Sunteți pe pagina 1din 23

SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A.

- RAPORT SEMESTRUL I 2017

1
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

RAPORT SEMESTRUL I 2017

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A SOCIETATII NATIONALE


A SARII SA - SALROM

pentru semestrul I 2017

- EXTRAS -

2
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

DATE DE IDENTIFICARE ALE RAPORTULUI SI


EMITENTULUI

Data raportului: 08.08.2017


Denumirea emitentului: SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA
Sediul social: Bucuresti, Calea Victoriei 220 sector 1
Telefon/fax: +4021.3178981; +4021.3178988
Cod unic de inregistrare: RO1590430
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/4607/2010
Capital Social: 40.936.410 Lei subscris si varsat
Activitatea principala: 0893 Extractia sarii

3
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

PREZENTARE GENERALA
Activitatea principala a Societatii Nationale a Sarii (SNS) consta in exploatarea sării şi a altor produse
nemetalifere si prepararea acestora in vederea comercializării pe piaţa internă si externă intr-o gama
variata de produse.

Societatea este unic producător autorizat de sare pe plan naţional fiind clasificată drept “societate de
interes strategic” de Legea nr. 99/1999, privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice.

In secundar, societatea desfasoara servicii turistice de tratament şi agrement destinate persoanelor


fizice, confecţii metalice, servicii de cavernometrie, etc.

Activitatea de exploatare resurse minerale a societatii este supusă reglementărilor specifice Agenţiei
Naţionale pentru Resurse Minerale (A.N.R.M) societatea deţinând 14 licenţe de concesiune şi exploatare
a resurselor de sare şi a altor produse nemetalifere, emise pentru fiecare perimetru aflat în exploatare,
cu perioade de valabilitate individuale cuprinse între anii 1999-2019.

Societatea are calitatea de Titular de Licenţe de exploatare încheiate în baza Legii Minelor nr. 61/1998, a
H.G. nr. 550/1999 şi H.G. nr. 755/1999, cu modificările şi completările ulterioare. Obiectul acestora îl
constituie concesionarea dreptului de exploatare a zăcămintelor de sare gemă si calcar. Durata
licenţelor este de 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 (cinci) ani potrivit
prevederilor legale în vigoare.
Pentru 13 dintre licenţe, redevenţa minieră este stabilită la 2% din valoarea producţiei miniere realizate
anual şi datorată începând cu data de 15 Iunie 1998 (data de intrare în vigoare a Legii minelor nr.
61/1998), în conformitate cu prevederile art. 39 din Normele pentru aplicarea legii minelor, aprobate
prin H.G. 639/25.09.1998. Produsul minier pentru care se plăteşte redevenţa minieră este definit de
fiecare licenţă în parte.
Ulterior semnarii Licentelor de exploatare a productiei miniere respectiv in perioada 2010-2013 Statul
Roman, la initiativa ANRM, a modificat Legea Minelor prin Hotarari de Guvern in ceea ce priveste nivelul
cotelor de redeventa miniera. Pentru licenta prelungita in anul 2016, Societatea calculeaza si plateste
redeventa la valoarea de 1 Euro/tona.

La data de 30 iunie 2017, societatea se afla in litigiu cu A.N.A.F. pentru recuperarea sumei calculate cu
titlu de redeventa suplimentara aferenta perioadei 2011-2013 (de la 2% din valoarea productiei miniere
realizate anual la cota de 0,80 Euro/tona).

In urma extractiei si prelucrarii sarii se obtin 3 mari categorii de produse:


- sare gema, care se exploateaza prin lucrari miniere, cu utilizare pentru consumul uman, in
industrie, zootehnie, pentru intretinerea drumurilor, etc;
- sare recristalizata, obtinuta prin evaporare in vid din sarea in solutie exploatata cu
ajutorul sondelor si care are diverse utilizari pentru consumul uman, industrie,
tratarea apei, etc;
- sare in solutie ce se exploateaza prin dizolvare cinetica cu ajutorul sondelor si
constituie materia prima pentru industria chimica de produse clorosodice.

