Sunteți pe pagina 1din 3

CONCURSUL CHIMEXPERT – EDIŢIA a VI-a

ETAPA II – ZONALĂ 20.02.2010


CLASA a IX-a

1. Despre compusul X2YZ3 se cunosc următoarele: configuraţia electronică a elementului X conţine doar doi
orbitali cu formă sferică;configuraţia electronică a elementului Y, situat în aceeaşi perioadă cu elementul X conţine
3 substraturi ocupate cu acelaşi număr de electroni; substratul 2p al elementului Z este ocupat cu electroni în
proporţie de 66,67 %.Este incorectă afirmaţia: a) compusul X2YZ3 se descompune la temperatură formând 2 oxizi b)
compusul X2YZ3 reacţionează cu HCl cu efervescenţă c) compusul X2Z se formează prin sinteză directă din elemente d)
elementul X se aseamănă pe diagonală cu Mg e) compusul X2YZ3 nu se descompune la temperatură
2. O probă de carbon conţine 43,365 · 1023 protoni. Alegeţi afirmaţia incorectă:
a) proba de carbon conţine 4,3365 · 1024 electroni b) proba de carbon conţine 7,2275 · 1023 atomi de carbon c) izotopul
cu acelaşi număr de protoni şi 5,782 · 1024 neutroni este utilizat în arheologie.
d) izotopul ce conţine acelaşi număr de protoni şi 43,365· 10 23 neutroni este utilizat în arheologie
e) masa probei este 14,4 grame.
3. A. Atomii metalelor cedează electroni cu atât mai uşor cu cât raza atomică este mai mare.
B. Orbitalii unui strat au aceeaşi energie.
C. Cl2 poate dezlocui Br2 şi I2 din combinaţiile acestora fiindcă este gaz, iar Br 2 lichid şi I2 solid.
D. În seria As3-, Se2-, Br-, razele ionice scad deoarece cresc sarcinile nucleare şi forţa de atracţie dintre
electroni şi nucleu.
Sunt corecte afirmaţiile: a)A şi B b)A şi C c)A şi D d)B şi C e)B şi D
4. Elementele următoare sunt aşezate în ordinea crescătoare a razelor atomice în şirul:
a) Li, Mg, Na, Rb, Cs, K, Ca, Be b) Li, Be, Mg, Na, Ca, Rb, K, Cs c) Be, Li, Mg, Na, Ca, K, Rb, Cs
d) Be, Li, Na, Mg, K, Ca, Rb, Cs e) Li, Be, Mg, Na, Ca, K, Rb, Cs
5. Este incorectă afirmaţia: a) Electronii ocupă orbitalii liberi cu cea mai joasă energie. b) Un orbital nu poate fi
ocupat decât de unul sau maximum doi electroni de spin opus, conform regulii lui Hund. c) Orbitalii se completează cu
electroni în ordinea crescătoare energiei lor s, p, d, f d) Orbitalii de acelaşi fel se completează pe rând cu câte un electron şi
apoi cu al doilea, până la ocupare totală.
e) Configuraţia electronică reprezintă structura învelişului electronic al unui element chimic.
6. Îşi pierde mai greu un electron prin ionizare: a) B faţă de Be b) Ar faţă de Cl c) Cr faţă de Mn d) Si
faţă de P e) Ag faţă de Pd
7. Care dintre elementele următoare C, N, Ne, P, Cl, Zn, Ni, Fe, Cr, Co conţin în structura lor subnivele
semiocupate cu electroni?
a) N, P, Cr b) N, P, Ni c) P, Cr, Fe d) Cr, C, Cl e) N, P, Co
8. Se îndepărtează electroni din orbitali d la formarea cationilor:
a) Cu+, Na+, Zn2+ b) Mg2+, K+, Co2+ c) Fe2+, Co2+, Ni2+ d) Co2+, Cr3+, Sc3+ e) Fe3+, Cr3+, Cu2+
9. Ionii care au configuraţii de gaz inert sunt:
a) Sc3+, Fe2+, K+, Co2+, Br- b) Sc3+ , K+, Sr2+, O2-, Br- c) K+, Co2+, Br-, Co3+, Sr2+
d)Br-, Co3+, Sr2+, Zr2+, O2- e) Fe2+, K+, Co2+, Na+, O2-
10. Câte perechi de specii izoelectronice se află în şirul următor:
NO3-, CO, N2, NO2+, N2O, CO32- ? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
11. Ionii de mai jos sunt aranjaţi în ordinea crescătoare a razei ionice, în şirul:
a) P3-, Cl-,S2-, F-, N3-, O2- b) P3-,S2-, Cl-, F-, N3-, O2- c) P3-, S2-, F-, Cl-,N3-, O2- d) F-, O2-, N3-, Cl-, S2-, P3-
e) F-, O2-, P3-, Cl-,S2-, N3-
12. Elementele următoare sunt aşezate în ordinea creşterii electronegativităţii în şirul:
a) F, C, Cl, O, S, N b) C, Cl, O, S, N, F c) C, S, Cl, N, O, F d) S, C, Cl, O, F, N e) N, C, Cl, O, S, F
13. Sunt molecule triatomice liniare:
a) CO2, SO2, H2S, HCN, COS b) COS, CS2, CO2, HCN, BeCl2 c) CS2, C2H2, CO2, BeCl2, HCN
d) Răspunsurile b şi c sunt corecte e) Nici un răspuns nu este corect
14. Molecule nepolare ce conţin legături covalente polare între atomi au:
a) BCl3, CO2, CCl4, SCl4, PF5 b) PF5, SF6, PCl3, CH4, BeCl2 c)SF4, C2H4, CS2, CCl4, XeF4
d) SF6, BCl3, CH4, PF5, XeF4 e) Toate răspunsurile a-d sunt corecte.

