Sunteți pe pagina 1din 256

Calculul ºi

proiectarea
construcþiilor din
profile metalice
cu pereþi subþiri
formate la rece
Prof. dr. ing. Dan DUBINÃ
Dr. ing. Viorel UNGUREANU
Dr. ing. Raul ZAHARIA
Ing. Zsolt NAGY

Calculul ºi
proiectarea
construcþiilor din
profile metalice
cu pereþi subþiri
formate la rece
Volumul I.

Bucureºti, 2004
CALCULUL ªI PROIECTAREA CONSTRUCÞIILOR
DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Bucureºti, Lindab S.R.L., 2004


256p; 16,5x23,5cm
ISBN: xxx-xxx-xxxL

Autori:
Prof. dr. ing. Dan DUBINÃ
Dr. ing. Viorel UNGUREANU
Dr. ing. Raul ZAHARIA
Ing. Zsolt NAGY

yyy(yyy)’yyyyy
yyyyy

© Lindab S.R.L.
Bucureºti, 2004

Colecþia Lindab
Volumul I.

Coperta ºi grafica seriei: Elemér KÖNCZEY


Tehnoredactare: Gyula SZABÓ D.
Cuprins

Cuvânt înainte 9
Prefaþã 13

PARTEA I. UTILIZAREA PROFILELOR DIN OÞEL FORMATE LA RECE


ÎN CONSTRUCÞII 17

1. INTRODUCERE 19
1.1 Generalitãþi 19
1.2 Profile din oþel formate la rece 21
1.2.1 Tipuri de profile din oþel formate la rece 21
1.2.2 Tehnologii de fabricare 24
1.2.3 Caracteristici ale profilelor formate la rece datorate procesului
de fabricaþie 27
1.3 Probleme specifice în proiectarea elementelor formate la rece 30
1.3.1 Probleme specifice de stabilitate 30
1.3.2 Rigitatea la torsiune 34
1.3.3 Strivirea localã a inimii 36
1.3.4 Ductilitatea ºi comportarea în domeniul plastic 37
1.3.5 Îmbinãri 37
1.3.6 Proiectarea asistatã de experiment 38
1.3.7 Norme de calcul 39
1.3.8 Rezistenþa la foc 40
1.3.9 Protecþia anticorozivã 40

2. APLICAÞII ALE PROFILELOR DIN OÞEL FORMATE LA RECE


ÎN CONSTRUCÞII 43
2.1 Avantajele utilizãrii profilelor din oþel formate la rece în construcþii 43
2.2 Aplicaþii 44
Bibliografie 55
Cuprins 6

PARTEA a II-a: RECOMANDÃRI DE CALCUL ªI PROIECTARE


A ELEMENTELOR STRUCTURALE REALIZATE DIN PROFILE DIN OÞEL
CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 59

3. CARACTERISTICI GEOMETRICE EFICACE ALE SECÞIUNILOR


PROFILELOR CU PEREÞI SUBÞIRI 61
3.1. Generalitãþi 61
3.2. Pereþi fãrã rigidizãri (pereþi plani) 62
3.3. Pereþi cu rigidizãri marginale sau intermediare 67
3.3.1. Generalitãþi 67
3.3.2. Rigidizãri marginale 69
3.3.2.1. Condiþii generale 69
3.3.2.2. Metoda generalã 70
3.3.2.3. Metoda simplificatã 71
3.3.3 Rigidizãri intermediare 73
3.3.3.1 Condiþii generale 73
3.3.3.2 Metoda generalã 73
3.3.3.3 Metoda simplificatã 74
3.3.4. Reguli speciale de proiectare pentru table cutate cu rigidizãri
intermediare 76
3.3.4.1. Generalitãþi 76
3.3.4.2. Pereþi cu rigidizãri intermediare solicitaþi la compresiune
uniformã (Tãlpi cu rigidizãri intermediare) 76
3.3.4.3. Determinarea coeficientului kw definit în cadrul
paragrafului 3.3.4.2 78
3.3.4.4. Pereþi cu rigidizãri intermediare solicitaþi la un efort unitar
de încovoiere (inimi cu rigidizãri intermediare) 79
3.3.4.5. Table profilate cu rigidizãri atât pe tãlpi cât ºi pe inimã 84

4. CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ªI TABLELOR PROFILATE


ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR 85
4.1. Generalitãþi 85
4.2. Bare solicitate la întindere 85
4.3. Bare solicitate la compresiune axialã 86
4.4. Bare solicitate la încovoiere 87
4.4.1. Verificarea în domeniul elastic a elementelor încovoiate monoaxial 88
4.4.2. Verificarea în domeniul elastic al elementelor încovoiate biaxial 89
4.4.3. Calculul în domeniul plastic 89
4.4.4. Modificarea distribuþiei eforturilor unitare normale datoritã
eforturilor de forfecare (“shear lag”) 91
4.5. Elemente structurale solicitate la întindere ºi încovoiere 95
Cuprins 7

4.6. Elemente structurale solicitate la compresiune ºi încovoiere 96


4.7. Elemente structurale solicitate la torsiune 96
4.8. Verificarea la forfecare a inimilor 97
4.8.1. Forþa tãietoare capabilã a secþiunii 97
4.8.2. Efortul capabil la deformarea localã a inimii (“web crippling”) 100
4.8.2.1 Secþiuni transversale cu o singurã inimã nerigidizatã 102
4.8.2.2 Secþiuni transversale cu douã sau mai multe inimi nerigidizate 105
4.8.2.3 Secþiuni transversale cu inimi rigidizate 107
4.9. Elemente structurale solicitate la încovoiere cu forþã tãietoare 108
4.10. Elemente structurale solicitate la încovoiere cu forþã
concentratã / reacþiune 109

5. CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE 111


5.1 Flambajul prin încovoiere al barelor solicitate la compresiune axialã 111
5.1.1 Generalitãþi 111
5.1.2 Verificarea la flambaj prin încovoiere 112
5.1.3. Lungimi de flambaj 113
5.2. Flambajul prin rãsucire ºi flambajul prin încovoiere-rãsucire al barei 113
5.2.1. Generalitãþi 113
5.2.2. Verificarea la flambajul prin rãsucire sau la flambaj prin
încovoiere-rãsucire 115
5.3. Pierderea stabilitãþii prin distorsiunea secþiunii transversale a barei 119
5.3.1 Generalitãþi 119
5.3.2. Flambajul prin distorsiune al barelor încovoiate 120
5.3.3. Flambajul prin distorsiune al barelor comprimate 121
5.3.4. Efortul unitar de flambaj prin distorsiune pentru
secþiuni U, C ºi Z solicitate la compresiune ºi încovoiere 122
5.3.4.1. Secþiuni oarecare solicitate la compresiune 122
5.3.4.2. Secþiuni C solicitate la compresiune 123
5.3.4.3. Secþiuni C ºi Z solicitate la încovoiere dupã axa
perpendicularã pe inimã 125
5.4. Bare cu secþiune compusã din elemente formate la rece 125
5.4.1. Verificarea rezistenþei ºi stabilitãþii barelor cu secþiune compusã 125
5.4.2. Bare cu secþiune compusã din profile depãrtate asamblate cu
cupoane (Bare tip Johnston) 127
5.4.3. Verificarea stabilitãþii tãlpilor comprimate ale grinzilor
cu zãbrele realizate din bare cu secþiune compusã de tip Johnston 128
Cuprins 8

6.CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR SOLICITATE LA


COMPRESIUNE CU ÎNCOVOIERE 133
6.1. Flambajul lateral al grinzilor 133
6.2. Bare solicitate la încovoiere cu compresiune axialã 134
6.3. Încovoiere cu compresiune axialã, atunci când existã posibilitatea
producerii flambajului lateral prin încovoiere-rãsucire 135

PARTEA III-a: TABELE DE CALCUL. EXEMPLE 139

7. TABELE DE CALCUL PENTRU PANE ªI RIGLE CU SECÞIUNI C ªI Z 141

8. TABELE DE CALCUL PENTRU TABLE CUTATE 209

9. EXEMPLE DE CALCUL 239


Cuvânt înainte

Construcþiile metalice realizate din profile din oþel cu pereþi subþiri formate la rece
reprezintã în prezent unul din sectoarele cele mai dinamice ale industriei cons-
trucþiilor.

Profilele din tablã de oþel formate la rece se întâlnesc în mai toate aspectele vieþii
moderne. Utilizãrile acestora sunt multe ºi variate, existând în zilele noastre o
gamã largã de produse, cu o mare diversitate de forme ºi mãrimi.

Primele aplicaþii în construcþii ale acestor materiale dateazã de pe la mijlocul se-


colului XIX, în SUA ºi Marea Britanie, utilizarea lor pe scarã largã a început însã
doar din a doua jumãtate a secolului trecut. La început, profilele formate la rece
s-au folosit ca elemente nestructurale, apoi au fost folosite preponderent ca ele-
mente secundare ale structurilor de rezistenþã ale clãdirilor, în alcãtuirea învelito-
rilor, ca pane pentru acoperiº sau rigle pentru pereþi. În ultimii ani, aceste profile
se utilizeazã, tot mai mult, pentru alcãtuirea structurii de rezistenþã propriu-zise a
clãdirilor.

Generic, existã douã categorii de produse care se obþin prin formare la rece din
tabla subþire de oþel: produsele lungi, sub forma profilelor cu secþiune deschisã ºi
a þevilor trase sau sudate dupã generatoare ºi produsele plate, respectiv tablele
plane ºi tablele cutate, cu cute trapezoidale ºi sinusoidale. În industria cons-
trucþiilor se mai folosesc însã ºi alte produse, realizate prin formare la rece ºi
anume: jgheaburi ºi burlane pentru preluarea ºi evacuarea apelor pluviale, tubu-
laturã pentru ventilaþii, accesorii pentru învelitori etc.

Firma Lindab a luat fiinþã în anul 1959 în oraºul suedez Båstad ºi s-a lansat pe
piaþã, la început, cu sisteme de jgheaburi ºi burlane. Ulterior, firma s-a dezvoltat
extinzându-ºi gama de produse cu profile cu secþiuni Z, U ºi C, cu table cutate cu
profil trapezoidal ºi sinusoidal, þigle metalice, precum ºi cu tubulaturã cu secþiune
circularã pentru ventilaþii; pentru acest ultim produs, firma Lindab este unul din
liderii mondiali.

În prezent, Grupul Lindab dispune de 125 de reprezentanþe în 25 de þãri din


Europa, SUA ºi Asia, produsele sale purtând marca calitãþii oþelului suedez ºi a
sistemelor de protecþie multistrat promovate de cãtre Lindab Steel Suedia.
Cuvânt înainte 10

Lindab srl, filiala din România, a luat fiinþã în anul 1994, sub forma unei societãþi
comerciale cu rãspundere limitatã cu capital privat, în întregime suedez. La 1
Decembrie 2001, de Ziua Naþionalã a României, firma Lindab a inaugurat noul
sediu ºi fabrica de profile ºi tubulaturã de ventilaþii, cu amplasamentul pe ªoseaua
de Centurã a Bucureºtilor, Nr. 8, în comuna ªtefãneºtii de Jos. Investiþia a costat,
în aceastã primã etapã, peste 2 milioane de dolari SUA. La început, în aceastã fa-
bricã s-a profilat numai þiglã metalicã; din 2003 s-au lansat în producþie ºi liniile
de profilare a tablelor cutate trapezoidale, LTP20, LVP20, LTP45 ºi LVP45. În
prezent, capacitatea de profilare a liniilor existente în fabrica din România permite
realizarea unei producþii de materiale pentru învelitori ºi închideri cu care s-ar
putea acoperi anual o suprafaþã de circa 4.2 milioane metri pãtraþi. În viitorul
apropiat se vor instala liniile pentru jgheaburi ºi burlane, astfel încât, în curând,
firma va putea furniza, din producþia proprie, întregul sistem pentru închideri ºi
învelitori Lindab, atât de mult apreciate de cãtre beneficiari.

Lindab însã, nu se limiteazã numai la producþia de sisteme pentru învelitori


(Coverline) ºi profile pentru structura secundarã sau principalã a clãdirilor;
Lindab a pus la punct ºi promoveazã pe piaþã ºi soluþii complete pentru clãdiri
metalice (Systemline). Între acestea, se menþioneazã halele cu structurã metalicã
din profile laminate la cald sau din table sudate, cu închideri ºi învelitori Lindab
ºi construcþiile uºoare (CU), integral realizate din profile ºi table profilate Lindab.

Apariþia capacitãþii de producþie din apropierea Bucureºtilor a marcat o dinamicã


accentuatã a cifrei de afaceri a firmei Lindab; astfel, dacã în anul 2001 vânzãrile
pe piaþa româneascã se cifrau la circa 7.4 milioane dolari SUA, valoarea acestora
în anul urmãtor a crescut la 11 milioane euro, iar în anul 2003 s-a ajuns la 15.1
milioane euro. Din totalul vânzãrilor pe anul 2003, soluþiile complete pentru
clãdiri metalice au reprezentat circa 25%. În cadrul tendinþei de creºtere a volu-
mului de vânzãri, se aºteaptã ca în anul 2004 ponderea acestora va creºte ca
urmare a preluãrii de cãtre firma Lindab a firmei BUTLER EUROPE. Lindab srl îºi
extinde totodatã aria de vânzãri ca urmare a înfiinþãrii reprezentanþei din Bulgaria.

Lindab este o marcã a calitãþii ºi beneficiarii noºtri ºtiu aceasta. Fabrica din
România are certificãrile ISO 9001/2000, DQS, IQNet ºi AEROQ pentru manage-
mentul calitãþii în relaþie cu produsele sale ºi este singura companie de profil din
România care a obþinut certificarea ISO14001 privind asigurarea calitãþii pro-
duselor în raport cu cerinþele de protecþie a mediului înconjurãtor.

Publicarea volumului de faþã se încadreazã în strategia firmei Lindab pentru pro-


movarea pe piaþa româneascã ºi nu numai, a produselor sale pentru construcþii ºi
a sistemelor constructive complete. În acest scop, firma ºi-a asigurat colaborarea
Cuvânt înainte 11

unor specialiºti de prestigiu în domeniu, de la Universitatea „Politehnica”


Timiºoara ºi Filiala din Timiºoara a Academiei Române, care lucreazã în cadrul
firmei de proiectare BRITT din Timiºoara, distinsã cu premiul Steel Design Award
2003 acordat de cãtre Convenþia Europeanã pentru Construcþii Metalice în 2003.
Volumul este primul din seria Construiþi cu Lindab Profile ºi pune la dispoziþia
proiectanþilor baza normativã ºi tabele de calcul pentru dimensionarea ºi/sau ve-
rificarea elementelor structurale realizate din profile ºi table cutate Lindab. Va
urma, în curând, un al doilea volum care va conþine informaþiile necesare proiec-
tãrii sistemelor constructive complete realizate din profile Lindab.

Firma Lindab va sta, în orice moment, la dispoziþie pentru a veni în întâmpinarea


solicitãrilor dumneavoastrã. Reprezentanþii noºtri din teritoriu, reþeaua cu cei
peste 120 de dealeri, care acoperã practic toate judeþele României, vã vor ajuta sã
gãsiþi soluþiile cele mai avantajoase pentru investiþia pe care doriþi sã o promovaþi.

Construind cu profile Lindab însemnã Calitate, Eficienþã, Siguranþã!

Echipa Lindab
Prefaþã

Utilizarea profilelor cu pereþi subþiri formate la rece ºi a oþelurilor cu rezistenþe


ridicate implicã rezolvarea unor probleme de proiectare deosebite, care nu sunt
întâlnite în proiectarea structurilor realizate din profile de oþel obiºnuite, obþinute
prin laminare la cald sau prin sudarea tablelor.

Formarea la rece, prin efectul de ecruisare, afecteazã proprietãþile fizico-mecanice ale


materialului de bazã (tabla de oþel din care se obþin profilele), prin ridicarea valorilor
limitei de curgere ºi, în oarecare mãsurã, a rezistenþei ultime la colþurile profilelor; ca
efect simultan are loc o reducere a ductilitãþii materialului. Totodatã, formarea la rece,
prin laminare, îndoire sau presare, induce tensiuni reziduale de încovoiere, care sunt
mai mari la colþuri, dar de semn contrar cu variaþia limitei de curgere.

Formele secþiunilor transversale în cazul profilelor formate la rece sunt de o mare


varietate ºi, de obicei, mai complexe decât ale celor laminate la cald sau sudate.
Secþiunile formate la rece au – de regulã – forme monosimetrice, chiar nesimetri-
ce, având în mod normal rigidizãri suplimentare de capãt pe tãlpi ºi chiar
rigidizãri intermediare pe inimi sau pe tãlpile cu lãþime mare. Secþiunile pro-
filelor, datoritã zvelteþii pereþilor componenþi, sunt de clasã 4 sau, cel mult, de
clasã 3. Prin urmare, calculul structurilor realizate din aceste profile se va face
întotdeauna în domeniul elastic; atunci când în componenþa secþiunilor intrã
pereþi de clasa 4, trebuie sã se ia în considerare fenomenul de voalare ºi sã se
opereze cu caracteristici geometrice reduse, adicã eficace ale secþiunii transver-
sale. Formele de instabilitate locale, voalarea, sau cele secþionale, distorsiunea, se
pot cupla cu instabilitãþile globale, de barã, prin încovoiere sau încovoiere-rãsu-
cire, dând naºtere la flambajul interactiv caracterizat printr-o sensibilitate ridicatã
la imperfecþiuni ºi, în consecinþã, prin reducerea, uneori drasticã, a capacitãþii
portante a elementelor structurale solicitate la compresiune ºi/sau încovoiere.

Ca urmare, dimensionarea structurilor realizate din profile cu pereþi subþiri este


dominatã de criteriile de verificare a stabilitãþii pereþilor, secþiunilor ºi barelor
realizate din asemenea profile.

Pentru realizarea structurilor din profile din oþel cu pereþi subþiri se folosesc, în
general, tehnologii de îmbinare specifice, calculul ºi verificarea acestora fiind în
bunã mãsurã diferit de cel al îmbinãrilor utilizate la construcþiile metalice clasice.
Prefaþã 14

De altfel, alegerea tehnologiei de îmbinare adecvatã, calculul ºi proiectarea


îmbinãrilor sunt operaþiuni esenþiale pentru obþinerea unei structuri sigure ºi efi-
ciente din punct de vedere tehnic ºi economic.

Concepþia de ansamblu a structurilor din profile de oþel cu pereþi subþiri formate


la rece, alcãtuirea elementelor structurale, cu secþiuni simple sau compuse,
metodologia ºi detaliile de îmbinare, proiectarea acestora, sunt diferite faþã de
structurile metalice clasice. În consecinþã, pentru aceste structuri s-au elaborat
norme de calcul ºi proiectare specifice. În România este în vigoare STAS 10108/2-
1983 – „Construcþii civile, industriale ºi agricole. Calculul elementelor din profile
cu pereþi subþiri formate la rece”, completat cu NP012/1997 – „Normativ pentru
calculul elementelor din profile de oþel formate la rece”, publicat în Buletinul
Construcþiilor nr. 15/1998. NP012/1997 constituie, în esenþã, adaptarea în sistemul
de norme tehnice româneºti pentru construcþii metalice, a normei europene
EUROCODE 3 – Partea 1.3 (ENV 1993-1.3/1996).

Volumul de faþã este primul dintre cele douã care vor apãrea în Colecþia Lindab
sub titlul Calculul ºi proiectarea construcþiilor din profile metalice cu pereþi subþiri
formate la rece.

Volumul are trei pãrþi:


z Partea I-a, intitulatã „Utilizarea profilelor din oþel formate la rece în cons-
trucþii” sintetizeazã aspectele de principiu ale calculului ºi proiectãrii struc-
turilor realizate din aceste profile ºi exemplificã aplicarea lor pentru diferite
lucrãri de construcþii civile ºi industriale;
z Partea a II-a, intitulatã „Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor
structurale realizate din profile din oþel cu pereþi subþiri formate la rece”
prezintã capitolele din NP012/1997, care se referã la calculul caracteristi-
cilor geometrice eficace ale secþiunilor profilelor cu pereþi subþiri, respectiv
la calculul de rezistenþã ºi stabilitate a elementelor structurale realizate din
aceste profile;
z Partea a III-a, intitulatã „Tabele de calcul. Exemple” conþine tabele de cal-
cul ºi exemple de aplicare a acestora pentru pane ºi rigle realizate din pro-
file Lindab cu secþiuni Z ºi C, respectiv pentru tablele cutate aflate în fabri-
caþie la Lindab srl.

În volumul al doilea, aflat în lucru, se vor prezenta elementele legate de concepþia


structurilor din profile din oþel cu pereþi subþiri, calculul ºi proiectarea
îmbinãrilor, conlucrarea spaþialã ºi efectul de diafragmã al învelitorilor din table
cutate, precum ºi o serie de studii de caz ºi exemple de proiectare pentru tipuri de
construcþii realizate de cãtre firma Lindab din aceste materiale.
Prefaþã 15

Lucrarea se adreseazã în primul rând proiectanþilor de specialitate, dar, în egalã


mãsurã, ea este utilã studenþilor din facultãþile de construcþii, precum ºi tuturor
acelora care opereazã pe piaþa construcþiilor, antreprenori, fabricanþi, manageri de
proiecte, inspectori ºi experþi care doresc sã-ºi fundamenteze deciziile pe infor-
maþii ºi cunoºtinþe riguroase privind utilizarea eficientã ºi în condiþii de siguranþã
a profilelor din oþel cu pereþi subþiri formate la rece.

Faptul cã tabelele de calcul, exemplele ºi aplicaþiile au ca obiect produsele firmei


Lindab, nu reduce gradul de generalitate a problematicii de calcul ºi proiectare
tratate în lucrare. Din acest punct de vedere, publicarea acestei lucrãri în Colecþia
Lindab, reprezintã nu numai un suport tehnic pentru utilizarea corectã a pro-
duselor firmei, dar este, în acelaºi timp, un ajutor generos pentru toþi aceia care
lucreazã sau sunt interesaþi de domeniul construcþiilor metalice uºoare, chiar ºi
pentru firmele concurente de pe aceasta piaþã.

Prof. Dr. Ing. Dan DUBINÃ, Dr. Ing. Viorel UNGUREANU,


Universitatea „Politehnica” Timiºoara Academia Românã, Filiala Timiºoara

Dr. Ing. Raul ZAHARIA, Ing. Zsolt NAGY,


Universitatea „Politehnica” Timiºoara Lindab S.R.L.
PARTEA I.

Utilizarea profilelor din oþel


formate la rece în construcþii
1. Introducere

„ 1.1 Generalitãþi
Profilele metalice formate la rece se întâlnesc în mai toate aspectele vieþii moder-
ne. Utilizãrile acestora sunt multe ºi variate, existând în zilele noastre o gamã lar-
gã de produse, cu o mare diversitate de forme ºi mãrimi.

Apariþia în construcþii a profilelor formate la rece dateazã de pe la mijlocul seco-


lului XIX, în SUA ºi Marea Britanie. Utilizarea pe scarã largã a acestor profile a
început însã doar din a doua jumãtate a secolului trecut.

Pânã nu demult, profilele formate la rece au fost folosite preponderent ca elemen-


tele secundare ale structurilor de rezistenþã ale clãdirilor, în alcãtuirea învelitori-
lor, ca pane pentru acoperiº sau rigle pentru pereþi. Tot mai mult, în ultimii ani,
aceste profile sunt utilizate ºi pentru alcãtuirea structurii de rezistenþã propriu-zise
a clãdirilor.

Un produs specific, cu largã aplicabilitate, sunt tablele cutate, utilizate pentru rea-
lizarea învelitorilor clãdirilor. Tablele pentru învelitori se produc în sortimente
variate, începând cu tablele cutate obiºnuite, utilizate pentru închiderile halelor
industriale, pânã la panourile speciale pentru realizarea unor faþade deosebite.
Sistemele metalice uºoare, pentru realizarea de pereþi cortinã, sunt de asemenea
utilizate pe scarã largã. Tablele cutate se utilizeazã, în ultimii 15 ani, ca o compo-
nentã de bazã în alcãtuirea planºeelor mixte oþel-beton ale clãdirilor multietajate.

Piaþa de desfacere a produselor din oþel formate la rece pentru construcþii conti-
nuã sã se dezvolte în întreaga lume. Aceasta se datoreazã ºi noilor tehnologii de
protecþie anticorozivã, care conduc la creºterea competitivitãþii produselor în
domenii în care, pânã nu demult, utilizarea lor era restricþionatã ca urmare a ris-
cului ridicat la coroziune. Studii recente au arãtat cã degradarea protecþiei antico-
rozive pentru elementele din oþel zincate este suficient de lentã, astfel încât se
poate garanta o duratã medie de viaþã de 60 ani.

În mod obiºnuit, profilele formate la rece au grosimi de pânã la 3mm. Dezvoltãri


recente ale tehnologiilor de fabricaþie permit însã formarea la rece a unor secþiuni
cu grosimi de pânã la 25mm. Secþiunile deschise, cu grosimi de pânã la 8mm, au
Partea I. | Utilizarea profilelor din oþel formate la rece în construcþii 20

început sã se utilizeze frecvent în construcþii. Oþelurile din care se obþin aceste


profile au limite de curgere cuprinse între 250-550MPa (Hancock, 1997). Sunt însã
tot mai des utilizate ºi oþeluri cu limite de curgere superioare acestor valori.

Utilizarea profilelor cu grosimi reduse ºi a oþelurilor cu rezistenþe ridicate implicã


rezolvarea unor probleme de proiectare deosebite, care nu sunt întâlnite în proiec-
tarea structurilor din oþel clasice. Instabilitatea structuralã se produce mai repede,
ca rezultat al voalãrii pereþilor secþiunii transversale, care interacþioneazã cu flam-
bajul global al elementului. Utilizarea oþelurilor cu rezistenþe ridicate poate face
însã ca tensiunea criticã corespunzãtoare voalãrii pereþilor secþiunii transversale
sã fie aproximativ egalã cu limita de curgere.

Formele secþiunilor transversale în cazul profilelor formate la rece sunt de obicei


mai complexe decât ale celor laminate la cald sau sudate, cum ar fi secþiunile I sau
U. Secþiunile formate la rece au de regulã forme monosimetrice, chiar nesimetri-
ce, având în mod normal rigidizãri suplimentare de capãt pe tãlpi ºi chiar rigidi-
zãri intermediare pe inimi sau pe tãlpile cu lãþime mare. Aºa cum se aratã în figu-
ra 1.1, prin formare la rece pot fi produse diverse secþiuni simple sau complexe.

Pentru calculul structurilor realizate din profile de oþel formate la rece, au fost
elaborate norme de calcul specifice. În SUA, prima ediþie a normelor AISI (Ame-
rican Iron and Steel Institute) pentru proiectarea elementelor din oþel formate la
rece a apãrut în 1946; aceste norme s-au actualizat cu regularitate pânã la ediþia
lor cea mai recentã din 1999. Prima ediþie a normelor americane unificate, North
American Specification (AISI, 2001), a fost publicatã în 2001. Aceastã normã se
aplicã în SUA, Canada ºi Mexic, pentru proiectarea elementelor din oþel forma-
te la rece.

În Australia ºi Noua Zeelandã, ultima versiune a normei pentru proiectarea struc-


turilor din oþel formate la rece a fost publicatã în decembrie 1996 (AS/NZS, 1996).
Noua ediþie, 2003, este în curs de apariþie.

În Europa, comitetul ECCS (European Convention for Constructional Steelwork) a


elaborat recomandãrile europene pentru proiectarea elementelor din oþel formate
la rece, pentru prima oara, în anul 1987 (ECCS, 1987). De atunci, acest document
european a fost revizuit ºi publicat în 1996 ca ºi prenormã europeanã Eurocode 3,
Partea 1.3 (ENV1993-1-3, 1996). În prezent, este disponibilã în versiunea finalã ºi
Euronorma corespunzãtoare: EN 1998-1-3.

În România existã din anul 1997 versiunea tradusã ºi adaptatã a ENV1993-1-3, cu


denumirea „Normativ pentru calculul elementelor din oþel cu pereþi subþiri forma-
Capitolul 1. | Introducere 21

Fig. 1.1: Secþiuni formate la rece


(Trebilcock, 1994)

te la rece“ indicativ NP012-1997 (NP012-1997). Standardul de profil, STAS


10108/2-1983, mai vechi, este bazat, în principal, pe norma AISI-1968.

Domeniile de utilizare ale profilelor din oþel formate la rece, ca elemente de rezis-
tenþã, sunt variate, mergând de la industria construcþiilor pânã la industria auto-
mobilelor, în aeronauticã, construcþii navale, industria chimicã etc.

„ 1.2 Profile din oþel formate la rece


1.2.1 Tipuri de profile din oþel formate la rece

Elementele structurale din oþel formate la rece pot fi clasificate în douã tipuri dis-
tincte:

1. Profile în cadrul structurii de rezistenþã propriu-zise a clãdirii;


2. Panouri de tablã profilatã pentru învelitoare sau planºee.
Partea I. | Utilizarea profilelor din oþel formate la rece în construcþii 22

b) Secþiuni compuse deschise

a) Secþiuni deschise simple c) Secþiuni compuse închise

Fig. 1.2: Tipuri de secþiuni formate la rece

Prima categorie include, aºa cum se aratã în figura 1.2, secþiuni deschise simple
(figura 1.2a), secþiuni compuse deschise (figura 1.2b) sau secþiuni compuse închi-
se (figura 1.2c). În mod obiºnuit, înãlþimea secþiunilor variazã de la 50–70mm pâ-
nã la 350–400mm, cu grosimi de aproximativ 1–6mm.

Panourile din tablã, realizate din table profilate sau casete, sunt arãtate în figura
1.3. Înãlþimea panourilor variazã de obicei între 20mm ºi 200mm, în timp ce gro-
simile variazã între 0.4–1.5mm.

Fig. 1.3: Table profilate ºi casete


Capitolul 1. | Introducere 23

a) Profile de tablã b) Profile de tablã c) Tablã cu profil înalt pentru planºee


pentru acoperiº pentru perete

Fig. 1.4: Profile de tablã cutatã de tip LINDAB

Figura 1.4 aratã câteva exemple de table cutate de tip LINDAB.

Pentru construcþii, profilele formate la rece prezintã urmãtoarele avantaje (Yu, 2000):

1. Prin formare la rece, pot fi realizate în mod economic profile cu secþiuni


adaptate pentru aplicaþii specifice;
2. Folosirea profilelor formate la rece este mai economicã decât laminatele la
cald, pentru încãrcãri ºi deschideri relativ reduse;
3. Profilele formate la rece pot fi realizate astfel încât sã poatã fi transportate
în mod compact ºi economic (cazul profilelor Z de tip LINDAB, cu tãlpi ine-
gale, care pot fi suprapuse pentru transport ºi ambalare);
4. Din punct de vedere structural, panourile din tablã cutatã pentru învelitori sau
pentru planºee uºoare au rolul de a susþine sarcini perpendiculare pe planul lor,
dar pot acþiona, de asemenea, ºi ca diafragme la acþiunea forþelor orizontale.

Comparativ cu alte materiale de construcþie, cum ar fi lemnul sau betonul, pentru


elementele din oþel formate la rece pot fi evidenþiate urmãtoarele avantaje:

1. Greutate redusã;
2. Rezistenþã ºi rigiditate ridicate;
3. Fabricaþie uºoarã;
4. Montaj rapid ºi uºor;
5. Acurateþe sporitã a detaliilor;
6. Calitate uniformã;
7. Costuri reduse la transport ºi manipulare;
8. Sunt incombustibile, nu putrezesc ºi sunt insensibile la acþiunea insectelor;
9. Sunt reciclabile.
Partea I. | Utilizarea profilelor din oþel formate la rece în construcþii 24

1.2.2 Tehnologii de fabricare

Elementele formate la rece pot fi fabricate prin urmãtoarele procedee:

1. Laminare la rece
2. Îndoire la rece
3. Presare la rece

În cazul laminãrii la rece, banda din care se executã profilul este trecutã succesiv
printr-o serie de role, îndoirea fãcându-se progresiv. Fiecare pereche de role produce o
anumitã cantitate de deformaþie într-o secvenþã de tipul celei prezentate în figura 1.5.

Figurile 1.6 (a ºi b) aratã douã linii de laminare pentru produse liniare (profile),
respectiv pentru panouri de tablã cutatã.

Role de laminare în diferite etape de formare

Profil în diverse etape


Fig. 1.5: Etape în laminarea la rece a unei secþiuni simple (Rhodes, 1991)
Capitolul 1. | Introducere 25

a) profile; b) table
Fig. 1.6: Linii de laminare industriale

Schimbarea rolelor de laminare la rece, pentru a obþine profile de forme ºi/sau


mãrimi diferite, este consumatoare de timp ºi stagneazã producþia. Pe liniile
moderne de laminare sunt folosite de obicei role ajustabile, care permit o schim-
bare rapidã pentru diferite game de mãrimi ale secþiunii transversale.

Fig. 1.7: Îndoirea la rece


Partea I. | Utilizarea profilelor din oþel formate la rece în construcþii 26

Îndoirea la rece este un procedeu mai simplu decât laminarea, dar ºi are aplicabi-
litate limitatã. Profile cu lungimi reduse ºi cu geometrie simplã se pot realiza prin
îndoiri succesive, aºa cum se aratã în figura 1.7.

Presarea la rece este mai rãspânditã decât îndoirea ºi permite producerea unei
mari varietãþi de forme secþionale. Prin acest procedeu, o secþiune este formatã
prin presarea tablei, aºa cum se aratã în figura 1.8. Fiecare îndoiturã este obþinutã
separat. Acest procedeu are, de asemenea, limitãri în ceea ce priveºte geometria ºi
lungimea elementelor care pot fi produse.

Laminarea la rece este utilizatã în mod uzual pentru producerea de cantitãþi mari
de profile cu aceeaºi formã a secþiunii transversale. Costurile iniþiale ale investi-
þiei sunt ridicate, dar manopera ulterioarã este redusã. Presarea la rece este utili-
zatã, în mod uzual, pentru a produce cantitãþi reduse de profile, atunci când este
cerutã o varietate mare de forme ale secþiunilor transversale.

Fig. 1.8: Presarea la rece


Capitolul 1. | Introducere 27

1.2.3 Caracteristici ale profilelor formate la rece datorate procesului de


fabricaþie

Procedeul de fabricaþie influenþeazã anumite caracteristici mecanice ºi geometrice


ale profilelor formate la rece. În primul rând, formarea la rece produce modificarea
curbei caracteristice a oþelului. Prin ecruisare, laminarea la rece conduce la creºte-
rea limitei de curgere, uneori ºi a rezistenþei la rupere, fenomen mai accentuat în col-
þurile profilelor ºi apreciabil în inimi ºi tãlpi. Presarea la rece lasã aceste caracteris-
tici aproape neschimbate în inimi ºi tãlpi. Evident, ecruisarea nu se produce în cazul
secþiunilor laminate la cald, aºa cum se aratã în tabelul 1.1 (Rondal, 1998).

Creºterea limitei de curgere ºi a rezistenþei la rupere funcþie


Tabel 1.1.
de procedeul de fabricaþie a profilelor
Procedeul de fabricaþie Laminare Formare la rece
la cald Laminare Presare
Limita de curgere Colþuri — ridicatã ridicatã
Inimi — moderatã —
Rezistenþa la rupere Colþuri — ridicatã ridicatã
Inimi — moderatã —

Aºa cum s-a menþionat deja, creºterea limitei de curgere se datoreazã ecruisãrii ºi
depinde de tipul de oþel utilizat. Creºterea rezistenþei la rupere se datoreazã fenome-
nului de îmbãtrânire, care fragilizeazã materialul, a cãrui ductilitate a fost deja redu-
sã prin ecruisare ºi depinde de caracteristicile metalurgice ale oþelului. Figura 1.9 pre-
zintã comparativ curbele caracteristice ale oþelului înainte ºi dupã ecruisare.

Figura 1.10 aratã modificarea limitei de curgere pentru douã secþiuni formate la rece.

Valoarea medie a limitei de curgere pe ansamblul profilului creºte cu numãrul de


îndoituri. Formula limitei de curgere medii se determinã cu ajutorul formulei (1.1) din
normativul românesc pentru calculul elementelor din oþel formate la rece (NPO, 1997):

fya = fyb + (fu – fyb) k n t2 / Ag ≤ (fu + fyb) / 2 (1.1)

în care:
fyb , fub – limita elasticã ºi rezistenþa la rupere a materialului de bazã;
t – grosimea tablei;
Ag – aria brutã a secþiunii;
k – coeficient depinzând de modul de formare la rece (7 – laminare ºi 5 –
alte metode);
n – numãrul îndoiturilor cu o razã interioarã mai mica decât 5t ºi cuprinse
între 0° – 135°.
Partea I. | Utilizarea profilelor din oþel formate la rece în construcþii 28

Fig. 1.9: Influenþa procesului de formare la rece asupra caracteristicilor mecanice ale oþelului

Trebuie avut în vedere însã cã aceastã creºtere a limitei de curgere nu poate fi lua-
tã în considerare decât pentru elementele cu întreaga secþiune efectivã (care nu
voaleazã). De asemenea, aceastã creºtere nu se calculeazã pentru elementele suda-
te în zonele formate la rece sau elementele care sunt supuse tratamentelor termi-

Fig. 1.10: Influenþa formãrii la rece


Capitolul 1. | Introducere 29

ce. În ceea ce priveºte numãrul îndoiturilor luate în considerare, se face distincþie


între solicitãrile de întindere ºi compresiune, pe de-o parte, ºi solicitarea de înco-
voiere, pe de altã parte. La întindere ºi compresiune toate colþurile joacã un rol, pe
când la încovoiere doar cele învecinate tãlpilor profilului.

Profilele laminate la cald sunt afectate de tensiuni reziduale de tip membranar,


care depind de forma secþiunii transversale ºi au o influenþã semnificativã asupra
comportamentului la stabilitate. De aceea, tensiunile reziduale au constituit facto-
rul cel mai important pentru încadrarea profilelor laminate la cald pe diferite cur-
be de flambaj în normele de calcul europene (ENV 1993-1-1, 1992), inclusiv STAS
10108/0-78.

În cazul profilelor formate la rece, tensiunile reziduale sunt în principal de înco-


voiere, aºa cum se aratã în figura 1.11, iar influenþa acestora asupra comportamen-
tului la stabilitate este mai puþin importantã decât cele de tip membranar, dupã
cum se vede în tabelul 1.2 (Rondal, 1988). Pe de altã parte, procedeul de formare
la rece influenþeazã mãrimea tensiunilor reziduale; laminarea la rece produce ten-
siuni reziduale de încovoiere mai mari decât presarea la rece.

Fig. 1.11: Evidenþierea tensiunilor reziduale de tip flexional într-un profil C format la rece
Partea I. | Utilizarea profilelor din oþel formate la rece în construcþii 30

Curbele de flambaj europene au fost calibrate utilizând rezultate experimenta-


le pentru profile formate la cald (laminate sau sudate), obþinute în urma unei
largi campanii de încercãri în Europa anilor 1960 (Sfiintesco, 1970). Aceste
curbe se bazeazã pe binecunoscuta formulã Ayrton-Perry în care factorul de
imperfecþiune α a fost calibrat pe baza rezultatelor experimentale (Rondal ºi
Maquoi, 1979).

Table 1.2. Tipul ºi intensitatea tensiunilor reziduale în profilele din oþel


Metoda de fabricaþie Laminare Formare la rece
la cald laminare Presare
Tensiuni reziduale membranare (σrm) Mare Scãzutã Scãzutã
Tensiuni reziduale flexionale (σrf) Scãzutã Mare Scãzutã

Datoritã faptului cã proprietãþile mecanice ale profilelor formate la rece sunt dife-
rite de cele ale profilelor formate la cald, ar trebui luate în considerare curbe de
flambaj distincte (Dubina, 1995). Chiar dacã astãzi sunt la îndemânã metode
numerice ºi experimentale prin care factorul imperfecþiunilor α sã fie calibrat în
mod adecvat pentru profile formate la rece (Dubina, 2001), pentru simplitatea pro-
cesului de proiectare se utilizeazã aceleaºi curbe de flambaj ca ºi pentru profilele
formate la cald (ENV1993-1-3; NP012-1997).

„ 1.3 Probleme specifice în proiectarea elementelor


formate la rece

1.3.1 Probleme specifice de stabilitate

Elementele metalice cu pereþi subþiri pot fi supuse la unul dintre modurile gene-
rice de flambaj: local, distorsional sau global, ºi la interacþiunea acestora. Flamba-
jul local sau voalarea pereþilor secþiunii transversale, respectiv distorsiunea sau
strâmbarea secþiunii, sunt întîlnite la profilele din oþel formate la rece care, de
regulã, au pereþii subþiri.

Termenul de „flambaj global“ desemneazã flambajul prin încovoiere (Euler) pre-


cum ºi flambajul prin încoviere-rãsucire sau flambajul lateral, prin încovoiere ºi
rãsucire, al grinzilor.

Flambajul distorsional, aºa cum sugereazã ºi denumirea, este modul de pierdere a


stabilitãþii care apare ca o consecinþã a distorsiunii secþiunii transversale. În cazul
profilelor din oþel formate la rece, acesta este caracterizat de deplasarea relativã a
Capitolul 1. | Introducere 31

pereþilor profilului, care se rotesc în jurul axelor colþurilor secþiunii. Mãrimea lun-
gimii de semiundã a flambajului distorsional este în general între cea a flambaju-
lui local ºi a celui global. Ca o consecinþã a creºterii complexitãþii formelor secþi-
unilor transversale ale profilelor formate la rece, calculul caracteristicilor eficace
ale secþiunii transversale în urma flambajului local devine tot mai complicat, iar
flambajul distorsional creºte în importanþã.

Flambajul local ºi cel distorsional pot fi considerate ca fiind moduri de flambaj


„secþionale“ ºi pot interacþiona atât între ele cât ºi cu celelalte moduri globale
(Dubinã, 1996).

Figura 1.12 aratã câteva moduri de flambaj simple ºi în interacþiune, sau cuplate,
pentru un profil cu secþiune C comprimat. Rezultatele au fost obþinute utilizând
Metoda Elementului Finit ºi analiza de stabilitate cu valori proprii (bifurcarea
echilibrului elastic). Pentru o secþiune datã, diferitele moduri de pierdere a stabi-
litãþii barei comprimate centric depind de lungimea de flambaj, aºa cum se aratã
în figura 1.13 (Hancock, 1998).

Graficul arãtat în figura 1.13 a fost obþinut în urma unei analize utilizând Metoda
Fâºiilor Finite ºi descrie modificarea forþei critice de flambaj funcþie de lungimea
de semiundã. Primul minim (Punctul A) apare pe curbã la o lungime de semiun-
dã de 65mm ºi reprezintã voalarea. Voalarea constã în deformarea inimii elemen-
tului, fãrã deplasarea liniei de joncþiune între talpã ºi rigidizarea de capãt. Un al
doilea minim apare în punctul B, la o lungime de semiundã de 280 mm. Acesta
este un mod de flambaj distorsional, cu deplasarea liniei de joncþiune dintre talpã
ºi rigidizarea de capãt, dar fãrã o deplasare de ansamblu a secþiunii transversale.
În anumite articole de specialitate, acest tip de flambaj mai este denumit ºi mod
„local-distorsional“. Tensiunea corespunzãtoare flambajului distorsional este uºor
mai mare decât tensiunea corespunzãtoare flambajului local în punctul A, deci
atunci când un profil cu lungime mare stabilizat pentru flambajul global este
supus la compresiune, este de aºteptat sã-ºi piardã stabilitatea prin voalare, mai
repede decât prin flambajul distorsional.

Elementul îºi pierde stabilitatea generalã prin încovoiere sau încovoiere-rãsucire


la lungimi de semiundã mari (punctele C, D ºi E). În particular, pentru secþiunea
consideratã în figura 1.13, pierderea stabilitãþii prin încovoiere-rãsucire apare
pânã la lungimi de semiundã de aproximativ 1800 mm. La lungimi de semiundã
mai mari, apare flambajul prin încovoiere.

Linia punctatã din figura 1.13, adãugatã figurii originale a lui Hancock (1998), ara-
tã în mod calitativ zona în care apare cuplarea modurilor.
Partea I. | Utilizarea profilelor din oþel formate la rece în construcþii 32

Efectul interacþiunii dintre modurile de flambaj secþional ºi global consistã în creº-


terea sensibilitãþii elementului la imperfecþiuni, conducând la eroziunea tensiuni-
lor teoretice de flambaj (zonele haºurate în figura 1.13). De fapt, datoritã prezenþei
inerente a imperfecþiunilor, interacþiunea modurilor de pierdere a stabilitãþii apa-
re întotdeauna în cazul profilelor cu pereþi subþiri formate la rece.

a. b. c. d. e.

f. g. h. i. j. k.

Fig. 1.12: Moduri de flambaj pentru un profil C format la rece comprimat


Moduri simple: (a) local (L); (b) distorsional (D); (c) încovoiere (F); (d) torsional (T); (e)
încovoiere-rãsucire (FT).
Moduri cuplate (în interacþiune): (f) L + D; (g) F + L; (h) F + D; (i) FT + L; (j) FT + D;
(k) F + FT
Capitolul 1. | Introducere 33

Fig. 1.13: Rezistenþa funcþie de lungimea de semiundã pentru un profil C comprimat (Hancock, 1998)

Figura 1.14 aratã diferenþa de comportament dintre un element din oþel cu secþiu-
ne obiºnuitã ºi un element de aceeaºi lungime cu pereþi subþiri. Sunt prezentate
atât cazul barei ideale cât ºi cazul barei cu imperfecþiuni.

Fig. 1.14: Comportarea unui profil comprimat cu secþiune obiºnuitã (a) ºi, respectiv, cu
pereþi subþiri (b).
Partea I. | Utilizarea profilelor din oþel formate la rece în construcþii 34

Pentru primul element se poate observa cã ruina începe cu îndepãrtarea de la cur-


ba elasticã în punctul B, când prima fibrã atinge limita de curgere ºi se atinge
capacitatea portantã ultimã, Nu, în punctul C, dupã care tinde asimptotic spre cur-
ba teoreticã de comportament rigid-plastic. Teoria elasticã este capabilã sã deter-
mine deplasãrile ºi tensiunile pânã în punctul în care se atinge limita de curgere.
Poziþia curbei rigid-plastice determinã limita absolutã a capacitãþii portante.

În cazul în care elementul este constituit dintr-un profil metalic cu pereþi sub-
þiri, modurile de flambaj secþional apar înaintea iniþierii plasticizãrii. Flambajul
secþional este caracterizat printr-o comportare post-criticã stabilã ºi nu produce
cedarea elementului; acesta, însã, pierde în mod semnificativ din rigiditate.
Plasticizarea începe la colþurile secþiunii transversale, cu puþin înainte de ruina
elementului, când flambajul secþional se transformã într-un mecanism plastic
local cvasi-simultan cu producerea flambajului global (Dubinã, 2000). Figura
1.15, obþinutã printr-o analizã neliniarã elasto-plasticã cu element finit, aratã
clar mecanismul de cedare al unui profil cu pereþi subþiri comprimat (Dubinã ºi
Ungureanu, 2000).

Pentru a þine seama de reducerea rigiditãþii, atunci când flambajul secþional apare
înaintea flambajului global, în practica proiectãrii se opereazã cu caracteristici
geometrice reduse ale secþiunii transversale a profilului.

În figura 1.16 se aratã comparaþia dintre curbele de flambaj pentru un profil C soli-
citat la compresiune, calculate în conformitate cu norma europeanã (ENV,1993),
considerând caracteristicile brute ale secþiunii transversale (fãrã considerarea
flambajului local) ºi caracteristicile reduse ale secþiunii (caz în care are loc interac-
þiunea dintre modul secþional ºi cel global).

1.3.2 Rigitatea la torsiune

Profilele formate la rece au, de regulã, pereþi subþiri ºi în consecinþã, o rigiditate la


torsiune redusã. Multe profile produse la rece sunt cu secþiuni monosimetrice,
având centrul de tãiere excentric faþã de centrul de greutate, aºa cum se aratã în
figura 1.17a. Pentru a produce încovoiere fãrã rãsucire linia forþei trebuie sã trea-
cã prin centrul de tãiere a secþiunii. Orice excentricitate a încãrcãrii faþã de axa
centrului de tãiere va produce deformaþii de rãsucire considerabile într-o grindã
cu pereþi subþiri, aºa cum se aratã în figura 1.17a. În consecinþã, grinzile încovoia-
te necesitã legãturi suplimentare amplasate la diferite intervale, sau în mod conti-
nuu, pentru împiedicarea rãsucirii. Aceste legãturi se impun în mod aproape
curent în cazul grinzilor din profile C sau Z, care îºi pot pierde stabilitatea gene-
ralã datoritã legãturilor laterale insuficiente.
Capitolul 1. | Introducere 35

Fig. 1.15: Mod de cedare al unui profil C comprimat

Fig. 1.16: Efectul voalãrii pereþilor secþiunii asupra capacitãþii portante a unui profil comprimat
Partea I. | Utilizarea profilelor din oþel formate la rece în construcþii 36

Pentru elemente solicitate la compresiune, excentricitatea încãrcãrii faþã de cen-


trul de tãiere poate provoca flambajul prin încovoiere-rãsucire, la o forþã inferioa-
rã celei corespunzãtoare pierderii stabilitãþii prin încovoiere, aºa cum se arata în
figura 1.17b.

a.

b.

Fig. 1.17: Deformaþii de rãsucire

1.3.3 Strivirea localã a inimii

Fenomenul de strivire localã a inimii profilelor se produce în dreptul încãrcãrilor


concentrate sau al reazemelor. Fenomenul reprezintã o problemã importantã pen-
tru profilele ºi tablele formate la rece, având în vedere urmãtoarele:

(a) În proiectarea profilelor formate la rece nu se prevãd în mod uzual rigidizãri


suplimentare pe pereþii secþiunilor în dreptul concentrãrilor de forþe. Un
exemplu în acest sens sunt tablele cutate pentru acoperiº sau pentru plan-
ºee, care sunt continue la trecerea peste pane ºi grinzi;
Capitolul 1. | Introducere 37

(b) Zvelteþea pereþilor secþiunilor transversale ºi implicit a inimilor acestora


este în mod obiºnuit mult mai mare decât în cazul profilelor formate la cald;
(c) În multe cazuri inimile secþiunilor sunt înclinate;
(d) Sunt situaþii numeroase în care elementul de legãturã, prin intermediul cãru-
ia se aplicã încãrcarea transversalã, este excentric faþã de inima profilului.

Strivirea localã a inimii este o problemã specificã, care apare în comportarea pro-
filelor formate la rece, ºi de aceea normele de calcul conþin prevederi în scopul
controlãrii acestui fenomen.

1.3.4 Ductilitatea ºi comportarea în domeniul plastic

Ca efect al flambajului secþional, dar ºi datoritã ecruisãrii în urma procesului de


fabricaþie, profilele formate la rece posedã o ductilitate redusã. În general, nu se
acceptã un calcul plastic pentru profilele cu pereþi subþiri formate la rece. Aºa cum
s-a arãtat ºi în paragraful 1.3.1, dupã iniþierea plasticizãrii, la aceste profile rezer-
va de capacitate portantã este foarte scãzutã. Cu toate acestea, pentru elementele
încovoiate, normele de proiectare acceptã considerarea rezervei de capacitate
portantã în domeniul plastic pentru porþiunea întinsã a secþiunii transversale.

Profilele formate la rece pot fi utilizate în structurile supuse la acþiuni seismice


importante, deoarece existã beneficii structurale importante ca urmare a forþelor
iniþiale reduse, masa structurii fiind micã, dar nu se poate conta pe zone plastice
disipative în aceastã situaþie. În proiectarea antiseismicã, dacã se utilizeazã profi-
le formate la rece, se aplicã un factor de reducere ψ=1, aºa cum se prevede în nor-
mativul de proiectare antiseismicã P100-92 (P100, 1992). În noua versiune a nor-
mei europene, EUROCODE 8 (EN1998-1) se prevede pentru structurile metalice cu
capacitate de disipare redusã un factor de comportare q=1.5 (q=1/ψ, ψ=0.667).
Dacã structura, prin proiectare, asigurã suficientã redundanþã (suprarezistenþã de
proiectare ºi capacitate de redistribuire a eforturilor în urma unor cedãri locale)
poate fi, în principiu, aplicat acest factor de reducere.

1.3.5 Îmbinãri

Datoritã grosimilor reduse ale pereþilor profilelor formate la rece, metodele con-
venþionale de îmbinare, prin sudare sau cu ºuruburi, deºi posibile, sunt, în gene-
ral, mai puþin utilizate, accentul punându-se pe tehnologiile specifice mai potrivi-
te materialelor cu grosime redusã. În cazul tehnologiilor aplicate curent, specifice
profilelor cu pereþi subþiri formate la rece, se evidenþiazã îmbinãrile cu nituri oar-
be ºi cele cu ºuruburi autoperforante ºi/sau autofiletante. Bolþurile aplicate prin
împuºcare sunt, de asemenea, utilizate în mod curent pentru prinderea unei table
Partea I. | Utilizarea profilelor din oþel formate la rece în construcþii 38

subþiri de profile cu grosime de perete mai mari (de exemplu: profile laminate la
cald).

Mai recent, au apãrut ºi alte metode de îmbinare, specifice profilelor cu pereþi sub-
þiri, cum ar fi îmbinãrile cu adezivi sau cele prin presare ºi/sau ºtanþare.

Îmbinãrile cu adezivi folosesc rãºini epoxidice sau adezivi acrilici. Avantajul îmbi-
nãrilor cu adezivi constã într-o bunã repartizare a eforturilor în zona îmbinãrii,
însã necesitã o tratare atentã a suprafeþelor de contact din îmbinare ºi timp de întã-
rire a adezivului. Prezintã o rezistenþã bunã la solicitãri de forfecare însã sunt sla-
be pentru solicitãri de întindere. Este discutabilã comportarea lor în timp ºi la sar-
cini repetate ºi/sau reversibile.

Îmbinãrile prin presare (press-joining) sau ºtanþare, de tip „Rosette“ (Makelainen


ºi Kesti, 1999), reprezintã o metodã nouã de îmbinare a profilelor cu pereþi subþiri.

Pot exista ºi îmbinãri mecanice speciale, specifice anumitor tipuri de structuri,


cum ar fi structurile de depozitare, la care grinzile de susþinere a platformelor de
depozitare au la capete dispozitive speciale de fixare. La aceste tipuri de structuri,
în general, stâlpii sunt alcãtuiþi din profile cu pereþi perforaþi, pentru a permite
fixarea grinzilor la diferite nivele.

1.3.6 Proiectarea asistatã de experiment

Deºi tehnologia formãrii la rece prezintã avantajul de a permite obþinerea unor


profile cu secþiuni variate, din punct de vedere al proiectãrii, calculul acestor ele-
mente poate fi deosebit de complex. Sistemele structurale alcãtuite din diferite
tipuri de profile formate la rece care conlucreazã între ele (cum ar fi învelitoarea
acoperiºurilor, realizatã din pane cu secþiune Z ºi panouri de tablã cutatã) pot con-
duce la situaþii de proiectare dificil de controlat prin relaþii de calcul analitice.
Bineînþeles, analiza numericã cu ajutorul unui program de calcul cu element finit
reprezintã întotdeauna o posibilitate de rezolvare a unor astfel de situaþii, dar de
cele mai multe ori modelarea este complicatã ºi costisitoare din punct de vedere
al timpului de lucru. Pentru astfel de probleme, normele de proiectare moderne
permit utilizarea de proceduri experimentale pentru evaluarea performanþelor
structurale. Analiza experimentalã poate fi utilizatã integral, înlocuind proiectarea
prin calcul, sau poate fi utilizatã în combinaþie cu calculul numeric. Evident, doar
laboratoarele acreditate pot efectua astfel de programe experimentale ºi elibereazã
certificate de conformitate.
Capitolul 1. | Introducere 39

1.3.7 Norme de calcul

În paragraful 1.1 s-a fãcut deja referire la normele pentru proiectarea elementelor
din oþel formate la rece existente în Europa, Statele Unite ale Americii ºi Austra-
lia. În continuare se vor face câteva precizãri referitoare la norma româneascã de
profil „Normativ pentru calculul elementelor din oþel cu pereþi subþiri formate la
rece“ indicativ NP012-1997 (NP012,1997). Acest normativ este dedicat proiectãrii
clãdirilor sau lucrãrilor inginereºti împreunã cu standardul românesc de bazã pen-
tru proiectarea elementelor din oþel, STAS 10108/0-78 (STAS10108/0, 1978), res-
pectiv STAS 10108/2-83, pentru elemente din oþel cu pereþi subþiri formate la rece.

În relaþie cu prevederile generale pentru proiectarea construcþiilor metalice în


conformitate cu EUROCODE 3 Partea 1.1 se poate face trimitere la NP042-2000.

Normativul NP012-1997 reprezintã versiunea tradusã ºi adaptatã a normei euro-


pene EUROCODE 3, Partea 1.3 (ENV1993-1-3, 1996) care este norma europeanã
unificatã pentru proiectarea elementelor din oþel formate la rece cu pereþi subþiri.
Prevederile normei europene sunt limitate la elemente din oþel cu grosimile
cuprinse între 1.0–8.0 mm pentru profile, respectiv 0.5–4.0 mm pentru table. Nor-
mativul foloseºte în exclusivitate metoda stãrilor limitã. Prescripþiile de proiecta-
re nu sunt mult diferite de cele conþinute în norma americanã AISI (AISI, 2001)
însã includ, în general, metode de calcul mai avansate. Pentru calculul caracteris-
ticilor eficace ale profilelor comprimate, spre exemplu, norma europeanã conþine
prevederi de calcul mult mai complexe. Cu toate acestea, în comparaþie cu norma
americanã (AISI, 2001) respectiv norma australianã (AS/NZS, 1996, 1998) nu sunt
prezentate formule de calcul pentru flambajul distorsional.

Aceastã lipsã este acoperitã în normativul românesc, prin prevederile din Capito-
lul 5.3 „Pierderea stabilitãþii prin distorsiunea secþiunii transversale a barei“
(NP012, 1997) în care sunt prezentate formule complete de calcul.

Normativul românesc introduce, de asemenea, în plus faþã de norma europeanã,


Capitolul 5.4 „Bare cu secþiune compusã din elemente formate la rece“. În acest
capitol sunt prezentate formulele de calcul pentru verificarea rezistenþei ºi stabi-
litãþii barelor cu secþiune transversalã compusã, obþinutã prin metode de solidari-
zare specifice, a douã sau mai multor profile formate la rece cu pereþi subþiri.

Pentru considerarea efectului de diafragmã a pereþilor ºi învelitorii din table cuta-


te, în România existã normativul NP041-2000, care este redactat în conformitate
cu prevederile corespunzãtoare ale Convenþiei Europene de Construcþii Metalice.
Partea I. | Utilizarea profilelor din oþel formate la rece în construcþii 40

1.3.8 Rezistenþa la foc

Un parametru important pentru determinarea rezistenþei la foc a unui anumit ele-


ment structural este factorul de masivitate, definit prin raportul dintre perimetrul
secþiunii transversale a profilului supus acþiunii focului ºi aria secþiunii transver-
sale. În cazul profilelor formate la rece, datoritã grosimilor reduse ale pereþilor,
acest factor are valori ridicate, ceea ce conduce la rezistenþe la foc reduse. Din ace-
laºi motiv, în cazul profilelor formate la rece, protecþia la foc cu vopsea intumes-
centã nu este eficientã.

Aplicarea spray-urilor grele, deºi eficientã în mod obiºnuit, nu este o soluþie uzua-
lã pentru profilele formate la rece zincate. De obicei, pentru protecþia la foc a aces-
tui tip de profile se recomandã izolarea cu vatã mineralã sau alte materiale simi-
lare ºi îmbrãcarea lor cu un sistem de plãci de gips-carton. Aceastã protecþie
asigurã o rezistenþã la foc adecvatã cerinþelor de proiectare impuse de norme.

Funcþie de numãrul de straturi de plãci ºi de izolaþia termicã suplimentarã, acest


tip de protecþie poate asigura o rezistenþã la foc de pânã la 120 de minute.

1.3.9 Protecþia anticorozivã

Rezistenþa la coroziune a profilelor formate la rece depinde de agresivitatea


mediului ºi de tipul ºi grosimea tratamentului de protecþie aplicat. Procedeul de
fabricare la rece permite ca protecþia anticorozivã sã poatã fi aplicatã pe tabla de
bazã înainte de laminare. În consecinþã, tabla zincatã ºi/sau vopsitã poate fi trecu-
tã prin rolele de laminare ºi nu mai necesitã alte tratamente.

Galvanizarea uzualã se executã cu o cantitate de 275 g/mp de Zn (Zn 275), care


corespunde unei grosimi a stratului de zinc de 20 µm pe fiecare parte a tablei. Pro-
tecþia prin zincare este suficientã pentru asigurarea rezistenþei la coroziune pen-
tru toatã durata de viaþã a unei clãdiri, cu condiþia ca aceasta sã fi fost construitã
în mod adecvat. Protecþia anticorozivã poate fi uºor distrusã ca urmare a manipu-
lãrii ºi transportului profilelor. În cazul efectuãrii unor gãuri în profilele zincate,
în mod obiºnuit nu mai este necesar un tratament ulterior, din moment ce stratul
de zinc se transferã pe suprafeþele neprotejate.

Un alt tip de protecþie anticorozivã utilizat în cazul profilelor formate la rece cu


pereþi subþiri este protecþia cu film pe bazã de materiale plastice. Acest tip de pro-
tecþie constã în acoperirea suprafeþei oþelului cu un strat de material plastic, care
poate fi aplicat prin proiectarea pe suprafaþa de protejat a unui strat de material
plastic topit în stare lichidã, prin scufundarea elementului din oþel în suspensii de
Capitolul 1. | Introducere 41

pulberi protectoare, care se întãresc ulterior, sau prin aplicarea directã a unor folii.
Materialul plastic se poate aplica pe banda de oþel înainte de formarea profilului.
Acoperirea benzilor cu un strat de zinc sau de material plastic are ca efect ºi pre-
lungirea duratei de exploatare a instalaþiilor de formare la rece prin reducerea uzu-
rii, deoarece aceste materiale de protecþie sunt mai moi decât oþelul.

Tehnicile de protecþie descrise pot fi ºi combinate între ele. De exemplu, existã


posibilitatea aplicãrii unei protecþii „duplex” care constã dintr-un strat iniþial de
zinc depus prin galvanizare ºi acoperit ulterior în mod suplimentar cu un strat de
vopsea sau de material plastic. Spre exemplu, în cazul tablelor cutate de tip
LINDAB, tabla de oþel este zincatã la cald ºi protejatã în sistem multistrat. Stratul
final de protecþie cu Poliester (PE) sau High Built Poliester (HBPE) conferã o rezis-
tenþã deosebitã la coroziune ºi o bunã stabilitate la acþiunea razelor UV. Partea
inferioarã este protejatã cu un strat special de lac. Opþional, acesta poate fi înlo-
cuit cu un strat NoConDrop, strat ce reþine condensul ºi nu permite picurarea.
Tabla astfel protejatã are durata de viaþã de peste 50 de ani.
2. Aplicaþii ale profilelor din oþel cu pereþi
subþiri formate la rece în construcþii

„ 2.1 Avantajele utilizãrii profilelor din oþel formate la


rece în construcþii

Într-o serie de publicaþii intitulatã „Light Steel“, Steel Construction Institute (SCI)
a publicat un ghid de proiectare a construcþiilor utilizând profilele din oþel forma-
te la rece (Grub, 1997). În conformitate cu acest ghid se prezintã urmãtoarele avan-
taje ale utilizãrii acestor materiale în construcþii.

Avantaje în timpul execuþiei

• Asamblare uºoarã într-o largã gamã de forme structurale ºi arhitecturale;


• Existã metode de îmbinare ºi montaj bine puse la punct;
• Existã posibilitatea prefabricãrii subansamblelor; elementele pot fi livrate la
lungimea necesarã ºi cu toate gãurile pentru ºuruburi realizate din fabricã;
• Asamblarea ºi montajul se realizeazã cu uºurinþã ºi în timp scurt pe ºantier;
elementele individuale, chiar ºi subansamblele se pot manipula ºi monta
manual, fãrã utilaje de ridicare; manopera este redusã ºi nu necesitã o cali-
ficare deosebitã;
• Eventualele modificãri ale structurii se pot realiza pe ºantier mult mai uºor
decât în cazul profilelor laminate la cald; aceasta evident cu aprobarea pro-
iectantului;
• Protecþia la foc se realizeazã cu uºurinþã; sistemele de protecþie cu izolaþie
ºi gips-carton permit obþinerea unei rezistenþe la foc de pânã la 120 minute;
• Erorile de montaj pe ºantier sunt reduse la minim;
• Se obþin construcþii competitive, performante din punct de vedere tehni-
co-economic.

Avantaje în timpul exploatãrii

• Se pot realiza structuri mai uºoare ºi eficiente, într-o mare varietate de forme;
• Se pot obþine deschideri mai mari decât în cazul utilizãrii elementelor din
lemn;
• Sistemul structural permite, în general, obþinerea de spaþii tehnice pentru
cabluri electrice ºi instalaþii sanitare;
Partea I. | Utilizarea profilelor din oþel formate la rece în construcþii 44

• Materialele de protecþie la foc pot fi înlocuite cu uºurinþã în urma unui


eventual incendiu;
• Realizeazã o bunã protecþie termicã ºi se evitã formarea condensului, în
cazul respectãrii detaliilor de realizare;
• Nu afecteazã mediul înconjurãtor, sunt reciclabile, demolarea se face cu
pierderi minime (Burstand, 2000).

Greutatea scãzutã a acestor construcþii este un avantaj deosebit de important în


cazul terenurilor de fundare slabe sau a lucrãrilor de supraetajare sau mansardare.

Profilele formate la rece pot fi utilizate în cadrul aceleiaºi structuri împreunã cu


profilele laminate la cald, acolo unde apar deschideri sau încãrcãri mari. De ase-
menea, la clãdirile multietajate, realizate din profile laminate la cald, se poate pro-
fita de rezistenþa la acþiuni orizontale a panourilor de închidere realizate din pro-
file formate la rece ºi tablã cutatã (Mazzolani ºi Piluso, 1996).

