Sunteți pe pagina 1din 1

TNSPECTORATUL $COIAR MTNTSTERUL EDUCATIEI

JUDETEAN CARA$-SEVERIN NATIONALE SI


cERCETARr r $Tl_ltlT! FtcE

Nr. ..../09.01.2017

Citre unitilile de invifimint din judelul Carag-Severin


a
englezd, limba francezd, limba germand moderndl

Pentru o bund organizare si desfigurare a Olimpiadelor de Limbi Moderne, vd rugim sd


respectali anumite elemente de organizare:
1. Realizarea unei seleclii riguroase la nivelul unitdlii de invdtdm6nt, prin respectarea
reg ulamentelor specifice;
2. lnformarea elevilor cu privire la regulamentele specifice gi familiarizarea acestora cu modelele
de subiecte;
3. Alegerea de citre elevi a competitiilor la care sd participe;
CALENDAR:
o Faza pe gcoali: ianuarie 2017
o Fazalocati: LIMBA ENGLEZ A: 25.02.2017
Colegiul Nalional "Mircea Eliade" Regila (liceu)
$coala Gimnaziald Nr. 2 Regila (gimnaziu)
Liceul Teoretic "Tata Oancea" Bocsa
Colegiul Nalional "C.D.Loga" Caransebeg
Liceul Teoretic "General Dragalina" Oravila
Liceul "Hercules" Biile Herculane
Liceul Tehnologic "ClisuLa Dundrii" Moldova Noud
LIM BA FRANC EZA.. 18.02.2017
Liceul de Arte "Sabin Pdula" Regila
Liceul Teoretic "Tata Oancea" Bocsa
Colegiul Nalional "C.D.Loga" Caransebeg
Liceul Teoretic "General Dragalina" Oravila
Liceul "Hercules" Bdile Herculane
Liceul Tehnologic "Clisura Dundrii" Moldova Noui
. Fazajudefeani: 18 MARTIE (proba scrisel -25 MARTIE ( proba orale)
Limba englezi: Colegiul Nalional"Mircea Eliade" Regila (liceu)
$coala GimnazialS Nr. 2 Regila (gimnaziu)
Limba francezd'. Liceul Teoretic "Traian Vuia" Regila
Limba germand: Colegiul Nalional "Diaconovici-Tietz" Regila
Faza nationali: 18-23 aprilie 2017 - Limba germani modernd (.1ud. Neam!)
24-28 aprilie 2017 - Limba englezd (jud. Argeg)
- Limba francezd (jud. Suceava)
Cu aleasi consideratie,

TNSPECTOR $COLAR FENERAL ADJUNGT,


Prof. dr. constantin TNSPECTOR $COLAR,
,N/g*oll=tc,
7- Prof. Claudia ROF

Strada Ateneului Nr. 1, 320112 Str. General Berthe .28-30, Scctor 1

32071.2, RE$ITA - ROMANIA 010168, Bucuregti


T eI 0255 I 21 4238; F ax : 0255 I 21' 60 42 Tel: +40 (0)21 405 s7 06
e-ma il: isjcaras@gmail.com Fax: +40 (0)21 31 0 32 0s
1.17
http://isics.ro www-edu.r<r