Sunteți pe pagina 1din 15

TEMATICA-PROCEDEE SI TEHNICI DE CONTROL FINANCIAR

a)-CECAR-Organizare,personal,conducere
CECAR,e pers. Jur. de utilitate publica si autonoma,din care fac parte-expertii contabili si contabilii
autorizati CECAR,prin delegatia primita,din partea autoritatii publice,acorda si retrage dreptul de
execercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat,si rae dreptul sa controleze competenta si
moralitatea membrilor sai.CECAR,isi desfaoara activitatea cf unui regulament,de organizare si
functionare,aprobat prin Hotarirea Consiliului Superior alCECAR,nr 1/23.10.1995,republicat,cf.-H.C.S-
CECAR,nr 00/36/2000,In MOF nr 153/28.03.2001.Profesia de contabil si sfera sa de activitate :
In sensul larg,-aceasta profesie,include toti specialistii de formatie ec.a caror activitati se circumscriu integral/
preponderent domeniului contabilitatii aplicate.In sens restrins,-aceasta profesie,vizeaza numai profesionaistii
consacrati si atestati public de autoritatile administrative sau instante profesionale oficiale,care efectueaza
activitati de control si certificare a contrurilor contabile utilizate ca proba in justitie.Intr-o econcomie de
piata,profesia de contabil prezinta mai multe trepte de pregatire si competenta :-contabil ;-contabil autorizat ;-
expert contabil Necesitate :-controlul informatiei economice :
1.contabilitatea se tine de persoane autorizate,economice autorizate in 2 variante:
-compartiment distinct ;
-persoane juridice aitorizate sau persoane fizice-contabil autorizat,expert contabil
2.cel putin unul din cenzorii s.c.trebuie sa fie expert contab./contab. autorizat cu studii superioare
3.pe parcursul controlului-pot fi asistati de un consilier-contabil autorizat/expert contabil
Corpul expertilor contabili si contabililor autorizati-atributii de organizare:
-corpul este pesoana juridica de utilitate publica si autonoma cu sediul in
Bucuresti si filiale judetene fara personalitate juridica,si are ca atributii :
-organizaeaza examenele ptr dobindirea caliatatii de expert contabil si contabilautorizat ;
-organizeaza evidenta expertului contabil,a contabilului autorizat si a societatilor comerciale de profil,prin
inscrieirea acestora in tabloul corpului ;
-elaboreaza si pubilca normele privind activitatea profesioanala si conduita etica a EC si CA, ghidurile
profesionale in domeniul financiar-contabil;
-elaboreaza in colaborare cu institutiile statului guvernamentale si neguvernamentale standardele privind
evaluarea societatilor comerciale si a activitatilor acestora
-sprijina formarea si perfectionarea profeionala a EC si CA prin programe anuale de pregatire continua
organizate in diverse forme,astfel incat la acestea sa aiba acces toti membrii;
-apara prestigiul si independenta profesioanala a membrilor sai,in raport cu autoritatile publice, organisme
specializate , precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate;-asigura buna desfasurare
a activitatii EC si CA
-editeaza publicatii de specialitate
-colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din alte tari
Organizare : pe doua sectiuni :-sectiunea expert contabil si -sectiunea
contabil autorizat.CECAR are filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si in mun.Buc.
Este organizat incat sa-si poata indeplini atributiunile de organism de autoregelementare.
Organe de decizie Organe de executie
Sectiuni, comisii si departamente
Conferinta Nationala Secretariatul general la nivel central
Consiliul Superior Sectoare Biroul Permanent
Presedintele Corpului Sectiuni Adunarea Generala
Directorul filialei Consiliul filialei la nivel teritorial
Biroul Permanent Presedintele filialei
Departamente in cadrul Consiliului superior :-departamentul standarde,metodologii si publicatii ;-depart. de
cooperare ;-departamentul de control alprofesiei.Functia administrativa a Consiliului superior,e asig de
SecretariatulGeneral al Corpului.S.F:-taxe de inscriere la examene ;-taxa de inscriere in evidenta,in cadrul
tabloului corpului ;-cotizatiile membrilor stab. pe transe de venituri ;-comercializarea publicatiilor proprii ;-
donatii ;-venituri ale filialelor.Organele de conducere :-Conferinta Nationala ;-Consiliul Superior ;-Biroul
Permanent al Consiliului Superior
a.-Conferinta Nationala-are in componenta,membrii Consiliului Superior,membrii
Consiliului filialelor,cite un reprezentant la 50 membrii,care are ca atributii :
*aproba regulamentul de organizare si functionare si Codul privind etica profe
sionala,avizate de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Justitiei
*aproba bugetul si bilantul contabil :
*aproba sistemul de salarizare ptr conducere
*alege si revoca membrii Consiliului superior.
