu instalaţie de protecţie împotriva trăsnetelor sau este alimentată prin racord aerian la reţeaua de
joasă tensiune.
4.2.13. Protecţia instalaţiei electrice la supratensiuni accidentale generate de comutaţie pe sarcini inductive sau
capacitive (acţionări ale echipamentelor electrice) se face cu aparate de protecţie la supratensiuni de comutaţie
de tip C pentru reţele de 75 – 500V în reţeaua de alimentare de joasa tensiune.
Echiparea cu aparate de acest tip este necesară atât în cazul construcţiilor echipate cu instalaţie de protecţie
împotriva trăsnetelor, cât şi în cazul celor neechipate, indiferent de modul de racordare (aerian sau subteran) la
reţeaua de joasă tensiune.
Aceste aparate pot conţine protecţie dinamică, protecţie termică, varistor cu oxid metalic şi eclator cu
descărcare în gaz şi se montează în tabloul principal sau secundar.
4.2.14. Aparatele de protecţie la supratensiuni de tip B şi C care nu sunt prevăzute cu cartuşe interşanjabile,
trebuie separate în tabloul electric printr-un separator legat în paralel, care să permită înlocuirea aparatului
defect şi realimentarea instalaţiei generale.
4.2.15. Protecţia individuală a receptoarelor (protecţie finală) la supratensiuni induse şi remanente se face cu
aparate de protecţie la supratensiuni de tip D pentru reţele de 230 V. Pentru aparate de laborator, echipamente
electrice şi tehnică de calcul, aparatele de protecţie sunt echipate cu control termic de funcţionare pentru
echilibrarea de potenţial între cablurile de antenă şi alimentare electrică şi cu filtre antiparazite de bandă largă.
Aceste aparate se montează în prize cu contact de protecţie.
4.2.16. Toate aparatele de protecţie la supratensiuni asigură o protecţie eficientă numai dacă rezistenţa de
dispersie a prizei de pământ a instalaţiei electrice este corespunzătoare (R ≤ 1 Ω pentru priza comună cu priza
IPT, R ≤ 5 Ω pentru priza de pământ separată naturală sau R = 1 Ω pentru priza de pământ artificială).
Protecţie împotriva tensiunilor minime
4.2.17. Protecţia împotriva tensiunilor minime se aplică în special instalaţiilor electrice care sunt dotate cu
motoare concepute să pornească automat după oprirea provocată de o tensiune scăzută sub o anumită
valoare.
4.2.18. Dispozitivele de protecţie la tensiuni scăzute sunt necesare în instalaţiile electrice ale clădirilor
prevăzute cu echipamente de siguranţă sau cu alimentare de rezervă. Aceste dispozitive trebuie să asigure
punerea în funcţiune a surselor de siguranţă sau de înlocuire şi alimentarea echipamentelor corespunzătoare
atunci când tensiunea este inferioară limitei de funcţionare normală a aparatelor.
[top]
5. MATERIALE ELECTRICE
5.1. Prevederile acestui capitol se aplică:
- materialelor pentru distribuţii: cabluri, conductoare, tuburi de protecţie etc.;
- aparatajelor şi aparatelor electrice: prize, întreruptoare, dispozitive de protecţie, aparate de măsură etc.;
- receptoarele electrice: corpuri de iluminat, motoare etc.
5.2. Materialele electrice noi trebuie să fie agrementate tehnic conform legii şi să aibă certificarea de
conformitate a calităţii. Aceste materiale, aparate şi receptoare trebuie să fie însoţite de certificate de calitate.
5.3. Pentru a asigura securitatea persoanelor şi a bunurilor materialelor electrice trebuie să-şi păstreze în timp
calităţile şi caracteristicile tehnice sub acţiunea influenţelor externe din încăperile sau amplasamentele în care
ele au fost instalate.
5.4. Gradele de protecţie impuse pentru materialele electrice pot fi asigurate prin:
- carcasa proprie;
- carcasa comună a mai multor aparate (dulapuri, tablouri, cofrete);
- instalare (amplasare la distanţă, izolare suplimentară).
În anexele 2, 3 şi 4 sunt definite gradele de protecţie Ip la corpuri străine, apă şi protecţia la şoc mecanic.
5.5. În funcţie de clasele de protecţie la şocuri electrice, materialele electrice se clasifică conform tabelului 5.1.
Tabelul 5.1.
Clase de protecţie şi simboluri pentru materialele electrice
Clasa Simbol Mod de realizare
materialului internaţional
0 Protecţia se bazează pe "izolaţia principală".
Nu este prevăzută nici o măsură pentru legarea părţilor

- conductoare accesibile, dacă există, la un conductor de


protecţie care face parte din instalaţia electrică fixă, protecţia
în caz de defect al izolaţiei principale bazându-se pe
"împrejmuire".
I Carcasele cu părţi bune conductoare electric sunt prevăzute
cu bornă de legare la pământ, astfel încât părţile accesibile
neizolate să nu poată deveni periculoase în cazul defectării
izolaţiei principale.

II Protecţia se realizează prin "izolaţie dublă" sau "izolaţie


întărită". Nu se prevede bornă de legare la pământ.

III Protecţia se realizează prin alimentarea la TFJS sau TFJP

* Simbolul pentru corpuri de iluminat cu surse incandescente.


