Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 4 DRuMuRI PAg. 3 soCIAL PAg.

16 TIMP LIBER
Despre autostrăzi, când va Angajaţii Spitalului Avem de unde alege la
fi gata tronsonul Şoimuş- Judeţean de Urgenţă Deva acest sfârşit de săptămână.
Ilia, dar şi despre cum se nu şi-au primit încă Sunt expoziţii pe Cetate, o
poate fura...o parcare de pe salariile. La nivel naţional, manifestare dedicată lui
un drum naţional, aveţi nemulţumirile din Drăgan Muntean şi o bursă
cele mai interesante sistemul de sănătate a locurilor de muncă.
informaţii. duc la proteste.

Fondat de Cornel POENAR

Perspectivele Parcului de Afaceri Simeria


sunt expuse într-un interviu acordat ziarului
Accent Media de către directorul ADEH,
Radu Barb. /pag.5

Anul XIII • nr. 560 • Apare 20 - 26 aprilie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Cel mai în vârstă locuitor PLAnTAREA şI


îngRIjIREA RoşIILoR
din Deva a împlinit 104 ani

Originare din America de Sud, roșiile sunt culti-


vate la noi de sute de ani, pentru gustul lor de-
osebit, dar și pentru numeroasele beneficii
aduse sănătății. Dar ca să obținem recolte
bogate, trebuie să știm când și cum să le
plantăm. Iar pentru a obține roşii bio, vă
propunem câteva soluții simple în pag.8-9.

/p.4

Anunţuri
de mare
şi mică
publicitate
în ziare
locale
şi centrale
Deva, 22 Decembrie,
37A • Tel. 0726 871 728
www.accentmedia.ro
2 - aCTUaliTaTe 20 - 26 aprilie 2018

Veteranii de război au
cu toţii, aceeaşi misiune: să și a Consiliului Local, în semn
ne înclinăm în faţa lor, a de respect și recunoștință
bravilor veterani de război, pentru că și-au riscat viața,

fost omagiaţi la Deva


pentru curajul şi sacrificiul luptând pentru făurirea
probate pe front, şi să le României de astăzi.
mulţumim pentru că ne oferă „Am fost onorat să
un model de tărie sufletească primesc, la rândul meu, din
n Oamenii care s-au jertfit în război au primit recunoştinţa autorităţilor şi frumuseţe morală. Faptele partea Asociației Naționale a
locale. lor sunt scrise de mult în is- Veteranilor de Război, titlul
toria pe care noi am învățat- de MEMBRU DE ONOARE al
o din cărți, dar ei au trăit-o acestei prestigioase asociații,
pe viu şi aceste fapte vor cu deviza ”PATRIE, ONOARE,
rămâne în memoria gene- JERTFĂ”. Le mulțumesc din
raţiilor care vor urma. La fel suflet pentru această dis-
şi amintirea zecilor de mii de tincție! Mă înclin în faţa dum-
soldați rămaşi pe câmpurile neavoastră, bravi veterani de
de luptă - ei ne ajută să război şi, în numele devenilor,
înţelegem mai bine ce preț vă mulţumesc cu respect! Fie
are libertatea. Datorită lor, a ca acest respect să com-
veteranilor de război, mili- penseze, măcar în parte,
oane de români îşi trăiesc pierderile şi lipsurile pe care
viaţa acum în pace şi linişte. le-aţi îndurat!
Ei merită recunoştinţa noas- Dumnezeu să-i odihnească
tră pentru toate drepturile pe camarazii dumneavoastră
de care ne bucurăm în Româ- plecaţi dintre noi, iar dum-
nia de astăzi!”, a completat neavoastră să vă dea sănătate
primarul Florin Oancea. și viață lungă!”, a declarat pri-
marul municipiului Deva.
Recunoştinţă De remarcat este faptul că
La evenimentul organizat la ceremoniile de la Deva a
cu ocazia Zilei Veteranilor, fost prezent şi unul dintre cei
Deva – Sunt din ce în ce curie să particip la o întâlnire au luptat în cel mai mare și veteranilor de război din mai în vârstă hunedoreni,
mai puţini pentru că timpul de suflet cu veteranii hune- mai ucigător război neîntre- Deva le-au fost oferite nenea Ştefan Grosu, care, la
nu iartă, însă optimismul lor doreni, membri ai Asociației rupt din istoria omenirii. diplome de onoare şi o sum cei 101 ani, este încă în acti-
poate fi remarcat şi acum, Veteranilor de Război – filiala De Ziua Veteranilor, avem, de bani din partea Primăriei vitate.
când pentru unii vremurile Hunedoara. Întâlnirea, orga-
au lăsat urme adânci. Sunt nizată de Episcopia Devei și
veteranii de război ai Hunedoarei, împreună cu ROMÂNIA
României, veteranii noştri şi Asociația Națională a Ve- JUDEŢUL HUNEDOARA
oamenii pe care trebuie să-i teranilor de Război a fost COMUNA SÎNTĂMĂRIA ORLEA
cinstim aşa cum se cuvine. prilejuită de apropiata sărbă- PRIMĂRIA
Sunt reperele morale de care torire a „Zilei Veteranilor de 337440, Sîntămăria-Orlea, nr. 130, Tel./fax 0254 / 770630 / 777310;
mulţi dintre adulţi, dar şi Război”, la 29 aprilie 2018”, a E-mail: primariasintamariaorlea@yahoo.com
tinerii au nevoie într-o socie- declarat primarul municipiu-
tate tot mai agresivă şi mai lui Deva, Florin Oancea. ANUNȚ
puţin permisivă. Potrivit acestuia, veteranii Autoritatea finanțatoare comuna Sîntămăria-Orlea, cu sediul în Sîntămăria-Orlea,
În cinstea lor a fost institu- de război trebuie să fie un ex- nr. 130, jud. Hunedoara, număr telefon 0254/770630, fax 0254/777310, e-mail: primari-
ită Ziua Veteranilor de emplu pentru fiecare dintre asintamariaorlea@yahoo.com, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor
Război, un moment într-un noi, deoarece şi-au sacrificat nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,
an în care aceşti eroi se pot cei mai frumoşi ani din viaţă face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul
bucura, aşa cum se cuvine, de pentru apărarea ţării şi a li- de execuție financiară 2018, în valoare de 40.000 lei.
respectul nostru. Tradiţia bertăţii noastre. Autoritatea finanțatoare a stabilit Programul anual propriu pentru acordarea de
cinstirii veteranilor de război finanțări nerambursabile publicat în Monitorul Oficial al României, Partea aVI-a, nr.
a continuat şi în acest an, la Un reper în 68/13.04.2018.
Deva, în cadrul unei mani- calendar Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile și sumele aprobate pentru
festări de suflet ce a fost or- anul 2018, conform Hotărârilor Consiliului Local nr. 9/2018 și 17/2018 sunt urmă-
„Ziua Veteranilor este un toarele:
ganizată zilele trecute şi la
reper în calendarul fiecărui
care au luat parte, ca invitaţi,
bun român. Este ziua în care Tema proiectelor Valoarea totală a finanțărilor
autorităţile locale şi judeţene.
îi sărbătorim pe toţi cei care nerambursabile
„Am avut deosebita bu-
Promovarea valorilor culturale –
programe și proiecte culturale de 10.000 lei
interes local, activități sportive
Sprijinirea cultelor religioase 30.000 lei
Regulamentul și documentația de solicitare a finanțărilor nerambursabile, adoptată
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2018 se pun la dispoziția celor interesați la sediul
Primăriei comunei Sîntămăria-Orlea și pe site-ul www.santamariaorlea.ro.
Aplicanții vor depune cererile de solicitare a finanțării la Registratura Primărie Sîn-
tămăria-Orlea (două exemplare, în plic închis pe care se va menționa solicitantul și Codul
Unic de Înregistrare al acestuia).
Selecția și evaluarea proiectelor depuse în vederea finanțării nerambursabile se
face de către comisia de evaluare, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2018, respec-
tiv Regulamentului adoptat prin hotărârea menționată, pe baza criteriilor de eligibilitate
și evaluare cuprinse în Legea nr. 350/2005 și în Regulamentul adoptat.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 18.05.2018, ora 14.

PRIMAR,
OPREAN DUMITRU IOAN
20 - 26 aprilie 2018 aCTUaliTaTe - 3

Salariile angajaţilor Spitalului


Judeţean de Urgenţă Deva,
plătite cu întârziere
n Sindicaliştii Sanitas ameninţă cu greva generală.

Deva – Tensiunile din sis-


temul public de sănătate sunt
din ce în ce mai greu de potolit
după ce angajaţii din spitale,
alţii decât medicii şi asisten-
tele, au constatat, cu neplăcută
suprindere, că salariile lor au
scăzut, în loc să crească.
Mai mult, din cauza necla-
rităţilor referitoare la modul de
calcul şi împărţire a sporurilor,
salariile din mai multe spitale
din ţară au întârziat. Este şi
cazul Spitalului Judeţean de
Urgenţă (SJU) Deva, unde abia
ieri, joi, angajaţii au primit flu-
turaşii de salariu. Vocile opti-
miste spun că plata salariilor
s-ar putea face astăzi, vineri,
sau, cel mai sigur, în cursul zilei
de luni, cu mai mult de o săp-
tămână întârziere. sindical Sorina Farca.
ROMÂNIA
25 aprilie Acţiuni de protest JUDEŢUL HUNEDOARA
"Sperăm ca, până în data de COMUNA CRISCIOR
Pe de altă parte, la nivel CONSILIUL LOCAL
25 aprilie, salariile să fie achi- naţional Sindicatul Sanitas Str. Plopilor, nr. 6, Tel 0254-616367,
tate. Asta, din cauza faptului anunţă ample acţiuni de fax 0254-616366,
că încă nu s-au terminat ne- protest. Pe 26 aprilie, sindical- e-mail: prim.criscior@yahoo.com
gocierile privind sporurile. iştii vor organiza un mare mit-
Este vorba de sporurile de ing în Capitală, iar până pe 6 Anunțul de participare pentru acordarea de finanțări nerambursabile
gardă pentru medici şi mai ar urma să fie completate
sporurile pentru asistenţii în baza legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din
listele cu semnături pentru fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes local pe
medicali. După cum se ştie, grevă. Un protest va fi şi pe 7
conform legislaţiei, sporurile anul 2018.
mai, dar atunci va fi o grevă de
nu pot depăşi 30% pe ordona- avertisment.
torul principal de credite, Sindicaliştii speră, însă, că Autoritatea finanțatoare comuna Crișcior, cu sediul în comuna Crișcior, str.
adică pe Consiliul Judeţean până atunci autorităţile vor Plopilor nr 6, județul Hunedoara, face cunoscută intenția de a atribui contracte
Hunedoara, care mai are în rezolva revendicările anga-
subordine sanatoriile Geoagiu de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiar 2018, sesiunea a-
jaţilor din sistemul sanitar. Ei I-a.
şi Brad şi Direcţia de Protecţia sunt nemulţumiţi de scăderea
Copilului Hunedoara", a spus veniturilor după plafonarea
Suma totală, acordată din bugetul local al comunei Crișcior , pentru finanţările
directorul medical al SJU sporurilor. Protestatarii cer nerambursabile în anul 2018 este de 60.000 lei.
Deva, dr. Ioan Demeter. eliminarea plafonului şi ma- Domeniile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă de la bugetul local
În mod normal, personalul jorări salariale şi pentru alte în anul 2018 sunt:
din cadrul SJU Deva ar fi tre- categorii din sistem, nu doar
buit plătit în 15 aprilie, în- 1. Activitati sportive – 25.000 lei
pentru medici şi asistente. 2. Culte religioase – 20.000 lei
târzierea determinând Premierul Viorica Dăncilă
tensiuni în rândurile oame- le-a cerut, în şedinţa de gu- 3. Activitati culturale – 5.000 lei
nilor. Mai mult, se pare că şi la vern, miniştrilor Sănătăţii, 4. Activitati sociale – 10.000 lei
Deva au scăzut salariile per- Muncii şi Finanţelor să 5. Activitati pentru tineret – 0 lei
sonalului, altul decât medicii
şi asistentele, ceea ce a creat
găsească soluţii şi să-i cheme Suma totală disponibilă pe anul 2018, sesiunea I, este de 60.000 lei.
luni la discuţii pe managerii Sesiunea de selecție de proiecte are ca termen de depunere: data limită de
nemulţumiri. „Oricum, flutu- spitalelor. Ministrul Sănătăţii
raşii de salariu vor fi colectaţi depunere a documentației este 08 mai 2018, orele 12.00.
a avut ieri negocieri cu liderii
în aceste zile de la angajaţi şi Federaţiei Solidaritatea Sani- Evaluarea documentelor și a proiectelor se va face începând cu data de 08 mai
vor fi trimişi la Bucureşti pen- tară 2018, ora 13.00.
tru comparaţii”, a spus liderul Durata de execuție a proiectului : până cel târziu la 15 decembrie 2018.
Informaţiile privind condițiile de finanțare și procedura de selecție a
Programul protestelor Sanitas proiectelor sunt prevăzute în „ Ghidul solicitantului” pentru fiecare domeniu în
Consiliul Național Sanitas a decis programul acestora: parte. Acestea se pot obține de la Primăria comunei Crișcior, birou Integrare Eu-
26 aprilie - miting; până pe 6 mai se definitivează lista ropeană, tel 0254/616367.
semnăturilor pentru grevă; 7 mai - grevă de avertisment; Solicitanții vor depune documentația prevăzută în Ghidul solicitantului la se-
11 mai - grevă generală. cretariatul Primăriei comunei Crișcior.
4 - aCTUaLiTaTE 20 - 26 apriLiE 2018