4
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

Pricipalele grupe de produse raportat la domeniul de utilizare sunt:


- Sare si calcar pentru industria chimica
- Sare industriala
- Sare alimentara
- Sare pentru zootehnie si dedurizarea apei
- Sare pentru deszapezire
- Calcar
Principalii consumatori interni opereaza in industria chimica de produse clorosodice, sarea in
solutie produsa de sucursalele EM Ramnicu Valcea si Targu Ocna cu destinatie de materie prima
in procesul de electroliza.
Restul productiei interne are ca destinatie alte ramuri industriale (energia electrica, textile,
pielarie, industria lemnului si a hartiei, metalurgie, constructii de masini, dezghetarea
drumurilor, s.a.m.d.), precum si fondul general al pietei (consum uman si industria alimentara);
Livrarile de sare si calcar se efectueaza direct de la sucursalele producatoare, iar pentru sare
alimentara divers ambalata livrarile se deruleaza prin intermediul unui depozit de sare al
sediului SNS care livreaza preponderent catre 11 lanturi de mari magazine.
Cel mai mare beneficiar al SNS de pe piata interna este CNAIR, urmat de 3 combinate chimice
Ciech Soda Romania (Govora), Chimcomplex Borzesti si Oltchim. Cu un volum de livrari
important sunt si vanzarile de sare alimentara EM Salt Valea Grosilor (2.806 mii lei vanzari),
Nusi Serv Salonta (1.170 mii lei vanzari), Kaufland (1.480 mii lei vanzari), Metro (1.254 mii lei
vanzari) etc.
Principalele sorturi de produse comercializate de catre SNS, raportat la pietele de desfacere
externe sunt:
- Ungaria – sare pentru industria chimica si sare pentru drumuri, vrac;
- Slovacia – sare pentru industria chimica si sare pentru drumuri, vrac;
- Serbia – sare pentru zootehnie si sare pentru drumuri, vrac si ambalata;
- Bulgaria – sare pentru drumuri, vrac si sare pentru zootehnie;
- Rep. Moldova – sare alimentara, sare pentru zootehnie.

Cel mai mare beneficiar al SNS de pe piata externa este combinatul chimic Borsodchem Zrt. din
Ungaria, urmat de Fortischem A.S. din Slovacia.

REGLEMENTARI SPECIFICE
Fiind o companie deţinută în proporţie de 51% de statul roman, societatea se supune
suplimentar cadrului legislativ comun pe economie si unor reglementări specifice companiilor
cu capital majoritar sau integral de stat. Astfel, societatea are obligatia organizarii si conducerii

5
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

controlului financiar preventiv intern asa cum este prevazut OMF 923/2014 pentru aplicarea
OG 119/1999 republicata „privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv”
planificarii operationale si financiare in conditiile si limitele Legii 339/2016 Legea Bugetului si
ale Ordonantei 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau
majoritari”.
Bugetul de venituri si cheltuieli este aprobat anual prin Hotarare de Guvern, iar executia
acestuia se raporteaza trimestrial catre Ministerul Economiei (ME) si Ministerul Finantelor
Publice (MFP).
Incadrarea in termenele de incasare si plata este supravegheata de MFP prin raportarea
trimestriala a indicatorilor “creante restante” si “datorii restante” nivelul maximal al acestora
fiind inscris si in bugetul de venituri si cheltuieli al societatii.
In zona de fiscalitate specifica, societatea in calitatea sa de operator in resurse minerale
datoreaza pe langa redeventa miniera si o taxa anuala stabilta in Lei/km2 de perimetru minier,
denumita “Taxa pe activitatea de exploatare”.
Prin HG 765/1994 “privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare realizarii, dezvoltarii si
modernizarii productiei in sectorul extractiv minier, titei si gaze naturale” societatea are dreptul
sa constituie pe seama costurilor operationale un Fond pentru dezvoltarea si modernizarea
productiei la nivel de 6% din productia miniera vanduta.
Ulterior incheierii Semestrului I, societatea a semnat acte aditionale la licentele de exploatare
miniera in care sunt mentionate noile cote de redeventa miniera, respectiv 1,0 euro/tona de sare
si 0,80 euro/tona de calcar.

Aplicarea noilor cote de redeventa miniera va genera o crestere a cheltuielilor operationale si implicit,
va avea un impact in nivelul indicatorilor de performanta ai companiei.

STRUCTURA ORGANIZATORICA
Societatea functioneaza prin sapte sucursale fara personalitate juridica, operabile in zonele in
care societatea detine licente de exploatare resurse minerale: Vâlcea, Prahova, Cluj, Alba,
Bacău, Harghita si Suceava. Acestea au conducere proprie, compartimente functionale si tin
evidenta contabila pana la nivel de balanta de verificare.
Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 5 membri care se
întruneşte o dată pe lună sau de cate ori este necesar.
Activitatea Consiliului de Administraţie este reglementată de legislaţia română şi este guvernată
de prevederile capitolului V din Actul Constitutiv al Societăţii.