„ 2.2 Aplicaþii
În acest paragraf se prezintã câteva aplicaþii ale elementelor din oþel formate la
rece în construcþii, în care s-au utilizat produse LINDAB.

z Structura de susþinere a învelitorii

În mod tradiþional, prima utilizare structuralã a profilelor din oþel formate la rece
a fost ca pane pentru acoperiº sau rigle de susþinere a tablei cutate pentru pereþi
(figura 2.1). În general sunt folosite secþiuni Z, care permit suprapunerea peste
grinzi în scopul creºterii eficienþei structurale.

z Cadre pentru structura de rezistenþã

Din ce în ce mai mult, în ultimii ani, profilele formate la rece sunt utilizate ºi pen-
tru structurile de rezistenþã principale ale clãdirilor. Astfel, se obþin cadre cu stâlpi
ºi rigle alcãtuite din secþiuni compuse din profile de oþel formate la rece de tipul
celor arãtate în figura 2.2.
Capitolul 2. | Aplicaþii ale profilelor din oþel formate la rece în construcþii 45

Fig. 2.1: Profile Z ºi C utilizate pentru: a) pane de acoperiº (ALCATEL-DATATIM, Timiºoara)


ºi b) rigle de perete (ARBEMA, Arad)

Fig. 2.2: Cadre transversale pentru structura de rezistenþã, alcãtuite din secþiuni compuse
(ARBEMA, Arad)

z Pereþi despãrþitori

O aplicaþie specialã o constituie pereþii despãrþitori pentru clãdiri de locuit sau


administrative. Aceºti pereþi sunt realizaþi din plãci de gips-carton montate pe pro-
file C aºa cum se aratã în figura 2.3.
Partea I. | Utilizarea profilelor din oþel formate la rece în construcþii 46

Fig. 2.3: Perete despãrþitor în interiorul unei clãdiri

Fig. 2.4: Sistem de panouri prefabricate pentru pereþi ºi acoperiº din lemn
Capitolul 2. | Aplicaþii ale profilelor din oþel formate la rece în construcþii 47

z Panouri de perete prefabricate (sistem „wall-stud“)

Panourile de perete pot fi preasamblate în fabricã ºi montate pe ºantier, aºa cum


se aratã în figurile 2.4, 2.5 ºi 2.6.

Fig. 2.5: Instalarea elementelor prefabricate pentru o casã


de locuit unifamilialã
Partea I. | Utilizarea profilelor din oþel formate la rece în construcþii 48

Fig. 2.6: Panouri prefabricate realizate cu profile C


perforate în vederea ruperii punþii termice

Fig. 2.7: Grinzi pentru planºee:


(a) Profile C amplasate pe grinzile principale ale structurii de rezistenþã metalice
(b) Profile C amplasate direct pe pereþii prefabricaþi (sistem „wall-stud“)
(c) Detaliu prindere grindã de planºeu
(d) Montarea tablei cutate pentru un planºeu uºor
Capitolul 2. | Aplicaþii ale profilelor din oþel formate la rece în construcþii 49

z Grinzi pentru planºee (figurile 2.7 ºi 2.8)

Profilele formate la rece pot fi utilizate ca o alternativã la grinzile din lemn pentru
planºee cu deschideri reduse.

Fig. 2.8: Structura planºeului: grinzi din profile formate la rece ºi tablã cutatã, amplasate pe
structura de rezistenþã metalicã
Partea I. | Utilizarea profilelor din oþel formate la rece în construcþii 50

z Panouri de tablã profilatã pentru planºee mixte oþel-beton (figurile 2.9 ºi 2.10).

În aceastã situaþie tabla cutatã poate fi utilizatã cu rol de cofraj pierdut, dar ºi în
conlucrare cu betonul dacã dispune de amprente sau s-au prevãzut conectori, pen-
tru preluarea eforturilor, obþinându-se astfel un planºeu mixt din oþel-beton.

z Ferme (figurile 2.11 ºi 2.12)

Fermele metalice realizate din profile formate la rece cu pereþi subþiri se realizea-
zã în mod uzual folosind îmbinãri cu ºuruburi obiºnuite. Existã, de asemenea,
posibilitatea realizãrii îmbinãrilor cu ºuruburi autofiletante sau prin ºtanþare (sis-
tem „Rosette“).

Fig. 2.9: Planºee din beton cu tablã cutatã ºi grinzi metalice

Fig. 2.10: Planºeu mixt oþel-beton:


(a) Cofrajul din tablã cutatã ºi armãturi
(b) Poziþionarea tablei pe grinzile metalice
Capitolul 2. | Aplicaþii ale profilelor din oþel formate la rece în construcþii 51

Fig. 2.11: Ferme realizate din sec-


þiuni compuse din profile C de
tip LINDAB, îmbinate cu ºuru-
buri, pentru o supraetajare (AL-
CATEL–DATATIM, Timiºoara)

Fig. 2.12: Sistem „wall-stud“ cu


utilizarea fermelor pentru
acoperiº (Dubina º.a., 2001 b):
(a) structura de rezistenþã

(b) clãdirea finisatã


Partea I. | Utilizarea profilelor din oþel formate la rece în construcþii 52

z Cadre din elemente îmbinate cu ºuruburi pentru clãdiri industriale (figura 2.13)

Fig. 2.13: Structura de rezistenþã pentru o supraetajare, realizatã din secþiuni compuse
(Dubina º.a., 2001 a):
(a) vedere generalã; (b) secþiune compusã
(c) detaliu îmbinare steaºinã; d) detaliu îmbinare coamã
Capitolul 2. | Aplicaþii ale profilelor din oþel formate la rece în construcþii 53

z Sisteme de depozitare

Sistemele de depozitare paletizate utilizeazã, în general, cadre din profile formate


la rece perforate ºi sisteme speciale de prindere, pentru a putea schimba uºor pozi-
þia pe verticalã a rafturilor pentru depozitarea produselor (figurile 2.14 ºi 2.15).

Fig. 2.14: Cadre pentru depozitare paletizatã

Fig. 2.15: Profile perforate ºi detalii


de îmbinare
Partea I. | Utilizarea profilelor din oþel formate la rece în construcþii 54

z Clãdiri prefabricate

O aplicaþie larg rãspânditã pentru profilele formate la rece o constituie unitãþile


prefabricate pentru clãdirile de locuit ºi birouri. Acestea sunt uºor de transportat
ºi se pot utiliza pentru construcþii sezoniere sau chiar pentru clãdiri definitive, aºa
cum se aratã în figura 2.16.

Fig. 2.16: Unitãþi modulare prefabricate utilizate pentru un cãmin studenþesc la Universita-
tea din Walles, Cardiff (Lawson, 1999)
(a) Unitate modularã prefabricatã; (b) Clãdirea în timpul construcþiei; (c) Clãdirea finisatã
Capitolul 2. | Aplicaþii ale profilelor din oþel formate la rece în construcþii 55

Bibliografie

1. AISI – American Iron and Steel Institute (1996): Cold-Formed Steel Design
Manual, Washington, D.C.
2. AISI – American Iron and Steel Institute (1999): Specification for the Design of
Cold-Formed Steel Structural Members with Commentary, 1996, Edition, Sup-
plement No. 1, Washington, D.C.
3. AISI – American Iron and Steel Institute (2001): North American Specification
for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members with Commentary,
Washington, D.C.
4. AS/NZS 4600 – Australian Standards / New Zealand Standards (1996): Cold-
formed Steel Structures, Sydney.
5. AS/NZS – Australian Standards / New Zealand Standards (1998): Cold-formed
Steel Structures – Commentary (Supplement 1 to AS/NZS 4600:1996), Sydney.
6. Burling, P.M. et al. (1990): Building with British Steel, British Steel pls.,
England, No. 1.
7. Burstand, H. (2000): Light Gauge Steel Framing for Housing, SBI – Swedish
Institute of Steel Construction, IISI – International Iron and Steel Institute
Publication 170, Brussels, Belgium.
8. Dubina, D. (1995): Structural characteristics of cold-formed sections, in Semi-
nar on Eurocode 3-Part. 1.3: Cold-formed gauge members and sheeting (Ed. D.
Dubina, I. Vayas), Ed. Klidarithmos C. Books, Athens, 9-63.
9. Dubina, D. (1996): Coupled instabilities in bar members-General Report. Cou-
pled Instabilities in Metal Structures – CISM’96 (Rondal J., Dubina D. & Gion-
cu V., Eds.) Imperial College Press, London, 119-132.
10. Dubina, D., Rondal, J. & Vayas, I, Editors (1997): Design of Steel Structures;
EUROCODE 3-Worked Examples. Bridgeman Ltd., Timisoara, Romania.
11. Dubina, D. (2000): Recent research advances and trends on coupled instabili-
ty of bar members. General Report – Session 3: Bar Members, in Coupled
Instabilities in Metal Structures – CIMS’2000 (Camotin D., Dubina D. and
Rondal J., Eds.), Imperial Colleague Press, Lisbon, London, 131-144.
12. Dubina, D. (2001): The ECBL approach for interactive buckling of thin-walled
steel members. Steel & Composite Structures 2001; 1(1):75-96.
13. Dubina, D., Ungureanu, V., Georgescu, M., Fülöp, L. (2001 a): Innovative Cold-
Formed Steel Structure for Restructuring of Existing RC or Masonry Buildings by
Vertical Addition of Supplementary Storey. THIN-WALLED STRUCTURES
„Advances and Developments“, Elsevier (Ed. by J. Zaras, K. Kowal-Michalska,
J. Rhodes), 187-194.
14. Dubina, D., Ungureanu, V., Fülöp, L., Nagy, Zs. & Larsson, H. (2001 b): LINDAB
Cold-Formed Steel Structures for Small and Medium Size Non-Residential Buil-
dings in Seismic Zones. The 9th Nordic Steel Construction Conference –
Partea I. | Utilizarea profilelor din oþel formate la rece în construcþii 56

NSCC2001, Helsinki, Finland, June 18-20 2001, Ed. by P. Makelainen, J. Kesti,


A. Jutila, O. Kaitila, 463-470.
15. ECCS – European Convention for Constructional Steelwork (1987): European
recommendations for design of Light Gauge Steel Members. ECCS Technical
Committee 7, Brussels.
16. ECCS – European Convention for constructional Steel Work, TWG 7.5 (1998):
Worked Examples accounting to Eurocode 3 Part 1.3. Brussels.
17. ENV1998 (1994): EUROCODE 8 – Design provisions for earthquake resistant
Structures. CEN, European Committee for Standardisation, Brussels.
18. EUROCODE 3 (2001) EN 1993-1.1 Design of Steel Structures. Part 1.1: General
Rules and Rules for Buildings, European Committee for Standardisation, Final
Draft.
19. ENV 1993-1-3 EUROCODE 3 (1996): Design of Steel Structures, Part 1.3: Gene-
ral Rules, Supplementary Rules for Cold-Formed Thin-Gauge Members and
Sheeting. CEN/TC 250/SC3 – European Committee for Standardisation, Brus-
sels.
20. Grub, P.J. (1997): Building Design using Cold-Formed Steel Sections: Construc-
tion Detailing and Practice. SCI publication P165, the Steel Construction Insti-
tute, London (Ascot).
21. Hancock, G.J. (1997): Light Gauge Construction. Progress in Structural Engine-
ering and Materials, Vol. I (I), 25-30.
22. Hancock, G.J. (1998): Design of Cold-formed Steel Structures. 3rd Edition, Aus-
tralian Institute of Steel Construction, Sydney.
23. Makelainen, P., Kesti, J. (1999): Advanced method for lightweight steel joining.
Journal of Constructional Steel Research, No. 49, 107-116.
24. Mazzolani, M.F., Piluso V (1996): Theory and Design of Seismic Resistant Steel
Frames. E & FN Spon, London.
25. Murray, N.W. (1985): Introduction to the theory of thin-walled structures. Cla-
redon Press, Oxford.
26. NP012-1997 (1997): Normativ pentru calculul elementelor din otel formate la
rece. Buletinul Construcþiilor, Vol. 15, 1998.
27. NP041-2000 (2000): Normativ de calcul pentru construcþii metalice cu diafrag-
me din tablã cutatã. Buletinul Construcþiilor, Vol. 19-20, 2001.
28. NP042-2000 (2000): Normativ privind prescripþiile generale de proiectare. Veri-
ficarea prin calcul a elementelor de construcþii ºi a îmbinãrilor acestora. Bule-
tinul Construcþiilor, Vol. 19-20, 2001.
29. Predeschi, R.F., Sinha, B.P., Davies, R. (1997): Advanced connection techniqu-
es for cold-formed steel structures. Journal of Structural Engineering (ASCE),
vol. 123(2), 138-144.
30. Rondal, J. and Maquoi, R. (1979): Formulation d’Ayrton-Perry pour le flambe-
ment des barres metalliques. Construction Metallique, 4(1979), 41-53.
Capitolul 2. | Aplicaþii ale profilelor din oþel formate la rece în construcþii 57

31. Rondal, J. (1988): Thin-walled structures-General Report. Stability of Steel


Structures (Ed. Ivanyi M.), Akademiai Kiado, Budapest, Vol. 2, 849-866.
32. Rhodes, J. (Ed.) (1991): Cold-Formed Members in Constructional Steel Design –
An International Guide, Elsevier, Oxford.
33. Sfiintesco, D. (1970): Fondement experimental des curbes europeenes de flam-
bement. Construction Metallique 3 (1970).
34. STAS 10108/0-78: Construcþii civile, industriale ºi agricole. Calculul elemente-
lor din oþel.
35. STAS 10108/2-83: Construcþii din oþel. Calculul elementelor din oþel alcãtuite
din profile cu pereþi subþiri, formate la rece.
36. Yu, Wei-Wen (2000): Cold-formed Steel Design (3rd Edition). John Willey &
Sons, New York.
PARTEA II.

Recomandãri de calcul ºi proiectare


a elementelor structurale
realizate din profile din oþel cu
pereþi subþiri formate la rece
3. Caracteristici geometrice eficace ale
secþiunilor profilelor cu pereþi subþiri

„ 3.1 Generalitãþi
(1) Efectul voalãrii pereþilor va fi luat în considerare în determinarea rezistenþei ºi
rigiditãþii barelor ºi tablelor profilate la rece. Acest lucru se realizeazã prin utiliza-
rea caracteristicilor geometrice ale secþiunii eficace, determinate pe baza lãþimilor
eficace ale pereþilor componenþi expuºi fenomenului de voalare.

Sensibilitatea la voalare a unui perete plan depinde de tipul de perete, natura soli-
citãrii, marca oþelului ºi zvelteþea peretelui (raportul lãþime de perete/grosime de
perete). O secþiune transversalã poate fi compusã din pereþi interiori rezemaþi pe
alþi doi pereþi adiacenþi, respectiv pereþi exteriori rezemaþi pe un singur perete
adiacent. Pereþii interiori pot avea rigidizãri intermediare, iar cei exteriori rigidi-
zãri intermediare ºi/sau marginale. În tabelul 3.1 se dau valorile limitã ale zvelte-
þii de perete peste care se produce fenomenul de voalare.

Paragrafele urmãtoare din prezentul normativ prezintã calculul de rezistenþã ºi


stabilitate a elementelor structurale a cãror secþiune transversalã are în componen-
þã cel puþin un perete care voaleazã. Calculul elementelor structurale din oþel for-
mate la rece la care nu se produce voalarea pereþilor se face în conformitate cu
STAS 10108/0-78.

(2) Lãþimea geometricã bp a peretelui plan utilizatã pentru calculul lãþimii eficace
se va mãsura din centrul colþului.

Pentru calcul, secþiunea se va trata ca fiind alcãtuitã din elemente plane cu colþuri
rectangulare dacã sunt îndeplinite condiþiile:
r ≤ 5t ºi r/bp ≤ 0.15
Dacã condiþiile de mai sus nu sunt îndeplinite, caracteristicile geometrice ale
secþiunii se vor calcula þinând seama de rotunjirile colþurilor.

(3) Deplasarea axei neutre faþã de poziþia iniþialã, ca urmare a luãrii în considerare
a ariei eficace, se va introduce conform paragrafului 4.3.
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 62

(4) Determinarea lãþimii eficace a unui perete plan comprimat ºi/sau încovoiat se
face în funcþie de zvelteþea redusã de perete ºi valoarea fyb a limitei de curgere.
Modul de calcul al lãþimii eficace depinde de tipul de perete ºi se prezintã în para-
grafele 3.2 ºi 3.3.

(5) La determinarea rezistenþei la voalare, pentru limita de curgere fy se va conside-


ra fyb, limita de curgere a materialului de bazã.

(6) Pentru tablele profilate protejate prin imersare în baie metalicã ºi având grosimea
nominalã tc,nom pânã la 1.5 mm, executate cu toleranþe de pânã la jumãtate din tole-
ranþele prescrise, grosimea de calcul t a peretelui se poate lua egalã cu grosimea
nominalã a tablei mamã tc.

În cazul tablelor din oþel profilate protejate prin imersare în baie metalicã, precum
ºi în cazul benzilor din oþel profilate, grosimea tablei-mamã tc se ia egalã cu (tc,nom–tz),
unde tz este grosimea stratului de zinc pentru protecþia anticorozivã (care se adoptã
în cazuri uzuale de 0.04 mm pentru ambele feþe la un loc, corespunzãtor unui dozaj
de 275 g/m2).

„ 3.2. Pereþi fãrã rigidizãri (pereþi plani)


(1) Coeficientul de reducere ρ utilizat în calculul lãþimii eficace pentru pereþi reze-
maþi pe douã laturi (tabelul 3.2) sau pentru pereþi rezemaþi pe o singurã laturã
(tabelul 3.3), se determinã dupã cum urmeazã:

Pentru σcom,Ed = fyb/γM1, factorul de reducere ρ se obþine astfel

dacã ≤ 0.673: ρ = 1.0 (3.1a)

dacã > 0.673: ρ = (1 - 0,22 / ) (3.1b)

pentru care zvelteþea redusã este datã de relaþia:

(3.2)

unde
kσ – coeficientul de voalare determinat conform tabelului 3.2 sau tabelului 3.3
ε – este raportul , unde fyb se calculeazã în N/mm2.
Capitolul 3. | Caracteristici ale secþiunii eficace 63

(2) În starea limitã ultimã, capacitatea portantã a unui perete se atinge atunci când
efortul unitar maxim de compresiune atinge limita de curgere.

(3) Pentru valori ale efortului unitar sub limita de curgere σcom,Ed < fyb/γM1 se poate
utiliza una din urmãtoarele douã soluþii:

Soluþia 1. Se utilizeazã formulele (3.1a) ºi (3.1b) în care zvelteþea plãcii se


înlocuieºte cu zvelteþea redusã a plãcii , datã de relaþia:

(3.3)

Soluþia 2. Se utilizeazã urmãtoarele formule:

ρ=1 când ≤ 0.673 (3.4a)

, dar ρ ≤ 1 când > 0.673 (3.4b)

(4) Pentru calculul caracteristicilor eficace la starea limitã a exploatãrii normale, ρ


se poate determina dupã una din urmãtoarele douã soluþii:

Soluþia 1. Se utilizeazã formulele din paragraful (1) în care zvelteþea plãcii în


starea limitã ultimã se înlocuieºte cu zvelteþea plãcii corespunzãtoare stãrii

limitã a exploatãrii normale, datã de relaþia:

(3.5)

unde:
σcom.Ed,ser – efortul unitar de compresiune corespunzãtor stãrii limitã a exploatãrii
normale.

Soluþia 2. Se utilizeazã relaþiile (3.4a), respectiv (3.4b), în care se înlocuieºte zvel-


teþea redusã de placã prin zvelteþea plãcii corespunzãtoare stãrii limi-
tã a exploatãrii normale din relaþia (3.5).

(5) În tabelele 3.2 ºi 3.3, lãþimea geometricã a peretelui plan este bp. În cazul
pereþilor laterali nerigidizaþi intermediar ai cutelor tablei profilate, notaþia si este
echivalentã cu bp.
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 64

Tabelul 3.1. Zvelteþi limitã ale pereþilor


Capitolul 3. | Caracteristici ale secþiunii eficace 65

Tabelul 3.2. Calculul lãþimii eficace. Pereþi interiori comprimaþi


Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 66

Tabelul 3.3. Calculul lãþimii eficace. Pereþi exteriori comprimaþi


Capitolul 3. | Caracteristici ale secþiunii eficace 67

(6) La determinarea lãþimii eficace a unei tãlpi sub acþiunea unui efort unitar de
încovoiere, raportul tensiunilor din tabelele 3.2, respectiv 3.3 poate fi

determinat folosind caracteristicile geometrice ale secþiunii brute.

(7) La determinarea lãþimii eficace a unei inimi raportul tensiunilor ψ poate fi cal-
culat considerând secþiunea eficace a tãlpii comprimate ºi secþiunea brutã a
inimii.

(8) Se pot repeta iterativ operaþiile de la (6) ºi (7) folosind secþiunea eficace deja
calculatã în locul secþiunii brute.

(9) În cazul inimilor înclinate a tablei cutate profilate se va utiliza metoda simpli-
ficatã conform paragrafului 3.3.4.

„ 3.3. Pereþi cu rigidizãri marginale sau intermediare


3.3.1. Generalitãþi

(1) Calculul pereþilor cu rigidizãri se bazeazã pe ipoteza cã rigidizarea lucreazã ca


o grindã pe mediu elastic, iar acest mediu elastic are o rigiditate de tip resort care
depinde de rigiditatea la încovoiere a pereþilor plani adiacenþi ºi de condiþiile de
margine ale peretelui în cauzã.

(2) Determinarea rigiditãþii la rotire a unei rigidizãri se face aplicând o forþã uni-
tarã pe unitatea de lungime, aºa cum este exemplificat în figura 3.1. Rigiditatea K
pe unitatea de lungime este:
K=u/δ (3.6)

unde:
δ – este sãgeata rigidizãrii datoratã forþei unitare u.

(3) La determinarea valorilor rigiditãþilor la rãsucire Cθ, Cθ,1 ºi Cθ,2 se va þine cont
de efectele posibile ale altor rigidizãri care existã la acelaºi element sau la alt ele-
ment al secþiunii transversale solicitat la compresiune.
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 68

Fig. 3.1. Determinarea rigiditãþii resortului

(4) Pentru o rigidizare marginalã sãgeata δ se calculeazã cu relaþia:

(3.7)

cu θ = u bp / Cθ

(5) Modul de calcul al rigiditãþii Cθ pentru secþiunile C ºi Z este prezentat de


asemenea în figura 3.1.

(6) Pentru o rigidizare intermediarã rigiditãþile Cθ,1 ºi Cθ,2 se pot considera în mod
acoperitor egale cu zero ºi sãgeata δ are expresia:

(3.8)
Capitolul 3. | Caracteristici ale secþiunii eficace 69

(7) Capacitatea portantã a rigidizãrii este datã de rezistenþa acesteia la voalare cal-
culatã funcþie de aria ei eficace. Coeficient de reducere χ se va determina conform
paragrafului 5.1.2., funcþie de zvelteþea relativã de perete ºi de coeficientul
imperfecþiunilor α;

α = 0.13 (conform curbei de flambaj a0);


(3.9)

unde σcr,s este efort unitar critic de voalare a rigidizãrii determinatã conform para-
grafelor 3.3.2, 3.3.3 ºi 3.3.4.

3.3.2. Rigidizãri marginale

3.3.2.1. Condiþii generale

(1) Rigidizãrile marginale (adicã rebordurile sau rebordurile rigidizate) nu pot fi


considerate ca reazem pentru peretele plan adiacent lor, decât dacã unghiul pe
care îl fac cu acest perete se abate de la unghiul drept în oricare sens cu cel mult
45° ºi dacã c ≥ 0.2bp (unde semnificaþiile notaþiilor „c” ºi „bp” rezultã din figura
3.2). În caz contrar, aceste rigidizãri nu conteazã ca reazeme.

(2) Aria eficace a rigidizãrilor marginale poate fi calculatã cu metoda generalã,


conform 3.3.2.2 sau cu metoda simplificatã, conform 3.3.2.3.

Fig. 3.2: Tipuri de rigidizãri marginale


Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 70

3.3.2.2. Metoda generalã

(1) Secþiunea eficace a unei rigidizãri marginale conþine porþiunile eficace ale
rigidizãrii (elementele „c” sau „c” ºi „d” din figura 3.2) ºi porþiunea adiacentã efi-
cace a elementului de lãþime bp.

(2) Aria eficace a rigidizãrilor marginale va fi determinatã conform figurii 3.3,


respectându-se urmãtorii paºi:

Pas 1: Se determinã aria eficace iniþialã a rigidizãrii marginale considerând-o ca un


element rezemat rigid, care are σcom,Ed = fyb / γM1 (vezi (3), (4) ºi (5));
Pas 2: Se determinã coeficientul de voalare al rigidizãrii, luând în considerare
efectele rezemãrii elastice (vezi (6) ºi (7));
Pas 3: Se îmbunãtãþeºte prin iteraþie valoarea coeficientului de voalare al
rigidizãrii (vezi (8) ºi (9)).

(3) Valorile iniþiale ale lãþimilor eficace be1 ºi be2 din figura 3.2 se vor determina din
Tabelul 3.3, considerând elementul ca perete interior.

(4) Valorile iniþiale ale lãþimilor eficace ceff ºi deff din figura 3.2 se obþin astfel:

a) Pentru rebord simplu: ceff = ρ c


cu ρ calculat conform paragrafului 3.2 iar:
ks = 0.5 pentru

pentru

b) pentru rebord rigidizat: lãþimea eficace ceff se calculeazã ca pentru un perete inte-
rior, iar lãþimea eficace deff ca pentru un perete exterior conform paragrafului 3.2.

(5) Secþiunea eficace a rigidizãrii este:


As = t(be2 + ceff + deff) (3.10)

(6) Efortul unitar critic elastic de voalare σcr,s al rigidizãrii marginale se calculeazã
cu relaþia:

(3.11)
Capitolul 3. | Caracteristici ale secþiunii eficace 71

unde K se calculeazã conform 3.3.1(2), iar Is este momentul de inerþie al rigidizãrii


cu aria eficace As în raport cu axa neutrã a-a a secþiunii eficace, conform figurii 3.2.

(7) Coeficientul de voalare χ al rigidizãrii marginale se calculeazã cu ajutorul lui


σcr,s cu metoda din paragraful 3.3.1(7).

(8) Coeficientul de reducere χ se poate îmbunãtãþi iterativ (daca χ < 1), calculând
coeficientul ρ cu efortul unitar σcom,Ed = fyb / γM1, astfel încât:
(3.12)

(9) Iteraþia se va continua pânã când valoarea lui χ este aproximativ egalã, dar mai
micã decât valoarea din pasul anterior.

(10) Aria eficace redusã a rigidizãrii va fi:


As,red = χ As (3.13)

(11) Aria eficace redusã As,red poate fi reprezentatã folosind o grosime redusã
tred = χ t pentru toate elementele componente ale ariei As.

3.3.2.3. Metoda simplificatã

(1) Aria eficace redusã a secþiunii transversale a unei rigidizãri marginale As se


obþine cu relaþia:
As = t(be2 + ceff + deff) (3.14)

în care lãþimile eficace be2, ceff ºi deff se obþin din paragraful 3.3.2.2(3) ºi (4), excep-
tând coeficientul ρ care se calculeazã din paragraful 3.2(5) cu σcom,Ed = χ fyb / γM1, ast-
fel încât:

(2) Coeficientul de reducere χ poate fi luat astfel:


χ = 0.5 dacã Is ≥ 0.31 (1.5 + h / bp)(fyb / E)2(bp / t)3A2s (3.15)

ºi
χ = 1.0 dacã Is ≥ 4.86 (1.5 + h / bp)(fyb / E)2(bp / t)3A2s (3.16)

unde:
bp – este lãþimea tãlpii peretelui conform figurii 3.2;
h – este înãlþimea inimii adiacente;
Is – este momentul de inerþie al rigidizãrii marginale cu aria eficace As în raport cu
axa neutrã a-a a secþiunii eficace, conform figurii 3.2.
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 72

(3) Aria redusã a rigidizãrii As,red are expresia:


As,red = χ As

(4) Aria redusã a rigidizãrii As,red se reprezintã considerând grosimea redusã de


perete tred = χ t pentru toate elementele componente ale ariei As.

Secvenþa de calcul a procedurii propuse pentru rigidizãri marginale

1. Secþiunea transversalã brutã ºi condiþii de


margine.
2. Secþiunea transversalã eficace. Calculele se
efectueazã considerând K = ∞ ºi
σcom,Ed = fyb / γM1 (Pas 1).
3. Calculul efortului unitar critic σcr,s al
rigidizãrii marginale cu caracteristicile geome-
trice As, Is, K (Pas 2).
4. Calculul efortului unitar de voalare redus
χ fyb / γM1 pentru aria eficace a rigidizãrii As,
folosind coeficientul de reducere χ obþinut din
σcr,s.
5. Calculul ariei eficace reduse As,ef utilizând o
valoare a efortului unitar egalã cu limita de
curgere fyb. Aria pãstreazã lãþimile eficace deter-
minate ºi se obþine prin reducerea grosimii de
perete la valoarea tred.
6. Dacã χ1 < 1, iteraþia poate continua aºa cum
se indicã în paragraful 6 de mai sus, pânã când:
χn ≈ χ(n-1) însã χn ≤ χ(n-1) (Pas 3).
7. Calculul unei noi valori a ariei eficace reduse
As,red utilizând o valoare a efortului unitar egalã
cu limita de curgere. Aria rezultã prin reducerea
grosimii de perete la valoarea tred (n), corespunzã-
toare lui χn.

Fig. 3.3: Procedurã de calcul pentru pereþi cu


rigidizãri marginale
Capitolul 3. | Caracteristici ale secþiunii eficace 73

3.3.3 Rigidizãri intermediare

3.3.3.1 Condiþii generale

(1) Regulile de calcul prezentate în cele ce urmeazã sunt valabile pentru pereþi
interiori cu rigidizãri intermediare. Secþiunea transversalã a rigidizãrii include
rigidizarea în sine, plus porþiunile eficace ale pereþilor plani adiacenþi. Rigidizãrile
intermediare pot fi caneluri (fig. 3.4.a) sau pliuri (fig. 3.4.b). Lãþimile eficace
prezentate în figura 3.4, se determinã conform celor stipulate în paragraful 3.2,
pentru pereþi rezemaþi pe douã laturi. Validitatea formulei de calcul se limiteazã
la cel mult douã rigidizãri intermediare de forma identicã.

(2) Aria eficace a rigidizãrilor intermediare se poate calcula cu metoda generalã,


conform 3.3.3.2 sau cu metoda simplificatã, conform 3.3.3.3.

Fig. 3.4: Tipuri de rigidizãri intermediare

3.3.3.2 Metoda generalã

(1) Procedeul de calcul cuprinde urmãtorii paºi, ilustraþi în figura 3.5:

Pas 1: Se determinã secþiunea transversalã eficace a rigidizãrii pe baza lãþimilor efi-


cace calculate considerând rigidizarea ca fiind rigid rezematã cu σcom,Ed = fyb / γM1,
vezi (3) ºi (4);
Pas 2: Se determinã coeficientul de reducere al ariei eficace datoritã voalãrii,
þinând seama de efectele rezemãrii elastice;
Pas 3: Se îmbunãtãþeºte valoarea coeficientului de reducere prin iteraþie.

(2) Valorile iniþiale ale lãþimilor eficace b1,e2 ºi b2,e1 din figura 3.4 se determinã con-
form paragrafului 3.2, considerând elementele plane bp,1 ºi bp,2 ca pereþi interiori
rezemaþi la ambele capete.
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 74

(3) Aria eficace a rigidizãrii intermediare se obþine cu relaþia:


As = t(b1,e2 + b2,e1 + bs) (3.17)

în care lãþimea bs se ia din figura 3.4.

(4) Tensiunea criticã de voalare σcr,s a rigidizãrii intermediare se obþine cu for-


mula:
(3.18)

unde:
K – este rigiditatea pe unitatea de lungime (vezi paragraful 3.3.1);
Is – este momentul de inerþie eficace al rigidizãrii corespunzãtor ariei As dupã axa
a-a (figura 3.4).

(5) Coeficientul de reducere χ al rezistenþei la voalare se obþine din σcr,s conform 3.3.1.

(6) Daca χ<1, valoarea sa se poate îmbunãtãþi prin iteraþie pornind cu o valoare
modificatã a lui ρ obþinutã conform paragrafului 3.2, astfel încât:

(7) Iteraþia va continua pânã când valoarea lui χ va fi aproximativ egalã, dar mai
micã decât valoarea din pasul precedent.

(8) Aria eficace a rigidizãrii As,red are expresia:


As,red = χ As (3.19)

(9) La determinarea caracteristicilor secþiunii eficace, aria redusã a rigidizãrii se


reprezintã folosind o grosime de perete redusã tred = χ t pentru toate elementele
secþiunii As.

3.3.3.3 Metoda simplificatã

(1) Se calculeazã aria eficace a rigidizãrii intermediare conform 3.3.3.2. Aceastã


metodã reprezintã o alternativã a metodei generale.

(2) Lãþimile eficace b1,e2 ºi b2,e1 se determinã conform paragrafului 3.2 pentru pereþi
interiori, folosind valoarea lui ρ obþinuta din paragraful 3.2 cu σcom,Ed = χ fyb / γM1,
astfel încât:
Capitolul 3. | Caracteristici ale secþiunii eficace 75

Secvenþa de calcul a procedurii propuse


pentru rigidizãri intermediare

1.Sectiunea transversalã brutã ºi condiþii


de margine.
2. Secþiunea transversalã eficace. Calcu-
lele se efectueazã considerând K = ∞ ºi
σcom,Ed = fyb / γM1 (Pas 1).
3. Calculul efortului unitar critic σcr,s al
rigidizãrii intermediare cu caracteristi-
cile geometrice As, Is, K (Pas 2).
4. Calculul efortului unitar de voalare
redus χ fyb / γM1 pentru aria eficace a
rigidizãrii As, folosind coeficientul de
reducere χ obþinut din σcr,s.
5. Calculul ariei eficace reduse As,ef uti-
lizând o valoare a efortului unitar egalã cu
limita de curgere fyb. Aria pãstreazã lãþimi-
le eficace determinate ºi se obþine prin
reducerea grosimii de perete la valoarea
tred.
6. Dacã χ1 < 1, iteraþia poate continua
aºa cum se indicã în paragraful 6 de mai
sus, pânã când: χn ≈ χ(n-1) însã χn ≤ χ(n-1)
(Pas 3).
7. Calculul unei noi valori a ariei eficace
reduse As,red utilizând o valoare a efortu-
lui unitar egalã cu limita de curgere. Aria
rezultã prin reducerea grosimii de perete
la valoarea tred (n), corespunzãtoare lui χn.

Fig 3.5: Procedurã de calcul pentru pereþi cu


rigidizãri intermediare

(3) Coeficientul de reducere χ poate fi luat astfel:


χ = 0.5 dacã Is ≥ 0.016 (fyb / E)2(b0 / t)3A2s (3.20)

ºi
χ = 1.0 dacã Is ≥ 0.24 (fyb / E)2(b0 / t)3A2s (3.21)

unde:
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 76

b0 = b1 + b2 (conform figurii 3.4);


Is – este momentul de inerþie eficace al rigidizãrii corespunzãtor ariei As dupã
axa a-a (figura 3.4).

(4) Aria eficace a rigidizãrii As,red are expresia:


As,red = χ As

(5) La determinarea caracteristicilor secþiunii eficace, aria redusã a rigidizãrii se


reprezintã folosind o grosime de perete redusã tred = χ t pentru toate elementele
secþiunii As.

3.3.4. Reguli speciale de proiectare pentru table cutate


cu rigidizãri intermediare

3.3.4.1. Generalitãþi

(1) Pentru rigidizãrile tablelor cutate, adicã rigidizãrile pereþilor supuºi compre-
siunii uniforme (cum sunt tãlpile cu rigidizãri) sau rigidizãrile pereþilor supuºi
unui efort unitar de încovoiere (cum sunt inimile rigidizate), se prevãd reguli spe-
ciale de proiectare. Regulile de proiectare enunþate în cele ce urmeazã se bazeazã
ºi pe modelele de calcul introduse în paragrafele 3.3.2 ºi 3.3.3.

(2) În plus, în 3.3.4.5 se trateazã ºi interacþiunea dintre flambajul rigidizãrilor


intermediare dispuse atât pe tãlpi, cât ºi pe inimã.

3.3.4.2. Pereþi cu rigidizãri intermediare solicitaþi la compresiune uniformã


(Tãlpi cu rigidizãri intermediare)

(1) În calculul capacitãþii portante, secþiunea transversalã eficace a peretelui este


consideratã ca fiind formatã din douã fâºii adiacente colþurilor pereþilor verticali
cu lãþimile bef / 2, unde bef se determinã conform paragrafului 3.2 ºi din ariile efi-
cace ale rigidizãrilor As,red.

(2) Când peretele are o singurã rigidizare intermediarã în centrul sãu, valoarea
efortului unitar critic σcr,s care provoacã voalarea este:

(3.22)
Capitolul 3. | Caracteristici ale secþiunii eficace 77

unde:
bp – lãþimea geometricã a porþiunii plane (vezi figura 3.6);
bs – lungimea perimetrului rigidizãrii (vezi figura 3.6);
br – lãþimea geometricã planã a rigidizãrii (vezi figura 3.6);
kw – coeficient care depinde de legarea peretelui rigidizat cu pereþii adiacenþi;
As, Is – sunt definite în paragraful 3.3.3.1.

Fig. 3.6: Perete plan comprimat cu una, douã sau trei rigidizãri intermediare

(3) Când peretele are prevãzut douã rigidizãri intermediare, dispuse simetric, efor-
tul unitar critic σcr,s care provoacã voalarea este:

(3.23)

ºi

be = 2bp,1 + bp,2 - 2bs


b1 = bp,1 + 0.5 br

unde:
bp,1 – lãþimea geometricã a porþiunii plane exterioare (vezi figura 3.6);
bp,2 – lãþimea geometricã a porþiunii plane centrale (vezi figura 3.6);
bs – lungimea perimetrului rigidizãrii (vezi figura 3.6);
br – lãþimea geometricã planã a rigidizãrii (vezi figura 3.6);
kw – coeficient care depinde de legarea peretelui rigidizat cu pereþii adiacenþi; se
determinã conform paragrafului 3.3.4.3;
As, Is – sunt definite în paragraful 3.3.3.1.

(4) Când peretele este prevãzut cu trei rigidizãri intermediare, rigidizarea din
mijloc nu se ia în considerare în calcul.
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 78

(5) Aria eficace redusã a rigidizãrii supuse la compresiune este în acest caz:
As,red = χ As (3.24)

ºi va rezulta prin determinarea grosimii reduse de perete tred = χ t pentru toate


elementele ce sunt incluse în aria rigidizãrii As.

(6) Pentru cazul când inima nu este prevãzutã cu rigidizãri, coeficientul χ se


obþine direct din efortul unitar critic de voalare σcr,s, folosind metoda de calcul
prezentatã în paragraful 3.3.1 (7).

(7) Pentru cazul când ºi inima este prevãzutã cu rigidizãri, coeficientul χ se obþine
folosind metoda de calcul prezentatã în paragraful 3.3.1 (7), dar prin folosirea efor-
tului unitar critic de voalare σcr,mod, folosit în paragraful 3.3.4.5.

(8) La determinarea caracteristicilor eficace corespunzãtoare stãrii limitã a


exploatãrii normale, secþiunea transversalã eficace a peretelui se va alcãtui din
zonele eficace ale porþiunilor plane de perete dintre rigidizãrile intermediare ºi
reazeme (pereþi verticali), la care se adaugã rigidizãrile intermediare. Aria acestor
rigidizãri nu va fi redusã, adicã:
As,red = As (3.25)

3.3.4.3. Determinarea coeficientului kw definit în cadrul paragrafului 3.3.4.2

(1) Coeficientul kw din relaþia de calcul a efortului unitar critic de voalare σcr,s,
depinde de lungimea lb a undelor de voalare din talpa comprimatã, dupã cum
urmeazã:
kw = kw0 când lb/sw ≥ 2 (3.26)

când lb/sw < 2 (3.27)

Când talpa comprimatã are o singurã rigidizare intermediarã:

(3.28)

(3.29)
Capitolul 3. | Caracteristici ale secþiunii eficace 79

unde:
bd = 2bp + bs

Când talpa comprimatã are douã sau trei rigidizãri intermediare:

(3.30)

(3.31)

În relaþiile de mai sus sw este înãlþimea pe înclinat a inimii (peretele vertical).

(2) Acoperitor, coeficientul kw poate fi considerat egal cu 1, caz ce corespunde unui


perete articulat la capete.

3.3.4.4. Pereþi cu rigidizãri intermediare solicitaþi la un efort unitar de


încovoiere (Inimi cu rigidizãri intermediare)

(1) La calculul capacitãþii portante a inimii, secþiunea transversalã eficace în zona


comprimatã a acestuia este consideratã ca fiind alcãtuitã din lãþimea eficace adia-
centã tãlpii comprimate, din aria eficace redusã As,red a cel mult douã rigidizãri
intermediare ºi porþiunea planã adiacentã axei care trece prin centrul de greutate
a secþiunii eficace, conform figurii 3.7. Pentru a þine cont de flambajul rigidizãrii,
aria ei eficace se reduce conform paragrafului 3.3.3.

(2) La determinarea caracteristicilor eficace corespunzãtoare stãrii limitã a


exploatãrii normale, secþiunea transversalã eficace a peretelui se va alcãtui din
zonele eficace ale porþiunilor plane de perete, la care se adaugã rigidizãrile inter-
mediare. Aria acestor rigidizãri nu va fi redusã, adicã:
As,red = As (3.32)

(3) Zonele eficace ale secþiunii transversale a inimii sunt (vezi figura 3.7):

a) Zona adiacentã tãlpii comprimate, având lãþimea sef,1;


b) Aria eficace redusã As.red a fiecãrei rigidizãrii intermediare de pe inimã (în
calcul se vor considera maxim douã rigidizãri intermediare);
c) Zona adiacentã axei care trece prin centrul de greutate. Centrul de greutate
este determinat pentru aria eficace a peretelui rigidizat;
d) Zona întinsã a secþiunii transversale a inimii.
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 80

Fig. 3.7. Aria eficace a inimii unei table cutate prevãzutã cu/fãrã rigidizãri intermediare

(4) Aria eficace a unei rigidizãri se obþine astfel:

– pentru o singurã rigidizare, sau pentru rigidizarea cea mai apropiatã de talpa
comprimatã
Asa = t(seff,2 + seff,3 + ssa) (3.33)

– pentru a doua rigidizare


Asb = t(seff,4 + seff,5 + ssb) (3.34)

unde seff,1 ÷ seff,n, ºi ssa, respectiv ssb se determinã din figura 3.7.

(5) În primã fazã, în determinarea poziþiei centrului de greutate al tablei profilate,


inima se considerã integral eficace (se ia cu aria brutã), iar talpa comprimatã se ia cu
secþiunea redusã. În acest caz lãþimea efectivã primarã seff,0 se determinã astfel:
(3.35)

unde:
σcom,Ed – este efortul unitar în talpa comprimatã, atunci când este atinsã capacitatea
portantã.

(6) Dacã inima nu este total eficace, atunci mãrimile seff,1 ÷ seff,n se determinã astfel:
(3.36)

(3.37)

(3.38)
Capitolul 3. | Caracteristici ale secþiunii eficace 81

(3.39)

(3.40)

(3.41)

unde:
ec – este distanþa de la centrul de greutate al secþiunii eficace la talpa comprimatã,
iar distanþele ha, hb ,hsa ºi hsb se iau din figura 3.7.

(7) Dimensiunile seff,1 ÷ seff,n vor fi determinate conform (6), apoi modificate dacã
întreaga secþiune a inimii este eficace, astfel:

– la o inimã nerigidizatã, dacã seff,1 + seff,n ≥ sn, atunci inima este eficace pe toatã
lungimea ei ºi:
seff,1 = 0.4 sn (3.42)
seff,n = 0.6 sn (3.43)

– la o inimã rigidizatã, dacã seff,1 + seff,n ≥ sa, atunci întreaga porþiune sa este eficace ºi:

(3.44)

(3.45)

– la o inimã cu o singurã rigidizare, dacã seff,3 + seff,4 ≥ sn, atunci întreaga porþiune
sn este eficace ºi:

(3.46)

(3.47)

– la o inimã cu douã rigidizãri:


ƒ dacã seff,3 + seff,4 ≥ sb, atunci întreaga porþiune sb este eficace ºi:

(3.48)
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 82

(3.49)

ƒ dacã seff,5 + seff,n ≥ sn, atunci întreaga porþiune sn este eficace ºi:

(3.50)

(3.51)

Fig. 3.8. Rigidizãri ale inimii pentru o tablã cutatã cu profilaþii

(8) Pentru o singurã rigidizare sau pentru rigidizarea mai apropiatã de talpa com-
primatã în cazul inimilor cu douã rigidizãri, efortul unitar critic elastic de voalare
este:

(3.52)

în care s1 se determinã astfel:

– pentru cazul unei singure rigidizãri:


s1 = 0.9 (sa + ssa + sc) (vezi figura 3.7) (3.53)

– pentru rigidizarea mai apropiatã de talpa comprimatã în cazul inimilor cu douã


rigidizãri
Capitolul 3. | Caracteristici ale secþiunii eficace 83

s1 = sa + ssa + sb + 0.5 (ssb + sc) (vezi figura 3.7) (3.54)

ºi
s2 = s1 - sa + 0.5ssa (vezi figurile 3.8 ºi 3.7) (3.55)

unde:
Is – momentul de inerþie al ansamblului format din rigidizarea în sine, ssa, ºi douã
fâºii eficace cu lãþimea seff,1 alãturate ei, conform figurii 3.8. În calculul valorii lui
Is eventualele diferenþele de pantã dintre fâºiile eficace ale inimii situate de o parte
ºi de alta a rigidizãrii, se neglijeazã:
kf – coeficient care depinde de restricþia apãrutã datoritã legãturii dintre inimã ºi
tãlpi (la rezemarea peretelui). În mod simplificat, se poate utiliza kf = 1 în cazul
unei rezemãri articulate. De asemenea, în absenþa unor date mai precise, se va uti-
liza kf= 1.

(9) Pentru o singurã rigidizare sau pentru rigidizarea mai apropiatã de talpa com-
primatã în cazul inimilor cu douã rigidizãri, aria eficace redusã Asa,red se determinã
cu relaþia:
, dar Asa,red ≤ Asa (3.56)

(10) Dacã tãlpile sunt nerigidizate, coeficientul de reducere χ se obþine direct din
σcr,sa folosind metoda de la punctul 3.3.1(7).

(11) Dacã ºi tãlpile sunt rigidizate, coeficientul de reducere χ se obþine folosind


metoda de la punctul 3.3.1(7), dar cu efortul unitar critic elastic modificat σcr,mod
de la paragraful 3.3.4.5.

(12) Pentru inimile cu douã rigidizãri, aria eficace redusã Asb,red pentru a doua
rigidizare trebuie sã fie egalã cu Asb.

(12) La determinarea caracteristicilor secþiunii eficace, aria eficace redusã Asa,red se


obþine prin folosirea unei grosimi reduse tred = χt pentru toate elementele compo-
nente ale Asa.

(13) Dacã poziþia finalã a axei ce trece prin centrul de greutate este determinatã
printr-un procedeu iterativ, caracteristicile secþiunii transversale pot fi
îmbunãtãþite iterativ pornind de la lãþimea eficace sef,0 obþinuta cu relaþia:

(3.57)
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 84

3.3.4.5. Table profilate cu rigidizãri atât pe tãlpi cât ºi pe inimã

(1) În acest caz, prezentat în figura 3.9, interacþiunea dintre flambajul prin încovo-
iere al rigidizãrilor tãlpii ºi inimii se va lua în considerare prin folosirea unei ten-
siuni critice elastice modificate σcr,mod pentru ambele tipuri de rigidizãri, obþinut
astfel:

(3.58)

unde:
σcr,s – este tensiunea criticã elasticã pentru o rigidizare intermediarã a tãlpii, con-
form 3.3.4.2;
σcr,sa – este tensiunea criticã elasticã pentru o singurã rigidizare a inimii, sau pen-
tru rigidizarea apropiatã de talpa comprimatã, conform 3.3.4.3.

Fig. 3.9. Secþiune transversalã eficace pentru tabla cutatã cu rigidizãri intermediare pe talpã
ºi pe inimã
4. Calculul de rezistenþã al barelor ºi tablelor
profilate þinând cont de voalarea pereþilor

„ 4.1 Generalitãþi
(1) Acest capitol cuprinde reguli de proiectare pentru situaþia în care elementele
formate la rece sunt supuse voalãrii, însã nu apare pierderea de stabilitate globalã.
Pentru acele bare la care apar fenomene de instabilitate de altã naturã, cauzate de
compresiune, se vor consulta capitolele 5 ºi 6.

(2) În cele ce urmeazã, se ia în considerare efectul zvelteþilor de perete b/t cu valori


relativ ridicate asupra comportamentului inelastic, a cedãrii prin deformare localã a
inimii („web crippling”), a modificãrii distribuþiei tensiunilor în tãlpi datoritã for-
fecãrii („shear lag”). Aceste efecte pot fi determinate ºi pe cale experimentalã.

(3) Efectul voalãrii pereþilor asupra fenomenelor de instabilitate globalã, cum ar fi


flambajul prin încovoiere sau încovoiere-rãsucire sunt tratate în capitolele 5 ºi 6.
La acele secþiuni unde distorsiunea secþiunii transversale are o influenþã impor-
tantã, se va lua în considerare interacþiunea dintre acest tip de instabilitate ºi flam-
bajul prin încovoiere sau prin încovoiere-rãsucire al elementului structural.

(4) Schema staticã a structurii se va trasa pe linia centrelor de greutate ale secþiu-
nii brute a barelor.

„ 4.2. Bare solicitate la întindere


(1) În cazul barelor solicitate la întindere purã se va verifica urmãtoarea condiþie:

, dar (4.1)

unde:
NSd – este efortul axial de întindere provenit din încãrcãrile de calcul;
Nt,Rd – este efortul capabil la întindere al barei, care se determinã ca valoare mi-
nimã între fyaA / γM0 ºi rezistenþa la întindere a secþiunii nete, în funcþie de tipul
conectorului utilizat, iar γM0=1.1.
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 86

„ 4.3. Bare solicitate la compresiune axialã


(1) În cazul barelor solicitate la compresiune axialã, se va lua în considerare efec-
tul voalãrii pereþilor conform paragrafelor 3.2 sau 3.3. Calculul efortului capabil al
barei se va face utilizând secþiunea transversalã eficace a acesteia. Acþiunile se
considerã aplicate în centrul de greutate al secþiunii brute.

(2) Secþiunea transversalã eficace se determinã considerând cã întreaga secþiune


brutã este supusã unei compresiuni uniforme. Se va lua în considerare ºi
deplasarea axei neutre a secþiunii (vezi punctul (5)).

(3) Se presupune cã s-au luat masuri de împiedicare a flambajului prin încovoiere


sau rãsucire al barei (vezi capitolul 5).

(4) Se va verifica urmãtoarea relaþie:

(4.2)

unde:
γΜ1 = 1.1
NSd – este forþa axialã de compresiune provenitã din încãrcãrile de calcul;
Aeff – aria eficace a secþiunii transversale pentru solicitarea de compresiune uni-
formã.

Fig. 4.1. Secþiunea transversalã eficace pentru solicitarea de compresiune


Capitolul 4. | Calculul de rezistenþã al barelor ºi tablelor profilate 87

(5) Forþa axialã dintr-o barã se considerã cã acþioneazã în centrul de greutate al


secþiunii brute, în timp ce forþa rezistentã a secþiunii se presupune cã acþioneazã
în centrul de greutate al secþiunii eficace. De aceea, se va þine seama de momen-
tul încovoietor apãrut ca urmare a deplasãrii axei neutre a secþiunii, calculat dupã
cum urmeazã:
∆MSd = NSd eN (4.3)

unde:
eN – este deplasarea axei centrului de greutate al secþiunii eficace faþã de axa cen-
trului de greutate a secþiunii brute (vezi figura 4.1).

În consecinþã, calculul se va face ca pentru o barã supusã concomitent la soli-


citãrile de compresiune axialã ºi încovoiere, conform paragrafului 4.6.

(6) Când β = Aeff / A = 1, în calculul valorii Nc,Rd se poate folosi valoarea medie pe
secþiune a limitei de curgere fya

(4.4)

„ 4.4. Bare solicitate la încovoiere


(1) În cazul pereþilor solicitaþi la compresiune din încovoiere, se va lua în consi-
derare efectul voalãrii conform paragrafului 3.2 sau 3.3 ºi, dacã este semnificativ,
efectul modificãrii distribuþiei eforturilor unitare în tãlpi datoritã forfecãrii („shear
lag”), conform paragrafului 4.4.4.

(2) Se presupune cã s-au luat mãsuri pentru împiedicarea flambajului prin înco-
voiere-rãsucire. În cazul în care acest mod de pierdere a stabilitãþii este totuºi posi-
bil, se vor aplica regulile de calcul din paragraful 6.

(3) Pot fi calculate conform prevederilor de mai jos grinzile supuse la încovoiere,
încãrcate în planul inimii ºi având ambele tãlpi asigurate prin contravântuiri.

(4) Rezerva plasticã din zona întinsã a secþiunii poate fi utilizatã în cazul înco-
voierii drepte (monoaxiale) fãrã a fi impusã nici o condiþie de deformaþie.

(5) Rezerva plasticã din zona comprimatã a secþiunii poate fi ºi ea utilizatã dacã se
întrunesc urmãtoarele condiþii:
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 88

(a) Elementul nu este solicitat la rãsucire ºi nu este supus la flambaj prin rãsu-
cire, încovoiere sau încovoiere-rãsucire. Distorsiunea pereþilor comprimaþi
ai secþiunii transversale este împiedicatã;
(b) Valoarea de calcul a limitei de curgere fy nu include efectul formãrii la rece,
adicã fy = fyb;
(c) Raportul dintre înãlþimea zonei comprimate a inimii ºi grosimea inimii nu
depãºeºte valoarea 1.1E/fy;
(d) Valoarea de calcul a forþei tãietoare VSd nu depãºeºte valoarea fy t hi / (3 γM0);
(e) Nici una dintre inimile secþiunii analizate nu se abate de la verticalã cu un
unghi mai mare de 30°.
(f) Încovoierea este monoaxialã.

(6) Atunci când se lucreazã cu momentul capabil calculat conform paragrafului


4.4.3, nu este admisã redistribuirea momentelor încovoietoare la grinzi ºi table
profilate continue. Redistribuirea momentelor încovoietoare poate fi admisã doar
atunci când este justificatã prin încercãri de laborator.

4.4.1. Verificarea în domeniul elastic a elementelor încovoiate monoaxial

(1) Caracteristicile geometrice ale secþiunii transversale se vor determina în ge-


neral pe secþiunea transversalã eficace, conform celor stipulate în capitolul 3.

(2) În cazul încovoierii drepte (monoaxiale), se va verifica respectarea condiþiei:


MSd ≤ Mc,Rd (4.5)

unde:
MSd – este momentul încovoietor produs de încãrcãrile de calcul;
Mc,Rd – este momentul capabil al secþiunii transversale ºi:

(4.6)

(3) Dacã modulul de rezistenþã Weff este egal cu modulul elastic Wel al secþiunii
brute:

(4.7)

unde fya este valoarea medie a limitei de curgere pe secþiunea transversalã.


Capitolul 4. | Calculul de rezistenþã al barelor ºi tablelor profilate 89

Fig. 4.2. Secþiunea transversalã eficace pentru solicitarea de încovoiere

4.4.2. Verificarea în domeniul elastic al elementelor încovoiate biaxial

(1) Atunci când în fibra cea mai comprimatã a secþiunii încovoiate s-a atins limi-
ta de curgere, este necesarã respectarea urmãtoarei condiþii:

(4.8)

unde:
My,Sd, Mz,Sd – momentele încovoietoare în raport cu axele principale de inerþie
provenite din încãrcãrile de calcul;
Mcy,Rd, Mcz,Rd – momentele capabile al secþiunii transversale în raport cu axele prin-
cipale de inerþie.

(2) Pentru a se evita efectuarea prea multor paºi de iteraþie, zonele eficace ale inimii
se pot stabili pe baza raportului ψ= σ2 /σ1 obþinut pe o secþiune cu talpa compri-
matã redusã la secþiunea ei eficace, însã cu inima integral eficace (vezi figura 4.2).

(3) Dacã curgerea apare mai întâi la fibra comprimatã a secþiunii ºi sunt îndepli-
nite condiþiile de la 4.4(5), valoarea lui Weff se va determina pe baza unei distribuþii
liniare a tensiunii de-a lungul secþiunii transversale.

4.4.3. Calculul în domeniul plastic

(1) Când curgerea apare în fibra cea mai întinsã a secþiunii este permisã utilizarea
rezervei plastice a zonei întinse fãrã nici o condiþie de deformaþie pânã când efor-
tul unitar de compresiune atinge valoarea fyb / γM1. În acest caz, modulul de rezis-
tenþã parþial plastic eficace se va baza pe o distribuþie biliniarã a tensiunii în zona
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 90

întinsã ºi liniarã în zona comprimatã. Se considerã satisfãcãtoare determinarea lui


beff conform paragrafului 3.2, cu bc calculat pe baza unei distribuþii biliniare a ten-
siunii, dar ignorând forma distribuþiei tensiunii la determinarea lui ψ.

(2) În cazul în care condiþiile (a)-(e) de la paragraful 4.4 punctul (5) sunt îndepli-
nite, se va limita valoarea momentului capabil al secþiunii transversale Mc,Rd pe
baza valorii maxime a deformaþiei specifice din zona comprimatã εcom,Ed:
εcom,Ed = Cyεy / γM1 (vezi ºi fig. 4.3) (4.9)

unde:
ε y = fy / E
Cy – este un coeficient determinat dupã cum urmeazã:

a) La pereþii rezemaþi pe douã laturi, fãrã rigidizãri intermediare:


dacã atunci Cy = 3

dacã atunci Cy = 1

dacã atunci

b) La pereþi rezemaþi pe o singurã laturã (solicitaþi la compresiune uniformã)


Cy = 1

c) La pereþi cu rigidizãri (marginale sau intermediare)


Cy = 1

Fig. 4.3. Momentul capabil plastic al secþiunii


Capitolul 4. | Calculul de rezistenþã al barelor ºi tablelor profilate 91

(3) Modulul de rezistenþã parþial plastic Wpp, se bazeazã pe o distribuþie a tensiu-


nii biliniarã, atât în zona întinsã, cât ºi în zona comprimatã (vezi figura 4.3).

4.4.4. Modificarea distribuþiei eforturilor unitare normale datoritã efor-


turilor de forfecare („shear lag”)

(1) La grinzile încovoiate cu tãlpi late, deformaþiile ºi eforturile unitare normale în


tãlpi nu sunt distribuite uniform, aºa cum prevede teoria lui Navier.

Distribuþia eforturilor unitare normale pe talpã prezintã un maxim în dreptul


inimii, iar extremitãþile tãlpii sunt mai puþin solicitate. Rezultã aluri ale dia-
gramelor pe tãlpi de tipul celor prezentate în figura 4.4, ca urmare a nerespectãrii
ipotezei secþiunilor plane.

Datoritã lãþimii tãlpilor ºi a acþiunii eforturilor unitare de tãiere, fibrele longitudi-


nale alãturate ale aceleiaºi tãlpi nu se deformeazã la fel. Deformaþia fibrelor este
cu atât mai micã („întârzie”) cu cât fibrele sunt mai depãrtate de îmbinarea inimã-
talpã. Fenomenul se numeºte „întârziere datoritã forfecãrii” („shear lag” în limba
englezã). Ca o consecinþã a acestui fenomen, eforturile unitare normale σ care apar
în fibrele longitudinale ale secþiunii situate la aceeaºi distanþã de axa neutrã, nu
sunt egale.

Pentru necesitãþile calculului, se defineºte o „lãþime eficace a tãlpii pentru efort


unitar”, mai micã decât lãþimea geometricã a acesteia ºi pe care efortul unitar
maxim σmax se considerã uniform distribuit.

Deformaþiile neuniforme produse de eforturile unitare de tãiere în tãlpi au ca efect


ºi mãrirea deplasãrilor grinzii (a sãgeþilor), faþã de valorile determinate conform
teoriei elementare a încovoierii drepte. Utilizând un raþionament similar cazului
eforturilor unitare, se poate defini o „lãþime eficace de talpã pentru deformaþii”,
diferitã în principiu de „lãþimea eficace a tãlpii pentru efort unitar”. În practicã
însã, ea se ia egalã cu aceasta.

Noþiunea de „lãþime eficace” asociatã fenomenului de „întârziere datoritã for-


fecãrii”, fiind definitã pe baza unei teorii de ordinul I, nu este legatã de un semn
anume al eforturilor unitare normale. Fenomenul se produce la fel atât în tãlpile
întinse, cât ºi în cele comprimate.

Se va evita confundarea „lãþimii eficace” asociatã fenomenului de „întârziere


datoritã forfecãrii”, cu „lãþimea eficace” asociatã fenomenului de voalare a
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 92

Fig. 4.4. Distribuþia eforturilor unitare normale pe tãlpile grinzilor încovoiate

pereþilor subþiri ºi care este utilizatã numai în cazul pereþilor parþial sau integral
comprimaþi.

Se va þine cont de interacþiunea dintre întârzierea datoritã forfecãrii ºi voalare în


cazul tãlpilor comprimate.

Fenomenul de întârziere datoritã forfecãrii, definit aici în cazul particular al unei


grinzi încovoiate, se manifestã în general la panourile plane rigidizate supuse la
compresiune sau la întindere.

(2) Acest fenomen se ia în considerare la tãlpile elementelor încovoiate dacã


lungimea Lm între punctele de moment nul este mai micã decât 20, unde b0 este
lãþimea tãlpii care determinã fenomenul, conform figurii 4.4.1. Aria eficace a
secþiunii transversale va fi redusã ca urmare a efectului forfecãrii („shear lag”). În
absenþa altor informaþii se vor respecta regulile de calcul de mai jos:

(3) La pereþi întinºi: beff = βi b0 (4.10)

La pereþi comprimaþi: beff = βηi ρ b0 (4.11)

unde:
βi – coeficient de reducere corespunzãtor efectului de forfecare („shear lag”), stabilit
funcþie de alura diagramei de momente ºi de raportul b0/Lm (vezi figura 4.4.3);
ρ – coeficient de reducere corespunzãtor fenomenului de voalare a pereþilor (vezi
paragraful 3.2);
b0 – jumãtatea distanþei dintre axele inimilor sau lãþimea geometricã a peretelui în
consolã (vezi figura 4.4.1);
Capitolul 4. | Calculul de rezistenþã al barelor ºi tablelor profilate 93

Lm – distanþa mãsuratã pe axa longitudinalã a barei între punctele de moment


încovoietor nul;
pentru pereþi rigidizaþi;

pentru pereþi nerigidizaþi.

unde dar β ≥ 1

Fig. 4.4.1. Lãþimea eficace b0

(4) În cazul tãlpilor cu rigidizãri intermediare, distanta b0 se va înlocui cu valoarea


bd, unde bd reprezintã lãþimea tãlpii, inclusiv perimetrul rigidizãrii, conform fi-
gurilor 4.4.2 ºi 4.4.3.

(5) La grinzi continue cu alura diagramei de momente conform figurii 4.4.4 se


admite utilizarea unei metode simplificate, în cadrul cãreia lungimea Lm se poate
înlocui prin lungimea Le, cu condiþia ca raportul deschiderilor alãturate sã nu
depãºeascã 1.5, iar lungimea consolei sã nu depãºeascã jumãtatea deschiderii alã-
turate ei.

Fig. 4.4.2. Tãlpi cu rigidizãri intermediare


Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 94

Fig. 4.4.3. Coeficientul βi pentru întârzierea forfecãrii


Capitolul 4. | Calculul de rezistenþã al barelor ºi tablelor profilate 95

Fig. 4.4.4. Metode simplificate pentru calculul lãþimii eficace la grinzile continue

„ 4.5. Elemente structurale solicitate la întindere ºi


încovoiere

(1) În cazul elementelor structurale solicitate simultan la o forþã de întindere NSd


ºi momente încovoietoare My,Sd ºi Mz,Sd se va verifica urmãtoarea condiþie:

(4.12)

unde:
Weff,y,ten – este modulul de rezistenþã eficace la fibra cea mai întinsã dacã secþiunea
este solicitatã la încovoiere purã dupã axa y-y;
Weff,z,ten – este modulul de rezistenþã eficace la fibra cea mai întinsã dacã secþiunea
este solicitatã la încovoiere purã dupã axa z-z;
γM=γM0 , dacã Weff =Wel pentru axa de încovoiere respectivã, în caz contrar γM=γM1.

(2) Dacã Weff,y,ten ≥ Weff,y,com sau Weff,z,ten ≥ Weff,z,com (unde Weff,y,com ºi Weff,z,com sunt mo-
dulele de rezistenþã eficace la fibra cea mai comprimatã dacã secþiunea eficace este
solicitatã la încovoiere purã dupã axa respectivã), este necesarã satisfacerea
condiþiei:
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 96

(4.13)

în care coeficientul ψvec= 0.8 þine seama de efectele vectoriale.

„ 4.6. Elemente structurale solicitate la compresiune ºi


încovoiere

(1) La elemente structurale supuse la compresiune ºi încovoiere, va fi verificatã


urmãtoarea condiþie:

(4.14)

unde Aeff, ∆My,Sd ºi ∆Mz,Sd sunt definite în paragraful 4.3, iar Weff,y,com ºi Weff,z,com sunt
definite în paragraful 4.5.

(2) Dacã Weff,y,com ≥ Weff,y,ten sau Weff,z,com ≥ Weff,z,ten este necesarã ºi satisfacerea relaþiei:

(4.15)

unde Weff,y,ten, Weff,z,ten ºi ψvec sunt definite în paragraful 4.5.

„ 4.7. Elemente structurale solicitate la torsiune


(1) În cazul în care încãrcarea este aplicatã excentric faþã de centrul de rãsucire,
trebuie þinut cont de momentul de torsiune rezultat. Poziþia relativã a axei princi-
pale de inerþie faþã de centrul de rãsucire depinde de forma secþiunii transversale
eficace.

