Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 5 ExTREM PAg. 2 AdMInIsTRAţIE PAg.

16 TIMP LIBER
Bibliotecarul Avram Iancu Primarul Devei s-a întâlnit Mai multe acţiuni vor avea
şi-a propus să traverseze cu ambasadorul Republicii loc în minivacanţa de 1
înot fluviul Mississippi. Kazahstan,ţară cotată ca Mai: se va deschide sezo-
Principalul pericol sunt fiind cel mai mare nul la Geoagiu Băi, va fi
aligatorii, şerpii veninoşi producător de petrol din spectacol la Bejan şi intrare
şi rechinii adaptaţi la apa Asia Centrală. gratuită la Sarmizegetusa.
dulce.

Fondat de Cornel POENAR

Unul dintre cei mai cunoscuţi hunedoreni,


profesorul Rusalin Işfănoni, va fi premiat
sâmbătă, la Deva, în cadrul campaniei
„Premianţii fără premii”. /p.16

Anul xIII • nr. 561 • Apare 27 aprilie - 3 mai 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Pericolul din farfurie - CuM RECunoAşTEM


BRânzA AdEvăRATă?

mituri demontate despre


ciupercile de pădure

Ținând cont de sfatul specialiștilor, putem face


foarte ușor diferența dintre o brânză contrafă-
cută, care conține grăsimi vegetale și una
adevărată, obținută exclusiv din lapte. /p.8

/p.3

Anunţuri
de mare
şi mică
publicitate
în ziare
locale
şi centrale
Deva, 22 Decembrie,
37A • Tel. 0726 871 728
www.accentmedia.ro
2 - ACTUAliTATe 27 Aprilie - 3 MAi 2018

Au trecut 16 ani fără Drăgan Muntean


n Plecat prea devreme dintre hunedorenii lui, Drăgan Muntean a lăsat un gol imens în muzica populară.

în amintirea noastră!”,
spunea primarul municipiu-
lui Deva, Florn Oancea.
Cel mai cunoscut rapsod
popular al hunedorenilor s-a
învrednicit să devină sim-
bolul folclorului autentic din
Ţara Pădurenilor. Un om sim-
plu, cu glas meşteşugit, care
a adus pe scenă cântecul pur
şi frumos din satul hune-
dorean. Un artist în port
ţărănesc, care a făcut
mulţimea să freamăte as-
cultându-i doinele.

Poieniţa Voinii
Până într-o zi, la 20 aprilie
2002 - când spectacolul
desăvârșit s-a oprit brusc, în-
cremenind foşnetul cânte-
Deva – Unul dintre cei Drăgan Muntean în rândurile Drăgan Muntean a cernit autorităţi locale şi judeţene, celor care urcau spre cer. De
mai îndrăgiţi solişti de mu- iubitorilor de folclor pentru mult prea devreme – la doar specialişti etnologi, oameni atunci, pădurenii se adună în
zică populară din judeţul că acest om din Ţinutul Pă- 47 de ani - sufletele celor simpli. fiecare vară pe Dealul Corne-
Hunedoara, Drăgan Mun- durenilor a ştiut să fie unul care l-au cunoscut şi i-au as- tului, la Poieniţa Voinii, şi
tean, a fost omagiat, zilele de-al locurilor în care a trăit. cultat cântecele. Aducere aminte cinstesc, printr-o sărbătoare,
trecute, la Deva, într-un mo- Acum, la parastasul care a amintirea celui care s-a ridi-
„Am aprins astăzi o can-
ment care a marcat îm- Prea devreme marcat împlinirea celor 16
delă pentru sufletul şi cat dintre ei. Sărbătoarea lor
plinirea a 16 ani de la ani de când Drăgan nu mai poartă numele lui Drăgan
De 16 ani, cântecul doinele lui, deopotrivă
dispaţia, mult prea devreme cântă în faţa alor săi, mo- Muntean, în semn de re-
popular românesc este mai nepieritoare.
dintre noi, a acestui artist de mentele au fost emoţionante. cunoaştere a valorii marelui
sărac fără “Drăgănuţ al nost” Pentru că oamenii care
marcă. Timpul a lăsat S-au adunat să-i cinsteacă rapsod, care a lăsat în urmă
- cum îi spuneau pădurenii aduc bucurie prin cântecul
aproape intactă imaginea lui memoria artişti de folclor, o moştenire preţioasă.
din satul lui. Plecarea lui lor merită să rămână veşnic

Ambasadorul Republicii Kazahstan, la Deva Exercițiu


de alarmare
publică –
miercuri,
2 mai
Deva – Un nou exerciţiu
de alarmare public va avea
aloc în Deva miercuri, 2 mai,
între orele 10:00-11:00, a in-
format Primăria Deva. Exer-
ciţiul are ca scop verificarea
funcționării sirenelor de
alarmare public.
Pe timpul exercițiului, vor
fi transmise următoarele
semnale acustice de alar-
mare:
- PREALARMĂ AERIANĂ –
3 sunete a câte 32 de se-
pat domnul Chingiz Kemel, stan în România, a vizitat

P
cunde, cu pauză de 12 se-
rimarul Municipiului Pe parcursul întrevederii, Prim-Secretar al Ambasadei Cetatea Deva și s-a arătat cunde între ele;
Deva, Nicolae-Florin părțile și-au prezentat, fiecare, Republicii Kazahstan în foarte încântat de potențialul - ALARMĂ AERIANĂ – 15
Oancea, s-a întâlnit specificul economic, cultural și România; tehnicianul Ioan turistic al municipiului. sunete a câte 4 secunde, cu
cu Excelența Sa Daulet Ba- potențialul de dezvoltare. Ac- Andone, fost antrenor al Kazahstanul este cel mai pauză de 4 secunde între ele;
trashev, Ambasadorul Re- centul a fost pus pe identifi- echipei de fotbal a capitalei mare producător de petrol - ALARMĂ LA DEZASTRE
publicii Kazahstan. carea de oportunități de Kazahstanului - FC Astana, din Asia Centrală, din punct – 5 sunete a câte 16 secunde,
Deva - Un prim contact bi- colaborare în domeniul turis- precum și reprezentanți din de vedere economic ge- cu pauză de 10 secunde între
lateral între oficialități ale Am- mului, al comerțului și al afa- cadrul aparatului de speciali- nerând 60% din PIB-ul regiu- ele;
basadei Republicii Kazahstan cerilor, precum și pe tate al Primarului Municipiu- nii. Anul trecut, s-au împlinit - ÎNCETAREA ALARMEI -
în România și reprezentanți ai identificarea unei localități sau lui Deva. 25 de ani de relații diploma- un sunet continuu, cu durata
Primăriei Municipiului Deva a regiuni din Kazahstan care să După întrevederea oficială, tice între România și Kazah- de 2 minute.
avut loc pe 23 aprilie, în corespundă specificului mu- ce a avut loc la Primăria Mu- stan, la nivel de 2017 Populația este rugată să
cadrul unei întâlniri oficiale nicipiului Deva, în vederea nicipiului Deva, E.S. Domnul valoarea comerțului între nu intre în panică, scopul
care a avut loc la sediul insti- unei viitoare înfrățiri. Daulet Batrashev, Am- cele două țări ajungând la acţiunii fiind unul de exer-
tuţiei. La discuții au mai partici- basadorul Republicii Kazah- aproape 1 miliard de dolari. ciţiu.
27 aprilie - 3 mai 2018 aCTUaliTaTe - 3

Ciupercile otrăvitoare -
cum prevenim pericolul
n Ciupercile culese din pădure reprezintă o delicatesă foarte apreciată de români, dar specialiştii ne atrag atenţia asupra
pericolelor pe care le implică necunoaşterea acestora.

Deva – Vremea neobişnuit 50 de specii abilă al unor autonumiţi tatea acestora – fals toxinele sisteme încă înainte de
de călduroasă pentru această otrăvitoare "culegători de ciuperci” : de temut sunt insolubile în apariţia primelor simptome
perioadă a anului, cu alter- apă. (la debut : 6 – 48 ore voma şi
anţe de ploi, crează condiţii În Romania există aproxi- Adevărat sau fals • Formarea de hibrizi între diareea sunt atât de intense
propice pentru apariţia, chiar mativ 50 de specii de ciuperci speciile toxice şi cele co- încât pot aduce moartea prin
otrăvitoare (din cele peste • Ciupercile atacate de
înainte de vreme, a ciuper- mestibile, ar explica toxici- colaps şi deshidratare; către a
4.000 de specii de ciuperci către limacşi sau de către in-
cilor de pădure. tatea unor ciuperci culese de treia sau a patra zi de la debu-
cunoscute). Otrăvirile invo- secte nu sunt toxice – fals,
Specialiştii ţin să ne atragă către persoane cu experienţă tul primelor simptome,
luntare cu ciuperci sunt chiar şi unele mamifere
atenţia asupra pericolelor la - fals în natură nu au loc hib- survine cea de-a doua agre-
cauzate de ignoranţa per- reacţionează altfel decât omul
care putem fi supuşi din cauză ridări interspecifice, acele siune, aceea hepatică - he-
soanelor care le culeg sau a la ingerarea de ciuperci. De
că mulţi dintre noi, în special persoane "experimentate" patita citolitică se agravează şi
celor care le procură de la exemplu, cea mai toxică ciu-
cei mai tineri, nu reuşim să culegând de fapt ciuperci to- se complică, asociindu-se cu
persoane necunoscute. Sim- percă pentru om, buretele
mai recunoaştem ciupercile xice. tulburări renale şi pulmonare
pla experienţă, fie ea şi în- viperei (amanita faloides),
comestibile. În plus, modi- grave).
delungată, nu scuteşte de este inofensivă pentru cobai.
ficările din flora spontană au
• Schimbarea culorii unei
Intoxicaţii şi
dus la alternarea unor ciu- accidente. efectele lor Cazuri de intoxicaţii în
Toţi culegătorii cu adevărat secţiuni a ciupercii poate in-
perci pe care, până mai ieri, le
dica toxicitatea ei - fals este o Orice intoxicaţie cu ciu-
judeţul Hunedoara
consideram bune de mâncat. cunoscători, confirmă faptul
că în ciuda atenţiei, cunoş- reacţie de oxidare ce nu se perci constituie o urgenţă Atragem atenţia populaţiei
În natură cresc şi specii de
tinţei şi a experienţei, au cules produce datorita toxinei. medicală şi trebuie tratată ca asupra riscului la care se
temut, cunoscute sub titu-
de-a lungul anilor şi specii • Toate ciupercile cu miros atare. expun persoanele care con-
latura consacrată de ciuperci
otrăvitoare, pe care le-au şi gust plăcut sunt comestibile Intoxicatiile cu ciuperci sumă ciuperci culese din
otrăvitoare, care, dacă sunt
putut elimina doar la o a doua - fals, există specii de temut cu otravitoare pot fi impartite mediul natural sau
consumate, provoacă intoxi-
verificare atentă. De aceea gust şi miros plăcut. dupa debutul bolii în : cumpărate de la persoane
caţii uneori grave sau chiar
este obligatoriu să se mai exe- • La contactul dintre o ciu- - Intoxicaţii cu ciuperci cu particulare. Având în vedere
mortale.
cute cel puţin încă o selecţie percă otrăvitoare şi un obiect debut rapid (30 min -6 ore). că este posibilă o evoluţie
Intoxicaţiile cu ciuperci
după recoltare. din argint acesta din urmă se Majoritatea simptomelor in- gravă, uneori letală a bolii, in-
reprezintă o problemă me-
Este foarte important, înnegreşte –fals înnegrirea toxicaţilor cu ciuperci cu pe- toxicaţia cu ciuperci trebuie
dicală importantă din cauza
înainte de toate, şi de aseme- argintului este determinată rioadă scurtă de incubare se considerată o urgenţă med-
frecvenţei crescute a acestora
nea absolut necesar, să se re- de degajarea hidrogenului manifestă în principal diges- icală majoră, fiind obligatorie
în acest sezon bogat în precip-
nunţe la o serie de superstiţii sulfurat şi nicidecum de com- tiv (principii laxative sau apelarea numărului de ur-
itaţii care favorizează dez-
şi prejudecăţi cu privire la ciu- puşii toxici din ciupercă. purgative) şi nervos. genţă 112 şi prezentarea
voltarea ciupercilor spontane,
percile mari, deoarece cre- • Dacă se gătesc sau se ţin - Intoxicaţii cu ciuperci cu imediată într-un serviciu
cât şi din cauza gravităţii
dinţa în "testele populare" ciupercile în oţet, acestea îşi debut tardiv (6 – 48 ore). Sin- medical de urgenţă. În jude-
acestor îmbolnăviri. Ele con-
este una dintre cauzele ma- pierd toxicitatea - fals acidul droamele provocate de intox- tul Hunedoara, din păcate,
stituie una dintre marile ur-
jore ale mortalităţii cauzate acetic nu neutralizează nicio icaţiile cu perioadă lungă de avem în fiecare an cazuri de
genţe medicale, deoarece
de ciupercile otrăvitoare din toxină izolată până acum din incubaţie sunt cu mult mai intoxicatie cu ciuperci : în
reprezintă o treime din intox-
România. vreo ciupercă toxică). periculoase decât cele cu 2014 au fost 11 cazuri, în
icaţiile care se soldează cu
Credinţele false, fie că pot • Prin aruncarea apei în debut rapid, deoarece tox- 2015 – 3 cazuri, în 2016 au
deces atât la adulţi, cât şi la
ucide, fie că justifică sau încu- care s-au ţinut sau gătit ciu- inele au timp să acţioneze fost consemnate 6 cazuri, iar
copii.
rajează atitudinea irespons- percile, se micşorează toxici- asupra diferitelor organe şi în 2017, un singur caz.
4 - aCTUaliTaTe 27 apRilie - 3 mai 2018

