Sunteți pe pagina 1din 4

CÂTEVA DATE DESPRE FAMILIA IMBAULT

Alina Felea

Interesul pentru istoria familiilor boiereşti în ul- i şi ferindu-i de orice împotrivire şi nedreptate,
timul timp este în creştere şi se materializează spre a putea avea odihnă şi linişte” (Istoria 1992,
în monografii, culegeri şi articole. Rolul acestor 80). Fiind reprezentanţi ai domnului în ţinut, is-
cercetări este indiscutabil, deoarecedatorită lor pravnicii urmau să aducă la cunoştinţa locuitori-
se urmăreşte continuitatea genealogică şi se com- lor toate dispoziţiile domneşti (Istoria 1992, 80).
pletează golurile în istoria politică, economică şi În competenţa ispravnicilor intrau, de asemenea,
a localităţilor. Prezentul studiu oferă informaţii măsurile legate de îmbunătăţirea stării edilitare
despre neamul de boieri Imbault şi se bazează pe şi sanitare a oraşului, anunţarea zilelor în care se
surse publicate în colecţii de documente. În ac- ţineau târgurile săptămânale şi controlul ordinii
tele din secolul al XVIII-lea numele de familie a comercializării (Grigoraş 1942, 99-102). La 20
lui Leon Imbault este ortografiat Inmbolt, Imbou, august 1765 paharnicul Leon Imbault era isprav-
Iumbolt sau Imbo. Unul dintre reprezentanţii nic al ţinutului Soroca. La această dată el dă măr-
acestei familii, Leon Imbault, a ocupat dregăto- turie hotarnică pentru moşia Zguriţa a vestierni-
rii destul de înalte în Ţara Moldovei: a fost mare cului Iordache Hriscocoleo, împresurată de către
paharnic la Curtea domnească, ispravnic al ţinu- moşia Alboteşti a lui Gavril Velicico (MEF 2005,
tului Soroca şi agent diplomatic la Constantino- 175-176).
pol. A fost inclus în lista nobiliară austriacă, fiind În 1775 Moldova a pierdut Bucovina. Se pare ca
înscris ca Leon Imbault de Wanthay (Documente după acest an familia lui Leon Imbault s-a sta-
bucovinene 2006). bilit cu traiul în Bucovina, unde era proprietara
Leon Imbault a fost căsătorit cu Adriana Wuzin. moşiei Şerăuţi din ţinutul Cernăuţi, căci toate
În acte numele Adrianei este ortografiat Adriena documentele care urmează sunt emise în Bucovi-
sau Andriena. na. La 5 iunie 1775 paharnicul şi starostele Leon
Imbault întăreşte un zapis de vânzare a unui loc
Nu se cunosc amănunte privitoare la activitatea de casă din Cernăuţi (Documente bucovinene
lui Leon Imbault ca paharnic. Avem menţionată 2006, 55). La 1 ianuarie 1776 se menţionează că
însă activitatea lui în calitate de căpitan şi isprav- mănăstirea Sfântul Spiridon are venit de 250 lei
nic. În 1757, la 30 mai, căpitan de Soroca era Leon din „Moşia Şerăuţi i Hreaţca ot Cernăuţi, vându-
Imbo, care avea sub conducerea sa 75 oameni, tă la păharnicul Imbo” (Documente Iaşi 2005,
stolnicul de cazaci şi vătaful de umblători de So- 192). Din datele oferite de acest document, dar
roca cu 35 oameni (Arhivele Basarabiei 1929, şi de următoarele dări de seamă ale veniturilor
102). În competenţa ispravnicilor intra soluţio- mănăstirii Sfântul Spiridon, constatăm că pahar-
narea diverselor litigii, strângerea dijmei, iar în nicului Imbault îi aparţine şi moşia Hreaţca. La 1
târguri – şi instituţia de judecată (Grigoraş 1942, ianuarie 1777 mănăstirea Sfântul Spiridon decla-
95-103). Ispravnicii, în calitate de organ executiv ră veniturile sale, în care se scrie că s-a luat: „300
al puterii centrale, reglementau raporturile dintre lei moşia Şărăuţii, la Cernăuţi, vândută la păhar-
proprietarii moşiilor şi locuitori, supravegheau nicul Imbo; 210 lei moşia Hreaţca ot tam, tij la
ca donaţiile domneşti să nu fie încălcate, dar nu păharnicul Imbo; 155 lei – moşia Bănila cu parte
permiteau nici abuzuri din partea proprietarilor, din Răstoaci, tij ot tam, la păharnicul Imbo” (Do-
obligau locuitorii să-şi îndeplinească obligaţii- cumente Iaşi, 2005, 287). Începând cu 1 ianuarie
le (Grigoraş 1942, 97-99). Conform indicaţiilor 1778 moşia Hreaţca nu se mai pomeneşte în pro-
domneşti ispravnicii trebuiau să fie „cu multă pur- prietatea lui Leon Imbault. La 28 februarie 1778
tare de grijă pentru paza şi ocrotirea locuitorilor fostul mare paharnic stăpâneşte moşia Juşca, ţi-
de către oamenii săi şi împotrivitori, apărându- nutul Cernăuţi (Documente Iaşi 2005, 446). La 1

