Sunteți pe pagina 1din 3

ACTUL JURIDIC CIVIL

NOŢIUNE

Actul juridic = manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice (a da naştere, a modifica
sau a stinge drepturi şi obligaţii).

CLASIFICARE

1. după nr. părţilor care au participat la încheierea actului:


• unilaterale = manifestarea de voinţă provine de la o singură parte (ex. oferta de a
contracta, testamentul)
• bilaterale = manifestarea de voinţă provine de la două părţi (ex. contractele)
• multilaterale = manifestarea de vointă provine de la cel puţin trei părti (ex.
contractul de societate civilă încheiat de cel puţin trei asociaţi)

2. după scopul urmărit la încheierea lor:


• cu titlu oneros = se urmăreşte obţinerea unui folos patrimonial în schimbul
propriei prestaţii (ex. vânzarea-cumpărarea) –DO UT DES
a. comutative = existenţa şi întinderea obligaţiilor părţilor se cunosc din
momentul încheierii actului (ex. vanzare-cumpărare, locaţiunea)
b. aleatorii = = existenţa şi întinderea obligaţiilor uneia dintre părţi sau ale
tuturor părţilor nu se cunosc din momentul încheierii actului, adică există
posibilitatea unui câştig şi riscul unei pierderi (ex. contr. de asigurare,
contr. de rentă viageră)
• cu titlu gratuit = se procură unei persoane un folos patrimonial fără a se urmări
ceva în schimb (ex. donaţia, împrumutul de folosinţă)
a. liberalităţi = cel ce procură altuia un folos îsi micşorează patrimoniul şi
nu primeşte nimic în schimb (ex. donaţia, legatul)
b. acte dezinteresate = cel ce procură altuia un folos patrimonial nu-şi
micşorează patrimoniul (ex. împrumutul fără dobândă, mandatul gratuit)

3. după efecte:
• constitutive = dau naştere la drepturi care n-au mai existat (ex. ipotecă)
• translative = strămută un drept subiectiv dintr-un patrimoniu în altul (ex.
vânzarea-cumpărarea, donaţia)
• declarative = consolidează sau definitivează un drept subiectiv preexistent (ex.
actul de partaj)

4. după modul de formare:


• consensuale = iau naştere în mod valabil prin simpla manifestare de voinţă,
neînsoţită de nici un fel de formă
• solemne (formale) = valabile numai dacă manifestarea de voinţă îmbracă forma
prevăzută de lege (ex. ipoteca, vânzarea-cumpărarea unui teren, testamentul)
• reale = manifestarea de voinţă trebuie însotită de predarea (remiterea) bunului
(ex. împrumutul, gajul cu deposedare, darul manual)
5. după momentul producerii efectelor:
• inter vivos = îşi produc efectele în timpul vieţii părţilor
• mortis causa = îşi produc efectele după moartea persoanei

6. după modul de executare:


• cu executare dintr-o dată (uno ictu) = prestaţiile se execută într-un singur
moment; în caz de neexecutare culpabilă partea îndreptăţită poate invoca
rezoluţiunea
• cu executare succesivă = prestaţiile se execută în timp, succesiv; în caz de
neexecutare culpabilă partea îndreptăţită poate invoca rezilierea

CONDITIILE ACTULUI JURIDIC CIVIL

1. Capacitatea
• aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi şi obligaţii prin
încheierea actelor juridice civile;
• regula este capacitatea de a încheiaacte juridice civile, iar excepţia este
incapacitatea;
• este o stare de drept (izvorăşte numai din lege); discernământul este o stare de
fapt;
• la persoanele juridice trebuie respectat principiul specialităţii.

2. Consimţământul
• exteriorizarea hotărârii de a încheia un act juridic civil;
• cerinţele de valabilitate sunt:
o să provină de la o persoană cu discernământ
o să fie dat cu intenţia de a produce efecte juridice
o să fie exteriorizat
o să nu fie viciat
• viciile de consimţământ sunt:
o eroarea = falsa reprezentare a unor împrejurări (hotarâtoare) la încheierea
actului
o dolul = inducerea în eroare a unei persoane, prin mijloace viclene sau
dolosive, pentru a o determina să încheie un anumit act juridic
o violenţa = ameninţarea unei persoane cu un rău de natură să-i producă o
temere care să o determine să încheie un act juridic, act pe care altfel nu l-
ar fi încheiat
o leziunea = prejudiciul material suferit de una dintre părţi din cauza
disproporţiei vădite de valoare dintre contraprestaţii, disproporţie care
exista chiar în momentul încheierii actului; este viciu numai pentru
minorul între 14 – 18 ani care a încheiat singur un act de administrare, cu
titlu oneros şi comutativ şi acesta este lezionar pentru el.

3. Obiectul
• conduita părţilor stabilită prin acel act (acţiunile/inacţiunile la care sunt
îndreptăţite/ţinute parţile)
• cerinţele de valabilitate sunt:
o să existe
o să fie în circuitul civil
o să fie determinat/determinabil
o să fie posibil
o să fie licit şi moral
o să fie un fapt personal al celui ce se obligă
o cel care se obligă să fie titularul dreptului
o să existe autorizaţia administrativă/judiciară prevăzută de lege

4. Cauza
• scopul (obiectivul) urmărit la încheierea actului
• cerinţele de valabilitate sunt:
o să existe
o să fie reală
o să fie licită şi morală.