Restaurare în capitala Ştergarul zărăndean-


Ulpia Traiana Sarmizegetusa expoziţie la
n Capitala Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, este cuprinsă muzeul din Brad
într-un proiect al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva care vizează
restaurarea unei părţi din amfiteatrul de acolo.
Deva - Un nou proiect al
Consiliului Judeţean Hune-
doara şi Muzeului Civilizaţiei
Dacice şi Romane Deva are ca
subiect valorificarea potenţia-
lului turistic oferit de monu-
mentele istorice din zonă. De
data aceasta, este vorba de
restaurarea unei părţi din am-
fiteatrul şi forul de la Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, fosta
capitală a Daciei Romane.
Fosta capitală a Daciei Ro- Brad - Muzeul Civilizației ulei „Semne ancestrale în arta
mane, Ulpia Traiana Sarmize- Dacice și Romane Deva, prin modernă”, cuprinzând lucrări
getusa, era unul dintre cele intermediul Muzeului de Isto- realizate de artista Gabriela
mai cosmopolite oraşe din Im- rie Locală și Etnografie Brad și Dobre, membră a Uniunii Ar-
periul Roman. Oraşul avea ali- cu sprijinul Consiliului Jude- tiștilor Plastici din România.
mentare cu apă, temple ale țean Hunedoara, a organizat în În ceea ce priveşte progra-
unor zeităţi romane impor- perioada 24 – 27 aprilie, o serie mul „Şcoala Altfel”, la Muzeul
tante, o piaţă publică şi un am- Hunedoara să depună acum De asemenea, vor fi reconstru- de acțiuni destinate elevilor în din Brad au fost organizate o
fiteatru unde se puteau un nou proiect pentru obţi- ite mai multe zone ale am- cadrul săptămânii „Școala alt- serie de ateliere. Elevii au putut
desfăşura lupte. nerea unei finanţări neram- fiteatrului, inclusiv tribuna fel”, dar și publicului larg. vedea cum se obține șindrila în
Ruinele capitalei Ulpia Tra- bursabile. Este vorba de un unde stăteau oficialităţile ro- Expoziţiile rămân deschise cadrul unei demonstraţii prac-
iana se mai păstrează în proiect de conservare şi mane. Proiectul prevede sis- pentru turişti şi în perioada ur- tice de prelucrare a lemnului
condiţii bune şi acum, locul restaurare a Amfiteatrului și tematizarea arenei la stadiul mătoare, putându-se constitui susținută de meșterul Dorel
fiind vizitat anual de mii de Forului de la Ulpia Traiana din antichitate, zidurile vor fi ca un real punct de atracţie Ștefan.
turişti care sosesc în comuna Sarmizegetusa. consolidate, se vor reface băn- pentru cei care se vor afla în Meșterul popular Victoria
Sarmizegetusa, pe Drumul Valoarea totală a investiției cile şi scările de acces. minivacanţa de 1 Mai. Bufnilă le-a arătat celor intere-
naţional care face legătura de la Ulpia Traiana Sarmizege- Amfiteatrul și Forul Roman Astfel, la sediul Muzeului sați cum se coase o cămașă bu-
între Haţeg şi Caransebeş. tusa este estimată la 20,7 mili- din Colonia Ulpia Traiana Au- din Brad, situat pe strada ciumănească, iar Marcel Şerb a
Importanţa capitalei Daciei oane lei. gusta Dacica Sarmizegetusa a Cloșca, numărul 4, pot fi vizi- organizat un atelier de trageri
Romane şi interesul turiştilor Se propune astfel amena- fost inclus în Lista monu- tate expoziția etnografică inti- cu arcul și de prezentare a
i-au determinat pe respon- jarea zonei amfiteatrului mentelor istorice de impor- tulată „Ștergarul zărăndean”, armelor și tehnicilor de luptă
sabilii Consiliului Judeţean cuprinsă între intrările 7 şi 12. tanță națională 2016. cât și expoziția de pictură în ale dacilor.

ALO – Alianța Lege și Ordine,


singura șansă pentru România !
tiv și Adrian Dinu avocat,
ALO este un partid, cu ade-
vărat de centru dreapta, con-
dus de oameni cu simț
patriotic, care nu au fost im-

A lianța Lege și Or- plicați politic în actul de dis-


dine, denumită trugere a valorilor naționale
prescurtat ALO, a și de feudalizare a României!
luat ființă de curând, Generalul (r) Constantin
prin voința unanimă a Bartolomeu Săvoiu are o ex-
unui grup inimos de periență internațională și
persoane, care vor politică de peste 44 de ani,
altceva pentru Româ- dintre care 36 de ani în Occi-
nia. Oameni care vor o dent, unde a avut statutul
Românie a speranțelor, de înalt magistrat!
o Românie în care Cornel Poenar, născut în
fiecare să aibă din nou Țara Moților, jurnalist de
zâmbetul pe buze, o profesie, fondator al Trustu-
Românie care să-și lui de presă Accent Media,
ocrotească nepoții, este Președinte Executiv al
copiii, tinerii, bunicii și Partidului ALO.
părinții, o Românie Și, nu în ultimul rând, al avut loc acum câteva zile la vicepreședinți la nivel na- Ordine - ALO este de a trans-
sănătoasă și indepen- treilea fondator este Adrian București, s-au conturat mai țional. forma politica românească
dentă. Robertin Dinu, avocat, spe- multe idei legate de progra- “Misiunea noastră este de într-o mișcare națională,
Fondat din inițiativa a trei cialist în domeniul dreptului, mul politic al ALO, au fost a fi prima mișcare politică care să construiască o
persoane – Gral (r) Constan- îndeplinește funcția de se- numite o parte importantă românească care reprezintă Românie liberă, prosperă și
tin Bartolomeu Săvoiu – cretar general al partidului. dintre persoanele care ocupă cu adevărat așteptările și as- independentă’’ este obiec-
Președinte, Cornel Poenar, Astfel, în prima ședință de funcții de înaltă responsabil- pirațiile românilor. Viziunea tivul de baza a noii mișcări
jurnalist – Președinte Execu- lucru a noului partid, care a itate –prim-vicepreședinți și Partidului Alianța Lege și politice.
27 AprIlIe - 3 MAI 2018 ACTUAlITATe - 5

Avram Iancu înoată pe Mississippi:


aligatorii sunt principala problemă
n Bibliotecarul Avram Iancu se află în faţa unei noi provocări cu un proiect care are legătură, de data aceasta, cu Statele
Unite ale Americii.

Deva - Obişnuit cu sportul şi în sufletele noastre de vor fi aruncate în faţa aligato-


adus la extrem, Avram Iancu români. Să arătăm, încă odată rilor atunci când viaţa lui
şi-a propus ca de la 1 iunie să în plus, lumii întregi și Avram va fi în pericol şi acesta
străbată înot cei 3.730 de kilo- partenerilor noștri strategici ar trebui să se întoarcă rapid
metri ai fluviului Misssippi, de că ADN-ul poporului nostru pe mal sau într-o zonă sigură.
la formarea sa în Lacul Itasca, milenar este puternic! Sărbă-
până la vărsarea în Golful torim, împreună, în cele mai Înot pe Prut
Mexic. Durata efortului de pe inedite moduri Unirea Princi- Până la momentul înotului
Mississippi este estimată de patelor noastre întru făurirea pe fluviul Mississippi, Avram
Iancu la circa 120 de zile, fi- României moderne”, afirmă Iancu şi-a propus o nouă per-
nalul fiind programat pentru Avram Iancu. formanţă în România, la
începutul lunii octombrie. graniţa cu Republica Moldova.
Aligatorii Pe 25 mai, împreună cu înotă-
Motivaţia Cursa de pe Mississippi nu torul moldovean Ion Laza-
„Cu ocazia împlinirii a zece va fi una uşoară. Dincolo de renco Tiron, bibliotecarul din Mânecii și am parcurs acesta se varsă în Dunăre,
ani de la aderarea României la lungimea traseului, mai mult Petroşani va străbate ultimii Dunărea. Am rămas prieteni întru pierderea identității lui
Uniunea Europeană, am cu 1.000 de kilometri faţă de 100 de kilometri ai Prutului. și frați acum. ca râu și... graniță. Așadar, în
străbătut, anul trecut, zece cursul Dunării, Iancu se va „În toamna anului 2014, la Acum avem un proiect de 25 mai începând cu ora 10,
țări și patru capitale eu- confrunta şi cu alte pericole Dover, în locul unde se antre- echipă: „Vom parcurge inot, din dreptul localităților
ropene! Am înotat întregul din apă. În zona călduroasă nează toți cei care doresc să umăr la umăr, 100 de kilo- Oancea/Cahul, vom începe
curs al măretului fluviu euro- trăiesc aligatori, şerpi veni- traverseze, înot, Canalul metri pe Prut întru evocarea înotul”, afirmă Iancu.
pean Dunărea, fără costum de noşi şi rechini adaptaţi la apă Mânecii, l-am întâlnit pe Ion istoriei noastre comune. Nu Avram Iancu este cunoscut
protecție, în 89 de zile, sta- dulce. Lazarenco Tiron - fratele meu vrem să secăm Prutul cum, lumii întregi după ce a străbă-
bilind o premieră mondială. Problema este însă una de peste Prut. Ion a trecut odinioară, s-a dorit "secarea tut înot Canalul Mânecii, în au-
Doresc să străbat înot cele care poate fi rezolvată, spune Canalul Manecii și toate cele- Milcovului dintr-o sorbire"! gust 2016, iar în vara anului
zece State Unite ale Americii înotătorul, deoarece în bărcile lalte şapte strâmtori ale lumii Dar, da! Dorim să înotăm ul- trecut a reuşit să înoate cei
și să facem, împreună, o punte care îl vor însoţi se vor afla din programul Oceans Seven. timii 100 de kilometri ai Pru- 2.860 de kilometri ai fluviului
de legătură peste Ocean, dar bucăţi mari de carne. Acestea Am trecut și eu Canalul tului, până în locul unde Dunărea, timp de 89 de zile.
6 - SpORT 27 ApRiliE - 3 MAi 2018

