Sunteți pe pagina 1din 23

Procedura Operationala

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse


Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

ANEXA

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA, ACTUALIZAREA SI APROBAREA


FISELOR DE POST PENTRU PERSONALUL PROPRIU AL MINISTERULUI
MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE SI CONDUCEREA INSTITUTIILOR
SUBORDONATE

CAPITOLUL I
Scopul si domeniul de aplicare a procedurii operationale
I. Scopul
1. Procedura stabileste pasii ce trebuie parcursi pentru intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post
pentru personalul aparatului propriu al ministerului si conducerea institutiilor subordonate ministerului, precum
si compartimentele si persoanele implicate in realizarea acestora.
2. Serviciul Resurse Umane gestioneaza fisele de post pentru posturile din structura organizatorica a aparatului
propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor subordonate (respectiv, presedinte director general,
inspector general de stat si inspector general de stat adjunct, inspector sef si inspector sef adjunct, director
executiv si adjunctii acestuia).
3. Sarcinile derulate in cadrul acestei proceduri sunt urmatoarele:
a) Elaborarea fiselor de post;
b) Modificarea/actualizarea fiselor de post.
II. Domeniul de aplicare
Procedura se aplica de catre personalul de conducere din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la
conducerea institutiilor subordonate acestuia, in calitate pe de-o parte de persoane care intocmesc fisa de post,
iar pe de alta parte de persoane care avizeaza si aproba aceste documente.

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

CAPITOLUL II
Definitii si abrevieri ale termenilor procedurii operationale
I. Definitii ale termenilor
Nr.
crt.

Termenul

Definitia si/sau, daca este cazul, actul normativ care defineste termenul

Procedura
operationala

Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de


lucru stabilite si a regulilor de aplicat, in vederea executarii activitatii, atributiei sau
sarcinii (Ordinul MEF nr.946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern)

Editie a unei
proceduri

Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale, aprobata si
difuzata (Ordinul MEF nr.946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern)

Revizia n
cadrul unei
editii

Fisa de Post

Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia
sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni care au
fost aprobate si difuzate (Ordinul MEF nr.946/2005 pentru aprobarea Codului
Controlului Intern)
Documentul intocmit de catre superiorul ierarhic al personalului aflat in subordine, in
care sunt precizate sarcinile si atributiile ce revin titularilor de post

II. Abrevieri ale termenilor


Nr.
crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

ANFP

Agentia Nationala a Functionarilor Publici

2
3

DMRU
MEF

Directia Management Resurse Umane


Ministerul Finatelor si Economiei

MMFES

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

5
6
7

ROF
SRU
P.O

Regulamentul de organizare si functionare


Serviciul Resurse Umane
Procedura operationala

Elaborare

9
10
11

V
A
Av

Verificare
Aprobare
Avizare

12

Ap

Aplicare

13

Ah

Arhivare

14

Semnare
2

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

CAPITOLUL III
Descrierea procedurii
I. Generalitati
1. HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,
cu modificarile si completarile ulterioare stabileste modelul fisei de post pentru functionarii publici (prezentat in
Anexa nr.1), iar HG nr.749/1998 privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a
performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baz ntre limite, cu
modificarile si completarile ulterioare, stabileste modelul fisei de post pentru personalul contractual (prezentat
in Anexa nr.2).
2. Potrivit prevederilor legale in vigoare mai sus mentionate, fisa postului se anexeaza la actul administrativ de
numire, iar o copie a acesteia se inmaneaza titularului.
3. Fisele de post se actualizeaza ca urmare a:
a) modificarii atributiilor de serviciu ale functionarilor publici/personalului contractual (de exemplu,
modificarea temporara sau definitiva a raporturilor de serviciu/de munca: delegare, detasare, alte cazuri);
b) promovarii in grad profesional a managerilor publici;
c) promovarii in clasa/grad profesional a functionarilor publici;
d) promovarii in grad profesional a personalului contractual;
e) modificarii Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul propriu al ministerului, cu
impact asupra atributiilor postului respectiv.
II. Documente utilizate la nivel de activitate
1. Lista documente
a) Model fisa de post pentru functionarii publici (Anexa nr.1);
b) Model fisa de post pentru personalul contractual (Anexa nr.2);
c) Adresa transmisa conducatorilor structurilor organizatorice ale aparatului propriu al ministerului de catre
DMRU in vederea solicitarii elaborarii/actualizarii fiselor de post (Anexa nr.3);

