Sunteți pe pagina 1din 174

GICU DAN

SECRETELE
ARBORELUI SEFIROTIC

EDITURA VULTUR Z M

Consilier editorial: Antuaneta Lucasciuc

Redactor: Camelia Ardelean


Culegere text: Adriana Cristea
Coperta: Marian Zamfir

Copyright 2001 Editura Vultur Z M


C.P. 98 O.P. 1 Deva 2700 tel. 054/224815
e-mail: fachirus@yahoo.com
http: fachirul.ebony.ro
Toate drepturile sunt rezervate editurii Vultur Z M

ISBN 973-85032-2-1

Cartea I

POMUL VIE|II

Gicu

Dan

Pomul Vie\ii

Se-aprind luminile pe r@nd


{n pomul sufletului meu,
Cu fiecare lumini\`
Merg, mai ap`sat, pe drumul T`u.
Sub pomul cu lumini aprinse
Adus de Magul cel B`tr@n
Stau dou` daruri nestemate
Iubirea Ta, sufletul meu.
La pomul cu lumini albastre (Jupiter - HASED)
Colind`tori din lumi astrale
Vestesc, prin glasuri diafane,
Na]terea Ta-n sufletul meu.
Mi-ai spus, |i-am spus
{n c@teva cuvinte,
Acum, la ceas de s`rb`toare,
Un g@nd despre momentul meu
{n ve]nicia M`re\iei Tale.
(Maria Gro]an, Oradea)

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Introducere
Omul este cea mai enigmatic` fiin\` a planetei
P`m@nt. El caut`, cu discern`m@nt, informa\ii care s`i lumineze calea [n evolu\ia social`, dar aproape
[ntotdeauna face abstrac\ie de sinele s`u cel mai
profund, pe care [l manifest`, [n mod real, doar omul
din interior.
Cu toate gre]elile inerente unei asemenea civiliza\ii
materialiste, omul atrage spre comportamentul s`u exterior, social, ]i informa\ii care sunt de natura utilit`\ii
omului interior.
Din p`cate, [n marea majoritatea a cazurilor, aceste
informa\ii sunt traduse [n mod exclusiv doar spre ceea
ce i-ar putea aduce, ca rezultat imediat, o abunden\`
de aspecte eterogene, care s`-i bucure pentru moment
sufletul.
{n marea majoritate a cazurilor, oamenii nu vor s`
con]tientizeze faptul c` adev`rata mul\umire interioar`
este de natur` pur spiritual`.
Prin intermediul acestei c`r\i, doresc s` v` fac s`
[n\elege\i c` noi, oamenii, facem parte dintr-o familie
macrocosmic` de propor\ii uria]e, [n care ultima treapt`
(nr.10) de con]tiin\` ra\ional` ne apar\ine ]i ne define]te
[n acest moment.
Aceast` mare familie macrocosmic` este compus`
din ierarhii de lumin` (sunt ]i ierarhii ale [ntunericului,
dar acestea nu ne intereseaz`), [n care exist` fiin\e de
lumin`, cu un rol bine determinat [n evolu\ia uman`.

Gicu

Dan

Aceste fiin\e de lumin` []i duc existen\a pe frecven\e


vibra\ionale foarte [nalte, [n universuri sublime de
lumin`, unde ]i noi putem avea acces, dar nu [n corp
fizic, ci [n corp astral, mental sau spiritual, dup` caz.
}tiu c` unor cititori (chiar esoteri]ti) li se va p`rea
greu s` se angreneze [ntr-o munc` de cercetare
serioas` [n leg`tur` cu aceste ierarhii de lumin`, dar
eu v` spun cu sinceritate c`, [ntr-un anume fel, ei chiar
lucreaz` cu aceste ierarhii, dintr-o pozi\ie de curiozitate
sau spre [mplinirea unor avantaje materiale sau
matrimoniale.
1. Cea mai inferioar` form` de a colabora con]tient
cu aceste ierarhii de lumin` (dar [ntr-un mod total eronat)
se realizeaz` atunci c@nd se dore]te colectarea unor
informa\ii cu scop previzional - social, care sunt cumulate [n con\inutul unui horoscop barbar, preistoric, de
tip cavern` (pe]ter`). Acest tip de horoscop are marele
dezavantaj de a canaliza o popula\ie needucat` esoteric spre latura sufleteasc` a capriciilor, pasiunilor,
poftelor ]i dorin\elor lume]ti de natur` material` ]i
sexual`. Prin acest horoscop, se [nt`re]te karma personal`.
Singurul avantaj al acestor horoscoape de cavern`
este acela c` ele folosesc din mecanica cereasc`
anumite aspecte cu caracter astronomic, ]i care au
totu]i calitatea de a extinde con]tien\a clientului p@n`
la constela\iile [nvecinate.
2. O form` superioar` de a colabora cu aceste
ierarhii de lumin` o au urm`toarele grupuri de entit`\i
fizice:
A) Prima categorie - se refer` la astrologii care fac
horoscoape dup` o astrogram` special` ]i care primesc
informa\iile solicitate direct prin intui\ie (cunoa]tere
revelat`), de la aceste ierarhii de lumin`.
Informa\iile pe care ace]ti adev`ra\i astrologi le

Secretele

Arborelui

Sefirotic

aduc din universurile sublime sunt de asemenea natur`,


[nc@t nu se perturb` programul de destin (pentru c` nu
este un joc social) ]i nici nu se intr` [n karma personal`
a solicitan\ilor.
Am cunoscut astrologi care mi-au confirmat faptul
c` au avut cazuri [n care, pentru prieteni foarte apropia\i,
nu au reu]it s` primeasc` informa\iile dorite, deoarece
prietenii lor nu puteau [n\elege acest tip de astrogram`
(horoscop spiritual) ocult`, din lips` de purificare, dar
]i din lips` de cunoa]tere adecvat` [n domeniu.
B) A doua categorie - sunt persoane care au atins o
treapt` [nalt` [n spirit ]i au acces [n universuri astrale,
mentale sau spirituale, dup` caz, de unde primesc
informa\ii concrete despre evenimente ce se vor
[nt@mpla [n viitor (vezi urm`torul volum al c`r\ii de fa\`)
sau informa\ii cu caracter de simbol, pentru a le oferi
celor interesa\i de a-]i ridica nivelul cunoa]terii
metafizice ]i a p`]i pe o nou` treapt` [n con]tiin\`.
Dragi prieteni, trebuie s` [n\elege\i c` adev`rata
astrologie se face dac` ad`ug`m la mecanica cereasc`
o [ntreag` ]tiin\` ini\iatic` (ocult`), pe care ierarhiile de
lumin` o revars`, prin noi, spre Terra.
Cu to\ii avem obliga\ia ca, [n spa\iul rom@nesc, s`
[ndeplinim o misiune spiritual`, dar aceasta nu se va
realiza dec@t colabor@nd cu ierarhiile de lumin`, pe care,
[n mod simbolic, le reprezent`m schi\ate [n Pomul Vie\ii
sau Arborele Sefirotic.
Cunosc@nd Arborele Sefirotic ]i intr@nd [n
comuniune cu ierarhiile de lumin`, nu numai c` ai acces
la adev`rata astrogram` a destinului t`u, dar tu [nsu\i
te vezi ]i te sim\i ca o astrogram` divin`, [n plin experiment terestru, [n care viitorul [\i este dezv`luit [ntr-o
perspectiv` din care dore]ti ca procesul
transforma\ional (Apocalipsa) s` se deruleze c@t mai
rapid.

Gicu

Dan

Dragi locuitori ai spa\iului rom@nesc, indiferent de


etnia din care ne tragem ]i pe care nu trebuie s` o
neg`m, trebuie s` [n\elegem cu to\ii c` suntem spirite
[ncarnate [n acest timp ]i spa\iu, pentru a prelua o ]tafet`
(tehnologie) spiritual`, pe care str`mo]ii no]tri stelari
au ascuns-o, acum c@teva mii de ani, ca de acum s` o
putem utiliza.
Dac` prin Arborele Sefirotic nu reu]e]ti s`-\i l`rge]ti
con]tien\a spiritual`, c@t ]i colaborarea cu ierarhiile de
lumin`, atunci vei prelua din aceast` ]tafet` doar at@t
c@t \i-ai a]ternut.
V` doresc o citire atent`, c@t ]i medita\ii repetate
pe ierarhiile de lumin`, pentru a intra [ntr-o comuniune
irepro]abil` cu acestea, ]i astfel, s` pute\i experimenta,
la nivel spiritual, anumite universuri, fa\` de care noi,
p`m@ntenii, p`rem ca ni]te copii r`t`ci\i [ntr-o uria]`
gr`din`, numit` Terra.
Gicu Dan

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Cap.I
Comuniuni ]i perspective sefirotice din arcul
luminii
Dac` [n volumul intitulat Misiunea spiritual` a
Rom@niei v-am oferit o anumit` perspectiv` terestr` a
Arborelui Sefirotic (Pomul Vie\ii), [n care ierarhiile de
lumin` aveau ]i au ca sprijin, [n spa\iul rom@nesc,
anumi\i centri energetici ce func\ioneaz` pe diferite
trepte vibratorii, acum voi face c@teva scurte referiri la
acela]i Pom al Vie\ii, dar din alte perspective.
Dar [nainte de a expune aceast` realitate, doresc
s` v` fac s` [n\elege\i (con]tientiza\i) c`, indiferent de
calit`\ile (definirile, atributele) voastre sociale, trebuie
s` \ine\i cont, [n experien\ele pe care le derula\i pe Terra,
de urm`toarele avertismente cu titlu de sentin\` ocult`:
1. Arborele Sefirotic (Pomul Vie\ii) e]ti chiar tu;
2. Arborele Sefirotic are origine ]i identitate pur spiritual`;
3. Arborele Sefirotic a fost utilizat [n misterele antice,
[ncep@nd cu Fiii Luminii din Atlantida, Dacia, Egipt, Israel etc.
4. {n virtutea legii ncarn`rilor succesive
(re[ncarn`rilor), tu ai fost [n Atlantida, Dacia, Egipt, Israel etc. ]i ai mai utilizat acest arbore sefirotic [n ini\ierile
tale oculte, dar [ntre timp, ai uitat.
Altfel spus, tu e]ti propriul t`u str`mo], c@t ]i
propriul t`u urma], [n ceea ce prive]te evolu\ia
con]tien\ei tale. Fiecare om se construie]te pe sine
[nsu]i, dup` c@t []i ofer` prin iubire (altruism),

Gicu

Dan

cunoa]tere esoteric` ([n\elepciune) ]i voin\a de a le


manifesta pe acestea, ca fapte divine, [n fiecare vie\uire
(re[ncarnare) terestr`.
5. Arborele Sefirotic este, [n aceea]i m`sur`, un
bun individual ]i un bun colectiv (terestru ]i extraterestru
sau fizic ]i metafizic). Chiar dac` se vrea, nimeni nu
poate s` monopolizeze acest pom al vie\ii, el fiind o
mo]tenire divin` a fiec`rui om [n parte. Astfel, putem
spune c` adev`rata paternitate a Pomului Vie\ii este de
natur` spiritual-macrocosmic`, din sursa celui ce []i
spune EU SUNT CEL CE SUNT. Din acest considerent,
Pomul Vie\ii (Arborele Sefirotic) nu apar\ine unui grup
ini\iatic din antichitate sau din prezent [n utilizarea
poten\ialului s`u sacru, ci tuturor, spre folosul tuturor.
6. Arborele Sefirotic []i revars` necontenit esen\a
]i poten\ialit`\ile (atributele) [n materie, [n toate regnurile
existente, iar regnul uman este cea mai [nalt` treapt`,
de pe care fiecare spirit poate s`-]i con]tientizeze (cu
ajutorul ierarhiilor de lumin`) propriul salt [n con]tiin\`.
7. Egoul (ra\iunea propriei tale identit`\i confundarea cu corpul fizic sau cu mintea) este propria
ta limit`, datorit` lipsei de cunoa]tere ocult` ]i de iubire
divin`. Arborele Sefirotic vine [n [nt@mpinarea ta, at@t
din interior, c@t ]i din exterior (prin alte canale divine),
pentru a se metamorfoza [n CEL CE ESTE }I {N AFARA
LUI NU MAI ESTE NIMIC.
8. Tu e]ti un germene de con]tiin\` [n continu` ]i
etern` expansiune, care are ca suport pe EU SUNT;
astfel spus, tu ]i Tat`l Dumnezeu e]ti unul ca esen\`
divin` - tu e]ti Dumnezeu [ncarnat [n materie.
A. Nu uita: la nivel de ESEN|~ DIVIN~, tu ]i
DUMNEZEU SUNTE|I UNUL.
Dac` \inem cont ]i de aspectul treptei (nivelului) la
care a ajuns con]tiin\a ta spiritual` (metafizic`), atunci
tu nu po\i s` afirmi dec@t c` e]ti un candidat la

10

Secretele

Arborelui

Sefirotic

{NDUMNEZEIRE, prin for\a (definirea) lui Cristos.


B. Nu uita: la nivel de CON}TIIN|~ DIVIN~, tu e]ti
doar candidat la [ndumnezeire, prin For\a lui CristosDumnezeu.
Orice neglijare din partea ta a celor c@teva aspecte
(avertismente) redate anterior, va face din tine un om
bl@nd, dar lipsit de cunoa]tere, ceea ce va constitui un
mare handicap [n perceperea real` a propriei tale evolu\ii
spirituale viitoare.
Dragi prieteni, pentru a intra mai u]or [n rezonan\`
cu ierarhiile de lumin`, care constituie partea din Pomul
Vie\ii ce fructific` esen\a cunoa]terii binelui, v` ofer [n
continuare un num`r de zece rug`ciuni esoterice. Ele
poart` numele de invoca\ie-comuniune, pentru fiecare
sefir` de lumin` [n parte; iar [n fa\a fiec`rei invoca\iicomuniune, v` detaliez cele cinci aspecte de medita\ie,
tot pentru fiecare sefir` [n parte.
SEFIRA (SFERA) NR.10
1. Numele lui Dumnezeu - ADONAI MELEH DUMNEZEU {MP~RAT
2. Numele sefirei (sferei) - MALKUT- SEFIRA
{MP~R~|IEI FIZICE
3.Numele Guvernatorului sefirei URIEL
(SANDALFON)
- PRIN|UL OAMENILOR SFIN|I
4.Ordinul {ngeresc - I}IM - OAMENII PERFEC|I
5.Corpul cosmic sau planetar corespondent HOLAM IESODOTH - P~M^NTUL (KARMA }I
RE{NCARNAREA)
SEFIRA NR.10 - MALKUT
Prima invoca\ie - comuniune
Iubite frate URIEL, prin\ al luminii celeste,

11

Gicu

Dan

Tu, cel care [l vie\uie]ti ]i-L recuno]ti pe Dumnezeu


ca [mp`rat al tuturor v`zutelor ]i nev`zutelor,
Tu, cel care [l sluje]ti pe Dumnezeu
[n acest regat al planetei P`m@nt,
Tu, cel care [\i spui necontenit
Dumnezeu este lumina mea,
Tu, cel care, din regatul MALKUT,
coordonezi comunitatea oamenilor sfin\i,
Tu, cel care concretizezi pe P`m@nt
ideile, planurile ]i st`rile divine,
Tu, cel care ne fixezi existen\a ]i picioarele
pe solul Maicii P`m@nte]ti,
Tu, cel care e]ti p`zitorul
tuturor comorilor ]i secretelor p`m@nte]ti,
Tu, cel care e]ti p`zitorul por\ilor cere]ti,
{n altruismul meu divin, [\i spun:
Eu sunt arborele sefirotic de lumin`,
Iar devenirea mea cristic`
Este ]i rodul muncii tale.
De aceea, iubite frate URIEL,
prin\ al luminii celeste,
Spre slava ]i binecuv@ntarea Tat`lui Ceresc,
te rog
S`-mi dezv`lui ]i s`-mi oferi secretele [mp`r`\iei
tale,
}i s`-mi deschizi cele trei por\i ale [n\elepciunii divine:
Poarta VIOLET~ a prin\ului Gabriel
de pe sefira vie\ii pure din IESOD,
Poarta PORTOCALIE a prin\ului Rafael
de pe sefira focului sacru din HOT,
}i Poarta VERDE a prin\ului HANIEL,
de pe sefira organiz`rii lumii interioare din
NE|AH.
Toate acestea fac`-se [mplinite spiritului meu

12

Secretele

Arborelui

Sefirotic

dup` voia ta, [n numele Tat`lui Ceresc.


{\i mul\umesc, iubite frate URIEL!
AMIN
SEFIRA (SFERA) NR.9
1. Numele lui Dumnezeu - }ADAI EL-HAI DUMNEZEU CEL ATOTPUTERNIC
(VE}NIC)
(IEHOVA)
2. Numele sefirei (sferei) - IESOD - SEFIRA VIE|II
PURE
3.Numele Guvernatorului sefirei - GABRIEL (GAVRIIL)
- PRIN|UL FOR|ELOR PURE
4. Ordinul [ngeresc - HERUVIM - {NGERII - (GHIZII
DE DESTIN)
5. Corpul cosmic sau planetar corespondent - LEVANA
- LUNA (RAC); Percep\ia lumilor invizibile
SEFIRA NR.9 - IESOD
A doua invoca\ie - comuniune
Iubite frate Gabriel, prin\ al vie\ii pure divine,
Tu, cel care \i-ai a]ezat scaunul de domnie
pe sfera Violet` (mov), circumscris` de orbita
lunii,
Tu, cel care l vie\uie]ti ]i-L recuno]ti pe Dumnezeu
ca fiind cel viu, cel [nalt, cel atotputernic,
Tu, cel care [\i spui necontenit
Dumnezeu este for\a mea,
Tu, cel care, din regatul IESOD,
coordonezi evolu\ia spiritual` uman`,
Tu, cel care purifici fiin\a uman`
[n sf@ntul r@u al vie\ii pure
ce vine de la Tat`l Ceresc,
Tu, cel care, pentru OM,

13

Gicu

Dan

e]ti zorii zilei divine,


Tu, cel care ai primit
darul [n\elepciunii ]i al armoniei de la Heruvimi,
Tu, cel care [\i oglinde]ti for\a g@ndirii
[n corpul eteric uman,
pentru a-i [ncorpora darurile Heruvimilor,
Tu, cel care inspiri umanitatea,
c`l`uzind fiecare destin, dintr-o via\` [n alta,
Tu, cel care e]ti p`zitorul por\ilor cere]ti,
{n altruismul meu divin, [\i spun:
Eu sunt arborele sefirotic de lumin`
{n toat` puritatea sa sublim`.
De aceea, iubite frate Gabriel,
prin\ al vie\ii pure divine,
Spre slava ]i binecuv@ntarea Tat`lui Ceresc, te rog
Limpeze]te-mi sufletul ]i mintea
[n sf@ntul r@u al vie\ii tale pure,
Red`-mi memoria vie\ilor anterioare
]i cursul evenimentelor viitoare,
Dezv`luie-mi ]i ofer`-mi secretele
[mp`r`\iei tale eterice,
}i te mai rog, iubite frate, s`-mi deschizi
Cele trei por\i ale [n\elepciunii divine:
Poarta Portocalie a prin\ului RAFAEL
de pe sefira focului sacru din Hot,
Poarta Verde a prin\ului HANIEL
de pe sefira organiz`rii lumii interioare
din NE|AH
}i Poarta Galben-Aurie a prin\ului MIHAIL,
de pe sefira virtu\ilor morale
]i a formelor din TIFERET.
Toate acestea fac`-se [mplinite spiritului meu
dup` voia ta, [n numele Tat`lui Ceresc.
{\i mul\umesc, iubite frate Gabriel!
AMIN

14

Secretele

Arborelui

Sefirotic

SEFIRA (SFERA) NR.8


1. Numele lui Dumnezeu - ELOHIM |EBAOT DUMNEZEU AL SLAVEI
2. Numele sefirei (sferei) - HOT - SEFIRA FOCULUI
SACRU
3. Numele Guvernatorului sefirei - RAFAEL - PRIN|UL
VINDEC~RILOR
4. Ordinul [ngeresc - BNEI ELOHIM - ARHANGHELII
(Fii solari - Faza Terrei sau Fiii Focului Sacru)
5. Corpul cosmic sau planetar corespondent - COHAV
-MERCUR (Gemeni-Fecioar`); Puritate ]i gustul
studiului ]tiin\ei sacre
SEFIRA NR.8 - HOT
A treia invoca\ie - comuniune
Iubite frate RAFAEL, prin\ al Focului Sacru,
Tu, cel care \i-ai a]ezat scaunul de domnie
pe sfera portocalie circumscris` de orbita
planetei Mercur,
Tu, cel care [l vie\uie]ti ]i-l recuno]ti pe Dumnezeu
ca fiind P`rintele Slavei ]i al Focului Sacru,
Tu, cel care e]ti recunoscut ca Vindecarea
Domnului,
Tu, cel care, din regatul HOT,
coordonezi evolu\ia spiritual` uman`,
Tu, cel care e]ti inspiratorul
]i c`l`uza popoarelor terestre,
Tu, cel care [\i tr`ie]ti tinere\ea
[n sufletul tuturor popoarelor,
Tu, cel care te revelezi omului
[n lumina ]i focul naturii sale astrale,
Tu, cel care ai primit darul iubirii divine
de la Serafimi, ]i [l amplifici [n sufletul

15

Gicu

Dan

popoarelor, de la o epoc` la alta,


Tu, cel care e]ti p`zitorul por\ilor cere]ti,
{n altruismul meu divin, [\i spun:
Eu sunt Arborele Sefirotic de lumin`
Prin care Focul t`u Sacru []i [mpline]te menirea.
De aceea, iubite frate RAFAEL,
prin\ al Focului Sacru,
Spre slava ]i binecuv@ntarea Tat`lui Ceresc, te rog
S`-mi purifici sufletul ]i mintea
[n sf@ntul r@u al focului t`u sacru,
S`-mi redai libertatea con]tien\ei spre lumile astrale,
}i te mai rog, iubite frate, s`-mi deschizi
Cele trei por\i ale [n\elepciunii divine:
Poarta Verde a prin\ului HANIEL
de pe sefira organiz`rii lumii interioare din
NE|AH,
Poarta Galben-Aurie a prin\ului MIHAIL
de pe sefira virtu\ilor morale
]i a formelor din TIFERET,
}i Poarta Ro]ie a prin\ului KAMAEL
de pe sefira for\ei ordinii [n mi]care din
GHEBURAH.
Toate acestea fac`-se [mplinite spiritului meu
dup` voia ta, [n numele Tat`lui Ceresc.
{\i mul\umesc, iubite frate RAFAEL!
AMIN
SEFIRA (SFERA) NR.7
1 Numele lui Dumnezeu - IEHOVA |EBAOT DUMNEZEU CEL GLORIOS
2. Numele sefirei (sferei) - NE|AH - SEFIRA VICTORIEI
DIVINE
3. Numele Guvernatorului sefirei - HANIEL - PRIN|UL
CONSTRUC|IEI UNIVERSULUI FIZIC

16

Secretele

Arborelui

Sefirotic

4. Ordinul [ngeresc - ELOHIM - ARHAII (spiritele


timpului, eonii, principatele, primordialii)
5. Corpul cosmic sau planetar corespondent - NOGA VENUS (Taur-Balan\`; sensibilitate ]i bun`tate, echilibru
cosmic)
SEFIRA NR.7 - NE|AH
A patra invoca\ie - comuniune
Iubite frate HANIEL,
prin\ al construc\iei universului fizic,
Tu, cel care \i-ai a]ezat scaunul de domnie
pe sfera verde, circumscris` de orbita planetei
Venus,
Tu, cel care [l vie\uie]ti ]i-l recuno]ti pe
Dumnezeu
ca fiind p`rintele glorei universale,
Tu, cel care e]ti recunoscut ca Mila lui
Dumnezeu,
Tu, cel care, din regatul NE|AH,
coordonezi secretele zilelor ]i nop\ilor
terestre,
Tu, cel care [\i imprimi ritmul personal
[n substan\a spiritual` a fiec`rei epoci umane,
Tu, cel care te revelezi omului
prin con]tien\a sa spiritual`,
Tu, cel care e]ti p`zitorul por\ilor cere]ti,
{n altruismul meu divin, [\i spun:
EU SUNT ARBORELE SEFIROTIC DE
LUMIN~,
{N CARE |I-AI IMPRIMAT RITMURILE
PERSONALE
CA {NTR-UN SUPORT AL PROPRIEI TALE
DEVENIRI.
De aceea, iubite frate HANIEL

17

Gicu

Dan

prin\ al construc\iei universului fizic,


Spre slava ]i binecuv@ntarea Tat`lui Ceresc, te
rog
S` dezv`lui con]tien\ei spiritului meu
spa\iul fizic ]i metafizic al manifest`rii tale,
S`-mi oferi secretele structurilor invizibile ale
universurilor,
c@t ]i programul divin de func\ionare a
acestora,
}i te mai rog, iubite frate, s`-mi deschizi
Cele dou` por\i ale [n\elepciunii divine:
Poarta Galben-Aurie a prin\ului Mihail
de pe sefira virtu\ilor morale
]i a formelor din Tiferet,
}i Poarta Albastr` a prin\ului |ad Kiel
de pe sefira milei ]i iert`rii divine din HASED.
Toate acestea fac`-se [mplinite spiritului meu
dup` voia ta, [n numele Tat`lui Ceresc.
{\i mul\umesc, iubite frate HANIEL!
AMIN
SEFIRA (SFERA) NR.6
1. Numele lui Dumnezeu - ELOHA VA DAATH DUMNEZEU AL CUNOA}TERII
2. Numele sefirei (sferei) - TIFERET - SEFIRA
FRUMUSE|II FORMELOR
3. Numele Guvernatorului sefirei - MIHAIL - PRIN|UL
FORMELOR {N MATERIE
4. Ordinul [ngeresc - MAJAHIM - VIRTU|IILE (atribut);
SPIRITELE FORMEI (conduse de ]ase grupuri;
ELOHA=ELOHIMI)
5. Corpul cosmic sau planetar corespondent - SEME}
(Some]ul ca r@u este r@ul solar; mergi la izvoarele
Some]ului cald, [n Apuseni, zona Padi].) - SOARELE

18

Secretele

Arborelui

Sefirotic

(LEU); noble\e ]i curaj


Not`: Some]ul Mare (r@u solar), cu Maria Mare
(p@r@u solar) la v@rful Omului (mic) 1932 m, alt aspect
de medita\ie.
SEFIRA NR. 6 - TIFERET
A cincea invoca\ie - comuniune
Iubite frate MIHAIL,
prin\ al frumuse\ii formelor divine,
Tu, cel care \i-ai ales scaunul de domnie
[ntr-o sfer` galben-aurie, [nso\itoare a astrului
solar,
Tu, cel care [l vie\uie]ti ]i-L recuno]ti pe
Dumnezeu
ca fiind P`rintele cunoa]terii eterne,
Tu, cel care ne pui s` medit`m la [ntrebarea
cine este ca Dumnezeu?
Tu, cel care, din regatul TIFERET,
expui ochilor fizici o lume suprasensibilvizibil`,
ca o locuin\` a acelei ierarhii spirituale
care a oferit fiec`rui om
c@te un Eu al identit`\ii ]i con]tien\ei de sine,
Tu, cel care, prin misterul zilei,
hr`ne]ti cu energii ]i lumin`
bioritmurile [ntregii vie\i terestre,
Tu, cel care e]ti p`zitorul por\ilor cere]ti,
{n altruismul meu divin, [\i spun:
Eu sunt arborele sefirotic de lumin`
Iar lumina con]tien\ei spiritului meu
Este un strop al sinelui t`u divin.
De aceea, iubite frate MIHAIL,
prin\ al frumuse\ii formelor divine,

19

Gicu

Dan

Spre slava ]i binecuv@ntarea Tat`lui Ceresc, te


rog
S`-mi dezv`lui toate secretele func\ion`rii
]i coordon`rii sistemului solar,
S`-mi dai cunoa]terea metamorfozelor
prin care sistemul nostru solar, prin spiritele
sale,
tind la [ndumnezeire.
}i te mai rog, iubite frate, s`-mi deschizi
Cele cinci por\i ale [n\elepciunii divine:
Poarta Ro]ie a prin\ului KAMAEL
de pe sefira ordinii divine din GHEBURAH,
Poarta Albastr` a prin\ului |ADKIEL
de pe sefira milei ]i iert`rii divine din HASED,
Poarta Neagr` a prin\ului |AFKIEL
de pe sefira voin\ei ]i inteligen\ei divine din
BINAH,
Poarta Gri a prin\ului RAZIEL
de pe sefira armoniei ]i [n\elepciunii divine din
HOHMAH,
}i Poarta Alb` a prin\ului METATRON
de pe sefira iubirii divine din KETHER.
}i toate acestea fac`-se [mplinite spiritului meu
dup` voia ta, [n numele Tat`lui Ceresc.
{\i mul\umesc, iubite frate MIHAIL!
AMIN
SEFIRA (SFERA) NR.5
1. Numele lui Dumnezeu - ELOHIM GIBOR DUMNEZEU CEL PUTERNIC
2. Numele sefirei (sferei) - GHEBURAH - SEFIRA
FOR|EI (T~RIEI) DIVINE
3. Numele Guvernatorului sefirei - KAMAEL - PRIN|UL
ORDINII DIVINE

20

Secretele

Arborelui

Sefirotic

4. Ordinul [ngeresc - SERAFIM - PUTERILE (T`riile,


Dinamis, spiritele mi]c`rii, [nfl`c`ra\ii)
5. Corpul cosmic sau planetar corespondent - MAADIM
- MARTE (Berbec); activitate, fapte spirituale pozitive
(cristice)
SEFIRA NR.5 - GHEBURAH
A ]asea invoca\ie - comuniune
Iubite frate KAMAEL, prin\ al for\ei divine,
Tu, cel care \i-ai ales scaunul de domnie
pe sfera ro]ie, circumscris` de orbita planetei
Marte,
Tu, cel care [l vie\uie]ti ]i-l recuno]ti pe
Dumnezeu
ca fiind p`rintele puterii universale,
Tu, cel c`ruia i se spune, [n sferele divine,
{mplinitorul dorin\elor divine,
Tu, cel care, din regatul GHEBURAH,
men\ii [n for\` legea ordinii divine,
Tu, cel care sus\ii dinamica evolu\iei spirituale
sub impulsul unei activit`\i ne[ntrerupte,
izvor@te din planul Marelui Arhitect Divin Cristos,
Tu, cel care p`ze]ti por\ile cere]ti,
{n altruismul meu divin, [\i spun:
Eu sunt arborele sefirotic de lumin`
{n care for\a ordinii divine coordonate de tine
{mi imprim` o mi]care spiralat` optim`,
Prin care spiritul meu se re[ntoarce liber
{n unica supracon]tien\` divin`.
De aceea, iubite frate KAMAEL,
prin\ al for\ei divine,
Spre slava ]i binecuv@ntarea Tat`lui Ceresc, te
rog

21

Gicu

Dan

Descoper`-mi ]i ofer`-mi secretele muzicii


sferelor,
d`-mi [n\elepciunea care patroneaz`
mobilitatea
universurilor mentale, astrale, eterice ]i fizice,
}i te mai rog, iubite frate, s`-mi deschizi
cele dou` por\i ale [n\elepciunii divine:
Poarta Albastr` a prin\ului |ADKIEL
de pe sefira iert`rii divine din HASED,
}i Poarta Neagr` a prin\ului |AFKIEL
de pe sefira voin\ei ]i inteligen\ei divine din
BINAH.
Toate acestea fac`-se [mplinite spiritului meu
dup` voia ta, [n numele Tat`lui Ceresc.
{\i mul\umesc, iubite frate KAMAEL!
AMIN
SEFIRA (SFERA) NR.4
1. Numele lui Dumnezeu - EL (omul c@nd spune EL, [l
nume]te pe OM ca Dumnezeu [ncarnat) - DUMNEZEU
CEL GENEROS
2. Numele sefirei (sferei) - HASED - Sefira milei, iert`rii
]i compa siunii divine)
3. Numele Guvernatorului sefirei - |ADKIEL - Prin\ul
drept`\ii divine
4. Ordinul [ngeresc - HAHMALIM - ST~P^NIRILE
(domin`rile, Kyriotetes, Sc@nteietorii)
5. Corpul cosmic sau planetar corespondent - |EDEC
- JUPITER (S`get`tor) (Leg`tura cu cerul)

22

Secretele

Arborelui

Sefirotic

SEFIRA NR.4 - HASED


A ]aptea invoca\ie - comuniune
Iubite frate |ADKIEL,
prin\ al milei ]i iert`rii divine,
Tu, cel care \i-ai ales scaunul de domnie
pe sfera albastr` circumscris` de orbita
planetei Jupiter,
Tu, cel care [l vie\uie]ti ]i-l recuno]ti pe
Dumnezeu
ca fiind p`rintele luminii,
ren`scut [n omul terestru prin Cristos Fiul,
Tu, cel care e]ti recunoscut
ca dreptatea lui Dumnezeu,
Tu, cel care, din regatul HASED,
insufli necontenit umanit`\ii terestre
generozitatea ]i compasiunea pur` a lui
Cristos,
Tu, cel care e]ti p`zitorul por\ii Raiului ceresc,
{n altruismul meu divin, [\i spun:
Eu sunt arborele sefirotic de lumin`
{n care ai v`rsat ]i ai materializat
Eterul [n\elepciunii divine
{n eterul manifest`rii umane.
De aceea, iubite frate |ADKIEL,
prin\ al milei ]i iert`rii divine,
Spre slava ]i binecuv@ntarea Tat`lui Ceresc, te
rog
d`-mi secretul, puterea ]i [n\elepciunea
de a-mi metamorfoza EUL uman
[n spirit al vie\ii,
pentru a putea manifesta treptele [nalte
ale existen\ei divine din Lumea Crea\iei.
}i te mai rog, iubite frate, s`-mi deschizi
Poarta Gri a prin\ului RAZIEL,

23

Gicu

Dan

de pe sefira armoniei ]i [n\elepciunii cristice


din HOHMAH.
Toate acestea fac`-se [mplinite spiritului meu
dup` voia ta, [n numele Tat`lui Ceresc.
{\i mul\umesc, iubite frate |ADKIEL!
AMIN
SEFIRA (SFERA) NR.3
1. Numele lui Dumnezeu - IEHOVA - SF^NTUL DUH
2. Numele sefirei (sferei) - BINAH - Sfera voin\ei,
inteligen\ei
3. Numele Guvernatorului sferei - |AFKIEL - Prin\ul
destinelor umane
4. Ordinul [ngeresc - ARALIM - Tronurile (spiritele
voin\ei, Leii)
5. Corpul cosmic sau planetar corespondent - SABTAI
- SATURN (Capricorn) (Domina\ia asupra fiin\ei tale
egotice)

SEFIRA NR.3 - BINAH


A opta invoca\ie - comuniune
Iubite frate |AFKIEL,
prin\ al voin\ei ]i inteligen\ei divine,
Tu, cel care \i-ai ales scaunul de domnie
pe sfera neagr` circumscris` de orbita
planetei Saturn,
Tu, cel care [l vie\uie]ti ]i-L recuno]ti pe
Dumnezeu
prin voin\a manifest`rii proiec\iei sale ca DUH
SF^NT,
Tu, cel c`ruia i se spune, [n sferele divine,
contempla\ia Domnului,

24

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Tu, cel care, din regatul BINAH,


i coordonezi pe cei 24 de b`tr@ni,
Domni ai destinelor umane.
Tu, cel care, prin puterea Duhului Sf@nt,
rever]i [n crea\ie suflul evolu\iei spirituale,
Tu, cel care p`ze]ti por\ile raiului,
{n altruismul meu divin, [\i spun:
Eu sunt arborele sefirotic de lumin`
Ca o proiec\ie a voin\ei ]i a inteligen\ei divine
Sosit` aici, pe P`m@nt,
prin suflul puterii Duhului Sf@nt.
De aceea, iubite frate |AFKIEL,
prin\ al voin\ei ]i inteligen\ei divine,
Spre slava ]i binecuv@ntarea Tat`lui Ceresc, te
rog
dezv`luie-mi ]i ofer`-mi secretele manifest`rii
tale,
Pentru a aduce voin\a ]i inteligen\a divin` pe
P`m@nt.
Ofer`-mi accesul [n sefira celor 24 de b`tr@ni,
care sunt unicii domni ai cre`rii destinelor
umane,
pentru a-mi des`v@r]i misiunile terestre.
}i te mai rog, iubite frate, s`-mi deschizi
Cele dou` por\i ale [n\elepciunii divine:
Poarta Gri a prin\ului RAZIEL,
de pe sefira [n\elepciunii divine din HOHMAH,
}i Poarta Alb` a prin\ului METATRON,
de pe sefira iubirii divine din KETHER.
Toate acestea fac`-se [mplinite spiritului meu
dup` voia ta, [n numele Tat`lui Ceresc.
{\i mul\umesc, iubite frate |AFKIEL!
AMIN

25

Gicu

Dan

SEFIRA (SFERA) NR.2


1. Numele lui Dumnezeu - IAH - CRISTOS FIUL
2. Numele sefirei (sferei) - HOHMAH - Sfera
[n\elepciunii ]i armoniei
3. Numele Guvernatorului sferei - RAZIEL - Marele
Arhitect divin
4. Ordinul [ngeresc - OFANIM - HERUVIMII (spirite ale
armoniei ]i [n\elepciunii divine)
5. Corpul cosmic sau planetar corespondent MEZALOTH - ZODIACUL (Uranus) (V`rs`torfraternitate ]i universalitate)

SEFIRA NR.2 - HOHMAH


A noua invoca\ie - comuniune
Iubite frate RAZIEL
prin\ al [n\elepciunii ]i armoniei divine,
Tu, cel care \i-ai ales scaunul de domnie
pe sfera GRI circumscris` de orbita zodiacului
terestru,
Tu, cel care [l vie\uie]ti ]i-L recuno]ti pe
Dumnezeu
ca fiind CRISTOS Fiul,
Tu, cel care e]ti recunoscut [n sferele divine
ca Marele Arhitect Divin ]i Secretul Domnului,
Tu, cel care, din regatul HOHMAH,
armonizezi crea\ia, [ntr-o mi]care plin` de
[n\elepciune,
Tu, cel care, prin puterea lui CRISTOS,
rever]i [n\elepciune [n spiritele umane,
Tu, cel care e]ti paznicul ultimei por\i divine,
{n altruismul meu divin, [\i spun:
Eu sunt arborele sefirotic de lumin`