U, tensiunea de alimentare (V)
Distribuţii
5.6. Modurile în care pot fi pozate conductoarele şi cablurile electrice sunt prezentate în tabelul 5.2.
Tabelul 5.2.
Moduri principale de pozare a cablurilor şi conductoarelor izolate
Mod de pozare Cabluri Conductoare izolate
Fixare directă pe pereţi Da Nu
Tuburi de protecţie în montaj Da Da
aparent
Tuburi de protecţie în montaj Da** Da
îngropat
Pozare pe poduri de cabluri Da Nu
Pozare în profile prefabricate Da Da*
(plinte, jgheaburi etc.)
*) Cu condiţia ca profilele să aibă pereţi plini şi să fie prevăzute cu un capac ce poate fi demontat numai cu
ajutorul unei scule.
**) Numai pe porţiuni scurte pentru un racord la utilaje, treceri prin pereţi, planşee etc.
5.7. Conductele electrice trebuie protejate mecanic pe toată lungimea lor, fără discontinuităţi.
5.8. Atunci când tuburile de protecţie sunt montate înglobat în elementele de construcţie, accesoriile de
îmbinare ale acestora trebuie să asigure etanşeitate în timpul prizei cimentului.
5.9. Stabilirea traseului tuburilor de protecţie trebuie să se facă astfel încât să nu fie posibilă acumularea apei
de condensaţie în nici un punct al acestuia.
5.10. Tuburile de protecţie trebuie pozate astfel încât să nu fie posibilă pătrunderea apei.
5.11. Tragerea conductelor electrice în tuburile de protecţie, în plinte sau în profile se face numai după
montarea lor şi a accesoriilor acestora.
5.12. Pentru a îndeplini condiţiile de instalare a conductelor electrice şi pentru a îndeplini condiţia de limitare a
temperaturii de funcţionare normală, secţiunea totală a acestora (conducte izolate) trebuie să fie cel mult egală
cu 1/3 din secţiunea interioară a tubului de protecţie sau a profilelor. În cazul tragerii unui singur cablu în tub,
raportul dintre diametrul interior al tubului şi diametrul exterior al cablului trebuie să fie de cel puţin 1,5.
5.13. Atunci când se utilizează tuburi de protecţie metalice, acestea trebuie legate la pământ. Tuburile metalice
nu trebuie utilizate drept conductoare de legare la pământ sau drept conductoare de protecţie.
Atunci când se utilizează tuburi de protecţie metalice din materiale feromagnetice, toate conductoarele aceluiaşi
circuit electric, inclusiv conductorul de protecţie trebuie instalate în acelaşi tub. Face excepţie conductorul PE
fără izolaţie care trebuie instalat separat.
5.14. Tuburile de protecţie pozate în canale tehnice şi îmbinările lor trebuie să fie etanşe. Tuburile de protecţie
metalice trebuie montate astfel încât să se asigure evacuarea apei de condensaţie.
5.15. Pozarea tuburilor de protecţie ale instalaţiei electrice în şliţuri practicate în planşee este interzisă. Tuburile
de protecţie pot fi înglobate în planşee la turnarea acestora sau pot fi montate peste placă şi înglobate în şapa
de egalizare.
5.16. Capacele dozelor derivate trebuie să rămână accesibile şi demontabile după încastrarea în elementul de
construcţie.
5.17. Golurile pentru traseele electrice din construcţie trebuie să permită trecerea liberă a tuburilor de protecţie.
5.18. Tuburile de protecţie care se montează în golurile construcţiei trebuie să fie etanşe în situaţiile în care
este cazul.
5.19. Atunci când plafoanele false sunt formate din panouri demontabile, distribuţiile electrice trebuie să fie
fixate independent de aceste panouri (vezi fig. 5.1).
5.20. Plintele sau profilele trebuie alese şi pozate astfel încât să nu dăuneze conductoarelor electrice. Ele
trebuie suporte, fără a crea pericole, influenţele externe la care sunt supuse.
5.21. În plinte sau profile cu capac demontabil cu ajutorul unei scule, sunt admise conexiuni realizate conform
paragrafului "Conexiuni" din prezentul ghid.
5.22. Plintele sau profilele ale căror capace sunt demontabile fără ajutorul unei scule sau au pereţi perforaţi, pot
fi utilizate numai în încăperi pentru echipamente electrice.
5.23. De preferinţă, în plinte sau profile, conductoarele electrice se pozează într-un singur strat.
5.24. Un tub sau un compartiment al unei plinte, poate să conţină conductoare izolate aparţinând unor circuite
diferite alimentate la aceeaşi tensiune nominală.
Dacă conductoarele izolate care trec prin acelaşi tub sau compartiment al unei plinte aparţinând unor circuite
diferite, alimentează acelaşi aparat sau echipament, atunci fiecare circuit trebuie protejat separat împotriva
supracurenţilor.
5.25. Nu se admite utilizarea aceluiaşi conductor neutru (N) pentru mai multe circuite individuale.
5.26. În cazul distribuţiilor prefabricate de tip industrial, producătorul trebuie să precizeze următoarele valori
pentru calculul impedanţelor buclelor de defect necesare verificării condiţiilor de protecţie împotriva atingerilor
indirecte:
- Rc - rezistenţa fiecăruia dintre conductoarele active la temperatura de 20°C;
- Rr - rezistenţa fiecărui conductor activ atunci când echilibrul termic este atins;
- X - impedanţa medie pe metru de lungime a conductoarelor active, în regim trifazat echilibrat, pentru curentul
şi frecvenţa nominală;
- RPE - rezistenţa ohmică pe metru de lungime a conductorului de protecţie;
- Zb - impedanţa pe metru de lungime a buclei de defect având configuraţia cea mai defavorabilă;
- pentru conductoarele active, buclele fază - fază şi fază - neutru;
- bucla fază - conductorul de protecţie.
5.27. Distribuţiile prefabricate trebuie să aibă gradul de protecţie corespunzător încăperii sau amplasamentului
în care se instalează, conform normativului I.7.
5.28. Nu este permisă utilizarea distribuţiilor prefabricate în băi sau în încăperi cu duşuri.
5.29. Amplasarea elementelor şi accesoriilor (elemente de îmbinare, de schimbare a direcţiei, de ramificaţie
etc.) precum şi fixarea lor, trebuie să se facă conform indicaţiilor date de producător.
5.30. Aparatele şi accesoriile integrate în distribuţiile prefabricate destinate să alimenteze conductoare externe
(de exemplu prize, blocuri de joncţiuni) trebuie să fie corespunzătoare normelor produs).
5.31. Instalaţiile electrice în distribuţii prefabricate trebuie să aibă curentul nominal şi căderea de tensiune
corespunzătoare cel puţin puterii transportate în funcţionare normală.
Distribuţii în cabluri
5.32. Cablurile rigide pot fi montate aparent:
- fixate pe elemente de construcţie cu ajutorul colierelor de prindere sau alte mijloace de fixare;
- pozate pe poduri de cabluri sau suporturi similare.
5.33. Pot fi utilizate cabluri flexibile, dar numai pe distanţe scurte, pentru alimentarea receptoarelor fixe care nu
necesită racordare prin priză şi pentru cazurile în care trebuie evitată o conexiune suplimentară.
5.34. Cablurile pot fi pozate în golurile construcţiei dacă se respectă următoarele două condiţii simultan:
- dimensiunea transversală a golului este de cel puţin 20 mm pe toată lungimea acestuia;
- secţiunea mănunchiului de cabluri este de cel mult egală cu 1/8 din secţiunea golului.
La trecerea cablurilor prin pereţi şi planşee antifoc sau rezistente la foc se vor lua măsuri corespunzătoare de
etanşare a golurilor din jurul acestora cu alcătuiri rezistente la foc, potrivit prevederilor normativului P118 şi ale
normativului PE 107.
Nu se admite montarea cablurilor care alimentează receptoare vitale direct pe elementele combustibile (clasele
C3-CA2c şi C4-CA2d).
5.35. De regulă, un cablu sau o distribuţie prefabricată conţine numai conductoarele aceluiaşi circuit. Excepţie
fac circuitele destinate pentru un ansamblu de instalaţii de comandă - control şi telemecanică.
Conexiuni
5.36. Conexiunile trebuie efectuate astfel încât să fie sigure şi durabile şi să permită verificarea contactelor.
5.37. Conexiunile trebuie să fie:
- realizate cu dispozitive corespunzătoare naturii şi secţiunii conductoarelor;
- accesibile pentru a se putea verifica eventuala creştere anormală a temperaturii (cu excepţia conexiunilor
cablurilor subterane);
- protejate împotriva atingerilor indirecte şi să prezinte un grad de protecţie de min. IP 2X.
5.38. Conexiunile sunt admise în doze al căror capac se fixează prin clipsare sau cu şuruburi, în tablouri, în
plinte sau profile prefabricate.
5.39. Conexiunile trebuie să permită eventuala înlocuire a conductorului sau modificarea conexiunilor în cazul
schimbărilor schemei.
5.40. Conexiunile trebuie realizate astfel încât să nu fie posibilă desfacerea legăturilor în timpul funcţionării
datorită încălzirii, variaţiilor de sarcină sau vibraţiilor.
5.41. Conexiunile nu trebuie să fie supuse la nici un efort de tracţiune, cu excepţia acelora care sunt executate
ţinându-se seama de acest efort.
5.42. Nu sunt admise conexiuni în traversările elementelor de construcţie.
5.43. Nu se admit conexiuni în tuburile de protecţie şi în accesoriile acestora (coturi, ramificaţii, curbe).
5.44. Se admite ca legătura armăturii construcţiei la pământ să nu fie accesibilă cu condiţia ca aceasta să fie
realizată printr-un procedeu sigur şi durabil.
5.45. Nu se admit conexiuni în plafoane false nedemontabile, decât dacă ele sunt fixate pe un aparat sau
receptor electric. Ele trebuie să rămână accesibile pentru o eventuală demontare (de exemplu a unui corp de
iluminat pentru a-l curăţa).
5.46. Dozele şi cutiile de derivaţie trebuie să asigure un spaţiu suficient conductoarelor şi bornelor de conexiuni
şi accesul fără riscuri la acestea.
5.47. Bornele de conexiuni ale circuitelor de siguranţă nu trebuie să fie amplasate în aceeaşi doză cu acelea
ale altor circuite.
Aparate şi receptoare electrice
5.48. Aparatele şi receptoarele electrice trebuie să aibă gradul de protecţie corespunzător influenţelor externe
ale mediului în care urmează să funcţioneze, conform normativului I.7.
5.49. Majoritatea aparatelor şi echipamentelor electrice sunt concepute să funcţioneze normal la o temperatură
ambiantă cuprinsă în intervalul +5° C...+140° C.
5.50. În situaţii speciale, receptoarele pot fi:
- de clasă III, alimentate la TFJS sau TFJP printr-un transformator de separare;
- de clasă II, alimentate printr-un transformator de separare de clasa II.
Aparate de separare
5.51. Toate circuitele trebuie să poată fi separate de orice sursă de energie prin scoaterea de sub tensiune a
conductoarelor active (inclusiv conductorul neutru) în scopul executării lucrărilor de întreţinere sau reparaţie.
5.52. Pentru tensiuni mai mari de 500 V separarea se realizează cu un aparat prevăzut cu un dispozitiv de
blocare pe poziţia deschis.
5.53. Separatoarele nu au putere de rupere fiind caracterizate prin tensiune nominală, curent nominal (curentul
care le străbate permanent) şi număr de poli. Ele realizează separarea vizibilă a circuitelor în gol.
5.54. Pentru circuitele monofazate, realizarea separării se poate face cu dispozitive de separare dacă acestea
sunt bipolare.
5.55. În circuitele trifazate fără neutru, separarea se realizează cu un disjunctor tripolar sau un întreruptor
tripolar care asigură întreruperea simultană a conductoarelor active.
În circuitele trifazate cu conductor neutru, separarea se face cu disjunctor tetrapolar sau cu disjunctor tetrapolar
care asigură întreruperea simultană a conductoarelor active şi conductorului neutru.
În schema TN-C conductorul PEN nu trebuie să fie întrerupt. În acest caz aparatele de separare sunt tripolare.
5.56. În cazul în care în circuitele trifazate se utilizează dispozitive de separare unipolare pentru fiecare
conductor de fază, atunci acestea trebuie grupate şi etichetate distinct pentru identificarea corectă faţă de alte
dispozitive similare.
Aparataje (întreruptoare, comutatoare, prize)
5.57. Întreruptoarele şi comutatoarele sunt aparate de comandă şi sunt caracterizate prin curentul nominal, prin
curenţii pe care îi post stabili (putere de închidere) şi întrerupe, tensiunea nominală şi numărul de poli. Acestea
pot fi:
- întreruptoare, comutatoare, butoane pentru utilizare curentă;
- întreruptoare, comutatoare, butoane utilizare industrială.
5.58. Întreruptoarele circuitelor de lumină trebuie să aibă cel puţin curentul nominal al acestora, dar nu mai mic
de 10 A pentru circuitele cu lămpi fluorescente, conform normativului I.7.
5.59. Întreruptoarele şi comutatoarele pentru circuitele de iluminat şi prizele pot fi instalate:
- îngropate sub tencuială;
- aparente;
- montate în plintă sau profil.
Se recomandă să se lase la conductoare o lungime de rezervă pentru conexiuni la aparataje astfel încât
montarea şi demontarea acestora să se poată efectua uşor.
5.60. Toate prizele de 10/16 A trebuie să fie cu contact de protecţie şi, dacă este posibil, să fie prevăzute cu
obturatoare.
Se recomandă ca circuitele care alimentează aceste prize să fie protejate cu dispozitive de protecţie diferenţiale
de înaltă sensibilitate (I∆ n ≤ 30 mA).
Aparate de acţionare, de protecţie şi de măsură
5.61. Alegerea întreruptorului manual se face respectându-se relaţia de mai jos care ţine seama de faptul că la
aceste aparate curentul de rupere Ir este mai mic decât curentul lui nominal (vezi tabelul 5.2.).
Ir ≥ Ic
în care:
Ir, curentul de rupere al întreruptorului (A);
Ic, curentul de calcul al circuitului (coloanei) (A);
Tabelul 5.2.
Curenţii de rupere la întreruptoarele manuale
Curentul cosϕ = 1 cosϕ = cosϕ = 1 cosϕ = 0,7
nominal IN 250V c.c. 440V c.c. 0,7
(A)
25 19 6 16 12,5 - -
63 45 15 48 30 24 18
100 80 25 80 50 40 30
200 150 50 160 100 80 60
350 - - 280 175 140 105
630 - - 480 300 240 180
1000 - - 800 800 400 300
5.62. Alegerea contactoarelor se face respectându-se condiţia:
INC ≥ IC [A]
în care: INC, curentul nominal al contactorului care este mult mai mic decât curentul de rupere Ir (Ir = (8...10)INC)
[A].
Pentru motoarele mici, dacă condiţiile de pornire o permit, se pot prevedea contactoare asociate cu relee
termice.
Contactoarele se utilizează numai în asociaţie cu siguranţe astfel încât condiţia de stabilitatea termică şi
dinamică să corespundă locului de instalare.
5.63. Se recomandă ca aparatele de protecţie împotriva supracurenţilor cât şi cele pentru protecţia împotriva
atingerilor indirecte să fie grupate în tablourile electrice.
5.64. Caracteristicile dispozitivelor de protecţie sunt alese astfel încât, în caz de defect, să nu fie eliminat decât
circuitul afectat de acest defect.
5.65. Selectivitatea dispozitivelor de protecţie presupune compararea caracteristicilor de funcţionare ale
acestora. Pentru fuzibile, selectivitatea este asigurată atunci când curentul nominal al fuzibilului din amonte este
cel puţin egal cu 2 ori curentul nominal al fuzibilului din aval.
5.66. Selectivitatea între două dispozitive de protecţie diferenţiale se asigură atunci când curentul diferenţial
nominal al dispozitivului din amonte este mai mare de cel puţin 2 ori decât curentul diferenţial nominal al
dispozitivului din aval şi/sau atunci când dispozitivul din amonte are o întârziere constantă superioară timpului
de funcţionare al dispozitivului din aval.
5.67. Siguranţele fuzibile, în funcţie de caracteristicile lor de funcţionare, pot fi utilizate pentru:
- protecţia la suprasarcină a conductoarelor circuitelor de iluminat;
- protecţia la scurtcircuit a conductoarelor de forţă (protecţia la suprasarcină putând fi asigurată prin relee
