Sunteți pe pagina 1din 13

I

ff#re#Ks
ILUSTRATA DE

TONTSTOLF'
Yersuri de Aurora Georgescu

ffi
mffi
Cuprins
llirlpea gi strugurii. .........4
lepurele lestoasa
Ei ..........6
Croara ing0mfatd.... ...........8
Caprele inclp5linate ........11

Stelele cheaml la somn .........L2

ClStitele-minune...... ......... 13

Jiranul gi garpele.. ....14


C0inele lacom ..1,9

Qraurul c6ntlre! .... ... zo

tln clopolel pentru pisicl ..... zz

.Anul ca un tren ........24


Copiii, bucuria vielii .......25

Calul gi mlgarul. ...... z6

Soarecele de la orag gi goarecele de la lard .. z8

T-eul merge la rdzboi ..... ...32

Corbul gi vulpe ....


a ..34

Qreierele gi furnica ..36


ffSgarul care se credea deEtept..... ..... 38
T-upul gi mielul ..... ... +o
Trecere a prea ingust ..... 42

i46
ffotanul celistet ......45
/
T-eul qi musculila ......46
CAntec de leagln .... ... 48
Cerbul infumurat.. ....5o

'\Alpea qibarua ----52

Boul gi broasca ... ...... 5+

lleul gi goricelul.. ......56


Maimula rege. ........58
C51ufu1 cu coama-n v0nt..... ..6o
?loaia ...6r
TQcul gi b0tlanul ... ..- 62

T-upul si cocorul ... ....64


Calul 9i lupul ......66
Cocogul, pisica gi goricelul .. ... 68

Bucle .......7o
"Aurii
....76
Tetila .
gi pepenele .... 77

]ack gi vrejul de fasole.... ........76a


lepurele gi elefantul ..88
Tepuragul tsotigor. ....9o
Salata .... 91.
'\6rdie11o... ........ gz
Chichibio qi cocorul ......1oo
TIai si numSr5m. ......1.o2

:fiil Eulenspiegel .....1o+

i47
SI dlruim flori .......11o
lrina gi spiridugulp5durilor..... ...712
Tetiqa inteleapt5.... . n6
I-.frsul p5cSlit de vulpe..... .......122
tntimplare . .......12+
Omida .......125
Degeli ca... ......o6
TQqugca cea urit5..... ......132
Vulpea
-r< si strugurele. .......138
T-a caise..... .......L3g
of,mnarul fermecat .L4o
Soricelul hol ....1+6
Cei gapte corbi ....... 148
SI m0nc5m fructe ... .......158
Tractorul gi purcelul ..... .LSg

Bremen
lYluzicangii din ......t6+
?estisorul de aur. .... 168
Tluieragul din TIamelin.... .....17+

Qisca de aur ... r8o


?urcelugii veseli..... ......r84
ffi5nuga buclucagi ... ....... r85
Cei trei purcelugi... ....... 186
Tdreri, pireri. .L1z
,
Sperieto area .....1g3

348
Califul-barzd ....19+
Dorin!5 implinitS.. .zo4
Corul animalelor . ... zo;
?inocchio. .......2o6
C5lupl campion ......232

Qisca albl ..233

}lotanul inc51tat..... ....... 234


Sania lui ffog Crlciun ...242
T-,upul gi cei gapte iezr.. ..244
C5lulul nd,zdrdvan.... ......25o
ffSgdrugul inclplqinat ...251

ofl.jutoarele ctzmarului.. ...252

ofventurile lui Degelel ..... ....z5+


S5pt5m0na unui pui .zj8
Cu-Cu-\-G" Grguuuuul ....z;g
Qulliver in Jara piticilor... ... z6o

airain gr5din5.. .....27o


ffiapte bunS! ...271
T-egenda dragonului rogu ......2i2
I

?aslrea de aur .. 27+


Cine m5n0nc5 ougoare?. .......276
Broscufele. .277

T-,acul cu pegti de aur ......278


Tiica pldurii ....28+
?uigorul rltlcit .......29o

i4q
?0riul plopuI.....
9i . zgz

Darurile vrijitorului ....296


?rinlul lvan ...3oo
lYIama giscl ....3o +

Wleme qi eleflnlelul .......3o5


?rinlul gi cergetorul ......306
Tetiqa de zdpadS ... ....31o
/)I
Uasa cu acopertg verde.. .372

?Srerea ce1orla1ti.... .......316


T-icuricii.... . 318

$ase tineri de ispravd..... ...... 3zo


Toarce mama linl ....328

tl credefi pe lup? .....329

Cele trei dorinte .....33o

Cartea vrljilor ..33+

Orice nag igi are naguI..... ....338

J\arcrsa ....34o
oAnimalele qi ciuma .342
Wlot5nel gi mraunlca ......34+
ofscult0nd povegti.. ........ 3+5
aoo

lAlp ea gi strugurll dupd Esop

fost odotd o pddure unde trdio o vutpe foorte qireotd si tocomo.


Cu timpul, cum pustiise oproope tot locul de prodd, f, nevoitd
sd-qi coute de mdncore pe ldngd cosele oomenilor.
Primo dotd ovu noroc, gdsi un cote! cu gordutjos qi crezu cd-l poote
prddui dupd pofto inimii. Se opropie de gord, fdcu o sdriturd lungd qi
nimeri printre gdini. Acesteo se repezird unde vedeou cu ochii, zburd-
tdcite. Pusese dejo lobo pe uno, cdnd simqi o toviturd oscutitd in cooste.
Cinevo o lovise cu o piotrd.
-Jivind ofurisitd! in sfdrqit, te-om prins! tipd un bdrbot.
Vulpecr dddu din nou sd sord peste gord, dor, de
spoimd, nu reuqi decdt 1o ol doileo sott. Rdnitd, chi-
nuitd de durere, fugi in pddure, sim(ind qi moi cumplit
gheorele foomei. Deosupro ei, zdn o viqd-de-vie din core
otdrnou niqte ciorchini mori, copfi.
,,In lipsd de ottcevo...", Se gdndi vulpeo qi
ii'::
il
sdri sd opuce coqivo struguri, dor nu reuqi sd-i
1gF

otingd. Moi sdri o dotd, dor zodornic! Strugurii


::s
l;.,fi
nu puteou fi culeqi.