6
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

Componenţa Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2017- 30.06.2017:


Dl. Ivan Stefan Valeriu-presedinte 14.04.2017-prezent, conform Deciziei nr.15/14.04.2017
Dna Simona Fatu – membru 01.01.2016 – prezent
Dl. Gheorghe Dan Valentin – membru 01.01.2016- prezent
Dl Mugur Nicolae Popescu – membru 08.07.2016 – prezent
Dl. Laurentiu Puiu – membru 08.07.2016 – prezent
Dna Alina Paraiala – membru 31.01.2017 – 30.03.2017

Directorul General îndeplineşte toate actele şi ia toate măsurile necesare şi utile în vederea
aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia acelor atribuţii ce intră
în sarcina Adunării Generale a Acţionarilor sau Consilului de Administraţie, conform Actului
Constitutiv al societatii.

Atribuţiile cu caracter strategic sunt realizate de Adunarea Generala a Acţionarilor şi Consiliul


de Administraţie, iar atribuţiile cu caracter operativ, executiv sunt realizate de către directorul
general.

Directorul general a fost numit in temeiul prevederilor Ordonantei 109/2011 privind


guvernanta corporativa a intreprinderilor publice şi îşi exercită atribuţiile in baza unui contract
de mandat semnat cu Consiliul de Administratie.
Conducerea executivă a societăţii a fost asigurată, în primul semestru al anului 2017, de catre
dl. Dumitru Matei-Director general.
Participatii
Societatea nu detine participatii in alte societati comerciale astfel, in aria de consolidare a
Situatiilor Financiare vor intra doar sucursalele proprii.

Societatea a derulat in perioada de raportare tranzactii comerciale cu parti aflate in relatii


speciale, societati in care statul este actionar, cum sunt Oltchim, SNTFM, CNAIR.

7
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

ELEMENTE DE BILANT
Informatie financiara selectata din Raportul contabil - in mii LEI
30 iunie 2017 31 decembrie Variatie
Indicatori
2016 (%)
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizari necorporale 876 984 (1,12)
Imobilizari corporale 172.366 178.612 (3,62)
Imobilizari financiare 5.424 2.433 223.06
Total active imobilizate 178.666 182.029 (1.88)

Active circulante
Stocuri 22.309 19.317 15.49
Creante 19.895 61.374 (308.5)
Investitii pe termen scurt 12.521 72.238 576.93
Casa si conturi la banci 247.844 113.069 219.2
Cheltuieli in avans 855 1.102 (28.9)
Total active circulante 303.424 267.100 13.6
Total active 482.090 449.129 7,34

CAPITALURI PROPRII SI DATORII


Capitaluriproprii
Capital social 40.936 40.936 0,00
Rezerva Legala 8.187 8.187 0,00
Rezerva din reevaluare 58.912 65.760 (11,62)
Alte rezerve 158.364 150.729 5,06
Rezultat reportat (sold creditor) 38.368 1.413 2715,3
Profit la sfarsitulperioadei 47.782 30.108 58,7
Total capitaluri proprii ale Societatii 352.549 297.133 18,65

Datorii

Datorii pe termen lung 551 553 (0.36)


Datorii comerciale 12.693 20.581 (62.14)
Salarii si obligatii bugetare aferente 5.261 6.998 (33,02)
Impozit pe profit 2.411 4.520 (87,47)
TVA de plata 799 5.837 (630,54)
Alte impozite si taxe 12.398 14.190 (14,45)
Alte datorii 2.523 4.800 (90,25)
Total datorii curente 36.085 56.926 (57,75)
Provizioane 87.603 89.168 (1,79)
8
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

Venituri inregistrate in avans 166 173 (4,82)


Subventii pentru investitii si venituri in avans 5.135 5.176 (0,78)
Total capitaluri proprii si datorii 482.090 449.129 7,34

Active imobilizate
Valoarea neta a activelor imobilizate a scazut cu 3,362 mii lei la 30 iunie 2017, fata de 31
decembrie 2016 (3,62%), datorita urmatoarelor variatii:
- Diminuarea valorii imobilizarilor necorporale de 108 mii lei;
- Diminuare a valorii nete a imobilizarilor corporale de 6.246 mii lei;
- Crestere a valorii imobilizarilor financiare de 2.992 mii lei.
Diminuarea valorii nete a activelor corporale cu 6.246 mii lei este determinata in principal de
diminuarea normala prin inregistrarea amortizarii (11,160 mii lei) compensata prin achizitiile de
mijloace fixe (730 mii lei) si cresterea volumului investitiilor aflate in curs de executie (3.713 mii
lei).
Din totalul investitiilor programate pentru 2017, in valoare de 35,29 milioane lei, cu contracte
incheiate la data de 30.06.2017 reprezinta 44,23% din total.
Stocuri
La 30 iunie 2017 stocurile au crescut cu 2.992 mii lei (15,49%) datorita in principal, stocurilor de
produse finite pentru sarea de drumuri, necesare fluidizarii livrarilor pe timpul iernii si a
stocurilor de sare recristalizata.

