Sunteți pe pagina 1din 23

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

ANEXA

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA, ACTUALIZAREA SI APROBAREA FISELOR DE POST PENTRU PERSONALUL PROPRIU AL MINISTERULUI MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE SI CONDUCEREA INSTITUTIILOR SUBORDONATE

CAPITOLUL I

Scopul si domeniul de aplicare a procedurii operationale

I. Scopul

1. Procedura stabileste pasii ce trebuie parcursi pentru intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post

pentru personalul aparatului propriu al ministerului si conducerea institutiilor subordonate ministerului, precum si compartimentele si persoanele implicate in realizarea acestora.

2. Serviciul Resurse Umane gestioneaza fisele de post pentru posturile din structura organizatorica a aparatului

propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor subordonate (respectiv, presedinte – director general,

inspector general de stat si inspector general de stat adjunct, inspector sef si inspector sef adjunct, director executiv si adjunctii acestuia).

3. Sarcinile derulate in cadrul acestei proceduri sunt urmatoarele:

a) Elaborarea fiselor de post;

b) Modificarea/actualizarea fiselor de post.

II. Domeniul de aplicare

Procedura se aplica de catre personalul de conducere din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor subordonate acestuia, in calitate pe de-o parte de persoane care intocmesc fisa de post, iar pe de alta parte de persoane care avizeaza si aproba aceste documente.

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

CAPITOLUL II Definitii si abrevieri ale termenilor procedurii operationale

I. Definitii ale termenilor

Nr.

   

crt.

Termenul

Definitia si/sau, daca este cazul, actul normativ care defineste termenul

   

Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de

1

Procedura

operationala

lucru stabilite si a regulilor de aplicat, in vederea executarii activitatii, atributiei sau sarcinii (Ordinul MEF nr.946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern)

 

Editie a unei proceduri

Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale, aprobata si

2

difuzata (Ordinul MEF nr.946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern)

 

Revizia în

Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate (Ordinul MEF nr.946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern)

3

cadrul unei

editii

4

Fisa de Post

Documentul intocmit de catre superiorul ierarhic al personalului aflat in subordine, in care sunt precizate sarcinile si atributiile ce revin titularilor de post

II. Abrevieri ale termenilor

Nr.

   

crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1

ANFP

Agentia Nationala a Functionarilor Publici

2

DMRU

Directia Management Resurse Umane

3

MEF

Ministerul Finatelor si Economiei

4

MMFES

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

5

ROF

Regulamentul de organizare si functionare

6

SRU

Serviciul Resurse Umane

7

P.O

Procedura operationala

8

E

Elaborare

9

V

Verificare

10

A

Aprobare

11

Av

Avizare

12

Ap

Aplicare

13

Ah

Arhivare

14

S

Semnare

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

CAPITOLUL III Descrierea procedurii

I. Generalitati

1. HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,

cu modificarile si completarile ulterioare stabileste modelul fisei de post pentru functionarii publici (prezentat in Anexa nr.1), iar HG nr.749/1998 privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste modelul fisei de post pentru personalul contractual (prezentat in Anexa nr.2).

2. Potrivit prevederilor legale in vigoare mai sus mentionate, fisa postului se anexeaza la actul administrativ de

numire, iar o copie a acesteia se inmaneaza titularului.

3. Fisele de post se actualizeaza ca urmare a:

a) modificarii atributiilor de serviciu ale functionarilor publici/personalului contractual (de exemplu, modificarea temporara sau definitiva a raporturilor de serviciu/de munca: delegare, detasare, alte cazuri);

b) promovarii in grad profesional a managerilor publici;

c) promovarii in clasa/grad profesional a functionarilor publici;

d) promovarii in grad profesional a personalului contractual;

e) modificarii Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul propriu al ministerului, cu impact asupra atributiilor postului respectiv.