Tyragetia, s.n., vol. II [XVII], nr. 2, 2008, 137-140.


II. Materiale şi cercetări

ianuarie 1779 lui Leon Imbault i s-au dat trei lei: tărie în valoare de 266 florini. În afară de aceas-
„s-au dat prin mâna dum(isale) pah(arnicului) ta, vite şi mobilă. Hainele sale, conform diatei,
Leon Imbo la un panţâr ce l-au trimis cu cărţi au fost dăruite săracilor (Documente bucovinene
la părintele Irinopoleos” (Documente Iaşi 2005, 2006, 104).
513). Înainte de 29 noiembrie 1779 vechilii mă-
Unica fiică a lui Leon Imbault şi a Adrienei Im-
năstirii Sfântul Spiridon din Iaşi fac schimb mo-
bault (Wuzin), Ecaterina Imbault, s-a căsătorit cu
şiile Şerăuţi şi Bănila în schimbul a 6 dugheni
contele Giacomo Logothetti (Documente bucovi-
din Iaşi: „...dumnealui Leon Imbo paharnic, care
nene 2006, 104). Contele a prezentat autorităţi-
locuieşte în partea nemţască ... dughenile dădeau
lor austriece câteva documente ale familiei sale,
un venit de 600 lei pe an, iar moşiile 480 lei, Şe-
printre ele fiind:
răuţi 360, iar Bănilă 120”. Paharnicul a mai plă-
tit 500 lei ca dughenile să poată fi prefăcute în 1. Veneţia, 1703, august 25. Diplomă de conte
caz că „s-ar strica sau ar arde” (Documente Iaşi conferită lui Anastasie, fiului său Nicolo, şi nepo-
2005, 564-565). tului său Eustachius Logothetti;