La mulţi ani, tanti Eli! Fonduri pentru re-


abilitarea unui bloc;
n Cel mai vârstnic locuitor al municipiului Deva a împlinit 104 ani.

o nouă parcare

Deva – Consilierii locali După aprobarea proiectu-


din Deva au adoptat, la ul- lui şi finalizarea licitaţiei de
tima şedinţă, mai multe excuţie, lucrările ar trebui să
proiecte de hotărâri, dintre se încheie într-o perioadă de
care reţin atenţia cele referi- 9 luni. Calculele arată că prin
Deva – Viaţa echilibrată, de 104 ani, iar casa i s-a poate citi și scrie fără toare la reabilitarea termică eliminarea pierderilor de
mişcarea şi gândirea pozi- umplut de prieteni şi rude. ochelari. Iar pe vremuri, a blocului 79, de pe strada căldură, investiţia va fi amor-
tivă, acestea sunt cele trei „Întâlnirea a fost emoțio- mergea pe jos de la Deva la Bejan, şi cel care deschide tizată în circa 10 ani, numai
condiţii pe care le-a respec- nantă pentru toți partici- Brad, ca să ducă prânzul oportunitatea construirii prin reducerea facturilor.
tat o viaţă doamna Elisabeta panții. N-am văzut, până soțului, inginer la mina de unei parcări de peste 900 de Un alt proiect aprobat de
Diniş – tanti Eli, după cum îi acum un om cu o asemenea aur. Mișcarea a păstrat-o în metri pătraţi în acea zonă. consilieri se referă la un
spun cunoştinţele. Iar bunul vitalitate și cu atâta poftă de formă și n-a renunțat la ea Proiectul depus pentru teren de 928 mp, ce aparţine
Dumnezeu a fost generos cu viață! Venerabila doamnă nici astăzi. Și gena – pentru creşterea eficienţei energet- Şcolii Octavian Goga, de pe
doamna Eli şi i-a dăruit până mi-a spus și secretul că doamna Elisabeta s-a năs- ice a blocului 79, de pe str. Bejan, să fie transformat
acum 104 ani de viaţă fru- longevității: viață echilibrată, cut într-o familie longevivă! strada Bejan, se află în faza în parcare publică. Proiectul
moasă. O femeie cu un opti- gândire pozitivă și multă Încă o dată, LA MULȚI ANI, de evaluare tehnică şi finan- are două motivaţii: terenul
mism molipsitor şi cu mișcare. La sfârșitul micuței tanti Eli!”, a declarat pri- ciară. Costul lucrărilor se nu era folosit de acea şcoală
bucurie pentru orice mo- ceremonii, tanti Eli a ținut marul municipiului Deva, ridică la 902.806 lei, inclusiv şi în zonă se simte acut lipsa
ment al vieţii. neapărat să ne conducă până Florin Oancea, după ce i-a TVA, din care costurile eligi- locurilor de parcare. Con-
Aşa şi-a întâmpinat şi la poartă, după cum vedeți în adus doamnei Diniş un fru- bile sunt de 779.601 lei. form expunerii de motive,
oaspeţii , săptămâna aceasta, fotografii. mos buchet de flori şi un tort Cheltuielile neeligibile vor fi parcarea va fi destinată
când doamna Eli a fost săr- În ciuda vârstei, tanti Eli – aniversar. asigurate cu sprijinul Primă- riveranilor şi corpului profe-
bătorită la împlinirea vârstei fost diriginte de poștă, încă riei Deva. soral.

OPINII • OPINII • OPINII


Sunt foarte dezamăgit !!!
D e ce sunt deza- tor” ci un președinte mai co- vrut să-l văd că este interesat fața alaiului mare de repor-
măgit? Pentru că municativ un Preşedinte al de subiect și că are o opinie, teri ce sigur ar însoți de
mă așteptam ca tuturor românilor. că cere celor cu putere să fiecare dată o asemenea vizi-
presedintele să facă Voiam ca președintele să- schimbe lucrurile, chiar și tă. Vreau să trag un semnal n-a dorit să se complice.
niște lucruri și nu le-a și spună mult mai des opinia pentru lucruri minore ce fac de alarmă!! Fiind profesor Preşedintele trebuie să fie
făcut. Știu că președin- despre problemele societății uneori știrile zilei. putea lua un proiect pentru mai activ, imparţial,trebuie
tele României are pu- și despre ce se întâmplă în Nimic în neregulă cu asta, îmbunătăţirea învaţământu- să aibă o mai mare claritate
teri foarte limitate prin ea. Să semnaleze mai des dar per total președintele lui românesc să meargă cu el a tot ce se întâmplă în Româ-
Constituție și nu-mi neregulile, să fie prezent mi-a lăsat impresia că nu până la capăt. În campania nia. Îmi doream un preşe-
doresc să le încalce, dar acolo unde se impune prin vrea să se implice cu nimic electorală a promis multe, dinte patriot, care să ţină cu
tot ar putea face multe. prerogativele pe care le are, mai mult decât îi scrie în fișa printre care a promis că va ţara. Oare mai avem ceva în
S-a dovedit, în cele din voiam ca Dl Preşedinte să fie postului, ceea ce m-a deza- consulta societatea civilă ţara asta decât dezamăgire?
urmă, că între Iohannis mai des lângă oamenii măgit profund. Trump din adevarată, nu anumite per- O dezamăgire care nu am în-
și Ponta am ales răul necăjiți, acolo unde oamenii SUA este acuzat că se soane ,,finanțate din afara". tâlnit-o de 60 ani. După pă-
cel mai mic și atât.Am în urma inundațiilor nu mai adresează prea mult poporu- Păcat Dle Preşedinte v-am rerea mea mergem într-o
trecut de la unul ,,jucă- au case, acolo unde se im- lui; o fi, dar al nostru e la votat dar nu faceți nimic direcţie greşită. Acolo unde
tor "la unul ,,turist". punea prezenţa preşedin- capătul opus . decât să întrețineţi o stare sărăcia se adâncește trebuie
În primul rând, mă aștep- telui. Aşteptam ca să critice În al doilea rând, mi-ar fi de incertitudine, o stare greu totdeauna tras un semnal
tam ca președintele să iasă ,,capii" instituțiilor de forța plăcut să-l văd pe Iohannis de imaginat care bântuie mare de alarmă. Îmi doresc
mult mai des cu declarații, să acolo unde s-au comis alegându-și un domeniu în România. Reacţionând târziu ca pentru clarificarea unor
se adreseze mult mai des greșeli, nu să fi de acord cu care să se implice personal, în toate deciziile se creează probleme ale ţării, care nu
poporului, să fie imparţial, să tot ce spun ei. Nimeni nu este chit că nu este în atribuțiile totdeauna o stare de con- mai suporta amânare, pre-
gândească altfel în relaţiile perfect dar ,,să arate ce se în- președintelui. Să zicem… au- fuzie. şedintele să fie mai aproape
internaţionale, să puncteze tâmplă greșit, să-și spună tostrăzile... Și-l lua cu el și pe Desemnarea Vioricăi Dăn- de români. Visam la un lider
direct, să lămurească lu- opinia despre evenimentele ministrul Transporturilor și cilă ca premier al Romaniei puternic, un om al tuturor
crurile, neînţelegerile care importante. Chiar dacă nu la fiecare 2 luni inspectau după toate bâlbaielile lui românilor, dar am ales un
apar intre instituții, dar cel are puterea legală de a împreună șantierul respec- Dragnea,cred ca a numit-o Preşedinte.
mai mult sa fie un patriot schimba ceva (și putea ex- tiv, iar dacă găsea lucrurile pentru ca a fost soluția cea
roman... Nu vreau un “jucă- plica foarte clar și asta), aș fi neschimbate putea spune, în mai simplă şi preşedintele Prof. Ioan Romeo Mânzală
20 - 26 APrilie 2018 iNTerViU - 5

Parcul de Afaceri Simeria,


un pol economic în plină evoluţie
n Parcul de Afaceri din oraşul Simeria începe să-şi demonstreze utilitatea economică pentru comunitatea locală, dar
şi pentru judeţul Hunedoara. După un început în care activitatea Parcului a stagnat timp de doi ani de zile şi asupra
Primăriei Simeria şi a Consiului Judeţean Hunedoara plana pericolul restituirii a câteva milioane de euro către Uniunea
Europeană, lucrurile s-au mai liniştit. A fost nevoie însă de o muncă aproape continuă pentru a recupera decalajele
lăsate de fosta adminsitraţie a Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială Hunedoara (ADEH), cea care gestionează ac-
tivitatea Parcului de Afaceri. De aceea, l-am rugat pe directorul ADEH, Radu Barb, să ne răspundă la câteva întrebări
legate de viitorul acestui proiect.

RB: Au fost 24 de expoziţii


şi acţiuni care au avut loc
aici. Ne-am dorit să venim cu
câte ceva în plus pentru
locuitorii oraşului Simeria:
să facem expoziţii, târguri şi
conferinţe pentru a răs-
punde dorinţelor celor din
zonă.