termice) şi a coloanelor tablourilor electrice;
- deconectarea circuitelor şi coloanelor electrice atunci când acestea nu sunt prevăzute cu aparate de
comutare.
Alegerea siguranţelor se va face pe baza condiţiilor din cap. 3 şi 4.
5.68. Alegerea întreruptorului automat se face respectând condiţia prezentată pentru contactoare. Faţă de
contactoare, întreruptoarele permit un număr mult mai mic de acţionări, pot rupe curenţi foarte mari, de ordinul
kiloamperilor şi au poziţiile "închis" şi "deschis" uşor vizibile şi de identificat.
Pot fi echipate şi cu echipamente diferenţiale (cu ∆ I = 100 – 300 – 500mA sau 1 A).
5.69. Întreruptorul general de pe tablourile generale, în caz de urgenţă trebuie să poată scoate de sub tensiune,
printr-o singură manevră, toate conductoarele active. Acest aparat trebuie să aibă dispozitivul de acţionare
amplasat în exteriorul tabloului electric.
5.70. Disjunctoarele se aleg respectând următoarea condiţie:
IND ≥ Ic
în care: IND, curentul nominal al disjunctorului (A).
Disjunctoarele sunt prevăzute cu echipamente pentru protecţia la suprasarcină, pentru protecţia la scurtcircuit,
cu reglaj fin sau în trepte şi opţional şi cu echipament diferenţial.
La alegerea disjunctorului se are în vedere că alegerea şi reglajul echipamentelor de protecţie se face:
- pentru relee termice şi electromagnetice, conform art. 5.71 şi 5.72.;
- pentru protecţia diferenţială, valoarea curentului nominal al echipamentului diferenţial se stabileşte pe
considerente de selectivitate dorită astfel:
• pentru selectivitate pe orizontală (vezi cap. 4) nu sunt impuse condiţii, echipamentele diferenţiale
funcţionând în paralel;
• pentru selectivitatea pe verticală se impune ca valoarea curentului nominal al echipamentului diferenţial
din amonte să fie cel puţin dublu faţă de valoarea cea mai mare a echipamentului din aval.
5.71. Alegerea şi reglarea releelor termice se face ţinându-se seama de relaţia:
Ireglare ≈ Ic [A]
Releul termic se foloseşte pentru protecţia la suprasarcină a conductoarelor circuitelor (coloanelor):
- în serie cu un contactor şi siguranţe;
- în serie cu un întreruptor automat.
Pentru protecţia la scurtcircuit a releelor termice în cazul asocierii cu siguranţe trebuie asigurată o coordonare a
caracteristicilor lor cu acelea ale siguranţelor fuzibile (vezi tabelul 5.3.)
Tabelul 5.3.
Coordonarea între curentul maxim al fuzibilului şi curentul de serviciu al RT
Curentul
de
0,1 0,2 0, 0,5 0,7
serviciu 1 1,3 1,8 2,4 3,3 4,5 6 8 11 15
9 9 4 5 5
al RT
[A]
Curentii 0,5 0,8 2 2 2 4 4 6 6 10 10 16 20 25 35
maximi
ai
fuzibilului
sigurante
i
[A]
Curentul
de
serviciu 20 25 32 40 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630
al RT
[A]
Curentii
maximi
ai
fuzibilului 50 63 80 100 125 160 200 250 250 315 315 500 630 *** ***
sigurante
i
[A]
*** Numai întreruptor automat
5.72. Alegerea şi reglarea releelor electromagnetice din construcţia disjunctoarelor se face respectându-se
următoarele relaţii:
IREM ≥ 1,2Ip, pentru circuite;
IREM ≥ 1,2Icmax, pentru coloane;
IREM ≥ 1,2Iadm, pentru relee EM cu activare temporizată;
în care: IREM, curentul de reglare al REM (A).
5.73. Se recomandă utilizarea unui dispozitiv specializat în detectarea lipsei unei faze pentru protecţia
motoarelor trifazate. Acest dispozitiv asigură scoaterea de sub tensiune a motorului în cazul întreruperii unei
faze.
Aparate de măsură
5.74. Voltmetrele se prevăd în scopul măsurării tensiunilor de fază şi de linie. Ele se conectează la intrarea în
tabloul electric prin intermediul unui comutator voltmetric (cheie voltmetrică) care permite utilizarea unui singur
voltmetru pentru măsurări.
Domeniul de măsură al voltmetrului se alege astfel încât:
UV = 1,1UN [V]
în care:
UV, valoarea maximă a tensiunii pe care o poate măsura voltmetrul (V);
UN, tensiunea nominală a circuitului sau coloanei (V).
5.75. Ampermetrele se prevăd pentru măsurarea curentului pe circuitele de alimentare. La tablourile de lumină
se instalează de obicei pe fiecare fază câte un ampermetru pentru a se putea face echilibrarea în timp a
încărcării fazelor.
Ampermetrul în general nu se instalează direct ci prin intermediul unui reductor de curent.
Domeniul de măsură al ampermetrului se stabileşte astfel:
IA ≈ 1,3IC [A]
în care:
IA, valoarea maximă a curentului pe care o poate măsura ampermetrul; dacă se foloseşte un reductor de curent,
se pot utiliza ampermetre de 5A (sau mai rar de 1A) instalate pe secundarul transformatorului de curent,
curentul de măsurat trecând prin primarul acestuia;
Ic, curentul de calcul al circuitului electric (A).
5.76. Wattmetrele se instalează conform instrucţiunilor producătorilor, ele putând avea rezistenţe adiţionale
pentru extinderea domeniului de măsură a tensiunii şi şunturi sau transformatoare de curent, pentru extinderea
domeniului de măsură a curentului.
În general ele se aleg astfel încât să fie respectată relaţia:
PNW ≈ 1,3PC [kW]
în care:
PNW, puterea maximă care se poate măsura cu wattmetrul (kW);
PC, puterea de calcul a circuitului respectiv (kW).
5.77. Contoarele de energie activă sau reactivă se aleg în funcţie de condiţiile de măsurare, putând fi conectate
direct sau prin transformatoare de curent şi de tensiune.
Dacă există tarife diferenţiale la energia electrică, se instalează contoare cu dublu tarif, echipate cu ceas de
comutare.
[top]
6. VERIFICĂRI
6.1. Toate instalaţiile electrice trebuie verificate pentru a se asigura o bună funcţionare şi pentru a preveni
apariţia unor accidente sau incendii.
Verificările se fac:
- înaintea punerii în funcţiune a instalaţiilor electrice, pentru lucrările noi;
- după modificări, reparaţii capitale, modernizări, extinderi ale instalaţiilor, în conformitate cu reglementările de
exploatare şi instrucţiunile întocmite de proiectant şi de producătorii de echipamente, aparate, receptoare şi
materiale electrice;
- în exploatare, la intervale regulate de timp (periodic).
Verificarea periodică se efectuează de către personal calificat care posedă cunoştinţe aprofundate de protecţia
muncii şi în domeniul prevenirii riscurilor de şoc electric.
6.2. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se face numai în baza unui "certificat de conformitate" cu
normele în vigoare a instalaţiei electrice executate, privind siguranţa în exploatare şi protecţia utilizatorilor.
Acest "certificat de conformitate" se eliberează executantului după realizarea de către acesta a instalaţiei
electrice, de către o societate al cărei obiect de activitate este verificarea instalaţiilor electrice.
Este obligatoriu ca beneficiarul (consumatorul) să ceară executantului lucrărilor de instalaţii electrice o copie a
"certificatului de conformitate" cu reglementările tehnice în vigoare, pentru instalaţia electrică executată,
certificat în baza căruia i s-a făcut punerea sub tensiune a acesteia.
6.3. Verificările instalaţiilor electrice se fac prin examinare vizuală şi măsurători (încercări).
Verificări prin examinare vizuală
6.4. Verificările prin examinare vizuală se fac înaintea verificărilor prin măsurători.
6.5. La verificarea prin examinare a materialelor electrice, care în funcţionare normală se află permanent sub
tensiune, se urmăreşte să se stabilească dacă acestea îndeplinesc următoarele condiţii:
- sunt în conformitate cu normele de securitate şi de produs (marcaj, certificare);
- sunt alese şi montate corect, conform prevederilor din normativul I.7, din prezentul ghid, instrucţiunilor
producătorului şi cu alte norme specifice;
- nu prezintă nici un defect vizibil care ar putea afecta buna funcţionare şi securitatea bunurilor şi a persoanelor.
6.6. Verificarea prin examinare trebuie să aibă în vedere pe cât posibil:
- măsurile de protecţie împotriva şocurilor electrice;
- măsurile de protecţie împotriva incendiului (prezenţa barierelor antifoc sau rezistente la foc şi a altor elemente
pentru împiedicarea propagării flăcării, fumului şi gazelor şi protecţia împotriva efectelor termice);
- alegerea corectă a conductoarelor;
- alegerea corectă şi reglajul dispozitivelor de protecţie şi control al izolaţiei;
- prezenţa şi corecta amplasare a dispozitivelor de întrerupere şi comandă;
- alegerea echipamentelor, materialelor şi măsurilor de protecţie corespunzător influenţelor externe;
- identificarea conductoarelor neutre şi de protecţie;
- identificarea circuitelor, siguranţelor, întreruptoarelor, butoanelor etc.;
- realizarea corectă a conexiunilor conductoarelor;
- asigurarea accesibilităţii pentru întreţinere.
Încercări-măsurători
6.7. Încercările la care sunt supuse instalaţiile electrice se efectuează în următoarea ordine:
- continuitatea conductoarelor de protecţie şi a legăturilor echipotenţiale principale şi suplimentare;
- rezistenţa de izolaţie a instalaţiei electrice;
- separarea circuitelor;
- rezistenţa de izolaţie a pardoselilor;
- întreruperea automată a alimentării;
- încercări funcţionale pentru echipamente neasamblate de producător.
6.8. Verificarea continuităţii conductoarelor
Pentru circuitele cu intensitatea nominală mai mică sau egală cu 30 A, se recomandă ca încercarea să fie
efectuată cu o sursă de tensiune de 4...24 V la mers în gol, de curent continuu sau alternativ şi cu un curent de
cel puţin 0,1 A.
Curentul utilizat pentru încercarea continuităţii trebuie să fie corespunzător clasei de influenţă externă a
încăperii respective.
Încercarea este considerată satisfăcătoare dacă dispozitivul utilizat pentru aceasta dă o indicaţie corectă şi
stabilă.
6.9. Verificarea rezistenţei de izolaţie a instalaţiei
Măsurătorile se efectuează cu instalaţia scoasă de sub tensiune şi cu aparatele aferente acesteia, deconectate.
Rezistenţa de izolaţie măsurată între fiecare conductor activ şi pământ (conductoarele de fază şi conductorul
neutru pot fi legate împreună), consumatorii fiind deconectaţi, trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea
corespunzătoare din tabelul 6.1.
Măsurătorile se efectuează în curent continuu. Aparatul utilizat trebuie să fie capabil să furnizeze tensiunea de
încercare menţionată în tabelul 6.1. cu un curent de 1 m A.
Tabelul 6.1.
Valorile tensiunilor de încercare
Tensiunea nominală a Tensiunea de încercare în Rezistenţa de izolaţie
circuitului curent continuu (MΩ )
(V) (V)
TFSJ si TFJP 250 ≥ 0,25
≤ 500 500 ≥ 0,5
> 500 1000 ≥ 1,0
În cazul rezistenţei de izolaţie a cablurilor electrice de încălzire înglobate în elemente de construcţie trebuie să
se ţină seama de următoarele:
- Rezistenţa de izolaţie măsurată după înglobarea acestora în beton trebuie să fie egală cu 1000Ω /volt
tensiune nominală şi element de încălzire, dar nu mai puţin de 250000Ω ;
- În funcţie de valoarea tensiunii nominale a elementelor încălzitoare, rezistenţa de izolaţie trebuie să fie cel
puţin egală cu:
• 250.000Ω pentru elementele încălzitoare cu tensiune nominală de 220 sau 230 V;
• 400.000Ω pentru elemente încălzitoare cu tensiunea nominală de 380 sau 400 V.
În cazul cablurilor de încălzire cu izolaţie minerală, dacă valoarea prescrisă nu este atinsă la verificarea iniţială,
trebuie supravegheată evoluţia rezistenţei de izolaţie. Aceasta trebuie să ajungă la valoarea necesară într-un
interval de timp acceptabil.
6.10. Verificarea separării circuitelor
Separarea părţilor active de cele ale altor circuite şi de pământ (cu excepţia TFJP) trebuie verificată prin
măsurarea rezistenţei de izolaţie. Valorile măsurate trebuie să fie cele din tabelul 6.1.
6.11. Verificarea rezistenţei de izolaţie a pardoselilor
Pentru această verificarea se utilizează un ohmmetru cu magnetou sau un aparat pentru măsurarea izolaţiei cu
baterii încorporate care dă o tensiune la mers în gol de 500 V c.c. (sau de 1000 V c.c. dacă tensiunea nominală
a instalaţiei este mai mare de 500 V).
Rezistenţa se măsoară între electrodul de măsură aplicat la suprafaţa pardoselii şi un conductor de protecţie al
instalaţiei.
6.12. Verificarea întreruperii automate a alimentării
6.12.1. Verificarea eficacităţii măsurii de protecţie împotriva atingerilor indirecte se face ţinând seama de
schema de legare la pământ.
În schema TN încercarea constă în verificarea valorii curentului minim de defect între fază şi conductorul de
protecţie. Această valoare trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea curentului care asigură funcţionarea
dispozitivului de protecţie în intervalul de timp corespunzător.
Verificarea conformităţii instalaţiei cu nota de calcul a proiectantului se face numai prin examinare în ceea ce
priveşte:
- secţiunile şi lungimile circuitelor;
- tensiunea nominală (pentru fuzibile) şi reglajul dispozitivelor de întrerupere automată (pentru disjunctoare).
6.12.2. Pentru verificarea funcţionării dispozitivelor diferenţiale se pot folosi următoarele trei metode de
încercare:
a) O rezistenţă variabilă Rp este montată între un conductor activ şi în aval de masele legate la conductorul de
protecţie (fig. 6.1). Curentul este măsurat reducând valoarea rezistenţei variabile Rp. Curentul I∆ pentru care
funcţionează dispozitivul nu trebuie să fie superior curentului diferenţial rezidual nominal I∆ n.
Metoda se poate aplica pentru schemele TN-S, TT, IT.
b) În cea de-a doua metodă de verificare (fig. 6.2) rezistenţa variabilă este montată între un conductor activ (în
amonte) şi un alt conductor activ (în aval).
Curentul I∆ pentru care dispozitivul funcţionează nu trebuie să fie mai mare decât I∆ n.
Metoda se poate aplica pentru schemele TN, TT, IT.
c) Cea de a treia metodă utilizează un electrod auxiliar (fig. 6.3). Valoarea curentului este mărită prin reducerea
valorii rezistenţei variabile Rp. Se măsoară tensiunea între mase şi un electrod auxiliar.
Se măsoară curentul I∆ care nu trebuie să fie mai mare decât I∆ n, după care se verifică următoarea relaţie:
unde UL este tensiunea limită admisă (V).
Această metodă se utilizează în schemele TN-S, TT şi IT. În schema IT poate fi necesară legarea la pământ a
unui punct din instalaţie în timpul încercărilor pentru a se obţine funcţionarea dispozitivului.
6.13. Încercările funcţionale pentru echipamente neasamblate de producător se fac împreună cu tehnologul sau
specialistul proiectant, pe baza instrucţiunilor producătorilor.
[top]
7. INSTALAŢII ELECTRICE ÎN SPAŢII SPECIALE
7.1. Compensarea puterii reactive
7.1.1. Compensarea puterii reactive se aplică în instalaţiile electrice avându-se în vedere faptul că această
compensare aduce importante avantaje, cum sunt:
- reducerea secţiunii conductorului (vezi tabelul 7.1.);
- reducerea pierderilor în reţea;
- reducerea şocurilor de tensiune;
- creşterea puterii disponibile la consumator (se poate realiza de exemplu extinderea instalaţiei electrice).
Tabelul 7.1.
Indicele de majorare a secţiunii conductoarelor în funcţie de valoarea factorului de putere
Factorul de putere cosϕ 1 0,8 0,6 0,4
Indicele de majorare a
1 1,25 1,76 2,5
secţiunii conductoarelor
7.1.2. O indicaţie asupra energiei reactive, respectiv a puterii reactive pe care o consumă instalaţia electrică se
obţine determinând tgϕ cu relaţia:

