Sunteți pe pagina 1din 20

TESTDEEVATUARE

FINATA
Varianta1
l.Lista de inventarierc :

a)
b)
c)
d)
e)

Serveste
ca documentpentruinventarierea
produselor
aflatein gestiunea
unitatiiecononric<
Stala bazastabiliriilipsurilorsaua plusurilorde valorimaterialesauprodusele
constatate
in urma
inventarierii;
Ajuta la intocnrirea
registruluiinventar;
Se intocmeste
de comisiade inventariere;
Se arhiveazain compartimentul
caserie;

2. Fi$o .le mngozie


a) Se utilizeazi. pentru evidentatehnic-operativi9i de gestiunea bunurilor de natura Materialelor
cat gi pentrucclede naturaObiectelorde inventari
b\ Se intocnre{e de cdrregestionarulprimitor:
c)
d)

Intuirilein gestiunese inregistreazApe 6azaNotei de intftire rccepliei


Iesirile din gestiune se inregistreazi pe baza Procesului verbal dc consunl scntu bonuhti de
cons m;

S.Facnra liscala:
a)

Servesteca documentde baza pentru decontareaproduselorsi serviciilor ,a lucrarilor executatesi serviciilor


preState:
b) Insotestenrarfain timpul transportuluide la fumizori la cumparatori;
justificativde inregistrare
c) Estedocurnent
in contabilitate
a bunurilorachizitionate
de la clienti:
4,In cax,ul itt care la receplionoret narllii se consttttu alifercnte conlitdtive,se mncnrc! e:
a)rrotade receptiesi contatare
de diferentein 3 exemplare.
b) procesverbalde constatare
de diferenre.
c) chitantade incasarca Iipsurilor.
constatate.
S,Chitanl( este docuntenlul core:
a) servesteca documentjustiticativ pentrudepunereaunei sunrein numerarla caseriaunitatii ;
b) StaIa bazaintocmiriiregistruluide casa;
c) Se intocmestede catrecasierin doua exemplaresi sesemneazaIa pralaunetsume ;

6.Nota de rcceptie si constdtarede diferente

a) Servesteca documentpentrureceptia marfurilor aprovizionatede la furnizori;


a marfurilorsau in unitateacu amanuntulpe masuraefectuarii
b) Se intoamestela locul de descarcare
receptieide catrecomisiade receptielegalconstituita
i
intr-unexemplar
c) Se intoemeste
in douaexemplare,iarin situatiain careseconstata
diferentese intocmeste
justificative
d) Un exemplardin NIR se depunela serviciulcontabilitate
impreuni cu celelaltedocumente
pentru
gestionarul
primitor.
insolitoaresi unul

A DE V AR AT SA U F AL S
l.N.i.r.-ul circula la gestionarpentru incarcareain gestiunea marfurilor cumparatesau achizitionatede la fumizori
si la compartimentul ,financiar-contabil pentru inregistrarea in contabillitate , iar cand este cazul si la
compartimentulde transportpentrucomunicarealipsurilor ;
2.Facturafiscalase intocmestede unitateaf'urnizoare
in conformitate
cu dispozitiilelegalein vigoarecuprinzand
anumitereferinte ,privindemitentulsi clientul( felul marfii ,cantitate,valoaretotalasi valoareT.V.A ),faraa fi
neYoiede alte date.

pentruevidenlatehnic-operativa
3.Fi9ade magaziese utilizeaze,
cet
ti de gestiunea bunurilorde naturamatrialelor
qi pentrucelede naturaobiectelorde inventarsi seintocmegte
primitor;
de citre gestionarul
4.Bon de consum se utilizeazApetrtru evidenla eliberirii in consum a bunurilor materiale,obiectelor
de
inventar,materiiprime si valori materiale;

VARIANTA I :

