Sunteți pe pagina 1din 10

Nume și prenume.................................. Data..............................

EVALUARE SUMATIVĂ
Limba și Literatura Română
Clasa a IV-a, Semestrul I
Citeşte cu atenţie textul:
Într-o primavară, o prepeliţă obosită, că venea de departe, tocmai din Africa, s-a lăsat din zbor într-un
lan verde de grâu, la marginea unui lăstar.
După ce s-a odihnit vreo câteva zile, a început să adune beţigaşe, foi uscate, paie şi fire de fân şi şi-a
făcut un cuib pe un muşoroi de pământ, mai sus, ca să nu i-l înece ploile. Apoi, şapte zile de-a rândul a ouat
câte un ou şi a început să le clocească.
După trei săptămâni i-au ieşit nişte pui drăguţi, îmbrăcaţi cu puf galben ca puii de găină, dar mici,
parcă erau şapte gogoşi de mătase, şi au început să umble prin grâu după mâncare. Prepeliţa prindea câte o
furnică, ori câte o lăcustă, le-o firimiţea în bucăţele mici, și ei, pic! pic! pic! cu cioculeţele lor, o mâncau
numaidecât. Şi erau frumoşi, cuminţi şi ascultători; se plimbau primprejurul mamei lor şi când îi striga:
“Pitpalac!” repede veneau lânga ea.
(Puiul după I.Al.Brătescu-Voineşti)
1. Completează cu informaţiile potrivite:
a) Titlul textului este ......................................... .
b) Textul are..................... alineate.
c) Al doilea fragment are ............... enunţuri.
d) Pasărea amintită în text este o ............................... .
e) Ideea principală „Prepeliţa avea grijă de cei şapte pui” corespunde fragmentului ............................
f) Formulează ideea principală pentru primul fragment:
................................................................................................................................................................................................................

2. Răspunde la întrebări:
a) În ce anotimp se petrece întâmplarea?
................................................................................................................................................................................................................

b) Unde şi-a făcut prepeliţa cuibul? De ce?


................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

c) Era prepeliţa o mamă grijulie? Motivează folosind argumente din text!


................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

3. Transcrie din text


a) Două substantive comune ........................................................................................................................................................
b) Un substantiv propriu ................................................................................................................................................................
c) Două substantive la numărul plural ....................................................................................................................................
d) Două substantive la genul neutru
.........................................................................................................................................
e) Două adjective care însoțesc substantive la genul feminin .....................................................................................
f) Un adjectiv care însoţeşte un substantiv la genul masculin ...................................................................................
g) Trei verbe care indică o acțiune
............................................................................................................................................

4. Scrie forma de plural a substantivelor

școală- ................................................ muzeu - ................................................ elevă - ................................................

creion- ................................................ om - ...................................................... calculator- .............................................

5. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător şi unul cu sens opus pentru următoarele cuvinte:
harnic ............................ blând ................................ politicos .......................
............................. ................................ .......................

6. Alcătuieşte două enunțuri în care cuvântul „galben” să aibă sens diferit.


................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

7. Scrie în căsuțe momentele textului literar, în ordinea desfășurării acestora:

8. Taie forma

greşită:
Ce-a/ cea vrut să spună?
Denisa este ce-a/ cea care va spune astăzi o poveste.
Cea/ ce-a care va realiza cea/ ce-a propus Clara este cea/ ce-a mai curajoasă dintre noi.
Am citit cel/ ce-l mai interesant roman.
A știut cel/ ce-l va întreba profesorul și s-a pregătit cu răspunsul.

9. Formulează enunţuri cu : sar, s-ar, numai, nu mai.


................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

10. Realizează caracterizarea fizică și morală a puilor de prepeliță.


................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

11. Redactează un text creativ după următorul plan de idei:


1. Adelin așteaptă invitații.
2. Invitații sosesc cu daruri.
3. Cristina îi oferă un cățeluș.
4. Copiii se joacă veseli cu cățelușul.
5. Mama aduce tortul.
6. Copiii se despart bucuroși.

................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

EVALUARE SUMATIVĂ
Limba și Literatura Română
Clasa a III-a, Semestrul I

Competențe specifice:
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ dintr-un film/ a unui personaj imaginar urmărind un set de
repere.
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare.
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susține o opinie referitoare la mesajul
citit.
4.1. Recunoașterea și remedierea greșelilor de ortografie și de punctuație în redactarea de text.
4.3. Redactarea unei descrieri de tip portret pe baza unui plan simplu.
4.4. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă și pentru redactarea de texte informative și funcționale.
Obiective operaţionale:
O1 – Să extragă informaţii esentiale dintr-un text citit.
O2 – Să formuleze răspunsuri corecte la întrebări date, pe baza textului studiat.
O3 – Să transcrie din text substantive după un criteriu dat.
O4 – Să transcrie din text adjective după un criteriu dat.
O5 – Să transcrie din text verbe după un criteriu dat.
O6 – Să scrie corect forma de plural a substantivelor date.
O7 – Să scrie un cuvânt cu sens asemănător pentru cuvintele date.
O8 – Să scrie un cuvânt cu sens opus pentru cuvintele date.
O9 – Să alcătuiască enunțuri în care un cuvânt dat să aibă sensuri diferite.
O10 – Să scrie momentele unui text literar, în ordinea desfășurării acestora.
O11 – Să taie forma greșită a cuvintelor din propoziții.
O12 – Să formuleze enunțuri în care să folosească corect cuvintele date.
O13 – Să realizeze caracterizarea fizică și morală a unui personaj literar dat.
O14 – Să redacteze un text creativ, respectând planul de idei dat.