în care:
puterea activă P[W] este, în:
- monofazat P = UfIcosϕ

- trifazat:
puterea reactivă Q[VAR] este, în:
- monofazat: Q = UfIsinϕ

- trifazat:
puterea aparentă S[VA] este, în:
- monofazat: S = UfI

- trifazat:
unde:
I, curentul de fază (A):
Uf, tensiunea de fază (V);
U, tensiunea de linie (V);

(conform diagramei puterilor), puterea aparentă (VA);

, factorul de putere.
Cu cât valoarea tgϕ este mai mică, cu atât ponderea energiei, respectiv puterii reactive este mai mică şi deci
instalaţia electrică funcţionează optim.
În tabelul 3.1. se dau valorile cosϕ şi tgϕ pentru cele mai uzuale receptoare electrice.
7.1.3. Compensarea puterii reactive se poate face pe cale naturală sau pe cale artificială.
7.1.4. Compensarea puterii reactive se face pe cale naturală, prin măsuri privind montarea şi funcţionarea
receptoarelor.
Măsurile de compensare pe cale naturală sunt:
- înlocuirea motoarelor asincrone, puţin încărcate, cu motoare asincrone cu putere mai mică;
- evitarea mersului în gol al motoarelor;
- desfiinţarea, pe cât posibil, a transmisiilor;
- îmbunătăţirea calităţii reparaţiilor motoarelor;
- înlocuirea motoarelor asincrone cu motoare sincrone;
- înlocuirea transformatoarelor puţin încărcate şi deconectarea transformatoarelor în timpul mersului în gol
utilizând limitatoare de mers în gol.
7.1.5. Compensarea puterii reactive se poate face pe cale artificială, prin montarea de instalaţii sau
echipamente care să compenseze energia reactivă necesară funcţionării consumatorilor industriali, cum ar fi:
- Compensatorul sincron care este un motor sincron, care se utilizează exclusiv pentru îmbunătăţirea factorului
de putere, fără sarcină la arbore. El poate fi uşor reglat (prin variaţia excitaţiei) la necesităţile de moment ale
instalaţiilor privind compensarea puterii reactive a acestora.
- Condensatoare statice individuale sau grupate în baterii.
- Instalaţii de compensare automată cu condensatoare statice.
7.1.6. Condensatoarele statice se fabrică pentru diferite tensiuni şi ele se montează:
- centralizat, pentru o întreagă instalaţie pe care o deserveşte;
- descentralizat, în diferite puncte ale instalaţiei;
- direct la receptoare inductive.
7.1.7. Dacă puterea reactivă de compensat este mai mică de 15% din puterea aparentă a transformatorului,
atunci se utilizează baterii de condensatoare statice cu o singură treaptă.
Dacă puterea reactivă de compensat este mai mare de 15% din puterea aparentă a transformatorului, atunci se
utilizează condensatoare statice în trepte, cu reglaj automat.
7.1.8. Condensatoarele statice individuale sau grupate în baterii au putere unitară constantă şi punerea lor în
funcţiune se face:
- cu ajutorul unui disjunctor sau întreruptor;
- cu ajutorul unui contactor;
- direct la bornele receptorului.
Condensatoarele statice individuale sau grupate în baterii se utilizează:
- la bornele receptoarelor de tip inductiv (motoare şi transformatoare);
- pe un grup de motoare mici la care compensarea ar fi prea scumpă dacă s-ar face individual;
- în cazul în care fluctuaţia de sarcină a consumatorului este mică şi factorul de putere are variaţii mici.
7.1.9. Instalaţiile de condensatoare statice în trepte cu reglaj automat, permit adaptarea automată a puterii
reactive compensată de bateriile de condensatoare în funcţie de un cosϕ şi impus în permanenţă.
Instalaţiile de condensatoare statice în trepte cu reglaj automat se utilizează în cazul în care puterea reactivă
consumată sau puterea activă variază între limite largi (de ex. la bornele tablourilor generale de joasă tensiune).
7.1.10. După deconectarea unui condensator acesta rămâne încărcat cu o sarcină electrică, tensiunea la
bornele lui fiind egală cu tensiunea instalaţiei în momentul întreruperii, fiind necesară descărcarea lui rapidă
pentru:
- a proteja personalul împotriva unor descărcări accidentale;
- a nu se reconecta încărcat la instalaţie.
Descărcarea se face cu reactanţe inductive sau rezistenţe de descărcare, montate în paralel cu
condensatoarele.
În cazul în care condensatoarele sunt montate direct la receptor şi în paralel cu înfăşurările motorului sau
transformatorului, aceste înfăşurări servesc şi ca rezistenţe de descărcare.
7.1.11. Măsura de protecţie la şoc electric prin limitarea energiei de descărcare, care se aplică în special
condensatoarelor, trebuie să satisfacă două condiţii:
- să limiteze energia de descărcare la maximum 50µ C;
- să limiteze curentul permanent care poate să se scurgă după descărcare la:
• 1 mA în curent alternativ sau 3 mA în curent continuu, pentru părţile care pot fi atinse în funcţionare
normală;
• 3,5 mA în curent alternativ sau 10 mA în curent continuu, pentru alte părţi.
În tabelul 7.2. se dau orientativ, valorile puterii bateriilor de condensatoare în funcţie de puterea nominală a
motoarelor pentru un factor de putere compensat de cca. 0,92.
Tabelul 7.2.
Valorile puterii bateriilor de condensatoare în funcţie de puterea nominală a motorului
kW CP 3000 1500 1000 750
22 30 6 8 9 10
30 40 7,5 10 11 12,5
37 50 9 11 12,5 16
45 60 11 13 14 17
55 75 13 17 18 21
75 100 17 22 25 28
90 125 20 25 27 30
110 150 24 29 33 37
132 180 31 36 38 43
160 218 35 41 44 52
200 274 43 47 53 61
250 240 52 57 63 71
280 380 57 63 70 79
355 482 67 76 86 98
400 544 78 82 97 106
450 610 87 93 107 117
De exemplu, pentru un motor cu putere nominală 22 kW şi n = 3000 rot/min, la sarcină nominală cosϕ = 0,83,
iar după compensare cu 6 kvar, factorul de putere devine cosϕ = 0,93.
7.1.12. Echipamentele care conţin electronică de putere (punţi redresoare, surse de alimentare fără întrerupere
- UPS-uri, motoare cu viteză variabilă, cuptoare cu arc electric, aparate de sudare, balasturile tuburilor
fluorescente etc.), introduc în reţea armonici. Aceste armonici perturbă funcţionarea multor echipamente
electrice. În particular, condensatoarele sunt foarte sensibile la armonice diferite datorită faptului că impedanţa
lor scade proporţional cu rangul armonicilor prezente în reţea.
Condensatoarele în sine nu sunt generatoare de armonici. Atunci când frecvenţa proprie a ansamblului
condensatoare - reţea se aproprie de rangul unei armonici, apare fenomenul de rezonanţă prin amplificarea
armonicii respective.
Frecvenţa de rezonanţă fr depinde de impedanţa reţelei şi este dată de relaţia:

