Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

UNITATEA MILITARĂ 01512 SIBIU


ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE
„NICOLAE BĂLCESCU”

Nr. _____ din ______ 2017 Str. REVOLUŢIEI NR. 3-5, 550170 – ROMÂNIA
Tel: 0269/432990, Fax: 0269/215554
e-mail: office@armyacademy.ro
web:www.armyacademy.ro

APROB
p.COMANDANTUL UNITĂŢII MILITARE 01512
RECTORUL ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE
„NICOLAE BĂLCESCU”
Colonel
dr.Constantin GRIGORAŞ

ANUNŢ

U.M. 01512 Sibiu (Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”), din Ministerul Apărării
Naţionale, organizează concurs de ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă
nedeterminată de personal civil contractual, astfel:

1. Inginer gr. II / studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea în construcţii,


Birou Administrare Patrimoniu Imobiliar– 1 post;
2. Inginer gr.II / studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea instalaţii electrice/
Birou Administrare Patrimoniu Imobiliar– 1 post;
3. Îngrijitor debutant/ studii medii sau generale absolvite/Formaţiune de cazarmare / Personal de
deservire – 2 post;
4. Îngrijitor debutant/ studii medii sau generale absolvite/Formaţiune de cazarmare / Căminul
militar de unitate – 2 post;
5. Muncitor calificat IV (sudor electric şi autogen)/ studii: şcoală profesională, curs de calificare
sudor/ Formaţiunea de cazarmare/ Formaţie de lucru – 1 post;
6. Muncitor calificat IV (lăcătuş mecanic)/ studii: şcoală profesională sau calificare în domeniu
Formaţiunea de cazarmare/ Formaţie de lucru – 1 post;
7. Muncitor calificat IV (instalator gaz)/studii: şcoală profesională, curs calificare instalator gaz
Formaţiunea de cazarmare/ Formaţie de lucru – 1 post;
8. Muncitor calificat IV (fochist)/studii: şcoală profesională, să deţină autorizaţie de fochist pentru
cazane de joasă şi medie presiune în termen de valabilitate conform legislaţiei aplicabile în vigoare
Formaţiunea de cazarmare/ Formaţie de lucru – 2 post;

Condiţiile generale pentru ocuparea tuturor posturilor sunt:


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
1 din 16
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori
a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului vacant de Inginer gr. II la Birou
Administrare Patrimoniu Imobiliar sunt următoarele:

 Studii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea în construcţii;


 Vechime în muncă: minim 2 ani;
 Vechime în specialitatea postului scos la concurs: minim 1 an.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

Tematica:

1) Întocmirea devizelor de lucrări;


2) Cunoştinţe cu privire la investiţii, modernizări, reparaţii capitale, reparaţii curente şi
lucrări de întreţinere la construcţii şi instalaţiile aferente acestora;
3) Întocmirea caietelor de sarcini pentru lucrările de reparaţii curente şi a lucrărilor de
întreţinere pentru construcţii şi instalaţii aferente acestora;
4) Verificarea şi recepţionarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
5) Cartea construcţiei;
6) Urmărirea comportării în timp a construcţiilor;
7) Cunoştinţe cu privire la întocmirea studiilor de fezabilitate, a notelor de fundamentare şi a
actelor de constatare;
8) Cunoştinţe privind organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică
de servicii şi lucrări;
9) Urmărirea derulării unui contract şi efectuarea recepţiilor;

Bibliografia:
Legea 10/18.01.1995 privind calitatea în construcţii, republicată (Monitorul Oficial al
României nr. 689 din 11.09.2015)
Legea 50/29.07.1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată (Monitorul
Oficial al României nr. 933 din 13.10.2014)
H.G. 273/14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al
României nr. 193 din 28.07.1994)
H.G. 925/20.11.1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de
calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările în vigoare
(Monitorul Oficial al României nr. 286 din 11.12.1995)
H.G. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu
modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr. 352 din 10.12.1997)
H.G. 28/09.1.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţiie (Monitorul Oficial al României nr. 48 din 22.01.2008)
Ordinul 863/02.07.2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
2 din 16
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii“ (Monitorul Oficial al României nr. 524 din
11.07.2008)
Legea 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr. 633 din 21.07.2006)
Legea 319/14.07.2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare (Monitorul Oficial al României nr.646 din 27.06.2006)
M.53/08.06.2015 pentru arobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul
Apărarii Naţionale (Monitorul Oficial al României nr.427 din 16.06.2015)
P100-1/2013 Cod de proiectare seismică - Prevederi de proiectare pentru clădiri (Monitorul
Oficial al României nr.558 din 03.09.2013)
CR-0/2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor, cu modificările şi
completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr.647 din 02.09.2012)
P-118/1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare (Buletinul Construcţiilor nr.07 din 1999)
M.79/13.08.2013 Ordin pentru aprobarea Instructiunilor privind realizarea, receptionarea si
stabilirea valorii definitive a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, executate in Ministerul
Apararii Nationale (Monitorul Oficial al României nr.559 din 03.09.2013)
M.91/12.09.2008 Regulamentului proprietatii imobiliare in Ministerul Apararii (Monitorul
Oficial al României nr.668 din 26.09.2008)
M.44/09.05.2008 Norme tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile
şi construcţiile speciale din patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării (Monitorul Oficial al României
nr.402 din 28.05.2008) modificat cu M42/01.04.2009 publicat în M.O. nr 297 din 6.05.2009

