Sunteți pe pagina 1din 4

CHESTIONAR

pentru examen

1. Ce este gndirea economic i locul ei n istoria gndirii economice. Obiectul de studiu


al Istoriei gndirii economice. Periodizarea.

Gindirea economica este un fenomen complex care se modifica in decursul timpului. Ea este
rezultatul procesului de cunoastere a unei laturi distincte a realitatii. Gindirea economica este un
fenomen complex care se modifica in decursul timpului. Ea este rezultatul procesului de
cunoastere a unei laturi distincte a realitatii.
Gndirea economic reprezint ansamblul refleciilor referitoare la viaa economic a
societii (idei, opinii, teorii, doctrine economice), produs superior al unei complicate
interaciuni dintre caracteristicile obiective ale mediului social (i implicit i ale mediului
natural) n cadrul cruia se fac aceste reflecii i calitile subiective ale celor ce fac.
respectivele refleciiGndirea economic reprezint ansamblul refleciilor referitoare la viaa
economic a societii (idei, opinii, teorii, doctrine economice), produs superior al unei
complicate interaciuni dintre caracteristicile obiective ale mediului social (i implicit i ale
mediului natural) n cadrul cruia se fac aceste reflecii i calitile subiective ale celor ce fac
respectivele reflecii.
2. Gndirea economic n Antichitate. Ideile economice din Orientul Apropiat, India i China antic.
3.

Gndirea economic din Grecia i Roma antic.

4. Gndirea economic din Evul Mediu. Doctrina justiiei sociale a lui Toma dAquino.
5. Caracteristica general a gndirii economice din Epoca Modern: cucente, coli, doctrine.
6.
7.
8.
9.
10.

Mercantilismul primul curent de gndire economic din Epoca Modern:glorificarea aurului, comerului
i protecionismului.
Particularitile naionale ale mercantilismului spaniol, francez, englez. Idei mercantiliste la D. Cantemir.
Concepiile de baz a colii clasice fiziocrate. Ordinea natural, legile economice, produsul net. Tabloul
economic al lui Fr. Quesnay.
Caracteristica general a doctrinei liberalismului economic clasic.
Sistemul economic al lui A. Smith. Economisirea i diviziunea muncii. Teoria valoare-munca. Homo
oeconomicus i principiul minii invizibile.

11.

J.B. Say continuator i sistematizator al doctrinei smithiene. Legea debueelor.

12.

Ideile economice ale lui D. Ricardo i T. Malthus. Teoria costurilor comparative i Teoria populaiei.

13.

J.S.Mill ultimul mare clasic al liberalismului economic. Paradoxul Mill.

14.

Condiiile apariiei i clasificarea curentelor reformiste i contestatare. Curentele socialiste utopiste


(premarxiste).

6.1 Condi iile apari iei i clasificarea curentelor reformiste i contestatare Dezvoltarea economiei de pia
din primele decenii i de la mijlocul secolului al XIX-lea a avut rezultate practice contradictorii. Pe de o parte, ea
a contribuit la accelerarea dezvolt rii economice prin cre terea volumului produc iei, diversificarea calit ii m
rfurilor, dezvoltarea comer ului intern i interna ional. Exponen ii liberalismului clasic au teoretizat
superioritatea acestui tip de organizare economic n raport cu tipul economiei naturale sau cu formele alternative
de organizare, chiar dac uneori au exprimat rezerve fa de perspectivele sale de evolu ie. Pe de alt parte, pe
m sura dezvolt rii economiei de pia n profunzime (afectnd categorii sociale tot mai largi) i pe o arie
geografic tot mai vast , au ap rut, sau, dup caz, s-au accentuat unele fenomene negative manifestate prin: a)
disfunc ionalit i, dezechilibre i, dup 1825, crize la scar macroeconomic i mondoeconomic ; b)

