Sunteți pe pagina 1din 140
le prin care interpretare dispozifiilor art. 4 din -gea nt. 55 siirevocabil, oexceptie de nelegalitate invocati cu privire Taunact administrativ Este de_menti jurispradenti. vin perioada 2005-200 Usfuroprodentdpesemestal al ania 2006, de contencios aduce spre cunostin} celor interesafi doi ani e practic’ judiciar’ unitars inmateria exceptiei de nelegalitat Gabriela Victoria Birsan, Presedintele Secfiei de contencios administrativ -al a Inaltei Curfi de Casatie si Justifie ear ISBN 978-973-1720-20-3 00 Birsan/Georgescu * Exceptia de nelegalitate + Vol. II “ = Gabriela Victoria Birsan Bogdan Georgescu Exceptia de nelegalitate Jurisprudenta Sectiei de contencios administrativ si fiscal a {naltei Curti de Casatie si Justitie Vol. I Tabla de materii I. Interpretarea si aplicarea art, 4 din Legea nr. 554/2004 A. Obiectul exceptiei de nelegalitate 1. Act administrativ unilateral cu caracter normativ Decizia nr, 3254 din 4 octombrie 2006 (3) “4 2. Act administrativ unilateral cu caracter normativ abrogat Decizia nr. 3179 din 29 septembrie 2006 (11) wnnun-. 52 Decizia nr. 3220 din 3 octombrie 2006 (11). sn 56 Decizia nr. 3358 din 11 octombrie 2006 (12) .1...0. 60 3. Act administrativ unilateral cu caracter normativ emis, anterior intririi in vigoare a Legit nr. $54/2004 Decizia nr. 2901 din 14 septembrie 2006 (2A) ...s0.-. 94 4, Refiuz nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept Decizia nr. 2768 din 17 august 2006 (15) ee) Act premergitor (preparator) emiterii unui act administrativ Decizia nr, 3656 din 27 octombrie 2006 (13) ur... 63 Decizia nr. 3663 din 23 octombrie 2006 (14). soe 67 6. Adeverinti si adres emise de Parchetul de pe lang inalta Curte de Casatie si Justitie prin care se comunica nivelul indemnizafiei brute a procurorilor in activitate in vederea Teactualizirii pensiei de serviciu a unui fost procuror. Nota de calcul al pensiei de serviciu intocmita de Casa de Pensii a Manicipiului Bucuresti Decizia nr. 2768 din 17 august 2006 (US) nrosensee 70 B. Aspecte legate de solufionarea exceptiei de nelegalitate 7. Posibilitatea invocarii exceptiei de nelegalitate atat in fata instantei de fond cat gi a instantelor de control judiciar Decizia nr. 2868 din 13 septembrie 2006 (2) soe 8, Exceptie de nelegalitate, Taxa judiciard de timbru. Timbru judiciar. Inaplicabilitate Decizia nr. 2373 din 21 iumie 2006 (18)... 81 ° Cifia din parantezi reprezint numfrul marginal al spetei vu Exceptia de nelegalitate 9. Obligativitatea citérii tuturor partilor litigiului, precum si a emitentului actului administrativ contestat Principiul contradictorialitatii. Principiul dreptului la aparare. Procedura de citare Decizia nr. 2422 din 27 iunie 2006 (20) 92 Decizia nr. 2901 din 14 septembrie 2006 (21). 94 Decizia nr. 3130 din 28 septembrie 2006 (22) 7 Decizia nr. 4015 din 15 noiembrie 2006 (23)... 100 Decizia nr. 4103 din 22 noiembrie 2006 (24). 102 10, Conditia existentei raportului de dependent’ intre actul ce formeazi obiectul litigiului in fond si actul cu privire la care se invocd exceptia de nelegalitate Decizia nr, 2918 din 15 septembrie 2006 (41). 182 Decizia nr. 3182 din 2 octombrie 2006 (16) TB 11. Excepfia autoritatii de lucru judecat Decizia nr. 3094 din 27 septembrie 2006 (19)... 88 12. Verificarea legalitifi actului administrativ unilateral ccontestat pe calea exceptiei de nelegalitate in raport cu actul cu forfa juridic& superioara in temeiul cAruia a fost emis ‘Decizia nr. 2500 din 28 iunie 2006 (37). eer 13. Cenzurarea legalitifii actului administrativ contestat pe calea excepfiei de nelegalitate prin raportare la dispozitiile legit ‘Decizia nr. 4155 din 23 noiembrie 2006 (25) ....-- 103 14, Momentul de la care curge termenul de declarare a ‘ecursului impotriva hotirérii pronunfate de prima instanga in solufionarea exceptici de nelegalitate Decizia nr. 2764 din 27 fulie 2006 (26).n.n1e-ererrs 106 Decizia nr. 3254 din 4 octombrie 2006 (3) 4 15, Act administrativ unilateral cu caracter normativ. Act administrativ unilateral cu caracter individual. Admisibilitatea 1 exceptiei de nelegalitate in raport cu data emiteri si data intrdrii in vigoare a Legii nr. 554/2004 Decizia nr. 2528 din 29 iunie 2006 (6)... sere 29 Decizia nr. 2767 din 17 august 2006 (4) se IT Decizia nr. 3300 din 5 octombrie 2006 (6).....-rev» 23 Decizia nr. 3956 din 14 noiembrie 2006 (T).o...reeve= 38 Decizia nr. 4648 din 19 decembrie 2006 (8)... 40 Tabla de materi Ix 16, Actele normative in raport cu care se cerceteazi legalitatea actului administrativ contestat pe calea exceptici reglementati de art. 4 din Legea nr. 554/204. Decizia nr. 3956 din 14 noiembrie 2006 (1). oe 33 17, Act administrativ unilateral cu caracter individual emis anterior intriii in vigoare a Legii nr. 554/2004, Exceptie de nelegalitate invocat in cadrul unui proces inceput inainte de intrarea vigoare a Legii nr. $54/2004. Solufionarea exceptici de catre instanta sesizata cu solutionarea litigiului pe fond Decizia nr. 4271 din 29 noiembrie 2006 (8) ures: 19 IL. Excepfii de nelegalitate invocate cu privire Ia acte administrative unilaterale si alte acte A, Hotirfiri ale Guvernului 1. H.G. nr. 457/200 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilie a nivelului contributiilor comunititilor locale la finanjarea activitafii de protectie a copilului aflat in dificultate, a celui cu handicap, precum sia persoanei majore care beneficiaza de protectie in conditiile at. 19 din O.U.G. nr. 26/1997, republicata. Exceptie respins’ Decizia nr. 3179 din 29 septembrie 2006 (1). 52 Decizia nr. 3220 din 3 octombrie 2006 (11) 56 2. H.G. nr, 24/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 133/199 privind stimularea {ntreprinzitorilor privafi pentru infiintarea si dezvoltarea {ntreprinderilor mici si mijlocii. Exceptie respins& Decizia nr. 2753 din 27 fulie 2006 (29)....0seeverrs VB 3. H.G. nr. 728/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 0.U.G. nr. 24/1998 privind regiraul zonelor defavorizate, republicati, cu modificarile ulterioare. Excepfie respins& Decizia nr. 3545 din 19 octombrie 2006 (30) 122 4. H.G. nr, 1353/2001 privind atestarea domeniului public al judefului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judeful Ialomita. Exceptie respin Decizia nr. 2409 din 27 iunie 2006 (32). 135 Exceptia de nelegalitate 5. H.G. nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocupaiii fortei de munca. Exceptie admis Decizia nr.\2177 din 8 iunie 2006 (33) 139 6. H.G. nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oragelor gi comunelor din judetul Cluj, cu exceptia municipiului Cluj-Napoca. Exceptie inadmisibila Decizia nr. 3266 din 4 octombrie 2006 (36). 150 7, HG. nr, 807/1994 privind transmiterea unui imobil in proprietatea publicd a statului si in administrarea Ministerului Apirarii Nationale. Exceptie inadmisibila Decizia nr. 1861 din 23 mai 2006 (27). 112 8. H.G. nr, 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si prodiucerea de seminte gi material sAditor din categorii biologice superioare si animale de rasa si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate in administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si producfie agricota, in domeniul privat al statului. Excepfie respinsi Decizia nr. 1138 din 4 aprilie 2006 (28) us 9. H.G. nr. 1188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat. Exceptii respinse Decizia nr. 3937 din 10 noiembrie 2006 (31) 128 Decizia nr. 4568 din 13 decembrie 2006 (31). 131 10. H.G. nr. 30/2002 privind transmiterea cu plata a unui imobil din proprietatea SC N.O. SA sia unui teren agricol, proprietate privatd a statului, aflat in admipistrarea Agentiei Domeniilor Statului, in proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si in folosinta Patriarhiei Roméne— Arhiepiscopia Tomisului. Except respinsa ‘Decizia nr. 1678 din 10 mai 2006 (34) 141 11. H.G. nr, 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al judetelor si in administrarea consilillor judefene respective. Exceptie respins& Decizia nr. 1681 din 10 mai 2006 (85) ....0nrnnes IAT Tabla de materi XI 12, H.G. nr. 972/202 privind atestarea domeniului public al judefului Brasov, precum si al municipiilor, oragelor si ‘comunelor din judeful Brasov. Exceptie inadmisibila. Decizia nr. 2935 din 15 septembrie 2006 (37) 153 13, H.G. nr. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 Decizia nr. 2260 din 14 iunie 2006 (38). soon 156 Decizia nr. 2761 din 27 iulie 2006 (38). sve 158 Decizia nr. 2835 din 13 septembrie 2006 (38). 160 Decizia nr. 3512 din 18 octombrie 2006 (38) x...» 163 14, H.G. nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de munc& si activitatilor cu condifii deosebite, speciale gi alte conditii specifice pentru politisti, Exceptie respinsi Decizia nr. 2528 din 29 iunie 2006 (6)... 29 Decizia nr. 3300 din 5 octombrie 2006 (6) 2B 15. H.G. nr. 2060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilar din domeniul public al statului, Exceptie inadmisibila Decizia nr: 2294 din 15 iunie 2006 (39) 166 16. H.G. nr. 1825/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului. Exceptie admisd in privinfa art. 2 alin, (1)-(3) din Normele metodologice. Excepfie respinsi in privinta art. 29' din Normele metodologice Decizia nr. 2529 din 29 iunie 2006 (40)... 172 Decizia nr. 2905 din 15 septembrie 2006 (40). 175 Decizia nr. 4390 din 6 decembrie 2006 (40)... 169 Decizia nr. 4446 din 8 decembrie 2006 (40)... 178 B. Ordine ale conducitorilor autorititilor publice centrale 17. Ordimul nr. 218/1999 emis de ministrul industriei si + comertului. Exceptie inadmisibila Decizia nr. 4271 din 29 noiembrie 2006 (8)... 19 18. Ordinul nr. 4455/2000 emis de ministrul educafiei nationale Excepfie inadmisibila Decizia nr. 2918 din 15 septembrie 2006 (41) 182 19. Ordinul nr. 340/2001 emis de ministrul muncii si solidaritiii sociale pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte Exceptia de nelegalitate 8. 1.G. nr, 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice ¢ aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimulatea ocuparii fortei de munca. Exceptie admis Decizia nr:\2177 din 8 iunie 2006 (33) 139 6. H.G, nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Judetului Cluj, precum si al municipiilor, oragelor gi comunelor din judeful Cluj, cu exceptia municipiului Cluj-Napoca. Exceptie inadmisibila Decizia nr. 3266 din 4 octombrie 2006 (36). 150 7. HG. nr. 807/1994 privind transmiterea unui imobil in proprictatea publicd a statului si in administrarea Ministerului Apliririi Nationale. Exceptie inadmisibila Decizia nr. 1861 din 23 mai 2006 (27) 112 8. H.G. nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminge gi material siditor din categorii biologice superioare gi animale de rasa si trecerea terenurilor destinate producti, aflate in administrarea institutelor gi statiunilor de cercetare gi productie agricola, in domeniul privat al statului Exceptie respinsa Decizia nr. 1138 din 4 aprilie 2006 (28) oS 9. H.G, nr. 1188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat. Exceptii respinse Decizia nr. 3937 din 10 noiembrie 2006 (31)... 125 Decizia nr. 4568 din 13 decembrie 2006 (31)... 131 10. H.G. nr, 30/2002 privind transmiterea cu plata a unui imobil din proprietatea SC N.O. SA si a unui teren agricol, roprietate privati a statului, aflat in admipistrarea Agentici Domeniilor Statului, in proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si in folosinta Patriarhiei Roméne ~ Arhiepiscopia Tomisului. Exceptie respinsi Decizia nr. 1678 din 10 mai 2006 (34). 141 11, H.G. nr. 867/202 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administratea Ministerului Sandtitii si Familiei in domeniul public al judejelor siin administrarea consiliilor judefene respective. Exceptie respinsi Decizia nr. 1681 din 10 mai 2006 (38)... 47 Tabla de materi XI 12. H.G. nr. 972/202 privind atestarea domeniulu: public al judefului Brasov, precum gi al municipiilor, oragelor si comunelor din judetul Brasov. Exceptie inadmisibila. Decizia nr. 2935 din 15 septembrie 2006 (37). 153 13. H.G. nr. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 Decizia nr. 2260 din 14 iunie 2006 (38) ....0- 156 Decizia nr. 2761 din 27 iulie 2006 (38)....verseeeees 158 Decizia nr. 2835 din 13 septembrie 2006 (38). 160 Decizia nr. 3512 din 18 octombrie 2006 (38) enor 163 14, H.G. nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de munca gi activitatilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii specifice pentru politisti. Exceptie respinsa Decizia nr. 2528 din 29 iunie 2006 (6)... .29 Decizia nr. 3300 din 5 octombrie 2006 (6). 23 15. H.G. nr. 2060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, Excepfie inadmisibil& Decizia nr. 2294 din 15 iunie 2006 (39)... 166 16. H.G, nr. 1825/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 148/2005 privind susfinerea familiei in vederea cresterii copilului. Exceptie admis’ in privinfa art. 2 alin. (1)-(3) din Normeie metodologice. Exceptie respinsa in privinta art. 29! din Normele metodologice Decizia nr. 2529 din 29 iunie 2006 (40), 172 Decizia nr. 2905 din 15 septembrie 2006 (40). 175 Decizia nr. 4390 din 6 decembrie 2006 (40). 169 Decizia nr. 4446 din 8 decembrie 2006 (40). 178 B. Ordine ale conducitorilor autoritiilor publice centrale 17. Ordinul nr. 218/199 emis de ministrul industriei $i ‘comertului. Exceptie inadmisibil& Decizia nr. 4271 din 29 noiembrie 2006 (8) os.es0 19 18. Ordinul nr. 4455/2000 emis de ministrul educatiei nationale. Exceptie inadmisibila Decizia nr. 2918 din 15 septembrie 2006 (AU) ...s.s. 182 19. Ordinul nr. 340/2001 emis de ministrul muncii si solidaritatii sociale pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte xi _ Exceptia de nelegalitate drepturi de asigurari sociale, cu modificatile si completarile ulterioare, Exceptie admis in privinta lit. B pet. V.20. din Norme. Exceptie respins4 in privinta anexei nr. 9 la Norme Decizia nr. 2748 din 27 iulie 2006 (2). 7 Deeizia nr. 2868 din 13 septembrie 2006 (2)... 4 Deeizia nr. 2869 din 13 septembrie 2006 (2)ens.rev-revee 10 20. Ordinul nr. 3979/2001 emis de ministrul educatiei si cercetarii, Exceptie inadmisibila Decizia nr. 3467 din 17 octombrie 2006 (42) 186 21. Ordinul comumn nr. 251/699/2003 al presedintelui ‘Autoritafii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si al ministrului muncii, solidaritafii sociale si familie. Exceptie inadmisibila Decizia nr. 2764 din 27 julie 2006 (26) 1... 106 22. Ordinul nr. 275/2003 emis de ministrul administrate si intemelor pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Exceptie admis’ Decizia nr. 3956 din 14 noiembrie 2006 (7) 23. Ordinului nr. 276/2003 ‘emis de ministrului agriculturi, alimentatiei si pldurilor prin care s-a aprobat preluarea cu titha gratuit de citre Compania National de Administrare a Fondului Piscicol de la Agentia Domeniilor Statului a unor amenajiri piscicole aflate in administrarea unor societati comerciale. Exceptie inadmisibila Decizia nr. 2494 din 28 iunie 2006 (1). soe 24, Ordinul nr. 1061/2003 emis de ministrul ansporturior, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor ‘metodologice privind activitatea de control al respectirii perioadelor de conducere gia perioadelor de odin ale conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere. Exceptie respinsi Decizia nr. 4061 din 21 noiembrie 2006 (43) 193 25. Ordinul nr. 4668/2003 emis de ministrul educatiei, cercetarii si tineretului. Excepfie inadmisibila Decizia nr. 3467 din 17 octombrie 2006 (42) ...rn10- 186 26. Ordinul nr. 184/2004 emis de ministrul comunicafiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Documentului de politicd si strategie privind implementarea serviciului 35 xill universal in sectorul comunicatilor electronice. Exceptie admist Decizia nr. 1278 din 13 aprilie 2006 (44) 196 27. Ordinul nr. 2850/2004 emis de ministrul justitei pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioard a parchetelor. Excepfie respins Decizia nr. 3160 din 29 septembrie 2006 (45). 201 28, Ordinul nr. 212/2005 emis de Autoritatea National a Vimilor ~ Direcjia Regional Vamala Craiova, Serviciul Supraveghere si Control Vamal, prin care s-a aulorizat Controlul vamal ulterior la sediul unei societati comerciale. Excepfie inadmisibila Decizia nr. 3663 din 23 octombrie 2006 (14). 67 29. Ordinul nr. 484/2005 emis de presedintele Auto:itatii ‘Nafionale pentru Protectia Consumatorilor privind unele mésuri de informare a consumatorilor de catre azentii economici care desfisoara activitafi de schimb valutar. Excepfie respinsi Decizia nr. 2410 din 27 iunie 2006 (46)... 205 30. Ordinul nr. 1388/C/2005 emis de ministrul justitiei referitor la stabilirea, pentru perioada 1 ianuarie 2003 - 5 mai 2005, a salariilor de baz pentru personalul auxiliar de soecialitate din organele autoritiiijudecitoresti pe baza valorii de refering sectoriald previzuta de lege pentru fuetiile de éemnitate Publicd alese gi numite din cadrul autoritatii legistative si executive. Exceptie respinsa Decizia nr. 2937 din 15 septembrie 2006 (41) ...n 208 31. Ordinul nr. 1430/2005 emis de ministrul transporturitor, construcfilor si turismului pentru aprobarea Normlor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executiri lucrrilor de construct. Exceptie admisi Decizia nr. 2176 din 8 iunie 2006 (48). 214 Decizia nr. 2765 din 17 august 2006 (48) see 216 32. Ordinul nr. 2258/2005 emis de ministrul culturi si cultelor pentru abrogarea Ordimului nr. 2461/2004 privind aprobarea ‘Normelor metodologice privind vanzarea prin negociere directa si incheierea contractelor de leasing pentru unele active aflate in pattimoniul Regiei Autonome de Distributie $i Exploatare a Filmelor ,ROMANIAFILM”. Exceptie respinsi Decizia nr. 3299 din 5 octombrie 2006 (49) 21 xiv Exceptia de nelegalitate 33. Ordinul nr. 4805/2005 emis de ministrul educatiei si cercetirii privind continuarea activitatii de catre persoanele care ocupa posturi didactice in invataméntul superior in temeiul exceptiei insttuite prin art. 141 si art. 142 din Legea nr. 128/197 privind Statutul personalului didactic, cu ‘modificdrile ulterioare. Exceptie respinsa. Exceptie respinsi Decizia nr. 2902 din 14 septembrie 2006 (80). 228 C. Certificate de atestare a dreptului de proprietate 34, Certificat de atestare a dreptului de proprietate seria ‘M09 nr. 0120/1994 emis de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Exceptie inadmisibila Decizia nr. 3509 din 18 octombrie 2006 (51) vr» 228 35, Certificat de atestare a dreptului de proprietate seria ‘M08 nr. 0269/1995 emis de Ministerul Turismului Exceptie inadmisibila Decizia nr. 2293 din 15 iunie 2006 (52) .n.resnnnvne 231 36. Certificat de atestare a dreptului de proprietate seria ‘MO7 nr. 0445/1995 emis de Ministerul Agriculturi, Pidurilor si Dezvoltarii Rurale, Exceptic respinsé. Exceptie respins& Decizia nr. 1719 din 11 mai 2006 (54). 242 37. Centificat de atestare a dreptului de proprietate seria M10 nr. 0351/1995 emis de Ministerul Lucratilor Publice si Amenajarea Teritoriului. Exceptie inadmisibila Decizia nr. 2381 din 22 iunie 2006 (53)... 38, Certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MOT nr. 1384/1996 emis de Ministerul Agriculturi si Alimentafiei. Exceptie inadmisibila Decizia nr. 2530 din 29 iunie 2006 (9). 46 39, Certificat de atestare a dreptului de proprietate seria ‘MOT nr. 1380/1996 emis de fostul Minister al Agriculturii si Alimentatiei, Exceptie inadmisibila Decizia nr. 2736 din 12 julie 2006 (1O)....nrnn neon 49 237 Tabla de materit xv D. Acte apartiniind autori 40. Ordinul nr, 65/2004 al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliate pentru aprobarea Regulamentului ar, 13/2004 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliate, Exceptie respinsi Decizia nr, 2495 din 28 iunie 2006 (19). 83 Decizia nr. 3094 din 27 septembrie 2006 (19). 88 E, Alte acte 41, Decizia nr. 25/1 din 25 aprilie 1990, emis de Ministerul Economiei Nationale. Act anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 54/2004 Decizia nr. 3025 din 20 septembrie 2006 (58). 245 42, Decizia nr. D172/1994 a directorului general al Autoritafii Aeronautice Civile Romane pentru aprobarea Procedurilor de licentiere a personalului de meteorologie aeronautic’ (RAC-LMET). Exceptie respinsa Decizia nr. 2501 din 28 iunie 2006 (56)... soe 247 43, Certificatele de descarcare de sarcina arheologics ar, 1320/2001, nr, 1231/2002, nr. 3/2004 si nr. 4/2004 emise de Ministerul Culturi si Cultelor. Exceptie inadmisibila Decizia nr. 4648 din 19 decembrie 2006 (8)..-...e.s.