- Cro! cro! cro! rdnji o cioord in vdzduh,


rdzdnd de vulpeo dezomdgitd.
- Strugurii dqtio sunt preo ocri! O sd md
intorc cdnd s-or cooce! spuse vulpeo cu glos
tcrre si, umfldndu-Ei pieptul co sd-qi deo impor-
tonld, se indreptd spre pddure.
Tepurele gi lestoasa
dupd Esop

CA fost odotd un iepure core se tot ldudo cd oleorgd moi repede


Q/ \decot oricine si o tot luo in rds pe festoosd. Pdnd cdnd, intr-o
bund zi, acectsto, sdtuld de glumele lui, ii spuse:
- Cine te crezi? $i tu poli fi intrecut!
Iepurele izbucni in rds:
- Nu cumvo vrei sd te iei lo intrecere cu mine?
Jestooso, infuriotd de otdto orogonfd, occeptd provocoreo. A douo
ziinzoru, se intdtnird lo linio de stort, co sd inceopd intrecereo. Iepurele

wX
#i
obio se tdro, fdrd chef qi somnoros, pe cdnd festooso) resemncrtd, incepu
curso. Gdndindu-se cd broosco e oricum foorte inceotd, iepurele hotdri
sd trogd un pui de somn.

- Du-te sdndtoosd, cd din potru sdrituri te ojung! ii strigd odversorei


sole qi se culcd.
Soorele incepu sd coboore spre opus, qi festooso, core inointo cu
greu) ojunsese lo oprocrpe un metru de linio de sosire. in ocel moment,
iepurele se trezi brusc, speriot: vdzu lestooso deporte, deporte qi goni
nebuneqte s-o prindd din urmd.
Fugind ropid cu lobele lui lungi, fu cdt pe-oci s-o ojungd. incd pulin
qi or fi reusit! Dor uttimo sfor{ore nu-i moi ojunse, cdci lestooso tocmoi
ce trecuse tinio de sosire.
Bietul iepure! Obosit qi umilit, se prdbuqi ldngd odversoro tui, core
il priveo zdmbind in tdcere. Apoi din guro ei se ouzird oceste cuvinte:
- Cine merge incet merge sdndtos qi ojunge deporte!

'ov
tH]
E

uHi: i

\ i,,
tl -

,p
ffifmffie-ffi $xegatmffatffi
dupa Esop

lost odotd o cioord, core, ojunsd in bdtdturo unei ferme, se trezi


pe neoqteptote cu doi pduni inointeo ochilor. Nu vdzuse nicio-
dotd pdnd otunci pene oEo de frumoose. Pulin incurcotd, le intrebd pe
cele doud pdsori cu infhqisoreo otdt de oleosd ctne erou.

Suntem pduni, rdspunse uno din ele, deschizdndu-;i coodo impu-


ndtoore co un evontoi.
Ciooro, ptind de odmirolie, iqi lud rdmos-bun ;i zburd de-ocolo, dor
gdndul ii rdmose lo cei doi pduni.

&
\
-;-: I
i.\

i
L\
,,Trebuie sd fie foorte fericiqi, oqo frumoqi cum sunt!" isi spuneo in
sineo ei, privindu-qi penele co voi de ele.
Din ziucr. oceeo, iEi lud obiceiul sd meorgd sd-i priveoscd p. furiq
pe pduni, qi ostfel iqi dddu seomo cd unul dintre ei iqi pierduse o pond.
Aqteptd pdnd to opusul soorelui qi, fdrd sd fie vdzutd, o lud qi o oscunse.
Zrle Lo rdnd ii tot pdndi pe pduni, pe furiE, si uneori reuqeo sd strdngd
cdte o pond cdzutd.
Cdnd ovu potru, le Lipi cu rd;ind de penele din proprio coodd qi

incepu sd pd;eoscd !on!oq, co sd pootd fi odmirotd de tovordqele ei.


- Io uitoqi-vd ce coodd frumoosd om! spuse eo cu disprel. Nu moi
sunt urdtd co voi.
Ciorile izbucnird in rds si incepurd sd-qi botd joc de suroto tor
ingdmfotd.
- Chior docd oi potru pene cotorote, tot cioord rdmdi! o luord ele
in rds.

I
- Nu sunte(i numoi urdte, ci Ei prostdnoce! rdspunse ciooro qi hotdri
sd meorgd sd trdioscd impreund cu pdunii.
Pdunii, vdzdnd oceostd ciuddqenie de posdre, luord ciooro drept
unul de-ol lor core iqi pierduse ceo moi more porte dintre pene qi o
primird cu mitd.
Ciooro, innebunitd de mdndrie, ovu nefericito idee
sd scootd un lipot de bucurie. Dor croncdnitut ei o
dddu de go1. Pdunii, infurioli lo culme, ii smulserd
penele core nu-i oporlinecru qi-o olungord. Bioto
cioord! Se intoorse obdtutd qi gdnditoore lo
surotele ei, qi oici ovu porte de oceeoqi pri-
mire. Rdvnise lo mult preo mult, oqo cd,
1o s{drqit, rdmose comptet singurd.

,f,:iri1:

..9
+
e:

1S'
'*