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT


Răspuns corect și complet: Răspuns parțial corect: Răspuns parțial corect: Răspuns incorect:
Completează corect și Completează corect 4-5 Completează corect 2-3 Completează
complet toate cele 6 enunțuri. enunțuri. enunțurile fără a
I1
enunțuri. respecta textul/ nu
completează
enunțurile.
I2 Răspuns corect și complet: Răspuns parțial corect: Răspuns parțial corect: Răspuns incorect:
Răspunde corect în Răspunde corect la 2 Răspunde corect la o Răspunde la întrebări
propoziții la toate cele trei întrebări, fără greșeli de singură întrebare, fără fără a respecta textul/
întrebări, fără greșeli de ortografie sau de greșeli de ortografie sau nu răspunde la
ortografie sau de punctuație. de punctuație/ răspunde întrebări.
punctuație. Răspunde corect la corect la două întrebări,
toate cele trei întrebări, cu 2-3 greșeli de
cu 1-2 greșeli de ortografie sau de
ortografie sau de punctuație.
punctuație/ nu răspunde
în propoziție.

Răspuns corect și complet: Răspuns parțial corect: Răspuns parțial corect: Răspuns incorect:
Transcrie corect din text Transcrie corect din text Transcrie din text Transcrie din text
substantivele, adjectivele substantivele, substantivele, substantivele,
și verbele, respectând adjectivele și verbele, adjectivele și verbele, adjectivele și verbele,
criteriile date, cu 1-2 respectând criteriile respectând criteriile respectând criteriile
greșeli. date, cu 3-4 greșeli/ date, cu 5-7 greșeli/ date, cu 5-7 greșeli.
I3
transcrie din text transcrie din text Transcrie din text
substantive, adjective și substantive, adjective și substantive, adjective
verbe, fără să respecte verbe, fără să respecte și verbe, fără să
criteriile date. criteriile date. respecte criteriile
date/ transcrie alte
cuvinte din text.
Răspuns corect și complet: Răspuns parțial corect: Răspuns parțial corect: Răspuns incorect:
Scrie forma corectă de Scrie forma corectă de Scrie forma corectă de Scrie forma corectă
plural a substantivelor plural a substantivelor plural a substantivelor de plural a
date, fără nicio greșeală. date cu 1-2 greșeli. date cu 3-4 greșeli. substantivelor date cu
I4 mai mult de 4 greșeli/
completează spațiile
libere cu alte cuvinte/
nu completează
spațiile libere.
Răspuns corect și complet: Răspuns parțial corect: Răspuns parțial corect: Răspuns incorect:
Scrie corect cuvinte cu Scrie corect cuvinte cu Scrie corect cuvinte cu Scrie cuvinte cu sens
sens asemănător și cuvinte sens asemănător și sens asemănător și asemănător și cuvinte
cu sens opus pentru toate cuvinte cu sens opus cuvinte cu sens opus cu sens opus pentru
cuvintele date. pentru cuvintele date cu pentru cuvintele date cu cuvintele date cu mai
I5 1-2 greșeli. 3-4 greșeli. mult de 4 greșeli.
Scrie cuvinte care nu
au sens asemănător
sau opus pentru
cuvintele date/ nu
scrie niciun cuvânt.
Răspuns corect și complet: Răspuns parțial corect: Răspuns parțial corect: Răspuns incorect:
Alcătuiește propoziții Alcătuiește propoziții Scrie două propoziții în Alcătuiește propoziții
logice, corecte din punct logice, cu 1-2 greșeli care cuvântul dat nu are fără logică.
de vedere gramatical și gramaticale sau de sensuri diferite. Alcătuie enunțuri
I6
ortografic în care cuvântul ortografice, în care Scrie o singură fără să folosească
dat are sensuri diferite. cuvântul dat are sensuri propoziție. cuvântul dat.
diferite. Nu alcătuiește niciun
enunț.
Răspuns corect și complet: Răspuns parțial corect: Răspuns parțial corect: Răspuns incorect:
Scrie corect toate Scrie denumirile Scrie denumirile Nu rezolvă exercițiul/
denumirile momentelor momentelor unui text momentelor unui text scrie alte denumiri,
unui text literar în ordinea literar, cu 1-2 greșeli. literar, cu 3-4 greșeli, care nu reprezintă
I7
desfășurării acestora. Scrie corect toate fără să țină cont de momentele unui text
denumirile momentelor ordinea desfășurării literar.
unui text literar, într-o acestora.
altă ordine.
I8 Răspuns corect și complet: Răspuns parțial corect: Răspuns parțial corect: Răspuns incorect:
Taie cuvintele cu formă Taie cuvintele cu formă Taie cuvintele cu formă Taie cuvintele cu
greșită din propoziții, fără greșită din propoziții, greșită din propoziții, formă greșită din
nicio greșeală. cu 1-2 greșeli. cu 3-4 greșeli. propoziții, cu mai
mult de 4 greșeli.
Nu rezolvă exercițiul.
Răspuns corect și complet: Răspuns parțial corect: Răspuns parțial corect: Răspuns incorect:
Scrie enunțuri corecte cu Scrie enunțuri corecte Scrie enunțuri cu 1-2 Scrie propoziții care
toate cele 4 ortograme, cu toate cele 4 din ortogramele date, cu nu respectă cerința
fără greșeli de punctuație ortograme cu 1-2 sau fără greșeli de dată/ nu rezolvă
I9 sau de ortografie. greșeli de ortografie/ ortografie sau de exercițiul.
scrie enunțuri cu 3 punctuație.
ortograme date, fără
greșeli de punctuație
sau de ortografie.
Răspuns corect și complet: Răspuns parțial corect: Răspuns parțial corect: Răspuns incorect:
Realizează fără greșeli de Realizează Scrie trăsăturile fizice și Realizează
punctuație sau de caracterizarea unui morale ale personajului, caracterizarea altui
ortografie caracterizarea personaj literar dat, fără să formuleze personaj.
unui personaj literar dat, precizând trăsăturile răspunsul în propoziții/ Nu rezolvă exercițiul.
precizând trăsăturile fizice fizice și morale ale Scrie doar trăsăturile
și morale ale acestuia pe acestuia pe baza morale sau cele fizice/
baza textului dat. textului dat, cu 1-3 Scrie 1-2 trăsături fizice
I10 greșeli de punctuație și 1-2 trăsături morale.
sau de ortografie /
Realizează
caracterizarea unui
personaj literar dat, dar
nu scrie toate trăsăturile
fizice și morale ale
acestuia regăsite în
textul dat.
Răspuns corect și complet: Răspuns parțial corect: Răspuns parțial corect: Răspuns incorect:
Realizează un text creativ, Realizează un text Realizează un text Realizează un text
respectând planul de idei creativ, respectând creativ, respectând fără să țină cont de
dat. planul de idei dat. parțial planul de idei planul de idei dat/
Respectă părțile Respectă părțile dat./ Nu rezolvă exercițiul.
componente ale unui text componente ale unui Nu alcătuiește
creativ: introduce, cuprins text creativ: introduce, propozițiile într-un text
și încheiere. cuprins și încheiere. și nu ține cont de părțile
I11 Alcătuiește corect Alcătuiește corect componente ale unui
propozițiile într-un text. propozițiile într-un text. text creativ/
Scrie corect din punct de Scrie corect din punct Copiază planul de idei
vedere gramatical și de vedere gramatical și fără a integra
ortografic. ortografic. propozițiile într-un
Așează corect textul în Așează corect textul în text./
pagină. pagină. Prezintă 5-6 greșeli
Prezintă 1-2 greșeli. Prezintă 3-4 greșeli. gramaticale sau
ortografice.