Stocurile de materiii prime, materiale consumabile, combustibil si materiale de ambalat au


scazut comparativ cu 31.12.2016 cu 12,76% iar stocurile privind piesele de schimb au crescut cu
11,61 %.

Creante comerciale
In perioada de raportare, creantele comerciale au scazut cu 41.480 mii lei, in primele sase luni
ale anului 2017 urmare a incasarilor in prima parte a anului.

Numerar si echivalente de numerar, depozite bancare pe termen scurt


Reprezinta disponibilitatile banesti, in lei si valuta, aflate in conturile curente deschise la BCR,
Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, BRD si in conturile deschise la Trezorerie.
Pozitia de cash a companiei a crescut de la 185.308 mii lei la 31 decembrie 2016 la 260.366 mii
lei la 30 iunie 2017 (+75.058 mii lei). In perioada de raportare, numerarul net din activitatea de
exploatare a fost de 78.038 mii lei.

9
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

In martie 2016 a fost constituit un depozit cu regim de “cash colateral” pentru garantarea unei
scrisori de garantie bancara emisa in favoarea ANAF. La data raportarii nivelul depozitului este
de 12.016 mii lei, pentru garantarea restului de plata catre ANAF pentru accesorii aferente
redeventei miniere suplimentare calculata pentru perioada 2010-2013. Acest depozit a fost
prelungit pana la 20 ianuarie 2018.

Capital Social
Capitalul social subscris si varsat in valoare de 40.936 mii lei este compus din 4.093.641 actiuni
ordinare la valoare nominala de 10 lei/actiune. Nu au fost modificari ale capitalului social in
perioada de raportare.

Toate actiunile confera drepturi egale asupra activelor nete ale Societatii. Detinatorii de actiuni
ordinare au dreptul la dividende si un drept de vot/actiune in Adunarile Generale ale
Actionarilor Societatii.
Societatea recunoaste modificarile in capitalul social numai dupa aprobarea lor in Adunarea
Generala a Actionarilor si inregistrarea lor la Registrul Comertului.
Contributiile actionarilor au fost in natura, cu bunuri de natura activelor imobilizate.
Rezerve
Rezerva legala este constituita pana la plafonul maxim permis de lege de 20% din capitalul
social (8.187 mii lei.)
Rezerva din reevaluare s-a constituit pe masura ce societatea a procedat la actiuni de
reevaluare a activelor imobilizate corporale, pentru acele active care au inregistrat crestere de
valoare cu ocazia reevaluarii si nu au suferit deprecieri de natura costurilor la reevaluarile
anterioare.
Scaderea rezervelor din reevaluare cu 6.848 mii lei, fata de 31.12.2016 reprezinta preluarea pe
Rezultatul reportat a surplusului rezultat din reevaluare.

În sensul reglementărilor OMFP 1802/2014, pct.109 alin. 2) „câştigul se consideră realizat la


scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate
acestea, o parte din câştig poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate”.

Valoarea rezervei din reevaluare se transfera direct in rezultatul reportat ("Rezultatul reportat
reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), si reprezinta diferenţa dintre
amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe
baza costului iniţial al activului.

Alte rezerve inregisteaza o crestere pe perioada de raportare de 7.634 mii lei. Ponderea
semnificativa o reprezinta fondul “din cotele de cheltuieli necesare realizarii, dezvoltarii si
modernizarii productiei” a carei crestere se datoreaza alimentarii rezervei cu constituirea

10
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

fondului pe seama costurilor operationale (+9.423 mii lei reprezentand 6% din valoarea
productiei vandute in sem I 2017).
Consumul de rezerva se recunoaste in situatiile financiare concomitent cu recunoasterea pe
cheltuieli a amortizarii activelor imobilizate finantate din fondul de cercetare
dezvoltare/modernizare geologica (1.789 mii lei in perioada de raportare).
Datorii comerciale
Datoriile comerciale s-au diminuat in perioada de raportare, fata de 31.12.2016 cu 7.888 mii lei
in principal datorita scaderii soldului furnizorilor de bunuri si servicii pentru activitatea
operationala.
Societatea nu inregistreaza datorii restante la data de 30.06.2017.

Alte impozite si taxe


Datoriile societatii reprezentand impozite si taxe s-au diminuat cu 1.792 mii lei, respectiv cu
14,45% fata de cele existente la 31.12.2016 . Soldul in valoare de 12.398 mii lei este compus din
accesorii calculate pentru redeventa miniera suplimentara (54%), si impozitele calculate la
30.06.2017 cu scadenta de plata in luna iulie 2017 (362 mii lei).