26

Secretele

Arborelui

Sefirotic

{n care for\a lui CRISTOS


}i-a [nceput devenirea ]i definirea suprem`.
De aceea, iubite frate RAZIEL,
prin\ al [n\elepciunii ]i armoniei divine,
Spre slava ]i binecuv@ntarea Tat`lui Ceresc, te
rog
Las` [ntreaga for\` a lui Cristos Fiul
Ca s`-mi transfigureze [ntregul spirit
dup` marele plan al P`rintelui Luminii,
}i te mai rog s`-mi deschizi
Ultima poart` a [n\elepciunii divine,
de pe sefira ALB~ a prin\ului METATRON,
guvernatorul iubirii divine din KETHER.
Toate acestea fac`-se [mplinite spiritului meu
dup` voia ta, [n numele Tat`lui Ceresc.
{\i mul\umesc, iubite frate RAZIEL!
AMIN
SEFIRA (SFERA) NR.1
1. Numele lui Dumnezeu - EHIEH - TAT~L (EU SUNT
CEL CE SUNT)
2. Numele sefirei (sferei) - KETHER - Sefira iubirii divine
3. Numele Guvernatorului sefirei - METATRON - Prin\ul
[nf`\i]`rii
4.Ordinul [ngeresc - HAIOT HA-KODE} SERAFIMII (spiritele iubirii)
5. Corpul cosmic sau planetar corespondent - RE}IT
HA-GALGALIM - UNIVERSUL (PLUTON) (Scorpion {n\elegerea vie\ii ]i a mor\ii - ELIBERAREA)

27

Gicu

Dan

SEFIRA NR.1- KETHER


A zecea invoca\ie - comuniune
Iubite frate METATRON,
prin\ al iubirii divine,
Tu, cel care \i-ai ales scaunul de domnie
de la sfera caloric` a primelor v@rtejuri,
p@n` la sferele universurilor manifestate,
Tu, cel care [l vie\uie]ti ]i-L recuno]ti pe
Dumnezeu
chiar [n tine [nsu\i, ca pe unicul EU SUNT,
Tu, cel care e]ti denumit [n sferele divine
Prin\ul [nf`\i]`rii [n fa\a Creatorului,
Tu, cel care, prin puterea Tat`lui Ceresc,
rever]i iubirea divin` [n manifestarea uman`,
{n altruismul meu divin, [\i spun:
EU SUNT ARBORELE SEFIROTIC DE
LUMIN~,
EU SUNT CEL CE SUNT,
EU SUNT MANIFESTAREA }I
NEMANIFESTAREA,
EU SUNT TOTUL {N TOT.
{n numele ]i slava Tat`lui Ceresc,
Te rog s` duci la [ndeplinire tot ce \i-am spus,
Fiindc` aceasta este devenirea mea final`
}i misiunea ta sublim`.
Toate acestea fac`-se [mplinite spiritului meu
Dup` voia ta, [n numele Tat`lui Ceresc.
{\i mul\umesc, iubite frate METATRON!
AMIN
SEFIRA DAATH
- MAMA COSMIC~;
- STABILIREA DUALIT~|II ]i trimiterea ei [n

28

Secretele

Arborelui

Sefirotic

materie, spre evolu\ie spiritual`;


- Ecluz` de intrare [n cele trei universuri spirituale
(pe diferite frecven\e vibratorii);
- PE}TI (sacrificiu - pe tine [nsu\i, [n interesul general);
- NEPTUN;
- CUNOA}TEREA o revars` spre sefirele inferioare.
Cunoa]terea este cheia extinderii con]tien\ei spirituale.
Dragi prieteni, v` atrag aten\ia c` nu este necesar
s` [nv`\a\i aceste invoca\ii pe de rost, ci [ntr-o stare de
relaxare, citi\i-le cu aten\ie, ori de c@te ori dori\i s` v`
ridica\i frecven\a vibra\ional` a corpurilor voastre
energetice.
}i acum, am s` v` dest`inui un secret cunoscut de
foarte pu\ini esoteri]ti. Dumnezeu Tat`l ne-a l`sat la
[ndem@n` anumite legi simple, dar fundamentale, pentru
ca [ntreaga Sa crea\ie s` func\ioneze perfect.
Eu v` readuc [n con]tien\a voastr` de veghe dou`
astfel de legi, pe care le ave\i [nscrise [n spiritul vostru,
dar pe care le uita\i foarte des.
PRIMA LEGE ESTE:
UNDE TE G^NDE}TI, ACOLO E}TI.
A DOUA LEGE ESTE:
CEEA CE G^NDE}TI, ACEEA E}TI.
|in@nd cont de aceste legi simple, prin invoca\iile comuniune pe care le citi\i (medita\ii), ve\i intra efectiv
[ntr-o anumit` rezonan\` cu prin\ul de pe sefira dorit`.
Indiferent dac` vei con]tientiza sau nu, tu, drag`
prietene (`), vei intra cu g@ndul [n sefira dorit`, iar acolo
\i se va oferi un pahar (mai mic sau mai mare) plin cu
nectarul atributului divin pe care fiecare sefir` [l con\ine,

29

Gicu

Dan

ca s`-l sorbi [n spiritul t`u, ca pe o [mp`rt`]ire


macrocosmic` suprasensibil`.
La [nceput, aceste invoca\ii se vor cl`di [n tine [ntro nuan\` ra\ional`, fiindc` acesta este mersul lucrurilor,
dar ulterior, c@nd deja te vei obi]nui ]i vei [n\elege ceea
ce tu invoci (ceri), vei ob\ine nenum`rate sclipiri de
lumin` [n con]tien\a ta zilnic` ]i vei realiza (sim\i) c`
apar\ii mai multor dimensiuni (universuri), fapt care [\i
va gr`bi metamorfozarea propiului ego (Eu inferior) [n
EU SUNT (Eu superior). Astfel, vei fi din ce [n ce mai
aproape de a doua ta na]tere ([n spirit), a]a cum ne
spunea M@ntuitorul nostru Iisus Cristos.
Aceste invoca\ii-comuniuni se citesc (mediteaz`)
[n ordinea cre]terii frecven\elor vibra\ionale, [ncep@nd
cu sefira nr.10 - MALKUT ]i termin@nd cu sefira nr.1 KETHER. Totodat`, la fiecare sefir`, ve\i g`si cele cinci
aspecte oculte de medita\ie, care v` vor ajuta s` trece\i
prin cele cincizeci de por\i ale inteligen\ei sefirotice.
Drag` cititorule, dac` vei citi ]i analiza cu aten\ie
cele zece invoca\ii, vei constata c` cea mai bun` metod`
de medita\ie (pentru [nceput) este aceea [n care tu, ca
spirit, trebuie s` te compor\i ca un releu de emisierecep\ie.
{\i fixezi aten\ia pe [ntrebarea din domeniul (aspectul)
sefirei care te intereseaz`, emi\i g@ndul-[ntrebare conform legii Unde te g@nde]ti, acolo e]ti ]i, instantaneu,
intri [n rezonan\` cu sefira dorit`. Acolo e]ti perceput [n
acela]i timp ca spirit ]i [ntrebare, iar locuitorii acestei
sefire au obliga\ia, [ndatorirea sacr`, de a nu te l`sa
f`r` r`spuns.
Stai relaxat la nivel de corpuri energetice ]i
urm`re]te impulsul-informa\ie care [\i parvine.
Dac` vezi c` nu ai primit r`spunsul imediat,
[nseamn` c` [nc` nu e]ti bun receptor, iar informa\ia [\i
va veni [n urm`toarele condi\ii (c`i):

30

Secretele

Arborelui

Sefirotic

1. [n somnul profund, [n stare de supracon]tien\`;


2. prin alt canal divin [ncarnat;
3. printr-o carte care, [nt@mpl`tor, [\i vine [n
[nt@mpinare;
4. [n starea de veghe, c@nd ai un colaps al g@ndurilor
(interval [ntre g@nduri), iar r`spunsul [\i vine ca o
str`fulgerare ]i con]tientizezi c`-l ]tii;
5. [n starea de veghe, cu ochii fizici [nchi]i,
r`spunsul ap`r@nd ca o imagine interioar`, urmat` sau
nu de o voce care [\i d` detalii scurte;
6. prin clarauz (adic` o voce care vorbe]te de peste
tot, din locul unde te afli);
7. prin alte c`i.
{n ceea ce m` prive]te, eu am experimentat toate
aceste modalit`\i, inclusiv o a ]aptea modalitate, c@nd
am fost condus prin ECLUZA ASTRAL~ (detalii
ulterioare). Totu]i, trebuie s` recunosc faptul c`, la
[nceput, nici n-am vrut s` ]tiu de arborele sefirotic. Mi
se p`rea c` se adreseaz` altor esoteri]ti, fapt ce m-a
determinat s` abordez o pozi\ie foarte comod` (de
expectativ`) [n acest domeniu metafizic.
Ca s` nu-mi dea un ]ut unde trebuie, ierarhiile de
lumin` l-au pus [n mod repetat pe prietenul meu, }tefea
Gheorghe (Gigi), s`-mi ofere o carte a maestrului
Aivanhov, ca s` o citesc.
Sincer s` fiu, mi-a fost ru]ine, la un moment dat,
s`-l tot refuz pe Gigi, ]i iat` c` am luat cartea cu pricina
[n luna noiembrie 1999, pentru ca [n luna februarie 2000
s`-mi dau seama c`, din toat` cartea, schi\a cu arborele
sefirotic era cea care trebuia s`-mi ofere un r`spuns.
Cine a citit cartea Misiunea spiritual` a Rom@niei,
a aflat despre Arborele Sefirotic nr. 1, cu v@rful [n ora]ul
Arad, ]i despre cel cu nr. 2, cu v@rful [n Corabia.
Paradoxal sau nu, prin cartea primit` de la Gigi, am
constatat cu surprindere c` mae]tri mei de lumin` mi-

31

Gicu

Dan

au oferit, [n starea de veghe, acele schi\e (luna noiembrie


1998), ]i habar nu aveam ce reprezint` ele.
Fac precizarea c` cei doi arbori sefirotici (men\iona\i
anterior), cu cele trei faze de manifestare, nu sunt dec@t
rodul expunerii unor perspective, din care rezult` cel
mai clar Procesul Transforma\ional pe care [l vom
parcurge [mpreun`. Totu]i, am constatat ulterior
public`rii primei c`r\i c` mai exist` [nc` trei arbori
sefirotici:
- unul vine din Iugoslavia, cu v@rful [n Mun\ii
Ceahl`u; (3)
- unul vine din Grecia, Bulgaria, cu v@rful [n ora]ul
Oradea; (1)
- ]i unul vine tot din Grecia, Bulgaria, dar cu v@rful
la Pe]tera Ghe\ar Sc`ri]oara. (2)
Acum sunt convins c` [n Rom@nia exist` mai mul\i
arbori sefirotici ]i fiecare dintre ei au de pus [n
manifestare un alt aspect divin, [ntr-un timp diferit ]i cu
informa\ii superioare celor ]tiute p@n` atunci.
Dragi prieteni, voi [ncerca, [n r@ndurile urm`toare,
s` v` schi\ez c@teva informa\ii ce au un caracter general, cu precizarea c` ierarhiile de lumin` ofer` anumite
r`spunsuri [n mod direct, iar alte r`spunsuri le ofer` [n
mod simbolic.
Din aceast` cauz`, fiecare dintre noi este dator s`
mediteze at@t pe r`spunsul direct, c@t ]i pe r`spunsul
simbolic, pentru a-]i extrage perspectiva propriului
destin, care este unic.
Revenind la Pomul Vie\ii (Arborele Sefirotic), prin
perspectiva personal`, voi aborda expunerea
informa\iilor esoterice [ncep@nd cu sefira nr.10 MALKUT, care este [mp`r`\ia lumii fizice, guvernat` de
prin\ul URIEL.
Pentru acest lucru, este necesar s` ne [ntoarcem
privirea spre vremurile anilor 1960, [n satul

32

Secretele

Arborelui

Sefirotic

BORO}TENI, comuna PE}TI}ANI, jude\ul Gorj, ca loc


al copil`riei mele.
{n acea perioad`, c@nd omul simplu (\`ranul) mai
p`stra [nc` [n sufletul s`u o puritate original`, informa\ia
ocult` se transmitea prin viu grai, sub forma unor pove]ti
sau legende, ce aveau [ntotdeauna un suport real, pe
care trebuia s`-l redescoperi la nivel esoteric.
Din acea multitudine de pove]ti ]i legende
(inexplicabile [n acea perioad`), v` voi relata una, care,
de]i [mbrac` un caracter particular la nivel de spa\iu
rom@nesc (jude\ele Hunedoara, Cara]-Severin,
Mehedin\i ]i Gorj), esen\a ei este de natur` balcanic`,
sau mai bine zis, legenda este rodul unui esoterism
rom@nesc-bulgar-s@rbesc.
Se spune c`, [n vremuri demult apuse, a existat un
t@n`r care purta numele de IOVAN IORGOVAN. El era
cunoscut [n vremea sa ca un om lini]tit, [n\elept, c`ruia
[i pl`cea dreptatea, adev`rul ]i lini]tea mun\ilor. Spa\iul
geografic [n care []i ducea existen\a era la confluen\a
celor patru jude\e men\ionate anterior, unde g`sim zona
mun\ilor Retezat, |arcului, Godeanului, Cernei,
Mehedin\i ]i V@lcanului.
{n acele timpuri, clima era altfel, adic` mult mai
cald`, ]i mul\i oameni []i f`cuser` casele pe v@rful
mun\ilor, pentru ad`post ]i cre]terea animalelor. Urmele
acestor case se mai p`streaz` ]i azi.
Dar iat` c` pe timpul acela, lini]tea oamenilor a fost
tulburat` de apari\ia unui balaur uria] cu trei capete. O
bun` perioad` de timp, balaurul ucisese multe suflete
umane [n jude\ele amintite ]i nu se g`sise [nc` nici un
om care s`-l poat` [nvinge.
Pe fondul acestui necaz general, [ntr-o bun` zi,
Iovan Iorgovan se hot`r[ s` dea piept cu
[nsp`im@nt`torul balaur, [ntr-o lupt` f`r` egal,
nemai[nt@lnit`, pe via\` ]i moarte.

33

Gicu

Dan

IOVAN IORGOVAN ]i-a luat sabia, a [nc`lecat pe


un cal ]i a [nceput s` colinde mun\ii, pentru a [nt@lni
balaurul. Se spune c` balaurul ar fi sim\it acest lucru,
fapt pentru care fugea mereu [ntr-o alt` direc\ie, pe unde
sem`na panic` ]i moarte.
}i totu]i, la un moment dat, [nt@lnirea a devenit
inevitabil`. Iovan Iorgovan ]i balaurul cu trei capete
st`teau fa\` [n fa\`. Locul [n care se [nt@lniser` era la
cap`tul de apus al Masivului OSLEA (sub v@rful
Pe]ti]anu - cota 1946, [n Mun\ii V@lcanului), pe care
oamenii [l mai numesc ]i coada OSLEI (esoteric
Muladhara), fiindc` aici se termin` muntele (medita\i).
Lupta a [nceput ]i se dovedea a fi grea din ambele
p`r\i.
De diminea\a p@n` la pr@nz (c@nd s-a n`scut
Cristos), nici una din tabere (lumin` ]i [ntuneric) nu
reu]ise s` pricinuiasc` vreo pierdere adversarului. Dar
iat` c` inevitabilul s-a produs imediat dup` pr@nz, c@nd
IOVAN IORGOVAN reu]i s` despice un cap din trupul
balaurului.
Tragedia a fost imens` pentru balaur, iar suferin\a
era groaznic`, datorit` acestei r`ni deschise. V`z@nd
c` ]i-a pierdut un cap, balaurul s-a [ntors cu spatele
spre st@nca Masivului Oslea, iar de durere ]i de furie, a
[ncol`cit o parte a muntelui cu trupul s`u, pe care l-a
frecat at@t de tare cu solzii, [nc@t ]i azi i se mai vede
urma, ca un mulaj, [n st@nca de calcar.
Se zice c`, dup` aceast` [ncle]tare cu muntele,
balaurul s-a aruncat cu toat` furia spre Iovan Iorgovan,
dar acesta, cu o [n\elepciune ]i o iscusin\` de viteaz, a
reu]it s`-i taie ]i cel de-al doilea cap.
V`z@ndu-se cu dou` r`ni deschise, care-i sl`beau
puterile, balaurul a fugit de la locul luptei pe r@ul Cerna
[n jos, spre Dun`re, unde spera ca Iovan Iorgovan s`i piard` urma.

34

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Eroul nostru nu s-a gr`bit, ci a luat-o [ncet dup`


balaur, observ@nd urmele de s@nge pe care acesta le
l`sase [n urm`.
Dup` un drum destul de lung pe r@ul Cerna [n jos,
balaurul a ajuns [n apropierea Dun`rii, unde s-a ascuns
[ntr-o pe]ter`, pentru a-]i reface puterile. (Not`: cum
urci de la Or]ova spre B`ile Herculane, [n st@nga
localit`\ii Tople\, spre apus, g`se]ti St@nca lui Iorgovan;
dup` Tople\, urmeaz` localitatea B@rza, care are [n
apropiere, spre nord, chiar [n marginea r@ului Cerna,
renumitul Sfinx B`n`\eanul).
Dar la asfin\itul soarelui, IOVAN IORGOVAN a
ajuns din nou fa\` [n fa\` cu balaurul, c`ruia i-a t`iat ]i
ultimul cap, chiar [n interiorul acelei pe]teri.
Dragi prieteni, excluz@nd [nveli]ul de poveste al
acestei relat`ri, ve\i observa c` esen\a informa\iei este
pur metafizic` ]i [nc`rcat` cu elemente de simbol ocult.
Totu]i, eu v` avertizez, [nc` de acum, c` exist`, chiar
la modul fizic, urme al luptei dintre bine ]i r`u, [n aceast`
zon` a mun\ilor men\iona\i anterior (vezi volumul III,
capitolul Uria]ii din vechime, slujitori ai [ntunericului).
Sincer s` fiu, [n acea perioad` a copil`riei am fost
fascinat de legenda lui IOVAN IORGOVAN, iar acum
a] dori s` v`d locul unde balaurul ]i-a l`sat amprenta
corpului fizic [n st@nca masivului OSLEA.
Voi crede\i c` aceast` amprent` nu exist`, dar
intui\ia mi-a spus ]i-mi spune mereu c` da; ba exist` ]i
altceva, cu mult peste ceea ce ne-am putea imagina la
nivel esoteric, iar volumul III v` va confirma anumite
aspecte legate de acest subiect (amprenta ini\ierilor
antice din Dacia ]i civiliza\iile extraterestre).
De la aceast` aparent banal` poveste popular`, s`
[ncerc`m s` revenim u]or la Arborele Sefirotic, pentru
a vedea [n ce m`sur` aceast` legend` are un suport
real, at@t la nivel spiritual-metafizic, c@t ]i la nivel fizic.

35

Gicu

Dan

{n prim`vara anului 2001, prietenul ]i vecinul meu


Nelu V`r]`ndan, la care eram [n vizit`, mi-a oferit spre
studiu, printre alte c`r\i, ]i volumul De la om la
Dumnezeu - sefiro\i ]i ierarhii [ngere]ti, scris` de
maestrul Aivanhov. Mare mi-a fost surpriza c@nd, la
pagina 135, am constatat leg`tura [ntre prin\ul URIEL,
guvernatorul regatului MALKUT, cu focul exterior ]i focul
interior al Terrei, cu bog`\iile fizice ]i metafizice ale
Terrei, cu balaurul (ca p`zitor al acestora) ]i cu eroii
care au [nvins balaurul.
...]i aici, numeroase tradi\ii, relatate mai mult [n
povestiri, s`rb`toresc eroii curajo]i ]i puri, care au fost
capabili s` [nving` balaurul, pentru a ob\ine aceste
comori. Iat` povestiri asupra c`rora discipolul trebuie
s` mediteze... (v` recomand lucr`rile maestrului
Aivanhov, prin care v` ve\i [n\elege mai u]or pe voi
[n]iv`).
Dragi prieteni, mesajul maestrului Aivanhov spune
totul. {\i mul\umim, maestre, pentru c` ai confirmat
realit`\i spirituale pe care civiliza\ia rom@neasc` ]i cea
de origine slav` din Balcani le utilizeaz` t`cute, la
aceea]i mas` a t`cerii, pentru a trece [mpreun` prin
aceea]i poart` a s`rutului, [ntr-o nou` perspectiv`
(coloan`) a infinitului.
Din punct de vedere material, fiecare dintre noi ar
dori s` constate (g`seasc`) o por\iune de relief, [n a
c`rei structur` geologic` s` fie imprimat` acea trecere
a for\elor luminii ]i a for\elor [ntunericului (vezi volumul
III), cu misiunile lor specifice.
A]a cum spune ]i maestrul Aivanhov, ca s` ai acces
la bog`\ia spiritual` ]i material` a acestui regat
MALKUT, dar totodat` s` po\i fi ]i beneficiarul unor
semne fizice pentru percep\ia fizic` ]i metafizic`, este
necesar s` intri [n comuniune cu prin\ul URIEL, care-\i
va oferi informa\iile de care ai nevoie. Eu a]a am

36

Secretele

Arborelui

Sefirotic

procedat.
Dup` cum unii dintre voi deja ]ti\i, cu pu\in timp [n
urm`, am publicat cartea intitulat` Misiunea spiritual`
a Rom@niei. {n acest prim volum, la pagina 44 (vezi ]i
schi\a nr.14 b, de la pag. 53), [ntr-o anume numerotare,
ve\i g`si, la nr.11, Poarta Umilin\ei, [n care ofeream
c@teva explica\ii sumare, cu promisiunea de a veni cu
detalii [n alte volume, ceea ce este perfect adev`rat.
Acum v` ofer o anumit` perspectiv` despre acest loc
fizic enigmatic.
A]adar, Poarta Umilin\ei este o pe]ter`. Trebuie s`
[n\elege\i c` la intrarea [n prima parte a ei (care are forma
semnului de [ntrebare), trebuie s` [ndepline]ti dou`
condi\ii (faza I):
1. s` ai un anumit grad de curaj ]i puritate spiritual`;
2. s` ]tii s` pui [ntreb`ri pe frecven\a vibratorie a
fenomenului spiritual (]i fizic) spre care te [ndrep\i (vezi
volumul 3).
Deoarece aceast` poart` a umilin\ei v-am prezentato din prima perspectiv`, ]i anume aceea a formei
semnului de [ntrebare, acum aduc o nou` completare,
legat` de aspectul legendei lui IOVAN IORGOVAN.
A doua perspectiv` a pe]terii este aceea c`, intr@nd
[n a doua parte a ei (dup` semnul de [ntrebare), observi,
la modul cel mai real, c` pe]tera nu este altceva dec@t
forma exact` a unui corp de balaur uria], [n care te
strecori pu\in aplecat (umil).
Astfel, vei percepe, la nivel fizic, forma ]erpuit` [n
care baza pe]terii ([n anumite locuri) este roas` de burta
balaurului [n mi]care (faza a II-a), iar [n alte locuri, vei
observa solzii pielii de balaur, l`sa\i, ca un mulaj perfect, de corpul f`r` via\` al balaurului ucis (faza a III-a).
Faza a IV-a urmeaz` [n volumul trei.
Iat`, dragi prieteni, cum ierarhia de lumin`, prin

37

Gicu

Dan

prin\ul Uriel de pe sefira MALKUT, mi-a [ng`duit s`


g`sesc, la modul fizic, urma balaurului din vechime,
aproape de satul Boro]teni, f`r` a mai fi cazul
(deocamdat`) s` merg 40 de km [n mun\i, la coada
Oslei, ca s` v`d locul unde Iovan Iorgovan a [nceput
lupta de eliberare (vezi schi\a de la pag.52, din volumul
Misiunea spiritual` a Rom@niei- cota 1899).
Totu]i, aceast` pe]ter` ascunde multe enigme
oculte, din care o perspectiv` o voi reda [n volumul trei
(prin canalul Andromeda), a]a cum am promis.
Deocamdat`, bucur@ndu-m` c` cercetarea la nivel fizic
am efectuat-o cu fratele meu Tavi ]i copiii s`i Miki, Georgia ]i Teodora, la lumina fl`c`rii de lum@nare, v` [ndrum
s` include\i [n aceast` zon` o mo]tenire str`mo]esc`
dacic`, plus extraterestr`, pozitiv`.
Cred c` v-a\i dat seama, din cele citite anterior, c`
este obligatorie o comuniune spiritual` cu prin\ul URIEL,
pentru a te despov`ra de balastul obi]nuin\elor grosiere,
impuse oarecum de societate, ]i pentru a te racorda
mai u]or pe frecven\a altor civiliza\ii superioare nou`,
care ne a]teapt` cu bra\ele deschise [ntr-o nou`
colaborare macrocosmic` subtil`.
Nu uita\i, dragi prieteni, c` [n planul fizic exist`, la
nivel de spa\iu rom@nesc, o [ntreag` re\ea tehnologic`,
de care te po\i bucura pip`ind-o cu m@inile, ]i care ne
a]teapt` s` o prelu`m, spre a revolu\iona spiritual
omenirea, [n acest [nceput al V`rs`torului de lumin`,
dar numai sub directa [ndrumare a ierarhiilor de lumin`
]i a civiliza\iilor extraterestre benefice nou`.
TEM~ DE MEDITA|IE (URIEL {N BUCURE}TI)
1.NUME = 2 DIMINUTIV = 3 LOC
1.URIEL = 2 URIE = 3 UR
BUCURE}TI

38

Secretele

Arborelui

Sefirotic

- BUCURIE SPIRITUAL~ {N MALKUT;


- }TII DE CRUCEA LUI URIE(L);
- CRUCEA ESTE VIBRA|IA {NALT~ A LUI URI(L) {N
(LA) CARE AI ACCES;
- E}TI CRUCEA DIN UR
BUCURE}TI
- BUC = CUB (CRUCEA MARILOR INI|IA|I)
- UR = loc, zon`, ora]
- E}TI = {N SENSUL DE: - E}TI;
- TE }TIE;
- TE SIM|I.
SEFIRA NR.9 - IESOD
Aceast` sefir`, numit` pe drept cuv@nt sefira vie\ii
pure, este guvernat` de prin\ul Gabriel (Gavriil) ]i are
ca sediu LUNA ALB~. Prin natura destinului, am avut
]ansa de a vizualiza, la nivel subtil, aceast` Lun` Alb`,
iar rela\ii [n acest sens ve\i g`si [n prima mea carte,
Misiunea spiritual` a Rom@niei, la pagina 81.
SEFIRA NR.8 - HOT
Din aceast` sefir`, condus` de prin\ul RAFAEL, am
primit o revela\ie foarte interesant`, cu privire la
vizualizarea spiritual` a unui Arhanghel, ]i pe care, din
motive obiective, o relatez abia [n volumul III.
SEFIRA NR.7 - NE|AH
Din aceast` sefir`, condus` de prin\ul HANIEL, am
primit (prin revela\ii) informa\ii ce se refer` la anumite
structuri invizibile din universurile suprasensibile, care
nu pot fi incluse doar [n c@teva fraze.
SEFIRA NR.6 - TIFERET
Aceast` sefir` a frumuse\ii formelor, condus` de
prin\ul MIHAIL, mi-a oferit [n starea de veghe, pe

39

Gicu

Dan

imaginea interioar`, prototipul scaunului metafizic (detalii


ulterioare la schi\a nr.8, cli]eul nr.2). Totodat`, v` [ndrum
]i spre primul volum Misiunea spiritual` a Rom@niei,
la pagina 61, unde am descris Soarele Alb, ca ]i efectul
acestuia asupra unor oameni, [n momentul schimb`rii
axei globului terestru.
SEFIRA NR.5 - GHEBURAH
Acest regat al prin\ului KAMAEL mi-a oferit
[ntotdeauna, at@t la nivel fizic, c@t ]i la nivel suprafizic,
evenimente ]i informa\ii legate de civiliza\iile
extraterestre (detalii [n volumul trei).
SEFIRA NR.4 - HASED
Sub conducerea spiritelor de lumin` coordonate de
prin\ul |ADKIEL, [n noaptea de 29/30 decembrie 2000
am intrat [n contact cu aceast` sefir`. Fiind [n stare de
supracon]tien\`, mi s-a [nm@nat de c`tre mae]tri de
lumin` o coal` de h@rtie, pe care era desenat un Arbore
Sefirotic (redarea era color). Am cercetat cu aten\ie
acest arbore ]i am constatat c` sefira nr.4, de culoare
albastr`, lipsea. Revenind [n starea de veghe, am
con]tientizat c` noi, p`m@ntenii, suntem deja [n faza [n
care trebuie s` manifest`m [n mod obligatoriu atributul
acestei sefire, adic` mila ]i iertarea.
Faptul c` acestei schi\e [i lipsea sefira albastr`
constituie o [ndrumare, dar totodat` ]i un avertisment
c` nu vom putea evolua spiritual (nu putem urca spre
sferele superioare), dac` nu punem [n practic` mila ]i
iertarea divin`.
De altfel, prin utilizarea compasiunii pe Terra, se
dezvolt` [n spiritul nostru for\a inteligen\ei jupiteriene
(este ultima treapt` din lumea crea\iei, iar aici inteligen\a
de natur` mental` atinge ultima ]i cea mai [nalt` treapt`
de manifestare), care-\i d` posibilitatea de a percepe

40

Secretele

Arborelui

Sefirotic

universul eteric ]i totodat` de a-\i g`si mai u]or calea,


de a rezolva anumite examene din destinul propriu, prin
leg`tura cu cerul (intui\ia).
Dac` vei reu]i s` intri [n comuniune cu sefira
jupiterian`, vei sim\i la nivelul con]tien\ei omului interior
(cel adev`rat) c` tu nu e]ti altcineva dec@t Dumnezeu
[ncarnat pe Terra, [ntr-o anumit` faz` de evolu\ie.
SEFIRA NR.3 - BINAH
Aici este sefira destinelor umane, [n care mae]tri
de lumin` sunt guverna\i de prin\ul |AFKIEL. La acest
capitol, trebuie s` v` m`rturisesc faptul c` sunt oameni
pe Terra (inclusiv [n Rom@nia), c`rora entit`\i din sfera
BINAH le ofer` elemente din destinul viitor.
Totu]i, dac` cineva crede c` se dau informa\ii strict
materiale, se [n]al`. Modalitatea prin care \i se ofer`
informa\iile din viitorul destinului t`u este at@t de simpl`
[n cuvinte, dar foarte complex` [n con\inutul spiritual,
[nc@t te oblig` s` te supraveghezi permanent, [n tot ceea
ce faci.
Este o mare binecuv@ntare s` \i se profe\easc`,
dar ]i o povar` care te apas` permanent. V` spun aceste
lucruri din propria mea experien\` ocult`, iar durerea
sufleteasc` este cu at@t mai mare, cu c@t [\i dai seama
c` nu [ntotdeauna po\i s`-\i st`p@ne]ti egoul [n
manifest`rile zilnice. Cel pu\in ca revers, am satisfac\ia
c` v`d nivelul de pe care cad, treapta inferioar` pe care
ajung atunci c@nd gre]esc, ]i am puterea de a
recunoa]te ]i a [ndrepta lucrurile.
P@n` c@nd vom atinge pragul ilumin`rii, vom gre]i
permanent, sau altfel spus, ]i proorocii din vechime
gre]eau; dar nu trebuie s` ne automul\umim cu acest
aspect, ci v`z@ndu-ne [ntreaga neputin\` de a fi puri,
s` cerem ajutorul ierarhiilor de lumin`.
Prietena mea, Casiopeea, este o femeie trecut` de

41

Gicu

Dan

70 de ani, dar [n alte vie\i am fost de v@rste apropiate ]i


am colaborat [ndeaproape. Acum, domnia sa, c@nd
prime]te informa\ii despre viitor, [mi zice cu o mare
ap`sare pe suflet: Nu ]tiu, drag`, de ce [mi dau tocmai
mie aceste informa\ii ]i nu le dau la oameni mai tineri?
Cu un an sau doi [n urm` [i d`deam dreptate, dar
acum nu, pentru c` domnia sa trebuie s` [mplineasc`
destinul spiritual pentru care s-a [ntrupat ]i nu-i r`m@ne
dec@t s` ofteze [mpreun` cu mine, pentru c` nici mie
nu mi-e u]or s` adun la aceea]i mas` a t`cerii un num`r
de 12 invita\i, care trebuie s` urce sus, [n mun\ii plini cu
laboratoare metafizice (vezi volumul trei).
Dac` la sefira nr. 4 vorbeam de o inteligen\` (mental` superioar`) jupiterian`, trebuie s` \ine\i cont c`
aceasta este o umbr` a inteligen\ei din sefira nr. 3
BINAH. Aici, [n BINAH, este v@rful inteligen\ei divine,
pentru c` este de natur` pur spiritual` ]i nu mental`,
ca [n (Jupiter) HASED.
Ca ]i celelalte sefire inferioare (de la nr. 4 la nr. 10),
]i sefira BINAH este o treapt` de evolu\ie a omului [n
spirit. Odat` ce voi, prieteni, [n viitor ve\i experimenta
inteligen\a suprem` din BINAH, ve\i constata c` aceasta
se metamorfozeaz` [n [n\elepciunea din sefira nr. 2 HOHMAH.
{nainte de a abandona sefira nr. 3 - BINAH, v` rog
s` observa\i, [n tabelul cu cele cinci aspecte de
medita\ie, c` avem la nr. 4 (ordinul [ngeresc) Tronurile,
care mai sunt denumite ]i LEII (regii destinelor spiritelor
umane ce evolueaz` [n materie).
Referitor la acest aspect (LEII), [n noaptea de 13/
14 martie 2001, fiind [n stare de supracon]tien\`, mi sa oferit o revela\ie simbolic`.
Peisajul care i s-a prezentat privirii mele spirituale
era unul natural, cu aspect de iarn`, [n care z`pada, de
un alb-energetic irepro]abil, nu era mai groas` de un

42

Secretele

Arborelui

Sefirotic

lat de palm`.
F`r` s` vreau, privirea mi-a fost direc\ionat` undeva,
[n st@nga-fa\`, unde am observat o urm` de LEU.
Aceast` urm` era semicircular` [n partea dinspre mine,
iar [n cealalt` parte se vedeau foarte detaliat ]ase
gheare, care erau dispuse trei [n st@nga ]i trei [n dreapta.
Deci erau dou` grupuri de c@te trei gheare.
Dup` ce am revenit [n starea de veghe, am meditat
asupra acestui aspect ]i am constatat c` leul care []i
l`sase amprenta [n z`pad` avea 24 de gheare.
Simbolismul acestui leu vrea s` scoat` [n eviden\`
faptul c`, la nivel de sefir` nr. 3 - BINAH, exist` 24 de
B`tr@ni-Domni ai destinelor umane, care se comport`
ca o singur` fiin\` (leul).
A]adar, marele LEU din BINAH are poten\ialul a 24
de gheare (B`tr@nii), unde fiecare ghear` reprezint`
voin\a ]i inteligen\a spiritual-divin`, racordat` ]i
subordonat` capului de leu, care este [nsu]i prin\ul
|AFKIEL. De altfel, sub imaginea acestui simplu simbol
[ntip`rit [n puritatea z`pezii celeste, ni se relev`
conducerea sefirei nr.3 - BINAH, denumit` ]i sefira
Duhului Sf@nt.
SEFIRA NR.2 - HOHMAH
{n aceast` sefir` a armoniei ]i [n\elepciunii divine,
prin\ul RAZIEL are la [ndem@n` marele plan al
arhitecturii crea\iei divine, din toate sefirele inferioare.
Aceasta este ]i sefira cunoscut` sub denumirea de
OPAL, [n care IISUS CRISTOS a ajuns ]i de unde ne
ofer` necontenit [nv`\`tura despre fraternitate ]i
universalitate prin armonie ]i [n\elepciune, pentru a intra, [n final, [n sefira nr. 1 a iubirii divine - KETHER.
Dac` este s`-mi aleg momentele tr`irilor mele
spirituale vizavi de sefira nr.2 - HOHMAH, atunci voi
alege cu prioritate trei revela\ii, a c`ror informa\ie com-

43

Gicu

Dan

port` un nivel de adresare general.


REVELA|IA NR.1
Aceast` revela\ie am primit-o [n noaptea de 17/18
mai 1999, din care extrag partea legat` de Arborele
Sefirotic, [n contextul sefirei nr.2 - HOHMAH.
Datorit` dorin\ei mele de evolu\ie spiritual` ]i unei
anumite conjuncturi favorabile create [n corpurile mele
energetice de TRIMISUL sau PURT~TORUL DE
CRISTOS, am fost ajutat s` asimilez ]i s` manifest
for\ele sefirei nr. 6 - TIFERET ]i for\ele sefirei nr. 4 HASED.
Deoarece, [n planul fizic ([n starea de veghe), [mi
creasem o motiva\ie puternic` de a intra [n comuniune
cu sefira nr. 2 - HOHMAH, [n aceast` revela\ie, omul
interior care eram c`uta cu hot`r@re o posibilitate de a
atinge sfera armoniei ]i [n\elepciunii divine condus` de
prin\ul RAZIEL.
{n starea de supracon]tien\`, dup` desp`r\irea de
TRIMISUL sau PURT~TORUL DE CRISTOS, am
f`cut saltul printr-o ecluz` (poart`) astral`, spre sefira
nr. 2 - HOHMAH.
Surprinz`tor, [n zborul spre aceast` dimensiune,
mi-au ap`rut doi gardieni de lumin`, din care unul mi-a
spus:
- Nu ai voie la nivelul nr. 15 ]i la nivelul nr. 16!
Sincer v` spun, dragi prieteni, c` [n momentul acela
aveam at@ta voin\` (sefira nr. 3 - BINAH) [n spiritul meu,
pentru a intra [n sefira nr.2 - HOHMAH, [nc@t le-am
r`spuns acestor doi gardieni pe un ton r`spicat:
- S` o crede\i voi!
Pur ]i simplu, ace]ti gardieni ai luminii care erau
pu]i s` p`zeasc` diferite ecluze (por\i) de acces la
nivele spirituale din ce [n ce mai [nalte, au r`mas [n

44

Secretele

Arborelui

Sefirotic

urma mea, iar eu am ajuns [ntr-un nou nivel spiritual, [n


care, cu surprindere, am observat c` acesta se
constituie [ntr-o nou` temelie a unei sublime experien\e
spirituale, ce-\i creeaz` senza\ia de expansiune infinit`
[n con]tiin\`.
Revenind [n starea de veghe, m-am uitat la ceas ]i
am observat c` era aproximativ ora 4,30 diminea\a. {n
secundele urm`toare, am analizat fiecare aspect al
revela\iei, ]i le-am [n\eles pe toate, cu excep\ia nivelului
nr. 15 ]i nr. 16.
Din fericire, eram [n posesia c`r\ii cu Arborele
Sefirotic scris` de regretatul Dan Seracu ]i, r`sfoind-o
la acea or` matinal`, am con]tientizat c` cei doi gardieni
ai luminii [mi interziseser` accesul la sefira nr. 6 TIFERET, prin nivelul (calea, culoarul) nr. 15 spre sefira
nr. 2 - HOHMAH. Totodat`, [mi interziseser` accesul
de la sefira nr. 4 - HASED, prin nivelul (calea, culoarul)
nr. 16, tot spre sefira nr. 2 - HOHMAH.
Practic, eu experimentasem de pe Arborele Sefirotic
c`ile [n\elepciunii, [ncep@nd cu nr. 32, p@n` la nr. 18 ]i
nr. 17, care se integrau [n sefira nr. 3 - BINAH, ]i de
unde primisem revela\ii (inclusiv profetice), sefira nr.2 HOHMAH fiindu-mi interzis` p@n` la aceast` revela\ie.
Iat`, dragi prieteni, o anumit` perspectiv` a c`l`toriei
]i intr`rii mele [n sefira nr. 2 - HOHMAH. Acum, v`
prezint o alt` perspectiv`.
REVELA|IA NR.2
Aceast` revela\ie am primit-o [n noaptea de 7/8
ianuarie 2001. Eram [n starea de supracon]tien\`, [ntro zon` cu peisaj natural predeterminat, unde am obervat
c` vine din zare (fa\`), spre mine, Marele Lup GRI.
Acesta s-a apropiat de mine ]i a intrat [n fa\a mea sub
p`m@nt, cu m@ncare [n gur`, pentru a-]i hr`ni puii

45

Gicu

Dan

(informa\ie esoteric` pentru discipolii din interiorul


mun\ilor, unde se afl` piramidele - vede\i volumul trei ]i
medita\i).
}tiam-sim\eam c` arma special` (for\a g@ndului
ocult) pe care o aveam cu mine putea distruge acest
Lup GRI, [mpreun` cu to\i puii (discipolii) lui, dar nu am
f`cut-o, pentru c` o imens` mil` m-a cuprins numai la
ideea c` a] putea ucide (distruge un focar de lumin`).
Prin aceast` stare de compasiune, for\ele lui Jupiter de
pe sefira nr. 4 - HASED lucrau [n spiritul meu, ca o stare
natural` [n care [mi g`seam rezonan\a perfect`.
Concomitent cu aceast` hot`r@re a mea de a nu
m` comporta ca un om exterior (ra\ional, egotic), ci ca
un om interior, spiritualizat de for\ele Arborelui Sefirotic
al luminii, Marele Lup GRI a ie]it din b@rlog ]i s-a
[ndreptat spre mine.
C@nd a ajuns la trei pa]i de mine, am obervat c` a
ap`rut ]i ghidul meu spiritual, pe care ]tiam c` [l a]tept.
{n secundele urm`toare, instantaneu, Marele Lup
GRI (culoarea sefirei nr. 2 - HOHMAH) s-a
metamorfozat [ntr-un om [n v@rst` (maestru). Dup`
metamorfozare, Omul Lup gri s-a rugat s`-i d`ruiesc
lui arma special` (for\a g@ndului meu ocult) ]i s-o pun
la dispozi\ia sefirei nr. 2 - HOHMAH, lucru pe care l-am
f`cut f`r` nici un fel de ezitare.
{ndeplinind aceast` condi\ie ]i f`r` a pretinde ceva,
am observat c` Omul Lup gri mi-a trasat o schi\`
spa\ial`, care reprezenta o piramid` mare, a]ezat`
peste patru piramide mici.
{ntre aceste piramide mici, omul lup gri tr`gea linii
de lumin`, unind anumite puncte preexistente (invizibile
mie) ]i spun@ndu-mi c` sunt 49 de astfel de leg`turi, iar
dac` mai cobori din v@rful piramidei mari spre baz`,
atunci se formeaz` a 50-a leg`tur`...
Am revenit [n starea de veghe.

