Sunteți pe pagina 1din 10

Bibliografie concurs in vederea ocuparii postului d e

ASISTENT MEDICAL LABORATOR PR.-PL

- Buiuc Dumitru - Microbiologie medicaid, Ed. Didactic3 §i Pedagogics, Bucuresti, 19!)


- Debeleac Lucia, I. Popescu Dranda-Microbiologie, Ed. Medicaid Amalteea, Bucuresti JL^94
- Dimache Gheorghe, Panaitescu Dan - Microbiologie si parazitologie medical, Editini Uranus,
Bucuresti 1994
- Nestorescu N. - Bacteriologie medicaid, Editura MedicalS, Bucuresti 1991
- Ordinul MS nr. 261 din 6 februarie 2007 al Ministrului S5n5ta$ii, pentru aprobaft^ Normelor
tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;
- ORDIN nr. 1226 din 1 aprilie 2012 al Ministrului SSnStSjii pentru aprobarea NorWe|lor tehnice
privind gestionarea deseurilor rezultate din activita^ile medicale si a Metodologiei clu culegere a
datelor pentru baza nationals de date privind deseurile rezultate din activitap'le medic ill
- Legea nr. 46/2003, legea drepturilor pacientului;
- Ordinul MS nr 916/2006 al Ministrului San2t§$ii, privind prevenirea si combate • ii i infectiilor
nozocomiale in unitatile sanitare;
- Ordonanta de urgenta 144 /2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 3 sneralist, a
profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si unctionarea
Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romani

TEMATICA
i
- Recoltarea produselor biologice
- Sterilizarea materialelor necesare investigapjlor de laborator
- Prepararea §i pregStirea de coloranp', medii de culture" sj anumi^i reactivi necesari pefl ru
tehnicile de laborator
- Efectuarea tehnicilor de laborator
- Recoltarea produselor biologice in vederea examenului bacteriologie;
- Frotiul de sange-tehnica executarii, coloratia, examinarea microscopica;
- Infecpe nosocomiale-agenp' patogeni implicaji, tehnica diagnostic3rii
- Antibiograma - tehnica de lucru, principiu, interpretare, important
- Metode de laborator in vederea prevenirii contaminSrii cu agenp" patogeni
- Curatarea
- Dezinfectia
- Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatea medicala
- Colectarea §i separarea deseurilor pe categorii
- Consimtamantul pacientului privind interventia medicala
- Precautiuni Universale
- Exercitarea profesiei de asistent medical - dispoziu'i generale
T e m a t i c a s i bibiiografia pentru concursul d e ocupare a postului
de infirmiera

Bibiiografia
- Ordinul MS nr. 261 din 6 februarie 2007, pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;
- ORDIN MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gesb'onarea
deseurilor rezultate din actrvittjile medicale §1 a Metodologiel de culegere a datelor
pentru baza natfonala" de date privind deseurile rezultate din actrvitajile medicale;
- Regulamentul Intern al Institutului;
- Codul de Etka si Integritate al salariatilor din Institut
- Ordinul MS nr 916/2006 privind prevenirea si combaterea infectilor nozocomiale in
unitatile sanitare;
- Ordinul 1025/2000 pentru aprobarea normelor privind serviciile de spalatorie pentru
unitatile sanitare.

Tematica
- Curatarea
- Dezinfectia _
- Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din actrvitatea medicala.
- Colectarea si separarea deseurilor pe categorii
- Precaub'uni universale
- Schimbarea lenjeriei; circuitul tenjeriei; transportul tenjeriei.
- Alimentatja bolnavului
Tematica pentru sustinerea concursului de ocupare a postului de oner 11 r/7
calculator