11
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

REZULTATELE OPERATIONALE
Informatie financiara selectata din contul de profit si pierdere – in mii LEI
30 iunie 2017 30 iunie 2016 Variatie
Indicator
(%)

Cifra de Afaceri 172,170 127,421 ↗ 35,12


Alte venituri din exploatare 11.230 12.747 ↘ 11,90
Stocuri, consumabile si combustibil (14,103) (13.573) ↗ 3,90
Costul marfurilor vandute (5,031) (3.169) ↗ 58,76
Energie electrica achizitionata (5,460) (5,112) ↗ 6,81
Beneficiile salariatilor (45,588) (40.817) ↗ 11,69
Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale (11,249) (11,485) ↘ 2,10
Cheltuieli de transport intern/extern (21.689) (12.595) ↗ 72.20
Cheltuieli cu alte prestari externe (8.422) (8.441) ↘ 1,18
Cheltuieli cu constituirea Fondului Geologic (9,315) (6,785) ↗ 37,29
Redeventa miniera si taxa pe activitatea de
(1,353) (1,923) ↘ 42,12
exploatare
Alte cheltuieli de exploatare (3.780) (2.719) ↗ 39,02
Profit Operational 57,410 33,548 ↗ 71,13

Venituri financiare 2,736 1,266 ↗116,11


Cheltuieli financiare (1,690) (1,464) ↗ 15,44
Profit/Pierdere (net) 1,046 (199)

Profit inainte de impozitare 58,456 33,349 ↗ 75,29


Cheltuiala cu impozitul pe profit (10,674) (7,381) ↗ 44,61
Profit net 47,782 25,968 ↗ 84,00
Profit net atribuibil:
Actionarilor Societatii 43,004 22,074
Salariatilor 4,778 1,850
Societatii - 2,044
Profit net 47,782 25,969 ↗ 84,00
68.659 44.636 ↗ 53,82
EBITDA

PRODUCTIA REALIZATA LA 30.06.2017


Gradul de indeplinire a programului de productie pentru semestrul I 2017 este de 103,55%
pentru sare si 134,10% pentru calcar:
To
Specificatie Program Program Realizat Grad de
An 2017 6 luni 2017 6 luni 2017 indeplinire %
Sare 2.295.000 1.142.951 1.183.545 103,55
Calcar 938.000 468.996 628.970 134,10

12
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

Venituri din exploatare


In perioada de raportare societatea a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri cu 35,12% (44.749
mii lei) fata de perioada corespunzatoare a anului precedent, structurata pe vanzari de: sare
gema (pentru deszapezire drumuri, industria chimica si alimentara), sare in solutie, sare
recristalizata, calcar, venituri din transport auto marfa si saleduct, venituri din activitati turistice
(inchirieri spatii comerciale, vizitari mine turistice, restaurante, baruri, stranduri).

Venituri financiare
Sunt determinate preponderent de diferentele de curs valutar aferente activitatii de export
derulata in baza contractelor de vanzare cu beneficiari din afara tarii: Ungaria, Slovacia,
Bulgaria, Republica Moldova etc.
Veniturile din dobanzi prezinta crestere cu 59,3 mii lei comparativ cu aceeasi perioada a anului
precedent.

Cheltuieli
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile
Consumurile de materiale consumabile si combustibil au inregistrat o descrestere de 4,74%
(614 mii lei) comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent .

Consumul cu energia electrica


Consumurile de energie electrica au crescut in perioada de raportare cu 348 mii lei comparativ
cu aceeasi perioada a anului precedent.

Cheltuieli cu personalul
Costul total cu personalul (salarii si obligatii fiscale aferente) a crescut cu 4.771 mii lei (de la
40.817 mii lei la 30 iunie 2016 la 45.588 mii lei la 30 iunie 2017). Drepturile salariale sunt
reglementate si prin prevederi ale CCM care guverneaza relatia societatii cu salariatii.
Ponderea cheltuielilor cu personalul reprezinta 24,65 % din venituri in perioada de raportare
(cu 2,79% mai mult decat in perioada corespunzatoare anului precedent). Numarul mediu de
personal la 30.06.2017, este de 1623. Impactul de crestere a cheltuielilor cu personalul pe
fondul descresterii numarului mediu de personal se explica prin efectul cresterii salariului
minim pe economie asupra fondului de salarii.
Cheltuieli cu transportul de bunuri
Cheltuielile cu transportul de bunuri sunt aferente exporturilor de produse in conditia de livrare
DAP si livrarilor in tara. In perioada de raportare acestea prezinta o crestere cu 72,2% (10.978
mii lei) fata de perioada corespunzatoare a anului precedent in corelatie cu volumul si structura
cifrei de afaceri.

13
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

Alte cheltuieli de exploatare


Alte cheltuieli de exploatare prezinta o crestere de 1.061 mii lei fata de perioada
corespunzatoare a anului precedent.