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

d) Dupa caz, adresa transmisa conducatorilor structurilor organizatorice ale aparatului propriu al
ministerului de catre DMRU in vederea corectarii fiselor de post ca urmare a nerespectarii prevederilor
legale privind intocmirea acestora. (Anexa nr.4);
e) Adresa privind comunicarea promovarii managerilor publici si solicitarea modificarii fielor de post de
catre superiorii ierarhici ai acestora (Anexa nr.5);
2. Circuitul documentelor in cadrul unei sarcini
A. Sarcina 1: Elaborarea fiselor de post1

DMRU transmite adresa


pentru solicitarea
intocmirii fiselor de post
de catre
compartimentele de
specialitate ale
aparatului propriu al
ministerului
Superiorul ierarhic
intocmeste fisa de post
Fisa de post este avizata
de catre superiorii
ierarhici directi ai
persoanei care a
intocmit fisa de post
Fisa de post este aprobata de
conducatorul institutiei sau,
dupa caz, de persoana care
are delegare de competenta

Persoana responsabila verifica


respectarea prevederilor legale
privind intocmirea fiselor de
post
Seful SRU repartizeaza fisa de
post persoanei responsabile
de gestionarea dosarelor
profesionale in competenta
careia intra fisele de post
Fisa de post este repartizata
de catre directorul DMRU catre
SRU

Daca prevederile legale sunt


respectate:

Situatia A in cazul posturilor


vacante
Fisele de post sunt arhivate
Situatia B in cazul posturilor
ocupate

DMRU transmite fisa de post


titularului in vederea semnarii, iar
acesta o retransmite semnata
catre DMRU in vederea anexarii la
actul administrativ de numire; o
copie este transmisa titularului

Fisa de post este


transmisa catre DMRU

Daca prevederile legale nu


sunt respectate:
DMRU transmite adresa catre
compartimentele de specialiate
in vederea solicitarii revizuirii
fiselor de post

Figura 1. Diagrama Elaborarii Fiselor de Post

In cazul Inspectorilor Generali de Stat Adjuncti, Inspectorilor Sefi Adjuncti si Directorilor Executivi Adjuncti de la conducerea institutiilor

subordonate MMFES, adresa pentru intocmirea fiselor de post va fi transmisa superiorilor ierarhici ai acestora

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

B. Sarcina 2: Modificarea/actualizarea fiselor de post

Superiorul ierarhic
intocmeste noua fisa de
post

Persoana responsabila
verifica respectarea
prevederilor legale privind
intocmirea fiselor de post

Fisa de post este avizata


de catre superiorii
ierarhici directi ai
persoanei care a
intocmit fisa de post

Fisa de post este


aprobata de
conducatorul institutiei
sau, dupa caz, de
persoana care are
delegare de competenta

Fisa de post este


transmisa catre DMRU

Seful SRU repartizeaza


fisa de post persoanei
responsabile de
gestionarea dosarelor
profesionale in
competenta careia intra
fisele de post

Fisa de post este


repartizata de catre
directorul DMRU catre
SRU

Daca prevederile
legale sunt respectate:
DMRU transmite fisa de
post titularului in
vederea semnarii, iar
acesta o retransmite
semnata catre DMRU in
vederea anexarii la actul
administrativ de numire;
o copie este transmisa
titularului

Daca prevederile
legale nu sunt
respectate:
DMRU transmite adresa
catre compartimentele
de specialitate in
vederea solicitarii
revizuirii fiselor de post

Figura 2. Diagrama Modificarii/Actualizarii Fiselor de Post

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

3. Modul de lucru
A. Sarcina 1: Elaborarea fiselor de post2
Dupa aprobarea ROF pentru aparatul propriu al ministerului, DMRU solicita in termen de 5 zile de la aprobarea
acestuia, intocmirea fiselor de post pentru toate posturile ocupate si vacante existente in statul de functii.
Activitatea 1: Solicitarea intocmirii fiselor de post

Etapele care se deruleaza pentru


realizarea activitatii

Intrari de informatii
(de la cine? ce fel de
informatii?)