accentuarea inegalit ilor sociale i polarizarea societ ii, prin declinul social sau marginalizarea unor categorii
ale popula iei. Pe planul gndirii economice, reac iile de insatisfac ie, respectiv de protest fa de consecin
ele func ion rii economiei de pia s-au ndreptat mpotriva bazelor teoretice i metodologice ale curentului
liberal clasic, privit ca ap r tor necondi ionat al economiei de pia . Curentele ce dau expresie reac iilor
critice la adresa liberalismului clasic pot fi clasificate dup mai multe criterii.
Dup criteriul atitudinii fa de doctrina liberal clasic , se cunosc reac ii par iale (care pun n discu ie doar
anumite principii, teorii sau recomand ri, socotite vulnerabile sau gre ite) i reac ii radicale , care resping n
totalitate postulatele teoretice, metodologice i de politic economic ale liberalismului clasic. Dup criteriul
pozi iei fa de perspectivele evolu iei economiei de pia , se cunosc curente reformiste , care recomand , n
esen , ameliorarea func ion rii economiei de pia i curente contestatare , care recomand nlocuirea
economiei de pia , n oricare dintre variantele posibile , cu forme alternative de organizare economic . Potrivit
altor aprecieri, reac iile critice la adresa liberalismului clasic pot fi clasificate n: reac ii na ionale (reflectnd
insatisfac iile legate de frnare dezvolt rii unor ri datorit asimetriilor din economia mondial ), reac ii
sociale (reflectnd protestul legat de inechit ile n reparti ia veniturilor i marginalizarea unor categorii
sociale) i reac ii intelectuale (reflectnd preocup rile provenite din interiorul gndirii economice de factur
liberal privind nnoirea bazelor teoretice i metodologice ale acesteia)[1]. Sub raportul profunzimii teoretice i
al clarit ii expunerii, curentele reformiste i contestatare s-au situat, cu mici excep ii, sub nivelul atins de
liberalismul clasic.
6.2 Curentele socialiste premarxiste Curentele socialiste[2] moderne au fost precedate i, ntr-o oarecare m sur
, inspirate de reformatorii sociali din antichitate i din Evul Mediu. La sfr itul Evului Mediu i nceputul
epocii moderne s-au nmul it lu rile de pozi ie critice la adresa nedrept ilor sociale i, n paralel, preocup
rile de nl turare a acestora, materi alizate n proiecte de reformare din temelii a societ ii. Autorii acestor
proiecte i manifestau ncrederea n existen a unor tipuri, socotite ideale, de organizare social , f r , ns , s
explice plauzibil cnd i cum s-ar putea trece efectiv la nf ptuirea lor. De aceea, aceste proiecte generoase, dar
irealizabile, sunt cunoscute sub numele generic de utopii[3]. Curentele socialiste premarxiste cuprind ansamblul
curentelor de factur socialist de pn la mijlocul secolului al XIX-lea: socialismul cre tin, socialismul laic
timpuriu, comunismul utopic, socialismul productivist, socialismul asocia ionist i altele. Ele sunt cunoscute sub
denumirea generic de curente socialiste utopice , n sensul c proiectele lor sociale nu erau realizabile, spre
deosebire de marxism, denumit socialism tiin ific de adep ii s i, al c rui proiect social a fost pus n aplicare.
Curentele socialiste premarxiste prezint asem n ri privind att explicarea cauzelor nedrept ilor sociale, ct
i necesitatea nl tur rii tipului economiei de pia :
1) cauza fundamental a nedrept ilor sociale consta n distribuirea inechitabil a propriet ii private, care
genera exploatarea i mizeria maselor largi. De aceea, era avut n vedere fie desfiin area propriet ii private,
fie limitarea ei la bunurile provenite nemijlocit din munc ;
2) bazele func ion rii economiei de pia (ini iativa economic individual , independen a agen ilor
economici, libertatea contractelor i a muncii) urmau s fie nl turate;
3) trecerea la forma preconizat de organizare economic i social urma s aib loc, de regul , pe cale
revolu ionar , prin ac iunea energic a unor grupuri disciplinate de aderen i;
4) noile forme de organizare economic i social exprimau, cu prec dere, interesele categoriilor sociale
salariate i, uneori, ale celor legate de forme de organizare economic anterioare economiei de pia ;
5) conducerea procesului economic se realiza fie direct de institu iile statului, fie prin intermediul unor colective
exprimnd voin a membrilor lor. Pe lng asem n rile men ionate, n solu iile preconizate de curentele
socialiste premarxiste existau numeroase deosebiri. Adep ii acestor curente, grupa i n asocia ii cu caracter
exclusivist, sectar, s-au l sat antrena i n diferite dispute i polemici, unele n form violent .
15.