II. Documente utilizate la nivel de activitate

1. Lista documente

a) Model fisa de post pentru functionarii publici (Anexa nr.1);

b) Model fisa de post pentru personalul contractual (Anexa nr.2);

c) Adresa transmisa conducatorilor structurilor organizatorice ale aparatului propriu al ministerului de catre DMRU in vederea solicitarii elaborarii/actualizarii fiselor de post (Anexa nr.3);

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

d) Dupa caz, adresa transmisa conducatorilor structurilor organizatorice ale aparatului propriu al ministerului de catre DMRU in vederea corectarii fiselor de post ca urmare a nerespectarii prevederilor legale privind intocmirea acestora. (Anexa nr.4);

e) Adresa privind comunicarea promovarii managerilor publici si solicitarea modificarii fişelor de post de catre superiorii ierarhici ai acestora (Anexa nr.5);

2. Circuitul documentelor in cadrul unei sarcini A. Sarcina 1: Elaborarea fiselor de post 1

DMRU transmite adresa pentru solicitarea intocmirii fiselor de post de catre compartimentele de specialitate ale
DMRU transmite adresa
pentru solicitarea
intocmirii fiselor de post
de catre
compartimentele de
specialitate ale
aparatului propriu al
ministerului
Persoana responsabila verifica
respectarea prevederilor legale
privind intocmirea fiselor de
post
Daca prevederile legale sunt
1
respectate:
Situatia A – in cazul posturilor
vacante
Fisele de post sunt arhivate
Seful SRU repartizeaza fisa de
post persoanei responsabile
de gestionarea dosarelor
profesionale in competenta
careia intra fisele de post
Situatia B – in cazul posturilor
ocupate
2
Superiorul ierarhic
intocmeste fisa de post
Fisa de post este avizata
de catre superiorii
ierarhici directi ai
persoanei care a
intocmit fisa de post
Fisa de post este repartizata
de catre directorul DMRU catre
SRU
DMRU transmite fisa de post
titularului in vederea semnarii, iar
acesta o retransmite semnata
catre DMRU in vederea anexarii la
actul administrativ de numire; o
copie este transmisa titularului
Fisa de post este
transmisa catre DMRU
Daca prevederile legale nu
sunt respectate:
Fisa de post este aprobata de
conducatorul institutiei sau,
dupa caz, de persoana care
are delegare de competenta
DMRU transmite adresa catre
compartimentele de specialiate
in vederea solicitarii revizuirii
fiselor de post
Figura 1. Diagrama Elaborarii Fiselor de Post

1 In cazul Inspectorilor Generali de Stat Adjuncti, Inspectorilor Sefi Adjuncti si Directorilor Executivi Adjuncti de la conducerea institutiilor subordonate MMFES, adresa pentru intocmirea fiselor de post va fi transmisa superiorilor ierarhici ai acestora

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

B. Sarcina 2: Modificarea/actualizarea fiselor de post

Superiorul ierarhic intocmeste noua fisa de post

Superiorul ierarhic intocmeste noua fisa de post Fisa de post este avizata de catre superiorii ierarhici

Fisa de post este avizata de catre superiorii ierarhici directi ai persoanei care a intocmit fisa de post

directi ai persoanei care a intocmit fisa de post Fisa de post este aprobata de conducatorul

Fisa de post este aprobata de conducatorul institutiei sau, dupa caz, de persoana care are delegare de competenta

sau, dupa caz, de persoana care are delegare de competenta Fisa de post este transmisa catre

Fisa de post este transmisa catre DMRU

Persoana responsabila verifica respectarea prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post 1 2 Seful SRU
Persoana responsabila
verifica respectarea
prevederilor legale privind
intocmirea fiselor de post
1
2
Seful SRU repartizeaza
fisa de post persoanei
responsabile de
gestionarea dosarelor
profesionale in
competenta careia intra
fisele de post
profesionale in competenta careia intra fisele de post Fisa de post este repartizata de catre directorul

Fisa de post este repartizata de catre directorul DMRU catre SRU

Daca prevederile legale sunt respectate:

DMRU transmite fisa de post titularului in vederea semnarii, iar acesta o retransmite

semnata catre DMRU in vederea anexarii la actul administrativ de numire; o copie este transmisa titularului

