Sunteți pe pagina 1din 3

CARTA INTERPRoFESIoNALA n JUDECA'rORILOR, PROCURORILOR $I

AVOCATILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Statul de drept gi justi{ia

l. Puterea judecdtoreascd din Republica Moldova constituie una dintre cele trei puteri care
asigura consolid area statului de drept, prin respectarea supremafiei legii qi aplicarea
acesteia cu independenfd, imparlialitate, responsabilitate qi eficienld in toate fazele
procedurii.

2. Independenta qi imparlialitatea judecdtorilor sunt principii constitulionale fundamentale


ale funcliondrii j ustiliei.

3. tn statul de drept din Republica Moldova proclrrorii se bucurd de independenld, dar qi de


stabilitate in asigurarea atribuliilor specifice ce Ie revin, aceste principii reprezentAnd
garanlii pentru o justilie imparliala qi efectivd, ceea ce asigura protej area intereselor
publice, dar gi private ale justiliabililor in cauzd.

4. Totodat[, in statul de drept al Republicii Moldova avocalii au un rol semnificativ in


asigurarea apticdrii legii, respectului drepturilor gi garanliilor fundamentale ale
justiliabililor.

5. Judecatorii, procurorii qi avocalii din Republica Moldova in cadrul procedurii judiciare


au atribu{ii distincte qi complementare, reprezentAnd o garanlie necesarf, pentru o
justilie
echitabild, impar\iaId qi efi cienta.

6. Dialogul interprofesional continuu intre judecatorii, procurorii qi avocalii din Republica


Moldova are loc pe baza unor principii qi valori etice comune, ca respectul tali de lege,
secretul profesional, integritatea qi respectul fala de iustiliabili, competenla profesionali,
echitate, precum qi respectul reciproc.

Specificul funcfiilor

7. Rolurile judecf,torilor, procurorilor gi avocalilor din Republica Moldova in destb$urarea


procedurii judiciare sunt diferite, dar dialogul interprof-esional al acestora in exercttarea
atribgliilor specifice in cadrul procedurii judiciare este necesar sd aiba loc in scopul
protecliei drepturilor omului qi sd asigure garanfia funcJiondrii transparente gi eficiente a
sistemului judecdtoresc din Republica Moldova.

8. Judec6torii, procurorii qi avocalii din Republica Moldova iEi desfdgoara activitatea


pentru binele comun al societ[trii democratice din Repubiica Moldova, asigurdnd
justiliabililor garantarea drepturilor qi libertalilor lor sub toate aspectele, atdt prin legile
nalionaie , cdt qi prin tratatele internafionale la care Republica Moldova este parte.

9. Acliu1ea qi conduita judecdtorului, proclrrorului gi avocatului din Republica Moldova


trebuie sd asigure.iustifiabilului, in consolidarea complementaritalii funcliilor fiecdruia,
incredere cu privire la obiectivitatea actului de.ir,rstilie.

10. Judecdtorii, procurorii qi avocalii din Repubiica Moldova sunt independenli in


activitatea exercitatd de fiecare, aqa incAt in ochii iustiliabililor qi ai societdfii, ca intreg,
nu trebuie sd existe nicio suspiciune a vreunei ingerinle intre aceqtia sau vreo confuzie
intre cele trei profesii.

11. Statutul judecdtorilor, procurorilor qi avocaliior din Republica Moldova este garanlal
prin lege, ceea ce creeazd exigenle Ei garanlii similare sub aspectul condiliilor de
formare qi dezvoltare a carierei.

Etica gi deontologia judecitorilor, procurorilor qi avoca{ilor din Republica


Moldova

12, Judecdtorii, procurorii qi avocalii din Republica Moldova trebuie sa fle persoane cu o

integritate qi competenla profesionald deosebite.

13. Judecdtorii, procurorii gi avocalii din Republica Moldova trebuie sd aiba o conduitd de
ablinere fala de a face comunicari publice cu privire Ia cauzele lor, cu respectarea
principiilor ce guverne azd ftecare profesie.

14. Judecdtorii, procurorii qi avocalii din Republica Moldova au obligalia de a cunoaqte


normele etice care guverne azd funcfia celuilalt, ceea ce conduce ia creqterea inlelegerii
gi respectului pentru atribuliile celuilalt, contribuind Ia garantarea unui dialog
interprofesional adecvat intre cele trei profesii.