CALENDARUL
desfăşurării concursului pentru ocuparea postului civil vacant de
Inginer gr. II / Administrare Patrimoniu Imobiliar

Nr. Cine desfăşoara activitatea /


ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA
crt. Contact
11.01.2018 – 25.01.2018
Depunerea dosarelor Telefon
1. Intervalul orar
de concurs 0269/432990 int.1140
08.00 - 15.00
Secretariat comisie Secretarul
comisiei la telefon
26.01.2018
2. Selecţia dosarelor de concurs 0269/432990 int. 1140; afişare la
ora 15.00 punctul de control şi pe site-ul
armyacademy.ro
Afişarea rezultatelor selecţiei 29.01.2018 La punctul de control şi pe site-ul
3.
dosarelor de concurs ora 15.00 armyacademy.ro
Depunerea eventualelor contestaţii cu 30.01.2018
Secretarul comisiei la telefon
4. privire la rezultatul selecţiei dosarelor Intervalul orar
0269/432990 int. 1140
de concurs 08.00 - 14.30
Soluţionarea eventualelor contestaţii
Comisia de soluţionare a
cu privire la rezultatul selecţiei 31.01.2018
5. contestaţiilor; afişarea la punctul de
dosarelor de concurs şi afişarea Până ora 15.00 control şi pe site-ul armyacademy.ro
rezultatelor
01.02.2018
Desfăşurarea primei probe Telefon
6. Intervalul orar
din concurs, proba scrisă 0269/432990 int. 1140
10.00 - 13.00
3 din 16
Corectarea şi afişarea rezultatelor 02.02.2018
7. Comisia de concurs
probei scrise Până la ora 15.00
05.02.2018
Depunerea eventualelor contestaţii cu Secretarul comisiei la telefon
8. Intervalul orar 08.00-
privire la rezultatul probei scrise 0269/432990 int. 1140
14.30
Soluţionarea eventualelor contestaţii Comisia de soluţionare a
06.02.2018 contestaţiilor
9. cu privire la rezultatul probei scrise şi
Până la ora 15.00 La punctul de control şi pe site-ul
afişarea rezultatelor armyacademy.ro
07.02.2018 Telefon
10. Susţinerea interviului
Începând cu ora 10.00 0269/432990 int. 1140
Notarea şi afişarea rezultatului la 08.02.2018 La punctul de control şi pe site-ul
11.
interviu Până la ora 15.00 armyacademy.ro
09.02.2018
Depunerea eventualelor contestaţii Secretarul comisiei la telefon
12. Intervalul orar
ale rezultatului interviului 0269/432990 int. 1140
08.00 – 14.30
Soluţionarea contestaţiilor cu privire Comisia de soluţionare a
12.02.2018 contestaţiilor
13. la rezultatul interviului şi afişarea
Până la ora 14.30 La punctul de control şi pe site-ul
rezultatului soluţionării acestora armyacademy.ro
Comisia de concurs -
Comunicarea rezultatelor finale ale 13.02.2018
14. La punctul de control şi pe site-ul
concursului ora 14.00 armyacademy.ro

 Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului vacant de Inginer gr.II la Birou
Administrare Patrimoniu Imobiliar sunt următoarele:

− Studii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea instalaţii electrice;


− Vechime în muncă: minim 2 ani ;
− Vechime în specialitatea postului scos la concurs - 1 an;

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:
Tematică:
1. Sisteme de iluminat
• Mărimi fizice
- Mărimi fizice în sistemele de iluminat
• Surse electrice de lumina
- Lămpi cu incandescenta;
- Lămpi florescente;
- Lămpi cu descarcari;
- Lămpi LED.
• Aparate de iluminat
- Caracteristicile aparatelor de iluminat;
- Aparate pentru iluminatul interior;
- Aparate pentru iluminatul exterior.
2. Instalaţii electrice
• Fenomene fizice proprii instalaţiilor electrice
- Încălzirea conductelor în regim de durată;
- Încălzirea conductelor în regim intermitent;
- Încălzirea conductelor în regim de scurtă durată;
- Solicitări electrodinamice.
• Aparate electrice
4 din 16
- Aparate electrice de protecţie;
- Aparate electrice de conectare;
- Aparate electrice de semnalizare;
- Aparate electrice de măsură.
• Alimentarea cu energie electrică a receptoarelor şi consumatorilor de joasa tensiune
- Alimentarea receptoarelor electrice normale cu energie electrică.
3. Măsurări
• Principii, metode si mijloace de măsurare;
• Măsurarea mărimilor electrice
- Măsurarea tensiunii;
- Măsurarea intensitătii curentului electric;
- Măsurarea puterii;
- Măsurarea energiei.
• Masurarea mărimilor neelectrice
- Măsurarea mărimilor mecanice;
- Măsurări în iluminat.

