Sunteți pe pagina 1din 305
RADU MIHAI PAPAE -_ DEsaku Consti0Crn | Prfaa CUPRINS INTRODUCERE |. FUNDATH SUB ZIDURI A. Funda la construct fra subsel 11). Funda a, Fundati continue din zidérie sub ziduri porcance ‘continu din xidSrie de chrimids, cu Secjiune dreptunghiulard, sub 214 exterior de Garimiga (piangele 14-2) 2(2), Fundasie consinua din zidiele de piatrd nacurals o utd, cu sectiune drepeunghiulard, sub 21d ex terior de cardmiaa (planfele 34-4) 3,3). Fundasie continud dia zdarle de pir natural beucas in elevagle, cu trepte, sub 21d exterior decaramida (plangete S46) . Fundayii continue rigide de beton, sub riduri poreante (4). Fandasie continud rigidly de beton ciclo- pean, cu sectiune drepcunghiular, sub 21d ‘exterior de cAramida (planjele 7+) 2{5). Fundagie contiaud rigida. de beso simp Eu vectiune dreptunghivira, sub id exce= lor de eramiaa (plenjele 9-10) 346). Fundasie continus right, de beton simplu, Eu'sectiune dreptunghiviaed, sub 2d Ince- Flor de edrimigh (plangele 11412) 4(7). Fundatie concinul rigida, de beton simply, In elevasie, cu secslune’ dreprunghiulard fub ald exterior de cAramida (phangele 13-414) S{@). Fundasie continua rigid de beton simply, In elevasie, cu secslune’ drepeunghivierd, tub ald’ Interior de edrimied (plangele 15416) {9}. Fundagie continu rigs, de beton simply fu" ewuiri, sub aid excerior de cardia plargele 2448) sss es = 7(10) Fandage continu rigid, de Beton simp, fa'ovisisy sub tid inerior de ehrdmidd fplampete 19°F 20) 01), Fundagie continu righ, de beton simply fa teapedsaub cdexterlor de cardia (Glangete 222) - 9(12) Fundate continu rigid de beton simple, Eno tteapeh sub id interior de cardia Gpuagcle 3342) 10(13). Fundasie continu igi, de baton simply tN). Ca doud ceepte, sub rid exterior de chri- swan (lagete 28420427) 6 8 8 n 2s 2% 28 4 5 » a 45 “ st 4 7 13 41(14), Fundatie continua righdd, de beton simply, Eu'doud trepte, sub.2id Incerior de clr= tmidd (plansele 28-+ 29) Fundatli continue elasice, de beton semat, sub idurl porence 1(15), Fundasie conciaul elastics, de beron arma Er secpiune dreptunghiulard, sub 2id exte- Flor de chrdmigh (planfele 30431) 2{t6). Fundatie continus elaetid, de beton armat, eusectlone greptunghiularl, sub rid incerior de cardmidi (plargele 324-33) 3(17). Fundasie continu elastic de beton armat Eu pance, sub 3id exterior de. cAramida (uangele 344-35) : 4(28). Fundasle concinua elasticd. de beton armat, Ca"pance, 1ub_2id Interior de cardmida (plangele 36437) (19). Fundasie continu elastica, de beon armat, fub forml de grinds, sub aid exterior de chrdmidd (plansele 38439) 6(20), Fundasie continu elastic, de beton armac, tub forma de grinéa, sub aid Interior de che Famigh (plangele 40-441) A 7(21), Fundaie continut cu bloc de beton simplu ficusines de beton armas, sub aid Incerior Be beton armat (aiefragma) (Glangele 9243) . Fundasit cu descirctri pe reazeme izolate 1(22), Fundasle cu desesredrl pe rerzeme izolate prin grins! fark vote, sub aid exterlor de Cardmidd (plangele 44-445), 2(23). Fundayie cu deschredri pe reszeme Izolate. pringrinai cu vate, sub zid exterior de clea midi (plangele 484-47) = Fundatit denivelace 1(24). Fundagit denivelace, amplasate in teren de fundare denivelat, sub 2idurl de chramidat (Glangele 48449) 2(25). Funda to construcsie nous fra subsol Amplasad lingd 0 constructie exiscenth cl subeol (plangsle 80451) ae 3(26). Grinai de fondasit sub zidurl de umplucurd (plangele S2459) ose ee Fundasitsolictate excentric 1(27). Fundagie continus rigid, de becon simplu, sefionaté excencric, tub zidul de calean al une! construct nol, ridieath ling © con surucjie existenté (plangele 544-55) “ « “ ” n B % ” 2 8s 8s 0 2 ” % *” 102 102 ace intre fundasiile Dpencraevicarea ‘excentrlelagi (plangete 56-457) gi Fundatil prefabricate 1(28). Fundagle sub un ald excerior de eBramids, vealizad din Blocutl marl, prelabrieate din beton greu, precurnate ‘pe fancier (plangete 30459) ens ee BT 2(30). Fundasi Fealizaed din Blocuri mil, din Beton “greu, precurns (plangele 6oF61)) en 3(31), Fundasie sub un FealizatS din cilpipline, cu secjiune tr {oidals, prefabricate din {plangele 62-63) Fundatie sub un 2id Interior de c&ramids, realizath din cilpt cu golurl- cu secqlune trae oldals, prelabricate. din beton simply Gianjete 64 res) 533). Fundasle sub un 2id Interior de e&ramida, realizath din clip cu golurl, cu seeslune tras