1
15. Referitor la moleculele de BF3 şi NF3 este incorectă afirmaţia: a) B este hibridizat sp2, molecula având
structură plană b) N este hibridizat sp3, molecula având o formă piramidală.
c) Polaritatea moleculei de NF3 este mai mare decât a moleculei de BF 3 d) Momentul de dipol al BF3 este mai mare decât
al NF3. e) Unul din vârfurile tetraedrului este ocupat de perechea de electroni neparticipanţi a azotului.
16. Referitor la reţeaua cristalină a CsCl, comparativ cu reţeaua cristalină a NaCl, este adevărată afrmaţia:
a) Numerele de coordinare ale Cs+ şi Cl- în reţea sunt egale cu 6 b) Numerele de coordinare ale Na+ şi Cl- în reţea sunt
egale cu 8 c) În reţeaua CsCl, interacţiunile sunt mai slabe, datorită creşterii distanţei dintre ionii reţelei d) Volumul
ionului Na+ este mai mare decât volumul ionului Cs+
e) Nici un răspuns nu este corect.
17. Combinaţia complexă A conţine ( în procente de masă): 17,27 % Co; 12,31 % N; 3,84% H; 9,36 % O;
10,39% Cl şi 46,83 % Br. Prin tratare cu soluţie de AgNO 3 A formează doar AgBr.O soluţie apoasă din A prezintă o
conductibilitate electrică corespunzătoare la 3 ioni pe moleculă. Formula combinaţiei complexe A este: a)
[Co(NH3)3H2O Cl Br]Br·H2O b) [Co(NH3)3(H2O)2Cl]Br2 c)[Co(NH3)3(H2O)2Br]Cl·Br d)[Co(NH3)3H2OBr2]Cl·H2O
e) nici un răspuns nu e corect.
18. La amestecarea a 200 g soluţie de clorură de sodiu 5,85 % cu 100 g soluţie de clorură de potasiu 7,45 %
şi cu 200 g soluţie HCl 7,30 % se obţine o soluţie în care concentraţia anionului este:
a) 7,1% b) 4,97% c) 0,497% d) 3,55% e) alt număr
19. Numărul de oxidare al fierului în compusul Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O este:
a) -3 b) -2 c) 0 d) +2 e) +3
20. Peste 23,14 grame aliaj pentru bijuterii Au-Cu se toarnă un amestec format din 59 ml soluţie de HNO 3
de concentraţie 63% cu ρ = 1,39 g/cm3 şi 5cm3 soluţie HCl de concentraţie 36,5% cu
ρ = 1,2 g/cm3. a) reacţia este totală b) se degajă 0,22 moli de gaz c) aliajul are 4,09 carate
d) răspunsurile a şi b sunt corecte e) răspunsurile a,b.c sunt corecte
21.Se dau următoarele substanţe: NH3 (1), CH3OH (2), NaHCO3 (3), HCl (4), H2 (5)
Formează legături de hidrogen intermoleculare: a) 1,2,3,4,5 b)1,2,3,4 c)1,2,3 d)1,2 e) 1
22. În molecula formaldehidei, CH2O, raportul: a) electroni neparticipanţi: electroni σ = 2:3
b) electroni neparticipanţi:electroni π = 2:1 c) electroni neparticipanţi: electroni de legătură = 1:2
d) sunt adevărate afirmaţiile b şi c e) toate afirmaţiile sunt adevărate
23. Combinaţia complexă cu formula [Ag(NH3)2]OH are denumirea uzuală:
a) reactiv Bayer b) reactiv Tollens c) reactiv Schweitzer d) reactiv Nessler e) Albastru de Berlin
24. Punctele de fierbere ale substanţelor următoare cresc în ordinea:
a) H2< Ne<CH4<HCl< H2O < HF <NaBr<NaCl<C(diamant)
b) H2< CH4<Ne<HCl<HF<H2O<NaBr<NaCl<C(diamant)
c) H2< Ne<CH4< HCl<HF<H2O< NaCl<NaBr <C(diamant)
d) H2< CH4<Ne< HF<HCl< H2O<NaBr<NaCl<C(diamant)
e) H2< Ne <CH4 <HCl<HF<H2O< NaBr<NaCl<C(diamant)
25. A. Punctul de fierbere al AlF3 este mult mai mic decât al bromurii şi iodurii de aluminiu deoarece masa
moleculară creşte de la fluorură la iodură.
B. punctul de fierbere al AlF3 este mai mare decât al bromurii şi iodurii de aluminiu deoarece AlF 3 posedă reţea
cristalină ionică,pe când celelalte halogenuri formează molecule dimere în stare lichidă şi gazoasă.
C. Punctele de fierbere descresc în seria NaF, NaCl, NaI, deoarece în acelaşi sens creşte electronegativitatea
nemetalului.
D. punctele de fierbere descresc în seria AlF 3, MgF2,NaF în acelaşi sens cu valenţa metalului.
Sunt adevărate afirmaţiile: a) A şi C b) B şi D c) C şi D d) A şi D e) B şi C.
26. Sunt liganzi generatori de câmp puternic:
a) F- b) CN- c) H2O d) corecte a şi b e) corecte b şi c
-3-
27. Se formează ca intermediar un precipitat roşu-portocaliu la prepararea : a) reactivului Nessler b)
reactivului Tollens c) reactivului Schweitzer d)Albastrului de Berlin e) Albastrului de Turnbull.