KARATE: Campionatul balcanic LUPTE


LIBERE
L
a sfârşitul săptămânii Finalul acesta de săp-
trecute a avut loc o tămână aduce pentru iu-
nouă ediție a Campi- bitorii luptelor libere o nouă
onatul balcanic de karate competiției de nivel
UWK (United World județean. La Hunedoara , în
Karate) ,competiție orga- organizarea Asociației
nizată la Târgoviște de Județene de lupte în colabo-
către Federația Română rare cu CSS din localitate, se
de Karate WUKF. vor desfășura întrecerile
Au participat aproape 800 campionatului județean de
de sportivi din 7 țări : Serbia, lupte libere, competiție care
Macedonia, Bosnia Hertegov- va reuni sportivii legitimași
ina, Grecia, Cipru, Bulgaria si la toate cluburile de profil
Romania. Din delegația din județul nostru.
României au făcut parte și Prima clasată pe podiu-
șapte sportivi de la CS Heian mul de premiere a acestor
Deva care au înregistrat întreceri se califică la etapa
rezultate foarte bune la finala a campionatului na-
această ediție: țional. Întrecerile de la Hu-
Echipa de seniori alcătuită nedoara sunt coordonate de
din Diana Tatoiu, Oana prof. Gheorghe Răducu.
Tomiuc și Andra Danelic a
cucerit medalia de aur
ocupând locul I în proba de
Premieră la CM:
kata seniori iar la individual spectatorii pot
au fost înregistrate urmă-
toarele performanțe: în proba
ani , în probele de kata indi- nalul competiție locul I si a kumite seniori 35-50 ani , vedea în pre-
vidual Diana Ilie a ocupat cucerit medalia de aur. locul II la fugoko și locul III la
de kata individual cadeți 15- locul IV iar Melissa Dragoș Toți acesti sportivi sunt kata și locul I la kumite echipe mieră, pe sta-
17 ani Diana Tatoiu loc I,
medalie de aur, Victor
locul V.
Excepție a făcut evoluția
pregătiți de Oana Tomiuc și
Marius Biji.
seniori .A fost prima ediție a
unei Balcaniade la care au
dion, reluările
Kutaba-locul II medalie de devencei Anda AVRAM , care De la CS Ronin Deva a fost participat federații de la fazelor litigioase
argint ți Mădălina David local a reprezentat Palatul copiilor prezent în calitate de sportiv, karate tradițional, de contact Arbitrajul video va fi uti-
IIImedalie de bronz. din Deva și a evoluat la Mircea Popa care a și câștigat sau cel sportiv. lizat în premieră la un
La categoriile de copii 9-11 parakarate ea ocupand la fi- medalia de aur în proba de turneu final în această vară,
la Cupa Mondială din Rusia,
însă nu doar "centralul" va
KARATE: Hunedorenii POPICE: Campionatele avea şansa să se lămurească
de la Budo Kurai Samurai Naționalele de seniori pe în privinţa fazelor litigioase
de pe gazon.
pe podium la Brasov arena din Hunedoara Şi spectatorii de pe sta-
dioane vor avea această

A
rena de popice din scor, iar sâmbătă va avea loc ocazie. Organizatorii au
municipiul Hune- finala. La masculin participă decis să ofere reluările
doara va găzdui patru formații, CFR Cluj , fazelor discutabile şi pe
turneul final al Campio- Olimpia Iaşi , Electromureş ecranele de pe arenele unde
natului Național de se- Târgu Mureş şi Inter Petrila. vor avea loc meciurile. Re-
niori, competiție la care luările nu vor fi difuzate însă
Seniorii vor evolua vineri în
vor participa atât echipele în timpul în care arbitrul va
manșa contra scor, sâmbătă
revedea faza, pentru a lua o
feminine cât și cele mas- vor avea loc semifinalele, iar decizie. Pentru ca reacţia
culine, calificate după se- finalele duminică. La com- publicului să nu-l influ-
zonul regulat. petiția organizată de către FR enţeze pe "central", fazele
În întrecerea feminină vor popice cu sprijinul CS vor fi reluate pe tabelele din
participa trei echipe, respec- Siderurgica Hunedoara, se va stadion după ce decizia în
tiv Electromureș Târgu juca pe șase piste, ora de în- cazul fazei controversate va

C
Mureș, Conpet Ploiești și cepere a partidelor fiind, în fi luată, a anunţat FIFA.
lubul de karate din sportivă şi nu s-au speriat în Rapid București, care vor fiecare zi a turneului final,
Braşov condus de faţa partenerilor de între- Sistemul VAR a fost
evolua vineri în manșa contra 9.30. folosit în premieră în acest
Cătălin Petre a orga- cere, Victor Iancu a câştigat
nizat, după 12 ani, o nouă locul I la kumite, iar Karen sezon în campionatele din
ediţie a unei competiţii Chiracotean a fost cea care a Germania şi Italia şi în unele
de nivel naşional, trofeul câştigat proba de kata la fel meciuri de Cupă din Anglia,
Cupa Braşovului fiind însă tehnologia a dat şi ra-
ca şi colega ei, Sabrina Fe-
foarte disputat la fiecare teuri. Chiar luni, în minutul
dorciuc (locul 1 la kata şi
45 al partidei Mainz -
ediţie. locul III la kumite). Freiburg din Bundesliga,
Anul acesta au evoluat pe Au mai urcat pe podiumul "centralul" Guido Wink-
tatami, luptandu-se pentru de premiere la competiţia de mann a trimis cele două
un loc pe podiumul de pre- la Braşov Daria Pascu (locul echipe la vestiare. A revenit
miere 250 de sportivi de la III) la kata individual, Andrei însă asupra deciziei iniţiale
18 cluburi din ţară, printre Tar (locul II kumite), Ştefan şi, după consultarea VAR, a
participanti fiind şi tinerii Popa(loc II la kumite) ca şi chemat cei 22 de jucători
karateka de la CS Budo Kurai echipele Darius-şi Sabrina înapoi pe gazon şi a acordat
Samurai Hunedoara. Fedorciuc (locul 2 la embu), penalty pentru un henţ
Hunedorenii pregătiţi de Andrei Tar –Darius Fedor- comis în careu de unul din-
Crina şi Ianos Simo au ciuc (loc III kata) Daria Pascu tre fundaşii lui Freiburg,
demonstrat reale calităţi -Andrei Tar (loc III embu Marc-Oliver Kempf.
pentru această disciplină mixt).
27 aPRILIE - 3 maI 2018 SPORT - 7

LUPTE LIBERE: Evoluţii JUDO

J
udoka de la CNS

execelente pentru CNS


Cetate Deva medali-
ați la Campionatele
Nationale de juniori

Cetate Deva la Cupa Drobeta


E
diția din acest an a
tradiționalei com-
petiții de lupte, “Cupa
Drobeta” s-a desfășurat în
municipiul Dr. Tr. Severin,
cu participarea sportivilor
de la cluburile cu secții de
peformanță de la CSS
Petroșani,CS Motru, CSS Tg. Sala Sporturilor Leo-
Jiu,Rapid București, CSM și nard Doroftei din Ploiești
CSS Reșița, CSM Timișoara, a fost gazda unei noi
CS Buziaș, CSM și CSS competiții naționale de
Craiova,CSM SF. Gheorghe, judo pentru juniori: etapa
CNS Cetate Deva și gazdele finală a Campionatului
de la CSS DR.Tr. Severin. Un Național Școlar (licee cu
total de 250 de sportivi, program sportiv, cluburi
mulți dintre ei medaliați în sportive școlare, palate
competițiile naționale și ale copiilor) judoka năs-
internaționale. cuți 2001-2003,
Ca de fiecare dată repre- După derularea etape-
zentanții clubului devean au lor de zonă organizate la
fost printre evidențiații între- începutul acestei luni la
cerilor și au reusit să urce pe Deva, la etapa finală a
podiumul de premire la mai comptiției s-au calificat
multe categorii. Din grupa 120 de sportivi. De la CNS
pregătită de prof. Suraj Mora- Cetate Deva, au fost califi-
van Daria Cazacu, Andreea cați Grecu Andrei, Vancea
Bocanici și Cristian Bezercu au Sergiu (ambii la categoria
câștigat locul I , Iulia Alexa, So- – 55kg), Boar Bryan -
rana Moravan, Roxana Cornea 90kg, Ilie Alexandru și
și Marius Scornea locul II iar Ionuți David (ambii la ca-
Larisa Alexa, Laurențiu Logo- Romlack locul II iar Andreea rașu au avut și ei reprezen- Mirabela Văcărașu, Marius Mi- tegoria +90kg) la mas-
jan și Robert Panta s-au clasat Vraci, Francesca Micle, Stefan tanți printre laureații ediței hoci și Gabriel David. culin, Cismaș Ana-Maria
pe locul al treilea la categoria Bartalaci, Elena Tamaș și din acest an: Ionut Stoian și Să notăm faptul că spor- -48kg, Gearbă Denisa +70
la care au participat. Maria Iana au câștigat locul Antonio Dărăbut locul I, An- tivul Marko Gabor (pregătit de kg la feminin.
Din grupa antrenorului III. drada Văcărașu locul II iar pe prof. Matei Partenie) a ocupat Așa cum ne-a comuni-
Ioan Ailincăi s-au evidențiat Tinerii luptători din grupa treapta a treia a podiumului la finalul competiției locul III. cat prof. Dan Gârbovan
Alexandru Tamaș, locul I, Anca antrenorului Gheorghe Văcă- de premiere s-au clasat sportivii legitimați la CNS
Cetate Deva au avut o
Schimbări radicale la FIFA: prestație foarte bună și au
cucerit un număr de 5

moment istoric pentru granzii Europei medalii: Andrei Grecu și


Alexandru Ilie, sunt me-

F
daliați cu argint, Denisa
IFA este în fața unui după modelul Cupei Mondi- Gearbă, David Ionuți (toți
moment istoric: vrea ale. pregătiți de prof. Dan
să revoluționeze De asemenea, se ia în cal-
Campionatul Mondial al Gârbovan), Ana–Maria
cul un sistem cu 8 grupe a Cismaș (antrenor prof.
Cluburilor. De la 6 partici- câte 3 echipe, ale căror
pante, câte are în acest Constantin Vasiliu), sunt
câștigătoare să se califice în medaliați cu bronz la
moment, competiția ar sferturile de finală. Finalis-
putea fi transformat într-o ediția din acest an a Cam-
competiție cu 24 de tele ar urma să joace maxi- pionatelor Naționale.
echipe, iar perioada de mum 3 meciuri. În perioada următoare,
disputarea s-ar putea Planul ar putea fi pe placul ca urmare a acestor rezul-
schimba radical. granzilor Europei, care s-au tate, Alexandru Ilie și
În luna mai, oficialii FIFA plâns de numărul mare de David Ionuți (ambii la
se vor întâlni pentru a dis- meciuri pe care trebuie să îl categoria +90kg) vor par-
cuta pe tema noii organizări joace anual. Până acum s-au ticipa la Cupa Europei de
a celei mai puternice com- purtat discuții cu federațiile la Cluj-Napoca și apoi în
petiții intercontinentale pen- naționale și confederațiile Polonia la o altă etapă de
tru cluburi. Printre cele mai continentale, dar și cu palelor competiții continen- Oceania (OFC Champions Cupă Europeană rezer-
importante modificări se evi- cluburile de top din toată tale: din Europa (UEFA Cham- League). vată sportivilor sub 18 ani
denţiază creșterea număru- lumea, iar semnalele par să pions League), Asia (AFC Barcelona și Real Madrid David Ionuți va fi
lui de participante de la 6 la fie pozitive pentru restruc- Champions League), Africa sunt cele mai bine cotate prezent la finalul lunii
24, dar și regândirea com- turarea competiției. (CAF Champions League), echipe din competiție, cu câte mai la Campionatul Bal-
petiției, de la una anuală, dis- În acest moment, la Campi- America de Nord (CONCACAF 3 succese în actualul format. canic ce se va desfășura in
putată în toamnă, la una onatul Mondial al Cluburilor Champions League), America Real este, de altfel, ultima cam- Bosnia-Herțegovina.
disputată odată la 4 ani, vara, participă campioanele princi- de Sud (Copa Libertadores) și pioană./www.digisport.ro.
8 - MaGaZiN 27 aprilie - 3 Mai 2018