AM: Pe raza oraşului


Simeria se va deschide o
importantă investiţie stră-
ină. Parcul de Afaceri Sime-
ria se poate constitui ca un
element al acestui pol de
dezvoltare a oraşului?
RB: Se poate spune că Par-
cul de Afaceri Simeria este
centrul oraşului, atât ca ac-
tivitate, cât şi ca poziţie ge-
ografică. Este un proiect
frumos, o construcţie im-
punătoare. Firmele cu activ-
Accent Media (AM) : Dle AM: Câte hale aveţi ocu- cul de Afaceri îşi va rezolva voie. În plus, este impus un itate în Parcul de Afaceri vor
Radu Barb, Parcul de Afac- pate acum în Parcul de problemele de funcţionare. tarif de închiriere al sălii, un- influenţa în mod pozitiv a
eri Simeria pare că începe Afaceri Simeria? deva la 75 de euro pe oră. oraşului Simeria. Este un
să prindă contur pentru a- RB: În acest moment, din AM: Care este ţinta în fapt care a prins deja contur
şi aduce un aport la dez- cele şase hale de producţie ceea ce priveşte Parcul de AM: Ce alte acţiuni au şi cred că lucrurile vor con-
voltarea economică a ale Parcului de Afaceri Sime- Afaceri? fost organizate la Parcul de tinua pe un făgaş favorabil
oraşului Simeria şi a locali- ria, cinci sunt ocupate. Prac- RB: Este foarte greu să Afaceri Simeria? din acest punct de vedere.
tăţilor învecinate. Care este tic, este vorba de 82 de discutăm acum despre o
situaţia Parcului de Afac- persoane care îşi desfăşoară ţintă finală. În acest moment
eri, a acestui incubator de activitatea acum în spaţiile ne străduim să îndeplinim
afaceri, la acest moment? Parcului de Afaceri. indicatorii economici, să fim
Radu Barb (RB): Incuba- cât mai aproape de targetul
torul de afaceri din Simeria se AM: Ce profil au firmele stabilit. Încercăm să des-
adresează firmelor nou înfi- care sunt cuprinse aici? făşurăm o activitate care să
inţate şi în perioada de con- RB: Sunt firme care res- fie cât mai aproape de cer-
solidare din zona pectă codurile CAEN impuse, inţele Parcului de Afaceri
Hu ne doa ra-Simeria-Deva. pentru că nu orice firmă Simeria şi vă mărturisesc că
Este o structură care ar fi tre- poate funcţiona în Parc. acestea nu sunt chiar lejere.
buit să fie funcţională din Avem trei societăţi cu capital
anul 2014, dar, din păcate, străin: chinez, italian şi en- AM: Parcul de Afaceri
până în anul 2016 aici nu s-a glez. Ne-am deschis aria de dispune de o sală special
făcut nimic. Pur şi simplu era funcţionare şi am încercat să dedicată conferinţelor eco-
lacăt pe uşă. Din lunile sep- fim foarte atractivi pentru nomice.
tembrie-octombrie 2016 s-au toate tipurile de societăţi. RB: Prima dată când am
demarat lucrări de reparaţii Este foarte greu să facem venit la ADEH am crezut că
şi intervenţii, chiar şi pe acest lucru pentru că sunt am dat lovitura cu această
diferite părţi mai problema- nişte condiţii impuse de sală pentru că vom putea da
tice ale clădirii. Pe de altă planul de afaceri. Nu oricine spectacole acolo. Din păcate,
parte, ţin să menţionez că poate să închirieze un spaţiu nu este permisă organizarea
s-au făcut şi angajări pentru în Parcul de Afaceri. de spectacole, ci doar confe-
pază şi protecţie, s-a instalat rinţe pe teme economice şi
aparatură de supraveghere AM: Care este perspec- acţiuni cu tematică econo-
video. În acest moment Par- tiva? mică. Acest lucru îngrădeşte
cul de Afaceri Simeria este RB: Avem mari speranţe mult de tot activitatea pen-
funcţional, procentul fiind de că un investitor va închiria tru că am putea organiza şi
50%. toate spaţiile rămase libere. altfel de acţiuni acolo, aducă-
Vom negocia şi cred că Par- toare de profit. Dar nu este
6 - SpOrT 20 - 26 Aprilie 2018

Aeromodelism: Cupa FOTBAL

Mondială de la Simeria
P
e platoul de lîngă
orașul Simeria a fost
organizată ediția din Răzvan Burleanu a
acest an a Cupei Mondiale rămas preşedinte al FR
de aeromodelism, com- Fotbal, el primind un
petiție internatională,, în număr de 168 de voturi
parteneriat, de Primăria, din partea electorilor cu
Consiliul Local și Clubul drept de vot prezenți al
Sportiv CFR Simeria, Di- București pentru sesiunea
recția Județeană pentru de alegeri. Ionuț Lupescu a
Sport și Tineret Hune- fost susținut doar de 78 de
doara , Clubul Sportiv Ar-
electori și nu a prins man-
mata – Aurul Brad, și
Palatul Copiilor Deva,. datul de conducător al fot-
balului românesc .în ciuda
Întrecerile de la Simeria faptului că a fost susținut
au reunit sportivi din 17țări. de foști jucători ai gene-
România a fost reprezentată rației de aur și chiar a
de aeromodeliști de la clu- antrenorului Mircea Lu-
burile din Ploiești, Târgu- cescu.
urcat de două ori pe podiu- tant eveniment sportiv ,cu Oaspeții străini prezenți la
Mureș, Salonta ,Pitești și din
județul nostru, sportivi ju-
mul de premiere el fiind mulți participanți și este Simeria, în frunte cu condu- KARATE
medaliat cu argint în probele foarte important că acest cerea Federației Interna-
niori și seniori de la CS Ar- juniorilor de la clasele planor concurs s-a desfășurat la ționale de Aeromodelism,
mata – Aurul Brad și copii de A2 și, respectiv, planor A1, Simeria, s-a promovat zona preconizează deja organi-
la Palatul Copiilor Deva – Fili- sportivul de la CSA Aurul im- deosebită în care s-a desfășu- zarea unui campionat mon-
ala Brad, pregătiți de prof. punându-se și în întrecerea rat concursul, precum și în- dial sau european în
Adrian Macsim. neoficială a copiilor. tregul județ Hunedoara”, a următorii ani, la seniori sau
Tânărul Denis Grigorescu “Din punct de vedere afirmat Lorinc Szell, direc- juniori, tot la Simeria.
legitimat la CSA Aurul Brad a sportiv este cel mai impor- torul executiv al DJST.

FOTBAL: CFR Simeria FOTBAL Tânărul Cristian Marti-


nesc a reușit să obțină din
își face echipă feminină
T
alentații fotbalisti După disputarea celor 3 nou o performanță de top
de la C.S. CFR Sime- reprize de 30 de minute din- european după ce a urcat
ria au trecut testul tre echipele Hunedoara-Arad pe podiumul de premiere la
selecției organizată de și Timiș-Caraș-Severin scorul cea de a 8-a ediție a Campi-
către Federația Română a fost 2-1, pentru selecțion- onatului European de
de Fotbal la Arad pe fi- ata Hunedoara-Arad, golurile karate Shotokan SKDUN
nalul săptămânii trecute, fiind marcate Tudor Opriș și Deveanul Cristian Mărti-
cu participarea jucăto- Toma Abrudean. nesc (legitimat la Champi-
rilor de la formațiile din De remarcat că toți ons Club Karate Deva) a
sud-vestul României, din sportivii de la Clubul Sportiv reușit să se impună în
județele Hunedoara, Arad, CFR Simeria au avut o com- proba de kumite minicadeți
Timiș și Caraș-Severin. portare foarte bună fiind a acestei ediții și a cucerit
Scopul declarat al acestui apreciați de oficialii F.R.F. și trofeul pus în joc de către
trial a fost organizarea unei AJF. organizatori, confirmând
vizionări pentru formarea La finalul acțiunii de se- încă odată că este un
lotului echipei naționale la lecție tinerii jucători Andrei sportiv de mare talent. Ală-
juniori U-14. Deak, Tudor Opriș și Toma turi de colegii din echipa

D
in această săp- procesului de pregătire, se- De la Clubul Sportiv CFR Abrudean au fost aleși să națională a României
tămână și până pe lecție și motivare a fotbal- Simeria au participat 5 jucă- participa la stagiu de Karateka devean a adus
30 aprilie CS CFR iștilor. CS CFR Simeria își tori, Deak Andrei, Opriș pregătire centralizat, organi- acasă și o medalie de aur
Simeria organizează în- propune selecția și pregătirea Tudor, Tameș Radu, Abru- zat de către FR Fotbal la Tăr- cucerită în competiția pe
scrieri pentru formarea copiilor în vederea perfor- dean Toma și Benel Elias. lungeni în luna Iunie echipe după întreceri cu
unei echipe de fotbal manței, clubul asigurând formații redutabile: Ir-
feminin, obiectiv care condiții materiale și de landa, Bulgaria, Germania
face parte din cadrul pregătire, precum o bază şi Moldova.
proiectului modernă de antrenament și Emanuel Mituică şi
“Să creștem copiii în mod de pregătire, sală de gimnas- David Mocean au câştigat
sănătos prin fotbal”. Clubul tică și fitness, antrenori de fiecare locul 1 în proba de
din Simeria promovează specialitate, cantonamente kata intrând în posesia
sportul ca pe un mod de viață de pregătire, echipamente medaliilor de aur, iar Ari-
sănătos, dorește să fie un materiale sportive, partici- ana Sârbu a reuşit să urce
actor principal în comuni- parea la competiții diverse, de două ori pe podiumul de
tatea locală și să sprijine ac- turnee și campionate. Acți- premiere, obţinând un loc 2
tivitățile destinate fotbalului unea de selecție pentru în proba de kumite şi un loc
juvenil. Rezultatele clubului echipa de fete se desfășoară 3 în cea de kata, care i-au
la doar patru ani după ce a zilnic, între orele 17.00 – adus medaliile de argint,
demarat proiectul mai sus 18.30, la stadionul CFR din respectiv de bronz.
menționat dovedesc calitatea Simeria.
20 - 26 aprilie 2018 SpOrT - 7

Gimnastică: Trofeul oraşului FOTBAL


NIORI
JU-

italian Jesolo E
levii legitimați la
Școala de fotbal "
FLOREA VĂETUŞ"

