Sunteți pe pagina 1din 25

Subiectul:

 Valoarea gestului
COMPETENŢE:
 comportamentul civilizat ca modalitate de comunicare eficientă pentru a deveni cetăţeni activi şi responsabili într-o
societate liberă;
OBIECTIVE: O4- să aprecieze comportamentele, gesturile acceptabile şi
O1- Sa definească noţiunea de valoare; dezirabile;
O2- să analizeze cazurile din punct de vedere al O5- să descopere modalităţi noi, creative de autoexprimare;
trebuinţelor,talentelor, meritelor; O6- să exploreze gesturi de comunicare în legătură cu diferite
O3- să argumenteze acordul/ dezacordul cu anumite situaţii; persoane;
STRATEGII DIDACTICE :
 A- Metode şi procedee: problematizarea, descoperirea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, ciorchinele, activitatea
independentă, brainstormingul,exerciţiul, observaţia, harta cuvîntului, Power Point, demonstraţia, dramatizarea, copacul ideilor,
lectura, cvintetul, pălariile gînditoare, joc de rol, colajul.
 B- Forme de activitate: frontală, lucrul în grup, activitate

individuală, independentă, orală şi scrisă.

C- Mijloace de învăţămînt: planşă, imagini, tablă de scris, tablă magnetică, cretă colorată, fişe de lucru, fişe de
evaluare,curcubeu, materiale audio-vizuale, calculator, proiector, ecran, cretă colorată, ecusoane, puzzle.

D- Resurse informaţionale:
• T.Huszar, Morala şi societatea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1967;
• Ioan Nicola, Tratat de pedagogie şcolară, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996;
• Ioan Grigoraş, Personalitatea morală, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982;
• Silistraru, N., Valoarea morală a pedagogiei populare moldoveneşti, Chişinău, 1992, etc.
111
• Didactic.ro

DEMERSUL INSTRUCŢIONAL
Obiective
Strategia didactică

Evaluare
Timp
Secvenţele Conţinuturile învăţării Metode şi Material Forme de
activităţii procedee didactic activitate

 Salutul 2
Evocare 1. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor Prezentare Fluturaşi
O2 „Valoarea gestului ” PowerPoint Calcula-
Motto : tor
„Nu poţi învăţa pe nimeni ceea ce ştii, Observaţia Proiec-
nici ceea ce vrei, ci numai ceea ce eşti” Explicaţia tor
(C. Brâncuşi) ecran
 Spargerea gheţii:
Joc didactic
O2 2. Activitatea „Eu în oglindă” 5
Fiecare elev este rugat să se privească în oglinda, să se Oglindă Activitate
admire apoi să numească o calitate fizică şi una morală care dă frontală
valoare personalităţii sale.
Concluzia făcută de învăţător.

3. Definiţia cuvîntului valoare. Harta cuvîntului.


Realizarea (Anexa 1) Anexa 1 2
sensului Se defineşte cuvîntul valoare conform DEX-ului: Fişă
Comunica-
Activitate
VALOÁRE, valori, s. f. I. 1. Însușire a unor lucruri, fapte, idei, rea
222
O1 fenomene de a corespunde necesităților sociale și idealurilor individua-
generate de acestea; suma calităților care dau preț unui obiect, lă
unei ființe, unui fenomen etc.; importanță, însemnătate, preț,
merit .