(2) Deoarece eforturile unitare provenite din împiedicarea deplanãrii secþiunilor


(în special a celor deschise) la rãsucire reduc substanþial capacitatea portantã a
elementului, momentele de torsiune trebuie evitate pe cât posibil sau efectele de
torsiune trebuie reduse prin mãsuri constructive.
Capitolul 4. | Calculul de rezistenþã al barelor ºi tablelor profilate 97

(3) Este necesarã ºi verificarea urmãtoarelor relaþii:


(4.16)

(4.17)

(4.18)

σtot,Ed – suma totalã a eforturilor unitare normale, calculate pe secþiunea transver-


salã eficace;
τtot,Ed – suma totalã a eforturilor unitare de forfecare, calculate pe secþiunea trans-
versalã brutã;
σN – efort unitar normal produs de forþa axialã NSd;
σM,y; σM,z – eforturi unitare normale produse de momentele încovoietoare My,Sd,
respectiv Mz,Sd ºi raportate la secþiunea transversalã eficace;
σw – efort unitar normal din deplanarea secþiunii transversale la rãsucire;
τv,y; τv,z – eforturi unitare de forfecare produse de forþele tãietoare Vy,Sd, respectiv
Vz,Sd, calculate pe secþiunea transversalã brutã;
τt,Ed; τw,Ed – suma eforturilor unitare de forfecare din rãsucirea liberã ºi deplanarea
secþiunii, calculate pe secþiunea transversalã brutã.

„ 4.8. Verificarea la forfecare a inimilor


4.8.1. Forþa tãietoare capabilã a secþiunii

(1) În cazul inimilor solicitate de forþe tãietoare, forþa tãietoare capabilã a inimii
VW,Rd va fi cea mai micã valoare dintre Vb,Rd ºi Vpl,Rd ºi se vor verifica urmãtoarele
condiþii:
VSd ≤ Vb,Rd (4.19a)
VSd ≤ Vpl,Rd (4.19b)

unde:
VSd – este forþa tãietoare provenitã din încãrcãrile de calcul;
Vb,Rd – este forþa criticã de forfecare a secþiunii, ºi:

(4.20)
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 98

cu:
γM1 = 1.1;
fbv – este efort unitar critic de forfecare dat în tabelul 4.1, funcþie de ;
hw – este înãlþimea inimii între punctele de intersecþie ale axelor tãlpilor ºi inimii;
φ – este unghiul de înclinare al inimii faþã de tãlpi;
t – este grosimea inimii.
Vpl,Rd – este rezistenþa la forfecare plasticã, ºi se determinã cu relaþia:

(4.21)

(2) Rezistenþa la forfecare plasticã Vpl,Rd se va verifica în cazul inimilor fãrã


rigidizãri longitudinale dacã , sau în cazul general

dacã .

Tabelul 4.1. Efortul unitar critic de forfecare

Zvelteþea relativã a Inima nerigidizatã în Inima rigidizatã în


inimii secþiunea de pe reazem secþiunea de pe reazem
(de ex. cu corniere de inimã)

În tabelul 4.1, sw este distanþa dintre punctele de intersecþie ale axelor tãlpilor ºi
inimii.

(3) Rigidizãrile în secþiunile de pe reazem (de exemplu cornierele de pe inimã) au


rolul de a împiedica deplanarea inimii. Ele vor fi calculate la valoarea integralã a
reacþiunii reazemului.

(4) La pereþii fãrã rigidizãri intermediare longitudinale, valoarea de calcul a efor-


tului unitar de forfecare fbv se obþine din tabelul 4.1, funcþie de zvelteþea relativã
, unde:

(4.22a)
Capitolul 4. | Calculul de rezistenþã al barelor ºi tablelor profilate 99

(5) La pereþi cu rigidizãri intermediare longitudinale, dupã cum se prezintã în


figura 4.5, valoarea de calcul a efortului unitar de forfecare fbv se obþine din tabelul
4.1, funcþie de zvelteþea redusã , unde:

(4.22b)

însã nu mai micã decât valoarea:

(4.22c)

În relaþia 4.22b, coeficientul voalãrii kt se va lua:

unde:
Is – este momentul de inerþie al rigidizãrii longitudinale în raport cu axa paralelã
cu pãrþile plane ale peretelui, determinat conform paragrafului 3.3.4.4. pentru
secþiunea transversalã prezentatã în figura 4.5b;
sw – este lãþimea peretelui;
sp – este lãþimea maximã dintre zonele plane, componente ale peretelui;
sd – este lãþimea totalã a peretelui.

Fig. 4.5. Rigidizãri longitudinale pe inimã


Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 100

4.8.2. Efortul capabil la deformarea localã a inimii („web crippling”)

(1) Încãrcãrile concentrate, sau reacþiunile aplicate pe lungimi mici asupra pro-
filelor formate la rece încovoiate, pot provoca cedarea acestora prin deformare
plasticã localã a inimii, dupã cum se observã în figura 4.6.1.

Fig. 4.6.1. Cedarea unui profil prin deformare plasticã localã a inimii

Cedarea are loc datoritã valorilor ridicate ale efortului unitar de compresiune în
zonele inimii supuse acestor solicitãri, care provoacã deformarea plasticã localã.
Douã moduri posibile de cedare sunt prezentate în figura 4.6.2.

Fig. 4.6.2. Moduri de cedare prin deformare plasticã localã a inimilor


Capitolul 4. | Calculul de rezistenþã al barelor ºi tablelor profilate 101

(2) În cazul inimilor solicitate la încãrcãri concentrate sau al inimilor care preiau
o reactiune, se va verifica condiþia:
FSd ≤ Rw,Rd (4.23)

unde:
FSd – este valoarea de calcul a încãrcãrii concentrate sau a reacþiunii reazemului;
Rw,Rd – este efortul capabil al inimii la cedare prin deformare, calculat în cele ce
urmeazã:
a) dacã inima este nerigidizatã:
– pentru o secþiune transversalã cu o singurã inimã conform paragrafului 4.8.2.1;
– pentru celelalte cazuri, inclusiv tablele, conform paragrafului 4.8.2.2.
b) dacã inima este rigidizatã, conform paragrafului 4.8.2.3.

(3) Dacã pe inimã se aplicã corniere calculate la valoarea integralã a reacþiunii


reazemului, cedarea prin deformare localã a inimii nu se va produce (vezi figu-
ra 4.7).

(4) Trebuie sã se acorde atenþie influenþei deschiderilor adiacente diferite ºi/sau


încãrcãrilor inegal distribuite asupra valorii forþelor de cedare prin deformarea
inimii („web crippling”).

(5) În cazul grinzilor cu secþiunea transversalã în formã de I alcãtuitã din douã


secþiuni U sau alte secþiuni similare, îmbinarea inimilor trebuie efectuatã cât mai
aproape de tãlpile grinzii.

Fig. 4.7.
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 102

4.8.2.1 Secþiuni transversale cu o singurã inimã nerigidizatã

(1) Rezistenþa inimii la cedare prin deformare pentru astfel de secþiuni, prezentate
în figura 4.8, se determinã conform (2) dacã sunt respectate urmãtoarele condiþii:

hw/t ≤ 200
r/t ≤ 6
45° ≤ φ ≤ 90°
unde:
hw – este înãlþimea inimii mãsuratã între liniile mediane ale tãlpilor;
r – este raza interioarã a colþului;
φ – este unghiul de înclinare a inimii faþã de tãlpi.

Fig. 4.8. Secþiuni transversale cu o singurã inimã

(2) Dacã sunt îndeplinite condiþiile de la (1), rezistenþa Rw,Rd se determina astfel:

a) pentru o singurã forþã aplicatã sau o reacþiune (vezi figura 4.9a):

I) Dacã c ≤ 1.5hw:
– pentru o secþiune cu tãlpi rigidizate:

(4.24)

– pentru o secþiune cu tãlpi nerigidizate:


– dacã ss/t ≤ 60:

(4.25)
Capitolul 4. | Calculul de rezistenþã al barelor ºi tablelor profilate 103

– dacã ss/t > 60:

(4.26)

II) Daca c> 1.5hw:


– dacã ss/t ≤ 60:

(4.27)

– dacã ss/t > 60:

(4.28)

b) pentru douã forþe de sens opus aflate la o distanþã e < 1.5hw (vezi figura 4.9b):
I) Dacã c ≤ 1.5hw:

(4.29)

II) Dacã c > 1.5hw:

(4.30)

(3) Valorile constantelor k1 ÷ k5 se calculeazã cu formulele:


k1 = 1.33 - 0.33k
dar 0.50 ≤ k2 ≤ 1.0

k4 = 1.22 - 0.22k
dar k5 ≤ 1.0
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 104

unde:
k = fyb / 228 [cu fyb în N/mm2]
ss – este lungimea de rezemare. În cazul a douã forþe distribuite pe lungimi diferite
se va considera cea mai micã dintre ele.

a) O singurã forþã aplicatã sau o reacþiune

I) c ≤ 1.5hw

II) c > 1.5hw

b) Forþe de sens opus cu e < 1.5hw

I) c ≤ 1.5hw

II) c > 1.5hw

Fig. 4.9: Forþe concentrate ºi reacþiuni – secþiuni


cu o singurã inimã
Capitolul 4. | Calculul de rezistenþã al barelor ºi tablelor profilate 105

4.8.2.2 Secþiuni transversale cu douã sau mai multe inimi nerigidizate


(vezi figura 4.10)

(1) Dacã sunt îndeplinite condiþiile:


– distanþa de la forþã sau reazem la capãtul liber (vezi figura 4.11) c > 40 mm;
– r/t ≤ 10
– hw/t ≤ 200sinφ
– 45° ≤ φ ≤ 90°
unde r, hw ºi φ au semnificaþiile de la paragraful 4.8.2.1, rezistenþa la cedare prin
deformare localã are expresia:
(4.31)

unde:
la – este lungimea reazemului pentru categoria hotãrâtoare (vezi (3));
α – coeficientul categoriei de încãrcare.

Fig. 4.10. Secþiuni transversale cu douã sau mai multe inimi

(2) Valorile lui la ºi α se dau în (3) ºi (4). Categoria de încãrcare (1 sau 2) depinde
de distanþa e dintre forþa concentratã ºi cel mai apropiat reazem, sau de distanþa c
de la reazem sau forþa concentratã la capãtul liber (vezi figura 4.11), astfel:

a) Categoria de încãrcare 1 (figura 4.11a) cuprinde urmãtoarele cazuri:


– distanþa e ≤ 1.5hw de la forþa aplicatã la reazemul cel mai apropiat;
– distanþa c ≤ 1.5hw de la forþa aplicatã la capãtul liber;
– distanþa c ≤ 1.5hw de la capãtul reacþiunii reazemului la capãtul liber.
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 106

b) Categoria de încãrcare 2 (figura 4.11b) cuprinde cazurile când:


– distanþa e > 1.5hw de la forþa aplicatã la reazemul cel mai apropiat;
– distanþa c > 1.5hw de la forþa aplicatã la capãtul liber;
– distanþa c > 1.5hw de la capãtul reacþiunii reazemului la capãtul liber;
– reacþiunea unui reazem interior.

a) Categoria de încãrcare I

e ≤ 1.5hw

c ≤ 1.5hw

b) Categoria de încãrcare II

e > 1.5hw

c > 1.5hw

reazem intermediar

Fig.4.11: Încãrcãri concentrate ºi reacþiuni – secþiuni cu douã sau mai multe inimi
Capitolul 4. | Calculul de rezistenþã al barelor ºi tablelor profilate 107

(3) Lungimea de rezemare are urmãtoarele valori:

a) Pentru categoria 1: la = 10 mm
b) Pentru categoria 2:
– dacã βv ≤ 0.2: la = ss
– dacã βv ≥ 0.3: la = 10 mm
– dacã 0.2 < βv < 0.3: se interpoleazã liniar între valorile lui la pentru 0.2
ºi 0.3, unde:

(4.32)

în care |VSd,1| ºi |VSd,2| sunt valorile absolute ale forþelor tãietoare de fiecare parte
a forþei concentrate sau reacþiunii reazemului ºi |VSd,1| ≥ |VSd,2|.

(4) Coeficientul α are urmãtoarele valori:


– pentru încãrcãri concentrate de categoria 1 se va lua:
α = 0.057 pentru secþiuni Ω ºi U
α = 0.075 pentru table profilate.
– pentru încãrcãri concentrate de categoria 2 se va lua:
α = 0.115 pentru secþiuni Ω ºi U
α = 0.150 pentru table profilate.

4.8.2.3 Secþiuni transversale cu inimi rigidizate

(1) La profilele care au rigidizãri longitudinale (pliuri) pe inimã, valoarea de cal-


cul a reacþiunii reazemului RW,Rd se determinã înmulþind valoarea determinata la
4.8.2.2 sau 4.8.2.3 cu factorul κa,s, unde:
κas = 1.45 - 0.05 emax/t (4.33)

neputând însã depãºi valoarea:

unde:
emax ºi emin reprezintã distanþa maximã, respectiv minimã dintre axa medianã a inimii
ºi o dreaptã care uneºte punctele de intersecþie ale axei inimii cu axa tãlpilor;
bd – este lãþimea geometricã a tãlpii încãrcate;
sp – distanþa dintre talpa încãrcatã ºi rigidizarea intermediarã (pliul) de pe inima
cea mai apropiatã.

Pentru precizãri în legãturã cu mãrimile definite mai sus se va consulta figura 4.12.
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 108

Fig. 4.12. Inimã cu rigidizare intermediarã

(2) Relaþia 4.33 este aplicabilã pentru 2 < emax / t < 12 ºi pentru un pliu astfel exe-
cutat pe inimã încât sã se obþinã douã porþiuni plane de inimã, situate de o parte
ºi de alta a acestui pliu, excentrice de o parte ºi de alta a liniei drepte care uneºte
colþurile (vezi figura 4.12). Pentru orice altã formã constructivã a inimii, capaci-
tatea portantã a acesteia va fi determinatã prin încercãri de laborator.

„ 4.9. Elemente structurale solicitate la încovoiere cu


forþã tãietoare

(1) Elementele structurale solicitate la acþiunea combinatã a momentului înco-


voietor MSd ºi a forþei tãietoare VSd, vor fi verificate þinând cont de interacþiunea
acestor solicitãri, dupã cum urmeazã:

(4.34)

unde
Mc,Rd – este momentul încovoietor capabil al secþiunii, conform 4.4.1(2-3);
Vw,Rd – este forþa tãietoare capabilã a inimii, conform 4.8.1(1).
Capitolul 4. | Calculul de rezistenþã al barelor ºi tablelor profilate 109

„ 4.10. Elemente structurale solicitate la încovoiere cu


forþã concentratã / reacþiune

(1) Elementele structurale solicitate la acþiunea combinatã a momentului înco-


voietor MSd ºi a forþei concentrate, sau reacþiunii FSd, vor trebui sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii:

MSd/Mc,Rd ≤ 1 (4.35)
FSd/Rw,Rd ≤ 1 (4.36)

(4.37)

unde:
Mc,Rd – este momentul încovoietor capabil al secþiunii, conform 4.4.1(2-3);
Rw,Rd – este rezistenþa la cedare prin deformare localã, conform 4.8.2.
5. Calculul de stabilitate al elementelor
comprimate

Capitolele 5 ºi 6 conþin prevederi pentru determinarea efortului capabil la flambaj


al barelor. Ca o alternativã la aceste prevederi, barele pot fi verificate printr-un cal-
cul de ordinul II cu imperfecþiuni în cadrul cãruia se lucreazã cu caracteristicile
geometrice ale secþiunii eficace.

„ 5.1 Flambajul prin încovoiere al barelor solicitate la


compresiune axialã

5.1.1 Generalitãþi

(1) Calculul capacitãþii portante a barei se va face utilizând secþiunea transversalã


eficace, determinatã pentru solicitarea de compresiune uniformã (vezi paragraful
4.3, punctele (1) ºi (2)).

(2) O barã este solicitatã la compresiune axialã dacã direcþia încãrcãrii de com-
presiune trece prin centrul de greutate al secþiunii eficace (vezi 4.3 (5)).

Fig. 5.1. Deplasarea axei neutre a secþiunii eficace faþã de axa neutrã a secþiunii brute
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 112

(3) La secþiunile monosimetrice ºi nesimetrice, în urma voalãrii, centrul de greu-


tate al secþiunii eficace îºi schimbã poziþia. În acest caz, bara se va verifica la com-
presiune cu încovoiere conform capitolului 6.

5.1.2 Verificarea la flambajul prin încovoiere

(1) Se verificã urmatoarea condiþie:

NSd ≤ Nb,Rd (5.1)


unde
NSd – s-a definit în subcapitolul 4.3;
Nb,Rd – efortul capabil al barei la flambajul prin încovoiere, care se va determina
dupã cum urmeazã:
(5.2)

însã χ ≤ 1 (5.3)

(5.4)

(5.5)

Dacã , atunci χ = 1.

S-au folosit notaþiile:


fy = fyb
A – aria secþiunii transversale brute;
Aeff – aria secþiunii transversale eficace (determinatã conform capitolului 3 pentru
cazul compresiunii uniforme ºi pentru un efort unitar egal cu limita de curgere).

(5.6a)

(5.6b)

(5.6c)
Capitolul 5. | Calculul de stabilitate al elementelor comprimate 113

Ncr – este forþa criticã elasticã la flambajul prin încovoiere, determinatã pentru
secþiunea brutã a barei;
λ – este zvelteþea barei pentru modul de flambaj care conduce la cea mai micã va-
loare a lui χ;
I – este raza de inerþie dupã axa corespunzãtoare (y sau z), determinatã pe baza
caracteristicilor geometrice ale secþiunii brute;
α – coeficient al imperfecþiunilor, a cãrui valoare se ia în funcþie de curba de flam-
baj corespunzãtoare secþiunii transversale a barei din tabelul 5.1.

Tabelul 5.1. Factorul imperfecþiunilor α


Curba de flambaj a0 a b c
α 0.13 0.21 0.34 0.49

(2) Curba de flambaj corespunzãtoare secþiunii transversale a barei se va determi-


na din tabelul 5.2. Secþiunile transversale care nu apar în tabelul 5.2 vor fi
încadrate în curbele de flambaj din acest tabel prin analogie.

5.1.3. Lungimi de flambaj

(1) Lungimile de flambaj L pentru bare cu diverse condiþii de rezemare (condiþii


de capãt) vor fi determinate conform propunerii STAS 10108/0-78.

(2) Lungimea de flambaj L a unei bare comprimate, având deplasãrile laterale


împiedicate la ambele extremitãþi, poate fi luatã în mod acoperitor egalã cu
lungimea L a barei.

„ 5.2. Flambajul prin rãsucire ºi flambajul prin


încovoiere-rãsucire al barei

5.2.1. Generalitãþi

(1) Flambajul prin rãsucire constituie o condiþie de verificare pentru secþiunile


deschise, simetrice faþã de un punct. Secþiunile monosimetrice pot flamba prin
încovoiere-rãsucire atunci când Iy < Iz, respectiv prin încovoiere când Iy > Iz.
Atunci când flambajul se produce prin încovoiere, verificarea se face conform
paragrafului 5.1.2. În figura 5.2 se prezintã exemple de secþiuni transversale pen-
tru care flambajul prin încovoiere-rãsucire poate constitui condiþie de proiectare.
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 114

Curbele de flambaj corespunzãtoare diverselor tipuri de


Tabelul 5.2.
secþiuni transversale ale barei

*) Limita de curgere medie pe secþiune, fya, se foloseºte doar dacã Aeff=A


Capitolul 5. | Calculul de stabilitate al elementelor comprimate 115

5.2.2. Verificarea la flambajul prin rãsucire sau la flambajul prin


încovoiere-rãsucire

(1) Efortul capabil la flambaj Nb,Rd se va determina conform relaþiei de calcul din
paragrafului 5.1.2, cu diferenþa ca zvelteþea redusã a barei se calculeazã con-
siderând valoarea minimã dintre Ncr,T ºi Ncr,FT, unde:
– Ncr,T este forþa criticã elasticã de flambaj prin rãsucire;
– Ncr,FT este forþa criticã elasticã de flambaj prin încovoiere-rãsucire.

(2) Se utilizeazã curba de flambaj „b” (vezi paragraful 5.1.2).

Fig. 5.2. Secþiuni transversale pentru care flambajul prin încovoiere-rãsucire poate consti-
tui criteriu de proiectare

(3) Zvelteþea redusã corespunzãtoare flambajului prin rãsucire sau încovoiere-


rãsucire se va obþine cu relaþia:

(5.7)

unde Ncr = Ncr,FT, dar Ncr ≤ Ncr,T

(4) La secþiunile transversale simetrice în raport cu axa maximã de inerþie y-y,


identice sau similare celor prezentate în figura 5.2, forþele critice elastice Ncr,T ºi
Ncr,FT se vor determina dupã cum urmeazã:
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 116

(5.8)

(5.9)

unde:

(5.10)

A – aria brutã a secþiunii transversale;


E – modulul de elasticitate longitudinal;
G – modulul de elasticitate transversal;
y0 – distanþa dintre centrul de greutate al secþiunii brute ºi centrul de rãsucire,
mãsuratã dupã direcþia axei (y-y);
iy – raza de inerþie a secþiunii brute în raport cu axa maximã de inerþie y-y;
iz – raza de inerþie a secþiunii brute în raport cu axa minimã de inerþie z-z;
IT – momentul de inerþie la rãsucire (constanta St. Venant);
Iw – momentul de inerþie sectorial (constanta deplanãrii secþiunii);
Iy – momentul de inerþie în raport cu axa maximã de inerþie y-y;
LeT – lungimea de flambaj a barei pentru rãsucire ºi deplanare;
Ley – lungimea de flambaj a barei corespunzãtoare flambajului prin încovoiere
dupã axa maximã de inerþie y-y.

(5) În cazul când condiþiile de rezemare la capete pentru încovoiere diferã de cele
pentru rãsucire, în relaþia (5.9) coeficientul β devine:

unde γ este un coeficient care depinde de condiþiile de rezemare la capete. Pentru


câteva cazuri practice curente, valorile lui γ se dau în tabelul 5.3. Notaþiile folosite
reprezintã: I – reazem încastrat; A – reazem articulat.
Capitolul 5. | Calculul de stabilitate al elementelor comprimate 117

Tabelul 5.3. Coeficientul γ în funcþie de condiþiile de rezemare


Cazul de rezemare
Cazul de la încovoiere I–I I–A A–I A–A
rezemare la rãsucire
I–I 1.00 0.77 0.77 0.78
I–A – 1.00 – 0.82
A–I – – 1.00 0.82
A–A – – – 1.00

(6) La stabilirea lungimii de flambaj a barei LeT se va þine cont de condiþiile de reze-
mare de la extremitãþile ei.

(7) În practicã, modurile de îmbinare nu asigurã împiedicarea totalã a torsiunii ºi


deplanãrii secþiunii, de aceea valorile teoretice (LeT=1 pentru torsiune împiedicatã
ºi deplanare liberã ºi LeT=0.5 pentru torsiune ºi deplanare împiedicatã) nu vor fi
utilizate în proiectare. În cazurile practice, LeT se va lua:
– 0.7 dacã îmbinãrile împiedicã în mare mãsurã rãsucirea ºi deplanarea
(vezi figura 5.3b);
– 1.0 dacã îmbinãrile împiedicã parþial rãsucirea ºi deplanarea (vezi figu-
ra 5.3a).

Figura 5.3 prezintã unele cazuri particulare de îmbinare a barelor structurii ºi


modul de considerare a lungimii de flambaj în aceste situaþii.

(8) La profilele Ω ºi C, lungimea de flambaj se va lua (LeT × distanþa dintre punctele


de fixare), dacã se prevãd placuþe de solidarizare la extremitãþi (vezi figura 5.4),
care satisfac condiþia:

(5.11)

în care:
β – coeficient adimensional, ce caracterizeazã rigiditatea plãcuþei ºi se ia din
tabelul 5.4, în funcþie de raportul dintre lp ºi bp;
lp – dimensiunea plãcuþei perpendicularã pe axa barei;
bp – dimensiunea paralelã cu axa barei;
tp – grosimea plãcuþei;
Iw – momentul de inerþie sectorial al secþiunii transversale a barei;
Ω – dublul suprafeþei haºurate din figura 5.4, cuprinsã între liniile mediane ale
pereþilor barei ºi linia medianã a plãcuþei de solidarizare.
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 118

Fig. 5.3. Exemple de îmbinãri asigurând diferite grade de împiedicare a deplanãrii secþiunii
de reazem sau rãsucirii ei

Tabelul 5.4. Coeficientul β

lp/bp β lp/bp β
0.5 1.69 1.3 6.25
0.6 2.09 1.4 7.11
0.7 2.53 1.5 8.06
0.8 3.01 1.6 9.09
0.9 3.54 1.7 10.22
1.0 4.12 1.8 11.45
1.1 4.70 1.9 12.79
1.2 5.47 2.0 14.24
Capitolul 5. | Calculul de stabilitate al elementelor comprimate 119

Fig. 5.4.

„ 5.3. Pierderea stabilitãþii prin distorsiunea secþiunii


transversale a profilului

5.3.1 Generalitãþi

(1) Aºa cum s-a arãtat în Capitolul 1, existã situaþii în care voalarea nu are loc, dar
se produce un flambaj prin distorsiune, care în aceste cazuri trebuie luat în con-
siderare.

(2) În figura 5.5(a-d), se prezintã exemple de secþiuni transversale ale unor bare
care ºi-au pierdut stabilitatea în acest mod. În figura 1.13 din Capitolul 1 s-au
trasat curbele ce reprezintã variaþia rezistenþei la flambaj, corespunzând diferitelor
moduri de flambaj ale unui profil C. În general, la verificarea unei bare se va lua
în considerare modul de flambaj cu efortul unitar critic cel mai mic. Din acest
motiv este necesar sã se analizeze mai multe moduri diferite de flambaj, pentru
evaluarea efortului unitar critic de distorsiune.

(3) Pierderea stabilitãþii prin distorsiunea secþiunii transversale are loc în cazul secþi-
unilor transversale deschise monosimetrice de tip U, C, Z sau Ω sau asimilabile cu
acestea. Fenomenul apare atunci când tãlpile comprimate nu au elemente care sã

Fig.5.5. Exemple de flambaj distorsional


Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 120

împiedice deplasarea lor lateralã. În astfel de cazuri, peretele tãlpii are tendinþa de
a-ºi pierde stabilitatea individual, asemeni unei bare comprimate rezemate elastic la
nivelul conexiunii cu peretele inimii. Instabilitatea poartã denumirea de distorsiune.

(4) Secþiunile cu rigidizãri marginale sau intermediare similare cu cea din figura
5.5(d) nu necesitã o metodologie specialã de calcul la flambajul prin distorsiune,
dacã calculul secþiunii eficace a rigidizãrii se va calcula conform procedurii din
capitolul 3, paragraful 3.3. În paralel, se prezintã metodologia de calcul la flamba-
jul prin distorsiune conform normei australiene AS/NZS4600:1996.

5.3.2. Flambajul prin distorsiune al barelor încovoiate

(1) Momentul capabil Mb,Rd al barelor încovoiate, la care se poate produce


pierderea stabilitãþii prin distorsiune va fi calculat cu relaþia:

(5.12)

unde:
Weff – este modulul de rezistenþã al secþiunii transversale eficace determinat con-
siderând în fibra extremã comprimatã o tensiune egalã cu Mcr/W ºi ks=4.0 pentru
talpa comprimatã;
W – este modulul de rezistenþã al secþiunii întregi.

(2) Momentul critic Mcr se calculeazã astfel:

(a) La secþiunile C ºi Z, dacã flambajul prin distorsiune produce rotirea ansam-


blului talpa-rebord în jurul îmbinãrii inimã-talpã:

Mcr = My pentru ≤ 0.674 (5.13a)

pentru > 0.674 (5.13b)

(b) Dacã flambajul prin distorsiune produce încovoierea inimii cu deplasarea late-
ralã a tãlpii comprimate:

pentru < 1.414 (5.14a)


Capitolul 5. | Calculul de stabilitate al elementelor comprimate 121

pentru ≥ 1.414 (5.14b)

în care:

(5.15)

unde
Mod – este momentul elastic de flambaj prin distorsiune ºi are expresia:
Mod = W fod (5.16)

fod – este efortul unitar de flambaj prin distorsiune ºi poate fi determinat dintr-un
calcul elastic de flambaj sau folosind relaþiile de calcul de la punctul 5.3.4;
My – este momentul capabil elastic al secþiunii brute ºi are expresia:
My = W fy (5.17)

5.3.3. Flambajul prin distorsiune al barelor comprimate

Forþa axialã capabilã la flambajul prin distorsiune Nb,Rd are expresia:


Nb,Rd = Aeff fn / γM1 (5.18)

unde
Aeff – este aria eficace a secþiunii transversale calculate la tensiunea fn, care are
expresia:

pentru fod > fy / 2 (5.19a)

pentru fy / 13 ≤ fod ≤ fy / 2 (5.19b)


Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 122

5.3.4. Efortul unitar de flambaj prin distorsiune, fod, pentru secþiuni U,


C ºi Z solicitate la compresiune ºi încovoiere

5.3.4.1. Secþiuni oarecare solicitate la compresiune (fig.5.6a)

Efortul unitar de flambaj prin distorsiune fod se calculeazã cu relaþia:

(5.20)

în care:

(5.21)

(5.22)

(5.23)

(5.24)

(5.25)

(5.26)

(5.27)

(5.28)

(5.29)

(5.30)

f’od se obþine din relaþia (5.20) cu:


Capitolul 5. | Calculul de stabilitate al elementelor comprimate 123

(5.31)

Valorile lui A, Iy, Iz, Iyz ºi Iw se referã numai la ansamblul talpã-rigidizare al secþiu-
nii transversale solicitat la compresiune.

5.3.4.2. Secþiuni C solicitate la compresiune (fig.5.6b)

Efortul unitar de flambaj prin distorsiune fod se calculeazã cu relaþia (5.20), în care
α1, α2 ºi α3 se simplificã deoarece:
Iw = 0 (5.32)
z0 = hz = –z (5.33)
hy = –y (5.34)
y0 – hy = bf (5.35)

Relaþiile (5.21-5.24) ºi (5.28) devin:

(5.36)

(5.37)

(5.38)

(5.39)

(5.40)

în care:
(5.41)

(5.42)

(5.43)
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 124

(5.44)

(5.45)

(5.46)

(5.47)

Fig. 5.6. Modele pentru flambajul prin distorsiune


Capitolul 5. | Calculul de stabilitate al elementelor comprimate 125

5.3.4.3. Secþiuni C ºi Z solicitate la încovoiere dupã axa perpendicularã pe


inimã (fig.5.6c)

Efortul unitar de flambaj prin distorsiune fod se calculeazã conform punctului


5.3.4.2, cu excepþia relatiilor (5.30) ºi (5.39), care devin:

(5.48)

(5.49)

f’od se obþine din relaþia (5.20) cu:

(5.50)

Dacã coeficientul kφ este negativ, atunci kφ se va determina considerând f’od egal cu 0.

„ 5.4. Bare cu secþiune compusã din elemente


formate la rece

Se considerã bare cu secþiune transversalã compusã, obþinute prin solidarizarea a


douã sau mai multe profile, barele cu secþiunea transversalã identicã sau similarã
variantelor constructive prezentate în tabelul 5.5.

5.4.1. Verificarea rezistenþei ºi stabilitãþii barelor cu secþiune compusã

(1) Verificãrile de rezistenþã ºi stabilitate ale barelor cu secþiune compusã din pro-
file formate la rece se vor face cu luarea în considerare, în mod obligatoriu, a
reducerii secþiunii transversale a profilelor survenitã în urma voalãrii pereþilor
componenþi ai acestora.

(2) Secþiunile compuse compacte sau compuse din profile apropiate (punctele 1 ºi
2 din tabelul 5.5) se calculeazã conform paragrafelor 5.1 ºi 5.2 într-una din urmã-
toarele variante:
a) Lucrând cu limita de curgere fyb a benzii de oþel din care se executã barele prin
formare la rece ºi curba de flambaj „b”.
b) Lucrând cu limita de curgere medie pe secþiune fya apãrutã dupã formarea la
rece (daca Aeff = A) ºi curba de flambaj „c”.
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 126

Tabelul 5.5. Bare cu secþiune transversalã compusã

1. Secþiuni compuse compacte, din profile solidari-


zate prin cordoane de sudurã întrerupte sau sudurã
în puncte.

2. Secþiuni compuse din profile apropiate solidari-


zate cu fururi (sudate sau cu ºuruburi).

3. Secþiuni compuse din profile îndepãrtate solidari-


zate cu plãcuþe sau zãbreluþe (sudate sau cu ºuru-
buri).
OBSERVAÞIE: Acest tip de compunere a secþiunilor
simple se poate realiza ºi prin utilizarea, pentru soli-
darizare, a unor plãci continue cu goluri.

4. Secþiuni compuse din profile îndepãrtate solida-


rizate cu cupoane sudate sau cu ºuruburi (Bare tip
Johnston).

(3) Secþiunile compuse de la punctele 3 ºi 4 din tabelul 5.5 se considerã secþiuni


compuse propriu-zise. Calculele de verificare ale barelor cu secþiune compusã din
elemente depãrtate solidarizate cu plãcuþe sau zãbreluþe se efectueazã conform
prevederilor din STAS10108/0-78. Alternativ, verificarea stabilitãþii acestor bare
când flambajul se produce într-un plan paralel cu zãbreluþele sau plãcuþele se
poate face ºi prin intermediul unui calcul de ordinul doi. Pentru secþiunile de la
punctul 4 din tabelul 5.5, modul de verificare al acestora este prezentat în para-
graful 5.4.2.
Capitolul 5. | Calculul de stabilitate al elementelor comprimate 127

5.4.2. Bare cu secþiune compusã din profile depãrtate asamblate cu


cupoane (Bare tip Johnston)

(1) Barele cu secþiune compusã din profile depãrtate asamblate cu cupoane (punc-
tul 4 din tabelul 5.5) reprezintã un caz limitã al unei secþiuni solidarizate cu zãbre-
luþe (vezi figura 5.7a). Acest tip de barã cu secþiune compusã este utilizatã la
realizarea tãlpilor grinzilor cu zãbrele cu noduri bulonate.

(2) Datoritã prinderii articulate a zãbreluþelor de tãlpi, în cazul acestor bare nu este
permisã transmiterea forþelor tãietoare în tãlpi. Se poate obþine o creºtere a capa-
citãþii portante la flambaj dacã se prevãd solidarizãri cu plãci rigide la extremi-
tãþile barei (vezi figura 5.7b).

(3) Se definesc urmãtoarele caracteristici geometrice ale secþiunii transversale


compuse:
I0 – momentul de inerþie al secþiunii transversale a unei ramuri dupã axa paralelã
cu axa secþiunii compuse care nu intersecteazã secþiunile ramurilor;
I – momentul de inerþie al secþiunii transversale compuse, integral eficace, dupã
axa care nu intersecteazã secþiunile ramurilor;
Ie – momentul de inerþie echivalent al secþiunii transversale compuse, dat de
relaþia:

(5.51)

(4) Bara cu secþiune compusã se considerã simplu rezematã la extremitãþi. Sarcina


criticã depinde de modul de flambaj al barei. Se considerã semnificative primele
douã moduri de flambaj: modul A (cu o singurã semiundã) ºi modul B (cu douã
semiunde).

Dacã Ie / I0 < 8, atunci bara flambeazã dupã primul mod, iar sarcina ei criticã de
flambaj este:

(5.52)

Dacã Ie / I0 > 8, atunci bara flambeazã dupã modul al doilea, iar sarcina ei criticã este:

(5.53)

unde valoarea momentului de inerþie echivalent Ie se determinã cu formula (5.51).


Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 128

(5) Cu ajutorul momentului de inerþie echivalent se calculeazã zvelteþea echiva-


lentã a barei ºi se determinã efortul capabil la flambajul prin încovoiere în funcþie
de care se verificã condiþia din relaþia (5.1).

(6) Pentru verificarea la flambaj se lucreazã cu curba de flambaj corespunzãtoare


secþiunii transversale a unei singure ramuri (se considerã bara ca fiind alcãtuitã
din elemente independente încastrate elastic, care deci flambeazã independent).
La barele tip Johnston alcãtuite din profile cu pereþi subþiri formate la rece se obþin
rezultate acoperitoare lucrând cu curba de flambaj (b).

Fig. 5.7: Barele cu secþiune compusã din profile depãrtate asamblate cu cupoane

5.4.3. Verificarea stabilitãþii tãlpilor comprimate ale grinzilor cu


zãbrele realizate din bare cu secþiune compusã de tip Johnston

(1) Barele cu secþiune compusã tip Johnston pot constitui tãlpi pentru ferme, atunci
când acestea se realizeazã din douã profile U sau C, solidarizate între ele prin
intermediul diagonalelor ºi montanþilor, îmbinate în noduri cu ºuruburi (vezi figu-
ra 5.8). În mod uzual, talpa superioarã a fermelor este fixatã lateral prin pane.
Fixãrile laterale prin pane se considerã reazeme elastice pentru flambajul lateral al
tãlpii superioare comprimate.

(2) În cele ce urmeazã se prezintã informativ procedura de determinare a sarcinii


critice minime de flambaj lateral pentru talpa superioarã comprimatã.
Capitolul 5. | Calculul de stabilitate al elementelor comprimate 129

Expresia sarcinii critice este:

(5.54)

unde:
n – numãrul de semiunde al modului respectiv de pierdere a stabilitãþii;
α – rigiditatea reazemelor elastice;
I1 – momentul de inerþie echivalent al tãlpii comprimate;
L – deschiderea fermei.

Fig. 5.8.

S-a constatat cã, în cazul în care talpa comprimatã flambeazã dupã primul mod de
pierdere a stabilitãþii, momentul de inerþie echivalent I1 va avea aceeaºi expresie
ca la barele tip Johnston.

Reazemele elastice permit tãlpii sã flambeze lateral, conform unui mod cu mai
mult de o semiundã (n>1; numãr real pozitiv).

Valoarea momentului de inerþie echivalent al tãlpii comprimate se stabileºte astfel:


I 1 = Ie ºi 1 < n < 2, dacã α < αc,1,2
I1 = 2 I0 ºi n ≥ 2, dacã α > αc,1,2

unde:
Ie – momentul de inerþie echivalent al secþiunii transversale compuse determinat
cu relaþia 5.51;
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 130

I0 – momentul de inerþie al secþiunii transversale a unei ramuri (vezi STAS


10108/0-78).
αc,1,2 – rigiditatea medie a reazemelor elastice, care permite trecerea de la primul
mod de pierdere a stabilitãþii la modul doi, determinatã cu relaþia:

(5.55)

Rigiditatea medie a reazemelor elastice depinde de momentul de inerþie Ia al


inimii continue fictive a grinzii, calculat cu relaþia:
Ia = m Im + Sld sin θ (5.56)

unde:
m – numãrul total al montanþilor fermei;
Im – momentul de inerþie al secþiunii transversale a montantului dupã axa paralelã
cu planul fermei;
Id – momentul de inerþie al secþiunii transversale a diagonalei dupã axa paralelã cu
planul fermei;
θ – unghiul de înclinare al diagonalelor (vezi figura 5.9).

Fig. 5.9.

Expresia rigiditãþii medii a reazemelor elastice este:

(5.57)

unde:
d – înãlþimea secþiunii transversale a grinzii cu zãbrele cu tãlpi paralele (înãlþimea
medie a secþiunii transversale la ferme cu tãlpi neparalele);
Ia – momentul de inerþie al inimii continue, conform relaþiei 5.56;
kt – rigiditatea panei la deplasare lateralã, determinata cu relaþia:

(5.58)
Capitolul 5. | Calculul de stabilitate al elementelor comprimate 131

unde:
Ct – distanþa dintre pane (vezi figura 5.8);
b – traveea halei (vezi figura 5.8);
It – momentul maxim de inerþie al secþiunii transversale a panei;
ke – rigiditatea iniþialã la rotire a îmbinãrii panã-montant, determinatã pe cale
experimentalã pe un model similar figurii 5.10.
q1, q2 – coeficienþi care iau urmãtoarele valori:
q1 = 2, în cazul panei încastrate la capete pe douã tãlpi superioare alãtu-
rate, identice ºi încãrcate identic;
q1 = 3, în cazul panei încastrate pe talpa superioarã studiatã ºi articulatã
la cealaltã extremitate;
q2 = 1, dacã avem pane numai pe o parte a fermei studiate (travee mar-
ginalã);
q2 = 2, dacã avem pane de ambele pãrþi ale fermei studiate (travee curentã).

În cazul în care se realizeazã rigiditatea necesarã la rotire a îmbinãrii panã-mon-


tant, în relaþia (5.54) se reþine numai primul termen. Dacã structura acoperiºului
nu este prevãzutã cu pane ºi se considerã nodurile tãlpii superioare comprimate
ca articulaþii, rigiditatea medie a reazemelor elastice se ia:

(5.59)

Fig. 5.10: Model experimental pentru determinarea rigiditãþii iniþiale la rotire a îmbinãrii
panã-montant
Partea II. | Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 132

unde termenii au aceeaºi semnificaþie ca mai sus. Pentru numãrul „n” de semi-
unde asociat valorii sarcinii minime de pierdere a stabilitãþii rezultã forþa criticã:
(5.60)

(3) Pentru utilizarea curbelor de flambaj în calculul încãrcãrii ultime, trebuie sta-
bilitã zvelteþea redusã a tãlpii comprimate cu secþiune compusã:

(5.61)

unde:
Aeff – aria eficace a secþiunii transversale compuse solicitatã la efort axial uniform
ºi constant.

Rezistenþa la flambajul prin încovoiere a tãlpii fermei cu secþiune compusã se


determinã în continuare în conformitate cu paragraful 5.1.2.
6. Calculul de stabilitate al elementelor
solicitate la compresiune cu încovoiere

„ 6.1. Flambajul lateral al grinzilor


(1) Momentul capabil la flambaj lateral prin încovoiere-rãsucire al grinzilor soli-
citate la încovoiere se va determina astfel:
(6.1)

în care χLT se determinã dupã cum urmeazã:


– dacã ≤ 0.4 atunci χLT ≤ 1 (6.2a)

– dacã > 0.4 atunci (6.2b)

ºi:
(6.3)

(6.4)

unde:
aLT = 0.21 (corespunzãtor curbei „a” de flambaj);
Weff – este modulul de rezistenþã corespunzãtor fibrei comprimate a secþiunii trans-
versale eficace solicitatã la încovoiere exclusiv dupã axa maximã de inerþie;
Mcr – este momentul critic elastic al secþiunii transversale brute la flambaj prin
încovoiere-rãsucire.

(2) Când valoarea zvelteþii adimensionale a barei respectã condiþia ≤ 0.4, nu


existã pericolul pierderii stabilitãþii grinzii prin încovoiere-rãsucire.

(3) Aceasta metodã nu este valabilã pentru secþiuni de tip U sau similare, pentru
care unghiul dintre axele principale ale secþiunii eficace ºi cea brutã este semni-
ficativ.
Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 134

„ 6.2. Bare solicitate la încovoiere cu compresiune axialã


(1) Toate barele solicitate simultan la momente încovoietoare My,Sd ºi Mz,Sd ºi forþã
axialã de compresiune NSd, se vor verifica cu urmãtoarea relaþie:

(6.5)

unde:

,însã ky ≤ 1.5 (6.6)

,însã µy ≤ 0.9 (6.7)

,însã kz ≤ 1.5 (6.8)

,însã µz ≤ 0.9 (6.9)

unde:
Aeff – aria secþiunii transversale eficace la solicitarea de compresiune axialã (vezi
figura 6.1a);
Weff,y,com – modulul de rezistenþã al secþiunii transversale eficace corespunzãtor
fibrei comprimate în cazul încovoierii drepte numai dupã axa y-y (vezi figura
6.1a);
Weff,z,com – modulul de rezistenþã al secþiunii transversale eficace corespunzãtor
fibrei comprimate în cazul încovoierii dupã axa z-z (vezi figura 6.1a);
χmin – valoarea minimã dintre χy ºi χz, unde χy ºi χz sunt coeficienþii de flambaj
corespunzãtori axelor principale de inerþie y-y ºi z-z;
βM,y ºi βM,z – coeficienþii momentului încovoietor uniform echivalent (inclusiv
momentul încovoietor din deplasarea centrului de greutate al secþiunii eficace,
∆M = NSd eN, determinaþi în cazul pierderii stabilitãþii prin încovoiere conform
paragrafului 6.3 punctul (3) ºi tabelului 6.1;
∆My,Sd ºi ∆Mz,Sd momentele adiþionale datorate deplasãrii centrului de greutate al
secþiunii transversale eficace, corespunzãtoare axelor principale de inerþie y-y ºi z-z.

(2) Din aplicarea formulelor de mai sus se pot obþine ºi valori negative pentru µy
ºi µz.
Capitolul 6. | Calculul de stabilitate al elementelor solicitate la compresiune 135

Fig. 6.1: Calculul caracteristicilor eficace

Tabelul 6.1. Axele hotãrâtoare la determinarea coeficienþilor de reducere βM


Coeficientul Momentul încovoietor Flambajul lateral Lungimea sistemului
acþioneazã dupã axa: dupã axa: consideratã între
punctele de fixare
a barei în direcþia:
βM,y y-y y-y z-z
βM,z z-z z-z y-y
βM,LT y-y z-z y-y

„ 6.3. Încovoiere cu compresiune axialã, atunci când


existã posibilitatea producerii flambajului lateral prin
încovoiere-rãsucire

(1) Barele comprimate ºi încovoiate, la care existã pericolul pierderii stabilitãþii în la-
teral prin încovoiere-rãsucire (deversare) se vor verifica utilizând urmãtoarea relaþie:

(6.10)

unde:

,însã kLT ≤ 1.0 (6.11)

,însã µLT ≤ 0.9 (6.12)


Recomandãri de calcul ºi proiectare a elementelor structurale 136

ºi
kz; ∆My,Sd; ∆Mz,Sd; Aeff; Weff,z,com ºi Weff,y,com se determinã conform paragrafului (6.2);
βM,LT – este coeficientul momentului încovoietor uniform echivalent, determinat în
cazul pierderii stabilitãþii laterale prin încovoiere-rãsucire, conform punctului (3)
ºi tabelului 6.1;
χlat – este coeficient de flambaj lateral, în general egal cu χz. Dacã însã flambajul
prin încovoiere-rãsucire sau prin distorsiune sunt moduri posibile de cedare,
atunci χlat va fi luat ca cea mai micã valoare dintre χz ºi χ corespunzãtor flamba-
jului prin încovoiere-rãsucire sau flambajului prin distorsiune;
χLT – este coeficientul de flambaj lateral prin încovoiere-rãsucire, determinat con-
form paragrafului 6.1.

(2) În cazul când existã pericolul producerii flambajului prin încovoiere-rãsucire


din compresiune (vezi paragraful 5.2) sau al producerii flambajului prin distorsi-
une (vezi paragraful 5.3), se va adopta pentru coeficientul de flambaj χz valoarea
minimã determinatã pentru aceste moduri de pierdere a stabilitãþii.

(3) Coeficienþii momentului încovoietor uniform echivalent (care includ ºi


momentul datorat deplasãrii axei neutre ca efect al voalãrii ∆M), respectiv βM,y; βM,z
ºi βM,LT, se obþin din figura 6.2, în conformitate cu alura diagramei de moment
încovoietor între punctele de fixare a secþiunii barei, dupã cum se prezintã în
tabelul 6.1.

(4) Pentru structurile zvelte, sensibile la efecte de ordinul II, momentele înco-
voietoare de capãt ale grinzii se vor determina pe baza unui calcul de ordinul doi.
Capitolul 6. | Calculul de stabilitate în cazul compresiunii cu încovoiere 137

Fig. 6.2: Coeficienþii momentului uniform echivalent βM


PARTEA III.

Tabele de calcul
Exemple
7. Tabele de calcul pentru pane ºi rigle
cu secþiuni C ºi Z

Panele pentru acoperiº ºi riglele pentru pereþi cu secþiuni C ºi Z pot fi realizate în


varianta de grindã simplu rezematã sau grinda continuã.

În general, deschiderile ºi încãrcãrile pot sã varieze pe lungimea unei grinzi con-


tinue. De asemenea, rigiditatea la încovoiere este diferitã pe lungimea grinzii,
îmbinãrile pe reazeme fiind realizate în general prin suprapunerea profilelor.

Pentru practica proiectãrii, modelul static poate fi simplificat, pentru a permite cal-
culul rapid al situaþiilor uzuale, cu luarea în considerare a urmãtoarelor ipoteze:

– în cazul grinzilor continue deschiderile sunt egale;


– încãrcarea este uniform distribuitã ºi cu aceeaºi intensitate pe toata lungi-
mea grinzii;
– lungimea suprapunerilor este 0.2L pentru reazemele curente (L este des-
chiderea grinzii) ºi 0.3L pentru primul reazem intermediar; în cazul utilizã-
rii unui profil suplimentar pe prima deschidere, acesta se dispune pe o lun-
gime de 0.8L.

Având în vedere cele menþionate mai sus, se obþin urmãtoarele lungimi pentru
profilele Z ºi C în cazul utilizãrii acestora ca pane ºi rigle continue:

Profile Z:– în deschiderile marginale 1.2L + consolã


– în deschiderile curente 1.2L
– elemente suplimentare pe prima deschidere 0.8L (vezi figura 7.1)
Profile C:– în deschiderile marginale 1.1L + consolã
– în deschiderile curente 1.0L
– elemente de îmbinare tip CI minim 0.2L + 150 mm (lungimea maximã
de laminare a profilelor CI este 1.6 m, vezi figura 7.2)

În aceste condiþii, se definesc ºase sisteme statice pentru pane ºi rigle de perete,
dupã cum urmeazã:
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 142

Sistem static nr. 1: Grinda simplu rezematã

Sistem static nr. 2: Grinda continuã pe trei reazeme, fãrã îmbinãri sau cu îmbinãri
fãrã suprapunere

Sistem static nr. 3: Grinda continuã pe patru sau mai multe reazeme, fãrã îmbi-
nãri, sau cu îmbinãri fãrã suprapunere

Sistem static nr. 4: Grinda continuã pe trei reazeme, cu îmbinare prin suprapune-
re pe reazemul intermediar

Sistem static nr. 5: Grinda continuã pe patru sau mai multe reazeme, cu îmbinãri
prin suprapunere ºi profile diferite pe deschiderile marginale

Sistem static nr. 6: Grinda continuã pe patru sau mai multe reazeme, cu îmbinãri
prin suprapunere ºi profile suplimentare pe prima deschidere
Capitolul 7. | Tabele de calcul pentru rigle ºi pane cu secþiuni C ºi Z 143

Fig. 7.1. Înnãdire grinzi Z

Existã ºase tabele, corespunzãtoare celor ºase sisteme statice, pentru panele ºi
riglele realizate din profile Z, respectiv cinci tabele, corespunzãtoare sistemelor
statice 1-5, pentru panele ºi riglele realizate din profile C.

Pentru dimensionarea la starea limitã ultimã de rezistenþã ºi stabilitate (SLU) s-au


considerat douã situaþii de calcul. În prima situaþie, deplasãrile laterale ale profi-
lelor sunt împiedicate la ambele tãlpi, tabla cutatã fiind amplasatã atât la exterior
cât ºi la interior. În cea de a doua situaþie, deplasãrile laterale ale profilelor sunt
împiedicate doar la talpa superioarã, tabla cutatã fiind amplasatã doar la exterior.

Fig. 7.2. Înnãdire grinzi C


Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 144

Astfel, funcþie de tipul de încãrcare, care poate fi gravitaþionalã sau de sucþiune ºi


de amplasarea tablei cutate, în tabele sunt prezentate trei cazuri de dimensionare:
Caz 1: Tabla cutatã se amplaseazã la ambele tãlpi ale profilelor. Tabelul prezintã
capacitatea portantã din încãrcarea gravitaþionalã sau de sucþiune;
Caz 2: Tabla cutatã este amplasatã doar la talpa superioarã a profilelor. Tabelul
prezintã capacitatea portantã din încãrcarea gravitaþionalã;
Caz 3: Tabla cutatã este amplasatã doar la talpa superioarã a profilelor. Tabelul
prezintã capacitatea portantã din încãrcarea de sucþiune.

Pentru dimensionarea la starea limitã a exploatãrii normale (SLEN) în tabele sunt


prezentate douã cazuri, corespunzãtoare unor valori limitã admise pentru sãgeþile
panelor ºi riglelor, dupã cum urmeazã:
Caz 4: Tabelul prezintã încãrcarea limitã corespunzãtoare unei sãgeþi maxime
L/200;
Caz 5: Tabelul prezintã încãrcarea limitã corespunzãtoare unei sãgeþi maxime
L/300.

Se menþioneazã cã profilele metalice Lindab C ºi Z se realizeazã din tablã de oþel


galvanizat FeE 350G+Z cu protecþia anticorozivã prin zincare la cald Z275 (g/m2),
conform standardelor SR EN 10142+A1:2000, SR EN 10147:1993 prin laminare la
rece.
Caracteristicile materialului de bazã sunt:
– limita de curgere: fy = 350 N/mm2;
– rezistenþa la rupere: fu = 420 N/mm2;
– modulul de elasticitate: E = 210000 N/mm2.

În cele ce urmeazã sînt prezentate caracteristicile secþionale pe care s-au bazat cal-
culele încãrcãrilor capabile, respectiv tabelele cu încãrcãrile capabile dupã axa
y–y pentru gama de profile C ºi Z astfel:
Caracteristici secþionale:
– profile C70...C350 în pag. 145...152;
– profile Z100...Z350 în pag. 172...178.
Tabele de încãrcãri:
– profile C70...C350 în pag. 153...171;
– profile Z100...Z350 în pag. 179...207.
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni C 153

SISTEM STATIC NR. 1 – PROFILE C

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C100/1 1 1,36 1,00 0,77 0,61 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22
2 1,36 1,00 0,77 0,61 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22
3 0,68 0,56 0,45 0,37 0,30 0,25 0,20 0,17 0,15 0,13
4 0,98 0,62 0,42 0,29 0,21 0,16 0,12 0,10 0,08 0,06
5 0,66 0,41 0,28 0,19 0,14 0,11 0,08 0,06 0,05 0,04

C100/1.2 1 1,92 1,41 1,08 0,85 0,69 0,57 0,48 0,41 0,35 0,31
2 1,92 1,41 1,08 0,85 0,69 0,57 0,48 0,41 0,35 0,31
3 0,95 0,78 0,64 0,52 0,43 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18
4 1,19 0,75 0,50 0,35 0,26 0,19 0,15 0,12 0,09 0,08
5 0,79 0,50 0,33 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05

C100/1.5 1 2,70 1,98 1,52 1,20 0,97 0,80 0,67 0,57 0,50 0,43
2 2,70 1,98 1,52 1,20 0,97 0,80 0,67 0,57 0,50 0,43
3 1,28 1,07 0,88 0,72 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,25
4 1,49 0,94 0,63 0,44 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10
5 0,99 0,62 0,42 0,29 0,21 0,16 0,12 0,10 0,08 0,06

C100/2 1 3,62 2,66 2,04 1,61 1,30 1,08 0,90 0,77 0,66 0,58
2 3,62 2,66 2,04 1,61 1,30 1,08 0,90 0,77 0,66 0,58
3 1,61 1,35 1,12 0,92 0,76 0,63 0,53 0,45 0,38 0,33
4 1,98 1,25 0,83 0,59 0,43 0,32 0,25 0,19 0,16 0,13
5 1,32 0,83 0,56 0,39 0,28 0,21 0,16 0,13 0,10 0,08

C120/1 1 1,66 1,22 0,93 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,27
2 1,66 1,22 0,93 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,27
3 0,71 0,58 0,47 0,39 0,32 0,26 0,22 0,18 0,16 0,13
4 1,50 0,95 0,63 0,45 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10
5 1,00 0,63 0,42 0,30 0,22 0,16 0,13 0,10 0,08 0,06

C120/1.2 1 2,34 1,72 1,32 1,04 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,38
2 2,34 1,72 1,32 1,04 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,38
3 0,99 0,82 0,67 0,56 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20
4 1,81 1,14 0,77 0,54 0,39 0,29 0,23 0,18 0,14 0,12
5 1,21 0,76 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15 0,12 0,10 0,08

C120/1.5 1 3,38 2,49 1,90 1,50 1,22 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54
2 3,38 2,49 1,90 1,50 1,22 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54
3 1,36 1,14 0,95 0,79 0,66 0,55 0,46 0,39 0,33 0,28
4 2,28 1,43 0,96 0,67 0,49 0,37 0,28 0,22 0,18 0,15
5 1,52 0,96 0,64 0,45 0,33 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10

C120/2 1 4,64 3,41 2,61 2,06 1,67 1,38 1,16 0,99 0,85 0,74
2 4,64 3,41 2,61 2,06 1,67 1,38 1,16 0,99 0,85 0,74
3 1,77 1,48 1,24 1,03 0,86 0,71 0,60 0,51 0,43 0,37
4 3,04 1,91 1,28 0,90 0,66 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19
5 2,03 1,28 0,85 0,60 0,44 0,33 0,25 0,20 0,16 0,13
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 154

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C120/2.5 1 5,80 4,26 3,26 2,58 2,09 1,72 1,45 1,23 1,06 0,93
2 5,80 4,26 3,26 2,58 2,09 1,72 1,45 1,23 1,06 0,93
3 2,06 1,72 1,45 1,21 1,00 0,84 0,70 0,59 0,51 0,44
4 3,79 2,38 1,60 1,12 0,82 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24
5 2,52 1,59 1,06 0,75 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16

C150/1 1 2,10 1,54 1,18 0,93 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34
2 2,10 1,54 1,18 0,93 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34
3 0,74 0,59 0,48 0,40 0,33 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14
4 2,54 1,60 1,07 0,75 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16
5 1,69 1,06 0,71 0,50 0,37 0,27 0,21 0,17 0,13 0,11

C150/1.2 1 2,98 2,19 1,68 1,33 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55 0,48
2 2,98 2,19 1,68 1,33 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55 0,48
3 1,03 0,84 0,70 0,58 0,48 0,40 0,34 0,28 0,24 0,21
4 3,06 1,93 1,29 0,91 0,66 0,50 0,38 0,30 0,24 0,20
5 2,04 1,29 0,86 0,61 0,44 0,33 0,26 0,20 0,16 0,13

C150/1.5 1 4,34 3,19 2,44 1,93 1,56 1,29 1,09 0,92 0,80 0,69
2 4,34 3,19 2,44 1,93 1,56 1,29 1,09 0,92 0,80 0,69
3 1,43 1,18 0,99 0,83 0,70 0,58 0,49 0,42 0,35 0,31
4 3,85 2,43 1,63 1,14 0,83 0,63 0,48 0,38 0,30 0,25
5 2,57 1,62 1,08 0,76 0,55 0,42 0,32 0,25 0,20 0,16

C150/2 1 6,31 4,63 3,55 2,80 2,27 1,88 1,58 1,34 1,16 1,01
2 6,31 4,63 3,55 2,80 2,27 1,88 1,58 1,34 1,16 1,01
3 1,94 1,61 1,35 1,14 0,96 0,81 0,68 0,58 0,49 0,43
4 5,16 3,25 2,18 1,53 1,11 0,84 0,64 0,51 0,41 0,33
5 3,44 2,17 1,45 1,02 0,74 0,56 0,43 0,34 0,27 0,22

C150/2.5 1 7,95 5,84 4,47 3,53 2,86 2,37 1,99 1,69 1,46 1,27
2 7,95 5,84 4,47 3,53 2,86 2,37 1,99 1,69 1,46 1,27
3 2,31 1,90 1,60 1,34 1,13 0,95 0,81 0,68 0,59 0,50
4 6,45 4,06 2,72 1,91 1,39 1,05 0,81 0,63 0,51 0,41
5 4,30 2,71 1,81 1,27 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,28

C200/1.2 1 4,12 3,03 2,32 1,83 1,48 1,23 1,03 0,88 0,76 0,66
2 4,12 3,03 2,32 1,83 1,48 1,23 1,03 0,88 0,76 0,66
3 1,39 1,05 0,84 0,70 0,60 0,52 0,46 0,40 0,35 0,31
4 8,01 5,05 3,38 2,37 1,73 1,30 1,00 0,79 0,63 0,51
5 5,34 3,36 2,25 1,58 1,15 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34

C200/1.5 1 6,32 4,64 3,55 2,81 2,27 1,88 1,58 1,35 1,16 1,01
2 6,32 4,64 3,55 2,81 2,27 1,88 1,58 1,35 1,16 1,01
3 1,99 1,55 1,28 1,09 0,95 0,84 0,74 0,65 0,57 0,50
4 10,08 6,35 4,25 2,99 2,18 1,64 1,26 0,99 0,79 0,65
5 6,72 4,23 2,84 1,99 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43

C200/2 1 10,29 7,56 5,79 4,57 3,70 3,06 2,57 2,19 1,89 1,65
2 10,29 7,56 5,79 4,57 3,70 3,06 2,57 2,19 1,89 1,65
3 2,97 2,36 1,99 1,74 1,54 1,37 1,21 1,08 0,95 0,84
4 13,37 8,42 5,64 3,96 2,89 2,17 1,67 1,31 1,05 0,86
5 8,92 5,62 3,76 2,64 1,93 1,45 1,11 0,88 0,70 0,57
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni C 155

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C200/2.5 1 14,96 10,99 8,41 6,65 5,38 4,45 3,74 3,19 2,75 2,39
2 14,96 10,99 8,41 6,65 5,38 4,45 3,74 3,19 2,75 2,39
3 3,96 3,17 2,69 2,37 2,11 1,90 1,70 1,51 1,35 1,20
4 16,93 10,66 7,14 5,02 3,66 2,75 2,12 1,66 1,33 1,08
5 11,29 7,11 4,76 3,34 2,44 1,83 1,41 1,11 0,89 0,72

C250/1.5 1 8,17 6,00 4,59 3,63 2,94 2,43 2,04 1,74 1,50 1,31
2 8,17 6,00 4,59 3,63 2,94 2,43 2,04 1,74 1,50 1,31
3 2,49 1,83 1,44 1,18 1,01 0,87 0,76 0,67 0,59 0,53
4 17,24 10,86 7,27 5,11 3,72 2,80 2,16 1,70 1,36 1,10
5 11,49 7,24 4,85 3,41 2,48 1,87 1,44 1,13 0,90 0,74

C250/2 1 13,84 10,16 7,78 6,15 4,98 4,12 3,46 2,95 2,54 2,21
2 13,84 10,16 7,78 6,15 4,98 4,12 3,46 2,95 2,54 2,21
3 3,76 2,84 2,28 1,92 1,67 1,47 1,30 1,16 1,03 0,92
4 23,15 14,58 9,76 6,86 5,00 3,76 2,89 2,28 1,82 1,48
5 15,43 9,72 6,51 4,57 3,33 2,50 1,93 1,52 1,21 0,99

C250/2.5 1 19,63 14,42 11,04 8,72 7,07 5,84 4,91 4,18 3,61 3,14
2 19,63 14,42 11,04 8,72 7,07 5,84 4,91 4,18 3,61 3,14
3 4,97 3,77 3,05 2,58 2,25 2,00 1,79 1,60 1,43 1,28
4 29,02 18,28 12,24 8,60 6,27 4,71 3,63 2,85 2,28 1,86
5 19,35 12,19 8,16 5,73 4,18 3,14 2,42 1,90 1,52 1,24

C250/3 1 25,11 18,45 14,13 11,16 9,04 7,47 6,28 5,35 4,61 4,02
2 25,11 18,45 14,13 11,16 9,04 7,47 6,28 5,35 4,61 4,02
3 6,09 4,60 3,71 3,14 2,74 2,43 2,18 1,96 1,76 1,57
4 34,87 21,96 14,71 10,33 7,53 5,66 4,36 3,43 2,75 2,23
5 23,25 14,64 9,81 6,89 5,02 3,77 2,91 2,29 1,83 1,49

C300/1.5 1 10,04 7,38 5,65 4,46 3,61 2,99 2,51 2,14 1,84 1,61
2 10,04 7,38 5,65 4,46 3,61 2,99 2,51 2,14 1,84 1,61
3 3,42 2,46 1,85 1,45 1,18 0,99 0,86 0,75 0,66 0,59
4 30,30 19,08 12,78 8,98 6,54 4,92 3,79 2,98 2,38 1,94
5 20,20 12,72 8,52 5,98 4,36 3,28 2,52 1,99 1,59 1,29

C300/2 1 17,50 12,86 9,84 7,78 6,30 5,21 4,37 3,73 3,21 2,80
2 17,50 12,86 9,84 7,78 6,30 5,21 4,37 3,73 3,21 2,80
3 5,19 3,80 2,93 2,36 1,98 1,71 1,50 1,34 1,21 1,09
4 40,68 25,62 17,16 12,05 8,79 6,60 5,09 4,00 3,20 2,60
5 27,12 17,08 11,44 8,04 5,86 4,40 3,39 2,67 2,14 1,74

C300/2.5 1 26,01 19,11 14,63 11,56 9,36 7,74 6,50 5,54 4,78 4,16
2 26,01 19,11 14,63 11,56 9,36 7,74 6,50 5,54 4,78 4,16
3 6,98 5,16 4,02 3,28 2,79 2,43 2,17 1,96 1,78 1,62
4 51,03 32,14 21,53 15,12 11,02 8,28 6,38 5,02 4,02 3,27
5 34,02 21,43 14,35 10,08 7,35 5,52 4,25 3,35 2,68 2,18

C300/3 1 34,47 25,32 19,39 15,32 12,41 10,26 8,62 7,34 6,33 5,52
2 34,47 25,32 19,39 15,32 12,41 10,26 8,62 7,34 6,33 5,52
3 8,71 6,45 5,04 4,13 3,52 3,09 2,76 2,50 2,28 2,08
4 61,34 38,63 25,88 18,18 13,25 9,95 7,67 6,03 4,83 3,93
5 40,90 25,75 17,25 12,12 8,83 6,64 5,11 4,02 3,22 2,62
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 156

SISTEM STATIC NR. 2 – PROFILE C

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C100/1 1 1,32 0,98 0,75 0,60 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22
2 0,94 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17
3 0,80 0,65 0,56 0,49 0,43 0,38 0,33 0,29 0,25 0,22
4 2,37 1,49 1,00 0,70 0,51 0,39 0,30 0,23 0,19 0,15
5 1,58 1,00 0,67 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,12 0,10

C100/1.2 1 1,86 1,38 1,06 0,84 0,68 0,56 0,48 0,41 0,35 0,30
2 1,17 0,94 0,77 0,63 0,52 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24
3 1,05 0,87 0,75 0,67 0,60 0,53 0,47 0,41 0,35 0,31
4 2,86 1,80 1,21 0,85 0,62 0,46 0,36 0,28 0,23 0,18
5 1,91 1,20 0,80 0,57 0,41 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12