G
imnastele din lo- din municipiul Hune-
turile naționale au doara demonstrează că
participat la unul fac parte dintr-un colec-
dintre cele mai impor- tiv foarte bine organizat
tante turnee din această și coordonat iar prin
primă parte a anului – muncă lor și prin
Trofeul orașului italian dăruire, pot învinge
Jesolo. echipe cu tradiției din
Echipa de senioare a fotbalul autohton.
României, avându-le în com- Echipa de juniori E
(pregătită și de Daniel
ponență pe Denisa Golgotă,
Tomșa) de la Hunedoara s-
Nica Ivănuș, Carmen Ghiciuc,
a impus cu scorul de 11-0
Maria Holbură și Anamaria (marcatori fiind Riki Dodoi
Ocolișan, s-a clasat pe locul -5 goluri, Paul Uduca și
al cincilea, cu punctajul de Adrian Nechita – ambii cîte
152.600 puncte. Totodată, 2 goluri, Adrian Tiberius )
echipa de junioare, cu Iulia iar cei de la juniori D cu 4-
Berar, Silvia Sfiringu, Antonia 1 (au marcat Rareș Tomșa
Duță și Ana Maria Puiu, a și Daniel Mailat, căte 2
ocupat poziția a șasea, cu goluri fiecare) . De altfel
147.030 puncte. În clasa- gruparea fotbalistică are și
mentul la individual compus, un director sportiv în per-
cele mai bune clasări le-au tegralul prezentat de Berar a bârnă (11,500) şi pe şapte la primind în final 13.133 soana lui Vasile Bucuci, cel
obținut Denisa Golgotă avut o dificultate de 5.30, sol (12,433) puncte. care asigură și bunele re-
(locul 12 la senioare) și Iulia primind în final 13.133 În finalele pe aparate, pro- În concursul senioarelor, lații cu mass-media și care
Berar (locul 12 la junioare). puncte. gramate în ultima zi de con- Denisa Golgotă a ocupat poz- păstrează legătura cu
În finalele pe aparate, pro- În concursul senioarelor, curs, Iulia Berar a adus iția a patra la sărituri (media părinții tinerilor jucători,
gramate în ultima zi de con- Denisa Golgotă a ocupat poz- singura medalie a României 14,067), iar Nica Ivănuş a facilitand astfel o mai bună
curs, Iulia Berar a adus iția a patra la sărituri (media la Jesolo, argint la bârnă. In- terminat pe locul șase la comunicare cu acestia,
singura medalie a României 14,067), iar Nica Ivănuş a tegralul prezentat de Berar a bârnă (11,500) şi pe şapte la pentru fincare partidă de
la Jesolo, argint la bârnă. In- terminat pe locul șase la avut o dificultate de 5.30, sol (12,433). fotbal.

Șah: Campionatul Naţional pentru Copii, Juniori şi Tineret

C
ampionatelor cinci sportivi, aceştia fiind pe cel de şah rapid, cu 5,5 plinit încă 7 ani, de notat) a
Naţionale de Şah antrenaţi prin intermediul puncte. La şah clasic băieţi terminat pe locul 15 din 89
pentru Copii, Juniori programului de pregătire până la 10 ani Vlad Mi- de participanţi la şah rapid,
şi Tineret, s-au desfășurat spre performanţă, program hăescu-Duţă şi Tudor Stă- cu 6 puncte, şi pe 45 la şah
și anul acesta la disponibil în cadrului Clubu- nescu au acumulat câte 5 clasic cu 4,5 puncte.
Călimăneşti-Căciulata, și lui de Şah Deva. Toţi cei cinci puncte, clasându-se pe “Rezultatele de anul
au reunit la start peste au luat startul în turneul de locurile 37, respectiv 44 la acesta de la Naţionale au fost
600 de sportivi din în- şah clasic, trei dintre ei par- categoria cu cel mai mare mult mai bune decât cele de arătat, în ansamblul concur-
treaga ţară. ticipând şi la concursul de număr de participanţi, 99. La anul trecut, fiind apropiate sului, că suntem pe drumul
Competiţia a fost de înalt şah rapid. şah rapid Vlad s-a clasat pe de obiectivele pe care ni le- cel bun cu pregătirea şi că
nivel tehnic pentru tinerii În întrecerea fetelor până locul 86 (din 118) cu 3,5 am propus la această ediţie putem realiza mai multe în
şahişti şi s-a desfăşurat pe la 14 ani Medeea Francesca puncte. La băieţi până la 14 pentru cei cinci şahişti ai viitor”, a declarat Cosmin
patru secţiuni, la şah clasic, Maniul a terminat pe locul ani Denis Furtună a acumu- noştri. În cazul Medeei (n. Tătăruş, preşedintele Clubu-
şah rapid, blitz şi dezlegări. 11 (din 32 de participante) lat 3,5 puncte, ocupând locul red. Maniul), dacă ea câştiga lui de Şah Deva, la finalul
Clubul de Şah Deva s-a concursul de şah clasic, cu 5 49, iar la sub 8 ani Tudor Mi- în ultima rundă ar fi putut Campionatelor Naţionale de
prezentat la această ediţie cu puncte, şi pe locul 6 (din 29) hăescu-Duţă (care nu a îm- urca pe podium! Asta ne-a la Călimăneşti-Căciulata.

Tratament pentru VARICE


cu LIPITORI
• Fizioterapie • Kinetoterapie• Reflexoterapie
• Masaj terapeutic şi de întreţinere
• Hirudoterapie (terapie cu lipitori) pentru varice,
tromboflebite şi alte afecţiuni
• Osteopatie (manipulări vertebrale)
• Cosmetică (pensat,vopsit)• Epilat
• Împachetări cu parargilă

Kineto Rorelax Fizio SRL,


Brad, Str.1 Mai, bl. A4, ap.2
Tel.: 0254 611 768; 0722 209 382 ; 0724 068 023
8 - GrĂDiNa Mea 20 - 26 aPrilie 2018

Plantarea şi îngrijirea roşiilor

n Originare din America de Sud, roșiile sunt cultivate la noi de sute de ani, pentru gustul lor deosebit, dar și pentru nu-
meroasele beneficii pe care le aduc sănătății. Ca să obținem recolte bogate, trebuie să știm când și cum să le plantăm. Iar
pentru a obține roşii bio, vă propune câteva soluții simple, care pot fi utilizate cu succes atât la culturile de tomate, cât și la
alte legume.

Plantarea roșiilor între plante. o recoltă bogată. Gunoiul de grajd putrezit grame de cenușă, la care se
• Roșiile nu se vor planta în • Dacă este necesar, taierea este o altă sursă excelentă de adaugă cinci litri de apă clo-
Este o etapă deosebit de același loc ca și anul trecut. poate fi repetată, iar rezul- fertilizare. cotită. Se lasă până se așază
importantă. Chiar dacă aceste Procedându-se așa, se va tatul va fi și mai bun. După Dacă frunzele încep să se cenuța pe fundul vasului, apoi
plante sunt ușor de crescut, evita riscul apariției bolilor. aceste terapii de șoc, di- îngălbenească sau să se apa se va pune într-un alt vas.
legumicultorii ne sfătuiesc să ametrul tulpinii va fi ideal. ofilească, este indicat să se Peste ea se toarnă încă cinci
ținem cont de anumite ele- Udarea • De asemenea, pe par- repete fertilizarea. litri de apă, preferabil de
mente, hotărâtoare pentru cursul creșterii, se vor înlă- Pentru ca rădăcinile să se ploaie sau de izvor. Cu această
dezvoltarea lor viitoare. Se face cu grijă, în așa fel
încât apa să ajungă pe tura lăstarii lacomi, care nu păstreze la o temperatură op- soluție se pot stropi atât to-
pământ, nu pe frunze. Indicat au fructe și flori. timă, iar solul să aibă matele, cât și alte plante din
Ce ne sfătuiesc ar fi să se facă dimineața de- umezeală, la bază, roșiile pot grădină.
specialiștii? vreme ori seara, pe răcoare. Atenție ! fi acoperite cu mulci organic,
• În primul rând, se va În timpul verii, udarea se Aceste proceduri funcțio- realizat din ziare sau din paie. Soluția de urzici
alege un loc aerisit și însorit, va face din belșug. nează doar la roșii, nu și la În acest fel vor fi ocrotite și de Urzicile, aceste plante
în care tomatele pot beneficia alte plante. dăunători. uimitoare pe care le găsim
de lumina solară cel puțin 10 Trebuie știut că: peste tot, au o mulțime de
ore pe zi • Chiar dacă roșiile adoră
Fertilizarea naturală Soluții bio pentru proprietăți. Sunt folosite atât
• Semințele trebuie să fie lumina și căldura, acestea La plantare, în groapa în stropirea roșiilor în bucătărie, dar și în cultura
verificate și, mai ales, de bună rezistă și la schimbări bruște care a fost pusă rădăcina Cu soluții preparate în ecologică, fiind utile atât pe
calitate. de temperatură și la timp plantei, se mai poate pune o casă, putem hrăni plantele de post de îngrășământ, cât și de
• La plantare, răsadul tre- friguros îndelungat. Pe toată mână de urzici, care vor fa- tomate, în așa fel încât aces- insecticid sau chiar fungicide.
buie să fie adânc înfipt în perioada de creștere, tempe- voriza creșterea, prin conți- tea să se dezvolte armonios și Pentru prepararea soluției
pământ, la o adâncime de 1/3 raturile ideale pentru dez- nutul mare de azot. să producă recolte bogate. Pe de urzici, cu care se vor stropi
sau 1/2 de la suprafața solu- voltarea roșiilor sunt de Tot lângă rădăcina răsadu- lângă hrănire, vor fi alungați roșuiile pe frunze și tulpină,
lui. Asta pentru că, rădăcinile 18-25 de grade ziua și 8-10 lui, este bine să se pună doi și cei mai mulți dintre dăună- se va proceda astfel:
au nevoie de mult spațiu. grade noaptea. Cum, de obi- pumni de făină de pește, două tori, evitându-se şi unele boli Într-o găleată de 10 litri se
• Se vor evita răsadurile cei, tufele de roșii tind să se aspirine, care vor stimula sis- ale plantei. Iată câteva soluţii pun urzicile până la jumă-
prea mari, în favoarea celor înalțe, iar frunzele ajung temul imunitar al plantei și 3- utile: tatea ei, fără flori și rădăcini.
de mărime medie și sănă- plantele vecine, se vor tăia 1- 4 coji de ouă zdrobite, care Peste ele se toarnă apă căl-
toase, care sunt și cele mai 2 frunze de jos. După ce se conțin calciu. Apa de cenușă duță, apoi se lasă la macerat,
eficiente. face acest lucru, planta nu va În locul făcut cu sapa pen- la soare, timp de 7-10 zile.
• Răsadul plantat se va tru plantare, se adaugă un Este un îngrășământ foarte Această soluție concentrată
mai creste în înălțime timp de popular, care se folosește, atât
acoperi apoi cu un strat de 3- 7 zile. pumn de făină de oase, care obținută se diluează cu apă
4 cm de pământ. este o sursă vitală de fosfor la tomate, cât și la alte plante. (un litru de concentrat la 10
• Lipsa creșterii în înățime Iată cum se prepară: într-o
• Pentru ca aerul să poată este compensată de întărirea organic, ajută la înflorire și la litri de apă), cu care se poate
circula, se va lăsa loc suficient sporirea numărului de fructe. găleată se vor pune 500 stropi o suprafață mai mare.
tulpinii, factor esențial pentru
20 - 26 aprilie 2018 GrĂDiNa Mea - 9

Pentru un efect maxim, se


adaugă și o mână de cenușă.
Soluția concentrată ră-
masă poate fi utilizată și pen-
tru stropiri ulterioare.
Un astfel de tratament este
util pentru prevenirea bolilor,
el fiind, totodată, și un în-
grășământ natural, care fa-
vorizează creșterea plantelor.