Cum recunoaştem brânza adevărată?

n Ținând cont de sfatul specialiștilor, putem face foarte ușor diferența dintre o brânză contrafăcută, care conține grăsimi ve-
getale și una adevărată, obținută exclusiv din lapte. Ca să realizăm acest lucru, vom analiza mai multe aspecte. Iată câteva
exemple:
Prețul venit sfărâmicioasă, înseamnă atunci când cumpărăm brânză Când aceasta are sub 40% adăuga sare, zahăr sau piper.
Atunci când cumpărăm că este contrafăcută. este bine să luăm o bucățică și grăsime din lapte, necesită • Nu trebuie să fie mucilagi-
brânza, ar fi bine să ținem cont • Brânza adevărată nu va să o fărâmițăm între degete. ajutor pentru gust și textură. noasă și nici sărată.
și de preț. Pentru că, o brânză avea niciodată consistența un- Dacă aceasta se întinde pre- Atunci intră în compoziție alte • Nu trebuie să aibă gust
făcută din orice altceva în tului. cum untul, înseamnă că este produse, iar calitatea ei va fi amar sau rânced.
afară de lapte, va fi întot- • Un alt indiciu ar fi urmă- de calitate. mai slabă, susțin specialiștii. • Urda obținută din lapte de
deauna mult mai ieftină. Dar, torul: fără să o mai congelăm, oaie este mai deschisă la cu-
din păcate, calitatea ei lasă de putem pune o bucată de Brânza telemea Telemeaua de oaie loare și mai grasă, iar cea de
dorit. brânză în apă fiartă. Aceasta Este foarte căutată la noi, Trebuie să aibă urmă- vacă mai gălbuie.
nu trebuie să se topească mai dar nu întotdeauna este obțin- toarele caracteristici:
Culoarea produsului mult de 40% la fierbere. În caz ută din lapte de calitate. De • Să fie albă şi nu perfect Știați că?
contrar, brânza conține 80% aceea, atunci când o porţelanată. Dacă prin ea se • Cea mai scumpă brânză
Trebuie știut că o brânză margarină.
obținută din grăsimi vegetale, cumpărăm din magazin, tre- observă puncte galbene, din lume este făcută din lapte
• De asemenea, dacă buie să privim cu atenție înseamnă că este amestecată de măgar și costă o avere. Se
va fi întotdeauna mai albă brânza cumpărată nu este fă-
decât una făcută doar din eticheta. O telemea de calitate cu altceva, posibil lapte de produce la o fermă de măgari
cută din lapte de calitate, superioară are minimum 50% vacă. din rezervaţia Zasavica, Ser-
lapte. atunci când este pusă la grăsime. Cea de calitatea I, are • Nu trebuie să aibă multe bia. Costă 800 de lire sterline
desărat, aceasta se va înmuia. 42% grăsime, iar cea de cali- găurele, deoarece asta denotă kilogramul, iar fermierii spun
Textura Dacă laptele a fost bun, va tatea a II-a conține 40% o igienă precară și un lapte de că pentru un kilogram de
Este diferită, de la un pro- rămâne fermă. grăsime. proastă calitate. brânză este nevoie de 25 de
dus la altul. • Chiar dacă nu o gustăm, • Telemeaua de oaie nu tre- litri de lapte proaspăt de
Astfel că, brânza din buie să conțină mai mult de măgar. De aici vine și prețul
grăsimi vegetale este mai 3% sare. imens.
compactă și mai moale, pe • La desărare, telemeaua • Tot printre cele mai
când cea din lapte are orificii adevărată rămâne tare. Dacă scumpe brânzeturi din lume
de aer în interior. Dacă acestea se înmoaie, înseamnă că este și o brânză de elan, din
nu există, putem lua în calcul laptele nu a fost de calitate. Suedia, care costă 630 de euro.
faptul că brânza este falsificată • Caciocavallo Podolico este
cu clorură de calciu. Ca să con- cașcavalul obținut din laptele
statăm acest lucru, vom pro-
Telemeaua de vacă
• Are o tentă gălbuie și nu unei rase rare de vaci din
ceda în felule următor: Italia. Este produs doar în lu-
• Vom tăia o bucată mai trebuie să aibă găurele.
nile mai și iunie, fiind și el
mică din brânza cumpărată, foarte scump.
pe care o vom pune la conge- Urda www.libertatea.ro
lator până a doua zi. Dacă • Cea adevărată trebuie să www.doctorulzilei.ro
atunci când o dezghețăm a de- fie dulce, la care se poate www.sanatate.bzi.ro
27 apriLie - 3 Mai 2018 MaGaZiN - 9

Liliacul – o floare cu proprietăţi


terapeutice uimitoare
Î
nrudit cu iasomia, lili-
acul este una din cele
mai populare flori de
primăvară, fiind apreciat
atât pentru parfumul deli-
cat al florilor sale, cât și
pentru proprietățile vin-
decătoare. În scopuri te-
rapeutice, de la liliac sunt
folosite atât scoarța tulpinii,
cât și frunzele sau florile.

Terapii cu frunze
și flori de liliac
Atât frunzele, cât și florile de
liliac au efecte tonice, astrin-
gente sau revulsive și pot alina
atât suferințe interne, cât și ex-
terne.

Infuzia din frunze


de liliac
Se folosește în cazul colicilor
hepatice, dar și pentru resta-
bilirea bunei funcționări a fica-
tului sau calmarea durerilor. De Supranumit și ”Floarea memoriei”, despre liliac se spune
asemenea, infuzia din frunze că mirosul său trezește amintiri demult uitate. Și, în funcție
de liliac reduce febra, con- de culoare, poate transmite mesaje de dragoste sau senti-
tribuie la detoxifierea organis- mente prietenești.
mului, dar pot fi un remediu În Evul Mediu se considera că liliacul adăpostește în ra-
excelent și în cazul arsurilor de murile sale spirite bune, care puteau călăuzi și îndruma pe
tot felul. Decoctul din frunze Tratează afecțiunile cel care le chema.
Pentru obținerea infuziei, Se poate obține din frunze respiratorii
frunzele de liliac se fierb până de liliac, fierte în lapte. Este Infuzia simplă, obţinută strecoară. Din preparatul pe zi, locul masându-se ușor.
când apa capătă o culoare foarte util în cazul pielii iritate, dintr-o linguriţă cu flori uscate obținut, se consumă câte o lin-
foarte închisă. Infuzia obținută arse de soare, înroșite sau care de liliac la o cană cu apă gură, de patru ori pe zi. Remediu împotriva
se lasă la răcit, iar când este prezintă pete. Când tenul este fierbinte ajută la scăderea rănilor și loviturilor
doar călduţă se aplică pe locul înroşit, ars sau pistruiat, florile febrei, dar și la tratarea Apa din flori de liliac
afectat de arsură. Se fixează cu Pentru astfel de situații ne-
de liliac strivite şi înmuiate în bronșitei sau laringitei.
un pansament steril şi se ţine Se obține umplându-se o sti- plăcute, florile de liliac pot fi o
apă călduţă îl vor calma, înviora
clă, pe jumătate cu flori, peste soluție eficientă. Vom folosi o
timp de 24 de ore. Pansamen- şi îi vor conferi supleţe. Tonic cardiovascular care se adaugă alcool, până la ceașcă de flori de liliac uscate,
tul nu trebuie lăsat să se usuce, Florile de liliac infuzate pot un litru. Compoziția se păs- peste care se adaugă 0,5 litri
deoarece va agrava rana. Florile de liliac fi un real tonic cardiovascular. trează la întuneric 2-3 săp- de țuică, lăsându-se la macerat
Tocmai de aceea, se ume- Cu o paletă largă de culori, Potrivit specialiștilor, infuzia
zește tot timpul cu apa în care tămâni, apoi se filtrează. Peste timp de 14 zile. Lichidul
dar cu același parfum incon- din flori de liliac ajută la flu- lichidul obținut se toarnă apa obținut se strecoară și se poate
au fiert frunzele. După 24 de fundabil, florile de liliac au o idizarea sângelui.
ore, pansamentul se scoate, iar distilată, în proporție de 1 la 2. administra sub formă de com-
serie de proprietăți vindecă- Amestecul obținut se folosește prese, care vor fi schimbate de
odată cu el se înlătură şi primul toare. Sunt folosite atât În caz de glaucom
strat de impurităţi. sub formă de comprese pentru trei ori pe zi.
proaspete, cât și uscate, în Fitoterapeuții recomandă ten ori pentru piele.
funcție de afecțiunea respec- liliacul alb. Astfel că, se prepară Coaja de liliac
În cazul durerilor de tivă.
dinți o infuzie dintr-o lingură de flori Unguentul din flori Este foarte utilă în caz de
de liliac alb, la o cană cu apă. de liliac slăbiciune fizică sau diaree. În
Este foarte eficientă fiertura În caz de balonări sau După infuzare, se vor aplica Reduce durerile reuma- astfel de situații, se va fierbe, în
din frunze de liliac. În astfel de disconfort hepatic comprese pe ochi, timp de 15 tismale. Pentru obținerea lui se 250 ml apă, o linguriță de
situații, se taie 10 frunze de lili- Ceaiul din flori uscate de lil- minute.
ac mărunt, iar peste ele se folosesc 40 de grame de flori, coajă de liliac, cel mult 10
iac stimulează bilă şi ţine bolile care se pun la macerat într-un minute. Acest ceai se prepară
toarnă o jumătate de litru de hepatice la distanţă. Infuzia se Pentru tratarea
apă caldă. Vasul se lasă acoperit litru de ulei, ținându-se două și se consumă de două-trei ori
prepară dintr-o linguriță de durerilor lombare săptămâni, într-un loc în- pe zi.
timp de o oră, după care apa se flori uscate de liliac și o cană de
strecoară. Se folosește pentru Se va folosi o lingură mare tunecos și cald. După acest in-
apă fierbinte. Florile se lasă la cu flori de liliac la o cană de apă terval se poate utiliza, www.clicksanatate.ro.
clătirea gurii de câteva ori, până infuzat 10 minute, apoi infuzia
ce durerea dispare. fierbinte. Cana se va ține ungându-se zonele dureroase www.frunza-verde.ro
se poate consuma. acoperită timp de o oră, apoi se cu acest amestec, de câteva ori www.sanatate.bzi.ro
10 - tIMP LIbER 27 APRILIE - 3 MAI 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SE SPUNE CĂ: Minutul de umor