28. Se introduc 4,6 grame sodiu în 200 g soluţie NaOH cu 80 % O.

2
A. concentraţia procentuală a soluţiei iniţiale de NaOH este 18,2 %.
B. prin adăugarea Na metalic concentraţia procentuală a soluţiei de NaOH scade cu 19,35 %.
C. prin adăugarea Na metalic concentraţia procentuală a soluţiei de NaOH creşte cu 19,35 %.
Sunt adevărate afirmaţiile: a) A b) B c) C d) A şi B e) A şi C
Următoarele 2 teste grilă se rezolvă utilizând figura 1 .
29.O soluţie de acid sulfuric reacţionează în întregime cu 12,8 g cupru. În soluţia de sulfat de cupru formată
se introduc 52,85 ml apă pentru a obţine o soluţie saturată la 70°C.
a) concentraţia procentuală a soluţiei de H 2SO4 utilizată este 78% b) pentru a obţine soluţia de sulfat de cupru saturată la
70°C se dizolvă 50 g piatră vânătă în 53,11 g apă. c) masa cristalohidratului albastru depus prin răcirea soluţiei de CuSO 4
de la 70°C la 45°C este de 20g d) răspunsurile a şi b sunt corecte
e) răspunsurile a,b şi c sunt corecte.
30. 4,726 ml soluţie de HNO3 cu densitatea ρ = 1,71 g/cm3 şi concentraţia 78 % reacţionează cu o soluţie de
KOH stoechiometric necesară pentru a forma o soluţie de KNO 3 saturată la 30°C.
Este falsă afirmaţia: a) Concentraţia procentuală a soluţiei de KNO 3 saturată la 30°C este 31 %.
b) concentraţia procentuală a soluţiei de KOH utilizată este 22,9 % c) se adaugă soluţiei saturate la 30˚C 17,95 g de
KNO3 pentru a forma o soluţie saturată la 65°C d) se adaugă soluţiei saturate la 30˚C
2,5 moli de KNO3 pentru a forma o soluţie saturată la 65°C e) concentraţia procentuală a soluţiei saturate la 65°C este
55,55%.
Figura 1

Mase atomice: H-1, O-16, N-14, C-12, Na-23, Cl-35,5


K-39, Al-27, S-32, Cu-64, Zn-65, Mg-24, Co-59, Br-80,
F-19, Ca-40, Au-197, I-127;
NA=6,022·1023 particule/mol

SUCCES !

Subiecte elaborate de prof. Mirela Stoinel Liceul Teoretic „Traian Lalescu ” Orşova.

S-ar putea să vă placă și