Maceratul de usturoi
Are un spectru larg de
combatere a multor boli și
dăunători. Pentru obținerea
lui, într-un recipient de doi
litri cu apă se va pune 200 g
de usturoi necurățat, dat prin
mașina de tocat. Vasul se
acoperă și se va ține la cald,
timp de o săptămână, după
care, maceratul se strecoară
și se păstrează în sticle în-
chise la culoare, la întuneric.
Pentru stropirea plantelor,
se va folosi 60 ml macerat la
10 litri de apă (de ploaie sau
apă stătută). La compoziție se
adaugă 3 linguri de săpun
lichid, apoi cu soluția obținută
se stropesc roșiile, dar și Astfel că, peste ceapa sau us- dizolvă o jumătate de pahar frunze, dar și direct la folosește în soluție diluată
ardeii sau vinetele. turoiul rămase de anul trecut, de zahăr, la care se adaugă rădăcină. De asemenea, ea de 1:10.
se toarnă apă clocotită. După 100 g de drojdie de bere. poate fi utilizată și la
Soluție de ceapă răcire, cu soluția respectivă se Vasul se acoperă și soluția se stropirea altor culturi, pre- Solutia de
și usturoi stropesc legumele. lasă la dospit timp de o săp- cum vinete și ardeii. bicarbonat
Bogate în substanțe mine- tămână. Din soluția concen- Chiar dacă bicarbonatul
rale, aceste legume ajută Drojdia de bere trată obținută, se va pune un Solutia cu lapte are o mulțime de între-
plantele în procesul de dez- Stimulează creșterea plan- pahar la 10 litri de apă, apoi Este de mare folos în gră- buințări în bucătărie, el poate
voltare. Din ele se poate obține telor, dacă se procedează în se pot stropi roșiile. dina de legume, atât pe post fi folosit și în grădina de
fie un macerat, dar care cere felul următor: Soluția respectivă poate fi de îngrășământ, cât și pentru legume. Astfel că, la un litru
timp, fie o soluție mai simplă. Într-un vas de trei litri se folosită la fertilizarea pe combaterea unor boli mico- de apă călduță se vor pune 1-
tice. Soluția pentru stropit se 2 lingurițe de bicarbonat.
poate prepara dintr-un litru După ce se topește, cu soluția
de lapte, care se pune la 9 litri obținută se pot stropi
de apă. La soluția respectivă plantele, apoi frunzele se pu-
se adaugă aproximativ 30 de drează cu cenușă.
picături de tinctură de iod.
Plantele se vor stropi în în- Cojile de banană
tregime cu soluția obținută, o Bogate în potasiu și mag-
dată la 7-10 zile. neziu, cojile de banane ajută
Pentru prepararea soluției la dezvoltarea optimă a
de lapte, poate fi utilizat chiar plantelor. Ele vor fi mărunțite
și laptele cumpărat de la ma- bine apoi vor fi încorporate în
gazine, cel degresat sau zerul. sol, în jurul plantelor. Acestea
vor hrăni tomatele, dar și alte
Macerat de Coada plante din grădină.
Calului
Poate fi un remediu exce- Plante care protejează
lent pentru combaterea bo- roșiile
lilor și dăunătorilor, dar și
pentru fortificarea plantelor. Plantate în apropierea
Se prepară dintr-un kilo- roșiilor, ceapa și usturoiul vor
gram de plantă tânără, fără proteja roșiile împotriva
rădăcină și 10 litri de apă. Se manei sau a altor boli fun-
lasă la macerat 1-3 săp- gice. De asemenea, floarea
tămâni, în funcție de tempe- numită Condurul Doamnei le
rature de afară. Fermentația protejează de anumiți dăună-
este încheiată atunci când tori.
lichidul nu mai prezintă bule wow.bzi.ro
de aer pe suprafața lui. Ma- www.legumicultorul.ro
ceratul astfel obținut se https://ro.blastingnews.com
10 - tImP LIbER 20 - 26 APRILIE 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: Minutul de umor


Vineri, 20 aprilie • După sărbătorile de Paști
DIVA, ora 21,00, Parfum de femeie O doamnă merge la farmacie și întreabă:
PRO TV, ora 23,30, A naibii dragoste - Aveți ”AntiGrăsimin”?
- Nu.
- Dar ”CelulitoDisparin”?
Sâmbătă, 21 aprilie - Nu.
PRIMA, ora 20,30, Răzbunarea tigrului - ”AutogreutinPierduto”?
alb - Nu. Doamnă, eu cred că aveți nevoie de:
PRO CINEMA, ora 23,00, Legături „Mai puținMâncarim”, ”MaiMultMișcat
riscante Fundulin” sau”DeparteStaideFrigiderin”.

Duminică, 22 aprilie • Întâmplare…


TVR 2, ora 22,10, Joc de culise În biroul directorului unei bănci, care toc-
PRO TV, ora 22,30, Creed mai a fost jefuită, intră val-vârtej un sergent
de poliţie, care i se adresează superiorului
său:
Luni, 23 aprilie - Șefu, a reușit să scape! Înfuriat, inspec-
AMC, ora 20,00, Drumul dreptății torul strigă la el:
PRO CINEMA, ora 20,30, Paradisul pier- - Dobitocule! doar ți-am spus să pui câte un
PRO CINEMA dut polițist la fiecare ieșire, cum a putut scăpa?
- A ieșit pe una din intrări, domnule!
Marți, 24 aprilie
Sâmbătă, 21 aprilie, ora 20,30 PRO CINEMA, ora 22,30, Furia nevăzută • Într-o grădină zoologică
Îngrijitorul se uita foarte atent în gura cro-
Sabrina NAȚIONAL TV, ora 23,15, Antidotul
codilului.
Filmul prezintă povestea Sabrinei, o fată frumoasă, dar - Ce are? întreabă un vizitator?
Miercuri, 25 aprilie - Încă nu știu. Medicul veterinar n-a mai
săracă, fiica șoferului unei familii bogate. Viața Sabrinei se
NAȚIONAL TV, ora 20,00 Soldatul uni- ieșit de acolo, de vreo jumătate de oră...
schimbă atunci când pleacă la Paris pentru a urma cursuri de
gătit. Acolo ea cunoaște un bătrân bogat, care o învață cum versal
să se comporte în societate. Când ea se întoarce acasă, ma- PRO CINRMA, ora 20,30, Spectacol • Doctorul către pacient
turizată și strălucitoare, fiii familiei Larrabee, unde lucra tatăl mortal -Fumezi?
său, sunt vrăjiți de farmecul ei. Dar ea face o pasiune pentru -Nu.
David, fiul cel mic al clanului. Văzând asta, familia bogată Joi, 26 aprilie -Consumi alcool?
încearcă să o îndepărteze. Cel care trebuie să salveze situația -Nu.
HBO, ora 20,00, Tu alegi !
este Linus, fratele mai mare al lui David, iar lucrurile se com- -Și nu trebuie să-mi rânjești ca un cretin.
PRO CINEMA, ora 20,30, Lunetistul Oricum voi găsi ceva!
plică.

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Invidia unor persoane din antu- Acordați mai multă atenție O relație superficială pe care o Veți avea o săptămână foarte
raj nu trebuie să vă afecteze. carierei și nu vă lăsați influ- aveți acum, s-ar putea să se aglomerată, cu multe întâlniri

H
Astfel de oameni nu v-au fost ențați de cei din jur, pentru că transforme într-o căsnicie de și evenimente în familie. Nu vor
niciodată aproape. La locul de vremurile se schimbă. S-ar pu- durată. Aveți șansa să descoper- lipsi discuțiile în contradictoriu,
muncă axați-vă pe problemele tea să se producă schimbări și în iți, printre cunoștințe, o per- dar căutați să vă distanțați de
actule, dar nu neglijați nici domeniul vostru de activitate. soană cu aceleași principii de ele. Axați-vă mai mult pe cari-

O proiectele începute. În relația de


cuplu sunt mici probleme, mai
ales că partenerul este gelos.
Apar tehnologii noi, la care vă
veți adapta din mers, mai ales
că unii colegi le cunosc deja.
viață ca ale voastre. Astrele vă
aduc vești bune legate de
salariu.
eră și pe proiectele începute,
care au un termen fix de fi-
nalizare.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Vă așteaptă o perioadă cu ceva Reușiți să obțineți anumite Sunteți tentați să vă cheltuiți Ar fi de dorit să vă asumați mai
probleme financiare, pe care avantaje la locul de muncă, iar economiile și să achiziționați un multe responsabilități în familie,
căutați să le rezolvați cât mai acest lucru vă bucură. Poate fi lucru important pentru voi. Este chiar dacă la locul de muncă
repede. Prietenii și familia vorba de o mărire de salariu sau bine să investiți în ceea ce vă sunteți foarte solicitați. Căutați

S caută să vă sprijine, iar în final,


totul se rezolvă cu bine. Nu
uitați să fiți mai atenți atunci
de recuperarea unor sume de
bani. Partenerul de viață vă este
alături, iar dovezile de dragoste
doriți, dar trebuie să țineți
seama și de necesitățile casei.
S-ar putea să apară unele
să vă programați mai bine tim-
pul, mai ales că vi se va face o
propunere interesantă de cola-

C
când vine vorba de unele chel- sinceră vor fi cele mai impor- neînțelegeri în relația cu borare. Studiați cu atenție condi-
tuieli neprevăzute. tante pentru voi. partenerul. țiile și nu pierdeți momentul !

O SĂGETĂTOR
La serviciu lucrurile au intrat pe
făgașul normal, mai ales că veți
CAPRICORN
Vă bucurați de câștiguri fru-
moase în prima parte a inter-
VĂRSĂTOR
Ambițiile profesionale depășesc
sfera voastră de activitate și vă
PEŞTI
Problemele financiare vor trece,
mai ales că banii pe care-i

P găsi soluții la problemele cu


care vă confruntați de ceva
timp. Vă așteaptă întâlniri ten-
sionate cu superiorii sau clienții,
valului și, mai ales, de reușite în
plan profesional. Atât șefii, cât și
colegii vă apreciază munca, iar
pot încurca toate planurile. De
aceea, priviți cu atenție lucrurile
și stabiliți-vă prioritățile. Altfel
așteptați vor veni cât de curând.
Este posibil să primiți ajutor și
de la cineva din familie și să
voi vă străduiți să arătați că totul va lua o întorsătură neaș- găsiți soluțiile eficiente la toate
dar eforturile voastre vor fi meritați încrederea acordată. teptată. Amânați proiectele di- problemele voastre. Vă pro-
apreciate, iar atmosfera se va Persoana iubită dorește să pe- ficile de la serviciu sau pe cele puneți să plecați într-o mică va-
destinde. treceți o vacanță împreună. care depind de alte persoane. canță.
20 - 26 aprIlIe 2018 aCTUalITaTe - 11