C100/1.5 1 2,63 1,95 1,50 1,19 0,96 0,80 0,67 0,57 0,49 0,43
2 1,24 0,99 0,80 0,65 0,54 0,45 0,38 0,33 0,28 0,25
3 1,37 1,14 1,00 0,89 0,80 0,72 0,65 0,57 0,50 0,43
4 3,58 2,26 1,51 1,06 0,77 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23
5 2,39 1,50 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,23 0,19 0,15

C100/2 1 3,55 2,62 2,01 1,60 1,29 1,07 0,90 0,77 0,66 0,58
2 1,67 1,34 1,09 0,89 0,74 0,62 0,53 0,45 0,39 0,34
3 1,75 1,44 1,25 1,12 1,01 0,91 0,81 0,73 0,65 0,57
4 4,77 3,00 2,01 1,41 1,03 0,77 0,60 0,47 0,38 0,31
5 3,18 2,00 1,34 0,94 0,69 0,52 0,40 0,31 0,25 0,20

C120/1 1 1,58 1,18 0,91 0,72 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26
2 0,95 0,76 0,63 0,52 0,43 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20
3 0,91 0,71 0,59 0,50 0,44 0,39 0,34 0,30 0,27 0,24
4 3,62 2,28 1,53 1,07 0,78 0,59 0,45 0,36 0,29 0,23
5 2,42 1,52 1,02 0,72 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15

C120/1.2 1 2,24 1,67 1,28 1,02 0,83 0,69 0,58 0,49 0,43 0,37
2 1,04 0,82 0,66 0,54 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21
3 1,20 0,95 0,80 0,69 0,61 0,55 0,49 0,43 0,39 0,34
4 4,37 2,75 1,85 1,30 0,94 0,71 0,55 0,43 0,34 0,28
5 2,92 1,84 1,23 0,86 0,63 0,47 0,36 0,29 0,23 0,19

C120/1.5 1 3,26 2,42 1,86 1,48 1,20 1,00 0,84 0,71 0,62 0,54
2 1,43 1,14 0,92 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,33 0,29
3 1,60 1,28 1,08 0,95 0,85 0,76 0,69 0,61 0,55 0,49
4 5,49 3,46 2,32 1,63 1,19 0,89 0,69 0,54 0,43 0,35
5 3,66 2,30 1,54 1,08 0,79 0,59 0,46 0,36 0,29 0,23

C120/2 1 4,54 3,35 2,58 2,04 1,66 1,37 1,15 0,98 0,85 0,74
2 1,98 1,59 1,29 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55 0,47 0,41
3 2,13 1,68 1,41 1,24 1,10 0,99 0,89 0,80 0,71 0,64
4 7,33 4,61 3,09 2,17 1,58 1,19 0,92 0,72 0,58 0,47
5 4,88 3,08 2,06 1,45 1,06 0,79 0,61 0,48 0,38 0,31
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni C 157

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C120/2.5 1 5,68 4,19 3,22 2,55 2,07 1,71 1,44 1,23 1,06 0,92
2 2,54 2,05 1,68 1,40 1,18 0,99 0,85 0,73 0,63 0,55
3 2,57 2,00 1,67 1,44 1,28 1,15 1,03 0,92 0,83 0,74
4 9,13 5,75 3,85 2,71 1,97 1,48 1,14 0,90 0,72 0,58
5 6,09 3,83 2,57 1,80 1,31 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39

C150/1 1 1,95 1,46 1,13 0,90 0,74 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33
2 1,10 0,87 0,71 0,59 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24
3 1,08 0,81 0,64 0,53 0,45 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24
4 6,12 3,85 2,58 1,81 1,32 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39
5 4,08 2,57 1,72 1,21 0,88 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26

C150/1.2 1 2,78 2,08 1,61 1,28 1,05 0,87 0,73 0,63 0,54 0,47
2 1,52 1,21 1,00 0,84 0,71 0,60 0,52 0,45 0,39 0,34
3 1,43 1,08 0,87 0,73 0,64 0,56 0,50 0,44 0,40 0,35
4 7,39 4,65 3,12 2,19 1,60 1,20 0,92 0,73 0,58 0,47
5 4,93 3,10 2,08 1,46 1,06 0,80 0,62 0,48 0,39 0,32

C150/1.5 1 4,09 3,05 2,36 1,88 1,53 1,27 1,07 0,91 0,79 0,69
2 2,12 1,71 1,42 1,20 1,02 0,87 0,75 0,65 0,56 0,49
3 1,92 1,47 1,19 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,57 0,51
4 9,29 5,85 3,92 2,75 2,01 1,51 1,16 0,91 0,73 0,59
5 6,19 3,90 2,61 1,84 1,34 1,01 0,77 0,61 0,49 0,40

C150/2 1 6,06 4,50 3,47 2,75 2,24 1,85 1,56 1,33 1,15 1,00
2 2,95 2,38 1,99 1,69 1,44 1,23 1,06 0,92 0,80 0,70
3 2,64 2,00 1,62 1,37 1,20 1,07 0,96 0,86 0,78 0,70
4 12,44 7,83 5,25 3,69 2,69 2,02 1,55 1,22 0,98 0,80
5 8,29 5,22 3,50 2,46 1,79 1,35 1,04 0,82 0,65 0,53

C150/2.5 1 7,75 5,73 4,41 3,49 2,84 2,35 1,97 1,68 1,45 1,27
2 3,61 2,91 2,43 2,06 1,75 1,51 1,30 1,13 0,98 0,86
3 3,27 2,45 1,96 1,64 1,42 1,26 1,13 1,01 0,91 0,82
4 15,55 9,79 6,56 4,61 3,36 2,52 1,94 1,53 1,22 1,00
5 10,37 6,53 4,37 3,07 2,24 1,68 1,30 1,02 0,82 0,66

C200/1.2 1 3,63 2,75 2,15 1,72 1,41 1,18 1,00 0,85 0,74 0,64
2 2,10 1,57 1,24 1,02 0,87 0,75 0,65 0,57 0,51 0,45
3 2,42 1,74 1,32 1,03 0,84 0,71 0,61 0,54 0,48 0,43
4 19,32 12,16 8,15 5,72 4,17 3,13 2,41 1,90 1,52 1,24
5 12,88 8,11 5,43 3,82 2,78 2,09 1,61 1,27 1,01 0,82

C200/1.5 1 5,60 4,24 3,31 2,65 2,17 1,81 1,53 1,31 1,13 0,99
2 3,02 2,30 1,85 1,54 1,32 1,15 1,01 0,89 0,79 0,71
3 3,31 2,41 1,85 1,48 1,23 1,05 0,92 0,82 0,74 0,68
4 24,31 15,31 10,26 7,20 5,25 3,94 3,04 2,39 1,91 1,56
5 16,21 10,21 6,84 4,80 3,50 2,63 2,03 1,59 1,28 1,04

C200/2 1 9,32 7,01 5,46 4,37 3,57 2,97 2,50 2,14 1,85 1,62
2 4,56 3,51 2,86 2,42 2,09 1,83 1,62 1,44 1,28 1,14
3 4,78 3,51 2,72 2,20 1,85 1,60 1,42 1,28 1,17 1,08
4 32,25 20,31 13,61 9,56 6,97 5,23 4,03 3,17 2,54 2,06
5 21,50 13,54 9,07 6,37 4,64 3,49 2,69 2,11 1,69 1,38
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 158

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C200/2.5 1 13,73 10,30 8,00 6,39 5,21 4,33 3,65 3,12 2,70 2,36
2 6,20 4,80 3,93 3,34 2,90 2,56 2,27 2,03 1,81 1,62
3 6,34 4,66 3,61 2,93 2,47 2,14 1,91 1,73 1,59 1,48
4 40,82 25,70 17,22 12,09 8,82 6,62 5,10 4,01 3,21 2,61
5 27,21 17,14 11,48 8,06 5,88 4,42 3,40 2,68 2,14 1,74

C250/1.5 1 6,77 5,20 4,10 3,31 2,73 2,28 1,93 1,66 1,44 1,26
2 3,90 2,88 2,24 1,83 1,54 1,32 1,15 1,02 0,91 0,81
3 4,45 3,19 2,39 1,85 1,49 1,23 1,05 0,91 0,81 0,72
4 41,57 26,18 17,54 12,32 8,98 6,75 5,20 4,09 3,27 2,66
5 27,72 17,45 11,69 8,21 5,99 4,50 3,46 2,72 2,18 1,77

C250/2 1 11,70 8,94 7,03 5,67 4,66 3,89 3,30 2,83 2,45 2,15
2 6,03 4,51 3,57 2,95 2,51 2,18 1,93 1,72 1,54 1,38
3 6,53 4,73 3,57 2,81 2,29 1,92 1,66 1,46 1,30 1,18
4 55,81 35,15 23,55 16,54 12,06 9,06 6,98 5,49 4,39 3,57
5 37,21 23,43 15,70 11,02 8,04 6,04 4,65 3,66 2,93 2,38

C250/2.5 1 17,08 12,97 10,16 8,16 6,69 5,58 4,72 4,05 3,50 3,06
2 8,09 6,07 4,83 4,01 3,43 3,00 2,66 2,38 2,13 1,92
3 8,57 6,22 4,71 3,71 3,03 2,55 2,21 1,95 1,75 1,59
4 69,99 44,07 29,53 20,74 15,12 11,36 8,75 6,88 5,51 4,48
5 46,66 29,38 19,68 13,82 10,08 7,57 5,83 4,59 3,67 2,99

C250/3 1 22,46 16,96 13,22 10,59 8,66 7,21 6,09 5,21 4,51 3,94
2 10,01 7,51 5,97 4,95 4,24 3,71 3,30 2,95 2,66 2,40
3 10,55 7,65 5,79 4,55 3,71 3,12 2,69 2,37 2,13 1,94
4 84,09 52,95 35,47 24,91 18,16 13,65 10,51 8,27 6,62 5,38
5 56,06 35,30 23,65 16,61 12,11 9,10 7,01 5,51 4,41 3,59

C300/1.5 1 7,73 6,01 4,80 3,91 3,24 2,72 2,32 2,00 1,74 1,52
2 5,22 3,77 2,85 2,25 1,83 1,54 1,32 1,15 1,02 0,91
3 6,22 4,50 3,37 2,60 2,05 1,66 1,37 1,15 0,99 0,87
4 73,05 46,00 30,82 21,65 15,78 11,86 9,13 7,18 5,75 4,68
5 48,70 30,67 20,55 14,43 10,52 7,90 6,09 4,79 3,83 3,12

C300/2 1 13,68 10,61 8,45 6,87 5,68 4,77 4,06 3,50 3,04 2,67
2 8,17 5,96 4,58 3,67 3,04 2,59 2,25 1,99 1,78 1,61
3 9,25 6,72 5,07 3,95 3,15 2,59 2,17 1,86 1,62 1,44
4 98,10 61,78 41,39 29,07 21,19 15,92 12,26 9,64 7,72 6,28
5 65,40 41,19 27,59 19,38 14,13 10,61 8,18 6,43 5,15 4,19

C300/2.5 1 20,80 16,07 12,75 10,34 8,54 7,16 6,09 5,24 4,55 3,99
2 11,22 8,24 6,37 5,14 4,30 3,69 3,23 2,88 2,59 2,35
3 12,33 8,97 6,80 5,32 4,27 3,53 2,98 2,57 2,26 2,02
4 123,06 77,49 51,92 36,46 26,58 19,97 15,38 12,10 9,69 7,88
5 82,04 51,66 34,61 24,31 17,72 13,31 10,25 8,07 6,46 5,25

C300/3 1 28,41 21,82 17,24 13,93 11,47 9,60 8,15 7,00 6,07 5,32
2 14,16 10,42 8,08 6,54 5,48 4,72 4,15 3,70 3,34 3,04
3 15,33 11,17 8,47 6,64 5,34 4,41 3,73 3,23 2,84 2,54
4 147,91 93,15 62,40 43,83 31,95 24,00 18,49 14,54 11,64 9,47
5 98,61 62,10 41,60 29,22 21,30 16,00 12,33 9,69 7,76 6,31
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni C 159

SISTEM STATIC NR. 3 - PROFILE C

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C100/1 1 1,52 1,13 0,87 0,69 0,56 0,47 0,39 0,34 0,29 0,25
2 0,95 0,77 0,63 0,52 0,43 0,36 0,31 0,26 0,23 0,20
3 0,77 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24 0,21
4 1,81 1,14 0,76 0,53 0,39 0,29 0,23 0,18 0,14 0,12
5 1,20 0,76 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15 0,12 0,09 0,08

C100/1.2 1 2,15 1,59 1,23 0,98 0,79 0,66 0,55 0,47 0,41 0,36
2 1,29 1,05 0,87 0,72 0,60 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28
3 1,01 0,83 0,71 0,63 0,56 0,49 0,43 0,38 0,34 0,30
4 2,18 1,37 0,92 0,64 0,47 0,35 0,27 0,21 0,17 0,14
5 1,45 0,91 0,61 0,43 0,31 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09

C100/1.5 1 3,05 2,26 1,74 1,38 1,12 0,93 0,78 0,67 0,57 0,50
2 1,74 1,43 1,19 0,98 0,82 0,69 0,59 0,51 0,44 0,38
3 1,32 1,09 0,95 0,84 0,75 0,67 0,60 0,53 0,47 0,41
4 2,73 1,72 1,15 0,81 0,59 0,44 0,34 0,27 0,21 0,17
5 1,82 1,14 0,77 0,54 0,39 0,29 0,23 0,18 0,14 0,12

C100/2 1 4,12 3,05 2,34 1,86 1,51 1,25 1,05 0,89 0,77 0,67
2 2,24 1,86 1,54 1,29 1,08 0,91 0,78 0,67 0,58 0,51
3 1,69 1,38 1,19 1,06 0,95 0,85 0,75 0,67 0,59 0,53
4 3,63 2,28 1,53 1,07 0,78 0,59 0,45 0,36 0,29 0,23
5 2,42 1,52 1,02 0,72 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15

C120/1 1 1,82 1,36 1,05 0,84 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,31
2 1,06 0,85 0,70 0,59 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23
3 0,87 0,68 0,56 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,22
4 2,76 1,74 1,16 0,82 0,60 0,45 0,34 0,27 0,22 0,18
5 1,84 1,16 0,78 0,54 0,40 0,30 0,23 0,18 0,14 0,12

C120/1.2 1 2,58 1,93 1,49 1,18 0,96 0,80 0,67 0,58 0,50 0,43
2 1,45 1,18 0,98 0,82 0,69 0,59 0,50 0,43 0,37 0,33
3 1,15 0,91 0,76 0,66 0,58 0,51 0,45 0,40 0,35 0,31
4 3,33 2,10 1,40 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21
5 2,22 1,40 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,17 0,14

C120/1.5 1 3,76 2,80 2,16 1,72 1,40 1,16 0,97 0,83 0,72 0,63
2 2,00 1,65 1,38 1,16 0,98 0,83 0,71 0,61 0,53 0,47
3 1,54 1,23 1,03 0,90 0,80 0,72 0,64 0,57 0,51 0,45
4 4,18 2,63 1,76 1,24 0,90 0,68 0,52 0,41 0,33 0,27
5 2,78 1,75 1,17 0,82 0,60 0,45 0,35 0,27 0,22 0,18

C120/2 1 5,41 3,98 3,04 2,41 1,95 1,61 1,35 1,15 0,99 0,87
2 2,66 2,20 1,85 1,56 1,32 1,12 0,96 0,83 0,72 0,63
3 2,05 1,62 1,35 1,17 1,04 0,93 0,83 0,74 0,66 0,58
4 5,57 3,51 2,35 1,65 1,20 0,90 0,70 0,55 0,44 0,36
5 3,72 2,34 1,57 1,10 0,80 0,60 0,46 0,37 0,29 0,24
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 160

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C120/2.5 1 6,59 4,87 3,75 2,97 2,41 2,00 1,68 1,43 1,24 1,08
2 3,19 2,64 2,22 1,88 1,60 1,37 1,17 1,01 0,88 0,77
3 2,48 1,93 1,59 1,37 1,21 1,08 0,96 0,86 0,77 0,68
4 6,94 4,37 2,93 2,06 1,50 1,13 0,87 0,68 0,55 0,44
5 4,63 2,92 1,95 1,37 1,00 0,75 0,58 0,46 0,36 0,30

C150/1 1 2,23 1,68 1,30 1,04 0,85 0,71 0,60 0,51 0,44 0,39
2 1,21 0,96 0,79 0,67 0,56 0,48 0,41 0,36 0,31 0,27
3 1,04 0,77 0,61 0,50 0,43 0,37 0,32 0,29 0,25 0,22
4 4,65 2,93 1,96 1,38 1,00 0,75 0,58 0,46 0,37 0,30
5 3,10 1,95 1,31 0,92 0,67 0,50 0,39 0,30 0,24 0,20

C150/1.2 1 3,18 2,39 1,86 1,48 1,21 1,01 0,85 0,73 0,63 0,55
2 1,66 1,34 1,12 0,94 0,80 0,69 0,59 0,51 0,44 0,39
3 1,37 1,03 0,83 0,70 0,60 0,53 0,46 0,41 0,37 0,33
4 5,62 3,54 2,37 1,67 1,21 0,91 0,70 0,55 0,44 0,36
5 3,75 2,36 1,58 1,11 0,81 0,61 0,47 0,37 0,29 0,24

C150/1.5 1 4,69 3,51 2,73 2,17 1,77 1,47 1,24 1,06 0,92 0,80
2 2,31 1,89 1,58 1,35 1,15 0,99 0,85 0,74 0,64 0,56
3 1,85 1,41 1,14 0,96 0,84 0,74 0,66 0,59 0,53 0,47
4 7,07 4,45 2,98 2,09 1,53 1,15 0,88 0,69 0,56 0,45
5 4,71 2,97 1,99 1,40 1,02 0,76 0,59 0,46 0,37 0,30

C150/2 1 7,00 5,21 4,02 3,20 2,60 2,16 1,82 1,55 1,34 1,17
2 3,21 2,62 2,21 1,89 1,62 1,39 1,20 1,05 0,91 0,80
3 2,55 1,92 1,55 1,31 1,14 1,00 0,90 0,80 0,72 0,65
4 9,46 5,96 3,99 2,80 2,04 1,54 1,18 0,93 0,74 0,61
5 6,31 3,97 2,66 1,87 1,36 1,02 0,79 0,62 0,50 0,40

C150/2.5 1 8,98 6,65 5,12 4,06 3,30 2,73 2,30 1,96 1,69 1,48
2 3,93 3,19 2,69 2,30 1,98 1,70 1,48 1,28 1,12 0,99
3 3,15 2,35 1,88 1,57 1,35 1,19 1,06 0,95 0,85 0,76
4 11,83 7,45 4,99 3,50 2,55 1,92 1,48 1,16 0,93 0,76
5 7,89 4,97 3,33 2,34 1,70 1,28 0,99 0,78 0,62 0,50

C200/1.2 1 4,10 3,13 2,46 1,98 1,63 1,36 1,15 0,99 0,85 0,75
2 2,29 1,72 1,37 1,13 0,96 0,84 0,73 0,65 0,58 0,52
3 2,33 1,67 1,26 0,99 0,80 0,68 0,58 0,51 0,45 0,41
4 14,69 9,25 6,20 4,35 3,17 2,38 1,84 1,44 1,16 0,94
5 9,79 6,17 4,13 2,90 2,12 1,59 1,22 0,96 0,77 0,63

C200/1.5 1 6,35 4,83 3,79 3,05 2,50 2,09 1,77 1,51 1,31 1,15
2 3,28 2,51 2,02 1,70 1,46 1,28 1,13 1,01 0,90 0,80
3 3,20 2,33 1,78 1,42 1,17 1,00 0,87 0,78 0,70 0,64
4 18,49 11,64 7,80 5,48 3,99 3,00 2,31 1,82 1,46 1,18
5 12,33 7,76 5,20 3,65 2,66 2,00 1,54 1,21 0,97 0,79

C200/2 1 10,60 8,03 6,27 5,03 4,12 3,43 2,90 2,48 2,15 1,88
2 4,92 3,81 3,12 2,65 2,31 2,04 1,81 1,62 1,45 1,30
3 4,64 3,40 2,62 2,12 1,77 1,53 1,35 1,22 1,11 1,02
4 24,53 15,45 10,35 7,27 5,30 3,98 3,07 2,41 1,93 1,57
5 16,35 10,30 6,90 4,85 3,53 2,65 2,04 1,61 1,29 1,05
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni C 161

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C200/2.5 1 15,67 11,82 9,21 7,37 6,03 5,02 4,24 3,63 3,14 2,74
2 6,65 5,17 4,26 3,64 3,19 2,84 2,54 2,27 2,04 1,84
3 6,16 4,53 3,50 2,83 2,38 2,06 1,83 1,65 1,51 1,40
4 31,04 19,55 13,10 9,20 6,71 5,04 3,88 3,05 2,44 1,99
5 20,70 13,03 8,73 6,13 4,47 3,36 2,59 2,03 1,63 1,32

C250/1.5 1 7,57 5,86 4,65 3,77 3,12 2,62 2,23 1,91 1,66 1,46
2 4,25 3,14 2,46 2,01 1,70 1,47 1,29 1,14 1,02 0,92
3 4,29 3,08 2,29 1,78 1,42 1,18 1,00 0,87 0,76 0,68
4 31,62 19,91 13,34 9,37 6,83 5,13 3,95 3,11 2,49 2,02
5 21,08 13,27 8,89 6,25 4,55 3,42 2,63 2,07 1,66 1,35

C250/2 1 13,13 10,11 8,00 6,48 5,34 4,47 3,80 3,27 2,83 2,48
2 6,51 4,89 3,88 3,22 2,76 2,41 2,14 1,92 1,73 1,56
3 6,33 4,57 3,45 2,70 2,20 1,84 1,58 1,39 1,24 1,12
4 42,45 26,73 17,91 12,58 9,17 6,89 5,31 4,17 3,34 2,72
5 28,30 17,82 11,94 8,38 6,11 4,59 3,54 2,78 2,23 1,81

C250/2.5 1 19,27 14,74 11,60 9,36 7,69 6,43 5,45 4,68 4,06 3,55
2 8,69 6,55 5,23 4,36 3,75 3,30 2,94 2,65 2,39 2,16
3 8,33 6,03 4,56 3,58 2,92 2,45 2,11 1,86 1,67 1,51
4 53,23 33,52 22,46 15,77 11,50 8,64 6,65 5,23 4,19 3,41
5 35,49 22,35 14,97 10,51 7,66 5,76 4,44 3,49 2,79 2,27

C250/3 1 25,48 19,36 15,16 12,18 9,98 8,33 7,05 6,04 5,23 4,57
2 10,73 8,08 6,44 5,37 4,63 4,07 3,64 3,28 2,97 2,69
3 10,26 7,42 5,61 4,40 3,58 3,00 2,58 2,27 2,03 1,84
4 63,95 40,27 26,98 18,95 13,81 10,38 7,99 6,29 5,03 4,09
5 42,64 26,85 17,99 12,63 9,21 6,92 5,33 4,19 3,36 2,73

C300/1.5 1 8,54 6,70 5,39 4,41 3,67 3,10 2,65 2,29 2,00 1,75
2 5,70 4,13 3,13 2,47 2,02 1,70 1,47 1,28 1,14 1,02
3 5,99 4,32 3,24 2,49 1,96 1,58 1,30 1,10 0,94 0,82
4 55,56 34,99 23,44 16,46 12,00 9,02 6,95 5,46 4,37 3,56
5 37,04 23,33 15,63 10,98 8,00 6,01 4,63 3,64 2,92 2,37

C300/2 1 15,14 11,85 9,50 7,77 6,46 5,45 4,65 4,01 3,50 3,07
2 8,83 6,46 4,97 3,99 3,32 2,84 2,48 2,20 1,98 1,79
3 8,96 6,50 4,90 3,80 3,04 2,48 2,08 1,78 1,55 1,37
4 74,61 46,99 31,48 22,11 16,12 12,11 9,33 7,34 5,87 4,78
5 49,74 31,32 20,98 14,74 10,74 8,07 6,22 4,89 3,92 3,18

C300/2.5 1 23,10 18,01 14,39 11,73 9,73 8,19 6,98 6,02 5,24 4,60
2 12,05 8,87 6,88 5,57 4,67 4,03 3,54 3,17 2,86 2,61
3 10,36 7,49 5,63 4,36 3,47 2,83 2,37 2,02 1,76 1,55
4 93,59 58,94 39,48 27,73 20,22 15,19 11,70 9,20 7,37 5,99
5 62,40 39,29 26,32 18,49 13,48 10,13 7,80 6,13 4,91 3,99

C300/3 1 31,73 24,58 19,53 15,86 13,12 11,01 9,37 8,06 7,01 6,14
2 15,16 11,18 8,69 7,06 5,94 5,13 4,53 4,06 3,68 3,37
3 14,92 10,86 8,23 6,43 5,17 4,26 3,60 3,10 2,73 2,43
4 112,50 70,84 47,46 33,33 24,30 18,26 14,06 11,06 8,86 7,20
5 75,00 47,23 31,64 22,22 16,20 12,17 9,37 7,37 5,90 4,80
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 162

SISTEM STATIC NR. 4 – PROFILE C

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C100/1 1 2,38 1,75 1,34 1,06 0,86 0,71 0,60 0,51 0,44 0,38
2 1,30 1,04 0,86 0,72 0,60 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28
3 0,79 0,61 0,50 0,43 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21
4 2,61 1,64 1,10 0,77 0,56 0,42 0,33 0,26 0,21 0,17
5 1,74 1,10 0,73 0,52 0,38 0,28 0,22 0,17 0,14 0,11

C100/1.2 1 3,33 2,46 1,88 1,49 1,21 1,00 0,84 0,72 0,62 0,54
2 1,77 1,43 1,19 0,99 0,84 0,71 0,61 0,52 0,45 0,40
3 1,02 0,80 0,67 0,58 0,51 0,46 0,41 0,37 0,33 0,29
4 3,15 1,98 1,33 0,93 0,68 0,51 0,39 0,31 0,25 0,20
5 2,10 1,32 0,89 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,17 0,13

C100/1.5 1 4,68 3,45 2,65 2,10 1,70 1,41 1,18 1,01 0,87 0,76
2 2,37 1,94 1,62 1,36 1,15 0,98 0,84 0,73 0,63 0,55
3 1,33 1,04 0,88 0,76 0,68 0,62 0,56 0,50 0,45 0,41
4 3,94 2,48 1,66 1,17 0,85 0,64 0,49 0,39 0,31 0,25
5 2,63 1,66 1,11 0,78 0,57 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17

C100/2 1 6,27 4,63 3,55 2,81 2,28 1,89 1,59 1,35 1,17 1,02
2 3,05 2,50 2,10 1,77 1,50 1,28 1,10 0,95 0,83 0,73
3 1,71 1,33 1,11 0,96 0,85 0,77 0,70 0,63 0,57 0,51
4 5,24 3,30 2,21 1,55 1,13 0,85 0,66 0,52 0,41 0,34
5 3,50 2,20 1,48 1,04 0,76 0,57 0,44 0,34 0,28 0,22

C120/1 1 2,89 2,13 1,63 1,29 1,05 0,87 0,73 0,62 0,54 0,47
2 1,46 1,16 0,95 0,79 0,67 0,57 0,49 0,42 0,37 0,32
3 0,92 0,68 0,54 0,45 0,39 0,34 0,30 0,27 0,24 0,21
4 3,99 2,51 1,68 1,18 0,86 0,65 0,50 0,39 0,31 0,26
5 2,66 1,67 1,12 0,79 0,57 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17

C120/1.2 1 4,08 3,00 2,30 1,82 1,48 1,22 1,03 0,88 0,76 0,66
2 2,00 1,60 1,32 1,11 0,95 0,81 0,69 0,60 0,52 0,46
3 1,20 0,91 0,73 0,61 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,30
4 4,81 3,03 2,03 1,43 1,04 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31
5 3,21 2,02 1,35 0,95 0,69 0,52 0,40 0,32 0,25 0,21

C120/1.5 1 5,86 4,32 3,32 2,63 2,13 1,76 1,48 1,26 1,09 0,95
2 2,75 2,22 1,86 1,57 1,34 1,15 0,99 0,86 0,75 0,66
3 1,60 1,21 0,98 0,83 0,73 0,65 0,58 0,53 0,48 0,43
4 6,04 3,80 2,55 1,79 1,30 0,98 0,75 0,59 0,48 0,39
5 4,03 2,53 1,70 1,19 0,87 0,65 0,50 0,40 0,32 0,26

C120/2 1 8,02 5,92 4,55 3,60 2,92 2,42 2,03 1,73 1,50 1,30
2 3,67 2,96 2,47 2,09 1,79 1,54 1,33 1,15 1,00 0,88
3 2,14 1,61 1,29 1,09 0,95 0,84 0,76 0,68 0,62 0,56
4 8,06 5,07 3,40 2,39 1,74 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52
5 5,37 3,38 2,27 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni C 163

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C120/2.5 1 10,03 7,40 5,68 4,50 3,65 3,02 2,54 2,17 1,87 1,63
2 4,41 3,54 2,95 2,51 2,15 1,85 1,60 1,39 1,21 1,07
3 2,61 1,94 1,54 1,29 1,11 0,98 0,88 0,79 0,71 0,64
4 10,04 6,32 4,24 2,98 2,17 1,63 1,26 0,99 0,79 0,64
5 6,69 4,22 2,82 1,98 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43

C150/1 1 3,64 2,69 2,06 1,63 1,32 1,10 0,92 0,79 0,68 0,59
2 1,70 1,31 1,05 0,87 0,74 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36
3 1,13 0,81 0,62 0,49 0,41 0,35 0,31 0,27 0,24 0,21
4 6,73 4,24 2,84 1,99 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43
5 4,48 2,82 1,89 1,33 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29

C150/1.2 1 5,17 3,82 2,93 2,32 1,88 1,56 1,31 1,12 0,96 0,84
2 2,34 1,82 1,48 1,24 1,05 0,91 0,78 0,68 0,59 0,52
3 1,49 1,08 0,83 0,67 0,57 0,49 0,43 0,38 0,34 0,31
4 8,13 5,12 3,43 2,41 1,76 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52
5 5,42 3,41 2,29 1,61 1,17 0,88 0,68 0,53 0,43 0,35

C150/1.5 1 7,51 5,54 4,26 3,37 2,73 2,26 1,90 1,62 1,40 1,22
2 3,25 2,55 2,10 1,77 1,52 1,31 1,13 0,99 0,86 0,76
3 1,99 1,45 1,13 0,92 0,78 0,68 0,60 0,54 0,49 0,44
4 10,22 6,43 4,31 3,03 2,21 1,66 1,28 1,00 0,80 0,65
5 6,81 4,29 2,87 2,02 1,47 1,11 0,85 0,67 0,54 0,44

C150/2 1 10,88 8,04 6,17 4,89 3,97 3,28 2,76 2,35 2,03 1,77
2 4,51 3,54 2,92 2,47 2,12 1,83 1,59 1,39 1,22 1,08
3 2,75 2,00 1,54 1,26 1,06 0,92 0,82 0,73 0,66 0,60
4 13,68 8,62 5,77 4,05 2,95 2,22 1,71 1,35 1,08 0,88
5 9,12 5,74 3,85 2,70 1,97 1,48 1,14 0,90 0,72 0,58

C150/2.5 1 13,71 10,13 7,78 6,16 5,00 4,14 3,48 2,97 2,56 2,23
2 5,53 4,31 3,54 2,99 2,56 2,22 1,93 1,69 1,48 1,31
3 3,43 2,47 1,89 1,52 1,28 1,10 0,97 0,87 0,78 0,70
4 17,10 10,77 7,22 5,07 3,69 2,78 2,14 1,68 1,35 1,09
5 11,40 7,18 4,81 3,38 2,46 1,85 1,43 1,12 0,90 0,73

C200/1.2 1 7,05 5,22 4,02 3,18 2,59 2,14 1,80 1,54 1,33 1,16
2 3,55 2,58 1,98 1,59 1,32 1,13 0,98 0,86 0,76 0,68
3 2,65 1,90 1,41 1,08 0,86 0,70 0,59 0,51 0,44 0,39
4 21,25 13,38 8,96 6,29 4,59 3,45 2,66 2,09 1,67 1,36
5 14,16 8,92 5,98 4,20 3,06 2,30 1,77 1,39 1,11 0,91

C200/1.5 1 10,83 8,01 6,16 4,88 3,97 3,28 2,76 2,36 2,03 1,77
2 5,07 3,74 2,92 2,39 2,01 1,73 1,52 1,34 1,20 1,07
3 3,61 2,60 1,96 1,52 1,23 1,02 0,87 0,76 0,67 0,60
4 26,73 16,84 11,28 7,92 5,77 4,34 3,34 2,63 2,10 1,71
5 17,82 11,22 7,52 5,28 3,85 2,89 2,23 1,75 1,40 1,14

C200/2 1 17,58 13,02 10,02 7,94 6,45 5,34 4,50 3,83 3,31 2,88
2 7,59 5,67 4,48 3,70 3,16 2,75 2,43 2,17 1,94 1,75
3 5,20 3,77 2,86 2,25 1,83 1,53 1,32 1,16 1,04 0,95
4 35,47 22,34 14,96 10,51 7,66 5,76 4,43 3,49 2,79 2,27
5 23,65 14,89 9,98 7,01 5,11 3,84 2,96 2,32 1,86 1,51
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 164

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C200/2.5 1 25,30 18,78 14,48 11,49 9,34 7,74 6,52 5,56 4,80 4,19
2 8,51 6,32 4,97 4,08 3,45 2,98 2,61 2,31 2,05 1,84
3 6,89 5,01 3,80 2,99 2,44 2,05 1,77 1,57 1,41 1,28
4 44,89 28,27 18,94 13,30 9,70 7,29 5,61 4,41 3,53 2,87
5 29,93 18,85 12,63 8,87 6,46 4,86 3,74 2,94 2,36 1,92

C250/1.5 1 13,76 10,22 7,89 6,26 5,09 4,22 3,55 3,03 2,62 2,28
2 6,71 4,80 3,62 2,86 2,35 1,99 1,71 1,50 1,33 1,19
3 4,88 3,50 2,60 1,98 1,55 1,25 1,04 0,88 0,76 0,67
4 45,72 28,79 19,29 13,55 9,88 7,42 5,72 4,50 3,60 2,93
5 30,48 19,20 12,86 9,03 6,58 4,95 3,81 3,00 2,40 1,95

C250/2 1 23,42 17,38 13,40 10,64 8,64 7,16 6,03 5,14 4,44 3,87
2 10,29 7,46 5,71 4,59 3,82 3,27 2,85 2,52 2,25 2,03
3 7,16 5,16 3,85 2,97 2,36 1,93 1,62 1,39 1,21 1,08
4 61,38 38,65 25,90 18,19 13,26 9,96 7,67 6,03 4,83 3,93
5 40,92 25,77 17,26 12,12 8,84 6,64 5,12 4,02 3,22 2,62

C250/2.5 1 33,09 24,58 18,96 15,06 12,24 10,15 8,54 7,29 6,30 5,49
2 13,77 10,02 7,71 6,22 5,20 4,46 3,91 3,47 3,12 2,82
3 9,38 6,77 5,07 3,92 3,12 2,56 2,15 1,85 1,62 1,44
4 76,97 48,47 32,47 22,81 16,63 12,49 9,62 7,57 6,06 4,93
5 51,31 32,31 21,65 15,20 11,08 8,33 6,41 5,04 4,04 3,28

C250/3 1 42,08 31,31 24,17 19,21 15,63 12,96 10,91 9,32 8,04 7,02
2 17,06 12,40 9,53 7,68 6,42 5,51 4,83 4,30 3,86 3,49
3 11,55 8,34 6,25 4,83 3,84 3,14 2,63 2,26 1,98 1,76
4 92,48 58,24 39,01 27,40 19,98 15,01 11,56 9,09 7,28 5,92
5 61,65 38,82 26,01 18,27 13,32 10,01 7,71 6,06 4,85 3,95

C300/1.5 1 16,55 12,36 9,57 7,62 6,21 5,15 4,34 3,71 3,21 2,80
2 9,14 6,55 4,87 3,74 2,97 2,43 2,04 1,75 1,53 1,35
3 6,84 4,95 3,71 2,86 2,24 1,79 1,45 1,20 1,01 0,86
4 80,34 50,60 33,89 23,81 17,35 13,04 10,04 7,90 6,32 5,14
5 53,56 33,73 22,60 15,87 11,57 8,69 6,70 5,27 4,22 3,43

C300/2 1 28,98 21,62 16,73 13,31 10,84 8,99 7,58 6,47 5,59 4,88
2 14,24 10,28 7,73 6,03 4,87 4,06 3,47 3,02 2,67 2,38
3 10,16 7,37 5,55 4,30 3,41 2,75 2,26 1,90 1,62 1,41
4 107,89 67,94 45,52 31,97 23,30 17,51 13,49 10,61 8,49 6,91
5 71,93 45,30 30,34 21,31 15,54 11,67 8,99 7,07 5,66 4,60

C300/2.5 1 43,36 32,31 24,96 19,85 16,16 13,40 11,29 9,64 8,32 7,26
2 19,53 14,14 10,70 8,41 6,86 5,76 4,95 4,34 3,86 3,47
3 13,52 9,83 7,43 5,77 4,59 3,73 3,09 2,60 2,24 1,95
4 135,34 85,23 57,10 40,10 29,23 21,96 16,92 13,31 10,65 8,66
5 90,23 56,82 38,06 26,73 19,49 14,64 11,28 8,87 7,10 5,77

C300/3 1 56,98 42,53 32,91 26,20 21,34 17,70 14,92 12,75 11,01 9,61
2 24,63 17,87 13,55 10,68 8,73 7,34 6,33 5,56 4,96 4,47
3 16,81 12,23 9,25 7,20 5,74 4,66 3,87 3,27 2,81 2,46
4 162,68 102,44 68,63 48,20 35,14 26,40 20,33 15,99 12,81 10,41
5 108,45 68,30 45,75 32,13 23,43 17,60 13,56 10,66 8,54 6,94
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni C 165

SISTEM STATIC NR. 5 – PROFILE C

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C100/1+1 1 2,25 1,65 1,26 1,00 0,81 0,67 0,56 0,48 0,41 0,36
2 1,67 1,34 1,10 0,92 0,77 0,65 0,56 0,48 0,41 0,36
3 0,76 0,62 0,53 0,46 0,41 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21
4 2,04 1,28 0,86 0,60 0,44 0,33 0,25 0,20 0,16 0,13
5 1,36 0,85 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17 0,13 0,11 0,09

C100/1.2 1 2,54 1,89 1,46 1,16 0,95 0,78 0,66 0,56 0,49 0,43
+1 2 2,06 1,67 1,38 1,15 0,95 0,78 0,66 0,56 0,49 0,43
3 0,93 0,76 0,65 0,57 0,51 0,45 0,40 0,35 0,31 0,27
4 2,38 1,50 1,01 0,71 0,51 0,39 0,30 0,23 0,19 0,15
5 1,59 1,00 0,67 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13 0,10

C100/1.2 1 3,16 2,32 1,78 1,40 1,14 0,94 0,79 0,67 0,58 0,51
+1.2 2 2,27 1,84 1,52 1,28 1,07 0,91 0,78 0,67 0,58 0,51
3 1,00 0,83 0,72 0,64 0,57 0,50 0,44 0,39 0,34 0,30
4 2,45 1,55 1,04 0,73 0,53 0,40 0,31 0,24 0,19 0,16
5 1,64 1,03 0,69 0,48 0,35 0,27 0,20 0,16 0,13 0,10

C100/1.5 1 2,63 1,96 1,51 1,20 0,98 0,81 0,68 0,58 0,50 0,44
+1 2 2,58 1,96 1,51 1,20 0,98 0,81 0,68 0,58 0,50 0,44
3 1,14 0,92 0,79 0,69 0,62 0,55 0,49 0,44 0,39 0,35
4 2,90 1,83 1,22 0,86 0,63 0,47 0,36 0,28 0,23 0,19
5 1,93 1,22 0,82 0,57 0,42 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12

C100/1.5 1 3,61 2,69 2,07 1,65 1,34 1,11 0,94 0,80 0,69 0,60
+1.2 2 2,79 2,27 1,89 1,58 1,33 1,11 0,94 0,80 0,69 0,60
3 1,22 1,01 0,88 0,78 0,70 0,62 0,56 0,49 0,44 0,38
4 2,97 1,87 1,25 0,88 0,64 0,48 0,37 0,29 0,23 0,19
5 1,98 1,25 0,84 0,59 0,43 0,32 0,25 0,19 0,16 0,13

C100/1.5 1 4,45 3,27 2,50 1,98 1,60 1,32 1,11 0,95 0,82 0,71
+1.5 2 3,04 2,49 2,08 1,75 1,48 1,26 1,08 0,93 0,81 0,71
3 1,31 1,10 0,96 0,86 0,77 0,69 0,61 0,54 0,48 0,42
4 3,07 1,94 1,30 0,91 0,66 0,50 0,38 0,30 0,24 0,20
5 2,05 1,29 0,86 0,61 0,44 0,33 0,26 0,20 0,16 0,13

C100/2+1 1 2,71 2,02 1,56 1,24 1,01 0,84 0,71 0,60 0,52 0,46
2 2,71 2,02 1,56 1,24 1,01 0,84 0,71 0,60 0,52 0,46
3 1,40 1,11 0,93 0,81 0,71 0,64 0,57 0,51 0,46 0,40
4 3,74 2,36 1,58 1,11 0,81 0,61 0,47 0,37 0,29 0,24
5 2,50 1,57 1,05 0,74 0,54 0,40 0,31 0,25 0,20 0,16

C100/2 1 3,75 2,79 2,16 1,71 1,39 1,16 0,97 0,83 0,72 0,63
+1.2 2 3,38 2,77 2,16 1,71 1,39 1,16 0,97 0,83 0,72 0,63
3 1,49 1,20 1,03 0,90 0,81 0,72 0,65 0,58 0,51 0,45
4 3,81 2,40 1,61 1,13 0,82 0,62 0,48 0,37 0,30 0,24
5 2,54 1,60 1,07 0,75 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 166

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C100/2 1 5,18 3,84 2,96 2,35 1,91 1,58 1,33 1,14 0,98 0,86
+1.5 2 3,64 2,99 2,50 2,10 1,78 1,51 1,30 1,12 0,97 0,85
3 1,58 1,30 1,12 1,00 0,90 0,80 0,72 0,64 0,56 0,50
4 3,92 2,47 1,65 1,16 0,85 0,64 0,49 0,39 0,31 0,25
5 2,61 1,64 1,10 0,77 0,56 0,42 0,33 0,26 0,21 0,17

C100/2+2 1 5,97 4,39 3,36 2,65 2,15 1,78 1,49 1,27 1,10 0,96
2 3,92 3,21 2,69 2,27 1,93 1,65 1,41 1,22 1,06 0,93
3 1,66 1,38 1,21 1,08 0,97 0,87 0,77 0,69 0,61 0,54
4 4,09 2,58 1,73 1,21 0,88 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26
5 2,73 1,72 1,15 0,81 0,59 0,44 0,34 0,27 0,21 0,17

C120/1+1 1 2,74 2,01 1,54 1,22 0,99 0,81 0,68 0,58 0,50 0,44
2 1,88 1,48 1,22 1,02 0,86 0,73 0,63 0,54 0,47 0,41
3 0,85 0,67 0,56 0,48 0,42 0,37 0,32 0,29 0,25 0,22
4 3,11 1,96 1,31 0,92 0,67 0,50 0,39 0,31 0,24 0,20
5 2,07 1,30 0,87 0,61 0,45 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13

C120/1.2 1 3,03 2,27 1,76 1,40 1,14 0,95 0,80 0,68 0,59 0,52
+1 2 2,33 1,86 1,54 1,29 1,09 0,93 0,79 0,68 0,59 0,52
3 1,06 0,83 0,69 0,59 0,52 0,46 0,41 0,36 0,32 0,28
4 3,64 2,29 1,54 1,08 0,79 0,59 0,46 0,36 0,29 0,23
5 2,43 1,53 1,02 0,72 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,16

C120/1.2 1 3,87 2,84 2,17 1,72 1,39 1,15 0,97 0,82 0,71 0,62
+1.2 2 2,56 2,05 1,70 1,43 1,21 1,04 0,89 0,77 0,67 0,59
3 1,13 0,90 0,76 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41 0,36 0,32
4 3,75 2,36 1,58 1,11 0,81 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24
5 2,50 1,57 1,05 0,74 0,54 0,41 0,31 0,25 0,20 0,16

C120/1.5 1 3,12 2,34 1,81 1,45 1,18 0,98 0,83 0,71 0,61 0,53
+1 2 2,97 2,39 1,81 1,45 1,18 0,98 0,83 0,71 0,61 0,53
3 1,34 1,04 0,85 0,73 0,64 0,57 0,51 0,46 0,41 0,36
4 4,44 2,79 1,87 1,31 0,96 0,72 0,55 0,44 0,35 0,28
5 2,96 1,86 1,25 0,88 0,64 0,48 0,37 0,29 0,23 0,19

C120/1.5 1 4,32 3,23 2,50 2,00 1,63 1,35 1,14 0,97 0,84 0,73
+1.2 2 3,20 2,58 2,15 1,81 1,54 1,31 1,13 0,97 0,84 0,73
3 1,42 1,12 0,94 0,82 0,73 0,65 0,58 0,52 0,46 0,41
4 4,55 2,86 1,92 1,35 0,98 0,74 0,57 0,45 0,36 0,29
5 3,03 1,91 1,28 0,90 0,65 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19

C120/1.5 1 5,58 4,10 3,14 2,48 2,01 1,66 1,40 1,19 1,03 0,89
+1.5 2 3,53 2,85 2,38 2,02 1,72 1,47 1,27 1,10 0,96 0,84
3 1,51 1,22 1,04 0,91 0,82 0,73 0,65 0,58 0,52 0,46
4 4,71 2,96 1,99 1,39 1,02 0,76 0,59 0,46 0,37 0,30
5 3,14 1,98 1,32 0,93 0,68 0,51 0,39 0,31 0,25 0,20

C120/2+1 1 3,22 2,42 1,88 1,50 1,22 1,01 0,86 0,73 0,63 0,55
2 3,22 2,42 1,88 1,50 1,22 1,01 0,86 0,73 0,63 0,55
3 1,72 1,30 1,05 0,89 0,77 0,68 0,61 0,54 0,48 0,43
4 5,75 3,62 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37
5 3,83 2,41 1,62 1,14 0,83 0,62 0,48 0,38 0,30 0,25
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni C 167

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C120/2 1 4,48 3,36 2,60 2,08 1,69 1,41 1,19 1,01 0,88 0,76
+1.2 2 3,98 3,22 2,60 2,08 1,69 1,41 1,19 1,01 0,88 0,76
3 1,81 1,40 1,15 0,99 0,87 0,77 0,69 0,62 0,55 0,49
4 5,86 3,69 2,47 1,73 1,26 0,95 0,73 0,58 0,46 0,37
5 3,90 2,46 1,65 1,16 0,84 0,63 0,49 0,38 0,31 0,25

C120/2+2 1 7,65 5,62 4,30 3,40 2,75 2,28 1,91 1,63 1,41 1,22
2 4,71 3,80 3,17 2,69 2,29 1,97 1,70 1,47 1,29 1,13
3 2,00 1,60 1,35 1,19 1,06 0,95 0,85 0,75 0,67 0,60
4 6,28 3,96 2,65 1,86 1,36 1,02 0,79 0,62 0,49 0,40
5 4,19 2,64 1,77 1,24 0,90 0,68 0,52 0,41 0,33 0,27

C120/2.5 1 3,28 2,46 1,91 1,53 1,25 1,04 0,88 0,75 0,65 0,56
+1 2 3,28 2,46 1,91 1,53 1,25 1,04 0,88 0,75 0,65 0,56
3 2,05 1,53 1,21 1,01 0,87 0,76 0,68 0,60 0,54 0,48
4 7,04 4,43 2,97 2,08 1,52 1,14 0,88 0,69 0,55 0,45
5 4,69 2,95 1,98 1,39 1,01 0,76 0,59 0,46 0,37 0,30

C120/2.5 1 4,59 3,44 2,67 2,13 1,74 1,44 1,22 1,04 0,90 0,78
+1.2 2 4,59 3,44 2,67 2,13 1,74 1,44 1,22 1,04 0,90 0,78
3 2,15 1,63 1,32 1,12 0,98 0,87 0,77 0,69 0,62 0,55
4 7,14 4,50 3,01 2,12 1,54 1,16 0,89 0,70 0,56 0,46
5 4,76 3,00 2,01 1,41 1,03 0,77 0,60 0,47 0,37 0,30

C120/2.5 1 6,55 4,89 3,78 3,01 2,45 2,04 1,72 1,47 1,27 1,10
+1.5 2 4,94 3,99 3,34 2,83 2,41 2,04 1,72 1,47 1,27 1,10
3 2,26 1,75 1,44 1,24 1,09 0,97 0,87 0,77 0,69 0,61
4 7,30 4,60 3,08 2,16 1,58 1,18 0,91 0,72 0,57 0,47
5 4,87 3,07 2,05 1,44 1,05 0,79 0,61 0,48 0,38 0,31

C120/2.5 1 8,85 6,56 5,06 4,01 3,26 2,70 2,27 1,94 1,67 1,46
+2 2 5,33 4,29 3,59 3,04 2,60 2,24 1,93 1,68 1,46 1,28
3 2,35 1,85 1,54 1,34 1,18 1,06 0,94 0,84 0,75 0,67
4 7,57 4,77 3,19 2,24 1,63 1,23 0,95 0,74 0,60 0,48
5 5,05 3,18 2,13 1,49 1,09 0,82 0,63 0,50 0,40 0,32

C120/2.5 1 9,56 7,02 5,38 4,25 3,44 2,84 2,39 2,04 1,76 1,53
+2.5 2 5,66 4,54 3,79 3,22 2,75 2,37 2,05 1,78 1,56 1,37
3 2,41 1,90 1,59 1,38 1,23 1,10 0,98 0,88 0,78 0,69
4 7,83 4,93 3,30 2,32 1,69 1,27 0,98 0,77 0,62 0,50
5 5,22 3,29 2,20 1,55 1,13 0,85 0,65 0,51 0,41 0,33

C150/1+1 1 3,47 2,55 1,95 1,54 1,25 1,03 0,87 0,74 0,64 0,55
2 2,18 1,67 1,35 1,12 0,95 0,81 0,70 0,60 0,53 0,46
3 1,01 0,75 0,60 0,50 0,43 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23
4 5,24 3,30 2,21 1,55 1,13 0,85 0,66 0,52 0,41 0,34
5 3,50 2,20 1,47 1,04 0,76 0,57 0,44 0,34 0,28 0,22

C150/1.2 1 3,68 2,78 2,17 1,74 1,42 1,18 1,00 0,86 0,74 0,65
+1 2 2,72 2,12 1,72 1,44 1,22 1,05 0,90 0,78 0,68 0,60
3 1,26 0,94 0,75 0,62 0,53 0,47 0,41 0,36 0,32 0,29
4 6,15 3,87 2,60 1,82 1,33 1,00 0,77 0,60 0,48 0,39
5 4,10 2,58 1,73 1,22 0,89 0,67 0,51 0,40 0,32 0,26
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 168

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C150/1.2 1 4,92 3,62 2,77 2,19 1,77 1,46 1,23 1,05 0,90 0,79
+1.2 2 2,78 2,11 1,69 1,41 1,19 1,03 0,89 0,78 0,68 0,60
3 1,22 0,88 0,68 0,55 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24
4 6,34 3,99 2,67 1,88 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41
5 4,22 2,66 1,78 1,25 0,91 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27

C150/1.5 1 3,79 2,87 2,24 1,80 1,47 1,22 1,03 0,89 0,77 0,67
+1 2 3,48 2,75 2,24 1,80 1,47 1,22 1,03 0,89 0,77 0,67
3 1,62 1,20 0,94 0,78 0,67 0,58 0,52 0,46 0,41 0,37
4 7,51 4,73 3,17 2,22 1,62 1,22 0,94 0,74 0,59 0,48
5 5,00 3,15 2,11 1,48 1,08 0,81 0,63 0,49 0,39 0,32

C150/1.5 1 5,29 3,99 3,11 2,49 2,04 1,70 1,43 1,23 1,06 0,93
+1.2 2 3,76 2,96 2,44 2,05 1,75 1,51 1,30 1,13 0,99 0,87
3 1,70 1,28 1,03 0,87 0,75 0,67 0,59 0,53 0,47 0,42
4 7,69 4,84 3,24 2,28 1,66 1,25 0,96 0,76 0,61 0,49
5 5,13 3,23 2,16 1,52 1,11 0,83 0,64 0,50 0,40 0,33

C150/1.5 1 7,16 5,26 4,03 3,18 2,58 2,13 1,79 1,53 1,32 1,15
+1.5 2 4,17 3,27 2,69 2,27 1,94 1,68 1,45 1,27 1,11 0,98
3 1,79 1,38 1,13 0,96 0,85 0,75 0,67 0,60 0,54 0,48
4 7,97 5,02 3,36 2,36 1,72 1,29 1,00 0,78 0,63 0,51
5 5,31 3,34 2,24 1,57 1,15 0,86 0,66 0,52 0,42 0,34

C150/2+1 1 3,90 2,96 2,31 1,86 1,52 1,27 1,07 0,92 0,79 0,69
2 3,90 2,96 2,31 1,86 1,52 1,27 1,07 0,92 0,79 0,69
3 2,17 1,57 1,21 0,99 0,84 0,72 0,64 0,57 0,51 0,46
4 9,75 6,14 4,11 2,89 2,11 1,58 1,22 0,96 0,77 0,62
5 6,50 4,09 2,74 1,93 1,40 1,06 0,81 0,64 0,51 0,42

C150/2 1 5,47 4,14 3,23 2,59 2,12 1,76 1,49 1,28 1,10 0,97
+1.2 2 4,81 3,81 3,15 2,59 2,12 1,76 1,49 1,28 1,10 0,97
3 2,25 1,67 1,32 1,09 0,94 0,82 0,73 0,65 0,59 0,53
4 9,94 6,26 4,19 2,94 2,15 1,61 1,24 0,98 0,78 0,64
5 6,62 4,17 2,79 1,96 1,43 1,07 0,83 0,65 0,52 0,42

C150/2+2 1 10,40 7,64 5,85 4,62 3,74 3,09 2,60 2,22 1,91 1,66
2 5,78 4,54 3,74 3,17 2,72 2,35 2,05 1,79 1,57 1,38
3 2,46 1,88 1,53 1,31 1,14 1,02 0,91 0,82 0,73 0,66
4 10,67 6,72 4,50 3,16 2,30 1,73 1,33 1,05 0,84 0,68
5 7,11 4,48 3,00 2,11 1,54 1,15 0,89 0,70 0,56 0,46

C150/2.5 1 3,97 3,01 2,36 1,89 1,55 1,29 1,09 0,94 0,81 0,71
+1 2 3,97 3,01 2,36 1,89 1,55 1,29 1,09 0,94 0,81 0,71
3 2,66 1,90 1,45 1,16 0,97 0,83 0,73 0,64 0,57 0,52
4 11,98 7,54 5,05 3,55 2,59 1,94 1,50 1,18 0,94 0,77
5 7,98 5,03 3,37 2,37 1,72 1,30 1,00 0,78 0,63 0,51

C150/2.5 1 5,59 4,23 3,31 2,65 2,17 1,81 1,53 1,31 1,13 0,99
+1.2 2 5,59 4,23 3,31 2,65 2,17 1,81 1,53 1,31 1,13 0,99
3 2,75 2,00 1,56 1,27 1,08 0,94 0,83 0,74 0,66 0,59
4 12,16 7,66 5,13 3,60 2,63 1,97 1,52 1,20 0,96 0,78
5 8,10 5,10 3,42 2,40 1,75 1,32 1,01 0,80 0,64 0,52
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni C 169

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C150/2.5 1 8,10 6,10 4,75 3,80 3,10 2,58 2,18 1,86 1,61 1,41
+1.5 2 6,06 4,78 3,94 3,34 2,86 2,47 2,14 1,86 1,61 1,41
3 2,86 2,12 1,68 1,39 1,20 1,05 0,93 0,84 0,75 0,67
4 12,43 7,83 5,24 3,68 2,68 2,02 1,55 1,22 0,98 0,80
5 8,29 5,22 3,50 2,46 1,79 1,34 1,04 0,81 0,65 0,53

C150/2.5 1 11,72 8,75 6,77 5,39 4,39 3,64 3,07 2,62 2,26 1,97
+2 2 6,63 5,20 4,28 3,62 3,11 2,69 2,34 2,04 1,79 1,58
3 2,97 2,23 1,79 1,50 1,30 1,15 1,03 0,92 0,83 0,74
4 12,89 8,11 5,44 3,82 2,78 2,09 1,61 1,27 1,01 0,82
5 8,59 5,41 3,62 2,55 1,86 1,39 1,07 0,84 0,68 0,55

C150/2.5 1 13,11 9,64 7,38 5,83 4,72 3,90 3,28 2,79 2,41 2,10
+2.5 2 7,10 5,53 4,54 3,83 3,29 2,85 2,48 2,17 1,90 1,68
3 3,04 2,29 1,85 1,56 1,36 1,20 1,07 0,96 0,86 0,77
4 13,34 8,40 5,63 3,95 2,88 2,16 1,67 1,31 1,05 0,85
5 8,89 5,60 3,75 2,63 1,92 1,44 1,11 0,87 0,70 0,57

C200/1.2 1 6,55 5,00 3,83 3,02 2,45 2,02 1,70 1,45 1,25 1,09
+1.2 2 4,56 3,31 2,54 2,04 1,70 1,45 1,26 1,10 0,98 0,87
3 2,23 1,61 1,22 0,96 0,79 0,67 0,58 0,51 0,45 0,41
4 16,56 10,43 6,99 4,91 3,58 2,69 2,07 1,63 1,30 1,06
5 11,04 6,95 4,66 3,27 2,39 1,79 1,38 1,09 0,87 0,71

C200/1.5 1 6,73 5,17 4,08 3,30 2,72 2,27 1,93 1,66 1,44 1,26
+1.2 2 5,73 4,24 3,32 2,72 2,29 1,97 1,73 1,53 1,36 1,21
3 2,99 2,15 1,62 1,27 1,04 0,87 0,75 0,66 0,59 0,53
4 20,12 12,67 8,49 5,96 4,35 3,27 2,52 1,98 1,58 1,29
5 13,41 8,45 5,66 3,97 2,90 2,18 1,68 1,32 1,06 0,86

C200/1.5 1 10,15 7,66 5,86 4,63 3,75 3,10 2,61 2,22 1,91 1,67
+1.5 2 6,51 4,80 3,75 3,06 2,58 2,22 1,95 1,72 1,54 1,38
3 3,07 2,24 1,72 1,38 1,15 0,99 0,87 0,78 0,71 0,65
4 20,84 13,13 8,79 6,18 4,50 3,38 2,61 2,05 1,64 1,33
5 13,90 8,75 5,86 4,12 3,00 2,26 1,74 1,37 1,09 0,89

C200/2 1 6,92 5,33 4,22 3,41 2,82 2,36 2,00 1,72 1,49 1,31
+1.2 2 6,92 5,33 4,22 3,41 2,82 2,36 2,00 1,72 1,49 1,31
3 4,22 3,03 2,27 1,77 1,43 1,19 1,02 0,89 0,80 0,72
4 25,78 16,24 10,88 7,64 5,57 4,18 3,22 2,53 2,03 1,65
5 17,19 10,82 7,25 5,09 3,71 2,79 2,15 1,69 1,35 1,10

C200/2 1 10,50 8,05 6,35 5,12 4,22 3,53 2,99 2,57 2,23 1,95
+1.5 2 8,45 6,34 5,03 4,17 3,56 3,10 2,73 2,43 2,18 1,95
3 4,31 3,13 2,38 1,90 1,57 1,34 1,17 1,04 0,94 0,86
4 26,50 16,69 11,18 7,85 5,72 4,30 3,31 2,61 2,09 1,70
5 17,67 11,13 7,45 5,24 3,82 2,87 2,21 1,74 1,39 1,13

C200/2+2 1 16,98 12,47 9,55 7,54 6,11 5,05 4,24 3,62 3,12 2,72
2 9,74 7,27 5,75 4,75 4,05 3,53 3,12 2,78 2,49 2,25
3 4,44 3,27 2,54 2,06 1,74 1,52 1,35 1,23 1,12 1,04
4 27,65 17,41 11,67 8,19 5,97 4,49 3,46 2,72 2,18 1,77
5 18,44 11,61 7,78 5,46 3,98 2,99 2,30 1,81 1,45 1,18
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 170

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C200/2.5 1 7,05 5,44 4,31 3,49 2,88 2,42 2,05 1,77 1,53 1,34
+1.2 2 7,05 5,44 4,31 3,49 2,88 2,42 2,05 1,77 1,53 1,34
3 5,53 3,97 2,96 2,30 1,84 1,53 1,30 1,13 1,00 0,90
4 31,89 20,08 13,46 9,45 6,89 5,18 3,99 3,14 2,51 2,04
5 21,26 13,39 8,97 6,30 4,59 3,45 2,66 2,09 1,67 1,36

C200/2.5 1 10,74 8,25 6,52 5,27 4,34 3,63 3,08 2,65 2,30 2,01
+1.5 2 10,57 7,99 6,39 5,27 4,34 3,63 3,08 2,65 2,30 2,01
3 5,62 4,07 3,09 2,44 2,00 1,69 1,47 1,31 1,18 1,08
4 32,61 20,54 13,76 9,66 7,04 5,29 4,08 3,21 2,57 2,09
5 21,74 13,69 9,17 6,44 4,70 3,53 2,72 2,14 1,71 1,39

C200/2.5 1 17,52 13,34 10,47 8,42 6,91 5,77 4,89 4,19 3,63 3,17
+2 2 11,86 8,92 7,10 5,91 5,06 4,43 3,93 3,51 3,16 2,85
3 5,76 4,22 3,26 2,63 2,20 1,90 1,69 1,53 1,40 1,29
4 33,76 21,26 14,24 10,00 7,29 5,48 4,22 3,32 2,66 2,16
5 22,51 14,17 9,50 6,67 4,86 3,65 2,81 2,21 1,77 1,44

C200/2.5 1 24,67 18,13 13,88 10,96 8,88 7,34 6,17 5,26 4,53 3,95
+2.5 2 13,23 9,91 7,87 6,52 5,59 4,89 4,34 3,89 3,50 3,17
3 5,88 4,34 3,37 2,75 2,33 2,03 1,82 1,66 1,53 1,42
4 35,00 22,04 14,77 10,37 7,56 5,68 4,38 3,44 2,76 2,24
5 23,33 14,69 9,84 6,91 5,04 3,79 2,92 2,29 1,84 1,49

C250/1.5 1 9,46 7,61 6,25 5,21 4,41 3,77 3,25 2,84 2,47 2,16
+1.5 2 8,53 6,01 4,42 3,39 2,72 2,26 1,92 1,66 1,46 1,30
3 4,08 2,91 2,14 1,64 1,29 1,05 0,88 0,75 0,65 0,58
4 35,65 22,45 15,04 10,56 7,70 5,79 4,46 3,50 2,81 2,28
5 23,77 14,97 10,03 7,04 5,13 3,86 2,97 2,34 1,87 1,52

C250/2 1 12,37 9,65 7,71 6,29 5,22 4,40 3,75 3,23 2,81 2,47
+1.5 2 11,32 8,23 6,34 5,11 4,27 3,66 3,19 2,82 2,52 2,26
3 5,90 4,23 3,15 2,44 1,95 1,61 1,37 1,19 1,05 0,94
4 45,80 28,84 19,32 13,57 9,89 7,43 5,72 4,50 3,60 2,93
5 30,53 19,23 12,88 9,05 6,59 4,95 3,82 3,00 2,40 1,95

C250/2+2 1 20,88 16,15 12,83 10,14 8,22 6,79 5,71 4,86 4,19 3,65
2 13,20 9,57 7,33 5,89 4,90 4,19 3,66 3,23 2,89 2,60
3 6,04 4,37 3,31 2,61 2,13 1,80 1,56 1,38 1,24 1,12
4 47,86 30,14 20,19 14,18 10,34 7,77 5,98 4,71 3,77 3,06
5 31,90 20,09 13,46 9,45 6,89 5,18 3,99 3,14 2,51 2,04

C250/2.5 1 12,60 9,85 7,89 6,45 5,36 4,51 3,85 3,32 2,89 2,54
+1.5 2 12,60 9,85 7,89 6,45 5,36 4,51 3,85 3,32 2,89 2,54
3 7,63 5,47 4,07 3,13 2,49 2,05 1,73 1,49 1,31 1,17
4 55,90 35,20 23,58 16,56 12,07 9,07 6,99 5,50 4,40 3,58
5 37,27 23,47 15,72 11,04 8,05 6,05 4,66 3,66 2,93 2,39

C250/2.5 1 21,38 16,59 13,21 10,74 8,88 7,46 6,35 5,47 4,76 4,17
+2 2 15,84 11,56 8,94 7,24 6,07 5,22 4,58 4,07 3,65 3,29
3 7,79 5,62 4,23 3,32 2,69 2,26 1,94 1,71 1,52 1,38
4 57,96 36,50 24,45 17,17 12,52 9,41 7,25 5,70 4,56 3,71
5 38,64 24,33 16,30 11,45 8,35 6,27 4,83 3,80 3,04 2,47
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni C 171

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C250/2.5 1 30,74 23,62 18,21 14,39 11,66 9,63 8,09 6,90 5,95 5,18
+2.5 2 17,66 12,85 9,89 7,98 6,67 5,73 5,02 4,46 4,00 3,61
3 7,93 5,75 4,36 3,45 2,83 2,39 2,08 1,84 1,66 1,52
4 60,01 37,79 25,32 17,78 12,96 9,74 7,50 5,90 4,72 3,84
5 40,01 25,19 16,88 11,85 8,64 6,49 5,00 3,93 3,15 2,56

C300/1.5 1 13,45 10,62 8,57 7,05 5,88 4,93 4,14 3,53 3,04 2,65
+1.5 2 11,70 8,36 6,18 4,68 3,63 2,89 2,36 1,99 1,70 1,49
3 5,74 4,13 3,08 2,35 1,84 1,46 1,18 0,98 0,83 0,71
4 62,64 39,45 26,43 18,56 13,53 10,17 7,83 6,16 4,93 4,01
5 41,76 26,30 17,62 12,37 9,02 6,78 5,22 4,11 3,29 2,67