Operatiuni,
completari sau
prelucrari ce au
loc fata de datele
de intrare

Iesiri de rezultate
(catre cine? care
sunt acestea?)

Redactare adresa de catre DMRU in


vederea solicitarii intocmirii fiselor
de post de catre structurile
organizatorice ale aparatului propriu
al ministerului (termen de redactare 2
zile de la aprobare ROF pentru
aparatul propriu al ministerului)
Inaintare adresa catre Seful
Serviciului Resurse Umane si
Directorul DMRU in vederea
semnarii (termen de realizare 2 zile)

Transmitere adresa sub semnatura


catre structurile organizatorice
(termen de transmitere 1 zi)

Adrese cu termen
de raspuns (maxim
10 zile
calendaristice) catre
structurile
organizatorice din
cadrul ministerului

Fisele de post ale managerilor publici vor fi intocmite de catre inaltul functionar public caruia acestia ii sunt subordonati si aprobate de

catre conducatorul institutiei. In cazul in care managerii publici isi desfasoara activitatea in cadrul unor compartimente de specialitate,
fisele de post vor fi intocmite de catre conducatorii acestor compartimente, contrasemnate de catre inaltul functionar public caruia
managerii publici ii sunt subordonati si aprobate de catre conducatorul institutiei.

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

Activitatea 2: Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor de post

Etapele care se deruleaza pentru


realizarea activitatii

Intrari de informatii
(de la cine? ce fel de
informatii?)

Operatiuni,
completari sau
prelucrari ce au loc
fata de datele de
intrare

Iesiri de
rezultate (catre
cine? care sunt
acestea?)

Intocmire fisa de post de catre


superiorul ierarhic conform
modelului stabilit de HG 611/2008,
cu modificarile si completarile
ulterioare pentru functionari publici
(model prezentat in Anexa 1 ) si a
celui pentru personal contractual
stabilit de HG 749/1998 (prezentat
in Anexa 2)
Avizare fisa de post de catre
superiorii ierarhici directi ai
persoanei care a intocmit fisa de
post
Aprobare fisa de post de catre
conducatorul institutiei sau, dupa
caz, de persoana care are delegare
de competenta
Transmitere fisa de post catre
DMRU

Fisa de post
transmisa catre
DMRU

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

Activitatea 3: Verificarea de catre DMRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post

Etapele care se deruleaza pentru


realizarea activitatii

Intrari de
informatii (de la
cine? ce fel de
informatii?)

Operatiuni,
completari sau
prelucrari ce au loc
fata de datele de
intrare

Iesiri de
rezultate (catre
cine? care sunt
acestea?)

Repartizare fisa de post de catre


Directorul DMRU catre SRU (termen 1
zi)

Repartizare fisa de post de catre Seful


SRU catre persoana responsabila de
gestionarea dosarelor profesionale in
competenta careia intra fisele de post
(termen 1 zi)

Persoana responsabila verifica


indeplinirea prevederilor legale privind
intocmirea fiselor de post (termen 2 zile)

Se verifica daca
structura, regulile de
intocmire, avizare si
aprobare au fost
respectate

1. Daca conditiile de forma sunt


indeplinite:
Situatia A in cazul posturilor vacante,
fisa de post este arhivata;
Situatia B - in cazul posturilor ocupate,
fisa de post este transmisa titularului in
vederea semnarii;

Fisa de post
transmisa
titularului de
post in vederea
semnarii

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Etapele care se deruleaza pentru


realizarea activitatii

Intrari de
informatii (de la
cine? ce fel de
informatii?)

Operatiuni,
completari sau
prelucrari ce au loc
fata de datele de
intrare

Editia 1
Revizia 0

Iesiri de
rezultate (catre
cine? care sunt
acestea?)