în care:
S∞, puterea de scurcircuit a reţelei în (kVA);
Q, puterea bateriei de condensatoare, în (kVAR);
Această rezonanţă conduce la apariţia unui curent de suprasarcină în condensatoare care provoacă încălzirea
acestora, apoi îmbătrânirea prematură şi în final, la defectarea lor.
Pentru a împiedica apariţia acestor fenomene se utilizează:
- condensatoare supradimensionate la tensiune (de ex. de 440 V pentru o reţea de 400 V c.a.);
- reactanţe inductive pentru filtrarea armonicilor asociate condensatoarelor.
7.1.13. Un exemplu de calcul a puterii bateriei de condensatoare la un consumator, se dă în Anexa 6.
7.2. Instalaţii electrice pentru băi, duşuri sau piscine
7.2.1. În încăperile pentru băi, duşuri sau piscine, instalaţiile electrice trebuie să respecte anumite condiţii
datorită conductibilităţii crescute a corpului uman aflat în stare umedă sau imersată.
7.2.2. În băi, duşuri sau piscine este obligatorie:
- limitarea amplasării materialelor şi echipamentelor electrice în imediata apropiere a căzilor de baie, duşurilor
sau piscinelor;
- realizarea egalizării potenţialelor tuturor elementelor conductoare electric accesibile utilizatorilor.
Încăperi pentru băi sau duşuri
7.2.3. În încăperi pentru băi sau duşuri se definesc următoarele volume de protecţie (vezi fig. 7.2.1.a., fig.
7.2.1.b., fig. 7.2.2., fig. 7.2.3.):
- volumul 0 este volumul interior al căzii de baie sau de duş;
- volumul 1, este situat deasupra căzii de baie sau de duş limitat de:
• suprafaţa verticală circumscrisă căzii de baie sau de duş în general, iar în cazul unui duş cu tija fixă sau
flexibilă şi fără cadă, o suprafaţă cilindrică verticală cu raza de 0,6 m, a cărei axă trece prin tija duşului;
• pardoseala şi planul orizontal situat la 2,25 m înălţime faţă de aceasta, iar dacă fundul căzii de baie sau
de duş este la mai mult de 0,15 m deasupra pardoselii, planul orizontal este situat la 2,25 m deasupra
fundului căzii sau duşului; în cazul în care cada de baie este încastrată în pardoseală, volumul 1 este
limitat de suprafaţa verticală circumscrisă marginilor exterioare ale acesteia, vezi fig. 7.2.3.;
- volumul 2 este volumul limitat de:
• suprafaţa exterioară a volumului 1 şi o suprafaţă paralelă situată la 0,6 m de aceasta;
• pardoseala şi planul orizontal situat la 2,25 m înălţime deasupra acesteia;
- volumul 3 este volumul limitat de:
• suprafaţa verticală exterioară a volumului 2 şi o suprafaţă paralelă situată la 2,40 m de aceasta;
• pardoseală şi planul orizontal situat la 2,25 m deasupra ei.
7.2.4. Spaţiul situat sub cada de baie sau de duş (dacă există) nu face parte din volumele 0, 1, 2, 3 dacă acesta
este închis şi accesibil numai printr-un capac ce poate fi deschis numai cu ajutorul unei scule speciale.
Prin analogie, dacă la o înălţime mai mică de 2,25 m deasupra solului se află un plafon fals, spaţiul situat
deasupra plafonului nu face parte din volumele 0, 1, 2, 3.
Volumele din aceeaşi încăpere situate deasupra volumelor 1, 2 şi 3 se supun condiţiilor din volumul 3 de
protecţie.
7.2.5. Volumele de protecţie din încăperile de baie sau de duş se încadrează în clasele de influenţe externe
conform tabelului 7.3.
Tabelul 7.3.
Clasele de influenţe externe funcţie de volumele de protecţie pentru băi şi duşuri
Volumul de protecţie 0 1 2 3
Temperatura ambiantă AA 4 4 4 4
Umiditate AB 4 4 4 4
Prezenţa apei AD 7 4 3 2
Rezistenţa electrică BB 3 3 2 2
Contacte BC 3 3 3 3
7.2.6. Materialele electrice pot fi utilizate în volumele de protecţie din încăperi pentru băi şi duşuri în condiţiile
date în tabelul 7.4.
Tabelul 7.4.
Condiţii de utilizare a materialelor electrice în volumele de protecţie din încăperi de baie sau de duş
Volum de 0 1 2 3
protectie
Materialul
electric
Distributii X(b) II(a) II(a) II
(b)
Aparataje X X X(b)(e) separare TFJS(d),
DR 30 mA
Receptoare X(b) X(b)(c) II+DR 30 mA(b) separare TFJS(d),
(c)(e)
DR 30 mA(c)
NOTĂ:
X: interzis
II: admis în clasa II;
DR 30 mA: protecţie realizată cu dispozitive de protecţie diferenţiale de 30 mA;
(a) limitate la cele necesare pentru alimentarea aparatelor situate în acest volum;
(b) TFJS limitată la 12V c.a. sau 30V c.c.;
(c) admise încălzitoare de apă instantanee;
(d) fără limitarea tensiunii (≤ 50V);
(e) este admisă o priză de curent alimentată printr-un transformator de separare.
7.2.7. Receptoarele de clasa I de protecţie instalate la post fix (de ex. maşini de spălat şi uscat rufe) nu trebuie
să fie amplasate în interiorul volumului I.
7.2.8. Dacă dimensiunile încăperilor de băi sau duşuri nu permit amplasarea receptoarelor menţionate la art.
7.2.7. în afara volumului 2 de protecţie şi de asemenea nu este posibilă amplasarea lor în altă încăpere, ele pot
fi instalate la post fix în interiorul volumului 2 cu condiţia ca orice contact între acestea şi o persoană aflată în
interiorul volumului 0 sau 1 să nu fie posibil. Aceasta se poate realiza cu un înveliş sau un perete din material
electroizolant.
7.2.9. Încălzitoarele instantanee de apă sunt admise în volumul I dacă se respectă următoarele condiţii:
- alimentarea cu apă rece se face prin conducte metalice fixe;
- racordul electric se realizează fără priza de curent, direct din instalaţia electrică;
- circuitul care alimentează încălzitorul instantaneu de apă trebuie protejat printr-un dispozitiv de protecţie
diferenţial rezidual de cel mult 30 mA;
- dacă încălzitorul de apă este de clasa I de protecţie, trebuie racordat la legătura echipotenţială a încăperii.
7.2.10. O încăpere de duş conţine mai multe locuri de duş, separate sau nu prin pereţi despărţitori şi pot avea
- cabine de duş cu vestiar individual;
- cabine de duş fără vestiar individual (duş colectiv);
- locurile de duş sunt neseparate prin pereţi despărţitori (duş colectiv).
O cabină de duş conţine un singur loc de duş.
7.2.11. O cabină de duş cu vestiar individual (denumită duş individual), este un spaţiu închis format din cabina
de duş propriu-zisă şi un vestiar al cabinei, adiacent acesteia (vezi fig. 7.2.4.). Volumele de protecţie sunt
distribuite, în acest caz, astfel:
- volumul 1, constituit din duşurile propriu-zise;
- volumul 2, constituit din vestiare;
- volumul 3, constituit din spălătoare şi WC-uri.
7.2.12. În cazul în care încăperile de duş conţin cabine fără vestiar individual (duş colectiv - vezi fig. 7.2.5.),
volumele de protecţie sunt:
- volumul 1, constituit din cabinele de duş;
- volumul 2, constituit din acea parte a încăperii exterioară cabinelor de duş.
7.2.13. În încăperile de duş cu locuri de duş neseparate prin pereţi despărţitori (încăperile de duş colectiv - vezi
fig. 7.2.6.), volumele de protecţie sunt delimitate astfel:
- volumul 1, definit în plan orizontal de suprafaţa destinată să asigure scurgerea apei, eventual limitată de un
perete despărţitor;
- volumul 2, constituit din acea parte a încăperii exterioară volumului 1;
- volumul 3, constituit din vestiare.
Legătura echipotenţială suplimentară
7.2.14. În încăperile de baie sau de duş se execută o legătură echipotenţială suplimentară care are ca scop
egalizarea potenţialelor tuturor elementelor conductoare din punct de vedere electric din încăperea respectivă şi
limitarea tensiunii de atingere la o valoare nepericuloasă, ţinând seama de condiţiile particulare în care se
găsesc persoanele din această incintă (condiţii de influenţe externe BB3, conform tabelului 7.3.).
7.2.15. Legătura echipotenţială suplimentară poate fi realizată în interiorul încăperii de baie sau de duş ceea ce
însă nu implică existenţa ei pe tot parcursul în interiorul volumului limitat de pereţi, esenţial fiind ca fiecare
încăpere de acest gen să aibă o legătură echipotenţială individuală. De exemplu, dacă nu este posibilă legarea
unor elemente conductoare în interiorul încăperii, această legătură poate fi realizată la exterior, în încăperi
alăturate camerelor de baie sau de duş.
7.2.16. Legătura echipotenţială poate fi realizată în montaj îngropat şi trebuie să fie efectuată în pereţii camerei
de baie sau de duş.
7.2.17. Legătura echipotenţială se poate realiza cu un conductor de 2,5 mm2 din Cu pozat într-un tub izolant şi
nu trebuie să fie vizibilă pe tot parcursul ei, dar conexiunile ei trebuie să fie accesibile (pentru ca în caz de
defect să poată fi verificată continuitatea electrică a legăturilor).
7.2.18. O armătură metalică poate constitui un element al legăturii echipotenţiale. Elementele conductoare (mai
ales conductele instalaţiilor de canalizare) la care există riscul întreruperii acestei legături în cazul demontării lor
pentru diverse scopuri (de exemplu pentru înlocuiri, reparaţii) nu trebuie să servească ca element de legătură
echipotenţială.
7.2.19. În cazul în care legătura echipotenţială principală este realizată în subsol sau la parter într-o încăpere
alăturată celei de baie sau de duş, nu este necesară realizarea unei legături echipotenţiale suplimentare în
interiorul acesteia din urmă în cazul în care cada de baie sau de duş, instalaţia de apă şi celelalte elemente
conductoare sunt legate între ele şi la conductorul de protecţie al circuitului electric de alimentare al camerei de
baie sau de duş.
Elemente conductoare care trebuie legate la legătura echipotenţială
7.2.20. În general trebuie legate la legătura echipotenţială suplimentară toate elementele conductoare, cu
excepţia celor de mici dimensiuni care nu prezintă riscul de a avea un potenţial diferit de cel al legăturii
echipotenţiale.
7.2.21. La legătura echipotenţială se leagă:
- masele instalaţiilor electrice de apă caldă, apă rece, canalizare şi gaz;
- toate celelalte elemente conductoare electric cum sunt:
• grilajele metalice ale usilor si ferestrelor
• radiatoarele instalaţiei de încălzire centrală (sunt suficient să se lege pe tur sau pe retur);
• gurile de ventilare mecanică, atunci când aceste guri şi tubulatura de ventilare sunt metalice; această
legătură poate fi efectuată pe tubulatura principală de ventilare chiar dacă conexiunea este inaccesibilă,
putând fi verificată însă continuitatea electrică între legătura propriu-zisă şi o parte accesibilă a
tubulaturii iar dacă gura de ventilare este din material izolant, se leagă la legătura echipotenţială
tubulatura de ventilare dacă aceasta este metalică.
7.2.22. Nu este necesară legarea gurilor sau tubulaturii de ventilare la legătura echipotenţială în următoarele
situaţii:
- gura de ventilare se găseşte, în orice punct al ei, în afara volumului 2 de protecţie şi se află la o înălţime cel
puţin egală cu 2 m deasupra pardoselii finite;
- gura de ventilare este separată de tubulatura de ventilare printr-un element izolant fix (caracteristicile izolante
ale acestui element fiind verificate printr-o încercare a rigidităţii dielectrice la o tensiune de 1500 V timp de 1
min.) cu o lungime de cel puţin 3 cm;
- tubulatura principală de ventilare este din material neconducător electric (de ex. beton nearmat), indiferent de
natura racordului gurii de ventilare.
Condiţiile de racordare a conductelor şi gurilor de ventilare la legătura echipotenţială a încăperii de baie sau de
duş sunt date în tabelul 7.5.
Tabelul 7.5.
Condiţii pentru racordarea conductelor şi gurilor de ventilare la legătura echipotenţială a încăperii de
baie sau de duş
Legarea gurii de ventilare la
Conducta Derivaţie Gura de ventilare
legătura echipotenţială a încăperii
principală
de baie sau de duş
Metalică Metalică Metalică sau Da*
nemetalică
Metalică Izolată** Metalică sau Nu
nemetalică
Din beton armat Metalică sau Metalică sau Nu
nemetalică nemetalică
NOTĂ:
* Dacă gura de ventilare este din material izolant, conducta de ventilare trebuie racordată la legătura
echipotenţială.
** Izolarea poate fi realizată printr-un element izolant fix având o lungime de cel puţin 3 cm.
7.2.23. Legătura echipotenţială trebuie realizată într-o încăpere de baie sau de duş chiar dacă echipamentul
electric din aceasta se limitează la un corp de iluminat în plafon, datorită posibilităţii de instalare ulterioară a
altor echipamente electrice şi a riscului de propagare a unui potenţial din exterior.
Corpuri de iluminat
7.2.24. În încăperile de băi sau de duş este interzisă folosirea corpurilor de iluminat suspendate sau cu dulii
metalice.
7.2.25. Amplasarea corpurilor de iluminat în volumele 0 sau 1 de protecţie este interzisă.
7.2.26. Pot fi instalate în volumul 2 de protecţie:
- Corpuri de iluminat care conţin părţi metalice accesibile numai dacă sunt alimentate de un transformator de
separare amplasate în afara volumului 2, cu condiţia ca acesta să alimenteze un singur corp de iluminat.
Aceste corpuri de iluminat pot fi alimentate de asemenea în TFJS. În cazul în care transformatorul de separare
alimentează două corpuri de iluminat, masele acestora se leagă între ele dar nu se racordează la legătura
echipotenţială;
- Corpuri de iluminat cu dispersorul din material electroizolant care prin scoatere produce întreruperea tuturor
conductoarelor active ale alimentării duliilor fără ca vreo parte metalică a corpului de iluminat să devină
accesibilă.
7.2.27. În exteriorul volumului 2 de protecţie, părţile metalice accesibile ale corpurilor de iluminat care nu sunt
de clasa II de protecţie, trebuie racordate la conductorul de protecţie (PE).
7.2.28. Corpurile de iluminat trebuie să fie situate la o înălţime superioară înălţimii tijelor de duş şi la cel puţin
2,25 m deasupra pardoselii sau deasupra fundului căzii de duş (se ia în consideraţie cea mai mare dintre ele).
7.2.29. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat trebuie realizate urmând măsura de protecţie prin
izolaţie suplimentară.
7.2.30. Dulapurile de toaletă care conţin corpuri de iluminat, întreruptoare şi prize de curent pot fi instalate în