Atributiile Conferintei Nationale a CECCAR,sint :
a) Stab. directiile de baza pentru organizarea bunei exercitari a profesiei de EC si CA
b) Aproba ROF al Corpului, modificarile si completarile acestuia, avizate de MF si
MJ, precum si Codul privind conduita etica si profesionala a EC si CA
c) Aproba BVC si bilantul contabil al CECCAR;
d) Aproba sistemul de salarizare pentru conducerea CECCAR si a filialelor acstuia,
precum si pentru aparatul propriu al acestora;
e) Alege si revoca membrii Consiliului Superior al CECCAR si ai Comisiei de
cenzori ai acesteia;
f) Analizeaza activitatea desfasurata de Consiliul Superior si de consiliile filialelor
CECCAR si dispune masurile necesare;
g) Hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului Superior si ai
Consiliilor filialelor CECCAR in conformitate cu prevederile art.16, la propunerea
comisiei superioare de disciplina; contestarea sanctiunilor hotarate
h) de Conferinta Nationala poate fi facuta la sectia contencios administrativ a Curtii
de Apel in termen de 30 de zile de la data instiintarii oficiale. Hotararile Curtii de
Apel sunt definitive;
i) Aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior si consiliile filialelor;
j) Alege si revoca presedintele si doi membrii ai Comisiei superioare de disciplina;
k) Indeplineste orice alte atributii prevazute de OG 65/1994
Atributiunile Consiliului Superior al CECCAR- sunt:
a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestia
sunt alesi dintre experti contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati;
b) asigura elaborarea si completarea ROF a Corpului , solicitand avize MF si MJ
c) asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a
EC si CA
d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului
e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de EC si CA
f) vegheaza ca Regulamentul privind dobandirea calitatii de EC si CA sa fie strict
aplicat;
g) asigura coordonarea activitatii consiliilor filialelor;stabileste metodologia de
elaborare a BVC al Corpului;
h) aproba statele de functii ale Corpului si filialelor;
i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari
destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila sai in diverse grupe de
lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea
acestora;
j) decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotararilor
luate de Comisia Superioara de disciplina;
k) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si
verigilor organizatorice ale Corpului;
l) ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de
acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului
profesional de catre toti membrii Corpului
m) indeplineste alte atributiuni prevazute de lege, ROF si hotararile Conferintei
Nationale a EC si CA;
n) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului
o) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de EC si CA
p) vegheaza ca Regulamentul privind dobandirea calitatii de EC si CA sa fie strict
aplicat;
Atributiunile presedintelui CECCAR- sunt :
a) asigura executarea hotararilor Consiliului Superior si ale deciziilor Biroului
Permanent si coordoneaza activitatea curenta a Corpului
b) convoaca si conduce sedintele Cosniliului Superior si Biroului Permanent;
c) conduce si coordoneaza dezbaterile potrivit conditiilor prevazute in anexa 3 la
Regulament
d)Prezinta anual Cosniliului Superior, spre aprobare, proiectul de buget pentru
exercitiul viitor;
e)aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor in cadrul bugetului aprobat de
Conferinta Nationala;
f)Prezinta bilantul contabil spre adoptare , Consiliului Superior si spre aprobare
Conferintei Nationale;
g)numeste si revoca , cu respectarea statelor de functiuni aprobate de Consiliul
Superior, personalul propriu al Corpului si ii stabileste salariile, cu aprobarea Biroului
Permanent;
h) indeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta Nationala, Consiliul
Superior si Biroul Permanent.
Organele cu atributii de control in cadrul CECCAR la nivel central si teritorial sunt
1-La nivel central-Conferinta Nationala este organul de conducere si control al Corpului-
Cenzorii controleaza respectarea conditiilor privind convocarea Conferintei Nationale
2-La nivel teritorial- Controlul activitatii filialei se exercita de catre cenzori
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere
sunt :
-La nivel central-Comisia superioara de disciplina
-La nivel teritorial-Comisia de disciplina de pe langa Consiliul filialei
Atributiile Comisiilor de disciplina de pe langa filialele Corpului si ale Comisiei Superioare
de disciplina- sunt :
1. Comisia de disciplina de pe langa filiale
Are competenta sa anctioneze abaterile disciplinare savarsite de catre EC si CA , membrii ai
filialei cu domiciliul in raza teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au fost savarsite in raza
teritoriala a altei filiale;
2. Comisia Superioara de disciplina
a) Analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si
profesionala ale membrilor Consiliului Superior si ai consiliilor
filialelor(inclusiv ale presedintilor acestora), facand daca este cazul ,
propuneri de sanctionare Conferintei Nationale.
b) Solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si
profesionala a persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul
de a exercita profesia de EC sau CA in Romania si aplica , dupa caz,
sanctiunile prevazute la art.16 din OG nr.65/94;
c) Aplica sanctiunea- interzicerea dreptului de a exercita profesia de EC sau
CA membrilor Corpului care au savarsit abateri grave, prevazute la pct.
125 din ROF
d) Solutioneaza contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare
pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor, sau Comisiei
Superioare de Disciplina.
Comisia de disciplina a unei filiale CECCAR functioneaza,dupa cum urmeaza :
-Este un organ ales de Adunarea Generala a filialei cu atributiuni de investigare,
judecare si trage la raspundere;
Comisiile de disciplina judeca abaterile disciplinare constand in fapte sau omisiuni
savarsite de membrii Corpului prin nerespectarea obligatiilor ce
le revin si a normelor de conduita etica si profesionala prevazute in OG 65/94;
Comisiile de disciplina , din punct de vedere al profilului activitatii si al
procedurilor folosite, sunt asimilabile cu instantele de judecata si ca urmare, acestea
judeca si hotarasc pe baza probelor depuse de cei interesati sau abilitati , ori adminsitrate
de comisiile de disciplina.
Raportorul desemnat de presedintele comisiei de disciplina analizeaza dosarul
cauzei si, daca este cazul convoaca la sediul Comisiei pe reclamant, parat si martori pentru
clarificarea tuturor aspectelor din reclamatie si probe.
Raportorul va proceda in asa fel incat sa fie complet edificat asupra realitatii in
cazua respectiva.