Geneza i evoluia curentului protecionist. Fr. List fondatorul. Politica protecionismului vamal i
ncurajarea dezvoltrii economice proprii.

16. coala istoric german i etapele de dezvoltare.


Protec ionismul i coala istoric german dau expresie principalelor reac ii na ionale fa de liberalismul
clasic, pe care promotorii acestor curente l-au criticat sub aspect teoretic, metodologic i al politicii economice.
Sub aspect teoretic, ei au contestat preten ia de valabilitate permanent i universal a postulatelor

liberalismului clasic i au afirmat relativitatea sau, dup caz, inexisten a unor legi naturale. Obiectul de studiu al
tiin ei economice ar trebui s l constituie evolu ia economiei na ionale , privit ca o entitate i nu ac iunea
agen ilor economici izola i. Investigarea particularit ilor na ionale i locale, socoteau protec ioni tii i
adep ii colii istorice germane, permite formularea unor constat ri realiste i a unor concluzii adecvate pentru
progresul economic al rii respective. Sub aspect metodologic, adep ii acestor curente au respins metoda
deductiv , utilizat de liberalii clasici ( i mai trziu, de cei neoclasici), considernd c ar contribui la
deformarea realit ii economice. n locul acesteia, ei propuneau adoptarea metodei inductive i istorice , care ar
fi n m sur s studieze via a economic n devenirea i cu particularit ile sale; cercetarea economic ar
trebui s aib un caracter empiric, bazat pe eviden ierea analogiilor, asem n rilor i deosebirilor dintre fapte,
fenomene i procese. Sub aspectul politicii economice, se constat unele diferen e de apreciere ntre adep ii
protec ionismului i cei ai colii istorice germane. Protec ioni tii au criticat vehement teoriile clasice ale
comer ului interna ional care, n opinia lor, avantajau un grup restrns de ri dezvoltate economic i
dezavantajau restul rilor lunii.
coala istoric german a cuprins dou mari etape succesive de dezvoltare:
1. vechea coal istoric german , ntre 1850-1890;
2. noua coal istoric german (ai c rei reprezentan i s-au afirmat nc din deceniul 1870-1880, dar a c rei
existen distinct a fost recunoscut doar dup 1890), ntre 1890-1930.
Vechea coal istoric german a fost ilustrat de Wilhelm Roscher, Bruno Hildebrand i Karl Knies.
Fondatorul ei, economistul i sociologul W.Roscher, este autorul lucr rii Sistemul economiei politice ( 1854), n
care aduce nnoiri teoretice i metodologice n tiin a economic . El critica teoria liberal clasic pentru c sa rezumat la enun area unor legi pretins naturale, a c ror existen nu a putut fi demonstrat . Economia na
ional , sus inea Roscher, reprezenta o entitate organic , a c rei studiere impunea utilizarea metodei inductive
comparatiste. Menirea tiin ei economice era aceea de a studia particularit ile fiec rui popor i ale fiec rei
epoci istorice i de a formula, pe aceast bazat , recomand ri privind politica economic corespunz toare
situa iei date.
Noua coal istoric german a fost reprezentat , n principal, de Gustav Schmoller i Ludwig Joseph (Lujo)
Brentano. Ei contestau existen a oric ror legi economice, pe motiv c fenomenele i procesele economice sunt
extrem de complexe i nu pot fi izolate n vederea unei cercet ri temeinice; de aceea, considerau f r rost discu
iile pe aceast tem .
17. Romantismul economic, anarhismul i socialismul de stat: reprezentani i idei.
18. Ideile principale ale doctrinei economice a lui K. Marx. Teoria plus valorii. Leninismul.
19.