46

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Dragi prieteni, aceast` revela\ie mi-a r`spuns la


anumite [ntreb`ri, pe care le lansasem, cu un timp [n
urm`, spre spa\iile sublime ale universurilor fiilor luminii.
Acum a] dori s` scot [n eviden\` anumite aspecte, chiar
dac` ele nu se [ntrez`resc ca r`spuns din revela\ia pe
care tocmai v-am prezentat-o, ]i asta [n scopul de a v`
[ntregi un anumit tablou informa\ional esoteric.
1. Cele 50 de leg`turi (nivele, c`i, canale) prezentate
de Omul Lup Gri nu sunt altceva dec@t drumuri spre
lumin`, care ne conduc la cele 50 de por\i ale inteligen\ei
sefirotice albe.
2. Fiecare drum de lumin` este o cheie [n sine, fapt
care te oblig` s` mergi exact pe mijloc, adic` pe calea
care predetermin` fiecare aspect (diviziune) din fiecare
sefir` [n parte, f`r` a neglija un aspect [n favoarea
celuilalt. Implic`-te la fel de serios, f`r` a face
discriminare [ntre aspecte (diviziuni)!
3. Fiecare cheie reprezint` sinele t`u interior, pe
care se cl`de]te con]tient omul din tine.
4. |in@nd cont c` Arborele Sefirotic (Pomul Vie\ii)
e]ti chiar tu, rezult` c` cele 50 de drumuri spre lumin`
(por\i ale inteligen\ei) pot fi reg`site [n cele 7 chakre
principale (ro]u, portocaliu, galben, verde, albastru, violet ]i alb), pe toate cele 7 corpuri ale omului (corpul fizic,
corpul energetic, corpul eteric, corpul astral, corpul mental, corpul sinelui spiritual - [n formare, corpul spiritului
vie\ii-germene ]i corpul omului spirit-germene), adic`
49 de c`i cere]ti, la care se adaug` verticala ce une]te
baza cu v@rful (pe chakre ]i pe corpuri), realiz@ndu-se
astfel [ntregul.
5. Alt` paralel` de analiz` ocult` aduce perspectiva
[n care cele patru piramide mici sunt simbolul celor
patru universuri divine, ]i anume: Universul Materiei
fizice, Universul Duhului Sf@nt, Universul Fiului Cristos
]i Universul Tat`lui Creator.

47

Gicu

Dan

{ntotdeauna patru piramide puse [ntr-un p`trat


creeaz` a cincea piramid` (energetic`), care le
[nglobeaz` prin [n`l\imea dus` din v@rf spre baz`,
rezult@nd astfel unicitatea, adic` cel ce este TOTUL [n
tot ]i [n afara lui nu mai este nimic.
6. Popula\ia Dacia avea ca simbol (printre altele)
steagul format dintr-un cap de lup ]i trup de ]arpe. Din
perspectiva celor detaliate p@n` acum [n acest capitol,
rezult` c` ini\ia\ii daci puneau pe primul plan informa\ia
primit` de la Omul Lup Gri, de pe sefira nr. 2 - HOHMAH
(armonie ]i [n\elepciune), pe care o [mbinau cu trupul
balaurului ce st`p@nea toate bog`\iile din sfera MALKUT.
Altfel spus, ini\ia\ii poporului dac subordonaser`
for\ele inferioare ]i superioare ale sefirei nr. 10 MALKUT, direct de [n\elepciunea ]i armonia sefirei nr.
2 - HOHMAH.
7. Dac` a\i citit cu aten\ie cele cinci aspecte
(diviziuni) ale sefirei nr. 2 - HOHMAH, a\i observat c`,
la aspectul nr. 3, prin\ul RAZIEL este denumit ]i Marele
Arhitect Divin. {n revela\ia nr. 2, pe care am prezentato anterior, Omul Lup Gri nu a f`cut altceva dec@t s`-mi
prezinte, sub forma piramidelor, o anumit` arhitectur`
spiritual`, [n care omul este parte integrant`, al`turi de
toate celelalte ierarhii de lumin` (]i nu numai, dar este
interzis deocamdat`).
8. Din aspectul nr. 6 ]i nr. 7 rezult` o [ntrebare
fireasc`: unde sunt acele informa\ii utilizate de ini\ia\ii
poporului dac ]i unde este materializat` aceast`
arhitectur`, adus` pe cale metafizic` (ini\iatic`) din
sefira nr. 2 - HOHMAH, [n sefira nr. 10 - MALKUT?
R`spunsul este simplu: [n mun\i, dar sub mun\i,
acolo unde se t@r`]te ]arpele pentru iernat (cavit`\i
subterane artificiale) ]i unde lupul []i face b@rlogul
(construc\ii subterane sacre, inimaginabile pentru
ra\iunea uman`), pentru a-]i cre]te (ini\ia) puii (discipolii)

48

Secretele

Arborelui

Sefirotic

- detalii [n volumul trei.


Tocmai la acest capitol al ini\ierilor din Marile Misterii
Dacice vreau s` vin cu un argument ce r`m@ne la fel
de valabil ]i ast`zi, dup` mii de ani de ignoran\`.
Dup` cum bine ]ti\i, una din multiplele condi\ii pe
care trebuie s` le [ndeplineasc` un discipol [n ini\ierea
sacr` (esoteric`) este aceea de a se alimenta cu legume, fructe ]i lactate, de preferin\` crude. Referitor la
aceast` condi\ie, v` ofer:
REVELA|IA NR. 3
S@mb`t`, 26 ianuarie 2001: Fiind [n stare de
supracon]tien\` [n lumea spiritual`, m` [nt@lnesc (a
doua oar` [n aceast` via\`) cu Ticu (socrul meu, care
este decedat). Prima [nt@lnire este redat` [n Misiunea
spiritual` a Rom@niei, la pagina 62.
De aceast` dat`, eu ]i socrul meu eram solitari,
ghizii no]tri de lumin` supraveghindu-ne dintr-un plan
superior, pe care nu-l puteam percepe.
Ticu [mi spuse:
- Este o mare realizare spiritual` faptul c`, pe Terra,
un om renun\` la consumul de carne.
Atunci eu l-am [ntrebat:
- Dac` ]tii acum acest lucru, [n via\a dumitale
viitoare, c@nd o s` fii din nou re[ncarnat pe Terra, e]ti
preg`tit s` renun\i la consumul de carne?
Cu o bl@nde\e trist` [n suflet ]i vorb`, Ticu [mi
r`spunse:
- Nu sunt preg`tit.
La aflarea acestui r`spuns, am r`mas at@t de ]ocat,
[nc@t ]i dup` sosirea [n corpul fizic ([n starea de veghe),
nu puteam s`-mi revin. Medit@nd la acest aspect, am
reu]it s` con]tientizez c@t` munc` de transformare
trebuie s` depun` omul cu el [nsu]i, ca printr-o

49

Gicu

Dan

convingere total`, s` cear` divinit`\ii ]i s` primeasc`


for\a interioar` de a nu mai consuma carne (are vibra\ie
foarte joas`-maro), [n virtutea obi]nuin\ei sociale ]i a
tenta\iilor de tot felul.
Dragi prieteni, am [ncercat s` redau anumite
aspecte informa\ionale (primite sub form` de revela\ie)
pe tipuri de sefire n-dimensionale, tocmai pentru a
[n\elege mai u]or modalitatea de a intra [n comuniune
cu ierarhiile divine, care ne ofer`, din marele adev`r
macrocosmic suprasensibil, anumite aspecte, sub
form` direct` sau la nivel de simboluri.
Totu]i, trebuie s` \ine\i cont de faptul, c` [n m`sura
[n care v` ve\i ridica [n sferele celeste, pe trepte din ce
[n ce mai [nalte ale cunoa]terii (]i con]tien\ei), revela\iile
primite nu se refer` strict la o singur` sefir`, ci cuprinde
aspecte de pe mai multe nivele sefirotice, urm@nd ca
voi, [n starea de veghe, s` analiza\i toate informa\iile
primite ]i s` le integra\i (plasa\i) sefirei corespunz`toare.
V` doresc succes!

CAP. II
Perspective sefirotice simple (luminoase) ]i perspective polare (luminoase ]i [ntunecate) din Pomul
Vie\ii
Dragi prieteni, este necesar s` v` previn c` voi publica, [ntr-o prim` faz`, un num`r de trei c`r\i, al c`ror
con\inut esoteric se interfereaz` la nivel de informa\ie
(ocult rom@neasc`) pe anumite direc\ii de cercetare, [ntrun mod foarte profund.
Prima mea carte, Misiunea spiritual` a Rom@niei,
con\ine anumite perspective sefirotice redate [n cuvinte
]i sub form` de schi\e. A]a cum men\ionam ]i [n primul

50

Secretele

Arborelui

Sefirotic

volum, schi\ele au rol de yantre de contact, pe o anumit`


frecven\` vibra\ional` cu universurile suprasensibile.
{n acest capitol, v` voi prezenta c@teva perspective sefirotice care au acela]i rol, dar care mai vin [n
[nt@mpinarea voastr` ]i cu informa\ii cu caracter general ocult, ce v` dau posibilitatea de a efectua medita\ii
individuale sau de grup, pe o direc\ie sau alta de interes
metafizic.
Totodat`, acest capitol \ine cont, [n mod obligatoriu,
de schi\ele de la paginile 33, 39, 19, 86, 87, 98, 99, 100
]i 101 din primul volum, Misiunea spiritual` a
Rom@niei, c@t ]i de schi\ele care vor fi prezentate [n
volumul urm`tor (nr.3).
{nainte de a aborda subiectul propriu-zis, este
necesar s` facem din nou detalierea ierarhiilor celeste,
dar de aceast` dat` [ntr-o redare mult mai complex`
(dar nu integral`) fa\` de ceea ce am prezentat [n prima
carte, la pagina ]ase.
LUMEA SUPRAFIZIC~ - (VERS)
(Universul Luminii) (+)
1. DEVACANUL SUPERIOR AVANSAT - Corp
spiritual (cristic): +1.SERAFIMII; +2.HERUVIMII;
+3.TRONURILE - LUMEA EMANA|IILOR (ALBE)
2. DEVACANUL INFERIOR AVANSAT - Corp
Mental Superior al luminii: +4.KYRIOTETES;
+5.DINAMIS; +6.ELOHIMII - LUMEA CREA|IEI
(ALBE)
3. LUMEA ASTRAL~ SUPERIOAR~ - Corp astral avansat al luminii: +7. ARHAII; +8.ARHANGHELII;
+9.{NGERII - LUMEA FORM~RII (ALBE)
LUMEA FIZIC~ - ECHILIBRU
(Universul polarit`\ilor) (+/-)

51

Gicu

Dan

0.
LUMEA EXPERIEN|ELOR FIZICE Corp fizic - 10.OMUL; 11.ANIMALE; 12.PLANTE;
13.MINERALE - LUMEA REALIZ~RII
SPRE ETERIZARE(+)
SPRE PRESIUNE FIZIC~ (-)
LUMEA SUBFIZIC~ - (REVERS)
UNIVERSUL {ntunericului (umbrei)(-)
3. Lumea subastral` a R`ului: corp astral [nt@rziat;
Zona umbrelor: -9, -8, -7 nu prezint` interes - For\e
luciferice - Lumea form`rii (negre)
2. Lumea subdevacanic` inferioar` a r`ului:
corp mental inferior al r`ului: -6, -5, -4 nu prezint` interes
- For\e AHRIMANICE - Lumea crea\iei (negre)
1. Lumea subdevacanic` superioar` a r`ului:
corp spiritual inferior al r`ului: -3, -2, -1 nu prezint`
interes - For\e Asuras - Lumea emana\iilor (negre)
Not`: Nr. 3, 2 ]i 1 din lumea suprafizic` sunt un
corespondent al treptelor prin care planeta P`m@nt va
evolua sub form` de faze, astfel:
3= faza Jupiter a planetei P`m@nt sau faza sinelui
spiritual pentru om;
2= faza Venus a planetei P`m@nt sau faza spiritului
vie\ii pentru om;
1= faza Vulcan a planetei P`m@nt sau faza omului
spirit pentru om.
Aceast` prezentare a ierarhiilor (vede\i ]i operele
maestrului Rudolf Steiner) \ine cont de urm`toarele
aspecte:
1. Omul fizic este centrul de gravita\ie [n jurul c`ruia
ierarhiile de lumin` ]i ale [ntunericului []i des`v@r]esc

52

Secretele

Arborelui

Sefirotic

programele de manifestare.
2. {ntreaga manifestare a programelor pozitive ]i
negative \ine cont permanent de rela\ia vers ]i revers,
adic` fiecare ierarhie are un c@]tig, [n sensul c` orice
r`u este [ntr-un bine ]i orice bine [ntr-un r`u, dar aten\ie,
numai prin spiritul OM.
3. {n toat` aceast` manifestare de programe
ierarhice, programul omului [ncarnat [n lumea fizic` este
unic, prin liberul arbitru, ce are posibilitatea de a
manifesta la alegere un program pozitiv sau negativ.
Celelalte ierarhii nu au liberul arbitru ]i nici op\iunea de
a alege.
4. C@nd omul fizic utilizeaz` legile luminii, con]tien\a
sa se extinde [n universurile suprafizice, prin
expansiune de con]tiin\` de natur` pur cristic` (EU
SUNT).
5. C@nd omul fizic utilizeaz` legile [ntunericului
(umbrei), con]tien\a sa se extinde [n universurile
subfizice, prin expansiune de con]tiin\` de natur` pur
demonic` (super Ego).
SCHI|A SEFIROTIC~ NR.1
Aceast` schi\` reprezint` perspectiva plan` a
lumilor suprafizice (ALBE-VERS), ]i o vom analiza din
dou` unghiuri de vedere diferite, pe dou` aspecte
fundamentale.
1). Primul aspect este legat de culorile sau vibra\ia
energetic` a sefirelor (sferelor):
1.KETHER=ALB;
2.HOHMAH=GRI;
3.BINAH=NEGRU;
4.HASED=ALBASTRU;
5.GHEBURAH=RO}U;
6. TIFERET=GALBEN;

53

Gicu

Dan

7. NE|AH=VERDE;
8. HOT=PORTOCALIU;
9.IESOD=MOV(VIOLET);
10. MALKUT - Am considerat c` este necesar s`
red`m aceast` sfer` [n culoarea MOV deschis, din dou`
motive: primul este acela c` aceast` culoare reprezint`
vibra\ia spiritual` a Misiunii Rom@niei, cu care trebuie
s` se impregneze spiritele umane ale planetei P`m@nt
[n noua er` a V`rs`torului de lumin`; al doilea motiv
este acela c` reprezint` unica modalitate de intrare [n
comuniune cu Prin\ul URIEL ]i cu Prin\ul GABRIEL.
{n alt context, [n func\ie de ceea ce omenirea va
dob@ndi prin spiritualizare, [n viitoarele faze ale planetei
P`m@nt, culoarea sferei MALKUT va fi un joc de culori
din cele men\ionate anterior, [n cele nou` sefire de
lumin`.
Dac`, dintr-un neast@mp`r al min\ii, v` ve\i [ntreba
ce culoare are acum sfera MALKUT, eu v` voi r`spunde
sincer c` are culori din sefira 5 (RO}U), 6 (GALBEN),
7 (VERDE), 8 (PORTOCALIU) ]i 9 (MOV) foarte pu\in,
culoarea albastr` din sefira nr. 4 (mila, iertarea ]i
compasiunea) o raritate, dar [n schimb avem la discre\ie
culoarea MARO (din lumea subfizic` a umbrei ]i
[ntunericului), [n toate degradeurile posibile.
Not`: Nu confunda\i culoarea neagr` din sfera
BINAH cu [ntunericul! Trebuie s` dob@ndi\i prin
cunoa]tere ocult` o discernere esoteric`, atunci c@nd
se vorbe]te de aceast` culoare [n diferite contexte. {n
sens benefic, haina neagr` a preo\ilor sau c`lug`rilor
este simbolul acestei sefire BINAH. {n sens negativ,
atunci c@nd se spune c`, la nivel de clarviziune, spiritele
evoluate percep mica planet` P`m@nt [nconjurat` de o
energie neagr`, atunci este vorba de simbolizarea
formelor g@nd de natur` vibra\ional` foarte joas`, emis`
de p`m@nteni sub influen\a for\elor [ntunecate (zona

54

Secretele

Arborelui

Sefirotic

umbrei-culoare maro [n degradeuri).


Totodat`, nu confunda\i culorile sefirelor cu cele de
pe chakrele corpului uman, cu toate c` [ntre ele exist`
o corespondent` metafizic`. De exemplu, culoarea
portocalie din sefira HOT este for\a care [\i ofer` puritate
spiritual` ]i gustul pentru studiul ]tiin\ei oculte.
Din p`cate, aceast` for\` portocalie se folose]te
prea excesiv [n sexualitate; ar trebui s` metamorfoz`m
cu modera\ie aceast` for\` [n cunoa]tere ]i puritate
ocult`. Nu merge\i pe extreme, ci utiliza\i-o moderat,
p@n` c@nd iluminarea v` va oferi solu\ia unui
comportament real ]i la nivel de sexualitate.
2). Al doilea aspect este legat de un univers aparte
al vie\uirii umane, ]i anume de cunoa]terea metafizic`.
Dup` cum observa\i, am redat [n schi\a sefirotic`
nr. 1 pe DAATH (cel ascuns), [n culoarea ROZ. {ntre
cunoa]tere ]i culoarea roz exist` o compatibilitate
profund`.
{n tradi\ia rom@neasc` se spune despre anumi\i
oameni c` v`d via\a [n roz. For\a interioar` a oamenilor
care v`d via\a [n roz ([n viitor, ca presim\ire) vine printro cunoa]tere din sfera DAATH.
Acest aspect particular al cunoa]terii din sfera
DAATH nu este [nt@mpl`tor interpus pe canalul (calea,
nivelul) central, [ntre sefira nr. 6 - TIFERET (sefira
frumuse\ii formelor, noble\e ]i curaj - atotd`ruire) ]i sefira
nr. 1 - KETHER (sefira iubirii divine).
La modul cel mai general, aceast` sefir` DAATH a
fost nuan\at` superficial [n toate reprezent`rile
geometrice, pentru c` ea (cunoa]terea ei) se g`se]te
[n mod real [n toate cele 32 de c`i ale [n\elepciunii de
pe arborele sefirotic, dar [n propor\ia [n care fiecare
sefir` poate s` o asimileze pentru experimentare.
Totu]i, eu consider c`, fa\` de aspectul men\ionat
anterior, trebuie s` medit`m mai profund asupra

55

Gicu

Dan

cunoa]terii esoterice, la care vom avea acces din ce [n


ce mai mult dup` ce, [n prealabil, am asimilat [n
con]tiin\a noastr`, ca o tr`ire (vie\uire) natural`, starea
de mil`, iertare ]i compasiune din sefira nr. 4 - HASED.
{n ziua c@nd cunoa]terea se va termina [n
con]tien\a ta, atunci te po\i considera un om deja mort
la nivel de spirit. Cunoa]terea este etern` ]i
inepuizabil`. Dac` te vei g@ndi cumva c`, ating@nd
stadiul ilumin`rii (sinele spiritual - Jupiter) sau al eliber`rii
(spiritul vie\ii - Venus), nu va mai fi cunoa]tere de asimilat
]i alte experien\e de manifestat, te [n]eli foarte grav,
efectiv te sinucizi spiritual.
At@t [n universul ilumina\ilor, c@t ]i [n cel al
elibera\ilor, spiritele se manifest` dup` o schem` social` de evolu\ie spiritual`, [n care cunoa]terea
universurilor superioare lor [i departajeaz` [n ilumina\i
[ncep`tori ]i avansa\i sau [n elibera\i [ncep`tori ]i
avansa\i.
Dumnezeu []i creeaz` eternitatea printr-o
cunoa]tere inepuizabil`, fapt care ne determin` s` ne
extindem con]tiin\a la infinit. Astfel, [n\eleg@nd sensul
existen\ei printr-o manifestare infinit` a cunoa]terii,
preg`ti\i-v` [nc` de pe acum, ca odat`, [n viitor,
termin@nd de experimentat ]i universul sefirei nr. 1 KETHER (iubirea divin`), s` face\i saltul [ntr-un alt program, despre care acum se spune c`... nu se poate
spune nimic.
Revenind la schi\a sefirotic` nr. 1, nu uita\i, dragi
prieteni, c` o cunoa]tere profund` (revelat`) nu ve\i
ob\ine dec@t atunci c@nd l`sa\i for\ele sefirei HASED
(mila, iertarea, compasiunea) s` lucreze [n voi.
C@nd limita superioar` a cunoa]terii din sefira
HASED a fost epuizat` (experimentat`), atunci tot ceea
ce reprezint` cunoa]terea revelat` se metamorfozeaz`
[n inteligen\` revelat`, care \ine de domeniul sefirei nr.

56

Secretele

Arborelui

Sefirotic

3 - BINAH. @nd ]i inteligen\a revelat` ai experimentato, aceasta se metamorfozeaz` [n [n\elepciunea divin`,


ce \ine de domeniul sefirei nr. 2 - HOHMAH (aici au
ajuns marii ini\ia\i ai Daciei).
Dac` a\i re\inut u]or aceste metamorfoze
(cunoa]tere revelat` - inteligen\` revelat` - [n\elepciune
divin`), atunci observa\i c` cele trei bra\e (c`i) ROZ din
schi\a nr. 1 sefirotic` formeaz` un triunghi cu v@rful [n
jos (Tat`l Ceresc - polaritate masculin`), care iese [n
[nt@mpinarea studiului nostru esoteric ]i a medita\iilor
de rigoare.
Acest triunghi al metamorfozelor nu este altceva
dec@t suportul spiritual peste care se a]az` ultimul mare
atribut celest (IUBIREA DIVIN~), ce le absoarbe ]i le
d` o nou` definire macrocosmic` subtil`.
SCHI|A SEFIROTIC~ NR. 2
Aceast` schi\` reprezint` perspectiva plan`
complet` a lumilor suprafizice (lumina) ]i a lumilor
subfizice ([ntunericul), lumi care predetermin`, [ntr-un
fel sau altul, g@ndul, cuv@ntul ]i fapta zilnic` a oamenilor.
Din acest Arbore Sefirotic Bipolar se observ` foarte
clar cum for\ele luminii ]i ale [ntunericului []i converg
eforturile spre germenul stelar c`ruia i s-a dat numele
]i forma fizic` de OM, [n sefira nr. 10 - MALKUT.
Cele dou` bra\e (luminos ]i [ntunecat) ale Pomului
Vie\ii, din perspectiva enun\urilor con\inute [n frazele
anterioare, pot fi incluse, la nivel macrocosmic subtil,
[n urm`torul adev`r fundamental: DUMNEZEU SE
MANIFEST~ PE SINE {NSU}I.
Bra\ul luminii (bra\ul drept-sus) ]i bra\ul [ntunericului
(bra\ul st@ng-jos) primesc energie de la Dumnezeu [n
aceea]i propor\ie (cantitate ]i intensitate), dar frecven\a
vibra\ional` a celor dou` energii difer` substan\ial, din

57

Gicu

Dan

cauza programelor pe care fiecare dintre cele dou`


ierarhii (plus ]i minus) le experimenteaz`.
{n cadrul bra\ului drept al luminii (vers-sus), de la
ierarhia nr. 1 la ierarhia nr. 9 nu exist` liber arbitru, iar
aceste ierarhii au [nscris [n programul lor acea stare
fundamental` pe care o revars` [n om sub form` de
iubire ]i fericire spiritual`.
Aceste ierarhii nu [n\eleg programul [ntunericului,
pentru c` nu au avut niciodat` liberul arbitru de a-l
experimenta.
{n cadrul bra\ului st@ng al [ntunericului (revers-jos),
de la ierarhia cu nr. 1 la ierarhia cu nr. 9 nu exist` liber
arbitru, iar aceste ierarhii au [nscris` [n programul lor
acea stare fundamental` pe care o revars` [n om sub
form` de ur` ]i dizarmonie spiritual`.
Aceste ierarhii nu [n\eleg programul luminii, pentru
c` nu au avut niciodat` liberul arbitru de a-l experimenta,
]i de aceea, programul lor li se pare corect ]i natural.
La convergen\a celor dou` bra\e se afl` omul, ce
are liberul arbitru de a gusta, dup` voie, din fructele
cunoa]terii binelui ]i r`ului, care, a]a dup` cum spune
Biblia, se g`sesc [ntr-un pom, exact [n mijlocul Raiului.
(Facerea 1-2, cap.2, v. 9).
Din Biblie rezult` clar c` binele ]i r`ul apar\in
aceluia]i pom (Dumnezeu) ]i doar omului i s-a dat
posibilitatea de a gusta cele dou` tipuri de fructe, pentru
ca, prin liberul arbitru, s`-]i con]tientizeze drumul
propriei evolu\ii spirituale.
Din exprim`rile anterioare pe yantra propus`, rezult`
urm`toarele aspecte:
1. {ncep@nd cu ierarhia (regnul) uman`, toate
celelalte ierarhii care vor veni dup` noi (spirite din lumea
animal`, plante ]i minerale) vor s` aib` liber arbitru, iubire
sau ur`, ]i [nc` un atribut suplimentar pentru fiecare
regn [n parte, dup` programul pe care Tat`l Ceresc [l

58

Secretele

Arborelui

Sefirotic

predetermin` [n manifestarea acestora.


2. Religia oficial` va trebui s` se metamorfozeze,
s` ias` din dogmatism, pentru c` Dumnezeu nu
[nseamn` repeti\ie la infinit pe un aspect sau altul. Aici
a] avea rug`mintea ca preo\ii s` nu mai blesteme cu
furie aceste for\e ale [ntunericului, ci s` [ncerce s` le
[n\eleag`, printr-o cunoa]tere revelat`. A]a dup` cum
arat` ]i schi\a ocult` de la nr. 2, OMUL are [nscris [n el
at@t for\a (programul) luminii, c@t ]i for\a (programul)
[ntunericului, astfel c` tu, omule, nu po\i blestema o for\`
care se g`se]te [n tine ]i prin care \i-ai c@]tigat liberul
arbitru.
Revenind la aceste schi\e sefirotice, fac precizarea
c` ele au doar calitatea de simbol ocult, din care, prin
studiile metafizice (cunoa]tere ocult`) ]i medita\iile de
rigoare, ve\i reu]i s` scoate\i [n eviden\` propria voastr`
identitate spiritual`.
{n fine, aceste schi\e sunt ni]te c@rje care ne ajut`
s` mergem mai departe, spre eternitate, iar prezentarea
lor sub aceast` form`, pe c@t este de necesar`, pe at@t
este de simplist`, fiindc` ele nu pot reprezenta divinul
[ntr-o singur` imagine.
De aceea, schi\ele cu Pomul Vie\ii pot fi redate [ntro infinitate de perspective, dup` interesul pe care [l avem
pentru un aspect sau altul din manifestarea ierarhiilor
ce ne predetermin` existen\a.
SCHI|A SEFIROTIC~ NR.3
Dragi prieteni, v` rog s` [ncerca\i s` privi\i aceste
schi\e (poze de familie) ca ]i c@nd o mul\ime de entit`\i
(luminoase sau [ntunecate) privesc spre voi. Din acest
considerent, partea dreapt` a Copacului Vie\ii (luminaemisfera dreapt` a creierului) este redat` [n st@nga
schi\ei, cu semnul plus, ]i invers.

59

Gicu

Dan

Aceast` schi\` d` posibilitatea unei intr`ri [n


cercetarea esoteric`, pe dou` direc\ii distincte de
medita\ie.
1. Prima direc\ie este verticala schi\ei [n care sunt
trecute cele patru sfere univers, ]i anume:
1.T.=sfera spiritual` a Tat`lui Cosmic;
2.R.=sfera spiritual` a Fiului Cosmic (CRISTOS);
3.M.=sfera spiritual` a Matricei Cosmice [n care se
creeaz` separarea dualit`\ii [n plus ]i minus, pe dou`
programe diferite; +10/-10 reprezint` sfera materiei
fizice.
Prin aceast` perspectiv`, avem trei sfere univers
de natur` spiritual` ]i o sfer` univers de natur` material`, din care rezult` c` [n sfera nr.1.T., Dumnezeu este
nedivizat, dar are poten\ialul de divizare; apoi, prin 2.R,.
Fiul (sau respiratorul [n\elepciunii ]i armoniei divine),
Tat`l racordeaz` germenii spirituali pe o frecven\`
inferioar`, iar de aici pornesc [n 3.M. - Matricea Cosmic` a diviz`rii, unde li se stabile]te un program de
evolu\ie. Abia [n zona Universului material +10/-10,
Dumnezeu []i reune]te cele dou` programe (plus ]i
minus), prin Om.
2. A doua direc\ie de cercetare esoteric` este dat`
de cele dou` bra\e arcuite, de la +1 la +10 ]i de la -1 la
-10, reprezent@nd lumina ]i [ntunericul, ca polarit`\i care
se alipesc [n fiin\a numit` om, indiferent dac` acesta
tr`ie]te pe planeta P`m@nt sau pe alte planete ale
Universului materiei fizice.
Cu toate c` aceste bra\e polare sunt redate separat,
spre cercetare, [n realitate, am@ndou` se reg`sesc
incluse [n cele patru sfere univers, unde []i manifest`
programele, pe frecven\e vibratorii diferite.
Pentru a v` u]ura medita\ia, v` rog s` nu insista\i
prea mult pe ierarhia [ntunericului, pentru c` este o cale
a supraegoului, care v` [ndep`rteaz` de CRISTOS.

60

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Totodat`, v` rog s` v` canaliza\i, cu toat` tr`irea voastr`


interioar`, spre ierarhia de lumin` despre care marele
maestru AIVANHOV spunea urm`toarele adev`ruri
fundamentale:
1. Prin simplul fapt c` se [ncarneaz` pe P`m@nt
[ntr-un corp fizic, OMUL posed` o superioritate fa\` de
toat` aceast` ierarhie divin` (a luminii).
2. Toat` aceast` ierarhie divin` ]tie c` viitorul omului
este m`re\ (omul va fi mai presus dec@t heruvimii ]i
serafimii - spune Biblia).
3. {ntr-o zi, Crea\ia va c@nta un imn de slav` omului.
Revenind la aceast` schi\` sefirotic` nr. 3, pot s`
v` spun c` am avut un moment [n care am [ncercat s`
stabilesc, la nivel ra\ional, cam ce culori ar avea sefirele
bra\ului st@ng ([n dreapta schi\ei) din ierarhiile
[ntunericului.
M-am g@ndit atunci c` ar fi un amestec dintre
culoarea maro ]i acea culoare corespondent` de pe
bra\ul luminii (+1 alb, cu -1 maro; +2 gri, cu -2 maro; +3
negru, cu -3 maro etc). Dar lucrurile nu erau chiar a]a,
fapt pentru care ghizii mei de lumin` m-au ajutat s`
[n\eleg ]i acest aspect.
Noaptea de 8/9 februarie 2001: Fiind [n stare de
supracon]tien\`, am fost pus [n situa\ia de a primi o
carte, pe coperta c`reia era redat` color o piramid`.
Am deschis-o ]i am constatat c` ea con\inea o serie
de schi\e, care nu erau altceva dec@t perspective diverse ale Arborelui Sefirotic.
Involuntar din partea mea ]i predeterminat din partea
spiritelor care m` ghideaz`, am poposit asupra unei
schi\e ce avea redat` [ntreaga ierarhie a [ntunericului,
unde am observat c` sefirele [ntunericului aveau
culoarea maro [n diferite nuan\e, [n func\ie de ierarhia
[ntunecat` pe care o reprezentau.
Am revenit [n starea de veghe, cu convingerea mai

61

Gicu

Dan

puternic` de a m` feri s` utilizez for\ele energiilor


maronii ce vin de la entit`\ile [ntunecate.
SCHI|A SEFIROTIC~ NR.4
{ntr-un anume fel, aceast` perspectiv` sefirotic`
este, p@n` la un anumit nivel, o replic` a celor dou`
direc\ii de cercetare (medita\ie) esoteric` din schi\a
sefirotic` nr. 3.
Aici [ns`, cele trei sfere univers spirituale con\in ]i
ierarhiile care, de altfel, se manifest` [n ele (pe polarit`\i:
+1/-1; +2/-2 ]i +3/-3) ]i sunt cunoscute ca lumi ale
emana\iilor (pozitive sau negative).
Cele trei sfere univers spirituale (numerotate cu 1,
2, 3) au leg`tur` ]i se reflect` [n sfera universului fizic
(nr. 10), ob\in@ndu-se o cruce.
Deoarece aceste patru sfere univers (nr. 1, 2, 3 ]i
10) sunt, din punct de vedere al evolu\iei con]tien\ei
(con]tiin\ei), a]ezate ]i angrenate [ntr-o mi]care
spiralat`, crucea pe care o observ`m [n schi\` este, de
fapt, o cruce a Sf@ntului Andrei.
Alt aspect revelat de aceast` schi\` este plasarea
[n con]tien\a noastr` a unui alt mod de analiz` spiritual`, care \ine cont de cele dou` polarit`\i (lumin` ]i
[ntuneric), la nivel de Lumea Form`rii (9/-9; 8/-8 ]i 7/7), c@t ]i la nivel de Lumea Crea\iei (6/-6; 5/-5 ]i 4/-4).
Din bra\ul drept (lumina, plusul) ]i din bra\ul st@ng
([ntunericul, minusul), ne extragem partea central` a
st@lpului ce urc` din nr. 10 pe cei doi st@lpi de lumi, ]i
anume:
Primul st@lp central 10 - 9 - 6 (lumina, plusul, vers)
Se porne]te [n corp astral din nr. 10, care este
P`m@ntul (regatul MALKUT, condus de prin\ul URIEL),
]i se ajunge pe LUNA ALB~, la nr. 9 (luna astral`, regatul
IESOD, condus de prin\ul Gabriel); de pe Luna Alb` se

62

Secretele

Arborelui

Sefirotic

]i se ajunge pe soarele spiritual


nr. 6 (Soarele Alb, regatul TIFERET, condus de prin\ul
MIHAIL).
Al doilea st@lp central 10 - 11 - 12 ([ntunericul,
minusul, reversul)
Se porne]te [n corp astral din nr. 10, care este
P`m@ntul, ]i se ajunge pe (l@ng`) LUNA NEAGR~
(LILITH - regatul LUCIFERIC) la nr.11; de aici, se pleac`
[n corp mental ]i se ajunge pe (l@ng`) SOARELE
NEGRU (regatul Ahrimanic), la nr.12.
Dragi prieteni, eu am avut posibilitatea de a vedea,
la nivel spiritual, Luna Alb`, Soarele Alb ]i Luna Neagr`
(vezi pag. 61, 81 ]i 82 din Misiunea spiritual` a
Rom@niei). Soarele Negru nu l-am vizualizat ]i nu ]tiu
dac` este cazul, [n acest moment.
Fac precizarea c` eu am fost condus spre universul
Lunii Negre de c`tre ghizii mei de lumin`, altfel, cred c`
a] fi fost absorbit de acest focar al [ntunericului, dac`
nu aveam protec\ia luminii. V` rog s` discerne\i ]i aici
utilizarea culorilor (BINAH - lumin` - culoare neagr` pe
sefir`, dar cu revela\ie de alb str`lucitor [n z`pad`;
LUNA NEAGR~ - [ntuneric - culoare maro pe sefir`,
dar cu revela\ie de negru profund, ca o presiune psihic`).
Totu]i, sunt oameni [ncarna\i pe Terra (adev`ra\ii
magi negri, ]i aici nu este vorba de culoarea pielii
umane), care au acces, prin voin\` proprie, p@n` pe
Soarele Negru, unde se prezint` ca ni]te supu]i, pentru
a lua informa\ii-sarcini pe care trebuie s` le aplice pe
Terra, astfel ca civiliza\ia p`m@ntean` s` ias` c@t mai
t@rziu la lumin`.
La aceast` schi\` sefirotic` nr. 4 am redat
(reflectat), [n cadrul Lumii Luciferice, c@t ]i [n cadrul
Lumii AHRIMANICE, acea vorb` rom@neasc` (r`mas`
de la ini\ia\ii daci), [n care se spune c` Dracu nu-i a]a
de negru pe c@t se zice (sefir` jum`tate alb`, jum`tate

63

Gicu

Dan

neagr`, la nr.11 ]i nr.12).