Harta cuvîntului VALOARE


Activitate
frontală
O1 4. Activitate în grup (Anexa 2) Harta Anexa 1
Elevii extrag un cartonaş-simbol , pe care este indicat o cuvîntului Fişă 3 Evaluare
1Ce înseamnă 2.Importanţa
O5 valoare caracterizatoare întregului grupul şi le definesc, dar şi Valoare? orală
Valorii?
Foaie-
argumentează importanţa fiecăruia. Brainstor- 3.Cum se exteriori- 4.Care frontală
sînt
resursăzează valorile? valorile
mingul,
Fiecere grup are sarcina: cu Care-mi
...?
 de a defini valoarea propusă - soarele
 de a o reprezenta cu ajutorul liniei buclucaşe ce
 Acrostihul valorii. reprezin-
tă “Harta Activitate
Grupul I – FAMILIA cuvîntu- în grup
Familia este celula de bază a societăţii. Este statornicie. Familia lui VA-
este locul în care vrei sa fii atunci cand eşti departe de casa. LOARE”
5
Sentimentul de singuratate confirmă adevărata ei valoare.
Explicaţia
Familia este şcoala care ne învaţă că dreptatea este relativă şi că Cartona-
O1
o problema se poate rezolva din mai multe puncte de vedere. şe-
simbo-
Grupul II – FRUMUSEŢEA
luri
Frumuseţea-valoare estetică ,care place şi este pentru armonia
fiecărui suflet. Este arta care ne face mai buni şi mai deschişi la
suflet. Acrostihul
333
Ansamblu de calități care desfată privirea sau auzul. Linia Anexa 2
Grupul III – PACEA buclucaşă Fişe
Pacea - Stare de bună înțelegere între popoare, situație în care nu
Puzzle-
există conflicte armate sau război între state, popoare. Mai este
definiţia
şi armonia care dă naştere la tot ceea ce este nou şi care oferă
valorilor
siguranţă.
Grupul IV – BUNĂTATE
Bunătatea - Calitate bună, o valoare. Omul cu o astfel de
Fişe,
valoare face doar fapte bune fără a cere nimic în schimb şi are o
cariocă
atitudine plină de bunăvoință.Ea se demonstrează prin fapte şi
vorbe...
Grupul V – ADEVĂRUL
Adevărul - oglindirea fidelă a realităţii în gîndire, concordanţa
dintre cunoştinţele noastre şi realitate, justeţe, exactitate.
Grupul VI – PRIETENIA
Prietenia - este o relație afectivă și de cooperare între două Fişe de
Acrostihul
persoane. bazată pe încredere reciprocă. Este un sentiment de lucru cu
Linia
simpatie, respect, ce leagă două ființe umane. Prietenia acrosti-
buclucaşă
presupune o atitudine de bunăvoință reciprocă, suport reciproc la hul cuv:
nevoie sau în criză; loialitate, bună-credință și altruism. Pace,
Adevăr,
Prezentatea lucrărilor în grup conform ordinii: Familie
1. Frumuseţea – apariţia ghiocelului
2. Adevărul – norul
3. Prietenia - buburuza Activitate
4. Pacea - hulubul frontală

444
5. Bunătatea - albina
6. Familia - casa

Uneşte oare această valoare grupul dumneavoastră ? De ce? Descoperirea Desene, Evaluare
denumirii imagini- colecti-
Concluzia: Avem nevoie de: grupului simbo- vă orală
-pace, pentru a... nu şti de război Clusteringul luri 5
-adevăr , pentru a… nu susţine minciuna Asaltul de
-frumuseţe, pentru a… trăi viaţa din plin idei
-libertate , pentru a... spune ceea ce gîndesc Activitate
-bunătate , pentru a... întreţine armonia sufletului individua-
Conversaţia
Familia, pentru a....menţine societatea lă
Argumenta-
„Să fim buni pentru a ne face viaţa mai frumoasă –
rea Activita-
asemeni unui curcubeu.”
tea
O2 moderato-
5. Denumirea grupului conform valorii
O3 Comunica- rilor
Fiecare membru primeşte ecusoane
O5 rea 2
 Prezentare PPT
Filmuleţul „Învingătorul” Curcube-
ul
Concluzia: Numai o persoană cu valori poate să aprecieze normelor
Activitate
Valoarea gestului. morale
individu-
6. Activitate în grup „Gestul acceptabil” (anexa 3) Aparat-
ală
Elevii analizează tipurile de gesturi prezentate pe fişă şi le curcubeu
grupează după cum consideră că este corect. Argumentează. Ecusoa-
ne
 Cuvîntul învăţătorului: Activitate
Calcula- Evaluare
555
În orice comunitate umană, convieţuirea presupune respectarea tor în grup individu-
unor reguli de bună-cuviinţă. Proiec- ală orală
Regulile bunei-convieţuiri sunt norme morale, în aparenţă tor 1
voluntare, nerespectarea lor fiind sancţionată doar prin ecran
dezaprobarea ce vine din partea semenilor. Anexa 3 2
Normele morale se bazează pe valorile umane Prezentare Fişe
fundamentale: bine, frumos, adevăr, dreptate, cinste, respect , pe PowerPoint Foaie- Activita-
frumuseţea gestului mărunt. resursă tea
A te comporta după regulile morale înseamnă a te integra cu căsuţa moderato-
comunităţii din care faci parte. Lucrul în rilor 5
O3 A încălca aceste norme înseamnă a te autodenunţa ca om lipsit grup
O4 de educaţie, ca om lipsit de respect faţă de semeni Poster
O5 Asaltul de
În baza gesturilor acceptabile vom lucra în grup:
idei 2
7. Lucrul în grup

