Sunteți pe pagina 1din 3
oe ROMANIA JUDETUL VRANCEA COMUNA TIMBOESTI PRIMAR DISPOZITIA nr. 292 din 26 iunie 2014 Privind: desemnarea domnului Nedeleu Dumitru avand fumetia publicd de executie de consilier in cadrul Compartimentul agricol cu gestionarea, implementarea si aplicarea prevederilor Legii nr. 17/07.03.2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii- cumpérarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societittilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate public si privat a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentici Domeniilor Statului Primarul comunei Timboesti, judetul Vrancea, - avand in vedere referatul secretarului comunei Timboesti inregistrat la nr. 2660 din 10 iunie 2014 prin care propune desemnarea domnului Nedeleu Dumitru avand functia public’ de executie de consilier in cadrul Compartimentul agricol cu gestionarea, implementarea si aplicarea prevederilor Legii nr. 17/07.03.2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate public si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului; - in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 17/07.03.2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate public si privaté a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificirile ulterioare; - in conformitate cu preyederile art. 3 din anexa 1 la Ordinul or 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzirii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate public si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului - in temeiul art. 68 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, seers DISPUNE: Art.1 Se desemneazi domnul Nedelcu Dumitru avand functia publica de executie de consilier in cadrul Compartimentul agricol cu gestionarea, implementarea si aplicarea prevederilor Legii nr. 17/07.03.2014 privind unele masuri de reglementare a vanzérii-cumpérarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate public si privat& a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului . Art. 2. Persoana nominalizata la art. 1 fi revin urmatoarele atributii: a) inregistreazi cererea vyanzitorului, insoyité de oferta de vanzare a terenului agricol si de documentele justificative prevazute la art. 5 alin. (1) din anexd la Ordinul nr. 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014; b) infiinteaza, organizeaz& si gestioneazd Registrul de evidenta a ofertelor de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan, pe suport hartie si in format electronic, care si cuprinda cel putin informatii privind. datele de identificare ale vanzitorului, suprafafa de teren agricol situata in extravilan oferité spre vanzare, categoria de folosin{a a acestora, preful de vanzare, amplasamentul identificat prin tarla si parcela sau, dupa caz, amplasamentul terenurilor stabilit prin planul de amplasament si delimitare a imobilului intocmit in sistemul national de proiectie Stereografic 1970, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a receptiei documentatiei cadastrale pentru imobilul in privinta c&ruia s-a solicitat avizul, procesele-verbale incheiate pentru fiecare etapa a procedurii, adeverintele eliberate in vederea vanzirii libere a terenurilor, precum si orice corespondenta referitoare la realizarea procedurii; ©) afiseazi oferta de vanzare la sediul primariei si pe site-ul propriu, http://www.timboesti.ro, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea 17/2014; d) pe baza informatiilor cuprinse in oferta de vanzare, transmite lista preemptorilor la Directia pentru Agricultura Vrancea. Lista preemptorilor se afiseaza la sediul primariei si pe site-ul propriu; e) transmite la Directia pentru Agricultura Vrancea, dosarul tuturor actelor prevazute la lit. a); f) in perioada prevazuti la art, 6 alin. (2) din Legea 17/2014, inregistreaz& si afigeazi la sediul primiriei si pe site-ul propriu, dup& caz, toate comunicarile de acceptare a ofertei de vanzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptorii cuprinsi in lista preemptorilor sau de oricare alti preemptori necuprinsi in lista si care dovedese ulterior intocmirii listei aceasta calitate prin acte justificative, in vederea exercitirii dreptului de preemptiune pentru ofertade vanzare in cauzi; g) transmite la Directia pentru Agricultura Vrancea, in copie, toate comunicarile de acceptare a ofertei de vanzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori in perioada prevazut& la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, insotite de documentele prevazute la art. 6 alin. (2) din anexa la Ordinul nr. 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014; h) propune spre adoptare masurile organizatorice necesare pentru desfagurarea la sediul primariei a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preemptiune si de alegere a potentialului cumparator, cu respectarea stricta a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 17/2014; i) incheie procesul-verbal de constatare a derularii fiecdrei etape procedurale ite la art. 7 din Legea nr. 17/2014, prin care se consemneaz& in detaliu le si actiunile desfasurate; §) dupa comunicarea si inregistrarea deciziei privind alegerea de c&tre vanztor a preemptorului potential cumpérator, transmite la Directia pentru Agricultura Vrancea, dupa caz, numele si datele de identificare ale acestuia, precum gi copiile tuturor proceselor-verbale prevazute la lit. i) din anexa la Ordinul nr. 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014; k) in cazul in care niciun preemptor nu comunica acceptarea ofertei vanzitorului, iar vanzarea terenului este liber’ in conditiile legii, elibereaz vanztorului o adeverinta care atest cA s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune si cd terenul este liber la vanzare, la pretul prevazut in oferta de vanzare si pentru suprafata mentionaté in actele de proprietate sau suprafata rezultaté din masuratorile cadastrale, inscrisi in cartea funciaré conform Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificdtrile si completarile ulterioare O copie a acesteia, insofitd de copiile tuturor proceselor-verbale prevazute la lit. i) din anexa la Ordinul nr. 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014, este transmisa Directiei pentru Agricultura Vrancea; ) transmite vanzatorului adeverinta insofita de o copie certificata de conformitate cu originalul a ofertei de vanzare. O copie a adeverinfei se transmite Directiei pentru Agricultura Vrancea. Art.3 Se completeazi fisa postului domnului Nedelcu Dumitru cu atributiile prevazute la art.2. Art.4 Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate celor interesati de secretarul comunei. Primary Mihaleeg Daniela ( my | ae Jp Avizat, Secretar al comunei, Dani Anisoara