RA S P UNSG R IL A:
l:A+B-fC+D
2:A+B+C+D
3:A+B
4: A + B
5: A + B
6: A + B + D
l- A

4-F

TESTDE EVALUAREFINATA

Varianta2
ADEVARAT
SAUFALS:
justificative
l.Documentele
suntdocumentele
primarecareprobeaza
regalo operatiune.
2'Fisamijlocului
fix serveste
cadocumentpentruevidenta
anaritica
a mijroaceror
fixe.
3 ln fisamijlocului
fixdataamortizarii
complete
si cotade amortizare
seinscriu
in spatiile
rezervate.
4 Bonde miscare
a mijloacelor
fixeseintocmeste
in douaexemplare
decatrepersoana
desemnata
de compartimentul
caredispune
miscarea
mijloacelor
fixe(compartimentul
mecanic-sef,
energeticsef,administrativ
etc.).

RASPUNSURI
MUITIPtE:

l,Documentelejustificative cuprindcel putin urmatoareleelementeprincipale:


a.

denumireadocumentu
lui

b.
denumireasi sediulpersoaneijuridice
careintocmeste
documentul,denumirea
si sediul
persoaneijuridicecareefectueazatransoortul.
c.

numar ulsi data intocmiriiacestuia

d.

mentionarea
partilorcarepaticipala efectuarea
operatiuniieconomice

e.

continutuloperatiuniifinanciare

f.

datelecantitativesi valoriceaferenteoperatiuniiefectuate

g.

numelesi semnaturilepersoanelor
carele_auintocmit

alte elementemenite sa asigureconsemnareacompretaa operatiunurorefectuate.

2,Ordinul
de plati :
a) Seutilizeazd,
pentruefectuarea
de pl;ti;
b) 5eintocmegte,
in formaterectronic,sau
pe suportde hartiein douSexemprare
de cdtre
compartimentul
financiar-contabilitate,
cuajutorulprogramului-soft
special
conceput
de
cetreMinisterul
Fina
n!elorpublice;
c) seinregistreazd,
cronorogic
(numdr9idatd)racompartimentur
contabiritate;
d) Sesemneazd
de cdtrepersoanele
imputernicite
cuspecimene
de semndturi;

3,Dispozitiade plati citre casierie:


a)

,Seutilizeaz;,
pentruefectuarea
pli!ilor,in numerar,
de catrecasierie;

b) se intocmeste,
in formaterectronic
sausuportde hartie,intr-unsingurexemprar,
de cdtre
compartimentul
financiar-contabilitate
sauin functiede organizarea
societatii
de catre
casier;
c) SeinregistreazS,
cronologic
(numir 5idati) IaCompartimentut
contabilitate;
d) se semneazj,raintocmit,de cetrecompartimentur
financiar-contabiritate/casier;
e) 5e prezintd,
pentruvizacFp,contabirurui arinstituJiei
sauimputerniciturui;
'ef
f) 5e aprobdde citre casierul
institutiei/societatii;

4, Monetarul:
a) areregimspecial
de tiparire
;
b) carnete
cu 100file;
c) serveste
cadocumentjustificativ
pentruevidentala sfarsitulzilelnumerarului
existentin
ca se ne;
d) acestase intocmeste
in douaexemplare
de catrecasiercareinventariaza
numerarul
existenr
in caserie
pe categoride bacnotesi moneda;
e) un exemplar
circula
la compartimentul
magazie
sl unulla carnet;

5, Formularul
ordinde deplasare
serveste
ca:
a) dispozitie
(ordin)catrepersoana
delegata
saefectueze
deplasarea;
b) documentpentrudecontarea
de catretiturarurde avanspentrudeprasare
a chertuieriror
efectuate;
c) document
pentrustabilirea
diferentelor
de primitsaude restituit
de titularul
de avans:
d) document
justificativ
de inregistrare
in contabilitate.