A revenit pe micile ecrane • Caut un bărbat drăgăstos…
Să gătească cu drag,
Cerem Moray (Efsun din serialul Să spele cu drag,
”Bahar: Viață furată”) a revenit pe micile
Să calce cu drag,
ecrane din Turcia, în serialul
”Avlu”(Curtea). În noua producție, aceasta Să dea cardul, tot cu drag!
interpretează tot un rol negativ.
• EL și EA:
E foarte îndrăgostit EA, melancolică:
După un mariaj cu actrița Seda Guven A venit căldura !
(Fatmagul) și o relație cu partenera sa din EL, panicat:
”Bahar: Viață furată”, actorul Keremcem Cât ?!?!
și-a găsit din nou fericirea. Potrivit presei
din Turcia, acesta are o relație cu o actriță • Într-un magazin de cartier…
cu 15 ani maui tânără decât el. Intră Bulă și-i cere vânzătoarei condica de
sugestii și reclamații spunând:
Are un nou proiect - Sunt foarte mulțumit de magazinul dum-
FILM CAFE Coraima Torres, protagonista teleno- neavoastră.
Vineri, 27 aprilie, ora 22,00
velei ”Kassandra”, care a avut un succes - Ne bucurăm, domnule, spuse vânză-
London Boulevard: deosebit în anii 90, a început filmările la
un nou serial. Coraima are rolul unei psi-
toarea. Dar ce v-a plăcut cel mai mult de la
noi?
Bulevardul crimei hiatre, care nu este de acord cu pasiunea - Salamul... Ieri a cumpărat soacră-mea, a
pentru fotbal a fiului ei. mâncat 3 felii și acum e la reanimare...
Filmul spune povestea unui fost pușcăriaș, Mitchel, care
încearcă să-și refacă viața după ce a ispășit o condamnare de
trei ani, pentru un act de violență, pe care nu-și amintește să- La piață…
l fi comis. El este hotărât să înceapă o nouă viață, dar, în O bunică, în piață, vindea mere și, din când
prima zi de libertate, îl întâlnește pe Billy, un amic de-al său, în când, spunea:
care lucra pentru un gangster. Acesta îi propune o ultimă lovi- "Mere, mere, de la Cernobil"!
tura, în schimbul unui loc de muncă, iar Mitchel acceptă. Cu La un moment dat, un bărbat se apropie de
toate acestea, el are șansa să scape de trecut atunci când o ea și spune:
întâlnește pe Charlotte, o vedetă de cinema, vânată de pa- -Nu mai zi că-s de la Cernobil, cine o să ți le
parazzi, care-l angajează ca bodyguard. Impresionat de fru-
cumpere?
musețea ei, Mitchel o apără de fotografi și fani, dar și de Billy,
care intenționa să-i jefuiască casa. Pe parcurs, cei doi se în- -Cumpară maică, cumpără! Unii pentru
drăgostesc unul de altul. șefi, alții pentru soacre...

BERBEC TAUR GEMENI RAC


La începutul intervalului, se Stabiliți-vă prioritățile la locul Se apropie concediul și vă faceți Pe parcursul intervalului, ener-
pare că veți avea cheltuieli în de muncă și încercați să final- multe planuri. Exuberanța de gia voastră este la cote înalte și

H
plus, care vă dezichilibrează izați tot ce aveți de făcut, în cel care dați dovadă în această săp- reușiți să realizați lucruri im-
bugetul pentru o perioadă mai mai scurt timp. Asta pentru că tămână, s-ar putea să fie obosi- portante. La locul de muncă vă
lungă de timp. Asta pentru că s-ar putea să primiți o mărire toare pentru cei din jur. De aceea, atingeți obiectivele propuse, iar
veți achiziționa bunuri de folo- de salariu, cadouri sau unele axați-vă pe proiectele începute și acest lucru vă ajută pe viitor.

O sință îndelungată. La locul de


muncă încercați să nu inter-
veniți în problemele altora.
avantaje în plan profesional. Nu
luați decizii pripite, mai ales în
viața personală.
finalizați-le în cel mai scurt timp.
În plan sentimental, nu se în-
trevăd lucruri spectaculoase.
Comunicați bine cu cei din jur.
Persoana iubită este mereu
prezentă în viața voastră.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Vor fi multe controverse în plan Începeți săptămâna cu de- Vă preocupă situația financiară Vi se vor întâmpla lucruri extra-
profesional la începutul săp- plasări pe distanțe mici, în in- a familiei, chiar la început de ordinare în perioada următoare,
tămânii. Pe parcurs, totul se va teres de serviciu. Intențiile săptămână și faceți totul pentru de care vă veți bucura împreună
liniști și chiar reușiți să vă im- voastre bune pot fi stopate de a câștiga ceva bani în plus. Dacă cu persoana iubită. La serviciu

S puneți punctual de vedere. Vor


avea loc schimbări și în plan per-
sonal, mai ales că sentimentele
mofturile celor din jur, dar veți
găsi soluții bune pentru a vă
descurca onorabil. La sfârșitul
vi se propune o colaborare,
analizați cu atenție condițiile!
Persoana iubită vă ajută să vă
depuneți eforturi deosebite, iar
maniera voastră lucru este apre-
ciată atât de șefi, cât și de colegi.

C
voastre sunt confuze. Tocmai de săptămânii vă întâlniți cu pri- simțiți confortabil din punct de În familie, s-ar putea să apară
aceea, ar fi cazul să le clarificați. etenii. vedere afectiv. discuții legate de o moștenire.

O SĂGETĂTOR
Aveți multe responsabilități la
locul de muncă, iar uneori
CAPRICORN
Sunt posibile schimbări la locul
de muncă, unde s-ar putea să
VĂRSĂTOR
Se recomandă prudență atunci
când începeți un nou proiect, mai
PEŞTI
Săptămâna începe cu noutăți în
plan profesional. Primiți sarcini

P simțiți că problemele vă de-


pășesc. Este nevoie de o mai
bună organizare, tact și răb-
dare. Tocmai de aceea, încer-
primiți sarcini noi. La început
totul vi se pare greu, dar pe par-
curs, vă veți obișnui cu toate.
ales dacă este vorba de un termen
limită. Nu faceți compromisuri și
nu perseverați într-o situație care
noi și vă străduiți să fiți la
înălțime. Pentru asta, vă veți în-
tâlni cu persoane importante,
Sunt situații în care aveți nevoie vă erodează emoțional. Relația cu care vă pot canaliza acțiunile în
cați să vă liniștiți și să începeți de mai multă diplomație, atunci persoana iubită se îm- sensul dorit de voi. Dacă sunteți
cu ceea ce credeți că este mai când vă expuneți punctual de bunătățește, iar lucrurile vor într-o relație, evitați să luați de-
greu. vedere. intra pe făgașul normal. cizii pripite.
27 aprilie - 3 mai 2018 OpiNii - 11

De ce nu naţionalizăm corupţia?
C
orupţia este o indus- tăiate, singura soluție este o cum să se termine când pe care corupția îl are asupra
trie cu profit de cheltuire mai eficientă a ban- ciubucurile au ajuns atât de Produsului Intern Brut (PIB)
100% și are sute de ilor publici prin reducerea mari (…). Sunt contracte unde al unei țări este foarte dificil
mii de „angajați“. Deși nu risipei, adică a corupției. Iar se dau înapoi 70% din bani de făcut. Există însă câteva es-
apare în statistici și nu aici spațiul de manevră este (sub formă de mită timări, ale unor fenomene
face recrutări pe site-urile foarte generos, cred consul- funcționarilor publici – n.r.) și apropiate: evaziunea sau Corupția afectează clasa de
de joburi, este un business tanții. „Corupția e o sită prin nu mai rămân și pentru con- piața neagră. Evaziunea fis- mijloc și mai ales pe micii
imens pe care analiștii îl care se scurg bani cu ne- strucție. Până acum câțiva ani cală spre exemplu – care nu antreprenori. „Intră în antre-
estimează la zeci de mil- miluita în fiecare zi, un busi- era 10%“, spune o persoană este totuna cu corupția, dar e prenoriat doar acele persoane
iarde de euro pe an. ness enorm, de zeci de apropiată industriei, care nu a foarte legată de aceasta – a care «se descurcă» iar cei
Corupția este de fapt cea miliarde de euro pe an. Este dorit să fie nominalizată. fost estimată de Consiliul Fis- corecți sunt marginalizați“,
mai mare afacere din România cea mai mare industrie a O altă formă de „mare cal la 10% din PIB, adică 12 Tot corupția este și unul din
și este în plină dezvoltare. Ul- României la ora actuală, de corupție“ în România sunt miliarde de euro pe an. motivele pentru care multe
timele rapoarte arată că, pe departe, și este și cea mai rambursările ilegale de TVA. „Dacă nu ar exista evaziune produse sunt mai scumpe în
fondul problemelor create, profitabilă. Ai profit de 100%, Cum funcționează? O firmă fiscală – ceea ce este oarecum România decât în alte state ale
fenomenul corupției a înregis- nu trebuie decât să ai postul . emite o factură fictivă că a ex- utopic – am avea venituri UE, deși veniturile medii din
trat o intensificare în majori- Corupția nu trebuie doved- portat un produs foarte bugetare egale cu media euro- țara noastră sunt mai mici.
tatea țărilor est-europene, ită, o vezi cu ochiul liber“,. Lic- scump – într-o țară exotică peană, de circa 44% din PIB“, „Dacă o companie dă șpagă
pentru prima dată de la itații trucate, rambursări (pentru a nu putea fi verifi- Oricum, este clar că, anual, ca să obțină tot felul de autor-
căderea comunismului. ilegale de TVA, importuri in- cată), după care solicită ram- corupția absoarbe de la buget izații, în final cine plătește
Singurele țări din Uniunea tracomunitare cu scutiri de bursarea de TVA. Dacă e să sume de ordinul zecilor de aceste sume? Clientul le
Europeană unde corupția este taxe sunt numai câteva exem- fim cinici, ca să se deblocheze miliarde de euro, la care se plătește pentru că toate
mai mare decât la noi sunt ple din „marea corupție“ a absorbția fondurilor eu- adaugă probabil alte miliarde aceste costuri sunt transferate
Bulgaria și Grecia, cea din României care prejudiciază ropene ar trebui să se dea în investiții străine directe în preț“, mai spune bancherul.
urmă aflată la un pas de co- statul român cu zeci de mil- drumul la furat“, este de (ISD) pierdute. Asta pentru că Probabil că există și persoane
laps ca națiune suverană. Ar iarde de euro anual, Pub- părere un consultant. Deși toate rapoartele făcute de care sunt forțate de situația
trebui să fim îngrijorati? Mo- licul „simte“ pe pielea lui „corupția“ este un termen Transparency International, economică dificilă să facă acte
tivul? Din cauza lipsei banilor, corupția mică: să dai o care de regulă implică o per- de Banca Mondială și de alte de corupție, sau o fac pentru
companiile și oamenii caută „atenție“ unei infirmiere sau o soană din domeniul public, organisme internaționale familie sau angajați. Apoi,
„soluții simple“ și „scurtături“ sumă unui polițist să scapi de unii oameni de afaceri spun că care monitorizează corupția odată intrat „în sistem“, este
pentru a obține contracte și amendă, dar de fapt corupția au constatat o creștere a în țările lumii sunt foarte im- greu să mai ieși, pentru că ești
beneficii, organismele de con- mare are loc în companiile de corupției și în sectorul privat. portante pentru investitorii vulnerabil sau pentru că „știi
trol nu-și mai fac datoria, iar stat și la achizițiile făcute de Una din cele mai corupte in- mari. „Și chiar dacă situația nu prea multe“. Alteori este un
presa și-a rărit investigațiile – stat de la privați. dustrii private din România ar fi să zicem așa de gravă calcul pur economic.
așa explica fenomenul revista cum scrie acolo nu prea are „Recent, mi-a povestit
„The Economist“, într-un arti- relevanță, percepția con- cineva că a construit o clădire
col publicat anul acesta. tează“. și a decis să o facă mai mare
Definită oficial ca „folosirea De ce este România atât de cu două etaje decât avea au-
abuzivă a puterii publice pen- sus în toate topurile torizație. A plătit o amendă
tru obținerea de beneficii per- corupției? Una din cauze este pentru asta și gata“, spune van
sonale“, corupția este cu siguranță trecutul comu- Gröningen, adăugând că, dacă
cunoscută publicului larg prin nist, dar mai sunt și altele, se întâmpla în Olanda, clădi-
termeni precum „a da mită“, cum ar fi birocrația excesivă. rea era dărâmată urgent a
„șpagă“ sau „ciubuc“. Orice Un raport al Băncii Mondiale doua zi.
român s-a lovit cel puțin o în domeniul fiscalității arată „Oamenii au diverse valori
dată în viața lui de acest că o companie din România în viață. Eu cunosc persoane a
fenomen, cel mai adesea fiind trebuie să plătească într-un căror filozofie de viață este
în postura celui nevoit să dea an 113 taxe față de numai 17 asta: «Eu nu știu să fac bani
mită pentru a-și rezolva o în Bulgaria, de exemplu. La corecți, așa că fur cât pot, iar
problemă mai repede. Dar im- acest capitol suntem pe locul dacă am ghinionul să mă
portanța acestui fenomen nu doi în lume, după Ucraina, cu prindă îmi dau doi ani cu sus-
este dată de sumele de bani 135 de taxe. pendare, dar cel puțin am
care circulă sub formă de mită O altă cauză este legislația făcut avere și copiii mei au vi-
în economie. Mult mai mari Potrivit unui studiu dat este, spre exemplu publici- ambiguă și interpretabilă, fă- itorul asigurat»“. Ba chiar unii
sunt sumele cu care este prej- publicității recent de Banca tatea. „Cel care semnează să cută așa din grabă, fie din in- oameni, adaugă el, au o mare
udiciat anual statul român Mondială, fiecare angajat din se ducă cu contul de publici- teres. „Înainte de a vota o lege satisfacție personală în a fi
(adică noi toți) din cauza sectorul privat românesc a tate la televiziunea x sau la y nouă, ar trebui să existe un corupți. „Faptul că au «cum-
acestui „flagel". produs anul trecut, în medie, ia banii. Sistemul de rebate- proces de consultare. Dar nu părat» niște oameni le dă sen-
Perspectivele sunt îngri- un profit brut de 86 de euro, uri (discounturi – n.r.) este să înceapă miercuri și vineri zația de putere. Simt că fac
jorătoare, întrucât o corupție în timp ce în companiile de clar un sistem de ciubucuri“, să fie votul“, spune van jocurile“, spune acesta. Mulți
generalizată și profundă stat au fost înregistrate spune cineva apropiat indus- Gröningen. O altă teorie este români se mândresc cu actele
poate afecta chiar siguranța pierderi de 1.600 de euro la triei. La fel se întâmplă și pe că sistemele corupte prosperă de corupție și au ajuns să se
națională. Probabil de aceea nivel local și, respectiv, circa piața închirierilor de clădiri în țările unde majoritățile laude unii la alții cu ingenio-
tot mai mulți lideri de busi- 5.000 de euro la nivel central, de birouri, unde directorii politice sunt foarte fragile, zitatea metodelor folosite ca
ness din România încep să pe fiecare angajat. Tot mediul generali de companii cer bani cum este cazul României, să fure statul și chiar să-i în-
tragă semnale de alarmă. de afaceri din România a fost ca să semneze cu un dezvolta- unde formațiuni politice mici vețe pe copiii lor să facă la fel.
Tema devine extrem de im- șocat luna trecută să afle că, în tor anume. Dar până la urmă precum UDMR, USR,ajung să Am auzit recent de mita de
portantă în contextul în care acest moment, România are „corupția privată“ reprezintă aibă o importanță foarte mare 20.000.000 euro pentru con-
România va trebui să-și re- începute și neterminate doar bani negri, pe când pentru că sunt indispensabile strucția unei căi ferate şi altele
ducă în continuare deficitul 43.000 de lucrări de investiții. corupția care implică bugetul pentru formarea unei ma- mai mari în care dosarele s-au
bugetar pentru a-și asigura „Când am auzit asta mi-am de stat este mult mai gravă jorități. Care sunt efectele prescris. Când se prescrie şi la
credibilitatea pe piețele inter- dat seama că problema nu pentru că permite scurgerea corupției? Cel mai grav efect hoţul care a furat ,,o găină"să
naționale, Și cum veniturile la este că nu sunt destui bani, ci banilor publici în diverse nu este asupra marilor in- ducă la copii să mănânce?
buget nu au șanse mari să cum sunt cheltuiți“, De ce nu proiecte nerentabile. vestitori străini, ci asupra Hoţul nu este COCOŞ.
crească, iar cheltuielile nu mai se termină lucrările? „Păi, „O estimare a impactului populației și IMM-urilor. Prof. Ioan Romeo Mânzală
pot nici ele să fie foarte mult
12 - CE GĂTIM ÎN WEEK-END? 27 APRILIE - 3 MAI 2018