Daca prevederile legale nu sunt respectate:

DMRU transmite adresa catre compartimentele de specialitate in vederea solicitarii revizuirii fiselor de post

Figura 2. Diagrama Modificarii/Actualizarii Fiselor de Post

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

3. Modul de lucru

A. Sarcina 1: Elaborarea fiselor de post 2

Dupa aprobarea ROF pentru aparatul propriu al ministerului, DMRU solicita in termen de 5 zile de la aprobarea

acestuia, intocmirea fiselor de post pentru toate posturile ocupate si vacante existente in statul de functii.

Activitatea 1: Solicitarea intocmirii fiselor de post

Operatiuni, completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare

Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii?)

Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?)

Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii

Redactare adresa de catre DMRU in vederea solicitarii intocmirii fiselor de post de catre structurile organizatorice ale aparatului propriu al ministerului (termen de redactare 2 zile de la aprobare ROF pentru aparatul propriu al ministerului)

Inaintare adresa catre Seful Serviciului Resurse Umane si Directorul DMRU in vederea semnarii (termen de realizare 2 zile)

Transmitere adresa sub semnatura catre structurile organizatorice (termen de transmitere 1 zi)

Adrese cu termen de raspuns (maxim 10 zile calendaristice) catre structurile organizatorice din cadrul ministerului

2 Fisele de post ale managerilor publici vor fi intocmite de catre inaltul functionar public caruia acestia ii sunt subordonati si aprobate de catre conducatorul institutiei. In cazul in care managerii publici isi desfasoara activitatea in cadrul unor compartimente de specialitate, fisele de post vor fi intocmite de catre conducatorii acestor compartimente, contrasemnate de catre inaltul functionar public caruia managerii publici ii sunt subordonati si aprobate de catre conducatorul institutiei.

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

Activitatea 2: Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor de post

Operatiuni, completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare

Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?)

Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii?)

Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii

Intocmire fisa de post de catre superiorul ierarhic conform modelului stabilit de HG 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare pentru functionari publici (model prezentat in Anexa 1 ) si a celui pentru personal contractual stabilit de HG 749/1998 (prezentat in Anexa 2)

Avizare fisa de post de catre superiorii ierarhici directi ai persoanei care a intocmit fisa de post

Aprobare fisa de post de catre conducatorul institutiei sau, dupa caz, de persoana care are delegare de competenta

Transmitere fisa de post catre DMRU

Fisa de post transmisa catre DMRU

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

Activitatea 3: Verificarea de catre DMRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post

Operatiuni, completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare

Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii?)

Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?)

Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii

Repartizare fisa de post de catre Directorul DMRU catre SRU (termen 1 zi)

Repartizare fisa de post de catre Seful SRU catre persoana responsabila de gestionarea dosarelor profesionale in competenta careia intra fisele de post (termen 1 zi)

Persoana responsabila verifica indeplinirea prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post (termen 2 zile)

Se verifica daca structura, regulile de intocmire, avizare si aprobare au fost respectate

1. Daca conditiile de forma sunt indeplinite:

Situatia A – in cazul posturilor vacante, fisa de post este arhivata;

Situatia B - in cazul posturilor ocupate, fisa de post este transmisa titularului in vederea semnarii;

Fisa de post transmisa titularului de post in vederea semnarii

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii

Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii?)

Operatiuni, completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare

Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?)

- titularul postului retransmite fisa de post catre DMRU in vederea anexarii la actul administrativ de numire;

   

Fisa de post semnata este transmisa de catre titular catre DMRU

- o copie este transmisa titularului de post;

Copie fisa de post transmisa titularului

2. Daca conditiile de forma nu sunt indeplinite:

Adresa transmisa catre compartimentele de specialitate in vederea revizuirii fiselor de post

DMRU transmite adresa catre structurile organizatorice in vederea solicitarii revizuirii fiselor de post

B. Sarcina 2: Modificarea/actualizarea fiselor de post 3

Situatia 1: Modificarea/actualizarea fiselor de post ca urmare a modificarii atributiilor de serviciu ale

functionarilor publici/personalului contractual

Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii

Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii?)