Formarea judecitorilor, procurorilor 9i avoca{ilor

15. increderea in sistemul judecdtoresc din Republica Moldova trebuie asigurata prin
dezvoltarea continud a aptitudinilor profesionale ale judecatorilor, procurorilor qi
avocalilor, ceea ce conduce la creqterea calitafi actului de judecatd in ansamblul sdu.

16. Formareajudecdtorilor, procurorilor qi avocaJilor din Republica Moldova presupune nu


numai asimilarea Ei dezvoltarea aptitudinilor profesionale llecesare accesului in cadrul
prof'esiilor, dar gi o fbrmare permanentf, de-a lungr"rl carierei.

17. Organrzarea gi desfdgurarea unei fbrmari comune Ei continue pentru judecdtorii,


procurorii gi avocalii din Republica Moldova pe teme de interes comun contribuie la
realizarea unei justi{ii de cea mai inaltd calitate.

18. Formareacomunf, a judecatorilor, procurorilor gi avocafiior din Republica Moldova prln


modalitdli diverse, respectiv, proiecte, confbrinle. dezbateri.f uridice comune constituie o
bazd solidd pentru o culturd juridica comund, in spiritul valorilor democratice ale
j ustiliei europene, asigurAnd consolidarea dialo gului interprofbsional.

Dialogul interprofesional continuu intre judecitorii, procurorii qi avoca{ii din


Republica Moldova gi cooperarea interna{ionali

19. Elaborarea gi modifrcarea legilor in domeniul.justiliei presuplrne intensifiearea nivelului


dialogului interprofesional' intre judecdtorii, procurorii gi avocalii din Republica
Moldova la nivel institulional, in procedura consultarii qi redactdrii dispoziliilor legale,
reprezentativitalii in fala autoritAlii legiuitoare na{ionale, in cadrul dezbaterilor
parlamentare nafionale, precum qi in cadrul reuniunilor internatrionale ale organismelor,
organtza[iilor internalionale, in domeniul -judiciar, asigr-rr6nd in acest mod consistenld
procesului de consolidarc ajustiliei.
judecdtorii sd asigure in
20. in desfrgur arca procedurilor judecdtoregti este necesar ca
rea1izarea asigur6rii respectdrii principiului unui proces echitabil
in procesele penale qi
civile a unui dialog interprofesional imparlial cu procurorii gi avocafii, cu
respectarea

atribuliilor specifice acestora, prin stabilirea unor calendare cu privire la desfb$urarea


indeplinirii
activitdlilor judiciare necesare cauzelor penale qi civile, in scopul asigurdrii
garanfiilor procesuale ale justiliabililor'

qi avocalilor din
21. Diversificarea formelor de comunicare ajudecatorilor, procurorilor
Republica Moldova cu mass-media nalionald gi internalionala la nivel
institutional qi
este menit[
prin repr ezentan\i desemnali, in baza elaborarii unol bune practici comune
sd confere incredere justifiei, ca un comunicator Ei formator de opinie
cu inalte
standarde de credibilitate.

sd respecte principiile
22. Judec6torii, procurorii, avocalii din Republica Moldova trebuie
dreptul la
fundamentale, ca prezumlia de nevinovdlie, dreptul la un proces echitabil,
via![ privatd al persoanelor in cauzd,'
din Republica
23.Dra1ogul interprofesional continuu intre judecdtorii, procurorii Ei avocalii
loc numai cu
Moldova cu repre zentan[tt altor sisteme de justilie internalionala va avea
respectarea principiilor fundamentale ale democraliei qi respectdrii
drepturilor omului,
profesii.
in vederea consolidarii valorilor universale qi respectului celor trei

pregedinte al Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova

Judecdtor Viclor MIC' Ll

*
Pregedinte al consiliului superior al Procurorilor din Republica Moldova

KrW
/e-oo 'fProcuror ORU
Mircea
o
:<
-'l
(r+
xeW
/iu* 6,i/
6. lA. /F
Uniunii Avocatilor din Republica Modova "{

Emanoil PLO$

15 decembrie 2017