Bibliografia:
Manualul de instalatii - Sisteme de iluminat, Instalatii electrice si de automatizare -Editura Artecno
Bucuresti SRL, ISBN 978-973-85936-5-7, 2010;
Manualul instalatiilor electrice, Colectia Tehnica, Schneider Electric, MIE052007NORO.
Legea 10/18.01.1995 privind calitatea în construcţii, republicată (Monitorul Oficial al
României nr. 689 din 11.09.2015)
Legea 50/29.07.1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată (Monitorul
Oficial al României nr. 933 din 13.10.2014)
H.G. 273/14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al
României nr. 193 din 28.07.1994)
Ordinul nr. 2741 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ
pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor", indicativ I 7-2011
(Monitorul Oficial al României nr. 802 din 14 noiembrie 2011)
Ordinul nr. 11 din 13 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a experjilor tehnici de calitate si
extrajudiciari în domeniul instalatiilor electrice
Legea 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr. 633 din 21.07.2006)
Legea 319/14.07.2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare (Monitorul Oficial al României nr.646 din 27.06.2006)
M.53/08.06.2015 pentru arobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul
Apărarii Naţionale (Monitorul Oficial al României nr.427 din 16.06.2015)

CALENDARUL
desfăşurării concursului pentru ocuparea postului civil vacant de
Inginer gr.II / Birou Administrare Patrimoniu Imobiliar
Nr. Cine desfăşoara activitatea /
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA
crt. Contact
11.01.2018 – 25.01.2018
Depunerea dosarelor Telefon
1. Intervalul orar 0269/432990 int.1140
de concurs
08.00 - 15.00
Secretariat comisie Secretarul
comisiei la telefon
26.01.2018
2. Selecţia dosarelor de concurs 0269/432990 int. 1140; afişare la
ora 15.00 punctul de control şi pe site-ul
armyacademy.ro
5 din 16
Afişarea rezultatelor selecţiei 29.01.2018 La punctul de control şi pe site-ul
3.
dosarelor de concurs ora 15.00 armyacademy.ro
Depunerea eventualelor contestaţii cu 30.01.2018
Secretarul comisiei la telefon
4. privire la rezultatul selecţiei dosarelor Intervalul orar 0269/432990 int. 1140
de concurs 08.00 - 14.30
Soluţionarea eventualelor contestaţii
Comisia de soluţionare a
cu privire la rezultatul selecţiei 31.01.2018
5. contestaţiilor; afişarea la punctul de
dosarelor de concurs şi afişarea Până ora 15.00 control şi pe site-ul armyacademy.ro
rezultatelor
01.02.2018
Desfăşurarea primei probe Telefon
6. Intervalul orar
din concurs, proba scrisă 0269/432990 int. 1140
10.00 - 13.00
Corectarea şi afişarea rezultatelor 02.02.2018
7. Comisia de concurs
probei scrise Până la ora 15.00
05.02.2018
Depunerea eventualelor contestaţii cu Secretarul comisiei la telefon
8. Intervalul orar 08.00- 0269/432990 int. 1140
privire la rezultatul probei scrise
14.30
Soluţionarea eventualelor contestaţii Comisia de soluţionare a
06.02.2018 contestaţiilor
9. cu privire la rezultatul probei scrise şi
Până la ora 15.00 La punctul de control şi pe site-ul
afişarea rezultatelor armyacademy.ro
07.02.2018 Telefon
10. Susţinerea interviului 0269/432990 int. 1140
Începând cu ora 10.00
Notarea şi afişarea rezultatului la 08.02.2018 La punctul de control şi pe site-ul
11.
interviu Până la ora 15.00 armyacademy.ro
09.02.2018
Depunerea eventualelor contestaţii Secretarul comisiei la telefon
12. Intervalul orar 0269/432990 int. 1140
ale rezultatului interviului
08.00 – 14.30
Soluţionarea contestaţiilor cu privire Comisia de soluţionare a
12.02.2018 contestaţiilor
13. la rezultatul interviului şi afişarea
Până la ora 14.30 La punctul de control şi pe site-ul
rezultatului soluţionării acestora armyacademy.ro
Comisia de concurs -
Comunicarea rezultatelor finale ale 13.02.2018
14. La punctul de control şi pe site-ul
concursului ora 14.00 armyacademy.ro

 Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului vacant de Îngrijitor debutant /


Formaţiune de cazarmare / Personal de deservire, sunt următoarele:

- Studii: studii medii sau generale absolvite;


- Vechime în muncă: minim 6 luni.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:
Tematică:

1. Curăţarea şi dezinfecţia spaţiilor publice, tehnici de lucru şi metode de aplicare a


dezinfectantelor.
2. Întreţinerea spaţiilor verzi.

Bibliografia:
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 961/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 681 din 2 septembrie
2016, Ordin pentru aprobarea Normelor privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
publice şi private.
– Anexa nr. 1 – norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
6 din 16
publice şi private.
– Capitolul 1 – definiţii: curăţare, dezinfecţie.
– Capitolul 2 – curăţarea.
– Capitolul 3 – dezinfecţia.
– Anexa nr. 4 – metode de aplicare a dezinfectantelor în funcţie de suportul care urmează să fie
tratat.