1. Calculator (sistem de calcul prezentare, structure)


2. Sistem de operare - generalitati
3. Organizarea informatiilor pe disc-directoare, foldere, fisiere, etc
4. Prezentarea sistemului de operare Windows
5. Aplicatii Microsoft- Word si Excel.
MICROSOFT WORD
Lansare si inchidere aplicatie Word Ecran Word
Bara cu butoane standard si formatare. Crearea unui document nou
Deschidere, salvare, copiere, arhivare documente existente Introducerea, corectaft
modificarea unui text
EXCEL
Crearea de tabele
Creare, utilizare fomule simple de calcul
Transfer de informatii intre aplicatii EXCEL si WORD
6. Internet- notiuni generate
7. Echipamente periferice - descriere, instalare, utilizare
8. Comunicatii de date. Retele de calculatoare
9. Sistemul de clasificare in grupe diagnostice DRG (Diagnosis Related Groups - DR$)
10. Sistem informatic integrat - notiuni
11. Persoanele asigurate - dovada calitatii de asigurat
12. Atributii operator calculator conform fisei postului (fisa postului operator calculate
13. Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal lit* rj
circulate a acestor date.
14. Legea drepturilor pacientului.

Bibiiografia pentru sustinerea concursului de ocuoare a postului de


operator calculator;

1. Calculatoare personate. Arhitectura, functionare si interconectare. Editura


Matrixrom-Autori :Gheorghe Barbu Loqica Banica. Viorel Paun
f

2. Retele de comunicatii intre calculatoare. Edtura Teora.-Autor: Ion Banica


3. Legea 95/2006 privind reforma in sanatate, cu modificSri si completarile ulterioa|
capitolul persoane asigurate: Ordin CNAS nr. 617/2007 completat si modificat prin
Ordinul CNAS nr. 903/2007;
4. Legea 95/2006 privind reforma in sanatate, cu completarile si modiflceirite
ulterioare - Titlul IX si Ordinul 559/2006;
5. Fisa postului operator calculator;
6. Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor ci|
caracter personal;
7. Legea 46/2003 privind drepturile pacientului. /
8. Sistemul DRG - www. drg.ro /
Birtoi/jFT
Constantia^scu Drag

3
T e m a t i c a si bibiiografia pentru concursul de ocupare a postul
de ingrijitoare

Bibiiografia
- Ordinul MS nr. 261 din 6 februarie 2007 ,pentru aprobarea Normelor tehniqe rkivind
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;
- ORDIN MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind geitdnarea
deseurilor rezultate din activitStile medicale sj a Metodologiei de culegere a c atelor
pentru baza nationals de date privind deseurile rezultate din activitStile medici 1»;
- Regulamentul Intern al Institutului;
- Codul de Etica si Integritate al salariatilor din Institut.
- Ordinul MS nr 916/2006 privind prevenirea si combaterea infectiilor nozoccjnSjale in
unitatile sanitare;

Tematica
- Curatarea
- Dezinfectia
- Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatea medicala"
- Colectarea sj separarea deseurilor pe categorii
- Precautiuni universale

A
-
INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
„MARIUS NASTA"

T E M A T I C A SI B I B L I O G R A F I E
POST S P A L A T O R E A S A - Spalatorie

Bibliografie
1. Ordinul 916/27.07.2006, privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire
control a infectiilor nozocomiale.
2. Ordinul 261/06.02.2007, pentru aprobarea normelor tehinice privind cuartenia,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare,
3. Ordinul 219/01.04.2002 pentru aprobarea normelor privind gestionarea deseuriloii
rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a adtelor pentru baz i
nationala de date privind deseurile din activitati medicale.
4. Ordinul 914/26.07.2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebbie
sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei de functionare.
5. Legea 319//2006 - privind securitatea si sanatatea in munca.
6. Legea 307/2006 - privind apararea impotriva incendiilor.
7. H.G. - 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
util;izarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protective la locul dej
munca.
8. Legea 137/1995 - privind protectia mediului.
Tematica
1. Cunoasterea incidentei periculoase privind sanatatea si securitatea in munca.
2. Privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea de c£|tre
;ucrartori a echipamentelor individuale de protective la locul de munca.
3. Prevenirea si stingerea incendiilor.
4. Prevenirea si controlul infectiilor nozocomiale.
5. Locul si rolul spalatoresei la spalatorie in activitatea spalare, dezinfectie si calcar^
inventarului moale din spital.
6. Cunoasterea legislatiei privind protectia mediului