Berlin pefibricate din beton simp: placa parteruful este inalgath dest futut trotuseulul (plangele 85467) Fundatie sub un 2id exterior de chrSimida, realizatd din eilpi co golur, cu sectiune tra- Jexoldals,prefabricate din. betonarmat (pansele 68-65) ub un zd interior de ebrdmids, prelabrieste pe santier 402) 6034), 7(35). Fundagie sub un 2id incerior de cfrimids, ‘ealizata din tAlpl eu nerve, cu sectiune trapeoidall, prefabricace din beconarmat (Glangele 704-71) 1036), Fundatie sub un xid exterior de chrdmidd, reallzath din bloc de beton simplu gicenturi de becon arma (plangele 72473) 297), Fundayie sub un zid Interior de e&ramida, realizath din bloc de beton simplu gi cencur e Beton armac (plangele 74475). ate to cerenurl Funda peira conserves amp eu eontenel mari z 138). Fundasie cub un 2i¢ exterior de cbrdmids, reallzatd din bloc de beton simplu gh centuri Ge betonarmaciplangele 76477). = Fundasll pentru constructil amplasate In terenuri compresibile 1009), Fundagie sub un 216 Interior Lisimen fundasiel < 1.20 m, i 2.00 m (plangele 78+79) 2(40), Fundasie sub un 2id interior de céramida, Ligimes fundasiel > 1,20 m, iar indlgimes fundayiel < 2,00 m (plansele 80:+81) Fundagie sub un zid interior de cSrimida. Lsimea fundayiel > 1,20 m, iar indlgimes i> 2,00m (plangele 8243) earamids, 3 InAlgimea xa), Fundagit sub riduri desplryicoare neporsance 1(42). Fundatie sub zid interior neportant, Placax suport s pardoreli este ayezatd pe teren 4i- nator (plangele 84 +85) : Fundasie sub 2id ineerior neportant, Placa: supore a pardoselil exxe ayezath pe veren de umplucurd cu grosimes < 40 em (Plangele 86.487) 143) 108 108 108 4 wT 120 2 16 ny ny 2 135 18 a8 1 “7 ur 180 3(44). Fundasie sub 2ld incerior neportant. Placa- Fe a pardosell este ayonsth. pe teren de umplucord. cu grosimen >" 40. em (plangele 824-89) ‘8. Fundofil le construct eu subsol 4 2 Funda continue rigid, de baton simplu, vb deri portance (45), Fundapie continua rigids, de beton simply, cu sectiune dreptunghiulars, sub Un id ‘exterior de chrdmidd (plangele 90-491) 2(46). Fundatie continud rigid&, de beton simply, cu secfiune dreptunghiuiard, sub id Ince: ior de edramias (plangele 934-93) Fundatit continue zidurl portance 147) lstice, de beton armat, sub Fundatie continua elastick, de beton arma, cu sectiune dreprunghiular sub tid exte- tor de chrdmida (plansele 944.95) Fundafle continua elastic de beton armat, cu sectiune dreptunghiulard, sub aid inte: lor de chramidh (plansele 96-497) Fundatie continua elastics, de beton armat, exterior de chrimidi 2148) 3149) 4(50). Fundagle continud elastich, de beton armat, cu" pante, sub 2id interior de caramida (langele 1004101) : Fundatie continu easid, de betonarmat ‘ub zid exterior de che ‘midi (plangete 1024103) Fundasie continua elastic, sub forma de grinds, sub zi Inte ‘Amida (planyele 1044-105) sts) 6183) 7153). Fundasie. pe radier general, sub forma a "dreaptd de beton trmat, ub 8(54). Fundasle pe radier general, sub forma de lack dreaped de becom nemat, cu vute, 8 Riduri portante (plangele 106-+109) 9(55). Fundagle pe radler generat, sub forms de bolsiristurnate de beton armac, co extradosul plan, ‘sub zidurl "portance (plangele 104111) ee Fundatit denivels Te} Fundasie la o construcyle nouk eu subsol, amplasstd lings a. construesie exiatenth (ard subsol (planjele 1124173) 2(57). Fundayit denivelate, (plangele T4115) Fundagi 1158). Fundatie rigidd de beton simplu, sub zid exterior de chrimids, sctlonata excentric In cazul excengel unor inealail subterane (plangele 1164-197), : 2159). Indepartarea fundatiel zidulul exterior de ciramida al_unei conctruesit nel, de con seructla exlstentd, pentru evitaren excen= fet idl pater ie susie in consold (plangele 118-119), 340). Fundatli pe.arce incosrse, din cbrimids pentru desedrearea paral fundatie sli: Slate excentrie (plangele 1204 131) 5 Fundasil pretabricate . . 