Operatiuni, completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare

Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?)

Pentru modificarea/actualizarea fiselor de post se vor realiza activitatile (2) si (3) din cadrul sarcinii 1

(Elaborarea fiselor de post), respectiv:

 

Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor de post ;

Verificarea de catre DMRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post.

3 Fisele de post ale managerilor publici vor fi modificate/actualizate conform activitatilor (2) si (3) din cadrul sarcinii 1 (elaborarea fiselor de post), dupa comunicarea de catre DMRU superiorilor ierarhici ai managerilor publici, a deciziei de promovare in grad a acestora.

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

Situatia 2: Modificarea/actualizarea fiselor de post ca urmare a promovarii functionarilor publici/personalului

contractual

Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii

Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii?)

Operatiuni, completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare

Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?)

Pentru modificarea/actualizarea fiselor de post se vor realiza activitatile (2) si (3) din cadrul sarcinii 1

(Elaborarea fiselor de post), respectiv:

 

Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor de post ;

 

Verificarea de catre DMRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post.

Situatia 3: Modificarea/actualizarea fiselor de post ca urmare a promovarii in grad profesional a managerilor

publici

Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii

Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii?)

Operatiuni, completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare

Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?)

Pentru modificarea/actualizarea fiselor de post se vor realiza activitatile (1), (2) si (3) din cadrul sarcinii 1

(Elaborarea fiselor de post), respectiv:

 

Solicitarea intocmirii fiselor de post (adresa prezentata in anexa nr.5);

 

Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor de post ;

 

Verificarea de catre DMRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post.

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

Situatia 4: Modificarea/actualizarea fiselor de post ca urmare a modificarii Regulamentului de organizare si

functionare pentru aparatul propriu al ministerului

Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii

Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii?)

Operatiuni, completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare

Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?)

Pentru modificarea/actualizarea fiselor de post se vor realiza activitatile (1), (2) si (3) din cadrul sarcinii 1

(Elaborarea fiselor de post), respectiv:

 

Solicitarea intocmirii fiselor de post;

Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor de post ;

Verificarea de catre DMRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post.

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

4. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

   

Posturi/responsabili

 

Nr.

crt.

Denumirea sarcinii/activitatii

1

2

3

4

 

6

5 7

   

8 10

9 11

12

13 14

1

Solicitarea intocmirii fiselor de post

Av

V

Ap

E/Ah

 

-

- -

   

A -

- -

-

- -

2

Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor

de post pentru personalul aparatului propriu al ministerului

-

-

E

-

 

Av

- A

 

-

 

-

- -

-

- -

3

Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor de post pentru personalul de la conducerea institutiilor subordonate MMFES

                       
   

Presedinte – Director General

E

-

-

-

 

-

- A

 

Av

 

-

- -

-

- -

   

Inspector General de Stat (Inspectia Muncii)

E

-

-

-

 

-

- A

 

-

 

-

- -

-

- -

 

Inspector General de Stat Adjunct (Inspectia Muncii)

-

-

-

-

 

-

- A

 

-

 

-

- -

E

- -

   

Inspector General de Stat (Inspectia Sociala)

E

-

-

-

 

-

- A

 

Av

 

-

- -

-

- -

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

 

Denumirea sarcinii/activitatii

1

2

3 5

4 6

 

7

 

8 9

10 11

 

12

13

14

 

Inspector General de Stat Adjunct (Inspectia Sociala)

                         

-

-

- -

- -

A

- -

- E

-

-

   

Inspector Sef

E

-

- -

- -

 

A

- -

 

- -

 

Av

-

-

   

Inspector Sef Adjunct

-

-

- -

- -

 

A

- -

 

- -

 

Av

-

E

   

Director Executiv

E

-

- -

 

- A

 

Av

-

- -

   

-

- -

 
   

Director Executiv Adjunct Economic

         

A

 

Av

 

- E

     
 