Aici se ascunde un alt adev`r fundamental, ce vrea
s` scoat` [n eviden\` faptul c`, prin Lumea Luciferic`,
omul utilizeaz` un corp astral dublu (pofte, pasiuni,
dorin\e), care este generatorul liberului arbitru pe care
[l manifest`m noi azi. {n ceea ce prive]te Lumea
AHRIMANIC~, omul utilizeaz`, ca un cadou din partea
acesteia, capacitatea de a fi ra\ional [n lumea fizic` (for\a
mental`).
Aceste dou` calit`\i pe care le manifest`m noi ast`zi
vin din partea st@ng` a Arborelui Sefirotic, din zona
[ntunericului. Omul trebuie s` utilizeze poftele, pasiunile,
dorin\ele, prin liberul arbitru, doar [n limita nevoilor
curente, urgente, ca strict necesar de supravie\uire (]i
nu de [mbuibare), ]i aceasta se face numai prin
apelarea la for\a lui Cristos, cu care trebuie s` fim [n
permanent` comuniune.
Acela]i lucru trebuie s` facem ]i cu ra\iunea proprie,
pe care s` o canaliz`m spre legile moralei cre]tine,
pentru a evolua spiritual c@t mai rapid.
P`catul vine tocmai din neglijarea iubirii cristice, c@t
]i din utilizarea for\ei mentale pentru a rezolva, [n sens
egotic, pofte, pasiuni ]i dorin\e care, [n sens biblic,
reprezint` o lume a de]ert`ciunii.
Tocmai aici este nevoie s` ne rug`m la {nv`\`torul
nostru Cristos, c@t ]i la ierarhii de lumin`, pentru a ne
ajuta s` vedem ]i s` manifest`m adev`rul [n aceast`
mare iluzie terestr`, pe care materialismul social ni-l
impune cu for\a fiilor [ntunericului.

SCHI|A SEFIROTIC~ NR.5

64

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Aceast` schi\` cuprinde cli]eul nr. 1 ]i nr. 2, pentru


a u]ura munca de cercetare esoteric` pe aspecte de
compara\ie evolutiv` sau involutiv`. Omul are, prin
liberul s`u arbitru, posibilitatea de a evolua spiritual,
merg@nd pe st@lpul central (cli]eul nr. 2), de la nr. 10
(faza P`m@nt), la nr. 9 (faza Jupiter - Luna Alb`), apoi
la nr. 6 (faza Venus - Soarele Alb), ]i [n final la nr. 1
(faza Vulcan - eliberarea final`).
{n m`sura [n care oamenii buni urc` pe st@lpul central al luminii, oamenii r`i urc` pe st@lpul central al
[ntunericului, tot [n perioadele fazelor P`m@ntului enumerate anterior (de la nr. 10 la nr. 9, la nr. 6 ]i la nr. 1).
Trebuie s` re\ine\i faptul c` umanitatea a [nceput
deja s` se divid` [n regnul uman bun ]i regnul uman
r`u (vezi operele maestrului Rudolf Steiner), iar [n viitor,
c@nd omul bun va ocupa pozi\ii sublime de lumin`, omul
r`u va ocupa pozi\ii de presiune psiho-spiritual` [n lumea
[ntunericului. {n acele vremuri, o parte a actualei ierarhii
din lumea umbrelor (din anumite sefire) va beneficia de
un alt program de manifestare, [ntr-un sens [n care s`
fie readus` la lumin`, iar ulterior s`-l [n\eleag` ]i s`-l
manifeste pe Cristos, cu ajutorul omului bun.
{n acest moment, pentru for\ele [ntunecate,
universurile lor de manifestare li se par la fel de fire]ti,
ca pentru omul simplu planeta P`m@nt. Dar pentru omul
r`u, universul pe care [nc` de acum acesta ]i-l alege,
va ac\iona asupra lui ca o presiune psihic`.
Astfel c` acel iad va ac\iona ]i ca un univers interior psiho-spiritual, care nu va distruge sc@nteia divin`
(este indestructibil`) din spiritul [n manifestare al regnului
uman r`u. Cei r`i vor fi l`sa\i s` se fr`m@nte p@n` la
suprasatura\ie, moment [n care vor solicita o alt` cale
de manifestare din partea P`rintelui Luminii, pentru c`
vor realiza c`, dup` o eternitate de gre]eli, programul
pe care l-au ales prin liberul arbitru nu con\inea iubirea

65

Gicu

Dan

divin` - fundamentul existen\ei ]i manifest`rii divine.


{n crea\ia divin`, Raiul coexist` cu Iadul, pentru c`
Dumnezeu se manifest` pe Sine; totul este Dumnezeu
]i nu exist` no\iunea sau starea de a fi [n afara Divinit`\ii.
A]adar, sc@nteia divin` a spiritului r`m@ne intact`,
dar programele, [n special cele negative, ca ]i corpurile
energetice prin care spiritele []i manifest` negativitatea
pot fi reprogamate spre lumin` sau chiar arse,
dezintegrate (medita\i!).
Revenim la schi\a sefirotic` nr. 5, pe cli]eul nr. 2, [n
lumile luminii (sus).
{ntr-una din medita\iile mele, am considerat c` este
necesar s` abordez o urcare spre [n`l\imile spirituale,
chiar pe extremele Arborelui Sefirotic din arcul luminii.
Am abandonat astfel varianta corect` de medita\ie pe
cele 32 de c`i ale [n\elepciunii divine ]i cele 50 de por\i
ale inteligen\ei divine, stabilite (pentru noi) [n sefira
BINAH, de cei 24 de B`tr@ni ai destinului uman.
Deoarece era din partea mea o abordare gre]it` a
planului divin de ridicare con]tient` spre sefira suprem`
KETHER, [n noaptea de 19/20 februarie 2001, [n stare
de supracon]tien\`, mi s-a prezentat, [ntr-un mod mai
mult sau mai pu\in simbolic, o cale spiritual` cu trei benzi
de circula\ie, care venea de la infinit ]i se termina exact
[n fa\a mea.
Am vrut s` merg, din sefira nr. 10, pe direc\ia
sefirelor nr. 8, nr. 5, nr. 3, ]i [n final, la nr. 1, dar
instantaneu, mi-au ap`rut pe aceast` band` st@ng`
(st@lpul Rigorii-BOAZ, polaritate feminin`) to\i
constructorii divini care-mi urm`resc ascensiunea spiritual` ]i m-am for\at s` abandonez aceast` cale.
Atunci mi-am zis mental s` pornesc din sefira nr.
10, pe direc\ia sefirelor nr. 7, nr. 4, nr. 2, ]i [n final nr. 1
(KETHER), dar instantaneu mi-au ap`rut ]i aici, pe
aceast` band` din dreapta (st@lpul [ng`duin\ei -

66

Secretele

Arborelui

Sefirotic

YANKIN, polaritate masculin`), ceilal\i constructori (pe


mine sau pe voi ne construiesc) divini ai sferelor
men\ionate, care mi-au interzis accesul.
Dup` aceste dou` e]ecuri, am pornit pe banda central` ([ntr-un corp energetic subtil), de la sefira nr. 10 la
nr. 9 ]i la nr. 6, l`s@nd [n urma mea constructorii divini
care jalonau mijlocul acestei c`i de acces, ca un cordon de gardieni macrocosmici. Din sefira nr. 6 mi s-a
interzis accesul [n sefira nr. 1, apoi am revenit [n starea
de veghe.
Am considerat c` este necesar s` v` redau aceast`
informa\ie, pentru a [n\elege c` urcarea se face pe st@lpul
central al luminii, care [mbin` [n mod armonios femininul
rigorii cu masculinul [ng`duin\ei, polariz@nd extremele
[ntr-o singur` unitate. Dup` cum vede\i, nici [n arcul
luminii nu se permit extremele, astfel c` nu este corect
s` fii excesiv de riguros sau excesiv de [ng`duitor.
Dragi prieteni, acum este momentul s` v` ofer un
num`r de trei invoca\ii-comuniuni, prin care s` v` pute\i
racorda foarte u]or pe frecven\a vibra\ional` a celor trei
sefire de pe st@lpul central al [n\elepciunii divine.
1. Pentru sefira nr. 9 - IESOD - via\` pur` [n culoare
mov / proces respirator calm
EU SUNT ARBORELE SEFIROTIC DE LUMIN~ /
(inspira\ie lung` relaxat`)
{N TOAT~ PURITATEA SA SUBLIM~ / (expira\ie
lung` relaxat`)
2. Pentru sefira nr. 6 - TIFERET - noble\e ]i
frumuse\e [n culoare galben-auriu
EU SUNT ARBORELE SEFIROTIC SF^NT /
(inspira\ie)
PRIN CARE DUMNEZEU REVARS~ LUMINA PE
P~M^NT / expira\ie)
3. Pentru sefira nr. 1 - KETHER - iubire divin` [n

67

Gicu

Dan

EU SUNT ARBORELE SEFIROTIC SF^NT /


(inspira\ie)
EU SUNT CEL CE SUNT / (expira\ie)
Aceste invoca\ii se spun exact [n aceast` ordine,
cu voce tare [n mental, adic` s` v` auzi\i vocea [n g@nd.
Fi\i calmi, relaxa\i, departe de zgomote, ]i asculta\i
[n mental cum vocea voastr` interioar` pronun\` rar
fiecare cuv@nt al invoca\iei-comuniune.
SCHI|A SEFIROTIC~ NR. 6
}i aceast` schi\` sefirotic` are incluse dou` cli]ee
(nr. 1 ]i nr. 2), [n care sunt reflectate dou` perspective
sefirotice, prelungite p@n` [n regnul cel mai de jos al
con]tien\ei spiritului [n materie, ]i anume cel mineral.
Relu`m detalierea ierarhiilor (regnurilor), pentru a
v` obi]nui cu ele ]i pentru a intra mai u]or [n comuniune
vibra\ional`, [n contextul acestor noi perspective.
NR. 1 = SERAFIMII din KETHER (Alb) - Prin\ul
METATRON;
NR. 2 = HERUVIMII din HOHMAH (Gri) - Prin\ul
RAZIEL;
NR. 3 = TRONURILE din BINAH (Negru) - Prin\ul
|AFKIEL;
NR. 4 = KYRIOTEPES din HASED (Albastru) Prin\ul |ADKIEL;
NR. 5 = DINAMIS din GHEBURAH (Ro]u) - Prin\ul
KAMAEL;
NR. 6 = ELOHIMII din TIFERET (Galben) - Prin\ul
MIHAIL;
NR. 7 = ARHAII din NE|AH (Verde) - Prin\ul
HANIEL;
NR. 8 = ARHANGHELII din HOT(Portocaliu) Prin\ul RAFAEL;

68

Secretele

Arborelui

Sefirotic

NR. 9 = {NGERII din IESOD (Mov) - Prin\ul


GABRIEL;
NR. 10 = OMUL din MALKUT (Mov [n devenire) Prin\ul URIEL;
NR. 11 = ANIMALE
din
NR. 12 = PLANTE
MALKUT- Prin\ul URIEL
NR. 13 = MINERALE
Aici trebuie s` fac o precizare. Denumirile
prezentate anterior sunt preluate din lucr`rile maestrului
Rudolf Steiner, [n ceea ce prive]te denumirea ordinului
[ngeresc. Pentru denumirea sefirelor ]i a guvernatorilor
acestora am apelat la Kabbala poporului evreu. {ntr-un
fel sau altul, aceste denumiri sunt un bun spiritual comun
pentru [ntreaga civiliza\ie terestr`.
Lu@nd [n discu\ie cli]eul nr. 1 din schi\a sefirotic`
nr. 6, ve\i observa c` Arborele Sefirotic (Pomul Vie\ii)
de aici este, practic, echivalentul celui de la schi\a nr.
1, la care, prin extindere, s-au alipit [nc` trei sefire, ]i
anume cele ce reprezint` suportul prin care con]tien\a
omului opereaz` la nivel fizic (exterior).
Dac` ve\i avea o percep\ie superficial`, ve\i
constata c` acest Arbore Sefirotic se prezint` ca o
structur` solid` [n crea\ie. Nimic nu este mai am`gitor
dec@t aceast` impresie, deoarece [n sefira nr. 10
MALKUT - regnul OM - este locul [n care se alipesc,
pentru a coexista, at@t lumina, c@t ]i [ntunericul.
Deoarece omul are liber arbitru, el este singurul ]ef
([ntre sefira nr. 1 ]i nr. 10) care hot`r`]te dac` aceast`
structur` de lumin` r`m@ne solid`, se clatin` dar rezist`
(este cazul nostru acum), sau se pr`bu]e]te.
Au fost cazuri [n care, pe anumite planete din
universul lumilor fizice, locuitorii lor au fost converti\i la
legea umbrei, duc@nd astfel la dezintegrarea
(pulverizarea, explozia) planetelor respective.
{n literatura esoteric` se spune c` un astfel de deces

69

Gicu

Dan

planetar ([ntreruperea unui program planetar, datorit`


antagonismului creat [ntre evolu\ia spiritului planetei respective ]i involu\ia spiritelor oamenilor de pe acea
planet`) ar fi avut loc ]i [n sistemul nostru solar, cu o
planet` care ar fi existat [ntre MARTE ]i JUPITER.
Totodat`, aceast` schi\` (cli]eul nr. 1) v` confirm`
realitatea unei manifest`ri fizice ]i metafizice la nivelul
regnului vegetal (plantele), care experimenteaz`, [ntr-o
con]tien\` de somn profund, simbioza dintre regnul mineral (fix) ]i regnurile superioare lui (animale ]i oameni).
Dac` lu`m [n discu\ie cli]eul nr. 2 din schi\a nr. 6,
ve\i constata existen\a aceluia]i Arbore Sefirotic de la
cli]eul nr. 1, dar analizat dintr-o alt` perspectiv`.
{n aceast` schi\`, am conturat (extras) o anumit`
proiec\ie sefirotic`, ce se constituie [n modelul dup` care
marele maestru (ini\iat ]i sculptor) Constantin Br@ncu]i
a construit Coloana Infinitului, de la T@rgu-Jiu.
Unii dintre voi nu vor crede c` maestrul Constantin
Br@ncu]i a fost ]i va r`m@ne un mare ini\iat ]i
deschiz`tor de drumuri spirituale. Al\ii, dimpotriv`, [l vor
considera un mare ini\iat al timpurilor moderne, deoarece
arta pe care ne-a l`sat-o mo]tenire este [nc`rcat` p@n`
la suprasatura\ie cu misteriile ini\iatice ale ]colii
ROZACRUCIENE.
Dragi prieteni, eu v` confirm din surs` revelat`
(transcedental`) faptul c` maestrul Constantin Br@ncu]i
s-a re[ncarnat [n HOBI|A (Pe]ti]ani) Gorjului, [n mod
predeterminat (cu misiune), ]i nu [nt@mpl`tor, cum cred
oamenii ne]coli\i [n tainele esoterice.
De aici, din aceast` zon` sacr` a comunelor
Pe]ti]ani ]i Tismana (spa\ii esoterice gemene), maestrul
Br@ncu]i a preluat o [ntreag` ]tiin\` ini\iatic`, pe care a
redat-o [n forme sculpturale, ca omenirea s` fie obi]nuit`
treptat cu informa\ia ocult` (vezi schi\a de la pagina 52,
din volumul Misiunea spiritual` a Rom@niei).

70

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Omenirea este atras` de opera maestrului prin


energia sacr` pe care aceasta o degaj`, fapt ce ne
impune obligativitatea de a descifra aceast` oper` ]i a
aduce [n con]tien\a omenirii informa\iile oculte de natur`
profetic` pe care ea le con\ine.
{mpreun` cu c@\iva prieteni esoteri]ti, vom [ncerca
s` dezleg`m, fie ]i par\ial, anumite aspecte legate de
Coloana Infinitului, Aleea Scaunelor, Masa T`cerii ]i
Poarta S`rutului.
Dup` cum a\i observat, Coloana Infinitului, de la
T@rgu-Jiu, este o redare tridimensional` a Arborelui
Sefirotic extins, din schi\a nr. 6, cli]eul nr. 2. Aici, totu]i
ve\i pune [ntrebarea: cum se face c`, la T@rgu-Jiu,
Coloana Infinitului are mai multe module dec@t [n schi\a
amintit`?
R`spunsul este foarte simplu: la T@rgu-Jiu, Coloana
Infinitului reflect` mai multe perspective informa\ionale
dec@t cea simpl`-decodificat` din Pomul Vie\ii. Una
dintre perspective o redau [n aceast` carte, iar celelalte
dou` le ve\i constata citind volumul trei.
Dac` ve\i socoti num`rul de module piramidale
(Coloana Infinitului este, de fapt, ]i o coloan` a
piramidelor, ancorat` esoteric [n cele trei piramide aflate
[n zona sacr` Pe]ti]ani-Tismana), nu ve\i afla mare
lucru.
Mai bine [ncerca\i s` observa\i, [n Coloana Infinitului
de la T@rgu-Jiu (la nivel de plan, ]i nu tridimensional),
c@te triunghiuri sunt. Ve\i constata cu u]urin\` existen\a
a 16 triunghiuri cu v@rful [n sus (polaritate feminin`) ]i a
17 triunghiuri cu v@rful [n jos (polaritate masculin`),
rezult@nd un total de 33 de triunghiuri.
Prin acest num`r de triunghiuri, maestrul Constantin
Br@ncu]i ne confirm` existen\a celor 33 de Fii ai lui
DUMNEZEU (ai luminii) - vezi cartea Drum bun c`tre
mine, pag. 23, scris` de Emanuela Ilea.

71

Gicu

Dan

Totodat`, v` [ndrum s` privi\i cu aten\ie schi\a nr. 6,


cli]eul nr. 2, unde ve\i remarca existen\a unui triunghi
cu v@rful [n jos (polaritate masculin`), delimitat de sefira
nr. 10 (omul), sefira nr. 11 (animalele) ]i sefira nr. 13
(mineralele).
Aceea]i situa\ie ve\i constata ]i la baza Coloanei
Infinitului de la T@rgu-Jiu. Identitatea acestor dou`
aspecte vrea s` scoat` [n eviden\` faptul c` acest
triunghi [l reprezint` pe singurul Fiu al lui Dumnezeu
(CRISTOS) cobor@t [n materie, pentru ca prin El s`
intr`m [n comuniune cu ceilal\i 32 de Fii ai lui Dumnezeu.
Triunghiul care [l reprezint` pe Cristos intrat [n
materie are inima (centrul) fixat` pe sefira nr. 12
(vegetalele), ori, dup` cum bine ]ti\i, cel mai [nalt corp
al plantelor este corpul eteric. Medit@nd cu aten\ie pe
Arborele Sefirotic extins [n materie, pe Coloana Infinitului
de la T@rgu-Jiu ]i pe cel mai [nalt corp energetic al
plantelor, ve\i constata c`-L vom putea vedea din nou
pe IISUS CRISTOS, dar nu la nivel fizic, ci [n universul
eteric. Eu am experimentat acest lucru ]i v` confirm
realitatea suprasensibil` a acestei posibilit`\i, la care
avem acces fiecare dintre noi.
SCHI|A SEFIROTIC~ NR. 7
Revenim la Arborele Sefirotic al luminii din schi\a
nr.1, pentru a-l reda sub forma altor perspective de
medita\ie, [n cli]eele A, B ]i C.
Cli]eul care poart` litera A scoate [n eviden\` faptul
c` Arborele Sefirotic (la nivel de redare plan`) este format din dou` hexagrame, care au ca puncte de leg`tur`
urm`toarele sefire: DAATH, nr. 4, nr. 5 ]i nr. 6.
Dac` vom suprapune aceste dou` hexagrame
peste punctele de leg`tur` men\ionate anterior ca sefire,
vom constata c` universurile sunt construite pe sistemul

72

Secretele

Arborelui

Sefirotic

.
Cele dou` hexagrame pot fi redate ]i sub forma a
dou` stele cu ]ase col\uri, care simbolizeaz`, la nivel
esoteric, Iubirea Divin`. De aici, rezult` faptul c` toat`
manifestarea Creatorului este sus\inut` de atributul
Iubirii Divine.
Cli]eul care poart` litera B este o perspectiv` tridimensional` a celor dou` hexagrame anterioare (sau a
celor dou` stele, cu 6 col\uri fiecare), [n care se vede
c` atributul de baz` al evolu\iei spirituale (Iubirea Divin`)
ia, [n materie, forma piramidelor duble (suprapuse pe o
baz` comun`).
{mbin@nd cele dou` piramide duble, vom ob\ine [n
sens extins o coloan` a piramidelor sau o coloan` a
infinitului, a]a cum ne-a l`sat-o, la T@rgu-Jiu, maestrul
Constantin Br@ncu]i.
Cli]eul care poart` litera C este o perspectiv` plan`,
dar suprapus`, a celor dou` piramide duble de la cli]eul
cu litera B. Din aceast` redare se ob\ine, [n mod
inevitabil, scaunul metafizic pe care marele maestru
Constantin Br@ncu]i l-a multiplicat [ntr-un num`r de 30
de sculpturi, aliniate fa\` (15 buc.= 3 buc. x 5 grupuri)
[n fa\` (15 buc.= 3 buc. x 5 grupuri), pentru a m`rgini
calea de lumin` dintre Poarta S`rutului ]i Masa T`cerii
(rela\ii adiacente g`si\i [n volumele unu ]i trei).
SCHI|A SEFIROTIC~ NR. 8
Cli]eul nr. 1 - aici am redat scaunul metafizic sub
forma a dou` emisfere (inversate) [n cadrul Arborelui
Sefirotic de la schi\a nr. 1; fiecare emisfer` are energii
informa\ionalizate, dar diferite prin frecven\a vibra\iei.
Totu]i, cele dou` emisfere creeaz` o interferen\`
energetic` sub forma unei lentile (pe care eu am
denumit-o ]i ecluz` astral`), prin care po\i trece lini]tit,

73

Gicu

Dan

atunci c@nd \i-ai ridicat nivelul vibra\ional


(cunoa]tere+purificare) la nivelul vibra\iilor [nt@lnite [n
zonele suprasensibile cercetate.
Dup` cum observa\i, acest scaun metafizic rotunjit
l-am plasat [ntr-o form` piramidal` dubl`, rotunjit`
(medita\i!).
C@nd am primit din plan subtil schi\a nr. 7, cli]eul
de la litera C ]i apoi schi\a acestui scaun metafizic
rotunjit, am lansat [n spa\iile sublime de lumin`
urm`toarea [ntrebare: care este cea mai bun`
reprezentare a scaunului metafizic, vizavi de cele dou`
perspective anterioare?
Astfel a luat na]tere schi\a nr. 8 din cli]eul nr. 2, pe
care nici de aceast` dat` nu am a]ezat-o [nt@mpl`tor
[ntr-un CUB rotunjit (medita\i!).
Mi s-a [nt@mplat ca, [n luna decembrie a anului 2000,
s` fac o medita\ie, fapt care m-a predeterminat s` [nchid
ochii fizici. Atunci am observat c`, pe imaginea interioar`,
mi s-a prezentat prototipul scaunului metafizic tridimensional.
Acest scaun are cele dou` baze p`trate ]i din
fiecare unghi al p`tratelor porne]te, pe o distan\` scurt`,
c@te o muchie, care se pierde [n emisfera rotund`
(inferioar` ]i superioar`).
Prin aceast` imagine, ghizii mei de lumin` m-au
aten\ionat asupra faptului c` toate cele trei perspective
sunt corecte, dar aceasta din urm` le [mbin` pe cele
anterioare.
Experimentul metafizic este util ]i benefic pentru
fiecare perspectiv` [n parte. La T@rgu-Jiu, maestrul
Constantin Br@ncu]i a sculptat scaunele cu muchii,
dup` modelul de la schi\a nr. 7, cli]eul de la litera C.
Dragi prieteni, am plecat [mpreun` s` descifr`m
Arborele Sefirotic din mai multe perspective, ]i iat`-ne
ajun]i [n lumea concret` a sculpturilor tridimensionale

74

Secretele

Arborelui

Sefirotic

de la T@rgu-Jiu, ale maestrului Constantin Br@ncu]i.


{n volumul care urmeaz`, ne vom a]eza pe bra\ul
de nord al crucii energetice a Terrei, ]i anume [n zona
sacr` a comunelor Pe]ti]ani-Tismana. Aici, pe baza
unor informa\ii revelate, vom dezv`lui anumite locuri ]i
construc\ii tainice l`sate mo]tenire nou`, celor de azi,
de c`tre str`mo]ii no]tri daci ]i stelari la un loc.
POSTFA|~
Dragi prieteni, deoarece v-a\i obi]nuit cu informa\iile
redate [n primele dou` volume ale acestei c`r\i, acum
[mi fac datoria de a v` oferi c@teva aspecte informa\ionalesoterice, pe care le voi detalia [n volumul trei.
Pentru [nceput, v` rog s` observa\i schi\a nr.16
(pag. 57) ]i schi\ele nr. 7A, 7B ]i 7C (paginile 84 ]i 85),
din volumul Misiunea spiritual` a Rom@niei. M` [ntreb
c@\i dintre voi, prin medita\ii sau chiar ra\ional, a\i avut
curajul de a le [mbina pe anumite frecven\e ale
cunoa]terii oculte. Probabil c` foarte pu\ini.
De aceea, v` fac urm`toarea propunere: lua\i Carul
Mare Alb, pentru o nou` perspectiv` de analiz` esoteric`, ]i opri\i-v` asupra spa\iului fizic denumit Piatra
Gemeni ([n sens esoteric) sau Piatra BORO}TENILOR
([n dic\ionarul enciclopedic al limbii rom@ne).
Cele dou` denumiri sunt folosite [n mod curent de
c`tre locuitorii comunelor Pe]ti]ani-Tismana, dar f`r`
ca cineva din zon` s` cunoasc` substratul metafizic,
deoarece, de la secretizarea unor informa\ii ]i tehnologii
oculte [n acest loc (zon`) au trecut zeci de mii de ani.
Poate v` ve\i [ntreba de ce am ales Piatra Gemeni
(ca roat`) pentru analiza ocult`, din moment ce mai
avem [nc` una pe locul fizic denumit V@rful P`ltini]ului
(cota 1241), care are ]i ea o importan\` ocult` [n
evolu\ia noastr` spiritual`.

75

Gicu

Dan

Lucrurile sunt destul de simple. Dac` ve\i avea o


hart` a cerului (ave\i grij` cum o citi\i ]i s` nu face\i
confuzie cu Carul Negru), o s` constata\i c` schi\a
Carului Mare astronomic se reflect` aproape identic [n
schi\a Carului Alb de la pag.57 (vol.I).
Acum fi\i aten\i: dac` [ntr-o noapte cu cer senin ve\i
privi cerul [nstelat, o s` vede\i cum Carul Mare astronomic are o mi]care aparent`, [n care deplasarea lui
se face cu spatele, adic` roata din spate devine for\a
de mi]care frontal` (care tracteaz` toat` constela\ia
Ursa Mare dup` ea).
Aceast` roat` cereasc` []i are corespondent [n
cadrul schi\ei nr. 16, [n zona fizic` denumit` Piatra
Gemeni (cota 1629).
Piatra Gemeni are o importan\` esoteric` de
excep\ie, ]i acest lucru este confirmat nu numai de
schi\ele (trasee energetice cu focare energetice)
metafizice [n sine, dar ]i de alte elemente oculte, dintre
care men\ionez acum doar Sfinxul ce se afl` la baza
sa, [n partea de sud.
Dac` vom lua Octogonul Rom@nesc, ce are centrul
pe Sibiu (conform perspectivelor de la pag. 84 ]i 85) ]i
[i vom imprima o mi]care de rota\ie, atunci vom constata
c` pe circumferin\a cercului creat se reg`sesc at@t
Sfinxul (]i Piatra Gemeni) de sub Piatra Gemeni, c@t ]i
Sfinxul din Bucegi.
A]adar, octogonul are, pe circumferin\a creat`,
dou` marcaje esoterice, [n apropierea c`rora se ascund
enigme oculte, care, pentru un necunosc`tor, par de
domeniul fantasticului, ca s` nu zic imposibilului (vezi
schi\a Z).
Schi\a este redat` la scar` ]i are o rezolu\ie
(perfec\iune) de aproximativ 98%, fapt care certific`
realit`\i spirituale pe suportul c`rora MISIUNEA
ROM^NIA este un eveniment-program (ocult) deja

76

Secretele

Arborelui

Sefirotic

demarat.
Revenind la aceast` Piatr` Gemeni, v` confirm
faptul c` ea se constituie [n motivul (motiva\ia) pentru
care, [mpreun` cu c@\iva colaboratori fizici ([ntrupa\i) ]i
metafizici (energetici - mae]tri de lumin`), ne-am a]ezat
la aceea]i mas` a t`cerii, pentru ca Divinitatea s` ne
ofere r`spunsuri pentru [ntreb`rile ce ne-au a]teptat pe
parcursul destinului nostru actual.
{n cuvinte ]i schi\e, volumul trei va ap`rea [ntr-o
nuan\` foarte exotic`, at@t prin con\inutul informa\iei, c@t
]i prin modalitatea literar` de a se prezenta ochilor vo]tri
fizici ]i spirituali. Din acest considerent, cartea va p`rea
extrem de u]oar` la citit, dar extraordinar de greu de
meditat, [n condi\iile [n care ve\i fi obliga\i s` face\i din
ea un produs finit al mai multor informa\ii complementare,
ob\inute din perspective diferite, prin diver]i cuantori.
V` doresc medita\ii fructuoase la volumul II ]i v`
a]tept cu un nou stil de prezentare al unor informa\ii
oculte, care nu se pot dezv`lui dec@t [n maniera [n care
ele o impun.

77

Gicu

78

Dan

Secretele

Arborelui

79

Sefirotic

Gicu

80

Dan

Secretele

Arborelui

81

Sefirotic

Gicu

82

Dan

Secretele

Arborelui

83

Sefirotic

Gicu

84

Dan

Secretele

Arborelui

85

Sefirotic

Gicu

86

Dan

Secretele

Arborelui

87

Sefirotic

Gicu

88

Dan

Secretele

Arborelui

89

Sefirotic

Gicu

90

Dan

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Cartea a II-a

PIRAMIDELE
ENERGETICE

91

Gicu

Dan

INTRODUCERE

92

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Dragi prieteni, n modul cel mai concret al cuvntului,


mae]tri de lumin` care m` ghideaz` ar fi putut face ca
descoperirea secretelor piramidelor de la PE}TI}ANITISMANA, din jude\ul Gorj, s`-mi fie oprit` sub forma
ctorva fraze, care nc`peau pe o singur` coal` de
hrtie.
Dac` ve\i avea r`bdarea necesar` s` termina\i de
citit aceast` carte, ve\i observa cu u]urin\` dou`
aspecte fundamentale:
1. Avnd ca punct central subiectul piramidelor din
spa\iul esoteric al comunelor Pe]ti]ani ]i Tismana,
mae]tri de lumin` au reu]it s`-i pun` la aceea]i mas`
de lucru pe anumi\i membri ai unei vechi ]coli ini\iatice,
care au elemente de destin ce se intersecteaz` n
acela]i orizont spiritual-metafizic.
2. Mae]tri de lumin` ne-au rotit la aceea]i Mas` a
T`cerii ]i Cunoa]terii de Sine, plasnd n con]tien\a
spiritual-esoteric` a fiec`ruia dintre noi anumite informa\ii
care, mbinate ntr-un tot unitar, se doresc a fi un nou
tip de dezlegare a unor enigme oculte ascunse privirii
fizice.
Mergnd pe firul mesajului ini\ial din revela\ia nr.1,
mae]tri de lumin` ne aduc n situa\ia de a intra n
posesia unor informa\ii oculte, care i dau o perspectiv`
n sfer`, mbinnd evenimente ]i fapte ce apar\in
deopotriv` trecutului, prezentului ]i viitorului
spiritualiz`rii omului terestru.
Recunosc c` aceast` carte aduce n fa\a voastr`
aduce un nou tip de prezentare a realit`\ilor fizice ]i
suprafizice, iar acest lucru v` va obliga s` utiliza\i o
cantitate mai mare de energie intelectual` dect la studiul
altor c`r\i, fie ele chiar ]i esoterice.
Aceast` carte v` oblig` s` v` utiliza\i capacitatea
de gndire pe un nivel spiritual cu care nu sunte\i
obi]nui\i, informa\ia fiind foarte concentrat`, fapt ce

93

Gicu

Dan

atrage dup` sine o oboseal` a spiritului. Dac` spiritul


vostru nu va obosi, atunci cu siguran\` ave\i
deschiderea necesar` capt`rii unei astfel de vibra\ii
nalte, care izvor`]te permanent din informa\ia citit`.
Cartea n sine poate fi citit` ca fapt divers, dar nu
aceasta este menirea ei.
Dac` ave\i preten\ia de la voi n]iv`, atunci reveni\i,
din cnd n cnd, la informa\iile pe care nc` nu le-a\i
descifrat ndeajuns, mbinndu-le cu unele
asem`n`toare, men\ionate de al\i autori, dar din perspective diferite. Filtra\i-le prin unicitatea felului vostru
de a fi ]i ve\i ob\ine o perspectiv` personal` a unor
realit`\i spirituale, care vor face din voi deschiz`tori de
drumuri esoterice.
Practic, ntreaga evolu\ie spiritual` a fiec`ruia dintre
noi este caracterizat` prin dou` elemente, ]i anume:
1. perspectiva unicit`\ii n con]tiin\`, con]tiin\` care
e]ti, n diverse etape evolutive;
2. metamorfoza necontenit` pe care o tr`ie]ti, n
func\ie de arhetipul spiritual ocult de manifestare pe care
\i-l alegi.
|innd cont de aceste elemente, mae]tri de lumin`
au urm`rit ca, prin informa\iile pe care le-au oferit, s`
produc` o acomodare vibra\ional` treptat` a con]tiin\ei
noastre cu vibra\ia V`rs`torului de lumin` (Cristos),
pentru a ne u]ura n\elegerea evolu\iei spirituale ]i a ne
da ]ansa de a alege corect un arhetip spiritual de
manifestare, ce ne va metamorfoza n adev`rate spirite
ale iubirii ]i n\elepciunii divine.
GICU DAN

94

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Piramidele de la Pe]ti]ani-Tismana
Iat` c`, n aceast` epoc` modern`, marea
majoritate a oamenilor de pe Terra au acceptat, n
con]tiin\a lor zilnic`, no\iunea de piramid`, forma
piramidal` ]i, par\ial, utilitatea piramidelor.
Oamenii de ]tiin\` ai acestei epoci moderne au
reu]it, prin efortul lor, de altfel str`lucit, s` aduc` n
peisajul con]tiin\ei umane revela\ia formelor piramidale,
care st`teau de mii ]i mii de ani sub praful uit`rii ]i al
inutilit`\ii.
Arheologia modern` a scos din praful uit`rii, n
prim planul ochilor fizici ]i al ra\iunii materialiste,
giganticele piramide, ce stau acum ca m`rturie a
m`re\iei spiritual-esoterice la care au ajuns civiliza\ii de
mult apuse.
Astfel, constat`m cu bucurie c` arheologia materialist` a redat omului, prin circuitul cultural-turistic
(trebuie renfiin\at ]i circuitul esoteric), posibilitatea de
a se obi]nui cu aceste piramide, care au forme,
structuri, m`rimi ]i utilit`\i diverse.
O cercetare mai atent` ]i am`nun\it` a acestor
piramide, din perspectiva materialist`, ne determin` s`
observ`m, cu foarte mare u]urin\`, faptul c` suntem n
fa\a unui paradox: cu toate c` avem obiectul de studiu
scos din praful uit`rii ]i exist` tehnologii de investiga\ie
sofisticate la nivel mondial, utilitatea acestor piramide
le scap` printre degete tuturor oamenilor de ]tiin\`, care
abordeaz` cercetarea doar din perspectiva materialist`.
De ce se ntmpl` acest lucru? Pentru c` ace]ti
oameni de ]tiin\` au practicat ]i mai practic` nc` o
analiz` complex` ]i am`nun\it`, dar n limitele organelor
de percep\ie ale corpului fizic ]i n limitele unei gndiri
exclusiv materialiste, care bntuie aceast` civiliza\ie

95

Gicu

Dan

modern`.
Dar cum ar trebui s` analizeze oamenii de ]tiin\`
aceste piramide? R`spunsul este foarte simplu: ar trebui
s` utilizeze, n paralel, att organele de percep\ie
men\ionate anterior, ct ]i organele de percep\ie ale
celorlalte corpuri energetice, pe care fiecare dintre noi
are posibilitatea de a le pune n func\iune (corpul eteric,
astral, mental superior ]i corpul ]inei spirituale sau al
ilumin`rii).
Nu a] vrea, sub nici o form`, s` minimalizez
rezultatele arheologiei fizice, cu att mai mult cu ct, n
dinamica evolu\iei spirituale a societ`\ii omene]ti,
aceast` arheologie fizic` apare ca o necesitate
antepremerg`toare arheologiei esoterice (paranormal`).
Cu toate c`, dup` anul 1990, au ap`rut ]i arheologi
esoterici, este nc` necesar s` racord`m cele dou`
aspecte arheologice ntr-un echilibru permanent, pentru
c` ele nu sunt altceva dect fa\ete ale aceleia]i monede,
n care fiecare o con\ine pe cealalt`.
Deoarece reprezentan\ii arheologiei fizice au
abordat, pn` n prezent, unilateral ]i numai din
perspectiva percep\iei fizice prin emisfera stng` a
creierului, analiza datelor ob\inute din studierea
piramidelor, rezultatul muncii lor nu a atins esen\a
problemei ]i nici nu o vor atinge vreodat`, utiliznd
aceast` cale exoteric`.
Acest fapt i oblig` s` atrag` n echipa lor de
cercetare anumite persoane, care au posibilitatea de a
culege informa\ii esoterice, pentru a dezlega sensul ]i
utilit`\ile piramidelor fizice n via\a omului terestru.
Membri unei astfel de echipe mixte (fizic` ]i
metafizic`) se vor completa ]i confirma reciproc, n
munca lor pentru descifrarea unor taine de mult timp
neutilizate.