volumul 2 de protecţie dacă acestea sunt de clasă II de protecţie şi dacă priza este alimentată printr-un
transformator de separare.
Dulapurile care nu conţin corpuri de iluminat de clasă II de protecţie pot fi instalate numai în exteriorul volumului
2 de protecţie şi condiţia de a se asigura continuitatea electrică a elementelor lor metalice şi legarea acestor
elemente la conductorul de protecţie (PE).
Piscine
7.2.31. La piscine, volumele de protecţie sunt distribuite astfel (vezi fig. 7.2.7.):
- volumul 0, este volumul interior al bazinului incluzând deschiderile în pereţii sau fundul acestuia, accesibile
persoanelor care se află în bazin;
- volumul 1, este volumul limitat, pe de o parte, de suprafaţa verticală situată la 2 m de marginile bazinului şi pe
de altă parte, de pardoseală sau de suprafaţa pe care se află persoanele şi planul situat la 2,5 m deasupra
pardoselii sau acestei suprafeţe.
În cazul în care piscina are trambuline, bloc-start-uri sau tobogan, volumul 1 este limitat de suprafaţa verticală
situată la 1,5 m în jurul acestora şi de planul orizontal situat la 2,5 m deasupra suprafeţei celei mai înalte pe
care se pot găsi persoane.
- volumul 2, este volumul limitat pe de o parte, de suprafaţa verticală exterioară a volumului I şi suprafaţa
paralelă situată la 1,5 m de aceasta şi de pardoseală şi suprafaţa situată la 2,5 m deasupra solului, pe de altă
parte.
7.2.32. Clasele de influenţe externe pentru piscine, funcţie de volumele de protecţie se dau în tabelul 7.6.
Tabelul 7.6.
Clasele de influenţe externe în care se încadrează volumele de protecţie pentru piscine
Volum de 0 1 2
1 protectie 2 3 4
Temperatura ambiantă AA 4 4 4
Umiditatea AB 4 4 4
Prezenţa apei AE 8 5 2*
Rezistenţa electrică BB 3 3 2
Contacte BC 3 3 3
NOTĂ:
* 4. dacă piscina este exterioră
Protecţia împotriva şocurilor
7.2.33. Dacă pompa de alimentare a piscinei este amplasată într-o încăpere adiacentă acesteia şi accesibilă
printr-o trapă sau uşă situată pe plaja care înconjoară piscina, poate fi utilizată protecţia împotriva şocurilor
electrice prin "întreruperea automată a alimentării", dacă următoarele două condiţii sunt îndeplinite simultan:
a) pompa este racordată la bazinul piscinei printr-o:
- conductă de apă izolantă din punct de vedere electric;
- conductă de apă metalică racordată la legătura echipotenţială a bazinului piscinei;
b) trapa sau uşa de acces nu poate fi deschisă decât cu ajutorul unei chei sau a unei scule.
Incinta în care se află pompa este considerată ca fiind exterioară volumelor 1 şi 2 de protecţie.
7.2.34. O legătură echipotenţială suplimentară locală trebuie să lege, în condiţiile de la art. 7.2.14., 7.2.23, toate
elementele conductoare din volumele 1, 2 sau 3 la conductoarele de protecţie ale maselor situate în aceste
volume.
Elementele care trebuie racordate la legătura echipotenţială suplimentară sunt de exemplu:
- armăturile pardoselii (dacă există);
- conductele metalice ale instalaţiilor;
- şarpantele metalice accesibile;
- grilajele de la gurile de intrare şi de evacuare a apei şi aerului (numai dacă conductele lor sunt din material
izolante);
- scările şi barele bazinului.
7.2.35. Pot să nu fie legate la legătura echipotenţială suplimentară, de exemplu, următoarele elemente de
construcţie:
- scările trambulinelor;
- trambulinele.
7.2.36. Condiţiile în care materialele electrice pot fi utilizate în volumele de protecţie ale piscinelor sunt
prezentate în tabelul 7.7.
Tabelul 7.7.
Materialele electrice care pot fi utilizate în funcţie de volumele de protecţie ale piscinelor
Volumul de
protecţie
0 1 2
Materialul
electric
Distributii III II II
(A)
Echipamente X X*(A) - separatie
- TFJS DR 30 mA
II**
Aparate X X - separatie
- TFJS DR 30 mA
NOTĂ:
X - interzis (în afara TFJS limitată la 12 V c.a. sau 30 V c.c., cu sursa în afara volumelor 0, 1 şi 2);
II - de clasă II de protecţie sau echivalent;
III - în TFJS;
A - corpuri de iluminat înglobate în pardoseală, cu plasă metalică sau înveliş metalic conectat la legătura
echipotenţială a încăperii;
* - o priză de curent protejată de un dispozitiv diferenţial de 30 mA este admis la peste 1,25 m distanţă de
marginea bazinului în piscine mici;
** - pentru iluminat.
Distribuţii electrice
7.2.37. Distribuţiile electrice din încăperile pentru piscine se realizează cu conductoare izolate, protejate în
tuburi izolante sau din cabluri cu manta izolantă.
7.2.38. Este interzisă utilizarea cablurilor armate sau cu manta metalică şi utilizarea altor tuburi de protecţie
decât cele electroizolante.
7.2.39. Interdicţia de a utiliza alte tuburi de protecţie decât cele electroizolante se aplică chiar dacă:
- tubul este acoperit cu un înveliş exterior care îi conferă calităţi de rezistenţă la agenţi chimic, de nepropagare
a flăcării şi de etanşeitate;
- tubul este introdus într-un înveliş sau alt tub izolant.
7.2.40. Tuburile de protecţie pot fi introduse în pereţii încălzitori numai dacă temperatura în instalaţia de
încălzire nu poate depăşi în nici un caz +60° C.
7.2.41. În cazul în care traversarea unui perete impune o protecţie mecanică suplimentară se pot folosi
tronsoane de conducte metalice şi blindate şi nu este necesară racordarea lor la legătura echipotenţială
suplimentară datorită lungimilor mici ale acestora.
7.3. Instalaţii electrice de şantier
7.3.1. Instalaţiile electrice de şantier trebuie realizat astfel încât să permită în funcţionare normală, accesul unei
anumite categorii de persoane şi efectuarea următoarelor manevre de exploatare:
- manevre obişnuite (de ex. racordarea unui aparat la o priză) executate de către o persoană oarecare (clasa
BA I);
- toate manevrele fără acces la părţile active (de ex. înlocuirea fuzibilelor), executate de personal instruit sau
calificat (clasa BA4);
- toate operaţiile şi manevrele care necesită accesul la părţile active, executate numai de către personal calificat
(clasa BA 5).
7.3.2. Clasele de influenţe externe minime întîlnite în instalaţiile de şantier sunt:
AA - temperatură ambiantă AA4
AD - prezenţa apei AD4
AE - prezenţa corpurilor solide AE3
AG - şocuri mecanice mari AG2
AH - vibraţii medii AH2
BA - componenţa personalului: în general instruit sau calificat BA1, BA4, BA5
pentru manevre de exploatare
BC - contactul persoanelor cu potenţialul pământului sau în BC4
incinte conductoare mici
7.3.4. Se prevăd instalaţii de alimentare cu energie electrică de rezervă în cazurile în care utilizatorii pot fi în
pericol ca urmare a unui defect în instalaţia electrică sau la un circuit.
7.3.4. Iluminatul de siguranţă trebuie să permită luarea de măsuri de intervenţie în cazul apariţiei unui defect în
instalaţia de iluminat normal, ţinându-se seama de particularităţile şantierului.
Iluminatul de siguranţă trebuie să facă posibile, în special, evacuarea personalului şi punerea în aplicare a
măsurilor de siguranţă stabilite.
7.3.5. Iluminatul de siguranţă poate fi asigurat de:
- blocuri de iluminat autonome (soluţie recomandată în primul rând);
- instalaţie electrică alimentată de baterii a căror durată de funcţionare să fie de cel puţin 1 oră;
- lămpi cu acumulatoare sau baterii (în cazul în care personalul este restrâns) a căror durată de funcţionare să
fie de cel puţin 1 oră;
- grupuri de motoare termice - generatoare care să fie capabile să asigure alimentarea corectă a iluminatului de
siguranţă în cel mult 15 secunde.
7.3.6. Se recomandă ca iluminatul de siguranţă să fie dublat de elemente suplimentare cum ar fi catadioptri sau
plăci reflectorizante sau cu produse de tip luminiscent (folii, benzi adezive, panouri, vopsele etc.).
7.3.7. Corpurile de iluminat trebuie să asigure jalonarea căilor de evacuare pentru personal, traseul de
evacuare. Dacă este necesar, va fi indicat prin panouri opace sau transparente luminoase cu inscripţia "ieşire"
sau "ieşire de siguranţă" sau cu o săgeată care să indice direcţia de ieşire.
7.3.8. Trebuie să se prevadă alimentare de rezervă pentru echipamente cum sunt pompele, ventilatoarele de
aerisire etc., a căror oprire pune în pericol personalul (de ex. prin asfixiere).
Circuitele pentru alimentarea de rezervă trebuie concepute astfel încât să se asigure protecţia împotriva
atingerilor indirecte. În caz de defect, alimentarea echipamentelor de siguranţă trebuie să se facă prin:
- grupuri de motor - generator care să asigure realimentarea în cel mult 15 secunde;
- baterii de acumulatoare asociate cu invertor (sau UPS) pentru receptoare alimentate la curent alternativ,
monofazat.
Protecţia împotriva şocurilor electrice
7.3.9. Pe şantier trebuie aplicat ca măsuri de protecţie împotriva atingerilor directe:
- protecţia prin izolarea părţilor active;
- protecţia prin bariere sau carcase.
7.3.10. Pe şantier nu poate fi folosită măsura de protecţie prin "obstacole" care asigură numai protecţia
împotriva atingerilor directe cu părţile active, decât dacă nu pot fi utilizate alte măsuri de protecţie şi numai
pentru durate limitate de timp.
7.3.11. Pentru protecţia împotriva atingerilor indirecte, în instalaţiile electrice de şantier sunt utilizate, de
preferinţă, schemele de legare la pământ TT şi TN-S.
7.3.12. Schema TN-C poate fi utilizată în partea fixă a instalaţiilor electrice, adică în partea cuprinsă între
originea ei şi ansamblul cuprinzând aparatul general de comandă şi dispozitivele de protecţie principale.
7.3.13. Schema IT poate fi utilizată acolo unde este necesară evitarea întreruperii alimentării la apariţia primului
defect de izolaţie.
Această soluţie impune condiţii dificile, cum sunt:
- protecţia conductorului neutru;
- limitarea lungimii distribuţiei pentru micşorarea probabilităţii apariţiei celui de-al doilea defect;
- controlul permanent al izolaţiei şi semnalizarea apariţiei primului defect în scopul eliminării rapide a acestuia.
7.3.14. TFJS poate fi utilizată în toate cazurile şi mai ales în cazurile în care condiţiile de muncă sunt severe, de
exemplu în incinte mici, conductoare, pentru alimentarea uneltelor electrice portabile, pentru malaxare în medii
umede sau pentru încălzirea betoanelor.
7.3.15. Protecţia împotriva atingerilor indirecte prin folosirea "materialelor electrice de clasă II de protecţie sau
cu izolaţie echivalentă” se utilizează în cazul materialelor electrice pentru care această măsură de protecţie
este realizată prin construcţie fiind recomandată pentru uneltele electrice portabile.
7.3.16. Se recomandă utilizarea pe şantier a dispozitivului de protecţie diferenţial de înaltă sensibilitate (I∆ n ≤
30mA). El trebuie să fie montat în amonte de toate circuitele destinate să alimenteze prin prize de curent utilaje
mobile sau portabile deoarece pe şantiere, indepedente de măsura de protecţie aplicată, există riscul mărit de
accidentare prin şoc electric datorită:
- atingerilor directe, în urma degradării izolaţiei;
- atingerilor directe, în urma unui defect de izolaţie sau imprudenţei persoanelor;
- atingerilor indirecte cu mase nelegate la pământ, datorită unei rupturi sau a unei proaste continuităţi a
conductorului de protecţie.
7.3.17. Protecţia împotriva supracurenţilor trebuie asigurată cu dispozitive de întrerupere automată amplasate
în interiorul tablourilor electrice. Aceste dispozitive sunt de regulă disjunctoare (deoarece acestea evită erorile
de reglaj şi de înlocuire şi facilitează exploatarea).
7.3.18. Protecţia împotriva supracurenţilor trebuie asiturată cu dispozitive de întrerupere automată amplasate în
interiorul tablourilor electrice. Aceste dispozitive sunt de regulă disjunctoare (deoarece acestea evită erorile de
reglaj şi de înlocuire şi facilitează exploatarea).
7.3.19. Protecţia la scurtcircuit trebuie realizată astfel încât fiecare dispozitiv de protecţie să aibă o putere de
rupere cel puţin egală cu curentul de scurtcircuit prezumat în punctul în care această protecţie este instalată.
Protecţia mecanică
7.3.20. Protecţia mecanică a instalaţiilor electrice trebuie asigurată prin:
- alegerea unor distribuţii care să aibă caracteristicile mecanice corespunzătoare;
- amplasarea instalaţiilor electrice astfel încât să fie protejate împotriva şocurilor mecanice;
- protecţie mecanică suplimentară (de ex. în pasaje pietonale sau pentru vehicule).
7.4. Instalaţii electrice în constricţii agrozootehnice
7.4.1. Clasele de influenţe externe cel mai frecvent întâlnite pentru instalaţiile electrice din construcţiile
agrozootehnice sunt următoarele:
AA - temperatură ambiantă AA4
AB - umiditate AB4
AD - prezenţa apei AD5
AE - prezenţa corpurilor solide AE3
BB - rezistenţa electrică BB2
BE - natura materialelor prelucrate BE2
BC - contactul persoanelor cu potenţialul pământului BC3
7.4.2. Tensiunea limită admisă pentru instalaţiile electrice din această categorie de construcţii este U L = 25V
datorită prezenţei animalelor a căror rezistenţă electrică este mai mică decât cea a corpului uman.
7.5. Legarea la pământ a instalaţiilor electrice ale echipamentelor informatice
7.5.1. Prevederile acestui subcapitol se aplică echipamentelor care prezintă un curent de fugă mare, a cărui
circulaţie în conductoarele de protecţie şi în prizele de legare la pământ poate provoca încălzirii excesive,
degradări locale sau perturbaţii.
7.5.2. Filtrele radioelectrice antiparazitaj cu care sunt prevăzute echipamentele informative pot produce curenţi
de fugă cu valori importante astfel încât, o defecţiune a continuităţii circuitului de legare la pământ poate
provoca o tensiune de atingere periculoasă.
7.5.3. Din punct de vedere al valorii curentului de fugă al echipamentelor de clasă I de protecţie se disting două
tipuri de echipamente:
- echipamente cu curenţi de fugă slabi, al căror curent de fugă nu trebuie să fie mai mare de 3,5 mA, care pot fi