C300/2 1 13,78 10,92 8,84 7,29 6,10 5,17 4,43 3,84 3,36 2,96
+1.5 2 15,52 11,20 8,43 6,60 5,36 4,48 3,83 3,34 2,95 2,64
3 8,39 6,07 4,55 3,50 2,76 2,22 1,83 1,54 1,32 1,15
4 80,49 50,69 33,96 23,85 17,39 13,06 10,06 7,91 6,34 5,15
5 53,66 33,79 22,64 15,90 11,59 8,71 6,71 5,28 4,22 3,43

C300/2+2 1 23,88 18,80 15,14 12,42 10,36 8,59 7,22 6,15 5,30 4,62
2 18,27 13,18 9,91 7,73 6,25 5,21 4,45 3,87 3,42 3,06
3 8,56 6,21 4,68 3,64 2,92 2,40 2,02 1,73 1,52 1,35
4 84,12 52,97 35,49 24,92 18,17 13,65 10,51 8,27 6,62 5,38
5 56,08 35,32 23,66 16,62 12,11 9,10 7,01 5,51 4,41 3,59

C300/2.5 1 13,99 11,11 9,01 7,44 6,24 5,30 4,55 3,94 3,45 3,04
+1.5 2 13,99 11,11 9,01 7,44 6,24 5,30 4,55 3,94 3,45 3,04
3 11,05 8,00 6,00 4,63 3,64 2,93 2,41 2,02 1,72 1,50
4 98,28 61,89 41,46 29,12 21,23 15,95 12,29 9,66 7,74 6,29
5 65,52 41,26 27,64 19,41 14,15 10,63 8,19 6,44 5,16 4,19

C300/2.5 1 24,35 19,22 15,52 12,76 10,66 9,02 7,72 6,68 5,83 5,13
+2 2 22,20 16,09 12,19 9,61 7,86 6,62 5,70 5,00 4,45 4,00
3 11,24 8,16 6,15 4,78 3,81 3,12 2,61 2,24 1,95 1,73
4 101,91 64,18 42,99 30,20 22,01 16,54 12,74 10,02 8,02 6,52
5 67,94 42,78 28,66 20,13 14,67 11,03 8,49 6,68 5,35 4,35

C300/2.5 1 36,52 28,61 22,96 18,78 15,45 12,77 10,73 9,14 7,88 6,87
+2.5 2 25,05 18,14 13,72 10,79 8,80 7,39 6,35 5,56 4,95 4,45
3 11,41 8,30 6,29 4,92 3,96 3,27 2,78 2,40 2,12 1,90
4 105,52 66,45 44,52 31,26 22,79 17,12 13,19 10,37 8,31 6,75
5 70,35 44,30 29,68 20,84 15,19 11,42 8,79 6,92 5,54 4,50
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni Z 179

SISTEM STATIC NR. 1 – PROFILE Z


Profil Caz Deschidere [m]
3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z100/1 1 1,36 1,00 0,77 0,61 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22
2 1,36 1,00 0,77 0,61 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22
3 0,89 0,65 0,50 0,39 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12
4 0,98 0,62 0,42 0,29 0,21 0,16 0,12 0,10 0,08 0,06
5 0,66 0,41 0,28 0,19 0,14 0,11 0,08 0,06 0,05 0,04

Z100/1.2 1 1,92 1,41 1,08 0,85 0,69 0,57 0,48 0,41 0,35 0,31
2 1,92 1,41 1,08 0,85 0,69 0,57 0,48 0,41 0,35 0,31
3 1,26 0,93 0,71 0,55 0,44 0,36 0,29 0,25 0,21 0,18
4 1,19 0,75 0,50 0,35 0,26 0,19 0,15 0,12 0,09 0,08
5 0,79 0,50 0,33 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05

Z100/1.5 1 2,70 1,98 1,52 1,20 0,97 0,80 0,67 0,57 0,50 0,43
2 2,70 1,98 1,52 1,20 0,97 0,80 0,67 0,57 0,50 0,43
3 1,75 1,30 0,99 0,77 0,61 0,50 0,41 0,34 0,29 0,25
4 1,49 0,94 0,63 0,44 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10
5 0,99 0,62 0,42 0,29 0,21 0,16 0,12 0,10 0,08 0,06

Z100/2 1 3,69 2,71 2,08 1,64 1,33 1,10 0,92 0,79 0,68 0,59
2 3,69 2,71 2,08 1,64 1,33 1,10 0,92 0,79 0,68 0,59
3 2,31 1,71 1,30 1,01 0,81 0,65 0,54 0,45 0,38 0,33
4 1,98 1,25 0,83 0,59 0,43 0,32 0,25 0,19 0,16 0,13
5 1,32 0,83 0,56 0,39 0,28 0,21 0,16 0,13 0,10 0,08

Z120/1 1 1,66 1,22 0,93 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,27
2 1,66 1,22 0,93 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,27
3 0,97 0,71 0,54 0,42 0,33 0,27 0,22 0,18 0,16 0,13
4 1,50 0,95 0,63 0,45 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10
5 1,00 0,63 0,42 0,30 0,22 0,16 0,13 0,10 0,08 0,06

Z120/1.2 1 2,34 1,72 1,32 1,04 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,38
2 2,34 1,72 1,32 1,04 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,38
3 1,38 1,02 0,77 0,60 0,48 0,39 0,32 0,27 0,23 0,19
4 1,81 1,14 0,77 0,54 0,39 0,29 0,23 0,18 0,14 0,12
5 1,21 0,76 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15 0,12 0,10 0,08

Z120/1.5 1 3,38 2,49 1,90 1,50 1,22 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54
2 3,38 2,49 1,90 1,50 1,22 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54
3 1,97 1,46 1,11 0,87 0,69 0,56 0,46 0,39 0,33 0,28
4 2,28 1,43 0,96 0,67 0,49 0,37 0,28 0,22 0,18 0,15
5 1,52 0,96 0,64 0,45 0,33 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10

Z120/2 1 4,64 3,41 2,61 2,06 1,67 1,38 1,16 0,99 0,85 0,74
2 4,64 3,41 2,61 2,06 1,67 1,38 1,16 0,99 0,85 0,74
3 2,60 1,92 1,47 1,14 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37
4 3,04 1,91 1,28 0,90 0,66 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19
5 2,03 1,28 0,85 0,60 0,44 0,33 0,25 0,20 0,16 0,13
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 180

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z120/2.5 1 5,80 4,26 3,26 2,58 2,09 1,72 1,45 1,23 1,06 0,93
2 5,80 4,26 3,26 2,58 2,09 1,72 1,45 1,23 1,06 0,93
3 3,09 2,28 1,74 1,36 1,08 0,87 0,72 0,60 0,51 0,43
4 3,79 2,38 1,60 1,12 0,82 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24
5 2,52 1,59 1,06 0,75 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16

Z150/1 1 2,10 1,54 1,18 0,93 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34
2 2,10 1,54 1,18 0,93 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34
3 1,04 0,76 0,57 0,45 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14
4 2,54 1,60 1,07 0,75 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16
5 1,69 1,06 0,71 0,50 0,37 0,27 0,21 0,17 0,13 0,11

Z150/1.2 1 2,98 2,19 1,68 1,33 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55 0,48
2 2,98 2,19 1,68 1,33 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55 0,48
3 1,35 1,01 0,78 0,62 0,49 0,40 0,33 0,28 0,24 0,20
4 3,06 1,93 1,29 0,91 0,66 0,50 0,38 0,30 0,24 0,20
5 2,04 1,29 0,86 0,61 0,44 0,33 0,26 0,20 0,16 0,13

Z150/1.5 1 4,34 3,19 2,44 1,93 1,56 1,29 1,09 0,92 0,80 0,69
2 4,34 3,19 2,44 1,93 1,56 1,29 1,09 0,92 0,80 0,69
3 2,14 1,59 1,21 0,95 0,76 0,62 0,51 0,42 0,36 0,31
4 3,85 2,43 1,63 1,14 0,83 0,63 0,48 0,38 0,30 0,25
5 2,57 1,62 1,08 0,76 0,55 0,42 0,32 0,25 0,20 0,16

Z150/2 1 6,31 4,63 3,55 2,80 2,27 1,88 1,58 1,34 1,16 1,01
2 6,31 4,63 3,55 2,80 2,27 1,88 1,58 1,34 1,16 1,01
3 2,99 2,21 1,69 1,33 1,06 0,86 0,71 0,59 0,50 0,43
4 5,16 3,25 2,18 1,53 1,11 0,84 0,64 0,51 0,41 0,33
5 3,44 2,17 1,45 1,02 0,74 0,56 0,43 0,34 0,27 0,22

Z150/2.5 1 7,95 5,84 4,47 3,53 2,86 2,37 1,99 1,69 1,46 1,27
2 7,95 5,84 4,47 3,53 2,86 2,37 1,99 1,69 1,46 1,27
3 3,59 2,64 2,02 1,58 1,26 1,02 0,84 0,70 0,59 0,51
4 6,45 4,06 2,72 1,91 1,39 1,05 0,81 0,63 0,51 0,41
5 4,30 2,71 1,81 1,27 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,28

Z200/1.2 1 4,12 3,03 2,32 1,83 1,48 1,23 1,03 0,88 0,76 0,66
2 4,12 3,03 2,32 1,83 1,48 1,23 1,03 0,88 0,76 0,66
3 2,35 1,66 1,24 0,97 0,78 0,64 0,53 0,45 0,38 0,33
4 8,01 5,05 3,38 2,37 1,73 1,30 1,00 0,79 0,63 0,51
5 5,34 3,36 2,25 1,58 1,15 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34

Z200/1.5 1 6,32 4,64 3,55 2,81 2,27 1,88 1,58 1,35 1,16 1,01
2 6,32 4,64 3,55 2,81 2,27 1,88 1,58 1,35 1,16 1,01
3 3,56 2,57 1,96 1,55 1,26 1,04 0,87 0,73 0,62 0,54
4 10,08 6,35 4,25 2,99 2,18 1,64 1,26 0,99 0,79 0,65
5 6,72 4,23 2,84 1,99 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43

Z200/2 1 10,29 7,56 5,79 4,57 3,70 3,06 2,57 2,19 1,89 1,65
2 10,29 7,56 5,79 4,57 3,70 3,06 2,57 2,19 1,89 1,65
3 5,69 4,16 3,21 2,56 2,09 1,73 1,45 1,23 1,05 0,90
4 13,37 8,42 5,64 3,96 2,89 2,17 1,67 1,31 1,05 0,86
5 8,92 5,62 3,76 2,64 1,93 1,45 1,11 0,88 0,70 0,57
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni Z 181

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z200/2.5 1 14,96 10,99 8,41 6,65 5,38 4,45 3,74 3,19 2,75 2,39
2 14,96 10,99 8,41 6,65 5,38 4,45 3,74 3,19 2,75 2,39
3 7,94 5,83 4,52 3,62 2,97 2,47 2,07 1,76 1,50 1,30
4 16,93 10,66 7,14 5,02 3,66 2,75 2,12 1,66 1,33 1,08
5 11,29 7,11 4,76 3,34 2,44 1,83 1,41 1,11 0,89 0,72

Z250/1.5 1 8,17 6,00 4,59 3,63 2,94 2,43 2,04 1,74 1,50 1,31
2 8,17 6,00 4,59 3,63 2,94 2,43 2,04 1,74 1,50 1,31
3 4,31 2,98 2,19 1,70 1,36 1,12 0,93 0,79 0,67 0,58
4 17,24 10,86 7,27 5,11 3,72 2,80 2,16 1,70 1,36 1,10
5 11,49 7,24 4,85 3,41 2,48 1,87 1,44 1,13 0,90 0,74

Z250/2 1 13,84 10,16 7,78 6,15 4,98 4,12 3,46 2,95 2,54 2,21
2 13,84 10,16 7,78 6,15 4,98 4,12 3,46 2,95 2,54 2,21
3 6,99 4,92 3,70 2,90 2,35 1,95 1,63 1,38 1,19 1,02
4 23,15 14,58 9,76 6,86 5,00 3,76 2,89 2,28 1,82 1,48
5 15,43 9,72 6,51 4,57 3,33 2,50 1,93 1,52 1,21 0,99

Z250/2.5 1 19,63 14,42 11,04 8,72 7,07 5,84 4,91 4,18 3,61 3,14
2 19,63 14,42 11,04 8,72 7,07 5,84 4,91 4,18 3,61 3,14
3 9,59 6,79 5,11 4,03 3,28 2,72 2,29 1,94 1,67 1,44
4 29,02 18,28 12,24 8,60 6,27 4,71 3,63 2,85 2,28 1,86
5 19,35 12,19 8,16 5,73 4,18 3,14 2,42 1,90 1,52 1,24

Z250/3 1 25,11 18,45 14,13 11,16 9,04 7,47 6,28 5,35 4,61 4,02
2 25,11 18,45 14,13 11,16 9,04 7,47 6,28 5,35 4,61 4,02
3 12,01 8,46 6,36 5,00 4,06 3,37 2,84 2,41 2,07 1,79
4 34,87 21,96 14,71 10,33 7,53 5,66 4,36 3,43 2,75 2,23
5 23,25 14,64 9,81 6,89 5,02 3,77 2,91 2,29 1,83 1,49

Z300/1.5 1 10,04 7,38 5,65 4,46 3,61 2,99 2,51 2,14 1,84 1,61
2 10,04 7,38 5,65 4,46 3,61 2,99 2,51 2,14 1,84 1,61
3 6,05 4,16 2,98 2,22 1,73 1,39 1,15 0,96 0,82 0,71
4 30,30 19,08 12,78 8,98 6,54 4,92 3,79 2,98 2,38 1,94
5 20,20 12,72 8,52 5,98 4,36 3,28 2,52 1,99 1,59 1,29

Z300/2 1 17,50 12,86 9,84 7,78 6,30 5,21 4,37 3,73 3,21 2,80
2 17,50 12,86 9,84 7,78 6,30 5,21 4,37 3,73 3,21 2,80
3 9,95 6,95 5,08 3,88 3,08 2,52 2,11 1,79 1,54 1,33
4 40,68 25,62 17,16 12,05 8,79 6,60 5,09 4,00 3,20 2,60
5 27,12 17,08 11,44 8,04 5,86 4,40 3,39 2,67 2,14 1,74

Z300/2.5 1 26,01 19,11 14,63 11,56 9,36 7,74 6,50 5,54 4,78 4,16
2 26,01 19,11 14,63 11,56 9,36 7,74 6,50 5,54 4,78 4,16
3 14,15 9,95 7,34 5,67 4,54 3,75 3,15 2,69 2,32 2,02
4 51,03 32,14 21,53 15,12 11,02 8,28 6,38 5,02 4,02 3,27
5 34,02 21,43 14,35 10,08 7,35 5,52 4,25 3,35 2,68 2,18

Z300/3 1 34,47 25,32 19,39 15,32 12,41 10,26 8,62 7,34 6,33 5,52
2 34,47 25,32 19,39 15,32 12,41 10,26 8,62 7,34 6,33 5,52
3 18,22 12,85 9,50 7,35 5,90 4,88 4,11 3,51 3,04 2,64
4 61,34 38,63 25,88 18,18 13,25 9,95 7,67 6,03 4,83 3,93
5 40,90 25,75 17,25 12,12 8,83 6,64 5,11 4,02 3,22 2,62
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 182

SISTEM STATIC NR. 2 – PROFILE Z


Profil Caz Deschidere [m]
3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z100/1 1 1,32 0,98 0,75 0,60 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22
2 1,07 0,75 0,59 0,48 0,39 0,33 0,28 0,24 0,20 0,18
3 1,32 0,98 0,75 0,60 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22
4 2,37 1,49 1,00 0,70 0,51 0,39 0,30 0,23 0,19 0,15
5 1,58 1,00 0,67 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,12 0,10

Z100/1.2 1 1,86 1,38 1,06 0,84 0,68 0,56 0,48 0,41 0,35 0,30
2 1,32 1,04 0,83 0,67 0,55 0,46 0,39 0,33 0,29 0,25
3 1,86 1,38 1,06 0,84 0,68 0,56 0,48 0,41 0,35 0,30
4 2,86 1,80 1,21 0,85 0,62 0,46 0,36 0,28 0,23 0,18
5 1,91 1,20 0,80 0,57 0,41 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12

Z100/1.5 1 2,63 1,95 1,50 1,19 0,96 0,80 0,67 0,57 0,49 0,43
2 1,81 1,43 1,15 0,93 0,77 0,64 0,54 0,46 0,40 0,35
3 2,63 1,95 1,50 1,19 0,96 0,80 0,67 0,57 0,49 0,43
4 3,58 2,26 1,51 1,06 0,77 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23
5 2,39 1,50 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,23 0,19 0,15

Z100/2 1 3,55 2,62 2,01 1,60 1,29 1,07 0,90 0,77 0,66 0,58
2 2,36 1,87 1,51 1,23 1,01 0,85 0,72 0,61 0,53 0,46
3 3,55 2,62 2,01 1,60 1,29 1,07 0,90 0,77 0,66 0,58
4 4,77 3,00 2,01 1,41 1,03 0,77 0,60 0,47 0,38 0,31
5 3,18 2,00 1,34 0,94 0,69 0,52 0,40 0,31 0,25 0,20

Z120/1 1 1,58 1,18 0,91 0,72 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26
2 1,09 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21
3 1,58 1,18 0,91 0,72 0,59 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25
4 3,62 2,28 1,53 1,07 0,78 0,59 0,45 0,36 0,29 0,23
5 2,42 1,52 1,02 0,72 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15

Z120/1.2 1 2,24 1,67 1,28 1,02 0,83 0,69 0,58 0,49 0,43 0,37
2 1,52 1,19 0,96 0,78 0,65 0,54 0,46 0,39 0,34 0,30
3 2,24 1,67 1,28 1,02 0,83 0,69 0,58 0,49 0,42 0,37
4 4,37 2,75 1,85 1,30 0,94 0,71 0,55 0,43 0,34 0,28
5 2,92 1,84 1,23 0,86 0,63 0,47 0,36 0,29 0,23 0,19

Z120/1.5 1 3,26 2,42 1,86 1,48 1,20 1,00 0,84 0,71 0,62 0,54
2 2,13 1,69 1,36 1,12 0,92 0,78 0,66 0,56 0,49 0,43
3 3,18 2,35 1,83 1,47 1,20 1,00 0,84 0,71 0,61 0,53
4 5,49 3,46 2,32 1,63 1,19 0,89 0,69 0,54 0,43 0,35
5 3,66 2,30 1,54 1,08 0,79 0,59 0,46 0,36 0,29 0,23

Z120/2 1 4,54 3,35 2,58 2,04 1,66 1,37 1,15 0,98 0,85 0,74
2 2,86 2,27 1,83 1,50 1,25 1,05 0,89 0,76 0,66 0,58
3 4,27 3,13 2,42 1,94 1,59 1,32 1,11 0,94 0,80 0,69
4 7,33 4,61 3,09 2,17 1,58 1,19 0,92 0,72 0,58 0,47
5 4,88 3,08 2,06 1,45 1,06 0,79 0,61 0,48 0,38 0,31
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni Z 183

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z120/2.5 1 5,68 4,19 3,22 2,55 2,07 1,71 1,44 1,23 1,06 0,92
2 3,47 2,75 2,23 1,83 1,52 1,28 1,09 0,93 0,81 0,71
3 5,18 3,77 2,90 2,31 1,88 1,56 1,31 1,11 0,95 0,82
4 9,13 5,75 3,85 2,71 1,97 1,48 1,14 0,90 0,72 0,58
5 6,09 3,83 2,57 1,80 1,31 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39

Z150/1 1 1,95 1,46 1,13 0,90 0,74 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33
2 1,27 0,98 0,78 0,64 0,53 0,45 0,38 0,32 0,28 0,25
3 1,86 1,31 0,99 0,77 0,62 0,51 0,43 0,36 0,31 0,27
4 6,12 3,85 2,58 1,81 1,32 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39
5 4,08 2,57 1,72 1,21 0,88 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26

Z150/1.2 1 2,78 2,08 1,61 1,28 1,05 0,87 0,73 0,63 0,54 0,47
2 1,78 1,38 1,11 0,91 0,76 0,64 0,54 0,47 0,40 0,35
3 2,59 1,85 1,40 1,11 0,90 0,75 0,63 0,53 0,45 0,39
4 7,39 4,65 3,12 2,19 1,60 1,20 0,92 0,73 0,58 0,47
5 4,93 3,10 2,08 1,46 1,06 0,80 0,62 0,48 0,39 0,32

Z150/1.5 1 4,09 3,05 2,36 1,88 1,53 1,27 1,07 0,91 0,79 0,69
2 2,52 1,98 1,60 1,32 1,10 0,93 0,79 0,68 0,59 0,51
3 3,65 2,63 2,00 1,59 1,30 1,08 0,91 0,77 0,66 0,57
4 9,29 5,85 3,92 2,75 2,01 1,51 1,16 0,91 0,73 0,59
5 6,19 3,90 2,61 1,84 1,34 1,01 0,77 0,61 0,49 0,40

Z150/2 1 6,06 4,50 3,47 2,75 2,24 1,85 1,56 1,33 1,15 1,00
2 3,55 2,79 2,26 1,87 1,57 1,32 1,13 0,97 0,84 0,73
3 5,13 3,67 2,79 2,21 1,80 1,50 1,26 1,07 0,92 0,80
4 12,44 7,83 5,25 3,69 2,69 2,02 1,55 1,22 0,98 0,80
5 8,29 5,22 3,50 2,46 1,79 1,35 1,04 0,82 0,65 0,53

Z150/2.5 1 7,75 5,73 4,41 3,49 2,84 2,35 1,97 1,68 1,45 1,27
2 4,37 3,42 2,78 2,30 1,92 1,63 1,39 1,19 1,04 0,91
3 6,34 4,49 3,38 2,66 2,16 1,79 1,50 1,28 1,10 0,95
4 15,55 9,79 6,56 4,61 3,36 2,52 1,94 1,53 1,22 1,00
5 10,37 6,53 4,37 3,07 2,24 1,68 1,30 1,02 0,82 0,66

Z200/1.2 1 3,63 2,75 2,15 1,72 1,41 1,18 1,00 0,85 0,74 0,64
2 2,42 1,80 1,41 1,15 0,96 0,82 0,70 0,61 0,54 0,48
3 3,63 2,75 2,15 1,72 1,38 1,12 0,93 0,78 0,67 0,58
4 19,32 12,16 8,15 5,72 4,17 3,13 2,41 1,90 1,52 1,24
5 12,88 8,11 5,43 3,82 2,78 2,09 1,61 1,27 1,01 0,82

Z200/1.5 1 5,60 4,24 3,31 2,65 2,17 1,81 1,53 1,31 1,13 0,99
2 3,56 2,68 2,12 1,75 1,47 1,26 1,10 0,96 0,84 0,74
3 5,60 4,24 3,31 2,65 2,13 1,75 1,46 1,25 1,08 0,94
4 24,31 15,31 10,26 7,20 5,25 3,94 3,04 2,39 1,91 1,56
5 16,21 10,21 6,84 4,80 3,50 2,63 2,03 1,59 1,28 1,04

Z200/2 1 9,32 7,01 5,46 4,37 3,57 2,97 2,50 2,14 1,85 1,62
2 5,48 4,17 3,35 2,78 2,36 2,04 1,78 1,56 1,37 1,22
3 9,32 7,01 5,46 4,26 3,43 2,84 2,40 2,05 1,78 1,56
4 32,25 20,31 13,61 9,56 6,97 5,23 4,03 3,17 2,54 2,06
5 21,50 13,54 9,07 6,37 4,64 3,49 2,69 2,11 1,69 1,38
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 184

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z200/2.5 1 13,73 10,30 8,00 6,39 5,21 4,33 3,65 3,12 2,70 2,36
2 7,57 5,79 4,66 3,89 3,33 2,88 2,52 2,22 1,96 1,74
3 13,73 10,23 7,63 5,94 4,79 3,97 3,36 2,89 2,52 2,21
4 40,82 25,70 17,22 12,09 8,82 6,62 5,10 4,01 3,21 2,61
5 27,21 17,14 11,48 8,06 5,88 4,42 3,40 2,68 2,14 1,74

Z250/1.5 1 6,77 5,20 4,10 3,31 2,73 2,28 1,93 1,66 1,44 1,26
2 4,64 3,39 2,62 2,11 1,75 1,49 1,28 1,12 0,98 0,87
3 6,77 5,20 4,10 3,16 2,46 1,97 1,63 1,37 1,17 1,01
4 41,57 26,18 17,54 12,32 8,98 6,75 5,20 4,09 3,27 2,66
5 27,72 17,45 11,69 8,21 5,99 4,50 3,46 2,72 2,18 1,77

Z250/2 1 11,70 8,94 7,03 5,67 4,66 3,89 3,30 2,83 2,45 2,15
2 7,37 5,45 4,27 3,48 2,92 2,50 2,17 1,91 1,68 1,50
3 11,70 8,94 6,82 5,17 4,06 3,30 2,74 2,33 2,00 1,75
4 55,81 35,15 23,55 16,54 12,06 9,06 6,98 5,49 4,39 3,57
5 37,21 23,43 15,70 11,02 8,04 6,04 4,65 3,66 2,93 2,38

Z250/2.5 1 17,08 12,97 10,16 8,16 6,69 5,58 4,72 4,05 3,50 3,06
2 10,03 7,45 5,85 4,79 4,04 3,47 3,03 2,66 2,36 2,10
3 17,08 12,81 9,35 7,10 5,59 4,54 3,79 3,22 2,78 2,43
4 69,99 44,07 29,53 20,74 15,12 11,36 8,75 6,88 5,51 4,48
5 46,66 29,38 19,68 13,82 10,08 7,57 5,83 4,59 3,67 2,99

Z250/3 1 22,46 16,96 13,22 10,59 8,66 7,21 6,09 5,21 4,51 3,94
2 12,53 9,30 7,30 5,97 5,03 4,33 3,78 3,33 2,96 2,64
3 22,46 16,07 11,71 8,87 6,97 5,65 4,70 3,99 3,44 3,01
4 84,09 52,95 35,47 24,91 18,16 13,65 10,51 8,27 6,62 5,38
5 56,06 35,30 23,65 16,61 12,11 9,10 7,01 5,51 4,41 3,59

Z300/1.5 1 7,73 6,01 4,80 3,91 3,24 2,72 2,32 2,00 1,74 1,52
2 6,15 4,41 3,31 2,59 2,10 1,75 1,49 1,29 1,13 1,00
3 7,73 6,01 4,80 3,91 3,24 2,71 2,17 1,79 1,50 1,28
4 73,05 46,00 30,82 21,65 15,78 11,86 9,13 7,18 5,75 4,68
5 48,70 30,67 20,55 14,43 10,52 7,90 6,09 4,79 3,83 3,12

Z300/2 1 13,68 10,61 8,45 6,87 5,68 4,77 4,06 3,50 3,04 2,67
2 9,90 7,17 5,46 4,34 3,57 3,01 2,59 2,27 2,00 1,79
3 13,68 10,61 8,45 6,87 5,68 4,60 3,75 3,13 2,65 2,29
4 98,10 61,78 41,39 29,07 21,19 15,92 12,26 9,64 7,72 6,28
5 65,40 41,19 27,59 19,38 14,13 10,61 8,18 6,43 5,15 4,19

Z300/2.5 1 20,80 16,07 12,75 10,34 8,54 7,16 6,09 5,24 4,55 3,99
2 13,87 10,11 7,75 6,21 5,14 4,36 3,78 3,32 2,95 2,64
3 20,80 16,07 12,75 10,34 8,28 6,63 5,44 4,56 3,89 3,37
4 123,06 77,49 51,92 36,46 26,58 19,97 15,38 12,10 9,69 7,88
5 82,04 51,66 34,61 24,31 17,72 13,31 10,25 8,07 6,46 5,25

Z300/3 1 28,41 21,82 17,24 13,93 11,47 9,60 8,15 7,00 6,07 5,32
2 17,74 12,95 9,95 7,99 6,63 5,64 4,90 4,31 3,84 3,44
3 28,41 21,82 17,24 13,69 10,69 8,57 7,04 5,91 5,05 4,38
4 147,91 93,15 62,40 43,83 31,95 24,00 18,49 14,54 11,64 9,47
5 98,61 62,10 41,60 29,22 21,30 16,00 12,33 9,69 7,76 6,31
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni Z 185

SISTEM STATIC NR. 3 – PROFILE Z


Profil Caz Deschidere [m]
3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z100/1 1 1,52 1,13 0,87 0,69 0,56 0,47 0,39 0,34 0,29 0,25
2 1,08 0,85 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27 0,24 0,21
3 1,36 1,01 0,78 0,62 0,50 0,41 0,35 0,29 0,25 0,21
4 1,81 1,14 0,76 0,53 0,39 0,29 0,23 0,18 0,14 0,12
5 1,20 0,76 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15 0,12 0,09 0,08

Z100/1.2 1 2,15 1,59 1,23 0,98 0,79 0,66 0,55 0,47 0,41 0,36
2 1,49 1,18 0,94 0,77 0,63 0,53 0,45 0,38 0,33 0,29
3 1,89 1,41 1,09 0,87 0,71 0,59 0,49 0,42 0,36 0,31
4 2,18 1,37 0,92 0,64 0,47 0,35 0,27 0,21 0,17 0,14
5 1,45 0,91 0,61 0,43 0,31 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09

Z100/1.5 1 3,05 2,26 1,74 1,38 1,12 0,93 0,78 0,67 0,57 0,50
2 2,03 1,62 1,31 1,07 0,88 0,74 0,62 0,53 0,46 0,40
3 2,59 1,94 1,51 1,22 0,99 0,82 0,69 0,58 0,50 0,43
4 2,73 1,72 1,15 0,81 0,59 0,44 0,34 0,27 0,21 0,17
5 1,82 1,14 0,77 0,54 0,39 0,29 0,23 0,18 0,14 0,12

Z100/2 1 4,12 3,05 2,34 1,86 1,51 1,25 1,05 0,89 0,77 0,67
2 2,64 2,11 1,71 1,40 1,16 0,97 0,83 0,71 0,61 0,53
3 3,38 2,52 1,96 1,57 1,28 1,06 0,89 0,75 0,64 0,55
4 3,63 2,28 1,53 1,07 0,78 0,59 0,45 0,36 0,29 0,23
5 2,42 1,52 1,02 0,72 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15

Z120/1 1 1,82 1,36 1,05 0,84 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,31
2 1,22 0,96 0,77 0,63 0,53 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24
3 1,51 1,10 0,84 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23
4 2,76 1,74 1,16 0,82 0,60 0,45 0,34 0,27 0,22 0,18
5 1,84 1,16 0,78 0,54 0,40 0,30 0,23 0,18 0,14 0,12

Z120/1.2 1 2,58 1,93 1,49 1,18 0,96 0,80 0,67 0,58 0,50 0,43
2 1,70 1,35 1,09 0,89 0,74 0,62 0,53 0,45 0,39 0,34
3 2,11 1,55 1,19 0,95 0,77 0,64 0,54 0,45 0,39 0,33
4 3,33 2,10 1,40 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21
5 2,22 1,40 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,17 0,14

Z120/1.5 1 3,76 2,80 2,16 1,72 1,40 1,16 0,97 0,83 0,72 0,63
2 2,38 1,90 1,55 1,27 1,06 0,89 0,76 0,65 0,56 0,49
3 2,96 2,19 1,69 1,35 1,11 0,92 0,77 0,65 0,56 0,48
4 4,18 2,63 1,76 1,24 0,90 0,68 0,52 0,41 0,33 0,27
5 2,78 1,75 1,17 0,82 0,60 0,45 0,35 0,27 0,22 0,18

Z120/2 1 5,26 3,89 3,00 2,37 1,93 1,60 1,34 1,15 0,99 0,86
2 3,19 2,55 2,08 1,72 1,43 1,20 1,02 0,88 0,76 0,66
3 3,98 2,91 2,24 1,79 1,46 1,21 1,01 0,86 0,73 0,63
4 5,57 3,51 2,35 1,65 1,20 0,90 0,70 0,55 0,44 0,36
5 3,72 2,34 1,57 1,10 0,80 0,60 0,46 0,37 0,29 0,24
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 186

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z120/2.5 1 6,59 4,87 3,75 2,97 2,41 2,00 1,68 1,43 1,24 1,08
2 3,86 3,08 2,52 2,09 1,74 1,47 1,25 1,08 0,93 0,81
3 4,83 3,50 2,68 2,13 1,73 1,43 1,20 1,01 0,87 0,75
4 6,94 4,37 2,93 2,06 1,50 1,13 0,87 0,68 0,55 0,44
5 4,63 2,92 1,95 1,37 1,00 0,75 0,58 0,46 0,36 0,30

Z150/1 1 2,23 1,68 1,30 1,04 0,85 0,71 0,60 0,51 0,44 0,39
2 1,42 1,10 0,89 0,73 0,61 0,51 0,44 0,37 0,32 0,28
3 1,73 1,22 0,91 0,71 0,57 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24
4 4,65 2,93 1,96 1,38 1,00 0,75 0,58 0,46 0,37 0,30
5 3,10 1,95 1,31 0,92 0,67 0,50 0,39 0,30 0,24 0,20

Z150/1.2 1 3,18 2,39 1,86 1,48 1,21 1,01 0,85 0,73 0,63 0,55
2 1,98 1,56 1,26 1,04 0,87 0,73 0,63 0,54 0,47 0,41
3 2,41 1,72 1,30 1,02 0,83 0,69 0,57 0,49 0,42 0,36
4 5,62 3,54 2,37 1,67 1,21 0,91 0,70 0,55 0,44 0,36
5 3,75 2,36 1,58 1,11 0,81 0,61 0,47 0,37 0,29 0,24

Z150/1.5 1 4,69 3,51 2,73 2,17 1,77 1,47 1,24 1,06 0,92 0,80
2 2,80 2,22 1,81 1,50 1,26 1,06 0,91 0,78 0,68 0,59
3 3,41 2,45 1,86 1,47 1,20 0,99 0,83 0,71 0,61 0,52
4 7,07 4,45 2,98 2,09 1,53 1,15 0,88 0,69 0,56 0,45
5 4,71 2,97 1,99 1,40 1,02 0,76 0,59 0,46 0,37 0,30

Z150/2 1 7,00 5,21 4,02 3,20 2,60 2,16 1,82 1,55 1,34 1,17
2 3,93 3,12 2,55 2,12 1,79 1,51 1,29 1,11 0,97 0,85
3 4,80 3,42 2,59 2,05 1,66 1,38 1,16 0,98 0,84 0,73
4 9,46 5,96 3,99 2,80 2,04 1,54 1,18 0,93 0,74 0,61
5 6,31 3,97 2,66 1,87 1,36 1,02 0,79 0,62 0,50 0,40

Z150/2.5 1 8,98 6,65 5,12 4,06 3,30 2,73 2,30 1,96 1,69 1,48
2 4,84 3,82 3,12 2,60 2,19 1,86 1,59 1,37 1,19 1,04
3 5,93 4,18 3,14 2,46 1,99 1,65 1,38 1,17 1,00 0,87
4 11,83 7,45 4,99 3,50 2,55 1,92 1,48 1,16 0,93 0,76
5 7,89 4,97 3,33 2,34 1,70 1,28 0,99 0,78 0,62 0,50

Z200/1.2 1 4,10 3,13 2,46 1,98 1,63 1,36 1,15 0,99 0,85 0,75
2 2,69 2,00 1,57 1,29 1,08 0,92 0,80 0,70 0,62 0,55
3 4,10 2,94 2,14 1,62 1,27 1,03 0,86 0,72 0,62 0,54
4 14,69 9,25 6,20 4,35 3,17 2,38 1,84 1,44 1,16 0,94
5 9,79 6,17 4,13 2,90 2,12 1,59 1,22 0,96 0,77 0,63

Z200/1.5 1 6,35 4,83 3,79 3,05 2,50 2,09 1,77 1,51 1,31 1,15
2 3,92 2,96 2,36 1,95 1,66 1,43 1,24 1,09 0,96 0,85
3 6,23 4,37 3,22 2,48 1,97 1,62 1,35 1,15 0,99 0,86
4 18,49 11,64 7,80 5,48 3,99 3,00 2,31 1,82 1,46 1,18
5 12,33 7,76 5,20 3,65 2,66 2,00 1,54 1,21 0,97 0,79

Z200/2 1 10,60 8,03 6,27 5,03 4,12 3,43 2,90 2,48 2,15 1,88
2 6,00 4,59 3,70 3,09 2,65 2,30 2,01 1,77 1,57 1,39
3 9,74 6,89 5,12 3,97 3,19 2,63 2,22 1,90 1,64 1,44
4 24,53 15,45 10,35 7,27 5,30 3,98 3,07 2,41 1,93 1,57
5 16,35 10,30 6,90 4,85 3,53 2,65 2,04 1,61 1,29 1,05
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni Z 187

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z200/2.5 1 15,67 11,82 9,21 7,37 6,03 5,02 4,24 3,63 3,14 2,74
2 8,26 6,34 5,14 4,32 3,71 3,24 2,84 2,51 2,23 1,99
3 13,54 9,59 7,14 5,55 4,46 3,69 3,12 2,68 2,32 2,04
4 31,04 19,55 13,10 9,20 6,71 5,04 3,88 3,05 2,44 1,99
5 20,70 13,03 8,73 6,13 4,47 3,36 2,59 2,03 1,63 1,32

Z250/1.5 1 7,57 5,86 4,65 3,77 3,12 2,62 2,23 1,91 1,66 1,46
2 5,14 3,76 2,91 2,36 1,96 1,67 1,45 1,27 1,12 1,00
3 7,57 5,48 3,94 2,94 2,28 1,83 1,51 1,26 1,08 0,93
4 31,62 19,91 13,34 9,37 6,83 5,13 3,95 3,11 2,49 2,02
5 21,08 13,27 8,89 6,25 4,55 3,42 2,63 2,07 1,66 1,35

Z250/2 1 13,13 10,11 8,00 6,48 5,34 4,47 3,80 3,27 2,83 2,48
2 8,09 6,01 4,72 3,86 3,26 2,80 2,45 2,16 1,91 1,71
3 12,56 8,78 6,38 4,82 3,79 3,07 2,55 2,16 1,85 1,61
4 42,45 26,73 17,91 12,58 9,17 6,89 5,31 4,17 3,34 2,72
5 28,30 17,82 11,94 8,38 6,11 4,59 3,54 2,78 2,23 1,81

Z250/2.5 1 19,27 14,74 11,60 9,36 7,69 6,43 5,45 4,68 4,06 3,55
2 10,98 8,18 6,45 5,30 4,49 3,88 3,40 3,01 2,68 2,39
3 17,18 12,04 8,77 6,64 5,22 4,24 3,52 2,99 2,57 2,25
4 53,23 33,52 22,46 15,77 11,50 8,64 6,65 5,23 4,19 3,41
5 35,49 22,35 14,97 10,51 7,66 5,76 4,44 3,49 2,79 2,27

Z250/3 1 25,48 19,36 15,16 12,18 9,98 8,33 7,05 6,04 5,23 4,57
2 13,68 10,19 8,03 6,60 5,59 4,84 4,24 3,76 3,35 3,00
3 21,59 15,11 10,99 8,30 6,51 5,27 4,38 3,71 3,19 2,78
4 63,95 40,27 26,98 18,95 13,81 10,38 7,99 6,29 5,03 4,09
5 42,64 26,85 17,99 12,63 9,21 6,92 5,33 4,19 3,36 2,73

Z300/1.5 1 8,54 6,70 5,39 4,41 3,67 3,10 2,65 2,29 2,00 1,75
2 6,82 4,91 3,69 2,89 2,35 1,97 1,68 1,46 1,28 1,14
3 8,54 6,70 5,39 4,20 3,21 2,51 2,01 1,65 1,38 1,18
4 55,56 34,99 23,44 16,46 12,00 9,02 6,95 5,46 4,37 3,56
5 37,04 23,33 15,63 10,98 8,00 6,01 4,63 3,64 2,92 2,37

Z300/2 1 15,14 11,85 9,50 7,77 6,46 5,45 4,65 4,01 3,50 3,07
2 10,89 7,91 6,04 4,81 3,97 3,36 2,90 2,54 2,26 2,02
3 15,14 11,85 9,21 6,96 5,39 4,28 3,49 2,90 2,46 2,12
4 74,61 46,99 31,48 22,11 16,12 12,11 9,33 7,34 5,87 4,78
5 49,74 31,32 20,98 14,74 10,74 8,07 6,22 4,89 3,92 3,18

Z300/2.5 1 23,10 18,01 14,39 11,73 9,73 8,19 6,98 6,02 5,24 4,60
2 15,17 11,08 8,52 6,84 5,68 4,84 4,21 3,71 3,31 2,98
3 23,10 17,75 13,11 9,95 7,75 6,19 5,07 4,25 3,62 3,13
4 93,59 58,94 39,48 27,73 20,22 15,19 11,70 9,20 7,37 5,99
5 62,40 39,29 26,32 18,49 13,48 10,13 7,80 6,13 4,91 3,99

Z300/3 1 31,73 24,58 19,53 15,86 13,12 11,01 9,37 8,06 7,01 6,14
2 19,33 14,15 10,91 8,78 7,31 6,24 5,44 4,81 4,30 3,88
3 31,73 22,86 16,90 12,84 10,01 8,01 6,57 5,51 4,70 4,07
4 112,50 70,84 47,46 33,33 24,30 18,26 14,06 11,06 8,86 7,20
5 75,00 47,23 31,64 22,22 16,20 12,17 9,37 7,37 5,90 4,80
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 188

SISTEM STATIC NR. 4 – PROFILE Z


Profil Caz Deschidere [m]
3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z100/1 1 2,20 1,62 1,24 0,98 0,79 0,66 0,55 0,47 0,41 0,35
2 1,38 1,08 0,87 0,71 0,59 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27
3 1,63 1,18 0,90 0,72 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25
4 2,96 1,86 1,25 0,88 0,64 0,48 0,37 0,29 0,23 0,19
5 1,97 1,24 0,83 0,58 0,43 0,32 0,25 0,19 0,16 0,13

Z100/1.2 1 3,08 2,27 1,74 1,38 1,11 0,92 0,78 0,66 0,57 0,50
2 1,90 1,50 1,21 0,99 0,83 0,69 0,59 0,50 0,44 0,38
3 2,24 1,64 1,26 1,01 0,82 0,68 0,57 0,49 0,42 0,36
4 3,56 2,24 1,50 1,06 0,77 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23
5 2,38 1,50 1,00 0,70 0,51 0,39 0,30 0,23 0,19 0,15

Z100/1.5 1 4,32 3,18 2,44 1,93 1,57 1,30 1,09 0,93 0,80 0,70
2 2,59 2,05 1,67 1,38 1,15 0,96 0,82 0,70 0,61 0,53
3 3,07 2,25 1,74 1,39 1,14 0,95 0,80 0,68 0,58 0,50
4 4,46 2,81 1,88 1,32 0,96 0,72 0,56 0,44 0,35 0,29
5 2,98 1,87 1,26 0,88 0,64 0,48 0,37 0,29 0,23 0,19

Z100/2 1 5,79 4,27 3,28 2,59 2,10 1,74 1,46 1,25 1,08 0,94
2 3,36 2,67 2,18 1,80 1,50 1,27 1,08 0,93 0,80 0,70
3 4,02 2,93 2,25 1,79 1,47 1,22 1,02 0,87 0,75 0,65
4 5,94 3,74 2,51 1,76 1,28 0,96 0,74 0,58 0,47 0,38
5 3,96 2,49 1,67 1,17 0,86 0,64 0,49 0,39 0,31 0,25

Z120/1 1 2,67 1,97 1,51 1,19 0,97 0,80 0,67 0,57 0,49 0,43
2 1,57 1,21 0,97 0,80 0,66 0,56 0,47 0,41 0,35 0,31
3 1,84 1,30 0,98 0,77 0,62 0,51 0,43 0,36 0,31 0,27
4 4,51 2,84 1,90 1,34 0,97 0,73 0,56 0,44 0,36 0,29
5 3,01 1,89 1,27 0,89 0,65 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19

Z120/1.2 1 3,76 2,77 2,13 1,68 1,36 1,13 0,95 0,81 0,70 0,61
2 2,18 1,70 1,37 1,13 0,94 0,79 0,68 0,58 0,50 0,44
3 2,54 1,82 1,38 1,09 0,88 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39
4 5,45 3,43 2,30 1,61 1,18 0,88 0,68 0,54 0,43 0,35
5 3,63 2,29 1,53 1,08 0,78 0,59 0,45 0,36 0,29 0,23

Z120/1.5 1 5,41 3,99 3,06 2,43 1,97 1,63 1,37 1,17 1,01 0,88
2 3,04 2,39 1,94 1,61 1,35 1,14 0,97 0,83 0,72 0,63
3 3,56 2,55 1,94 1,54 1,26 1,04 0,88 0,75 0,64 0,56
4 6,84 4,31 2,88 2,03 1,48 1,11 0,85 0,67 0,54 0,44
5 4,56 2,87 1,92 1,35 0,98 0,74 0,57 0,45 0,36 0,29

Z120/2 1 7,41 5,47 4,20 3,32 2,70 2,23 1,88 1,60 1,38 1,20
2 4,08 3,20 2,60 2,15 1,80 1,53 1,30 1,12 0,97 0,85
3 4,80 3,41 2,58 2,04 1,65 1,37 1,15 0,98 0,84 0,73
4 9,12 5,75 3,85 2,70 1,97 1,48 1,14 0,90 0,72 0,58
5 6,08 3,83 2,57 1,80 1,31 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni Z 189

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z120/2.5 1 9,26 6,83 5,25 4,15 3,37 2,79 2,34 2,00 1,72 1,50
2 4,93 3,85 3,13 2,59 2,18 1,84 1,58 1,36 1,18 1,03
3 5,87 4,13 3,09 2,42 1,96 1,62 1,36 1,16 0,99 0,86
4 11,37 7,16 4,80 3,37 2,46 1,85 1,42 1,12 0,90 0,73
5 7,58 4,77 3,20 2,25 1,64 1,23 0,95 0,75 0,60 0,49

Z150/1 1 3,36 2,48 1,90 1,51 1,22 1,01 0,85 0,72 0,63 0,54
2 1,83 1,38 1,09 0,89 0,74 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35
3 2,17 1,48 1,08 0,83 0,66 0,54 0,45 0,38 0,32 0,28
4 7,62 4,80 3,21 2,26 1,64 1,24 0,95 0,75 0,60 0,49
5 5,08 3,20 2,14 1,50 1,10 0,82 0,63 0,50 0,40 0,32

Z150/1.2 1 4,78 3,52 2,70 2,14 1,73 1,44 1,21 1,03 0,89 0,77
2 2,55 1,95 1,55 1,27 1,06 0,90 0,77 0,66 0,57 0,50
3 2,99 2,06 1,52 1,18 0,94 0,78 0,65 0,55 0,47 0,41
4 9,20 5,80 3,88 2,73 1,99 1,49 1,15 0,90 0,72 0,59
5 6,13 3,86 2,59 1,82 1,33 1,00 0,77 0,60 0,48 0,39

Z150/1.5 1 6,94 5,12 3,93 3,11 2,52 2,09 1,76 1,50 1,29 1,12
2 3,61 2,77 2,23 1,84 1,54 1,31 1,12 0,97 0,84 0,74
3 4,20 2,91 2,16 1,68 1,35 1,12 0,94 0,80 0,69 0,60
4 11,57 7,29 4,88 3,43 2,50 1,88 1,45 1,14 0,91 0,74
5 7,71 4,86 3,25 2,29 1,67 1,25 0,96 0,76 0,61 0,49

Z150/2 1 10,05 7,42 5,70 4,51 3,66 3,03 2,55 2,17 1,87 1,63
2 5,07 3,89 3,13 2,59 2,18 1,85 1,59 1,37 1,19 1,05
3 5,94 4,09 3,02 2,34 1,88 1,55 1,30 1,11 0,95 0,83
4 15,49 9,76 6,54 4,59 3,35 2,51 1,94 1,52 1,22 0,99
5 10,33 6,50 4,36 3,06 2,23 1,68 1,29 1,02 0,81 0,66

Z150/2.5 1 12,67 9,35 7,18 5,69 4,62 3,82 3,21 2,74 2,36 2,06
2 6,23 4,76 3,82 3,15 2,65 2,25 1,93 1,67 1,45 1,27
3 7,40 5,04 3,68 2,83 2,26 1,85 1,55 1,32 1,13 0,98
4 19,37 12,20 8,17 5,74 4,18 3,14 2,42 1,90 1,52 1,24
5 12,91 8,13 5,45 3,83 2,79 2,10 1,61 1,27 1,02 0,83

Z200/1.2 1 6,52 4,83 3,71 2,94 2,39 1,98 1,66 1,42 1,22 1,07
2 3,80 2,73 2,08 1,66 1,37 1,15 0,99 0,86 0,76 0,67
3 5,43 3,79 2,73 2,03 1,56 1,24 1,01 0,85 0,72 0,62
4 24,06 15,15 10,15 7,13 5,20 3,90 3,01 2,37 1,89 1,54
5 16,04 10,10 6,77 4,75 3,46 2,60 2,00 1,58 1,26 1,03

Z200/1.5 1 10,01 7,40 5,69 4,51 3,66 3,03 2,55 2,17 1,88 1,63
2 5,52 4,03 3,12 2,52 2,10 1,79 1,55 1,36 1,20 1,06
3 7,94 5,57 4,05 3,05 2,38 1,92 1,58 1,33 1,14 0,99
4 30,27 19,06 12,77 8,97 6,54 4,91 3,78 2,98 2,38 1,94
5 20,18 12,71 8,51 5,98 4,36 3,28 2,52 1,98 1,59 1,29

Z200/2 1 16,27 12,04 9,26 7,34 5,96 4,93 4,15 3,54 3,05 2,66
2 8,45 6,25 4,89 3,99 3,36 2,88 2,51 2,21 1,96 1,75
3 12,34 8,70 6,37 4,84 3,81 3,09 2,57 2,18 1,88 1,63
4 40,16 25,29 16,94 11,90 8,68 6,52 5,02 3,95 3,16 2,57
5 26,78 16,86 11,30 7,93 5,78 4,35 3,35 2,63 2,11 1,71
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 190

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z200/2.5 1 23,43 17,37 13,38 10,62 8,63 7,15 6,01 5,13 4,43 3,86
2 11,66 8,65 6,79 5,56 4,69 4,05 3,54 3,13 2,78 2,48
3 17,08 12,06 8,85 6,74 5,31 4,31 3,59 3,05 2,63 2,30
4 50,83 32,01 21,45 15,06 10,98 8,25 6,35 5,00 4,00 3,25
5 33,89 21,34 14,30 10,04 7,32 5,50 4,24 3,33 2,67 2,17

Z250/1.5 1 12,75 9,46 7,29 5,79 4,70 3,90 3,28 2,80 2,42 2,11
2 7,36 5,21 3,89 3,05 2,48 2,08 1,77 1,54 1,35 1,19
3 10,08 7,06 5,09 3,76 2,86 2,24 1,80 1,49 1,26 1,08
4 51,78 32,60 21,84 15,34 11,18 8,40 6,47 5,09 4,08 3,31
5 34,52 21,74 14,56 10,23 7,46 5,60 4,31 3,39 2,72 2,21

Z250/2 1 21,69 16,08 12,39 9,83 7,98 6,61 5,57 4,75 4,10 3,57
2 11,61 8,32 6,31 5,02 4,14 3,50 3,01 2,63 2,32 2,07
3 15,93 11,20 8,13 6,06 4,66 3,69 3,01 2,51 2,13 1,84
4 69,51 43,77 29,32 20,59 15,01 11,28 8,69 6,83 5,47 4,45
5 46,34 29,18 19,55 13,73 10,01 7,52 5,79 4,56 3,65 2,97

Z250/2.5 1 30,66 22,75 17,53 13,92 11,31 9,37 7,89 6,73 5,81 5,07
2 15,78 11,36 8,65 6,91 5,71 4,84 4,18 3,67 3,25 2,90
3 21,73 15,31 11,13 8,32 6,40 5,08 4,15 3,46 2,95 2,55
4 87,16 54,89 36,77 25,83 18,83 14,14 10,89 8,57 6,86 5,58
5 58,11 36,59 24,51 17,22 12,55 9,43 7,26 5,71 4,57 3,72

Z250/3 1 39,02 28,99 22,36 17,76 14,44 11,97 10,08 8,60 7,43 6,48
2 19,73 14,18 10,79 8,60 7,11 6,03 5,21 4,57 4,05 3,62
3 27,29 19,22 13,96 10,42 8,01 6,34 5,16 4,30 3,66 3,16
4 104,72 65,95 44,18 31,03 22,62 16,99 13,09 10,30 8,24 6,70
5 69,81 43,96 29,45 20,69 15,08 11,33 8,73 6,86 5,50 4,47

Z300/1.5 1 15,37 11,46 8,86 7,05 5,74 4,76 4,01 3,43 2,96 2,58
2 9,94 7,08 5,23 3,98 3,13 2,55 2,13 1,81 1,57 1,38
3 13,73 9,80 7,23 5,46 4,19 3,26 2,58 2,08 1,71 1,43
4 90,98 57,29 38,38 26,96 19,65 14,76 11,37 8,94 7,16 5,82
5 60,65 38,20 25,59 17,97 13,10 9,84 7,58 5,96 4,77 3,88

Z300/2 1 26,90 20,04 15,49 12,31 10,02 8,31 7,00 5,98 5,16 4,50
2 15,94 11,42 8,52 6,59 5,29 4,37 3,71 3,20 2,80 2,48
3 22,23 15,91 11,78 8,94 6,91 5,43 4,35 3,56 2,97 2,52
4 122,17 76,94 51,54 36,20 26,39 19,83 15,27 12,01 9,62 7,82
5 81,45 51,29 34,36 24,13 17,59 13,22 10,18 8,01 6,41 5,21

Z300/2.5 1 40,23 29,93 23,10 18,36 14,93 12,38 10,43 8,90 7,68 6,70
2 22,30 16,04 12,03 9,39 7,59 6,32 5,39 4,68 4,12 3,67
3 31,33 22,45 16,67 12,68 9,84 7,77 6,26 5,15 4,32 3,68
4 153,25 96,51 64,65 45,41 33,10 24,87 19,16 15,07 12,06 9,81
5 102,17 64,34 43,10 30,27 22,07 16,58 12,77 10,04 8,04 6,54

Z300/3 1 52,91 39,43 30,48 24,24 19,73 16,36 13,79 11,77 10,17 8,87
2 28,49 20,52 15,43 12,06 9,77 8,16 6,97 6,06 5,35 4,77
3 40,23 28,86 21,44 16,33 12,68 10,04 8,10 6,66 5,59 4,77
4 184,21 116,00 77,71 54,58 39,79 29,89 23,03 18,11 14,50 11,79
5 122,81 77,34 51,81 36,39 26,53 19,93 15,35 12,07 9,67 7,86
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni Z 191

SISTEM STATIC NR. 5 – PROFILE Z


Profil Caz Deschidere [m]
3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z100/1+1 1 2,30 1,69 1,29 1,02 0,83 0,68 0,58 0,49 0,42 0,37
2 1,85 1,45 1,16 0,95 0,79 0,66 0,56 0,48 0,41 0,36
3 1,39 1,04 0,80 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22
4 2,10 1,32 0,88 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,16 0,13
5 1,40 0,88 0,59 0,41 0,30 0,23 0,17 0,14 0,11 0,09

Z100/1.2 1 3,21 2,36 1,80 1,42 1,15 0,95 0,80 0,68 0,59 0,51
+1 2 2,28 1,79 1,44 1,18 0,98 0,82 0,69 0,59 0,51 0,45
3 1,72 1,29 1,01 0,82 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,29
4 2,46 1,55 1,04 0,73 0,53 0,40 0,31 0,24 0,19 0,16
5 1,64 1,03 0,69 0,49 0,35 0,27 0,21 0,16 0,13 0,11

Z100/1.2 1 3,23 2,38 1,82 1,44 1,16 0,96 0,81 0,69 0,59 0,52
+1.2 2 2,54 2,00 1,62 1,33 1,10 0,93 0,79 0,67 0,58 0,51
3 1,93 1,45 1,13 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32
4 2,53 1,59 1,07 0,75 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16
5 1,68 1,06 0,71 0,50 0,36 0,27 0,21 0,17 0,13 0,11

Z100/1.5 1 4,45 3,29 2,52 1,99 1,61 1,33 1,12 0,95 0,82 0,72
+1 2 2,86 2,25 1,82 1,49 1,23 1,03 0,88 0,75 0,65 0,57
3 2,09 1,57 1,24 1,01 0,84 0,70 0,59 0,51 0,43 0,38
4 3,00 1,89 1,27 0,89 0,65 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19
5 2,00 1,26 0,84 0,59 0,43 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13

Z100/1.5 1 4,51 3,31 2,54 2,00 1,62 1,34 1,13 0,96 0,83 0,72
+1.2 2 3,12 2,47 2,00 1,64 1,36 1,14 0,97 0,83 0,72 0,63
3 2,33 1,76 1,39 1,13 0,93 0,78 0,66 0,56 0,48 0,41
4 3,07 1,93 1,29 0,91 0,66 0,50 0,38 0,30 0,24 0,20
5 2,05 1,29 0,86 0,61 0,44 0,33 0,26 0,20 0,16 0,13

Z100/1.5 1 4,55 3,34 2,56 2,02 1,64 1,35 1,14 0,97 0,84 0,73
+1.5 2 3,46 2,75 2,23 1,84 1,53 1,29 1,10 0,94 0,82 0,71
3 2,65 2,00 1,57 1,26 1,03 0,85 0,71 0,60 0,52 0,44
4 3,16 1,99 1,34 0,94 0,68 0,51 0,40 0,31 0,25 0,20
5 2,11 1,33 0,89 0,63 0,46 0,34 0,26 0,21 0,17 0,14

Z100/2+1 1 4,97 3,76 2,94 2,35 1,92 1,60 1,35 1,16 1,00 0,88
2 3,50 2,77 2,24 1,84 1,52 1,28 1,08 0,93 0,80 0,70
3 2,47 1,84 1,44 1,17 0,98 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45
4 3,90 2,45 1,64 1,15 0,84 0,63 0,49 0,38 0,31 0,25
5 2,60 1,64 1,10 0,77 0,56 0,42 0,32 0,26 0,20 0,17

Z100/2 1 5,99 4,40 3,37 2,66 2,16 1,78 1,50 1,28 1,10 0,96
+1.2 2 3,77 2,99 2,42 1,99 1,66 1,39 1,18 1,01 0,88 0,76
3 2,70 2,04 1,61 1,32 1,09 0,92 0,78 0,66 0,57 0,49
4 3,96 2,49 1,67 1,17 0,85 0,64 0,49 0,39 0,31 0,25
5 2,64 1,66 1,11 0,78 0,57 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 192

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z100/2 1 6,03 4,43 3,39 2,68 2,17 1,80 1,51 1,29 1,11 0,97
+1.5 2 4,12 3,28 2,67 2,20 1,83 1,54 1,31 1,12 0,97 0,85
3 3,01 2,27 1,80 1,46 1,21 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54
4 4,05 2,55 1,71 1,20 0,88 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26
5 2,70 1,70 1,14 0,80 0,58 0,44 0,34 0,27 0,21 0,17

Z100/2+2 1 6,11 4,49 3,44 2,71 2,20 1,82 1,53 1,30 1,12 0,98
2 4,49 3,57 2,91 2,41 2,01 1,69 1,44 1,24 1,07 0,94
3 3,46 2,59 2,02 1,62 1,33 1,10 0,92 0,78 0,66 0,57
4 4,21 2,65 1,78 1,25 0,91 0,68 0,53 0,41 0,33 0,27
5 2,81 1,77 1,18 0,83 0,61 0,46 0,35 0,28 0,22 0,18

Z120/1+1 1 2,80 2,06 1,58 1,24 1,01 0,83 0,70 0,60 0,51 0,45
2 2,10 1,62 1,30 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55 0,47 0,41
3 1,55 1,13 0,87 0,69 0,56 0,46 0,39 0,33 0,28 0,24
4 3,20 2,01 1,35 0,95 0,69 0,52 0,40 0,31 0,25 0,20
5 2,13 1,34 0,90 0,63 0,46 0,35 0,27 0,21 0,17 0,14

Z120/1.2 1 3,92 2,88 2,21 1,74 1,41 1,17 0,98 0,84 0,72 0,63
+1 2 2,61 2,03 1,64 1,34 1,12 0,94 0,80 0,69 0,59 0,52
3 1,92 1,40 1,09 0,87 0,71 0,59 0,50 0,42 0,36 0,31
4 3,76 2,37 1,59 1,11 0,81 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24
5 2,51 1,58 1,06 0,74 0,54 0,41 0,31 0,25 0,20 0,16

Z120/1.2 1 3,96 2,91 2,23 1,76 1,42 1,18 0,99 0,84 0,73 0,63
+1.2 2 2,91 2,27 1,83 1,51 1,26 1,06 0,90 0,78 0,67 0,59
3 2,15 1,59 1,23 0,98 0,80 0,66 0,56 0,47 0,40 0,35
4 3,86 2,43 1,63 1,14 0,83 0,63 0,48 0,38 0,30 0,25
5 2,57 1,62 1,09 0,76 0,56 0,42 0,32 0,25 0,20 0,16

Z120/1.5 1 5,52 4,08 3,13 2,48 2,01 1,67 1,40 1,19 1,03 0,90
+1 2 3,33 2,61 2,11 1,74 1,45 1,22 1,03 0,89 0,77 0,67
3 2,40 1,75 1,36 1,09 0,90 0,76 0,64 0,55 0,47 0,41
4 4,60 2,90 1,94 1,36 0,99 0,75 0,57 0,45 0,36 0,29
5 3,07 1,93 1,29 0,91 0,66 0,50 0,38 0,30 0,24 0,20

Z120/1.5 1 5,66 4,15 3,18 2,51 2,04 1,68 1,41 1,20 1,04 0,90
+1.2 2 3,63 2,85 2,31 1,91 1,59 1,34 1,14 0,98 0,85 0,74
3 2,66 1,97 1,53 1,24 1,02 0,85 0,72 0,61 0,53 0,45
4 4,70 2,96 1,98 1,39 1,01 0,76 0,59 0,46 0,37 0,30
5 3,13 1,97 1,32 0,93 0,68 0,51 0,39 0,31 0,25 0,20

Z120/1.5 1 5,71 4,20 3,21 2,54 2,06 1,70 1,43 1,22 1,05 0,91
+1.5 2 4,07 3,20 2,60 2,15 1,80 1,52 1,30 1,12 0,97 0,85
3 3,02 2,24 1,74 1,40 1,14 0,95 0,80 0,68 0,58 0,50
4 4,85 3,05 2,04 1,44 1,05 0,79 0,61 0,48 0,38 0,31
5 3,23 2,03 1,36 0,96 0,70 0,52 0,40 0,32 0,25 0,21

Z120/2+1 1 5,77 4,41 3,47 2,79 2,30 1,92 1,63 1,39 1,21 1,06
2 4,18 3,29 2,66 2,19 1,82 1,54 1,31 1,12 0,97 0,85
3 2,94 2,12 1,63 1,30 1,07 0,90 0,76 0,66 0,57 0,49
4 5,98 3,77 2,52 1,77 1,29 0,97 0,75 0,59 0,47 0,38
5 3,99 2,51 1,68 1,18 0,86 0,65 0,50 0,39 0,31 0,26
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni Z 193

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z120/2 1 7,66 5,64 4,32 3,41 2,76 2,28 1,92 1,64 1,41 1,23
+1.2 2 4,50 3,54 2,87 2,37 1,97 1,66 1,42 1,22 1,06 0,92
3 3,19 2,34 1,82 1,46 1,21 1,02 0,86 0,74 0,63 0,55
4 6,08 3,83 2,56 1,80 1,31 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39
5 4,05 2,55 1,71 1,20 0,88 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26

Z120/2 1 7,73 5,68 4,35 3,44 2,78 2,30 1,93 1,65 1,42 1,24
+1.5 2 4,44 3,49 2,83 2,34 1,95 1,64 1,40 1,20 1,04 0,91
3 3,53 2,61 2,04 1,64 1,35 1,13 0,96 0,82 0,70 0,61
4 6,22 3,92 2,63 1,84 1,34 1,01 0,78 0,61 0,49 0,40
5 4,15 2,61 1,75 1,23 0,90 0,67 0,52 0,41 0,33 0,27

Z120/2+2 1 7,83 5,75 4,40 3,48 2,82 2,33 1,96 1,67 1,44 1,25
2 5,45 4,28 3,47 2,88 2,41 2,04 1,74 1,50 1,30 1,14
3 4,05 2,98 2,31 1,85 1,51 1,25 1,05 0,89 0,76 0,65
4 6,47 4,07 2,73 1,92 1,40 1,05 0,81 0,64 0,51 0,41
5 4,31 2,72 1,82 1,28 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,28

Z120/2.5 1 5,88 4,50 3,54 2,86 2,35 1,96 1,66 1,43 1,24 1,08
+1 2 4,88 3,83 3,10 2,56 2,14 1,80 1,53 1,32 1,14 1,00
3 3,42 2,43 1,85 1,47 1,21 1,01 0,86 0,74 0,64 0,55
4 7,35 4,63 3,10 2,18 1,59 1,19 0,92 0,72 0,58 0,47
5 4,90 3,09 2,07 1,45 1,06 0,80 0,61 0,48 0,39 0,31

Z120/2.5 1 8,26 6,30 4,95 3,98 3,27 2,73 2,29 1,96 1,69 1,47
+1.2 2 5,19 4,08 3,31 2,73 2,28 1,93 1,64 1,41 1,22 1,07
3 3,67 2,66 2,05 1,64 1,36 1,14 0,97 0,83 0,72 0,62
4 7,44 4,68 3,14 2,20 1,61 1,21 0,93 0,73 0,59 0,48
5 4,96 3,12 2,09 1,47 1,07 0,80 0,62 0,49 0,39 0,32

Z120/2.5 1 9,59 7,05 5,40 4,26 3,45 2,85 2,40 2,04 1,76 1,54
+1.5 2 5,64 4,44 3,61 2,98 2,50 2,11 1,80 1,55 1,35 1,18
3 3,99 2,93 2,27 1,83 1,51 1,27 1,08 0,92 0,79 0,69
4 7,58 4,77 3,20 2,25 1,64 1,23 0,95 0,75 0,60 0,49
5 5,05 3,18 2,13 1,50 1,09 0,82 0,63 0,50 0,40 0,32