Din toamnă, mai avem 21 de km


de autostradă, până la Ilia
n Constructorul autostrăzii Deva – Lugoj a esti-
mat că lucrările la lotul dintre Şoimuş şi Ilia ar
putea fi gata la sfârşitul lunii august.
Deva - Lotul 4 al autostrăzii apropiere de DN68A. Din
Lugoj – Deva, între localităţile această cauză se impune o
Şoimuş şi Ilia, ar putea fi gata analiză mai serioasă a proiec-
până la sfârşitul lunii august. tului tehnic pe acest tronson şi
Estimarea aparţine construc- nu numai. Am mai găsit acu-
torului şi a fost avansată în mulări de apă care nu sunt de-
cursul vizitei pe care a efec- gajate deloc, neconcordanţe cu
tuat-o în teren ministrul trans- privire la sistemul de taluzare,
porturilor, Lucian Şova, alături deci sunt deficienţe pe care
de prefecţii din Hunedoara şi specialiştii le-au relevat pe loc",
Timiş. a arătat prefectul judeţului
Potrivit prefectului judeţu- Hunedoara.
lui Hunedoara, Fabius Kiszely, El şi-a arătat scepticismul în
pe lotul 4 al autostrăzii, con- ceea ce priveşte respectarea de
structorul a mobilizat la lucru către constructor al termenu-
peste 700 de oameni, iar sta- lui asumat pentru finalizarea
diul fizic al lucrării este de lucrărilor în octombrie 2018. Primăria comunei Sîntămăria-Orlea, judeţul Hunedoara
78%. „Contractul trebuia să se fi- anunţă:
„Stadiul fizic al lucrărilor nalizeze în mai 2016, iar ul-
este de 78%, dar în ritmul timul termen pe care l-a dat Primăria comunei Sîntămăria-Orlea, cu sediul în Sîntămăria-Orlea, nr. 130, judeţul Hunedoara,
acesta, din discuţiile pe care le- contractorul de pe lotul 3 a fost organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție
am avut pe şantier, reprezen- octombrie 2018. Din punctul vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, studii superioare, Birou registru agri-
tanţii constructorului ne meu de vedere, aşa cum am col, cadastru, fond funciar, resurse umane, relaţii publice şi deservire, în aparatul de specialitate al
spuneau că, până la sfârşitul văzut lucrurile pe teren, şi primarului.
lunii august, vom putea avea acest termen este nefezabil”, a
autostradă funcţională între estimat Fabius Kiszely. Condiţii generale de participare:
Şoimuş şi Ilia”, a spus prefectul La rândul său, preşedintele A. Condiţii generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.
Fabius Kiszely Consiliului Judeţean Hune- 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
doara, Mircea Bobora, a solici- completările ulterioare, si anume:
Probleme între Ilia tat ca drumurile judeţene care Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
şi Margina au fost distruse în urma lu- a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
crărilor de la autostradă, să fie b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
Nu acelaşi optimism este pe
refăcute la starea iniţială. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
lotul 3, între Ilia şi Margina,
În plus, anul viitor este pre- d) are capacitate deplină de exerciţiu;
unde în ciuda avansului de
văzută să înceapă şi con- e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată
84% au apărut mai multe
strucţia unui nod rutier în pe bază de examen medical de specialitate;
probleme.
localitatea Şoimuş pentru pre- f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
„Deşi drumul se află la o
luarea traficului de pe DN 76 g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
oarecare distanţă, există peri-
Deva-Brad şi de pe DN 7 Deva- h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
colul să fie afectat la descăr-
Arad. sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,
carea din zona Holdea, în
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incom-

S-a furat... o parcare de pe patibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă

DN76 Deva-Brad pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;


j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Brad - Pare de domeniul montate în spaţiul de refugiu. B. Condiţii specifice:
incredibilului, dar pe DN 76 Parcarea a fost amenajată în 1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licenta, competente (specializare) in domeniul
Deva-Brad toate elementele cadrul proiectului de reabili- transportului public de persoane;
din fier dintr-o parcare au tare a DN76. Au fost furate 2. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este necesara;
dispărut ca prin minune, băncile, masa, coşurile de 3. Permis de conducere categoria ”B”;
într-o singură noapte. gunoi, precum şi alte ele- 4. Aviz medical pentru ocuparea funcției publice;
Angajaţii de la Secţia Dru- mente din fier forjat. Aseme- 5. Aviz psiholigic pentru ocuparea funcției publice.
muri Naţionale Deva au con- nea furturi au fost reclamate Concursul se vadesfăşuraasfel:
statat ieri, cu surprindere, că către Poliţie şi în trecut, SDN - în data de 24 mai 2018, ora 10.00 – proba scrisă, la sediul Primăriei Sîntămăria-Orlea;
parcarea din zona Groşi nu Deva constituindu-se parte - data pentru interviu va fi stabilită de către președintele comisiei.
mai există, ceea ce a mai civilă”, a informat Direcţia Re- Dosarul pentru înscriere la concurs se depune în termen de 20 zile de la data publicarii anuntului
rezistat fiind o platformă de gională de Drumuri şi Poduri in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea III, la sediul Primăriei Sîntămăria-Orlea, respectivpana in
beton. (DRDP) Timişoara într-o data 14.05.2018 ora 14.00.
„S-a furat... parcarea! postare pe pagina de face- Condiţiile specifice de participare, bibliografia şi actele necesare pentru dosarul de concurs se
Echipa SDN Deva aflată pe book a instituţiei. afişează la sediul Primăriei Sîntămăria-Orlea.
DN76 a sesizat că din par- Cazul parcării din care au Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin
carea de la km 42+150, între dispărut toate elementele din de la doamna Minteuan Marinela – persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs, telefon
Brad şi Groşi, judeţul Hune- fier a fost preluat de Poliţia 0254/770630.
PRIMAR,
doara, au dispărut ele- Brad, el fiind încadrat la cele
OPREAN DUMITRU IOAN
mentele din fier forjat cu autor necunoscut.
12 - CE GĂTIM ÎN WEEK-END? 20 - 26 APRILIE 2018

INGREDIENTE cIoRbă DE salaTă cU oMlETă


o salată verde, 150 ml lapte bătut, 100 ml smân-
tână, 50 g șuncă presată, un ou, un morcov, un
păstârnac, un ardei roșu, oțet, mărar, ceapă verde,
sare, piper.

Mod de preparare: bine, apoi omleta se toarnă


Legumele se curăță și se într-o tigaie cu ulei încins.
toacă, nu foarte mărunt, apoi Când este gata, omleta se taie
se pun la fiert în trei litri de fâșii, nu foarte lungi, apoi se
apă cu sare. Salata se curăță pune în oala cu ciorbă.
și se spală bine, iar când Mărarul se toacă mărunt, iar
legumele încep să se când ciorba este aproape
pătrundă, se adaugă la gata, se adaugă la ciorbă. Se
ciorbă. pune apoi oțetul, după gust,
Separat, se bate oul iaurtul și smântâna. Se
spumă, se adaugă șunca tă- amestecă bine în ciorbă,
iată cubulețe, se amestecă după care, focul se stinge.

plăcINTă cU URDă șI MăRaR


INGREDIENTE
pentru foi: 300 gr. făină, 200 gr. margarină, 100 gr. zahar, două gălbenușuri, o lin-
gură de smântână, un pliculeț praf de copt, o lămâie.
Umplutura: 500 gr. urdă, 6 linguri zahăr, o legătură de mărar, 2 ouă, 2 linguri de
griș, un plic de zahăr vanilat.

omogenizare.
Prima foaie de aluat, ca să
se lucreze mai ușor, se întinde
direct pe o foaie de copt, tăi-
ată după forma tăvii în care se
va coace plăcinta. După ce se
așază în tavă, peste foaia de
RavIolI cU cIUpERcI
plăcintă se pune umplutura,
care se nivelează uniform. Cea INGREDIENTE
de a doua foaie se întinde tot 600 g ravioli cu brânză, 100 g parmezan, 80 g unt,
pe o hârtie de copt, pe care se 80 ml lapte, 400 g ciuperci, 30 ml ulei, pătrunjel, sare,
presară făină, ca să se des- piper.
prindă mai ușor.
Mod de preparare: uleios, de la margarină și nu După ce se întinde pe hâr- Mod de preparare: și se amestecă bine. Când
Făina se cerne într-un cas- se leagă prea bine, dar așa tie, foaia se răstoarnă cu Pentru început, se pune sosul este gata, se ia de pe
tron, apoi se adaugă marga- este normal să fie. Se împarte fața-n jos peste umplutura de pe foc o oală cu apă și sare, în foc și se asezonează cu sare
rina topită, zahărul, apoi în două și se lasă pe masa urdă, apoi hârtia se scoate. care se fierb pastele, după in- și piper. Ciupercile se taie
gălbenușurile, smântâna, pra- din bucătărie, nu se dă la rece. Tava se dă la cuptor pentru strucțiunile de pe ambalaj. felii, se călesc în puțin unt și
ful de copt, coaja rasă de Între timp, se pregătește 30-35 de minute, până ce După ce au fiert, se scurg se adaugă la sosul pregătit
lămâie și sucul de la o jumă- urda, care se toarnă într-un prăjitura devine aurie. bine de apă, apoi se toarnă anterior.
tate de lămâie. Ingredientele castron, se adaugă zahărul, Plăcinta cu urdă și mărar într-un vas încăpător. Sosul cu ciuperci se
se amestecă bine cu o lingură ouăle întregi, grișul, zahărul poate fi servită atât caldă, cât Separat, se pregătește toarnă peste ravioli, se
de lemn, apoi se frământă cu vanilat și mărarul tocat și rece. sosul, punându-se untul la amestecă ușor și se presară
mâna, până se obține un aluat mărunt. Ingredientele se topit. Peste el se toarnă pătrunjel deasupra. Pastele
omogen. Aluatul va fi mai amestecă bine, până la www.culinare.ro laptele, se rade parmezanul se servesc fierbinți.

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
20 - 26 APRILIE 2018 jocuRI - 13

S - RIT - GACI - AZ - TUNDRA - DAR - I - B - NAI - VU - A - A - CAI - CIAN - D - A - SCURTEICA - LL - BUNDA - AM - IAC - FII - IARA - C - BRAU - SIR - ACRIT -
Dezlegarea integramei RAT - O - RID - RAI - CC - TA - O - AI - ITA - IF - T - JOI - M - ETA - ABIA - ORAR - PRIER - MII - EA - A - TEN - AC - AMU - S - SUD - REN - N - IMPARATII - USA
din numărul trecut - ERA - ARO - CALTUNASI - ARS - RAR - BM - CHIMIR - ALAI - ACE - URSITE - AA
14 - MiCa pUBliCiTaTe 20 - 26 aprilie 2018