Trucuri în
Ciorbă de lobodă roșie
Mod de preparare:
iNGredieNTe

bucătărie
Zarzavatul se curăță, apoi
morcovii, păstârnacul și țelina 5 legături de lobodă, doi morcovi, câteva felii de
se toacă mărunt, iar ceapa se țelină, un păstârnac, 2 legături ceapă verde, 50 g
taie rondele. În oala pentru orez, 4 linguri ulei, 300 ml borș, 300 gr roșii în bulion,
ciorbă se pune uleiul şi se două ouă, leuștean verde, opțional, smântână sau
călesc legumele. După ce iaurt pentru servit.
legumele se înmoaie, peste
ele se toarnă doi litri de apă
fierbinte, orezul spălat și totul Ca să ne ușurăm munca în bucătărie, putem apela la
se lasă la fiert. mai multe trucuri simple, dar foarte eficiente. Iată câteva
Între timp, loboda se spală, dintre ele:
se lasă la scurt, apoi se taie fi- • Dacă vom pune ceapa în congelator cu zece minute
deluțe. Când orezul este fiert, înainte de a o curăța, atunci nu vom mai lăcrima, iar
în oala cu ciorbă se pune lo-
munca noastră este mai ușoară.
boda, borșul, roșiile tocate
• Pentru ca legumele să fie mai crocante, le vom pune
mărunt şi se mai dau câteva
în apă rece, la care se adaugă și o jumătate de cartof. Acest
clocote, iar la final, ouăle se
lucru se poate face înainte de a găti morcovii, țelina sau
bat bine și se adaugă la ciorbă, zdrențe de ou. După ce se se acoperă cu un capac.
ridichile. Astfel, acestea vor fi mai crocante.
amestecându-se cu o fur- stinge focul, se presară Ciorba se servește cu smân-
• Dacă vinul ținut în casă începe să-și schimbe gustul și
culiță, ca să se formeze leuștean deasupra iar ciorba tână sau iaurt.
să devină mai acru, nu trebuie aruncat. În sticla cu vin se
pot adăuga câteva stafide și astfel gustul lui se va schimba.
ruladă Cu sPaNaC, brâNză și CiuPerCi • Pentru ca sarea din bucătărie să nu se mai întărească,
în solniță se vor pune câteva boabe de orez. Este un truc
iNGredieNTe simplu și eficient.
• Dacă dorim ca brânza din frigider să reziste mai mult,
ingrediente pentru blat: 4 gălbenușuri de ou, 150 ml smântână, un plic praf de aceasta se va înveli în hârtie.
copt, o linguriță de sare, cinci linguri făină, 200 g spanac congelat, 4 albușuri. • Când punem ouăle la fiert, putem recurge la un alt
Pentru umplutură: 100 g feta – rasă, 125 g cremă de brânză Philadelphia, truc interesant. În apa în care acestea fierb, vom pune
150 g telemea sărată – rasă, 50 g mozzarella – rasă, 200 g ciuperci din conservă – puțin bicarbonat și suc de lămâie, iar rezultatul final va fi
mărunțite puțin, 100 g șuncă tăiată cubulețe, 1/2 ceapă. perfect.
• Când facem pește al grătar, acesta se va pune pe un
lăsându-le la călit până se pat de felii de lămâie, pentru ca să nu se mai lipească.
rumenesc ușor. • Ca să obținem cele mai gustoase pârjoale, vom ține
Brânza feta se amestecă cu carnea în frigider, amestecată cu ceapă tăiată, sare și
crema de brânză și telemea, condimente. Astfel, carnea se va marina ușor și va deveni
apoi se adaugă șunca. După mai gustoasă.
omogenizare, se adaugă ciu- • Cuburile de gheață puse în băuturile alcoolice pot fi
percile care s-au răcit între înlocuite cu fructe congelate – căpșuni, zmeură, mure sau
timp, totul amestecându-se cireșe. Astfel, băuturile sunt mai gustoase și nu se vor mai
ușor, până se obține o cremă dilua.
consistentă. • Pentru ca pastele și orezul să nu se lipească, în apa în
Blatul copt se răstoarnă pe care acestea fierb, se vor pune câteva picături de oțet.
un prosop umezit ușor. Dea- • Șnițelele vor deveni mai crocante, dacă în făina
Mod de preparare: dientele se amestecă ușor, iar supra lui se presară moz- folosită, se pune o linguriță de praf de copt. Așa vor ab-
Gălbenușurile se amestecă după omogenizare, compo- zarella rasă, apoi amestecul sorbi o cantitate mai mică de ulei.
bine cu smântâna. La com- ziția se toarnă într-o tavă de brânzeturi cu ciuperci. • Atunci când pregătim un desert, ouăle pot fi înlocuite
poziție se adaugă spanacul tapetată cu hârtie de copt și Blatul se rulează ușor, iar ru- cu o jumătate de banană.
dezghețat și scurs de apă, se dă la cuptorul preîncălzit, lada obținută se pune într-o www.divainbucatarie.ro
făina amestecată cu praful de timp de 20-25 de minute. folie. După ce se răcește, se www.culinar.ro
copt și sare, iar la final, al- Între timp se călește ceapa, la lasă la frigider cel puțin o oră, www.libertatea.ro
bușurile bătute spumă. Ingre- care se adaugă și ciupercile, apoi se poate servi.

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
27 APRILIE - 3 MAI 2018 jocuRI - 13

F - D - O - S - MOT DUBLU - RU - PIAN - MUIA - DIE - MALAIET - G - GU - C - DE - JOS - TIP - O - RT - OE - EG - JIR - ICS - R - TI - UI
Dezlegarea integramei - FAN - F - IZMA - A - N - ULM - FREGATA - CARTOFORI - L - MARE - OS - DB - LD - PST - A - CHIPIU - DS - ACEA - O - G - J - T -
din numărul trecut ERA - TAC - PALAVRE - S - IVI - RARA - UTOPIE - ITE - DR - ITI - PREA - CRET - BRUN - ATA - OSTI - STIL - OSEAN
14 - miCa pUBliCiTaTe 27 aprilie - 3 mai 2018