Dupa depunerea raportului , presedintele comisiei de disciplina fixeaza termenul de
judecata, dispune citarea partilor si stabileste completul de judecata in vederea judecraii
cauzei;
b)- Regulament de functionare,atributii : Regulamentul de organizare si functionare,a
Corpului,este aprobat prin Hotarirea Consiliului Superior alCECAR,nr 1/23.10.1995,republicat,cf.-H.C.S-
CECAR,nr 00/36/2000,In MOF nr 153/28.03.2001.Conform acestui regulamentCorpul,este persoana
juridica de utilitate publica si autonoma,din care fac parte-expertii contabili si contabilii autorizati
Corpul,prin delegatia primita,din partea autoritatii publice,acorda si retrage dreptul de execercitare a
profesiei de expert contabil si de contabil autorizat,si rae dreptul sa controleze competenta si moralitatea
membrilor sai.Membrii Corpului,potrivit actului normativ de infiintare,isi aleg organele de conducere,
Care sa ii reprezinte in fata autoritatilor publice,precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din
tara si strainatate. Regulamentul e arpobat de Conferinta Nationala,a CECAR,cu avizul M.F.P.si Ministerului
Justitiei.Orice modificare si/sau completarea a regulamentului de organizare si functionare,se face numai in
limita reglementarilor lrgale si prin aceeasi procedura de aprobare si avizare.
Atributiile Corpului :
*-organizeaza examenul de admitere,efectuarea stagiului,si sustinerea examenului de aptitudini ;
*-elaboreaza si publica normele privind activitatea prefesionala ;
*-organizeaza evidenta expertilor contabili ;
*-apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai ;
*-sprijina formarea si perferctionarea profesionala a expertilor contabili,prin programe de pregatire ;
*-editeaza publicatii de specialitate ;
Atributiile sectiunilor se stabilesc prin norme,aprob ate de Cons.Superior al Corpului,siConstau in :
&-tin evidenta persoanelor care au promovat examenul de admitere si se afla in perioada
de stagiu ;
&-organizeaza activitatea de stagiu ;
&-asigura respectarea normelor legale de catre experti ;
&-colaboreaza la elaborarea planului tematic al revistei corpului ;
&-urmaresc modul de acordare a vizei anuale ptr exercitarea profesiei ;
Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat,este aprobat prin H.G. nr
562/2000Acest regulament,prevede ca accesul la profesia de expert conatbil,si de contabil autorizat,se face
pe baza examen de admitere,prin efctuarea unui stagiu de 3 ani si prin susutinerea unui examen de aptitudini
la terminarea stagiului.Programele de examen de admitere ptr accesul la profesia de expert contabil si de
contabil autorizat,precum si reglemntarile privind stagiul si examenul de aptitudini se elaboreazaDe Corp,cu
avizul MF,si se aproba de C.S. al Corepului,urmarindu-se armonizarea directivelor europene in domeniu.
c)- Structura organizatorica a CECAR
Structura organizatorica (organigrama )unei filiale a CECCAR este stabilita in functie de
gradul(categoria) acesteia, existand urmatoarele grade( categorii):
-Ctg.0- peste 3.000 membrii ;-Ctg.I- peste 600 membrii ;
-Ctg.II- intre 301- 600 membrii ;-Ctg.III-intre 101- 300 membrii ;
-Ctg.IV- pana la 100 membrii ;
Organigrama cea mai completa
Adunarea Auditor
Generala statutar

Comisia Consiliul Reprezentantul MF


de arbitraj Comisia de disciplina
Organe
Comisia de apel
alese Biroul Permanent
Sectiunea Presedinte Sectiunea
Experti c. contabili autoriz.
Director executiv
Sector evid. Sector Sector dezvol- Sector etica Birou Birou
Organe organiz tare prof. si respectare adminis de
norme trativ executie
Tablou.. stagiu control
expertize continua
contabile
Juramantul pe care un membru il depune la inscrierea in tabloul Corpului
Se refera la:
- aplicarea corect si fara partinire a legilor tarii;
- respectarea Regulamentului CECCAR privind conduita etica si profesionala a
EC si CA;
- pastrarea secretului profesional;
- ducerea la indeplinire cu constiinciozitate a indatoririlor ce ii revin in calitate de
EC sau CA;
Pe linga C.S,functioneaza Comisia Superioara de disciplina,formata din ;-5 membrii titulari+5 suplenati ;-
presedinte ;-expert contabil +2 membrii desemnati
de CS ;
*-2 membrii desemnati de MF
La filiale-organele de conducere :Adinarea generala a filialei,Consiliul Filialei
Si Biroul Permanent.Reprezentantii MF-pe linga CS si consiliul ilialelor,functio
Neaza cite un reprezentant al MF,care urmareste ca hotaririle si masurile luate de Corp si de filiale,sa
respecte intocmai reglementarile in viguare.
Obligatii :-asista la Conferinta Nationala si sedintele CS ;-sesizeaza MF ori de
Cite Ori hotaririle corpului contravin reglementarilor legale.
-Atributiile reprezentantului Ministerului Finantelor Publice pe langa Consiliile
filialelor,cf -OG 65/94-art.39 :
a) participa la lucrarile Adunarii generale , ale Consiliului filialei, ale Biroului
Permanent si ale Comisiei de disciplina, fara drept de vot;
b) sesizeaza CECCAR cu privire la aprobarea sau refuzul de inscriere in evidenta
acestuia de catre consiliile filialelor , pe care le considera nelegale;
c) sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotararile Comisiei de
disciplina a filialei pe care le consiera nelegale;
d) sesizeaza reprezentantul MFP de pe langa Consiliul Superior asupra hotararilor
Consiliului filialei, care contravin regelementarilor legale, precum si cu privire la
cazurile prevazute la lit.b si c.