l Vând casă, central, Deva, l Vând apartament 2 camere,


IMOBILIARe Vând apartament
l D+P+1, două apartamente a 3 camere, Bd.Iuliu Maniu, CT, termopan, recent
2 camere, elegant, cu baie, bucătărie, garaj, 263 mp, CT, ter- renovat. Preț: 41.000 euro, telefon:
l Vând cabinet stomatologic suprafață generoasă (55mp), mopan, teren 602mp, pomi fructiferi. 0722.968.910.
în Municipiul Brad, jud. Hune- zonă liniștită și verde, cu
doara, str. Libertății, bl.B1, Preț:224.000 euro, telefon:
l Vând casă în sat Pojoga
îmbunătățiri și finisaje 0721.055.313.
Parter( vis-à-vis de Poștă). (4 km de la Zam), cu 2 camere,
deosebite. Este situat la
Spațiul are 3 camere, baie, 2 l Vând garsonieră Deva – Dacia, bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
aparate stomatologice, 2 steril- parter, cu balcon mare și
16 mp, cameră, hol, baie, convector, 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
izatoare, 2 aparate detartraj U.S., boxă, în spatele blocurilor
gaz, termopan, ușă metalică. Preț: zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
3 lămpi pentru fotopolimelizare, turn din vecinătatea Pieții
11.000 euro, telefon: 0722.968.910. Tel. 0769.897.804.
mobilat. Denumire M&L SOLI- Arras. Preț: 41.000 euro,
DENT SRL. Preț: 50.000 Eur ne- tel. 0722.327.148. l Vând apartament 3 camere, l Vând apartament două
gociabil. Persoană de contact: Deva, central, et.3, decomandat, 75 camere, posibilitate spaţiu comer-
Mogoșan Lidia, tel 0726 11 54 68. l Vând apartament 2 camere, mp, 2 băi, 2 balcoane, CT, termopan, cial, salon coafor, cabinet medical.
Deva, zona piață, et.2, decomandat, 50 AC, renovat, ocupabil imediat. Preț: Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
mp, balcon,CT, termopan, izolație exte- 50.000 euro, telefon: 0725.452.888. Telefon: 0723.382.890.
l Vând apartament rioară, renovat și mobilat modern.
l Vând apartament trei camere, l Vând garsonieră Brad, etaj 2,
2 camere, neamenajat, parter, Fără agenții ! Preț: 39.000 lei, telefon:
Deva, Aleea Streiului, bl.85 Deva, Dacia, et.2, semidecomandat, gresie, faianţă, parchet, termopane,
0735.923.683.
(Micro 15). Relații la telefon: 43 mp, termopan, ușă metalică. Preț: instalaţii sanitare şi electrice noi,
l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la
0722.743.852. 26.000 euro, telefon: 0721.055.313. zona oraşul nou. Preţ 35.000 lei.
15 km de Deva, în satul Bretelin, SC Telefon: 0725.318.158.
329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m, teren 757 l Vând casă, central, Deva, 2
l Vând apartament 2 camere,
m, pretabil casă de locuit, casă de va- camere, bucătărie, baie, 3 sobe de
etaj 3, cu balcon, ușă metalică, 50 mp, SCHIMBURI LOCUINŢĂ
canță, pensiune etc. Tel. 0751.462.085. teracotă, gaz, curte, teren 100 mp.
zona piață Deva, bloc de cărămidă.
l Persoană fizică cumpăr în Deva Preț: 30.000 euro, tel. 0722.968.910. l Schimb în Hunedoara aparta-
Preț: 33.000 euro, fix, telefon:
0722.968.910. apartament 2 camere, etaj 1, bloc de ment 2 camere, etaj 2, bloc de
l Vând garsonieră în Deva, 30
cărămidă. Exclus agenții imobiliari ! cărămidă, zona RDS, cu tot confortul,
l Vând casă, trei camere, baie, că- mp., et.3, cu balcon, CT, ușă metalică,
Telefon: 0767.370.464. nemodificat, cu garsonieră confort 1,
mară, dependințe, construite 1959- termopan, renovată. Preț: 17.500 zona de la teatru până la Micro 2,
1987, suprafață totală 75 mp, lângă l Vând apartament trei camere,
euro, telefon: 0735.923.683. Dunărea, plus diferență. Exclus par-
șoseaua Deva-Oradea, localitatea Gojdu, semidecomandat, CT, termopan,
l Vând apartament 2 camere, ter, ultimul etaj sau G-uri. Nu sunt
Brad, jud. Hunedoara. Preț: 60.000 aer condiționat, ușă metalică, renovat.
Preț: 40.000 euro, telefon: Deva, Bd. Decebal, decomandat, ușă agenție. Telefon: 0751.813.770.
euro, telefon: 0729.423.035.
0733.345.459. metalică, termopan, izolat exterior,
l Vând apartament două camere, bucătărie mobilată, zona piață. ÎNCHIRIeRI
semidecomandat, etaj 1, gresie, faianță, Vând apartament 4 camere,
l
Preț: 36.000 euro, tel. 0721.055.313. l Ofer pentru închiriere aparta-
termopan, parchet stejar, în spatele Deva, piață-gară, decomandat, 90 mp,
l Vând gospodărie în Brâznic,
ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
ștrandului, Deva. Preț: 85.000 lei, tele- CT, 2 băi, 3 balcoane, ușă metalică,
com.Ilia, compusă din: două corpuri decomandat, CT, termopan, mobilat și
fon: 0731.879.049. semimobilat. Preț: 50.000 euro, tele-
utilat complet, pentru o familie cu ser-
fon: 0725.452.888. de casă, 2 pivnițe, anexe mari, 3+2
l Vând cabană zona Căprioara, viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
camere, apa curentă+fântână, curte,
Deva, 20 mp, plus două terase l Vând garsonieră, Geoagiu Băi, garanție. Telefon: 0721.055.313.
grădină, drum asfaltat. Se oferă bonus
acoperite, sobă teracotă, 700 mp teren, et.3, hol, baie, bucătărie complet l Închiriez garaj în Deva, str. Co-
alte terenuri. Preț negociabil, telefon:
fântână cu hidrofor, pomi fructiferi. amenajată, CT, termopan, uși noi. ziei, nr.6, telefon: 0723.229.046.
0733.617.581.
Preț: 17.000 euro, tel. 0725.452.888. Preț: 16.000 euro, telefon:
l Ofer pentru închiriere casă,
0748.039.401, 0728. lVând apartament 2 camere
l Vând apartament 2 camere, 60 Deva, Progresului,70 mp, CT, ter-
Deva, zona parc, 50 mp, balcon, ușă
mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru l Proprietar, vând apartament mopan, mobilată și utilată, pentru
metalică, gaz cu două focuri, parchet,
nivele, balcon 6 mp. Deva, AL. Crizan- 2 camere, decomandat, în Brad, str. persoane serioase sau firmă. Preț: 300
etaj intermediar. Preț: 28.000 euro,
temelor, colț cu Zamfirescu. Telefon: General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48 euro/lună plus garanție. Telefon:
telefon: 0727.974.306.
0720.843.289. mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro, 0745.202.448.
negociabil, telefon: 0729.025.887. l Vând apartament 2 camere,
l Vând apartament 4 camere, l Ofer pentru închiriere garaj,
Deva, zona Gojdu, et.3, semidecoman- Vând apartament 3 camere,
l
Deva, bd. Decebal, et.2, CT, termopan, Deva, zona piață, pentru depozit sau
dat, 90 mp, CT, termopan. Preț: 45.000 garaj și boxă, Deva, str. Cuza Vodă. renovat, vedere spre bulevard. Preț: mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
euro, telefon: 0745.202.448. Preț: 67.000 euro, tel. 0727.974.306. 47.000 euro, telefon: 0733.345.459. 0722.968.910.

TalON De aNUNŢ GraTUiT peNTrU perSOaNe FiZiCe IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poştale
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... ORĂŞTIe: Librăria Collegium
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS (din
Parcul Industrial)
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. PeTROŞANI: Magazin UNITECH (în incinta
Jiul Shopping Center)
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
20 - 26 aprilie 2018 MiCa pUBliCiTaTe - 15