- 40 44, Decizia nr, 3/2002 a ministrului finanfelor publice pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind impozitul pe profit si taxa pe valoarea adiugata Exceptie respinsi Decizia nr. 2762 din 27 iulie 2006 (87). 254 45, Hotirdrea din 11 julie 2005 emisa de Comisia de validare 2 atribuiri electronice a traseelor. Exceptie respin Decizia nr. 2500 din 28 iunie 2006 (17)... oT 46, Decizia nr, 46510/MC/2005 emisa de Autoritatea Nafionalai a Vamilor. Exceptie respinsi Decizia nr. 1899 din 24 mai 2006 (59)... 261 47. Decizia nr. 391/2004 a Comisiei speciale de retrecedare prin care un imobil a fost retrocedat Eparhiei Reformate din Ardeal. Excepfie respinsi Decizia nr. 1797 din 17 mai 2006 (58). sons 259) XVI Exceptia de nelegalitate 48, Avizul nr. 74/2005, emis de Agentia Nationali a Funofionarilor Publici in temeiul art. 10 din 0.U.G. nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale fimetionarilor publici pentru anul 2005. Exceptie inadmisibila Decizia nr. 3656 din 27 octombrie 2006 (13)... 63 49. Procesul-verbal nr. 9314/2006 si scrisoarea de notificare nr. 58 din 13 aprilie 2006 emise de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Exceptie respinsa Decizia nr. 4155 din 23 noiembrie 2006 (25) 103 1. Exceptie de nelegalitate a Ordinului ministrului agricutturi, alimentatiei si padurilor nr. 276/2003 prin care s-a aprobat preluarea cu titlu gratuit de catre Compania Nationalé de Administrare a Fondului Piscicol de la Agentia Domeniilor Statului a unor amenajari piscicole aflate in administrarea unor societati comerciale * Exceptie de nelegalit Legii nr. 554/2004. Competenta instante! cu solutionarea fondului de a analiza except . Este inadmisibi de nelegalitate invocaté cu u caracter individual nistrativ nr. 554/204, Astfel, sub imperiul prevederilor Legit nr. 554/2004, este inad- misibila exceptia de nelegalitate invocata cu privire la Ordinul ministrului agriculturil, alimentatiei si padurilor nr. 276/200” — act administrativ unilateral cu caracter individual ~ prin care s-a aprobat preluarea cu titlu gratuit de cétre Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol de la Agentia Domeniilor Statu- lui a unor amenajairi piscicole alate in administrarea unor socie. comerciale, 2. Exceptia de nelegalitate a Ordinului sus-mentionat, invo- cata in cadrut litigiului aflat pe rolul Tribunalului Mures, este un mijloc de aparare la indemana partil care a ridicat-o i poate analizata in contextul celorlalte probe ad tribunalul investit cu solutionarea fondult si requlilor dreptului comun. Decizia nr. 2494 din 28 iunie 2006 Prin acfiunea formulati la 18 august 2004, reclamanta S.LF. Tran- silvania, in contradictoriu cu SC P.Z. SA, a solicitat anularea hotiratii Adunatii generale extraordinare a actionarilor din 3 august 2004, in motivarea acfiunii, reclamanta a sustinut c& transferul ame- rilor piscicole dispuse prin hotararea contestati diminueaz’ grav patrimoniul societati ” Nepublicat. 2 Exceptia de netegalitate Pe cale de exceptie, reclamanta a invocat ilegalitatea Ordinului MAA. nr. 267 din 10 aprilie 2003 care a stat la baza hotarérii Adunatii generale extraordinare a actionarilor. Prin sentinta nr. 2114 din 15 noiembrie 2004, Tribunalul Mures a admis exceptia de nelegalitate a Ordinului nr. 276/2003 $i, pe fond, a admis actiunea reclamantei si a anulat hotirdrea Adundrii generale extraordinare a actionarilor din 3 august 2004. Apelul declarat impotriva acestei sentinte de catre SC P.Z. SA a fost admis de Curtea de Apel Targu Mures care, prin decizia nr. 13 din 10 martie 2005, a anulat-o integral si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instant Reinvestit cu solufionarea actiunii, Tribunalul Mures, prin sentinta civil nr. 90 din 13 martie 2006, a dispus solufionarea excepfiei de nelegalitate a Ordinului ministrului agriculturi, alimentatiei si pidu- rilor nr, 276/203 si a trimis-o spre competenta solutionare Curfii de Apel Targu Mures, Sectia de contencios administrativ si fiscal, ret ndind ca find incidente dispozitiile art. 4 din Legea nr. 554/2004, Prin sentinfa civild nr. 82 din 19 mai 2006, Curtea de Apel Térgu Mures a admis exceptia de nelegalitate a Ordinului ministrului agricul- turii alimentatiei gi p&durilor nr. 276/2003 si, in acelasi timp, a luat act de renuntarea la judecarea exceptiei de nelegalitate privind Ordinul ministrului agriculturii, alimentafiei si pAdurilor ne, 913/2004, impotriva acestei ultime hotirari a declarat recurs Compania Nafionali de Administrare a Fondului Piscicol care, in esenta, a susfinut o& Ordinul ar. 276/2003 prin care s-a aprobat preluarea cu titlu gratuit de cdtre recurenta de la Agentia Domeniior Statului a ‘unor amenajati piscicole, indicate prin anexa I gi aflate in administra- rea unor societifi comerciale, este un act administrativ intern emis de autoritatea centrala cAreia ii sunt subordonate att Agentia Dome- niilor Statului, cét si Compania Nafionala a Fondului Piscicol Recursul este fondat {in conformitate cu dispozitile ar. 4 alin, (1) din Legea nr. $54/2004, fac obiectul exceptiei de nelegalitate actele administrative unilaterale, indiferent de caracterul lor, individual sau normativ. Avid in vedere ins c’, in conformitate cu dispozitile finale si tranzitorii ale legii, aceasta se aplica actelor administrative individua- le sau normative adoptate sau emise ulterior intririi sale in vigoare, precum si dispozitiile art. 11 care limiteaza dreptul de contestare a actelor administrative individuale 1a anumite termene, iar pentru actele administrative cu caracter normativ, dreptul de contestafie este Exceplia de nelogaltate 3 nelimitat in timp, s-a retinut ca fiind inadmisibila exceptia de nele- galitate cu privire la un act administrativ cu caracter individual emis anterior intririi in vigoare a Legii nr. 554/204. Astfel find, cum Ordinul ministrului agriculturi, alimentafiei si pidurilor nr. 276/2003 cu privire la care s-a invovat exceptia de nelegalitate este un act administrativ cu caracter individual, emis anterior Legii nr. 554/2004, solufia pronunjati de Curtea de Apel ‘Targu Mures este nelegala si netemeinica, Avand in vedere insi c& aceast exceptie invocatl in fata instantei fnyestite cu solufionarea fondului reprezinta in fapt un mijloc de apirare la indemana parfii si care poate fi analizat de instant’ in contextul celorlalte probatorii, fird a fi obligati, in situatia admiterii i, si anuleze aotul administrativ, Tribunalului Mures, investit cu solutionarea fondului pricinii, ii revine competenta de a se pronunta si asupra exceptiei de nelegalitate a Ordinului nr. 276/203, 4 Exceptia de nelegalitate Exceptia de rslegalitate 5 " Exceptie de nelegalitate. Posibilitatea invocarii atat in fata instantei de fond, cat si a instantelor de control jud * Exceptie de nelegalitate a Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/201 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Leg nr. 19/2000 privind sistemul public ce pensii gi alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare 2. 1. Exceptia de nelegalitate poate fi invocaté oricand in cadrul unui proces, atat in fata primei instante, ct si in fata instantelor de control judiciar, deci in orice faz procesuali. 2. a) Sunt nelegale dispozitile lit. B pet. V.20. din Normele aprobate prin Ordinul ministrului muncit si solidaritatii sociale nr, 340/2001”, intruc&t, prevazand c& pensia de urmas se aco! copiilor care urmeaza cursurile unei singure i mant superior, adauga prevederilor art. 66 lit, b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificdrile gi completarile ulterioare, potti vit edrora ,copii au dreptul la pensie de urmas daca igi continu etude into ormé de invetimant organizals pot i la terminarea acestora, fara a depisi 26 de ani” b) Sunt legale prevederile anexei nr. 9 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si ‘amiliei nr. 340/2001, in ceea ce priveste sintagmele luna si anul ", wluna si anul pensionérii", .varsta asiguratului” si fagiul complet de cotizare”, fiind in concordanta cu prevederile art. 41 alin. (2), (3) $i (4), art. 47 alin. (1) gi ale anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificarile gi completarile ulterioare, Decizia nr. 2748 din 27 ulie 2006 Decizia nr. 2868 din 13 septembrie 2006 Decizia nr. 2869 din 13 septembrie 2006 "'M. Of nr, 237 din 10 mai 2001 fn acelasi sens, decizia nr. 5361 din 8 noiembrie 2005, in Exceptia de nelegalitate. Jurisprudenta Secfiei de contencios administrativ si fiscal a inaltei Curti de Casati gi Justtie, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2006, I. Decizia nr. 2868 din 13 septembrie 2006. Prin cererea inre- gistrata la 13 iulie 2006 la Curtea de Apel Oradea, Cesa Judefeand de Pensii Bihor a declarat recurs impotriva sentinfei nr. 124/CA/2006, solicitind modificarea in intregime a sentinfei, in sensul respingerii exceptiei de nelegalitate in motivarea recursului s-a sustinut c@ aprecierea instanfei de ju- decata fata de faptul cd prin Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii se crecaza o discriminare pe criterii sociale si materiale intre copiii orfani si cei ai cAror parinfi sunt in viafa in ce priveste dreptul egal de acces la toate nivelurile si formele de invagimant” reprezint’ 0 interpretare restrictiva a statutului de lege, Se sustine eX prin prevederile lit. B pet. V.20. din cadrul Normelor de aplicare nu se face o adaugare la lege, ci se limuresc infelesurile dispozitiei legale, jindndu-se seama de legaturile sale cu alte dispo- din cadrul aceluiasi act normativ. in acest context, a sustinut recurenta, se impune precizarea fap- tului cé, in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 19/2000, pensia de urmas reprezintai un venit de inlocuire de care beneficiaz ‘urmagul pénd la data la care se poate intrefine singur, situafie in care se giseste si reclamanta, Reclamanta, care gi-a finalizat studiile universitare in amul 2003, se poate angaja, objindndu-si propriul sau venit si nemaiavand, in consecing’, nevoie de un venit de inlocuie. Recurenta considera c& astfel in mod corect lit. B pet. V.20. din cadrul Normelor de aplicare a Legii nr. 19/2000 limurese prevederile art. 66 lit. b) din legea mentionata, in aceeasi cauzi, a declarat recurs si Ministerul Muncii Solida- ritafii Sociale si Familiei, solicitind modificarea in tot a sentingei recurate. in motivarea recursului se arata cA sentinfa 124/( de Apel Oradea este dati cu aplicarea gresiti a legii Astfel, art, 66 lit. b) din Legea nz. 19/2000 privind sistemvul public de pensii si alte drepturi de asiguriri, cu modificarile si completirile ulterioare, previid c& si copii au dreptul 1a pensie de urmas daci isi continua studiile intr-o forma de invajimént organizati, potrvit leg, pnd la terminarea acestora, fird a depiisi varsta de 26 de ani, Se mai subliniazi ci normele metodologice de aplicare a Legii nr, 19/2000, eu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidarititii sociale nr. 340 din 10 mai 8/2006 a Curti 6 Exceptia de nelegalitate 2001, expliciteaz doar intelesul art. 66 lit. b) din Legea nr. 19/2000, ‘rd a adauga la lege, cum gresit a retinut instanfa de fond, Aga fiind, reclamanta, care urmeaz cursurile unei alte institufii de invatimant, respectiv ale Facultatii de Medicini si Farmacie Oradea, dup ce anterior a absolvit cursurile Facultatii de $tiinte Oradea in 2003, nu ai este indreptait la acordarea pensiei de urmas, asa cum prevede art, 66 fit. b) din Legea nr. 19/2000, lit. B pet. V.20. din Norme pre- cizind c& pensia de urmas reglementati de art. 66 lit, b) din lege se acord copiilor care umeaz cursurile unei singure institutii de inva- {imant universitar, pan la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, Din actele cauzei, fnalta Curte de Casatie si Justitie a refinut 8, prin sentinfa nr. 124/CA/2006 a Curtii de Apel Oradea, s-a admis exceptia cu care a fost sesizata Sectia de contencios administrativ prin incheierea din 11 mai 2006 dat& de Tribunalul Bihor in dosarul nr, 5830/2005. S-a constatat c& dispozitiile Ordinului M.M.SS. nr. 340/2002 de aprobare a normelor de aplicare a Legii nr. 19/2000 sunt nelegale, contravenind prevederilor art. 66 lit. b) din Legea nr. 19/2000. Instanfa a rejinut 4, potrivit prevederilor Normelor de aplicare a Logii nr. 19/2000, rezulta ci ,pensia de urmas reglementati de art. 66 lit. b) din lege s-ar acorda numai copiilor care urmeaza cursurile unei singure institufii de invifamant universitar, corespunzator nivelului de invagimant superice, pnd la terminarea cursurilor primei institu, daca ‘urmeazi cursurile mai multor institutii de invatimant universitar de la acelagi nivel, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani” Instanfa a mai refinut c& art, 66 lit. b) din Legea nr. 19/2000 nu se referi la nivelul de invajamant si nici la numdrul institufilor de inva- timént ale cdror cursuri pot fi urmate, stabilind doar dow’ conc cumulative pe care trebuie si le indeplineasci copilul ca si beneficieze de pensia de urmas, si anume si-si continue studiile intr-o forma de invatimant organizatd potrivit legii si si iu depaseasca varsta de 26 de ani pand la terminarea acestora. Or, normele de aplicare a Legii nr. 19/2000, aprobate prin Ordinul nr, 340/2002, stabilesc o alti condifie, respectiv aceea cA trebuie sé urmeze cursurile unei singure institutii de invatimant universitar, condiie care nu se regaseste in lege. ‘Aceasti conditie impust de normele de aplicarea legii, a precizat instanta de fond, creeazi o discriminare pe criterii sociale si materiale Excoptia de nelegalitate intre copiii orfani si cei ai cdror pairingi sunt in viafa in ceea ce prives te dreptul egal de acces la toate nivelurile si formele de invaimant. Recursul este nefondat. Sustinerea c& normele de aplicare a Legii nr. 19/2000, aprobate prin Ordinul ministrului muneii, solidaritatii sociale gi familiei nr. 340/2002 ru adaugi la lege este neintemeiat ‘Asa cum rezulti din art. 66 lit. b) din Legea nr. 19/2000, ,.copii au dreptul la pensie de urmas daca igi continua studiile intr-o forma de Snvifimant organizat potrivit legii, pana la terminarea acestora, fir a depasi 26 de ani”. Deei legea nu distinge situatia expres adaugata denormele atacate jn cauzi dispozitiilor legale (Legea nr. 19/2000), respectiv faptul c& pensia de urmag se acorda copiilor care urmeaza cursurile unei sin- gure institutii de invagimant superior. ‘Asa find, cum in mod nelegal normele atacate in cauzi cu excep- tia de nelegalitate au adiugat la lege si cum aceasti adaugare este de natur’ si ereeze o discriminare pe criterii sociale si materiale intre copiii orfani si cei ai caror parinti sunt in viata, in mod corect instanta de fond a admis exceptia de nelegalitat. TL, Decizia nr. 2748 din 27 iulie 2006. Prin actiunea inregistrat& la data de 17 octombrie 2005, reclamantul P.V., in contradictoriu cu pardta Casa Judefeana de Pensii si Asiguriri Sociale Bacdu, a solicitat anularea deciziei nr. 12645 din 1 iulie 2005, prin care pardta i-a respins cererea privind inscrierea la pensie de limita de varst& pentru persoanele cu handicap si obligarea acesteia si emiti o noua decizie, fn sensul admiterii cererii de inscriere la pensie de limita de varsta — hhandicap accentuat cu incepere de la data de 1 iulie 2005 si si-i pliteasca cheltuielile de judecat In sedinfa publica din 13 ianuarie 2006, reclamantul a invocat exceptia de nelegalitate a Ordinului nr. 340 din 4 mai 2001 emis de Ministrul Muneii si Solidaritatii Sociale, lit, B pet. 3 privind detalie- rea in anexa nr. 9 a acestui ordin a anexei nr. 3 din Legea nr. 19/2000, invocdnd dispozifiile art. 4 din Legea nr. 54/2004. Reclamantul a artat cA prin anexa nr. 9 la Ordinul M.M.S.S. nr. 340/201, invocat de intimata in intmpinare, s-a modificat in mod eseafial anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 i textul art, 47 din aceeasi lege. Tribunalul Bacdu, prin incheierea din 13 ianuarie 2006, a admis sesizarea privind excepfia de nelegalitate gi, in temeial art. 4 alin. (1) din Legea nr, $54/2004, a suspendat judecarea cauzei si a trimis 8 Exceptia de nelegalitate cauza la Curtea de Apel Bacdu, S pentru solugionarea exceptiei Prin sentinta civild nr. 96 din 27 aprilie 2006, Curtea de Apel Bactu, Seotia comerciala si de contencios administrativ, a respins ca nefondati exceptia de nelegalitate a lit. B pct. 3 din anexa nr. 9 a Normelor de aplicare a Legii nr. 19/2000 aprobate prin Ordinul nr. 340/2001 al mi- nistrului muncii si solidaritatii sociale. Pentru a se pronunta in sensul ardtat, instanta de fond a retinut, in esent, c& cele dowd texte sunt identice in privinta varstei la iesirea la pensie ani/luni, a stagiilor complete si minime de cotizare ani/luni, anexa nr. 9 cuprinzand o detaliere pe luni a momentului pensionatii, precum si 0 rubricd privind luna gi anul nasterii asiguratului Instanta de fond a mai refinut, pe de o parte, ca varstele standard de pensionare si strategiile de cotizare se stabilesc in functie de data nasterii asiguratului, iar nu in raport cu data la care se solicita inscrie- rea la pensie si ci, astfel, detalierea din anexa nr. 9 din norme este conformi celei din anexa nr. 3 din lege, neputindu-se refine susti- nerea reclamantului, in sensul ci s-a incileat principiului ierarhici actelor juridice. Pe de alti parte, instanta de fond a refinut ci art. 47 invocat de contestator nu prezinté nici o relevanf& pentru solutionarea exceptiei, acesta ficdnd trimitere tot Ia anexa nr. 3 din lege. ‘impotriva acestei sentinfe a declarat recurs, in termen considerat legal, reclamantul P.V., invocdnd dispozitiile art. 4 din Legea nr, $54/2004, fra insd a-si structura motivele de recurs conform dis- pozifiilor art. 302' si art. 304 C. proc. civ. coroborate cu cele ale art, 28 din Legea nr. 554/204. Totusi, in dezvoltarea motivelor de recurs, P.V. susfine ca in mod gresit instanta de fond a respins exceptia de nelegalitate a pet. 3 privind detalierea in anexa nr. 9 a Ordinului M.M.S.S. nr, 340/2001 a anexei nr. 3 din Legea nr. 19/2000, fir a avea in vedere ca printr-un ordin al ministrului se modifica retroactiv 0 lege, fiind contrar sen- sului si spiritului ei Astfel, recurentul-reclamant arati ci anexa nr. 9 la Ordinul MMS. nr. 340/2001 modifica Legea nr. 19/2000 att in ceea ce priveste esalonarea perioadei de 13 ani (aprilie 2001 - noiembrie 2014) sim ceea ce priveste dreptul sau de a beneficia de inscrierea la pensie in conditiile Legii nr. 19/2000 eu referire la art, 47 gi anexa nr. 3 ‘ectia de contencios administrativ, Exceptia de nelegalitate 7 7 9 in opinia recurentului-reclamant, prin emiterea Ordinului nr. 340/2001 {in scopul modificdrii Legii nr. 19/2000 s-a produs o flagranta inealeare 4 principiului ierarhiei actelor juridice, autoritatea emitent aducdnd astfel atingere dreptului siu subiectiv de a beneficia de inscrierea la pensie conform art. 47 lit. b) din Legea nr. 19/2000 cu trimitere la anexa nr. 3 din lege. Recursul este nefondat. Este cunoscut c4, potrivit dispozitiilor art. 1 alin, (4) din Consti- tutia Romaniei, respectarea Constitufiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie in Romania, De asemenea, este cunoscut c& printr-un act administrativ, act juridic emis in vederea executirii ori a organizarii legii, nu se poate {ncdlca principiul ierarhiei si forjei juridice a actelor normative. Totodati, prin Legea nr. 554/2004 s-au instituit garantii ale respectarii acestui principiu, in sensul cé legalitatea unui act admi- nistrativ normativ poate fi examinatd atat pe calea actiunii dinette, cat sie calea exceptiei de nelegalitate (art. 4 din lege). {in cauza, astfel cum corect a retinut instanfa de fond, s-a solicitat verificarea legalititii unor texte ale Ordinului ministrului muncii, solidarititii sociale si familiei nr. 340/2001, pe calea exceptiei de nelegalitate Prin urmare, inalta Curte a constatat ci instanga de fond a proce- dat legal verificénd conformitatea acestor texte cu dispozitiile Legit rr, 19/2000. Cat priveste pretinsa modificare adusi prin Ordinul ministrului muneii, solidarititi sociale si familiei nr. 340/2001 dispozitilor Legit nr, 19/2000, inalta Curte a constatat c& in mod corect instanta de fond a refinut cB nu exist neconcordantele invocate de recurentul-reclamant, in acest sens, este de necontestat c4, potrivit dispozitiilor art. 47 alin, (1) din Legea nr. 19/2000, persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, in functie de gradul handicapului, beneficiaza de reducerea stagiului de cotizare si a varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3, iar conform cu dispozitile art. 47 alin, (1) lit. b), varsta standard de pensionare se reduce cu 10 ani daca au realizat cel putin doui treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat. Prin