Atributiile Adunarii generale a filialelor CECCAR,cf-OG 65/1994-Art.34-sint,printre altele :
a) aproba BVC al filialei si executia acestuia
b) asigura buna exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe
plan local;
c) alege si revoca membrii consiliului filialei CECCAR si cenzorii;
d) propune , dintre membrii sai, candidati pentru Consiliul Superior al CECCAR;
e) examineaza activitatea desfasurata de consiliul filialei si de Comisia de disciplina
care functioneza pe langa acesta si hotaraste;
f) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege si de regulament sau hotarate de
Consiliul Superior al CECCAR;
Principalele orientari strategice ale CECCAR pentru perioada 2005-2010.
1. Organizarea profesiei. Corpul trebuie sa se transforme treptat dintr-un organism inchis,
intr-un institut profesional in serviciul economiei;
2. Exercitarea profesiei: Corpul trebuie sa-si intensifice in continuare preocuparile pe
linia gestionarii profesiei de EC si CA indiferent de lucrarile pe care acestia le efectueaza si de organismul
profesional care gestioneaza lucrarea;
3.Interesul public. Acceptarea satisfacerii interesului public in conditii de competenta si
deplina responsabilitate este cea mai inalta misiune pe care membrii Corpului o au de indeplinit
in continuare;
4.Educatie. Indeplinirea misiunii de satisfacere a interesului public este conditionata de
formare si instruire-principalele cai pentru mentinerea competentei membrilor Corpului
5. Parteneriatul sector public-sector privat. Una din preocuparile fundamentale ale
Corpului o constituie si in perioada urmatoare constituirea unor relatii de parteneriat cu sectorul
public si in mod deosebit cu Parlamentul, Guvernul si cu celalate organisme guvernamentale.
Corpul trebuie sa valorifice in interesul general al tarii pozitia sa de membru in organismele
internationale si sa sprijine introducerea IFRS-urilor pentru sectorul public si privat.
6. Dezvoltarea serviciilor pentru membrii-trebuie sa constituie in continuare o preocupare
majora pentru Corp; identificarea de noi servicii, elaborarea de norme
profesionale si ghiduri de aplicare , in serviciul membrilor, imbunatatirea sistemului de
comunicare cu membrii si de participarea acestora la luarea deciziilor spijin pentru rezolvarea
unor probleme financiare si sociale ale acestora.
7. Activitatea internationala-Corpul va trebui sa-si sporeasca in continuare aportul la
lucrarile organismelor europene si inetrnatioanle din care face parte si sa-si consolideze pozitia
de lider in cadrul organismelor profesionale din Europa centrala si de est.
d)- Accesul la calitatea de Expert Contabil,si Contabil Autorizat
Dobinditrea calitatii de expert contabil si contabil autortizat-Og nr 65/1994,privind organizarea activitatii de
exoertiza contabila si a contabilului autorizat,aprobata si modificata prin Legea nr 42/1995,modificata si
completata prin OG nr.50/1997 si OG nr 89/1999.Regulamentul de organizare si functionare a cor-pului;-Reg
privind efectuarea stagiului si examenului si aptritudini,in vederea acesului in vederea accesului la calitatea de
expert contabil si cpontabil autorizat
Acces :-examen de admitere ;-stagiu 3 ani-tratare de stagiu ;-conrolor de stagiu ;
-certificat de stagiu care-i da dreptul sa participe la examenul de aptitudini
Raspunderile contabilului autorizat si expert contabil-In exercitarea profesiei,
acestia raspund disciplinar,administrativ,civil si penal,dupa caz :
-sanctiunile disciplinare-mustrare,avertisment scris,suspendarea dreptului de
exercitarea profesiei 3 luni-1 an ;
-interzicerea dreptului de a profesa
Abateri :-greseli si neglijenta profesionala ;-complicitate la exercitarea ilegala
a profesiei ;-racolarea de clienti,concurenta neloiala ;-nepastrarea secretului ;
-fals si uz de fals.
-ROF Art.125-Suspendarea:-neplata cotizatiei profesionale sau/ si a celorlate obligatii banesti, la
termenele stabilite, in cursul unui an calendaristic. Suspendarea dreptului de exercitare a
profesiei pana la plata efectiva dar nu mai putin de 3 luni si nici mai mult de un an.
-Interdictia dreptului de exercitare a profesiei
1. Condamnarea definitiva pentru savarsirea unei infractiuni care, potrivit legii
interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.
2. Incalcarea cu intentie prin actiune sau omisiune a normelor de lucru elaborate de
Corp privind exercitarea profesiei, daca fapta a avut ca urmare producerea unui
prejudiciu moral sau material
3. Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala
pentru exercitarea profesiei, legal acordata.