l Ofer spre închiriere spaţiu l Vând urgent teren intravilan în l Vând urgent motor pentru
comercial 45 mp, central. Brad. Brad, bun pentru construcții sau agri- bicicletă, 2,5 CP, benzină, 80 cc ca- S.C. APICOLA NATUR SOCIETATE
Informaţii la tel . 0745.368 070. cultură, 4300 mp. Preț: 7 euro/mp, pacitate, nou, ambalat în cutie. COOPERATIVĂ, cu sediul în
l Ofer pentru închiriat aparta-
telefon: 0723.424.912. Preț: 150 lei, tel. 0740.242.507. localitatea Vâlcele nr.40, județul
ment 2 camere, la o familie cu servi- l Vând motocultor 12 CP, com- Hunedoara, anunță Adunarea
l Vând curte și grădină intravi-
ciu. Zona piață, decomandat, lan, 2340 mp în Bretea Mureșană, cu pus din cositoare, remorcă, plug, Generală a Asociaților, care va
mobilat și utilat complet, termopan, gard de fier, fântână, pompă de apă, freză, semănătoare, disc scos cartofi. avea loc la sediul societății, în
foarte curat. Preț: 700 lei/ lună, plus viță de vie și pomi fructiferi. Telefon: 0744.633.217. data de 4 mai 2018, cu urmă-
garanție. Telefon: 0725.452.888. Preț: 5 euro/mp, negociabil, telefon: l Vând Opel Astra G, motor de toarea ordine de zi:
l Ofer pentru închiriere la per-
0729.022.748, 0254.214.191. 106 COP, an fabricație 2003, înma-
triculat în 2016, stare perfectă, - Aprobarea situațiilor finan-
soane serioase, cu serviciu, garsonieră l Vând teren pentru cabană în ciare pe anul 2017;
160.000 km., ținut în garaj. Se oferă
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- Sântandrei, 600 mp, cu acte și proiect și 8 cauciucuri cu genți (vară-iarnă),
mopan, mobilată și utilată modern. topografic. Preț: 4800 euro, telefon: - Diverse.
perfectă stare. Preț 2900 euro, nego-
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. 0745.202.448. ciabil, telefon: 0720.692.501.
Telefon: 0727.974.306. l Vând aragaz nou, ”Meta-
l Vând teren intravilan, Deva, Zăvoi, lica”, de culoare albă, cu 4 ochiuri
l Caut de închiriat, pe termen la șosea, 2800 mp, FS 20 m, utilități. OFERTE DE SERVICIU și cuptor, pe gaz. Dimensiuni:
lung, garsonieră sau apartament cu Preț: 45 euro/mp, tel. 0727.974.306. Schimb şi repar plase insecte
l 50x50x85 cm. Preț negociabil,
două camere, în Deva. Preț: pentru geamurile termopan. Tel.
l Vând 1500 mp., teren, la capă-
telefon: 0254.214.191.
0721.055.313. 0722.603.959.
tul barajului Cinciș (Dăbâca), la șosea, l Vând bicicletă pentru
l Închiriez garsonieră confort I, l Angajez menajeră la casă în
împrejmuit, cu stâlp de curent și adulţi, marcă germană, stare
et. 2, zonă centrală, Deva, mobilată și regim full-time pentru locație din
lampă de iluminat la poartă, pretabil bună. Preţ 250 lei. Telefon
utilată, cu balcon. Relații la tel. Hunedoara. Caut o doamnă harnică,
pentru orice construcție. Preț negocia- 0722.327.148.
0723834445. responsabilă, serioasă și în vârstă de
bil, telefon: 0746.602.684.
l Închiriez spaţiu comercial în minim 55 de ani. Doresc sa fiu contac- l Vând fustă de piele, talia
l Vând 6 ari grădină, intravilan,
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, tată doar de persoanele ce corespund 32,maro închis. Preț: 55 lei, negociabil.
Vulcan – str. Vulturilor, Deva. cerințelor menționate anterior.
pretabil pentru bar, restaurant, Telefon: 0732.139.547. Telefon 0725.483.189.
magazin alimentar. Preţ avantajos. Ofer salariu motivant și chiar și
l Vând frigider Finlux, stare
Tel.: 0745.970.007. l Vând teren intravilan, Boholt, cazare pentru doamnele din afara lo-
calității. Telefon: 0753.083.333. foarte bună. Preț: 300 lei, telefon:
4500 mp, FS 45 m, apă, gaz, curent.
TERENURI Preț: 6 euro/mp. Tel. 0733.345.459. 0732.914.965.
l Văduv, pensionar, caut femeie
l Vând teren intravilan, Cristur, pentru menaj și curățenie, o zi pe l Vând mănuși de piele,
pe partea dreaptă, 1890 mp, aproape l Vând teren intravilan, îmblănite, maro, mărimea M.
Luncoiu de Jos, lângă şosea. săptămână. Plata 100 lei pentru ziua
de șosea. Preț: 5 euro/mp, telefon: respectivă. Preț: 0756.847.708. Preț: 40 lei, telefon: 0743.137.888.
0735.923.683. Tel.: 0254.684.775, 0720.067.310.
l Pensionară, execut costume l Donez pat dublu, furnir lăcuit,
l Vând teren intravilan, între AUTO populare pentru copii. Telefon 1,50/2. Telefon:0743.137.888.\
case, localitatea Sântandrei, 1700 mp, l Vând Opel Agila, AF 2001, 0753.128.090. l Vând iezi, de la capră de Banat.
FS 9 m, gard, 2 intrări, toate util- 128.000 km, albastru metalizat, benz- Preț cu reducere, cât mai urgent. Tele-
itățile. Preț: 6 euro/mp, telefon: ină, încălzire centralizată, airbag-uri, CERERI DE SERVICIU fon: 0740.473.456.
0745.202.448. radio, casetofon, înmatriculat, stare l Doamnă serioasă, doresc să fac l Vând dulap cu două uși, cu
Vând teren pentru construcție foarte bună, consum 4,5-5 l, ITP 2018, curățenie sau menaj la apartamente
l suprapozări, nou. Preț: 1000 lei, tele-
casă, cu toate utilitățile la poartă, rovignetă aprilie 2018. Preț: 1200 sau hotel. Am experiență în domeniu!
euro, negociabil, tel.0749.063.432. fon: 0751.462.085.
2740 mp și 640 mp, la 5 km. De Deva. Telefon: 0737.303.795.
l Vând Golf 5 break, 2008, jenți, l Vând masă stejar solidă, 2,50/1
Preț: 15 euro și 8 euro/mp, negocia-
bil, telefon: 0744.633.217. senzori parcare, full, înmatriculat. MATRIMONIALE m, 650 lei, antenă parabolică Dolce, cu
Preț: 4700 euro, tel. 0723.419.531. l Tânăr, 39 de ani, serios, înalt, cu
echipament complet, nefolosită, preț:
l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, Vând Ford Fiesta, AF 2002, 350 lei. Telefon: 0751.462.085.
l simțul umorului, caut doamnă sau
FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- motor 1299 B, 4 uși, telecomandă, l Vând rucsac cu 3 comparti-
domnișoară pentru căsătorie. Poate să
torie auto sau depozit-magazin. Preț: gri-metalizat, ITP 2018, cauciucuri V- mente, roșu. Preț; 25 lei, telefon:
fie și săracă, de la oraș sau sat, dar se-
51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. I, radio CD, comenzi pe volan, spoturi 0743.137.888
rioasă și credincioasă. Eu sunt orto-
alungite pe lateral-spate, înmatricu-
l Vând 2 ha teren arabil în Lunca dox, am serviciu, casă, tot confortul. l Vând mobilă dormitor, garni-
lată, stare bună de funcționare,
Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit 135.000 km. Preț:1450 euro, Rog seriozitate. Tel. 0729.820.711. tură pat dublu+dulapuri, second,
în 5 loturi. Două sunt lângă râul negociabil, telefon: 0751.813.770. l Domn distins din Brad, doresc să furnir lăcuit. Preț: 580 lei, telefon:
Mureș, iar trei lângă șoseaua veche, 0743.137.888.
l Vând autoturism Skoda Fabia, cunosc o doamnă pe măsură, pentru
DN7. Preț: 1,3 lei/mp, telefon:
model Avantaj, nouă, pe benzină, prietenie, eventual căsătorie. Telefon: l Vând bibliotecă poloneză, com-
0737.702.160.
4000 km rulați, AF 2010, înmatricu- 0740.239.101, 0740.690.984. pusă din două corpuri și dulap,
l Vând loc de casă în Hațeg, str. lat, stare perfectă, unic proprietar. l Domn 63/170/80, serios, fără aproape nouă. Preț negociabil,
Râu Mare Retezat, 5600 mp, FS 31 m, Preț: 6000 euro, negociabil, telefon: telefon: 0728.160.401.
obligații, cu apartament proprietate,
posibilități apă, canal, curent, gaze. 0721.613.095.
doresc să cunosc o doamnă de vârstă l Vând măsuță cu scaun alimen-
Se vinde și jumătate, cu FS 15,5 metri. l Vând Peugeot Diesel, 1500 apropiată, pentru căsătorie. Rog serio- tar pentru copii și scaun auto pentru
Preț: 12 euro/mp, tel.0747.179.190. cmc, 4 uși, roșu, AF 1995,VT 2019, zitate! Telefon: 0734.076.624. copii. Preț negociabil, telefon:
l Vând 8 ha teren arabil, zona înmatriculat în mai, 2017, arată și 0744.633.217.
l Văduv, 76/170/80, doresc să
Dobra, la 33 km de Deva. Preț: 1,2 funcționează foarte bine. Preț: 4000 cunosc o doamnă de 60-68 de ani l Vând schiuri Rosignol și Fiskar,
lei/mp. Telefon: 0725.452.888. lei, telefon: 0725.147.370, Deva. pentru prietenie-căsătorie.
60 lei/perechea și bocanci Landrover
Telefon: 0758.413.149.
nr.37, preț 60 lei. Tel. 0743.137.888.
Nota redacţiei: DIVERSE
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- l Cumpăr vas inox, de preferință
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane lVând cărucior copil+lan- 300-400 litri. Telefon: 0769.473.088.
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au dou, reglabil - 2 poziţii, culoare
l Vând mașină de cusut electrică,
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul roşie, husă ploaie, stare bună,
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
preţ 350 lei, negociabil. Tel. tip valiză, adusă din Germania. Preț:
prin conţinutul lor, legea.
0723.436.313. 300 lei, telefon: 0254.776.082.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - aCtualitate 20 - 26 aprilie 2018

Bursa locurilor de muncă


Deva – O nouă ediţie a dintre acestea şi potenţialii Întâlnire inedită
în Cetatea Deva
Bursei locurilor de muncă va angajatori. Firmele care dis-
avea loc vineri, 20 aprilie, pun de locuri de muncă le pot
între orele 9 şi 13,00 la sedi- anunţa, până în ultima zi, la
ile locale ale Agenţiei sediile locale ale AJOFM
Judeţene pentru Ocuparea Hunedoara.
Forţei de Muncă (AJOFM) De remarcat este faptul că,
Hunedoara. Acţiunea îşi potrivit unor informaţii ofi-
propune să vină în sprijinul ciale, judeţul Hunedoara a în-
persoanelor aflate în cău- registrat luna trecută cea mai
tarea unui loc de muncă, fa- scăzută rată a şomajului din
cilitând întâlnirea directă ultimii ani.

Tineri cercetaţi pentru


trafic de droguri
sub coordonarea procurorilor
DIICOT Hunedoara, au efec-
tuat joi trei percheziţii la
locuinţele unor tineri, din mu-
nicipiul Petroşani.
„În fapt, sunt efectuate
cercetări într-un dosar penal Deva - Inventatorul Cor- vizitează monumentul vor dar și husa MicroU - cea mai
ce vizează săvârşirea infracţi- neliu Birtok-Băneasă își avea ocazia să afle detalii de- recentă invenție semnată
unilor de trafic de droguri de prezintă proiectele sâmbătă, spre proiectele ”Laboratorul Birtok-Băneasă, care este o
risc şi trafic de droguri de 21 aprilie, de la ora 11:00, pe lui Dexter” și ”Tinere tal- alternativă ecologică pentru
mare risc. Din cercetări, a Platforma Artilerie Vest a ente”, derulate de asociația etui.
rezultat faptul că unul dintre Cetății Deva, în cadrul unui fondată de Corneliu Birtok- Corneliu Birtok-Băneasă
tinerii vizaţi ar fi vândut, pe eveniment inedit, care se va Băneasă, dar și câtă muncă este asistent la Facultatea de
raza municipiilor Petroşani şi desfășura sub genericul ”In- se ascunde în spatele unei Inginerie din Hunedoara și
Petroşani – Mai mulţi tineri Vulcan, droguri de risc și mare ventator, Invenții, Pasiune în invenții și ce trebuie să faci are în palmares 41 de
din Valea Jiului sunt cercetaţi risc (cannabis și cocaină), atât Cetatea Deva”. pentru a avea performanțe la medalii de aur, 6 medalii de
pentru trafic de droguri de personal, cât şi prin inter- Timp de trei ore, alături nivel mondial. argint, 2 medalii de bronz și
risc şi de mare risc, în acest mediul altor persoane”, a in- de inginerul devean vor fi În cadrul evenimentului, alte 32 de premii speciale
caz fiind deschisă o anchetă format IPJ Hunedoara. prezenți adolescenți și tineri, vor fi expuse și câteva dintre obținute la saloanele de in-
pe care o efectuează Un număr de 18 persoane medaliați ai saloanelor de in- invențiile inginerului de- ventică din țară și străină-
procurorii DIICOT din judeţul au fost conduse la sediul DI- ventică și membri ai Asoci- vean, printre care filtrele de tate. Din anul 2010,
Hunedoara. Polițiștii Serviciu- ICOT Hunedoara, în vederea ației ”Corneliu Group”, aer supraaspirant, conce- Birtok-Băneasă este Cetă-
lui de Combatere a Crimina- audierii şi a luării unor măsuri pasionați de cercetare. pute pentru motorizări de țean de Onoare al municipi-
lităţii Organizate Hunedoara, legale. Localnicii și turiștii care drift și motorizări de raliu, ului Deva.

Slujbă de pomenire a celui mai mare rapsod popular al hunedorenilor


P rimăria Municipiu-
lui Deva și Centrul
Cultural ”Drăgan
Muntean” Deva vă invită,
vineri, 20 aprilie, la ora
”Drăgan Muntean” din Deva.
Evenimentul coincide cu
desfășurarea ediției a VII-a a
”Festivalului-concurs de in-
În 1972, a fost laureat al
Festivalului ”Voci tinere”, iar
în 1986 obținea punctajul
maxim la concursul ”Floarea
11:00, la comemorarea a terpretare vocală a cântecu- din grădină”. De atunci, a de-
16 ani de la trecerea în lui popular românesc Drăgan venit colaborator permanent
veșnicie a celui mai Muntean”, găzduit de Centrul al Televiziunii Române.
cunoscut rapsod popular Cultural care poartă numele La 47 de ani, a trecut în
al hunedorenilor, rapsodului. eternitate. În urma lui a
Drăgan Muntean. Drăgan Muntean s-a năs- rămas o moștenire prețioasă:
cut pe 18 aprilie 1955, în zeci de cântece și o sărbă-
Deva - Slujba de pomenire satul Poienița Voinii, din co- toare pe care a reușit s-o îm-
va fi oficiată lângă bustul muna Bunila. A debutat pe pământenească în satul
marelui interpret, amplasat scenă la concursul ”Dialog pe natal, la Poienița Voinii - ”Săr-
în fața Centrului Cultural aceeași scenă”. bătoarea Pădurenilor”.

ÎNCHIRIAZĂ TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI HALA


PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP.
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET)
Relaţii la telefon 0726219999

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!