urmare, astfel cum corect a refinut si instanta de fond, art. 47 face trimitere Ia anexa nr. 3, cea ce determina necesitatea verificarii 10 Exceptia de nelegalitate Exceptia de nelegalitate "1 conformitafii anexei nr. 9 din Ordinulti ministrului muncii, solida- ritajii sociale gi familiei nr. 340/2001 cu anexa nr. 3 din lege. Contrar sustinerilor recurentului-reclamant, s-a constatat ci ‘mengionarea la anexa nr. 9 din Ordin si a unei coloane cu data nasterii asiguratului nu este de naturi a modifica litera sau scopul legii, ci doar de a facilita utilizarea anexei nr. 3 din lege. Aceasta, cu att mai ‘mult cu cAt si stagiul complet de cotizare este cel in raport eu data nasterii asiguratului, iar nu stagiul complet de cotizare corespunzitor anului/lunii in care se solicits dreptul la pensie. De altfel, prin comparatie, si dispozitiile art. 167 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu trimitere la art. 49 si art. 50 din lege (referi- toare la pensia anticipatd), pot fi aplicate tot in sensul celor mai sus aritate, inalta Curte a constatat ci data de referinfé pentru stabilirea varstei standard de pensionare si a stagiului de cotizare este tocmai data nasteri, astfel cum corect a refinut gi instanfa de fond. Prin urmare, varsta standard de pensionare, astfel cum este defi- nit in anexa nr. 9 1a Ordinul nr. 340/2001 privind aprobarea Nor- melor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificdrile si comple- tarile ulterioare, nu excede si nu modificd cadrul legal, ci are un carac- ter de explicitare, de detaliere a anexei nr. 3 la lege, tocmai pentru a preintampina, pe de o parte, abuzurile autoritatilor, ar, pe de alté parte, cererile nejustificate de inscriere la pensie Mai mult, perioada de 13 ani de esalonare a varstelor standard de pensionare este respectatd gi in anexa nr. 9 la norme. ‘Asada, concretizarea varstelor de pensionare, in raport de data nasterii, prin dispozitiile anexei nr. 9 la norme nu este de natura a ‘ncalca dispozitile art. 47 gi ale anexei nr. 3 din lege. Recursul a fost respins. IIL. Decizia nr. 2869 din 13 septembrie 2006, Prin sentinta civilé nr. 171/F din 24 iulie 2006, Curtea de Apel Brasov, Sectia de conten- cios administrativ si fiscal, a respins exceptia inadmisibilitatii invo- galitate direct in recurs, excepfie invocata de pardtul Ministerul Muncii, Solidartatii Sociale si Familiei, si, admitand exceptia de nelegalitate invocati de reclamanta A.M.M. in contra- dictoriu cu paratele Casa Judefeana de Pensii Covasna si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familie’, a constatat nelegalitatea anexei nr. 9 din Ordinul nr. 340/2001 emis de Ministerul Muncii, Solidaritaii Sociale si Familiei, privind sintagma ,Juna si anul nasterii", Juma gi anul pensionarii, varsta asiguratului, stagiul complet de cotizare”, raportat la art. 41 alin. (2), (3) si (4) din Legea nr, 19/2000, respectiv anexa nr. 3 la lege. Exceptia de nelegalitate a fost invocaté de reclamanté in dosarul ir, 139/R/2006 al Curtii de Apel Brasov, Sectia conflicte de mune si asigurari sociale. ‘Pentru a pronunfa aceasti sentinfa, prima instant a refinut c& anexa nr. 9 la Ordinul nr. 340/2001 este nelegala, deoarece prin aceasta s-a adaugat Ia lege, respectiv la anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, stabi- lind criterii noi privind luna si anul nasterii, modificdndu-se varsta standard prevazuta de lege si, ca atare, s-a constatat nelegalitatea ei raportat la prevederile art. 41 alin. (2), (3), (4) din Legea pensiilor. ‘Comparativ cu anexa nr. 3 la Legea nr, 19/2000, anexa nr. 9 la Ordinul nr. 340/2001 stabileste perioadele de cotizace si de stagiu complet si minim, ct si varsta standard de pensionare mai mari, inciledndu-se astfel prevederile art. 41 alin. (1), (2), @) si (4) din Legea nr. 19/2000, priv introducerea in mod arbitrar a unui criteriu nou pentru a se lua in calcul Ja emiterea deciziilor de pensionare, si anume criteriul privind luna si anul nasterii celui ce sclicitd stabilirea pensionzrii, in final modificdndu-se varsta standard de pensionare. ‘Impotriva sentinfei au declarat recurs intimafii Casa Teritoriala de Pensii Covasna si Ministerul Muncii, Sotidarititii Sociale si Familici, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, recursurile fiind inte- meiate pe prevederile art. 304 pet. 8 si 9 si art. 304" C. proc. civ, instanga interpreténd gresit actul juridic dedus judecati, iar hotdrérea pronunfati este lipsiti de temei iegal si a fost dati cu incilearea sau aplicarea gresita a legii ; Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sustine o& instanfa de fond a constatat in mod gresit c& exceptiile de nelegalitate pot firridicate oricdnd in fafa unei instanfe, in cadrul unui proces, in ori- ce faz procesuali, contrar prevederilor art. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, care se referd la faptul cd pot i invocate ‘numai in fafa instantei de fond, si mu in orice faz procesualt, Pe fondul cauzei, se arata c& exceptia de nelegalitate invocata este neintemeiati, deoarece normele metodologice nu contin prevederi contrare legii, de natura si dezavantajeze persoane aflate in situafii identice, prin modificarea varstei standard, previzuti in anexa nr. 3 Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 12 Exceptia de nelegalitate {in realitate, anexa nr. 9 la Ordinul nr, 349/201 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 reprezint& con- cretizarea modului de aplicare a legii si a fost emis’ pentru a asigura un mod de stabilite unitar a conditiilor de pensionare previzute de art. 41 din lege. Recursurile sunt fondate. Prima critici referitoare la momentul pind la care poate fi invocati excepfia de nelegalitate este nefondat. Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetata oricdnd in cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea parti interesate. Rezulté deci ci nu este limitati invocarea exceptiei de nelegalitate la ‘momental judecdrii procesului la instanfa de fond, ridicarea exceptiei de nelegalitate putdnd fi ficuta chiar si in fafa instanfelor de control judiciar, deci in orice faz procesuala, asa cum corect a stabilit si instanta de fond. Cel de-al doilea motiv de recurs referitor la netemeinicia exceptiei de nelegalitate este fondat. Anexa nr. 9 Ja Ordinul nr, 340/201 de aplicare a Legii nr. 19/2000, cat si anexa nr. 3 din Legea nr. 19/2000 previd aceleasi mentiuni cu privire la varsta standard de pensionare gi stagiile minime si complete de cotizare. Anexa nr. 9 la. Ordinul nr, 340/201 cuprinde insi elemente in plus fafa de anexa nr. 3, necesare pentru a detalia condifiile de pen- sionare a unei persoane in raport cu luna si anul nasterii si, de asemenea, cu indeplinirea stagiului de cotizare. Prin introducerea unor clemente noi in anexa nr. 9, ca ,luna si anul nasterii”, ,Juna si anul pensionarii”, se detaliaza condi care asiguratii pot iesi la pensie, avandu-se in vedere de fapt preve- derile art. 41 din Legea nr. 19/2000. Comparand insi cele dowé anexe, se observa ci atat in privinja varstei de pensionare, cat si a stagiului de cotizare, acestea coincid, anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, stabilind intervalul in care se atinge varsta standard de pensionare si stagiul de cotizare, iar anexa nr. 9, prin elementele noi introduse, reprezinta concretizarea modului de aplicare a legi, fiind emis in sensul asigurarii unui mod unitar de stabilire a conditiilor de pensionare prevazute de art. 41 din lege, neficdndu-se in nici un caz discordanfa intre beneficiarii pensiei aflati in situatii identice. Exceptia de nelegalitate 13 Este de observat c& anexa nr. 9 la Ordinul nr. 3402001 regle- ‘menteazi de fapt caracterul tranzitorin al perioadelor de esalonare si al varstelor standard de pensionare, asigurand astfel 0 modalitate corecti si conereta de aplicare unitaré a Legii nr, 19/2000. ‘in concluzie, fafa de cele expuse, sustinerile reclamantei in ce priveste exceptia de nelegalitate a anexei nr. 9 la Ordinul nr. 340/2001, jn raport de anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind pensiile si asigurarile sociale, sunt neintemeiate. Recursurile au fost admise si s-a modificat in tot sentinfa atacata, in sensul respingerii exceptiei de nelegalitate invocate, 14 ___Exceptia de nelegalitate * Act administrativ unilateral cu caracter normativ. ‘Admisibilitatea exceptiei de nelegalitate 2 Momentul procesual de la care. se calculeaza termenul de declarare a recurs impotriva hotararii pronuntate de prima instant in solutionarea excep- tiei de nelegalitate 1. Este admisibila exceptia de nelegalitate invocata cu privire la actele administrative cu caracter normativ, intrucét, potrivit art. 4 coroborat cu art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/204, pot fi cenzurate pe calea acestei proceduri actele administrative uni- laterale, fara a distinge dup& cum acestea au caracter normativ ‘sau individual. 2. Termenul de 48 de ore in care poate fi declarat recurs impo triva solutiei instantei de contencios administrativ pronuntate in dezlegarea unei exceptii de nelegalitate se socoteste de la comu- nicarea hotararii judecatoresti, iar nu de la pronuntare. ‘Sintagma_,de la pronuntare ori de la comunicare” utilizata d art. 4 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 nu lasa posibilitatea aplicari normetor de diferenfiere cuprinse la art. 301 cu referire la art. 284 C. proc. civ., pe de o parte, iar, pe de alta parte, este folosita art. 20 din Legea nr. 554/2004, text declarat neconstitutional prin Decizia nr. 189/2006 a Curtii Constitutionale. ‘Sub aspectul considerentelor cu valoare de principiu statuate prin Decizia nr. 189/2006, Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 647/2006, a constatat c& sunt neconstitutionale prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr, 554/204, Decizia nr. 3254 din 4 octombrie 2006 Prin cererea inregistrati la data de 17 apritie 2006, Consiliul Judefean Mures a formulat in contradictoriu cu intimatii Spitalul Clinic de Urgenfi Mures, Direcfia de Séndtate Publick Mures si S.LM, contestatie in anularea deciziei nr. 97 din 12 ianuarie 2006, prin care fnalta Curte de Casafie si Justitie a constatat nulitatea recursului declarat impotriva sentinfei nr. 270 din 28 noiembrie 2005, a Curfi de Apel Térgu Mures. in motivarea contestatiei, intemeiati pe prevederile art. 318 C. proc. civ., Consiliul Judetean Mures a invocat faptul ci solutia instanfei este rezultatul unei greseli materiale, refindndu-se eronat c& Exceptia de nelegalitate 15 motivele de recurs au fost depuse peste termenul de 48 ore de la pro- nunfarea sentinfei, prevazut de art. 4 alin, (3) din Legea ar. 554/2004. Examinand cauza in raport de dispozitiile legale invocate, Curtea a constatat temeinicia contestatiei in anulare si, in consecinyl, a admis-o si a anulat decizia atacata. Astfal, potrivit art. 4 alin, (3) din Legea nr. 554/204, solutia pronunfata cu privire la exceptia de nelegalitate este supust recursu- lui, care se declara in 48 de ore de la pronuntare ori de la comunicare. fntrucdt in cauzi motivele de recurs au fost depuse prin cerere separati la 16 decembrie 2005, dupa expirarea termenului de 48 de ore calculat de la pronuntarea sentinfei, Curtea, solufiondind cauza, a constatat, in baza art, 306 alin. (1) C. proc. civ., nulitatea recursului declarat de Consiliul Judejean Mures impotriva sentinjei nr. 270 din 28 noiembrie 2005 a Curfii de Apel Targu Mures. Curtea a constatat ci dezlegarea data pricinii este rezultatul unei erori materiale, instanta refindnd in mod gresit c& termenul pentru declararea si motivarea recursului se calculeazé de la pronunjarea sentinel. Termenul de recurs se raporteaz la unul dintre cele dowd mo- mente procesuale si nu las posibilitatea aplicarii normelor de dife- rentiere previzute in art. 301 cu referire la art. 284 C. pros. civ. Redactarea imprecisi a textului art. 4 alin, (3) din Legea nr. 554/204 este identica cu aceea cuprins’ in art. 20 alin. (1) din lege, ,hotirarea pronunfata (in actiunea de anulare ~ 7.7.) poate fi atacati cu recurs in 15 zile de la pronuntare ori de la comunicare”, text declarat neconstitufional prin decizia nr. 189/2006 a Curtii Constitutionale. in spetd, reclamantul a depus motivele de recurs, cu respectarea termemului de 48 de ore de Ia comunicarea sentinfei, estfel incat din eroare s-a constatat nulitatea caii de atac. {in consecintS, constatind c& sunt intrunite cerinfele art. 318 C. proc. civ., Curtea a admis contestatia, a anulat decizia nr. 97/2006 a acestei instanfe gi a procedat la rejudecarea recursului declarat de Consiliul Judetean Mures impotriva sentinfei nr. 270/2005 a Curfii de Apel Térgu Mures. Prin aceasta hotirare, s-a respins ca inadmisibils exceptia de nelegalitate a HLG. nr. 884/2004 ridicata de Consiliul Judefean Mures in litigiul avand ca obiect obligarea la incheierea unui contract de concesionare a unui spatiu locativ, aflat pe rolul Tribunalului Mures. Pentru @ pronunfa aceasta hotirdre, instanfa a refinut c& H.G. nr, 884/2004, fiind un act administrativ cu caracter normativ, poate fi atacat oricdnd pe calea actiunii directe, potrivit art. 11 alin, (4) din Legea nr. $54/2004, nu poate fi cercetati nelegalitatea lui pe calea excepfiei reglementate de art. 4 din lege, prevederi care au in vedere doar actele administrative individuale. {n recursul declarat, Consiliul Judefean Mures a criticat sentinta, apreciind ca instanfa a addugat la lege, desi textul art. 4 din Legea nr, 554/2004 se refer la orice act administrativ unilateral, fird a face distincfia intre cele normative si cele individuale. Examindnd cauza in rapott de motivul invocat si de prevederile art. 304 si art. 304° C, proc. civ., Curtea a constatat c& recursul este fondat, a fost admis si s-a dispus casarea sentintei si trimiterea cauzei la aceeasi instanfé spre rejudecare, urmand a se proceda la cercetarea legalitatii actului administrativ pe calea exceptiei previzute de art. 4 din Legea nr. 554/204, Astfel, solufia instanfei privind inadmisibilitatea cercetarii pe cale de exceptie a unui act administrativ cu caracter normativ — H.G. nr 884/2004 publicata in M. O. in iunie 2004, deci anterior intrarii in vigoare a Legii contenciosului administrativ — apare gresitd, textul art, 4 din lege statuind c& pot fi cenzurate conform acestei proceduri actele administrative unilaterale astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. ©), fird a se distinge dupa cum au caracter individual oti normativ. in raport de cele expuse mai sus, avand in vedere si faptul cd la data adoptarii H.G. nr. 84/2004 era in vigoare Legea nr. 29/1990 a contenciosului administrativ, care prevedea termene precise pentru promovarea actiunii directe impotriva unor acte administrative normative, Curtea a dispus rejudecarea exceptiei de nelegalitate, 16 Excopta de nelegaltate Excepiia de nelegaltate: 7 Act administrativ cu caracter normativ emis anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 54/2004. Admi tatea exceptiel de nelegalitate Este admisibilé exceptia de nelegalitate invocatai cu privire la acte administrative cu caracter normativ emise anterior intraril in vigoare a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, Decizia nr. 2767 din 17 august 2006 Prin cererea inregistrata la 15 iunie 2006, R.A.A. a declarat recurs ‘impotriva sentinfei nr. 1430 din 14 iunie 2006 a Curfii de Apel Bucuresti, sustinand c& sentin(a atacata este nelegala si netemeinica. Sub acest aspect, recurentul a invocat faptul c3, desi H.G. nr, 1822/2004 a fost emisi anterior intBrii in vigoare a Legii nr. 554/2004, cererea este admisibila, intrucdt aceasti hotirére de Guvern continua si producé efecte in aceeasi masura si dup aparitia Legii nr. $54/2004. Din actele cauzei, Inalta Curte de Casatie si Justitiz a constatat c& prin sentinfa nr. 1430 din 14 iunie 2006 a Curfii de Apel Bucuresti, Sectia comerciala si de contencios administrativ, s-a constatat inadmi- sibilitatea formulatii exceptici de nelegalitate a H.G. nr, 1822/2004 ‘Asa fiind, instanfa a respins ca inadmisibili excepjia de nelegalitate a H.G. nr. 1822/2004 ridicata de R.A.A. in contradictoriu. cu Ministerul Administratiei si Internelor si Inspectoratul General al Politiei Roméne si Guvernul Roméniei Instanja de fond a refinut ci, in raport de art. 15 alin. (2) din Constituia Roméniei (principiul neretroactivitatii legii civile) nu se poate invoca Legea nr. 554/2004 care a intrat in vigoate pe 6 ianuarie 2008. Hotirarea atacata este gresiti, astfel cB, prin admiterea recursului declarat, potrivit art, 312 C. proc. civ, sentinta a fost casati cu trimi- tere pentru rejudecare, urménd ca instanfa s4 se pronunfe pe fondul cauzei Hotirdtea Guvernului nr. 1822 a fost publicati la data de & noiembrie 2004. Acest act normativ priveste drepturile de asigurari sociale speciale ale polifistlor, respectiv stabilirea locurilor de munca si activititilor in conditii deosebite speciale si alte conditii specifice pentru politisti Chiar dacd Legea nr, 554/2004 a intrat in vigoare la 6 ianuarie 2005, prin art. 11 alin, (4) prevede c& ,ordonantele sau dispozitiile 18 Exceptia de nelegalitate din ordonante care se considera a fi neconstitutionale, precum si acte- Je administrative cu caracter normativ care se considera a fi nelegale pot fi atacate oricand”. Astfel, este evident 8, in cauz’, exceptia de nelegalitate priveste lun act normativ care poate fi cenzurat oricénd in aceasti procedura, asa incat in mod gresit instanla de fond a considerat ci cererea petentului este inadmisibila. Recursul a fost admis, a fost casati sentinta atacata si cauza a fost trimisé, spre rejudecare, aceleiasi instante. Exceptia de nelegalitate - 19 5, __* Act administrativ unilateral cu caracter individual emis anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 554/204, Exceptie de nelegalitate invocata in cadrul unui proces inceput inainte de intrarea vigoare a Legii nr. 554/2004. Solutionarea exceptiei de catre instan- {2 sesizata cu solutionarea litigiului pe fond * Exceptie de nelegalitate a Ordinului ministrului industriei gi comertului nr. 218 din 12 august 1999 Instanja judecdtoreasca investitd cu solutionarea proce- sului inceput inainte de intrarea in vigoare a Legit nr. 554/2004, in cadrul céruia a fost invocatd exceptia de nelegalitate a unui act administrativ unilateral cu caracter individual emis anterior in vigoare a acestel legi, poate analiza exceptia potrivit jor de drept si reglementarilor in vigoare la momentul itrucat, potrivit art. 27 din Legea nr. 554/2004, ,cauzele aflate pe rolul instantelor a data intrarii in vigoare a prezentei legi vor continua sa se judece potrivit legii aplicabile in mo- mentul sesizat 2. Este inadmisibita exceptia de nelegalitate a Ordinului: mk comerfului nr. 218 din 12 august 1999”, itrucét vizeazi un act administrativ unilateral cu caracter indi vidual emis anterior intr&rll in vigoare a Legii nr. 554/204, Decizia nr. 4271 din 29 noiembrie 2006 Curtea de Apel Targu Mures, Sectia comerciala si de contencios administrativ gi fiscal, prin sentinta nr. 103 din 14 septembrie 2006, pronunfati in dosarul nr. 691/2006/CA, a respins ca inadmisibila exceptia de nelegalitate a Ordinului nr. 218 din 12 august 1999 al ministrului industriei si comerfului, exceptie invocata de reclamanta SN R. SA ~ Suoursala Targu Mures in dosarul nr. 7488/2003 al Tri- bunalului Mures. Pentru a dispune astfél, instanfa a refinut urmatoarele: {in cadrul litigiului avand ca obiect plingerea impotriva procesului- verbal de constatare incheiat de Curtea de Conturi a Roméniei, prin care au fost refinute abateri privind organizarea licitatilor pentru achizitio- narea de bunuri si servici, a fost invocata exceptia de nelegalitate. ” Nepublicat. 