Caracteristica general a neoclasicismului economic (sau a marginalismului). Principalele coli


marginaliste.

20.

Aportul colii marginaliste austriece(K. Menger i E. Bohm-Bawerk) i al colii matematice elveiene (L.
Walras) la dezvoltarea tiinei economice. Teoria utilitii marginale i teoria echilibrului general.

21.

Trsturile comune i deosebirile dintre doctrinele clasic i neoclasic. A. Marshall autorul concilierii
clasicilor cu neoclasicii.

22.

Caracteristica general a gndirii economice din Epoca Contemporan: curente i doctrine de baz.

23.

Esena i etapele dezvoltrii instituionalismului economic, evoluia instituionalismulului american.


(Th.Veblen) .

24.

Modelul Heckscher Ohlin Samuelson (H-O-S) i paradoxul Leontief n comerul internaional.

25.

Geneza, evoluia i esena curentelor economiei dirijate. Corporatismul.

26.

Keynesismul doctrina principal a curentului economiei dirijate.

27.

Politica economic preconizat de J.M. Keynes. Teoria general i teoria ciclurilor economice.

28.

Neokeynesismul: reprezentanii i variantele lui principale. R.Harrod,P.Samuelson, P.Sraffa.

29.

Neokeynesismul sintezei neoclasice de P. Samuelson.

30.

Neoliberalismul economic apariia i orientrle principale ale lui. Protoprinii neoliberalismului.

31.

Neoliberalismul economic de orientare conservatoare. colile i curentele. Monetarismul. coala


monetarist de la Chicago. M. Friedman.

32.

Neoliberalismul economic de orientare liberal-social. coala de la Freiburg. Ordoliberalismul.

33.

Particularitile formrii i dezvoltrii gndirii economice romneti. P. Aurelian i M. Manoilescu

34.

Instituionalismul. Teoria economiei dualiste de J. K. Galbraith i teoria economiei dominante de Fr.


Perroux.

35.

Conceptul de avuie n viziunea mercantilitilor, fiziocrai lor i liberalitilor clasici.

36.

Apariia i particularitile neoinstituionalismului economic. Imperialismul tiinei economice.

37.

Teoria costul tranzaciilor si teoria drepturilor de proprietate de R. Coase.

38.

Teoria alegerii publice de J. Buchanan.

39.

Particularitile gndirii economice contemporane. Teoria capitalului uman de G. Beker i teoria


anticiprilor raionale de R. Lucas.

40.

Teorii i doctrine ale subdezvoltrii. Teorii despre geneza subdezvoltrii. Teorii ale strategiilor de eradicare
a subdezvoltrii.

41.

Creterea i dezvoltarea economic n actualele confruntri de idei. Teoria zegismului. Doctrina creterii
economice organice.

42.

Economiti laureai ai Premiului Nobel.

BIBLIOGRAFIE
1.
Ionescu T, Popescu Gh, Istoria gndirii economice din antichitate pn la sfritul
secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca 1992.
2. Moldovan Dumitru, Doctrine i economiti celebri, Chinu, ed. ARC, 2011.
3. Moldovan D., Doctrinele economice. Ed.a III-a, Chiinu, 2003.
4. Fura E., Cun V., Doctrine economice, Vol.I. Curs i Aplicaii, Chiinu, 2003.
5. Popescu, Gh., De la economia clasic spre economia social, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 1998;
6. Popescu, Gh., Keynesism i neolibrralism n economia secolului al XX-lea, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1998;
7. Popescu Gh., Evoluia gndirii economice. Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2009.
8. Nicolae-Vlcanu I. Tratat de doctrine economice. Bucureti 1996.
9. Umane V., Istoria gndirii economice, Chiinu, 1992.
10. . ... , 2012