-

-

- -

- -

-

-

- -

   

Director Executiv Adjunct Asistenta Sociala

         

A

   

Av

E

     
 

-

-

- -

- -

-

-

-

- -

4

Verificarea de catre DMRU a indeplinirii

prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post

-

-

V/Ah

- S

 

-

-

-

-

-

-

 

-

- -

 

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

Responsabili:

1. Director DMRU

2. Sef Serviciu Resurse Umane

3. Superiorul ierarhic direct al functionarului public/personalului contractual

4. Persoana responsabila de gestionarea dosarelor profesionale in competenta careia intra fisele de post – Consilier Superior

5. Functionarul public/personalul contractual titular al fisei de post, dupa caz, la ocuparea postului

6. Superiorii ierarhici directi ai persoanei care a intocmit fisa de post

7. Conducatorul institutiei sau, dupa caz, persoana care are delegare de competenta

8. Secretar General

9. Director General Directia Economica si Financiara

10. Director General Directia Generala Incluziune si Asistenta Sociala

11. Director Executiv Directii de Munca si Protectie Sociala

12. Inspector General de Stat Inspectia Muncii

13. Inspector General de Stat Inspectia Sociala

14. Inspector Sef

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

Anexa nr.1

Extras HG 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice …………………………. ……………………………………………………………………………. Direcţia generală ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………. Direcţia ………………………………………………………………… Serviciul …………………………………………………………………. Biroul / Compartimentul ……………………………………………….

Aprob 4 ,

Fişa postului Nr. ……………….

Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului

……………………………………

2. Nivelul postului …………………………………………………………………………………………

3. Scopul principal al postului

……………………………………

Condiţii specifice pentru ocuparea postului 5

1. Studii de specialitate

……………………………………….

2. Perfecţionări (specializări)

……………………

………………………………………………………………………………………………………………

4. Limbi străine 6 ) (necesitate şi nivel 7 de cunoaştere) ……………………………………………………

… ……………………………………………………………………………………

………………………………….

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel)

…………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

6. Cerinţe specifice 8 ………………………………………………………………………………………

………….

………………………………………………………………………………………………………………

7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale)

4 Se va completa cu numele şi funcţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Se va semna de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice şi se va ştampila în mod obligatoriu;

5 Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare;

6 Dacă este cazul;

7 Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile “citit”, “scris” şi “vorbit” după cum urmează: „cunoştinţe de bază”, „nivel mediu”, „nivel avansat”;

8 De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

Atribuţiile postului 9 :

1. ………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………….

4. ………………………………………………………………………………………………………….

5. ………………………………………………………………………………………………………….

6. ………………………………………………………………………………………………………….

7. ………………………………………………………………………………………………………….

8. …………………………………………………………………………………………………………

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1. Denumire

2. Clasa

3. Gradul profesional 10

4. Vechimea în specialitate necesară)

Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relaţională internă:

a) Relaţii ierarhice:

- subordonat faţă de

- superior pentru

b) Relaţii funcţionale:

c) Relaţii de control:

d) Relaţii de reprezentare:

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice:

b) cu organizaţii internaţionale:

c) cu persoane juridice private:

…………………………………………

……………………………………………

……………………………………….

………………………………….

………………………………………….

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………….

……………………………………….

………………………………………

……………………………………

……………………………………

3. Limite de competenţă 11 ……………………………………………………………………………………

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă ……………………………………………………………………

Întocmit de 12 :

1. Numele şi prenumele

2. Funcţia publică de conducere

3. Semnătură

4. Data întocmirii

………………………………………

……………………………………

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

9 Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu specificul funcţiei publice corespunzătoare postului.