Aplicarea de sanctiuni disciplinare se face de catre comisia de judecata conform
procedurilor prevazute in ROF de organizarea si functionarea acesteia
Art.29- Hotararile Comisiilor de disciplina ( adoptate de completele de judecata)se
comunica in termen de 10 zile de la data adoptarii lor, prin scrisoare recomandata,
persoanelor interesate(reclamant si parat)
In functie de gravitate se raspunde penal :-raspundere civila garantata prin
subscrierea unei polite de asigurare sau prin varsarea unei sume la fondul
de garantii
Raspunderea civila,poate fi contractuala,si delictuala,in situatii de :
-nexecutarea sau executarea cu intirziere sau necorespunzatoare a obligatii
lor contractuale ;
-fapta ilicita extracontractuala ce cauzeaza un prejudiciu tertelor persoane;
-raspunderea Penala(in cazul expertului contabil)
-foloase necuvenite ;
-cuprinderea de date in raportul de expertiza ;
-favorizarea infractorului sau marturie mincinoasa ;
Conditiile pentru a deveni expert contabil,din p.v al nivelului de pregatire teoretica si practica
necesare,cf prevederilor-OG 65/94,sint :
-are studii economice superioare in specialitatea contabilitate-finante, cu diploma
recunoscuta de MEC si practica in specialitate de cel putin 3 ani, sau studii economice
superioare si practica in specialitate de cel putin 5 ani;
Profesia de EC si de CA se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate in conditiile prevazute de
OG 65/94 si OG 89/1998, cu respectarea principiului independentei profesiei.Diferenta dintre EC si
economistul salariat,consta in :
EC este persoana care a dobandit acesta calitate in conditiile OG 65/1994,avand competenta profesionala de
a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economic-financiare si de
contabilitate, de a supraveghea in gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea blilantului
contabil si a contului de profit si pierdere;
Economistul este subordonat unui sef ierarhic si executa atributiile specifice postului sau. De
asemeni economistul este specializat in multe domenii: turism, servicii, marketing, management,
planificare, salarizare, financiar-contabil.
EC este un economist absolvent al specializarii financiar-contabile independent fata de societatea
comerciala, el nu primeste pentru lucrarile executate un salariu, cu un onorariu prevazut prin contractul
incheiat cu referire la misunea sa.
Cine este expertul contabil?
Este persoana care a dobandit acesta calitate in conditiile OG 65/94 si are competenta
profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii
economic-financiare si de contabilitate, de a supraveghea in gestiunea societatilor comerciale si
de verifica legalitatea blilantului contabil si a contului de profit si pierdere;
EC este specialistul care a dobandit cea mai inalta calificare in domeniul contabilitatii si
care are acces neangradit la efectuarea tuturor lucrarilor profesionale, inclusiv verificarea si
certificarea situatiilor financiare.
Cum se obtine calitatea de EC?
Prin examen , care se desfasoara in baza normelor Corpului
a) Examen de admitere privind accesul( media minimum 7, iar pe discipline minim
6)
Stagiu 3 ani-tutore sau sistem centralizat-200 ore munca + pregatire deontologica
si doctrina profesionala;
Pentru accesul la profesia de EC , examenul de admitere consta in sustinerea a
doua probe scrise cuprinzand subiecte din disciplinele:
1) contabilitate, fiscalitate, drept cu o durata de 3 ore pentru elaborarea
raspunsurilor
2) audit, evaluare economica si financiara a intreprinderilor, control financiar si
expertiza contabila, cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor.
b) Examen de aptitudini-consta in probe scrise si orale;
Proba scrisa consta in :- un caz practic la alegere din domeniul expertizei contabile,
monografiei contabile sau auditului financiar, cu durata de 4 ore;
-o lucrare cuprinzand intrebari din legislatia privind
activitatea de expertiza contabila.
Cum se obtine calitatea de contabil autorizat?
Prin examen in trepte: acces, stagiu,examen privind pregatirea deontologica si doctrina
profesionala, examen de aptitudini. Pentru a fi admis la examen se cer a fi indeplinite conditiile:
- au capacitate de exercitiu deplina
- au studii economice superioare, studii economice medii, studii
medii, altele decat economice, cu diploma de licenta, dupa caz,
recunoscute de MEN si o vechime in specialitate de 2 ani, (cei cu
studii superioare), de 3 ani cei cu studii economice medii si de 5
ani, in cazul celor cu studii medii in alt domeniu decat cel
economic;
- nu au sufetit nici o condamnare, care potrivit legislatiei in vigoare
interzice dreptul de gestiune si de adminsitrare a societatilor
comerciale.
Cum se mentine calitatea de expert contabil si de contabil autorizat?
Prin inscrierea in Tabloul Corpului. Inscrierea se realizeaza in baza indeplinirii
conditiilor privind acordarea calitatii de expert contabil sau de CA.
Inscrierea in Tablou confera dreptul la exercitarea profesiei pe intreg teritoriul tarii.
Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei(viza). Lipsa licentei sau nelicentierea atrage
radierea din tabloul Corpului sau suspendarea dreptului de exercitarea profesiei.
e)- Etica si deontologie profesionala
Etica profesionala,constituie o necesitate de aderare la cele mai inalte standarde,astfel incit activitatea
profesionistului contabil,sa se poata bucura
de credibilitate si acceptare.
Contabilul trebuie sa aiba o etica corecta.