Fiecare grup primeşte însărcinarea si o realizează


printr-o metodă activ-participativă
Grupul I Cvintetul (gest )
Comunica- Activitate
Grupul II Ciorchinele (Salutul)
rea indepen-
Grupul III Copacul ideilor (cadoul)
Grupul IV Pălariile gînditoare (Text) dentă
Grupul V Joc de rol Text) Activitate
Fişe cu
Grupul VI Colajul în grup
sarcini
8. Filmuleţul „Gesturi frumoase în clase” de lucru,
 Concluzia: pălării,
„Nu poţi învăţa pe nimeni ceea ce ştii, Ramuri
666
nici ceea ce vrei, ci numai ceea ce eşti” ale
(C. Brâncuşi) copacu- 13
Activitate
 Explicarea mottoului citit. lui
individua-
Cvintetul Calcula-

9. Crearea brăţarei-simbol pentru colegi Ciorchinele tor
Copacul Proiec-
10. Filmul „Mesaj pentru prieteni”
O2 ideilor tor Evaluare
Tema pentru acasă:
O3 Pălariile ecran colecti-
Meditaţi asupra citatului:
gînditoare vă orală
O4
„Adevaratele valori nu fug de lumina, invăluindu-se in Joc de rol
O5
mister. Numai putregaiul are nevoie de întunerec pentru a Dramatizare
O6
straluci.” Colajul Activitate
O zi frumoasă! Recital individua-
Problemati- lă,indepen
zarea dentă
Reflecţia
O2
Prezentare Fundă 2
O6 PPT roşie şi
albă
Calcula- 2
Studiul de ca tor
Explicaţia Proiec-
Observaţia tor Evaluare
Demonstra- ecran individu-
O2 ţia 5 ală
O6

777
O4 Prezentare 2
PPT

CVINTETUL
Este o poezie de 5 versuri care solicita capacitatea elevului de a rezuma si sintetiza informatii,
idei,sentimente si convingeri in exprimari concise , care reprezinta reflectii personale asupra
subiectului.Li se cere elevilor ca in primul vers sa foloseasca un substantiv( cuvantul –cheie din lectie), in
al doilea vers sa foloseasca doua cuvinte (adjective), al treilea vers este format din trei cuvinte ( verbe la
gerunziu), al patrulea vers reprezinta o propozitie din 4 cuvinte care sa exprime sentimente , punand in
evidenta cuvantul –cheie, al cincilea vers cuprinde un singur cuvant cu rol de constatare, de concluzie.

888
Exemplu de cvintet:
cartea
frumoasa, misterioasa
invatand, ajutand, bucurand
cartea este o comoara.
Prieten

Creaza CVINTETUL cuvîntului „GEST”

Ciorchinele
este un brainstorming neliniar care stimulează depistarea conexiunilor între idei şi presupune
urmatoarele etape:
- Se scrie un cuvânt sau temă care urmează a fi cercetat în mijlocul tablei.
- Se notează toate ideile care vin în minte în legătură cu tema respectivă în jurul acestuia,
trăgându-se linii între acestea şi cuvântul iniţial.
- Pe măsură ce se scriu cuvinte se trag linii între toate ideile care par a fi conectate.
- Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile.
999
Individual, fiecare elev începe “ciorchinele” pe tema anunţata; în grupuri de 4-5 elevi se discută şi
se completează “ciorchinii individuali”, apoi se realizează un produs al grupei pe o coală mare.
Produsele finale se afişează pe tablă şi se face “turul galeriei”.

Realizaţi “ciorchinele” cuvîntului SALUTUL

PĂLĂRIILE gînditoare - metodă care corespunde diferitelor tipuri de gândire.