- titularul postului retransmite fisa


de post catre DMRU in vederea anexarii
la actul administrativ de numire;

Fisa de post
semnata este
transmisa de
catre titular
catre DMRU

- o copie este transmisa titularului


de post;

Copie fisa de
post transmisa
titularului

2. Daca conditiile de forma nu sunt


indeplinite:

Adresa
transmisa catre
compartimentele
de specialitate in
vederea
revizuirii fiselor
de post

DMRU transmite adresa catre structurile


organizatorice in vederea solicitarii
revizuirii fiselor de post

B. Sarcina 2: Modificarea/actualizarea fiselor de post3


Situatia 1: Modificarea/actualizarea fiselor de post ca urmare a modificarii atributiilor de serviciu ale
functionarilor publici/personalului contractual

Etapele care se
deruleaza pentru
realizarea activitatii

Intrari de informatii (de la


cine? ce fel de informatii?)

Operatiuni, completari
sau prelucrari ce au loc
fata de datele de intrare

Iesiri de rezultate
(catre cine? care
sunt acestea?)

Pentru modificarea/actualizarea fiselor de post se vor realiza activitatile (2) si (3) din cadrul sarcinii 1
(Elaborarea fiselor de post), respectiv:

Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor de post ;

Verificarea de catre DMRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post.

Fisele de post ale managerilor publici vor fi modificate/actualizate conform activitatilor (2) si (3) din cadrul sarcinii 1 (elaborarea
fiselor de post), dupa comunicarea de catre DMRU superiorilor ierarhici ai managerilor publici, a deciziei de promovare in grad a
acestora.
9

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

Situatia 2: Modificarea/actualizarea fiselor de post ca urmare a promovarii functionarilor publici/personalului


contractual

Etapele care se deruleaza pentru


realizarea activitatii

Intrari de informatii
(de la cine? ce fel de
informatii?)

Operatiuni,
completari sau
prelucrari ce au loc
fata de datele de
intrare

Iesiri de
rezultate (catre
cine? care sunt
acestea?)

Pentru modificarea/actualizarea fiselor de post se vor realiza activitatile (2) si (3) din cadrul sarcinii 1
(Elaborarea fiselor de post), respectiv:

Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor de post ;

Verificarea de catre DMRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post.

Situatia 3: Modificarea/actualizarea fiselor de post ca urmare a promovarii in grad profesional a managerilor


publici

Etapele care se deruleaza pentru


realizarea activitatii

Intrari de informatii
(de la cine? ce fel de
informatii?)

Operatiuni,
completari sau
prelucrari ce au loc
fata de datele de
intrare

Iesiri de
rezultate (catre
cine? care sunt
acestea?)

Pentru modificarea/actualizarea fiselor de post se vor realiza activitatile (1), (2) si (3) din cadrul sarcinii 1
(Elaborarea fiselor de post), respectiv:
Solicitarea intocmirii fiselor de post (adresa prezentata in anexa nr.5);

Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor de post ;

Verificarea de catre DMRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post.

10

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

Situatia 4: Modificarea/actualizarea fiselor de post ca urmare a modificarii Regulamentului de organizare si


functionare pentru aparatul propriu al ministerului
Etapele care se
deruleaza pentru
realizarea activitatii

Intrari de informatii (de la


cine? ce fel de informatii?)

Operatiuni, completari
sau prelucrari ce au loc
fata de datele de intrare

Iesiri de rezultate
(catre cine? care
sunt acestea?)

Pentru modificarea/actualizarea fiselor de post se vor realiza activitatile (1), (2) si (3) din cadrul sarcinii 1
(Elaborarea fiselor de post), respectiv:

Solicitarea intocmirii fiselor de post;

Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor de post ;

Verificarea de catre DMRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post.

11

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

4. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii


Posturi/responsabili
Nr.
crt.

Denumirea sarcinii/activitatii

Solicitarea intocmirii fiselor de post

Av

Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor


de post pentru personalul aparatului
propriu al ministerului

Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor


de post pentru personalul de la
conducerea institutiilor subordonate
MMFES
Presedinte Director General

Inspector General de Stat


(Inspectia Muncii)

Inspector General de Stat Adjunct


(Inspectia Muncii)

Inspector General de Stat


(Inspectia Sociala)

10

11

12

Av

Av

Av

Ap E/Ah

13 14

12

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Denumirea sarcinii/activitatii