Structura si partile componente ale Codului etic national al profesionsitilor
contabili,sint urmatoarele :
Codul etic national al profesionsitilor contabili este structurat pe 6 capitole si trei parti:
Cap: I-Definitii
II-Introducere
III-Interesul public
IV-Obiectivele
V.Principiile fundamentale
VI.Codul
Partile: -Partea A: aplicabila tuturor profesionsitilor coantabili
-Partea B: aplicabila liber-profesionsitilor
-Partea C-aplicabila profesionistilor contabili angajati
Cele 6 principii fundamentale prevazute de Codul etic national al
profesionistilor contabili,sint urmatoarele :
1. Integritatea- un profesionist trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor
profesionale
2.Obiectivitatea- profesionistul contabil trebuie sa fie impartial si nu trebuie sa
admita prejudecati sau abateri, conflicte de interese sau influentarea sa de catre altii in
privinta incalcarii obiectivitatii;
3.Competenta profesionala si bunavointa-Profesionistul contabil trebuie sa
indeplineasca serviciile profesionale cu bunavointa, competenta, asiduitate si are datoria
permanenta de a-si mentine cunostintele profesionale si aptitudinile la nivelul cerut, pentru
a se asigura ca un client sau un patron este beneficiarul unui serviciu
profesional competent, bazat pe ultimele evolutii din domeniul practicii, legislatiei si
tehnicii;
Competenta profesionala poate fi imaprtita in doua parti:
a) Dobandirea competentei profesionale care initial trebuie sa aiba un inalt standard de
pregatire generala urmat de o instructie specifica de practica si examinare privind teme
profesionale semnificative. Aceasta trebuie sa fie modelul normal de urmat pentru un
profesionist contabil
b) Mentinerea competentei profesionale- cere cunoasterea continua a evolutiilor in
profesia contabila, inclusiv reglementarile importante la nivel national si statutar si cerinte
relevante
-trebuie sa adopte un program destinat sa
garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor lui profesionale, in conformitate
cu reglementarile existente pe plan national si international;
4.Confidentialitatea-Profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea
informatiilor dobandite in timpul indeplinirii serviciilor profesionale si nu trebuie sa
utilizeze sau sa divulge aceste informatii fara autorizarea clara si expresa sau numai daca
exista un drept legal sau profesional sau datoria de a face acst lucru;
5.Comportamentul profesional
Profesionistul contabil trebuie sa actioneze intr-o maniera conforma cu buna
reputatie a profesiei si sa se abtina de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune
existenta unor responsabilitati ale profesionistiului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membrii
ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni si fata de publicul larg.
6. Independenta
Sa se manifeste liber de orice interese care ar putea fi avute in vedere cu incompatibilita
tea, cu integritatea si obiectivitatea.
-implicare financiara directa sau indirecta;
-implicarea in ativitatile unui client;
-acte de comert sau slujbe asigurate in acelasi timp cu exercitarea unei profesii
liberale ce pot genera conflict de interese, in contradictie cu exercitarea liberala a
profesiei;
-incidenta relatiilor familiale si personale asupra independentei;
-conditiile in care onorariile primite de la un client constituie un procentaj
neacceptabil de ridicat fata de cea a expertului;
-acceptarea executarii de lucrari in baza unor onorarii eventuale, neprecizate
anticipat;
Independenta se manifesta prin:
-independenta rationamentului profesional- starea de spirit care permite formarea
unei opinii, fara sa fie afectata de influenta ce compromit acest rationament(de spirit);
-independenta comportamentala- evitarea unor fapte sau imprejurari care pot fi atat
de semnificative incat o terta persoana logica si informata, detinand toate informatiile
relevante si aplicand toate masurile de prevedere necesare, ar ajunge in concluzia normala
ca integritatea , obiectivitatea si prudenta profesionala au fost compromise de aparenta;
Profesionistul contabil este obligat de a fi independent atunci cand isi exercita
activitatea ca liber profesionist evitand orice situatie care ar presupune o lipsa
de independenta.
Principalele prevederi ale Codului etic referitoare la confidentialitate- sectiunea 4
1.Profesionistii contabili au obligatia sa respecte confidentialitatea informatiilor
dobandite in timpul activitatilor profesionale, in legatura cu afacerile clientilor sau
angajatorilor. Obligatia de confidentialitate continua chiar si dupa terminarea relatiei intre
profesionistul contabil si client sau patron
2.Profesionsitul contabil trebuie sa pastreze intotdeauna confidentialitatea ,
cu exceptia cazului in care a fost autorizat, in mod special sa dezvaluie o anumita informatie sau daca
exista o obligatie legala sau profesionala de a dezvalui aseme
nea informatii;
3.Profesionsitii contabili au obligatia sa se asigure ca personalul aflat sub controlul
lor si persoanele care le furnizeaza consultanta sau asistenta respecta principiul
confidentialitatii.
4. Confidentialitatea nu este o problema legata de dezvaluirea informatiei. Ea cere
de asemenea ca un profesionsit contabil care dobandeste informatii, in timpul executarii
sarcinilor de serviciu profesionale sa nu foloseasca nici sa para ca foloseste informatia in
avantajul personal sai in avantajul unei terte persoane;
Activitatea de consultanta fiscala, conform Codului etic
1. Un profesionist contabil care presteaza servicii profesionale in domeniul
fiscalitatii ste indreptatit sa propuna cea mai buna solutie in favoarea unui client, cu
conditia ca presatatia sa fie efectuata cu competenta.
2. Trebuie sa dea unui client sau unui angajator asigurarea ca declaratia
fiscala si consultanta in materie fiscala sunt dincolo de orice indoiala;
3.Cand asista la pregatirea unei declaratii fiscale terbuie sa informeze clientul
sau angajatorul ca responsabilitatea pentru continutul declaratiei, revine, in primul
rand, clientului sau angajatorului.