S,Registrul
de casaServeste
ca:
princasieria
a) document
de inregistrare
operativa
a incasarilor
si platilorin numerar,
efectuate
unitatiipe bazafacturilor.
de stabilire
la sfarsitul
fiecarei
zilea soldului
de casa.
b) document
de casa.
zilnica
in contabilitate
a operatiilor
c) document
de inregistrare

VARIANTA
2:

RASPUNS
GRILA:
1-A
2-A
3-A
4-A
1-A+C+D+F+G+H
2-A+B+C+D
3-A+B+C+D+E
4-A+B+C+D
5-A+B+C+D
6-B+C

TESTDE EVALUAREFINALA

Varianta3

ADEVARATSAU FALS:
1. Registrul
in treiexemplare,
zilnic,
de casierul
de casaseintocmeste
unitatiisaude altapersoana
pe bazaactelorjustificative
imputernicita
de incasari
si platl.
2. 5e intocmeste
in trei exemplare,la
livrareaproduselor
finitede catrecompartimentul
de desfacere
pe bazadispozitiei
de livrare,a
avizului
de insotire
a marfiisisesemneaza
de compartimentul
emitent.
3. Pentru
acordarea
drepturilor
salariale
seintocmesc
de platala compartimentul
financiar
statele
contabil.
pe bazafoilorcolective
4. Statelede plataseintocmesc
de prezenta
caresuntintocmitede catre
sefiideformatie,intr-un
singurexemplar.
5. Potrivit
legiicontabilitatii
oriceoperatiune
economica
efectuata
seconsemneaza
intr-undocument
justificativ.
carestala bazainregistrarilor
in contabilitate
dobandind
astfelcalitatea
de document
6. Lunar,gestionarul
va efectuaun punctajal operaliunilor
efectuatecuinregistr;rile
serviciului
financiar-contabilitate5iva corectaeventualele
neconcordante
in Fi$ade magazie;
ALEGERI
MULTIPLE:
l.Registrulde casa:
a) Secompleteaza
zilnic,in ordineaefectuarii
faraa lasaspatiilibere
operatiilor
b) Lasfarsitulzilei,randurileneutilizate
dinformularsebareaza.
prevederilor
c) Utilizarea
formularului
sefacecu respectarea
Regulamentului
operatiilor
de

pe primulrandal registrului
d) Soldulde casaal zileiprecedente
seincaseaza
de casapentru
ziuain curs.

2.Statde salariiservesteca:

pentrucalculul
a) document
drepturilor
precumsi al
banesti
cuvenite
salariatilor,
contributiilor
si alaltorsumedatorate;

justificativ
b) document
de inregistrare
in contabilitate.

3. Notade intrarereceptie(NlR)
pentruefectuarea
a) Seutilizeazd,
operaliunii
de receptiea produselor
achizitionate;
b) Seintocme$te
de cdtrecomisiade receplie,
in douaexemplare,
pe bazaFacturii
fiscaleemis6de furnizor;ln
situatiain careseconstata
diferenteseintocmeste
in trei
exemplare,cel
de-altreileaexemplar
arhivandu-se
la comisiade receptie.
c) Sesemneazd
primitor$imembrii
de c6tregestlonarul
comisiei
de receplie;
d) Unexemplar
dinNIRsedepunela serviciul
contabilitate
impreund
cucelelalte
justificative
documente
insolitoare
si unulpentrugestionarul
primitor

4.Procesul-verbal
de punerein functiuneserveste
ca:
a) documentde inregistrare
in evidentaoperativa
si in contabilitate;

b) documentde consemnare
a stadiuluiin careseaflaobiectivul
de investitiij

c) document
de apreciere
a calitatii
privindobiectivul
lucrarilor
de investitii;

d) document
de aprobare
a receptiei
i

e) documentde constatare
a indeplinirii
conditiilorde receptieprovizorie
a obiectivului
de investitii:

f) document
de aprobare
provizorii
a receptiei
a obiectivului
de investitii
);
g) documentde punerein functiunea obiectivului
de investitii.