Sef Serviciu Administrativ


Ing. Ciurciutysi Constantin

Management system certified Iristitutul de Pneumoftiziolog e Marius Nasta"


ISO 9 0 0 1 Soseaua Viilor nr. 9 0 , sector 5, Bucui estii, cod 0 5 0 1 5 9
Certificate 6573 C C€RT>IND|J Telefon 0 2 1 3 3 5 6 9 1 0 Fax 0 1 3 3 7 38 0 1
ISO 2 2 0 0 0 Email: secretariattSmarius--nasta.ro
Certificate 349 H wwv.mariLis-nasta.ro
INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
..MARIUS NASTA"

T E M A T I C A SI B I B L I O G R A F I E
POST MUNCITOR N E C A L I F I C A T I - sera pare

Bibliografie
1. Ordinul 916/27.07.2006, privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire s|i
control a infectiilor nozocomiale.
2. Ordinul 261 /06.02.2007, pentru aprobarea normelor tehinice privind cuartenia,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare,
3. Ordinul 219/01.04.2002 pentru aprobarea normelor privind gestionarea deseuriloi
rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a adtelor pentru ba: a
nationala de date privind deseurile din activitati medicale.
4. Ordinul 914/26.07.2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care treUuie
sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei de functionare.
5. Legea 319//2006 - privind securitatea si sanatatea in munca.
6. Legea 307/2006 - privind apararea impotriva incendiilor.
7. H.G. - 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
util;izarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protective la locul d
munca.
8. Legea 137/1995 - privind protectia mediului.
Tematica
1. Cunoasterea incidentei periculoase privind sanatatea si securitatea in munca.
2. Privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea de c^tre
lucrartori a echipamentelor individuale de protective la locul de munca.
3. Prevenirea si stingerea incendiilor.
4. Prevenirea si controlul infectiilor nozocomiale.
5. Cunoasterea legislatiei privind protectia mediului.

Sef Serviciu Administrativ


Ing. Ciurciubisi Constantin

Management system certified Institutul de Pneumoftizlolt gie „Marius Nasta"


ISO 9 0 0 1 Soseaua Viilor nr. 90, sector 5, Buc jrest I, cod 0 5 0 1 5 9
Certificate 6573 C C€RT5JNC^ Telefon 0 2 1 3 3 5 6 9 1( Fax 0 1 3 3 7 38 0 1
ISO 2 2 0 0 0 Email: secretari it@marlus-nasta.ro
Certificate 349 H w ww.marius-nasta.ro
Biblioerafiti pentru sustinerea concursul de ocupare a postului de reeistraior medical

- Lcgca 95/20(16 privind reforma in domeniul sfinfintitii. cu modificarilc si completarile ulierioare.


- Ordin nr. 581 din 8 scptcmbric 2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru siabilirea
documentelor justificative privind dobandirea calilatii de asigurat.
- Ordin nr. 619/360 din 30 mai 2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul
2014 a Hoiararii Guvcrnului nr. 400/2014 pentru aprobarea pacliotelor de servicii si a Contractului-cadru
care reglementeaza condi(iile acordarii asisten(ci medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pcniru anii 2014 -2015.
- Hotarare nr. 400 din 13 mai 2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii $i a Contractului-cadru care
reglementeaza conditiile acordarii asistentci medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sdnatate pentru anii 2014-2015
Cu modificnrilc si complclnrilc ullcriunre
Tematica pentru sustinerea concursul de ocupare a postului de reeistraior medical