4. Consultanta fiscala sau opiniile referitoare la consultanta materiala date
clientului sau angajatorului trebuie sa fie exprimate sub forma unei scrisori sau intr-o
nota in dosarul de lucru;
5. Nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaratie sau comunicare in care exista motiv
sa se creada ca:
a) ar contine o declaratie falsa sau inselatoare;
b) ar contine declaratii sau informatii furnizate neglijent sau fara nici o
cunoastere reala a faptului ca ele sunt adevarate sau false;
c)ar omite sau ascunde informatia ceruta a fi prezentata
6. Poate pregati declaratiile fiscale implicand folosirea estimarilor daca o asemenea
practica este in general admisa, sau daca circumstantele date nu permit obtinerea de
informatii exacte;
7. Se poate baza in pregatirea unei declaratii fiscale, pe informatia furnizata de
client sau angajator, in cazul cand informatia pare rezonabila. In plus:
- trebuie sa foloseasca,atunci cand este posibil declaratiile fiscale ale
clientului din anii anteriori;
-sa faca in mod rezonabil verificari, atunci cand informatia prezentata
pare sa fie incorecta sau incompleta ;
-este angajat sa faca referiri la registrele si inregistrarile operatiunilor
respective;
8. Cand descopera o eroare sau o omisiune in declaratia fiscala a anului anterior cu
care poate sa fie asociat trebuie sa:
- il sfatuiasca prompt pe client in legatura cu eroarea sau omisiunea si sa
recomande informarea autoritatilor fiscale;
-daca cleintul nu corecteaza eroarea trebuie sa informeze clientul ca
nu este posibil sa lucreze pentru el;
-daca ajunge la concluzia ca poate continua relatia profesionala cu clientul ,
terbuie sa ia toate masurile rezonabile pentru a se asigura ca eroarea nu este repetata in
declaratiile fiscale viitoare;
-in imrejurarea in care a incercat sa mai actioneze pentru client, trebuie sa
comunice decizia clientului;
Interesul public, potrivit Codului etic,rezida din:
1. Responsabilitatea profesionsitului contabil nu inseamna sa satisfaca
necesitati individuale ale unui anumit client. Standardele profesiei contabile sunt puternic
determinate de interesul public.
2.Profesionistii contabili au un rol important in societate. Investitorii,
creditorii, patronii si alte sectoare ale comunitatii financiare, inclusiv Guvernul si publicul
conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si raportari corecte,
management financiar eficient si sfaturi competente.
Profesionistii pot ramane in aceasta pozitie avantajoasa numai continuand sa ofere publicului aceste
servicii unice la un nivel care sa demonstreze ca increderea publicului
este bine fundamentata.
Relatiile profesionistilor contabili cu clientii in spiritul Codului etic national
Relatiile cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari servicii ,
Semnat de parti;
In afara primirii de onorarii pentru lucrarile executate, orice alta relatie financiara
cu un client cum ar fi: participatii la capitalul social, dare sau luare de imprumut de bunuri,
servicii sau bani etc, este susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa
considere ca aceasta obiectivitate este compromisa.
-Membrii Corpului vor trebui sa vegheze ca in cadrul indeplinirii lucrarilor lor sa se
rezume numai la acordarea de avize de consultanta profesionala si sa nu impieteze activitatea de
adminsitrare care ste atributul exclusiv al clientului
-Factorii de risc sunt foarte variati si trebuie sa fie apreciati in functie de lucrarule de
executat;
-Orice nou client , ca si lucrarile nou cerute de un client vechi, trebuie sa faca obiectul,
prealabil, acceptarii si incheierii contractului, al:
-a)- unei evaluari a riscurilor
-b)-unei verificari privind respectarea principiului independentei profesiei;
-c)-unei aprecieri a eficientei executarii lucrarilor in raport indeosebi cu competenta si cu
mijloacele societatii comerciale;
-Daca in cursul executarii lucrarilor se constata necesitatea modificarii sau extinderii
lucrarilor, se va incheia un act aditional la contract;
-In cursul derularii lucrarilor, se pot exprima in scris fata de clienti, recomandari sau
rezerve; in caz de contestare, aceste avertismente scrise vor putea constitui probe exoneratoare
de responsabilitate;
-Membrii Corpului care se gasesc in situatia imposibilitatii executarii lucrarilor
contractuale datorita neprimirii datelor si informatiilor necesare , conform prevederilor
contractului sau lipsei de cooperare, trebuie sa rezilieze motivat contractul;
-In unele situatii,prodesionistii contabili se pot gasi in situatii de incompatibilitati si
conflicte de interese in exercitarea profesiei de EC si CA conform normelor etice ale
Corpului,cum ar fi :
1. Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile la care au si calitatea
de salariat, indiferent de natura si durata contractului de munca;
2.Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile cu care angajatorii
profesionistului contabili se afla in raporturi contractuale;
3. Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile cu care angajatorii
profesionsitilor contabili se afla in concurenta;
4. Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau institutii, in cazul in care sunt rude sau
afini pana la gradul patru inclusiv sau soti ai administratorilor;
5.Sa efectueze lucrari in situatia in care exista elemente care atesta starea de conflict de
interese.
6.sa efectueze lucrari in situatia in care exista elemente care atesta starea de
incompatibilitate.
- Ce se intelege prin autonomia Corpului?
Autonomia, in general, este situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina
libertate in actiunile sale. Autonomia Corpului face din acesta un organism de autoreglementare
in profesie; acesta presupune nesubordonarea unei autoritati;
Corpul , prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat vreunui organism sau
statului. Dimpotriva, prin delegatia primita din partea autoritatii
publice, acorda si retrage dreptuld e exercitare a profesiei de EC si de CA si are dreptul sa
controleze competenta si moralitatea membrilor sai. Prin organele sale alese, Corpul este
reprezentat in fata autoritatii publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din
tara si strainatate. Corpul colaboreaza cu organele de specialitate ale statului in elaborarea de
norme legate de profesia contabila , dar normele de lucru, specifice profesiei, sunt rezultatul
activitatii Corpului.