Z120/2.5 1 9,69 7,12 5,45 4,31 3,49 2,88 2,42 2,06 1,78 1,55
+2 2 6,16 4,83 3,92 3,25 2,73 2,31 1,97 1,70 1,47 1,29
3 4,46 3,27 2,54 2,04 1,67 1,40 1,18 1,00 0,86 0,74
4 7,82 4,92 3,30 2,32 1,69 1,27 0,98 0,77 0,62 0,50
5 5,21 3,28 2,20 1,54 1,13 0,85 0,65 0,51 0,41 0,33

Z120/2.5 1 9,79 7,19 5,50 4,35 3,52 2,91 2,45 2,08 1,80 1,57
+2.5 2 6,59 5,15 4,18 3,47 2,91 2,47 2,11 1,82 1,58 1,38
3 4,91 3,58 2,75 2,19 1,79 1,48 1,24 1,05 0,90 0,77
4 8,06 5,08 3,40 2,39 1,74 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52
5 5,37 3,38 2,27 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34

Z150/1+1 1 3,55 2,61 2,00 1,58 1,28 1,06 0,89 0,76 0,65 0,57
2 2,45 1,84 1,46 1,19 0,99 0,83 0,71 0,61 0,53 0,46
3 1,75 1,24 0,94 0,73 0,59 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25
4 5,40 3,40 2,28 1,60 1,17 0,88 0,67 0,53 0,42 0,35
5 3,60 2,27 1,52 1,07 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 194

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z150/1.2 1 4,99 3,67 2,81 2,22 1,80 1,49 1,25 1,06 0,92 0,80
+1 2 3,06 2,33 1,86 1,52 1,27 1,07 0,91 0,79 0,68 0,60
3 2,20 1,55 1,17 0,92 0,75 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33
4 6,35 4,00 2,68 1,88 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41
5 4,23 2,67 1,79 1,25 0,91 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27

Z150/1.2 1 5,04 3,70 2,83 2,24 1,81 1,50 1,26 1,07 0,92 0,81
+1.2 2 3,16 2,37 1,87 1,52 1,27 1,07 0,92 0,79 0,69 0,60
3 2,22 1,51 1,11 0,85 0,68 0,56 0,46 0,39 0,33 0,29
4 6,52 4,11 2,75 1,93 1,41 1,06 0,82 0,64 0,51 0,42
5 4,35 2,74 1,83 1,29 0,94 0,71 0,54 0,43 0,34 0,28

Z150/1.5 1 6,56 5,07 4,00 3,17 2,57 2,13 1,79 1,53 1,32 1,15
+1 2 3,94 3,03 2,44 2,00 1,67 1,41 1,21 1,04 0,90 0,79
3 2,80 1,97 1,48 1,16 0,95 0,79 0,67 0,57 0,49 0,43
4 7,78 4,90 3,28 2,30 1,68 1,26 0,97 0,76 0,61 0,50
5 5,19 3,27 2,19 1,54 1,12 0,84 0,65 0,51 0,41 0,33

Z150/1.5 1 7,25 5,33 4,08 3,22 2,61 2,16 1,81 1,55 1,33 1,16
+1.2 2 4,30 3,31 2,66 2,19 1,83 1,55 1,33 1,14 0,99 0,87
3 3,07 2,19 1,67 1,32 1,08 0,90 0,76 0,65 0,56 0,48
4 7,95 5,00 3,35 2,35 1,72 1,29 0,99 0,78 0,63 0,51
5 5,30 3,34 2,24 1,57 1,14 0,86 0,66 0,52 0,42 0,34

Z150/1.5 1 7,33 5,38 4,12 3,26 2,64 2,18 1,83 1,56 1,35 1,17
+1.5 2 4,83 3,71 2,98 2,46 2,06 1,75 1,50 1,29 1,12 0,98
3 3,45 2,49 1,90 1,51 1,23 1,02 0,86 0,73 0,63 0,54
4 8,20 5,17 3,46 2,43 1,77 1,33 1,03 0,81 0,65 0,52
5 5,47 3,44 2,31 1,62 1,18 0,89 0,68 0,54 0,43 0,35

Z150/2+1 1 6,76 5,24 4,17 3,39 2,81 2,36 2,01 1,73 1,50 1,32
2 5,14 3,97 3,20 2,64 2,21 1,87 1,60 1,37 1,19 1,04
3 3,62 2,51 1,86 1,46 1,18 0,98 0,83 0,71 0,62 0,54
4 10,15 6,39 4,28 3,01 2,19 1,65 1,27 1,00 0,80 0,65
5 6,77 4,26 2,86 2,01 1,46 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43

Z150/2 1 9,53 7,36 5,78 4,58 3,72 3,08 2,59 2,21 1,91 1,66
+1.2 2 5,50 4,26 3,43 2,83 2,37 2,01 1,72 1,48 1,29 1,13
3 3,89 2,74 2,07 1,64 1,34 1,12 0,95 0,81 0,70 0,61
4 10,31 6,49 4,35 3,06 2,23 1,67 1,29 1,01 0,81 0,66
5 6,88 4,33 2,90 2,04 1,49 1,12 0,86 0,68 0,54 0,44

Z150/2 1 10,51 7,72 5,91 4,67 3,78 3,13 2,63 2,24 1,93 1,68
+1.5 2 5,95 4,63 3,76 3,12 2,63 2,23 1,92 1,65 1,44 1,26
3 4,26 3,05 2,33 1,85 1,52 1,27 1,07 0,92 0,79 0,69
4 10,56 6,65 4,46 3,13 2,28 1,71 1,32 1,04 0,83 0,68
5 7,04 4,43 2,97 2,09 1,52 1,14 0,88 0,69 0,55 0,45

Z150/2+2 1 10,65 7,82 5,99 4,73 3,83 3,17 2,66 2,27 1,96 1,70
2 6,77 5,21 4,19 3,46 2,91 2,48 2,12 1,83 1,60 1,40
3 4,85 3,48 2,65 2,10 1,71 1,42 1,20 1,02 0,87 0,75
4 10,98 6,92 4,63 3,25 2,37 1,78 1,37 1,08 0,86 0,70
5 7,32 4,61 3,09 2,17 1,58 1,19 0,92 0,72 0,58 0,47
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni Z 195

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z150/2.5 1 6,87 5,34 4,25 3,46 2,87 2,41 2,05 1,77 1,54 1,35
+1 2 6,08 4,70 3,78 3,12 2,61 2,21 1,89 1,63 1,41 1,24
3 4,33 2,95 2,17 1,68 1,35 1,12 0,94 0,81 0,70 0,61
4 12,51 7,88 5,28 3,71 2,70 2,03 1,56 1,23 0,98 0,80
5 8,34 5,25 3,52 2,47 1,80 1,35 1,04 0,82 0,66 0,53

Z150/2.5 1 9,74 7,54 5,99 4,87 4,02 3,38 2,87 2,47 2,15 1,88
+1.2 2 6,45 4,98 4,01 3,31 2,78 2,35 2,01 1,73 1,51 1,32
3 4,58 3,19 2,38 1,87 1,52 1,27 1,07 0,92 0,80 0,69
4 12,66 7,97 5,34 3,75 2,74 2,06 1,58 1,25 1,00 0,81
5 8,44 5,32 3,56 2,50 1,82 1,37 1,06 0,83 0,66 0,54

Z150/2.5 1 13,16 9,67 7,40 5,85 4,74 3,91 3,29 2,80 2,42 2,11
+1.5 2 6,99 5,39 4,34 3,59 3,01 2,56 2,19 1,89 1,64 1,44
3 4,93 3,49 2,64 2,09 1,71 1,43 1,21 1,04 0,89 0,78
4 12,90 8,12 5,44 3,82 2,79 2,09 1,61 1,27 1,02 0,83
5 8,60 5,42 3,63 2,55 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55

Z150/2.5 1 13,29 9,76 7,47 5,91 4,78 3,95 3,32 2,83 2,44 2,13
+2 2 7,74 5,94 4,78 3,95 3,32 2,82 2,42 2,09 1,82 1,59
3 5,46 3,89 2,95 2,34 1,91 1,59 1,34 1,15 0,99 0,85
4 13,31 8,38 5,62 3,94 2,88 2,16 1,66 1,31 1,05 0,85
5 8,87 5,59 3,74 2,63 1,92 1,44 1,11 0,87 0,70 0,57

Z150/2.5 1 13,42 9,86 7,55 5,97 4,83 3,99 3,36 2,86 2,47 2,15
+2.5 2 8,34 6,37 5,10 4,21 3,54 3,01 2,58 2,23 1,94 1,70
3 5,98 4,24 3,21 2,53 2,05 1,70 1,43 1,21 1,04 0,90
4 13,73 8,65 5,79 4,07 2,97 2,23 1,72 1,35 1,08 0,88
5 9,15 5,76 3,86 2,71 1,98 1,49 1,14 0,90 0,72 0,59

Z200/1.2 1 6,96 5,11 3,92 3,09 2,51 2,07 1,74 1,48 1,28 1,11
+1.2 2 5,08 3,65 2,78 2,22 1,83 1,54 1,32 1,15 1,01 0,90
3 4,28 2,98 2,17 1,65 1,30 1,06 0,88 0,74 0,64 0,55
4 17,05 10,74 7,19 5,05 3,68 2,77 2,13 1,68 1,34 1,09
5 11,37 7,16 4,80 3,37 2,46 1,85 1,42 1,12 0,89 0,73

Z200/1.5 1 10,56 7,76 5,94 4,69 3,80 3,14 2,64 2,25 1,94 1,69
+1.2 2 6,41 4,70 3,65 2,95 2,46 2,10 1,81 1,58 1,39 1,24
3 5,69 3,96 2,88 2,18 1,72 1,40 1,16 0,99 0,85 0,74
4 20,79 13,09 8,77 6,16 4,49 3,37 2,60 2,04 1,64 1,33
5 13,86 8,73 5,85 4,11 2,99 2,25 1,73 1,36 1,09 0,89

Z200/1.5 1 10,67 7,84 6,00 4,74 3,84 3,17 2,67 2,27 1,96 1,71
+1.5 2 7,38 5,39 4,18 3,37 2,81 2,39 2,07 1,81 1,60 1,42
3 6,29 4,42 3,26 2,52 2,01 1,66 1,39 1,19 1,02 0,89
4 21,46 13,51 9,05 6,36 4,64 3,48 2,68 2,11 1,69 1,37
5 14,31 9,01 6,04 4,24 3,09 2,32 1,79 1,41 1,13 0,92

Z200/2 1 11,43 9,04 7,31 6,02 5,03 4,26 3,65 3,16 2,76 2,43
+1.2 2 8,69 6,48 5,10 4,18 3,51 3,01 2,62 2,30 2,03 1,80
3 7,93 5,53 4,01 3,02 2,37 1,91 1,59 1,35 1,17 1,02
4 26,76 16,85 11,29 7,93 5,78 4,34 3,34 2,63 2,11 1,71
5 17,84 11,23 7,53 5,29 3,85 2,90 2,23 1,75 1,40 1,14
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 196

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z200/2 1 17,16 12,61 9,65 7,63 6,18 5,11 4,29 3,66 3,15 2,75
+1.5 2 9,65 7,17 5,63 4,61 3,88 3,33 2,90 2,54 2,25 2,00
3 8,57 6,03 4,43 3,41 2,72 2,24 1,88 1,61 1,40 1,23
4 27,41 17,26 11,56 8,12 5,92 4,45 3,43 2,69 2,16 1,75
5 18,27 11,51 7,71 5,41 3,95 2,97 2,28 1,80 1,44 1,17

Z200/2+2 1 17,37 12,76 9,77 7,72 6,25 5,17 4,34 3,70 3,19 2,78
2 11,29 8,35 6,54 5,34 4,49 3,85 3,36 2,96 2,62 2,33
3 9,82 6,96 5,18 4,04 3,26 2,70 2,28 1,95 1,70 1,49
4 28,47 17,93 12,01 8,44 6,15 4,62 3,56 2,80 2,24 1,82
5 18,98 11,95 8,01 5,62 4,10 3,08 2,37 1,87 1,49 1,21

Z200/2.5 1 11,62 9,22 7,47 6,16 5,16 4,38 3,76 3,25 2,84 2,51
+1.2 2 11,19 8,39 6,64 5,47 4,63 3,99 3,48 3,06 2,71 2,40
3 10,24 7,17 5,19 3,90 3,04 2,44 2,02 1,71 1,48 1,29
4 33,23 20,92 14,02 9,85 7,18 5,39 4,15 3,27 2,62 2,13
5 22,15 13,95 9,35 6,56 4,78 3,59 2,77 2,18 1,74 1,42

Z200/2.5 1 17,85 14,08 11,36 9,33 7,79 6,59 5,64 4,88 4,26 3,75
+1.5 2 12,15 9,08 7,18 5,90 4,99 4,30 3,76 3,31 2,93 2,61
3 10,90 7,67 5,63 4,31 3,43 2,81 2,36 2,03 1,76 1,55
4 33,85 21,32 14,28 10,03 7,31 5,49 4,23 3,33 2,66 2,17
5 22,57 14,21 9,52 6,69 4,87 3,66 2,82 2,22 1,78 1,44

Z200/2.5 1 24,99 18,36 14,05 11,10 8,99 7,43 6,25 5,32 4,59 4,00
+2 2 13,80 10,28 8,10 6,64 5,61 4,84 4,23 3,73 3,31 2,95
3 12,14 8,61 6,41 4,98 4,02 3,34 2,83 2,44 2,13 1,88
4 34,89 21,97 14,72 10,34 7,54 5,66 4,36 3,43 2,75 2,23
5 23,26 14,65 9,81 6,89 5,02 3,77 2,91 2,29 1,83 1,49

Z200/2.5 1 25,25 18,55 14,20 11,22 9,09 7,51 6,31 5,38 4,64 4,04
+2.5 2 15,59 11,56 9,08 7,44 6,28 5,41 4,74 4,18 3,72 3,32
3 13,61 9,66 7,21 5,63 4,55 3,78 3,20 2,75 2,40 2,10
4 36,04 22,69 15,20 10,68 7,78 5,85 4,50 3,54 2,84 2,31
5 24,02 15,13 10,14 7,12 5,19 3,90 3,00 2,36 1,89 1,54

Z250/1.5 1 13,79 10,13 7,76 6,13 4,96 4,10 3,45 2,94 2,53 2,21
+1.5 2 10,48 7,27 5,25 3,98 3,15 2,58 2,17 1,86 1,61 1,42
3 7,39 5,11 3,64 2,68 2,04 1,61 1,31 1,09 0,93 0,80
4 36,70 23,11 15,48 10,88 7,93 5,96 4,59 3,61 2,89 2,35
5 24,47 15,41 10,32 7,25 5,29 3,97 3,06 2,41 1,93 1,57

Z250/2 1 19,63 15,74 12,88 10,25 8,30 6,86 5,77 4,91 4,24 3,69
+1.5 2 13,07 9,41 7,18 5,73 4,73 4,00 3,45 3,01 2,66 2,36
3 11,21 7,81 5,63 4,21 3,26 2,61 2,15 1,81 1,56 1,35
4 47,37 29,83 19,98 14,04 10,23 7,69 5,92 4,66 3,73 3,03
5 31,58 19,89 13,32 9,36 6,82 5,12 3,95 3,10 2,49 2,02

Z250/2+2 1 23,35 17,16 13,14 10,38 8,41 6,95 5,84 4,98 4,29 3,74
2 15,52 11,13 8,44 6,72 5,53 4,67 4,03 3,52 3,11 2,76
3 12,60 8,81 6,41 4,87 3,83 3,12 2,60 2,21 1,90 1,66
4 49,27 31,03 20,79 14,60 10,64 8,00 6,16 4,84 3,88 3,15
5 32,85 20,69 13,86 9,73 7,10 5,33 4,11 3,23 2,59 2,10
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni Z 197

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z250/2.5 1 19,97 16,07 13,18 10,99 9,28 7,93 6,85 5,97 5,24 4,64
+1.5 2 16,25 11,79 9,06 7,28 6,05 5,14 4,45 3,90 3,45 3,07
3 14,21 9,92 7,16 5,33 4,11 3,28 2,69 2,26 1,94 1,68
4 58,03 36,54 24,48 17,19 12,53 9,42 7,25 5,70 4,57 3,71
5 38,68 24,36 16,32 11,46 8,36 6,28 4,84 3,80 3,05 2,48

Z250/2.5 1 32,80 24,10 18,45 14,58 11,81 9,76 8,20 6,99 6,03 5,25
+2 2 18,70 13,51 10,34 8,28 6,86 5,83 5,04 4,42 3,91 3,49
3 15,60 10,93 7,95 6,01 4,72 3,83 3,19 2,71 2,34 2,04
4 59,89 37,71 25,26 17,74 12,94 9,72 7,49 5,89 4,71 3,83
5 39,92 25,14 16,84 11,83 8,62 6,48 4,99 3,93 3,14 2,56

Z250/2.5 1 33,14 24,35 18,64 14,73 11,93 9,86 8,28 7,06 6,09 5,30
+2.5 2 21,10 15,19 11,57 9,23 7,63 6,47 5,59 4,90 4,34 3,87
3 17,21 12,06 8,80 6,69 5,28 4,30 3,59 3,06 2,64 2,31
4 61,79 38,91 26,07 18,31 13,35 10,03 7,72 6,07 4,86 3,95
5 41,19 25,94 17,38 12,20 8,90 6,68 5,15 4,05 3,24 2,64

Z250/3 1 20,18 16,27 13,37 11,17 9,45 8,09 6,99 6,09 5,36 4,74
+1.5 2 19,22 13,97 10,76 8,66 7,20 6,14 5,32 4,67 4,13 3,68
3 17,01 11,89 8,57 6,36 4,88 3,87 3,16 2,64 2,26 1,96
4 68,67 43,24 28,97 20,35 14,83 11,14 8,58 6,75 5,41 4,39
5 45,78 28,83 19,31 13,56 9,89 7,43 5,72 4,50 3,60 2,93

Z250/3+2 1 34,91 27,90 22,76 18,53 15,01 12,40 10,42 8,88 7,66 6,67
2 21,69 15,70 12,04 9,67 8,02 6,83 5,91 5,19 4,60 4,10
3 18,35 12,86 9,34 7,03 5,49 4,43 3,68 3,12 2,69 2,35
4 70,47 44,38 29,73 20,88 15,22 11,44 8,81 6,93 5,55 4,51
5 46,98 29,59 19,82 13,92 10,15 7,62 5,87 4,62 3,70 3,01

Z250/3 1 42,04 30,88 23,65 18,68 15,13 12,51 10,51 8,95 7,72 6,73
+2.5 2 24,12 17,39 13,29 10,63 8,80 7,48 6,47 5,68 5,04 4,50
3 19,87 13,93 10,15 7,69 6,05 4,91 4,10 3,49 3,01 2,64
4 72,34 45,56 30,52 21,43 15,63 11,74 9,04 7,11 5,69 4,63
5 48,23 30,37 20,35 14,29 10,42 7,83 6,03 4,74 3,80 3,09

Z250/3+3 1 42,39 31,14 23,84 18,84 15,26 12,61 10,60 9,03 7,79 6,78
2 26,38 18,96 14,43 11,50 9,50 8,06 6,97 6,11 5,42 4,84
3 21,61 15,12 11,01 8,35 6,57 5,34 4,46 3,79 3,27 2,86
4 74,24 46,75 31,32 22,00 16,03 12,05 9,28 7,30 5,84 4,75
5 49,49 31,17 20,88 14,66 10,69 8,03 6,19 4,87 3,90 3,17

Z300/1.5 1 16,95 12,45 9,53 7,53 6,10 5,04 4,24 3,61 3,11 2,71
+1.5 2 14,18 10,05 7,35 5,50 4,21 3,31 2,68 2,23 1,90 1,65
3 10,21 7,24 5,29 3,94 2,99 2,31 1,82 1,47 1,21 1,02
4 64,49 40,61 27,21 19,11 13,93 10,47 8,06 6,34 5,08 4,13
5 43,00 27,08 18,14 12,74 9,29 6,98 5,37 4,23 3,38 2,75

Z300/2 1 21,10 17,17 14,24 11,98 10,21 8,68 7,29 6,21 5,36 4,67
+1.5 2 17,76 12,73 9,51 7,39 5,96 4,94 4,20 3,63 3,18 2,82
3 15,84 11,27 8,28 6,22 4,76 3,73 2,99 2,45 2,05 1,75
4 83,26 52,43 35,12 24,67 17,98 13,51 10,41 8,19 6,55 5,33
5 55,50 34,95 23,42 16,45 11,99 9,01 6,94 5,46 4,37 3,55
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 198

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z300/2+2 1 29,54 21,70 16,62 13,13 10,63 8,79 7,38 6,29 5,43 4,73
2 21,31 15,27 11,39 8,82 7,07 5,85 4,96 4,28 3,75 3,32
3 17,73 12,60 9,27 7,00 5,43 4,33 3,53 2,95 2,51 2,17
4 86,61 54,54 36,54 25,66 18,71 14,06 10,83 8,51 6,82 5,54
5 57,74 36,36 24,36 17,11 12,47 9,37 7,22 5,68 4,55 3,70

Z300/2.5 1 21,37 17,45 14,51 12,24 10,45 9,02 7,85 6,89 6,09 5,42
+1.5 2 21,37 16,24 12,24 9,61 7,82 6,55 5,60 4,87 4,29 3,82
3 20,69 14,76 10,88 8,20 6,29 4,92 3,94 3,22 2,69 2,28
4 102,02 64,25 43,04 30,23 22,04 16,56 12,75 10,03 8,03 6,53
5 68,01 42,83 28,69 20,15 14,69 11,04 8,50 6,69 5,35 4,35

Z300/2.5 1 37,53 30,44 24,45 19,32 15,65 12,93 10,87 9,26 7,98 6,96
+2 2 26,07 18,76 14,10 11,03 8,95 7,47 6,38 5,54 4,88 4,35
3 22,67 16,17 11,93 9,03 7,00 5,57 4,54 3,78 3,21 2,77
4 105,29 66,31 44,42 31,20 22,74 17,09 13,16 10,35 8,29 6,74
5 70,20 44,20 29,61 20,80 15,16 11,39 8,77 6,90 5,53 4,49

Z300/2.5 1 43,91 32,26 24,70 19,52 15,81 13,06 10,98 9,35 8,07 7,03
+2.5 2 29,82 21,45 16,09 12,55 10,15 8,45 7,20 6,25 5,51 4,90
3 25,02 17,83 13,16 9,99 7,79 6,25 5,14 4,31 3,69 3,20
4 108,64 68,42 45,83 32,19 23,47 17,63 13,58 10,68 8,55 6,95
5 72,43 45,61 30,56 21,46 15,64 11,75 9,05 7,12 5,70 4,64

Z300/3 1 21,54 17,62 14,68 12,40 10,61 9,17 7,99 7,02 6,21 5,53
+1.5 2 21,54 17,62 14,68 11,72 9,58 8,05 6,91 6,03 5,33 4,76
3 21,54 17,62 13,31 10,04 7,71 6,03 4,81 3,92 3,26 2,76
4 120,78 76,06 50,95 35,79 26,09 19,60 15,10 11,87 9,51 7,73
5 80,52 50,71 33,97 23,86 17,39 13,07 10,07 7,92 6,34 5,15

Z300/3+2 1 38,00 30,90 25,60 21,53 18,33 15,77 13,70 12,00 10,50 9,16
2 30,72 22,16 16,72 13,15 10,72 8,98 7,70 6,71 5,93 5,29
3 27,21 19,45 14,37 10,89 8,44 6,69 5,43 4,51 3,83 3,30
4 123,95 78,06 52,29 36,73 26,77 20,12 15,49 12,19 9,76 7,93
5 82,64 52,04 34,86 24,48 17,85 13,41 10,33 8,12 6,50 5,29

Z300/3 1 57,70 42,39 32,46 25,65 20,77 17,17 14,43 12,29 10,60 9,23
+2.5 2 34,48 24,85 18,71 14,67 11,92 9,98 8,54 7,43 6,56 5,86
3 29,50 21,07 15,58 11,84 9,23 7,38 6,05 5,08 4,33 3,76
4 127,25 80,13 53,68 37,70 27,49 20,65 15,91 12,51 10,02 8,14
5 84,83 53,42 35,79 25,13 18,32 13,77 10,60 8,34 6,68 5,43

Z300/3+3 1 58,19 42,75 32,73 25,86 20,95 17,31 14,55 12,39 10,69 9,31
2 38,10 27,45 20,63 16,13 13,07 10,91 9,32 8,11 7,15 6,38
3 32,15 22,93 16,94 12,88 10,06 8,08 6,65 5,59 4,78 4,15
4 130,59 82,23 55,09 38,69 28,21 21,19 16,32 12,84 10,28 8,36
5 87,06 54,82 36,73 25,79 18,80 14,13 10,88 8,56 6,85 5,57
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni Z 199

SISTEM STATIC NR. 6 – PROFILE Z


Profil Caz Deschidere [m]
3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z100/1 1 3,20 2,36 1,81 1,43 1,16 0,96 0,81 0,69 0,59 0,52
+1 2 2,33 1,77 1,39 1,11 0,91 0,76 0,64 0,54 0,47 0,41
+Z100/1 3 2,30 1,76 1,40 1,14 0,95 0,79 0,66 0,56 0,48 0,42
4 3,57 2,25 1,51 1,06 0,77 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23
5 2,38 1,50 1,00 0,70 0,51 0,39 0,30 0,23 0,19 0,15

Z100/1 1 3,23 2,39 1,83 1,45 1,18 0,97 0,82 0,70 0,60 0,52
+1 2 2,39 1,81 1,41 1,13 0,93 0,77 0,65 0,55 0,48 0,41
+Z100/1.2 3 2,57 2,00 1,61 1,33 1,10 0,93 0,79 0,67 0,57 0,50
4 3,87 2,44 1,63 1,15 0,84 0,63 0,48 0,38 0,30 0,25
5 2,58 1,62 1,09 0,76 0,56 0,42 0,32 0,25 0,20 0,17

Z100/1.2 1 4,43 3,27 2,51 1,99 1,61 1,33 1,12 0,96 0,83 0,72
+1.2 2 3,14 2,42 1,92 1,55 1,28 1,06 0,90 0,77 0,66 0,58
+Z100/1 3 2,83 2,21 1,78 1,46 1,21 1,02 0,86 0,73 0,63 0,54
4 4,00 2,52 1,69 1,19 0,86 0,65 0,50 0,39 0,31 0,26
5 2,67 1,68 1,12 0,79 0,58 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17

Z100/1.2 1 4,47 3,30 2,54 2,01 1,63 1,35 1,13 0,97 0,83 0,73
+1.2 2 3,23 2,48 1,96 1,58 1,30 1,08 0,91 0,78 0,67 0,59
+Z100/1.2 3 3,09 2,44 1,99 1,65 1,38 1,17 0,99 0,84 0,73 0,63
4 4,30 2,71 1,81 1,27 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,28
5 2,87 1,81 1,21 0,85 0,62 0,47 0,36 0,28 0,23 0,18

Z100/1.5 1 6,13 4,53 3,48 2,76 2,24 1,85 1,56 1,33 1,15 1,00
+1.5 2 4,12 3,25 2,61 2,13 1,76 1,47 1,25 1,07 0,92 0,80
+Z100/1 3 3,53 2,80 2,29 1,90 1,58 1,33 1,12 0,96 0,82 0,71
4 4,64 2,92 1,96 1,37 1,00 0,75 0,58 0,46 0,37 0,30
5 3,09 1,95 1,30 0,92 0,67 0,50 0,39 0,30 0,24 0,20

Z100/1.5 1 6,19 4,57 3,52 2,79 2,26 1,87 1,58 1,34 1,16 1,01
+1.5 2 4,25 3,33 2,67 2,17 1,79 1,50 1,27 1,08 0,94 0,82
+Z100/1.2 3 3,77 3,03 2,51 2,09 1,76 1,48 1,26 1,08 0,93 0,80
4 4,94 3,11 2,08 1,46 1,07 0,80 0,62 0,49 0,39 0,32
5 3,29 2,07 1,39 0,98 0,71 0,53 0,41 0,32 0,26 0,21

Z100/1.5 1 6,26 4,63 3,56 2,82 2,29 1,90 1,60 1,36 1,17 1,02
+1.5 2 4,41 3,44 2,74 2,22 1,83 1,53 1,29 1,10 0,95 0,83
+Z100/1.5 3 4,05 3,31 2,78 2,36 2,00 1,70 1,45 1,25 1,08 0,93
4 5,39 3,39 2,27 1,60 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34
5 3,59 2,26 1,52 1,06 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23

Z100/2+2 1 8,12 5,98 4,58 3,62 2,93 2,42 2,04 1,73 1,50 1,30
+Z100/1 2 5,03 4,06 3,31 2,72 2,26 1,90 1,61 1,38 1,20 1,05
3 4,34 3,50 2,88 2,40 2,01 1,69 1,43 1,22 1,05 0,91
4 5,69 3,58 2,40 1,68 1,23 0,92 0,71 0,56 0,45 0,36
5 3,79 2,39 1,60 1,12 0,82 0,62 0,47 0,37 0,30 0,24
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 200

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z100/2+2 1 8,18 6,05 4,65 3,69 2,99 2,48 2,08 1,78 1,53 1,34
+Z100/1.2 2 5,18 4,16 3,38 2,78 2,30 1,93 1,64 1,40 1,22 1,06
3 4,56 3,71 3,10 2,60 2,19 1,85 1,58 1,35 1,16 1,01
4 5,99 3,77 2,53 1,77 1,29 0,97 0,75 0,59 0,47 0,38
5 3,99 2,51 1,68 1,18 0,86 0,65 0,50 0,39 0,31 0,26

Z100/2+2 1 8,27 6,12 4,70 3,73 3,03 2,50 2,11 1,80 1,55 1,35
+Z100/1.5 2 5,38 4,30 3,48 2,85 2,36 1,97 1,67 1,43 1,24 1,08
3 4,81 3,98 3,37 2,87 2,44 2,08 1,78 1,53 1,32 1,15
4 6,44 4,05 2,72 1,91 1,39 1,04 0,80 0,63 0,51 0,41
5 4,29 2,70 1,81 1,27 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,27

Z100/2+2 1 8,40 6,21 4,78 3,79 3,07 2,54 2,14 1,83 1,58 1,37
+Z100/2 2 5,67 4,49 3,61 2,94 2,43 2,03 1,72 1,47 1,27 1,11
3 5,01 4,23 3,65 3,15 2,71 2,33 2,00 1,73 1,50 1,30
4 7,17 4,51 3,02 2,12 1,55 1,16 0,90 0,70 0,56 0,46
5 4,78 3,01 2,02 1,42 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31

Z120/1+1 1 3,87 2,86 2,20 1,74 1,41 1,17 0,98 0,84 0,72 0,63
+Z120/1 2 2,67 2,01 1,58 1,27 1,04 0,86 0,73 0,62 0,54 0,47
3 2,55 1,92 1,51 1,22 1,01 0,85 0,71 0,61 0,52 0,45
4 5,45 3,43 2,30 1,61 1,18 0,88 0,68 0,54 0,43 0,35
5 3,63 2,29 1,53 1,08 0,78 0,59 0,45 0,36 0,29 0,23

Z120/1+1 1 3,91 2,89 2,22 1,76 1,43 1,18 0,99 0,85 0,73 0,64
+Z120/1.2 2 2,74 2,06 1,61 1,29 1,06 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47
3 2,84 2,16 1,72 1,41 1,18 0,99 0,84 0,72 0,62 0,54
4 5,91 3,72 2,49 1,75 1,28 0,96 0,74 0,58 0,47 0,38
5 3,94 2,48 1,66 1,17 0,85 0,64 0,49 0,39 0,31 0,25

Z120/1.2 1 5,36 3,97 3,06 2,42 1,97 1,63 1,37 1,17 1,01 0,88
+1.2 2 3,62 2,78 2,21 1,79 1,48 1,24 1,05 0,89 0,77 0,67
+Z120/1 3 3,13 2,40 1,93 1,58 1,32 1,11 0,94 0,80 0,68 0,59
4 6,11 3,85 2,58 1,81 1,32 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39
5 4,07 2,57 1,72 1,21 0,88 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26

Z120/1.2 1 5,42 4,01 3,09 2,45 1,99 1,65 1,38 1,18 1,02 0,89
+1.2 2 3,72 2,85 2,26 1,83 1,51 1,26 1,06 0,91 0,78 0,68
+Z120/1.2 3 3,40 2,64 2,14 1,78 1,50 1,26 1,08 0,92 0,79 0,69
4 6,57 4,14 2,77 1,95 1,42 1,07 0,82 0,65 0,52 0,42
5 4,38 2,76 1,85 1,30 0,95 0,71 0,55 0,43 0,34 0,28

Z120/1.5 1 7,59 5,63 4,34 3,44 2,80 2,32 1,95 1,66 1,44 1,25
+1.5 2 4,83 3,81 3,08 2,53 2,10 1,76 1,50 1,28 1,11 0,97
+Z120/1 3 3,93 3,08 2,52 2,09 1,76 1,48 1,26 1,08 0,93 0,80
4 7,10 4,47 2,99 2,10 1,53 1,15 0,89 0,70 0,56 0,45
5 4,73 2,98 2,00 1,40 1,02 0,77 0,59 0,47 0,37 0,30

Z120/1.5 1 7,66 5,68 4,38 3,48 2,82 2,34 1,97 1,68 1,45 1,26
+1.5 2 4,98 3,91 3,15 2,58 2,14 1,79 1,52 1,30 1,13 0,98
+Z120/1.2 3 4,17 3,31 2,73 2,29 1,94 1,65 1,41 1,21 1,04 0,90
4 7,56 4,76 3,19 2,24 1,63 1,23 0,95 0,74 0,60 0,48
5 5,04 3,17 2,13 1,49 1,09 0,82 0,63 0,50 0,40 0,32
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni Z 201

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z120/1.5 1 7,75 5,75 4,43 3,52 2,86 2,37 1,99 1,70 1,47 1,28
+1.5 2 5,18 4,05 3,25 2,65 2,19 1,83 1,55 1,33 1,15 1,00
+Z120/1.5 3 4,47 3,61 3,02 2,58 2,21 1,89 1,63 1,40 1,22 1,06
4 8,25 5,20 3,48 2,44 1,78 1,34 1,03 0,81 0,65 0,53
5 5,50 3,46 2,32 1,63 1,19 0,89 0,69 0,54 0,43 0,35

Z120/2+2 1 10,25 7,56 5,79 4,57 3,71 3,06 2,57 2,19 1,89 1,65
+Z120/1 2 5,93 4,81 3,96 3,29 2,76 2,33 1,98 1,71 1,48 1,29
3 4,85 3,88 3,21 2,70 2,28 1,93 1,65 1,41 1,22 1,06
4 8,72 5,49 3,68 2,58 1,88 1,42 1,09 0,86 0,69 0,56
5 5,82 3,66 2,45 1,72 1,26 0,94 0,73 0,57 0,46 0,37

Z120/2+2 1 10,33 7,67 5,91 4,69 3,81 3,16 2,66 2,27 1,96 1,71
+Z120/1.2 2 6,12 4,94 4,06 3,36 2,81 2,37 2,02 1,73 1,50 1,31
3 5,05 4,09 3,42 2,90 2,47 2,11 1,80 1,55 1,34 1,16
4 9,19 5,79 3,88 2,72 1,98 1,49 1,15 0,90 0,72 0,59
5 6,12 3,86 2,58 1,81 1,32 0,99 0,77 0,60 0,48 0,39

Z120/2+2 1 10,44 7,75 5,97 4,74 3,85 3,19 2,69 2,29 1,98 1,73
+Z120/1.5 2 6,39 5,12 4,18 3,45 2,88 2,42 2,06 1,77 1,53 1,34
3 5,32 4,36 3,71 3,18 2,74 2,36 2,03 1,76 1,52 1,33
4 9,88 6,22 4,17 2,93 2,13 1,60 1,23 0,97 0,78 0,63
5 6,58 4,15 2,78 1,95 1,42 1,07 0,82 0,65 0,52 0,42

Z120/2+2 1 10,60 7,87 6,07 4,82 3,92 3,24 2,73 2,33 2,01 1,76
+Z120/2 2 6,76 5,38 4,36 3,58 2,98 2,50 2,12 1,82 1,58 1,38
3 5,52 4,61 3,98 3,48 3,03 2,64 2,29 1,99 1,74 1,52
4 11,01 6,93 4,65 3,26 2,38 1,79 1,38 1,08 0,87 0,70
5 7,34 4,62 3,10 2,17 1,59 1,19 0,92 0,72 0,58 0,47

Z120/2.5 1 12,25 9,00 6,89 5,44 4,41 3,64 3,06 2,61 2,25 1,96
+2.5 2 6,67 5,52 4,63 3,89 3,28 2,79 2,38 2,05 1,78 1,56
+Z120/1 3 5,60 4,53 3,79 3,20 2,72 2,32 1,98 1,70 1,47 1,28
4 10,32 6,50 4,35 3,06 2,23 1,67 1,29 1,01 0,81 0,66
5 6,88 4,33 2,90 2,04 1,49 1,12 0,86 0,68 0,54 0,44

Z120/2.5 1 12,79 9,49 7,31 5,80 4,72 3,91 3,29 2,81 2,42 2,11
+2.5 2 6,88 5,68 4,74 3,97 3,34 2,83 2,42 2,09 1,81 1,58
+Z120/1.2 3 5,77 4,72 3,98 3,40 2,91 2,49 2,14 1,84 1,60 1,39
4 10,78 6,79 4,55 3,19 2,33 1,75 1,35 1,06 0,85 0,69
5 7,19 4,53 3,03 2,13 1,55 1,17 0,90 0,71 0,57 0,46

Z120/2.5 1 12,91 9,58 7,39 5,86 4,76 3,95 3,32 2,84 2,45 2,13
+2.5 2 7,18 5,88 4,88 4,08 3,43 2,90 2,47 2,13 1,85 1,62
+Z120/1.5 3 5,99 4,96 4,25 3,68 3,18 2,75 2,37 2,05 1,78 1,55
4 11,47 7,22 4,84 3,40 2,48 1,86 1,43 1,13 0,90 0,73
5 7,65 4,82 3,23 2,27 1,65 1,24 0,96 0,75 0,60 0,49

Z120/2.5 1 13,09 9,72 7,49 5,95 4,83 4,01 3,37 2,88 2,48 2,17
+2.5 2 7,61 6,19 5,10 4,24 3,55 2,99 2,55 2,19 1,90 1,66
+Z120/2 3 6,14 5,17 4,51 3,96 3,47 3,03 2,63 2,29 2,00 1,75
4 12,61 7,94 5,32 3,74 2,72 2,05 1,58 1,24 0,99 0,81
5 8,41 5,29 3,55 2,49 1,82 1,36 1,05 0,83 0,66 0,54
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 202

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z120/2.5 1 13,25 9,84 7,58 6,02 4,89 4,05 3,41 2,91 2,52 2,19
+2.5 2 7,99 6,45 5,29 4,37 3,65 3,07 2,61 2,25 1,95 1,70
+Z120/2.5 3 6,24 5,33 4,71 4,19 3,72 3,27 2,87 2,51 2,20 1,93
4 13,72 8,64 5,79 4,07 2,96 2,23 1,72 1,35 1,08 0,88
5 9,15 5,76 3,86 2,71 1,98 1,48 1,14 0,90 0,72 0,59

Z150/1+1 1 4,84 3,59 2,76 2,19 1,78 1,47 1,24 1,06 0,91 0,80
+Z150/1 2 3,10 2,31 1,79 1,44 1,18 0,98 0,83 0,71 0,61 0,53
3 2,89 2,11 1,63 1,30 1,07 0,89 0,76 0,64 0,55 0,48
4 9,19 5,79 3,88 2,72 1,98 1,49 1,15 0,90 0,72 0,59
5 6,13 3,86 2,58 1,82 1,32 0,99 0,77 0,60 0,48 0,39

Z150/1+1 1 4,89 3,62 2,79 2,21 1,80 1,49 1,25 1,07 0,92 0,81
+Z150/1.2 2 3,19 2,36 1,83 1,47 1,20 1,00 0,84 0,72 0,62 0,54
3 3,22 2,37 1,85 1,50 1,24 1,04 0,89 0,76 0,66 0,57
4 9,97 6,28 4,21 2,96 2,15 1,62 1,25 0,98 0,79 0,64
5 6,65 4,19 2,81 1,97 1,44 1,08 0,83 0,65 0,52 0,43

Z150/1.2 1 6,71 4,99 3,85 3,06 2,49 2,06 1,74 1,48 1,28 1,12
+1.2 2 4,26 3,24 2,56 2,08 1,72 1,44 1,22 1,04 0,90 0,79
+Z150/1 3 3,54 2,65 2,09 1,70 1,41 1,19 1,01 0,86 0,74 0,64
4 10,32 6,50 4,35 3,06 2,23 1,67 1,29 1,01 0,81 0,66
5 6,88 4,33 2,90 2,04 1,49 1,12 0,86 0,68 0,54 0,44

Z150/1.2 1 6,78 5,04 3,89 3,09 2,51 2,08 1,75 1,50 1,29 1,13
+1.2 2 4,39 3,33 2,62 2,12 1,75 1,46 1,24 1,06 0,92 0,80
+Z150/1.2 3 3,84 2,90 2,31 1,90 1,59 1,35 1,15 0,99 0,86 0,74
4 11,10 6,99 4,68 3,29 2,40 1,80 1,39 1,09 0,87 0,71
5 7,40 4,66 3,12 2,19 1,60 1,20 0,93 0,73 0,58 0,47

Z150/1.5 1 9,52 7,10 5,49 4,37 3,56 2,95 2,49 2,12 1,83 1,60
+1.5 2 5,72 4,47 3,61 2,98 2,49 2,10 1,79 1,54 1,33 1,16
+Z150/1 3 4,43 3,40 2,74 2,27 1,91 1,62 1,38 1,19 1,02 0,89
4 12,00 7,56 5,06 3,56 2,59 1,95 1,50 1,18 0,94 0,77
5 8,00 5,04 3,38 2,37 1,73 1,30 1,00 0,79 0,63 0,51

Z150/1.5 1 9,60 7,16 5,54 4,41 3,59 2,98 2,51 2,14 1,85 1,62
+1.5 2 5,91 4,60 3,71 3,05 2,54 2,14 1,82 1,56 1,35 1,18
+Z150/1.2 3 4,68 3,63 2,95 2,47 2,09 1,79 1,54 1,33 1,15 1,00
4 12,79 8,05 5,40 3,79 2,76 2,08 1,60 1,26 1,01 0,82
5 8,53 5,37 3,60 2,53 1,84 1,38 1,07 0,84 0,67 0,55

Z150/1.5 1 9,72 7,25 5,61 4,47 3,64 3,02 2,54 2,17 1,88 1,64
+1.5 2 6,17 4,78 3,83 3,13 2,60 2,19 1,86 1,59 1,38 1,20
+Z150/1.5 3 5,01 3,93 3,24 2,75 2,36 2,04 1,77 1,53 1,33 1,17
4 13,96 8,79 5,89 4,14 3,02 2,27 1,75 1,37 1,10 0,89
5 9,31 5,86 3,93 2,76 2,01 1,51 1,16 0,92 0,73 0,60

Z150/2 1 13,51 10,10 7,73 6,11 4,95 4,09 3,44 2,93 2,52 2,20
+2 2 7,26 5,87 4,87 4,09 3,46 2,94 2,52 2,18 1,89 1,66
+Z150/1 3 5,57 4,37 3,60 3,03 2,58 2,21 1,90 1,64 1,42 1,23
4 14,79 9,31 6,24 4,38 3,19 2,40 1,85 1,45 1,16 0,95
5 9,86 6,21 4,16 2,92 2,13 1,60 1,23 0,97 0,78 0,63
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni Z 203

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z150/2 1 13,62 10,18 7,89 6,28 5,12 4,25 3,58 3,06 2,65 2,31
+2 2 7,52 6,05 5,00 4,18 3,53 3,00 2,57 2,21 1,92 1,68
+Z150/1.2 3 5,76 4,56 3,79 3,22 2,77 2,39 2,06 1,78 1,55 1,35
4 15,57 9,81 6,57 4,61 3,36 2,53 1,95 1,53 1,23 1,00
5 10,38 6,54 4,38 3,08 2,24 1,69 1,30 1,02 0,82 0,66

Z150/2 1 13,76 10,29 7,97 6,35 5,18 4,30 3,62 3,10 2,68 2,34
+2 2 7,87 6,29 5,17 4,31 3,62 3,07 2,63 2,26 1,96 1,72
+Z150/1.5 3 6,01 4,82 4,05 3,49 3,03 2,64 2,30 2,00 1,75 1,53
4 16,75 10,55 7,07 4,96 3,62 2,72 2,09 1,65 1,32 1,07
5 11,17 7,03 4,71 3,31 2,41 1,81 1,40 1,10 0,88 0,71

Z150/2 1 13,96 10,45 8,10 6,45 5,26 4,37 3,68 3,15 2,72 2,37
+2 2 8,38 6,64 5,42 4,49 3,76 3,18 2,71 2,33 2,02 1,77
+Z150/2 3 6,25 5,09 4,36 3,82 3,38 2,98 2,62 2,30 2,02 1,78
4 18,69 11,77 7,89 5,54 4,04 3,03 2,34 1,84 1,47 1,20
5 12,46 7,85 5,26 3,69 2,69 2,02 1,56 1,23 0,98 0,80

Z150/2.5 1 16,52 12,13 9,29 7,34 5,95 4,91 4,13 3,52 3,03 2,64
+2.5 2 8,14 6,72 5,68 4,84 4,14 3,55 3,06 2,65 2,31 2,03
+Z150/1 3 6,40 5,09 4,24 3,61 3,10 2,67 2,31 2,00 1,74 1,51
4 17,54 11,04 7,40 5,20 3,79 2,85 2,19 1,72 1,38 1,12
5 11,69 7,36 4,93 3,46 2,53 1,90 1,46 1,15 0,92 0,75

Z150/2.5 1 16,98 12,70 9,84 7,84 6,39 5,30 4,47 3,81 3,29 2,86
+2.5 2 8,42 6,93 5,83 4,95 4,22 3,61 3,11 2,69 2,34 2,06
+Z150/1.2 3 6,55 5,25 4,41 3,79 3,28 2,85 2,47 2,15 1,87 1,63
4 18,33 11,54 7,73 5,43 3,96 2,97 2,29 1,80 1,44 1,17
5 12,22 7,69 5,15 3,62 2,64 1,98 1,53 1,20 0,96 0,78

Z150/2.5 1 17,14 12,82 9,94 7,92 6,45 5,36 4,52 3,86 3,34 2,91
+2.5 2 8,81 7,21 6,04 5,11 4,34 3,70 3,18 2,75 2,39 2,10
+Z150/1.5 3 6,74 5,47 4,65 4,04 3,54 3,10 2,71 2,37 2,07 1,82
4 19,50 12,28 8,23 5,78 4,21 3,17 2,44 1,92 1,54 1,25
5 13,00 8,19 5,49 3,85 2,81 2,11 1,63 1,28 1,02 0,83

Z150/2.5 1 17,37 13,00 10,08 8,03 6,55 5,44 4,58 3,92 3,38 2,95
+2.5 2 9,40 7,63 6,34 5,33 4,51 3,83 3,28 2,84 2,46 2,16
+Z150/2 3 6,93 5,70 4,93 4,35 3,87 3,43 3,03 2,67 2,35 2,07
4 21,45 13,51 9,05 6,36 4,63 3,48 2,68 2,11 1,69 1,37
5 14,30 9,01 6,03 4,24 3,09 2,32 1,79 1,41 1,13 0,92

Z150/2.5 1 17,57 13,15 10,20 8,13 6,63 5,50 4,64 3,96 3,43 2,99
+2.5 2 9,91 7,99 6,60 5,52 4,65 3,95 3,37 2,91 2,53 2,21
+Z150/2.5 3 7,01 5,83 5,10 4,57 4,11 3,69 3,28 2,91 2,58 2,28
4 23,37 14,72 9,86 6,92 5,05 3,79 2,92 2,30 1,84 1,50
5 15,58 9,81 6,57 4,62 3,37 2,53 1,95 1,53 1,23 1,00

Z200/1.2 1 9,01 6,77 5,25 4,19 3,42 2,84 2,40 2,05 1,77 1,55
+1.2 2 4,81 3,65 2,91 2,39 2,00 1,70 1,45 1,25 1,09 0,95
+Z200/1.2 3 3,99 2,98 2,37 1,96 1,67 1,44 1,26 1,10 0,96 0,85
4 29,03 18,28 12,25 8,60 6,27 4,71 3,63 2,85 2,29 1,86
5 19,35 12,19 8,16 5,73 4,18 3,14 2,42 1,90 1,52 1,24
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 204

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z200/1.5 1 13,16 9,96 7,78 6,23 5,10 4,25 3,59 3,07 2,66 2,33
+1.5 2 6,54 5,20 4,30 3,64 3,11 2,67 2,31 2,01 1,75 1,54
+Z200/1.2 3 5,00 3,91 3,23 2,77 2,41 2,12 1,86 1,64 1,44 1,27
4 33,45 21,07 14,11 9,91 7,23 5,43 4,18 3,29 2,63 2,14
5 22,30 14,04 9,41 6,61 4,82 3,62 2,79 2,19 1,76 1,43

Z200/1.5 1 13,30 10,07 7,87 6,31 5,16 4,30 3,64 3,11 2,69 2,36
+1.5 2 6,94 5,48 4,51 3,79 3,22 2,76 2,38 2,06 1,80 1,58
+Z200/1.5 3 5,24 4,14 3,48 3,03 2,69 2,40 2,14 1,90 1,69 1,50
4 36,53 23,00 15,41 10,82 7,89 5,93 4,57 3,59 2,88 2,34
5 24,35 15,34 10,27 7,22 5,26 3,95 3,04 2,39 1,92 1,56

Z200/2+2 1 20,15 15,40 12,12 9,76 8,02 6,71 5,68 4,87 4,23 3,70
+Z200/1.2 2 8,59 7,23 6,26 5,47 4,77 4,16 3,63 3,18 2,79 2,46
3 6,58 5,39 4,66 4,13 3,70 3,30 2,94 2,60 2,30 2,04
4 40,48 25,49 17,08 11,99 8,74 6,57 5,06 3,98 3,19 2,59
5 26,99 16,99 11,38 8,00 5,83 4,38 3,37 2,65 2,12 1,73

Z200/2+2 1 20,34 15,55 12,24 9,86 8,11 6,78 5,74 4,93 4,27 3,74
+Z200/1.5 2 9,14 7,65 6,58 5,71 4,96 4,31 3,75 3,28 2,87 2,53
3 6,68 5,54 4,86 4,38 3,98 3,61 3,25 2,91 2,59 2,30
4 43,56 27,43 18,38 12,91 9,41 7,07 5,45 4,28 3,43 2,79
5 29,04 18,29 12,25 8,61 6,27 4,71 3,63 2,86 2,29 1,86

Z200/2+2 1 20,58 15,75 12,40 10,00 8,22 6,88 5,83 5,00 4,34 3,80
+Z200/2 2 9,95 8,25 7,04 6,06 5,23 4,52 3,92 3,41 2,99 2,63
3 6,82 5,76 5,16 4,76 4,42 4,10 3,76 3,42 3,09 2,78
4 48,46 30,52 20,45 14,36 10,47 7,86 6,06 4,76 3,81 3,10
5 32,31 20,35 13,63 9,57 6,98 5,24 4,04 3,18 2,54 2,07

Z200/2.5 1 27,66 21,33 16,90 13,69 11,24 9,29 7,80 6,65 5,73 4,99
+2.5 2 10,03 8,78 7,86 7,02 6,24 5,50 4,84 4,26 3,76 3,33
+Z200/1.2 3 7,94 6,72 5,98 5,45 4,97 4,51 4,06 3,63 3,24 2,88
4 48,06 30,26 20,27 14,24 10,38 7,80 6,01 4,72 3,78 3,08
5 32,04 20,17 13,52 9,49 6,92 5,20 4,00 3,15 2,52 2,05

Z200/2.5 1 27,87 21,50 17,04 13,81 11,40 9,56 8,12 6,98 6,06 5,31
+2.5 2 10,67 9,29 8,26 7,35 6,49 5,71 5,02 4,41 3,88 3,43
+Z200/1.5 3 7,93 6,78 6,12 5,65 5,23 4,81 4,38 3,95 3,54 3,16
4 51,15 32,21 21,58 15,15 11,05 8,30 6,39 5,03 4,03 3,27
5 34,10 21,47 14,38 10,10 7,36 5,53 4,26 3,35 2,68 2,18

Z200/2.5 1 28,15 21,74 17,24 13,98 11,54 9,68 8,23 7,08 6,15 5,39
+2.5 2 11,62 10,04 8,86 7,82 6,87 6,01 5,26 4,61 4,05 3,57
+Z200/2 3 7,93 6,89 6,33 5,97 5,64 5,29 4,90 4,49 4,08 3,68
4 56,05 35,30 23,65 16,61 12,11 9,10 7,01 5,51 4,41 3,59
5 37,37 23,53 15,76 11,07 8,07 6,06 4,67 3,67 2,94 2,39

Z200/2.5 1 28,42 21,96 17,43 14,14 11,68 9,80 8,33 7,16 6,22 5,45
+2.5 2 12,58 10,78 9,43 8,27 7,22 6,29 5,48 4,79 4,21 3,71
+Z200/2.5 3 7,92 6,97 6,52 6,27 6,05 5,79 5,46 5,08 4,68 4,26
4 61,34 38,63 25,88 18,17 13,25 9,95 7,67 6,03 4,83 3,93
5 40,89 25,75 17,25 12,12 8,83 6,64 5,11 4,02 3,22 2,62
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni Z 205

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z250/1.5 1 16,06 12,33 9,74 7,87 6,48 5,42 4,60 3,95 3,43 3,00
+1.5 2 8,21 6,30 5,09 4,24 3,60 3,09 2,67 2,32 2,03 1,79
+Z250/1.5 3 5,93 4,50 3,65 3,10 2,71 2,40 2,15 1,93 1,73 1,55
4 62,48 39,34 26,36 18,51 13,49 10,14 7,81 6,14 4,92 4,00
5 41,65 26,23 17,57 12,34 9,00 6,76 5,21 4,09 3,28 2,67

Z250/2+2 1 24,61 19,19 15,33 12,50 10,37 8,73 7,45 6,42 5,59 4,90
+Z250/1.5 2 11,00 8,95 7,62 6,63 5,81 5,10 4,49 3,95 3,49 3,09
3 7,42 5,92 5,03 4,45 4,03 3,68 3,35 3,04 2,75 2,48
4 75,09 47,28 31,68 22,25 16,22 12,19 9,39 7,38 5,91 4,81
5 50,06 31,52 21,12 14,83 10,81 8,12 6,26 4,92 3,94 3,20

Z250/2+2 1 24,87 19,41 15,53 12,67 10,52 8,86 7,55 6,51 5,67 4,98
+Z250/2 2 12,04 9,73 8,21 7,09 6,16 5,38 4,71 4,13 3,63 3,21
3 7,57 6,12 5,29 4,78 4,41 4,11 3,83 3,54 3,25 2,97
4 83,87 52,82 35,38 24,85 18,12 13,61 10,48 8,25 6,60 5,37
5 55,92 35,21 23,59 16,57 12,08 9,07 6,99 5,50 4,40 3,58

Z250/2.5 1 32,65 25,69 20,68 16,97 14,15 11,96 10,23 8,84 7,71 6,78
+2.5 2 12,54 10,62 9,37 8,38 7,51 6,70 5,95 5,29 4,69 4,18
+Z250/1.5 3 8,63 7,08 6,20 5,64 5,22 4,84 4,47 4,10 3,74 3,38
4 87,63 55,18 36,97 25,96 18,93 14,22 10,95 8,62 6,90 5,61
5 58,42 36,79 24,65 17,31 12,62 9,48 7,30 5,74 4,60 3,74

Z250/2.5 1 32,95 25,95 20,91 17,17 14,32 12,11 10,36 8,95 7,81 6,87
+2.5 2 13,75 11,57 10,13 8,99 7,99 7,09 6,27 5,55 4,91 4,36
+Z250/2 3 8,63 7,16 6,37 5,89 5,56 5,27 4,96 4,63 4,27 3,92
4 96,43 60,72 40,68 28,57 20,83 15,65 12,05 9,48 7,59 6,17
5 64,29 40,48 27,12 19,05 13,89 10,43 8,04 6,32 5,06 4,11

Z250/2.5 1 33,20 26,17 21,10 17,33 14,46 12,23 10,47 9,05 7,90 6,95
+2.5 2 14,87 12,44 10,81 9,53 8,42 7,43 6,55 5,77 5,10 4,52
+Z250/2.5 3 8,60 7,21 6,48 6,09 5,84 5,62 5,38 5,10 4,78 4,43
4 105,17 66,23 44,37 31,16 22,72 17,07 13,15 10,34 8,28 6,73
5 70,12 44,15 29,58 20,77 15,14 11,38 8,76 6,89 5,52 4,49

Z250/3+3 1 40,11 31,72 25,64 21,11 17,64 14,94 12,81 11,09 9,68 8,53
+Z250/1.5 2 13,33 11,59 10,47 9,55 8,68 7,83 7,03 6,28 5,60 5,00
3 9,57 7,99 7,12 6,59 6,19 5,82 5,44 5,03 4,61 4,20
4 100,10 63,04 42,23 29,66 21,62 16,24 12,51 9,84 7,88 6,41
5 66,73 42,02 28,15 19,77 14,41 10,83 8,34 6,56 5,25 4,27

Z250/3+3 1 40,43 32,00 25,89 21,32 17,83 15,11 12,95 11,22 9,80 8,63
+Z250/2 2 14,57 12,60 11,30 10,24 9,25 8,30 7,41 6,60 5,87 5,23
3 9,46 7,98 7,21 6,78 6,49 6,21 5,91 5,55 5,16 4,75
4 108,91 68,58 45,95 32,27 23,52 17,67 13,61 10,71 8,57 6,97
5 72,61 45,72 30,63 21,51 15,68 11,78 9,08 7,14 5,72 4,65

Z250/3+3 1 40,70 32,24 26,10 21,51 18,00 15,26 13,08 11,33 9,90 8,72
+Z250/2.5 2 15,75 13,55 12,07 10,87 9,76 8,72 7,75 6,88 6,11 5,44
3 9,35 7,96 7,27 6,93 6,73 6,54 6,32 6,03 5,68 5,29
4 117,66 74,10 49,64 34,86 25,42 19,10 14,71 11,57 9,26 7,53
5 78,44 49,40 33,09 23,24 16,94 12,73 9,81 7,71 6,17 5,02
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 206

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z250/3+3 1 40,95 32,46 26,29 21,67 18,14 15,38 13,20 11,43 9,99 8,80
+Z250/3 2 16,87 14,43 12,79 11,44 10,22 9,09 8,06 7,13 6,32 5,62
3 9,24 7,92 7,30 7,03 6,90 6,80 6,65 6,43 6,12 5,76
4 126,36 79,58 53,31 37,44 27,29 20,51 15,80 12,42 9,95 8,09
5 84,24 53,05 35,54 24,96 18,20 13,67 10,53 8,28 6,63 5,39

Z300/1.5 1 18,31 14,26 11,38 9,27 7,69 6,47 5,51 4,75 4,13 3,63
+1.5 2 8,37 6,33 5,08 4,23 3,61 3,13 2,73 2,40 2,12 1,88
+Z300/1.5 3 5,95 4,44 3,54 2,96 2,57 2,29 2,06 1,87 1,69 1,54
4 109,78 69,13 46,31 32,53 23,71 17,82 13,72 10,79 8,64 7,03
5 73,19 46,09 30,88 21,69 15,81 11,88 9,15 7,20 5,76 4,68

Z300/2+2 1 27,79 22,06 17,89 14,76 12,37 10,50 9,01 7,81 6,83 6,02
+Z300/1.5 2 10,99 8,90 7,61 6,70 5,98 5,35 4,79 4,28 3,83 3,42
3 7,44 5,86 4,95 4,37 3,98 3,68 3,41 3,16 2,91 2,66
4 131,97 83,10 55,67 39,10 28,50 21,42 16,50 12,97 10,39 8,45
5 87,98 55,40 37,12 26,07 19,00 14,28 11,00 8,65 6,93 5,63

Z300/2+2 1 28,05 22,29 18,09 14,94 12,52 10,63 9,13 7,92 6,92 6,10
+Z300/2 2 12,15 9,79 8,31 7,26 6,43 5,71 5,08 4,52 4,02 3,59
3 7,49 5,97 5,11 4,60 4,27 4,03 3,82 3,61 3,39 3,16
4 147,42 92,84 62,19 43,68 31,84 23,92 18,43 14,49 11,60 9,44
5 98,28 61,89 41,46 29,12 21,23 15,95 12,29 9,66 7,74 6,29

Z300/2.5 1 37,02 29,77 24,41 20,34 17,18 14,68 12,67 11,04 9,69 8,57
+2.5 2 12,51 10,63 9,51 8,68 7,96 7,27 6,60 5,96 5,36 4,82
+Z300/1.5 3 8,76 7,17 6,29 5,77 5,43 5,14 4,87 4,57 4,25 3,92
4 154,05 97,01 64,99 45,64 33,27 25,00 19,26 15,15 12,13 9,86
5 102,70 64,67 43,33 30,43 22,18 16,67 12,84 10,10 8,08 6,57

Z300/2.5 1 37,29 30,01 24,63 20,54 17,36 14,84 12,82 11,17 9,81 8,68
+2.5 2 13,85 11,71 10,40 9,43 8,58 7,78 7,03 6,32 5,66 5,08
+Z300/2 3 8,64 7,14 6,34 5,92 5,67 5,48 5,28 5,06 4,79 4,49
4 169,53 106,76 71,52 50,23 36,62 27,51 21,19 16,67 13,34 10,85
5 113,02 71,17 47,68 33,49 24,41 18,34 14,13 11,11 8,90 7,23

Z300/2.5 1 37,52 30,22 24,82 20,71 17,51 14,98 12,94 11,28 9,91 8,77
+2.5 2 15,11 12,71 11,22 10,10 9,14 8,24 7,40 6,63 5,93 5,30
+Z300/2.5 3 8,54 7,12 6,40 6,04 5,88 5,78 5,68 5,54 5,33 5,08
4 184,93 116,46 78,02 54,79 39,94 30,01 23,12 18,18 14,56 11,84
5 123,29 77,64 52,01 36,53 26,63 20,01 15,41 12,12 9,70 7,89

Z300/3+3 1 45,62 36,95 30,50 25,56 21,70 18,63 16,14 14,11 12,42 11,01
+Z300/1.5 2 13,31 11,69 10,75 10,04 9,36 8,65 7,92 7,20 6,52 5,88
3 9,82 8,24 7,41 6,97 6,70 6,46 6,20 5,89 5,54 5,15
4 176,03 110,85 74,26 52,16 38,02 28,57 22,00 17,31 13,86 11,27
5 117,35 73,90 49,51 34,77 25,35 19,04 14,67 11,54 9,24 7,51

Z300/3+3 1 45,91 37,21 30,74 25,78 21,90 18,81 16,30 14,25 12,56 11,14
+Z300/2 2 14,68 12,82 11,72 10,88 10,08 9,27 8,45 7,65 6,90 6,21
3 9,58 8,11 7,38 7,04 6,87 6,75 6,60 6,38 6,09 5,75
4 191,53 120,61 80,80 56,75 41,37 31,08 23,94 18,83 15,08 12,26
5 127,69 80,41 53,87 37,83 27,58 20,72 15,96 12,55 10,05 8,17
Capitolul 7. | Tabele de calcul – secþiuni Z 207

Profil Caz Deschidere [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z300/3+3 1 46,15 37,44 30,94 25,97 22,07 18,96 16,45 14,38 12,67 11,24
+Z300/2.5 2 15,99 13,91 12,65 11,67 10,75 9,83 8,92 8,05 7,24 6,50
3 9,40 8,01 7,37 7,11 7,05 7,03 6,99 6,88 6,67 6,38
4 206,95 130,32 87,31 61,32 44,70 33,58 25,87 20,35 16,29 13,24
5 137,96 86,88 58,20 40,88 29,80 22,39 17,25 13,56 10,86 8,83

Z300/3+3 1 46,37 37,63 31,12 26,13 22,22 19,10 16,57 14,50 12,78 11,34
+Z300/3 2 17,25 14,94 13,52 12,40 11,37 10,35 9,35 8,41 7,55 6,77
3 9,24 7,92 7,34 7,15 7,17 7,25 7,31 7,30 7,18 6,97
4 222,28 139,98 93,78 65,86 48,01 36,07 27,79 21,85 17,50 14,23
5 148,19 93,32 62,52 43,91 32,01 24,05 18,52 14,57 11,66 9,48
8. Tabele de calcul pentru table cutate

Modelul de calcul pentru tablele cutate este elementul de grindã, cu lãþimea uni-
tarã (1 m). Aria ºi momentul de inerþie a grinzii este constant pe lungime. Funcþie
de detaliile structurale, dispunerea tablei cutate poate fi realizatã în varianta de
grindã simplu rezematã sau grindã continuã.

În general, încãrcãrile ºi deschiderile pot sã varieze pe lungimea de rezemare a


tablelor cutate.

Pentru practica proiectãrii, însã, modelul static poate fi simplificat, pentru a per-
mite calculul rapid al situaþiilor uzuale. În aceastã situaþie se poate considera cã
toate deschiderile sunt egale ºi cã încãrcarea este uniform distribuitã ºi are aceeaºi
intensitate pe toatã lungimea de dispunere a tablei cutate.

Pentru table cutate se definesc trei sisteme statice, dupã cum urmeazã:

Sistem static nr. 1: Grinda simplu rezematã

Sistem static nr. 2: Grinda continuã pe trei reazeme

Sistem static nr. 3: Grinda continuã pe patru sau mai multe reazeme
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 210

Cele trei tabele pentru dimensionarea tablelor cutate sunt corespunzãtoare celor
trei sisteme statice.

Pentru dimensionarea la starea limitã ultimã de rezistenþã ºi stabilitate (SLU) s-au


considerat douã cazuri:
Caz 1: Tabelul prezintã capacitatea portantã din încãrcarea gravitaþionalã (kN/m2);
Caz 2: Tabelul prezintã capacitatea portantã din încãrcarea de sucþiune (kN/m2).

