Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Ias, i, Facultatea de Chimie Clasa a VIII-a

Concursul de Chimie Magda PetrovanuEdit, ia a VIII-a, 16 aprilie 2016

Fiecare item are un singur raspuns corect. Varianta:


Se acorda cate 4,5 puncte pentru fiecare raspuns corect, respectiv 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 1 ora. B
1. Seria care cont, ine doar afirmat, ii adevarate referitoare la oxigen (ZO = 8; AO = 16) este:
a. ment, ine viat, a pe pamant; este un gaz ros, u-brun; are puncte de fierbere s, i topire ridicate;
b. nu arde, dar ntret, ine arderea; nu prezinta forme alotrope; da react, ii de combinare endoterme;
c. atomul de oxigen cuprinde n nucleu 8 neutroni s, i 8 electroni; O3 este forma lui alotropica; este lichid;
d. asigura oxidarile lente din organism; ment, ine viat, a pe pamant; se utilizeaza la obt, inerea ot, elurilor.

2. Proprietat, ile s, i volumul gazului ce se degaja prin descompunerea a 150 g carbonat al unui metal divalent ce
cont, ine 48% O sunt:
a. arde, dar nu ntret, ine arderea; Vgaz = 11,2 L; b. arde s, i ntret, ine arderea; Vgaz = 33,6 L;
c. nu arde s, i nu ntret, ine arderea; Vgaz = 33,6 L; d. nu arde s, i nu ntret, ine arderea; Vgaz = 11,2 L.

3. O piesa metalica de fier (AFe = 56) ce cantares, te 7 g se introduce ntr-o solut, ie de HCl (AH = 1; ACl = 35, 5)
de concentrat, ie 10%. S, tiind ca placut, a este confect, ionata din fier impur, iar impuritat, ile nu react, ioneaza cu
HCl, puritatea placut, ei s, i cantitatea de sare ce se obt, ine, s, tiind ca din react, ie au rezultat 2,24 L gaz, sunt:
a. 76,66%; 10,83 g sare; b. 75%; 12,7 g sare; c. 80%; 12,7 g sare; d. 53,33%; 10,83 g sare.

4. S, irul n care sunt enumerate doar proprietat, i chimice ale fierului este:
a. ruginirea; dizolvarea Fe n acid sulfuric diluat;
b. luciul metalic; ruginirea;
c. ductilitatea; dizolvarea Fe in acid sulfuric concentrat la rece;
d. maleabilitatea; arderea fierului.

5. Se da schema de react, ii: 1) a KCl + b; 2) C + b d; 3) NaOH + d e + H2 O;


4) e + H2 SO4 Na2 SO4 + H2 O + d ; 5) KCl + f g + KNO3 .
S, tiind ca substant, a a cont, ine elementele n raportul de masa K : Cl : O = 1,625 : 1,479 : 2, identificat, i
substant, ele corespunzatoare literelor a, b, d, e, f, g s, i precizat, i tipul react, iei 1). Se dau: AO = 16; ACl = 35, 5;
AK = 39.
a. a=KClO3 ; b=K2 O; d=CO; e=NaHCO3 ; f =Ba(NO3 ); g=BaCl2 ; substitut, ie;
b. a=KClO4 ; b=Cl2 ; d=CO; e=Na2 CO3 ; f =AgNO3 ; g=AgBr; combinare;
c. a=KClO3 ; b=O2 ; d=CO2 ; e=Na2 CO3 ; f =AgNO3 ; g=AgCl; descompunere;
d. a=KClO4 ; b=O2 ; d=CO2 ; e=K2 CO3 ; f =AgNO3 ; g=AgCl; descompunere.

6. Care din urmatoarele afirmat, ii nu este adevarata:


a. oxigenul este un gaz mai greu decat aerul s, i permite viat, a subacvatica;
b. CO2 stinge flacara chibritului s, i tulbura apa de var;
c. fierul nu react, ioneaza cu HCl diluat;
d. din react, ia cuprului cu H2 SO4 concentrat, la cald se degaja SO2 , un gaz toxic.

7. Percloratul de amoniu (NH4 ClO4 , AN = 14; AO = 16; AH = 1; ACl = 35, 5) intra n compozit, ia focurilor de
artificii. La us, oara ncalzire, NH4 ClO4 se descompune conform react, iei: 2 NH4 ClO4 Cl2 + N2 + 2 O2 +
4 H2 O(g) , iar ncalzirea puternica poate conduce la explozii. Volumul de gaze care se degaja prin descompu-
nerea a 117,5 g NH4 ClO4 de puritate 75% (Precizare: impuritat, ile nu se descompun), este:
a. 67,2 L amestec de gaze; b. 33,6 mL amestec de gaze;
c. 67,2 mL amestec de gaze; d. 33,6 L amestec de gaze.

8. Se ard 10,17 g dintr-o substant, a organica ce cont, ine 59% C, iar CO2 (AC = 12; AO = 16) rezultat este barbo-
tat n 462,5 g solut, ie de Ca(OH)2 (ACa = 40; AH = 1). S, tiind ca s-a consumat ntreaga cantitate de Ca(OH)2 ,
atunci concentrat, ia procentuala a solut, iei de Ca(OH)2 utilizata s, i masa de precipitat care se obt, ine, sunt:
a. 8% sol. Ca(OH)2 , 45 g CaCO3 ; b. 8% sol. Ca(OH)2 , 50 g CaCO3 ;
c. 10% sol. Ca(OH)2 , 85 g CaCO3 ; d. 9% sol. Ca(OH)2 , 55 g CaCO3 .

pagina 1 din 2
9. Numarul de molecule de hidrogen degajate din react, ia a 10 moli amestec de Al s, i HCl care se gasesc n
raportul molar Al : HCl = 2 : 3 (AAl = 27; AH = 1; ACl = 35, 5; NA = 6,0221023 molecule) este:
a. 1,80661024 molecule H2 ; b. 9,0331023 molecule H2 ;
24
c. 3,613210 molecule H2 ; d. 6,0221023 molecule H2 .