1. Legea 95/2006:
a) Tiilnl VIII. Asigurfirilc sociale de sfinulutc,
- Capitolul II Asiguratii: Sectiunea 1, Sectiunea 2;
- Capitolul i l l Servicii medicale suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de
sdnatate: Sectiunea 6;
b) Titlul IX. Cardul curopcan $i cardul national de asigurfiri sociale de sanitate,
- Capitolul II. Cardul curopcan de asigurari sociale de sdnatate;
- Capitolul III. Cardul national de asigurari sociale de sanatate.
2. Hotararca 400/2014 pcniru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care
reglememeaza conditiile acordarii asistenfei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pentru anii 2014 -2015:
A. Anexa nr. 1 - Capitolul I I - Pachetul de servicii de baz.fi ; lit.E. PACHETUL DE
SERVICII MEDICALE DE BAZA IN ASISTENTA MEDICALA AMBULATORIE DE
SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE I'ARACLINICE
- Capitolul I I I : lit. E. ASISTENTA MEDICALA AMBULATORIE DE
SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE I'ARACLINICE
B. Anexa 2. - Capitolul V- Scctiunc 3- DREPTURILE SI OBLIGATIILE FURNIZORILOR
3. Ordin nr. 619/360/ 2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a
Hotfirarii Guvcrnului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care
reglemenica/a conditiile acordarii asisteniei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pen I ru anii 2014 - 2015:
A. A N E X A 17- CONDITIILE ACORDARII PACHETULUI DE BAZA DE SERVICII
MEDICALE iN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE
PARACLINICE - Lit. A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA iN ASISTENTA
MEDICALA AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE PARACLINICE
B. ANEXA 18- MODALITATILE DE PLATA in asistema medicala ambulatorie de spccialitate
pentru spcciu!ita(ilc paraclinice
Tematica si bibiiografia pt. ex.de asistent medical generalist PL
CPU

Bibiiografia
- Ordonanta de urgenta 144 /2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical cieneralist, a
profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si f jnctionarea
Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
- Ordinul MS nr. 261 din 6 februarie 2007, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;
- Ordin MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionare< deseurilor
rezultate din activit3tile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru ba; a na^ionala
de date privind deseurile rezultate din activitat;ile medicale;
- Legea nr. 46/2003, Legea drepturilor pacientului;
- Ordin nr. 386 din 7 aprilie privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor
pacientului nr. 46 / 2003
- Ordinul MS nr 916/2006 privind prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale in unitatile
sanitare;
- 1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti
- cu modificarile si completarile ulterioare.

- " Ingrijirea omului bolnav si sanatos Florian Chiru, 2001


- "Urgente medicale", Florian Chiru, Crin Marcean , 2012
- "Explorari functional si ingrijiri speciale acordate bolnavului" - breviar pentru scoli sanitare ,
Lucretia Tititrca 2000
- "Tratat de nursing", Crin Marcean, 2010
- "Urgente medicale " manual- sinteza pentru asistentii medicali - Florin chiru, Criift Marcean,
2012

Tematica
1. Exercitarea profesiei de asistent medical - dispozitii generale
rinf ectantelor,
2. Dezinfectia prin mijloace chimice,reguli generale de practica a dezinfectiei si dezinf
sterilizarea
3. Atributiile individuale ale asistentei medicale responsabile de un salon in actjvitatea cl
prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare publice
4. Precautiuni universale
5. Consimtamantul pacientului privind interventia medicala
6. Edemul pulmonar acut (semne, simptome, atitudini si interventii)
7. Infarctul miocardic (semne, simptome, atitudini si interventii)
8. Ingrijiri speciale in bolile aparatului respirator
9.Ingrijiri speciale acordate pacientilor cu insuficienta respiratorie
10. Administrarea medicamentelor
11. Recoltarea analizelor de laborator ( + recoltarea probelor pentru determinarea grupelor de
sange / Rh si compatibilitate)
12. Tubajul nazogastric
13. Alimentatia prin sonda nazogastrica
14. Sondajul vezical
i

Tematica si bibiiografia pt. ex.de asistent medical genera list V

Bibiiografia
- Ordonanta de urgenta 144 /2008 privind exercitarea profesiei de asistent medici ijiheralist, a
profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea s iuctionarea
Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Rom; r
- Ordinul MS nr. 261 din 6 februarie 2007, pentru aprobarea Normelor tehnice priv i i ^uratarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;
- Ordin MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionaijei beseurilor
rezultate din activitap'le medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru t i;; nationals
de date privind deseurile rezultate din activita^ile medicale;
- Legea nr. 46/2003, Legea drepturilor pacientului;
- Ordin nr. 386 din 7 aprilie privind aprobarea Normelor de aplicare a Leg) i flrepturilor
pacientului nr. 46 / 2003
- Ordinul MS nr 916/2006 privind prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiae unitatile
sanitare;
- 1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali gftflifeblist;
- cu modificarile si completarile ulterioare.

