Sunteți pe pagina 1din 5
rofesiile juridice de interventi incompatibilitate a ciruia au fost a situatia de fapt - in procedura reciaza cA toate -echititii si de de apreciere, udecatii, numai fiscutia panjilor judecatii, chiar iscutia parilor ut de drept care lea principiul = seaplic§ si in faza calor de Prncipille fundamentale ale procesul 3 Potrivitlegii, partile sunt obligat piezinte personal la toate termencle de judecata; reding si isi efercite drepturile procedurale cu si urmireascli desfaigurarea fird intirziere § stituie 0 aplicare a principiului contradictorial Geracter absolut: ude| si dreptul pantilor de a efectua, in conditiile legii Espozitic. procedurale de 5. Principjul contradictorialitatii: c $i a executirii silite; sevemenzi si etapa deliberirii si pronunfarii hotdrarii; s= manifesta atat in raporturile dintre pari, cdt gi in raporturile dintre parti si instant Instanta poate si pund in dise sia altor persoane, in virtutea: cipitlui aflarii adevarului cipiblui nemijlocirii; cipivlui contradictorialitiii pirtilor necesitatea introduceri in proces 7 Judecaitprul: poate dispune introducerea in cauzi a altor persoane, in conditile legiis te dispune introducerea in cauzi a altor persoane in toate situatiile in care msiderf necesar pentru pronunjarea unei hotirari temeinice gi legale: <4 sau restabileste calificarea juridicd a actelor si faptelor deduse judecitii, chiar parfile le-au dat o alta denumire ind nu poate fi solufionati in baza legi judecata in baza uzantelor si a dispozitilor legale privitoar nandloare; nu va putea fi judecati semanafoare; ‘webu judecata tinnd seama de prineipiile generale ale dre tii fi de buna-credinta, dacd nu poate fi solutionat nici @ dispozitilor legale privitoare la situatii asemandtoare. la situayii in baza dispozitiilor legale privitoare la situa lui, de cerintele in baza uzanjelor, echi ®. Sunt considerate limitiri ale principiului disponibilitatii dreptul juldecdtorului de a da sau restabili calificarea juridi leduse judlecatii obligafia instanei de a se pronunja din oficiu asupra numelui ce va fi purtat de sofi upd divort; ;ptul ingtantei de a incuviinja probe mu a actelor si faptelor tru o parte, 20. Principiul contradictorialittii este taldturat: 16 - Dreptul la aparare nu este in __Teste-grila profesiile juridic cand ambele par judecata in lipsa: cand instanfa competent de consiliu, fra citare find partea chemata | lesa cts, mu se inftiseaza in instam, chiar dact au eer ST aLuteee Conflictul de competenta hotiriste, in came Partilor, prin hotirdre definitiva. interogatoriu nu rispunde sau nu se infatiseaza Sunt considerate exceptii de la principiul nem jlo cuzurile in care legea impune ca anumite acte de Procedura si se forma serisa (cererea de chemare in judecata, intampinarea etc.) cefcetarea procesului in camera de consitiu, administrarea probelor prin comisie rogatorie fac numai and legea prevede expres aceasta leat: daca partea chemati la interogatoriu refiza si Tispunda, fra motive temeinice, ia POPU inne aceasta imprejurare ca o méturisice in ferouce celui care ropus interogatoriul acl judecStorul dispune infiisarea in persoand a parior, chiar daca acestea sur reprezentate, daca partea, persoand fizica, e asistata de un consilier juridic, Capitolul | Principii fundamentale ale procesului civil ‘) au indatorirea si primeasca instantelor judecstoresti, pot b) nu pot refuza sa judece pe motiv plets; ©) pot si stabileascd dispoziti in cauzele cele sunt supus 4). procesul civil se desfis0a ) autoritatea executiv’ poate sé iniinteze, in functie de interesele sale, instante judecitoresti; judecdtorul are indatorirea de a asigura respectarea dispozitillor leg privind b)-judecdtorul-investit-de-stat-cu-puterea dea judeca-solutioneaz® itigiul in echitate; ©) niciuna dintre parti nu beneficiazé de o pozitie prvilegiata in raport cu partea advers, | Potrivit prineipiulul dreptutu de asp a) obiectul si limitele procesului 'b) partea nu poate renunta la judecarea c¢ 180 Teste grils 6. Principiul disponibititati mu este incilcat: 9) dacd instanta se pronunt asupra exercitérii autortatl pirintesti, prec contributiel pirintilor r licitat prin cererea de divort, cind soti impul cisStoriei ori adoptat; civilé necesara pentru apérarea drept ale persoanelor puse sub interdictie 8. Indestisurarea procesulu, teri: 2) sunt obligat ss ) pot fi const vederea céruia au fost recunose suale ale altei pci; ') daci cererea de chemare in judecats a fost respinsd, ‘mantul va fi tras la réspundere pentru c& a invocat pretenth ©) artea care isi exercita drepturile procesuale in mod abuziv Prejudicile materiale i morale cauzate. un az, Infatisarea tn persoans a pari atunci cand acestea sunt reprezentate, SS 11, In baza principiulul contradictorialitigi; ‘AU poate hotar asupra unei cereri decat daca legea nu prevede altel; ©) partile au dreptul de a discuta rept invocata in cursul procesului de cat ‘exceptia celorinvocate de instant din Procesele se dezbat oral, cu exceptil precum: a) cazul in care legea prevede cé actul de proceduri poate $8 imbrace numai forma scrisi b) situatia in care partie sot bbaza actelor depuse la dosar; ) etapa cercetari procesul Reprezintd exceptie prevazutd de lege de la principiul nemijlocirifaptul ci: crice participant la proces, cu pres instantel ca judecata s& se facd numal pe {In temeiul principiului dest¥surSrii procesului th limba roman: imba romand in fata instantelor de ju ©) judecatorul sau grefierul poate face ofc au persoanele care urmeaza s fie ascultate nu cunosc limba roman8, chiar daca partile nu sunt de acord. | Potrivit principiulul continuitatt: al care judecd procesul trebuie si rman’ aceias! in tot 182 Teste grils ) in cazurile in care, pentru motive temeinice, un judecs participe la solutionarea cauzel, 17. Potrivit principiului incereSrii de Impacare a a) va recomanda pirtilor solu ») vaincerca impicarea pi )_dacd pirtile se impaca, va cor ts se nea crea de fapt sau de drept ‘mentionate in cerere sauin intdmpinare; ©) 88 dispuna administrarea probelor pe care le considers necesare, numai daci partile nu se impotrivesc. 20. Persoanele introduse tn cauzd din disporitia judecdtorului: 2) nu pot renunta la judecats; ») pot achiesa la pretentile reclamant ©) mu pot pune capat procesului print 4. Potrivit principiutul respectulul cuvenit justigiek: a) cei prezenti la sedinta de judecat3 sunt datori le completulul vegheaz’ ca ordinea si solemnitatea sedinfei si sedintei se savarseste o infractiune, presedintele constat ‘dentifici pe faptuitor, dar nu poate dispune in nciun caz retinerea acestui {2} numal proceselor incepute dup intr bb) numai executa a) cererilor de pronunts chestiuni de drep data de 15 februarie 2013 in procese Incepute ant b) cererilor de pronuntare chestiuni de drept de procese pornite dup3 dat ©) contestatilor privind tergiversarea pracesulul {februarie 2013 In procese Incepute anterior acest cos ia a Posts, unitti pS data de 15