Paharnicul Leon Imbault circula permanent în 2. 1704, decembrie 5. Se conferă conţilor Nicolo şi
Ţara Moldovei. Uneori domnia sa îndeplinea mi- Eustachius Logothetti localitatea Arulla din pro-
siuni ale domnului ţării. La 12 iulie 1776, Grigorie vincia Acheia;
Ghica voievod scrie către generalul Spleny, gu- 3. Mănăstirea Scopo, insula Zante, 1741 martie.
vernatorul Bucovinei, în chestiunea documente- Certificatul de botez al contelui Iacob Logothetti,
lor moşiilor familiei Turculeţ: „cari acele scrisori fiul contelui Gheorghe Logothetti;
acum luându-se, iată s-au dat la mana d-lui pan
Imbo cu izvod anume ca sa le aducă la măriia ta” 4. 1763, iulie 20. Demisia contelui Giacomo Logo-
(Documente bucovinene 2006, 90). thetti din serviciul Veneţiei (Documente bucovi-
nene 2006, 121).
La 19 februarie 1781 starostele Leon Imbault îşi
redactează testamentul (Documente bucovinene Din această căsnicie s-au născut 6 copii: Leon, Io-
2006, 91). Cauza întocmirii testamentului după sef, Aloys, Franz, Maria şi Susanna (Documente
cum indică însuşi testamentarul, este „vârsta bă- bucovinene 2006, 121).
trâneţilor”. Ca un adevărat creştin Leon are grija La 25 noiembrie 1785 la Cernăuţi îşi întocmeşte
mai întâi de sufletul său: „... Mai dintâi dau su- diata şi Adriena Imbault. Cauza întocmirii testa-
fletul meu ce este răscumpărat cu sângele Dom- mentului este proximitatea morţii: „... acum sim-
nului Hristos lui Dumnezeu ca să-l primească în ţându-mă apropiată de sfârşitul vieţii”. La această
vecinica împărăţia sa”, iar „trupul meu lasu de dată paharnicul Leon Imbault nu mai era în viaţă,
îngropare şi grijă după obiceiul creştinesc”. Toată de altfel ca şi fiica lor Ecaterina: „ş-au făcut călă-
averea mobilă şi imobilă este lăsată în stăpânirea torie despre această lume vremelnică într-aceste
soţiei Andriana şi unicei sale fiice Ecaterina. În zile de unde nu se va mai întoarce înapoi” (Do-
cazul în care mama şi fiica nu vor putea convieţui, cumente bucovinene 2006, 102-103). Testamen-
averea urma să fie împărţită în trei părţi: soţiei, tul este un caz unic, căci foarte rar se întâmplă
fiicei şi nepoţilor. Totodată, prin diata sa staros- ca toată averea şi mobilă şi imobilă să fie lăsata
tele doreşte celor apropiaţi numai bine: „... Lasu ginerelui. Adriana menţionează că pentru grija ce
sufletul meu în preputernica milă lui Dumnezeu, a arătat-o faţă de copii, fiind un bun tată, pentru
poftind ca să dăruiască milostivul Dumnezeu so- că a fost un bun stăpân asupra gospodăriei, pen-
ţului meu, fiicei mele, ginerelui şi nepoţilor mei tru că a fost un bun soţ pentru fiica ei Ecaterina
blagoslovenie lumească şi folositoare de sufletele şi pentru că a fost un bun ginere, îi lasă partea
lor”. Testamentarul se adresează administraţiei ei avere grafului Iacob Logothetti pe timpul vie-
Bucovinei să întărească diată semnată în prezen- ţii, numindu-l totodată clironom şi asupra averii
ţa directorului Cernăuţilor, Adler poruşnic (Do- nepoţilor. Conform documentului din 22 februa-
cumente bucovinene 2006, 104). Leon Imbault rie 1806, în baza testamentului Andrienei Imba-
a lăsat următoarea avere: satul Şerăuţi, ţinutul ult ca moştenitori ai averii au fost trecuţi: Majori
Cernăuţi, cu o bucată de pământ din Răstoace, în – Leon, contele Logothetti, Iosef, contele Logo-
valoare de 2500 florini, o casă în Cernăuţi cu gră- thetti, Aloise Logothetti, Francisc Logothetti şi
dină şi pământ în valoare de 1600 florini, argin- minori – Maria, contesa Logothetti şi Susanna,

138
A. Felea, Câteva date despre familia Imbault

contesa Logothetti. Averea constă din moşia Şi- muţchi roagă ca la alcătuirea cavaleriei, după
răuţi, părţi din Bănila pe Ceremuş şi Răstoarce fostul model din 1809, în calitate de căpitan de
(Iorga 1902, 444). cavalerie să fie angajat contele Franz Logothetti
(Documente bucovinene 2006, 41-42).
Conform inscripţiilor pe pietrele funerare din ci-
mitirul satului Şerăuţii de Sus, contele Iacob Lo- Urmaşii lui Leon Imbault îşi găsesc somnul de
gothetti a decedat la 10 octombrie 1802 la vârsta veci în cimitirul moşiei familiale. La cimitirul
de 59 ani (însă dacă urmărim actele enumerate din Şerăuţii de Jos au fost înmormântaţi Iosef
ceva mai sus vom constata că la această dată ar Logothetti, K.K. Officier Erober, decedat la 25
trebui să aibă 61 ani – n.n.). mai 1811 în vârstă de 33 ani (deci, născut apro-
ximativ la 1778 – n.n), transferat şi reînhumat
Până la 1809 nu avem date despre urmaşii lui
din Cernăuţi la 27 iunie 1902 şi Franz K.K. rot-
Leon. La 25 iunie 1809 Iosef Logothetti este in-
mistru şi Comandant al Escadronului din Regi-
vitat împreună cu alţi boieri de către prefectul
mentele K.K. Kaiser Uhlauen, decedat la vârsta
Bucovinei Johan von Platzer pentru a lua parte la
de 32 ani, la 23 iunie 1814 (născut aproximativ
consfătuirea din 27 iunie pentru recrutarea: „... la
la 1782). Tot acolo este înhumat Leon, decedat
o chemare ce vă va face la ace zi în pricina oame-
la 11 august 1838, în al 63 an de viaţă (născut
nilor strânşi spre apărarea ţării...” (Documente
aproximativ în 1775).
bucovinene 2006 , 27).
În acelaşi cimitir este înmormântat un urmaş al
Aloys Logothetti, la 7 septembrie 1813, figura ca
acestora, Contele Emanuil de Logothetti, jurist,
căpitan de cavalerie. În legătură cu înfiinţarea
născut la 19 mai 1849 şi decedat la 1 noiembrie
unei cavalerii din mijlocul răzeşilor bucovineni,
1871 (Documente bucovinene 2006, 103).
la 7 septembrie 1813, căpitanul Mihalache Cal-