20 Exceptia de nelegalitate S-a constatat c& incheierea de sesizare a sa nu a fost motivata de c&tre Tribunalu! Mares si din motivele depuse de reclamanta in susti- netea excepfiei nu rezulté existenfa vreunei legaturi juridice intre fondul cauzei si actul administrativ a cirei nelegalitate se solicit. Pentru cé s-a considerat c& nu sunt indeplinite condifile prevazute de art, 4 din Legea nr. 554/2004, instanta de fond a respins exceptia a inadmisibil. ‘Impotriva acestei sentinte s-a declarat recurs de citre SN R. SA — Sucursala Térgu Mures, solicitindu-se admiterea recursului si casarea sentinfei atacate. Se criticd solutia instantei de fond, deoarece nu poate fi motivata respingerea exceptiei pe motiv c& incheierea de sesizare nu este ‘motivati de Tribunalul Mures, pentru c& prin aceasta s-ar goli de confinut demersul reclamantei, scaparea nefiind imputabild acesteia, In Legea nr. 554/2004 nu este previzuti o consecinfa in cazul in care actul de sesizare a unei instante prezinti vici Sentinja atacaté este crticat® si pentru aprecierile legate de inexis- tenfa vreunei legituri juridice intre fondul cauzei si actul administra- tiva cdrei nelegalitate a fost invocata, Se arati ci motivele care justifica legatura intre fondul cauzei gi actul administrativ au fost prezentate in dosarul nr. 7488/2003 al Tribunalului Mures. in drept, au fost invocate dispozitille art. 304 pet. 5 coroborat cu art, 105 alin, (2) teza I gi art. 304 pet. 9 teza ultima C. proe. civ. Recursul este nefondat: Instanga de fond a fost sesizati de Tribunalul Mures cu solutionarea exceptiei de nelegalitate a Ordinului nr. 218 din 12 august 1999 al ‘ministrului industriei si comertului, excepfie invocati de SN R. SA Sucursala Térgu Mures in dosarul nr. 7488/2003 al Tribunalalui Mures, in conformitate eu dispozitille art. 4 din Legea nr. 554/2004, Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, ,legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetatd orieand in cadrului unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea parti interesate”, ‘n acest caz, instanta, constatind c& de actul administrativ depinde solufionarea litigiului pe fond, va sesiza prin incheiere motivati instanta de contencios administrativ competent, suspendénd cauza”, Aceste prevederi au fost introduse prin Legea nr. 554/2004, iar procedura este nou’ in raport cu prevederile anterioare ale Legii nr, 29/1990, dar si in raport de dispozitile art. 17 C. proc. civ. Exceptia de nelegalitate 24 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ a fost publicata 1a 7 decembrie 2004, dar a intrat in vigoare la data de 7 :anuarie 2005, in conformitate cu prevederile art. 31 din aceeasi lege. Instanta de fond a respins exceptia de nelegalitate ce inadmisibi apreciind cd, in cauz’, nu existi legitura intre fondul cauzei si actul administrativ a carui nelegalitae se solicita Solutia pronunjata de instanta de fond este legals. Exceptia de nelegalitate invocata de reclamanti este inadmisibilé, dar pentru c& vizeazi nelegalitatea unui act administrativ unilateral, on caracter individual, act emis anterior intrarii in vigoare a Legii rr, 554/2004, iar potrivit art. 1 C. civ. si art. 15 alin. (2) din Constitu- tia Roméniei, Iegea dispune numai pentru viitor, ea nu retroactiveazi. Aceasta nu inseamnd c& instanfa care a fost investita cu solu- fionarea cauzei, Tribunalul Mures, nu va putea analiza eceasti excep- fie, dact se impune, in cadrul procesului inceput inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 554/2004, pentru c8, potrivit art. 27 din Legea rr, $54/2004, cauzele aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor continua si se judece potrivit legii aplicabile in momentul sesizarii instanfei. in privinta motivelor de recurs invocate de citre recurenti, s-a constatat c& acestea sunt nefondate, pentru ci exceptia de nelegalitate invocata este inadmisibia. Dispozitile art. 4 alin, (1) teza a Il-a din Legea nr. 554/2004 pre- vid c& instanfa in fata cfreia a fost invocata exceptia de nelegalitate, constatiind c& de actul administrativ depinde solutionarea ltigiului pe fond, va sesiza prin incheiere motivata instanta de contencios admi- nistrativ competent. Este adevarat ci recurenta nu are vreo culpa, dar incheierea de sesi- zare a Curfii de Apel de catre Tribunalul Mures nu a fost motivata {in legitura cu sustinerile recurentei-reclamante, ci excepfia de nelegalitate nu este inadmisibild, pentru c& exist legatera intre actul administrativ a cirui nelegalitate a fost invocati si fondul cauzei, acestea nu mai pot fi analizate, in conditiile in care sa considerat inadmisibila exceptia pentru c& vizeaza un act administrativ unila- teral, adoptat anterior intrarii in vigoare a Legii nr. $54/2004. Aceastai legitura putea fi analizati numai daca exceptia de nele- galitate se referea la un act administrativ unilateral adoptat ulterior aparitiei legii contenciosului administrativ. In drept, recurenta si-a intemeiat recursul si pe dispozitile art. 304 pet. 5 coroborat cu art. 105 alin, (2) teza IC. proc. civ, text care se 22. Exceptia de nelegalitate referi la modificarea sau casarea hotararii end, prin hotérdrea data, instanja a incalcat formele de procedura previzute sub sancfiunea nulitifii de art. 105 alin. (2) C, proc. civ., iar acest din urma articol prevede c& ,actele indeplinite cu neobservarea formelor legale sau de ‘un funcfionar necompetent se vor declara nule numai dacé prin aceasta s-a pricinuit parfii a vitamare ce nu se poate inlatura decat prin anularea lor”. In motivele de recurs nu au fost precizate care au fost formele de procedura incalcate si prevazzute sub sanctiunea nulitati. ‘Recursul a fost respins. Exceptia de nelegalitate 23 * Act administrativ unilateral cu caracter normativ. Act administrativ unilateral cu caracter individual. Admisibilitatea exceptiei de nelegalitate in raport cu data emiterii Exceptie de nelegalitate a H.G. nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, speciale gi alte conditii spe- cifice pentru politisti 1, Articolul 4 alin. (1) din Legea nr. 854/204 nu face nici o ire actele administrative unilaterale cu caracter tiv. i unilateral individual, art. 4 alin. (1) din Legea nr, 554/204 a fost interpretat, in mod constant in practica inaltei Curti de Casatie gi Justitie, in sensul c& exceptia de nelegalitate este admisibild numai pentru actele emise sau adoptate dupa intrarea in vigoare a legii, din considerente rezultate din ay raporturilor juridice gi din interpretarea z Actele administrative unilaterale cu caracter normativ pot fi Supuse oricénd controlului de legalitate, nu numai pe calea exceptici de nelegalitate, ci gi pe calea actiunil directe, conform art. 11 alin. (4) din Legea nr. 554/2004”, 2. Sunt legale prevederile H.G. nr. 1822/2004” in cea ce priveste folosirea sintagmei ,politigti in activitate”, intrucat sunt in concordanta cu prevederile art. 9 din Legea Privind pensiile de stat gi alte drepturi de asigurari sociale ale Politistilor, care se referd la ,.con » fin acelagi sens, a se vedea deciziile nr. 548 din 15 februarie 2006, ar, $67 din 21 februarie 2006, nr. S68 din 21 februarie 2006 5. nr. 1304 din 13 aprilie 2006, in Exceptia de nelegalitate. Jurisprudenta Sectiei de conten- ios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casafie si Justtie, Ed, Haman- iu, Bucuresti, 2006, in acelasi sens, a se vedea deciziile nr. $132 din 25 octombrie 2005, nr, 5560 din 22 noiembrie 2005, nr. 26 din 10 ianuarie 2006, rx. 633 din 22 februarie 2006, nr. 554 din 16 februarie 2006, in Exceptia de nelegalitate Jurisprudenta Sectiei de contencios administratv si fiscal a fnaltei Cui de Casatie gi Justitie, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2006. °'M, Of nr. 1032 din 8 noiembrie 2004. 24 Exceptia de nelegalitate destasoara activitatea politistilor” si nu ingradese in nici un fel drepturile politistitor pensionati anterior. Exceptia de nelegalitate a H.G. nr. 1822/2004 a fost respinsa gi pentru motivul c& argumentele invocate in motivarea exceptiel Priveau modalitatea de interpretare gi aplicare a dispozitiilor hotararii in litigiul de munca dedus judecarii, iar nu concordanta acestul act administrativ normativ cu reglementarile cu fort Juridica superioara in executarea carora a fost emis. Decizia nr. 3300 din § octombrie 2008 Decizia nr. 2528 din 29 iunie 2006" I, Decizia nr. 3300 din 5 octombrie 2006. Prin sentinja civil nr. 1652 din 4 iulie 2006, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIIa de contencios administrativ si fiscal, a admis exceptia de nelegalitate a prevederilor H.G, nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii specifice pentru polifisti Exceptia de nelegalitate a fost invocati de LF.O. in dosarul nr, 10520/3/2005 (nr. 163/2006) al Curfii de Apel Bucuresti, a Villa civili si pentru cauze privind conflictele de munca si igurdri sociale, dosar avénd ca obiect recursul formulat de autorul excepfiei impotriva sentintei civile nr. 4067 din 17 octombrie 2005, pronunfati de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIll-a conflicte de ‘mune, asigurari sociale, contencios administrativ si fiscal, prin care a fost respinsa cererea sa, in contradictoriu cu Ministerul Administratiei si Internelor si Inspectoratul General al Politiei Romane, prin care solicita instanfei si constate ci activitatea pe care a desfigurat-o in perioada septembrie 1968 - iunie 1998 in cadrul unor unititi de rilitie-politie se incadreazd in grupa I de munca gi si i se recalculeze vechimea in munca si drepturile aferente pensiei de serviciu, in motivarea sentinfei civile promuntate, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIll-a de contencios administrativ si fiscal, a refinut, in esenfa, aspectele ce vor fi ardtate in continuare. Din interpretarea dispozitiilor art. 1 lit. a), b) si c) din HG. nr. 1822/2004 rezulta ci prevederile acestui act normativ se aplici doar politistilor care sunt in activitate la data intririi sale in vigoare, In acelagi sens, deciziile nr. 3359 din 11 octombrie 2006 si nr. 3510 din 18 octombrie 2006, nepublicate Exceptia de nelegalitate 25 degi acest aspect nu rezultd din prevederile art. 9 alin, (3) sau art. 24 alin. (2) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurati sociale ale politistilor, dispozitii in temeiul chrora a fost emisi hotérdrea. Totodati, instanta de fond a mai refinut c& H.G. nr. 1822/2004, prin situatia de discriminare pe care o creeazi inire politisti in activitate si cei pensionati anterior intrarii sale in vigoare, contravine dispozitiilor art. 16 din Constitutia Romaniei, ale art. 3 din Legea nr, 179/2004, ale art. 19 din Legea nr. 19/2000 gi ale art. 9 din Legea nr. 108/199, in concluzie, Curtea de Apel a retinut ci aplicarca prevederilor H.G. nr. 1822/2004 numai in cazul polifistilor in activitate este de natur’ si aducd vatimari drepturilor politistilor care s-au pensionat anterior intrarii in vigoare a hotararii si care, astfel, beneficiaza de un tratament discriminatoriu la stabilirea pensiei, desi au desfigurat activitate in aceleasi locuri de mune’ sau condifii cu cei in activitate, care vor beneficia de aplicarea actului administrativ coatestat pe calea exceptiei de nelegalitate. Impotriva sentinfei civile nr, 1652 din 4 iulie 2006 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a VIlI-a de contencios administrativ gi fiscal, au declarat recurs paratii Ministerul Administratiei si Internetor, Ins pectoratul General al Politiei Romane si Guvernul Roméniei, prin care s-a solicitat admiterea caii de atac si modificarea hotararii ata cate, in sensul respingerii actiunii reclamantului in motivarea recursului sau, recurentul-parat Ministerul Admi- nistrajiei si Intemelor a ardtat cd instanta de fond a respins in mod nelegal excepfia de nelegalitate, Intrucdt Legea nr. 554/204 a intrat in vigoare la 6 ianuarie 2005 si nu se aplica actelor administrative adoptate sau emise anterior intrarii in vigoare a noii legi, indiferent dacd au caracter normativ sau individual S-a mai invederat ci in mod gresit instanfa de fond a constatat nelegalitatea H.G. nr, 1822/2004, ffré a indica textul sau textele considerate nelegale si c& acest act normativ a fost emis in conditiile legii, doar cu privire la politistii in activitate a caror raporturi de ser- viciu au incetat dupa data de 3 iunie 2004, nu sila polittii pensionati anterior datei respective. Recurentul Ministerul Administratiei si Intemelor « mai precizat & prin sentinfa recuraté prima instanfa a depasit atributiile puterii judecttoresti, intrucét, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutionala este unica autoritate de jurisdicfie constitutio. 26 Exceptia de nelegalitate nali in Romania, iar conform art. 20 alin, (3) din 0.G, nt. 137/2000, Competenta exclusiva in ce priveste constatarea si sanctionarea contraventiilor referitoare la discriminare apartine membrilor Consi- liutui National pentra Combaterea Discriminarii, astfel c& instanfa trebuia sé se limiteze la a cerceta numai dack H.G. nr. 1822/2004 coneordi cu legile in baza si in aplicarea efrora a fost emis, iar nu si analizeze legalitatea hotararii in discufie prin raportare la prevederile constitutionale. In fine, recurentul a mai aritat c& recunoasterea unor drepturi de gemul celor pretinse de intimat nu se poate obfine pe calea exceptiei de nelegalitate a actului normativ, ci numai prin modificarea sau completarea reglementirii in domeniu. Cat priveste recursul Inspectoratului General al Polifiei Romane, $-a precizat cd in mod eronat s-a admis exceptia de nelegalitate, actul administrativ normativ fiind emis anterior intrrii in vigoare a Legii rr, 554/2004 a contenciosului administrativ, si s-a criticat sentinta instanfei de fond, pe motivul aplicarit gresite a prevederilor art. 16 alin. (1) si 2) din Constitusia Roméniei si ale 0.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, sustinéndu-se ci actul normativ in discufie congine norme imperative cu privire la politisti in activitate, rd a face nici o precizare privind politistii pensionat, imprejurare ce nu poate fi interpretaté ca un act de discriminate. De asemenea, recurentul a aritat ci instanfa de fond s-a subrogat {in atributiile de investigare gi sanctionare contravenfional& a faptelor sau actelor de discriminare, atributii care, conform art. 19" din O.G. nr, 137/200 revin Consiliului National pentru Prevenirea si Comba- terea Discriminiri, Pe de alta parte, recurentul a invederat c& analiza nelegalitafi unei hotirdri de Guvern, prin prisma art. 4 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, se face sub dou aspecte: temeiul legal care a stat Ia baza adoptirii ei gi actele comisive, materializate sub forma prevederilor care contravin legii. Astfel, H.G. nr. 1822/2004 a fost adoptata cu respectarea art. 108 din Constituyia Roméiniei a art. 9 alin. (3) si art. 24 alin. 2) lit.) din Legea nr, 179/2004 privind pen- siile de stat si alte drepturi de asiguriri sociale ale politititor, iar nelegalitatea sa nu a fost refinutd in raport de actele comisive (norme Juridice), ci prin prisma a ceea ce nu a previzut actul normativ — precizati cu privire la cadrele de polite pensionate Exceptia de nelegalitate 27 Totodata, recurentul a ardtat c& H.G. nr. 1822/2004 a fost emisi dupa incetarea raporturilor de munca ale reclamantului si actioneazi pentru viitor, astfel incdt nu i se aplic& acestuia. Recunoscand condi- fille de munci deosebite si speciale pentru polifitii in activitate, legiuitorul a avut in vedere faptul ci aceste conditii au suferit schim- bari intr-un interval de timp scurt, datorita aparitiei unor factori noi de risc la care sunt expusi polifisti, in contextul cresteri si diversificarii fenomenului infractional, Guvernul Romaniei, prin motivele de recurs, a invocat gresita aplicare a legii, aritind cf prin H.G. nr. 1822/2004 au fost puse in executare prevederile art. 9 alin. (3) si art. 24 alin. (2) lit. e) din Legea nr, 179/204, care se refera la conditiile de munca in care isi desti- soara activitatea politistii gi c& efectele reglementii‘or cuprinse in Legea nr. 179/2004 cu privire la incadrarea locurilar de munca si activitatilor politistilor in conditii deosebite se produc numai pentru vitor, in cazul persoanelor care au calitatea de politisti in activitate la data solicitirii pensiei de stat, sub imperiul legit menticnate. Recurentul a mentionat si faptul c& art. 77 din Capitolul IV — Dis- pozitiitranzitorii ~ al Legii nr. 179/2004 cuprinde prevederi speciale care permit, in vederea stabilirii pensiei de serviciu a politistlor, luarea in considerare a perioadelor recunoscute potrivit legislatici anterioare, perioade care pot cuprinde si locuri de munca sau acti- vitii ce se pot regasi in categoria celor incadrate in condiii de munca deosebite sau speciale, potrivit anexei la H.G. nr. 1822/ 2004, Mai mult, recurentul a aritat c& aspectele invocate in cadrul exceptiei de nelegalitate privesc, in realitate, modul de interpretare gi aplicare a actului administrativ cu caracter normativ atzcat. Recursurile sunt fondate. Prin incheierea pronuntati in data de 17 mai 2006 in dosarul nr, 10520/3/2005 al Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a VIl-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, s-a sesi- zat Sectia de contencios administrativ si fiscal in vederea solufionarii exceptiei de nelegalitate a H.G. nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, speciale gi alte conditii specifice pentru politsti Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr, 554/2004, legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetatd oricdnd in cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea pirtii interesate. Intrucat legea nu face nici o distinetie, pot forma obiect al exceptiei 28 Exceptia de nelegalitate de nelegalitate atat actele administrative unilaterale individuale, edt si actele administrative normative {In cazul actului administrativ unilateral individual, Prevederea mentionata a fost interpretatd in sensul c& exceptia de nelegalitate este admisibilé numai pentru actele emise sau adoptate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 554/2004, din considerente rezultate din aplicarea Principiului stabilitii raporturilor juridice si din interpretarea siste. matici si istorico-teleologici a legii. Aceste argumente nu pot fi retinute si in cazul actelor admi- nistrative unilaterale cu caracter normativ, care pot fi supuse oricand controlului de legalitate, nu numai pe calea exceptiei de nelegalitate, ci $i pe calea actiunii directe, conform art. 11 alin. (4) din Legea nr, $54/2004. in speta, nu poate fi considerat ca admisibil nici motivul de recurs vizind depasirea atributilor puteriijudecatoresti, deoarece instanfa de contencios administrativ investité cu solufionarea excepfiei de nelega- litate in temeiul art. 4 din Legea nr. 5$4/2004 are de verificat concor- ddanfa actului administrativ cu actele normative eu forta juridica supe- rioara relevante in cauzi si nu se pune problema constitujionalitii actului normativ atacat si nici a constatirii si aplicdrii unei contra~ ven{ii in materia discriminari Cat priveste solutia primei instante asupra fondului cauzei, s-a constatat cd sunt intemeiate criticile formulate prin recurs, folosirea in cuprinsul H.G. nr. 1822/2004 a sintagmei ,politisti in activitate” ffind in concordant cu prevederile art. 9 din Legea nr. 179/204 pri- vind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politstlor, care se refera la ,condifile de munca in care se desfisoara activitatea polifistilor” si nu ingrideste in nici un fel drepturile politistilor pen- sionafi anterior, neexistand o prevedere expresa in sensul ca de inca- drarea in conditiile de munca deosebite, speciale sau specifice benefi- ciaza numai politistii in activitate, aga cum a refinut instanfa de fond. Aspectele invocate in motivarea exceptiei de nelegalitate privese de fapt problema interpretirii si aplicarii H.G. nr. 1822/ 2004 in lit giul de muncé dedus judecati, iar nu concordanta acesteia cu actele normative cu forja juridicd superioari in executarea arora a fost emisa ‘In consecinf’, constatand cd instanta de fond a retimut gresitincdlea- rea dispozitilor art. 16 din Constitutia Roméniei si ale O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sancfionarea tuturor formelor de discriminate, au fost admise recursurile, in temeiul art. 304 pet. 9 C. proc. civ. si sa Exceptia de nelegalitate 29 dispus modificarea sentinfei atacate, in sensul respingerii exceptiei de nelegalitate a H.G. nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de munca si activititilor cu condifii deosebite, speciale $i alte conditii specifice pentru politisti, invocata de reclamantul LF.O. MI. Decizia nr. 2528 din 29 iunie 2006. Prin sentinfa civila nr. 1270 din 31 mai 2006, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIll-a de contencios administrativ si fiscal, a admis exceptia invocati de recla- mantul $1. si a constatat nelegalitatea H.G. nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de munc& si activitifilor cu ‘conditi deosebite, speciale si alte conditii specifice pentru politisti Pentru a pronunfa aceasta hotarére, instanfa a refinut, in esenta, ci art. 2 din actul administrativ in discutie prevede ci beneficiaz’ de {incadrarea in condifile de munca prevzute in anexinumai politisti in activitate, la data intrari lui fn vigoare. Astfel, se aplic&’ un tratament discriminatoriupolitistilor, recunoscindu-se unele drepturi numai in favoarea persoanelor care Sunt in activitate, nu si celor care, anterior, au lucrat in aceleasi Condifi. Acest tratament juridic diferentiat incalca principiul egalititit inseris in art, 16 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei si dispozitiile O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea ‘tuturor formelor de discriminare Impotriva acestei hotéréri au declarat recurs pardti Inspectoratul General al Politiei Romane, Ministerul Administratiei si Internelor si Guyernul Romaniei, criticdnd-o pentru nelegalitate si netemeinicie Jn motivarea recursului su, intemeiat in drept pe dispozitile art, 304 pet. 9 C. proc. civ., recurentul-parat Inspectoratul General al Politiei Romane a aritat ci instanfa de fond a aplicat gresit preve- derile art. 16 alin. (1) si @) din Constitujia Roméniei si ale 0.6. xr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, atunci end a admis excepfia de nelegalitate a HG nr, 1822/2004. Recurentul-parit a mai aritat ci actul administrativ in discutie confine norme imperative cu privire la polifisti in activitate, fard a face nici o precizare privind politisti pensionafi, iar acest act omisiv al Iegiuitorului nu poate fi interpretat drept un criteriu de discri- ‘minare, in sensul 0.G. nr. 137/2000. De asemenea, recurentul-pérat a aritat c& instanta de fond s-a subrogat in atributile de investigare si sanctionare contraventionala a faptelor sau actelor de discriminare, atributii care, conform art. 19! 