Profitul operational
Comparativ cu nivelul realizat la 30.06.2016, profitul brut operational realizat in perioada de
raportare a crescut cu 23.862 mii lei (71,13%) datorita cresterii veniturilor cu 30.84% si
diminuarii cheltuielilor cu 18.16%.
Cifra de afaceri a inregistrat o crestere de 35.12% comparativ cu perioada corespunzatoare a
anului precedent.

Rezultatul din activitatea financiara


Societatea inregistreaza venituri si cheltuieli financiare din fluctuatiile de curs valutar la export
si a incasat dobanzi bancare la depozite pe termen scurt.
Rezultatul din activitatea financiara prezinta o crestere de 1.245 mii lei pe perioada de
raportare (la 1.046 mii lei fata de -199 mii lei la sem I 2016).

Profitul inainte de impozitare


Profitul inainte de impozitare a crescut cu 75,29%, fata de aceeasi perioada a anului trecut
(25.107 mii lei).

Cheltuieli cu impozitul pe profit


Impozitul pe profit prezinta o crestere in perioada de raportare cu 44,61% (3.293 mii lei) si este
calculat prin aplicarea cotei de 16% la baza de impozitare conform prevederilor Codului Fiscal in
vigoare.

Profitul net al perioadei


Profitul net al perioadei de raportare prezinta o crestere de 84% (21.813 mii lei).

14
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR


mii LEI
Cash flow (CFO) – Metoda directa 30.06.2017
Incasari din vanzari produse si servicii 258.379
Plati pentru cumparari de bunuri si servicii (85.037)
Salarii, bonificatii si accesorii aferente (49.891)
TVA (32.631)
Impozit pe Profit (12.782)

Net cash din activitatea operationala 78.038

Cash flow din Investitii (CFI)


Vanzari de active 0
Achizitii active corporale (3.045)
Dobanzi incasate 0
Rambursari de credite 0
Net cash din activitatea de investitii (3.045)

Cash flow din Activitatea Financiara (CFF)


Incasari din investitii pe termen scurt 65
Plati pentru credite pe termen scurt 0
Dividende 0
Net cash din activitatea financiara 65
Crestere/Descrestere (Net) 75.058
Cash and echivalent la inceputul perioadei 185.308
Cash and echivalent la sfarsitul perioadei 260.366

15
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

EXECUTIA BUGETARA
Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii a fost aprobat prin Hotararea AGA nr. 6/19.04.2017
si ulterior, publicat prin Hotararea de Guvern 416/16.06.2016; structura acestuia este
prezentata pe trimestre (cumulat) si la nivel de an.
Pentru perioada de raportare, societatea s-a incadrat in indicatorii inscrisi in Anexa 2 la bugetul
de venituri si cheltuieli aprobat pentru trimestrul II (cumulat 6 luni):
mii LEI

Indicatori BVC aprobat Realizat Deviatii


%
Venituri Totale 167.397 183.400 +16.003 9,56
Cheltuieli Totale – din care: 135.106 127.680 (7.423) 5,82
Cheltuieli cu personalul 56.000 45.588 (10.412) 22,84
Cheltuieli de natura salariala 42.365 34.865 (7.500) 21,51
Alte cheltuieli cu personalul 2.584 1.568 (1.016) 64,80
Rezultatul Brut 32.542 58.456 +25.914 79,63
Plati restante 0 0 0 100
Creante restante 5.575 4.457 (1.118) 25,08

Pentru trimestru I 2017 societatea a obtinut aprobarea Ministerului Economiei pentru nivelul
indicatorului “cheltuieli totale” motivat de caracterul sezonier al activitatii, exceptie prevazuta
de OUG 26/2013. In temeiul aceluiasi act normativ, societatea ar fi avut obligatia sa plafoneze
cheltuielile totale la nivel de 1/12 din bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2016
incepand cu luna iunie 2017.
Societatea are obligatia raportarii executiei bugetului de venituri si cheltuieli la MFP, cu
frecventa trimestriala, indicatori cumulati de la inceputul anului.