10. Dintre urmatoarele react, ii:

1) Cu + 21 O2 = CuO; 2) BaCl2 + Na2 SO4 = BaSO4 + 2 NaCl; 3) CuCO3 CuO + CO2 ;


4) Na + H2 O = NaOH + 21 H2 ; 5) C + O2 = CO2 ; 6) Ca(OH)2 + H2 SO4 = CaSO4 + 2 H2 O;
7) CaCO3 CaO + CO2 ; 8) CaO + H2 O = Ca(OH)2 ,

sunt numai react, ii de combinare react, iile din s, irul:


a. 2), 4), 6); b. 3), 7), 8); c. 1), 5), 7); d. 1), 5), 8).

11. Cantitatea de fier (AFe = 56) care se obt, ine prin procedeul aluminotermiei din 101,25 g aluminiu (AAl = 27),
de puritate 80% este:
a. 2,5 moli Fe; b. 168 g Fe; c. 4,5 moli Fe; d. 252 g Fe.

12. Numarul de atomi de oxigen necesari pentru arderea a 3,2 g sulf (AS = 32; NA =6,0221023 particule) s, i
numarul de molecule de SO2 ce se obt, in s, tiind ca tot sulful a react, ionat, sunt:
a. 12,0441023 atomi oxigen; 6,0221023 molecule SO2 ; b. 12,0441022 atomi oxigen; 6,0221022 molecule SO2 ;
22 22
c. 6,02210 atomi oxigen; 6,02210 molecule SO2 ; d. 12,0441022 atomi oxigen; 18,0661022 molecule SO2 .

13. S, irul care cont, ine doar afirmat, ii adevarate referitoare la cupru (ZCu = 29; ACu = 64) este:
a. are activitate chimica redusa; react, ioneaza cu HCl diluat; este folosit la obt, inerea aliajelor;
b. react, ioneaza cu HNO3 concentrat; este un metal solid de culoare ros, ie-aramie; are conductibilitate ridicata;
c. se obt, ine din react, ia Fe + CuSO4 ; se utilizeaza n electrotehnica ca izolator; cont, ine n nucleu 35 protoni;
d. cont, ine n nucleu 29 protoni s, i 35 neutroni; are reactivitate chimica ridicata; este un metal casant.

14. React, ia chimica care are loc este:


a. Cu + FeSO4 CuSO4 + Fe; b. Fe + 2 HNO3(concentrat) (la rece) Fe(NO3 )2 + H2 ;
c. Cu + HCl(concentrat) CuCl2 + H2 ; d. Fe + H2 SO4(diluat) FeSO4 + H2 .

15. Cantitatea de produs ce se obt, ine prin arderea fierului (AFe = 56) ntr-o cantitate de oxigen (AO = 16) egala
cu cea folosita la arderea completa a 54 g aluminiu (AAl = 27) este:
a. 0,5 moli produs; b. 1 mol produs; c. 3 moli produs; d. 0,75 moli produs.

16. Seria care cont, ine doar specii izoelectronice este: (ZK = 19; ZMg = 12; ZAr = 18; ZCl = 17; ZS = 16; ZBr = 35;
ZNa = 11; ZAl = 13; ZKr = 36; ZI = 53; ZSr = 38)
a. K+ , Mg2+ , S2 ; b. Ar, Cl , Na+ ; c. Sr2+ , Kr, Br ; d. Al3+ , I , Kr.

17. Volumul de solut, ie de acid sulfuric de concentrat, ie 90% (90% =1,814 g/cm3 , AS = 32; AO = 16; AH = 1) ce
trebuie adaugat peste 2 kg solut, ie acid sulfuric de concentrat, ie 30% pentru a obt, ine o solut, ie de concentrat, ie
50% este:
a. 0,506 cm3 ; b. 0,621 L; c. 0,496 cm3 ; d. 0,551 L.

18. Un amestec cont, ine 0,01 moli Cu (ACu = 64), 100 mmoli Ag (AAg = 108) s, i 0,197 kg Au (AAu = 197). Numarul
total de atomi (NA =6,0221023 ) din amestec este:
a. 66,84421023 atomi; b. 66,0221022 atomi; c. 6,0221023 atomi; d. 66,84421022 atomi.

19. Cantitatea de apa ce trebuie evaporata din 220 g solut, ie de KI (AK = 39; AI = 127) pentru a-i cres, te concentrat, ia
de la 15% la 20% este:
a. 165 g H2 O; b. 75 g H2 O; c. 44 g H2 O; d. 55 g H2 O.

20. Repartit, ia pe straturi a electronilor elementului fer (ZFe = 26) este:


a. K 2 e ; L 10 e ; M 14 e ; b. K 2 e ; L 8 e ; M 16 e ;
c. K 2 e ; L 8 e ; M 14 e ; N 2 e ; d. K 2 e ; L 8 e ; M 15 e ; N 1 e .

Succes!

pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și