Sunteți pe pagina 1din 8

®

Sistemul Sikadur-Combiflex SG
Sistem de înaltă performanŃă pentru
etanşarea rosturilor şi a fisurilor
Sistemul Sikadur-Combiflex® SG
Sistem de înaltă performanŃă pentru etanşarea rosturilor şi a fisurilor

®
Sistemul Sikadur-Combiflex SG
Avantajele principale
Sikadur-Combiflex ® SG este cea de-a doua generaŃie dezvoltată a sistemului Sikadur- Impermeabilizarea rosturilor
Combiflex®, d ov edit l a ni vel glob al, c u o perfor ma nŃă î mb unăt ăŃită prin int er medi ul cu mişcări mari
propriet ăŃilor av ans ate de a dere nŃă şi a prob area pentr u ap a pot abil ă. Si ste mul uni c
Uşor de instalat şi de ajustat la detalii
con stă din b an da Combiflex ® SG şi ad ezi vel e Sikadur ®. Acesta este folosit pentru
complicate de construire.
impermeabilizarea rosturilor de pe suprafeŃe etanşe din beton.
 AderenŃă excelentă la diferite substraturi.
 Rezistent la apă cu presiune mare
 Sistem de etanşare a crăpăturilor
 Uşor de controlat şi reparat

FuncŃionare:
 Blochează căile de penetrare a apei
 Pentru lungimi mari de penetrare a apei
Lipită etanş de beton, prevenind
curgerile subterane

e
s

s > >e
e = penetrarea apei (EN 206)
s = lungimea mărită a penetrării apei
AplicaŃii tipice

Subsoluri RecondiŃionare
 Impermeabilizare şi Etanşarea fisurilor
durabilitate mare Rezistent la
 Uşor de c ontrolat/reparat contrapresiunea apei
 Independent de paşii de betonare
 Capacitate mare de mişcare a
rosturilor

InstalaŃii pentru tratarea apelor reziduale


Infrastructură Rezistent la apa de canalizare
Poduri RezistenŃă abrazivă bună
 RezistenŃă la sarea de degivrare Independent de paşii de betonare
 RezistenŃă UV Capacitate mare de mişcare a rosturilor
Conducte de ventilare la tuneluri
 Ermetic
 Flexibil la toleranțele rosturilor
Protejarea apelor subterane
Apa potabilă RezistenŃă chimică
 Aprobat în contact cu SiguranŃă mare pentru mediu
apa potabilă Impermeabil
 RezistenŃă pe termen lung la apă
 Uşor de controlat/reparat

Rosturile de faŃadă
Piscine Mişcări mari ale rosturilor
 Rezistent la ozon, clor şi UV
 Se poate vopsi peste (adeziv)
 Uşor de curăŃat
 Rezistent la intemperii
 Neabraziv în contact cu pielea
Sistemul Sikadur-Combiflex® SG

Bandă de mascare roşie

Adeziv Sikadur ®

Banda Sikadur-Combiflex® SG

Adeziv Sikadur ®

SuprafaŃa de beton pregătită

Agent de umplere a rosturilor

Unde se poate folosi?

Rosturi de expansiune Rosturi de construcŃie Repararea fisurărilor


 Dilatare la temperatură Îmbinări între paşii de betonare Tasările construcŃiei
 Tasările construcŃiei Îmbinare podea cu perete ContracŃie
 Îmbinarea materialelor Îmbinări între diferite materiale InfluenŃe termice
 Îmbinările de construire AplicaŃie interior-exterior Supraîncărcare structurală
® ®
Adezivi Sikadur Sikadur-Combiflex SG Tape

Sikadur-Combiflex ® SG
Adezivele Sikadur® se folosesc pentru este o bandă flexibilă prefabricată pentru
a obŃine îmbinări impermeabile şi durabile impermeabilizare, pe bază de poliolefine
între banda Sikadur-Combiflex ® flexibile modificate (FPO) cu aderenŃă
SG şi substrat. avansată.

Avantajele principale Avantaje principale


 AderenŃă excelentă pe multe substraturi AderenŃă avansată, nu este necesară activarea in situ
 Disponibil cu adezivi cu grad normal sau rapid de întărire Poate fi folosit în contact cu apa potabilă/de băut
 RezistenŃă la apă cu presiune mare
Adeziv Sikadur ®-Combiflex ® CF Durabilitate şi rezistenŃă chimică mare
 Prelucrare şi finisare optimă Rezistent la UV şi la intemperii
 Conferă suprafeŃe netede Rezistent la penetrarea rădăcinilor
 Fără plastifianŃi
Sikadur ®-31 CF
 Este necesar un strat mai gros
Sikadur-Combiflex ® SG tip P
®
Sikadur -31 DW
 Aprobare pentru apa Sikadur-Combiflex® SG-10 P Sikadur-Combiflex ® SG-20 P
potabilă Grosimea benzii [mm] 1.0 2.0
Sikadur ®-33 100, 150, 200, 250, 300 150, 200, 250, 300
LăŃimea benzii
 Malaxare şi dozare mecanică 400, 500, 1000, 2000 400, 500, 1000, 2000
[mm]
cu Sika ® CoMix-101
 Foarte adecvat pentru Lungimea benzii [m] 25 25
volumele mari
Sikadur-Combiflex ® SG tip M
(Cu bandă roşie de mascare pentru o aplicare mai uşoară în rosturile de expansiune)

Sikadur-Combiflex ® SG-10 M Sikadur-Combiflex ® SG-20 M


Grosimea benzii [mm] 1.0 2.0
LăŃimea benzii [mm] 100, 150, 200, 250, 300 150, 200, 250, 300
Lungimea benzii [m] 25 25
Sistemul Sikadur®-Combiflex® SG - Aplicare

1 2 3

Pregătirea substratului prin sablare, În caz de reziduuri, curăŃaŃi suprafaŃa benzii FolosiŃi benzi de mascare pentru a acoperi
Sikadur-Combiflex ® SG cu o cârpă rostul.
polizare, etc urmat de aspirare.
uscată sau umedă. FolosiŃi apă şi niciun
solvent pentru curăŃare.