20 Exceptia de nelegalitate din O.G. nr. 137/2000, revin Consiliului Nafional pentru Prevenirea gi Combaterea Diseriminati. Pe de alta parte, recurentul-parat a ardtat c& analiza nelegalitatii unei iotirari de Guvern, prin prisma art, 4 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, se face sub doua aspecte: temeiul legal care a stat la baza adoptirii isi actele comisive, materializate sub forma prevederilor care contravin legii. Astfel, H.G. nr. 1822/2004 a fost adoptata cu respectarea art. 108 din Constitutia Roméniei, al art. 9 alin, (3) si art. 24 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor, iar nelegalitatea sa nu a fost refinuta in raport de actele comisive (norme jjuridice), ci prin prisma a ceea ce nu a prevazut actul normativ — preciziri cu privire la cadrele de politie pensionate. Totodati, recurentul a aritat c& H.G. nr. 1822 /2004 a fost emis dupa incetarea raporturilor de munca ale reclamantului gi acfioneaza pentru viitor, astfel incat nu i se aplicd acestuia, Recunoscénd con- ditiile de munc& deosebite si speciale pentru politistii in activitate, legiuitorul a avut in vedere faptul c& aceste conditii au suferit schim- bari intr-un interval de timp scurt, datorité aparitiei unor factori noi de risc la care sunt expusi polifigtii in contextul cresterii si diversificdrii fenomenului infractional. in concluzie, recurentul-parat Inspectoratul General al Politiei Romane a solicitat modificarea sentintei, in sensul respingerii excep- fiei de nelegalitate ca nefondata Recurentul-pérat Ministerul Administratiei si Internelor si-a inte- meiat calea de atac pe prevederile art. 304 C. proc. civ., solicitind admiterea recursului, rejudecarea cauzei si respingerea exceptiei de nelegalitate, in principal ca inadmisibila si in subsidiar ca neinte- meiati. * tn motivarea recursului, recurentul-pérdt Ministerul Administra- tiei si Internelor a aritat c& instanta de fond a respins in mod nelegal excepfia de inadmisibilitate a exceptiei de nelegalitate, intrucat Legea nr. 554/2004 a intrat in vigoare la 6 ianuarie 2005 si nu se aplica actelor administrative adoptate sau emise inaintea intrarii ei in vigoare, indiferent daci au caracter normativ sau individual alta critica adusd sentintei a fost aceea ci instanfa a constatat nelegalitatea H.G. nr. 1822/2004, in intregul ei, fir’ a indica textul sau textele considerate nelegale. Acest act administrativ a fost emis in temeiul art. 108 din Constitufia Romaniei, republicatd, al art. 9 alin. (3) si art. 24 alin, (2) lit. c) din Legea nr. 179/2004 privind Excepfiade nelegalitate 31 pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politisilor, al art. 19 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale gi al art. 9 din Legea nr. 108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicati. Cum si legea in aplicarea cireia a fost emisi H.G. nr. 1822/2004 se refer la polifisti in activitate ale c&ror raporturi de serviciu au incetat dup’ data de 3 iunie 2004, hotardrea de Guvern nu putea si reglementeze gi situatia politistilor pensionafi anterior datei respective, intrucat aceasta ar fi insemnat o adaugare la Legea nr. 179/2004 si o incdlcare a principiului neretroactivititii legii, consacrat in art. 15 alin. (2) din Constitutia Roméniei, Recurentul-parét Ministerul Administrafiei si Intemelor a aratat, totodati, c& prin sentinja recuratd instanfa a depisit atribatiile puterii judecatoresti, pentru c&, potrivit art. 1 alin, (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitusionali este unica autoritate de jurisdictie constitutio- nald in Romania, iar in temeiul art. 20 alin. (3) din O.G. nr. 137/2000, competenja exclusiva in ce priveste constatarea si sanctionarea contraventiilor referitoare la discriminare aparfine membrilor Consi- Jiului Nafional pentru Combaterea Discriminaii. Fiind investita cu solutionarea unei exceptii de nelegalitate a unei hotiréci a Guver- nului, instanta trebuia si se limiteze Ia a cerceta numai daci H.G. nr. 1822/2004 concorda cu legile in baza si in aplicarea cirora a fost emisé, iar nu si analizeze legalitatea hotirérii in discutie prin raportare la prevederile constitutionale. Un alt motiv de nelegalitate a sentinfei consti, in cpinia recu- rentului-parat, in faptul c& recunoasterea unor drepturi de genul celor pretinse de actualul intimat nu se poate obtine pe calea exceptici de nelegalitate a actului normativ, ci numai prin modificarea sau completarea reglementarii in domeniu. {n motivarea recursului su, recurentul-parat Guvermul Roméniei a invocat aplicarea gresité a legii, aritand c& prin H.G. nr, 1822/2004 au fost puse in executare prevederile art. 9 alin. (3) si art. 24 alin. (2) lit. ¢) din Legea nr. 179/2004, care se refer la conditiile de munca in care se desfigoari activitatea politistilor. {in acest sens, recurentul-parat Guvernul Roméniei a ardtat cB, in considerarea principiului neretroactivitifii legii civile, instituit prin art. 15 alin, (2) din Constitutie, efectele reglementirilor cuprinse in Legea nr. 178/2004 cu privire la incadrarea locurilor de munca si acti- vititilor poliistilor in condifii deosebite si speciale se preduc numai 32 Exceptia de nelogalitate pentru viitor, in cazul persoanelor care au calitatea de politisti in acti- vitate la data solicitarii pensiei de stat, sub imperial legii menionate. Recurentul-parat a mentionat si faptul c& art. 77 din Capitolul LV — Dispozitii tranzitorii ~ al Legii nt. 179/2004 cuprinde prevederi spe- ciale care permit, in vederea stabilitii pensiei de serviciu a polifstilor, luarea in considere a perioadelor recunoscute potrivit legislatiei ante rioare, perioade care pot cuprinde si locuri de munca sau activitati ce se pot regisi in categoria celor incadrate in conditii de munc& deosebite sau speciale, potrivit anexei la H.G. nr. 1822/2004. fn consecinfa, recurentul-pardt a aritat cé aspectele invocate in cadrul exceptiei de nelegalitate privesc, in realitate, modal de interpre tare si aplicare a actuli administrativ cu caracter normativ atacat Recursurile sunt fondate Prin incheierea promunfaté in data de 4 aprilie 2006 in dosarul nr. 10426/3/2005, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a Va civild pentru cauze privind conflicte de munca si asiguriri sociale, a sesizat Seotia de contencios administrativ si fiscal in vederea solutionarii exceptici de nelegalitate a H.G. nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de munca si activititilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii specifice pentru poliist. Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. $54/2004, legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetata oricénd in cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea parfii interesate. Intrucat legea nu face nici o distinctie, pot forma obiect al exceptici de nelegalitate att actele administrative unilaterale individuale, cat si actele administrative unilaterale normative. in cazul actului unilateral individual, prevederea menfionata a fost interpretata in sensul c& exceptia de nelegalitate este admisibili numai pentru actele emise sau adoptate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 554/2004, din considerente rezultate din aplicarea princi- piului stabilitatii raporturilor juridice si din interpretarea sistematic& si istorico-teleologica a legit ‘Aceste argumente nu pot fi insi refinute si in cazul actelor administrative unilaterale cu caracter normativ, care pot fi supuse oricdnd controlului de legalitate, nu numai pe calea exceptici de nelegalitate, ci gi pe calea actiunii directe, conform art. 11 alin. (4) din Legea nr. 354/204 Un argument in plus in acest sens il constituie imprejurarea cd, in mod traditional, in contenciosul administrativ roman exceptia de nelegalitate (sau ilegalitate) a actului administrativ-normativ a fost Exceptia de nelegalitate _ 33 acceptata ca mijloc procesual de aparare ce putea fi invocat orieiind in cadrul unui proces, in fata oricdrei instante, desi reglementirile anterioare in materie nu o prevedeau expres. in consecini, nu poate fi refinut motivul de recurs privind respin- gerea nelegali a exceptiei de inadmisibilitate formulat de recurentul- pardt Ministerul Administrafiei i Internelor. Jin spefii nu poate fi retinutt nici: depasirea atribujiilor puterii Judecatoresti, deoareve instanfa de contencios administrativ investita cu solufionarea exceptiei de nelegalitate in temeiul art. 4 din Legea nr, 554/2004 are de verificat concordanfa actului administrativ cu actele normative cu fort juridica superioara relevante in cauza, inclusiv Constitutia Roméniei, care in art. 1 alin, (5) prevede ci ,in Roménia, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si « legilor este obligatorie”. Este adevarat ci unica autoritate de jurisdictie constitufionala in Romania este Curtea Constitutionala potrivit art. I alin. 2) din Legea nr, 47/1992, dar in temeiul art. 146 lit. d) din Constitutia Romani gi art 29 din Legea nr. 47/1992, ea hotiraste asupra exceptiei de neconsti- tujionalitate privind legile si ordonangele, actele administrative fiind supuse controlului de legalitate exercitat de instanjele de contencios administrati. in sens larg, principiul legalitiii este structurat pe ideea supre ‘matiei Constitufiei, aflats in varful piramidei legislative Totodati, inalta Curte a retinut c& prin sentinta recuraté nu a fost constatat& si sancfionaté 0 contraventie, in cadrul procedurii prevl- zate de O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, pentru a fi vorba despre incileare a ‘competenfei Consiliului National pentru Combaterea Discriminatii Inalta Curte a constatat ins intemeiate criticile formulate de cei twei recurenfi in ceea ce priveste solujia pronunfati asupra fondului cauzei Hotirrea Guvernutui nr. 1822/2004 are ca obiect de reglementare stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu. conditii deosebite, speciale si alte conditii specifice pentru politst,fiind emis’ in temeiul art. 108 din Constitutia Roméniei, al art 9 alin. (3) si al art. 24 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurati sociale ale politistilor, al art. 19 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asiguréri sociale gi al art, 9 din Legea nr. 108/1999 privind infiintarea si organizatea Inspectiei Muneii, 34 Exceptia de nelegaltate Exceptia de nelegalitate 36 Autoral exceptiei de nelegalitate a considerat e& H.G, nr. 1822/2004 contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei, care consacra principiul egalitifi cetifenilor in fata legii si autorititilor publice, fara privilegii i discrimindri. Discriminatorie este, in opinia intimatului-reclamant, recunoasterea incadrarii intregii perioade de munca in condifii deosebite, speciale si alte condifii specifice numai pentru polifigtii aflati in activitate, nu si pentra cei pensionati la ‘momentul aparifiei actului normativ. Potrivit art. 108 alin. (2) din Constitutia Romaniei, hotirarile Guvernului se emit pentru organizarea executarii legilor, iar in temeiul art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativ’ pentru elaborarea actelor normative, actele normative date in executarea legilor, ordonanfelor sau a hotirarilor Guvernului se emit in limitele i potrivit normelor care le ordon’. Folosirea sintagmei ,polifistii in activitate” in cuprinsul H.G. nr, 1822/2004 este in concordanfa cu prevederile art. 9 din Legea nr, 179/2004, care se refera la ,condifile de munc& in care se desf’- s0ar& activitatea politisilor” si mu ingrddeste in nici un fel drepturile politistilor pensionafi anterior, neexistind 0 prevedere exprest in sensul ci de incadrarea in condifiile de munca deosebite, speciale sau specifice beneficiaz’ numai polifsti in activitate, asa cum a retinut instanga de fond. ‘Aspectele invocate in motivarea exceptici de nelegalitate privese de fapt problema interpretirii si aplicirii H.G. nr. 1822/2004 in liti- giul de munca dedus judecati, iar nu concordanfa acesteia cu actele normative cu fort juridies superioari in executarea cirora a fost emisi. in consecin{a, constatind c& instanta de fond a retinut gresit Incalcarea prevederilor art. 16 din Constitujia Romaniei, ale 0.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, Curtea a admis recursurile, in temeiul art. 304 pet. 9 C. proc. civ. si art. 4 alin. (3) din Legea nr. 554/204, modificand sentinfa atacata, in sensul respingerii exceptici de nelegalitate a H.G. nr. 1822/2004, potrivit art 312 alin. (3) C. proc. civ. ‘7, © Act administrativ unilateral cu caracter normativ. Act administrativ unilateral cu caracter individual. Admisibilitatea exceptiei de nelegalitate in raport cu data emiterii actului si data intrarii in vigoare a Legii nr. 554/204 * Actele normative in raport cu care se cerceteaza le- galitatea actului administrativ contestat pe calea exce- Ptiel reglementate de art. 4 din Legea nr. 854/2004 Exceptie de nelegalitate a Ordinului ministrul admi nistratiei si internelor nr. 275/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si jn regim de inchiriere 1. in considerarea dispozitilor art. 4 coroborate cu cele ale art. 11 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, exceptia de nelegalitate a unui act administrativ cu caracter normativ poate fi invocata oricdnd in cadrul unui proces, fara a se distinge in raport cu momentul intrarii in vigoare a acestei legi. O astfel de se impune numai in cazul acteior administrative unilaterale cu caracter individual, inalta Curte pronuntandu-se in mod constant" in sensul c num: nu poate intrarii in vigoare a Legii nr. 554/2004, acestora flindu-le apli principiile generale de drept recunoscute de doctrina gi jurisprudenta in materie. 2. Instanta de contencios admit tlonarea exceptiet de nelegalitate trebuie s4 verifice concordanta actulul administrativ supus analizei cu actele normative cu fort juridic superioara in temeiul si in executarea carota a fost emis, finand seama de principiul ierarhiei si forfei juridice a actelor Normative, consacrat de art. | alin. (5) Roméniel, republicata, gi art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind nor- fn acelasi sens, a se vedea deciziile nr. 548 din 15 februarie 2006, nr, 567 din 21 februarie 2006, nr. 568 din 21 februarie 2006 si nr. 1304 din 13 aprilie 2006, in Excepfia de nelegalitate. Jurisprudenta Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Juste, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2006. 36 Exceptia de nelegalitate. ‘mele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, 3. Sunt nelogale dispozitile art. 30 alin. (3) din Normele metodo- logice aprobate prin Ordinul ministrului administratiei gi internetor nr, 275/2003" in raport cu prevederile art. 76 din Legea nr. 24/2000, republicaté, si ale art. 62 alin. (1) din Legea nr. 38/2003" Decizia nr. 3956 din 14 noiembrie 2006 Curtea de Apel Targu Mures, prin sentinfa nr. 79 din 15 mai 2006, a admis exceptia de nelegalitate invocati de reclamantul B.LE., in contradictoriu cu paratii SC H. SRL si Ministerul Administratiei si Intemelor, constatand nelegalitatea dispozitiilor cuprinse in art. 30 alin, (3) din Ordinul nr. 275 din 18 iunie 2003 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, Pentru a dispune astfel, prima instant a refinut urmatoarel Alineatul (3) al art. 30 din Ordinul nr. 275/2003 prevede c& nu vor fi considerati timp de lucru pauzele mai mari de 15 minute intre douii curse consecutive, pauze in care autovehiculul taxi a stafionat” Articolul 108 C. muncii defineste nofiunea de timp de muncé, stabilind cA este ,timpul pe care salariatul il foloseste pentru inde plinirea sarcinilor de munca”. Codul se refera, agadar, la timpul pe care salariatul il foloseste in scopul determinat de lege, si anume acela al indeplinirii sarcinilor de muncé. Potrivit dispozitiilor art. 6 lit. e), g) si j), art. 52 pet. A lit. d) gi art, 52 pet. B lit. d) din Legea nr. 38/2003, faximettistul are ca sarcin’ de serviciu, intre curse, si fie la dispozitia imediata si prompti a ‘unititii angajatoare pentru a primi comenzile de la dispecerat sau direct de Ia clienti, Deci timpul dintre ele 2 curse consecutive este folosit pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, taximetristul fiind in permanenta la dispozitia imediat& a angajatorului, la volanul masinii de taxi, cu statia de emisie deschist, in locul anume prevaizut de art. 6 Jit. j) din Legea nr. 38/2003, pregatit pentra preluarea de indati a comenzilor angajatorului si pentru a-si oferi permanent serviciile. "'M. Of nr, $00 din 10 iulie 2003, 2M, OF nr. 45 din 28 ianuarie 2003. Exceptia de nslegalitate _ 37 Toate aceste sarcini de serviciu sunt indispensabile desftiguririi activitatii de taximettie si sunt prestate in folosul angajatorului, astfel ‘ncat pot fi apreciate ca ficand parte din timpul de muncé astfel cum este definit prin art, 108 C. muncii Dispozitile art, 30 alin. (3) din Ordinul nr, 275/2003 care rede- finese timpul de muncé al taximetristului sunt, asadar, aelegale, fiind date cu incalcarea dispozitilor art. 6 din Legea nr. 24/2000 si art. 62 alin, (1) din Legea nr. 38/2003. Impotriva acestei hotérari a declarat recurs Ministerul Admi- nistratiei si Internelor, criticind-o pentru nelegalitate si netemeinicie, ‘motivat in primul rénd de imprejurarea 8, in opinia recurentului, prevederile Legii nr, 554/2004 care au instituit procedura exceptiei de nelegalitate pot fi aplicate numai cu privire la actele administrative adoptate sau emise dupi intrarea in vigoare a legii, pana la data Tespectiva find aplicabile principiile generale recunescute atit de doctrind, cat si de jurisprudenta in materie. Pe fondul cauzei, s-a apreciat cd dispozitile a caror nelegalitate s-a invocat nu pot fi in contradictie cu dispozifiile art. 108 C. muncii, ‘ntrucat domeniile de reglementare a celor dowd acte normative sunt diferite, sintagma ,,timp de lucru” reglementind pauzele mai mari dintre dow’ curse consecutive, in care autovehiculul taxi a stationat. S-a solicitat, de asemenea, a se avea in vedere ci prevederile invocate de instant in motivarea hotardrii recurate nu stabilesc ca sarcina de serviciu prezenta permanentd a taximetristului la dispoziia clientului sau a unitifii angajatoare, astfel incat pericada cuprins’ intre curse si fie considerata timp de muncé, in sensul dat acestei sintagme de Codul muncii, sarcinile de munca find limitativ enu- ‘merate in cuprinsul art. 52. Recursul este nefondat. In considerarea dispozitilor art. 4, coroborate cu edle ale art. 11 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, exceptia de nelegalitate a unui act administrativ cu caracter normativ, cum este cazul in sofa, poate fi invocaté oricdnd in cadrul unui proves, férd a se distinge in raport cu ‘momentul intririi in vigoare a acestei legi. O atare distinctie se impune numai in cazul actelor administrative unilaterale cu caracter individual, Inalta Curte pronuntindu-se in mod constant in sensul c& numai intt-o atare situatie exceptia de nelegalitate mu poate fi invocata cu privire la cele adoptate sau emise anterior intrérit in vigoare a acestei legi, acestora fiindu-le aplicabile principiile generale de drept