161) racordate cu trepte Sundae sub un 2id exterior de chrtmids, liaaed din. blocur ‘marl, prlabriete din. Beton. grea, preturnace "pe: sanier (langle Tad aa ee Ben 186 19 102 10 165 168 m 1” ua 0 183 92 195 195 198 201 204 2(62). Fundasie sub un sid interior de edrimida, ith dja blocurl mic, prelabricate din beron grew, preturnace ‘pe sander (plangele 124,125) : 43(63). Fundagle sub un ald excerior de edrémids realizath din cilplpline, cu sectiune trape- Soldals, prefabricave din. Beton simply Ghangele 8364-127) 464), Fundasie sub un 2id incerior de cArémids, ‘ealizath din tipi cu golur, cu secqiune tra- peroldsia, prefabricate din Beton simply Optangele 128-129) S(65). Fundesle sub un 2d exterior de e&ramids, reallzath din epi cu golur, cu secylune tra: peroidal, ‘prefabricate din beton armac (plangele 130131), 6(66). Fundasie sub un 2id interior de chramids, auth din cdlpl eu nervuri, cu sectlune ;pezoldals, prelabricace din beton srmat (angele 133.2138) i pentru conseructil amplasate In cerenuri roporiceloesialde cu deformasit mari 167). Fundasie tub un 2d excerior de cdramids, realist din bloc de becon simpla fl center de beton armat (plangele 13444135) 2{68). Fundasie sub un zd interior de céramids, realizes din bloc de beton simplugi eenturl Aebeton armae planyele 136-4137) 369). Fundasii armace, sub zid excerior 4 sub 2id Interior, din panouri mari, prefabricace din rm armat(plansele 138471394140) 4: Fundayil penteu construcil amplasa compresibile (70). Fundasie sub rid interior de efrdmig8. LA flea fundatici< 1,50 m (plansele 141-4142) 201). Fundatie sub zid interior de ebrdmids. L&- ses fundayiel> 1,50 m (plangele 1434144) i 4H. FUNDATIL SUB STILPL 2. Fonda alate \ 172). Fundasie ried, cu bloc de beton simple Hitalps de lemn, sub atilp de lema (plangele 1454-146) | 273). Fundasle rigidd, cu bloc de beton simplu, | cuzinet de beton arimat sl plack metalics, sub ecilp de metal (plangele 14744148) . . 374). Funéagie rigida, cu bloc de si cuzinet de beton armat, sub stllp de be- ton armas (plangele 1494150) 4(75). Fundasie elastick de beton armat, pris- mmatich, sub slp de becon armat (plangele 151-4152) '5(76). Fundagie elasticd de beton armat, prisma tlek, eu pante, sub stilp de becom armac (plangele 15344154) 6077). Fundatie elastics sub sllp de bbeton armat,in erepce, macmae (planyele 185-4156) 7178). Fundasle-cluperch de beton armat, sub stilp de becon armat (plansele 157-4158) (79). Fundatie elasticd de becon armae, cu plac, soclu fl nervurl perpendiculare pe laturile lic fundaslel, sub stilp de beton armat (plangele 159-4160) Se vor aven ir vedere si ueriele: 1 Ae 2(25) sl 1 Be 207 210 a3 16 29 m m 24 ar 240 240 240 23 246 9 22 ass 258 261 9180) 0.81). Fundatie elasticd de beton arma soclu fl nervurl dlspuse #upa digonslele placl fundasiel, sub’ slip de beton armat (plangele 1614182) Fundatie elasticd de becon arma, cu plach, foclu fl nervuri perpendiculare pe lacerile pldeli fundasiel. qi cispuse dup dagor falele plac. sub ‘seilp de. Beton arma angele 1634164) be, Fundatit continue r 1482) 283). 364) (95) 6). 4487). 7188) 2189) 9190). 1491). Fundasle elastick de beton armas, cv alp continud rectline, sub forma de grindd, Sub un sir de stllpt de" beson “armay plantele 1654-168) Fundasie elascich de beton armat, cu taps continut rectlini, sub forml de grinds, Inelusd in indlgiones dalel, sub un gir de Spl'de Beton srmat (plane 167 +466)» Fundatie elastiek de beton armat, eu cap continud recline, sub forma de grinds cu ute, sub un sir de sup de becon armat (planeta 1691470), Fundasie elacic8 de beton armat, cu lp continua pallgonald, sub formi de grind’y sub un ir de sullpi de beton armat dispusi poligonal (plangele 1714172), Fundasie elatich de beton armat, cu elp continud circulars, sub forml de grinds Sub un sr de sllpi de beton armat dispusi lrealar(plangele 173-4174) as Fundatie eastiea de-beton arma, cu tp! continue incrucijate, sub form de grins, fab. refer de stip! de. beton armat (plangete 175-4176), Fundate elascied de beton armat, cu tp ‘continue Ineruetyate, sub form de grinsi cu vute, sub rages de etlpi ge Beton srmat (puingele 177-4178), Fundatie eastta de beron armat, pe radier general, cu placd masivi de grosime un fermi (4a groasa), sub regen de silph de bbeton armac (plangsle 179+ 180) A de beton armat, pe radier dali roast (plangeu lupered rarturnat) sub regen de spl de beton armat (plangele 181-1182) lek de beton armat, pe radier sublreten de eon armat(piangele 183 184) . Fundasit prefabricace 1 92) Fundagie-pahar. prefabricatd din beton mat, pentea silpl prefabrica din rac (plangele 1854186), Wi, CONSOUIDAR! DE FUNDATH> 1(93). Consolidarea fundasiel prin miriees IXsieil 294), 3095) 4098). ibliogrovie Tundatiel existence, prin turnare de beton pe olasime mal mate (plangele 187+ 188) CConsolidarea fundaslel prin tuprapuneres perce undagia exisvenc& umel cilpt conti- five de beton armat (plangele 189-190) CConsolidares (undasiel prin tatgires bu fundatiel exiscente prin grinzl de beton ar- meat, azezace partial sub en (Giangele 195 $193), ne CConsolideres fundasici prin Wrgires bazeh fandaylel existance prin grinzt fatersle de betom armat (plangele 1934194) 264 cc m0 a0 as am 281 204 td 290 293 296 299 30 302 207 307 a0 3 6 39 166) in care Iuorrile de subzidire constitule tot consoldiri de funda. 