Sunteți pe pagina 1din 2

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN ATESTARE AUDITORI

ENERGETICI PENTRU CLĂDIRI


- sesiunea iulie 2017 -

În aplicarea prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții,


republicată, ale Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor,
republicată și ale Ordinul MDRT nr. 2237/2010 pentru aprobarea reglementării
tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", cu
modificările și completările ulterioare prevăzute în Ordinul MDRAP nr.
996/11.07.2016,
în data de 14 iulie 2017, începând cu ora 10.00, Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene organizează
examenul de atestare tehnico-profesională a auditorilor energetici pentru
clădiri pentru gradul profesional I şi gradul profesional II, specialitatea
construcţii şi instalaţii.
Conform art. 28 din Ordinul MDRT nr. 2237/2010, cu modificările și completările
ulterioare, procedura de examinare a candidaților este unitară, se desfășoară în
limba română, într-o singură etapă - probă scrisă, și constă în rezolvarea unui
chestionar cu 20 de subiecte de tip grilă din bibliografia specifică, în scopul
evaluării cunoștințelor referitoare la evaluarea performanței energetice a
clădirilor. Fiecare subiect din chestionar este cotat cu un punct. Timpul alocat
probei scrise este de 120 de minute, iar condiția de promovare a examenului de
atestare este obținerea a minimum 16 puncte.
Chestionarele vor conține subiecte teoretice și aplicative - probleme din
bibliografia specifică.

Bibliografia specifică este afișată pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale,


Administrației Publice și Fondurilor Europene, la adresa: www.mdrap.ro,
secțiunea construcții → atestări tehnico-profesionale → auditori energetici →
sesiune de examene iunie 2017. Fiecare act normativ sau reglementare tehnică
din bibliografie se poate deschide prin combinația simultană „Ctrl + click pe link-
ul aferent”.
Pentru sesiunea de examene iulie 2017 se iau în considerare cererile
candidaților înregistrate la registratura generală a Ministerului Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene până la data de 19
iunie 2017 (inclusiv).

1/2
Conform prevederilor art. 24, alin. (3) din „Regulamentul privind atestarea
auditorilor energetici pentru clădiri”, cu 15 zile înainte de data programată
pentru desfășurarea examenului de atestare, respectiv în data de 27 iunie
2017, se afișează pe site-ul MDRAPFE listele candidaților care întrunesc
condițiile de eligibilitate, precum și locația în care se va desfășura examenul.
Candidații sunt rugați să prezinte la intrarea în sală actul de identitate
(B.I./C.I./pașaport) în valabilitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la
examen.
Pentru rezolvarea subiectelor aplicative, candidații pot deține calculatoare de
birou (simple, care să nu permită stocarea informațiilor).
Este interzisă utilizarea oricărei aparaturi audio/foto/video/echipamente/
mijloace de comunicare electronice în timpul examenului.
Orice tentativă/acțiune de fraudă a examenului va fi sancționată prin eliminarea
candidatului din examen, urmând ca evenimentul să fie consemnat în procesul
verbal al ședinței de examinare.

Data afişării: 12 iunie 2017

2/2

S-ar putea să vă placă și