CALENDARUL
desfăşurării concursului pentru ocuparea postului civil vacant de
Îngrijitor debutant /Formaţiune de cazarmare / Personal de deservire

Nr. Cine desfăşoara


ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA
crt. activitatea / Contact
11.01.2018 – 25.01.2018
Depunerea dosarelor Telefon
1. Intervalul orar
de concurs 0269/432990 int. 1140
08.00-15.00
Secretariat comisie
Secretarul comisiei la telefon
26.01.2018
2. Selecţia dosarelor de concurs 0269/432990 int. 1140;
ora 15.00 afişare la punctul de control
şi pe site-ul armyacademy.ro
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.01.2018 La punctul de control şi pe
3.
de concurs ora 15.00 site-ul armyacademy.ro
Depunerea eventualelor contestaţii cu 30.01.2018 Secretarul comisiei la
4. privire la rezultatul selecţiei dosarelor de Intervalul orar telefon
concurs 08.00-14.30 0269/432990 int. 1140
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu 31.01.2018
Comisia de soluţionare a
5. privire la rezultatul selecţiei dosarelor de 01.02.2018
contestaţiilor
concurs şi afişarea rezultatelor Până ora 15.00
Desfăşurarea primei probe 02.02.2018 Telefon
6.
din concurs, proba practică Intervalul orar 10.00-13.00 0269/432990 int. 1140
Corectarea şi afişarea rezultatelor probei 05.02.2018
7. Comisia de concurs
practice Până la ora 15.00
Secretarul comisiei la
Depunerea eventualelor contestaţii cu 06.02.2017
8. telefon
privire la rezultatul probei practice Intervalul orar 08.00-14.30 0269/432990 int. 1140
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu Comisia de soluţionare a
07.02 – 08.02.2018 contestaţiilor
9. privire la rezultatul probei practice şi
Până la ora 15.00 La punctul de control şi pe
afişarea rezultatelor site-ul armyacademy.ro
09.02.2018 Telefon
10. Susţinerea interviului
Intervalul orar 10.00-13.00 0269/432990 int. 1140
12.02.2018 La punctul de control şi pe
11. Notarea şi afişarea rezultatului la interviu
Până la ora 15.00 site-ul armyacademy.ro
13.02.2018 Secretarul comisiei la
Depunerea eventualelor contestaţii ale
12. Intervalul orar telefon
rezultatului interviului
08.00 – 14.30 0269/432990 int. 1140
Comisia de soluţionare a
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la
14.02.2018 contestaţiilor
13. rezultatul interviului şi afişarea
Până la ora 14.30 La punctul de control şi pe
rezultatului soluţionării acestora site-ul armyacademy.ro
Comisia de concurs -
Comunicarea rezultatelor finale ale 15.02.2018
14. La punctul de control şi pe
concursului ora 14.00 site-ul armyacademy.ro
7 din 16
 Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului vacant de Îngrijitor debutant /
Căminul militar de unitate, sunt următoarele:

- Studii: studii medii sau generale absolvite;


- Vechime în muncă: minim 6 luni.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:
Tematică:

1. Curăţarea şi dezinfecţia spaţiilor publice, tehnici de lucru şi metode de aplicare a


dezinfectantelor.
2. Întreţinerea spaţiilor verzi.

Bibliografia:
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 961/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 681 din 2 septembrie
2016, Ordin pentru aprobarea Normelor privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
publice şi private.
– Anexa nr. 1 – norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
publice şi private.
– Capitolul 1 – definiţii: curăţare, dezinfecţie.
– Capitolul 2 – curăţarea.
– Capitolul 3 – dezinfecţia.
– Anexa nr. 4 – metode de aplicare a dezinfectantelor în funcţie de suportul care urmează să fie
tratat.

CALENDARUL
desfăşurării concursului pentru ocuparea postului civil vacant de
Îngrijitor debutant / Căminul militar de unitate