l Proprietar, vând apartament l Vând apartament 2 camere,


IMOBILIARe Vând apartament
l 2 camere, decomandat, în Brad, str. Deva, bd. Decebal, et.2, CT, termopan,
2 camere, elegant, cu General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48
l Vând cabinet stomatologic renovat, vedere spre bulevard. Preț:
suprafață generoasă (55mp), mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro,
în Municipiul Brad, jud. Hune- zonă liniștită și verde, cu 47.000 euro, telefon: 0733.345.459.
doara, str. Libertății, bl.B1, negociabil, telefon: 0729.025.887.
îmbunătățiri și finisaje l Vând apartament 2 camere,
Parter( vis-à-vis de Poștă). lVând casă, central, Deva,
deosebite. Este situat la Bd.Iuliu Maniu, CT, termopan, recent
Spațiul are 3 camere, baie, 2 D+P+1, două apartamente a 3 camere,
aparate stomatologice, 2 steril- parter, cu balcon mare și renovat. Preț: 41.000 euro, telefon:
baie, bucătărie, garaj, 263 mp, CT, ter-
izatoare, 2 aparate detartraj U.S., boxă, în spatele blocurilor 0722.968.910.
mopan, teren 602mp, pomi fructiferi.
3 lămpi pentru fotopolimelizare, turn din vecinătatea Pieții
Preț:224.000 euro, telefon: l Vând casă în sat Pojoga
mobilat. Denumire M&L SOLI- Arras. Preț: 42.500 euro,
0721.055.313. (4 km de la Zam), cu 2 camere,
DENT SRL. Preț: 50.000 Eur ne- tel. 0722.327.148.
l Vând garsonieră Deva – Dacia, bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
gociabil. Persoană de contact:
Mogoșan Lidia, tel 0726 11 54 68. 16 mp, cameră, hol, baie, convector, 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
l Vând apartament 2 camere,
gaz, termopan, ușă metalică. Preț: zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
60 mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru
11.000 euro, telefon: 0722.968.910. Tel. 0769.897.804.
nivele, balcon 6 mp. Deva,
l Vând apartament AL. Crizantemelor, colț cu Zamfirescu. lVând apartament 3 camere, l Vând apartament două
2 camere, neamenajat, parter, Telefon: 0720.843.289. Deva, central, et.3, decomandat, 75 camere, posibilitate spaţiu comer-
Deva, Aleea Streiului, bl.85 l Vând apartament 2 camere, cial, salon coafor, cabinet medical.
mp, 2 băi, 2 balcoane, CT, termopan,
(Micro 15). Relații la telefon: Deva, zona piață, et.2, decomandat, 50 Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
AC, renovat, ocupabil imediat. Preț:
0722.743.852. mp, balcon,CT, termopan, izolație Telefon: 0723.382.890.
50.000 euro, telefon: 0725.452.888.
exterioară, renovat și mobilat modern. l Vând garsonieră Brad, etaj 2,
l Vând apartament 2 camere Fără agenții ! Preț: 39.000 lei, Vând apartament trei camere,
l
Deva, semidecomandat, 36 mp. cu gresie, faianţă, parchet, termopane,
telefon: 0735.923.683. Deva, Dacia, et.2, semidecomandat,
balcon închis, CT, termopan, mobilat și instalaţii sanitare şi electrice noi,
l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la 43 mp, termopan, ușă metalică. Preț:
renovat modern. Preț: 21.000 euro, zona oraşul nou. Preţ 35.000 lei.
15 km de Deva, în satul Bretelin, SC 26.000 euro, telefon: 0721.055.313.
telefon: 0721.055.313. Telefon: 0725.318.158.
329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m, l Vând casă, central, Deva, 2
l Vând apartament 2 camere, teren 757 m, pretabil casă de locuit,
camere, bucătărie, baie, 3 sobe de
etaj 3, cu balcon, ușă metalică, 50 mp, casă de vacanță, pensiune etc.
teracotă, gaz, curte, teren 100 mp.
SCHIMBURI LOCUINŢĂ
zona piață Deva, bloc de cărămidă. Tel. 0751.462.085.
Preț: 30.000 euro, tel. 0722.968.910. l Schimb în Hunedoara aparta-
Preț: 33.000 euro, fix, telefon: Persoană fizică cumpăr în Deva
l
0722.968.910. l Vând garsonieră în Deva, 30
ment 2 camere, etaj 2, bloc de
apartament 2 camere, etaj 1, bloc de
mp., et.3, cu balcon, CT, ușă metalică, cărămidă, zona RDS, cu tot confortul,
l Vând casă, trei camere, baie, că- cărămidă. Exclus agenții imobiliari !
Telefon: 0767.370.464. termopan, renovată. Preț: 17.500 nemodificat, cu garsonieră confort 1,
mară, dependințe, construite 1959-
1987, suprafață totală 75 mp, lângă euro, telefon: 0735.923.683. zona de la teatru până la Micro 2,
l Vând apartament trei camere,
șoseaua Deva-Oradea, localitatea Dunărea, plus diferență. Exclus par-
Gojdu, semidecomandat, CT, termopan, l Vând apartament 2 camere,
Brad, jud. Hunedoara. Preț: 60.000 aer condiționat, ușă metalică, renovat. ter, ultimul etaj sau G-uri. Nu sunt
Deva, Bd. Decebal, decomandat, ușă
euro, telefon: 0729.423.035. Preț: 40.000 euro, telefon: agenție. Telefon: 0751.813.770.
metalică, termopan, izolat exterior,
l Vând apartament două camere, 0733.345.459. bucătărie mobilată, zona piață. ÎNCHIRIeRI
semidecomandat, etaj 1, gresie, faianță, Vând apartament 4 camere,
l Preț: 36.000 euro, tel. 0721.055.313.
termopan, parchet stejar, în spatele Deva, piață-gară, decomandat, 90 mp, l Ofer pentru închiriere aparta-
lVând gospodărie în Brâznic,
ștrandului, Deva. Preț: 85.000 lei, tele- CT, 2 băi, 3 balcoane, ușă metalică, ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
com.Ilia, compusă din: două corpuri
fon: 0731.879.049. semimobilat. Preț: 50.000 euro, decomandat, CT, termopan, mobilat și
de casă, 2 pivnițe, anexe mari, 3+2
l Vând cabană zona Căprioara,
telefon: 0725.452.888. utilat complet, pentru o familie cu ser-
camere, apa curentă+fântână, curte,
Deva, 20 mp, plus două terase l Vând garsonieră, Geoagiu Băi, viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
grădină, drum asfaltat. Se oferă bonus
acoperite, sobă teracotă, 700 mp teren, et.3, hol, baie, bucătărie complet garanție. Telefon: 0721.055.313.
alte terenuri. Preț negociabil, telefon:
fântână cu hidrofor, pomi fructiferi. amenajată, CT, termopan, uși noi. 0733.617.581. l Ofer pentru închiriere casă,
Preț: 17.000 euro, tel. 0725.452.888. Preț: 16.000 euro, telefon: Deva, Progresului,70 mp, CT, ter-
l Vând apartament 2 camere
Vând apartament 4 camere, 0748.039.401. mopan, mobilată și utilată, pentru
l Deva, zona parc, 50 mp, balcon, ușă
Deva, zona Gojdu, et.3, semidecoman- l Vând apartament 3 camere, metalică, gaz cu două focuri, parchet, persoane serioase sau firmă.
dat, 90 mp, CT, termopan. Preț: 45.000 garaj și boxă, Deva, str. Cuza Vodă. etaj intermediar. Preț: 28.000 euro, Preț: 300 euro/lună plus garanție.
euro, telefon: 0745.202.448. Preț: 67.000 euro, tel. 0727.974.306. telefon: 0727.974.306. Telefon: 0745.202.448.

TalON De aNUNŢ GraTUiT peNTrU perSOaNe FiZiCe IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poştale
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... ORĂŞTIe: Librăria Collegium
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS (din
Parcul Industrial)
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. PeTROŞANI: Magazin UNITECH (în incinta
Jiul Shopping Center)
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
27 aprilie - 3 mai 2018 miCa pUBliCiTaTe - 15

l Ofer spre închiriere spaţiu l Vând loc de casă în Hațeg, str. l Vând Peugeot Diesel, 1500
comercial 45 mp, central. Brad.
PIERDERI
Râu Mare Retezat, 5600 mp, FS 31 m, cmc, 4 uși, roșu, AF 1995,VT 2019,
Informaţii la tel . 0745.368 070. posibilități apă, canal, curent, gaze. înmatriculat în mai, 2017, arată și l Pierdut certificat constatator,
Se vinde și jumătate, cu FS 15,5 metri. sediu pentru PFA SFETCU ȘTEFAN, din
l Închiriez garaj în Deva, str. Co- funcționează foarte bine. Preț: 4000 Hunedoara, str. Trandafirilor, nr. 20,
ziei, nr.6, telefon: 0723.229.046. Preț: 12 euro/mp, tel.0747.179.190. lei, telefon: 0725.147.370, Deva. bl. 34, sc. B, ap. 34, județul Hunedoara.
l Ofer pentru închiriere garaj, l Vând urgent teren intravilan în l Vând urgent motor pentru Se declara nul.
Deva, zona piață, pentru depozit sau Brad, bun pentru construcții sau agri- bicicletă, 2,5 CP, benzină, 80 cc ca-
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
DIVERSE
cultură, 4300 mp. Preț: 7 euro/mp, pacitate, nou, ambalat în cutie.
0722.968.910. telefon: 0723.424.912. Preț: 150 lei, tel. 0740.242.507. l Vând vin, negru și alb, din boabe