96

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Dac`, pn` n prezent, am asistat la descoperiri


ex-romne]ti de natur` fizic` (este vorba de piramide),
iat` c` subsemnatul, mpreun` cu c\iva colaboratori,
am format o echip` esoteric`, ce v` supune aten\iei
existen\a altor trei piramide n spa\iul romnesc (n afara
celei din Retezat, detaliat` de Melfior Ra), care, din
motive oculte, sunt nc` ascunse privirii fizice a omului.
Poate c` anumite persoane, indiferent c` practic`
arheologia sau nu, nu vor crede, dar evenimentele
viitoare le vor determina s`-]i revizuiasc` att op\iunea
nega\iei, ct ]i a imposibilit`\ii.
Noi nu ne sup`r`m pe aceste persoane care nu ne
cred, deoarece ele sunt nc` tributare organelor de
percep\ie fizic` (percep\ia lor suprasensibil` este latent`), ]i cum arheologii abord`rii pur fizice n-au
descoperit nici o piramid` n spa\iul romnesc,
credibilitatea noastr` din aceast` perspectiv` este
practic nul`, dar nu pentru mult timp.
Din fericire, exist` n spa\iul romnesc (na\ionalitatea
nu conteaz`) oameni care, prin efort propriu, au reu]it
s`-]i extind` orizontul con]tien\ei oculte, astfel c`
ace]tia vor reprezenta, ]i n viitor, temelia pe care se
vor a]eza toate forma\iile esoterice, rev`rsate din
mae]tri de lumin` din planurile spirituale suprasensibile.
Ob\inerea informa\iilor esoterice pe care le a]tern
n rndurile ce vor urma s-au realizat prin revela\ie personal`. La acestea, adaug informa\ii de confirmare din
partea colaboratorilor mei, care au capacitatea de a se
racorda la universurile supersensibile ]i de a primi
mesaje pe o tem` de lucru ocult`, permis` n destinul
umanit`\ii, n acest timp istoric, de c`tre ierarhiile de
lumin`.
Men\ionez c` att eu, ct ]i colaboratorii mei
esoterici, nu putem ob\ine informa\ii de ]tiin\` ocult` dup`
propria noastr` voin\`. Noi nu facem dect s` ne

97

Gicu

Dan

expunem ntreb`rile (Cere ]i \i se va da) mae]trilor


de lumin`, iar ei, ntr-o form` sau alta, ne ofer`
informa\iile (r`spunsurile) la timpul hot`rt de legea
destinului, n conformitate cu necesitatea dezv`luirii
acestora.
Noi n]ine suntem pe o anumit` treapt` a unei sc`ri
infinite de cunoa]tere spiritual`, pe care urc`m,
nv`\nd ]tiin\a ocult`, spiritualizndu-ne din mers.
Astfel, unificnd rezultatele primite prin diverse
canale ]i din perspective diferite, de la mae]tri no]tri
de lumin`, ob\inem mult mai u]or un tablou informa\ional
de ansamblu, n care ne percepem integra\i.
Esen\a acestor informa\ii esoterice reprezint` ceea
ce mae]tri de lumin` ne-au oferit, pentru a evolua spiritual cu to\ii, n condi\ii de con]tientizare accelerat`, prin
cunoa]tere ocult`.
Mul\umim, pe aceast` cale, tuturor entit`\ilor de
lumin`, pentru efortul lor, depus n vederea spiritualiz`rii
accelerate a omului terestru.
}i acum, s` vorbim despre piramide n general, [n
paralel cu abordarea unui aspect particular, concret,
real, fizic ]i metafizic, ]i anume despre piramidele de la
PE}TI}ANI-TISMANA, din jude\ul Gorj.
nainte de a intra n subiect ]i de a detalia anumite
aspecte despre modul n care am fost canaliza\i, din
plan subtil, pentru a descoperi unde se afl` aceste
piramide, este necesar s` v` avertizez c` sacralitatea
acestei zone, care nc` mai poart` girul enigmei, o voi
dezv`lui n corela\ie cu mai multe perspective.
Aceste perspective mbrac` urm`toarele aspecte:
1. sunt de natur` spa\ial-geografice (fizice la nivel
terestru);
2. sunt de natura imaginilor interioare la distan\`,
cu perceperea planului fizic ]i metafizic deopotriv`;
3. sunt de natura imaginilor interioare, ce redau

98

Secretele

Arborelui

Sefirotic

forme geometrice cu rol de simbolism sacru;


4. sunt de natur` vizionar-suprasensibil` (revela\ii),
prin deta]area de corpul fizic.
Toate aceste perspective au fost concentrate pe o
anumit` unitate de spa\iu, ]i anume pe bra\ul de nord al
Crucii Energetice a Terrei (vezi lucr`rile lui Melfior Ra),
n care informa\iile oculte integreaz` timpul trecut n
timpul prezent, cu o necesitate macrocosmic` subtil`,
]i aceasta pentru a absorbi n prezent viitorul
spiritualizat al propriei noastre deveniri cristice.
Lund n calcul aspectele prezentate anterior, v`
expun acum informa\iile promise, n forma n care
acestea m` determin` s` o fac, ]i nu altfel.
REVELA|IA NR. 1
Noaptea de 22/23 februarie 1999: avnd corpul fizic
n starea somnului profund, spiritului meu i s-a permis
s` intre n starea de supracon]tien\`, pe o anumit`
frecven\` astral`, prestabilit` de c`tre mae]tri mei de
lumin`.
n cadrul unui peisaj predeterminat, mi-a ap`rut o
entitate de polaritate feminin`, care mi-a oferit urm`torul
mesaj:
n comuna Tismana exist` trei piramide.
Ai fost pe acolo.
S` iei o rulet` s` m`sori!
Odat` cu primirea ultimului cuvnt din mesaj,
viziunea s-a ncheiat brusc, iar spiritul meu, ntr-o
veritabil` continuitate de con]tien\`, a reintrat n corpul
fizic, direct n starea de veghe.
Dup` cum observa\i, mesajul con\ine dou`
confirm`ri, pe urmele c`rora ne propunem s` pornim la
drum, ]i totodat`, mai con\ine o sarcin` de ndeplinit.
Aceast` sarcin` de a efectua m`sur`tori con\ine,

99

Gicu

Dan

n sine, obliga\ia ca eu ]i colaboratorii mei s` utiliz`m


att o confirmare fizic` a demersurilor ntreprinse, ct
]i o cuantificare esoteric` a fenomenelor suprasensibile
cu care eu (ei) voi (vor) intra n contact, pe perioada
programului meu (lor) de destin.
Am pus n parantez` pluralul, pentru c` enigmaticele
piramide fizice ]i metafizice din zona PE}TI}ANITISMANA fac obiectul utiliz`rii pentru o mare
colectivitate karmic` ]i dharmic`, din rndul c`reia
anumite persoane vor fi deschiz`toare de drumuri
spirituale (inclusiv sculptorul Constantin Brncu]i), care
au fost ascunse, blocate sau mai bine-zis conservate
pentru acest nou nceput de er` a luminii cunoa]terii
de sine.
Complexitatea existen\ei ]i utiliz`rii unor piramide
construite special pentru a ajuta omenirea s` fac` un
salt n con]tiin\` este de a]a natur`, nct se poate
preciza cu exactitate c` toate tainele unui astfel de
experiment ocult la nivel terestru sunt ng`duite doar
unui om care a devenit iluminat.
Noi, ceilal\i, vom merge, pas cu pas, pe calea
adev`rului ]i din treapt` n treapt` de con]tien\`, pentru
a ne elibera de marea iluzie ]i povar` a ego-ului, ]i a
afla, n final, cine suntem cu adev`rat.
}i iat` c`, dup` aceast` noapte a revela\iei descrise
anterior, timpul se scurse ncet, primind, din cnd n
cnd, revela\ii cu con\inuturi esoterice dintre cele mai
diverse; nici una nu f`cea ns` aluzie la piramidele din
zona PE}TI}ANI-TISMANA.
ncercam, la nivel de ra\iune, mbinnd elemente
fizice ]i metafizice, ca, pe o suprafa\` de aproximativ
12.000 de hectare, s` g`sesc locul fizic ntre mun\i ]i
v`i, n care cele trei piramide ar putea fi ascunse. Orict
de mult am ncercat s` g`sesc r`spunsul, acesta parc`
mai r`u se complica.

100

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Cert este c`, din multitudinea de aspecte luate n


calcul, doar cteva se men\ineau permanent n focarul
adev`rului, ]i anume:
1. Cele trei piramide se afl` pe bra\ul de nord al
Crucii Energetice a Terrei (vezi schi\a corespunz`toare,
din volumul Misiunea spiritual` a Rom@niei).
2. Pentru determinarea perimetrului comunei
Tismana, trebuie obligatoriu s` fie luat` n calcul vechea
form` de administra\ie, n care posesiunile M`n`stirii
Tismana dep`]eau cu mult, ca suprafa\`, actualul spa\iu
administrativ. Spre exemplificare, v` pot spune c` satul
Boro]teni este acum n administrarea comunei
Pesti]ani, dar, n vechime, acest sat apar\inea de
administra\ia M`n`stirii Tismana.
3. Num`rul de zone esoterice care au la suprafa\`
un semn fizic este destul de mare, fapt ce impune o
selec\ie a acestora dup` natura culoarelor de acces
spre piramide, ceea ce, n momentul actual de cercetare,
este aproape imposibil, cu toate revela\iile primite. Acest
lucru demonstreaz` cu prisosin\` c` suntem nc`
adormi\i, rup\i de realit`\ile suprasensibile ]i habar nu
avem peste ce comori spirituale calc` picioarele
noastre, atunci cnd str`batem aceste zone esoterice.
4. Cheia solu\ion`rii ntregii problematici se afl` n
egal` m`sur` att n minile mae]trilor de lumin` din
lumile suprasensibile, ct ]i n dorin\a ]i efortul nostru
de evolu\ie spiritual`.
Dar iat` c`, dup` aproape un an, a sosit momentul
unui nou mesaj complementar.
REVELA|IA NR. 2
Noaptea de 11/12 ianuarie 2000: }i de aceast` dat`,
mae]tri de lumin` mi deschiser` por\ile
supracon]tien\ei. Acum aveam n fa\` o entitate mas-

101

Gicu

Dan

culin`, care m` mai contactase, n decembrie 1998,


pentru a-mi comunica faptul c` n Romnia sunt patru
piramide (vezi Misiunea spiritual` a Romniei).
Binen\eles c` acest maestru al luminii, pe care l voi
numi Neagu M., se referea la anumite tipuri de piramide,
fapt necunoscut de mine atunci cnd am scris primul
volum.
A]a dup` cum este firesc, deschiderea conversa\iei
a avut-o maestrul Neagu M., care mi-a spus, n cteva
cuvinte, aspectele activit`\ii sale n spa\iul romnesc,
]i anume n ora]ul Arad, n ora]ul Oradea, ]i binen\eles
n zona Tismana, zon` n care dorise ini\ial s`-]i
desf`]oare activitatea.
Dup` ce maestrul m-a informat asupra activit`\ii
sale, am luat cuvntul ]i, dintr-o pornire interioar`, l-am
ntrebat dac` vrea s` m` angajeze portar la Tismana.
F`r` a sta mult pe gnduri, maestrul Neagu M. mia comunicat c` sunt deja numit n func\ia de economist
la Tismana.
Odat` cu primirea acestui r`spuns, am revenit
fulger`tor n starea de veghe.
Cu toate c`, n aceast` revela\ie, au fost cuprinse
date privind anumite sarcini esoterice, cu finalitate n
zona celor trei piramide de la PE}TI}ANI-TISMANA,
locul fizic n care acestea se afl` a r`mas, n continuare,
la fel de enigmatic.
Totu]i, este interesant de constatat faptul c` ace]ti
mae]tri ai luminii trebuie s` deruleze un program la nivel
terestru (n anumite spa\ii fizice), iar acest program
include ]i participarea, pn` la un anumit nivel, a unor
spirite ncarnate.
De altfel, munca acestor spirite luminoase este
aceea de a men\ine sau a pune n func\iune laboratoare
spirituale de natur` energo-informa\ional`
suprasensibil`, care, n mod treptat, ni se vor oferi spre

102

Secretele

Arborelui

Sefirotic

utilizare, chiar n condi\iile n care ne vom manifesta n


corpurile fizice. Deocamdat`, acestea sunt ascunse
con]tiin\ei noastre din starea de veghe.
Predarea acestor laboratoare spirituale se va face
nu att omului exterior, care este sub influen\a ego-ului,
ntr-o m`sur` mai mic` sau mai mare, ct omului interior
din noi - adev`rata noastr` identitate macrocosmic`
subtil`.
n aceast` revela\ie, omul interior din`untrul meu a
cerut func\ia de portar n cadrul zonei sacre de la
PE}TI}ANI-TISMANA.
V` rog s` nu c`de\i n gre]eala de a confunda
func\ia de portar esoteric cu cea de portar ntr-o institu\ie
social`. Singura asem`nare ntre aceste dou` categorii
este aceea de a deschide sau de a nchide o anumit`
poart`, dar con\inutul care se vehiculeaz` prin aceste
dou` por\i este total diferit, sau altfel zis, f`r`
coresponden\`.
La fel, putem spune c` noua mea func\ie de
economist la Tismana este, de asemenea, o func\ie de
administra\ie esoteric`, n care va trebui s` inventariez
toate aspectele esoterice ce-mi sunt permise la actualul
nivel de evolu\ie personal` ]i general`.
Ca fapt divers, pot s` v` spun c` am primit mai
multe func\ii esoterice, pe care trebuie s` le pun n
aplicare, iar func\ia de portar mi s-a oferit doar pentru
zona Arad, ntr-o revela\ie din noaptea de 22/23
februarie 2000.
n treac`t fie spus, aceast` func\ie de portar
metafizic se metamorfozeaz` continuu ]i devine,
ulterior, func\ie de director de vam` esoteric`. Acest
lucru se datoreaz` faptului c` nu exist` stagnare pe
func\ie esoteric`, ci o continu` evolu\ie spiritual`, care
te propulseaz` pe trepte de con]tien\` foarte nalte.
n finalul acestui scurt comentariu la revela\ia nr. 2,

103

Gicu

Dan

trebuie s` precizez importan\a acestei zone sacre de


la Tismana, chiar ]i pentru un maestru al luminii care
nu ]i-a ascuns dorin\a de a prefera o activitate spiritual`
n acest loc, sub impulsul Marelui Proces
Transforma\ional aflat n plin` desf`]urare.
REVELA|IA NR. 3
Ziua de 15 martie 2000: Sim\eam o mole]eal`
p`trunz`toare ]i m-am hot`r@t s` dorm pu\in, pentru a
m` nc`rca energetic, dar lucrurile st`teau altfel dect
credeam eu. Odat` cu adormirea corpului fizic, spiritul
meu a intrat n stare de supracon]tien\`, stare n care
mi s-au prezentat anumite aspecte metafizice.
mpreun` cu un ghid de lumin`, m` aflam ntr-o zon`
central`, la o intersec\ie de drumuri dintr-o localitate din
vestul \`rii, al c`rei nume nu are importan\` n contextul
subiectului tratat n aceast` carte.
Lng` aceast` intersec\ie, era amenajat un local
de servire public` n aer liber, unde am constatat c`
dou`zeci ]i unu de angaja\i serveau la mas`, sub o
umbrel`, trei clien\i, pe care i-am sim\it ca fiind unici.
Efectiv, am r`mas complet surprins de aceast`
constatare, ]i nu n\elegeam ce rost avea ca dou`zeci
]i unu de angaja\i s` serveasc` doar trei clien\i.
Nen\elegerea acestui aspect ciudat m-a determinat
s` iau leg`tura cu ghidul de lumin` (entitate feminin`)
care m` nso\ea, dar am constatat c` acesta disp`ruse.
Am aruncat imediat o privire general` asupra
peisajului nconjur`tor ]i am v`zut c` vechiul peisaj
(descris anterior) disp`ruse, fiind nlocuit de unul nou.
Altfel spus, spiritul meu trecuse de pe un nivel astral pe
altul, dar tot de natur` astral`, f`r` s` pot pip`i acest
fenomen.
Atunci, nu m-am putut r`bda ]i am zis cu regret:

104

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Aici, n lumile astrale, toate lucrurile se schimb` foarte


repede. n marea mea dezam`gire, m-am rugat la
nv`\`torul ]i Guvernatorul nostru, Iisus Cristos, s` m`
duc` ]i s`-mi arate cele trei piramide de la Tismana.
Cnd am terminat de formulat aceast` dorin\` c`tre
nv`\`torul nostru Iisus Cristos, mi-a ap`rut n fa\a privirii
spirituale un peisaj de munte, ceva n genul peisajului
de gol alpin, dar f`r` arbu]ti, iarb`, mu]chi sau licheni
de stnc`.
Totul era din piatr` ]i am constatat c` m` aflu la
baza unui munte, care se afla la nord fa\` de mine. Acest
munte avea o pant` oblic-cresc`toare spre n`l\imi,
nedenivelat` pronun\at, unde am observat c` exist`
dou` vrfuri piramidale ]lefuite, n compara\ie cu restul
versan\ilor din acest masiv muntos (vezi schi\a nr.1,
cli]eul nr.2, pozi\ia nr. 1). Nu am luat n calcul c` cele
dou` vrfuri ]lefuite ar putea fi dou` piramide gemene,
cu toate c` perspectiva din care acestea mi se
prezentau l`sa s` se ntrevad` c` sunt dou` piramide
ascunse sub munte, circa 2/3 din n`l\imea lor.
Totodat`, con]tientizam, n revela\ie, faptul c` ceea
ce mi se prezenta n imagine nu avea nici un fel de
asem`nare cu zona terestr` fizic` ce intr` acum n
administrarea comunei Tismana. Mai repede a] nclina
s` m` pronun\ n favoarea unei asem`n`ri cu Muntele
Oslea, care este acum n administrarea comunei
Pe]ti]ani.
Eram ngrijorat c` nu v`d piramidele a]a cum
doream, de]i sim\eam c` sunt preg`tit s` le v`d, cnd
deodat` m-am sim\it deplasat spre stnga (apus) o
anumit` distan\` ]i am observat c` am ajuns la baza
unui munte mic (pozi\ia nr. 2).
Cnd am ridicat privirea spre nalt, am con]tientizat
c` m` aflu la baza unei piramide foarte bine conturate,
acoperit` cu pietre ]i p`mnt pn` aproape de vrf,

105

Gicu

Dan

unde se observa, neacoperit, vrful ]lefuit.


ntr-adev`r, aceast` imagine am acceptat-o, pentru
c` se ncadra n tiparul meu de cunoa]tere.
Atunci m-a p`truns un fluid energetic, pe care l-am
sim\it pn` la nivelul corpului fizic.
Urm`toarea constatare a fost aceea c` m-am sim\it
din nou deplasat spre apus (pozi\ia nr. 3), pn` la o
distan\` la care puteam privi att latura de sud, ct ]i
latura de apus a acestei piramide.
La o distan\` de c\iva metri de muchia de sudvest a piramidei, am observat o piatr`, care p`rea
sculptat` de om ]i pus` acolo ca semn pentru
descoperirea construc\iei.
Forma acestei sculpturi era aproximativ aceea a
unei pipe de fumat, care avea partea sub\ire n p`mnt
]i partea voluminoas` n aer, ndreptat` spre vest (nr.4).
Cum toate aceste transla\ii pe imagini nu reu]iser`
s` m` l`mureasc`, l-am rugat pe nv`\`torul nostru,
Iisus Cristos, s`-mi arate unde a] putea localiza
aceast` piramid` la nivel fizic, terestru, n zona
Tismana.
Dar nici de aceast` dat` nu am primit un r`spuns
n cuvinte, ci mi s-a ar`tat cum o oaie nso\it` de un
miel au venit de la r`s`rit, pe lng` latura de sud a
piramidei, ]i au cotit imediat la dreapta, pe latura de
apus, unde au nceput s` pasc` iarb`.
Apoi m-am uitat din nou spre vrful acestei piramide
]i am sim\it cum iar`]i m` p`trunde acel fior energetic,
pn` la nivelul corpului fizic.
M-am rugat la Mntuitorul nostru Iisus Cristos s`
aib` r`bdare cu mine, pn` trece acel fluid energetic,
pentru c` l sim\eam foarte puternic, dar imediat,
aproape brusc, am deschis ochii fizici, cnd ceasul
ar`ta ora 12,20 ziua.

106

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Dragi prieteni, fa\` de primele dou` revela\ii, acestea


din urm` con\ineau informa\ii esoterice cu un caracter
simbolic foarte pronun\at, dar cu toate acestea, se pot
extrage u]or cteva elemente de ajutor n reprezentarea
piramidelor din zona PE}TI}ANI-TISMANA, ]i anume:
1. Piramidele se afl` ascunse n zona unde s-a
practicat sau se mai practic` nc` p`]unatul oilor.
2. Vrfurile piramidelor sunt str`b`tute de for\e
energetice, astfel c`, n cazul n care voi reu]i s` m`
plasez, cu corpul fizic, deasupra acestor vrfuri (acum
sunt acoperite cu p`mnt ]i vegeta\ie), voi sim\i aceste
for\e, la fel ca n revela\ie.
3. n acest moment, ni se recomand` indirect s`
ne ridic`m poten\ialul spiritual doar la piramida solitar`,
unde ni se d` voie s` ne deplas`m n corpul fizic. Pentru
a ajunge n corpul fizic ]i pe cele dou` piramide gemene
de pe vrful muntelui, este necesar` aprobarea
spiritelor de lumin` care supravegheaz` acele locuri,
pentru a nu se produce accidente.
4. Sculptura din piatr` care marcheaz` muchia de
sud-vest a piramidei solitare este un foarte bun element
de identificare, cu toate c` este foarte greu s`-l localizezi
printre tufele, arbu]tii ]i copacii din p`dure. Trebuie s`
precizez faptul c`, n revela\ie, am vie\uit n spiritul meu
senza\ia ]i sentimentul c` aceast` sculptur`, a]a cum
este a]ezat`, sfideaz` legile gravita\iei terestre.
Totu]i, pe ct de grea pare de dezlegat aceast`
revela\ie simbolic`, pe att de valoroas` este lumina
ce se ascunde n spatele ei, iar forma n care mi s-a
prezentat are scopul nobil de a ne adapta, din mers, la
energiile cu care se lucreaz` n aceste piramide, ]i de
a ne obi]nui cu un anumit limbaj, n imagini-simbol, cu
care se opereaz` n lumile spirituale.
Un aspect demn de luat n calcul este chiar forma
piramidei solitare, care ne oblig` s` o ncadr`m n

107

Gicu

Dan

categoria celor din planul mental superior (vezi cartea


Drum bun c`tre mine, de Emanuela Ilea).
REVELA|IA NR. 4
Noaptea de 18/19 martie 2000: ntr-o nc`pere, la
nivel astral, m` aflam n compania aceluia]i maestru
Neagu M.
n aceast` mprejurare, m` sim\eam un spirit mult
mai dinamic, sim\eam-vedeam c` sunt n posesia unui
nou corp energetic ]i aveam o func\ie esoteric`
superioar` celei de economist (administrator esoteric)
la piramidele de la PE}TI}ANI-TISMANA.
Din pozi\ia unei astfel de metamorfoze, i-am spus
maestrului spiritual c` i dau func\ia mea (de economist),
fiindc` eu am altceva de f`cut.
Maestrul nu mi-a r`spuns, ci a r`mas lini]tit, iar eu
am profitat de ocazie ]i i-am spus c` noi doi ne
cunoa]tem din vie\ile anterioare. Maestrul mi-a confirmat
acest lucru.
Dragi prieteni, n mod direct, aceast` revela\ie face
trimitere la func\ia de economist, pe care trebuie s` o
ndeplinesc la piramidele din zona sacr` PE}TI}ANITISMANA.
Dac` aceast` func\ie am luat-o de la maestrul de
lumin`, tot lui i revine sarcina de a participa la schimbul
meu de func\ii, n condi\iile n care locul vacant de
economist (administrator esoteric) pe care l-am cedat
revine din nou la dispozi\ia ierarhiei de lumin`, pentru
a-l preda unei alte fiin\e rencarnate, ca o ]tafet` ntre
genera\ii.
n aceast` revela\ie apare o realitate esen\ial`, ]i
anume aceea n care spiritul meu - eliberat de povara
corpului fizic, dar sub influen\a total` a energiilor

108

Secretele

Arborelui

Sefirotic

con]tien\ei omului interior ce sunt - [i face o profe\ie


omului exterior care nc` se mai manifest` n lumea
terestr`.
Ca om exterior, nu ai cum s`-\i cuno]ti destinul, dar
ca om interior, po\i s`-\i transferi informa\iile de destin
ca profe\ii, pentru a metamorfoza con]tien\a exterioar`
(de veghe) ]i pentru a o subordona for\ei cristice de la
nivelul corpului nr. 5 (corpul sinelui spiritual = Eu sunt).
Sunt anumite clauze spirituale, care permit ca omul
interior s`-i dezv`luie omului exterior (egotic) anumite
etape din destinul s`u viitor, iar alteori, chiar din destinul
omenirii.
Despre omul interior din voi ]i despre omul exterior
care v` sim\i\i prin ra\iune ]i prin organele de percep\ie
ale corpului fizic, v` rog s` studia\i n operele maestrului
Rudolf Steiner ]i n Biblie (de exemplu, la Corinteni, cap.
15 - nvierea Domnului ]i nvierea noastr` scris de
Sfntul Apostol Pavel).
Aceast` revela\ie confirm` dou` reu]ite n privin\a
omului interior care se manifest` par\ial n lumea fizic`,
]i anume:
1. Prima reu]it` este aceea c`, prin studiul,
cunoa]terea ]i n\elegerea laturii suprasensibile a fiin\ei
umane, am subordonat, ntr-o mare m`sur`, omul
exterior omului interior, care a nceput s` fiin\eze ca un
nou tip de entitate uman` la nivel de con]tien\` ]i
con]tiin\`.
2. A doua reu]it` este c` nivelul spiritual pe care lam atins n con]tiin\` mi permite anumite bonifica\ii, sub
form` de revela\ii din partea ierarhiei de lumin`, tocmai
pentru a observa c` nu suntem l`sa\i de capul nostru
pe aceast` planet` ]i c` este obligatoriu s` aducem
cerul pe p`mnt n gnd, cuvnt ]i fapt`, sub
supravegherea mae]trilor de lumin`.
Dragi prieteni, acum v` spun o informa\ie esen\ial`

109

Gicu

Dan

universal valabil`: piramidele fizice sunt construc\ii a


c`ror utilitate esoteric` o poate experimenta, n
con]tien\`, doar omul interior din noi. Dac` vei avea
acces n piramide doar ca om exterior ]i te bazezi
exclusiv pe con]tien\a social`, rezultatele sunt nule, n
raport cu cele pe care \i le ofer` omul interior, pe care lai trezit la via\`.
REVELA|IA NR. 5
Noaptea de 28/29 martie 2000: n aceea]i stare de
supracon]tien\`, m-am rentlnit cu maestrul meu de
lumin`, Neagu M. Bucuros de revedere, am f`cut cu el
un schimb de idei.
Maestrul era foarte lini]tit ]i din fiin\a lui emana
senza\ia c` se afla ntr-o stare de a]teptare. Dup`
aceast` constatare, am observat c` am n mn` o
legitima\ie spiritual-esoteric`, pe care am citit c` sunt
legitimat n acest domeniu ncepnd cu data de 1 martie
1988.
Am revenit fulger`tor n con]tien\a st`rii de veghe.
Pentru aceast` revela\ie, trebuie s` re\inem anumite
aspecte cu caracter general-metafizic, dup` cum
urmeaz`:
1. La piramidele de la PE}TI}ANI-TISMANA s-au
repus n func\iune anumite sisteme de for\e subtile, care
leag` lumea fizic` de lumea spiritual` suprasensibil`,
prin culoare de lumin`. Pe aceste culoare, circul` ]i
vor circula spirite cu misiuni speciale, printre care, n
viitor, se vor reg`si ]i unii dintre voi. Lini]tea pe care o
afi]a maestrul Neagu M. reflecta ndeplinirea misiunii
sale de coparticipant la repunerea n func\iune a acestor
sisteme de for\e suprasensibile.
2. A]teptarea maestrului va fi ntrerupt` de sosirea
noastr` acolo, pentru a prelua ]tafeta n\elepciunii ]i

110

Secretele

Arborelui

Sefirotic

iubirii divine.
3. Nefiind pe treapta ilumin`rii, ci sub ea, noi nu
con]tientiz`m ntotdeauna ce se ntmpl` cu spiritul
nostru, atunci cnd avem corpul fizic n somn profund.
}i totu]i, acest aspect nu trebuie s` ne ngrijoreze prea
mult, pentru c` exist` posibilitatea ca, n acest somn
profund, unii dintre noi s` fi fost n piramidele de la
PE}TI}ANI-TISMANA, dar nu li s-a dat nc` ]ansa de
a con]tientiza acest lucru printr-o revela\ie. nc` nu este
trziu, ]i va veni un moment n care vei constata c`
e]ti legitimat esoteric de c\iva ani tere]tri.
4. |i-ai pus, drag(`) prieten(`), n gnd, ntrebarea:
-Am participat eu oare la vreo construc\ie (fizic` ]i
metafizic`) sacr`, n rencarn`rile mele anterioare? Sau:
-Am fost eu oare discipolul ini\ierilor antice, sub
semnul lui RA? Sau:
-Sunt eu oare unul din cei care vor sluji lumina, n
acest nou nceput de er` a V`rs`torului de lumin`?
Cere ]i \i se va da! ntreab` ]i \i se va r`spunde!
REVELA|IA NR. 6
Ziua de 20 decembrie 2000: Tot pe fondul unui somn
profund, spiritul meu a avut acces din nou la starea de
supracon]tien\`. Peisajul predeterminat s-a ncadrat n
zona Crucii Energetice a Terrei, ]i anume pe rul Bistri\a
(comuna Pe]ti]ani), n partea de apus a fostului pod de
cale ferat` care traverseaz` rul aproape de satul
Gureni. A]a cum se obi]nuie]te n lumea astral`,
pluteam n spa\iul aerian al zonei fizice descrise anterior,
unde am observat c` s-a apropiat de mine un b`rbat
necunoscut.
Nu sim\eam ]i nici nu doream ca acest b`rbat s`
se apropie de mine pentru o eventual` conversa\ie, fapt
pentru care am asistat cu pasivitate la sosirea lui n

111

Gicu

Dan

preajma mea, unde el s-a oprit foarte hot`rt.


B`rbatul sosise de la apus, pe direc\ia M`n`stirii
Tismana, ntr-o plutire (zbor) aerian`, ]i se a]ezase n
v`zduh n fa\a mea, dar cu spatele spre nord.
n timp ce l priveam, b`rbatul ridic` mna dreapt`
]i mi ar`t` cu degetele o zon` de munte mp`durit`,
spre nord-vestul satului Boro]teni, concomitent cu
exprimarea urm`toarelor cuvinte:
Am avut o stare deosebit`, cnd am cobort (n
zbor) un teren ciudat n acea zon`.
Am revenit brusc n starea de veghe, iar ceasul
ar`ta ora zece diminea\a.
La aceast` revela\ie, nu doresc dect s` v` fac s`
nlocui\i cuvintele stare deosebit` cu fluid energetic,
deoarece, cu toate c` cele dou` exprim`ri sunt diferite,
ele se refer` la acela]i fenomen.
n ceea ce prive]te terenul ciudat pe care l-a
str`b`tut b`rbatul cu care m-am ntlnit n lumea astral`, acesta nu este altceva dect un indiciu, de care
trebuie s` \in cont n c`utarea piramidei solitare din
revela\ia nr. 3, atunci cnd mi se va permite, din plan
subtil, s` merg, n corp fizic, prin acel teren.
ntr-adev`r, aceast` revela\ie mi confirm`, n mod
indirect, existen\a piramidei solitare, ]i n mod direct,
mi restrnge spa\iul de cercetare, indicndu-mi o f]ie
de teren mp`durit`, ntre satul Boro]teni (comuna
Pe]ti]ani) ]i satul Vlcele (comuna Tismana).
Dup` cum a\i observat, v-am prezentat aceste
revela\ii n ordine cronologic` ]i am ajuns la data de 20
decembrie, dat` la care informa\iile esoterice referitoare
la cele trei piramide de la PE}TI}ANI-TISMANA au
nceput s` curg` sub form` de percep\ie spa\ialgeografic`, dar ]i sub form` de imagini interioare
geometrice, cu func\ie de simboluri sacre.
Dar, nainte de a aborda cele dou` perspective

112

Secretele

Arborelui

Sefirotic

men\ionate n fraza anterioar`, trebuie s` ne ntoarcem


din nou la Crucea Energetic` a Terrei (vezi schi\a nr.2,
cli]eul nr.1 ]i 3, precum ]i la schi\a nr.3 n detaliu), unde
zonele cu caracter esoteric se interfereaz` ntre
comunele Pe]ti]ani ]i Tismana.
La sfr]itul lunii decembrie 2000, am fost
predeterminat de ghizii mei spirituali s`-mi fixez
con]tien\a omului interior (fiind n starea de veghe) pe
trei denumiri terestre, care se afl` pe aceast` cruce
energetic`.
Denumirile pe care mi-am focalizat con]tien\a omului
interior m-au determinat s` constat c`, deja, prin
decodificarea lor energetic`, mi se ofer` anumite
r`spunsuri pentru anumite ntreb`ri, pe care le-am
lansat n n-dimensional, cu un timp n urm`.
Aceste denumiri ]i traducerile lor esoterice sunt
urm`toarele:
1. VEZURATA (un pru)
1. VEZI RUTA;
2. RUTA ESTE VUIETUL RAZEI;
3. VEZI LOCUL DE UNDE PORNE}TE RAZA;
4. RAZA PORNE}TE DIN RA, CARE ESTE
V~ZUT;
5. ACOLO VEZI ATUUL LUI RA.
2. CIUNCA MARE }i CIUNCA MIC~ (mun\i
mp`duri\i)
1. ACOLO ESTE UN VRF MARE }I UN VRF
MIC;
2. S~ TE DUCI PRIM~VARA PURTND
SINGUR~TATEA CU TINE;
3. S~ TE DUCI CU VASELE GOALE }I CURATE;
(vase = corpul fizic, eteric, mental ]i astral);
4. ACOLO VEI LUA CINA BIBLIC~; (hrana =
energiile n\elepciunii ]i iubirii divine);
5. ATUNCI VEI FI UNIC CU CEL UNIC.

113

Gicu

Dan

3.CIOARA - CRUCEA CARDINAL~ (masiv de


calcar)
1. AICI ESTE LOCUL NTLNIRII;
2. AICI FACI N~L|~RI N PIRAMIDE;
3. (}I PENRU C~ ) AI INFRASTRUCTURA;
4. PO|I S~ FACI UN ARC PESTE TIMP;
5. (N) SFERA UNICEI CON}TIIN|E.
Cu toate c`, n esen\`, aceste traduceri esoterice
dau elemente certe, care pot fi luate n calcul pentru a
g`si Piramida Solitar` (dar, aten\ie, pe un spa\iu
mp`durit ]i denivelat de aproximativ 3 km p`tra\i!),
nedumerirea cu privire la locul exact al acestei piramide
r`mne intact`.
Totodat`, aceast` decodificare a denumirilor
men\ionate anterior m-a f`cut s` ntrez`resc o
multitudine de aspecte metafizice care nu se l`sau
descifrate, dar care se comportau ca ni]te jaloane, ce
m` obligau s` merg pe o direc\ie esoteric` neb`t`torit`
de mine.
n mod paradoxal, cu ct mi se d`deau mai multe
informa\ii [n leg`tur` cu aceste piramide ale GE|IEI
ANTICE, cu att mai mult aveam senza\ia c`, n loc s`
m` apropii de ele, mai mult m` ndep`rtam.
De aceea, am hot`rt s` ncerc o colaborare cu
anumite persoane ce au preocup`ri n domeniul esoteric
]i de la care m` a]teptam s` ob\in informa\ii de leg`tur`,
complementare, la informa\iile pe care le primisem pn`
n prezent.
Prima persoan` contactat` a fost prietena mea,
Casiopeea, din ora]ul Arad. Din nefericire, am fost
bloca\i din start n aflarea anumitor r`spunsuri privind
tematica abordat`.
Am fost nec`jit de acest blocaj din plan subtil, dar
eram con]tient c` nu sosise momentul descifr`rii
enigmelor din acest spa\iu al jude\ului Gorj.

114

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Se f`cuse luna ianuarie 2001, cnd am dat un


telefon fratelui meu Tavi, la Boro]teni, abordnd
probleme sociale, dar \innd cont c` nelini]tea interioar`
mi era constant`, am riscat ]i l-am ntrebat a]a, ca
fapt divers, de unde izvor`]te prul VEZURATA,
fiindc` eu emisesem ipoteza c` izvorul acestuia se
g`sea tocmai sub vrful CIUNCA MARE, DAR PE
PARTEA DE R~S~RIT.
Din nefericire, Tavi nu a mai apucat s` r`spund`,
fiindc` s-a ntrerupt leg`tura telefonic`. Eram, ]i de data
aceasta, blocat; nu vedeam de unde putea veni salvarea
]i prin cine anume, ca s` ies din acest impas. A]a c`
m-am hot`rt s` a]tept.
Cnd m` a]teptam mai pu\in, dup` cteva zile de
la convorbirea cu Tavi, am primit un telefon de la doamna
Luci B., din ora]ul Arad, c`reia i d`dusem, n decembrie
2000, o schi\` detaliat` a Crucii Energetice a Terrei (cu
zonele esoterice cunoscute), pentru a exersa ]i a-]i
nt`ri capacit`\ile paranormale prin medita\ie.
}i iat` ce mi-a transmis doamna Luci B. cu privire
la anumite zone de interes metafizic, zone pres`rate
ntr-o dispozi\ie geometric` al c`rei interes ne chinuim
s`-l descifr`m.