RASPUNS
TESTGRILA
VARIANTA
3:
ADEVARAT
SAUFALS:
1-F
2-A
3-A
4-A
5-A
6-A
ALEG
ERIMULTIPTE:
1"-A+B+C
2-A+B
3-A+B+C+D
4-A+B+C+D+E+F+G

TESTDE EVALUAREFINALA
Varianta4

ADEVARAT SAU FALS


in gestiunea marfurilorcumparatesauachizitionate
1.N.i.r.-ul
circulala gestionarpentruincarcarea
pentruinregistrarea
in contabillitate,
iar cand
de la furnizorisi la compartimentul,financiar-contabil
este cazulsi la compartimentulde transportpentru comunicarealipsurilor;
fixese intocmestein douaexemplarede catrepersoana
desemnata
2.Bonde miscarea mijloacelor
caredispunemiscareamijloacelor
fixe (compartimentul
mecanic-sef,
energeticde compartimentul
sef,administrativetc.).
legalein vigoare
fiscalase intocmestede unitateafurnizoarein conformitatecu dispozitiile
3.Factura
anumitereferinte,privindemitentulsi clientul(felul marfii,cantitate,valoare totalasi
cuprinzand
valoareT.V.A),faraa fi nevoiede alte date.
efectuatase consemneaza
intr-undocument
4.Potrivitlegi icontabilitatii
oriceoperatiuneeconomica
in contabili tate
dobandindastfelcalitateade documentjustificativ.
caresta la bazainregistrarilor
5,Bonde miscarea mijloacelorfixe se intocmestein doua exemplarede catre persoanadesemnata
caredispunemiscarea
mijloacelor
fixe (compartimentul
de compartimentul
mecanic-sef,
energeticsef,administrativ
etc.).
MULTIPLE:
ALEGERI
l.Lista de inventariere:

produselor
a)Serveste
cadocumentpentruInventarierea
aflatein gestiunea
unitatiieconomice;
in
b)
Stala bazastabilirii
lipsurilor
saua plusurilor
devalorimateriale
sauprodusele
constatate
rierii;
urmainventa
c)

Ajutala intocmirea
registrului
inventar;

d)

j
Seintocmeste
de comisia
de jnventariere

e)

Searhiveaza
in compartimentul
caserie;

2.Statde salariiservesteca:
precumsi al contributiilor
a)
documentpentrucalcululdrepturilorbanesticuvenitesalariatilor,
si al altorsumedatorate;
b)

documentjustificativ
de inregistrare
in contabilitate.

3,Dispozitia
de plati citre casierie:
a)

pldlilor,in numerar,de cdtrecasierie;


irSeutilizeazi,pentruefectuarea

b)
Seintocmeste,
in formatelectronic
sausuportde hartie,intr-unsingurexemplar,
de cdtre
Compartimentulfinanclar-contabilitate
sauin functiede organizarea
societatii
de catrecasier;
c)

(num;rgidatd)laCompartimentul
Seinregistrea26,
cronologic
contabilitate;

d)

Sesemneazi,laintocmit,de c;tre Compartimentul


financiar-contabilitate/casier;

e)

5e prezint;,pentruvizaCFP,
contabilului
Sefal institulieisauimputernicitului;

f)

Seaprob;de c5trecasierul
institutiei/societatii;

4, Monetarul:

a)

areregimspecialde
tiparire;

b)

carnete
cu 100filej

pentruevidentala sfarsitul
c)
cadocumentjustificativ
serveste
zileinumerarului
existentin
caserie;
d)
acesta
seintocmeste
in douaexemplare
de catrecasier
careinventariaza
numerarul
existent
pecategori
in caserie
de bacnote
si moneda
;
e)

unexemplar
circula
la compartimentul
magazie
si unulla carnet;

5.Chitanta
estedocumentulcare:
pentrudepunerea
a) Serveste
cadocumentjustificativ
uneisumein numerarla caseria
unitatii;
b)Stala bazaintocmirii
registrului
de casa;
c)Seintocmeste
de catrecasier
in douaexemplare
la platauneisume;
si sesemneaza

RASPUNS
TESTGRILA
VARIANTA
4:
ADEVARAT
SAUFALS
1-A
2-A
3-F
4-A
5-A
ALEGERI MULTIPLE:
1.-A+B+C+D
2-A+B
3-A+B+C+D+E
4-A+B+C+D
5-A+B

TESTDE EVATUAREFINALA

Varianta5

MUTTIPLE:
ALEGERI

l.Procesul-verbalde punere in functiuneservesteca:


a)

in evidentaoperativasi in contabilitate;
documentde inregistrare

b)

documentde consemnare
a stadiuluiin carese aflaobiectivulde investitiii

c)

documentde aprecierea calitatiilucrarilorprivindobiectivulde investitii;

d)

documentde aprobarea receptiei;

a obiectivului
de
e)
documentde constatarea indeplinirii
conditiilorde receptieprovizorie
investitii;
f)

documentde aprobarea receptieiprovizorii


a obiectivului
de investitii);

g)

documentde punerein functiunea obiectivului


de investitii.