Pentru dimensionarea la starea limitã a exploatãrii normale (SLEN) în tabele sunt


prezentate trei cazuri, corespunzãtoare unor valori limitã admise pentru sãgeþile
învelitorii, dupã cum urmeazã:
Caz 3: Tabelul prezintã încãrcarea limitã corespunzãtoare unei sãgeþi maxime
2
L/150 (kN/m );
Caz 4: Tabelul prezintã încãrcarea limitã corespunzãtoare unei sãgeþi maxime
L/200 (kN/m2);
Caz 5: Tabelul prezintã încãrcarea limitã corespunzãtoare unei sãgeþi maxime
L/250(kN/m2).

Se menþioneazã cã tablele cutate Lindab se realizeazã din tablã de oþel galvanizat


FeE 250G+Z ºi FeE 350G+Z, cu protecþia anticorozivã prin zincare la cald Z275
(g/m2) ºi prevopsire, conform standardelor SR EN 10142+A1:2000, SR EN 10147:
1993, prin laminare la rece.
Caracteristicile materialului de bazã sunt:
– limita de curgere: fy = 250 N/mm2 (pentru grosimile de 0.4–0.5–0.6–0.7mm),
respectiv fy = 350 N/mm2 (pentru grosimea de 0.7mm);
– rezistenþa la rupere: fu = 330 N/mm2 (pentru grosimile de 0.4–0.5–0.6–0.7mm),
respectiv fu = 420 N/mm2 (pentru grosimea de 0.7mm);
– modulul de elasticitate E = 210000 N/mm2.

În cele ce urmeazã sînt prezentate caracteristicile secþionale pe care s-au bazat cal-
culele încãrcãrilor capabile respectiv tabelele cu încãrcãrile capabile dupã axa
y-y pentru gama de table cutate astfel:
Caracteristici secþionale table cutate în pag. 211...218;
Tabele de încãrcãri table cutate în pag. 219...237.
Dimensiuni secþionale Notã: Oþel galvanizat
L u (mm) tn (mm) t (mm) b1 (mm) b2 (mm) bt (mm) h (mm) ri (mm) FeE 250G+Z ºi
LVP20ND/0.4 1028 0,4 0,324 64,2 25 114,2 17,4 3 FeE 350G+Z conform
LVP20ND/0.5 1028 0,5 0,417 64,2 25 114,2 17,4 3 SR EN 10142+A1:2000,
LVP20ND/0.6 1028 0,6 0,509 64,2 25 114,2 17,4 3 SR EN 10147:1993
LVP20ND/0.7 1028 0,7 0,602 64,2 25 114,2 17,4 3
LVP20ND/0.7 1028 0,7 0,602 64,2 25 114,2 17,4 3
Caracteristici geometrice ale secþiunii brute

G (kg/m2) A (mm2/mm) z Gc (mm) z Gt (mm) Iy (mm4/mm) Wy.c (mm3/mm) Wy.t (mm3/mm) fyb (N/mm2)
LVP20ND/0.4 4 0,37 6,49 11,51 19,94 3,07 1,73 250
LVP20ND/0.5 5 0,48 6,49 11,51 25,66 3,95 2,23 250
LVP20ND/0.6 6 0,59 6,49 11,51 31,32 4,83 2,72 250
LVP20ND/0.7 7 0,70 6,49 11,51 37,03 5,71 3,22 250
LVP20ND/0.7 7 0,70 6,49 11,51 37,03 5,71 3,22 350
Caracteristici geometrice ale secþiunii transversale Caracteristici geometrice ale secþiunii transversale
eficace din încovoiere (ondula superioarã în compresiune) eficace din încovoiere (ondula inferioarã în compresiune)
z Gefc (mm) z Geft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm) z Gefc (mm) z Geft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm)
LVP20ND/0.4 8,54 9,46 15,28 1,79 1,62 12,40 5,60 16,08 1,30 2,87
LVP20ND/0.5 7,93 10,07 21,47 2,71 2,13 12,09 5,91 22,46 1,86 3,80
LVP20ND/0.6 7,47 10,53 27,87 3,73 2,65 11,83 6,17 29,15 2,46 4,72
LVP20ND/0.7 7,15 10,85 34,32 4,80 3,16 11,62 6,38 36,14 3,11 5,66
LVP20ND/0.7 7,65 10,35 32,22 4,21 3,11 11,83 6,17 34,47 2,91 5,59

20±3 25 12.5 Min 8


FAÞA COLORATÃ
Capitolul 8. | Caracteristici secþionale eficace – table cutate

FAÞA NECOLORATÃ
114.2 64.2

17.4
Lãþime utilã=1028±8mm

64.2
21.4 21.4 21.4
211

LTP45 LVP45 LTP45ND LVP45ND LTP20 LVP20 LTP20ND LVP20ND


LTP45 LVP45 LTP45ND LVP45ND LTP20 LVP20 LTP20ND LVP20ND

Dimensiuni secþionale
Notã: Oþel galvanizat
L u (mm) tn (mm) t (mm) b1 (mm) b2 (mm) bt (mm) h (mm) ri (mm) FeE 250G+Z ºi
LTP20ND/0.4 1028 0,4 0,324 64,2 25 114,2 17,4 3 FeE 350G+Z conform
LTP20ND/0.5 1028 0,5 0,417 64,2 25 114,2 17,4 3 SR EN 10142+A1:2000,
LTP20ND/0.6 1028 0,6 0,509 64,2 25 114,2 17,4 3
LTP20ND/0.7 1028 0,7 0,602 64,2 25 114,2 17,4 3
SR EN 10147:1993
LTP20ND/0.7 1028 0,7 0,602 64,2 25 114,2 17,4 3
Caracteristici geometrice ale secþiunii brute

G (kg/m2) A (mm2/mm) z Gc (mm) z Gt (mm) Iy (mm4/mm) Wy.c (mm3/mm) Wy.t (mm3/mm) fyb (N/mm2)
LTP20ND/0.4 4 0,37 11,51 6,49 19,94 1,73 3,07 250
LTP20ND/0.5 5 0,48 11,51 6,49 25,66 2,23 3,95 250
LTP20ND/0.6 6 0,59 11,51 6,49 31,32 2,72 4,83 250
LTP20ND/0.7 7 0,70 11,51 6,49 37,03 3,22 5,71 250
LTP20ND/0.7 7 0,70 11,51 6,49 37,03 3,22 5,71 350
Caracteristici geometrice ale secþiunii transversale Caracteristici geometrice ale secþiunii transversale
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple

eficace din încovoiere (ondula superioarã în compresiune) eficace din încovoiere (ondula inferioarã în compresiune)
z Gefc (mm) z Geft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm) z Gefc (mm) z Geft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm)
LTP20ND/0.4 12,40 5,60 16,08 1,30 2,87 8,54 9,46 15,28 1,79 1,62
LTP20ND/0.5 12,09 5,91 22,46 1,86 3,80 7,93 10,07 21,47 2,71 2,13
LTP20ND/0.6 11,83 6,17 29,15 2,46 4,72 7,47 10,53 27,87 3,73 2,65
LTP20ND/0.7 11,62 6,38 36,14 3,11 5,66 7,15 10,85 34,32 4,80 3,16
LTP20ND/0.7 11,83 6,17 34,47 2,91 5,59 7,65 10,35 32,22 4,21 3,11

±3
11
12.5 25 Min 3
FAÞA COLORATÃ

FAÞA NECOLORATÃ
114.2 64.2

17.4
Lãþime utilã=1028±8mm

21.4 21.4 21.4


64.2
212
Dimensiuni secþionale Notã: Oþel galvanizat
L u (mm) tn (mm) t (mm) b1 (mm) b2 (mm) bt (mm) h (mm) ri (mm) FeE 250G+Z ºi
LVP20/0.4 1028 0,4 0,324 64,2 25 114,2 17,4 3 FeE 350G+Z conform
LVP20/0.5 1028 0,5 0,417 64,2 25 114,2 17,4 3 SR EN 10142+A1:2000,
LVP20/0.6 1028 0,6 0,509 64,2 25 114,2 17,4 3 SR EN 10147:1993
LVP20/0.7 1028 0,7 0,602 64,2 25 114,2 17,4 3
LVP20/0.7 1028 0,7 0,602 64,2 25 114,2 17,4 3
Caracteristici geometrice ale secþiunii brute
2 2
G (kg/m ) A (mm /mm) z Gc (mm) z Gt (mm) Iy (mm4/mm) Wy.c (mm3/mm) Wy.t (mm3/mm) fyb (N/mm2)
LVP20/0.4 4 0,37 6,29 11,71 20,83 3,31 1,78 250
LVP20/0.5 5 0,48 6,29 11,71 26,80 4,26 2,29 250
LVP20/0.6 6 0,59 6,29 11,71 32,71 5,20 2,79 250
LVP20/0.7 7 0,69 6,29 11,71 38,68 6,15 3,30 250
LVP20/0.7 7 0,69 6,29 11,71 38,68 6,15 3,30 350
Caracteristici geometrice ale secþiunii transversale Caracteristici geometrice ale secþiunii transversale
eficace din încovoiere (ondula superioarã în compresiune) eficace din încovoiere (ondula inferioarã în compresiune)
z Gefc (mm) z Geft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm) z Gefc (mm) z Geft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm)
LVP20/0.4 9,83 8,17 12,49 1,27 1,53 12,63 5,37 16,82 1,33 3,13
LVP20/0.5 9,35 8,65 17,57 1,88 2,03 12,30 5,70 23,48 1,91 4,12
LVP20/0.6 8,93 9,07 22,95 2,57 2,53 12,04 5,96 30,46 2,53 5,11
LVP20/0.7 8,56 9,44 28,76 3,36 3,05 11,83 6,17 37,75 3,19 6,12
LVP20/0.7 8,93 9,07 27,14 3,04 2,99 12,04 5,96 36,02 2,99 6,04

20±3 25 12.5 Min 8


FAÞA COLORATÃ
Capitolul 8. | Caracteristici secþionale eficace – table cutate

FAÞA NECOLORATÃ
114.2 64.2

17.4
Lãþime utilã=1028±8mm

Detaliu suprapunere

54.

213

LTP45 LVP45 LTP45ND LVP45ND LTP20 LVP20 LTP20ND LVP20ND


LTP45 LVP45 LTP45ND LVP45ND LTP20 LVP20 LTP20ND LVP20ND

Dimensiuni secþionale Notã: Oþel galvanizat


L u (mm) tn (mm) t (mm) b1 (mm) b2 (mm) bt (mm) h (mm) ri (mm) FeE 250G+Z ºi
LTP20/0.4 1028 0,4 0,324 64,2 25 114,2 17,4 3 FeE 350G+Z conform
LTP20/0.5 1028 0,5 0,417 64,2 25 114,2 17,4 3 SR EN 10142+A1:2000,
LTP20/0.6 1028 0,6 0,509 64,2 25 114,2 17,4 3 SR EN 10147:1993
LTP20/0.7 1028 0,7 0,602 64,2 25 114,2 17,4 3
LTP20/0.7 1028 0,7 0,602 64,2 25 114,2 17,4 3
Caracteristici geometrice ale secþiunii brute
2 2
G (kg/m ) A (mm /mm) z Gc (mm) z Gt (mm) Iy (mm4/mm) Wy.c (mm3/mm) Wy.t (mm3/mm) fyb (N/mm2)
LTP20/0.4 4 0,37 11,71 6,29 20,83 1,78 3,31 250
LTP20/0.5 5 0,48 11,71 6,29 26,80 2,29 4,26 250
LTP20/0.6 6 0,59 11,71 6,29 32,71 2,79 5,20 250
LTP20/0.7 7 0,69 11,71 6,29 38,68 3,30 6,15 250
LTP20/0.7 7 0,69 11,71 6,29 38,68 3,30 6,15 350
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple

Caracteristici geometrice ale secþiunii transversale Caracteristici geometrice ale secþiunii transversale
eficace din încovoiere (ondula superioarã în compresiune) eficace din încovoiere (ondula inferioarã în compresiune)
z Gefc (mm) z Geft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm) z Gefc (mm) z Geft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm)
LTP20/0.4 12,63 5,37 16,82 1,33 3,13 9,83 8,17 12,49 1,27 1,53
LTP20/0.5 12,30 5,70 23,48 1,91 4,12 9,35 8,65 17,57 1,88 2,03
LTP20/0.6 12,04 5,96 30,46 2,53 5,11 8,93 9,07 22,95 2,57 2,53
LTP20/0.7 11,83 6,17 37,75 3,19 6,12 8,56 9,44 28,76 3,36 3,05
LTP20/0.7 12,04 5,96 36,02 2,99 6,04 8,93 9,07 27,14 3,04 2,99

±3
11
12.5 25 Min 3
FAÞA COLORATÃ

FAÞA NECOLORATÃ
114.2 64.2

17.4
Lãþime utilã=1028±8mm

R1
1

R1 R1
t

54.

Detaliu suprapunere
214
Dimensiuni secþionale Notã: Oþel galvanizat
L u (mm) tn (mm) t (mm) b1 (mm) b2 (mm) bt (mm) h (mm) ri (mm) FeE 250G+Z ºi
FeE 350G+Z conform
LVP45ND/0.5 900 0,5 0,417 77 47 180 43 3 SR EN 10142+A1:2000,
LVP45ND/0.6 900 0,6 0,509 77 47 180 43 3 SR EN 10147:1993
LVP45ND/0.7 900 0,7 0,602 77 47 180 43 3
LVP45ND/0.7 900 0,7 0,602 77 47 180 43 3
Caracteristici geometrice ale secþiunii brute

2 2
G (kg/m ) A (mm /mm) z Gc (mm) z Gt (mm) Iy (mm4/mm) Wy.c (mm3/mm) Wy.t (mm3/mm) fyb (N/mm2)

LVP45ND/0.5 5 0,52 18,77 24,23 161,06 8,58 6,65 250


LVP45ND/0.6 6 0,64 18,77 24,23 196,56 10,47 8,11 250
LVP45ND/0.7 7 0,75 18,77 24,23 232,44 12,38 9,59 250
LVP45ND/0.7 7 0,75 18,77 24,23 232,44 12,38 9,59 350
Caracteristici geometrice ale secþiunii transversale Caracteristici geometrice ale secþiunii transversale
eficace din încovoiere (ondula superioarã în compresiune) eficace din încovoiere (ondula inferioarã în compresiune)
z Gefc (mm) z Geft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm) z Gefc (mm) z Geft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm)

LVP45ND/0.5 23,42 19,58 119,07 5,08 6,08 29,08 13,92 108,51 3,73 7,80
LVP45ND/0.6 21,95 21,05 159,55 7,27 7,58 27,53 15,47 149,66 5,44 9,67
LVP45ND/0.7 21,24 21,76 198,59 9,35 9,13 26,40 16,60 192,67 7,30 11,61
LVP45ND/0.7 22,28 20,72 184,27 8,27 8,89 27,53 15,47 176,94 6,43 11,44

Min 20 77
43

FAÞA COLORATÃ
Capitolul 8. | Caracteristici secþionale eficace – table cutate

FAÞA NECOLORATÃ 47
180 35
Lãþime utilã=900mm

77
26.3 24.4 26.3
215

LTP45 LVP45 LTP45ND LVP45ND LTP20 LVP20 LTP20ND LVP20ND


LTP45 LVP45 LTP45ND LVP45ND LTP20 LVP20 LTP20ND LVP20ND

Dimensiuni secþionale Notã: Oþel galvanizat


L u (mm) tn (mm) t (mm) b1 (mm) b2 (mm) bt (mm) h (mm) ri (mm) FeE 250G+Z ºi
FeE 350G+Z conform
LTP45ND/0.5 900 0,5 0,417 77 47 180 43 3 SR EN 10142+A1:2000,
LTP45ND/0.6 900 0,6 0,509 77 47 180 43 3 SR EN 10147:1993
LTP45ND/0.7 900 0,7 0,602 77 47 180 43 3
LTP45ND/0.7 900 0,7 0,602 77 47 180 43 3

Caracteristici geometrice ale secþiunii brute


2 2
G (kg/m ) A (mm /mm) z Gc (mm) z Gt (mm) Iy (mm4/mm) Wy.c (mm3/mm) Wy.t (mm3/mm) fyb (N/mm2)

LTP45ND/0.5 5 0,52 24,23 18,77 161,06 6,65 8,58 250


LTP45ND/0.6 6 0,64 24,23 18,77 196,56 8,11 10,47 250
LTP45ND/0.7 7 0,75 24,23 18,77 232,44 9,59 12,38 250
LTP45ND/0.7 7 0,75 24,23 18,77 232,44 9,59 12,38 350
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple

Caracteristici geometrice ale secþiunii transversale Caracteristici geometrice ale secþiunii transversale
eficace din încovoiere (ondula superioarã în compresiune) eficace din încovoiere (ondula inferioarã în compresiune)
z Gefc (mm) z Geft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm) z Gefc (mm) z Geft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm)

LTP45ND/0.5 29,08 13,92 108,51 3,73 7,80 23,42 19,58 119,07 5,08 6,08
LTP45ND/0.6 27,53 15,47 149,66 5,44 9,67 21,95 21,05 159,55 7,27 7,58
LTP45ND/0.7 26,40 16,60 192,67 7,30 11,61 21,24 21,76 198,59 9,35 9,13
LTP45ND/0.7 27,53 15,47 176,94 6,43 11,44 22,28 20,72 184,27 8,27 8,89

35 180
47 FAÞA COLORATÃ

43
77 FAÞA NECOLORATÃ

Lãþimea utilã=900mm

26.3 24.4 26.3


77
216
Dimensiuni secþionale Notã: Oþel galvanizat
L u (mm) tn (mm) t (mm) b1 (mm) b2 (mm) bt (mm) h (mm) ri (mm) FeE 250G+Z ºi
FeE 350G+Z conform
LVP45/0.5 900 0,5 0,417 77 47 180 43 3 SR EN 10142+A1:2000,
LVP45/0.6 900 0,6 0,509 77 47 180 43 3 SR EN 10147:1993
LVP45/0.7 900 0,7 0,602 77 47 180 43 3
LVP45/0.7 900 0,7 0,602 77 47 180 43 3
Caracteristici geometrice ale secþiunii brute

2 2
G (kg/m ) A (mm /mm) z Gc (mm) z Gt (mm) Iy (mm4/mm) Wy.c (mm3/mm) Wy.t (mm3/mm) fyb (N/mm2)

LVP45/0.5 5 0,52 18,64 24,36 163,77 8,79 6,72 250


LVP45/0.6 6 0,64 18,64 24,36 199,88 10,72 8,21 250
LVP45/0.7 7 0,75 18,64 24,36 236,37 12,68 9,70 250
LVP45/0.7 7 0,75 18,64 24,36 236,37 12,68 9,70 350
Caracteristici geometrice ale secþiunii transversale Caracteristici geometrice ale secþiunii transversale
eficace din încovoiere (ondula superioarã în compresiune) eficace din încovoiere (ondula inferioarã în compresiune)
z Gefc (mm) z Geft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm) z Gefc (mm) z Geft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm)

LVP45/0.5 25,84 17,16 98,38 3,81 5,73 29,28 13,72 110,37 3,77 8,04
LVP45/0.6 24,16 18,83 134,67 5,57 7,15 27,72 15,28 152,17 5,49 9,96
LVP45/0.7 23,49 19,51 168,19 7,16 8,62 26,55 16,45 196,15 7,39 11,92
LVP45/0.7 24,17 18,83 159,22 6,59 8,46 27,72 15,28 179,91 6,49 11,77

Lãþimea utilã=900mm

180 35
Min 20 77 47
Capitolul 8. | Caracteristici secþionale eficace – table cutate

FAÞA COLORATÃ
43

FAÞA NECOLORATÃ A

5
Ri=3
1

t
56.9°
217

Detaliu suprapunere

LTP45 LVP45 LTP45ND LVP45ND LTP20 LVP20 LTP20ND LVP20ND


LTP45 LVP45 LTP45ND LVP45ND LTP20 LVP20 LTP20ND LVP20ND

Dimensiuni secþionale
Notã: Oþel galvanizat
L u (mm) tn (mm) t (mm) b1 (mm) b2 (mm) bt (mm) h (mm) ri (mm) FeE 250G+Z ºi
FeE 350G+Z conform
LTP45/0.5 900 0,5 0,417 77 47 180 43 3 SR EN 10142+A1:2000,
LTP45/0.6 900 0,6 0,509 77 47 180 43 3
SR EN 10147:1993
LTP45/0.7 900 0,7 0,602 77 47 180 43 3
LTP45/0.7 900 0,7 0,602 77 47 180 43 3
Caracteristici geometrice ale secþiunii brute
2 2
G (kg/m ) A (mm /mm) z Gc (mm) z Gt (mm) Iy (mm4/mm) Wy.c (mm3/mm) Wy.t (mm3/mm) fyb (N/mm2)

LTP45/0.5 5 0,52 24,36 18,64 163,77 6,72 8,79 250


LTP45/0.6 6 0,64 24,36 18,64 199,88 8,21 10,72 250
LTP45/0.7 7 0,75 24,36 18,64 236,37 9,70 12,68 250
LTP45/0.7 7 0,75 24,36 18,64 236,37 9,70 12,68 350
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple

Caracteristici geometrice ale secþiunii transversale Caracteristici geometrice ale secþiunii transversale
eficace din încovoiere (ondula superioarã în compresiune) eficace din încovoiere (ondula inferioarã în compresiune)
z Gefc (mm) z Geft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm) z Gefc (mm) z Geft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm)

LTP45/0.5 29,28 13,72 110,37 3,77 8,04 25,84 17,16 98,38 3,81 5,73
LTP45/0.6 27,72 15,28 152,17 5,49 9,96 24,16 18,83 134,67 5,57 7,15
LTP45/0.7 26,55 16,45 196,15 7,39 11,92 23,49 19,51 168,19 7,16 8,62
LTP45/0.7 27,72 15,28 179,91 6,49 11,77 24,17 18,83 159,22 6,59 8,46

Lãþimea utilã=900mm
35 180

47 FAÞA COLORATÃ

43
B
FAÞA NECOLORATÃ
Mi

77
n8

RI 3

6
6.5

Detaliu suprapunere
218
SISTEM STATIC NR. 1 – TABLE CUTATE
Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LTP20/0.4 250 1 7,51 4,22 2,70 2,23 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,83 0,68 0,56 0,47 0,40 0,34 0,30
2 7,22 4,06 2,60 2,15 1,81 1,54 1,33 1,16 1,02 0,80 0,65 0,54 0,45 0,38 0,33 0,29
3 9,27 3,91 2,00 1,50 1,16 0,91 0,73 0,59 0,49 0,34 0,25 0,19 0,14 0,11 0,09 0,07
4 6,96 2,93 1,50 1,13 0,87 0,68 0,55 0,45 0,37 0,26 0,19 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06
5 4,64 1,96 1,00 0,75 0,58 0,46 0,36 0,30 0,24 0,17 0,13 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04

LTP20/0.5 250 1 10,05 5,65 3,62 2,99 2,51 2,14 1,85 1,61 1,41 1,12 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40
2 9,95 5,60 3,58 2,96 2,49 2,12 1,83 1,59 1,40 1,11 0,90 0,74 0,62 0,53 0,46 0,40
3 12,17 5,13 2,63 1,98 1,52 1,20 0,96 0,78 0,64 0,45 0,33 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10
4 9,13 3,85 1,97 1,48 1,14 0,90 0,72 0,58 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14 0,11 0,09 0,07
5 6,09 2,57 1,31 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10 0,07 0,06 0,05
Capitolul 8. | Tabele de calcul table cutate

LTP20/0.6 250 1 13,54 7,61 4,87 4,03 3,38 2,88 2,49 2,17 1,90 1,50 1,22 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54
2 13,84 7,78 4,98 4,12 3,46 2,95 2,54 2,21 1,95 1,54 1,25 1,03 0,86 0,74 0,64 0,55
3 15,98 6,74 3,45 2,59 2,00 1,57 1,26 1,02 0,84 0,59 0,43 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13
4 11,98 5,06 2,59 1,94 1,50 1,18 0,94 0,77 0,63 0,44 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10
5 7,99 3,37 1,73 1,30 1,00 0,79 0,63 0,51 0,42 0,30 0,22 0,16 0,12 0,10 0,08 0,06

LTP20/0.7 250 1 16,77 9,43 6,04 4,99 4,19 3,57 3,08 2,68 2,36 1,86 1,51 1,25 1,05 0,89 0,77 0,67
2 17,78 10,00 6,40 5,29 4,44 3,79 3,27 2,84 2,50 1,98 1,60 1,32 1,11 0,95 0,82 0,71
3 19,50 8,23 4,21 3,17 2,44 1,92 1,54 1,25 1,03 0,72 0,53 0,40 0,30 0,24 0,19 0,16
4 14,63 6,17 3,16 2,37 1,83 1,44 1,15 0,94 0,77 0,54 0,39 0,30 0,23 0,18 0,14 0,12
5 9,75 4,11 2,11 1,58 1,22 0,96 0,77 0,62 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15 0,12 0,10 0,08

LTP20/0.7 350 1 22,06 12,41 7,94 6,56 5,52 4,70 4,05 3,53 3,10 2,45 1,99 1,64 1,38 1,17 1,01 0,88
2 22,56 12,69 8,12 6,71 5,64 4,80 4,14 3,61 3,17 2,51 2,03 1,68 1,41 1,20 1,04 0,90
3 18,63 7,86 4,02 3,02 2,33 1,83 1,47 1,19 0,98 0,69 0,50 0,38 0,29 0,23 0,18 0,15
4 13,97 5,89 3,02 2,27 1,75 1,37 1,10 0,89 0,74 0,52 0,38 0,28 0,22 0,17 0,14 0,11
5 9,31 3,93 2,01 1,51 1,16 0,92 0,73 0,60 0,49 0,34 0,25 0,19 0,15 0,11 0,09 0,07
219
Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Partea III.

LVP20/0.4 250 1 7,22 4,06 2,60 2,15 1,81 1,54 1,33 1,16 1,02 0,80 0,65 0,54 0,45 0,38 0,33 0,29
2 7,53 4,23 2,71 2,24 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,84 0,68 0,56 0,47 0,40 0,35 0,30
3 6,89 2,91 1,49 1,12 0,86 0,68 0,54 0,44 0,36 0,26 0,19 0,14 0,11 0,08 0,07 0,06
4 5,17 2,18 1,12 0,84 0,65 0,51 0,41 0,33 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04
5 3,45 1,45 0,74 0,56 0,43 0,34 0,27 0,22 0,18 0,13 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03

LVP20/0.5 250 1 9,95 5,60 3,58 2,96 2,49 2,12 1,83 1,59 1,40 1,11 0,90 0,74 0,62 0,53 0,46 0,40
2 10,05 5,65 3,62 2,99 2,51 2,14 1,85 1,61 1,41 1,12 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40
3 9,10 3,84 1,97 1,48 1,14 0,89 0,72 0,58 0,48 0,34 0,25 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07
4 6,82 2,88 1,47 1,11 0,85 0,67 0,54 0,44 0,36 0,25 0,18 0,14 0,11 0,08 0,07 0,05
5 4,55 1,92 0,98 0,74 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,17 0,12 0,09 0,07 0,06 0,04 0,04
| Tabele de calcul. Exemple

LVP20/0.6 250 1 13,84 7,78 4,98 4,12 3,46 2,95 2,54 2,21 1,95 1,54 1,25 1,03 0,86 0,74 0,64 0,55
2 13,54 7,61 4,87 4,03 3,38 2,88 2,49 2,17 1,90 1,50 1,22 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54
3 12,07 5,09 2,61 1,96 1,51 1,19 0,95 0,77 0,64 0,45 0,33 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10
4 9,05 3,82 1,95 1,47 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48 0,34 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07
5 6,03 2,55 1,30 0,98 0,75 0,59 0,47 0,39 0,32 0,22 0,16 0,12 0,09 0,07 0,06 0,05

LVP20/0.7 250 1 17,78 9,43 6,04 4,99 4,19 3,57 3,08 2,68 2,36 1,86 1,51 1,25 1,05 0,89 0,77 0,67
2 16,77 10,00 6,40 5,29 4,44 3,79 3,27 2,84 2,50 1,98 1,60 1,32 1,11 0,95 0,82 0,71
3 14,89 6,28 3,22 2,42 1,86 1,46 1,17 0,95 0,79 0,55 0,40 0,30 0,23 0,18 0,15 0,12
4 11,17 4,71 2,41 1,81 1,40 1,10 0,88 0,71 0,59 0,41 0,30 0,23 0,17 0,14 0,11 0,09
5 7,45 3,14 1,61 1,21 0,93 0,73 0,59 0,48 0,39 0,28 0,20 0,15 0,12 0,09 0,07 0,06

LVP20/0.7 350 1 22,56 12,69 8,12 6,71 5,64 4,80 4,14 3,61 3,17 2,51 2,03 1,68 1,41 1,20 1,04 0,90
2 22,06 12,41 7,94 6,56 5,52 4,70 4,05 3,53 3,10 2,45 1,99 1,64 1,38 1,17 1,01 0,88
3 14,06 5,93 3,04 2,28 1,76 1,38 1,11 0,90 0,74 0,52 0,38 0,29 0,22 0,17 0,14 0,11
4 10,54 4,45 2,28 1,71 1,32 1,04 0,83 0,67 0,56 0,39 0,28 0,21 0,16 0,13 0,10 0,08
5 7,03 2,97 1,52 1,14 0,88 0,69 0,55 0,45 0,37 0,26 0,19 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06

LTP20ND/0.4 250 1 7,32 4,12 2,64 2,18 1,83 1,56 1,35 1,17 1,03 0,81 0,66 0,54 0,46 0,39 0,34 0,29
2 10,25 5,77 3,69 3,05 2,56 2,18 1,88 1,64 1,44 1,14 0,92 0,76 0,64 0,55 0,47 0,41
3 8,87 3,74 1,91 1,44 1,11 0,87 0,70 0,57 0,47 0,33 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07
4 6,65 2,81 1,44 1,08 0,83 0,65 0,52 0,43 0,35 0,25 0,18 0,13 0,10 0,08 0,07 0,05
5 4,43 1,87 0,96 0,72 0,55 0,44 0,35 0,28 0,23 0,16 0,12 0,09 0,07 0,05 0,04 0,04
220
Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LTP20ND/0.5 250 1 9,80 5,51 3,53 2,92 2,45 2,09 1,80 1,57 1,38 1,09 0,88 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39
2 14,34 8,07 5,16 4,27 3,59 3,06 2,63 2,29 2,02 1,59 1,29 1,07 0,90 0,76 0,66 0,57
3 11,64 4,91 2,51 1,89 1,45 1,14 0,92 0,74 0,61 0,43 0,31 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09
4 8,73 3,68 1,89 1,42 1,09 0,86 0,69 0,56 0,46 0,32 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07
5 5,82 2,45 1,26 0,94 0,73 0,57 0,46 0,37 0,31 0,22 0,16 0,12 0,09 0,07 0,06 0,05

LTP20ND/0.6 250 1 13,18 7,41 4,75 3,92 3,30 2,81 2,42 2,11 1,85 1,46 1,19 0,98 0,82 0,70 0,61 0,53
2 20,10 11,31 7,24 5,98 5,03 4,28 3,69 3,22 2,83 2,23 1,81 1,50 1,26 1,07 0,92 0,80
3 15,29 6,45 3,30 2,48 1,91 1,50 1,20 0,98 0,81 0,57 0,41 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12
4 11,47 4,84 2,48 1,86 1,43 1,13 0,90 0,73 0,60 0,42 0,31 0,23 0,18 0,14 0,11 0,09
5 7,64 3,22 1,65 1,24 0,96 0,75 0,60 0,49 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12 0,09 0,08 0,06

LTP20ND/0.7 250 1 16,36 9,20 5,89 4,87 4,09 3,49 3,01 2,62 2,30 1,82 1,47 1,22 1,02 0,87 0,75 0,65
2 25,15 14,15 9,05 7,48 6,29 5,36 4,62 4,02 3,54 2,79 2,26 1,87 1,57 1,34 1,15 1,01
3 18,67 7,88 4,03 3,03 2,33 1,84 1,47 1,19 0,98 0,69 0,50 0,38 0,29 0,23 0,18 0,15
Capitolul 8. | Tabele de calcul table cutate

4 14,00 5,91 3,02 2,27 1,75 1,38 1,10 0,90 0,74 0,52 0,38 0,28 0,22 0,17 0,14 0,11
5 9,34 3,94 2,02 1,52 1,17 0,92 0,73 0,60 0,49 0,35 0,25 0,19 0,15 0,11 0,09 0,07

LTP20ND/0.7 350 1 21,49 12,09 7,74 6,40 5,37 4,58 3,95 3,44 3,02 2,39 1,93 1,60 1,34 1,14 0,99 0,86
2 31,25 17,58 11,25 9,30 7,81 6,66 5,74 5,00 4,39 3,47 2,81 2,32 1,95 1,66 1,44 1,25
3 17,83 7,52 3,85 2,89 2,23 1,75 1,40 1,14 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14
4 13,37 5,64 2,89 2,17 1,67 1,31 1,05 0,86 0,71 0,50 0,36 0,27 0,21 0,16 0,13 0,11
5 8,91 3,76 1,93 1,45 1,11 0,88 0,70 0,57 0,47 0,33 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07

LVP20ND/0.4 250 1 10,25 5,77 3,69 3,05 2,56 2,18 1,88 1,64 1,44 1,14 0,92 0,76 0,64 0,55 0,47 0,41
2 7,32 4,12 2,64 2,18 1,83 1,56 1,35 1,17 1,03 0,81 0,66 0,54 0,46 0,39 0,34 0,29
3 8,46 3,57 1,83 1,37 1,06 0,83 0,67 0,54 0,45 0,31 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07
4 6,35 2,68 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41 0,33 0,24 0,17 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05
5 4,23 1,79 0,91 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,16 0,11 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03

LVP20ND/0.5 250 1 14,34 8,07 5,16 4,27 3,59 3,06 2,63 2,29 2,02 1,59 1,29 1,07 0,90 0,76 0,66 0,57
2 9,80 5,51 3,53 2,92 2,45 2,09 1,80 1,57 1,38 1,09 0,88 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39
3 11,13 4,70 2,40 1,81 1,39 1,09 0,88 0,71 0,59 0,41 0,30 0,23 0,17 0,14 0,11 0,09
4 8,35 3,52 1,80 1,35 1,04 0,82 0,66 0,53 0,44 0,31 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07
5 5,57 2,35 1,20 0,90 0,70 0,55 0,44 0,36 0,29 0,21 0,15 0,11 0,09 0,07 0,05 0,04
221
Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Partea III.

LVP20ND/0.6 250 1 20,10 11,31 7,24 5,98 5,03 4,28 3,69 3,22 2,83 2,23 1,81 1,50 1,26 1,07 0,92 0,80
2 13,18 7,41 4,75 3,92 3,30 2,81 2,42 2,11 1,85 1,46 1,19 0,98 0,82 0,70 0,61 0,53
3 14,61 6,17 3,16 2,37 1,83 1,44 1,15 0,94 0,77 0,54 0,39 0,30 0,23 0,18 0,14 0,12
4 10,96 4,62 2,37 1,78 1,37 1,08 0,86 0,70 0,58 0,41 0,30 0,22 0,17 0,13 0,11 0,09
5 7,31 3,08 1,58 1,19 0,91 0,72 0,58 0,47 0,39 0,27 0,20 0,15 0,11 0,09 0,07 0,06

LVP20ND/0.7 250 1 25,15 14,15 9,05 7,48 6,29 5,36 4,62 4,02 3,54 2,79 2,26 1,87 1,57 1,34 1,15 1,01
2 16,36 9,20 5,89 4,87 4,09 3,49 3,01 2,62 2,30 1,82 1,47 1,22 1,02 0,87 0,75 0,65
3 17,66 7,45 3,81 2,87 2,21 1,74 1,39 1,13 0,93 0,65 0,48 0,36 0,28 0,22 0,17 0,14
4 13,24 5,59 2,86 2,15 1,66 1,30 1,04 0,85 0,70 0,49 0,36 0,27 0,21 0,16 0,13 0,11
5 8,83 3,72 1,91 1,43 1,10 0,87 0,69 0,56 0,47 0,33 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07
| Tabele de calcul. Exemple

LVP20ND/0.7 350 1 31,25 17,58 11,25 9,30 7,81 6,66 5,74 5,00 4,39 3,47 2,81 2,32 1,95 1,66 1,44 1,25
2 21,49 12,09 7,74 6,40 5,37 4,58 3,95 3,44 3,02 2,39 1,93 1,60 1,34 1,14 0,99 0,86
3 16,66 7,03 3,60 2,70 2,08 1,64 1,31 1,07 0,88 0,62 0,45 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13
4 12,50 5,27 2,70 2,03 1,56 1,23 0,98 0,80 0,66 0,46 0,34 0,25 0,20 0,15 0,12 0,10
5 8,33 3,51 1,80 1,35 1,04 0,82 0,66 0,53 0,44 0,31 0,22 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07

LTP45/0.5 250 1 20,15 11,34 7,25 6,00 5,04 4,29 3,70 3,22 2,83 2,24 1,81 1,50 1,26 1,07 0,93 0,81
2 20,40 11,48 7,35 6,07 5,10 4,35 3,75 3,26 2,87 2,27 1,84 1,52 1,28 1,09 0,94 0,82
3 57,75 24,36 12,47 9,37 7,22 5,68 4,55 3,70 3,05 2,14 1,56 1,17 0,90 0,71 0,57 0,46
4 43,31 18,27 9,36 7,03 5,41 4,26 3,41 2,77 2,28 1,60 1,17 0,88 0,68 0,53 0,43 0,35
5 28,87 12,18 6,24 4,69 3,61 2,84 2,27 1,85 1,52 1,07 0,78 0,59 0,45 0,35 0,28 0,23

LTP45/0.6 250 1 29,95 16,85 10,78 8,91 7,49 6,38 5,50 4,79 4,21 3,33 2,70 2,23 1,87 1,59 1,38 1,20
2 30,10 16,93 10,84 8,96 7,53 6,41 5,53 4,82 4,23 3,34 2,71 2,24 1,88 1,60 1,38 1,20
3 80,79 34,08 17,45 13,11 10,10 7,94 6,36 5,17 4,26 2,99 2,18 1,64 1,26 0,99 0,79 0,65
4 60,59 25,56 13,09 9,83 7,57 5,96 4,77 3,88 3,20 2,24 1,64 1,23 0,95 0,74 0,60 0,48
5 40,39 17,04 8,73 6,56 5,05 3,97 3,18 2,59 2,13 1,50 1,09 0,82 0,63 0,50 0,40 0,32

LTP45/0.7 250 1 38,84 21,85 13,98 11,56 9,71 8,27 7,13 6,21 5,46 4,32 3,50 2,89 2,43 2,07 1,78 1,55
2 37,73 21,22 13,58 11,22 9,43 8,04 6,93 6,04 5,31 4,19 3,40 2,81 2,36 2,01 1,73 1,51
3 101,37 42,76 21,90 16,45 12,67 9,97 7,98 6,49 5,35 3,75 2,74 2,06 1,58 1,25 1,00 0,81
4 76,03 32,07 16,42 12,34 9,50 7,47 5,98 4,87 4,01 2,82 2,05 1,54 1,19 0,93 0,75 0,61
5 50,68 21,38 10,95 8,23 6,34 4,98 3,99 3,24 2,67 1,88 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41
222
Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LTP45/0.7 350 1 48,51 27,28 17,46 14,43 12,13 10,33 8,91 7,76 6,82 5,39 4,37 3,61 3,03 2,58 2,23 1,94
2 49,07 27,60 17,67 14,60 12,27 10,45 9,01 7,85 6,90 5,45 4,42 3,65 3,07 2,61 2,25 1,96
3 93,87 39,60 20,28 15,23 11,73 9,23 7,39 6,01 4,95 3,48 2,53 1,90 1,47 1,15 0,92 0,75
4 70,40 29,70 15,21 11,42 8,80 6,92 5,54 4,51 3,71 2,61 1,90 1,43 1,10 0,87 0,69 0,56
5 46,93 19,80 10,14 7,62 5,87 4,61 3,69 3,00 2,47 1,74 1,27 0,95 0,73 0,58 0,46 0,38

LVP45/0.5 250 1 20,40 11,48 7,35 6,07 5,10 4,35 3,75 3,26 2,87 2,27 1,84 1,52 1,28 1,09 0,94 0,82
2 20,15 11,34 7,25 6,00 5,04 4,29 3,70 3,22 2,83 2,24 1,81 1,50 1,26 1,07 0,93 0,81
3 51,41 21,69 11,10 8,34 6,43 5,05 4,05 3,29 2,71 1,90 1,39 1,04 0,80 0,63 0,51 0,41
4 38,56 16,27 8,33 6,26 4,82 3,79 3,04 2,47 2,03 1,43 1,04 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31
5 25,71 10,84 5,55 4,17 3,21 2,53 2,02 1,65 1,36 0,95 0,69 0,52 0,40 0,32 0,25 0,21

LVP45/0.6 250 1 30,10 16,93 10,84 8,96 7,53 6,41 5,53 4,82 4,23 3,34 2,71 2,24 1,88 1,60 1,38 1,20
2 29,95 16,85 10,78 8,91 7,49 6,38 5,50 4,79 4,21 3,33 2,70 2,23 1,87 1,59 1,38 1,20
3 71,03 29,97 15,34 11,53 8,88 6,98 5,59 4,55 3,75 2,63 1,92 1,44 1,11 0,87 0,70 0,57
Capitolul 8. | Tabele de calcul table cutate

4 53,27 22,48 11,51 8,65 6,66 5,24 4,19 3,41 2,81 1,97 1,44 1,08 0,83 0,65 0,52 0,43
5 35,52 14,98 7,67 5,76 4,44 3,49 2,80 2,27 1,87 1,32 0,96 0,72 0,55 0,44 0,35 0,28

LVP45/0.7 250 1 37,73 21,22 13,58 11,22 9,43 8,04 6,93 6,04 5,31 4,19 3,40 2,81 2,36 2,01 1,73 1,51
2 28,23 15,88 10,16 8,40 7,06 6,01 5,19 4,52 3,97 3,14 2,54 2,10 1,76 1,50 1,30 1,13
3 86,98 36,69 18,79 14,11 10,87 8,55 6,85 5,57 4,59 3,22 2,35 1,76 1,36 1,07 0,86 0,70
4 65,23 27,52 14,09 10,59 8,15 6,41 5,13 4,17 3,44 2,42 1,76 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52
5 43,49 18,35 9,39 7,06 5,44 4,28 3,42 2,78 2,29 1,61 1,17 0,88 0,68 0,53 0,43 0,35

LVP45/0.7 350 1 49,07 27,60 17,67 14,60 12,27 10,45 9,01 7,85 6,90 5,45 4,42 3,65 3,07 2,61 2,25 1,96
2 48,51 27,28 17,46 14,43 12,13 10,33 8,91 7,76 6,82 5,39 4,37 3,61 3,03 2,58 2,23 1,94
3 82,82 34,94 17,89 13,44 10,35 8,14 6,52 5,30 4,37 3,07 2,24 1,68 1,29 1,02 0,81 0,66
4 62,11 26,20 13,42 10,08 7,76 6,11 4,89 3,98 3,28 2,30 1,68 1,26 0,97 0,76 0,61 0,50
5 41,41 17,47 8,94 6,72 5,18 4,07 3,26 2,65 2,18 1,53 1,12 0,84 0,65 0,51 0,41 0,33

LTP45ND/0.5 250 1 19,95 11,22 7,18 5,94 4,99 4,25 3,66 3,19 2,81 2,22 1,80 1,48 1,25 1,06 0,92 0,80
2 27,22 15,31 9,80 8,10 6,81 5,80 5,00 4,36 3,83 3,02 2,45 2,02 1,70 1,45 1,25 1,09
3 56,78 23,95 12,26 9,21 7,10 5,58 4,47 3,63 2,99 2,10 1,53 1,15 0,89 0,70 0,56 0,45
4 42,58 17,96 9,20 6,91 5,32 4,19 3,35 2,73 2,25 1,58 1,15 0,86 0,67 0,52 0,42 0,34
5 28,39 11,98 6,13 4,61 3,55 2,79 2,23 1,82 1,50 1,05 0,77 0,58 0,44 0,35 0,28 0,23
223
Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Partea III.

LTP45ND/0.6 250 1 29,65 16,68 10,67 8,82 7,41 6,32 5,45 4,74 4,17 3,29 2,67 2,21 1,85 1,58 1,36 1,19
2 38,99 21,93 14,04 11,60 9,75 8,31 7,16 6,24 5,48 4,33 3,51 2,90 2,44 2,08 1,79 1,56
3 79,47 33,52 17,16 12,90 9,93 7,81 6,26 5,09 4,19 2,94 2,15 1,61 1,24 0,98 0,78 0,64
4 59,60 25,14 12,87 9,67 7,45 5,86 4,69 3,81 3,14 2,21 1,61 1,21 0,93 0,73 0,59 0,48
5 39,73 16,76 8,58 6,45 4,97 3,91 3,13 2,54 2,10 1,47 1,07 0,81 0,62 0,49 0,39 0,32

LTP45ND/0.7 250 1 38,38 21,59 13,82 11,42 9,60 8,18 7,05 6,14 5,40 4,26 3,45 2,85 2,40 2,04 1,76 1,54
2 47,63 26,79 17,15 14,17 11,91 10,15 8,75 7,62 6,70 5,29 4,29 3,54 2,98 2,54 2,19 1,91
3 99,58 42,01 21,51 16,16 12,45 9,79 7,84 6,37 5,25 3,69 2,69 2,02 1,56 1,22 0,98 0,80
4 74,68 31,51 16,13 12,12 9,34 7,34 5,88 4,78 3,94 2,77 2,02 1,51 1,17 0,92 0,73 0,60
5 49,79 21,00 10,75 8,08 6,22 4,89 3,92 3,19 2,63 1,84 1,34 1,01 0,78 0,61 0,49 0,40
| Tabele de calcul. Exemple

LTP45ND/0.7 350 1 48,08 27,05 17,31 14,31 12,02 10,24 8,83 7,69 6,76 5,34 4,33 3,58 3,01 2,56 2,21 1,92
2 61,16 34,40 22,02 18,20 15,29 13,03 11,23 9,79 8,60 6,80 5,50 4,55 3,82 3,26 2,81 2,45
3 92,32 38,95 19,94 14,98 11,54 9,08 7,27 5,91 4,87 3,42 2,49 1,87 1,44 1,13 0,91 0,74
4 69,24 29,21 14,96 11,24 8,65 6,81 5,45 4,43 3,65 2,56 1,87 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55
5 46,16 19,47 9,97 7,49 5,77 4,54 3,63 2,95 2,43 1,71 1,25 0,94 0,72 0,57 0,45 0,37

LVP45ND/0.5 250 1 27,22 15,31 9,80 8,10 6,81 5,80 5,00 4,36 3,83 3,02 2,45 2,02 1,70 1,45 1,25 1,09
2 19,95 11,22 7,18 5,94 4,99 4,25 3,66 3,19 2,81 2,22 1,80 1,48 1,25 1,06 0,92 0,80
3 62,15 26,22 13,42 10,09 7,77 6,11 4,89 3,98 3,28 2,30 1,68 1,26 0,97 0,76 0,61 0,50
4 46,61 19,67 10,07 7,56 5,83 4,58 3,67 2,98 2,46 1,73 1,26 0,95 0,73 0,57 0,46 0,37
5 31,08 13,11 6,71 5,04 3,88 3,06 2,45 1,99 1,64 1,15 0,84 0,63 0,49 0,38 0,31 0,25

LVP45ND/0.6 250 1 38,99 21,93 14,04 11,60 9,75 8,31 7,16 6,24 5,48 4,33 3,51 2,90 2,44 2,08 1,79 1,56
2 29,65 16,68 10,67 8,82 7,41 6,32 5,45 4,74 4,17 3,29 2,67 2,21 1,85 1,58 1,36 1,19
3 83,74 35,33 18,09 13,59 10,47 8,23 6,59 5,36 4,42 3,10 2,26 1,70 1,31 1,03 0,82 0,67
4 62,80 26,49 13,57 10,19 7,85 6,17 4,94 4,02 3,31 2,33 1,70 1,27 0,98 0,77 0,62 0,50
5 41,87 17,66 9,04 6,79 5,23 4,12 3,30 2,68 2,21 1,55 1,13 0,85 0,65 0,51 0,41 0,33

LVP45ND/0.7 250 1 47,63 26,79 17,15 14,17 11,91 10,15 8,75 7,62 6,70 5,29 4,29 3,54 2,98 2,54 2,19 1,91
2 38,38 21,59 13,82 11,42 9,60 8,18 7,05 6,14 5,40 4,26 3,45 2,85 2,40 2,04 1,76 1,54
3 102,70 43,33 22,18 16,67 12,84 10,10 8,08 6,57 5,42 3,80 2,77 2,08 1,60 1,26 1,01 0,82
4 77,03 32,50 16,64 12,50 9,63 7,57 6,06 4,93 4,06 2,85 2,08 1,56 1,20 0,95 0,76 0,62
5 51,35 21,66 11,09 8,33 6,42 5,05 4,04 3,29 2,71 1,90 1,39 1,04 0,80 0,63 0,51 0,41
224
Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LVP45ND/0.7 350 1 61,16 34,40 22,02 18,20 15,29 13,03 11,23 9,79 8,60 6,80 5,50 4,55 3,82 3,26 2,81 2,45
2 48,08 27,05 17,31 14,31 12,02 10,24 8,83 7,69 6,76 5,34 4,33 3,58 3,01 2,56 2,21 1,92
3 95,33 40,22 20,59 15,47 11,92 9,37 7,50 6,10 5,03 3,53 2,57 1,93 1,49 1,17 0,94 0,76
4 71,50 30,16 15,44 11,60 8,94 7,03 5,63 4,58 3,77 2,65 1,93 1,45 1,12 0,88 0,70 0,57
5 47,66 20,11 10,30 7,74 5,96 4,69 3,75 3,05 2,51 1,77 1,29 0,97 0,74 0,59 0,47 0,38

SISTEM STATIC NR. 2 – TABLE CUTATE


Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LTP20/0.4 250 1 5,47 3,41 2,34 1,98 1,70 1,48 1,30 1,15 1,02 0,80 0,65 0,54 0,45 0,38 0,33 0,29
2 7,51 4,22 2,70 2,23 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,83 0,68 0,56 0,47 0,40 0,34 0,30
3 22,36 9,43 4,83 3,63 2,80 2,20 1,76 1,43 1,18 0,83 0,60 0,45 0,35 0,27 0,22 0,18
Capitolul 8. | Tabele de calcul table cutate

4 16,77 7,08 3,62 2,72 2,10 1,65 1,32 1,07 0,88 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,17 0,13
5 11,18 4,72 2,42 1,81 1,40 1,10 0,88 0,72 0,59 0,41 0,30 0,23 0,17 0,14 0,11 0,09

LTP20/0.5 250 1 7,69 4,78 3,27 2,77 2,38 2,06 1,81 1,59 1,40 1,11 0,90 0,74 0,62 0,53 0,46 0,40
2 10,05 5,65 3,62 2,99 2,51 2,14 1,85 1,61 1,41 1,12 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40
3 29,35 12,38 6,34 4,76 3,67 2,89 2,31 1,88 1,55 1,09 0,79 0,60 0,46 0,36 0,29 0,00
4 22,01 9,29 4,75 3,57 2,75 2,16 1,73 1,41 1,16 0,82 0,59 0,45 0,34 0,27 0,22 0,00
5 14,67 6,19 3,17 2,38 1,83 1,44 1,16 0,94 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23 0,18 0,14 0,00

LTP20/0.6 250 1 10,89 6,75 4,60 3,90 3,34 2,90 2,54 2,21 1,95 1,54 1,25 1,03 0,86 0,74 0,64 0,55
2 13,54 7,61 4,87 4,03 3,38 2,88 2,49 2,17 1,90 1,50 1,22 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54
3 38,53 16,25 8,32 6,25 4,82 3,79 3,03 2,47 2,03 1,43 1,04 0,78 0,60 0,47 0,38 0,00
4 28,90 12,19 6,24 4,69 3,61 2,84 2,27 1,85 1,52 1,07 0,78 0,59 0,45 0,36 0,28 0,00
5 19,26 8,13 4,16 3,13 2,41 1,89 1,52 1,23 1,02 0,71 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,00

LTP20/0.7 250 1 14,16 8,76 5,96 5,04 4,32 3,75 3,27 2,84 2,50 1,98 1,60 1,32 1,11 0,95 0,82 0,71
2 16,77 9,43 6,04 4,99 4,19 3,57 3,08 2,68 2,36 1,86 1,51 1,25 1,05 0,89 0,77 0,67
3 47,03 19,84 10,16 7,63 5,88 4,62 3,70 3,01 2,48 1,74 1,27 0,95 0,73 0,58 0,46 0,00
4 35,27 14,88 7,62 5,72 4,41 3,47 2,78 2,26 1,86 1,31 0,95 0,72 0,55 0,43 0,35 0,00
5 23,51 9,92 5,08 3,82 2,94 2,31 1,85 1,50 1,24 0,87 0,63 0,48 0,37 0,29 0,23 0,00
225
Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Partea III.

LTP20/0.7 350 1 17,50 10,88 7,43 6,29 5,40 4,68 4,10 3,61 3,17 2,51 2,03 1,68 1,41 1,20 1,04 0,90
2 22,06 12,41 7,94 6,56 5,52 4,70 4,05 3,53 3,10 2,45 1,99 1,64 1,38 1,17 1,01 0,88
3 44,91 18,95 9,70 7,29 5,61 4,42 3,54 2,87 2,37 1,66 1,21 0,91 0,70 0,55 0,44 0,00
4 33,69 14,21 7,28 5,47 4,21 3,31 2,65 2,16 1,78 1,25 0,91 0,68 0,53 0,41 0,33 0,00
5 22,46 9,47 4,85 3,64 2,81 2,21 1,77 1,44 1,18 0,83 0,61 0,46 0,35 0,28 0,22 0,00

LVP20/0.4 250 1 5,60 3,51 2,41 2,04 1,76 1,53 1,34 1,18 1,05 0,84 0,68 0,56 0,47 0,40 0,35 0,30
2 7,22 4,06 2,60 2,15 1,81 1,54 1,33 1,16 1,02 0,80 0,65 0,54 0,45 0,38 0,33 0,29
3 16,62 7,01 3,59 2,70 2,08 1,63 1,31 1,06 0,88 0,62 0,45 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13
4 12,47 5,26 2,69 2,02 1,56 1,23 0,98 0,80 0,66 0,46 0,34 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10
5 8,31 3,51 1,80 1,35 1,04 0,82 0,65 0,53 0,44 0,31 0,22 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07
| Tabele de calcul. Exemple

LVP20/0.5 250 1 7,74 4,82 3,29 2,79 2,39 2,08 1,82 1,61 1,41 1,12 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40
2 9,95 5,60 3,58 2,96 2,49 2,12 1,83 1,59 1,40 1,11 0,90 0,74 0,62 0,53 0,46 0,40
3 21,94 9,26 4,74 3,56 2,74 2,16 1,73 1,40 1,16 0,81 0,59 0,45 0,34 0,27 0,22 0,18
4 16,46 6,94 3,55 2,67 2,06 1,62 1,30 1,05 0,87 0,61 0,44 0,33 0,26 0,20 0,16 0,13
5 10,97 4,63 2,37 1,78 1,37 1,08 0,86 0,70 0,58 0,41 0,30 0,22 0,17 0,13 0,11 0,09

LVP20/0.6 250 1 10,74 6,65 4,53 3,83 3,29 2,85 2,49 2,17 1,90 1,50 1,22 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54
2 13,84 7,78 4,98 4,12 3,46 2,95 2,54 2,21 1,95 1,54 1,25 1,03 0,86 0,74 0,64 0,55
3 29,09 12,27 6,28 4,72 3,64 2,86 2,29 1,86 1,53 1,08 0,79 0,59 0,45 0,36 0,29 0,23
4 21,82 9,21 4,71 3,54 2,73 2,15 1,72 1,40 1,15 0,81 0,59 0,44 0,34 0,27 0,21 0,17
5 14,55 6,14 3,14 2,36 1,82 1,43 1,15 0,93 0,77 0,54 0,39 0,30 0,23 0,18 0,14 0,12

LVP20/0.7 250 1 13,63 8,76 5,96 5,04 4,32 3,75 3,27 2,84 2,50 1,98 1,60 1,32 1,11 0,95 0,82 0,71
2 17,78 9,43 6,04 4,99 4,19 3,57 3,08 2,68 2,36 1,86 1,51 1,25 1,05 0,89 0,77 0,67
3 35,91 15,15 7,76 5,83 4,49 3,53 2,83 2,30 1,89 1,33 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29
4 26,93 11,36 5,82 4,37 3,37 2,65 2,12 1,72 1,42 1,00 0,73 0,55 0,42 0,33 0,27 0,22
5 17,96 7,58 3,88 2,91 2,24 1,77 1,41 1,15 0,95 0,67 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14

LVP20/0.7 350 1 17,26 10,71 7,31 6,19 5,31 4,60 4,03 3,53 3,10 2,45 1,99 1,64 1,38 1,17 1,01 0,88
2 22,56 12,69 8,12 6,71 5,64 4,80 4,14 3,61 3,17 2,51 2,03 1,68 1,41 1,20 1,04 0,90
3 33,90 14,30 7,32 5,50 4,24 3,33 2,67 2,17 1,79 1,26 0,92 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27
4 25,42 10,72 5,49 4,13 3,18 2,50 2,00 1,63 1,34 0,94 0,69 0,52 0,40 0,31 0,25 0,20
5 16,95 7,15 3,66 2,75 2,12 1,67 1,33 1,08 0,89 0,63 0,46 0,34 0,26 0,21 0,17 0,14
226
Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LTP20ND/0.4 250 1 6,66 4,26 2,97 2,53 2,19 1,91 1,69 1,50 1,34 1,09 0,90 0,76 0,64 0,55 0,47 0,41
2 7,32 4,12 2,64 2,18 1,83 1,56 1,35 1,17 1,03 0,81 0,66 0,54 0,46 0,39 0,34 0,29
3 21,38 9,02 4,62 3,47 2,67 2,10 1,68 1,37 1,13 0,79 0,58 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17
4 16,03 6,76 3,46 2,60 2,00 1,58 1,26 1,03 0,85 0,59 0,43 0,33 0,25 0,20 0,16 0,13
5 10,69 4,51 2,31 1,73 1,34 1,05 0,84 0,68 0,56 0,40 0,29 0,22 0,17 0,13 0,11 0,09

LTP20ND/0.5 250 1 9,49 6,05 4,21 3,59 3,10 2,71 2,38 2,12 1,89 1,54 1,27 1,07 0,90 0,76 0,66 0,57
2 9,80 5,51 3,53 2,92 2,45 2,09 1,80 1,57 1,38 1,09 0,88 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39
3 28,06 11,84 6,06 4,55 3,51 2,76 2,21 1,80 1,48 1,04 0,76 0,57 0,44 0,34 0,28 0,22
4 21,05 8,88 4,55 3,42 2,63 2,07 1,66 1,35 1,11 0,78 0,57 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17
5 14,03 5,92 3,03 2,28 1,75 1,38 1,10 0,90 0,74 0,52 0,38 0,28 0,22 0,17 0,14 0,11

LTP20ND/0.6 250 1 13,55 8,62 5,98 5,10 4,40 3,84 3,38 3,00 2,68 2,17 1,80 1,50 1,26 1,07 0,92 0,80
2 13,18 7,41 4,75 3,92 3,30 2,81 2,42 2,11 1,85 1,46 1,19 0,98 0,82 0,70 0,61 0,53
3 36,86 15,55 7,96 5,98 4,61 3,62 2,90 2,36 1,94 1,37 1,00 0,75 0,58 0,45 0,36 0,29
Capitolul 8. | Tabele de calcul table cutate

4 27,65 11,66 5,97 4,49 3,46 2,72 2,18 1,77 1,46 1,02 0,75 0,56 0,43 0,34 0,27 0,22
5 18,43 7,78 3,98 2,99 2,30 1,81 1,45 1,18 0,97 0,68 0,50 0,37 0,29 0,23 0,18 0,15

LTP20ND/0.7 250 1 17,41 11,02 7,63 6,50 5,60 4,88 4,29 3,80 3,39 2,75 2,26 1,87 1,57 1,34 1,15 1,01
2 16,36 9,20 5,89 4,87 4,09 3,49 3,01 2,62 2,30 1,82 1,47 1,22 1,02 0,87 0,75 0,65
3 45,02 18,99 9,72 7,31 5,63 4,43 3,54 2,88 2,37 1,67 1,22 0,91 0,70 0,55 0,44 0,36
4 33,77 14,25 7,29 5,48 4,22 3,32 2,66 2,16 1,78 1,25 0,91 0,68 0,53 0,41 0,33 0,27
5 22,51 9,50 4,86 3,65 2,81 2,21 1,77 1,44 1,19 0,83 0,61 0,46 0,35 0,28 0,22 0,18

LTP20ND/0.7 350 1 21,16 13,44 9,33 7,95 6,86 5,98 5,27 4,67 4,17 3,39 2,80 2,32 1,95 1,66 1,44 1,25
2 21,49 12,09 7,74 6,40 5,37 4,58 3,95 3,44 3,02 2,39 1,93 1,60 1,34 1,14 0,99 0,86
3 42,98 18,13 9,28 6,98 5,37 4,23 3,38 2,75 2,27 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34
4 32,24 13,60 6,96 5,23 4,03 3,17 2,54 2,06 1,70 1,19 0,87 0,65 0,50 0,40 0,32 0,26
5 21,49 9,07 4,64 3,49 2,69 2,11 1,69 1,38 1,13 0,80 0,58 0,44 0,34 0,26 0,21 0,17

LVP20ND/0.4 250 1 5,51 3,44 2,36 2,00 1,72 1,49 1,31 1,16 1,03 0,81 0,66 0,54 0,46 0,39 0,34 0,29
2 10,25 5,77 3,69 3,05 2,56 2,18 1,88 1,64 1,44 1,14 0,92 0,76 0,64 0,55 0,47 0,41
3 20,40 8,61 4,41 3,31 2,55 2,01 1,61 1,31 1,08 0,76 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16
4 15,30 6,46 3,31 2,48 1,91 1,50 1,20 0,98 0,81 0,57 0,41 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12
5 10,20 4,30 2,20 1,66 1,28 1,00 0,80 0,65 0,54 0,38 0,28 0,21 0,16 0,13 0,10 0,08
227
Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Partea III.