10 Se stabileşte potrivit prevederilor legale;

11 Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;

12 Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îţi desfăşoară activitatea titularul postului;

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului

1. Numele şi prenumele

……………………………………………………………………

2. Semnătura

3. Data

……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Contrasemnează 13 :

1. Numele si prenumele

2. Funcţia

3. Semnătura

4. Data

………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

Anexa nr.2

Extras HG 749/1998,

cu modificarile si completarile ulterioare

FIŞA POSTULUI

Denumirea instituţiei publice:

………………………………………………………………………………………………………………

Compartimentul:

………………………………………………………………………………………………………………

Denumirea postului:

………………………………………………………………………………………………………………

Gradul profesional al ocupantului postului:

………………………………………………………………………………………………………………

Nivelul postului:

………………………………………………………………………………………………………………

Punctajul postului:

a) minim

b) maxim

DESCRIEREA POSTULUI:

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI:

……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. Delegarea de atributii ………………………………………………………………………………………………………………

Sfera relationala

Intern

a) relatii ierarhice ………………………………………………………………………………………………

b) relatii functionale ………………………………………………………………………………………………

c) relatii de reprezentare ………………………………………………………………………………………

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

Extern

Întocmit de :

………………………………………………………………………………………………………………

Numele şi prenumele :

………………………………………………………………………………………………………………

Funcţia publică de conducere :

…………………………………………………………………………………………………………

Semnătura:

………………………………………………………………………………………………………………

Data întocmirii:

………………………………………………………………………………………………………………

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: …………………………………………………………… Numele şi prenumele :

………………………………………………………………………………………………………………

Semnătura :

………………………………………………………………………………………………………………

Data :

………………………………………………………………………………………………………………

Avizat de:

………………………………………………………………………………………………………………

Numele şi prenumele :

………………………………………………………………………………………………………………

Funcţia publică de conducere :

……………………………………………………………………………………………………….

Semnătura:

………………………………………………………………………………………………………………

Data întocmirii:

………………………………………………………………………………………………………………

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

Anexa nr.3

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE Cabinet Secretar General

/

Departamentul Doamnei/Domnului Secretar de Stat

Directia Generala/Directia Serviciul

Potrivit art. …, alin. … din HG nr. …/… privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, cu modificarile si completarile ulterioare, atributiile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabiliesc in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa a acestei hotarari, prin Regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse. Ca urmare a modificarii Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Muncii,

Familiei si Egalitatii de Sanse, prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse

/ si

potrivit

va rugam sa transmiteti Directiei Management Resurse Umane

fisele de post aferente posturilor aprobate din structura coordonata de dumneavoastra. Termenul limita pentru transmiterea fiselor de post este data de

din HG

/

,

,

Cu deosebita consideratie,

Secretar General

Intocmit,

DMRU

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

Anexa nr.4

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE Cabinet Secretar General

/

Departamentul Doamnei/Domnului Secretar de Stat

Directia Generala/Directia Serviciul

Ref. adresa

/ privind solicitarea intocmirii fiselor de post

Va aducem la cunostinta faptul ca in urma verificarii indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post de catre dumneavoastra, nu au fost respectate urmatoarele aspecte:

;

In aceste conditii, va solicitam revizuirea fiselor de post anexate prezentei si respectarea cerintelor de intocmire ale acestora in conformitate cu prevederile Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare. Termenul limita pentru retransmiterea fiselor de post este data de

Cu deosebita consideratie, Secretar General

Intocmit,

DMRU

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

Editia 1

Revizia 0

Anexa nr.5

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE Cabinet Secretar General

/

Departamentul Doamnei/Domnului Secretar de Stat

Directia Generala/Directia Serviciul

Ca urmare a comunicarii de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici in data de ……………. a rezultatelor evaluarii profesionale a managerilor publici, va aducem la ca domnul/doamna

a

fost promovat (a) in grad profesional, conform Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse

nr. In aceste conditii, conform art. ……., alin. ……. din Odonanta de Urgenta a Guvernului nr.92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public, va rugam sa actualizati fisa postului managerului public respectiv.

…………….manager public 14 …………

in cadrul Directiei (generale) ………………………………

Cu deosebita consideratie, Secretar General

Intocmit,

DMRU

14 Se va completa gradul profesional al managerului public

Procedura Operationala

P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Directia Management Resurse Umane

23

Editia 1

Revizia 0