EXPERIEN|A NR.1- Luci B. - ZONA CRUCII CARDINALE


M-am canalizat pe aceast` denumire cu toat`
tr`irea mea interioar`, iar la un moment dat, am sim\itv`zut o cruce, din care izvora o senza\ie ce-mi d`dea
sentimentul unei percep\ii foarte bine definite, ]i anume
c` aceast` cruce ar fi metalic`.
Concomitent cu aceast` cruce sensibil`, ]i-a f`cut
apari\ia o voce, care mi-a comunicat urm`torul mesaj:

115

Gicu

Dan

ACEAST~ CRUCE STR~JUIE}TE ENERGII


NALTE.
Ei, dragi prieteni, nu-i a]a c` este un mesaj frumos?
Binen\eles. Ce energii nalte str`juie]te aceast` cruce?
nc` nu ]tim, dar cu siguran\` vom primi r`spunsurile
cuvenite, n mod treptat, de la mae]tri no]tri de lumin`.
EXPERIEN|A NR. 2 Luci B - TEMPLUL
UMILIN|EI
M-am canalizat pe aceast` denumire ]i, n mod
surprinz`tor, am sim\it c` mi pierd vitalitatea, nu aveam
aer, iar senza\ia tr`it` era aceea de asfixiere cu gaz.
E surprinz`tor ]i nu mi-a] dori s` tr`iesc o
asemenea senza\ie prin care a trecut doamna Luci. n
rela\iile personale, acest gaz mi apare corelat cu
civiliza\iile extraterestre care nu ne vor binele, iar acest
subiect l vom aborda ntr-un capitol separat, unde vom
vorbi despre marea ]i neterminata b`t`lie cosmic`
(pentru noi, p`mntenii) dintre lumin` ]i ntuneric.
Totu]i, trebuie s` aduc n discu\ie, la acest subiect,
un rezultat al unei experien\e metafizice derulate n luna
noiembrie 2000.
n perioada men\ionat`, m-am ntlnit cu Casiopeea,
pentru a-mi l`muri anumite aspecte esoterice la acest
Templu al Umilin\ei, ocazie cu care l-am invocat pe
nv`\`torul nostru IISUS CRISTOS, pentru a ne ajuta,
n numele Adev`rului Suprem, s` mergem pe calea cea
bun` ]i s` avem rezultate pozitive.
Din demersurile f`cute, am primit un mesaj, oferit
sub forma a dou` cuvinte, care erau afi]ate (energetic,
binen\eles) pe peretele de la intrarea n Templul
Umilin\ei, ]i care ne spunea, destul de hot`rt, c` NC~
NU.
Cum, n general, noi, oamenii, suntem adormi\i mai

116

Secretele

Arborelui

Sefirotic

tot timpul, chiar ]i n starea de veghe, ]i avem defectul


(comoditatea mental`) de a nu corela toate informa\iile
esoterice ]i a nu medita serios pe ele, putem gre]i foarte
u]or, f`r` a con]tientiza acest lucru.
Cu toate c` nc` nu este un mesaj tran]ant, n
adormirea mea profund`, am avut curajul de a o ghida
pe doamna Luci B. spre Templul Umilin\ei.
ntr-un fel, am sacrificat-o, trimi\nd-o spre asfixiere,
dar am circumstan\a atenuant` c`, din plan subtil, se
]tia c` doamna Luci este un spirit potrivit, care putea
s` reziste psihic acestui experiment ]ocant.
n alt fel, pot s` spun c` aceast` experien\` tr`it`
de doamna Luci i-a dat ]ansa de a mai urca o treapt`
interioar` de cunoa]tere subtil`, ]i atunci putem
concluziona c` orice sacrificiu are un pre\ benefic de
neimaginat.
EXPERIEN|A NR.3 LUCI B / VEZURATA
Aici, rezultatul a fost nea]teptat, mi spune
doamna Luci B. Efectiv, de cte ori mi fixam con]tien\a
spiritului (omului interior) pe denumirea de VEZURATA,
m` sim\eam atras` de o for\` magnetic`, ntr-un somn
profund.
}i astfel, s-a ncheiat cea de-a treia medita\ie, n
care doamna Luci a refuzat s` fie cuprins` de acel semn
hipnotic al zonei VEZURATA. Dac` este s` \inem cont
de ultima traducere esoteric` a denumirii Vezurata, ]i
anume Acolo vezi atuul lui Ra, se pare c` doamna
Luci nu a avut for\a spiritual` de a sta fa\` n fa\`
(deocamdat`) cu Marele ]i Unicul Adev`r care se
manifest` n aceast` zon`.
Ulterior, am avut prilejul s` realizez aceste aspecte
cu doamna Luci, ]i domnia sa mi-a spus c`, la nivel
personal (cu titlu personal), a mai primit o comunicare,

117

Gicu

Dan

n care i se spunea, cu cea mai profund` sinceritate ]i


blnde\e, c` trebuie s` se mai purifice.
Aceast` comunicare este valabil` pentru fiecare
dintre noi, indiferent de treapta spiritual` pe care am
atins-o n con]tiin\`.
}i iat`, dragi prieteni, cum, prin doamna Luci din
Arad, mae]tri de lumin` din spa\iile subtile reu]ir` s`
mai adauge alte piese informa\ionale n jocul esoteric
pe care l-am demarat cu ei, prin revela\ia de start (22/
23 februarie 1999) a prezentei problematici ce se nvrte
n jurul piramidei din zona Pe]ti]ani - Tismana.
Odat` cu primirea acestei informa\ii, am intrat ntro stare de bucurie rar ntlnit`, dar ulterior, datorit`
faptului c` am mers pe o cale de cercetare care m`
ndep`rta de subiect n alte straturi metafizice, am intrat
din nou ntr-o nelini]te continu`.
Cred c` mae]trilor mei de lumin` le-a fost mil` de
starea de fr`mntare sufleteasc` pe care o
experimentam ]i m-au ajutat nesperat de repede, dar
tot prin doamna Luci B.
Ghidat` de lumile suprasensibile, doamna Luci B.
a intrat din nou n medita\ie, pentru a primi informa\ii din
sfera ocult`.

EXPERIEN|A NR. 4 LUCI B. / TRIUNGHIUL DE


LUMIN~
n aceast` revela\ie (n starea de veghe), o voce
interioar` i spuse: Prive]te!, ]i atunci doamna Luci a
v`zut (sim\it) cum din vrful Ciunca Mare a plecat spre
r`s`rit o raz` de lumin`, pn` la CRUCEA CARDINAL~; apoi, aceast` raz` a cobort spre sud, la un
unghi de aproximativ 90 de grade, ntr-un punct al
spa\iului fizic terestru respectiv, pe care doamna Luci

118

Secretele

Arborelui

Sefirotic

nu-l cunoa]te, iar de aici, raza s-a ntors spre vrful


Ciunca Mare, formnd un triunghi de lumin`.
Cu panorama acestei imagini a triunghiului de
lumin` n ochiul spiritual, doamna Luci a primit de la
maestrul s`u spiritual urm`torul mesaj: N
INTERIORUL ACESTUI TRIUNGHI DE LUMIN~ SE
AFL~ O MARE ENIGM~.
Dup` acest mesaj, doamna Luci a revenit n
cotidian, la preocup`rile obi]nuite.
Cred c` observa\i, dragi prieteni, ct de concis` ]i
revelatoare este att imaginea, ct ]i mesajul care ni sa oferit din adncul cerurilor.
Dintr-un anumit punct de vedere, acest mesaj vine
n completarea revela\iei nr. 6 ]i, n mod indirect, ne
oblig` s` plas`m aici piramida solitar` din revela\ia nr.
3, cu toate c` n acest triunghi de lumin` poate s` mai
existe ]i altceva din categoria enigmelor oculte, la care
am`rta noastr` de ra\iune nu a avut acces pn` n
prezent.
Din alt punct de vedere, putem spune c` acest
mesaj nu ne deconspir` cu nimic mai mult dect
valoarea informa\iei n sine, ]i acest lucru ni se ofer`
tocmai din cauza slabei noastre capacit`\i de a percepe
for\ele spirituale care se vehiculeaz` prin aceste mari
enigme.
}i aceast` informa\ie esoteric` pe care doamna
Luci B. mi-a dest`inuit-o m-a f`cut s` n\eleg c` suntem
n ntrziere fa\` de ceea ce mae]tri no]tri de lumin`
doresc s` manifest`m.
Totu]i, eu nu disper, ]i se pare c` un bun remediu
n recuperarea acestei ntrzieri este chiar perseveren\a
n a cunoa]te tot ceea ce domeniul esoteric ne pune la
dispozi\ie, prin diverse canale.
Aceast` perseveren\` personal`, care a devenit n
ultimul timp modul meu de a tr`i, i-a determinat pe ghizii

119

Gicu

Dan

mei de lumin` s` m` abordeze n cercet`rile mele cu


privire la piramidele din zona Pe]ti]ani - Tismana ]i prin
imagine interioar`.
Mai avusesem, n trecut, colabor`ri cu mae]tri de
lumin`, prin intermediul imaginilor interioare, prin
aceast` metod` revelndu-mi-se Masa T`cerii ]i
Coloana Infinitului, de la Complexul Energetic (loc sacru)
Constantin Brncu]i, din Mun\ii Vlcan.
}i iat` c` sosi ziua de 22 ianuarie, cnd, pe la ora
17, stnd n fotoliu ]i f`cnd abstrac\ie de sonorul
televizorului ]i zgomotele pe care le f`cea so\ia prin
cas`, am nchis ochii, pentru c` sim\eam c` mi se
ntmpl` ceva deosebit. Parc` n mod automat, gndul
mi-a fugit la Crucea Energetic` a Terrei, n zonele sacre din care, f`r` s` ]tiu cum, am selectat anumite
denumiri, pe care le-am pronun\at mental, ]i n urma
c`rora primeam anumite cli]ee cu imagini foarte bine
definite (vezi schi\a nr. 4, ce con\ine patru benzi
orizontale).
Dar s` pornim, n mod analitic, pe fiecare aspect n
parte, la care voi ad`uga anumite informa\ii
complementare, pentru cei ce nu au intrat att de adnc
n universul ]tiin\elor oculte.

BANDA NR.1 (DIN SCHI|A NR. 4)


Am pronun\at mental denumirea Crucea Cardinal`
de trei ori ]i, de fiecare dat`, intram ntr-o anumit`
profunzime suprasensibil`, dup` care mi-a ap`rut cli]eul
nr.1 de pe aceast` band`.
Imaginea din acest cli]eu reprezint` o piramid` cu
cele patru fe\e desprinse la vrf, dar unite la baz`.
Prin percep\ia imaginii din acest cli]eu, m` sim\eam
pozi\ionat pe latura de est (E) ]i priveam spre vest (V),

120

Secretele

Arborelui

Sefirotic

n stnga avnd sudul (S), iar n dreapta nordul (N).


Am remarcat, de asemenea, c` baza (p`tratul)
acestei piramide deschise nu este vizibil`, ea fiind
mascat` de un cerc, al c`rui diametru (circumferin\`)
era marcat cu trei benzi colorate, ]i anume:
1. Prima culoare este albastr` (A) ]i se afl` sub
inciden\a for\elor ce se revars` spre polul sud (S);
2. A doua culoare este galben` (G) ]i reprezint`
mijlocul prin care energiile se revars` de la est (E) spre
vest (V);
3. A treia culoare este ro]ie (R) ]i se afl` sub
inciden\a for\elor ce pleac` de la polul nord (N).
Tot ceea ce pot s` v` spun, n acest moment, este
faptul c` cele trei culori descrise anterior au
coresponden\` n trei sefire ale arborelui sefirotic (pomul
vie\ii) din Kabbala ini\ierilor antice, ]i anume:
1. Culoarea albastr` reprezint` sefira nr.4, cu
numele de HASED, este guvernat` de prin\ul |ADKIEL
]i are ca sediu (plan suprasensibil), n sistemul nostru
solar, planeta Jupiter.
Not`: Albastrul are leg`tur` cu polul sud, iar
p`mntul are, n urm`toarea (viitor) faz`, denumirea de
Jupiter. Cli]eul nr.1, din banda nr.1, dore]te oare s` ne
aten\ioneze asupra schimb`rii axei polilor planetei
P`mnt ]i a intr`rii acestuia ntr-o faz` de evolu\ie total
nou`? Medita\i!
2. Culoarea ro]ie reprezint` sefira nr.5, cu numele
GHEBURAH, este guvernat` de prin\ul KAMAEL ]i are
ca sediu (plan suprasensibil), n sistemul nostru solar,
planeta Marte.
3. Culoarea galben` reprezint` sefira nr.6, cu
numele TIFERET, este guvernat` de prin\ul MIHAIL ]i
are ca sediu (plan suprasensibil) chiar Soarele
sistemului nostru planetar.
Dup` cum vede\i, dragi prieteni, plasarea culorilor

121

Gicu

Dan

n arborele sefirotic are alt aranjament fa\` de pozi\ia


celor trei benzi care mascheaz` p`tratul (baza)
piramidei.
Este posibil s` spune\i c` s-a gre]it, dar nu este
a]a. V` rog s` v` aduce\i aminte precizarea c` acela]i
fenomen poate avea perspective de analiz` total diferite.
}i atunci, ve\i ntreba, ce perspectiv` dore]te s`
ne ofere aranjamentul coloristic din imaginea nr.1, de
pe banda nr.1?
Pentru cei care au studiat arborele sefirotic ]i n
special lucr`rile maestrului Aivanhov, orice nedumerire
se dizolv` atunci cnd ]i vor aduce aminte c` evolu\ia
noastr` spiritual` se face mergnd pe stlpul central,
unde extremele ating echilibrul n sferele centrale.
Altfel spus, imaginea cli]eului nr. 1 confirm` faptul
c`, ncepnd cu epoca V`rs`torului de lumin`, spiritele
ncarnate pe Terra au posibilitatea de a utiliza piramidele
n mod deschis ]i de a efectua c`l`torii astrale n
sistemul nostru solar ]i chiar galactic, cu acordul ]i
ajutorul entit`\ilor de lumin` care fac parte din ierarhia a
doua de lumin`.
Pentru exemplificare, v` ndrum spre colec\iile de
c`r\i esoterice n care anumi\i autori ]i detaliaz` propriile
c`l`torii n alte dimensiuni.
Totodat`, pot s` v` spun c` am avut ]ansa, acum
c\iva ani, de a sta fa\` n fa\` cu un mare c`rturar al
luminii, ]i acesta ne spunea, mie ]i altor persoane, cu
dezam`gire: Pot s` v`d, prin imaginea interioar`, la
distan\` (imagine interplanetar`), tot ce doresc de pe
planeta Jupiter, dar nu pot exprima n cuvinte ceea ce
v`d, fiindc` nu m-a\i n\elege. M`car de ar fi un singur
om s` vad` ceea ce v`d ]i eu, pentru ca, mpreun`, s`
ncerc`m o conversa\ie pe aceast` tem`. Deoarece
nu am permisiunea dnsului de a-i folosi numele n
aceast` carte, v` voi dest`inui doar ini\ialele: G.A.G.

122

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Mai stilizat spus, dar f`r` a ocoli adev`rul, el este omul


care vede, dar nu vede, ]i este maestrul pe care
Dumnezeu mi l-a scos n cale, pentru a-mi lumina drumul.
\i mul\umesc, maestre G.A.G.!
BANDA NR. 2 (DIN SCHI|A NR.4)
Aici am repetat mental denumirea CIUNCA
MARE; n urma acestui exerci\iu interior, mi-au ap`rut
dou` cli]ee, n ordine fireasc`.
La aceast` band` nr.2, pot s` v` ndrum spre ideea
c`, n cli]eul nr.1, mi s-a prezentat imaginea simbolic`
]i stilizat` a unei piramide ce corespunde planului fizic.
Aceast` piramid` stilizat`, neavnd trasat` latura de
baz`, \i prelunge]te perspectiva spre o piramid`
inversat`, dar invizibil` (ascuns` sub p`mnt).
La cli]eul nr.2, imaginea care mi s-a prezentat nu
este altceva dect o perspectiv` (afi]at` ntr-o alt` form`
simbolic`) a celor trei benzi colorate, care sunt
echivalen\a celor trei sfere analizate sumar la cli]eul
nr. 1, de pe banda nr.1.
Reunite ntr-o astfel de pereche, cele dou` imagini
simbol de pe banda nr.2 vor s` atrag` aten\ia asupra
saltului n con]tiin\` (efectul de piramid`) pe care cei
interesa\i pot s`-l ob\in`, dar numai cu manifestarea
expres`, n planul fizic, a urm`toarelor atribute divine:
1. Sefira nr. 4 - dreptate, generozitate, mil` ]i iertare
divin` (Jupiter);
2. Sefira nr. 5 - for\a ordinii interioare n mi]care
luminoas` nencetat` (Marte);
3. Sefira nr. 6 - cunoa]terea ]i utilizarea for\elor
care dau forma ]i frumuse\ea n materie (Soarele).

123

Gicu

Dan

BANDA NR.3 (DIN SCHI|A NR. 4)


La aceast` band`, am repetat mental cuvintele
CIUNCA MIC~, ]i mi-au ap`rut pe ecranul interior tot
dou` cli]ee, n mod consecutiv.
Primul cli]eu reprezint` o piramid` a planului mental, care are baza deschis` ca ]i piramida planului fizic
din banda nr.2, cli]eul nr. 1.
Aici trebuie s` intervin cu o precizare obligatorie:
este vorba de faptul c` piramida planului fizic ]i piramida
planului mental, cuprinse n cli]eele men\ionate anterior,
nu sunt altceva dect dou` perspective, care au
coresponden\` cu descrierea acestora dintr-un alt punct
de referin\`, n cartea DRUM BUN C~TRE MINE, de
Emanuela Ilea, pag. 40, cap.5, cu titlul PIRAMIDELE,
CULOARE DE TRECERE SPRE LUMIN~.
Dac` este nevoie de nc` o perspectiv` a piramidei
planului mental fa\` de cele men\ionate anterior, atunci
o ve\i g`si cu u]urin\` la schi\a nr.1, cli]eul nr.2, de la
revela\ia nr.3.
Dar imaginile primite de mine cu privire la piramida
planului mental au lips` chiar cheia utiliz`rii lor. Aceast`
cheie este prezentat` schi\at de Emanuela Ilea (vezi
men\iunile de mai sus) sub forma unui cerc, pe care
sunt a]ezate alte dou`sprezece piramide mai mici, de
acela]i tip cu piramida mai mare a planului mental.
}ti\i voi oare ce reprezint` aceast` cheie? Dac` nu
]ti\i, atunci ve\i afla pn` la sfr]itul acestei c`r\i, fiindc`
ocultistul are multe chei ce trebuie s` ne apar\in`.
n cli]eul nr.2, am primit imaginea unui sarcofag, pe
capacul c`ruia era fixat mulajul p`r\ii anterioare a unui
corp fizic uman, partea posterioar` fiind ngropat`
(ascuns`) n masa capacului, cu care f`cea corp
comun.
Imaginea pe care am desenat-o reprezint`, de fapt,

124

Secretele

Arborelui

Sefirotic

pozi\ia a doua, fiindc` prima pozi\ie de prezentare a


sarcofagului a fost o perspectiv` la nivelul t`lpilor, dar
sub ele, ulterior, sarcofagul se rote]te n imaginea
interioar`, pn` la pozi\ia final`.
Dar hai s` vedem cum putem descifra taina acestui
sarcofag, ]i pentru aceasta v` propun cartea
Descifrarea enigmelor Piramidei Luminii Celeste, cap.
XIII, pag. 51, scris` de prietena mea Melfior Ra. Sub
titlul CHEIA L~CA}URILOR SECRETE, nv`\`torul
]i Mntuitorul nostru Iisus CRISTOS ne transmite
urm`torul mesaj:
La nivelul trei al p`r\ii de sus a piramidei (din Egipt),
se afl` Camera Cubic` Regal`, cu acel sarcofag sacru.
Sarcofagul reprezint` cheia deschiderii l`ca]urilor
secrete ale lumilor nev`zute pentru cei din planul fizic.
Ferici\i cei ce au reu]it s` se familiarizeze cu aceast`
cheie a lumii celeste.
La acest nivel (trei), se g`sesc entit`\i de
lumin` spiritele superioare ale marilor preo\i ]i ini\ia\i,
care, de-a lungul tuturor vie\ilor lor anterioare, au fost n
slujba Divinit`\ii.
A]adar, dragi prieteni, sarcofagul ap`rut ca imagine
interioar`, prin pronun\area cuvintelor CIUNCA MIC~,
ne confirm` existen\a real` a unei piramide n cadrul
(interiorul) triunghiului de lumin` (sosit ca mesaj prin
doamna Luci B.).
Totodat`, mesajul sosit prin Melfior Ra mi confirm`
c` maestrul Neagu M., din revela\iile personale, este o
entitate de lumin` care ne ajut` din suprasensibil, pentru
a nu p`r`si calea de lumin`.
BANDA NR. 4 (DIN SCHI|A NR.4)
nainte de a intra n subiect cu privire la imaginile de
pe aceast` band`, este necesar s` v` prezint un mic

125

Gicu

Dan

detaliu. n paginile anterioare, n cadrul experien\elor pe


care doamna Luci B. le-a avut, a r`mas un semn de
ntrebare privind identificarea unei zone fizice de natur`
esoteric`, n cadrul Crucii Energetice a Terrei (pe bra\ul
de nord), n zona BORO}TENI - VLCELE.
Rememornd acest aspect, avem n fa\a spiritului
experien\a nr. 4 cu triunghiul de lumin`, n care att
doamna Luci B., ct ]i eu, aveam la dispozi\ie, pe acest
triunghi, doar dou` denumiri fizice (CIUNCA MIC~ ]i
Crucea Cardinal`), a treia denumire fiind total
necunoscut`.
Acest fapt m-a determinat s`-mi proiectez mental
ntreaga zon` a imaginii fizice dintre comunele Pe]ti]ani
]i Tismana, sau mai bine-zis dintre dou` sate
apar\in`toare lor, ]i anume Boro]teni ]i Vlcele.
Cum, printre aceste dou` sate, terenul geologic este
definit prin dou` forme de relief, am ncercat intuitiv s`
g`sesc ceva anume (denumire sau semn), care s` m`
ndrume spre o descifrare esoteric` a unghiului de sud
al triunghiului de lumin`.
Prima form` de relief este un deal (cu vi\` de vie),
care poart` denumirea de CERTEZA. n sens esoteric,
aceast` denumire se poate traduce astfel:
1. aici este veriga de leg`tur` cu vibra\ia nalt` a
cerului;
2. cu certitudine, pe aici trece veriga de leg`tur` a
bra\ului de nord al Crucii Energetice a Terrei cu cerul;
3. aici se manifest` un caz special eteric
(energetic);
4. vibra\ia nalt` a cerului trece din zare (de la
Piramida Luminii Celeste, din Egipt) n zare (la Piramida
Nordic`, din Mun\ii Retezat).
Prin aceast` decodificare, am constatat c` mijlocul
(inima) bra\ului de nord al Crucii Energetice a Terrei
trece printre cele dou` bra\e men\ionate anterior.

126

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Totodat`, am constatat ]i faptul c` latura de vest a


triunghiului de lumin` (pe care l analiz`m acum) este
chiar mijlocul (inima) bra\ului de nord al Crucii
Energetice a Terrei (vezi schi\a nr.2. ]i nr.3, la pozi\ia
spre Egipt (nr.13) ]i la pozi\ia spre Retezat (nr.1)), unde
latura de vest este cuprins` ntre nr.15 ]i nr. 16.
Pentru a g`si unghiul de sud al triunghiului de lumin`,
trebuie s` g`sesc o zon` sau un semn pe aceast` ax`,
ce merge din CERTEZA spre Piramida Luminii Celeste,
din Egipt.
}i acum, ajungem la a doua form` de relief, ]i
anume o cmpie (ISLAZ), care, n geografie, este
cunoscut` SUB DENUMIREA DE Podi]ul Gornovi\a.
Ca fapt divers (pentru medita\ie, binen\eles), pot
s` v` spun c`, prin anii 1970-1971, bunicul meu (mo]u
Dan), ce se mutase n satul Vlcele, mpreun` cu al\i
oameni ai locului, fiind cu vacile la p`scut pe acest
ISLAZ, a constatat existen\a unor g`uri n p`mnt,
perfect rotunde, n care, dac` aruncai o piatr`, nu se
auzea zgomotul produs prin oprirea din c`dere.
Melfior Ra nume]te aceste foraje extraterestre ca
fiind g`uri telurice (n volumul Misiunea Romnia ]i
Universul, la pag. 32).
Trecnd peste acest fapt divers, de pe zona
cercetat`, am c`utat, n peisajul fizic, un semn, iar acesta
am considerat a fi, nici mai mult, nici mai pu\in, dect un
plc de brazi planta\i de om, al c`ror rost (]i accept
divin) nu reu]eam s`-l n\eleg cndva.
Predeterminat, din sfera subtil`, omul a plantat acest
plc de brazi ca un semn a ceva ce exist` pe acel loc
sau n apropiere.
A]adar, ne vom opri acum la Brazii din IZLAZ, care
fac suportul urm`toarelor detalii metafizice. Deci, la
banda nr.4, am repetat mental cuvintele BRAZII DIN
IZLAZ. Prin aceast` pronun\ie, m-am racordat la

127

Gicu

Dan

imaginea din cli]eul nr.1, ce reprezint` o piramid` dubl`


stilizat`, expus` ntr-o nou` perspectiv`.
Aici ni se arat` explicit circula\ia unor energii
suprasensibile n interiorul piramidei duble, cu
specifica\ia utiliz`rii de c`tre noi a sensului energetic
vertical, care ne apare n imagine foarte ngro]at.
Din fericire, ]tiu ce reprezint` aceast` cruce
energetic` din interiorul piramidei duble. n prim`vara
anului 2000, prietena mea, Melfior R,a m-a rugat s`-i
fac o schi\`, pe care domnia sa inten\ioneaz` s` o
publice n cartea Crucea Energetic` a Terrei.
Acest cli]eu nr.1, de pe banda nr.4, reprezint`
aceea]i schi\`, dar stilizat`. Din nefericire, nu pot s`
v` dezv`lui aceste elemente (informa\ii), deoarece
ierarhia de lumin` consider` c` este dreptul autoarei
Melfior Ra s` le publice.
Trecnd n revist` toate cli]eele men\ionate anterior,
v` pot spune c` ele mi-au ap`rut ntr-o continuitate
fireasc`. Totodat`, vizualizarea interioar` a acestor
imagini care m-au surprins, dar m-au ]i obosit oarecum,
a f`cut ca eu s`-mi deschid ochii fizici, pentru a m`
ancora din nou n lumea fizic`.
Din fericire, aceast` ancorare a fost scurt`, fiindc`,
f`r` s` vreau, am nchis iar`]i ochii ]i am observat, la
fel de surprins, c` m` a]tepta imaginea de la cli]eul
nr.2, din banda nr.4. Aceast` imagine reprezint` un
detaliu al crucii energetice din cli]eul nr.1 (banda nr.4),
dar de aceast` dat`, din perspectiva din care ni se arat`
explicit circula\ia energiilor suprasensibile, att pe vertical`, ct ]i pe orizontal`, n interiorul piramidei duble.
Sensul circula\iei acestor energii, plus un alt element
esen\ial de detaliu, ce exist` ca realitate n Piramida
Luminii Celeste din Egipt, ct ]i n Piramida Nordic` din
Retezat, v` va fi oferit de prietena mea Melfior Ra. Dup`
cum observa\i, dragi prieteni, acum avem descris

128

Secretele

Arborelui

Sefirotic

(sumar), din anumite perspective, sensul imaginilor pe


care le-am primit n ziua de 22 ianuarie 2001.
Este foarte adev`rat c` puteam s` m` declar
mul\umit de ceea ce ]tiam pn` n aceast` zi, despre
enigma din triunghiul de lumin`. Totu]i, n interiorul meu,
sim\eam c` exist` ceva lips`, dar nu puteam defini ce
anume.
A doua zi (pe data de 23 ianuarie 2001), am f`cut o
trecere n revist` a informa\iilor prezentate anterior ]i
am ncercat s` le vie\uiesc n interior, dar nu ra\ional, ci
ca pe o stare de spirit existen\ial` (f`r` de care nu
puteam tr`i).
La un moment dat, am cerut ghidului meu de lumin`
s`-mi ofere detalii la banda nr.1, unde primisem doar un
cli]eu, cu o zi n urm`. De aceast` dat`, am primit pe
imaginea interioar` cli]eul nr.2, n care mi s-a prezentat
Masa T`cerii cu dou`sprezece scaune, pe care erau
a]eza\i doisprezece mae]tri de lumin`, mbr`ca\i n
haine nchise la culoare (c`lug`re]ti; vezi sefira Binah
sefira destinelor umane).
Mae]tri aveau n fa\a lor, pe Masa T`cerii, o coal`
mare de hrtie; aceasta avea nscris un program de
ac\iune, care era explicat celorlal\i de c`tre maestrul
de pe scaunul nr.5, ce gesticula permanent cu mna
dreapt` pe deasupra punctelor importante din acest
program.
Imediat mi s-a prezentat ]i cli]eul nr.3, n care
observa\i imaginea unei chei auto obi]nuite.
Pentru a trage o concluzie realist` a tot ceea ce
imaginile celor patru benzi doresc s` ne l`mureasc`,
trebuie s` lu`m n calcul urm`toarele aspecte:
1. marginile cuprinse n cele patru benzi se refer`
la o singur` piramid`, din mai multe perspective;
2. pronun\area cuvintelor la nivel mental a constituit
cadrul geometric al triunghiului de lumin`, care

129

Gicu

Dan

nconjoar` piramida solitar` (dubl`) de la revela\ia


num`rul 3;
3. aceast` piramid` este constituit` pentru a fi
utilizat` de c`tre spiritele de lumin` ncarnate n aceast`
deschidere a erei V`rs`torului de lumin`. Poate c` ]i
tu, prietene(`), e]ti unul dintre aceste spirite. ncearc`\i ]ansa cu r`bdare ]i perseveren\`!
n\elegnd cele trei aspecte men\ionate anterior,
putem vorbi de semnifica\ia simbolurilor primite ca
imagini n cli]eul nr.2 ]i nr. 3, de pe banda nr. 1.
Cele dou` simboluri vor s` ne atrag` aten\ia c`
Masa T`cerii, mpreun` cu cele dou`sprezece entit`\i
de lumin`, sunt CHEIA (procedeul tehnic metafizic) prin
care se poate descifra modalitatea de utilizare a acestor
secrete oculte (laboratoare metafizice), dar ]i
modalitatea prin care se intr` n rela\ii de colaborare cu
civiliza\ii avansate spiritual, att din lumile fizice
extragalactice, ct ]i din lumile suprafizice.
Cele dou`sprezece entit`\i de lumin`, reprezentate
de Emanuela Ilea n schi\a Piramidei Planului Mental
sub form` de piramide mici cu vrful ascu\it, nu sunt
altceva dect spirite umane care au primit definirea lui
Cristos, sau altfel spus (biblic), sunt posesori ]i utilizatori
de har divin. Acesta este r`spunsul la ntrebarea: ]ti\i
voi oare ce reprezint` aceast` cheie, pe care am lansato la descrierea piramidei planului mental de la banda
nr.3, cli]eul nr.1?
Acum poate \i vei pune alt` ntrebare: cine sunt
aceste dou`sprezece entit`\i de lumin` din jurul Mesei
T`cerii? Eu \i spun c` po\i fi chiar tu, dac` \i oferi
aceast` ]ans`. Cele dou`sprezece scaune din jurul
Mesei T`cerii sunt pentru cei care ]i-au nchinat via\a
divinit`\ii, dar nu sunt proprietatea lor, ci li s-a acordat
numai dreptul la folosin\`, ntr-un cerc de dou`sprezece
entit`\i compatibile spiritual, astfel c` vor fi mereu grupuri

130

Secretele

Arborelui

Sefirotic

de cte dou`sprezece Fii ai luminii, care se vor roti pe


aceste scaune, pentru a mplini un destin spiritual
special.
Dar cum vei ajunge un spirit luminos? Simplu: prin
iubire, cu moralitatea de rigoare ]i printr-o cunoa]tere
spiritual` adecvat`. Astfel, vei n\elege ]i vei atrage mai
u]or n manifestarea ta zilnic` for\a iubirii, voin\ei ]i
n\elepciunii divine, ca surse reale de nnobilare
CRISTIC~, ]i implicit, de dep`]ire a sferei egoului
(Planul Mental Inferior - Ahrimanic) ntr-un mod
irevocabil.
}i acum s` mergem mai departe, n drume\ia
noastr` esoteric`, avnd speran\a c` vom atinge
punctul final ct mai repede cu putin\`, indiferent de
modul de primire al informa\iilor din planul subtil.
Dar iat` c` veni din nou un moment n care ghidul
meu de lumin` m-a predeterminat s`-mi focalizez
con]tien\a interioar` pe urm`toarele aspecte abordate
anterior:
1. Triunghiul de Lumin` (n interiorul acestui triunghi
se afl` o mare enigm`);
2. Crucea Cardinal`, care str`juie]te energii nalte.
Aceste dou` aspecte trebuie s` le corelez cu alte
informa\ii, pe care le de\inem n leg`tur` cu Crucea Cardinal` ca simbol ocult s`pat (sculptat mental) n stnc`,
]i s` ncerc s` transform acest simbol n imaginea de
baz` de la care s-a pornit.
Pentru acest demers, n care ghidul meu de lumin`
m` sus\inea din nev`zut, am reluat imaginea Crucii Cardinale de pe stnca din Cioara (vezi schi\a nr. 5, cli]eul
nr.1), din care, prin metamorfoz` invers`, am realizat
imaginea de la cli]eul nr.2, ca o piramid` deschis` la
vrf ]i cu cele patru fe\e unite la baz`. n realizarea
acestei imagini, am \inut cont de axa nord-sud, care mia ap`rut n momentul descoperirii la nivel fizic, att ntr-

131

Gicu

Dan

o lumin` fizic` solar`, ct ]i ntr-o lumin` suprasensibil`,


ce era con\inut` n masa stncii.
Delimitarea acestei axe cu extensie plan` este
marcat` prin literele N-A-O-S ]i N-B-O-S, n cli]eul nr.
1. Meditnd asupra acestei imagini de la cli]eul nr. 2,
din schi\a nr.5, mi-am dat seama c` aici este vorba de
o piramid` dubl`. Acest lucru este indicat de axa nordsud, care ne oblig` s` unim vrful Sud (S) cu vrful Est
(E) ]i vrful Nord (N) cu vrful Vest (V), rezultnd cli]eul
nr. 3, n care avem o piramid` dubl`, ntr-o perspectiv`
tridimensional`.
Am fost nevoit s` revin la cli]eul nr.1, de unde am
luat triunghiul alb V-O-A, cu orientarea spre vest, ]i
triunghiul E-O-B, cu orientarea spre est, pe care trebuia
s` le identific n piramida dubl` tridimensional` din cli]eul
nr.3.
Astfel, a rezultat cli]eul nr. 4, a c`rui imagine ne
reconfirm` faptul c` denumita Cruce Cardinal` stilizat`,
pe care am g`sit-o s`pat` n stnc`, este o piramid`
dubl`, care poate fi observat` din acest loc, n anumite
condi\ii (dezvelirea piramidei n fa\a ochiului astral etc.).
Iat`-ne nc` o dat`, dragi prieteni, n posesia unor
informa\ii care ne ajut` s` vedem o piramid` dubl`
tridimensional`, redat` ca imagine ochilor fizici, din patru
perspective, mai mult sau mai pu\in stilizate.
Nu ntmpl`tor, aceast` piramid` stilizat` a fost
s`pat` mental n acest loc, pe care l-am denumit Crucea
Cardinal`:
n primul rnd, locul n sine marcheaz` unghiul
de r`s`rit al triunghiului de lumin` primit n revela\ie de
doamna Luci B.
n al doilea rnd, aici exist` ceva anume care
ajut` la men\inerea n func\iune a triunghiului de lumin`.
n al treilea rnd, de aici se observ`, spre apus,
muntele mp`durit sub care se ascunde Piramida

132

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Solitar` din revela\ia nr. 3.


n al patrulea rnd, de aici se observ` panoramic
Piatra Gemeni, sub care intui\ia mi spune c` s-ar
ascunde cele dou` piramide gemene schi\ate la
revela\ia nr.3.
}i acum, s` mergem mai departe, pentru a culege
noi informa\ii esoterice, cu privire la enigmele existente
n acest spa\iu natural al Mun\ilor VLCAN.
Pentru acest lucru, trebuie s` ncerc`m un nou
demers n spa\iul fizic amintit ]i s` surprindem o nou`
perspectiv` informa\ional esoteric`.
n acest caz, trebuie s` \inem cont de pozi\ia
triunghiului de lumin` vizualizat de doamna Luci B., ct
]i de punctul de la Crucea Cardinal` unde m-am dus
de multe ori mpov`rat cu ntreb`ri oculte.
Ajuns n acest stadiu, am fost inspirat, din plan subtil,
s` fac schi\a nr.2, cli]eul nr. 3. n acest cli]eu, ave\i
harta la scar` a bra\ului de nord al Crucii Energetice a
Terrei, pe care am trasat o cruce cardinal` stilizat`, dar
sub o form` pu\in diferit` de imaginea de la schi\a nr.5,
cli]eul nr. 1.
Pentru cei care nu au viziune geometric` (spa\ial`)
]i le este greu s` citeasc` harta de la schi\a nr. 2, cli]eul
nr.3, am f`cut aceea]i schi\` a Crucii Cardinale, tot n
schi\a nr. 2, dar n cli]eul nr.1, cli]eu pe care l pute\i
compara cu imaginea de la schi\a nr. 5, cli]eul nr.1.
Ca s` ave\i o imagine de ansamblu att a spa\iului
fizic cercetat, ct ]i a plas`rii cu mai mult` u]urin\` a
informa\iilor oculte n aceast` zon`, la imaginea cli]eului
nr.1, din schi\a nr.2 am efectuat o numerotare a
denumirilor utilizate ca repere esoterice, dup` cum
urmeaz`:
1. (Spre) Piramida Nordic` din Retezat;
2. Complexul Energetic Constantin Brncu]i, din
Mun\ii Vlcan;

133

Gicu

Dan

3. Tismana (centru de comun`);


4. M`n`stirea Tismana;
5. Piatra Gemeni (a Boro]tenilor), cu Muntele Mov;
6. Sfinxul de sub Piatra Gemeni;
7. Ponor (munte concav, carstic mp`durit; vezi
volumul Misiunea spiritual` a Romniei);
8. Crucea Cardinal` s`pat` n calcar;
9. Boro]teni (sat preistoric ]i ocult);
10. Br`diceni (sat) Sefira nr. 4, de pe Arborele
Sefirotic nr. 1;
11. Hobi\a (sat) locul de na]tere al sculptorului
Constantin Brncu]i;
12. Pe]ti]ani (centru de comun`);
13. Spre Piramida Luminii Celeste din Egipt;
14. Locul aproximativ al Piramidelor Solitare de la
revela\ia nr. 3;
15. Brazii din Islaz (podi]ul Gornovi\a);
16. Ciunca Mare (munte mp`durit);
17. Vlcele (sat).
Not`: Triunghiul de Lumin` vizualizat de doamna
Luci are unghiurile la numerele 16-18-15. Totodat`, v`
rog s` corela\i aceste informa\ii cu schi\a nr.14A ]i 14B,
din volumul Misiunea spiritual` a Romniei, pag. 52 ]i
53.
Dac` dori\i s` ave\i o alt` perspectiv` la schi\a nr.2,
cli]eul nr. 1, v` rog s` \ine\i la nivel (mental) fix triunghiul
de vest (16-4-D), cu vrful n nr. 4 (M`n`stirea
Tismana), iar celelalte trei vrfuri (Nord Sud Est) s`
le unifica\i cu acesta (nr.4). Astfel, ve\i reu]i s` realiza\i
o piramid` simpl` (de suprafa\`), cu baza (p`tratul)
distorsionat` n form` de romb alungit, ce con\ine n
centrul ei zona enigmatic` din Ponor (nr.7).
Pe aceast` schi\` din cli]eul nr. 1, schi\a nr. 2, exist` ]i zone albe, al c`ror secret nu a fost descoperit
nc`, dar aceast` imagine \ine cont de toate informa\iile

134

Secretele

Arborelui

Sefirotic

esoterice primite pn` n acest moment de la mae]tri


no]tri de lumin`. nainte de a merge mai departe, sunt
obligat s` intervin cu o nou` precizare, ]i anume aceea
c` la baza de sud a masivului de calcar CIOARA se
afl` pe]tera BORO}TENI, n care s-au g`sit vestigii
arheologice de locuire a acesteia nc` din perioada
neolitic`. Am adus n discu\ie aceast` pe]ter` ]i
vechimea locuirii ei pentru a v` face s` n\elege\i c`
civiliza\iile se caracterizeaz` dup` nivelul con]tien\ei
spiritual-esoterice, nivele de con]tien\` care coexist`
n paralel, pe o anumit` unitate de spa\iu ]i timp.
}i ast`zi, cu tot modernismul nostru (]tiin\` materialist` ]i ]tiin\` ocult`), avem pe Terra civiliza\ii tinere
(aborigene - de jungl`, de nisip, sau de z`pad`
eschimo]ii), de la care porne]te o scar` de valori ale
con]tien\ei sacre pn` la nivelul unor spirite b`trne,
cu o con]tien\` (con]tiin\`) foarte nalt` n domeniul
metafizic, ]i care sunt cei mai valoro]i ndrum`tori
spirituali ai omenirii.
A]a s-au ntmplat lucrurile ]i n paleolitic, mezolitic
sau neolitic.
Pe vremea aceea, exista n pe]tera Boro]teni o
civiliza\ie aborigen` (aveau EUL GRUP), dar n
apropiere mai exista ]i o civiliza\ie de o con]tien\`
superioar`, care, prin ini\ia\ii ei, a l`sat ascunse
laboratoare (piramide) ]i informa\ii cu caracter
transcedental, zestre ocult` pe care noi, mpreun` cu
ei (nu se mai rencarneaz`, ci ne dirijeaz` din plan
subtil), avem obliga\ia s` o punem n valoare, cu condi\ia
respect`rii legii Iubirii Divine.
Dac` arheologia materialist` caut` cioburi de oale,
vetre de foc, temelii de cas` preistorice ]i, nu n ultimul
rnd, schelete umane, arheologia esoteric` se ocup`
de latura transcedental` a evolu\iei spiritului uman, pe
etape ]i cicluri de evolu\ie n con]tien\` (con]tiin\`) a

135

Gicu

Dan

civiliza\iilor care ne-au permis aceste etape moderne.