LVP20ND/0.5 250 1 7,62 4,73 3,23 2,74 2,35 2,04 1,78 1,57 1,38 1,09 0,88 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39
2 14,34 8,07 5,16 4,27 3,59 3,06 2,63 2,29 2,02 1,59 1,29 1,07 0,90 0,76 0,66 0,57
3 26,84 11,32 5,80 4,36 3,35 2,64 2,11 1,72 1,42 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21
4 20,13 8,49 4,35 3,27 2,52 1,98 1,58 1,29 1,06 0,75 0,54 0,41 0,31 0,25 0,20 0,16
5 13,42 5,66 2,90 2,18 1,68 1,32 1,06 0,86 0,71 0,50 0,36 0,27 0,21 0,16 0,13 0,11

LVP20ND/0.6 250 1 10,56 6,53 4,44 3,76 3,22 2,79 2,42 2,11 1,85 1,46 1,19 0,98 0,82 0,70 0,61 0,53
2 20,10 11,31 7,24 5,98 5,03 4,28 3,69 3,22 2,83 2,23 1,81 1,50 1,26 1,07 0,92 0,80
3 35,24 14,87 7,61 5,72 4,41 3,46 2,77 2,26 1,86 1,31 0,95 0,71 0,55 0,43 0,35 0,28
4 26,43 11,15 5,71 4,29 3,30 2,60 2,08 1,69 1,39 0,98 0,71 0,54 0,41 0,32 0,26 0,21
5 17,62 7,43 3,81 2,86 2,20 1,73 1,39 1,13 0,93 0,65 0,48 0,36 0,28 0,22 0,17 0,14
| Tabele de calcul. Exemple

LVP20ND/0.7 250 1 13,42 8,26 5,60 4,73 4,05 3,49 3,01 2,62 2,30 1,82 1,47 1,22 1,02 0,87 0,75 0,65
2 25,15 14,15 9,05 7,48 6,29 5,36 4,62 4,02 3,54 2,79 2,26 1,87 1,57 1,34 1,15 1,01
3 42,57 17,96 9,20 6,91 5,32 4,19 3,35 2,72 2,25 1,58 1,15 0,86 0,67 0,52 0,42 0,34
4 31,93 13,47 6,90 5,18 3,99 3,14 2,51 2,04 1,68 1,18 0,86 0,65 0,50 0,39 0,31 0,26
5 21,29 8,98 4,60 3,45 2,66 2,09 1,68 1,36 1,12 0,79 0,57 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17

LVP20ND/0.7 350 1 16,98 10,52 7,17 6,07 5,20 4,51 3,95 3,44 3,02 2,39 1,93 1,60 1,34 1,14 0,99 0,86
2 31,25 17,58 11,25 9,30 7,81 6,66 5,74 5,00 4,39 3,47 2,81 2,32 1,95 1,66 1,44 1,25
3 40,17 16,95 8,68 6,52 5,02 3,95 3,16 2,57 2,12 1,49 1,08 0,81 0,63 0,49 0,40 0,32
4 30,13 12,71 6,51 4,89 3,77 2,96 2,37 1,93 1,59 1,12 0,81 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24
5 20,09 8,47 4,34 3,26 2,51 1,97 1,58 1,29 1,06 0,74 0,54 0,41 0,31 0,25 0,20 0,16

LTP45/0.5 250 1 8,61 5,80 4,22 3,66 3,22 2,85 2,54 2,29 2,07 1,71 1,44 1,24 1,07 0,93 0,82 0,73
2 20,15 11,34 7,25 6,00 5,04 4,29 3,70 3,22 2,83 2,24 1,81 1,50 1,26 1,07 0,93 0,81
3 139,24 58,74 30,08 22,60 17,41 13,69 10,96 8,91 7,34 5,16 3,76 2,82 2,18 1,71 1,37 1,11
4 104,43 44,06 22,56 16,95 13,05 10,27 8,22 6,68 5,51 3,87 2,82 2,12 1,63 1,28 1,03 0,84
5 69,62 29,37 15,04 11,30 8,70 6,84 5,48 4,46 3,67 2,58 1,88 1,41 1,09 0,86 0,69 0,56

LTP45/0.6 250 1 12,61 8,51 6,18 5,38 4,72 4,18 3,73 3,36 3,03 2,52 2,12 1,82 1,57 1,37 1,21 1,08
2 29,95 16,85 10,78 8,91 7,49 6,38 5,50 4,79 4,21 3,33 2,70 2,23 1,87 1,59 1,38 1,20
3 194,80 82,18 42,08 31,61 24,35 19,15 15,33 12,47 10,27 7,21 5,26 3,95 3,04 2,39 1,92 1,56
4 146,10 61,64 31,56 23,71 18,26 14,36 11,50 9,35 7,70 5,41 3,94 2,96 2,28 1,80 1,44 1,17
5 97,40 41,09 21,04 15,81 12,18 9,58 7,67 6,23 5,14 3,61 2,63 1,98 1,52 1,20 0,96 0,78
228
Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LTP45/0.7 250 1 16,39 11,02 7,99 6,93 6,08 5,38 4,80 4,31 3,89 3,22 2,72 2,32 2,01 1,75 1,54 1,37
2 38,84 21,85 13,98 11,56 9,71 8,27 7,13 6,21 5,46 4,32 3,50 2,89 2,43 2,07 1,78 1,55
3 244,42 103,12 52,80 39,67 30,55 24,03 19,24 15,64 12,89 9,05 6,60 4,96 3,82 3,00 2,41 1,96
4 183,32 77,34 39,60 29,75 22,91 18,02 14,43 11,73 9,67 6,79 4,95 3,72 2,86 2,25 1,80 1,47
5 122,21 51,56 26,40 19,83 15,28 12,02 9,62 7,82 6,44 4,53 3,30 2,48 1,91 1,50 1,20 0,98

LTP45/0.7 350 1 20,03 13,55 9,87 8,59 7,55 6,69 5,98 5,38 4,86 4,04 3,41 2,92 2,53 2,21 1,95 1,74
2 48,51 27,28 17,46 14,43 12,13 10,33 8,91 7,76 6,82 5,39 4,37 3,61 3,03 2,58 2,23 1,94
3 226,34 95,49 48,89 36,73 28,29 22,25 17,82 14,49 11,94 8,38 6,11 4,59 3,54 2,78 2,23 1,81
4 169,75 71,61 36,67 27,55 21,22 16,69 13,36 10,86 8,95 6,29 4,58 3,44 2,65 2,09 1,67 1,36
5 113,17 47,74 24,44 18,37 14,15 11,13 8,91 7,24 5,97 4,19 3,06 2,30 1,77 1,39 1,11 0,91

LVP45/0.5 250 1 8,57 5,77 4,19 3,64 3,20 2,83 2,53 2,27 2,05 1,70 1,43 1,23 1,06 0,93 0,82 0,73
2 20,40 11,48 7,35 6,07 5,10 4,35 3,75 3,26 2,87 2,27 1,84 1,52 1,28 1,09 0,94 0,82
3 123,96 52,30 26,78 20,12 15,50 12,19 9,76 7,93 6,54 4,59 3,35 2,51 1,94 1,52 1,22 0,99
Capitolul 8. | Tabele de calcul table cutate

4 92,97 39,22 20,08 15,09 11,62 9,14 7,32 5,95 4,90 3,44 2,51 1,89 1,45 1,14 0,91 0,74
5 61,98 26,15 13,39 10,06 7,75 6,09 4,88 3,97 3,27 2,30 1,67 1,26 0,97 0,76 0,61 0,50

LVP45/0.6 250 1 12,59 8,49 6,17 5,36 4,71 4,17 3,72 3,35 3,02 2,51 2,12 1,81 1,57 1,37 1,21 1,07
2 30,10 16,93 10,84 8,96 7,53 6,41 5,53 4,82 4,23 3,34 2,71 2,24 1,88 1,60 1,38 1,20
3 171,28 72,26 37,00 27,80 21,41 16,84 13,48 10,96 9,03 6,34 4,62 3,47 2,68 2,10 1,69 1,37
4 128,46 54,19 27,75 20,85 16,06 12,63 10,11 8,22 6,77 4,76 3,47 2,61 2,01 1,58 1,26 1,03
5 85,64 36,13 18,50 13,90 10,70 8,42 6,74 5,48 4,52 3,17 2,31 1,74 1,34 1,05 0,84 0,69

LVP45/0.7 250 1 14,68 9,67 6,90 5,95 5,18 4,56 4,05 3,62 3,25 2,67 2,23 1,90 1,63 1,42 1,25 1,10
2 37,73 21,22 13,58 11,22 9,43 8,04 6,93 6,04 5,31 4,19 3,40 2,81 2,36 2,01 1,73 1,51
3 209,72 88,48 45,30 34,03 26,22 20,62 16,51 13,42 11,06 7,77 5,66 4,25 3,28 2,58 2,06 1,68
4 157,29 66,36 33,98 25,53 19,66 15,46 12,38 10,07 8,29 5,83 4,25 3,19 2,46 1,93 1,55 1,26
5 104,86 44,24 22,65 17,02 13,11 10,31 8,25 6,71 5,53 3,88 2,83 2,13 1,64 1,29 1,03 0,84

LVP45/0.7 350 1 19,95 13,48 9,82 8,54 7,51 6,65 5,94 5,34 4,83 4,01 3,39 2,90 2,51 2,20 1,94 1,72
2 49,07 27,60 17,67 14,60 12,27 10,45 9,01 7,85 6,90 5,45 4,42 3,65 3,07 2,61 2,25 1,96
3 199,69 84,24 43,13 32,41 24,96 19,63 15,72 12,78 10,53 7,40 5,39 4,05 3,12 2,45 1,96 1,60
4 149,77 63,18 32,35 24,30 18,72 14,72 11,79 9,59 7,90 5,55 4,04 3,04 2,34 1,84 1,47 1,20
5 99,84 42,12 21,57 16,20 12,48 9,82 7,86 6,39 5,27 3,70 2,70 2,03 1,56 1,23 0,98 0,80
229
Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Partea III.

LTP45ND/0.5 350 1 9,40 6,46 4,76 4,17 3,68 3,28 2,94 2,66 2,41 2,02 1,72 1,48 1,29 1,13 1,00 0,89
2 19,95 11,22 7,18 5,94 4,99 4,25 3,66 3,19 2,81 2,22 1,80 1,48 1,25 1,06 0,92 0,80
3 136,90 57,76 29,57 22,22 17,11 13,46 10,78 8,76 7,22 5,07 3,70 2,78 2,14 1,68 1,35 1,10
4 102,68 43,32 22,18 16,66 12,83 10,09 8,08 6,57 5,41 3,80 2,77 2,08 1,60 1,26 1,01 0,82
5 68,45 28,88 14,79 11,11 8,56 6,73 5,39 4,38 3,61 2,54 1,85 1,39 1,07 0,84 0,67 0,55

LTP45ND/0.6 250 1 13,65 9,36 6,90 6,04 5,33 4,75 4,26 3,84 3,49 2,92 2,48 2,13 1,85 1,63 1,44 1,29
2 29,65 16,68 10,67 8,82 7,41 6,32 5,45 4,74 4,17 3,29 2,67 2,21 1,85 1,58 1,36 1,19
3 191,61 80,84 41,39 31,10 23,95 18,84 15,08 12,26 10,10 7,10 5,17 3,89 2,99 2,35 1,89 1,53
4 143,71 60,63 31,04 23,32 17,96 14,13 11,31 9,20 7,58 5,32 3,88 2,92 2,25 1,77 1,41 1,15
5 95,81 40,42 20,69 15,55 11,98 9,42 7,54 6,13 5,05 3,55 2,59 1,94 1,50 1,18 0,94 0,77
| Tabele de calcul. Exemple

LTP45ND/0.7 250 1 17,67 12,06 8,85 7,73 6,81 6,06 5,43 4,89 4,43 3,70 3,13 2,69 2,34 2,05 1,81 1,62
2 38,38 21,59 13,82 11,42 9,60 8,18 7,05 6,14 5,40 4,26 3,45 2,85 2,40 2,04 1,76 1,54
3 240,10 101,29 51,86 38,96 30,01 23,61 18,90 15,37 12,66 8,89 6,48 4,87 3,75 2,95 2,36 1,92
4 180,08 75,97 38,90 29,22 22,51 17,70 14,18 11,52 9,50 6,67 4,86 3,65 2,81 2,21 1,77 1,44
5 120,05 50,65 25,93 19,48 15,01 11,80 9,45 7,68 6,33 4,45 3,24 2,44 1,88 1,48 1,18 0,96

LTP45ND/0.7 350 1 21,41 14,69 10,82 9,47 8,36 7,45 6,68 6,03 5,47 4,57 3,88 3,34 2,91 2,56 2,26 2,02
2 48,08 27,05 17,31 14,31 12,02 10,24 8,83 7,69 6,76 5,34 4,33 3,58 3,01 2,56 2,21 1,92
3 222,60 93,91 48,08 36,12 27,83 21,89 17,52 14,25 11,74 8,24 6,01 4,52 3,48 2,74 2,19 1,78
4 166,95 70,43 36,06 27,09 20,87 16,41 13,14 10,68 8,80 6,18 4,51 3,39 2,61 2,05 1,64 1,34
5 111,30 46,96 24,04 18,06 13,91 10,94 8,76 7,12 5,87 4,12 3,01 2,26 1,74 1,37 1,10 0,89

LVP45ND/0.5 250 1 8,54 5,75 4,17 3,62 3,18 2,82 2,51 2,26 2,04 1,69 1,42 1,22 1,05 0,92 0,81 0,72
2 27,22 15,31 9,80 8,10 6,81 5,80 5,00 4,36 3,83 3,02 2,45 2,02 1,70 1,45 1,25 1,09
3 149,87 63,22 32,37 24,32 18,73 14,73 11,80 9,59 7,90 5,55 4,05 3,04 2,34 1,84 1,47 1,20
4 112,40 47,42 24,28 18,24 14,05 11,05 8,85 7,19 5,93 4,16 3,03 2,28 1,76 1,38 1,11 0,90
5 74,93 31,61 16,19 12,16 9,37 7,37 5,90 4,80 3,95 2,78 2,02 1,52 1,17 0,92 0,74 0,60

LVP45ND/0.6 250 1 12,54 8,45 6,14 5,34 4,69 4,15 3,70 3,33 3,01 2,49 2,10 1,80 1,56 1,36 1,20 1,07
2 38,99 21,93 14,04 11,60 9,75 8,31 7,16 6,24 5,48 4,33 3,51 2,90 2,44 2,08 1,79 1,56
3 201,91 85,18 43,61 32,77 25,24 19,85 15,89 12,92 10,65 7,48 5,45 4,10 3,15 2,48 1,99 1,62
4 151,43 63,89 32,71 24,58 18,93 14,89 11,92 9,69 7,99 5,61 4,09 3,07 2,37 1,86 1,49 1,21
5 100,96 42,59 21,81 16,38 12,62 9,93 7,95 6,46 5,32 3,74 2,73 2,05 1,58 1,24 0,99 0,81
230
Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LVP45ND/0.7 250 1 16,49 11,10 8,05 6,99 6,14 5,43 4,85 4,35 3,93 3,26 2,75 2,35 2,03 1,77 1,56 1,39
2 47,63 26,79 17,15 14,17 11,91 10,15 8,75 7,62 6,70 5,29 4,29 3,54 2,98 2,54 2,19 1,91
3 247,64 104,47 53,49 40,19 30,96 24,35 19,49 15,85 13,06 9,17 6,69 5,02 3,87 3,04 2,44 1,98
4 185,73 78,36 40,12 30,14 23,22 18,26 14,62 11,89 9,79 6,88 5,01 3,77 2,90 2,28 1,83 1,49
5 123,82 52,24 26,75 20,09 15,48 12,17 9,75 7,92 6,53 4,59 3,34 2,51 1,93 1,52 1,22 0,99

LVP45ND/0.7 350 1 19,89 13,44 9,78 8,50 7,47 6,62 5,92 5,32 4,81 3,99 3,37 2,88 2,50 2,18 1,93 1,71
2 61,16 34,40 22,02 18,20 15,29 13,03 11,23 9,79 8,60 6,80 5,50 4,55 3,82 3,26 2,81 2,45
3 229,86 96,97 49,65 37,30 28,73 22,60 18,09 14,71 12,12 8,51 6,21 4,66 3,59 2,82 2,26 1,84
4 172,40 72,73 37,24 27,98 21,55 16,95 13,57 11,03 9,09 6,39 4,65 3,50 2,69 2,12 1,70 1,38
5 114,93 48,49 24,83 18,65 14,37 11,30 9,05 7,36 6,06 4,26 3,10 2,33 1,80 1,41 1,13 0,92

SISTEM STATIC NR. 3 – TABLE CUTATE


Capitolul 8. | Tabele de calcul table cutate

Profil fy Caz Deschidere


[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LTP20/0.4 250 1 6,21 3,89 2,68 2,27 1,95 1,70 1,49 1,32 1,17 0,94 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34
2 8,76 4,93 3,15 2,61 2,19 1,87 1,61 1,40 1,23 0,97 0,79 0,65 0,55 0,47 0,40 0,35
3 17,01 7,17 3,67 2,76 2,13 1,67 1,34 1,09 0,90 0,63 0,46 0,34 0,27 0,21 0,17 0,14
4 12,76 5,38 2,76 2,07 1,59 1,25 1,00 0,82 0,67 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13 0,10
5 8,50 3,59 1,84 1,38 1,06 0,84 0,67 0,54 0,45 0,31 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07

LTP20/0.5 250 1 8,75 5,47 3,75 3,18 2,73 2,37 2,08 1,84 1,63 1,29 1,04 0,86 0,73 0,62 0,53 0,46
2 11,73 6,60 4,22 3,49 2,93 2,50 2,15 1,88 1,65 1,30 1,06 0,87 0,73 0,62 0,54 0,47
3 22,32 9,42 4,82 3,62 2,79 2,19 1,76 1,43 1,18 0,83 0,60 0,45 0,35 0,27 0,22 0,18
4 16,74 7,06 3,62 2,72 2,09 1,65 1,32 1,07 0,88 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,16 0,13
5 11,16 4,71 2,41 1,81 1,40 1,10 0,88 0,71 0,59 0,41 0,30 0,23 0,17 0,14 0,11 0,09

LTP20/0.6 250 1 12,40 7,72 5,28 4,47 3,84 3,33 2,92 2,58 2,27 1,79 1,45 1,20 1,01 0,86 0,74 0,65
2 15,79 8,88 5,68 4,70 3,95 3,36 2,90 2,53 2,22 1,75 1,42 1,17 0,99 0,84 0,73 0,63
3 29,30 12,36 6,33 4,76 3,66 2,88 2,31 1,88 1,55 1,09 0,79 0,59 0,46 0,36 0,29 0,23
4 21,98 9,27 4,75 3,57 2,75 2,16 1,73 1,41 1,16 0,81 0,59 0,45 0,34 0,27 0,22 0,18
5 14,65 6,18 3,16 2,38 1,83 1,44 1,15 0,94 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23 0,18 0,14 0,12
231
Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Partea III.

LTP20/0.7 250 1 16,13 10,02 6,84 5,79 4,97 4,31 3,78 3,32 2,92 2,30 1,87 1,54 1,30 1,10 0,95 0,83
2 19,56 11,00 7,04 5,82 4,89 4,17 3,59 3,13 2,75 2,17 1,76 1,46 1,22 1,04 0,90 0,78
3 35,77 15,09 7,73 5,80 4,47 3,52 2,82 2,29 1,89 1,32 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29
4 26,83 11,32 5,79 4,35 3,35 2,64 2,11 1,72 1,41 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21
5 17,88 7,54 3,86 2,90 2,24 1,76 1,41 1,14 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14

LTP20/0.7 350 1 19,92 12,43 8,51 7,22 6,20 5,39 4,72 4,17 3,70 2,92 2,37 1,96 1,64 1,40 1,21 1,05
2 25,74 14,48 9,27 7,66 6,43 5,48 4,73 4,12 3,62 2,86 2,32 1,91 1,61 1,37 1,18 1,03
3 34,16 14,41 7,38 5,54 4,27 3,36 2,69 2,19 1,80 1,27 0,92 0,69 0,53 0,42 0,34 0,27
4 25,62 10,81 5,53 4,16 3,20 2,52 2,02 1,64 1,35 0,95 0,69 0,52 0,40 0,31 0,25 0,20
5 17,08 7,21 3,69 2,77 2,14 1,68 1,34 1,09 0,90 0,63 0,46 0,35 0,27 0,21 0,17 0,14
| Tabele de calcul. Exemple

LVP20/0.4 250 1 6,37 4,00 2,75 2,34 2,01 1,75 1,54 1,36 1,21 0,98 0,79 0,65 0,55 0,47 0,40 0,35
2 8,43 4,74 3,03 2,51 2,11 1,79 1,55 1,35 1,18 0,94 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34
3 12,64 5,33 2,73 2,05 1,58 1,24 1,00 0,81 0,67 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,12 0,10
4 9,48 4,00 2,05 1,54 1,19 0,93 0,75 0,61 0,50 0,35 0,26 0,19 0,15 0,12 0,09 0,08
5 6,32 2,67 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,40 0,33 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05

LVP20/0.5 250 1 8,81 5,50 3,77 3,20 2,75 2,39 2,10 1,85 1,65 1,30 1,06 0,87 0,73 0,62 0,54 0,47
2 11,61 6,53 4,18 3,45 2,90 2,47 2,13 1,86 1,63 1,29 1,04 0,86 0,73 0,62 0,53 0,46
3 16,69 7,04 3,60 2,71 2,09 1,64 1,31 1,07 0,88 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,16 0,13
4 12,52 5,28 2,70 2,03 1,56 1,23 0,99 0,80 0,66 0,46 0,34 0,25 0,20 0,15 0,12 0,10
5 8,34 3,52 1,80 1,35 1,04 0,82 0,66 0,53 0,44 0,31 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07

LVP20/0.6 250 1 12,23 7,60 5,19 4,40 3,78 3,28 2,87 2,53 2,22 1,75 1,42 1,17 0,99 0,84 0,73 0,63
2 16,14 9,08 5,81 4,80 4,04 3,44 2,97 2,58 2,27 1,79 1,45 1,20 1,01 0,86 0,74 0,65
3 22,13 9,34 4,78 3,59 2,77 2,18 1,74 1,42 1,17 0,82 0,60 0,45 0,35 0,27 0,22 0,18
4 16,60 7,00 3,58 2,69 2,07 1,63 1,31 1,06 0,88 0,61 0,45 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13
5 11,06 4,67 2,39 1,80 1,38 1,09 0,87 0,71 0,58 0,41 0,30 0,22 0,17 0,14 0,11 0,09

LVP20/0.7 250 1 15,54 10,02 6,84 5,79 4,97 4,31 3,78 3,32 2,92 2,30 1,87 1,54 1,30 1,10 0,95 0,83
2 20,74 11,00 7,04 5,82 4,89 4,17 3,59 3,13 2,75 2,17 1,76 1,46 1,22 1,04 0,90 0,78
3 27,31 11,52 5,90 4,43 3,41 2,69 2,15 1,75 1,44 1,01 0,74 0,55 0,43 0,34 0,27 0,22
4 20,49 8,64 4,42 3,32 2,56 2,01 1,61 1,31 1,08 0,76 0,55 0,42 0,32 0,25 0,20 0,16
5 13,66 5,76 2,95 2,22 1,71 1,34 1,08 0,87 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21 0,17 0,13 0,11
232
Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LVP20/0.7 350 1 19,65 12,24 8,38 7,10 6,10 5,30 4,64 4,10 3,62 2,86 2,32 1,91 1,61 1,37 1,18 1,03
2 26,31 14,80 9,47 7,83 6,58 5,61 4,83 4,21 3,70 2,92 2,37 1,96 1,64 1,40 1,21 1,05
3 25,78 10,88 5,57 4,18 3,22 2,53 2,03 1,65 1,36 0,95 0,70 0,52 0,40 0,32 0,25 0,21
4 19,33 8,16 4,18 3,14 2,42 1,90 1,52 1,24 1,02 0,72 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15
5 12,89 5,44 2,78 2,09 1,61 1,27 1,01 0,82 0,68 0,48 0,35 0,26 0,20 0,16 0,13 0,10

LTP20ND/0.4 250 1 7,53 4,83 3,38 2,89 2,50 2,19 1,93 1,72 1,53 1,25 1,04 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47
2 8,54 4,81 3,08 2,54 2,14 1,82 1,57 1,37 1,20 0,95 0,77 0,64 0,53 0,45 0,39 0,34
3 16,26 6,86 3,51 2,64 2,03 1,60 1,28 1,04 0,86 0,60 0,44 0,33 0,25 0,20 0,16 0,13
4 12,19 5,14 2,63 1,98 1,52 1,20 0,96 0,78 0,64 0,45 0,33 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10
5 8,13 3,43 1,76 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52 0,43 0,30 0,22 0,16 0,13 0,10 0,08 0,07

LTP20ND/0.5 250 1 10,74 6,88 4,80 4,10 3,55 3,10 2,73 2,43 2,17 1,76 1,43 1,18 0,99 0,85 0,73 0,63
2 11,43 6,43 4,12 3,40 2,86 2,44 2,10 1,83 1,61 1,27 1,03 0,85 0,71 0,61 0,52 0,46
3 21,34 9,00 4,61 3,46 2,67 2,10 1,68 1,37 1,13 0,79 0,58 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17
Capitolul 8. | Tabele de calcul table cutate

4 16,01 6,75 3,46 2,60 2,00 1,57 1,26 1,02 0,84 0,59 0,43 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13
5 10,67 4,50 2,31 1,73 1,33 1,05 0,84 0,68 0,56 0,40 0,29 0,22 0,17 0,13 0,11 0,09

LTP20ND/0.6 250 1 15,34 9,80 6,82 5,83 5,04 4,40 3,87 3,42 3,00 2,37 1,92 1,59 1,33 1,14 0,98 0,85
2 15,38 8,65 5,54 4,58 3,84 3,28 2,82 2,46 2,16 1,71 1,38 1,14 0,96 0,82 0,71 0,62
3 28,03 11,83 6,06 4,55 3,50 2,76 2,21 1,79 1,48 1,04 0,76 0,57 0,44 0,34 0,28 0,22
4 21,03 8,87 4,54 3,41 2,63 2,07 1,66 1,35 1,11 0,78 0,57 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17
5 14,02 5,91 3,03 2,27 1,75 1,38 1,10 0,90 0,74 0,52 0,38 0,28 0,22 0,17 0,14 0,11

LTP20ND/0.7 250 1 19,72 12,54 8,71 7,43 6,41 5,59 4,87 4,24 3,73 2,95 2,39 1,97 1,66 1,41 1,22 1,06
2 19,09 10,74 6,87 5,68 4,77 4,07 3,51 3,05 2,68 2,12 1,72 1,42 1,19 1,02 0,88 0,76
3 34,24 14,45 7,40 5,56 4,28 3,37 2,70 2,19 1,81 1,27 0,92 0,69 0,54 0,42 0,34 0,27
4 25,68 10,83 5,55 4,17 3,21 2,52 2,02 1,64 1,35 0,95 0,69 0,52 0,40 0,32 0,25 0,21
5 17,12 7,22 3,70 2,78 2,14 1,68 1,35 1,10 0,90 0,63 0,46 0,35 0,27 0,21 0,17 0,14

LTP20ND/0.7 350 1 23,95 15,29 10,64 9,09 7,85 6,85 6,04 5,36 4,79 3,87 3,13 2,59 2,18 1,85 1,60 1,39
2 25,08 14,11 9,03 7,46 6,27 5,34 4,61 4,01 3,53 2,79 2,26 1,87 1,57 1,34 1,15 1,00
3 32,69 13,79 7,06 5,31 4,09 3,21 2,57 2,09 1,72 1,21 0,88 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26
4 24,52 10,34 5,30 3,98 3,06 2,41 1,93 1,57 1,29 0,91 0,66 0,50 0,38 0,30 0,24 0,20
5 16,35 6,90 3,53 2,65 2,04 1,61 1,29 1,05 0,86 0,61 0,44 0,33 0,26 0,20 0,16 0,13
233
Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Partea III.

LVP20ND/0.4 250 1 6,27 3,93 2,70 2,30 1,97 1,72 1,51 1,33 1,19 0,95 0,77 0,64 0,53 0,45 0,39 0,34
2 11,96 6,73 4,31 3,56 2,99 2,55 2,20 1,91 1,68 1,33 1,08 0,89 0,75 0,64 0,55 0,48
3 15,52 6,55 3,35 2,52 1,94 1,53 1,22 0,99 0,82 0,57 0,42 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12
4 11,64 4,91 2,51 1,89 1,45 1,14 0,92 0,74 0,61 0,43 0,31 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09
5 7,76 3,27 1,68 1,26 0,97 0,76 0,61 0,50 0,41 0,29 0,21 0,16 0,12 0,10 0,08 0,06

LVP20ND/0.5 250 1 8,67 5,41 3,70 3,14 2,70 2,34 2,05 1,82 1,61 1,27 1,03 0,85 0,71 0,61 0,52 0,46
2 16,73 9,41 6,02 4,98 4,18 3,56 3,07 2,68 2,35 1,86 1,51 1,24 1,05 0,89 0,77 0,67
3 20,41 8,61 4,41 3,31 2,55 2,01 1,61 1,31 1,08 0,76 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16
4 15,31 6,46 3,31 2,48 1,91 1,51 1,21 0,98 0,81 0,57 0,41 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12
5 10,21 4,31 2,20 1,66 1,28 1,00 0,80 0,65 0,54 0,38 0,28 0,21 0,16 0,13 0,10 0,08
| Tabele de calcul. Exemple

LVP20ND/0.6 250 1 12,03 7,47 5,09 4,31 3,70 3,21 2,81 2,46 2,16 1,71 1,38 1,14 0,96 0,82 0,71 0,62
2 23,45 13,19 8,44 6,98 5,86 5,00 4,31 3,75 3,30 2,61 2,11 1,74 1,47 1,25 1,08 0,94
3 26,80 11,31 5,79 4,35 3,35 2,64 2,11 1,72 1,41 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21
4 20,10 8,48 4,34 3,26 2,51 1,98 1,58 1,29 1,06 0,74 0,54 0,41 0,31 0,25 0,20 0,16
5 13,40 5,65 2,89 2,17 1,68 1,32 1,05 0,86 0,71 0,50 0,36 0,27 0,21 0,16 0,13 0,11

LVP20ND/0.7 250 1 15,30 9,46 6,43 5,44 4,66 4,04 3,51 3,05 2,68 2,12 1,72 1,42 1,19 1,02 0,88 0,76
2 29,34 16,51 10,56 8,73 7,34 6,25 5,39 4,69 4,13 3,26 2,64 2,18 1,83 1,56 1,35 1,17
3 32,38 13,66 6,99 5,25 4,05 3,18 2,55 2,07 1,71 1,20 0,87 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26
4 24,29 10,25 5,25 3,94 3,04 2,39 1,91 1,55 1,28 0,90 0,66 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19
5 16,19 6,83 3,50 2,63 2,02 1,59 1,27 1,04 0,85 0,60 0,44 0,33 0,25 0,20 0,16 0,13

LVP20ND/0.7 350 1 19,34 12,03 8,22 6,97 5,98 5,19 4,55 4,01 3,53 2,79 2,26 1,87 1,57 1,34 1,15 1,00
2 36,46 20,51 13,13 10,85 9,12 7,77 6,70 5,83 5,13 4,05 3,28 2,71 2,28 1,94 1,67 1,46
3 30,55 12,89 6,60 4,96 3,82 3,00 2,41 1,96 1,61 1,13 0,82 0,62 0,48 0,38 0,30 0,24
4 22,92 9,67 4,95 3,72 2,86 2,25 1,80 1,47 1,21 0,85 0,62 0,46 0,36 0,28 0,23 0,18
5 15,28 6,45 3,30 2,48 1,91 1,50 1,20 0,98 0,81 0,57 0,41 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12

LTP45/0.5 250 1 9,62 6,51 4,75 4,13 3,63 3,22 2,88 2,59 2,34 1,95 1,64 1,41 1,22 1,07 0,94 0,84
2 23,51 13,22 8,46 6,99 5,88 5,01 4,32 3,76 3,31 2,61 2,12 1,75 1,47 1,25 1,08 0,94
3 105,90 44,68 22,88 17,19 13,24 10,41 8,34 6,78 5,58 3,92 2,86 2,15 1,65 1,30 1,04 0,85
4 79,43 33,51 17,16 12,89 9,93 7,81 6,25 5,08 4,19 2,94 2,14 1,61 1,24 0,98 0,78 0,64
5 52,95 22,34 11,44 8,59 6,62 5,21 4,17 3,39 2,79 1,96 1,43 1,07 0,83 0,65 0,52 0,42
234
Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LTP45/0.6 250 1 14,08 9,54 6,96 6,06 5,33 4,73 4,23 3,80 3,44 2,86 2,42 2,07 1,79 1,57 1,39 1,23
2 34,94 19,65 12,58 10,40 8,74 7,44 6,42 5,59 4,91 3,88 3,14 2,60 2,18 1,86 1,60 1,40
3 148,16 62,51 32,00 24,04 18,52 14,57 11,66 9,48 7,81 5,49 4,00 3,01 2,32 1,82 1,46 1,19
4 111,12 46,88 24,00 18,03 13,89 10,92 8,75 7,11 5,86 4,12 3,00 2,25 1,74 1,37 1,09 0,89
5 74,08 31,25 16,00 12,02 9,26 7,28 5,83 4,74 3,91 2,74 2,00 1,50 1,16 0,91 0,73 0,59

LTP45/0.7 250 1 18,33 12,37 9,00 7,83 6,87 6,09 5,44 4,89 4,42 3,67 3,09 2,65 2,29 2,00 1,77 1,57
2 32,94 18,53 11,86 9,80 8,23 7,02 6,05 5,27 4,63 3,66 2,96 2,45 2,06 1,75 1,51 1,32
3 185,90 78,43 40,15 30,17 23,24 18,28 14,63 11,90 9,80 6,89 5,02 3,77 2,90 2,28 1,83 1,49
4 139,42 58,82 30,12 22,63 17,43 13,71 10,98 8,92 7,35 5,16 3,76 2,83 2,18 1,71 1,37 1,12
5 92,95 39,21 20,08 15,08 11,62 9,14 7,32 5,95 4,90 3,44 2,51 1,89 1,45 1,14 0,91 0,74

LTP45/0.7 350 1 22,36 15,19 11,10 9,68 8,52 7,56 6,76 6,09 5,51 4,59 3,88 3,33 2,89 2,53 2,23 1,99
2 56,59 31,83 20,37 16,84 14,15 12,05 10,39 9,05 7,96 6,29 5,09 4,21 3,54 3,01 2,60 2,26
3 172,14 72,62 37,18 27,94 21,52 16,92 13,55 11,02 9,08 6,38 4,65 3,49 2,69 2,12 1,69 1,38
Capitolul 8. | Tabele de calcul table cutate

4 129,11 54,47 27,89 20,95 16,14 12,69 10,16 8,26 6,81 4,78 3,49 2,62 2,02 1,59 1,27 1,03
5 86,07 36,31 18,59 13,97 10,76 8,46 6,78 5,51 4,54 3,19 2,32 1,75 1,34 1,06 0,85 0,69

LVP45/0.5 250 1 9,58 6,48 4,72 4,11 3,61 3,20 2,86 2,57 2,33 1,93 1,63 1,40 1,21 1,06 0,94 0,83
2 23,80 13,39 8,57 7,08 5,95 5,07 4,37 3,81 3,35 2,64 2,14 1,77 1,49 1,27 1,09 0,95
3 94,28 39,78 20,37 15,30 11,79 9,27 7,42 6,03 4,97 3,49 2,55 1,91 1,47 1,16 0,93 0,75
4 70,71 29,83 15,27 11,48 8,84 6,95 5,57 4,53 3,73 2,62 1,91 1,43 1,10 0,87 0,70 0,57
5 47,14 19,89 10,18 7,65 5,89 4,63 3,71 3,02 2,49 1,75 1,27 0,96 0,74 0,58 0,46 0,38

LVP45/0.6 250 1 14,06 9,52 6,95 6,05 5,32 4,72 4,22 3,79 3,43 2,85 2,41 2,06 1,79 1,57 1,38 1,23
2 35,12 19,75 12,64 10,45 8,78 7,48 6,45 5,62 4,94 3,90 3,16 2,61 2,19 1,87 1,61 1,40
3 130,27 54,96 28,14 21,14 16,28 12,81 10,25 8,34 6,87 4,82 3,52 2,64 2,04 1,60 1,28 1,04
4 97,70 41,22 21,10 15,86 12,21 9,61 7,69 6,25 5,15 3,62 2,64 1,98 1,53 1,20 0,96 0,78
5 65,13 27,48 14,07 10,57 8,14 6,40 5,13 4,17 3,43 2,41 1,76 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52

LVP45/0.7 250 1 16,48 10,91 7,81 6,74 5,89 5,19 4,61 4,12 3,71 3,05 2,56 2,17 1,87 1,63 1,43 1,27
2 44,02 24,76 15,85 13,10 11,00 9,38 8,08 7,04 6,19 4,89 3,96 3,27 2,75 2,34 2,02 1,76
3 159,51 67,29 34,45 25,89 19,94 15,68 12,56 10,21 8,41 5,91 4,31 3,24 2,49 1,96 1,57 1,28
4 119,63 50,47 25,84 19,41 14,95 11,76 9,42 7,66 6,31 4,43 3,23 2,43 1,87 1,47 1,18 0,96
5 79,75 33,65 17,23 12,94 9,97 7,84 6,28 5,10 4,21 2,95 2,15 1,62 1,25 0,98 0,78 0,64
235
Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Partea III.

LVP45/0.7 350 1 22,28 15,12 11,05 9,63 8,47 7,52 6,72 6,05 5,48 4,56 3,85 3,30 2,86 2,51 2,22 1,97
2 57,25 32,20 20,61 17,03 14,31 12,20 10,52 9,16 8,05 6,36 5,15 4,26 3,58 3,05 2,63 2,29
3 151,88 64,07 32,81 24,65 18,98 14,93 11,96 9,72 8,01 5,63 4,10 3,08 2,37 1,87 1,49 1,22
4 113,91 48,05 24,60 18,49 14,24 11,20 8,97 7,29 6,01 4,22 3,08 2,31 1,78 1,40 1,12 0,91
5 75,94 32,04 16,40 12,32 9,49 7,47 5,98 4,86 4,00 2,81 2,05 1,54 1,19 0,93 0,75 0,61

LTP45ND/0.5 250 1 10,47 7,22 5,34 4,68 4,14 3,69 3,32 3,00 2,73 2,28 1,94 1,68 1,46 1,29 1,14 1,02
2 23,27 13,09 8,38 6,92 5,82 4,96 4,27 3,72 3,27 2,59 2,09 1,73 1,45 1,24 1,07 0,93
3 104,12 43,93 22,49 16,90 13,02 10,24 8,20 6,66 5,49 3,86 2,81 2,11 1,63 1,28 1,02 0,83
4 78,09 32,95 16,87 12,67 9,76 7,68 6,15 5,00 4,12 2,89 2,11 1,58 1,22 0,96 0,77 0,62
5 52,06 21,96 11,25 8,45 6,51 5,12 4,10 3,33 2,75 1,93 1,41 1,06 0,81 0,64 0,51 0,42
| Tabele de calcul. Exemple

LTP45ND/0.6 250 1 15,19 10,46 7,74 6,78 6,00 5,35 4,80 4,34 3,94 3,30 2,81 2,42 2,11 1,85 1,64 1,47
2 34,59 19,46 12,45 10,29 8,65 7,37 6,35 5,53 4,86 3,84 3,11 2,57 2,16 1,84 1,59 1,38
3 145,73 61,48 31,48 23,65 18,22 14,33 11,47 9,33 7,69 5,40 3,93 2,96 2,28 1,79 1,43 1,17
4 109,30 46,11 23,61 17,74 13,66 10,75 8,60 7,00 5,76 4,05 2,95 2,22 1,71 1,34 1,08 0,87
5 72,87 30,74 15,74 11,83 9,11 7,16 5,74 4,66 3,84 2,70 1,97 1,48 1,14 0,90 0,72 0,58

LTP45ND/0.7 250 1 19,69 13,49 9,94 8,69 7,67 6,83 6,12 5,53 5,02 4,19 3,56 3,06 2,66 2,34 2,07 1,85
2 44,78 25,19 16,12 13,32 11,20 9,54 8,23 7,16 6,30 4,98 4,03 3,33 2,80 2,38 2,06 1,79
3 182,61 77,04 39,44 29,64 22,83 17,95 14,37 11,69 9,63 6,76 4,93 3,70 2,85 2,24 1,80 1,46
4 136,96 57,78 29,58 22,23 17,12 13,47 10,78 8,77 7,22 5,07 3,70 2,78 2,14 1,68 1,35 1,10
5 91,31 38,52 19,72 14,82 11,41 8,98 7,19 5,84 4,82 3,38 2,47 1,85 1,43 1,12 0,90 0,73

LTP45ND/0.7 350 1 23,83 16,41 12,14 10,63 9,40 8,39 7,53 6,81 6,18 5,18 4,40 3,80 3,31 2,91 2,58 2,30
2 56,09 31,55 20,19 16,69 14,02 11,95 10,30 8,98 7,89 6,23 5,05 4,17 3,51 2,99 2,58 2,24
3 169,30 71,42 36,57 27,48 21,16 16,65 13,33 10,84 8,93 6,27 4,57 3,43 2,65 2,08 1,67 1,35
4 126,98 53,57 27,43 20,61 15,87 12,48 10,00 8,13 6,70 4,70 3,43 2,58 1,98 1,56 1,25 1,02
5 84,65 35,71 18,28 13,74 10,58 8,32 6,66 5,42 4,46 3,14 2,29 1,72 1,32 1,04 0,83 0,68

LVP45ND/0.5 250 1 9,55 6,45 4,70 4,09 3,59 3,19 2,85 2,56 2,31 1,92 1,62 1,39 1,20 1,05 0,93 0,83
2 31,76 17,86 11,43 9,45 7,94 6,77 5,83 5,08 4,47 3,53 2,86 2,36 1,98 1,69 1,46 1,27
3 113,98 48,09 24,62 18,50 14,25 11,21 8,97 7,29 6,01 4,22 3,08 2,31 1,78 1,40 1,12 0,91
4 85,49 36,06 18,47 13,87 10,69 8,40 6,73 5,47 4,51 3,17 2,31 1,73 1,34 1,05 0,84 0,68
5 56,99 24,04 12,31 9,25 7,12 5,60 4,49 3,65 3,01 2,11 1,54 1,16 0,89 0,70 0,56 0,46
236
Profil fy Caz Deschidere
[N/mm2] [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LVP45ND/0.6 250 1 14,01 9,49 6,91 6,02 5,29 4,69 4,19 3,77 3,41 2,83 2,39 2,05 1,78 1,55 1,37 1,22
2 45,49 25,59 16,38 13,53 11,37 9,69 8,35 7,28 6,40 5,05 4,09 3,38 2,84 2,42 2,09 1,82
3 153,57 64,79 33,17 24,92 19,20 15,10 12,09 9,83 8,10 5,69 4,15 3,12 2,40 1,89 1,51 1,23
4 115,17 48,59 24,88 18,69 14,40 11,32 9,07 7,37 6,07 4,27 3,11 2,34 1,80 1,42 1,13 0,92
5 76,78 32,39 16,59 12,46 9,60 7,55 6,04 4,91 4,05 2,84 2,07 1,56 1,20 0,94 0,76 0,61

LVP45ND/0.7 250 1 18,43 12,46 9,07 7,89 6,93 6,15 5,49 4,94 4,46 3,70 3,13 2,68 2,32 2,03 1,79 1,59
2 55,56 31,25 20,00 16,53 13,89 11,84 10,21 8,89 7,81 6,17 5,00 4,13 3,47 2,96 2,55 2,22
3 188,35 79,46 40,68 30,57 23,54 18,52 14,83 12,05 9,93 6,98 5,09 3,82 2,94 2,31 1,85 1,51
4 141,26 59,59 30,51 22,92 17,66 13,89 11,12 9,04 7,45 5,23 3,81 2,87 2,21 1,74 1,39 1,13
5 94,17 39,73 20,34 15,28 11,77 9,26 7,41 6,03 4,97 3,49 2,54 1,91 1,47 1,16 0,93 0,75

LVP45ND/0.7 350 1 22,22 15,07 11,01 9,59 8,44 7,49 6,69 6,02 5,45 4,53 3,83 3,28 2,85 2,49 2,20 1,96
2 71,36 40,14 25,69 21,23 17,84 15,20 13,11 11,42 10,03 7,93 6,42 5,31 4,46 3,80 3,28 2,85
3 174,83 73,75 37,76 28,37 21,85 17,19 13,76 11,19 9,22 6,48 4,72 3,55 2,73 2,15 1,72 1,40
Capitolul 8. | Tabele de calcul table cutate

4 131,12 55,32 28,32 21,28 16,39 12,89 10,32 8,39 6,91 4,86 3,54 2,66 2,05 1,61 1,29 1,05
5 87,41 36,88 18,88 14,19 10,93 8,59 6,88 5,59 4,61 3,24 2,36 1,77 1,37 1,07 0,86 0,70
237
9. Exemple

EXEMPLUL 9.1. Dimensionarea unui acoperiº LINDAB


pentru o halã industrialã

9.1.1. Sistem structural

Deschidere L= 24 m
Înãlþime streaºinã = 6 m
Unghi înclinare acoperiº = 5°
Lungime = 48 m
Travee = 6 m

Structura este amplasatã în Timiºoara. Acoperiºul este alcãtuit din douã foi de
tablã prinse pe pane Z amplasate la distanþã de 1.15 m ºi este prevãzut cu termo-
izolaþie. Clasa de importanþã a structurii este III.
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 240

9.1.2. Evaluarea încãrcãrilor

9.1.2.1. Greutatea permanentã

Se considerã pane Z150/2 ºi table LTP20/0.4 pentru exterior, respectiv LVP20/0.4


pentru interior.

Greutatea pe unitate de suprafaþã a acoperiºului:


Tablã exterioarã LTP20/0.4 = 4 kg/m2
Panã Z150/2 = 4.1 kg/ml / 1.15 m = 3.56 kg/m2
Tablã interioarã LVP20/0.4 = 4 kg/m2
Termoizolaþie vatã mineralã = 2 kg/m2
Total = 13.56 kg/m2 = 13.3 daN/m2

Pentru dimensionarea panelor se va considera componenta normalã a acestei


încãrcãri verticale:

gp = 13.3 daN/m2 x cos5o = 13.25 daN/m2 = 0.133 kN/m2

În conformitate cu STAS 10101/0A-77, coeficientul de calcul pentru verificarea la


SLU este 1.10, iar pentru verificarea la SLEN este 1.00.

9.1.2.2. Încãrcarea din zãpadã

În conformitate cu STAS 10101/21-92, intensitatea normatã a încãrcãrii în varian-


ta zãpadã uniform distribuitã este:

– poziþie geograficã: Timiºoara ⇒ zona A pe harta de zonare


⇒ gz= 0.9 kN/m2 (revenire la 10 ani conform paragrafului 2.3/tabelul 1).
– ce= 0.8 (pentru condiþii normale de expunere punctul 2.4)
– czi = 1 (în conformitate cu tabelul 3)

Intensitatea normatã a încãrcãrii din zãpadã este pnz = 0.72 kN/m2

Pentru dimensionarea panelor se va considera componenta normalã a acestei


încãrcãri verticale:
pzn = 0.72 kN/m2 x cos25o = 0.715 kN/m2

Coeficienþii încãrcãrilor, pentru determinarea valorilor de calcul:


Capitolul 9. | Exemple 241

Starea limitã ultimã de rezistenþã ºi stabilitate sub acþiunea grupãrii fundamentale


(SLU):

Starea limitã a exploatãrii normale sub efectul încãrcãrilor totale de exploatare


(SLEN):

9.1.2.3. Încãrcarea din vânt

În conformitate cu STAS 10101/20-90, încãrcarea normatã a componentei norma-


le din vânt este:

– presiunea dinamicã de bazã:


gv = 0.30 kN/m2 (tabelul 1 pentru zona A / Timiºoara)
– coeficientul ch(z) se calculeazã funcþie de înãlþimea deasupra solului:
ch(z) = 1, (amplasamentul tip 1, cu obstacole cu z<10 m)
– coeficientul de rafalã:
β=1.6 (construcþii din categoria C1/curente în conformitate cu paragraful 2.14.2)
– coeficienþii aerodinamici (cni) (tabelul 3), pentru un unghi de 5o sunt respectiv :
cn1 = -0.25 cn2 = -0.4 cn3 = -0.4

Încãrcarea normatã maximã de sucþiune pe acoperiº este:

= -0.192 kN/m2

Coeficienþii încãrcãrilor, pentru determinarea valorilor de calcul:

Starea limitã ultimã de rezistenþã ºi stabilitate sub acþiunea grupãrii fundamentale


(SLU):

γF = γa = 1.20

Starea limitã a exploatãrii normale sub efectul încãrcãrilor totale de exploatare (SLEN):

γ0 = γc = 1.0
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 242

9.1.3. Verificarea panelor

9.1.3.1. Verificarea la starea limitã ultimã (SLU)

Caz 1: încãrcare permanentã + încãrcare presiune

q = 1.1 gp + 2.13 pz = 1.1 · 0.133 + 2.13 · 0.715 = 1.67 kN/m2

Caz 2: încãrcare permanentã + încãrcare sucþiune

q = 1.1 gp - 1.2 pnn = 1.1 · 0.133 - 1.2 · 0.192 = -0.084 kN/m2

Având în vedere cã sunt prevãzute table la ambele tãlpi ale panelor, din tabele se va
considera pentru dimensionarea la SLU doar cazul 1. Astfel, deoarece aceastã situa-
þie presupune doar verificarea de rezistenþã a panelor, se considerã pentru dimensio-
nare încãrcarea maximã care rezultã din combinaþia de încãrcare permanentã ºi pre-
siune (zãpadã), adicã q = 1.67 kN/m2. Încãrcarea distribuitã pe unitatea de lungime
a panei este:

q1 = 1.67 kN/m2 x 1.15 m = 1.92 kN/m

Se considerã schemele statice nr. 3, 5 ºi 6, pentru alegerea soluþiei celei mai econo-
mice.

Schema staticã nr. 3: Se considerã pane continue Z150/2.5. Din tabelul nr. 3
rezultã pentru deschiderea de 6 m încãrcarea capabilã:

2.3 kN/m > 1.92 kN/m Verificã

Schema staticã nr. 5: Se considerã pane continue cu suprapunere pe reazem


Z150/2 + Z150/1.2. Din tabelul nr. 5 rezultã pentru deschiderea de 6 m încãrcarea
capabilã:

2.56 kN/m > 1.92 kN/m Verificã

Schema staticã nr. 6: Se considerã pane continue cu suprapunere pe reazem


Z150/1.5 ºi cu profil suplimentar pe prima deschidere Z150/1. Din tabelul nr. 6
rezultã pentru deschiderea de 6 m încãrcarea capabilã:

2.49 kN/m > 1.92 kN/m Verificã


Capitolul 9. | Exemple 243

9.1.3.2. Verificarea la starea limitã a exploatãrii normale (SLEN)

Caz 1: încãrcare permanentã + încãrcare presiune

q = gp + 1.36 pz = 0.133 + 1.36 · 0.715 = 1.105 kN/m2

Caz 2: încãrcare permanentã + încãrcare sucþiune

2
q = gp - pn = 0.133 - 0.192 = -0.059 kN/m

În conformitate cu STAS 10108/0-78, sãgeata admisã pentru panele acoperiºului


este L/200. Astfel, din tabele se va considera pentru dimensionarea la SLEN cazul
4. Se considerã pentru dimensionare încãrcarea maximã care rezultã din combi-
naþia de încãrcare permanentã ºi presiune (zãpadã) adicã q = 1.105 kN/m2. Încãr-
carea distribuitã pe unitate de lungime a panei este:

ql = 1.105 kN/m2 x 1.15 m = 1.27 kN/m

La fel ca pentru dimensionarea la SLU, se considerã schemele statice nr. 3, 5 ºi 6,


pentru alegerea soluþiei celei mai economice.

Schema staticã nr. 3: Pane continue Z150/2.5. Din tabelul nr. 3 rezultã pentru
cazul 4, deschiderea de 6 m, încãrcarea capabilã:

1.48 kN/m > 1.27 kN/m Verificã

Schema staticã nr. 5: Pane continue cu suprapunere pe reazem Z150/2 +


Z150/1.2. Din tabelul nr. 5 rezultã pentru cazul 4, deschiderea de 6 m, încãrcarea
capabilã:

1.29 kN/m > 1.27 kN/m Verificã

Schema staticã nr. 6: Pane continue cu suprapunere pe reazem Z150/1.5 ºi cu


profil suplimentar pe prima deschidere Z150/1. Din tabelul nr. 6 rezultã pentru
cazul 4, deschiderea de 6 m, încãrcarea capabilã:

1.50 kN/m > 1.27 kN/m Verificã

Soluþia economicã este reprezentatã de schema staticã nr. 5, pane continue cu


suprapunere pe reazem Z150/2 + Z150/1.2.
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 244

9.1.4 Verificarea tablei exterioare

9.1.4.1. Verificare la starea limitã ultimã (SLU)

Pentru dimensionarea tablei exterioare, combinaþiile de încãrcãri considerate ºi


coeficienþii de calcul sunt aceiaºi ca ºi pentru dimensionarea panelor, cu deosebi-
rea cã pentru încãrcarea permanentã greutatea pe unitate de suprafaþã ce acþionea-
2
zã asupra tablei este doar greutatea proprie a acesteia, 4 kg/m . În unitãþi de forþã
ºi considerând componenta normalã a acestei încãrcãri, rezultã componenta nor-
matã:

gp = 0.981 4 kg/m2 x cos5o = 3.91 daN/m2 = 0.04 kN/m2

În conformitate cu STAS 10101/0A-77, coeficientul de calcul pentru verificarea la


SLU este 1.10 iar pentru verificarea la SLEN este 1.00.

Caz 1: încãrcare permanentã + încãrcare presiune

q = 1.1 gp + 2.13 pz = 1.1 · 0.04 + 2.13 · 0.715 = 1.567 kN/m2

Caz 2: încãrcare permanentã + incãrcare sucþiune

q = 1.1 gp - 1.2 pn = 1.1 · 0.04 - 1.2 · 0.192 = -0.186 kN/m2

Se considerã tabelul nr. 3 de dimensionare a tablelor, pentru table cu trei sau mai
multe deschideri. Pentru combinaþia de încãrcare – presiune se va considera din
tabel cazul nr. 1, iar pentru combinaþia de încãrcare – sucþiune se va considera din
tabel cazul nr. 2.

Pentru tabla LTP20/0.4, din tabelul nr. 3, rezultã interpolând între deschiderile de
1.1 m respectiv 1.2 m urmãtoarele încãrcãri capabile:

Caz 1: 2.11 kN/m2 > 1.567 kN/m2 Verificã


Caz 2: 2.40 kN/m2> 0.186 kN/m2 Verificã
Capitolul 9. | Exemple 245

9.1.3.2. Verificarea la starea limitã a exploatãrii normale (SLEN)

Caz 1: încãrcare permanentã + încãrcare presiune

q = gp + 1.36 pz = 0.04 + 1.36 · 0.715 = 1.01 kN/m2

Caz 2: încãrcare permanentã + încãrcare sucþiune

2
q = gp - pn = 0.04 - 0.192 = - 0. 152 kN/m

În conformitate cu STAS 10108/0-78, sãgeata admisã pentru panoul de învelitoare


al acoperiºului este L/150. Astfel, din tabelul nr. 3 se va considera pentru dimen-
sionarea la SLEN cazul 3. Se considerã pentru dimensionare încãrcarea maximã
care rezultã din combinaþia de încãrcare permanentã ºi presiune (zãpadã), adicã
q = 1.01 kN/m2.

Pentru tabla LTP20/0.4, tabelul nr. 3, rezultã pentru cazul 3, interpolând între des-
chiderile de 1.1 m respectiv 1.2 m urmãtoarele încãrcãri capabile:

2.45 kN/m2 > 1.01 kN/m2 Verificã


Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 246

EXEMPLUL 9.2. Dimensionarea unui perete


LINDAB pentru un ºopron deschis parþial

9.2.1. Sistem structural

Deschidere L= 12 m
Înãlþime streaºinã = 5 m
o
Unghi înclinare acoperiº = 5
Lungime = 9 m
Travee = 4.5 m

Structura este amplasatã în Constanþa. Structura are destinaþia ºopron ºi are un


perete longitudinal deschis. Peretele plin al ºopronului este alcãtuit dintr-o singu-
rã foaie de tablã prinsã pe talpa exterioarã a riglelor de perete Z, amplasate la dis-
tanþa de 1.5 m. Clasa de importanþã a structurii este IV.

9.2.2. Evaluarea încãrcãrilor

Tabla exterioarã ºi riglele de perete se dimensioneazã doar la acþiunea încãrcãrii


orizontale din vânt.

În conformitate cu STAS 10101/20-90 încãrcarea normatã a componentei normale


din vânt este:

– presiunea dinamicã de bazã:


gv = 0.55 kN/m2 (tabelul 1 pentru zona C / Constanþa)
– coeficientul ch(z) se calculeazã funcþie de înãlþimea deasupra solului:
ch(z) = 1, (amplasamentul tip 1, cu obstacole cu z<10 m)
Capitolul 9. | Exemple 247

– coeficientul de rafalã:
β=1.6 (construcþii din categoria C1/curente în conformitate cu paragraful
2.14.2)
– coeficienþii aerodinamici (cni) (tabelul 3, punctul 9), pentru un unghi de 5o sunt
respectiv :
cn1 = -0.46 cn2 = -0.4 cn3 = -0.4 cn = +0.8

Pentru dimensionarea peretelui, intereseazã doar coeficientul cn = +0.8.

Astfel, încãrcarea normalã de presiune/sucþiune care acþioneazã asupra peretelui este:

= 1.056 kN/m2

Coeficienþii încãrcãrilor, pentru determinarea valorilor de calcul:

Starea limitã ultimã de rezistenþã ºi stabilitate sub acþiunea grupãrii fundamentale (SLU):
γF = γa = 1.20

Starea limitã a exploatãrii normale sub efectul încãrcãrilor totale de exploatare (SLEN):
γ0 = γc = 1.0

9.2.3. Verificarea panelor

9.2.3.1. Verificare la starea limitã ultimã (SLU)

Încãrcare presiune/sucþiune

q = 1.2 pn = 1.2 · 1.056 = 1.267 kN/m2

Având în vedere cã este prevãzutã tablã doar la talpa exterioarã a panelor, din tabe-
le se va considera pentru dimensionarea la SLU cazul 2 pentru încãrcarea de pre-
siune, respectiv cazul 3 pentru încãrcarea de sucþiune. Încãrcarea distribuitã pe
unitate de lungime a panei este:

ql = 1.267 kN/m2 x 1.5 m = 1.90 kN/m

Pentru alegerea soluþiei celei mai economice, se considerã schemele statice nr. 2 ºi
4, pentru pane continue pe douã deschideri fãrã suprapuneri, respectiv cu supra-
puneri.
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 248

Schema staticã nr. 2: Se considerã pane continue Z150/2. Din tabelul nr. 2
rezultã pentru deschiderea de 4.5 m încãrcãrile capabile:

Caz 2: 1.87 kN/m > 1.90 kN/m Verificã, cu depãºire acceptabilã sub 2%
Caz 3: 2.21 kN/m > 1.90 kN/m Verificã

Schema staticã nr. 4: Se considerã pane continue cu suprapunere Z120/2. Din


tabelul nr. 4 rezultã pentru deschiderea de 4.5 m încãrcãrile capabile:

Caz 2: 2.15 kN/m > 1.90 kN/m Verificã


Caz 3: 2.04 kN/m > 1.90 kN/m Verificã

9.2.3.2. Verificarea la starea limitã a exploatãrii normale (SLEN)

Încãrcare presiune/sucþiune

q = pnn = 1.056 kN/m2

În conformitate cu STAS 10108/0-78, sãgeata admisã pentru riglele de perete este


L/200. Astfel, din tabele se va considera pentru dimensionarea la SLEN cazul 4.
Încãrcarea distribuitã pe unitate de lungime a panei este:

ql = 1.056 kN/m2 x 1.5 m = 1.58 kN/m

La fel ca pentru dimensionarea la SLU, se considerã schemele statice nr. 2 ºi 4,


pentru alegerea soluþiei celei mai economice.

Schema staticã nr. 2: Pane continue Z150/2. Din tabelul nr. 2 rezultã pentru ca-
zul 4, deschiderea de 4.5 m încãrcarea capabilã:

3.69 kN/m > 1.58 kN/m Verificã

Schema statica nr.4: Pane cu suprapunere Z120/2. Din tabelul nr. 4 rezultã
pentru cazul 4, deschiderea de 4.5 m încãrcarea capabilã:

2.70 kN/m > 1.58 kN/m Verificã

Soluþia economicã este reprezentatã de schema staticã nr. 4, grindã continuã cu


suprapunere pe reazem utilizând pane Z120/2.
Capitolul 9. | Exemple 249

9.2.4 Verificarea tablei exterioare

9.2.4.1. Verificarea la starea limitã ultimã (SLU)

Pentru dimensionarea tablei exterioare a peretelui la SLU ºi SLEN, încãrcãrile de


calcul sunt aceleaºi ca ºi pentru dimensionarea riglelor.

n 2
q = 1.2 pn = 1.2 · 1.056 = 1.267 kN/m

Se considerã tabelul nr. 3 de dimensionare a tablelor, pentru table cu trei sau mai
multe deschideri. Pentru combinaþia de încãrcare – presiune se va considera din
tabel cazul nr. 1, iar pentru combinaþia de încãrcare – sucþiune se va considera din
tabel cazul nr. 2.

Considerând tabla profilatã pentru perete LVP20/0.4, tabelul nr. 3, rezultã pentru
deschiderea de 1.5 m urmãtoarele încãrcãri capabile:

Caz 1: 1.36 kN/m2 > 1.267 kN/m2 Verificã


Caz 2: 1.35 kN/m2> 1.267 kN/m2 Verificã

9.2.4.2. Verificarea la starea limitã a exploatãrii normale (SLEN)

Pentru dimensionarea tablei exterioare a peretelui la SLEN, încãrcarea normatã


este aceeaºi ca ºi pentru dimensionarea riglelor.

q = pnn = 1.056 kN/m2

În conformitate cu STAS 10108/0-78, sãgeata admisã pentru panoul de învelitoare


al peretelui este L/150. Astfel, din tabelul nr. 3 se va considera pentru dimensio-
narea la SLEN cazul 3.

Pentru tabla LVP20/0.4, tabelul nr. 3, rezultã pentru cazul 4, deschiderea de 1.5m
urmãtoarea încãrcare capabilã:

0.81 kN/m2 < 1.01 kN/m2 Nu verificã

Se reconsiderã tabla de perete de acelaºi tip, cu grosimea imediat superioarã,


LVP20/0.5, pentru care din tabelul nr. 3, pentru cazul 4, deschiderea de 1.5m
rezultã încãrcarea capabilã:

1.07 kN/m2 > 1.01 kN/m2 Verificã


Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 250

EXEMPLUL 9.3. Dimensionarea unui planºeu uºor LINDAB


pentru o clãdire administrativã

9.3.1. Sistem structural

Structura de rezistenþã a planºeului este alcãtuitã din tablã cutatã tip LTP, aºezatã
pe rigle C, amplasate la distanþa de 60 cm. Peste tabla cutatã se prevãd 2 straturi
de plãci OSB ºi mocheta. Între plãcile OSB se dispune izolaþia fonicã. La partea
inferioarã a planºeului se prevede tavan fals din plãci de gips-carton, peste care se
dispune izolaþia termicã.

Riglele C sunt dispuse continuu peste riglele principale pe lungimea totalã a plan-
ºeului de 10.5 m. Distanþa între riglele principale este de 3.5 m.
Capitolul 9. | Exemple 251

9.3.2. Evaluarea încãrcãrilor

9.3.2.1. Greutatea permanentã

Se considera rigle C100/2 ºi tabla LTP20/0.4.

Greutatea pe unitate de suprafata a planºeului:


2
Tavan fals plãci gips-carton = 10 daN/m
Termoizolaþie vatã mineralã = 2 daN/m2
Rigla C100/2 = 3.34 daN/ml / 0.6 m = 5.56 daN/m2
Tablã LTP20/0.4 = 3.92 daN/m2
Placa OSB = 4.5 daN/m2
Strat fonoabsorbant = 1 daN/m2
Placa OSB = 4.5 daN/m2
Mocheta = 2.5 daN/m2
TOTAL gp = 34 daN/m2 = 0.34 kN/m2

În conformitate cu STAS 10101/0A-77 coeficientul de calcul pentru verificarea la


SLU este 1.10 iar pentru verificarea la SLEN este 1.00.

9.3.2.2. Încãrcarea utilã

În conformitate cu STAS 10101/2A1-87, intensitatea normatã a încãrcãrii utile


pentru birouri este pnu = 2 kN/m2

În conformitate cu STAS 10101/0A-77, coeficientul de calcul pentru verificarea la


SLU este 1.4 iar pentru verificarea la SLEN este 1.00.

9.3.3. Verificarea panelor

3.3.1. Verificarea la starea limitã ultimã (SLU)

Caz: încãrcare permanentã + încãrcare utilã

q = 1.1 gp + 1.4 pu = 1.1 · 0.34 + 1.4 · 2 = 3.17 kN/m2

Având în vedere cã este prevãzutã tablã doar la talpa superioarã a riglelor, din
tabele se va considera pentru dimensionarea la SLU doar cazul 2. Încãrcarea dis-
tribuitã pe unitate de lungime a panei este:
Partea III. | Tabele de calcul. Exemple 252

ql = 3.17 kN/m2 x 0.6 m = 1.90 kN/m

Se considerã schemele statice nr. 3 ºi 5, pentru alegerea soluþiei celei mai econo-
mice.

Schema staticã nr. 3: Se considerã rigle continue C120/2. Din tabelul nr. 3 rezultã
pentru cazul 2, deschiderea de 3.5 m încãrcarea capabilã:
2.20 kN/m > 1.90 kN/m Verificã

Schema staticã nr. 5: Se considerã rigle cu suprapunere pe reazem


C100/1.5+C100/1. Din tabelul nr. 5 rezultã pentru cazul 2, deschiderea de 3.5 m
încãrcarea capabilã:
1.96 kN/m > 1.90 kN/m Verificã

9.3.3.2. Verificarea la starea limitã a exploatãrii normale (SLEN)

Caz: încãrcare permanentã + încãrcare utilã


q = gp + pun = 0.34 + 2 = 2.34 kN/m2

În conformitate cu STAS 10108/0-78, sãgeata admisã pentru grinzile secundare de


planºeu este L/250. Astfel, încãrcarea capabilã pentru dimensionarea la SLEN se va
obþine din tabele interpolând între valorile cazurilor 4 ºi 5, corespunzãtoare unei
sãgeþi limita L/200, respectiv L/300. Încãrcarea distribuitã pe unitate de lungime a
riglei secundare este:
ql = 2.34 kN/m2 x 0.6 m = 1.40 kN/m

La fel ca pentru dimensionarea la SLU, se considerã schemele statice nr. 3 ºi 5,


pentru alegerea soluþiei celei mai economice.
Schema staticã nr. 3: Rigle continue C120/2. Din tabelul nr. 3 rezultã pentru des-
chiderea de 3.5 m, fãcând media aritmeticã între valorile cazurilor 4 ºi 5, urmãtoa-
rea încãrcare capabilã:
2.92 kN/m > 1.40 kN/m Verificã

Schema staticã nr. 5: Rigle cu suprapunere pe reazem C100/1.5+C100/1. Din tabe-


lul nr. 5 rezultã pentru deschiderea de 3.5 m, fãcând media aritmeticã între valo-
rile cazurilor 4 ºi 5, urmãtoarea încãrcare capabilã:
1.52 kN/m > 1.40 kN/m Verificã

Soluþia economicã este reprezentatã de schema staticã nr. 5, grinzi continue cu


suprapunere pe reazem C100/1.5+C100/1.
Capitolul 9. | Exemple 253

9.3.4 Verificarea tablei exterioare

3.4.1. Verificarea la starea limitã ultimã (SLU)

Pentru dimensionarea tablei exterioare, combinaþiile de încãrcãri considerate ºi


coeficienþii de calcul sunt aceiaºi ca ºi pentru dimensionarea riglelor, cu deosebi-
rea cã pentru încãrcarea permanentã greutatea pe unitate de suprafaþã ce acþionea-
zã asupra tablei se reþin doar greutãþile materialelor de deasupra acesteia. Încãrca-
rea permanentã care acþioneazã asupra tablei rezultã:

2 2
gp = 16.44 daN/m = 0.16 kN/m

În conformitate cu STAS 10101/0A-77 coeficientul de calcul pentru verificarea la


SLU este 1.10 iar pentru verificarea la SLEN este 1.00.

Caz: încãrcare permanentã + încãrcare utilã

q = 1.1 gp + 1.4 pu = 1.1 · 0.16 + 1.4 · 2 = 2.98 kN/m2

Se considerã tabelul nr. 3 de dimensionare a tablelor, pentru table cu trei sau mai
multe deschideri, cazul 1.

Pentru tabla LTP20/0.4, tabelul nr. 3, rezultã pentru cazul 1, deschiderea de 0.6 m,
urmãtoarea încãrcare capabilã:

7.51 kN/m2 > 2.98 kN/m2 Verificã

9.3.4.2. Verificarea la starea limitã a exploatãrii normale (SLEN)

Caz: încãrcare permanentã + încãrcare utilã

q = gp + pun = 0.16 + 2 = 2.16 kN/m2

Din tabelul nr. 3, rezultã pentru deschiderea de 0.6 m cã profilul de tablã LTP20/0.4
satisface condiþia de sãgeatã cea mai drasticã, L/250:

Caz 5 4.64 kN/m2 > 2.16 kN/m2 Verificã


Note 254
Note 255
Editat de

S.C. Lindab S.R.L.


ªoseaua de Centurã, nr. 8
ªtefãneºtii de Jos – Ilfov, 077175, România
Tel.: +4 021 2094 100
Fax: +4 021 2094 274
E-mail: office@lindab.ro
www.lindab.ro

Tipãrit la

Tel/fax: +4 0264 433 894


E-mail: ammdesign@rdslink.ro