5 FUNDATII SUB ZIDURI A. Fundatii la constructii fara subsol a. Fundafii continue din zidarie sub ziduri portante 1(1), Fundatie continua din zidérie de cdrmida, cu sectiune dreptunghiulara, sub zid exterior de caramidé Destinat Fundatia continua din zidérie de eéramidé se fo- loseste numai la constructii realizate in terenurl us- cate, adicé la care nivelul apelor subterane se afla {a cel putin 200 m sub talpa fundatiei si in core fundatile realizote din alte materiale, cum ar fi de pilda cele din beton sou din piatr3, pot fi degradate de catre agentii agresivi din acele soluri Aceasté fundatie nu este insa indicat o se exe- uta in terenurile core prezinté pericole de taséri 2u inegele, Fundatia din 2iddri de cdrdmidé se foloseste lo fara subsol, in general din zidarie portanté de caramida cu maximum P-+2 etgje, pentru prelua- rea si transmiterea la sol a incdrcarilor de pe zidu- rile exterioare. Materiale folosite Pentru realizarea fundatiei se vor folosi céramizi pline, de marcé minimé 100, bine arse, de bund ca- litate, fara concretiuni de var. Mortarul va fi de ciment, de mareé minima M 25. Betonul de egalizare va fi B 25. In loc de beton se poate folosi balast marunt, Dimensionare constructivé La realizarea fundotiei se va tine seama de toate conditille care se cer satisfacute de cétre orice fun- datie, Din punet de vedere constructiv se recomanda insé ca Idjimea minima a acestei fundatii sé fie de doua cdramizi (adicé de 50 cm), iar adincimea ei sé fie de 1,20-1,50 m de la fata solului, pentru fundatille tidurilor exterioare ale constructiilor fara subsol si de 60-80 cm pentru fundatiile zidurilor interioare daca din calcul sau datorité celorlalte conditii legale spe- Sifice acestei determinéri, nu rezulté © adincime mai mare. In ceea ce priveste valoarea minima a tangen- tei unghiului a, sub core se transmit eforturile, aceasta trebule sd fie : tg a > 2, Tehnologia execu Fundatic continué din zidérie de cérémidé cu sectiune dreptunghiuloré de sub zidurile portante ex- terioare de cdrémidé ale constructiilor ard subsol vind maximum P-+2 etaje se asazd pe ® un strat de egalizare gros de 5-10 cm, reclizat din beton B 25, bine nivelat, sou din balast mérunt bine indesat si nivelat, Inainte de punerea lor in operd, ® cérémizile vor fi bine udate, ior ® rosturile zidériei bine umplute cu mortar. La colturile cladiri, la ramificatii, ca si la incrucisdri, @ rindurile orizontale ale fundatillor res- Pective vor fi intrerupte alternativ pentru a se realiza, legatura dintre ele. Pe fata superioard a fundatiei — | (fig. 1.0) 0 cdrel orizontalitate trebuie verificata (sau pe id, in continuarea stratului de seporare, la cel putin 30cm deasupra nivelului trotuarului, ca in fig, 1 b, in cazul parterelor inélfote), © se oplicd un strat de egolizare gros de 1,5~2 cm din mortar de iment * drigcuit si, dupé uscare, ® omorsat cu bitum ‘Biot sou cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF). Pe stratul de egolizare (suport al hidroizolotiel)® se aplicd 6 hidrolzolatie elastica din doud straturi de carton asfaltat (CA400) presarat cu nisip, lipite intre ele, $i do stratul suport, cu bitum topit (numai din loc in loc). In cazul in care placa-suport o pardoselii patte- rulul este indltoté cu cel mult 15 cm deasupro ni- Yelului trotuarului, vor putea fi luate in considerare 41 solutile indicate in fig. 5, b, c. Peste ultimul strat a] hidroizolatici este indicat anu se mai aplica lum top, pentru a preven eventuclaalunecore @ lulu Zidaria peretelui exterior se executé pe * un strat de mortar de ciment (protectia hidroizolatiel), gros de 2-3 em, realizat cu nisip marunt, In locul hidroizola- fie! elostice se poate executs o tencuialé impermea- bila Tot 0 # tencuialé impermeabilé (hidroizolatie +i gida verticala) se aplicd si pe soclul zidului exterior de pe, fundatio pind la cel putin 20 em, deatupra nive- lului trotuarului. Spre interior ® se toarna placa-suport