4 5 6

MalaxaŃi componentele A şi B ale adezivului AplicaŃi adezivul Sikadur ®-Combiflex ® AplicaŃi banda Sikadur ®-Combiflex ® CF
Sikadur ®-Combiflex ® CF pentru minim CF pe partea stângă şi dreaptă a rostului. fără a încapsula aer în adeziv, folosind o rolă
3 minute până când amestecul devine Apoi înlăturaŃi banda de mascare. adecvată. Adezivul trebuie să iasă pe ambele
laturi ~ 5 mm. .
omogen.

7 8 9

AplicaŃi adezivul Sikadur ®- ÎnlăturaŃi banda roşie din mijloc şi benzile de ÎmbinaŃi capetele benzilor prin sudare la cald.
Combiflex ® CF pe bandă. mascare de pe ambele laturi pentru a asigura PregătiŃi zona de sudură prin asperizarea
o finisare curată şi precisă. suprafeŃei cu un scotch brite sau şmirghel.
SuprapuneŃi 40 – 50 mm.
Sistemul Sikadur-Combiflex® SG – Studii de caz

Sihlcity - Centrul de cumpărături, Tunelul Mont Blanc, Water Tank,


afaceri, recreere şi fitness, FranŃa Riyadh, Arabia Saudită
Zurich, ElveŃia

Descrierea proiectului: Descrierea proiectului: Descrierea proiectului:


Complex de clădiri ce conŃine o zonă de Extinderile Tunelului franco-italian, precum galeria tehnică ConstrucŃie impermeabilizată pentru colectarea
cumpărături, cinema, zonă de birouri, etc. etc. de apă în scopuri de urgenŃă.
Impermeabilizarea rosturilor de expansiune şi
de construcŃie la construcŃia subsolului.
CerinŃe ale proiectului
CerinŃe ale proiectului CerinŃe ale proiectului RezistenŃă pe termen lung la apă
ConstrucŃie din beton impermeabil. Sistem impermeabil de Capacitate mare de mişcare a rosturilor
etanşare a rosturilor.
Impermeabilizarea rosturilor în zonele cu
Flexibilitate la toleranŃele
apă de presiune mare.
rosturilor. SoluŃia Sika:
SoluŃia Sika: Etanşarea rosturilor de 25 km cu sistemul
SoluŃia Sika:
Etanşarea rosturilor de expansiune şi Sikadur-Combiflex ®
Etanşarea rosturilor cu sistemul Sikadur-
construcŃie cu sistemul Sikadur- Combiflex ®, pentru protejarea instalaŃiilor
Combiflex ® împotriva presiunii apei tehnice împotriva apei.
subterane.
Gama completă de soluŃii Sika pentru
construcŃii
Produse pentru betoane Impermeabilizări Pardoseli

Sika ® ViscoCrete ® Sikaplan ®, Sikalastic ® Sikafloor ®


Sika ® Retarder ® Sika ® & Tricosal ® Water-stops SikaBond ®
Sika ® SikaAer ® Sika ® Injection Systems

ProtecŃii anticorozive şi ignifuge ReparaŃii şi protecŃii beton Consolidarea structurală

SikaCor ® Sika ® MonoTop® Sika ® CarboDur ®


Sika® Unitherm® Sikagard® SikaWrap®
Sikadur ® Sikadur ®

Etanşarea Subturnări Lucrări de acoperişuri


rosturilor

Sikadur ® Sarnafil ®
Sikaflex ®
SikaGrout ® Sikaplan ®
Sikasil® Sika AnchorFix ® SikaRoof ® MT C®

De asemenea disponibil de la Sika

© Sika Services AG / BU Contractors / Sikadur-Combiflex / CMS / gho / 08.2010

Sub solu ri cu b eto n im p erm eabili zat I m p er m e ab i li za re f l e xi b il ă a Si ka ® şi Tri co s al ® W at e r St o p s


pri n in t erm edi ul t eh n olo gi ei Si ka d e I m p er m e ab i li za re f l e xi b il ă a t u n el u ri l o r cu m e m b r an el e Im pe rme abili za rea ro stu rilo r de d e
b et on are, î mbi n are şi inj ect are st ru ct u ril o r d e su b so l cu Si kap l an ® Si k apl an ® e xp an si un e şi de co n st ru cŃie Si st em el e d e i nj ect ar e Si ka ® p en t ru
st ru ct u ril e di n b et o n.

® ® ® I nn ov a t i on & s in c e ®
C o ns i s t e n c y 1910

Sika Services AG
Business Unit Contractors
Speckstrasse 22
CH-8330 Pfäffikon
ElveŃia
Telefon: +41 58 436 23 Se vor aplica cele mai recente condiŃii
80 generale de vânzare. Vă rugă m consultaŃi
Fax +41 58 436 23 77 Fişa tehnică a produsului înainte de
www.sika.com folosire şi procesare.