Bibliografie

Arhivele Basarabiei 1929: Arhivele Basarabiei 3, I, 1929.


Documente bucovinene 2006: Documente bucovinene, publicate de T. Balan, vol. VIII-IX (Iaşi 2006).
Documente Iaşi 2005: Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi. Volum coordonat de I. Caproşu, vol. VII
(Iaşi 2005).
Grigoraş 1942: N. Grigoraş, Dregătorii târgurilor moldoveneşti şi atribuţiunile lor până la Regulamentul Organic
(Iaşi 1942).
Iorga 1902: N. Iorga, Documente privitoare la familia Calimachi, vol. 2 (Bucureşti 1902).
Istoria 1992: Istoria oraşului Roman (1392-1992) (Roman 1992).
MEF 2005: Moldova în epoca feudalismului, vol. X (Chişinău 2005).

Some dates of family Imbault

Abstract
In this article the author present the dates of family of moldavian boyard Imbault. In the documents from XVIII
centuries the name Imbault is orthographies Inmbolt or Imbo. One of the representatives of this family Leon Im-
bault occupied important positions in Moldova (XVIII- centuries): great paharnic at the court of prince of Molda-
via, sub prefect of Soroca district and diplomatic agent at Constantinople. He passed away in 1781, after writing his
testament. In the family property it was included: Serauti Estate, parts of Banila on river Ceremus and Rastoace.
Leon Imbault has been married to Adriana Wuzin. Adriana elaborates her testament on 25th of November, 1785 in
Cernauti. Neither her husband nor her daughter was alive on that date. Their only daughter Ecaterina married the
count Iacob Logothetti. According to funeral inscriptions the count Iacob Logothetti deceased on 10th of October,
1802 and berried in the cemetery of Serauti.
Catherine and the count’s wedded life 6 children were born: Leon (1775-1838), Iosef (1778-1861), Louis (1780-
1861), Franz (1782-1814), Maria şi Susanna, two of them Iosef and Franz have been officers in Austrian Imperial
Army.
Leon, Franz and Iosef have been berried in the cemetery of Serauti.

139
II. Materiale şi cercetări

Несколько данных о семье Имбо

Резюме
В данном исследовании представлена информация о боярском роде Имбо (Imbault). Один из предста-
вителей семьи Имбо – Леон занимал достаточно высокие должности при дворе молдавского господаря.
Он был чашником, исправником Сорокского уезда, а также дипломатическим представителем Молдовы в
Константинополе. Леон Имбо умер после 1781 г. В собственности семьи после смерти Леона Имбо остались
именье Шерэуць и части из Бэнила на р. Черемуш, а также именье Рэстоаче.
Адриана Вузин, жена Леона Имбо, написала своë завещание 25 ноября 1785 г. К этому времени в живых не
было ни мужа, ни дочери.
Единственная дочь Леона и Адрианы, Екатерина, вышла замуж за графа Якова Логотетти. Согласно над-
гробной надписи граф Джакомо умер 10 октября 1802 г. и похоронен на кладбище с. Шерэуций де Сус.
У Екатерины и графа Логотетти родилось 6 детей: Леон (1775-1838), Иозеф (1778-1861), Луи (1780-1861),
Франц (1782-1814), Мария и Сусанна. Франц стал ротмистром и командиром эскадрона уланских полков.
Его брат Иозеф также был офицером в имперской армии Габсбургов. Леон, Франц и Иозеф были похоро-
нены на кладбище с. Шерэуций де Жос (Нижние Шереуций).

31.01.2008

Dr. Alina Felea, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, 31 August 1989, 82, MD-2012 Chişinău, Republica Mol-
dova, e-mail: afelea44@yahoo.com

140

S-ar putea să vă placă și