a pardose- Iii parterului, din beton de marcé B 50, pe un ® strat filtrant de pietris, gros de 10-15 cm, pentru ruperea copilaritétii, care este agternut pe sol. Intre placa-su- port si pietris se intinde © un strat de separare din hirtie 125 g/m? sau din carton sau impisliturd bitu- mata, sau folie PVC (agezat in continuarea hidrolzola- tiei orizontole aplicoté pe fundatie), pentru o impie~ dica scurgerea laptelui de ciment din beton. Inainte de turnarea betonului in placa-suport ® se pun, spre zidul exterior, scinduri pe cant ;-dupa intérirea beto- nului din placé, scindurile # se scot si golul ramas in lungul zidului ¢ se umple bine cu mastic de bitum, ‘tumat fierbinte cu eanciocul Tot cu mastic fierbinte de bitum ® se umple si go- lul réimas la exterior intre placa trotvarului si hidro- izolotia tigidé verticala aplicata pe soclu Fig. 1. Fundatie continud din zidérie de c&rémidd, cu secjiune dreptunghivlard, sub zid exterior de cdrd- | midé. Secfiune transversalé : © ~ placa parterulut la nivelul rotuarvil b — placa parterul fndijeto decwupra nivelulsl wotuoruul:.1— feren de, fundore: 2 a Shot de egolzore :3.~ fundotie; 4 ~ stot suport; Groolatie slosicd ofzontela ; 6. sttat de. protetie 7 — zi | Soro IG porter; 8 ~ teneuil® exteroars £9 = hidroizolctie | Ngidé verdeela; 10 — dop de. bium' 1 — esfolt tunat 12'= placa trotuer ; 13 — bolast : 14 ~ ploca suport ¢ pordoseli portefuui: 13 peti; 16 — stot de separore + 17 — umplu fue compactats. 9 FUNDATIE DIN ZIDARIE DE CARAMIDA 0, MOZAICATA, Dem SMORAR 2E POZA MSDe20m 2. BETOV OF EOALIZARE 82545.Don TGFUNDYE BIR, 2.5( 20-200) sau balist marunt T7STRAT FLTRANT, PENTRU AUPERER SINORDAR DE EAL ARE 5085-20, ‘CAPL ARIAT petris) «om chiscuts amorsat cy btum tat RA AoA SUPORT 2504/0 a0% bums 60-30% bers) 1GFISE CARTON ASEALIAT LPM CU AMOROZOLATIE ELASTION ORZONTA ‘au : (ACs cartnatatatsar tun) ZOZOLATE TERMI mace, epe3H6 Sem SWORIAR OE PROTECTE A HOROZOL- DIGANCEOMRE OF LEM’ s2cn Ls Tele2scm i '50-7emipte cu tum 6.20 EXTEROR OF Cini a7 son 22DUSLMEA ONES nagetite 2rd ZTENCULLA EXTEROARAG 25-2¢m ZAPAROOSEALA. FING! eur) BHOROZOLATE. RGIDAISOCLUD4-6em ‘dn garctet Lua 220m ‘200° DE arTuMs2em LPERAZ 35x35 TO.TROTUAR De ASEALT TURNAT.23¢m, PSDB LEV 66.60, parka: 2-3% BETENCLILA WIERIOWA #15-20m MPLACA TROTUAR-A5068-R0.m ZITEREN Oe FUND 12KIRTE MRaFT sats POLE PUC ISBRLAST MARLINS Wem FUNDATIA DIN ZIDARIE DE CARAMIDA NU SE FOLOSESTE iN TERENUR! CU TASARY INECALE 3 3 FUNDATIA. DIN ZIDARIE DE CARAMDA NU SE FOLOSESTE IN TERE- | 2 Tehnologia executiei Fundotio (fig. 2, o) se asazé pe ® un strat de ego- lizare, gros de 5-16 cm, realizat din nisip, balast mé- runt sau beton de marcé B 25. La # realizarea fundatillor din zidarie de piatra natural bruté se vor respecta date regulile speci- fice zidarillor de piatré. Pe fota superioord, orizontalé, @ fundatiei (sau pe id, in continuarea ‘stratului de separare, la cel Putin 30 cm deasupra nivelului trotuarului, ca in fig. 2, b, in cazul parterelor indlfate) * se aplicé un strat de egolizare, gros de 2-4 em, din mortar de ciment © driscuit si, upd uscare # amorsat cu bitum ‘iat sou cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF). Pe stratul de egalizore (suport al hidroizolatiei) # se li- peste cu bitum topit (prin puncte) hidroizolatia elastic In cazul in care placo-suport a pardoselii parte- rului este indljaté cu cel mult 15 cm deasupra ni- velului trotuarului, vor putea fi luate in consideratie 41 solutile indicate in fig. 5,b,« Zidéria peretelui exterior, tenculala impermea- bila (hidroizolojie rigid verticald) de pe soclul 2i- dului exterior ca si placa-suport a pardoselii parte- rului, se vor executa conform tehnologiei expusd an- terior pentru fundatia continua din zidérie de c&rd- Fig. 2. Fundatie continud din ziddrie de piatré naturala bruté, cu sectiune drept- unghivlard, sub zid exterior de card- mid. Sectiune transversalé porter to niveloltotworl 8 = flocs: poversat inslat®deosipra, nivel lr watuoruld 7 teren Ge fondore 12 ” stat de epatzare :'3 — fundote #'~ sot suport: S*"Rarouolope closed orizontald 1 6 ~"atat de protesie 7 = sid exievor lo porter; 8 ~ ten: Cliib erteoard ; 9 — hidrotsolope tigi wer ib: 10 ~ dop de bitum 11 ~ exfat tumat 1 12° plocd wotuors 13. bolas 14 ~ placa Siport™a pordoseli”parteruist15'~ platy: 1a set de soporare 17 ~ umplutura com octets © = placa FUNDATIE SILA DIN ZDARIE DE PIATRA NATURAL BRUTA eg DTENCUALA EXTEROMRA 753m J 2) HOROZOLATE. IGDA sockes7em 3)00P DEBTIUM 42cm Sagess DTROUAREn esta tert «230m | G) PLACA PREFABRCATEsgot eha.o0cn| === ana aa CD MORTAR_M50 #B2cm [see PMRORA PREAERCAA ouen.850 | [Em] OSHA EAE a9 10) FUNDATA BORDURE! 