Revenind la cele trei piramide din zona sacr`
PE}TI}ANI-TISMANA ]i urm`rind cursul timpului, iat`
c` a sosit ]i ziua de 13 februarie 2001, cnd mi s-a
oferit din nou, din plan subtil, o alt` imagine interioar`.
Aceast` imagine reprezint` o piramid` cu trepte,
care este redat` n schi\a nr.1, cli]eul nr.1.
La nivel de simbolism esoteric, aceast` piramid`
cu trepte este chiar omul, privit dintr-o anumit`
perspectiv` de analiz`.
Cu ct reu]im s` urc`m mai mult n con]tien\a esoteric` (iubire, moralitate ]i cunoa]tere suprasensibil`),
cu att mai mult vom urca pe treptele exterioare ale lumii
fizice, care trebuie s` fie subordonat` integral omului
interior ce suntem.
Acest lucru \ine cont permanent de legea divin` conform c`reia, cu ct reu]e]ti mai mult s` cobori n tine
nsu\i, ca s` te cuno]ti, cu att mai mult lumea exterioar`
\i se subordoneaz`, se aliniaz` interiorului t`u
con]tientizat (definit) cristic. Atunci cnd aceast`
piramid` f`r` vrf (omul) are toate treptele de con]tien\`
utilizate (coreleaz` ]i cu banda nr.2, cli]eul nr.1, din
schi\a nr. 4), Harul divin coboar` sub forma cristalului
(Cristos) din vrful piramidei, pentru o nou` perspectiv`
de manifestare n materie.
Not`: Cristalul din vrful piramidei este reprezentat
]i sub forma unui triunghi (cu sau f`r` ochi n el), sau
sub forma unei mici piramide cu vrf, ce se a]az` peste
piramida cu vrf, astfel formndu-se piramida planului
mental superior (coreleaz` cu banda nr.3, cli]eul nr.1,
din schi\a nr.4).
Dintr-o alt` perspectiv`, atunci cnd omul devine
posesor ]i utilizator de har (adic` iluminat prin for\a lui
Cristos), l putem reprezenta stilizat sub forma literei A
de tipar, care nu este altceva dect o piramid` (omul)

136

Secretele

Arborelui

Sefirotic

f`r` vrf, ce s-a unificat cu vrful (triunghiul - Cristos),


]i care are ca suport materia, dar nu se confund` cu
ea, ci o utilizeaz` doar ca suport al evolu\iei spirituale
(medita\ii). Platoul de sus al piramidei (cu sc`ri) este
limita maxim` unde po\i ajunge prin efort propriu; de acolo
n sus i revine sarcina Mntuitorului Cristos.
Dup` aceast` informa\ie cu piramida n trepte, am
primit un nou mesaj:
REVELA|IA NR.7
Noaptea de 26/27 februarie 2001: n starea de
con]tien\` astral`, m` aflam pe un deal a]ezat pe partea
dreapt` a rului Bistricioara (din satul Boro]teni). Acest
deal se afl` n partea de apus a casei p`rinte]ti ]i
reprezint` forma de relief peste care trece o latur` a
triunghiului de lumin`, ]i anume latura Crucea Cardinal` - Brazii din Islaz.
Acest deal poart` denumirea de Fa\a Crucii, ]i nu
ntmpl`tor. Aici, n noaptea men\ionat` anterior, am
constatat c` sunt n prezen\a unui maestru al luminii
care, f`cnd referire la marea enigm` din triunghiul de
lumin` vizualizat de doamna Luci, mi spuse: VEZI
SIM|I UN DISC DEASUPRA CAPULUI.
Revela\ia s-a ncheiat cu ultimul cuvnt pe care l-a
rostit maestrul, iar eu am sosit fulger`tor n starea de
veghe.
Acest mesaj nu este altceva dect o completare
informa\ional-esoteric` a revela\iei nr.6, dar nici de
aceast` dat` nu mi s-a indicat locul exact, ci mi s-a
spus ceea ce voi sim\i (vedea) atunci cnd, n corp fizic,
m` voi afla deasupra acestei mari enigme, care nu este
altceva dect o piramid` solar` (prin\ul Mihail-Mihai-Miki,
din Tiferet), a]a cum se decripteaz` din cuvntul
VEZURATA.

137

Gicu

Dan

Ei, dragi prieteni, vede\i ct de simplu este acest


mesaj? Din el lipse]te doar ndemnul de a m` duce s`
g`sesc locul exact, unde s` simt acela]i lucru ca ]i
maestrul de lumin`.
Binen\eles, ve\i spune voi, acum ]i un orb poate
g`si acest loc enigmatic, unde nu trebuie dect s` ajungi
n corp fizic ]i vei sim\i energiile cosmice cum \i
vibreaz` puternic n chakra coroanei (cap lotusul cu
o mie de petale).
Da, a]a este! La nivel spiritual, n condi\iile mplinirii
unui eveniment din destinul t`u, tu vei fi, atunci cnd
trebuie, acolo unde trebuie. Am experimentat acest
fenomen ]i i cunosc valoarea esoteric`, dar uneori
dore]ti s` anticipezi desf`]urarea unui astfel de
eveniment, f`r` ca m`car s` ob\ii vreun rezultat.
A]a se face c` l-am luat pe nepotul meu, Mihai
(Miki), ntr-o astfel de cercetare, pentru a g`si piramida
solitar` din triunghiul de lumin` (vezi s`ge\ile din schi\a
nr. 3), dar n afara unor poze pe care le-am f`cut cu
aceast` ocazie ]i a pantalonilor pe care amndoi ni iam rupt, nu am constatat nimic din ceea ce eu a] fi
dorit.
Din nefericire, am n\eles c` trebuie s` mai am
r`bdare, pn` cnd timpul va sosi, dup` care, ntr-un
anume fel, va trebui s`-i predau lui Miki piramida la cheie
(ca o ]tafet` esoteric` ntre genera\ii), dac` el, prin liberul
arbitru, ]i va da acceptul ]i-]i va asuma aceast`
r`spundere de administrare esoteric`.
REVELA|IA NR. 8
Diminea\a zilei de 24 martie 2001: Fiind n stare de
supracon]tien\`, am fost plasat n spa\iul locuit al satului
Boro]teni, pe direc\ia satului Vlcele (vezi schi\a nr. 3
semnul cu s`geata spre nord).

138

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Aici mi s-a prezentat o suprapunere de indicii naturale, care nu respectau cu fidelitate forma fizic` actual`,
fiind mai degrab` o imagine antic` a acelor locuri. Astfel,
am observat c` relieful avea o pozi\ionare de a]a natur`,
nct Piatra Gemeni (Piatra Boro]tenilor - dup`
dic\ionarul enciclopedic) era plasat` mult mai la r`s`rit
dect este n prezent.
Totodat`, imaginea Pietrei Gemeni, cu toate c` era
plasat` n fundal, modul de redare mi-a creat senza\ia
c` este subiectul principal al revela\iei.
De asemenea, Piatra Gemeni din revela\ie nu avea
vrful din mijloc spate (vrful Georgiei) ]i nici vrful
dinspre r`s`rit (vrful Teodorei), a]a cum arat` ast`zi.
n ceea ce prive]te culmea de munte care se afl` n
triunghiul de lumin` (vezi conturul acestuia prin s`ge\ile
de la schi\a nr. 3), nici aceasta nu era conform` cu
relieful de azi, ci era mai joas` ]i avea dou` v`i adnci,
printre care Piatra Gemeni se deslu]ea m`rit, ca la
microscop, ]i chiar vie (nu am alt termen, acesta se
potrive]te cel mai bine).
Concomitent cu observarea acestor elemente pe
imaginea prezentat`, am v`zut c` lng` mine a sosit
un tn`r, care mi-a spus: MEZONUL ESTE
NC~RCAT.
n acel moment, am sim\it-]tiut c` e vorba de o
construc\ie artificial` care utilizeaz` ]i emite lumin`. Am
revenit fulger`tor n starea de veghe.
Dragi prieteni, nainte de a trage o concluzie, v`
propun o scurt` introducere n trecut.
La sfr]itul lunii februarie 1999, fiind n localitatea
Sntana, jude\ul Arad, n mod involuntar, am luat o poz`
(din dulapul n care \ineam c`r\ile de metafizic`),
deoarece pe ea era fixat` imaginea cu Piatra
Boro]tenilor.
Aceast` Piar` a Gemenilor (vrfuri gemene) m`

139

Gicu

Dan

fascina nc` de pe vremea adolescen\ei, ]i cu toate c`


mi dorisem s` urc pe vrfurile ei piramidale, destinul
nu fusese de acord cu mine, dar mi ng`duise s` c]tig
un ban lucrnd sezonier la Ocolul Silvic sau n
parchetele forestiere ce nconjoar` acest edificiu esoteric.
Acum, cu o poz` n mn`, sim\eam c` sub aceste
vrfuri sunt ascunse piramide, ]i totodat`, vedeam n
aceast` piatr` a Boro]tenilor, o sor` mai mare a Vrfului
Toaca, din Mun\ii Ceahl`u.
Deoarece, n acest moment, eram la nceputul unei
munci de documentare ]i integrare esoteric`, am hot`rt
s` consult ]i al\i colaboratori de-ai mei n aceast`
privin\`.
Acest lucru m-a determinat, n luna martie 1999,
s`-i dau acea poz` prietenului meu Mircea Iorga, din
Arad, pentru a medita sau a face o c`l`torie astral`, n
urma c`reia s`-mi detalieze propria sa perspectiv` esoteric`.
Din considerente ce \in de o motiva\ie personal`
sau poate subtil`, Mircea nu a putut s`-mi ofere un
r`spuns pozitiv, deoarece nu sim\ise nevoia de a
ntreprinde acest demers.
Trebuie s` men\ionez c` pe aceast` poz` sunt
redate ]i dou` discuri negre, care au un punct alb n
mijloc, discuri ce stau suspendate n v`zduh, n
apropiere de Tor\a Adev`rului (nr.5), pe schi\a nr. 3.
O alt` ncercare a fost aceea de a ob\ine o informa\ie
de la prietena mea Melfior Ra, dar, din descrierile pe
care le-am f`cut, ea nu a putut dect s`-mi spun` c`
din vrful din mijloc-spate (vrful Georgiei) iese o
energie att de puternic`, nct are capacitatea de a te
vindeca instantaneu.
M-am mul\umit cu acest r`spuns, deoarece n jurul
nostru erau persoane care nu n\elegeau aceste

140

Secretele

Arborelui

Sefirotic

fenomene ]i le stricam buna dispozi\ie.


Urm`toarea tentativ` a fost n vara anului 2000,
cnd am rugat-o pe prietena mea, Casiopeea, s` m`
ajute. Ea a intrat n medita\ie avnd ca suport Piatra
Gemeni ]i a plecat pe imaginea interioar` la distan\`, n
aceast` zon`.
Peste un peisaj de munte, Casiopeea a v`zut o
]osea de lumin`, care mergea spre nord, iar apoi, la o
anumit` distan\`, ]oseaua f`cea o curb` la dreapta ]i
se termina n dosul unui munte nalt. Aici, la cap`tul
drumului de lumin`, la o anumit` n`l\ime a versantului
stncos, Casiopeea a constatat existen\a unei intr`ri
mascate de ierburi, arbu]ti ]i copaci verzi.
Apoi a observat un num`r de opt persoane, care
sosiser` dirijate de drumul de lumin`, pn` lng`
aceast` intrare n munte.
Am rugat-o pe Casiopeea s`-]i focalizeze privirea
spiritual` pe acest grup de oameni ]i s`-l identifice.
n acest grup, Casiopeea s-a recunoscut pe sine,
pe Andromeda din Arad ]i pe mine, ceilal\i cinci fiindu-i
necunoscu\i.
Dup` acest demers, efectuat la rug`mintea mea,
Casiopeea mi spuse c` este ghidat` spre un alt indiciu
natural, ntr-o alt` imagine interioar` la distan\`.
n aceast` nou` imagine, ea a observat un culoar
subteran, n care trei b`rba\i se trau pe burt` n
interiorul muntelui, a]a cum f`cuse ]i Zamolxe cu cteva
mii de ani n urm` (vezi Taina muntelui, de Melfior Ra).
Totodat`, Casiopeea a observat c` unul din cei trei
b`rba\i intra\i n interiorul muntelui eram chiar eu.
Cred c` v-a\i dat seama, dragi prieteni, c` imaginile
primite de Casiopeea se refer` la evenimente viitoare,
pe care, mpreun`, le vom experimenta la Piatra
Gemeni.
Aici se termin` descrierea imaginilor primite de

141

Gicu

Dan

Casiopeea, imagini ce i-au fost transmise din plan


subtil, de c`tre mae]tri de lumin` care ne coordoneaz`
ntotdeauna ntlnirile de lucru esoteric.
Din fericire, am constatat c` n Piatra Gemeni exist` ceva, a]a cum au primit mesaj Melfior Ra ]i
Casiopeea, dar, din p`cate, nu ni se confirm` prin ele
existen\a piramidelor gemene (piramida Georgiei ]i
piramida Teodorei), pe care le c`utam.
}i acum, s` revenim la revela\ia nr. 8, din care putem
desprinde urm`toarele aspecte:
1. Imaginea cu Piatra Gemeni se refer` la perioada
n care piramidele nc` nu erau construite pe ea, dar
civiliza\ia care le-a construit ]i f`cuse domiciliul central n vatra satului Boro]teni, sus, dup` deal, n platoul
Gornovi\a, dar pn` la brazii din Islaz.
2. Informa\ia primit` de la tn`rul din revela\ie, conform c`reia Mezonul este nc`rcat, se refer` la faptul
c` ntregul ansamblu energetic (piramida solitar` a lui
Miki ]i cele dou` piramide gemene, a Georgiei ]i a
Teodorei) are circuitele interioare reactivate (corela\i
aceast` informa\ie cu aspectul nr.1, din revela\ia nr.5).
3. Piatra Gemeni ascunde enigme oculte l`sate
mo]tenire nou`, celor de azi (]i urma]ilor no]tri), de
c`tre civiliza\iile extraterestre care sunt str`mo]ii no]tri
stelari (Ursa Mare, Gemeni, Orion).
Lund n calcul aspectele men\ionate anterior,
constat`m c` suntem n posesia a trei piramide
repartizate neuniform, din care dou` sunt n Piatra
Gemeni, iar una este la nord-vestul satului Boro]teni,
spre zona satului Vlcele, din comuna Tismana, a]a
cum o confirm` schi\a nr.1, de la revela\ia nr.3. Faptul
c` cele dou` comune (Pe]ti]ani ]i Tismana) se
reg`sesc pe bra\ul de nord al Crucii Energetice a Terrei,
le confer` calitatea de comune gemene din punct de
vedere esoteric, iar dup` ridicarea la suprafa\` a

142

Secretele

Arborelui

Sefirotic

piramidelor, perspectiva desf`]ur`rii acestora n spa\iul


fizic va fi observat` foarte bine din aproape toate
localit`\ile (sunt ]i excep\ii) apar\in`toare celor dou`
administra\ii. Dar s` nu crede\i, dragi prieteni, c` m-am
mul\umit doar cu aceste informa\ii. Nenorocirea era c`
trebuia s` ajung la Ionel Bndariu Bombo, la Timi]oara,
]i nu aveam bani pentru acest drum.
Din fericire, prietenul meu Gigi }tefea, din Sntana,
cu care colaborez deseori pe probleme esoterice, m-a
sus\inut financiar n acest demers, ]i iat`-m` n ziua de
1 aprilie 2001, acas`, la Bombo, unde, ntr-o perioad`
de timp de aproximativ cinci ore, am desf`]urat o
activitate exclusiv metafizic`.
Dar s` a]tern n fa\a ochilor ]i con]tien\ei voastre
informa\iile esoterice culese de Bombo de pe bra\ul de
nord al Crucii Energetice a Terrei, urmnd ca, prin
medita\ie, s` le vie\ui\i n interiorul vostru, dup` propria
perspectiv`.
Primul aspect luat spre analiz` a fost triunghiul de
lumin` care are vrfurile pe Ciunca Mare Crucea Cardinal` Brazii din Islaz.
L-am canalizat pe Ionel s` plece la distan\` n acest
spa\iu, oferindu-i cteva coordonate aproximative,
urmnd ca el, prin imaginea interioar`, s` g`seasc` ]i
s` descifreze acea mare enigm` care se afl` ascuns`
n interiorul acestui triunghi de lumin`.
Dup` un moment de c`utare, Ionel ]i ar`t`
surpriza, constatnd c` ceea ce vedea ]i sim\ea se
poate cataloga n termeni tradi\ionali ca fiind o inim`
vie (pulseaz` energie), ascuns` la o adncime greu
de aproximat.
Atunci am con]tientizat c` Ionel percepea marea
enigm` din triunghiul de lumin` sub forma unei st`ri
interioare greu traductibile, asociat` probabil pe
frecven\a unei manifest`ri oculte, ce i se releva ca

143

Gicu

Dan

simbol ini\iatic care avea coresponden\` cu Lumea


Fiin\`rii Suprasensibile (ce sus\inea att latura energetic` pulsatoare a biologicului, ct ]i a spiritului, pe
aceea]i unic` spiral` a evolu\iei).
}i totu]i, Ionel-Bombo nu era tocmai mul\umit de
acest r`spuns la aceast` prim` c`utare esoteric`, astfel
c` ]i puse palmele peste ochi pentru o concentrare
mai bun` ]i, prin imaginea interioar` la distan\`, se
adnci mai profund n peisajul triunghiului de lumin`, cu
predilec\ie n partea subteran` delimitat` de acesta.
Dup` cteva minute, n care ner`bdarea m` frigea - ca
]i pe Florica Bndariu (so\ia lui Ionel) ]i pe Florin Dorcea
- Ionel ne cople]i imediat cu cteva informa\ii, ce zguduie
din temelii orice ra\iune limitat` doar la percep\ia pur
materialist` a existen\ei ]i evolu\iei omului n planul fizic:
Percep tuneluri subterane la o adncime pe care o
apreciez la 50-100 de metri. V`d o nc`pere subteran`
n care exist` un sarcofag transparent, parc` ar fi din
ghea\` sau mai bine-zis din cristal. Percep o informa\ie
conform c`reia att sarcofagul, ct ]i tehnicile ini\iatice
(mb`ls`marea nu f`cea excep\ie) din Egiptul antic ]i
au originea n Dacia.
Izvorul spiritual ocult al civiliza\iei egiptene antice a
pornit din acest loc sacru al Daciei str`mo]e]ti.
Ini\ia\ii acestei civiliza\ii foarte avansate
(extratere]trii plus atlantizii), care au venit ]i s-au stabilit
n aceste locuri din zona Pe]ti]ani (Boro]teni) Tismana (Vlcele - Tope]ti), nu au putut s` dea toat`
cunoa]terea lor oamenilor antici din aceast` zon`,
pentru c` ace]tia nu erau pe o treapt` de evolu\ie spiritual` care s` le permit` utilizarea benefic` a tehnologiei
din laboratoarele metafizice (inclusiv piramidele) ale
acestor mari ilumina\i.
Din acest considerent, aceast` superciviliza\ie spiritual` a ngropat n solul Daciei antice mari enigme

144

Secretele

Arborelui

Sefirotic

oculte, din care o parte au fost l`sate s` fie utilizate


att ct era posibil, dar dup` specificul spiritual al celor
dou` popoare - dac ]i egiptean.
Misteriile Daciei antice (anul zero - anul 26.000 .e.n)
erau manifestate n spa\ii subterane, departe de privirile
celor care nu le n\elegeau, iar n Egiptul antic, misteriile
au fost manifestate ]i n cl`diri de suprafa\`, dar tot cu
protec\ia de rigoare.
Laboratoarele cu tehnologia ]i informa\ia metafizic`
din aceast` zon` a Daciei (Romniei) au ca reper vrful
mun\ilor care, ntre timp, s-au mai tocit, ]i de la care,
prin calcule matematice adecvate, se poate realiza
dezv`luirea unor adev`ruri incredibile, fantastice pentru
civiliza\ia noastr` a]a-zis modern`.
Trebuie s` recunosc, dragi prieteni, c` am fost
foarte surprins de informa\iile pe care le-a cules Ionel,
cu ajutorul ghidului s`u de lumin`, din jude\ul Gorj.
Surprinderea mea se datora att spa\iului fizic
cercetat de Ionel, ct ]i faptului c` spa\iul romnesc
(vezi ]i volumele anterioare) ascunde existen\a ]i
originea unor taine n fa\a c`rora, prin ochii fizici ]i
ra\iunea materialist`, r`mi neputincios ca n fa\a unui
miracol.
Este foarte adev`rat c` eu ]i Bombo am analizat,
n ultimii ani, din anumite perspective, rolul civiliza\iilor
extraterestre (str`mo]ii no]tri stelari) n evolu\ia
civiliza\iei noastre, ct ]i sosirea lor pe Terra (acum),
pentru a ne ajuta s` facem un salt n con]tiin\`.
Din p`cate, nici unul dintre noi nu cutezase a crede
sau a b`nui m`car valoarea inestimabil` a acestor
laboratoare transcedentale, pe care ace]tia le-au
ascuns n subsolul spa\iului romnesc, spre a fi utilizate
n epoca V`rs`torului de lumin`.
Cu toate c` Ionel Bombo nu prime]te informa\ii de
natur` analitic`, mesajul acestora se integreaz` complet

145

Gicu

Dan

tuturor perspectivelor esoterice care au fost scrise


pn` acum, ct ]i celor ce vor urma.
}i acum, s` mergem mai departe, pe urmele
piramidelor gemene. |innd cont c` Ionel era foarte
obosit, i-am restrns spa\iul fizic pe care trebuia s`-l
cerceteze prin vederea interioar` la distan\` ]i i-am
oferit, ca reper, peisajul dintr-o fotografie ce avea n fundal Piatra Gemeni.
Oboseala lui Ionel se datora nu att faptului c`
fusese cu cteva minute mai nainte ]oferul unei ma]ini
]i condusese cteva sute de kilometri, ct energiilor
foarte nalte cu care intrase n contact n interiorul
triunghiului de lumin`. Din p`cate, mul\i esoteri]ti (chiar
]i eu), atunci cnd ncearc` s` se racordeze pe anumite
zone oculte pentru a primi informa\ii, intr` n contact cu
manifestarea unor energii (din acele locuri) cu o
frecven\` vibra\ional` foarte nalt`, fapt care i duce la
epuizare sau chiar i face s` plng` f`r` s` vrea.
Astfel c` Ionel, cu toat` oboseala afi]at` vizibil
asisten\ei din jurul s`u, porni ntr-o nou` drume\ie
interioar`, declarnd urm`toarele:
-Sub muntele din fundalul peisajului (Piatra Gemeni)
v`d c` mi apare, pe imaginea interioar`, un grup de
piramide.
-Po\i s` ne spui cte piramide exist`?, l-am
ntrebat cu o voce blnd`, joas`.
- Observ un num`r de patru piramide.
-Te rog s` le descrii ]i s` faci o compara\ie ntre
ele!
-Perspectiva din care mi se deslu]esc, pe
imaginea interioar`, aceste construc\ii sacre, m` face
s` contat existen\a a patru piramide, din care dou` sunt
foarte mari, aproximativ egale, ]i nu au vrf, sau mai
bine zis se aseam`n` cu Piramida Luminii Celeste, din
Egipt. Celelalte dou` piramide sunt mult mai mici, sunt

146

Secretele

Arborelui

Sefirotic

]i ele aproximativ egale, dar observ c` au vrfurile


ascu\ite, adic` nu au vrful retezat, ca celelalte dou`
piramide mai mari.
Ionel deschise ochii, iar pe fa\a sa se citea
epuizarea. Nu m` a]teptam ca el s` abandoneze a]a
rapid munca de cercetare, cu toate c` n\elegeam prin
ce energii nalte colindase.
Nu ]tiu ce mimic` am afi]at, c` Ionel remarc`
imediat:
-Am gre]it cu ceva? Eu v` spun exact ceea ce
am vizualizat.
-Nu ai gre]it cu nimic, efectiv mi confirmi o tr`ire
intuitiv` personal`, pe care am avut-o acum c\iva ani.
Totu]i, trebuie s` mai existe un element, pentru c` am
intrat ntr-o perspectiv` pe care nici eu nu o n\eleg. Te
rog s` faci un mic efort ]i s` cercetezi din nou zona
piramidelor, pentru c` s-ar putea s` g`se]ti cheia
perspectivei pe care ai primit-o.
Ionel ]i puse din nou minile la ochi (a]a procedeaz`
to\i esoteri]tii cnd sunt foarte obosi\i), iar noi st`team
lini]ti\i, pentru a nu-l deranja.
-Din cele dou` piramide mici (cu vrf), v`d cum
una, ntr-o anumit` configura\ie stelar`, se ridic` de la
sol, se deplaseaz` prin aer ]i trece peste o piramid`
mare, ca ]i cum acolo i-ar fi locul. Este posibil ca
aceast` piramid` unic` s` fie de natur` energetic`, cel
pu\in a]a o percep.
-Ajunge, sunt foarte mul\umit ce ceea ce mi-ai
relatat pn` acum!
n aceste dimensiuni esoterice, am fost cel mai
avantajat dintre to\i ]i ]tiam ntotdeauna limita pn` la
care s` mping cercetarea. Din nefericire, ace]ti
colaboratori care m` ajut` s` descop`r anumite
informa\ii oculte vor trebui s` citeasc` aceast` carte,
ca s` vad` ]i perspectiva celorlal\i, fie c` se cunosc la

147

Gicu

Dan

modul fizic, fie c` nu.


Informa\iile pe care Ionel Bombo le-a primit cu
privire la Piatra Gemeni nu numai c` mi-au confirmat
existen\a piramidelor (dar dintr-o alt` perspectiv`) n
subteranul acesteia, dar m-au f`cut s` m` ntorc la o
teorie personal` din luna decembrie 1998, cnd maestrul
meu de lumin`, Neagu M., mi-a dezv`luit c` n Romnia
sunt patru piramide. Atunci eram n perioada n care nu
]tiam c` piramidele sunt n grupuri de cte trei, ba mai
mult, aceste piramide se deosebesc ntre ele prin
anumite caracteristici, generate de utilitatea a ceea ce
pot genera la nivel de manifestare metafizic`.
Dup` acea lun` (decembrie 1998), mi-am pus
ntrebarea dac` nu cumva n Piatra Gemeni se afl` una
din cele patru piramide romne]ti (pn` la sfr]itul c`r\ii,
se confirm` acest lucru) men\ionate de maestrul Neagu
M., iar ca r`spuns interior, mi s-au oferit urm`toarele
dou` aspecte esoterice:
1. Primul aspect se referea la faptul c` o parte din
peretele de sud (30-50 m n`l\ime) al Pietrei Gemeni
culiseaz` (dematerializeaz`), pentru a da posibilitatea
unui disc zbur`tor antigravita\ional (OZN) de a ie]i din
subteran n atmosfera terestr`, dar pe o direc\ie
aproximativ orizontal`, spre satul Boro]teni.
2. Al doilea aspect se referea la faptul c` sunt patru
piramide n Piatra Gemeni.
A]adar, la o cercetare superficial`, misterul se
amplific`. Sunt oare cu adev`rat patru piramide n Piatra
Gemeni? Pentru a afla acest r`spuns, trebuie s` \inem
cont de urm`toarele informa\ii:
1. Perspectiva din care Ionel Bombo vede patru
piramide, a]a cum am intuit ]i eu cndva, este perfect
real`.
2. Aceast` perspectiv` \ine de domeniul unui nou
plan de percep\ie intuitiv` cu sau f`r` imagine, n care

148

Secretele

Arborelui

Sefirotic

oricine ar p`trunde, ar vedea ]i sim\i acela]i lucru.


3. Nu to\i esoteri]tii cerceteaz` acest fenomen
ocult pe aceea]i frecven\` vibra\ional`, fapt pentru care
esen\a fenomenului cercetat r`mne, dar unghiul de
percep\ie, ct ]i stratul vibra\ional din care se extrage
documentarea, difer` de la un cercet`tor la altul.
4. Chiar dac` era obosit ]i nu a dus cercetarea
pn` la cap`t, Ionel r`spunde par\ial, confirmnd indirect c` n Piatra Gemeni exist` de fapt doar dou`
piramide mari (cele gemene - vrful Georgiei ]i vrful
Teodorei), cu specifica\ia c` a doua piramid` cu vrf
ascu\it se deplaseaz` ]i ea (]i ea este energetic`) ]i
se pune pe cealalt` piramid` mare, ntr-o alt` faz`
transforma\ional`.
5. O confirmare n plus, referitoare la piramidele
energetice, o ve\i g`si n cartea Revela\ii din Sfera
Divin`, scris` de Melfior Ra, din care extrag o tr`ire
spiritual` a autoarei:
Eram o piramid` imens` (f`r` vrf), iar vrful
piramidei era Domnul, Lumina Sa (Iisus Cristos
definirea Sa; vezi ]i schi\a nr. 4, banda nr.3, cli]eul nr.1).
Revin din nou, dar de aceast` dat` sus\inut de
Bombo ]i Melfior Ra, ]i spun: piramida f`r` vrf este
simbolul omului, iar vrful care ne lipse]te fiec`ruia
(excep\ie la ilumina\i) este chiar piatra din capul
unghiului, adic` for\a ]i definirea integral` cu care
nv`\`torul ]i Mntuitorul nostru Iisus Cristos ne
mpline]te spiritual.
n ceea ce prive]te conjunctura (configura\ia) stelar` de care vorbea Bombo, aceasta o ve\i g`si
precizat` n cartea Drum bun c`tre mine, de Emanuela
Ilea, pag. 47.
Acest moment al conjuncturii (configura\iei) stelare,
eu l numesc ziua cincizecimii, cnd for\a Duhului Sfnt
(Duhul Adev`rului, al cunoa]terii revelate) se va v`rsa

149

Gicu

Dan

n recipientele umane care s-au cur`\at ]i purificat


pentru momentul acestei ntlniri.
Personal, am primit, n anii anteriori, revela\ii din care
rezult` cu claritate eforturile pe care civiliza\iile
extraterestre benefice nou` le-au depus, le depun ]i le
vor depune n viitor, pentru a ajuta civiliza\ia terestr` s`
revin` la lumin`.
Ajuns la acest nivel informa\ional cu privire la
piramidele din jude\ul Gorj, am ncercat s` mai ob\in
nc` o perspectiv` a acestei realit`\i esoterice.
Pentru acest lucru, am contactat-o din nou pe
prietena mea Casiopeea, din Arad (2 aprilie 2001), ea
comunicndu-mi urm`toarele tr`iri subtile, vizavi de
cercetarea prin imagine, la distan\`, a Pietrei
Boro]tenilor:
-V`d o lumin` foarte puternic` n interiorul Pietrei
Gemeni. Este att de puternic`, nct m` orbe]te.
-ncerca\i s` vede\i ce se afl` deasupra acestei
lumini, am ghidat-o eu.
- Observ o piramid` dubl`, iar lumina puternic` se
afl` n cap`tul piramidei cu vrful n jos.
-Acum, ncerca\i s` vede\i cte piramide se afl`
sub acest munte.
Surprins` de ceva anume, Casiopeea a deschis
ochii fizic ]i s-a uitat meditativ la poza cu Piatra Gemeni.
Dup` un timp, ]i-a revenit din medita\ie ]i a continuat,
ntr-o u]oar` not` de bucurie:
-Acum n\eleg imaginea care mi se tot proiecta pe
ecranul interior n ultimii ani. Vezi aceste dou` p`r\i de
mun\i mp`duri\i, care m`rginesc rul dintre ele, pn`
la Piatra Gemeni?
-Da, le v`d ]i le cunosc destul de bine.
-n revela\ii, cele dou` ]iruri de mun\i mi ap`reau
cum se deplaseaz` unul spre altul, aceast` vale se
strngea n partea din fundal, iar Piatra Gemeni se n`l\a,

150

Secretele

Arborelui

Sefirotic

l`snd s` se vad` deasupra ei o lumin` foarte


str`lucitoare, care \]nea spre nalt, zeci de metri.
Iat`, dragi prieteni, cum, prin Casiopeea, am ob\inut
cteva elemente esoterice, care confirm` dou` lucruri,
]i anume:
1. n Piatra Gemeni (Piatra Boro]tenilor), exist`
ascunse dou` piramide, construite n antichitate ]i
acoperite cu p`mnt, pentru protec\ia tezaurului spiritual care ni se va oferi n curnd.
2. Scoaterea acestor piramide la lumina fizic` va
fi realizat` n urma unor mi]c`ri tectonice, a]a cum este
cazul celor trei piramide ale Crucii Energetice a Terrei,
revelate prin Melfior Ra. Din acest punct de vedere,
subscriu celor men\ionate de Melfior Ra. Acest fenomen
de ridicare a piramidelor la suprafa\` consider a se
realiza n jurul producerii fenomenului fizic ]i spiritual al
schimb`rii axei polilor planetei P`mnt.
Trebuie s` m`rturisesc c` aceast` ntlnire din 2
aprilie 2001 cu prietena mea, Casiopeea, m-a f`cut s`mi aduc aminte de un anumit gen de revela\ii, pe care,
n mod firesc, m` feresc s` le men\in n con]tien\a mea
zilnic`.
Acest gen de revela\ii mi ofer` imagini din viitor, n
care mi se detaliaz`, pe anumite zone terestre
(cunoscute ]i necunoscute), schimb`ri geologice care,
dac` le-ai tr`i la modul fizic ]i n-ai fi preg`tit suflete]te,
\i-ar albi p`rul instantaneu, n cazul n care nu ai muri.
|innd cont de acest subiect al mi]c`rii geologice
viitoare, m` simt obligat s` v` expun n continuare:
REVELA|IA NR. 9
Noaptea de 18/19 martie 2000: n starea de
supracon]tien\` deplin`, m` aflam n corp astral
(pluteam), la o n`l\ime de aproximativ 1,5 km, n nordul

151

Gicu

Dan

satului Boro]teni, deasupra rului Bistricioara, cu fa\a


spre nord-vest, unde Piatra Gemeni mi se prezenta n
fa\a privirii astrale n cea mai bun` perspectiv`.
La un moment dat, coordonat de maestrul meu de
lumin`, mi-am focalizat privirea pe partea de r`s`rit a
muntelui (vrful Teodorei), unde am observat c` a
nceput s` se deruleze o alunecare de teren cu pietre,
p`mnt ]i copaci. Privirea mi-a fost coordonat` din plan
subtil spre aceast` avalan]` de materie solid`, care se
rev`rsa n valea rului Bistri\a, peste oameni ]i utilaje.
Apoi, privirea mi-a fost din nou coordonat`, dar de
aceast` dat` spre valea rului Bistricioara, n zona
}oiamu (vezi acest loc n schi\a nr.8, la punctul nr.11),
]i anume la baza aceluia]i vrf de r`s`rit al pietrei
Boro]tenilor (vrful Teodorei).
De aici, pornea un drum de lumin`, care urma
conturul acestui munte pe direc\ia opus`, pe lng`
Sfinxul de sub Piatra Gemeni, Pe]tera Galben`, apoi
spre nord, ]i din nou spre apus, la Muntele Mov. Acest
drum se continua pn` la locul sacru de la complexul
energetic Constantin Brncu]i (vezi volumul Misiunea
spiritual` a Romniei).
Din acest peisaj al v`ii Bistricioara, am fost r`pit
ntr-o nou` dimensiune, de unde am primit informa\ia
conform c`reia se fac demersuri spirituale, pentru ca
anumi\i oameni ncarna\i pe Terra s` fie asigura\i
(proteja\i de cutremure) mpotriva acestor transform`ri
geologice, printr-o ac\iune ce are ca punct de pornire o
zi de Sfntul Dumitru.
Presupun c` este vorba de ziua de Sfntul Dumitru
cel nou din luna octombrie 2002, ]i asta o spun pe baza
unor indicii sumare, pe care le am n prezent.
Pot s` v` asigur, dragi prieteni, c` n raport cu alte
revela\ii, n aceasta m-am sim\it efectiv coordonat de
ghidul meu de lumin` ]i nu am avut puterea de a privi

152

Secretele

Arborelui

Sefirotic

locul dezgolit al vrfului de r`s`rit al Pietrei Boro]tenilor.