16
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

INDICATORI DE PERFORMANTA
Pentru perioada de raportare se evalueaza si raporteaza la Ministerul Economiei prin Declaratia
S1100 “Monitorizarea aplicarii prevederilor OUG nr. 109/2011 de catre intreprinderile publice”
gradul de realizare a unor indicatori din componenta variabila a Directorului General.
Gradul de realizare a Indicatorilor Financiari si Non-financiari pentru Consiliul de Administratie
pentru perioada 2016-2020 asa cum au fost aprobati de AGA au frecventa de raportare anuala.
Indicatorul Global de Performanta aferent Indicatorilor individuali cu raportare trimestriala,
asumati prin Contractul de Management de catre Directorul General al societatii, gradul de
realizare este de 100%:

Tinta
INDICATOR CHEIE DE Realizat Sem I Grad de Pondere Indicator
PERFORMANTA Sem I 2017 2017 realizare in IT Global
Venituri din
exploatare/numar mediu
de angajati 113 100 100% 25% 25%
Datorii restante raportat
la cifra de afaceri
(indicator maxim) 0,00 0.2% 100% 25% 25%
Creante restante raportat
la cifra de afaceri
(indicator maxim) 2,6 % 5% 100% 25% 25%
Ponderea ”Mediei
disponibilitatilor banesti
(casa si conturi bancare
inclusiv investitii pe
termen scurt)” raportat la
cifra de afaceri (indicator
minim) 134 % 3,0 100% 25% 25%

INDICATORUL GLOBAL DE PERFORMANTA 100%


NOTA: in cazul in care tinta a fost atinsa sau depasita, gradul de realizare a respectivului
indicator a fost considerat de 100%.

17
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

MANAGEMENTUL RISCULUI
Din punct de vedere al sistemului de control intern/managerial, societatea aplica prevederile
Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015, sens in care au fost stabilite:
Obiective
Realizarea de produse competitive pe piata interna si internationala, grija pentru siguranta
consumatorilor, atentia acordata tuturor cerintelor clientilor, eliminarea riscurilor de
producere a incidentelor si a cazurilor de imbolnavire profesionala, minimizarea impactului
asupra mediului si dezvoltarea durabila reprezinta directiile strategice principale ale SNS-SA.
Obiectivele generale ale Societatii Nationale a Sarii privind calitatea produselor si serviciilor,
siguranta alimentelor, mediul, securitatea si sanatatea in munca sunt:

• Pastrarea pozitiei de leader a societatii pe piata interna.


• Indeplinirea cerintelor de calitate impuse, exprimate sau implicite, ale clientilor si a
cerintelor legale si de reglementare.
• Pastrarea pietelor de desfacere la export.
• Adaptarea continua la cerintele pietii.
• Diversificarea si valorificarea activitatilor conexe desfasurate in cadrul societatii.
• Exploatarea rationala a zacamintelor de sare gema astfel incat sa fie asigurata conditia de
stabilitate a elementelor de rezistenta pilieri – plansee si implicit a diminuarii impactului
negativ asupra suprafetei si mediului.
• Indeplinirea cerintelor necesare astfel incat suprafetele sau locurile de depozitare sa asigure
securitatea si siguranta produselor realizate de societate.
• Gestionarea si valorificarea optima a deseurilor proprii.
• Incadrarea indicatorilor de calitate a factorilor de mediu in limilele impuseprinlegislatie.
• Obtinerea autorizatiilor de mediu pentru toate sectoarele de lucru aflate in administrarea
SNS-SA.
• Colaborarea cu sucursalele societatii pentru eliminarea sau reducerea la un nivel acceptabil
a tuturor pericolelor referitoare la siguranta alimentului in timpul realizarii produsului.
• Instruirea si constientizarea continua a personalului privind importanta conformarii cu
practicile interne de lucru.
• Reducerea la zero a cazurilor de imbolnavire profesionala si a accidentelor de munca.
• Mentinerea certificarii de conformitate a sistemului de management integrat calitate-
mediu-siguranta alimentului- securitatea si sanatatea in munca.
• Realizarea obiectivelor de investitii planificate conform Programului anual de investitii al
societatii.

Elemente de planificare
SNS-SA a intocmit planuri/programe care au pus in concordanta activitatile necesare pentru
atingerea obiectivelor cu resursele maxime posibil de alocat, astfel incat riscurile susceptibile sa
afecteze realizarea obiectivelor entitatii sa fie minime.
18
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

Astfel, in sistemul societatii sunt operabile urmatoarele planuri/programe :

• Programe anuale de exploatare realizate potrivit cerintelor Ordinului presedintelui


ANRM nr.47/2008 privind aprobarea Instructiunilor tehnice privind elaborarea si
avizarea programelor anuale de exploatare;
• Program de achizitii/investitii aprobat de Consiliul de Administratie potrivit
competentelor de aprobare;
• Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 a fost aprobat prin Hotararea AGA nr.
6/19.04.2017 si ulterior, publicat prin Hotararea de Guvern nr.416/16.06.2017

In cadrul societatii este operabil „Registrul riscurilor”.