835 -z025cm 4) 2D EXTEROR +m —t {@)TENUALA, NTERORA pc {8 OBLU OE LEAN vecn | eA ms DDQQRQR Pete P77 ONS ‘Now: ‘Varo taoseste a conetnch cr not Fria Arora tse de cet ‘rod nn DOD EH 7 (2)STRAT FLTRANTossm tris ZDMORUR, MSD de pot pete BHORLIOL AE rac ohn a QL FUNDATE ON PARA NTURALA Ba ZIBETON B25 esa bats! em Capone sagiic9 FUNDATIE SIMPLA DIN ZDARE. DE PIATRA HATURALA BRUTA 3(3). Fundatie continua din zidarie de piatra naturalé bruta, in elevatie, cu trepte, sub zid exterior de carémida Destinatie Ca 51 fundatia cu sectiune dreptunghiulars, fun- datia continua din ziddrie de piatré naturalé-bruts, in elevatie, cu trepte, este indicata pentru construc tile cu structura de rezistenta din zidarie portanté si vind maximum P-+2 etaje, pentru preluareo si trans- mniterea la sol a incarcérilor de pe zidurile exterioare. Necesitateo realizarii in trepte este impusd de pre- Iuarea incdredrilor constructiei atunci cind latimea talpii fundotiei rezulté mai mare decit latimea zidu- lui, pe care il susfine, cu 35-45 cm de fiecare parte © acestuia, Folosirea acestei fundatii este ins& conditionaté 44 de existenta in apropierea santierului a unei surse de procurare a pietrei, pentru ca aceasta s poaté ‘obfinuta in conditii economice. Fundatia din zidarie de piatré naturalé bruta, in elevotie, cu trepte, nu ‘este indicata atunci cind terenul in care este ampla- sat prezinté pericol de tasari mari sau inegale. Materiale folosite Pentru realizarea fundatiei se vor folosi aceleasi materiale ca in cazul precedent, Dimensionare constructivé La realizarea fundatiei se va tine seama de toate conditiile care se cer satisfécute de catre orice fun- dajie. Din punct de vedere constructiv se recomanda ins co latimea minima a acestei fundatii sé fie de = 110-140 em pentru sustinerea zidurilor exterioare cle constructiilor f8ra subsol. Latimea soclulul in ele- Yatie se recomandé a fi de ~: 50-60 cm, iar litimea treptelor de 15-20 cm. Indltimea treptelor fundatiei este indicat a fi cuprinsé intre 40 si 60 cm. Adincimea de lo fata solului, pentru fundotiile de piatré. notu- rald-bruté ce sustin ziduri exterioare la constructii fara subsol, va depasi cu cel putin 20cm adincimea minima de inghet, tinind desigur seama si de toate celelalte conditii care trebuie avute in vedere la stabilirea co- tei de fundore. Valoarea minima a unghiului a sub core se transmit eforturile trebuie sd fie tg x > 2. Tehnologia o> cutie: Fundatio continua din zidarie de piatré naturalé elevatie, cu trepte, de sub zidurile exterioare de cérdmida ale constructilor f6ré subsol (fig. 3) se a5028 pe un ® strat de egalizare gros de 5-10 cm, realizat din nisip, balast marunt sau beton de marcé B25, inainte de punerea in operd pietrele se curdté de impuritsti aderente, se stirbesc usor cu ciocanul de aventualele ciocurl 41 se uda cu aps. # Pictrele se osaz8 cu ming, astfel incit sé nu vind in atingere una cu alta, Pietrele din rindul urmator se asoz8 pe un pat de mortar gros de 2-3 cm. Rosturile verticale vor fi alternate (tesute); ele nu vor depasi grosimea de 25 Re 2-3 em gi se vor umple bine cu mortar indesat cu nnistria. Golurile mai marl dintre pietre se vor umple cu mortar in care se vor indesa pictre mai mici. Dupa © executarea télpii fundatiei © se monteaza panouri de cofraj laterale pentru realizarea treptei si dupa in térirea acesteia * se monteazé panourile laterale pen- rea soclului in elevatie. fe executé 0 umpluturé bine n spotile dintre fundatie gi pe~ rei sdpaturi. Lo colfurile clédiri, precum si la i erucigiri $i romificatii rindurile orizontole de piatré se vor intrerupe alternativ realizind ostfel legarea lor pe cele dous directii. La realizarea fundatiilor din zi- datie de piatra naturalé bruta se vor respecta de ase- menea toate celelalte reguli specifice zidariilor de pia #8. © Pe fata superioard orizontalé a fundatiei se aplicé un strat de egalizare gros de 2-4 cm din mortar de ciment # drigcuit si, dupé uscare, @ amor- sat cu bitum Pe stratul de egalizare (suport al hidroizolatiei) * se lipeste cu bitum topit (prin puncte) hidroizolatia elasticd oledtuit’ din doud straturi de carton asfaltat (CA400) presérat cu nisip. Stroturile de carton asfal- tat se lipese intre ele, tot din loc in loc, cu bitum topit (mastic bituminos). Peste ultimul strat al hidro: izolatiei este indicat a nu se mai oplica bitum topit Pentru a preveni eventuala alunecare a zidului Zidériaperetelui exterior se executé pe ® un strat de mortar de ciment (protectia hidroizolatisi). In locul hidroizolatiei elastice se poate executa © tencuialé impermeabilé. Tot * 0 tencuiala imper- meobild (hidroizolatie rigidé verticald) se aplica $i pe soclul zidului exterior de pe fundatie pind Ia cel putin 30 cm deasupra nivelului trotuarului Spre interior * se toarnd placa-suport 9 pardo- selii parterului, conform tehnologie! expusd anterior Pentru fundatia continua din zidérie de cérémidé. @ 3. Fundajie continud din zidérie de piatré natu: ralé bruté, in elevatie, cu trepte, sub zid exterior de Cardmida. Secjiune transversalé 1 = teren de fundore ; 2 — strat de egalizare ; 3 ~ fundotie 4 Seely )5 ~ strat suport : 6 — hidratolatie. lastca orto tata 77° stat de protecie 8 ~ xd exterior lo porter 9 culelé exteroard : 10°=' dop de bitum 11 — osfoit tural lacs. totuor: 13 — bolast; 14 ~ placa suport a. pal Porteuis': 13 — pietiy: 16 — sot” de” seporare 7 mpluturs compactots FUNDATIE SIMPLA DIN ZIDARIE DE PIATRA NATURALA BRUTA in ELEVATIE, CU TREPTE, SUB UN ZID EXTERIOR BsTRat MBs Te CRD) 3 cm eRe a 24 Benz omgers Pee @ a ane FUNDATIE SIMPLA DIN ZIDARIE DE PIATRA NATURALA _ BRUTA 3 IN ELEVATIE CU TREPTE, SUB UN ZID EXTERIOR 2 RD aacast ama 460 QB sat wtogtge” be Extasy y+ Bem ficm POROASA, MEU, CU ARE @ocwn ce tomsse om b. Fundatit continue rigide de beton, sub ziduri portante 1(4). Fundotie continua rigid’, de beton ciclopean, cu sectiune dreptunghiulara, sub zid exterior de cérémica Destinatie Fundatia continua rigidé de beton ciclopean, cu sectiune dreptunghiularé este indicaté pentru prelua- fea si transmiterea Ia sol incarcarilor de pe zidurile portante exterioare, in special la constructille cu ma- kim P++4 etaje. Aceastd solutie conduce in mod ne- mnijlocit la reducerea consumului de ciment si ca atare ia prefului de cost, obfinindu-se o economie ping fi fob, din masa de beton. Fundatia cu secjiune dreptunghiulara se executd jn general atunci cind létimea talpii de fundatie nu depdseste 1,00 m. Fundajia din beton ciclopean nu este insd indicata atunci cind urmeaz6 a fi realizata in terenuri ce prezinté pericol de tasari mari sau inegale. Materiale folosite Pentru realizarea fundatiei se foloseste beton de marcé B 50, realizat cu ciment P 400 sau cu ciment metalurgic M 400 atunci cind in terenul respectiv existé pericolul ca asupra fundatillor sa actioneze ape ‘agresive, Dacé fundatille urmeazd a fi amplasate in terenuri umede, se va folosi la realizorea betonului ciment cu tras. Dozajul de ciment va fi de 280 350 kg ‘ciment/m? beton. In beton se vor adauga bolovani de fur plata ruts sau spartur din fundett-demolate Dimensionare constructiva: core nu exist’ alte date rezultind din care trebuie satisfécute de catre ori fundati punct de vedere constructiv I nim& a fundatiei continue rigide de beton ciclopean va fi cu 10-20 em mai mare decit a zidului pe care ine, respectiv 50-60 cm sub zidurile de 0 cara- si jumétate si de minimum 50 cm sub cele de © cdramidé. Adincimea cotei de fundare vo rezulta din corelarea tuturor problemelor specifice care se cer sotisfécute. In pri codincimea fundatiel va fi de 4,00-1,20 m sub fata terenului de fundore, pentru fundotiile destinate sustinerii zidurilor exterioare ale constructiilor f6rd subsol si de 60-80 cm pentru cele care sustin zidurile interioare. Tehnologia executi Fundatia (fig. 4, a) se realizeazé in modul_urma- tor: in sanful de fundare ® se toama succesiv un prim strat de beton gros de ~ 25 om, @ indesat bine cu maiul apoi se toarné straturi de ~ 20-30 cm grosime beton, in care * se inglobecza bolovani de ru, plata ruta ‘sou sparturi din fundatii demolate, in proportie de pind la 30% ; . ‘Agregatele mari vor fi astfel inglobate in masa de beton incit sa nu vind in contact direct unele cu altele ci la 0 distanté de ~ 20 cm. Ultimul strat de beton, care acoperd pietrele inglobate, trebuie s& aibé © grosime de minimum 20 cm. Pe fata superioard, orizontald, a fundatiei (sou pe zid, in continuarea ‘stratului de separare, la cel putin 30 cm deasupra