10

Inspector Sef

Inspector Sef Adjunct

Director Executiv

Av

Director Executiv Adjunct


Economic

Director Executiv Adjunct


Asistenta Sociala

V/Ah

Inspector General de Stat Adjunct


(Inspectia Sociala)

Editia 1
Revizia 0

Verificarea de catre DMRU a indeplinirii


prevederilor legale privind intocmirea
fiselor de post

11

12

13 14

Av

Av

Av

Av

13

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

Responsabili:
1. Director DMRU
2. Sef Serviciu Resurse Umane
3. Superiorul ierarhic direct al functionarului public/personalului contractual
4. Persoana responsabila de gestionarea dosarelor profesionale in competenta careia intra fisele de post Consilier Superior
5. Functionarul public/personalul contractual titular al fisei de post, dupa caz, la ocuparea postului
6. Superiorii ierarhici directi ai persoanei care a intocmit fisa de post
7. Conducatorul institutiei sau, dupa caz, persoana care are delegare de competenta
8. Secretar General
9. Director General Directia Economica si Financiara
10. Director General Directia Generala Incluziune si Asistenta Sociala
11. Director Executiv Directii de Munca si Protectie Sociala
12. Inspector General de Stat Inspectia Muncii
13. Inspector General de Stat Inspectia Sociala
14. Inspector Sef

14

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

Anexa nr.1
Extras HG 611/2008,
cu modificarile si completarile ulterioare
Denumirea autoritii sau instituiei publice .
.
Direcia general ..
.
Direcia ...
Serviciul .
Biroul / Compartimentul .

Aprob4,

Fia postului
Nr. .

Informaii generale privind postul


1. Denumirea postului ..........................................................................
2. Nivelul postului
3. Scopul principal al postului .............................................................
Condiii specifice pentru ocuparea postului5
1. Studii de specialitate ....................................................................
2. Perfecionri (specializri) ..............................................................
3. Cunotine de operare/programare pe calculator (necesitate i nivel) .....................

4. Limbi strine6) (necesitate i nivel7 de cunoatere)


....................................
5. Abiliti, caliti i aptitudini necesare ................................................

6. Cerine specifice8
.. ....................
7. Competena managerial (cunotine de management, caliti i aptitudini manageriale) .....

Se va completa cu numele i funcia conductorului autoritii sau instituiei publice. Se va semna de ctre conductorul autoritii sau
instituiei publice i se va tampila n mod obligatoriu;
5
Se va completa cu informaiile corespunztoare condiiilor prevzute de lege i stabilite la nivelul autoritii sau instituiei publice pentru
ocuparea funciei publice corespunztoare;
6
Dac este cazul;
7
Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile citit, scris i vorbit dup cum urmeaz: cunotine de baz, nivel mediu, nivel
avansat;
8
De exemplu: cltorii frecvente, delegri, detari, disponibilitate pentru lucru n program prelungit n anumite condiii;
15

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

Atribuiile postului9:
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8.
Identificarea funciei publice corespunztoare postului
1. Denumire .................................................................................
2. Clasa ....................................................................................
3. Gradul profesional10 .....................................................................
4. Vechimea n specialitate necesar) .....................................................
Sfera relaional a titularului postului
1. Sfera relaional intern:
a) Relaii ierarhice:
- subordonat fa de ...................................................................
- superior pentru ........................................................................
b) Relaii funcionale: ...............................................................
c) Relaii de control: .................................................................
d) Relaii de reprezentare: ............................................................
2. Sfera relaional extern:
a) cu autoriti i instituii publice: ...............................................
b) cu organizaii internaionale: .......................................................
c) cu persoane juridice private: ........................................................
3. Limite de competen11
4. Delegarea de atribuii i competen ..
ntocmit de12:
1. Numele i prenumele .....................................................................
2. Funcia public de conducere ..........................................................
3. Semntur ..................................
4. Data ntocmirii ...........................
9

Se stabilesc pe baza activitilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere public, n concordan cu specificul funciei
publice corespunztoare postului.
10
Se stabilete potrivit prevederilor legale;
11
Reprezint libertatea decizional de care beneficiaz titularul pentru ndeplinirea atribuiilor care i revin;
12
Se ntocmete de conductorul compartimentului n care i desfoar activitatea titularul postului;
16

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

Luat la cunotin de ctre ocupantul postului


1. Numele i prenumele .........................
2. Semntura ..................................
3. Data .......................................
Contrasemneaz13:
1. Numele si prenumele .....................................................................
2. Funcia............................................................
3. Semntura ..................................
4. Data.........................................