Nr. Cine desfăşoara


ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA
crt. activitatea / Contact
11.01.2018 – 25.01.2018
Depunerea dosarelor Telefon
1. Intervalul orar
de concurs 0269/432990 int. 1140
08.00-15.00
Secretariat comisie
Secretarul comisiei la telefon
26.01.2018
2. Selecţia dosarelor de concurs 0269/432990 int. 1140;
ora 15.00 afişare la punctul de control
şi pe site-ul armyacademy.ro
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.01.2018 La punctul de control şi pe
3.
de concurs ora 15.00 site-ul armyacademy.ro
Depunerea eventualelor contestaţii cu 30.01.2018 Secretarul comisiei la
4. privire la rezultatul selecţiei dosarelor de Intervalul orar telefon
concurs 08.00-14.30 0269/432990 int. 1140
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu 31.01.2018
Comisia de soluţionare a
5. privire la rezultatul selecţiei dosarelor de 01.02.2018
contestaţiilor
concurs şi afişarea rezultatelor Până ora 15.00
Desfăşurarea primei probe 02.02.2018 Telefon
6.
din concurs, proba practică Intervalul orar 10.00-13.00 0269/432990 int. 1140
Corectarea şi afişarea rezultatelor probei 05.02.2018
7. Comisia de concurs
practice Până la ora 15.00
8 din 16
Secretarul comisiei la
Depunerea eventualelor contestaţii cu 06.02.2017
8. telefon
privire la rezultatul probei practice Intervalul orar 08.00-14.30 0269/432990 int. 1140
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu Comisia de soluţionare a
07.02 – 08.02.2018 contestaţiilor
9. privire la rezultatul probei practice şi
Până la ora 15.00 La punctul de control şi pe
afişarea rezultatelor site-ul armyacademy.ro
09.02.2018 Telefon
10. Susţinerea interviului
Intervalul orar 10.00-13.00 0269/432990 int. 1140
12.02.2018 La punctul de control şi pe
11. Notarea şi afişarea rezultatului la interviu
Până la ora 15.00 site-ul armyacademy.ro
13.02.2018 Secretarul comisiei la
Depunerea eventualelor contestaţii ale
12. Intervalul orar telefon
rezultatului interviului
08.00 – 14.30 0269/432990 int. 1140
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la Comisia de soluţionare a
14.02.2018 contestaţiilor
13. rezultatul interviului şi afişarea
Până la ora 14.30 La punctul de control şi pe
rezultatului soluţionării acestora site-ul armyacademy.ro
Comisia de concurs -
Comunicarea rezultatelor finale ale 15.02.2018
14. La punctul de control şi pe
concursului ora 14.00 site-ul armyacademy.ro

 Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV


(sudor electric şi autogen)/ Formaţiunea de cazarmare/ Formaţie de lucru, sunt
următoarele:

- Studii: şcoală profesională, curs de calificare sudor;


- Vechime în muncă: minim 2 ani;
- Vechime în specialitatea postului scos la concurs: 1 an.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:
Tematică:
1) Sudarea cu gaz;
2) Tehnologia sudării, a lipirii şi a tăierii cu gaz;
3) Sudarea cu arc electric;
4) Tehnologia sudării cu arc electric;
5) Tăierea cu arc electric;
6) Echipamente de protecţie utilizate în atelierele de lăcătuşerie;
7) Obligaţiile generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
8) Obligaţiile generale ale angajaţilor privind apărarea împotriva incendiilor;

Bibliografia:
Tehnologia sudării şi a tăierii metalelor, I. VASILE, C. BAKONY, O. STOENESCU,
Editura Tehnică, Bucureşti, 1958.
Legea 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr. 633 din 21.07.2006).
Legea 319/14.07.2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare (Monitorul Oficial al României nr.646 din 27.06.2006).
M.53/08.06.2015 pentru arobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul
Apărarii Naţionale (Monitorul Oficial al României nr.427 din 16.06.2015).
Hotărârea de guvern nr. 1048 din 9 august 2006, privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
(Monitorul Oficial al României nr. 722 din 23 august 2006).

9 din 16
CALENDARUL
desfăşurării concursului pentru ocuparea postului civil vacant de
Muncitor calificat IV(sudor electric şi autogen) )/ Formaţiunea de cazarmare/ Formaţie de
lucru

Nr. Cine desfăşoara


ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA
crt. activitatea / Contact
11.01.2018 – 25.01.2018
Depunerea dosarelor Telefon
1. Intervalul orar
de concurs 0269/432990 int. 1140
08.00-15.00
Secretariat comisie
26.01.2018 Secretarul comisiei la telefon
2. Selecţia dosarelor de concurs 29.01.2018 0269/432990 int. 1140;
ora 15.00 afişare la punctul de control
şi pe site-ul armyacademy.ro
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 30.01.2018 La punctul de control şi pe
3.
de concurs ora 15.00 site-ul armyacademy.ro
Depunerea eventualelor contestaţii cu 31.01.2018 Secretarul comisiei la
4. privire la rezultatul selecţiei dosarelor de Intervalul orar telefon
concurs 08.00-14.30 0269/432990 int. 1140
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu
01.02.2018 Comisia de soluţionare a
5. privire la rezultatul selecţiei dosarelor de
Până ora 15.00 contestaţiilor
concurs şi afişarea rezultatelor
6. Testare psihotehnică 02.02.2018 Comisia de testare
Comunicarea rezultatului la testarea
7. 02.02.2018 Comisia de testare
psihotehnică
Desfăşurarea primei probe 05.02.2018 Telefon
8.
din concurs, proba practică Intervalul orar 09.00-11.00 0269/432990 int. 1140
Corectarea şi afişarea rezultatelor probei 06.02.2018
9. Comisia de concurs
practice Până la ora 15.00
Secretarul comisiei la
Depunerea eventualelor contestaţii cu 07.02.2017
10. telefon
privire la rezultatul probei practice Intervalul orar 08.00-14.30 0269/432990 int. 1140
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu 08.02.2018 Comisia de soluţionare a
contestaţiilor
11. privire la rezultatul probei practice şi 09.02.2018 La punctul de control şi pe
afişarea rezultatelor Până la ora 15.00 site-ul armyacademy.ro
12.02.2018 Telefon
12. Susţinerea interviului
Începând cu ora 09.00 0269/432990 int. 1140
13.02.2018 La punctul de control şi pe
13. Notarea şi afişarea rezultatului la interviu
Până la ora 15.00 site-ul armyacademy.ro
14.02.2018 Secretarul comisiei la
Depunerea eventualelor contestaţii ale
14. Intervalul orar telefon
rezultatului interviului
08.00 – 14.30 0269/432990 int. 1140
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la Comisia de soluţionare a
15.02.2018 contestaţiilor
15. rezultatul interviului şi afişarea
Până la ora 14.30 La punctul de control şi pe
rezultatului soluţionării acestora site-ul armyacademy.ro
Comisia de concurs -
Comunicarea rezultatelor finale ale 16.02.2018
16. La punctul de control şi pe
concursului ora 14.00 site-ul armyacademy.ro