Persoana responsabila cu controlul intern managerial mentine si clasifica riscurile functie de
categoria de risc, elaboreaza si urmareste realizarea planurilor de masuri menite sa
amelioreze/sa reduca sau sa elimine producerea acestora.
Comitetul consultativ de audit si risc analizeaza urmatoarele riscuri ce pot afecta cu mai mult
de 10% activul net al societatii:

RISCURI OPERATIONALE SI TEHNOLOGICE

Risc Descriere risc Grad Masuri


Efecte
identificat

1. Aparitia Exploatare irationala a 5 Respectarea programului Distrugeri


de rezervelor; de masurari materiale
surpari, cavernometrice si a (teren,
Dizolvari necontrolate la
prabusiri, fluidului specific de fluid gospodarii),
exploatarea sarii in solutie,
lacuri izolant pentru exploatarile inclusiv risc de
deplasari si fisurari de
sarate de sare in solutie, pierderi de vieti
pilieri si plansee la
respectiv respectarea omenesti
exploatarile pe cale uscata
tehnologiile de fabricatie
pe cale uscata

2. Epuizare Exista zacaminte pe cale 4 Cautarea de noi zacaminte Pierderea


rezerve de epuizare (ex: Slanic, de inlocuire a celor care se liniilor de
Mina Trotus, Tg. Ocna) epuizeaza afaceri aferente
zacamintelor
epuizate

19
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

RISCURI DE PIATA

Risc identificat Descriere risc Grad Masuri Efecte

1. Pierderea unor Clientii traditionali ai 4 Gasirea de noi clienti Scadere de


segmente companiei isi pot atat la intern, cat si la venituri
importante de inchide fabricile sau export corespunzatoare
piata pot scadea material pietelor pierdute
productia

RISCURI LEGISLATIVE SI POLITICE

Risc identificat Descriere risc Grad Masuri Efecte

1. Schimbari Posibilitatea 4 - Diminuarea de


adverse in cresterii venituri prin
(Risc acceptat)
reglementarile si cuantumului inchiderea unor
politica de redeventei si a activitati
redevente, altor taxe
licentiere,
taxare,etc.

RISCURI DE MEDIU

Risc identificat Descriere risc Grad Masuri Efecte

1. Dezastre naturale Din cauza acestor 5 -


(inundatii, fenomene naturale
(Risc acceptat) Efecte
cutremure, se pot produce avarii
incalculabile
alunecari de teren) de diverse tipuri si
dimensiuni

20
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

RISCURI FINANCIARE

Risc identificat Descriere risc Grad Masuri Efecte

1. Cresterea Conform prognozei 4 Societatea va face Scaderea


semnificativa a realizate de Comisia demersuri de a transfera considerab
ratei de inflatie Nationala de Prognoza catre clienti cresterile de ila a
(Sept 2016), inflatia este preturi la furnizori acolo veniturilor
pe un trend ascendent unde este posibil
dela -0.5% in 2016 la 2-
2.5% in perioada 2017-
2020

21
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

EVENIMENTE ULTERIOARE
In data de 24.07.2017 societatea a primit Hotararea judecatoreasca-decizia civila
nr.1172/A/10.04.2017 privind completarea dispozitivului deciziei civile nr.4520/A/21.11.2016
pronuntate de Tribunalul Bucuresti Sectia a III a civila in dosarul nr.1812/299/2016, prin care
instanta dispune intoarcerea executarii silite si obliga ANAF-DGAMC la restituirea sumei de
38.102.676 lei, suma ce reprezinta redeventa miniera recalculata si stabilita de catre inspectia
fiscala prin Decizia de impunere nr.F-MC 2317.
Dupa inchiderea exercitiului aferent semestrului I 2017, la solicitarea ANRM, societatea a
semnat cu ANRM acte aditionale la contractele de concesiune. Acest lucru va genera obligatia
societatii de a calcula si plati redeventa, incepand cu trimestrul III din anul 2017, la cotele
stabilite prin OUG nr.102/2013, respectiv 1 euro /tona de sare si 0,4375/tona de calcar.
In prezent societatea nu este tranzactionata pe bursa.

Societatea este inclusa in Anexa la OMFP nr.666/2015 cu obligatia implementarii IFRS incepand
cu anul 2018.

La data prezentei raportari, societatea a efectuat retratarea pentru prima data a situatiilor
financiare aferente anului 2016 conform cu IFRS si se afla in pregatire pentru procedura de
achizitie servicii de audit ale situatiilor financiare anuale retratate pentru prima data conform
cu IFRS.

22
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. - RAPORT SEMESTRUL I 2017

DECLARATII

In perioada de raportare Societatea Nationala Sarii S.A. si-a respectat toate obligatiile
financiare. In aceasta perioada nu au existat schimbari care sa afecteze capitalul si
administrarea societatii.
Atasat la prezentul raport este Raportarea Contabila la 30 iunie 2017, intocmita in conformitate
cu prevederile OMFP 895/2017.

23

S-ar putea să vă placă și