alimentate la prize de curent de 10/16 A şi nu necesită nici o măsură suplimentară din punct de vedere al
alimentării şi legării la pământ;
- echipamente care au curent de fugă superiori valorii de 3,5 mA care pot atinge 5% din valoarea curentului
nominal şi la care trebuie aplicate măsuri de protecţie.
7.5.4. Se recomandă ca alimentarea centrului de prelucrare a informaţiilor să fie realizată printr-un
transformator de separare pentru ca echipamentele să nu fie afectate de paraziţii sau defectele altor instalaţii
electrice.
7.5.5. În schemele TN-C în care funcţiile conductorului neutru (N) şi conductorului de protecţie (PE) sunt
îndeplinite de acelaşi conductor (PEN) până la bornele echipamentului, curentul de fugă poate fi considerat ca
un curent de sarcină.
Curentul care circulă în acest caz prin conductorul PEN poate ridica potenţialul acestui conductor conducând la
afectarea bunei funcţionări a echipamentelor.
7.5.6. Echipamentele care au curenţi de fugă a căror valoare este mare, pot fi incompatibile cu instalaţiile
protejate prin dispozitive de protecţie diferenţiale (vezi art. 2.14.).
7.5.7. Alegerea schemei de legare la pământ pentru instalaţiile electrice ale echipamentelor informatice se face
conform tabelului 7.8.
Tabelul 7.8.
Alegerea schemei de legare la pământ pentru instalaţiile electrice ale echipamentelor informatice
Nr. Natura alimentării Schema Observaţii
1 Reţea de distribuţie publică TT Incompatibilităţi în cazul curenţilor de fugă cu
de joasă tensiune fără valori mari.
interpunerea de Nerecomandarea în cazul în care exploatarea
transformatoare sau altă continuă a reţelei este importantă.
interfaţă
2 Instalaţie de joasă tensiune a) TT Observaţiile de la pct. 1
a unei clădiri b) TN Recomandată.
Schema TN-S în exclusivitate.
Dacă continuitatea este esenţială, a se vedea
pct. 4.
Necesită întreţinere
c) IT Echipamentul trebuie să fie special adaptat.
Se recomandă conductor neutru nedistribuit, în
caz contrar fiind necesară protejarea acestuia.
Riscuri de perturbaţii la producerea unui defect
într-o parte a instalaţiei.
3 Circuit provenit dintr-un TT Schemă nerecomandată numai în unele cazuri
transformator cu înfăşurări particulare; vezi pct. 1 şi pct. 2c).
primare şi secundare IT Recomandată
separate
TN Schema TN-S în exclusivitate.
Dacă continuitatea exploatării este esenţială,
vezi pct. 4
4 Instalaţii cu sursă TN-S
autonomă de rezervă
Din tabelul 7.8. se observă faptul că în majoritatea cazurilor se optează pentru schema TN-S.
7.5.8. Masele echipamentelor de prelucrare a informaţiilor trebuie legate la pământ, conform figurii 7.5.1.
7.6. Instalaţii electrice pentru încăperi medicale şi spaţii anexe
7.6.1. În încăperile medicale se pot lua următoarele măsuri de protecţie împotriva şocurilor electrice:
a) întreruperea automată a alimentării;
b) realizarea de legături echipotenţiale;
c) limitarea tensiunii de atingere;
d) utilizarea dispozitivelor diferenţiale de înaltă sensibilitate;
e) alimentarea cu schema IT de tip medical;
f) separarea electrică individuală;
g) folosirea TFJS de tip medical.
7.6.2. Întreruperea automată a alimentării se realizează cu aparate de protecţie împotriva supracurenţilor sau
dispozitive diferenţiale. Dispozitive de protecţie diferenţiale nu se pot utiliza în cazul schemei TN-C.
7.6.3. Între elementele conductoare din încăpere (conducte de apă, încălzire, gaze şi oricare elemente
conductoare care pot fi atinse cu mâna) trebuie realizată o legătură echipotenţială suplimentară.
7.6.4. În încăperile din grupa 2 (în care se efectuează proceduri intracardiace), tensiunea de atingere care
poate să apară în funcţionarea normală sau în cazul primului defect de izolaţie când este utilizată schema IT,
între două elemente simultan accesibile, trebuie limitată la 50mV. Aceasta se realizează prin legături
echipotenţiale sau/şi prin izolarea elementelor conductoare.
7.6.5. Nu este necesară folosirea protecţiei diferenţiale în cazul circuitelor secundare ale transformatoarelor de
separare care alimentează receptoare individuale.
7.6.6. Alimentarea cu energie electrică a sălilor de operaţie, a sălilor de anestezie şi a sălilor destinate
cateterismului cardiac se realizează prin intermediul unei scheme IT de tip medical. Această schemă de
alimentare se deosebeşte de schema IT clasică prin limitarea foarte drastică a curentului de defect şi a tensiunii
de atingere, dispozitivul de control al izolaţiei având caraceristicile date în normativul I.7. Transformatoarele de
separare se instalează în încăperi distincte.
7.6.7. Protecţia împotriva şocurilor electrice prin separare electrică individuală se realizează prin utilizarea unui
singur transformator de separare pentru fiecare receptor electric. Tensiunea nominală a circuitului secundar nu
trebuie să depăşească 250 V.
7.6.8. În cazul încăperilor sau spaţiilor înguste (culoare, holuri etc.) cu pardoseli conductoare din punct de
vedere electric, protecţia împotriva şocurilor electrice se asigură prin alimentarea la TFJS cu valoarea maximă
de 25V c.a. sau 60V c.c. filtrat.
7.6.9. Încăperile medicale în care trebuie asigurată alimentarea de rezervă de înlocuire sunt:
- săli de anestezie;
- săli de endoscopie;
- săli de operaţie;
- săli de pregătire preoperatorie;
- săli de reanimare;
- săli de cateterism cardiac;
- săli de terapie intensivă;
- săli de angiografie.
7.6.10. În cazul sălilor de operaţie, trecerea sistemului de iluminat de la alimentarea normală la alimentarea de
siguranţă trebuie realizată în cel mult 0,5 secunde. Autonomia de funcţionare a sursei de alimentare de
siguranţă trebuie să fie de cel puţin 1 oră.
7.6.11. Încăperile în care trebuie luate măsuri de protecţie împotriva perturbaţiilor electromagnetice sunt:
- săli de examene specializate (EEG, EKG etc.);
- săli de reanimare şi tratament intensiv;
- săli de cateterism cardiac;
- săli de angiografie;
- săli de operaţie.
Principalele echipamente electrice care pot perturba funcţionarea aparatelor electrice medicale sunt:
- distribuţiile electrice în care curentul nu este repartizat simetric între conductoarele aceluiaşi circuit;
- transformatoarele, motoarele, tablourile de distribuţie;
- balasturile lămpilor fluorescente.
7.7. Instalaţii electrice pentru alimentarea de rezervă.
Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor
7.7.1. Receptoarele consumatorilor, în funcţie de natura efectelor produse la întreruperea în alimentare cu
energie electrică se clasifică în următoarele categorii:
- Categoria de importanţă deosebită (vitală) la care întreruperea peste o durată critică, poate duce la explozii,
distrugeri de utilaje sau pierderi de vieţi omeneşti.
Utilajele şi agregatele încadrate în această categorie nu vor fi acţionate electric decât în cazul că nu se dispune
de alte forme de energie sau acestea sunt prohibitive economic.
În aceste situaţii se vor preciza măsurile de ordin tehnologic, prevăzute pentru asigurarea securităţii oamenilor
şi utilajelor în caz de întreruperi în alimentarea cu energie electrică.
- Categoria I la care întreruperea alimentării duce la:
• dereglarea proceselor tehnologice în flux continuu necesitând perioade lungi pentru reluarea activităţii
la parametrii cantitativi şi calitativi existenţi în momentul întreruperii;
• rebuturi importante de materii prime, materialele auxiliare, scule tehnologice, semifabricate etc.;
• pierderi materiale importante prin nerealizarea producţiei planificate şi imposibilitatea recuperării
acesteia;
• repercusiuni asupra altor unităţi importante;
• perturbarea vieţii sociale în centrele urbane.
- Categoria a II-a, la care întreruperea alimentării duce la nerealizări de producţie, practic, numai pe durata
întreruperii, iar producţia nerealizată poate fi, de regulă, recuperată.
- Categoria a III-a, care cuprinde receptoare ce nu se încadrează în categoriile precedente.
Clasificarea receptoarelor pe categorii, cu stabilirea duratelor admisibile a întreruperilor în alimentarea cu
energie electrică se efectuează de proiectantul general împreună cu factorii interesaţi şi se cuprinde în
documentaţia tehnică - economică pentru cerere de putere, urmând a fi aprobată odată cu aceasta. Încadrarea
receptoarelor în categoriile 0 şi 1 se va face numai cu avizul expres al CTE al institutelor de proiectare.
La stabilirea categoriei se va ţine seama de:
a) cerinţele de continuitate în funcţionarea receptoarelor;
b) cerinţele speciale în ceea ce priveşte calitatea tensiunii şi frecvenţei din sistemul electric de alimentare;
c) indicatori valorici ai daunelor provocate de întreruperile accidentale în alimentarea cu energie electrică.
Alegerea caracteristicilor receptoarelor de energie electrică trebuie să fie făcută ţinând seama de condiţiile
tehnice de alimentare cu energie electrică în sistem de precizie prin Regulamentul de furnizare şi utilizare a
energiei electrice.
Pentru receptoarele de categoria zero, proiectantul general va prevedea instalarea în cadrul sistemului intern
de alimentare cu energie electrică a unor surse de intervenţie care vor asigura continuitatea în funcţionare a
receptoarelor respective, independent de sursa de alimentare de bază - sistemul electroenergetic.
Numărul de căi de alimentare din sursa de bază a acestor receptoare se va stabili în funcţie de condiţiile locale
(structura reţelei, gruparea receptoarelor de diverse categorii, amplasarea surselor etc.).
Natura sursei şi forma de energie utilizată se vor stabili în funcţie de puterea cerută de receptoarele respective,
de durata critică de realimentare a acestora şi de alte caracteristici ale procesului tehnologic, putându-se lua în
considerare surse ca:
- baterii de acumulatoare:
- generatoare sincrone mici, acţionate prin intermediul unor sisteme inerţiale de motoare cu ardere internă;
- grupuri Diesel electrice;
- centralele electrice de platformă;
- acţionarea cu turbine de abur sau gaze.
În funcţie de durata reluării procesului de producţie şi de efectele economice ale întreruperilor în alimentarea cu
energie electrică se va urmări realizarea unor căi de alimentare cu grade de siguranţă diferenţiate pentru
categorii de receptoare I, II şi III.
Căile de alimentare sunt considerate între sursă (punct de primire) şi ultimul punct (tablou) de distribuţie.
Astfel:
- Pentru receptoarele de categoria i se vor prevedea două căi de alimentare racodate în puncte distincte din
sistemul intern (bare distincte SRA, PT, PD sau staţia centralei proprii);
- Pentru receptoarele de categoria a II-a, se va adopta, de regulă, o cale de alimentare, a doua cale şi modul de
racordare a acesteia urmând a fi justificate tehnico-economic în situaţii speciale.
- Pentru receptoarele de categoria a III-a, se recomandă alimentarea printr-o singură cale. În cazul în care, în
acelaşi punct de consum, există receptoare din categorii diferite, care nu pot fi separate, se admite realizarea
condiţiilor de alimentare potrivit cerinţelor receptoarelor din categoria superioară; dacă rezultă necesară
alimentarea pe două căi, acestea vor fi dimensionate astfel încât, în caz de întrerupere simplă pe o cale,
cealaltă cale să poată prelua numai consumul pentru care s-a justificat dubla alimentare.
Pentru consumatorii izolaţi, care necesită puteri reduse pentru receptoarele din categoria I, se va analiza
oportunitatea utilizării unor surse de energie neconvenţională.
În staţii şi posturi de transformare, numărul de unităţi şi puterea total instalată în transformatoare trebuie să
corespundă sarcinii maxime de durată, cu considerarea capacităţii de suprasarcină prevăzută de instrucţiunea
3 RE-I 12-83. Verificarea funcţionării economice a transformatoarelor se va face în conformitate cu prevederile
normativului PE145.
În cazul existenţei unor transformatoare în rezervă rece (neinstalate) de acelaşi tip cu transformatoarele în
funcţiune, în dotarea unităţii, întreprinderii, platformei industriale, transformatoarele în funcţiune vor trebui să
asigure, la întrerupere simplă, numai sarcina de categoria I.
Prevederea unei centrale electrice proprii la consumator poate fi determinată de:
- necesitatea recuperării, economic justificate, a resurselor energetice secundare sau valorificarea complexă a
produselor;
- necesitatea producerii combinate de energie electrică şi termică, economic fundamentală prin calcule tehnico-
economice;
- existenţa unui procent important de receptoare de categoria zero;
- eficienţa economică a alimentării unor receptoare de categoria I pentru care duratele de revenire a tensiunii în
caz de întrerupere în sistem nu sunt satisfăcătoare.
În cazul existenţei unei centrale electrice proprii, care alimentează un grup de receptoare de categoriile zero şi
I, în funcţie de condiţiile de siguranţă cerute, centrala va fi dotată cu automatică de separare rapidă, în caz de
avarii în sistem, în conformitate cu prevederile normativului PE 025/94 privind insularizarea centralelor electrice
de pe platformele industriale.
7.7.2. Încadrarea şi soluţionarea alimentării cu energie electrică a receptoarelor cu rol de siguranţă la foc se
face în conformitate cu prevederile normativului I.7.
7.7.3. Se permite ca sursa de rezervă să asigure alimentarea întregii instalaţii electrice sau numai a unei părţi
din aceasta.
7.7.4. Rezerva de energie trebuie să fie menţinută în permanenţă la o valoare care să permită funcţionarea
autonomă a instalaţiilor de rezervă atât timp cât este necesar.
7.8. Instalaţii electrice în încăperi cu pericol de incendiu categoriile C (clasa BE2) şi PC (clasa AE5)
7.8.1. Distribuţiile instalaţiilor electrice din încăperi cu pericol de incendiu trebuie realizate astfel încât acestea