• Pălăria albastră – este liderul, managerul, conduce jocul. Este pălăria responsabilă cu controlul demersurilor
desfăşurate.
• Palaria alba – este povestitorul, cel ce redă pe scurt conţinutul textului.
• Pălăria roşie – este psihologul care îşi exprimă sentimentele faţă de personajele întâlnite.
• Pălăria neagră – este criticul, este pălăria avertisment, concentrată în special pe aprecierea negativă a
lucrurilor.
• Pălăria verde – este gânditorul, care oferă soluţii alternative.
• Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, creează finalul.
101010
În baza metodei date analizează situaţia:

 „Cine pleacă în excursie?”


Situaţia se referă la faptul că elevii trebuie să decidă în mod corect cui oferă un loc gratuit într-o
excursie organizată de şcoală.
Se stabilesc criterii, se inventariază copiii care se încadrează în acestea şi se ia decizia.
Se cer părerile celorlalte grupuri şi care ar fi fost opţiunile lor.Apoi se anunţă decizia grupului care a
propus cazul.

COLAJUL
Este o metodă prin care se realizează fixarea şi aprofundarea unei idei,
citate selectate,versuri, proverbe, maxime, cuvinte semnificative,artă
(pictură, muzică....)

111111
Creaza COLAJUL „Frumuseţea gestului mărunt”

COPACUL IDEILOR

Este o metoda grafica in care cuvantul cheie este scris intr-un


dreptunghi la baza paginii , in partea centrala. De la acest dreptunghi se
ramifica asemenea crengilor unui copac toate cunostintele evocate.
121212
Crează „COPACUL IDEILOR”cuvîntului Cadou

JOCUL DE ROL
(STIMULAREA)
- metodă care contribuie la dezvoltarea capacităţii elevilor de a utiliza creator noţiunile învăţate;
asumarea şi jucarea unui rol demonstrează o înţelegere a relaţiilor care se pot constitui la nivelul
enunţului.Se bazează pe simularea unor funcţii, relaţii, activităţi, fenomene, sisteme; elevii
devin actori ai vieţii sociale pentru care se pregătesc; îşi vor dezvolta capacităţile empatice,
gândirea critică şi puterea de decizie; se exersează toleranţa faţă de unele idei şi puncte de
131313
vedere diferite de cele proprii; prin dramatizare se generează situaţii problematice şi se
determină participarea activă a elevilor.
În baza metodei date analizează situaţia:
Imaginează-ţi că eşti invitat la o aniversare a celui mai bun prieten. Acolo sunt şi alţi colegi, dar şi necunoscuţi.
Alege prietenul la care eşti invitat. Spune câteva lucruri despre acest coleg (calităţi şi defecte) în aşa fel încât ceilalţi să-l
recunoască. Motivează alegerea. Ce cadou crezi că i se potriveşte? Ce ţinută crezi că va fi potrivită cu această ocazie?
Cum te vei comporta cu colegii tăi, cu părinţii prietenului tău, cu necunoscuţii? Ce gesturi crezi că ar putea să lase o
bună impresie şi care, dimpotrivă, te-ar pune într-o lumină nefavorabilă? Crezi că gesturile unei persoane pot configura
în timp „personalitatea acesteia”

STUDIUL DE CAZ

Presupune derularea de către elevi a unei cercetări similare experţilor din diversele domenii ale realităţii extraşcolare; o metodă de confruntare directă a
participanţilor cu o situaţie reală, autentică, luată drept exemplu tipic, reprezentativ pentru un set de situaţii şi evenimente problematice Studiul de caz este
metoda de găsire a soluţiilor eficiente pentru rezolvarea unei situaţii problemă, antrenând elevii în situaţii reale, concrete. La nivel cognitiv, metoda contribuie la
ordonarea informaţiei în jurul unei idei, urmată de argumentarea punctelor de vedere proprii. Sursa învăţării este reprezentată de problema care creează o
structură bazată pe învăţarea prin participare.