2.Notade receptiesi constatarede diferente

a)

pentrureceptiamarfurilor
Serveste
ca document
de lafurnizori;
aprovizionate

pe masura
b)
5e intocmeste
la loculde descarcare
a marfurilor
sauin unitatea
cuamanuntul
receptiei
de catrecomisiade receptielegalconstituita
efectuarii
,
c)
Seintocmeste
in douaexemplare,iar
in situatia
in careseconstata
diferente
seintocmeste
in tr - une xe mDlar.
impreund
cucelelalte
documente
Unexemplar
dinNIRsedepunela serviclul
contabilitate
primitor.
insotitoare
si unulpentrugestionarul
.iustificative
d)

3.Registrul
de casa:
a)

zilnic,in ordineaefectuarii
Secompleteaza
operatiilor
faraa lasaspatiilibere

b)

Lasfarsitul
zilei,randurile
neutilizate
dinformular
sebareaza.

c)

prevederilor
Utilizarea
formularului
sefacecu respectarea
Regulamentului
operatiilor
de

casa.
pe primulrandal registrului
d)
Soldul
de casaal zileiprecedente
selncaseaza
de casapentru
ziuain curs.

:
4.Listade inventariere
pentruinventarierea
produselor
a)Serveste
cadocument
aflatein gestiunea
unitatii
economice;
b)
Stala bazastabilirii
lipsurilor
in
saua plusurilor
devalorimateriale
sauprodusele
constatate
urmainventarierii;
c)

Ajutala intocmirea
registrului
inventar;

d)

Seintocmeste
de comisia
de inventariere;

e)

Searhiveaza
in compartimentul
caserie;

5, Notade intrarereceptie(NlR)
a)

pentruefectuarea
SeutilizeazS,
operaliunii
de receptie
a produselor
achizitionate;

b)
seintocmettede citre comisiade receplie,
pe bazaFacturii
in douaexemplare,
fiscaleemisd
de furnizor;ln
situatiain careseconstata
diferenteseintocmeste
in trei exemplare,cel
de-altreilea
exemplar
arhivandu-se
la comisia
de receptie.
c)

primitorSimembrii
Sesemneaz;
de cStregestionarul
comisiei
de receplie;

d)

Unexemplar
din NIRsedepunela serviciul
contabilitate
impreundcucelelalte
documente
primitor
insotitoare
si unulpentrugestionarul
iustificative
6. Fisade magazie
pentruevidenlatehnic-operativa
a)
Seutilizeaz;,
a bunurilorde natura
Side gestiune
gi
pentru
Materialelor
c6t
celede naturaObiectelor
de inventar;
b)

primitor;
Seintocme$te
de citre gestionarul

c)

pe bazaNoteide intrarereceplie;
Intrdrile
in gestiune
seinregistreaz;

le5iriledin gestiune
pe bazaProcesului
d)
seinregistreaz;
verbalde consumsaua bonuluide
conSum;

7 . Ordinulde plati :
a)

Seutilizeazd,
pentruefectuarea
de pl;!i;

b)
seintocmeste,
in formatelectronic,sau
pe suportde hartiein dou6exemplare
de cdtre
compartimentul
financiar-contabilitate,
cu ajutorulprogramurui-soft
speciar
conceputde c;tre
MinisterulFinanlelor
Publice;
c)

seinregistreazd,
(numdr5idatd)lacompartimentulcontabiritate;
cronorogic

d)

