Sunteți pe pagina 1din 4
Nereapectorva Standardelor de Stat ezte unmet’ confovin Ieail. Reproducereu literaiel, g | PRETUD oer PIAgvAKY UR o4At EDUTIE OFICHALA, Inlocsiegte « STAS The uxatroane restH UXSOARE ConsisTENTA UNGATOARE CU PILNIE CONSILIUL, NATIONAL PENTRU STHINTA ‘3 TEUNOLOOR, INSEITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE Ciasiticores alfaramerici sfc? Macsas aan xoncucrexrnoro waena, MACKEN ROATAKODLE Giease jubriators Grelesoury & graben GHAISSEUAS STAUFFER SOHEYOTIFE LUBRICATONS: 1 GENERALITATI 1,1, Obiect si domenin de uplienre ‘Presentnl standard so refer la ungiitourele pent unsoare consistent’, cw pllnie, de ux general, utilinate in consimneyia de magi’, 12 Tipodimensiani Funetie de capacitate, ungitoarele eu pilnie se exeeutfi in nowk marimi, conform tabelubi. INSMTUTLA ROMAN DE SIANDARDIZARE lehorst tnifial te 104 2 OONDITH TEHNIVE DE CALATATE 2.1 Gapacitagi sé dimensinnl Pimensiont ta ne exemple de notarer y wes | a | | we (ones [2 | a fio | atets 5 ue? | wo | mxne [ass A urs | we | seoxte | set.8 ws oo | nxn | wi ue] onseRvagi 1 Gapacttates oominali repeeatetd aproxinatiy yuhionl interior a} eaparntus, 2 Consiraetie angitorstil repeeteniatt In figord ste foformtiv’, 3 Coke HF roprasistS gaborto claim mceeir ponte dasurobaren 9 Uitepartaree copaculil ungStorulu: 2.2 Material UngLtoarele ou pilaie oe exeoutt din ofel, Marea ofelulai, fe fabrieagio se stabllegte do vibtre producitor, Prin injelogere intre pirti, fe pot stablli si alte matariale (fants, metale neferoase, ma- teriale plastice etc.) cu tratamentele $f nile de protective: jnaktowre lit i re Terceak tnpiioeal ‘wcoperitile de protectie corenpz ee olieintilnd in, 2B Aspeet . 23.1 Ungitoarcle (carpal 4 capacnl) nu trobnie s prezinte difecte de supratati sau de ma: terial (cipieari, por, fncluatuni orvari ete) gi nu trebuie at allt mci enti, Yavuri, lo vituri sau stirbitari, semifabriewtul gi procedent xe 23.2 Filetele Urbuie &3 fie eurate gi evatinue, 2.3.8 Capacul ungiltorulul trebuie ei powtd ingursbat pe corp ct mina liber, uyor, Gx loci, pe tomth hmngines fdetalsi. 24 Protejaro Ungstoarite din materiale teroase se livreazi sunae tv interior 9i exterior, Unghtoarele <1 nw pot livra protejate gi prin alle procedee, ‘Modul de protejane se stsbileyte intr piri. 25 Etungeliate Uniostea din ungitor rm teebuée si seape prin filetul do imbimate dintre corp si capac, ind ente supuat Ih 6 presinze de 15 Njem*, timp de 30-8, din 9 tine 4 REGUL DE VERIIGARE 4 CALITAPIT Ba Verificarea ccliaipii sy face pe loturi de imax, 86D) ungitoane de sceeagi icine, exe cutate din soekeag! material al prin accleagl procedce tehnnlogice. 32 — Vorifiewva ealtSyii uogitoaretar eu pilnie cousl& dint —~ voificar® spect 5 = verificaree dimerisianilors ~ vevificares Ingurubiieil eapsental; — verificares etangeltigily aieren esistenfel Ib corasinne (ee executit namai in eazul etnd piesele sin’ pro as oniune, face ipl oh pak dani &s Sigel Renal vl de cnttal Ne Unive de cl tate aceeptabll AQL = 2,5, conform STAS 3160-72, SA Verificares aapeotitul ee face Ducati: ex bucatit, 85 Vetritieares etangeitiigii gi rezistentei to coruziune se face pe iret ungiitoare, dupe veriti- elrile de la pet. 3.3. Dack un singur wngktor nu corspunde, se repet’ verificares pe wn numir dubla de ungivowre} dacd pi in acest eax an uniter d& rexultate uecorespuneMtoary, lotul se respingo. SA Se admite remauivres loturilor respinse i prezoutares lor ls verificare ea un lob nea, 4 METODE DE VERIFICARE 4.1 Vorifienren aspoetului te face ot ochin! liber. 4.2 Veriffearea dimensianilor se xeo cu aparate su instruments do miisurat universsic. 4.3 Verificarea fmyurubitrii eapacului te foc0e manta, 44 Verifieurea etangeitijii vo face mchtind ungitorul pe un recipient ea unsware avind via- sozitaten medie de peneitatie 215, ..25 mm la 25°C, determinalit conform STAS 2993-40, Ia prosiunea de Lb Njem?, Mentinind acess presiane timp de 30 s, nu trebuie wh se observe apa- Jifia umorii Ja imbinares filetard dintre corp gi capac, copacul find ingurubat pe teel spite ule corpaltt. ‘ 4.5. Veritiourem rezistangel la enroziune se foe printe-o metods stabi Intre pir}, functic de procedenl de: agopetire ee protenfio a gapratefet adoptal. 5 MARCARE, AMBALARE, DOCUMENTE . 51 Marenre ‘Ungitoarole ou pilnie se marcheazi pe capac prin poansonare, eleetroekimie aa pre- sare th relief, thserippioninda-se : — marca de fabric’ @ nsreprinderit produciitoare; <— simbobe! sangiitoralnl 5 : — STAS 748-83. 52 Ambalare ‘Ungitoarele, uns conform pot. 24, se ambaleaz’ io Mii, in condisiile presenise in nor- miele tebnice in vigoare. Pe exteriorul Uiali se indieR : — marca de fabric a intreprinderii producStoare; # — notarea produsutal; — numiml de ungitesre din lads. 33 Depovitare ‘Ungitosrele ambalute se depoziteach in locuri ferite de umezeali, BA Doeumente ‘Lua fivrare, fiecare lot trebuie Wi fie Insopit de un certificet de calitate, iatocmit, conform Aisporifidlor legaie In vigoare. J Z Hieber: des MINISTER, ROSIN DE Mt Sebeteatieh AMELIE, MLREIROTEIONICK: # ELBE ~ Sespectoratal General te Stat Contremil Cate Intrepetnderen Metecon ~ 82590" SP greet petra ‘Respucsobiiul peelectult: tng, Livia Cacioaeva — inisterd Apewotstenteth Tetmien-Materile. 46 Cae (estatal Gowpediviet Foodurtlr Fixe sectot Shunt © Tosbtotst rmin de standartzare tala & Tehaich Docowor WAR. Tipit 16 30.081088, Sahin T — $90-437 ex LP. faformatia can Saniobtonea