Exemplu: la discutarea textului „Învăţătorul nostru” după Edmondo de Amicis (Limba şi literatura română – clasa a II-a) elevii au analizat cazul băieţilor care îşi
batjocoreau un coleg. Părerile referitoare la comportamentul acestora au fost susţinute cu argumente desprinse din text şi însoţite de exemple de bună purtare din
viaţa zilnică

141414
Anexa 3 „Gestul acceptabil”

- a saluta respectuos pe cunoscuţi;


- a saluta ironic pe necunoscuţi;
- a spune adevărul;
- a spune numai o parte din adevăr;
- a fi punctual la şcoală;
- a fi punctual la autobuz sau tren;
- a vorbi urât cu cei mai mici sau mai slabi decât noi;
- a da bani săracilor;
- a da bacşiş comercianţilor;
- a contrazice pe cei mai în vârstă;
- a ironiza pe cei care au vicii;
- a păstra curăţenia în şcoală;
- a umbla curat şi ordonat;
- a nu rupe florile din parcuri;
151515
- a înşela pe cei mai bogaţi;
- a minţi părinţii sau profesorii, pentru a scăpa de pedeapsă;
- a fura cireşe din grădina vecinului;
- a lovi pe cei obraznici, care te supără;
- a săruta pe stradă un prieten pe care nu l-ai văzut de mult;
- a se săruta cu prietenul/prietena pe stradă, la film, la cofetărie;
- a copia la lucrări, numai atunci când nu te-ai putut pregăti
pentru că ai fost bolnav;
- a vorbi de rău pe prietenul care te-a supărat;
- a nu cumpăra bilet de autobuz;
- a-ţi însuşi un obiect pe care l-ai găsit;
- a-i certa pe părinţi că au lipsit de la
şedinţa cu părinţii organizată la şcoală;
- a cere scuze părinţilor, prietenilor, dacă ai greşit;
- a trage cu urechea la ce vorbesc alţii;
- a falsifica notele din agendă;
161616
- a sparge geamurile şcolii;
- a fura obiecte din magazin sau din locuinţa altora;
a nu restitui la timp banii împrumutaţi
.

VALOÁRE, valori, s. f. I. 1. Însușire a unor lucruri, fapte, idei, fenomene de a


corespunde necesităților sociale și idealurilor generate de acestea; suma calităților care
dau preț unui obiect, unei ființe, unui fenomen etc.; importanță, însemnătate, preț, merit
.
Harta cuvîntului
VALOARE 1Ce înseamnă 2.Importanţa
valoare? valorii?

3.Cum se exteriori- 4.Care sînt


zează valorile? valorile
care-mi...?
...?

...?
171717
1.Ce înseamnă 2.Importanţa
valoare? valorii?

3.Cum se exteri- 4.Care sînt


orizează valorile? valorile
care-mi...?

...?

181818
191919
Grupul I – FAMILIA
Familia este celula de bază a societăţii.
Este statornicie. Familia este locul în
care vrei sa fii atunci cand eşti departe
de casa. Sentimentul de singuratate
confirmă adevărata ei valoare. Familia
este şcoala care ne învaţă că dreptatea
este relativă şi că o problema se poate
rezolva din mai multe puncte de vedere.202020
Grupul II – FRUMUSEŢEA
Frumuseţea-valoare estetică ,care place
şi este pentru armonia fiecărui suflet.
Este arta care ne face mai buni şi mai
deschişi la suflet.
Ansamblu de calități care desfată
privirea sau auzul.
212121
Grupul III – PACEA
Pacea - Stare de bună înțelegere între
popoare, situație în care nu există
conflicte armate sau război între state,
popoare. Mai este şi armonia care dă
naştere la tot ceea ce este nou şi care
oferă siguranţă.
222222
Grupul IV – BUNĂTATE
Bunătatea - Calitate bună, o
valoare. Omul cu o astfel de valoare
face doar fapte bune fără a cere nimic
în schimb şi are o atitudine plină de
bunăvoință. Ea se demonstrează prin
fapte şi vorbe...
Grupul V – ADEVĂRUL 232323
Adevărul - oglindirea fidelă a
realităţii în gîndire,
concordanţa dintre
cunoştinţele noastre şi
realitate, justeţe, exactitate.
242424
Grupul VI – PRIETENIA
Prietenia - este o relație afectivă și de cooperare între două persoane.
bazată pe încredere reciprocă. Este un sentiment de simpatie, respect, ce
leagă două ființe umane. Prietenia presupune o atitudine de bunăvoință
reciprocă,suport reciproc la nevoie sau n criză; loialitate, bună-credință și
altruism.

252525