recunoscute de doctrina si jurisprudenta in materie. in 38. Exceptia de nelegalitate consecin{a, primul aspect de nelegalitate a hotérarit atacate, invocat de reeurent, nu poate fi refinut. Instanja de contencios administrativ investiti cu solutionarea excepiei de nelegalitate trebuie si verifice concordanfa actubti administrativ supus analizei cu actele normative cu forfa juridicd superioara in temeiul si in executarea cdrora a fost emis, findnd seama de principiul ierarhiei i forfei juridice a actelor normative, consacrat de art. | alin, (5) din Constitutia Roméniei si art. 4 alin, (3) din Legea nr, 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative. Prin Ordinul nr. 275/2003 al ministrului administratiei publice a fost aprobati Norma metodologica pentru. aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, care prin dispozifiile finale, respectiv prin art. 30, regle- menteazi si unele aspecte ce vizeazi timpul de lucru al taxime- tristului, in spefa find invocaté nelegalitatea prevederilor alin. (3), potrivit cdrora nu vor fi considerati timp de lucru pauzele mai mari de 15 minute dintre dowd curse consecutive, pauze in care autove- hiculul taxi a stationat” Conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, actele normative date in executatea legilor, ordonantelor sau a hotirarilor Guvernului se emit in limitele si potrivit normelor care le ordon’. Aceeasi lege statueazé, prin art. 76, c& ordinele, instructiunile gi alte asemenea acte trebuie s se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza si in executarea cérora au fost emise si nu pot confine solufii care si contravina prevederilor acestora Reglementnd transportul in regim de taxi si in regim de inchi- riere, Legea nr. 38/2003 nu confine norme speciale referitoare la timpul de lucru al taximetristului, Prin urmare, din aceasta pers- pectiva, prima instant a retinut in mod corect c& dispozitile art. 30 alin, (3) din Ordinul nr. 275/2003 sunt nelegale, find adoptate cu fncdlcarea dispozitiilor art. 76 din Legea nr. 24/2000 si art. 62 alin, (1) din Legea nr. 38/2003. jn alta ordine de idei, in absenta unor reglementari cu caracter special sub acest aspect, s-a procedat in mod corect si la verificarea concordantei textului a carui nelegalitate s-a invocat cu dispozitiile de drept comun in materie, respectiv art, 108 C. muneii care defineste timpul de munca. Excoptia de nelegaiitate 39 Potrivit acestui text de referinfé, in forma in vigoare la data emiterii ordinului, timpul de munc& este timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca. Raportat 1a specificul activititii de taximetrie, aja cum este reglementaté prin Legea nr. 38/2003, instanta de fond a stabilit in ‘mod judicios ci toate sarcinile de serviciu ale taximetristului aferente intervalelor dintre cursele efectuate sunt indispensabile acestei activititi si sunt prestate in folosul angajatorului, puténd fi cir cumserise nofiunii de timp de munca, in sensul art. 108 C. muncii gi, prin urmare, redefinirea ,timpilor de lucru” prin dispozitiile art. 30 alin, (3) din Ordinul nr. 275/2003 al ministrutui administratiei publice este nelegala. Recursul a fost respins. de nelegalitate 8%, | Act administrativ unilateral cu caracter normativ. Act administrativ unilateral cu caracter individual. itatea exceptiel de nelegalitate in raport cu data emiterii actului si data intrarii in vigoare a Legii nr. 554/204 * Certificate de descarcare de sarcina arheologica emise de Ministerul Culturii si Cultelor anterior intratil jn vigoare a Legil nr. 554/2004. Exceptie inadmisibila 1. Interpretarea sistematica $i istorico-teleologica a art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 conduce la concluzia ca este inadmisibila exceptia de nelegalitate privind actele administrative individuale emise sau adoptate anterior intraril in vigoare a Le: nr. 54/2004, intrucat acceptarea tezei contrare ar duce la incél carea principiului stabilititi raporturilor juridice” ; Actele administrative unilaterale cu caracter normativ pot fi supuse oricénd controlului de legalitate nu numai pe calea exceptiei de nelegalitate, dar chiar si pe calea actiunii directe, conform art. 11 alin. (4) din Legea nr. 554/204, Este inadmisibila exceptia de nelegalitate a certificatelor de descarcare de sarcina arheologica nr. 1320/2001, nr. 1231/2002, rir. 3/2004 gi nr. 4/2004 emise de Ministerul Culturii gi Cultelor, rucat acestea sunt acte administrative unilateral cu caracter individual emise anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 554/204. Decizia nr. 4648 din 19 decembrie 2006 La data de 2 martie 2006, in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr, 7941/2005 al Curtii de Apel Alba Tulia, Sectia comerciala si de contencios administrativ, reclamanta Asociafia A.A., in temeiul art. 4 din Legea nr. 54/2004, a inregistrat exceptia de nelegalitate a certifi- catelor de descircare de sarcind arheologicd emise in anii 2001-2003, aratind cd de aceste acte administrative depinde solufionarea litigiului 2 fn acelasi sens, a se vedea decizile nr. $48 din 15 februarie 2006, ‘nt, 567 din 21 februarie 2006, nr. $68 din 21 februaric 2006 gi nr. 1304 din 13, aprilie 2006, in Exceptia de nelegalitate, Jurisprudenja Seciiei de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitic, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2006, Exceptia de nelegalitate 4a pe fond, cauzi in care Ministerul Culturii $i Cultelor are calitatea de part Prin incheierea din 7 aprilie 2006, Curtea de Apel Alba Iulia, Secfia comerciala si de contencios administrativ, in temeiul art. 4 din Legea nr. 5354/2004, a incuviinfat sesizarea instanjei de contencios administrativ cu solutionarea exceptiei de nelegalitate a certificatelor de desc&rcare arheologica eliberate de Ministerul Cultutii si Cultelor in perioada 2001-2004 (certificate cerute de SC RM. SA) si a sus- pendat judecarea litigiului pana la solutionarea irevocabild a exceptiei de nelegalitate. in motivarea exceptiei de nelegalitate, cu precizirle ulterioare inregistrate la 3 mai 2006, reclamanta a aritat ci certficatele de des: care de sarcind arheologica eliberate de citre parti sunt inoportune, in sensul de a nu fi conforme cu interesul public ocrotit de lege, respect cu scopul legii, si anume: ale Legii nr. 5/2000 pentru aprobarea Planu- Jui de amenajare a teritoriului national, Sectiunea a Ill-a — zone proteja- te, ale Legii nr. 451/2002, ale Legii nr. 42/2001, ale O.G. nr. 43/2000, ale Decretului nr. 187/1990 si ale Legii nr. 150/197. Actele administrative la care se refer exceptia invoceti, in opinia reclamantei, nu sunt oportune nici din punct de vedere al momentului in care au fost adoptate/eliberate, al locului si al conditilor concrete in care urmeazA si se aplice, nici din punct de vedere al mijloacelor ‘materiale si spirituale pe care le angajeaz§ decizia administrativa, nici din punct de vedere al conformitatii cu condifiile generale de viata si de cultura Eliberarea acestor certificate de descarcare de sarcina atheologic& ype bucati” (anual eliberdndu-se céte un act administraiv pentru o anumité zona de la Rosia Montana) duce, in opinia reclamantei, la fragmentarea teritoriului gi face imposibila aprecierea corect’ gi utili intregului ansamblu, astfel procesul de decizie al autorititii chemate in final si aprecieze oportunitatea proiectului minier fiind evident Viciat, prin folosirea de catre pardti a acestei tactici a felie-i Mai mult, arati reclamanta, nu s-a avut in vedere nici faptul c& cercetarile arheologice in Rosia Montana nu s-au finalizat, iar cele efectuate pan’ in prezent confirma existenta galeriilot romane, necesitatea continuirii cercetirilor fiind recunoscutd chiar de part, jn plus, araté reclamanta, rezulta fri nici un dubiu c& natura lucririlor de exploatare care se desfagoar’ si mai ales care sunt ropuse a fi desfigurate la Rosia Montana este incompatibila cu pro- tejarea valorilor arheologice descoperite, concluzia logic& fiind aceea 42 Exceptia de nelegalitate Exceptia de nelegalitate 43 cA solutiile de conviejuire” propuse de catre societatea investitoare au o natura strict teoreticd. La data de 5 mai 2006, s-a depus la dosarul cauzei cererea de interventie accesorie formulata de SC R.M. SA in interesul pardtului ‘Minjsterul Culturii si Cultelor, invocand atét inadmisibilitatea excepfiei de nelegalitate, cit gi netemeinicia acesteia, Reclamanta si-a precizat cererea la data de 2 iunie 2006, in sensu A invock exceptia de nelegalitate a cettificatelor de descarcare de sarcin§ arheologic& nr. 1320/2001, nr. 1231/2002, nr. 3/2004 $i nr 4/2004. Prin incheierea din 2 iunie 2006, Curtea de Apel Alba Tulia, Sectia comercialé si de contencios administrativ, a admis in principiu cererea de interventie formulati de SC R.M. SA. La data de 29 iunie 2006, s-a inregistrat la dosarul cauzei cererea de interventie formulaté de Asociajia P.M. in interesul pérdtului Ministerul Culturii si Cultelor, cerere respinsa in principiu la 8 septembrie 2006, constaténdu-se c nu sunt indeplinite conditile pre- vazute de art. 49 C. proc. civ. Paratul Ministerul Culturii $i Cultelor a invocat, prin cererea inre- gistrata la 17 august 2006, exceptia inadmisibilitatii actiunii, motivat de faptul c& noile reglementiri ale Legii nr. 554/2004 a conten- ciosului administrativ nu instituie ope legis o modalitate de repunere in termenul prevazut de art. 5 din Legea nr. 29/1990, aviind in vedere faptul c& actul administrativ atacat a fost emis anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 54/2004, Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia comerciala, de contencios admi- nistrativ gi fiscal, prin sentinfa nr. 134 din 8 septembrie 2006, a admis sexceptia inadmisibilititii actiunii” invocata de parétul Ministerul Culturii si Cultelor si a respins ca inadmisibila exceptia de nelegalita- te a certificatelor de descarcare de sarcind arheologicé nr. 1320/2001, tr, 1231/2002, nr. 3/2004 si nr. 4/2004 emise de Ministerul Culturi gi Cultelor, formulati de Asociatia A.A. Totodata, instanta de fond a ‘admis in fond cererea de interventie formulati de SC RM. SA. Peniru a se pronunja in sensul ardtat, instanta de fond a retinut, in sen, ci, intrucat certificatele de descarcare de sarcini arheologic’ au fost emise in cursul anilor 2001-2002, respectiv 2004, excepfia de nelegalitate invocati.nu poate fi solutionata in baza dispozifiilor art. 4 din Legea nr. 554/2004, iar conform art. 15 alin. (2) din Constitutia Rominiei, legea civild nu retroactiveaza. Prin urmare, rejine instanta de fond, este inadmisibilé exceptia de nelegalitate formulati in cadrul unor actiuni introduse dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 554/2004 cu privire la acte administrative unila- terale individuale emise anterior intrarii in vigoare a acestei leg. impotriva acestei sentinte a declarat recurs, in termen legal, reclamanta Asociatia A.A., sustindnd, pe de o parte, c& in mod gresit instanta de fond a admis exceptia inadmisibilitaii actiunii in raport eu faptul c& ne aflim doar in prezenta unei exceptii de nelegalitate ce are natura juridic’ a unui mijloc de apdrare utili numai judecatorului fondulii Pe de alta parte, se sustine ci in mod gresit, invocdnd un conflict de legi in timp, instanfa de fond a nesocotit principiul conform cdruia normele de procedura sunt de imediata aplicare. In notele scrise formulate in cauzi, recurenta sustine si faptul & natura juridici a certificatului de descarcare de sarcind atheologica este dificil de stabilit, acesta avind un caracter atipic, sui generis, apropiat mai mult celui cu caracter normativ, putiind deci fi oricand atacat pe calea exceptiei de nelegalitate. {in subsidiar, sustine reclamanta, chiar daca se consider’ c& actele administrative de autoritate atacate au caracter individual, acestea, contrar celor refinute de instanfa de fond, pot fi atacate pe calea excepfiei de nelegalitate potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 54/2004, in cauzi au formulat intdmpiniri atat intimatul-prdt Ministerul Culturi si Cultelor, cét si intimata-intervenienti SC RM. SA, ambele solicitnd respingerea recursului declarat in cauzi, pe motiv ci in mod corect a fost respinsd exceptia de nelegalitate ca inadmisibil. Recursul este nefondat. Intr-adevar, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. $54/2004, lega- litatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetati oricdnd in irul unui proces pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea piri interesate. Este de observat c& legiuitorul utilizeaz’ sintagma ,actul administrativ unilateral” fri s& distingd intre cele normative gi cele individuale. In aceste conditii si avand in vedere c& actele administrative normative pot fi atacate oricind si pe calea actiunii directe, este obli- Batia interpretului legii (respectiv a celui ce o aplict) de a stabili care a fost voinfa legiuitorului privind actele administrative -ndividuale emise sau adoptate anterior intririi in vigoare a legii. Aceasté obli- 44 Excoptia de nelegalitate gatie este evident atunci cind din economia textului nu rezulti cu claritate vointa legiuitorului. Astfel, 0 interpretare sistematicd, precum si una istorico-teleolo- gicd a textelor de lege conduc la concluzia cf este inadmisibildi excep- fia de nelegalitate privind actele administrative individuale emise sau adoptate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 554/2004. Acceptarea tezei contrare ar duce la incdlearea principiului stabilitafii raporturilor juridice. Este ins adevirat c& aceste argumente mu pot fi retinute si in cazul actelor administrative unilaterale cu caracter normativ. Acestea din urma pot fi supuse oricdnd controlului de legalitate nu numai pe calea exceptiei de nelegalitate, dar chiar gi pe calea actiunii directe, conform art. 11 alin. (4) din Legea nr. 54/2004, astfel cum s-a aratat in cele ce preced. Un argument in plus il constituie faptul c& in mod traditional in contenciosul administrativ roménesc, anterior intririi in vigoare a Legii nr. 554/2004, desi nu existau reglementii exprese ou privire Ia exceptia de nelegalitate a actului administrativ, aceasta a fost accep- tati ca mijloc procesual de aparare, dar numai cu privire la actul administrativ normativ, ca mijloc procesual ce putea fi invocat oricdnd in cadrul unui proces, in fata oricirei instante. Cu privire ins 1a actul’ administrativ individual emis anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 554/2004, nu era acceptat acest mijloc de apiirare, respectiv excepfia de nelegalitate. ‘in cauza, conform art. 5 alin. (2) din O.G. nr. 43/2000, modificats, descarcarea unei zone de sarcind arheologica este confirmata prin Crtificatul de desearcare de sarcin§ atheologic8, ce reprezint& actul administrativ, emis in conditiile prezentei ordonante, prin care se anuleaz’ regimul de protectie instituit anterior. Prin urmare, avand in vedere aceasta dispozitie legal, fnalta Curte 1 constatat, contrar celor sustinute de recurenta-reclamanti, c& actele administrative atacate sunt acte administrative ce au caracter individual si sunt emise anterior intaii in vigoare a Legit nr. 554/2004. jnalta Curte a constatat c& in mod corect instanta de fond a refinut inadmisibilitatea exceptiei de nelegalitate invocate in baza art, 4 din Legea nr. 554/2004 cu privire Ia actele administrative individuale cemise anterior intrarii in vigoare a acestei legi. Inalta Curte a constatat si cA redactarea dispozitivului sentintei atacate nu raspunde in totalitate exigenfelor de claritate si conciziune, astfel cum corect a apreciat recurenta-reclamanti Exceptia de nolegalitate - 45 Avand insi in vedere e& din actele si din considerentele sentinfei atacate rezulté cu eertitudine ci prin sentinta nr. 134 din 8 septembrie 2006 a fost solujionati doar exceptia de nelegalitate cu care a fost sesizata Curtea de Apel Alba Tulia, Sectia comercialé si de contencios administrativ, prin incheierea din 7 aprilie 2006, iar nu si fondul pricinii care formeaza obiectul dosarului nr. 7491/2005, inalta Curte a refinut c& nu se impune casarea sentintei atacate De altfel, chiar intimatele, in intmpindrile formulate in cauzi, fac referire la faptul ci recurenta-reclamanté a investi: instanta de Jjudecata cu solufionarea exceptiei de nelegalitate a cettificatelor de descarcare de sarcina arheologic’ indicate in precizarea cererii lor, intemeiata pe dispozitile art. 4 din Legea nr. 54/2004. Prin urmare, atit instanta de judecatd, cit si_partile litigiului, atunci cfnd au utilizat nofiunile ,actiune” si ,in fond”, s-au referit fird puting de tigada la exceptia de nelegalitate ca un mijloc de aplrare si la aspecte legate de acesta, iar nu la fondul pricinii ce constituie obiectul dosarului nr. 7491/2005. Recursul a fost respins. 46 Exceptia de nelegalitate * Act administrativ unilateral cu caracter individual emis anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 554/2004. Inadmisibilitatea exceptiei de nelegalitate * Exceptie de nelegalitate a Certificatului de ates- tare a dreptului de proprietate seria MO7 nr. 1384 4 iunie 1996 emis de Ministerul Agriculturii gi Alimentatiei 1. Este inadmisibilé exceptia de nelegalitate invocaté cu privire a actele administrative cu caracter individual emise sau adoptate anterior intrari in vigoare a Legii nr. 554/2004, aga cum rezulta din interpretarea sistematica si teleologica a prevederilor art. 4 alin. (1) s art. 27, art, 28 si art. 31 din lege gi pentru res- pectarea principiului securitajii raporturilor juridice, consacrat de Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (cauza Cucu ‘c. Romédniel), care impune stabilirea unel limite temporale in interiorul céreia s8 poata fi examinata legalitatea unui act admi- nistrativ individual, pentru proteguirea unor drepturi castigate”. 