Sunteți pe pagina 1din 32

INTEGRITATEA PUBLICĂ

Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 Integritatea publică poate fi definită
atât prin prisma integrităţii proceselor
de luare a deciziilor, de implementare a
deciziilor, de gestiune a banilor publici,
cât şi prin prisma integrităţii
personalului sau agenţilor publici (aleşi
locali, funcţionari publici).
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 Reprezentanţii entităţilor publice au
obligaţia să acorde un tratament
imparţial şi echitabil tuturor persoanelor
care se adresează acestora.
 Promovarea unui sistem de
integritate publică are ca rol
prevenirea şi combaterea corupţiei sau
a oricărui act de neintegritate publică.
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate

 Asigurarea integrităţii în România, din


punct de vedere reglementar, se face
pe două paliere: administrativ şi
penal.
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 Cât priveşte palierul administrativ ,
există reglementări care să asigure un
anumit grad de disciplinare a
comportamentului personalului care
activează în sectorul public şi nu numai,
astfel:
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 - Legea nr. 7/2004 privind Codul de
conduită a funcţionarilor publici,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 157 din 23/02/2004;
 - Legea nr.477/2004 privind Codul de
conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice;
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 - Legea nr. 571/2004 privind protecţia
personalului din autorităţile publice,
instituţiile publice şi din alte unităţi care
semnalează încălcări ale legii publicată
în Monitorul Oficial,Partea I nr. 1214 din
17/12/2004;
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 - Legea nr. 50/2007 pentru modificarea
şi completarea legii nr. 7/2004 privind
codul de conduită a funcţionarilor
publici (consilierul de etică);
 - Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public;
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 - Legea nr. 52/2003 cu privire la transparenţa
decizională în administraţia publică;
 - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice, etc.
 Codul de conduită a personalului autorităţii
vamale
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate

 Cât priveşte palierul penal, există reglementări


care încriminează faptele de corupţie, precum:
 - Luarea de mită (art.254 Cod Penal) este fapta
funcţionarului care pretinde ori primeşte bani sau alte
foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea
unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de
a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea
unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în
scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri.
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 - Darea de mită (art.255 Cod Penal)
este aceeaşi faptă privită în oglindă şi
este reprezentată de promisiunea,
oferirea sau darea de bani ori alte
foloase unui funcţionar de către o
persoană pentru satisfacerea nelegală a
unui interes
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 Primirea de foloase necuvenite
(Codul Penal, art. 256) este definită
drept primirea de către un funcţionar,
direct sau indirect, de bani ori alte
foloase, după ce a îndeplinit un act, în
virtutea funcţiei sale şi la care era
obligat în temeiul acesteia.
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 Traficul de influenţă şi cumpărarea de
influenţă - (Codul Penal, art. 257 şi
Legea161/2003, art. 6¹). Aceasta este
infracţiunea prin care se pretind bani sau alte
foloase de la o persoană fizică sau juridică de
către o altă persoană care are influenţă sau
lasă să se creadă că are influenţă asupra unui
funcţionar pentru a-l determina să facă ori să
nu facă un act ce intră în atribuţiile sale de
serviciu.
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 O primă componentă a integrităţii publice
o reprezintă transparenţa în desfăşurarea
activităţii instituţiilor publice, prin care
înţelegem setul de instrumente prin care
administraţia (instituţiile şi autorităţile
administraţiei publice locale) dă socoteală
cetăţenilor/contribuabililor cu privire la
activitatea desfăşurată în serviciul acestora.
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 Modalităţile prin care se
operaţionalizează transparenţa ţin
de:
- asigurarea accesului cetăţenilor la
informaţiile de interes public;
- participarea cetăţenilor la elaborarea
de acte normative şi la şedinţele
publice.
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 Transparenţa are rolul de a preveni
acţiuni care ameninţă integritatea
publică (acte de corupţie) şi de a evalua
performanţa administraţiei publice
(capacitatea
administrativă).Mecanismele prin care
se asigură integritatea publică
urmăresc, în general,următoarele
aspecte:
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
- micşorarea numărului ocaziilor de
manifestare a fenomenului corupţiei
(reformă sistematică);
- mecanisme de prevenire,
constrângere şi mărire a gradului de
responsabilitate;
- elaborarea şi implementarea de
strategii de contracarare a corupţiei.
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 Aceste mecanisme formează un sistem
de integritate, ce urmăreşte :
- contraponderi şi echilibrări;
- interdependenţă între diferitele ramuri
şi agenţii ale guvernului;
- controlul conflictelor de interese în
sectorul public;
- dispersarea centrelor de putere.
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 Sistemul de integritate întruchipează :
- o perspectivă cuprinzătoare asupra
reformei ;
- o serie de procese la nivel
guvernamental (coduri de conducere,
transformări la nivel organizaţional,
reforme juridice, schimbări de
procedură în sectorul birocratic etc.);
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
- participarea societăţii civile
(sectorul privat, mass media,
categoriile profesionale, etc.).
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 Principii care asigură integritatea în
sectorul public:
 principiul legalităţii : autorităţile si
instituţiile publice au obligaţia de a
respecta drepturile si libertăţile
cetăţenilor, normele procedurale, libera
concurenţă şi tratamentul egal acordat
beneficiarilor serviciilor publice;
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 principiul supremaţiei interesului
public : - ordinea de drept,
imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor şi
instituţiilor publice sunt ocrotite şi
promovate de lege
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
- principiul bunei administrări :
autorităţile şi instituţiile publice sunt
datoare să îşi desfăşoare activitatea în
realizarea interesului general, cu un
grad ridicat de profesionalism, în
condiţii de eficienţă, eficacitate şi
economicitate a folosirii resurselor;
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 principiul bunei conduite:
- este încurajat şi stimulat personalul cu o bună