să nu permită propagarea flăcării.
Această prevedere este valabilă şi pentru distribuţii dispuse la exterior, pe pereţi care pot să transmită căldura
(de ex. pereţi metalici).
7.8.2. Aparatele utilizate în instalaţiile electrice din încăperi cu pericol de incendiu trebuie concepute astfel încât
în funcţionarea normală, cu arc electric ce se produce în interiorul acestora să nu poată provoca incendii în
exteriorul lor, avînd gradul de protecţie stabilit potrivit prevederilor normativului I.7.
7.8.3. Echipamentele electrice utilizate în aceste încăperi trebuie limitate la strictul necesar procesului
tehnologic. Celelalte echipamente electrice (care nu sunt strict necesare exploatării) se recomandă să fie
amplasate într-o incintă separată de încăperile cu pericol de incendiu prin pereţi rezistenţi la foc.
7.8.4. Este permisă traversarea acestor încăperi cu pericol de incendiu cu circuite care deservesc alte încăperi
dacă se respectă simultan următoarele condiţii:
- circuitele sunt protejate la suprasarcină şi scurtcircuit prin dispozitive de protecţie amplasate în amonte de
traversare;
- circuitele nu conţin nici o conexiune pe parcursul din interiorul încăperii cu pericol de incendiu; dacă totuşi
acestea există ele trebuie închise în manşoane şi trebuie să aibă gradul de protecţie IP 4X, în absenţa prafului
şi IP 5X, în prezenţa prafului.
7.8.5. Se recomandă protejarea cricuitelor care deservesc aceste încăperi cu dispozitive de protecţie
diferenţiale având un curent diferenţial rezidual nominal mai mic sau egal cu 500mA.
Nu este necesară prevederea unui dispozitiv de protecţie diferenţial pe fiecare din circuitele care deservesc
aceste încăperi dacă un asemenea dispozitiv este amplasat în amonte de aceste circuite. (de ex. la originea
instalaţiei).
7.8.6. Traversarea pereţilor şi planşeelor acestor încăperi de către instalaţiile electrice nu trebuie să diminueze
rezistenţa la foc a acestor elemente de construcţii luându-se măsuri corespunzătoare de etanşare a golurilor din
jurul acestora cu alcătuiri rezistente la foc, potrivit prevederilor normativelor I.7, P 118 şi P 107.
7.8.7. Părţile active ale circuitelor TFJS şi TFJP trebuie să fie:
- închise în manşoane care au grad de protecţie IP 2X;
- prevăzute cu o izolaţie completă care să suporte o tensiune de încercare de 500 V timp de un minut.
7.8.8. Corpurile de iluminat din aceste tipuri de încăperi trebuie să aibă gradul de protecţie IP 4X, în absenţa
prafului şi IP 5X, în prezenţa prafului.
7.8.9. Elementele uşor de deteriorat ale instalaţiilor electrice (de ex. lămpile corpurilor de iluminat) trebuie
protejate împotriva şocurilor (de ex. prin capace de plastic, grilaje etc.).
7.9. Instalaţiile electrice în zone cu pericol de explozie
7.9.1. Materialele electrice trebuie alese în funcţie de zonele cu pericol de explozie.
7.9.2. Instalaţiile electrice din zone cu atmosferă explozivă formată din gaze, vapori sau ceţuri trebuie să fie:
- în totalitate construite cu materiale electrice în execuţie Exi sau Exia II, atunci când atmosfera explozivă este
prezentă permanent sau pe perioade îndelungate;
- în totalitate construite cu materiale electrice în execuţie Ex (d, p, i), dacă atmosfera explozivă se formează
intermitent în funcţionare normală.
7.9.3. Materialele utilizate în instalaţii electrice din încăperi cu pericol de explozie trebuie să fie alese şi instalate
astfel încât încălzirea normală în acest caz de defect să nu poată provoca incendiu.
7.9.4. Instalaţiile electrice trebuie proiectate şi executate astfel încât:
- să respecte prevederile normativului I.7;
- să fie reduse la ceea ce este strict necesar nevoilor de exploatare;
- să nu fie una din cauzele posibile de inflamare a atmosferei explozive.
7.9.5. Distribuţiile electrice nu trebuie să fie propagatoare de flacără şi să fie protejate împotriva şocurilor
mecanice şi acţiunii produselor utilizate sau fabricate în aceste încăperi.
7.9.6. Trecerile distribuţiilor între încăperi cu pericol de explozie şi alte încăperi sau amplasamente trebuie să fie
realizate astfel încât să împiedice trecerea atmosferei explozive.
7.9.7. Cablurile cu tensiunea nominală de 1000V pot fi utilizate dacă sunt îndeplinite simultan următoarele
condiţii:
a) Cablurile nu trebuie să fie supuse nici unui risc de deteriorări mecanice:
- dacă distribuţia electrică se află în încăperi cu riscuri mecanice, acestea trebuie să aibă, fie prin construcţie,
fie prin instalare, o protecţie mecanică corespunzătoare riscurilor mecanice la care sunt expuse.
b) Valorile curenţilor admisibili în conductoare trebuie să fie reduse cu min. 25%.
c) Toate circuitele trebuie protejate împotriva suprasarcinilor. Amplasarea acestor dispozitive se face conform
normativului I.7 şi nu se admite deplasarea punctului de instalare.
d) Cablurile trebuie să fie protejate împotriva influenţelor externe prezente.
e) Modul de racordare al cablurilor la aparatele şi echipamentele necesare trebuie să fie corespunzător
condiţiilor impuse astfel încât să se elimine riscurile de explozie.
7.9.8. În cazul în care atmosfera explozivă este formată din prafuri sau fibre, instalaţiile electrice trebuie să aibă
gradul de protecţie IP 5X sau IP 6X în funcţie de riscul pe care îl prezintă zona şi având temperatura de
suprafaţă conform normativului I.7.
La realizarea distribuţiei instalaţiilor electrice trebuie luate măsuri pentru a se evita depunerile de praf sau fibre
pe acele părţi ale instalaţiei care pot provoca o încălzire periculoasă. Aceste zone trebuie limitate prin
proiectare, astfel încât în funcţionare normală, temperatura pe suprafaţa lor să nu producă aprinderea prafului
sau a fibrelor depuse.
Dacă distribuţiile sunt pozate în tuburi de protecţie acestea trebuie etanşate la extremitatea plasată în zona cu
pericol de explozie.
Arii de distribuţie a carburanţilor lichizi
7.9.9. Zonele de protecţie pentru gurile de descărcare a carburanţilor din rezervoarele de stocaj, pentru guri de
aerisire şi pentru aparate de distribuţie sunt definite în normativul NP 004.
7.9.10. Distribuţiile electrice executate în aceste zone trebuie realizate cu cabluri rezistente la solicitări
mecanice şi la hidrocarburi.
Dacă distribuţiile sunt pozate în tuburi de protecţie, acestea trebuie etanşate la extinderea plasată în zona cu
pericol de explozie.
7.9.11. În zonele cu pericol de explozie nu trebuie să se instaleze şi nu trebuie să treacă decât distribuţiile
electrice care servesc exploatării acestor zone.
7.9.12. Aparatele de protecţie ale instalaţiei electrice trebuie grupate pe unul sau mai multe tablouri care vor fi
instalate:
- în încăperi sau amplasamente care au condiţii normale cu privire la influenţele externe;
- în dulapuri închise situate în afara zonelor cu pericol de explozie, a zonelor de spălare sau a zonelor de
gresaj.
7.9.13. Asigurarea legării la pământ a maselor instalaţiei electrice a conductelor metalice şi a părţilor metalice
ale elementelor de construcţie şi a rezervoarelor din zona respectivă se realizează printr-o priză sau un
ansamblu de prize de pământ.
7.10. Instalaţii electrice montate pe elemente de construcţii din materiale combustibile
7.10.1. Instalaţiile electrice montate pe elemente de construcţie combustibile trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
- distribuţia trebuie realizată astfel încât să nu fie propagatoare de flacără; este interzisă pozarea
conductoarelor cu izolaţie de cauciuc pe lemn;
- toate aparatele electrice, echipamentele, conductoarele, cablurile şi ţevile de protecţie trebuie montate
conform normativului I.7.
[top]
ANEXA 1
PRINCIPALELE PRESCRIPŢII TEHNICE
STANDARDE
STAS 297/1 - Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale.
SR CEI 60446 - Identificarea conductoarelor prin culori sau prin repere numerice
STAS 452/1 - Siguranţe cu filet tip D. Condiţii tehnice generale de calitate (M-
SR/2/83).
SR CEI 60034 - Maşini electrice rotative. Partea 5: Clasificarea gradelor de protecţie
asigurate de învelişurile maşinilor electrice rotative.
STAS 2612 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise
STAS 2614/1 - Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Condiţii
tehnice generale de securitate
STAS 2849/1...7 - Iluminat. Terminologie
SR EN 60529 - Grade normale de protecţie asigurate prin carcase. Clasificare şi
metode de verificare.
STAS 6646/1 - Iluminatul artificial. Condiţii generale pentru iluminatul în construcţii
STAS 6646/2 - Iluminatul artificial. Condiţii speciale pentru iluminatul în industrie
STAS 6646/3 - Iluminatul artificial. Condiţii speciale pentru iluminatul în clădiri civile
SR CEI 6050(826)+A1 - Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 826: Instalaţii
electrice în construcţii
STAS 9954/1 - Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie.
Prescripţii de proiectare şi montare
STAS 10413/1 - Unelte electrice portabile. Condiţii tehnice generale de securitate
STAS 11054 - Aparate electrice şi electronice. Clase de protecţie contra
electrocutării
STAS 11237/2 - Echipament electromedical utilizat în vecinătatea pacientului. Condiţii
generale de securitate. Protecţia împotriva electrocutării
SR CEI 598-2-22 - Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat de siguranţă. Condiţii tehnice
speciale
STAS 12216 - Protecţia împotriva electrocutării la echipamente electrice portabile.
Prescripţii
STAS 12217 - Protecţia împotriva electrocutării la utilajele şi echipamentele
electrice mobile. Prescripţii.
SR CEI 60245-4
- Iluminat artificial. Iluminat de siguranţă în industrie
SR 12294
STAS 12604 - Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale
STAS 12604/4 - Protecţia împotriva elecrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii
STAS 12604/5 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii
de proiectare, execuţie şi verificare
STAS 12993/11 - Simboluri grafice pentu scheme. Partea II: Scheme şi planuri de
instalaţie, arhitectură şi topografie.
SR EN 50014 - Aparatura electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Prescripţii
generale
SR EN 50028 - Echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive.
Încapsulare "m".
SR EN 60 529 - Grade normale de protecţie asigurate prin carcase. Clasificări şi
metode de verificare
Normative, instrucţiuni, decrete
Normativ I 7 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu
tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c.
Normativ I 20 - Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului
P 17 - Normativ pentru proiectarea staţiilor de încărcare a bateriilor de
acumulatoare
P 100 - Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor
PE 102 - Normativ pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor de conexiuni şi
distribuţie cu tensiuni până la 1000V c.a. în unităţi energetice.
PE 103 - Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor
electroenergetice la solicitări mecanice şi termice în condiţii de
scurtcircuit
PE 106 - Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de joasă tensiune
PE 107 - Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri
electrice
PE 112 - Normativ pentru proiectarea instalaţiilor de curent continuu din
centrale şi staţii
PE 116 - Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii
electrice
P 118 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor
PE 120 - Instrucţiuni privind compensarea puterii reactive în reţelele electrice
de distribuţie şi la consumatori industriali şi similari.
PE 124 - Normativ privind stabilirea soluţiilor de alimentare cu energie
electrică a consumatorilor industriali şi casnici.
PE 132 - Normativ pentru proiectarea reţelelor electrice de distribuţie publică
PE 134 - Normativ privind metodologia de calcul a curenţilor de scurtcircuit în
reţele electrice
PE 142 - Normativ privind combaterea efectului flicker în reţelele de distribuţie
PE 143 - Normativ privind limitarea regimului deformant
HG 170 - Regulament pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice. Definiţii.
- Instrucţiuni de detaliere a prevederilor din RFUEE
PE 936 - Instrucţiuni privind modul de autorizare a introducerii în proiecte a
montării şi utilizării receptoarelor electrotermice.
PE 155 - Normativ pentru proiectarea şi executarea branşamentelor electrice
pentru clădiri civile
ID 17 - Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea şi recepţionarea
instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie.
C 56 - Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a
instalaţiilor aferente
CEI 664 - Prescripţii de coordonare a izolaţiei în instalaţiile de distribuţie de
joasă tensiune
SR CEI 354-1 - Instalaţii electrice ale clădirilor. Domeniu de aplicare, obiect, principii
fundamentale
SR CEI 60364-2 - Definiţii
SR CEI 60364-3 - Determinarea caracteristicilor generale
SR CEI 60364-4 - Protecţia pentru asigurarea securităţii
SR CEI 60364-5 - Alegerea şi punerea în operă a materialelor şi echipamentelor
electrice
SR CEI 60364-6 - Verificări
SR CEI 60364-7 - Reguli pentru instalaţii şi amplasamente speciale
SR CEI 60536 - Clasificarea echipamentelor electrice şi electronice din punct de
vedere al protecţiei împotriva şocurilor electrice
[top]
ANEXA 2
GRADE DE PROTECŢIE A MATERIALELOR
Protecţia împotriva corpurilor solide
Clasificare Caracteristici Grad IP
electrice
neglijabil fără protecţie

0 x (1)

protejat împotriva corpurilor


2x
solide mai mari de 12 mm

protejat împotriva corpurilor


solide mai mari de 2,5 mm

obiecte mici 3x

protejat împotriva corpurilor


solide mai mari de 1 mm

obiecte foarte mici 4x

protejat împotriva prafului

5 x (2)

praf

protejat total împotriva prafului

6x

S-ar putea să vă placă și