Sunteți pe pagina 1din 18

Cursul nr.

Noţiunea şi clasificarea actelor


juridice civile

Conf. univ. dr. Andy Pușcă


Asist. univ. drd. Coman Varvara
Prin act juridic civil se înţelege manifestarea de
voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte
juridice, adică de a naşte, modifica, transmite
sau stinge un raport juridic civil concret (Beleiu,
2003, p. 118).
Actul juridic prezintă următoarele elemente
caracteristice:

este o manifestare de manifestarea de voinţă este


voinţă a uneia sau mai făcută cu intenţia de a
multor persoane fizice produce efecte juridice,
sau juridice respectiv, de a crea,
modifica, transmite sau
stinge raporturi juridice
civile concrete
Într-un prim sens, actul juridic desemnează însăşi manifestarea
de voinţă în scopul de a produce efecte juridice, adică însăşi
operaţia juridică ce se încheie (negotium). În cel de al doilea
sens, actul juridic desemnează înscrisul constatator al
operaţiunii juridice (instrumentum) făcute de părţi în vederea
procurării unui mijloc de probă într-un eventual litigiu.
Principalele categorii de acte juridice civile
1. Acte juridice unilaterale, bilaterale şi multilaterale

sunt produsul manifestării de


voinţă al unei singure părţi

reprezintă voinţa concordantă


a două părţi

reprezintă rezultatul acordului de


voinţă a trei sau mai multe părţi
2. Acte juridice cu titlu gratuit şi acte juridice cu titlu oneros

sunt actele prin care se procură


uneia din părţi un beneficiu, fără
a obţine în schimb vreun avantaj
(art. 1172 alin. 2 C. civ.).

sunt acele acte prin care o persoană


procură alteia un folos patrimonial în
schimbul unui echivalent, fiecare din
părţi urmărind un avantaj economic
3. Acte între vii şi acte pentru cauză de moarte

Actele care se încheie pentru a-şi produce efectele în timpul vieţii


celor de la care emană se numesc acte între vii (inter vivos). Ele
sunt majoritatea actelor juridice.

Dimpotrivă, actele care se încheie pentru a-şi produce efectele


numai după moarte, se numesc acte pentru cauză de moarte
(mortis causa). Exemplul tipic de act pentru cauză de moarte este
testamentul prin care testatorul dispune de bunurile ce le va lăsa la
deces.
4. Acte constitutive, translative şi declarative

Actul constitutiv este acel act juridic civil care dă naştere la un drept subiectiv
civil ce n-a existat anterior. Sunt acte juridice civile constitutive, actul de
constituire a unui uzufruct, a unei ipoteci etc.

Actele translative sunt actele ce au ca efect strămutarea unui drept subiectiv


civil dintr-un patrimoniu în alt patrimoniu. Majoritatea actelor juridice civile
sunt translative, cum ar fi spre exemplu, contractul de vânzare-cumpărare,
donaţia, cesiunea de creanţă etc.

Acte declarative sunt cele care au ca efect recunoaşterea, definitivarea ori


consolidarea unui drept subiectiv civil preexistent. Ele definitivează drepturi
şi obligaţii ale părţilor ce au existat anterior încheierii actului. Fac parte din
această categorie partajul (împărţeala), actul confirmativ prin care o
persoană renunţă la dreptul de a invoca nulitatea relativă.
5. Acte de conservare, de administrare şi de dispoziţie

sunt actele prin care se


urmăreşte preîntâmpinarea
pierderii unui drept subiectiv
civil

sunt acele acte prin care se realizează o


normală punere în valoare a unui bun
ori a unui patrimoniu

sunt acele acte prin care se


înstrăinează bunuri, se constituie
drepturi reale principale sau accesorii
asupra bunurilor ori se renunţă la
drepturi
6. Acte consensuale, solemne (formale) şi reale

acele acte care iau naştere în mod


valabil prin simpla manifestare de
voinţă a părţilor, fără a fi necesară
îndeplinirea vreunei formalităţi

actele pentru validitatea cărora


legea cere expres încheierea lor
într-o anumită formă

sunt acele acte în care manifestarea


de voinţă este însoţită de remiterea
(predarea) bunului
7. Acte patrimoniale şi acte nepatrimoniale

Actul juridic patrimonial este actul al cărui conţinut este


susceptibil de a fi evaluat în bani. Intră în această categorie
actele juridice civile care privesc drepturi reale şi drepturi de
creanţă.

Actul juridic nepatrimonial este acela al cărui conţinut nu


poate fi evaluat în bani. Ele privesc drepturi nepatrimoniale.
8. Acte pure şi simple şi acte afectate de modalităţi

Actul juridic pur şi simplu este actul care nu este afectat de


modalităţi. Intră în această categorie căsătoria, adopţia, recunoaşterea
filiaţiei, opţiunea succesorală etc.

Actul afectat de modalităţi este actul care cuprinde o modalitate,


adică un termen, o condiţie sau o sarcină în funcţie de care începe
sau încetează să-şi producă efectele. Sunt acte juridice civile afectate
de modalităţi, contractul de împrumut, contractul de vânzare cu
clauză de întreţinere, contractul de asigurare, contractul de donaţie cu
sarcină etc.
9. Acte juridice principale şi acte juridice accesorii

Actele juridice principale sunt acele acte care au o existenţă


de sine stătătoare independentă de vreo legătură cu alte acte.
Majoritatea actelor juridice de drept civil sunt acte principale
în sensul că regimul lor juridic nu este dependent de al altor
acte juridice.

Actele juridice accesorii sunt acele acte care nu au o existenţă de sine


stătătoare, soarta lor juridică depinzând de soarta unui act juridic
principal. Aşa, spre exemplu, contractele prin care se constituie
garanţii, cum ar fi fidejusiunea, amanetul, ipoteca sunt acte
accesorii în raport cu actul generator al obligaţiei garantate.
10. Acte cauzale şi acte abstracte

Este actul a cărui valabilitate depinde de existenţa


cauzei (scopului) care trebuie să existe, să fie reală,
licită şi corespunzătoare regulilor de convieţuire
socială. Lipsa cauzei ori caracterul ilicit sau imoral al
acesteia face ca actul juridic să fie sancţionat cu
nulitatea.

Sunt acele acte pentru a căror valabilitate nu este necesară


examinarea cauzei. Sunt acte abstracte titlurile de valoare, adică
înscrisurile în care sunt încorporate drepturi de creanţă, cum ar fi
spre exemplu, obligaţiunile bancare, cambiile, conosamentele etc.
11. Acte strict personale şi acte încheiate prin reprezentant

acte care nu pot fi încheiate


decât personal, nefiind sunt actele juridice ce se încheie
susceptibile a fi încheiate de o altă persoană în calitate de
printr-un reprezentant reprezentant
12. Acte numite (tipice) şi acte nenumite (atipice)

au o denumire stabilită
de legislaţia civilă,
precum şi o
reglementare proprie
acele acte care nu sunt
nominalizate şi nu au o
reglementare proprie în
legislaţia civilă
13. Acte cu executare imediată şi acte cu executare succesivă

acele acte a căror executare se


produce o singură dată, printr-o
singură prestaţie din partea
debitorului

sunt acele acte a căror executare se


realizează prin multe prestaţii
succesive
14. Acte subiective şi acte condiţie

se caracterizează prin aceea că acte al căror conţinut este


întreg conţinutul lor este stabilit predeterminat de norme
prin voinţa părţilor care l-au imperative, părţile actului juridic
încheiat exprimându-şi voinţa numai în
privinţa naşterii lor