nivelului trotuarulul, ea in fig. 4, b, in cozul parterelor indltate) ¢ se aplica un strat de egalizare, gros de 24 cm, din mortar de ci ment ® driscuit si, dupa uscare, * amorsat. Pe stratul de egalizare (suport al hidroizolatiei) © se lipeste cu bitum topit (prin puncte) hidroizolatia elastica con- form tehnologiei expuse. In cazul in care placa-suport a pardoselii parte- rului este indlfata cu cel mult 15 cm deasupra nive- lului trotuarului, vor putea fi luate in consideratie $i solutiile indicate in fig. 5 b, c. Peste ultimul strot al hidroizolatiei este indicat a'nu se aplica bitum topit Pentru preveni eventuala clunecare a zidulul Zidéria peretelui exterior se executd pe ® un strat de mortar de ciment (protectia hidroizolatiel), gros di 2-3 cm realizat cu nisip marunt. In locul hidroizolati elastice se poote executa o tencuialé impermeabild. Tot 0 tencuialé impermeabilé (hidroizolatie ri- gida verticala) se aplicd $i pe soclul zidului exterior de pe fundatie pind la cel putin 30 cm deasupra ni- velului trotuarul Spre interior ® se toarnd placa-suport a pardo- selii parterulul, conform tehnologiei expusé anterior Pentru fundatia continua din zidarie de cérémida. Fig. 4. Fundatie continua rigidd, de beton ciclopean, cu secjiune dreptunghivlaré, sub zid exterior de c&rémid&. Sectiune transversalé ‘© ~ placa porteruui le nvelul trotuoruul : b ~ plo a poseruiut insltatd deasupra,nivelull totus 182? teren de fundore ;2~ fundetie : 3 — strat suport; 4 hidroizclofie clastic® orizontal Flat de protectie ; 6 — 2id exterior la. porter: 7 — Nencuiald exteroor’ ; 8 — hidroizolatie rigidd teicola : 9 ~ dop de bitum : 10 ~ osfalt tumat 11 place trotuer 1 12 — baiast; 13 ~ placa su- porte’ pordoteli parterulul; 14 ~ pier 19 — strat Ge seperare | 16 — umpluturé compactats sc aiteamihale 2 4 . 5 FUNDATIE DIN BETON CICLOPIAN 5 SUB ZID EXTERIOR NOTA: SFUNDATILE DIN BETON CILOPIAN SE FOLOSESC LA CONSTRUCTII FARA SUBSOL NU SE FOLOSESC IN TERENURI CU TASARI MARI SAU NEGALE IN MASA BETONULU. SE INGLOBEAZA MAKMUM 30% BOLOVAN! OE Alu, PIATRA BRUTA SAU SPARTURA DE FUNDATI IN BETON 8 50, STRATUR! DE GRCA 30cm © Furosre on set0n cooousl es ® rest we eoarcase sl © vorovouste Roos a a ee oP be ‘amu a2 @ HOROSLITE-» smc cigs eee ®© WoRTAR M50 ce oxt g morte @® zo exreH0R om onotase TROTUAR ov asmar tuewte2-dom, TA STARE Be © Strat “Furrant (Perris) @ MORTAR M 50252 Ou @ wast win os Re : PLACA SUPORT 8 50 J @ Funan powourer a 35 © ane O¢ @ soroue’ pperraacns PEL POMS oS @ we CAROSABL © Paroostack "Fre GB) HCUALA exTeROARA B12 FS, EPR wie are @® vew v€ LEW wen @® tencuad nreRoana Seriis: ao. a 29 FUNDATIE DIN BETON CICLOPIAN 3 SUB ZID EXTERIOR ‘i BETON CICLOPAN QOrvone w 8 0 Om BD) HDAOZOL 2 sre chy Si) Cee SP SIRCUs ana @ Orie @ TENCUALA EXTEROARA i n NOTA: @FUNDATILE DIN BETON CKCLOPUN SE FOLOSESG| LA CONSTRUCTII FARA SUBSOL NU SE FOLOSESC NN TERENURI CU TASARL MAR SAU : 4N MASA BETONULUT SE iNcLOBEAZA MAXMUM 30% BOLOWAM DE RU, PIATRA BRUTA sau SPARTURA DE FUNDATI’ IN BETON B50, STRATURI OE CIRCA 30cm 2(5). Fundatie continua ri de beton simplu, cu sectiune dreptunghiularé, sub zid exterior de cérémid& Dest Fundatia se foloseste pentru preluarea si fransmiterea la sol a incdrcérilor de pe zidurile exterioare ole constructillor fd subsol care ou struc- tura de rezistenté cu ziduri portante realizate din 2i- darie sou din beton. Este fundajia cea mai utilizoté la reolizarea constructillor de cladiri, Ea se executd, general atunci cind ldtimea talpii fundatiei nu de- paseste 1,00 m. Placa-suport a pardoselii porterului se considerd a fi la aceeasi cotd cu cea a trotuarulul Atunci cind placa-suport se aflé insé deasupra cotei trotuarului, cu maximum 15 cm, cleétuirea fundati vo fi cea din fig. 5, , c. Materiale folosite Pentru realizarea fundatiei se foloseste, in ge- neral, beton simplu de marcé B 50 executat cu ci- urmeaza a fi amplasaté in soluri cu ape agresive, se foloseste un beton cu ciment metalurgic M400, iar pentru fundatiile ampla- in teren umed se foloseste beton cu ciment cu tras, Dozojul de ciment va fi de 280-350 kg ciment/m? et0n. Dimensionare constructivé La realizarea fundatiei se va fine seama de toate conditlle cerute tuturor fundatilor. Latimea funda- tied se stabileste printro relatie intre latimea zidul indltimea fundatiei si unghiul « de repartizare a sar- cinilor si anume: b-

S-ar putea să vă placă și