2. Este inadmisibila exceptia de nelegalitate a Certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MO7 nr. 1384 din 4 iunie 1996 emis de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, intrucat vizea- 24 un act administrativ unilateral cu caracter anterior intr&ril in vigoare a Legii nr. 54/2004. Decizia nr. 2530 din 29 iunie 2006 Prin sentinfa civild nr. 233 din 17 mai 2006, Curtea de Apel Cluj, Seotia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, a fost admis cererea formulati de reclamanta Biserica Roméni Uniti cu Roma Greco-Catolica — Parohia Mintiu Gherlii, constatandu-se ilegalitatea parfiala a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, emis de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei seria M07 nr. 1384 din 4 iunie 1996, in ceea ce priveste includerea suprafetei de » fn acelagi sens, deciziile nr. 548 din 15 februarie 2006, nr. 567 din 21 februarie 2006, nr, 568 din 21 februarie 2006 si nr. 1304 din 13 aprilie 2006, in Exceptia de nelegalitate,Jurisprudenta Sectiei de contencios administrativ i fiscal a fnaltei Curti de Casatie gi Justitie, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2006. Exceptia de nelegalitate aT 5612 mp teren ce face parte din imobilul ou nr. top 1275 inscris in CF. nr. 25 Mintiu Gherli Pentru a pronunfa aceasta solutie, instanta de fond a retinut, in esenfa, c& actul administrativ examinat este nelegal, partial, in ceea ce priveste terenul in suprafaté de 5612 mp, parte din imobilul cu nr. top 1275 din CF. nr. 25 Mintiu Gherlii intrucdt beneficiara certficatului de atestare a dreptului de proprietate nu a ficut dovada ttluiui in baza Caruia a defimut acest teren, pottivit Criteriilor nr. 2665/10/31 1/1992 de stabilire 5i evaluare a terenurilor, emise in baza art. 2 din H.G. nr. $36/1991. SC A. SA, fost S.M.A., nu a prezentat un document din care si rezulte , titul asupra terenurilor”, respectiv legea, decretul, ordinul, decizia, contractul ori acordul in baza cdria acestea au intrat in patrimoniul sku, Prin urmare, in baza art. 4 din Legea nr. 5$4/2004, instanta a admis excepfia invocati de reclamanta (in exceptic) Biserica Romana Unit& cu Roma Greco-Catolica ~ Parohia Mintiu Gherlii, Impotriva acestei sentinte a declarat recurs in termen legal F.L, formulind ritici pe care le-a incadrat in motivul de modificare prevazut de art. 304 pet. 9 C. proc. civ. Recuretulsusine hotireaaiacts a fest dati cu aplicares gresitd a legii, respectiv a prevederil i én sey a leg, resp p jor art. 7 si art. 11 din Legea Se arata ce exceptia de nelegalitate a fost tardiv invocat’, c& intimata-reclamanté (in exceptie) Biserica Roménd Unité cu Roma Greco-Catolici ~ Parohia Mintiu Gherlii incearca, pe calea ocolith a art. 4 din Legea nr. 554/2004, si eludeze procedura de contestare pre- vazuti in Legea nr. 554/2004, dar gi pe cea reglementati in legislatia speciali a retrocedarilor. . Recurentul invedereaza faptul cd este cumpiritor de bund-credin al imobilului la care se refer certificatul de atestare a dreptului de proprie- tate, intrucit, la momentul incheierii contractului de vanzate-cumpaare, titul vanzatoarei nu era contestat de nimeni Analizénd in baza art. 306 alin. (3) si art. 84 C. proc. civ. criticile formulate de recurent, fnalta Curte a constatat cf, de fapt, acestea vizeazi inadmisibilitatea exceptiei de nelegalitate a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor emis de Ministe- ral Agriculturi si Alimentatiei seria MOT nr. 1384 din 4 iunie 1996 Recursul este fondat Din interpretarea sistematica si teleologica a prevederilor art, 4 alin. (1) si art. 27, art. 28 gi art. 31 din Legea nr. 554/2004, reculta ca 48. Excepiia de nelegalitate exceptia de nelegalitate referitoare 1a actele administrative indivi- duale emise sau adoptate anterior intrarii in vigoare a legii este inad- misibila Principiul securitagii raporturilor juridice (refinut de Curtea Europeand a Drepturilor Omului ca argument hotirdtor pentru con- damnarea Statului Roman in mai multe cauze, de exemplu, cauza Cucu ¢. Roménia gi in toate cauzele tip Brumarescu) impune stabi lirea nei limite temporale in interiorul cdreia si poati fi examinata legalitatea unui act administrativ individual, pentru proteguirea unor drepturi cAstigate Este gi cazul recurentului F-L, care invoct dobéndirea unui drept de proprietate asupra terenului in discufie, inci din anul 2003, adic& anterior intriri in vigoare a Legii nr. 554/2004. Asa fiind, inalta Curte a admis recursul declarat, in temeiul art. 4 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 si art. 312 C. proc. civ., a casat sentinfa civila atacata si a respins excepfia de nelegalitate a Certi- ficatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor emis, de Ministerul Agriculturii gi Alimentafiei seria MO7 nr. 1384 din 4 jiunie 1996, ca inadmisibila. Exceptia de nelegalitate _ 49 10, “Act administrativ unilateral cu caracter individual emis anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 554/204. Inadmisibilitatea exceptiei de nelegalitate * Exceptie de nelegalitate a Certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MO7 nr. 1380/1996 emis de fostul Minister al Agriculturii si Alimentat 1. Din interpretarea sistematica si teleologicd a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 54/2004, coroborate cu celelalte prevederi ale aceleiasi legi, rezulta cd este inadmisibila excepti de nelegalitate invocata cu privire la actele administrative indivi- duale emise sau adoptate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 554/204, 2. Cat vreme voinfa legiuitorului a fost ca actele administra- tive individual, cum este si cazul Certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MO7 nr. 1380/1996 emis de fostul Minister al Agriculturii si Alimentatiei, adoptate sau emise ante- rior intrarii in vigoare a noii Legi a contenciosului administrativ, sd nu mai poata fi atacate pe calea ac directe, este logic juridic a aprecia c este cu atat mai putin admisibila invocarea nelegalitatii acestora, conform procedurii prevazule si regle- mentate in art. 4 din Legea nr. 554/204, © astfel de interpretare este sustinutd si de jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care se bazeaz pe pr raporturilor juridice, potrivit cru piul securi de a ataca, fara limita de timp, un act reprezinté carea a art. 6 din Conventie, vizdnd ,dreptul la justitie”. Decizia nr..2736 din 12 julie 2006 Prin sentin{a civilé nr. 57 din 17 februarie 2006, Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia comercial si de contencios administrativ, a respins ca inadmisibila exceptia de nelegalitate a certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MO7 nr. 1380/1996, invocata de recla- mani D.P., MM., D.A. si D.O. in contradictoriu cu paritii Ministe- rul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale gi SC S. SA. Pentru a hotiri astfel, instanta a refinut c& exceptia de nelegalitate invocata de catre reclamangi nu este admisibils, intrucét art. 4 din Legea nr. 54/2004 se aplicd doar actelor administrative individuale sau normative, comunicate sau publicate incepand cu da‘a intréii in 50 Excepiia de nelegaltate vigoare a acestei legi, respectiv 6 ianuarie 2005, iar exceptia de nelegalitate se poate ridica numai cu privire la actele individuale cemise dupa intrarea in vigoare a noii legi ‘S-a mai refinut 8, pe de alt parte, certificatul contestat a fost emis cu respectarea prevederilor HLG. nr. 834/1991 si a criteriilor ‘comune nr. 2665/1/C/34/1992, avand avizele 0.C.A.0.T.A Sibiu si a celorlalte institutii abilitate, iar terenul in litigiu era intabulat pe ‘numele Statului Romén impotriva sentinfei au declarat recurs, in termen legal, reclamantii DP., MM. si D.A., criticind sentinfa pronunfati pentru nelegalitate si netemeinicie si invocind in drept prevederile art, 304 pet. 9 C. proc. civ. ‘in esenfa, prin motivele de recurs formulate si ulterior detaliate, recurentii au ardtat oA instanta.a dat o gresita interpretare textului de lege aplicabil, respectiv art. 4 din Legea nr. 554/2004, intrucat legali- tatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetati oricénd in cadrul unui proces, pe cale de exceptie sau din oficiu. in plus, in cauzé find vorba de garantarea unui drept de pro- prietate, recurentii susfin c4 trebuie si prevaleze principiile constitu- fionale gi cele ale Legii nr. 18/1991, potrivit cu care nu puteat fi expropriafi si deposedati de terenul in discusie, pentru care au depus cereri in vederea reconstituirii dreptului lor de proprietate. Recursul mu este fondat fnalta Curte, examindnd criticile recurentilor in raport de preve- derile legale aplicabile, incluzind art, 304! C. proc. civ., si prin prisma actelor si lucrarilor dosarului, a refinut ci acestea nu sunt intemeiate gi, drept urmare, nu pot conduce la reformarea sentinfei atacate, pentru urmatoarele considerafiuni: Este adevirat c’, potrivit art. 4 alin, (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, in vigoare din data de 6 ianuarie 2005, legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetata oricdnd ccadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea parti interesate Este tot atat de adevarat c& sintagma folositi de legiuitor ~ ,act administrativ unilateral” ~ nu distinge intre actele administrative normative si cele individual fnalta Curte, in dezvoltarea unei practici judiciare in aceasti materie si in interpretarea sistematica si teleologicd a prevederilor acestui text de lege, coroborat cu celelalte prevederi ale Legii nr. 554/2004, a refinut cA este inadmisibila exceptia de nelegalitate Exceptia de nelegaiitate 51 referitoare Ja actele administrative individuale emise sau adoptate anterior intrérii in vigoare a Legii nr. 554/2004. Acceptarea tezei contrare ar conduce la incélearea principiului stabilitafi raporturilor juridice si a securititit socio-juridice, fiind, totodati, in opozitie cu prevederea din Legea nr. 554/2004, conform careia numai actele administrative normative pot fi ataca‘e oricand si pe calea actiunii directe. Or, ct vreme vointa legiuitorului a fost ca actele administrative individuale, cum este si cazul Certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MO7 nr. 1380/1996 emis de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, adoptate sau emcise anterior intrarii in vigoare a noii Legi a contenciosului administativ, si mu ‘mai poati fi atacate pe calea actiunii directe, este logic juridic a aprecia c& este cu atét mai putin admisibila invocarea neiegalititii acestora, conform procedurii previzute si reglementate in art. 4 din Legea nr. 554/2004. in fine, dup cum corect a retinut si instanfa de fond, o astfel de interpretare este sustinutd si de jurisprudenta Curfii Europene a Drep- turilor Omului, care se bazeaz pe principiul securitstii raporturilor Juridice, potrivit cu care posibilitatea de a ataca, firi limita de timp, ‘un act reprezint& in fapt 0 incilearea a art. 6 din Conventie, vizind ~dreptul la justitie” : Recursul a fost respins. 82 Exceptia de nelegalitate 1, * Act administrativ cu caracter normativ abrogat. * Invocarea exceptiei de nelegalitate. Consecinte * Exceptie de nelegalitate a H.G. nr. 457/2000 pen- tru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contributiilor comunitatilor locale la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate, a celui cu handicap, precum si a per- soanel majore care beneficiazé de protectie in condiftille art. 19 din 0.U.G. nr. 26/1997, republicata de nelegalitate, se cerce- 1, Cu ocazia solutionatii excepti supus analizei cu actele teazi concordanta actului admit normative cu forfa juri c&rora a fost emis, pot actelor normative, consacrat de art. 1 alin. (5) tie, republicatd, si de art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind not mele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata. Abrogarea actului administrativ cercetat pe calea excepii nelegalitate nu produce efecte in privinta legalitatit sale, privire la momentul pand la care acesta produce efecte juridice. 2, Exceptia de nelegalitate a H.G. nr. 457/2000” a fost respin- 4, intrucat in sustinerea ei nu a fost invocata contrarietatea actului administrativ contestat fata de actele normative cu forta juridicd superioara in vigoare la data adoptarii sale, ci s-a facut referire la o serie de evenimente legislative ulterioare care ar avea ca efect abrogarea respective hotara Decizia nr. 3179 din 29 septembrie 2006 ‘Decizia nr. 3220 din 3 octombrie 2006 L. Decizia nr. 3179 din 29 septembrie 2006. Prin actiunea inre- gistrati la Curtea de Apel Suceava la data de 25 mai 2006, recla- mantul Municipiul Botosani, prin Primar, a solicitat anularea dispo- zitiei nr. 97 din 21 martie 2006, emisi de pardtul Consiliul Judetean Botosani, prin care a fost respins& contestatia impotriva deciziei de impunere nr. 2232 din 10 februarie 2006 privind stabilirea contri- 9M, Of. nr. 272 din 15 iunie 2000. Exceptia de nelegalitate 53 butiei Municipiului Botosani pentru sustinerea sistemului de protectie copilului pentru anul 2006, In motivarea actiuni, reclamantul a aratat, in esengé, o& dispozitia nr, 97 din 21 martie 2006 si decizia nr. 2232 din 10 februarie 2006 au fost emise cu nesocotirea mai multor prevederile ale Legii ar.215/2001 Privind administrafia publica localé, find de naturd si vatime grav autonomia decizionalg, administrativa si financiard a autoritatilor aadministratiei publice locale ale Municipiului Botosani si principiile insubordonarii in raporturile dintre Consiliul Judetean si celelalte autortati ale administratiei publice locale. De asemenea, reclamantul a aritat 8, pottivit art. 4 din Legea nt 326/2005, sarcina finantirii serviciilor publice de protectie a copilului si persoanelor majore cu nevoi speciale revine in intregime consilillor judefene, prin direotile generale de asistent sociala. si protectia copilului Prin cererea de chemare in judecata, reclamantul a invocat i exceptia de nelegalitate a H.G. nr. 457/2000, act administrativ cu caracter normativ adoptat in considerarea sistemului de protectie a copiilor si persoanelor majore care beneficiau de protect in condi- fille art. 19 din 0.U.G. nr. 26/1997, in prezent abrogat. jn motivarea exceptici de nelegalitate, reclamantul a rai aritat ci HG. nr. 457/2000 a fost adoptati in’ baza art. 24 din O.UG. ar, 192/199, care a fost abrogati prin O.U.G. nr. 12/2001, astfel inca, in conformitate cu ierarhia actelor normative, consacraté de Constitutie si de Legea nr. 24/2000, H.G. nr. 457/2000 este, la randul sav, abrogatl. Prin incheierea nr. 192 din 6 septembrie 2006, Curtea de Apel Suceava, Seotia comerciala, de contencios administrativ gi fiscal, a admis exceptia de nelegalitate invocati de reclamant si, in consecint a constatat nelegale dispozitiile H.G. nr, 457/200, in conditile art. 19 din 0.U.G. nr. 1997, in considerentele incheierii, instanta a refinut c& Guvemul Roma- nici, prin adresa nr. 20434 din’ 14 august 2006, a achiesat la punctul de vedere exprimat de Ministerut Finanfelor Publice prin adresa nr. 121573 din 11 iulie 2006, in sensul e4, incepand cu anul 2005, consilile locale nu datoreaza consiliului judefean plata contributilor pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului aflat in dificul- tate, in condifile art. 19 din O.U.G. nr. 267/197, republicata A retinut, totodati, ci O.U.G. nr. 26/1997, in temeiul c&rora se ficea aplicarea H.G. nr. 457/2000, a fost abrogata prin art. 142 alin. (1) 54. Exceptia de nelegalitate lit b) din Legea nr. 272/2004 [cu exceptia art, 20 alin. (3)] si, in atare situatie, exceptia de nelegalitate este intemeiats incheierea menfionata a fost atacata cu recurs, in termenul legal, de cdtre parat, care a solicitat modificarea ei, in sensul respingerii exceptiei de nelegalitate fn motivarea cererii de recurs, recurentul-parat a aratat cd instanga de fond a considerat in mod gresit c& H.G. nr. 457/2000 a fost adop- taté in baza prevederilor art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997, in realitate ‘acest articol fiind menfionat in titlul H.G. 457/2000 numai pentra definirea beneficiarilor actului normativ in discute. ‘Recurentul-pérdt a mai aratat cX temeiul legal al adoptarii H.G. ‘nr, 457/2000 este art. 24 din O.U.G. nr. 192/199. ‘Acest act normativ a fost abrogat prin intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 12/2001 privind infiinfarea Autoritafii Nafionale pentru Protectia Drepturilor Copilulu, ins prevederile art. 24 din O.U.G, nr. 192/199 au fost preluate in totalitate de art. 18 din O.U.G. nr. 12/2001, astfel incat acesta reprezint& in prezent temeiul legal al H.G. nr. 457/200. ‘in opinia recurentului-pardt, abrogarea O.U.G. nr. 26/1997 prin {ntrarea in vigoare a Legii nr. 272/2004 nu are nici un efect asupra HLG. nr, 257/2000, deoarece aceasta nu contravine noii legi, astfel fncat sf fie consideraté abrogati implicit. Dimpotriva, art. 118 din Legea nr. 272/2004, care prevede in mod expres sursele de finantare a sistemului de protectie a copilului, este in deplina concordanté cu dispozitile art. 18 din 0.U.G. nr. 12/2001. Prin intampinarea depus’ la dosar la data de 27 septembrie 2006, intimatul-reclamant a ardtat, in esenff, c& in cadrul legislativ actual, consiliile locale nu au temei legal pentru a contribui 1a bugetul jude~ jului pentra finanfarea sistemului de protectie a copilului, iar consi Tiile judefene nu au temei legal pentru a incasa astfel de contributi. "Astfel, intimatul-reclamant a aritat ci H.G. nr. 457/2000 a fost adoptata in temeiul art, 24 din O.U.G. nr. 192/199, care a fost abro~ gat prin art, 25 din O.U.G. nr, 12/2001 si, ulterior, respinsi prin Legea nr, 520/2001. Hotardrea Guvernului nr. 457/2000 a reglemen- tat modul de finanfare pentru masurile de protecfie a copilului aflat in dificultate stabilite in condifille art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997, dar acest sistem de finanfare a fost in vigoare si s-a aplicat numai pentru misurile de protectie reglementate de O.U.G. nr. 26/2000, pentru cd Legea nr. 272/2004 a modificat radical intregul sistem de protectie a copilului si a stabilit competente clare si distinete pentru toate auto- rititile administratiei publice locale. Excepiia de nelegaitate 85 _ Din aceasth perspectiva, intimatul-reclamant a arStat e& apare ca it nla impunre consililor oc, n za HG. ne 45772000 finantarea unor masuri de protecti entate de un te Soares mor miss depot ce at fs reqlemenate dean in dovedirea apirarilor cuprinse in intampinare, intimatul-recla- rant @ anexat copia adresei inregistrate cu nr. 20434 din 14 august 2006, emisi de Secretariatul General al Guvernului, copia adresei inregistrate cu nr. 20435 din 14 august 2006, emis de Ministerul Administ i ntemelor, copia aes. 121873 dn 1 ile a Ministerului Finanfelor Publice ~ Directia generala de sintezi 4 politcilor bugetare. mee smees Recursul este fondat Potrivit art 4 alin, (1) din Lege i ot . ges nr. $54/2004, legalitatea unui act administrativ unilateral de care depinde sotutia litginkti pe fond poate fi cercetaté oricind in eadrul unui proces, pe cale de except, din ity sau la cererea parti interesate. -_ Instanta de contencios administrativ investité. c iv investith cu solufionarea exceptei de nelepaitate are de verfeat concordant act adi nistrativ supus analizei cu actele normative cu fort juridica supe- rioara in temeiul gi in executarea cdrora a fost emis, tinénd seama de pFincipiulierathiei si forei juridice a actelor normative, censacrat de art. 1 alin, (5) din Constiufia Roméiniei si art, 4 alin, (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativs pentru elaborarea actelor normative, Din aceasta perspectivi, evenimentele legislative ulterioare nu pot avea efecte asupra legalittii, ci asupra momentulu bn a cate atl nomaty respect rine in vigoare in motivarea excepfiei de nelegalitate a H.G. nr. 457/2000, intimatul-reclamant nu a invocat contrarietatea actului administrativ nommativ atacat fai de actele normative eu fort juridies superioar’ in vigore In data adopt sale, ci fut refer lao Serie de evenimente legislative ulterioare care ar avea ca efect abr eveniment ca efeet abrogarea HG. Nici instanta de fond nu gi-a motivatsoluia de admit tre a excepfiei de nelegalitate pe considerente constind in incalearea cadmlui Tee lativ in vigoare la data adoptirii HG. nr. 457/2000, ci retinut 8 Incepand cu anul 2005, consilile locale nu mai datoreazi consiliulut judejean plata contibutilor pentru susfinerea sistemului de arotectie a copituliaflat in dficultte, in condifile at. 19 din O.U.G. nr 26/1997, republicati, ca efect al unor modificari legislative , 86 Exceplia de nelegalitate Exceptia de nelegalitate este ins un mijloc de aparare supus unei proceduri specifice, reglementate de art. 4 din Legea nr. 554/2004, si nu poate fi transformata intr-un instrument de prejudecare a fondului actiunii, in afara cadrului procesual firese. Lamurirea problemei aplicdrii in timp a legii, cu efect asupra identificarii normelor juridice incidente asupra raportului de drept dedus judecafii, este un atribut al instantei investite cu fondul actiuni, care in cauza de fafa are de exercitat controlul de legalitate asupra unei decizii de impunere emise pentru susfinerea sistemului de pro- tecfie a copilulti pentru anul 2006. Inalta Curte a admis recursul si a modificat incheierea atacata, in sensul respingerii exceptiei de nelegalitate a H.G. nr. 457/2000, ca nefondati, TL. Decizia nr. 3220 din 3 octombrie 2006. Curtea de Apel Suceava, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, prin ‘ncheierea nr. 193 din 6 septembrie 2006, a admis exceptia de nelega- litate a dispozitiilor H.G. nr. 457/ 2000, constatind nelegale dispozifille acestui act administrativ normativ, in conditile art. 19 din O.U.G. nr, 26/1997. Pentru a dispune astfel, prima instanta a refinut urmatoarele: Prin actiunea in contencios administrativ formulata de reclamantul Municipiului Botosani, prin Primar, in contradictoriu cu pérétul Consiliul Judetean Botosani, prin Presedinte; s-a solicitat anularea dispozitiei nr. 68 din 28 martie 2006, emisa de paral, si admiterea contestatiei impotriva instiinfarii de plat nr. 1110 din 13 ianuarie 2006 privind contributia Municipiului Botosani pentru susfinerea sistemului de protectie a copilului pentru anul 2005, cu consecinja anularii acestei instiintri data cu promovarea actiunii, reclamanta a invocat si exceptia de nelegalitate a H.G. nr. 457/2000, act normativ adoptat in considerarea sistemului de protectie a copiilor si persoanelor majore care beneficiaz’ de protectie in condifile art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997, care insa a fost abrogat. Reclamanta a mai motivat c& O.U.G. nr. 26/1997 a fost abrogati, cu excepfia art. 20, iar, pe de alt parte, H.G. nr. 457/2000 a fost adoptati in baza art. 24 din O.U.G. nr. 192/199, care a fost abrogata prin 0.U.G. nr. 12/2001 Guvernul Roméniei, prin adresa nr. 20434 din 14 august 2006, a achiesat Ia punctul de vedere al Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administrafiei si Internetor, potrivit caruia, incepand cu Exceptia de nelegalitate 87 nul 2005, consiliile locale nu datoreaza consilinlui jucefean plata contributiilor pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului aflat in dificultate, in conditile art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997, republicata. {n atare situatie si cum Ministerul Finanjelor Publice a cperat modi- ficarile corespunzatoare