13

Are calitatea de contrasemnatar persoana prevzut la art.118 alin.(2) din hotrre.


17

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

Anexa nr.2
Extras HG 749/1998,
cu modificarile si completarile ulterioare
FIA POSTULUI
Nr. ...........
Denumirea instituiei publice:

Compartimentul:

Denumirea postului:

Gradul profesional al ocupantului postului:

Nivelul postului:

Punctajul postului:
a) minim .......
b) maxim
.......
DESCRIEREA POSTULUI:

.
DESCRIEREA ACTIVITILOR CORESPUNZTOARE POSTULUI:

.
Delegarea de atributii

Sfera relationala
Intern
a) relatii ierarhice

b) relatii functionale

c) relatii de reprezentare
..
18

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

Extern
ntocmit de :

Numele i prenumele :

Funcia public de conducere :

Semntura:

Data ntocmirii:

Luat la cunotin de ctre ocupantul postului:


Numele i prenumele :

Semntura :

Data :

Avizat de:

Numele i prenumele :

Funcia public de conducere :


.
Semntura:

Data ntocmirii:

19

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

Anexa nr.3

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE


Cabinet Secretar General
Nr. .../...

Departamentul ........................
Doamnei/Domnului Secretar de Stat....................
Directia Generala/Directia.....
Serviciul.....

Potrivit art. , alin. din HG nr. / privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii,
Familiei si Egalitatii de Sanse, cu modificarile si completarile ulterioare, atributiile compartimentelor din
aparatul propriu al ministerului se stabiliesc in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa
nr. ... a acestei hotarari, prin Regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin Ordin
al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse.
Ca urmare a modificarii Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Muncii,
Familiei si Egalitatii de Sanse, prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. .../... si
potrivit art. ..., alin. ... din HG nr. .../..., va rugam sa transmiteti Directiei Management Resurse Umane
fisele de post aferente posturilor aprobate din structura coordonata de dumneavoastra.
Termenul limita pentru transmiterea fiselor de post este data de ... .

Cu deosebita consideratie,
Secretar General

Intocmit,
DMRU
20

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

Anexa nr.4
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
Cabinet Secretar General
Nr. .../...
Departamentul ........................
Doamnei/Domnului Secretar de Stat....................
Directia Generala/Directia.....
Serviciul.....
Ref. adresa nr. .../... privind solicitarea intocmirii fiselor de post
Va aducem la cunostinta faptul ca in urma verificarii indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea
fiselor de post de catre dumneavoastra, nu au fost respectate urmatoarele aspecte:

.............;

............. .

In aceste conditii, va solicitam revizuirea fiselor de post anexate prezentei si respectarea cerintelor de
intocmire ale acestora in conformitate cu prevederile Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor
publici,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si
completarile ulterioare. Termenul limita pentru retransmiterea fiselor de post este data de ... .

Cu deosebita consideratie,
Secretar General

Intocmit,
DMRU

21

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

Anexa nr.5
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
Cabinet Secretar General
Nr. .../...

Departamentul ........................
Doamnei/Domnului Secretar de Stat....................
Directia Generala/Directia.....
Serviciul.....

Ca urmare a comunicarii de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici in data de . a


rezultatelor evaluarii profesionale a managerilor publici, va aducem la ca domnul/doamna
.manager public14 .. in cadrul Directiei (generale) .. a
fost promovat (a) in grad profesional, conform Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse
nr. . .
In aceste conditii, conform art. ., alin. . din Odonanta de Urgenta a Guvernului nr.92/2008
privind statutul functionarului public denumit manager public, va rugam sa actualizati fisa postului
managerului public respectiv.

Cu deosebita consideratie,
Secretar General

Intocmit,
DMRU

14

Se va completa gradul profesional al managerului public


22

Procedura Operationala
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Directia Management Resurse Umane

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru


personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Editia 1
Revizia 0

23

S-ar putea să vă placă și