10 din 16
 Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV
(lăcătuş mecanic)/ Formaţiunea de cazarmare/ Formaţie de lucru, sunt următoarele:

- Studii: şcoală profesională sau calificare în domeniu;


- Vechime în muncă: minim 2 ani;
- Vechime în specialitatea postului scos la concurs: 1 an.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:
Tematică:

1. Noţiuni generale despre operaţiunile de asamblare şi montare;


2. Asamblări prin şuruburi şi nituri;
3. Ascuţirea sculelor;
4. Scule de lăcătuşerie şi utilizarea lor;
5. Filetarea pieselor;
6. Metode de determinare a uzurii pieselor şi de recondiţionare a acestora;
7. Mijloace pentru măsurarea mărimilor geometrice.
8. Îndoirea şi îndreptarea metalelor la rece.
9. Polizarea metalelor.
10. Prelucrarea metalelor în vederea sudării prin metoda electrică.

Bibliografia:

1. V. Răducu, N. Răducu, Ghe. Rusu – Îndrumător pentru ridicarea calificării lăcătuşilor din
consctrucţiile de maşini (vol.I şi vol.II), Editura tehnică, 1985.
2. Constantin Micu, Petre Dodoc, Gheorghe Diaconescu, Anca Manolescu – Aparate şi sisteme de
măsurare în construcţia de maşini, Editura tehnică, Bucureşti, 1980.
3. Constantin Iordan – Cartea lăcătuşului, Editura tehnică, 1967

NOTĂ:
Se poate consulta şi biblioteca Academiei Forţelor Terestre

CALENDARUL
desfăşurării concursului pentru ocuparea postului civil vacant de
Muncitor calificat IV(lăcătuş mecanic)/ Formaţiunea de cazarmare/ Formaţie de lucru

Nr. Cine desfăşoara


ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA
crt. activitatea / Contact
11.01.2018 – 25.01.2018
Depunerea dosarelor Telefon
1. Intervalul orar
de concurs 0269/432990 int. 1140
08.00-15.00
Secretariat comisie
26.01.2018 Secretarul comisiei la telefon
2. Selecţia dosarelor de concurs 29.01.2018 0269/432990 int. 1140;
ora 15.00 afişare la punctul de control
şi pe site-ul armyacademy.ro
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 30.01.2018 La punctul de control şi pe
3.
de concurs ora 15.00 site-ul armyacademy.ro
Depunerea eventualelor contestaţii cu 31.01.2018 Secretarul comisiei la
4. privire la rezultatul selecţiei dosarelor de Intervalul orar telefon
concurs 08.00-14.30 0269/432990 int. 1140
11 din 16
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu
01.02.2018 Comisia de soluţionare a
5. privire la rezultatul selecţiei dosarelor de
Până ora 15.00 contestaţiilor
concurs şi afişarea rezultatelor
6. Testare psihotehnică 02.02.2018 Comisia de testare
Comunicarea rezultatului la testarea
7. 02.02.2018 Comisia de testare
psihotehnică
Desfăşurarea primei probe 05.02.2018 Telefon
8.
din concurs, proba practică Intervalul orar 11.00-13.00 0269/432990 int. 1140
Corectarea şi afişarea rezultatelor probei 06.02.2018
9. Comisia de concurs
practice Până la ora 15.00
Secretarul comisiei la
Depunerea eventualelor contestaţii cu 07.02.2017
10. telefon
privire la rezultatul probei practice Intervalul orar 08.00-14.30 0269/432990 int. 1140
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu 08.02.2018 Comisia de soluţionare a
contestaţiilor
11. privire la rezultatul probei practice şi 09.02.2018
La punctul de control şi pe
afişarea rezultatelor Până la ora 15.00 site-ul armyacademy.ro
12.02.2018 Telefon
12. Susţinerea interviului
Începând cu ora 11.00 0269/432990 int. 1140
13.02.2018 La punctul de control şi pe
13. Notarea şi afişarea rezultatului la interviu
Până la ora 15.00 site-ul armyacademy.ro
14.02.2018 Secretarul comisiei la
Depunerea eventualelor contestaţii ale
14. Intervalul orar telefon
rezultatului interviului
08.00 – 14.30 0269/432990 int. 1140
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la Comisia de soluţionare a
15.02.2018 contestaţiilor
15. rezultatul interviului şi afişarea
Până la ora 14.30 La punctul de control şi pe
rezultatului soluţionării acestora site-ul armyacademy.ro
Comisia de concurs -
Comunicarea rezultatelor finale ale 16.02.2018
16. La punctul de control şi pe
concursului ora 14.00 site-ul armyacademy.ro

 Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV


(instalator gaz)/ Formaţiunea de cazarmare/ Formaţie de lucru, sunt următoarele:

- Studii: şcoală profesională, curs calificare instalator gaz;


- Vechime în muncă: minim 2 ani;
- Vechime în specialitatea postului scos la concurs: 1 an.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:
Tematică:
1. Instalaţii de încălzire;
a) Încălzire centrală ;
b) Instalaţii de gaze combustibile.
2. Instalaţii de alimentare cu gaze combustibile;
3. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de instalaţii, folosirea echipamentului
individual de protecţie .
4. Probă practică
a) executarea de filete pe diferite tipuri de ţeavă ;
b) montarea unei diuze la arzătorul cazanului din centrala termică.

12 din 16
Bibliografia:
1. Construcţii de clădiri vol.III ,Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1962.
2. Instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, Ştefan Vintilă; Gheorghe Constantinescu.
3. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă (nr. 319/2006) şi normele metodologice de aplicare a legii
319/2006.

NOTĂ:
Se poate consulta şi biblioteca Academiei Forţelor Terestre

CALENDARUL
desfăşurării concursului pentru ocuparea postului civil vacant de
Muncitor calificat IV(instalator gaz) )/ Formaţiunea de cazarmare/ Formaţie de lucru

Nr. Cine desfăşoara


ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA
crt. activitatea / Contact
11.01.2018 – 25.01.2018
Depunerea dosarelor Telefon
1. Intervalul orar
de concurs 0269/432990 int. 1140
08.00-15.00
Secretariat comisie
26.01.2018 Secretarul comisiei la telefon
2. Selecţia dosarelor de concurs 29.01.2018 0269/432990 int. 1140;
ora 15.00 afişare la punctul de control
şi pe site-ul armyacademy.ro
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 30.01.2018 La punctul de control şi pe
3.
de concurs ora 15.00 site-ul armyacademy.ro
Depunerea eventualelor contestaţii cu 31.01.2018 Secretarul comisiei la
4. privire la rezultatul selecţiei dosarelor de Intervalul orar telefon
concurs 08.00-14.30 0269/432990 int. 1140
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu
01.02.2018 Comisia de soluţionare a
5. privire la rezultatul selecţiei dosarelor de
Până ora 15.00 contestaţiilor
concurs şi afişarea rezultatelor
6. Testare psihotehnică 02.02.2018 Comisia de testare
Comunicarea rezultatului la testarea
7. 02.02.2018 Comisia de testare
psihotehnică
Desfăşurarea primei probe 05.02.2018 Telefon
8.
din concurs, proba practică Intervalul orar 13.00-15.00 0269/432990 int. 1140
Corectarea şi afişarea rezultatelor probei 06.02.2018
9. Comisia de concurs
practice Până la ora 15.00
Secretarul comisiei la
Depunerea eventualelor contestaţii cu 07.02.2017
10. telefon
privire la rezultatul probei practice Intervalul orar 08.00-14.30 0269/432990 int. 1140
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu 08.02.2018 Comisia de soluţionare a
contestaţiilor
11. privire la rezultatul probei practice şi 09.02.2018
La punctul de control şi pe
afişarea rezultatelor Până la ora 15.00 site-ul armyacademy.ro
12.02.2018 Telefon
12. Susţinerea interviului
Începând cu ora 13.00 0269/432990 int. 1140
13.02.2018 La punctul de control şi pe
13. Notarea şi afişarea rezultatului la interviu
Până la ora 15.00 site-ul armyacademy.ro
14.02.2018 Secretarul comisiei la
Depunerea eventualelor contestaţii ale
14. Intervalul orar telefon
rezultatului interviului
08.00 – 14.30 0269/432990 int. 1140

13 din 16
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la Comisia de soluţionare a
15.02.2018 contestaţiilor
15. rezultatul interviului şi afişarea
Până la ora 14.30 La punctul de control şi pe
rezultatului soluţionării acestora site-ul armyacademy.ro
Comisia de concurs -
Comunicarea rezultatelor finale ale 16.02.2018
16. La punctul de control şi pe
concursului ora 14.00 site-ul armyacademy.ro

 Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV


(fochist)/ Formaţiunea de cazarmare/ Formaţie de lucru, sunt următoarele:

- Studii: şcoală profesională, să deţină autorizaţie de fochist pentru cazane de joasă şi medie
presiune în termen de valabilitate conform legislaţiei aplicabile în vigoare;
- Vechime în muncă: minim 2 ani;
- Vechime în specialitatea postului scos la concurs: 1 an.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:
Tematică:
1) Utilizarea si exploatarea cazanelor de apa calda si cazanelor de abur de joasa presiune :
Supravegherea cazanelor.
Organizarea salii cazanelor;
Personalul de deservire si organizarea muncii in centrala termica;
Evidenta exploatarii cazanelor;
Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului;
Aptinderea focului;
Pornirea cazanului;
Functionarea cazanului;
Oprirea, racirea si goliriea cazanului;
Revizii tehnice curente. curatarea si conservarea cazanelor.
2) Obligatiile si responsabilitatile personalului de deservire al cazanelor.