Care sunt principalele fapte ce constituie abateri disciplinare a unui membru
al Corpului? cf-ROF art.124
a) comportament necuviincios fata de membrii Corpului, reprezentantii MF sau
fata de participantii la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale
Corpului;
b)asenta nemotivata de la inatlnirea adunarii generale a filialei sau de la Conferinta
Nationala;
c)neresectarea dispozitiilor codului etic national al profesionsitilor contabili;
d)absenta nejustiicata de la actiuniel d epregatire si dezvoltare profesionala
regelementate prin normele emise de Corp;
e)prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe
baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il
incheie: EC sau CA
f)neresectarea obligatiei de pastrare a secretului profesional
g)nerespectarea sau declararea partiala a veniturilor , in scopul sustragerii de la
plata cotizatiei prevazute in regulament;
h) nedepunerea in termenul stabilit la filiala a fisei pentru persoane fizice sau
juridice
i) incalcarea dispozitiilor pct.98 din ROF
-efectuarea de lucrari pentru agentii economici specificue profesiei pentru agentii
economici sau pentru institutiile unde sunt salariati sau pentru cei cu care acestea
sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta;
-efectuarea de lucrari pentru agentii economici in cazul in care sunt rude sau afini
pana la gradul IV insclusiv sau soti ai administratorilor;
j)refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului documentele
privind activitatea profesionala.
k)nedepunerea declaratiilor sau declaratii neconforme realitatii, in relatiile cu
Corpul sau cu tertii;
Ce sunt serviciile profesionale?
Orice serviciu care acere aptitudini contabile inrudite, prestat de un contabilprofesionist.
-servicii de contabilitate
-audit
-fiscalitate
-consultanta manageriala
-management financiar
Serviciul este - o munca prestata in folosul sau interesul cuiva, sau potrivit normelor si
regulilor profesiei prestatorului
- indeplinirea unei indatoriri fata de cineva;
f)- Dezbaterea Reg. Priv.controlul de calitate al activitatilor profesionistilor contabili
Dezbaterea regulamentului privind controlul de calitate al activitatilor profesionistilor contabili,se realizeaza
in cadrul colectivului cu sarcini de control al calitatii activitatii de expert,constituite la nivel teritorial si
central.Colectivul cu astfel de atributiuni,intocmeste anual un raport privind activitatea desfasurata si
controlata,care va fi supus aprobarii,adunarii anuale,a corpului la nivel teritorial,si forului superior,la nivel
national.Dupa arobarea in conferinta nationala,observatiile si masurile suplimentare de organizare si
control,sint transmise in teritoriu ptr aplicare.
Buna desfasurare a activitatii expertilor contabili,se asigura de catre CECAR,prin :
*-organizarea si exercitatrea examinarii profesionale a persoanelor fizice membre,ale CECAR,si consiliile
filialelor ;
*-supravegherea modului de exercitare a profesiei de expert contabil,de catre
consiliile filialelor ;
*-analiza de catre consiliile filialelor,a activitatii profesionale,a expertilor individuali si societatilor comerciale ;
*-conducerea si supravegherea permanenta,si efectiva,de catre un expert contabil a societatilor
comerciale,de expertiza contabila,a sucursalelor si birourilor secundare,ale acestora ;
Controlul de calitate,desemneaza,un ansamblu de masuri,luate de CECAR,
vizind,analiza modalitatilor de organizare si functionare a unui cabinet,si
aprecierea modului de aplicare in cadrul acestuia,a normelor profesionale emise
de CECARAcest control se exercita :
-asupra cabinetului si fiecarui liber profesionist contabil,inscris in tablou ;
-de catre membrii activi ai corpului,cu atributii de efectuare a controlului de calitate ;
-se exercita cu scopul,asigurarii respectarii de catre toti membrii activi ai corpului,a normelor si rsgulilor in
viguare emise de corp.
-are ca obiective :-oferirea catre public,a unei bune perceptii despre calitatea serviciilor prestate ;
-armonizarea comportamentelor profesionale,ale membrilor;
-contribuirea la buna organizare a cabinetelor si la perfectio
narea metodelor de lucru ;
-aprecierea modului de aplicare a regulilor si normelor profesioniste ;
-dezvoltarea solidaritatii in rindul profesiei,prin favorizarea contractelor dintre
colegi,apropierea si respectul profesionistilor fata de organis
mele corpului.
Principiile care guverneaza exercitarea actiunii de control de calitate sint :
@-universalitatea-se aplica tuturor cabinetelor ;
@-confidentialitatea-nici o informatie,privin un cabinet,sau societate sau membru,nu poate fi adusa la cunostinta
tertilor ;
@-adaptarea controlului-corespunzator naturii misiunilor exercitate si marimii cabinetului ;
@-colegialitatea-conttrolul etse efectuat din intitiativa filialei de catre membrii activi ai corpului anume
desemnati ;
@-armonizarea-pe cit posibil,cabinetele care exercita activitati,reglementate prin mai multe organisme
profesionale,pot face obiectul unui control cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme ;
Organizarea controlului de calitate presupune parcurgerea anumitor etape si anume:
#-alegerea cabinetelor de controlat-prin intocmirea unei liste de catre presedintii consiliilor filialelor ;
#-pregatirea controlului-cu stabilirea nr de controlori necesari,scrisoarea de informare a cabinetelor
controlate,viza prealabila ;
#-modalitati de control-prin exercitarea controlului structural,controlului teh
nic;
#concluzii si rapoarte-prin intocmirea unor note de sinteza,a unui raport de
control,si intocmirea scrisorii de concluzii ;