conduită dovedită în exercitarea atribuţiilor de


serviciu şi care promovează o imagine
favorabilă instituţiei;
 principiul bunei credinţe:

- este încurajat şi stimulat personalul care îşi


exercită atribuţiile cu bună credinţă;
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 principiul responsabilităţii:
- este încurajat şi stimulat personalul care
se implică activ în realizarea
competenţelor legale.
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 Într-o altă abordare, sunt promovate
şapte principii relevante din perspectiva
integrităţii vieţii publice:
- altruism : cei care deţin funcţii
publice ar trebui să ia deciziile numai în
termeni de interes public, aceste decizii
nu trebuie luate pentru a dobândi
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
beneficii financiare sau alte
avantaje materiale pentru ei înşişi,
familie sau apropiaţi
 -integritatea : funcţionarii şi oficialii
publici nu trebuie să-şi creeze
obligaţiifinanciare sau de alt gen faţă de
organizaţii sau indivizi din afară,
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
care ar putea exercita o influenţă asupra
modului în care îşi duc la îndeplinire
îndatoririle oficiale
 obiectivitatea: în timpul gestionării
afacerilor publice, persoanele aflate în
funcţii publice trebuie să facă aceste
alegeri numai pe bază de merit
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate
 responsabilitatea: cei care sunt
numiţi în funcţii publice sunt
responsabili pentru deciziile şi acţiunile
lor în faţa publicului şi trebuie să se
supună oricărui gen de cercetare
analitică specifică funcţiei lor
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate

 deschidere: persoanele aflate în funcţii publice


trebuie să fie pe cât de transparente posibil cu
privire la toate deciziile şi acţiunile lor
 onestitatea : persoanele care deţin funcţii
publice au datoria de a declara orice interese
particulare ce au legătură cu îndeplinirea
datoriilor publice şi de a lua atitudine în sensul
rezolvării oricăror conflicte de interese care pot
apărea, astfel încât să protejeze interesul public
Caracteristici şi principii cu
privire la integritate

 capacităţile de conducere: oficialii


publici trebuie să promoveze şi să
sprijine aceste principii prin modul de
conducere şi prin puterea exemplului
personal.
Concluzii
 Integritatea în funcţia publică: o condiţie sine
qua non pentru crearea unui corp profesionist al
funcţionarilor publici, capabil să furnizeze servicii de
calitate beneficiarilor.
 Corupţia în funcţia publică: este necesară o bună
conlucrare a instituţiilor abilitate cu prevenirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie a funcţionarilor
publici (Ministerul Justiţiei, DGA, DLAF, DNA,
Parchetul General)
 Societatea civilă, opinia publică, mass media,
cetăţenii- factori care ar trebui implicaţi sinergic în
lupta împotriva corupţiei.