Matricea de specificații
Continuturi/obiectiv
Cunoaștere Înțelegere Aplicare Analiză
e
O1 – Să extragă
informaţii esentiale x
dintr-un text citit.
O2 – Să formuleze
răspunsuri corecte la
întrebări date, pe baza x
textului studiat.
O3 – Să transcrie din
text substantive după x x
un criteriu dat.
O4 – Să transcrie din
text adjective după un x x
criteriu dat.
O5 – Să transcrie din
text verbe după un x x
criteriu dat.
O6 – Să scrie corect
forma de plural a x
substantivelor date.
O7 – Să scrie un
cuvânt cu sens
asemănător pentru x
cuvintele date.
O8 – Să scrie un
cuvânt cu sens opus x
pentru cuvintele date.
O9 – Să alcătuiască
enunțuri în care un
cuvânt dat să aibă x
sensuri diferite.
O10 – Să scrie
momentele unui text
literar, în ordinea x x x
desfășurării acestora.
O11 – Să taie forma
greșită a cuvintelor x
din propoziții.
O12 – Să formuleze
enunțuri în care să
folosească corect x
cuvintele date.
O13 – Să realizeze
caracterizarea fizică și
morală a unui personaj x
literar dat.
O14 – Să redacteze un
text creativ,
x
respectând planul de
idei dat.

REALIZAREA OBIECTIVELOR:

NR.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14
OBIECTIV
F.B.
Nr. elevi B.
S.
care l-au
I.
realizat

MATRICEA ITEM - ELEV:


Nr. Item
Numele şi prenumele Calificativ
crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
2.
3.

APRECIEREA CU CALIFICATIVE:

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient


Nr. elevi

GREŞELI FRECVENTE:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

MĂSURI AMELIORATIVE:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și