l Ofer pentru închiriat aparta- l Vând motocultor 12 CP, com-


selecționate. Preț: 8 lei/litru, la
l Vând curte și grădină intravi-
ment 2 camere, la o familie cu servi- pus din cositoare, remorcă, plug, bidoane de 5 litri. Tel. 0724.451.762.
lan, 2340 mp în Bretea Mureșană, cu
ciu. Zona piață, decomandat, gard de fier, fântână, pompă de apă, freză, semănătoare, disc scos cartofi. l Vând fustă de piele, talia
mobilat și utilat complet, termopan, viță de vie și pomi fructiferi. Telefon: 0744.633.217. 32,maro închis. Preț: 55 lei, negociabil.
foarte curat. Preț: 700 lei/ lună, plus Preț: 5 euro/mp, negociabil, telefon: l Vând Opel Astra G, motor de Telefon 0725.483.189.
garanție. Telefon: 0725.452.888. 0729.022.748, 0254.214.191. 106 COP, an fabricație 2003, înma- l Vând frigider Finlux, stare foarte
l Ofer pentru închiriere la per- triculat în 2016, stare perfectă, bună. Preț: 300 lei, telefon:
l Vând teren pentru cabană în
soane serioase, cu serviciu, garsonieră Sântandrei, 600 mp, cu acte și proiect 160.000 km., ținut în garaj. Se oferă 0732.914.965.
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- topografic. Preț: 4800 euro, telefon: și 8 cauciucuri cu genți (vară-iarnă),
mopan, mobilată și utilată modern. perfectă stare. Preț 2900 euro, nego- l Vând bibliotecă poloneză, com-
0745.202.448.
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. ciabil, telefon: 0720.692.501. pusă din două corpuri și dulap,
Telefon: 0727.974.306. l Vând teren intravilan, Deva, Zăvoi,
aproape nouă. Preț negociabil,
la șosea, 2800 mp, FS 20 m, utilități. OFERTE DE SERVICIU
l Caut de închiriat, pe termen telefon: 0728.160.401.
Preț: 45 euro/mp, tel. 0727.974.306.
lung, garsonieră sau apartament cu l Schimb şi repar plase insecte l Vând mănuși de piele,
două camere, în Deva. Preț: l Vând 1500 mp., teren, la capă- pentru geamurile termopan. Tel. îmblănite, maro, mărimea M.
0721.055.313. tul barajului Cinciș (Dăbâca), la șosea, 0722.603.959. Preț: 40 lei, telefon: 0743.137.888.
l Închiriez garsonieră confort I, împrejmuit, cu stâlp de curent și l Angajez menajeră la casă în
l Donez pat dublu, furnir lăcuit,
et. 2, zonă centrală, Deva, mobilată și lampă de iluminat la poartă, pretabil regim full-time pentru locație din
utilată, cu balcon. Relații la tel. pentru orice construcție. Preț negocia- 1,50/2. Telefon:0743.137.888.\
Hunedoara. Caut o doamnă harnică,
0723834445. bil, telefon: 0746.602.684. responsabilă, serioasă și în vârstă de l Vând dulap cu două uși, cu
l Închiriez spaţiu comercial în l Vând 6 ari grădină, intravilan, minim 55 de ani. Doresc sa fiu contac- suprapozări, nou. Preț: 1000 lei, tele-
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, Vulcan – str. Vulturilor, Deva. tată doar de persoanele ce corespund fon: 0751.462.085.
pretabil pentru bar, restaurant, Telefon: 0732.139.547. cerințelor menționate anterior.
l Vând masă stejar solidă, 2,50/1
magazin alimentar. Preţ avantajos. Ofer salariu motivant și chiar și
l Vând teren intravilan, Boholt, cazare pentru doamnele din afara lo- m, 650 lei, antenă parabolică Dolce, cu
Tel.: 0745.970.007. 4500 mp, FS 45 m, apă, gaz, curent.
calității. Telefon: 0753.083.333. echipament complet, nefolosită, preț:
TERENURI Preț: 6 euro/mp. Tel. 0733.345.459. 350 lei. Telefon: 0751.462.085.
l Văduv, pensionar, caut femeie
l Vând teren intravilan, Cristur, Vând teren intravilan, l Vând rucsac cu 3 comparti-
l pentru menaj și curățenie, o zi pe
pe partea dreaptă, 1890 mp, aproape Luncoiu de Jos, lângă şosea. săptămână. Plata 100 lei pentru ziua mente, roșu. Preț; 25 lei, telefon:
de șosea. Preț: 5 euro/mp, telefon: Tel.: 0254.684.775, 0720.067.310.
0735.923.683. respectivă. Preț: 0756.847.708. 0743.137.888
AUTO l Pensionară, execut costume l Vând mobilă dormitor, garnitură
l Vând teren intravilan, între pat dublu+dulapuri, second, furnir
populare pentru copii. Telefon
case, localitatea Sântandrei, 1700 mp, l Vând Opel Agila, AF 2001,
0753.128.090. lăcuit. Preț: 580 lei, telefon:
FS 9 m, gard, 2 intrări, toate utilitățile. 128.000 km, albastru metalizat, benz-
Preț: 6 euro/mp, telefon: 0743.137.888.
ină, încălzire centralizată, airbag-uri, CERERI DE SERVICIU
0745.202.448. radio, casetofon, înmatriculat, stare l Vând măsuță cu scaun alimentar
foarte bună, consum 4,5-5 l, ITP 2018, l Doamnă serioasă, doresc să fac pentru copii și scaun auto pentru copii.
l Vând teren pentru construcție curățenie sau menaj la apartamente
rovignetă aprilie 2018. Preț: 1200 Preț negociabil, telefon: 0744.633.217.
casă, cu toate utilitățile la poartă, euro, negociabil, tel.0749.063.432. sau hotel. Am experiență în domeniu!
2740 mp și 640 mp, la 5 km. De Deva. l Vând schiuri Rosignol și Fiskar,
l Vând Golf 5 break, 2008, jenți, Telefon: 0737.303.795. 60 lei/perechea și bocanci Landrover
Preț: 15 euro și 8 euro/mp, negocia-
senzori parcare, full, înmatriculat. nr.37, preț 60 lei. Tel. 0743.137.888.
bil, telefon: 0744.633.217.
Preț: 4700 euro, tel. 0723.419.531.
MATRIMONIALE
l Cumpăr vas inox, de preferință
l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, l Vând Ford Fiesta, AF 2002, l Tânăr, 39 de ani, serios, înalt, cu
300-400 litri. Telefon: 0769.473.088.
FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- motor 1299 B, 4 uși, telecomandă, simțul umorului, caut doamnă sau
torie auto sau depozit-magazin. Preț: domnișoară pentru căsătorie. Poate să l Vând mașină de cusut electrică,
gri-metalizat, ITP 2018, cauciucuri V-
51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. I, radio CD, comenzi pe volan, spoturi fie și săracă, de la oraș sau sat, dar se- tip valiză, adusă din Germania. Preț:
alungite pe lateral-spate, înmatricu- rioasă și credincioasă. Eu sunt orto- 300 lei, telefon: 0254.776.082.
l Vând 2 ha teren arabil în Lunca
lată, stare bună de funcționare, dox, am serviciu, casă, tot confortul. l Vând două corpuri suspendate
Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit 135.000 km. Preț:1450 euro, de bucătărie, 32/53/2,15 și 32/53/1,70
Rog seriozitate. Tel. 0729.820.711.
în 5 loturi. Două sunt lângă râul negociabil, telefon: 0751.813.770. și două fotolii 60/55. Preț negociabil,
Mureș, iar trei lângă șoseaua veche, l Domn distins din Brad, doresc să
l Vând autoturism Skoda Fabia, telefon: 0744.633.217.
DN7. Preț: 1,3 lei/mp, telefon: cunosc o doamnă pe măsură, pentru
model Avantaj, nouă, pe benzină, l Vând sobă emailată de încălzit,
0737.702.160. prietenie, eventual căsătorie. Telefon:
4000 km rulați, AF 2010, înmatricu- pe gaz sau butelie 25/70/70 cm, masă
0740.239.101, 0740.690.984.
l Vând 8 ha teren arabil, zona lat, stare perfectă, unic proprietar. și scaun pentru alimentație copii
Dobra, la 33 km de Deva. Preț: 1,2 Preț: 6000 euro, negociabil, telefon: l Domn 63/170/80, serios, fără (6luni-3 ani) și scaun auto pentru copii.
lei/mp. Telefon: 0725.452.888. 0721.613.095. obligații, cu apartament proprietate, Preț negociabil, telefon: 0744.633.217.
doresc să cunosc o doamnă de vârstă l Vând mașină de cusut Paff 30,
Nota redacţiei: apropiată, pentru căsătorie. Rog serio- adusă din Germania. Preț: 300 lei, tele-
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- zitate! Telefon: 0734.076.624. fon: 0769.473.088.
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au l Văduv, 76/170/80, doresc să l Vând suport pentru cupă de
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul cunosc o doamnă de 60-68 de ani tractor 445, fără cilindri, care se prinde
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă, pentru prietenie-căsătorie. de motor. Preț: 500 lei, telefon:
prin conţinutul lor, legea. Telefon: 0758.413.149. 0254.776.082.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actualItate 27 apRIlIe - 3 MaI 2018

Spectacol de 1 Mai la Rusalin Işfanoni - hunedoreanul


Pădurea Bejan
Deva - Primăria şi Centrul schisă zilnic, între orele
de la Muzeul Satului,
Cultural „Drăgan Muntean”
Deva vă invită să petreceţi
minivacanţa de 1 Mai pe pla-
10:00-23:00.
În aceeaşi locaţie, marţi, 1
Mai 2018, la ora 16:00, de-
premiat la Deva
U
toul de la Pădurea Bejan. venii sunt aşteptaţi la un nul dintre cei mai
Începând de sâmbătă, 28 spectacol folcloric de ex- cunoscuţi hune-
aprilie, până marţi, 1 Mai cepţie. Iubitorii cântecului doreni, profesorul
2018, în zonă vor fi am- popular vor avea ocazia să Rusalin Işfănoni, va fi pre-
plasate terase şi standuri reasculte piese din mai multe miat sâmbătă, la Deva, de
care vor oferi spre vânzare zone folclorice ale judeţului, societatea civilă, în cadrul
mici, bere, băuturi răcori- dar şi ale ţării. campaniei „Premianţii
toare, colaci secuieşti, Invitat special al eveni- fără premii”. Evenimentul
va avea loc în faţa casei de
plăcinte tradiţionale, pop- mentului este bănăţeanca
cultură, începând cu ora
corn, ciocolată de casă, Mihaela Petrovici. Pe scena 11,00.
îngheţată şi alte dulciuri, pre- de la Pădurea Bejan vor urca,
cum şi produse de artizanat. printre alţii, Formaţia Radu Deva - Drumul lui Rusalin
Zona comercială va fi de- Poenar, Florin Nan ş. a Işfănoni de la Dăbâca până la
Bucureşti, „ocolind” prin
Stockholm, New Delhi, Bu-
De 1 Mai, la autostradă se lucrează dapesta, Roma şi Veneţia, ar
Deva- Pentru echipele care se află pe Lotul 4 al autostrăzii putea umple – cu siguranţă –
A1 Lugoj- Deva (Șoimuș – Ilia) zilele de 30 aprilie și 1 mai nu o carte întreagă.
vor fi libere, muncitorii fiind prezenți pe șantier, a informat Și-a început cariera ca impresionate de calităţile lui văzut o teză de doctorat care
CNAIR. strungar la Mina de Fier din de organizator de ansam- urma să fie susţinută la Sor-
În aceste zile, antreprenorul execută terasamente în zona Ghelari, apoi, vreme de câţiva bluri, l-au pus, aproape cu bona.
Mintia, zona versantului Șoimuș și la cariera Brănișca. Tot în ani, a lucrat ca lăcătuş la forţa, director la Centrul de Nu i s-a părut prea greu,
zona carierei a început realizarea stratului de fundație din BSC Combinatul Siderurgic din Formare, Cultură şi Conser- aşa că a decis să o ia, încă o
(balast stabilizat cu ciment). Hunedoara. După ce a făcut vare a Creaţiei Populare. dată, de la capăt. S-a apucat
La viitorul Centru de Întreținere Șoimuș a început şcoala profesională minieră De aici şi până a ajunge de învăţat engleza la 50 de
montarea grinzilor metalice pentru spațiul unde va fi atelierul din Ghelari, la liceu n-a prea primar, tot cam cu forţa, n-a ani şi a scris teza „Pădurenii
mecanic. În aceste zile va continua și montarea de panouri avut curaj să meargă. mai fost decât un pas. A venit Hunedoarei – o viziune etno-
fonoabsorbante în zona localității Ilia. Când a decis să se facă o directivă, cum că e nevoie logică”, iar apoi a publicat-o în
dascăl la el în comună, a ple- de primari cu facultate, iar volum. În octombrie 2005,
cat la Timişoara şi a alergat pădureanul nostru era singu- cartea a fost distinsă cu pre-
Reparaţii şi pe DN 68A Ilia-Făget toată ziua până a reuşit să se rul care corespundea criteri- miul „Nişte ţărani”, acordat de
înscrie la școală. ilor. „Fundaţia Naţională pentru
Drumarii au început lucrările de reparaţii pe DN68A între Între timp, a ajuns suplini- Apoi a plecat la Bucureşti, Civilizaţie Rurală”, pentru re-
Ilia şi Făget. Se plombează gropi, se toarnă asfalt nou unde este tor, apoi profesor şi, la numai urmându-şi destinul. Deşi marcabila cercetare şi valori-
nevoie şi se face curăţenie în parcări și zonele adiacente. 20 de ani, director de şcoală. studiase până la aproape 40 ficare a zonei etnografice
Cei mai mulţi muncitori sunt pe DN68A, între Margina şi La facultatea de filozofie, pro- de ani şi hotărâse că el n-o să Ţinutul Pădurenilor, iar în
Ilia. Şoferii trebuie să fie atenţi pentru că pe drum sunt mai fesorii l-au trimis direct în mai dea niciodată în viaţa lui 2006 volumul a fost distins şi
multe semafoare şi se circulă pe o singură bandă. Lucrările vor anul al treilea şi n-a mai durat un examen, în timp ce era şef cu Premiul Academiei
fi gata în 30 iunie, atunci când începe oficial sezonul estival. mult până când autorităţile, de secţie la Muzeul Satului, a Române.

La Geoagiu se deschide sezonul estival Acces gratuit la


Geoagiu - Staţiunea Până atunci, autorităţile Sarmizegetusa Regia
Geoagiu Băi respectă tradiţia au început lucrările de Sarmizegetusa Regia - Sezonul de vară la situl
ultimilor ani şi va deschide reparaţii pe drumul judeţean Sarmizegetusa Regia începe cu o zi a porţilor deschise.
sezonul estival în miniva- 705, pe tronsonul Halta Marţi, 1 mai, toţi vizitatorii care ajung la Sarmizegetusa
canţa de 1 mai. Mai precis, Geoagiu – Gelmar – Geoagiu Regia vor avea intrarea liberă şi vor beneficia, gratuit, de
vineri, 27 aprilie, la ora – Geoagiu-Băi. ghidaj de specialitate în interiorul monumentului UN-
13,00, ştrandul din Geoagiu Lucrările se execută în ESCO. În perioada 1 mai – 30 septembrie, monumentul
Băi va putea să-i primească cadrul programului anual de UNESCO poate fi vizitat, zilnic, între orele 09.00 şi 20.00.
pe turiştii care doresc să se întreținere a drumurilor Tarifele de vizitare sunt 10 lei pentru adulţi, şi 5 lei pen-
bucure de apa termală şi de județene derulat de Consiliul tru studenţi şi pensionari.
soare. Județean Hunedoara.

ÎNCHIRIAZĂ TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI HALA


PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP.
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET)
Relaţii la telefon 0726219999

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!