- " Ingrijirea omului bolnav si sanatos Florian Chiru, 2001


- "Urgente medicale", Florian Chiru, Crin Marcean , 2012
- "Explorari functionale si ingrijiri speciale acordate bolnavului" - breviar pentru sco||il£ ^anitare ,
Lucretia Tititrca 2000
- "Tratat de nursing", Crin Marcean, 2010
- "Urgente medicale " manual- sinteza pentru asistentii medicali - Florin chiru, Cjrii(i ^arcean,
2012

Tematica
1. Exercitarea profesiei de asistent medical - dispozitii generale
2. Dezinfectia prin mijloace chimice,reguli generale de practica a dezinfectiei si dezi[ifleitantelor,
sterilizarea
3. Atributiile individuale ale asistentei medicale responsabile de un salon in aittNfcatea de
prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare publice
4. Precautiuni universale
5. Consimtamantul pacientului privind interventia medicala
6. Edemul pulmonar acut (semne, simptome, atitudini si interventii)
7. Infarctul miocardic (semne, simptome, atitudini si interventii)
8. Ingrijiri speciale in bolile aparatului respirator
9.1ngrijiri speciale acordate pacientilor cu insuficienta respiratorie
10. Administrarea medicamentelor
11. Recoltarea analizelor de laborator ( + recoltarea probelor pentru determinarea g\ pelor de
sange / Rh si compatibilitate)
12. Tubajul nazogastric
13. Alimentatia prin sonda nazogastrica
14. Sondajul vezical
Tematica si bibiiografia pt. ex.de asistent medical generalise

Bibiiografia
- Ordonanta de urgenta 144 /2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical gjiheralist, a
profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si If. i ctionarea
Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Rom< n i
- Ordinul MS nr. 261 din 6 februarie 2007, pentru aprobarea Normelor tehnice priVi id :uratarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;
- Ordin MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionar Jeseurilor
rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru b^zfy nationala
de date privind deseurile rezultate din activitSjile medicale;
- Legea nr. 46/2003, Legea drepturilor pacientului;
- Ordin nr. 386 din 7 aprilie privind aprobarea Normelor de aplicare a Leg repturilor
pacientului nr. 46 / 2003
- Ordinul MS nr 916/2006 privind prevenirea si combaterea infectiilor nozocomidl unitatile
sanitare;
- 1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali geji ilisti
- cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ingrijirea omului bolnav si sanatos Florian Chiru, 2001
n

- "Urgente medicale", Florian Chiru, Crin Marcean , 2012


- "Explorari functional si ingrijiri speciale acordate bolnavului" - breviar pentru sco il< ;anitare,
Lucretia Tititrca 2000
- "Tratat de nursing", Crin Marcean, 2010
- "Urgente medicale " manual- sinteza pentru asistentii medicali - Florin chiru, C Marcean,
2012

Tematica
1. Exercitarea profesiei de asistent medical - dispozitii generale
2. Dezinfectia prin mijloace chimice,reguli generale de practica a dezinfectiei si dezi fstantelor,
sterilizarea
3. Atributiile individuale ale asistentei medicale responsabile de un salon in pcti :atea de
prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare publice
4. Precautiuni universale
5. Consimtamantul pacientului privind interventia medicala
6. Edemul pulmonar acut (semne, simptome, atitudini si interventii)
7. Infarctul miocardic (semne, simptome, atitudini si interventii)
8. Ingrijiri speciale in bolile aparatului respirator
9.1ngrijiri speciale acordate pacientilor cu insuficienta respiratorie
10. Administrarea medicamentelor
11. Recoltarea analizelor de laborator ( + recoltarea probelor pentru determinarea pelor de
sange / Rh si compatibilitate)
12. Tubajul nazogastric
13. Alimentatia prin sonda nazogastrica
14. Sondajul vezical