Sesemneazd
de c6trepersoanele
imputernicite
cu specimene
de semndturi;

ADEVARAT
SAUFALS:
L.Bonde miscare
a mijloacelor
fixeseintocmeste
in douaexemplare
de catrepersoana
desemnara
de compartimentul
caredispunemiscarea
mijloacelor
fixe(compartimentul
mecanic-sef,
energeticsef,administrativetc.).
2 Fi$ade magazie
se utilizeazd,
pentruevidenJa
tehnic-operativd
a bunurilorde natura
si de gestiune
materialelor
catsi pentrucelede naturaobiectelor
de inventarsi seintocme$te
de c;tre gestionarul
primitoriA.
3.Potrivit
legiicontabilitatii
oriceoperatiune
economica
efectuata
seconsemneaza
lntr-undocument
carestala bazainregistrarilor
in contabilitate
dobandind
astfelcalitatea
de documentiustificativ.

RASPUNSTESTGRILAVARIANTANR 5
ALEG
ERIMULTIPLE:
1-A+B+C+D+E+F+G
2-A+B+D
3-A+B+C
4-A+B+CrD
5-A+B+C+D
6-A+B+C+D+
7-A+B+C+D

ADEVARAT
5AU FALS:
1-A
2-A
3-A

BILETUINR,1

INTOCMITI
FACTURA
PENTRU
URMATOARELE
DATE:
FURNIZOR:S.C.CRINOR
CONSTRUCT
SRL.CUI
7758689,JL0/
487/2003,5ED1
UL:BUzAU,STR,CRIzANTEMELOR
NR48
CLIENT:TRANS
GAzSRL.CUI
L859789,J70/789/2004,SEDlUL:BUcURESTI,STR,POSTA
NR42.
1.S-aachizitionat
de la CRINOR
CONSTRUCT
SRLcimentin cantitatede 80 sacila pretulde 20 lei/ sac
inclusiv
tva.

BITETUL
NR,2

INTOCMITI
n.i.r.-ulPENTRU
URMATOARELE
DATE:
FURNIZOR:S.C.CRINOR
CONSTRUCT
SRL.CUI
7758689,J!O/487/2003,SEDlUL:BUZAU,STR,CRIZANTEMELOR
NR48
CLfENT:TRANS
GAZSRL.CUI
L8597
89,JLO/789/2004,SEDlUL:BUCURESTI,STR,POSTA
NR42.
l.S-aachizitionat
de la CRINOR
CONSTRUCT
sRLcimentin cantitatede 80 sacila pretulde 20 lei/ sac
inclusiv
Wa.
2.Pretul
de vanzare
cu amanuntul
estede 25 leicu tva.

BILETUL
NR.3

INTOCMITI
CHITANTA
UNEISUMERESTANTE
IN VALOARE
DE15800LEIDELAPERSOANA
FIZICA
POPESCU
ION.

BILETUL
NR.4

INTOCMITI
DISPOZITIE
DE....,.......,.PENTRU
ACORDAREA
UNUIAVANS
SPRE
DECONTARE.

BILETUI.
NR.5

INTOCIVIITI
DISPOZITIE
DE...............
PENTRUACHITAREA
SATARIULUI
RESTANT
AL SALARIATULUI
TUDORVICTOR.

BILETUL
NR.6

INTOCMITI
FISADEMAGAZIE
PENTRU
PRODUSUL
CIMENT
avandurmatoarele
date:
07,02.20It intrari-10saciciment
05.02.2011
intrari125saciciment
IO.O2.2OlIiesiri- 80 saciciment
20.02.2011-intrari
15 saciciment
25.02.2011-iesiri
20 saciciment.

BILETUL
NR.7

pentruurmatoarele
Intocmitireglstrul
de casain ziuade 07.03.2011
date:
l.fncasatfacturet23lOI.O3.2OL7
in valoarede 4998lei
2.Achitat
salariurestantdl-uiSimionVasilein valoarede 4000lei
3.Achitat
avanssoredecontare
sumade 950lei.
4.lncasat
aportpropriuasociatsumade 5.000lei.