Bibliografia:
Prescriptia tehnica PT C9 - 2010 "Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune",
aprobata prin Ordinul nt. 663/12.04.2010 al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri -
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat.
Capitolul IV Utilizarea/Exploatarea cazanelor
Sectiunea a 2-a “Supravegherea cazanelor”, an 37 ÷ 40,
Sectiunea a 3-a “Organizarea salii cazanelor”, art 41 ÷ 45.
Sectiunea a 4-a “Personalul de deservire si organizarea muncii in centrala termica”, art. 46 ÷ 49;
Sectiunea a 5-a "Evidenta exploatarii cazanelor", art 50 ÷ 53;
Sectiunea a 6-a “Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului", art 54 ÷ 59;
Sec^iunea a 7-a “Aprinderea focului”, art. 60 ÷ 65 ;
Sectiunea a 8-a “Pornirea cazanului”, art. 66 ÷ 67 ;
Sectiunea a 9-a '”Functionarea cazanului", art 68 ÷ 77;
Sectiunea a 10-a "Oprirea, racirea si golirea cazanului", art. 78 ÷ 82;
Scctiunea a 11-a “Revizii tehnice curente, curatarea si conservarea cazanelor”, art 83 ÷ 87.

Capitolul XlIl Obligatii si responsabilitati


Sectiunea a 4-a "Obligatiile si responsabilitatile personalului de deservire", art 184.

CALENDARUL
desfăşurării concursului pentru ocuparea postului civil vacant de
14 din 16
Muncitor calificat IV(fochist)/ Formaţiunea de cazarmare/ Formaţie de lucru

Nr. Cine desfăşoara


ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA
crt. activitatea / Contact
11.01.2018 – 25.01.2018
Depunerea dosarelor Telefon
1. Intervalul orar
de concurs 0269/432990 int. 1140
08.00-15.00
Secretariat comisie
26.01.2018 Secretarul comisiei la telefon
2. Selecţia dosarelor de concurs 29.01.2018 0269/432990 int. 1140;
ora 15.00 afişare la punctul de control
şi pe site-ul armyacademy.ro
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 30.01.2018 La punctul de control şi pe
3.
de concurs ora 15.00 site-ul armyacademy.ro
Depunerea eventualelor contestaţii cu 31.01.2018 Secretarul comisiei la
4. privire la rezultatul selecţiei dosarelor de Intervalul orar telefon
concurs 08.00-14.30 0269/432990 int. 1140
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu 01.02.2018
Comisia de soluţionare a
5. privire la rezultatul selecţiei dosarelor de 02.02.2018
contestaţiilor
concurs şi afişarea rezultatelor Până ora 15.00
6. Testare psihotehnică 06.02.2018 Comisia de testare
Comunicarea rezultatului la testarea
7. 06.02.2018 Comisia de testare
psihotehnică
Desfăşurarea primei probe 07.02.2018 Telefon
8.
din concurs, proba practică Intervalul orar 10.00-13.00 0269/432990 int. 1140
Corectarea şi afişarea rezultatelor probei 08.02.2018
9. Comisia de concurs
practice Până la ora 15.00
Secretarul comisiei la
Depunerea eventualelor contestaţii cu 09.02.2017
10. telefon
privire la rezultatul probei practice Intervalul orar 08.00-14.30 0269/432990 int. 1140
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu 12.02.2018 Comisia de soluţionare a
contestaţiilor
11. privire la rezultatul probei practice şi 13.02.2018 La punctul de control şi pe
afişarea rezultatelor Până la ora 15.00 site-ul armyacademy.ro
14.02.2018 Telefon
12. Susţinerea interviului
Începând cu ora 10.00 0269/432990 int. 1140
15.02.2018 La punctul de control şi pe
13. Notarea şi afişarea rezultatului la interviu
Până la ora 15.00 site-ul armyacademy.ro
16.02.2018 Secretarul comisiei la
Depunerea eventualelor contestaţii ale
14. Intervalul orar telefon
rezultatului interviului
08.00 – 14.30 0269/432990 int. 1140
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la Comisia de soluţionare a
19.02.2018 contestaţiilor
15. rezultatul interviului şi afişarea
Până la ora 14.30 La punctul de control şi pe
rezultatului soluţionării acestora site-ul armyacademy.ro
Comisia de concurs -
Comunicarea rezultatelor finale ale 20.02.2018
16. La punctul de control şi pe
concursului ora 14.00 site-ul armyacademy.ro

NOTE:

15 din 16
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în
parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2 . Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografiile de concurs se studiază cu modificările şi
completările ulterioare, după caz.
3 . Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 01512 Sibiu, str. Revoluţiei nr. 3-5, loc. Sibiu,
tel. contact: 0269/432990 int. 1139/1140

AVIZUL STRUCTURII DE SECURITATE,


ŞEFUL STRUCTURII DE SECURITATE
Lt.col.
Cristian TUN-COMŞA

16 din 16

S-ar putea să vă placă și