in clasificarea bugetara si anexa Il din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, instanfa a constatat intemeiata exceptia de nelegalitate a dispozitiilor H.G. nr. 457/2000, in condifiile art, 19 din O.U.G. nr. 26/1997. Impotriva acestei hotiréri a declarat recurs, in termenul legal, Con- siliul Judefean Botosani, apreciind c& se impune anularea ei intrucdt nu sunt indeplinite cerinfele art. 4 alin. (1) din Legea nr. $54/2004, pentru a se admite exceptia de nelegalitate a H.G. nr. 457/2000. in motivarea recursului s-a sustinut c& H.G. nr. 457/2000 nu a fost emis in baza art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997, prin menfionarea acestui text legiuitorul urménd doar si defineasca beneficiarii acestui act normativ, respectiv persoana majora care pani Ia dobandirea capacititii depline de exercifiu a beneficiat de ocrotire in sistemul de protectie a copilului si care poate beneficia in continuare, pind la implinirea varstei de 26 ani, cu conditia continuirii studiiler. Temeiul legal al adoptarii H.G. nr. 457/2000 este art. 24 din O.U.G. nr. 192/199. Acest act normativ a fost abrogat prin intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 12/2001, care ins a preluat in totalitate pr vederile art, 24 din O.U.G. nr.’ 192/1999, prin art. 18, astfel incét cesta reprezinta in prezent temeiul legal al H.G. nr. 457/2000. Atat prin art. 24 din O,U.G. nr. 192/1999, eat si prin art 18 alin. (I) din O.U.G. nr. 12/2001 se prevede ci nivelul contributiei pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului se stabileste printr-o metodologie aprobata prin hotarare de Guvern, singura metodologie find cea aprobaté prin actul normativ a carei legalitate a fost pus’ in discufia instantei Prin urmare, in opinia recurentului, abrogarea 0.U.G. nr. 26/1997 nu are nici un efect asupra H.G. nr. 457/2000, deoarece aceasta nu contravine legii noi, astfel ineat nu se poate considera cé a fost abrogata in mod implicit. Recurentul mai sustine e& Ia data de 26 iunie 2004 a intrat in vigoare Legea nr. 272 privind protectia si promovarea drepturilor copilului care, la art. 118, a prevazut in mod expres sursele de finan- fare a sistemului de protectie a copilului, text care este in- deplind concordant cu prevederile art. 18 din O.U.G. nr. 12/2001 Legea nr. 275/2004 a modificat 0.U.G. nr. 12/2001, dar nici cu aceasti ocazie legiuitorul nu a intervenit, in sensul ci nu a modificat 58 Exceptia de nelegalitate art. 17 si art. 18, menfinand obligatia legal’ a consilillor locale de contributie la sistemul judetean de protectie a copilului, acesta fiind temeiul legal al H.G. nr. 457/2000. Referitor Ia punctul de vedere al Guvernului, insusit de prima instant, s-a apreciat c& este nerelevant in cauza, fiind exprimat in afara cadrului procesual, la cererea unei parti, fard a se cunoaste problematica spetei. S-a susfinut, de asemenea, ci in raport cu obiectul litigiului, cerinta impusé de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 pentru admi- sibilitatea examinérii legalititii unui act normativ in condifile acestei proceduri nu este intrunita, intrucat solutionarea fondului nu depinde de actul administrativ atacat In opinia recurentului, sub acest aspect, constatarea nelegalitatii actului atacat nu influenteaza solutia pe fondul cauzei, intrucat nu sunt inliturate prevederile art. 118 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 272/2004 gi cele ale art. 17 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 12/2001 care prevad in mod expres obligatia consilillor locale de a conttibui la sustinerea sistemului de protectie a copilulu Prin intimpinarea depusi la dosar la 28 septembrie 2006, intimatul-reclamant Municipiul Botosani a aratat, in esenfi, ci in cadrul legislativ actual consilille locale nu au temei legal pentru a contribui la bugetul judefului pentru finantarea sistemului de protectie 2 copilului, iar consilille judefene nu au temei legal pentru a incasa astfel de contribufi. S-a susfimut astfel cd H.G. nr. 457/2000 a fost adoptata in temeiul art, 24 din O.U.G. nr. 192/1999, care a fost abrogaté prin art, 25 din 0.U.G. nr, 12/2001 $i ulterior respins& prin Legea nr. 520/2001 Hotardrea Guvernului nr. 457/2000 a reglementat modul de finanfare pentru misurile de protectie a copilului aflat in dificultate stabilite in conditile art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997, dar acest sistem de finanfare a fost in vigoate si s-a aplicat numai pana la aparifia Leeii nr. 272/2004, care a modificat radical intregul sistem de protectie a copilului si a stabilit competente clare si distincte pentru toate autorititile admi- nistrafiei publice. Prin urmare, apreciaz4 intimatul-reclamant, este vadit nelegala impunerea consilillor locale, in baza H.G. nr. 457/2000, ta finantarea ‘unor masuri de protecfie care au fost reglementate de un act normativ abrogat. Recursul este fondat. Exceptia de nelegalitate 59 {n conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 54/2004, legalitatea unui act administrativ unilateral de care depinde solutio. narea litigiului pe fond poate fi cercetata oricdnd in cadrul unui Proces, pe cale de excepfie, din oficiu sau la cererea parti interesate in cadrul procedurii institute de acest text, instanfa de contencios administrativ legal investits cu. solujionarea unei excestii de nele- galitate este abilitaté s& verifice concordanfa actului administrativ supus analizei cu actele normative cu forfi juridicd superioara in temeiul si in ‘executarea cirora a fost emis, tindnd seama de principiul ierathiei si forfei juridice a actelor normative, consacrat de art. 1 alin. (5) din Constitutia Romaniei si art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnict legislativa pentru elaborarea actelor normative. Din aceasta perspectiva, evenimentele legislative ulterioare nu pot avea efecte asupra legalitatii respectivului act, ci doar asupra momen- tului pana la care acesta riméne in vigoare. in prezenta cauzi, in motivarea exceptiei de nelegalitate nu s-a invocat contrarietatea actului administrativ normativ atacat in raport cu actele normative cu fort juridicd superioara in vigoare la data adoptarii Ii, ficdndu-se referire doar la o serie de evenimente legislative ulterioare care ar avea ca efect abrogarea H.G. nr. 457/2000. Solutia de admitere a exceptiei de nelegalitate adoptat’ de prima instant nu s-a bazat pe considerente referitoare la incdlcarea cadrului legislativ in vigoare la data adoptarii HG. nr. 457/2000, ci pe reti- nerea imprejurarii ci, incepand cu anul 2005, comisiile Iecale nu mai datoreaza consiliilor judejene plata contributiilor pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului aflat in dificultate, in conditiile art, 19 din O.U.G. nr, 26/1997, republicati, ca efect al unor modi- ficdri ulterioare ale cadrului legislativ. Or, find doar un mijloc de aparare supus unei proceduri specifice, exceptia de nelegalitate nu poate fi transformati intr-un instrument de prejudecare a fondului actiunii, cum s-a procedat in prezenta cauzi. Examinarea aspectelor ce vizeazé aplicarea in timp a legii, cu fect asupra identificdrii normelor juridice incidente raportului de drept dedus judecati, este atributul exclusiv al instanfei investite cu judecarea in fond a procesului in cadrul c&ruia a fost invocata aceasta tie de nelegalitate. Inaita Curte a admis recursul si a modificat incheierea atacata, in sensul respingerii exceptici de nelegalitate a H.G. nr. 457/2000, ca neintemeiat, 60. _Excepiia de nelegalitate Act administrativ unilateral abrogat. Exceptie de nelegalitate. Admisibilitate Este admisibila exceptia de nelegalitate invocata cu privire la un act administrativ unilateral, desi acesta era abrogat la data invocarii exceptiei. Instanta competent are obligatia de a cenzura legalitatea actului administrativ unilateral abrogat, daca in temeiul acestuia a fost emis actul care formeaza obiectul cauzel in care s-a ridicat exceptia si de actul contestat pe cale de exceptie depinde solu- tionarea pe fond. Decizia nr. 3358 din 11 octombrie 2006 Prin cererea inregistrata la 25 septembrie 2006 la Curtea de Apel Cluj, $.1. a declarat recurs impotriva sentinfei civile nr. 314 din 4 septembrie 2006, pronunfati de Curtea de Apel Cluj, solicitind casa- rea hotiérii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare, pentru ca instanta s& se pronunte pe fondul pricinii, jn motivarea recursului, petenta a susfinut cA instanfa, in mod gresit constatind ci H.G. nr. 1825/2005 a fost abrogata prin dispo- zitile art. 2 din H.G. nr. 1025/2006, intrati in vigoare Ia 19 august 2006, a considerat ci legalitatea actului atacat cu exceptia de nelegalitate nu mai poate fi analizata ‘S-a mai sustinut cd in baza H.G. nr. 1825/2005 s-au emis acte admi- nistrative unilaterale, respectiv decizile nr. 58 din 9 februarie 2006 si nr. 58 din 9 februarie 2006 (acte atacate de altfel de recurentul in cauz, conform Legii nr. 54/2004), iar legea nou intrata in vigoare, respectiv H.G. nr. 1025/2006 care a abrogat H.G. nr. 1825/2005, mu putea fi aplicata actelor administrative emise anterior, iar acfiunea in conten- cios administrativ pronunfati in cauz’ va continua si fie judecat potrivitlegii aplicabile in momentul sesizari instantei de judecata Din actele cauzei, fnalta Curte de Casatie si Justitie a constatat cA prin sentinfa civila nr. 314 din 4 septembrie 2006, pronuntati de Curtea de Apel Cluj, Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, s-a respins cererea formulati de reclamantul $.1. in contra- dictoriu cu paratii Directia de Muncé, Solidaritate Sociala si Familie Maramures si Guvernul Romani. S-a refinut de instanta de fond ci reclamantul a invocat exceptia de nelegalitate a dispozifilor art. 2 alin. (1), (2) si G3) din HG. Exceptia de nelegalitate 61 nr, 1825/2005, ou referire la art. 6 alin. (1) din 0.U.G. nr. 148/2005, dar H.G. nr, 1825/2005 a fost abrogata, astfel ci, fata de acea imprejurare, cererea formulatd de reclamant este neintemeiata, even- tuala sa nelegalitate find inlaturata urmare a abrogarii sale exprese {In raport de actele cauzei si motivele de recurs formulate in cauza sentinta atacati este nelegala si netemeinics, astfel incdt hotardrea atacata a fost casata in baza art. 312 C. proc. civ., cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instant, pentru a se pronunfa pe exceptia formula, Prin cererea de chemare in judecaté ce a constituit obiectul dosarului nr. 3677/2006 al Curtii de Apel Cluj, $.1. a invocat exceptia de nelegalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), (2) si (3) din H.G. nr. 1825/2005, cu referire la art. 6 alin. (1) din 0.U.G. nr. 148/2005 pentru sustinerea familiei in vederea cresterii copilului. Petentul a solicitat suspendarea judecirii cauzei incegistrate sub ‘nr. 3387/2006 pani la solutionarea exceptiei invocate, de care depinde judecarea pe fond a litigiului. Petentul si-a intemeiat cererea pe art. 4 din Legea nr. 554/204, ce prevede ci legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetati oricand in cadrul unui proces, pe eale de excepiie, din oficiu sau la cererea pirtiiinteresate” Petentul a sustinut o& dispozifiile art. 2 alin. (1), (2) $i 3) din HLG. nr. 1825/2005, prin care s-au aprobat normele metodologice in aplicarea O.U.G. nr. 148/2005 sunt nelegale si contradictorii in defi- nirea termenului de ,nastere”, in raport de cele prevazute prin art. 6 alin. (1) din 0.U.G. nr. 148/2005 gi chiar din norme, respectiv art. 15 alin. (5) si art, 29, aducind o atingere grav unui drept fundamental prevazut si recunoscut de Constitutia Romiéniei (art. 16 alin. (1), art. 49 alin, (1) si (2) {n spet, potrivit art, 6 din O.U.G. nr. 148/2005, ,concediul si in- demnizatia lunara previcute la art. 1, respectiv art. 2 se cuvin pentru fiecare din primele trei nagteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate in una din situatite prevazute la art. 5 alin, (2)" Prin art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 1825/2005, s-a definit ,nasterea” ca fiind ,aducerea pe ume a unuia sau mai multor copi: vii", pentru ca alin. (1) al aceluiasi text si stabileascd drepturile pentru fiecare dintre primele trei nasteri sau, dupa caz, pentru primii trei copii incuviinjaji in vederea adoptiei, adoptati sau aflaji in plasament in regim de urgenti, precum si pentru cei c&rora li s-a institut tutela”. 62 Exceptia de nelegalitate Petentul susfine ci drepturile se platesc astfel pentru fiecare nastere, iar nu pentru toti copiii rezultati din actul nasterii”, cum ar fi firese. Deci, dispozitiile art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 1825/2005 nu sunt {in concordanta cu semnificatia corecta a actului nasteri Nelegale, sustine petentul, sunt gi dispozitiile art. 2 alin. (1), (2) si (3) din Normele metodologice care definese ,nasterea”. {in mod gresit instanfa de fond, prin ignorarea art. 4 din Legea nr, 554/204, nu s-a pronunfat asupra fondului exceptiei invocate, Jimitindu-se s& sustind in motivare c& actul normativ atacat a fost abrogat printr-o noua reglementare, desi acesta a produs efecte juri- dice, emitindu-se in cauzi 2 decizii pe baza sa. Deci nu se poate susfine cé, actul normativ fiind abrogat, aceasta determin respin- gerea cererii de analizare a legalititii acestuia, cu atat mai mult cu fn temeiul acestuia au fost emise 2 acte administrative atacate in instanta. Potrivt ert, 52 alin, (1) din Constitie, persoanavitrnat nt-un rept al stu ori intr-un interes legitim de 0 autoritate public, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, este indreptifita si obfind recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei. Pe de alt& parte, art. 4, reglementind exceptia de nelegalitate, prevede la alin. (1) ci Jegalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetat& oricénd in cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea parti interesate”. ‘Asa fiind, in raport de prevederile legale citate, sustinerea instan- fei de fond ca eventuala nelegalitate a dispozifiilor invocate in cauzi s-a inliturat prin abrogarea actului este gresitd, astfel incit a fost casatd sentin{a atacati, cu trimiterea cauzei pentru rejudecare, instanta ‘urmand a se pronunfa pe fondul excepfiei invocate. Excoptia de nelegalitate 63 13,“ Act premergaitor (preparator) emiterii unui act administrativ. Inadmisibilitatea exceptie! de nele- galitate Exceptie de nelegalitate a Avizului nr. 744 din 21 ia~ nuarie 2005, emis de Agentia Nationala a Functiona- rilor Public! in temeiul art. 10 din 0.U.G. nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor repturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, 1. Premisa exceptiel de nelegalitate o reprezinté existenta unui act administrativ, in sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea rr, 654/204. Un act premergitor (preparator) emiterii unui act administrativ, neflind susceptibil prin el insusi s& dea nastere, sa modifice sau sa sting drepturi si obligatii, nu poate face obiectul exceptiei de nelegalitate, legalitatea sa putand fi verificata in condifile art. 18 alin, (2) din Legea nr. 554/2004, 2, Este inadmisibila exceptia de nelegalitate a Avizului nr. 744 din 21 ianuarie 2005, emis de Agentia Nationala a Functionarilor Publici in temeiul art. 10 din 0.U.G. nr. 92/2004 privind regle- mentarea drepturilor salariale gi a altor drepturi ale functionarilor Publicl pentru anul 2005”), intrucat acesta este un act preparator emiterii actulul administrativ cenzurabil pe calea excepti nelegalitate, si anume ordinul emis in aplicarea art. 3 din aceeagi ordonanta de urgenta si care poate fi contestat potrivit procedurii prevazute de art. 30 din acelagi act normativ. Decizia nr. 3656 din 27 octombrie 2006 Prin actiunea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Brasov la data de 24 februarie 2005, reclamantul M.A. a solicitat anularea pet. 11 din anexa la Ordinul nr. 71 din 26 ianuarie 2005, emis de Autoritatea Nationalé a Vamilor, si a actului de numire nr. 25 dir. 3 februarie 2005, emis de Directia Regional a Vamilor Brasov, precum $i recu- noasterea reincadririi reclamantului in functia de consilier juridic, clasa I, gradul profesional ,superior”, treapta de salarizare 3 sau, in subsidiar, rectificarea mentiunilor consemnate la pozitia 68 din Carnetul de munca, in mod corespunzitor celor solicitate. ”'M. Of. nr, 1091 din 23 noiembrie 2004. 64 Exceptia de nelegalitate La data de 27 februarie 2006, reclamantul a invocat exceptia de nelegalitate 2 Avizului nr. 744 din 21 ianuarie 2005, emis de Agentia National a Functionarilor Publici, aratind c& acest act nu respect conditile de forma gi de fond prevazute de lege. Prin incheierea din 29 mai 2006, pronuntati in dosarul nr. 102/CA/F/2005, Curtea de Apel Brasov, Sectia de contencios administrativ si fiscal, a respins exceptiile inadmisibilitaii si a lipsei procedurii prealabile, invocate de pardta Agentia National a Func- fionarilor Publici, precum si exceptia de nelegalitate invocati de reclamant. Pentru a pronunta aceasté solufie, instanja de fond a refinut, cu privire la exceptia de nelegalitate, ci depasirea termenului de emitere a avizului, prevazut de 0.U.G. nr. 92/2004, precum si faptul c& Ordi- nul nr. 71 din 26 ianuarie 2005 al Autoritatii Nationale a Vamilor a fost dat cu aplicare retroactiva nu pot antrena culpa paratei Agentia ‘National a Functionarilor Publici, pentru a conduce la constatarea nelegalitati avizului, intrucit intirzierea in solicitarea si emiterea acestui act nu se datoreazA autoritafii emitente. Pe de alt& parte, mai reline instanfa de fond, autoritatea emitenti a avizului a verificat corespondenja salariului trecut in documentatia transmisa, pentra fiecare fimotie publica (clasd, grad, treapti de salarizare) cu salariul stabilit in anexa IL la O.U.G. nr. 92/2004, constatind c4 salariul pentru fiecare functionar in parte a fost stabilit potrivit nivelurilor salariale prevazute prin aceste dispoziti legale. ‘Impotriva incheierii din 29 mai 2006, sus-mentionati, considerand-o netemeinica si nelegala in ceea ce priveste solutia de respingere a excep- fiei de nelegalitate, a declarat recurs reclamantul, invocdnd preve- derile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, raportate la art, 304 pet. 9 si art. 304 C. pros. civ. in esenta, recurentul sustine cd instanta de fond a ignorat motivele de nelegalitate a avizului, nerdspunzind Ia sustinerile sale privitoare la depasirea cu o lund a termenului legal de emitere prevazut de 0.U.G. nr. 92/2004, Ia faptul c& tabelul anexat Ia adresa Autoritati Nationale a Vamilor nr. 2456 din 18 ianuarie 2005 nu este semnat si stamnpilat de presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, ci de citre o alti persoani, nu este dat in mod explicit pentru fiecare functie publicd in parte si determina retrogradarea retroactiva a recu- rentului de la gradul profesional superior Ia gradul profesional asistent. Exceptia de nelegalitate 65 ‘Mai sustine c& avizul atacat anuleaza implicit dispozitivul a doug hotarari judecdtoresti definitive si irevocabile si contravine Avizului Consitiului Legislativ nr. 1808 din 9 noiembrie 2004, {in fine, recurental mai reproseaza instanfei de fond si faptul c& mu a sesizat c& avizul este nelegal pe motiv ca este emis in taza unei legi ordinare (0.U.G. nr, 92/2004), care contravine legii organice (Legea nr, 161/2003). __Intimata Agentia Nationala a Funetionarilor Publici a formulat intémpinare, solicitind respingerea recursului ca nefondat, Intimata arati cd avizul atacat cu exceptie de nelegalitate este unul de principin, acordat in scopul efectuarii modificarilor corespunza- toare in structura organizatorica si in statele de functii si ed, in situafia in care recurentul s-a considerat vatémat in ceea ce priveste modul de stabilire a salariului trebuia sa formuleze contestatie impotriva actu- Jui administrativ prin care s-au stabilit alte dreptur, iar nu impotriva avizului Agentiei Nafionale a Functionarilor Publici. Susfine ci avizul este legal, fiind emis pe baza documentatiei transmise cu intirziere de Autoritatea National a Vamilor, prin adresa nr, 2456 din 18 ianuarie 2005, ceea ce justific& depisirea termenului prevazut de art. 43 din O.U.G. nr. 92/2004, iar documentatia a fost semnatii de persoana care avea atributii stabilite prin lege in acest sens, respectiv conducdtorul Autorititii Nationale a Vamilor. $i intimata Autoritatea Nationali a Vamilor, prin Directia Regional Vamala Brasov, a formulat intdmpinare la data de 3 august 2006, solicitind respingerea recursului ca nefondat. {In motivare, aceasta intimat invocd faptul c& motivul ce vizeaz

S-ar putea să vă placă și