Cu siguran\` c` a] fi observat mai multe detalii, inclusiv
dezgolirea p`r\ii superioare (de suprafa\`) a piramidei
Teodorei.
}i acum, s` ncerc`m o nou` abordare esoteric` a
piramidelor din zona sacr` PE}TI}ANI-TISMANA, prin
perspectiva oferit` de prietena mea, Andromeda, cu
care, n data de 24 mai 2001, am avut o ntlnire de
lucru, dup` o desp`r\ire de aproape ]ase luni de zile. Iam nmnat prietenei mele o poz` cu Piatra Gemeni ]i
am rugat-o s`-mi spun` ceea ce simte ]i vede. Dup`
un timp de concentrare (cu ochii fizici nchi]i ]i poza n
mini), Andromeda mi-a spus:
-Partea central` a muntelui, vrful din spate, la nivel
fizic, mi apare pe imaginea interioar` nconjurat de un
nor de lumin` de o culoare alb-g`lbuie. n acest nor de
lumin` intr` (]i ies) multe discuri, pe care noi le denumim
OZN-uri.
- Te rog s` intri prin norul de lumin` ]i s` vezi ce
se ascunde n interiorul lui!
- V`d un tunel de lumin` care intr` n interiorul
muntelui ]i are o pozi\ie vertical`. Prin acest tunel circul`
OZN-urile.
- Dar altceva?, am zis eu.
- Numai att mi se ofer`, nu v`d ]i nu simt dect
ceea ce \i-am spus mai nainte.
- Atunci te rog s`-\i focalizezi privirea interioar` pe
partea de r`s`rit a Pietrei Gemeni.
- Aici este o piramid`.
- Este dubl` sau simpl`?
- O v`d dubl` ]i este att de luminoas`, de parc`
ar fi toat` construit` din lumin`. A]a ceva nu am v`zut
niciodat`.
- Te rog s` vezi ]i alte detalii la aceast` piramid`.
- n partea subteran` a piramidei inversate exist`

153

Gicu

Dan

o \es`tur` energetic` din fire de lumin` ro]ie, care


mbrac` tot vrful acestei piramide, nel`snd s` se
ntrez`reasc` nimic altceva prin ea.
- n mod normal, aici trebuie s` existe un cristal
foarte mare, o completez eu.
- Nu pot s` v`d cristalul, totu]i exist` o bar`
galben`, pus` aproximativ oblic, din stnga jos spre
dreapta sus, peste \es`tura de lumin` ro]ie.
- Este de ajuns, deocamdat`. Bara galben` este
prima protec\ie, iar \es`tura energetic` este a doua
protec\ie. Se pare c` nc` nu este timpul s` afl`m mai
multe. Te rog s` te concentrezi acum pe partea de sudest a Pietrei Gemeni, unde exist` Chiciura Mic` ]i
Chiciura Mare (vezi volumul Misiunea spiritual` a
Rom@niei, la Orionul inversat). ncearc` s` ob\ii din
acest loc o informa\ie!
- R`spunsul este c` locul reprezint` o zon`
purificatoare.
- Te rog acum s` deschizi ochii ]i s` prive]ti
aceast` schi\` cu nr.3, ce prezint` un triunghi de lumin`,
n interiorul c`ruia se afl` o enigm`. Ai putea ob\ine o
informa\ie de la nivel fizic sau metafizic?
- V`d foarte multe tuneluri luminoase, care pornesc
dintr-un loc, de parc` ar fi o sal` central`.
- ncearc` s` p`trunzi n sal`!
- ncerc, dar nu pot s` str`pung acea lumin`, ba
mai mult, mi se arat` un semn-simbol n forma literei X,
care este umplut sus ]i jos cu lumin` galben`, ceea ce
reprezint` pentru mine, n cuvinte, TRECE TIMPUL.
Parc` ar fi o clepsidr` stilizat`, umplut` cu lumin`
galben`.
- Nu cumva este acel X simplu, care interzice
accesul?
- Nu. Pentru mine, X-ul simplu, de culoare albastr`,
este semnul de interdic\ie, dar acesta este umplut cu o

154

Secretele

Arborelui

Sefirotic

culoare galben`. Trebuie s` \i mai spun c` uneori mi


apare ]i un X albastru, umplut att sus, ct ]i jos tot, cu
culoare albastr`, ]i care l simt n cuvintele: nc` nu-i
momentul, care m` las` pe o pozi\ie de a]teptare pentru
o viitoare colaborare.
- Te-a] ruga acum s` trecem la aceast` fotografie,
care arat` locul de ntoarcere n Templul Umilin\ei. Te
rog s` vezi ce comori spirituale se ascund n interiorul
lui, pentru c`, la nivel fizic, accesul este limitat, deoarece
este o pe]ter` n form` de balaur.
- V`d pe]tera ]i ntr-adev`r are forma ]erpuit`. Ea
continu` n interiorul muntelui, unde v`d o sal` destul
de mare. De aici se poate ajunge n Univers, pe o
planet` albastr`, care mi-a ap`rut pe imaginea
interioar`, dar se poate ajunge ]i pe o planet` ro]ie.
- Te rog s` te apropii de planeta ro]ie, poate este
planeta Marte sau Vamfim, cum o nume]te Melfior Ra.
- Mi se m`re]te imaginea planetei, dar nu pot ajunge
la nivelul solului. Totul mi se ofer` panoramic, f`r` detalii.
- E bine ]i att, nu trebuie s` for\`m lucrurile.
Doamna Luci B., pe care o cuno]ti, a avut asupra acestei
pe]teri revela\ia unei vibra\ii energetice de culoare
albastr`, ce ne determin` s` utiliz`m, n baza sefirei nr.
4 HASED, atributul milei, iert`rii ]i compasiunii divine,
f`r` de care nu avem acces pe planetele pe care le-ai
descris anterior.
Aici nchei relatarea aspectelor vizualizate de
prietena mea, Andromeda.
Dragi prieteni, nu pot ncheia acest capitol, f`r` a
v` relata ]i perspectivele esoterice pe care prietenul
meu, Mircea Iorga, din Arad, le-a cules pentru voi.
A]adar, suntem n ziua de 28 mai 2001. Cred c`
pentru Mircea a fost o adev`rat` surpriz` cnd a
constatat c` eram n sala de a]teptare a cabinetului
s`u de bioterapie, fiindc` de aproape ]ase luni de zile l

155

Gicu

Dan

abandonasem, att pe el, ct ]i pe Andromeda. Acest


abandon era justificat, deoarece experimentul metafizic
la care participam al`turi de ei s-a dovedit a nu fi calea
mea spiritual`, chiar dac` drumurile noastre se
intersecteaz` din cnd n cnd, la nivel esoteric.
Pentru nceput, i-am oferit maestrului Mircea Iorga
schi\a nr. 3 ]i nr. 4, canalizndu-l pe interiorul triunghiului
de lumin` vizualizat de doamna Luci B.
Mircea a plasat colile de hrtie (care con\ineau
schi\ele amintite) exact peste plexul solar (stomac) ]i a
intrat n medita\ie pe fondul unui susur de ap` necontenit,
care inund` sonor sala lui de tratamente bioterapeutice.
ntre timp, m-am racordat mental pe nv`\`torul
nostru Iisus Cristos, c`ruia i-am cerut ajutorul, iar apoi,
n lini]te, am urm`rit frumuse\ea celor dou` acvarii bogat
oxigenate, care men\ineau n via\` cteva splendide
exemplare de pe]ti]ori exotici divers colora\i.
Dup` un timp, Mircea a ie]it din starea de medita\ie
]i mi-a prezentat n cuvinte ]i schi\e rezultatul
cercet`rilor sale esoterice:
- Aici, n aceast` zon` (interiorul triunghiului), am
constatat c` exist` o sfer` mare de culoare alb`, care
are spre n`l\ime o coad` mare, ca de comet`, dar tot
luminoas`. La o anumit` distan\` de aceast` sfer`, lumina nu mai este alb`, ci complet verde pe toate p`r\ile,
indiferent cum te-ai roti.
Pentru a intra n aceast` zon` interioar`, trebuie s`
treci prin anumite tuneluri. Cheia de intrare arat` sub
aceast` form`, pe orizontal (schi\a nr. 7, cli]eul nr.1),
]i sub aceast` form` pe vertical (schi\a nr. 7, cli]eul
nr.2), ea reprezentnd unica posibilitate de intrare n alt`
lume.
Cnd am ajuns lng` sfera alb`, am fost ntmpinat
de o entitate de lumin` din acea lume, c`reia i-am cerut
permisiunea de a m` accepta ]i de a comunica

156

Secretele

Arborelui

Sefirotic

extrasenzorial (telepatic) cu mine. Aceast` fiin\` de


lumin` mi-a comunicat c` suntem a]tepta\i.
Not`: {ntr-o medita\ie ulterioar`, doamna Luci B. a
primit ca mesaj, pe zona Ciunca Mic` (se afl` n
triunghiul de lumin`), un boboc ro]u de trandafir, ceea
ce, n sens esoteric (rozacrucean) reprezint` ini\ierea
n tainele oculte, f`r` de care nu ai acces n lumea spiritual` dezv`luit` anterior prin Mircea Iorga.
- Acum, te rog s` prive]ti aceast` poz`, n care
este Piatra Gemeni, ]i s`-mi spui ce anume se ascunde
n interiorul ei.
- V`d, n partea de mijloc a muntelui (vrful
Georgiei), un cristal imens, care este format din 12 fa\ete
semicirculare, de la baz` pn` la vrf (schi\a nr.7, cli]eul
nr.3). Acest cristal piramidal este a]ezat pe un suport
format din patru mari cupole, care au o form`
aproximativ` de petale de floare, dac` le prive]ti de sus.
Prima cupol` de la nord-vest este destinat` noilor
veni\i.
A doua cupol` de la nord-est este destinat`
stagiarilor.
A treia cupol` de la sud-vest este camera de
oaspe\i.
A patra cupol` de la sud-vest este s`la]ul
str`mo]ilor.
n interiorul acestui cristal, suntem a]tepta\i. Aici,
un num`r de 12 entit`\i vor ocupa un loc (scaunele Mesei
T`cerii) aferent fiec`rei fa\ete circulare, ]i prin care for\a
gndurilor va \]ni spre nalt, spre o \int` bine
determinat`, ca program de lucru esoteric (corela\i
aceast` informa\ie cu schi\a nr. 4, banda nr.1, cli]eul
nr. 2 - Crucea Cardinal`).
Aici se ncheie mesajul adus de prietenul meu,
Mircea Iorga, de pe bra\ul de nord al Crucii Energetice
a Terrei, aferent comunelor PE}TI}ANI-TISMANA, din

157

Gicu

Dan

jude\ul Gorj.
Acum, se impune o scurt` privire de ansamblu
asupra informa\iilor expuse:
1. n zona cercetat` exist` trei piramide fizice, conform revela\iei nr.1, din 22/23 februarie 1999, ]i a
revela\iei nr.3, din 15 martie 2000.
2. Faptul c` eu ]i Bombo am perceput ini\ial patru
piramide, ]i toate n Piatra Gemeni, se refer` la o altfel
de perspectiv` esoteric`, ]i anume la ridicarea a dou`
piramide mici pe dou` piramide mari, f`r` vrf. Dac`
Ionel Bombo nu era obosit ]i mai avea pu\in` r`bdare,
ar fi v`zut dou` piramide mici, cu vrf, cum sunt puse
pe alte dou` piramide mari, f`r` vrf (vezi lucr`rile lui
Melfior Ra ]i bancnota de un dolar SUA).
3. n Piatra Gemeni exist` dou` piramide mari, care
sunt cercetate din perspective diferite, de c`tre to\i cei
men\iona\i anterior.
4. Perspectivele sunt sosite prin noi ca prin ni]te
canale, dar ele apar\in ghizilor no]tri spirituali, care neau pus la aceea]i mas` de lucru. Sper s` ne dea
accesul foarte rapid ]i sub cupola noilor sosi\i din Piatra
Gemeni.
5. Percep\ia perspectivelor n imagini ]i informa\ii
este oferit` fiec`ruia dintre noi, ntr-un alt plan de
manifestare, pe diferite trepte vibra\ionale.
6. Piramida solitar` din revela\ia nr.3 /15 martie
2000 se afl` n interiorul de lumin`. Mircea ob\ine doar
imaginea cristalului (sfera alb`) de deasupra piramidei,
iar culoarea verde din jurul lui (anahata - inima) este
tocmai traducerea pe care Bombo o red` n cuvintele
o inim` vie.
7. Faptul c` Mezonul este nc`rcat - revela\ia nr.8
/24 martie 2001 ]i alte st`ri colaterale revelate n celelalte
descrieri - confirm` func\ionarea normal` a acestor
laboratoare spiritual-esoterice, unde suntem a]tepta\i,

158

Secretele

Arborelui

Sefirotic

a]a cum ni se transmite ]i prin maestrul Mircea Iorga,


din Arad.
8. Toate lucr`rile maestrului (ini\iat ]i sculptor)
Constantin Brncu]i sunt legate de informa\iile pe care
le-a\i citit pn` acum; abia cnd vom termina stagiatura
din cupola de nord-est a Pietrei Gemeni, vom ]ti cu
adev`rat ce informa\ii oculte a vrut cu adev`rat
Constantin Brncu]i s` redea n lucr`rile sale.
9. Dac` n interiorul triunghiului de lumin`, mie mi
se ofer` explicit, prin imaginea interioar`, faptul c` aici
exist` o piramid` (vezi schi\a nr.4, cu benzile aferente),
celorlal\i colaboratori ai mei li se ofer` alte elemente
complementare ]i necesare pentru cei ce vor avea
acces acolo, cndva.
10.n schimb, dac` mie, prin revela\ia nr.3, mi s-au
ar`tat dou` piramide gemene urcate pe un munte masiv,
iar prin revela\ia nr.8, mi s-a ar`tat locul din Piatra Gemeni
unde acestea au fost construite (deci n mod indirect),
celorlal\i colaboratori ai mei, ntr-o form` sau alta, li s-a
oferit imaginea Piramidei Georgiei ]i a Piramidei
Teodorei, exact n Piatra Gemeni.
11. Dac` a\i citit volumul Misiunea spiritual` a
Romniei, cap. X, pag. 78, a\i g`sit mesajul maestrului
de lumin` Neagu M., n care ni se ofer` informa\ia c` n
Romnia exist` patru piramide. Abia prin informa\ia
adus` din suprasensibil de maestrul Mircea Iorga, cu
privire la piramidele Georgiei, am constatat c`, de fapt,
cele patru piramide ale maestrului Neagu M. au aceast`
form` cu vrf de cristal piramidal, n dou`sprezece fe\e,
u]or rotunjite de la baz` la vrf. F`r` a con]tientiza, la
timpul trecut, acest aspect, eu ]i Bombo am dezv`luit
deja n cartea Misiunea spiritual` a Romniei, la pag.
95 ]i 102, unde se afl` cel de-al doilea cristal piramidal
de acest tip, ]i anume n Muntele Ceahl`u, sub Vrful
Toaca. Cu toate c`, la pag.102, pe p`tratul piramidei

159

Gicu

Dan

am trasat trei laturi (4-7-8-3), continund asamblarea


de cte trei laturi pe diferen\a de fe\e piramidale,
ob\inem ceea ce Mircea a constatat la Piramida
Georgiei, adic` un cristal cu dou`sprezece fe\e. Chiar
dac` (a]a cum am presupus) acest cristal cu
dou`sprezece fe\e va fi dus din Ceahl`u n Retezat sau
nu, important este c` acesta exist` n Vrful Toaca, unde
se afl`, de altfel, cel pu\in o piramid`.
12. Este posibil ca, din punct de vedere literar, s`
nu fi g`sit cel mai bun mijloc de exprimare a ceea ce sa constat la nivel de cercetare subtil`, dar aceasta nu
constituie o piedic` pentru a con]tientiza ]i medita pe
anumite aspecte oculte, g`site n anumite zone fizice
din spa\iul romnesc.
Dragi prieteni, n demersurile noastre esoterice,
suntem nevoi\i s` abord`m un nou titlu de capitol, care
nc` mai reprezint` o enigm` n spa\iul metafizic de pe
bra\ul de nord al Crucii Energetice a Terrei.
Cu toate c` aceast` carte am mp`r\it-o n capitole,
a]a cum, la nivel cultural-social, suntem obi]nui\i, v`
rog s` mbina\i informa\iile acestor capitole ntr-un tot
unitar, pentru a avea o perspectiv` esoteric` ct mai
ampl`.

Continuarea c`r\ii a II-a a lucr`rii de fa\`


se va reg`si [n volumul trei, ECLUZA
ASTRAL~, de acela]i autor.
160

Secretele

Arborelui

161

Sefirotic

Gicu

162

Dan

Secretele

Arborelui

163

Sefirotic

Gicu

164

Dan

Secretele

Arborelui

165

Sefirotic

Gicu

Dan

CUPRINS
CARTEA I
POMUL VIE|II...............................................................3
Pomul Vie\ii, de Maria Gro]an........................................4
Introducere.....................................................................5
Capitolul I
Comuniuni ]i perspective sefirotice din arcul
luminii...........................................................................9
Sefira nr. 10...................................................................11
Sefira nr. 9....................................................................13
Sefira nr. 8....................................................................15
Sefira nr. 7....................................................................16
Sefira nr. 6....................................................................18
Sefira nr. 5....................................................................20
Sefira nr. 4....................................................................22
Sefira nr. 3.....................................................................24
Sefira nr. 2.....................................................................26
Sefira nr. 1.....................................................................27
Sefira DAATH...............................................................28
Tem` de medita\ie.........................................................38
Sefira nr. 9 - Iesod........................................................39
Sefira nr. 8 - Hot ...........................................................39
Sefira nr. 7 - Ne\ah.......................................................39
Sefira nr. 6 - Tiferet.......................................................39
Sefira nr. 5 - Gheburah.................................................40
Sefira nr. 4 - Hased.......................................................40
Sefira nr. 3 - Binah........................................................41
Sefira nr. 2 - Hohmah...................................................43
Revela\ia nr. 1...............................................................44
Revela\ia nr. 2..............................................................45

166

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Revela\ia nr. 3..............................................................49


Capitolul II
Perspective sefirotice simple (luminoase) ]i perspective polare (luminoase ]i [ntunecate) din Pomul
Vie\ii..............................................................................50
Schi\a sefirotic` nr. 1....................................................53
Schi\a sefirotic` nr. 2....................................................57
Schi\a sefirotic` nr. 3....................................................59
Schi\a sefirotic` nr. 4....................................................62
Schi\a sefirotic` nr. 5....................................................65
Schi\a sefirotic` nr. 6....................................................68
Schi\a sefirotic` nr. 7.....................................................72
Schi\a sefirotic` nr. 8....................................................73
Postfa\`........................................................................75
CARTEA a II-a
PIRAMIDELE ENERGETICE.....................................91
Introducere..................................................................93
Piramidele de la Pe]ti]ani-Tismana.............................95
Revela\ia nr. 1..............................................................99
Revela\ia nr. 2...............................................................101
Revela\ia nr. 3.............................................................104
Revela\ia nr. 4.............................................................108
Revela\ia nr. 5.............................................................110
Revela\ia nr. 6.............................................................111
Experien\a nr. 1........................................................... 115
Experien\a nr. 2..........................................................116
Experien\a nr. 3............................................................117
Experien\a nr. 4............................................................118
Banda nr. 1..................................................................120
Banda nr. 2.................................................................123
Banda nr. 3..................................................................124
Banda nr. 4..................................................................125
Revela\ia nr. 7..............................................................137
Revela\ia nr. 8.............................................................138
Revela\ia nr. 9...............................................................151

167

Gicu

Dan

EDITURA VULTUR Z M
oferta verii pentru abona\i

V` prezent`m ultimile c`r\i ap`rute la editura nostr`:


1. SISTEMUL ASTRAL DE VINDECARE, de Marian Zamfir .....40.000 lei
2.SISTEMUL ASTRAL DE VINDECARE + CD INI|IERE {N SISTEMUL
ASTRAL DE VINDECARE nivelul 1, de Marian Zamfir ............200.000 lei
3. SECRETELE VIE|II ECHILIBRATE, de Marian Zamfir ......... 40.000 lei
4. SECRETELE VIE|II ECHILIBRATE + 8 CD-uri pentru purificarea
chackrelor ]i relaxare, de Marian Zamfir ............................... 500.000 lei
Secretele vie\ii echilibrate vine n ntmpinarea cererii multor oameni cu
probleme de sntate, familiale, rela\ionale, emo\ionale, spirituale etc., care
nu au gsit nc o rezolvare, nu pentru c aceasta nu ar fi existat, ci pentru
c ei nu au ]tiut ncotro s-]i ndrepte pa]ii sau unde s caute solu\ia
potrivit. Cartea, nso\it de 8 casete audio sau 8 CD-uri, ofer informa\ii
deosebit de utile pe toate planurile amintite anterior. Ascult@nd c@t mai des
casetele sau CD-urile care [nso\esc aceast` carte, v` pute\i purifica
chakrele, v` pute\i ameliora starea de s`n`tate, pute\i ob\ine stabilitate
psihic`, v` pute\i ameliora rela\iile cu semenii. Purificarea chakrelor
reprezint` cheia cu care pute\i deschide poarta spre evolu\ie spiritual`, dragoste, bani, prietenie, succes [n afaceri ]i [n toate
domeniile.
5. SECRETELE VIE|II ECHILIBRATE + 8 CASETE AUDIO pentru
purificarea chackrelor ]i relaxare, de Marian Zamfir ............500.000 lei
6. PURIFICAREA CHAKRELOR - primul pas [n alimenta\ia cu pran`
- curs practic, de Marian Zamfir ............................................. 40.000 lei
7. PURIFICAREA CHAKRELOR - primul pas [n alimenta\ia cu pran`
- curs practic + 8 CASETE AUDIO, de Marian Zamfir ............500.000 lei
Alimenta\ia cu pran` reprezint` acea etap` superioar` de evolu\ie
spiritual` [n care nu mai este necesar` alimentarea corpului fizic prin
intermediul alimentelor cunoscute. {n acest context, corpul fizic se
hr`ne]te direct cu substan\e subtile, pe care le prime]te de la natur` prin
intermediul chakrelor. Atunci c@nd chakrele sunt purificate, corpul solicit`
o cantitate mai mic` de alimente solide. Este suficient s` v` a]eza\i
corpul c@t mai comod ]i s` asculta\i casetele sau CD-urile care [nso\esc
aceast` carte. Vibra\ia lor va induce [n corpul dvs. o stare deosebit de
pl`cut`. Ele con\in exerci\ii eficiente pentru purificarea chakrelor ]i a
corpurilor fine.
8. PURIFICAREA CHAKRELOR - primul pas [n alimenta\ia cu pran`
- curs practic + 8 CD-uri pentru purificarea chackrelor ]i relaxare, de
Marian Zamfir ......................................................................... 500.000 lei

C`r\i audio
1. Purificarea chakrei muladhara - medita\ie activ`..................60.000 lei
2. Purificarea chakrei swadhistana - medita\ie activ` ..........60.000 lei

168

Secretele

Arborelui

Sefirotic

3. Purificarea chakrei manipura - medita\ie activ` ..................60.000 lei


4. Purificarea chakrei anahata - medita\ie activ` .....................60.000 lei
5. Purificarea chakrei vishudha - medita\ie activ` ..................60.000 lei
6. Purificarea chakrei ajna - medita\ie activ` ...........................60.000 lei
7. Purificarea chakrei sahasrara - medita\ie activ` ..................60.000 lei
8. Puterea g@ndului - medita\ie activ` .....................................60.000 lei
9. Cre]terea for\ei mentale - medita\ie activ` ..........................60.000 lei
10. S`n`tate pentru to\i - medita\ie activ` ...............................60.000 lei
11. Relaxarea z@mbetului interior - medita\ie activ` ..............60.000 lei

e-books - c`r\i electronice


1. Cursuri practice naturiste, de Camelia Ardelean....................60.000 lei
2. Autocontrol-S`n`tate prin autosugestie, de Emil Coue...........60.000 lei
3. Aromoterapie, de Dr.Carmen Sandu........................................60.000 lei
4. Descoperirea ]i realizarea ra\iunii de a fi, de Alain Houel ......60.000 lei
5. Zodiile ]i dragostea, de Ely Nerr.............................................60.000 lei
6. Cunoa]terea de sine, de Ely Nerr ...........................................60.000 lei
7. Misiunea spiritual` a Rom@niei, de Gicu Dan + cristal .........60.000 lei
8. Cunoa]terea adev`rului, de Ion Kaza....................................60.000 lei
9. Adev`ruri ascunse, de Emma OHara ....................................60.000 lei
10. Secretele Arborelui Sefirotic, de Gicu Dan + cristal ............60.000 lei

{N CURS DE APARI|IE:
1. Echilibrarea chakrelor - al doilea pas [n alimenta\ia cu pran`, de
Marian Zamfir ............................................................................ 40.000 lei
Curs practic pentru cititorii interesa\i s` se perfec\ioneze [n practica
spiritual` ]i [n alimenta\ia cu pran`.
2. Echilibrarea chakrelor - al doilea pas [n alimenta\ia cu pran`, de
Marian Zamfir + 8 casete audio(sau 8 CD-uri audio) pentru echilbrarea
chackrelor ]i relaxare ............................................................500.000 lei
Fiecare zodie va avea un set de 8 serii de exerci\ii [nregistrate pe casete
sau CD-uri - edi\ie limitat` - comanda\i cartea din timp
Not`: La solicitarea c`r\ii Echilibrarea chakrelor va fi necesar s` indica\i
zodia [n care sunte\i n`scut sau data na]terii.
Alte oferte:

CURSURI DE INI|IERE prin corsponden\`


Pentru cititorii interesai, oferim posibilitatea de a beneficia de avantajele
cursurilor prin coresponden, n care leciile sunt nregistrate i se pot
asculta oricnd. Un avantaj foarte important este faptul c nu trebuie s
v deplasai la locul unde s-ar putea desfura aceste cursuri. Nu vei
avea colegi de curs care v-ar putea incomoda. Un mare beneficiu l
reprezint faptul c nu vei fi obligai s v ncadrai n programul unui
curs, care s-ar desfura ntre anumite ore. De asemenea, avei

169

Gicu

Dan

posibilitatea s v alegei singuri programul de studiu. Ascultnd


nregistrrile, vei avea senzaia c participai n direct la cursul respectiv.

PRANOTERAPIE

- 1.440.000 lei casete


- 1.440.000 lei CD-uri
Cursul cuprinde 98 de exerci\ii, care v` pot revitaliza [n scurt timp.
Dori\i s` v` g`si\i partenerul astral (DUALUL) [n aceast` via\`?
Dac` r`spunsul este afirmativ, v` suger`m s` v` [nscrie\i la CURSUL
de PRANOTERAPIE (sau masaj f`r` contact), care este o metod`
practic` pentru terapie ]i evolu\ie spiritual`, destinat` tuturor
persoanelor ce simt chemare c`tre domeniul ocult. Printre altele, cursul
v` ajut` s` v` m`ri\i percep\ia la nivelul celor ]apte chakre ]i al celor
]apte corpuri fine. De asemenea, vi se dezvolt vederea astral`
(clarviziunea) ]i intui\ia.
n orice moment, omul este ntr-un permanent schimb de energie i
informaie cu mediul nconjurtor. Anatomia subtil a omului este un
subiect mai puin cunoscut. Dei au aprut i la noi n ar destule cri
care ncearc s aduc informaii utile despre acest subiect, ea
rmne pentru muli oameni o imens nebuloas.
Pentru nceput este bine s reinei c omul comunic cu mediul
nconjurtor prin apte zone energetice principale, numite chakre. Prin
intermediul lor are loc n permanen un schimb de energii subtile ntre
om i mediul nconjurtor sau ntre om i univers. Mai precis, fiinele
umane comunic prin intermediul chakrelor cu alte fiine umane, cu
plante, cu animale, cu natura nconjurtoare sau cu universul, care i
ele au chakre. Planeta pe care locuim are i ea chakre. De aici rezult
importana unei bune funcionri a chakrelor.
Fiecare chakr influeneaz funcia unei glande cu secreie intern,
care la rndul ei influeneaz funcia organelor cu care are legtur
direct. De aceea este foare important s nvm s ne purificm chakrele.
n realitate, prin purificarea lor ne purificm corpul fizic i corpurile fine
(subtile).
Corpurile subtile sunt alctuite din substane fluidice foarte fine. Ele
nu pot fi vzute cu ochiul fizic de ctre oricine. Pe msur ce v vei
purifica, vei ncepe s observai n jurul corpului fizic o form
luminoas, care poate s aib diferite culori. Orice dezechilibru
energetic se formeaz mai nti n corpurile fine, sub forma unei pete
de culoare mai nchis. Dup un timp echivalent cu mai muli ani,
aceast pat de culoare se mrete i ptrunde prin corpurile fine mai
aproape de corpul fizic, pn cnd l atinge. Din acel moment, n corpul
fizic apar primele semne care avertizeaz c ncepe s se instaleze o
afeciune.
Practicnd zilnic pranoterapia, v putei mbunti starea de sntate
fizic i psihic.

170

Secretele

Arborelui

Sefirotic

Dac n corpurile fine exist n curs de formare o afeciune, ea poate s


fie stopat sau atenuat, iar cu o practic zilnic, s fie minimalizat i
ndeprtat.

CURSUL ARE TREI NIVELE:


* nivelul 1 - cur`\irea chakrelor ]i consolidarea aurei, acumularea
pranei, cre]terea for\ei mentale, a puterii de concentrare ]i a
percep\iei; se dezvolt` clarviziunea. Se pot face tratamente de
echilibrare energetic` pentru persoanele interesate. SE POATE
REFACE AURA {N ZONELE AFECTATE. Deveni\i mai buni ]i mai
[n\eleg`tori. V` pute\i adapta mai u]or la solicit`rile cotidiene.
G@ndurile vor deveni mai clare. Dispar tensiunile interne. Se dezvolt`
iubirea necondi\ionat`. V` pute\i accepta mai u]or soarta. Se
m`re]te armonia cu universul.
Cursul se poate desf`]ura ]i de la distan\`, cu persoanele interesate,
prin intermediul fotografiei personale ]i al [nregistr`rilor.

V` prezent`m structura cursului pentru nivelul 1:


1. Introducere - curs practic; 2. Lumina care purific` - medita\ie activ`;
3. Muladhara chakra - metod` practic` de lucru (5 exerci\ii); 4.
Swadhistana chakra - metod` practic` de lucru (5 exerci\ii); 5. Manipura
chakra - metod` practic` de lucru (5 exerci\ii); 6. Anahata chakra metod` practic` de lucru (5 exerci\ii); 7. Vishuda chakra - medita\ie
activ` (5 exerci\ii); 8. Ajna chakra - medita\ie activ` (5 exerci\ii); 9.
Sahasrara chakra - medita\ie activ` (5 exerci\ii); 10. Con]tientizarea
energiei vitale - medita\ie activ` (14 exerci\ii); 11. Trezirea energiei
vitale - medita\ie activ` (14 exerci\ii); 12. Trezirea energiei vitale prin
sunete sacre - medita\ie activ` (8 exerci\ii); 13. Autoregenerare - metod
practic`; 14. Relaxare prin z@mbetul interior - curs practic; 15. Sunt
calm - reg`sirea echilibrului interior - curs practic; 16. Sunt eu [nsumi metod practic` de lucru cu subcon]tientul; 17. Relaxare rapid` - curs
practic; 18. Ghidul spiritual - metod` practic`; 19. Karma purificat` metod` practic` (10 exerci\ii); 20. Armonia cu universul - medita\ie
activ` (8 exerci\ii); 21. Cele patru elemente primordiale - medita\ie
activ`; 22. Con]tiin\a uman` - restabilirea armoniei cu universul; 23.
Purificarea subcon]tientului - metod` practic` de lucru; 24. Finalul
cursului - am`nunte privind vizualizarea aurei ]i descrierea metodei prin
care se poate echilibra energetic o alt` persoan`.
Cursan\ii vor primi plan]e color ]i indica\ii referitoare la ordinea [n care
se ascult` lec\iile. Se poate solicita expedierea cursului frac\ionat, [n
maxim 6 loturi. Persoanele care vor solicita expedierea cursului [ntr-o
singur` livrare vor beneficia de ini\iere(500.000 lei) gratuit`. Durata
cursului este de 3-4 luni, pentru durata minim` de studiu (o or` pe zi).
Dac` nu sunte\i hot`r@\i s` urma\i acest curs, v` putem oferi demonstrativ
[nregistrarea cu introducerea pentru curs, care cuprinde prezentarea
cursului ]i o relaxare complet`. Costul pachetului demonstrativ este de
100.000 lei.
* nivelul 2 - echilibrarea chakrelor; refacerea zonelor afectate din
aur` ]i tratarea diferitelor afec\iuni; tratamente de regenerare;

171

Gicu

Dan

metode eficiente pentru cre]terea bioc@mpului.


* nivelul 3 - preg`tirea pentru g`sirea partenerului astral sau a
partenerilor ideali; elementele primordiale; scopului vie\ii.

SISTEMUL ASTRAL DE VINDECARE


arta folosirii energiei universale - terapia mileniului III
Efectele benefice apar chiar din primele zile de aplicare. Folosind
energia universal` prin sistemul astral de vindecare, v` pute\i ameliora
afec\iunile fizice sau psihice, pute\i sc`pa de orice suferin\`, pute\i transforma
stresul [n vitalitate. Aplic@nd acest sistem de echilibrare energetic`, ve\i
ob\ine un randament mai bun la serviciu ]i lini]te interioar`. Ve\i fi mai buni
]i mai puternici. Ve\i fi ferici\i ]i prosperi. Ve\i vedea via\a [n roz.
Afec\iuni care pot fi tratate sau ameliorate: afec\iuni hepatobiliare, anemie, bron]it`, calculi biliari, colic` biliar`, hipertensiune arterial`, diaree, hepatit`, grea\`, nevralgii, ciclu neregulat, migrene, boli de
rinichi, sciatic`, scleroz` [n pl`ci, pareze ]i semipareze, ame\eal`, ulcer
gastric ]i duodenal, oboseal`, disfunc\ia glandelor epifiz` ]i hipofiz`,
stresul, anxietatea. Se m`re]te puterea de concentrare ]i claritatea
[n g@ndire. Este indicat` [n tratarea st`rilor depresive ]i a migrenelor;
stimuleaz` memoria ]i creativitatea, mic]oreaz` teama ]i iritarea,
instaleaz` o stare de bun` dispozi\ie ]i senin`tate. Este indicat`
pentru tratarea spondilozei cervicale ]i a coloanei vertebrale. Este util`
[n afec\iunile sistemului nervos, reduce m@nia, gelozia, ostilitatea, st`rile
tensionale; red` [ncrederea [n sine; stimuleaz` echilibrarea min\ii;
stimuleaz` drenarea limfatic`; red` capacitatea de a iubi; instaleaz` o
stare de calm, lini]te interioar`, armonie ]i stabilitate; relaxeaz`,
m`re]te claritatea ]i discern`m@ntul, ajut` la men\inerea s`n`t`\ii
sexuale; trateaz` prostata ]i bolile vezicii urinare, constipa\ie etc.
Metoda ofer` solu\ii practice pentru managementul stresului.
Sistemul astral de vindecare are 4 nivele de evolu\ie spiritual`. Pentru a fi
ini\ia\i la nivelul I ]i nivelul II, este nevoie s` ne trimite\i fotografia personal`
]i s` stabilim telefonic ziua ]i ora ini\ierii. La r@ndul nostru, v` vom expedia
cu plata ramburs, pe casete audio sau pe CD-uri, [n func\ie de preferin\`,
toate informa\iile necesare pentru ini\iere.
Ini\ierea cuprinde mai multe etape, pe care le pute\i parcurge ascult@nd
[nregistr`rile audio de pe casete sau CD-uri:
1 - Relaxarea ini\ial` - 30 minute (minim);
2 - Ini\ierea propriu-zis` (partea I) - 30 minute (70, cu pauze);
3 - Ini\ierea propriu-zis` (partea a II-a) - 30 minute (90, cu pauze);
4 - Relaxarea final` - 30 minute (minim).
Pre\ul unui pachet complet de ini\iere (care con\ine 2 casete sau 2 CDuri, la alegere), este de 500.000 de lei pentru nivelul I ]i 800.000 de lei
pentru nivelul II. Pentru nivelul III ]i IV este necesar s` ne contacta\i telefonic.

172

Secretele

Arborelui

Sefirotic

CD-uri - 120.000 lei/buc ]i CASETE AUDIO - 60.000 lei/buc


pentru evolu\ie spiritual`
1. Introducere [n pranoterapie - curs practic;
2. Lumina care purific` - medita\ie activ`;
3. Muladhara chakra - metod` practic` de lucru (5 exerci\ii);
4. Swadhistana chakra - metod` practic` de lucru (5 exerci\ii);
5. Manipura chakra - metod` practic` de lucru (5 exerci\ii);
6. Anahata chakra - metod` practic` de lucru (5 exerci\ii);
7. Vishuda chakra - medita\ie activ` (5 exerci\ii);
8. Ajna chakra - medita\ie activ` (5 exerci\ii);
9. Sahasrara chakra - medita\ie activ` (5 exerci\ii);
10. Con]tientizarea energiei vitale - medita\ie activ` (14 exerci\ii);
11. Trezirea energiei vitale - medita\ie activ` (14 exerci\ii);
12. Trezirea energiei vitale prin sunete sacre - medita\ie activ` (8
exerci\ii); 13. Autoregenerare - metod practic`;
14. Relaxare prin z@mbetul interior - curs practic;
15. Sunt calm - reg`sirea echilibrului interior - curs practic;
16. Sunt eu [nsumi - metod practic` de lucru cu subcon]tientul;
17. Relaxare rapid` - curs practic;
18. Ghidul spiritual - metod` practic`;
19. Karma purificat` - metod` practic` (10 exerci\ii);
20. Armonia cu universul - medita\ie activ` (8 exerci\ii);
21. Cele patru elemente primordiale - medita\ie activ`;
22. Con]tiin\a uman` - restabilirea armoniei cu universul;
23. Purificarea subcon]tientului - metod` practic` de lucru;
Not`: Toate [nregistr`rile noastre sunt [nc`rcate cu energii subtile.
Cursurile se vor expedia prin po]t`, pe CD-uri sau pe casete audio

MUZIC~ DE RELAXARE
CD - Sunetele m`rii, de Jakab Ferenc............................... 120.000 lei

C`r\i utile pentru evulu\ie spiritual`:


1. MESAJE DIN ASTRAL, de Aurelian C@rjeu Gogan ................90.000 lei
2. CEALALT~ REALITATE - nr. 2 ............................................... 40.000 lei
3. SECRETELE VINDEC~RII CANCERULUI, de Nicky McCloud
......................................................................................................80.000 lei
4. ECLUZA ASTRAL, de Gicu Dan + cristal ........................... 70.000 lei
5. CEALALT~ REALITATE - nr.1.................................................40.000 lei
6. }COALA VISELOR, de C.D. Olen Holen ................................. 70.000 lei
7. Fructele din flora spontan` [n hrana vie, de Elena N. Ibrian. 80.000 lei
8. YOGA ENERGIEI, de Roger Clerc...........................................80.000 lei
11. CARTEA TERAPEU|ILOR, de Camelia Ardelean..................60.000 lei

173

Gicu

Dan

12. NECUNOSCUTUL DIN NOI ..................................................50.000 lei


13. }COALA INI|IERII ASTRALE, de Melfior Ra .....................80.000 lei
14. MISTERELE OMENIRII, selec\ie de texte inedite ................ 90.000 lei
15. TAO }I ARTA DE A IUBI, de Jolang Chang ...........................40.000 lei
16. DESCOPERIREA }I REALIZAREA RA|IUNII DE A FI, de Alain
Houel...............................................................................................60.000 lei

Comanda minim` este de 120.000 lei + taxe po]tale

174